I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER*"

Transkript

1 I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* * Derginin bu bölümünde yayımlanan eserler, Bilim Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra yayımlanmaya hak kazanmıştır.

2

3 TÜRK ÖZEL SİGORTACILIĞININ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA HUKUKU İLE BÜTÜNLEŞMESİ 1 Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (1) Bu Tebliğ, tarihinde İzmir Ticaret Odası'nda, AB Müktesebatı'nda Sigorta Sektörü konulu panelde sunulmuştur. 3

4

5 I- GİRİŞ Sigortacılık, Avrupa Birliği'nde uyumlaştırmanın en zor olduğu alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı teamüllere dayanan hukuk sistemlerinin uyumlaştırılmasında güçlükler 2 yaşanmıştır. Sigorta sözleşmelerine ilişkin bir Tasarı'nın yönergeye dönüşememiş olması uyumlaştırmanın zorluğunu ortaya koyan örneklerden biridir. Türkiye yönünden konuyu ele aldığımızda da, Türk özel sigorta hukukunun temel yasalarımız olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe Kanunu dışında pek çok uluslararası sözleşme, yasa, tüzük ve yönetmelikle ilgili olması bütünleşmenin kolay olmayacağını göstermektedir. Aday ülkelerin müktesebat uyumu, kendi iç 3 hukuklarını yakınlaştırma olarak anlaşılmalıdır. Aday bir ülkenin müktesebatı aynen kabullenmesi söz konusu değildir; aksine durum, ulusal egemenliğin yokolması anlamına gelir. Avrupa Birliği'nin müktesebat ile ilgili görüşü de aynı yöndedir, şöyle ki; Başvuruda bulunan (her) ülke Topluluğa üye olması ile birlikte, Anlaşmaları ve Anlaşmaların öngörülmüş hedeflerini, Anlaşmaların yürürlüğe girmesinden itibaren verilmiş her türlü düzenlemeleri, kararları ve Topluluğun kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla açıklanmış görüşleri çekincesiz kabul etmek 4 zorundadır. Bir Üye Devlet, müktesebatı eksik uygular, yanlış davranır ve tüzük hükümlerini ihlal ederse, Komisyon'un Üye Devleti Avrupa Birliği 5 Adalet Divanı'na şikayet hakkı vardır. II- BÜTÜNLEŞME Rekabetin artması sonucu, rekabet güçlerini artırmak isteyen aynı bölgedeki ülkeler bir araya gelerek 6 ekonomik bölgeler oluşturmuşlardır. Avrupa Birliği de bu bölgeselleşme hareketlerinden biridir ve Türkiye, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde bulunmaktadır. Bu süreçte, Türkiye, bir yandan mevzuatını Avrupa Birliği müktesebatına yaklaştırmaya öte yandan uygulamaları iyileştirmeye çalışmaktadır. Sigorta sektörü alanındaki çabaları aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür: 1- Hukukun gelişimi, uyumlaştırma ve uygulamayı 7 içermektedir. Türkiye'de uzun bir süredir yasal alanda 8 reformlar yapılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sigortacılık Kanunu Tasarısı Taslağı özel sigorta hukuku alanındaki başlıca reform hareketleridir. Uyumlaştırmada iki temel unsur; denetim ve tüketicilerin korunması esas alınmaktadır. Sigortacılık faaliyetlerinin denetimi halen Sigorta 9 Murakabe Kanunu ile düzenlenmektedir. Tüketicinin korunmasının başlıca hukuki dayanağı ise Tüketicinin 10 Korunması Hakkında Kanun 'dur. 2- Güven ilkesine dayanan 'karşılıklı tanıma' konusu; sigorta ve reasürans şirketlerinin, sigorta aracılarının ve sigorta sözleşmelerinin tanınması olarak karşımıza çıkacaktır. I I I - T Ü R K İ Y E ' N İ N AV R U PA B İ R L İ Ğ İ MÜKTESABATINA UYUMUNUN YASAL DAYANAKLARI - Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile iki taraf arasında Gümrük Birliği tesis edilmiş olup Türkiye ile Gümrük Birliği 1 Ocak 1996'da yürürlüğe girmiştir. Bu Kararın 8-11nci maddeleri teknik mevzuata uyuma ilişkin olup, 8inci maddenin birinci fıkrası, (2) ÖZKAN, 107. (3) KNAUL, 44. (4) OJ Nr.73,3. (5) KARLUK, 292. (6) OKSAY, (Avrupa Birliği'ne Girmek ya da Girmemek ), 13. (7) KNAUL, 41. (8) KNAUL, 35. (9) Sigorta Murakabe Kanunu, Kanun No: 7397, Kabul Tarihi: , RG tarih ve sayı. (10) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kanun No: 4077, Kabul Tarihi: , RG tarih ve 2221 sayı. Yürürlüğe giriş tarihi: Bu Kanun, tarihinde kabul edilip, gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4822 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. 5

6 Türkiye'nin kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl içinde Avrupa Birliği teknik mevzuatını kendi iç yasal düzenlemelerine dahil etmesi gerektiğini hükme bağlamaktadır. - Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına İlişkin Topluluk mevzuatının listesi ile bu mevzuatın Türkiye Tarafından Uygulanma koşul ve Kurallarını Belirleyen 2/97 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı (Brüksel 21 Mayıs 1997,AT-TR 109/97) Aralık 1999'da Helsinki Zirvesinde, Avrupa Birliği tarafından aday ülke statüsü tanınan Türkiye b i r ç o k a l a n d a r e f o r m ç a l ı ş m a l a r ı n ı n gerçekleştirildiği bir değişim sürecine girmiştir yılında Türkiye ile Avrupa Birliği, Türkiye'nin katılma sürecine hazırlanmasına hizmet edecek olan katılma ortaklığı anlaşmasını imzalamışlardır Kopenhag Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili olarak m ü k t e s a b a t i l e u y u m ç a l ı ş m a l a r ı n ı n yoğunlaştırılması kararı alındı. Bakanlar Kurulu, 2001/2129 sayılı 'Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı' ile 'Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin - Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 11 Karar' ı yayınlamıştır. - Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye ile ilgili olarak gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesini 25 Mart 2003'te yayınladı /5930 sayılı ve tarihli 'Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program' ve 'Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar' Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 24 Temmuz 2003, S.25178). Bu Karar, sigortacılık mevzuatımızın Avrupa Birliği mevzuatına uyumuna ilişkin programı içermektedir. Ulusal Programda, kısa vadeli ve orta vadeli hedefler net bir biçimde belirtilmektedir yılının Aralık ayında Brüksel'deki Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi'nde, Avrupa Komisyonu'nun 6 Ekim 2004'te hazırladığı Rapor ve Tavsiye kararı doğrultusunda Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Katılım müzakereleri, Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesabatını ne kadar sürede kendi iç hukukuna aktarıp, yürürlüğe koyacağının ve etkili bir şekilde uygulayacağının belirlendiği süreçtir. Bu süreç, klasik müzakerelerden çok farklı olup, aday ülkelerin hareket alanı oldukça sınırlıdır. Yerleşim hakkı ve hizmet sunumuna ilişkin tanıtıcı toplantı (AB Komisyonu sunuşları) Kasım 2005, ayrıntılı toplantı (Türkiye tarafı sunuşları) Aralık 2005 tarihlerinde yapılmıştır ve bu 12 toplantılarda sigorta sektörü ele alınmamıştır. Sermayenin serbest dolaşımı' konusundaki tanıtıcı toplantı 25 Kasım 2005 tarihinde, ayrıntılı toplantı 22 Aralık 2005 tarihinde yapılmıştır. 'Mali hizmetler' konusundaki tanıtıcı toplantı ise Mart 2006 ve ayrıntılı toplantı 2-3 Mayıs 2006 tarihlerinde 13 yapılacaktır. IV- TÜRK MEVZUATINDAKİ YENİLİKLER 1- Sigortacılık Kanunu Tasarısı Taslağı'nın içerdiği yeni konular: - Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu kuruluş ve ruhsat şartları, - Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu yükümlülük karşılama yeterliliği, - Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu sigorta teknik karşılıkları, - Sigorta uyuşmazlıklarının çözümünü hızlandırmak amacıyla tahkim müessesesi, (11) Resmi Gazete: mükerrer, Sayı: (12) 'Sigortacılık konusu, 'Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi' başlığı altında müzakere edilecektir.' ÖZŞAR, 15. (13) 6

7 -Sigorta acenteleri ile eksperlerin Birlik oluşturmaları, -Bazı zorunlu sigortalara ilişkin olarak güvence hesabının oluşturulması, -Adli ve idari ceza ayrımı. 14 Ulusal Program'da, Türk mevzuatında yapılması gereken değişiklikler şöyle özetlenmektedir: -Yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'de şube açmaksızın sınır ötesi faaliyette bulunması, -Hayat-dışı sigortalarda, sigorta hizmetinin Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerinden alınması zorunluluğu, -Gerçek kişi sigorta aracılarının (brokerler, prodüktörler ve eksperler) Türk olma zorunluluğu, - Yurt içinde yerleşik bir reasürans şirketi olan 'Milli Reasürans T.A.Ş.' şirketine zorunlu devri öngören reasürans tekelinin kaldırılması. Ulusal Program'da öngörülen değişikliklerin önemli bir bölümü Sigortacılık Kanunu Tasarısı Taslağı'nda düzenlenmektedir. Şöyleki; Bilindiği üzere, yabancılar, yürürlükte bulunan Sigorta Murakabe Kanunu'na göre, Türkiye'de sigorta ve reasürans şirketleri kurabilmekte, bir sigorta ve reasürans şirketine ortak olabilmekte veya bir yabancı sigorta veya reasürans şirketi Türkiye'de şube açarak faaliyette bulunabilmektedir. Sigorta Murakabe Kanunu'nun 2nci maddesine göre, yabancı sigorta şirketleri Türkiye'de ancak şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilirler. Şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin bu maddenin ikinci fıkrasının üçüncü bendine göre belirlenen tutardan az olmaması ve faaliyette bulundukları ülkelerde sigortacılık yapmaktan yasaklanmamış olmaları şarttır. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri, ikinci şubelerini açtıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde Müsteşarlığa ayrıca bir beyanname vererek Türkiye'deki şubelerinden birini diğer şubeleri temsile yetkili ve sorumlu yönetim merkezi olarak göstermek zorundadırlar. Bunların ikinci ve müteakip şubeleri izne tabi değildir. Türkiye'de faaliyette bulunacak yerli ve yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin kurulmalarına, yurtiçinde ve yurtdışında şube açmalarına ve her türlü faaliyetlerine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir. Taslağın 3. maddesine göre, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin, Türkiye'de faaliyet göstermesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Yürürlükteki Sigorta Murakabe Kanunu'nun yabancı sigorta şirketleri ile ilgili hükümleri kaldırılarak yabancıların Türkiye'de sigortacılık faaliyetinde bulunabilmeleri konusunda düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kurulu'na bırakılmıştır. Böylece, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'de şube açmadan faaliyette bulunabilmeleri olanağı yaratılmış olacaktır. Taslak'da Bakanlar Kurulu'na yurt dışında yaptırılabilecek sigortaların kapsamını genişletme yetkisi tanınmıştır (m.12/son).sigorta Murakabe Kanunu'nun 29uncu maddesi ile, yurtdışında yaptırılabilecek sigortalar belirlenmiş olup, bu sigortaların kapsamının genişletilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Yabancı eksperlerin faaliyetlerine ilişkin esasların Bakanlıkça belirlenmesi (Taslak m.22) ve yabancı acentelerin Türkiye'deki faaliyetleri ile Türkiye'de faaliyet gösteren acentelerin yabancı sigorta şirketleri adına Türkiye'deki aracılığına ilişkin düzenleme yapma yetkisinin Bakanlar Kurulu'nda olduğu (Taslak m.23) Taslak'da hükme bağlanmıştır. Sigorta Murakabe Kanunu'nun 37nci maddesinde d ü z e n l e n e n ; p r o d ü k t ö r i s e Ta s l a k ' d a düzenlenmemektedir, bu tür faaliyette bulunanların durumunun Taslak'da düzenlenmemesi bir eksiklik (14) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 18 Mayıs 2005 günlü ve 2005/59 sayılı Basın Duyurusu. 7

8 olarak düşünülebilirse de yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'deki faaliyetlerinin önündeki sınırlamaların kaldırılmış olması ile bu durumu açıklamak mümkün olabilir. 2- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın içerdiği yenilikler: 15 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın zorunlu hedeflerinden biri Avrupa Birliği müktesebatıyla 16 uyumun sağlanması olmuştur. Avrupa Birliği müktesebatı, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'ndaki değişiklik ve yeniliklerin kaynaklarından biri olmuştur. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın Sigorta Hukuku'na ilişkin Altıncı kitabına Avrupa Birliği müktesebatından yansıyan hükümler; - Tüketici olarak sigortalıyı aydınlatma açıklaması (Tasarı, m.1401) ve - Tontin (Tasarı, m.1466) hükümleridir. Tüketiciyi aydınlatma açıklaması ile ilgili olarak Tasarı'nın Genel Gerekçesi'nde, ' Sigortacıya ve acentesine, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, yapılacak sözleşmeye, önemli hükümlere, sigortalının haklarına, süre vermeden feshe ilişkin tüm bilgileri sigortalıya vermeleri ve ilişki bakımından önemli olabilecek gelişmelerden onu haberdar etmeleri görevi verilerek şeffaflığa uygun ve modern sigorta hukukunun bir parçası olan özel bir hükme yerverilmiştir.' denilmektedir. Tasarı'nın maddesi ise şöyledir: MADDE (1) Sigortacı ve acentesi sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, yapılacak sözleşmeye ilişkin tüm önemli bilgileri, sigortalının haklarını, Borçlar Kanunu'nun 107nci maddesinin uygulanması öngörülmüşse bunu, sigorta ettirene yazılı olarak bildirir; ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince, sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak bildirir. (2) Aydınlatma açıklamasının verilmemesi halinde, sigorta ettiren, sözleşmenin kurulmasına ondört gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla kurulmuş olur. Aydınlatma açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya aittir. (3) Hazine Müsteşarlığı, çeşitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliği'nin düzenlemelerini dikkate alarak, tüketiciyi aydınlatma açıklamasının şeklini ve içeriğini belirler. Tasarı'nın 1466ncı maddesinde, 'Birden çok kişi tarafından verilen katkı paylarıyla oluşturulan varlıkların, belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlenmiş olması halinde lehtarlar arasında paylaştırılması ilkesi uyarınca tontinler kurulabilir.' denilmektedir. Tasarı'daki radikal yeniliklerden biri de finansal raporlamadır. ' Bu kavram, hem muhasebeyi hem de yılsonu finansal tablolarını aşıp, ara finansal tabloları da kapsayan bir genişlikte benimsenmiştir. İşletmelerin muhasebelerine uluslar arası finansal raporlama standartları ile bir anlamda özdeş Türkiye Muhasebe standartları uygulanacaktır. Standartlar sürekli değişim içindedir ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla kavramsal çerçeve Uluslar arası Finansal Raporlama Yorum Komitesi (IFRIC) tarafından belirlenmekte ve yorumlanmaktadır. Tüm sanayileşmiş ülkelerle birlikte aynı finansal raporlama standartlarını uygulamak ve aynı yorum kurallarına bağlı olmak Türk işletmelerine uluslar arası ve yabancı piyasalarda rekabet gücü sağlayacak ve Türk piyasasına uluslararası nitelik 17 kazandıracaktır.' Kara Avrupası anlayışına göre, uluslararası finansal raporlama standartlarının işlevlerinin, bilançonun, bir işletmenin finansal durumu ile bu hususta meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi verme işlevi yanında, en az bunun kadar önemli bir diğer görevinin de sermayenin iade edilip edilemediğini, sermayeye faiz verilip verilmediğini, yıllık karın kanun ve esas sözleşmeye göre kullanılıp kullanılmadığını, dağıtılanın kar olup (15) KUBİLAY, (Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sigorta Hukuku Bölümünün Değerlendirilmesi), ; METEZADE, (16) TEKİNALP, 14. (17) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı,

9 olmadığını, sermayenin zararlarla yitirilip yitirilmediğini, kar dağıtımının sermayeden ve sermayenin güvencesi olan yedeklerden yapılıp yapılmadığını da ortaya koyması olduğu 18 belirtilmektedir. Şirketlerin sınıraşan hareketliliği (corporate mobility), Avrupa Birliği'nde güncel ve canlı tartışmalara konu olmaktadır. Tasarı'da, birleşmeler ve bölünmeler Avrupa Birliği Yönergeleri göz önünde 19 bulundurularak ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir yılı içinde sigortacılık mevzuatında yapılan düzenlemeler: - Tarım Sigortaları Kanunu (Kanun Numarası: 5363, Kabul Tarihi: , Resmi Gazete: tarih ve sayı) -Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ( ) -Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ( ) -Sigorta Denetleme Kurulu 2004 Yılı Türkiye'de Sigorta ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Raporu ( ) -Sigorta Denetleme Kurulu 2004 Yılı Raporu ( ) - Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( ) -Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( ) -Hastalık Sigortası Branş Adının Sağlık Sigortası Olarak Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ ( ) - Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmı İçin Verilen Devlet Garantisinin Durdurulmasına İlişkin BKK, 2005/9299 ( ) - Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( ) - Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği ( ) - Bazı Sigorta Branşlarının Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Tebliğ ( ) V ULUSAL PROGRAMININ KASIM 2005 TARİHİ İTİBARIYLA GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İZLEME ÇİZELGELERİ Ulusal Program taahhüdü olarak: 'Sigortacılık alanında Avrupa Birliği'nin sigortacılığa ilişkin direktifleriyle büyük ölçüde uyumlu olarak hazırlanan Sigortacılık Faaliyetlerini Düzenleme ve Denetleme Kanununun 2003 yılı içinde yasalaşması. Buna bağlı olarak yürürlüğe girmesi öngörülen AB direktifleriyle uyumlu ikincil mevzuatın hazırlıklarına devam edilmesi. Kurum: Hazine Müsteşarlığı' belirtilmiştir. Kısa vadede gerçekleştirilmesi için taahhütte bulunulan bu Taslak 'te Başbakanlığa sevk edilmiştir. VI YILI İLERLEME RAPORU 2005 Yılı İlerleme Raporunda, sigortacılık sektöründeki uyumlaştırma ve uygulama konusunda şu açıklamalarda bulunulmaktadır: ' Son İlerleme Raporundan bu yana, sigorta ve emeklilik sektöründe sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Sigorta pazarı Türkiye'de göreceli olarak sınırlı kalmaktadır. Sigortanın önemi konusunda kamu bilinci hala çok sınırlı olup, sigortalı kişi sayısı ve kişi başına ödenen (18) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 349. (19) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı,

10 sigorta prim miktarı bu nedenle düşüktür. Hayat sigortası ve diğer sigortalar açısından, sigorta primlerinin GSMH'ya oranı çok düşük düzeyde kalmaktadır. Sigorta sektöründe müktesebat ile genel uyum sınırlı düzeydedir. Geçerli mevzuat güncelliğini yitirmiş ve bazı maddeleri yargı tarafından geçersiz kılınmıştır. Bu sorun düzenleme ve denetleme alanlarında boşluklar yaratabilir. Lisans verilmesi için önceden belirlenmiş tarife kontrolleri ve ön onaylama prosedürleri halen uygulanmaktadır. Reasürans Tekel Yasası halen yürürlüktedir. Halen mevcut olan, hayat sigortası dışı reasürans için tek işletmeciye zorunlu devire dayalı havuz sistemi Pazar ekonomisi ilkeleriyle uyumlu değildir. Yabancı sigorta şirketleri, Türkiye'de şube açma şartı ile, ilgili Bakanlıktan izin alarak hizmet sunabilmektedirler. Araçların üçüncü şahıslara olan sorumluluklara karşı sigortalanmış olmaları hususuna dikkat edilmelidir. Hazine, sigorta sektöründe bilgi toplama ve raporlama standartlarını yükseltmek ve AB standartları ile uyumu artırmak amacıyla yeni bir muhasebe planı ve bununla ilgili yasal düzenleme uygulaması kabul etmiştir. Ayrıca, mali tabloların standartlarının uyumlaştırılması amacıyla muhasebe sistemleri için yeni bir uygulama mevzuatı uygulamaya konmuştur. Hazine Müsteşarlığı, ek emeklilik de dahil olmak üzere sigorta sektörü için düzenleyici ve denetleyici kurumdur. Sigorta Genel Müdürlüğü (SGM), düzenleme konuları ve istatistiksel raporlamadan sorumlu olmakta, diğer taraftan Sigorta Denetleme kurulu (SDK) yerinde ve uzaktan izlemeyi gerçekleştirmektedir. SGM'nin toplam 64 personeli bulunmakta, SDK'nın ise toplam 49 personeli olup, bunlardan 39'u yerinde incelemelerle görevlidir. Önemli kararları Müsteşarın ve ilgili Bakanın onayı ve imzasına tabi olduğu cihetle, ne SGM ne de SDK özerk kurumlardır. İki kurum da genel bütçeden finanse edilmektedirler. SDK müfettişleri 2004 yılı içerisinde, 2003 yılından 3 fazla ile, 166 denetleme gerçekleştirmişlerdir. Genel kural olarak, sigorta şirketleri her iki yılda bir yerinde denetlemeye tabi olup, bazı şirketler için bu denetleme yıllık da olabilmektedir. Yabancı denetleyici kurumlarla hiçbir Anlayış Muhtırası imzalanmamıştır. İlerleme Raporunda, özetle; 1)Uyumlaştırma konusunda, - Sigorta sektöründe müktesebat ile uyumun sınırlı düzeyde olduğu, -Lisans verilmesinin önceden belirlenmiş tarife kontrolleri ve ön onaylama prosedürlerine bağlı olduğu; bu konuda; sigorta ve reasürans şirketlerinin kurulması, faaliyet izni alınması ve ruhsat verilmesi Sigorta Murakabe Kanunu'nda 2 ve 3üncü maddelerle düzenlenmektedir. -Reasürans Tekel Yasası'nın halen yürürlükte olduğu; bu konuda, 1160 sayılı 'Mükerrer Sigorta İnhisarı 20 Hakkında Kanun' ve 'Mükerrer Sigorta Murakabe 21 Yönetmeliği' yürürlükte bulunmaktadır. - Yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'de şube açma şartı ile, ilgili Bakanlıktan izin alarak hizmet sunabildikleri; bu konu, Sigorta Murakabe Kanunu'nun 2nci maddesi ile düzenlenmektedir. - Yeni bir muhasebe planı ve bununla ilgili yasal düzenleme uygulamasının kabul edildiği, Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliği 31 Aralık 2004 günlü ve sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin; hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve (20) Bu Kanun günlü ve 647 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. (21) Bu Yönetmelik, Bakanlar Kurulu'nun günlü ve 8197 sayılı kararı ile çıkartılmış olup, günlü ve 1240 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 10

11 tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, konsolide ve konsolide olmayan bazda mali durumları, mali performansları ile yönetimin etkinliği hakkında bilgileri içeren mali tablolarının zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması, raporlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul ve ilkelerin belirlenmesidir. Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı'ndan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1) 30 Aralık 2004 günlü ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunmaktadır. Bu Tebliğ, ve tarihli Tebliğlerle değiştirilmiştir. 2) Uygulama konusunda, - Sigorta pazarının Türkiye'de göreceli olarak sınırlı kaldığı, - Araçların üçüncü şahıslara olan sorumluluklara karşı sigortalanmış olmaları hususuna dikkat edilmesi gerektiği, -Sigorta Genel Müdürlüğü'nün ve Sigorta Denetleme Kurulu'nun mali ve yönetim yönünden özerk kurumlar olmadığı, -Yabancı denetleyici kurumlarla hiçbir anlaşma yapılmadığı, - Sigorta, reasürans ve ek emeklilik şirketlerinin aylık ve üç aylık raporlar sunmalarının gerektiği, sigorta uzmanlarının, aracıların ve bağımsız denetçilerin sadece ihtiyaç duyulması halinde bilgi verdikleri belirtilmektedir. VII-AVRUPABİRLİĞİ SİGORTAHUKUKU 1-Avrupa Birliği Tek Sigorta Pazarı 'Avrupa Birliği tek sigorta pazarının temel amacı, Avrupa Birliği vatandaşlarına en düşük ücret karşılığında en yüksek kalitede ve çok çeşitli sigorta ürünü sunulmasını sağlamaktır.' 22 Ekonomik etkinliği ve pazarın bütünleşmesini; bir araya gelmesini geliştiren, destekleyen tek sigorta pazarı, sigortacıların Avrupa Birliği'nin her yerinde faaliyette bulunmasına ve serbestçe kurulmalarına ve hizmet sunmalarına izin veren ortak bir çerçeveyi gerektirir. Kurulma hakkı ve hizmet sunma serbestisi her ikisi de tek pazarın temel gereklerindendir. Bu haklar ticaretin veya serbest meslek faaliyetlerinin 23 sürdürülmesini sağlarlar. Yasal çerçeve, taahhüt edilen yararların güvenilir bir şekilde verilmesinin çok önem taşıdığı durumlarda, müşterileri özellikle 24 bireyleri de korumak zorundadır. Kurulma hakkı, Avrupa Topluluğu'nu Kuran Anlaşma'nın 43-48üncü maddesinde (önceki 52-58) ve hizmet sunma serbestisi 49-55inci maddede (önceki 59-66) düzenlenmektedir. Büyük ölçüde birbirine benzeyen bu haklar, kamu politikası, kamu güvenliği ve kamu sağlığı (75/34 sayılı Yönerge ile genişletilen) gerekçeleriyle 64/221 sayılı Yönerge'deki sınırlamalara tabidirler. Kurulma hakkı ve hizmet sunma serbestisi: Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 43üncü maddesi, bir Üye Devlet vatandaşlarının başka bir Üye Devletin ülkesinde kurulma serbestisine ilişkin kısıtlamaların yasaklanmasını öngörür. Bu aynı zamanda, başka bir Üye Devletin ülkesinde herhangi bir Üye Devletin vatandaşları tarafından kurulan acentelerin, şubelerin veya bağlı kuruluşların 25 kurulmasına ilişkin sınırlamalara da uygulanır. (22) OKSAY (Avrupa Tek Sigorta Piyasası), 8. (23) KENT, 172. (24) (25) KENT, 173. Sigorta alanında kuruluş serbestisi, bir Üye Devlet 11

12 vatandaşlarının (gerçek ve tüzel kişiler) kendi ülkelerinden başka bir Üye Devlet ülkesinde yerli ortaklıklarla aynı koşullara bağlı olarak bir iş kurabilme hakkını ifade eder. Kurulma/yerleşim hakkı, sürekli (veya sürekliye yakın) bir hak olarak 26 görünmektedir. Sigorta alanında hizmet sunma serbestisi, bir Üye Devlette kurulu bulunan bir sigorta teşebbüsünün 27 başka bir Üye Devlette sigorta hizmeti vermesidir. Hizmet sunma serbestisi, bir yerleşim yerine bağlı olunmasını gerektirmeyen geçici bir hak olarak görünmektedir. Görüldüğü gibi, kuruluş serbestisi, bir Üye Devlette belirsiz bir süre için sabit bir yerden ekonomik faaliyetin sürdürülmesini gerektirirken, hizmet sunma serbestisi, bir ekonomik faaliyetin, hizmet sağlayıcısının veya alıcısının yerleşik olmadığı bir Üye Devlette geçici bir süre için verilmesini gerektirir. Sigorta hizmetlerine ilişkin bir davada, bir şahıs veya teşebbüs bir Üye Devlette sürekli bir yerde faaliyetini sürdürüyorsa, yalnızca bir büro bile olsa, bu ülkede hizmetleri sunma hakkından yararlanılamayacağına fakat kuruluş serbestisine ilişkin kurallara tabi 28 olunacağına hükmedilmiştir. Öncelikle, bir Üye Devlette sürekli bir ekonomik birim kurulmalıdır ve bu birimden başka Üye Devletlerde geçici hizmetler verilebilmektedir. Avrupa Topluluğu'nu Kuran Antlaşma'nın ;Üçüncü Bölüm (Topluluk Politikaları), Üçüncü Başlığı (Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı) Üçüncü Kısımı, HİZMETLER'e ayrılmış bulunmaktadır (m.49-55). 49uncu madde (Önceki m.59) uyarınca, Topluluk içinde hizmet edimi serbestisine uygulanan kısıtlamalar, hizmetlerden yararlanan kişinin bulunduğu Devletten başka bir Topluluk Devletinde yerleşmiş Üye Devlet uyrukları bakımından aşağıdaki hükümler çerçevesinde yasaktır. Coenen v. Sociaal-Economische Raad (1975) 29 (Case 39/75) Olayı'nda, Mahkeme, Hollanda'da bir sigorta acenteliği işleten Belçika'da yerleşik bir Hollanda vatandaşına, 49uncu Madde'nin amacının; hizmetin verildiği ülkede yerleşik olmayan kişilere tanınan hizmet sunma serbestisi üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak olduğu gerekçesiyle 49uncu maddeyi uyguladı. Karara bağlanmış olayların çoğu doğasında ayrımcı olan kısıtlamalarla ilgili olmasına rağmen, başka bir Üye Devlette hizmet sunucusunun faaliyetlerini yasaklayan, engelleyen veya daha az avantajlı kılan her kısıtlama, doğasında ayrımcı olmasa bile yasaktır. Bununla birlikte, kurulma hakkına ilişkin bir olayda olduğu gibi, hizmet sunma serbestisi, kamu menfaatine ilişkin üstün gereksinimlerle gerekçelendirilen kurallarla 30 sınırlandırılabilir. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak, bu Kısmın hükümlerini bir üçüncü ülke uyruğu olup Topluluk içinde yerleşmiş olan hizmet sağlayıcılarına da genişletebilir. 50nci madde (Önceki m.60) belirli hizmetleri düzenlemektedir. Bu Antlaşma anlamında hizmetler, normal olarak ücret karşılığında sağlanan, şimdiye kadar malların, sermaye ve kişilerin serbest dolaşımı ile ilgili hükümlere tabi olmayan hizmetleri ifade eder. Hizmetler, özellikle; (a) sınai nitelikteki faaliyetleri, (b) ticari nitelikteki faaliyetleri; (c) esnaf faaliyetlerini 31 (d) serbest meslek faaliyetlerini kapsar. Yukarıda da işaret ettiğim gibi, sigorta sektörü, taşımacılık ve bankacılık gibi Antlaşma'nın ayrı bir hükmüyle (26) KENT, 172; KUBİLAY, 207. (27) KUBİLAY, 207. (28) 'Case 205/84' için bk. CRAIG/BURCA, 800; KENT, 172. (29) Case 39/75; Coenen v. Sociaal-Economische Raad (1975) ECR 1547, (1976) 1 CMLR 30.' LASOK/LASOK, 533 ve aynı sayfada dn.14. (30) Bu karar için bk. LASOK/LASOK, 533. (31) LASOK/LASOK, 531; MATHIJSEN,

13 düzenlenmekte olup, hizmetler kapsamında 32 düzenlenmemektedir (m.51). Yerleşme hakkına ilişkin Kısım hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmet sağlayıcısı, hizmetin verildiği ülkede faaliyetini geçici olarak, bu ülkenin kendi uyruklarına uyguladıklarıyla aynı koşullarla yerine getirebilir. Madde 52 (Önceki m.63), sınıraşan hizmet sağlama serbestliğinin güvence altına alınmasına ilişkindir. Buna göre; 1. Belirli bir hizmetin serbestleştirilmesi için Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Ekonomik ve Sosyal Komite'ye ve Avrupa Parlamentosu'na danıştıktan sonra nitelikli çoğunlukla yönergeler çıkartır paragrafta belirtilen yönergeler kural olarak, üretim maliyetlerini doğrudan etkileyecek ya da serbestleştirilmesi mal ticaretini geliştirmeye katkıda bulunacak hizmetlere öncelik tanır. Madde 53 (Önceki m. 64), sınıraşan hizmetlerin daha çok serbestleştirilmesi başlığını taşımaktadır. Bu hükme göre, genel ekonomik durumları ve ilgili sektörün durumu elverişli olduğunda Üye Devletler, 52. maddenin 1. paragrafındaki hükümler uyarınca çıkarılan yönergelerin gerektirdiği ölçünün ötesinde hizmetleri serbestleştirmeye hazır olduklarını bildirirler. Bu amaçla Komisyon, ilgili Üye Devletlere önerilerde bulunur. Hizmetlerle ilgili Üye Devletlerdeki mevcut kısıtlamalara ilişkin 54üncü maddeye (Önceki m.65) göre, hizmetlerin serbestçe yapılabilmesindeki kısıtlamalar kaldırılmadıkça, Üye Devletler'den her biri bunları, uyrukluk ya da ikametgah ayrımı gözetmeksizin 49. maddenin 1. paragrafında belirtilen bütün hizmet sağlayan kişilere uygular. Kuruluş ilkelerinin uygulanmasına ilişkin 55inci maddeye (Önceki m.66) göre, 45'den 48'e kadar olan maddelerin hükümleri bu Kısım'da düzenlenen konulara uygulanır. Avrupa Birliğinde hizmetler sektörünün bütünleşmesi 1992 yılında iç pazarın tesisi ile oluşturulmuştur. Bu süreç üç temel prensibe dayalı olarak gerçekleşmiştir: Bunlardan birincisi, Menşe/Ev sahibi Ülke Prensibi'dir (Home Country Control). Buna göre, bir Üye ülkede bulunan sigortacı kendi ülkesindeki yetkili merciin gözetim ve denetimine tabidir. İkinci Konsey yönergelerinde, menşe ülkenin kendi sözleşme hukukunu geçerli sayma hakkı olduğu kabul edilmektedir. Üçüncü Konsey yönergelerinde de menşe ülkenin kamu düzenini koruyan genel kuralların gözetilmesi çerçevesinde yasal yetkisinin 33 saklı olduğu ifade edilmektedir. Diğer prensip, Tek Lisans (Single License) uygulamasıdır. Buna göre, sigortacılar bir ülkeden aldıkları lisans ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamında bir şube veya temsilcilik kurarak faaliyette 34 bulunabilmektedirler. Sigorta ve reasürans şirketlerinin sahip oldukları bu yetki ' Avrupa 35 Pasaportu' (European Passport) olarak anılmaktadır. Sigorta şirketleri, merkezlerinin kayıtlı olduğu Üye Devletten başka bir Üye Devlette yerleşme hakkı veya hizmet sunumu serbestisi çerçevesinde faaliyet göstermek isterlerse, bu faaliyetlerine başlamak için gerekli izni menşe ülkeden alırlar. Hizmetin verileceği ülke bunun dışında ayrıca bir izin talep edemez. Tek lisans prensibi, sigorta teşebbüslerinin hiçbir ön koşul olmaksızın sınır ötesi faaliyette bulunabilecekleri anlamını taşımaz. Sigorta teşebbüsleri belirli belgeleri menşe ülke makamına sunmak zorundadırlar. Son kararı verecek olan menşe ülke makamı idari ve mali yapı uygunluğuna ilişkin değerlendirmesinden sonra hizmetin sunulacağı ülkedeki ilgili makama bilgi 36 vermekle yükümlüdür. Avrupa Pasaportu'nun etkileri (32) KENT, 176. (33) ATALAY, 33. (34) KENT, 183; MATHIJSEN, 247. (35) OKSAY, (Avrupa Tek Sigorta Piyasası), 8. (36) Tek Lisans hakkındaki bu açıklamalar için bk. ATALAY,

14 37 şöyle özetlenebilir : -Farklı ulusal pazarlar arasındaki rekabette artış olmuş ve Üye Devletlerin pek çoğunda, daha önce yürürlükte olan sigorta sözleşmesi şartları ve tarifeleri ortadan kalkmıştır. Nitekim, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda, yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ti c a r e t K a n u n u ' n d a s i g o r t a p o l i ç e s i n i n içermesi gereken koşullara ilişkin hükme ve özel sigorta türlerine ilişkin hükümlere yer verilmemiştir. -Bu durum, sigortacıları yeni piyasalara girmeye teşvik etmiş ve rekabeti artırmıştır. -Ulusal pazarlarda yeni sigorta ürünlerinin pazarlanması, hem poliçe koşulları hem de sigorta sözleşmesi fiyatları açısından mümkün hale gelmiştir. -Sigorta ürünlerinin, özellikle fiyatların suni olarak yüksek olduğu ulusal pazarlarda, daha düşük fiyatlardan satılmasına yol açmıştır. Böylece, hem sigortacıların daha çok sigorta sözleşmesi yapmaları hem de sigorta ettirenlerin daha ucuza sigorta hizmeti almaları sağlanmış olur. Üçüncü prensip, üye ülkelerin birbirlerindeki yetkili merci ve mevzuatı karşılıklı olarak tanımalarıdır 38 (Mutual Recognition).1985 yılında yayınlanan Beyaz Kitap ile o güne kadar benimsenmiş olan ' tam uyumlaştırma ' yaklaşımı yerini 'asgari uyumlaştırma ile desteklenen karşılıklı tanıma' prensibine bırakmıştır. Üye ülkeler iç hukuklarında, yönergelerde belirlenen asgari standartların üzerinde yükümlülükler tespit edebilirler (92/96/EEC Yönergesi, Giriş 9 ve 92/49/EEC Yönergesi, Giriş 8). Kurulma hakkından ve hizmet sunma serbestisinden yararlananlar, Avrupa Topluluğu vatandaşları ve Üye Devletlerden birinin hukukuna göre kurulan şirketlerdir. Commission v. Germany (Re Insurance Services) Olayı'nda (Olay /84), Avrupa Adalet Divanı, Madde 226 (Önceki 40 m.169) çerçevesinde görülen davada, Avrupa Topluluğunda şube veya acentesi bulunmamasına karşılık yalnızca işletmenin bir görevlisi veya başka yetkili bağımsız bir kişi tarafından yönetilen bir büronun varlığı halinde işletmenin hizmet sunucusu olarak nitelendirilmesinden çok bir kuruluş olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Böylece, olayda, bir işletmenin faaliyetlerine kuruluşla mı yoksa hizmetlerle mi ilgili hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağını belirleyen ilkeden çok bir aşama 41 sorunu olarak görülmesi görüşü benimsenmektedir. Commission v. Germany Olayı'nda Van Binsbergen yaklaşımı benimsenmiş ve kurulma ile hizmetler arasında ayrım yapılmıştır. 'Kuruluş'un, işletmenin personeli tarafından veya işletme adına hareket etme yetkisi verilen bağımsız bir kişi tarafından yönetilen bir büroyu kapsadığına hükmedilmiştir. Avrupa Topluluğu dışında kurulmuş fakat faaliyetleri geniş ölçüde hizmetlerin sunulduğu Üye Devlete (Bu Devletin Davranış Kurallarından kurtulmak üzere) yönlendirilmiş bir işletme de bu kapsamdadır. Avrupa Adalet Divanı, Madde 49 ve 50'nin, ayrıca, vatandaşlığa dayalı ayrımcılığın kaldırılmasını, hizmetlerin sunulduğundan başka bir Üye Devlette kurulmuş olmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan hizmet sunma serbestisi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını gerektirdiğine de hükmetmiştir. Bu Olay çerçevesinde, kurulma koşulunun haksız olduğuna fakat yetkilendirme koşulunun, poliçe sahiplerinin ve sigortalıların korunması için zorunlu 42 olduğu gerekçesiyle haklı olduğuna hükmedilmiştir. Mahkeme, bu Olay'da, başka bir Üye Devlette daimi bir kuruluşun bulunması koşulunun, bu ülkede (37) Avrupa Pasaportunun etkileri hakkında bk. OKSAY, (Avrupa Tek Sigorta Piyasası), 11. (38) Ulusal Program, s.1 (39) ' Commission v. Germany Re Co-Insurance (1986) ECR 3755 para 52; (1987) 2 CMLR 69' LASOK/LASOK, 532. (40) Madde 226 (Önceki m.169) uyarınca, Komisyon, bir Üye Devletin bu Antlaşma'ya göre bir yükümlülüğünü yerine getirmediği görüşünde ise, ilgili Devlete beyanda bulunma olanağı tanıdıktan sonra konu ile ilgili gerekçeli bir görüş açıklar. İlgili Devlet, Komisyon tarafından bildirilen süre içinde bu görüşe uymazsa, Komisyon konuyuadalet Divanı'na getirebilir. (41) KENT, 177. (42) KENT,

15 faaliyette bulunmanın bir koşulu olması durumunda sigorta hizmetlerini sunma serbestisinin ortadan 43 kalkacağı düşüncesindeydi. Hizmet alma serbestisi : Hizmet sunma serbestisi, şahısların birtakım kısıtlamalarla engellenmeksizin hizmet almak amacıyla başka bir Üye Devlete gitmelerini; hizmet alma serbestisini ve tıbbi tedavi hizmeti alan, eğitim veya ticari amaçla seyahat eden şahısların hizmet 44 alıcısı olarak muamele görmelerini de içerir. Bir şahsın başka bir Üye Devlette kurulmuş sigorta teşebbüsünden sigorta hizmeti alması, hizmet alma serbestisinin bir örneğidir. Sermayenin serbest dolaşımı: Ortak Pazar, dört temel özgürlüğe dayanmaktadır. Bunlar; 1. Malların serbest dolaşımı, 2. İşgücünün serbest dolaşımı, 3. Hizmetlerin serbest dolaşımı, Sermayenin serbest dolaşımıdır. Sigorta sektörü, sermayenin serbest dolaşımı kapsamındadır. Sigortacılık faaliyeti, hizmet sunumu olmakla birlikte, hizmetler kapsamında değil fakat ayrı bir hükümle düzenlenmektedir (m.51). Sigortacılık gibi bankacılık ve taşımacılık da hizmet sunma faaliyetleri olmakla birlikte hizmetler kapsamına alınmamış ayrı bir 46 hükümle düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Taşıma, bankacılık ve sigorta hizmetleri ile ilgili Madde 51 (Önceki m.61) şöyledir: 1. Taşımacılık alanında hizmetlerin serbest dolaşımı, taşımacılığa ilişkin Başlık'taki hükümlere tabidir. 2. Sermaye hareketlerine bağlı banka ve sigorta hizmetlerinin serbestleştirilmesi, sermayenin serbest dolaşımıyla uyumlu olarak gerçekleştirilir. 2- Yürürlükte bulunanavrupa Birliği mevzuatı : Hayat sigortası /64/EC sayılı, Üçüncü Ülkelerle Bilgi Değişimi Hakkında Yönerge /83/EC sayılı, Hayat Sigortası Yönergesi Hayat dışı sigortalar 48-73/239/EEC sayılı Yönerge-İlk Konsey Yönergesi- Sigortacılık faaliyetlerine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında Yönerge -73/240/EEC sayılı, Kuruluş Serbestisi Konusundaki Yasakların Kaldırılması Hakkında Yönerge -76/580/EEC sayılı, Hayat dışı sigortacılık faaliyetlerine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkındaki 73/239/EEC sayılı Birinci Konsey Yönergesinde değişiklik yapan Yönerge -78/473/EEC sayılı Topluluk müşterek sigortası hakkında Yönerge -84/641/EEC sayılı, 73/239/EEC sayılı Yönergeyi değiştiren Yönerge -87/343/EEC sayılı, 73/239/EEC sayılı Yönergeyi değiştiren kredi sigortası ve kefalet sigortası hakkında Yönerge -87/344/EEC sayılı, hukuki masraflar sigortası (43) LASOK/LASOK, 532. (44) CRAIG/BURCA, 805; MATHIJSEN, 241. (45) CRAIG/BURCA, 801 (46) KENT, 176; LASOK/LASOK, 537. (47) KAWINSKI, (Hayat Sigortası), (48) KAWINSKI, (Hayat Dışı Sigortalar),

16 hakkında Yönerge -88/357/EEC sayılı, 73/239/EEC sayılı Yönergeyi değiştiren, hizmet sağlama serbestisinin etkin bir biçimde uygulanmasını kolaylaştıran hükümlere ilişkin İkinci Konsey Yönergesi -90/618/EEC sayılı, 73/239/EEC ve 88/357/EEC sayılı Yönergeleri değiştiren motorlu araçlar sorumluluk sigortası hakkında Yönerge -92/49/EEC sayılı, 73/239/EEC ve 88/357/EEC sayılı Y ö n e rg e l e r i d e ğ i ş t i r e n Ü ç ü n c ü K o n s e y Yönergesi -95/26/EC sayılı, 73/239/EEC, 92/49/EEC, 79/267/EEC ve 92/96/EEC sayılı Yönergeleri değiştiren Yönerge -2000/26/EC sayılı, 73/239/EEC ve 88/357/EEC sayılı Yönergeleri değiştiren Dördüncü Motorlu Araçlar Sigortası Yönergesi -2000/64/EC sayılı, 92/49/EEC ve 92/96/EEC sayılı Yönergeleri değiştiren üçüncü ülkelerle bilgi değişimine ilişkin Yönerge -2002/13/EC sayılı, 73/239/EEC sayılı Yönergeyi değiştiren hayat dışı sigorta teşebbüsleri için yükümlülük karşılama sınırı hakkında Yönerge Muhasebe -91/674/EEC sayılı sigorta teşebbüslerinin yıllık ve konsolide hesapları hakkında Yönerge -78/660/EEC sayılı, belirli türdeki ortaklıkların yıllık h e s a p l a r ı h a k k ı n d a D ö r d ü n c ü K o n s e y Yönergesi -83/349/EEC sayılı, konsolide hesaplarla ilgili Yedinci Konsey Yönergesi Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, 2002 yılının haziran ayında yapmış olduğu toplantıda, Avrupa Birliği'nde kayıtlı tüm şirketlerin konsolide hesaplarını 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun olarak tutmasını öngören yasal düzenlemeyi onaylamıştır. Bu yasal düzenlemenin yayınlandığı tarihte sigorta sözleşmelerine uygulanabilecek Uluslararası Muhasebe Standartları bulunmamaktaydı. Bunun üzerine, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, 2004 yılının Mart ayında, Uluslararası Finansal Raporlama 49 Standartlarını 'IFRS 4' olarak yayınladı. Elektronik ticaret -2000/31/EC sayılı Elektronik Ticaret Yönergesi Sigorta grupları -98/78/EC sayılı, bir sigorta grubundaki sigorta şirketlerinin tamamlayıcı denetimi hakkında Yönerge Mali tablolar -2002/87/EC sayılı, Mali Tabloların Tamamlayıcı Denetimi Hakkında Yönerge Sigorta aracıları -92/48/EEC sayılı sigorta aracıları hakkında tavsiye kararı -2002/92/EC sayılı, sigorta aracıları hakkında Yönerge Motorlu araçlar sigortası -72/166/EEC sayılı, motorlu araçların kullanılması konusunda hukuki sorumluluğa karşı sigortaya ilişkin Yönerge -72/430/EEC sayılı, 72/166/EEC sayılı Yönergeyi (49) ÇUHACI, 24; SOULE-SUSBIELLES,

17 değiştiren Yönerge -73/185 sayılı Tavsiye Kararı -74/165/EEC sayılı Tavsiye Kararı -81/76/EEC sayılı Tavsiye Kararı -84/5/EEC sayılı İkinci Motorlu Araçlar Sigortası Hakkında Yönerge -90/232/EEC sayılı Üçüncü Motorlu Araçlar Sigortası Hakkında Yönerge -2000/26/EC sayılı, 73/239 ve 88/357/EEC sayılı Yönergeleri değiştiren Dördüncü Motorlu Araçlar Sigortası Yönergesi -2003/20/EC sayılı, 2000/26/EC sayılı Yönerge'nin 6ncı maddesinin Uygulanması Hakkında Karar -2003/564/EC sayılı, 72/166/EC sayılı Yönerge'nin uygulanması Hakkında Karar -2004/332/EC sayılı, 72/166/EEC sayılı Yönerge'nin uygulanması hakkında Karar -2005/14/EC sayılı, 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC, 90/232/EEC ve 2000/26/EC sayılı Yönergeleri değiştiren Beşinci Motorlu Araçlar Sigortası Yönergesi Beşinci Motorlu Araçlar Sigortaları Yönergesi 50 (2005/14/EC) 11 Haziran 2005'te yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge, tazminat kuruluşları ve treylerler için üçüncü şahıs sorumluluğunu içeren iki motorlu araç sigortası konusu ile ilgilidir. Tazminat kuruluşları, 'konuk mağdurlar'ın (Örneğin, yerleşim yerinin bulunduğu Üye Devletinin dışında yaralanmış veya zarar görmüş olan kişiler) yerleşim yerlerinin bulunduğu kendi Üye Devletlerinde daha süratle tazminat alabilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Mağdur olan taraf, sigortacı üç ay içinde talebe cevap vermediği takdirde veya sigortacı, mağdurun yerleşim yerinin bulunduğu Üye Devlette bir talepler temsilcisi atamadığı takdirde tazminat kuruluşuna başvurabilir. Dördüncü Motorlu Araçlar Sigortası Yönergesi'nin (2000/26/EC) 6nci maddesine göre, her bir Üye Devletin bir tazminat kuruluşu kurması gerekmektedir. Komisyon Raporuna göre, tazminat kuruluşu mekanizması bütün Üye Devletlerde düzgün bir şekilde işlemektedir ve bu sebeple 6nci maddenin gözden geçirilmesine gerek yoktur. Bununla birlikte Rapor (Avrupa Sigortası ve Mesleki Emeklilik Komitesi kapsamında), Komisyon'un hem Üye Devletler ile tazminat kuruluşları arasındaki işbirliğinin etkinliğini işlevsel düzeyde artırmanın araçları ve hem de tazminat kuruluşlarının kamuda daha çok tanınması için gerekeni araştırmasını 51 önermektedir /849/EC sayılı, 72/166/EEC sayılı Yönerge'nin Uygulanması hakkında Karar Reasürans -2005/68/EC sayılı Reasürans hakkında Yönerge -64/225/EEC sayılı, Yerleşim serbestisi ve hizmet sunma serbestisi hakkındaki yasakların kaldırılmasına ilişkin Yönerge Yükümlülük karşılama yeterliliği -2002/13/EC sayılı Yönerge Avrupa Birliği'nde 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren, yükümlülük karşılama yeterliliği konusunda Mali Yeterlilik I (Solvency I) Projesi ile hazırlanan rapora dayanılarak hazırlanan 2002/13/EC ve 2002/83/EC sayılı Yönergeler yürürlüğe girmiştir. Mali Yeterlilik II (Solvency II) Projesi çerçevesinde çalışmalar (50) 11 Mayıs 2005 tarihli ve 2005/14/EC sayılı, motorlu araçların kullanılmasında hukuki sorumluluğa karşı sigorta ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2000/26/EC sayılı Yönergesini ve 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC ve 90/232/EEC sayılı Konsey Yönergelerini değiştirenavrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi için bk. OJ L 149/ (51) 12 Ocak 2006 tarihli Komisyon Raporu hakkında bk. 17

18 sürmektedir. Bu yeni yasal düzenleme, sigorta şirketlerinin özellikle risk profili üzerinde yoğunlaşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturalya mali piyasalarını düzenleyen resmi makamlar, sigorta şirketlerinin yükümlülük karşılama yeterliliklerini risk esaslı sermaye yöntemiyle (riskbased capital) 52 hesaplamaktadırlar. Tasfiye -2001/17/EC sayılı, sigorta şirketlerinin yeniden yapılanması ve tasfiyesi hakkında Yönerge Avrupa Sigorta ve Serbest Meslek Emeklilik Komitesi (eski Sigorta Komitesi) -91/675/EEC sayılı, bir sigorta komitesinin kurulmasına ilişkin Yönerge -2004/6/EC sayılı, CEIOPS'un (Avrupa Sigorta ve Serbest Meslek Emeklilik Denetçileri Komitesi) kurulması hakkında Karar -2004/9/EC sayılı, EIOPC (Avrupa Sigorta ve Serbest Meslek Emeklilik Komitesi) kurulması amacına ilişkin Karar UluslararasıAntlaşmalar -2155/91 sayılı (EEC), EEC ve İsviçre Konfederasyonu arasında Anlaşma hükümleri hakkında Tüzük / / / E E C s a y ı l ı, E E C v e İ s v i ç r e Konfederasyonu arasında Anlaşmanın sonucu hakkında Karar -91/371/EEC sayılı, EEC ve İsviçre Konfederasyonu arasındaki Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin Yönerge -2001/778/EC sayılı, ekleri ve protokolleri değiştiren 2001/1 sayılı EC-İsviçre Ortak Komitesi Kararı Grup muafiyeti 27 Şubat 2003 tarihli ve 358/2003 sayılı, Sigorta sektöründeki anlaşma, karar ve uyumlu eylemlerin bazı kategorilerine Avrupa Topluluğu Anlaşması'nın 81. maddesinin 3. fıkrasının uygulanmasına ilişkin 53 Komisyon Tüzüğü. 3- Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi - TAIEX (TechnicalAssistance and Information Exchange) Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişleme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Türkiye, 15 Mart 2002 tarihinde TAIEX bu bütçesine dahil edilmiş olup, bu Ofisin tüm faaliyetleri ile ilgili koordinasyon Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir. VIII- SONUÇ : Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma'nın 51inci maddesi uyarınca, sigorta hizmetlerinin serbestleştirilmesi, sermayenin serbest dolaşımıyla uyumlu olarak gerçekleştirilir. Avrupa Birliği müktesebatı sürekli olarak değişim geçirmektedir. Böylece, Avrupa Birliği anlayışında uyum, sürekliliği ve dinamik olmayı içeren bir kavramı ifade etmekte, Avrupa Birliği müktesebatının Türkiye'ye sürekli yansıtılmasını gerektirecek bir 54 süreci ortaya koymaktadır. Gelecekte bir Avrupa İç Sigorta Pazarı için Bağımsız Sigorta Sözleşmeleri Yasası'nın uyumlaştırılması önerilmektedir. Bu konuda, geçmişte, Avrupa Komisyonu'nun sunduğu Sigorta Sözleşmesi Yönerge Tasarısı geri çekilmiştir. Tasarı, sigorta ettirenin, sözleşmenin yapılması, rizikonun ağırlaşması ve gerçekleşmesi hallerinde davranış ve ihbar yükümlülüklerinin uyumlaştırılmasına yönelik hükümler içermekteydi. Ayrıca, tasarıda, prim (52) ÇUHACI, 10; LINDER, (Hayat Sigortası), ; (Hayat Dışı Sigorta), ; (Solvency II), (53) KUBİLAY, ; KUBİLAY, Avrupa Birliği, (54) TEKİNALP,

19 ödenmesi, sözleşmenin süresi ve sona ermesi, sigortalı üçüncü kişinin hukuki durumu ile ilgili hükümler bulunmaktaydı. Tasarı'nın uygulanma alanı zarar sigortalarıyla sınırlıydı. Bağımsız Sigorta Sözleşmeleri Yasası, tüketicilerin farklı Üye Devletlerdeki sigorta şirketleri tarafından teklif edilen poliçelerin karşılaştırılabilirliğine olan inancının oluşmasında yardımcı olabilir. Sigorta şirketlerinin ise aldatıcı koşullar içeren yabancı yasalardan korkmak zorunda kalmayacakları; risklerinin azalacağı öne 55 sürülmektedir. Avrupa Birliği sigortacılık mevzuatı sürekli gelişme halindedir, bu gelişmenin yakından takip edilmesi zorunludur. 2003/5930 sayılı 'Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar' adlı Bakanlar Kurulu Kararı'nda, Avrupa Birliği'nde o sırada yürürlükten kaldırılmış olan yönergelere uyum sağlanması gereken yönergeler arasında yerverilmiş ve uyumun gerçekleştirilmesi beklenen tarihler belirtilmiştir. Gelişmenin kamuya doğru olarak yansıtılması ve kamunun doğru bilgilendirilmesi bakımından Hazine Müsteşarlığı'nın Avrupa Birliği Sigortacılık Düzenlemeleri hakkındaki internet sayfası güncellenmelidir; yürürlükte bulunmayan yönergeler listeden çıkartılmalıdır. Örneğin, 79/267/EEC, 90/619/EEC, 92/96/EEC ve 95/26/EC sayılı hayat sigortasına ilişkin Yönergeler 2002/83/EC sayılı Yönerge ile, sigorta aracıları ile ilgili 77/92/EEC sayılı Yönerge 2002/92/EC sayılı Yönerge ile yürürlükten kaldırılmış olduğu halde hala internet sayfasında yeralmaktadırlar, bunların yürürlükten kalkmış olduklarının belirtilmesi gerekir. Buna karşın, reasüransla ilgili 2005/68/EC ve 2005/14 sayılı beşinci motorlu araçlar sigortası Yönergesi internet sayfasında görünmemektedir. Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı-2003'de 'Sigortacılık' alanında 35 adet mevzuata yerverilmekte, bunlardan 7 tanesinin yürürlükte olmadığı belirtilmektedir. Tablo'ya göre, aslında uyum sağlanması gereken mevzuat sayısı 28'dir yılından sonraki Avrupa Birliği müktesebatının güncellenmesi ve gelişmelerin takip edilmesi zorunludur. Türkiye, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde Toplulukta yürürlükte bulunan tüm grup (blok) muafiyet tüzüklerinde ve Avrupa Topluluğu makamlarınca geliştirilen içtihat hukukunda yeralan ilkelerin Türkiye'de uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür /m.37/2a). Grup muafiyetleri hakkında bilgilerin verilmesinden itibaren Türkiye, gerekiyorsa yasalarını bir yıl içinde yeni duruma uygun hale getirecektir. Rekabet Kurulu, belirtilen şartların varlığı halinde belirli konulardaki anlaşma türlerine grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve bunları gösteren tebliğler çıkarabilir (m.5/son). Bu çerçevede, Rekabet Kurulu, Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak bazı grup muafiyeti tebliğleri kabul etmiş olmakla birlikte, 27 Şubat 2003 tarihli ve 358/2003 sayılı 'Sigorta sektöründeki anlaşma, karar ve uyumlu eylemlerin bazı kategorilerine Avrupa Topluluğu Anlaşmasının 81. maddesinin 3. fıkrasının uygulanmasına ilişkin Komisyon Tüzüğü' ne uygun bir düzenlemeyi henüz yürürlüğe koymamıştır. KAYNAKLAR Atalay, Ali Utku, Avrupa Birliği Perspektifiyle Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Kapsamında Türk Sigortacılık Sektörünün Değerlendirilmesi, Ağustos 2004, Ankara, Basedow, Jurgen, Avrupa Birliği'nde Sigorta Sözleşmeleri Hukukunun Düzenlemeleri ve İç Sigorta Pazarı, Craig, Paul/BURCA, Grainne De, EU Law Text, Cases and Materials, Third Edition, Great Britain Çuhacı, Y. Kemal (Çeviren), Mali Yeterlilik II (Solvency II), Sigortacılık Sektörünün Düzenlenmesine Yönelik Şartlar, REASÜRÖR, Sayı:55, Ocak 2005, s Karluk, Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, Sekizinci Bası, İstanbul (55) BASEDOW,

20 Kawinski, Marcin, - Hayat Sigortası Müktesebatına İlişkin Uygulama Sorunları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, TSRŞB-TAIEX İşbirliği İle Düzenlenen Avrupa Birliği Sigorta Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri, Haziran 2005, s Hayat Dışı Sigorta Müktesebatına İlişkin Uygulama Sorunları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, TSRŞB-TAIEX İşbirliği İle Düzenlenen Avrupa Birliği Sigorta Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri, Haziran 2005, s Kent, Penelope, Law of the European Union, Third Edition, England, Knaul, Andreas, Sigorta Sektörüne Uygulanan Avrupa Tek Pazar İlkelerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, TSRŞB-TAIEX İşbirliği İle Düzenlenen Avrupa Birliği Sigorta Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri, Haziran 2005, s Kubilay, Huriye, - Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, İkinci Baskı, İzmir Türk Özel Sigortacılığının Avrupa Birliği Sigorta Hukukuna Entegrasyonu, Türkiye'de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği, Sempozyum Kasım 2004, İstanbul Dedeman Oteli, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın Sigorta Hukuku Bölümünün Değerlendirilmesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, II/1, Yıl:2005, s Lasok, KPE/LASOK, D., Law and Institutions of the European Union, Seventh Edition, Linder, Ulf, - Hayat Sigortası Alanında Yükümlülük Karşılama Yeterliliği (Solvency) ile İlgili Avrupa Birliği Kuralları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, TSRŞB-TAIEX İşbirliği İle Düzenlenen Avrupa Birliği Sigorta Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri, Haziran 2005, s Avrupa Birliği'nde Hayat Dışı Sigorta Sektörü ve Reasürans Sektöründe Yükümlülük Karşılama Yeterliliği (Solvency) Kuralları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, TSRŞB-TAIEX İşbirliği İle Düzenlenen Avrupa Birliği Sigorta Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri, Haziran 2005, s Solvency II'ye Giriş, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, TSRŞB-TAIEX İşbirliği İle Düzenlenen Avrupa Birliği Sigorta Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri, Haziran 2005, s Mathijsen, P.S.R.S., A Guide to European Union Law, Seventh Edition, Toronto Metezade, Zihni, Türk Ticaret Kanunu Değişiyor, Sigorta Hukukuna Yeni Düzenlemeler Geliyor, Birlikten, Ocak-Mart 2005, Sayı:1, s Oksay, Suna, - Avrupa Tek Sigorta Piyasası, Birlikten, Ocak- Mart 2005, Sayı:1, s Küreselleşme ve bölgeselleşme hareketlerinin çerçevesinde; Avrupa Birliği'ne girmek ya da girmemek, Birlikten, Ocak- Mart 2005, Sayı: 1, s Overbeek, Martin, Hayat Sigortalarında ve Hayat Dışı Sigortalarda Solvency II, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, TSRŞB-TAIEX İşbirliği İle Düzenlenen Avrupa Birliği Sigorta Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri, Haziran 2005, s Özşar, Berna, Avrupa Birliği Müzakere Süreci ve Sigorta Sektörü, Birlikten, Ocak-Mart 2005, Sayı:1, s Soule-Susbielles, Pierre Xavier, Sigorta Şirketlerine Yönelik Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartları İle İlgili Hükümler: Üye Ülke Örneği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, TSRŞB-TAIEX İşbirliği İle Düzenlenen Avrupa Birliği Sigorta Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri, Haziran 2005, s Tekinalp, Ünal, Zorunlu hedefler Bağlamında TTK Tasarısı'nda Anonim Şirkete İlişkin Kuramsal ve Dogmatik Düzen, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:04, Ağustos 2005, Yongalık, Aynur, Avrupa Komisyonunun Sigorta Sektörüne İlişkin 21 Aralık 1992 tarih ve 3932/92 Sayılı Grup Muafiyeti Tüzüğü, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Aralık 1998, Cilt XIX, Sayı:4, s Amsterdam Antlaşması, Bütünleştirilmiş Haliyle Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmaları, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları No:162, İstanbul, Haziran EU Law , Sweet and Maxwell's Statutes Series, Edited by Gavin Love and Nicholas Head, London Avrupa Sigorta Sektörü İnceleme Altında, Insurance International/Commercial Insurance, Autumn 2005 (Çeviren: N. Elçin BİNGÖL), Reasürör, Sayı:59, Ocak 2006, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara İnternet Adresleri : htm 20

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER FASIL 9: MALİ HİZMETLER 9.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB de ekonominin işlemesi yönünde mali pazarların çok büyük önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede mali pazarlar ne kadar bütünleştirilmiş

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

FASIL 9 MALİ HİZMETLER

FASIL 9 MALİ HİZMETLER FASIL 9 MALİ HİZMETLER Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 9: MALİ HİZMETLER Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI FASLIN KAPSAMI MÜKTESEBAT YAPISI KOMİSYON DEĞERLENDİRMELERİ GELİNEN AŞAMA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 17.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 30.05.2016/75-1 SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı BÜLTEN NO:102 Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine, istihdama etkisi doğrultusunda,

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK 16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/4/2014 tarihli

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu İç Organizasyon Yapısı Sigorta işletmesinin fonksiyonlarına göre: Hukuk, yatırım, acenteler, reklam, satın alma, tahsilat ve üretim bölümleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 1 Amaç ve

Detaylı

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin

Detaylı

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI I- GİRİŞ Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde çalışması konusunda kural olarak tek bir makam (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 07.02.2017 Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR HAZIRLANMASI GEREKEN 2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı MADDE 1-2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 13849230 OHDAA'İO Konu :Sağlık Sigortası 1 1 Temmuz 20U Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.06.2014 tarihli yazısı ekinde İçişleri Bakanlığı Göç

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

Sirküler Rapor /210-1

Sirküler Rapor /210-1 Sirküler Rapor 01.12.2014/210-1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİNTÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 38 SIRA

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 3 Aralık 2009 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 2006/123/AT 1 sayılı Hizmetler Direktifi ne Đlişkin Đktisadi Kalkınma Vakfı (ĐKV) Görüşü Damla Cihangir ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr 2006/123/AT

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI * Mustafa ŞEN 75 ÖZ 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan ve özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı