Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu

2 Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün Mesajý Beþ Yýllýk Finansal Deðerlendirme Temel Rasyolar 2012 Yýlý Faaliyetleri Olaðan Genel Kurul Toplantý Gündemi Finansal Tablolar ve Dipnotlar Baðýmsýz Denetim Raporu Denetim Kurulu Raporu SPK Sorumluluk Beyanlarý Kurumsal Yönetim Ýlkeleri Uyum Raporu

3 Önemli Kilometre Taþlarý 4 Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi Önemli Kilometre Taþlarý Boyner Marmara Park Bakýrköy deki Ýlk Çarþý Maðazasý Açýldý Ýlk Özel Marka Altimod Çarþý Kredi Kartý Ýlk Department Stores Maðazasý Maslak Maðazasýnýn Açýlýþý Karat Maðazacýlýk A.Þ. Kuruluþu Ýle Birlikte Ayrý Bir Tüzel Kiþilik Ýlk AVM Maðazasý Capitol ün Açýlýþý Karat Maðazacýlýk A.Þ. den Çarþý Büyük Maðazacýlýk A.Þ. ne Dönüþüm ve %15 lik Ýlk Halka Arz Ýlk Outlet Maðazasý Açýlýþý % 15 lik Ýkinci Halka Arz, 4 Yeni Maðazayla Büyüme ve Geniþleme 2004 Çarþý dan Boyner e Deðiþim Programý %9,9 luk 3. Halka Arz % 30,5 lik Fennella S.a.r.l (CVCI) Ortaklýðý ve Ýlk Konsept Maðazanýn Açýlýþý (Boyner Beaute) Yýllýk 500 Milyon TL Net Satýþ Çarþý Yeniden Perakende Piyasasýnda YKM A.Þ ve YKM Pazarlama A.Þ. nin Çoðunluk Hisselerinin Satýn Alýnmasý.

4 Boyner Maðazalarý nýn illere göre daðýlýmý YKM Maðazalarý nýn illere göre daðýlýmý Boyner YKM Kuruluþ Maðaza Adedi (2012 Yýl Sonu) Toplam Satýþ Alaný (2012 Sonu) m m2 Satýþ Hacmi (2012 Sonu)* Yýllýk Ziyaretçi Sayýsý (2012 Sonu) Çalýþan Sayýsý Boyner Maðazalarý YKM Maðazalarý (*) YKM'nin satýþý 2012 yýllýk satýþ hacmi olup satýn alým tarihinden itibaren Boyner finansallarýna etkisi ise TL olarak gerçekleþmiþtir. Boyner ve YKM Maðazalarý nýn illere göre daðýlýmý 2012 sonu itibariye Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. maðaza sayýsý145 e, Toplam satýþ alaný metrekareye, satýþ hacmi yaklaþýk 1,3 milyar TL ye, Ziyaretçi sayýsý 92,7 milyon kiþiye, çalýþan sayýsý ise kiþiye ulaþmýþtýr. Boyner ve YKM Maðazalarý Boyner Maðazalarý YKM Maðazalarý

5 Yýlý Faliyet Raporu 2012 Yýlý Faliyet Raporu 9 Türkiye Perakende Giyim Sektörü Perakende Sektörü Perakende sektörü Türkiye nin iþ gücünün %20 sini kapsayan ve GSYÝH ya %12 den fazla katký saðlayan Türkiye nin en büyük 4 üncü sektörüdür. Euromonitor verilerine göre perakende sektörünün büyüklüðü 2011 yýlýnda 226 milyar TL olarak öngörülmüþtür ve bu pazarýn %55 ini gýda, %45 ini ise gýda dýþý ürünler oluþturmaktadýr. Milyar TL Gýda -Dýþý Perakende Pazarý Giyim segmenti toplam gýda dýþý perakende pazarý içerisinde yaklaþýk %28 oraný ile en büyük segmenti oluþturmaktadýr. Giyim pazarýný, %24 pazar payý ile elektronik ve ev aletleri pazarý takip etmektedir. Gýda-dýþý Perakende Pazarýnýn Ürün Bazýnda Kýrýlýmý Gýda Gýda dýþý Kaynak: Euromonitor Tatil ve Kiþisel Ürünler %17 Karýþýk %3 100 Kiþiye Düþen Brüt Kiralanabilir Alan Hollanda Ýsveç Ýngiltere Ýspanya Fransa Ýtalya Polonya Ortalama Almanya Türkiye Rusya Yunanistan Ukrayna Kaynak: Jones Lang La Salle 2010 Organize Pazara Doðru Ýlerleme Türkiye de giyim ve moda sektöründeki perakendeciler genellikle geleneksel yapýya sahip oyuncularýn hakim olduðu bölünmüþ bir pazarda faaliyet göstermektedirler. Sektörün bölünmüþ ve organize olmayan yapýsý organize perakendeciler için yüksek büyüme potansiyeli sunmaktadýr. Kentlerdeki perakende maðazalarýnýn artmasý ve hýzlý kentleþme ile modern perakendecilik, nüfus artýþýndan daha hýzlý bir þekilde büyümesini sürdürmektedir. Artan Gelirler ve Tüketim Türkiye deki yaþ arasýnda þehirlerde yaþayan kalabalýk genç nüfus, ülkedeki ekonomik büyüme ve harcanabilir gelirlerin artmasý, yüksek tüketim potansiyelini desteklemektedir. Tüketimin artmasýndan en fazla yararlanacak sektör ise tüm harcamalar arasýnda %35 lik paya sahip olan perakende sektörüdür. Artan Kredi Kartý Kullanýmý Türkiye deki bankacýlýk sektörünün güçlü ve iyi düzenlenmiþ yapýsý sayesinde, kredi kartý kullanýcýlarý sayýsý 2002 yýlýnda 16 milyon iken yýlda ortalama %14,4 oranýnda büyüme kaydederek 2010 yýlýnda 47 milyona ulaþmýþtýr. Bankalararasý Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartý iþlem hacmi 2003 yýlýndan itibaren yýlda ortalama %26 oranýnda büyüyerek 2010 yýlýnda 167 milyar ABD Dolarý seviyesine ulaþmýþtýr. McKinsey nin raporuna göre, toplam tüketici harcalamalarýnda kredi kartý ile yapýlan harcamalarýn payý Amerika da %19,7 iken Türkiye de %21,8 dir. Fransa da ise bu oran sadece %3,8 dir Ev ve Bahçe Ürünleri %17 Saðlýk ve Güzellik Ürünleri Artan Alýþveriþ Merkez Sayýsý Giyim ve Ayakkabý %28 Elektronik ve Ev Aletleri %24 %11 Kaynak: Euromonitor Sektörün organize perakendeye kaymasý ile Türkiye deki alýþveriþ merkezlerinin sayýsý hýzla artmaktadýr yýlýnda 92 adet olan alýþveriþ merkezi sayýsý 2011 yýlýnda 279 adete ulaþmýþtýr. Perakende Pazarý mn TL ,4 26,5 27,5 27,7 28,3 28, , T 2012T 2013T 2014T 2015T Giyim Perakendeciliði Kiþi Baþýna GSYÝH ABD Dolarý Kaynak: Euromonitor Türkiye, kiþi baþýna brüt kiralanabilir alan konusunda Avrupa pazarýnýn hala çok gerisinde olmasýna raðmen güçlü bir büyüme potansiyeli göstermektedir.

6 Yonetim Kurulu 11 Cem Boyner Yönetim Kurulu Baþkaný Deðerli Ortaklarýmýz, 2012 yýlý Boyner Büyük Maðazacýlýk için çok önemli adýmlarýn atýldýðý bir yýl oldu. Türkiye'nin ilk çok katlý maðazalar zinciri olan, sektöre önemli katkýlar yapan, Yeni Karamürsel in hisselerinin % 63 ünün satýn alýnmasý, sadece Boyner Büyük Maðazacýlýk ve YKM için deðil, tüm Türkiye gýda dýþý perakende sektörü için tarihi bir adýmdýr. Bu güveni veren ve deðeri yaratan müþterilerimize, çalýþanlarýmýza, iþ ortaklarýmýza ve hissedarlarýmýza teþekkür ederim. Ülkemizde kentlileþmenin ve satýnalma ihtiyaçlarýnýn arttýðý bu dönemde, tüketicilerimizin artan harcanabilir gelirlerini bilinçli bir þekilde tüketme isteðini karþýlayabilmek için Boyner Büyük Maðazacýlýk olarak farklý müþteri segmentlerinde ve lokasyonlarda büyüme stratejisi ile ilerlemekteyiz. Bu büyüme stratejimizde YKM ile birlikte ilerlemeyi seçerek fevkalade hýzlý bir adým atmýþ olduk. YKM nin altmýþ yýllýk kültürü ve deneyimi ile Boyner Büyük Maðazacýlýk kültürü, deneyimi ve yönetiminin bir araya gelmesi sektörümüzde büyük fark yaratmaya baþladý. Ýnanýyoruz ki hissedarlarýmýz, çalýþanlarýmýz ve müþterilerimiz, iki markanýn bir araya gelmesiyle birçok yeni fýrsatla karþýlaþacak. Satýnalma sürecinin tamamlanmasý ile birlikte YKM markasýný koruyarak, maðaza sayýmýzý ikiye katladýk. Ýki markanýn müþterileri de bu markalara çok sadýklar. Her iki tarafýn güçlü yönlerini birleþtirerek, öðrenerek, birlikte hýzla büyümeye devam edeceðiz. Birbirlerinin müþterilerine de farklý fýrsat ve çeþitliliði de sunmuþ olacaðýz. Biz bu satýn almanýn sonuçlarýný her yýl artarak alacaðýmýza inanýyoruz yýlýnda da yönetim ekibimiz, hissedarlarýmýz için sürekli deðer yaratacak, sürdürülebilir ve karlý büyümeyi amaçlayan çeþitli projeler üzerinde sürekli çalýþýyor. Boyner Büyük Maðazacýlýk, maðazacýlýktaki geliþmesini sürdürürken, teknoloji ve Müþteri Ýliþkileri Yönetimi yatýrýmlarý ve mobil uygulamalar desteði ile müþterilerine yeni deneyimler ve alýþveriþ fýrsatlarý da sunacak. Bu odaklarýmýzla 2013 yýlý sonunda da sizlere yine güzel bir tablo sunmayý hedefliyoruz. Destekleriniz için teþekkür ederim. Sevgi ve Saygýlarýmla Cem Boyner Boyner Þaþkýnbakkal

7 12 Yonetim Kurulu Yonetim Kurulu 13 Açýlan Maðazalar Lokasyon Açýlýþ Tarihi Net Satýþ Alaný 2012 þirket tarihimizde çok önemli bir adýma tanýklýk eden bir yýl oldu. Þubat 2012 de baþlayan YKM hisselerinin yüzde 63 ünün Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. ne devredilmesi süreci 7 Eylül 2012 de tamamlandý ve Türk gýda dýþý perakende sektörünün önde gelen ve deneyimli iki markasý artýk birlikte yürümeye baþladý. Bugüne kadar farklý coðrafyalarda, farklý müþterilere hitap eden YKM ve Boyner in, markalarýný koruyarak tek çatý altýnda güçlerini birleþtirmesi; çalýþanlarýmýz, hissedarlarýmýz ve müþterilerimiz için yepyeni imkanlara ufuk açtý. Þirketimiz organik büyümesine ilave olarak YKM alýmýyla birlikte 2012 yýlýný %41,6 ciro artýþý ile tamamlayarak 935 Milyon TL net ciro rakamýna ulaþtý yýlýnda bir yandan YKM alýmý projesini yürütürken, bir yandan da devam eden iþlerimizde öncelikli stratejimiz mevcut deðerlerimizi korumak ve maðazalarýmýzdaki sürekli geliþim planýmýza odaklanmak oldu. Mevcut maðazalarýmýzda yeni uygulamalar, yeni markalar ve özellikle de özel markalarýmýz baþarýlý satýþ sonuçlarý yarattý. Yine bu yýl içinde; 2011 yýlýnda tekrar lanse ettiðimiz Çarþý markamýz için Ýstanbul da Çarþý Kartal M1, Çarþý Ümraniye Cadde ve Çarþý Starcity; Kütahya da Çarþý Kütahya; Samsun da Çarþý Samsun Bulvar; Ankara da Çarþý Antares, Çarþý Nata Vega ve Çarþý Batýkent; Mersin de Çarþý Tarsu; Diyarbakýr da Çarþý Diyarbakýr Park maðazalarýmýz açýldý. Ayrýca, Ýstanbul da Marmara Park ve Muðla da Bodrum Midtown Boyner Maðazalarý, Aydýn Söke de Boyner Outlet Maðazasý, Ýstanbul da City s ve Aqua Florya Boyner Evde Maðazalarý ve Batman da BatmanPark Boyner Sports Maðazasý ile Konya da Konya Kent Plaza YKM Maðazasý ailemize katýldý. Boyner ve YKM iþlerinin entegrasyon çalýþmalarý büyük ölçüde 2012 yýlýnda tamamlanýrken, Aralýk 2012 de Boyner ve YKM ekiplerinin birlikte verimli ve sinerjik bir þekilde çalýþabilmeleri için tasarlanan yeni ofise de taþýnýldý SONUÇLARI Satýþlar 2012 yýlýnda Boyner in konsolide net satýþlarý geçen yýla göre %41,6 arttý. YKM satýþlarýnýn (Eylül - Aralýk) konsolide satýþlar içindeki payý %16 olarak gerçekleþti. YKM satýþlarý dikkate alýnmadýðýnda geçen yýla göre artýþ oraný %18,7 olarak gerçekleþmiþtir. Farklý satýþ kanallarýmýzdaki satýþ geliþimi aþaðýdaki þekilde gerçekleþti: Boyner Maðazalarý satýþ artýþý % 15,0 Boyner Bayi Maðazalarý satýþ artýþý % 6,9 Boyner Outlet Maðazalarý satýþ artýþý % 27,2 Çarþý Maðazalarý satýþ artýþý % Aslý Karadeniz Genel Müdür 2012 yýlýnda YKM satýn alýmýyla m 2 net satýþ alanýna sahip 66 maðaza ve 2012 yýlýnda açtýðýmýz m 2 lik 16 yeni Boyner Maðazasý ile net satýþ alanýmýz m 2 den m 2 ye ulaþarak %93,6 büyüdü. Çarþý Ankara, Natavega AVM Ocak m 2 Çarþý Ýçel, Tarsu AVM Mart m 2 Çarþý Ankara, Batýkent Mart m 2 Boyner Outlet Aydýn, Söke Nisan m 2 Boyner Evde Ýstanbul, City s AVM Mayýs m 2 Çarþý Ýstanbul, Kartal Haziran m 2 Boyner Muðla, Bodrum Midtown AVM Haziran m 2 Çarþý Samsun, Samsun Bulvar AVM Temmuz m 2 Çarþý Ýstanbul, Ümraniye Aðustos m 2 Çarþý Ankara, Antares AVM Eylül m 2 Çarþý Ýstanbul, Starcity AVM Eylül m 2 Çarþý Kütahya, Kütahya AVM Eylül m 2 Boyner Evde Ýstanbul, Aqua Florya AVM Ekim m 2 Boyner Ýstanbul, Marmarapark AVM Ekim m 2 Çarþý (Bayi) Diyarbakýr, Diyarbakýr Park AVM Ekim m 2 Boyner Sport Batman, BatmanPark AVM Aralýk m 2 YKM Maðaza Konya, Konya Kent Plaza AVM Kasým m 2 Toplam Yeni Maðazalar m 2 Ýstanbul daki Boyner Profilo Maðazasý, Bolu daki Çarþý Maðazasý, Manisa daki ve Kütahya daki Boyner Outlet Maðazalarý beklenen verimliliði gösteremedikleri için kapandýlar. Boyner Outlet Maslak Maðazasý Genel Müdürlüðümüzün taþýnmasý nedeniyle kapandý. YKM Bodrum Maðazasý da yine 2012 nin son çeyreðinde kapandý yýlýnda Boyner Maðazalarý nda ziyaretçi sayýmýz 42,3 milyon kiþiden 46,4 milyon kiþiye ulaþmýþtýr ve satýþ adedimiz % 68,3 artarak bu yýl 25,3 milyon adet olarak gerçekleþmiþtir. YKM Maðazalarý ndaki ziyaretçi sayýsý ise 46,3 kiþi olarak gerçekleþmiþtir. Brüt Kar Net satýþlar %41,6 artarken, brüt kar %38,9 artmýþtýr yýlýnda %38,0 olan kar marjý 0,7 puan azalarak 2012 yýlýnda %37,3 olarak gerçekleþmiþtir. Karlýlýðýn azalmasýnda daha düþük kar marjý ile çalýþan YKM Maðazalarý nýn etkisi olmuþtur. Faaliyet Giderleri ve Faaliyet Karý 2012 yýlýnda faaliyet giderleri 2011 yýlýna göre %48,3 artmýþtýr yýlýnda %32,1 olan gider/ciro oraný, 2012 yýlýnda %33,6 a yükselmiþtir. Faaliyet giderlerinin artýþ nedeni bu giderler içinde TL tutarýnda sadece bir defaya mahsus olmak üzere yapýlan þirket alýmý ile ilgili alýnan hizmetler kaleminin bulunmasýdýr. Finansman Giderleri Net Finansman Giderleri geçen yýla göre mutlak deðer olarak %143,2 artmýþtýr. Net Finansman Giderlerinin ciroya oraný 2011 de %1,4 iken 2012 de %2,4 olarak gerçekleþmiþtir. YKM alýmý için 1 yýlý ödemesiz 4 yýl vadeli 130 Milyon TL banka kredisi kullanýlmýþtýr. Ayrýca yýl içinde 100 Milyon TL tutarýnda 3 yýl vadeli tahvil ihracý yapýlmýþtýr. Finansman giderleri içinde YKM alýmý ile ilgili finansman gideri tutarý TL olarak gerçekleþmiþtir. Vergi Öncesi Kar Þirketin 2012 yýlý vergi öncesi karý, þirket alýmý ile ilgili bir seferlik masraflar ve þirket alýmý ile ilgili finansman gideri nedeniyle, önceki yýla göre %58,2 oranýnda azalarak TL olarak gerçekleþmiþtir. YKM alýmýndan kaynaklý, sadece bir defaya mahsus olmak üzere alýnan hizmetler kalemi ile bu satýn almayý finanse etmek için kullanýlan fon maliyetlerinin dýþarda tutulmasý halinde; Vergi Öncesi Kar TL ile önceki yýlýn %12,8 üzerinde gerçekleþecekti HEDEFLERÝ 2012 yýlý þirketimiz için olumlu sonuçlarla tamamlandý yýlýnýn dünyada yine ekonomik çalkantýlarla geçeceði ve doðrudan olmasa da ülkemizi de etkileyeceði öngörülmekle birlikte, her yýl genel ekonomik büyümenin üzerinde sonuçlar alan perakende sektörü için 2013 yine bir büyüme yýlý olacak yýlýnda yeni iþimizin entegrasyonu detaylarda devam edecek. Bununla eþ zamanlý olarak iþlerimizde 4 ana hedefe odaklanacaðýz; Mevcut ve yeni tüm maðazalarýmýzda verimlilik artýþý Tüm sinerji konularýnýn optimizasyonu Marka deðerlerimizin optimizasyonu Organik büyümeye devam Her geçen gün daha da zorlaþan rekabet ortamýnda, pazarda lider konumumuzun korunmaya devam etmesi için 2013 de de en büyük hedefimiz iþimizde fark yaratacak uygulamalarý kararlý ve hýzlý bir þekilde hayata geçirmek olacak. Aslý Karadeniz

8 14 Beþ Yýllýk Finansal Deðerlendirme Temel Rasyolar 15 Gelir Tablosu Net satýþ Brüt Kar Faaliyet Karý Vergi Öncesi Kar Net Kar Likidite Oranlarý A. Cari Oran 0,97 1,06 B. Likidite Oraný 0,41 0,45 C. Nakit Oraný 0,27 0,33 Amortisman ve Ýtfa Payý Faaliyet Oranlarý A. Aktif Devir Hýzý 1,1 1,8 Kar Marjlarý Brüt Kar Marjý %37,3 %38,0 %36,9 %36,5 %37,1 Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar Marjý %6,2 %8,4 %8,9 %7,6 %6,1 B. Alacak Devir Hýzý 14,0 17,4 C. Alacak Tahsil Süresi 26,0 21,0 D. Stok Devir Hýzý 2,9 2,9 E. Stok Gün 126,3 124,8 Faaliyet Kar Marjý %3,7 %6,0 %6,3 %5,0 %3,5 Net Kar Marjý %0,7 %3,6 %3,1 %1,5 %0,1 3- Finansal Yapý Oranlarý A. Toplam Borçlar / Özsermaye 5,72 2,73 Bilanço Dönen Varlýk Duran Varlýk Kýsa Vadeli Yükümlülükler B. Kýsa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamý 0,60 0,72 C. Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamý 0,25 0,01 Uzun Vadeli Yükümlülükler Öz Sermaye Kârlýlýk Oranlarý A. Net Dönem Kârý / Aktif Toplamý 0,01% 0,06% B. Net Dönem Kârý / Özsermaye 0,05% 0,24% Yatýrýmlar Yatýrým Harcamalarý (*) Yýlsonu Net Satýþ Alaný (*) Maddi olmayan duran varlýk yatýrýmlarýný da içermektedir. Personel Bilgileri Yýllýk Ortalama Çalýþan Sayýsý Pay Baþýna Bilgiler A. Pay Sayýsý B. Pay Baþýna Net Satýþlar (TL) 0,102 0,072 C. Pay Baþýna Net Kâr (TL) 0, ,00259 D. Pay Baþýna Brüt Kâr (TL) 0,038 0,027 E. Bir Payýn Defter Deðeri (TL) 0,012 0,011 Hisse Yýl Ýçinde En Yüksek Fiyat 4,41 4,62 4,34 1,46 3,10 Yýl Ýçinde En Düþük Fiyat 2,17 2,20 1,28 0,43 0,42 Yýl Sonu Hisse Fiyatý 4,31 2,33 4,15 1,41 0,54 Yýl Sonu Piyasa Deðeri Fiyat Kazanç Oraný 0, , , , , Büyüme Oranlarý A. Net Satýþlar 41,6% 19,4% B. Aktif Toplamý 130,1% 15,8% C. Özsermaye Tutarý 27,7% 31,5% D. Brüt Satýþ Kârý 38,9% 23,0%

9 2012 Yýlý Faliyet Raporu 17 GÝRÝÞ Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 13 Þubat 1992 tarihinde kurulmuþ, Ýstanbul da tescilli bir sermaye þirketidir. Þirket in genel merkezinin adresi Büyükdere Caddesi USO Center Binasý No:245 A Kat: B01-Z02 Maslak / Ýstanbul dur. Þirket hisselerinin %39,9 u halka arz edilmiþ olup, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý nda iþlem görmektedir. Þirket yabancý ortaklý bir þirket olup, þirket hisselerinin %30,05 lik kýsmýnýn sahibi Fenella S.A.R.L. dýr. Fenella S.A.R.L ve hissedarlarý, sýnýrsýz sorumlu ortaklarý olan Citigroup Venture Capital International Investment G.P Limited (CVCI) tarafýndan kontrol edilmektedir. Finansal Duran Varlýk Edinilmesine Dair Boyner, 7 Eylül 2012 tarihinde perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. (YKM A.Þ.) hisselerinin %63 ünü ve YKM A.Þ.'nin %56,25 oranýndaki iþtiraki konumunda olan Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Þ.'nin (YKM Pazarlama A.Þ.) hisselerinin ayrýca doðrudan %20,62'sini satýn almýþtýr. Bu iþlem için TL ödemiþtir. Bu satýnalma ile, bir yandan þirketin pazarda organik büyümesi devam ederken, bir yandan da farklý lokasyonlarda farklý müþteri segmetlerine hizmet etmekte olan hýzlý büyüme stratejisinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle, Boyner in baðlý ortaklýklarý, bu þirketlerin faaliyetleri, kurulduklarý ülkeler ve Þirket in etkin pay oraný aþaðýda belirtilmiþtir: Þirket in Etkin Þirket in Etkin Baðlý Ortaklarýn Ýsmi Faaliyet Konusu Kurulduðu Ülke Pay Oraný Pay Oraný Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. (YKM A.Þ.) Perakende Maðazacýlýk Türkiye 63,00 % - Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Þ. (YKM Pazarlama A.Þ.) Pazarlama ve Perakende Maðazacýlýk Türkiye 56,06 % - Ortaklýk Yapýsý Ödenmiþ Sermaye (TL) (%) Halka Arz ,90 Fennella S.A.R.L ,05 Altýnyýldýz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalarý A.Þ ,98 YKM Kentpark Diðer (*) ,07 Toplam ,00 (*) Sermayenin %1 den daha azýna sahip ortaklarýn pay tutarý toplamýný göstermektedir.

10 Yýlý Faliyet Raporu 2012 Yýlý Faliyet Raporu 19 Sermaye Yönetim Kurulu Þirketimizin kayýtlý sermaye tavaný TL olup, çýkarýlmýþ sermayesi TL dir. Esas Sözleþme Deðiþikliði 20 Haziran 2012 tarihli Olaðanüstü Genel kurul toplantýsýnda onaylanan Þirket ana sözleþmesinin 4, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 24, 27 ve 33. maddelerinin tadilleri, tarihli 8105 sayýlý Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayýnlanarak tamamlanmýþtýr. Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Üye Üye Baðýmsýz Üye Baðýmsýz Üye Yönetim Kurulu Hasan Cem Boyner Sunil Kumar Nair Colin Douglas Clark Nur Mehmet Ýnal Vittorio Radice Fethi Pekin Þirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri 3 Nisan 2012 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurulu nda 3 yýl süreyle seçilmiþlerdir. Hisse Senedi Fiyat Bilgileri ÝMKB de iþlem gören 1 TL nominal deðerli hisse senetleri, 2012 yýlýnda ÝMKB hisse senetleri piyasasýnda ortalama 3,13 TL den iþlem görmüþtür. Denetleme Kurulu 2012 Yýlýnda Yapýlan Baðýþ ve Yardýmlar Denetçi Denetçi Denetleme Kurulu Gülseren Odabaþý Arzu Aytok Güller 2012 yýlý içerisinde þirket tarafýndan yapýlan baðýþ ve yardým tutarý TL dir. Þirket Üst Düzey Yöneticileri Genel Müdür Tedarik ve Seri Sonu Operasyonu Genel Müdür Yardýmcýsý Kurumsal Geliþim ve Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdür Yardýmcýsý Mali Ýþler Genel Müdür Yardýmcýsý Pazarlama Genel Müdür Yardýmcýsý Operasyon Genel Müdür Yardýmcýsý Boyner Satýþ Genel Müdür Yardýmcýsý YKM Satýþ Genel Müdür Yardýmcýsý Þirket Üst Düzey Yöneticileri R. Aslý Karadeniz Z. Þule Arditti Arzu Güneþli S. Arzu Sönmez Mehtap Alp Murat Akgün Ýlker Gözütok Emrah Ýnel

11 Yýlý Faliyet Raporu 2012 Yýlý Faliyet Raporu 21 Yönetim Kurulu Þirket Üst Düzey Yöneticileri HASAN CEM BOYNER / Baþkan 1978 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Fakültesi ni bitirdi. Ayný yýl aile þirketi olan Altýnyýldýz Holding de iþ hayatýna atýldý yýllarý arasýnda Holding in Yürütme Kurulu Baþkaný olarak görevini sürdürdü yýllarý arasýnda Türk Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný olarak görev yaptý dan bu yana Boyner Holding Murahhas Üyesi olarak görev yapmaktadýr. Cem Boyner, 2010 yýlýnda Osman Boyner in Onursal Baskan olmasý ile birlikte Boyner Holding Yönetim Kurulu Baþkaný olmuþtur. SUNÝL KUMAR NAÝR / Baþkan Yardýmcýsý Madras Üniversite si (Hindistan) Ticaret ve Scuola Superiore EM (Ýtalya) Üniversite si Ekonomi bölümü mezunu olan Sunil Nair, Yale (ABD) Üniversitesinde MBA yaptý. Ýþ hayatýna Hindistan da tekstil ve otelcilik alanýnda faaliyet gösteren þirketlerde yöneticilik yaparak baþladý. Bir süre New York ta Mc Kinsey & Company de kýdemli danýþman olarak çalýþtýktan sonra, Citigroup ta göreve baþladý yýlýnda Citigroup un Giriþim Sermayesi bölümüne katýlan Sunil Nair, þu anda Orta ve Doðu Avrupa, Ortadoðu ve Afrika ile Hindistan bölgesinde çok sayýda portföy þirketinin yönetim kurulunda görev almakta. Türkiye de yönetim kurullarýnda görev aldýðý baþlýca þirketler ise Beymen Maðazacýlýk A.Þ., Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. ve Biofarma Ýlaç Sanayi ve Ticaret A.Þ dir. COLIN DOUGLAS CLARK / Üye Dundee Üniversitesi (Ýskoçya) Muhasebe ve Ýþletme bölümünden mezun olan Colin Douglas Clark, Citigroup a katýlmadan önce Bank of Scotland da çalýþtý yýlýnda Citigroup un Giriþim sermayesi bölümüne katýlan Colin Clark, þu anda Orta ve Doðu Avrupa, Ortadoðu ve Afrika bölgesinden sorumlu Direktör olarak çok sayýda portföy þirketinin yönetim kurulunda görev almakta. Türkiye de yönetim kurulunda görev aldýðý baþlýca þirketler ise Beymen Maðazacýlýk A.Þ., Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. ve Biofarma Ýlaç Sanayi ve Ticaret A.Þ. dir. NUR MEHMET ÝNAL / Üye 1973 Yýlýnda Galatasaray Lisesi, 1977 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme bölümünden mezun olan Nur Mehmet Ýnal, iþ hayatýna 1977 yýlýnda Arthur Anderson da baþladý yýlýndan itibaren Altýnyýldýz Þirketler Grubunda Sistem ve Denetim Koordinatörlüðü, 1983 yýlýnda Finansman Koordinatörlüðü görevlerinde bulundu yýllarý arasýnda Altýnyýldýz Þirketler Grubu Yönetim kurulunda görev alan Nur Mehmet Ýnal, 1996 yýlýndan itibaren Boyner Holding Baþkan Yardýmcýlýðý görevini üstlenmektedir. VITTORIO RADICE / Baðýmsýz Üye Ýþ hayatýna 1980 yýlýnda Ýtalya da maðaza yöneticisi olarak baþlayan Vittorio Radice, yýllarý arasýnda Habitat UK þirketini restore ederek ÝKEA ya, yýllarý arasýnda Selfgridges maðazasýný yenilikçi bir Departman maðazasý haline getirerek Weston ailesine sattý yýlýnda Mark ve Spencer da göreve baþladý. Ev Dekorasyonu konseptini oluþturdu yýlýndan beri Ýtalya da La Rinascente Departman maðazalarýnýn marka konumlamasý üzerine üst düzey görevlerde yer almakta olan Vittorio Radice, ayný zamanda Arthur Glen Designer Outlets, Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ., Beymen Maðazacýlýk A.Þ., TSUM Moscow, Ishaan Indian Real Estate Fund gibi þirketlerin yönetim kurullarýnda görev almaktadýr. FETHÝ PEKÝN / Baðýmsýz Üye Yüksek öðrenimini Amerika da Boston Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi nde ve Ýngiltere de Buckingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde tamamlamýþtýr. Ýþ yaþamýnda Pekin&Pekin de Yönetici Ortak (Managing Partner) ve 2012 yýlýndan bu yana Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. de Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadýr. R. ASLI KARADENÝZ / Genel Müdür 1982 yýlýnda Robert Kolej, 1986 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Bölümü Pazarlama ve Finans ana dallarýndan mezun oldu. Kariyerine 1986 yýlýnda Arthur Andersen-Ýstanbul da baþladý. Dört yýllýk Arthur Andersen deneyimin ardýndan, 5 yýl Citibank ta çalýþtý. Nisan 1995 te Boyner Holding Grubu na katýldý. Benetton da yýllarý arasýnda Mali Ýþler Müdürlüðü görevini yürüttükten sonra, 1999 yýlýnda atandýðý Genel Müdür lük görevini 2002 yýlýna kadar sürdürdü. Aralýk 2002 den beri Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. nin Genel Müdürlüðü görevini yürütmektedir. Z. ÞULE ARDÝTTÝ / Tedarik ve Seri Sonu Operasyonu Genel Müdür Yardýmcýsý Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Bölümünü bitirdi den itibaren tekstil sektöründe çeþitli firmalarda çalýþtý (Yünsa, Mensucat Santral). Boyner Grup içerisinde Beymen Konfeksiyon Fabrikasý, Benetton, Alboy ve Beymen de çalýþtýktan sonra Benetton da Tedarik Genel Müdür Yardýmcýlýðý ve Alboy un Genel Müdürlüðü nü yaptý yýlýndan beri Boyner Büyük Maðazacýlýk ta Tedarik, Seri Sonu Operasyonu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. ARZU GÜNEÞLÝ / Kurumsal Geliþim ve Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdür Yardýmcýsý Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Bölümünü bitirdikten sonra Boðaziçi Üniversitesi nde Pazarlama Master ý yaptý. Çeþitli Tekstil, Alüminyum ve Sigorta firmalarýnýn pazarlama departmanlarýnda çalýþtý de Boyner Büyük Maðazacýlýða katýlan Arzu Güneþli þu anda Kurumsal Geliþim ve Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. S. ARZU SÖNMEZ / Mali Ýþler Genel Müdür Yardýmcýsý Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Bölümünü bitirdi. Boyner Grubu na katýlmadan önce denetçi olarak 4 yýl çalýþtý yýlýnda Boyner Grubu na katýldý. Altýnyýldýz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalarý A.Þ. de Muhasebe Müdürlüðü ve Mali Ýþler Genel Müdür Yardýmcýlýðý yaptý. Arzu Sönmez 2002 yýlýndan beri Boyner Büyük Maðazacýlýk Mali Ýþler Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. MEHTAP ALP / Pazarlama Genel Müdür Yardýmcýsý 1997 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýþletme Mühendisliði Bölümü nü bitirdikten sonra, yine ÝTÜ Ýþletme Mühendislik Bölüm ünde Mühendislik Yönetimi Master Programý ný tamamladý. Kariyerine Aygaz da baþladý yýlýnda Boyner Büyük Maðazacýlýk a katýlan, Mehtap Alp, 2011 yýlýndan beri Boyner Büyük Maðazacýlýk bünyesinde Pazarlama Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. MURAT AKGÜN / Operasyon Genel Müdür Yardýmcýsý 1989 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi, Uluslararasý Ýliþkiler bölümünü bitirdikten sonra 2007 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi'nde MBA yaptý. Yapý Kredi Bankasý'nda 1990 yýlýnda baþlayan kariyeri, 1992 yýlýndan itibaren Garanti Bankasý'nda devam etti. Garanti Bankasý'nda Teftiþ Kurulu, Proje Tasarým ve Uygulama, Eðitim, Ýnsan Kaynaklarý ve Çaðrý Merkezi birimlerinde yöneticilik yaptý yýlýnda katýldýðý YKM'de Ýnsan Kaynaklarý ve Ýþ Geliþtirme Koordinatörü olarak çalýþtý yýlýndan itibaren Boyner Büyük Maðazacýlýk bünyesinde Boyner & YKM Operasyon Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. ÝLKER GÖZÜTOK / Boyner Satýþ Genel Müdür Yardýmcýsý Denetleme Kurulu GÜLSEREN ODABAÞI / Denetçi Boyner grubunda ilk olarak 1966 yýlýnda Altýnyýldýz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalarý A.Þ. de göreve baþlayan Gülseren Odabaþý, 1995 yýlýndan bu yana görevine Boyner Holding te Finansman Müdürü olarak devam etmektedir. ARZU AYTOK GÜLLER / Denetçi 1994 yýlýnda Marmara Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu yýlýnda Ernst & Young - Ýstanbul ofisinde baþladýðý denetim kariyerine, 16 yýldýr Boyner Holding A.Þ. de Denetim Uzmaný olarak devam etmektedir. Trakya Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümünü bitirdikten sonra, yýllarý arasýnda EGS ve Doðuþ Holding Grubu na baðlý perakende þirketlerinde maðaza yöneticiliði görevlerinde bulundu. Boyner Grubu na 2001 yýlýnda katýldý yýlýna kadar Boyner Büyük Maðazacýlýk Antalya þubesinde Maðaza Müdürlüðü görevlerini sürdürdü yýllarý arasýnda Boyner Büyük Maðazacýlýk Satýþ Müdürü olarak görev yaptý yýlý Aðustos ayýndan itibaren Boyner Büyük Maðazacýlýk ta Satýþ Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. EMRAH ÝNEL / YKM Satýþ Genel Müdür Yardýmcýsý 1992 yýlýnda ÝTÜ Metalurji Mühendisliði dalýndan mezun olduktan sonra 1993 Yýlýnda Marmara Üniversitesi'nde Ýþletme Yüksek Lisans yaptý. Kariyerine 1994 yýlýnda Boyner Büyük Maðazacýlýk' ta baþladý. Operasyon ve Satýþ Departmanlarýnda 4 yýl yöneticilik yaptý yýlýnda Ekinciler Dýþ Ticaret þirketinde Dýþ Ticaret Finansman Yöneticisi olarak çalýþtý yýlýnda YKM Genel Müdürlük' te baþladýðý görevi süresince Satýþ - Operasyon ve Satýþ & Kiralama departmanlarýnda üst düzey yöneticilik yaptý yýlýndan itibaren Boyner Büyük Maðazacýlýk bünyesinde YKM Satýþ Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir.

12 Yýlý Faliyet Raporu 2012 Yýlý Faliyet Raporu 23 FAALÝYETLER Grup un ana faaliyet konusu perakende maðazacýlýk olup, faaliyetlerini yurt çapýnda yaygýn toplam 145 adet maðaza (31 Aralýk adet maðaza) ile m 2 ile sürdürmektedir. Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. faaliyetlerini, Ýstanbul, Ankara, Adana, Adapazarý, Antalya, Aydýn, Bursa, Balýkesir, Ýzmir, Trabzon, Tekirdað, Mersin, Diyarbakýr, Denizli, Konya, Kayseri, Eskiþehir, Afyon, Erzurum, Rize, K. Maraþ, Hatay, Samsun, Muðla, Isparta, Þanlýurfa, Kütahya ve Malatya illerinde olmak üzere Türkiye genelinde toplam 28 ilde, 39 çok katlý, 17 konsept (7 Boyner Evde, 6 Sport, 4 Beaute), 11 Outlet (7 Boyner, 4 Beymen) ve 12 Çarþý Maðazasý ile toplam 79 maðaza, m 2 'lik net satýþ alanýnda sürdürmektedir. Kapanan Maðazalar Lokasyon Kapanýþ Tarihi Net Satýþ Alaný Boyner Outlet Kütahya, Outlet Ocak m 2 Boyner Ýstanbul, Profilo AVM Nisan m 2 Boyner Outlet Manisa, Outlet Nisan m 2 Çarþý Bolu, Highway AVM Ekim m 2 Boyner Outlet Ýstanbul, Maslak Kasým m 2 Toplam m 2 Boyner Maðazalarý kadýn, erkek, çocuk, genç aktif spor giyimden; ayakkabý ve aksesuara; kozmetikten ev dekorasyon ürünlerine kadar farklý kategorideki pek çok yerli ve yabancý marka ürünleri bir arada sunmaktadýr. Ayrýca kadýn ve erkek giyimde Cotton Bar, Pi, Asymmetry, Limon; sadece erkek giyimde Altimod, Premium; sadece kadýn giyimde Caramel; çocuk giyimde Mammaramma, Altimod Basics ve ev dekorasyon ürünlerinde Boyner Evde markalarý Boyner özel markalarý ný oluþturmaktadýr. Ayrýca Boyner Maðazacýlýk Beymen Club, Beymen Business, B Beymen ve Beymen Studio markalarýnýn da sahibidir. Boyner Maðazalarý ürün çeþitliliðini kalite, güvenilirlik ve uygun fiyat anlayýþýyla birleþtirmektedir. Þirket 2012 yýlýnda 16 yeni maðaza açmýþ, verimlilik gösteremeyen 5 maðazasýný da kapatmýþtýr. Bursa Carefour Çarþý Maðazasýnýn ise net satýþ alaný 606 m 2 arttýrýlmýþtýr. Antalya SheMall Boyner Maðazasý ile Bodrum Oasis Boyner Evde bayi maðazalarý 2012 yýlýnda Þirket maðazasý haline getirilmiþtir yýlý sonunda maðaza sayýsý 79 olurken, net satýþ alaný da renove edilen lokasyonlar ile birlikte m 2 olarak gerçekleþmiþtir. Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. (YKM A.Þ.) ve Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Þ. (YKM Pazarlama A.Þ.) YKM A.Þ. ve YKM Pazarlama A.Þ. maðazacýlýk faaliyetlerini, Türkiye genelinde Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bolu, Bursa, Elazýð, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Ýçel, Kars, Kayseri, Kýrýkkale, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muðla, Rize, Adapazarý, Þanlýurfa, Tekirdað, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak illerinde ve yurtdýþýnda Kuzey Irak ta Erbil de olmak üzere toplam 32 farklý þehirde, 49 çok katlý, 4 Sport ve 13 Outlet maðazasý ile toplamda 66 maðaza ve m 2 de sürdürmektedir. YKM Maðazalarý kadýn, erkek, çocuk, aktif spor giyimden; ayakkabý ve aksesuara; kozmetikten ev dekorasyon ve ev elektroniði ürünlerine kadar farklý kategorideki pek çok yerli ve yabancý marka ürünleri bir arada sunmaktadýr. Ayrýca kadýn giyimde Loox, Mia, Agenda YKM özel markalarý ný oluþturmaktadýr. Açýlan Maðazalar Lokasyon Açýlýþ Tarihi Net Satýþ Alaný Çarþý Ankara, Natavega AVM Ocak m 2 Çarþý Ýçel, Tarsu AVM Mart m 2 Çarþý Ankara, Batýkent Mart m 2 Boyner Outlet Aydýn, Söke Nisan m 2 Boyner Evde Ýstanbul, City s AVM Mayýs m 2 Çarþý Ýstanbul, Kartal Haziran m 2 Boyner Muðla, Bodrum Midtown AVM Haziran m 2 Çarþý Samsun, Samsun Bulvar AVM Temmuz m 2 Çarþý Ýstanbul, Ümraniye Aðustos m 2 Çarþý Ankara, Antares AVM Eylül m 2 Çarþý Ýstanbul, Starcity AVM Eylül m 2 Çarþý Kütahya, Kütahya AVM Eylül m 2 Boyner Evde Ýstanbul, Aqua Florya AVM Ekim m 2 Boyner Ýstanbul, Marmarapark AVM Ekim m 2 Çarþý (Bayi) Diyarbakýr, Diyarbakýr Park AVM Ekim m 2 Boyner Sport (Bayi) Batman, BatmanPark AVM Aralýk m 2 Toplam m 2 Açýlan Maðazalar Lokasyon Açýlýþ Tarihi Net Satýþ Alaný YKM Maðaza Konya, Konya Kent Plaza Kasým m 2 Toplam m 2 Kapanan Maðazalar Lokasyon Kapanýþ Tarihi Net Satýþ Alaný YKM Bayi Bodrum Ekim m 2 Toplam 988 m 2 7 Eylül 2012 þirket satýn alým tarihinden sonra açýlan ve kapanan maðazalarý göstermektedir.

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN - Yrd.Doç.Dr. Süleyman

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı