beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu"

Transkript

1 beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront (4-5) McAfee nin Az Bilinen Yerleri (6-7) Masaüstü Güvenli inde Yeni Yaklafl mlar - 8.net Güvenli i - 9 Underground (10-11) Uygulama H zland rma (12-13) e-ticaret Güvenli i ve PCI Veri Güvenli i Standard (14-15) Adli Biliflim Sistem Analizi Dijital Forensics (16-17) Hiyerarflik Arflivleme ve Yedekleme (18-19).net Güvenli i Sektörde çal flt m z birçok projede, bafllang çta projenin özellikleri, ifllevsel gereksinimleri, zaman tablolar, kod analizleri, gözden geçirmeler, uyarlamalar, yerellefltirmeler, kurulum ve nihayet güvenlik konular ile ilgili detayl bir doküman haz rlan r. Bu dokümanlarda, genellikle güvenlik en önemli unsur olarak nitelendirilmesine ra men, nedense zaman içerisinde projenin sonlar na do ru ötelenir. Sak n yanl fl anlamay n bunu her proje için söylemiyoruz ama günlük ifllemlerimizi, gizli bilgilerimizi emanet etti imiz bir çok yaz l m n güvenlik katmanlar n n yamalar fleklinde yap ld da bir gerçek. Güvenlik, bafll bafl na bir bilim dal haline gelmek üzere. Dünyan n elektronik altyap ya bu kadar ba ml oldu u günümüzde bilgisayar sistemi, güvenlik altyap s sistemlerin esas olmaya bafllad. Öncelikle tamamen güvenli bir sistem olmayaca n belirtmek gerek. E er bilgisayar m z ve yaz l m m z herhangi bir flekilde kullan ma aç k ise güvenlik aç klar da çeflitli yerlerden geliyor demektir.yaz l m n z n güvenli olmas tabii ki flart ancak yeterli de il; üzerinde çal flt - platformun, kullan ld cihazlar n, iflletim sisteminin, veri taban n n, iletiflim içinde oldu u di er program ve servislerin ve kullan c lar n n da güvenli olmas laz m. Güvenlik tam ve bütün olmad sürece yat r mlar m z n bofla gitmesi bir an meselesi olarak kalacakt r. Befl Güvenlik Mimarisi Hatas nternet korsanlar kurba a tekni i kullan rlar. Yani bir sisteme s zar, daha sonra bu sistem üzerinden di- er sistemlere s çrarlar: T pk bir kurba an n, durgun suda bir yapraktan di erine s çramas gibi. Herkesin bildi i gibi siber ataklar n çok büyük bir bölümü konfigürasyon hatalar ndan kaynaklan yor. Oysa yar n görerek, bugünden önlem almak mümkün. Tek yapmam z gereken deremizdeki yapraklar aras nda önlem almak, yani tampon bölgeler oluflturmakt r. Oldukça büyük flirketlerden önemli bilgilerin çal nd haberlerini son zamanlarda Türkiye de de s kça duymaya bafllad k. Unutmayal m ki bu siber sald r lar n en önemli sebebi iyi tasarlanmam fl sistemlerdir. Global terör ile ilgili bir belgeselde bir Amerikan havaalan güvenlik müdüründen duydu um sözü yazmak için iyi bir zaman: Biz iflimizi her zaman iyi yapmak zorunday z. Teröristlerin ise ifllerini sadece bir defa iyi yapmalar, amaçlar na ulaflmalar için yeterli. Devam 2. sayfada Yani: Hatt müdafaa yoktur; Sath müdafaa vard r, buradaki sat h ise bütün bileflenlerinin dikkate al nmas gereken tüm bilgisayar sistemidir. Günümüzden yaklafl k yüz y l önce öne sürülen ve tüm savunma flekillerini de ifltiren bu gerçek, teknolojik güvenlikte birkaç y ldan beri uygulanmaya bafllanm flt r. Bilmem bu stratejiyi ortaya koyan kiflinin ne kadar öngörüfllü oldu unu belirtmeye gerek var m? Günümüzde Holistic approach to security olarak nitelendirilen bu yaklafl m her gün artan teknolojik geliflmeler ile daha da karmafl k ve probleme özgü bir çözüm haline gelmektedir. Bu durumda uygulama gelifltiricileri ve sistem yöneticilerinin yapmas gereken, tüm sorunlara ayr ayr çözümler getirmek de il, haz r araçlar bir araya getirip amaca ulaflmak olmal d r. Masaüstü Güvenli inde Yeni Yaklafl mlar Devam 9. sayfada Günümüzde flirketlerin gizli, kritik bilgi ve uygulamalar na gittikçe daha fazla say da denetim/yönetim d - fl sistem eriflmektedir. Yönetim/denetim d fl sistemler aras nda dan flmanlar n, outsource flirket çal flanlar n n, bayilerin ve müteahhit flirketlerin sistemleri say labilir. Merkezi IT birimi taraf ndan denetlen(e)meyen bu tür sistemler, a güvenli i aç s ndan yeni zay f noktalar oluflturmaktad r. Bu yaz m zda bu sorunlar n VMware ACE ve Vmware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ürünleri ile nas l çözülebilece ini irdeleyece iz. Devam 8. sayfada

2 Befl Güvenlik Internet korsanlar kurba a tekni i kullan r. Yani bir sisteme s zar, daha sonra bu sistem üzerinden di er sistemlere s çrar. T pk bir kurba an n dura an suda bir yapraktan di erine s çramas gibi. 2 BEYAZfiAPKA 1. SMTP Protokolü Hatalar Güvenli i sa lamak için hizmet verece imiz her protokolü iyice incelemeli ve sistemimize gereken tan mlamalar yapmal y z. Bu konuda maalesef en s k gördü ümüz hata, SMTP sunucular üzerinde yap lan hatalard r. flletim sistemlerine entegre posta sunucumuz varsa, güvenlik duvar ndan NAT yaparak gelen postalar direkt lokal a m zda bulunan posta sunucumuza iletmek, bombay kuca m za almaktan farks zd r. DMZ ad verilen bölge, güvenilir iletiflim sa lamak için dizayn edilmifl bir yap d r. Gelen postalar karfl layan sunucumuz bu bölgede bulunmal - d r; fakat ne yaz k ki bu bölge dahi tam olarak yeterli olmamaktad r. Birçok sistemde DMZ bölgesinde postay karfl lamak için Active Directory bilgisi tafl yan veya Windows Domain üyesi olan bir sunucu kullan lmaktad r. Hatta ço u sistemde DMZ ile lokal a aras nda daha kolay iletiflim sa lamak için güvenlik duvar tan mlar nda full eriflim verildi ini görmekteyiz. Bu flekilde tasarlanm fl bir sistemin, NAT ile içeriye posta alan sistemden hiçbir fark yoktur. Yap lmas gereken ifl, fake SMTP olarak adland r lan, lokal domain veya Active Directory ile hiçbir ba olmayan, Smart Host mimarili bir e-posta sunucusu kullanmak ve bu sunucuyu DMZ bölgesinde bar nd rmak. Bu flekilde e-posta sunucumuz, bir internet korsan taraf ndan ele geçirilse bile, bu korsan di er sunucular m za kolayca geçifl yapamayacakt r. Ancak en do rusu, bir fake SMTP sunucusu yerine, bu ifl için tasarlanm fl güvenlik ürünleri kullanmakt r. Bu ürünler sayesinde hem SMTP sistemi ile lokal sistemimiz aras nda bir tampon bölge oluflturmufl oluruz hem de gelen postalar virüs, trojan, spyware, phishing veya antispam taramas - na tabi tutabiliriz. Asl nda antispam çözümlerini bu kadar basit geçmemek gerekir. Nitekim sadece antispam taramas yaparsak Tetris oyunu oynar gibi ard arkas kesilmeyen spam postalarla mücadele etmeye çal flm fl oluruz ve gerçekte hiçbir zaman kazanamay z. Bu tip postalar sistemimiz kabul etmeden rejection code ile geri döndürmeli ve spam listelerinden kendi alan ad m z düflürmeye çal flmal y z. Antispam konusu bu yaz m z n d fl nda oldu undan daha fazla detaya giremiyorum. SMTP sunucular m za gelen authentication isteklerini de güvenlik politikam za uygun olarak tan mlamal y z. E er bir güvenlik politikam z yoksa derhal haz rlamal y z. Hacking Exposed kitaplar n okuyanlar m z, Banner Grabbing yöntemini bilirler. Sistemsel bilgilerin internetten kolayca al nmas n engellemek için varsay lan sistem etiketlerimizi de ifltirmeliyiz. 2. Web-mail/POP3 Hatalar Yo un ifl temposu, flirket çal flanlar n n ofis d fl nda da elektronik maillerine ulaflmas n ve ifllerini uzaktan yönetmesini gerektiriyor. Dolay s yla kullan c lar n, flirketlerinin elektronik postalar na eriflmeleri için çeflitli yöntemler gelifltiriliyor. En eski yöntem POP3. Kullan c, bilgisayarlar na POP3 tan mlamas yaparak, nerede olursa olsun postalar na ulaflabilmektedir; ancak bu durumda POP3 sunucumuzu da internetten eriflilebilir hale getirmemiz gerekmektedir. POP3, do as gere i kullan c ad ve flifre denetimi yapt ndan, zay f bir nokta oluflturmaktad r. Ayr ca POP3 sistemlerinin di er sistemlerimiz ile entegre durumda olmas, sunucuya s z larak sistemin ele geçirilmesini kolaylaflt r r. Web-mail yöntemi ise ikinci uzaktan posta eriflim hizmeti olmaktad r. Bu yöntemin en fazla bilinen örne i Outlook Web Access (OWA). Ancak durum OWA da da farkl de il, kullan c ad ve flifre denetimi yapan her sistem zay f noktad r. Ayr ca unutmamam z gerekir ki OWA sunucumuz Active Directory sistemine entegredir; yani OWA hack edilirse tüm sistemimize s z labilir. Peki güvenli bir eriflim yöntemi yok mu? Elbette var, SSL-VPN. SSL-VPN kimlik do rulama sistemi, Windows Domain sistemimizden ba ms zd r. Güvenlik çok yüksek seviyede tasarlanm flt r. Ancak buna ra men hack edilse bile direk olarak lokal sunucular m za s z nt yap lamaz. Ayr ca tüm eriflim SSL flifrelemesi ile sa lan r. Yani clear-text olarak çal flan SMTP ve POP3 gibi sistemlerimize kolayca flifreleme sa layabiliriz. SSL-VPN sistemlerinin yönetimi ve bak m da çok kolayd r. SSL-VPN ürünleri ile merkez ofisimize eriflimi kolaylaflt ran ve güvenli k lan yat r m yapabilir, üzerine de güvenli dosya eriflimi veya full VPN hizmetlerini sa lam fl olabiliriz. 3. Web Sunucular Hatalar Art k hemen hemen her flirkette web hizmetleri sunuluyor ve yaz l mlar n birço u web uyumlu olarak gelifltiriliyor, do- al olarak bu durum da internet korsanlar n n ifline yar yor. Aç kça söylemeliyim ki web hizmetlerinin güvenli ini sa lamak oldukça zordur. Bu yüzden kullan lan protokolleri çok iyi tan mak ve yaz l m altyap lar n iyi bilmek gerekir. Ancak yine de web sunucumuzun http authentication yöntemlerine kolayca müdahale edebiliriz. Daha önce söyledi im gibi her authentication sistemi, e er Windows Domain imize entegre ise, her an patlamaya haz r bir saatli bombad r. Web sistemimize yap lacak bir atak tüm sistemimizi internet korsan n n önüne aç kça koyabilir. Bu yüzden sistemimizi iyi yap land rmal y z. SSL-VPN bu noktada yine iyi bir çözüm olacakt r. Personelimizin kulland web uygulamalar na veya B2B sistemi kullanan ifl ortaklar m za SSL-VPN üzerinden hizmet sa layabiliriz. Bu sayede, say lar zaten fazla olmayan sistem kullan c lar n n eriflece i noktalar, internete ba l herkese açmak gibi ölümcül bir hata yapmam fl oluruz. E er herkese aç k bir sunucumuz varsa Reverse-Proxy veya Application Firewall ürünlerini kullanmaktan baflka çaremiz yok. Tabi burada bahsetti im teknik bir tespit. Söz konusu yat r mlar ve sistemlerin de eri bu yat r ma olanak tan yacak kadar büyük olmayabilir ancak teknik olarak bu güvenlik sistemlerini kullanmak zorunludur. Bu konuda en iyi yorumu güvenlik dan flman n z yapacakt r. 4. FTP Protokolü Hatalar Benzer hatalar FTP protokolümüz için de geçerli. FTP sistemi, kolay dosya transferi için oldukça elveriflli; fakat FTP sistemini Windows Domain imiz ile entegre etmek, bindi imiz dal kesmekten farks z. Kullanaca m z FTP sunucusunun kendine ait bir authentication metoduna sahip olmas - na ve mümkünse FTP sunucusunun iflletim sisteminin Windows Domain ine üye olmamas na dikkat etmeliyiz. E er

3 Mimarisi Hatas Serkan AKCAN sadece kendi personelimize veya ifl ortaklar m za hizmet veren bir FTP sunucumuz var ise SSL-VPN hizmetleri burada da iyi bir tercih olacakt r. FTP sunucumuza bir Directory Traversal ata gelece ini düflünmeli ve bu sunucu üzerinde gerekli eriflim kurallar n uygulamal y z ve FTP sunucumuz üzerine baflka bilgiler saklamamal y z. 5. Atak Denetimi A tabanl atak engelleme sistemleri Network Intrusion Prevention System, (NIPS) h zla hayat m za girmeye bafllad. Birçok Türk flirketi NIPS sat n ald birço u da eski atak tespit sistemi olan (IDS) ürünlerini yeni nesil NIPS ürünleri ile de ifltirdi. Son zamanlarda s kça hacking haberi duyar olduk. Bu flirketlerin hâlâ IPS ürünleri kullanmad n düflünüyorum. Bunun yan s ra IPS kullan m nda da birçok konfigürasyon hatas gözlemliyoruz. Bu hatalardan en önemlisi konumland rma hatalar. NIPS ürünlerinin ço u, birden fazla fiziksel segment üzerinde hizmet verebilir. NIPS ürünümüzün a üzerinde trafi i karfl lad nokta mutlaka güvenlik duvar n n önü olmal d r. Bu sayede güvenlik duvar na gelecek uygulama tabanl ataklar ve DDoS ataklar n engelleyebiliriz. Ürünün konumland r laca ikinci nokta, güvenlik duvar m z ile lokal a m z aras nda olmal d r. Ancak bu sayede lokal a dan ç kmas muhtemel ataklar n kayna NIPS taraf ndan tespit edilebilir. Aksi takdirde Dinamik NAT yüzünden güvenlik duvar önünde bulunan NIPS lokal a kaynakl ataklar n kaynak adresini, güvenlik duvar n n NAT adresi olarak tan mlayacakt r. Korumam z gereken di er önemli bir nokta ise flube veya B2B ba lant lar m z n lokal a ile bulufltu u noktad r. Bu sayede flubelerden veya B2B ba lant lar m zdan gelecek olan atak ve solucan gibi tehditleri merkez sistemimize ulaflmadan durdurabiliriz. Ayn durumun tersi de elbette geçerli. Unutmamam z gerekir ki Atak Engelleme Sistemi iki parçadan oluflur. Network Intrusion Prevention System (NIPS) ve Host Intrusion Prevention System (HIPS). Dolay s ile bir atak engelleme sistemi dizayn ederken HIPS ürünlerini kesinlikle unutmamal y z. Özellikle de NIPS ürünleri https gibi flifrelenmifl paketlerin içine bakamazken (flu an için sadece bir NIPS markas n n orta ve yüksek seviyeli modelleri https trafi inde ataklar bulup engelleyebilmektedir). HIPS ürünleri kullananlar gayet iyi bilir ki, baz ataklar sadece HIPS ile durdurulabilir. Çünkü Buffer Overrun korumas veya Windows Registry ve dosya korumas gibi özellikler baflka hiçbir üründe bulunmaz. Bu sayede güvenlik yamalar yüklenmemifl bir sunucu bile güvenle çal flabilmektedir. Üstelik HIPS ürünlerinin fiyatlar da gayet caziptir. Henüz HIPS kullanm yorsan z mutlaka ve h zl ca bir demo istemenizi tavsiye ederim. HIPS raporlar n görür görmez bu ürünlerin k ymetini daha net anlayacaks n z. NIPS ve HIPS ürünlerinde kural yönetimi üzerinde durulmas gereken oldukça önemli bir görevdir. Ço u yerde anlat - lan n aksine NIPS ve HIPS ürünleri kur-unut ürünlerden de ildir. Atak imzalar özenle düzenlenmemifl bir IPS sahibi sistem ile IPS sahibi olmayan sistemin çok büyük bir fark yoktur. En az antivirus sistemlerini güncelledi imiz h zda IPS ürünlerini güncellemeliyiz. Unutmay n ki ataklar büyük oranda yeni bir güvenlik aç n n duyurulmas n takiben yap l r. Her sistem yöneticisi Hacker lardan daha h zl davranmak ve sistem zaaflar n kapatmakla yükümlüdür. Tüm sorular n z ve fikirleriniz için lütfen bana yaz n. BEYAZfiAPKA 3

4 Microsoft Forefront 4 BEYAZfiAPKA Günümüzde güvenlik, birçok flirketin öncelik s ralamas n n en üstünde yer al yor. fiirketler, bir yandan düzenli olarak güvenlik alan na yat r m yaparken, di er yandan sektöre her gün yeni ürünler ve teknolojiler kat l yor. Güvenlik, Microsoft aç s ndan da oldukça önemli. Microsoft, müflterilerinden ve ifl ortaklar ndan gelen talepler do rultusunda 2002 y l ndan bu yana bilgi güvenli i konusunda sürekli yat r mlar yap yor de bafllayan Trustworthy Computing Hareketi sayesinde Microsoft taki her ürün güvenlik, gizlilik ve güvenilirlik bak m ndan en üst seviyeye çekildi. Bununla beraber, mevcut ürünler d fl nda yeni güvenlik ürünleri gelifltirildi ve kendi sektöründeki en baflar l flirketler sat n al narak onlar n ürünleri Microsoft ürün ailesine entegre edildi. fiekil 1. Microsoft Forefront Ürün Ailesi Yol Haritas Bugün ise Microsoft, mevcut bütün Güvenlik Ürün Ailesini Forefront ad alt nda birlefltirmeye karar verdi. Forefront ad, ayn zamanda, Microsoft un güvenli e olan ve hep devam edecek ba l l n yans tmaktad r. Güvenlik sadece uçtan uca sa lan rsa anlaml olabilir. Microsoft Forefront Ürün Ailesi de flu anda kullan c bilgisayar ndan sunucuya, sunucudan d fl ba lant noktas na kadar, uçtan uca güvenli i sa lamaktad r. Forefront un özelliklerine geçmeden önce k saca ürün ailesine ve Forefront yol haritas na bir göz atal m. Client taraf nda daha önce Microsoft Client Protection olarak duyurulan ve Microsoft taraf ndan gelifltirilmekte olan ürün 2007 y l nda Microsoft Forefront Client Security ad alt nda piyasaya ç kacak. Forefront Client Security, Anti-Malware olarak Windows Defender ve Anti-Virüs olarak Microsoft AV Engine özelliklerini bünyesinde bar nd racak. Ayn zamanda Forefront Client Security Management Console u ile de merkezi olarak yönetilebilecek. Server taraf nda ise Sybari firmas n n sat n al nmas yla beraber Antigen ad yla Microsoft ürün ailesine kat lan ve Microsoft Antigen for Exchange, Microsoft Antigen for SMTP Gateways, ve Microsoft Antigen Spam Manager ürünleri, 2007 y l ndan itibaren Microsoft Forefront Security for Exchange Server ad yla piyasada olacak. Yine server taraf ndan an nda mesajlaflma için kullan lan Antigen for Instant Messaging ürünü, Microsoft Forefront Security for Office Communications Server ad yla gelecek y llarda piyasada olacak. Server taraf ndaki Forefront ailesi ise Forefront Server Security Management Console ile merkezi olarak yönetilebiliyor olacak. D fl Ba lant Noktas taraf nda ise güvenlik bak m ndan Microsoft un en önemli ve be enilen ürünlerinden biri olan Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server, yeni versiyonu ile Forefront ürün ailesinin bir parças olacak. Çok k sa bir sure sonra piyasada olacak olan Internet Security&Acceleration Server 2006, kendine özel Forefront ad na ise bir sonraki versiyonunda sahip olacak.

5 Mehmet ÜNER Comprehensive Security Product Portfolio Kapsaml Güvenlik Ürün Portföyü fiekil 2. Tam ve Detayl Güvenlik Çözümleri Günümüzde güvenlik, birçok flirketin öncelik s ralamas n n en üstünde yer al yor. fiirketler, bir yandan düzenli olarak güvenlik alan na yat r m yaparken, di er yandan sektöre yeni ürünler ve teknolojiler kat l yor. Forefront ürün ailesine ve yol haritas na bakt ktan sonra, Forefront un önemli özelliklerini ve flirketlere getirece i yararlar inceleyelim. Forefront un günümüzde güvenlik aç s ndan birçok sorunla karfl karfl ya olan flirketlere getirdi i en önemli yararlar, tam ve detayl bir çözüm sunmas, yönetiminin basit olmas ve mevcut IT yap s yla entegrasyonu sa lamas d r. Tam ve Detayl Çözüm l Forefront sayesinde flirketler, virüs, spyware, rootkit ve di er malware tehditlere karfl kullan c bilgisayarlar n ve sunucular n koruyabilmekteler. l Forefront, eriflim kontrolü, uygulama ve protokol datas inceleme, birden çok engine kullanma gibi özellikleri ile flirket a lar için çok derin ve detayl bir koruma sa lamaktad r. l Forefront, Firewall, VPN ve flifreleme teknolojileri sayesinde sadece eriflim izni verilmifl kullan c lar n gerekli datalara eriflimini sa lamaktad r. l Forefront un sa lad tam ve detayl çözümün son özelli i ise 3. Parti güvenlik çözümleri ile birlikte çal flmak ve network güvenli inin kapsam n artt rmakt r. Yönetim Basitli i l Forefront ürün ailesi geliflmifl log toplama, raporlama ve gözlem özellikleri sayesinde flirket a lar için güvenlik yönetimini çok basitlefltirmektedir. l Forefront, merkezi yönetim konsolu say s n azaltmakta ve IT yöneticilerinin ifllerini kolaylaflt rmaktad r. l Forefront güvenlik ürünleri merkezi olarak basit bir flekilde kurulabilmekte ve tek bir noktadan güvenlik imzalar ve politika yönetimi yap labilmektedir. Mevcut Yap yla Entegrasyon: l Forefront, mevcut Microsoft tabanl IT altyap s yla (Active Directory, Group Policy, Windows Server Update Services gibi) entegre bir flekilde çal flabilmektedir. l Forefront, Microsoft sunucu uygulamalar n korumak için optimize edilmifl durumdad r. l Forefront un log toplama ve analiz için SQL altyap s - n kullanmas, yönetim konsollar n n MOM, SMS ve WSUS gibi Microsoft ürünleri ile entegre olmas sayesinde, flirketlerin karfl laflabilece i birçok maliyet önlenebilmektedir. BEYAZfiAPKA 5

6 McAfee'nin Az Bilinen Yerleri E-Business Server' n kurulumu ve yönetimi kolayd r. Kullan c her nereden eriflim sa l yor olursa olsun otomatik flifreleme, flifre çözümü, dijital imza ve do rulama kullan labilir. 6 BEYAZfiAPKA Gezi dergilerindeki gizli do a harikalar, az bilinen yerler gibi köfleler hep ilgimi çekmifltir. Meflhur olmufl yerlerin d fl nda gözden kaç r lm fl, mutlaka görülmesi gereken yerler hakk nda bilgi sahibi olmak kendimi ayr cal kl hissettirir. Her ne kadar daha az bilinir olsalar da Kütahya'daki Aizonai antik flehri ya da 3000 y ll k gemi yap mc l tarihi olan flirin Karadeniz kasabas Kurucaflile, en az Efes ya da Türkiye'nin güney sahilleri kadar büyüleyicidir çünkü. Bu yaz da sizlere McAfee co rafyas ndaki baz az bilinen yerler hakk nda bilgiler sunmak istiyorum. Günün birinde yolunuz düflerse ya da gitmek isterseniz önceden bilmenin keyfini yaflaman z için. Microsoft ISA Server çin McAfee SecurityShield McAfee'nin anti virüs, anti spam ve içerik filtreleme teknolojilerine dayanan McAfee SecurityShield Microsoft ISA Server 2000 ve 2004 korumas için gelifltirilmifltir. E er Microsoft ISA sunucular dahili olarak kullan l yorsa, flirket departmanlar aras ndaki trafi i filtrelemek olanakl d r. SecurtiyShield ile zararl kodlardan etkilenmifl dosyalar otomatik olarak onar labilir, kesilebilir veya karantinaya al nabilir ve böylece zararl kodlar n SMTP, HTTP ve FTP üzerinden a a girmesi ya da a dan ç kmas önlenir. McAfee'nin metinsel taramas 300'ün üzerinde e- posta eklenti türünü Adobe Acrobat ve Microsoft Office dosya türleri de dahil olmak üzere, belirlenen içerik filtreleme kurallar n baz alarak kontrol eder. Önceden belirlenmifl kurallar, ilgili flirkete özgü kurallar haline getirmek olanakl d r. McAfee Spamkiller yaz l m n n entegre edilebildi i SecurityShield McAfee'nin genel yönetim platformu olan Event Policy Orchestrator (epo) üzerinden yönetilebilmektedir. Microsoft SharePoint için McAfee PortalShield McAfee PortalShield for Microsoft SharePoint doküman içeri i, web içeri i ve sunucuda saklanan dokümanlar için kapsaml ve geliflmifl güvenlik sa lar. Üstün metinsel tarama ve içerik filtreleme özelliklerine ek olarak kay tl dokümanlardaki izinsiz içeri i arama yetene i ile PortalShield paylafl lan ortamlardaki geleneksel anti virüs korumas n n ötesine geçmektedir. McAfee PortalShield for Microsoft SharePoint McAfee'nin genel yönetim platformu olan Event Policy Orchestrator (epo) üzerinden yönetilebilmektedir. Sistem gereksinimleri: Microsoft SharePoint Portal Server 2001 Microsoft Windows Server 2000/2003 Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 or later Microsoft Internet Explorer v5.5 or later installed Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 or later Microsoft Internet Explorer v6.0 or later installed Microsoft Windows SharePoint Services Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 or later Microsoft Internet Explorer v6.0 or later installed McAfee fiifreleme Yaz l mlar - McAfee E-Business Server fiubeleri, üreticileri ve ifl ortaklar ile hassas ve fikri mülkiyet haklar na konu bilgiler paylaflan kurumlar veri ve uygulamalar n korumak durumundad rlar. McAfee E- Business Server yaz l m ile verilerin endüstri standard olan PGP ile flifrelenmifl olarak internet üzerinden güvenli paylafl m olanakl d r. 128 bit PGP flifrelemesi uygulamalar ve e-postalar içindeki verileri korur, dosya transferlerinin güvenli olarak yap lmas n sa lar. E-Business Server' n kurulumu ve yönetimi kolayd r. Kullan c her nereden eriflim sa l yor olursa olsun otomatik flifreleme, flifre çözümü, dijital imza ve do rulama kullan labilir. Birden fazla sunucuya kurulan E- Business Server tek bir yerden yönetilebilir. Hatalar en aza indirmek için flifreleme komutlar oldukça basitlefltirilmifltir. Yaz l m gelifltiriciler kendi tercih ettikleri diller ya da ilgili API'leri kullanarak flifreleme özelliklerini istenen uygulamalara entegre edebilirler. E-Business Server adanm fl hat kullan m ihtiyac n ortadan kald r r ve kolaylaflt r r. Bütünleflik s k flt rma özelli i ile 4GB'den daha büyük dosyalar flifreleyebilir ve böylece bant geniflli inin ve saklama alan n n efektif kullan m sa lanm fl olur. E-Business Server' n çok genifl bir yelpazedeki sunucular ve iflletim sistemleri ile uyumlu olmas farkl platformlar aras ndaki veri paylafl m n kolaylaflt r r. Hatta farkl bir platformda flifrelenmifl veriler baflka bir platformda aç labilir. E-Business Server uluslararas PGP standartlar n ve en fazla kullan lan sertifikasyon kurulufllar n n protokollerini destekler. flletim sistemleri Microsoft Windows için: 32 MB RAM ve 6 MB bofl disk alan, Unix için 32 MB RAM ve 9 MB bofl disk alan Desteklenen platformlar: E-Business Server 8.0/8.1 Microsoft Windows NT4, Server, 2000 Advanced Server, and 2003 SunSM Solaris 9, 10 HPUX 11.0, 11.1 RedHat 3.0 Enterprise Server SuSE Linux 9.0 Enterprise Server - McAfee E-Business Server for OS/390 E-business Server ile benzer fonksiyonlara sahip olan McAfee E-Business Server for OS/390 IBM PCM mainframe sistemleri için kullan l r. Platform deste i: OS/390 V2 R10 veya sonras ndaki sürümler üzerinde çal flan her tür sistem Çapraz platform uyumlulu u: AIX, HP-UX, Linux, Solaris, SuSE Linux for S/390 or zseries ve Microsoft Windows 98, NT and McAfee E-Business Server Partner Edition E-Business Partner Edition ile ifl ortaklar n z ile güvenli bilgi paylafl m için gerekli ortam yaratm fl olursunuz. Microsoft Windows için: 32 MB RAM ve 6MB disk alan UNIX için : 32 MB RAM ve 6MB disk alan - McAfee E-Business Client McAfee E-Business Client ile kullan c lara masaüstünde flif-

7 Arma an ZALO LU E-Business Client Microsoft FTP and SMTP kulland için dosya transferleri otomatik olarak gerçekleflir. releme ve güvenli iletim olanaklar sa lam fl olursunuz. Herhangi bir teknik e itime gerek kalmadan E-business Client'in tut-b rak fonksiyonu ile flifreleme, açma ve do rulatma fonksiyonlar yerine getirilebilir. Sonras nda bu veriler herhangi bir McAfee E-Business Server'a gönderilebilir ya da herhangi bir McAfee E-Business Server'dan al nabilir. E-Business Client Microsoft FTP and SMTP kulland için dosya transferleri otomatik olarak gerçekleflir. Markalama ve kimlik tan t m için ilgili kurum ya da onun ifl ortaklar dokümanlara logo ekleyebilirler. Endüstri sertifikasyonlar na uyum kontrolleri için yap lan tüm ifllemlerin ve al nan tün konfirmasyonlar n kay tlar tutulur. E-Business Client otomatik olarak flifreleme için public key (bütün kullan c larca bilinen) ve flifreyi çözmek için private key (sadece al c taraf ndan bilinen) yarat r. Public-key bilinse dahi private key kodunu k rmak olanaks zd r. Sistem Gereksinimleri: E-Business Client ile iletiflim için McAfee E-Business Server or McAfee E-Business Server for OS/390 gerekmektedir (kurum içinde ya da d fl nda). Yönetim ve Konfigürasyon Microsoft Windows NT Server 4.0, SP 4 or later, Microsoft Windows NT Workstation 4.0, SP 4 ya da sonraki sürümler. Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional or Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows XP Professional. E-posta transferi için MAPI uyumlu eposta sistemi gerekir: örne in Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express veya Netscape Mail FTP transferleri için Internet eriflimli bir ftp sunucusu gerekir. En az Intel Pentium 166vMHz ifllemci. En az 32 Mb haf za (64vMB sunucu platformalar için) En az 10MB hard disk kapasitesi McAfee E-Business Client Microsoft Windows 95, 98, ME, NT Server 4.0, NT Workstation 4.0, 2000 Advanced Server, 2000 Professional, 2000 Server, XP Professional, XP Home. Eposta transferi için MAPI uyumlu eposta sistemi gerekir: örne in Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Ex- press veya Netscape Mail FTP transferleri için Internet eriflimli bir ftp sunucusu gerekir. En az Intel Pentium 166vMHz ifllemci. En az 32 Mb haf za (64vMB sunucu platformalar için) En az 3MB hard disk kapasitesi Desteklenen algoritmalar MD-5, SHA1, RIPE MD 160 Desteklenen algoritmalar: Simetrik ve asimetrik key flifrelemesi DSS, RSA, Twofish, AES, CAST5, 3DES, IDEA McAfee E-Business Server - Native API'ler McAfee E-Business Server'in Native API'leri ile tüm uygulamalar -endüstri spesifik, özel, ticari vb.- flifrelenerek izinsiz eriflimin önüne geçilebilir. Yaz l m gelifltiriciler kendi tercih ettikleri dilleri ya da McAfee'nin sa lad API'leri kullanabilirler. Özel bir e itime gerek yoktur. Otomatik flifreleme, çözme, dijital imza ve do rulama fonksiyonlar entegre edilerek veri nereden eriflilirse eriflilsin koruma alt na al n r. A trafi i flifrelemesini bir çok farkl uygulama ile entegre etmek olanakl d r: Veri saklama, finansal ifllemler, sigorta talep ifllemleri, her tür FTP aktar mlar, web tabanl kredi kart ifllemleri, di er online ifllemler, flifreleme ve veri imzalama, web tabanl sa l k sistemleri... Gelifltirme ifllemi tamamland nda verileri internet üzerinden en çok kulland n z uygulamalar arac l ile aktarabilirsiniz. Farkl bir platformda flifrelenmifl veriler baflka bir platformda aç labilir E-Business Server için Perl API E-Business Server ActiveState Perl 5.6 [Microsoft Windows ] ActiveState Perl or later [UNIX] Supported platforms: HP-UX 10.20, RedHat Linux 6.2, Solaris 2.6 and Microsoft Windows NT 4.0 SP6 E-Business Server için Java API E-Business Server SunSM Java 2 SDK ve sonraki sürümler, Sun JRE ve sonraki sürümler, veya Microsoft Visual J++ [Visual Studio 6.0 ile beraber gönderilir] Desteklenen platformlar: HP-UX 10.20, RedHat Linux 6.2, Solaris 2.6 veya Windows 2000 Workstation E-Business Server için COM API McAfee E-Business Server Microsoft Visual Basic 6.0 Desteklenen platformlar: Microsoft Windows NT and Microsoft Windows 2000 E-Business Server için C/C++ Native API C/C++ native API McAfee E-Business Server 'a dahildir. Çapraz platform uyumlulu u fiifrelenmifl veriler PGP ürünlerinin çal flt flu iflletim sistemleri ile paylafl labilirler: OS/390, AIX, HP-UX, Linux, Solaris, or Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT, and Microsoft Windows 2000 Mainframe Linux deste i SuSE Linux for S/390 ve zseries için vard r. Daha detayl bilgi için ile konta a geçebilirsiniz. BEYAZfiAPKA 7

8 Masaüstü Güvenli inde Yeni Yaklafl mlar O uz ÜLKER Günümüzde flirketlerin gizli, kritik bilgi ve uygulamalar - na gittikçe daha fazla say da denetim/yönetim d fl sistem eriflmektedir. Yönetim/denetim d fl sistemler aras nda dan flmanlar n, d fl kaynak sa lay c s flirket çal flanlar n n, bayilerin ve yüklenici flirketlerin sistemleri say labilir. Merkezi BT birimi taraf ndan denetlen(e)meyen bu tür sistemler, a güvenli i aç s ndan yeni zay f noktalar oluflturmaktad r. Bu yaz m zda bu sorunlar n VMware ACE ve VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ürünleri ile nas l çözülebilece ini irdeleyece iz. VMware ACE VMware ACE, kurumun BT birimi taraf ndan özel olarak haz rlanm fl bir sanal makinan n denetim d fl (kurum d fl ) sistemlere yüklenmesi temelinde çal flan bir çözümdür. Bu özel sanal makinan n sahip oldu u, olaca yetkiler sistem yöneticileri taraf ndan önceden belirlenir ve bu sanal makina bir flablon olarak bu PC lere yüklenir. Böylelikle, yönetim d fl bir PC, tüm a iletiflimi ve donan m kontrol edilebilen bir sisteme dönüflür ve uç noktalardaki bu tür sistemlerdeki kritik bilgiler korunmufl olur. Sistem yöneticisi birden fazla flablon haz rlayabilir ve de iflik tipte sistemler için uygun olan yükleyebilir. Bu flablonlar, sistem/a güvenli i yöneticileri taraf ndan VMware ACE Manager ile üretilir ve MSI uyumludur. Yönetici; sanal makinan n iflletim sistemini, yüklenecek uygulamalar, a eriflimini, kimlik denetimini, sanal makina süreli ise bitifl tarihini, kopyalama koruma özelli ini belirler. Virtual Rights Manager (VRM) ile tüm bu güvenlik politikalar merkezi olarak yönetilebilir. Bu flablon sanal makina(lar) bilinen yöntemlerden herhangi biri kullan larak (download, da t m programlar veya CD/DVD ile) uç sistemlere da - t l r ve kurulur. VMware ACE ile yarat lm fl sanal makinalar n host sistem üzerindeki ayg tlara (yaz c, USB bellekler veya CD/DVD writer gibi) eriflimi e er istenirse engellenebilir. Digital Rights Management (DRM) özelli i sayesinde bu flablon sanal makinan n kullan c taraf ndan baflka bir sistem üzerine, a üzerindeki bir alana veya tafl nabilir bir ortama kopyalanmas engellenmektedir. VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Bu çözümün temeli, kullan c lar n flirketin veri merkezindeki ESX sunucular üzerindeki sanal makinelere uzaktan ba lanmalar ve ifllerini orada yapmalar ilkesine dayan r. Bu asl nda VMware in sanal sunucu yaz l m n satmaya bafllad zamandan beri ad konulmadan kullan lmakta olan bir çözümdür. Günümüzde pek çok ifllevin (call center, help desk, software development, test, vd) ve çal flan n flirket d fl na ç - kar ld, d fl kaynak kullan m n n artt gözlenmektedir. Pek çok kifli art k evlerinden veya ofise gelmeden uzaktan çal flmaktad rlar. VDI ile yap lan, bu çal flanlara merkezde kurulmufl olan VMware sanal altyap s üzerinde çal flan sanal sistemler tahsis etmektir. Uzak çal flan(lar) n tek yapaca herhangi bir PC veya thin client üzerine kurduklar bir uzaktan eriflim yaz l m ile kendi sanal sistemlerine eriflmek ve onu kullanmakt r. VDI kullanman n yararlar aras nda flunlar say labilir: Geliflkin güvenlik. Kurum için kritik bilgiler ve uygulamalar kurum içindeki altyap içinde kalm fl olur, d flar ç kmaz. Böylelikle, Sarbannes-Oxley, HIPAA ve Gramm-Leach-Bliley gibi düzenlemelere de s k s k ya uyulmufl olur. Ayr ca, d fl kaynak sa lay c s flirket ile sözleflme bitti i zaman veya bir çal flan iflten ayr l p a eriflimleri kesildi inde bile onlar n kullanm fl olduklar sanal makinalar hala sizin elinizin alt ndad r. Donan m ba ms zl. Uzak kullan c lar n gereksinimi olan tek fley bir uzak eriflim program oldu u için, d fl kaynak sa lay c s flirketler kendi masaüstü donan mlar n istediklerini belirleyebilirler. Veya bir uzak çal flan isterse bir internet cafeden bile çal flabilir!.. Geliflkin masaüstü yönetim, destek ve geri dönüfl. Veri merkezindeki sistem yöneticileri, uzak çal flanlar için haz rlad klar sanal makinalar Virtual Center ile kolayl kla yönetebilirler. Donan m ve uygulamada standardizasyon çok kolay bir biçimde sa lanabilir. Güncellemeler ve yedeklemeler, kullan c müdahalesi olmadan kolay ve güvenli bir biçimde yap labilir. ESX sunucular üzerindeki her bir uzak masaüstü sistem bir di erinden izole bir biçimde çal flt için herhangi birinin çökmesi durumunda di er sistemler çal flmaya devam ederler. Çöken sistem ise çok k sa bir zamanda aya a kald r labilir. Üzerinde sanal masaüstü sistemler çal flan bir ESX sunucu çok yüklenirse sanal masaüstü sistemlerin bir k sm baflka sunucular üzerine sistemler çal fl rken bile aktar labilir. Bir VDI altyap s flekilde gösterildi i gibidir. Veri merkezi taraf nda gerekenler ESX Server ve VirtualCenter yaz l mlar, ofis d fl kullan c taraf nda ise üzerinde uzak eriflim yaz l m kurulu bir masaüstü sistem veya bir ince ifllemcidir. 8 BEYAZfiAPKA Bu ürünler hakk nda daha fazla bilgi VMware in VIP Reseller i olan Elmer Yaz l m dan temin edilebilir.

9 .net Güvenli i Gürkan SALK Bilgisayar güvenli inde iki kilit oyuncu vard r: yaz l m üreten uygulama gelifltiricisi ve bunu kurup biçimleyen sistem yöneticisi..net Framework 2.0, Windows güvenlik araçlar, SQL güvenli i bize bu kolayl sa layabiliyor. Örne in Membership ve Role Providers bize her uygulamam zda kullanabilece imiz haz r kullan c bilgilerini saklama araçlar n sunuyor. Login kontrolleri bu araçlar n ara yüzü olarak çal fl p kullan c ismi flifresi ve di er bilgilerini otomatik olarak standart ama ayarlanabilir bir güvenlik altyap s içinde sakl yor. Böylece kullan c hesaplar n açmak, bunlar flifrelemek, saklamak, rol tan mlamak, gerekti inde istedi imiz flekilde de ifltirebilece imiz s n flar bize sunuluyor. Bilgisayar güvenli inde iki kilit oyuncu vard r: yaz l m üreten uygulama gelifltiricisi ve bunu kurup biçimleyen sistem yöneticisi. Birçok güvenlik kitab sistem yöneticilerine yöneliktir. Ancak kötü niyetli giriflleri ve sald r larla ilgilenen kodun yaz lmas sorumlulu u yaz l mc lar n elindedir. Kulland m z yaz l m n, kimlik belirleme, yetkilendirme, gizlilik, bütünsellik, güvenilirlik ve kiflisellik gibi temel özellikleri standart olarak bar nd rmas gerekir..net ile birlikte bu özelikler araç olarak yaz l mc lara sunulmufl,.net 2.0 ile ise yaz l mc ve güvenlik uzmanlar n n istekleri ile daha da gelifltirilmifl ve kolay kullan ml araçlar olarak verilmifltir. Örnek olarak System.Security s n f n gösterebiliriz. Bu s - n f verileri Data Protection API kullanarak saklayabilir. Managed stringlerin haf zada saklanmas bir güvenlik aç do urabilece inden (Garbage collector taraf ndan al nan stringler bir sure üzerlerine yaz lmadan saklan rlar) dolay s ile bir süre sonra haf zada program n kendi içinde kulland gizli bilgiler memory taramas ile ö renilebilir. Bu sorunu çözmek amac ile SecureString s n f kullan labilir. SecureString in içindeki bilgi her zaman için flifrelenerek saklan r. fiifre anahtar ise yerel güvenlik alt sistemi (LSASS.EXE) taraf ndan sa lan r. Veriler ise interprocess communication ile decrypt edilece inden, stringlere at lan gizli bilgeler haf za taramas ile çal namaz. Bu ise.net Framework 2.0 içerisinde olan yüzlerce Güvenlik s n f, özellik ve metotlar ndan yaln zca biri. Görüldü ü gibi bu gibi araç ve kolayl klar ile yaz l mc flifreleme ve depolama algoritmalar ile u raflmak yerine bu s n flar kullan p kendi yaz l m n n özelliklerini gelifltirmeye odaklanabilir ve baflta bahsetti imiz, güvenli in ikinci plana at lmas, sorunu yaflanmadan çözülmüfl olur. Peki gelifltirdi imiz uygulamalar n ne kadar güvenli oldu- unu ölçmek hiç akl n za geldi mi? E er güvenli e önem veriyorsan z, uygulaman z n tehditlere karfl ne kadar güvende oldu unu ölçmeniz flart. Güvenlikte de art k performans ölçümleri gibi seviye ölçümleri yap labilir. Unutmamak laz m ki; ölçemedi iniz bir fleyi iyilefltiremezsiniz, ayr ca de erlendirmeler s ras nda hiç düflünmedi iniz aç klar da yakalayabilirsiniz. Güvenlik ölçümleri için en çok kullan lan yöntemler aras nda OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability) ve STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege) say labilir. Bu yöntemler, uygulaman n varl klar n n belirlenmesi, bileflenlerine ayr lmas, tehditlerin belirlenmesi, derecelendirilmesi ve uygulama bileflenlerinin bu tehditlere ne derece maruz kald klar n n derecelendirilmesi ile uygulan r. Sonuçta ç kan de erler de hem güvenli i ölçmek hem de güvenli i artt rmak için kullan labilir. Sonuç olarak uygulamalar m z n güvenli olmas için bize.net 2.0 ile sunulan araçlar detayl olarak incelemek ve gerekli yerlerde kullanmak, hem uygulamam z n güvenli- ini artt racak hem de uygulama gelifltiricilerin zamanlar - n güvenlik aç klar n kendileri kapatmak yerine oluflmadan önlemelerini sa layacakt r. Bunun yan s ra kod gözden geçirme ve güvenlik de erlendirmeleri ile yaz l m n - z n güvenilirli inin de sa lamas yap lm fl olacakt r. Son olarak güvenlik için önerilen baz noktalar da s ralamakta fayda olaca görüflündeyiz. Genel Kodlama Kurallar 1. Tüm girdilerin kontrol edilmesi, her giriflin kötü amaçl olaca varsay m ile girifl güvenli inin sa lanmas 2. Buffer overrun kontrolünün yap lmas 3. Hata ve bilgi mesajlar nda kötü niyetle kullan labilecek bilgi verilmemesi 4. Exception handling için kiflisellefltirme kontrolünün yap lmas 5. En az yetki prensibinin uygulanmas 6. Her aflamada yetki kontrolünün uygulanmas 7. Kritik bilginin mutlaka flifrelenmesi 8. Gerekirse tek yönlü flifreleme uygulanmas 9. Assembly ler için strong name kulan lmas 10. Partial trust n her aflamada kontrol edilmesi 11. Stack trace e izin verilmemesi 12. Unmanaged code ve wrapper lar n çift kontrolden geçirilmesi 13. FxCop ve di er güvenlik araçlar n n kullan larak yaz - l m n z n kod testinin yap lmas 14. Bir güvenlik modeli ile uygulaman z n ve sisteminizin güvenli inin ölçülmesi 15. Kurulum güvenli inin ihmal edilmemesi Uygulama Sunucusu Güvenlik Kurallar 1. flletim sistemi güvenli inin biçimlendirilmesi 2. MBSA kullan lmas 3. flletim sistemi service pack nin ve patch lerinin yüklenmesinin ihmal edilmemesi 4. Sadece gerekli servislerin kurulmas 5. Sadece gerekli yetkinin verilmesi 6. Uygulama hesaplar n n asgari yetki ile yarat lmas 7. Defense in Depth prensiplerinin uygulanmas SQL server Güvenlik kurallar 1. Son servis pack in kullan lmas 2. MBSA kullan lmas 3. Windows Authentication n n biçimlendirilmesi 4. Sunucunun izole edilmesi ve yedeklenmesi 5. sa flifresinin kontrol edilmesi 6. SQL servislerinin asgari yetki ile çal flt n n kontrol edilmesi 7. Firewall portlar n n kontrol edilmesi 8. Kurulum dosyalar ve örnek veritabanlar n n silinmesi 9. Ba lant lar n ve hatalar n gözden geçirilmesi BEYAZfiAPKA 9

10 yaz lmas durumunda ilgili sayfan n dizin listesini verir. Inurl: Verilen sözcük URL'de aran r. Site: Verilen sözcü ün sadece belirli domainlerde aranmas n sa lar. Admin sözcü ünün, sadece.com veya.edu sitelerinde aranmas site opsiyonuna örnektir. Bu tip bir aramay.gov ve.mil domainlerinde de yapabilirsiniz. Intitle: Aranmak istenen sözcü ün, web sayfalar n n bafll klar nda aranmas n sa lar, Intitle: admin pages buna bir örnektir. Yukar da bahsetmifl oldu umuz arama opsiyonlar tek tek veya ayn anda kullan labilir. Örnek verecek olursak: TR domainli sitelerde ismi password olan Excel dökümalar n aramak için kullanmam z gereken arama bilefleni, site:tr filetype:xls "password"dür. Index of Oracle-HTTP-Server Server at Port Last modified arama opsiyonu kullan ld takdirde sonuç afla - daki gibi olacakt r. Bu tip arama teknikleri kullan larak her türlü bilgiye ulaflmak oldukça kolayd r. Sald rgan sadece Google tarama fiekil 1 10 BEYAZfiAPKA Son birkaç y ld r Google (www.google.com) arama motorunu kullanarak, internete aç k sunucularda konfigürasyon hatalar sebebi ile dosyalara ulaflman n mümkün oldu una dair makaleler oldukça yayg n. Google, herkesin belki de günde onlarca kez ziyaret etti i, internetin medyum'u olarak adland r lan, 'Google'lamak (to google) deyimiyle sözlüklere girmifl, çok bilinen ve güçlü tarama motorudur. Kullan c lar na verdi i çok farkl hizmetlerle (harita, diller aras çeviri, sesli iletiflim vs.) bilinen Google son zamanlarda sald rganlar n da yo un flekilde kulland bir site haline geldi. Google Hacking kavram n n ard ndaki fikir, asl nda oldulça basittir. Tarama sonucunda genelde size gösterilen sonuçlar html/php sayfalar d r. Ancak bunun ötesinde akla gelebilecek her türlü dosya arama ifllemi de yap labilir. Google tarama motorunda 'Index of / +banques +filetype:xls' gibi bir araman n yap l p Frans z bankalar ndan baz önemli Excel dosyalar n n sald rganlar taraf ndan ele geçirildi i, internetteki tart flma sitelerinde yer almaktad r. Ayn teknik, sadece Excel dosyalar n bulmakta de il; *.doc, *.pdf, *.ps, *.ppt, *.rtf, hatta password *.pwd dosyalar n bulmakta, daha da ileriye gidecek olursak *.mdb, *.db gibi database dosyalar n aramakta dahi kullan labilir. Basit bir örnek verecek olursak: Google tarama motoruna yaz lan Select a database to view aramas n n verdi i sonuçlar kullanarak afla daki gösterilmifl olan sayfalara ulaflmak oldukça basittir. (fiekil 1) Bafll ca tarama opsiyon listesi: Index of: Directory listing için kullan l r. Index of Admin motorunu kullanarak birçok bilgiye ulaflabilir, dosyalar kopyalayabilir; hata mesajlar Google kullan larak taranabilir, yamas z web sunucular hedef haline gelebilir. Password dosyalar ndan flifreler al nabilir ve sisteme izinsiz girifl için rahatl kla kullan labilir.

11 Underground Coflkun KAM LO LU Sald rgan sadece Google tarama motorunu kullanarak birçok bilgiye ulaflabilir, dosyalar kopyalayabilir. Bu tip sorgular n bir databasede toplanm fl haline Google Hacking Database (GHDB) denir. Database, 700'den fazla say da farkl tarama imzas içerir. adresinden database içeri i ve nas l kullan labilece i detayl olarak incelenebilir. Bu database kullan larak web sitelerinde aç k arayabilen bir çok bedava yaz l m da internet üzerinde mevcuttur. Sensepost Wikto bu yaz l mlardan biridir. Yaz l mlar n proxy deste i mevcut oldu undan yap lan sald r lar n hangi adresten geldi ini tespit etmek oldukça güçtür. Bir di er yaz l m ise McAfee Sitedigger 'd r. Sitedigger hem Google hacking database'ini kullanabilir, hem de Foundstone imza database'ini kullanabilir. Ürün sadece web sitelerinde flimdiye kadar bahsetmifl oldu umuz aç klar n bulunup kapat lmas için tasarlanm fl olmas sebebi ile proxy üzerinden kullan lamaz. Sitedigger kullan larak tek bir site veya tüm domain taranabilir ve bu tip sald r lara karfl web sunucular n n davran fllar gözlemlenebilir. Afla da Foundstone Sitedigger kullan larak.nz domaini taranm fl ve karfl m za ç kan yüzlerce web sitesinden xls içeren bir tanesi örnek olarak kullan lm flt r. Belirtilen link bir web browser'a yaz ld takdirde sunucu excel dosyas n göndermifltir. Google hacking sald r lar ndan korunmak için kullan labilir en güçlü silah n basit bir txt dosyas oldu unu biliyor musunuz? Internet arama motorlar bir siteyi taramaya bafllamadan once web sunucusunda robots.txt adl bir dosya arar. Bu basit txt dosyas, arama motorunun nereyi indekslemesi, nereyi indekslememesi gerekti ini söyler. Basitçe, robots.txt dosyas n n içine arama motorlar n n hangi dosya ve dizinleri taramas gerekti ini söyleyebildi- imiz gibi, indekslemesi yasaklanm fl dosya ve dizinlerimizi de belirtebiliyoruz. Hem de her bir arama motoru için ayr ayr kural yazabiliyoruz. flte önemli dizinlerin arama motorlar nca indekslenmesini engelleyen robots.txt içeri i: User-agent: * Disallow: /sepet/ Disallow: /gizli/ Disallow: /admin/ Disallow: /tmp/ Disallow: /upload/ Disallow: /exchange/ Disallow: /~ Disallow: /stats/ Robots.txt hakk nda daha fazla bilgi için sitesini ziyaret edebilirsiniz. Robots.txt dosyas n n haricinde Html Meta Tag bilgileri ile de arama motorlar na her bir sayfa için indeksleme ya da indekslememe emri verebiliyoruz. <META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX"> Elbette sadece Robots.txt ve Meta Tag kullan m Google Hacking e maruz kalmam z engellemeyecektir. Çünkü birçok haz r yaz l m Google Hacking taraf ndan avlanabilir. Dolay s ile Google Hacking Database kullanabilen yaz l mlarla kendi sitemizi taramam z, siber korsanlardan once web aç klar m z tespit etmemiz ve kapatmam z gerekir. Güvenlik bir h z yar fl d r, h zl olan kaybetmez. Siber korsanlardan h zl olman z dile i ile KAYNAKÇA: BEYAZfiAPKA11

12 Uygulama H zland rma Web sadece bir iletiflim yöntemi de il, stratejik bir ifl arac d r. Bu yüzden kurumlar stratejik ifl yaz l mlar olan client/server mimarili PeopleSoft, SAP, Oracle, Siebel ve Outlook gibi yaz l mlar n web versiyonlar na geçifl yap - yor. Özellikle büyüyen flirketlerin kullan c lar n n büyük bir k sm n n merkez ofis ve sistemden uzakta çal flmalar web tabanl uygulamalar kullanmay zorunlu hale getiriyor. Zorunlulu un iki temel sebebi vard r. lk sebep, flüphesiz performans: Hangi flirket h zl ve kesintisiz çal flmak istemez? kinci sebep ise maliyet: Yüksek bant geniflli i, çok büyük kapasiteli sunucular ya da her flubeye bir online/offline sistem kurmadan ve bu sistemlerin bak m maliyetlerine girmeden web uyumlu yaz l mlar ile çok daha h zl ve çok daha düflük maliyetle çal flabiliyoruz. Üstelik web uyumlu yaz l mlar m z internet ya da extranet gibi ortamlara kolayca tafl yabiliyoruz. Bu yeni sistemlerin yükünü omuzlar na alan kritik noktam z ise Data Center m z. Sunucular m za eriflim imkânlar n art rmak için yük dengeleme sistemleri, özel anahtarlama sistemleri kullan yoruz. Güvenli i de düflünüp SSL uygulamalar yap yoruz. Juniper tüm bu ihtiyaçlar anl yor ve web uygulamalar nda a optimizasyonu sa lamak için DX Application Acceleration (Uygulama H zland r c s ) platformunu müflterilerine sunuyor. Bu yaz da k saca, DX Application Acceleration platformunun teknolojisini sizlerle paylaflmaya ve hangi sistemlerde bu platformlar kullanabilece imizi anlatmaya çal flaca m. DX mimarisi DX platformu, web uygulamalar n h zland rmak, DoS ve benzeri d fl tehditlerle bafl edebilmek ve genifl bir Data Center h zland rmak amac yla dört ana özellik üzerine dizayn edilmifl özel bir mimariye sahiptir. 1. H zland rma Web uygulamalar nda kötü performans n iki temel sebebi vard r; sunucular n afl r yük alt nda bulunmas ve yetersiz ya da kalitesiz a yap s. Sunucular gelen isteklerin tamam n karfl lamakla yükümlüdür. Bu afl r yük ifllem görürken, daha kritik uygulamalar n yavafllamas kaç n lmazd r. TCP ba lant yönetimi ve SSL flifreleme ve sonland rma ifllemleri özellikle tekrar edilen isteklerde yo un bir yük yarat r. DX platformu bu noktada tcp ba lant lar n düzenleyerek oturum bombard man na son verir. Uygulama cevap süresini yükseltmek için DX 3Gbyte boyutunda özel bir DRAM mimarisi ile donat lm flt r. Özellikle s kça talep edilen web içerikleri henüz sunucuya ulaflmadan tampon bellekten h zl ca gönderilebilir. Yo un web uygulamas kullan m olan sistemlerin tamam nda DX platformlar kullan labilir. 12 BEYAZfiAPKA DX platformu nerelerde kullan labilir? Yo un web uygulamas kullan m olan sistemlerin tamam nda DX platformlar kullan labilir. DX platformunun bafll ca kullan ld web uygulamalar olarak internet portallar, B2B/B2C shopping uygulamalar, internet bankac l ve benzeri uygulamalar, web tabanl intranet/extranet sistemleri, yüksek kullan c say s na sahip Outlook Web Access ve benzeri sistemler, web tabanl ERP/MRP yaz l mlar ve müflteri iliflkileri yönetim yaz l mlar say labilir. Özellikle Türkiye gibi henüz çok geliflmifl bir internet altyap s - na sahip olmayan ülkelerde genel kullan m tarz internet üzerinden h zl web hizmeti vermektir. DXOS: DX Operating System DX Application Acceleration platformu DX Operating System ile güçlendirilmifl özel bir üründür. DXOS un trafik s k flt rma, flifreleme, yük dengeleme ve adapte edilebilir içerik iflleme özellikleri DX platformunun her modeline entegre edilmifl durumda. Yüksek performans, düflük maliyet DX platformu Data Center lar için ideal bir uygulama h zland rma çözümüdür. Sunucu kapasitesini ortalama üç ya da dört kat art rabilen DX platformu % 80 e kadar maliyetleri düflürebilir. Söz konusu sistem tasar m aflamas nda ise DX platformu iyi bir yat r m maliyeti düflürme arac olacakt r. Halen çal flan sistemlere de kolayca entegre edilebilen ürün ek yat r m gerekmeden sistemi geniflletmeye olanak tan r. WAN ya da internet ba lant h z m z n yetersiz kalmas n n ya da kalitesinin düflük olmas n n getirdi i performans sorunlar DX platformu ile kolayca çözülür. Keep-alive özelli i ile h zl oturum açma imkân sa lan rken SSL h zland rma özelli i flifreleme hizmetlerinde performans sa lar. DX platformu istemci internet taray c lar n s k kullan lan içerik için önbellek tutmaya zorlayabilir ve a iletiflimi yükünü azalt r. HTML, SHTML, DHTML, JHTML, PHTML, Javascript, J2EE, JSP, CSS, WebDay, XML ve SOAP altyap lar n destekleyen DX platformu ifl hayat n n en büyük parçalar ndan biri olan Microsoft Office dokümanlar na da s k flt rma uygulayabilir. Bu geliflmifl özellikleri ile karfl laflt r labilir di er çözümlerden % 25 daha fazla performans sa lar ve lokal a deneyimini tüm kullan c lara dünyan n her yerinde sunar.

13 Tunç GÜNERGÜN A seviyesi güvenli i özellikleri SYN flood ve di er DoS ataklar na karfl duyarl d r. 2. Eriflilebilirlik DX platformu Layer4-7 aras nda sunucu yük dengeleme özelli i sunarak kaynaklara h zl eriflim sa lar. Patentli Fewest Outstanding Requests (FOR) algoritmas, etkili http yük dengelemesi yapmaktad r. Round-robin ve bilinen di- er yük dengeleme tekniklerinden farkl olarak FOR, uygulama seviyesinde tam olarak her bir sunucu için kaç http iste inin bekledi ini bilerek çal fl r. Yeni eriflim istekleri, iste i karfl lamaya en müsait olan sunucuya gönderilerek di er sunucular n optimal çal flmas sa lan r. Ayr ca Global Server Load Balancing (SLB) özelli i sunucular n yan s ra Data Center lar aras nda yük dengeleme yap lmas na olanak tan r. Bu özellik iyi bir performans kayna oldu u gibi iyi bir Disaster Recovery çözümüdür. HTTP protokolü gere i bulunan 404-Page not found ve 500-Server busy hatalar DX platformunun http Proxy özelli i sayesinde, özellikle tekrarlanan denemelerde önemli bir bant geniflli i korumas sa lar. ActiveN ölçeklendirme özelli i ile h zla büyüyen sistemlere kolayca yeni DX platformlar eklenebilir. 64 DX cihaz Mesh topolojisi ile kümelendirilerek tek bir cihaz gibi davranmas sa lanabilir. Di er yük dengeleme çözümlerinin aksine DX platformunda kümelendirilmifl tüm cihazlar aktif çal flt r labilir ve görülmemifl bir performans yarat labilir. 3. Güvenlik Internal Firewall özelli i DX platformunun Layer 4-7 aras nda çal flarak web uygulamalar na ve sunuculara yap - lacak TCP ve HTTP ataklar n önler. DX platformu istemci ve sunucu aras nda bir tampon gibi çal flarak ikinci bir güvenlik katman yarat r. Kimlik do rulama her bir kullan c için çal flt r l r ve istek tabanl kimlik do rulama talepleri platformun mevcut RADIUS ve LDAP altyap s na gönderilebilir. A seviyesi güvenli i özellikleri SYN flood ve di er DoS ataklar na karfl duyarl d r. stenirse tüm oturumlar SSL flifrelemesine tabi tutulabilir, bu sayede güvenli inden flüphe edilen uygulamalara kolayca güvenlik sa lanabilir. 4. Görüfl ve Kontrol Göremedi iniz bir fleyi yönetemezsiniz. DX platformu 200 den fazla anl k performans istatisti i ile gelen/giden trafi i raporlayabilir. Geçmifl y llara kadar uzanan genifl bir yelpazede raporlama (Historical Reporting) özelli i kullan labilir ve grafiksel raporlar ile detayl bilgi toplanabilir. Bu bilgilerin tamam birçok dosya ve sitem biçimine aktar labilir ve yönetim yaz l mlar ile entegrasyon sa lanabilir. AppRules AppRules özelli i web uygulamalar n yeniden gelifltirmeye gerek duymadan yaz l ma müdahale imkân sa lar. Bu sayede kurumlar yaz l m gelifltirme maliyetlerinden ve zamandan tasarruf sa layabilirler. S n rs z say da kural n hem gelen hem de giden trafik için yaz labilmesine olanak tan yan AppRules özelli i SAP, Oracle, Outlook Web Access, PeopleSoft, Siebel, SharePoint gibi bilinen birçok web tabanl uygulamay destekler. Hem Application Acceleration çözümleri, hem de di er Juniper Networks çözümleri hakk nda detayl bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz. BEYAZfiAPKA13

14 e-ticaret Güvenli i ve Kredi kart bilgilerini elektronik ortamda iflleyen tüm kurulufllar için geçerli k l nan PCI-DSS ile güvenlik ihlallerini azaltacak bir dizi temel güvenlik önleminin al nmas hedefleniyor. 14 BEYAZfiAPKA Elektronik ortamda gerçeklefltirilen ticaretin hacmi artt kça bu alanda gözlenen suçlarda da önemli bir art fl söz konusu olmufltur. Kredi kart bilgilerinin çal nmas, sahtecilik vb. suçlarda önemli bir art fl gözlenmifl, baflka kredi kart yay mc lar (Mastercard, Visa vb.) olmak üzere bankalar ve e-ticaret yapan kurulufllar önemli ölçüde zarar görmüfltür y l bafl nda Ödeme Kart Endüstri Forumu (Payment Card Industry Forum - PCI) bir veri güvenli i standard (PCI Data Security Standard PCI-DSS) oluflturmufl ve tüm e-ticaret uygulay c lar n n bu standarda uyumunu zorunlu k lm flt r. PCI Forum u oluflturan kurulufllar aras nda Visa, Mastercard, Amex gibi tan nm fl kredi kart yay mc lar yer almaktad r. Kredi kart bilgilerini elektronik ortamda iflleyen tüm kurulufllar için geçerli k l nan bu standart ile güvenlik ihlallerini azaltacak bir dizi temel güvenlik önleminin al nmas hedeflenmektedir. Standard n tüm kurulufllar taraf ndan kullan lmas ile küresel bir baz güvenlik düzeyinin oluflturulmas hedeflenmektedir. Di er bir deyiflle standart, olas en yüksek güvenlik düzeyini hedeflememektedir, yaln zca en temel önlemler konu edilmektedir. PCI Forumun önümüzdeki y llar içerisinde baz güvenlik düzeyini yavafl yavafl art rmas beklenmektedir. Kredi kart bilgilerini iflleyen, depolayan ve transfer eden tüm kurulufllar (e-ticaret sat c lar, bankalar, arac kurulufllar vb.) standart taraf ndan öngörülen önlemleri almak ve bunlar n sonucunda standart uyumlulu unu sa layarak bunu sürekli korumak durumundad r. Standart, alt ana bafll k alt nda toplanm fl on iki maddelik bir yap lmas gerekenler listesini içermektedir: A. Güvenli bir a kurun ve iflletin 1. Verilerinizi korumak için bir güvenlik duvar konfigürasyonu kurun ve iflletin 2. Sistem güvenlik parametreleri ve parolalar için üreticilerin ön-tan ml de erleri kullanmay n B. Kart sahibi bilgilerini koruyun 3. Depolanan verileri koruyun 4. Kart sahibi bilgileri ve di er hassas verileri a üzerinden transfer edilirken flifreleyin C. Bir zafiyet yönetimi program gelifltirin 5. Anti-virüs yaz l mlar n düzenli olarak kullan n ve güncelleyin 6. Güvenli sistemler ve uygulamalar gelifltirin ve iflletin D. Güçlü eriflim denetimi mekanizmalar uygulay n 7. Bilgilere eriflimi gerekti i kadar bilgi prensibi do rultusunda k s tlay n 8. Bilgisayar eriflimi olan herkese tekil bir kimlik atay n 9. Kart sahibi bilgilerine fiziksel eriflimi k s tlay n E. A lar düzenli olarak izleyin ve test edin 10. A kaynaklar na ve kart sahibi bilgilerine tüm eriflimleri izleyin 11. Güvenlik süreçlerini ve sistemlerini düzenli olarak test edin F. Bir güvenlik politikan z olmal 12. Bilgi güvenli ini adresleyen bir politikan z olsun

15 PCI Veri Güvenli i Standard Burak DAYIO LU Standarda iliflkin baz maddelerin (örne in 1, 2, 4, 5, 8 ve 12. maddeler) karfl lanmas göreli olarak kolayken baz lar n n karfl lanmas daha karmafl k olabilmektedir. Kredi kart bilgilerinin depolanm fl halde korunmas n hedefleyen 3 numaral maddenin sa lanmas daha güç olabilir; kredi kart bilgileri mümkünse saklanmamal, saklanmalar zorunlu ise kredi kartlar üzerindeki veriler bir bütün halinde saklanmamal d r. Kartlar n arka yüzünde bas l olan CVV2 ya da CVC2 de erleri ise hiç bir koflul alt nda saklanmamal d r. Listelenen maddelere iliflkin detaylar kredi kartlar ile elektronik ortamda ifllemler gerçeklefltiren kurulufllar taraf ndan detayl biçimde incelenmeli ve gereksinimleri karfl lanmal d r. PCI Veri Güvenli i Standard kredi kart ifllem hacimlerine göre kurulufllar dört düzeyde ele almaktad r. En alt düzeydeki kurulufllar için kurulufllar n standart uyumluluk beyanlar (ben standarda uyuyorum ifadelerini gösteren anket sonuçlar ) yeterli iken, ifllem hacmi çok yüksek kurulufllar için standard n uyumlulu unun yetkilendirilmifl bir denetçi firma taraf ndan gerçeklefltirilmesi hedeflenmifltir. Düzeylendirme ile ifllem hacmi daha yüksek olan ve bu nedenle de güvenlik ihlali söz konusu oldu unda parasal kayb n daha büyük oldu u kurulufllar n daha iyi bir biçimde kontrol alt nda tutulmas hedeflenmektedir. Kurulufl düzeylerine ve denetim/kontrol gereksinimlerine iliflkin tablo afla daki gibidir: Kredi kartlar n elektronik ortamda iflleyen tüm kurulufllar n (elektronik ticaret yapan firmalar, bankalar, IP tabanl POS altyap s kullanan marketler ve di er perakendeciler vb.) bu standarda uymal d r. Standard n uygulanmas ndan her kurulufl kendi bafl na sorumludur. Standarda uymayan kurulufllar, Mastercard ve Visa taraf ndan ilâ dolar cezaya çarpt r labilir, uygunsuz ticari ifllemlerin tümünden do rudan sorumlu tutulabilirler ve bir daha kredi kart ifllemi yapamayacak biçimde hizmetten men edilebilirler. Detaylar na bak ld nda, maliyeti yüksek olmayan bir çal flmalar dizisi ile PCI Veri Güvenli i Standard na uyumun sa lanmas ve korunmas n n mümkün oldu u görülecektir. Standard n gerektirdi i temel önlemleri almam fl olman n güvenlik ihlallerine davetiye ç kartaca da göz önünde bulundurulmal d r. Standarda iliflkin detayl bilgilere afla daki adreslerden eriflilebilir: l l l l https://sdp.mastercardintl.com/pdf/pcd_manual.pdf (PCI Standart K lavuzu) https://sdp.mastercardintl.com/doc/758_pci_self_assmnt_qust.doc (Durum De erlendirme Anketi) https://sdp.mastercardintl.com/pdf/pcs_manual.pdf (Zafiyet Tarama Yönergesi) https://sdp.mastercardintl.com/doc/pci_audit_procedures.doc (Güvenlik Denetimi Yönergesi) Firma Düzeyi Seçim Kriteri Denetim Gereksinimi Denetçi Standard n uygulanmas ndan her kurulufl kendi bafl na sorumludur. Standarda uymayan kurulufllar, Mastercard ve Visa taraf ndan cezaland r l r. 1. Düzey l Y ll k 6 milyon ve üzeri l Y ll k yerinde denetim l Yerinde denetim kredi kart ifllemi l Her üç ayda bir Visa taraf ndan yetkilendirilmifl l Daha önce bir güvenlik zafiyet taramas firmalarca ya da flirket tepe ihlalinin söz konusu yöneticisince onayland nda oldu u kurulufllar iç denetim birimi taraf ndan l Kart yay mc s taraf ndan gerçeklefltirilir seçilerek 1. Düzey olarak l Mastercard taraf ndan belirlenenler yetkilendirilmifl tarama sa lay c lar nca gerçeklefltirilir 2. Düzey l Y ll k ila 6 milyon l Y ll k PCI durum l Mastercard taraf ndan aras kredi kart ifllemi de erlendirme anketi yetkilendirilmifl tarama l Her üç ayda bir sa lay c lar nca gerçeklefltirilir zafiyet taramas 3. Düzey l Y ll k ila l Y ll k PCI durum l Mastercard taraf ndan aras kredi kart ifllemi de erlendirme anketi yetkilendirilmifl tarama l Her üç ayda bir sa lay c lar nca gerçeklefltirilir zafiyet taramas 4. Düzey l Di er türm firmalar l Y ll k PCI durum l Mastercard taraf ndan de erlendirme anketi yetkilendirilmifl tarama (önerilen) sa lay c lar nca gerçeklefltirilir l Y ll k zafiyet taramas (önerilen) BEYAZfiAPKA15

16 Adli Biliflim Sistem Analizi Adli biliflimin ne oldu u ve önemini anlatmaya çal flt - m z yaz dizimizin bu say s nda, Linux ve Windows sistemler üzerinde teknik olarak delil toplanmas na yönelik incelemeler üzerinde duraca z. Hack edilmifl, herhangi bir flekilde suç amaçl kullan lm fl ya da suça alet olmufl sistemler üzerinde, adli makamlara rapor edilmek üzere titizlikle inceleme yap lmal ve raporlanmal d r. Sald r amaçl kullan lan sistemler ile sald r ya u ram fl ya da suça dolayl olarak kar flm fl ve alet olmufl sistemlerin incelenmesi birbirinden farkl l k arz edecektir. Adli biliflim uzman, teknik inceleme yap lacak biliflim sistemlerini incelemeye tabi tutmadan önce olay hikâyesini ilgili kiflilerden mutlaka dinlemeli ve buna göre strateji belirleyerek araçlar n haz rlamal d r. Helix, tamamen adli biliflim sistem incelemeleri için tasarlanm fl, hem do rudan windows üzerinde çal flabilen uygulamalara, hem de boot edilebilir bir linux da t m ile windows ve linux sistemleri offline olarak inceleyebilme özelli ine sahip geliflmifl bir araçt r. Yukar da bahsedilen di er tüm da t mlar n içerdi i adli biliflim araçlar n n hemen hepsini tek bafl na içerir. (Bkz. Adli biliflim araçlar Adli biliflim sistem analizlerinde, dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi de, iflletim sistemleri üzerinde yer alan ps, ls, arp, netstat, route gibi önemli komutlar n CD/DVD ortamlar nda yer alan güvenilir kopyalar n n kullan lmas d r. Benzer flekilde, bu araçlar kullan l rken sistemleri de ifltirmemek için, sistemlerin lokal disklerine do rudan yazmak yerine harici disk birimlerine yazma ifllemleri gerçeklenmelidir. Birkaç y l öncesine kadar, tamamen manuel olarak ve s - n rl say da araçla yapmaya çal flt m z adli biliflim incelemeleri için günümüzde özelleflmifl birçok yaz l m ve araç bulunmaktad r. Fport, ethereal, windump gibi a analizi araçlardan; captive, explore2fs, dd gibi disk araçlar n n bir bütün olarak yer ald aç k kaynak kodlu birçok boot edilebilir, forensics cd leri art k kolayl kla bulanabilmektedir. Da t mlar ve güncellefltirilmeleri devam eden araçlar n bafl nda, Knoppix tabanl olan BackTrack, Insert, Penguin Sleuth Kit, Knoppix STD ve Helix gelmektedir. BackTrack; Auditor ve Whax güvenlik araçlar n n birlefltirilmesi ile oluflturulmufl, güvenlik uzmanlar taraf ndan daha çok penetrasyon testleri için kullan lan, Slax tabanl güçlü bir da- t md r. (Bkz. t fiekil-2 Helix windows taraf olay müdahale araçlar Adli biliflim incelemelerinde, çok say da arac n olmas, hepsinin ayr ayr kullan lmas n n gerekti i durumlarda inceleme yapacak uzman n iflini zorlaflt rarak daha da karmafl k hale getirebilmektedir. SecureDVD projesi (Bkz. birçok Knoppix tabanl da t - m tek bir DVD içinde toplamay baflarm flt r. Bu sayede tek bir boot yöneticisi ile Operator, Phlak, Auditor, LAS, STD, Helix, FIRE, nubuntu ve INSERT araçlar na tek bir medya ile eriflmek mümkündür. 16 BEYAZfiAPKA t fiekil-1 BackTrack araçlar Penguin Sleuth Kit, linux tabanl sistemleri incelemek üzere gelifltirilmifl, daha çok dosya sistemlerinin incelenmesinde kullan lan sleuth kit, rootkit arayan chrootkit benzeri araçlar içeren bir da t md r. (Bkz. Standart Knoppix ve Knoppix STD da t mlar içinde de, adli biliflim amaçl kullan labilecek birçok araç bulunmaktad r. flletim sistemi temel dosyalar n n analiz edildi i coreography, partition lar analiz eden testdisk, disk imajlar ndan belirli dosyalar kurtarabilen foremost benzeri birçok araç içerir. (Bkz. t fiekil 3: SecureDVD boot yöneticisi Disk ve bellek imajlama Adli biliflim incelemesi yap lan sistemler üzerinde, olaya müdahale an nda yeteri kadar detayl inceleme yap lamamas ihtimaline karfl, daha sonra analiz yap lmak üzere

17 (Digital Forensics) Mehmet DALYANDA mutlaka, disk ve belleklerinin birebir kopyalanmas yap lmal d r. Bu ifllem için, h zl özel donan mlar kullan labilmekle birlikte (Bkz. genellikle yaz l m araçlar kullan l r. bulan efsinfo, gizli dosyalar tarayan hfind gibi araçlar ile sistemde saatlerce sürebilecek ifllemler yapabilir. Benzer flekilde sistem üzerinde mutlaka de ifliklik yaparak çal - flan, modem kontrol arac mdmcheck, paket dinleme için kullan lan WinPcap i arayan sniffer, dosyalar n yarat lma, eriflilme ve de ifltirilme (MAC) zamanlar n gösteren mac gibi araçlara da sahiptir. Bitmesi uzun süren ya da sistem üzerine yazan bu araçlar n çal flt r lmas istenmiyorsa, wft, -noslow, -nowrite parametreleri ile çal flt r labilir. Wft, windows sistemler üzerinde, dosya bilgileri, kullan c hesaplar, sistem prosesleri, servisler, yüklenen uygulamalar, login olmufl kullan c bilgileri, sistem loglar, a konfigürasyonu ve soket bilgileri, registry, en son kaydedilmifl dosyalar, otomatik bafllayan uygulamalar, yüklü patchler, zamanlanm fl görevler gibi birçok faydal bilgiyi merkezi olarak toplama özelli ine sahiptir. Zararl yaz l mlar n aranmas Sistemde bulunabilecek kötü amaçl yaz l mlar n bulunmas, olay analizinin kritik noktalar ndan birisidir. Özellikle keyloggerlar, klavyeye basitçe tak labilen donan mlar olarak da gerçeklenebildi i için, sistemin öncelikle fiziksel olarak incelenmesi gerekir. Windows sistemler, sald r yüzey alanlar n n çok fazla olmas ve yayg n olarak kullan lmas nedeniyle, hemen tüm biliflim suçlar olaylar nda karfl m za ç kmaktad r. t fiekil 4: Helix windows bellek ve disk imajlama Bu ifllem için, Helix windows içinde Live Acquisition bölümündeki, dd ya da FTK Imager araçlar kullan labilir. dd arac, netcat ile ya da a paylafl mlar ile imaj baflka bir bilgisayara yönlendirebilir. maj boyutu çok büyük oldu u takdirde split image parametresi ile cd, dvd için imaj birden çok parçaya bölünebilir. Al nan dd imajlar, linux sistemler üzerinde #mount o loop /path/ddfile /mnt/mountpoint komutu ile sisteme ba lanabilir. FTK imager arac kullan larak, windows sistemler içinden de dd imajlar incelenebilir. Windows sistemlerin incelenmesi Windows sistemler, sald r yüzey alanlar n n çok fazla olmas ve yayg n olarak kullan lmas nedeniyle, hemen tüm biliflim suçlar olaylar nda karfl m za ç kmaktad r. Adli biliflim sistem analizleri için, birkaç sene öncesine kadar, birçok arac manuel olarak tek tek elle çal flt rmam za karfl n, flimdilerde batch ifllemler yapan araç kitlerini kullanma ve basit ifllemler için hemen raporlayabilme flans m z bulunmaktad r. Windows Forensic Toolchest - WFT (Bkz. bunlardan birisi olmakla birlikte güncel versiyonuna Helix içinden de eriflilebilmektedir. Wft içerdi i, bellek ve disk imajlama arac dd, rootkit taramas için Rootkit Revealer, tüm dll listesini alan listdlls, NTFS dosya sistemleri için efs ile flifrelenmifl dosyalar Günümüzde oldukça popüler olan, keylogger, trojan benzeri casus yaz l mlar n aranmas için birçok araç beraberce kullan lmal d r. Sistem online ve offline yap larak ayr ayr tarama gerçeklenmelidir. t fiekil 5: KL-Decector ile keylogger tespiti Easy, Invisible (IKS), Ghost, Perfect (BPK), Ardamax Keylogger yaz l mlar en çok kullan lan klavye ve ekran kaydedici yaz l mlard r. Ekran kay t görüntüleri, resim formatlar ndan biri olmakla birlikte, ilk bak flta tespit edilemez özelliklere de sahip olabilece i için, mutlaka Helix imaj tarama araçlar ile sistem taranmal d r. Bir sonraki say da görüflmek üzere... BEYAZfiAPKA17

18 Hiyerarflik Arflivleme ve Yedekleme Son y llarda ifl yaflam n n etkin veri yönetimi ihtiyac - n karfl lamak amac ile uluslararas literatürde de Information Lifecycle Management (ILM) olarak an lan veri yaflam döngüsü yönetimi konsepti ortaya ç kt. Bu konsept; bir firman n farkl kullan m amaçlar için kulland g veri ve uygulamalar (dokümanlar, , CRM-ERP bilgileri ve müflteri kay tlar gibi) etkin bir flekilde yönetebilmesini sa layacak bir modeldir. Bu sayede IT tabanl çözümler ile kullan c say s ve veri kapasite art fl karfl s nda, verilerin korunmas, süreklili i ve eriflilebilirli i sa lan r. Günümüzde kullanmakta oldu umuz dosyalar n say s ve boyutlar h zla büyümektedir. Bunun sonucu olarak bu dosyalar n saklanmas için gerekli olan disk alanlar n n artmas gerekmektedir. Çözüm olarak kullanmakta oldugumuz server ve storage lar üzerinde bulunan disk alanlar n art rmak sorun için tek çözüm gibi görünse de, bunun, maliyeti yüksek ve pratik olmayan bir çözüm oldu u ortaya ç kmaktad r. disk üniteleri ile oluflturulacak bir yap yla hiyerarflik olarak depolanmas server ve storage taraf nda bize ciddi tasarruflar sa lamaktad r. Bu sayede backup ve restore ifllemlerinin sürelerinin en aza indirilmesi ile zaman konusunda da tasarruf sa lanmas mümkün olmaktad r. Maliyeti ve performans yüksek olan alanlar, günlük çal flmam zda sürekli olarak ihtiyaç duydugumuz verilere eriflim için kullan lmakta; aktif olarak kullan lmayan veriler için daha düflük maliyetli olan disk alanlar n kullanarak dosyalar n saklanmas için gerekli olan maliyetin düflmesi sa lanmaktad r. Bu konuda kullanabilece imiz yaz l mlar üzerinde çal flma ortam m za uygun politikalar oluflturmak mümkündür. Mesela dosyan n en son de iflti i ya da eriflildi i tarihe göre veya dosyan n,.xls,.ppt,.doc vs. gibi uzant lar na göre ve tafl n rken bunlar n nerelere kaydedilebilece ine kadar, çal flma ortam na uygun politikalar oluflturulabilir. Bu çözüm sayesinde öncelikleriniz desteklenmekte, depolama için kulland g n z ürün maliyetleri azalmakta buna karfl n düzgün bir yap da büyümenizin devam sa lanmaktad r. Elimizdeki dosyalar n hangisini silip sistemden ç kartabiliriz? Bu sorunun basit bir cevab var: flletmenizin çal flmas na engel olmayacak veya yasal olarak bizi zor durumda b rakmayacak verileri silebiliriz. Ama as l sorun bu verilerin hangileri oldu unu kimsenin bilmemesi veya ileride bize laz m olur endiflesi ile birçok dosyan n ya da lin silinmemesidir. 18 BEYAZfiAPKA Bu konudaki tek iyi haber ise, sürekli yer ihtiyac na neden olarak karfl m za ç kan verinin büyük bir k sm n, aktif olarak kullan lmayan dosyalar n oluflturmas d r. Dosyalar n aktif olarak kullan lan server ve Storage lar üzerindeki disk alanlar yerine daha düflük maliyetli Ne zaman bir dosyay ya da herhangi bir veriyi sistemden kald rmak isteseniz, ortaya ç kan sorun, bu verinin ilerisi için önemli olup olmad n bilmemizin çok zor olmas d r. Verinin kategorisine karar verilememesi ve hepsinin ayn yerde saklanmas nedeniyle disk alanlar m z h zla dolup tafl yor. Disk alanlar n n dolmas, çal flma performans n n sürekli olarak düflmesine ve bu alanlara ilave disk alanlar n n eklenmesi nedeniyle de bizi maliyetli çözümlere zorlamaktad r. Bu ve di er sebepler nedeniyle elimizdeki aktif olma-

19 Sinan YILMAZ Elimizdeki dosyalar, leri yani tüm bu verileri e er silemiyorsak mevcut çal flma ortam n yavafllamaktan koruman n en iyi yolu bu verileri arflivlemektir. yan ama iflletmemiz için gerekli olan dosyalar n ve e- maillerin esas ifllevi ifllerimizi yapmam z sa lamak olan ve performanslar na ihtiyaç duydu umuz sunucular ve disk alanlar üzerinden, belirlenecek bir hiyerarfli içinde, düflük maliyetli disk alanlar na arflivlenmesi; buradan da gerekli görülen depolama ve saklama cihazlar na yedeklenmesi ihtiyac karfl m za zorunlu olarak ç kmaktad r. Elimizdeki dosyalar, leri yani tüm bu verileri e er silemiyorsak mevcut çal flma ortam n yavafllamaktan koruman n en iyi yolu bu verileri arflivlemektir. Bu dosyalar arflivlenme amac yla daha düflük maliyetli disk alanlar na kayd r l rken, kullan c lar n çal flmas nda ve al flkanl klar nda herhangi bir de ifliklik olmamaktad r. Kullan c lar dosyalar na ayn yerde b - rak lan bir k sayol ile ulaflabilmektedirler. Bu flekilde görüp ulaflabildikleri dosyalar nda önceden oldu u gibi istedikleri flekilde çal flabilmekte ve gerekli güncellemeleri yapabilmektedirler. Böylece kullan c lar n al flkanl klar aç s ndan da herhangi bir de iflim gerekmemektedir. Çözüm sistem yöneticilerine dosya sistemini elle ay klamak gibi uzun ve zahmetli bir ifllemden kurtard gibi belirlenen politikalar sayesinde yeni oluflturulan veya oluflturulan politikalara uyan dosyalar otomatik olarak düflük maliyetli disk alan na kaydedilir. Sistem yöneticisine sadece oluflturulan politikalar n do rulu unu ve çal flma ortam na uygunlu unu denetleme d fl nda, yap lmas gereken bir ifllem b rakmamaktad r. Böylece kaynaklar n yönetimi için gerekli beceri sahibi kifli say s azalt labilir. Kiflilerden kaynaklanan hatalar n önüne geçilir. Birden fazla platform kullanan ortamlarda birbirleri ile tutarl uygulamalar ortaya konur ve bir kiflinin yönetebilece i depolama cihaz say s n art rarak yönetim maliyetinde de tasarruf sa lanabilir. Tüm bu avantajlar n sayesinde yedekleme ve geri yükleme sürelerinin en aza indirilmesi, yedekleme aral klar n art rman z sa layabilir. Bu sayede veri bütünlü ünüzü en üst düzeye ç karm fl olarak iflletmenizde bilgi kay plar veya geri yükleme sürelerindeki gecikmelerin önüne geçilmesi sayesinde ifl gücü kay plar n en az düzeyde tutulmas sa lanm fl olur. Bu da iflletmenizin hedeflerine vakit ve para kaybetmeden ulaflmas nda sizlere yard mc olacakt r. Bilgi arflivleme ve yedekleme konusunda ifllemenizde bir hiyerarfli oluflturmak gerekmektedir. Böylece aktif olarak kullan lmayan dosyalar çeflitli aktif kaynaklardan (aktif olarak kullan lan server, storage vs.) merkezi bir veri deposu, arflivleme ve yedekleme olarak ifllev görecek olan ve çeflitli maliyetlerde olan ürünlerle oluflturulan bu depolama hiyerarflisine dosyalar n z aktar rs n z. Bu yap, maliyeti düflük olan SATA disklerden oluflan disk alanlar, optik veya manyetik ortamlardan biri veya birkaç n n birlikte kullan lmas ile oluflturulabilir. Bunlar seçerken bilgiye verdi iniz de ere göre bu seçeneklerden biri veya birkaç ile hiyerarflinizini istedi iniz flekilde optimize edebilirsiniz. Sürekli olarak artan verileriniz nedeniyle server ve storage lar n z bo uluyorsa, aktif olarak kullanmakta oldu- unuz veriler için sürekli disk alan na ihtiyaç duyuyorsan z, iflletmeniz için gerekli ama silemedi iniz veri (dökümanlar, , CRM-ERP bilgileri vs.) miktar artmakta ise; gerekli yaz l m ve donan mlar kullanarak oluflturacag n z hiyerarflik arflivleme ve yedekleme yap s sayesinde etkin olarak kullanmad n z verileri aktif olarak kulland n z alandan tafl yarak, serverlar n z rahatlat p çal flma performans n z art rabilirsiniz. Bunun yan nda yapaca n z bu yat r m sayesinde, aktif olarak kulland n z serverlar üzerinde sadece aktif olarak kulland n z verilerin tutulmas sayesinde bunlar n yedeklenmesi ve olumsuz bir durumda geri yükleme ve kurtarma zamanlar n en aza indirgemifl olursunuz. Bu da size performans ve iflgücü kayb ndan ciddi anlamda avantaj sa layacakt r. Bu konuda piyasada de iflik markalar n çözümleri mevcuttur. Yaz l m konusunda baflta IBM olmak üzere Symantec, Computer Associates, EMC gibi birçok üreticinin çözümleri mevcuttur. Yine donan m konusunda IBM, EMC, NetApp, Overland vb. üreticilerin çözümlerinden yararlan labilir. Burada önemli olan konu, iflletmenizin gereksinimlerine karar vermek ve bu konuda sizleri dogru flekilde yönlendirebilecek bir çözüm orta- ve üretici ile ifl birli i yapmakt r. BEYAZfiAPKA 19

20 K sa K sa K sa K sa K sa K sa K sa K sa l Marketler zinciri Gima Hack edildi. Binlerce kredi kart bilgisinin çal nd olay sonras bankalarla iflbirli i yaparak müflterilerini korumaya çal flan Gima, Carrefoursa marketlerinin de kulland güvenilir kredi kart yönetim sistemine geçti ini duyurdu. l Beyaz fiapka yazarlar ndan Coflkun Kamilo lu, McAfee Türkiye ofisinde sistem mühendisi olarak göreve bafllad. l EMC flirketi RSA Security flirketini 2,1 milyar dolar ödeyerek sat n ald. RSA yönetimi aylar önce flirketi sat fla ç kard klar n duyurmufl ve yapt klar çetin pazarl klar yüzünden elefltirilere maruz kalm flt. l Symantec güvenlik donan m iflinden çekiliyor. fiirket yöneticileri SGS (Symantec Gateway Security) ve SNS (Symantec Network Security) ürün gruplar na ileriye yönelik yat r mlara devam etmeyeceklerini, daha kazançl gördükleri güvenlik yönetim ve hizmetlerine odaklanacaklar n aç klad. l Secure Computing yeni bir atak tipi tan mlad : Vishing. Dünyada h zla yay lan VOiP altyap s n n doland r c lar taraf ndan kullan ld n belirten Secure Computing, telefonla kredi kart gibi bilgileri isteyen robot operatörlere dikkat edilmesi konusunda uyar - da bulundu. l Microsoft kullan c lar n güvenlik seviyesini art rmak için Microsoft Private Folder 1.0 yaz l m n duyurdu. Yaz l m istenilen bilgilerin kolayca flifrelenmesini sa l yor ve Windows XP Service Pack 2 ile çal flabiliyor. l Secure Computing güvenli inin güçlü oyuncular ndan ChipherTrust' 274 milyon dolara sat n almay planlad n aç klad. l U.S. Department of State Lenovo marka bilgisayarlar kullanmayaca n aç klad. IBM'in masaüstü ve dizüstü bilgisayar grubunu sat n alan Lenovo'nun kullan m n n yasaklanmas n n sebebi Lenovo Group Ltd'nin bir Çin flirketi olmas. l Microsoft güvenlik ürün portföyüne ForeFront ad - n verdi. ISA2006, Antigen ve Microsoft Client Protection gibi ürünleri bundan böyle ForeFont flemsiyesi alt nda görece iz. l Proxy Networks, Juniper'in Proxy Remote Control yaz l m grubunu sat n ald. Proxy Remote Control yaz l m grubu uzaktan yönetim ve ekran yakalama yapabiliyor. Juniper yeni ifl oda d fl nda oldu u için ürün grubunu satt n aç klarken sat fl anlaflmas n n finansal de eri gizli tutuldu. ANA SPONSORLARIMIZ Beyaz fiapka... bir e-gazete de ildir. Sadece bas l olarak yay nlan r ve seçkin okuyucular na gönderilir, nebula sayfalar okuyucular na aç kt r, marka ba ms zd r, KATILIMCI SPONSORLARIMIZ bilgiye yöneliktir, ücretsizdir, bilgi güvenli ine önem veren sponsorlar n n katk s yla okuyucular na ulafl r, üç ayda bir yay nlan r. Nebula Biliflim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. taraf ndan da t lan ücretsiz bir dergidir. Beyaz fiapka ya katk lar ndan dolay tüm sponsorlar m za ve yazarlar m za teflekkür ederiz. Yay nlanan yaz lar n tüm sorumlulu u yazarlar na aittir. Lütfen her konuda fikrinizi yaz n. beyaz sapka mtiyaz Sahibi: Sinan Y lmaz Sorumlu Müdür: Erkan fien Yönetim Yeri: fiehit Ahmet Sokak Mecidiyeköy fl Merkezi No:4 K:12 D:121 Mecidiyeköy - stanbul Yap m: Umar letiflim Hizmetleri Harman Sokak No: 31/ Florya - stanbul Tel: Bask : Ohan Matbaac l k Had mköy Yolu San1 Bul. 4 Böl. 9. Cad No:143 Çakmakl Büyükçekmece - stanbul Yay n Türü: Yayg n Süreli

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi Serhad MAKBULOĞLU MCSE/MCITP/MCT Serhad.makbuloglu@cozumpark.com Ajanda System Center Ürün Ailesine Genel Bakış SCOM

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Yine bir gün twitter.com/hack4career hesabından duyurulan hack edilmiş ve/veya zararlı yazılım barındıran web sitelerine göz atarken gün aşırı tespit edilen,

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Şubat ayında Gartner tarafından yayımlanan bir rapora göre dünya genelinde 2011 yılının 4. çeyreğinde satılan akıllı telefonların %50.9 unda Android işletim sisteminin,

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R Ç NDEK LER 1 WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R fi 1 Temel Bilgiler 1 R2 deki Yenilikler 2 R2 SP1 deki Yenilikler 4 Sürümler 5 Yönetimsel Araçlar 9 Sunucu Yöneticisi (Server Manager) 9 Windows PowerShell 10

Detaylı

Hakkımızda NBN BİLİŞİM HİZMETLERİ

Hakkımızda NBN BİLİŞİM HİZMETLERİ 1 2 Hakkımızda NBN 2015 yılında uzun yılların tecrübesini ses ve network çözümlerinde birleştiren ekip tarafından kurulan bir bilişim şirketidir. Kurulduğu günden bu yana sektörde birçok önemli kablolama,

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN Her Yerden Kolay Internet Eriflimi ve Çözümleri 5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN nternet Servisiniz Kontrolünüz Alt nda TRCwifiZone Nedir? TRCwifiZone; kablolu veya kablosuz internet

Detaylı

KİMLİK DOĞRULAMA AUTHENTİCATİON

KİMLİK DOĞRULAMA AUTHENTİCATİON KİMLİK DOĞRULAMA AUTHENTİCATİON Kimlik Doğrulama (Authentication), çok çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilmesi mümkün bir süreçtir ve bu süreç, doğrulama ihtiyacına ve kendisini tanıtacak taraf ile bunu

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009

Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009 İlk YılınınArdından Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı Tahsin TÜRKÖZ Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009 İçerik Amaç Kuruluş aşamasındaki çalışmalar Sunulan

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 EXCHANGE SERVER 1 Geçmiş Sürümler ve Geleceği 2 Exchange Server 2016 ile Gelen Yenilikler 4 İstemci Tarafındaki Yenilikler 5 Birlikte Çalışma Şekilleri 6 Mapi Over HTTP 7

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard ve Advanced Sürümler Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Sistem Gereksinimleri Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan ürünlerde

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

3-Hafta Genel Sayfa Yapısı. Semantik Web Nedir? SEO Nedir? Sayfa Başlığı (Title) Konu Başlıkları (Heading) Genel Sayfa Düzeni

3-Hafta Genel Sayfa Yapısı. Semantik Web Nedir? SEO Nedir? Sayfa Başlığı (Title) Konu Başlıkları (Heading) Genel Sayfa Düzeni 3-Hafta Genel Sayfa Yapısı Semantik Web Nedir? SEO Nedir? Sayfa Başlığı (Title) Konu Başlıkları (Heading) Genel Sayfa Düzeni Semantik Web Nedir? Önceki bölümde çok basit bir HTML sayfasının nasıl meydana

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Securing Your Journey to the Cloud.

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Securing Your Journey to the Cloud. Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Sistem Gereksinimleri Securing Your Journey to the Cloud p c Korumalı Bulut ws Ağ Güvenliği Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

htiyaç Duydu unuz Herfley

htiyaç Duydu unuz Herfley Daha Fazla Daha yi Daha Kolay Güvenlik Yeni Nesil Güvenlik Çözümleri ile htiyaç Duydu unuz Herfley Application Control Sosyal a lar, video paylafl m siteleri ve benzeri di er web uygulamalar ifl araçlar

Detaylı

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR?

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIR? İNTERNET İNTERNET NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan bilgisayar ağına yerel ağ denir. Birden fazla bilgisayarın veya yerel bilgisayarların bağlı olduğu ağların

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Yine bir gün twitter.com/hack4career hesabından duyurulan hack edilmiş ve/veya zararlı yazılım barındıran web sitelerine göz atarken gün aşırı tespit edilen,

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

Man In The Middle Attack Ve ARP Poisoning

Man In The Middle Attack Ve ARP Poisoning Man In The Middle Attack Ve ARP Poisoning ARP POSINING ARP Poisoning, ARP zehirleme anlamına gelmektedir. ARP protokolünün temel çalışmasındaki zaafiyetleri kullanarak gerçekleştirilir. ARP (Adress Resolution

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri. Kurumsal Şirket Tanıtımı

Güvenli İnternet Teknolojileri. Kurumsal Şirket Tanıtımı Güvenli İnternet Teknolojileri Kurumsal Şirket Tanıtımı - Hakkımızda - Vizyon & Misyon - Tarihçe INDEX - Faaliyetlerimiz - Marka - Hizmetlerimiz - Sistem Destek ve Uzmanlıklarımız - Kurumsal Danışmanlıklarımız

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama Pazarlama Karması Bakımından İnternet Özellikleri 1. Kişiye Özel Üretim: Müşterilerin kişisel istekleri

Detaylı

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr Ulusal Toplu Katalog www.toplukatalog.gov.tr Serkan ORCAN M.Uğur Yılmaz, Muhterem Yiğiter Derya Bozkurt, Ali Değirmenci TÜBİTAK ULAKBİM 03-Nisan-2009 Kütüphane Haftası - Ankara 3 Nisan 2009 a gelirken:

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

1.Mailbox Server Role:

1.Mailbox Server Role: Exchange Server 2007 Role bazlı mimarisi ile organizasyonda ki mail trafiğini sağlamak için farklı sunucular üzerine farklı işlevselliğin dağıtılması ile karşımıza çıkıyor.daha önceki Exchange Server 2003

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Service Pack 1 Sistem Gereksinimleri

Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Service Pack 1 Sistem Gereksinimleri Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Service Pack 1 Sistem Gereksinimleri Securing Your Journey to the Cloud p c Korumalı Bulut ws Ağ Güvenliği Trend Micro Incorporated bu belgede

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak Microsoft SQL Server?a uzaktaki bir bilgisayardan bağlanmak için tek yapmanız gereken, SQL Server Manager?da makinenin adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmek veya programdaki connection stringi değiştirmek

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti Vitel Manage Engine Opmanager Yönetici Özeti AĞ ve SUNUCU İZLEME YAZILIMI OpManager web-tabanlı, ağ ve sunucu sistemlerini, (routers,firewalls,servers,switches,printers) merkezi bir noktadan izleme ve

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

G R fi 1 Adobe AIR E BAfiLANGIÇ

G R fi 1 Adobe AIR E BAfiLANGIÇ +ADOBE AIR-icindekiler 5/10/09 10:25 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Bize Çekinmeden Yaz n 2 Kitaptaki Örneklerin Kullan m 3 DVD çerisindeki Örnekler 5 Flex Builder ile Arfliv Dosyalar

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi İnternet Pazarlama Eğitimleri Hazırlayan: Aytaç Mestçi, İnternet Pazarlama - Sosyal Medya Strateji Danışmanı Hazırlanma Tarihi: 22 Nisan 2010 Sunum No: S.010-12 * Bu

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

WebCTRL: Toplam flletim Özgürlü ünde Büyük Bir Ad m

WebCTRL: Toplam flletim Özgürlü ünde Büyük Bir Ad m WebCTRL: Toplam flletim Özgürlü ünde Büyük Bir Ad m Yirmibefl y ldan fazlad r, Automated Logic firmas, iflletme serbestli i, esneklik ve maliyet verimi sa layan yenilikçi bina kontrol çözümleri gelifltirmektedir.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı