KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ"

Transkript

1 KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel sektör tarafýndan gelen olan proje önerilerini, ÝBB Kalkýnma Ajansý Proje ve AB Ýliþkileri Ofisi aracýlýðý ile deðerlendirmektedir. Bu doðrultuda, proje konusunun belirlenmesi, proje aðý içerisindeki katýlýmcýlarýn tespiti ve bir araya getirilmesi, faydalanýlacak ve kullanýlacak kaynaklarýn tespiti, yönetmelikler çerçevesinde proje baþvurusunun tanýmlanmasý gibi süreçlere aktif olarak çalýþmalara katký saðlamak, ofisin baþlýca görevleri içerisinde yer almaktadýr. zmir Büyükþehir Belediyesi'nin bünyesinde yer alan Daire Baþkanlýklarýna, gerekli görüldüðü taktirde, baþta AB mevzuatý olmak üzere birçok çalýþma alanlarýnda bilgilendirici, tamamlayýcý raporlar ve sunumlar hazýrlamak ofisin görevleri dahilindedir. Ofisin bir diðer çalýþma alaný içerisinde Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin yürüttüðü farklý konulardaki Sosyal Sorumluluk Projelerinin altyapý çalýþmalarýný hazýrlamak da yer almaktadýr. Bu anlayýþ içerisinde hareket eden ofis, çalýþmalarýna Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Stratejik Planý'ný ve Bölgesel Ön geliþme Planý'ný temel almaktadýr. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu Proje/Faaliyetin Adý :.. : KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ FAALÝYETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : FERAH YONCA ZARÝF Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Görev tanýmý kapsamýndaki çalýþmalarýn yürütülmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ofis Ýzmir ilinin kalkýnmasýný saðlayacak dinamiklerin bir araya getirileceði projelerde iletiþimi ve koordinasyonu saðlamak ve yeni projeleri oluþturmak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): ÝBB Sosyal Sorumluluk Projeleri 1) Proje konusu: Ýzmir'de Su Kaynaklarýnýn Etkin Kullanýmý Ýklim deðiþikliði ile birlikte son yýllarda yaþanan kuraklýk sonucunda oluþmasý muhtemel olan su sorunu kapsamýnda Ýzmir'de su kaynaklarýnýn tasarruflu ve etkin kullanýmýna yönelik toplum bilinci oluþturma kampanyasýna yönelik uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmýþtýr. 2) Proje konusu: Organ Baðýþýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Halkýn Bilinçlendirilmesi Organ baðýþýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve halkýn bilinçlendirilmesi kampanyasýna yönelik uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Amaç, organ nakli sayesinde yaþayabilecek kronik rahatsýzlýklarý olan insanlara organ nakli için gerekli organ baðýþýnýn yapýlmasýný saðlamak amacýyla halký bilgilendirmek, halkýn yanlýþ bilgilerini düzeltmek ve bu konuya duyarlý bir toplum bilinci yaratabilmek. Proje uygulanmýþtýr. 396

2 3) Proje konusu: Mikro Kredi Uygulamalarý Ýzmir'de kadýnlara (iþsiz/ev hanýmlarýna) yönelik mikro-kredi uygulamalarý: Projenin amacý, uygulamada olan yöntemlerle yollarla kredi elde edemeyeceklere, yoksulluðu, gelir daðýlýmýndaki adaletsizliði ve iþsizliði azaltacak þekilde, ailesi ve kredi alan için kendi kendine gelir getirici faaliyette bulunmalarýný saðlayarak ekonomik ve sosyal kalkýnmayý gerçekleþtirmektir. Konuya dair uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 4) Proje konusu: Engelli Vatandaþlar için Ýzmir'de Yaþam Koþullarýnýn Ýyileþtirilmesi Proje amacý, engelli vatandaþlarýn toplumdan dýþlanmasýnýn ve yokmuþ gibi davranýlmasýnýn önüne geçmek için toplumu bilgilendirme kampanyasý hazýrlanmasý ve engel oluþturabilecek olaylarýn herkes tarafýndan yaþanabileceði ve engelli vatandaþlarýn bu kýsýtlarýna raðmen diðer vatandaþlar gibi yaþama haklarýnýn olduklarýný vurgulamak ve bu konuda bilinç yaratmaktýr. Konuya dair uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 5) Proje konusu: Terkedilmiþ Evcil Hayvanlar Ýzmir sokaklarýnda baþýboþ hayvan sayýsýndaki artýþýn en büyük nedenlerinden biri; sahil kesimlerine ebeveynler tarafýndan özellikle yaz aylarýnda çocuklarý için alýnýp daha sonra bakýlamadýklarý için sokaklara kýsýrlaþtýrýlmadan salýnan hayvanlardýr. Bu kampanya ile ebeveynler baþta olmak üzere, çocuklarýn evcil hayvan yetiþtirmeleri konusunda daha bilinçli davranmalarý amaçlanmaktadýr. Büyükþehir Belediyesi'nin bu konuda verdiði hizmet kalitesinin daha da iyileþtirilmesi ve kent sakinleri ile ortak hareket edebilme anlayýþýna sahip olabilmek ise projenin diðer bir amacýdýr. Konuya dair uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 6) Proje konusu: Çevre kirliliði hakkýnda bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyasý Projenin amacý: Ýzmir'de vatandaþlarýmýzýn yaþadýklarý çevreye karþý duyarlý olmalarýna katkýda bulunmak ve AB'ye uyum kapsamýnda çevre ile ilgili mevzuatlara uyuma yönelik ilk adým olarak halký bilinçlendirmek ve bilgilendirmek; - Ýzmir halkýnýn çevre konusundaki duyarlýlýðýný arttýrmak - Her bireyin evsel atýklarýný yönetmesi için bilinç oluþturmak - Enerji kaynaklarýnýn tasarruflu kullanýlmasý için halk arasýnda bilinç oluþturulmasýna katkýda bulunmak - Çevreye duyarlý bir nesil yetiþtirilmesine katkýda bulunmak Konuya dair uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 7) Proje konusu: Ýzmir'de ilkyardým kampanyasý Proje amacý: Temel Ýlkyardým halkýmýzýn bilgi sahibi olmasý gereken konularýn baþýnda gelmektedir. Her gün kazalarda yüzlerce kiþi temel ilkyardým eðitimi eksikliði nedeniyle sakat kalmakta ya da ölmektedir. Bununla birlikte; ayný zamanda deprem kuþaðýnda olan bir bölgede bulunmamýzdan dolayý ÝBB için toplumsal bir sorumluluk da mevcuttur. ÝBB bu proje ile kamuoyunun bu konuya dikkatini çekmek ve diðer kurum/ kuruluþlarla birlikte mümkün olan en fazla sayýda kiþinin bu konuda eðitilmesini amaçlamaktadýr. Konuya dair uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 8) Proje konusu: Kentsel Dönüþüm; Uzundere Kadifekale - Yeþildere heyelan bölgesinde saðlýksýz ve riskli konutlarda oturan vatandaþlarýmýzýn, Kentsel Dönüþüm ve Yeni Yerleþmeler Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda daha yüksek standartta, alt yapýya sahip, hizmet binalarý ve sosyal alanlara sahip olan depreme dayanýklý Uzundere toplu konutlarýna yerleþtirilmeleri ve intibaklarýna yönelik öneriler içeren bir rapor hazýrlanmýþtýr. 397

3 9) Proje konusu: Anket Çalýþmasýna dair Yönerge Tüm kentin planlý ve saðlýklý geliþmesini saðlamak için kentin saðlýksýz yapýlaþmýþ çarpýk kentleþmiþ bölgelerinin yenilenmesi hedefe yönelik olarak varoþlardaki sorunlara çözüm önerileri saptayabilmek için gerçekleþtirilen anket çalýþmasý için yönerge hazýrlýðý. Proje uygulanmaktadýr. EXPO Çalýþmalarý 1) Yabancýlara yönelik içerikte, Ýngilizce olarak EXPO broþür metni hazýrlanmýþtýr 2) Yabancýlara yönelik içerikte, ÝBB Ýnternet sayfasý için Ýngilizce olarak sunum hazýrlanmýþtýr; sürekli güncelleþtirilmektedir. 3) Türklere yönelik içerikte, EXPO broþür metni hazýrlanmýþtýr. 4) Türklere yönelik içerikte, Ýnternet sayfasý için sunum hazýrlýðý; sürekli güncelleþtirilmektedir. 5) ÝBB ÇÝN gezisi için Ýngilizce olarak EXPO/ ÝZMÝR tanýtým broþürü metni hazýrlanmýþtýr. ÝBB Baþkanlýðý adýna yürütülen çalýþmalar 1) ÝBB adýna Ýzmir Kalkýnma Ajansý Ön Bölgesel Geliþme Planýnýn diðer yönetim kurulu temsilcileri ile ortak hazýrlýðý 2) ÝBB Kurumsal Kimlik Çalýþmasý 3) ÝBB Halkla Ýliþkiler Çalýþmalarý için Yýllýk Aktivite Takviminin Hazýrlýðý 4) ÝZSU ve Metro ve Hafif Raylý Sistem Yatýrýmlarý Veri Derleme Çalýþmasý 5) ÝBB'nin Dönemi Faaliyetleri Raporu 6) ÝBB'nin Dönemi Proje Uygulamalarý/ Toplam Yatýrýmlarý Veri Derleme Çalýþmasý 7) ÝBB'nin Dönemi Ýlçe Belediyelerindeki Yatýrýmlarýn Veri Derleme Çalýþmasý 8) ÝBB Ulaþým Etüdü, Fizibilite Çalýþmasý Hibe kuruluþlarýna yönelik proje çalýþmalarý 1) ÝBB Yenilenebilir Sürdürülebilir Proje Önerisi TÜBÝTAK / AB AB Ülkeleri 2005 yýlýndan baþlayarak fosil yakýtlara belirli oranlarda biyo-yakýtlarýn karýþtýrýlmasý yasal zorunluluk haline getirmiþlerdir. Alýnan kararlara göre biyo-yakýtlarýnýn fosil yakýtlarý ikamesindeki hedef, 2020 yýlýnda %20seviyesine çýkarýlmasýdýr Önerilen projenin amacý atýk çamurun kullanýmý ile enerji elde etmek ve tüketilmesini saðlamaktýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 2)Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý; Orjinal proje adý; Kentli Olmaya Okuma Yazma Öðrenerek Baþlýyoruz Projenin konusu; Bu kapsamda; özellikle ev hanýmlarýnýn bu sosyal ortamda bir kentli olarak yaþamasýna yardýmcý olmak amacýyla çeþitli sosyal sorumluluk projeleri yürütülecektir. Kadifekale Yeþildere heyelan bölgesindeki saðlýksýz konutlarda ikamet eden Türkiye'nin farklý illerinden göç yoluyla gelerek yerleþmiþ ve farklý kültürlerin özelliklerini taþýyan aile bireylerinden kadýnlara Uzundere Konutlarýna yerleþtiklerinde ilk aþamada okur-yazarlýk eðitimi ardýndan 2. kademe kurs olarak adlandýrýlan ilkokul diplomasý alabilecekleri kurs düzenlenecektir. Kurslar 1. kademe okur-yazarlýk ve 2. kademe Ýlkokul mezuniyeti olmak üzere 2 etapta düzenlenecektir. Kurslarýn kontenjaný 40'ar kiþiliktir. 2. kademe kursa; birinci kademe kursu bitirip baþarýlý olanlar ile kontenjan dolmadýðý takdirde bölgede yaþayan diðer kadýnlar katýlabileceklerdir. Okul çaðýnda çocuklarý olan kadýnlar, eðitimin sabah ve öðleden sonra olmak üzere iki farklý zaman seçeneðinde verilecek olmasýndan dolayý kendilerine uygun olan alternatifi seçebileceklerdir. 398

4 Fon saðlayan kuruluþ: VAKSA Hibe Programý Ek bilgi: Durum: Hibe onaylanmýþtýr, ön hazýrlýklar sürmektedir. Proje de hedef kitle sabit tutularak deðiþiklik yapýlmýþtýr. Çalýþmasý Uzundere ye yerleþimden önce Kadifekale de baþlayacaktýr. Yürütücü birim: ÝBB Kültürel ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý 3)Japonya Yerel Ýnsani Yardým Projeleri Hibe Programý Zihinsel Engelli Çocuklar Ýçin Diþ Saðlýk Aracý projesi ile baþvuru. Projenin amacý: Zihinsel engelli çocuklarýn aðýz ve diþ bakýmlarýnýn yapýlabileceði, aðýz ve diþ rahatsýzlýklarýnýn tedavi edilebileceði ve koruyucu önlemlerin alýnabileceði gezici bir saðlýk aracý oluþturularak dezavantajlý bir grup olan engellilerin aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarýný gidermektir. Zihinsel engellilerin diþ problemlerinden kaynaklanan acýlarýný ve sýkýntýlarý en aza indirerek rehabilitasyon ve eðitimlerini en etkin þekilde sürdürmelerini ve topluma uyumlarýnýn kolaylaþmasýný saðlayabilmektir. Proje baþvurusu yapýlmýþtýr. Yürütücü birim: ÝBB Eþrefpaþa Hastanesi 4)Türkiye'de Hollanda Elçiliði ve Baþkonsolosluðu tarafýndan yürütülmekte olan Matra / KAP programý kapsamýnda ÝBB Kurum içi kadýn sorunlarý iþbirliði projesi ile baþvurusu. Proje amacý: Günümüze dek konuya dair faaliyetlerini belediye çalýþanlarýnýn dýþýnda kalan kitlelere yönelik olarak uygulamýþ olan bir yerel yönetim olarak Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, ilk kez kendi kadýn çalýþanlarýný hedef kitlesi olarak belirlemeyi planlamaktadýr. Katýlýmcý yönetim anlayýþýndan hareket ederek ÝBB si, sýnýrlarý içinde yaþayan genelde ve özelde kadýnlarýn, Ýzmir ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katýlýmý için gerekli mekanizmalarýn oluþturulmasýna yönelik giriþimlerde bulunmayý kuruluþunun temel prensiplerinden biri olarak görmektedir. Bu amaçla ÝBB si, bünyesindeki 588 kiþilik kadrolu kadýn iþçi ve memur personelinin, sorunlarýný paylaþabilmeleri için bir Bilgilendirme Platformu ve bunun devamýnda bir Kurum Ýçin Kadýn Çalýþanlarý Danýþma Merkezi oluþturmayý planlamaktadýr. ÝBB'sin de çalýþan personelin sadece bir kýsmýna yönelik olan bu çalýþma, Belediye içinde bir pilot uygulamayý baþlatmýþ olacaktýr. Proje baþvurusu yapýlmýþtýr. Yürütücü birim: ÝBB Sosyal Kültürel Daire Baþkanlýðý 5) Göçmenlerin entegrasyonu hususunda yerel yönetimlerin rolü, baþlýklý Avrupa Konseyi Þehirler Aðý Projesi (CLÝP); Proje'nin konusu: Proje göçmenlerin sosyal ve ekonomik bakýmdan entegrasyonu ve bu süreçte yerel yönetimlerin rolüne odaklanmaktadýr. Göçmenlerin yerel düzeyde entegrasyonuna yönelik politika ve uygulamalarýn nasýl iyileþtirileceðini incelemek için bir bilimsel destek grubu ile birlikte çalýþmak üzere bir þehirler aðý (CLIP) kurulmuþtur. Konuya dair dönem raporu (Ýstihdam ve Hizmet Sunumunda Çeþitlilik Politikasý) gönderilmek üzere tamamlandý; Kasým tarihleri arasýnda yurtdýþýndan gelecek olan proje yürütücüsünün gezi programý planlanmýþ ve tamamlanmýþtýr. Projenin, Aralýk 2007 tarihlerinde Ýspanya/Barselona Ýl Genel Meclisinde yapýlan IV. Göçmenler için Yerel Entegrasyon Politikalarý Hakkýnda Þehirler Aðý (CLIP) Toplantýsý na Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin katýlýmý gerçekleþmiþtir. Yürütücü birim: ÝBB Kültürel ve Sosyal Ýþler Genel Sekreter Yardýmcýlýðý adýna ÝBB Kalkýnma Ajansý Proje ve AB Ýliþkileri Ofisi Fon saðlayan kuruluþ: Avrupa Yaþam ve Çalýþma Koþullarýný Ýyileþtirme Vakfý (European Foundation) 399

5 6) Sivil Toplumun doðrudan katýlýmý ve bilgi birikiminin tanýnmasý - demokratik mülkiyet teþvik etme biçimi konusunda AGORA baþlýðý altýnda yürütülmesi planlanan bir AB projesine ortaklýk baþvurusu yapýlmýþtýr Projenin konusu: Ýzmir Türkiye'nin geliþmiþ illeri arasýnda üçüncü sýrada yer aldýðýndan, yoðun olarak kýrsal bölgelerden göç alan ve göçten kaynaklanan sorunlarla mücadele eden bir ildir. Türkiye Ýstatistik Kurumu göç istatistiklerinde Türkiye'nin diðer illerinde doðup Ýzmir'de yaþayanlarýn oraný % 44 olarak ifade edilmiþtir. Bu sonuç Yerel Yönetimin, Ýzmir'in kentsel uyum ve entegrasyon konusunda yapýcý uygulamalar geliþtirmesini zorunlu kýlmýþtýr. Göçün sebep olduðu sorunlar arasýnda; okuryazar oraný azlýðý, mesleki yetersizlik, istihdam sorunlarý, bilinçsiz aile fertlerinin çocuk eðitiminde yetersizliði, sokak çocuklarý, gettolaþma ve göç ile gelenlerin kente entegrasyon problemleri olarak sýralanabilir. Göç ile gelen insanlarýn yeterli bir düzeyde yerel yönetimin kentsel uygulamalarýna katýlmamalarý, karar mekanizmalarýna bilinçli birer birey olarak katýlýmlarý, demokratik haklarýnýn farkýnda olmalarý, Demokratik Mülkiyet ve Katýlým açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. 7)Avrupa Birliði Türkiye Programý Çevre Ödülü baþvurusu Baþvurunun amacý: ÝBB ÝZSU tarafýndan baþarýyla yürütülmeye devam eden su tasarrufu kampanyasý ile, Su Hayattýr, Akýp Gitmesin baþlýðý altýnda Avrupa Birliði Türkiye Programý Çevre Ödülü 'Kategori 2: yeni bir ürünün/hizmetin geliþtirilmesine' verilen ödüle geniþ bir dosya ile baþvurulmuþtur. Bu ödül sürdürülebilir kalkýnmaya katkýda büyük katkýlarda bulunan kurum, kuruluþ ve/veya þirketlere verilmektedir. Ödüle layýk görülen þirketler Avrupa Birliði Çevre Ödülleri'ne katýlým hakký kazanacaktýr. Ayrýca, Türkiye Programý'nda ödül almaya hak kazanan þirketler, Avrupa Birliði Çevre Ödülleri Türkiye Programý Logosu'nu ödülü aldýklarý yýldan baþlamak üzere 3 yýl boyunca kurumsal iletiþim çalýþmalarýnýn her aþamasýnda ücretsiz kullaným hakkýný elde ederler. Yürütücü kurum: ÝZSU 8)ÝBB Abla Aðabey Kardeþ Projesinin, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesine üyelik baþvurusunun hazýrlanmasý Abla-Aðabey-Kardeþ Projesi gönüllülerin rol-model olup, hem öðrencinin hem de ailesinin kentlilik ve birlik bilincinin kuvvetlenmesi ve kentsel entegrasyona uyumu amaçlanmaktadýr. Bu yapý içerisinde, Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi çalýþmalarýyla gönüllülük esasýnda örtüþmektedir. Abla Aðabey Kardeþ Projesi gönüllülerin Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi ile Avrupa'ya da uluslararasý düzeyde gönüllü hizmette bulunmalarýný ya da bireysel olarak öðrenme olanaklarýndan faydalanmalarýný mümkün kýlar. Ýzmir ili içerisinde gerçekleþtirilen projenin uluslararasý boyutlara taþýnmasý Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi aracýlýðýyla mümkün olacaktýr. Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi ve Abla Aðabey Kardeþ Projesi esas ve amaçlarý bakýmýndan gönüllülük ilkesiyle yürütülmekte ve hem gönüllü gençler için hem de etkileþimde bulunduklarý topluluk için fayda saðlayacak aktiviteleri içermektedirler. Baþvuru Ulusal Ajansa yapýlarak tamamlanmýþtýr. Yönetici birim: ÝBB Abla Aðabey Kardeþ Projesi 400

6 9)Dünya Saðlýk Örgütü-Sigara Kullanýmý Azaltmak Ýçin Bloomberg Küresel Giriþimi Rekabetçi Tütün Kontrolü Hibe Programýna Gelecek Nesiller Sigarayla Tanýþmayacak baþlýðý ile proje baþvurusu Projenin amacý: Ýzmir'de sigaraya baþlayanlarýnýn % 50'si yaþ arasý gençlerden oluþmaktadýr. Bu yaþ grubundan küçük çocuklarý bilinçlendirmek ve sigaraya baþlamalarýný engellemek amacýyla ana hedef kitle 3-8. sýnýflarda okuyan 9-14 yaþ arasý ilköðretim öðrencileri olarak belirlenmiþtir. Bu faaliyet; Ýzmir'de bu yaþ grubunun % 65 gibi büyük bir bölümünü oluþturan, ilin metropol ilçelerinden Konak, Bornova, Karþýyaka, Buca ve Çiðli'de bulunan toplam 345 okulun ilköðretim öðrencisini hedeflemektedir. Proje kapsamýnda, sigara þirketlerinin potansiyel müþteri olarak gördükleri çocuk ve ergenlere yönelik bilinçlendirme çalýþmasý yapmak, geleceðin sigara kullanmayan bireylerini oluþturmak açýsýndan son derece önemli görülmektedir. Ön Proje baþvurusu gerçekleþtirilmiþtir. Nihai baþvuru süreci beklenmektedir. Yürütücü birim: ÝBB Çevre Koruma Kontrol Daire Baþkanlýðý 10)Avrupa Birliðinin EUROMED Heritage IV Avrupa-Akdeniz Kültür Mirasý baþlýklý çaðrýsýna Ýzmir in tarihi kent merkezinde seçilmiþ eserlerin tanýtýmý (tarihi Kemeraltý Çarþýsý, Camiler, Havralar, bir Kilise ve bir Han) konusu ile proje ortaðý olarak baþvurulmuþtur. Projenin uygulanmasý: Kültürel yapýlarýn gerçek görünümleriyle sanal gerçekliðini bir araya getirerek, çoðaltýlmýþ gerçeklik yaratmak. Projenin genel amacý: Akdeniz kültür mirasýný tanýtarak ve halkýn bilincini artýrarak kültürler arasý karþýlýklý anlayýþ ve diyalogun güçlendirilmesi ve saðlamlaþtýrýlmasý dýr. Avrupa-Akdeniz Programý IV kültürel mirasýn halka mal edilmesi, eðitim ve kültürel miras bilgisine eriþim amacý etrafýnda þekillenmiþtir. Proje Yürütücüsü: Malta Üniversitesi Bilgi Teknolojileri. Diðer ortak ülkeler: Tunus ve Ýtalya. Ön baþvuru yapýlmýþtýr. 11) Avrupa Birliði TAIEX Bölgesel Eðitim Programý AB Komisyonu Geniþleme Genel Müdürlüðü'ne baðlý olan TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Deðiþim Ofisi) müktesebatýn aday ülkelere uyumlaþtýrýlmasý konusunda bilgi aktarýmý saðlayan AB'nin tek mekanizmasýdýr. TAIEX 'in belediyeler gibi AB müktesebatýnýn uygulayýcýlarýna yönelik olarak yeni yürütmeye baþladýðý "Bölgesel Eðitim Programý Regional Training Program (RTP)" adý altýnda bir program yürütülmektedir. Çevre ve Gýda Saðlýðý alanlarýnda çalýþmalar baþlamýþtýr. Bu iki alanda Ýzmir'in de dahil olduðu 20 ilde uzmanlar eðitilmektedir. Bu uzmanlar ikinci aþamada ilgilileri eðitmekle görevli olacaklardýr. Uyumlaþtýrma açýsýndan, ÝBB içerisinde aþaðýda sýralanan en ilgili birimlere; - Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý - Tarým Park Bahçeler Daire Baþkanlýðý Projenin kabulü durumunda, çevre ve gýda saðlýðý mevzuatlarý konusunda, RTP kapsamýndaki seminerler mayýs haziran döneminde baþlayacaktýr. Eðitimler Ar-Ge Daire Baþkanlýðý gözetiminde ÝBB bünyesinde düzenlenecektir. Yürütücü birim: Ar-Ge Daire Baþkanlýðý gözetiminde ÝBB kalkýnma Ajansý Proje ve AB Ýliþkileri Ofisi Çalýþma devam etmektedir. 12) Avrupa Birliði Aktif Ýstihdam Tedbirleri Hibe Planý (CFCU/TR ) na proje ön baþvurusu yapýlmýþtýr. Programýn hedefi, belirlenen illerde kadýn ve gençlerin istihdam edilebilirliðini arttýrmaya yönelik aktif istihdam tedbirlerinin tasarlanmasý ve uygulanmasýyla ilgili kapasitenin güçlendirilmesidir. Hibe Planýndan yararlanacak hedef grubun en az %50'sinin orta vadede istihdam edilmesi beklenmektedir Çalýþma devam etmektedir. 13) Avrupa Komisyonu Ýþletme ve Sanayi Genel Müdürlüðü Turizm ve Somut Olmayan Yerel Miras konulu Avrupalý Seçkin Destinasyonlar 2008 pilot projesi'ne proje teklif çalýþmasý devam etmektedir. 401

7 Diðer projeler 1)ÝBB'si olarak 'Avrupa Kentler Birliði' EUROCÝTÝES'e üyelik baþvuru dosyasý hazýrlanmýþtýr yýlýnda kurulan EUROCITIES vatandaþlarýna sürdürülebilir bir gelecek içerisinde iyi bir yaþam idame ettirebilecekleri ortak bir vizyon yaratmak için kurulmuþ bir birliktir. 30'dan fazla Avrupa ülkesinden 130 büyük þehrin yerel belediyelerini bir araya getiren bir að oluþturmuþtur. Dosya meclise sunulmuþtur. 2)ÝBB'si olarak 2008 Frankfurt Kitap Fuarýna Katýlým Öneri dosyasý hazýrlanmýþtýr. Çalýþmanýn amacý: Dünyanýn en büyük kitap fuarý olan Frankfurt Kitap Fuarý 1949 yýlýndan beri düzenlenmektedir Frankfurt Kitap Fuarý'na 100'den fazla ülke, yayýnevi, ziyaretçi katýlmýþtýr. Türkiye, 2008 Frankfurt Kitap Fuarý'nýn Konuk Ülkesi olacaktýr. Konuya iliþkin protokol T.C. Kültür ve Turizm Bakaný ile Frankfurt Kitap Fuarý Direktörü arasýnda 06 Kasým Frankfurt'ta ve daha önce 26 Eylül 2006tarihinde Ankara'da imzalanmýþtýr. 1988'de Ýtalya ile baþlayan konuk ülke uygulamasýnda konuk ülke kendini kültür, edebiyat, sanat ve turizm alanlarýnda tanýtma fýrsatýný bulmaktadýr. Ayrýca yýl boyunca düzenlenen sergi, panel, gösterim gibi etkinliklerle Alman ve dünya medyasýnda gündeme gelmesi ile daha uzun süreli ve düþük maliyetli tanýtým ve reklam olanaðý vardýr. ÝBB olarak, Ekim 2008 tarihleri arasýnda açýk olacak Frankfurt Kitap Fuarý'nda, Kent Kitaplýðýmýzýn temsil edilmesinin yerinde olacaðý düþünülmektedir. Çalýþma tamamlanmýþtýr, konuya dair geliþmeler takip edilmektedir. 3)Saðlýklý Kentler: Saðlýklý Kentler Projesi'nin hazýrlýðý içinde bulunduðu Ýzmir il Saðlýk Profili yayýný çerçevesinde ofis olarak gerekli olan temel istatistikler toplanmýþtýr. 4)Türkiye'de Kadýnlarýn Kurduðu Kooperatifler konusunda örnekler verilerek rapor hazýrlanmýþtýr. Rapor ÝBB Sosyal Kültürel Daire Baþkanlýðýna teslim edilmiþtir. 5)Meslek Lisesi- AB Leonardo Da Vinci Proje Desteði Cumhuriyet Nevval Salih Ýþgören Anadolu Meslek Lisesine proje desteði verilmiþtir. 6)Tarým, Park Bahçeler Daire Baþkanlýðýný özellikle tarým uygulamalarý çalýþmalarýna tamamlayýcý bilgilerle destek vermek amacýyla, Türkiye AB Tarýmsal iliþkileri ve AB uyum sürecinde Tarým Mevzuatýna konularýna dair etraflý ve görsel çalýþma hazýrlanarak bir sunum gerçekleþtirilmiþtir. 7)Tarým, Park Bahçeler Daire Baþkanlýðýna, teknik altyapýlara dair iki ana konuda (Tarým/ Park Bahçeler) eðitim gezisi programý planlanmasýnda yardýmcý olunmuþtur. 8)Tarým, Park Bahçeler Daire Baþkanlýðýna, kendilerinin projelendirdikleri Kompost Üretim Tesisi projesine fizibilite bölümü hazýrlanmýþtýr. 9)Avrupa Birliði ile yürütülen katýlým müzakerelerinin 35 baþlýðý arasýndan, özellikle yerel yönetimlerin çalýþmalarýný yakýndan etkileyecek olan fasýllarýn detaylarý, ilgili ÝBB birimlerine bilgilendirici sunumlar yapýlmak üzere Türkçe ye çevrilmektedir. 10)Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin Ýnternet sayfasýnýn Ýngilizcesi hazýrlanmýþtýr. 402

8 11)Ofisin çalýþmalarýný anlatan bir Ýnternet sayfasý hazýrlanmýþtýr. 12)Tercümeler: Diðer çalýþmalarýn yaný sýra ÝBB' sinin birimlerinin ihtiyaçlarý doðrultusunda çalýþma yýlý süresince tercüme çalýþmalarý da yapýlmýþtýr. 13)Bayýndýr Çiçekçilik OSB ile ilgili Ýzmir Kalkýnma Ajansýna sunulmak üzere hazýrlanmýþ proje tarifine Tarým Park Bahçeler Daire Baþkanlýðý gözetiminde teknik destek verilmektedir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Yukarýda adý geçen çalýþmalarýn tümü Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin uygulayýcý olarak her türlü projenin hayata geçirilmesinden sorumlu olan ilgili birimlerinin yapýcý ortak çalýþmasý ile gerçekleþtirilebilmiþtir. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : AB uyum süreci çerçevesinde Belediyenin çalýþmalarýný destekleyici iç bilgilendirmelere yönelik çalýþmalarýn artýrýlmasý, Ýzmir Kalkýnma Ajansýnýn faaliyetlerine tekrardan baþlamasý ile birlikte, ilgili konulara dair proje oluþturma ve projelendirmede destek saðlama çalýþmalarýna aðýrlýk vermek, Sonuç: Çalýþmalarýn Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin Stratejik Planýnýn ve Ön Bölgesel Kalkýnma Planýnýn çizdiði öncelikler doðrultusunda devam etmesi öngörülmektedir. 403

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı