USA lisansı altında imâl ettiğimiz. su socuımn KULELERI YURDUMUZUN DÖRT BİR YANİNDA MUVAFFAKİYETLE ÇALİŞMAKTADİR. BİLGİ İÇİN PROSPEKTÜS İSTE YİNİZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "USA lisansı altında imâl ettiğimiz. su socuımn KULELERI YURDUMUZUN DÖRT BİR YANİNDA MUVAFFAKİYETLE ÇALİŞMAKTADİR. BİLGİ İÇİN PROSPEKTÜS İSTE YİNİZ."

Transkript

1 (MARLEY) USA lisansı altında imâl ettiğimiz su socuımn KULELERI UE su SHRiLnnniRmn TESİSLERİ YURDUMUZUN DÖRT BİR YANİNDA MUVAFFAKİYETLE ÇALİŞMAKTADİR. FAZLA BİLGİ İÇİN PROSPEKTÜS İSTE YİNİZ. Fabrika : Tikveşli Yolu 10, Topçular/Rami - istanbul Tel.: /5 hat Ali rh) IV7(f=h M Sat*f Merkezi : Necatibey Cad. No. 81 Karaköy - İstanbul Tel.: /5 hat Ankara Şubesi : Anbarlar Yolu 4/1 Sıhhiye - Ankara Tel.: ' İzmir Şubesi : Gümrük İş Hant GUm.Meyd. Konak-İzmir Tel.: 32997

2 : i m HER TÜRLÜ SANAYİ TESİSİ İÇİN p H H B 1 s > 0,5 HP gücden 100 HP güce 10 d/d dan 400 d/d ya kadar 220/380 Volt REDÜKTÛRLÜ Elektrik Motorları ve Motorsuz REDÜKTÖRLER hazır olarak stokumuzda mevcuttur Makina Mühendisi ZARE BEDEYAN Azapkapı Talaşcılar Sok. 4 Karaköy Tel:

3 liirkiye Kimya Mühendisliği IV. Teknik Kongresi Tebliğleri (XII) İLAÇ METABOLİZMASINDA TÜR SPESİFİKLİĞİ Doç. Dr. Sermet ERLÂÇİN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biokimya Doçenti tnsan organizmasındaki etkilerini görebilmek amacı ile ilâçlar ve zehirli maddelerle ya pılan hayvan denemelerine, ilk olarak takriben 150 yıl evvel başlandı. Geçen süre içinde bu tayinler öyle önem kazanmışürki, bugün yeni maddenin tedavi yönünden etkili ve toksik olmadığı hayvanlarda ispatlandıktan sonra, insan testleri yapılmaktadır. İlâç maddelerinin gelişmesindeki modern sistemde hayvanlarda görülen detayın, insanlar içinde kabulü düşünülmüştür. Yalnız bazı vakalarda ilâç etkisinin tür farklı (Spezies farkü) oluşu bazı ilim adamlarında insanların ayrı bir reaksiyon göstereceği düşüncesi ile hayvan tecrübe lerinin yeni bir ilâcın araştırılmasında fazla kıymet taşımadığı kanısını doğurdu. Realist bir görüşle insanların İlâçlara olan reaksiyonunun hayvanlardan farklı olduğunu kabul etmek icap edersede, hayvan experimentlerini kıymetsiz sayıp araştırma laboratuvarlanndan çıkartma, düşünülemez. Zira sipezies farkı gittikçe sistematik bir şekilde belirmekte ve bu nedenle insanların gösterebileceği reaksiyonlarda önceden tahmin edilebilmektedir. Bu farklı reaksiyonları bilebilmek için önce organizmada bir yabancı maddenin reaksiyon imkânlarına bir göz atmak gerekir. Farmakolojik bir etki için önemli bir şart. etken maddenin yeterli konsantrasyonda tesir edeceği alana erişebilmesidir. Bu ise sayısı oldukça çok faktörlere bağlı olup, hemen en önde gelenleri, verilen dozaj şekli, pezorpsiyon hızı, maddenin organizmada transport ve dağılışı ve kimyasal değişmesi şekli, sonrada meddenin atılışı gelir. Bu olayları tek tek herbirin. deki kalitatif ve kantitatif farklar, etken maddenin etki alanındaki konsantransiyonuna tesir edip, ayni zamanda bu etkinin kuvvet ve devamınada tesir etmiş olur. Yapancı bir maddenin organizmaya girişi ile uğrayacağı akibeti basit bir şemada can landırabiliriz (Şekil: 1). Şemadan anlaşılaca ğı gibi etken maddenin kandaki konsantras yonu büyük bir mana ifade eder. Zira her olav kan seviyesini etkilemekte ve Biotransformasyon ile doku arası dengesine de bağlı olmaktadır. Maddenin organizmada yayılışı genellik le reverzibil bir denge teşkil edinceye kadar devam eder, o zaman maddenin kandaki kon santrasyonu önem taşımaktadır. Elkı ye'. î r Teorik olarak şemadaki her bir reaksiyon basamağı türlerdeki farkın bir nedeni olabilir. Fakat yapılan incelemelerde en büyük faktörün, farklı ilâç yıkılışından ileri geldiği, diğerlerinin ikinci derecede rol oynadığı görülmüştür. Tür spesifikliğini anlamak İçin genel metabilizasyon olaylarını biraz detaylı olarak bilmek yerinde olur. öncelikle bir soruyu izah etmek lâzım geliyor; Neden ilâçlar metabolizmaya uğrarlar? Bunun için bilinmesi icap eden vücudun en önemli atılış organı böbreklerin lipoitte yüksek derecede çözünen maddeleri atma yeteneğinde bulunamayışıdır. Bu tip maddeler tekrar vücuda geri rezorbe edilirler. Bunun 50

4 manası tekrar kan dolaşımına dahil olup uzun süre organizmada kalacaklarıdır. Yalnızca, yağda çözünmeyen maddeler, böbrek kanalından geçerek geri rezorpsiyona uğramadan idrarla atılacaklardır. Böbreklerin yüksek lipoit çözünürlüğündeki maddeler için ne kadar az laydalı atılış organı olduğunu Brodie bazı atılış hızı hesapları ile göstermiştir. Brodie'nin hipotezinde düşündüğü, bu tip maddelerin metabolize olmayışları ve bütün vücut sıvılarına eşit olarak dağılmalarıdır. Onun hesaplanna göre düşük lipid çözünürlükleri olanları için yanlanma müddeti 1-5 saat, daha yüksek olanları bir ay ve bunun dışında doku ile madde arasında reverzibil bir denge nedeni ile birikme olursa, yüz yıl olabiliyor. Yabancı maddelerin böyle kalış rizikosuna karşı tabiat enzim sistemlerini inkişat ettirmiştir. Bu sistemler büyük bir seçicilik yapmadan böyle lipitte çözülen maddeleri, kolayca suda çözünen maddelere çevirmektedir. Bu metabolize eden enzimlerin vazifeleri, yabancı maddeleri daha kolayca atılabilecek forma getirmektir. Bu nedenle ilâç metabolitleri hemen istisnasız suda iyi çözünen maddeler olup, diğer anlamı ile başlangıç maddesine nazaran daha polârdırlar. Aym zamanda Lipoit çözünürlüğü az olduklarından hücre membranından geçme kudretleride azalmış olup, etki gösterecekleri alana erişmekte başlangıç maddesine nazaran zorluk çekerler. Bu nedenle de daima olmasada çok zaman, baştangıç maddesine nazaran daha az aktiftirler. Organizmada, vücuda yabancı maddeleri daha polar bileşiklere kimyasal değişmesi, vücudun zehirli maddelere karşı korunması gibi düşünülmek istenmiş isede bu gün, bunun yanlış olduğu bilinir. Çünkü bazı maddelerde kimyasal yıkılışlarında toksik etkili maddeler meydana gelirken, bazılarında hiç bir değişiklik olmamaktadır. Esasen insan ve hayvan organizması mahdut sayıda faaliyet gösteren enzim sistemine sahip olduğundan bunlarda her kimyasal reaksiyonu detoksikasyon yönünde gösteremez. Bu nedenle bu değişmelerde düşünülecek, etken maddenin strüktürüne, dolayısiyle etkisine ve atılışınatesir edecek bütün kimyasal olaylardır. oluşmakta- görülecek muhtelif reaksiyonlarla dır. Aktifleşmede bu tipin örnekleri olarak (Şekil: 2), yan zincir oksidasyonu ile Pentobarbital, Tiopental ve Hexobarbital gibi barbitüratlar, metilsizleşme ile Papaverin ve Meperidin, aromatik halkadaki hidroksillenme ile Kinin ve Antipirin, asetillenme ile sülfonamltler ve glukuronik asitle konjugasyonu ile Thyroksini görüyoruz. Mit» M'INIİ nlll fjtm ikinci reaksiyon tipi etki değişmelerinde dokudaki ana madde, kalitatif veya kantitatif farklı yine aktif bir maddeye dönüşür. (Şekil: 3) Bunlara bir örnek kodein, eroin, prominal, primidon ve aspirindir. Kodein, oksijeninde metilsizleşip morfine, eroinde basamak basamak 6-asetil morfin ve morfine döner. Prominal N-Metilsizleşme ile Phenobarbitale ve primidon oksidasyon ile yine Phenobarbitale çevrilir. Ve nihayet aspirin, asetil salisuik aside değişeceklerdir. Her beş durumda da meydana gelen metabolikler morfin, Phenobarbital, ase til salisilik asid, büyük bir kısım aktifliklerini, devam edecek reaksiyon basamağında kaybederler. örneğin, kodein ve eroin verildikten sonra oluşan aktif metabolit morfin, glukronik asitle konjuge olduktan sonra inaktifleşir. Buna mukabil prominal metaboliti Phenobarbi- Bu değişmeler sonunda hemen daima daha polar maddeler olur dedik. Yalnız bu, göstereceği etki yönünden kesin bir sonuca vardırmaz. Muhtemel etki değişmeleri İçin üç reaksiyon tipi görülür-. ı rf ' Birinci tip reaksiyonlarda değişen molekül ya etkisiz hale gelmiştir veya etkisini çok kaybetmiştir. Ancak bu tipler için bir zehir sizleşme söz konusu olabilir. Bu aktifslzleşme ilerde («MllUlll^M) J ' 51

5 lal, hidroksillerime ile inaktifleşir. Ve glukuronik asitle konjugasyonu yalnızca, esasen toksik etkisi kalmamış olan ilacın atışında daha kolaylaştırır Üçüncü reaksiyon tipini gördüğümüz maddeler vitro inaktif olup ancak vlvo gayet iyi etkili olabiliyorlar. Örneğin, kloral hidrat fenasetin, prontosil gibileri organizmada metabolizasyona uğradıktan sonra Farmakolojik etkili maddeler olurlar. (Şekil : 4) Kloral hidrat bir hipnotikum triklor etanol'e redükte olur, phenasetin bir analjetik'e dealkalize olurken, prontosil anti bakteriyel etkili madde sülfanil amid'e dönüşür. Proguanili malarya ya karşı etkili olan Triazin derivesine çikle oluşu gene bu grubun tipik reaksiyonlarındandır. Burada da inaktivasyon son basamaklardadır. yarı suda yarı da karada yaşıyanlar konjuge bileşikler verebiliyorlarsa da bunlarda yabancı maddeyi oksitleyemiyorlar ve maddeleri değişmeden, deri yolu ile atarlar. Sürüngenler devamlı karada yaşıyan yaratıklar olduklarından su kaybını önleme bakımından bunlarda yarı geçirici deri yerini kuru, pullu bir deri almıştır. Böyle olunca ayni zamanda lipitte çözünen yabancı maddelerin atılımı için bir yol bulunmalı idi. işte tarihi gelişmeye göre ilk defa bu yaratıklarda, böyle lipitte çözülen bir maddeyi suda çözülen polar bileşiklere çeviren enzim sistemleri teşekkül etmiştir. Bunlar hiç olmazsa etki yönünden kuşlarda ve me melilerde bulunanları ile identiktir. Tabiat milyonlarca yıllık gelişme çağında iyi olan şeyleri muhafaza ettiğinden, bütün diğer canlı yaratıklarda bu enzim sistemlerini sürüngenlerden almışlardır. »" ' İ«İM l.hhh -dp"-o -T-'.-o»».- T\ M â "ı-lv( -i w,ııı. İMlkO t) - <r -O" Bu gösterilen örnekler, İlâç etkisinde ki tür farklarının muhtemel nedenini, açık olarak belirtir. Zira genellikle maddeler yalnız bir tek değil, çok sayıda metabolitlere yıkılırlar ve bunlarında yüzde miktarları muhtelif canlılarda değişir. Eğer bir metabolit belirli bir aktivite gösteriyorsa bu İster arzu edilen isterse arzu edilmiyen olsun veya toksik olsun, tek tek hayvan türlerindeki miktarlarına gürede aktiflikleri değişir. Ayni yıkılış şemasında dahi farklı etki görülebilir. Bu tamamiyle canlılardaki enzim (ferment) sistemlerinin. farklı oluşuna bağlıdır. Buda canlıların gelişmesine bağlı olup, bu gelişme yaratıklarda arttıkça daha inkişaf etmiş enzim sistemine sahip olmaktadırlar, örneğin, balıklar bir ilacı ne okside edebilirler nede glukronik veya sülfat çifti yapabilirler. Buna mukabil bunlar lipitte çözünen organik bileşikleri pasif difflzyonla solungaçları (kulak) İle atabilme kabiliyetine sahiptirler. Kurbağa ve benzerleri gibi Bunun dışında her bir canlı yaratığın kendi gelişmesinde dahi bu görülür, örneğin, ayni yeni doğan bebeklerde olduğu gibi yeni doğmuş fare, tavşan ve sıçan gibi gibi hayvanlar dada enzimler yoktur. Bunlar zamanla teşekkül etmektedir ve bu tür hayvanlarda İlk önceleri anne sütü ile yetinmektedirler. Son on ve yirmi senedeki çok sayıda denemeler ilâçların ümit edümiyeceklerl kadar az reaksiyonlarla metabolize olduklarını göstermiştir. Bu reaksiyonların çoğu, karaciğerdeki fermentlerle oluşmaktadır. Hemen İstisnasız olabilecek reaksiyon tiplerini (Şekil: S) de şematik olarak görebiliriz. Bu şemaya göre reaksiyonlar oksldasyon. redüksiyon, hidroliz ve konjugasyon gibi 4 esas grup olup, bunlar madde ve enzim durumuna göre alt gruplara ayrılırlar. Bunların içinde en önemli rolü muhakkak ki oksidasyon reaksiyonları oynar, burada karbonun hidroksillenmesi, fonksiyonel bazı grupların oksitlenmesi veya parçalanması gibi resaksiyonları görüyoruz. (Şekil: 6). Sülfanilamid'i Barbitüratları bunlara örnek verebiliriz, gene bu gruptan Amphetamin'in metabolizması da tipik bir örnek teşkil eder. Şekil: 7 de Phenacetinden bir aldehid meydana gelirken, bir phenol geriye kalmıştır. Analog bir şekilde N alkilsizleşme olur. Oksidasyon reaksiyonlarına nazaran redüksiyon reaksiyonları, metabolizmada çok daha az mana ifade eder. 3 reaksiyon tipinin oluştuğunu görüyoruz, örneğin, Azo-blleşiklerinin, nilro- ve Carbonil bileşiklerinin redükte olmaları gibi (Şekil: 8). Prontosil'in sülfanilamide, nitrobenzenin Anilln'e dönüşü gibi, bu tabloda aynca hidroliz enzimlerinin katalitik etkisi ile oluşan reaksiyonlar, örneğin, Procain'in hidrolizi görülür. 52

6 ».«IV HHM.rm. * o-, -o O -> t. m«ra*a ılfti "» l»" I lıtn> -n~ kıarmtıt (.«İlli HM IUI.»' t.mfmıthiaı h.-«,...ı.ı * MlfirlıM Ö Û c c I. ftaıtetl.rlt (»MUM.,» v->o > < 1-llkyl. t.mirırti mm.. «.SU*ta Ut kvlluflk m4 ca/ıymgcm,' r-ı».i ' w,!.!. 1 - C - Ç o- v -O- L --v " Q "V. J-«uğrar. Oluşan maddeler kuvvetli polar grup larla birleştiğinden daha iyi suda çözünür madde şekline girmiş olup daha çabuk orga - nizmadan ayrılırlar. Asetillenme için uygun olan yalnız amino gruplarıdır, örneğin sulfanilamidin asetillenmesi (Şekil: e). 2. Reaksiyon sırasında görülen glukuronik asid, alkollerle birleşirken, phenollerin çok nadir olarak Glukuronik asidle, fakat sülfirik asidle birleştiği tespit edilmiştir. Enteresan olanı, memelilerden bir tek canlı olarak köpeğin aromatlk aminleri asetillendiremeyişi, diğer tarafdan kedilerde Glukuronid için lüzumlu enzimin bulunmayışıdır. Diğer önemli bağlanışlardan, örneğin Fenil-asetik asidin Glutamik asidle olan reaksiyonu, insanlardan farklı olarak diğer memelilerde Glisin ile, kuşlarda Ornitin ile olmaktadır. (Şekil: 10). İLİ V. i.. - t 6 6 o - 6 f». K> M.,, UUulİMİi».-on o «J ı-ı<«t iı<ırmiimiı «*-CO«M»Loc» a x j 1 coo -A «t"^1«h V Kirvu MM "«V ^ ^ «l-ctt^n -tyoo» M Mtd ( I «M U Son olarak da 5. Şekil'de 4. reaksiyon tipi gösterilen konjugasyon reaksiyonlanna değinmek icap eder. Bunlar ilâç metabolizmasında oksidasyon yanında hemen ayni derecede önem taşıyan reaksiyonlardır. Konjugasyon reaksiyonu İki enzimatik reaksiyon basamağında olur. İlk basamakda madde aktivasyona uğrar, ikincisinde ise konjuge olacağı komporent ile kondensasyon'a Her ne kadar organizmadaki kimyasal değişmeler mahdut reaksiyonlarla sınırlanmışsada, bir maddenin metabolizmasını aydınlatma yinede güçlük yaratır, bunun nedeni ayni bir maddenin muhtelif reaksiyonlara ayni zamanda girebilmesidir. Örneğin, Phenacetin (Şekil: 11) en az 5 maddeye değişebilmektedir. 53

7 Sayısız misaller göstermiştir ki etken bir maddenin metabolizma şemasını hem insanlarda hemde tek tek hayvanlarda tam olarak bilmek lâzım gelir. Şimdiye kadar olan bulguları kısaca özetleyecek olursak şöyle söyleyebiliriz: Hçrhangi bir değişmeye tabii tutulmayan, kolayca suda çözünürlüğü olan maddelerin insan ve hayvanlardaki etkileri birbirlerine hemen uymaktadır, fakat lipid çözünürlü ilâçlar- ki bunlar bir biotransformasyon'a uğramaktadırlar- tür'e bağlı etki farkı göstermektedirler. Bugün bilinen bunların yarattığı metabolitlerin çok oluşu ve meydana geldikleri canlılardaki ferment sistemlerine bağlı oluşlarıdır. r«, e.. «% «oo». 0 I Û Birkaç defa tekrarlandığı gibi hayvan türlerindeki enzim farkına görede bu yıkılış şekillerinin birbirlerinden farklı oluşunu tabii karşılamak lâzım gelir. Bu fark hem kalitatif hem kantitatif olur. V o o r ^ t «.HjU, Maddulerln. yıkılışındakl kalitatif fark nedeni ile, detaylı hayvan tecrübelerine rağmen her maddeyi rizikosuz olarak insanlarda kullanmak mümkün olamayacağı gibi, bunun aksi, hayvan tecrübelerinde bir maddenin şiddetli toksik etki göstermesi insanlar için de tehlikeli demek değildir. Yalnız kronik tokslkliğine bakılıp insanlardaki metabolizması hakkında bir fikir sahibi olmamak, hiç bir anlam taşımaz. Bu yüzden geçmişte, hayvanlarda istenmeyen yan etkiler görüldü diye insanlarda muhtemelen faydalı olabilecek bazı maddeler zararsı oldukları halde keşfedilememişlerdir. Bu tip kayıpları önlemek için yeni bir araştırma sistemi düşünülmüştür: Testi yapılan maddenin metabolizması mümkün olduğu kadar erken, insanlarda aydınlatılmalı ve sonra bu metabolizmaya uyan reaksiyonları gösteren bir hayvan tipi bulunmalıdır. Sonra bu hayvanda uzun süreli denemeler yapılmalıdır. Böyle bir tür bulunamadığında-ki bu çok zaman karşılaşılan bir durumdur- insanlarda tespit edilen metabolitler, kimyacılar tarafından sentetik olarak yapılmalıdır. Bugün dünyanın isim yapmış ilâç sanayiindeki modern araştırma çalışmaları bu esasa göre yapılmaktadır. Organik, Analitik ve Biokimya servislerindeki Kimya Mühendisle rinin sistematik ve işlbirliği yaptıkları çalışmalarında, organikcilerin sayısız sentezlerinden (yılda bu mikdar olabilir) eğer bir ikisi ilâç olarak düşünülürse, bu maddenin Metabolizması ve Farm&kokinetiği bioşimik yönden aydınlatılır. Lüzumu halinde yeni sertezler yapılırken, analitik laboratuvarlarında saflık dereceleri, modern metodlar uygulanarak tespit edilir. Bazan yıllarca süren bu incemelerden sonra kimyasal bileşik, ilâç olarak piyasaya sürülür. 54

8 her tip SOĞUT M A probleminiz ALMlft SOĞUTMA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENİŞ MÜHENDİS KADROSU TİTİZ İMALÂTI. ÜSTÜN KALİTELİ TESİSLERİ VE SAYISIZ REFERANSLARI İLE EN İYİ ÇÖZÜMÜ SUNACAK KAPASİTEDEDİR. İMALÂT ÇALIŞMALARIMIZi iler kapasitede,. "Cold Generator" klima ve proses için soğuk su üretici paket cihazlar.. Mo tor-kompresör Kondenser grupları.. "Comformatic" (air condition) klima cihazları.. Freon ve amonyak için su veya salamura soğutucu evaporatörler. (Chiller), Freon ve amonyak için su soğutmalı kondenserler.. Ilava soğutmalı kondenserler.. Lamelli hava soğutucuları "Evaporatör" (Freon ve Amonyak için) Ara soğutucu, sıvı tankı, drayer ve sair soğutma cihazları aksamı. TESİS KURMA ÇALIŞMALARIMIZ: Anahtar teslimi. Soğuk hava depoları.. Dondurma tünelleri.. Donmuş muhafaza odaları.. Buzhaneler ve. Komple soğulma tesisleri. (Kimyevi prosesler için) r Not: Tesislerimizde TRANE, SABROE, STAL gibi en kaliteli kompresörleri kullanılmaktadır. dünyanın ALDAĞ SOĞUTMA SANAYİİ A. Ş. Telefon : Topçular Bahçe Yolu No: 10 Rami - İST (KİMYA 97)

9 (KİMYA 133) rahatlığı

10 Kimyasal Madde Fiyatları Derleyen: Afet BÖLÜKBAŞI Kimya Y. Müh O. D. T. Ü. t. K.rr.ya Sanayiimizin planlanmasında yardım Kimyasal Madde U.S.A. Almanya İngiltere cı olmak ithalât ve ihracat işlemlerine ışık Deterjan Alkilat tutmak amacıyla aşağıdaki fiyat listesi hu (Sert) 3.67 zırlanmıştır. Diaseton Alkol Yalnız Amerika Almanya ve İngiltere F03 Dibütil ftalat fiyatları seçilmiş olup bu fiyatlar ı mecmua- Dietanol amin mızın yayınlandığı tarihte geçerlidir. Dietil ftalat Dietilen glikol o Bu maddelerin genellikle tonlı<k par- Difenil oksit, tiler halinde satılacağı kabul edilmekle bera- (teknik) ber, daha küçük partiler için belirtilen fiyat- Di-isobütil keton lar varsa, bunlar da ilgili sütünda verilmiştir O- Diklorobenzen Fiyatlarda $ 1 = 14 TL.,1 DM = 5.25 TL., Diklorometan 3.62 l E = TL. miştir. Dimetil amin (% 100) Dimetil ftalat Fiyatlar TL/kg. Dinonil ftalat _ Kimyasal Madde U.S.A. Almanya ingiltere Dioktil ftalat Adipik Asit i 1-4 Dioksan Akrilonitril Dipropil amin Aluminyum Stearat Dipropilen glikol Amil Alkol Disikloheksil ftalat Amil asetat 4.94 Etil akrilat Amonyak (%) Etil asetat (% 25) Amonyak per sülfat Etil-bütil keton (% 98) Etil diglikol eter Amonyum sülfat Etil eter (% 21 N) Etil glikol eter Anilin Etilen dlamin (% 100) Asetaldehit (% 69) Etilen glikop Asetik anhidrit Etilen oksit Fenol (sentetik) Asetik asit (buzlu) Fenol formaldehit 6.91 Asetik asit Ftalik anhidrit (% 80. teknik) Formalin Asetil salisilik asit Forforik asit Aseton Bakır sülfat _ (% 75, gıda) (% ) Fümerik asit Benzen Furfural Benzoik asit (teknik) Gliserin 5.23 (sentetik, Brom % 99 5) Bütanol Bütil asetat Glioksal (% 30) '' 4.34 Butiraldehit 6.00 _ Heksametilen Civa klorür tetramin (teknik) Çinko oksit Heksan (endüstriyel) Çinko stearat Hidrobromik asit Çinko sülfat (teknik % 48) (66 % Zn) Deterjan Alkilat Hidrojen peroksit (yumuş.) (% 35)

11 Kimyasal Madde U.S.A. Almanya İngiltere Kimyasal Madde U.S.A. Almanya lli^ltıc. Hidro florlk asit Faraformaldehit (% 70) (% 96) Hidrokiııon Pentaeritritol, Hidroklorik asit (teknik) (18 Be) Pentanol 9.78 İyot Perkloroetilen İzobütanol Poliester İzobütil asetat (DMC, genel amaç) (% 98) Polietilen (h.d. İzoforon injn grade) İzopropanol (% 99) Polietilen (h.d. İzopropil amin bottle grade) Izopropil asetat Polietilen (l.d. Kalsiyum karbür film grade) (teknik) 2.05 Polietilen (l.d. Karbon sülfür injn grade) Karbon siyahı (FEF) Polietilen (l.d. pipe Karbon siyahı (HAF) bxtrusion grade) Karbon tetraklorür Polietilen glikol Kauçuk, bütil (düşük mol. ag.) Kauçuk, poliizopirin Polietilen glikol Kauçuk, (4000 msl. ag.) polikloropirin Polimetil metakrilat Kauçuk, nitril Polipropilen Kauçuk, polibütadien Polistiren Kauçuk. SBR 1,500 Pol i tetra f loroetilen grade (PTFE, ram) Kauçuk. SBR. 1,712 Politetrafloroetilen grade (PTFE, paste) Klor (sıvı) Polivinil asetat Krezol (orto) (% 55) Ksilen (2/3 ) Polivinil klorür (PVC, Kümen paste forming grade) Laktik asit (% 80) Polivinil klorür (PVC. Magnezyum genel amaç) Karbonat Potasyum hidroksit Magnezyum oksit (% 89-92) Magnezyum stearat Potasyum iyodat Maleik anhidrit Potasyum nitrat Melamin Potasyum persülfat Melamln formaldehit (teknik) Metınol (sentetik) Potasyum sitrat Metil etil keton Propanol Metil izoamil keton Propilamin Metil izobütil keton Metil sikloheksanol Propilen glikol Mono etanol amin (standart) Monokloro asetik asit Propion aldehit (teknik) Propionik asit Naftalin Resorsinol Naylon Sellüloz asetat Naylon 11 _ (flake) Sellüloz asetat Naylon (moulding) Nitrik asit Sellüloz asetat (film) (% 100 olarak) Sikloheksanol, teknik Oksalik asit Sikloheksanon. tekni

12 Kimyasal Madde USA Almanya ingiltere Kimyasal Madde USA Almanya ingiltere Sikloheksilamin Sülfürik asit Sitrik asit (66 Be) Sodyum hidroksit Süperfosfat (% 98-99) (% 19. P 2 O s ) Sodyum karbonat Tartarik asit (% ) Tetrahidrofuran Sodyum perborat Titan dioksit (teknik) (anataz) Sodyum pirofosfat Titan dioksit (rutil) (nötr) Toluen (nitration Sodyum sitrat grade) Sodyum siyanür Toluen diizosiyanat (97 %) (% 80 izomer) Sodyum stearat Trietanol amin (%85) Sodyum sülfat Trietilen glikol Sodyum tripolifosfat Trifenil fosfat Sorbitol (toz) Trikrezil fosfat Sorbıtol (% 70 Trikloro etilen çözelti) Tuz (kaya) Stearik asit Strien-akrilonitril Üre (% 48 N) kopolimer Üre-formaldehit Stiren monomer Vinil-asetat (99 %) Vinil klorür

13 az İve marifet öz konuşmaktır L o MirrU Kalitenin Garantisidir Marshall Luxe Marshall Enamel Marshall Plastik Marshall Coat Marshall Parkelux«Marshall Zehirli Marshall Boat Vernik Marshall Flatting Vernik Marshall Süppr Deniz Verniği Polyesterler Sanayi Boyaları Binder ve Yapıştırıcılar Mar/hafl Boya ve Vernik Sanayii A. Yazıhane Tel (3hal) Fabrika Tel (KİMYA 90»

14 AÇALIM (KİMYA

15 ZAMANINIZ KIYMETLİDİR Onu D YO boyaları ile değerlendiriniz BOYA, VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI-İZMİR (KİMYA 101)

16 ûjc ) SI p meî Hareket Kontak anahtarını çevirmenizle, başladı. Aracınızın motorunda dodan. Mobil den aklığı güçle aracınızın (ek eı lak terinde ilen atılan hareket Mobil yakıtının Mobil yadının Motel «emsinin yarattığı, koruduğu, beslediği Motel hareketi Mobil hareket (KİMYA

17 METAŞ Nervürlü Ula Çeliği Betonarme İnşaattc %40 TASARRUF Sağlıyor* Balkanların «n büyük va modarn stadyumu olarak ınfa adilmakta olan İzmir Olimpiyat Stadyumunda, tamaman Meta» Narvurlu İlla çalıkları kullanılmaktadır TörkıytdtTürk Stondortlorı Enslilûsunün <js^> 9 ron,isint whip y,gfln ' Nervürlü in>ooi çtlıflidir. METAŞ İZMİR METALÜRJİ FABRİKASI T.A.Ş Kemalpaşa şosesi Işıklar Köyü girişi-izmir P. K. 4S8 - İZMİR Telgraf: METAŞ - İZMİR T«lex Mt tr. Telefon: «2100 ( 10 Hat )

18 PAKSU su tasfiye cihaz ve tesisleri bulanıklık ve koku alma filtreleri hızlı kum filtreleri klorlama saplama içme suyu tesisleri o komple su şartlandırma tesisleri o demmeralizasyon tesisleri o su yumuşatma tesisleri o yüzme havuzu tesisleri ((sanayi apartman ve kat tipleri» PAKSU KLORLAMA VE SU TASFİYE CİHAZLARI SANAYİ VE TİC. LİM.ŞTİ. FAB: SİTELER YAPICI SOK. NO: 16 TEL: 16 2S 77 M AĞ: GÖKDELEN ZEMİN NO: 10 TEL: (KİMYA 92)

19 RAB AK KALİTELİ MAMÛLLERİ ALÜMİNYUM-ÇELİK ALÜMİNYUM İLETKENLER - KÜLÇE ALÜMİNYUM ALAŞIMLAR (HER NEVİ) Alüminyum iletken ve külçe alüminyum imalatımız özel tesislerde, titiz ve kontrollü çalışma suretiyle yapılır. ALÜMİNYUM LEVHA ve DİSKLER İstenilen kalınlık ve çaplarda, en üstün kalitede imal edilir. M S. 58 PİRİNÇ: Yuvarlak, Dört ve Altı köşe çekme çubuklar. M S. 63 PİRİNÇ: Borular, Teller. ELEKTROLİTİK BAKIRDAN MAMUL Lâma,çubuk ve borular. SAVURMA DÖKÜM usulü ile İMÂL EDİLEN YATAKLIK BRONZ çubuklarımız, emsalinden üstündür. ŞİRKET MERKEZİ. RABAK A.Ş. Gümüşsüyü Cad. 90/5-6 Taksim İstanbul. Telefon: KAĞITHANE FABRİKASI : Silahtar Cad. 37 Kağıthane İstanbul. Telefon: KABLO FABRİKASI-. Köseköy - izmit Tel: 1408 İSTANBUL SATIŞ MAĞAZASI Yemeniciler Köseoğlu İş Hanı Karaköy Tol : İZMİR SATIŞ MAĞAZASI : Anafartalar Caddesi 143 Telefon: İZMİR ı (KİMYA 105)

20 l«t Mutta* Eurtpttn dldrıbutor*: '* MEŞRUTİYİ T CA». «l/j K 310 KIZILAYANK. II St 71 (KİMYA 112)

21 evden eve * v güzellik... No kadar güzeldir ÇBS Supoflac'ın ronklori Evden eve taşar, her evde her sürüldüğü satıhta göz alıcı. İç açıcı bir güzellik yaratır. Vo ne kadar güçlü kuvvotlıdır ÇBS Superlac. Sürüldüğü sothı 1ış o'tkilere karşı yıllarca tam bir sadakatla korur. ÇBS Süperine renkleriyle, ıstün kalitesiyle omsalsız bir harici boyndır Superlac HARİCÎ BOYA % Ye «enn vosıtomr. ipn gayet doro" 1^' ÇBS BOYA-KİMYA SANAYİİ vo TİCARETİ A Ş Karaköy Kurdoşlm Sok. 44/3 istanbul Tel: (KİMYA 130)

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli 1 TK.200700.01000 Aktif Karbon hdpe kavanoz 1 kg 2 TK.200700.05000 Aktif Karbon plastik kova 5 kg 3 TK.200700.10000 Aktif Karbon plastik kova 10 kg

Detaylı

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM membranlar, aşağıda belirtilen kimyasallara belirtilen koşullarda teması veya uzun süre maruz kalması halinde dayanıklıdır, membranda fiziksel

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi KULLANIM ALANLARI Kimya endüstrisi Metal endüstrisi Otomotiv endüstrisi Su ar tma tesisleri laç endüstrisi Enerji, akaryak t istasyonlar Üniversiteler Araflt rma laboratuvarlar da, meflrubat endüstrileri

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2001/39)

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2001/39) Resmi Gazete: 04. 12. 2001 Sayı: 24603 Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler

Detaylı

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) 1 Defomer(köpük kesici) İmale yardımcı maddeler 5268-97-0 2 Guar sakızı Çiriş Maddesi 9000-30-0 232-536-8 3 Guar sakızı, katyonik Bağlayıcı 65497-29-2 613-809-4

Detaylı

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Katalog No Ad NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Kullanım Amacı Ambalaj Cinsi/Hacmi 3931 0,05 M EDTA K3 Çözeltisi 3656 Acetic Acid, % 30 h/h Altın 1 mg/ml Standart Çözeltisi, 2 Molar Standart çözelti. AAS.

Detaylı

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz.

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz. 1970 li y llarda kurulmufl olan ve bugüne kadar kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyen teknik kimyasal konusunda faaliyet gösteren Akkimya 200 y l n n Aral k ay nda TEKK M ile flirket evlili ini gerçeklefltirmifltir.

Detaylı

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT AKTİF KARBON (TUZ) FENOL (KATI) AKTİF KARBON (GRANUL) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD ALKOL % 96 (ETİL ALKOL) FORMOLDEHİT 1 / 19 AMONYAK AMONYUM KLORÜR GLİSERİN

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

YENİLAB LABORATUVAR VE EĞİTİM GEREÇLERİ

YENİLAB LABORATUVAR VE EĞİTİM GEREÇLERİ 1 K101008 ADİPİK ASİT KG 31,92 TL 2 K101035 AEROSİL 200 %99 KG 85,05 TL 3 K101001 AGAR AGAR KG 346,67 TL 4 K101036 AKRİLİK ASİT %99 LT 28,91 TL 5 K101002 AKTİF KARBON (TOZ) KG 29,13 TL 6 K101034 ALİZARİN

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

TEBLİĞ. TÜRK GIDA KODEKSĠ REJENERE SELÜLOZ FĠLMLERDEN ÜRETĠLMĠġ, GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/31)

TEBLİĞ. TÜRK GIDA KODEKSĠ REJENERE SELÜLOZ FĠLMLERDEN ÜRETĠLMĠġ, GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/31) 19 Nisan 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28269 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ REJENERE SELÜLOZ FĠLMLERDEN ÜRETĠLMĠġ, GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TEBLĠĞĠ

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kimyasallar; herkesin yaşamının bir parçasıdır. Dünyada 5 7 milyon değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Kimyasal maddeler

Detaylı

Ek-5. Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler

Ek-5. Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler Ek-5 Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler GTİP 1108.12.00.10.00 Torba içinde olanlar 1301.90.00.31.00 Tababette kullanılanlar 1302.20.10.10.00 Pektik maddeler

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

GIDA, EŞYA-LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER

GIDA, EŞYA-LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER GIDA, EŞYA-LEVAZIM KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER Numune Analit Fiyat ( ) Ambalaj Maddeleri Sodyum Meta bisülfit 70 Her bir parametre için Fiziksel Konrol 5 Özel bölümlerde yer almayan kimyasal analizlerde

Detaylı

Atık toplama prosedürünü her laboratuvar kendi bünyesinde belirlemelidir.

Atık toplama prosedürünü her laboratuvar kendi bünyesinde belirlemelidir. 5. ÇEVRE GÜVENLİĞİ Atık toplama prosedürünü her laboratuvar kendi bünyesinde belirlemelidir. 5.1. Kimyasal Atıklar Kimyasal atıkların nötralize edilerek depolanması daha fazla kimyasal harcanması ve oluşabilecek

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

Buradaki bütün bilgiler UV li ve UV siz tüm Pet G levhalarımız geçerlidir.

Buradaki bütün bilgiler UV li ve UV siz tüm Pet G levhalarımız geçerlidir. PET G LEVHA İŞLEME ÖZELLİKLERİ Buradaki bütün bilgiler UV li ve UV siz tüm Pet G levhalarımız geçerlidir. İçerik 1. Kimyasal Dayanıklılık 2. İmalat 3. Şekillendirme 4. Yapıştırma & Bağlama 5. Kaplama 6.

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722)

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722) TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN RENKLENDĐRĐCĐLERĐN SAFLIK KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ Amaç (2002/27) (R.G. 10.04.2002-24722) (Değişiklik12.08.2008-26965 R.Gazete) Madde 1- Bu Tebliğin amacı; gıda maddelerinde

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

EK 1 MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ. mg/m 3. Baryum (Ba olarak çözünür 0,5 - - - -

EK 1 MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ. mg/m 3. Baryum (Ba olarak çözünür 0,5 - - - - EINECS () CAS () Maddenin Adı -- (*) (**) EK MESLEKĐ MARUZĐYET SINIR DEĞERLERĐ Sınır Değer TWA () STEL () ( Saat) ( Dak.) mg/m () ppm () mg/m ppm Baryum (Ba olarak çözünür, - - - - bileşikleri) Civa oksit

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan ÜNAL 10.03.2010 1 4. ENDÜSTRİYEL PROSESLER 4.1. Genel Çimento Üretimi Kireç Üretimi Kireçtaşı ve Dolomit Kullanımı Soda Külü Üretimi ve Kullanımı

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III 1: DİYABET...1 Diabetes insipedius...2 Diabetes mellitus...2 Diyabetin Etkileri...3 Belirtiler...4 Nedenler...4 Tedavi...4 Bitkilerin Rolü...5 Tıbbi Faydaları...6 2: KARACİĞER

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Büklüm Sok. No: 23/4 Kavaklıdere 06700 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 419 22 82 Faks : 0 312 419 22 84 E-Posta : ekotest@ekotest.com.tr

Detaylı

Doç. Dr. Emsal PULAT. Katılma polimerizasyonu ya serbest radikal üzerinden veya iyonik bir mekanizma ile oluşur.

Doç. Dr. Emsal PULAT. Katılma polimerizasyonu ya serbest radikal üzerinden veya iyonik bir mekanizma ile oluşur. İYOMİK POLİMERİZASYON Doç. Dr. Emsal PULAT Serbest radikal poliimerizasyonu geniş araştırmalara konu olmuş ve Polimer Kimyası hakkında yüzlerce sayfalık kitaplar yazılmıştır. Bu kitaplarda iyonik polimerizasyona

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

2) Bölüm VI: а) Eski Oran:

2) Bölüm VI: а) Eski Oran: Ukrayna da Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanan Gümrük Vergilerinde Yapılacak Değişikliler Listesi 1) Bölüm V: а) Eski Oran: GTIP ÜRÜN İthalat Vergisi Oranı En Az (%) İthalat Vergisi Oranı En Fazla (%)

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI. Genel Bilgiler

DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI. Genel Bilgiler DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI Genel Bilgiler Karbonhidratlar hayvansal ve bitkisel organizmalarda önemli işlevler görürler. Kimyasal olarak karbonhidratlar, polihidroksi-aldehitler (aldozlar), polihidroksi-ketonlar

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi ELEKTROLİTİK PARLATMA VE DAĞLAMA DENEYİN ADI: Elektrolitik Parlatma ve Dağlama DENEYİN AMACI: Elektrolit banyosu içinde bir metalde anodik çözünme yolu ile düzgün ve parlatılmış bir yüzey oluşturmak ve

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Tebligat Adresi : T.C Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) 1 : Bağlı

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 Lipid Metabolizması-II Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Yağ Asidi Oksidasyonu Besinlerin sindirimi sonucu elde edilen yağlar, bağırsaktan geçerek lenf sistemine ulaşır ve bu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Yavruturna mah. Kavukçu sok. No:46/A

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin Prospektüs Betakin sarı renkli, berrak çözelti olup, her ml'si 5 mg Thiamin HC1 (Vit. B,), 2 mg Riboflavin (Vit. B 2 ), 2 mg Pridoksin HC1 (Vit. B 6 ), 4 mcg Siyanokobalamin (Vit B] 2 ), 20 mg Niasin,

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

(Rakam ve yazı ile)olup toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubunuzun ekindeki fiyat cetvelindedir. Saygılarımla. ADI SOYADI : FİRMA ADI : İMZA

(Rakam ve yazı ile)olup toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubunuzun ekindeki fiyat cetvelindedir. Saygılarımla. ADI SOYADI : FİRMA ADI : İMZA 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22. d. MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK ALIM İÇİN FİYAT MEKTUBU AĞRI YILMAZ HATUNOĞLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 20334927/840/179 16/08/2016 TEKLİF

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA 3- KURUCU ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Tebligat Adresi : T.C Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) 1 : Bağlı

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

İmalâtta Kalite Kontrolünün Gereği

İmalâtta Kalite Kontrolünün Gereği İmalâtta Kalite Kontrolünün Gereği Nilüfer KILANÇ Kimya Yüksek Mühendisi Standart ve kaliteli mal yapabilmenin şartlan : 1 Bilgili ve tecrübeli eleman yetiştirilmesi 2 İlmi bir imalât programının yapılması

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek PLİMER KİMYASI ARA SINAVI 31.07.2015 SRU N 1 2 3 4 5 PUAN Yalnızca 4 soruyu yanıtlayınız. Yanıtlamadığınız sorunun PUAN kısmına çarpı koyunuz. Aksi taktirde 5. Soru değerlendirme dışı kalacaktır. N : AD

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -D. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi. Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI SINIRLAMALAR

MENZEL HYPERDESMO -D. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi. Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI SINIRLAMALAR Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi ÜRÜN TANIMI İç borular, havadaki nemle kürlenen tek komponentli, poliüretan esaslı likit bir malzemedir.

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

7. Deney Organik Bileşiklerin Elementlerinin Kalitatif Testleri

7. Deney Organik Bileşiklerin Elementlerinin Kalitatif Testleri 7. Deney Organik Bileşiklerin Elementlerinin Kalitatif Testleri Genel Prensipler Herhangi bir bilinmeyen organik bileşiğin karakterizasyonunda bazı elementsel bileşenler hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

SORUMLU : Prof.Dr. HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ

SORUMLU : Prof.Dr. HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ KĐĐMYA EĞĐ ĞĐTĐĐMĐĐ ve KĐĐMYA EĞĐ ĞĐTĐĐM M SEMĐĐNER NERĐĐ II SORUMLU : Prof.Dr.. ĐĐnci MORGĐĐL HAZIRLAYAN : S.Erman SEVDĐĐ TEFLON NEDEN YAPIŞMAZ Günlük yaşam olayı : Teflon tava yada tencerelerin yapışmaması.

Detaylı

Gravimetrik Analiz-II

Gravimetrik Analiz-II Gravimetrik Analiz-II Prof Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 18-GRAVİMETRİK ANALİZ-II 1 GRAVİMETRİK ANALİZLERDE İŞLEM BASAMAKLARI 1. Çözme, 2. çöktürme, 3. özümleme, 4. süzme, 5. yıkama, 6. kurutma, 7. yakma 8.

Detaylı

Tekstil Sanayii için En Uygun Teknikler. European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau

Tekstil Sanayii için En Uygun Teknikler. European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau Tekstil Sanayii için En Uygun Teknikler European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau a ve merserizasyon gibi ekstil makineleri, tipik içermektedir. Tekstil sanayii, imalat sanayii

Detaylı

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL FORMÜLÜ : Bir Yumuşak Kapsül ; B 1 vitamini 15 mg B 2 vitamini 15 mg B 6 vitamini 10 mg B 12 vitamini 10 mcg Nikotinamid 50 mg Kalsiyum Pantotenat 25 mg D-Biotin 0.15

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

PLASTĐKLER VE MERLEŞME

PLASTĐKLER VE MERLEŞME PLASTĐKLER VE POLĐMERLE MERLEŞME DERS SORUMLUSU DERS SORUMLUSU PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL 11. SINIF DERS SÜRESĐ 4 DERS SAATĐ HEDEF 1 Polimerleşmeyi kavrayabilme. DAVRANIŞLAR: 1. Polimer kavramını açıklar. 2.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur.

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur. Lipitler ortak özellikleri su ile karışmamak olan organik maddelerdir ve kimyasal olarak yağ asitlerinin bir alkolle esterleşmesinden oluşur. 1.1. Lipitlerin Yapısı ve Ortak Özellikleri * Yapılarında C,

Detaylı

ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ

ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALARA EKLENEBİLECEK BİLEŞENLER TEBLİĞİ Yetki Kanunu : Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 22.09.2006-26267 Tebliğ No 2006/37 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : İSTİKLAL MAH. ATATÜRK CAD. NO:55 KAT:2 D:1 KIRAÇ-ESENYURT 34522 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 689 8818 Faks : 0212 689 8828 E-Posta

Detaylı

3. SORUMLULAR: Hastane Yöneticisi ve Başhekim, Hastane Müdürü, Tesis Güvenliği Komitesi,Uygulanmasından tüm çalışanlar sorumludur.

3. SORUMLULAR: Hastane Yöneticisi ve Başhekim, Hastane Müdürü, Tesis Güvenliği Komitesi,Uygulanmasından tüm çalışanlar sorumludur. STK.PR.01 YAYIN TARİHİ: 15.10.2011 REV. TARİHİ: ARALIK 2014 REV. NO:02 Sayfa 1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedür hastanemizde kullanılan tehlikeli maddelerin kontrol altında tutulması, güvenli taşınması, depolanması

Detaylı

Numune Alma Kılavuzu

Numune Alma Kılavuzu Numune Alma Kılavuzu Bu kılavuz, numunelerin müşteriler tarafından alınarak İÇDAŞ Çevre Kontrol Laboratuvarına analiz talebi ile gönderildiği durumlarda, numunenin nakli ve laboratuvarların numuneyi kabul

Detaylı

Kimyasal madde ve ürün tankerleri için sektörde öncü yük tankı kaplaması.

Kimyasal madde ve ürün tankerleri için sektörde öncü yük tankı kaplaması. Kimyasal madde ve ürün tankerleri için sektörde öncü yük tankı kaplaması. Advanced Polymer Coatings in ürettiği, kimyasal madde ve ürün taşımacıları için mevcut en iyi yük tankı kaplama sistemi ve bütün

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat LOGO ĐÇERĐK Tarihsel Bakış B6 Vitamininin Genel Özellikleri Kimyasal Ve Biyolojik Fonksiyonları Biyokimyasal Fonksiyonları YRD. DOÇ. DR. BEKİR ÇÖL SUNAN: DUYGU BAHÇE Emilim, Transport ve Metabolizma İmmün

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir?

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir? MÜEDİSLİK KÜLTESİ KİMY MÜEDİSLİĞİ ÖLÜMÜ GİK KİMY DESİ DÖEM SIVI 19.01.2012 o: dı ve Soyadı: Öğretim Programı: ÖÖ ( ) ; İÖ ( ) Öğretim Üyesi: asan Seçen ( ) ; amdullah Kılıç ( ) Toplam 34 soru vardır. 125

Detaylı

FİYAT (TL) İŞİN NİTELİĞİ KDV

FİYAT (TL) İŞİN NİTELİĞİ KDV İŞİN NİTELİĞİ FİYAT (TL) KDV Hariçtir Nem 60 Su aktivitesi 60 Suda Çözünen Kuru madde(briks) 60 Toplam kül 75 Asitte Çözünmeyen Kül 90 Suda Çözünen Külde Alkalilik 90 Protein (Kjeldahl) 110 Yağ (asit hidrolizi

Detaylı

YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ

YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Deterjan terimi, çeşitli malzemelerin temizlenmesinde kullanılan kimyasal maddelerin genel adıdır. Deterjanlar yüzey aktif özelliklere sahip organik maddeler

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı