BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1. Konu Çalışmanın konusu; Adalet hizmetlerinin önemli bir halkası olan İcra ve İflas sisteminin yeniden yapılandırılması ile sistemin yürütülmesinde katkısı bulunan Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü İcra Bürosunun organizasyon yapısının irdelenmesi hususlarında danışmanlık faaliyetidir. 2. Amacı Mevcut İcra ve İflas sisteminin irdelenerek aksaklık ve eksikliklerin tespiti, sorunların giderilmesi ile sistemin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. 3. Çalışmanın Metodolojisi İcra ve İflas sistemine mahsus doküman ile sistemin organizasyon yapısı incelemeye tabi tutulmuştur. Konu ile alâkalı Bakanlığımız ilgili üst yöneticileri, hâkim-savcılar, icra ve iflas dairesi çalışanları, avukatlar ve ilgili olduğu düşünülen sair kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Ankara, İstanbul, Bakırköy ve İzmir İcra ve İflas Dairelerine gidilerek mahallinde incelemelerde bulunulmuştur. Edinilen bilgi, belge ve doküman ile çalışma kâğıtları hep birlikte değerlendirilerek ulaşılan bulgular doğrultusunda sistemin barındırdığı riskler belirlenerek iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmiştir. 1/26

2 İKİNCİ BÖLÜM İCRA VE İFLAS SİSTEMİ TANITIM VE ORGANİZASYON YAPISI A. Takip Hukuku 09/06/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ülkemizdeki takip hukukunun kaynağıdır. Bununla birlikte İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği ve genelgeler mevcut Kanunun uygulama şeklini göstermektedir. B. Teşkilatlanma 2004 sayılı İİK ile her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra ve iflas dairesi kurulacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre halen adli teşkilatta 838 mahalde 1178 icra dairesi kurulu bulunmaktadır. Bu bağlamda; 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2. maddesi gereğince; İcra Müdür ve Yardımcıları için sınav açılması, yazılı sınav ve mülakatlarının yapılarak kazananlar ile ayrılıp yeniden dönmek isteyenlerin alınıp atamalarının, atananların ise nakillerinin yapılması, Çalışan, müdür ve yardımcılarının terfi, intibak, izin gibi her türlü haklarının düzenlenmesi, İlgililer hakkında disiplin ve genel hükümlere göre yapılan soruşturmaların başlatılması ve takip edilmesi, üst disiplin amiri olarak disiplin işlemlerinin sonuçlandırılması, İşlemlerini yapmak üzere Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde İcra Daireleri Bürosu Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. C. İnsan Kaynakları 1. İcra ve İflas Müdürlükleri Halen 838 mahalde kurulu bulunan 1171 icra ve iflas dairesinde; 965 icra müdürü, 1145 icra müdür yardımcısı ve 1258 zabıt kâtibi olmak üzere toplam 3368 personel görev yapmaktadır. 2/26

3 2. İcra Daireleri Bürosu Şube Müdürlüğü Bir şube müdürü ile yeteri kadar memur bulunan birimin iş ve işlemlerinden 1 tetkik hâkimi, 1 daire başkanı ve 1 genel müdür yardımcı sorumludur. D. İş Durumu Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2008 yılında , Bilgi İşlem Dairesi verilerine göre ise 2009 yılında dosyanın işlem gördüğü öğrenilmiştir. 3/26

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MEVCUT DURUM DİLE GETİRİLEN SIKINTI VE SUİİSTİMALLER SİSTEMİN RİSKLERİ VE GELİŞTİRİLEN ÖNERİLER I. Mevcut Durum Ülkemizde son yıllarda, özellikle bankaların kredilendirme vasıtası olarak kart kullanımını teşvik etmeleri, iletişimdeki teknik gelişmelere paralel olarak GSM şirketlerinin sayıca artması, anılan şirketlerin aralarındaki rekabetin gereği olarak kendi hatlarının kullanımını teşvik edip bunu yaparken ilgilisinin ödeme gücünü gözetmemeleri ve bireylerin hesapsız tüketim eğilimleri gibi sebeplerle icra dairelerindeki iş yoğunluğu hızla artış göstermiştir. Artan iş yüküne paralel olarak özellikle büyük şehirlerdeki icra dairelerinde ihtiyacı karşılayacak miktarda personel istihdam edilemediği görülmektedir. Personel talebinin karşılanması noktasında yetersiz kalındığından aksi yöndeki Bakanlık genelgelerine rağmen dairelerde taksi şoförleri, avukat kâtipleri ile bir kısım şirket elemanı adeta görevli memur gibi çalıştırılmaktadır. (ortalama 1 müdür, 2 müdür yardımcısı ve 5 zabıt kâtibi bulunan İstanbul icra dairelerinde ilâ arasında değişen derdest dosya bulunduğu, kişi başına 5 ile10 bin takip dosyasının düştüğü müşahede olunmuştur.) Bizzat icra görevlisince yapılması gereken dairedeki takip iş ve işlemleri, belirtilen yoğunluk ve personel yetersizliği nedeniyle avukat, avukat kâtibi veya şirket elemanlarınca yapılmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman yapılan işlemlerin hukuka uygunluğu da gözetilememektedir. Haciz yolluklarına getirilen kota ve yeni yasal düzenleme konusundaki belirsizliğin çalışanlarda gayret ve motivasyon kaybına yol açtığı öğrenilmiştir. Mevcut iş yoğunluğu sebebiyle hizmet alanların işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gördürme kaygıları, kötü niyetli icra çalışanları lehine haksız kazanç alanları oluşturmuştur. 4/26

5 Bilindiği üzere icra daireleri, yapılan işin mahiyeti gereği çalışanlarla hizmet alanların birlikte yoğun olarak bulundukları adliye mekânlarıdır. Hizmetin görüldüğü bina ve mekânlar umumiyetle küçük, çalışma şartları bakımından elverişsiz zemin ya da bodrum katlarında bulunmaktadırlar. Bakırköy de olduğu gibi yeni yapılan adliye binalarında dahi anılan olumsuzluklara rastlanmaktadır. Mahallinde yapılan gözlemlerle sabit olduğu üzere, bazı icra dairelerinde dosyalar koridorlarda kontrolsüz bir şekilde muhafaza edilmektedir. İcra dairelerinin hizmet gereklerine uygun olmayan mekânları ve personel eksikliği güvenlik zaafiyeti de doğurmaktadır. Anılan sebeplerle takip dosyaları kaybolmakta ya da kötü niyetli kişilerce içlerinden evrak çekilebilmektedir. Bir kısım icra görevlisinin fiziki mekânlardaki yetersizlikler nedeniyle haksız yere disiplin takibatına maruz kaldıkları, mevzuata aykırı işlem tesis eden kötü niyetli görevlilerin ise anılan olumsuzluk bahane gösterilerek takibattan kurtulabildikleri öğrenilmiştir. II. İcra ve İflas Sistemi İle Alâkalı Olarak Daire Çalışanları İle Sair Paydaşların Dile Getirdiği Aksaklık, Eksiklik ve Suiistimaller Yapılan çalışma sırasında aksaklık ve eksikliklerin tespiti için her kademeden olabildiğince çok kişi ile görüşme yapılmış, aşağıda belirtilen hususlar görüşülen kişilerce yoğun olarak dile getirilmiştir. Gruplandırılarak ifade edilmek gerekirse; A. Fiziki Mekânlar Çalışılan binaların umumiyetle küçük, çalışma şartları bakımından elverişsiz zemin ya da bodrum katlarında bulunduğu, yeni yapılan adliye binalarında bile anılan olumsuzluklara rastlanıldığı, Birden fazla icra dairesi bulunan büyük merkezlerde çoğu zaman bütün daireler için tek arşiv tahsis edildiği, dosyalar arandığında bulunamadığı, Fiziki mekânların yetersizliği, personel sayısının azlığı, iş sahiplerinin dosyalara kolaylıkla ulaşabilmeleri ve kamera güvenlik sistemi bulunmaması zafiyet oluşturduğundan takip dosyalarının kaybolduğu veya içerisinden evrak çekilebildiği, 5/26

6 B. İş Yükü Aşırı iş yükü nedeniyle bizzat icra görevlilerince yapılması gereken işlerin avukat kâtipleri ya da şirket görevlilerince avukat bürolarında ya da icra dairelerde yapıldığı, Ankara, İstanbul, Bakırköy, İzmir, Bursa gibi şehirlerdeki her bir icra dairesinde derdest dosya sayısının 85 bine kadar çıkabildiği, Büyük şehir icra dairelerinde bulunan mevcut derdest dosyalardan, kurumsal veya abonelik sözleşmesinden kaynaklananların %50 ilâ %80 aralığında, bunlardan asıl alacak miktarı TL ve altında olanların % 60-80, 500 TL ve altında olanların ise % 60 civarında olduğu, İstanbul ve Bakırköy gibi büyük yerleşim alanına hitap eden icra dairelerinde; haciz, satış, tedbir ve teslim gibi işlemlerin uzun zaman aldığı, bunun da iş yoğunluğunu arttırdığı, Tapu, nüfus ve trafik tescil büroları ile sağlanan entegrasyon nedeniyle anılan birimlerin işlerinde belirgin bir azalma sağlanmasına karşın icra dairelerinde iş yükünün daha da arttığı, Düşük miktardaki asıl alacağın tahsilinden ziyade maktu vekalet ücreti alınabilmesine yönelik olarak yapılan takiplerin iş artışına neden olduğu, C. Görevli Personel İcra dairelerinde mevcut iş yüküne göre çalışan sayısının az olduğu, anılan nedenlerle dairelerde genellikle avukat kâtipleri ve şirket görevlilerinin çalıştırıldığı, Komisyonların sorunlu personeli icra dairelerinde görevlendirebildikleri, bunlardan yeterli verim alınamadığı, disiplin yönünden sıkıntı çekilebildiği, Mevcut terfi sisteminin icra müdür ve yardımcılarının beklentilerini karşılamaktan uzak olup anılan kişilerin kendilerini geliştirme ve yaptıkları işi sahiplenmelerini engellediği, Umumiyetle evrak üzerinden yapılan denetimlerin yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesinde yeterli bulunmadığı, İcra müdür ve yardımcılarının özlük haklarının başka kurumlardaki emsal görevlilere göre iyileştirmeye muhtaç olduğu, 6/26

7 D. Araç - Gereç ve Teknik Donanım Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, toner gibi malzeme ve teknik donanım eksikliği çekildiği, mevcudun hizmet gereklerine uygun olmadığı(istanbul ve Bakırköy), Kırtasiye malzemesi temininde güçlük yaşandığı(istanbul ve Bakırköy), Yeni kurulan bir kısım icra dairesinde çelik kasanın bulunmadığı (İzmir), E. Organizasyon Yapısı İş durumu gereği birden fazla icra dairesi açılan yerlerde kurumsal anlamda uygulama birliğinin sağlanamadığı (harç ve vergilerin tahsilinde olduğu gibi), Daire sayısının çokluğu ve her dairede benzer işlerde aynı sayıda kişinin görevlendirilmesinin personelin verimli ve etkin kullanımını engellediği, Tevzide uygulanan kota sisteminin bazı dairelerde yığılmalara neden olduğu, Entegre birimlerdeki veri girişleri sağlıklı olmadığından icra görevlilerinin sorumluluğunu doğurabilecek hatalı işlemler yapılabildiği, İcra görevlilerinin idari, disiplin ve denetim yönünden farklı üst amirlere bağlı bulundukları, F. Yolsuzluk ve Usulsüzlük Harç, vergi ve masraflar için tahsil edilen para üstlerinin genellikle iade edilmediği, İcra kasasındaki paranın reddi sırasında fiili kesinti yapılabildiği (Ödemeler belli günlere toplanmak suretiyle kalabalık oluşturulduğu, anılan kalabalık ve kargaşadan bir an önce kurtulmak isteyen ilgililerin eksik ödemeye rıza gösterdikleri veya kesintinin farkına sonradan varabildikleri), Hacze çıkılacak dosyaları belirleme yetkisinin menfaat veya hatır gönüle dayalı olarak kullanılabildiği, Yediemin deposu işletmecilerinin mahcuzu çoğu zaman takip sonuçlanmadan sattıkları, geri istenildiğinde ilgilisine bedelini ödemeyi teklif ettikleri veya yerine ikame mal verdikleri, 7/26

8 Bilirkişi, depo, nakliye, hamaliye ve çilingir tercihinin yüzde usulü ile tarifeye bağlanıp haksız kazanca dönüştürülebildiği, İcra görevlilerinin çoğunun haciz sırasında yedikleri öğle yemek giderlerini talep sahiplerine ödettikleri, Haczin fekki işlemlerindeki harç tahsili işlemlerinin görevlilerce haksız kazanca dönüştürülebildiği, Harcıraha üst sınır getirilmesinin işleri yavaşlattığı, limitin dolmasından sonraki haciz taleplerinin karşılanmasının görevliler yönünden rant alanı oluşturduğu, Vakıf aracı bulunan yerlerde de araç yokluğu ya da dosya çokluğu bahane edilerek ticari taksilerle de hacze gidilebildiği, fahiş olarak belirlenen vasıta ücretinin bir kısmının sonradan icra görevlisine verildiği, araçların görevlilerin şahsi işlerinde kullanılabildiği, bazen de araçların ilgili icra görevlisi ile bağlantılı olabildiği, Nüfus, trafik tescil ve tapu idareleri ile yapılan entegrasyon gereği bazı icra görevlilerinin bizzat yapmaları gereken iş ve işlemler için yapılan otomasyonun getirdiği ek iş külfetini de gerekçe göstererek iş sahiplerinden suiistimale yönelik isteklerde bulunulabildikleri, Bir kısım icra görevlilerinin menfaat odakları ile işbirliği yaparak satışlarda rekabeti engelledikleri (borçlusunun gereğince takip edemediği ve kelepir olarak tabir edilebilen değerli menkul ve gayrimenkullerin satışından bazı kişiler görevlilerce haberdar edilerek ihalelere genellikle aynı grupların girdiği, satışa sunulan ürünü ya çok düşük fiyata satın aldıkları ya da bir şekilde haberdar olup ihaleye girmek isteyenlerden satılan ürünün kıymetine göre lira gibi para talep ettikleri, paranın verilmesi durumunda ihaleden çekildikleri, aksi halde ihaleye girerek mahcuzun fiyatını şişirerek diğer alıcıları yıldırıp daha sonra ihaleden çekildikleri ya da kendi aralarında topladıkları parayla bu riski paylaşmak suretiyle tekel oluşturdukları), Satışların, genellikle 4-6 m2 büyüklükte, yapılan işin anlam ve mahiyetine uygun olmayan bir mekânda yapıldığı, Bazı avukatların daire ve haciz mahalline gelmeden bir kısım icra görevlisine telefonla menfaat karşılığı işlem yaptırdıkları, G. Mevzuat 8/26

9 Bankaların harçtan muaf tutulmasına karşın, sosyal yönü de bulunan ve belli bir limitin üzerindeki nafaka alacaklarından harç ve vergi alındığı, Yüksek miktarlı reddiyatların tek icra görevlisinin imzası ile yapılabildiği, Satışlarda gerçek rekabet ortamı sağlanamadığından mahcuzların değerinin çok altında satılabildiği, Geçimleri cüzi miktardaki nafakaya bağlı bulunan alacaklıların parasını alabilmek için her seferinde daireye gelmek durumunda kaldıkları, bu durumun alacaklıya yüklediği maddi külfeti yanında istismara açık bulunduğu, Avukat kâtiplerinin talep yetkileri olmadığı halde hacze iştirak edebildikleri, Görüşülen kişilerce ifade edilmiştir. III. İcra ve İflas Sisteminde Tespit Edilen Riskler ve Geliştirilen Öneriler A. İş Yükü, İnsan Kaynakları, Fiziki Mekân, Araç - Gereç ve Teknik Donanım 1. İş Yükü Tespit 1. İcra dairelerinde aşırı iş yükü vardır. Ankara, İstanbul, Bakırköy, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde her bir dairede derdest dosya sayısı e kadar çıkabilmektedir. Açıklanan nedenle bizzat icra görevlilerince yapılması gereken işlerin bir kısmı avukat kâtipleri ve/veya alacaklı şirket yetkililerince icra dairelerinde ya da dışında yapılmaktadır. Büyük şehir icra dairelerindeki mevcut derdest dosyalardan, kurumsal veya abonelik sözleşmesinden kaynaklananlar %50 ilâ %80 aralığında, bunlardan asıl alacak miktarı TL ve altında olanlar % 60-80, 500 TL ve altında olanlar ise % 60 civarındadır. Buna mukabil, büyük merkezlere yakınlığı nedeniyle adliyesi kapanan bir kısım küçük ve işi az yerde halen faaliyetini sürdüren bağlı icra daireleri bulunmaktadır. Büyük şehirlerde personel sıkıntısı çekilmesine karşın, buralarda icra müdürü veya icra müdür yardımcısı unvanlı kişilerin istihdamına devam olunmaktadır. Düşük miktardaki asıl alacağın tahsilinden ziyade maktu vekalet ücreti alınabilmesine yönelik olarak yapılan takipleri yapılmaktadır. Öneri: İcra dairelerindeki mevcut iş yükü gerçeği karşısında, ilk akla gelen icra dairesi sayısının artırılması ve buraların personel yönünden takviye edilmesidir. Daire 9/26

10 sayısı arttırılsa bile uygulanan sıkı maliye politikası gereği kısa vadede personel sayısının artırılması mümkün görünmemektedir. Mevcut sistemde, harcanan kamu kaynağı ile ifa edilen hizmetin koruduğu hukuki yarar, etkililik verimlilik ve ekonomiklik yönünden karşılaştırıldığında beklenen faydanın sağlanamadığı ortadadır. İş yükü artış sebebinin asıl alacak miktarı az olan kurumsal ve abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara münhasır olduğu görünmektedir. Koruduğu hukuki yarar gözetilmeksizin alacağın devlet eliyle tahsil edilmesi görüşü ile sürdürülen icra ve iflas sistemi gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda; Belli miktarın altındaki asıl alacaklar yönünden icra takibi yapılmayacağı yönünde mevzuat değişikliğine gidilmelidir (Büyük merkezlerde iş yoğunluğunun % gibi önemli bir oranını düşük miktarlı takipler oluşturmaktadır. Anılan takiplerin abonelik sözleşmesinden kaynaklananların da aylık borç, diğerlerinde ise asıl alacak miktarı esas alınarak belirlenecek eşik değerin altındakiler takibe konulamamalıdır. Elektrik, su, doğal gaz, internet, telefon v.b gibi kurumsal ya da abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacakların tahsilinde ilgili kurum veya şirkete başlangıçta güvence bedelinden mahsup etme ve borç ödeninceye kadar hizmeti durdurma sorumluluğu yüklenmelidir. Nitekim emekli maaşlarına rıza dışında haciz konulmasını yasaklayan mevzuat değişikliğinden sonra bankalar risk esaslı hareket ederek emeklilere kredi kartı verme uygulamasından önemli ölçüde vazgeçmişlerdir). Mümkün olduğu takdirde bütün alacaklar değilse belli miktarın altındakiler yönünden ihtar şartı getirilmelidir. Vekil aracılığı ile yapılan takiplerin mutlaka e-imza ile açılması hususu mevzuatta düzenlenmelidir. Haczi caiz olmayan ve zorunlu yaşam malzemesi kapsamında bulunan eşyalar günümüz şartlarına göre tereddüde yer bırakmayacak şekilde 10/26

11 yeniden tanımlanmalıdır (Günümüz şartlarında zorunlu yaşam malzemesi sayılması gereken çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, koltuk takımı v.b gibi ev eşyaların haczedilip kaldırılmasının evde borçlu ile birlikte yaşayan diğer aile fertlerini de mağdur ettiği de gözetilerek). İcra dairelerince ifa edilen çocuk teslimi işlemleri sosyal hizmetler, mahkeme kararlarının infazı kapsamındaki yer teslimi v.b iş ve işlemleri ise mahkeme yazı işleri müdürlüğü veya denetimli serbestlik birimlerince yerine getirilmelidir. İş azlığı ve küçüklüğü nedeniyle belirlenecek standartların altında kalan icra daireleri kapatılarak buradaki personel ihtiyaç duyulan yerlere kaydırılmalıdır. Vekâlet ücretinin her halükarda asıl alacak miktarından fazla olamayacağına dair yasal düzenle yapılmalıdır. Tespit 2. İstanbul ve Bakırköy gibi büyük yerleşim alanına hizmet veren icra dairelerinde haciz, satış, tedbir ve teslim gibi işlemler uzun zaman aldığından iş yoğunluğunu arttırmaktadır. Öneri: İstanbul un gerek nüfusu gerekse yerleşim alanın büyüklüğü dikkate alınarak icra daireleri bakımından mevcut adliyelerin birleştirilmesi yolundaki eğilimin aksine hizmetin daha verimli ve yerinden görülmesini sağlamaya yönelik olarak teşkilatlanmaya gidilmelidir(bağcılar ve Zeytinburnu gibi). Tespit 3. Tapu, nüfus ve trafik tescil büroları ile sağlanan entegrasyon anılan birimlerdeki işlerde belirgin şekilde azalma sağlarken, icra dairelerinin iş yükünü daha da arttırmıştır (Sağlanan entegrasyonla emniyet trafik tescil birimlerinde görevli 2000 personelin başka görevlere kaydırıldığından söz edilmektedir). Öneri: İşlerin hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi için icra daireleri personel, araçgereç ve teknik yönden takviye edilmeli, avukatlara vekili oldukları dosyalarla sınırlı olmak üzere entegrasyon kapsamında sorgulama yetkisi verilmelidir. 11/26

12 Bütün takip dosyalarının tek dairede toplamasına yönelik yapılanma veya takip dosyalarına ilişkin verilerin eksiksiz olarak UYAP a girilmesi ön şartları gerçekleşmek kaydıyla entegrasyon yoluyla diğer birimlerin verilerine ulaşma ve işlem yapma yetkisinin müstakil bir büro ya da masada toplanmasının işlemleri daha pratik hale getireceği düşünülmelidir. 2. İnsan Kaynakları Tespit 1. Büyük şehirlerdeki icra dairelerinde ağır iş yükünü kaldıracak yeterli sayıda personel bulunmadığından mevcut iş ve işlemlerin yapılmasında şirket yetkilileri veya avukat kâtiplerinden yararlanılmaktadır. Mevcut icra çalışanlarının büyük bir bölümü meslekî ve mevzuat konularında arzulanan yeterliliğe sahip değildir (Komisyonlar umumiyetle yetkin olmayan memurları icra dairelerinde görevlendirmekte, bunların icra ve iflas mevzuatı ve uygulaması yönünden eğitim almamış olmaları görevlerini gereği gibi yapmalarını engellemektedir). İcra müdür ve yardımcıları; komisyon memuru olan kâtiplerin sicil ve disiplin amirleri olmadığından üzerlerinde yeterli etkinlik sağlayamamaktadırlar. Öneri: İcra dairelerinin ekonomik, etkili ve verimli hizmet üretebilmelerine yönelik standartlar belirlenmeli, bir dairede görülebilecek makul ölçüdeki iş miktarı ile buna yetecek personel sayısı belirlenmeli, personel yönünden norm kadro uygulamasına geçilmelidir. Dairelerde komisyon memuru görevlendirmek yerine, icra kâtipliği ya da uzmanlığı adı altında istihdama yönelik düzenleme yapılmalı, yeni görevlilere meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri verilmeli, bakanlık memuru olacak bu kişiler üzerinde icra müdür ve yardımcılarının etkinliği artırılmalıdır. Tespit 2. Mevcut terfi sistemi icra müdür ve yardımcılarının beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu gibi anılan kişilerin kendilerini geliştirme ve yaptıkları işi sahiplenmelerini engellemektedir. Öneri: İcra müdür ve yardımcılarının beklentilerini artırmaya, motivasyonlarını yükseltmeye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerden sakınmaya yönelten bir terfi sistemi gel- 12/26

13 iştirilmelidir (Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfi sistemine benzer bir sistem burada da uygulanabilir). Tespit 3. İcra dairelerinin umumiyetle evrak üzerinden yapılan denetimleri etkin olmaktan uzak olup yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesinde yeterli bulunmadığı gibi icra görevlileri hakkında doldurulan siciller de değişik saiklerle matbu olup gerçekçi olmaktan uzaktır (İcra daireleri icra hâkimlikleri, Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişlerince belirlenen usul ve esaslar dâhilinde sürekli denetime tabi tutulmakla birlikte yapılan denetimlerin umulan faydayı tam olarak sağlamadığı, özellikle icra tetkik hâkimlerince verilen sicillerin icra görevlilerin performansının üstünde maktu nitelikte olduğu bu nedenle yapılan atamaların daha sonradan yapılan idarî dava yoluyla iptal edildiği gözlenmektedir). Öneri: Mevcut denetim sistemi yeniden gözden geçirilerek daha işlevsel hale getirilmeli, ağırlıklı olarak yolsuzluk ve usulsüzlük üzerinde durulmalı, denetimlerde bizzat uygulamanın içinden gelen icra müdür veya yardımcılarının tecrübelerinden faydalanılmalı, ve nihayet denetimlerden elde edilecek veriler sistemin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda kullanılmalıdır. İcra görevlileri hakkında doldurulan sicillerin rutin ve maktu olmaktan çıkarılıp ilgiliyi tüm yönleri ile değerlendiren performans kriterlerine dönüştürülmesi için mevzuat deşikliği yapılmalıdır. Tespit 4. İcra müdür ve yardımcılarının özlük hakları, emsal görevi yapan diğer kurum çalışanlarına nazaran düşüktür. Harcıraha üst sınır getirilmesi işleri yavaşlatmıştır. Öneri: İcra müdür ve yardımcılarının özlük hakları ifa ettikleri görevin önem ve ağırlığına mütenasip hale getirilmelidir. Harcırah ödemeleri ile ilgili olarak üst sınır uygulamasını kaldıran ve dairede görevli memurların katkıları oranında pay almalarını sağlayan döner sermaye işletmesi benzeri bir uygulamaya geçilecek sistem geliştirilmelidir. 3. Fiziki Mekânlar 13/26

14 Tespit 1. Çalışılan binalar umumiyetle küçük, çalışma şartları bakımından elverişsiz olup adliyelerin zemin ya da bodrum katlarında bulunmaktadır. Anılan duruma yeni yapılan adliye binalarında da çoğu zaman rastlanmaktadır (Halen çok dar mekânlarda aşırı iş yükünden kaynaklanan insan sirkülâsyonu nedeniyle, çalışma barışını bozan ve verimini azaltan olumsuzlukların yanında gerekli iç kontrol sağlanamadığından takip dosyalarının kaybolabildiği veya içerisinden evrak çekilebildiği ya da evraka yapıştırılan baro pullarının çalınabildiği). Öneri: İcra dairelerinde üretilen hizmetin amacına uygun olarak belirlenecek standartlar oluşturulmalı, bu çerçevede uygun ve yeterli mekânlar tahsis edilmelidir. Kalemlerde düzen, disiplin ve güvenliğin sağlanması için personel haricindeki kişilerin giremeyeceği kapalı ve kısıtlı alanlar oluşturulmalı, banko ve numaratör sistemine geçilmeli, güvenlik için kamera sistemi kurulmalıdır. Vekâletlerden alınan suret harçlarında olduğu gibi baro pullarında da vezne tahsilât sistemine geçilmeli, işi ve riski artıran fiziki pul yapıştırılması uygulamasına son verilmelidir. Tespit 2. Çok sayıda icra dairesi bulunan büyük merkezlerde tüm daireler için tek arşiv tahsis edilmesi ve yeterli sayıda arşiv görevlisinin de olmaması nedeniyle dosyalar arandığında bulunamamaktadır. Öneri: Büyük merkezlerde fiziki mekânların yetersizliğine paralel olarak işlemden kaldırılan ya da infaz olan dosyaların muhafazası ve istendiğinde tekrar ele alınabilmesini sağlamaya yönelik dijital arşiv sistemi oluşturulmalıdır. 4. Araç - Gereç ve Teknik Donanım Tespit 1. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi teknik donanım eksikliği bulunduğu, mevcudun bir kısmının ise hizmete uygun olmadığı ifade edilmiştir. Öneri: İhtiyaç analizi yapılarak yeni ve yeterli teknik donanım sağlanmalıdır. 14/26

15 Tespit 2. İcra dairelerinin müstakil bütçesi bulunmadığından kırtasiye ve sair ihtiyaçların (İzmir de olduğu gibi yeni kurulan bir kısım icra dairesinde çelik kasanın bulunmadığı ) temininde sıkıntı yaşanmaktadır. Öneri: Anılan birimlerin kendi ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik olarak müstakil bütçe tahsisi yoluna gidilebilir. B. Organizasyon Yapısı Tespit 1. Büyükşehirlerde İcra ve İflas Kanununun 1. maddesindeki Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur hükmü ve iş yoğunluğuna bağlı olarak Bakanlığımızca birden fazla icra dairesi kurulmuş olmasına karşın; Reddiyat ve tahsilât işlemlerinin her dairede bir müdür veya yardımcısı tarafından yapıldığı, Kurumsal anlamda uygulama birliği sağlanamadığı (benzer konularda farklı uygulamalar yapılabildiği, bazı dairelerde haczin fekki için harç alınırken bazılarında alınmaması gibi), Avukatların daha verimli çalışmaları için uygulanan kota sisteminin bazı dairelerde yığılmalara neden olduğu, Beyanla müşahede olunmuştur. Öneri: Mevcut organizasyon yapısının faydası bulunmakla birlikte, her asliye teşkilatı bulunan yerde o yerin adı ile anılan tek bir icra dairesi kurularak buraya yeterince personel atanmalı, dairedeki iş süreçleri dikkate alınarak ihtisaslaşmaya yönelik masa veya servisler oluşturulmalıdır. Anılan organizasyon yapısına geçildiğinde uygulama birliği sağlanacağı, işlerin süreçlerine göre gruplandırılarak belli masalarda toplanması yoluyla pratiklik ve uzmanlaşmaya gidilebileceği, personelin daha verimli ve etkin kullanılabileceği, görevliler arasında daha kolay otokontrol kurulabileceği hususları değerlendirilmelidir. Tespit 2. Trafik tescil, tapu ve nüfus gibi birimlerle entegrasyon sağlanmışsa da anılan birimlerdeki veri girişleri sağlıklı olmadığından icra görevlilerinin bazen sorumluluklarını doğuran işlemler yapabildikleri ifade edilmiştir. 15/26

16 Öneri: Diğer birimlerin alt yapısındaki sorunlar nedeniyle veri girişlerindeki eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için tedbir alınmalıdır. C. Usulsüzlük ve Suiistimal Tespit 1. Mevcut uygulamada; harç, vergi ve masraflar tahsil edilirken para üstleri iade edilmemesi, kasaya yatan paranın reddi sırasında da fiili kesinti yapılabilmesi olasıdır. Öneri: Takiple ilgili her türlü tahsilât ve reddiyatın banka aracılığıyla yapılması sağlanmalıdır. Tespit 2. İcra dairesi çalışanlarının bazen yılı bulan sürelerle aynı dairede görev yapıyor olmaları anılan kişilerin iş sahipleri ile etik olmayan ilişkiler içine girmeleri riskini barındırmaktadır. Öneri: Çalışanların belli sürelerle rotasyona tabi tutulmalarını sağlayacak mevzuat çalışması yapılması belirlenen riski bertaraf edecektir. Tespit 3. Haciz iş süreci; Hacze çıkılacak dosyaları belirleme yetki ve inisiyatifinin haksız menfaat veya hatır gönüle dayalı olarak kullanılabilmesi, Bakılan işlerin haksız kazanca dayalı olarak kanun ve nizama aykırı şekilde sahiplenilerek yapılması, aksi durumda ise ifası gereken görevin savsaklanması, Hacze götürülen araçlara hak ettiğinden fazla ücret takdir edilerek tayin edilen ücretin bir kısmının sonradan icra görevlisine verilmesi, hacze götürülen araçların çoğu zaman görevlilerin şahsi işlerinde kullanılabilmesi, Gerçeğe aykırı veya sahte haciz tutanakları düzenlenebilmesi, Haczin fekki işlemlerinden rant elde edilebilmesi, Haczedilen araçların rayiç değerlerinin belirlenmesinde haksız kazanç elde edilebilmesi, Risklerini barındırmaktadır. 16/26

17 Öneri: İcra görevlileri ve avukatlar etik eğitimine tabi tutulmalı, taksi ücretleri kaydî olarak ödenmeli, hacze gitme önceliğini ihtiyati haciz, haciz, talimat gibi ayrımlar gözetilerek oluşturulmuş elektronik sistem belirlemeli, vakıf araçlarının hafta sonlarında da hacze götürülmesinin yolu açılmalı, haczedilen araçların değerinin belirlenmesinde noterlerde olduğu gibi kasko değeri esas alınmalıdır. Tespit 4. Muhafaza aşamasında; Mahcuz malın yediemin deposu işletmecilerince satılması, Depo, nakliye, hamaliye ve çilingir tercihinin yüzde usulü ile tarifeye bağlanıp haksız kazanca dönüştürülebilmesi, Mümkün bulunmaktadır. Öneri: Yedieminlik sitemi; nakliye, hamaliye ve çilingir hizmetlerini de kapsayacak şekilde lisanslı işletmecilik haline getirilerek disiplin altına alınmalı, bir an önce bu yönde gerekli mevzuat değişikliğine gidilmelidir. Tespit 5. Satış aşaması; Mevcut ilan sistemin ve mezat salonlarının fiziki yapılarının yetersiz olması, Mezat salonlarında güvenliğin kifayet etmemesi, İllegal oluşumların varlığını sürdürmesi ve bir kısım icra görevlilerinden de paydaş bulmakta zorlanmaması, Tüm bunların da amaçlanan rekabeti engellemesi, Risklerini ihtiva etmektedir. Öneri: Takip dosyalarında ihale ve satış aşamasına gelindiğinde, sadece satışların yapılacağı uygun mezat salonları oluşturulmalı, evrak, komisyon şeklinde oluşturulacak ayrı bir birime intikal ettirilmeli ve tüm satışlar bu birim tarafından yapılmalı, satış solonunda görüntü ve ses kayıt düzeni kurulmalı, yeterli güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirler alınmalı, tüm ihaleler adliyenin ve Adalet Bakanlığının web sitesinde yayınlanıp alıcılara elektronik ortamda da ihaleye katılabilme olanağı sağlamalıdır. 17/26

18 D. Sair Konular Yönünden Tespit 1. İcra görevlilerinin, tebligatların usulüne uygun olup olmadığına bakma ve değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır. Öneri: Evrak üzerinde tebligatın usulüne uygunluğunu inceleme yetkisi İcra Müdürü tarafından değerlendirilmelidir. Tespit 2. Bankalar ve sair kurumların harçtan muaf tutulmasına karşın sosyal yönü de bulunan nafaka alacaklarından harç alınmaktadır. Öneri: Nafaka alacaklarında harç muafiyeti genişletilip 100 TL lık miktar makul seviyeye yükseltilmelidir. Tespit 3. Aciz vesikası, yokluk belgesi ve semeresizlik belgesi istemlerinde ve düzenlenmesinde büyük artış olup bu konuda farklı uygulamalar bulunmaktadır. Öneri: İİK nun 105 ve 143. maddelerine aciz vesikasının hangi şartlarda verileceği hususunun yönetmelikte düzenleneceği yönünde ekleme yapılarak İcra İflas Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 51. maddesinde de aciz vesikası verilme kriterlerine yer vemelidir. IV. İİK Değişiklik Tasarısı Taslağının İrdelenmesi İcra ve iflas sisteminin iyileştirilmesi kapsamında Bakanlığımız ilgili birimleri koordinatörlüğünde hazırlanan İİK Değişiklik Tasarısı Taslağı üzerinde yapılan incelemede aşağıda belirtilen hususların yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda; 1. İİK nun 9. maddesi değiştirilerek tahsilât ve reddiyatların banka aracılığı ile yapılması hususunda detaylı düzenlemelere, bu bağlamda da icra kasasına yatan paranın 2 iş günü içinde alacaklı hesabına geçirilmesi için talimat verilmesi hususuna yer verilmiştir. 18/26

19 Anılan tasarı taslağının belirtilen maddesinde, ileride doğabilecek değişiklik ihtiyacının daha kolay karşılanabilmesi bakımından her türlü nakdi ödemenin banka aracılığı ile yapılacağı ana kuralına yer verilip usul ve esasların ikincil mevzuatta düzenleneceği hükmünün yazılması ile iktifa edilmesi, satıştan sonra tahsil edilmiş olup da ihale süreci kesinleşmeyen paralar yönünden ne yapılacağı hususu açıklığa kavuşturulmalıdır. 2. İİK 13. maddesinde yapılacak değişiklikle icra görevlilerinin idari disiplin ve terfi yönünden Cumhuriyet savcısına bağlanması hedeflenmektedir. Mahkeme yönetimine destek projesi kapsamında hâkim ve savcıların idarî görevlerden arındırılması düşünülmekle bu kapsamdaki düzenleme yeniden değerlendirilmelidir. 3. İİK 42. maddesinde genel haciz yoluyla yapılan ilamsız takiplerde, asıl alacak tutarı beşyüz Türk Lirasından az olan alacaklar yönünden ihtara ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmekle birlikte ihtarın zamanaşımına etkisi tasarı taslağında düzenlenmemiştir. İhtar yönünden düşünülen miktar yükseltilmeli, ilamlı takipler de kapsama dahil edilmeli, ihtarın zamanaşımına etkisi BK 133/2, 136/2 ve TTK 662. maddeleri ile birlikte irdelenmelidir. 4. İİK nun 88. maddesinde muhafaza ile ilgili Liralık sınır getirilmiştir. yapılmalıdır. Belirlenen miktarın yeniden değerleme oranında artışını sağlayacak bir ekleme 5. Menkullerin satışı ile alakalı İİK nun 114 ve 115. maddelerinde değişiklik yapılıp 116. madde de yürürlükten kaldırılmakla hacizli malın ikinci artırması uygulamasına son verilerek işlemlerin hızlandırılması hedeflenmiştir. Gayrimenkullerin satışını düzenleyen İİK nun 126. maddesinde de paralel düzenleme yapılmalıdır. 19/26

20 V. Önerilerin Mevzuat Yönüyle Değerlendirilmesi A. Mevzuat Değişikliği Gerektirmediği Düşünülen Öneriler İş Yükü 1. İş azlığı ve küçüklüğü nedeniyle belirlenecek standartların altında kalan icra daireleri kapatılarak personelin ihtiyaç duyulan yerlere kaydırılması, 2. İstanbul un gerek nüfusu gerekse yerleşim alanının büyüklüğü dikkate alınarak icra daireleri bakımından mevcut adliyelerin birleştirilmesi yolundaki eğilimin aksine hizmetin daha verimli ve yerinden görülmesini sağlamaya yönelik teşkilatlanmaya gidilmesi, 3. Bütün takip dosyalarının tek dairede toplamasına yönelik yapılanma veya takip dosyalarına ilişkin verilerin eksiksiz olarak UYAP a girilmesi ön şartları gerçekleşmek kaydıyla entegrasyon yoluyla diğer birimlerin verilerine ulaşma ve işlem yapma yetkisinin müstakil bir büro ya da masada toplanması, İnsan Kaynakları 4. İcra dairelerinin etkili ve verimli hizmet üretebilmelerine yönelik standartların belirlenerek, bir dairede görülebilecek makul ölçüdeki iş miktarına göre gerekli asgari personel sayısını gösteren norm kadro uygulamasına geçilmesi, Fiziki Mekânlar 5. İcra dairelerinde üretilen hizmetin amacına uygun sürdürülebilmesi için geniş fiziki mekânlar tahsis edilmesi, 6. Kalemlerde düzen, disiplin ve güvenliğin sağlanması için personel haricindeki kişilerin giremeyeceği kapalı ve kısıtlı alanlar oluşturulması, banko ve numaratör sistemine geçilmesi, kamera sistemi kurulması, 7. Büyük merkezlerde fiziki mekânların yetersizliğine paralel olarak işlemden kaldırılan ya da işi biten dosyaların muhafazası ve istendiğinde tekrar ele alınabilmesini sağlamaya yönelik arşiv sistemi oluşturulması, Araç - Gereç ve Teknik Donanım 8. İhtiyaç analizi yapılarak yeni ve yeterli teknik donanım sağlanması, 20/26

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI I. GİRİŞ Denetim plânı 2008-2010 yılları arasını kapsamakta olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi,

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 11. GRUP :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER : HAMİT SARAK

Detaylı

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI SAKARYA 2. İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA DİNGİL GSM:0 507 463 78 02 Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Yargı kararları

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı... CUMHURİYET BAŞSAVCLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı... CUMHURİYET BAŞSAVCLIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.BİD.0.00.00.02.708.01/2608/6617 Konu : İcra Dairelerinde Online Takip Açılması 29/09/2011... CUMHURİYET BAŞSAVCLIĞINA Anayasanın 141'nci

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 GRUP ADI 8. GRUP GRUP -8 GRUP KATILIMCILARI GRUP PUANI SIRA ORTALAMASI İDARİ YARGI HAKİMLERİ SORUN: ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 9,9 SORUN: İş yükünün aşırı derecede

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: ADALET PROGRAMI Fakülte/MYO/Bölüm Adı: Dersin adı: KALEM MEVZUATI VE ADLİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Dersin veriliş şekli: Yüz Yüze Dersin genel içeriği:

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek olsalar bilgisizler arasında bilgililerden daha çok sayıda insan çıkar. Michel de Montaigne (1533-1592)

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

10 Haziran Cumartesi sayılı Resmi Gazete. Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ.

10 Haziran Cumartesi sayılı Resmi Gazete. Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ. 10 Haziran Cumartesi 30092 sayılı Resmi Gazete Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı :PERASCL/ AYDIN Sicil No : Konu : Faaliyete Geçirilen Ön Büronun Çalışma Esasları Hk. İLGİLİ TÜM BİRİMLERE GÖNDERİLDİ MAHKEME

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı BARO BAŞKANLIĞI Ankara,24.07.2013 DUYURU N0:2013/61 Konu.'Adalet Bakanlığı ile yürütülen temaslar ve sonuçlan Sayın Adalet Bakanı ile yapılan görüşmelerimizde Bakanlık ile Türkiye Barolar Birliği arasında

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.06.36/3676-302/53388 13/06/2007 KONU: TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2007/4... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, 30.01.2007 tarihli

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: BDDK.RGTAD.-II.1-8111 03.10.2001 T.BANKALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE Bilindiği üzere, Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/60

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/60 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 12.10.2017 Sayı : 2017/60 Değerli Müşterimiz; E-Kurum, iş süreçlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek üzere kurumsal dönüşümünü tamamlamış bir yapıdır. E-Haciz, Gelir İdaresinin

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-16/ Karar Tarihi : A.

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-16/ Karar Tarihi : A. 10 20 30 40 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010-4-330 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-16/292-94 Karar Tarihi : 17.03.2011 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1 / 5 MERKEZ BİRİMLER + BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince hizmet bölgelerine eleman temininde güçlük çekilmesi, 2015 mali

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Vakıflar Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK. Vakıflar Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK Vakıflar Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.VGM.0.12.00.02.319.99.06-11617-16413 07/11/2006 Konu :5072 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge GENELGE 2006/22 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi...VALİLİĞİNE (Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/4 Bilindiği üzere; 04.05.1990 tarih ve 20508

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO. 83.0 Teklifi İlan edilmesi istenilen üyesi (Prof., Doç. ve Doç.) kadrosu ile elemanı (Öğr. Gör., Arş.

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı