TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6'yý dikkatle incelemeleri gerekir. Bk öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun 11. sayfasýnda yer almaktadýr. Bk. 3. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. Bk. 4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Yabancý dil hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 5. Öðrenciler hazýrlýk eðitimi sýrasýndaki öðrenimlerini Afyon'da sürdüreceklerdir. Bk. 6. Bu programa alýnacak öðrencilerin, tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve saðlýða sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý; kurtarma, taþýma iþlerinde yeterli vücut yapýsý ve gücüne sahip olmalarý; öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. Bk. 7. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak (1977 ve daha yukarý doðumlular); vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; 1,65 m'den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðunu Üniversitenin Týp Fakültesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir. Bk. 8. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000'e, DÝL puaný ile ilk 1000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar üniversitenin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk. 9. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda sýnav ve kitap ücreti alýnýr. Bk.10. Bu program için kontenjan belirlenmemiþtir. Bu programýn puan türünde en az 105,000 puan alan adaylar, tercihleri arasýnda yer vermiþlerse bu programa yerleþtirileceklerdir. Bk.11. Bu programa Ýmam Hatip Liselerinden mezun olup, kamu kuruluþlarýnda Din Hizmetleri Sýnýfýnda çalýþan memurlar baþvurabilirler. Kayýt için bir kamu kuruluþunda "Din Hizmetleri Sýnýfýnda" çalýþtýðýný gösterir belgenin ilgili kurumdan alýnmasý gerekir. Bk.12. Bu programa alýnacak öðrenciler 3 ay süreli zorunlu uygulama yapacaklardýr. Bk.13. Tablo-5'te ayný adý taþýyan (B) programýndan ayýrt etmek için bu programa (A) programý denmiþtir. Bk.14. Bu programda baþarýlý olabilmek için elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. Bk.15. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.16. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk.17. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýzlýk nedeniyle kaydý silinen öðrenciler, ayný adý taþýyan ve öðretim dili Türkçe olan programlara Yükseköðretim Yürütme Kurulunun belirlediði kurallara göre ÖSYM'ce yerleþtirilebilirler. Bk.18. Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti hazýrlýk sýnýfý ve Meslek Yüksekokulu için ABD Dolarý; tüm lisans programlarý için 7000 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretin ilk yarýsý kesin kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþýnda ilan edilen süre içinde ve o günkü TC Merkez Bankasý döviz satýþ kuru esas alýnarak, iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Öðretim ücreti sabit olup, öðrenci mezun oluncaya kadar ABD Dolarý bazýnda ilk kayýt yýlýndaki öðretim ücretini öder. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda uygulanacak Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CPE, TWE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçemeyenler, Bahçeþehir Üniversitesi Yabancý Diller Okulu Hazýrlýk Bölümünde yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Bahçeþehir Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme vb. konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen "öðretim ücreti" bursu, sadece bu kýlavuzda "Burslu" öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, Bahçeþehir Üniversitesine yerleþtirilen ve yerleþtirildiði puan türünde burslu bir programý birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan ÖSS puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 100 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay 500 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý; ilk 500 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay 400 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý; ilk 1000 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay 300 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý; ilk arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay 200 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý; ilk arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay 100 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý burs verilecek ve Hazýrlýk Programý sonunda, Bahçeþehir Üniversitesi ile iþbirliði anlaþmasý imzalanmýþ olan California San Diego State Üniversitesi Yaz Okulu Programýna gönderileceklerdir. Bahçeþehir Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrenciler öðretim yýlýnýn sonunda baþarýsýz olduklarý takdirde, sonraki öðretim dönemleri için burs haklarýný kaybederler. Burslu programlarýn dýþýndaki programlara yerleþtirilen öðrencilerden ihtiyacý olanlara Mütevelli Heyetince saptanacak sayýdaki öðrenciye Öðrenim Bursu saðlanacaktýr. Lisans öðretimlerini bölüm birincisi olarak tamamlayan öðrencilere Bahçeþehir Üniversitesi ile iþbirliði anlaþmasý imzalanmýþ olan California San Diego State Üniversitesinde yüksek lisans yapma olanaðý saðlanacaktýr. Lisans öðretimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan ve baþarýlý (not ortalamasý 4 üzerinden 3,5 ve üstü) olan öðrencilere, Mütevelli Heyetince saptanacak bir oranda burs verilecektir. Bk.19. Bu programda beyaz et ve üretim teknolojisi okutulmaktadýr. Bk.20. Baþkent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Öðretim ücreti sabit olup, öðrencinin kayýt yýlýndaki yýllýk ücret, mezun olana kadar deðiþtirilmez. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Baþkent Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen "öðretim ücreti" bursu, sadece bu kýlavuzda "Burslu" öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz "Akademik Baþarý Bursu" verilir. Yurtta kalmak isteyen kýz ve erkek öðrenciler için tek veya iki yataklý odalarda kalma istekleri imkânlar nispetinde karþýlanacaktýr. Yurt ücretleri her yýl fiyat ve maliyet artýþlarý 68

2 göz önüne alýnarak Üniversitece saptanýr. Bk.21. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.22. Bu programý ÖSS'den 120 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilir. Bk.23. Bilkent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Eðitim ücretinin ilk yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý kayýt sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak; diðer yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ise ikinci yarýyýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bu öðretim ücretlerine %8 KDV dahil deðildir. Öðrenim ücretindeki yýllýk artýþlar, her yýl bir önceki yýla göre ABD dolarý bazýnda en fazla %5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda 1 yataklý oda ücreti ABD Dolarý, 2 yataklý oda ücreti kiþi baþýna ABD Dolarý, 4 yataklý oda ücreti kiþi baþýna 700 ABD Dolarýdýr ve tümü ders yýlý baþýnda ödenir. Bu yurt ücretlerine %15 KDV dahil deðildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Bilkent Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs (a) öðretim ücretini; (b) Ankara'da barýnma olanaðý olmayan öðrencilerden yurtta kalmak isteyenlerin 2 kiþilik odada yurt ücretini ve (c) ayrýca beslenme masraflarýna katký olarak 9 ay eðitim süresince ayda 130 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ödemeyi kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar yabancý dil hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup öðrenci öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece verilecektir. Burada sözü edilen imkânlar, sadece bu kýlavuzda "BURSLU" öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan eðitim programlarýný kazananlara herhangi bir burs saðlanmasý veya bir maddi yardýmda bulunulmasý mümkün olamamaktadýr. Bk.24. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bilkent Üniversitesinde uygulanan belirli bir eðitim programýna giriþ hakkýný kazanan öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan Üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr) veya Bilkent Üniversitesi yabancý dil muafiyet sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlar Ýngilizce bilgilerini geliþtirmek için Üniversitenin hazýrladýðý destek ve hazýrlýk eðitim programlarýndan yararlanabilir; eðitim süresinin sonunda programý baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný süresi içinde bitirmedikleri için veya sair nedenlerle Üniversite ile iliþiði kesilen öðrenciler, Üniversiteye giriþ mevzuatýna göre Üniversitenin herhangi bir eðitim programýna yeniden kayýt hakký kazandýklarý takdirde, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil muafiyet sýnavýna alýnýrlar. Baþarýlý olanlar kazandýklarý eðitim programýna devam ederler; baþarýsýz olanlar Üniversitenin yabancý dil eðitim olanaklarýndan yararlanamazlar ve öðrencilik statüleri olmaz. Bu adaylar bir yýl içinde yukarýda belirtilen uluslararasý sýnavlarda Üniversitece kabul edilen düzeylerde baþarýlý olduklarýný kanýtladýklarý takdirde öðrenci statüsü kazanýrlar ve kazanmýþ olduklarý programlara bir sonraki ders yýlý baþýnda kayýt yaptýrabilirler. Bir yýl içinde bu iþlemleri tamamlayamayan adaylarýn baþvurularý kabul edilmez. Bk.25. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almak ve öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle öðrencilerin kayýt tarihinde 20 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. Bk.26. Bu programa yerleþtirilen ve þartlarý Meslek Yüksekokulu Müdürlüðünce belirlenecek programda baþarýlý 3 öðrenciye öðretim yýlýndan itibaren 8 ay süreyle aylýk TL burs verilecektir. Bk.27. Çað Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Ücretin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþýnda olmak üzere iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Hazýrlýk eðitimi sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Hazýrlýk sýnýfýnda okuyarak baþarýsýz olanlara bir yýl daha hazýrlýk okuma hakký verilir. Çað Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Üniversitenin öðrencilerine sunabileceði özel yurt, konukevi vb. imkânlarý yoktur. Öðrenciler bu ihtiyaçlarýný kendileri karþýlamak durumundadýr. Bk.28. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bk.29. Bu programda baþarýlý olabilmek için öðrenim sýrasýnda kullanýlacak el becerilerine sahip olmak gerekir. Bk.30. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk.31. Çankaya Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazýrlýk sýnýfý için, KDV hariç (Halen KDV %8'dir.) ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Ücretin yarýsý öðretim yýlý baþýnda kayýt sýrasýnda dolar olarak veya 31 Aðustos 1999 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirasý olarak, diðer yarýsý da ikinci yarýyýl baþýnda kayýt sýrasýnda dolar olarak veya 1 Þubat 2000 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirasý olarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Çankaya Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burslar, normal öðretim süresi ile Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek azami bir yýllýk süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programda derslere devam ettiði sürece ders geçme ve kredi sistemiyle, tekrarlanan sýnýflar hariç olmak üzere, sýnýf geçme sisteminde programýn normal öðretim süresi ile sýnýrlý olarak devam edecektir. Çankaya Üniversitesi burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden ayrýca, her yýl 9 ay süreyle Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara ayda TL, ilk arasýnda yer alanlara ise ayda TL baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu yýl sonundaki genel not ortalmasý dört üzerinden üçün (3,00/4,00) altýna düþmediði sürece devam edecektir. Her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre de üstün baþarý gösteren öðrencilere o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz "Akademik Baþarý Bursu" verilir. Bk.32. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Ergani'de sürdüreceklerdir. Bk.33. Doðuþ Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti öðretim dili Ýngilizce olan lisans programlarý ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý; öðretim dili Türkçe olan lisans programlarýnda ABD Dolarý ve Meslek Yüksekokulu programlarýnda ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahildir. Bu ücretin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþýnda ilan edilen süre içinde o günkü TC Merkez Bankasý döviz satýþ kuru esas alýnarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðrencilerin kýlýk, kýyafet ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymalarý zorunludur. Doðuþ Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Öðretim dili Ýngilizce olan burslu programlarý kazanan öðrenciler için Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Öðretim dili Türkçe olan burslu programlarý kazanan öðrencilerde ise Ýngilizce Hazýrlýk Programýný kapsamayacak, isteyen öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýna ait öðretim ücretini ödeyerek programa katýlabilirler. Daha önce herhangi bir yükseköðretim programýndan mezun olanlar Burslu kontenjandan yararlanamazlar. 69

3 Bk.34. Bu programda öðrencilerin birinci yýl sonunda 8 hafta, ikinci yýl sonunda 6 hafta Endüstriye Dayalý Öðretim (EDÖ)/Staj yapmalarý zorunludur. Bk.35. Kayýt için Üniversitenin sevkedeceði tam teþekküllü resmi bir hastaneden, sondörlük yapmayý engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadýðýný belgeleyen rapor alýnmasý gerekir. Bk.36. Öðrenciler öðretimlerini Seyitömer Kampusunda sürdüreceklerdir. Bk.37. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu veya KPDS sýnavýndan en az 60 aldýðýný kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.38. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði "üniforma"yý giymek zorundadýrlar. Bk.39. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrenciler, eðitimöðretim yönetmeliði gereðince, hazýrlýk sýnýfýný bir yýl daha destek sýnýfýnda tekrar ederler. Destek sýnýfýnda da baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk.40. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 2 000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar üniversitenin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.41. Bu programda uygulamaya yönelik bazý dersler ve stajlar özel ve resmi havacýlýk kuruluþlarýnýn tesislerinde yapýldýðýndan bu programý kazanan öðrencilere güvenlik soruþturmasý yaptýrýlacaktýr. Güvenlik soruþturmasý olumsuz olan veya bu kuruluþlarýn düzen ve disiplinine uymayan öðrenciler bu programa devam edemezler. Bk.42. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, öðrenci seçmeli derslerini Ýngilizce olarak alabilir. Bk.43. Fatih Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm hazýrlýk sýnýflarý ile Fen-Edebiyat Fakültesi ile Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinin tüm bölümleri için ABD Dolarý; Mühendislik Fakültesi için ABD Dolarý; Hemþirelik Yüksekokulu, Saðlýk Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokullarý için ABD Dolarýdýr. Ücretin yarýsý kesin kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý da ikinci dönem baþýnda alýnýr. Fatih Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilerine saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýz olup Hazýrlýk Sýnýfý programlarýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. Barýnma ve yemek ücretleri bursa dahil deðildir. Öðretim yýlýnýn sonunda baþarýsýz olan öðrenciler gelecek yýllar için burs haklarýný kaybederler. Burs hakkýný kaybedenler kayýtlý olduklarý programýn öðretim ücretini öderler. Burssuz öðrencilerden bölüm birincisi olanlara öðrenim bursu, burslu öðrencilere ise 9 ay süreyle Mütevelli Heyetinin uygun gördüðü miktarlarda burs verilebilir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Bk.44. Öðrenciler öðrenimlerini Ankara'da sürdüreceklerdir. Bk.45. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesine baðlý tüm bölümler için ABD Dolarý, hazýrlýk sýnýfý ve diðer bölümler için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Ücret, birincisi kayýt sýrasýnda, ikincisi ise ikinci yarýyýl baþýnda olmak üzere iki eþit taksitte tahsil edilir. Tahsilatta, ödeme günündeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kuru esas alýnýr. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde öðretim dili Ýngilizcedir. Üniversiteye ÖSS veya YÖS ile gelen öðrenciler Yabancý Diller Hazýrlýk Bölümünün verdiði yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, TWE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu sýnavý geçemeyenler Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yabancý Diller Hazýrlýk Bölümünde yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Ayrýca burslu her öðrenciye 10 ay süreyle ayda TL ödeme yapýlarak yol, kitap ve beslenme masraflarýnýn kýsmen karþýlanmasý öngörülmektedir. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý programýnda geçirilecek azami bir yýllýk süreyi de kapsamakta olup öðrenci öðrenimini baþarýyla devam ettirdiði sürece verilecektir. Burada sözü edilen imkânlar sadece kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan programlarý kazananlara herhangi bir burs saðlanmasý veya bir maddi yardýmda bulunulmasý mümkün olamamaktadýr. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri takdirde burs haklarýný kaybederler. Bk.46. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.47. Kültür Koleji Eðitim Vakfý tarafýndan kurulan Ýstanbul Kültür Üniversitesinde eðitim Þirinevler-Ataköy kampuslarýnda yapýlacaktýr. Eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti lisans programlarý için ABD Dolarý; Hazýrlýk Sýnýfý için ABD Dolarý; Meslek Yüksekokullarý için 5500 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Öðretim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci sömestr baþýnda olmak üzere iki eþit taksit halinde ödenir. Ýstanbul Kültür Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Ayrýca, Kültür Koleji Eðitim Vakfý'nýn "Burs Yönetmeliði"ne göre çeþitli burs imkânlarý vardýr. Vakýf, Ýstanbul Kültür Üniversitesine kayýtlý bütün öðrencilere kapsamlý bir saðlýk hizmeti sunulmaktadýr. Bk.48. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve ÝTÜ Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bk.49. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise (Erkek Teknik), Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik), Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu çýkýþlý adaylar alýnacaktýr. Bk.50. Kadir Has Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi için ABD Dolarý; Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi için ABD Dolarý: Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ABD Dolarý; Florance Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu ABD Dolarý ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dericilik programý için ABD Dolarý; Dericilik programý dýþýndaki diðer Meslek Yüksekokulu programlarý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Eðitim ücretinin yarýsý güz yarýyýlýna kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise bahar yarýyýlý baþýnda olmak üzere Üniversitece ilan edilen kayýt günlerinde ödenir. Öðretim ücreti kayýt yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif döviz satýþ kuru üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Kadir Has Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrencinin eðitim sýrasýnda baþarýsýzlýðý halinde durdurulur. Bk.51. Kadir Has Üniversitesinde eðitim; Fen Edebiyat Fakültesi Gayrettepe Merkez Binasýnda, Týp Fakültesi Gayrettepe Merkez Bina (Temel Bilimler Dersleri) ve Florance Nightingale Hastanelerinde, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinin Selimpaþa ile Restorasyonu tamamlandýðýnda Cibali Kampusunda, Florance Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu Florance Nightingale Hastanelerinde, Saðlýk Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tüm programlarý Gayrettepe Merkez Binasýnda, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dericilik programý Tuzla Kampusunda, Bilgisayar Programcýlýðý Gayrettepe Merkez Binasýnda yapýlacaktýr. Ýngilizce Hazýrlýk Okulu Selimpaþa Kampusundadýr. 70

4 Bk.52. Bu program endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü fabrikalarda bilfiil çalýþma þeklinde yapýlarak "entegre" eðitim þeklinde yürütülmektedir. Bk.53. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Trabzon'da sürdüreceklerdir. Bk.54. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m'den, kýz öðrencilerde 1,56 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Yabancý dil Ýngilizcedir. Bk.55. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli "Almanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.56. Bu programý kazanan öðrenciler yabancý dil hazýrlýk programýndaki, öðrenimlerini bir yýl süre ile Ortaca'da sürdüreceklerdir. Bk.57. Bu programý kazanan öðrencilerden yabancý dil hazýrlýk programýna devam etmek isteyenler, öðrenimlerini bir yýl süre ile Muðla'da sürdüreceklerdir. Bk.58. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi Almanca veya Ýngilizcedir. Bk.59. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 5 000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Bk.60. Bu program endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü entegre olarak deðiþik iþletmelerde yürütülmektedir. Entegre eðitim süresince öðrenciler bilfiil çalýþýrak asgari ücret alýrlar ve iþletmeler tarafýndan sigorta edilirler. Bu süre sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir. Bk.61. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli "Ýngilizce veya Almanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.62. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Almancadýr. Bk.63. Yeditepe Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Týp ve Diþ Hekimliði Fakültelerinde ABD Dolarý; Mühendislik-Mimarlýk Fakültesinde 7500 ABD Dolarý; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýletiþim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Hukuk Fakültelerinde ABD Dolarý; Meslek Yüksekokulunda ABD Dolarý; tüm bölümlerde Hazýrlýk Sýnýfý için öðretim ücreti her dönem için ABD Dolarýdýr. Öðretim ücreti esas olarak her dönemin baþýnda ödenir. BURSLU programlara yerleþtirilen öðrencilere verilecek burslar karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme vb. gibi konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslu öðrenciler Yeditepe Üniversitesi Burs Yönetmeliði hükümlerine tabidirler. Yeditepe Üniversitesinde çaðdaþ kýyafet mecburiyeti vardýr. Bk.64. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.65. Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý ve kýz olmak; hemþirelik dýþýnda bir mesleðe yönelik olmayan lise, Saðlýk Meslek Lisesi, Özel Saðlýk Meslek Lisesi, Hemþirelik Meslek Lisesi, Özel Hemþirelik Meslek Lisesi, Saðlýk Koleji veya bir mesleðe yönelik olmayan Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liselerin Fen ve Tabii Bilimler Kolu), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi ve Özel Fen Lisesi çýkýþlý olmak; son sýnýfta beklemeli öðrenci olmamak ve 1999 yýlýnda mezun olmak, mezun olduðu sene ÖSS'ye girmiþ olmak; evli veya dul olmamak veya herhangi bir erkekle nikahsýz yaþamamak, ortaöðretim kurumlarýndan hangi þekilde olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak; mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak. Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) giriþ tarihinde 20 yaþýndan büyük olmamak, 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr). Vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak, renk körü olmamak; sara, gece iþemesi, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmamýþ olmak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; 1,56 m'den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (2) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (2 dahil), yüksek çapý (2) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma bu programa girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnda olumlu sonuç almak, tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve okula baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, Gülhane Askeri Týp Akademisi Saðlýk Kurulundan "Askeri Öðrenci Olur" kaydýný içeren saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Komisyonu Beden Yeterliliði Testi ve mülâkatta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa 120 öðrenci alýnacaktýr. Bu programý tercih edecek öðrenciler, Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) programý kazandýðý ilan edildikten sonra hemen GATA Saðlýk Meslek Yüksekokulu Komutanlýðý Etlik/ANKARA adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden giriþ koþullarýna uymayan öðrencilerin GATA Saðlýk Meslek Yüksekokuluna kayýtlarý yapýlamaz. Saðlýk muayenesi, beden yeterliliði veya mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý için veya baþka bir sebeple GATA Saðlýk Meslek Yüksekokuluna kaydý yapýlamayan öðrenciler durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. Bk.66. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaðusa kentinde, eðitim-öðretim veren bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Devlet-Vakýf Üniversitesidir. Doðu Akdeniz Üniversitesinde eðitim ücretlidir ders yýlýnda öðretim ücreti týp eðitimi için 8 000, Ýngilizce Hazýrlýk Programý dahil diðer bütün programlar için ABD Dolarýdýr. Bu miktara %2 KDV ve her öðrencinin dönem baþýna ödemesi gereken 10 Amerikan Dolarý "Öðrenci Etkinlikleri Fonu" ücreti dahil deðildir. Öðretim ücretinin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar dönemi kayýt sýrasýnda (Eylül ve Þubat aylarýnda) öðrenci tarafýndan ödenecektir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilerin yalnýz öðretim ücretleri karþýlanacaktýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsayacaktýr. Doðu Akdeniz Üniversitesinde üstün baþarý da bursla ödüllendirilmektedir. Bu kapsamda, birinci sýnýftan baþlayarak, Yüksek Þeref Listesine girme baþarýsý gösteren ve genel not ortalamalarý 3.00'ýn üzerinde olan öðrencilere, izleyen dönem için öðretim ücretinin %70'ine varan oranlarda "Öðretim Ücreti Bursu" verilmektedir yýlý lise veya dengi okul mezunlarýndan ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ ve ÖSS-EA puan sýralamalarýnýn herhangi birinde; (1) ilk 500 öðrenci arasýna giren ve Doðu Akdeniz Üniversitesi programlarýndan birine yerleþtirilen öðrencilere (a) Öðretim ücreti muafiyeti, (b) Doðu Akdeniz Üniversitesi yurtlarýnda ücretsiz konaklama, (c) 10 ay süre ile ayda 200 ABD Dolarý harçlýk, (d) Ders kitaplarý ve (e) yýlda iki defa Türkiye- KKTC gidiþ dönüþ uçak biletini; (2) ilk öðrenci arasýna giren ve Doðu Akdeniz Üniversitesi programlarýndan birine yerleþtirilen öðrencilere (d) Ders kitaplarý ve (e) yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ dönüþ uçak bileti hariç, diðer maddeleri kapsayan Doðu Akdeniz Üniversitesi Teþvik Bursu verilecektir. Burslar karþýlýksýz olup, hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsayacaktýr. Doðu Akdeniz Üniversitesi kampusu içinde ve dýþýnda, kýz ve erkek öðrenciler için, çeþitli barýnma olanaklarý sunulmaktadýr. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere Üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Barýnma ücretleri yurdun özel olup olmamasýna, odadaki yatak sayýsýna stüdyo/daire veya müstakil ev biçiminde olmasýna baðlý olarak çeþitlilik göstermekle birlikte, Üniversite yurtlarýnda bir kiþilik dönem ücreti ortalama 150 ile 450 ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Yurt ücretleri her dönem kayýt sýrasýnda, dönemlik olarak ödenir. Ayrýca, öðrenci yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 100 ABD Dolarý depoziti peþin olarak ödemekle yükümlüdür. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Öðrencilerin, Ýngilizce bilgilerinin Üniversite tarafýndan kabul edilebilir bir düzeyde olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmalarý veya TOEFL, GCE vb. sýnavlarda Üniversitece saptanan düzeyde baþarý gösterdiklerini belgelemeleri gereklidir. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde bulunmayan öðrenciler, bir yýl süre ile Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlarak Þubat, Haziran ve Eylül aylarýnda yapýlan Ýngilizce Yeterlilik Sýnavlarýndan birinde baþarýlý olmak durumundadýrlar. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi 71

5 sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. KKTC uyruklu öðrenciler Doðu Akdeniz Üniversitesine, bu üniversitenin yapacaðý sýnavla alýnýrlar. ÖSS'de Doðu Akdeniz Üniversitesinden herhangi bir programa yerleþtirilen KKTC uyruklu adaylarýn bu tercihleri geçersiz sayýlýr ve kayýt hakký tanýnmaz. Bk.67. Bu programdan mezun olan öðrenciler, dikey geçiþ yönetmeliði þartlarýný yerine getirdikten sonra 4 yýllýk Bilgisayar ve Enformatik programýna devam edebilirler. Bk.68. Bu programdan mezun olan öðrenciler, dikey geçiþ yönetmeliði þartlarýný yerine getirdikten sonra 4 yýllýk Turizm ve Otel Ýþletmeciliði programýna devam edebilirler. Bk.69. Girne Amerikan Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý için ABD Dolarý; Ýngilizce hazýrlýk aþamasýndan sonraki Fakültelerde ABD Dolarý ve Meslek Yüksekokulu için ABD Dolarýdýr. Ayrýca %2 KDV alýnýr. Öðretim ücreti iki eþit taksit halinde ödenir. Öðretim ücretinin ilk taksidi ile 300 ABD Dolarý kayýt harcý kayýt sýrasýnda, diðer taksit ise ikinci sömestr baþýnda öðrenci tarafýndan ödenecektir. Burslu, programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs yalnýz öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýllýk süreyi de kapsayacaktýr. Girne Amerikan Üniversitesinde üstün baþarý "Yüksek Akademik Baþarý Bursu" ile ödüllendirilmektedir. En az 10 bölüm dersini tamamlayan ve genel not ortalamasý (CGPA) 3,00'ün üzerinde olan öðrenciler, bu bursa baþvurabilirler. Verilecek burs sayýsý Rektörlük kontenjanýna tabidir. Ayrýca 35 haftalýk Ýngilizce Hazýrlýk Programýný ilk üç arasýnda tamamlayan öðrencilere izleyen dönem için öðretim ücretinin %50'si oranýnda burs verilir. Öðretim dili Ýngilizcedir. Sadece Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði programýnýn öðretim dili Türkçedir. Ýngilizce dil düzeyi yetersiz olan öðrenciler, Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna alýnýrlar. TOEFL, GCE, IELTS gibi uluslararasý sýnavlardan veya Girne Amerikan Üniversitesinin yeterlik sýnavýnda (Eylül, Ocak ve Haziran aylarýnda yapýlýr.) tespit edilen düzeyde baþarýlý olanlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bir akademik yýl sonunda baþarýlý olamayan hazýrlýk sýnýfý öðrencileri Yaz Okuluna ve Yaz Okulu sonundaki yeterlik sýnavýna katýlabilirler. Yaz Okuluna katýlmayan öðrenciler, güz dönemindeki hazýrlýk programýna devam ederler ve Ocak ayýndaki yeterlik sýnavýna girerler. Kýz ve erkek öðrenciler için bir çok yurt ve barýnma olanaðý saðlanmýþtýr. Yeni kayýt yaptýran öðrencilere öncelik saðlanmaktadýr. Yurtlar apartman daireleri þeklindedir. Ücretler dairelerdeki tek veya çift odalara göre farklýlýk göstermektedir. KKTC uyruklu öðrenciler Üniversiteye Üniversitenin yönetmeliklerine göre alýnýrlar. Bk.70. Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinde bir vakýf üniversitesi olup eðitim ücrete tabidir. Yýllýk eðitim ücreti tüm programlar ve Hazýrlýk Okulu için ABD Dolarýdýr. Ücret iki eþit taksitte ve dönem kayýtlarý sýrasýnda ödenir. Ücretin dört eþit taksitte ödenmesi halinde yýllýk eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. %2 KDV ve güz dönemi baþýnda ödenen "öðrenci birliði" "öðrenci aktivite fonu" ve "kayýt yenileme harcý" toplam tutarý olan 105 ABD Dolarý ile bahar dönemi baþýnda ödenen "kayýt yenileme harcý" tutarý olan 50 ABD Dolarý bu ücrete dahil deðildir. Lefke Avrupa Üniversitesinde burs programý da uygulanmakta olup, yüksek baþarý ve ailenin mali durumu bu burslarýn verilmesinde esas kriterleri oluþturmaktadýr. Verilen burslar bir ders yýlýný kapsayýp karþýlýksýzdýr. GPA'sý 2,00'dan az olan öðrenciler bu programa bir sonraki yýlda baþvuruda bulunamazlar. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece eðitim ücretini karþýlamaktadýr. Karþýlýksýz olarak verilen burslar, Hazýrlýk Okulunda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burslu öðrenciler, öðrenimleri süresince bölüm deðiþtirmeleri, kayýt dondurmalarý, kümülatif not ortalamasý (CGPA) 2,00'nin altýna düþmesi veya disiplin suçu iþlemeleri halinde bu haklarýný kaybederler. Þeref listesine girme baþarýsý gösteren ve kümülatif not ortalamasý (CGPA) 3,00'ün üzerinde olan öðrenciler, sonraki akademik yýlda kullanýlmak üzere ortalamalarýna baðlý olarak 200 ile 1200 ABD Dolarý arasýnda deðiþen "Akademik Performans Bursu" ile ödüllendirilirler. Ayrýca, öðretmen veya öðretmen emeklisi çocuklarý ile Lefke Avrupa Üniversitesinde öðrenim gören kardeþlerin ikincisi ve diðerlerine %50 oranýnda öðretim harcý indirimi yapýlmaktadýr. Sporda baþarý kazanmýþ öðrencilerimize de geniþ burs imkânlarý saðlanmaktadýr. CGPA'sý 2,00'nin altýna düþen öðrencilerin bir sonraki dönemde bursu kesilir ve 2,00'ye ulaþana kadar bu kapsamdan burs alamazlar. Bu koþul tüm burs ve indirimler için geçerlidir. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcut olup, kiþi baþýna aylýk yurt ücretleri, 70 ve 120 ABD Dolarý olmak üzere iki farklý seçenek sunulmaktadýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri dahil deðildir. Yurtta kalmak istemeyen öðrenciler, bölgedeki ev, motel veya özel yurtlardan faydalanabilirler. Kayýtlar sýrasýnda yapýlan Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler için bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk okulunda geçecek süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.71. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda eðitim ücreti tüm programlar ve Hazýrlýk Okulu için ABD Dolarýdýr. Bu ücrete %2 KDV, 50 ABD Dolarý kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 25 ABD Dolarý "Öðrenci Etkinlikleri Fonu" ücreti dahil deðildir. Eðitim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece eðitim ücretini karþýlamaktadýr. Karþýlýksýz olarak verilen burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda geçirilecek bir akademik yýlý da kapsayacaktýr. Burs programýndaki öðrencinin devam zorunluluðu olup, kayýtlarý her ne sebeple olursa olsun dondurulamaz. Burslu programlara yerleþtirilen öðrenciler, üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirirlerse burs haklarýný kaybederler. Üniversitede herhangi bir dönemde yüksek baþarý saðlayan öðrencilere bu dönemi takip eden dönemde Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Burs Yönetmeliðine göre akademik baþarý bursu verilmektedir. Öðrenciler, ayný anda yalnýz bir burstan faydalanabilirler. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðrencilerin Ýngilizce bilgilerinin Üniversite tarafýndan kabul edilebilir bir düzeyde olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmalarý veya son üç yýl içinde girdikleri TOEFL, GCE vb. uluslararasý sýnavlarda Üniversitece saptanan düzeyde baþarý gösterdiklerini belgelemeleri gerekir. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde bulunmayan öðrenciler bir yýl süre ile Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlarak verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmak durumundadýrlar. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için kýz ve erkek öðrenci yurtlarý (3 yatak odalý apartman daireleri þeklinde) mevcuttur. Tek kiþilik odada kalýnmasý halinde bir dönem yurt ücreti 540 ABD Dolarý, iki kiþilik odada kalýnmasý halinde ise bir dönem yurt ücreti kiþi baþýna 360 ABD Dolarýdýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri, elektrik, telefon ve su ücretleri dahil deðildir. Yurt ücretleri peþin olarak ödenecektir. Ayrýca, her öðrenci yurda kayýt sýrasýnda, yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 150 ABD Dolarý depozit yatýracaktýr. KKTC uyruklu öðrenciler Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesine, bu üniversitenin yapacaðý sýnavla alýnýrlar. ÖSS'de Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesinin herhangi bir programýný tercih eden KKTC uyruklu adaylarýn bu tercihleri geçersiz sayýlýr. Bk.72. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, çizim yapabilme, estetik görüþ ve yaratýcýlýk önemlidir. Bk.73. Yakýn Doðu Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, bütün programlar için ABD Dolarýdýr. Bu ücretin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci dönem eðitimi öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda 2 yataklý oda ücreti güz ve bahar dönemleri için yýllýk 950 ABD Dolarý, 4 yataklý oda ücreti 650 ABD Dolarýdýr. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere üniversite tarafýndan saðlanan burs, hazýrlýk sýnýfýný kapsamayýp sadece öðretim süresi sütununda gösterilen yýllar için ödenecek olan öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Üniversitedeki kredili sisteme göre 4 üzerinden 4 tutturan öðrenciye tam burs, 3,5 tutturan öðrenciye ise yarý burs verilecektir. Bk.74. Bu programa yerleþen ve baþka bir kurumdan burs almayan en yüksek puanlý adaya Ýzzet Baysal Vakfý tarafýndan ders yýlýnda karþýlýksýz burs verilecektir. Bk.75. Bu programý ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleþtirilen adaylardan (7) numaralý sütunda belirtilen kadarýna Milli Eðitim Bakanlýðýnca burslu statüde destek saðlanacaktýr. Bu konudaki Milli Eðitim Bakanlýðýnýn duyurusu bu kýlavuzun 11. sayfasýnda yer almaktadýr. Bk.76. Bu programý baþarý ile tamamlayan öðrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi alacaklardýr. Bk.77. Yabancý dil sýnavýna Ýngilizceden girmek zorunludur. Bk.78. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr. Bk.79. Öðrenciler öðrenimlerini Kuþadasý'nda sürdüreceklerdir. Bk.80. Bu programa kayýt için konuþma özürü bulunmamasý gerekir. 72

6 Bk.81. Öðrenciler öðrenimlerini Afyon'da sürdüreceklerdir. Bk.82. Yabancý dil sýnavýna Almancadan girmek zorunludur. Bk.83. Bir yýl süreli "Almanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.84. Yabancý dil sýnavýna Fransýzcadan girmek zorunludur. Bk.85. Bir yýl süreli "Fransýzca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.86. Bu programdaki öðretim dili %30 Ýngilizcedir. Bk.87. Kayýt için tam teþekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleði uluslararasý standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. Bk.88. Bir yýl süreli "Ýspanyolca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýspanyolca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.89. Bir yýl süreli "Ýtalyanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýtalyanca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.90. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. Bk.91. Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli "Ýngilizce ve Almanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.92. Atýlým Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarýdýr. Bu ücretin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþýnda olmak üzere iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretleri her yýl Üniversite tarafýndan saptanýr. Bu yapýlýrken fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutulur. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CPE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Atýlým Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen "öðretim ücreti" bursu, sadece bu kýlavuzda "Burslu" öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Bk.93. Yabancý dil sýnavýna Almanca veya Ýngilizceden girmek zorunludur. Bk.94. Bu programýn öðretim dili Türkçe'dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Ýngilizce'dir. Bk.95. Beykent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için Ýngiliz Sterlini karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahildir. Ücretin yarýsý kesin kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise bahar dönemi kayýtlarý sýrasýnda öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Beykent Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Bk.96. Yabancý dil sýnavýna Ýngilizce veya Fransýzcadan girmek zorunludur. Programýn adýnda belirtilen konularda Ýngiliz ve Fransýz dilleri eðitimine aðýrlýk veren bir program uygulanmaktadýr. Programa baþlayabilmek için öðrencilerin her iki dilden yeterlik sýnavýný baþarmalarý gereklidir. Yeterlik sýnavý/sýnavlarýnda baþarýlý olamayan öðrenciler lisans programýndan önce Fransýzca ve/veya Ýngilizce dil/dillerinde hazýrlýk eðitimi görürler. Yabancý dil destek ve hazýrlýk programlarýnýn esaslarý için Bk. 24. Bk.97. Öðretim dili Ýngilizcedir. Boðaziçi Üniversitesine ÖSS veya YÖS ile gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunun verdiði yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý geçemeyenler Boðaziçi Üniversitesi Yabancý Diller Yüksekokulunda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný geçenler ya da Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) baþarýlý olduklarýný belgeleyenler kazandýklarý bölüme kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk.98. Boðaziçi Üniversitesinde, dört puan türünün herhangi birinde, Türkiye genelinde ilk on sýraya girerek birinci tercihi ile kayýt hakký kazanan öðrencilere ve kaydolduðu bölümü birincilikle kazanan öðrencilere Baþarý Bursu verilmektedir. Baþarý burslarý eðitim yýlýnda, 9 ay süre ile ayda TL nakit ile Ýngilizce Dil Hazýrlýk sýnýfýnda okuyan öðrenciler için dönem baþýna TL ile bölümlerinde okuyan öðrenciler için ise dönem baþýna TL'ye kadar olan orijinal ders kitabýný kapsamakta idi. Baþarý Bursu öðrencinin genel not ortalamasý 4 üzerinden 3,00'ün altýna düþmediði sürece devam eder. Ayrýca maddi imkânlarý kýsýtlý öðrenciler gereksinim, yemek, yurt ve kitap bursu için baþvuruda bulunabilirler eðitim yýlýnda Gereksinim Bursu 9 ay süreyle ayda TL nakit ödemeyi; Yemek Bursu üniversite yemekhanesinde ayda 22 veya 40 öðün ücretsiz yemek hakkýný; Yurt Bursu üniversite yurtlarýnda ücretsiz kalma hakkýný ve Kitap Bursu ise Ýngilizce Dil Hazýrlýk sýnýfýnda okuyan öðrenciler için dönem baþýna TL ile bölümlerinde okuyan öðrenciler için ise dönem baþýna TL'ye kadar olan orijinal ders kitabýný kapsamakta idi. Öðrenciler maddi gereksinimleri doðrultusunda bu burslarýn birini veya daha fazlasýný alabilirler. Gereksinime dayalý burslar öðrencinin genel not ortalamasý 2,00'nin altýna düþmediði sürece devam eder. Burs için baþvuru önkayýtlar sýrasýnda Boðaziçi Üniversitesi Burs Ofisine yapýlmalýdýr. Bk.99. Öðrenciler öðrenimlerini Demirci'de sürdüreceklerdir. Bk.100. Öðrencler öðrenimlerini Manisa'da sürdüreceklerdir. Bk.101. Bu programa kaydolacaklarýn eksperlik mesleðini yapmaya engel teþkil eden renk körlüðü, bedensel ve ruhsal sakatlýðý olmamasý gerekir. Bu programa alýnan öðrenciler öðrenimlerini Akhisar'da sürdüreceklerdir. Bk.102. Bir yýl süreli "Japonca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Japonca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.103. Öðrenciler öðrenimlerini Lapseki'de sürdüreceklerdir. Bk.104. Bu programa yerleþtirilen ve puan sýralamasýna göre ilk 25'e giren öðrencilere Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan burs imkâný tanýnacaktýr. Burs karþýlýksýz olup, yýl boyunca verilecektir. Burs, öðrencinin baþarýlý olduðu sürece ve eðitimini Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdürmesi kaydýyla, eðitim-öðretim süresi boyunca artýrýlarak devam edecektir eðitim yýlý için aylýk TL olup, her eðitim yýlý baþýnda kitap yardýmý olarak TL ödenecektir. Ayrýca, öðrenci burs hakkýný koruduðu sürece, her eðitim yýlý içinde, ücretsiz iki öðün yemek (öðle-akþam) verilecektir. Bk.105. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Temmuz 1999 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 17 yaþ için 1,65 m, 18 yaþ için 1,66 m, 19 yaþ için 1,67 m, 20 yaþ için 1,68 m'den uzun olmak, kýz adaylarda 1,56 m'den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak heyet raporu ile belgelemek gerekir. Heyet raporunda "Denizci olmasýnda bir sakýnca yoktur." ifadesinin yer almasý þarttýr. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulunda yabancý dil Ýngilizcedir ve Beden Yeterliliði zorunlu derstir. Bu programa kayýt olan öðrenciler, mesleðin gerektirdiði "üniforma"yý giymek zorundadýrlar. Bk.106. Bu programýn öðretim dili Ýngilizce ve Fransýzcadýr. Ýngilizce ve Fransýzca dillerinde yabancý dil yeterlik sýnavý yapýlýr. Y abancý dil yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan adaylar için gerektiði durumlarda Ýngilizce ve Fransýzca hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk programýnýn süresi en fazla iki yýldýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.107. Ege Üniversitesine yerleþtirilen öðrencilerden Üniversitenin herhangi bir programýný ilk üç tercihinde gösteren ve ÖSS sýnavýnda, 73

7 sayýsal, sözel, eþit aðýrlýklý ve yabancý dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 100 öðrenci arasýna girenlere Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan Burs verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Ayrýca, bu öðrencilerin öðrenci katký payý da Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan karþýlanacaktýr. Burs karþýlýksýz olup, hazýrlýk sýnýfýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %80 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Ege Üniversitesine yerleþtirilen ve kazandýðý programý ilk üç tercihinde gösteren öðrencilerden ÖSS sýnavýnda (a) Sayýsal puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 35 öðrenciye, (b) Sözel puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 10 öðrenciye, (c) Eþit Aðýrlýklý puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 5 öðrenciye, (d) Yabancý Dil puaný sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 2 öðrenciye Ege Üniversitesi Bursu verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Burs karþýlýksýz olup öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %75 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Fen Fakültesinin Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji bölümlerini ilk tercihinde gösteren ve bu bölümler için istenen puan türünde ÖSS puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 5 öðrenciye "Temel Bilimler Bursu" verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Burs karþýlýksýz olup, hazýrlýk sýnýfýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %70 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Ege Üniversitesine yerleþtirilen öðrencilerden spor branþlarýnda Ülkemizi temsil ederek milli olmuþ sporculara, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan aylýk TL tutarýnda burs verilecektir. Burs karþýlýksýz olup öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %70 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Bk.108. Öðrenciler öðrenimlerini Çeþme'de sürdüreceklerdir. Bk.109. Bu programý tercih edecek öðrenciler uygulamalý derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoðraf makinesi, film, flaþ, röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir. Bk.110. Bu programda yapýlacak yabancý dil hazýrlýk sýnýfý eðitimi Ýzmir'de, normal eðitim-öðretim ise Ödemiþ'te yapýlacaktýr. Bk.111. Bir yýl süreli Ýngilizce ve Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.112. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 1 000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar üniversitenin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.113. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 1 000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar Týp Fakültesinin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.114. Öðretim dili Çincedir. Bk.115. Öðretim dili Ýspanyolcadýr. Bk.116. Öðretim dili Rusçadýr. Bk Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransýz Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüðe giren anlaþma uyarýnca kurulan Galatasaray Eðitim ve Öðretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayýlý Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüþtürülmüþtür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Bk.118. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Lisans programýna baþlayabilmek için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýfýna kaydolurlar. Bu sürenin sonunda baþarýlý olan öðrenciler 1 yýllýk ikinci hazýrlýk Ýleri Fransýzca ve Sosyal Temel Bilimler sýnýfýnda eðitim görürler. Bu sýnýfta da baþarýlý olduktan sonra 4 yýllýk lisans eðitimine baþlarlar. Bk.119. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Bu bölüme kayýt yaptýrma hakkýný kazanan öðrencilerin lisans programýna baþlayabilmeleri için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýflarýna kaydolurlar. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan bu programa aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve programýn puan türünde birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan a) SAY puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek SAY puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, b) EA puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek EA puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan, c) SÖZ puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek SÖZ puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Gazi Üniversitesi Bursu verilecektir. Burs 9 ay süreyle ayda TL. ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Bk.121. Bir yýl süreli "Arapça Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Arapça yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.122. Bu programa ilk üç tercihinde yerleþtirilen ve ÖSS sayýsal puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Gazi Üniversitesi Týp Fakültesini Destekleme Vakfýnca baþarýlý olduðu eðitim döneminde olmak üzere aylýk TL harçlýk ve baþarýlý olduðu eðitim döneminde yýllýk harç kredisi verilecektir. Bk.123. Bu programý ilk üç tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve programýn puan türünde ilk 500 arasýnda yer alan adaylar, Hacettepe Üniversitesi yurtlarýndan sýralamasýz ücretli olarak yararlanabileceklerdir. Bu adaylara ayrýca, dokuz ay süreyle ayda TL Hacettepe Bursu verilecek ve baþarýlarýnýn devamý halinde karþýlýksýz olan bu burs daha sonraki yýllarda da devam edecektir. Bk.124. Öðretim dili Almancadýr. Bk.125. Bir yýl süreli "Almanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Almanca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, PNDS, GDS, KDS, ZOP, ZMP sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.126. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, TOEFL, IELTS, FCE, CPE, CAE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.127. Yabancý dil sýnavýna Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce dillerinden birinde girmek zorunludur. Bk.128. Öðretim dili Fransýzcadýr. Bk.129. Bir yýl süreli "Fransýzca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Fransýzca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS ve DELF sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.130. Bu programýn genel kontenjanýnýn %50'si erkek, %50'si kýz öðrencilere ayrýlmýþtýr. Bk.131. Bu programý ilk tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve programýn puan türünde ilk 300 öðrenci arasýnda yer alýp kayýt yaptýran adaylar, Hacettepe Üniversitesi yurtlarýndan sýralamasýz ücretli olarak yararlanabileceklerdir. Bu adaylara ayrýca, dokuz ay süreyle ayda TL Hacettepe Bursu verilecek ve baþarýlarýnýn devamý halinde karþýlýksýz olan bu burs daha sonraki yýllarda da devam edecektir. Bk.132. Haliç Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti hazýrlýk sýnýfý ve Fen Edebiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Yüksekokulu için ABD Dolarý, Ýþletme (Ýngilizce) programý için ABD Dolarý, Ýþletme (Türkçe) ve Turizm Ýþletmeciliði programlarý için ABD Dolarý, Hemþirelik Yüksekokulu için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, 1 Eylül 1999 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikincisi taksiti ise ikinci yarýyýl baþýnda 1 Þubat 2000 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðrenim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlar her yýl, bir önceki yýla göre ABD bazýnda en fazla %5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Haliç Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere 74

8 saðlanan burs, öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý programýnda geçirilecek azami bir yýllýk süreyi de kapsamakta olup öðrenci öðrenimini baþarýyla devam ettirdiði sürece verilecektir. ÖSS puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan ve iþletme (Ýngilizce) bölümüne kayýt yaptýranlardan, Ýþletme Fakültesi Ýngilizce bölümüne müracaat edilmesi halinde hazýrlýk sýnýfýnda burs verilecektir. Türkiye genelinde ÖSS'de ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan ve kayýt yaptýranlara karþýlýksýz burs verilecektir. Üniversite yurdunda bir eðitim-öðretim dönemi için bir kiþilik ücret ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Tek kiþilik özel odalarda kalanlardan ilave ücret alýnmaktadýr. Bu ücret dönem baþý ve ikinci dönem olmak üzere iki taksitte tahsil edilecektir. Yurt ücretleri Üniversitenin yetkili kurullarýnýn lüzumlu görmesi halinde ABD Dolarý bazýnda bir yýl öncesine göre en fazla %5 oranýnda artýrýlacaktýr. Bk.133. Iþýk Üniversitesi, geçmiþi yaklaþýk 115 yýl olan, TC'nin ilk Eðitim Vakfý, Feyziye Mektepleri Vakfý (FMV) tarafýndan kurulmuþtur. Eðitim, FMV Ayazaða Ýstanbul Eðitim Kampusunda sürdürülmektedir. Eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar dönemi kayýt baþlangýcýnda ödenecektir. Öðretim dili Ýngilizcedir. Üniversiteye yerleþtirilen öðrencilerin Ýngilizce dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý için üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan, üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (Bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr.) veya Iþýk Üniversitesi yabancý dil yeterlilik sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlar, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýna devam ederler. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýný, süresi içinde baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýngilizce yeterlilik sýnavlarýnda baþarýlý olan öðrenciler, birinci sýnýfa devam etme hakký kazanýr. Iþýk Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere sadece öðretim ücretini kapsayan baþarý bursu verilecektir. Bu burs lisans eðitimine 1. sýnýftan baþlayan öðrencilere 4 yýl, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýndan baþlayan öðrencilere 5 yýl boyunca verilir. Öðrenimini bu süre içinde tamamlayamayan öðrencilerin bursu kesilir. Ayrýca lisans öðrenimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan baþarýlý (not ortalamasý 4 üzerinden 3.5 ve üzerinde) ve mali yardýma ihtiyacý olan öðrencilere, talepleri üzerine "Eðitim Ücreti Katký Fonu"nun olanaklarýna baðlý olarak sýnýrlý sayýda Ýhtiyaç Bursu verilir. Üniversitenin öðrencilerine sunabileceði özel yurt, konukevi vb. imkânlarý yoktur. Öðrenciler bu ihtiyaçlarýný kendileri karþýlamak durumundadýrlar. Bk.134. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ayrýca, öðrenciler hazýrlýk sýnýfýnda Ýngilizce bilgisayar ve matematik dersleri de göreceklerdir. Bk.135. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2000 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m'den, kýz öðrencilerde 1,62 m'den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve ÝTÜ Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Bu programýn genel kontenjanýnýn 5'i kýz öðrenciler için ayrýlmýþtýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, yatýlý ve üniformalý bir fakültedir. Öðrencilerin yatýlýlýk düzenine katký payý her yýl ÝTÜ Yönetim Kurulunca belirlenir. ÝTÜ yatýlýlýk ve üniforma yükümlülüðünü, gerektiðinde tamamen, gerektiðinde belirli sýnýflar için kaldýrabilir. Bk.136. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi çýkýþlý adaylar alýnacaktýr. Bk eðitim-öðretim yýlýnda aþaðýdaki koþullarda Ýstanbul Teknik Üniversitesine yerleþtirilen öðrencilere burs verilecektir. A Tipi Burs: Sayýsal puan türü sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 500 öðrenci arasýnda yer alarak ÝTÜ'ye yerleþtirilen öðrencilere 9 ay süreyle ayda TL karþýlýksýz burs ile bir veya iki kiþilik odalarý bulunan yüksek standartlý öðrenci yurtlarýnda (Gümüþsuyu, Gölet ve Vadi Yurtlarý) ücretsiz barýnma imkâný saðlanacaktýr. B Tipi Burs: Sayýsal puan türü sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk ( ) öðrenci arasýnda yer alarak ÝTÜ'ye yerleþtirilen öðrencilere 9 ay süreyle ayda TL karþýlýksýz burs ile bir veya iki kiþilik odalarý bulunan yüksek standartlý öðrenci yurtlarýnda ücretsiz barýnma imkâný saðlanacaktýr. C Tipi Burs: Sayýsal puan türü sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk ( ) öðrenci arasýnda yer alarak ÝTÜ'ye yerleþtirilen öðrencilere 9 ay süreyle ayda TL karþýlýksýz burs ile üç kiþilik odalarý bulunan standart Ayazaða öðrenci yurtlarýnda ücretsiz barýnma imkâný saðlanacaktýr. D Tipi Burs: Tüm ÝTÜ öðrencileri arasýndan seçilen öðrenciye her yýl TL baþarý ve gereksinim bursu verilecektir. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burslar öðrencinin yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Bk.138. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler üçüncü sýnýf sonuna kadar öðrenimlerini Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.139. Bu programa alýnacak öðrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanýklý olma durumlarýna engel teþkil edecek herhangi bir saðlýk sorunlarý olmamasý gerekir. Bk.140. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; 1 Temmuz 1999 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu 1,66 m'den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu KTÜ Farabi Hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Güverte bölümünde yabancý dil olarak sadece Ýngilizce (zorunlu) okutulacaktýr. Beden yeterliliði zorunlu derstir. Bk.141. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndaki öðrenimlerini Trabzon'daki merkez Kanuni Kampusunda sürdüreceklerdir. Bk.142. Koç Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Saðlýk Yüksekokulu dýþýndaki bütün programlar için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Eðitim ücretinin ilk taksiti olan ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý kayýt sýrasýnda, 15 Eylül 1999 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Ýkinci taksit ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ikinci yarýyýl baþýnda 7 Þubat 2000 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda 1 yataklý oda ücreti TL, 2, 3 ve 4 yataklý oda ücreti kiþi baþýna TL'dir. Bu ücretlere KDV dahil deðildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Koç Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðretim 75

9 ücretini karþýlayacaktýr. Burslu öðrencilere 10 ay süreyle ayda TL ödeme yapýlarak yol, kitap ve beslenme masraflarýnýn bir kýsmýnýn karþýlanmasý öngörülmektedir. Burslar karþýlýksýz olup, hazýrlýk sýnýfýnda geçirilebilecek bir yýllýk süreyi de kapsamaktadýr. Öðrenciye saðlanan burs, akademik baþarýsýzlýk, disiplinsizlik veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilebilir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesine yerleþmiþ olup ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Öðretim, yurt ücretleri ve burslar her yýl Üniversitece, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Bk.143. Koç Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulunda eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Eðitim ücretinin ilk taksiti olan ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý kayýt sýrasýnda, 15 Eylül 1999 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Ýkinci taksit ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ikinci yarýyýl baþýnda 7 Þubat 2000 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Saðlýk Yüksekokulunun burslu hemþirelik programýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar karþýlýklýdýr. Öðrenciler, mezun olduktan sonra, burslu okuduklarý her yýl karþýlýðýnda Amerikan Hastanesinde bir yýl mecburi hizmetle yükümlü olacaktýr. Öðrenciye saðlanan burs, akademik baþarýsýzlýk, disiplin veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilebilir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesine yerleþmiþ olup ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Öðretim ücreti ve burslar her yýl Üniversitece, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Hemþirelik programýna yerleþtirilen öðrencilere sunulabilecek özel yurt, konukevi vb. imkânlar yoktur. Öðrenciler bu ihtiyaçlarýný kendileri karþýlamak durumundadýrlar. Bk.144. Maltepe Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi ve Hemþirelik Yüksekokulu dýþýndaki tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý; Týp Fakültesi ABD Dolarý; Hemþirelik Yüksekokulu ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý olup ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kuru üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Öðretim ücretinýn yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci sömestr baþýnda olmak üzere iki eþit taksit halinde ödenir. Maltepe Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, kitap vb. konular öðrenci tarafýndan karþýlanýr. Burslu öðrenci kontenjaný dolmadýðý takdirde, burssuz programa yerleþtirilen öðrencilerden ihtiyaç sahibi olanlara Mütevelli Heyeti'nin tespit ettiði esaslar dahilinde burs verilebilir. Burs, öðrenci öðrenimine akademik baþarý þartýný yerine getirerek devam ettiði sürece verilecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Bk.145. Öðretim dili Ýngilizcedir. Orta Doðu Teknik Üniversitesinin Yabancý Diller Yüksekokulu Temel Ýngilizce Bölümü hazýrlýk sýnýfýnda eðitimin süresi en çok iki yarý yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik sýnavýna katýlma koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Yýl sonunda ve/ veya yaz okulu sonunda verilen yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler bir sonraki eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek yeterlik sýnavýný Üniversiteye kayýt yaptýran yeni öðrencilerle birlikte alabilirler. Baþarýsýz olan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin, ertesi yýl destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce bir yýl okuyup baþarýsýz olan ve ÖSS veya YÖS ile yeniden ODTÜ'ye gelen öðrencilerin destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce iki yýl okuyup ÖSS veya YÖS ile yeniden ODTÜ'ye gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunda tekrar okuyamazlar. Bu öðrenciler 1 yýl içinde Yabancý Diller Yüksekokulunca verilen yeterlik sýnavýný veya Üniversitenin eþdeðerliði kabul ettiði uluslararasý sýnavlarý (TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE) alabilirler; bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr. Bu sýnavlarýn herhangi birinden baþarýlý olduklarý takdirde kazandýklarý bölüme kayýt yaptýrabilirler. Aksi halde Üniversite ile iliþikleri kesilir. Son iki eðitim-öðretim yýlý içinde ODTÜ Temel Ýngilizce Bölümü Hazýrlýk Programýnda öðrenim görerek baþarýlý olanlar, Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olanlar veya ayný eðitim-öðretim yýllarýnda ODTÜ lisans programýnda öðrenim görmüþ olanlar Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ'ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ODTÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan (a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 50 öðrenci arasýnda yer alan, (c) ÖSS-SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 20 öðrenci arasýnda yer alan, (d) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere ODTÜ Üstün Baþarý Bursu verilecektir. Burs, ders yýlý için öðrenci katký payýný ve 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2,50'nin altýna düþen öðrencinin bursu kesilir. ODTÜ'ye aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Ankara dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan, (c) ÖSS-SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 75 öðrenci arasýnda yer alan, (d) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenci arasýnda yer alan öðrenciler ve ayrýca bölümlerini ilk üç sýrada kazanan öðrenciler de ODTÜ öðrenci konukevi veya ODTÜ yurtlarýna ücreti karþýlýðý sýralamasýz olarak kabul edileceklerdir. ODTÜ'de eðitim-öðretim yýlýnda baþarý burslarý dahil yaklaþýk 120 çeþit bursdan, yaklaþýk 4000 öðrenci yararlanacaktýr. Burslar 8-12 ay süre ile, aylýk nakit, yurt, yemek ve kitap burslarý þeklinde olup miktarlar milyon TL arasýnda deðiþmektedir. Burslardan ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedirler. Bazý öðrenciler, nakit, yurt, yemek ve kitap burslarýnýn tamamýndan yararlanabilmektedirler. Burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlmaktadýr. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ'ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ilk tercihinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarýndan birini belirtmiþ olanlardan ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alýp bu programlardan birine yerleþtirilen öðrencilere ODTÜ Temel Bilim Bursu verilecektir. Bu öðrencilere bölümlerinde ileri düzeyde özel bir eðitim uygulanacaktýr. Burs, ders yýlý için öðrenci katký payýný ve 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2,50'nin altýna düþen öðrencinin bursu kesilir. ODTÜ Temel Bilim Bursu ile ODTÜ Bursunun her ikisini de almaya hak kazanan öðrencilere ODTÜ Bursu verilecektir. Bk.148. Sabancý Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm programlar ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Öðretim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda ve 1 Eylül 1999 tarihindeki TC Merkez Bankasý satýþ kurundan hesaplanarak, diðer yarýsý ikinci dönem kayýtlarý sýrasýnda ve 1 Þubat 2000 tarihindeki TC Merkez Bankasý satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Sabancý Üniversitesinde öðretim dili Ýngilizcedir. Kayýt yaptýran tüm öðrenciler ortak bir muafiyet sýnavýndan geçecektir. Üniversitenin kendi yabancý dil seviyesinin altýnda olduðu belirlenen öðrenciler, Temel Geliþtirme Programýnýn Ýngilizce, Türkçe ve Psikolojik Yetiler Geliþtirme programlarýný kapsayan bir yýllýk hazýrlýk sýnýfýna devam edecektir. Temel Geliþtirme Programýnda eðitimin süresi bir akademik yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan Temel Geliþtirme Programý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonunda verilecek olan muafiyet sýnavýna katýlmalarý gerekmektedir. Yýl sonunda veya yaz okulu sonunda baþarýlý olamayan öðrenciler, bir sonraki akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilecektir. Bu sýnavda da baþarýsýz olan öðrencilere derslere devam hakký verilmez, ancak eksiklerini kendi olanaklarý ile tamamlamalarý amacýyla bir yýl süre verilir. Bu þekilde süre verilen öðrenciler, süre sonunda bir sonraki akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilecektir. Bu sýnavda da baþarýlý olamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Mekatronik Mühendisliði, Mikroelektronik Mühendisliði, Telekomünikasyon Mühendisliði, Üretim Sistemleri Mühendisliði lisans 76

10 derecelerini; Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý: Ekonomi, Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý, Kültürel Etüdler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans derecelerini kapsamaktadýr. Öðrencilerden, yerleþtirildikleri programa kayýt yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans derece alanlarýný belirtmeleri istenecektir. Burs alacak öðrenciler için bir sayý sýnýrý yoktur. Sabancý Üniversitesinde öðrenim gören öðrenci nüfusunun büyük bir kýsmýnýn deðiþik burs olanaklarýndan yararlanmasý ve akademik baþarýlarýnýn ön planda tutmalarýna imkân verilmesi düþünülmüþtür. Bk.149. Öðrenciler öðrenimlerini Hendek'te sürdüreceklerdir. Bk.150. Bu programa ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ve Trakya Üniversitesi Týp Fakültesine yerleþtirilen ilk 5 öðrenciye, olanaklar el verdiði sürece Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim Araþtýrma ve Geliþtirme Vakfý tarafýndan eðitimöðretim yýlýnda 12 ay süreyle ayda TL karþýlýksýz burs verilecektir. Burs öðrencinin baþarýlý olmasý ve eðitimini Trakya Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdürmesi kaydýyla, eðitim-öðretim süresi boyunca artýrýlarak devam edecektir. Bk.151. Öðretim dili Türkçedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.152. Öðrenciler öðrenimlerini Çaycuma'daki binanýn yapýmý tamamlanýncaya kadar Zonguldak'ta sürdüreceklerdir. Bk.153. Öðrenciler öðrenimlerini Zonguldak'ta sürdüreceklerdir. Bk.154. Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý olmak, bir mesleðe yönelik olmayan Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi ve Askeri Liselerin Fen/Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olmak; evli veya dul olmamak veya herhangi bir þekilde nikahsýz yaþamamak; askeri ve sivil okullardan her ne sebeple olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak; en fazla 19 yaþýnda olmak, 31 Aðustos 1999 tarihinde 20 yaþýndan gün almamýþ olmak (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr), 1980 veya daha küçük doðumlu olmak, vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak; renk körü olmamak; sara, iþeme, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; erkek öðrencilerde 1,65 m.'den, kýz öðrencilerde 1,56 m.'den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (2) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (2 dahil), yüksek çapý (2) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma Askeri Týp Fakültesine girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý; yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý; Gülhane Askeri Týp Akademisi Saðlýk Kurulu'ndan "Askeri Öðrenci Olur" kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Komisyonu Beden Yeterliliði Testi ve mülâkatta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa 71 sivil lise (65 erkek, 6 kýz), 85 askeri lise çýkýþlý alýnacaktýr. 85 askeri lise çýkýþlý öðrencilerin 69'u Kara Kuvvetleri Komutanlýðýna baðlý askeri liselerden (Iþýklar Askeri Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi, Maltepe Askeri Lisesi) ve 16'sý Deniz Lisesinden (Heybeliada Deniz Lisesi) mezun olan öðrencilerden alýnacaktýr. 5 okul birincisi kontenjanýnýn 4'ü askeri lise, 1'i sivil lise çýkýþlý öðrencilere ayrýlmýþtýr. GATA Askeri Týp Fakültesi'ni tercih edecek sivil lise çýkýþlý öðrenciler, Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) en geç 15 Aðustos 1999 tarihine kadar "GATA Askeri Týp Fakültesi Dekanlýðý Öðrenci Grup Komutanlýðý, Etlik/ ANKARA" adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Askeri Týp Fakültesinde kayýt kabul iþlemleri Eylül 1999 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Saðlýk muayenesi, beden yeterliliði veya mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý için veya baþka bir sebeple GATA Askeri Týp Fakültesine kaydý yapýlamayan öðrenciler durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. Bk.155. Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý ve kýz olmak; hemþirelik dýþýnda bir mesleðe yönelik olmayan lise, Saðlýk Meslek Lisesi, Özel Saðlýk Meslek Lisesi, Hemþirelik Meslek Lisesi, Özel Hemþirelik Meslek Lisesi, Saðlýk Koleji veya bir mesleðe yönelik olmayan Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liselerin Fen ve Tabii Bilimler Kolu), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi çýkýþlý olmak, son sýnýfta beklemeli öðrenci olmamak ve 1999 yýlýnda mezun olmak, mezun olduðu sene ÖSS'ye girmiþ olmak; evli veya dul olmamak veya herhangi bir erkekle nikahsýz yaþamamak; ortaöðretim kurumlarýndan hangi þekilde olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak; mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak, Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) giriþ tarihinde 20 yaþýndan büyük olmamak, 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr), 1979 veya daha küçük doðumlu olmak, vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak; renk körü olmamak; sara, gece iþemesi, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmamýþ olmak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; 1,56 m'den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (2) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (2 dahil), yüksek çapý (2) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma bu programa girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma, kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý; Gülhane Askeri Týp Akademisi Saðlýk Kurulu'ndan "Askeri Öðrenci Olur" kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Komisyonu Beden Yeterliliði Testi ve mülâkatta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa alýnacak 120 öðrencinin okul birincisi kontenjanýndan 1'i sivil lise birincisi ve 2'si de sivil Saðlýk Meslek Lisesi, Özel Saðlýk Meslek Lisesi, Hemþirelik Meslek Lisesi, Özel Hemþirelik Meslek Lisesi veya Saðlýk Koleji birincisi olacaktýr. Bu programý tercih edecek öðrenciler, Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) programý kazandýðý ilan edildikten sonra hemen "GATA Hemþirelik Yüksekokulu Komutanlýðý, Etlik/ ANKARA" adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Hemþirelik Yüksekokuluna girmeye hak kazanan adaylar, sivil statüde hemþire yetiþtirilecek olup, mezun olurken rütbe almayacaklardýr. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden giriþ koþullarýna uymayan öðrencilerin GATA Hemþirelik Yüksekokuluna kayýtlarý yapýlamaz. Saðlýk muayenesi, beden yeterliliði veya mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý için veya baþka bir sebeple GATA Hemþirelik Yüksekokuluna kaydý yapýlamayan öðrenciler durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. Bk.156. Öðretim dili Türkçedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. Bk.157. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, seçmeli derslerin çoðu ile bazý zorunlu derslerde öðretim dili Ýngilizcedir. Bk.158. Bu programdan alýnan diplomalara 2547 sayýlý Kanunun 7/p maddesine göre yapýlan inceleme sonucunda denklik verildiði takdirde, 1136 sayýlý Avukatlýk Kanunu, 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu ve 1512 sayýlý Noterlik Kanunu hükümleri uyarýnca bu mesleklerin icrasý için ayrýca fark dersleri sýnavlarýnýn da verilmesi gerekmektedir. Bk.159. Bu programý kazanan öðrencilerden Ýngilizce Hazýrlýk Programýný takip edecek olanlar Amerikan Dolarý öðretim ücreti ödeyecekler ve öðrenimlerini Gazimaðusa'da bulunan Doðu Akdeniz Üniversitesi kampusunda sürdüreceklerdir. Birinci sýnýfa kayýt hakký kazanan öðrenciler Üniversite kampusunda inþa edilmekte olan fakülte binasý ve laboratuvarlarýn akademik yýlý baþlangýcýna kadar tamamlanamamasý durumunda, söz konusu inþaatlar sona erene kadar öðrenimlerini Ankara Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.160. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,60 m'den, kýz öðrencilerde 1,55 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Yakýn Doðu Üniversitesi Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden 77

11 alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bk.161. Bu programa kayýt olan öðrenciler, öðretim sürelerinin birinci yýlýný Üniversitede, ileri sýnýflarýn ders ve uygulamalarýný ise Üniversiteye baðlý gemi ve otellerde eðitim görerek tamamlayacaklardýr. Bk.162. Azerbaycan Devlet Diller Enstitüsünde eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Bk.163. Bu programdan mezun olan öðrencilerin, diplomalarýnýn denklik iþlemlerinin yapýlabilmesi için Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý'ndan (KPDS) en az 70 puan almalarý gerekmektedir. Bk.164. Kýlavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara yerleþtirilen öðrencilerin alacaklarý diplomalara ilgili mevzuata göre diploma denklik belgesi verilecektir. Bu üniversitenin kýlavuzda yer almayan diðer programlarýndan veya bu ülkedeki diðer üniversitelere ait programlardan mezun olanlarýn diploma denklik baþvurularý reddedilecektir. Bu ülkedeki yükseköðretim programlarýna ÖSS sonucu yerleþtirilmeyen kiþilerin mezun olmalarý halinde diplomalarýna denklik belgesi verilmeyecektir. Bu Üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak isteyen öðrenciler, Yükseköðretim Kurulu Burslu Öðrenciler Merkezini arayabilirler. Bk.165. Bu programa yerleþtirilen bazý öðrenciler Milli Eðitim Bakanlýðý'na yapýlacak baþvuru ve deðerlendirme sonucu Azerbaycan Tahsil Nazýrlýðý'nýn Türkiye'ye tahsis ettiði burs kontenjanlarýndan yararlanabileceklerdir. Burs kavramý, genellikle öðrenim ücreti alýnmamasý anlamý taþýmaktadýr. Bk.166. Azerbaycan Devlet Neft Akademisinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatý programý için 700 ABD Dolarý; Asfaltit ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri programý için 800 ABD Dolarý ve diðer programlar için ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Bk.167. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Bk.168. Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Halk Tasarrufatýný Ýdare Etme Enstitüsü Azerbaycan'ýn Bakü þehrindedir. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Fakültede kýz, erkek ayrýmý yoktur. Bir öðrencinin aylýk masrafý 100 ABD Dolarý civarýndadýr. Türkiye'den giden öðrenciler Enstitü Dekanlarýnýn bildiði evlerde kalmaktadýrlar. Ayrýca, yurtlar da vardýr. Yurt ücretleri 10 ABD Dolarý civarýndadýr. Beþ, altý öðrencinin bir evde kalmasý halinde ev maliyeti öðrenci baþýna 50 ABD Dolarýdýr. Bk.169. M. E. Resulzade Adýna Bakü Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, Arap Dili ve Edebiyatý, Fars Dili ve Edebiyatý, Sosyoloji ile Tatbigi Riyaziyat (Uygulamalý Matematik) programlarý için 800 ABD Dolarý ve bunun dýþýndaki programlar için ise 700 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Bk.170. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Yalnýz kýz öðrenciler için yurt imkâný bulunmaktadýr. Bk.171. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Eðitim öðretimlerini bu programda sürdürerek týp öðreniminin 3 yýlýný Azerbaycan'da baþarý ile tamamladýktan sonra öðrencilerden 2 öðrenci Ege Üniversitesi Týp Fakültesinde, 3 öðrenci Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesinde, 2 öðrenci Gazi Üniversitesi Týp Fakültesinde, 2 öðrenci Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesinde (Türkçe), 2 öðrenci Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesinde, 3 öðrenci Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesinde, 3 öðrenci Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesinde, 3 öðrenci ise Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesinde öðrenimlerinin kalan kýsmýný bu üniversitelerde sürdüreceklerdir. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý sonunda, öðrenciler Ülkemize döndükleri zaman hangi fakültede eðitimlerini tamamlayacaklarýný bilerek gideceklerdir. Bk.172. N. Tusi Adýna Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Bk.173. Y. Mammadaliyev Adýna Nahcivan Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Bk.174. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti yýllýk týp eðitimi için ABD Dolarý, diðer lisans programlarý ve Bulgarca hazýrlýk sýnýfýnda ise yaklaþýk ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Bulgarcadýr. Yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için bir yýllýk Bulgarca eðitim verilir. Sofya Teknik Üniversitesinde öðrenimlerini Ýngilizce, Almanca veya Fransýzca dillerinde yapmak isteyenler seçtikleri programa baþlamadan önce bir yýl süreyle bu yabancý dilin öðretildiði programa devam ederler. Ýstekli öðrencilere aylýk 50 ABD Dolarýna yurt saðlanabilir. Özel ev kiralamak isteyen öðrencilere ayda yaklaþýk 100 ABD Dolarýna bu gibi yerler bulmalarýnda Üniversite yardýmcý olacaktýr. Ayrýca, diðer masraflar için ayda 200 ABD Dolarý gerekmektedir. Bk.175. Bu programa yerleþtirlen öðrenciler, eðitim öðretimlerini bu programda sürdürerek týp öðreniminin 3 yýlýný Bulgaristan'da baþarý ile tamamladýklarý takdirde geri kalan öðretimlerini Uludað Üniversitesi Týp Fakültesinde tamamlayacaklardýr. Bk.176. Bu programa yerleþtirlen öðrenciler, eðitim öðretimlerini bu programda sürdürerek týp öðreniminin 3 yýlýný Bulgaristan'da baþarý ile tamamladýklarý takdirde geri kalan öðretimlerini Trakya Üniversitesi Týp Fakültesinde tamamlayacaklardýr. Bk.177. Batum Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Gürcücedir. Bk.178. Gürcistan Devlet Spor Akademisinde eðitim ücretli olup, bu programda yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Gürcücedir öðretim yýlýnda öðrenciler hazýrlýk sýnýfýna alýnacaklardýr.. Bk.179. Ývane Cavahiþvili Tiflis Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Gürcüce ve Rusçadýr. Bk.180. Kutaisi Teknik Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ayrýca belirlenecektir. Ücretler ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Öðretim dili Gürcüce ve Rusçadýr. Bk.181. Tiflis Devlet Týp Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti Hazýrlýk Sýnýfý için ABD Dolarý, diðer sýnýflar için öðretim dili Gürcüce ve Rusça olanlar için ABD Dolarý, eðitim dili Ýngilizce olanlar için ise ABD Dolarýdýr. Beslenme, yurt ve saðlýk güvencesi eðitim masraflarýna dahil deðildir. Bir öðrencinin aylýk masrafý ABD Dolarý civarýndadýr. Eðitim-öðretimlerinin hazýrlýk, 1., 2. ve 3. sýnýflarýný Tiflis Devlet Üniversitesi Týp programýnda sürdürerek 4. sýnýfa geçen öðrencilerden 10 öðrenci öðrenimini Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesinde, 10 öðrenci öðrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdürecektir. Bk.182. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Öðrenciler bir sýnýfý iki yýldan fazla tekrarlayamazlar. Öðretim dili Hýrvatçadýr. Ýlk yýlda Felsefe Fakültesinde yoðun bir hýrvat dili programý uygulanacak ve adaylar Hýrvat dilindeki programý takip eder duruma getirilecektir. Öðrenciler Zagreb Üniversitesinin normal öðrencisi gibi kabul edilecektir. Kafetaryadaki öðrenci fiyatlarýndan yararlanacaklardýr. Sýnýrlý sayýda yurt imkâný olduðundan yurtlar yarýþma esasýna göre verilmektedir. Yurt ücretleri öðretim ücretine dahil deðildir. Baþvurular doðrudan Zagreb Üniversitesi yönetimine yapýlmalýdýr. Bk.183. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti tüm programlar ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarýdýr. Bu ücrete eðitim, saðlýk hizmetleri ve ders kitaplarý dahildir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusçadýr. Öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle dil (Kazak Türkçesi ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Öðrencilere ikinci yabancý dil olarak Ýngilizce öðretilir. Bir öðrencinin aylýk masrafý yaklaþýk olarak 80 ABD Dolarý ve yurt ücretleri aylýk 50 ABD Dolarýdýr. Bk.184. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý Türk-Kazak Üniversitesi, Kazakistan Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde bulunmaktadýr. Merkez kampus Türkistan þehrindedir. Ayrýca, Çimkent ve Kentav þehirlerinde de çeþitli fakülteleri vardýr. Üniversitenin eðitim-öðretim dilleri Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Rusçadýr. Üniversitede Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve diðer Türk cumhuriyetleri ile Türk topluluklarýndaki üniversite çaðýnda bulunan gençlerin bir çatý altýnda Türklük bilinci ve uluslararasý eðitim ve çaðdaþ bilimin gerçeklerine göre eðitimleri saðlanýr. Üniversitede özellikle demokratik ve laik, çaðdaþ devlet esaslarýna baðlý, gelecek yüzyýllarýn ihtiyaçlarýna cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donatýlmýþ, milli ve manevi deðerlere baðlý gençler yetiþtirilir. Türkiye Cumhuriyetinden gelen öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süreli zorunlu hazýrlýk sýnýfýnda Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Rusça ve temel Türk kültürü dersleri okurlar. Bu derslerden yapýlacak sýnavlarda baþarýsýz olan öðrencilerin Üniversite ile iliþiði kesilir. Hazýrlýk sýnýfýnda yurtta kalmak zorunludur. 78

12 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasý Türk-Kazak Üniversitesinden Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiþ yapýlamaz. Üniversitede bölüm deðiþtirme imkâný yoktur. Bu üniversiteden alýnan diplomalar Kazakistan ve Türkiye'de ayný alan ve seviyede eðitim-öðretim yapan yükseköðretim kurumlarýnýn diplomalarýna ve bunlarýn geçerliliðine eþ deðer olup, sahiplerine ayný haklarý saðlar. Üniversitede Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý öðrencilerden eðitim ücreti alýnmamaktadýr. Baþarýlý ve disiplinli öðrencilere Üniversite Yönetim Kurulu Kararý ve Mütevelli Heyet Baþkanýnýn onayý ile burs verilebilir. Bir öðrencinin aylýk zorunlu masraflarý için ayda 100 ABD Dolarý yeterli olabilmektedir. Bk.185. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti aylýk 30 ABD Dolarý civarýndadýr. Hazýrlýk sýnýfý ücretli olup öðretim süresine dahil deðildir. Bk.186. Bu programa yerleþtirilen bazý öðrenciler Milli Eðitim Bakanlýðý'na yapýlacak baþvuru ve deðerlendirme sonucu Kýrgýzistan Eðitim, Bilim ve Kültür Bakanlýðý'nýn Türkiye'ye tahsis ettiði burs kontenjanlarýndan yararlanabileceklerdir. Burs kavramý, genellikle öðrenim ücreti alýnmamasý anlamý taþýmaktadýr. Bk.187. Bu program Ýngilizceyi iyi bilen adaylar içindir. Bk.188. Bu program Kýrgýzcayý çok iyi bilen adaylar içindir. Bk.189. Bu program Kýrgýz dili dýþýnda eðitim yapan okullar içindir. Bk.190. Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek'te Türkiye Cumhuriyeti ile Kýrgýz Cumhuriyeti arasýnda imzalanan anlaþma ile ortaklaþa kurulmuþ özerk uluslararasý bir üniversitedir. Kýrgýzistan'da eðitim gören Türk öðrenciler Kýrgýz vatandaþý olan öðrencilere saðlanan bütün haklardan yararlanabilirler. Eðitim parasýz olup; öðrencilere Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince eðitim bursu verilmeyecektir. Öðrencilere ucuz öðle yemeði verilmekte ve ders kitaplarý Üniversite tarafýndan karþýlanmaktadýr. Öðrencilerin saðlýk hizmetleri Kýrgýzistan Hükümetince karþýlanmaktadýr. Yurt bulunmamakta, fakat, öðrencilere barýnacak yer bulmada yardýmcý olunmaktadýr. Üniversitenin diplomalarý hem Türkiye hem de Kýrgýzistan tarafýndan tanýnmaktadýr. Öðretim dili Türkiye Türkçesi ve Kýrgýz Türkçesidir. Fakat her sýnýfta yoðun Ýngilizce eðitimi yapýlmaktadýr. Bir yýl süreli hazýrlýk sýnýfý vardýr. Ýletiþim bölümüne sadece hazýrlýk sýnýfý öðrencisi alýnacaktýr. Branþlara ikinci sýnýfta ayrýlacaktýr. Bk.191. Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Komersiya Enstitüsü Kýrgýzistan'ýn Celal-Abad þehrindedir. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Fakültede kýz, erkek ayrýmý yoktur. Bir öðrencinin aylýk masrafý 100 ABD Dolarý civarýndadýr. Türkiye'den giden öðrenciler Enstitü Dekanlarýnýn bildiði evlerde kalmaktadýrlar. Ayrýca, yurtlar da vardýr. Yurt ücretleri 10 ABD Dolarý civarýndadýr. Beþ, altý öðrencinin bir evde kalmasý halinde ev maliyeti öðrenci baþýna ABD Dolarý arasýndadýr. TC uyruklu öðrenciler için hazýrlýk sýnýfý söz konusu deðildir. Türkiye Türkçesi bilmeyenler için hazýrlýk sýnýfý bir yýldýr. Bk.192. Kýrgýz eðitimi olmayan okullarda Kýrgýz Dili Öðretmenliði programý. Bk.193. Kýrgýz okullarýnda Rus Dili eðitimi için Rusça Öðretmenliði programý. Bk.194. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti sömestre baþýna hava trafik kontrol programý için ABD Dolarý, pilotluk eðitimi için ABD Dolarý ve diðer lisans programlarý için ABD Dolarýdýr. Kayýt iþlemleri için ayrýca 50 ABD Dolarý alýnmaktadýr. Lisansa kayýt kabul þartlarý; özellikle matematik, fizik ve Ýngilizce olmak üzere ortaöðretimde iyi notlar almýþ olmak, Ýngilizce dilini iyi bilmek gerekir. Havacýlýk mühendisliði, havacýlýk ve mimarlýk dýþýndaki programlar için yabancýlarda giriþ sýnavýna girme koþulu yoktur. Mimarlýk programýna girecek öðrencilerin çizim ve kompozisyon sýnavýna girmesi zorunludur. Havacýlýk mühendisliði programýna girecekler için saðlýk raporu zorunludur. Öðrenciler üniversitede yurtlarda kalabileceði gibi, þehirde apartman dairesi de kiralayabilirler. Üniversitenin yurtlarýnda yabancý öðrenciler için bir veya iki kiþilik oda ayrýlabilir. Yurtlar Üniversite kampusundadýr. Aylýk kiralarý öðrencinin seçimine göre ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir ve altý aylýk ücret peþin alýnýr. Yabancý öðrenciler için saðlýk sigortasý zorunludur (yýllýk 100 ABD Dolarý). Ayrýca, diðer masraflar için (yemek, kalma yeri, vize, saðlýk sigortasý vb) ayda ABD Dolarý gerekmektedir. Bk.195. Budapeþte Üniversitesi Ekonomi Bilimlerinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti bir dönem için ABD Dolarý, toplam ABD Dolarýdýr. Bir öðrencinin aylýk masrafý 500 ABD Dolarý civarýndadýr. Baþvuran öðrenciler matematik ve Ýngilizceden klasik tarzda bir yazýlý sýnav ve bir de sözlü sýnava tabi tutulurlar. Son dört yýl içinde Ýngilizce öðretim yapan okullarda okuyan veya TOEFL sýnavýndan 500 veya üzerinde puan alanlar Ýngilizce sýnavýndan muaf tutulurlar. Bk.196. Teknik Üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti bir dönem için ABD Dolarý, toplam ABD Dolarýdýr. Bir öðrencinin aylýk masrafý 500 ABD Dolarý civarýndadýr. Bk.197. Bu programa kayýt hakký kazanan öðrencilere ayrýca, Üniversite tarafýndan matematik, fizik ve Ýngilizceden sýnav yapýlacaktýr. Öðrenci, bu sýnavlardan birinde yetersiz olduðu takdirde, mühendislik öncesi hazýrlýk programýna alýnacaktýr. Bk.198. Bu programa kayýt hakký kazanan öðrenciler, Elektronik Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði veya Güç Mühendisliði (Elektrik Enerjisi Mühendisliði) alanlarýndan birini seçebilecektir. Bk.199. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti her sömestre için ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Makedoncadýr. Öðrenciler yeniden giriþ sýnavýna alýnmayacaklardýr. Makedon dilini bilmeyen öðrenciler için dil kurslarý düzenlenecektir. Yurtlarda Türk öðrenciler için kontenjan ayrýlmýþtýr. Öðrenciler, Makedon öðrencilerin yararlandýðý ayný haklardan yararlanabilecek ve yurt ücretleri Makedon öðrenciler ile ayný olacaktýr. Bk.200. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti yýllýk Sosyal Bilimler bölümleri için yaklaþýk ABD Dolarý, Fen Bilimleri/ Mühendislik bölümleri için ABD Dolarý ve Týp Fakültesi 3 yýllýk Klinik Öncesi Diploma Programý için ise ABD Dolarýdýr. Öðretim ücreti Ekim ve Ocak aylarýnda iki taksitte ödenebilmektedir. Öðretim ücretine barýnma ve geçim masraflarý dahil deðildir. Öðretim dili Ýngilizcedir. Ýngilizce Dil Sýnavý Ankara ve Ýstanbul'da 25 Temmuz 1999 Pazar günü yapýlacaktýr. Malta Üniversitesine Ekim 1999'da giriþ için baþvuran tüm öðrencilerin bu teste girmeleri gerekmektedir. Lisans derslerine kabul için TOEFL 550'ye denk olmasý gerekmektedir. Bir yýllýk Temel Dersler Kursu (Hazýrlýk) vardýr. Temel Dersler Kursu iki ana kýsýmdan oluþmaktadýr: a) Ýngiliz Dili (yazýlý, konuþulan, akademik ve bilimsel kullaným, deneme yazma) ve b ) Öðrencinin baþvurmak istediði lisans dersine ait özel þartlarla ilgili ders-ünitesi/kredileri. Öðrenciler, istedikleri lisans programýna girmek için Temel Dersler Kursu Sertifikasýný almalýdýr. Malta Üniversitesinde mezuniyet öncesi Þeref Lisans dereceleri 4-5 yýldýr. Genel uygulamada, öðrenciler ilk önce genel derslere baþvurur, birinci bölümün baþarýyla tamamlanmasýndan sonra da dördüncü yýlýn Þeref Lisans programýna girerler. Aylýk geçim standartý yaklaþýk olarak 680 ABD Dolarýdýr. Bu harcamaya barýnma, yemek, telefon, kimi eðlence, iç ulaþým masraflarý dahildir. Her akademik yýl baþýnda, öðrencilerin yanlarýnda kendilerine bütün akademik yýl boyu yetecek miktarda parayý bulundurmalarý gerekir. Barýnma, üniversite yurdunda veya özel dairede saðlanabilir. Üniversite yurdunda barýnma masraflarý yaklaþýk ayda 180 ABD Dolarýdýr. Türk vatandaþlarýnýn Malta'ya giriþte vize mecburiyeti yoktur. Fakat, Malta Göçmen Bürosu yetkilileri öðrenciye ilk üç aydan daha uzun süre Malta'da kalmasý için izin vermek zorundadýr. Bu izin yalnýzca, Malta Üniversitesinde tam zamanlý ve harcý ödenmiþ öðrenci olduðunu gösteren belgeye ve geçim masraflarý için yeterince paraya sahip olduðunu kanýtlayan öðrenciye verilir. Malta Üniversitesine kayýt için son baþvuru tarihi 15 Eylül 1999'dur. Dersler Ekim 1999'da baþlayacaktýr. Malta Üniversitesi, yapýlacak baþvurularda tüm kabul ve red hakkýný saklý tutmaktadýr. Türkiye'deki temsilcileri sadece baþvurularýn iletilmesi ve Üniversite ile ilgili genel bilgilerin verilmesi konusunda yardýmcý olacaklardýr. Malta Üniversitesi ve programlarý hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için, adresindeki web sayfasýna da bakýlabilir. Transfer öðrencileri, lisansüstü çalýþmalarý vb. konularla ilgili olarak Türkiye'deki Malta Üniversitesi Temsilciliðinden bilgi alabilirsiniz. Türkiye Malta Üniversitesi Temsilciliði Adresi: Barbaros Bulvarý, Ýba Bloklarý No: 12/1 Daire: 6 Balmumcu - Beþiktaþ -ÝSTANBUL, Tel: PBX, Faks: Bk.201. Bu programda ilk iki yýlý ortalama B notuyla bitiren öðrencilere, öðrenimlerine devam etme hakký verilir. Bk.202. Bu programda birinci bölüm (1 yýl) Makine ve Elektrik Mühendisliði temel prensipleri dersleri ile 8 haftalýk endüstriyel eðitimden oluþur. Ýkinci bölümde (2., 3. ve 4. yýllar) öðrencilerden Elektrik ya da Makine Mühendisliðini seçmeleri istenir. Bk.203. Klinik Öncesi Bilimlerde Diploma Programý öðrencileri Türkiye'deki týp fakültelerinin klinik bölümlerine girmeye hazýrlar. Bu diploma önlisans diplomasýdýr ve öðrencilere Malta'da týp lisansý öðrenimine devam etme imkâný vermez. Bu programa yerleþebilmek için 120,000 ve daha fazla ÖSS-SAY puaný almak gereklidir. Bu programý bitiren öðrenciler, öðrenimlerine Yükseköðretim Kurulu'nun uygun gördüðü Týp Fakültelerinde devam edebilirler. 79

13 Bk.204. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ayrýca belirlenecektir. Ücretler ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Üniversitede öðretim dili Rusça veya Romencedir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Yerleþtirilen öðrencilerle Üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Bk.205. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Romencedir. Üniversitede ayda 100 ABD Dolarý civarýnda yatacak yer saðlanabilir ve 30 ABD Dolarý civarýnda yemek yenebilir. Ayda 100 ABD Dolarýna tek odalý daire kiralanabilir. Yaþam standartlarý orta seviyededir. Ayrýca, diðer masraflar için ayda 75 ABD Dolarý gereklidir. Bk.206. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Romencedir. Üniversitede ayda ABD Dolarý civarýnda yatacak yer saðlanabilir ve Üniversite kafeteryasýnda ayda 100 ABD Dolarýna yemek yenebilir. Bk.207. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili yabancý diller eðitimi yapan programlar hariç Romencedir. Akademide ayda 90 ABD Dolarý karþýlýðýnda 4 yataklý odalar bulunabilir. Günlük 3 ABD Dolarýna Akademi Kafeteryasýnda yemek yenebilir. Bükreþ'te ayda ABD Dolarýna daire kiralanabilir. Yaþam standartlarý yüksek seviyededir. Ayrýca, diðer masraflar için ayda 150 ABD Dolarý gereklidir. Bk.208. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili programlarýn yanýnda yabancý dille öðretim yaptýðý belirtilen programlar hariç Romencedir. Üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr. Bk.209. Öðretim dili Ýngilizce veya Fransýzcadýr. Bk.210. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Romencedir. Üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr. Bk.211. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili programlarýn yanýnda yabancý dille öðretim yaptýðý belirtilen programlar hariç Romencedir. Týbbi Fizik programýnda derslerin bazýlarý Fransýzcadýr. Üniversitede ayda 40 ABD Dolarýna iki yataklý oda bulunabilir. Üniversite kafeteryasýnda ayda ABD Dolarýna alakart yemek yenebilir. Þehirde bir odalý daireler ayda ABD Dolarýna kiralanabilir. Yaþam standartlarý orta seviyededir. Ayrýca, diðer masraflar için ayda 75 ABD Dolarý gereklidir. Bk.212. Öðretim dili için Almanca, Fransýzca, Ýngilizce, Ýtalyanca, Ýspanyolca, Rusça dillerinden ikisi seçilir. Bk.213. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Romencedir. Ýngilizce dilinde verilen birkaç tane ders vardýr. Üniversiteye kayýt dil yeteneklerini yoklayan test sonuçlarýna göre yapýlýr.üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr. Ýnternet Adresi: Bk.214. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili programlarýn yanýnda yabancý dille öðretim yaptýðý belirtilen programlar hariç Romencedir. Üniversitede yabancý öðrenciler için Romence Hazýrlýk Sýnýfý vardýr. Constanta'da ayda 100 ABD Dolarýna bir odalý daireler kiralanabilir. Üniversite kafeteryasýnda ayda 100 ABD Dolarýna yemek yenebilir. Yaþam standartlarý orta seviyededir. Ayrýca, diðer masraflar için ayda 75 ABD Dolarý gereklidir. Bk.215. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarýdýr. Coðrafya ve Jeoloji fakültelerinde öðretim dili Fransýzca ve diðer programlar için öðretim dili Romencedir. Üniversitede yabancý öðrenciler için Romence Hazýrlýk Sýnýfý vardýr. Üniversitede aylýk 100 ABD Dolarýna bir veya iki kiþilik oda ve aylýk 180 ABD Dolarýna üç kiþilik daireler bulunabilir. Odalarda yemek piþirme imkâný bulunmaktadýr. Öðrenciler Üniversite kafeteryasýndan yararlanabilir. Yaþam standartlarý normal seviyededir. Ayrýca, diðer masraflar için ayda 100 ABD Dolarý gereklidir. Bk.216. Burslar okul ücretini ve üniversite yurdunda barýnmayý kapsamaktadýr. Ýstendiðinde Malta Üniversitesi Türkiye temsilciliðinden detay bilgi verilecektir. 80

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.1. Bk.2. Bk.3. Bk.4. Bk.5. Bk.6. Bk.7. Bk.8. TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI ÖĞR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK KONT. ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan ---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan Bakınızlar 202310142 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Program Kodu Program Adı Öğrenim Süresi Türü Özel Koşul ve Açıklamalar Boş Kalan Kontenjan En Küçük Yerleştirme Öncelikleri

Detaylı

TOBB Üniversitesini tanıyalım

TOBB Üniversitesini tanıyalım On5yirmi5.com TOBB Üniversitesini tanıyalım TOBB Üniversitesi hakkında her şey... Yayın Tarihi : 16 Nisan 2013 Salı (oluşturma : 10/6/2015) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ya da kısaca TOBB ETÜ,

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencileri daha başarılı olmaya özendirmek ve seçkinlerini ödüllendirmek suretiyle eğitim-öğretimin

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES KAYIT YAPILACAK DERSLİKLER

KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES KAYIT YAPILACAK DERSLİKLER MKÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜNDE KAYIT YAPACAK BİRİMLER Santral: 0326 245 6000-06 Posta Adresi: Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü Eğitim Fakültesi Serinyol/Hatay Email: egitimiletisim@mku.edu.tr

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Kodu Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

5. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ön kayıt sisteminde fotoğrafın altında belirtilen öğrenci numarası ile Halk Bankası şubelerine yatırılacaktır.

5. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ön kayıt sisteminde fotoğrafın altında belirtilen öğrenci numarası ile Halk Bankası şubelerine yatırılacaktır. ÖSYM YERLEŞTİRMESİ İLE İLK KAYIT KESİN KAYIT İŞLEMLERİ Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ilan edilen kesin kayıt tarihlerinde Ege Üniversitesi

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2016 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

2016 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 2016 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak 07-09 Eylül

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( )

ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI ( ) ÜNİVERSİTELERİN IB DİPLOMASINA YAKLAŞIMLARI (2016-2017) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) Mezunları Madde 7- Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Özel üniversitelerin burs olanakları-2012

Özel üniversitelerin burs olanakları-2012 On5yirmi5.com Özel üniversitelerin burs olanakları-2012 Özel üniversiteler, kendilerini tercih edecek adaylara hangi olanakları sunuyor? Yayın Tarihi : 24 Temmuz 2012 Salı (oluşturma : 11/22/2015) Gizem

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Programları Akademik Takvimi

2010-2011 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Programları Akademik Takvimi FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ VE DOKTORA PROGRAMLARINA ALINACAK ÖĞRENCĐ KONTENJANLARI Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 2. maddesi uyarınca, 2010-2011

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI

2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI 2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayılarda Yüksek Lisans

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sevgili öğrenciler; Üniversitemize hoş geldiniz. ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN İZLENECEK YOLLAR ONLINE KAYIT SİSTEMİ (ÖBİSİS) DEN KAYIT İŞLEMLERİ: 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2016-2017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sevgili öğrenciler; Üniversitemize hoş geldiniz. ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN İZLENECEK YOLLAR ONLINE KAYIT SİSTEMİ (ÖBİSİS) DEN KAYIT İŞLEMLERİ: 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme

Detaylı