Proje İsmi: SOM PHARMA (SKIN OF MINE PHARMA) CİLT ANALİZ VE MÜŞTERİ TAKİP SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje İsmi: SOM PHARMA (SKIN OF MINE PHARMA) CİLT ANALİZ VE MÜŞTERİ TAKİP SİSTEMİ"

Transkript

1 Tarih: Projeİsmi:SOMPHARMA(SKINOFMINEPHARMA)CİLTANALİZVEMÜŞTERİTAKİPSİSTEMİ BaşvuranKişi/Kuruluşun: Adı,soyadı:TOLGAKIŞLAL PostaAdresi:BENTLERSİTESİ,A3,DA:15GÖKTÜRKEYÜPİSTANBUL Telefonu: Faksı: E WebSayfası:www.skinofmine.com ProjeSorumlusu(AdıVeÜnvanı):TOLGAKIŞLAL ProjeSorumlusununTelefonları: , KuruluşSorumlusu(AdıVeÜnvanı):BERKKIŞLAL,VicePresident/ELLENEIDE,CEO ÇözdüğüProblemin/İhtiyacıntanımı Eczanelermüştelerinciltanalizleriiçinçeşitlicihazlarkullanmaktadır.Bucihazlarınhiçbirimüşterilerincilt analizlerinisistemiüzerindetutamamakta,çeşitlidönemleryapılanaynımüştericiltanalizleriiçin karşılaştırmaveizlemeeğrileri,grafiklergibikullanıcıyısistemlesürekliolarakilişkiiçindetutacakyapıyı sunamamaktadırlar.ayrıcabutüranalizcihazlarmüşterisadakatinedönükinteraktifbiraraçolarakda kullanılamamaktadır. Diğeryandangünümüzüngelişmelerineparalelolarakilaçlarüzerindekifiyatbaskısısebebiyleeczaneler kendileriniayaktatutacakveyakaybolankarlarınınyerinekoyabilecekyenideğerleraramaktadırlar. SOMPharmabusorunlaraortakbirnoktadaetkinçözümgetirmektedir. Amacı(Proje neden gerekli? Sorunlar ve/veya tehditler nelerdir? Bunların altında yatan ana sebepler. Lütfen gerekçeleri maddeler halinde veya alt başlıklar altında aktarınız. Çevresel, sosyal ve ekonomik vbg gerekçeleri ayrı ayrı yer vermeniz yararlı olur) SKINOFMINEPHARMA(Bundanböyle SOMPharma olarakkısaltmaşeklindekullanılacaktır.)eczanlerin dermokozmetikağırlıklıolmaküzeresatışvekarlılığınıarttırmadakullanılacakolanbirciltanalizvetakip sistemidir. SOMPharmaEczanesistemidünyadailkdefaTürkiyedelanseedilecekolup,münferittüketiciyedönük internetvemobiliphoneuygulamaları1yıldıramerikadahizmetvermektedir. ProjeninnedengerekliolduğuSosyalveEkonomikaçıdankısacaşubaşlıklarlaözetlenebilir: Busistemileezcanelerdahaçokmüşterilerinedahayükseksayıdavekarladermokozmetik satabileceklerdir. PharmeticGirişimciEczacılarDerneği SöğütlüçeşmeCad.KüçükÇarşıPasajıNo:9K:3D:51 İSTANBULSayfa1/8

2 Müşteritarafındasistematikbiranalizyöntemivekarşılaştırmalıgrafikveanalizdetaylarıile müşterimemnuniyetiartacaktır. Otomatikrandevuuyarıvemüşteritakipsistemiilesadıkmüşterisayısıönemlibiçimdeartacaktır. Eczaneyetekrargelenmüşteriyeçarprazsatışyöntemleriileilaçvediğerürünsatışlarıdaolumlu yöndeetkilenecektir. EczanepermissionmarketinguygulamalarıilemüşterilereeksatışyapmaveyafarklıCRM uygulamalarıyapmafırsatıbulacaktır. Hedefleri(Ana Hedef, Proje hedefi/leri, Proje ara hedefleri olarak verilmelidir) Sisteme giriş bedeli olarak ekran, kamera, kurulum giderleri alınacak olup bu tutar 670 USD + KDV olacaktır. Yıllık alınacak aidat 100 USD olacaktır. Sistem üzerinde yapılacak her analiz için kredi kartından alınacak otomatik bedel 1 USD dir. Sistemin kuruluşundan itibaren 1 yıl sonunda dermokozmetik satan 210 adet A ve B grubu Eczaneye sistemin kurulacağı planlanmıştır. 2nci yıl sonunda ise en az 600 ezcane de sistem kullanılması hedeflenmekte 3ncü yılda ise 1400 üzerinde eczanede SOM Pharma sisteminin bulunması amaçlanmaktadır. Günlük ortalama analiz adedi eczane başına 7 müşteri cilt analizi olup buna haftasonu da dahildir. Sistemde her eczane kendi veritabanına elektronik veya SMS yoluyla kampanya yapabilecektir. Sistemde merkezi olarak ekranda belirli alanlarda sponsor firma ürün reklamları da döndürülüyor olacaktır. SOM Pharma merkezi veritabanını e-satış amaçlı olarak doğrudan pazarlama kampanyaları için ayrıca kullanmayı da değerlendirmektedir. Bu şartlar altında yatırımın geri dönüşü 15 aydır. Yıllık ciro hedefleri: 1nci yıl sonunca TL, 2nci yıl sonunda TL olacaktır. SİSTEMNASILİŞLİYOR? SOMPharmasistemi,müştericiltanalizvetakipsistemiolupteşhisveyatedaviyedönükkullanılamaz. SistemEczacıveyadermokozmetikuzmanınınmüşteriyeyaptığıanlatımveincelemelerdeyardımcısistem olarakvemüşterimemnuniyetivesadakatiçerçevesindehizmetvermektedir.sistemgeriplandamüşteri özetiletişimbilgilerinimüşteridenizinliolaraktutmaktavebubilgilerimüşteriileiletişimdekullanmaktadır. PharmeticGirişimciEczacılarDerneği SöğütlüçeşmeCad.KüçükÇarşıPasajıNo:9K:3D:51 İSTANBULSayfa2/8

3 SOMPharmasistemi,eczanebaşına1adetSOMPharmaallinoneLCD,1adetSOMPharmaKamerasıve SOMPharmaanalizuygulamasındanoluşmaktadır.Ekransistemialaneczanededuvardaasılıduracakvebu ekranüzerindenaşağıdakiadımlarizlenerekişlemyapılacaktır.busistemleryıllıkolarakeczanebazında kiralanacakolupsistemikiralayacakeczanesistemegirişindeüyelikbilgilerinisistemetanımlayacakvebu şekildekullanımabaşlayabilecektir.sistemikiralayanveüyelikbilgilerinitanımlayaneczaneaşağıdaki adımlarilesistemikullanabilecektir. EkranÖrnekleriveİşleyişAkışı 1) MüşteriKayıtEkranı EczaneyegelecekmüşteriyiEzcacıveyadermokozmetikuzmanıhızlıanalizedaveteder.Kabuleden müşteriyieczaneningözönündebulunanbirbölümündeasılıduransompharmaekranınınönüne götürür.açıkolanekrandaanalizegirecekolanmüşterinin: 1.1) AdıveSoyadını 1.2) veCeptelefonunu dokunmatikekranüzerindendokunarakkayıtedervebirsonrakiciltfotoğrafıçekmeekranageçer. 2) CiltFotoğrafıÇekmeEkranı DermokozmetikuzmanıveyaEczacıekranınyanındaasılıduranSOMPharmaKemarasıile müşterininistediğiyüz,kolveyadiğerherhangibirbölgesindekiben,kırışıklık,leke,akne,sivilcegibi bakımgörecekbölgeninfotoğrafınıçeker.fotoğrafçekildiğindesistemüzerindedokunmatikekran üzerindeneliyleilgilibölgeninsınırlarınıdüzeltirveonaylayarakanalizibaşlatır. PharmeticGirişimciEczacılarDerneği SöğütlüçeşmeCad.KüçükÇarşıPasajıNo:9K:3D:51 İSTANBULSayfa3/8

4 3) Analizsonucuciltsorununadönükolarakilgilibaşlıklarhalindekolayrenkveanlamlarlaifadeedilen biçimdegerçekzamanlıveonlineolarakbirikisaniyeiçindegeridönerveekrandayansır. 4) EczacıveyaDermokozmetikuzmanıilgilikonudaekranüzerindekisonuçlardanbirsentezyaparak müşteriyeekranönündekendigörüşleriniaktarırvedeneyebileceğiuygunürünüönererekalışveriş yapmasınıvekullanımabaşlamasınısağlar. PharmeticGirişimciEczacılarDerneği SöğütlüçeşmeCad.KüçükÇarşıPasajıNo:9K:3D:51 İSTANBULSayfa4/8

5 PharmeticGirişimciEczacılarDerneği SöğütlüçeşmeCad.KüçükÇarşıPasajıNo:9K:3D:51 İSTANBULSayfa5/8 5) Müşteriistersedahadetaylıanalizsonuçlarınıvedahaöncesistemikullandıysakarşılaştırmaları görebilir.bunagörekullandığıkreminveyaürününistenilensonucuveripvermediği,faydalıolup olmadığıdoğrudangörebilir,sonuçlarınıinceleyebilir. 6) Sistembirsonrakirandevutarihibilgisiniverirverandevutarihindenbelirlizamanlaröncesistem müşterininceptelefonunasmsileve adresine ilehatırlatmauyarılarındabulunur. Müşterinineczaneyebirsonrakirandevugünündetekrargelmesisağlanırvedüzenlianalizvecilt gelişimitakipedilmiş,süreklibirmüşteriilişkilerivesatışfırsatıyakalanmışolur. Projesonucunda,projeamaçvehedeflerineulaşıldığındakimlereneyararsağlayacak

6 Projesonucundasistemegireneczanelerindermokozmetiksatışlarınınartmasıbeklenecek,hereczanenin kendimüşterilerininkayıtlıbirveritabanınaulaşmışolduklarıgörülecekvebuveritabanınısistemüzerinden çeşitlikampanyalarladakullanabileceklerdir.sürekliolarakinteraktifbiretkileşimsağlanacakvemüşteriile eczanearasındadahakuvvetlibirbağoluşacaktır.ezcanelerintürkiyededermokozmetiklerkonusunda doğalolaraküstlenmişolduğu,uzmandanışmanrolleridebuprojeileistatistikiolarakbirazdaha temellendirilmişvepekiştirilmişolacaktır. Sistemüzerindenekgelirvemüşterisadakatieldeedeneczanelere ticaretvee mailmarketing/dijital pazarlamapratiğiniedinmeyebaşlayacakvedijitalçağıngereksinimlerineuygunolarakyetkinliklerinide geliştirmişolacaklardır. Sürdürülebilirlik(Finansal kaynaklar, Çevre ilişkisi, ekolojiye katkısı) SisteminFinansalSürdürülebilirliği SisteminsürdürülebilirliğisistemegirenEczanelerinilksistemegirişbedeli,yıllıkaidatveanalizbaşına1USDgibi sembolikbirücretüzerindensağlanacaktır. EczanelerisemüşteriyeyaptıklarıanalizleriücretliveyaücretsizolarakyapabilecekolupSOMPharmanınönerisi analizlerinürünsatışınadönükolarakücretsizyapılmasıdır.buradaamaçmüşteriyisistemealıp,ilkanalizdeürün satmakvedüzenlianalizverandevusistemiilemüşterinindüzenliyanındaolunurkenmemnuniyetiüstdüzeye çıkarmakveeczaneiçindesüreklisatışıgetirmektir. Çevreİlişkisi SistemECZANEyegörünürbiryerdeduvara,tavandanasılmatarzıileuygunbiryereveyailaçraflarıüzerineasılacak olanbiradetsompharmaallinonelcdsystem(21inchlcdekraniçineyerleştirimişcpu,hd,ramvesom PHARMAYAZILIMI)denveyüksekçözünürlüklüveSOMPharmayazılımıileuyumluWEBCAMdenoluşmaktadır. DikeyyerleşimisebebiyleECZANELERdeyerfazlayerişgaltmeyecekşekildemodellenmiştir.Kablosuzinternetağı üzerindensisteminternetüzerindekisompharmaanalizmotoruüzerindenanalizlerinigerçekleştirereksonuçları gerçekzamanlıvecanlıolarakonlinegetirmektedir.ekranınönündedurulupayaktaveyaoturarak1dakikasürecek kadarişlemyapılabilecekserbestbiralanolmalıdır. EkolojiyeKatkısı Sistemherhangibirkağıtraporçıktısıkullanmamaktadır.AnalizveRandevubildirimlerini veSMSüzerinden habervermektedir. Dahaönceherhangibiryarışmayakatılmışmı?(Hangisi, Ödülü Var mı?) Sistemdahaönceherhangibiryarışmayakatılmamaklaberaberdermokozmetikürünüretenşirketleri hedefleyenfarklıbirb2buygulamasıgeçtiğimizyılgeneralelectricfirmasınınamerikadayatırımadeğer bulunanprojelerkonuluaraştırmasında1600şirketürünüiçindenilk3egirmiştir. Projeekibi:(Proje kimler tarafından gerçekleştirecek? Bunu gerçekleştirebilecek deneyimleri var mı?) PharmeticGirişimciEczacılarDerneği SöğütlüçeşmeCad.KüçükÇarşıPasajıNo:9K:3D:51 İSTANBULSayfa6/8

7 ProjeşuandageliştirilmekteolupMartortasındademoolarakbirkaçAgrubueczanedepilotsürecine alınmakistenmektedir.buamaçlapharmaticgirişimcieczacılarderneğinindesteğibizimiçinçokönemlidir. Projeninbelirlibirseviyedensonradahaüstderecedekatmadeğeryaratmasıiçinezcaneyönetenve dermokozmetiksatışıyapanezcacılarınveuzmanlarıngeribildirimlerivedanışmanlıklarıgerekmektedir. Bunagöreprojeiyileştirilerek2ncive3ncüversiyonlarısistemüzerindenotomatikolarakgüncellenerek devreyealınabilecektir. ProjeTükiyebacağındaşuandaçeşitliholdinglerde14yıllıkpazarlamavesatıştecrübesiileyineçeşitli şirketlerinerp,eczacılıksektörününilaçtakipvesatışotomasyonugibiprojeleriadanzyegerçekleştirmiş olan3kişilikyazılımvepazarlamaekibiilegeliştirilmektedir. Amerikatarafındaisesistem1yılıaşkınsüredirfarklıbiralandadoğrudantüketicileredönükolarak hizmettedir.şirketbirtürkgirişimiolmasıvedünyadailkdefagerçekleştirilenprojelereimzaatmakta olmasısebebiylepharmaticgedindesteğiayrıcaönemlibiranlamkazanmaktadır.türkiyedebaşarıldığı takdirdesistemavrupadaispanya,fransa,italyaveingilteregibiülkelerdebelirliperiyodlarladevreye alınmasıplanlanmaktadır. Projesüresİ: (Proje ne kadar süre içerisinde tamamlanacak?) Projeşuandabelirlibiraşamayagetirilmişolupyazılımınbitmesiveilkekranlarınbirkaçeczaneye yerleştirilmesiiçinmart2012 3ncühaftasıhedeflenmiştir.PilotortamdadenenmesiiçinPharmeticGrubu eczanelerinindesteğineihtiyaçduyulmaktadır. Projefaaliyetleri:(Proje hangi aşamalardan geçilerek tamamlanacak. Her bir aşamanın süresi ne kadar olacak? Bu aşamada görev alacak kişiler kimler olacak?) Projefizibiliteplanıveprojesüreçtakvimihazırolup,yazılımveparasalkaynaklaraçısındanpilotiçin parasalveelemankaynağıbulunmaktadır.sisteminduyurulmasıveeczanelerdeyaygınlaştırılmasıiçin PharmeticGEDdesteğisisteminkullanımaalınmasıvebenimsenmesiaçısındanönemlibiraşamayıteşkil etmektedir. PharmeticGirişimciEczacılarDerneği SöğütlüçeşmeCad.KüçükÇarşıPasajıNo:9K:3D:51 İSTANBULSayfa7/8

8 ProjeSüreçDetayı(2011yılındanbugüne) ProjeEkibi: ProjeYönetimi:TolgaKISLAL, PazarlamaEkibi:TolgaKISLAL,GülserenBABACAN ITEkibi:TayfunKAZANCI,WaelHAMZA TeknikKurulumveDestek:SerkanOKUMUŞ Bütçe:(Projenin gerçekleşmesi sırasında ortaya çıkacak giderlerin belirlenmiş olması gerekir. Satın alınacak ekipman ve malzeme, dışarıya yaptırılacak işler, proje ekibinin maliyeti Toplam giderin ne kadar için destek ihtiyacı var? Bunlar da net bir şekilde ortaya konmalıdır) Projenin maliyetlendirmesi aşağıda aylık ortalamalar bazında verilmiş olup projede istenen destek Pazarlama maliyetleri ve Ofis giderlerini kapsamaktadır. Personel maliyetleri, ekipman ve diğer maliyetler tarafımızca karşılanacak olup oranlar proje kabul edildiği takdirde tekrar karşılıklı olarak değerlendirilebilir. AYLIK ORTALAMA GİDERLER Pazarlama Ofis Giderleri Personel Giderleri Sistem - Ekipman Giderleri Diğer Giderler Toplam Giderler 8,200 TL 12,000 TL 31,500 TL 32,000 TL 6,800 TL 90,500 TL *+- %15 civarında değişim gösterebilir. PharmeticGirişimciEczacılarDerneği SöğütlüçeşmeCad.KüçükÇarşıPasajıNo:9K:3D:51 İSTANBULSayfa8/8

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/4397 KONU : DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 07.03.2012 Çarşamba Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda detaylı olarak açıklanan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ PROJE

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

Nil 7 ERP.NET. Kurumsal Kaynak Planlaması. Bir Yazılım Limited 2004-2010. http://www.biryazilim.com (http://www.help-biryazilim.

Nil 7 ERP.NET. Kurumsal Kaynak Planlaması. Bir Yazılım Limited 2004-2010. http://www.biryazilim.com (http://www.help-biryazilim. Nil 7 ERP.NET Kurumsal Kaynak Planlaması Bir Yazılım Limited 2004-2010 http://www.biryazilim.com (http://www.help-biryazilim.com) Bir Yazılım Ltd. 2010 2 Kurumsal Kaynak Planlaması Kurumsal Kaynak Planlaması

Detaylı

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY Salim Çam (MBA, MSc) Kitabın Adı 30 Soruda Turquality Yazarı Salim Çam Yayın Editörü Erol Şahnacı 2012, Hayat Yayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd.

Detaylı

ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ

ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Kapsam Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) asıl üye olmak üzere yapılacak başvurular Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK... 3 1-Bireysel

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13573 Eylül 2013 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ TÜRKİYE İŞ KURUMU ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ ANKARA-2014 1 Giriş Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı

Detaylı

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI

ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI Şirket Logosu Şirket Adı Başvuru No: Yetkili: Başvuru Teslim Tarihi: Firma Antetli Kağıdı Tarih DİLEKÇE İçeriği Şirket Yetkilisi İmzası ÖRNEK Başvuru Dekontu İÇERİK BÖLÜM

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir?

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? Cevap 1. İstihdam ve mali olmak üzere iki temel eşik vardır. Çalışan sayısının en

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı