Onlara bir gelecek verin!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Onlara bir gelecek verin!"

Transkript

1 Tiyatronun genç yüzü Türk Gençlik Tiyatrosu'nun kurucusu Veli Arslan, sokak tiyatrosuyla baþlayan tiyatro serüvenini Binfikir e anlattý. 14 te 50. yýla doðru Avrupalý Türklerin sorunlarý Avrupa da bulunan çeþitli Türk kurumlarýnýn iþbirliðiyle düzenlenen Türkiye ve Avrupa nýn çeþitli ülkelerinden konuþmacý ve davetlilerin katýldýðýý «50. Yýlýna Doðru Avrupa Türklerinin Durumu ve Türkiye Avrupa Birliði Ýliþkilerindeki Etkileri» konulu sempozyumda Avrupalý Türklerin sorunlarý tartýþýldý. 8 de 5. sayfaya connecting the world Okuyun, bir fikir edinin Sayý 29 - Mayýs 2008 Speakers Corner Bu sene izine gidiyorum, Lizbon a 22 de Onlara bir gelecek verin! YULINKA NIN SIRASI BOÞ. O ÞÝMDÝ KAPALI MERKEZ DE... Onlar da sizin bizim gibi hayatýn tam ortasýndalar. Belki biraz önce çay içtiðiniz kahvehanedeki çaycý ya da memleket tadýndaki sýcacýk ekmeðinize alýn terini harcayan köþedeki fýrýncý ya da memlekette bile bulamayacaðýmýz pideleri yapan usta... Her an yakalanýrým, sýnýrdýþý edilirim kaygýsý taþýyorlar. Çoðunun okula giden çocuðu var. Tüm gelecekleri küçücük bir kaðýt parçasýna baðlý. Kaðýtsýzlar, kaðýttan insanlar deðil, bizim gibi etten kemikten insanlar. Kayýt dýþý yaþanmasý, yaþamamak anlamýna gelmiyor. Bir kýsmý açlýk grevlerinde can veriyor, bir kýsmý ise ülkelerine geri gönderilmemek için intiharý seçiyor. Yaþamlarýný gelecek güvencesi olmadan diken üstünde geçiren kaðýtsýzlara koalisyon anlaþmasýnda küçük bir umut ýþýðý belirdi. Arkadaþlarýmýz Erdinç Utku ve Nihat Dursun kaðýtsýzlar (kaçaklar) için yýllardýr baþarýlý bir mücadele veren iki önemli sivil toplum örgütü ile söyleþti. Nihat Dursun ayrýca konunun uzmaný bir hukukçu ile yaptýðý görüþmeyi köþesine taþýdý. 12,13 ve 19 da Boþanma kötü, ama boþanmanýn kolaylaþtýrýlmasý iyi bir geliþme Halkýn Nabzý 11 de Köþe yazarlarýmýz Erdinç Utku 6 Leyla Ertorun 7 Adnan Yýldýz 10 Mustafa KÖR 11 Ýlknur CENGÝZ 14 Mehmet AYDOÐDU 15 Haydar ABÝ 18 Nihat DURSUN 19 Serpil Aygün 22 Erdem Resne 23 Liege de Türk Günü þenliði Liege Türk Dernekler Birliði nin (FLAT) organize ettiði Türk Günü Þenliði, Belçika'ya ilk gelen Türk iþçilerinin çalýþtýðý Blegny maden ocaðýnýn bulunduðu yerde Blegny Çiçek Günü olan 2 Mayýs ta görkemli bir þekilde yapýldý. Liege de bulunan dernekler tarafýndan þenlik alanýnda kurulan yiyecek standlarýnda Türk mutfaðýndan örnekler sunulurken, bir çadýrda da þark köþesi oluþturuldu. 20 de Çocuklar 23 Nisan la coþtu Belçika nýn çeþitli þehirlerinde yaþayan Türk çocuklarýný 23 Nisan coþkusu buluþturdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla birçok kentte þenlikler düzenlendi de Küresel gýda kriziyle birlikte açlýk savaþlarý gündemde. Musa Kart

2 HİZMETİAYAĞINIZA GETİRDİK İKİNCİŞUBEMİZPLACELIEDTS DEAÇILDI HERKESE,HER KESEYEUYGUNÇÖZÜMLER KAYNAK KREDİ DE ŞenolAbız(GSM):0476/ RahmiyeKutlu(GSM):0476/ Merkez:RueMarie-Christine, Laeken Tel:02/ Faks:02/ Şube:PlaceLiedts18B,1030Schaerbeek Tel:02/ GSM:0486/ Protestoluevsahiplerine evkredisiveşahsikrediimkanı Mevcutkredilerinizitekkredide toplayıpyükünüzühafifletiyoruz Türkiye denevveyaarsaalmak isteyenlerekredikolaylığı Uygunfaizoranlarıile tamirat vearabakredileri Batibouw tarifelerimizdenyararlanmak içinaceleedin

3 Mayýs 2008 GÜNDEM 3 CD&V ye kadýn baþkan Haber Merkezi Flaman Hristiyan Demokrat partisi CD&V üyelerinin yüzde 96,6 sýnýn oyunu alan Marianne Thyssen rekor bir destekle partinin yeni baþkaný oldu. Baþbakan Yves Leterme tarafýndan baþkan olmasý istenen Thyssen genel baþkanlýk için tek adaydý. Daha önce adaylýklarýný açýklayan Hendrik Bogaert ve Wouter Beke, Thyssen lehine adaylýktan çekilmiþlerdi. Flaman Hristiyan Demokratlarýnýn ilk kadýn baþkaný olan Thyssen, partisini 2009 yýlýndaki Partiler seçime hazýr Siayasi partilerin muhasebelerinin analizinden, Leterme I hükümetinin bozulmasý halinde, partilerin çoðunun seçimlere hazýr olduðu ortaya çýktý. De Tijd gazetesine göre partiler seçim propogandasý için 20,7 milyon euro ayýrdýlar. Devlet hazinesinden yardým alan tüm partiler muhasebe kayýtlarýný denetim için federal parlamentodaki ilgili komisyonun denetimine sunuyor. De Tijd ýn ele geçirdiði verilere göre Sp.a- Vl.Pro en yüksek seçim bütçesi ile dikkat çekiyor. Sp.a-Vl.Pro ittifaký seçim kampanyasý için 5,8 milyon euro ayýrdý. Seçim bütçesi olarak CD&V/N-VA 3,3 milyon euro, PS 3 miljyon euro, cdh 1,2 milyon euro ve MR 1,1 milyon euro ayýrdýlar. 4 siyasi parti ise 1 milyonun altýnda harcama yapmayý planlýyor. Seçim kampanyalarý için Ecolo 0,9 milyon euro, Lijst Dedecker 0,3 milyon euro, Groen! 0,4 milyon euro ve Vlaams Belang 0,8 milyon euro kaynak ayýrdý. Bölge ve Avrupa seçimlerine hazýrlayacak. 51 yaþýndaki Marianne Thyssen halen Avrupa Parlamentosu üyesi ve bu görevini býrakmayacak. Thyssen ayný zamnda Oud-Heverlee de Belediye Baþkan yardýmcýsý. Thyssen konuþmasýnda Leterme ye saldýrýlara ve karalama kültürüne son verilmesini istedi. Thyssen ýn seçilmesiyle birlikte Belçika daki kadýn parti baþkanlarýnýn sayýsý da artmýþ oldu. Þu anda SPA, Vl.Pro, Groen!, CDH genel baþkanlarý ve Ecolo eþ baþkanlarýndan biri kadýn. Kongre Keskin dedi Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý 15. Olaðan Kongresini yaptý. Kongrede Diyanet Ýþleri Baþkan Vekili ve Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi Baþkaný Prof. Dr. Ali DERE nin de hazýr bulunduðu belirtildi. Kurul a Belçika da bulunan Diyanet Vakfýna baðlý Dernek Baþkanlarýnýn kendi aralarýndan seçtikleri yedi Bölge Temsilcisi ve Brüksel, Flaman ve Valon Bölgelerinden seçilen üç Koordinatör Din Görevlisi de katýldý. B.T.Ý.Diyanet Vakfý Basýn Danýþmaný Coþkun BEYAZGÜL 19/11/ /05/2008 tarihleri arasýnda Vakfýn bütün faaliyetleri detaylý olarak ele alýnmýþ, muhasebe kayýtlarý ay ay incelenmiþtir. Neticede faaliyet ve muhasebe raporlarý kabul edilmiþtir. dedi. Vakfýn Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna Prof. Dr. Halife KESKÝN getirildi. mutfak tan Binfikir in renklerinden biri de sizsiniz Binfikir tüm Türk toplumunun ortak platformu. Kiþiler ya da egolarýn deðil, kamu yararý ve ekip çalýþmasýnýn ön planda olduðu, herkese ve her kesime açýk olan bu platformda, evrensel deðerlerle çeliþmeyen, terör veya ýrkçýlýk ya da ayrýmcýlýk savunmayanlar rahatça sesini duyurabilir. Binfikir, renklerinden birini de sizin oluþturduðunuz bir renk çümbüþüdür! Yoðun siyasi ve sosyal gündem peþinde koþuþturmanýn yorgunluðunu iyice hisseder olduk. Yorulsak da bu uzun soluklu maratonda koþumuz devam ediyor. Binfikir ekibi içinde yetiþen Genel Yayýn Yönetmenimiz Serpil Aygün uzun süredir reddettiði isteðimizi sonunda kabul etti. Aygün artýk ÝZlenÝM adlý köþesinde haber-yorumlarýyla Belçika da iz býrakan geliþmeleri ele alacak. Bu köþeyi ise ekip olarak ortak ya da nöbetleþe yazacaðýz. Bu arada arkadaþýmýz Erdem Resne nin köþe yazýlarýna yeniden baþladýðýný da mutlaka fark edeceksiniz. Türk göçü Avrupa da 50. yýlýna yaklaþýrken, Türkler artýk sorunlarýný uygarca tartýþýyor ve çözüm yollarý arýyorlar. Prestijli Egmont sarayýnda yapýlan 50. yýl kongresine bu sayýmýzda geniþ yer verdik. Bu eðilime paralel olarak artýk 23 Nisan kutlamalarý ve Türklerin diðer etkinlikleri de Belçikalý Türklere yakýþýr, saygýn mekanlarda yapýlýyor. Brüksel Güzel Sanatlar Sarayý artýk Türklerin de uðrak yeri olmaya baþladý. Belçika ya Türk göçünün baþladýðý ilk yerlerden biri olan Blegny de gerçekleþtirilen Türk Günü, istenirse çok kýsa bir sürede bile ne güzel baþarýlara imza atýlabileceðini gösterdi. Haziran sayýmýza tatil karikatürü çizecek olan çizerimiz Gürcan Gürsel, olayýn havasýna girmem gerekiyor diyerek bir haftalýðýna Bodrum a gitti. Köþe yazýlarý, haberleri, söyleþileri, mizah yazýlarý ve karikatürleri ile yine dolu dolu bir gazete hazýrladýk. Özellikle spor sayfamýzdaki farký fark etmemek mümkün deðil. Flamanlar yurt dýþýnda imaj çalýþmasý yapacak Meyrem Almacý (Groen!) Federal Meclis e iki kiþi olarak girdi FOTO POLÝTÝKA Haber Merkezi Flaman Hükümet Baþkaný Kris Peeters ve Flaman Dýþ Politika Bakaný Geert Bourgeois (N-VA) Flaman Bölgesi nin yurt dýþýndaki imajý konusunda kaygýlýlar. The International Herald Tribune ve The New York Times gibi bazý gazetelerde yayýnlanan makalelerde Flamanlar hakkýnda þiddet kullanmayan faþizm ve etnik saflaþtýrma sözcüklerinin kullanýlmasý Flaman Hükümet Baþkaný Kris Peeters ve Flaman Dýþ Politika Bakaný Geert Bourgeois yý (N-VA) Flaman Bölgesi nin yurt dýþýndaki imajý konusunda kaygýlandýrdý. Bu algýlamanýn yanlýþ olduðunu belirten Bourgeois, Flamanlarýn kötü algýlanmasý konusunda Frankofonlarý suçladý. Bakan imaj düzeltme çalýþmasýnýn parçasý olarak Belçika daki yabancý basýn mensuplarýna düzenli olarak basýn özetleri göndermeye baþladý. Bourgeois uluslararasý düzeyde Flamanlarýn daha iyi tanýtýlmasý için bir görevli atanmasýný istedi.

4 4 GÜNDEM Mayýs 2008 Kahvaltýya yoðun ilgi Belçika Atatürkçü Düþünce Derneði nin (BADD) Dernek lokalinde düzenlediði 4. Geleneksel Dostluk ve Dayanýþma Kahvaltýsý, organize edenleri bile þaþýrtan yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. Kahvaltýnýn anneler gününe rarstlamasý nedeniyle konuþmalarda anneler ön plana çýktý. Konuþmacýlar BADD nin 23 Nisan kutlamalarýndaki katkýsýna da övgüler yaðdýrdýlar. Erdinç Utku Türk Dili ve Kültürü öðretmenleri, öðrenciler, veliler ve BADD üyelerinin biraraya geldiði kahvaltýda Atatürkçüleri Büyükelçi Fuat Tanlay, eþi sefire Yelda Tanlay, Brüksel Hükümeti Devlet Bakaný Emir Kýr, Brüksel Baþkonsolos Vekili Muavin konsolos Selen Evcit ve Eðitim Müþaviri Tolga Yaðýzatlý yalnýz býrakmadý. Kahvaltýda bir konuþma yapan dernek baþkaný Ýsmail Sönmez Belçika da Atatürkçülerin uyum sorunu olmadýðýný vurgulayarak hem Türk hem de Belçika deðerlerine saygý duyduklarýný ifade etti. Sönmez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarýndaki baþarýlarýndan dolayý Türkçe ve Türk Kültür Dersleri öðrencileri ve öðretmenleri Murat Tepe ve Gülay Tiryakioðlu na teþekkür etti. YAÐIZATLI: OKUMA-YAZMA BÝLMEYEN AVRUPALILAR VAR Eðitim Müþaviri Tolga Yaðýzatlý 23 Nisan kutlamalarýnda BADD nin gösterdiði performans takdire deðer diyerek Avrupa daki okuma-yazma bilmeyenlerin sayýsýna dikkat çekti. Avrupa da 9 milyon okuma yazma bilmeyen bulunduðunu belirten Yaðýzatlý sanýlanýn aksine bunlarýn çoðu yabancý kökenliler deðil, yerli Avrupalýlar dedi. EVCÝT: ATATÜRKÇÜLÜK YAÞAM BOYU SÜREN BÝR FELSEFE Brüksel Baþkonsolos Vekili Muavin Konsolos Selen Evcit ise Boðaziçi Üniversitesinde öðrenciyken Atatürkçü Düþünce Topluluðu baþkanlýðý yaptýðýný anýmsatarak böyle bir ortamda bulunmaktan mutluluk duyuyorum dedi. Atatürkçü düþüncenin yaþam boyu süren bir felsefe olduðuna dikkat çeken Evcit salonda bulunan kendi annesi ve diðer annelerin anneler gününü kutladý. Evcit ayrýca BADD nin 23 Nisan kutlamalarýna yaptýðý katkýlardan da övgüyle söz etti. KIR: HEM ÝYÝ BÝR TÜRK HEM DE ÝYÝ BÝR BELÇÝKALI OLUNABÝLÝR Dernek yöneticileri tarafýndan Belçika nýn medarý iftiharý olarak sahneye çaðýrýlan Emir Kýr yaptýðý konuþmada Aileleri biraraya getirdiðiniz için sizi kutluyorum. Artýk etkinliklerimiz ailece yapýlýyor. Tüm annelerin anneler gününü kutlamak istiyorum. Anneler çocuklarý büyütüyor. Babalar da görevlerini unutmamalý. Ancak kahvehaneleri mesken tutanlara gelin bir taþ atalým. Onlar da annelere,yani eþlerine yardým etsin. Zaman zaman kahvehanelerde tek baþlarýna bulunuyorlar. Ailelerimize sahip çýkmalýyýz diyen Kýr da 23 Nisan a katkýsýndan dolayý BADD yi kutladý doðumlu olduðunu ve Türkçe dersleri alamadýðýný anýmsatan Kýr, Anadilini iyi öðrenenler diðer dilleri de kolay öðreniyor. Hem özkültürümüzü öðrenin hem de bulunduðunuz ülke külütrünü. Bugünlerde Almanya da iki külürde birden bulunamazsýnýz diye bir tartýþma olduðunu söyleyen Kýr, Buna katýlmýyorum. Ayný anda hem iyi bir Türk, hem iyi bir Belçikalý, hem de iyi bir Avrupalý olunabilir þeklinde konuþtu. TANLAY: GALATASARAYLILARI DA KUTLUYORUM Büyükelçi Fuat Tanlay ise yaptýðý konuþmada anne-babalarý candan kutladýðýný ve diðer konuþmalardaki tüm kutlamalara katýldýðýný ifade ederek bir kutlama unutuldu dedi ve Galatasaraylýlarý kutladý. Konuþmalardan sonra öðrencilere baþarý belgeleri ve sponsor iþadamlarýnýn desteðiyle Atatürk hakkýnda bir kitap ve çeþitli armaðanlar sunuldu. BADD Yönetim Kurulu üyesi Semiha Erdemir, annelere gül daðýtarak, anneler gününü kutladý. Charleroi da bilgi yarýþmasý yapýldý 9-12 yaþ grubu öðrencilerinin katýldýðý bilgi yarýþmasýnda birinciliði Farciennes den Muhammed Barmaksýz, ikinciliði Chatelineau dan Esmanur Yýlmaz, üçüncülüðü ise Charleroi dan Ömer Akýllý kazandýlar yaþ grubu öðrenciler arasýnda birinciliði Charleroi dan Muhammed Savsýn, ikinciliði Farciennes den M.Timur Yýldýz,üçüncülüðü ise Chatelineau dan Derviþ Uyar kazandýlar. Sazz N Jazz açýldý Ýsmail Doðan Ali Baðseven yönetimindeki Kültür Sanat Vakfý nýn lokali Sazz N Jazz sanatçý ve siyasetçilerin katýlýmýyla açýldý. Ressam Nazife Can ýn sergisi ile açýlan lokal de Sanatçý Cumali de bir konser verdi. Çeþitli sanat organizasyonlarýnýn yapýlacaðý lokalde, haftanýn dört günü de canlý müzik yapýlmasý planlanýyor. Çarþamba, Perþembe, Cuma ve Cumartesi günleri canlý müzik planlanýrken, her Perþembe jazz müziði yapýlacak. Kültür Sanat Vakfý Baþkaný Ali Baðseven Binfikir e yaptýðý açýklamada uzun süredir Brüksel de bir kültür merkezinin ihtiyacýný hissediyorduk. Kültür sanat vakfý olarak da temin ettiðimiz bu lokali çeþitli kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleþtirmek üzere kullanmayý amaçladýk. Burada haftanýn dört günü canlý müzik yapýlmasýnýn yanýnda gerek Türkiye den gerekse Belçika dan sanatçýlara, yeni ve alternatif gruplara yer vermek istiyoruz. Tabii tüm hedeflerimiz bütçemizin elverdiði ölüçüde gerçekleþebilecek dedi. Düðünü sahneye taþýdýlar Masal-Türk Düðünü Oyunu Brüksel in prestijli kültür sanat mekanlarýndan Güzel Sanatlar Sarayý BOZAR da sanatseverlerle buluþtu. Türkish Lady Derneði Baþkaný ve Schaerbeek Belediye Meclisi üyesi Derya Alýç oyun baþlamadan önce yaptýðý konuþmada baþta Emir Kýr olmak üzere tüm emeði geçenlere teþekkür etti. Emir Kýr ise Belçika dan Türk gençlerinin bu oyunu sahnelemesinin önemini vurguladý. Oyun sonrasýnda ise Cumali Bulduk ve Mahir Tezerdi halk müziði konseri verdi.

5 TÜM DÜNYA İLE SON DERECE DÜŞÜK FİYATLARA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPIN TÜRKİYE İÇİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ BELÇİKA İÇİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ DAKİKASI 0,17 * İTİBAREN BE DAKİKASI 0,20 * İTİBAREN YURT İÇİ VE YURT DIŞI SMS GÖNDERME ÜCRETİ DAİMA 0,13 * SANİYE BAZINDA GÖRÜŞME = SANİYE BAZINDA ÖDEME HAZIR KART SADECE 9,95 ** 7,50 KONTÖR DAHİL **FİYATA CEP TELEFONU DAHİL DEĞİLDİIR *TARİFELER 1 AĞUSTOS 2007 İTİBARİYLE GEÇERLİDİR BAĞLANTI ÜCRETİ ARAMA BAŞINA 7 EURO SENTTİR BÜTÜN ÜCRETLERE BTW/TVA DAHİLDİR TARİFELERİN TAM LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

6 6 Belçika siyaset arenasý Kýrkpýnar ý geçti Bölgesel Seçimleri için güreþçiler yavaþ yavaþ meydana iniyor. Ýki yiðit çýktý meydane, ikisi de birbirinden þahane Pehlivan pehlivan... Yeniyorum diye sevinme, yeniliyorum diye yerinme...! diyen çýðýrtkanlar yok burada ama bizim Türkçe medyada bu iþi de diðer birçok uðraþlarýna ek olarak gazeteciler yapýyor. Durup dururken adaylarýn ortaya çýktýðýný nereden mi çýkardým? Hayýr, Hilal Yalçýn ýn sahaya inip maç baþlama vuruþu yapmasýndan deðil. Brüksel de bizim iþimiz kolay. Ýþlerin kýzýþtýðýný ve adaylýk yarýþlarýnýn baþladýðýný Emir Kýr a yapýlan saldýrýlardan anlayabilirsiniz. Belçika basýnýna ya da Türk basýnýna açýklama yapýp düþüncelerini açýkça söylemeye cesaret edemeyen Türk kökenli siyasiler rakiplerine çamur atma iþini taþeronlara yaptýrýyorlar. Rakipleri konusunda olumsuz haber yaptýrmak için takla atan siyasiler kapalý kapýlar arkasýnda haber sýzdýrma rekoru kýrýyorlar. Türkçemizde daha baþka sözler de var ama galiba bu durumu en kibar þekilde kaçak güreþmek diye tanýmlayabiliriz. Emir Kýr gece gündüz çalýþan biri. 11 Mayýs sabahý Atatürkçü Düþünce Derneði nde kahvaltýdaydý, akþam ise Turkish Lady nin Bozar daki etkinliðinde. Sürekli Türk toplumunun içinde. Fatih Camii nde bilgilendirme toplantýsý, FC Anadol balosu, temizlik konusunda basýn toplantýsý, sit alanlarý, saha açýlýþý Düðün niþan, radyo, gazete... Her yerde Emir Kýr var. Kýr ýn gelecek hafta programý bu yazýya sýðmaz. Türk kökenli siyasiler arasýnda donanýmlý ve çalýþkan biri olarak ön plana çýkýyor. Bakanlýk görevi gereði yakaladýðý avantajý da bana göre çok iyi kullanýyor. GÜNDEM Emir Kýr ve kaçak güreþmek Kýr siyasette basamaklarý emin adýmlarla çýkýyor. Bu uzun koþuda Kýr a çelme takmak isteyenler yine bizim aramýzdan çýkar. O ünlü sözü Türk ün Türk ten baþka düþmaný yok diye deðiþtirsek mi acaba? (Emir Kýr gibi kapý kapý dolaþýp Türklere hizmet vermeye çalýþan Hilal Yalçýn ve Fatma Pehlivan baþta olmak üzere baþka baþarýlý ve çalýþkan Türkler de var ama bu yazýyý Brüksel e ayýrdým. Biliyorum, Fatma Pehlivan da karalama kampanyalarýndan nasibini aldý.) Emir Kýr aday olur ve çok kolaylýkla da meclise girer. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Ancak önümüzdeki Mayýs 2008 günlerde Kýr ý hedef alan haber ve yazýlarýn sayýsýnda da artýþ görüleceði muhakkak. Hem de Türk kökenlilerin özel çabalarýyla yaptýrýlan türden. Bu durumda ne yapmalý? Kaçak güreþenlerin oyununa alet olup Kýr a mý saldýrmalý? Ýþimiz çok zor! Kýrpýnar a biz er meydaný diyoruz, ama Belçika siyaset arenasýnda geleneksel güreþ yerine Bizans oyunlarýnýn baskýn olduðu bir dövüþ söz konusu. Ben isterdim ki, rakipleri ve kendi partisinden Kýr ýn ayaðýný kaydýrmak isteyenler çýksýn ortaya ve tüm suçlama ve iddialarýný dile getirsin. Çaðýrsýnlar Belçika basýnýný bangýr bangýr anlatsýnlar. Fransýzca ve Flamanca bilmeyenler gelsinler bize döksünler içlerini. Ama yazýlmak kaydýyla! Saatlerce anlatýp, ondan sonra da sakýn yazmayýn diyen politikacýlardan býktým! Yapýcý eleþtirilerin siyasileri geliþtireceðini düþünüyorum. Ortalýðý þakþakçýlarýn kapladýðý bir ortamda övgü sarhoþluðunun saðduyu kaymasýna yol açma riski var. Kýsa sürede çok önemli aþamalar kaydeden Kýr ýn bunun farkýnda olduðunu sanýyorum. Kýr siyasette basamaklarý emin adýmlarla çýkýyor. Bu uzun koþuda Kýr a çelme takmak isteyenler yine bizim aramýzdan çýkar. O ünlü sözü Türk ün Türk ten baþka düþmaný yok diye deðiþtirsek mi acaba? KÖSE: Erken seçim olasýlýðý yüksek Haber Merkezi Schaerbeek Belediye Baþkan yardýmcýsý Sait Köse(MR) koalisyonun normal süresini tamamlamasýnýn zor olduðunu, 2009 yýlýnda Federal seçimleri Bölgesel seçimlerle birleþtirme olasýlýðýnýn yüksek olduðunu söyledi. Belçika bölünmeye doðru gidiyor. Daha çok reform istiyoruz diyen flaman partileri prim yapýyor. Belçika suni bir þekilde bölünüyor. Flamanlar her keresinde biraz daha oyalýyorlar. Ýki toplumu birbirine baðlayan fazlaca ortak nokta kalmadý dedi. Koalisyonda kendi partisinin aðýrlýðýný hissettirdiðini söyleyen Köse, Koalisyona PS ve CDH ýn daha sosyal bir boyut kazandýrdýðý iddiasý doðru deðil, PS koalisyona garibanlarý deðil kendini kurtarmak için girdi. Birkaç bakanlýk kopararak rahatladý. Yýllardýr iktidara alýþmýþ bir partinin muhalefette kalmasý zor. þeklinde konuþtu. PS i yolsuzluklarýn üzerine gitmemekle suçlayan Köse son olarak PS li yeni bir bakanýn önceki görevinde yakýt kartýný kötüye kullandýðý için istifa etmek zorunda kaldýðýný ifade etti Bölge seçimlerine aday adayý olduðunu doðrulayan Köse Brüksel de bu seçimlerde 5 Türk ün meclise girebileceðini söyledi. Böromuzu ziyaret eden Sait Köse (MR) ve Mahinur Özdemir (CDH) güncel konular üzerine açýklamalar yaptýlar. MAHÝNUR ÖZDEMÝR: EVET GETTO POLÝTÝKACISIYIM Binfikir gazetesindeki Speakers Corner sayfasýnda Kamil Gözen in yazdýðý Gettonun politikacýlarý yazýsý hakkýnda konuþan Özdemir, Evet þu an Getto Politikacýsýyým. Az sayýda baþka milletlerden müslümanlar da oy verse de oylarýmýn çoðu Türkler den. Zamanla siyasette kendimi geliþtirerek Belçikalýlar baþta olmak üzere Belçika daki tüm toplumlardan oy almayý, tüm Belçika nýn sorunlarý ile ilgilenmeyi düþünüyorum dedi. Atatürkçü olduðunu, Cumhuriyet e ve Atatürk e saldýranlara tepki gösterdiðini belirten Özdemir, Eðitim, deneyim ve donanýmýmý siyaset aracýlýðýyla halkýn hizmetine sunmak istiyorum. Halen parti teþkilatýnda çalýþýyor olmam da bir avantaj þeklinde konuþtu. Joelle Milquet nin Özdemir i kabinesine almak istediði ancak Özdemir in bunu kabul etmediði öðrenildi. Kiliseler Müslümanlara verilecek Anvers Din Ýþleri nden Sorumlu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Philip Heylen (CD&V) kullanýlmayan kiliselerin Müslümanlarýn hizmetine sunulmasýný istedi. Anvers te halen 80 kilise bulunuyor ve bunlarýn bir kýsmý çok az kullanýlýrken bir kýsmýnýn ise tamir edilmesi gerekiyor. Tercih yapmaya cesaret etmek zorundayýz diyen Heylen Niçin bazý kiliseleri Müslümanlarýn hizmetine sunmayalým? Anvers teki camilerin çoðu ya evlerin arkasýnda ya da garajlarda, Müslümanlarýn yere ihtiyacý var þeklinde konuþtu. Heylens kiliselerin kapatýlýp Müslüman toplumu tarafýndan yeni kullaným amacýna dönük olarak yeniden tamir ya da inþa edilmesini öngörüyor. Heylen böylelikle bütçe üzerindeki kilise bakým ve tamir giderleri yükünü de hafifletmek istiyor.

7 Mayýs 2008 GÜNDEM 7 6 Türk kanalý INDI-TURKUAZ paketinde Belçika nýn Flaman bölgelerinde belediyeler arasý hizmet veren kablo yayýn firmalarýnýn ortak kurumu olan INDI, 1 Mayýs tan itibaren sunduðu INDI-TURKUAZ paketi ile 6 Türk kanalýný 56 Flaman kanalý ile birlikte izleme olanaðý yarattý. Serpil Aygün INDI Baþkaný Wim Dries, INDI Baþkan yardýmcýsý ve Ýnterkabel Baþkaný Güler Turan, Genk Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Ali Çaðlar ve 6 Türk kanalý paketini sunan DÝVA þirketi yöneticisi Gürkan Kýnacý nýn hazýr bulunduðu bir basýn toplantýsý ile IN- DI-Turkuaz paketi tanýtýldý. Turkuaz paketinde 56 Flaman kanalýna ek olarak Türk TV kanallarýndan ATV, Euro D, Star, FOX TV, Samanyolu ve HaberTürk de yer alacak. Flaman bölgesinde yaþayan Türk vatandaþlarý çanak antene gerek kalmadan, bir defalýðýna satýn alýnan bir decoder ve aylýk 6,95 Euro karþýlýðýnda tüm bu kanallarý izleyebilecekler. Bu sistemin çanak antenlerin bazý belediyelerde yarattýðý görüntü sorunlarýný ortadan kaldýracaðýný bildiren INDI Baþkaný Wim Dries, bu sistemle Türk ailelerin bir taraftan anavatanlarýndan kopmadan Türk kanallarýný izlerken, diðer taraftan yaþadýklarý bölgede kullanýlan dilde yayýn yapan 56 kanala da sahip olacaklarýný, böylece çocuklarýn okullarýnda kullanýlan dile ait filmleri izleyerek, Flamanca ya daha hakim olacaklarýný ifade etti. 22 yýl önce Genk Belediyesi ile TRT Belçika da yayýna baþladý, þimdi yine Genk Belediyesi devrede Dries, paketin ortaya çýkýþ sürecini þöyle anlattý: Yaklaþýk 1,5 yýl önce Genk Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Ali Çaðlar dan bölgede yaþyan Türk toplumuna Türk kanallarýný dijital olarak sunma konusunda bize talep geldi. Talebi deðerlendirdik ve yayýnlarýn telif hakký gibi yasal sorunlarýn olmadýðý bu 6 Türk özel kanalýndan oluþan paketi bulduk. Adýný Turkuaz koyduðumuz bu paket ile birlikte bölgede yayýn yapan 56 Flaman kanalýný da izleme olanaðý yaratarak pakete INDI-TURKUAZ adýný verdik. 22 yýl önce TRT nin Belçika da yayýn yapmaya baþlamasý Genk Belediyesi nin giriþimleri ile olmuþtu. Ne tesadüfdür ki bugün bu 6 özel kanalýn yaynlanmasý da yine Genk Belediyesi nden gelen talep ile oldu dedi. Banka þikayetleri arttý Çaðlar: Yayýn aðýný geniþletmek istiyoruz Genk Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ali Çaðlar ise yaptýðý açýklamada, bu paketin çok uygun koþullarda Flaman bölgesinde yaþayan vatandaþlarýmýza iyi bir hizmet olduðunu düþünüyorum ancak geniþletilmesi gerektiðine de inanýyorum. Bizim toplulumuz spora düþkün bir toplum. Bu nedenle futbol karþýlaþmalarýnýn sunulduðu kanallarýn da bu pakete eklenmesi için önümüzdeki günlerde gerekli çalýþmalarý yapacaðýz dedi. Turan: Çocuklarýmýzýn dillerini geliþtirmeleri için bu paket çok faydalý INDI Baþkan yardýmcýsý ve Interkabel Baþkaný Güler Turan da Ýnterkabel Baþkanlýðý göreviniüstelendiði günden beri böyle bir proje için çalýþtýðýný ifade ederken, bu paket ile çanak antenleri býrakýp, Flaman kanallarý ile birlikte Türk kanallarý izlenecek. Çanak antenler Flamanca öðrenimini çok engelliyor. Sadece Türk kanallarýný izleyen çocuklarýmýz Flamancalarýný geliþtiremiyorlar.ancak bu paketle birlikte çocuklarýmýz, hem Flamanca kanallarý izlyerek dillerini geliþtirecekler hem de Türkçe den kopmayacaklar dedi. Bankalar, Krediler ve Yatýrýmlar Uzlaþtýrma Kurumu þikayetlerde önemli ölçüde artýþ kaydetti. Bir önceki yýlda 1710 þikayet yapýlmasýna karþýn bu sayý 2007 yýlýnda 2173 e ulaþtý. Yüzde 25 lik artýþ dikkat çekerken þikayetlerin yüzde 40 ýnýn olumlu sonuçlandýðý belirtildi. Yatýrým araçlarý konusundaki þikayetler sýralamada en üste yer alarak þikayetlerin 1/3 ünü oluþturdu. Çalýnmýþ banka ya da kredi kartlarýnýn kötüye kullanýmý hakkýndaki þikayetler de 2007 yýlýnda yüzde 8 den yüzde 12 ye çýktý. Devlet sekreteri Belçika da yaþayan Türk toplumu mensuplarýnýn hayatýna politika ile birlikte sosyal ve politik jargon da girmiþ oldu. Hatta bu, bazý Türk kökenli politikacýlarý özel Türkçe dersleri almaya ya da Türkiye ye Türkçe kurslarýna gitmeye kadar itti. Bu arada bazý kavramlarý ya da sýfatlarý bire bir tercüme etmekle birlikte, Türkiye de tam karþýlýðý olmayan birtakým görevler vardý ki bunlarý çevirmek güçtü. Bunlarýn baþýnda «échevin-schepen» ve «secrétaire d état-» sýfatý/kavramý geliyordu. Henüz Belçika politikasýnda Türk kökenli politikacýlar yokken, Schaerbeek Belediyesi nde görevli arkadaþýmýz Cem Argilli, halka yapýlan duyurularda Echevin ý encümen diye çevirmiþti. Daha sonra, ben de ayný Belediye de çalýþmaya baþlayýnca bunu önerim üzerine «Þu konudan sorumlu Belediye Baþkan Yardýmcýsý» diye çevirmeye baþladýk. Bazý «ileri gelen bilmiþ abilerimiz» ilk seçilen Türk asýllý politikacýlarýn da böyle kullanmasýndan rahatsýz olup serzeniþte bulundular. «Kim bunu böyle çevirip adamlarý havalara soktu yaa!» diye kýzdýlar. Esasýnda benim Türkçe yi ve kavramlarý doðru çevirmek çabam dýþýnda Emirdað eski Belediye Baþkaný nýn da bu konuya katkýsý olmuþtu yýl kadar önce Belçika dan Schaerbeek ve Anderlecht Belediyesi ile Türkiye, Ýspanya ve Fas tan Belediyeler arasý bilgi alýþveriþi ve ziyaretlerin yapýldýðý bir proje gerçekleþtirilmiþti. Türkiye den gelen misafirlerin Fransýzcasý olmadýðý için benden yardým istenmiþti ve ben de o zaman gönüllü olarak onlara Anderlecht Belediyesi nin iþleyisi ile incelemede çevirmenlik yapmýþtým. O sýrada «echevin» görevinin bir encümen azasýnýn yetkilerinden fazla olduðunu anlattýðýmda, Ýsmet Güler de belediye baskanlýðý yetkisine daha yakýn olduðunu teyit etmiþti. Þimdi gelelim «secrétaire d état» yani devlet sekreterliði kavramýna. Esasýnda burada çeviri daha kolay, birebir olduðu gibi çevirebiliriz. Ancak Türkiye de bu tür bir bakanlýk olmadýðý için ve sekreterlik kelimesinin «önemsiz» gibi görülmesi nedeniyle bunu «devlet bakaný olarak tercüme etmeyi bazýlarýmýz uygun görmüþtür. Kesinlikle doðru bir çeviri deðildir, zira devlet bakanlýðý da mevcuttur Belçika siyasi arenasýnda. Türkiye deki «devlet bakanlýðý» ile ise hiç mi hiç alakasý yoktur, çünkü o bakanlar bir bakýma hükümet protokolünün baþýndaki bakanlar, baþbakan yardýmcýlarýdýr. Bu konunun esasýnda çok tartýþýlmasýnýn nedeni bizden birinin, yani Emir Kýr ýn Brüksel Hükümeti ne Devlet Sekreteri olmasý ile ilintilidir. Bazýlarý küçümseyici bir tavýrla altýný çizmiþ, bazýlarý da ya bilmediðinden ya «kýyak yaptýðýndan» yanlýþ çevirmiþtir. Binfikir bünyesinde de bu çok tartýþýlmýþtýr, çünkü dilleri ve kavramlarý düzgün kullanmaya gayret gösteren gazeteciliðin bütün ilkelerini önemseyen bir yayýn aracý olma gayretindedir. Emir Kýr a gelince, devlet sekreteri olarak küçülmez, zira geldiði yer çok önemlidir. Ayrýca kendisine devlet bakaný deðil de, bakan diye hitap edilmesi daha doðrudur. Açýklýk getirmek gerekirse, kendisi Brüksel Bölgesi Hükümeti nde Baþkan ýn yetkilerinin bir kýsmýndan sorumlu Devlet Sekreteri dir, ama ayný zamanda bu hükümetin Bakaný olarak Fransýz Topluluðu Hükümeti nde yer almaktadýr.

8 8 GÜNDEM Sorunlar belirlendi, çözüm arandý Mayýs 2008 Avrupa Türk Koordinasyon Kurullarý, Türk Dünyasý Vakfý (TÜDEV), Doðu-Batý Enstitüsü (EASTWEST INSTITUTE) ve Türk Kadýnlar Derneði (AI- MEE) iþbirliði ile düzenlenen ve Türkiye ve Avrupa nýn çeþitli ülkelerinden konuþmacý ve davetlilerin katýldýðýý «50. Yýlýna Doðru Avrupa Türklerinin Durumu ve Türkiye Avrupa Birliði Ýliþkilerindeki Etkileri» konulu sempozyumda Avrupalý Türklerin sorunlarý masaya yatýrýldý. Haber Merkezi Türk Devlet ve Topluluklarý Dostluk Kardeþlik ve Ýþbirliði Vakfý (TUDEV) Genel Baþkaný Prof. Dr. Abdulhaluk Çay ýn yönettiði, Türkiye den AKP milletvekilleri Prof. Dr. Ziya Ýrveç(Antalya), Cevdet yýlmaz(bingöl) ve Nuri Uslu nun (Uþak) da arasýnda olduðu çok sayýda konuþmacýnýn yer aldýðý toplantýda, sivil toplum örgütü temsilcileri, uzmanlar, Türk kökenli siyasiler ve resmi temsilciler hazýr bulundu. Belçika dan Federal Milletvekili Hilal Yalçýn (CD&V), Genk Belediye Meclisi Üyesi Ali Çaðlar(CD&V), Schaerbeek Belediye Meclis Üyesi Mahinur Özdemir(CDH), Schaerbeek Belediye Meclis Üyesi Halis Kökten(CDH), Flaman Uyum Bakaný Marino Keulen ýn danýþmaný Hakan Çeliköz(VLD) ve Brüksel Bölgesi Hükümeti Eþit Haklar Bakaný Brigette Grouwels ýn danýþmaný Nebahat Acar gibi siyasiler Belçika Atatürkçü Düþünce derneði Baþkaný Ýsmail Sönmez, Belçika Türk Spor Federasyonu Baþkaný Hüseyin Dönmez ve EYAD Baþkaný Metin Edeer gibi sivil toplum temsilcilerinin yer aldýðý toplantýda T.C. Brüksel Büyükelçisi adýna Baþkonsolos vekili Selen Evcit ve T.C. Brüksel Büyükelçiliði Eðitim Müþaviri Tolga Yaðýzatlý hazýr bulundu. Avrupa da yaþayan Türk toplumunun entegrasyon, asimilasyon, eðitim, AB üyeliði ve Türkiye ve Türklerin Avrupa daki imajý, ülkeler arasý bürokratik iþlemlerde yaþanan sorunlar, psikolojik ve cinsel sorunlara kadar pek çok konunun konuþulduðu kongrenin ilki Brüksel de gerçekleþirken, ikincisinin Almanya da düzenleneceði bildirildi. Ayrýca kongrede ele alýnan konularýn kitaplaþtýrýlacaðý da kaydedildi. Brüksel de önemli toplantýlara mekan olan prestijli Egmont Sarayýnda gerçekleþen Kongrede ilginç öneriler sunuldu. Türkiye'deki parti yöneticileri Avrupalý Türkler den elini çeksin! Almanya Türk Dernekleri Koordinasyon kurulu Genel Sekreteri ve Köln Koordinasyon kurulu Baþkaný Celal Öztürk Türkiye'deki parti yöneticileri burada iþlerimize çok karýþýyor. Buradan elinizi çekin! Türkiye iç siyasetini Avrupa daki Türkler arasýna taþýmayýn. Bizi bize býrakýn, bizi bize düþürmeyin. Daha 70 li yýllardan beri burada siyasi partilerin kollarý var. Bizi rahat býrakýrlarsa daha rahat çalýþýrýz dedi. Türk toplumunun yoðun yaþadýðý her bölgeye temsilci atansýn Genk Belediye Meclisi Üyesi Ali Çaðlar(CD&V) Türk devletinin desteðini Avrupalý Türklerin yanýnda hissetmek istediðini ifade ederken, hizmeti vatandaþa yaklaþtýrmak için konsolosluklara ek olarak Türklerin yoðun olarak yaþadýðý yerlere temsilci atanmasýný istedi. Avrupalý Türkler iki kimlik sorunu yaþýyor Türk kökenli Federal Belçika Milletvekili Hilal Yalçýn Türk vatandaþlarýnýn yaþadýklarý ülkelerde karþýlaþtýklarý en büyük sorunun iki kimliðin en iyi þekilde bir araya getirilmesi olduðunu söyledi. Entegrasyona evet, asimilasyona hayýr! AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yýlmaz, " Avrupa da Türkler de 50 yýl öncesine göre çok deðiþti. Artýk Avrupa'da yaþayan Türklerin hak ettikleri saygýyý ve ilgiyi görmesi gerekiyor. Geleceðimiz için çocuklarýmýza yatýrým yapmalýyýz ancak entegrasyon ve asimilasyonu da ayýrt etmeliyiz. Entegrasyonu destekliyoruz fakat asimilasyona sonuna kadar karþýyýz" dedi. Türklerin pozitif imajýný yükseltmek gerek Toplantýda konuþan Doðu-Batý Enstitüsü Baþkan Yardýmcýsý Greg Austin, "Avrupa kamuoyunda Türkiye hakkýnda pek çok negatif görüþler oluþtu. Bunun 3 temel nedeni var. Birincisi, Türklerin Avrupa'ya göç nedeninin ekonomik olmasý, ikincisi medyanýn etkisi, üçüncüsü ise Avrupalý politikacýlarýn iç politika hesaplarý. Bunu deðiþtirmek için pozitif imajý yükseltmemiz gerekli" dedi. Türk toplumunda bozulma dikkat çekici. Dernekler birleþip bu duruma bir çare bulmalý Psikolog Serpil Özhan dil sorunu nedeniyle Türkiye den gelenlerin statü düþüklüðü sorunlarý yaþadýðýný belirterek çoðu lise mezunu ya da üniversiteden ayrýlýp gelenler Belçika da daha iyi bir yere gelmiyorlar. Burada bir kötüye uyum süreci yaþanýyor dedi. En çok depresyon sorununa rastlandýðýný ifade eden Özhan, Sosyal fobiler, alkol ve diðer madde baðýmlýlýðý, akraba evliliði gibi sorunlarýn da sýkça gözlendiðini söyledi.genel bir bozulma olduðunu ancak Türklerdeki bozulmanýn daha fazla dikkat çektiði ni ifade eden Özhan eðitime yeterince önem verilmediðini ve bir küfürlü konuþma kültürü oluþtuðunu söyledi. Her türlü olumsuzlukta dýþ çevreyi suçlayan, olumsuzluklarý, biz böyleyiz, bu bizim kültürümüz diye açýklayan bir toplum olduk. Bunu anlayamýyorum dedi ve Türk derneklerinin bir çatý altýnda toplanarak birlikte bir þeyler yapmalarýný önerdi. Cinsel sorunlarýn çözümü boþanma ya da 3. þahýslarda aranýyor Seksolog Semiha Taþ ise Türkler cinsel sorunlarýný çözmek yerine cözümü boþanmada ya da üçüncü þahýþlarda arýyorlar diyerek Seksolog olarak kendisini topluma kabul ettirmekte baþlangýçta zorlandýðýný ama daha sonra kendisini Haydar Dümen in yaptýðý iþi yapýyorum diye sunarak ifade edebildiðini söyledi. Türk kadýnýnýn kendi vücudunu tanýmadýðýný söyleyen Taþ, erkeklerin de sorunlarý hep kadýnda aradýðýný ifade etti. Türkiye den alýnan belgeler yerel yönetimlerce tanýnmýyor Avukat Kýsmet Ülgen ise konuþmasýnda Türkiye ve Belçika arasýnda vatandaþlarýn karþýlaþtýklarý hukuki sorunlarý dile getirdi. Ülgen Türkiye nin üvey deðil, öz evladý hissine kapýlmak istiyoruz dedi. Ülgen, Türkiye den alýnan belgelerin bazý belediyeler tarafýndan tanýnmama sorunlarý yaþandýðýný ifade etti. T.C. Brüksel Büyükelçisi adýna Baþkonsolos vekili Selen Evcit yanýt vererek bunun yerel yönetim düzeylerinde yaþandýðýný, konsolosluklarýn verdiði resmi belgelerin tanýnmasý gerektiðini dile getirdi. Evcit, sorunlar yaþanýyor ancak gerekli durumlarda yerel yönetimleri arayýp devreye giriyor ve sorunlarý çözüyoruz, dedi. Sempozyumu baþarýlý bir þekilde yöneten TUDEV Genel Baþkaný Prof. Dr. Abdulhaluk Çay ilk kez bu çapta büyük bir toplantý düzenlendiðini, bu toplantýda saptanan sorunlarýn üniversitelerimiz ya da Avrupa daki üniversiteler tarafýndan araþtýrýlmasýnýn düþünülmesi gerektiðini, toplantýda dile getirilen sorunlarýn ilgili merciler tarafýndan deðerlendirilmesini istedi. Sempozyum un organizatörlerinden Belçika Türk Dernekler Koordinasyon Kurulu Baþkaný Enver Arslan Binfikir e yaptýðý deðerlendirmede Belçika daki tüm sivil toplum örgütlerini davet ettik. Katýlýmdan ve gösterilen ilgiden memnunuz. Baþlangýcý biz yaptýk, devamýný diðer arkadaþlar getirirler Sorunlarý tespit ettik, Türkiye de gerekli mercilere iletilecek. Sorunlarýmýz bitmez ama en azýndan mesajlarýmýz yerine ulaþýrsa problemlerimiz azalýr. Sempozyumu bir kitap haline getirip yayýnlayacaðýz. Ýlgili Sivil toplum Örgütleri ve resmi makamlara ulaþtýracaðýz diyerek memnuniyetini dile getirdi. Türk Kadýnlar Derneði (AIMEE) Baþkaný Esma Caner baþarýlý bir ev sahipliði yaparken Kenan Daðgün ün de arý gibi çalýþtýðý görüldü.

9 Brüksel den Afyon a yol epey uzun! Ama merak etmeyin, DHB seyahat destek paketi Avrupa da ve Türkiye de, Anadolu nun her kö esine kadar size yolda lık etmek için hazır. Tasasız ve huzur içinde tatile çıkmak her ailenin rüyasıdır. Ama maalesef, bazen yolda ba ınıza hesapta olmayan problemler gelebilir. Böyle durumlarda pani e kapılmanıza artık hiç gerek yok! Dünyanın neresinde olursanız olun Inter Partner Assistance ın DHB Bank mü terileri için özel olarak hazıladı ı DHB seyahat destek paketi hemen yardımınıza ko uyor. Üstelik DHB seyahat destek paketi, baska paketlerin aksine aracınızın Anadolu da kar ıla abilece i problemlerde de yanıba ınızda. Bu Belçika da bir ilk! Bize danı madan yola çıkmayın! Daha fazla bilgi için: Brüksel ubesi tel Anvers ubesi tel Ipa Inter Partner Assistance NV/SA, compagnie d'assurance agréée sous le numéro de code 0487 pour pratiquer les assurances voyage. Numéro d entreprise TVA BE RMR Bruxelles Avenue Louise 166 B Bruxelles tél: +32(0) CBFA 61143, TVA BE , RPM Bruxelles

10 10 Deðerler, normlar ve kültür Maalesef, bazen toplumumuzdan, Belçikalýlar için, bu gavurlarda deðer var mý, bunlar insan mý gibi sözler duyuyourz. Þimdi bu ankette ortaya çýkan ve bizim gavur dediðimiz Flamanlarýn çocuklarýna vermek istedikleri deðerlere baktýðýmýzda hepsi önemli deðerlerdir. Çocuklarýmýzý eðitirken, yetiþtirirken hangi deðerleri normlarý vereceðimizi veya verdiðimizi düþünüyor muyuz? Bir kiþiyi kiþi yapan ondaki deðerler ve kültürüdür. Geçenlerde Flaman velilerin çocuklarýna hangi deðerleri vermek istedikleri hakkýnda bir anket yapýldý (sonucu birazdan vereceðim). Ýlgimi çekti ve ben de Anvers teki Türkler (bana gelen kursiyerler) arasýnda küçük çaplý bir anket yaptým. Fazla yorum yapmadan çýkan sonuçlarý ve ilk yediyi sizlere vermek istiyorum. Deðerler: Din, vatan, bayrak, namus, aile, örf-adet, saðlýk Kültür: Örf-adet, yemek, bayramlar, düðün, el öpme, kahve kültürü, eve girerken ayakkabý çýkarma. Flamanlarda ankette çýkan ilk 7 deðer: Dürüstlük, saygý, nezaket, sorumluluk, baðýmsýzlýk, saðlýk, geniþ düþünme. Flamanlarda kültür denildiðinde ise genelde müzik, tiyatro, film, sanat, mimari yapýlar söylenmiþ. Maalesef, bazen toplumumuzdan, Belçikalýlar için, bu gavurlarda deðer var mý, bunlar insan mý gibi sözler duyuyoruz. Þimdi bu ankette ortaya çýkan ve bizim gavur dediðimiz Flamanlarýn çocuklarýna vermek istedikleri deðerlere baktýðýmýzda hepsi önemli deðerlerdir. Kendine ve karþýsýndakine dürüst olmak, herkese milliyet ayýrmadan, cinsiyet ayýrmadan, din ayýrmadan saygýlý olmak, herkese nazik davranmak, sorumluluk almak, baþkalarýný deðil kendini sorumlu tutmak, baþkalarýndan beklemeden kendini sorumlu görmek, kimseye yük olmadan, kimseden bir þey beklemeden baðýmsýz yaþamak, saðlýklý yaþamak ve geniþ düþünmek deyince de yabancýlarý, diðer dinleri ve eþcinselleri vs anlamak geliyor. Bizim anket sonucuna baktýðýmýzda da ifade edilen her deðer, çok mu çok önemli. Belçikalýlarýn vermek istedikleri deðerler de önemli. Hangisi iyi? Her ikisi de iyi. Bu deðerlerden hangisi size, yaþam tarzýnýza uygunsa onu alýr ve çocuðunuza vermeye çabalarsýnýz. Ben sadece arada þu farký görüyorum; bizimkiler genelde toplumsal deðerler, Flamanlarýnkiler kiþisel deðerler. Benim kiþisel olarak çocuklarýma vermek isteðim deðer ve kültürü de ayrýca söylemek istiyorum. Deðerler: Ýslam, ar-namus, aile, yurttaþlýk, saygý, dürüstlük, dayanýþma, helal. Kültür: Dil, örf-adet, arkadaþlýk, yemek, müzik, komþuluk, abi-ablalýk Allah çocuklarýmýzý eðitirken yetiþtirirken yardýmcýmýz olsun. Sivil Toplum Mayýs 2008 Anadolu Yardýmlaþma Derneði Belçika da yaþayan Türkler arasýnda kaynaþma ve gelenk, örf ve adetlerin burada yaþayan yeni nesile aktarýlmasý konusunda çalýþmalar yanýnda, Türkiye de yaþayan yoksul vatandaþlara yönelik de yardým faaliyetleri organize eden Anadolu Yardýmlaþma Derneði nin çalýþmalarýný Dernek Baþkaný Hakký Gülal Binfikir okurlarý için anlattý. Ayla Buyuran Derneðinizi biraz tanýtýr mýsýnýz? Ne zaman ve nasýl kuruldu? Derneðimiz kuruluþunda cenaze fonu olarak faaliyete baþladý, daha sonra 2006 yýlýnýn sonlarýna doðru birkaç sevgili abimizin de desteði ve önerisiyle çalýþmalarýmýzý dernek çatýsý altýnda toplamaya karar verdik. Bunun sonunda da 2007 yýlýnda resmi olarak derneðimiz kurulmuþ oldu. Derneðimizin kurulduðu andan itibaren Baþkanlýk görevini ben yürütüyorum. Þu anda hala ilk yönetim kurulumuz iþbaþýnda. Kendi bölgemizde (Konya'da) belli bir kýrsallýk mevcut ve yardýma ihtiyacý olan pekçok engelli insanýmýz var. Onlara nasýl yardýmcý olabiliriz diye düþündük ve çalýþmalarýmýzý bu yönde yapmaya karar verdik. Derneðimizin öncelikli amacý engelli insanlara yardýmcý olmak, sivil toplumda belli bir anlaþma ve kaynaþmayý gerçekleþtirmek. Ayný zamanda gençlerimizle ilgilenmek istiyoruz, daha iyi eðitim almalarý ve eðitimlerini tamamlayabilmeleri için bir þeyler yapmak istiyoruz. Derneðinizin kaç üyesi var ve kimler nasýl üye olabiliyor? Derneðimiz herkese açýk, sadece Konyalý hemþehrilerimiz deðil herkes derneðimize katýlabilir. Bugün itibariyla aþaðý yukarý 300 e yakýn kayýtlý üyemiz mevcut. Kuruluþunuzdan bugüne kadar olan zaman diliminde derneðinizin gerçekleþtirdiði faaliyetlerden bahseder misiniz? Engelli insanlarýmýzý desteklemek amacýyla ilk olarak 54 akülü, 10 aküsüz olmak üzere 64 tane tekerlekli sandalyeyi Konya'ya gönderdik. Çalýþmalarýmýz ilk olara bu þekilde baþladý. Daha sonra da ihtiyacý olan ailelere giysi yardýmý yaptýk. Çocuklarýn eðitimlerine katký saðlamak amacýyla pantolon, kazak gömlek, palto ve ayakkabýdan oluþan aþaðý yukarý 10 bin parça giysi gönderdik. Giysiler buradaki vatansever bir arkadaþýmýz tarafýndan temin edildi. Ek olarak bir de bebekler için giysi gönderdik. Genel olarak buna sivil toplumu giydirme projesi de diyebiliriz. Ramazan programý organize ettik. Böylece sivil toplumdaki dernekler ve arkadaþlarýmýzla iliþkilerimizi pekiþtirmiþ ve ayný zamanda derneðimizin de tanýtýmýný yapmýþ olduk. Önümüzdeki günlerde Schaerbeek te Nasrettin Hoca Þenlikleri gerçekleþecek. Bu dernekler arasý ortak çalýþmanýn sonucunda ortaya çýkan bir organizasyon ama Nasrettin Hoca Konyalýlar ve Akþehirlilerin dedesi sayýldýðýndan, organizasyonda biz daha fazla sorumluluk alýyoruz. Nasrettin Hoca Þenlikleriyle çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin kendi kültürlerini daha iyi tanýmalarý ve kültürlerini unutmamalarýný saðlamayý amaçlýyoruz. Dernek olarak gelecekte yapmayý düþündüðünüz faaliyetler nelerdir? Konya bölgesindeki engelli insanlara tekerlekli sandalye sözü vermiþtik, 20 Temmuz 2008 de tekrar bir týr dolusu yaklaþýk 54 tane tekerlekli sandalye göndermeyi planlýyoruz. Ayrýca Konya'da yeni açýlan 80 yataklý bir hastane için yatak götürmeyi düþünüyoruz. Tabii ki yeni olduðumuzdan dolayý sivil toplumla kaynaþmayý gerçekleþtirmek istiyoruz. Belçika'daki gençlerin eðitim seviyelerinin yükselmesini istiyoruz ve elimizden geleni de yapmaya hazýrýz. Buradaki sorunlarýmýzýn pek çoðu eðitim yetersizliðinden kaynaklanýyor. Gelecek nesillerin daha iyi eðitim alabilmesi için, daha iyi yerlere gelebilmeleri için eðitimle ilgili çalýþmalar yapmak istiyoruz. Belçika'daki diðer derneklerle ortak projeler yapýyor musunuz? Emirdað Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (EYAD), Turkish Lady Derneði, Anvers'deki Türk Dernekler Birliði ile çalýþmalarýmýz oldu. Nasrettin Hoca Þenlikleri de diðer derneklerle yapýlan çalýþmalarýn sonucunda ortaya çýkan bir projedir. Geçen yýl diðer derneklerle birlikte bir kurban projemiz oldu. Konya'ya aþaðý yukarý 310'a yakýn kurban gönderdik. Bundan sonra da bize teklif getiren her dernekle çalýþmaya açýðýz. Projelerimizi ne kadar geniþletebilirsek, ne kadar çok kiþiyle baþarýlý olabilirsek ve sivil toplumla ne kadar iç içe olabileceðimizi hissedersek, buna açýk her dernekle çalýþmayý istiyoruz Buradaki Türklerin konumu ve sorunlarýyla ilgili ne düþünüyorsunuz? Belçika'daki Türklerin pek çok sorunu var. Bunlarýn baþýnda eðitimsizlikten kaynaklanan sorunlar geliyor. Eðitimli insanlarýn davranýþlarý ve düþünceleri daha farklý oluyor. Daha önce de söylediðim gibi bu durumu nasýl deðiþtirebiliriz diye düþünüyoruz ve bu konuda projeler geliþtirmek istiyoruz. Çocuklarýmýzý þimdiden eðitebilirsek, yetiþtirebilirsek, kültürlerimizi tanýtabilirsek gelecek nesillere bir katkýmýz olacaðýna inanýyoruz.

11 Mayýs 2008 SÝZbize 11 Boþanma kötü, ama boþanmanýn kolaylaþtýrýlmasý iyi bir geliþme Bu ay Halkýn Nabzý için Sint-Niklaas taydýk. Belçika da boþanmanýn kolaylaþtýrýlmasý konusunda halkýn nabzýný tuttuk. Cumali Kaya / iþçi Boþanmalara üzülüyoruz. Boþanma sonuç vermiyor. Yeni nesil evlenmeyi ciddiye almýyor. Sorumluluk kabullenemiyorlar. 18 yaþýný geçen genç maddi baðýmsýzlýðýný eline alýnca daha farklý biri oluyor. Evlilikten hemen vazgeçebiliyorlar. Biraz daha sabýr göstermeleri gerek. Mücadele edilmeli, boþanalým kelimesi en ufak bir anlaþmazlýkta kullanýlmamalý. Evliliðe adým atarken adam gibi düþünsünler. Bu iþ çocuk oyuncaðý deðil. Özellikle de biz Türklerde. Battal Tanrýkulu / iþveren Ýki taraf anlaþamadýðý takdirde hýzlý boþanma daha iyidir. Ancak boþanmayý önlemek için insanlarýn önceden önlem almasý lazým. Kiþilerin karþýlýklý sevgi ve saygýyý býrakmamasý gerekiyor. Anlayýþlý olmalarý ve birbirlerini desteklemeleri, boþanma derecesine ulaþmadan ellerinden gelen bütün çabayý sarfetmeleri gerekir. Fevzi Kaya / bakkal Boþanma kötü ama boþanmanýn kolaylaþtýrýlmasý iyi bir geliþme. Zaten boþanacak olan çiftlerin hayatýný kolaylaþtýrýr. Biran önce kendi yolunu çizer. Yürümeyen bir evliliði zorlamak mantýklý deðil. Ama boþanma Türklerde de çok. Bu kültür farkýna dayanýyor, gelin veya damat Türkiye den gelince ayak uyduramýyor. Fehmi Alýþýk / liman iþçisi Boþanmanýn kolaylaþtýrýlmasýný doðru buluyorum. Son yýllarda Belçikalý veya Türkler çocuklarýnýn eðitimi konusunda sorunlar yaþýyorlar. Çocuklarýný iyi yetiþtiremiyorlar. Evlilik ve ailenin önemini anlatamýyoruz. Örf ve adetler unutuluyor. Sorumluluk ve dayanýþma duygusu eksik kalýyor. Bu da evliliklere yansýyor. Anne-babalar kýz çocuðu olsun, erkek çocuklar olsun çocuklarýný iyi eðitsinler. Normalde ben boþanmayý normal karþýlamýyorum ama boþanma kolaylaþýnca belki daha fazla dikkat ederler ve daha saðlýklý olur. Ramazan Köse / çaycý Boþanmanýn kolaylaþtýrýlmasý iyi bir þey deðil. Zaten boþanmalar artýyor. Kendi isteðiyle evlenenler için boþanma için 6 ay ayrý kalmak þartý çok kýsa. Daha uzun süre birlikte olmayý denemeliler. Anne-baba yönlendirmesi ile evlenenler için boþanmanýn kolaylaþmasý iyi. Hanefi Kýlýnç / metal iþçisi Belçikalýlar evlilik kurumuna yeterince önem vermiyor. Evlilik suç gibi görünüyor. Yýllarca sürünüleceðine kolay boþanýlmasý daha iyi. En azýndan sürüncemede kalmaz. Binfikir André Ha evet, þey Moestaphaa Bey le mi görüþüyorum? Tedirgin bir bayan sesi, telefon baðlantýsýnýn kalitesi de üstelik hiç iç açýcý deðil. Wiemesmeer köyünden arýyormuþ ve André van Janssen ýn ablasýymýþ. Bana André yi hatýrlar mýsýnýz diye soruyor. Yalan deðil, beynimdeki sinyallar ilk etapta negatif idi. Ayrýca þu sözü usumu sislendirmiþti: André öldü. Pot kýrmadým tabii ki. Ne sandýnýz, insan en usta rol oynayan yaratýk. Baþsaðlýðý ve sabýrlar diledikten sonra aradýklarý için teþekkür ettim. Maskemin düþmesi fazla sürmedi. Görüþmeden belki iki dakika sonra hatýrladým; André, André André? Ah, André! Ah! Bir yýl evvel üç hafta boyunca hastane odasýný paylaþtýðým garip adam. Tam manasýyla garip. Acayip aksanýnýn dýþýnda, çok hýzlý konuþuyor, kelimeleri hafif sesleyerek geveliyordu. Dolayýsýyla söylediklerinin çoðunu anlayamýyordum. Epey kilolu idi, 115 kilo, yanlýþ hatýrlamýyorsam. Okkalý -tam manasýyla Osmanlý türü- bir býyýða sahip, 52 yaþýnda, ömrü boyunca çalýþtýðý iþ yerine her gün bisikletiyle gidip gelmiþ, hiç evlenmemiþ, basit zevkleri olan, harbi, eski tip diyebileceðimiz Flaman bir vatandaþ. Tanýþtýðýmýzda, ben hastanede daha birkaç gündür misafirdim. Dolayýsýyla André nin tedavisinin dýþýnda hayatýndan, kiþiliðinden, meþguliyetlerinden bazý anekdotlar paylaþtým. Baðýrsak kanseri tespit edilmiþ, þükür erken bir dönemdeki ameliyat olumlu geçmiþ ve inþallah kýsa zamanda þifaya kavuþacaktý. Kavuþtu da... Hemen hemen ayný zamanda taburcu olmuþtuk. Tek kusur André artýk geri kalan hayatýnda tuvalet ihtiyacýný eskisi gibi yapamayacak, stoma torbasý taþýcaktý. O kýsa ve mecburi beraberliðimizde bana anlattýklarý ve ister istemez öðrendiklerim bunlardý. Yalan deðil; ilk önce pek ilgi, daha doðrusu, yakýnlýk olmadý aramýzda. André nin sohbetleri genelde kendi üretimlerinden kaynaklanan konuþmalardý. Bazen dinlemeye deðer anekdotlarý da vardý aslýnda. Taburcu olmamýza yakýn az çok samimiyete benzer bir ortam oluþmuþtu, ama insan aklý iþte: bu tür tanýþmalar kýsa flört misali... Ciddiye almayýz. Neyse bu þahýs, bu tuhaf dediðim, Andre efendi, bana hayatta iken belki gururumdan, belki ruhsuzluðumdan, belki körlüðümden asla anlayamayacaðým bir ders verdi, bunun için ölmesi gerektiði hala içimi sýzlatýr. Ablasýnýn beni aramasýnýn sebebi ve söyledikleri: Moestapha Bey, abim yalnýz bir adamdý. Pek bir arkadaþý yoktu. Tek zevki motor sporu ve kahvedeki dostluklarý idi. Bilmem aranýzda neler geçti ama taburcu olduktan sonra sizden çok bahsetti. Abim size o kýsa beraberliðinizde büyük bir saygý ve sevgi oluþturmuþ. Sizin röportajlarýnýzý, gazetedeki yayýmlarýnýzý saklýyor ve bizlere gösterip sizden belirli bir gururla bahsediyordu. Bu yüzden aramak istedim sizi, Abimi geçen gün kaybettik... Onun yerine abime gösterdirdiðin sýcaklýk için teþekkür etmek istedim.

12 12 SÖYLEÞTÝK Mayýs 2008 Uçurtmayý vurmasýnlar Kaðýttan çocuklar yok! Onlara bir gelecek verin sloganýyla tüm kaðýtsýz çocuklar ve ailelerini destekleyen, haksýzlýklara maruz kalan madur çocuklarýn hakkýný arayan Kaðýtsýz Çocuklar Hareketi baþkaný Jozef Hertsens ile görüþtük. Erdinç Utku Uçurtmayý vurmasýnlar filmini izlemiþ miydiniz? Filmde 5 yaþýndaki Barýþ, annesinin iþlediði bir suç nedeniyle parmaklýklar arkasýna kapatýlýr. Barýþ, henüz algýlayamadýðý bir garip dünyanýn içinde, her yaný soðuk ve saðýr duvarlarla çevrili bir hapishane avlusunda gökyüzünü ve özgürlük uçurtmalarýný gözlemektedir. Bu filmin benzerleri her gün AB nin göbeðinde, Belçika da da yaþanýyor. BM Çocuk Haklarý Beyannamesi Çocuklar anne babalarýnýn eylemlerinden sorumlu tutulamaz demesine ve Belçika bunu imzalamýþ olmasýna karþýn Kaçaklarýn çocuklarý ile birlikte kapalý merkezlere konulmasý uygulamasý devam ediyor. BAZI ÜLKELER SORUN ÇIKARIYOR Bazý ülkelere Belçika dan sýnýrdýþý edilen kaðýtsýzlarýn geri gönderilmesinde sorunlar yaþanýyor. Örneðin Ýran geri almýyor. Afrika ülkeleri ve eski Doðu Bloku ülkelerinde bürokratik engeller nedeniyle süre uzuyor. Sýnýrdýþý edilmeyi bekleyenler ise çocuklarý ile birlikte kapalý merkezlerde tutuluyor. Belçika da herkes Merkplats ve 127 bis Steenokkerzeel kapalý merkezlerinden bahsediyor ancak daha Belçika ya giremeden insanlarýn kapatýldýðý bir yer daha var. Transit alanýndaki 127 Melsbroek. Bu merkez hakkýnda hiç konuþulmuyor. Belçika ya giriþine izin verilmeyenler burada alýkonuyor. Burada ziyaretçiye bile izin verilmiyor. Tamamen izole ediliyorlar. Daha önce konteynerlerden oluþuyordu, þimdi biraz daha iyi. Valon Bölgesi nde Vottem (Liege) kapalý merkezi ise eylemler ve tepkiler sonucu bir yýl önce kapatýldý. ÇOCUKLARI TERÖRÝST YAPACAKLAR Sürekli olarak çocuklarýn okula gitmesi, oturum hakký elde edilmesine yol açmamalý denildi, deniliyor. Böyle yapýlarak çocuklarýn varlýðý inkar ediliyor. Çocuklarýn anne babalarýna da suçluluk duygusu yaþatýlýyor. Çocuklar kaðýtsýz olmalarýný anne-babalarýnýn hatasý olarak görüyorlar. Bunun psikolojik sonuçlarý ürkütücü. Çoðunlukla anne-babalar kaçak konumunda bulunduklarýný çocuklarýndan saklýyorlar. Sýnýrdýþý edilme durumunda kýz çocuklarý anne, erkek çocuklarý da babanýn yanýnda kalýyor. Polis gelip anne-baba ve çocuklarý alýp polis bürosuna götürüyor. Orada bir gece nezarethanede kalýyorlar. Ayný aðýr suçlulara yapýlan muamele gibi. Polis, mahkeme... Aðýr suçlularla ayný mahkeme. Polis otosu, parmaklýklar. Çok vahim bir durum. Çocuklar korkuyor. Baba hýrsýzlýk yapmýþ olsa, çocuk anlayacak. Babam ya da annem kötü bir þey mi yaptý, suçlular mý? diye düþünüyorlar. Belçika ya burasý daha iyi diye gelmiþtik, bak baþýmýza neler geliyor þeklinde düþünen çocuk karþýsýnda baba saygýnlýðýný yitiriyor. Ýki aydan daha fazla kapalý merkezlerde kalanlar Avrupa ya tepki gösteriyorlar. Psikologlara göre çocuklarda terörist altyapýsý oluþuyor. Josef Hertsens KAPALI MERKEZLER ÝNSANLIK DIÞI Kapalý merkezlerde týbbi bakým tamamen hemþirelerin kontrolünde, merkez sakinlerinin doktoru görmelerine onlar karar veriyor. Daha önce Sýnýr Tanýmayan Doktorlar merkezlere geliyorlardý ancak onlar da merkezdeki kötü bakým nedeniyle bu merkezleri protesto edip ziyaretlerini durdurdular. Bu merkezlerde baðýmsýz bir týbbi hizmet yok. Psikiyatrýmýz Peter Andrians ýn merkezlere giriþi, yazdýðý iki olumsuz rapordan sonra yasaklandý. EYLEMLERÝMÝZ SONUÇ VERÝYOR Eylemlerimiz sonuç veriyor. Okul yönetimleri ve öðretmenlerinin iyi niyeti iþimizi kolaylaþtýrýyor. Kaðýtsýz Çocuklar Hareketi olarak bireysel vakalarla ilgileniyoruz. Aileleri yasal haklarý konusunda bilgilendiriyor ve direkt olarak tepki gösteriyoruz. Kapalý merkezleri ziyaret ediyor, dinliyoruz. Bu tavrýmýz meyvesini veriyor. Her geçen gün daha az aile kapalý merkezlere kapatýlýyor. Bazý belediyelerde belediye baþkanlarý ile diyalog kurup kendi yetki alanlarýnda sýnýr dýþý etmeleri durdurmalarý konusunda ikna ediyoruz. Yönetmelikleri de kontrol ederek kapatma yöntemleri konusunda þikayetlerimizi bildiriyoruz. Çocuk Komiseri de bizimle iþbirliði yapýyor. Kapalý merkezlerdeki kaðýtsýz çocuklar konusunda o da rahatsýzlýðýný dile getirdi. VERÝLEN BÝLGÝLER GERÇEKLERÝ YANSITMIYOR Kapalý merkezlerdeki kaðýtsýz çocuk sayýsý konusunda kesin bir rakam yok. Sorduðumuzda, Mart ayýnda 16 yeni çocuk geldi deniyor. Dikkat edin, sadece yeni gelenlerden bahsediyorlar. Çocuklarýn ancak istisnai durumlarda kapatýlabileceði söylenmesine karþýn tüm çocuklar kapatýlýyor. Bu iþ kurumsallaþmýþ durumda, sistematik ve yasalara aykýrý olarak yapýlýyor. Ortalama olarak bu merkezlerde üç hafta kalýndýðý söyleniyor. Bir gün kalan da var, aylarca kalan da. GÖNÜLLÜ GERÝ DÖNÜÞ ÖZENDÝRÝLMELÝ Belçika ya sýðýnma amacýyla gelenlere ilk günden itibaren bilgi verilmeli. Eðer Belçika da sýðýnma hakký elde etmesi mümkün deðilse, bu kendilerine açýkça anlatýlmalý. Geldiði ülkede kendi iþini kurmasý için destek saðlanmalý. Örneðin bir Afrikalý orada fýrýn açabilir. Bu proje önce Ýsveç te baþladý. Avusturalya da da uygulanýyor. Hem baþarýlý hem de maliyeti daha az. Ancak Belçika bunu istemiyor, ülkeye gelenlerin sayýsýný artýracaðýndan korkuluyor. Ýsveç yapýyor, neden Belçika da yapmasýn? POLÝS GELÝNCE KAPIYI AÇMAYIN Polis kapýnýza gelince kapýyý açmayýn. Polisin ev arama izni olmasý gerekir. Bunu almalarý da zor. Kapýyý açmayýn, hemen bizim acil durum numaramýza telefon edin. Biz avukat gönderiyoruz. Ancak bu çözüm deðil, kaçak olarak kalmak korkutuyor. Kaçaklýktan kurtulup çalýþmak istiyorlar. Belçika nýn çýkarlarý da ayný. Belçika da kayýt içine alýnacak insanlardan vergi sistemi aracýlýðý ile para alýyor. Belçika da halen 100 ü aþkýn kaðýtsýz üniversite öðrencisi var. Halen Belçika da kaðýtsýz olarak kalýrken mühendisliði bitiren, okul sonrasý çalýþma izni sorunu yaþayan kaðýtsýz var. Üniversiteler kaðýtsýzlarý kaydediyor, biz de kayýt parasý için kredi buluyoruz. Flaman Bölgesi nde okula giden çocuk yýl sonuna kadar sýnýr dýþý edilemiyor. Tabii biz yýlý deðil tüm okulu bitirinceye kadar kalsýn istiyoruz. ALARM HATTI: 0477/ Kaðýtsýz Çocuklar Hareketi ses getiriyor Kaðýtsýz Çocuklar Hareketi Anvers teki Omni Mundo okuluna dayanýyor. Yeni gelenlere Flamanca öðreten Jos Geudens çocuklarýn okul sýralarýndan alýnýp geldikleri ülkelere geri gönderildiklerini gözlemler. Jos Geudens ve Omnimundo okulu öðretmenleri 2005 yýlýnda Kaðýtsýz Çocuklar Hareketini baþlatýrlar. Kaðýtsýz çocuklarýn evlerini de ziyaret eden öðretmenler evlerdeki insanlýk dýþý koþullarý görürler. Bu çocuklara okulda banyo yapma olanaðý saðlanýr, karýnlarýný doyurmalarýna yardým edilir. Kaðýtsýz Çocuklar Hareketi son olarak Merksplas ta kapalý merkezlere karþý eylem yaptý. Belçika da yasadýþý olarak kalan çocuklar anne-babalarý ile bu kamplara (merkezlere) kapatýlýyorlar. Eylemciler bu uygulamanýn yasadýþý ve kabul edilemez bir uygulama olduðunu söylediler ve buna derhal son verilmesini ve þu anda Belçika da kaçak olarak yaþayan tüm çocuk, genç ve ailelere sürekli oturum verilmesini istediler. Eylemciler bu istemlerini bir mektupla Göç ve Sýðýnma Politikasý Bakaný Annemie Turtelboom a (Open VLD) ilettiler. Kaðýtsýz Çocuklar Hareketi bu kamplarýn çocuklar için uygun mekanlar olmadýðýný, özellikle eðitim ve oyun oynama olanaklarýnýn kýsýtlý olduðunu vurguladýlar. Eylemciler bu kamplara kapatýlan kaçaklarýn dýþarda okula gidebilmelerine izin verilmesini istiyorlar. Merksplas ta konuyla ilgili bildiri daðýtan Kaðýtsýz Çocuklar Hareketi eylemini Groen! ve Vlaams Progressieven partileri destekledi. Protestocular bu merkezleri çocuk hapishaneleri olarak nitelendirdiler ve bunun Çocuk Haklarý Beyannamesi ne aykýrý olduðunu dile getirdiler.

13 Mayýs Kaðýtsýzlar da bu toplumun birer ferdidir Gerardo yu görünce, yüzündeki ifade, sözlerindeki kararlýlýk, bana 60 lý yýllarýn sonunda Avrupa nýn birçok ülkesinde ve Türkiye deki gençlik hareketlerini hatýrlattý. O günlere kýyasla azýnlýkta olsa bile, dünyada geliþen haksýzlýklara karþý, çokuluslu þirketlerin geri kalmýþ ve geliþmekte olan ülkelerdeki sömürüsü sonrasý umut yolculuðuna çýkan çaresiz insanlar için mücadele eden genç nesilleri görmek umut veriyor insana. Yabancýlar Polisi binasýnýn önünde gururla poz verirken polis tarafýndan yurt dýþý ediliþi sýrasýnda öldürüldüðü iddia edilen kaðýtsýzýn fotoðrafýný gösterirken, dilerim, bu ölen son kâðýtsýz olur diyor. Ýki saatlik görüþmemiz süresince kâðýtsýzlar için baþlattýklarý mücadelenin devam etmesi gerektiðini, bu mücadele sayesinde politik yetkililerin konuyu 18 Mart tarihinde görüþtüklerini belirtiyor. UDEP (Union de Défense des Sans Papiers - Kaðýtsýzlarý savunma Birliði) in 9 sözcüsünden bir olan Gerardo CORNEJO, Belçika doðumlu olup, Þili kökenli bir aileden geliyor. Nihat Dursun UDEP i kýsaca okuyucularýmýza tanýtýr mýsýn Gerardo? UDEP dört yýldan beri var ve Brüksel de yapýlan bir yürüyüþ sonrasý kuruldu. UDEP sosyal bir kuruluþ-hareket tir, yüzde 99,9 u kaçak ve kâðýtsýzlardan oluþmaktadýr. Dokuz sözcüden üçü Belçikalý olup, diðerleri oturumsuz arkadaþlardýr. Yapýlacak eylem, gösteri vs. ile ilgili kararlarý her hafta Brüksel de toplanan genel kurulda alýyoruz. UDEP sözcüsü dokuz kiþi ayný zamanda yapýlacak gösterilerin koordinasyonu ile de ilgileniyor. Sizi bu kuruluþun, kaðýtsýzlarýn mücadelesinin içine iten neden nedir? Öncelikle diðer iþsiz, evsiz-barksýz, dinsel gruplar, cinsel ayrýlýklarý tanýnmayan, vs. gibi azýnlýk gruplar içerisinde en çok ezilen, horlanan, dýþlanan kiþilerdir kâðýtsýzlar. Bir taraftan yabancý olmalarý, diðer taraftan tüm iþ, yargý, saðlýk, eðitim, vs. haklardan mahrum býrakýlmalarý onlarýn toplum içerisinde dýþlanmalarýna neden olmaktadýr. Yani hümanist yönünüz sizi bu mücadele içerisine itiyor. Evet hümanist, diðer taraftan ilerici bir yönüm, haksýzlýklara karþý insanlar arasýndaki eþitlik için mücadele eden aile kültüründen gelmem neden olabilir. Özellikle de günümüzde sadece Belçika deðil dünyanýn birçok ülkesinde uðrunda mücadele edilmesi gereken önemli bir deðerdir, eþitlik ilkesi. Ülkemizde bu eþitlik ilkesine önem verilmemektedir, bireyler eþit haklara sahip deðiller. Yüz yýl evvel çalýþanlarýn haklarý tanýnmýyordu, elli yýl evvel kadýnlarýn haklarý tanýnmýyordu, diðer taraftan siyahlarýn haklarý, göçmenlerin oy kullanma haklarý, vs... Bu haklarýn kazanýlmasý için mücadele edildi. Kaðýtsýzlarýn mücadelesi de bu. Bu toplumun birer ferdi olmalarýna raðmen, içinde bulunduklarý toplum onlarý tanýmýyor ve dýþlýyor. Yetkili politik görevliler, hatta toplumun belirli kesimi kaðýtsýzlarýn buraya çaðrýlmadýklarýný ve ülkelerine gönderilmeleri beyanýnda bulunuyorlar, nasýl karþýlýyorsunuz bu tepkileri? Bu tür beyanlar klasik tepki haline geldi. Saðcýsý da solcusu da bu tür beyanatlarda bulunuyor. Sol partinin yetkilisi Elio Di Rupo yu bir kongrede dinledim, dünyanýn sefaletine-yoksulluðuna kucak açamayýz diyor. Bu tür beyanatlarda bulunsa bile bunu halka açýk olarak söyleyemiyor. Madem dünyanýn sefaletine kucak açamýyorsunuz, neden bu insanlarýn gelmesine müsaade ediyorsunuz, burada uzun süre kalmalarýna müsaade ediyorsunuz. Diðer taraftan bunu söylerken ayný zamanda da bu insanlar üzerinde ekonomiye katkýlarý gibi senaryolar kuruluyor. Bu insanlar burada kabul edilmeyecek þartlarda çalýþtýrýlýyorlar; kimlere yarýyor bu iþ gücü? Bir taraftan yabancýlarý (kaðýtsýzlarý) ülkelerine gönderme politikasý uygulanýyor ve ancak senede yaklaþýk 8 bin kâðýtsýz ülkesine gönderiliyor. Oysa kâðýtsýzlarýn sayýsý tahminlere göre yüz elli bine ulaþmýþ. Neden sadece sekiz bine yakýn kâðýtsýz gönderiliyor. Neden Ýçiþleri Bakaný Dewael televizyona çýkýp da gerçekleri kaðýtsýzlarý göndermenin çok büyük parasal imkanlar gerektirdiðini söylemiyor. Diðer taraftan, sað da olsa sol da olsa çok iyi biliyorlar ki, Belçika nýn önde gelen ekonomistlerinin açýkladýðý gibi, emek gücüne ihtiyaç var ülkemizde. Örneðin, Ýspanya da 2006 yýlýnda 600 bin kaçak-kaðýtsýza oturum verildi. Mart 2007 ve Mart 2008 yýllarý arasýnda oturum verilen kaðýtsýzlarýn sayýsý 900 bini geçti Ýspanya da. Bu ülkenin ekonomistleri oturum verilen binlerce insanýn Ýspanya ekonomisine büyük katký sunduðunu belirtmektedir. Ayrýca, kaçak iþ alanlarý resmi çalýþanlar tarafýndan doldurulduðu için bu ülkeye gelen yeni kaçak göçmen sayýsý önemli oranda azalmýþtýr. Neden? Çünkü kaçak iþ yok, dolayýsýyla çalýþmak isteyen bu insanlar kaçak iþin olduðu baþka ülkelere yönleniyorlar. Diyebiliriz ki, Ýspanya olsun Belçika olsun, bu regülarizasyonlarýn arkasýnda ekonomik çýkarlar var. Örneðin Flaman bölgesi patronlarý belirli iþlerde Belçikalýlarýn çalýþmadýðýný, bu iþler için yabancýlarýn kullanýlabileceðini belirtiyorlar. Evet doðru, Flaman bölgesi patronlar derneði baþkaný 200 bin iþçiye ihtiyaç olduðunu belirtiyor ve iþ ve iþçi bulma kurumu ancak bu talebin yarýsýna cevap verebiliyor. Demek ki sadece Flaman bölgesinde 100 bin iþçi açýðý var. Neden bu açýk, kaðýtsýz kiþilere oturum ve çalýþma müsaadesi verilerek kapatýlmýyor? Diðer taraftan VLD li Sýðýnma ve Göç Bakaný Annemie Turtelboom bu iþçi açýðýný kapatmak için baþka ülkelerden iþçi getirileceðini söylüyor. Normal deðil bu durum. Üstelik oturum isteyen kaçaklarýn büyük bir kýsmý eðitim görmüþ diplomalý kiþiler. Benim tanýdýðým birçok muhasebeci, mühendis, teknisyen,vs var. Özellikle çoðunluðu Brüksel bölgesinde bulunan kaðýtsýzlarýn durumu nedir, ortalama kaç yýldýr Belçika da yaþamaktalar? Ortalama beþ yýl diyebiliriz. Diðer taraftan yýldýr burada yaþayan insanlar var ve bu insanlar çalýþýyorlar, kaçak olarak. Mesela Ekvator ülkelerinden gelenler ev temizliði iþlerinde, çocuk bakýmý iþlerinde; Fas, Cezayir, Türkiye gibi ülkelerden gelen kiþiler sezonluk meyve toplama iþlerinde çalýþmaktalar. Özellikle Flaman bölgesinde Anvers, Kortrijk gibi þehirlerde çalýþmaktalar. Kaçak çalýþýyorlar doðru, bu kaçak çalýþmadan faydalanan yine patronlar oluyor, oysa kaðýtsýzlar kazançlarýný harcarken tüketimde bulunarak (vergi ödeme) ülkenin zenginliðine katkýda bulunmuþ oluyorlar. Kaðýtsýzlarýn oturum- regülarizasyon la ilgili hükümetin yaptýðý açýklama konusundaki düþünceleri nelerdir, olumlu bir geliþme mi? Elbette ki hükümetin 18 Mart tarihli açýklamasý olumlu bir geliþme. Bu açýklama sonrasý kaðýtsýzlarýn yüzü gülmeye baþladý; hatta ilk defa bir bayram þenliði yaþandý bir gösteri sýrasýnda. Ama henüz somut ve resmi bir açýklama yapýlmadý yetkili aðýzlardan. Evet doðru, ancak bu konu yetkililer tarafýndan ele alýndý. Resmi olmasa da sorunun altý çizildi, ki bu da bizim için hedefe ulaþmakta önemli bir adým. Dört-beþ yýl Belçika da yaþayan, çevresiyle uyumlu bir kiþiye oturum verilmesinin gerekli olduðu açýklandý; bu demektir ki soruna el atýlýyor, çözüm bulmaya çalýþýlýyor. Doðru, ilk baþlarda uyum-entegrasyon dan bahsedilirken, son açýklamalarýnda Bakan Turtelboom kâðýtsýzlara oturumu sadece ekonomik açýdan deðerlendirdi. Bu durum karþýsýnda, bildiðiniz gibi Brüksel de büyük bir gösteri yapýldý, hatta birçok insan coplandý, gözaltýna alýndý. Bakan la olan daha sonraki görüþmemizde, geri adým atýp, düzenlenecek bakanlýk genelgesinde 18 Mart tarihli hükümet açýklamasýnýn göz önüne alýnacaðýný belirtti. Verilen sözler yerine getirilmediði taktirde elbette ki mücadelemize devam edeceðiz. Son olarak kaðýtsýzlara-kaçaklara mesajýnýz nedir? Mayýs sonunda açýklanacak Bakanlýk Genelgesi ni bekliyoruz. Þayet kaðýtsýzlara oturum verilmezse sendikalarýn, sosyal kuruluþlarýn, vs. destekleyeceði büyük bir yürüyüþ düzenlenecek. Bu yürüyüþe tüm kaðýtsýzlarý, konuya duyarlý kiþileri bekliyoruz.

14 14 ARTfikir Tiyatronun genç yüzü Cüneyt Tamoðullarý Mayýs 2008 Yürümek Günlerden bir gün, yürümem gereken bir yol olduðunun bilinciyle yola koyuldum. Ve o gün bugündür yürüyorum Yürümenin benim için anlamý, dilediklerini yanýna alarak, ileriye doðru hareket etmektir. Geride býraktýklarýn da olur. Olmalý da. Hepimiz yürümeyi farklý yaþlarda öðreniriz. Yürümek yalnýzca adým atmaktan ibaret olmadýðý için, hiç öðrenemeyenlerimiz de vardýr. Yürümek, farklý dünyaya kapýlarý açarak bir an öncesinden deðiþiklik yapmak, yeni duruþlar keþfetmektir. Yürümek ayný zamanda Deniz üzerinde veya toprakta, önemli olan yürüdüðün yolla bütünleþerek, suya veya topraða karýþýp, yürüdüðün yolun bir parçasý olabilmektir. bir ifadedir. Zaman zaman da iletilmek istenen mesajda kullanýlan bir dil. Ýnsanlar tepki için sokaklara dökülüp, toplu yürüyüþler yaparak dertlerini anlatmaya çalýþýrken, ben kendimi ifade etmek için su üzerinde yürümenin planlarýný yapýyordum. Küçükken deniz üzerinde yürüyerek, karadaki haksýzlýk, iki yüzlülük ve dünyayý çirkinleþtiren savaþlardan uzaklaþmak istiyordum. Yýllar sonra bu hayalimi gerçekleþtirdim. Güzel bir projeyle deniz üzerinde yürüyerek, hayal ettiðim gibi beni mutsuz edenlerden uzaklaþtým. Birkaç saatliðine de olsa beni üzenleri geride býrakýp, sonsuzluða yaklaþmýþ olmanýn hissiyle dalgalarýn üzerinde oturup, güneþin batýþýný izlerken ufukta kaybolmayý düþlemiþtim. Ütopik saatlerden sonra tekrar karaya dönmek zorunda kalsam da dalgalarý bol Kuzey Denizi nde yürümüþ olmanýn gururuyla ayak basmýþtým evimin bulunduðu kara parçasýna. Deniz üzerinde yürümenin tadýna varmýþ oldum ve de tadý damaðýmda kaldý. Fakat tekrarý zor bir yürüyüþ yapmýþtým. Hayata bakýþ açýma damgasýný vuran bir yürüyüþ Önemli olan yürüyüþlerin uzun soluklu olmasý veya tekrarlanmasý deðildir zaten. Deniz üzerinde veya toprakta, önemli olan yürüdüðün yolla bütünleþerek, suya veya topraða karýþýp, yürüdüðün yolun bir parçasý olabilmektir. Yürümek bende bol olan bir fiildir. Bazen dakikalarca, hatta saatlerce, kendimi dinlemek, hayatýn benim dýþýmda geliþen anlarýna da bir þans vermek için yürürüm. Bu fiilin diðer anlamý da ayný zamanda bekleyebilmektir biraz, sabýrlý olmak, yoðun yaþamýn dýþýna çýkýp, mola vermektir. Örneðin Hitchcock un "Rebecca" filmindeki Danvers karakteri, gerilimi oluþturmak için hiç yürümez. Hitchcock bu konuyla alakalý bir röportajýnda "Yürüseydi insanileþirdi..." diye de ekler. Belki de yürümenin durduðu yerde, herkes birbirinin "Danvers"idir Bisiklet bile durunca devrilmez mi zaten? Ýlla ki çok uzaklara gitmek demek deðildir yürümek. Bir yerden bir yere yol almaya niyetlenmek, ben yolumun yolcusuyum diyebilmektir biraz da Cesaretini toplayýp, adým atabilmektir. Bu yüzdendir ki yürümek yüreðin ta kendisidir. Ýnsaný, yaþamý, gerçekleri, hayalleri, kýsacasý hayata ait her þeyi anlatmanýn belki de en güzel ve en etkin yoludur tiyatro. Ýnsaný temel almýþtýr, insan olmayý anlatmak için... Kimi zaman siyasi bir eleþtirinin, kimi zaman hüznün, bazen neþenin adýdýr. Jestlerle, mimiklerle girdiði ruhlarda kalýcý etkiler býrakýr. Emek ister, kolay deðildir tiyatro emekçilerinin iþi. Her oyunda anlatýlmasý gereken baþka bir heyecan vardýr. Ýþte o emekçilerden birisi de Türk Gençlik Tiyatrosu'nun kurucusu Veli Arslan. Sokak tiyatrosuyla baþlamýþ Veli Arslan'da tiyatro tutkusu senesinde baþlamýþ ve altý yýl süresince kar, yaðmur demeden, sokaklarda tiyatro yapmýþ. "Aslýnda içine kapanýk bir çocuktum, toplum içine fazla çýkmazdým ama gülmeyi çok severdim, komedi filmlerine bakardým, özellikle rahmetli Kemal Sunal'ýn beni çok etkilediðini söyleyebilirim. Ýþte bu dönemler de mahallemizde sokak tiyatrosu yapan bir guruba katýldým, altý yýl boyunca sokaklarda tiyatro yaptýk. Faslýlar, Flamanlar, Valonlar, Ýtalyanlar ve Türklerden oluþan 35 kiþilik bir topluluktuk. Ardýndan yüksekokul yýllarý baþlamýþ ve bu sayede bazý Türk öðrenci dernekleriyle iletiþime girmiþ. Böylece Genk in deðiþik bölgelerinden Türk öðrencilerle tanýþtým. Ýçlerinden bazýlarý geceler düzenliyorlardý. Benim de tiyatrocu olduðumu duymuþlar ve gel, tiyatro oyna dediler. Bunun üzerine ben de kendilerine bana eþlik edecek arkadaþlar bulun, küçük skeçler hazýrlayalým dedim. Teklifime sýcak baktýlar ve oluþturduðumuz grupla 11 Nisan 1998 de ilk oyunumuzu oynadýk. Ýlk oyunumuz dört küçük skeçten oluþan mizahi bir gösteriydi. Ýnsanlarýn beðenisi bizde büyük bir heyecan yarattý. Bu heyecanýn adýný da Türk Gençlik Tiyatrosu diye isimlendirdik yýlýnda kurulan Türk Gençlik Tiyatrosu iki yýl içinde hem Türkiye hem de Belçika kurumlarý tarafýndan tanýnarak resmiyet kazanmýþ. Birçok oyun sahneleyen topluluk, bir okul gibi çalýþarak Belçika sinema ve televizyon sektörüne genç isimler kazandýrmýþ. Bütün bu getirilerin dýþýnda Belçikalýlarýn önyargýlarýný da kýrmak adýna Veli Arslan ve arkadaþlarý, Türk tiyatrosunun aslýnda çok eski yýllara dayanan bir gelenek olduðunu vurgulamayý baþarmýþ. Þahika Tekand Oyunlarýný iki olgu temelinde ayýrmýþlar. Bunlardan birincisi toplumu bilinçlendirmek adýna sunduklarý eðitici oyunlar, bir diðeri ise mizahi oyunlar. Bu iki türün ortak yaný ise Belçika Türk toplumuna yönelik senaryolarýn sunulmasý. Toplumumuzun bazý tehlikeleri öngörmesi açýsýndan bilinçlendirilmesi gerekiyor, bu tehlikelerden birisi uyuþturucu. Madde kullanýmý artýk çok yaygýn ve hemen yanýbaþýmýzda. Türk toplumu olarak yakýnlarýmýzýn madde baðýmlýsý olduðunu söylemeye utanýrýz. Aslýnda utanmak yerine çözüm aramak daha doðru, bu baðlamda oynadýðýmýz bir oyunda (Tuzak) uyuþturucu kullanan insanlarýn Þubat ayýnda Belçika ya gelen ünlü tiyatro sanatçýsý Þahika Tekand ýn Belçika daki genç tiyatroculara dediði gibi Yaptýðýnýz iþ çok önemli, inatla doðru bildiðiniz bu yolda ilerleyin, sanat emeðinizin karþýlýðýný verecektir cümlesini yansýtan Türk Gençlik Tiyatrosu, kararlý duruþuyla ilerisi için umutlarýmýzý yeþertiyor. ailelerinin neler yapmasý gerektiðini vurguladýk. Diðer bir toplumsal sorunumuz da kumar, kumarýn adý deðiþti. Eskiden kaðýt ve zar oyunlarýna kumar deniyordu, þimdilerde bahis oyunlarý gündemde ve iþin ürkütücü yaný bu oyunlarýn kumar olarak Veli Arslan adlandýrýlmamasý. Bu nedenle bu yýl oynadýðýmýz Bahis Kumardýr oyunu da çok ses getirdi. Toplumsal sorunlara deðindiðimiz gibi insanlarýmýzý güldürmeyi de istiyoruz, genelde komedi oyunlarýmýzý da yaþanmýþ hikayelerden derliyoruz. Son olarak sahneledikleri Çanakkale Destaný topluluk için önemli bir gurur kaynaðý olmuþ. Oyunu 14, 15, 16 Nisan tarihlerinde sergiledik, inanýlmaz bir seyirci, inanýlmaz bir coþku ve çok güzel tepkiler aldýk. Çanakkale Destaný nýn tiyatro oyunu Avrupa da ilk defa bizimle sahnelendi. Projeye bir buçuk yýl önce baþladýk. Önce tarihi irdeledik, Çanakkale de yaþanan bazý hikayeleri inceleyerek tarihi tiyatroya uyarladýk. Bu sayede oyuncularýmýz tarihi öðrendi, seyircilerimiz tarihi öðrendi ve bu vesileyle atalarýmýzý andýk, tarihimizi andýk, Mustafa Kemal i andýk. Oyunun sahnelenmesinde beklenmedik geliþmeler sonucunda sýkýntýlar yaþansa da özveri, emek ve inanç ilkeleri sayesinde oyun baþarýyla sergilenmiþ. Çanakkale Destaný oyununda, kostümler için bize söz verildiði halde yerine getirilmedi ve biz kostümlerin gelmeyeceðini oyuna üç gün kala öðrendik. Saðolsun yakýn çevremizdeki bazý dostlarýmýz büyük bir özveriyle 24 saat içerisinde kýyafetleri hazýrlamayý baþardý. Þubat ayýnda Belçika ya gelen ünlü tiyatro sanatçýsý Þahika Tekand ýn Belçika daki genç tiyatroculara dediði gibi Yaptýðýnýz iþ çok önemli, inatla doðru bildiðiniz bu yolda ilerleyin, sanat emeðinizin karþýlýðýný verecektir cümlesini yansýtan Türk Gençlik Tiyatrosu, kararlý duruþuyla ilerisi için umutlarýmýzý yeþertiyor.

15 Mayýs 2008 Önce heykel, þimde de þenlik ARTfikir Hoca Brükselli oldu 15 Haber Merkezi Brüksel Schaerbeek Belediyesi, Türk Dernekler Birliði nin desteklediði Anadolu Yardýmlaþma Derneði ile birlikte 18 Mayýs tarihinde Nasrettin Hoca Þenliði düzenliyor. Schaerbeek Belediye Baþkan yardýmcýsý Sait Köse nin makamýnda bir basýn toplantýsý düzenleyen organizatörler þenlikle ilgili bilgi verdiler. Brüksel de Rue Galliet üzerinde bulunan Nasrettin Hoca heykeli önünde saat 13:00 da baþlayacak olan þenlik, daha sonra Place Lehon da devam edecek. Nasrettin Hoca heykeli önünde yapýlmasý planlanan açýlýþ konuþmalarýndan sonra, Nasreddin Hoca skeçleri, Aksehir Folklor Ekibi, Ses Sanatçýlarý Sebile Can, Tekin, Çocuk Mehter Takýmý, Semazen gösterisi ve Akþehirden özel misafirlerin katýldýðý yoðun bir program sunulacak. Türkiye den milletvekilleri TBMM Baþkan vekili Nevzat Pakdil, Orhan Erdem, Akþehir Kaymakamý Kenan Çiftçi, Akþehir Belediye Baþkaný Mustafa Baloðlu, eski bakan Sami Güçlü gibi isimlerin þenliðe katýlacaðý Cüneyt Tamoðullarý Ateþli alkýþlarla Anadolu belirtildi. Schaerbeek Belediye Baþkan yardýmcýsý Sait Köse bu þenliði geleneksel hale getirmek için çalýþmalara baþladýklarýný söyledi. Brüksel deki Nasrettin Hoca Heykelinin hasar görmesine üzüldüðünü belirten köse heykeli yeniden yaptýrmayý düþündüklerini söyledi. Þenliði sadece kendi partilerine yakýn dernek ya da kiþilerle yapmadýðýný özellikle vurgulayan Köse önümüzdeki yýllarda þenliðin daha geniþ çaplý düzenleneceðini belirtti. Belçika da 1000 kadar Akþehirli ailenin bulunduðunu söyeleyen AYAD Baþkaný Hakký Gülal Nasrettin Hoca nýn kiþiliðinde Anadolu kültürünü Belçika da tanýtmak istediklerini belirtti. 3-4 aydýr hazýrlýklarýný sürdürdüklerini ifade eden Gülal göle maya çalýnacaðýný, bazý Nasrettin hoca fýkralarýnýn ise anlatýlmakla kalmayýp canlandýrýlacaðýný ifade etti. Sunuculuðunu Belediye Meclisi üyesi Mahinur Özdemir in yapacaðý þenliklere tüm Belçikalý Türklerin davetli olduðu belirtildi. Önümüzdeki yýllarda yapýlacak olan þenliklerde Belçika ve Türkiye karikatür örgütleri ile de iþbirliði yapýlacaðý ifade edildi. Toplantýda Anadolu Yardýmlaþma Derneði (AYAD) Baþkaný Hakký Gülal, Baþkan Yardýmcýsý Rüþtü Özkan, Türk dernekler Birliði temsilcisi Fatih Arý, Belediye Meclisi üyesi Mahinur Özdemir ve Shaerbeek Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sait Köse hazýr bulundu. 8,9,10,11 Mayýs tarihlerinde Hasselt te Grenslandhallen Tiyatro salonunda sanatseverlerle buluþan Anadolu Ateþi, katýlýmcýlarýn çoðunluðunu Belçikalýlarýn oluþturduðu gecede Anadolu geleneksel dansýný çaðdaþ bir anlatýmla sundu. Sanatseverlerin yoðun ilgisini çeken gösterilerde, dansçýlar gösterdikleri yüksek performansla alkýþ topladýlar. Özellikle Karadeniz yöresinin sergilendiði bölümde izleyiciler, alkýþlarla katýlarak halk oyunlarýnýn ruhuna yakýþýr bir anlayýþla geceye renk kattýlar. Yaz sonrasýnda Belçika ya tekrar gelecek olan topluluk yeni gösterileri Troya yý Belçikalý hayranlarýyla buluþturucaklar. Belçika nýn nabzý burada atýyor Türkçe haber-yorum siteniz Salyangoz satýcýlarý/2 Bir önceki seçimlerin yarattýðý sorunlar daha çözümlenemeden önümüzdeki yýl bu sýralarda gerçeklesecek olan seçimlerin öneminin farkýnda mýyýz? Belçika daki siyasi çatýþmalar týrmandýkça çoðalýyor ve sözsel þiddete dönüþüyor. Ýktidar partileri arasýnda ve yok denecek kadar az muhalefet partilerinin birbirine karþý ve kendi içlerindeki söylemleri sertleþiyor. Yaratýlan bu durum yanlýzca siyasi partilerden kaynaklanmýyor. Hadi partilerin yanlýþ yaptýklarýný varsayalým, ama sivil toplum kesimleri de bu yarýþta hiç de geri kalmýyorlar. Bir kesim medya, bir kesim kurum, kuruluþ ve dernekler, bir kesim iþçi temsilcileri, bir kesim patronlar, bir kesim solcular, saðcýlar, yeþiller, katolikler, milliyetçiler ve liberaller artýk siyasi «ötekiler» arasýna girmiþ bulunuyorlar. Ama hiç kimsenin ciddi bir siyasi veya ideoloji ayrýmlýðýna sahip olmadýðý Demokratik sistemlerin nihai sonucu yanlýzca seçimler deðildir. Þu anda yaþayan siyasi, kamusal, ekonomik veya sosyal v.b. tüm kirlilikler bitmelidir. için de herkes «merkez mevki de» bir kalabalýk yaratmakta. Bu ortam saðlýksýz bir ortamdýr. Yeniden saðlýklý hale gelinmesi gerekli. Önümüzdeki yýl seçimleri de, iþte bu açýdan önemlidir. Çünkü, bu seçimlerden, ülkedeki siyasi ve sosyal dengelerin yeniden belirlenmesi için tüm ilgilileri, yani siyasi, sendikal, iþverenler vesaire olduðu gibi, Belçika da yaþayan her birimizi saðduyuya davet edilebilecek bir ileti çýkmalýdýr. Evet, bence Belçika siyasi hayatýnda seçim yoluyla verilen ciddi ve anlamlý bir uyarýya ihtiyaç vardýr. Çünkü, demokratik sistemlerin nihai sonucu yanlýzca seçimler deðildir. Þu anda yaþayan siyasi, kamusal, ekonomik veya sosyal v.b. tüm kirlilikler bitmelidir. Din ve devlet idaresinin kesin ayrýmý, ekonomi ve siyasi kuvvetler ayrýlýðý, hukukun vazgeçilmez üstünlüðü, etnik ve toplumsal farklýlar arasýnda saðduyulu tutum ihtiyacý, sosyal haklar ve yardýmýnda sürmesi gereken þartsýz dayanýþma, her insanýn ki Belçika da yaþadýþý yaþayanlar dahilinde- hak ve hürriyetleri gibi ilkelerin ve kurallarýn da demokrasiden ayrýlmaz özellikler arasýnda olduklarýný unutmamak gerekir. Eðer, bugün var olan siyasi tablo gelecek seçimlerde yeniden çizilecek olursa artýk Belçika nýn korsan kanunlarla yönetilen bir ülke olduðunu bütün dünya ya açýklamýþ olacaðýz. Sonra da, muhtemelen kurulacak olan hükümetin aklýna gelen her þeyi doðru sanarak gerçeklestirmeye çalýþmasýna hiç de þaþýrmayalým. Yapacaklarý icraatlarýn, attýklarý adýmlarýn ve bakanlar kurulunca alýnan kararlarýn neden olacaðý huzursuzluklar ve hukuki ve de sosyal sorunlarla birlikte, Belçika halkýnýn büyük bir kesitinde hoþnutsuzluk, hatta umutsuzluðu da artýracaktýr. Ýþte bütün bunlara dayanarak, gelecek yýlki seçimlerde hepimizin davranýþý birer demokratik uyarý, birer nezaket tokadý olmalýdýr.

16 16 GÜNDEM Mayýs 2008 Belçika da 23 Nisan þöleni BOZAR da sahne alan çocuk korosu Anvers Liege Haber Merkezi Nisan Ulusal Egemenlik ve 23Çocuk Bayramý bu yýl Belçika nýn birçok yerinde coþkuyla kutlandý. Brüksel in saygýn kültür sanat mekanlarýndan Güzel Sanatlar Sarayý BOZAR da, kapýlarýný çocuklarýn coþkulu 23 Nisan gösterilerine açtý. Kutlamada T.C. Brüksel Büyükelçisi Fuat Tanlay, Brüksel Hükümeti Devlet Bakaný Emir Kýr, T.C. Brüksel Büyükelçiliði Eðitim Müþaviri Tolga Yaðýzatlý ve etkinliðin sponsorluðunu yapan Dexia Bankasý üst düzey yöneticisi Axel Miller birer konuþma yaptýlar. Þiirler, halk müziði korosu, Brezilya dans topluluðu, minikler korosu, Portekiz dans ekibi, klasik müzik dinletisi ve Türkiye nin çeþitli yörelerinden halk oyunlarýnýn yer aldýðý kutlama Hayat Bayram Olsa þarkýsýnýn birlikte söylenmesiyle son buldu. Coþkulu kutlamanýn organizasyonunda Belçika Atatürkçü Düþünce Derneði, Diyanet Vakfý, Turkish Lady Derneði ve Belçika Türk Kadýnlar Deneði gibi dernekler yanýnda Brezilya, Portekiz ve Belçikalý gruplar da yer aldý. Brüksel Kraliyet Konservatuarý ndan Chloe Burlet ve Emilie Halleux nun verdiði klasik müzik dinletisi, Kraliçe Fabiola Üniversite Hastanesi çocuklarý ve Brezilyalý Capoiera grubu kutlamaya uluslararasý bir boyut kazandýrdý. Türklerin yanýnda az sayýda da olsa Belçikalýlarýn da kutlamayý izlemesi dikkat çekti. Brüksel Hükümeti Eþit Haklar Bakaný Brigitte Grouwels da bunlar arasýndaydý. Gent Lommel

17 Mayýs 2008 GÜNDEM 17 Çocuk gözüyle 23 Nisan Liege'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý konulu resim, þiir ve kompozisyon yarýþmasý düzenlendi. Beðenilen resimleri yayýnlýyoruz.

18 18 Mayýs 2008 Hayt Huyt Park - Haydar Abi Delikanlý adamýn köþesi... Lightlar ve yumuþaklar okumasýn! POST-MODERN HAYDAR ABÝ ÝCATLARI Geçenlerde bizim Yalkavuk elinde bir gazete ilanýyla geldi. Haydar Abi bak, Otomatik Okey Masasý yapmýþlar. Okey taþý dizme derdine ve okeyde taþ çalmaya son. Ýstersen bizim kahveye de bi tane alalým. Zaten senin zamanýn kýsýtlý. Yazma çizme iþlerinden pek okey oynayamaz oldun deyince tabii benim de Yalkavuk a bir çift sözüm oldu. Otamatik okey masasý delikanlýyý bozar. Öyle taþlarý þakur-þukur elinle karýþtýrmayýnca, beþlik olarak düzemeyince, zarý þöyle avuç içinde yuvarlayýp atmayýnca oynanan okeye ben okey demem. Eski köye yeni icat çýkarmayýn kardeþim. Bu icattan esinlenerek Türk toplumunun kültür sanat konusundaki düzeyini arttýrabiliriz diye düþündüm. Okey masasý icat ediliyor da bunlar niye icat edilmesin? 1- Kendi kendini okuyan ve özetini 5 DAKÝKA sesli olarak anlatan KÝTAP projesi. Bu icat daha da geliþtirilip, kendini televizyon dizisi olarak anlatan kitaba çevrilebilir. 2- Rüyada film projesi. Sinemaya gitme alýþkanlýðý olmayan Türklere rüyalarýnda sanki rüya görüyorlarmýþ gibi film izlettirme olayý anlayacaðýnýz. Týp, elektronik ve biliþim bilimleri bu konuda çalýþacak. 3- Ýçildikten sonra kendi kendine fala bakan kahve fincaný projesi. 4- Geyik muhabbeti makinesi. 2 Euro atýp, 5 dakika boyunca Galatasaray Fenerbahçe yi nasýl yendi abi. Ama Hakem varya... gibi muhabbet dinleyeceksiniz. 5- Bilinçlenme Gözlüðü. Bu gözlüðü takýnca anýnda her konuda bilinçleniyorsun. Emek vermeden yemek olayý anlayacaðýnýz. Bu gözlüðü takýnca kahvede sizin sözünüzün üzerine söz söyleyen olamayacak. Haliynen bu icatta da biliþim önemli. Gözlüðe monte edilecek küçük bilgisayara arama motoru yerleþtirilecek ve buradan her konu anýnda gözünüzün önüne gelecek. 6- Dizi haplarý: Olay gayet basit. Saatlerce dizi izlemiyorsunuz. Bir hap atýyorsunuz, 30 saniyede tüm diziyi izlemiþ gibi oluyorsunuz. Dikkat edin, bazý dizilerin haplarýný diðerleriyle ayný anda içmeyin, yan etki olayý anlayacaðýnýz. TOP U KUTLARIM CD&V nin aðýr toplarýndan Ergun Top yine kendisi gibi Avukat olan Sevda Karþýkaya ile evlenerek bekarlýða veda etti. Zeki Yalçýn dostum, Haydar Abi gel, düðünden sonra da Ýsmail Erdoðdu nun orda takýlýr biraz muhabbet ederiz dediyse de ben gidemedim. CD&V li Federal Milletvekili Hilal Yalçýn ýn da katýldýðý düðünde Ergün Top ve Ali Çaðlar ýn 2009 Bölge seçimlerine adaylýðý konuþulmuþ. Hilal kýzýmýz da Ali abime sonuna kadar destek olurum, gerekirse listeye girerim diyormuþ. Taký merasimini ise kendisi de politikacý olan Ali Çaðlar yaptýrmýþ. Damadýn dayýsýndan 20 oy, gelinin halasýndan 5 oy diye baðýrttýrmamýþ iyi ki! Bizim her yerde parmaðýmýz var. Bugün Belçika da Haydar Abi nin haberi olmadan kuþ uçmaz. mieka

19 Mayýs 2008 YAÞAM 19 Kaçaklarla (oturumsuzlar) ilgili hükümet anlaþmasý SOSYAL REHBER Nihat Dursun Sayýn okurlar, bu ayki köþemi, Yabancýlar Yasasý konusunda uzman olan Nivel Barosu avukatlarýndan Celine Dermin le hükümetin 18 Mart ta anlaþmaya vardýðý kaðýtsýzlar-oturumsuzlar konusunda yaptýðým söyleþiye ayýrdým. Avukat Celine Dermin ile yaptýðým söyleþiden notlarý sizlere aktarmak istiyorum.. Kaçaklarla ilgili, onlara oturum verme veya birçok vatandaþ arasýnda kaçaklara af denilen hükümet anlaþmasý, bugünkü hükümeti oluþturan 5 parti (CD&V, PS, CDH, MR, OpenVLD) tarafýndan, 18 Mart 2008 tarihinde yapýlmýþtýr. Bu hükümet anlaþmasýnda, yabancýlar yasasý konusunda birçok karar alýnmýþtýr. Ancak bunlar arasýnda önemli beþ tane karar vardýr. Birincisi, göçmenler ve sýðýnmacýlarla ilgili bir bakanlýðýn oluþturulmasýdýr. Þimdiye kadar bu görevi Ýçiþleri Bakanlýðý yapmaktaydý. Yeni bakan, eski CD&V (Baþbakan ýn partisi) li yeni Open VLD li Bayan Anemie Turtelboom dur ve yeni bakan nisan ayýndan beri görevine baþlamýþ olup göçmenleri ve ilticacýlarý ilgilendiren tüm sorunlarla da kendisi ilgilenmektedir. Yani sadece oturum deðil diðer tüm yabancýlar yasasý, vize, aile birleþimi, oturum,... konularýnda bu bakan yetkilidir. Evet, Yabancýlar Dairesi (Office des Etrangers-Vreemdelingenzaken) nin aldýðý kararlar ve uygulamalardan da bu yeni bakan sorumludur. Elbette ki sað bir partiden gelen yeni bakanýn yabancýlar ve göç konusunda pek açýk görüþlü ve toleranslý olacaðýný söyleyemeyiz. Avukat Celine Dermin Yabancýlarla ilgili ikinci karar, kaçaklara (oturumsuzlara) oturum. Bu konuya detaylý olarak girmeden önce, baþka kararlarýn da alýndýðýný hatýrlatmak isterim, yani bu anlaþma ayrýca ekonomik göçün açýlmasýný istemektedir. Özellikle Flaman bölgesindeki patronlar hükümet üzerinde baský yaparak, iþçiye, personele ihtiyaç olduðunu belirtmiþlerdir. Bu nedenle Hükümet eksik olan iþ alanýný yabancýlara açmak istiyor, ancak rastgele deðil, belirli kurallara baðlayarak. Yani bu hükümet Fransýz modelini alarak, ekonomik göçü açmak istiyor. Dördüncü nokta, bu konuya fazla deðinilmiyor ancak belirtmekte fayda var. Yeni hükümet aile birleþimini daha da zorlaþtýrmak istiyor. Yeterince zor, karmaþýk olmasýna raðmen, yeni hükümet kararý, olayý daha da zorlaþtýrmak istiyor. Örneðin istek yapan kiþinin gelir düzeyinin iyi olmasýný istiyor. Gerçi henüz yürürlüðe girmedi ancak aile birleþimi yapacak kiþilere ellerini çabuk tutmalarýný tavsiye edebiliriz. Sonuncu nokta ise reþit olmayan oturumsuz çocuklarýn kapalý merkezlerde tutulmalarýna engel olacak çözümler aranmasýdýr. Kanýmca yeni merkezler açýlarak, oturumsuz çocuklar bu merkezlerde kalýp eðitimlerini yapabilecekler. Kaçaklara-oturumsuzlara af Gelelim kaçaklara-oturumsuzlara af konusuna, regülarizasyonuna. Regülarizasyon konusunda biraz evvel bahsettiðimiz hükümet anlaþmasý üç ana baþlýkta belirtilmektedir: 1. Özel þartlar: En az 31 Mart 2007 tarihinden evvel Belçika da bulunma þartý. Bu durumun elektrik faturasý, iþ kontratý gibi resmi belgeler aracýlýðýyla ispatlanmasý istenilmektedir. Bu tarihten evvel Belçika da bulunulduðu ispatlanamýyorsa Almanya, Holanda gibi Belçika dýþýndaki ülkelerden gelip oturuma müracaat etmeye gerek yok, çünkü iþleme konulmaz. 2. Ýþ bulma þartý, yani Belçika da çalýþabileceðini ispatlamak: Bu konuda durum hala belirgin deðil ve hükümetin detaylý açýklamasý beklenmektedir. Özetle ilgili kiþilerden istenilen, ya kontratlý olarak çalýþabileceðini ispatlamasý veya bir iþyeri açabileceðini ispatlamasýdýr. Ancak burdaki çeliþki, oturum ve çalýþma karnesi olmadan, kiþi ne iþyeri açabilir ne de kontratlý çalýþabilir. Tahminimce ileriki dönemlerde müracaatta bulunan kiþilere üç aylýk veya altý aylýk geçici bir otutum verilerek, kiþinin kontratlý çalýþabileceðini veya iþ kurabileceðini ispatlamasý istenecektir. Ýþyeri kurmak için, kanýt olarak kiþiden belirli þartlar isteniliyor mu? Örneðin belirli bir miktarda sermaye (nakit para)? Hayýr, resmi yetkililer tarafýndan henüz somut bir karar alýnmýþ deðil. Üçüncü olarak da yukarýda belirtilen þartlarý yerine getiremeyip, bugüne kadar hiçbir müracaatý olmayan veya yapýlan münacatlara ret cevabý alýp kaçak durumda olan kiþiler için çevreyle uyum-entegrasyon - insancýl nedenler çerçevesinde aþaðýdaki þartlar istenmektedir: - Belçika da kalma süresi (süre belirlenmemiþ, ancak 4, 5 veya 6 yýl olabilir). - Okula kayýtlý çocuklarý olmak. - Diplomalý ve bir meslek üzerinde eðitim almýþ olmak (çalýþma imkânýna sahip olmak) - Fransýzca veya Flamanca dilini konuþmak. - Ýkamet ettiði mahallede çevresiyle uyumlu olmak, yerel (belediye) yetkilileri tanýmak. Gördügünüz gibi hükümeti kuran partiler arasýndaki anlaþma her ne kadar umut vermiþ olsa bile, somut olarak henüz resmi bir açýklama yapýlmamýþtýr. Kanýmca regülarizasyon konusunda somut bir geliþme veya cevap, göçmenlerden, yabancýlardan sorumlu bakanýn mayýs sonu ya da haziran baþýnda kamoyuna resmi olarak açýklayacaðý bakanlýk genelgesiyle bildirilecektir. Sizce bakanlýk genelgesinde alýnacak karar genel olarak kimleri kapsar, tüm kaçaklarý kapsar mý? Umarýz... Ancak genelgeyi bakanlýk hazýrlayacak. Benim bu konuda bir açýklama yapmam yanlýþ olur. Genel kanýmý sorarsanýz, iltica baþvurusunda bulunup da uzun süredir Belçika da yaþayan kiþileri, diðer taraftan herhangi bir nedenle Belçika ya gelip de uzun süredir Belçika da yaþayan, çocuklarý okula giden aileleri kapsayacaðý kanýsýndayým. Diðer taraftan iþ bulma imkaný olan kiþilere de kolaylýk saðlanacaðýný sanýyorum. Fakat iþ sektörü sýnýrlandýðý taktirde oturum alabilecek kiþilerin sayýsý da sýnýrlý kalacaktýr. Son olarak bu konuyla ilgilenen kiþilere neler öneriyorsunuz? Ýþ bulan kiþilerin öncelikle yapýlacak kontratla ilgili yeterince bilgi sahibi olmalarýný, yani kontratýn niteliði, geçerliliði vs... konusunda araþtýrma yapmalarýný öneririm; bu konuda bazý sahtekarlýklarýn, yolsuzluklarýn yapýldýðýný duydum. Diðer taraftan istenilen entegrasyon la ilgili kanýtlarý, Belçika da 31 Mart 2007 tarihinden beri yaþadýklarýný ispatlayacak kanýtlarý þimdiden hazýrlamalarýný tavsiye ederim. Böylece bakanlýk genelgesi açýklandýðýnda dosya hazýrlanmýþ olur ve müracaat edilebilinir. NOT: Avukata ulaþmak için Ýmtiyaz Sahibi BÝNFÝKÝR VZW Genel Yayýn Yönetmeni Serpil Aygün Genel Koordinatör Erdinç Utku Yayýn Kurulu Ýlknur Cengiz, Leyla Ertorun, Serpil Aygün, Erdinç Utku, Nihat Dursun, Mehmet Aydoðdu, TASARIM Openwings REKLAM ADRES Gustave Latinislaan 45, 1030 Bruxelles TEL WEB

20 20 Liege Türk Dernekler Birliði nin(flat) organize ettiði Türk Günü Þenliði, Belçika'ya ilk gelen Türk iþçilerinin çalýþtýðý BLEG- NY Maden ocaðýnýn bulunduðu yerde Blegny Çicek Günü olan 2 Mayýs ta görkemli bir þekilde yapýldý. E.Utku/C.Tamoðullarý Liege de bulunan dernekler tarafýndan þenlik alanýnda kurulan yiyecek standlarýnda Türk mutfaðýndan örnekler sunulurken, bir cadýrda da þark köþesi oluþturuldu. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi mehteran takýmý gösterisi, Yadeller Müzik Grubu (Seraing/Belçika), HEM Folklor Grubu (Genk/Belçika), Music Club Halk Muziði grubu konseri, Anne-Sophie Baptiste eþliðinde Nasrettin Hoca Gösterisi, Anonymat grubu Saz Dinletisi ve Piyano eþliðinde Osmanlý dinletisi nin yer aldýðý programda akþam baþlayan Sinan Yýlmaz konserinde özellikle gençler çoþtular. Türk Günü Havai Fiþek Gösterisi ile sona erdi. FLAT Baþkaný Ýbrahim Kaya, Baþkonsolos Vekili Muavin Konsolos Selen Evcit, Liege Vali yardýmcýsý Andre Gilles, Valon Bölgesi Hükümeti Ekonomi Bakaný Jean-Claude Marcourt ve Liege Belediye Meclis üyesi Mehmet Aydoðdu birer konuþma yaptýlar. Türk Günü etkinlikleri kapsamýnda 40. yýl Türk Göçü Fotograf Sergisi, Liege kentinde yaþayan ressam Mehmet Aydoðdu ve Türkiye'den bazý Türk ressamlarýn resimlerinden oluþan bir karma resim sergisi, Mehmet Aydoðdu nun GÜNDEM Liege de görkemli Türk Günü þenliði hazýrladýðý Türk tarihini haritalarla anlatan bir harita sergisi gibi etkinlikler de yer aldý. Türk Günü kapsamýnda ayrýca 4 takýmýn katýldýðý bir futbol turnuvasý düzenlendi. Türk spor kulüplerinden Herstal Espoir Turcs, Ottoman Wandre, Dünya Liege Futsal ve FC Anadolu Seraing takýmlarýnýn katýldýðý turnuvada birinciliði Herstal Espoir Turcs alýrken, Turnuvada baþarýlý bir grafik sergileyen Dünya Liege Futsal takýmý ikincilikle yetinmek zorunda kaldý. Türk Günü ile ilgili olarak Binfikir e bir deðerlendirme yapan Liege Türk Dernekler Birliði (FLAT) Baþkaný Ýbrahim Kaya Türk Günü nün bekledikleri gibi geçtiðini, gözlemlenen bazý eksikliklerin önümüzdeki yýllarda giderileceðini söyledi. Organizasyonda yer alanlarla etkinlik sonrasý Mayýs 2008 biraraya gelerek bir deðerlendirme yapacaklarýný söyleyen Kaya, bu Türk Günü nü çok kýsa bir sürede organize ettik. Bir sonraki için 6 ay önceden çalýþmaya baþlayacaðýz dedi. Þenlik alanýnda görev yapan koordinatörlerden Ömer Þener ise Binfikir!e Türk Günü konusunda organizasyon ve katýlýmdan memnun olduðunu söyledi. Kaya, FLAT yöneticileri sekreter Mustafa BAÐCI, Muhasip Ayhan AKTÜRK, Yönetici Cihan COL, Yönetici Ernur ÇOLAK ve Belediye meclisi Üyesi-ressam Mehmet AY- DOÐDU olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Seçimlere Yeni Türk kadýný damgasý

Seçimlere Yeni Türk kadýný damgasý Baþbakanla röportaj Belçika seçim sistemi TÜRK ADAYLARLA ÖZEL SEÇÝM SÖYLEÞÝLERÝ Son iki dönemin Baþbakaný Guy Verhofstadt, 8 yýllýk hükümet bilançosunu Binfikir için deðerlendirdi. Baþbakan kaçaklardan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Hükümet sancýlý doðacak

Hükümet sancýlý doðacak Belçika gündemini en sýk güncellenen Türkçe haber sitesi www.binfikir.be ile takip edin Hadise kültür elçisi seçildi Türk kökenli þarkýcý Hadise, Flaman Kültür Bakaný Bert Anciaux tarafýndan kültür elçisi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı