Sigma 29, , 2011 Research Article / Araştırma Makalesi ALTERNATIVE MODELS FOR PREDICTION OF AERATION EFFICIENCY IN STEPPED CASCADES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sigma 29, 372-382, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi ALTERNATIVE MODELS FOR PREDICTION OF AERATION EFFICIENCY IN STEPPED CASCADES"

Transkript

1 Jurnal f Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, , 2011 Research Article / Araştırma Makalesi ALTERNATIVE MODELS FOR PREDICTION OF AERATION EFFICIENCY IN STEPPED CASCADES Ahmet BAYLAR 1, Mehmet ÜNSAL *2, Davut HANBAY 3 1 Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ 2 KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ĠnĢaat Müh. Bölümü, KAHRAMANMARAġ 3 Fırat Üniversitesi, Teknlji Fakültesi, Elektrik-Elektrnik Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ Received/Geliş: Revised/Düzeltme: Accepted/Kabul: ABSTRACT Water quality and its enhancement have a clse cnnectin with the presence f disslved xygen cncentratin. A higher disslved xygen level indicates better water quality. Aeratin is used in water treatment t increase the cncentratin f disslved xygen. Aeratin is the prcess by which the area f cntact between water and air is increased, either by natural methds r by hydraulic structures. Aeratin enhancement by macr-rughness is well-knwn in water treatment and ne frm is the stepped cascade. The macr-rughness f the steps significantly reduces flw velcities and leads t flw aeratin alng the stepped cascade. In this study, mdels based n LS SVM, ANN, and ANFIS methds were develped t predict aeratin efficiency in stepped cascades using channel slpe, energy-lss rati and flw regime parameters. Experimental results were cmpared with the results f these artificial intelligence methds. Gd agreements between the experimental results and predicted results prve the validity f the mdels. The best result was btained with mdel based n LS SVM. The btained R 2 value fr this mdel was Keywrds: Stepped cascade, Energy dissipatin, Aeratin efficiency, ANFIS, ANN, LS SVM. BASAMAKLI KASKATLARDA HAVALANDIRMA VERİMİ TAHMİNİNDE KULLANILABİLECEK ALTERNATİF MODELLER ÖZET Su kalitesi ve su kalitesinin arttırılması, su içerisindeki çözünmüş ksijen knsantrasynu ile yakından ilişkilidir. Çözünmüş ksijen seviyesi ne kadar yüksek lursa su kalitesinin kadar iyi lduğu söylenebilir. Suların temizlenmesinde çözünmüş ksijen knsantrasynunu artırmak için havalandırma işlemi kullanılır. Havalandırma, dğal mettlarla veya hidrlik yapılarla su ve hava arasındaki temas alanının arttırılması yöntemidir. Makr pürüzlülük yardımıyla havalandırmayı arttıran ve su arıtımı knusunda iyi bilinen bir sistemlerden biri basamaklı kaskatlardır. Basamakların makr pürüzlülüğü, akım hızını önemli bir derecede azaltır ve basamaklı kaskat byunca akımın havalanmasına yl açar. Bu çalışmada; kanal eğimi, enerji sönümleme ranı ve akım rejimi parametreleri kullanılarak EK-DVM (En Küçük Kareler-Destek Vektör Makinası), YSA (Yapay Sinir Ağları) ve USBA (Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Ağ) mettları yardımıyla basamaklı kaskat havalandırıcılarda havalandırma veriminin tahmini için mdeller geliştirilmiştir. Deneysel snuçlar ve yapay zeka mettları ile geliştirilen mdellerin snuçları birbiriyle karşılaştırılmıştır. Deneysel snuçlar ve geliştirilen mdeller yardımıyla tahmin edilmiş snuçlar arasındaki uyum mdellerin uygunluluğunu göstermektedir. En iyi snuç EK-DVM metdu yardımıyla geliştirilen mdel ile elde edilmiştir. Bu mdel için elde edilen R 2 değeri dir. Anahtar Sözcükler: Basamaklı kaskat, Enerji sönümleme, Havalandırma verimi, USBA, YSA, EK-DVM. * Crrespnding Authr/Srumlu Yazar: /e-ileti: tel: (344)

2 A. Baylar, M. Ünsal, D. Hanbay Sigma 29, , GİRİŞ Hava, su, ısı, ışık ve besin maddeleri canlıların yaşaması için gerekli temel unsurlardır. Bu unsurların başında su ve ksijen gelmektedir. Su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez lan bir maddedir. Canlı rganizmayı luşturan hücrelerin yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için suya gereksinimleri vardır. Dünyamızın %70'ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını luşturmaktadır. Çözünmüş ksijen knsantrasynu su kalitesini gösteren en önemli kriterdir ve mg/lt larak ifade edilir. Tabii larak meydana gelen birçk biyljik faaliyet ve kimyasal reaksiynlarda ksijen kullanılmasıyla sudaki çözünmüş ksijen knsantrasynu azalır. Suda yaşayan balık vb. rganizmaların türüne göre, sudaki erimiş ksijenin en az 4 mg/lt veya 5 mg/lt den az lmaması gerekir Fiziksel larak ksijen transfer işlemi; ksijenin, atmsferden alınarak yeniden suya kazandırılmasıdır ki buna havalandırma adı verilmektedir. Hidrlik yapılar, su ile kısa bir süre temas içinde lmalarına rağmen çözünmüş ksijen miktarını önemli ölçüde arttırırlar. Örneğin; bir nehirde dğal larak birkaç kilmetrede meydana gelebilecek ksijen transfer miktarı, tek başına bir hidrlik yapı ile meydana getirilebilir. Bu hızlandırılmış ksijen transferi, havanın çk miktarda kabarcık şeklinde akım içerisine aktarılması ile meydana gelir. Bu hava kabarcıkları, kütle transferi için mevcut yüzey alanını büyük miktarda arttırır ve böylece çözünmüş ksijen miktarı da artar. Basamaklı kaskatlar akımın enerjisinin büyük bir bölümünün kaskat byunca sönümlendiği yapılardır. Basamaklı kaskatlarda su membadan mansaba iletilirken her basamakta luşan türbülans nedeniyle suya hava girişi sağlanır. Hava giriş miktarı basamaklı kaskatlar üzerindeki akım tipine bağlı larak değişmektedir. Şekil 1 den görüleceği gibi basamaklı kaskatlar üzerinde sıçramalı, geçiş ve nap lmak üzere üç farklı akım tipi meydana gelmektedir [1]. Basamaklı kaskatlar enerji sönümleme amacından başka akarsu veya göllerde çözünmüş ksijen standartlarının karşılanması için sisteme ksijen verilmesinin gerektiği durumlarda, demir veya manganın ksidasynunda, amnyum, hidrjen sülfür ve metanın giderilmesinde, sudaki uçucu yağlar ve kimyasal maddelerin uzaklaştırılmasında, suyun karbndiksit miktarının azaltılmasında, biyljik veya fiziksel arıtma tesislerinde gerekli havanın sisteme verilmesinde ve su içindeki çözünmüş gazların sebep lduğu tat ve kkuların istenilen düzeye getirilmesinde de kullanılmaktadır. Basamaklı kaskatlar üzerindeki sıçramalı, geçiş ve nap akım rejimlerine bağlı larak havalandırma perfrmansı farklılıklar göstermektedir. Şekil 1. Basamaklı kaskatlar üzerindeki akım tipleri a) Sıçramalı akım, b) Geçiş akımı, c) Nap akımı 373

3 Alternative Mdels fr Predictin f Aeratin Sigma 29, , 2011 Sn yıllarda Baylar ve Emirğlu [2] ve Baylar ve diğ. [3, 4, 5, 6] basamaklı kaskatlarda havalandırma verimini üzerine çeşitli çalışmalarda bulunmuşlardır. Ayrıca Baylar ve diğ. [7, 8] ve Hanbay ve diğ. [9, 10] çeşitli yapay zeka mettlarını kullanarak basamaklı kaskatlarda havalandırma veriminin mdellenmesi knusunda çalışmalar yapmışlardır. Bu yapılan mdellerde enerji kırılmasının havalandırma verimine lan etkisi dikkate alınmamıştır. Bu çalışmada; enerji kırılması etkisi de dikkate alınarak EK-DVM (En Küçük Kareler-Destek Vektör Makinası), YSA (Yapay Sinir Ağları) ve USBA (Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Ağ) mettları kullanılarak, basamaklı kaskatlarda havalandırma veriminin belirlenmesi için çeşitli mdeller geliştirilmiştir. 2. HAVALANDIRMA VERİMİ Hidrlik yapılar ile suların havalandırılmasında ksijen knsantrasynu değişim hızı aşağıdaki denklem ile ifade edilmektedir. dc dt k L a(c s C) Burada; dc / dt = ksijen knsantrasynu değişim hızı (mg/l.s), k L a = kütle transfer katsayısı (1/saat), C s = sudaki çözünmüş ksijenin dygunluk knsantrasynu (mg/l) ve C = sudaki çözünmüş ksijen knsantrasynunu (mg/l) göstermektedir. k L a zamanın fnksiynu lup, (1) nlu denklemin hidrlik yapının membaındaki bir nktadan mansaba dğru integre edilmesiyle aşağıdaki denklem elde edilir. r C C s s C C u d exp t d t u k L a dt Burada; r = ksijen eksiklik ranı, C u ve C d = sırasıyla memba ve mansaptaki çözünmüş ksijen knsantrasynu (mg/l) ve t u ile t d = sırasıyla kntrl hacminin memba ve mansap yerlerinden geçtiği sürelerdir (sn). C u ve C d deneysel larak ölçülür. C s ise literatürdeki denklemler veya Çizelgeler yardımıyla bulunur. Oksijen transfer verimi (havalandırma verimi), suyun dygunluk knsantrasynuna ulaşabilmesi için hidrlik yapının ksijen kazandırma yeteneği larak tanımlanır. (2) nlu denklem ksijen transfer verimi cinsinden aşağıdaki şekilde ifade edilir [11]. E Cd Cs Cu Cu Burada; E = ksijen transfer verimidir. E = 0 değeri mansap suyunda ksijen transferinin lmadığını ve E = 1 değeri mansap suyunun dygunluğa ulaştığını gösterir. E > 1 değerleri ise mansap suyunun aşırı dygunluğa ulaştığını gösterir (C d > C s ). Farklı su sıcaklıklarında elde edilen havalandırma verimlerinin, 20 C de nrmalize edilebilmesi için aşağıdaki denklem kullanılabilir [11]. E 1/ f 20 1 (1 E) Burada; E 20 = 20 C su sıcaklığındaki ksijen transfer verimi ve E = T C su sıcaklığındaki ksijen transfer verimidir. Denklemdeki f değeri aşağıdaki gibi ifade edilmektedir [11]. f = (T 20) x 10-5 (T 20) 2 (5) Burada; T = ölçüm anındaki su sıcaklığıdır ( C). (1) (2) (3) (4) 374

4 E 20 A. Baylar, M. Ünsal, D. Hanbay Sigma 29, , DENEYSEL SONUÇLAR Bu makalede kullanılan havalandırma verimi dataları Baylar ve diğ. [4] tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır. Baylar ve diğ. [4] tarafından deneysel çalışmalarda kullanılan düzenek aşağıdaki şekilde verilmiştir (Şekil 2). Akım debisi ile L/s/m arasında değiştirilmiştir. Basamaklı kaskatın kanal eğimi 14.48, ve larak alınmıştır. Basamak yükseklikleri de 5, 10 ve 15 cm larak alınmıştır. Memba ve mansapta yapılan çözünmüş ksijen ölçümleri için Hanna Mdel HI 9142 ksijenmetre kullanılmıştır. Oksijenmetre DO Su tankı Pmpa Debiölçer Vana Şekil 2. Deney düzeneği Oksijenmetre DO Deneysel çalışmadan elde edilen havalandırma verimi snuçları Şekil 3 de verilmiştir. Snuçlardan akım rejiminin havalandırma verimi üzerinde önemli bir etkiye sahip lduğu görülmektedir. Nap akım rejiminde havalandırma veriminin daha yüksek lduğu görülmektedir = ; Sıçramalı Akım = ; Geçiş Akımı = ; Nap Akımı h c/h (a) 375

5 E 20 E 20 Alternative Mdels fr Predictin f Aeratin Sigma 29, , = ; Sıçramalı Akım = ; Geçiş Akımı = ; Nap Akımı h c/h (b) = ; Sıçramalı Akım = ; Geçiş Akımı = ; Nap Akımı h c/h (c) Şekil 3. Deney Snuçları Bu çalışmada nap ve sıçramalı akım rejimlerimdeki enerji sönümleme ranları Chansn [12] tarafından geliştirilen denklemler yardımıyla belirlenmiştir. Şu ana kadar geçiş akım rejimi durumunda enerji sönümleme ranlarını veren herhangi bir denklem geliştirilmediğinden bu akım rejimi durumu bu çalışmada dikkate alınmamıştır. 376

6 E 20 A. Baylar, M. Ünsal, D. Hanbay Sigma 29, , 2011 Nap akım rejimi durumunda, ΔH Hmax hc hc h h 1 3 Hbk 2 hc Sıçramalı akım rejimi durumunda, (6) ΔH Hmax 1 f 8sin α 1 / 3 cs α Hbk hc f 8sin α 2 / 3 Bu denklemlerde H/H max = enerji sönümleme ranı, H = enerji kaybı, H bk = N h Basamaklı kaskat yüksekliği ( H bk ), Hmax = maksimum yükseklik ( Hmax Hbk 1.5h c ), N hc q / g = basamak sayısı, h = basamak yüksekliği, h c = kritik akım derinliği ( ), q = birim debi, g = yerçekimi ivmesi ve f = sürtünme faktörüdür (yaklaşık larak 1.3 civarında bir değer). Kanal eğimi ve akım rejimleri durumlarında havalandırma veriminin enerji sönümleme ranı ile değişimi Sekil 4 ve 5 de verilmiştir. Buradan nap akım rejiminde havalandırma veriminin daha yüksek lduğu görülmektedir. 3 2 (7) H/Hmax Şekil 4. Farklı kanal eğimlerinde havalandırma veriminin enerji sönümleme ranı ile değişimi 377

7 E 20 Alternative Mdels fr Predictin f Aeratin Sigma 29, , Nap Akımı Sıçramalı Akım Şekil 5. Farklı akım rejimlerinde havalandırma veriminin enerji sönümleme ranı ile değişimi 4. MODEL GELİŞTİRİLMESİ H/Hmax EK-DVM (En Küçük Kareler-Destek Vektör Makinası), YSA (Yapay Sinir Ağları) ve USBA (Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Ağ) mettları kullanılarak, basamaklı kaskatlarda havalandırma veriminin belirlenmesi için çeşitli mdeller geliştirilmiştir. İlk larak verilerin tamamı a(:,i)= (a(:,i) min(a(:,i))) / (max(a(:,i)) min(a(:,i)))+b; (8) frmülü ile b=0.1 alınarak nrmalize edilmiştir. Nrmalize edilen değerler kullanılarak her üç mdel eğitilmiş ve test edilmiştir. Kanal eğimi, enerji sönümleme ranı ve akım rejimi sistemin girişi, havalandırma verimi ise sistemin çıkışı larak belirlenmiştir. Eğitim ve test aşamasında 3- kümeli çapraz geçerlilik testi uygulanmıştır. Veriler X1, X2, X3 larak üç kümeye ayrılmış daha snra ise her iki küme eğitim diğer küme ise test için kullanılmıştır. Bu çalışmada her üç mdel için giriş parametreleri larak kanal eğimi, enerji sönümleme ranı, akım rejimi ve çıkış parametresi larak da havalandırma verimi kullanılmıştır. (a) EK-DVM (En Küçük Kareler-Destek Vektör Makinası) Mdeli DVM (Destek Vektör Makinaları), bir öğrenme metdu larak ilk kez Vapnik [13] tarafından ileri sürülmüştür. EK-DVM (En Küçük Kareler Destek Vektör Makinası) ise Suykens ve Vandewalle [14] tarafından önerilmiştir. SVM, yapısal risk enküçültme prensibinin yardımıyla frmülize edilmiştir. DVM, istatistiksel öğrenme terisi ve yapısal riski en aza indirme ilkesine dayanan, sınıflandırma ve regresyn prblemlerinin çözümü amacıyla rtaya atılmış bir öğrenme yöntemidir. SVM, herhangi bir sınıflandırmaya da regresyn prblemini, bir karesel prgramlama prblemine dönüştürerek yerel çözümlere takılmadan çözerler. Yerel çözümlere takılmama özelliği, DVM nin diğer tekniklere göre sahip lduğu avantajlardan biridir. Ayrıca DVM, ldukça yüksek genelleme yapabilme yeteneğine sahiptir. DVM, çk değişik alanlarda uygulanmıştır. DVM nin uygulama alanlarına örnek larak, el yazısı tanıma, yüz tanıma, 3-byutlu nesne tanıma, ses tanıma, knuşmacı tanıma, metin sınıflandırma verilebilir. DVM sınıflandırıcıları, margin i (aralığı) maksimum yapan bir en uygun (ptimal) ayırıcı aşırı düzlemi luşturmaya 378

8 A. Baylar, M. Ünsal, D. Hanbay Sigma 29, , 2011 çalışır. Burada bahsedilen margin kavramı, ayırıcı aşırı düzlemden, en yakın veri nktasına lan minimum uzaklığı tanımlamaktadır. Yapılan çalışmada, EK-DVM mdellemede çekirdek fnksiynu larak radyal tabanlı fnksiynlar kullanılmıştır. En iyi perfrmans X1 test kümesinden elde edilmiştir. Bu aşamada kullanılan gama değeri ve sigma değeri ise larak hesaplanmıştır. En iyi R 2 değeri , rtalama R 2 değeri ise dir (Çizelge 3). (b) YSA (Yapay Sinir Ağları) Mdeli YSA (Yapay Sinir Ağı) kavramının temeli, biyljik sinir sistemine dayanmaktadır. YSA, insan beynindeki nörnların çalışmasını taklit eder. Bir yapay sinir ağı, birbirine hiyerarşik larak bağlı ve birbiri ile ağırlıklı bağlantılar vasıtası ile haberleşen bir grup işleme biriminden (nörn) luşur. Bu bağlantıların ağırlıkları, ön bilgiler kullanılarak ayarlanabilir veya belirli bir öğrenme kuralına göre değişebilecek şekilde eğitilerek belirlenir. Bu durum, yapay sinir ağlarında öğrenme prblemi ağın istenilen işlemi yapmasına lanak verecek bağlantı ağırlıklarını bulmaktan ibarettir şeklinde ifade edilmiştir Yapay sinir ağları, gerçek değerli, ayrık değerli ve vektör değerli fnksiynların öğrenilmesinde genel ve pratik bir yöntem sağlamaktadır. Yapay sinir hücresi, kmşularından veya dış kaynaklardan çeşitli girdiler alan ve bunları diğer birimler de yayılan belirli bir çıktıyı hesaplamak için kullanan işleme birimidir. Şekil 6 da x 1, x2,..., x n şeklinde n adet girdisi lan bir yapay sinir hücresi gösterilmiştir. Girişlerin her biri w w,..., w, j1 j2 jn ağırlıklarındadır. Tplama fnksiynu Σ, hücreye gelen net girdiyi hesaplar. Ağırlıklı tplama fnksiynu kullanıldığında, a nörnunun çıktısı şu şekilde ifade edilebilir [15]. n f ( w ji β ji) i 1 (9) x 1 w j1 x 2 w j2 c j f a j x n w jn B j Şekil 6. n adet girdisi lan basit bir nörn Yapılan çalışmada, YSA mdellemede çk katmanlı algılayıcı ağ yapısı kullanılmıştır (Çizelge 1). Tplam karesel hata luncaya ya da eğitim tur sayısı 1000 luncaya kadar ağ eğitilmiştir. Başlangıç ağırlıkları rastgele seçilmiştir. Öğrenme algritması Levenberg-Marguardt öğrenme algritmasıdır. YSA mdelinin perfrmansı Çizelge 3 te verilmiştir. 379

9 Alternative Mdels fr Predictin f Aeratin Sigma 29, , 2011 Çizelge 1. YSA parametreleri Mimari Katman sayısı 3 Eşik ve ağırlıkların başlangıç değeri Rastgele Tangent-sigmid (Giriş katmanı ) Eşik fnksiynları Tangent-sigmid (Gizli katman) Linear (Çıkış katmanı) Eğitim Parametreleri Öğrenme kuralı Levenberg Marquardt Back-Prpagatin Öğrenme ranı 0.1 Tplam karesel hata (c) USBA (Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Ağ) Mdeli USBA (Uyarlamalı Sinirsel-Bulanık Ağ), yapay sinir ağlarının paralel hesaplayabilme ve öğrenme kabiliyeti ile bulanık mantığın uzman bilgisini kullanarak snuçlar çıkarabilme özelliklerinin birleşiminden luşur. Böylece sinirsel bulanık sistemler sayesinde YSA daha anlaşılır bir hale gelir USBA beş katmandan meydana gelir. Bu sistem Şekil 7 de gösterilmiştir [16, 17]. A1 x y X N A2 f B1 Y N B2 Şekil 7. İki girişli dört kurallı bir ANFIS sınıflandırıcı yapısı Yapılan çalışmada, USBA ile mdellemede gauss çan eğrisi fnksiynlu üç üyelik fnksiynu tanımlanarak 100 tur için mdel eğitilmiştir (Çizelge 2). Elde edilen snuçlar Çizelge 3 te verilmiştir. Çizelge 2. USBA parametreleri Katman sayısı 5 Üyelik fnksiynu ve sayısı Gauss çan eğrisi, 3 Öğrenme kuralı Melez öğrenme Eğitim tur sayısı 100 Tplam karesel hata x y 380

10 A. Baylar, M. Ünsal, D. Hanbay Sigma 29, , 2011 Akıllı mett EK-DVM YSA (3-6-1) USBA Çizelge 3. Mdel snuçları Test için kullanılan data seti Elde edilen R 2 Ortalama R 2 X X X X X X X X X SONUÇLAR Basamaklı kaskatlar sahip ldukları yapı itibariyle suyun bir basamaktan diğerine düşerken luşturduğu türbülans nedeniyle ksijen transferi açısından ldukça etkili hidrlik yapılardır. Bu hidrlik yapılarda suyun bir basamaktan diğerine düşerken meydana getirdiği ksijen transferinin yanında enerji sönümleme gibi önemli bir lay daha gerçekleşir. Literatürde basamaklı kaskatlarda enerji sönümleme ranı ile ksijen transferi arasındaki ilişkiyi veren herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada öncelikle literatürde var lan frmüller kullanılarak basamaklı kaskatlarda akım rejimlerine göre enerji sönümleme ranları hesaplanmıştır. Elde edilen enerji sönümleme ranlarının havalandırma verimleriyle ilişkileri incelenmiştir. Hem nap akımı hem de sıçramalı akım rejimlerinde enerji sönümleme ranının artması ile havalandırma verimi de artmıştır. Nap akım rejiminde enerji sönümleme ranının daha büyük lduğu ve buna bağlı larak havalandırma veriminin daha yüksek lduğu görülmüştür. Ayrıca; kanal eğimi, enerji sönümleme ranı ve akım rejimi parametreleri dikkate alınarak EK-DVM (En Küçük Kareler- Destek Vektör Makinası), YSA (Yapay Sinir Ağları) ve USBA (Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Ağ) mettları kullanılarak, basamaklı kaskatlarda havalandırma veriminin belirlenmesi için çeşitli mdeller geliştirilmiştir. EK-DVM metdu kullanılarak geliştirilen mdelin diğer mettlar yardımıyla geliştirilen mdellerden daha iyi snuçlar verdiği görülmüştür. REFERENCES / KAYNAKLAR [1] Chansn, H., The Hydraulics f Stepped Chutes and Spillways, Balkema, Lisse, The Netherlands., 418 pages (ISBN ), [2] Baylar, A., Emirglu, M.E., Study f Aeratin Efficiency at Stepped Channels, Prceedings f the Institutin f Civil Engineers - Water & Maritime Engineering 156 (WM3), , [3] Baylar, A., Emirglu, M.E., Bagatur, T., An Experimental Investigatin f Aeratin Perfrmance in Stepped Spillways, Water and Envirnment Jurnal, 20 (1), 35 42, [4] Baylar, A., Bagatur, T., Emirglu, M.E., Predictin f Oxygen Cntent f Nappe, Transitin and Skimming Flw Regimes in Stepped-Channel Chutes, Jurnal f Envirnmental Engineering and Science, 6 (2), , [5] Baylar, A., Bagatur, T., Emirglu, M.E., Aeratin Efficiency with Nappe Flw ver Stepped Cascades, Prceedings f the Institutin f Civil Engineers - Water Management, 160 (1), 43 50, [6] Baylar, A., Unsal, M., Ozkan, F., The Effect f Flw Patterns and Energy Dissipatin ver Stepped Chutes n Aeratin Efficiency, KSCE Jurnal f Civil Engineering, in press,

11 Alternative Mdels fr Predictin f Aeratin Sigma 29, , 2011 [7] Baylar, A., Hanbay, D., Ozplat, E., Mdeling Aeratin Efficiency f Stepped Cascades by Using ANFIS, CLEAN - Sil, Air, Water, 35 (2), , [8] Baylar, A., Unsal, M., Ozkan, F., GEP Mdeling f Oxygen Transfer Efficiency Predictin in Aeratin Cascades, KSCE Jurnal f Civil Engineering, 15 (5), , [9] Hanbay, D., Baylar, A., Ozplat, E., Predicting Flw Cnditins ver Stepped Chutes Based n ANFIS, Sft Cmputing, 13 (7), , [10] Hanbay, D., Baylar, A., Batan, M., Predictin f Aeratin Efficiency n Stepped Cascades by Using Least Square Supprt Vectr Machines, Expert Systems with Applicatins, 36 (3), , [11] Gulliver, J. S., Thene, J. R., Rindels, A. J., Indexing Gas Transfer in Self-Aerated Flws, Jurnal f Envirnmental Engineering, ASCE, 116 (3), , [12] Chansn, H., Cmparisn f Energy Dissipatin between Nappe and Skimming Flw Regimes n Stepped Chutes, Jurnal f Hydraulic Research, 32 (2), , [13] Vapnik, V. N., An verview f statistical learning thery. In IEEE Transactins n Neural Netwrks [14] Suykens, J. A. K. and Vandewalle, J. Least Squares Supprt Vectr Machine Classifiers, Neural Prcessing Letters, 9 (3): [15] Principe, J. C., Eulian, N. R. and Lefebvre, W. C., Neural and Adaptive Systems. Jhn Wiley & Sns, New Yrk, 656p [16] Elmas, Ç, Bulanık Mantık Denetleyiciler, Seçkin Yayınları, Ankara, s.230, [17] Jang Rger, J.-S. ANFIS: Adaptive Netwrk-based Fuzzy Inference System. IEEE Transactins n Systems, Man, and Cybernetics, 23, ,

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

EŞİKLİ VE EŞİKSİZ BASAMAKLI TİP DOLUSAVAKLARIN ENERJİ SÖNÜMLENMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

EŞİKLİ VE EŞİKSİZ BASAMAKLI TİP DOLUSAVAKLARIN ENERJİ SÖNÜMLENMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI NWSA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 008, Volume: 3, Number: 3 Article Number: A0089 NATURAL AND APPLIED SCIENCES CIVIL ENGINEERING Received: February 008 Accepted: July 008 008

Detaylı

SONU EŞİKLİ KASKATLARDA AKIM TİPLERİ VE HAVALANMAYAN BÖLGE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

SONU EŞİKLİ KASKATLARDA AKIM TİPLERİ VE HAVALANMAYAN BÖLGE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 1A0005 ENGINEERING SCIENCES Received: July 008 Accepted: January 009 Series : 1A ISSN : 1308-731 009 www.newwsa.com

Detaylı

ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ÇIKIŞ SUYU PARAMETRELERĐ VE VERĐM DEĞERLERĐNĐN

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

ÇIRPAN KANAT KESİTLERİNDE İTKİNİN YAPAY ZEKA İLE ENİYİLEŞTİRİLMESİ

ÇIRPAN KANAT KESİTLERİNDE İTKİNİN YAPAY ZEKA İLE ENİYİLEŞTİRİLMESİ ÇIRPAN KANAT KESİTLERİNDE İTKİNİN YAPAY ZEKA İLE ENİYİLEŞTİRİLMESİ Mustafa Kaya 1 Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Ortadğu Teknik Üniversitesi İsmail H. Tuncer 2 Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ YAPAY SİNİR AĞLARI Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İÇERİK Sinir Hücreleri Yapay Sinir Ağları Yapısı Elemanları Çalışması Modelleri Yapılarına Göre Öğrenme Algoritmalarına Göre Avantaj ve

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Proses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri

Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Proses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6( 00 9 KSU J. Science and Engineering 6( 00 Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Prses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri Ayhan ONAT KSÜ, K.ahramanmaraş

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Bölüm 1. Tasarım. Bölüm 1. Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş

Bölüm 1. Tasarım. Bölüm 1. Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş Bölüm 1 Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş Tasarım belirli bir ihtiyacın karşılanması veya bir prblemin çözümü için bir plan luşturmaktır birçk karar vermeyi gerektiren, yaratıcı ve çk tekrarlı bir süreçtir

Detaylı

Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması

Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması 1 Emre DANDIL Bilecik Ş. Edebali Üniversitesi emre.dandil@bilecik.edu.tr +90228 214 1613 Sunum İçeriği Özet Giriş

Detaylı

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ Ezgi Özkara a, Hatice Yanıkoğlu a, Mehmet Yüceer a, * a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Malatya, 44280 myuceer@inonu.edu.tr

Detaylı

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı Mehmet Ali Çavuşlu Özet Yapay sinir ağlarının eğitiminde genellikle geriye

Detaylı

GÜNEŞ PİLİ(PV)-DC MOTORLU SU POMPA SİSTEMİNDE OPTİMUM İŞLETME GERİLİMİNİN GENETİK ALGORİTMA DESTEKLİ TESPİTİ VE SİSTEM PERFORMANSINA OLAN KATKISI

GÜNEŞ PİLİ(PV)-DC MOTORLU SU POMPA SİSTEMİNDE OPTİMUM İŞLETME GERİLİMİNİN GENETİK ALGORİTMA DESTEKLİ TESPİTİ VE SİSTEM PERFORMANSINA OLAN KATKISI GÜNEŞ PİLİ(PV)-DC MOORLU SU POMPA SİSEMİNDE OPİMUM İŞLEME GERİLİMİNİN GENEİK ALGORİMA DESEKLİ ESPİİ VE SİSEM PERFORMANSINA OLAN KAKISI Özcan ALAM Murat KALE Feriha ERFAN KUYUMCU, Kcaeli Üniversitesi,eknik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN YÜKSEK LİSANS TEZİ 2011 BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY

Detaylı

YEŞİLIRMAK NEHRİ İÇİN TOPLAM ORGANİK KARBON ÖNGÖRÜ MODELLERİ

YEŞİLIRMAK NEHRİ İÇİN TOPLAM ORGANİK KARBON ÖNGÖRÜ MODELLERİ YEŞİLIRMAK NEHRİ İÇİN TOPLAM ORGANİK KARBON ÖNGÖRÜ MODELLERİ Mehmet Yüceer a*, İlknur Atasoy b, Eda Semizer c, Erdal Karadurmuş d, Kazım Yetik e, Ayla Çalımlı c, Rıdvan Berber c a İnönü Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

Cebir Notları. Karmaşık sayılar TEST I. Gökhan DEMĐR, 2006

Cebir Notları. Karmaşık sayılar TEST I. Gökhan DEMĐR,  2006 MC Karmaşık saılar www.matematikclub.cm, 006 Cebir Ntları Gökhan DEMĐR, gdemir@ah.cm.tr TEST I. i 897 + i 975 + i 997 i 995 tplamının snucu i B) i C) i D) i E) 5i 8. Z = i nin kutupsal biçimi (cs0 + isin0)

Detaylı

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR 2. KİTAP KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR 2. KİTAP KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR 41 FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR. KİTAP KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR w 4 İÇİNDEKİLER I. KOMPLEKS SAYILAR A) Kmpleks Aritmetik B) Kmpleks Değişken II. KOMPLEKS FONKSİYONLAR A) Genel B) Kuvvet

Detaylı

SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ

SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ ÖZET: Petek SINDIRGI 1 ve İlknur KAFTAN 2 1 Yardımcı Doçent Dr. Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF TEST SORULARI OKULLAR ARASI 9. MATEMATİK YARIŞMASI. f(x) sıfırdan farklı dğrusal fnksiyn lmak üzere, f(x 6) f(x ) f(x) f(x ) f(x) f(x ) işleminin snucu kaçtır?. Rakamları çarpımı ile rakamları tplamının tplamları kendisine

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

BASAMAKLI KANALLAR BOYUNCA OLUŞAN AKIMLARDA ENERJİ SÖNÜMLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI

BASAMAKLI KANALLAR BOYUNCA OLUŞAN AKIMLARDA ENERJİ SÖNÜMLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 21-24 Eylül 2005 Gümüldür/İZMİR BASAMAKLI KANALLAR BOYUNCA OLUŞAN AKIMLARDA ENERJİ SÖNÜMLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI Gökçen BOMBAR gokcenbombar@hotmail.com M. Şükrü GÜNEY

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

ÇİNE BARAJI BASAMAKLI DOLUSAVAĞI MODELİ HİDROLİĞİ

ÇİNE BARAJI BASAMAKLI DOLUSAVAĞI MODELİ HİDROLİĞİ ÇİNE BARAJI BASAMAKLI DOLUSAVAĞI MODELİ HİDROLİĞİ Yakup DARAMA (*) 1. GİRİŞ Türkiye nin güneybatı kesiminde Aydın İli sınırları içinde ve Menderes Nehrinin ana kolunu oluşturan Çine Irmağı üzerinde inşaatı

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA Dr. Tamer COŞKUN 13 Mart 2012 Havalandırma Gerekli gazları suya kazandırmak (gaz halinden çözünmüş forma dönüştürmek)

Detaylı

ISI ÜRETEÇLERİNDE KÜKÜRT ve BİLEŞENLERİNİN DAVRANIŞI, ETKİLERİ ve ÖNLEMLERİ

ISI ÜRETEÇLERİNDE KÜKÜRT ve BİLEŞENLERİNİN DAVRANIŞI, ETKİLERİ ve ÖNLEMLERİ ISI ÜRETEÇLERİNDE KÜKÜRT ve BİLEŞENLERİNİN DAVRANIŞI, ETKİLERİ ve ÖNLEMLERİ Yrd. Dç. Dr. Atafcan AVCI - Dç. Dr. Recep YAMANKARADENİZ Uludağ Üniversitesi. Miihendislik-Mimarhk Fakültesi, BURSA ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Esnek Hesaplamaya Giriş

Esnek Hesaplamaya Giriş Esnek Hesaplamaya Giriş J E O L O J İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ A. B. D. E S N E K H E S A P L A M A Y Ö N T E M L E R İ - I DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Esnek Hesaplama Nedir? Esnek hesaplamanın temelinde yatan

Detaylı

KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ

KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ 2009 Kasım KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ FONKSİYON ANALİZİ 30-02 M. Güven KUTAY 30_02_ks_fnksiyn-analizi.dc İ Ç İ N D E K İ L E R 2. Basamak, Fnksiynların analizi ve termin planı...2.3 2.1 Genel...2.3 2.1.1

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

Yapay Sinir Ağları. (Artificial Neural Networks) DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

Yapay Sinir Ağları. (Artificial Neural Networks) DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) J E O L O J İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ A. B. D. E S N E K H E S A P L A M A Y Ö N T E M L E R İ - I DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Yapay Sinir Ağları Tarihçe Biyolojik

Detaylı

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri DENEY-3 Devre Çözüm Teknikleri A) Hazırlık Sruları Deneye gelmeden önce aşağıda belirtilen aşamaları eksiksiz yapınız. İstenilen tüm verileri rapr halinde deneye gelirken ilgili araştırma görevlisine teslim

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK ORMANLARDA KAR BİRİKİMİNİN TAHMİN EDİLMESİ. SNOW ACCUMULATION PREDICTION in FORESTS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK ORMANLARDA KAR BİRİKİMİNİN TAHMİN EDİLMESİ. SNOW ACCUMULATION PREDICTION in FORESTS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Bartın Orman Fakültesi Dergisi I.Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kngresi Bildiriler Kitabı 2009, Özel Sayı, ISSN: 1302-0943, Cilt I, Sayfa: 117-125 YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK ORMANLARDA KAR BİRİKİMİNİN

Detaylı

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx

Detaylı

ELASTOHİDRODİNAMİK YAĞLAMADA YATAK MAKROGEOMETRİSİNİN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ

ELASTOHİDRODİNAMİK YAĞLAMADA YATAK MAKROGEOMETRİSİNİN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2000 : 6 : 1 : 21-25 ELASTOHİDRODİNAMİK

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLÝ BÝR BÝYOGAZ SÝSTEMÝNÝN SERA ISITMASINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ÝNCELENMESÝ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLÝ BÝR BÝYOGAZ SÝSTEMÝNÝN SERA ISITMASINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ÝNCELENMESÝ TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLÝ BÝR BÝYOGAZ SÝSTEMÝNÝN SERA ISITMASINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ÝNCELENMESÝ Abdullah AKBULUT Arþ. Gör., Fýrat Üniversitesi T.E.F. Makina Bölümü Ýrfan KURTBAÞ Arþ.

Detaylı

ROBOTLARIN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK DENETİMİ.

ROBOTLARIN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK DENETİMİ. ROBOTLARIN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK DENETİMİ Murat ŞEKER 1 Ahmet BERKAY 1 EMurat ESİN 1 ArşGör,Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bilgisayar MühBöl 41400 Gebze mseker@bilmuhgyteedutr aberkay@bilmuhgyteedutr,

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI 6Ci1t, lsay1 (Mart 2002) Eneji Sistemlerinde Kesme Y önterni ile Güvenilirlik Anafu FVatansever, FUysal, EYamkğ1u, YUyarğh ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI Fahri VATANSEVER,

Detaylı

TEMEL TANIMLAR. Bir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana boyutlar c) Tekne form katsayıları

TEMEL TANIMLAR. Bir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana boyutlar c) Tekne form katsayıları EME ANIMAR ir gemiyi tanımlamak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: a) Geminin büyüklüğü b) Ana byutlar c) ekne frm katsayıları Geminin üyüklüğü: Geminin ağırlığı (Deplasman,Dead Weight naj) Geminin hacimsel

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com IWE 2015 İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknljileri Fuarı ve Knferansı FUAR SONU RAPORU www.istanbulwaterexp.cm Akıllı Su Çözümleri IWE Istanbul Water Exp 2015, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması,

Detaylı

2001 YILI AYLIK DOLAR KURLARI TAHMİN EDİLEBİLİR MİYDİ?

2001 YILI AYLIK DOLAR KURLARI TAHMİN EDİLEBİLİR MİYDİ? / Ü. işletme Fakültesi Dergisi C:30 S:2 Kasım 2 S: 53-64 2 YILI AYLIK DLAR KURLARI TAHMİN EDİLEBİLİR MİYDİ? Prf. Dr. Neyran RHUNBİLGE İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Arş.Grv. Çiğdem Arıcıgil Çılan

Detaylı

Fotovoltaik Enerji Sistemleri için Maksimum Güç Noktası Takip Algoritmalarının Karşılaştırılması

Fotovoltaik Enerji Sistemleri için Maksimum Güç Noktası Takip Algoritmalarının Karşılaştırılması Ftvltaik nerji Sistemleri için Maksimum Güç Nktası Takip Algritmalarının Karşılaştırılması * 1 Serhat DUMAN, 2 İsmail. ALTAŞ, 3 Nuran YÖRÜKRN, 3 Bra ALBOYACI * 1 Teknlji Fakültesi, lektrik-lektrnik Mühendisliği

Detaylı

GAZ TÜRBiNLi MOTORLARDA PERFORMANS ANALiz VE DEGERLENDiRME PROGRAMI* T. Hikmet KARAKOÇ1, Önder TURAN2

GAZ TÜRBiNLi MOTORLARDA PERFORMANS ANALiz VE DEGERLENDiRME PROGRAMI* T. Hikmet KARAKOÇ1, Önder TURAN2 ANADLU ÜNivERSiTESi BiLiM VE TEKNLJi DERGiSi ANADLU UNIVERSITY JURNAL F SCIENCE AND TECHNLGY Cilt/Vl.:3 - Sayı/N: : 35-360 (00) TEKNiK NüTITECHNICAL NTE GAZ TÜRBiNLi MTRLARDA PERFRMANS ANALiz VE DEGERLENDiRME

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR DAMITMA KOLONUNDA YAPAY SİNİR AĞI VE ADAPTİF SİNİRSEL BULANIK TAHMİN METOTLARININ KULLANIMI

ENDÜSTRİYEL BİR DAMITMA KOLONUNDA YAPAY SİNİR AĞI VE ADAPTİF SİNİRSEL BULANIK TAHMİN METOTLARININ KULLANIMI ENDÜSTRİYEL BİR DAMITMA KOLONUNDA YAPAY SİNİR AĞI VE ADAPTİF SİNİRSEL BULANIK TAHMİN METOTLARININ KULLANIMI A. BAHAR, E. GÜNER, C. ÖZGEN Department of Chemical Engineering, Middle East Technical University,

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

Kayma Doğrultusu. Kayma Sistemi Sayısı YMK Cu, Al, Ni, Ag, Au (1 1 1) 12 Fe, W, Mo (1 1 0) HMK Fe, W (2 1 1) Fe, K (3 2 1)

Kayma Doğrultusu. Kayma Sistemi Sayısı YMK Cu, Al, Ni, Ag, Au (1 1 1) 12 Fe, W, Mo (1 1 0) HMK Fe, W (2 1 1) Fe, K (3 2 1) PLASTİK DEFORMASYON Mikr ölçekte plastik defrmasyn, uygulanan gerilme etkisiyle çk sayıdaki atmun kimyasal bağlarını kpararak hareket etmesi ve yeni bağlar kurmasıyla luşur. Kristal yapılı katı malzemelerde

Detaylı

DEĞİŞİK GEOMETRİLERDEKİ LAMİNER AKIŞ ALANLARININ KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ İLE HESAPLANMASI

DEĞİŞİK GEOMETRİLERDEKİ LAMİNER AKIŞ ALANLARININ KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ İLE HESAPLANMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, ayı 1, 008 DEĞİŞİK GEOMETRİLERDEKİ LAMİNER AKIŞ ALANLARININ KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ İLE HEAPLANMAI Yücel ÖZMEN Ertan BAYDAR Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ ENEME MTEMTÝK GEOMETRÝ ENEMELERÝ 1. ( ) 1, 3 9 : 9 4 6 0,5 1 4. K dğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 14 tür. işleminin snucu kaçtır? 1 ) 3 ) 1 ) ) 1 E) 3 3 una göre, aşağıdakilerden hangisi 4 ile tam

Detaylı

Üçüncü Kitapta Neler Var?

Üçüncü Kitapta Neler Var? Üçüncü Kitapta Neler Var?. Kümeler 7 0. Kartezyen çarpım - Bağıntı 4. Fnksiynlar 4 74 4. İşlem 7 84. Mdüler Aritmetik 8 00 6. Plinmlar 0 0 7. İkinci Dereceden Denklemler 6 8. Eşitsizlikler 7 6 9. Parabl

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT FABRİKALARININ HAVA KİRLİLİĞİNE KATKILARININ YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI

TUĞLA VE KİREMİT FABRİKALARININ HAVA KİRLİLİĞİNE KATKILARININ YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI TUĞLA VE KİREMİT FABRİKALARININ HAVA KİRLİLİĞİNE KATKILARININ YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI Merve ARABACI a, Miray BAYRAM a, Mehmet YÜCEER b, Erdal KARADURMUŞ a a Hitit Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul Ercan Kahya 1 Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul BÖLÜM 13 AÇIK KANALLARDA AKIM: SU YÜZEYİNDE YEREL DEGİŞİMLER Tabanın Yükselmesi (eşik) (kabarma olmaması durumu)

Detaylı

PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ

PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ U. Özveren 2, S. Dinçer 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Müh. Bölümü, Davutpaşa Kampüsü, 34210 Esenler / İstanbul e-posta: dincer@yildiz.edu.tr

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI Açık kanallarda akış, yerçekimi-eğim ortak bileşeni nedeniyle oluşur, bu nedenle kanal taban eğiminin sertliği (dikliği), kesinlikle akışın hızını

Detaylı

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

HİD 478 İZOTOP HİDROLOJİSİ ÖRNEK SINAV SORULARI

HİD 478 İZOTOP HİDROLOJİSİ ÖRNEK SINAV SORULARI HİD 478 İZOTOP HİDROLOJİSİ ÖRNEK SINAV SORULARI Aşağıdaki srular farklı yıllardaki sınav srularıdır. Tekrarlanmış ve/veya kısmen değiştirilerek srulmuş srular özellikle üzerinde durulan knulara aittir.

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Granül PVC Kullanım Alanları

Granül PVC Kullanım Alanları Sanem Makina İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Granül PVC Nedir? Plastik sanayi sektöründe yüksek kaliteli bir hammadde larak tanımlanan Granül PVC, plastik malzeme üretiminde kullandığı zaman mükemmel

Detaylı

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Ders Adı Gevşek Hesaplama Ders Kodu COMPE 474 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

FARKLI YÖNLERDEN ALINAN BETON KAROT NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMLARININ ALTERNATİF BİR YÖNTEMLE TAHMİNİ

FARKLI YÖNLERDEN ALINAN BETON KAROT NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMLARININ ALTERNATİF BİR YÖNTEMLE TAHMİNİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye FARKLI YÖNLERDEN ALINAN BETON KAROT NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMLARININ ALTERNATİF BİR YÖNTEMLE TAHMİNİ PREDICTION

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

Fatih Kölmek. ICCI 2012-18.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 25 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye

Fatih Kölmek. ICCI 2012-18.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 25 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye Fatih Kölmek ICCI 2012-18.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 25 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye Türkiye Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Mekanizması Fiyat Tahmin Modelleri Yapay Sinir

Detaylı

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR EN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR 6. KİTAP DİERANSİYEL DENKLEMLER DD İÇİNDEKİLER. İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER. KERNEL SEÇİMİ. METOT V. DURUMU A) B) Örnek DD ) Sabit Katsayılı DD V. DURUMU A) B) Euler DD )

Detaylı

ARAÇ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM (NVH) MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM İÇERİĞİ

ARAÇ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM (NVH) MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM İÇERİĞİ ARAÇ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM (NVH) MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM İÇERİĞİ Nvmek Mühendislik Hizmetleri GÜRÜLTÜ VE TITREŞIM (NVH) GIRIŞ Araç Gürültü ve Titreşim Terminljisi Sesin Tanımı ve Ses Dalgalarının Temel Özellikleri

Detaylı

GPS Mesajlarının Nesneye Yönelik Yazılım Tasarım Prensiplerinden Genişlemeye Açık, Değişikliğe Kapalı Prensibine Göre Ele Alınması

GPS Mesajlarının Nesneye Yönelik Yazılım Tasarım Prensiplerinden Genişlemeye Açık, Değişikliğe Kapalı Prensibine Göre Ele Alınması Dkuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt 19 Sayı 55.1(Özel Sayı) Ocak 2017 Dkuz Eylul University-Faculty f Engineering Jurnal f Science and Engineering Vlume 19 Issue

Detaylı

Aşağı Sakarya Nehrindeki Askı Maddesi Miktarının Esnek Yöntemler ile Tahmini

Aşağı Sakarya Nehrindeki Askı Maddesi Miktarının Esnek Yöntemler ile Tahmini Karaelmas Fen ve Müh. Derg. 6(2):351-358, 2016 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Dergi web sayfası: http://fbd.beun.edu.tr Araştırma Makalesi Aşağı Sakarya Nehrindeki Askı Maddesi Miktarının Esnek Yöntemler

Detaylı

Lastiklerin Çeki Performansı İçin Bulanık Uzman Sistem Tasarımı

Lastiklerin Çeki Performansı İçin Bulanık Uzman Sistem Tasarımı Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 63-68 Lastiklerin Çeki Performansı İçin Bulanık Uzman Sistem Tasarımı Kazım ÇARMAN, Ali Yavuz ŞEFLEK S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Konya kcarman@selcuk.edu.tr

Detaylı

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir -A TEST izik Bilimine Giriş AZANIM AVRAMA TEST. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki temel bir büyüklüktür? A) Işık şiddeti

Detaylı

Hava Kirleticilerin Atmosferde Dağılımı ve Hava Kalitesi Modellemesi P R O F. D R. A B D U R R A H M A N B A Y R A M

Hava Kirleticilerin Atmosferde Dağılımı ve Hava Kalitesi Modellemesi P R O F. D R. A B D U R R A H M A N B A Y R A M Hava Kirleticilerin Atmosferde Dağılımı ve Hava Kalitesi Modellemesi P R O F. D R. A B D U R R A H M A N B A Y R A M Temel Kavramlar Emisyon Dış Hava Kalitesi Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi Emisyon

Detaylı

TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI

TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI Birsen DURKAYA*, Ali DURKAYA* *Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, BARTIN ÖZET Türkiye de bu güne kadar düzenlenmiş ağırlık tabllarının

Detaylı

Temel Denklemler, Mutlak Entropi ve Termodinamiğin Üçüncü Yasası

Temel Denklemler, Mutlak Entropi ve Termodinamiğin Üçüncü Yasası MI OenurseWare htt://cw.mit.edu 5.60 hermdinamik ve Kinetik Bahar 2008 Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için htt://cw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz emel Denklemler,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON 8 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Teknolojileri Su temini Boru parçaları

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE KULLANILAN BİRLEŞİK KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÖZET

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE KULLANILAN BİRLEŞİK KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÖZET Pliteknik Dergisi Jurnal Plytechnic Cilt: 6 Sayı: 3 s. 53-539, 3 Vl: 6 N: 3 pp. 53-539, 3 ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ULLANILAN BİRLEŞİ OJENERASYON SİSTEMLERİNİN EONOMİ ANALİZİ Muharrem İMAL, Ayhan ONAT.S.Ü.,

Detaylı

Maddesel Nokta Statiği 2.1. HAFTA. Đçindekiler S T A T İ K :

Maddesel Nokta Statiği 2.1. HAFTA. Đçindekiler S T A T İ K : --11-- Maddesel Nkta Statiği 2.1. HATA --22-- Đçindekiler Mekaniğe Giriş Đki kuvvetin bileşkesi Vektörler Vectörel işlemler Bir nktada kesişen kuvvetlerin bileşkesi Örnek Prblem 2.1 Örnek Prblem 2.2 Bir

Detaylı

İş Zekası. Hafta 6 Kestirimci Modelleme Teknikleri. Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim CEBECİ

İş Zekası. Hafta 6 Kestirimci Modelleme Teknikleri. Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim CEBECİ İş Zekası Hafta 6 Kestirimci Modelleme Teknikleri Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support 10e isimli eserden adapte edilmiştir Bölüm Amaçları Yapay Sinir Ağları (YSA) kavramını

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

MİKROŞERİT HAT ENDÜKTANS BÜYÜKLÜĞÜNÜN BİLGİ TABANLI YAPAY SİNİR AĞLARI ile MODELLENMESİ

MİKROŞERİT HAT ENDÜKTANS BÜYÜKLÜĞÜNÜN BİLGİ TABANLI YAPAY SİNİR AĞLARI ile MODELLENMESİ MİKROŞERİT HAT ENDÜKTANS BÜYÜKLÜĞÜNÜN BİLGİ TABANLI YAPAY SİNİR AĞLARI ile MODELLENMESİ Levent AKSOY e-posta: levent@ehb.itu.edu.tr Neslihan Serap ŞENGÖR e-posta: neslihan@ehb.itu.edu.tr Elektronik ve

Detaylı

BASAMAKLI DOLUSAVAKLARIN AKIMIN ENERJİSİNİ SÖNÜMLEME ÖZELLİĞİNİN SAYISAL ANALİZİ

BASAMAKLI DOLUSAVAKLARIN AKIMIN ENERJİSİNİ SÖNÜMLEME ÖZELLİĞİNİN SAYISAL ANALİZİ ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 29, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1A17 ENGINEERING SCIENCES Received: November 28 Accepted: March 29 Series : 1A ISSN : 138-7231 29 www.newwsa.com

Detaylı

MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ANKARA 2013 1. PLANLAMA ve ENERJİ PLANLAMASI 1.1. Planlama Gelişimi ve Planlamanın

Detaylı

YGS 2014 MATEMATIK SORULARI

YGS 2014 MATEMATIK SORULARI YGS 0 MTMTIK SORULRI. 6.(8 6 ) işleminin snucu kaçtır? 8 6 6 6 6 6.(8 6 ) 8 6 6 7. a b a, ve sayıları küçükten büyüğe dğru a sıralanmış ardışık tamsayılardır. una göre, a + b tplamı kaçtır? a a a b a b

Detaylı

YAKIN RESİM FOTOGRAMETRİSİ YÖNTEMLERİYLE KOORDİNAT BELİRLEME

YAKIN RESİM FOTOGRAMETRİSİ YÖNTEMLERİYLE KOORDİNAT BELİRLEME YAKIN RESİM FOTOGRAMETRİSİ YÖNTEMLERİYLE KOORDİNAT BELİRLEME Eminnur AYHAN Türkay TÜDEŞ ÖZET Bu çalışmada, yakın resim ftgrametrisi yöntemleri ile krdinat belirleme dğruluğu araştırılmıştır. Araştırmada,

Detaylı

Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Kojenerasyon Sistemlerinin Kısmi Yüke Göre Verimliliğinin Karşılaştırılması

Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Kojenerasyon Sistemlerinin Kısmi Yüke Göre Verimliliğinin Karşılaştırılması KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6( 00 60 KSU J. Science and Engineering 6( 00 Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Kjenerasyn Sistemlerinin Kısmi Yüke Göre Verimliliğinin Karşılaştırılması Muharrem İMAL Ayhan

Detaylı

BBO Algoritmasının Optimizasyon Başarımının İncelenmesi Optimization Performance Investigation of BBO Algorithm

BBO Algoritmasının Optimizasyon Başarımının İncelenmesi Optimization Performance Investigation of BBO Algorithm BBO Algoritmasının Optimizasyon Başarımının İncelenmesi Optimization Performance Investigation of BBO Algorithm Tufan İNAÇ 1, Cihan KARAKUZU 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı