Türkçe. Do ru Yanl fl. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkçe. Do ru Yanl fl. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z."

Transkript

1 Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Üretim, Tüketim ve Verimlilik TEST 9 Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. D L GRUP TERCÜME OF SLER NDE TAM ZAMANLI ÇALIfiACAK MÜTERC M TERCÜMANLAR ARANIYOR. Mütercim - tercümanl k, ngiliz, Alman, Frans z dili edebiyat, Amerikan kültürü bölümlerinden mezun Bilgisayar kullanabilen Azimli ve kararl Ö renmeye aç k Yeminli mütercimlik deneyimi olan Personeller al nacakt r. 1. Gazete ilan nda hangi bölümlerden mezun elemanlar aranmaktad r? 3. "Memleketi burnunda..." cümlesinde deyim "çok özlemek" anlam nda kullan lm flt r. 4. "Odama günefl fl giriyor." cümlesinde alt çizili ifade... sorusuna cevap veriyor. 5. "Öyle flirin bir çocuk... sana anlatamam." cümlesinde noktal yere... sözcü ü getirilmelidir. Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz. 6. "Tutumlu" ile "savurgan" kelimeleri aras nda z t anlaml l k iliflkisi vard r. 7. "Küçük dilini yutmak" deyimi "çabuk sonuçland rmak" anlam na gelir. 2. Firma arad elemanlarda hangi özellikleri aramaktad r? 8. "Bu çocuk çok h zl kofluyor." cümlesinde alt çizili sözcük "nerede" sorusuna cevap veriyor. 9. Atasözleri ço unlukla ö üt veren özlü sözlerdir. 23

2 TEST Üretim, Tüketim ve Verimlilik 13. Armut hem kuzey hem de güney yar m kürede yetifltirilir. Armut, genellikle bir yafl ndaki anaç armut fidanlar üzerine afl lama ya da çelikleme yoluyla üretilir. Armut a açlar oldukça uzun ömürlüdür. Dikildikten 4 7 y l sonra meyve vermeye bafllar. Armutun dünyada yaklafl k otuz türü vard r. Çin, talya, ABD en çok armut üreten ülkelerdendir. Yukar daki paragrafta afla daki sorulardan hangisinin cevab yoktur? Yukar daki görseller baz meslek dallar ndan kiflilere aittir. Afla daki cümlelerden hangisinde, görsellerde bulunan meslek sahibi kiflilerin d fl nda bir meslek sahibinin yapt ifl anlat lmaktad r? A) Hemflire bana ilac m getirdi. B) Terzi, mezuniyet balosu için k yafetimi haz rlad. C) Genç voleybolcu ülkemizdeki yar flmaya kat ld. D) Rus tenisçi sakatl nedeniyle yar flmaya erken veda etti. A) Armutun yetifltirildi i yerler B) Armut a ac n n ne zaman meyve vermeye bafllad C) En çok armut tüketen ülkelerin hangileri oldu u D) Armutun kaç tür oldu u 14. "Üretim" yap l rken afla dakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz? 15. A) Fabrika B) Krem C) Tohum D) flçi 11. Afla daki cümlelerden hangisinde gerçek d fl bir durum anlat lm flt r? A) A açlar bizimle konuflmuyordu art k. B) Ya mur saatlerdir durmak bilmiyor. C) Günefl batmak üzereydi. D) Kar ya fl uzun sürdü. 12. "Tam evden d flar ç k yordum ki..." cümlesi hangisi ile tamamlanamaz? A) telefon çalmaya bafllad. B) balkondan bir ses geldi. C) komflum karfl ma ç kt. D) lezzetine doyum olmaz. 24 Heves 1 fievk 2 stek Düflünce Kufl "arzu" anlam na gelmeyen sözcü- ün yaz l oldu u tabelaya konacakt r. Kufl kaç numaral tabelaya konacakt r? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3 4

3 Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Birey ve Toplum TEST Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Yukar daki resim size neler anlat yor? Resimden yararlanarak bir öykü yaz - n z. 2. "Hafta sonu mu geleceksin?" cümlesinden... sözcü ünü ç kart rsak cümlenin sonundaki noktalama iflareti de iflir. 3. "Sayg s z" kelimesi... bir duygu belirtir. 4. "Kuzen" kelimesi... ile ilgili bir terimdir. Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz. 5. "Kalemli imi kitapl ma koymufltum." cümlesinde sadece bir tane sözcük ek alarak yeni anlam kazanm flt r. 6. "Elti" komfluluk ile ilgili bir terimdir. 7. "Yerlere çöp atmamak" bir toplum kural d r. 8. Babam z n k z kardefli teyzemiz olur. 25

4 TEST Birey ve Toplum 12. Afla daki cümlelerde alt çizili sözcüklerden hangisi bir eylemi bildirmektedir? Ecem in Kiflilik Özellikleri Kitap okumay, yaz yazmay çok sever. Çok iyi bir gözlemcidir. Haberleri sürekli takip eder. Çevresinde liderlik özelli iyle ve do ru bildiklerini ne olursa olsun savunmas yla tan n r. Ecem kiflilik özelliklerine göre hangi mesle i seçmelidir? A) Mühendis B) Gazeteci C) Doktor D) Hemflire 10. Çank r ile Kastamonu aras nda "Kalehan"da konaklam flt k. Arabam z n bir hayvan çok yorulmufl, art k ad m dahi atamaz hâle gelmiflti. Arabac, hayvan yat rd ktan sonra öfkeyle karfl ma dikildi: Efendi! Benden yana umudun kalmas n. Buradan ileriye bir ad m atamam. Bir araba bul! Yukar daki metin bir hikâyeden al nm flt r. Bu metinde afla dakilerden hangisi yoktur? A) Yer B) Olay C) Zaman D) Karakter A) Emre bisiklet sürüyor. B) Bu söylenenler do ru de ildir. C) fiu anda kitap okuyorum. D) Bu aralar kafam çok kar fl k. 13. Afla daki cümlelerden hangisinde "götürmek" sözcü ü "öldürmek" anlam nda kullan lm flt r? A) Salg n hastal k çok insan götürdü. B) fiu taba sofraya götürür müsün? C) Defteri Özay'a götürmüfl. D) Beni Ankara'ya götürecek. 14. Afla daki cümlelerden hangisinde ek alarak yeni anlam kazanm fl bir kelime vard r? A) A ac n gölgesinde uyudum. B) Bu bak ms z evi ne yapsak? C) Annem komfluya gitmifl. D) Kerevizi çok seviyormufl. 15. Afla dakilerden hangisi "yengenin" tan m d r? A) Baban n k z kardeflidir. B) Bir kimsenin k z kardeflinin veya kad n akrabalar ndan birinin eflidir. C) Bir kimsenin kardeflinin, day s n n veya amcas n n eflidir. D) Baban n erkek kardeflidir. 11. Afla dakilerden hangisi di erlerinden farkl bir konuyla ilgilidir? 16. "fi r nga" kelimesi afla dakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Hukuk B) Hak C) Adalet D) Arkeolog 26 A) Avukat B) Eczac C) Mimar D) Ö retmen

5 Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Sa l k ve Çevre TEST 11 Uygulamal Etkinlik 1. Sa l n z bozuldu u zaman hangi sa l k kurulufllar na gidiyorsunuz? Bu kurulufllar n isimlerini yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. "Hava karar nca iflten ç k yorum." cümlesinde ne zaman sorusunun cevab...d r. 5. "Ezgi bahçeye çiçek dikti." cümlesinde ifli yapan...dir. 6. "S hhat" kelimesinin efl anlaml s... kelimesidir. 7. "yiyece im akflam evde yeme ini" kelimelerinden anlaml ve kurall bir cümle oluflturuldu unda bafltan dördüncü kelime... dir. 2. Hayalinizdeki çevreyi anlat r m s n z? Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz. 8. "Ret" ve "kabul" kelimeleri aras nda z t anlaml l k iliflkisi vard r. 3. fiimdiye kadar a aç diktiniz mi? Diktiyseniz a aç dikerken hangi duygular hissetiniz? 9. "Güzel mi güzel bir k zd " cümlesi soru cümlesidir. 10. "Çocuklar çok severim." cümlesinde eylem hareket bildirmez. 11. "Ayakkab " ve "pabuç" kelimeleri aras nda efl anlaml l k iliflkisi vard r. 27

6 TEST 11 Vitaminler ya da çözünenler ve suda çözünenler olarak ikiye ayr l r. Vücudun sa l kl geliflimi, sindirim fonksiyonlar, enfeksiyonlara karfl ba fl kl k kazan lmas aç s ndan vitaminler oldukça gereklidir. A, D, E, K vitaminleri ya da çözünebilirler. A vitamini göz sa l için çok önemlidir. Yumurta, havuç, ceviz gibi besinlerde vard r. D vitamini bal k ya, tereya, süt gibi besinlerde bulunur. E vitamini k rm z et, tah l gibi besinlerde bulunur ve eksikli- inde kaslar geliflmez. K vitamini kan n p ht laflmas nda önemli bir yere sahiptir. Yeflil sebze, çay ve ci erde bulunur. (12, 13 ve 14. sorular yukar daki metne göre cevaplay n z.) 12. Yukar daki metinde hangi vitaminler tan t lm flt r? 15. "S n f n geçebilmek için çok çal flt." cümlesinde alt çizili sözcü ün yerine afla dakilerden hangisi getirilemez? 16. Sa l k ve Çevre A) gayret etti B) u raflt C) çabalad D) gerektirdi ÇEVRE TEM Z 1 2 a aç 3 4 fidan duman oksijen Temiz çevre kaç numaral y ld z akla getirmez? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 A) Ya da çözünenler B) Suda çözünenler C) Hem ya da hem suda çözünenler D) Tiyomin vitamini 13. Bal k ya, tereya ve sütte hangi vitamin bulunur? 17. "Arkadafl ma pazardan üç kilo patates almas n söyledim." Yukar daki cümlede afla daki sorulardan hangisinin yan t yoktur? A) Ne kadar? B) Nereden? C) Ne? D) Niçin? A) A vitamini B) D vitamini C) E vitamini D) K vitamini 14. Metne göre, A vitamini hangi besinde bulunmaz? 18. Afla daki kelimelerden hangisi di erlerinden farkl d r? A) ncinmek B) K r lmak C) fiafl rmak D) Gücenmek A) B) C) D) Afla dakilerden hangisi "k fl mevsimi"ni ça r flt rmaz? A) Atk B) Kar C) F rt na D) Yüzme

7 Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Karma TEST 12 Uygulamal Etkinlik 1. leride hangi mesle i seçmek istiyorsunuz? Neden? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. "Galip" kelimesinin z t anlaml s... kelimesidir. 5. "Suçlu bir kimseyi haber vermek" anlam ndaki deyim "ele..."tir. 6. "Büyük halam üst kat m zda oturuyor." cümlesinde alt çizili sözcük grubu... sorusunun cevab d r. 7. "Ay, yemek taflt ( )" cümlesinin sonuna... iflareti getirilmelidir. 2. Ailenizin sizden bekledi i sorumluluklar nelerdir? Afla daki ifadeleri biçiminde de erlendiriniz. 8. "Duygusuz" kelimesi türemifl bir kelimedir. 9. "Onun da burnu büyüdü." cümlesinde alt çizili deyim "alçak gönüllülük" anlam nda kullan lm flt r. 3. Çevrenizi yeterince temiz buluyor musunuz? 10. " htiyaç" ve "gereksinim" kelimeleri efl anlaml d r. 11. Deyimler bir düflünceyi, bir duyguyu ya da bir durumu etkili bir biçimde anlatmak için kullan lan k sa ve kal plaflm fl sözlerdir. 29

8 TEST Tilki saklanmak için çok uzaklara gitti. 3 4 Aslan ebe seçtiler. Yukar daki tabloda numaraland r lm fl olarak yaz lan cümleler, olay n ak fl na göre düzene koyuldu unda s ralama nas l olmal d r? A) B) C) D) Kalk, arkadafl, gidelim! Dereler yoldafl m z, Da lar omuzdafl m z, Dünyay seyredelim. Yukar daki dizeleri söyleyen kiflinin yüz ifadesi afla dakileren hangisi olabilir? A) Tilki, y lan ve aslan saklambaç oynamaya karar verdiler. Oysa y lan n, aslan n hemen arkas ndaki a aca ç k p saklanmas yeterliydi. B) 15. Karma baka bir baflka deyiflle 1 2 gibi piflman 3 4 Onunla konufltu una sonradan bin... oldu. Üzüm üzüme baka... karar r. Sana bundan bahsedemem... senin bilmeni istemiyorum. Yukar daki daire diliminde gösterilen ifadeleri, verilen cümlelerde gösterilen noktal yerlere yerlefltirdi imizde hangi ifade aç kta kal r? A) 1 B) 2 C) 3 D) Çelebi kalk p çekilece i zaman ( ) ( ) Ben sat n almak istiyorum, o lum, kaftan n burada m ( ) ( ) Hay r, getirmedim ( ) C) D) Yukar daki parçada parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama iflaretleri getirilmelidir? 14."Geçen gün arkadafl m Sermet, bana evinin önünde genç bir yabanc takdim etti." Yukar daki cümlede afla daki sorulardan hangisinin yan t yoktur? A) Kim? B) Niçin? C) Ne zaman? D) Nerede? 30 A) (:) ( ) (?) ( ) (.) B) (!) ( ) (.) ( ) (!) C) (.) ( ) (!) ( ) (.) D) (?) ( ) (?) ( ) (!) 17. Afla daki kelimelerden hangisi anlamca di erlerinden uzakt r? A) Astronot B) Uzay Arac C) Deniz D) Uzay

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml Bu kitab n her hakk sakl d r ve BAHAR Yay nevi San. Tic. Ltd. fiti. aittir. Kitaba ait metin ve sorular, kaynak gösterilerek de olsa kullan lamaz. Kitab n haz rlan fl yöntemi,

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

EYLEMDE K P Eylemlerin zaman ve anlam özelliklerine göre ald klar eklerle girdikleri biçimlere

EYLEMDE K P Eylemlerin zaman ve anlam özelliklerine göre ald klar eklerle girdikleri biçimlere ÜN TE: 11 EYLEM EYLEM Eylemler cümlede k l fl (ifli- hareketi), durumu, oluflu ZAMANA, K PE, K fi - YE ba l olarak anlatan sözcüklerdir: yazd, okumuflsun, boyayacaks n z... (k - l fl-ifl); kofltu, atlam

Detaylı

çindekiler 1. ALT ÜN TE fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar

çindekiler 1. ALT ÜN TE fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar çindekiler fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar Sayfa: 18-30 fl dünyas ve çal flma yaflam ile ilgili sözcükler Gereklilik Kipi -mel Gereklilik

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ]

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ] Zaven Biberyan n Eserleri L g rdadz [Sürtük] Roman, Ermenice, 1959, stanbul Türkçe çevirisi: Yaln zlar Öncü Kitabevi, Nisan 1966, stanbul Payel Yay nlar, Nisan 1966, stanbul Aras Yay nc l k, fiubat 2014

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses A. IfiIK KARANLIKTA GÖREB L R M Y Z? Ifl k ve Görme Karanl k bir odada etraf m z göremeyiz. Geceleyin sokak lambas yla ayd nlanmam fl yerlerdeki

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı