KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ"

Transkript

1 KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel sektör tarafýndan gelen olan proje önerilerini, ÝBB Kalkýnma Ajansý Proje ve AB Ýliþkileri Ofisi aracýlýðý ile deðerlendirmektedir. Bu doðrultuda, proje konusunun belirlenmesi, proje aðý içerisindeki katýlýmcýlarýn tespiti ve bir araya getirilmesi, faydalanýlacak ve kullanýlacak kaynaklarýn tespiti, yönetmelikler çerçevesinde proje baþvurusunun tanýmlanmasý gibi süreçlere aktif olarak çalýþmalara katký saðlamak, ofisin baþlýca görevleri içerisinde yer almaktadýr. zmir Büyükþehir Belediyesi'nin bünyesinde yer alan Daire Baþkanlýklarýna, gerekli görüldüðü taktirde, baþta AB mevzuatý olmak üzere birçok çalýþma alanlarýnda bilgilendirici, tamamlayýcý raporlar ve sunumlar hazýrlamak ofisin görevleri dahilindedir. Ofisin bir diðer çalýþma alaný içerisinde Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin yürüttüðü farklý konulardaki Sosyal Sorumluluk Projelerinin altyapý çalýþmalarýný hazýrlamak da yer almaktadýr. Bu anlayýþ içerisinde hareket eden ofis, çalýþmalarýna Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Stratejik Planý'ný ve Bölgesel Ön geliþme Planý'ný temel almaktadýr. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu Proje/Faaliyetin Adý :.. : KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ FAALÝYETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : FERAH YONCA ZARÝF Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Görev tanýmý kapsamýndaki çalýþmalarýn yürütülmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ofis Ýzmir ilinin kalkýnmasýný saðlayacak dinamiklerin bir araya getirileceði projelerde iletiþimi ve koordinasyonu saðlamak ve yeni projeleri oluþturmak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): ÝBB Sosyal Sorumluluk Projeleri 1) Proje konusu: Ýzmir'de Su Kaynaklarýnýn Etkin Kullanýmý Ýklim deðiþikliði ile birlikte son yýllarda yaþanan kuraklýk sonucunda oluþmasý muhtemel olan su sorunu kapsamýnda Ýzmir'de su kaynaklarýnýn tasarruflu ve etkin kullanýmýna yönelik toplum bilinci oluþturma kampanyasýna yönelik uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmýþtýr. 2) Proje konusu: Organ Baðýþýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Halkýn Bilinçlendirilmesi Organ baðýþýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve halkýn bilinçlendirilmesi kampanyasýna yönelik uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Amaç, organ nakli sayesinde yaþayabilecek kronik rahatsýzlýklarý olan insanlara organ nakli için gerekli organ baðýþýnýn yapýlmasýný saðlamak amacýyla halký bilgilendirmek, halkýn yanlýþ bilgilerini düzeltmek ve bu konuya duyarlý bir toplum bilinci yaratabilmek. Proje uygulanmýþtýr. 396

2 3) Proje konusu: Mikro Kredi Uygulamalarý Ýzmir'de kadýnlara (iþsiz/ev hanýmlarýna) yönelik mikro-kredi uygulamalarý: Projenin amacý, uygulamada olan yöntemlerle yollarla kredi elde edemeyeceklere, yoksulluðu, gelir daðýlýmýndaki adaletsizliði ve iþsizliði azaltacak þekilde, ailesi ve kredi alan için kendi kendine gelir getirici faaliyette bulunmalarýný saðlayarak ekonomik ve sosyal kalkýnmayý gerçekleþtirmektir. Konuya dair uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 4) Proje konusu: Engelli Vatandaþlar için Ýzmir'de Yaþam Koþullarýnýn Ýyileþtirilmesi Proje amacý, engelli vatandaþlarýn toplumdan dýþlanmasýnýn ve yokmuþ gibi davranýlmasýnýn önüne geçmek için toplumu bilgilendirme kampanyasý hazýrlanmasý ve engel oluþturabilecek olaylarýn herkes tarafýndan yaþanabileceði ve engelli vatandaþlarýn bu kýsýtlarýna raðmen diðer vatandaþlar gibi yaþama haklarýnýn olduklarýný vurgulamak ve bu konuda bilinç yaratmaktýr. Konuya dair uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 5) Proje konusu: Terkedilmiþ Evcil Hayvanlar Ýzmir sokaklarýnda baþýboþ hayvan sayýsýndaki artýþýn en büyük nedenlerinden biri; sahil kesimlerine ebeveynler tarafýndan özellikle yaz aylarýnda çocuklarý için alýnýp daha sonra bakýlamadýklarý için sokaklara kýsýrlaþtýrýlmadan salýnan hayvanlardýr. Bu kampanya ile ebeveynler baþta olmak üzere, çocuklarýn evcil hayvan yetiþtirmeleri konusunda daha bilinçli davranmalarý amaçlanmaktadýr. Büyükþehir Belediyesi'nin bu konuda verdiði hizmet kalitesinin daha da iyileþtirilmesi ve kent sakinleri ile ortak hareket edebilme anlayýþýna sahip olabilmek ise projenin diðer bir amacýdýr. Konuya dair uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 6) Proje konusu: Çevre kirliliði hakkýnda bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyasý Projenin amacý: Ýzmir'de vatandaþlarýmýzýn yaþadýklarý çevreye karþý duyarlý olmalarýna katkýda bulunmak ve AB'ye uyum kapsamýnda çevre ile ilgili mevzuatlara uyuma yönelik ilk adým olarak halký bilinçlendirmek ve bilgilendirmek; - Ýzmir halkýnýn çevre konusundaki duyarlýlýðýný arttýrmak - Her bireyin evsel atýklarýný yönetmesi için bilinç oluþturmak - Enerji kaynaklarýnýn tasarruflu kullanýlmasý için halk arasýnda bilinç oluþturulmasýna katkýda bulunmak - Çevreye duyarlý bir nesil yetiþtirilmesine katkýda bulunmak Konuya dair uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 7) Proje konusu: Ýzmir'de ilkyardým kampanyasý Proje amacý: Temel Ýlkyardým halkýmýzýn bilgi sahibi olmasý gereken konularýn baþýnda gelmektedir. Her gün kazalarda yüzlerce kiþi temel ilkyardým eðitimi eksikliði nedeniyle sakat kalmakta ya da ölmektedir. Bununla birlikte; ayný zamanda deprem kuþaðýnda olan bir bölgede bulunmamýzdan dolayý ÝBB için toplumsal bir sorumluluk da mevcuttur. ÝBB bu proje ile kamuoyunun bu konuya dikkatini çekmek ve diðer kurum/ kuruluþlarla birlikte mümkün olan en fazla sayýda kiþinin bu konuda eðitilmesini amaçlamaktadýr. Konuya dair uygulama raporu hazýrlanmýþtýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 8) Proje konusu: Kentsel Dönüþüm; Uzundere Kadifekale - Yeþildere heyelan bölgesinde saðlýksýz ve riskli konutlarda oturan vatandaþlarýmýzýn, Kentsel Dönüþüm ve Yeni Yerleþmeler Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda daha yüksek standartta, alt yapýya sahip, hizmet binalarý ve sosyal alanlara sahip olan depreme dayanýklý Uzundere toplu konutlarýna yerleþtirilmeleri ve intibaklarýna yönelik öneriler içeren bir rapor hazýrlanmýþtýr. 397

3 9) Proje konusu: Anket Çalýþmasýna dair Yönerge Tüm kentin planlý ve saðlýklý geliþmesini saðlamak için kentin saðlýksýz yapýlaþmýþ çarpýk kentleþmiþ bölgelerinin yenilenmesi hedefe yönelik olarak varoþlardaki sorunlara çözüm önerileri saptayabilmek için gerçekleþtirilen anket çalýþmasý için yönerge hazýrlýðý. Proje uygulanmaktadýr. EXPO Çalýþmalarý 1) Yabancýlara yönelik içerikte, Ýngilizce olarak EXPO broþür metni hazýrlanmýþtýr 2) Yabancýlara yönelik içerikte, ÝBB Ýnternet sayfasý için Ýngilizce olarak sunum hazýrlanmýþtýr; sürekli güncelleþtirilmektedir. 3) Türklere yönelik içerikte, EXPO broþür metni hazýrlanmýþtýr. 4) Türklere yönelik içerikte, Ýnternet sayfasý için sunum hazýrlýðý; sürekli güncelleþtirilmektedir. 5) ÝBB ÇÝN gezisi için Ýngilizce olarak EXPO/ ÝZMÝR tanýtým broþürü metni hazýrlanmýþtýr. ÝBB Baþkanlýðý adýna yürütülen çalýþmalar 1) ÝBB adýna Ýzmir Kalkýnma Ajansý Ön Bölgesel Geliþme Planýnýn diðer yönetim kurulu temsilcileri ile ortak hazýrlýðý 2) ÝBB Kurumsal Kimlik Çalýþmasý 3) ÝBB Halkla Ýliþkiler Çalýþmalarý için Yýllýk Aktivite Takviminin Hazýrlýðý 4) ÝZSU ve Metro ve Hafif Raylý Sistem Yatýrýmlarý Veri Derleme Çalýþmasý 5) ÝBB'nin Dönemi Faaliyetleri Raporu 6) ÝBB'nin Dönemi Proje Uygulamalarý/ Toplam Yatýrýmlarý Veri Derleme Çalýþmasý 7) ÝBB'nin Dönemi Ýlçe Belediyelerindeki Yatýrýmlarýn Veri Derleme Çalýþmasý 8) ÝBB Ulaþým Etüdü, Fizibilite Çalýþmasý Hibe kuruluþlarýna yönelik proje çalýþmalarý 1) ÝBB Yenilenebilir Sürdürülebilir Proje Önerisi TÜBÝTAK / AB AB Ülkeleri 2005 yýlýndan baþlayarak fosil yakýtlara belirli oranlarda biyo-yakýtlarýn karýþtýrýlmasý yasal zorunluluk haline getirmiþlerdir. Alýnan kararlara göre biyo-yakýtlarýnýn fosil yakýtlarý ikamesindeki hedef, 2020 yýlýnda %20seviyesine çýkarýlmasýdýr Önerilen projenin amacý atýk çamurun kullanýmý ile enerji elde etmek ve tüketilmesini saðlamaktýr. Proje uygulanmayý beklemektedir. 2)Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý; Orjinal proje adý; Kentli Olmaya Okuma Yazma Öðrenerek Baþlýyoruz Projenin konusu; Bu kapsamda; özellikle ev hanýmlarýnýn bu sosyal ortamda bir kentli olarak yaþamasýna yardýmcý olmak amacýyla çeþitli sosyal sorumluluk projeleri yürütülecektir. Kadifekale Yeþildere heyelan bölgesindeki saðlýksýz konutlarda ikamet eden Türkiye'nin farklý illerinden göç yoluyla gelerek yerleþmiþ ve farklý kültürlerin özelliklerini taþýyan aile bireylerinden kadýnlara Uzundere Konutlarýna yerleþtiklerinde ilk aþamada okur-yazarlýk eðitimi ardýndan 2. kademe kurs olarak adlandýrýlan ilkokul diplomasý alabilecekleri kurs düzenlenecektir. Kurslar 1. kademe okur-yazarlýk ve 2. kademe Ýlkokul mezuniyeti olmak üzere 2 etapta düzenlenecektir. Kurslarýn kontenjaný 40'ar kiþiliktir. 2. kademe kursa; birinci kademe kursu bitirip baþarýlý olanlar ile kontenjan dolmadýðý takdirde bölgede yaþayan diðer kadýnlar katýlabileceklerdir. Okul çaðýnda çocuklarý olan kadýnlar, eðitimin sabah ve öðleden sonra olmak üzere iki farklý zaman seçeneðinde verilecek olmasýndan dolayý kendilerine uygun olan alternatifi seçebileceklerdir. 398

4 Fon saðlayan kuruluþ: VAKSA Hibe Programý Ek bilgi: Durum: Hibe onaylanmýþtýr, ön hazýrlýklar sürmektedir. Proje de hedef kitle sabit tutularak deðiþiklik yapýlmýþtýr. Çalýþmasý Uzundere ye yerleþimden önce Kadifekale de baþlayacaktýr. Yürütücü birim: ÝBB Kültürel ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý 3)Japonya Yerel Ýnsani Yardým Projeleri Hibe Programý Zihinsel Engelli Çocuklar Ýçin Diþ Saðlýk Aracý projesi ile baþvuru. Projenin amacý: Zihinsel engelli çocuklarýn aðýz ve diþ bakýmlarýnýn yapýlabileceði, aðýz ve diþ rahatsýzlýklarýnýn tedavi edilebileceði ve koruyucu önlemlerin alýnabileceði gezici bir saðlýk aracý oluþturularak dezavantajlý bir grup olan engellilerin aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarýný gidermektir. Zihinsel engellilerin diþ problemlerinden kaynaklanan acýlarýný ve sýkýntýlarý en aza indirerek rehabilitasyon ve eðitimlerini en etkin þekilde sürdürmelerini ve topluma uyumlarýnýn kolaylaþmasýný saðlayabilmektir. Proje baþvurusu yapýlmýþtýr. Yürütücü birim: ÝBB Eþrefpaþa Hastanesi 4)Türkiye'de Hollanda Elçiliði ve Baþkonsolosluðu tarafýndan yürütülmekte olan Matra / KAP programý kapsamýnda ÝBB Kurum içi kadýn sorunlarý iþbirliði projesi ile baþvurusu. Proje amacý: Günümüze dek konuya dair faaliyetlerini belediye çalýþanlarýnýn dýþýnda kalan kitlelere yönelik olarak uygulamýþ olan bir yerel yönetim olarak Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, ilk kez kendi kadýn çalýþanlarýný hedef kitlesi olarak belirlemeyi planlamaktadýr. Katýlýmcý yönetim anlayýþýndan hareket ederek ÝBB si, sýnýrlarý içinde yaþayan genelde ve özelde kadýnlarýn, Ýzmir ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katýlýmý için gerekli mekanizmalarýn oluþturulmasýna yönelik giriþimlerde bulunmayý kuruluþunun temel prensiplerinden biri olarak görmektedir. Bu amaçla ÝBB si, bünyesindeki 588 kiþilik kadrolu kadýn iþçi ve memur personelinin, sorunlarýný paylaþabilmeleri için bir Bilgilendirme Platformu ve bunun devamýnda bir Kurum Ýçin Kadýn Çalýþanlarý Danýþma Merkezi oluþturmayý planlamaktadýr. ÝBB'sin de çalýþan personelin sadece bir kýsmýna yönelik olan bu çalýþma, Belediye içinde bir pilot uygulamayý baþlatmýþ olacaktýr. Proje baþvurusu yapýlmýþtýr. Yürütücü birim: ÝBB Sosyal Kültürel Daire Baþkanlýðý 5) Göçmenlerin entegrasyonu hususunda yerel yönetimlerin rolü, baþlýklý Avrupa Konseyi Þehirler Aðý Projesi (CLÝP); Proje'nin konusu: Proje göçmenlerin sosyal ve ekonomik bakýmdan entegrasyonu ve bu süreçte yerel yönetimlerin rolüne odaklanmaktadýr. Göçmenlerin yerel düzeyde entegrasyonuna yönelik politika ve uygulamalarýn nasýl iyileþtirileceðini incelemek için bir bilimsel destek grubu ile birlikte çalýþmak üzere bir þehirler aðý (CLIP) kurulmuþtur. Konuya dair dönem raporu (Ýstihdam ve Hizmet Sunumunda Çeþitlilik Politikasý) gönderilmek üzere tamamlandý; Kasým tarihleri arasýnda yurtdýþýndan gelecek olan proje yürütücüsünün gezi programý planlanmýþ ve tamamlanmýþtýr. Projenin, Aralýk 2007 tarihlerinde Ýspanya/Barselona Ýl Genel Meclisinde yapýlan IV. Göçmenler için Yerel Entegrasyon Politikalarý Hakkýnda Þehirler Aðý (CLIP) Toplantýsý na Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin katýlýmý gerçekleþmiþtir. Yürütücü birim: ÝBB Kültürel ve Sosyal Ýþler Genel Sekreter Yardýmcýlýðý adýna ÝBB Kalkýnma Ajansý Proje ve AB Ýliþkileri Ofisi Fon saðlayan kuruluþ: Avrupa Yaþam ve Çalýþma Koþullarýný Ýyileþtirme Vakfý (European Foundation) 399

5 6) Sivil Toplumun doðrudan katýlýmý ve bilgi birikiminin tanýnmasý - demokratik mülkiyet teþvik etme biçimi konusunda AGORA baþlýðý altýnda yürütülmesi planlanan bir AB projesine ortaklýk baþvurusu yapýlmýþtýr Projenin konusu: Ýzmir Türkiye'nin geliþmiþ illeri arasýnda üçüncü sýrada yer aldýðýndan, yoðun olarak kýrsal bölgelerden göç alan ve göçten kaynaklanan sorunlarla mücadele eden bir ildir. Türkiye Ýstatistik Kurumu göç istatistiklerinde Türkiye'nin diðer illerinde doðup Ýzmir'de yaþayanlarýn oraný % 44 olarak ifade edilmiþtir. Bu sonuç Yerel Yönetimin, Ýzmir'in kentsel uyum ve entegrasyon konusunda yapýcý uygulamalar geliþtirmesini zorunlu kýlmýþtýr. Göçün sebep olduðu sorunlar arasýnda; okuryazar oraný azlýðý, mesleki yetersizlik, istihdam sorunlarý, bilinçsiz aile fertlerinin çocuk eðitiminde yetersizliði, sokak çocuklarý, gettolaþma ve göç ile gelenlerin kente entegrasyon problemleri olarak sýralanabilir. Göç ile gelen insanlarýn yeterli bir düzeyde yerel yönetimin kentsel uygulamalarýna katýlmamalarý, karar mekanizmalarýna bilinçli birer birey olarak katýlýmlarý, demokratik haklarýnýn farkýnda olmalarý, Demokratik Mülkiyet ve Katýlým açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. 7)Avrupa Birliði Türkiye Programý Çevre Ödülü baþvurusu Baþvurunun amacý: ÝBB ÝZSU tarafýndan baþarýyla yürütülmeye devam eden su tasarrufu kampanyasý ile, Su Hayattýr, Akýp Gitmesin baþlýðý altýnda Avrupa Birliði Türkiye Programý Çevre Ödülü 'Kategori 2: yeni bir ürünün/hizmetin geliþtirilmesine' verilen ödüle geniþ bir dosya ile baþvurulmuþtur. Bu ödül sürdürülebilir kalkýnmaya katkýda büyük katkýlarda bulunan kurum, kuruluþ ve/veya þirketlere verilmektedir. Ödüle layýk görülen þirketler Avrupa Birliði Çevre Ödülleri'ne katýlým hakký kazanacaktýr. Ayrýca, Türkiye Programý'nda ödül almaya hak kazanan þirketler, Avrupa Birliði Çevre Ödülleri Türkiye Programý Logosu'nu ödülü aldýklarý yýldan baþlamak üzere 3 yýl boyunca kurumsal iletiþim çalýþmalarýnýn her aþamasýnda ücretsiz kullaným hakkýný elde ederler. Yürütücü kurum: ÝZSU 8)ÝBB Abla Aðabey Kardeþ Projesinin, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesine üyelik baþvurusunun hazýrlanmasý Abla-Aðabey-Kardeþ Projesi gönüllülerin rol-model olup, hem öðrencinin hem de ailesinin kentlilik ve birlik bilincinin kuvvetlenmesi ve kentsel entegrasyona uyumu amaçlanmaktadýr. Bu yapý içerisinde, Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi çalýþmalarýyla gönüllülük esasýnda örtüþmektedir. Abla Aðabey Kardeþ Projesi gönüllülerin Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi ile Avrupa'ya da uluslararasý düzeyde gönüllü hizmette bulunmalarýný ya da bireysel olarak öðrenme olanaklarýndan faydalanmalarýný mümkün kýlar. Ýzmir ili içerisinde gerçekleþtirilen projenin uluslararasý boyutlara taþýnmasý Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi aracýlýðýyla mümkün olacaktýr. Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi ve Abla Aðabey Kardeþ Projesi esas ve amaçlarý bakýmýndan gönüllülük ilkesiyle yürütülmekte ve hem gönüllü gençler için hem de etkileþimde bulunduklarý topluluk için fayda saðlayacak aktiviteleri içermektedirler. Baþvuru Ulusal Ajansa yapýlarak tamamlanmýþtýr. Yönetici birim: ÝBB Abla Aðabey Kardeþ Projesi 400

6 9)Dünya Saðlýk Örgütü-Sigara Kullanýmý Azaltmak Ýçin Bloomberg Küresel Giriþimi Rekabetçi Tütün Kontrolü Hibe Programýna Gelecek Nesiller Sigarayla Tanýþmayacak baþlýðý ile proje baþvurusu Projenin amacý: Ýzmir'de sigaraya baþlayanlarýnýn % 50'si yaþ arasý gençlerden oluþmaktadýr. Bu yaþ grubundan küçük çocuklarý bilinçlendirmek ve sigaraya baþlamalarýný engellemek amacýyla ana hedef kitle 3-8. sýnýflarda okuyan 9-14 yaþ arasý ilköðretim öðrencileri olarak belirlenmiþtir. Bu faaliyet; Ýzmir'de bu yaþ grubunun % 65 gibi büyük bir bölümünü oluþturan, ilin metropol ilçelerinden Konak, Bornova, Karþýyaka, Buca ve Çiðli'de bulunan toplam 345 okulun ilköðretim öðrencisini hedeflemektedir. Proje kapsamýnda, sigara þirketlerinin potansiyel müþteri olarak gördükleri çocuk ve ergenlere yönelik bilinçlendirme çalýþmasý yapmak, geleceðin sigara kullanmayan bireylerini oluþturmak açýsýndan son derece önemli görülmektedir. Ön Proje baþvurusu gerçekleþtirilmiþtir. Nihai baþvuru süreci beklenmektedir. Yürütücü birim: ÝBB Çevre Koruma Kontrol Daire Baþkanlýðý 10)Avrupa Birliðinin EUROMED Heritage IV Avrupa-Akdeniz Kültür Mirasý baþlýklý çaðrýsýna Ýzmir in tarihi kent merkezinde seçilmiþ eserlerin tanýtýmý (tarihi Kemeraltý Çarþýsý, Camiler, Havralar, bir Kilise ve bir Han) konusu ile proje ortaðý olarak baþvurulmuþtur. Projenin uygulanmasý: Kültürel yapýlarýn gerçek görünümleriyle sanal gerçekliðini bir araya getirerek, çoðaltýlmýþ gerçeklik yaratmak. Projenin genel amacý: Akdeniz kültür mirasýný tanýtarak ve halkýn bilincini artýrarak kültürler arasý karþýlýklý anlayýþ ve diyalogun güçlendirilmesi ve saðlamlaþtýrýlmasý dýr. Avrupa-Akdeniz Programý IV kültürel mirasýn halka mal edilmesi, eðitim ve kültürel miras bilgisine eriþim amacý etrafýnda þekillenmiþtir. Proje Yürütücüsü: Malta Üniversitesi Bilgi Teknolojileri. Diðer ortak ülkeler: Tunus ve Ýtalya. Ön baþvuru yapýlmýþtýr. 11) Avrupa Birliði TAIEX Bölgesel Eðitim Programý AB Komisyonu Geniþleme Genel Müdürlüðü'ne baðlý olan TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Deðiþim Ofisi) müktesebatýn aday ülkelere uyumlaþtýrýlmasý konusunda bilgi aktarýmý saðlayan AB'nin tek mekanizmasýdýr. TAIEX 'in belediyeler gibi AB müktesebatýnýn uygulayýcýlarýna yönelik olarak yeni yürütmeye baþladýðý "Bölgesel Eðitim Programý Regional Training Program (RTP)" adý altýnda bir program yürütülmektedir. Çevre ve Gýda Saðlýðý alanlarýnda çalýþmalar baþlamýþtýr. Bu iki alanda Ýzmir'in de dahil olduðu 20 ilde uzmanlar eðitilmektedir. Bu uzmanlar ikinci aþamada ilgilileri eðitmekle görevli olacaklardýr. Uyumlaþtýrma açýsýndan, ÝBB içerisinde aþaðýda sýralanan en ilgili birimlere; - Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý - Tarým Park Bahçeler Daire Baþkanlýðý Projenin kabulü durumunda, çevre ve gýda saðlýðý mevzuatlarý konusunda, RTP kapsamýndaki seminerler mayýs haziran döneminde baþlayacaktýr. Eðitimler Ar-Ge Daire Baþkanlýðý gözetiminde ÝBB bünyesinde düzenlenecektir. Yürütücü birim: Ar-Ge Daire Baþkanlýðý gözetiminde ÝBB kalkýnma Ajansý Proje ve AB Ýliþkileri Ofisi Çalýþma devam etmektedir. 12) Avrupa Birliði Aktif Ýstihdam Tedbirleri Hibe Planý (CFCU/TR ) na proje ön baþvurusu yapýlmýþtýr. Programýn hedefi, belirlenen illerde kadýn ve gençlerin istihdam edilebilirliðini arttýrmaya yönelik aktif istihdam tedbirlerinin tasarlanmasý ve uygulanmasýyla ilgili kapasitenin güçlendirilmesidir. Hibe Planýndan yararlanacak hedef grubun en az %50'sinin orta vadede istihdam edilmesi beklenmektedir Çalýþma devam etmektedir. 13) Avrupa Komisyonu Ýþletme ve Sanayi Genel Müdürlüðü Turizm ve Somut Olmayan Yerel Miras konulu Avrupalý Seçkin Destinasyonlar 2008 pilot projesi'ne proje teklif çalýþmasý devam etmektedir. 401

7 Diðer projeler 1)ÝBB'si olarak 'Avrupa Kentler Birliði' EUROCÝTÝES'e üyelik baþvuru dosyasý hazýrlanmýþtýr yýlýnda kurulan EUROCITIES vatandaþlarýna sürdürülebilir bir gelecek içerisinde iyi bir yaþam idame ettirebilecekleri ortak bir vizyon yaratmak için kurulmuþ bir birliktir. 30'dan fazla Avrupa ülkesinden 130 büyük þehrin yerel belediyelerini bir araya getiren bir að oluþturmuþtur. Dosya meclise sunulmuþtur. 2)ÝBB'si olarak 2008 Frankfurt Kitap Fuarýna Katýlým Öneri dosyasý hazýrlanmýþtýr. Çalýþmanýn amacý: Dünyanýn en büyük kitap fuarý olan Frankfurt Kitap Fuarý 1949 yýlýndan beri düzenlenmektedir Frankfurt Kitap Fuarý'na 100'den fazla ülke, yayýnevi, ziyaretçi katýlmýþtýr. Türkiye, 2008 Frankfurt Kitap Fuarý'nýn Konuk Ülkesi olacaktýr. Konuya iliþkin protokol T.C. Kültür ve Turizm Bakaný ile Frankfurt Kitap Fuarý Direktörü arasýnda 06 Kasým Frankfurt'ta ve daha önce 26 Eylül 2006tarihinde Ankara'da imzalanmýþtýr. 1988'de Ýtalya ile baþlayan konuk ülke uygulamasýnda konuk ülke kendini kültür, edebiyat, sanat ve turizm alanlarýnda tanýtma fýrsatýný bulmaktadýr. Ayrýca yýl boyunca düzenlenen sergi, panel, gösterim gibi etkinliklerle Alman ve dünya medyasýnda gündeme gelmesi ile daha uzun süreli ve düþük maliyetli tanýtým ve reklam olanaðý vardýr. ÝBB olarak, Ekim 2008 tarihleri arasýnda açýk olacak Frankfurt Kitap Fuarý'nda, Kent Kitaplýðýmýzýn temsil edilmesinin yerinde olacaðý düþünülmektedir. Çalýþma tamamlanmýþtýr, konuya dair geliþmeler takip edilmektedir. 3)Saðlýklý Kentler: Saðlýklý Kentler Projesi'nin hazýrlýðý içinde bulunduðu Ýzmir il Saðlýk Profili yayýný çerçevesinde ofis olarak gerekli olan temel istatistikler toplanmýþtýr. 4)Türkiye'de Kadýnlarýn Kurduðu Kooperatifler konusunda örnekler verilerek rapor hazýrlanmýþtýr. Rapor ÝBB Sosyal Kültürel Daire Baþkanlýðýna teslim edilmiþtir. 5)Meslek Lisesi- AB Leonardo Da Vinci Proje Desteði Cumhuriyet Nevval Salih Ýþgören Anadolu Meslek Lisesine proje desteði verilmiþtir. 6)Tarým, Park Bahçeler Daire Baþkanlýðýný özellikle tarým uygulamalarý çalýþmalarýna tamamlayýcý bilgilerle destek vermek amacýyla, Türkiye AB Tarýmsal iliþkileri ve AB uyum sürecinde Tarým Mevzuatýna konularýna dair etraflý ve görsel çalýþma hazýrlanarak bir sunum gerçekleþtirilmiþtir. 7)Tarým, Park Bahçeler Daire Baþkanlýðýna, teknik altyapýlara dair iki ana konuda (Tarým/ Park Bahçeler) eðitim gezisi programý planlanmasýnda yardýmcý olunmuþtur. 8)Tarým, Park Bahçeler Daire Baþkanlýðýna, kendilerinin projelendirdikleri Kompost Üretim Tesisi projesine fizibilite bölümü hazýrlanmýþtýr. 9)Avrupa Birliði ile yürütülen katýlým müzakerelerinin 35 baþlýðý arasýndan, özellikle yerel yönetimlerin çalýþmalarýný yakýndan etkileyecek olan fasýllarýn detaylarý, ilgili ÝBB birimlerine bilgilendirici sunumlar yapýlmak üzere Türkçe ye çevrilmektedir. 10)Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin Ýnternet sayfasýnýn Ýngilizcesi hazýrlanmýþtýr. 402

8 11)Ofisin çalýþmalarýný anlatan bir Ýnternet sayfasý hazýrlanmýþtýr. 12)Tercümeler: Diðer çalýþmalarýn yaný sýra ÝBB' sinin birimlerinin ihtiyaçlarý doðrultusunda çalýþma yýlý süresince tercüme çalýþmalarý da yapýlmýþtýr. 13)Bayýndýr Çiçekçilik OSB ile ilgili Ýzmir Kalkýnma Ajansýna sunulmak üzere hazýrlanmýþ proje tarifine Tarým Park Bahçeler Daire Baþkanlýðý gözetiminde teknik destek verilmektedir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Yukarýda adý geçen çalýþmalarýn tümü Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin uygulayýcý olarak her türlü projenin hayata geçirilmesinden sorumlu olan ilgili birimlerinin yapýcý ortak çalýþmasý ile gerçekleþtirilebilmiþtir. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : AB uyum süreci çerçevesinde Belediyenin çalýþmalarýný destekleyici iç bilgilendirmelere yönelik çalýþmalarýn artýrýlmasý, Ýzmir Kalkýnma Ajansýnýn faaliyetlerine tekrardan baþlamasý ile birlikte, ilgili konulara dair proje oluþturma ve projelendirmede destek saðlama çalýþmalarýna aðýrlýk vermek, Sonuç: Çalýþmalarýn Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin Stratejik Planýnýn ve Ön Bölgesel Kalkýnma Planýnýn çizdiði öncelikler doðrultusunda devam etmesi öngörülmektedir. 403

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

http://www.troyka-ltd.com

http://www.troyka-ltd.com AraþtýrmaResearchGeliþtirmeDevelopmentYenilikçilikInnovation http://www.troyka-ltd.com Ýçindekiler Önsöz TROYKA nýn Vizyonu TROYKA nýn Misyonu Hakkýmýzda 2 3 3 4 Hizmet Alanlarýmýz 5 Projeler Avrupa Birliði

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý Þanlýurfa da Yapýldý Birleþmiþ Milletler

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni

Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni UNFPA at Work SÝX HUMAN

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI EÐÝTÝM SOYAL VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Eðitim alanýnda,müdürlüðümüze baðlý 8 eðitim merkezinde halkýmýza yönelik mesleki ve teknik kurslar ücretsiz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Ortak Program dan çok etkilendim

Ortak Program dan çok etkilendim Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Ortak Program dan çok etkilendim UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr. Peer Sieben

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI ÝZMÝR METRO A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZMÝR METRO A.Þ., yolcularýn metro ile taþýnmasýnda gereksinim ve beklentilerini 'hýzlý, güvenilir, konforlu yolculuk' anlayýþýna uygun olarak, yüksek verimlilik düzeyinde

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

BMOP Program Yöneticisi. Liselerarasý Kadýn Dostu Kent Kompozisyon Yarýþmasý

BMOP Program Yöneticisi. Liselerarasý Kadýn Dostu Kent Kompozisyon Yarýþmasý Türkiye deki Birleþmiþ Milletler Kuruluþlarý Almanya Danimarka Finlandiya Ýngiltere Ýsveç Ýsviçre Kanada Norveç Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SABANCI VAKFI HÝBE PROGRAMI HÝBE ÖYKÜLERÝ, 2007

SABANCI VAKFI HÝBE PROGRAMI HÝBE ÖYKÜLERÝ, 2007 SABANCI VAKFI HÝBE PROGRAMI HÝBE ÖYKÜLERÝ, 2007 Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) SABANCI VAKFI HÝBE PROGRAMI HÝBE ÖYKÜLERÝ,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı