YARGITAY 11. HUKUK DA RES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 11. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4592 K: 2006/4528 T: S GORTACININ TEMERRÜDÜ ZORUNLU MAL MESUL YET VE HT YAR MAL MESUL YET S GORTASI AYIRIMI Özet: Zorunlu mali mesuliyet sigortas nda, sigortac ya ihbar yap larak gerekli belgelerin ulaflt r lmas ndan itibaren sekiz günlük süre geçirildikten sonra sigortac n n temerrüdü oluflur. htiyari mali mesuliyet sigortas nda ise, tazminat ödenmesi konusunda sigortac ya ihbar yap lmas ile sigortac n n temerrüdü oluflur. Taraflar aras nda görülen davada Bak rköy Asliye 7. Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2002/ /370 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval -karfl davac vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Ata Durak taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, daval n n maliki ve sürücüsü bulundu u arac n çarpmas sonucu, müvekkili flirkete kasko sigortal arac n u rad hasar bedelinin sigorta ettirene ödendi ini ileri sürerek, dava d fl sigortac n n ödemesi düflüldükten sonra daval n n %25 kusur oran na isabet eden ( ) TL nin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte daval dan tahsilini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, davan n reddini savunmufl, karfl davada ise, müvekkiline ait arac n u rad hasar bedeli ile müvekkilce yap lan ( ) TL. tedavi giderinden de karfl arac n zorunlu ve ihtiyari sorumluluk sigortac s bulunan davac -karfl daval n n sorumlu oldu unu ileri sürerek, flimdilik ( ) TL nin olay tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davac -karfl daval dan tahsilini talep ve dava etmifltir. Mahkemece, toplanan kan tlar ve bilirkifli raporuna dayan larak, davac -karfl daval ya sigortal araç sürücüsünün %25 oran nda, daval -karfl davac n n %75 oran nda kusurlu bulundu u gerekçesiyle, as l davan n

2 278 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 kabulüne, karfl davan n k smen kabulü ile ( ) TL nin karfl dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davac -karfl daval dan tahsiline karar verilmifltir. Karar, daval -karfl davac vekili temyiz etmifltir. 1-Dava dosyas içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar n n gerekçesinde dayan lan delillerin tart fl l p, de erlendirilmesinde usul ve yasaya ayk r bir yön bulunmamas na göre ve Adli T p Kurumu bilirkifli ücretinin davac tarafça karfl lanm fl olmas na, davac sigortac taraf ndan keflide edileni tarihli rücu yaz s nda 15 günlük ödeme süresi tan nm fl olsa da ödeme tarihinden itibaren temerrüt faizi talep edilmifl bulunmas na, daval vekilince sunulan cevap ve karfl dava dilekçesindeki ifadelerden, daval tarafça ayr ca bir de takas-mahsup definde bulunuldu u sonucunun ç kar lmas n n mümkün bulunmamas na göre daval - karfl davac vekilinin afla daki bent kapsam d fl nda kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlar n n reddi gerekmifltir. 2-Ancak, Adli T p Kurumu Trafik htisas Dairesi'nce düzenlenen raporda, davac flirkete kasko sigortal arac n u rad hasar bedeli ( ) TL. olarak hesaplanm flken, kusur indiriminin ( ) TL. üzerinden yap lmas sonucu, davac lehine fazla hasar bedeline hükmedilmesi do ru olmam flt r. 3-Yine, daval taraf ndan, ayn zamanda karfl arac n ihtiyari ve zorunlu trafik sigortac s bulunan davac -karfl daval ya tarihinde keflide edilen ihtarname, tarihinde tebli edilmifltir say l KTK n n 99/1. maddesi uyar nca zorunlu trafik sigortac s n n kendisine tazminat ödenmesi için gerekli ihbar yap l p, belgelerin ibraz ndan itibaren 8 ifl günü içinde ödeme yapaca, di er bir de iflle sigortac yönünden ödeme yükümlülü ünün bu tarihte muaccel hale gelece i düzenlenmifltir. htiyari mali sorumluluk sigortac s n n sigorta bedelini ödeme borcunun ise TTK n n maddesi uyar nca, rizikonun gerçekleflti- inin sigortac ya ihbar borcunun do du u tarihte muaccel olaca düzenlenmifltir. Buna göre ihtiyari mali sorumluluk sigortas nda da, sigortac - ya tazminat ödemesi hakk nda yap lan ihbar, sigortac y temerrüt haline düflürecektir. Mahkemece, yukar da aç klanan ilkeler do rultusunda temerrüt tarihinin belirlenmesi gerekirken, daval -karfl davac yarar na hükmedilen mebla a, karfl dava tarihinden itibaren temerrüt faizi yürütülmesi de do ru olmam flt r. 4- Ayr ca mahkemece, daval -karfl davac n n ( ) TL. mebla l tedavi gideri talebi hakk nda, olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi dahi do ru görülmemifltir. 5-Yine, daval -karfl davac taraf ndan talep edilmifl olmas na ra men, daval -karfl davac taraf ndan yap lan tespit davas giderlerinin de yarg - lama giderleri aras nda hükme ba lanmam fl olmas dahi do ru görülmemifl ve bozmay gerektirmifltir.

3 Yarg tay Kararlar 279 SONUÇ: Yukar da (1) nolu bentte aç klanan nedenlerle, daval -karfl davac vekilinin sair temyiz itirazlar n n reddine. (2), (3), (4) ve (5) no'lu bentlerde aç klanan nedenlerle, karar n daval -karfl davac yarar na BO- ZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/3415 K: 2006/5510 T: HAKSIZ EYLEMDEN DO AN fi GÜCÜ KAYBINA L fik N MADD ZARAR HÜKÜM KURULURKEN VEKÂLET ÜCRET TAKD R ED LMES NDE ZLENECEK YÖNTEM Özet: Haks z eylem sonucunda yaralanan kiflinin meslekte kazanma gücüne iliflkin kayb iflini yapmas na engel olmasa bile o kiflinin ayn ifli meslektafllar na oranla daha fazla efor sarf ederek yapmak zorunda kalmas halinde zarar gerçekleflmifltir. Vekâlet ücreti hüküm tarihinde geçerli olan tarife hükümlerine göre belirlenmelidir. Davan n k smen kabul edilmesi halinde, ret edilen bölüm üzerinden daval vekili için vekâlet ücreti takdir edilmelidir. (*) Taraflar aras nda görülen davada Konya Asliye 3. Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 1998/ /1352 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi davac ve daval lar vekilleri taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkiline ait adreste tarihinde S taraf ndan tüp tak lmas s ras nda meydana gelen patlama nedeniyle müvekkilinin yaraland n, tüp da t c s S nin ise vefat etti ini, patlaman n sebebinin tak lan Gaz marka tüpün kusurlu imalat ve hatal monte edilmesinden kaynakland n, bu olaydan dolay müvekkilinin vücudunda sabit eser niteli inde izler kald n, müvekkilinin ö retmen oldu unu ve tatillerde ek ifl yapma imkan n bu olay nedeniyle yitirdi ini ve olaydan do- (*) Gönderen: Av. Ramazan EDEMEN

4 280 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 lay elem ve zt rap çekti ini ileri sürerek fazlaya ait haklar sakl kalmak kayd yla TL hasar bedeli, TL tedavi gideri ve TL mahrum kalman gelir ile müvekkilinin vücudunda sabit eser kalmas nedeniyle u ran lan zarara ve ileride u ran lacak zararlara karfl l k olmak üzere istenilen tazminat n ve fazlaya ait haklar - n n sakl tutulmas na ve çekilen elem ile zt raba karfl l k TL manevi tazminat olmak üzere toplam TL tazminat n olay tarihi olan tarihinden itibaren faizleriyle birlikte daval - lardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmifltir. Daval GAZ A.fi. vekili, müvekkili flirketin meydana gelen yang n olay nda bir kusuru bulunmad n, tüm kusurun tüpü de ifltiren eleman ile ev sahiplerinde oldu unu, ayr ca tüpü de ifltiren eleman n müvekkili flirketin eleman olmad n savunarak davan n reddini istemifltir. Daval Ö vekili, olay n meydana gelmesinde davac n n kusurlu bulundu unu, talep edilen tazminatlar n fahifl oldu unu savunarak davan n reddini istemifltir. Daval sigorta flirketi vekili, sorumluluklar n n teminat limiti ile s n rl bulundu unu ve manevi tazminat n teminat d fl nda kald n savunmufltur. Daval lar H ve F vekili, davan n reddini istemifltir. Mahkemece, iddia, savunma, bilirkifli taraf ndan düzenlenen tarihli rapor ve tüm dosya kapsam na göre davan n k smen kabulü ile, TL maddi tazminat n faiziyle birlikte daval lardan tahsiline, sigorta flirketinin poliçe limiti ve dava tarihinden itibaren iflleyecek faiziyle sorumlu olmas na, davac n n istemi do rultusunda eflyalar ve hastane masraflar yla ilgili taleplerin atiye b rak lmas na, davac n n maddi tazminata iliflkin fazlaya dair talebinin reddine, TL manevi tazminat n daval sigorta flirketi d fl nda kalan di er daval lardan olay tarihi olan tarihinden itibaren iflleyecek faiziyle birlikte tahsiline, manevi tazminat yönünden fazlaya ait istemin reddine karar verilmifltir: Karar, davac ve daval lar vekilleri temyiz etmifllerdir. 1- Dava dosyas içerisindeki bilgi ve belgelere,mahkeme karar n n gerekçesinde dayan lan delillerin tart fl l p, de erlendirilmesinde usul ve yasaya ayk r bir yön bulunmamas na göre, daval lar GAZ Afi, AÖ, H ve F vekillerinin tüm, davac AÇ vekilinin ise afla daki bent kapsam d fl nda kalan ve yerinde görülmeyen di er temyiz itirazlar n n reddine karar vermek gerekmifltir. 2- Dava, haks z eylem sonucu oluflan yaralanma nedeniyle u ran lan maddi ve manevi zararlar n tazmini istemine iliflkindir. Davac ya ait meskende meydana gelen tüp patlamas sonucu davac n n yaraland, ellerinde yan klar ve fonksiyon kayb olufltu u, bu nedenle meslekte kazanma gücünden kaybetti i anlafl lm flt r. Mahkemece, davac n n ö retmen

5 Yarg tay Kararlar 281 olup, ellerindeki yan klar n mesle ini yapmas na engel olmad, bu durumun maafl nda azalmaya da yol açmad, ekonomik gelece inin tehlikeye girmedi i gerekçesiyle ifl gücü kayb na dayal maddi tazminat isteminin reddine karar verilmifltir. BK n n 46. maddesinde, cismani bir zarara u rayan kimsenin tamamen veya k smen çal flmaya muktedir olamamas ndan ve ileride iktisaden maruz kalaca mahrumiyetten mütevellit zarar ve ziyan ile tüm masraflar isteyebilece i düzenlenmifltir. Davac n n haks z eylem sonucu yaralanmas na ba l olarak oluflan meslekte kazanma gücüne iliflkin kayb n n iflini yapmas na engel olmasa bile ayn ifli meslektafllar na oranla meydana gelen bu kay ptan dolay daha fazla efor sarf ederek yapmak zorunda kalmas halinde zarar gerçekleflmifltir. Bu itibarla, mahkemece davac n n çal flma gücünün azalmas ndan kaynaklanan zarar na yönelik isteminin yasal olmayan gerekçe ile reddine karar verilmesi do ru görülmemifl, karar n bu nedenle davac yarar - na bozulmas gerekmifltir. 3- Kabul flekline göre de; reddedilen k s m yönünden daval lar yarar na hüküm tarihi olan tarihinde yürürlükte bulunan tarihli Avukatl k Asgari Ücret Tarifesi'ne göre vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, tarihli Tarife hükümlerine göre vekalet ücreti tayini do ru görülmemifl, karar n bu nedenle de davac yarar na bozulmas gerekmifltir. 4- Daval Ak Sigorta A.fi. vekilinin temyiz itirazlar na gelince; daval sigorta flirketinin kazadan dolay meydana gelen zarardan kaynaklanan sorumlulu unun poliçede verilen teminat limiti ile s n rl olmas na ve poliçede manevi zarara yönelik bir teminat verilmedi inden daval sigorta flirketinin bu zarar kaleminden dolay sorumlu olmamas na göre de davac n n daval sigorta flirketinden poliçe limiti ile s n rl olarak talepte bulunmas gerekirken, dava dilekçesinde bu hususa yer verilmeden talep edilen tüm tazminat miktar n n sigorta flirketinden de tahsiline karar verilmesini istemesi nedeniyle, daval sigorta flirketi yönünden yap lan yarg lama sonucu reddedilen dava miktar nazara al narak vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, bu hususa ayk r olarak daval sigorta flirketi yarar na vekalet ücretine karar verilmesi do ru görülmemifl, karar n bu nedenle daval sigorta flirketi yarar na bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da (1) numaral bentte aç klanan nedenlerle davac vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n davac yarar na, (4) numaral bentte aç klanan nedenlerle daval sigorta flirketi vekilinin temyiz itiraz n n kabulü ile karar n an lan daval yarar na BOZULMASINA, afla- da yaz l bakiye YTL temyiz ilam harc n n temyiz eden daval lardan al nmas na, ödedikleri temyiz peflin harem istekleri halinde temyiz eden davac ve daval sigorta flirketine iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

6 282 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/7462 K: 2006/7363 T: GER YE DÖNÜK S GORTA POL ÇES PR M ÖDEMES N N ARAfiTIRILMASINDA ZLENECEK YÖNTEM (T.T.K. m. 1279, 1282, 1295) Özet: Sigorta poliçesinin geriye dönük olarak düzenlenip düzenlenmedi inin ve rizikonun gerçekleflmesinden önce gerçekten ödenip ödenmedi inin tespiti için acentenin defter ve kay tlar üzerinde uzman bilirkiflilerce inceleme yap lmas gerekir. Taraflar aras nda görülen davada Bak rköy Asliye 7. Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2003/ /81 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Deyifl Cesur taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkiline ait iflyerinin daval ya yang n rizikosuna karfl sigortaland n tarihinde ç kan yang n sonucu meydana gelen hasar n ödenmedi ini ileri sürerek, TL. hasar bedeli ile TL. iflyeri güvence bedelinin kaza tarihinden itibaren faizi ile tahsilini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, rizikonun meydana geldi i s rada davac ya ait iflyerinin sigortal olmad n, geriye dönük poliçe haz rlat ld n, yang n n kas tl ç kar ld n, talebin teminat d fl oldu unu savunarak davan n reddini istemifltir. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kan tlar ve tüm dosya kapsam na göre davac sigortal n n kasten yang n ç kard n n ve poliçenin, geriye dönük olarak haz rlat ld n n kan tlanamad gerekçesiyle davan n k smen kabulü ile TL'nin tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. 1- Dava dosyas içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar n n gerekçesinde dayan lan delillerin tart fl l p, de erlendirilmesinde usul ve yasaya ayk r bir yön bulunmamas na göre daval vekilinin afla daki bendin d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir.

7 Yarg tay Kararlar Ancak, dava, iflyeri sigorta poliçesine dayal maddi tazminat istemine iliflkin olup uyuflmazl k, poliçenin olay tarihinden sonra düzenlenip düzenlenmedi i ile yang n n kasten ç kar l p ç kar lmad noktas nda toplanmaktad r. TTK'n n maddesi hükmüne göre, riziko, kural olarak, sigorta sözleflmesinin vücut bulmas ve yine ayn Yasa'n n maddesi uyar nca, sigortac n n sorumlulu unun bafllamas ndan sonra oluflmas halinde sigorta teminat içerisinde kabul edilir. Sigortac n n sorumlulu unun bafllayabilmesi için ise TTK'n n 1282 ve maddeleri hükümleri uyar nca primin tamam n n veya ilk taksitinin ödenmifl olmas zorunludur. Davac taraf, primin ilk taksidini olaydan önce ödedi ini iddia etmifl ve bunu belgeleyen makbuz ibraz etmifl ise de, daval sigorta flirketi sigorta poliçesinin olaydan sonra geriye dönük olarak düzenlendi ini ileri sürmüfltür. Bilirkifli raporunda baz sigorta flirketlerinin kulland bilgisayar programlar nda acenteler taraf ndan teknik olarak sigorta poliçesinin geriye dönük yap labilece i tespit edilmekle birlikte somut olaya özgü inceleme yap lmam flt r. O halde mahkemece, poliçenin düzenlendi i acentenin defter ve kay tlar üzerinde içlerinde bilgisayar uzman n n da bulundu u bilirkifli kurulundan rapor al nmak suretiyle sigorta poliçesinin ne zaman düzenlendi i hususunun tespit ettirilerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken somut olay üzerinde bir inceleme yap lmaks z n genel bilgi ile yerinilen bilirkifli raporuna göre karar verilmesi do ru olmam fl, hükmün daval sigorta yarar na bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da (1) numaral bentte aç klanan nedenlerle daval vekilinin di er temyiz itirazlar n n reddine (2) numaral bentte aç klanan nedenlerle daval vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile hükmün daval yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harem iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

8 284 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4748 K: 2006/7341 T: BANKANIN SORUMLULU U HAF F KUSUR B LG SAYAR KORSANLI I Özet: Bir güven kurumu olarak faaliyet gösteren bankalar objektif özen yükümlülü- ünün yerine getirilmemesinden kaynaklanan hafif kusurlar ndan dahi sorumludurlar. Bu nedenle; banka müflterisinin hesab nda bulunan paran n, müflterinin haberi olmadan bilgisayar korsanl yoluyla baflka bir hesaba aktar lmas n n önlenmesi konusunda ek güvenlik tedbirleri almayan bankan n hafif kusurundan dahi sorumlu oldu u dikkate al narak, müflterisinin zarar n ödemek zorunda oldu u sonucuna var lmal d r. Ayr ca belirtmek gerekir ki, bankan n hafif kusurundan dahi sorumlu oldu u bu olayda müflterinin müterafik kusurundan söz edilemez. Taraflar aras nda görülen davada Kad köy Asliye 4. Ticaret Mahkemesi nce verilen tarih ve 2003/ /61 say l karar n Yarg tay ca incelenmesi duruflmal olarak daval vekili taraf ndan istenmifl olmakla, duruflma için belirlenen gününde davac avukat BA ile daval avukat HE gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildi- i anlafl ld ktan ve duruflmada haz r bulunan taraflar avukatlar dinlenildikten sonra, duruflmal ifllerin yo unlu u ve süre darl ndan ötürü iflin incelenerek karara ba lanmas ileriye b rak lm flt. Dava dosyas için Tetkik Hâkimi Yaflar Arslan taraf ndan düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkilinin daval banka nezdindeki hesab n n OA Adl kifli taraf ndan internet flifresi ele geçirilip kullan larak çekildi ini, elektronik bankac l k hizmetinde gereken güvenli i sa layamayan daval - n n sorumlu oldu unu ileri sürerek, ( ) TL nin faiziyle daval dan tahsilini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, kiflisel bilgisayar n n güvenli ini sa lamayan, sanal klavye kullanmayan, havale ifllemlerini s n rlayan parola kullan m n aktif hale getirmeyen davac n n flifrenin baflkalar nca ele geçirilmesinde kusurlu oldu unu, üçüncü kiflilerin müflterilerin kullan c kodu ve flifre bil-

9 Yarg tay Kararlar 285 gilerini banka sisteminden sa lamalar n n olanaks z oldu unu savunmufltur. Mahkemece, mübrez belgelere ve banka merkezinde yap lan bilirkifli incelemesi sonucuna dayan larak davac n n Suadiye ve Bostanc fiubelerindeki hesaplar ndan dava d fl kiflinin Konak- zmir fiubesindeki hesab - na (16) ayr ifllemle ( )TL nin internet flubesi arac l ile havale edildi i, 15 dakika içinde (16) ayr ifllemle para havalesi yap lmas n fark eden güvenlik sisteminin daval bankada bulunmad, iki gün sonra sisteme girmeye çal flan davac n n kullan c flifresinin de ifltirilmesi nedeniyle girememesine karfl n bankan n her hangi bir kilitleme yapmad, objektif özen yükümlülü ünü yerine getirmeyen daval bankan n hafif kusurlar ndan dahi sorumlu oldu u, davac n n flifresini koruma yükümlülü üne uygun davranmad ve müterafik kusurlu oldu u savunmas n n kan tlanamad gerekçesiyle davan n kabulüne karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. Dava dosyas içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar n n gerekçesinde dayan lan delillerin tart fl l p, de erlendirilmesinde usul ve yasaya ayk r bir yön bulunmamas na ve karar n dayand r ld tarihli uzman bilirkifliler kurulu raporunda yer alan saptamalardan, daval bankan n iki ayr flubesinde hesab bulunan davac n n taraflar aras ndaki bireysel internet flubesi sözleflmesi uyar nca daval n n internet flubesi nezdinde yapt ifllemlerde kulland kullan c ad ve flifresi nin bilgisayar na yerleflmifl casus programlarda baflkas nca elde edilerek davac hesaplar ndan ( ) TL nin çok k sa bir süre içerisinde (16) ayr ifllemle internet yolu ile davac n n haberi olmadan daval bankan n Konak fiubesi ne aktar lmas nda bu tür bilgisayar korsanl yöntemiyle ifllemler yap lmas n önleme yolunda ek güvenlik tedbirleri almayan ve olaydan sonra bu yola tevessül eden daval n n kusurlu ve sorumlu bulundu unun, davac n n sanal klavye kullanmas halinde dahi bunun yap lan bilgisayar korsanl n engellemeye teknik olarak yetmeyece inin anlafl lmas na, ifllemi yapan kifli hakk ndaki ceza soruflturmas sonucunun hafif kusurundan dahi sorumlu olan daval banka bak m ndan etkili görülmemesine göre, daval vekilinin temyiz itirazlar n n reddi gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle, daval vekilinin temyiz itirazlar n n reddi ile karar n ONANMASINA, takdir edilen 450,00 YTL duruflma vekillik ücretinin daval dan al narak davac ya verilmesine, afla da yaz l bakiye 815,94 YTL temyiz ilam harc n n temyiz edenden al nmas - na, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

10 286 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/7482 K: 2006/7419 T: BAfiKA MAHKEMEDE ALINAN B L RK fi RAPORU GÜÇLÜ DEL L N TEL Özet: Ayn olayla ilgili olarak baflka bir mahkemede yap lan bilirkifli incelemesindeki tespit ve de erlendirmeler, görülmekte olan davada güçlü bir delil olarak nitelendirilmeli ve çeliflkili hükümlerin önlenmesi bak m ndan her iki davadaki sonuçlar da tart flan, de erlendiren ve denetime aç k bilirkifli raporu al narak hüküm kurulmal d r. Taraflar aras nda görülen davada Bak rköy Asliye 5. Hukuk Mahkemesince verilen tarih ve 2003/ /520 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Salih Çelik taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac sigorta flirketi vekilinin, TTK n n maddesi hükmü uyar nca daval aleyhine aç lan rücu davas sonunda, mahkemece, davan n kabulüne dair verilen karar, daval vekili temyiz etmifltir. 1- Dava dosyas içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar n n gerekçesinde dayan lan delillerin tart fl l p, de erlendirilmesinde usul ve yasaya ayk r bir yön bulunmamas na göre daval vekilinin afla daki bendin kapsam d fl nda kalan sair temyiz itirazlar n n reddi gerekmifltir. 2- Dava, TTK n n maddesine dayal rücuan tazminat istemine iliflkindir. Daval vekili, müvekkilinin kusursuz oldu unu savunmufl olup mahkemece, gerekçeleri aç klanmadan ve kusur noktas nda bilirkifli incelemesi de yapt r lmadan, davan n kabulüne karar verilmifl olup, daval n n tam kusurlu kabul edildi i anlafl lmaktad r. Daval n n uzun süreli kirac olarak iflleteni oldu u arac n sürücüsü aleyhine de iflbu davadan önce davac n n taraflar ve konusu farkl, ancak ayn olaya iliflkin baflka bir yer mahkemesine açt hukuk davas nda, bu sürücü % 30 oran nda kusurlu bulunmufl olup, o karar iflbu dava s ras nda kesinleflmifltir. Bu durumda, mahkemece iflbu dava bak m ndan ayr ca uzman bilirkifli incelemesi yapt r lmas, o davada, kesinleflen kusur oranlar n n, ifl bu dava için güçlü delil niteli inde olaca n n gözetilmesi, çeliflkili hü-

11 Yarg tay Kararlar 287 kümlerin önlenmesi bak m ndan o davada kusur konusunda var lan sonuçlan da de erlendiren, tart flan ve denetime aç k bilirkifli raporu al nmas, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, kusur yönünden eksik incelemeye dayal olarak yaz l flekilde hüküm tesisi do ru olmam flt r. SONUÇ: Yukar da 1 numaral bentte aç klanan nedenlerle, daval vekilinin di er temyiz itirazlar n n reddine. 2 numaral bentte aç klanan nedenlerle, temyiz itirazlar n n kabulü ile hükmün daval yarar na BOZUL- MASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/5277 K: 2006/7897 T: ZORUNLU MAL MESUL YET S GORTASI S GORTACININ TEMERRÜDÜ ATIFET MEHL (2918 S.K.T.K. m. 98, 99/1) Özet: Kural olarak trafik sigortac s n n temerrüdü, kendisine tazminat ödenmesi için ihbar yap larak bu konuya iliflkin belgelerin de tesliminden itibaren sekiz gün sonra oluflur. Ancak, dava aç lmadan önce sigortac ya ihbar yap larak At fet Mehli verilmifl ise, bu sürenin dolmas ile temerrüt oluflur. Taraflar aras nda görülen davada Bak rköy Asliye 2. Hukuk Mahkemesi"nce verilen tarih ve 2001/ /535 say l karar n Yarg tay'ca duruflmal olarak incelenmesi daval Ak Sigorta A.fi. vekili ile daval Mfi vekili taraf ndan istenmifl olmakla, duruflma için belirlenen gününde davac avukat ND ile daval Mfi avukat Yfi gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildi i anlafl ld ktan ve duruflmada haz r bulunan taraflar avukatlar dinlenildikten sonra, duruflmal ifllerin yo unlu u ve süre darl ndan ötürü iflin incelenerek karara ba lanmas ileriye b rak lm flt. Dava dosyas için Tetkik Hakimi Dilek Çak ro lu taraf ndan düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm. belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, daval lar n malik ve trafik sigortac s olduklar araçlar n çarp flmas sonucu meydana gelen trafik kazas nda Avusturya Sosyal Sigortalar Kurumunun sigortal s RT nin a r flekilde yaraland n ileri

12 288 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 sürerek sigortal ya ödenen Avusturya fiilingi rehabilitasyon ücretinin olay günü olan tarihinden itibaren iflleyecek y ll k % 5 faiziyle birlikte, aynen tahsili mümkün olmazsa fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden TL karfl l n n daval lardan müfltereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemifltir. Daval Ak Sigorta A.fi. vekili, davac n n sigortal n n kusurunu ve yapt n ileri sürdü ü tedavi giderlerini ispat etmesi gerekti ini, müvekkilinin poliçe limiti olan TL ile s n rl sorumlu oldu unu savunmufltur. Daval Sigorta A.fi. vekili, yetki itiraz nda bulunarak davan n esastan da reddini istemifltir. Daval AÜ vekili, davan n reddini istemifl, di er daval davaya cevap ermemifltir. Davan n aç ld Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce yetki itiraz kabul edilerek dosya yetkisizlik karar yla yetkili Bak rköy Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmifl, Bak rköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce toplanan delillere ve benimsenen bilirkifli raporuna göre. dava dilekçesinde döviz olarak talepte bulunulmuflsa da davac ile daval lar aras nda BK'n n 83. maddesi anlam nda bir sözleflme olmad ndan davac n n TTK n n 1301 ve maddeleri gere ince TL rücu tazminat talep edebilece i gerekçesiyle davan n k smen kabulüne, (ödeme tarihlerine göre) bu mebla n TL'sine TL'sine tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmak ve daval sigorta flirketleri poliçe limitleriyle s n rl sorumlu olmak üzere daval lardan müteselsilen tahsiline karar verilmifltir. Karar daval Ak Sigorta A.fi. vekili ile daval Mfi vekili temyiz etmifltir. I- Dava dosyas içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar n n gerekçesinde dayan lan delillerin tart fl l p, de erlendirilmesinde usul ve yasaya ayk r bir yön bulunmamas na göre. daval Mfi vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlar n n reddiyle hükmün bu daval yönünden onanmas gerekmifltir. 2- Trafik sigortac s olan daval Ak Sigorta A.fi.nin temerrüdünü 2918 say l Yasa'n n 98 nci maddesine göre belirlemek gerekir say l Karayollar Trafik Kanunu'nun /1 nci maddesinde "sigortac n n, kendisine tazminat ödenmesi için gerekli ihbar yap l p, belgelerin ibraz ndan itibaren 8 ifl günü içinde ödeme yapaca " hükme ba lanm flt r. Di er bir deyiflle, daval sigortac yönünden sigorta bedelini ödeme yükümlülü ü ancak bu tarihte, böyle bir baflvuru olmad takdirde ise dava tarihinde muaccel hale gelmektedir. Dosya kapsam ndan, daval sigorta flirketine dava aç lmadan önce tarihinde baflvuruldu u, daval ya bu iadeli taahhütlü mektupla 20 gün at fet mehli verildi i anlafl lmaktad r. Mahkemece, daval sigorta flirketine dava aç lmadan önce bir baflvuru ol-

13 Yarg tay Kararlar 289 du undan bu ihtar n daval sigorta flirketine tebli tarihi tespit edilerek, ihtarda verilen süre de göz önüne al narak belirlenecek temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken, yaz l flekilde ödeme tarihlerinden itibaren faize hükmedilmesi do ru görülmemifltir. 3-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas Genel fiartlar n 12. maddesine göre. "Sigortac dava masraflar ile avukatl k ücretlerini ödemekle yükümlüdür. fiu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortac bu masraflar sigorta bedelinin tazminata oran dahilinde öder. Mahkemece an lan hüküm gözetilmeksizin, daval sigorta flirketinin yaz l oldu- u flekilde tüm masraf ve vekalet ücretinden sorumlulu u sonucunu do- uracak flekilde hüküm kurulmas da do ru görülmemifltir. SONUÇ: Yukar da 1 nolu bentte belirtilen nedenlerle daval Mfi vekilinin rüm temyiz itirazlar n n reddiyle hükmün bu daval yönünden onanmas na. 2 ve 3 nolu bentlerde aç klanan nedenlerle daval Ak Sigorta A.fi. vekilinin temyiz itirazlar n n kabulüyle hükmün bu daval yarar na BO- ZULMASINA, takdir edilen YTL duruflma vekillik ücretinin daval Mahmut fiahin'den al narak davac ya verilmesine, temyiz harc peflin al nd ndan daval Mfi den baflkaca harç al nmas na mahal olmad na, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz eden daval Ak Sigorta Afi ye iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

14 290 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/7645 K: 2006/8319 T: ZORUNLU MAL MESUL YET S GORTASI GEL R KAYBINDAN DO AN ZARAR (2918 S. K.T.K. m. 92) Özet: Gerek Karayollar Trafik Yasas n n 92. maddesinde ve gerekse poliçe genel flartlar nda aksine bir hüküm bulunmamas nedeniyle, trafik kazas sonucu u ran lan maddi zarar sebebiyle kiflinin iflinden ve gücünden kald süre içinde oluflan gelir kayb ndan zorunlu mali mesuliyet sigortac s sorumludur. Öte yandan, kiflinin yaralanmas nedeniyle u rad gelir kayb na iliflkin zarar hesaplan rken bu s rada elde etti i menfaatlerin u rad gelir kayb ndan indirilmesi gerekir. Taraflar aras nda görülen davada Bak rköy Asliye 9. Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2000/ /506 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi davac ve daval lar HZ, HK ve M Seyahat Ltd. fiti. vekilleri taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Mutlup nar fiengel taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkilinin daval lar n ilgilisi oldu u otobüste yolculuk etti i s rada meydana gelen kaza sonucu a r yaraland n, bu. yaralanma nedeniyle halen tedavi gördü ünü ve çal flma gücünden yoksun kald n;, ayr ca bu kazada müvekkilinin yan nda oturan kardefli RB'nin da hayat n kaybetti ini, müvekkilinin hem kendisinin yaralanmas nedeniyle duydu u ac, hem de kardeflinin ölümünden dolay yaflad üzüntü nedeniyle manevi zarara u rad n, kazada otobüs sürücüsü HZ nin tamamen kusurlu bulundu unu ileri sürerek ,000.-TL manevi tazminat ile maddi tazminat istemlerinin slah sonucu ,-TL tedavi gideri ile yaralanmas nedeniyle u ranan gelir kayb karfl l olan TL nin dava tarihinden itibaren iflleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmifltir.

15 Yarg tay Kararlar 291 Daval Sigorta Afi vekili, davac n n talep etti i kazanç kayb n n zorunlu mali sorumluluk sigortas n n sa lad teminat kapsam nda bulunmad n, davac n n tedavi giderlerine iliflkin yasal belgelerle birlikte müvekkili flirkete baflvurmas halinde poliçe limiti ve sigortal n n kusuru oran nda ödemenin yap laca n savunarak, fazlaya ait taleplerin reddini istemifltir. Di er daval lar vekili, müvekkillerinin kazada kusuru bulunmad m, davac n n taleplerinin haks z oldu unu savunarak davan n reddini istemifltir. Mahkemece iddia, savunma, bilirkifli raporlar ve tüm dosya kapsam na göre; tedavi giderlerine iliflkin istemin kabulü ile, TL alaca n faiziyle birlikte daval lardan tahsiline, gelir kayb na iliflkin istemin daval sigorta flirketi yönünden bu nitelikteki tazminatlar poliçe kapsam d fl nda oldu undan reddine, di er daval lar yönünden kabulüne manevi tazminat isteminin daval lar HZ. HK ve M Seyahat Ltd. fiti. yönünden kabulü ile TL manevi tazminat n an lan daval - lardan faiziyle birlikte tahsiline karar verilmifltir. Karar, davac ve daval lar HZ, HK ve M Seyahat Ltd. fiti. vekilleri temyiz etmifllerdir. 1- Dava dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar n n gerekçesinde dayan lan delillerin tart fl l p, de erlendirilmesinde usul ve yasaya ayk r bir yön bulunmamas na göre temyiz eden daval lar HZ, HKve M Seyahat Ltd.fiti.vekillerinin afla daki bent kapsam d fl nda kalan ve yerinde görülmeyen di er temyiz itirazlar n n reddine karar vermek gerekmifltir. 2- Dava. haks z eylemden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemlerine iliflkindir. Davac BB nin daval lar n ilgilisi oldu u araçta yolculuk y pt s rada meydana gelen kaza sonucu yaraland iyileflme süresinin 4.5 aya kadar uzayabilece i ve bu süre zarf nda mesle ini icra edemeyece i anlafl lm flt r. Davac n n yaralanmas nedeniyle u rad gelir kayb na iliflkin zarar belirlenirken bu s rada elde etti i menfaatlerin u rad gelir kayb ndan indirilmesi gerekmektedir. Davac BB nin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesine yönelik olarak düzenlenmifl tarihli tutanak içeri ine göre davac n n pazarda bulunan verini günlük 5 milyona kiraya verdi i tespit edilmekle, davac n n çal flamad süreçle elde etti i bu gelirin belirlenen gelir kayb ndan indirilerek gerçek zarar n n bulunmas ve hüküm alt na al nmas gerekirken, bu husus gözden kaç r larak belirlenen gelir kayb na karar verilmesi do ru görülmemifl, karar n bu nedenle temyiz eden daval lar yarar na bozulmas gerekmifltir. 3- Öte yandan, mahkemece davac n n yaralanmas nedeniyle ifl ve gücünden kalmas sonucu u rad maddi zarar n sigorta poliçesi kapsam d fl nda kald ndan bahisle bu yöndeki istemden daval sigorta flirke-

16 292 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 ti sorumlu tutulmam flt r. Ancak, zorunlu mali sorumluluk poliçesi ile sigortal arac n neden oldu u kaza sonucu üçüncü kiflilerin arac nda meydana gelen hasardan dolay arac n çal flt r lmamas ndan kaynaklanan zarar an lan poliçe teminat n n d fl nda kalmas na ra men cismani zarar nedeniyle kiflinin ifl ve güçten kalmas sonucu u ran lan maddi zararlar n teminat d fl nda kald na dair ne KTK 92. maddesinde, ne de poliçe genel flartlar nda bir hüküm bulunmamas na göre, davac n n yaralanmas sonucu ifl ve güçten kald süre içinde oluflan gelir kayb ndan daval sigorta flirketinin de zorunlu mali sorumluluk poliçesi uyar nca sorumlu tutulmas gerekirken, yaz l flekilde bu kalem tazminat isteminin sigortac aç s ndan reddine kurar verilmesi do ru görülmemifl, davac ve temyiz eden daval lar vekillerinin bu yöne iliflkin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n bu yönden an lan temyiz eden taraflar yarar na bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da (1) numaral bentte aç klanan nedenlerle temyiz eden daval lar vekillerinin di er temyiz itirazlar n n REDD NE; di er bentler uyar nca davac ve temyiz eden daval lar vekillerinin temyiz itirazlar - n n kabulü ile (2) numaral bentte aç klanan nedenlerle karar n temyiz eden daval lar yarar na. (3) numaral bentte aç klanan nedenlerle ise karar n davac ve temyiz eden daval lar yarar na BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peflin harc n istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/8347 K: 2006/9258 T: DAVADA VEKALET D LEKÇE YAZMA ÜCRET VEKÂLET ÜCRET N N BEL RLENMES NDE YÖNTEM Özet: Dosyaya vekâletname ibraz ederek dilekçe sunan vekile, dilekçe yazma ücreti de il, ücret tarifesinde davada vekâlete göre belirlenen vekâlet ücreti takdir edilmelidir. Taraflar aras nda görülen davada Ceyhan Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2003/ /96 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Muktedir Lale taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine

17 Yarg tay Kararlar 293 dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkillerinin miras b rakan CA n n kulland araçla daval n n trafik sigortac s oldu u arac n çarp flmas sonucu C nin öldü ünü, araçta da maddi hasar meydana geldi ini ileri sürerek, toplam TL.n n temerrüt faizi ile daval dan tahsilini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, davan n reddini savunmufltur. Mahkemece, toplanan kan tlar do rultusunda, daval n n sorumlulu- unun kan tlanamad gerekçesiyle, davan n reddine karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. Mahkemece, davan n reddi sonras nda, daval taraf yarar na dilekçe yaz m ücreti olan 100-YTL ye karar verilmifltir. Oysa, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatl k Asgari Ücret Tarifesi'nin 5. maddesinde, hangi aflamada olursa olsun dava ve icra takibini kabul eden avukat n Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamam na hak kazanaca belirtilmifl olup, Tarife'nin 12. maddesi uyar nca da konusu para olan veya para ile de erlendirilebilen hukuki yard mlarda avukatl k ücretinin Tarife'nin üçüncü k sm na göre belirlenece i, ancak belirlenecek bu ücretin, maddede yaz l istisnalar d fl nda, Tarife'nin ikinci k sm n n ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamayaca n n düzenlenmifl olmas karfl s nda, daval taraf yarar na Tarife'nin an lan hükümlerine ayk r flekilde vekalet ücreti olarak dilekçe yaz m ücreti tayin edilmesi do ru görülmeyip, karar n bu nedenle daval yarar na bozulmas gerekirse de, yap lan yanl fll n giderilmesi yeniden yarg lama yap lmas n gerektirmedi- inden daval yarar na Tarife hükümleri dikkate al narak vekalet ücreti tayin edilmek suretiyle hükmün HUMK'un 438/7. maddesi uyar nca daval yarar na düzeltilerek onanmas na karar vermek gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle, daval vekilinin temyiz itiraz n n kabulü ile (HÜKÜM) f kras n n 4 numaral bendi olan " Avukatl k Ücret Tarifesinin 1. k s m 1. bölüm 4. bendi gere i 100-YTL. dilekçe yaz lmas ücretinin davac lardan müteselsilen al narak daval ya verilmesine" cümlesinin hüküm f kras ndan tamamen ç kar larak yerine " Reddedilen davaya konu miktar için davada kendisini vekil ile temsil ettiren daval taraf yarar na Avukatl k Asgari Ücret Tarifesi uyar nca belirlenen TL.(706,25-YTL) nispi vekalet ücretinin davac lardan al narak daval ya verilmesine" cümlesinin eklenmesine, karar n düzeltilmifl bu hali ile ONANMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

18 294 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/9839 K: 2006/10329 T: SAHTE KRED KARTIYLA SATIfiTAN DO AN ZARARDA SORUMLULUK SORUMLULU UN SAPTANMASI KARfiILIKLI KUSUR DURUMU Özet: Sahte kredi kart yla gerçeklefltirilen sat fl nedeniyle oluflan zarara iliflkin sorumluluk belirlenirken; bankan n üyesi olan iflyerinin imza ve kimlik kontrolü yap lmas konusunda gerekli özeni gösterip göstermedi- i; bankan n teknik bir tak m önlemler almas n n mümkün olup olmad araflt r larak karfl l kl kusur durumu saptanmal d r. Taraflar aras nda görülen davada Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesi nce verilen tarih ve 2003/ /650 say l karar n Yarg tay ca incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hâkimi. A. taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, as l ve birleflen davada, taraflar aras nda imzalanan üye iflyeri sözleflmesi uyar nca müvekkili iflyerine POS makinesi ba land n, ifl yerinde yap lan TL lik al fl veriflte müflteri taraf ndan verilen kredi kart na daval bankan n onay vermesine ra men sat fl bedelinin ödenmedi ini, çekilen ihtara ra men kullan lan kredi kart n n sahte oldu u gerekçesiyle ödeme yap lmayaca n n bildirildi ini, oysa yap lan ifllemde müvekkilinin kusurunun olmad n ileri sürerek toplam TL nin temerrüt faizi ile birlikte daval dan tahsilini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, davaya konu kredi kart n n yurtd fl bir bankaya ait kopyalanm fl kredi kart oldu unu, bu nedenle davac ya ödeme yap lmad n, Kredi Kart Üye flyeri sözleflmesinin 11. maddesine göre müvekkil bankan n sorumlulu unun olmad n, davac n n sözleflme gere i kendisinden beklenen sorumlulu u göstermedi ini, davac n n kusurlu oldu unu, savunarak, davan n reddini istemifltir. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kan tlar ve al nan bilirkifli raporuna göre; sat fl iflleminin daval bankan n POS cihaz ndan geçirilerek ve onay al nmak suretiyle gerçeklefltirildi i, yap lan sat fl iflleminin davac n n yevmiye defterinde kay tl oldu unu, sahte kredi kart kullan m nda

19 Yarg tay Kararlar 295 davac n n kusurunun bulunmad gerekçesiyle davan n kabulüne karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. Dava, üye iflyeri sözleflmesinden kaynaklanan alacak istemine iliflkindir. Uyuflmazl k, üye iflyeri sözleflmesi gere i POS makinesi ba lanan iflyerinin, kredi kart n n sahte olup olmad n tespit etmesinin mümkün olup olmad ve davaya konu al fl verifl nedeniyle provizyon verildi ine göre, daval bankan n kusurlu olup olmad noktalar nda toplanm flt r. Taraflar aras ndaki sözleflmenin 11. maddesinde 3. kiflilerin ihmal veya suistimali nedeniyle bankan n yapaca ödemelerden üye iflyerinin sorumlu oldu unun öngörüldü ü ve üye iflyeri taraf ndan imza ve kimlik kontrolü yap lmas gerekti ine iliflkin sözleflme hükmünün ihlal edildi i savunulmufl ise de; mahkemece bu hususlar üzerinde durulmaks z n, eksik inceleme ile hüküm kurulmas do ru olmam flt r. Öte yandan, mahkemece uluslar aras kredi kart uygulamas n n ulaflt aflama itibariyle, daval bankan n sahte kredi kartlar na POS cihaz n n onay vermesini engelleyici teknik bir tak m önlemler almas n n mümkün olup olmad, di er anlat mla daval bankan n müteraf k kurumun bulunup bulunmad üzerinde de durulmal d r. Bu durumda, mahkemece, bu aç klamalar çerçevesinde, iddia ve savunman n üzerinde yeterince durulmas, sahte kredi kartlar yla sat fl iflleminin nas l gerçeklefltirildi i veya gerçeklefltirilmifl olabilece i, bu özellikteki kredi kartlar na POS cihaz n n onay vermesini engelleyici teknik bir tak m önlemler al nmas n n mümkün olup olmad, taraflar n kusurlar n n bulunup bulunmad, sözleflmenin hangi hükümlerini, hangi taraf n somut olayda nas l ihlal etti i hususlar nda, aralar nda bankac l k ve kredi kartlar konusunda ve POS makinesinin teknik yönünden iflleyifli alan nda uzman olan bilirkifli kurulu vas tas yla yeniden inceleme yapt r l p, taraflar n kusur oranlar n n saptanmas ve denetime elveriflli bilirkifli raporu al nmas, sözleflme hükümleri de dikkate al narak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayal hüküm kurulmas do ru görülmemifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle, daval vekilinin temyiz isteminin kabulü ile karar n davac yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/8955 K: 2004/3556 T: 5.4.2004 UZAMIfi CEZA ZAMANAfiIMI S GORTACININ SORUMLULU U* (2918 S KTK m. 109) Özet: Trafik Yasas n n 109. maddesine dayan

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11732 K: 2005/10673 T: 08.11.2005 DAVADA HUSUMET MADD HATA TEMS LC DE YANILMA* Özet: Maddi hata olarak de erlendirilebilmesi mümkün bir sözcük

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 378 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002 ÖZEL S GORTA HUKUKU ZORUNLU TRAF K S GORTASI MAL K OLMAYAN

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3278 K: 2004/12563 T: 20.12.2004 TAfiIYICININ SORUMLULU UNUN SINIRI GASP NEDEN YLE ZAY OLAN EfiYA (TTK. m. 781/1) YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Tafl y c kendi

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4543 K: 2006/4244 T: 18.04.2006 ZAMANAfiIMI DEF SAVUNMANIN GEN filet LMES T RAZININ YAPILMA ZAMANI (TTK m. 1301) Özet: Daval taraf n zamanafl m def ine karfl, kendisine

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/5772 K: 2005/5610 T: 30.05.2005 TAfiIYANIN GEC KMEDEN DO AN SORUMLULU U ZARAR KOfiULU CMR KURALLARI (TTK m. 780) Özet: CMR Konvansiyonu kurallar na göre; gecikmenin zarara

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2308 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2006/3657 K: 2007/6808 T: 03.05.2007 S GORTA HUKUKU KASKO S GORTASI TAM HASAR filem PERT OLAN

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2000/9328 K: 2005/9264 T: 24.11.2000 F NANSAL K RACI DAVADA HUSUMET KANUN REH N HAKKI Özet: Gemi üzerine uygulanan ihtiyati tedbirin kald r lmas için dosyaya teminat mektubu

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI Ceza Dairesi Kararlar 1709 TC YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES E: 2006/8061 K: 2007/6413 T: 08.10.2007 RESM EVRAKTA SAHTEC L K HAK YOKSUNLU U LEHE HÜKÜM Özet: Yap lan

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/22521 K: 2003/26613 T: 29.12.2003 TAfiINMAZ HUKUKU ECR M S L ÖDENMES N ÇEREN LAMIN NFAZI KES NLEfiME KOfiULU Özet:

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: 18.04.2005 fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13591 K: 2007/452 T: 21.01.2007 AD ORTAKLIK FES H VE TASF YE ARASINDAK AYIRIM TASF YEDE ZLENECEK YÖNTEM TASF YEDE MAHKEMEN N filev (BK m. 539)

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2003/10819 K: 2004/346 T: 20.01.2004 AD KEFALET AD KEF L N SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (BK m. 486) Özet: Adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi

Detaylı

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI Sigortacıya, gerekli belgelerle başvurulmuş olup da, sekiz gün içinde ödeme yapılmamışsa, temerrüt gerçekleşeceğinden, faiz başlangıcı temerrüt tarihi olacaktır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2004/12861 K: 2004/13674 T: 9.12.2004 PAYDAfiLARIN HAKLARI ECR M S L KÖTÜN YETL Z LYET ZARARIN TÜMÜNDEN SORUMLULUK (TMK m. 2, 693, 993, 995) Özet:

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T.12.02.2004 E.2003/6318 K.2004/1185 BAKICI GİDERLERİ TEDAVİ GİDERLERİ KAPSAMINDADIR

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T.12.02.2004 E.2003/6318 K.2004/1185 BAKICI GİDERLERİ TEDAVİ GİDERLERİ KAPSAMINDADIR YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T.12.02.2004 E.2003/6318 K.2004/1185 BAKICI GİDERLERİ TEDAVİ GİDERLERİ KAPSAMINDADIR ÖZET: Bakıcı giderleri de tedavi giderleri kapsamındadır. Limitler dahilinde davalı trafik

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2005/9-753 KARAR NO: 2005/12 KARAR TAR H : 02.02.2005 KARAR ÖZET : Türk Tabipler Birli i taraf ndan

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES

YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/7007 K: 2005/552 T: 31.1.2005 ARAÇ K RALAMASI HAKSIZ EYLEM K RALAMA fi RKET N N SORUMLULU U* (2918 SK m. 3, 85/1) Özet: Dört günlü üne kiralanm

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü )

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü ) B i l i r k i ş i R a p o r u Ç o r l u H u k u k M a h k e m e s i H a k i m l i ğ i n e Dosya No : esas Davacılar : 1) E ( Kazalı ) 2) Y ( Kazalının babası ) 3) Ay ( Kazalının Annesi ) Davalılar : 1)

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

YARGITAY 10. HUKUK DA RES

YARGITAY 10. HUKUK DA RES YARGITAY 10. HUKUK DA RES 2738 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 10. HUKUK DA RES E: 2005/10659 K: 2005/13867 T: 26.12.2005 fi HUKUKU ÖLEN S GORTALININ AYLIKLARININ BANKA KARTIYLA

Detaylı

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE A HM KARARLARI AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE TÜRK YE YE KARfiI TÜKET C B L NC N GEL fit RME DERNE DAVASI Dilekçe No: 38891/03 KARAR Strazburg 27 fiubat 2007 Türkiye ye karfl Tüketici Bilincini

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı