Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu

2 Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün Mesajý Beþ Yýllýk Finansal Deðerlendirme Temel Rasyolar 2012 Yýlý Faaliyetleri Olaðan Genel Kurul Toplantý Gündemi Finansal Tablolar ve Dipnotlar Baðýmsýz Denetim Raporu Denetim Kurulu Raporu SPK Sorumluluk Beyanlarý Kurumsal Yönetim Ýlkeleri Uyum Raporu

3 Önemli Kilometre Taþlarý 4 Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi Önemli Kilometre Taþlarý Boyner Marmara Park Bakýrköy deki Ýlk Çarþý Maðazasý Açýldý Ýlk Özel Marka Altimod Çarþý Kredi Kartý Ýlk Department Stores Maðazasý Maslak Maðazasýnýn Açýlýþý Karat Maðazacýlýk A.Þ. Kuruluþu Ýle Birlikte Ayrý Bir Tüzel Kiþilik Ýlk AVM Maðazasý Capitol ün Açýlýþý Karat Maðazacýlýk A.Þ. den Çarþý Büyük Maðazacýlýk A.Þ. ne Dönüþüm ve %15 lik Ýlk Halka Arz Ýlk Outlet Maðazasý Açýlýþý % 15 lik Ýkinci Halka Arz, 4 Yeni Maðazayla Büyüme ve Geniþleme 2004 Çarþý dan Boyner e Deðiþim Programý %9,9 luk 3. Halka Arz % 30,5 lik Fennella S.a.r.l (CVCI) Ortaklýðý ve Ýlk Konsept Maðazanýn Açýlýþý (Boyner Beaute) Yýllýk 500 Milyon TL Net Satýþ Çarþý Yeniden Perakende Piyasasýnda YKM A.Þ ve YKM Pazarlama A.Þ. nin Çoðunluk Hisselerinin Satýn Alýnmasý.

4 Boyner Maðazalarý nýn illere göre daðýlýmý YKM Maðazalarý nýn illere göre daðýlýmý Boyner YKM Kuruluþ Maðaza Adedi (2012 Yýl Sonu) Toplam Satýþ Alaný (2012 Sonu) m m2 Satýþ Hacmi (2012 Sonu)* Yýllýk Ziyaretçi Sayýsý (2012 Sonu) Çalýþan Sayýsý Boyner Maðazalarý YKM Maðazalarý (*) YKM'nin satýþý 2012 yýllýk satýþ hacmi olup satýn alým tarihinden itibaren Boyner finansallarýna etkisi ise TL olarak gerçekleþmiþtir. Boyner ve YKM Maðazalarý nýn illere göre daðýlýmý 2012 sonu itibariye Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. maðaza sayýsý145 e, Toplam satýþ alaný metrekareye, satýþ hacmi yaklaþýk 1,3 milyar TL ye, Ziyaretçi sayýsý 92,7 milyon kiþiye, çalýþan sayýsý ise kiþiye ulaþmýþtýr. Boyner ve YKM Maðazalarý Boyner Maðazalarý YKM Maðazalarý

5 Yýlý Faliyet Raporu 2012 Yýlý Faliyet Raporu 9 Türkiye Perakende Giyim Sektörü Perakende Sektörü Perakende sektörü Türkiye nin iþ gücünün %20 sini kapsayan ve GSYÝH ya %12 den fazla katký saðlayan Türkiye nin en büyük 4 üncü sektörüdür. Euromonitor verilerine göre perakende sektörünün büyüklüðü 2011 yýlýnda 226 milyar TL olarak öngörülmüþtür ve bu pazarýn %55 ini gýda, %45 ini ise gýda dýþý ürünler oluþturmaktadýr. Milyar TL Gýda -Dýþý Perakende Pazarý Giyim segmenti toplam gýda dýþý perakende pazarý içerisinde yaklaþýk %28 oraný ile en büyük segmenti oluþturmaktadýr. Giyim pazarýný, %24 pazar payý ile elektronik ve ev aletleri pazarý takip etmektedir. Gýda-dýþý Perakende Pazarýnýn Ürün Bazýnda Kýrýlýmý Gýda Gýda dýþý Kaynak: Euromonitor Tatil ve Kiþisel Ürünler %17 Karýþýk %3 100 Kiþiye Düþen Brüt Kiralanabilir Alan Hollanda Ýsveç Ýngiltere Ýspanya Fransa Ýtalya Polonya Ortalama Almanya Türkiye Rusya Yunanistan Ukrayna Kaynak: Jones Lang La Salle 2010 Organize Pazara Doðru Ýlerleme Türkiye de giyim ve moda sektöründeki perakendeciler genellikle geleneksel yapýya sahip oyuncularýn hakim olduðu bölünmüþ bir pazarda faaliyet göstermektedirler. Sektörün bölünmüþ ve organize olmayan yapýsý organize perakendeciler için yüksek büyüme potansiyeli sunmaktadýr. Kentlerdeki perakende maðazalarýnýn artmasý ve hýzlý kentleþme ile modern perakendecilik, nüfus artýþýndan daha hýzlý bir þekilde büyümesini sürdürmektedir. Artan Gelirler ve Tüketim Türkiye deki yaþ arasýnda þehirlerde yaþayan kalabalýk genç nüfus, ülkedeki ekonomik büyüme ve harcanabilir gelirlerin artmasý, yüksek tüketim potansiyelini desteklemektedir. Tüketimin artmasýndan en fazla yararlanacak sektör ise tüm harcamalar arasýnda %35 lik paya sahip olan perakende sektörüdür. Artan Kredi Kartý Kullanýmý Türkiye deki bankacýlýk sektörünün güçlü ve iyi düzenlenmiþ yapýsý sayesinde, kredi kartý kullanýcýlarý sayýsý 2002 yýlýnda 16 milyon iken yýlda ortalama %14,4 oranýnda büyüme kaydederek 2010 yýlýnda 47 milyona ulaþmýþtýr. Bankalararasý Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartý iþlem hacmi 2003 yýlýndan itibaren yýlda ortalama %26 oranýnda büyüyerek 2010 yýlýnda 167 milyar ABD Dolarý seviyesine ulaþmýþtýr. McKinsey nin raporuna göre, toplam tüketici harcalamalarýnda kredi kartý ile yapýlan harcamalarýn payý Amerika da %19,7 iken Türkiye de %21,8 dir. Fransa da ise bu oran sadece %3,8 dir Ev ve Bahçe Ürünleri %17 Saðlýk ve Güzellik Ürünleri Artan Alýþveriþ Merkez Sayýsý Giyim ve Ayakkabý %28 Elektronik ve Ev Aletleri %24 %11 Kaynak: Euromonitor Sektörün organize perakendeye kaymasý ile Türkiye deki alýþveriþ merkezlerinin sayýsý hýzla artmaktadýr yýlýnda 92 adet olan alýþveriþ merkezi sayýsý 2011 yýlýnda 279 adete ulaþmýþtýr. Perakende Pazarý mn TL ,4 26,5 27,5 27,7 28,3 28, , T 2012T 2013T 2014T 2015T Giyim Perakendeciliði Kiþi Baþýna GSYÝH ABD Dolarý Kaynak: Euromonitor Türkiye, kiþi baþýna brüt kiralanabilir alan konusunda Avrupa pazarýnýn hala çok gerisinde olmasýna raðmen güçlü bir büyüme potansiyeli göstermektedir.

6 Yonetim Kurulu 11 Cem Boyner Yönetim Kurulu Baþkaný Deðerli Ortaklarýmýz, 2012 yýlý Boyner Büyük Maðazacýlýk için çok önemli adýmlarýn atýldýðý bir yýl oldu. Türkiye'nin ilk çok katlý maðazalar zinciri olan, sektöre önemli katkýlar yapan, Yeni Karamürsel in hisselerinin % 63 ünün satýn alýnmasý, sadece Boyner Büyük Maðazacýlýk ve YKM için deðil, tüm Türkiye gýda dýþý perakende sektörü için tarihi bir adýmdýr. Bu güveni veren ve deðeri yaratan müþterilerimize, çalýþanlarýmýza, iþ ortaklarýmýza ve hissedarlarýmýza teþekkür ederim. Ülkemizde kentlileþmenin ve satýnalma ihtiyaçlarýnýn arttýðý bu dönemde, tüketicilerimizin artan harcanabilir gelirlerini bilinçli bir þekilde tüketme isteðini karþýlayabilmek için Boyner Büyük Maðazacýlýk olarak farklý müþteri segmentlerinde ve lokasyonlarda büyüme stratejisi ile ilerlemekteyiz. Bu büyüme stratejimizde YKM ile birlikte ilerlemeyi seçerek fevkalade hýzlý bir adým atmýþ olduk. YKM nin altmýþ yýllýk kültürü ve deneyimi ile Boyner Büyük Maðazacýlýk kültürü, deneyimi ve yönetiminin bir araya gelmesi sektörümüzde büyük fark yaratmaya baþladý. Ýnanýyoruz ki hissedarlarýmýz, çalýþanlarýmýz ve müþterilerimiz, iki markanýn bir araya gelmesiyle birçok yeni fýrsatla karþýlaþacak. Satýnalma sürecinin tamamlanmasý ile birlikte YKM markasýný koruyarak, maðaza sayýmýzý ikiye katladýk. Ýki markanýn müþterileri de bu markalara çok sadýklar. Her iki tarafýn güçlü yönlerini birleþtirerek, öðrenerek, birlikte hýzla büyümeye devam edeceðiz. Birbirlerinin müþterilerine de farklý fýrsat ve çeþitliliði de sunmuþ olacaðýz. Biz bu satýn almanýn sonuçlarýný her yýl artarak alacaðýmýza inanýyoruz yýlýnda da yönetim ekibimiz, hissedarlarýmýz için sürekli deðer yaratacak, sürdürülebilir ve karlý büyümeyi amaçlayan çeþitli projeler üzerinde sürekli çalýþýyor. Boyner Büyük Maðazacýlýk, maðazacýlýktaki geliþmesini sürdürürken, teknoloji ve Müþteri Ýliþkileri Yönetimi yatýrýmlarý ve mobil uygulamalar desteði ile müþterilerine yeni deneyimler ve alýþveriþ fýrsatlarý da sunacak. Bu odaklarýmýzla 2013 yýlý sonunda da sizlere yine güzel bir tablo sunmayý hedefliyoruz. Destekleriniz için teþekkür ederim. Sevgi ve Saygýlarýmla Cem Boyner Boyner Þaþkýnbakkal

7 12 Yonetim Kurulu Yonetim Kurulu 13 Açýlan Maðazalar Lokasyon Açýlýþ Tarihi Net Satýþ Alaný 2012 þirket tarihimizde çok önemli bir adýma tanýklýk eden bir yýl oldu. Þubat 2012 de baþlayan YKM hisselerinin yüzde 63 ünün Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. ne devredilmesi süreci 7 Eylül 2012 de tamamlandý ve Türk gýda dýþý perakende sektörünün önde gelen ve deneyimli iki markasý artýk birlikte yürümeye baþladý. Bugüne kadar farklý coðrafyalarda, farklý müþterilere hitap eden YKM ve Boyner in, markalarýný koruyarak tek çatý altýnda güçlerini birleþtirmesi; çalýþanlarýmýz, hissedarlarýmýz ve müþterilerimiz için yepyeni imkanlara ufuk açtý. Þirketimiz organik büyümesine ilave olarak YKM alýmýyla birlikte 2012 yýlýný %41,6 ciro artýþý ile tamamlayarak 935 Milyon TL net ciro rakamýna ulaþtý yýlýnda bir yandan YKM alýmý projesini yürütürken, bir yandan da devam eden iþlerimizde öncelikli stratejimiz mevcut deðerlerimizi korumak ve maðazalarýmýzdaki sürekli geliþim planýmýza odaklanmak oldu. Mevcut maðazalarýmýzda yeni uygulamalar, yeni markalar ve özellikle de özel markalarýmýz baþarýlý satýþ sonuçlarý yarattý. Yine bu yýl içinde; 2011 yýlýnda tekrar lanse ettiðimiz Çarþý markamýz için Ýstanbul da Çarþý Kartal M1, Çarþý Ümraniye Cadde ve Çarþý Starcity; Kütahya da Çarþý Kütahya; Samsun da Çarþý Samsun Bulvar; Ankara da Çarþý Antares, Çarþý Nata Vega ve Çarþý Batýkent; Mersin de Çarþý Tarsu; Diyarbakýr da Çarþý Diyarbakýr Park maðazalarýmýz açýldý. Ayrýca, Ýstanbul da Marmara Park ve Muðla da Bodrum Midtown Boyner Maðazalarý, Aydýn Söke de Boyner Outlet Maðazasý, Ýstanbul da City s ve Aqua Florya Boyner Evde Maðazalarý ve Batman da BatmanPark Boyner Sports Maðazasý ile Konya da Konya Kent Plaza YKM Maðazasý ailemize katýldý. Boyner ve YKM iþlerinin entegrasyon çalýþmalarý büyük ölçüde 2012 yýlýnda tamamlanýrken, Aralýk 2012 de Boyner ve YKM ekiplerinin birlikte verimli ve sinerjik bir þekilde çalýþabilmeleri için tasarlanan yeni ofise de taþýnýldý SONUÇLARI Satýþlar 2012 yýlýnda Boyner in konsolide net satýþlarý geçen yýla göre %41,6 arttý. YKM satýþlarýnýn (Eylül - Aralýk) konsolide satýþlar içindeki payý %16 olarak gerçekleþti. YKM satýþlarý dikkate alýnmadýðýnda geçen yýla göre artýþ oraný %18,7 olarak gerçekleþmiþtir. Farklý satýþ kanallarýmýzdaki satýþ geliþimi aþaðýdaki þekilde gerçekleþti: Boyner Maðazalarý satýþ artýþý % 15,0 Boyner Bayi Maðazalarý satýþ artýþý % 6,9 Boyner Outlet Maðazalarý satýþ artýþý % 27,2 Çarþý Maðazalarý satýþ artýþý % Aslý Karadeniz Genel Müdür 2012 yýlýnda YKM satýn alýmýyla m 2 net satýþ alanýna sahip 66 maðaza ve 2012 yýlýnda açtýðýmýz m 2 lik 16 yeni Boyner Maðazasý ile net satýþ alanýmýz m 2 den m 2 ye ulaþarak %93,6 büyüdü. Çarþý Ankara, Natavega AVM Ocak m 2 Çarþý Ýçel, Tarsu AVM Mart m 2 Çarþý Ankara, Batýkent Mart m 2 Boyner Outlet Aydýn, Söke Nisan m 2 Boyner Evde Ýstanbul, City s AVM Mayýs m 2 Çarþý Ýstanbul, Kartal Haziran m 2 Boyner Muðla, Bodrum Midtown AVM Haziran m 2 Çarþý Samsun, Samsun Bulvar AVM Temmuz m 2 Çarþý Ýstanbul, Ümraniye Aðustos m 2 Çarþý Ankara, Antares AVM Eylül m 2 Çarþý Ýstanbul, Starcity AVM Eylül m 2 Çarþý Kütahya, Kütahya AVM Eylül m 2 Boyner Evde Ýstanbul, Aqua Florya AVM Ekim m 2 Boyner Ýstanbul, Marmarapark AVM Ekim m 2 Çarþý (Bayi) Diyarbakýr, Diyarbakýr Park AVM Ekim m 2 Boyner Sport Batman, BatmanPark AVM Aralýk m 2 YKM Maðaza Konya, Konya Kent Plaza AVM Kasým m 2 Toplam Yeni Maðazalar m 2 Ýstanbul daki Boyner Profilo Maðazasý, Bolu daki Çarþý Maðazasý, Manisa daki ve Kütahya daki Boyner Outlet Maðazalarý beklenen verimliliði gösteremedikleri için kapandýlar. Boyner Outlet Maslak Maðazasý Genel Müdürlüðümüzün taþýnmasý nedeniyle kapandý. YKM Bodrum Maðazasý da yine 2012 nin son çeyreðinde kapandý yýlýnda Boyner Maðazalarý nda ziyaretçi sayýmýz 42,3 milyon kiþiden 46,4 milyon kiþiye ulaþmýþtýr ve satýþ adedimiz % 68,3 artarak bu yýl 25,3 milyon adet olarak gerçekleþmiþtir. YKM Maðazalarý ndaki ziyaretçi sayýsý ise 46,3 kiþi olarak gerçekleþmiþtir. Brüt Kar Net satýþlar %41,6 artarken, brüt kar %38,9 artmýþtýr yýlýnda %38,0 olan kar marjý 0,7 puan azalarak 2012 yýlýnda %37,3 olarak gerçekleþmiþtir. Karlýlýðýn azalmasýnda daha düþük kar marjý ile çalýþan YKM Maðazalarý nýn etkisi olmuþtur. Faaliyet Giderleri ve Faaliyet Karý 2012 yýlýnda faaliyet giderleri 2011 yýlýna göre %48,3 artmýþtýr yýlýnda %32,1 olan gider/ciro oraný, 2012 yýlýnda %33,6 a yükselmiþtir. Faaliyet giderlerinin artýþ nedeni bu giderler içinde TL tutarýnda sadece bir defaya mahsus olmak üzere yapýlan þirket alýmý ile ilgili alýnan hizmetler kaleminin bulunmasýdýr. Finansman Giderleri Net Finansman Giderleri geçen yýla göre mutlak deðer olarak %143,2 artmýþtýr. Net Finansman Giderlerinin ciroya oraný 2011 de %1,4 iken 2012 de %2,4 olarak gerçekleþmiþtir. YKM alýmý için 1 yýlý ödemesiz 4 yýl vadeli 130 Milyon TL banka kredisi kullanýlmýþtýr. Ayrýca yýl içinde 100 Milyon TL tutarýnda 3 yýl vadeli tahvil ihracý yapýlmýþtýr. Finansman giderleri içinde YKM alýmý ile ilgili finansman gideri tutarý TL olarak gerçekleþmiþtir. Vergi Öncesi Kar Þirketin 2012 yýlý vergi öncesi karý, þirket alýmý ile ilgili bir seferlik masraflar ve þirket alýmý ile ilgili finansman gideri nedeniyle, önceki yýla göre %58,2 oranýnda azalarak TL olarak gerçekleþmiþtir. YKM alýmýndan kaynaklý, sadece bir defaya mahsus olmak üzere alýnan hizmetler kalemi ile bu satýn almayý finanse etmek için kullanýlan fon maliyetlerinin dýþarda tutulmasý halinde; Vergi Öncesi Kar TL ile önceki yýlýn %12,8 üzerinde gerçekleþecekti HEDEFLERÝ 2012 yýlý þirketimiz için olumlu sonuçlarla tamamlandý yýlýnýn dünyada yine ekonomik çalkantýlarla geçeceði ve doðrudan olmasa da ülkemizi de etkileyeceði öngörülmekle birlikte, her yýl genel ekonomik büyümenin üzerinde sonuçlar alan perakende sektörü için 2013 yine bir büyüme yýlý olacak yýlýnda yeni iþimizin entegrasyonu detaylarda devam edecek. Bununla eþ zamanlý olarak iþlerimizde 4 ana hedefe odaklanacaðýz; Mevcut ve yeni tüm maðazalarýmýzda verimlilik artýþý Tüm sinerji konularýnýn optimizasyonu Marka deðerlerimizin optimizasyonu Organik büyümeye devam Her geçen gün daha da zorlaþan rekabet ortamýnda, pazarda lider konumumuzun korunmaya devam etmesi için 2013 de de en büyük hedefimiz iþimizde fark yaratacak uygulamalarý kararlý ve hýzlý bir þekilde hayata geçirmek olacak. Aslý Karadeniz

8 14 Beþ Yýllýk Finansal Deðerlendirme Temel Rasyolar 15 Gelir Tablosu Net satýþ Brüt Kar Faaliyet Karý Vergi Öncesi Kar Net Kar Likidite Oranlarý A. Cari Oran 0,97 1,06 B. Likidite Oraný 0,41 0,45 C. Nakit Oraný 0,27 0,33 Amortisman ve Ýtfa Payý Faaliyet Oranlarý A. Aktif Devir Hýzý 1,1 1,8 Kar Marjlarý Brüt Kar Marjý %37,3 %38,0 %36,9 %36,5 %37,1 Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar Marjý %6,2 %8,4 %8,9 %7,6 %6,1 B. Alacak Devir Hýzý 14,0 17,4 C. Alacak Tahsil Süresi 26,0 21,0 D. Stok Devir Hýzý 2,9 2,9 E. Stok Gün 126,3 124,8 Faaliyet Kar Marjý %3,7 %6,0 %6,3 %5,0 %3,5 Net Kar Marjý %0,7 %3,6 %3,1 %1,5 %0,1 3- Finansal Yapý Oranlarý A. Toplam Borçlar / Özsermaye 5,72 2,73 Bilanço Dönen Varlýk Duran Varlýk Kýsa Vadeli Yükümlülükler B. Kýsa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamý 0,60 0,72 C. Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamý 0,25 0,01 Uzun Vadeli Yükümlülükler Öz Sermaye Kârlýlýk Oranlarý A. Net Dönem Kârý / Aktif Toplamý 0,01% 0,06% B. Net Dönem Kârý / Özsermaye 0,05% 0,24% Yatýrýmlar Yatýrým Harcamalarý (*) Yýlsonu Net Satýþ Alaný (*) Maddi olmayan duran varlýk yatýrýmlarýný da içermektedir. Personel Bilgileri Yýllýk Ortalama Çalýþan Sayýsý Pay Baþýna Bilgiler A. Pay Sayýsý B. Pay Baþýna Net Satýþlar (TL) 0,102 0,072 C. Pay Baþýna Net Kâr (TL) 0, ,00259 D. Pay Baþýna Brüt Kâr (TL) 0,038 0,027 E. Bir Payýn Defter Deðeri (TL) 0,012 0,011 Hisse Yýl Ýçinde En Yüksek Fiyat 4,41 4,62 4,34 1,46 3,10 Yýl Ýçinde En Düþük Fiyat 2,17 2,20 1,28 0,43 0,42 Yýl Sonu Hisse Fiyatý 4,31 2,33 4,15 1,41 0,54 Yýl Sonu Piyasa Deðeri Fiyat Kazanç Oraný 0, , , , , Büyüme Oranlarý A. Net Satýþlar 41,6% 19,4% B. Aktif Toplamý 130,1% 15,8% C. Özsermaye Tutarý 27,7% 31,5% D. Brüt Satýþ Kârý 38,9% 23,0%

9 2012 Yýlý Faliyet Raporu 17 GÝRÝÞ Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 13 Þubat 1992 tarihinde kurulmuþ, Ýstanbul da tescilli bir sermaye þirketidir. Þirket in genel merkezinin adresi Büyükdere Caddesi USO Center Binasý No:245 A Kat: B01-Z02 Maslak / Ýstanbul dur. Þirket hisselerinin %39,9 u halka arz edilmiþ olup, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý nda iþlem görmektedir. Þirket yabancý ortaklý bir þirket olup, þirket hisselerinin %30,05 lik kýsmýnýn sahibi Fenella S.A.R.L. dýr. Fenella S.A.R.L ve hissedarlarý, sýnýrsýz sorumlu ortaklarý olan Citigroup Venture Capital International Investment G.P Limited (CVCI) tarafýndan kontrol edilmektedir. Finansal Duran Varlýk Edinilmesine Dair Boyner, 7 Eylül 2012 tarihinde perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. (YKM A.Þ.) hisselerinin %63 ünü ve YKM A.Þ.'nin %56,25 oranýndaki iþtiraki konumunda olan Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Þ.'nin (YKM Pazarlama A.Þ.) hisselerinin ayrýca doðrudan %20,62'sini satýn almýþtýr. Bu iþlem için TL ödemiþtir. Bu satýnalma ile, bir yandan þirketin pazarda organik büyümesi devam ederken, bir yandan da farklý lokasyonlarda farklý müþteri segmetlerine hizmet etmekte olan hýzlý büyüme stratejisinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle, Boyner in baðlý ortaklýklarý, bu þirketlerin faaliyetleri, kurulduklarý ülkeler ve Þirket in etkin pay oraný aþaðýda belirtilmiþtir: Þirket in Etkin Þirket in Etkin Baðlý Ortaklarýn Ýsmi Faaliyet Konusu Kurulduðu Ülke Pay Oraný Pay Oraný Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. (YKM A.Þ.) Perakende Maðazacýlýk Türkiye 63,00 % - Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Þ. (YKM Pazarlama A.Þ.) Pazarlama ve Perakende Maðazacýlýk Türkiye 56,06 % - Ortaklýk Yapýsý Ödenmiþ Sermaye (TL) (%) Halka Arz ,90 Fennella S.A.R.L ,05 Altýnyýldýz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalarý A.Þ ,98 YKM Kentpark Diðer (*) ,07 Toplam ,00 (*) Sermayenin %1 den daha azýna sahip ortaklarýn pay tutarý toplamýný göstermektedir.

10 Yýlý Faliyet Raporu 2012 Yýlý Faliyet Raporu 19 Sermaye Yönetim Kurulu Þirketimizin kayýtlý sermaye tavaný TL olup, çýkarýlmýþ sermayesi TL dir. Esas Sözleþme Deðiþikliði 20 Haziran 2012 tarihli Olaðanüstü Genel kurul toplantýsýnda onaylanan Þirket ana sözleþmesinin 4, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 24, 27 ve 33. maddelerinin tadilleri, tarihli 8105 sayýlý Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayýnlanarak tamamlanmýþtýr. Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Üye Üye Baðýmsýz Üye Baðýmsýz Üye Yönetim Kurulu Hasan Cem Boyner Sunil Kumar Nair Colin Douglas Clark Nur Mehmet Ýnal Vittorio Radice Fethi Pekin Þirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri 3 Nisan 2012 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurulu nda 3 yýl süreyle seçilmiþlerdir. Hisse Senedi Fiyat Bilgileri ÝMKB de iþlem gören 1 TL nominal deðerli hisse senetleri, 2012 yýlýnda ÝMKB hisse senetleri piyasasýnda ortalama 3,13 TL den iþlem görmüþtür. Denetleme Kurulu 2012 Yýlýnda Yapýlan Baðýþ ve Yardýmlar Denetçi Denetçi Denetleme Kurulu Gülseren Odabaþý Arzu Aytok Güller 2012 yýlý içerisinde þirket tarafýndan yapýlan baðýþ ve yardým tutarý TL dir. Þirket Üst Düzey Yöneticileri Genel Müdür Tedarik ve Seri Sonu Operasyonu Genel Müdür Yardýmcýsý Kurumsal Geliþim ve Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdür Yardýmcýsý Mali Ýþler Genel Müdür Yardýmcýsý Pazarlama Genel Müdür Yardýmcýsý Operasyon Genel Müdür Yardýmcýsý Boyner Satýþ Genel Müdür Yardýmcýsý YKM Satýþ Genel Müdür Yardýmcýsý Þirket Üst Düzey Yöneticileri R. Aslý Karadeniz Z. Þule Arditti Arzu Güneþli S. Arzu Sönmez Mehtap Alp Murat Akgün Ýlker Gözütok Emrah Ýnel

11 Yýlý Faliyet Raporu 2012 Yýlý Faliyet Raporu 21 Yönetim Kurulu Þirket Üst Düzey Yöneticileri HASAN CEM BOYNER / Baþkan 1978 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Fakültesi ni bitirdi. Ayný yýl aile þirketi olan Altýnyýldýz Holding de iþ hayatýna atýldý yýllarý arasýnda Holding in Yürütme Kurulu Baþkaný olarak görevini sürdürdü yýllarý arasýnda Türk Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný olarak görev yaptý dan bu yana Boyner Holding Murahhas Üyesi olarak görev yapmaktadýr. Cem Boyner, 2010 yýlýnda Osman Boyner in Onursal Baskan olmasý ile birlikte Boyner Holding Yönetim Kurulu Baþkaný olmuþtur. SUNÝL KUMAR NAÝR / Baþkan Yardýmcýsý Madras Üniversite si (Hindistan) Ticaret ve Scuola Superiore EM (Ýtalya) Üniversite si Ekonomi bölümü mezunu olan Sunil Nair, Yale (ABD) Üniversitesinde MBA yaptý. Ýþ hayatýna Hindistan da tekstil ve otelcilik alanýnda faaliyet gösteren þirketlerde yöneticilik yaparak baþladý. Bir süre New York ta Mc Kinsey & Company de kýdemli danýþman olarak çalýþtýktan sonra, Citigroup ta göreve baþladý yýlýnda Citigroup un Giriþim Sermayesi bölümüne katýlan Sunil Nair, þu anda Orta ve Doðu Avrupa, Ortadoðu ve Afrika ile Hindistan bölgesinde çok sayýda portföy þirketinin yönetim kurulunda görev almakta. Türkiye de yönetim kurullarýnda görev aldýðý baþlýca þirketler ise Beymen Maðazacýlýk A.Þ., Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. ve Biofarma Ýlaç Sanayi ve Ticaret A.Þ dir. COLIN DOUGLAS CLARK / Üye Dundee Üniversitesi (Ýskoçya) Muhasebe ve Ýþletme bölümünden mezun olan Colin Douglas Clark, Citigroup a katýlmadan önce Bank of Scotland da çalýþtý yýlýnda Citigroup un Giriþim sermayesi bölümüne katýlan Colin Clark, þu anda Orta ve Doðu Avrupa, Ortadoðu ve Afrika bölgesinden sorumlu Direktör olarak çok sayýda portföy þirketinin yönetim kurulunda görev almakta. Türkiye de yönetim kurulunda görev aldýðý baþlýca þirketler ise Beymen Maðazacýlýk A.Þ., Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. ve Biofarma Ýlaç Sanayi ve Ticaret A.Þ. dir. NUR MEHMET ÝNAL / Üye 1973 Yýlýnda Galatasaray Lisesi, 1977 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme bölümünden mezun olan Nur Mehmet Ýnal, iþ hayatýna 1977 yýlýnda Arthur Anderson da baþladý yýlýndan itibaren Altýnyýldýz Þirketler Grubunda Sistem ve Denetim Koordinatörlüðü, 1983 yýlýnda Finansman Koordinatörlüðü görevlerinde bulundu yýllarý arasýnda Altýnyýldýz Þirketler Grubu Yönetim kurulunda görev alan Nur Mehmet Ýnal, 1996 yýlýndan itibaren Boyner Holding Baþkan Yardýmcýlýðý görevini üstlenmektedir. VITTORIO RADICE / Baðýmsýz Üye Ýþ hayatýna 1980 yýlýnda Ýtalya da maðaza yöneticisi olarak baþlayan Vittorio Radice, yýllarý arasýnda Habitat UK þirketini restore ederek ÝKEA ya, yýllarý arasýnda Selfgridges maðazasýný yenilikçi bir Departman maðazasý haline getirerek Weston ailesine sattý yýlýnda Mark ve Spencer da göreve baþladý. Ev Dekorasyonu konseptini oluþturdu yýlýndan beri Ýtalya da La Rinascente Departman maðazalarýnýn marka konumlamasý üzerine üst düzey görevlerde yer almakta olan Vittorio Radice, ayný zamanda Arthur Glen Designer Outlets, Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ., Beymen Maðazacýlýk A.Þ., TSUM Moscow, Ishaan Indian Real Estate Fund gibi þirketlerin yönetim kurullarýnda görev almaktadýr. FETHÝ PEKÝN / Baðýmsýz Üye Yüksek öðrenimini Amerika da Boston Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi nde ve Ýngiltere de Buckingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde tamamlamýþtýr. Ýþ yaþamýnda Pekin&Pekin de Yönetici Ortak (Managing Partner) ve 2012 yýlýndan bu yana Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. de Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadýr. R. ASLI KARADENÝZ / Genel Müdür 1982 yýlýnda Robert Kolej, 1986 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Bölümü Pazarlama ve Finans ana dallarýndan mezun oldu. Kariyerine 1986 yýlýnda Arthur Andersen-Ýstanbul da baþladý. Dört yýllýk Arthur Andersen deneyimin ardýndan, 5 yýl Citibank ta çalýþtý. Nisan 1995 te Boyner Holding Grubu na katýldý. Benetton da yýllarý arasýnda Mali Ýþler Müdürlüðü görevini yürüttükten sonra, 1999 yýlýnda atandýðý Genel Müdür lük görevini 2002 yýlýna kadar sürdürdü. Aralýk 2002 den beri Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. nin Genel Müdürlüðü görevini yürütmektedir. Z. ÞULE ARDÝTTÝ / Tedarik ve Seri Sonu Operasyonu Genel Müdür Yardýmcýsý Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Bölümünü bitirdi den itibaren tekstil sektöründe çeþitli firmalarda çalýþtý (Yünsa, Mensucat Santral). Boyner Grup içerisinde Beymen Konfeksiyon Fabrikasý, Benetton, Alboy ve Beymen de çalýþtýktan sonra Benetton da Tedarik Genel Müdür Yardýmcýlýðý ve Alboy un Genel Müdürlüðü nü yaptý yýlýndan beri Boyner Büyük Maðazacýlýk ta Tedarik, Seri Sonu Operasyonu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. ARZU GÜNEÞLÝ / Kurumsal Geliþim ve Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdür Yardýmcýsý Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Bölümünü bitirdikten sonra Boðaziçi Üniversitesi nde Pazarlama Master ý yaptý. Çeþitli Tekstil, Alüminyum ve Sigorta firmalarýnýn pazarlama departmanlarýnda çalýþtý de Boyner Büyük Maðazacýlýða katýlan Arzu Güneþli þu anda Kurumsal Geliþim ve Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. S. ARZU SÖNMEZ / Mali Ýþler Genel Müdür Yardýmcýsý Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Bölümünü bitirdi. Boyner Grubu na katýlmadan önce denetçi olarak 4 yýl çalýþtý yýlýnda Boyner Grubu na katýldý. Altýnyýldýz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalarý A.Þ. de Muhasebe Müdürlüðü ve Mali Ýþler Genel Müdür Yardýmcýlýðý yaptý. Arzu Sönmez 2002 yýlýndan beri Boyner Büyük Maðazacýlýk Mali Ýþler Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. MEHTAP ALP / Pazarlama Genel Müdür Yardýmcýsý 1997 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýþletme Mühendisliði Bölümü nü bitirdikten sonra, yine ÝTÜ Ýþletme Mühendislik Bölüm ünde Mühendislik Yönetimi Master Programý ný tamamladý. Kariyerine Aygaz da baþladý yýlýnda Boyner Büyük Maðazacýlýk a katýlan, Mehtap Alp, 2011 yýlýndan beri Boyner Büyük Maðazacýlýk bünyesinde Pazarlama Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. MURAT AKGÜN / Operasyon Genel Müdür Yardýmcýsý 1989 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi, Uluslararasý Ýliþkiler bölümünü bitirdikten sonra 2007 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi'nde MBA yaptý. Yapý Kredi Bankasý'nda 1990 yýlýnda baþlayan kariyeri, 1992 yýlýndan itibaren Garanti Bankasý'nda devam etti. Garanti Bankasý'nda Teftiþ Kurulu, Proje Tasarým ve Uygulama, Eðitim, Ýnsan Kaynaklarý ve Çaðrý Merkezi birimlerinde yöneticilik yaptý yýlýnda katýldýðý YKM'de Ýnsan Kaynaklarý ve Ýþ Geliþtirme Koordinatörü olarak çalýþtý yýlýndan itibaren Boyner Büyük Maðazacýlýk bünyesinde Boyner & YKM Operasyon Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. ÝLKER GÖZÜTOK / Boyner Satýþ Genel Müdür Yardýmcýsý Denetleme Kurulu GÜLSEREN ODABAÞI / Denetçi Boyner grubunda ilk olarak 1966 yýlýnda Altýnyýldýz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalarý A.Þ. de göreve baþlayan Gülseren Odabaþý, 1995 yýlýndan bu yana görevine Boyner Holding te Finansman Müdürü olarak devam etmektedir. ARZU AYTOK GÜLLER / Denetçi 1994 yýlýnda Marmara Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu yýlýnda Ernst & Young - Ýstanbul ofisinde baþladýðý denetim kariyerine, 16 yýldýr Boyner Holding A.Þ. de Denetim Uzmaný olarak devam etmektedir. Trakya Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümünü bitirdikten sonra, yýllarý arasýnda EGS ve Doðuþ Holding Grubu na baðlý perakende þirketlerinde maðaza yöneticiliði görevlerinde bulundu. Boyner Grubu na 2001 yýlýnda katýldý yýlýna kadar Boyner Büyük Maðazacýlýk Antalya þubesinde Maðaza Müdürlüðü görevlerini sürdürdü yýllarý arasýnda Boyner Büyük Maðazacýlýk Satýþ Müdürü olarak görev yaptý yýlý Aðustos ayýndan itibaren Boyner Büyük Maðazacýlýk ta Satýþ Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir. EMRAH ÝNEL / YKM Satýþ Genel Müdür Yardýmcýsý 1992 yýlýnda ÝTÜ Metalurji Mühendisliði dalýndan mezun olduktan sonra 1993 Yýlýnda Marmara Üniversitesi'nde Ýþletme Yüksek Lisans yaptý. Kariyerine 1994 yýlýnda Boyner Büyük Maðazacýlýk' ta baþladý. Operasyon ve Satýþ Departmanlarýnda 4 yýl yöneticilik yaptý yýlýnda Ekinciler Dýþ Ticaret þirketinde Dýþ Ticaret Finansman Yöneticisi olarak çalýþtý yýlýnda YKM Genel Müdürlük' te baþladýðý görevi süresince Satýþ - Operasyon ve Satýþ & Kiralama departmanlarýnda üst düzey yöneticilik yaptý yýlýndan itibaren Boyner Büyük Maðazacýlýk bünyesinde YKM Satýþ Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir.

12 Yýlý Faliyet Raporu 2012 Yýlý Faliyet Raporu 23 FAALÝYETLER Grup un ana faaliyet konusu perakende maðazacýlýk olup, faaliyetlerini yurt çapýnda yaygýn toplam 145 adet maðaza (31 Aralýk adet maðaza) ile m 2 ile sürdürmektedir. Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. Boyner Büyük Maðazacýlýk A.Þ. faaliyetlerini, Ýstanbul, Ankara, Adana, Adapazarý, Antalya, Aydýn, Bursa, Balýkesir, Ýzmir, Trabzon, Tekirdað, Mersin, Diyarbakýr, Denizli, Konya, Kayseri, Eskiþehir, Afyon, Erzurum, Rize, K. Maraþ, Hatay, Samsun, Muðla, Isparta, Þanlýurfa, Kütahya ve Malatya illerinde olmak üzere Türkiye genelinde toplam 28 ilde, 39 çok katlý, 17 konsept (7 Boyner Evde, 6 Sport, 4 Beaute), 11 Outlet (7 Boyner, 4 Beymen) ve 12 Çarþý Maðazasý ile toplam 79 maðaza, m 2 'lik net satýþ alanýnda sürdürmektedir. Kapanan Maðazalar Lokasyon Kapanýþ Tarihi Net Satýþ Alaný Boyner Outlet Kütahya, Outlet Ocak m 2 Boyner Ýstanbul, Profilo AVM Nisan m 2 Boyner Outlet Manisa, Outlet Nisan m 2 Çarþý Bolu, Highway AVM Ekim m 2 Boyner Outlet Ýstanbul, Maslak Kasým m 2 Toplam m 2 Boyner Maðazalarý kadýn, erkek, çocuk, genç aktif spor giyimden; ayakkabý ve aksesuara; kozmetikten ev dekorasyon ürünlerine kadar farklý kategorideki pek çok yerli ve yabancý marka ürünleri bir arada sunmaktadýr. Ayrýca kadýn ve erkek giyimde Cotton Bar, Pi, Asymmetry, Limon; sadece erkek giyimde Altimod, Premium; sadece kadýn giyimde Caramel; çocuk giyimde Mammaramma, Altimod Basics ve ev dekorasyon ürünlerinde Boyner Evde markalarý Boyner özel markalarý ný oluþturmaktadýr. Ayrýca Boyner Maðazacýlýk Beymen Club, Beymen Business, B Beymen ve Beymen Studio markalarýnýn da sahibidir. Boyner Maðazalarý ürün çeþitliliðini kalite, güvenilirlik ve uygun fiyat anlayýþýyla birleþtirmektedir. Þirket 2012 yýlýnda 16 yeni maðaza açmýþ, verimlilik gösteremeyen 5 maðazasýný da kapatmýþtýr. Bursa Carefour Çarþý Maðazasýnýn ise net satýþ alaný 606 m 2 arttýrýlmýþtýr. Antalya SheMall Boyner Maðazasý ile Bodrum Oasis Boyner Evde bayi maðazalarý 2012 yýlýnda Þirket maðazasý haline getirilmiþtir yýlý sonunda maðaza sayýsý 79 olurken, net satýþ alaný da renove edilen lokasyonlar ile birlikte m 2 olarak gerçekleþmiþtir. Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. (YKM A.Þ.) ve Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Þ. (YKM Pazarlama A.Þ.) YKM A.Þ. ve YKM Pazarlama A.Þ. maðazacýlýk faaliyetlerini, Türkiye genelinde Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bolu, Bursa, Elazýð, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Ýçel, Kars, Kayseri, Kýrýkkale, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muðla, Rize, Adapazarý, Þanlýurfa, Tekirdað, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak illerinde ve yurtdýþýnda Kuzey Irak ta Erbil de olmak üzere toplam 32 farklý þehirde, 49 çok katlý, 4 Sport ve 13 Outlet maðazasý ile toplamda 66 maðaza ve m 2 de sürdürmektedir. YKM Maðazalarý kadýn, erkek, çocuk, aktif spor giyimden; ayakkabý ve aksesuara; kozmetikten ev dekorasyon ve ev elektroniði ürünlerine kadar farklý kategorideki pek çok yerli ve yabancý marka ürünleri bir arada sunmaktadýr. Ayrýca kadýn giyimde Loox, Mia, Agenda YKM özel markalarý ný oluþturmaktadýr. Açýlan Maðazalar Lokasyon Açýlýþ Tarihi Net Satýþ Alaný Çarþý Ankara, Natavega AVM Ocak m 2 Çarþý Ýçel, Tarsu AVM Mart m 2 Çarþý Ankara, Batýkent Mart m 2 Boyner Outlet Aydýn, Söke Nisan m 2 Boyner Evde Ýstanbul, City s AVM Mayýs m 2 Çarþý Ýstanbul, Kartal Haziran m 2 Boyner Muðla, Bodrum Midtown AVM Haziran m 2 Çarþý Samsun, Samsun Bulvar AVM Temmuz m 2 Çarþý Ýstanbul, Ümraniye Aðustos m 2 Çarþý Ankara, Antares AVM Eylül m 2 Çarþý Ýstanbul, Starcity AVM Eylül m 2 Çarþý Kütahya, Kütahya AVM Eylül m 2 Boyner Evde Ýstanbul, Aqua Florya AVM Ekim m 2 Boyner Ýstanbul, Marmarapark AVM Ekim m 2 Çarþý (Bayi) Diyarbakýr, Diyarbakýr Park AVM Ekim m 2 Boyner Sport (Bayi) Batman, BatmanPark AVM Aralýk m 2 Toplam m 2 Açýlan Maðazalar Lokasyon Açýlýþ Tarihi Net Satýþ Alaný YKM Maðaza Konya, Konya Kent Plaza Kasým m 2 Toplam m 2 Kapanan Maðazalar Lokasyon Kapanýþ Tarihi Net Satýþ Alaný YKM Bayi Bodrum Ekim m 2 Toplam 988 m 2 7 Eylül 2012 þirket satýn alým tarihinden sonra açýlan ve kapanan maðazalarý göstermektedir.

13 Yýlý Faliyet Raporu Olaðan Genel Kurul Toplantý Gündemi Yýlý Brüt Satýþ Hasýlatý (TL) BOYNER BÜYÜK MAÐAZACILIK ANONÝM ÞÝRKETÝ OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMÝ Yurtiçi Satýþlar Yurtdýþý Satýþlar Toplam Satýþlar Açýlýþ ve Baþkanlýk Divaný nýn seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantý Tutanaðý nýn Hissedarlar adýna Baþkanlýk Divaný tarafýndan imzalanmasý hususunda yetki verilmesi, Yýlýna iliþkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi ve baðýmsýz dýþ denetim raporlarýnýn okunmasý ve müzakeresi, 2012 Yýlý Satýþ Adedi Yýlýna iliþkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarýnýn okunmasý, müzakeresi ve tasdik için oylanmasý, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 mali yýlýna iliþkin olarak ibra edilmelerinin görüþülmesi, Giyim Giyim dýþý Toplam Satýþ Adedi Yýlýnda Gerçekleþtirilen Yatýrýmlarýn Daðýlýmý 6. Denetçilerin 2012 mali yýlýna iliþkin olarak ibra edilmelerinin görüþülmesi, 7. Yönetim Kurulu nun 2012 yýlý karýnýn daðýtýmý ile ilgili teklifinin görüþülerek karara baðlanmasý, 8. Yýl içinde Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüðü ve Uygulama Þekli Hakkýnda Kanun un 25. Maddesi uyarýnca sunulan istifalar neticesinde boþalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarýnca ilk genel kurul onayýna sunulmak üzere yapýlan üye atamalarýnýn görüþülmesi, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücret ve huzur haklarýnýn belirlenmesi, Yatýrým Tutarý (TL) Yeni Maðaza Açýlýþý ve Renovasyonlar Demirbaþ Haklar Donaným Yazýlým ve Diðer Toplam Yatýrým KAR DAÐITIM ÖNERÝSÝ Þirketimizin 2012 yýlý karý ile ilgili olarak, yasal kayýtlarýmýzda geçmiþ yýllar zararý bulunmasý nedeniyle, 2012 yýlý için kar daðýtýmý yapýlmamasý, karýn ortaklýk bünyesinde býrakýlmasý hususunun genel kurulun onayýna sunulmasýna karar verilmiþtir. 11. Sermaye Piyasasý Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ndan yasal izinlerin alýnmýþ olmasý kaydý ile Þirket Ana Sözleþmesinin 4.,18. ve 21. maddelerinin tadilinin görüþülerek oylanmasý, 12. Yönetim Kurulu'nun önerdiði Genel Kurulun Çalýþma Esas ve Usulleri Hakkýnda Ýç Yönerge'nin onaylanmasý, 13. Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yayýmlanan Sermaye Piyasasýnda Baðýmsýz Denetim Standartlarý Hakkýndaki Teblið gereði, Denetimden Sorumlu Komite nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan Baðýmsýz Denetim Kuruluþu seçiminin görüþülerek oylanmasý, 14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunlarýn eþ ve ikinci dereceye kadar kan ve sýhri yakýnlarýnýn, þirket veya baðlý ortaklýklarý ile çýkar çatýþmasýna neden olabilecek nitelikte iþlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için muamelelerde bulunabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri gereðince ve bu maddelerdeki sýnýrlamalara tabi olarak Yönetim Kurulu na izin verilmesi ve yýl içerisinde bu kapsamda gerçekleþtirilen iþlemler hakkýnda genel kurula bilgi verilmesinin görüþülmesi, 15. Sermaye Piyasasý Kurulu kararý gereði, Þirketin 3. Kiþiler lehine vermiþ olduðu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiþ olduðu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul a bilgi verilmesi. 16. Yýl içinde yapýlan baðýþ ve yardýmlarla ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verilmesi, 17. Dilekler ve kapanýþ. Toplantý Yeri : Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No: 22 Bahçelievler / ÝSTANBUL Toplantý Tarihi : 28 Mart 2013 Toplantý Saati : 15:00

14 26 Ana Sözleþme Tasarýsý Ana Sözleþme Tadil Tasarýsý 27 Mevcut Hali Madde 4 - Merkez ve Þubeler Þirketin merkezi Ýstanbul'dur. Adresi Büyükdere Caddesi Noramin Ýþ Merkezi No: 237 E Maslak / Þiþli / ÝSTANBUL'dur. Adres deðiþikliðinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý na ve Sermaye Piyasasý Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiþ adrese yapýlan tebligat þirkete yapýlmýþ sayýlýr. Tescil ve ilan edilmiþ adresinden ayrýlmýþ olmasýna raðmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiþ þirket için bu durum fesih sebebi sayýlýr. Þirket Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'na ve Sermaye Piyasasý Kurulu na bilgi vermek þartýyla yurt içinde ve yurt dýþýnda þubeler açabilir. Mevcut Hali Madde 18 - Genel Kurul Þirketin Genel Kurulu olaðan ya da olaðanüstü toplanýr. Olaðan Genel Kurul, þirketin hesap döneminin sonundan baþlayarak üç ay içinde, yýlda en az bir defa toplanýr. Bu toplantýda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazýlý hususlar incelenerek gerekli kararlar alýnýr. Olaðanüstü Genel Kurullar, þirket iþlerinin gerektiði hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleþmede yazýlý hükümlere göre toplanýr, gereken kararlar alýnýr. Þirket, üçüncü kiþiler lehine vermiþ olduðu teminat, rehin ve ipotekler ve bu iþlemlerden elde ettiði gelir veya menfaatler hakkýnda ortaklarýný olaðan genel kurul toplantýlarýnda bilgilendirecek ve bu hususa olaðan genel kurul toplantýsý gündeminde ayrý bir madde olarak yer verecektir. Mevcut Hali BOYNER BÜYÜK MAÐAZACILIK ANONÝM ÞÝRKETÝ ANA SÖZLEÞME TADÝL TASARISI Madde 21 - Toplantý Nisabi Türk Ticaret Kanunu nun emredici hükümleri gereði daha yüksek bir nisabýn öngörülmediði hallerde, olaðan ve olaðanüstü Genel Kurul toplantý ve karar nisabý Þirket sermayesinin en az %45 (yüzdekýrkbeþ) ini temsil eden hissedarlarýn mevcudiyeti ve olumlu oyu ile saðlanmýþ olacaktýr. Aþaðýdaki konularla ilgili olarak Genel Kurul un yetkisine giren hususlarda Genel Kurul un, Yöne tim Kurulu nun yetkisine giren hususlarda Yönetim Kurulu nun karar almasý gerekmektedir. Bu konularda Þirket müdürleri ve murahhas azalar, ilgili Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararý olmaksýzýn iþlem yapmaya yetkili deðildir. Yeni Hali Madde 4 - Merkez ve Þubeler Þirketin merkezi Ýstanbul'dur. Adresi Büyükdere Caddesi USO Center Binasý No:245/A K: B01-Z Maslak / Þiþli / ÝSTANBUL'dur. Adres deðiþikliðinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý na ve Sermaye Piyasasý Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiþ adrese yapýlan tebligat þirkete yapýlmýþ sayýlýr. Tescil ve ilan edilmiþ adresinden ayrýlmýþ olmasýna raðmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiþ þirket için bu durum fesih sebebi sayýlýr. Þirket Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'na ve Sermaye Piyasasý Kurulu na bilgi vermek þartýyla yurt içinde ve yurt dýþýnda þubeler açabilir. Yeni Hali Madde 18 - Genel Kurul Þirketin Genel Kurulu olaðan ya da olaðanüstü toplanýr. Olaðan Genel Kurul, þirketin hesap döneminin sonundan baþlayarak üç ay içinde, yýlda en az bir defa toplanýr. Bu toplantýda Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazýlý hususlar incelenerek gerekli kararlar alýnýr. Olaðanüstü Genel Kurullar, þirket iþlerinin gerektiði hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleþmede yazýlý hükümlere göre toplanýr, gereken kararlar alýnýr. Þirket, üçüncü kiþiler lehine vermiþ olduðu teminat, rehin ve ipotekler ve bu iþlemlerden elde ettiði gelir veya menfaatler hakkýnda ortaklarýný olaðan genel kurul toplantýlarýnda bilgilendirecek ve bu hususa olaðan genel kurul toplantýsý gündeminde ayrý bir madde olarak yer verecektir. Genel Kurul toplantýsýna elektronik ortamda katýlým: Þirketin genel kurul toplantýlarýna katýlma hakký bulunan hak sahipleri bu toplantýlara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarýnca elektronik ortamda da katýlabilir. Þirket, Anonim Þirketlerde Elektronik Ortamda Yapýlacak Genel Kurullara Ýliþkin Yönetmelik hükümleri uyarýnca hak sahiplerinin genel kurul toplantýlarýna elektronik ortamda katýlmalarýna, görüþ açýklamalarýna, öneride bulunmalarýna ve oy kullanmalarýna imkan tanýyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceði gibi bu amaç için oluþturulmuþ sistemlerden de hizmet satýn alabilir. Yapýlacak tüm genel kurul toplantýlarýnda esas sözleþmenin bu hükmü uyarýnca, kurulmuþ olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anýlan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarýný kullanabilmesi saðlanýr. Yeni Hali Madde 21 - Toplantý Nisabi Türk Ticaret Kanunu nun emredici hükümleri gereði daha yüksek bir nisabýn öngörülmediði hallerde, olaðan ve olaðanüstü Genel Kurul toplantý ve karar nisabý Þirket serm ayesinin en az %45 (yüzdekýrkbeþ) ini temsil eden hissedarlarýn mevcudiyeti ve olumlu oyu ile saðlanmýþ olacaktýr. Aþaðýdaki konularla ilgili olarak Genel Kurul un karar almasý gerekmektedir. Bu konularda Þirket müdürleri ve murahhas azalar ilgili Genel Kurul kararý olmaksýzýn iþlem yapmaya yetkili deðildir. i) Þirket in muhasebe politikalarý, muhasebe esaslarý veya metodlarýnýn deðiþtirilmesi; ii) Þirket in prim, yeniden deðerleme, yedek akçe ve sair hesaplarýnda bulunan tutarlarýn sermaye borçlarýnýn veya sair Þirket menkul kýymetlerinin ödenmesi için kullanýlmasý amacýyla sermayeleþtirilmesi; iii) Þirket tarafýndan uygulanan veya kabul edilen ikramiye veya kar paylaþýmý planý, hisse senedi opsiyonu veya hisse senedi teþvik planý veya hisse senedi sahipliði planý veya emeklilik planlarýnýn kabulü veya deðiþtirilmesi; iv) Yönetim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ olaðan maaþ ödemelerinin dýþýnda herhangi bir çalýþana herhangi bir 1 yýl içinde yüz bin Amerikan Dolarýný ( ABD Dolarý) aþan bir ödeme yapýlmasý; v) Yýllýk yüz bin Amerikan Dolarý ( ABD Dolarý) (veya muadili meblað) veya daha fazlasýný kazanan/kazanacak Þirket in herhangi bir çalýþanýn iþe alýmý ve/veya iþten çýkarýlmasý kararlarýnýn alýnmasý, söz konusu iþçinin iþe alýmý, iþten çýkarýlmasý, ücreti ve çalýþma koþullarýna iliþkin yapýlacak iþ sözleþmelerin imzalanmasý; vi) Yeni bir iþtirak veya Baðlý Þirket oluþturulmasý; vii) Bir yönetici veya yöneticinin Baðlý Kiþi si ile herhangi bir sözleþme veya düzenleme yapýlmasý veya bunlarýn feshedilmesi veya bunlarýn ihlali veya bunlardan feragat edilmesi, veya bunlarýn deðiþtirilmesi söz konusu anlaþma veya düzenleme tahtýnda saðlanan ücret ya da diðer menfaatlerin deðiþtirilmesi de bu madde kapsamýndadýr; viii) Þirket adýna veya Þirket tarafýndan vekalet veya baþka herhangi bir temsil yetkisinin verilmesi; ix) Þirket in fikri mülkiyeti ile ilgili, devralma ve kullanma da dahil olmak üzere doðrudan veya lisans yoluyla veya herhangi baþka bir yolla, herhangi bir iþlem veya baþvuru yapýlmasý; x) Yeni bir þube, temsilcilik ofisi, ticaret kuruluþu, iþletme veya satýþ yeri kurulmasý veya bunlarýn kapatýlmasý; xi) Herhangi bir birleþme, konsolidasyon, devralma, veya Þirket in ya da Þirket malvarlýðýnýn tümünün veya büyük bir kýsmýnýn satýþ, kiralama veya diðer þekillerde elden çýkarýlmasý; xii) Þirket in doðrudan veya dolaylý iþtiraklerinin veya bunlarýn malvarlýklarýnýn tamamýnýn ya da büyük bir kýsmýnýn satýlmasý; xiii) Þirketin veya Þirket iþtirakinin ve herhangi bir kiþi veya tüzel kiþilik ile oluþturacaðý ortak giriþimler; xiv) Ýliþkili Taraf Ýþlemleri; xv) Þirket in iþ planý, yýllýk faaliyet planý ve bütçesi ile bunlarda yüzde beþten (%5) daha fazla bir oranda finansal etki yaratacak herhangi bir farklýlýðýn onaylanmasý, xvi) Þirket iþlerine iliþkin önemli deðiþiklikler; xvii) Her türlü yeni hisse veya hisse senedine dönüþtürülebilir senet, opsiyon ve sair menkul kýymetler ve katký sermaye senetleri ihraç edilmesi; xviii) Þirket ana sermayesinin arttýrýlmasý veya azaltýlmasý; xix) Þirket in veya iþtiraklerinin hisselerinin paraya çevrilmesi; xx) Þirket Ana Sözleþmesi nin deðiþtirilmesi; xxi) Þirket hisselerine iliþkin haklar üzerinde her türlü deðiþiklik; xxii) Halka arz; xxiii) Þirket in yapacaðý kar veya diðer her türlü daðýtýmýn ilaný ve/veya ödenmesi; xxiv) Þirket in her türlü tasfiye, fesih veya infisahý ve Þirket e tasfiye memuru atanmasý; xxv) Þirket in her türlü yeniden yapýlandýrýlmasý, deðiþimi veya yeniden organize edilmesi; xxvi) Þirket e veya iþtiraklerine denetçilerin atanmasý ve/veya deðiþtirilmesi; xxvii) Þirket ile ilgili yýllýk hesaplarýn ve yýllýk faaliyet raporlarýnýn onaylanmasý; xxviii) Yönetici teþviklerinin ve bunlarla ilgili kural ve düzenlemelerin, ve ileriye yönelik herhangi diðer hisse opsiyonu veya teþvik planýnýn onaylanmasý ve/veya kabul edilmesi; xxix) Þirket i temsile yetkili imzalarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmasý; xxx) Þirket müdürlerinin atanmasý veya deðiþtirilmesi; xxxi) Þirket Yönetim Kurulu na herhangi bir atama yapýlmasý; i) Þirket in prim, yeniden deðerleme, yedek akçe ve sair hesaplarýnda bulunan tutarlarýn sermaye borçlarýnýn veya sair Þirket menkul kýymetlerinin ödenmesi için kullanýlmasý amacýyla sermayeleþtirilm esi; ii) Þirket tarafýndan uygulanan veya kabul edilen ikramiye veya kar paylaþýmý planý, hisse senedi opsiyonu veya hisse senedi teþvik planý veya hisse senedi sahipliði planý veya emeklilik planlarýnýn kabulü veya deðiþtirilmesi; iii) Herhangi bir birleþme, konsolidasyonveya Þirket in ya da Þirket malvarlýðýnýn tümünün veya büyük bir kýsmýnýn satýþ, kiralama veya diðer þekillerde elden çýkarýlmasý iv) Her türlü yeni hisse veya hisse senedine dönüþtürülebilir senet, opsiyon ve sair menkul kýymetler ve katký sermaye senetleri ihraç edilmesi; v) Þirket ana sermayesinin arttýrýlmasý veya azaltýlmasý vi) Þirket in veya iþtiraklerinin hisselerinin paraya çevrilmesi vii) Þirket Ana Sözleþmesi nin deðiþtirilmesi viii) Þirket hisselerine iliþkin haklar üzerinde her türlü deðiþiklik ix) Halka arz x) Þirket in yapacaðý kar veya diðer her türlü daðýtýmýn ilaný ve/veya ödenmesi; xi) Þirket in her türlü tasfiye, fesih veya infisahý ve Þirket e tasfiye memuru atanmasý xii) Þirket e veya iþtiraklerine denetçilerin atanmasý ve/veya deðiþtirilmesi; xiii) Þirket ile ilgili yýllýk hesaplarýn ve yýllýk faaliyet raporlarýnýn onaylanmasý xiv) Þirket Yönetim Kurulu na herhangi bir atama yapýlmasý Aþaðýdaki konularla ilgili olarak Yönetim Kurulu nun karar almasý gerekmektedir. Bu konularda Þirket müdürleri ve murahhas azalar, ilgili Yönetim Kurulu kararý olmaksýzýn iþlem yapmaya yetkili deðildir. i) Þirket in muhasebe politikalarý, muhasebe esaslarý veya metodlarýnýn deðiþtirilmesi; ii) Yönetim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ olaðan m aaþ ödemelerinin dýþýnda herhangi bir çalýþana herhangi bir 1 yýl içinde yüz bin Amerikan Dolarýný ( ABD Dolarý) aþan bir ödeme yapýlmasý; iii) Yýllýk yüz bin Amerikan Dolarýný ( ABD Dolarý) (veya muadili meblað) veya daha fazlasýný kazanan/ kazanacak Þirket in herhangi bir çalýþanýnýn iþe alýmý ve/veya iþten çýkarýlmasý kararlarýnýn alýnmasý, söz konusu iþçinin iþe alýmý, iþten çýkartýlmasý, ücreti ya da diðer menfaatlerinin deðiþtirilmesi de bu madde kapsamýndadýr; iv) Bir yönetici veya yöneticinin Baðlý Kiþi si ile herhangi bir sözleþme veya düzenleme yapýlmasý veya bunlarýn feshedilmesi veya bunlarýn ihlali veya bunlardan feragat edilmesi, veya bunlarýn deðiþtirilmesi söz konusu anlaþm a veya düzenleme tahtýnda saðlanan ücret ya da diðer menfaatlerin deðiþtirilmesi de bu madde kapsamýndadýr; v) Yeni bir þube, temsilcilik ofisi, ticaret kuruluþu, iþletme veya satýþ yeri kurulmasý veya bunlarýn kapatýlmasý vi) Þirket in iþ planý, yýllýk faaliyet planý ve bütçesi ile bunlarda %5 ten (yüzde beþ) daha fazla bir oranda finansal etki yaratacak herhangi bir farklýlýðýn onaylanmasý; vii) Yönetici teþviklerinin ve bunlarla ilgili kural ve düzenlemelerin ve ileriye yönelik herhangi diðer hisse opsiyonu veya teþvik planýnýn onaylanmasý ve/veya kabul edilmesi viii) Þirket müdürlerinin atanmasý veya deðiþtirilmesi; ix) Yeni bir iþtirak veya Baðlý Þirket oluþturulmasý x) Þirket adýna veya Þirket tarafýndan vekalet veya baþka herhangi bir temsil yetkisinin verilmesi; xi) Þirket in fikri mülkiyeti ile ilgili, devralma ve kullanma da dahil olm ak üzere doðrudan veya lisans yoluyla veya herhangi baþka bir yolla, herhangi bir iþlem veya baþvuru yapýlmasý xii) Þirket in doðrudan veya dolaylý iþtiraklerinin veya bunlarýn malvarlýklarýnýn tamamýnýn veya büyük bir kýsmýnýn satýlmasý xiii) Þirket in veya Þirket iþtirakinin ve herhangi bir kiþi veya tüzel kiþilik ile oluþturacaðý ortak giriþimler xiv) Ýliþkili taraf iþlemleri xv) Þirket iþlerine iliþkin önemli deðiþiklikler xvi) Þirket in her türlü yeniden yapýlandýrýlm asý, deðiþim i veya yeniden organize edilmesi xvii) Þirket i temsile yetkili imzalarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmasý xviii) Herhangi bir devralma iþlemi.

15 Finansal Tablolar ve Denetim Raporlarý SPK Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasýnda Finansal Raporlamaya Ýliþkin Esaslar Teblið ine Göre Hazýrlanmýþ Mali Tablolar ve Baðýmsýz Denetim Raporu Denetçi Rapor Özeti SPK Seri: XI, No: 29 Sayýlý Tebliðin 3. Bölümün 9. Maddesi Gereðince Sorumluluk Beyanlarý YKM Ümraniye

16 31 Aralýk 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Baðýmsýz Denetim Raporu Bilanço Kapsamlý Gelir Tablosu Özsermaye Deðiþim Tablosu Nakit Akým Tablosu Finansal Tablolara iliþkin Dipnotlar Baðýmsýz Denetim Raporu Boyner ÝstinyePark

17 32 31 Aralýk 2012 Tarihi Ýtibariyle Konsolide Bilanço 31 Aralýk 2012 Tarihinde Sona Eren Yýla Ait Konsolide Kapsamlý Gelir Tablolarý 33 Cari Dönem Geçmiþ Dönem Yeniden Sýnýflandýrýlmýþ Dipnot (Baðýmsýz not 2.1 (Baðýmsýz Referanslarý Denetimden Geçmiþ) Denetimden Geçmiþ) VARLIKLAR DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatýrýmlar Ticari Alacaklar - Ýliþkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diðer Ticari Alacaklar Diðer Alacaklar Stoklar Diðer Dönen Varlýklar DURAN VARLIKLAR Diðer Alacaklar Maddi Duran Varlýklar Maddi Olmayan Duran Varlýklar Þerefiye Ertelenmiþ Vergi Varlýklarý Diðer Duran Varlýklar TOPLAM VARLIKLAR Cari Dönem Geçmiþ Dönem Dipnot (Baðýmsýz (Baðýmsýz Referanslarý Denetimden Geçmiþ) Denetimden Geçmiþ) Satýþ Gelirleri 5, Satýþlarýn Maliyeti (-) 5,28 ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satýþ ve Daðýtým Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Diðer Faaliyet Gelirleri Diðer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) FAALÝYET KARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) VERGÝ ÖNCESÝ KARI Vergi Gideri 35 ( ) ( ) - Dönem Vergi Gideri 35 ( ) ( ) - Ertelenmiþ Vergi (Gideri)/Geliri ( ) Ýliþikteki dipnotlar bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr. Cari Dönem Geçmiþ Dönem Yeniden Sýnýflandýrýlmýþ Dipnot (Baðýmsýz not 2.1 (Baðýmsýz Referanslarý Denetimden Geçmiþ) Denetimden Geçmiþ) YÜKÜMLÜLÜKLER Kýsa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar - Ýliþkili Taraflara Ticari Borçlar Diðer Ticari Borçlar Diðer Borçlar Borç Karþýlýklarý Çalýþanlara Saðlanan Faydalara Ýliþkin Yükümlülükler Diðer Kýsa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Çalýþanlara Saðlanan Faydalara Ýliþkin Karþýlýklar Ertelenmiþ Vergi Yükümlülüðü Diðer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZSERMAYE Ana Ortaklýða Ait Özsermaye Ödenmiþ Sermaye Hisse Senetleri Ýhraç Primleri Nakit Akýþ Riskinden Korunma Fonu 27 - (35.255) Yasal Yedekler Geçmiþ Yýllar Karlarý/Zararlarý ( ) Net Dönem Karý Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEM KARI DÝÐER KAPSAMLI GELÝR Nakit Akýþ Riskinden Korunma Aracý Net Deðiþim Vergi Etkisi (8.814) (20.677) TOPLAM KAPSAMLI GELÝR DÖNEM KARININ/ (ZARARININ) DAÐILIMI ANA ORTAKLIK PAYLARI KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR ( ) - TOPLAM KAPSAMLI GELÝRÝN DAÐILIMI: ANA ORTAKLIK PAYLARI KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR ( ) - HÝSSE BAÞINA KAZANÇ 36 0, ,00259 Aðýrlýklý Ortalama Hisse Senedi Sayýsý Ýliþikteki dipnotlar bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.

18 34 31 Aralýk 2012 Tarihinde Sona Eren Arayýla Ait Konsolide Özsermaye Deðiþim Tablolarý 31 Aralýk 2012 Tarihinde Sona Eren Yýla Ait Konsolide Nakit Akým Tablosu 35 Cari Dönem Geçmiþ Dönem (Baðýmsýz (Baðýmsýz Dipnot Referanslarý Denetimden Geçmiþ) Denetimden Geçmiþ) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akýmlarý Vergi Öncesi Net Kar Düzeltmeler: Amortisman ve Ýtfa Paylarý Kullanýlmamýþ Ýzin Karþýlýðý, Net 24 ( ) - Kýdem Tazminatý Yükümlülüðü Karþýlýðý Þüpheli Alacak Karþýlýðý Faiz Gideri Faiz Geliri 32 ( ) ( ) Maddi Varlýk Satýþ Karý/Zararý, Net Stok Deðer Düþüklüðü 13 ( ) - Türev Enstrümanlarýn Gerçekleþmemiþ Tutarý Ýþletme Sermayesindeki Deðiþikliklerden Önceki Faaliyet Karý Finansal Varlýklar ( ) Ticari ve Diðer Alacaklar (Ýliþkili Taraflar Hariç) ( ) Ýliþkili Taraflardan Ticari ve Diðer Alacaklar 3, 37 ( ) ( ) Stoklar 3, 13 ( ) ( ) Diðer Dönen Varlýklar ( ) ( ) Diðer Duran Varlýklar ( ) Ticari ve Diðer Borçlar (Ýliþkili Taraflar Hariç) Ýliþkili Taraflara Ticari Borçlar 3, 37 ( ) Diðer Yükümlülükler Kýdem Tazminatý Ödemeleri 24 ( ) ( ) Ödenen Vergiler ( ) ( ) Alýnan Faizler (Vade Farký Gelirleri) Þüpheli Alacaklardan Tahsilat Esas Faaliyetlerden Saðlanan Nakit Yatýrým Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akýmlarý Maddi Varlýk Satýn Alýmlarý 3, 18 ( ) ( ) Maddi Olmayan Varlýk Satýn Alýmlarý 3, 19 ( ) ( ) Maddi Varlýk Satýþýndan Saðlanan Nakit Baðlý Ortaklýk Alýmý Ýçin Ödenen Nakit 3 ( ) - Yatýrým Faaliyetlerinde Kullanýlan Net Nakit ( ) ( ) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akýmlarý Faiz Ödemeleri 33 ( ) ( ) Alýnan Diðer Faizler ve Komisyonlar Banka Kredileri Temini Çýkarýlan Tahviller Banka Kredileri ve Tahvil Geri Ödemeleri ( ) ( ) Finansman Faaliyetlerinden Saðlanan/(Kullanýlan) Net Nakit ( ) Hazýr Deðerlerde Meydana Gelen Net Artýþ Dönem Baþý Hazýr Deðerler Mevcudu Dönem Sonu Hazýr Deðerler Mevcudu Ýliþikteki dipnotlar bu finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.

19 36 31 Aralýk 2012 Tarihi Ýtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar 31 Aralýk 2012 Tarihi Ýtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlarý 37 1 Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tablolarýn Sunumuna Ýliþkin Esaslar Genel 2.1 Sunuma Ýliþkin Temel Esaslar Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi ( Boyner veya Þirket ) 13 Þubat 1992 tarihinde kurulmuþ, Ýstanbul da tescilli bir sermaye þirketidir. Þirket in genel merkezinin adresi Büyükdere Caddesi USO Center Binasý No:245/A K: B01-Z02 Maslak / Ýstanbul dur. Þirket hisselerinin %15 i 1996 yýlýnda, %15 i 1998 yýlýnda, %9,9 u 2006 yýlýnda olmak üzere toplam %39,9 u halka arz edilmiþ olup, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnda iþlem görmektedir. Boyner, 7 Eylül 2012 tarihinde perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. (YKM A.Þ.) hisselerinin %63 ünü ve YKM A.Þ.'nin %56,25 oranýndaki iþtiraki konumunda olan Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Þ.'nin (YKM Pazarlama A.Þ.) hisselerinin ayrýca doðrudan %20,62'sini satýn almýþtýr (Not 3). 31 Aralýk 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle, Boyner in baðlý ortaklýklarý, bu þirketlerin faaliyetleri, kurulduklarý ülkeler, kuruluþ yýllarý ve Þirket in etkin pay oraný aþaðýda belirtilmiþtir: Kurulduðu Kuruluþ Þirket in Etkin Þirket in Etkin Baðlý Ortaklýðýn Ýsmi Faaliyet Konusu Ülke Yýlý Pay Oraný Pay Oraný Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. (YKM A.Þ.) Perakende Maðazacýlýk Türkiye ,00% - Yeni Karamürsel Giyim ve Ýhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Þ. (YKM Pazarlama A.Þ.) Pazarlama ve Perakende Maðazacýlýk Türkiye ,06% - Boyner ve baðlý ortaklýklarý bundan sonra Grup olarak tanýmlanacaktýr. Grup un SPK nýn Seri: XI, No: 29, Sermaye Piyasasýnda Finansal Raporlamaya Ýliþkin Esaslar Teblið (Teblið) ine göre (bundan sonra SPK Muhasebe Standartlarý olarak anýlacaktýr) hazýrlanmýþ 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle düzenlenmiþ finansal tablolarý 5 Mart 2013 tarihinde Yönetim Kurulu tarafýndan onaylanmýþtýr. Genel Kurul un ve ilgili yasal kuruluþlarýn yasal mevzuata göre düzenlenmiþ finansal tablolarý ve bu finansal tablolarý tashih etme hakký vardýr. Faaliyet Konusu Grup un ana faaliyet konusu perakende maðazacýlýk olup, faaliyetlerini yurt çapýnda yaygýn toplam 145 adet maðaza (31 Aralýk adet maðaza) ile sürdürmektedir. 31 Aralýk 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle Grup un yýl içinde çalýþan personelinin ortalama sayýsý sýrasýyla ve kiþidir. Þirket in Hissedarlarý 31 Aralýk 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle, Þirket in ortaklýk yapýsý ve ortaklarýn paylarý aþaðýda özetlendiði gibidir: Ortaklar Ödenmiþ Sermaye (%) Ödenmiþ Sermaye (%) Halka Arz , ,90 Fenella S.A.R.L , ,05 Altýnyýldýz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar A.Þ. (Altýnyýldýz) , ,98 Diðer (*) , , (*) Sermayenin %1 inden daha azýna sahip ortaklarýn pay tutarý toplamýný göstermektedir. Grup, muhasebe kayýtlarýný ve yasal finansal tablolarýný Türkiye de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlýðý nca yayýmlanan Tek Düzen Hesap Planý (THP) gereklerine göre Türk Lirasý (TL) olarak tutmaktadýr. 9 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Teblið halka açýk iþletmelerin 1 Ocak 2008 den itibaren finansal tablolarýný, Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen Uluslararasý Muhasebe/ Finansal Raporlama (UMS/UFRS) standartlarýna uygun olarak hazýrlamalarýný öngörmektedir. Ancak yine Teblið de yer alan geçici madde 2 ye göre 5. maddenin uygulamasý, Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu ( TMSK ) (Kasým 2011 de TMSK kapatýlmýþ ve görevleri Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurumu na devredilmiþtir) tarafýndan Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen UFRS ile Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Kurulu ( UMSK ) tarafýndan yayýnlanan UFRS arasýndaki farklar ilan edilinceye kadar ertelenmiþtir. Bu sebeple Grup, 31 Aralýk 2012 tarihinde sona eren yýla iliþkin konsolide finansal tablolarýný UMSK tarafýndan kabul edilen UFRS standartlarý ile uyumlu olan Türkiye Finansal Raporlama Standardlarý na uygun olarak hazýrlamýþtýr. Bu baðlamda finansal tablolar Boyner in ve baðlý ortaklýklarýnýn yasal kayýtlarýna dayandýrýlmýþ ve TL cinsinden ifade edilmiþ olup SPK muhasebe standartlarýna uygun olarak Grup un durumunu layýkýyla arz edebilmesi için, bir takým tashihlere ve sýnýflandýrma deðiþikliklerine tabi tutularak hazýrlanmýþtýr. Düzeltme kayýtlarýnýn baþlýcalarý, ertelenmiþ vergi hesaplamasý, alacak, borç ve diðer yükümlülüklerin iskonto edilmesi, nakit akým korumasý ile ilgili düzeltme kaydý, sabit kýymet amortismanlarýnýn ekonomik ömürlerine ve kýst esasýna göre ayrýlmasý, kýdem tazminatý ve diðer karþýlýklarýn hesaplanmasýdýr. Gerçeðe uygun deðerden taþýnan finansal varlýklar hariç, konsolide finansal tablolar maliyet esasýna göre hazýrlanmýþtýr. Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafýndan 9 Nisan 2008 tarihinde yayýmlanan Teblið de belirlenen ve uygulanmasý zorunlu kýlýnan formatlara uygun olarak sunulmuþtur. Ýþlevsel ve Raporlama Para Birimi 31 Aralýk 2012 itibariyle Þirket in ve baðýlý ortaklýklarýn iþlevsel ve raporlama para birimi ve geçmiþ yýl karþýlaþtýrmalý tutarlarý TL olarak sunulmuþtur. SPK nýn 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayýlý kararýna istinaden mali tablolardaki tutarlarý yeniden ifade etme iþleminin uygulanmasýný gerektiren objektif koþullarýn gerçekleþmemiþ olmasý ve SPK nýn varolan verilere dayanarak ileride bu koþullarýn gerçekleþme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktýðýný öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31 Aralýk 2004 tarihi itibariyle Uluslararasý Muhasebe Standartlarý (UMS) 29 uyarýnca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme iþlemine tabi tutulmuþtur. Dolayýsýyla, 31 Aralýk 2012 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil Özsermaye kalemleri, 31 Aralýk 2004 tarihine kadar olan giriþlerin 31 Aralýk 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluþan giriþlerin ise nominal deðerlerden taþýnmasýyla hesaplanmýþtýr. 31 Aralýk 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankasý döviz alýþ kurlarý aþaðýdaki gibidir: ABD Dolarý 1,7826 1,8889 Euro 2,3517 2,4438 GBP 2,8708 2,9170 CHF 1,9430 2,0062 Yeniden Sýnýflama Boyner, 2012 yýlý içerisinde yasal finansal tablolarýnda enflasyon netleme iþlemi gerçekleþtirmiþtir. Yasal finansal tablolarda yapýlan bu iþleme istinaden, 1 Ocak 2011 tarihli açýlýþ bilançosundan itibaren geçmiþ dönem finansal tablolarý SPK nýn Seri:XI, No:29 sayýlý Teblið uyarýnca yeniden kendi içinde sýnýflandýrýlmýþtýr. Hisse senetleri ihraç primleri ve yasal yedekler, yasal mali tablolarýndaki tutarlarý olan sýrasýyla TL ve TL, geçmiþ yýl zararlarý içerisinden yeniden sýnýflandýrýlarak gösterilmiþtir. Boyner, ayrýca 31 Aralýk 2011 tarihli finansal tablolarda ticari alacaklar içerisinde yer alan TL tutarýndaki üç aydan kýsa vadeli kredi kartý alacaklarý nakit ve nakit benzerleri içerisinde ve borç karþýlýklarý içerisinde yer alan TL tutarýndaki borçlar diðer yükümlülükler içerisinde yeniden sýnýflandýrýlarak gösterilmiþtir.

20 38 31 Aralýk 2012 Tarihi Ýtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar 31 Aralýk 2012 Tarihi Ýtibariyle Konsolide Finansal Tablolara Ýliþkin Dipnotlar 39 Konsolidasyon Esaslarý UMS 19 Çalýþanlara Saðlanan Faydalar (Deðiþiklik) 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar, Boyner ve detaylarý Not 1 de verilen baðlý ortaklýklarýnýn hesaplarýný içermektedir. Baðlý Ortaklýklar Ana ortaklýðýn doðrudan veya dolaylý olarak bir ortaklýktaki oy haklarýnýn yarýdan fazlasýný kontrol etmesi ve iþletmenin finansal ve faaliyet politikalarýný idare etme yetkisine haiz olmasý durumunda, kontrolün var olduðu kabul edilir. Finansal tablolarýn konsolidasyonunda þirketler arasý bakiye, iþlemler ve gerçekleþmemiþ kâr ve zararlar dahil olmak üzere bütün kâr ve zararlar mahsup edilmektedir. Konsolide finansal tablolar benzer iþlem ve hesaplar için tutarlý muhasebe politikalarý uygulanarak hazýrlanmaktadýr. Baðlý ortaklýklarýn finansal tablolarý ana ortaklýk ile ayný hesap dönemi için hazýrlanmýþtýr. Baðlý ortaklýklar, kontrolün Grup a geçtiði tarihten itibaren konsolide edilmeye baþlanmýþtýr ve kontrolün Grup tan çýkmasý ile konsolide edilme iþlemi son bulmaktadýr. Baðlý ortaklýklarýn net varlýklarýnda ve faaliyet sonuçlarýnda ana ortaklýk dýþý paya sahip hissedarlarýn paylarý, konsolide bilanço ve gelir tablosunda kontrol gücü olmayan paylar olarak gösterilmektedir. Kontrol gücü olmayan paylar negatif bakiye verse de, baðlý ortaklýklarýn yaptýklarý zararlardan pay almaya devam ederler. 2.2 Muhasebe Politikalarýndaki Deðiþiklikler Yeni ve Düzeltilmiþ Standartlar ve Yorumlar 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle sona eren yýla ait konsolide finansal tablolarýn hazýrlanmasýnda esas alýnan muhasebe politikalarý aþaðýda özetlenen 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerli yeni ve deðiþtirilmiþ standartlar ve UFRYK yorumlarý dýþýnda önceki yýlda kullanýlanlar ile tutarlý olarak uygulanmýþtýr. Bu standartlarýn ve yorumlarýn Grup un mali durumu ve performansý üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açýklanmýþtýr. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, deðiþiklik ve yorumlar aþaðýdaki gibidir: UMS 12 Gelir Vergileri - Esas Alýnan Varlýklarýn Geri Kazanýmý (Deðiþiklik) UMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamýnda gerçeðe uygun deðer modeliyle ölçülen yatýrým amaçlý gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiþ verginin gayrimenkulün taþýnan deðerinin satýþ yoluyla geri kazanýlacaðý esasýyla hesaplanmasý ve ii) UMS 16 daki yeniden deðerleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varlýklar üzerindeki ertelenmiþ verginin her zaman satýþ esasýna göre hesaplanmasý gerektiðine iliþkin güncellenmiþtir. Deðiþikliklerin geriye dönük olarak uygulanmasý gerekmektedir. Bu deðiþiklik henüz Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilmemiþtir. Deðiþikliðin Grup un finansal durumu veya performansý üzerinde etkisi olmamýþtýr. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açýklamalar - Geliþtirilmiþ Bilanço Dýþý Býrakma Açýklama Yükümlülükleri (Deðiþiklik) Deðiþikliðin amacý, finansal tablo okuyucularýnýn finansal varlýklarýn transfer iþlemlerini (seküritizasyon gibi) - finansal varlýðý transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek þekilde - daha iyi anlamalarýný saðlamaktýr. Ayrýca deðiþiklik, orantýsýz finansal varlýk transferi iþlemlerinin hesap döneminin sonlarýna doðru yapýldýðý durumlar için ek açýklama zorunluluklarý getirmektedir. Karþýlaþtýrmalý açýklamalar verilmesi zorunlu deðildir. Deðiþiklik sadece açýklama esaslarýný etkilemektedir ve Grup un finansal durumunu veya performansý üzerinde etkisi olmamýþtýr. Yayýnlanan ama yürürlüðe girmemiþ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar. Konsolide finansal tablolarýn onaylanma tarihi itibariyle yayýmlanmýþ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüðe girmemiþ ve Grup tarafýndan erken uygulanmaya baþlanmamýþ yeni standartlar, yorumlar ve deðiþiklikler aþaðýdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlarýn yürürlüðe girmesinden sonra finansal tablolarýný ve dipnotlarýný etkileyecek gerekli deðiþiklikleri yapacaktýr. UMS 1 Finansal Tablolarýn Sunumu (Deðiþiklik) - Diðer Kapsamlý Gelir Tablosu Unsurlarýnýn Sunumu Deðiþiklikler 1 Temmuz 2012 ve sonrasýnda baþlayan yýllýk hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken uygulamaya izin verilmektedir. Yapýlan deðiþiklikler diðer kapsamlý gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasýný deðiþtirmektedir. Ýleriki bir tarihte gelir tablosuna sýnýflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna sýnýflanamayacak kalemlerden ayrý gösterilecektir. Deðiþiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktýr. Deðiþiklik sadece sunum esaslarýný etkilemektedir ve Grup un finansal durumu veya performansý üzerinde bir etkisi olmayacaktýr. Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasýnda baþlayan yýllýk hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiþtir. Bazý istisnalar dýþýnda uygulama geriye dönük olarak yapýlacaktýr. Standartta yapýlan deðiþiklik kapsamýnda birçok konuya açýklýk getirilmiþ veya uygulamada deðiþiklik yapýlmýþtýr. Yapýlan birçok deðiþiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüðü aralýðý mekanizmasý uygulamasýnýn kaldýrýlmasý, tanýmlanmýþ fayda planlarý için aktüeryal kar/zararýn diðer kapsamlý gelir altýnda yansýtýlmasý ve kýsa ve uzun vadeli personel sosyal haklarý ayrýmýnýn artýk personelin hak etmesi prensibine göre deðil de yükümlülüðün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Düzeltilmiþ standardýn Grup un finansal durumu ve performansý üzerine etkisi aktüeryal kazanç/kayýplarýný diðer kapsamlý gelir olarak yansýtmasý yönünde olacaktýr. UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Deðiþiklik) UFRS 10 nun ve UFRS 12 nin yayýnlanmasýnýn sonucu olarak, UMSK UMS 27 de de deðiþiklikler yapmýþtýr. Yapýlan deðiþiklikler sonucunda, artýk UMS 27 sadece baðlý ortaklýk, müþtereken kontrol edilen iþletmeler ve iþtiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleþtirilmesi konularýný içermektedir. Bu deðiþikliklerin geçiþ hükümleri UFRS 10 ile aynýdýr. Bu standart henüz Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilmemiþtir. Söz konusu deðiþikliðin Grup un finansal durumunu veya performansý üzerinde hiçbir etkisi olmasý beklenmemektedir. UMS 28 Ýþtiraklerdeki ve Ýþ Ortaklýklarýndaki Yatýrýmlar (Deðiþiklik) UFRS 11 in ve UFRS 12 nin yayýnlanmasýnýn sonucu olarak, UMSK UMS 28 de de deðiþiklikler yapmýþ ve standardýn ismini UMS 28 Ýþtiraklerdeki ve Ýþ Ortaklýklarýndaki Yatýrýmlar olarak deðiþtirmiþtir. Yapýlan deðiþiklikler ile iþtiraklerin yaný sýra, iþ ortaklýklarýnda da özkaynak yöntemi ile muhasebeleþtirme getirilmiþtir. Bu deðiþikliklerin geçiþ hükümleri UFRS 11 ile aynýdýr. Bu standart henüz Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilmemiþtir. Söz konusu standardýn Grup un finansal durumu veya performansý üzerinde hiçbir etkisi olmasý beklenmemektedir. UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlýk ve Borçlarýn Netleþtirilmesi (Deðiþiklik) Deðiþiklik muhasebeleþtirilen tutarlarý netleþtirme konusunda mevcut yasal bir hakkýnýn bulunmasý ifadesinin anlamýna açýklýk getirmekte ve UMS 32 netleþtirme prensibinin eþ zamanlý olarak gerçekleþmeyen ve brüt ödeme yapýlan hesaplaþma (takas bürolarý gibi) sistemlerindeki uygulama alanýna açýklýk getirmektedir. Deðiþiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasýnda baþlayan yýllýk hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktýr. Söz konusu standardýn Grup un finansal durumu veya performansý üzerinde önemli bir etkisi olmasý beklenmemektedir. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açýklamalar - Finansal Varlýk ve Borçlarýn Netleþtirilmesi (Deðiþiklik) Getirilen açýklamalar finansal tablo kullanýcýlarýna i) netleþtirilen iþlemlerin þirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin deðerlendirilmesi için ve ii) UFRS ye göre ve diðer genel kabul görmüþ muhasebe ilkelerine göre hazýrlanmýþ finansal tablolarýn karþýlaþtýrýlmasý ve analiz edilmesi için faydalý bilgiler sunmaktadýr. Bu deðiþiklik henüz Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilmemiþtir. Deðiþiklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonrasýnda baþlayan yýllýk hesap dönemleri ve bu hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. Deðiþiklik sadece açýklama esaslarýný etkilemektedir ve Grup un finansal durumunu veya performansý üzerinde bir etkisi olmayacaktýr. UFRS 9 Finansal Araçlar - Sýnýflandýrma ve Açýklama Aralýk 2011 de yapýlan deðiþiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasýnda baþlayan yýllýk hesap dönemleri için geçerli olacaktýr. UFRS 9 Finansal Araçlar standardýnýn ilk safhasý finansal varlýklarýn ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sýnýflandýrýlmasýna iliþkin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 9 a yapýlan deðiþiklikler esas olarak finansal varlýklarýn sýnýflama ve ölçümünü ve gerçeðe uygun deðer farký kar veya zarara yansýtýlarak ölçülen olarak sýnýflandýrýlan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeðe uygun deðer deðiþikliklerinin kredi riskine iliþkin olan kýsmýnýn diðer kapsamlý gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardýn erken uygulanmasýna izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliði tarafýndan onaylanmamýþtýr. Grup, standardýn finansal durumu ve performansý üzerine etkilerini deðerlendirmektedir. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasýnda sona eren yýllýk hesap dönemleri için geçerlidir ve deðiþiklikler bazý farklý düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktýr. UFRS 11 Müþterek Düzenlemeler ve UFRS 12 Diðer Ýþletmelerdeki Yatýrýmlarýn Açýklamalarý standartlarýnýn da ayný anda uygulanmasý þartý ile erken uygulamaya izin verilmiþtir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardýnýn konsolidasyona iliþkin kýsmýnýn yerini almýþtýr. Hangi þirketlerin konsolide edileceðini belirlemede kullanýlacak yeni bir kontrol tanýmý yapýlmýþtýr. Mali tablo hazýrlayýcýlarýna karar vermeleri için daha fazla alan býrakan, ilke bazlý bir standarttýr. Bu standart henüz Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilmemiþtir. Grup un finansal durumu veya performansý üzerinde bir etkisi olmayacaktýr.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU İÇİNDEKİLER SAYFA 1.Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 1 2.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi 3

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş, İstanbul

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.ġ.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.ġ. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ġirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş,

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU İÇİNDEKİLER SAYFA 1.Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 1 2.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi 4 3.2013

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 30 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş, İstanbul

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Boyner Akbatý 2011 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý 5 Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 7 Genel Müdür ün Mesajý 8 Beþ Yýllýk Finansal Deð

Boyner Akbatý 2011 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý 5 Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 7 Genel Müdür ün Mesajý 8 Beþ Yýllýk Finansal Deð Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2011 Faaliyet Raporu Boyner Akbatý 2011 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý 5 Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 7 Genel Müdür ün Mesajý 8 Beþ Yýllýk Finansal

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2007 Faaliyet Raporu Global Reports LLC

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2007 Faaliyet Raporu Global Reports LLC Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2007 Faaliyet Raporu 27 Mart 2008 Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 12. Hesap Yýlý Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarý Bilanço ve Kâr / Zarar Hesaplarý Genel Kurul Gündemi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU İÇİNDEKİLER SAYFA 1.Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 1 2.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi 5 3.2014

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU, B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU, B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU, ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kare Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi Faaliyet Raporu 2005 Faaliyet Raporu 30 Mart 2006 Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 10. Hesap Yýlý Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarý Bilanço ve Kâr / Zarar Hesaplarý Genel Kurul Gündemi 30 Mart 2006 Tarihli Olaðan Genel

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

KURULUÞ : 1973 SERMAYE : 100.000 TL. OTUZYEDÝNCÝ HESAP YILI 2010 FABRÝKA 66920 - Sarayköy / YOZGAT Tel : 0 (354) 557 21 50 (10 Hat) Fax : 0 (354) 557 21 61 ANKARA ÞUBESÝ Hasanoðlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Yönetim Kurulu muzun 13.02.2006 tarih ve 06 sayýlý toplantýsýnda incelenerek

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı