beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu"

Transkript

1 beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront (4-5) McAfee nin Az Bilinen Yerleri (6-7) Masaüstü Güvenli inde Yeni Yaklafl mlar - 8.net Güvenli i - 9 Underground (10-11) Uygulama H zland rma (12-13) e-ticaret Güvenli i ve PCI Veri Güvenli i Standard (14-15) Adli Biliflim Sistem Analizi Dijital Forensics (16-17) Hiyerarflik Arflivleme ve Yedekleme (18-19).net Güvenli i Sektörde çal flt m z birçok projede, bafllang çta projenin özellikleri, ifllevsel gereksinimleri, zaman tablolar, kod analizleri, gözden geçirmeler, uyarlamalar, yerellefltirmeler, kurulum ve nihayet güvenlik konular ile ilgili detayl bir doküman haz rlan r. Bu dokümanlarda, genellikle güvenlik en önemli unsur olarak nitelendirilmesine ra men, nedense zaman içerisinde projenin sonlar na do ru ötelenir. Sak n yanl fl anlamay n bunu her proje için söylemiyoruz ama günlük ifllemlerimizi, gizli bilgilerimizi emanet etti imiz bir çok yaz l m n güvenlik katmanlar n n yamalar fleklinde yap ld da bir gerçek. Güvenlik, bafll bafl na bir bilim dal haline gelmek üzere. Dünyan n elektronik altyap ya bu kadar ba ml oldu u günümüzde bilgisayar sistemi, güvenlik altyap s sistemlerin esas olmaya bafllad. Öncelikle tamamen güvenli bir sistem olmayaca n belirtmek gerek. E er bilgisayar m z ve yaz l m m z herhangi bir flekilde kullan ma aç k ise güvenlik aç klar da çeflitli yerlerden geliyor demektir.yaz l m n z n güvenli olmas tabii ki flart ancak yeterli de il; üzerinde çal flt - platformun, kullan ld cihazlar n, iflletim sisteminin, veri taban n n, iletiflim içinde oldu u di er program ve servislerin ve kullan c lar n n da güvenli olmas laz m. Güvenlik tam ve bütün olmad sürece yat r mlar m z n bofla gitmesi bir an meselesi olarak kalacakt r. Befl Güvenlik Mimarisi Hatas nternet korsanlar kurba a tekni i kullan rlar. Yani bir sisteme s zar, daha sonra bu sistem üzerinden di- er sistemlere s çrarlar: T pk bir kurba an n, durgun suda bir yapraktan di erine s çramas gibi. Herkesin bildi i gibi siber ataklar n çok büyük bir bölümü konfigürasyon hatalar ndan kaynaklan yor. Oysa yar n görerek, bugünden önlem almak mümkün. Tek yapmam z gereken deremizdeki yapraklar aras nda önlem almak, yani tampon bölgeler oluflturmakt r. Oldukça büyük flirketlerden önemli bilgilerin çal nd haberlerini son zamanlarda Türkiye de de s kça duymaya bafllad k. Unutmayal m ki bu siber sald r lar n en önemli sebebi iyi tasarlanmam fl sistemlerdir. Global terör ile ilgili bir belgeselde bir Amerikan havaalan güvenlik müdüründen duydu um sözü yazmak için iyi bir zaman: Biz iflimizi her zaman iyi yapmak zorunday z. Teröristlerin ise ifllerini sadece bir defa iyi yapmalar, amaçlar na ulaflmalar için yeterli. Devam 2. sayfada Yani: Hatt müdafaa yoktur; Sath müdafaa vard r, buradaki sat h ise bütün bileflenlerinin dikkate al nmas gereken tüm bilgisayar sistemidir. Günümüzden yaklafl k yüz y l önce öne sürülen ve tüm savunma flekillerini de ifltiren bu gerçek, teknolojik güvenlikte birkaç y ldan beri uygulanmaya bafllanm flt r. Bilmem bu stratejiyi ortaya koyan kiflinin ne kadar öngörüfllü oldu unu belirtmeye gerek var m? Günümüzde Holistic approach to security olarak nitelendirilen bu yaklafl m her gün artan teknolojik geliflmeler ile daha da karmafl k ve probleme özgü bir çözüm haline gelmektedir. Bu durumda uygulama gelifltiricileri ve sistem yöneticilerinin yapmas gereken, tüm sorunlara ayr ayr çözümler getirmek de il, haz r araçlar bir araya getirip amaca ulaflmak olmal d r. Masaüstü Güvenli inde Yeni Yaklafl mlar Devam 9. sayfada Günümüzde flirketlerin gizli, kritik bilgi ve uygulamalar na gittikçe daha fazla say da denetim/yönetim d - fl sistem eriflmektedir. Yönetim/denetim d fl sistemler aras nda dan flmanlar n, outsource flirket çal flanlar n n, bayilerin ve müteahhit flirketlerin sistemleri say labilir. Merkezi IT birimi taraf ndan denetlen(e)meyen bu tür sistemler, a güvenli i aç s ndan yeni zay f noktalar oluflturmaktad r. Bu yaz m zda bu sorunlar n VMware ACE ve Vmware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ürünleri ile nas l çözülebilece ini irdeleyece iz. Devam 8. sayfada

2 Befl Güvenlik Internet korsanlar kurba a tekni i kullan r. Yani bir sisteme s zar, daha sonra bu sistem üzerinden di er sistemlere s çrar. T pk bir kurba an n dura an suda bir yapraktan di erine s çramas gibi. 2 BEYAZfiAPKA 1. SMTP Protokolü Hatalar Güvenli i sa lamak için hizmet verece imiz her protokolü iyice incelemeli ve sistemimize gereken tan mlamalar yapmal y z. Bu konuda maalesef en s k gördü ümüz hata, SMTP sunucular üzerinde yap lan hatalard r. flletim sistemlerine entegre posta sunucumuz varsa, güvenlik duvar ndan NAT yaparak gelen postalar direkt lokal a m zda bulunan posta sunucumuza iletmek, bombay kuca m za almaktan farks zd r. DMZ ad verilen bölge, güvenilir iletiflim sa lamak için dizayn edilmifl bir yap d r. Gelen postalar karfl layan sunucumuz bu bölgede bulunmal - d r; fakat ne yaz k ki bu bölge dahi tam olarak yeterli olmamaktad r. Birçok sistemde DMZ bölgesinde postay karfl lamak için Active Directory bilgisi tafl yan veya Windows Domain üyesi olan bir sunucu kullan lmaktad r. Hatta ço u sistemde DMZ ile lokal a aras nda daha kolay iletiflim sa lamak için güvenlik duvar tan mlar nda full eriflim verildi ini görmekteyiz. Bu flekilde tasarlanm fl bir sistemin, NAT ile içeriye posta alan sistemden hiçbir fark yoktur. Yap lmas gereken ifl, fake SMTP olarak adland r lan, lokal domain veya Active Directory ile hiçbir ba olmayan, Smart Host mimarili bir e-posta sunucusu kullanmak ve bu sunucuyu DMZ bölgesinde bar nd rmak. Bu flekilde e-posta sunucumuz, bir internet korsan taraf ndan ele geçirilse bile, bu korsan di er sunucular m za kolayca geçifl yapamayacakt r. Ancak en do rusu, bir fake SMTP sunucusu yerine, bu ifl için tasarlanm fl güvenlik ürünleri kullanmakt r. Bu ürünler sayesinde hem SMTP sistemi ile lokal sistemimiz aras nda bir tampon bölge oluflturmufl oluruz hem de gelen postalar virüs, trojan, spyware, phishing veya antispam taramas - na tabi tutabiliriz. Asl nda antispam çözümlerini bu kadar basit geçmemek gerekir. Nitekim sadece antispam taramas yaparsak Tetris oyunu oynar gibi ard arkas kesilmeyen spam postalarla mücadele etmeye çal flm fl oluruz ve gerçekte hiçbir zaman kazanamay z. Bu tip postalar sistemimiz kabul etmeden rejection code ile geri döndürmeli ve spam listelerinden kendi alan ad m z düflürmeye çal flmal y z. Antispam konusu bu yaz m z n d fl nda oldu undan daha fazla detaya giremiyorum. SMTP sunucular m za gelen authentication isteklerini de güvenlik politikam za uygun olarak tan mlamal y z. E er bir güvenlik politikam z yoksa derhal haz rlamal y z. Hacking Exposed kitaplar n okuyanlar m z, Banner Grabbing yöntemini bilirler. Sistemsel bilgilerin internetten kolayca al nmas n engellemek için varsay lan sistem etiketlerimizi de ifltirmeliyiz. 2. Web-mail/POP3 Hatalar Yo un ifl temposu, flirket çal flanlar n n ofis d fl nda da elektronik maillerine ulaflmas n ve ifllerini uzaktan yönetmesini gerektiriyor. Dolay s yla kullan c lar n, flirketlerinin elektronik postalar na eriflmeleri için çeflitli yöntemler gelifltiriliyor. En eski yöntem POP3. Kullan c, bilgisayarlar na POP3 tan mlamas yaparak, nerede olursa olsun postalar na ulaflabilmektedir; ancak bu durumda POP3 sunucumuzu da internetten eriflilebilir hale getirmemiz gerekmektedir. POP3, do as gere i kullan c ad ve flifre denetimi yapt ndan, zay f bir nokta oluflturmaktad r. Ayr ca POP3 sistemlerinin di er sistemlerimiz ile entegre durumda olmas, sunucuya s z larak sistemin ele geçirilmesini kolaylaflt r r. Web-mail yöntemi ise ikinci uzaktan posta eriflim hizmeti olmaktad r. Bu yöntemin en fazla bilinen örne i Outlook Web Access (OWA). Ancak durum OWA da da farkl de il, kullan c ad ve flifre denetimi yapan her sistem zay f noktad r. Ayr ca unutmamam z gerekir ki OWA sunucumuz Active Directory sistemine entegredir; yani OWA hack edilirse tüm sistemimize s z labilir. Peki güvenli bir eriflim yöntemi yok mu? Elbette var, SSL-VPN. SSL-VPN kimlik do rulama sistemi, Windows Domain sistemimizden ba ms zd r. Güvenlik çok yüksek seviyede tasarlanm flt r. Ancak buna ra men hack edilse bile direk olarak lokal sunucular m za s z nt yap lamaz. Ayr ca tüm eriflim SSL flifrelemesi ile sa lan r. Yani clear-text olarak çal flan SMTP ve POP3 gibi sistemlerimize kolayca flifreleme sa layabiliriz. SSL-VPN sistemlerinin yönetimi ve bak m da çok kolayd r. SSL-VPN ürünleri ile merkez ofisimize eriflimi kolaylaflt ran ve güvenli k lan yat r m yapabilir, üzerine de güvenli dosya eriflimi veya full VPN hizmetlerini sa lam fl olabiliriz. 3. Web Sunucular Hatalar Art k hemen hemen her flirkette web hizmetleri sunuluyor ve yaz l mlar n birço u web uyumlu olarak gelifltiriliyor, do- al olarak bu durum da internet korsanlar n n ifline yar yor. Aç kça söylemeliyim ki web hizmetlerinin güvenli ini sa lamak oldukça zordur. Bu yüzden kullan lan protokolleri çok iyi tan mak ve yaz l m altyap lar n iyi bilmek gerekir. Ancak yine de web sunucumuzun http authentication yöntemlerine kolayca müdahale edebiliriz. Daha önce söyledi im gibi her authentication sistemi, e er Windows Domain imize entegre ise, her an patlamaya haz r bir saatli bombad r. Web sistemimize yap lacak bir atak tüm sistemimizi internet korsan n n önüne aç kça koyabilir. Bu yüzden sistemimizi iyi yap land rmal y z. SSL-VPN bu noktada yine iyi bir çözüm olacakt r. Personelimizin kulland web uygulamalar na veya B2B sistemi kullanan ifl ortaklar m za SSL-VPN üzerinden hizmet sa layabiliriz. Bu sayede, say lar zaten fazla olmayan sistem kullan c lar n n eriflece i noktalar, internete ba l herkese açmak gibi ölümcül bir hata yapmam fl oluruz. E er herkese aç k bir sunucumuz varsa Reverse-Proxy veya Application Firewall ürünlerini kullanmaktan baflka çaremiz yok. Tabi burada bahsetti im teknik bir tespit. Söz konusu yat r mlar ve sistemlerin de eri bu yat r ma olanak tan yacak kadar büyük olmayabilir ancak teknik olarak bu güvenlik sistemlerini kullanmak zorunludur. Bu konuda en iyi yorumu güvenlik dan flman n z yapacakt r. 4. FTP Protokolü Hatalar Benzer hatalar FTP protokolümüz için de geçerli. FTP sistemi, kolay dosya transferi için oldukça elveriflli; fakat FTP sistemini Windows Domain imiz ile entegre etmek, bindi imiz dal kesmekten farks z. Kullanaca m z FTP sunucusunun kendine ait bir authentication metoduna sahip olmas - na ve mümkünse FTP sunucusunun iflletim sisteminin Windows Domain ine üye olmamas na dikkat etmeliyiz. E er

3 Mimarisi Hatas Serkan AKCAN sadece kendi personelimize veya ifl ortaklar m za hizmet veren bir FTP sunucumuz var ise SSL-VPN hizmetleri burada da iyi bir tercih olacakt r. FTP sunucumuza bir Directory Traversal ata gelece ini düflünmeli ve bu sunucu üzerinde gerekli eriflim kurallar n uygulamal y z ve FTP sunucumuz üzerine baflka bilgiler saklamamal y z. 5. Atak Denetimi A tabanl atak engelleme sistemleri Network Intrusion Prevention System, (NIPS) h zla hayat m za girmeye bafllad. Birçok Türk flirketi NIPS sat n ald birço u da eski atak tespit sistemi olan (IDS) ürünlerini yeni nesil NIPS ürünleri ile de ifltirdi. Son zamanlarda s kça hacking haberi duyar olduk. Bu flirketlerin hâlâ IPS ürünleri kullanmad n düflünüyorum. Bunun yan s ra IPS kullan m nda da birçok konfigürasyon hatas gözlemliyoruz. Bu hatalardan en önemlisi konumland rma hatalar. NIPS ürünlerinin ço u, birden fazla fiziksel segment üzerinde hizmet verebilir. NIPS ürünümüzün a üzerinde trafi i karfl lad nokta mutlaka güvenlik duvar n n önü olmal d r. Bu sayede güvenlik duvar na gelecek uygulama tabanl ataklar ve DDoS ataklar n engelleyebiliriz. Ürünün konumland r laca ikinci nokta, güvenlik duvar m z ile lokal a m z aras nda olmal d r. Ancak bu sayede lokal a dan ç kmas muhtemel ataklar n kayna NIPS taraf ndan tespit edilebilir. Aksi takdirde Dinamik NAT yüzünden güvenlik duvar önünde bulunan NIPS lokal a kaynakl ataklar n kaynak adresini, güvenlik duvar n n NAT adresi olarak tan mlayacakt r. Korumam z gereken di er önemli bir nokta ise flube veya B2B ba lant lar m z n lokal a ile bulufltu u noktad r. Bu sayede flubelerden veya B2B ba lant lar m zdan gelecek olan atak ve solucan gibi tehditleri merkez sistemimize ulaflmadan durdurabiliriz. Ayn durumun tersi de elbette geçerli. Unutmamam z gerekir ki Atak Engelleme Sistemi iki parçadan oluflur. Network Intrusion Prevention System (NIPS) ve Host Intrusion Prevention System (HIPS). Dolay s ile bir atak engelleme sistemi dizayn ederken HIPS ürünlerini kesinlikle unutmamal y z. Özellikle de NIPS ürünleri https gibi flifrelenmifl paketlerin içine bakamazken (flu an için sadece bir NIPS markas n n orta ve yüksek seviyeli modelleri https trafi inde ataklar bulup engelleyebilmektedir). HIPS ürünleri kullananlar gayet iyi bilir ki, baz ataklar sadece HIPS ile durdurulabilir. Çünkü Buffer Overrun korumas veya Windows Registry ve dosya korumas gibi özellikler baflka hiçbir üründe bulunmaz. Bu sayede güvenlik yamalar yüklenmemifl bir sunucu bile güvenle çal flabilmektedir. Üstelik HIPS ürünlerinin fiyatlar da gayet caziptir. Henüz HIPS kullanm yorsan z mutlaka ve h zl ca bir demo istemenizi tavsiye ederim. HIPS raporlar n görür görmez bu ürünlerin k ymetini daha net anlayacaks n z. NIPS ve HIPS ürünlerinde kural yönetimi üzerinde durulmas gereken oldukça önemli bir görevdir. Ço u yerde anlat - lan n aksine NIPS ve HIPS ürünleri kur-unut ürünlerden de ildir. Atak imzalar özenle düzenlenmemifl bir IPS sahibi sistem ile IPS sahibi olmayan sistemin çok büyük bir fark yoktur. En az antivirus sistemlerini güncelledi imiz h zda IPS ürünlerini güncellemeliyiz. Unutmay n ki ataklar büyük oranda yeni bir güvenlik aç n n duyurulmas n takiben yap l r. Her sistem yöneticisi Hacker lardan daha h zl davranmak ve sistem zaaflar n kapatmakla yükümlüdür. Tüm sorular n z ve fikirleriniz için lütfen bana yaz n. BEYAZfiAPKA 3

4 Microsoft Forefront 4 BEYAZfiAPKA Günümüzde güvenlik, birçok flirketin öncelik s ralamas n n en üstünde yer al yor. fiirketler, bir yandan düzenli olarak güvenlik alan na yat r m yaparken, di er yandan sektöre her gün yeni ürünler ve teknolojiler kat l yor. Güvenlik, Microsoft aç s ndan da oldukça önemli. Microsoft, müflterilerinden ve ifl ortaklar ndan gelen talepler do rultusunda 2002 y l ndan bu yana bilgi güvenli i konusunda sürekli yat r mlar yap yor de bafllayan Trustworthy Computing Hareketi sayesinde Microsoft taki her ürün güvenlik, gizlilik ve güvenilirlik bak m ndan en üst seviyeye çekildi. Bununla beraber, mevcut ürünler d fl nda yeni güvenlik ürünleri gelifltirildi ve kendi sektöründeki en baflar l flirketler sat n al narak onlar n ürünleri Microsoft ürün ailesine entegre edildi. fiekil 1. Microsoft Forefront Ürün Ailesi Yol Haritas Bugün ise Microsoft, mevcut bütün Güvenlik Ürün Ailesini Forefront ad alt nda birlefltirmeye karar verdi. Forefront ad, ayn zamanda, Microsoft un güvenli e olan ve hep devam edecek ba l l n yans tmaktad r. Güvenlik sadece uçtan uca sa lan rsa anlaml olabilir. Microsoft Forefront Ürün Ailesi de flu anda kullan c bilgisayar ndan sunucuya, sunucudan d fl ba lant noktas na kadar, uçtan uca güvenli i sa lamaktad r. Forefront un özelliklerine geçmeden önce k saca ürün ailesine ve Forefront yol haritas na bir göz atal m. Client taraf nda daha önce Microsoft Client Protection olarak duyurulan ve Microsoft taraf ndan gelifltirilmekte olan ürün 2007 y l nda Microsoft Forefront Client Security ad alt nda piyasaya ç kacak. Forefront Client Security, Anti-Malware olarak Windows Defender ve Anti-Virüs olarak Microsoft AV Engine özelliklerini bünyesinde bar nd racak. Ayn zamanda Forefront Client Security Management Console u ile de merkezi olarak yönetilebilecek. Server taraf nda ise Sybari firmas n n sat n al nmas yla beraber Antigen ad yla Microsoft ürün ailesine kat lan ve Microsoft Antigen for Exchange, Microsoft Antigen for SMTP Gateways, ve Microsoft Antigen Spam Manager ürünleri, 2007 y l ndan itibaren Microsoft Forefront Security for Exchange Server ad yla piyasada olacak. Yine server taraf ndan an nda mesajlaflma için kullan lan Antigen for Instant Messaging ürünü, Microsoft Forefront Security for Office Communications Server ad yla gelecek y llarda piyasada olacak. Server taraf ndaki Forefront ailesi ise Forefront Server Security Management Console ile merkezi olarak yönetilebiliyor olacak. D fl Ba lant Noktas taraf nda ise güvenlik bak m ndan Microsoft un en önemli ve be enilen ürünlerinden biri olan Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server, yeni versiyonu ile Forefront ürün ailesinin bir parças olacak. Çok k sa bir sure sonra piyasada olacak olan Internet Security&Acceleration Server 2006, kendine özel Forefront ad na ise bir sonraki versiyonunda sahip olacak.

5 Mehmet ÜNER Comprehensive Security Product Portfolio Kapsaml Güvenlik Ürün Portföyü fiekil 2. Tam ve Detayl Güvenlik Çözümleri Günümüzde güvenlik, birçok flirketin öncelik s ralamas n n en üstünde yer al yor. fiirketler, bir yandan düzenli olarak güvenlik alan na yat r m yaparken, di er yandan sektöre yeni ürünler ve teknolojiler kat l yor. Forefront ürün ailesine ve yol haritas na bakt ktan sonra, Forefront un önemli özelliklerini ve flirketlere getirece i yararlar inceleyelim. Forefront un günümüzde güvenlik aç s ndan birçok sorunla karfl karfl ya olan flirketlere getirdi i en önemli yararlar, tam ve detayl bir çözüm sunmas, yönetiminin basit olmas ve mevcut IT yap s yla entegrasyonu sa lamas d r. Tam ve Detayl Çözüm l Forefront sayesinde flirketler, virüs, spyware, rootkit ve di er malware tehditlere karfl kullan c bilgisayarlar n ve sunucular n koruyabilmekteler. l Forefront, eriflim kontrolü, uygulama ve protokol datas inceleme, birden çok engine kullanma gibi özellikleri ile flirket a lar için çok derin ve detayl bir koruma sa lamaktad r. l Forefront, Firewall, VPN ve flifreleme teknolojileri sayesinde sadece eriflim izni verilmifl kullan c lar n gerekli datalara eriflimini sa lamaktad r. l Forefront un sa lad tam ve detayl çözümün son özelli i ise 3. Parti güvenlik çözümleri ile birlikte çal flmak ve network güvenli inin kapsam n artt rmakt r. Yönetim Basitli i l Forefront ürün ailesi geliflmifl log toplama, raporlama ve gözlem özellikleri sayesinde flirket a lar için güvenlik yönetimini çok basitlefltirmektedir. l Forefront, merkezi yönetim konsolu say s n azaltmakta ve IT yöneticilerinin ifllerini kolaylaflt rmaktad r. l Forefront güvenlik ürünleri merkezi olarak basit bir flekilde kurulabilmekte ve tek bir noktadan güvenlik imzalar ve politika yönetimi yap labilmektedir. Mevcut Yap yla Entegrasyon: l Forefront, mevcut Microsoft tabanl IT altyap s yla (Active Directory, Group Policy, Windows Server Update Services gibi) entegre bir flekilde çal flabilmektedir. l Forefront, Microsoft sunucu uygulamalar n korumak için optimize edilmifl durumdad r. l Forefront un log toplama ve analiz için SQL altyap s - n kullanmas, yönetim konsollar n n MOM, SMS ve WSUS gibi Microsoft ürünleri ile entegre olmas sayesinde, flirketlerin karfl laflabilece i birçok maliyet önlenebilmektedir. BEYAZfiAPKA 5

6 McAfee'nin Az Bilinen Yerleri E-Business Server' n kurulumu ve yönetimi kolayd r. Kullan c her nereden eriflim sa l yor olursa olsun otomatik flifreleme, flifre çözümü, dijital imza ve do rulama kullan labilir. 6 BEYAZfiAPKA Gezi dergilerindeki gizli do a harikalar, az bilinen yerler gibi köfleler hep ilgimi çekmifltir. Meflhur olmufl yerlerin d fl nda gözden kaç r lm fl, mutlaka görülmesi gereken yerler hakk nda bilgi sahibi olmak kendimi ayr cal kl hissettirir. Her ne kadar daha az bilinir olsalar da Kütahya'daki Aizonai antik flehri ya da 3000 y ll k gemi yap mc l tarihi olan flirin Karadeniz kasabas Kurucaflile, en az Efes ya da Türkiye'nin güney sahilleri kadar büyüleyicidir çünkü. Bu yaz da sizlere McAfee co rafyas ndaki baz az bilinen yerler hakk nda bilgiler sunmak istiyorum. Günün birinde yolunuz düflerse ya da gitmek isterseniz önceden bilmenin keyfini yaflaman z için. Microsoft ISA Server çin McAfee SecurityShield McAfee'nin anti virüs, anti spam ve içerik filtreleme teknolojilerine dayanan McAfee SecurityShield Microsoft ISA Server 2000 ve 2004 korumas için gelifltirilmifltir. E er Microsoft ISA sunucular dahili olarak kullan l yorsa, flirket departmanlar aras ndaki trafi i filtrelemek olanakl d r. SecurtiyShield ile zararl kodlardan etkilenmifl dosyalar otomatik olarak onar labilir, kesilebilir veya karantinaya al nabilir ve böylece zararl kodlar n SMTP, HTTP ve FTP üzerinden a a girmesi ya da a dan ç kmas önlenir. McAfee'nin metinsel taramas 300'ün üzerinde e- posta eklenti türünü Adobe Acrobat ve Microsoft Office dosya türleri de dahil olmak üzere, belirlenen içerik filtreleme kurallar n baz alarak kontrol eder. Önceden belirlenmifl kurallar, ilgili flirkete özgü kurallar haline getirmek olanakl d r. McAfee Spamkiller yaz l m n n entegre edilebildi i SecurityShield McAfee'nin genel yönetim platformu olan Event Policy Orchestrator (epo) üzerinden yönetilebilmektedir. Microsoft SharePoint için McAfee PortalShield McAfee PortalShield for Microsoft SharePoint doküman içeri i, web içeri i ve sunucuda saklanan dokümanlar için kapsaml ve geliflmifl güvenlik sa lar. Üstün metinsel tarama ve içerik filtreleme özelliklerine ek olarak kay tl dokümanlardaki izinsiz içeri i arama yetene i ile PortalShield paylafl lan ortamlardaki geleneksel anti virüs korumas n n ötesine geçmektedir. McAfee PortalShield for Microsoft SharePoint McAfee'nin genel yönetim platformu olan Event Policy Orchestrator (epo) üzerinden yönetilebilmektedir. Sistem gereksinimleri: Microsoft SharePoint Portal Server 2001 Microsoft Windows Server 2000/2003 Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 or later Microsoft Internet Explorer v5.5 or later installed Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 or later Microsoft Internet Explorer v6.0 or later installed Microsoft Windows SharePoint Services Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 or later Microsoft Internet Explorer v6.0 or later installed McAfee fiifreleme Yaz l mlar - McAfee E-Business Server fiubeleri, üreticileri ve ifl ortaklar ile hassas ve fikri mülkiyet haklar na konu bilgiler paylaflan kurumlar veri ve uygulamalar n korumak durumundad rlar. McAfee E- Business Server yaz l m ile verilerin endüstri standard olan PGP ile flifrelenmifl olarak internet üzerinden güvenli paylafl m olanakl d r. 128 bit PGP flifrelemesi uygulamalar ve e-postalar içindeki verileri korur, dosya transferlerinin güvenli olarak yap lmas n sa lar. E-Business Server' n kurulumu ve yönetimi kolayd r. Kullan c her nereden eriflim sa l yor olursa olsun otomatik flifreleme, flifre çözümü, dijital imza ve do rulama kullan labilir. Birden fazla sunucuya kurulan E- Business Server tek bir yerden yönetilebilir. Hatalar en aza indirmek için flifreleme komutlar oldukça basitlefltirilmifltir. Yaz l m gelifltiriciler kendi tercih ettikleri diller ya da ilgili API'leri kullanarak flifreleme özelliklerini istenen uygulamalara entegre edebilirler. E-Business Server adanm fl hat kullan m ihtiyac n ortadan kald r r ve kolaylaflt r r. Bütünleflik s k flt rma özelli i ile 4GB'den daha büyük dosyalar flifreleyebilir ve böylece bant geniflli inin ve saklama alan n n efektif kullan m sa lanm fl olur. E-Business Server' n çok genifl bir yelpazedeki sunucular ve iflletim sistemleri ile uyumlu olmas farkl platformlar aras ndaki veri paylafl m n kolaylaflt r r. Hatta farkl bir platformda flifrelenmifl veriler baflka bir platformda aç labilir. E-Business Server uluslararas PGP standartlar n ve en fazla kullan lan sertifikasyon kurulufllar n n protokollerini destekler. flletim sistemleri Microsoft Windows için: 32 MB RAM ve 6 MB bofl disk alan, Unix için 32 MB RAM ve 9 MB bofl disk alan Desteklenen platformlar: E-Business Server 8.0/8.1 Microsoft Windows NT4, Server, 2000 Advanced Server, and 2003 SunSM Solaris 9, 10 HPUX 11.0, 11.1 RedHat 3.0 Enterprise Server SuSE Linux 9.0 Enterprise Server - McAfee E-Business Server for OS/390 E-business Server ile benzer fonksiyonlara sahip olan McAfee E-Business Server for OS/390 IBM PCM mainframe sistemleri için kullan l r. Platform deste i: OS/390 V2 R10 veya sonras ndaki sürümler üzerinde çal flan her tür sistem Çapraz platform uyumlulu u: AIX, HP-UX, Linux, Solaris, SuSE Linux for S/390 or zseries ve Microsoft Windows 98, NT and McAfee E-Business Server Partner Edition E-Business Partner Edition ile ifl ortaklar n z ile güvenli bilgi paylafl m için gerekli ortam yaratm fl olursunuz. Microsoft Windows için: 32 MB RAM ve 6MB disk alan UNIX için : 32 MB RAM ve 6MB disk alan - McAfee E-Business Client McAfee E-Business Client ile kullan c lara masaüstünde flif-

7 Arma an ZALO LU E-Business Client Microsoft FTP and SMTP kulland için dosya transferleri otomatik olarak gerçekleflir. releme ve güvenli iletim olanaklar sa lam fl olursunuz. Herhangi bir teknik e itime gerek kalmadan E-business Client'in tut-b rak fonksiyonu ile flifreleme, açma ve do rulatma fonksiyonlar yerine getirilebilir. Sonras nda bu veriler herhangi bir McAfee E-Business Server'a gönderilebilir ya da herhangi bir McAfee E-Business Server'dan al nabilir. E-Business Client Microsoft FTP and SMTP kulland için dosya transferleri otomatik olarak gerçekleflir. Markalama ve kimlik tan t m için ilgili kurum ya da onun ifl ortaklar dokümanlara logo ekleyebilirler. Endüstri sertifikasyonlar na uyum kontrolleri için yap lan tüm ifllemlerin ve al nan tün konfirmasyonlar n kay tlar tutulur. E-Business Client otomatik olarak flifreleme için public key (bütün kullan c larca bilinen) ve flifreyi çözmek için private key (sadece al c taraf ndan bilinen) yarat r. Public-key bilinse dahi private key kodunu k rmak olanaks zd r. Sistem Gereksinimleri: E-Business Client ile iletiflim için McAfee E-Business Server or McAfee E-Business Server for OS/390 gerekmektedir (kurum içinde ya da d fl nda). Yönetim ve Konfigürasyon Microsoft Windows NT Server 4.0, SP 4 or later, Microsoft Windows NT Workstation 4.0, SP 4 ya da sonraki sürümler. Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional or Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows XP Professional. E-posta transferi için MAPI uyumlu eposta sistemi gerekir: örne in Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express veya Netscape Mail FTP transferleri için Internet eriflimli bir ftp sunucusu gerekir. En az Intel Pentium 166vMHz ifllemci. En az 32 Mb haf za (64vMB sunucu platformalar için) En az 10MB hard disk kapasitesi McAfee E-Business Client Microsoft Windows 95, 98, ME, NT Server 4.0, NT Workstation 4.0, 2000 Advanced Server, 2000 Professional, 2000 Server, XP Professional, XP Home. Eposta transferi için MAPI uyumlu eposta sistemi gerekir: örne in Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Ex- press veya Netscape Mail FTP transferleri için Internet eriflimli bir ftp sunucusu gerekir. En az Intel Pentium 166vMHz ifllemci. En az 32 Mb haf za (64vMB sunucu platformalar için) En az 3MB hard disk kapasitesi Desteklenen algoritmalar MD-5, SHA1, RIPE MD 160 Desteklenen algoritmalar: Simetrik ve asimetrik key flifrelemesi DSS, RSA, Twofish, AES, CAST5, 3DES, IDEA McAfee E-Business Server - Native API'ler McAfee E-Business Server'in Native API'leri ile tüm uygulamalar -endüstri spesifik, özel, ticari vb.- flifrelenerek izinsiz eriflimin önüne geçilebilir. Yaz l m gelifltiriciler kendi tercih ettikleri dilleri ya da McAfee'nin sa lad API'leri kullanabilirler. Özel bir e itime gerek yoktur. Otomatik flifreleme, çözme, dijital imza ve do rulama fonksiyonlar entegre edilerek veri nereden eriflilirse eriflilsin koruma alt na al n r. A trafi i flifrelemesini bir çok farkl uygulama ile entegre etmek olanakl d r: Veri saklama, finansal ifllemler, sigorta talep ifllemleri, her tür FTP aktar mlar, web tabanl kredi kart ifllemleri, di er online ifllemler, flifreleme ve veri imzalama, web tabanl sa l k sistemleri... Gelifltirme ifllemi tamamland nda verileri internet üzerinden en çok kulland n z uygulamalar arac l ile aktarabilirsiniz. Farkl bir platformda flifrelenmifl veriler baflka bir platformda aç labilir E-Business Server için Perl API E-Business Server ActiveState Perl 5.6 [Microsoft Windows ] ActiveState Perl or later [UNIX] Supported platforms: HP-UX 10.20, RedHat Linux 6.2, Solaris 2.6 and Microsoft Windows NT 4.0 SP6 E-Business Server için Java API E-Business Server SunSM Java 2 SDK ve sonraki sürümler, Sun JRE ve sonraki sürümler, veya Microsoft Visual J++ [Visual Studio 6.0 ile beraber gönderilir] Desteklenen platformlar: HP-UX 10.20, RedHat Linux 6.2, Solaris 2.6 veya Windows 2000 Workstation E-Business Server için COM API McAfee E-Business Server Microsoft Visual Basic 6.0 Desteklenen platformlar: Microsoft Windows NT and Microsoft Windows 2000 E-Business Server için C/C++ Native API C/C++ native API McAfee E-Business Server 'a dahildir. Çapraz platform uyumlulu u fiifrelenmifl veriler PGP ürünlerinin çal flt flu iflletim sistemleri ile paylafl labilirler: OS/390, AIX, HP-UX, Linux, Solaris, or Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT, and Microsoft Windows 2000 Mainframe Linux deste i SuSE Linux for S/390 ve zseries için vard r. Daha detayl bilgi için ile konta a geçebilirsiniz. BEYAZfiAPKA 7

8 Masaüstü Güvenli inde Yeni Yaklafl mlar O uz ÜLKER Günümüzde flirketlerin gizli, kritik bilgi ve uygulamalar - na gittikçe daha fazla say da denetim/yönetim d fl sistem eriflmektedir. Yönetim/denetim d fl sistemler aras nda dan flmanlar n, d fl kaynak sa lay c s flirket çal flanlar n n, bayilerin ve yüklenici flirketlerin sistemleri say labilir. Merkezi BT birimi taraf ndan denetlen(e)meyen bu tür sistemler, a güvenli i aç s ndan yeni zay f noktalar oluflturmaktad r. Bu yaz m zda bu sorunlar n VMware ACE ve VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ürünleri ile nas l çözülebilece ini irdeleyece iz. VMware ACE VMware ACE, kurumun BT birimi taraf ndan özel olarak haz rlanm fl bir sanal makinan n denetim d fl (kurum d fl ) sistemlere yüklenmesi temelinde çal flan bir çözümdür. Bu özel sanal makinan n sahip oldu u, olaca yetkiler sistem yöneticileri taraf ndan önceden belirlenir ve bu sanal makina bir flablon olarak bu PC lere yüklenir. Böylelikle, yönetim d fl bir PC, tüm a iletiflimi ve donan m kontrol edilebilen bir sisteme dönüflür ve uç noktalardaki bu tür sistemlerdeki kritik bilgiler korunmufl olur. Sistem yöneticisi birden fazla flablon haz rlayabilir ve de iflik tipte sistemler için uygun olan yükleyebilir. Bu flablonlar, sistem/a güvenli i yöneticileri taraf ndan VMware ACE Manager ile üretilir ve MSI uyumludur. Yönetici; sanal makinan n iflletim sistemini, yüklenecek uygulamalar, a eriflimini, kimlik denetimini, sanal makina süreli ise bitifl tarihini, kopyalama koruma özelli ini belirler. Virtual Rights Manager (VRM) ile tüm bu güvenlik politikalar merkezi olarak yönetilebilir. Bu flablon sanal makina(lar) bilinen yöntemlerden herhangi biri kullan larak (download, da t m programlar veya CD/DVD ile) uç sistemlere da - t l r ve kurulur. VMware ACE ile yarat lm fl sanal makinalar n host sistem üzerindeki ayg tlara (yaz c, USB bellekler veya CD/DVD writer gibi) eriflimi e er istenirse engellenebilir. Digital Rights Management (DRM) özelli i sayesinde bu flablon sanal makinan n kullan c taraf ndan baflka bir sistem üzerine, a üzerindeki bir alana veya tafl nabilir bir ortama kopyalanmas engellenmektedir. VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Bu çözümün temeli, kullan c lar n flirketin veri merkezindeki ESX sunucular üzerindeki sanal makinelere uzaktan ba lanmalar ve ifllerini orada yapmalar ilkesine dayan r. Bu asl nda VMware in sanal sunucu yaz l m n satmaya bafllad zamandan beri ad konulmadan kullan lmakta olan bir çözümdür. Günümüzde pek çok ifllevin (call center, help desk, software development, test, vd) ve çal flan n flirket d fl na ç - kar ld, d fl kaynak kullan m n n artt gözlenmektedir. Pek çok kifli art k evlerinden veya ofise gelmeden uzaktan çal flmaktad rlar. VDI ile yap lan, bu çal flanlara merkezde kurulmufl olan VMware sanal altyap s üzerinde çal flan sanal sistemler tahsis etmektir. Uzak çal flan(lar) n tek yapaca herhangi bir PC veya thin client üzerine kurduklar bir uzaktan eriflim yaz l m ile kendi sanal sistemlerine eriflmek ve onu kullanmakt r. VDI kullanman n yararlar aras nda flunlar say labilir: Geliflkin güvenlik. Kurum için kritik bilgiler ve uygulamalar kurum içindeki altyap içinde kalm fl olur, d flar ç kmaz. Böylelikle, Sarbannes-Oxley, HIPAA ve Gramm-Leach-Bliley gibi düzenlemelere de s k s k ya uyulmufl olur. Ayr ca, d fl kaynak sa lay c s flirket ile sözleflme bitti i zaman veya bir çal flan iflten ayr l p a eriflimleri kesildi inde bile onlar n kullanm fl olduklar sanal makinalar hala sizin elinizin alt ndad r. Donan m ba ms zl. Uzak kullan c lar n gereksinimi olan tek fley bir uzak eriflim program oldu u için, d fl kaynak sa lay c s flirketler kendi masaüstü donan mlar n istediklerini belirleyebilirler. Veya bir uzak çal flan isterse bir internet cafeden bile çal flabilir!.. Geliflkin masaüstü yönetim, destek ve geri dönüfl. Veri merkezindeki sistem yöneticileri, uzak çal flanlar için haz rlad klar sanal makinalar Virtual Center ile kolayl kla yönetebilirler. Donan m ve uygulamada standardizasyon çok kolay bir biçimde sa lanabilir. Güncellemeler ve yedeklemeler, kullan c müdahalesi olmadan kolay ve güvenli bir biçimde yap labilir. ESX sunucular üzerindeki her bir uzak masaüstü sistem bir di erinden izole bir biçimde çal flt için herhangi birinin çökmesi durumunda di er sistemler çal flmaya devam ederler. Çöken sistem ise çok k sa bir zamanda aya a kald r labilir. Üzerinde sanal masaüstü sistemler çal flan bir ESX sunucu çok yüklenirse sanal masaüstü sistemlerin bir k sm baflka sunucular üzerine sistemler çal fl rken bile aktar labilir. Bir VDI altyap s flekilde gösterildi i gibidir. Veri merkezi taraf nda gerekenler ESX Server ve VirtualCenter yaz l mlar, ofis d fl kullan c taraf nda ise üzerinde uzak eriflim yaz l m kurulu bir masaüstü sistem veya bir ince ifllemcidir. 8 BEYAZfiAPKA Bu ürünler hakk nda daha fazla bilgi VMware in VIP Reseller i olan Elmer Yaz l m dan temin edilebilir.

9 .net Güvenli i Gürkan SALK Bilgisayar güvenli inde iki kilit oyuncu vard r: yaz l m üreten uygulama gelifltiricisi ve bunu kurup biçimleyen sistem yöneticisi..net Framework 2.0, Windows güvenlik araçlar, SQL güvenli i bize bu kolayl sa layabiliyor. Örne in Membership ve Role Providers bize her uygulamam zda kullanabilece imiz haz r kullan c bilgilerini saklama araçlar n sunuyor. Login kontrolleri bu araçlar n ara yüzü olarak çal fl p kullan c ismi flifresi ve di er bilgilerini otomatik olarak standart ama ayarlanabilir bir güvenlik altyap s içinde sakl yor. Böylece kullan c hesaplar n açmak, bunlar flifrelemek, saklamak, rol tan mlamak, gerekti inde istedi imiz flekilde de ifltirebilece imiz s n flar bize sunuluyor. Bilgisayar güvenli inde iki kilit oyuncu vard r: yaz l m üreten uygulama gelifltiricisi ve bunu kurup biçimleyen sistem yöneticisi. Birçok güvenlik kitab sistem yöneticilerine yöneliktir. Ancak kötü niyetli giriflleri ve sald r larla ilgilenen kodun yaz lmas sorumlulu u yaz l mc lar n elindedir. Kulland m z yaz l m n, kimlik belirleme, yetkilendirme, gizlilik, bütünsellik, güvenilirlik ve kiflisellik gibi temel özellikleri standart olarak bar nd rmas gerekir..net ile birlikte bu özelikler araç olarak yaz l mc lara sunulmufl,.net 2.0 ile ise yaz l mc ve güvenlik uzmanlar n n istekleri ile daha da gelifltirilmifl ve kolay kullan ml araçlar olarak verilmifltir. Örnek olarak System.Security s n f n gösterebiliriz. Bu s - n f verileri Data Protection API kullanarak saklayabilir. Managed stringlerin haf zada saklanmas bir güvenlik aç do urabilece inden (Garbage collector taraf ndan al nan stringler bir sure üzerlerine yaz lmadan saklan rlar) dolay s ile bir süre sonra haf zada program n kendi içinde kulland gizli bilgiler memory taramas ile ö renilebilir. Bu sorunu çözmek amac ile SecureString s n f kullan labilir. SecureString in içindeki bilgi her zaman için flifrelenerek saklan r. fiifre anahtar ise yerel güvenlik alt sistemi (LSASS.EXE) taraf ndan sa lan r. Veriler ise interprocess communication ile decrypt edilece inden, stringlere at lan gizli bilgeler haf za taramas ile çal namaz. Bu ise.net Framework 2.0 içerisinde olan yüzlerce Güvenlik s n f, özellik ve metotlar ndan yaln zca biri. Görüldü ü gibi bu gibi araç ve kolayl klar ile yaz l mc flifreleme ve depolama algoritmalar ile u raflmak yerine bu s n flar kullan p kendi yaz l m n n özelliklerini gelifltirmeye odaklanabilir ve baflta bahsetti imiz, güvenli in ikinci plana at lmas, sorunu yaflanmadan çözülmüfl olur. Peki gelifltirdi imiz uygulamalar n ne kadar güvenli oldu- unu ölçmek hiç akl n za geldi mi? E er güvenli e önem veriyorsan z, uygulaman z n tehditlere karfl ne kadar güvende oldu unu ölçmeniz flart. Güvenlikte de art k performans ölçümleri gibi seviye ölçümleri yap labilir. Unutmamak laz m ki; ölçemedi iniz bir fleyi iyilefltiremezsiniz, ayr ca de erlendirmeler s ras nda hiç düflünmedi iniz aç klar da yakalayabilirsiniz. Güvenlik ölçümleri için en çok kullan lan yöntemler aras nda OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability) ve STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege) say labilir. Bu yöntemler, uygulaman n varl klar n n belirlenmesi, bileflenlerine ayr lmas, tehditlerin belirlenmesi, derecelendirilmesi ve uygulama bileflenlerinin bu tehditlere ne derece maruz kald klar n n derecelendirilmesi ile uygulan r. Sonuçta ç kan de erler de hem güvenli i ölçmek hem de güvenli i artt rmak için kullan labilir. Sonuç olarak uygulamalar m z n güvenli olmas için bize.net 2.0 ile sunulan araçlar detayl olarak incelemek ve gerekli yerlerde kullanmak, hem uygulamam z n güvenli- ini artt racak hem de uygulama gelifltiricilerin zamanlar - n güvenlik aç klar n kendileri kapatmak yerine oluflmadan önlemelerini sa layacakt r. Bunun yan s ra kod gözden geçirme ve güvenlik de erlendirmeleri ile yaz l m n - z n güvenilirli inin de sa lamas yap lm fl olacakt r. Son olarak güvenlik için önerilen baz noktalar da s ralamakta fayda olaca görüflündeyiz. Genel Kodlama Kurallar 1. Tüm girdilerin kontrol edilmesi, her giriflin kötü amaçl olaca varsay m ile girifl güvenli inin sa lanmas 2. Buffer overrun kontrolünün yap lmas 3. Hata ve bilgi mesajlar nda kötü niyetle kullan labilecek bilgi verilmemesi 4. Exception handling için kiflisellefltirme kontrolünün yap lmas 5. En az yetki prensibinin uygulanmas 6. Her aflamada yetki kontrolünün uygulanmas 7. Kritik bilginin mutlaka flifrelenmesi 8. Gerekirse tek yönlü flifreleme uygulanmas 9. Assembly ler için strong name kulan lmas 10. Partial trust n her aflamada kontrol edilmesi 11. Stack trace e izin verilmemesi 12. Unmanaged code ve wrapper lar n çift kontrolden geçirilmesi 13. FxCop ve di er güvenlik araçlar n n kullan larak yaz - l m n z n kod testinin yap lmas 14. Bir güvenlik modeli ile uygulaman z n ve sisteminizin güvenli inin ölçülmesi 15. Kurulum güvenli inin ihmal edilmemesi Uygulama Sunucusu Güvenlik Kurallar 1. flletim sistemi güvenli inin biçimlendirilmesi 2. MBSA kullan lmas 3. flletim sistemi service pack nin ve patch lerinin yüklenmesinin ihmal edilmemesi 4. Sadece gerekli servislerin kurulmas 5. Sadece gerekli yetkinin verilmesi 6. Uygulama hesaplar n n asgari yetki ile yarat lmas 7. Defense in Depth prensiplerinin uygulanmas SQL server Güvenlik kurallar 1. Son servis pack in kullan lmas 2. MBSA kullan lmas 3. Windows Authentication n n biçimlendirilmesi 4. Sunucunun izole edilmesi ve yedeklenmesi 5. sa flifresinin kontrol edilmesi 6. SQL servislerinin asgari yetki ile çal flt n n kontrol edilmesi 7. Firewall portlar n n kontrol edilmesi 8. Kurulum dosyalar ve örnek veritabanlar n n silinmesi 9. Ba lant lar n ve hatalar n gözden geçirilmesi BEYAZfiAPKA 9

10 yaz lmas durumunda ilgili sayfan n dizin listesini verir. Inurl: Verilen sözcük URL'de aran r. Site: Verilen sözcü ün sadece belirli domainlerde aranmas n sa lar. Admin sözcü ünün, sadece.com veya.edu sitelerinde aranmas site opsiyonuna örnektir. Bu tip bir aramay.gov ve.mil domainlerinde de yapabilirsiniz. Intitle: Aranmak istenen sözcü ün, web sayfalar n n bafll klar nda aranmas n sa lar, Intitle: admin pages buna bir örnektir. Yukar da bahsetmifl oldu umuz arama opsiyonlar tek tek veya ayn anda kullan labilir. Örnek verecek olursak: TR domainli sitelerde ismi password olan Excel dökümalar n aramak için kullanmam z gereken arama bilefleni, site:tr filetype:xls "password"dür. Index of Oracle-HTTP-Server Server at Port Last modified arama opsiyonu kullan ld takdirde sonuç afla - daki gibi olacakt r. Bu tip arama teknikleri kullan larak her türlü bilgiye ulaflmak oldukça kolayd r. Sald rgan sadece Google tarama fiekil 1 10 BEYAZfiAPKA Son birkaç y ld r Google (www.google.com) arama motorunu kullanarak, internete aç k sunucularda konfigürasyon hatalar sebebi ile dosyalara ulaflman n mümkün oldu una dair makaleler oldukça yayg n. Google, herkesin belki de günde onlarca kez ziyaret etti i, internetin medyum'u olarak adland r lan, 'Google'lamak (to google) deyimiyle sözlüklere girmifl, çok bilinen ve güçlü tarama motorudur. Kullan c lar na verdi i çok farkl hizmetlerle (harita, diller aras çeviri, sesli iletiflim vs.) bilinen Google son zamanlarda sald rganlar n da yo un flekilde kulland bir site haline geldi. Google Hacking kavram n n ard ndaki fikir, asl nda oldulça basittir. Tarama sonucunda genelde size gösterilen sonuçlar html/php sayfalar d r. Ancak bunun ötesinde akla gelebilecek her türlü dosya arama ifllemi de yap labilir. Google tarama motorunda 'Index of / +banques +filetype:xls' gibi bir araman n yap l p Frans z bankalar ndan baz önemli Excel dosyalar n n sald rganlar taraf ndan ele geçirildi i, internetteki tart flma sitelerinde yer almaktad r. Ayn teknik, sadece Excel dosyalar n bulmakta de il; *.doc, *.pdf, *.ps, *.ppt, *.rtf, hatta password *.pwd dosyalar n bulmakta, daha da ileriye gidecek olursak *.mdb, *.db gibi database dosyalar n aramakta dahi kullan labilir. Basit bir örnek verecek olursak: Google tarama motoruna yaz lan Select a database to view aramas n n verdi i sonuçlar kullanarak afla daki gösterilmifl olan sayfalara ulaflmak oldukça basittir. (fiekil 1) Bafll ca tarama opsiyon listesi: Index of: Directory listing için kullan l r. Index of Admin motorunu kullanarak birçok bilgiye ulaflabilir, dosyalar kopyalayabilir; hata mesajlar Google kullan larak taranabilir, yamas z web sunucular hedef haline gelebilir. Password dosyalar ndan flifreler al nabilir ve sisteme izinsiz girifl için rahatl kla kullan labilir.

11 Underground Coflkun KAM LO LU Sald rgan sadece Google tarama motorunu kullanarak birçok bilgiye ulaflabilir, dosyalar kopyalayabilir. Bu tip sorgular n bir databasede toplanm fl haline Google Hacking Database (GHDB) denir. Database, 700'den fazla say da farkl tarama imzas içerir. adresinden database içeri i ve nas l kullan labilece i detayl olarak incelenebilir. Bu database kullan larak web sitelerinde aç k arayabilen bir çok bedava yaz l m da internet üzerinde mevcuttur. Sensepost Wikto bu yaz l mlardan biridir. Yaz l mlar n proxy deste i mevcut oldu undan yap lan sald r lar n hangi adresten geldi ini tespit etmek oldukça güçtür. Bir di er yaz l m ise McAfee Sitedigger 'd r. Sitedigger hem Google hacking database'ini kullanabilir, hem de Foundstone imza database'ini kullanabilir. Ürün sadece web sitelerinde flimdiye kadar bahsetmifl oldu umuz aç klar n bulunup kapat lmas için tasarlanm fl olmas sebebi ile proxy üzerinden kullan lamaz. Sitedigger kullan larak tek bir site veya tüm domain taranabilir ve bu tip sald r lara karfl web sunucular n n davran fllar gözlemlenebilir. Afla da Foundstone Sitedigger kullan larak.nz domaini taranm fl ve karfl m za ç kan yüzlerce web sitesinden xls içeren bir tanesi örnek olarak kullan lm flt r. Belirtilen link bir web browser'a yaz ld takdirde sunucu excel dosyas n göndermifltir. Google hacking sald r lar ndan korunmak için kullan labilir en güçlü silah n basit bir txt dosyas oldu unu biliyor musunuz? Internet arama motorlar bir siteyi taramaya bafllamadan once web sunucusunda robots.txt adl bir dosya arar. Bu basit txt dosyas, arama motorunun nereyi indekslemesi, nereyi indekslememesi gerekti ini söyler. Basitçe, robots.txt dosyas n n içine arama motorlar n n hangi dosya ve dizinleri taramas gerekti ini söyleyebildi- imiz gibi, indekslemesi yasaklanm fl dosya ve dizinlerimizi de belirtebiliyoruz. Hem de her bir arama motoru için ayr ayr kural yazabiliyoruz. flte önemli dizinlerin arama motorlar nca indekslenmesini engelleyen robots.txt içeri i: User-agent: * Disallow: /sepet/ Disallow: /gizli/ Disallow: /admin/ Disallow: /tmp/ Disallow: /upload/ Disallow: /exchange/ Disallow: /~ Disallow: /stats/ Robots.txt hakk nda daha fazla bilgi için sitesini ziyaret edebilirsiniz. Robots.txt dosyas n n haricinde Html Meta Tag bilgileri ile de arama motorlar na her bir sayfa için indeksleme ya da indekslememe emri verebiliyoruz. <META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX"> Elbette sadece Robots.txt ve Meta Tag kullan m Google Hacking e maruz kalmam z engellemeyecektir. Çünkü birçok haz r yaz l m Google Hacking taraf ndan avlanabilir. Dolay s ile Google Hacking Database kullanabilen yaz l mlarla kendi sitemizi taramam z, siber korsanlardan once web aç klar m z tespit etmemiz ve kapatmam z gerekir. Güvenlik bir h z yar fl d r, h zl olan kaybetmez. Siber korsanlardan h zl olman z dile i ile KAYNAKÇA: BEYAZfiAPKA11

12 Uygulama H zland rma Web sadece bir iletiflim yöntemi de il, stratejik bir ifl arac d r. Bu yüzden kurumlar stratejik ifl yaz l mlar olan client/server mimarili PeopleSoft, SAP, Oracle, Siebel ve Outlook gibi yaz l mlar n web versiyonlar na geçifl yap - yor. Özellikle büyüyen flirketlerin kullan c lar n n büyük bir k sm n n merkez ofis ve sistemden uzakta çal flmalar web tabanl uygulamalar kullanmay zorunlu hale getiriyor. Zorunlulu un iki temel sebebi vard r. lk sebep, flüphesiz performans: Hangi flirket h zl ve kesintisiz çal flmak istemez? kinci sebep ise maliyet: Yüksek bant geniflli i, çok büyük kapasiteli sunucular ya da her flubeye bir online/offline sistem kurmadan ve bu sistemlerin bak m maliyetlerine girmeden web uyumlu yaz l mlar ile çok daha h zl ve çok daha düflük maliyetle çal flabiliyoruz. Üstelik web uyumlu yaz l mlar m z internet ya da extranet gibi ortamlara kolayca tafl yabiliyoruz. Bu yeni sistemlerin yükünü omuzlar na alan kritik noktam z ise Data Center m z. Sunucular m za eriflim imkânlar n art rmak için yük dengeleme sistemleri, özel anahtarlama sistemleri kullan yoruz. Güvenli i de düflünüp SSL uygulamalar yap yoruz. Juniper tüm bu ihtiyaçlar anl yor ve web uygulamalar nda a optimizasyonu sa lamak için DX Application Acceleration (Uygulama H zland r c s ) platformunu müflterilerine sunuyor. Bu yaz da k saca, DX Application Acceleration platformunun teknolojisini sizlerle paylaflmaya ve hangi sistemlerde bu platformlar kullanabilece imizi anlatmaya çal flaca m. DX mimarisi DX platformu, web uygulamalar n h zland rmak, DoS ve benzeri d fl tehditlerle bafl edebilmek ve genifl bir Data Center h zland rmak amac yla dört ana özellik üzerine dizayn edilmifl özel bir mimariye sahiptir. 1. H zland rma Web uygulamalar nda kötü performans n iki temel sebebi vard r; sunucular n afl r yük alt nda bulunmas ve yetersiz ya da kalitesiz a yap s. Sunucular gelen isteklerin tamam n karfl lamakla yükümlüdür. Bu afl r yük ifllem görürken, daha kritik uygulamalar n yavafllamas kaç n lmazd r. TCP ba lant yönetimi ve SSL flifreleme ve sonland rma ifllemleri özellikle tekrar edilen isteklerde yo un bir yük yarat r. DX platformu bu noktada tcp ba lant lar n düzenleyerek oturum bombard man na son verir. Uygulama cevap süresini yükseltmek için DX 3Gbyte boyutunda özel bir DRAM mimarisi ile donat lm flt r. Özellikle s kça talep edilen web içerikleri henüz sunucuya ulaflmadan tampon bellekten h zl ca gönderilebilir. Yo un web uygulamas kullan m olan sistemlerin tamam nda DX platformlar kullan labilir. 12 BEYAZfiAPKA DX platformu nerelerde kullan labilir? Yo un web uygulamas kullan m olan sistemlerin tamam nda DX platformlar kullan labilir. DX platformunun bafll ca kullan ld web uygulamalar olarak internet portallar, B2B/B2C shopping uygulamalar, internet bankac l ve benzeri uygulamalar, web tabanl intranet/extranet sistemleri, yüksek kullan c say s na sahip Outlook Web Access ve benzeri sistemler, web tabanl ERP/MRP yaz l mlar ve müflteri iliflkileri yönetim yaz l mlar say labilir. Özellikle Türkiye gibi henüz çok geliflmifl bir internet altyap s - na sahip olmayan ülkelerde genel kullan m tarz internet üzerinden h zl web hizmeti vermektir. DXOS: DX Operating System DX Application Acceleration platformu DX Operating System ile güçlendirilmifl özel bir üründür. DXOS un trafik s k flt rma, flifreleme, yük dengeleme ve adapte edilebilir içerik iflleme özellikleri DX platformunun her modeline entegre edilmifl durumda. Yüksek performans, düflük maliyet DX platformu Data Center lar için ideal bir uygulama h zland rma çözümüdür. Sunucu kapasitesini ortalama üç ya da dört kat art rabilen DX platformu % 80 e kadar maliyetleri düflürebilir. Söz konusu sistem tasar m aflamas nda ise DX platformu iyi bir yat r m maliyeti düflürme arac olacakt r. Halen çal flan sistemlere de kolayca entegre edilebilen ürün ek yat r m gerekmeden sistemi geniflletmeye olanak tan r. WAN ya da internet ba lant h z m z n yetersiz kalmas n n ya da kalitesinin düflük olmas n n getirdi i performans sorunlar DX platformu ile kolayca çözülür. Keep-alive özelli i ile h zl oturum açma imkân sa lan rken SSL h zland rma özelli i flifreleme hizmetlerinde performans sa lar. DX platformu istemci internet taray c lar n s k kullan lan içerik için önbellek tutmaya zorlayabilir ve a iletiflimi yükünü azalt r. HTML, SHTML, DHTML, JHTML, PHTML, Javascript, J2EE, JSP, CSS, WebDay, XML ve SOAP altyap lar n destekleyen DX platformu ifl hayat n n en büyük parçalar ndan biri olan Microsoft Office dokümanlar na da s k flt rma uygulayabilir. Bu geliflmifl özellikleri ile karfl laflt r labilir di er çözümlerden % 25 daha fazla performans sa lar ve lokal a deneyimini tüm kullan c lara dünyan n her yerinde sunar.

13 Tunç GÜNERGÜN A seviyesi güvenli i özellikleri SYN flood ve di er DoS ataklar na karfl duyarl d r. 2. Eriflilebilirlik DX platformu Layer4-7 aras nda sunucu yük dengeleme özelli i sunarak kaynaklara h zl eriflim sa lar. Patentli Fewest Outstanding Requests (FOR) algoritmas, etkili http yük dengelemesi yapmaktad r. Round-robin ve bilinen di- er yük dengeleme tekniklerinden farkl olarak FOR, uygulama seviyesinde tam olarak her bir sunucu için kaç http iste inin bekledi ini bilerek çal fl r. Yeni eriflim istekleri, iste i karfl lamaya en müsait olan sunucuya gönderilerek di er sunucular n optimal çal flmas sa lan r. Ayr ca Global Server Load Balancing (SLB) özelli i sunucular n yan s ra Data Center lar aras nda yük dengeleme yap lmas na olanak tan r. Bu özellik iyi bir performans kayna oldu u gibi iyi bir Disaster Recovery çözümüdür. HTTP protokolü gere i bulunan 404-Page not found ve 500-Server busy hatalar DX platformunun http Proxy özelli i sayesinde, özellikle tekrarlanan denemelerde önemli bir bant geniflli i korumas sa lar. ActiveN ölçeklendirme özelli i ile h zla büyüyen sistemlere kolayca yeni DX platformlar eklenebilir. 64 DX cihaz Mesh topolojisi ile kümelendirilerek tek bir cihaz gibi davranmas sa lanabilir. Di er yük dengeleme çözümlerinin aksine DX platformunda kümelendirilmifl tüm cihazlar aktif çal flt r labilir ve görülmemifl bir performans yarat labilir. 3. Güvenlik Internal Firewall özelli i DX platformunun Layer 4-7 aras nda çal flarak web uygulamalar na ve sunuculara yap - lacak TCP ve HTTP ataklar n önler. DX platformu istemci ve sunucu aras nda bir tampon gibi çal flarak ikinci bir güvenlik katman yarat r. Kimlik do rulama her bir kullan c için çal flt r l r ve istek tabanl kimlik do rulama talepleri platformun mevcut RADIUS ve LDAP altyap s na gönderilebilir. A seviyesi güvenli i özellikleri SYN flood ve di er DoS ataklar na karfl duyarl d r. stenirse tüm oturumlar SSL flifrelemesine tabi tutulabilir, bu sayede güvenli inden flüphe edilen uygulamalara kolayca güvenlik sa lanabilir. 4. Görüfl ve Kontrol Göremedi iniz bir fleyi yönetemezsiniz. DX platformu 200 den fazla anl k performans istatisti i ile gelen/giden trafi i raporlayabilir. Geçmifl y llara kadar uzanan genifl bir yelpazede raporlama (Historical Reporting) özelli i kullan labilir ve grafiksel raporlar ile detayl bilgi toplanabilir. Bu bilgilerin tamam birçok dosya ve sitem biçimine aktar labilir ve yönetim yaz l mlar ile entegrasyon sa lanabilir. AppRules AppRules özelli i web uygulamalar n yeniden gelifltirmeye gerek duymadan yaz l ma müdahale imkân sa lar. Bu sayede kurumlar yaz l m gelifltirme maliyetlerinden ve zamandan tasarruf sa layabilirler. S n rs z say da kural n hem gelen hem de giden trafik için yaz labilmesine olanak tan yan AppRules özelli i SAP, Oracle, Outlook Web Access, PeopleSoft, Siebel, SharePoint gibi bilinen birçok web tabanl uygulamay destekler. Hem Application Acceleration çözümleri, hem de di er Juniper Networks çözümleri hakk nda detayl bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz. BEYAZfiAPKA13

14 e-ticaret Güvenli i ve Kredi kart bilgilerini elektronik ortamda iflleyen tüm kurulufllar için geçerli k l nan PCI-DSS ile güvenlik ihlallerini azaltacak bir dizi temel güvenlik önleminin al nmas hedefleniyor. 14 BEYAZfiAPKA Elektronik ortamda gerçeklefltirilen ticaretin hacmi artt kça bu alanda gözlenen suçlarda da önemli bir art fl söz konusu olmufltur. Kredi kart bilgilerinin çal nmas, sahtecilik vb. suçlarda önemli bir art fl gözlenmifl, baflka kredi kart yay mc lar (Mastercard, Visa vb.) olmak üzere bankalar ve e-ticaret yapan kurulufllar önemli ölçüde zarar görmüfltür y l bafl nda Ödeme Kart Endüstri Forumu (Payment Card Industry Forum - PCI) bir veri güvenli i standard (PCI Data Security Standard PCI-DSS) oluflturmufl ve tüm e-ticaret uygulay c lar n n bu standarda uyumunu zorunlu k lm flt r. PCI Forum u oluflturan kurulufllar aras nda Visa, Mastercard, Amex gibi tan nm fl kredi kart yay mc lar yer almaktad r. Kredi kart bilgilerini elektronik ortamda iflleyen tüm kurulufllar için geçerli k l nan bu standart ile güvenlik ihlallerini azaltacak bir dizi temel güvenlik önleminin al nmas hedeflenmektedir. Standard n tüm kurulufllar taraf ndan kullan lmas ile küresel bir baz güvenlik düzeyinin oluflturulmas hedeflenmektedir. Di er bir deyiflle standart, olas en yüksek güvenlik düzeyini hedeflememektedir, yaln zca en temel önlemler konu edilmektedir. PCI Forumun önümüzdeki y llar içerisinde baz güvenlik düzeyini yavafl yavafl art rmas beklenmektedir. Kredi kart bilgilerini iflleyen, depolayan ve transfer eden tüm kurulufllar (e-ticaret sat c lar, bankalar, arac kurulufllar vb.) standart taraf ndan öngörülen önlemleri almak ve bunlar n sonucunda standart uyumlulu unu sa layarak bunu sürekli korumak durumundad r. Standart, alt ana bafll k alt nda toplanm fl on iki maddelik bir yap lmas gerekenler listesini içermektedir: A. Güvenli bir a kurun ve iflletin 1. Verilerinizi korumak için bir güvenlik duvar konfigürasyonu kurun ve iflletin 2. Sistem güvenlik parametreleri ve parolalar için üreticilerin ön-tan ml de erleri kullanmay n B. Kart sahibi bilgilerini koruyun 3. Depolanan verileri koruyun 4. Kart sahibi bilgileri ve di er hassas verileri a üzerinden transfer edilirken flifreleyin C. Bir zafiyet yönetimi program gelifltirin 5. Anti-virüs yaz l mlar n düzenli olarak kullan n ve güncelleyin 6. Güvenli sistemler ve uygulamalar gelifltirin ve iflletin D. Güçlü eriflim denetimi mekanizmalar uygulay n 7. Bilgilere eriflimi gerekti i kadar bilgi prensibi do rultusunda k s tlay n 8. Bilgisayar eriflimi olan herkese tekil bir kimlik atay n 9. Kart sahibi bilgilerine fiziksel eriflimi k s tlay n E. A lar düzenli olarak izleyin ve test edin 10. A kaynaklar na ve kart sahibi bilgilerine tüm eriflimleri izleyin 11. Güvenlik süreçlerini ve sistemlerini düzenli olarak test edin F. Bir güvenlik politikan z olmal 12. Bilgi güvenli ini adresleyen bir politikan z olsun

15 PCI Veri Güvenli i Standard Burak DAYIO LU Standarda iliflkin baz maddelerin (örne in 1, 2, 4, 5, 8 ve 12. maddeler) karfl lanmas göreli olarak kolayken baz lar n n karfl lanmas daha karmafl k olabilmektedir. Kredi kart bilgilerinin depolanm fl halde korunmas n hedefleyen 3 numaral maddenin sa lanmas daha güç olabilir; kredi kart bilgileri mümkünse saklanmamal, saklanmalar zorunlu ise kredi kartlar üzerindeki veriler bir bütün halinde saklanmamal d r. Kartlar n arka yüzünde bas l olan CVV2 ya da CVC2 de erleri ise hiç bir koflul alt nda saklanmamal d r. Listelenen maddelere iliflkin detaylar kredi kartlar ile elektronik ortamda ifllemler gerçeklefltiren kurulufllar taraf ndan detayl biçimde incelenmeli ve gereksinimleri karfl lanmal d r. PCI Veri Güvenli i Standard kredi kart ifllem hacimlerine göre kurulufllar dört düzeyde ele almaktad r. En alt düzeydeki kurulufllar için kurulufllar n standart uyumluluk beyanlar (ben standarda uyuyorum ifadelerini gösteren anket sonuçlar ) yeterli iken, ifllem hacmi çok yüksek kurulufllar için standard n uyumlulu unun yetkilendirilmifl bir denetçi firma taraf ndan gerçeklefltirilmesi hedeflenmifltir. Düzeylendirme ile ifllem hacmi daha yüksek olan ve bu nedenle de güvenlik ihlali söz konusu oldu unda parasal kayb n daha büyük oldu u kurulufllar n daha iyi bir biçimde kontrol alt nda tutulmas hedeflenmektedir. Kurulufl düzeylerine ve denetim/kontrol gereksinimlerine iliflkin tablo afla daki gibidir: Kredi kartlar n elektronik ortamda iflleyen tüm kurulufllar n (elektronik ticaret yapan firmalar, bankalar, IP tabanl POS altyap s kullanan marketler ve di er perakendeciler vb.) bu standarda uymal d r. Standard n uygulanmas ndan her kurulufl kendi bafl na sorumludur. Standarda uymayan kurulufllar, Mastercard ve Visa taraf ndan ilâ dolar cezaya çarpt r labilir, uygunsuz ticari ifllemlerin tümünden do rudan sorumlu tutulabilirler ve bir daha kredi kart ifllemi yapamayacak biçimde hizmetten men edilebilirler. Detaylar na bak ld nda, maliyeti yüksek olmayan bir çal flmalar dizisi ile PCI Veri Güvenli i Standard na uyumun sa lanmas ve korunmas n n mümkün oldu u görülecektir. Standard n gerektirdi i temel önlemleri almam fl olman n güvenlik ihlallerine davetiye ç kartaca da göz önünde bulundurulmal d r. Standarda iliflkin detayl bilgilere afla daki adreslerden eriflilebilir: l l l l https://sdp.mastercardintl.com/pdf/pcd_manual.pdf (PCI Standart K lavuzu) https://sdp.mastercardintl.com/doc/758_pci_self_assmnt_qust.doc (Durum De erlendirme Anketi) https://sdp.mastercardintl.com/pdf/pcs_manual.pdf (Zafiyet Tarama Yönergesi) https://sdp.mastercardintl.com/doc/pci_audit_procedures.doc (Güvenlik Denetimi Yönergesi) Firma Düzeyi Seçim Kriteri Denetim Gereksinimi Denetçi Standard n uygulanmas ndan her kurulufl kendi bafl na sorumludur. Standarda uymayan kurulufllar, Mastercard ve Visa taraf ndan cezaland r l r. 1. Düzey l Y ll k 6 milyon ve üzeri l Y ll k yerinde denetim l Yerinde denetim kredi kart ifllemi l Her üç ayda bir Visa taraf ndan yetkilendirilmifl l Daha önce bir güvenlik zafiyet taramas firmalarca ya da flirket tepe ihlalinin söz konusu yöneticisince onayland nda oldu u kurulufllar iç denetim birimi taraf ndan l Kart yay mc s taraf ndan gerçeklefltirilir seçilerek 1. Düzey olarak l Mastercard taraf ndan belirlenenler yetkilendirilmifl tarama sa lay c lar nca gerçeklefltirilir 2. Düzey l Y ll k ila 6 milyon l Y ll k PCI durum l Mastercard taraf ndan aras kredi kart ifllemi de erlendirme anketi yetkilendirilmifl tarama l Her üç ayda bir sa lay c lar nca gerçeklefltirilir zafiyet taramas 3. Düzey l Y ll k ila l Y ll k PCI durum l Mastercard taraf ndan aras kredi kart ifllemi de erlendirme anketi yetkilendirilmifl tarama l Her üç ayda bir sa lay c lar nca gerçeklefltirilir zafiyet taramas 4. Düzey l Di er türm firmalar l Y ll k PCI durum l Mastercard taraf ndan de erlendirme anketi yetkilendirilmifl tarama (önerilen) sa lay c lar nca gerçeklefltirilir l Y ll k zafiyet taramas (önerilen) BEYAZfiAPKA15

16 Adli Biliflim Sistem Analizi Adli biliflimin ne oldu u ve önemini anlatmaya çal flt - m z yaz dizimizin bu say s nda, Linux ve Windows sistemler üzerinde teknik olarak delil toplanmas na yönelik incelemeler üzerinde duraca z. Hack edilmifl, herhangi bir flekilde suç amaçl kullan lm fl ya da suça alet olmufl sistemler üzerinde, adli makamlara rapor edilmek üzere titizlikle inceleme yap lmal ve raporlanmal d r. Sald r amaçl kullan lan sistemler ile sald r ya u ram fl ya da suça dolayl olarak kar flm fl ve alet olmufl sistemlerin incelenmesi birbirinden farkl l k arz edecektir. Adli biliflim uzman, teknik inceleme yap lacak biliflim sistemlerini incelemeye tabi tutmadan önce olay hikâyesini ilgili kiflilerden mutlaka dinlemeli ve buna göre strateji belirleyerek araçlar n haz rlamal d r. Helix, tamamen adli biliflim sistem incelemeleri için tasarlanm fl, hem do rudan windows üzerinde çal flabilen uygulamalara, hem de boot edilebilir bir linux da t m ile windows ve linux sistemleri offline olarak inceleyebilme özelli ine sahip geliflmifl bir araçt r. Yukar da bahsedilen di er tüm da t mlar n içerdi i adli biliflim araçlar n n hemen hepsini tek bafl na içerir. (Bkz. Adli biliflim araçlar Adli biliflim sistem analizlerinde, dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi de, iflletim sistemleri üzerinde yer alan ps, ls, arp, netstat, route gibi önemli komutlar n CD/DVD ortamlar nda yer alan güvenilir kopyalar n n kullan lmas d r. Benzer flekilde, bu araçlar kullan l rken sistemleri de ifltirmemek için, sistemlerin lokal disklerine do rudan yazmak yerine harici disk birimlerine yazma ifllemleri gerçeklenmelidir. Birkaç y l öncesine kadar, tamamen manuel olarak ve s - n rl say da araçla yapmaya çal flt m z adli biliflim incelemeleri için günümüzde özelleflmifl birçok yaz l m ve araç bulunmaktad r. Fport, ethereal, windump gibi a analizi araçlardan; captive, explore2fs, dd gibi disk araçlar n n bir bütün olarak yer ald aç k kaynak kodlu birçok boot edilebilir, forensics cd leri art k kolayl kla bulanabilmektedir. Da t mlar ve güncellefltirilmeleri devam eden araçlar n bafl nda, Knoppix tabanl olan BackTrack, Insert, Penguin Sleuth Kit, Knoppix STD ve Helix gelmektedir. BackTrack; Auditor ve Whax güvenlik araçlar n n birlefltirilmesi ile oluflturulmufl, güvenlik uzmanlar taraf ndan daha çok penetrasyon testleri için kullan lan, Slax tabanl güçlü bir da- t md r. (Bkz. t fiekil-2 Helix windows taraf olay müdahale araçlar Adli biliflim incelemelerinde, çok say da arac n olmas, hepsinin ayr ayr kullan lmas n n gerekti i durumlarda inceleme yapacak uzman n iflini zorlaflt rarak daha da karmafl k hale getirebilmektedir. SecureDVD projesi (Bkz. birçok Knoppix tabanl da t - m tek bir DVD içinde toplamay baflarm flt r. Bu sayede tek bir boot yöneticisi ile Operator, Phlak, Auditor, LAS, STD, Helix, FIRE, nubuntu ve INSERT araçlar na tek bir medya ile eriflmek mümkündür. 16 BEYAZfiAPKA t fiekil-1 BackTrack araçlar Penguin Sleuth Kit, linux tabanl sistemleri incelemek üzere gelifltirilmifl, daha çok dosya sistemlerinin incelenmesinde kullan lan sleuth kit, rootkit arayan chrootkit benzeri araçlar içeren bir da t md r. (Bkz. Standart Knoppix ve Knoppix STD da t mlar içinde de, adli biliflim amaçl kullan labilecek birçok araç bulunmaktad r. flletim sistemi temel dosyalar n n analiz edildi i coreography, partition lar analiz eden testdisk, disk imajlar ndan belirli dosyalar kurtarabilen foremost benzeri birçok araç içerir. (Bkz. t fiekil 3: SecureDVD boot yöneticisi Disk ve bellek imajlama Adli biliflim incelemesi yap lan sistemler üzerinde, olaya müdahale an nda yeteri kadar detayl inceleme yap lamamas ihtimaline karfl, daha sonra analiz yap lmak üzere

17 (Digital Forensics) Mehmet DALYANDA mutlaka, disk ve belleklerinin birebir kopyalanmas yap lmal d r. Bu ifllem için, h zl özel donan mlar kullan labilmekle birlikte (Bkz. genellikle yaz l m araçlar kullan l r. bulan efsinfo, gizli dosyalar tarayan hfind gibi araçlar ile sistemde saatlerce sürebilecek ifllemler yapabilir. Benzer flekilde sistem üzerinde mutlaka de ifliklik yaparak çal - flan, modem kontrol arac mdmcheck, paket dinleme için kullan lan WinPcap i arayan sniffer, dosyalar n yarat lma, eriflilme ve de ifltirilme (MAC) zamanlar n gösteren mac gibi araçlara da sahiptir. Bitmesi uzun süren ya da sistem üzerine yazan bu araçlar n çal flt r lmas istenmiyorsa, wft, -noslow, -nowrite parametreleri ile çal flt r labilir. Wft, windows sistemler üzerinde, dosya bilgileri, kullan c hesaplar, sistem prosesleri, servisler, yüklenen uygulamalar, login olmufl kullan c bilgileri, sistem loglar, a konfigürasyonu ve soket bilgileri, registry, en son kaydedilmifl dosyalar, otomatik bafllayan uygulamalar, yüklü patchler, zamanlanm fl görevler gibi birçok faydal bilgiyi merkezi olarak toplama özelli ine sahiptir. Zararl yaz l mlar n aranmas Sistemde bulunabilecek kötü amaçl yaz l mlar n bulunmas, olay analizinin kritik noktalar ndan birisidir. Özellikle keyloggerlar, klavyeye basitçe tak labilen donan mlar olarak da gerçeklenebildi i için, sistemin öncelikle fiziksel olarak incelenmesi gerekir. Windows sistemler, sald r yüzey alanlar n n çok fazla olmas ve yayg n olarak kullan lmas nedeniyle, hemen tüm biliflim suçlar olaylar nda karfl m za ç kmaktad r. t fiekil 4: Helix windows bellek ve disk imajlama Bu ifllem için, Helix windows içinde Live Acquisition bölümündeki, dd ya da FTK Imager araçlar kullan labilir. dd arac, netcat ile ya da a paylafl mlar ile imaj baflka bir bilgisayara yönlendirebilir. maj boyutu çok büyük oldu u takdirde split image parametresi ile cd, dvd için imaj birden çok parçaya bölünebilir. Al nan dd imajlar, linux sistemler üzerinde #mount o loop /path/ddfile /mnt/mountpoint komutu ile sisteme ba lanabilir. FTK imager arac kullan larak, windows sistemler içinden de dd imajlar incelenebilir. Windows sistemlerin incelenmesi Windows sistemler, sald r yüzey alanlar n n çok fazla olmas ve yayg n olarak kullan lmas nedeniyle, hemen tüm biliflim suçlar olaylar nda karfl m za ç kmaktad r. Adli biliflim sistem analizleri için, birkaç sene öncesine kadar, birçok arac manuel olarak tek tek elle çal flt rmam za karfl n, flimdilerde batch ifllemler yapan araç kitlerini kullanma ve basit ifllemler için hemen raporlayabilme flans m z bulunmaktad r. Windows Forensic Toolchest - WFT (Bkz. bunlardan birisi olmakla birlikte güncel versiyonuna Helix içinden de eriflilebilmektedir. Wft içerdi i, bellek ve disk imajlama arac dd, rootkit taramas için Rootkit Revealer, tüm dll listesini alan listdlls, NTFS dosya sistemleri için efs ile flifrelenmifl dosyalar Günümüzde oldukça popüler olan, keylogger, trojan benzeri casus yaz l mlar n aranmas için birçok araç beraberce kullan lmal d r. Sistem online ve offline yap larak ayr ayr tarama gerçeklenmelidir. t fiekil 5: KL-Decector ile keylogger tespiti Easy, Invisible (IKS), Ghost, Perfect (BPK), Ardamax Keylogger yaz l mlar en çok kullan lan klavye ve ekran kaydedici yaz l mlard r. Ekran kay t görüntüleri, resim formatlar ndan biri olmakla birlikte, ilk bak flta tespit edilemez özelliklere de sahip olabilece i için, mutlaka Helix imaj tarama araçlar ile sistem taranmal d r. Bir sonraki say da görüflmek üzere... BEYAZfiAPKA17

18 Hiyerarflik Arflivleme ve Yedekleme Son y llarda ifl yaflam n n etkin veri yönetimi ihtiyac - n karfl lamak amac ile uluslararas literatürde de Information Lifecycle Management (ILM) olarak an lan veri yaflam döngüsü yönetimi konsepti ortaya ç kt. Bu konsept; bir firman n farkl kullan m amaçlar için kulland g veri ve uygulamalar (dokümanlar, , CRM-ERP bilgileri ve müflteri kay tlar gibi) etkin bir flekilde yönetebilmesini sa layacak bir modeldir. Bu sayede IT tabanl çözümler ile kullan c say s ve veri kapasite art fl karfl s nda, verilerin korunmas, süreklili i ve eriflilebilirli i sa lan r. Günümüzde kullanmakta oldu umuz dosyalar n say s ve boyutlar h zla büyümektedir. Bunun sonucu olarak bu dosyalar n saklanmas için gerekli olan disk alanlar n n artmas gerekmektedir. Çözüm olarak kullanmakta oldugumuz server ve storage lar üzerinde bulunan disk alanlar n art rmak sorun için tek çözüm gibi görünse de, bunun, maliyeti yüksek ve pratik olmayan bir çözüm oldu u ortaya ç kmaktad r. disk üniteleri ile oluflturulacak bir yap yla hiyerarflik olarak depolanmas server ve storage taraf nda bize ciddi tasarruflar sa lamaktad r. Bu sayede backup ve restore ifllemlerinin sürelerinin en aza indirilmesi ile zaman konusunda da tasarruf sa lanmas mümkün olmaktad r. Maliyeti ve performans yüksek olan alanlar, günlük çal flmam zda sürekli olarak ihtiyaç duydugumuz verilere eriflim için kullan lmakta; aktif olarak kullan lmayan veriler için daha düflük maliyetli olan disk alanlar n kullanarak dosyalar n saklanmas için gerekli olan maliyetin düflmesi sa lanmaktad r. Bu konuda kullanabilece imiz yaz l mlar üzerinde çal flma ortam m za uygun politikalar oluflturmak mümkündür. Mesela dosyan n en son de iflti i ya da eriflildi i tarihe göre veya dosyan n,.xls,.ppt,.doc vs. gibi uzant lar na göre ve tafl n rken bunlar n nerelere kaydedilebilece ine kadar, çal flma ortam na uygun politikalar oluflturulabilir. Bu çözüm sayesinde öncelikleriniz desteklenmekte, depolama için kulland g n z ürün maliyetleri azalmakta buna karfl n düzgün bir yap da büyümenizin devam sa lanmaktad r. Elimizdeki dosyalar n hangisini silip sistemden ç kartabiliriz? Bu sorunun basit bir cevab var: flletmenizin çal flmas na engel olmayacak veya yasal olarak bizi zor durumda b rakmayacak verileri silebiliriz. Ama as l sorun bu verilerin hangileri oldu unu kimsenin bilmemesi veya ileride bize laz m olur endiflesi ile birçok dosyan n ya da lin silinmemesidir. 18 BEYAZfiAPKA Bu konudaki tek iyi haber ise, sürekli yer ihtiyac na neden olarak karfl m za ç kan verinin büyük bir k sm n, aktif olarak kullan lmayan dosyalar n oluflturmas d r. Dosyalar n aktif olarak kullan lan server ve Storage lar üzerindeki disk alanlar yerine daha düflük maliyetli Ne zaman bir dosyay ya da herhangi bir veriyi sistemden kald rmak isteseniz, ortaya ç kan sorun, bu verinin ilerisi için önemli olup olmad n bilmemizin çok zor olmas d r. Verinin kategorisine karar verilememesi ve hepsinin ayn yerde saklanmas nedeniyle disk alanlar m z h zla dolup tafl yor. Disk alanlar n n dolmas, çal flma performans n n sürekli olarak düflmesine ve bu alanlara ilave disk alanlar n n eklenmesi nedeniyle de bizi maliyetli çözümlere zorlamaktad r. Bu ve di er sebepler nedeniyle elimizdeki aktif olma-

19 Sinan YILMAZ Elimizdeki dosyalar, leri yani tüm bu verileri e er silemiyorsak mevcut çal flma ortam n yavafllamaktan koruman n en iyi yolu bu verileri arflivlemektir. yan ama iflletmemiz için gerekli olan dosyalar n ve e- maillerin esas ifllevi ifllerimizi yapmam z sa lamak olan ve performanslar na ihtiyaç duydu umuz sunucular ve disk alanlar üzerinden, belirlenecek bir hiyerarfli içinde, düflük maliyetli disk alanlar na arflivlenmesi; buradan da gerekli görülen depolama ve saklama cihazlar na yedeklenmesi ihtiyac karfl m za zorunlu olarak ç kmaktad r. Elimizdeki dosyalar, leri yani tüm bu verileri e er silemiyorsak mevcut çal flma ortam n yavafllamaktan koruman n en iyi yolu bu verileri arflivlemektir. Bu dosyalar arflivlenme amac yla daha düflük maliyetli disk alanlar na kayd r l rken, kullan c lar n çal flmas nda ve al flkanl klar nda herhangi bir de ifliklik olmamaktad r. Kullan c lar dosyalar na ayn yerde b - rak lan bir k sayol ile ulaflabilmektedirler. Bu flekilde görüp ulaflabildikleri dosyalar nda önceden oldu u gibi istedikleri flekilde çal flabilmekte ve gerekli güncellemeleri yapabilmektedirler. Böylece kullan c lar n al flkanl klar aç s ndan da herhangi bir de iflim gerekmemektedir. Çözüm sistem yöneticilerine dosya sistemini elle ay klamak gibi uzun ve zahmetli bir ifllemden kurtard gibi belirlenen politikalar sayesinde yeni oluflturulan veya oluflturulan politikalara uyan dosyalar otomatik olarak düflük maliyetli disk alan na kaydedilir. Sistem yöneticisine sadece oluflturulan politikalar n do rulu unu ve çal flma ortam na uygunlu unu denetleme d fl nda, yap lmas gereken bir ifllem b rakmamaktad r. Böylece kaynaklar n yönetimi için gerekli beceri sahibi kifli say s azalt labilir. Kiflilerden kaynaklanan hatalar n önüne geçilir. Birden fazla platform kullanan ortamlarda birbirleri ile tutarl uygulamalar ortaya konur ve bir kiflinin yönetebilece i depolama cihaz say s n art rarak yönetim maliyetinde de tasarruf sa lanabilir. Tüm bu avantajlar n sayesinde yedekleme ve geri yükleme sürelerinin en aza indirilmesi, yedekleme aral klar n art rman z sa layabilir. Bu sayede veri bütünlü ünüzü en üst düzeye ç karm fl olarak iflletmenizde bilgi kay plar veya geri yükleme sürelerindeki gecikmelerin önüne geçilmesi sayesinde ifl gücü kay plar n en az düzeyde tutulmas sa lanm fl olur. Bu da iflletmenizin hedeflerine vakit ve para kaybetmeden ulaflmas nda sizlere yard mc olacakt r. Bilgi arflivleme ve yedekleme konusunda ifllemenizde bir hiyerarfli oluflturmak gerekmektedir. Böylece aktif olarak kullan lmayan dosyalar çeflitli aktif kaynaklardan (aktif olarak kullan lan server, storage vs.) merkezi bir veri deposu, arflivleme ve yedekleme olarak ifllev görecek olan ve çeflitli maliyetlerde olan ürünlerle oluflturulan bu depolama hiyerarflisine dosyalar n z aktar rs n z. Bu yap, maliyeti düflük olan SATA disklerden oluflan disk alanlar, optik veya manyetik ortamlardan biri veya birkaç n n birlikte kullan lmas ile oluflturulabilir. Bunlar seçerken bilgiye verdi iniz de ere göre bu seçeneklerden biri veya birkaç ile hiyerarflinizini istedi iniz flekilde optimize edebilirsiniz. Sürekli olarak artan verileriniz nedeniyle server ve storage lar n z bo uluyorsa, aktif olarak kullanmakta oldu- unuz veriler için sürekli disk alan na ihtiyaç duyuyorsan z, iflletmeniz için gerekli ama silemedi iniz veri (dökümanlar, , CRM-ERP bilgileri vs.) miktar artmakta ise; gerekli yaz l m ve donan mlar kullanarak oluflturacag n z hiyerarflik arflivleme ve yedekleme yap s sayesinde etkin olarak kullanmad n z verileri aktif olarak kulland n z alandan tafl yarak, serverlar n z rahatlat p çal flma performans n z art rabilirsiniz. Bunun yan nda yapaca n z bu yat r m sayesinde, aktif olarak kulland n z serverlar üzerinde sadece aktif olarak kulland n z verilerin tutulmas sayesinde bunlar n yedeklenmesi ve olumsuz bir durumda geri yükleme ve kurtarma zamanlar n en aza indirgemifl olursunuz. Bu da size performans ve iflgücü kayb ndan ciddi anlamda avantaj sa layacakt r. Bu konuda piyasada de iflik markalar n çözümleri mevcuttur. Yaz l m konusunda baflta IBM olmak üzere Symantec, Computer Associates, EMC gibi birçok üreticinin çözümleri mevcuttur. Yine donan m konusunda IBM, EMC, NetApp, Overland vb. üreticilerin çözümlerinden yararlan labilir. Burada önemli olan konu, iflletmenizin gereksinimlerine karar vermek ve bu konuda sizleri dogru flekilde yönlendirebilecek bir çözüm orta- ve üretici ile ifl birli i yapmakt r. BEYAZfiAPKA 19

20 K sa K sa K sa K sa K sa K sa K sa K sa l Marketler zinciri Gima Hack edildi. Binlerce kredi kart bilgisinin çal nd olay sonras bankalarla iflbirli i yaparak müflterilerini korumaya çal flan Gima, Carrefoursa marketlerinin de kulland güvenilir kredi kart yönetim sistemine geçti ini duyurdu. l Beyaz fiapka yazarlar ndan Coflkun Kamilo lu, McAfee Türkiye ofisinde sistem mühendisi olarak göreve bafllad. l EMC flirketi RSA Security flirketini 2,1 milyar dolar ödeyerek sat n ald. RSA yönetimi aylar önce flirketi sat fla ç kard klar n duyurmufl ve yapt klar çetin pazarl klar yüzünden elefltirilere maruz kalm flt. l Symantec güvenlik donan m iflinden çekiliyor. fiirket yöneticileri SGS (Symantec Gateway Security) ve SNS (Symantec Network Security) ürün gruplar na ileriye yönelik yat r mlara devam etmeyeceklerini, daha kazançl gördükleri güvenlik yönetim ve hizmetlerine odaklanacaklar n aç klad. l Secure Computing yeni bir atak tipi tan mlad : Vishing. Dünyada h zla yay lan VOiP altyap s n n doland r c lar taraf ndan kullan ld n belirten Secure Computing, telefonla kredi kart gibi bilgileri isteyen robot operatörlere dikkat edilmesi konusunda uyar - da bulundu. l Microsoft kullan c lar n güvenlik seviyesini art rmak için Microsoft Private Folder 1.0 yaz l m n duyurdu. Yaz l m istenilen bilgilerin kolayca flifrelenmesini sa l yor ve Windows XP Service Pack 2 ile çal flabiliyor. l Secure Computing güvenli inin güçlü oyuncular ndan ChipherTrust' 274 milyon dolara sat n almay planlad n aç klad. l U.S. Department of State Lenovo marka bilgisayarlar kullanmayaca n aç klad. IBM'in masaüstü ve dizüstü bilgisayar grubunu sat n alan Lenovo'nun kullan m n n yasaklanmas n n sebebi Lenovo Group Ltd'nin bir Çin flirketi olmas. l Microsoft güvenlik ürün portföyüne ForeFront ad - n verdi. ISA2006, Antigen ve Microsoft Client Protection gibi ürünleri bundan böyle ForeFont flemsiyesi alt nda görece iz. l Proxy Networks, Juniper'in Proxy Remote Control yaz l m grubunu sat n ald. Proxy Remote Control yaz l m grubu uzaktan yönetim ve ekran yakalama yapabiliyor. Juniper yeni ifl oda d fl nda oldu u için ürün grubunu satt n aç klarken sat fl anlaflmas n n finansal de eri gizli tutuldu. ANA SPONSORLARIMIZ Beyaz fiapka... bir e-gazete de ildir. Sadece bas l olarak yay nlan r ve seçkin okuyucular na gönderilir, nebula sayfalar okuyucular na aç kt r, marka ba ms zd r, KATILIMCI SPONSORLARIMIZ bilgiye yöneliktir, ücretsizdir, bilgi güvenli ine önem veren sponsorlar n n katk s yla okuyucular na ulafl r, üç ayda bir yay nlan r. Nebula Biliflim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. taraf ndan da t lan ücretsiz bir dergidir. Beyaz fiapka ya katk lar ndan dolay tüm sponsorlar m za ve yazarlar m za teflekkür ederiz. Yay nlanan yaz lar n tüm sorumlulu u yazarlar na aittir. Lütfen her konuda fikrinizi yaz n. beyaz sapka mtiyaz Sahibi: Sinan Y lmaz Sorumlu Müdür: Erkan fien Yönetim Yeri: fiehit Ahmet Sokak Mecidiyeköy fl Merkezi No:4 K:12 D:121 Mecidiyeköy - stanbul Yap m: Umar letiflim Hizmetleri Harman Sokak No: 31/ Florya - stanbul Tel: Bask : Ohan Matbaac l k Had mköy Yolu San1 Bul. 4 Böl. 9. Cad No:143 Çakmakl Büyükçekmece - stanbul Yay n Türü: Yayg n Süreli

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi

Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi Bilgi Teknolojileri Güvenli i:... 74 Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi Mustafa SA SAN* Bilgi ça nda, nternet ortam ndaki bilgi kullan

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı