Antikoagülan tedaviye ba l spontan retro- ve parafaringeal hematom: Olgu sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antikoagülan tedaviye ba l spontan retro- ve parafaringeal hematom: Olgu sunumu"

Transkript

1 TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: Mart / March 30, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Kas m / November 5, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Ocak / January 21, 2009 doi: /tao OLGU B LD R S / CASE REPORT Antikoagülan tedaviye ba l spontan retro- ve parafaringeal hematom: Olgu sunumu S. Aslan, fi.ö. Keflkek, A. Kesici Spontaneous retro- and parapharyngeal hematoma caused by anticoagulation therapy: a case report Retropharyngeal, parapharyngeal hematomas are rare but potentially life-threatening conditions that require a prompt diagnosis. Most of the pharyngeal space hematomas described in the literature are associated with complicating factors such as tumour, aneurysm, infection, major cervical spine injury or anticoagulant therapy. We present a case of retropharyngeal, parapharyngeal hematoma, secondary to warfarin use, prescribed for deep vein thrombosis. Patients with pharyngeal space hematoma present a significant management dilemma. It must be considered as an emergency situation, and the main priority should be to secure patient s airway. A choice between observation, intubation, or a surgical airway intervention should be made by considering the probability of airway obstruction. The treatment of pharyngeal hematoma is conservative in the majority of cases, with close observation. Once symptoms of airway compromise manifest, the airway must be expeditiously secured before complete obstruction occurs. Key Words: Anticoagulant therapy, retropharyngeal hematoma, parapharyngeal hematoma. Özet Retrofaringeal ve parafaringeal hematom nadir görülmekle beraber h zl tan konmas gereken hayat tehdit eden bir durumdur. Literatürde tan mlanan ço u faringeal alan hematomu tümör, anevrizma, enfeksiyon, majör servikal yaralanma veya antikoagülan tedaviye ba l görülmektedir. Biz derin ven trombozu tan s yla warfarin kullan m na sekonder geliflen retrofaringeal, parafaringeal hematom olgusunu sunuyoruz. Faringeal hematomu olan hastalar n yönetimi özel bir zorluk tafl r. Bu acil bir durum olarak düflünülmeli ve hastan n hava yolunun sa lanmas esas öncelik olmal d r. Hava yolunun t kanma olas l göz önüne al narak gözlem, entübasyon veya cerrahi hava yolu müdahalesi aras ndaki seçim yap lmal d r. Faringeal hematom tedavisi vakalar n ço unda yak n gözlem alt nda konservatif yaklafl md r. Hava yolu t kan kl semptomlar ortaya ç kt zaman tam obstrüksiyon geliflmeden önce h zl bir flekilde hava yoluna müdahale edilmelidir. Anahtar Sözcükler: Antikoagülan tedavi, retrofaringeal hematom, parafaringeal hematom. Turk Arch Otolaryngol, 2009; 47(1): Türk Otolarengoloji Arflivi, 2009; 47(1): Dr. Sündüs Aslan skenderun Özel Geliflim Hastanesi Kulak Burun Bo az Bölümü, Hatay Dr. fiakir Özgür Keflkek skenderun Özel Geliflim Hastanesi Dahiliye Bölümü, Hatay Dr. Altan Kesici skenderun Özel Geliflim Hastanesi Radyoloji Bölümü, Hatay Girifl Günümüzde oral antikoagülan ilaçlar çeflitli endikasyonlar nedeniyle s kl kla kullan lmaktad r. Ancak antikoagülan tedaviye sekonder kanama nadir olmakla birlikte majör bir komplikasyon olmaya de- 53

2 Aslan S, Keflkek fiö, Kesici A vam etmektedir. Genellikle kanamalar genitoüriner, gastrointestinal, spinal ve intrakranial bölgede ve deride görülmektedir. 1-3 Literatürde antikoagülan tedaviye sekonder üst hava yolu obstrüksiyonu oluflturan kanama vakalar n n ço unlu u retrofaringeal, laringeal ve daha nadiren de submandibular hematomlard r. 4-9 Submandibular, retro- ve parafaringeal hematom nadir görülür ve ya direk bas etkisiyle ya da afla da süperior mediastinuma uzan p trakeaya bas yaparak h zl bir flekilde hava yolu obstrüksiyonuna neden olabilir. Etyolojik nedenleri aras nda enfeksiyon, servikal travma, büyük damar yaralanmas, fliddetli öksürme ve hapfl rma, iyatrojenik zedelenmeler, karotis arter anevrizmas, paratiroid adenom kanamas, kanama diatezi, antikoagülan tedavi ve yabanc cisim yutulmas bulunmaktad r. 5,6,10-13 Faringeal bölge hematomlar hacimlerine ve oluflum h zlar na ba l olarak farkl klinik tablo oluflturabilirler. Boyunda hassasiyet ve fliflme tan y aç k olarak gösterse de bo az a r s, nefes darl, disfaji, odinofaji gibi semptomlar n biri veya kombinasyonu ilk semptom olabilir. Biz warfarin antikoagülasyon tedavisi sonras nda geliflen spontan retro-, parafaringeal ve submandibular hematoma ba l hava yolu obstrüksiyonu olan vakan n fl nda bu olgunun tan ve tedavisini tart - flaca z. Olgu Sunumu Bir haftad r atefl, bo az ve bel a r s, kanl idrar yak nmalar ile acil servise baflvuran 45 yafl nda erkek hasta akut poststreptokoksik glomerülonefrit ön tan s yla hastaneye yat r ld. Son 2-3 gündür bo- azda a r ve yutkunmada güçlük flikayetinin belirginleflmesi ile Kulak Burun Bo az poliklini inde de- erlendirilen hastan n orofarinks muayenesinde sa posterior faringeal duvarda, sa arka tonsil plikas ndan epiglota kadar uzan m gösteren 3x2 cm çap nda pulsasyon göstermeyen mavimtrak renkli bir kitle mevcuttu. Hasta tolere edemedi i için larinks muayenesi tam olarak yap lamad. Sa anterior boyunda ve submandibular bölgede palpasyonda genel flifllik ve hassasiyet hali mevcuttu. Hastada solunum s k nt s yoktu. Tüm vücutta yayg n ekimotik alanlar mevcuttu. Hastan n iki ay önce derin ven trombozu geçirdi- i ve buna ba l olarak warfarin 5 mg, 2x1, daflon 500 mg, 3x1 kulland ö renildi. Soygeçmiflinde baflka bir özellik yoktu. Ayn zamanda proteinüri ve makroskopik hematürisi olan hastan n bat n ultrasonografisinde (USG) her iki böbrek normalden büyük ve parankimal ekojenite diffüz olarak artm fl izlenmekte olup glomerülonefrit ile uyumlu olarak de erlendirildi. Laboratuar incelemesinde protrombin zaman (PT) >70 s, (10-14) parsiyel tromboplastin zaman (PTT) >120 s ( ) olarak ölçülürken, INR de eri (normal oran , terapötik oran ) ise ölçülemedi. Tam kan say m ve elektrolit de erlerinde önemli bir de ifliklik yoktu. Boyun bilgisayarl tomografisinde sa parafaringeal, submandibular, retrofaringeal boflluklarda yayg n hematom oldu u tespit edildi. Sa submandibular bezde yayg n kanama alanlar n n izlendi i ve sa da platisma kas n n kal nlaflt görüldü. Orofarinks hava sütununun sola do ru deplase edilmifl oldu u ve epiglotun belirgin derecede ödemli oldu u dikkati çekmekteydi (Resim 1). Gerçek vokal kortta kal nlaflma mevcut olup glottisin darald izlenmekteydi (Resim 2). Hematom sa sternokleidomastoid kas anteromedial kesiminden kaudale kadar uzanmaktayd. Hastan n solunum s k nt s olmamas nedeniyle entübe edilmeden takip edildi. Hastaya toplam 10 ünite taze donmufl plazma ve K vitamini 20 mg/gün (toplam 3 gün), 10 ml %10 luk kalsiyum glukonat levulinat, seftriakson 1 gr, iv, 1x1 verildi. Tedavi sonras özellikle taze donmufl plazma replasman sonras 54 Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 47, Say / Number 1, 2009

3 Retro- ve parafaringeal hematom Resim 1. Submandibular seviyeden al nm fl aksiyel kontrastl bilgisayarl tomografi (BT) kesiti. Sa parafaringeal, submandibular, retrofaringeal bofllukta hematom, sa submandibular bezde hemoraji izleniyor. Orofarinks hava sütununun sa lateralde darald ve epiglottun ödemli oldu u dikkati çekmektedir. Resim 2. nfrahyoid seviyeden al nan kontrastl BT kesitinde gerçek vokal kordlarda ödem, sa piriform sinüste oklüzyon izlenmektedir. Sa anterior servikal bofllukta hematom ve sa platisma kas nda kal nlaflma dikkati çekmektedir. hematom h zla geriledi. drar takiplerinde proteinüri ve hematüri kayboldu. Tekrarlanan bat n USG de bafllang çta glomerülonefritle uyumlu olan sonografik bulgular kayboldu. Hastan n sa l k sigortas nedeniyle tedaviye uyumunun tam olarak sa lanamamas ve aral kl olarak yat r lmas nedeniyle ancak 2. ayda kontrol PT (14 s), APTT (28 s), INR (1.22) de- erlerinin normal ve hava yolunun stabil olmas üzerine taburcu edildi. Tart flma Oral antikoagülasyon tedavisi endikasyonlar artt kça antikoagülasyonla tedavi olan hasta say s da artmaktad r. Antikoagülasyon için en s k warfarin kullan l r. Warfarin, karaci erde yap lan vitamin K ya ba ml koagülasyon faktörleri 2, 7, 9, 10 un sentezinin son basama n önlemek suretiyle etki gösterir. Antikoagülan tedavi sonras %2-5.2 oran nda görülen internal veya eksternal kanama, hala major komplikasyon olmaya devam etmektedir. 5,14 En s k kanama yerleri deri, intrakranial, genitoüriner ve gastrointestinal bölgedir. 1-3 Submandibular, sublingual, peritonsiller, parafaringeal ve retrofaringeal tutulum bildirilmekle birlikte üst solunum yolu tutulumu ise daha nadirdir ve oluflan hematomun hava yolunu tehdit etmesi ciddi bir komplikasyondur. Antikoagülasyona ba l kanaman n en önemli risk faktörlerinden biri INR ile tespit edilen antikoagülasyon seviyesidir. Warfarinin antikoagülasyon etkisi için INR nin aras nda olmas gerekti i belirtilmifltir. 3,15 Bununla birlikte Hirsh ve ark. 16 INR nin 4.5 üzerinde oldu u durumlarda tromboemboliyi önlemede ek bir fayda sa lamadan kanama riskinin artt n bildirmifltir. Bizim vakam zda ise INR de eri ölçülemeyecek kadar yüksek seviyede idi. Yüksek doz antikoagülan kullan m na ba l kanaman n medikal tedavisi antikoagülan n kesilmesi, parenteral vitamin K, taze donmufl plazmad r. Warfarinin antikoagülasyon etkisi taze donmufl plazma ile h zla geri döndürülebilir. Parenteral vitamin K ise faktör 2, 7, 9, 10 seviyesini art r r ve normal seviyeye ulaflmas n sa lar. Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 47, Say / Number 1,

4 Aslan S, Keflkek fiö, Kesici A Retro-, parafaringeal hematom nadir görülmesine ra men h zla ilerleyip hava yolu obstrüksiyonuna neden olabilir. Etiyolojik nedenleri aras nda antikoagülan tedavi d fl nda infeksiyon, servikal spinal travma, büyük damar yaralanmas, kardiyak kateterizasyon ve serebral anjiografiye ba l iyatrojenik zedelenmeler, paratiroid adenom kanamas ve yabanc cisim yutulmas bulunmaktad r. 5,6,10-13 Retrofaringeal hematomda, farinks, larinks, trakea ve özefagus bas s na ba l disfaji, odinofaji, trismus, dispne, seste bo uklaflma veya stridor görülebilir. Parafaringeal alan; karotis k l f, alt kranial sinirler, areolar doku, kas ve ya dokusu içeren potansiyel bir aland r. Posteromedialde retrofaringeal alan ile devaml l k gösterir. Kafa taban ndan superior mediastinuma kadar olan mesafede, servikal fasyan n orta ve derin tabakalar aras nda yer alan retrofaringeal alan n faringeal hava yolu ile yak n iliflkisi mevcuttur. Bu nedenle bu bölgedeki yer kaplayan lezyonlar h zl bir flekilde farkl seviyelerde hava yolu bütünlü ünü tehlikeye sokabilir ve acil trakeotomiye gereksinim gösterebilir. Paleri ve ark. n n 7 yapt literatür derlemesinde retrofaringeal hematomlu hastalar n %80 inde hava yolu problemi oldu u ve bu hastalar n yar dan fazlas (%57) konservatif yönteme cevap verirken di er hastalarda ise entübasyon veya trakeotomi gerekti i belirtilmifltir. Hava yolu obstrüksiyon bulgular olmayan hastalara proflaktik entübasyon ve trakeotomi yap lmas kanamay art rmas aç s ndan bir risk faktörü oldu- u gözönünde bulundurulmal d r. Hafif vakalar d - fl nda bütün vakalarda erken trakeotomiyi önerenler yan nda gözlem ve agresif erken hava yolu müdahalelerinin sonuçlar n n eflit oldu unu bildiren yay nlar bulunmaktad r. 5,17 Literatürde otörlerin ço- u retrofaringeal hematomlu hastalar n yönetiminde konservatif tedaviyi önermektedirler. Bu yaklafl m özellikle trakeaya bas yapmayan küçük veya h zla rezorbe olan lezyonlarda tercih edilir. 7,13,18 Biz faringeal hematomlu hastada hava yolu de erlendirilmesinin hastan n semptomlar ve olaylar n zamanlamas göz önüne al narak planlanmas gerekti- ini düflünmekteyiz. Bizim vakam zda hava yolu t - kan kl n n progresyon göstermemesi nedeniyle hasta yak n gözlemde bulunduruldu. Bununla birlikte bazen cerrahi yaklafl m gerekli olabilir. Hematomun büyük hacimli olmas, medikal tedavi baflar - s zl, ve mekanik ventilasyon zorlu u cerrahi olarak hematomun boflalt lma endikasyonlar aras ndad r. 6,19-21 Antikoagülan tedavinin hayat tehdit eden bu komplikasyonuna ra men bazen hematom tan s zor anlafl labilir ve bo az a r s ve seste bo uklaflman n enfeksiyona ba l oldu u düflünülüp gözden kaçabilir. Bu nedenle oral antikoagülan tedavi alan hastada bo az a r s, akut hava yolu obstrüksiyonu öncesinde görülebildi inden dikkate al nmal d r. Bu hastalarda larengeal bas h zla olabilmesine ve hayat tehdit edebilmesine ra men vakalar n büyük bir k sm konservatif yaklafl mla güvenli bir flekilde takip edilebilmektedir. Sonuç Odinofaji, disfaji, öksürük, seste bo uklaflma bulgular olan ve antikoagülan kullanan hastalarda faringeal bölge hematomun ekarte edilmesi önemlidir. Retro-, parafaringeal hematoma ba l hava yolu obstrüksiyonu bafllang c takip eden saatler veya günler içinde geliflebilir. Klinisyenlerin bu hastalarda gecikmifl hava yolu kollaps potansiyeli aç s ndan uyan k ve h zl hava yolu müdahalesine haz r olmalar gerekmektedir. Tedavi plan hastan n genel durumu ve lezyonun hacmine göre yap lmal d r. Özellikle trakeaya bas yapmayan küçük veya h zla rezorbe olan faringeal hematomda konservatif tedavi önerilmektedir. Medikal tedaviye yeterli cevab n olmad, hava yolu deste inin gerekti i büyük, rezorbe olmayan vakalar cerrahi müdahale için belirgin bir endikasyondur. 56 Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 47, Say / Number 1, 2009

5 Retro- ve parafaringeal hematom Kaynaklar 1. Van Savage JG, Fried FA. Anticoagulant associated hematuria: a prospective study. J Urol 1995; 153: Vonbach P, Reich R, Möll F, Krähenbühl S, Ballmer PE, Meier CR. Risk factors for gastrointestinal bleeding: a hospital-based casecontrol study. Swiss Med Wkly 2007; 137: Cannegieter SC, Rosendaal FR, Wintzen AR, van der Meer FJ, Vandenbroucke JP, Briët E. Optimal oral anticoagulant therapy in patients with mechanical heart valves. N Engl J Med 1995; 333: González-García R, Schoendorff G, Muñoz-Guerra MF, Rodríguez-Campo FJ, Naval-Gías L, Sastre-Pérez J. Upper airway obstruction by sublingual hematoma: a complication of anticoagulation therapy with acenocoumarol. Am J Otolaryngol 2006; 27: Bloom DC, Haegen T, Keefe MA. Anticoagulation and spontaneous retropharyngeal hematoma. J Emerg Med 2003; 24: Chiti-Batelli S, Vaz F, Coman S. Traumatic retropharyngeal haematoma in an anticoagulated patient: case report and proposal for a clinical protocol. Acta Otolaryngol 2005; 125: Paleri V, Maroju RS, Ali MS, Ruckley RW. Spontaneous retroand parapharyngeal haematoma caused by intrathyroid bleed. J Laryngol Otol 2002; 116: Lin JY, Wang CH, Huang TW. Traumatic retropharyngeal hematoma: case report. Auris Nasus Larynx 2007; 34: Rosenbaum L, Thurman P, Krantz SB. Upper airway obstruction as a complication of oral anticoagulation therapy. Report of three cases. Arch Intern Med 1979; 139: Eshaghy B, Loeb HS, Miller SE, Scanlon PJ, Towne WD, Gunnar RM. Mediastinal and retropharyngeal hemorrhage. A complication of cardiac catheterization. JAMA 1973; 226: Levitt GW. The surgical treatment of deep neck infections. Laryngoscope 1971; 81: Ophir D, Bartal N. Retropharyngeal haematoma following fishbone ingestion. Ear Nose Throat J 1988; 67: Dingle AF, Clifford KM, Flood LM. Retropharyngeal hematoma: a diagnosis of concern. J Laryngol Otol 1993; 107: Sinert R, Scalea T. Retropharyngeal and bowel hematomas in an anticoagulated patient. Acad Emerg Med 1994; 1: Oake N, Jennings A, Forster AJ, Fergusson D, Doucette S, van Walraven C. Anticoagulation intensity and outcomes among patients prescribed oral anticoagulant therapy: a systemic review and meta-analysis. CMAJ 2008; 179: Hirsh J, Poller L, Deykin D, Levine M, Dalen J. Optimal therapeutic range for oral anticoagulants. Chest 1989; 95: Cohen A, Warman S. Upper airway obstruction secondary to warfarin-induced sublingual hematoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989; 115: Mitchell RO, Heniford BT. Traumatic retropharyngeal hematomaa cause of acute airway obstruction. J Emerg Med 1995; 13: Myssiorek D, Shalmi C. Traumatic retropharyngeal hematoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989; 115: Senthuran S, Lim S, Gunning KE. Life-threatening airway obstruction caused by a retropharyngeal hematoma. Anaesthesia 1999; 54: Schaw CB, Bawa R, Snider G, Wax MK. Traumatic retropharyngeal hematoma: a case report. Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 113: Ba lant Çak flmas : Ba lant çak flmas bulunmad belirtilmifltir. letiflim Adresi: Dr. Sündüs Aslan Ürgen Pafla Mah. 75. Y l Bulvar Ceren Apt. No:6 Daire:19 Antakya HATAY Gsm: (0506) e-posta: Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 47, Say / Number 1,

Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu

Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu Olgu Sunumu / Case Report 119 Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu Suprascapular Nerve Neuropathy: A Case Report Cengiz BAHADIR, Sena TOPATAN, Asl han TARAKTAfi, Kenan AKGÜN* Haydarpafla Numune

Detaylı

INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD. Tufan Kutlu 1, Güngör Tümay 2. Key words: Corrosive agents, corrosive ingestion, corrosive esophagitis

INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD. Tufan Kutlu 1, Güngör Tümay 2. Key words: Corrosive agents, corrosive ingestion, corrosive esophagitis Türk Aile Hek Derg 998; (): 07 ÇOCUKLUK ÇA INDA KOROZ F MADDE Ç LMES INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD Tufan Kutlu, Güngör Tümay Özet Yanl fll kla korozif madde içilmesi yafllar ndaki çocuklar

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonras Kulak Burun Bo az Morbiditesi

Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonras Kulak Burun Bo az Morbiditesi TV 001 abul tarihi / ccepted: as m / November, 000 Türk Otolarengoloji Turkish rchives of Otolaryngology rflivi Nazofarinks anserli Hastalarda Radyoterapi Sonras ulak urun o az Morbiditesi F. Öktem, Ö.

Detaylı

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Olgu Sunumu Case Report 165 Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report Özet Canan Kocaman, Yüksel

Detaylı

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2013;3(1):19-24 doi:10.2399/jmu.2013001006 Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Evaluation of a

Detaylı

Üst Ekstremite Primer Derin Ven Trombozu

Üst Ekstremite Primer Derin Ven Trombozu Üst Ekstremite Primer Derin Ven Trombozu Dr. Özcan Özdemir, Dr. Göksel Ça rc, Dr. Mustafa Soylu, Dr. Hatice fiaflmaz, Dr. Emine Kütük Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Kardiyoloji Klini i, S hhiye-ankara

Detaylı

Çocuk Acil Servisine Akut Kar n A r s Yak nmas yla Getirilen Olgular n Analizi

Çocuk Acil Servisine Akut Kar n A r s Yak nmas yla Getirilen Olgular n Analizi Derleme / Review Çocuk Acil Servisine Akut Kar n A r s Yak nmas yla Getirilen Olgular n Analizi Sibel A. Tekgündüz, Aysun fiengül, Suat Biçer, Hüseyin Aldemir, Gönül Aydo an Sa l k Bakanl, Bak rköy Kad

Detaylı

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA DERLEME / REVIEW TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA ÖZET Tülin GÜMÜfi, Elvin KES MC Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji

Detaylı

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da nceleme / Review Bilinci Kapal Hastaya Yaklafl m Ziya Saliho lu stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, stanbul ÖZET Bilinci kapal hastaya yaklafl m

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon 78 Olgu Sunumu / Case Report Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon Atlantoaxial Subluxation in Three Cases brahim TEKEO LU, S. Sevgi DEM R, Selcen fienol Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel

Detaylı

Yafll da Acil Cerrahi Sorunlara Yaklafl m

Yafll da Acil Cerrahi Sorunlara Yaklafl m Klinik Geliflim 17 (2) - (110-115) 2004 Yafll da Acil Cerrahi Sorunlara Yaklafl m Cemalettin Ertekin 1, Hakan Güven 2 1.Ü. stanbul T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Acil Cerrahi ve Travma Servisi

Detaylı

TKBBV E itsel Kurs Özetleri

TKBBV E itsel Kurs Özetleri Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 May s 2005, Antalya TKBBV E itsel Kurs Özetleri Abstracts of the

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK DERLEME NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK Baflak Ceyda MEÇO, Neslihan ALKIfi ÖZET Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

Treatment in acute pancreatitis ARKA PLAN. Selçuk D fi BEYAZ

Treatment in acute pancreatitis ARKA PLAN. Selçuk D fi BEYAZ 2010; 18(3): 81-86 Akut pankreatitde tedavi Treatment in acute pancreatitis Selçuk D fi BEYAZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara Toplumdaki insidans 100.000 de 5-20 olan

Detaylı

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi 5 Septorinoplastiler Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Manisa Türk Kulak Burun

Detaylı

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji Klinik Geliflim 18 (2) - (15-24) 2005 Hipertansif Aciller Doç. Dr. Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal Özet Kan bas nc n n dakikalar ya da saatler içinde düflürülmesini

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 2001 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Temmuz / July 27, 2001 Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin

Detaylı

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler 30 E itim / Education Entrapment Neuropathies of the Lower Extremities Reyhan ÇEL KER Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Özet Tuzak nöropatiler

Detaylı

Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle iliflkisi

Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle iliflkisi Türk Aile Hek Derg 2011;15(4):167-172 www.turkailehekderg.org Research Article doi:10.2399/tahd.11.167 Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle

Detaylı

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar 203 OR J NAL ARAfiTIRMALAR ORIGINAL INVESTIGATIONS Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar Classification of

Detaylı

(Geriatrics and Plastic Surgery)

(Geriatrics and Plastic Surgery) Yeni T p Dergisi 2013;30:214-219 (Geriatrics and Plastic Surgery) Serdar YÜCE, Ahmet I IKDEM R, Bülent TEKEREKO LU Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2008;25:102-106 Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Celal ÇERÇ 1, Altu ENOL 2, M.Cem KOÇKAR 2, Muhammed AKÇAO LU 1, Nihat

Detaylı