Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi"

Transkript

1 15, 62, Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ABD, ERZURUM Mehmet Sýtký ARAS Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü, ERZURUM Özet Bu çalýþma balýk-ördek entegrasyonunun, Aynalý Sazanlarda bazý performans özellikleri ve etin kimyasal kompozisyonuna etkisini belirlemek amacýyla yapýlmýþtýr. Deneme, 250 adet ortalama 15±0,17 g aðýrlýðýndaki Aynalý Sazanlar 2 iþlem grubunda 5'er paralel ve her paralelde 25 balýk bulunacak þekilde alt gruplara daðýtýlarak, 60 günde tamamlanmýþtýr. Aynalý Sazanlar ördek bulunan havuzlarda yapýlan entegre yetiþtirme (EY) ve ördek bulunmayan havuzlarda yapýlan entegre olmayan yetiþtirme (EOY) grubu olmak üzere 2 farklý yetiþtirme sistemi uygulanmýþtýr. Araþtýrmadan elde edilen sonuçlara göre iþlem gruplarý arasýnda, kondisyon faktörü deðerleri hariç diðer parametreler ( canlý aðýrlýklar, günlük canlý aðýrlýk artýþlarý, günlük yem tüketimleri, yemden yararlanma katsayýlarý ile çatal, standart ve total boy deðerleri) bakýmýndan önemli farklýlýklar tespit edilmiþtir (P<0,05). Aynalý Sazanlarda vücut kompozisyonlarýnýn (kuru madde, ham kül, ham yað, ham protein) kuru madde dýþýnda yetiþtirme þeklinden etkilenmediði ve kuru madde oranýnýn entegre yetiþtirilen balýklarda daha yüksek olduðu tespit edilmiþtir. Elde edilen veriler sonucunda entegre yetiþtirilen Aynalý Sazanlarýn daha iyi performans gösterdiði gözlenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Aynalý sazan, balýk-ördek entegrasyonu, et kalitesi, performans özellikleri. The Effect of Fish-Duck Integration on Some Performance Properties and Chemical Composition Ratios in Mirror Carps Abstract The present study was carried out to determine the effects of integrated fish-duck farming on some performance characteristics and chemical compositions of meat in mirror carps. The experimental study lasted for 60 days. 250 Mirror carps, average 15±0.17 g live weight, were divided into 2 treatment groups, and each treatment groups were replicated five times as subgroups, comprising of 25 Mirror carps each. Mirror carps were exposed to 2 different raising systems which included integrated (fish-duck) (IG) and nonintegrated (NIG) systems. According to the results obtained from present study, significance differences (P<0,05) between treatment groups (body weights, daily weight gains, daily feed consumptions, feed efficiency and fork, standard and total length values) except for condition factor values. Also body composition (dry matter, crude ash, crude fat, crude protein) except for dry matter of Mirror carps were not affected by the type of farming. Mirror carps raised in integrated system had higher dry matter rate than those of in nonintegrated system. In conclusion, results obtained from present study showed that Mirror carps exposed to the integrated raising system were better performance than the nonintegrated system. Keywords: Fish-duck integration, meat quality, mirror carps, performance characteristics. GÝRÝÞ Balýk yetiþtirme havuzlarýnda özellikle dýþarýdan besin alma devresine ulaþmýþ balýklarýn, ihtiyaç duyduðu miktarlarda pelajik ve bentik hayvansal organizmalarýn oluþturulmasý için en yaygýn olarak kullanýlan metot, havuzlarýn organik ve inorganik gübrelerle gübrelenmesidir (Anonymous 1989, Haliloðlu ve ark. 1998). Çiftlik hayvanlarý ve kanatlý gübreleri balýk yetiþtiriciliði için çok iyi organik gübrelerdir. Kara tarýmýnda olduðu gibi, gübreleme; havuzlardaki suyun kimyasal yapýsýný düzenlemekte, verimliliði arttýrmakta, ayrýca gübre doðrudan yem olarak da (kanatlý gübreleri) tüketilebilmektedir (Barkoh 1996). Balýk havuzlarýna verilen gübreler arasýnda kanatlý gübresi en etkili olanýdýr. Ördek gübresi havuz verimliliðini arttýrmak için önemli oranlarda 48

2 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans... Ekoloji nitrojen, karbon ve fosfor ihtiva etmektedir (Djajadiredja ve ark.1980). Özellikle Çin kökenli ve iri yapýlý Pekin Ördekleri bu konuda yaygýn olarak kullanýlan ördek türlerinin baþýnda gelmektedir (Huet 1970, Pillay 1980). Ýnorganik gübreler ve balýk yemlerindeki fiyat artýþý yetiþtiricileri farklý yetiþtirme sistemlerini uygulamaya yöneltmiþtir. Entegre yetiþtirme sistemleri buna örnektir (Essa ve ark. 1988). Entegre yetiþtirme sistemlerinin amacý; verimin çeþitlendirilmesi, doðal kaynaklardan azami derecede faydalanma ve üretimin devamlýlýðýný saðlamaktýr (Perin 2002). Balýk-kanatlý þeklinde yapýlan yetiþtiriciliðin diðer entegre yetiþtirme sistemleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda en umut verici metot olduðu düþünülmektedir. Kanatlý türü olarak genellikle ördek ve kaz kullanýlmaktadýr (Little ve Muir 1987). Balýk-ördek entegrasyonu sayesinde balýk yetiþtiriciliði yapýlan havuzlarýn daha az masrafla gübrelenmesi durumunda balýk yemi maliyetinin önemli derecede düþtüðü tespit edilmiþtir (Pillay 1980). Bir balýk havuzu yarý kapalý biyolojik bir sistemdir. Havuzlarda mevcut olan ve balýklar için zararlý olan organizmalar ördekler tarafýndan tüketilirler. Doðal besin kaynaklarýnýn protein deðerleri yüksek olduðu için ördek yemlerindeki protein oranýný %16-20'den %13-14'e düþürmektedir. Ördekler dýþkýlarýný direkt suyun içine býraktýklarý için havuzlarýn gübrelenmesini saðlamaktadýr. Ördekler günlük yemlerinin %10-20'sini deðerlendiremezler (20-25 g). Deðerlendirilemeyen bu kýsým da direkt olarak balýklar tarafýndan deðerlendirilir. Ördekler ayrýca su içerisinde zemini karýþtýrmakta ve bu sayede toprakta bulunan besin elementlerinin serbest hale gelmesini saðlamaktadýr (Anonymous 1989). Balýk-ördek entegrasyonunda ördeklerin stoklama oraný çeþitli faktörlere baðlý olarak deðiþmektedir. Bu faktörlerin baþýnda suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri gelmektedir. Genellikle ortalama olarak stoklama oranlarý Batý Avrupa'da ördek palazý/ha, Asya'da ördek palazý/ha ve Afrika'da ise ördek palazý/ha dýr (Pillay 1980). Alman bilim adamý Probst, sazan havuzlarýnda ördek yetiþtirmekle, bir ördeðin yýllýk balýk üretimini ortalama olarak 0,9-1,7 kg/mu (15 mu= 1 ha) artýrdýðýný tespit etmiþtir (Anonymous 1989). Bu çalýþma, balýk-ördek entegrasyonu yapýlan ve yapýlmayan havuzlarda yetiþtirilen Aynalý Sazanlara ait bazý performans deðerlerinin (günlük canlý aðýrlýk artýþý, yem tüketimi, yemden yararlanma katsayýsý, kondisyon faktörü, çatal, standart ve total boy ölçümleri) ve etin kimyasal kompozisyonunun (ham protein, ham yað, ham kül ve kuru madde) karþýlaþtýrýlmasý amacýyla yürütülmüþtür. MATERYAL VE METOT Çalýþmada balýk materyali olarak; 250 adet, ortalama 15±0,17 g aðýrlýðýnda Aynalý Sazan kullanýlmýþtýr. Ayrýca entegre yetiþtirmenin yapýldýðý her havuza 6 adet düþecek þekilde, baþlangýç aðýrlýðý ortalama 410,32±12,87 g olan Pekin Ördeði kullanýlmýþtýr. Su sýcaklýðý entegre ve entegre olmayan yetiþtirmenin yapýldýðý birbirine paralel olarak hazýrlanan 1., 2., 3., 4. ve 5. havuzlarda araþtýrma süresince (60 gün) her gün sabah, öðle ve akþam saatlerinde (8,00, 14,00, 18,00) tespit edilmiþtir. Su miktarý belirlenirken beher kg balýða dakikada 0,5 L su gelecek þekilde hesaplanmýþtýr. Her tartým periyodunda balýklarýn büyümelerine paralel olarak yeniden hesaplanarak su miktarlarý belirlenmiþtir. Denemede kullanýlan Aynalý Sazan yeminin besin madde kompozisyonu yem fabrikasýnýn vermiþ olduðu rapora göre Tablo 1'de; Aynalý Sazan yeminin kimyasal analiz sonuçlarý da Tablo 2'de verilmiþtir. Araþtýrmada kullanýlan yemlerinin kimyasal bileþimleri, Anonymous (1990) da belirtilen metotlara göre yapýlmýþtýr. Araþtýrmanýn yürütülmesi için, entegre ve entegre olmayan yetiþtirme sistemlerinin her birinde arka arkaya 5 adet, 3x2x1 m ölçülerinde toplam 10 adet toprak havuz hazýrlanmýþtýr. Aynalý Sazanlar aðýrlýklarýna göre homojen bir þekilde þansa baðlý olarak gruplara ve alt gruplara ayrýlarak, ördek bulunan havuzlarda entegre yetiþtirme (EY) ve sadece balýk bulunan havuzlarda gerçekleþtirilen entegre olmayan yetiþtirme (EOY) olmak üzere 2 farklý iþleme maruz býrakýlmýþtýr. Sonuç olarak denemede 2 iþlem grubunda 5'er paralel ve her paralelde 25 balýk bulunacak þekilde toplam 250 adet Aynalý Sazan ve entegre yetiþtirmenin yapýldýðý 5 adet havuzda ise her birinde 6 adet Pekin Ördeði olmak üzere toplam 30 adet ördek kullanýlmýþtýr. Aynalý Sazan yavrularýna verilecek günlük yem miktarý su sýcaklýðý ve balýðýn büyüklüðüne baðlý olarak Takeuchi ve ark. (2002)'un bildirdiði kriterlere göre saptanmýþtýr. Buna göre her iki grupta da (entegre ve entegre olmayan) birinci, ikinci, üçüncü, 49

3 E. LAÇÝN, M. S. ARAS dördüncü ve beþinci havuzlara verilen yem miktarlarý sýrasýyla; balýklarýn vücut aðýrlýðýnýn %2,0 %2,5, %3,0 %3,5 ve %4,0 olarak belirlenmiþtir. Havuzlardaki balýk sayýlarý bilindiði için her 15 günde havuzlardan 10 adet tesadüf örneði alýnarak balýklar tartýlmýþ ve havuzlardaki balýk sayýlarýyla çarpýlarak havuzlardaki balýklarýn toplam aðýrlýklarý belirlenmiþtir. Elde edilen verilere göre de günlük yem miktarý yeniden hesaplanmýþtýr (Sarýhan 1978). Aynalý Sazan yavrularýnýn 15., 30., ve 45. günlerinde canlý aðýrlýklarýnýn belirlenmesi için her havuzdan 10 adet tesadüf örneði alýnarak tartýlmýþ ve havuzlardaki balýk sayýlarýyla çarpýlarak balýklarýn toplam aðýrlýklarý belirlenmiþtir. Aynalý Sazan yavrularýnýn 60. gün canlý aðýrlýklarýnýn tespitinde ise havuzlarda bulunan tüm balýklar tartýlmýþtýr. Canlý aðýrlýklar mg'a hassas teraziler yardýmýyla belirlenmiþtir. Canlý aðýrlýk artýþlarý baþlangýçtan itibaren yapýlan tartýmdan önceki hafta tartýmý çýkarýlarak hesaplanýlmýþtýr. Yavru sazanlar için yem tüketimleri, vücut aðýrlýðý ve su sýcaklýðýna baðlý olarak tespit edilen yem miktarýnýn balýklar tarafýndan tamamen deðerlendirildiði varsayýlarak hesaplanmýþtýr. Denemenin baþlangýcýndan itibaren iki tartým aralýðýnda tüketilen yem miktarý, yine bu iki tartým aralýðýnda belirlenen ortalama canlý aðýrlýk artýþýna bölünerek yemden yararlanma oranlarý belirlenmiþtir. Balýklarýn hem etlerinin kimyasal kompozisyonunun tespiti hem de total, çatal ve standart boy deðerlerinin belirlenmesi amacýyla her iki iþlem grubunu temsil eden alt gruplardan ortalamaya en yakýn 4 adet balýk olmak üzere toplam 40 adet balýða ait veriler elde edilmiþtir. Balýklarýn geliþmeleri hususunda önemli bir ölçüt olan kondisyon (týknazlýk) faktörünün tespitinde ise aþaðýdaki formülden yararlanýlmýþtýr (Yerli ve Zengin 1996). Kondisyon Faktörü= (G/L 3 ) x 100 G= Balýðýn aðýrlýðý (g) L= Toplam boyu (cm) Aynalý Sazanlarda etin kimyasal kompozisyonunun belirlenebilmesi amacýyla deri ve kýlçýklar çýkarýlarak, geriye kalan tüm vücut kaslarý alýnýp mikserde parçalanarak elde edilen materyal üzerinden analizler yapýlmýþtýr. Balýk etlerindeki kimyasal kompozisyonun oranlarýnýn belirlenmesi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Bölümü Laboratuarýnda yapýlmýþtýr. Balýk eti örneklerindeki toplam kuru madde ve su yüzdesi önceden mikserde parçalanan numunelerden 10 g alýnýp 100ºC de 18 saat kurutularak hesaplanmýþtýr (Ockerman 1976). Kurutulmuþ örneklerin yað miktarlarý ise eter ekstraksiyon yöntemi ile soxhlet cihazýnda tayin edilmiþtir (Ockerman 1976). Et örneklerinin ham protein miktarý, Kjeldahl metodu uygulanarak belirlenmiþtir. Bu maksatla 2,0-2,5 g arasýnda örnek tartýlýp analiz edilmiþ ve sonra bulunan toplam azot miktarý 6,25 faktörü ile çarpýlarak ham protein oraný bulunmuþtur (Ockerman 1976). Kül miktarýnýn tespiti için, 5 g et örneði desikatörde muhafaza edilen porselen krozelere konularak tartýlmýþtýr. Öncelikle suyun uçurulmasý için etüvde bir müddet (18 saat) bekletildikten sonra 525ºC ayarlý kül fýrýnýna konmuþtur. Kül porselen krozenin rengini alýnca (yaklaþýk 18 saat) porselen krozeler fýrýndan çýkartýlarak desikatörde soðumaya býrakýlmýþ ve daha sonra da tartýlarak kül miktarý hesaplanmýþtýr (Ockerman 1976). Ýstatistiksel deðerlendirmeler, SPSS paket programý ile yapýlmýþtýr. Deneme, þansa baðlý tam bloklar deneme planýna göre, 2 grup ve 5 blokta yürütülmüþtür. Aynalý Sazan yavrularýnda performans deðerleri olan canlý aðýrlýk, günlük canlý aðýrlýk artýþý, yem tüketimi, yemden yararlanma oraný, çatal, standart ve total boy ölçümleri ile kondisyon faktörlerinin hesaplanmasýnda Yij= µ+ai+bj+eij matematik modeli kullanýlmýþtýr. Burada: Yij= i. iþlem grubu, j. havuza ait gözlenen herhangi bir fenotipik deðer, µ= populasyon ortalamasý, ai= i. iþlem gruplarý etki paylarý (1, 2, ), bj= j. havuzun etki paylarý (1, 2, 3, 4, 5), eij= normal, baðýmsýz ve þansa baðlý hatayý göstermektedir. BULGULAR VE TARTIÞMA Araþtýrma gruplarýnýn ikiþer haftalýk dönemlerle belirlenen ortalama canlý aðýrlýklarý ile varyans analiz sonuçlarý Tablo 3'te verilmiþtir. Entegre (EY) ve entegre olmayan (EOY) yetiþtirmenin yapýldýðý gruplarda tespit edilen deneme baþý, 15., 30., 45. ve 60. gün canlý aðýrlýklarý sýrasýyla 15,40-15,30 g, 25,54-21,97 g, 37,68-30,10 g, 50,40-38,54 g ve 65,20-49,20 g olarak belirlenmiþtir. Canlý aðýrlýklar bakýmýndan gruplar arasýndaki fark denemenin 30., 45. ve 60. günlerinde önemli (P<0,05), deneme baþý ile 15. günlerinde ise önemsiz (P>0,05) çýkmýþtýr. Farkýn önemli çýktýðý günlerde entegre yetiþtirme grubunun, entegre olmayan yetiþtirme grubuna göre daha yüksek canlý aðýrlýk ortalama-larýna sahip 50

4 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans... Ekoloji olduðu gözlenmiþtir. Ortalama deneme sonu canlý aðýrlýða iliþkin deðerler (EY 65,20 g, EOY 49,20 g) karþýlaþtýrýldýðýnda EY grubunun, EOY grubuna oranla daha yüksek canlý aðýrlýk artýþý sað-ladýðý (%32,48) gözlenmiþtir. Bu sonuç Mukherjee ve ark. (1992)'nýn %30-40 deðerleri ile uyumlu, Sharma ve ark. (1998)'nýn %6,6 ile Soliman ve ark. (2000)'nýn %23,99 deðerinden daha yüksek bulun-muþtur. Yapýlan çalýþmalarda (Edwards 1983, Shar-ma ve ark. 1998, Mukherjee ve ark. 1992, Soliman ve ark. 2000) balýk-ördek entegrasyonunda elde edilen balýk üretimleri arasýnda çok geniþ bir var-yasyonun olduðu belirlenmiþtir. Bunun nedenle-rinin ise; kullanýlan balýk türü, suyun kalitatif ve kantitatif özellikleri, verilen gübrenin kalitesi, stoklama oranlarý ve ilave yemlemenin yapýlýp yapýlmadýðý olarak bildirilmiþtir (Phang 1992). Deneme boyunca elde edilen gruplarýn günlük canlý aðýrlýk artýþlarý (GCAA) ile varyans analiz sonuçlarý Tablo 4'de verilmiþtir. EY ve EOY gruplarýnda 0-15., , , ve günlerde GCAA sýrasýyla 0,67-0,44 g, 0,81-0,54 g, 0,85-0,56 g, 0,98-0,71 g ve 0,83-0,50 g olarak tespit edilmiþtir. Yapýlan varyans analiz sonuçlarýna göre günler hariç, , , ve deneme boyunca (0-60. günler) günlük canlý aðýrlýk artýþlarý (GCAA) bakýmýndan gruplar arasýndaki farkýn önemli (P<0,05) olduðu tespit edilmiþtir. Gruplar arasýnda istatistik olarak farklýlýk bulunan dönemlerde EY grubunun, EOY grubuna göre daha yüksek ortalamalara sahip olduðu gözlenmiþtir. Her iki iþlem grubunda da tespit edilen GCAA deðerlerinin Hossain ve ark. (2001)'ýn bildirdikleri 1,46 g deðerinin çok altýnda kaldýðý gözlenmiþtir. Deneme süresince 2'þer haftalýk dönemlerle elde edilen ortalama yem tüketimleri ve varyans analiz sonuçlarý Tablo 5'te verilmiþtir. Her dönemde balýklara verilecek yem miktarý belirlenirken su sýcaklýklarý dikkate alýnmýþtýr. Deneme süresince tespit edilen ortalama su sýcaklýklarý entegre ve entegre olmayan 1., 2., 3., 4. ve 5. havuzlarda sýrasýyla; 16,6, 17,3, 18,2, 18,8 ve 19,7ºC olarak belirlenmiþtir. EY ve EOY gruplarýnda; 0-15., , , günler arasýndaki yem tüketimleri ile günler arasýndaki ortalama günlük yem tüketimleri sýrasýyla; 0,46-0,46 g, 0,80-0,67 g, 1,19-0,93 g, 1,60-1,20 g ve 1,01-0,81 g olarak tespit edilmiþtir. Gruplara ait yem tüketimleri; 0-15., ve günler arasýnda istatistiksel olarak ömensiz bulunurken (P>0,05), ve günler arasýnda ise Tablo 1. Araþtýrmada kullanýlan sazan yeminin besin madde kompozisyonu. Tablo 2. Araþtýrmada kullanýlan sazan yeminin laboratuar analiz sonuçlarý. *N.Ö.M = %(su + ham protein + ham selüloz + ham yað + ham kül) gruplar arasýndaki farkýn önemli (P<0,05) olduðu gözlenmiþtir. Gruplar arasýnda canlý aðýrlýk artýþý bakýmýndan yapýlan karþýlaþtýrmada, EY grubunun EOY grubuna göre denemenin son 2-3 haftasýnda daha iyi bir performans gösterdiðini belirtmiþtik. Balýklara verilen yem miktarýnýn tespiti de vücut aðýrlýðý esas alýnarak belirlendiði için, gruplar arasýnda yem tüketimleri açýsýndan belirtilen dönemlerde farklýlýðýn bulunmasý beklenen bir sonuçtur. Gruplarýn yemden yararlanma oranlarý ve varyans analiz sonuçlarý Tablo 6'da verilmiþtir. EY ve EOY yetiþtirme gruplarýnda 0-15., , , ve günler arasýnda yemden yararlanma oranlarý sýrasýyla 0,77-1,06, 1,01-1,25, 1,35-1,64, 1,61-1,66 ve 1,20-1,42 olarak bulunmuþtur. Denemenin ve günleri arasýnda yemden yaralanma oranlarý bakýmýndan gruplar arasýndaki fark önemsiz (P>0,05); , ve günler arasýnda ise önemli (P<0,05) bulunmuþtur. Gruplar arasýnda yemden yararlanma oraný bakýmýndan istatistik olarak önemli bulunan dönemlerde entegre yetiþtirilen balýklarýn daha düþük yemden yararlanama oranýna sahip olduðu tespit edilmiþtir. Her iki grupta da yemden yararlanma deðerleri, Hossain ve ark. (2001)'ýn 0,9 olarak 51

5 E. LAÇÝN, M. S. ARAS Tablo 3. Gruplarýn iki haftalýk periyotlarla belirlenen gram olarak canlý aðýrlýklarýna ait varyans analiz sonuçlarý, ortalamalarý ve standart hatalarý (EY: entegre yetiþtirme; EOY: entegre olmayan yetiþtirme). ÖS: Önemsiz, *: Önemli (P<0,05) Tablo 4. Gruplarýn gram olarak günlük canlý aðýrlýk artýþlarýna ait varyans analiz sonuçlarý, ortalamalarý ve standart hatalarý (EY: entegre yetiþtirme; EOY: entegre olmayan yetiþtirme). Tablo 5. Gruplarýn gram olarak yem tüketimlerine ait varyans analiz sonuçlarý, ortalamalarý ve standart hatalarý (EY: entegre yetiþtirme; EOY: entegre olmayan yetiþtirme). 52 bildirdikleri deðerin üzerinde olduðu belirlenmiþtir. Deneme sonu gruplara ait balýklardan elde edilen çatal, standart ve total boy ölçümleri ile kondisyon faktörü (besililik faktörü) deðerlerine iliþkin ortalamalar ve varyans analiz sonuçlarý Tablo 7'de verilmiþtir. EY ve EOY yetiþtirmenin yapýldýðý havuzlardan elde edilen balýklarýn deneme sonu çatal, standart ve total boy ölçümleri ile kondisyon faktörü deðerleri sýrasýyla 12,5-11,8 cm, 11,3-10,7 cm, 13,8-13,0 cm ve 2,44-2,20 olarak tespit edilmiþtir. Deneme sonu çatal, standart ve total boy ölçümleri bakýmýndan iþlem gruplarý arasýnda fark önemli (P<0,05) bulunmuþtur. Entegre yetiþtirme grubunda çatal, standart ve total boy ölçümleri daha yüksek tespit edilmiþtir. Bu durum entegre yetiþtirmenin balýklarda büyüme performansýný olumlu yönde etkilediði görüþünü desteklemektedir. Kondisyon faktörü deðerleri (2,24 ve 2,20) bakýmýndan gruplar arasýnda fark önemsiz bulunmuþtur (P>0,05). Kondisyon (týknazlýk) faktörü balýk türlerinin ayýrýmýnda bir ölçüt olduðu gibi, balýklarýn beslenme ve geliþmeleri hakkýnda da önemli bir kriterdir. Sazanlarýn kýþlatma sonucu durumlarýnýn saptanmasýnda büyük önem taþýr (Yerli ve Zengin 1996). Deneme sonu kondisyon faktörü deðerleri, Yerli ve Zengin (1996)'in bildirdiklerinden (minimum 1,45, maksimum 2,08) yüksek bulunmuþtur. Kondisyon faktörü yaþa ve eþeye baðlý olarak deðiþiklik göstermektedir. Ayrýca aðýrlýk ile boy arasýnda azalýþ veya artýþ þeklindeki bir fonksiyon iliþkisi kondisyon faktörü deðerini büyük ölçüde belirlemektedir. Denemede elde edilen balýk karkaslarýndan alýnan et örneklerinin kimyasal analizleri sonucunda tespit edilen kuru madde, ham kül, ham yað ve ham protein deðerleri ile varyans analiz sonuçlarý Tablo 8'de verilmiþtir. EY ve EOY yetiþtirme sistemlerinden elde edilen Aynalý Sazanlardan alýnan et örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarýndan, sadece kuru madde deðerlerinin gruplar arasýndaki farkýn istatistik olarak önemli (P<0,05) olduðu bulunurken, ham kül, ham yað ve ham protein oranlarý bakýmýndan gruplar arasýndaki farkýn ise önemsiz (P>0,05) olduðu belirlenmiþtir. EY grubunda yetiþtirilen balýklardan alýnan et örneklerindeki kuru madde miktarýnýn EOY grubundan yüksek olduðu gözlenmiþtir. EY grubunda bulunan Aynalý Sazanlarda kuru madde, ham kül, ham yað ve ham protein oranlarý sýrasýyla; %26,31, %2,69, %6,71 ve %16,90 olarak belirlenirken, EOY grubunda ise ayný sýrayla; %25,02, %2,51, %6,82 ve %15,69 olarak tespit edilmiþtir. Her iki grupta yetiþtirilen balýklardan

6 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans... Ekoloji Tablo 6. Gruplarýn yemden yararlanma deðerlerine ait varyans analiz sonuçlarý, ortalamalarý ve standart hatalarý (EY: entegre yetiþtirme; EOY: entegre olmayan yetiþtirme). Tablo 7. Gruplarýn çatal, standart ve total boy ölçümleri ile kondisyon faktörüne ait varyans analiz sonuçlarý, ortalamalarý ve standart hatalarý (EY: entegre yetiþtirme; EOY: entegre olmayan yetiþtirme). Tablo 8. Gruplarýn et örneklerinin besin madde içeriklerine ait varyans analiz sonuçlarý, ortalamalarý ve standart hatalarý (EY: entegre yetiþtirme; EOY: entegre olmayan yetiþtirme). alýnan et örneklerindeki ham protein ve ham yað oranlarý, Çelikkale (1994)'nin bildirdiði oranlardan daha yüksek bulunmuþtur. Hossain ve ark. (2001)'nýn Adi Sazanlarda tespit ettikleri kuru madde, ham kül, ham yað ve ham protein oranlarý (%22, %2,2, %5,9, %13,9) ile bu çalýþmadakilerle benzerlik gösterdiði belirlenmiþtir. Soliman ve ark. (2001)'nýn entegre ve entegre olmayan yetiþtirmeden elde edilen balýklarda, et kompozisyonlarýnda herhangi bir farkýn olmadýðýna dair bulgularý, kuru madde dýþýnda diðer bulgularýmýzý desteklemektedir. Diðer araþtýrýcýlarýn bulgularý ile bizim bulgularýmýz arasýndaki farklýlýk, balýðýn yaþý ve kullanýlan yemin bileþimi gibi faktörlerden ileri gelmiþ olabilir. Sonuç olarak, bu çalýþmada balýk-ördek entegrasyonu ile nitrojen, karbon ve fosfor bakýmýndan oldukça zengin olan ördek gübresinin balýk yetiþtiriciliði yapýlan havuzlarda balýk üretiminde önemli (%32,48) bir artýþa neden olduðu ve ördek yetiþtiriciliði de yapýlarak pazarý olan ikinci bir ürünün alýnmasýna olanak saðladýðý tespit edilmiþtir. Ayrýca sazan etlerinin kimyasal kompozisyonlarýnýn yetiþtirme þeklinden (entegre ve entegre olmayan) etkilemediði (kuru madde dýþýnda) belirlenmiþtir. Bu sonuçlardan, inorganik gübreler ve balýk yemlerindeki fiyat artýþý dikkate alýndýðýnda, balýk-ördek entegrasyonu ile çevresel kirliliðin azalacaðý ve balýk yetiþtiriciliðinde girdi maliyetinin düþeceði söylenebilir. Pekin Ördeði ve Aynalý Sazan etinin pazar sorunlarýnýn halledilmesi halinde bu tip üretim rahatlýkla uygulanabilir. Ancak kesin bir deðerlendirmenin yapýlabilmesi için daha geniþ çapta yeni çalýþmalarýn planlanmasý ve uygulanmasý gerekmektedir. TEÞEKKÜR Bu çalýþma, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimi tarafýndan nolu proje olarak desteklenmiþ, doktora tez çalýþmasýndan çýkartýlmýþtýr. KAYNAKLAR Anonymous (1989) Naca Technical Manual, Integrated Fish Farming in China. Netwok of Aquaculture Centers in Asia and Pasific, Bangkok. Anonymous (1990) Official Methods of Analysis. Vol. I., 15 th ed., AOAC, Arlington, VA. Barkoh A (1996) Effect of three fertilization treatments on water quality, zooplankton and striped bass fingerling production in plastic-lined ponds. The Progressive Fish Culturist 58,

7 E. LAÇÝN, M. S. ARAS Çelikkale MS (1994) Ýç Su Balýklarý ve Yetiþtiriciliði. 2. Baský, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Trabzon. Djajadiredja Z, Jangkaru R, Junus M (1980) Freshwater aquaculture in Indonesia with special reference to smoll-scale agriculture-aquaculture integrated farming systems in West Java. In: Pullin RSW, Shehadeh ZH (eds), ICLARM-SEARCA Conference on Integrated Agriculture-Aquaculture Farming Systems, 6-9 August 1979, Manila, Philippines, 4, Edwards P (1983) The future potential of integrated farming systems in Asia. In: Takashi I (ed.), Proceeding of the Fifth World Conference on Animal Production, Japanese Society of Zootechincal Science, August 1983, Tokyo, Japan, 1, Essa MA, Salama ME, Soliman AK (1988) A comparative study on production and economic of integrated duck-fish and inorganic fertilizer supplementary feed fish culture systems. Bulletin of National Institute of Oceonography and Fisheries 14, Haliloðlu HÝ, Aras NM, Aras MS (1998) Balýkçýlýðýn diðer tarýmsal faaliyetlerle birleþtirilmesi (zirai entegrasyon). In: Doðu Anadolu Bölgesi 3. Su Ürünleri Sempozyumu Kitabý, Haziran 1998, Erzurum, Hossain MA, Focken Y, Becker K (2001) Galactomanan-rich endosperm of sesbania seeds responsible for retardation of growth and feed utilisation in common carp, Cyprinus carpio L. Aquaculture 203, Huet M (1970) Textbook of fishculture, cultivation and breeding of fish. Fishing news (book) ltd., London. Little D, Muir J (1987) A Guide to integrated warm water aquaculture. Institute of Aquaculture Publications, University of Stirling, Stirling. Mukherjee TK, Geeta S, Rohani A, Phang SM ( 1992) A study on integrated duck-fish and goat-fish production systems. In: Mukherjee TK et al (eds.), Integrated Livestock-Fish Production Systems, Proceedings of FAO/IPT International Workshop on Integrated Livestock-Fish Production Systems, December 1991, Kuala Lumpur, Malaysia, Ockerman HW (1976) Quality Control of Post Mortem Muscle Tissue. Vol. 1, The Ohio State University, Columbus, OH. Perin M (2002) Integratýon of aquaculture into crop-animal systems in Asia. Aquacultural Systems 71, Phang SM (1992) Role of algae in livestock-fish integrated farming systems. In: Mukherjee TK et al (eds), Integrated Livestock-Fish Production Systems, Proceedings of FAO/IPT International Workshop on Integrated Livestock-Fish Production Systems, December 1991, Kuala Lumpur, Malaysia, Pillay TVR (1980) Aquaculture principles and practices fishing. News Books, London. Sarýhan E (1978) Balýk Yetiþtiriciliðine Giriþ. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yay. Adana. Sharma AP, Singh UP, Chauhan RS, Singh VK, Dhaliwal GS, Arora R, Randhawa NS, Dhawan AK (1998) Integrated duck-cum-fish culture in Tarai region of Uttar Pradesh, Ecological agriculture and sustainable development. In: Proceedings of International Conference on Ecological Agriculture, Towards Sustainable Development, November, Chandigarh, India 1, Soliman AK, El-Horbeety AA, Essa AK, Kosba AM, Kariany AI (2000) Effects of introducing ducks into fish ponds on water quality, natural productivity and fish production together with the economic evaluation of the ýntegrated and non-ýntegrated systems. Aquaculture International 8, Takeuchi T, Satoh S, Kiron V (2002) Common carp. In: Webster CD, Lim C (eds.), Nutrient Requirements and Feeding of Fish for Aquaculture, CABI Publishing, New York, Yerli SV, Zengin M (1996) Çýldýr Gölü (Ardahan, Kars)'ndeki Cyprinus carpio L. 1758'nun kondisyon faktörü üzerine bir araþtýrma. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 20,

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 3-14 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Ekoloji 19, 73, 1-9 (2009) Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Hüsnü ÜNLÜ 1*, Hüseyin PADEM

Detaylı

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yemlerinde clinoptilolite nin farklı oranlarda yem katkı maddesi olarak kullanımı*

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yemlerinde clinoptilolite nin farklı oranlarda yem katkı maddesi olarak kullanımı* Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 15-19 (2004) Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yem katkı maddesi olarak kullanımı* S.D.Ü. Eğirdir

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla Ekoloji 19, 73, 55-64 (2009) Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla HECKEL,1843'nýn Bazý Biyo-Ekolojik Özellikleri ile Total Yað ve Yað Asitleri Kompozisyonlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ekoloji 19, 73, 71-75 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ali ÇELÝK 1, Yüksel ABALI 1, Gökhan EDGÜNLÜ

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Ceren ÇALPUCU*, Murat ÇİMEN**, Tolga İNAL*,

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 1, 2017 Vol. 5, Issue 1, 2017 Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Duygu ULAŞ 1, Yeliz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Ekoloji 20, 78, 41-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.787 Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

TRITOSECALE WITTMACK) KARIªIMINDA OT VERÝMÝ VE

TRITOSECALE WITTMACK) KARIªIMINDA OT VERÝMÝ VE Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa 791-796) ÇUKUROVA KIRAÇ KOªULLARINDA AZOT VE FOSFOR GÜBRELEMESÝNÝN FÝÐ (VICIA SATIVA L.) + TRÝTÝKALE (X TRITOSECALE

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Ekoloji 20, 81, 48-54 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.817 Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Hatice BILGIN

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Sabri TÜZÜN 1, Murat ÇİMEN 1*, İsa BAŞ 1, Yusuf DEMİR 1, Mehmet KOTAN 1, Maas TAYFUR 1 Özet Bu çalışma ile Edirne ilinden

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 181 ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ Evren Ebru ALTINCI 1 Ýlker YÜCESÝR 2 1Ýstanbul

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

SİYAH ALACA SIĞIRLARDA LAKTASYONUN İLK 10 GÜNÜNDE SÜTÜN BİLEŞİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM

SİYAH ALACA SIĞIRLARDA LAKTASYONUN İLK 10 GÜNÜNDE SÜTÜN BİLEŞİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 30 (1), 37-40, 1999 SİYAH ALACA SIĞIRLARDA LAKTASYONUN İLK 10 GÜNÜNDE SÜTÜN BİLEŞİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM Özel ŞEKERDEN 1 İbrahim TAPKI 1 Mehmet ŞAHİN 2 ÖZET: Bu araştırma

Detaylı

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu Fırat TOK*, Murat ÇİMEN**,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara ***

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara *** 7-12 Yaþ Arasý Sokak Çocuklarýnýn Farklý Yerlerdeki Yaþýtlarýyla Karþýlaþtýrmalý Beslenme Durumlarý Nutritional Status of Homeless Children at the Age of 7-12, in Comparison with Children at the Same Age

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi

Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi Ekoloji 19, 74, 122-130 (2010) Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi Sait ENGÝNDENÝZ 1, Ýbrahim YILMAZ 2, Enver DURMUÞOÐLU 3, Bülent YAÐMUR 4, Raþit Zeki ELTEZ 5, Bekir DEMÝRTAÞ 6, Dilek ENGÝNDENÝZ

Detaylı

BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU

BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-500.2015.01 Koordinatör:

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

(2011) 26: (2011) 26: Oncorhynchus mykiss -

(2011) 26: (2011) 26: Oncorhynchus mykiss - İstanbul Üniversitesi Istanbul University Su Ürünleri Dergisi Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2011) 26: 47-61 (2011) 26: 47-61 * - - Oncorhynchus mykiss - * 48 Oncorhynchus mykiss,- - - - 49 -

Detaylı

GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA BÜYÜME VE YEM DEĞERLENDİRME PERFORMANSI

GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA BÜYÜME VE YEM DEĞERLENDİRME PERFORMANSI TC MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJE SONUÇ RAPORU Proje No: BAP -SÜF YB (ÖB) 2002-3 GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA

Detaylı

TASARIM HATA TÜRÜ VE ETKÝLERÝ ANALÝZÝNÝN ETKÝNLÝÐÝ ÝÇÝN BÝR MODEL VE UYGULAMASI

TASARIM HATA TÜRÜ VE ETKÝLERÝ ANALÝZÝNÝN ETKÝNLÝÐÝ ÝÇÝN BÝR MODEL VE UYGULAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 15 Sayý: 3 Sayfa: (17-26) Makina Mühendisleri Odasý TASARIM HATA TÜRÜ VE ETKÝLERÝ ANALÝZÝNÝN ETKÝNLÝÐÝ ÝÇÝN BÝR MODEL VE UYGULAMASI Nihal MUSUBEYLÝ ERGÝNEL Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (4): (2010) 25-29 ISSN:1309-0550 Anadolu Merinosu Erkek Kuzularında Besi Başı Canlı Ağırlığının

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Araştırma Makalesi Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Otlar İngilizce Başlık: Weed Species

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÖRNEK: KURUTMA DENEYLERÝNDEKÝ HATA ANALÝZÝ

ÖRNEK: KURUTMA DENEYLERÝNDEKÝ HATA ANALÝZÝ DENEYSEL ÇALIÞMALARDAKÝ HATA ANALÝZÝNE BÝR ÖRNEK: KURUTMA DENEYLERÝNDEKÝ HATA ANALÝZÝ Ebru KAVAK AKPINAR * Bütün ölçüm aletleri ve ölçümler belirli özelliklere sahiptir. Bu genel özellikleri anlamak doðru

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Ekoloji 20, 80, 42-50 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.806 Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Didem OMAY 1*, Yüksel GÜVENÝLÝR 2 1Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN GÝRݪ Nar birim alandan en çok ürün alýnan meyvelerden biridir.fidan üretimi ve bakým iºleri kolay ve ucuzdur.dikimden sonra kýsa sürede verim alýnýr.

Detaylı

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds Farklı Depolama Şartlarının Bazı Protein Kaynaklı Yem Hammaddelerinin Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi * H. E. Şamlı 1 O.N. Onarbay 1 1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4), 635-644, 2003 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi Özet Muhsine

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI

POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI MTA Dergisi 129, 89-96, 2004 POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI Günnur ULUSOY* ÖZ.- Bu çalýþmada; Pomza, genleþtirilmiþ perlit ve diyatomit ile portland çimentosu içeren monolitik refrakter

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı