I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER*"

Transkript

1 I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* * Derginin bu bölümünde yayımlanan eserler, Bilim Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra yayımlanmaya hak kazanmıştır.

2

3 TÜRK ÖZEL SİGORTACILIĞININ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA HUKUKU İLE BÜTÜNLEŞMESİ 1 Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (1) Bu Tebliğ, tarihinde İzmir Ticaret Odası'nda, AB Müktesebatı'nda Sigorta Sektörü konulu panelde sunulmuştur. 3

4

5 I- GİRİŞ Sigortacılık, Avrupa Birliği'nde uyumlaştırmanın en zor olduğu alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı teamüllere dayanan hukuk sistemlerinin uyumlaştırılmasında güçlükler 2 yaşanmıştır. Sigorta sözleşmelerine ilişkin bir Tasarı'nın yönergeye dönüşememiş olması uyumlaştırmanın zorluğunu ortaya koyan örneklerden biridir. Türkiye yönünden konuyu ele aldığımızda da, Türk özel sigorta hukukunun temel yasalarımız olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe Kanunu dışında pek çok uluslararası sözleşme, yasa, tüzük ve yönetmelikle ilgili olması bütünleşmenin kolay olmayacağını göstermektedir. Aday ülkelerin müktesebat uyumu, kendi iç 3 hukuklarını yakınlaştırma olarak anlaşılmalıdır. Aday bir ülkenin müktesebatı aynen kabullenmesi söz konusu değildir; aksine durum, ulusal egemenliğin yokolması anlamına gelir. Avrupa Birliği'nin müktesebat ile ilgili görüşü de aynı yöndedir, şöyle ki; Başvuruda bulunan (her) ülke Topluluğa üye olması ile birlikte, Anlaşmaları ve Anlaşmaların öngörülmüş hedeflerini, Anlaşmaların yürürlüğe girmesinden itibaren verilmiş her türlü düzenlemeleri, kararları ve Topluluğun kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla açıklanmış görüşleri çekincesiz kabul etmek 4 zorundadır. Bir Üye Devlet, müktesebatı eksik uygular, yanlış davranır ve tüzük hükümlerini ihlal ederse, Komisyon'un Üye Devleti Avrupa Birliği 5 Adalet Divanı'na şikayet hakkı vardır. II- BÜTÜNLEŞME Rekabetin artması sonucu, rekabet güçlerini artırmak isteyen aynı bölgedeki ülkeler bir araya gelerek 6 ekonomik bölgeler oluşturmuşlardır. Avrupa Birliği de bu bölgeselleşme hareketlerinden biridir ve Türkiye, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde bulunmaktadır. Bu süreçte, Türkiye, bir yandan mevzuatını Avrupa Birliği müktesebatına yaklaştırmaya öte yandan uygulamaları iyileştirmeye çalışmaktadır. Sigorta sektörü alanındaki çabaları aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür: 1- Hukukun gelişimi, uyumlaştırma ve uygulamayı 7 içermektedir. Türkiye'de uzun bir süredir yasal alanda 8 reformlar yapılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sigortacılık Kanunu Tasarısı Taslağı özel sigorta hukuku alanındaki başlıca reform hareketleridir. Uyumlaştırmada iki temel unsur; denetim ve tüketicilerin korunması esas alınmaktadır. Sigortacılık faaliyetlerinin denetimi halen Sigorta 9 Murakabe Kanunu ile düzenlenmektedir. Tüketicinin korunmasının başlıca hukuki dayanağı ise Tüketicinin 10 Korunması Hakkında Kanun 'dur. 2- Güven ilkesine dayanan 'karşılıklı tanıma' konusu; sigorta ve reasürans şirketlerinin, sigorta aracılarının ve sigorta sözleşmelerinin tanınması olarak karşımıza çıkacaktır. I I I - T Ü R K İ Y E ' N İ N AV R U PA B İ R L İ Ğ İ MÜKTESABATINA UYUMUNUN YASAL DAYANAKLARI - Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile iki taraf arasında Gümrük Birliği tesis edilmiş olup Türkiye ile Gümrük Birliği 1 Ocak 1996'da yürürlüğe girmiştir. Bu Kararın 8-11nci maddeleri teknik mevzuata uyuma ilişkin olup, 8inci maddenin birinci fıkrası, (2) ÖZKAN, 107. (3) KNAUL, 44. (4) OJ Nr.73,3. (5) KARLUK, 292. (6) OKSAY, (Avrupa Birliği'ne Girmek ya da Girmemek ), 13. (7) KNAUL, 41. (8) KNAUL, 35. (9) Sigorta Murakabe Kanunu, Kanun No: 7397, Kabul Tarihi: , RG tarih ve sayı. (10) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kanun No: 4077, Kabul Tarihi: , RG tarih ve 2221 sayı. Yürürlüğe giriş tarihi: Bu Kanun, tarihinde kabul edilip, gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4822 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. 5

6 Türkiye'nin kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl içinde Avrupa Birliği teknik mevzuatını kendi iç yasal düzenlemelerine dahil etmesi gerektiğini hükme bağlamaktadır. - Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına İlişkin Topluluk mevzuatının listesi ile bu mevzuatın Türkiye Tarafından Uygulanma koşul ve Kurallarını Belirleyen 2/97 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı (Brüksel 21 Mayıs 1997,AT-TR 109/97) Aralık 1999'da Helsinki Zirvesinde, Avrupa Birliği tarafından aday ülke statüsü tanınan Türkiye b i r ç o k a l a n d a r e f o r m ç a l ı ş m a l a r ı n ı n gerçekleştirildiği bir değişim sürecine girmiştir yılında Türkiye ile Avrupa Birliği, Türkiye'nin katılma sürecine hazırlanmasına hizmet edecek olan katılma ortaklığı anlaşmasını imzalamışlardır Kopenhag Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili olarak m ü k t e s a b a t i l e u y u m ç a l ı ş m a l a r ı n ı n yoğunlaştırılması kararı alındı. Bakanlar Kurulu, 2001/2129 sayılı 'Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı' ile 'Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin - Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 11 Karar' ı yayınlamıştır. - Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye ile ilgili olarak gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesini 25 Mart 2003'te yayınladı /5930 sayılı ve tarihli 'Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program' ve 'Avrupa Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar' Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 24 Temmuz 2003, S.25178). Bu Karar, sigortacılık mevzuatımızın Avrupa Birliği mevzuatına uyumuna ilişkin programı içermektedir. Ulusal Programda, kısa vadeli ve orta vadeli hedefler net bir biçimde belirtilmektedir yılının Aralık ayında Brüksel'deki Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi'nde, Avrupa Komisyonu'nun 6 Ekim 2004'te hazırladığı Rapor ve Tavsiye kararı doğrultusunda Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Katılım müzakereleri, Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesabatını ne kadar sürede kendi iç hukukuna aktarıp, yürürlüğe koyacağının ve etkili bir şekilde uygulayacağının belirlendiği süreçtir. Bu süreç, klasik müzakerelerden çok farklı olup, aday ülkelerin hareket alanı oldukça sınırlıdır. Yerleşim hakkı ve hizmet sunumuna ilişkin tanıtıcı toplantı (AB Komisyonu sunuşları) Kasım 2005, ayrıntılı toplantı (Türkiye tarafı sunuşları) Aralık 2005 tarihlerinde yapılmıştır ve bu 12 toplantılarda sigorta sektörü ele alınmamıştır. Sermayenin serbest dolaşımı' konusundaki tanıtıcı toplantı 25 Kasım 2005 tarihinde, ayrıntılı toplantı 22 Aralık 2005 tarihinde yapılmıştır. 'Mali hizmetler' konusundaki tanıtıcı toplantı ise Mart 2006 ve ayrıntılı toplantı 2-3 Mayıs 2006 tarihlerinde 13 yapılacaktır. IV- TÜRK MEVZUATINDAKİ YENİLİKLER 1- Sigortacılık Kanunu Tasarısı Taslağı'nın içerdiği yeni konular: - Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu kuruluş ve ruhsat şartları, - Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu yükümlülük karşılama yeterliliği, - Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu sigorta teknik karşılıkları, - Sigorta uyuşmazlıklarının çözümünü hızlandırmak amacıyla tahkim müessesesi, (11) Resmi Gazete: mükerrer, Sayı: (12) 'Sigortacılık konusu, 'Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi' başlığı altında müzakere edilecektir.' ÖZŞAR, 15. (13) 6

7 -Sigorta acenteleri ile eksperlerin Birlik oluşturmaları, -Bazı zorunlu sigortalara ilişkin olarak güvence hesabının oluşturulması, -Adli ve idari ceza ayrımı. 14 Ulusal Program'da, Türk mevzuatında yapılması gereken değişiklikler şöyle özetlenmektedir: -Yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'de şube açmaksızın sınır ötesi faaliyette bulunması, -Hayat-dışı sigortalarda, sigorta hizmetinin Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerinden alınması zorunluluğu, -Gerçek kişi sigorta aracılarının (brokerler, prodüktörler ve eksperler) Türk olma zorunluluğu, - Yurt içinde yerleşik bir reasürans şirketi olan 'Milli Reasürans T.A.Ş.' şirketine zorunlu devri öngören reasürans tekelinin kaldırılması. Ulusal Program'da öngörülen değişikliklerin önemli bir bölümü Sigortacılık Kanunu Tasarısı Taslağı'nda düzenlenmektedir. Şöyleki; Bilindiği üzere, yabancılar, yürürlükte bulunan Sigorta Murakabe Kanunu'na göre, Türkiye'de sigorta ve reasürans şirketleri kurabilmekte, bir sigorta ve reasürans şirketine ortak olabilmekte veya bir yabancı sigorta veya reasürans şirketi Türkiye'de şube açarak faaliyette bulunabilmektedir. Sigorta Murakabe Kanunu'nun 2nci maddesine göre, yabancı sigorta şirketleri Türkiye'de ancak şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilirler. Şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin bu maddenin ikinci fıkrasının üçüncü bendine göre belirlenen tutardan az olmaması ve faaliyette bulundukları ülkelerde sigortacılık yapmaktan yasaklanmamış olmaları şarttır. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri, ikinci şubelerini açtıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde Müsteşarlığa ayrıca bir beyanname vererek Türkiye'deki şubelerinden birini diğer şubeleri temsile yetkili ve sorumlu yönetim merkezi olarak göstermek zorundadırlar. Bunların ikinci ve müteakip şubeleri izne tabi değildir. Türkiye'de faaliyette bulunacak yerli ve yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin kurulmalarına, yurtiçinde ve yurtdışında şube açmalarına ve her türlü faaliyetlerine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir. Taslağın 3. maddesine göre, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin, Türkiye'de faaliyet göstermesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Yürürlükteki Sigorta Murakabe Kanunu'nun yabancı sigorta şirketleri ile ilgili hükümleri kaldırılarak yabancıların Türkiye'de sigortacılık faaliyetinde bulunabilmeleri konusunda düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kurulu'na bırakılmıştır. Böylece, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'de şube açmadan faaliyette bulunabilmeleri olanağı yaratılmış olacaktır. Taslak'da Bakanlar Kurulu'na yurt dışında yaptırılabilecek sigortaların kapsamını genişletme yetkisi tanınmıştır (m.12/son).sigorta Murakabe Kanunu'nun 29uncu maddesi ile, yurtdışında yaptırılabilecek sigortalar belirlenmiş olup, bu sigortaların kapsamının genişletilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Yabancı eksperlerin faaliyetlerine ilişkin esasların Bakanlıkça belirlenmesi (Taslak m.22) ve yabancı acentelerin Türkiye'deki faaliyetleri ile Türkiye'de faaliyet gösteren acentelerin yabancı sigorta şirketleri adına Türkiye'deki aracılığına ilişkin düzenleme yapma yetkisinin Bakanlar Kurulu'nda olduğu (Taslak m.23) Taslak'da hükme bağlanmıştır. Sigorta Murakabe Kanunu'nun 37nci maddesinde d ü z e n l e n e n ; p r o d ü k t ö r i s e Ta s l a k ' d a düzenlenmemektedir, bu tür faaliyette bulunanların durumunun Taslak'da düzenlenmemesi bir eksiklik (14) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 18 Mayıs 2005 günlü ve 2005/59 sayılı Basın Duyurusu. 7

8 olarak düşünülebilirse de yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'deki faaliyetlerinin önündeki sınırlamaların kaldırılmış olması ile bu durumu açıklamak mümkün olabilir. 2- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın içerdiği yenilikler: 15 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın zorunlu hedeflerinden biri Avrupa Birliği müktesebatıyla 16 uyumun sağlanması olmuştur. Avrupa Birliği müktesebatı, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'ndaki değişiklik ve yeniliklerin kaynaklarından biri olmuştur. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın Sigorta Hukuku'na ilişkin Altıncı kitabına Avrupa Birliği müktesebatından yansıyan hükümler; - Tüketici olarak sigortalıyı aydınlatma açıklaması (Tasarı, m.1401) ve - Tontin (Tasarı, m.1466) hükümleridir. Tüketiciyi aydınlatma açıklaması ile ilgili olarak Tasarı'nın Genel Gerekçesi'nde, ' Sigortacıya ve acentesine, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, yapılacak sözleşmeye, önemli hükümlere, sigortalının haklarına, süre vermeden feshe ilişkin tüm bilgileri sigortalıya vermeleri ve ilişki bakımından önemli olabilecek gelişmelerden onu haberdar etmeleri görevi verilerek şeffaflığa uygun ve modern sigorta hukukunun bir parçası olan özel bir hükme yerverilmiştir.' denilmektedir. Tasarı'nın maddesi ise şöyledir: MADDE (1) Sigortacı ve acentesi sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, yapılacak sözleşmeye ilişkin tüm önemli bilgileri, sigortalının haklarını, Borçlar Kanunu'nun 107nci maddesinin uygulanması öngörülmüşse bunu, sigorta ettirene yazılı olarak bildirir; ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince, sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak bildirir. (2) Aydınlatma açıklamasının verilmemesi halinde, sigorta ettiren, sözleşmenin kurulmasına ondört gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla kurulmuş olur. Aydınlatma açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya aittir. (3) Hazine Müsteşarlığı, çeşitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliği'nin düzenlemelerini dikkate alarak, tüketiciyi aydınlatma açıklamasının şeklini ve içeriğini belirler. Tasarı'nın 1466ncı maddesinde, 'Birden çok kişi tarafından verilen katkı paylarıyla oluşturulan varlıkların, belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlenmiş olması halinde lehtarlar arasında paylaştırılması ilkesi uyarınca tontinler kurulabilir.' denilmektedir. Tasarı'daki radikal yeniliklerden biri de finansal raporlamadır. ' Bu kavram, hem muhasebeyi hem de yılsonu finansal tablolarını aşıp, ara finansal tabloları da kapsayan bir genişlikte benimsenmiştir. İşletmelerin muhasebelerine uluslar arası finansal raporlama standartları ile bir anlamda özdeş Türkiye Muhasebe standartları uygulanacaktır. Standartlar sürekli değişim içindedir ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla kavramsal çerçeve Uluslar arası Finansal Raporlama Yorum Komitesi (IFRIC) tarafından belirlenmekte ve yorumlanmaktadır. Tüm sanayileşmiş ülkelerle birlikte aynı finansal raporlama standartlarını uygulamak ve aynı yorum kurallarına bağlı olmak Türk işletmelerine uluslar arası ve yabancı piyasalarda rekabet gücü sağlayacak ve Türk piyasasına uluslararası nitelik 17 kazandıracaktır.' Kara Avrupası anlayışına göre, uluslararası finansal raporlama standartlarının işlevlerinin, bilançonun, bir işletmenin finansal durumu ile bu hususta meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi verme işlevi yanında, en az bunun kadar önemli bir diğer görevinin de sermayenin iade edilip edilemediğini, sermayeye faiz verilip verilmediğini, yıllık karın kanun ve esas sözleşmeye göre kullanılıp kullanılmadığını, dağıtılanın kar olup (15) KUBİLAY, (Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sigorta Hukuku Bölümünün Değerlendirilmesi), ; METEZADE, (16) TEKİNALP, 14. (17) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı,

9 olmadığını, sermayenin zararlarla yitirilip yitirilmediğini, kar dağıtımının sermayeden ve sermayenin güvencesi olan yedeklerden yapılıp yapılmadığını da ortaya koyması olduğu 18 belirtilmektedir. Şirketlerin sınıraşan hareketliliği (corporate mobility), Avrupa Birliği'nde güncel ve canlı tartışmalara konu olmaktadır. Tasarı'da, birleşmeler ve bölünmeler Avrupa Birliği Yönergeleri göz önünde 19 bulundurularak ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir yılı içinde sigortacılık mevzuatında yapılan düzenlemeler: - Tarım Sigortaları Kanunu (Kanun Numarası: 5363, Kabul Tarihi: , Resmi Gazete: tarih ve sayı) -Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ( ) -Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ( ) -Sigorta Denetleme Kurulu 2004 Yılı Türkiye'de Sigorta ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Raporu ( ) -Sigorta Denetleme Kurulu 2004 Yılı Raporu ( ) - Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( ) -Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( ) -Hastalık Sigortası Branş Adının Sağlık Sigortası Olarak Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ ( ) - Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmı İçin Verilen Devlet Garantisinin Durdurulmasına İlişkin BKK, 2005/9299 ( ) - Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( ) - Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği ( ) - Bazı Sigorta Branşlarının Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Tebliğ ( ) V ULUSAL PROGRAMININ KASIM 2005 TARİHİ İTİBARIYLA GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ İZLEME ÇİZELGELERİ Ulusal Program taahhüdü olarak: 'Sigortacılık alanında Avrupa Birliği'nin sigortacılığa ilişkin direktifleriyle büyük ölçüde uyumlu olarak hazırlanan Sigortacılık Faaliyetlerini Düzenleme ve Denetleme Kanununun 2003 yılı içinde yasalaşması. Buna bağlı olarak yürürlüğe girmesi öngörülen AB direktifleriyle uyumlu ikincil mevzuatın hazırlıklarına devam edilmesi. Kurum: Hazine Müsteşarlığı' belirtilmiştir. Kısa vadede gerçekleştirilmesi için taahhütte bulunulan bu Taslak 'te Başbakanlığa sevk edilmiştir. VI YILI İLERLEME RAPORU 2005 Yılı İlerleme Raporunda, sigortacılık sektöründeki uyumlaştırma ve uygulama konusunda şu açıklamalarda bulunulmaktadır: ' Son İlerleme Raporundan bu yana, sigorta ve emeklilik sektöründe sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Sigorta pazarı Türkiye'de göreceli olarak sınırlı kalmaktadır. Sigortanın önemi konusunda kamu bilinci hala çok sınırlı olup, sigortalı kişi sayısı ve kişi başına ödenen (18) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 349. (19) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı,

10 sigorta prim miktarı bu nedenle düşüktür. Hayat sigortası ve diğer sigortalar açısından, sigorta primlerinin GSMH'ya oranı çok düşük düzeyde kalmaktadır. Sigorta sektöründe müktesebat ile genel uyum sınırlı düzeydedir. Geçerli mevzuat güncelliğini yitirmiş ve bazı maddeleri yargı tarafından geçersiz kılınmıştır. Bu sorun düzenleme ve denetleme alanlarında boşluklar yaratabilir. Lisans verilmesi için önceden belirlenmiş tarife kontrolleri ve ön onaylama prosedürleri halen uygulanmaktadır. Reasürans Tekel Yasası halen yürürlüktedir. Halen mevcut olan, hayat sigortası dışı reasürans için tek işletmeciye zorunlu devire dayalı havuz sistemi Pazar ekonomisi ilkeleriyle uyumlu değildir. Yabancı sigorta şirketleri, Türkiye'de şube açma şartı ile, ilgili Bakanlıktan izin alarak hizmet sunabilmektedirler. Araçların üçüncü şahıslara olan sorumluluklara karşı sigortalanmış olmaları hususuna dikkat edilmelidir. Hazine, sigorta sektöründe bilgi toplama ve raporlama standartlarını yükseltmek ve AB standartları ile uyumu artırmak amacıyla yeni bir muhasebe planı ve bununla ilgili yasal düzenleme uygulaması kabul etmiştir. Ayrıca, mali tabloların standartlarının uyumlaştırılması amacıyla muhasebe sistemleri için yeni bir uygulama mevzuatı uygulamaya konmuştur. Hazine Müsteşarlığı, ek emeklilik de dahil olmak üzere sigorta sektörü için düzenleyici ve denetleyici kurumdur. Sigorta Genel Müdürlüğü (SGM), düzenleme konuları ve istatistiksel raporlamadan sorumlu olmakta, diğer taraftan Sigorta Denetleme kurulu (SDK) yerinde ve uzaktan izlemeyi gerçekleştirmektedir. SGM'nin toplam 64 personeli bulunmakta, SDK'nın ise toplam 49 personeli olup, bunlardan 39'u yerinde incelemelerle görevlidir. Önemli kararları Müsteşarın ve ilgili Bakanın onayı ve imzasına tabi olduğu cihetle, ne SGM ne de SDK özerk kurumlardır. İki kurum da genel bütçeden finanse edilmektedirler. SDK müfettişleri 2004 yılı içerisinde, 2003 yılından 3 fazla ile, 166 denetleme gerçekleştirmişlerdir. Genel kural olarak, sigorta şirketleri her iki yılda bir yerinde denetlemeye tabi olup, bazı şirketler için bu denetleme yıllık da olabilmektedir. Yabancı denetleyici kurumlarla hiçbir Anlayış Muhtırası imzalanmamıştır. İlerleme Raporunda, özetle; 1)Uyumlaştırma konusunda, - Sigorta sektöründe müktesebat ile uyumun sınırlı düzeyde olduğu, -Lisans verilmesinin önceden belirlenmiş tarife kontrolleri ve ön onaylama prosedürlerine bağlı olduğu; bu konuda; sigorta ve reasürans şirketlerinin kurulması, faaliyet izni alınması ve ruhsat verilmesi Sigorta Murakabe Kanunu'nda 2 ve 3üncü maddelerle düzenlenmektedir. -Reasürans Tekel Yasası'nın halen yürürlükte olduğu; bu konuda, 1160 sayılı 'Mükerrer Sigorta İnhisarı 20 Hakkında Kanun' ve 'Mükerrer Sigorta Murakabe 21 Yönetmeliği' yürürlükte bulunmaktadır. - Yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'de şube açma şartı ile, ilgili Bakanlıktan izin alarak hizmet sunabildikleri; bu konu, Sigorta Murakabe Kanunu'nun 2nci maddesi ile düzenlenmektedir. - Yeni bir muhasebe planı ve bununla ilgili yasal düzenleme uygulamasının kabul edildiği, Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliği 31 Aralık 2004 günlü ve sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin; hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve (20) Bu Kanun günlü ve 647 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. (21) Bu Yönetmelik, Bakanlar Kurulu'nun günlü ve 8197 sayılı kararı ile çıkartılmış olup, günlü ve 1240 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 10

11 tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, konsolide ve konsolide olmayan bazda mali durumları, mali performansları ile yönetimin etkinliği hakkında bilgileri içeren mali tablolarının zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması, raporlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul ve ilkelerin belirlenmesidir. Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı'ndan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1) 30 Aralık 2004 günlü ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunmaktadır. Bu Tebliğ, ve tarihli Tebliğlerle değiştirilmiştir. 2) Uygulama konusunda, - Sigorta pazarının Türkiye'de göreceli olarak sınırlı kaldığı, - Araçların üçüncü şahıslara olan sorumluluklara karşı sigortalanmış olmaları hususuna dikkat edilmesi gerektiği, -Sigorta Genel Müdürlüğü'nün ve Sigorta Denetleme Kurulu'nun mali ve yönetim yönünden özerk kurumlar olmadığı, -Yabancı denetleyici kurumlarla hiçbir anlaşma yapılmadığı, - Sigorta, reasürans ve ek emeklilik şirketlerinin aylık ve üç aylık raporlar sunmalarının gerektiği, sigorta uzmanlarının, aracıların ve bağımsız denetçilerin sadece ihtiyaç duyulması halinde bilgi verdikleri belirtilmektedir. VII-AVRUPABİRLİĞİ SİGORTAHUKUKU 1-Avrupa Birliği Tek Sigorta Pazarı 'Avrupa Birliği tek sigorta pazarının temel amacı, Avrupa Birliği vatandaşlarına en düşük ücret karşılığında en yüksek kalitede ve çok çeşitli sigorta ürünü sunulmasını sağlamaktır.' 22 Ekonomik etkinliği ve pazarın bütünleşmesini; bir araya gelmesini geliştiren, destekleyen tek sigorta pazarı, sigortacıların Avrupa Birliği'nin her yerinde faaliyette bulunmasına ve serbestçe kurulmalarına ve hizmet sunmalarına izin veren ortak bir çerçeveyi gerektirir. Kurulma hakkı ve hizmet sunma serbestisi her ikisi de tek pazarın temel gereklerindendir. Bu haklar ticaretin veya serbest meslek faaliyetlerinin 23 sürdürülmesini sağlarlar. Yasal çerçeve, taahhüt edilen yararların güvenilir bir şekilde verilmesinin çok önem taşıdığı durumlarda, müşterileri özellikle 24 bireyleri de korumak zorundadır. Kurulma hakkı, Avrupa Topluluğu'nu Kuran Anlaşma'nın 43-48üncü maddesinde (önceki 52-58) ve hizmet sunma serbestisi 49-55inci maddede (önceki 59-66) düzenlenmektedir. Büyük ölçüde birbirine benzeyen bu haklar, kamu politikası, kamu güvenliği ve kamu sağlığı (75/34 sayılı Yönerge ile genişletilen) gerekçeleriyle 64/221 sayılı Yönerge'deki sınırlamalara tabidirler. Kurulma hakkı ve hizmet sunma serbestisi: Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma'nın 43üncü maddesi, bir Üye Devlet vatandaşlarının başka bir Üye Devletin ülkesinde kurulma serbestisine ilişkin kısıtlamaların yasaklanmasını öngörür. Bu aynı zamanda, başka bir Üye Devletin ülkesinde herhangi bir Üye Devletin vatandaşları tarafından kurulan acentelerin, şubelerin veya bağlı kuruluşların 25 kurulmasına ilişkin sınırlamalara da uygulanır. (22) OKSAY (Avrupa Tek Sigorta Piyasası), 8. (23) KENT, 172. (24) (25) KENT, 173. Sigorta alanında kuruluş serbestisi, bir Üye Devlet 11

12 vatandaşlarının (gerçek ve tüzel kişiler) kendi ülkelerinden başka bir Üye Devlet ülkesinde yerli ortaklıklarla aynı koşullara bağlı olarak bir iş kurabilme hakkını ifade eder. Kurulma/yerleşim hakkı, sürekli (veya sürekliye yakın) bir hak olarak 26 görünmektedir. Sigorta alanında hizmet sunma serbestisi, bir Üye Devlette kurulu bulunan bir sigorta teşebbüsünün 27 başka bir Üye Devlette sigorta hizmeti vermesidir. Hizmet sunma serbestisi, bir yerleşim yerine bağlı olunmasını gerektirmeyen geçici bir hak olarak görünmektedir. Görüldüğü gibi, kuruluş serbestisi, bir Üye Devlette belirsiz bir süre için sabit bir yerden ekonomik faaliyetin sürdürülmesini gerektirirken, hizmet sunma serbestisi, bir ekonomik faaliyetin, hizmet sağlayıcısının veya alıcısının yerleşik olmadığı bir Üye Devlette geçici bir süre için verilmesini gerektirir. Sigorta hizmetlerine ilişkin bir davada, bir şahıs veya teşebbüs bir Üye Devlette sürekli bir yerde faaliyetini sürdürüyorsa, yalnızca bir büro bile olsa, bu ülkede hizmetleri sunma hakkından yararlanılamayacağına fakat kuruluş serbestisine ilişkin kurallara tabi 28 olunacağına hükmedilmiştir. Öncelikle, bir Üye Devlette sürekli bir ekonomik birim kurulmalıdır ve bu birimden başka Üye Devletlerde geçici hizmetler verilebilmektedir. Avrupa Topluluğu'nu Kuran Antlaşma'nın ;Üçüncü Bölüm (Topluluk Politikaları), Üçüncü Başlığı (Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı) Üçüncü Kısımı, HİZMETLER'e ayrılmış bulunmaktadır (m.49-55). 49uncu madde (Önceki m.59) uyarınca, Topluluk içinde hizmet edimi serbestisine uygulanan kısıtlamalar, hizmetlerden yararlanan kişinin bulunduğu Devletten başka bir Topluluk Devletinde yerleşmiş Üye Devlet uyrukları bakımından aşağıdaki hükümler çerçevesinde yasaktır. Coenen v. Sociaal-Economische Raad (1975) 29 (Case 39/75) Olayı'nda, Mahkeme, Hollanda'da bir sigorta acenteliği işleten Belçika'da yerleşik bir Hollanda vatandaşına, 49uncu Madde'nin amacının; hizmetin verildiği ülkede yerleşik olmayan kişilere tanınan hizmet sunma serbestisi üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak olduğu gerekçesiyle 49uncu maddeyi uyguladı. Karara bağlanmış olayların çoğu doğasında ayrımcı olan kısıtlamalarla ilgili olmasına rağmen, başka bir Üye Devlette hizmet sunucusunun faaliyetlerini yasaklayan, engelleyen veya daha az avantajlı kılan her kısıtlama, doğasında ayrımcı olmasa bile yasaktır. Bununla birlikte, kurulma hakkına ilişkin bir olayda olduğu gibi, hizmet sunma serbestisi, kamu menfaatine ilişkin üstün gereksinimlerle gerekçelendirilen kurallarla 30 sınırlandırılabilir. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar alarak, bu Kısmın hükümlerini bir üçüncü ülke uyruğu olup Topluluk içinde yerleşmiş olan hizmet sağlayıcılarına da genişletebilir. 50nci madde (Önceki m.60) belirli hizmetleri düzenlemektedir. Bu Antlaşma anlamında hizmetler, normal olarak ücret karşılığında sağlanan, şimdiye kadar malların, sermaye ve kişilerin serbest dolaşımı ile ilgili hükümlere tabi olmayan hizmetleri ifade eder. Hizmetler, özellikle; (a) sınai nitelikteki faaliyetleri, (b) ticari nitelikteki faaliyetleri; (c) esnaf faaliyetlerini 31 (d) serbest meslek faaliyetlerini kapsar. Yukarıda da işaret ettiğim gibi, sigorta sektörü, taşımacılık ve bankacılık gibi Antlaşma'nın ayrı bir hükmüyle (26) KENT, 172; KUBİLAY, 207. (27) KUBİLAY, 207. (28) 'Case 205/84' için bk. CRAIG/BURCA, 800; KENT, 172. (29) Case 39/75; Coenen v. Sociaal-Economische Raad (1975) ECR 1547, (1976) 1 CMLR 30.' LASOK/LASOK, 533 ve aynı sayfada dn.14. (30) Bu karar için bk. LASOK/LASOK, 533. (31) LASOK/LASOK, 531; MATHIJSEN,

13 düzenlenmekte olup, hizmetler kapsamında 32 düzenlenmemektedir (m.51). Yerleşme hakkına ilişkin Kısım hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmet sağlayıcısı, hizmetin verildiği ülkede faaliyetini geçici olarak, bu ülkenin kendi uyruklarına uyguladıklarıyla aynı koşullarla yerine getirebilir. Madde 52 (Önceki m.63), sınıraşan hizmet sağlama serbestliğinin güvence altına alınmasına ilişkindir. Buna göre; 1. Belirli bir hizmetin serbestleştirilmesi için Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Ekonomik ve Sosyal Komite'ye ve Avrupa Parlamentosu'na danıştıktan sonra nitelikli çoğunlukla yönergeler çıkartır paragrafta belirtilen yönergeler kural olarak, üretim maliyetlerini doğrudan etkileyecek ya da serbestleştirilmesi mal ticaretini geliştirmeye katkıda bulunacak hizmetlere öncelik tanır. Madde 53 (Önceki m. 64), sınıraşan hizmetlerin daha çok serbestleştirilmesi başlığını taşımaktadır. Bu hükme göre, genel ekonomik durumları ve ilgili sektörün durumu elverişli olduğunda Üye Devletler, 52. maddenin 1. paragrafındaki hükümler uyarınca çıkarılan yönergelerin gerektirdiği ölçünün ötesinde hizmetleri serbestleştirmeye hazır olduklarını bildirirler. Bu amaçla Komisyon, ilgili Üye Devletlere önerilerde bulunur. Hizmetlerle ilgili Üye Devletlerdeki mevcut kısıtlamalara ilişkin 54üncü maddeye (Önceki m.65) göre, hizmetlerin serbestçe yapılabilmesindeki kısıtlamalar kaldırılmadıkça, Üye Devletler'den her biri bunları, uyrukluk ya da ikametgah ayrımı gözetmeksizin 49. maddenin 1. paragrafında belirtilen bütün hizmet sağlayan kişilere uygular. Kuruluş ilkelerinin uygulanmasına ilişkin 55inci maddeye (Önceki m.66) göre, 45'den 48'e kadar olan maddelerin hükümleri bu Kısım'da düzenlenen konulara uygulanır. Avrupa Birliğinde hizmetler sektörünün bütünleşmesi 1992 yılında iç pazarın tesisi ile oluşturulmuştur. Bu süreç üç temel prensibe dayalı olarak gerçekleşmiştir: Bunlardan birincisi, Menşe/Ev sahibi Ülke Prensibi'dir (Home Country Control). Buna göre, bir Üye ülkede bulunan sigortacı kendi ülkesindeki yetkili merciin gözetim ve denetimine tabidir. İkinci Konsey yönergelerinde, menşe ülkenin kendi sözleşme hukukunu geçerli sayma hakkı olduğu kabul edilmektedir. Üçüncü Konsey yönergelerinde de menşe ülkenin kamu düzenini koruyan genel kuralların gözetilmesi çerçevesinde yasal yetkisinin 33 saklı olduğu ifade edilmektedir. Diğer prensip, Tek Lisans (Single License) uygulamasıdır. Buna göre, sigortacılar bir ülkeden aldıkları lisans ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamında bir şube veya temsilcilik kurarak faaliyette 34 bulunabilmektedirler. Sigorta ve reasürans şirketlerinin sahip oldukları bu yetki ' Avrupa 35 Pasaportu' (European Passport) olarak anılmaktadır. Sigorta şirketleri, merkezlerinin kayıtlı olduğu Üye Devletten başka bir Üye Devlette yerleşme hakkı veya hizmet sunumu serbestisi çerçevesinde faaliyet göstermek isterlerse, bu faaliyetlerine başlamak için gerekli izni menşe ülkeden alırlar. Hizmetin verileceği ülke bunun dışında ayrıca bir izin talep edemez. Tek lisans prensibi, sigorta teşebbüslerinin hiçbir ön koşul olmaksızın sınır ötesi faaliyette bulunabilecekleri anlamını taşımaz. Sigorta teşebbüsleri belirli belgeleri menşe ülke makamına sunmak zorundadırlar. Son kararı verecek olan menşe ülke makamı idari ve mali yapı uygunluğuna ilişkin değerlendirmesinden sonra hizmetin sunulacağı ülkedeki ilgili makama bilgi 36 vermekle yükümlüdür. Avrupa Pasaportu'nun etkileri (32) KENT, 176. (33) ATALAY, 33. (34) KENT, 183; MATHIJSEN, 247. (35) OKSAY, (Avrupa Tek Sigorta Piyasası), 8. (36) Tek Lisans hakkındaki bu açıklamalar için bk. ATALAY,

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Ali Utku ATALAY EKONOMİK VE MALİ KONULAR

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü 1819 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ The Role of Information Technologies in Insurance Sector Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Arş. Gör.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi EVRİM AKGÜN İSTANBUL, 2010 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK PROGRAMI SİGORTA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat Yıl: 3 Sayı: 15-2013 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yazı İşleri Müdürü Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26606 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur Tarih: Ekim 2012 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Y. Kemal ÇUHACI ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı