ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3"

Transkript

1 I

2 II

3 ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA Gayri Safi Milli Hasýladaki Geliþmeler Harcamalar Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Gelir Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Kiþi Baþýna Gayri Safi Milli Hasýla B. SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI C. YATIRIM TEÞVÝK BELGELERÝ ÜRETÝM A. TARIM Bitkisel Üretim Hayvancýlýk ve Yem Üretimi Su Ürünleri Ormancýlýk B. SANAYÝ Ýmalat Sanayi Madencilik C. ENERJÝ Taþkömürü Linyit Hidrolik Enerji ve Elektrik Ham Petrol Güneþ Enerjisi ve Jeotermal Enerji D. HÝZMETLER Haberleþme Turizm Ulaþtýrma a) Hava Yolu Ulaþtýrmasý b) Deniz Yolu Ulaþtýrmasý c) Demir Yolu Ulaþtýrmasý d) Kara Yolu Ulaþtýrmasý Ýnþaat Þirketler ve Protesto Edilen Senetler 58 III

4 IV- ÝÞGÜCÜ VE ÝSTÝHDAM A. NÜFUS B. YURT ÝÇÝ ÝSTÝHDAM C. TÜRKÝYE ÝÞ KURUMU ÇALIÞMALARI Yurt Ýçi Çalýþmalar Dýþ Ülkelere Giden Ýþgücü...65 D. TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMELERÝ E. SOSYAL GÜVENLÝK...66 F. ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI V- KAMU MALÝYESÝ KAMU MALÝYESÝ A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI Genel Durum Konsolide Bütçe Giderleri Konsolide Bütçe Gelirleri a) Genel Geliþmeler b) Vergiler...77 c) 2004 Yýlý Tahsilat Oranlarý Konsolide Bütçe Nakit Dengesi B. KATMA BÜTÇE C. VERGÝ YÜKÜ VE VERGÝ ESNEKLÝÐÝ Vergi Yükü a) Vergi Gelirlerine Göre b) Vergi ve Benzeri Gelirlere Göre OECD Üyesi Ülkelerde Vergi Yükü Vergi Esnekliði D. ÖZELLEÞTÝRME VI- VII- DEVLET BORÇLARI 1. KONSOLÝDE BÜTÇE BORÇLARI A. Ýç Borç a) Ýç Borç Stokunun Türlerine Göre Daðýlýmý ve Yapýsý...88 b) Vade ve Faiz Oranlarý c) Mali Baskýnlýk Oraný B. Konsolide Bütçe Dýþ Borçlarý DIÞ BORÇLAR a) Dýþ Borç Stoku...94 b) Dýþ Borçlarýn Daðýlýmý c) Dýþ Borç Servisi d) Dýþ Borçlarla Ýlgili Göstergeleri e) Taahhüt Bazýnda Saðlanan Krediler PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM B. PARA POLÝTÝKALARI Merkez Bankasý Analitik Bilançosu IV

5 2. Açýk Piyasa Ýþlemleri (APÝ) Para Arzlarý Bankalararasý Para Piyasasý (INTERBANK) Döviz ve Efektif Piyasasý a) Ýþlem Hacmi b) Döviz Kurlarý Mevduat Krediler Mevduat ve Kredi Faizleri a) Tasarruf Mevduatý Faizleri b) Ticari Kredi Faiz Oranlarý Türk Lirasý Referans Faiz Oraný (TRLIBOR) ve Ýþlem Hacmi Reeskont ve Avans Ýþlemlerinde Faiz Oranlarý Zorunlu Karþýlýk ve Umumi Disponibilite Oranlarý C. MENKUL KIYMET PÝYASALARI Birinci El Piyasalar a) Kamu Kesimi Menkul Kýymet Ýhraçlarý b) Özel Kesim Menkul Kýymet Ýhraçlarý Ýkinci El Piyasalar a) Ýþlem Hacmi b) Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) D. ALTIN PÝYASASI VIII- IX- FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM B. TOPTAN EÞYA FÝYATLARI Genel Olarak Sektörel Fiyat Hareketleri a) Tarým b) Ýmalat Sanayi c) Madencilik ve Taþocakçýlýðý d) Elektrik, Gaz ve Su C. TÜKETÝCÝ FÝYATLARI Kentsel Yerler Tüketici Fiyatlarý Kýrsal Yerler Tüketici Fiyatlarý D. ÝÇ TÝCARET HADLERÝ E. BÝNA ÝNÞAATI MALÝYET ENDEKSÝ F. ÇÝFTÇÝNÝN ELÝNE GEÇEN FÝYATLAR ENDEKSÝ G. ALTIN FÝYATLARI ÖDEMELER DENGESÝ A. DIÞ TÝCARET Ýhracat Ýthalat Dýþ Ticaret Dengesi Dýþ Ticaret Hacmi Ýhracatýn Ýthalatý Karþýlama Oraný V

6 6. Ülkeler Ýtibariyle Dýþ Ticaret a) Ülkelere Göre Ýhracat b) Ülkelere Göre Ýthalat Serbest Bölgeler Dýþ Ticaret Hacmi Dýþ Ticaret Endeksleri B. ÖDEMELER DENGESÝ Cari Ýþlemler Dengesi a) Dýþ Ticaret Dengesi b) Hizmetler Dengesi c) Yatýrým Geliri Dengesi d) Cari Transfeler Sermaye ve Finans Hesabý a) Doðrudan Yatýrýmlar b) Portföy Yatýrýmlarý c) Diðer Yatýrýmlar d) Vadelerine Göre Finans Hareketleri e) Rezerv Hareketleri ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ A. DÜNYA EKONOMÝSÝ Geliþmiþ Ekonomiler Yükselen Piyasalar ve Geliþmekte Olan Ülkeler B. DÜNYA TÝCARETÝ Geliþmiþ Ekonomiler Yükselen Piyasalar ve Geliþmekte Olan Ülkeler C. CARÝ ÝÞLEMLER DENGESÝ D. ÖZEL SERMAYE HAREKETLERÝ E. YÜKSELEN PÝYASALAR VE GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DIÞ BORÇLAR AVRUPA BÝRLÝÐÝNDEKÝ GELÝÞMELER VE TÜRKÝYE A. AVRUPA BÝRLÝÐÝNDEKÝ GELÝÞMELER B. TÜRKÝYE-AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ BAÞLICA EKONOMÝK DÜZENLEMELER VI

7 SUNUÞ Bu Rapor, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkýnda bilgi vermek amacýyla hazýrlanmýþtýr. Raporun birinci bölümünde Türkiye ekonomisine iliþkin geliþmelere, milli gelir, üretim, iþgücü ve istihdam, kamu maliyesi, devlet borçlarý, para, banka, mali piyasalar, fiyatlar ve ödemeler dengesi konularýna yer verilmiþtir. Raporun ikinci bölümünde ise dünyadaki ekonomik geliþmelerle ilgili bilgiler yer almýþtýr. VII

8 VIII

9 II MÝLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI 11

10 12

11 MÝLLÝ GELÝR A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA 1. Gayri Safi Milli Hasýladaki Geliþmeler GSMH, ekonomide baþlayan canlanmayla birlikte 2002 yýlýnda reel olarak yüzde 7.9, 2003 yýlýnda da yüzde 5.9 oranýnda artmýþtýr. Sektörler itibariyle, 2003 yýlýnda sanayi ve hizmet sektöründe büyüme oranlarý sýrasýyla yüzde 7.8 ve yüzde 6.7 olurken, tarým sektörü bir önceki yýla göre yüzde 2.4 oranýnda küçülmüþtür. Tablo II-1 TARIM, SANAYÝ, HÝZMETLER VE GSMH (1987 Üretici Fiyatlarý ile Milyar TL.) Ana Sektörler ve GSMH Sektör Paylarý (Yüzde) Büyüme Hýzý (Yüzde) Tarým Sanayi Hizm. GSYÝH NDAFG GSMH Tarým Sanayi Hizm. Tarým Sanayi Hizm. GSYÝH GSMH Kaynak : DİE Not : İzafi banka hizmetleri sektörlere dağıtılmıştır. NDAFG : Net dış alem faktör gelirlerini ifade eder. Grafik II ANA SEKTÖRLER ÝTÝBARÝYLE BÜYÜME (Yüzde) /I 2004/II Tarým Sanayi Hizmetler GSMH 13

12 Alt sektörler itibariyle bakýldýðýnda ise imalat sanayii yüzde 8.5, toptan ve perakende ticaret yüzde 11, ulaþtýrma ve haberleþme yüzde 8.6, ithalat vergisi yüzde 22.6 oranlarýnda büyürken; inþaat sanayii yüzde 9.3, mali kuruluþlar yüzde 5.9 ve madencilik ve taþocakçýlýðý yüzde 3.3 oranýnda gerilemiþtir. Bu sektörlerden imalat sanayiinin büyümeye katkýsý 2.1, toptan ve perakende ticaretin 2.1, ulaþtýrma ve haberleþmenin 1.2, ithalat vergisinin 1.2 puan olmuþtur. Son iki yýlda yakalanan yüksek büyüme hýzý 2004 yýlýnda da devam etmiþ, GSMH ilk çeyrekte yüzde 12.4, ikinci çeyrekte ise yüzde 14.4 büyümüþtür. Ýkinci çeyrekteki bu büyüme oraný, son 14 yýlda görülen en yüksek büyümedir. Yýlýn ilk altý aylýk dönemi itibariyle büyüme oraný yüzde 13.5 olarak gerçekleþmiþtir. Tarým sektöründe ikinci dönemde yüzde 3.5 oranýnda artýþ kaydedilmesine raðmen ilk dönemde meydana gelen yüzde 8.4 oranýnda gerileme sonucu ilk altý aylýk dönemde yüzde 0.6 oranýnda gerileme gerçekleþmiþtir. Sanayi sektöründe ilk dönemde yüzde 10.4, ikinci üç aylýk dönemde yüzde 15.0 büyüme olmuþ ve ilk altý aylýk dönemde yüzde 12.8 oranýnda artýþ kaydedilmiþtir. Hizmetler sektörü ise ilk çeyrekteki yüzde 11.3 ve ikinci çeyrekteki yüzde 13.9 oranlarýndaki artýþlarla ilk yarýda yüzde 12.7 oranýnda reel büyüme göstermiþtir. 14

13 15

14 16

15 2004 yýlýnýn altý aylýk döneminde imalat sanayii yüzde 14, toptan ve perakende ticaret yüzde 18.8, ulaþtýrma ve haberleþme sektörü de yüzde 7.6 oranýnda büyümüþtür. Bu sektörlerden imalat sanayiinin büyümeye katkýsý 3.9, toptan ve perakende ticaretin 3.8 puan olmuþtur. Bu dönemde ithalattaki yüksek oranlý artýþlar nedeniyle ithalat vergisinde yüzde 33.5 oranýnda artýþ gerçekleþirken net dýþ alem faktörleri gelirlerinin büyümeye katkýsý 1.3 puan olmuþtur. 17

16 18

17 2. Harcamalar Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYÝH 2002 yýlýnda yüzde 7.9, 2003 yýlýnda da yüzde 5.8 oranýnda artmýþtýr yýlýnda kamu tüketim harcamalarý yüzde 2.4 azalýrken özel tüketim harcamalarý yüzde 6.6 oranýnda artmýþ ve toplam tüketim harcamalarýnda yüzde 5.6 oranýnda bir artýþ gerçekleþmiþtir. Özel tüketim harcamalarýndaki artýþta dayanýklý tüketim mallarýndaki yüzde 24, hizmetlerdeki yüzde 7.5 ve gýda ve içki tüketimindeki yüzde 4.1 oranlarýndaki artýþlar belirleyici olmuþtur. Kamu tüketiminde ise maaþ ve ücretlerdeki artýþ yüzde 0.8 de kalýrken diðer cari harcamalarda yüzde 5.9 oranýnda azalma olmuþtur. Söz konusu yýlda özel sektör yatýrýmlarýnda yüzde 20.3 oranýndaki artýþa karþýlýk kamu sabit sermaye yatýrýmlarý yüzde 11.5 oranýnda azalmýþ, sabit sermaye oluþumu yüzde 10 oranýnda artýþ göstermiþtir yýlýnda yüzde 9.3 artan toplam yurtiçi talep 2003 yýlýnda da ayný oranda artmýþtýr yýlýnda GSYÝH büyümesinde baþta ihracat olmak üzere özel tüketim harcamalarý ve özel sektör yatýrýmlarý ile stok deðiþmelerinin pozitif katkýlarý belirleyici olmuþtur. Ancak ihracat 6.3 puan katký saðlarken ithalatýn eksi 9.4 puan katkýsý sonucu net ihracatýn GSYÝH daki büyümeye etkisi eksi 3.1 puan olmuþtur. 19

18 20

19 21

20 Harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYÝH 2004 yýlýnýn ilk çeyreðinde yüzde 10.1 oranýnda artarken ikinci çeyrekteki artýþ yüzde 13.4 e yükselmiþtir. Böylece 2004 yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde yüzde 11.9 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde toplam tüketim harcamalarý özel tüketim harcamalarýndaki artýþýn katkýsýyla ilk üç ayda yüzde 9.9 ve ikinci üç ayda yüzde 13.6 olmak üzere yüzde 11.8 büyümüþtür. Özel tüketim harcamalarý ilk çeyrekte yüzde 10.6 ve ikinci çeyrekte de yüzde 16.4 olmak üzere ilk altý aylýk dönemde yüzde 13.5 artarken, kamu tüketim harcamalarý ilk çeyrekte yüzde 2.4 oranýnda artmýþ, ancak ikinci çeyrekte yüzde 7.9 oranýnda gerileyerek ilk altý aylýk dönemde yüzde 3.5 oranýnda küçülmüþtür. Toplam sabit sermaye yatýrýmlarý ise kamu kesimindeki gerilemeye karþýlýk özel sektör yatýrýmlarýndaki artýþlarýn katkýsýyla ilk üç aylýk dönemde yüzde 52.6 ve ikinci üç ayda yüzde 51.7 oranýndaki artýþlarla ilk altý aylýk dönemde yüzde 52.1 oranýnda büyüme göstermiþtir. Kamu yatýrýmlarýnda ilk çeyrekte yüzde 11.3 ve ikinci çeyrekte yüzde 9.1 olmak üzere ilk altý ayda yüzde 9.6 oranýnda bir küçülme gerçekleþmiþtir. Özel sektör 22

21 23

22 yatýrýmlarý ise ilk çeyrekteki yüzde 60.6, ikinci çeyrekte yüzde 68.7 oranýnda artýþ yaþanmasý sonucu ilk altý aylýk dönemde yüzde 65.1 oranýnda artmýþtýr yýlýnýn ilk yarýsýnda da özel tüketim harcamalarý, özel sektör yatýrýmlarý, ihracat ve stok deðiþmeleri GSYÝH büyümesini belirleyen faktörler olmaya devam etmiþtir. Ancak, ilk yarýda ithalattaki artýþýn ihracattan fazla olmasý nedeniyle, ihracatýn 5.7 puan katkýsýna karþýlýk ithalatýn katkýsýnýn eksi 14.4 puan olmasý sonucu net ihracatýn katkýsý eksi 8.8 puan olmuþtur. Özel sektör yatýrýmlarýnýn ilk çeyrekte 8.8 ve ikinci çeyrekte 11.3 puan olmak üzere altý aylýk dönemdeki GSYÝH oluþumuna 10.1 puanlýk katkýsý olmuþtur. Böylece 2004 yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde toplam yurtiçi talepte yüzde 20.2 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir. 3. Gelir Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Gelir yöntemine göre hesaplanan GSYÝH 2002 yýlýnda katrilyon lira iken 2003 yýlýnda yüzde 29.6 artarak katrilyon lira olmuþtur yýlýnda GSYÝH içinde iþletme artýðýnýn payý yüzde 50 düzeyinde kalýrken, üretim ve ithalat vergilerinin payý yüzde 16.3 e yükselmiþ, iþgücü ödemelerinin payý yüzde 26.1 e, sabit sermaye tüketiminin payý da yüzde 7.6 ya gerilemiþtir. 24

23 4. Kiþi Baþýna Gayri Safi Milli Hasýla 2002 yýlýnda 1987 fiyatlarýyla 1 milyon 670 bin 893 lira olan kiþi baþýna GSMH, 2003 yýlýnda yüzde 4.2 artarak 1 milyon 741 bin 783 liraya yükselmiþtir. Dolar bazýnda kiþi baþýna GSMH 2002 yýlýnda 2598 dolar iken, 2003 yýlýnda yüzde 30.2 oranýnda artarak 3383 dolara yükselmiþtir. 25

24 B. SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI 2004 yýlýnda toplam sabit sermaye yatýrýmlarýnýn bir önceki yýla göre cari fiyatlarla yüzde 41.6 oranýnda artarak 81.3 katrilyon lira düzeyinde gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Bu tutarýn yüzde 24.6 sý kamu kesimine, yüzde 75.4 ü de özel kesime aittir yýlýnda sabit sermaye yatýrýmlarýnda kamu kesiminde yüzde 3.1 ve özel sektördeki yüzde 41.5 reel artýþ sonucu yüzde 29.3 büyüme beklenmektedir yýlýnda toplam sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 19.2 artýþla 97 katrilyon lira olmasý ve bunun yüzde 26.2 si olan 25.4 katrilyon lirasýnýn kamu, yüzde 73.8 si olan 71.5 katrilyon lirasýnýn da özel sektör tarafýndan gerçekleþtirilmesi programlanmýþtýr. Sabit fiyatlarla ise kamu kesiminde yüzde 17.6, özel kesimde ise yüzde 8 artýþlarla yüzde 10.5 reel büyüme hedeflenmiþtir. 26

25 27

26 2005 yýlý programýnda kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 43.7 sinin konsolide bütçe, yüzde 18.6 sýnýn KÝT ler, yüzde 2.6 sýnýn Ýller Bankasý tarafýndan gerçekleþtirilmesi hedeflenmiþtir. Toplam kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 31.5 lik kýsmý ise mahalli idarelere ait bulunmaktadýr. 28

27 C. YATIRIM TEÞVÝK BELGELERÝ 2003 yýlýnda teþvik belgesine baðlanan yatýrým tutarýnda 64.7 oranýnda artýþ olmuþ ve 26.1 katrilyon TL tutarýnda teþvik belgeli yatýrým gerçekleþtirilmiþtir. Tarým sektöründe yüzde 83.8, imalat sanayii sektöründe yüzde 43.4, hizmetler sektöründe yüzde artýþ kaydedilmiþ, enerji sektöründe yüzde 2, madencilik sektöründe ise yüzde 46.4 oranýnda azalma olmuþtur. 29

28 2004 yýlý Ocak-Eylül dönemi itibariyle teþvik belgeli yatýrým tutarý önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 26.6 oranýnda azalarak 16.1 katrilyon liraya gerilemiþtir. Tarýmda yüzde 22.8, madencilik sektöründe yüzde 85.6, enerjide yüzde 52.6 oranýnda artýþ olmuþ, hizmetlerde yüzde 56.1, imalatta yüzde 5 oranýnda azalma gözlenmiþtir yýlý Ocak-Eylül dönemi itibariyle 3088 adet Yatýrým Teþvik Belgesi verilen 16.1 katrilyon liralýk yatýrýmýn gerçekleþmesi durumunda yaklaþýk 128 bin kiþiye istihdam saðlanmasý beklenmektedir. 30

29 31

30 32

31 IV ÝÞGÜCÜ VE ÝSTÝHDAM 59

32 60

33 ÝÞGÜCÜ VE ÝSTÝHDAM A. NÜFUS 2000 yýlý Genel Nüfus Sayýmý kesin sonuçlarýna göre Türkiye nüfusu on yýllýk dönemde yüzde 20.1 artarak 67 milyon 803 bin 927 kiþiye ulaþmýþtýr. Bu dönemde yýllýk nüfus artýþ hýzý binde e gerilemiþtir. Nüfusun yüzde 64.9 unun yaþadýðý þehirlerdeki artýþ yüzde 32, yüzde 35.1 inin yaþadýðý köy nüfusundaki artýþ ise yüzde 2.8 olmuþtur. Nüfusun yüzde 49.3 ünü kadýnlar, yüzde 50.7 sini de erkekler oluþturmuþtur yýlýnda 68.6 milyon olarak tahmin edilen yýl ortasý nüfusun 2002, 2003,2004 ve 2005 yýllarýnda sýrasýyla 69.6 milyon, 70.7 milyon,71.8 milyon ve 72.8 milyon kiþi olacaðý hesaplanmýþtýr. 2001, 2002 ve 2003 yýllarýnda yüzde 1.6 olarak tahmin edilen yýllýk nüfus artýþ hýzýnýn 2004 ve 2005 yýllarýnda da yüzde 1.5 seviyesinde olmasý beklenmektedir. Tablo IV-1 NÜFUSUN YERLEÞÝM YERLERÝ VE CÝNSÝYETE GÖRE DAĞILIMI (Bin Kişi) Toplam Þehir Köy Nüfus % Nüfusu % 2/1 Nüfusu % 3/1 Kadın % 4/1 Erkek % 5/1 (1) Artış (2) Artış % (3) Artış % (4) Artış % (5) Artış % _ _ _ (*) (*) (*) (*) (*) (*) Kaynak : DİE Not : Artış oranları bir önceki döneme göredir. (*) Yıl ortası nüfus tahmini 61

34 döneminde en yüksek nüfus artýþý yüzde 30.6 ile Marmara Bölgesinde olurken, bunu yüzde 28.1 ile Güneydoðu Anadolu Bölgesi izlemiþ; en düþük artýþ ise yüzde 3.7 ile Karadeniz Bölgesinde olmuþtur. NÜFUSUN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (Sayım Gününde Bulunulan Yere Göre) Tablo IV-2 Nüfus Sayısı Artış Yıllık Artış Dağılım (%) Bölgeler 1990 Sayımı 2000 Sayımı (Yüzde) Hızı (Binde) Marmara Ege Akdeniz Ýç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Toplam Kaynak: DİE Not:1990 Genel Nüfus Sayımının kesin sonuçları, 2000 Genel Nüfus Sayımı günündeki idari bölünüşe göre yeniden düzenlenmiştir. B. YURT ÝÇÝ ÝSTÝHDAM 2003 yýlýnda sivil iþgücü önceki yýla göre yüzde 0.7 azalýþla 23 milyon 640 bin kiþiye düþmüþ ve bunun 21 milyon 147 bin kiþisi istihdam edilmiþtir. Toplam istihdamýn yüzde 33.9 u tarým, yüzde 18.2 si sanayi, yüzde 4.6 sý inþaat ve yüzde 43.4 ü de hizmet sektörlerindedir yýlýnda yüzde 25.3 oranýnda artan iþsiz sayýsý 2003 yýlýnda yüzde 1.2 artýþla 2 milyon 493 bin kiþi olmuþtur. Ýþsizlik oranlarý ise 2001, 2002 ve 2003 yýllarýnda sýrasýyla yüzde 8.4, 10.3 ve 10.5 oranlarýnda gerçekleþmiþtir yýlýnda bir önceki yýla göre eðitimli genç iþsiz sayýsý yüzde 17.6 artarak 501 bin kiþi olmuþken 2003 yýlýnda bu sayý yüzde 8.4 azalarak 459 bin kiþiye düþmüþtür. Eðitimli gençlerdeki iþsizlik oraný ise 2002 yýlýnda yüzde 29.1 iken 2003 yýlýnda düþüþ göstermiþ ve yüzde 27.8 olarak gerçekleþmiþtir yýlýnýn birinci döneminde 22 milyon 731 bin kiþi olan sivil iþgücünün milyon 902 bini, ikinci döneminde ise 24 milyon 457 bin kiþi olan sivil iþgücünün 22 milyon 188 bini istihdam edilmiþtir yýlýnda sivil istihdam ilk dönemde 2003 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 1.7 azalýþ gösterirken, ikinci döneminde ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2.3 artýþ göstermiþtir yýlýnýn bir ve ikinci dönemlerinde kayýtlý iþsiz sayýsý 2003 yýlýnýn ayný dönemlerine göre sýrasýyla yüzde 0.5 ve 6.1 oranýnda azalýþ göstermiþtir yýlýnýn birinci döneminde geçen yýlýn ayný döneminde yüzde 12.3 olan iþsizlik oraný yüzde 12.4 olmuþtur yýlýnýn ikinci döneminde ise geçen yýlýn ayný döneminde yüzde 10.0 olan iþsizlik oraný yüzde 9.3 e düþmüþtür. Eðitimli gençlerdeki iþsizlik oraný ise 2004 yýlýnýn bir ve ikinci dönemlerinde geçen yýlýn ayný dönemlerine göre sýrasýyla yüzde 19.8 ve yüzde 2 artýþ göstererek yüzde 33.4 ve yüzde 26.1 oranlarýnda gerçekleþmiþtir.

35 Tablo IV-3 YURT ÝÇÝ ÝSTÝHDAM (Bin Kişi) Yıllık Yıllık I. Dönem II. Dönem III. Dönem IV. Dönem Yıllık I. Dönem II. Dönem Sivil Ýşgücü Sivil Ýstihdam Ýşsiz KENT KIR TOPLAM Ýşsizlik Oranı (%) Eðitimli Genç Ýþsiz(1) Eðitimli Genç Ýþs. Oraný(%) Eksik Ýstihdam Eksik Ýstihdam Oranı (%) Sivil Ýşgücü Sivil Ýstihdam Ýşsiz Ýşsizlik Oranı (%) Eðitimli Genç Ýþsiz(1) Eðitimli Genç Ýþs. Oraný(%) Eksik Ýstihdam Eksik Ýstihdam Oranı (%) Sivil Ýşgücü Sivil Ýstihdam Ýşsiz Ýşsizlik Oranı (%) Eðitimli Genç Ýþsiz(1) Eðitimli Genç Ýþs. Oraný(%) Eksik Ýstihdam Eksik Ýstihdam Oranı (%) Kaynak : DİE Not: 2003 yılı öncesi sonuçlar, 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre revize edilmiştir. (1) :15-24 yaþ grubu içinde, lise ve daha yüksek eðitimli olanlar. Tablo IV-4 SÝVÝL ÝSTÝHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI Yıllık Yıllık I II III IV Yıllık I II Tarım Sanayi Ýnşaat Hizmetler TOPLAM Tarım Sanayi Ýnşaat Hizmetler TOPLAM Kaynak : DİE Not: 2003 yılı öncesi sonuçlar, 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre revize edilmiştir. Dağılım Yüzde Bin Kişi 63

36 C. TÜRKÝYE ÝÞ KURUMU ÇALIÞMALARI 1. Yurt Ýçi Çalıþmalar Türkiye Ýþ Kurumu na yapýlan baþvurulara göre; Türkiye genelinde iþ isteyenlerin sayýsý 2003 yýlýnda yüzde 71.5 gibi büyük bir artýþ göstermiþtir yýlýnda açýk iþler ve iþe yerleþtirme oranlarýnda sýrasýyla yüzde 7.2 ve 47.7 oranlarýnda gerileme olmuþtur yýlýnda kamudaki 43 bin 955 açýk iþlerden 39 bin 459 unda, özel sektördeki 85 bin 303 açýk iþlerlerden 25 bin 939 unda iþe yerleþtirme gerçekleþmiþtir. TÜRKÝYE ÝÞ KURUMUNA BAÞVURULAR Tablo IV-5 YILLIK Ocak-Mayıs Değiþme Yüzde Mayıs Ýþ Ýsteyenler Açık Ýþler Kamu Özel Ýþe Yerleþtirmeler Kamu Özel Ýþe Yerleþtirme Oranı (%) Kaynak: Türkiye İş Kurumu 2004 yýlýnýn Ocak-Mayýs döneminde ise geçen yýlýn ayný dönemine göre iþ isteyenlerin sayýsýnda yüzde 15.4 oranýnda azalýþ olmuþ, ayný þekilde açýk iþlerde de yüzde 16.1 azalýþ olmuþtur. Söz konusu dönemde iþe yerleþtirmeler yüzde 0.6 azalmýþ ve iþ isteyenlerin yüzde 13.2 si iþe yerleþtirilmiþtir. Tablo IV (Ocak-Mayıs) Ýþ Açık Ýþe Ýþ Açık Ýþe Ýþ Açık Ýþe Ýsteyenler Ýþler Yerleþtirme Ýsteyenler Ýþler Yerleþtirme Ýsteyenler Ýþler Yerleþtirme Ocak Þubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Kaynak: Türkiye İş Kurumu 64 TÜRKÝYE ÝÞ KURUMUNA AYLIK BAÞVURULAR

37 2. Dıþ Ülkelere Giden Ýþgücü 1961 yýlýndan 2004 yýlý Haziran ayý sonuna kadar Türkiye Ýþ Kurumu nun yurt dýþýna gönderdiði iþçi sayýsý 1 milyon 924 bin 360 kiþiye ulaþmýþtýr yýlýnda 10 bin 816 kiþi Rusya Federasyonu na, 6 bin 64 kiþi Suudi Arabistan a, 3 bin 366 kiþi Almanya ya, 2 bin 515 kiþi Libya ya, 4 bin 957 kiþi Türk Cumhuriyetlerine, bin 698 kiþi Afganistan a ve 4 bin 735 kiþi de diðer ülkelere olmak üzere toplam 34 bin 151 kiþi yurt dýþýna gönderilmiþtir yýlýnýn Ocak- Haziran döneminde ise yurt dýþýna gönderilenlerin sayýsý 18 bin 720 kiþi olmuþtur. DIÞ ÜLKELERE GÝDEN ÝÞÇÝLER Tablo IV-7 Kümülatif, Kiþi (*) Kaynak : Türkiye İş Kurumu (*) Haziran sonu itibariyle. YURTDIÞINA GÝDEN ÝÞÇÝLERÝN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI Tablo IV Ocak-Haziran (*) Almanya Fransa Hollanda Libya S.Arabistan Rusya Federasyonu Türk Cumhuriyetleri Gürcistan Ukrayna Afganistan _ Hırvatistan Irak Diğer Ülkeler TOPLAM Kaynak : Türkiye İş Kurumu (*) tarihi itibariyle. D. TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMELERÝ 2003 yýlýnda 793 ü kamu kesiminde, 814 ü özel kesimde olmak üzere toplam 1607 toplu iþ sözleþmesi yapýlmýþtýr. Bu sözleþmeler 7 bin 806 iþyerinde çalýþan 629 bin 240 iþçiyi kapsamaktadýr yýlýnýn ilk sekiz aylýk döneminde ise, 523 ü kamu, 314 ü özel sektörde olmak üzere toplam 4 bin 595 iþyerindeki 157 bin 763 iþçiyi kapsayan 837 toplu iþ sözleþmesi yapýlmýþtýr. 65

38 TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMELERÝ Tablo IV-9 Yapılan Toplu Kapsadığı Kapsadığı YILLAR SEKTÖR Sözleþme Sayısı Ýþyeri Sayısı Ýþçi Sayısı TOPLAM KAMU ÖZEL TOPLAM KAMU ÖZEL TOPLAM (*) KAMU ÖZEL Kaynak : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (*) tarihi itibariyle. E. SOSYAL GÜVENLÝK Sosyal güvenlik kuruluþlarýna tabi toplam aktif iþtirakçi sayýsý 2003 yýlýnda yüzde 4.5 artarak 11 milyon 407 bin 235 kiþi olmuþtur. T.C. Emekli Sandýðý na tabi iþtirakçilerin sayýsýnda yüzde 1.5, SSK ya tabi iþtirakçilerin sayýsýnda yüzde 7.5 ve Bað-Kur a tabi iþtirakçilerin sayýsýnda ise yüzde 1.9 oranlarýnda artýþ olmuþtur. Ýþtirakçilerin yüzde 21.1 i T.C. Emekli Sandýðý na, yüzde 49.2 si Sosyal Sigortalar Kurumu na ve yüzde 29.7 si de Bað-Kur a tabi çalýþanlardýr. Bu kuruluþlardan yaþlýlýk, malullük, dul ve yetim aylýðý alanlarýn sayýsý ise 2003 yýlýnda yüzde 4.6 oranýnda artarak 6 milyon 849 bin 5 kiþiye ulaþmýþtýr. Bunlarýn yüzde 21.4 ü T.C. Emekli Sandýðý ndan, yüzde 57.5 i Sosyal Sigortalar Kurumu ndan ve yüzde 21.1 i de Bað-Kur dan aylýk almaktadýr. Tablo IV-10 Kiþi Deð.% Dað.% Kiþi Deð.% Dað.% Kiþi Deð.% Dað.% 1- T.C. Emekli Sandığı A-Aktif Ýþtirakçiler B-Aylýk Alanlar A/B Sosyal Sigortalar Kurumu A-Aktif Ýþtirakçiler B-Aylýk Alanlar A/B Bağ-Kur A-Aktif Ýþtirakçiler B-Aylýk Alanlar A/B TOPLAM (1+2+3) A-Aktif Ýþtirakçiler B-Aylýk Alanlar A/B Kaynak : T.C. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Not : Birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi hizmeti bulunanlar aylık bağlanan sosyal güvenlik kuruluşunda dikkate alınmıştır. (*) SSK'da aktif iştirakçiler 2004 tahmini, aylık alanlar Eylül ayı; T.C Emekli Sandığı Ağustos; Bağ-Kur Temmuz ayı itibariyledir. 66 SOSYAL GÜVENLÝK KAPSAMINDA ÇALIÞANLAR VE AYLIK ALANLAR (*)

39 2003 yýlýnda Aktif Ýþtirakçi/Aylýk Alan oraný, T.C. Emekli Sandýðý nda 1.64, SSK da 1.43 ve Bað-Kur da 2.34 olmak üzere toplamda 1.67 dir. Elde edilebilen veriler çerçevesinde 2004 yýlý toplam iþtirakçi sayýsý önceki yýla göre yüzde 4.1 artýþla 11 milyon 875 bin 89 a çýkarken, aylýk alanlarýn sayýsý ise yüzde 3 artýþla 7 milyon 56 bin 993 e ulaþmýþ ve Aktif iþtirakçi/aylýk alan oraný SSK da artarken T.C. Emekli Sandýðý ve Bað-Kur da gerilemiþ; toplamda ise 1.68 de kalmýþtýr. Tablo IV-11 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMLARINDAN AYLIK ALANLAR T.C. EMEKLÝ SANDIĞI Yaþlılık Dul ve (Emekli) % Malullük % Yetim % Toplam % (*) SOSYAL SÝGORTALAR KURUMU Yaþlılık Dul ve (Emekli) % Malullük % Yetim(**) % Toplam % (*) BAĞ-KUR Yaþlılık Dul ve (Emekli) % Malullük % Yetim % Toplam % (*) TOPLAM Yaþlılık Dul ve (Emekli) % Malullük % Yetim % Toplam % (*) Kaynak : T.C. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Not: %'ler bir önceki yıla göre değişimi göstermektedir. (*) Bağ-Kur Temmuz,Emekli Sandığı Ağustos,Sosyal Sigortalar Kurumu Eylül ayı itibariyledir. (**) Dul ve yetimlerin içine iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm geliri alanlarla sürekli iş görmezlik geliri alanlar da dahil edilmiştir. 67

40 F. ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI 2003 Aralýk ayýnda iþsizlik ödeneði alan iþsiz sayýsý 52 bin 965 kiþiyken 2004 Aðustos ayý itibariyle bu rakam 73 bin 827 kiþiye ulaþmýþtýr Aralýk ayýnda 10.6 trilyon lira olan iþsizlere yapýlan aylýk ödeme tutarý ise 2004 Aðustos ayýnda 18 trilyon lira olmuþtur yýlý Aralýk ayý itibariyle Ýþsizlik Sigortasý Fonunun iþçi ve iþveren primleri, devlet katkýsý, faiz gelirleri, idari para cezalarý, gecikme zammý ve diðer gelir ve iratlardan oluþan toplam gelirleri yaklaþýk 9.1 katrilyon lirayken bu rakam 2004 yýlý Aðustos ayýnda 12.2 katrilyon liraya ulaþmýþtýr. Söz konusu fonun 2003 Aralýk ayýnda trilyon lira olan giderleri ise 2004 yýlý Aðustos ayý itibariyle trilyon lira olmuþtur. ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI ÖDEMELERÝ Tablo IV-12 Ýþsizlik Ödeneği Alan Sayısı Ýþsizlik Ödeme Miktarı Ödeneği Alan (Milyar TL) Sayısı Ödeme Miktarı (Milyar TL) OCAK ŞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKÝM KASIM ARALIK Kaynak: Türkiye İş Kurumu Tablo IV Ocak-Ağustos GELÝRLER Ýþçi Ýþveren Pirimleri Gecikme Zammý Devlet Katkýsý Faiz Geliri Ýdari Para Cezalarý GÝDERLER TOPLAM FON VARLIĞI Kaynak:Türkiye İş Kurumu ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI FONU GELÝR-GÝDER TABLOSU (Milyar TL) 68

41 VI DEVLET BORÇLARI 85

42 86

43 DEVLET BORÇLARI 1. KONSOLÝDE BÜTÇE BORÇLARI A. Ýç Borç 2003 yýlýnda iç borç stoku cari fiyatlarla önceki yýla göre yüzde 29.7 oranýnda artarak katrilyon lira olmuþtur. Ýç borç stoku 2004 yýlý Aðustos sonu itibariyle, 184 katrilyon lirasý tahvil, 30.3 katrilyon lirasý bono olmak üzere toplam katrilyon liraya yükselmiþ olup, önceki yýl sonuna göre yüzde 10.2 artýþ göstermiþtir. Tablo VI-1 ÝÇ BORÇLAR ( Milyar TL ) (*) 2004 (1) (*) A-TOPLAM ÖDEME ANAPARA Tahvil Bono Konsolide Borçlar Kýsa Vadeli Avans FAÝZ Tahvil Bono Konsolide Borçlar Kýsa Vadeli Avans B-TOPLAM BORÇLANMA Tahvil Bono Konsolide Borçlar Kýsa Vadeli Avans C-NET BORÇLANMA Tahvil Bono Konsolide Borçlar Kýsa Vadeli Avans D-BORÇ STOKU Tahvil Bono Konsolide Borçlar Kýsa Vadeli Avans DAĞILIM Tahvil Bono Konsolide Borçlar Kýsa Vadeli Avans BORÇ STOKU Ýç Borç Stoku/GSMH (%) Ýç Borç Stoku / M2Y Kaynak : Hazine Müsteşarlığı Not : Genel gider, iskonto gideri ve faiz vergisi iadeleri hariç. * Geçici (1) Ocak-Ağustos itibariyle 87

44 2003 yýlýnda iç borç stokunun yüzde 67.1 i nakde baðlý iken bu oran 2004 yýlýnýn Aðustos ayý sonu itibariyle itibariyle yüzde 71.4 e yükselmiþtir. Ýç borçlarýn GSMH ya oraný 2003 yýlýnda 2002 yýlýndaki düzeyini koruyarak yüzde 54.5 olmuþtur. Grafik VI ÝÇ BORÇ STOKU/GSMH Yüzde a) Ýç Borç Stokunun Türlerine Göre Daðýlýmý ve Yapýsý Toplam iç borç stoku içerisinde tahvillerin payý 2003 yýlýnda yüzde 86.9 iken bu oran 2004 yýlý Aðustos ayý sonunda yüzde 85.9 a gerilemiþtir. 88

45 Sabit getirili senetlerin toplam iç borç stoku içerisindeki payý 2003 yýlý sonunda yüzde 35.3 e yükselirken deðiþken faizli senetlerin payý yüzde 42.8 düzeyinde kalmýþtýr. Ayný yýl döviz cinsinden senetlerin payý yüzde 12.7 ye, dövize endeksli senetlerin payý ise yüzde 9.2 ye düþmüþtür yýlý Aðustos ayý sonunda iç borç stokunun yüzde 41.1 i sabit getirili, yüzde 40.4 ü deðiþken faizli, yüzde 13.3 ü döviz cinsinden ve yüzde 5.3 ü de dövize endeksli olmak üzere yüzde 18.6 sý dövize baðlýdýr. 89

46 Diðer taraftan, 2003 yýlýnda ihraç edilen bono ve tahvillerin yüzde 75.5 i bankalar, yüzde 21.8 i kamu sektörü, yüzde 2.7 si özel sektör ve yüzde 0.1 i de tasarruf sahiplerince satýn alýnmýþtýr yýlýnda Aðustos ayý sonu itibariyle ihraç edilen 105 katrilyon liralýk bono ve tahvilin yüzde 87.4 ü bankalara, yüzde 9.7 si kamuya, yüzde 2.9 u da özel sektöre satýlmýþtýr yýlýnda toplam iç borç servisinin yüzde 68.4 ü olan anapara ödemeleri önceki yýl sonuna göre yüzde 16.5 oranýnda artarak katrilyon liraya, faiz ödemeleri ise yüzde 21.1 artýþla 52.6 katrilyon liraya yükselmiþtir. Toplam iç borç servisi ise önceki yýla göre yüzde 17.9 oranýnda artarak katrilyon lira olmuþtur. 90

47 2004 yýlý Aðustos ayý sonu itibariyle iç borç servisi ödemeleri katrilyon lira düzeyinde gerçekleþmiþ olup bunun yüzde 70.2 si anapara, yüzde 29.8 i ise faiz ödemelerinden oluþmaktadýr. b) Vade ve Faiz Oranlarý 2002 yýlýnda satýlan bono ve tahvillerde yýllýk ortalama vade 210 gün iken 2003 yýlýnda 277 güne yükselmiþ, yýllýk ortalama bileþik faiz oraný ise yüzde 63.7 den yüzde ye düþmüþtür yýlý Aralýk ayýnda yüzde e kadar gerileyen ortalama bileþik faiz oraný 2004 yýlýnda bandýnda dalgalanarak Eylül ayýnda yüzde olmuþtur. 91

48 2003 yýlý Aralýk ayýnda 277 gün olan aðýrlýklý ortalama vade, 2004 yýlýnda dalgalý bir seyir izlemiþ ve Eylül ayýnda 386 güne çýkmýþtýr yýlý Ocak-Eylül döneminde ortalama vade önceki yýldaki ayný döneminin ortalamasý olan 273 günden 329 güne yükselirken ortalama bileþik faiz de yüzde dan yüzde e gerilemiþtir. c) Mali Baskýnlýk Oraný Ýç borç stokunun para arzýna (M2Y) bölünmesi ile elde edilen bu oran; 2002 yýlý sonunda yüzde iken, 2003 yýlý sonunda yüzde ye yükselmiþtir yýlýnýn ilk üç ayýnda yükseliþ göstererek Mart ayýnda yüzde olan mali baskýnlýk oraný Aðustos ayýnda yüzde ya gerilemiþtir. Nakde baðlý iç borç stokunun para arzýna bölünmesi ile elde edilen baskýnlýk oraný ise 2003 yýlý sonunda yüzde 86.4 iken 2004 yýlýnýn Mart ayýnda yüzde 91.5 e kadar yükselerek Aðustos ayýnda yüzde 88.3 olmuþtur. 92

49 B. Konsolide Bütçe Dýþ Borçlarý 2002 yýlý sonunda 56.8 milyar dolar olan Konsolide bütçe dýþ borç stoku 2003 yýlý sonunda yüzde 11.6 oranýnda artarak 63.4 milyar dolara yükselmiþ olup 2004 yýlý Aðustos ayý sonu itibariyle 63.8 milyar dolar olmuþtur. 93

50 2. DIÞ BORÇLAR a) Dýþ Borç Stoku Kamu ve özel sektör toplamý olarak dýþ borç stoku 2003 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 11.9 oranýnda artarak milyar dolar olmuþtur yýlýnýn Haziran ayý sonunda dýþ borç stoku önceki yýl sonuna göre yüzde 1.7 oranýnda artýþla milyar dolara yükselmiþtir. b) Dýþ Borçlarýn Daðýlýmý 2003 yýlýndaki milyar dolar dýþ borç tutarýnýn milyar dolarý orta ve uzun vadeli, 23 milyar dolarý ise kýsa vadeli borçlardan oluþmaktadýr. 94

51 2003 yýlýnda yüzde 7.8 oranýnda artan orta ve uzun vadeli dýþ borçlar, 2004 yýlý Haziran ayý itibariyle de yüzde 0.5 oranýnda azalarak milyar dolara gerilemiþtir. Kýsa vadeli borçlar ise 2003 yýlýnda yüzde 40.1 oranýnda artarken 2004 yýlýnýn Haziran ayý sonunda yüzde 13.4 artmýþ ve 26.1 milyar dolara ulaþmýþtýr yýlýnda toplam borç stoku içerisindeki orta ve uzun vadeli borçlarýn payý yüzde 84.2 iken, 2004 yýlýnýn Haziran ayýnda yüzde 82.4 e gerilemiþtir yýlýnda kamu sektörünün orta ve uzun vadeli borç payý 48.2, TCMB ve özel sektörün paylarý sýrasýyla yüzde 14.7 ve yüzde 21.3 olmuþtur Haziran ayý itibariyle ise kamu sektörünün payý yüzde 47.3, TCMB nýn payý yüzde 12.7 ve özel sektörün payý yüzde 22.4 dür yýlý Haziran ayý itibariyle orta ve uzun vadeli dýþ borç stokunda kamu kesimi borcu yüzde 0.2 oranýnda azalarak 70.1 milyar dolara, Merkez Bankasýnýn borcu yüzde 12.8 oranýnda azalarak 18.8 milyar dolara gerilemiþtir. Özel kesimin borcu ise yüzde 7.2 oranýnda artarak 33.2 milyar dolara ulaþmýþtýr. Toplam dýþ borç stoku içerisinde kýsa vadeli dýþ borçlarýn payý 2003 yýlýnda yüzde 15.8 e, 2004 yýlýnýn Haziran ayý sonunda da yüzde 17.6 ya yükselmiþtir. Bu yükseliþte ticari bankalarýn ve diðer sektörler kalemlerinin etkisi olmuþtur yýlý Haziran ayý sonunda 26.1 milyar dolar olan kýsa vadeli borçlarýn 11.1 milyar dolarý ticari bankalara, 12.1 milyar dolarý diðer sektörlere aittir. Merkez Bankasýnýn borcu ise 2.9 milyar dolardýr. Kýsa vadeli dýþ borçlarýn alacaklýlar arasýnda daðýlýmýna bakýldýðýnda 2003 yýlýnda ticari banka kredilerinde yüzde 59.2, özel kesim kredilerinde yüzde 31.3 oranýnda artýþ; 2004 yýlý Haziran ayý sonunda ise ticari banka kredilerinde yüzde 16, özel kesim kredilerinde ise yüzde 11.9 oranýnda artýþ olduðu görülmektedir. Orta ve uzun vadeli dýþ borç stokunda, resmi kurumlardan alýnan borçlar 2003 yýlýnda yüzde 7 oranýnda artarak 42.9 milyar dolara ulaþýrken, 2004 yýlý Haziran ayý sonunda da yüzde 4.5 azalarak 41 milyar dolara düþmüþtür. Resmi kreditörlerden olan uluslararasý kuruluþlardan alýnan kredilerde 2003 yýlýnda yüzde 8.6 artýþ olurken 2004 yýlý Haziran ayý sonunda yüzde 4 oranýnda azalýþ olmuþtur. Hükümet kuruluþlarýndan alýnan krediler 2003 yýlýnda yüzde 1.7 oranýnda artmýþ, 2004 yýlý Haziran ayýnda ise 6.4 oranýnda azalmýþtýr. Özel sektörden saðlanan krediler ise 2003 yýlýnda yüzde 8.2 oranýnda,

52 yýlý Haziran ayýnda da yüzde 1.6 oranýnda artmýþtýr. Haziran ayý sonunda bankalardan alýnan borç yüzde 3.1 oranýnda artarak 46 milyar dolar, tahvil alacaklýlarý ise yüzde 1.2 oranýnda artarak 27.9 milyar dolar olmuþtur yýlý Haziran ayý itibariyle milyar dolar olan toplam dýþ borç stokunun yüzde 49.3 ü ABD Dolarý, yüzde 31.7 si Euro, yüzde 14.8 i SDR, yüzde 2.6 sý Japon Yeni cinsinden olup, diðer yabancý para cinsinden olan borçlarýn payý yüzde 1.5 dir. c) Dýþ Borç Servisi 2003 yýlýndaki 27.8 milyar dolarlýk dýþ borç ödemesinin 20.8 milyar dolarý anapara ve 7 milyar dolarý faiz ödemesinden oluþmuþtur yýlýnýn Ocak-Haziran döneminde ise 12.5 milyar dolarý anapara ve 3.5 milyar dolarý faiz olmak üzere 16 milyar dolar dýþ borç ödemesi yapýlmýþtýr. 96

53 d) Dýþ Borçlarla Ýlgili Göstergeler Dýþ borçlarýn GSMH ya oraný 2002 yýlýnda yüzde 72.1 e çýkmýþ iken 2003 yýlýnda yüzde 60.9 a gerilemiþtir. Toplam döviz gelirlerinin toplam dýþ borçlara oraný da 2002 yýlýnda yüzde 46.7 iken 2003 yýlýnda yüzde 51.2 ye yükselmiþtir. Uluslararasý rezervlerin toplam dýþ borçlarý karþýlama oraný 2002 yýlýnda yüzde 29.2 e iken, 2003 yýlýnda yüzde 30.8 e yükselmiþtir. Bu oran 2004 yýlý Haziran ayý itibariyle yüzde 30.7 olmuþtur. Dýþ borç servisinin GSMH ya oraný bir önceki yýla göre artarak 2002 yýlýnda yüzde 15.9, 2003 yýlýnda ise gerileyerek yüzde 11.6 olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda gerçekleþtirilen dýþ borç servis ödemeleri ülkenin döviz gelirlerinin yüzde 47.4 ü iken, 2003 yýlýnda yüzde 37.2 ye gerilemiþtir yýlý Haziran ayý sonu itibariyle de yüzde 38.4 e yükselmiþtir. Dýþ borç servisini oluþturan anapara ve faiz ödemelerinin, ihracattan saðlanan döviz gelirlerine oraný 2003 yýlýnda yüzde 54.3 iken 2004 yýlý Haziran ayýnda bu oran yüzde 51.9 olmuþtur. 97

54 e) Taahhüt Bazýnda Saðlanan Krediler Taahhüt bazýnda kamu ve özel sektörce saðlanan orta ve uzun vadeli kredilerin tutarý 2002 yýlýnda 35.5 milyar dolar iken 2003 yýlýnda bu tutar 17 milyar dolar olmuþtur yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde ise 14.4 milyar dolar tutarýnda kredi saðlanmýþtýr. 98

55 V KAMU MALÝYESÝ 69

56 70

57 KAMU MALÝYESÝ 2004 yýlýnda konsolide bütçe kapsamýndaki kuruluþlarýn tamamýnda yeni bütçe sýnýflandýrmasýna geçilmiþtir. Analitik Bütçe Sýnýflandýrmasý (ABS) olarak adlandýrýlan yeni sistem ile kamu harcamalarýnda verimliliðin, etkinliðin ve denetimin artýrýlmasý, mali yapýda saydamlýðýn ve hesap verilebilirliðin saðlanarak bütçenin daha þeffaf, fonksiyonel ve etkin olmasý amaçlanmýþtýr. Bu çerçevede fonksiyonel sýnýflandýrmayý da içeren bütçe, kamu harcamalarýnýn ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerinin analizine imkan saðlayan yapýsý ve uluslar arasý karþýlaþtýrmalarýn yapýlmasýna elveriþli detaylý bir kurumsal kod sistemi ile program sorumlularýnýn tespitine imkan vermektedir. ABS 2005 yýlýndan itibaren mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumlarý, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile özel bütçeli kurum ve kuruluþlarda, 2006 yýlýndan itibaren ise döner sermayeli kuruluþlar ile KÝT hariç diðer kurum ve kuruluþlarda uygulanacaktýr. Bu kapsamda bundan sonraki yýllarda da temel teþkil etmesi ve daha iyi analize imkan saðlamasý, daha saðlýklý karþýlaþtýrmalar yapýlabilmesi amacýyla 2003 yýlýndan itibaren analitik bütçe sýnýflandýrmasýna göre tablolar oluþturulmuþtur. Yeni sistemde bütçe gelir ve giderlerinin izlenme þekli deðiþmektedir. Program Bütçe Kod Sisteminde (PBS) red ve iadeler ait olduklarý gelir kalemlerinin içine dahil ediliyor, gider kýsmýnda ise harcama kalemi olarak gösteriliyordu. ABS de emeklilere vergi iadeleri hariç reddiyat gelir olarak yazýlmayýp harcama kalemi olarak ise gösterilmemektedir. Bununla birlikte PBS ne ayrýþtýrýlamamasý nedeniyle bazý harcama kalemlerinde karþýlaþtýrma yapýlamamaktadýr. Bu nedenle karþýlaþtýrýlabilirliði temin etmek için Tablo V-I dýþýndaki tablolar PBS ne göre 71

58 KONSOLÝDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERÝ (TRÝLYON TL) Tablo V-1 Yıl Sonu Ocak-Eylül (1) 2004 (2) Değişim % (1/2) KONSOLÝDE BÜTÇE HARCAMALARI 132,822 95, , FAÝZ DIŞI HARCAMALAR 74,298 49,455 55, I.PERSONEL ve SOSYAL GÜVENLÝK PRÝMLERÝ 28,238 21,168 24, II.MAL VE HÝZMET ALIMLARI 11,053 5,424 5, Saðlýk 2,668 1,371 1, Diðer Mal ve Hizmet Alýmlarý 8,386 4,054 3, III.FAÝZ GÝDERLERÝ 58,524 46,513 45, Ýç Borç Faizi 52,717 42,121 40, Dýþ Borç ve Diðer Faiz Ödemeleri 5,807 4,392 4, IV.CARÝ TRANSFERLER 25,001 17,958 20, Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Transferler 15,922 12,824 14, Tarýmsal Destekleme Ödemeleri 2,805 2,047 2, Diðer 6,274 3,088 3, V.SERMAYE GÝDERLERÝ 7,464 3,230 3, VI.SERMAYE TRANSFERLERÝ VII.BORÇ VERME 2,167 1,455 1, KÝT Sermaye Diðer 1, VIII.YEDEK ÖDENEKLER Konsolide Bütçe Gelirleri 100,250 71,751 79, A.Genel Bütçe Gelirleri 98,559 70,364 78, I.Vergi Gelirleri 84,316 60,126 64, Gelir, Kar ve Sermaye Kazanç. Üz. Al. Ver. 25,684 17,946 18, Mülkiyet Üzerinden Alýnan Vergiler 1, , Dahilde Alýnan Mal ve Hizmet Vergileri 40,664 29,340 30, Uluslararasý Ticaret ve Muame. Al. Ver. 12,579 8,978 12, Diðer Vergiler 2,557 1,851 1, Ýdari Harçlar ve Üc. Sanayi Dýþý Arizi S. 1,617 1,115 1, II.Vergi Dışı Gelirler 12,927 8,774 12, Teþebbüs ve Mülkiyet Geliri Mali Olmayan Teþekkül ve Kamu Mali Kur. Gel. 3,070 2,028 3, Diðer Mülkiyet Gelirleri 1,560 1,046 2, Para Cezalarý ve Cezalar 2,030 1,401 1, Çeþitli Vergi Dýþý Gelirler 2,880 2,002 2, Kiþi ve Kurumlardan Alýnan Paylar 2,456 1,663 1, Deðerli Kaðýtlarýn Satýþý III.Sermaye Gelirleri IV.Alınan Bağışlar ve Yardımlar 1,129 1, V.Alacaklardan Tahsilat B.Katma Bütçe Gelirleri 1,692 1,387 1, Red ve Ýadeler 7,632 5,608 - Konsolide Bütçe Gelirleri (Red ve Ýadeler Hariç) 92,618 66,142 79, BÜTÇE DENGESİ -40,204-29,826-21, FAİZ DIŞI DENGE 18,321 16,688 24, (*) PBS'de borçlanma genel gideri faiz harcamalarının içinde gösterilirken ABS'de mal ve hizmet alımlarında gösterildiği için faiz dışı denge rakamında PBS'ye göre farklılık vardır. 72

59 hazýrlanmýþ verilerden oluþturulmuþtur. Aþaðýda verilen Tablo V-I de ise 2003 yýlýna ait veriler, 2004 yýlý ile mukayese edilebilmesi amacýyla ABS esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. Ancak bu tablodaki bazý alt harcama kalemleri ABS ne geçiþte ayrýþtýrýlamamasý nedeniyle tam dönüþtürülememektedir. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI Konsolide bütçe, vergi yükü ve özelleþtirme ile ilgili geliþmeler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. 1. Genel Durum 2003 yýlýnda olduðu gibi 2004 yýlýnda da maliye politikalarýnýn temel hedefi önemli oranda faiz dýþý fazla vererek kamu borç stokunun azaltýlmasý ve çevrilebilirliðini saðlamak olmuþtur. Bu hedefler doðrultusunda gelir artýrýcý ve harcama disiplini saðlayýcý tedbirlere ve düzenlemelere devam edilmiþtir yýlýnda yüzde 42.1 e düþen konsolide bütçe giderlerinin GSMH ya oraný 2003 yýlýnda yüzde 39.4 e gerilemiþtir yýlýnda yüzde 27,5 e gerileyen bütçe gelirlerinin GSMH ya oraný ise 2003 yýlýnda yüzde 28.1 e çýkmýþtýr. Vergi gelirlerinin GSMH ya oraný 2002 yýlýnda yüzde 21.7, 2003 yýlýnda ise bir miktar yükselerek yüzde 23.6 olmuþtur. Bütçe gelirlerinin giderleri karþýlama oraný 2002 yýlýnda yüzde 65.3 e, 2003 yýlýnda ise yüzde 71.4 e yükselmiþtir. Bu geliþmelere paralel olarak vergi gelirlerinin giderleri karþýlama oraný da 2002 yýlýnda yüzde 51.5 e, 2003 yýlýnda da artarak yüzde 60 a ulaþmýþtýr. Tablo V-2 KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) GT Bütçe Gelirleri/GSMH Vergi Diðer Bütçe Giderleri/GSMH Faiz Hariç Gider Personel Diðer Cari Yatýrým Transfer Faiz Sosyal Güvenlik Bütçe Dengesi/GSMH Faiz Hariç Denge/GSMH Bütçe Gelirleri/Giderler Vergi Gelirleri/Giderler Kaynak: Maliye Bakanlığı GT: Gerçekleþme Tahmini 73

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Temmuz - Eylül 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Ü Ç AY L I K E KO N O M Ý K R A P O R 2 0 0 8 1987 N Ý S A N - H A Z Ý R A N 2 0 0 8 1986 NÝSAN-HAZÝRAN

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Ocak-Mart 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk 0.312.

Detaylı

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 48 HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Bu Rapor MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER

ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER 173 174 DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2002 yýlýnda dünya ekonomisi jeopolitik, ekonomik ve mali piyasalardaki geliþmelerden olumsuz etkilenmiþtir. Yýlýn baþlarýnda

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ AĞUSTOS yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 19,1 artarak 37.985 milyon TL, Bütçe giderleri % 8,6 azalarak 32.38 milyon TL olmuştur. yılının ayında 3.145 milyon

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ KASIM yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 6,2 artarak 39.219 milyon TL, Bütçe giderleri % 16,8 artarak 35.618 milyon TL olmuştur. yılının ayında 6.423 milyon

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 216 ŞUBAT ŞUBAT 216 215 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 216 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 215 YILI ŞUBAT AYINDA 4,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 216 YILI

Detaylı

Ocak-Kasým Ýhracat (Milyon $) 102.061 112.502 %20 Türkiye Ýthalat (Milyon $) 164.985 220.233 %34. Mersin Hinterlandý 5.292 6.

Ocak-Kasým Ýhracat (Milyon $) 102.061 112.502 %20 Türkiye Ýthalat (Milyon $) 164.985 220.233 %34. Mersin Hinterlandý 5.292 6. YAYIN NO. 212-1 KASIM211 DIÞ TÝCARET 211 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak yaklaşık 123 milyar $ a, ithalat ise %33 oranında

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 26 Mart 215 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen Nokta

Detaylı

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON PİYASALAR: Dokuz aylık borçlanma ve ödeme ile Eylül sonundaki stok 2007 Borçlanma 121,3 79,3 97,8 Borç ödemesi

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. Yıl: 25 Sayı: 91 Nisan 2011 101 EKONOMİK GÖSTERGELER TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. TÜKETİCİ FİYAT ARTIŞLARI ( AYLIK) TOPLAM 2005 0.55 0.02 0.26 0.71 0.92 0.10 0.57 0.85 1.02 1.79 1.40 0.42

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ 2009 YILINA GÝRERKEN TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ ARALIK 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-12/479 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. MAYIS 215 DÖNEMİ 214 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 215 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI MAYIS AYINDA 8,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MAYIS

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM VIII FÝYATLAR 139 140 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2001 yýlýnýn Þubat ayýnda sabit kur sisteminin terk edilerek kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu Türk lirasýnýn yüksek oranda deðer kaybetmesi

Detaylı

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 2014 YILI ARALIK AYINDA 10,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 2015

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL Maliye Bakanlığı 15/1/ tarihinde yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri %,7 artarak 3.339

Detaylı

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. HAZİRAN 215 DÖNEMİ 214 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI HAZİRAN AYINDA 959 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215

Detaylı

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER Büyüme rakamlarý sanal mý? Tarýmda rakamlar çarpýtýlýyor mu? Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý rakamlara göre, 2005 yýlýnda yüzde 7.6 büyüme

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı