Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183

2

3 1

4 Ýçindekiler KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr KUTSO Dergisi Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Ahmet BAÐIRGAN KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Baþkandan Yönetimden Kapak Konusu Köþe Yazýsý Konuk Köþe Yazýsý Ýþ Dünyasý Kültür Sanat Güçlü Ekonomiyi, O Ülkenin Vatandaþlarý Yaratýr Nafi GÜRAL Kütahya da Sanayi ve 2.OSB nin Durumu Ýsmet ÖZOTRAÇ Kütahya, Termal Turizmin Baþkenti Yeni Tüketici Kanunu Mayýs Sonunda Yürürlüðe Giriyor Bir Kütahya Sevdalýsý Mete TETÝK Kuruluþunun 175 Yýlýnda Türk Jandarmasý Bir Kadýn Giriþimcinin Baþarý Hikayesi Yasmin Home Türk Bitki Yapraðý Oyma Sanatýnýn Yaratýcýsý Mustafa ER Haber Keþan TSO Heyetinin Kütahya Ziyareti Türk Ýþadamlarýna Macaristan dan Vize Kolaylýðý Kutso da Kalite Rüzgârý Aile Þirketlerine Önemli Ýpuçlarý Kutso da Avucunuzdaki Kelebek Semineri Umem Projesi Ýle Kütahya ya 60 Ýstihdam Daha Kazandýrýldý Üyelerimiz Geleceðe Hazýrlanýyor Kütahya ya Üniversite Kazandýrma Çalýþmalarý Hýzla Sürüyor Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci Kutso da Kutso Yönetiminin Kütahya Vali Yardýmcýlarýna Ziyareti Kutso da Kentsel Dönüþüm Bilgilendirme Toplantýsý Meslek Komiteleri Müþterek Toplantýsý Nasýl Bir Kütahya Ýstiyoruz? 7.Meslek Komitesinin Dpü Ýltem e Ziyareti Haber Finans Haber Köþe Yazýsý Haber Saðlýk Kitap Ajanda Güçlü Kadýnlar Güçlü Ekonomiler TOBB KAGÝK Çalýþmalarý Devam Ediyor Görece Ývmeli Bir Yýl (2014) Alaaddin AYDIN 93 Bin Yolcu Zafer le Uçtu Þirketler Güçlüyse Ülkeler Güçlü ve Zengindir Erkan Güral Yeniden Genel Baþkan Seçildi, Yönetimde Kadýnlarýn Oraný Arttý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu ndan Kütahya Ýçin Yeni Avantajlar Erden Grup Türkiye Ýkincisi Renault Markasýnda Pazar Payý Lideri Kütahya dan Baþtaþ Otomotiv Diyabet Hastalýðýnda Korkutan Artýþ Dr. Soner KURTOÐLU Seçtiklerimiz 94 Fuarlar 96 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Salih Nafi ALIÇ KUTSO Genel Sekreteri Yayýn Kurulu Ahmet BAÐIRGAN Ali KONGU Enver ÖZER Mehmet YAYLIOÐLU Semra TOZARAYDIN Salih Nafi ALIÇ Eser ÇETÝNTAÞ Akif ÇAKMAK Melike KÖSE KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: Grafik Tasarým Burcu SARIIÞIK GÝRGÝN Kapak Tasarým: A.Ýlker ONUK Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5 Baþkandan Baþyazý GÜÇLÜ EKONOMÝYÝ, O ÜLKENÝN VATANDAÞLARI YARATIR Türkiye sancýlý bir seçim süreci yaþadý. Ýyi kötü hepimiz bu sancýyý hissettik. Seçim sürecinin sonuçlarýndan endiþe duyanlar sancýdan daha fazla pay alýrlarken, "bu yaþadýklarýmýz eskiye oranla daha aðýr basýyor ama olur böyle þeyler, sonu selamettir" diyenler daha az sancý hissettiler. Gerçekten, þimdiye kadar görmediðimiz tempoda yaþanan seçim sürecinin sonunda, seçmen çok büyük oranda katýlým ile tercihini belirleyip noktayý koydu ve kimsenin itiraz edemeyeceði mesajlarý verdi. Zaten, çok partili demokrasi sistemine geçtiðimiz yýllardan bu yana yaþadýðýmýz her siyasi kaos ortamýna girdiðimiz süreç sonunda, sandýk baþýna giden seçmenin, kimsenin itiraz edemeyeceði netlikte sorunlarý çözdüðünü hep hatýrlarýz. Bu defa da öyle oldu ve seçmen tüm sorunlarý çözdü. Seçim sonuçlarýnýn açýklanmasý ile birlikte, 17 Aralýk'tan bu yana süregelen ekonomik dalgalanmalar, sanki sihirli bir deðnek dokunmasý gibi bitti, döviz ve faiz geriledi, borsa yükseldi, piyasalar rahatladý. Demek ki 17 Aralýk tan bu yana yaþadýðýmýz sýkýntýlar özde sýkýntý deðilmiþ. Umuyoruz ki, vatandaþlarýmýzýn verdiði mesajlar muhataplarý tarafýndan doðru algýlanabilir ve benzer Ekonomiyi zirvelere taþýyan iþ dünyasý, düne göre daha fazla çalýþmak, daha fazla üretmek zorundadýr. problemler tekrar yaþanmaz. Ancak, önümüzdeki aylarda yeni siyasi sorunlar çýkabileceðini hiç aklýmýzdan çýkarmayalým, çýkmasý muhtemel siyasi sorunlardan ekonominin etkilenmemesi için, iþimize gücümüze bakalým, siyasi sorunlar nasýl olsa çözülür. Unutmayalým ki, çok partili sisteme geçtiðimiz yýllardan bu yana ekonominin olumsuzluklarý nedeni ile siyaset hiç zarar görmedi, ama siyasetin olumsuzluklarýndan ekonomi hep zarar gördü. Allah'a þükür ki ekonomi yýkýlmadý, hep ayakta kaldý, Türk ekonomisini zirvelere taþýdý. Ekonomiyi zirvelere taþýyan iþ dünyasý, düne göre daha fazla çalýþmak, daha fazla üretmek zorundadýr. Özellikle Kütahya iþ dünyasý kendisine yeni hedefler belirleyip, Kütahya'yý 4. kategori iller sýralamasýndan 2. kategori iller arasýna taþýmasý lazým. Bunun en kolay ve güvenilir yolu, üretim ve hizmet sektöründe yer almaktýr. Perakende ticaret ile bir yerlere varamayýz. Mikro iþletmelerin ve küçük iþletmelerin, perakende ticareti içindeki aðýrlýðý, yok denecek kadar azdýr, zira organize perakende kulvarý ile rekabet edebilmesi mümkün deðildir. Hangi küçük ölçekli perakende taciri ile konuþursanýz konuþun, halinden memnun olmadýðýný dinlersiniz. O halde, üretim ve hizmet sektörüne ilgi duymak, içinde bulunduðu olumsuz koþullardan çýkýþ yolunun baþlangýcý olabilir. Kulvar deðiþtirelim, üretim sektörüne geçelim, ama nasýl geçelim? Bu konudaki tecrübelerimi paylaþmak istiyorum. 3

6 Baþkandan Baþyazý Kural olarak; -Kendimize güvenmek, -Ýtibarýmýzýn en büyük gücümüz olacaðýný kabul etmek, -Doðru sektör seçmek, -Gücümüz oranýnda kapasite belirlemek, -Küçükten baþlayarak büyüme stratejisi belirlemek, -Doðru hesap yapmak (veya yaptýrmak), -Doðru insanlardan kadro kurmak, insana deðer vermek, -Aile þirketi ise, aile ve þirket anayasasý yazmak, -Kurumsallaþmanýn olmazsa olmaz mecburiyet olduðunu bilmek, -Liderlik eðitimleri almak, liderlik vasýflarýna sahip olmak, -AR-GE, kalite, verimlilik, inovasyon neden önemlidir, bunlarý bilmek. Kendisini bu kurallara yakýn hissedenlerin baþarý þansý çok yüksektir. Yabancý hissedenler olabilir, bu durumda yapýlacak tek þey, bu ve benzer kurallarý içlerine sindirmekten ve gereklerini yerine getirmekten ibarettir. Günümüzdeki Kütahya'nýn en önemli sorunu, yeterince zenginleþme saðlayamamasýdýr. Zenginleþmenin yolu ise ekonomi içinde olmaktýr. Ekonominin içinde olmak fýrsatý civarýndaki yetiþkin Kütahyalýnýn eþit þartlarda sahip olduðu fýrsatlardýr. Bütün mesele bu fýrsatlarý kullanmayý becerebilmektedir. Mahalle mahalle dolaþýp sýrtýnda halý, kilim satarak; elinde çanta ile kapý kapý dolaþarak, satýþ yaparak zirvelere ulaþmýþ kimseleri tanýyor veya hikâyelerini dinlemiþ olabilirsiniz. Küçücük bir terzihaneden yola çýkýp, global ölçeklerde konfeksiyon devlerinin arasýnda yer almýþ, küçücük bir dokuma tezgahýndan devasa tekstil firmalarýndan birisi Zenginleþmenin yolu ekonomi içinde olmaktýr. Zenginleþmiþ ülkelerin zenginlik kaynaðý vatandaþlarýdýr. Zenginleþmiþ toplumlarýn ülke itibarlarý da yükselir. Müreffeh yaþayan bir halk, itibarlý bir ülke olmamýzýn deðiþmez kurallarýndan bir tanesi güçlü ekonomiye sahip olmaktýr. olmuþ ve daha yüzlerce örneði olan firmalarý da biliyor olabilirsiniz. Kütahya neden yapamasýn? Bir baþka örnek kümesi olarak önceki kuþaktan devraldýðý iþleri geliþtirip devasa firmalar haline getiren iþ insanlarýndan örnekler ararsak, etrafýmýza baktýðýmýzda onlarcasýný görebiliriz. Görebiliriz ama aksini görmemiz de mümkün maalesef. Zenginleþmiþ ülkelerin zenginlik kaynaðý vatandaþlarýdýr. Zenginleþmiþ toplumlarýn ülke itibarlarý da yükselir. Zenginleþmiþ ülkelerde yaþayan insanlarýn müreffeh hayat sürdükleri biliniyor. Avrupa ülkelerine bakalým 1 milyon nüfuslu ülke de, 70 milyon nüfuslu ülke de, zenginlikleri sayesinde hem müreffeh, hem de itibarlý ülke olmanýn keyfini sürüyorlar. Müreffeh yaþayan bir halk, itibarlý bir ülke olmamýzýn deðiþmez kurallarýndan bir tanesi güçlü ekonomiye sahip olmaktýr. Güçlü ekonomiyi yaratacak olanlar, o ülkenin vatandaþlarýdýr. Yani bizleriz. Nafi Güral KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný 4

7 Köþe Yazýsý Meclis Baþkanýmýzdan KÜTAHYA DA SANAYÝ VE 2.OSB NÝN DURUMU Ýsmet Özotraç KUTSO Meclis Baþkaný Kütahya 2.OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Muhterem KUTSO Üyeleri ve Sevgili Hemþerilerim, Ülkemiz ve Kütahya mýzýn geliþmesi için sanayileþme kaçýnýlmazdýr. Maalesef þehrimiz sanayileþmeye çok geç baþlamýþ, ancak yeni teþviklerle beraber canlanmaya baþlamýþtýr. Hepimizin bildiði gibi þehrimizin yer altý ve yerüstü kaynaklarýnýn zenginliði sebebiyle 1950 den itibaren yoðun devlet yatýrýmlarý yapýlmýþ ve fabrikalar kurulmuþtur. Bu kurulan tesisler bütün ihtiyaçlarýný kendi imkânlarý ile yapmýþ olup, geri kalanlarýný da genel müdürlükleri Ankara da olduðu için ihtiyaçlarýný Kütahya dýþýndan temin etmiþlerdir. Dolayýsýyla þehrimiz ne yan sanayi, ne de ticaret olarak geliþememiþtir. Kurulan halka açýk þirketler de yeniliklere ayak uyduramayýnca istenilen geliþme olmamýþtýr. Maalesef içine kapalý bir ekonomi yýllarca sürmüþtür.1974 yýlýnda kurulmasý karar verilen Kütahya 1.Organize Sanayi, % 85 yatýrým doluluðuna ulaþmýþtýr. Burada 5084 sayýlý kanunun yatýrým teþviki etkili olmuþtur. Emeði geçen, yatýrým yapan kiþi ve kuruluþlara þükranlarýmýzý arz ederiz. Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesi, 2006 yýlýnda 6 ay gibi kýsa bir sürede kurulmuþtur. Baþta Milletvekilimiz Hasan Fehmi Kinay ve emeði geçen tüm kiþi ve kuruluþlara teþekkürlerimizi sunarýz yýlýnda kurulan Kütahya 2.OSB nin geliþimi ve teþkili hýzla devam etmekte olup, hali hazýrda 11 firmaya, toplam 14 sanayi parselinin tahsisi yapýlmýþtýr. Bu firmalardan 5 tanesi üretimde, 3 tanesi inþaat halinde ve 3 tanesi de planlama aþamasýndadýr. Üretimde olan fabrikalarda halen 242 kiþi istihdam edilmekte olup, tahsis edilen parsellerin tamamýnýn üretime geçmesi ile istihdam sayýsý kiþiyi bulacaktýr. OSB tahsislerinde sektörel daðýlýmda kâðýt, seramik, maden, mobilya ve makine yer almaktadýr. Þu an itibariyle %45 olan doluluk oranýmýzý 2015 yýlý sonu itibariyle %90 lara çýkarma hedefimizle istihdam sayýsýnýn olmasý öngörülmektedir. Yatýrýmcýdan gelen yoðun talepler karþýsýnda orta ölçekli yatýrýmlara yönelik 2013 yýlý içinde Müteþebbis Heyet Kararý ile toplam m² büyüklüðündeki 3 adet sanayi parseli ifraz edilerek en küçüðü m², en büyüðü m² lik 15 adet parsele bölünmüþtür. Askeri Hava Mânia planý sorunun çözülmesi ile birlikte söz konusu parseller tahsise açýlacaktýr. Arsa ve katký payý olarak m² fiyatý 10 $ dýr yýlý sonu itibariyle OSB kamulaþtýrmasýnýn %98 i tamamlanmýþtýr. OSB, bugüne kadar yaklaþýk dönüm arazinin kamulaþtýrýlmasý için tamamen kendi imkânlarýyla 5

8 Köþe Yazýsý Meclis Baþkanýmýzdan TL. harcamýþtýr. Kamulaþtýrmanýn tamamlanmasý ile birlikte 2015 yýlý sonuna kadar OSB altyapý iþleri dâhilinde, elektrik, doðalgaz, atýk su, temiz su, iç daðýtým hatlarý iþleri ile iç yollarýnýn tamamýnýn yapýlmasý hedeflenmektedir. Bununla birlikte OSB Atýk Su Arýtma Tesisinde 2014 yýlý içinde yapýma baþlanmasý planlanmaktadýr. OSB içinden Kütahya- Seyitömer demiryolu hattý geçmektedir. Bu hat paralelinde demiryolu lojistik merkezi ve yükleme rampalarý oluþturulmasý yönünde çalýþmalar devam etmektedir. Aðaçlandýrma çalýþmalarý kapsamýnda Kütahya Orman Bölge Müdürlüðü müzün katkýlarýyla bugüne kadar adet aðaç ve fidan dikimi tamamlanmýþ olup, 2014 yýlý içinde yaklaþýk adet fidan dikilmesi hedeflenmektedir. Çevre ve aðaçlandýrmaya son derece önem veren OSB miz aðaçlandýrma projesi dâhilinde toplam adet fidan dikecektir yýlýnda OSB nde, eðitime katký ve sanayicinin ihtiyacý olan iþ gücünün yetiþtirilmesi amacý ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý na Endüstri Meslek Lisesi ve Mesleki Eðitim Merkezi için m², ayrýca Vakýf Üniversitesi için m² parsellerin tahsisi bedelsiz yapýlmýþtýr. Bununla birlikte 2008 yýlýnda Tasarým Teknokent Yönetici A.Þ. ye OSB ana giriþinde bulunan m² parselin tahsisi yapýlmýþ ve bu kapsamda Teknoloji Geliþtirme Bölgesi yine sanayicinin rekabet gücünü artýracak ana unsurlardan Ar-Ge çalýþmalarýnýn yapýlmasý, tasarým merkezinin kurulmasý ve sanayi üniversite iþbirliði ile sanayinin güçlenmesinde önemli rol oynayacaktýr. Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi, m² alanda kurulu olup, 1/3 ü kamulaþtýrýlacak þahýs arazisidir. Ticaret ve Sanayi Odasý, Özel Ýdare, Belediye tarafýndan TL. sermaye ile kurulmuþtur. Maalesef kamulaþtýrma çalýþmalarý uzun sürmektedir. Çok güzel bir alt yapý projesine sahiptir. Daha önce ilimizde valilik yapmýþ olan Sayýn Þükrü Kocatepe nin görevi zamanýnda TL ye mal olacak yol yapýmlarý, devletin imkânlarý kullanýlarak TL ye yapýlmýþtýr. Ayrýca kamulaþtýrma için ihtiyaç duyulan TL. Ýl Özel Ýdare aracýlýðýyla alýnmýþtýr. Bu imkâný saðlayan Valimiz Þükrü Kocatepe ye ve Valimiz Kenan Çiftçi ye ve Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü yöneticilerine teþekkürü borç biliriz. Yönetime geldiðimiz tarihten itibaren Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyetlerimiz tarafýndan bize verilen bu vazifeyi layýkýyla yapmaya çalýþýyoruz. Sanayinin geliþebilmesi için eðitimin ve sosyal yapýnýn iyi olmasý gerekmektedir. KUTSO olarak eðitime ne kadar deðer verdiðimiz ve Sayýn Baþkanýmýz Nafi Güral ýn gayretleri malumunuzdur. Kurulan KUTSEV Vakfý (Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý) ile Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesi nde, TOBB Üniversitesi ne baðlý Teknoloji Fakültesi, ayrýca Özel Endüstri Meslek Lisesi kurulmasý çalýþmalarý devam etmektedir. Bittiðinde fevkalade güzel bir kampüs ve yurtlarý ile eðitim için cazibe merkezleri olacaktýr. 2.Organize nin bugüne kadar niye geliþmediði sorulmaktadýr. Kamulaþtýrmalar çok uzun süre almýþtýr. Ayrýca Porsuk Havzasý meselesi, Hava Mânia problemi ve 2008 krizi yatýrýmlarý geciktirmiþtir. Yatýrým olarak istenilen düzeyde olmamasýna raðmen, Porsuk Havzasý deþarjýndan dolayý, organizedeki arýtmayý acil yapmamýz gerekmektedir. Zafer Kalkýnma Ajansý ile ortak projemiz devam etmektedir. Ýnþallah 2015 sonunda arýtma ve alt yapý projeleri tamamlanacaktýr. Dolayýsýyla %100 doluluða ulaþýlacaktýr. Yatýrýmlar bitince 4000 kiþilik istihdam imkâný ile aðaçlar içinde sosyal tesisleri ile yaþanýlabilir bir organize haline gelecektir. Türkiye de iyi bir örnek teþkil eden Gebze Organize Sanayi vasfýnda bir kurum haline gelecektir. Organize Sanayi Bölgesi ndeki yeni tahsislerde, otomotiv yan sanayinin geliþebilmesi için gayret sarf edilmektedir. Son olarak, sanayi yatýrýmlarý sadece teþviklerle gelmemektedir. Þehrin sosyal donatýsýnýn geliþmesi istenmektedir. Kütahya, teþvikte 4. Bölge, organizedeki yatýrýmlarda 5.Bölge imkânlarýndan istifade etmektedir. Eskiþehir 1.Bölgede olmasýna raðmen, Kütahya ya yapýlan yatýrýmýn üç katý yatýrým gelmiþtir. Bu durum düþündürücüdür. Kütahya nýn sosyal yapýsýnýn geliþmesi için bütün kurum ve kuruluþlar üstüne düþen vazifeyi yerine getirmelidir. Ayrýca AB Uyum Yasalarýna göre, Avrupa Birliði ne yapýlacak ihracat için üretilecek ürünlerin, organize sanayi bölgelerinde üretilme þartý getirilecektir. Hz. Mevlana nýn oðlu Sultan Veled, Cennet, Kütahya nýn ya altýnda, ya üstündedir demiþtir. Bugün yer altý ve yerüstü zenginliklerimize, coðrafi konumumuza bakarsak teþhis yerindedir. Erzurumlu Mutasavvýf Ýbrahim Hakký Hazretlerine; Baba Himmet demiþler, o da oðlum gayret demiþtir. Haydi Kütahya, bu imkanlarla, bütün erklerin beraber gayretiyle çalýþmaya. Kütahya 2.OSB çalýþmalarýmýzda emeði geçen, baþta Müteþebbis Heyeti Baþkaný Kütahya Valimiz Þerif Yýlmaz Bey e, Müteþebbis Heyetimize, Yönetim Kurulumuza ve çalýþanlara þükranlarýmý arz ederim. Bu duygu ve düþüncelerle, okurlarýmýza ve tüm iþletme sahiplerine hayýrlý iþler diler, saygýlarýmý sunarým. 6

9 Kapak Konusu Termal KÜTAHYA, TERMAL TURÝZMÝN BAÞKENTÝ Kütahya, jeotermal kaynaklar açýsýndan ülkemizin en zengin illerindendir. Bu nedenle Kütahya ya Termal Turizmin baþkenti de denilebilir. Zira Türkiye de Bakanlar Kurulu Kararý ile ilan edilen 65 Termal Turizm Merkezi nden yedi tanesi Kütahya da bulunmaktadýr. Bu kaynaklar oldukça yüksek termal deðerlere sahiptir ve saðlýk turizmi açýsýndan son derece önemlidir. Kütahya daki termal sular romatizmadan felç hastalýklarýna, kadýn hastalýklarýndan sinirsel rahatsýzlýklara kadar bir dizi hastalýða derman olup, yerli ve yabancý turistlere þifa daðýtmaktadýr. Kaplýcalarýmýzýn tedavi edici nitelikleri efsanelerle olduðu gibi týbbi laboratuvar tetkikleri ile de kanýtlanmýþtýr. KÜTAHYA DAKÝ TERMAL TURÝZM MERKEZLERÝ Kütahya da yedi termal turizm merkezi bulunmaktadýr. - Kütahya Ilýca, - Gediz Ilýcasu, - Gediz Murat Daðý, - Emet Yeþil-Kaynarca, - Tavþanlý Göbel, - Simav Eynal-Çitgöl-Naþa, - Hisarcýk Esire dir. Ayrýca - Kütahya Yoncalý, - Emet Günlüce Dereli, - Emet Yeniceköy Kaplýcalarý bulunmaktadýr. Kaynak: Kütahya Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü nün Termal Turizmde Kütahya Yayýný.

10 Kapak Konusu Termal KÜTAHYA ILICA TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Kütahya Ilýca Kaplýcalarý, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 89/13900 Sayýlý kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU Kütahya nýn kuzeyinde yer alan Ilýca Harlek Termal Turizm Merkezi Kütahya-Eskiþehir karayolunun 23.km. sinden 4 km. içeride, çam ormaný içindedir. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ Sýcaklýðý C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Romatizma hastalýklarý, kronik bel aðrýsý, eklem hastalýklarý, yumuþak doku hastalýklarý, ortopedik hastalýklar, beyin ve sinir cerrahisi sonrasý, genel stres, spor yaralanmalarýnda tamamlayýcý tedavi unsuru olarak kullanýlmaktadýr. Sularýn kalsiyum ve florür iyonlarý ihtiva etmesi sebebi ile yaþlýlarda kontrollü içme kürleri þeklinde kullanýmý halinde kemik erimesinde yardýmcý tedavi unsuru olarak kullanýlmakta, ayrýca kadýn hastalýklarý, karaciðer yetersizlikleri, böbrek ve safra kesesi iltihaplarýna da iyi geldiði bilinmektedir. ULAÞIM Ilýca Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir: Kütahya 26 km. Eskiþehir 47 km. Ankara 287 km. Ýstanbul 337 km. Ýzmir 357 km. Antalya 387 km. Bursa 155 km. HAVAYOLU Eskiþehir Havaalaný na 50 km., Kütahya Altýntaþ ilçesinde bulunan Zafer Bölgesel Havalimaný na 73 km mesafede bulunmaktadýr. 8 DEMÝRYOLU: Yüksek Hýzlý Tren; Ankara-Eskiþehir 1,5 saat. Raybüs; Eskiþehir-Kütahya 1,5 saat.

11 Kapak Konusu Termal GEDÝZ ILICASU TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Gediz Ilýcasu Kaplýcalarý, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 87/11608 sayýlý kararý ile termal turizm merkezi olarak ilan edilmiþtir. Kaplýca, Ilýca Çayý nýn aktýðý vadinin güneydoðusundan doðan sýcak su kaynaklarýnýn çevresinde geliþmiþtir. KONUMU Kütahya nýn güneyinde Gediz e 13 km. uzaklýkta ve Simav yolu üzerindedir. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ 750 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ Sýcaklýðý C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Sülfat, bikarbonat, sodyum, magnezyum, metaborik asit içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Romatizma, deri hastalýklarý, sinir hastalýklarý, eklem ve kas hastalýklarý, böbrek, idrar yollarý, sindirim sistemi ve kadýn hastalýklarýna iyi geldiði bilinmektedir. ULAÞIM Gediz Ilýcasu Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir: Kütahya 107 km. Eskiþehir 185 km. Ankara 418 km. Ýstanbul 467 km. Ýzmir 235 km. Bursa 280 km. Antalya 357 km. GEDÝZ MURAT DAÐI TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Gediz Muratdaðý Kaplýcalarý, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 87/11608 sayýlý kararý ile termal turizm merkezi olarak ilan edilmiþtir. Kaplýcada yan yana inþa edilen iki hamamýn Germiyanoðullarý dönemine ait olduðu sanýlmaktadýr. Kocahamam ve Hacýdânâ adlarýyla anýlan hamamlarýn sýcak suyu, daðýn batýya dönük yamaçlarýndan çýkmaktadýr KONUMU Murat Daðý nýn sýk bir orman örtüsüyle kaplý 1450 nci metresinde yer alan kaplýca, Gediz e 30 km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ 1450 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ Kaplýca sularý C derecededir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bromür ve sülfat içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Baþta romatizma hastalýklarý olmak üzere; deri, kadýn hastalýklarý, sinir ve kas rahatsýzlýklarýna dair pek çok hastalýðý iyileþtirme gücüne sahip olan kaplýca sularý, Evliya Çelebi nin de övgüsünü kazanmýþtýr. ULAÞIM: Gediz Murat Daðý Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir: Kütahya 124 km. Eskiþehir 172 km. Ankara 435 km. Ýstanbul 454 km. Ýzmir 248 km. Bursa 367 km. Antalya 458 km. 9

12 Kapak Konusu Termal KÜTAHYA YONCALI KAPLICALARI KONUMU Kütahya nýn batýsýnda yer alan Yoncalý Kaplýcalarý þehir merkezine 16.km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ 950 metredir. SUYUN SICAKLIÐI: 42 C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER: Kalsiyum, magnezyum ve kükürt içermektedir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Kireçlenme ve eklem romatizmalarý, iltihabi eklem hastalýklarý, yumuþak doku romatizmalarý, nörolojik hastalýklar, travmatik ve spor rahatsýzlýklarýnýn tedavisine iyi gelmektedir. Dübecikler Yüzme Havuzu: %83 oranýnda radyoaktiviteye sahiptir. Karaciðer bozukluklarý ile böbrek hastalýklarý için iyileþtirici özelliðe sahiptir. Çelikler Suyu Hamamý: Radyoaktivite daha yüksektir. Yaþlanmaktan korkanlara moral ve dinçlik aþýlar. Halk arasýnda gençlik suyu olarak da bilinir. Batak (çamur banyosu): Türkiye nin en yüksek radyoaktivite miktarýna sahip hamamýdýr. Bilhassa romatizma hastalýklarýna iyi gelmektedir. ULAÞIM: Yoncalý Kaplýcalarýna karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir Kütahya 16 km. Eskiþehir 94 km. Ýstanbul 430 km. Bursa 130 km. Ýzmir 404 km. Ankara 381 km. Antalya 434 km. SÝMAV EYNAL TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Simav Eynal Kaplýcalarý Bakanlar Kurulu nun tarih ve 89/13900 sayýlý kararý ile termal turizm merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU Kütahya nýn güney batýsýnda Simav a 4 km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ 800 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ Sýcak su kaynaðý 163 C, kaplýca suyu C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Kalsiyum, sodyum, bikarbonat sülfat, metaborik-florürbromür içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Romatizma hastalýklarý, kronik bel aðrýsý, eklem hastalýklarý, yumuþak doku hastalýklarý, ortopedik, beyin ve sinir cerrahisi sonrasý, genel stres bozukluðu ve spor yaralanmalarýnda tamamlayýcý tedavi unsuru olarak kullanýlabilir niteliktedir. Ayrýca nevralji, cilt ve deri hastalýklarýna, böbrek taþlarýnýn dökülmesine, siyatik, kireçlenme, kadýn hastalýklarý ve sedef hastalýðýna iyi gelmektedir. 10 ULAÞIM Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir(nereden?) Kütahya 145 km. Eskiþehir 225 km. Ankara 450 km. Ýstanbul 428 km. Ýzmir 225 km. Bursa 185 km. Antalya 458 km.

13 Kapak Konusu Termal NAÞA TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Naþa Kaplýcalarý Bakanlar Kurulu nun tarih 2006/11354 Sayýlý Kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU : Simav ýn batýsýnda ilçe merkezine 6 km. Naþa beldesine 2 km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ: 800 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ : Suyun sýcaklýðý 90 C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Kalsiyum, sodyum, bikarbonat ve sülfat içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Kireçlenme, bel fýtýðý, siyatik lumbago, romatizma, egzama, böbrek kumlarý, mide ülseri, nefrit, guatr, cilt rahatsýzlýklarýna iyi geldiði bilinmektedir. ULAÞIM: Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir: Kütahya 152 km. Eskiþehir 232 km. Ankara 457 km. Ýstanbul 435 km. Ýzmir 232 km. Bursa 192 km. Antalya 465 km. EMET DERELÝ KAPLICALARI KONUMU: Emet-Tavþanlý yolu üzerinde, Emet ve Tavþanlý ilçelerine 20 km. Kütahya ya 70 km. uzaklýkta Günlüce Beldesi ndedir. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ: 980 metredir. SUYUN SICAKLIÐI: C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER: Kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Eklem romatizmasý, kemik erimesi, kas iltihaplarý ve aðrýlarý, sinirsel hastalýklar, spor yaralanmalarý, ruhsal hareket bozukluklarýna iyi geldiði bilinmektedir. ULAÞIM: Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir (nereden) Kütahya 70 km. Eskiþehir 148 km. Ýstanbul 430 km. Bursa 130 km. Ýzmir 404 km. Ankara 381 km. Antalya 434 km. EMET YENÝCE KAPLICALARI KONUMU: Kütahya ili, Emet ilçesine baðlý olan Yenice Beldesi Emet ilçe merkezinin Güneybatý yönünde 12 km. mesafededir. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ : 950 metredir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Özellikle kaþýntý, deri ve alerjik hastalýklara, sedef, kireçlenme, romatizma hastalýklarýna iyi gelmektedir. Ayrýca yaralarýn iyileþme ve hýzlý kapanmasýna faydalý olarak bilinmektedir. ULAÞIM: Emet ilçesinden 12 km. mesafede olup, Emet-Hisarcýk karayolunun 6. km. sinde yol ayrýlmaktadýr. Yolu asfalttýr. 11

14 Kapak Konusu Termal TAVÞANLI GÖBEL TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Tavþanlý Göbel Kaplýcalarý Bakanlar Kurulu nun tarih 2006/11354 Sayýlý Kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU: Kütahya nýn batýsýnda Tavþanlý nýn 6 km. güneybatýsýndadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ: 850 metredir. SUYUN SICAKLIÐI: C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER: Bikarbonat, kalsiyum, magnezyum içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Kas ve iskelet hastalýklarýnýn tedavisinde, ortopedik operasyonlar sonrasý uzun süre hareketsiz kalma durumlarýnda oluþan hastalýklarýn tedavisinde, romatizma ve cilt hastalýklarýnýn yaný sýra spor yaralanmalarý ve açýk yaralarýn kapanmasýna da þifalý gelen kaplýca suyu, bulunduðu bol oksijenli doða ortamý nedeniyle astým hastalarýnýn tercihi konumundadýr. ULAÞIM: Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir(nereden?) Kütahya 44 km. Eskiþehir 128 km. Ýstanbul 400 km. Bursa 173 km. Ýzmir 384 km. Ankara 361 km. Antalya 431 km. EMET YEÞÝL VE KAYNARCA TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Emet Yeþil ve Kaynarca Kaplýcalarý Bakanlar Kurulu nun tarih 93/4833 Sayýlý Kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU: Kütahya nýn batýsýnda Emet ilçe merkezindedir. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ: 979 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ: Suyun sýcaklýðý C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER: Sülfat, bikarbonat, kalsiyum ve magnezyum içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Her türlü romatizma hastalýklarýnýn kronik dönemlerinde özellikle mide, baðýrsak sistemi, karaciðer ve safra kesesi üzerinde kuvvetli etki saðladýðý, sindirimi kolaylaþtýrdýðý ve baðýrsak hareketlerini düzenlediði rapor edilmiþtir. ULAÞIM: Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir(nereden?) Kütahya 91 km. Eskiþehir 1690 km. Ankara 402 km. Ýstanbul 451 km. Ýzmir 425 km. Bursa 264 km. Antalya 455 km. 12

15 Kapak Konusu Termal ÇÝTGÖL TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Çitgöl Kaplýcalarý Bakanlar Kurulu nun tarih 2006/11354 Sayýlý Kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU: Simav a 5 km. Çitgöl Beldesine 1 km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ : 800 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ : Suyun sýcaklýðý 162 C, kaplýca suyu C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Kalsiyum, sodyum, bikarbonat ve sülfat içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Cilt ve deri hastalýklarý, kireçlenme, mide ülseri, egzama, bel fýtýðý, ortopedik rahatsýzlýklar, böbrek taþlarýnýn dökülmesi, her türlü romatizma hastalýklarý, siyatik, ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar, kadýn hastalýklarý, nevralji, ameliyat sonrasý rehabilitasyon, kýrýk çýkýk gibi birçok hastalýða iyi gelmektedir. ULAÞIM: Çitgöl Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir: Kütahya 147 km. Eskiþehir 230 km. Ankara 455 km. Ýstanbul 433 km. Ýzmir 230 km. Bursa 190 km. Antalya 463 km. HÝSARCIK ESÝRE TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Bakanlar Kurulu nun tarih 2006/11354 Sayýlý Kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU: Kütahya nýn batýsýnda Hisarcýk a 10 km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ : 782 metredir. SUYUN SICAKLIÐI 51 C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Kalsiyum, magnezyum sülfat, bikarbonat içermektedir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Romatizma hastalýklarý, deri hastalýklarý, kas ve eklem aðrýlarý, çeþitli kadýn hastalýklarý, içme kürleriyle de; böbrek taþý, mide-baðýrsak sistemi, karaciðer safra kesesi hastalýklarýnda etkilidir. ULAÞIM: Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir(nereden?) Kütahya 102 km. Eskiþehir 180 km. Ýstanbul 462 km. Bursa 180 km. Ýzmir 436 km. Ankara 413 km. Antalya 466 km. 13

16 Köþe Yazýsý Tüketici Kanunu YENÝ TÜKETÝCÝ KANUNU MAYIS SONUNDA YÜRÜRLÜÐE GÝRÝYOR 6502 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun 28 Kasým 2013 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yeni Kanun 28 Mayýs 2014'de yürürlüðe girecek. YENÝ KANUN NELER GETÝRÝYOR 6502 sayýlý Yeni Tüketici Kanunu ile; "Tüketicilerin hak arama yollarý kolaylaþtýrýlmýþ, tüketicinin bilgilendirilmesi konusu ön plana çýkarýlmýþ, bürokrasi azaltýlmýþ, hakkaniyete uygun bir ceza sistemi oluþturulmuþtur. Yeni kanun ile, mevcut düzenlemelerin birçoðunda deðiþiklik yapýlmakla birlikte, 4077 sayýlý Kanunda yer almayan yeni düzenlemelere de yer verilmiþtir. Tüm tüketici sözleþmeleri 12 puntodan küçük olmayacak ve okunabilir düzeyde olacak. Sözleþme þartlarý tüketici aleyhine deðiþtirilmeyecek. Tüketiciden, yapýlan sözleþmenin dýþýnda, haksýz olarak herhangi bir hizmet kalemi adý altýnda ek bir bedel talep edilemeyeceði bu Kanunla ilk defa düzenlenmektedir. Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa iliþkin bilgilerin, sözleþmenin eki olarak tüketiciye ayrýca verilmesi zorunluluðu getirilmiþtir. Bu uygulama da tamamen yeni ve önemlidir. Bankacýlýk iþlemlerinde faiz dýþýnda hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alýnacaðý hususu, Bakanlýðýmýzýn görüþü alýnarak BDDK tarafýndan belirlenecektir. Yapýlacak düzenlemeyle Bankalarýn tüketiciden haksýz olarak aldýðý ücret ve komisyonlarýn önüne geçilecektir. KART AÝDATINA ÇÖZÜM Yasanýn yürürlüðe girmesiyle, kart çýkaran kuruluþlarýn tüketicilere yýllýk üyelik aidatý ve benzeri isim altýnda ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartý sunmak zorunda olacaklar. Dolayýsýyla, kredi kartý aidatýna iliþkin yaþanan tartýþmalarýn da sona ermesini bekliyoruz. Bu sorunun çözülmesi halinde Tüketici Sorunlarý Hakem Heyetleri de önemli bir iþ yükünden kurtulmuþ olacaklar. CAYMA SÜRELERÝ UZATILIYOR Yeni Kanun ile cayma hakký sürelerinin yeniden düzenlendiðini görüyoruz. "Ýþyeri dýþýnda, yani kapýdan yapýlan satýþlarda ve mesafeli satýþlarda 7 gün, devre tatil sözleþmelerinde ise 10 gün olan cayma süreleri 14 güne çýkarýlmýþtýr. KREDÝLERE CAYMA HAKKI Daha önce uygulamada olmayan bazý alanlarda cayma süreleri ilk defa uygulamaya konulmuþtur. Bu cayma süreleri; ön ödemeli konut satýþlarý, tüketici kredisi sözleþmeleri ve finansal hizmetlere iliþkin mesafeli sözleþmelerdeki 14 günlük cayma süresi ile taksitle satýþ sözleþmelerinde, Borçlar Kanunu'na paralel olarak 7 günlük cayma hakkýdýr. Ayrýca; kredi sözleþmesi imzalanmadan önce, tüketicinin sözleþme þartlarý hakkýnda bilgilendirilmesi de zorunlu kýlýnmýþtýr. Ayýplý mal ve hizmette tüketiciye saðlanan haklarýn geniþletildiðini görüyoruz. "Mevcut Kanun'da olduðu gibi, ayýplý mallarda satýcýnýn sorumluluðu taþýnýr mallarda, malýn tesliminden itibaren 2 yýl, taþýnmaz mallarda ise 5 yýl olarak belirlenmiþtir. Yeni ve önemli bir uygulama; zaman aþýmý süresi içerisinde kalmak kaydýyla, ilk 6 ay içinde ortaya çýkan ayýplarda malýn ayýplý olmadýðýný satýcý ispat edecektir. Ayýp, aðýr kusur veya hile ile gizlenmiþse, zaman aþýmý süresinden yararlanýlamaz. Sözleþmeden dönmek, ayýp oranýnda satýþ bedelinden indirim istemek, ücretsiz onarým, satýlanýn ayýpsýz misli ile deðiþtirilmesini istemek, tüketicilerimizin kullanacaðý seçimlik haklarýdýr." 14

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı