Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183

2

3 1

4 Ýçindekiler KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr KUTSO Dergisi Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Ahmet BAÐIRGAN KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Baþkandan Yönetimden Kapak Konusu Köþe Yazýsý Konuk Köþe Yazýsý Ýþ Dünyasý Kültür Sanat Güçlü Ekonomiyi, O Ülkenin Vatandaþlarý Yaratýr Nafi GÜRAL Kütahya da Sanayi ve 2.OSB nin Durumu Ýsmet ÖZOTRAÇ Kütahya, Termal Turizmin Baþkenti Yeni Tüketici Kanunu Mayýs Sonunda Yürürlüðe Giriyor Bir Kütahya Sevdalýsý Mete TETÝK Kuruluþunun 175 Yýlýnda Türk Jandarmasý Bir Kadýn Giriþimcinin Baþarý Hikayesi Yasmin Home Türk Bitki Yapraðý Oyma Sanatýnýn Yaratýcýsý Mustafa ER Haber Keþan TSO Heyetinin Kütahya Ziyareti Türk Ýþadamlarýna Macaristan dan Vize Kolaylýðý Kutso da Kalite Rüzgârý Aile Þirketlerine Önemli Ýpuçlarý Kutso da Avucunuzdaki Kelebek Semineri Umem Projesi Ýle Kütahya ya 60 Ýstihdam Daha Kazandýrýldý Üyelerimiz Geleceðe Hazýrlanýyor Kütahya ya Üniversite Kazandýrma Çalýþmalarý Hýzla Sürüyor Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci Kutso da Kutso Yönetiminin Kütahya Vali Yardýmcýlarýna Ziyareti Kutso da Kentsel Dönüþüm Bilgilendirme Toplantýsý Meslek Komiteleri Müþterek Toplantýsý Nasýl Bir Kütahya Ýstiyoruz? 7.Meslek Komitesinin Dpü Ýltem e Ziyareti Haber Finans Haber Köþe Yazýsý Haber Saðlýk Kitap Ajanda Güçlü Kadýnlar Güçlü Ekonomiler TOBB KAGÝK Çalýþmalarý Devam Ediyor Görece Ývmeli Bir Yýl (2014) Alaaddin AYDIN 93 Bin Yolcu Zafer le Uçtu Þirketler Güçlüyse Ülkeler Güçlü ve Zengindir Erkan Güral Yeniden Genel Baþkan Seçildi, Yönetimde Kadýnlarýn Oraný Arttý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu ndan Kütahya Ýçin Yeni Avantajlar Erden Grup Türkiye Ýkincisi Renault Markasýnda Pazar Payý Lideri Kütahya dan Baþtaþ Otomotiv Diyabet Hastalýðýnda Korkutan Artýþ Dr. Soner KURTOÐLU Seçtiklerimiz 94 Fuarlar 96 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Salih Nafi ALIÇ KUTSO Genel Sekreteri Yayýn Kurulu Ahmet BAÐIRGAN Ali KONGU Enver ÖZER Mehmet YAYLIOÐLU Semra TOZARAYDIN Salih Nafi ALIÇ Eser ÇETÝNTAÞ Akif ÇAKMAK Melike KÖSE KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: Grafik Tasarým Burcu SARIIÞIK GÝRGÝN Kapak Tasarým: A.Ýlker ONUK Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5 Baþkandan Baþyazý GÜÇLÜ EKONOMÝYÝ, O ÜLKENÝN VATANDAÞLARI YARATIR Türkiye sancýlý bir seçim süreci yaþadý. Ýyi kötü hepimiz bu sancýyý hissettik. Seçim sürecinin sonuçlarýndan endiþe duyanlar sancýdan daha fazla pay alýrlarken, "bu yaþadýklarýmýz eskiye oranla daha aðýr basýyor ama olur böyle þeyler, sonu selamettir" diyenler daha az sancý hissettiler. Gerçekten, þimdiye kadar görmediðimiz tempoda yaþanan seçim sürecinin sonunda, seçmen çok büyük oranda katýlým ile tercihini belirleyip noktayý koydu ve kimsenin itiraz edemeyeceði mesajlarý verdi. Zaten, çok partili demokrasi sistemine geçtiðimiz yýllardan bu yana yaþadýðýmýz her siyasi kaos ortamýna girdiðimiz süreç sonunda, sandýk baþýna giden seçmenin, kimsenin itiraz edemeyeceði netlikte sorunlarý çözdüðünü hep hatýrlarýz. Bu defa da öyle oldu ve seçmen tüm sorunlarý çözdü. Seçim sonuçlarýnýn açýklanmasý ile birlikte, 17 Aralýk'tan bu yana süregelen ekonomik dalgalanmalar, sanki sihirli bir deðnek dokunmasý gibi bitti, döviz ve faiz geriledi, borsa yükseldi, piyasalar rahatladý. Demek ki 17 Aralýk tan bu yana yaþadýðýmýz sýkýntýlar özde sýkýntý deðilmiþ. Umuyoruz ki, vatandaþlarýmýzýn verdiði mesajlar muhataplarý tarafýndan doðru algýlanabilir ve benzer Ekonomiyi zirvelere taþýyan iþ dünyasý, düne göre daha fazla çalýþmak, daha fazla üretmek zorundadýr. problemler tekrar yaþanmaz. Ancak, önümüzdeki aylarda yeni siyasi sorunlar çýkabileceðini hiç aklýmýzdan çýkarmayalým, çýkmasý muhtemel siyasi sorunlardan ekonominin etkilenmemesi için, iþimize gücümüze bakalým, siyasi sorunlar nasýl olsa çözülür. Unutmayalým ki, çok partili sisteme geçtiðimiz yýllardan bu yana ekonominin olumsuzluklarý nedeni ile siyaset hiç zarar görmedi, ama siyasetin olumsuzluklarýndan ekonomi hep zarar gördü. Allah'a þükür ki ekonomi yýkýlmadý, hep ayakta kaldý, Türk ekonomisini zirvelere taþýdý. Ekonomiyi zirvelere taþýyan iþ dünyasý, düne göre daha fazla çalýþmak, daha fazla üretmek zorundadýr. Özellikle Kütahya iþ dünyasý kendisine yeni hedefler belirleyip, Kütahya'yý 4. kategori iller sýralamasýndan 2. kategori iller arasýna taþýmasý lazým. Bunun en kolay ve güvenilir yolu, üretim ve hizmet sektöründe yer almaktýr. Perakende ticaret ile bir yerlere varamayýz. Mikro iþletmelerin ve küçük iþletmelerin, perakende ticareti içindeki aðýrlýðý, yok denecek kadar azdýr, zira organize perakende kulvarý ile rekabet edebilmesi mümkün deðildir. Hangi küçük ölçekli perakende taciri ile konuþursanýz konuþun, halinden memnun olmadýðýný dinlersiniz. O halde, üretim ve hizmet sektörüne ilgi duymak, içinde bulunduðu olumsuz koþullardan çýkýþ yolunun baþlangýcý olabilir. Kulvar deðiþtirelim, üretim sektörüne geçelim, ama nasýl geçelim? Bu konudaki tecrübelerimi paylaþmak istiyorum. 3

6 Baþkandan Baþyazý Kural olarak; -Kendimize güvenmek, -Ýtibarýmýzýn en büyük gücümüz olacaðýný kabul etmek, -Doðru sektör seçmek, -Gücümüz oranýnda kapasite belirlemek, -Küçükten baþlayarak büyüme stratejisi belirlemek, -Doðru hesap yapmak (veya yaptýrmak), -Doðru insanlardan kadro kurmak, insana deðer vermek, -Aile þirketi ise, aile ve þirket anayasasý yazmak, -Kurumsallaþmanýn olmazsa olmaz mecburiyet olduðunu bilmek, -Liderlik eðitimleri almak, liderlik vasýflarýna sahip olmak, -AR-GE, kalite, verimlilik, inovasyon neden önemlidir, bunlarý bilmek. Kendisini bu kurallara yakýn hissedenlerin baþarý þansý çok yüksektir. Yabancý hissedenler olabilir, bu durumda yapýlacak tek þey, bu ve benzer kurallarý içlerine sindirmekten ve gereklerini yerine getirmekten ibarettir. Günümüzdeki Kütahya'nýn en önemli sorunu, yeterince zenginleþme saðlayamamasýdýr. Zenginleþmenin yolu ise ekonomi içinde olmaktýr. Ekonominin içinde olmak fýrsatý civarýndaki yetiþkin Kütahyalýnýn eþit þartlarda sahip olduðu fýrsatlardýr. Bütün mesele bu fýrsatlarý kullanmayý becerebilmektedir. Mahalle mahalle dolaþýp sýrtýnda halý, kilim satarak; elinde çanta ile kapý kapý dolaþarak, satýþ yaparak zirvelere ulaþmýþ kimseleri tanýyor veya hikâyelerini dinlemiþ olabilirsiniz. Küçücük bir terzihaneden yola çýkýp, global ölçeklerde konfeksiyon devlerinin arasýnda yer almýþ, küçücük bir dokuma tezgahýndan devasa tekstil firmalarýndan birisi Zenginleþmenin yolu ekonomi içinde olmaktýr. Zenginleþmiþ ülkelerin zenginlik kaynaðý vatandaþlarýdýr. Zenginleþmiþ toplumlarýn ülke itibarlarý da yükselir. Müreffeh yaþayan bir halk, itibarlý bir ülke olmamýzýn deðiþmez kurallarýndan bir tanesi güçlü ekonomiye sahip olmaktýr. olmuþ ve daha yüzlerce örneði olan firmalarý da biliyor olabilirsiniz. Kütahya neden yapamasýn? Bir baþka örnek kümesi olarak önceki kuþaktan devraldýðý iþleri geliþtirip devasa firmalar haline getiren iþ insanlarýndan örnekler ararsak, etrafýmýza baktýðýmýzda onlarcasýný görebiliriz. Görebiliriz ama aksini görmemiz de mümkün maalesef. Zenginleþmiþ ülkelerin zenginlik kaynaðý vatandaþlarýdýr. Zenginleþmiþ toplumlarýn ülke itibarlarý da yükselir. Zenginleþmiþ ülkelerde yaþayan insanlarýn müreffeh hayat sürdükleri biliniyor. Avrupa ülkelerine bakalým 1 milyon nüfuslu ülke de, 70 milyon nüfuslu ülke de, zenginlikleri sayesinde hem müreffeh, hem de itibarlý ülke olmanýn keyfini sürüyorlar. Müreffeh yaþayan bir halk, itibarlý bir ülke olmamýzýn deðiþmez kurallarýndan bir tanesi güçlü ekonomiye sahip olmaktýr. Güçlü ekonomiyi yaratacak olanlar, o ülkenin vatandaþlarýdýr. Yani bizleriz. Nafi Güral KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný 4

7 Köþe Yazýsý Meclis Baþkanýmýzdan KÜTAHYA DA SANAYÝ VE 2.OSB NÝN DURUMU Ýsmet Özotraç KUTSO Meclis Baþkaný Kütahya 2.OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Muhterem KUTSO Üyeleri ve Sevgili Hemþerilerim, Ülkemiz ve Kütahya mýzýn geliþmesi için sanayileþme kaçýnýlmazdýr. Maalesef þehrimiz sanayileþmeye çok geç baþlamýþ, ancak yeni teþviklerle beraber canlanmaya baþlamýþtýr. Hepimizin bildiði gibi þehrimizin yer altý ve yerüstü kaynaklarýnýn zenginliði sebebiyle 1950 den itibaren yoðun devlet yatýrýmlarý yapýlmýþ ve fabrikalar kurulmuþtur. Bu kurulan tesisler bütün ihtiyaçlarýný kendi imkânlarý ile yapmýþ olup, geri kalanlarýný da genel müdürlükleri Ankara da olduðu için ihtiyaçlarýný Kütahya dýþýndan temin etmiþlerdir. Dolayýsýyla þehrimiz ne yan sanayi, ne de ticaret olarak geliþememiþtir. Kurulan halka açýk þirketler de yeniliklere ayak uyduramayýnca istenilen geliþme olmamýþtýr. Maalesef içine kapalý bir ekonomi yýllarca sürmüþtür.1974 yýlýnda kurulmasý karar verilen Kütahya 1.Organize Sanayi, % 85 yatýrým doluluðuna ulaþmýþtýr. Burada 5084 sayýlý kanunun yatýrým teþviki etkili olmuþtur. Emeði geçen, yatýrým yapan kiþi ve kuruluþlara þükranlarýmýzý arz ederiz. Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesi, 2006 yýlýnda 6 ay gibi kýsa bir sürede kurulmuþtur. Baþta Milletvekilimiz Hasan Fehmi Kinay ve emeði geçen tüm kiþi ve kuruluþlara teþekkürlerimizi sunarýz yýlýnda kurulan Kütahya 2.OSB nin geliþimi ve teþkili hýzla devam etmekte olup, hali hazýrda 11 firmaya, toplam 14 sanayi parselinin tahsisi yapýlmýþtýr. Bu firmalardan 5 tanesi üretimde, 3 tanesi inþaat halinde ve 3 tanesi de planlama aþamasýndadýr. Üretimde olan fabrikalarda halen 242 kiþi istihdam edilmekte olup, tahsis edilen parsellerin tamamýnýn üretime geçmesi ile istihdam sayýsý kiþiyi bulacaktýr. OSB tahsislerinde sektörel daðýlýmda kâðýt, seramik, maden, mobilya ve makine yer almaktadýr. Þu an itibariyle %45 olan doluluk oranýmýzý 2015 yýlý sonu itibariyle %90 lara çýkarma hedefimizle istihdam sayýsýnýn olmasý öngörülmektedir. Yatýrýmcýdan gelen yoðun talepler karþýsýnda orta ölçekli yatýrýmlara yönelik 2013 yýlý içinde Müteþebbis Heyet Kararý ile toplam m² büyüklüðündeki 3 adet sanayi parseli ifraz edilerek en küçüðü m², en büyüðü m² lik 15 adet parsele bölünmüþtür. Askeri Hava Mânia planý sorunun çözülmesi ile birlikte söz konusu parseller tahsise açýlacaktýr. Arsa ve katký payý olarak m² fiyatý 10 $ dýr yýlý sonu itibariyle OSB kamulaþtýrmasýnýn %98 i tamamlanmýþtýr. OSB, bugüne kadar yaklaþýk dönüm arazinin kamulaþtýrýlmasý için tamamen kendi imkânlarýyla 5

8 Köþe Yazýsý Meclis Baþkanýmýzdan TL. harcamýþtýr. Kamulaþtýrmanýn tamamlanmasý ile birlikte 2015 yýlý sonuna kadar OSB altyapý iþleri dâhilinde, elektrik, doðalgaz, atýk su, temiz su, iç daðýtým hatlarý iþleri ile iç yollarýnýn tamamýnýn yapýlmasý hedeflenmektedir. Bununla birlikte OSB Atýk Su Arýtma Tesisinde 2014 yýlý içinde yapýma baþlanmasý planlanmaktadýr. OSB içinden Kütahya- Seyitömer demiryolu hattý geçmektedir. Bu hat paralelinde demiryolu lojistik merkezi ve yükleme rampalarý oluþturulmasý yönünde çalýþmalar devam etmektedir. Aðaçlandýrma çalýþmalarý kapsamýnda Kütahya Orman Bölge Müdürlüðü müzün katkýlarýyla bugüne kadar adet aðaç ve fidan dikimi tamamlanmýþ olup, 2014 yýlý içinde yaklaþýk adet fidan dikilmesi hedeflenmektedir. Çevre ve aðaçlandýrmaya son derece önem veren OSB miz aðaçlandýrma projesi dâhilinde toplam adet fidan dikecektir yýlýnda OSB nde, eðitime katký ve sanayicinin ihtiyacý olan iþ gücünün yetiþtirilmesi amacý ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý na Endüstri Meslek Lisesi ve Mesleki Eðitim Merkezi için m², ayrýca Vakýf Üniversitesi için m² parsellerin tahsisi bedelsiz yapýlmýþtýr. Bununla birlikte 2008 yýlýnda Tasarým Teknokent Yönetici A.Þ. ye OSB ana giriþinde bulunan m² parselin tahsisi yapýlmýþ ve bu kapsamda Teknoloji Geliþtirme Bölgesi yine sanayicinin rekabet gücünü artýracak ana unsurlardan Ar-Ge çalýþmalarýnýn yapýlmasý, tasarým merkezinin kurulmasý ve sanayi üniversite iþbirliði ile sanayinin güçlenmesinde önemli rol oynayacaktýr. Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi, m² alanda kurulu olup, 1/3 ü kamulaþtýrýlacak þahýs arazisidir. Ticaret ve Sanayi Odasý, Özel Ýdare, Belediye tarafýndan TL. sermaye ile kurulmuþtur. Maalesef kamulaþtýrma çalýþmalarý uzun sürmektedir. Çok güzel bir alt yapý projesine sahiptir. Daha önce ilimizde valilik yapmýþ olan Sayýn Þükrü Kocatepe nin görevi zamanýnda TL ye mal olacak yol yapýmlarý, devletin imkânlarý kullanýlarak TL ye yapýlmýþtýr. Ayrýca kamulaþtýrma için ihtiyaç duyulan TL. Ýl Özel Ýdare aracýlýðýyla alýnmýþtýr. Bu imkâný saðlayan Valimiz Þükrü Kocatepe ye ve Valimiz Kenan Çiftçi ye ve Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü yöneticilerine teþekkürü borç biliriz. Yönetime geldiðimiz tarihten itibaren Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyetlerimiz tarafýndan bize verilen bu vazifeyi layýkýyla yapmaya çalýþýyoruz. Sanayinin geliþebilmesi için eðitimin ve sosyal yapýnýn iyi olmasý gerekmektedir. KUTSO olarak eðitime ne kadar deðer verdiðimiz ve Sayýn Baþkanýmýz Nafi Güral ýn gayretleri malumunuzdur. Kurulan KUTSEV Vakfý (Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý) ile Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesi nde, TOBB Üniversitesi ne baðlý Teknoloji Fakültesi, ayrýca Özel Endüstri Meslek Lisesi kurulmasý çalýþmalarý devam etmektedir. Bittiðinde fevkalade güzel bir kampüs ve yurtlarý ile eðitim için cazibe merkezleri olacaktýr. 2.Organize nin bugüne kadar niye geliþmediði sorulmaktadýr. Kamulaþtýrmalar çok uzun süre almýþtýr. Ayrýca Porsuk Havzasý meselesi, Hava Mânia problemi ve 2008 krizi yatýrýmlarý geciktirmiþtir. Yatýrým olarak istenilen düzeyde olmamasýna raðmen, Porsuk Havzasý deþarjýndan dolayý, organizedeki arýtmayý acil yapmamýz gerekmektedir. Zafer Kalkýnma Ajansý ile ortak projemiz devam etmektedir. Ýnþallah 2015 sonunda arýtma ve alt yapý projeleri tamamlanacaktýr. Dolayýsýyla %100 doluluða ulaþýlacaktýr. Yatýrýmlar bitince 4000 kiþilik istihdam imkâný ile aðaçlar içinde sosyal tesisleri ile yaþanýlabilir bir organize haline gelecektir. Türkiye de iyi bir örnek teþkil eden Gebze Organize Sanayi vasfýnda bir kurum haline gelecektir. Organize Sanayi Bölgesi ndeki yeni tahsislerde, otomotiv yan sanayinin geliþebilmesi için gayret sarf edilmektedir. Son olarak, sanayi yatýrýmlarý sadece teþviklerle gelmemektedir. Þehrin sosyal donatýsýnýn geliþmesi istenmektedir. Kütahya, teþvikte 4. Bölge, organizedeki yatýrýmlarda 5.Bölge imkânlarýndan istifade etmektedir. Eskiþehir 1.Bölgede olmasýna raðmen, Kütahya ya yapýlan yatýrýmýn üç katý yatýrým gelmiþtir. Bu durum düþündürücüdür. Kütahya nýn sosyal yapýsýnýn geliþmesi için bütün kurum ve kuruluþlar üstüne düþen vazifeyi yerine getirmelidir. Ayrýca AB Uyum Yasalarýna göre, Avrupa Birliði ne yapýlacak ihracat için üretilecek ürünlerin, organize sanayi bölgelerinde üretilme þartý getirilecektir. Hz. Mevlana nýn oðlu Sultan Veled, Cennet, Kütahya nýn ya altýnda, ya üstündedir demiþtir. Bugün yer altý ve yerüstü zenginliklerimize, coðrafi konumumuza bakarsak teþhis yerindedir. Erzurumlu Mutasavvýf Ýbrahim Hakký Hazretlerine; Baba Himmet demiþler, o da oðlum gayret demiþtir. Haydi Kütahya, bu imkanlarla, bütün erklerin beraber gayretiyle çalýþmaya. Kütahya 2.OSB çalýþmalarýmýzda emeði geçen, baþta Müteþebbis Heyeti Baþkaný Kütahya Valimiz Þerif Yýlmaz Bey e, Müteþebbis Heyetimize, Yönetim Kurulumuza ve çalýþanlara þükranlarýmý arz ederim. Bu duygu ve düþüncelerle, okurlarýmýza ve tüm iþletme sahiplerine hayýrlý iþler diler, saygýlarýmý sunarým. 6

9 Kapak Konusu Termal KÜTAHYA, TERMAL TURÝZMÝN BAÞKENTÝ Kütahya, jeotermal kaynaklar açýsýndan ülkemizin en zengin illerindendir. Bu nedenle Kütahya ya Termal Turizmin baþkenti de denilebilir. Zira Türkiye de Bakanlar Kurulu Kararý ile ilan edilen 65 Termal Turizm Merkezi nden yedi tanesi Kütahya da bulunmaktadýr. Bu kaynaklar oldukça yüksek termal deðerlere sahiptir ve saðlýk turizmi açýsýndan son derece önemlidir. Kütahya daki termal sular romatizmadan felç hastalýklarýna, kadýn hastalýklarýndan sinirsel rahatsýzlýklara kadar bir dizi hastalýða derman olup, yerli ve yabancý turistlere þifa daðýtmaktadýr. Kaplýcalarýmýzýn tedavi edici nitelikleri efsanelerle olduðu gibi týbbi laboratuvar tetkikleri ile de kanýtlanmýþtýr. KÜTAHYA DAKÝ TERMAL TURÝZM MERKEZLERÝ Kütahya da yedi termal turizm merkezi bulunmaktadýr. - Kütahya Ilýca, - Gediz Ilýcasu, - Gediz Murat Daðý, - Emet Yeþil-Kaynarca, - Tavþanlý Göbel, - Simav Eynal-Çitgöl-Naþa, - Hisarcýk Esire dir. Ayrýca - Kütahya Yoncalý, - Emet Günlüce Dereli, - Emet Yeniceköy Kaplýcalarý bulunmaktadýr. Kaynak: Kütahya Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü nün Termal Turizmde Kütahya Yayýný.

10 Kapak Konusu Termal KÜTAHYA ILICA TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Kütahya Ilýca Kaplýcalarý, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 89/13900 Sayýlý kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU Kütahya nýn kuzeyinde yer alan Ilýca Harlek Termal Turizm Merkezi Kütahya-Eskiþehir karayolunun 23.km. sinden 4 km. içeride, çam ormaný içindedir. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ Sýcaklýðý C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Romatizma hastalýklarý, kronik bel aðrýsý, eklem hastalýklarý, yumuþak doku hastalýklarý, ortopedik hastalýklar, beyin ve sinir cerrahisi sonrasý, genel stres, spor yaralanmalarýnda tamamlayýcý tedavi unsuru olarak kullanýlmaktadýr. Sularýn kalsiyum ve florür iyonlarý ihtiva etmesi sebebi ile yaþlýlarda kontrollü içme kürleri þeklinde kullanýmý halinde kemik erimesinde yardýmcý tedavi unsuru olarak kullanýlmakta, ayrýca kadýn hastalýklarý, karaciðer yetersizlikleri, böbrek ve safra kesesi iltihaplarýna da iyi geldiði bilinmektedir. ULAÞIM Ilýca Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir: Kütahya 26 km. Eskiþehir 47 km. Ankara 287 km. Ýstanbul 337 km. Ýzmir 357 km. Antalya 387 km. Bursa 155 km. HAVAYOLU Eskiþehir Havaalaný na 50 km., Kütahya Altýntaþ ilçesinde bulunan Zafer Bölgesel Havalimaný na 73 km mesafede bulunmaktadýr. 8 DEMÝRYOLU: Yüksek Hýzlý Tren; Ankara-Eskiþehir 1,5 saat. Raybüs; Eskiþehir-Kütahya 1,5 saat.

11 Kapak Konusu Termal GEDÝZ ILICASU TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Gediz Ilýcasu Kaplýcalarý, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 87/11608 sayýlý kararý ile termal turizm merkezi olarak ilan edilmiþtir. Kaplýca, Ilýca Çayý nýn aktýðý vadinin güneydoðusundan doðan sýcak su kaynaklarýnýn çevresinde geliþmiþtir. KONUMU Kütahya nýn güneyinde Gediz e 13 km. uzaklýkta ve Simav yolu üzerindedir. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ 750 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ Sýcaklýðý C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Sülfat, bikarbonat, sodyum, magnezyum, metaborik asit içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Romatizma, deri hastalýklarý, sinir hastalýklarý, eklem ve kas hastalýklarý, böbrek, idrar yollarý, sindirim sistemi ve kadýn hastalýklarýna iyi geldiði bilinmektedir. ULAÞIM Gediz Ilýcasu Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir: Kütahya 107 km. Eskiþehir 185 km. Ankara 418 km. Ýstanbul 467 km. Ýzmir 235 km. Bursa 280 km. Antalya 357 km. GEDÝZ MURAT DAÐI TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Gediz Muratdaðý Kaplýcalarý, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 87/11608 sayýlý kararý ile termal turizm merkezi olarak ilan edilmiþtir. Kaplýcada yan yana inþa edilen iki hamamýn Germiyanoðullarý dönemine ait olduðu sanýlmaktadýr. Kocahamam ve Hacýdânâ adlarýyla anýlan hamamlarýn sýcak suyu, daðýn batýya dönük yamaçlarýndan çýkmaktadýr KONUMU Murat Daðý nýn sýk bir orman örtüsüyle kaplý 1450 nci metresinde yer alan kaplýca, Gediz e 30 km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ 1450 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ Kaplýca sularý C derecededir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bromür ve sülfat içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Baþta romatizma hastalýklarý olmak üzere; deri, kadýn hastalýklarý, sinir ve kas rahatsýzlýklarýna dair pek çok hastalýðý iyileþtirme gücüne sahip olan kaplýca sularý, Evliya Çelebi nin de övgüsünü kazanmýþtýr. ULAÞIM: Gediz Murat Daðý Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir: Kütahya 124 km. Eskiþehir 172 km. Ankara 435 km. Ýstanbul 454 km. Ýzmir 248 km. Bursa 367 km. Antalya 458 km. 9

12 Kapak Konusu Termal KÜTAHYA YONCALI KAPLICALARI KONUMU Kütahya nýn batýsýnda yer alan Yoncalý Kaplýcalarý þehir merkezine 16.km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ 950 metredir. SUYUN SICAKLIÐI: 42 C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER: Kalsiyum, magnezyum ve kükürt içermektedir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Kireçlenme ve eklem romatizmalarý, iltihabi eklem hastalýklarý, yumuþak doku romatizmalarý, nörolojik hastalýklar, travmatik ve spor rahatsýzlýklarýnýn tedavisine iyi gelmektedir. Dübecikler Yüzme Havuzu: %83 oranýnda radyoaktiviteye sahiptir. Karaciðer bozukluklarý ile böbrek hastalýklarý için iyileþtirici özelliðe sahiptir. Çelikler Suyu Hamamý: Radyoaktivite daha yüksektir. Yaþlanmaktan korkanlara moral ve dinçlik aþýlar. Halk arasýnda gençlik suyu olarak da bilinir. Batak (çamur banyosu): Türkiye nin en yüksek radyoaktivite miktarýna sahip hamamýdýr. Bilhassa romatizma hastalýklarýna iyi gelmektedir. ULAÞIM: Yoncalý Kaplýcalarýna karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir Kütahya 16 km. Eskiþehir 94 km. Ýstanbul 430 km. Bursa 130 km. Ýzmir 404 km. Ankara 381 km. Antalya 434 km. SÝMAV EYNAL TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Simav Eynal Kaplýcalarý Bakanlar Kurulu nun tarih ve 89/13900 sayýlý kararý ile termal turizm merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU Kütahya nýn güney batýsýnda Simav a 4 km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ 800 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ Sýcak su kaynaðý 163 C, kaplýca suyu C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Kalsiyum, sodyum, bikarbonat sülfat, metaborik-florürbromür içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Romatizma hastalýklarý, kronik bel aðrýsý, eklem hastalýklarý, yumuþak doku hastalýklarý, ortopedik, beyin ve sinir cerrahisi sonrasý, genel stres bozukluðu ve spor yaralanmalarýnda tamamlayýcý tedavi unsuru olarak kullanýlabilir niteliktedir. Ayrýca nevralji, cilt ve deri hastalýklarýna, böbrek taþlarýnýn dökülmesine, siyatik, kireçlenme, kadýn hastalýklarý ve sedef hastalýðýna iyi gelmektedir. 10 ULAÞIM Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir(nereden?) Kütahya 145 km. Eskiþehir 225 km. Ankara 450 km. Ýstanbul 428 km. Ýzmir 225 km. Bursa 185 km. Antalya 458 km.

13 Kapak Konusu Termal NAÞA TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Naþa Kaplýcalarý Bakanlar Kurulu nun tarih 2006/11354 Sayýlý Kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU : Simav ýn batýsýnda ilçe merkezine 6 km. Naþa beldesine 2 km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ: 800 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ : Suyun sýcaklýðý 90 C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Kalsiyum, sodyum, bikarbonat ve sülfat içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Kireçlenme, bel fýtýðý, siyatik lumbago, romatizma, egzama, böbrek kumlarý, mide ülseri, nefrit, guatr, cilt rahatsýzlýklarýna iyi geldiði bilinmektedir. ULAÞIM: Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir: Kütahya 152 km. Eskiþehir 232 km. Ankara 457 km. Ýstanbul 435 km. Ýzmir 232 km. Bursa 192 km. Antalya 465 km. EMET DERELÝ KAPLICALARI KONUMU: Emet-Tavþanlý yolu üzerinde, Emet ve Tavþanlý ilçelerine 20 km. Kütahya ya 70 km. uzaklýkta Günlüce Beldesi ndedir. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ: 980 metredir. SUYUN SICAKLIÐI: C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER: Kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Eklem romatizmasý, kemik erimesi, kas iltihaplarý ve aðrýlarý, sinirsel hastalýklar, spor yaralanmalarý, ruhsal hareket bozukluklarýna iyi geldiði bilinmektedir. ULAÞIM: Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir (nereden) Kütahya 70 km. Eskiþehir 148 km. Ýstanbul 430 km. Bursa 130 km. Ýzmir 404 km. Ankara 381 km. Antalya 434 km. EMET YENÝCE KAPLICALARI KONUMU: Kütahya ili, Emet ilçesine baðlý olan Yenice Beldesi Emet ilçe merkezinin Güneybatý yönünde 12 km. mesafededir. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ : 950 metredir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Özellikle kaþýntý, deri ve alerjik hastalýklara, sedef, kireçlenme, romatizma hastalýklarýna iyi gelmektedir. Ayrýca yaralarýn iyileþme ve hýzlý kapanmasýna faydalý olarak bilinmektedir. ULAÞIM: Emet ilçesinden 12 km. mesafede olup, Emet-Hisarcýk karayolunun 6. km. sinde yol ayrýlmaktadýr. Yolu asfalttýr. 11

14 Kapak Konusu Termal TAVÞANLI GÖBEL TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Tavþanlý Göbel Kaplýcalarý Bakanlar Kurulu nun tarih 2006/11354 Sayýlý Kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU: Kütahya nýn batýsýnda Tavþanlý nýn 6 km. güneybatýsýndadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ: 850 metredir. SUYUN SICAKLIÐI: C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER: Bikarbonat, kalsiyum, magnezyum içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Kas ve iskelet hastalýklarýnýn tedavisinde, ortopedik operasyonlar sonrasý uzun süre hareketsiz kalma durumlarýnda oluþan hastalýklarýn tedavisinde, romatizma ve cilt hastalýklarýnýn yaný sýra spor yaralanmalarý ve açýk yaralarýn kapanmasýna da þifalý gelen kaplýca suyu, bulunduðu bol oksijenli doða ortamý nedeniyle astým hastalarýnýn tercihi konumundadýr. ULAÞIM: Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir(nereden?) Kütahya 44 km. Eskiþehir 128 km. Ýstanbul 400 km. Bursa 173 km. Ýzmir 384 km. Ankara 361 km. Antalya 431 km. EMET YEÞÝL VE KAYNARCA TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Emet Yeþil ve Kaynarca Kaplýcalarý Bakanlar Kurulu nun tarih 93/4833 Sayýlý Kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU: Kütahya nýn batýsýnda Emet ilçe merkezindedir. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ: 979 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ: Suyun sýcaklýðý C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER: Sülfat, bikarbonat, kalsiyum ve magnezyum içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLAR: ALIKLAR: Her türlü romatizma hastalýklarýnýn kronik dönemlerinde özellikle mide, baðýrsak sistemi, karaciðer ve safra kesesi üzerinde kuvvetli etki saðladýðý, sindirimi kolaylaþtýrdýðý ve baðýrsak hareketlerini düzenlediði rapor edilmiþtir. ULAÞIM: Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir(nereden?) Kütahya 91 km. Eskiþehir 1690 km. Ankara 402 km. Ýstanbul 451 km. Ýzmir 425 km. Bursa 264 km. Antalya 455 km. 12

15 Kapak Konusu Termal ÇÝTGÖL TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Çitgöl Kaplýcalarý Bakanlar Kurulu nun tarih 2006/11354 Sayýlý Kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU: Simav a 5 km. Çitgöl Beldesine 1 km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ : 800 metredir. SUYUN ÖZELLÝKLERÝ : Suyun sýcaklýðý 162 C, kaplýca suyu C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Kalsiyum, sodyum, bikarbonat ve sülfat içerir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Cilt ve deri hastalýklarý, kireçlenme, mide ülseri, egzama, bel fýtýðý, ortopedik rahatsýzlýklar, böbrek taþlarýnýn dökülmesi, her türlü romatizma hastalýklarý, siyatik, ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar, kadýn hastalýklarý, nevralji, ameliyat sonrasý rehabilitasyon, kýrýk çýkýk gibi birçok hastalýða iyi gelmektedir. ULAÞIM: Çitgöl Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir: Kütahya 147 km. Eskiþehir 230 km. Ankara 455 km. Ýstanbul 433 km. Ýzmir 230 km. Bursa 190 km. Antalya 463 km. HÝSARCIK ESÝRE TERMAL TURÝZM MERKEZÝ Bakanlar Kurulu nun tarih 2006/11354 Sayýlý Kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiþtir. KONUMU: Kütahya nýn batýsýnda Hisarcýk a 10 km. uzaklýktadýr. DENÝZDEN YÜKSEKLÝÐÝ : 782 metredir. SUYUN SICAKLIÐI 51 C derecedir. ÝÇERDÝÐÝ MÝNERAL MADENLER Kalsiyum, magnezyum sülfat, bikarbonat içermektedir. ETKÝLÝ OLDUÐU HASTALIKLARALIKLAR Romatizma hastalýklarý, deri hastalýklarý, kas ve eklem aðrýlarý, çeþitli kadýn hastalýklarý, içme kürleriyle de; böbrek taþý, mide-baðýrsak sistemi, karaciðer safra kesesi hastalýklarýnda etkilidir. ULAÞIM: Termal Turizm Merkezi ne karayolu ulaþýmý ile uzaklýklar þöyledir(nereden?) Kütahya 102 km. Eskiþehir 180 km. Ýstanbul 462 km. Bursa 180 km. Ýzmir 436 km. Ankara 413 km. Antalya 466 km. 13

16 Köþe Yazýsý Tüketici Kanunu YENÝ TÜKETÝCÝ KANUNU MAYIS SONUNDA YÜRÜRLÜÐE GÝRÝYOR 6502 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun 28 Kasým 2013 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yeni Kanun 28 Mayýs 2014'de yürürlüðe girecek. YENÝ KANUN NELER GETÝRÝYOR 6502 sayýlý Yeni Tüketici Kanunu ile; "Tüketicilerin hak arama yollarý kolaylaþtýrýlmýþ, tüketicinin bilgilendirilmesi konusu ön plana çýkarýlmýþ, bürokrasi azaltýlmýþ, hakkaniyete uygun bir ceza sistemi oluþturulmuþtur. Yeni kanun ile, mevcut düzenlemelerin birçoðunda deðiþiklik yapýlmakla birlikte, 4077 sayýlý Kanunda yer almayan yeni düzenlemelere de yer verilmiþtir. Tüm tüketici sözleþmeleri 12 puntodan küçük olmayacak ve okunabilir düzeyde olacak. Sözleþme þartlarý tüketici aleyhine deðiþtirilmeyecek. Tüketiciden, yapýlan sözleþmenin dýþýnda, haksýz olarak herhangi bir hizmet kalemi adý altýnda ek bir bedel talep edilemeyeceði bu Kanunla ilk defa düzenlenmektedir. Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa iliþkin bilgilerin, sözleþmenin eki olarak tüketiciye ayrýca verilmesi zorunluluðu getirilmiþtir. Bu uygulama da tamamen yeni ve önemlidir. Bankacýlýk iþlemlerinde faiz dýþýnda hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alýnacaðý hususu, Bakanlýðýmýzýn görüþü alýnarak BDDK tarafýndan belirlenecektir. Yapýlacak düzenlemeyle Bankalarýn tüketiciden haksýz olarak aldýðý ücret ve komisyonlarýn önüne geçilecektir. KART AÝDATINA ÇÖZÜM Yasanýn yürürlüðe girmesiyle, kart çýkaran kuruluþlarýn tüketicilere yýllýk üyelik aidatý ve benzeri isim altýnda ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartý sunmak zorunda olacaklar. Dolayýsýyla, kredi kartý aidatýna iliþkin yaþanan tartýþmalarýn da sona ermesini bekliyoruz. Bu sorunun çözülmesi halinde Tüketici Sorunlarý Hakem Heyetleri de önemli bir iþ yükünden kurtulmuþ olacaklar. CAYMA SÜRELERÝ UZATILIYOR Yeni Kanun ile cayma hakký sürelerinin yeniden düzenlendiðini görüyoruz. "Ýþyeri dýþýnda, yani kapýdan yapýlan satýþlarda ve mesafeli satýþlarda 7 gün, devre tatil sözleþmelerinde ise 10 gün olan cayma süreleri 14 güne çýkarýlmýþtýr. KREDÝLERE CAYMA HAKKI Daha önce uygulamada olmayan bazý alanlarda cayma süreleri ilk defa uygulamaya konulmuþtur. Bu cayma süreleri; ön ödemeli konut satýþlarý, tüketici kredisi sözleþmeleri ve finansal hizmetlere iliþkin mesafeli sözleþmelerdeki 14 günlük cayma süresi ile taksitle satýþ sözleþmelerinde, Borçlar Kanunu'na paralel olarak 7 günlük cayma hakkýdýr. Ayrýca; kredi sözleþmesi imzalanmadan önce, tüketicinin sözleþme þartlarý hakkýnda bilgilendirilmesi de zorunlu kýlýnmýþtýr. Ayýplý mal ve hizmette tüketiciye saðlanan haklarýn geniþletildiðini görüyoruz. "Mevcut Kanun'da olduðu gibi, ayýplý mallarda satýcýnýn sorumluluðu taþýnýr mallarda, malýn tesliminden itibaren 2 yýl, taþýnmaz mallarda ise 5 yýl olarak belirlenmiþtir. Yeni ve önemli bir uygulama; zaman aþýmý süresi içerisinde kalmak kaydýyla, ilk 6 ay içinde ortaya çýkan ayýplarda malýn ayýplý olmadýðýný satýcý ispat edecektir. Ayýp, aðýr kusur veya hile ile gizlenmiþse, zaman aþýmý süresinden yararlanýlamaz. Sözleþmeden dönmek, ayýp oranýnda satýþ bedelinden indirim istemek, ücretsiz onarým, satýlanýn ayýpsýz misli ile deðiþtirilmesini istemek, tüketicilerimizin kullanacaðý seçimlik haklarýdýr." 14

17 Köþe Yazýsý Tüketici Kanunu KREDÝ HESAPLARINDAN HESAP ÝÞLETÝM ÜCRETÝ ALINAMAYACAK Tüketicinin açýk talebi olmaksýzýn, krediyle ilgili sigorta yaptýrýlmasý yasaklanmýþtýr. Tüketicinin sigorta yaptýrmak istemesi halinde ise istediði sigorta þirketi ile imzaladýðý poliçe, kredi veren tarafýndan kabul edilmek zorunda olacaktýr. Bankalarýn, kredinin ödenmesi için açýlan hesaplardan, sadece kredi ile ilgili iþlemler yapýlmasý durumunda tüketicilerden ücret ya da masraf talep etmesi yasaklanmýþtýr. Bu hesabýn, tüketicinin aksine yazýlý talebi olmamasý halinde kredinin ödenmesi ile kapanmasý zorunlu tutulmuþtur. Tüketicinin açýk talimatý olmadan Bankalar, kredi sözleþmesi ile iliþkili bir kredili mevduat sözleþmesi yapamayacaktýr. Konut kredisi çeken tüketicilerimizin, bu kredilerini erken ödemeleri durumunda mevcut düzenlemelere göre, ödemek zorunda olduklarý yüzde 2'lik erken ödeme tazminatýnýn, kalan vadesi 36 ayý aþmayan kredilerde erken ödenen tutarýn yüzde 1'ini geçemeyeceði hüküm altýna alýnmýþtýr. Ýnternet, telefon, katalog gibi yollarla mesafeli olarak kurulan sözleþmelere iliþkin yeni düzenlemeler yapýldýðýný görüyoruz. Mesafeli sipariþ edilen ürünler en geç 30 gün içinde tüketiciye teslim edilmesi gerekiyor. Bu tür satýþlarda 7 günlük cayma hakký süresi 14 güne çýkarýlýyor. Satýcý ve saðlayýcý, tüketiciyi cayma hakký konusunda bilgilendirmezse tüketiciler 14 günlük süreyle baðlý olmayacaklardýr. Devre tatil kavramý anlaþýlýr hale getirilerek, devre mülkler ve alternatif tatil üyelikleri kapsama dahil edilmiþtir. Böylelikle devre mülkler de kanun kapsamýna alýnmýþtýr. PÝRAMÝT SATIÞ SÝSTEMLERÝ YASAKLANIYOR Ayrýca, Yeni Kanunun 80 inci maddesiyle; 'Piramit Satýþ Sistemleri' yasaklanmýþtýr. Piramit Satýþlar, hukukumuzda ilk defa düzenlenmektedir. Bu konuda ulusal mevzuatta boþluk olduðu için tüketiciler büyük maðduriyetler yaþamaktaydý. Piramit satýþ sisteminin kurulmasý, yayýlmasý veya tavsiye edilmesi yasaklandý. Bakanlýk, Piramit Satýþ Sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulmasý dâhil olmak üzere, ilgili kamu kurum veya kuruluþlarýyla iþ birliði içinde gerekli önlemleri almaya yetkili olmuþtur." Türkiye'de indirimli satýþlarla ilgili kapsamlý bir yasal düzenleme bulunmamasý çeþitli suistimallere neden olmaktaydý. Yeni düzenlemeyle, indirimli satýþa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satýþ fiyatý ile indirimden önceki fiyatý ve indirim oranýnýn ürün etiketlerinde gösterilmesi zorunluluðu getirilmiþtir. Kanunun 68 inci maddesinde; Deðeri iki bin Türk Lirasýnýn altýnda bulunan uyuþmazlýklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasýnýn altýnda bulunan uyuþmazlýklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükþehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirasý ile üç bin Türk Lirasý arasýndaki uyuþmazlýklarda il tüketici hakem heyetlerine baþvuru zorunludur. Bu deðerlerin üzerindeki uyuþmazlýklar için tüketici hakem heyetlerine baþvuru yapýlamaz. hükmü yer almaktadýr. Öte yandan 6502 sayýlý Kanunla ilgili ikincil mevzuatlar henüz yayýmlanmadý. Ýkincil mevzuatlarýn yayýmlanmasýna yönelik olarak; Bakanlýðýmýz internet sitesinde; 6502 Sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun Kapsamýnda Hazýrlanan Yönetmelik Taslaklarý yayýmlanmýþ ve taslaklar hakkýnda görüþ bildirilmesinde kullanýlacak form için link oluþturulmak suretiyle bu taslaklar halkýmýzýn görüþ ve önerilerine açýlmýþtýr. Kütahya Valiliði 15

18 Konuk Mete Tetik BÝR KÜTAHYA SEVDALISI 35 yýllýk iþ hayatýna, birçok baþarýyý, sosyal sorumluluk projesini, önemli yatýrýmlarý sýðdýran sanayici ve iþadamý Kütahyalý Mete Tetik i konuk ettik. Yoncalý ya yaptýðý Gülümser Hatun Termal Tesisleri yatýrýmýyla, Kütahya sevdalýsý olduðunu bir defa daha gösteren Mete Tetik, baþarýnýn sýrlarýný ve yeni termal yatýrýmý konusundaki bilgilerini okuyucularýmýzla paylaþtý. Hazýrlayan: Melike KÖSE Kendinizi kýsaca tanýtýr mýsýnýz? Babamýn memuriyeti dolayýsý ile 1953 yýlýnda Elazýð da doðdum. Türkiye nin birçok yerini gezdikten sonra, ilk orta ve lise eðitimimi memleketim Kütahya da tamamladým. Dünyaya 100 kere gelsem yine Kütahya Lisesi nde ayný arkadaþlarým ile okumak isterim. Ýstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü nden Kimya Mühendisi olarak mezun oldum.1979 yýlýnda kendi çabalarým ile kurduðum Özgümüþ Tekstil boya-apre firmasýnýn 35 yýldýr yönetim kurulu baþkanlýðý görevini sürdürmekteyim. Ýþletmeniz hakkýnda bilgi verir misiniz? 35 yýldýr faaliyet gösteren þirketimizin baþarýsýnda yatan en önemli unsurlardan biri ailemin tekstil ile ilgisinin 66 yýllýk bir geçmiþine dayanmasý yatar. Özgümüþ Tekstil, Bursa nýn ev tekstil ve terbiyede en önde gelen firmalarýndan birisi. Spesifik ve özel mallarý yapmaktayýz. Þirketimizde 10 mühendis, 250 çalýþanýmýz ile faaliyet göstermekteyiz. Buradan da anlaþýlacaðý gibi AR-GE ve fikir aðýrlýðý ile çalýþan bir yapýya sahibiz. Boyahanemizin terbiye ettiði, boyadýðý iplik ve kumaþlarýn, dünyanýn 80 ülkesine ihracatý yapýlmaktadýr. Bu müþterilerimizin direk ihracatý ile gerçekleþtirdiði, dolayýsýyla Avrupa, Amerika ve Orta Doðu gibi ülkelerde, firmamýz tekstil terbiyede öncü firma olarak tanýnýr. Özgümüþ Tekstil in, sektörde ilkleri ve öne çýkan baþarýlarý nelerdir? Avrupa nýn en önemli döþemelik kumaþ satan hit firmalarýn boyalarý þirketimiz tarafýndan yapýlmaktadýr. Kendi ürettiðimiz ve geliþtirdiðimiz boya makineleri ve kimyasallar ile dünyada ilk defa bizim bulduðumuz boya metotlarý var. Firmamýz 10 yýlý aþkýn bir süredir Bursa nýn ilk 100 vergi rekortmenlerinin arasýnda yer almaktadýr. Bu yýl da vergi sýralamasýnda

19 Konuk Mete Tetik sýrada, þahsi vergilerde eþim ve ben 36. ve 38. sýralarda yer aldýk. Yýllýk ton iplik ton kumaþ boyama kapasitesi ile Bursa nýn fason olarak faaliyet gösteren en iyi boyahanesiyiz. Ýþletmenizi baþarýya ulaþtýran unsurlar nelerdir? Bizi baþarýya ulaþtýran en önemli faktör kendi makine ve metotlarýmýzdýr. Kendi know how içeriðimizi geliþtirmeseydik klasik üretim yapan firma olsaydýk, buralara gelmemiz mümkün deðildi. 400 metrekarede 18 kiþi çalýþan ile faaliyete baþlayan firmamýz, bugün metrekare alana ve 250 çalýþana, diðer firmamýz Teknokim de ise 30 çalýþan sayýmýz ile toplamda 280 kiþilik bir istihdama sahibiz. Sektördeki firmalar kg. miktarlardaki küçük partilerde boyama yapamadýðý viskon þönil kumaþý ve kadifeyi boyayan ilk firma biz olduk. Firmamýz kültürel konularda da özellikle Türk tarihi ile ilgili birçok iþe imza atmýþtýr. Projelerimizden bazýlarýnýn alanýnda önemli baþarýlara ulaþmasýndan gurur duyuyoruz. Baþarýya ulaþmak için genç giriþimcilere tavsiyeleriniz nelerdir? Gençlere tavsiyemiz, iþinizi ve eþinizi iyi seçin, çünkü ikisini de deðiþtirmek en zor olan þeydir. Kötü seçim sizi baþarýsýzlýða götürür. Ýþinizi çok sevin. Çünkü büyük baþarýlar sevmeden, inanmadan baþarýlamaz. Büyük baþarýlarýn, küçük adýmlar ile baþladýðýný hepimiz biliyoruz. Muhakkak iþimizle ilgili kendimizi ileri götürmek gibi ideallerimiz olmalý. 35 yýllýk sanayi tecrübemden edindiðim en önemli nokta, sadece para kazanma odaklý çalýþýrsanýz, baþarýlý olamayacaðýnýzdýr. Bunun örneklerini, birçok defa yaþayarak öðrendik. Kütahya Yoncalý ya büyük bir termal yatýrým projesi olan Gülümser Hatun Tesisleri ni kazandýrdýnýz Türkiye nin en güzel ve en büyük alanlarýna sahip Kütahya Yoncalý da, özgün Kütahya mimarisine uygun devre mülk yatýrým projemizi üç arkadaþýmýz ile beraber yürütüyoruz. Yaklaþýk 100 milyon dolar yatýrým ile gerçekleþen projemizde hedefimiz kiþiyi Kütahya ya getirmek. Kütahya nýn turizmine canlýlýk getirecek, güzel ve özel bir sosyal yaþam alaný inþa etmektir. Yoncalý ya ilk geldiðimizdeki bilinirlik oraný ile bugün arasýnda tam %50 oranýnda bir artýþ saðlandý. Termal otel doluluk oraný da ayný paralel seviyede % 50 oranýnda arttý. Gülümser Hatun tesislerimizde Kütahyalý hemþerilerimiz, 9000 ile TL. gibi fiyatlarla ömür boyu, hatta torunlarýna da býrakacaklarý bir yere sahip olacaklar. Tesisimizde ilk etapta 100 kiþiye yakýn istihdam saðlayacaðýz metrekare SPA alanýmýzýn ve otelimizin, Türkiye de kýsa zamanda büyük bir üne kavuþacaðýný inþallah birlikte göreceðiz. Bölgeye, yaklaþýk metrekare bahçe alaný ve 364 dairemiz ile büyük bir yatýrým yapmýþ durumdayýz. Yoncalý Gülümser Hatun Termal Tesisleri ile ilgili hedefleriniz? Türkiye nin en baþarýlý mimarlarýyla canlandýrdýðýmýz bu projemizde, Kütahyalý hemþerilerimizi mutluluðumuza ortak olmaya davet ediyoruz. Bu yatýrýmýmýzda devre mülk alan hemþerilerimiz, yaptýklarý yatýrýmýn doðru ve kazanç saðlayan bir yatýrým olduðunu 1-2 yýl sonra göreceklerdir. Bu yatýrým ile baþladýðýmýz çalýþmalar sayesinde, Kütahya, termal turizm konusunda bir lokomotif olacak. Bizler ise büyük ve önemli bir turizm yatýrýmýnda ilk olmanýn ve bu yatýrýmý Kütahya ya kazandýrmanýn gururunu taþýyacaðýz. 17

20 Köþe Yazýsý Jandarma KURULUÞUNUN 175 YILINDA TÜRK JANDARMASI Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasý, sorumluluk alanýnda, emniyet ve âsâyiþ ile kamu düzeninin korunmasýný saðlayan, diðer kânun ve nizamlarýn verdiði görevleri yerine getiren silâhlý, askerî bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir yýlýnda kurulan Jandarma teþkilâtý birçok evrelerden geçerek günümüze kadar varlýðýný sürdürmüþtür. Yeniçeriliðin kaldýrýlmasýnýn ardýndan yeni ve kalýcý bir kolluk kuvveti arayýþlarýnýn sonunda þekillenen Jandarma teþkilâtý, Cumhuriyetin ilân edilmesiyle birlikte, sadece emniyet ve âsâyiþ görevlerini yerine getirmekle kalmamýþ, ülkenin en ücra köþelerinde devletin vatandaþa açýlan kapýsý olmuþ, halk nezdinde Jandarma ile Devlet kavramlarý özdeþ hâle gelmiþtir. Seçkin komando unsurlarý ile üstün baþarýlar elde eden Jandarma birlikleri, Kýbrýs Barýþ Harekâtýnda, adaya barýþ ve huzurun getirilmesine büyük katkýlar saðlamýþtýr. Jandarma günümüzde kanunlarla belirlenen adli, mülkî, askerî ve diðer görevler baþlýðý altýnda kendisine tevdi edilen görevleri baþarýyla yerine getirmenin gayreti içerisindedir. Jandarma Genel Komutanlýðý, askerî kânun ve nizamlarýn kendisine verdiði görevlerle, eðitim ve öðretim yönünden Genelkurmay Baþkanlýðýna; emniyet ve âsâyiþ hizmetleriyle diðer görev ve hizmetlerin ifasý yönünden Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlýdýr. Görev alanýnýn geniþliðine paralel olarak teþkilâtlanan Jandarma Genel Komutanlýðý, karargâh ve baðlý birlikler, klâsik emniyet ve âsâyiþ harekâtý icra eden birlikler, teröristle mücadele harekâtý icra eden birlikler, okullar ve eðitim birlikleri, lojistik destek birlikleri, havacýlýk birlikleri ve görevin özelliðine göre kurulan diðer birimlerden oluþmaktadýr. Ülkemizde, bütün illerde bulunduðu ilin adýyla anýlan Ýl Jandarma Komutanlýðý, ilçelerde ise o ilçenin adýyla anýlan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý mevcuttur. Ýlçe Jandarma Komutanlýklarý, emniyet ve âsâyiþ hizmetlerini 24 saat esasýna göre görev yapan Jandarma karakollarý vasýtasýyla yürütmektedir. Jandarma teþkilâtýnýn sembolü konumundaki Jandarma karakollarýnda görev yapan personel, üstün görev anlayýþý, fedakârlýðý ve cesareti ile her türlü mahrumiyete, zorluða ve imkânsýzlýða raðmen þevk ve heyecanla görev yapmakta ve ülkemizde huzur ve güvenliðin teminatýný oluþturmaktadýr. 18 Ayrýca, hizmette vatandaþa daha yakýn olmak maksadýyla, özellikle turizmin yoðun olduðu bölgelerde, kritik yol kavþaklarýnda, otoban giriþ ve çýkýþlarýnda görev yapacak þekilde Jandarma Asâyiþ Noktalarý tesis edilmiþtir. Bunlarýn dýþýnda Jandarma Genel Komutanlýðý bünyesinde, ihtiyaç duyulan ihtisas konularýna göre özel birlikler de teþkil edilmiþtir. Ýç sulardaki emniyet ve âsâyiþ hizmetleri Jandarma Âsâyiþ Bot Komutanlýklarý tarafýndan saðlanmaktadýr. Jandarma Genel Komutanlýðýnýn sorumluluk alanýnda, trafiðin denetlenmesi, düzenlenmesi ve trafik suçlarýna el konulmasý görevleri Jandarma Trafik Timleri tarafýndan yerine getirilmektedir. Önleyici kolluk hizmetlerini yerine getirmek, meydana gelen olaylara daha kýsa sürede müdahale etmek maksadýyla bazý ilçe Jandarma Komutanlýklarý bünyesinde Jandarma Motosikletli Âsâyiþ Timleri görev yapmaktadýr. Atlý Jandarma Birlikleri, toplumsal olaylara müdahale etmede, turizm bölgeleri ile mesire yerlerinde devriye hizmetlerini gerçekleþtirmede, av sahalarý ve ormanlýk alanlarda çevre kontrolünü saðlamada görev almaktadýrlar. Jandarma Köpek Timleri, emniyet ve âsâyiþ görevleri ile devriye hizmetlerinde erken ikaz saðlamada, sabotajlar ile þüpheli ve tehlikeli durumlara karþý güvenliðin saðlanmasýnda, narkotik ve psikotrop madde ile mayýn ve patlayýcý maddelerin aranmasýnda, doðal afetlerde kazazedelerin yerlerinin tespit edilmesinde, kayýp þahýslarýn bulunmasýnda, kundaklama olaylarýnýn aydýnlatýlmasýnda ve kara parayla mücadelede etkin olarak kullanýl-maktadýrlar. Görevin gerektirdiði her türlü donanýma sahip olan Su Altý Arama ve Kurtarma Timleri, sel ve su baskýnlarý gibi doðal afetler ile suç delillerini arama ve bulma, sularda kaybolan ve yardým isteyenlere yönelik arama ve kurtarma görevlerini yerine getirmektedirler. Jandarma Genel Komutanlýðý çevre ve doðal hayatýn korunmasý ve çevre kirliliðinin önlenmesine de büyük önem vermektedir. Bu maksatla ihtiyaç duyulan Ýl Jandarma Komutanlýklarý bünyesinde, Çevre Koruma Timleri faaliyet göstermektedirler. Jandarmanýn cezaevleri ile ilgili görevleri, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinin dýþ emniyet ve koruma tedbirlerini almak, tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini yapmak ve ceza

KÜTAHYA ILICA Kütahya Ilýca Kaplýcalarý, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 89/13900 Sayýlý kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak Kütahya nýn k

KÜTAHYA ILICA Kütahya Ilýca Kaplýcalarý, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 89/13900 Sayýlý kararý ile Termal Turizm Merkezi olarak Kütahya nýn k KÜTAHYA, TERMAL TURÝZMÝN BAÞKENTÝ Kütahya, jeotermal kaynaklar açýsýndan ülkemizin en zengin illerindendir. Bu nedenle Kütahya ya Termal Turizmin baþkenti de denilebilir. Zira Türkiye de Bakanlar Kurulu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2015 Bacasýz sanayi olarak adlandýrdýðýmýz turizm sektörü ülke ekonomisinin geliþmesine katký saðladýðý gibi ülkelerin birbirlerine yakýnlaþmasýna ve kültür köprülerinin oluþmasýna neden olmaktadýr. Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

fethetmiþ, 1097 yýlýnda kýsa süren bir iþgal döneminden sonra 1233 yýlýndan itibaren Kütahya tamamen Türk hakimiyetine girmiþtir. KÜTAHYA NIN KISA TARÝHÇESÝ Kütahya, Geç Miyosen dönemden itibaren Neolitik,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KÜTAHYA NIN EKONOMİK ANALİZİ AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ HASAN FEHMİ KİNAY

KÜTAHYA NIN EKONOMİK ANALİZİ AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ HASAN FEHMİ KİNAY KÜTAHYA NIN EKONOMİK ANALİZİ AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ HASAN FEHMİ KİNAY Günü Kurtarmak Değil, Geleceği Okumak Önemlidir Türkiye Ekonomisinde yapısal değişiklikler 1983 ten sonra ANAP ın iktidara gelişiyle

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı