BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ"

Transkript

1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ULAŞIM KOORDİNAZYON MERKEZİ (UKOME) KILAVUZU Bu kitapçık TBB Ulaşım Çalışma Komisyonun katkılarıyla hazırlanmıştır. Ankara-Mayıs

2 ÖNSÖZ 5216 sayılı yasa ile Büyükşehirlerden Kocaeli ve İstanbul il sınırlarında hizmet yürütürken, diğer 14 büyükşehir nüfusları doğrultusunda 20 ila 50 km çap içerisinde görev ve hizmet vermekteydiler sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ulaşım hizmetleri büyükşehir belediyelerine ve sınırlarında il trafik komisyonlarının görevleri de Ulaşım Koordinasyon Merkezi ne (UKOME) devredilmiştir sayılı yasa ile bu 14 büyükşehir il sınırlarına genişlemiş ve 14 yeni il daha eklenmiştir. Yetkileri il sınırlarına genişleyen büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) yetkileri de il sınırlarına genişlemiş İlçe Trafik Komisyonları ve İl Trafik Komisyonu yetkileri de sona ermiştir. Bu gelişmelerin sonucu olarak yeni kurulan Büyükşehir Belediyeleri ulaşım yöneticilerine yol gösterici olması açısından bir klavuzun hazırlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Burada soru cevap tekniği ile uygulamacıların karşılaşacağı sorunlarda cevaplar ortaya konulmak istenmiş, detaylı inceleme için kaynak gösterilmesi hedeflenmiştir. 2

3 1. UKOME'nin Yasal Dayanağı Nedir? 5216 sayıl Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 9; "MADDE 9.- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. 2. UKOME' nin görevleri nedir? 5216 sayıl Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 9; "...Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır." Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Görev ve yetkileri MADDE 18 (1) UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. Bu amaçla; a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla, b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla, 3

4 c) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle, ç) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla, d) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle, e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla, f) İlçe ve ilk kademe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla, g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle, ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle, görevli ve yetkilidir. 4

5 3. UKOME' nin Sekretaryasını Kim Yürütür, Kuruluş Şeması Ve Personel İhtiyacı Nedir? Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Birim MADDE 21 (1) UKOME nin sekreterya hizmetleri, büyükşehir belediye başkanlığı bünyesinde bu amaçla oluşturulacak ulaşım koordinasyon birimi tarafından yürütülür. Görevleri MADDE 22 (1) Ulaşım koordinasyon birimi; a) Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlar ve üyelere duyurur. b) Görüşme tutanaklarını düzenler. c) Alınan kararları yazar, üyelerin imzalarını tamamlatır ve ilgili mercilere gönderir. ç) UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlar. d) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plana uygun arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda büyükşehir ulaşım planının yapılması için gereken ön çalışmaları yaparak kurula sunar. Bir çok büyükşehir kendine özgün bir yapılanma gerçekleştirmiştir. Her şehir kendi yapılanmasına uygun bir daire başkanlığı yapılanmasına gerçekleştirebilir. Genellikle Ulaşım Daire Başkanlığı altında bir UKOME Şube Müdürlüğü kurulması ve bu müdürülük tarafından yürütülmesi uygun olacaktır. Örnek kuruluş şemaları aşağıda gösterilmiştir. 5

6 ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI Sekreterlik Toplu Ulaşım Şube Müdürlükleri Otogar ve Semt Garajları Şube Md. Kentiçi Trafik ve Sinyalizasyon ŞubeMd. Ulaşım Planlama Müd. UKOME Müdürlüğü Araç Ruhsat Birimi Raylı Sistemler Müd. Kara Ulaşım Md. Deniz Ulaşım Md. ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANI ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA MÜHENDİSİ İŞLETME MÜHENDİSİ UKOME SEKRETARYA GÖREVLİSİ DOKÜMANTASYON SORUMLUSU ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ İNŞAAT TEKNİKERİ MALZEME MUTEMEDİ TAŞINIR KAYIT KONTROL GÖREVLİSİ ARŞİV GÖREVLİSİ HARİTA TEKNİSYENİ TEKNİK RESSAM ŞOFÖR 6

7 ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRÜ TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ UKOME SEKRETARYA RUHSAT BİRİMİ İnşaat Mühendisi Şehir Plancısı Harita Mühendisi İşletme Mühendisi Endüstri Mühendisi İnşaat teknikeri Harita teknikeri Teknik Ressam Ticari Taksi Ruhsat Halk otobüsü Ruhsat Minibüs Ruhsat İlçe ve Köy Araçları Ruhsat Ukome Sekretarya Görevlisi Bilgisayar İşletmeni Dokümantasyon Sorumlusu Taşınır Kayıt kontrol Görevlisi Arşiv Görevlisi Şoför İnsan Kaynakları 1 Müdür, 3 İnşaat Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Harita Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri, 4 Teknisyen, 3 Bilgisayar İşletmeni, 1 Büro İşleri, 2 Şoför ve 2 Hizmetli Toplamda 20 kişiden oluşmaktadır. Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili yasalar ve mevzuat hükümleri kapsamında verilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında iş ve işlemler yürütülmek, 7

8 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7. ve 9. Maddesine göre İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Haziran 2006 tarih ve sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında da Ulaşım Koordinasyon Merkezi hizmetlerini yürütmek, 3- Ulaşım Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin görev yetkileri içeren Madde: 18 de belirtilen iş ve işlemlerin takip edilmesi, yerine getirilmesi çalışmalarını yürütmek, 4- Ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, 5-Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planını yapmak veya yaptırmak, 6- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını ile bilet ücret ve tarifelerinin belirlemek, 7- Toplu taşım araçlarının zaman ve güzergâhlarını tespit etmek, 8- Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesislere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 17. ve 18. Maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 663 sayılı kararı ile kabul edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yer Alan Tesislere Geçiş Yolu (Ön) İzin Belgesi Düzenlenmesi İle İlgili İlke ve Kararlar doğrultusunda geçiş yolu (ön) izin belgesi düzenlemek, 9- Ana trafik arterlerinde yapılacak kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmaları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurarak alternatif yol ve güzergah belirlenmesini sağlayarak gerekli izinleri vermek, 10- Devlet ve İl yollarında yapılacak yol ve köprülü kavşaklar ile trafik güvenliği bakımından alınması gereken tedbirler konusunda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak gerekli proje ve uygulama çalışmaları yapmak, 11- UKOME Kuruluna girecek konularla ilgili araştırma ve inceleme yapmak ve/veya yaptırmak, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, 12- UKOME Kurulunda görüşülecek konuların gündemini hazırlamak, UKOME Kurul Başkanı nın onayına sunarak gündemin kurul üyelerine ulaştırılmasını sağlamak, 13- Alınan UKOME kararlarının yazılmasını, Kurul Başkanına ve üyelere imzalatılmasını, Büyükşehir Belediye Başkanı nın onayına sunulmasını, onaylanan kararların dağıtımını ve dosyalanmasını temin etmek, 14- Nazım İmar Planı çerçevesinde Büyükşehir Ulaşım Planının uygulanmasına katkıda bulunmak, 8

9 15- Otopark alanlarının saptanması, planlanması konusunda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve projelendirilmesine katkı koymak 4. UKOME'de Koordinasyonu Kimin Tarafından Sağlanır? Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Koordinasyon MADDE 24 (1) AYKOME ve UKOME nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon büyükşehir belediye başkanı tarafından sağlanır. 5. Kimler UKOME Üyesidir, Son Olarak Katılımcı Listesine Hangi Kuruluş Belirlenmiştir sayıl Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 9; "...büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır." Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği MADDE 17 (1) UKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; a) Büyükşehir belediye başkanınca, belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on kişinin, b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin, c) Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin, ç) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin, d) Sınırları içersinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisinin, e) Sınırları içersinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisinin, 9

10 f) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin, g) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin, ğ) Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü temsilcisinin, h) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü temsilcisinin, ı) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin, i) Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe ve ilk kademe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin, katılımından oluşur. (2) UKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilir. (3) Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler. 6. UKOME'de Belediye Dışından Personel Görevlendirilebilir Mi? Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Personel görevlendirilmesi MADDE 25 (1) AYKOME ve UKOME nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, büyükşehir belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. 7. UKOME'nin Toplantı Usulleri Ve Karar Alma Şekli Nedir? Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Toplantı MADDE 19 (1) UKOME büyükşehir belediye başkanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 17 nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır. 10

11 (2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır. (3) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir. Toplantı usulü MADDE 20 (1) UKOME toplantıları; a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır. b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir üst düzey yetkili toplantıya katılır. c) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz. 8. UKOME Kararlarının Yürülüğe Girmesi ve Bağlayıcılı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Madde 9; "...Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır." 9. UKOME Kararlarının Alınmasında Dikkat Edilecek Usuller Nelerdir? Kararlar genellikle alt komisyonlarca ele alınarak hazırlanan raporlar sonrasında UKOME'de görüşülerek karar verilmelidir. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Komisyonlar MADDE 23 (1) AYKOME ve UKOME görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için kendi üyeleri arasından komisyon kurulabilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin kararda belirtilir ve komisyon raporunu kararda belirlenen süre içinde vermek zorundadır. 11

12 10. UKOME Kararlarının İdari Yargıdan Dönme Nedenleri Nelerdir? UKOME kararları genellik bir plan proje yada teknik bir rapora dayandırılmadan alındığında, müktesep haklara dokunduğunda/korumadığında İdari Yargıda iptal edilmekteyken; kendisini ilgilendiren konuların görüşüldüğü İlçe Belediye Başkan veya temsilcilerinin katılmadığı toplantılarda alına kararlar da şekil yönünden bozulmaktadır. 11. UKOME Yetkisini Devredebilir mi? UKOME'lerde yetki Alt Komisyonlara devredilemez, bu alt komisyonlar kurul kararlarına altlık teşkil edebilmek üzere konuları inceler ve rapor hazırlarlar. Bu alt komisyonların alacağı kararlar UKOME kararı yerine geçmezler. Başka bir işlem yapmadan alt komisyon kararlarıyla yapılan düzenlemeler İdari Yargıdan yetki yönünden bozulmaktadırlar. 12

13 12. UKOME Akış Şeması Nasıldır? AKIŞ DİYAGAMI UKOME Kurulu Gündemi Hazırlanır. (U051.F.33 - U051.GT.01 - U051.GT.02) Alt Komisyon raporunu hazırlar ve UKOME Kurulu na sunar U051.F.34 Gelirlerin Tahsili Süreci (F007.ST.001) Kurul Başkanı Onayı Hayır Arşivlenir Evet Gündemdeki konular Alt Komisyonda görüşülür. Gelir Tarifesine göre ücret tahsili için yazı hazırlanır Gündem UKOME Kurulunda görüşülür Alt Komisyonda yeniden görüşülecek konuların gündemi hazırlanır. U051.F.33 Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenir Evet Alınan kararlar UKOME Sekretaryası tarafından yazılır U051.F.01 Kararlar Kurul Başkanı ve üyeler tarafından imzalanır Hayır Geçiş Yolu İzin Belgesi kararı alınmış mı? Evet Karar dağıtım yazıları UKOME Sekretaryası tarafından hazırlanır. Evet BBB Başkanı Onayı Hayır Arşivlenir Alt komisyonda yeniden görüşülmek üzere alınan karar var mı? Hayır UKOME kararları ilgililere gönderilir, Arşivlenir. 13. Büyükşehir Belediyeleri Toplu Taşıma Hizmetlerini Kendi Şirketlerine Nasıl Devredebilirler? 29/03/2010 tarihinde kabul edilerek 12/04/2011 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 1 main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/ htm 13

14 Bu kanun ile büyükşehir belediyelerine önemli yasal olanaklar verilmiştir. Bu düzenlemeyle toplu taşımanın büyükşehir belediyeleri eliyle dizayn edilmesi sürecinde yaşanan bir çok hukuki engelin aşılması hedeflenmiştir. MADDE 21 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26.ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Şirket kurulması Madde 26- (Değişik: 29/3/ /21 md.) (1) Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Şeklinde düzenlemiştir. 14. Belediyelerin Toplu Taşıma Hizmeti Veren Kurumları Veya Şirketleri Hat Planlarında Karar Verebilirler mi? Karar Yetkisi Kimdedir? Toplu taşıma hizmeti veren kurum/kuruluş ve belediye şirketleri hat planlaması ve düzenlemesi yapma yetkisine sahip değildirler. Bu yönde yapılacak hazırlıklar mutlak suretle bir UKOME kararı haline getirilmelidir. Aksi takdirde yine yetki yönünden İdari Yargıdan dönmektedir. 15. Örnek UKOME Kararı Nasıl Olmalıdır? 14

15 15

16 16

17 TAVSİYELER UKOME Şb.Md.lüğünün sekreteryasını yapacağı UKOME Üst Kurulun Koordinasyon Merkezleri (UKOME) Yönetmeliğinin 17.Maddesine göre şekillendirilmesi, (Yönetmelikte belirtilen kurumlara tebligat yapılarak bu kurumları temsilen bir asil bir yedek üyenin ad,soyad, görevi, tel ve adres bilgilerinin istenmesi) Büyükşehir Belediyesinden en fazla 10 üyenin Daire Başkanlığı ve Şb Müdürlüklerinin ve diğer kurumların üye olarak UKOME'ye katılması yönünde Başkanlık Olurunun alınması, Yapılacak ukome toplantılarının sekreteryasını yürüten ukome şb.md.lüğünce 5216 sayılı kanunun 7.maddesi (f) ve (p) bentleri ile 9.maddeye göre ve yine ukome yönetmeliğinin 18.maddesindeki konularla ilgili gelen taleplerle ilgili ukome gündemi oluşturulmalıdır. büyükşehir belediye başkanı veya yetki vereceği genel sekreter başkanlığında ukome kurul toplantısı yapılması kararlaştırılmasıyla hazırlanan gündem kurul üyelerine gönderilerek toplantı yapılacağı tarih saat ve mekan bildirilir. Ukome kurul toplantısında görüşülen her gündem maddesi için görüşme tutanağı hazırlanarak toplantı esnasında kurul üyelerine imzalatılır. Toplantıda görüşülen gündem maddeleri, gerekçeli olarak karar metni haline getirilerek kararda isimleri açılan tüm kurul üyelerine imzalatılır. Ukome kararları ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgililerine tebliğ edilir. Ukome nin yada daire başkanlığı nın mutlaka bir avukatı olmalıdır. Toplu taşıma, ticari taksi, servis araçları, açık ve kapalı otopark, çekici kurtarıcı yönetmeliklerinin hazırlanıp meclisten geçmesi gerekir. Toplu taşım,ticari taksi ve servis araçları için ruhsatlandırma çalışması yapılmalıdır. Yukarıdaki taşımacılarla ilgili ücret tarifeleri belirlenip ukome'den karar çıkarılmalıdır. ukome kararıyla belirlenen tarifeler taşımacılara tebliğ edilmeli, ayrıca tarifelerin onaylarak toplu taşıma araçlarına asılması gerekmektedir. Eskiden il trafik komisyonları ilçelere göre ayrı ayrı taşıma konusunda kararlar alıyorlardı, şimdi taşımacılık tek elden alınan kararlarla yönlendiriliyor. İlçe trafik komisyon ve il trafik komisyonu kararları emniyetten bir yazı ile istenip devir alınmalı İl içi taşımacılığıyla ilgili d4 yetki belgeli taşımacılık dosyaları ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığının ilgili bölge müdürlüğünden istenmelidir. 17

18 Belediyelerden, beldelerden, il trafikten taşımacıların ihale dosyaları, ruhsat dosyaları bir yazı ile istenip devir alınmalı. Ukome kararları alırken, yeni hat ihdas ederken üniversite raporlarına dayandırın. böyle yapılmaması halinde gerekli alt yapı çalışmalarının olmadığından mahkemeden geri dönebilir.. b.b. ukome şube müdürlüğünün yazısı ile 5216 sayılı büyükşehir belediyeleri kanununun 7/f maddesi ve ulaşım koordinasyon merkezleri yönetmeliğinin 18.maddesi gereği; aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili,ukome kararına gerek olmadan ulaşık trafik düzenleme komisyonu (utdk) tarafından sonuçlandırılması için yetki verilebilir. bu sayede; Trafik yönlendirme işaret ve levha düzenlemeleri, bariyer-engel,uyarıcı trafik levhaları ve ışıklı ikaz lambaları konulması. Geçici sirkülasyon projeleri.(alt ve üst yapı çalışmaları). Geometrik düzenlemeler. Gayri sıhhi müessese ruhsatlarına tabi işyerlerine verilecek yol geçiş izinleri (karayolu kenarı yapı ve tesisleri,akaryakıt ve lpg istasyonları,1.sınıf gayri sıhhi müesseseler), terminal alanları giriş çıkışları. Nazım imar planı değişiklikleri ve ced raporuna esas görüş verilmesi. Ulaşım şartları ve ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilirlik görüşü. Hattı ihdas edilen belediye otobüs güzergahlarında yapılacak değişiklikler.(ilk ukome toplantısına kadar geçici). İmar da.bşk.lığından izinli dolgu sahasına hafriyat toprağı taşıyan araçların ulaşım güzergahının belirlenmesi. İşleri utdk kararıyla alınabilir. ukome üst kurulun işleri hafifletilebilir sayılı büyükşehir belediye kanunu na istinaden aşağıdaki yönetmeliklerin çıkartılması. O Seyahat kartları yönetmeliği O Toplu taşıma araçları yönetmeliği Özel halk Otobüsleri Yönetmeliği Minibüs yönetmeliği İlçe ve Köy Taşıma Yönetmeliği 18

19 O Servis Araçları Yönetmeliği O Çekici Kurtarıcı Ve Otopark Yönetmeliği o Ticari Taksi Yönetmeliği. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak İlimizde faaliyet gösteren S Plakalı öğrenci ve personel servis aracı, T Plakalı Ticari Taksi, M Plakalı Hatlı Minibüs, H, Plakalı Hatlı Otobüs, K Plakalı Mahalle ve Köylerden gelen sabit hatlı araçlar ve D Plakalı köylerden ve ilçelerden gelen araçların devir işlemleri, araç model değişikliği, Tahditli Plakanın trafikten hususiye çekilmesi, Güzergah İzin Belgesi ve yeni plaka alımı için aşağıdaki işlemler yapılmaktadır. S T ve K Plakalı araçların devir ve yeni plaka alım işlemleri için istenilen evraklar dosya halinde hazırlandıktan sonra dosya ayda bir kez toplanan UKOME ye sevk edilir. UKOME Kararı çıktıktan sonra devir işlemleri yapılır. M H Plakalı Hatlı araçların devir işlemleri için istenilen evraklar dosya halinde hazırlandıktan sonra her hafta Salı günü toplanan Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına Dosya sevk edilir. Encümen Kararı çıktıktan sonra devir işlemi yapılır. S T M H K Plakalı araçların yeni alım, devir ve araç model değişikliğinde istenilen evraklar aşağıda sunulmuştur. EKLER : EK 1 S Plaka Devir için istenilen evraklar EK 2 S Plaka Araç Değişikliği İçin İstenilen Evraklar EK 3 T Plaka Devir için istenilen evraklar EK 4 T Plaka Araç Değişikliği için istenilen evraklar EK 5 S Plaka yeni Plaka alımın da istenilen evraklar EK 6 T Plaka yeni Plaka alımın da istenilen evraklar EK 7 K Plaka Devir için istenilen evraklar EK 8 K Plaka Araç Değişikliği İçin İstenilen Evraklar EK 9 M Plaka Hatlı Minibüslerden Devir için istenilen evraklar EK 10 M Plaka Hatlı Minibüslerden Araç Değişikliği İçin İstenilen Evraklar EK 11 H Plaka Hatlı Özel Halk Otobüslerinden Devir için istenilen evraklar EK 12 H Plaka Hatlı Özel Halk Otobüslerinden Araç Değişikliği İçin İstenilen Evraklar EK 13 D Plakalı araçlara verilen güzergah izin belgesi için istenilen evraklar EK 14 D Plakalı Araçların Güzergah İzin Belgesi Örnekleri EK 15 S M H T K Plakalı araç devirlerinde ve yeni alımlarda verilen Özel İzin Belgesi Tahsis Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi örnekleri EK 16 S M H T K Plakalı araç Model Değişikliğinde verilen Uygunluk Belgesi örnekleri 19

20 T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UKOME Sekreterliği EK - 1../../.2014 TİCARİ (S) PLAKALARIN DEVİR İÇİN BAŞVURU FORMU Şoförlük mesleğini tek geçim kaynağı olarak seçmiş olduğumu ve sürekli olarak icra edeceğimi beyan ederek.. Üzerine kayıtlı olan 25 S plakayı devir almak istiyorum. Gereğini arz ederim. ADRES :. İMZA... Tlf: T.C kimlik no: Adı SOYADI GEREKLİ EVRAKLAR 1-Başvuru Formu. (Devir eden kişiye ait dilekçe ve nüfus cüzdan fotokopisi.) 2-Araç Ruhsat ın Aslı görülecek (Fotokopisi alınacak). Sıfır Araç ise Faturası. 3-Erzurum öğrenci servisleri ve personel taşıyıcıları derneği kayıt yazısı 4-Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Kent içi Trafik Sin. Şb. Müdürlüğünden Araç Uygunluk belgesi. 5-Araç devri ve tahsis Belgesi Uygunluk Belgesi için E.B.B Yılı Yılık Gelir Tarifesinde belirtilen TL miktarının Tahsilat Veznesine ödenmiş Dekontu. 6- Esnaf sanatkar/ticaret odası kaydı 7-Şoför ve oto odası kaydı 8-Sabıka kaydı aslı 9-Nüfus cüzdanı sureti 10-İkametgah il muhabiri 11-Araç sürücülerinin ehliyet fotokopisi 12- Devir Eden ve Devir Alan kişiye ait imza sürgüsü (noterden Aslı) 13-Mali sorumluluk sigorta poliçeleri ( Fotokopisi ) 14-Ferdi Koltuk Kaza Sigortası ( Fotokopisi ) 15-Plastik dosya NOT: Müracaat sahipleri tarafından hazırlanacak bilgi ve belgeler dosya halinde teslim edilecek ve UKOME Komisyon Başkanlığında görüşülecektir. Büyükşehir Belediyesi -Merkezi yönetim cad. 1.kat ERZ İRTİBAT: Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME SEKRETERLİĞİ Tel : (442 ) Fax: (442 )

21 T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UKOME Sekreterliği EK - 2../../.2014 TİCARİ (S) PLAKALARIN ARAÇ MODEL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BAŞVURU FORMU Şoförlük mesleğini tek geçim kaynağı olarak seçmiş olduğumu ve sürekli olarak icra edeceğimi beyan ederek, Üzerime kayıtlı olan 25 S.. plakalı. Marka model Minibüsü model Marka Motor No:. Şase No:.. Minibüsle - Otobüsle değiştirmek istiyorum. Gereğini arz ederim. SOYADI Adı ADRES :. İMZA... Tlf: T.C. kimlik no: GEREKLİ EVRAKLAR 1-Başvuru Formu. 2-Araç Ruhsatının Aslı görülecek. Sıfır Araç ise Faturası. 3-Eski aracın trafikten çekilme belgesi veya onaylı fotokopisi. 4-Mali sorumluluk sigorta poliçeleri ( Fotokopisi ) 5-Ferdi Kaza Koltuk Sigortası ( Fotokopisi ) 6-Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Kent içi Trafik Sin. Şb. Müdürlüğünden Araç Uygunluk belgesi. 7-Araç Uygunluk Belgesi için E.B.B. Yılık Gelir Tarifesinde belirtilen TL miktarının Tahsilat Veznesine ödenmiş Dekontu. 8-Plastik Dosya. NOT: Müracaat sahipleri tarafından hazırlanacak bilgi ve belgeler dosya halinde teslim edilecek. Büyükşehir Belediyesi -Merkezi yönetim cad. 1.kat ERZ İRTİBAT: Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME SEKRETERLİĞİ Tel : (442 ) Fax: (442 )

22 T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI UKOME Sekreterliği EK - 14 D PLAKALI ARAÇLAR GÜZERGAH İZİN BELGESİ SAYISI VERİLİŞ TARİHİ ARACIN PLAKASI ARACIN CİNSİ ARACIN ŞOFÖRLERİ ARACIN SAHİBİ ARAÇ SAYISI ARACIN KOLTUK SAYISI : /.. : /./.. :. :. :. :. : :. TAŞITIN İZLEYECEĞİ GÜZERGAH KALKIŞ: Ovacık Kabaktepe Köyü, Ilıca Yolu, Terminal Caddesi, Üniversite Kavşağı, DSİ Önü, Gez Mahallesi, 50.Yıl Caddesi, Mecidiye Köprülü Kavşağı, Şükrü Paşa Semt Garajı. DÖNÜŞ: Şükrü Paşa Semt Garajı, Mecidiye Köprülü Kavşağı, 50.Yıl Caddesi, Gez Mahallesi, DSİ Önü, Üniversite Kavşağı, Terminal Caddesi, Ilıca Yolu, Ovacık Kabaktepe Köyü... Daire Başkanı Yukarıda işleteni/ şoförü, plakası ve güzergahı belirtilen Yolcu taşıma aracının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmenliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Yolcu taşıma Hizmet Yönetmenliği ile tarih ve sayılı UKOME Yönetmeliği gereğince; tarih ve 2012/02-3 sayılı UKOME Komisyon kararının 2.2 maddesine göre iş bu Güzergah İzin Belgesi Tanzim edilmiştir. Memur : Yönetim Caddesi 2500 / Büyükşehir Belediye Başkanlığı ERZURUM Tel: 0 (442) Faks: 0 (442) E-posta 22

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi No 272.(2007/09.Toplantı) - Olağan Tarih 26.09.2007 Saat 10.00 Yer İBŞB. Meclis Salonu

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı