Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ekonomik ilişkilerin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ekonomik ilişkilerin"

Transkript

1 TÜRKİYE _ÜZERİNE İKİ SOVYET KİTABI Yalçın KÜÇÜK(*) Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve gelişen ilişkilerin kaçınılmaz hale getirdiği kapsamlı yakınlaşma Türkiye'de hükümetlerin niteliklerini aşan bir olgu durumuna geldi. Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında ekono mik ilişkileri artırmak ve bu artırmanın zorunlu parçası olan «iyi komşuluk» Türkiye'de, nerede ise, «partiler üstü» bir-- boyut ka- -- zandı. Bu durumun yeni değerlendirmelere yol açması kaçinılmaz. Kaç!mlmaz olan şu: Türk - Soryet Dostluğunu, Kemalizm ile ve Kemalizmin «hasıı siyasal örgütü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümet. etmesi ile sınırlayan görüşleriri ve bu arada tarihin ye niden değerlendirilmesi gerekiyor. Önce bu noktanın açılması gerekiyor. Ai-tık Kemalizm'in f{erçekten soğukkanlı ve bilimsel olarak değerlendirilmesi zamanı geçiyor. Türkiye'de Kemalist İktidatı, Cumhuriyet Halk Partisi' nin veya kısa dönemlerde Silahlı KuV-vetlerin hükümet dönemlariyle sımrlı tutmak akıl almaz karışıklıklara_ yol açabilir, Çok ciddi olarak ortaya bugünkü Ba~bakan Bülent. _Ecevit'in mi, yoksa dünkü Başbakan Süleyman Demirel'in mi, daha çok <<kemalist» olduğu sorusunu getirebilir. Bu soru ciddi bir sorudur ve ce- (*) Doçent Dr. Maliye Fakültesi. Öğretim Üyesi 153_

2 vabı ilk bakışta sanıldığı. gibi tart-ışmasız verilemez. Çok ciddi tartışma gerektirir.. (Yazı 1979 yılı sonunda yazıldı.). Tartışmaya ışık tutabilecek bir nokta var: Bugünkü Başba"' kan Bülent Ecevit, kendisine başbakanlığı açan «ortanın solu» açılırnma Kemalizmi ve aynı anlama gelmek üzere Atatürkçülüğü, eleştirerek başladı. Lideri olduğu partinin kimliği hatırlanir- -sa, bu eleştirinin çok ciddi olduğunu kabul etmek gerekir, Ancak aynı Bülent Ecevit, hükümete adımını atarken ve hükümet başkam olduktan -sonra Kemalizm'in ve aynı anlama gelmek üzere Atatürkçülük'ün çok yürekli savunucusu oldu. Bunun, bir bilim adamımn bakış açısı içinde, çok çarpıcı bir gelişme olduğunda şüphe yok. Bu çarpıcı gelişmeden çıkanlacak bir çarpıcı sonuç var: Türkiye'de Kemalizm, iktidann ve iktidarıann dünya görüşüdür. Bilimsel bakışın durağı olmuyor. Bir sonuç, derhal, bir başlangıç oluyor. Tıpkı bir çözümün, derhal, bir soruna dönüşm~i gibi. Kemalizm'in sürekli olarakiktidarda olması, fakat. ay!ıı zamanda iktidar partilerinin değişebilmesi Kemalizm'in partisinin tarumlanması sorunu ortaya çıkanyor. Burada ise Cumhuriyet HalK Partisi'ne Kemalizm'in «has» partisi demek uygun duşü"' yor. (*) Böyle bir deyim, Cumhuriyet Halk Partisi dışmda uzun-. ca süre hükümet etmiş olan Demokrat Parti ile Adalet Partisi~ nin Kemalizm karşısmd~ konumlanmn belirlenmesine yardımci oluyor. Bu açıklık, Türk-Sovyet 1lişkilerinin- tarihine bakışta önemli bir yeniliğe gebe görünüyor. Kemalist iktidann Cumhuriyet Halk Partiisi'nin dışına taşınlması, TürkiY,e'nin dış politikasımn ve Türk-Sovyetler Birliği ilişkilerinin dönemlere aynlması, ya da tek nik deyimi ile «tarihin peryodizasyonu», konusunda çok büyük kolaylıklar taşıyor. Hem ileriye dönük ve_ hem de geriye. Bu kolaylıklar şöyle özetlenebiliyor: Türkiyı;:'nin ekonomi tarihinde, dış politika tarihinde ve de iç politika çözümlemelerinde 1950 yılına, İsa'nın doğumuiıa veya Muhammed'in hicretine benzer bir anlam verme çabalan gerçekten tarihe karışıyor. Daha doğrusu tarihe kan ması gerekiyor;... -ı ı ı j (*) Burada «hasıı k~limesini günlük anlaımda değil, Anglo-Sa:kson ilktisatçılarm pek sevdikleri İngilizce «properıı anlamında Jrullanıyo~. 154

3 T J üstelik açıklık da yerinde durmuyor. Aydınlığın yerinde dur maması gibi. Aydınlık gittikçe q_üyüyor. Bu açıdan bakıldığında aydınlığa karşı olanların, nederi" aydınlığın zerresine de karşı ol-. dukları daha çok açıklık kazamyor. Ve de-vam ediyor: Eğer 'rürkiye-sovyetler Birliği ili kilerrinin iyileştirilmesi Kemalizm'in «hasıı partisi ile sınırlı değilse Kemalizm'in kendisi ile de sımrlı olmamalıdır. Ve devam ediyor: Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileriniiı iyileştirilmesi Kemalizm ile sımrlı değilse Mustafa F.:emal'in yaşamı ile de sımrlı olmamalıdır. Bunu tersiri.den de söylemek ~ümkün: Elde edilen bu açklıkla birlikte Türkiye - Sovyetler Birliği ilişkilerinin kötüleşmesinin tohumlarını Mustafa Kemal'in sağlığında ve iktidar yıllarında da aramak gerekir. Şimdilik burada durmak gerekli. Aydınlık iyidir ama göz kamaştıracak boyutlara ulaşırsa görmeyi önler. (*) Bu, özellikle bugünün Türkiyesi için doğru. Bugünün Türkiyesi'nde yer yer sağlanmış aydınlıkların karanllğp. ct.'önüştürüldüğü görüij.üyıor. Bu yüzden.de burada durmak gerekiyor. Fakat başka yerde durulmuyor. Gelişen Türkiye - Sovyetleı Birliği ilişkilerinin verimli ortamında Sovyet bilim adamları, iki ülke ilişkilerinin taribine ye:hiden bakıyor. Bu yeniden bakış ürünlerini kitap olarak veriyor.. Sovyetler Birliği'nin Türkiye uzmanı bilim adamları son iki yıl içinde iki «Türkiye Kitabın yayınladılar yılı içinde yayınlananın adı şöyle: Çağdaş Türkiye'de Politika ve Ekonomi yılı içinde yayınlanan ise Problemi İstorii Turtsii adım taşiyor. Çok İlginç ve çok zamanlı bir «Türkiye Değerlendirmesi Kitabın başlığı oluyor: Tij:rkiye Tarihi Sorunları yılında Sovyetler Birliği'nde Türkiye uzmanları çalışmalarım Türkiye Tarihi Sorunlari 'adı altında topluyorlar. Zamanlı bir toplama olduğunda kuşku yok. Her ikisi de «Akademiya Naukıı damgasım taşıyor. Her ikisi de Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi yayını oluyor. Bu nokta üzerinde de durmak gerekiyor. Kısaca şöyle: Türkiye, yıllarımn görkemli arayış döneminden sonra 1970 yıllarımn «papağarılaşma» dönemine girdi. Düşünmeyi ve araştırınayı başka- (*) Burada kısaca açıkladığım görüşlerin Milli Demokratik Devrim Tarih Tezi'ni yıkıcı bir etkiye sahip.olduğu düşünüyorum. İşin bu yanını ve geliştirilıiıesini şu sırada yayma hazırladığını bir kitaba bırakıyorum. (Türkiye Üzerine Tezler. Cnt 2) 155

4 lanna bırakıp, bir işaret üzerine, daha önce öğretilmiş bir avuç kısa cümleyle cırlak cırlak bağırma dönemi yaşandı. Bu dönem şimdi geride kalıyor. Bazı kalıntıları ise hala varlığını sürdürüyor. Varlığını sürdüren kalıntılardan birisi «Akademiya Nauk» yayınlarıyla ilgili. Türkiye'de «Akademiya Nauk» işaretini TSE damgası yerine koyma eğilimi belirdi,. Sovyetler Birliği'nde yayınlanan kitapların önemli bir bölümü <<Akademiy.a Nauk» tiaraf;mdan çıkarilıyor. Ancak «Akademiya Nauk» tarafıiı.dan çıkanlmayan kitaplar da var. Bt~na bakıp da «Akademiya Nauk» i aretini taşıyan kitapların Sovyetler Birliği içinde yayınlanan diğer çalışmalara göre ve kategorik olarak, daha biijnisel olduğunu söylemek mümkün değil. Kesinlikle müm- kün değil. Ayrıca. «Akademi ya Naukıı tarafından yayınla11-an her kitabın bilimser değerinin çok yüksek olduğunu düşünmek için de neden yok. Örneğin yine «Akademiya Naukıı tarafından yayınlanmış olan ve Türkçeye de çevrilen bir <<Türkiye Kitabın, 1961 yılında kurulan Türkiye İ~çi Partisi'nin sonra kapandığinı ve 1962 yılında yeniden kurulduğunu yazdı. Böylesine apaçık maddi hatalarla birlikte yayınlandı. ' Bu işin bir yaın. Bir diğer yaın daha var. Gerek «Akademiya Naukıı tarafından yayınlanan ve Türkçeye çevrilen «T'q.rkiye Ki tabııı ve gerekse burada sözü edilen diğer ikisi, Rusçada «Sbornik Stateyıı de.nilen türeten yayınlar. Buna Türkçede «Makale-. ler Kitabııı demek mümkün. Çeşitli kimseler tarafından yazılmış ve birer bilimsel makale uzunluğundaki çalışmalann toplanmasından meydana geliyor. Bu yüzden çokçası -«Akademiya 'Nauk» başlığı altında bir bütün sayılan bu tür kitapların çeşitli-bölümlerinin bilimsel değerleri de değişiklik gösteriyor. Yazanmn bilimsel yetkinliğine göre, bazı bölümlerin bilimsel değeri yüksk olurken, diğer bölümler ayın bilimsel başanya ula amayabiliyor.. Buraya kadarı pek o kadar önemli sayılmaya bilir., Gerçe~ten de öyle. Fakat daha önemli sayılabilecek bir- nokta var:. «Akademiya Naukıı tara_fından yayınlanan ayın «Sbornik Stzteyıı içinde birbiriyle, az veya çok, çeiişen görüşlere de rastlamak mümkün. Çelişen görüş-ler, «Sbornik Stateyıı -içindeki bölümlerin farklı bilim adamları tarafından ve farklı bakış açılanyla yazılmış olmasından ileri.geliyor. 156

5 Bu söylenenlere bir örnek bulmak gerekiyor. Burada sözü eçlilen iki çalışmadan bulunabilecek örneklerin fazla pratik değeri oınlayacak;. ÇÜnkü bu iki kitabın Rusça olması ve bu dili bilen sos-. yal bilimcilerin bir elin beş parmağını geçnu~mesi nedeniyle verilen örneği denetiemek pek zor olur. Bu yüzden örneği, Türkçeye çevrilmiş olan «Akademiya NaulD> kitabından vermek zorunlu oluyor. Burada bu yapılacak. Fakat bu yapılmadan şu spylenmfrli: Çeviri yapmak için bir dili bilmek yetmez. Buna ek ve ikinci olarak _Türkçeyi de bilmek gerek. Üçüncü olarak da çeviris.i konusunu bilmek gerek. Bu yüzden 1968 yılında b~sılan ve tam adı <<Enson Türkiye Tarihin olan <<Noveyşaya İstoria Turtsili> adlı kitabın çevirisi, bir çeviride bulunması gerekli ikinci ve üçüncü koşullar eksik olduğu için, pekyetersiz kalıyor. Bu kitabın bir bölümünde şu görüşlere y~r veriliyor: <<CHP ile savaşımda Terakkiperyerler Kürt şeyhlerini desteklediler ve 1925 yılındaki Şeyh Said isyanına yakınlık gösterdiler:. Daha sonra İstiklal Mahkemesi'nin de göste.~diği gibi, TCP'nin bazı yöneticl.-. leri, şeyhlerle sıkı ilişki kurmuşlar, onlara Kemalistlerle s.avaşta maddi ve manevi ya~dımda bulunmuşlardı:>> (1) «Akademiya Naukn tarafından yayınlanan kitap burada Kemalizm'in tarih görüşünü tekrarlıyor. Devam ediyor:» 1925 tarihl.i: Taktir-i Sükun hükümet aleyhtarı örgütlerle şavaşım için hükümete geniş haklar-verdi. Yasamn ~i yıl olarak saptanan yürürlük süresi, daha so~a iki yıl daha uzatıldı. Bu yasa uyarınca hükümet, TCP'nin faaliyetini yasakladı ve hemen hemen tüm muhalif basın organıarım. kapattı Mart'ında yeniden kurulan sul).l'sız hak ve yetkilerle donatılan İstiklaJ Mahkenieleri, klerikal - gerlci grupların.ve örgütlerin dağıtılmasında etkin rol oynadılar.n <2) Takrir-i Sükun düzeni ve İstiklal Mahkemeleri için oldukça c<oiunilui> sayılabilecek bir yakla ım görülüyor. Alıntıda geçen <<TCP», Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kelime! erinin baş harfleri oluyor. Aslında Türkiye tarihinde böyle bir parti yok. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası var. Çevirme Rusçasından bugünkü dile olduğu gibi çevirmiş. Halbuki «TCFn bir özel isini olduğu için <<Parti» kelimesi ccfırkan keliniesiı;ıin yerine kul (1) SSCB Bilimler Akademesi, Ekim Devrimi Sonrası Türkiye Tarihi I, İstanbul, 1978, sayfa (2) op. clt. sayfa

6 lamlamaz. Çevirilerde özel isimlere çok d.ikkat edilmesi gerekir Fakat. hiç de dik.kat edilmiyor. Bir baş-ka örnek, böylesi dikkatsizsiklerin hangi boyutlara ulaştığını pek iyi gösteriyor. «Akademiya Nauk» tarafından yayınlanan yayınlarian <<Noveyşaya İstoria Turtsü» adlı çalışmanın ikiye bölünerek ı:ı;ürkçede iki cilt halinde piyasaya sürüldüğü biliniyor. Türkçesinin ikinci cildinde ise şöyle bir cümle de. yer alıyor: «Ülkede DP'den başka Ulusal Dirili Partisi, Sosyal Adalet ;partisi vb, gibi partiler ortaya çıkta.» <s> Buradaki Ulusal Diriliş Paitisi, Nuri -Demirağ'ın Mllli Kalkınma Partisi'nin yeni adı olsa gerek. Milli Kalkınma Partisi, İngilizce_ ye. orneğin National Development Paity olarak değil, fakat Na-' t ional Recovery Party biçiminde çevriliyor. Rusçaya da buna ya~ kın bir anlamda çevrilmiş olmalı. Böylece «Kalkınma» kelimesi Rusçay;:ı. gidip 'Pürkçeye dönerken «Dirili ıı oluyor ve «Milli» ke- _ timesi de yeni modaya u~gqn olarak «Ulusal» kelimesine dönü ~yor. Böylece anlaşılması pek ~ç_ bir durum ortaya çıkıyor. Fakat biraz daha beklendiğinde ortaya çıkan tam bir çeviri trajedisi oluyor. Şu alıntıda görüldüğü gibi: «Recep Peker Hükümeti; ülkedeki demokratik hareketi bastırmak ve özellikle yasal i çi ve sendika örgüherini dağıtmak için epey çapa harcadı.. Aralık 1946'da Mecli~ İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale Kırklareli ve.kocaeli vilayetlerindeki askeri durumun altı ay daha uza tılmasına karar verdi. Sıkıyönetim Komutanlığı TSİP'yi ve birleşik sendikaları yasakladı. Ses,.Söz ve Seındika gazetelerini kapattı. İktidar bir kaç yüz kişiyi, özellikle TSİÇP'ni ve yasal ba ğımsız sendikaların lider ve militanlarını tut ukladı. Tıituklanarilar komünist faaliyetle suçlandılar ve askeri mahkemeye verildiler yazında askeri mahkeme, kapalı kapılar ardında, 53'l.er davasına ilişkin karanın açıkladı. TSEKP yöneticileri ve özgür senilikaıar:ı:n liderleri çeşitli hapis ce$aarma çarp1::ij.ırtldj}ıar.» <4> Doğrusu bu kadan. biraz fazla değil mi? Türkiye'de okur~ yazarlık adına biraz fazı~. Nasıl bir iş? Türkiye Sosyalist İşçi Çiftçi Partisi, kısaca, TSİÇP, yasaklamyar ve yöneticileri tut.uklamyor, fakat, Türkiye Sosya. list Emekçi Köylü Partisi, kısa~a, TSEKP, yöneticileri mahkuriı (3) SSCB Bilimler Akademisi, Ekim Devrim Sonrası Türkiye Tarihi II. İstanbul, 1978 sayfa 19 (4) op. cit. sayfa

7 .:>luyor. Nasıl bir çeviri so~uzluğu? Üstelik cümle alındığuida bir, Cl.e Türkçe sorumsuzluğu ortaya çıkıyor. Şöyle: cciktidar bir kaç yüz ki iyi, özellikle TSİÇP'ni ve yasal sendikaların lider ve militanlarını tutukladı». Bir partinin tutuklanması, ilk kez. oluyor. Öyle görünüyor ki, çeviriyi yapan ve çevii'inin denetimini üstlenenler Türkçeyi ve çeviri kon-usunu hiç mi hiç bilmiyorlar. Şefik Hüsnü Bey'in 1940 yıllanmn _ortasında kurduğu TSEKP ile Kurtul U Sava ı'iıın ba ında kurulan Türkiye İ çi ve Çiftçi Sosya list Fırkası, kısaca, TİÇSF. ile kan tınyorlar. Bu. karı~ıklık içinde bir özel isimdeki ccsosyalist» kelimesi yer deği t ii'iyor. Rusçada bu.çok doğal. Türkçede ise hiç doğal değil. Bu arada.ccfırkaıı kelimesi yine yerine ccpartiıı kelimesine bırakıyor. Alıntılar böyle bir çeviriden yapılıyor;. Daha önceki alıntıda yer alan cctcp», «TCF» olarak anla,şılmak gerekiyor. «Akademi ya Naukıı tarafından 1968 yılında. yayınlanan Türkiye Tarihf yukardaki alıntılardan da görüleceği gibi, Takiir~i Sükun düze nine pek de ele tirici bir gözle bakmıyor. Bu düzen ile Tera k:ki perver Fırka'mn kapatılması ve Şeyh Said isyammn bastıilması olumlu olarak değerlendiriliyor. Soruna, burjuva-demokratik dev rimierin getirdiği ve sağladğı genel ilerleme açı...c:.ından bakıldığında bu olumlu baki pek a ırt.ıcı olmuyor. Anla ılan bu bölümüıl yazan, soruna, yalmzca bu açıdan bakıyor. Burjuva-demo).u.atik devri:mip. ilerlemesi açısından Takrir-i Sükun ve İstiklal Mahke meleri gerekli görülebiliyor. ' Fakat tarihli ccnovey aya İstoria Turtsiiıı, aynı soruna ve.aym yıla ba ka açıdan da bakabiliyor. Fakat ori be kadar sayfa sonra ve Öyle: cckürt isyanımn özellikieri vardı. Kürtleri harekete geçiren güç köylülerdi. Ama yönetici güç, gerici, emperyalizm yanlısı üst tabaka, yani eyhler, a iret reisieri ve bazı derebeyleriydi. Kürt halkının asıl bölümü, ulusal baskıdan kurtulmak istiyordu ama üst tabaka önceki sınırsız haklarını yeniden elde etmek, Kürt halkının alt tabakalarını dana fazla sömürmek niyetindeydi. Bunun yanısıra üst tabaka, Kürtler arasındaki sıruj sava ını zayıflatmak, Kürtlerin sınıflara ayrılmasım Önlemek istiyordu,.» <!5> Burada Sovyet tarih kitabı, baş kaldıran kütle ile (5) Ekim Devrimi Sonrası Türkiye Tarihi I, l'oc. cit sayfa

8 bunların yöneticileri arasında bir ayının yapıyor. Bu yaklaşım daha önceki ya:kıaşımdan aynlıyor. Bir kaç sayfa sonra ise şu değerlendirme_ ortaya çıkıyor: «Ancak, 1925 yılındaki Kilit isyam sırasında hükümet, Taktir-i Sükun yasasına dayanarak büyüyen i çi ve sendika hareketini bastırdı. Gerici Türk yazarları bile bu yasanın amacının işçi örgütlerinin, sendika ve grev hareketilli engellemek olduğunu itiraf ettiler.» < 6 > Böylece aynı tarih kitabıpda biribiriyle çok buyük ölçüde çeli en iki değerlendirme yer almış oluyor. Birisi, Taktir-i Sükıin düzenine ölurrilu bir açıdan bakıyor. Burjuva-demokratik devrimin gerekle-. ri açısından bakıyor. Diğeri ise köylülük, ;rnilliyetler meselesi ve işçi örgütlenmesi açısından bakıyor. Bu açıdan bakınca da olumsuz biryaklaşımı vurguluyor. Ancak- çok büyük bir olasilıkla bu değerlendirrnelef farklı farklıi kişiler tarafından yapılıp kaleme alındığı için de çeli kili bir görünüm ortaya çıkıyor. «Sbornik Statey» türünderı tarih kitaplanııda böyle durumların ortaya çıkması kaçınılinazdırc Bunu bu tür kitapların en büyük zaafı saymamak gerekir. _Zaaf ancak bilimsel çalışmaların bu ya:hını bir kenara itip «Akademiya Nauk>r çalışmalarını, bir. kaç basit cümleye indirilip papağan gibi tekrarlanması halinde ortı;ı.ya çıkar. Ancak böyle bir durumun sorumluluğu hiç bir zaman Sovyet bilim adamlarına yüklenemez ve 1978 yıllarında c<ak:ademiya Nauk>ı tarafından yayınlanan iki Türkiye üzerir:ı,e kitabı, da böyle ele almak gerekiyor. Her ikisinde de, sınırlı ve yeterli olmaktan uzak bilimsel çalışma _ içeren makaleler var. Fakat her ikisinde de çok önemli Ve değerli inelerneler var yılında yayınlanan Politika Ekonomika kitabinın ilk incelemesi V.İ. Danilov imzasını t-aşıyor ve «Çok Partili Sistemin Bunalımı ve Politik Hayatta Ordunun Rolüıı başlığını taşıyor. İkincisi R.P. Kornienko ~arafından yazılan «Sol Güçlerin Hareketinin Özellikleri ve Birlik Sorunuıı başlıklı inceleme oluyor. Sovyet bilim adamlarının daha önce Türkiye solu üzerine yazdıklan ile karşılaştırildığında. Kornienko'nun incelemesinin. yeni bir değerlendirmenir:ı, başlangıcı olduğunda hiç kuşku yok. Bu inceleme, yine «Akademiya Nauk>ı yayını olan Kornişnko'nUrı 19~5 tarihli «Raboçee Dvi onie v Turtsii Ül ıı tarihli kitabı (6) op. cit. sa~a 14'

9 da dahil, daha önceki değerlenclirmelerden ve bu arada Türkçeye iki cilt halinde çevrilen 1968 tarihli «Noveyşaya İstorta -Turtsü» kitabında yer alan Türkiye solu yorumlarmdan ciddi ve önemli _ ölçüde aynlıyor. Kornienko bu incelemesinde, gelenekleşmiş çerçeveyi yok sayarak, Türkiye soluna alışılmam.ış bir genişlikte ve zaman zaman da beklenmedik bir eleştiri yükü ile bakıyor'" (*) Gerek 1977 yılında yayınlanan Ekonomika i Politika ye g~rekse 1978.yılında basılan Problemi İstorii -Turtsii, tanınmış -sovyet bilim adamı A.M. şamsutdinov'un başkanlığıncta bir kurul tarafından hazırlarup basıma veriliyor. Politika i Ekonomika, daha çok siyasal ~orunlara ağırlık verirken Problemi İstorii Turtsü ekonomi ve ekonomi tarihi sorunlanna öncelik tanıyor. Bir başka deyişle Politika i Ekonomika, siy~sal değerlenclirmelerde gelenekleşmiş çerçeveyi aşarken Problemi İstorii Tu:,t:tsü ekonomi ala~ nında yeni değerlenclirmeleri içeriyor: Ekonomi alanındaki bu değerli..jncelemelere, -B.M. Potshveriya'nın «Osnovme Etapl Sovetsko-Turyetkih otnoşeniy» ad]j.- in celemesiyle başlamak gerekiyor. Bu incelemede. Türkiye - Sovyetler Birliği ilişkilerinin temel aşamalan ele alınıyor. Potshveriya şöyle. başlıyor: «İki ü!ke arasındaki ilişkilerin yanın yüzjııı,aşaiı tarihinin çeşitli aşamalarının _ sağladığl deneyimler incelendiğin Çl.e, karşllıklı güven, sıkı i birliği, iki tarafı ilgilendiren sorunların çözümü için -ortak dil arayıp bulma isteğine dayalı ilişkilerin her iki taraf için de yararlı yegane ilişkiler olduğu sonucuna ulaşmamak imk~nsızdır. Böyle ili kiler her iki tarafın çıkarlarına cevap verir. Bu ilişkiler, V. İ. Lenin tarafından SSCB dış politikasının temeli yapılan ve Büyük Sosyalist, Ekim Devrimi'nin z~ferinin ilk gününden itibaren Sovyet diplomasinin hayata geçirdiği ilkelerden çıkmaktadır..» -<7> Karşılıklı çıkar; Türkiye ile Sovyetler Birli ği arasındaki ilişkilerin temeli sayılıyor. Sovyet bilim adarriı, hemen sonra,- şu görüşleri ileri sürüyor: Bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşından sonra c. Bayar - A. Menderes rejiminin geliştirdiği Batı ile askeri - siyasal işbirliği, tek ("') Bu yazıda daha çok ekonomik konular üzerinde durmak istediğim için bu konuya yer ayınnıyorum. (7) B.M. Potshveriya, Osnovıe Soketsko- Turyetkili Otnoşeniy, A.M. Şamsutdinov (sorumlu editör), problemi İstorii Turtsii, Moskva, içinde, sayfa

10 yanlı dış iiişkiier, uiuslararasi arena~ TÜrkiye'nin durum.unu za. yıflattı, ekonomik kalkinmasına darbe indiı:di veı ülke maliyesinin temelini sarstı. Bu ve. bazı diğer faktörlerin etkisiyle ancak 1960 yıllarında Türkiye'de iktidar çevreleri, Sovyet diplomasisı nin ötederi beri istediği, Sovyetler Birliği ile ilişkileri ge~tirme noktasina geıldi.ıı <s>, Blırada ilgi çekici üç nokta var. BirinciSi Türkiye'rıln Batı ile askeri ve siyasal işbirliğinin Bayar- Mendere.s dönerrıinlde iba~la1hlmay;ıp geliştirudiğiinin :vurgulanmas:b; ;Metinde «ra.zvitoe rejimom c. Bayara -- A; Menderesa» olarak geçiyor. İkincisi, S_ovyetJ.er Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesinde Türkiye'nin. ekonomik. sorunlannın, daha açık bir deyişle, Türkiye kapitalizm 1960 yıllarının ortasından itibaren içme girdiği pazar ve finansman sorununun öncelik taşıdığının belirtilmesi oluyor.. ÜÇüncü olarak Sovyetler Birliği'iıin öteden beri Türkiye ile ilişkilerini geliştirmey-i 'istediği, her halde ve burada da t.ekrarlıi.myor: Po~shveriya devani ediyor ve Sovyet-Türk ilişkilerinin dört temel aşamaya ayrılabileceğini belirtiyor. ~unlar ~yle:. '... ' \ c<l- Iki ülke arasında ilişkilerin kurulmasından 1930 yılla- rımn ikinci yarısına (1935 yılının sonu ve 1936 yılının başı) ka dar: Dostluk ilişkilerinin kurulması ve gelişmesi dönemi yıllarımn. ikinci yarısından Türkiye'nin NATO'ya girişine (1951 yılı) kadar: İki ülke arasında ilişkilerin kötüleşme dönemi yılından 1960 yıllanmiı başına kadar: Gerginliğin korun.ılıası dönemi yıllarımn başından bugüne kadar: Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında ge:rginlikten ilişkilerin iyileştirilmesi ve gelişmesi dönemine geçiş» yılında «Akademiya Naukı> tarafından yayıtılanan: bu çalışma Türkiye ile Sovyetler Bir~ği arasında ilişkilerin kötüleşmeye başlamasım Mustafa Kemal'in sağlık yıllarına }{adar götürüyor. Iyileşmeye başlamasım ise 1960 yıllahnın başına alıyor. Bu kadan bile; biı:'~ ara Türkiye'yi saran ve şu günlerde de yeniden can- (8) op. cit. sayfa

11 landınlmak istenen Milli Demokratik Devrinı. Tarih Tezini ' kenara atmak için yeterli oluyor. Sovyet bilim adaını bundan sonra dört temel a amayı ayn ayrı inceliyor. KU kusuz iki ülke arasında ili kileri l;>aşlatan 16 Mart 1921 tarihli anla ma üzerinde özenle. duruyor. Burada «bu anla ma, Türk tarih biliminde, ülke için büyük öneme sahip ve Atatürk'ün en büyük diplomatik ba arj.s;ı olarak değerlendirili-: yor» diyor. Fakat söylenenler bundan ibaret değil. Bu anlaşma ile ilgili olarak Potshveriya Türkiye'deki papağanla ma döneminin geride kalmasıru hızlandıracak değerli değerlendirmeler yapıyor. Bil.: tarafı öyle: «Sovyet - Türk yakın,laşması iki taraf için de ya~ rarlı ve zorunlu idi. Türkiye açısından bu anla ri:ıa, Tilrk halkının, emperyalist müdahaleye. kar ı silahlı mücadelesini güçlendiren elveri li ko ullar yarattı.» Diğer tarafı ise şu ekilde: «Rusya ve Türkiye'nin çok ağır bir durumda olduğu bir zamanda; iki ülkenin silahlı müdahale ve ekonomik ambargüya karşı koyma zo runda olduğu bir dönemde ili kilerin böyle bir geli me göstermesinin nesnel olarak bilimsel yasalann bir zorunluluğu ve k açınıl~ maz olduğu vurgulanmalıdır,.. Ankara desteğe muhtaç idi. Moskova için de Türkiye'nin bir anti-sovyet güve~ kordonu. ~(sanitarmy kordon) içine sokulmasına müsaade etmemek gerekliydi.» (s> (*) Doğrusu çok açık. Bu açıklığın yakın zamanlarda ortaya-çikaplmasının bir anlamı olmalı. Sovyet bilinı adamlan, Türkiye'nin anti-sovyet kampta olmamasının Sovyetler Birliği açısından öne 'ınine vurgulamak ihtiyacını duyuyorlar yılında Atatürk ile Lenin arasındaki dostluktan ve sosyalist devrim ile. ulusal kurtuluş savaşlan arasındaki yakınlıktan önce bu noktaya işaret et:. meye özen gösteriyorlar~ bir (9) op. cit. sayfa 163 (*) Sovyet topl'um bili,m yazısınında ve hatta marksist bilimsellik sonucunda günlük dilde sık sık geçen zakonomernıy kelimesini tek kelime Ue diğer dillere çevirmek kolay olmuyor. «Düzenli» Demek, kelime nin anlamını vermiyor. «Yasalara uygun» demek, kelimenin kurulu. şuna uygun düşüyors~ da, :insanlar tarafında yapılan yasalara uy gunluğu akl'a getiriyor. Yukandaki alıntıda, «zakonomernıyu kelimesi «bilimsel yasalann bir zorunluluğu» gibi dört kelime Ue ifade ediliyor. Aynı güçlük başka dillerde de ortaya çıkıyor. Bu ingruzceye «Iaw gor" vernedu veya «law abidingu olarak çevriliyor. Fakat her iki halde de ingilizce cümle kuruluşuna yabancı kalıyor. 163

12 Türkiye lıe Sovyetler Birliği arasında yaımi ilişkiledu kurulduğu bu lık dönemin bir önemli olgus,u 16. Mart 1921 Anlaşması. ise, bir diğeri de _yılı'sonunda imzalanan dostluk ve tarafsızlık anlaşmasıdır. Şimdiye kadar 1925 Anlaşmasının sadece iki ül kenin birbiriyle. dost olma isteğinden ileri geldiği hep söylenmiştir. Halbuki.Türkiye. açısından bu anlaşma, Cemiyet-i Akvam'm.Musul'u fiilen İngiltere'ye veı:en kararı almasından, bir gün sonra imzalandı. Türkiye, yin,e Batı'dan gelen yeni' bir hayal k.l.rıklığı ile. karşılaşnca Sovyetler B4'liği'run dost.ıuğun,u hatırladı. Potshveriya,. bu anlaşı:naiıın Sovyetler Birliği açısından zorunluluğunu ise şöyle dile getiriyor: «1925 yılında Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında dostluk ve tarafsızlık anlaşması imzalandi. Bir örneği Locarno Anlaşmasında görülen Batılı güçlerin Sovyetler Birliği' ne. karş~ düşmanca politikaların ortaya çıktığı bir zamanda, genel barışı ve Sovyet sınırlarının güvenliğini sağlama mücadelesinde önemli bir unsur olarak bu anlaşma SSCB için zorunlu idi». Batılı ÇlevletJ.er arasında gerçekleştirilen!locaıno Antlaşmasını, Sovyetler Birliği, kendisine. yönelik düşmanca bir blokaj hareketi olarak değerlendiriyor. Tek sosyalist ülkenin Batı kapitalizmi ile uzlaşmaz çelişkisinin, Batı ile sürekli olara,k uzlaşmak isteyen Türkiyıinin hayal kırıklığı ile _karşılaştığı dönemlerde iki ülke ara- sında dostluk bağlannın güçlendiği görülüyor yıllarıria Türkiye, Batı ile uzlaşma yolunda önemli soriınlarını, şu veya bu şekilde, çözümlemiş ç>larak giriyor~ Sovyet bilim adamı 1930 yıllarının ilk yarısı için «Türk tarihçisi» Ahmet. Şükrü Esmer'in 1959 yılmda basılan TÜrk Diplomasisi kitabına atıf yapıyor ve Ahmet Şükrü Esmer'in, bu tarihlerde Türkiye'de «Batı'ya kayma» gözlendiğini yazdığım belirtiyor. ccbatı' -ya kayma» politikasına karşın Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk ilişkilerinin ve hükümetler arasında temasların korunduğu kaydediliyor. Bundan sonra Potshveriya, ikmci aşam~ya geliyor ve şunları yazıyor: «1930 yıllanmn ortasından başlayan ikinci aşamada Sovyet-Türk ilişkilerınde Türkiye'nin kendisini, anti-s<;>vyet yönelişleri olan Batılı devletlerin politikalarına bağlamaya başladığını gösteren işaretler ortaya çıktı. Bu tür ilk işaretlerden birisi, Türkiye'nin İngiltere'nin dış politika yörüngesine girmesi anlamına gelen Akdeniz 'Centilmenlik' mutabakatına katılması oldu>?..! \

13 1930 yıllanmn ortalannda Türkiye - Sovyetler Birliği ilişki lerinde gerginliğin tohumlan atıldı. Otuzlann sonlannda başlayan ve 1940 yıllannın ortasında biten İkinci Savaş sonrasında gerginlik ili kilerin sertleşmesine dönüştü. Sovyet bilim adamı Potshveriya, bu sertleşme üzerinde de duruyor. Ancak Potshveriya'mn görüşlerine devam etmeden önce biraz dunnak gerekiyor. Yalmzca burada değil, genel olark iktisatta ve buradan da tüm topluni bilimlerinde önemli sakıncalara gebe bir yöntemsel sorun üzerinde biraz durmak zorunlu oluyor. Bu sakıncalı yöntemsel sorun, esas olarak, ampirisist iktisatçılatin trend ya da eğilim ile dalgalanmayil birt:ıirinden aytılrma all~şkan,ij.ığujnldan doğuyor.!bunu biraz da açık ve açık olmak için de yalmzca genelin bir ÖZel dl.ırumunu gözönüne getirerek_ söylemek mümkün. Toplumsal ilerleme, ekonomik kalkınma, büyüme, gelişme ve her ne ise, ayın anlama gelen üretici güçlerin gelişimirün inceleninesiyle ekonomik eylemlerdeki dailgalanmalarm incelenmesinin birbiı'rinden aynlması, her türlü iş bölümünde olduğu gibi, mekanik olarak yapıldığında sakıncalı, sakıncalann bilinciyle yapıldığı zaman da kaçınılmaz ve yararlı oluyor. Fakat genellikle sakıncalı oluyor. Genellikle mekanik olarak yapıldığı için.. Sakınca şuradan doğuyor: Ekonomik eylemlerdeki dalgalanma ile toplumsal ilerleme ya da ayın. anlama gelen üretici güçlerin ge~mesi birbirinden su geçirmez bölme ile aynlmış ayıı. kompartımanlarda algılamyor. Sanki birbiriyle hiç ilgisi yok. Sanki _ biri diğerinin doğumunda önemli bir role sahip değil. Sanka ekonomik dalgalanmalar, gökteki yıldiziann hareketinden doğuyor. Sanki ekonomik dalgalanmalan yaratan toplll!ikc:al ilerlemenin önüne çıkan engell~r veya aynı anlama gelmek üzere üretici güçlerin birikiminin yaratt1ğı oransızlıklar değil. Daha önemlisi: Sanki ekonomik dalgalanmalar, tipkı neriizdeki dalgalar gibi ge- ~ lip geçtikten sonra hiç bir. iz bırakmıyor, sanki hiç geçme:m.iş gibi oluyor. Bunlar Batı iktisatından toplum bilimine ve buradan da günlük düşüneeye geçen yöntemsel hastalıklar oluyor. Gerçekten günlük düşüneeye bulaşan yöntemsel hastalıklar oluyor. Türkiye!de 1975 yılında yoğunluğunu artırarak artık. bunalım boyutıarma ulaşan ve hükümetleriri değişmesiyle birlikte. değişen sıkıntı-. lar nereden doğdu? Tek cevap: 1960 yıllanndaki toplumsal iler1e- 165

14 meden ve ayni anlama gelmek üzere üretici güçlerin birikiminde ortaya çıkan oransızlıklardan doğdu. Ne petrol bunalımı, ne şu ve ne de bu. Temel neden, Türkiye kapitalizminin gerçekten matrikslııi zorlayacak bir toplumsal ilerlemeyi yaşamış olması. Şimdi, en azındftn 1975 yılından itibaren bu toplumsal ilerlemenjn derin bir bunalima dönüşünü yaşıyor. Bir süre daha yaı;ayacak. Ekonomik anlamda mutlak bundan kurtulacak. Ekonomik anlamda bundan mutlak kurtulacak. Türkiye'de pek kullamlıyor: İflasın eşiğine geldi veya iflas edecek deniliyor. Bilim dışı l:>ir düşünce veya tez. Çünkü ekonohıik olarak hiç bir topluin batmaz veya_ iflas etmez. Toplumların batması veya iflas etmesi ve hiç kuşkusuz.. kurtulması da ancak politik olarak olur. Bu yüzden bir: ülkenin ekonohıik olarak iflas edeceğini söylemek kötü bir ekonomizmden başka_ bir anlam taşımıyor. Yine -bu ~en de ekonohıik bunalıma giren her ülkenin ekonomik olarak bu bunalımdan çıkması da- kaçımlmaz oluyor. Ancak çıktığı zaman, sadece <<çıkmış olmaz». Nasıl Türkiye bugünkü bunalıma. üretici güçlerin birikimin yaratpğı oransız:. lık nedeniyle, toplumsal ilerlemenin toplumdaki matriksi zorlaması nedeniyle geldiyse, bu bunalımdan çıkarken de bu matriks yenlcie:rl: ve başka bir yönde' zorlamr. Başka bir yönde değişir. Bu değişme oı:niadan da ekonohıik anlamda _ bunalımdan. çikliıak mümkün oiinaz. Kısacası, ekonomik bunaiınldan ancak değişe rek ve değiştirerek çıkılır. Bu değişmenin de toplumun çok çeşitli kesimlerinde olacağı_. m ve bunalımdan geçildikten sonra gerçekten «geçmişe mazi» aeneceğini belirtmek gerekli. Türkiye ekonomisinde bazı sektör lerin ağırlığı değişecektir. Türkiye ekonoinisinde bazı kentlerin, kentler içinde bazi malıailelerin öneini değişecektir. Türkiye içinde bazı sınıf ve tabakaların tüketim alışkanlan ve davramş kalıpları değiı;ecektir. Bunalımda çıkıldığında Türkiye işçi sımfı ve memur tabakaları, bunalıma girmeden önceki davramş ve tüketim kalıplanm çok büyük ölçüde geride bırakacaktır. Türki ye'de bazı kurumlar eskiyecektir. Türkiye'd,e baiı kişiler, Marx' ın Capital'deki buluşuy.la, «teknolojlik b!tişe», uğlray:acaktir. - Türkiye'de ölmeye başlayan ve bunu pek de farketmeyen sektör~ ler, kentler, mahalleler, kurumlar ve ki~iler olacaktır. Tabü tam tersi de. --~ 166

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ

KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ MARKSİST EKONOMİ-POLİTİĞİN İLKELERİ PAUL M. SWEEZY 1 KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ MARKSİST EKONOMİ-POLİTİĞİN İLKELERİ PAUL M. SWEEZY The Teory of Capitalist Development. Principles

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Times, 16 Kasım 1858. İngiltere nin İstanbul Büyükelçisi Lord Stratford de Redcliffe in Alsancak istasyonunun temel atma töreninde yaptığı konuşmadan.

Times, 16 Kasım 1858. İngiltere nin İstanbul Büyükelçisi Lord Stratford de Redcliffe in Alsancak istasyonunun temel atma töreninde yaptığı konuşmadan. Emperyalizmin Türkiye ye Girişi 55 Bu demiryolunun, sanayi ürünlerimizin Türkiye ye girişini kolaylaştıracak faydalı bir sermaye yatırımı olacağını umuyoruz. Hepinizin bildiği gibi Türkiye nin yeniden

Detaylı

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TUTANAKLARI No: 12, Mart 2011 TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TURKISH AND RUSSIAN PERPECTIVE ON THE MIDDLE EAST FROM PAST TO PRESENT ВЗГЛЯД РОССИИ И ТУРЦИИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER *

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * Giriş: Mustafa Çufalı * Türkiye de II. Meşrutiyet ten beri birçok siyasal parti kurulmuştur. Bu partilerin kuruluş, gelişme çabaları

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

TÜRK BASININDA İKİLİ ZİYARETLER BOYUTUNDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1965-1980) *

TÜRK BASININDA İKİLİ ZİYARETLER BOYUTUNDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1965-1980) * Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/29 (2014-Güz/Autumn), ss.315-352. TÜRK BASININDA İKİLİ ZİYARETLER BOYUTUNDA TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1965-1980)

Detaylı

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM!

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Boykottan Üçüncü Batıda işçi adaylar, doğuda Kürt adaylar Cepheye! 12 Eylül deki referandumdan daha fazla demokrasi çıktığını sananlar,

Detaylı

SOSYALİST SOL KONUŞUYOR

SOSYALİST SOL KONUŞUYOR SOSYALİST SOL KONUŞUYOR RAFET BALLI KÜLTÜR DİZİSİ Kurucusu: OĞUZ AKKAN cem yayınevi Dizgi: Metin Dizimevi - Baskı: Gümüş Basımevi İstanbul, 1989 330 sayfa GİRİŞ Fransa'da Türkiye'den giden politik mülteciler

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı *

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * When Should Does Not Imply Can. The Making of the Washington Consensus on Corruption** Ivan Krastev***

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Yoldaş Lenin e Açık Mektup "'Sol-kanat' Komünizm: Bir çocukluk hastalığı na cevap" Herman Gorter. Enternasyonal Komünist Akım

Yoldaş Lenin e Açık Mektup 'Sol-kanat' Komünizm: Bir çocukluk hastalığı na cevap Herman Gorter. Enternasyonal Komünist Akım Enternasyonal Komünist Akım Dünyanın bütün işçileri, birleşin! tr.internationalism.org turkiye@internationalism.org Yoldaş Lenin e Açık Mektup "'Sol-kanat' Komünizm: Bir çocukluk hastalığı na cevap" Herman

Detaylı

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 19 / Sayı: 220 / Nisan 2000 1 May s 2000 y llar n sosyalizmin öz demokrasisi temelinde yeniden inflaa edelim! 1Mayıs 2000 yıllarını sosyalizmin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY İÇİNDEKİLER 3 Münih Güvenlik Konferansı 49 yaşına girdi Batı Cephesinde Yeni bir Şey Yok Dünya, birçok bölgesinde, özellikle de Batı nın kapısı sayılan Ortadoğu da cayır cayır yanarken, geleneksel bir

Detaylı

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR Umut Yayımcılık Nisan 20 İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ KÜÇÜK GRUPLAR VE BÜYÜK CÜRETLER 2003 yılının yaz aylarında bir grup yolcu, Malatya nın köylerinden arabayla geçerken, yol

Detaylı

Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş

Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş Erhan BÜYÜKAKINCI İki ülke ilişkilerini daha da geliştirmek için Türk-Rus evliliklerinin sayısını artırmak önemli

Detaylı

11 EYLÜL, BÖLÜNEN DÜNYA, HUNTINGTON VE ÇATIŞMA

11 EYLÜL, BÖLÜNEN DÜNYA, HUNTINGTON VE ÇATIŞMA 1141 11 EYLÜL, BÖLÜNEN DÜNYA, HUNTINGTON VE ÇATIŞMA ÖZET ÖZER, Ahmet * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 11 Eylül sadece ABD de önemli bazı sonuçlar ortaya çıkarmakla kalmadı, dünyayı âdeta Hristiyan Batı ile Müslüman Doğu

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER Rapor No:170 THE AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER PRESIDENTIAL ELECTIONS IN AZERBAIJAN: EXPECTATIONS AND REALITIES ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТИ

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 8, Sonbahar Autumn 2011, 107-136 ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The

Detaylı

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir.

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Gücü ise, mücadele alanında, er meydanında belli olur. Merhaba yeniden... Uzun bir aradan sonra Sendikam dergimiz ile merhaba yeniden... Bildiğiniz gibi,

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA: MISIR DA SENDİKAL HAREKET Mısır da yeni bir tarihi süreç başlatan halk hareketinin kendisi de belli tarihi süreçlerin

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı