T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 23 Ekim 1984 SALI Sayı: J YÜRÜTME VEİDAREBÖLÜMÜ Karar Sayısı: 84/8365 Milletlerarası Andlaşma 15 Mart 1984 tarihli ekli «Türk - Romen Karma Ekonomik Komisyonu X. Dönem Protokolu»nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 18/7/1984 tarihli ve (EİİE - II) sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun' un 3 uncu ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/7/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan EVRE N Cumhurbaşkanı I. K. ERDEM K. OKSAY A. M. YILMAZ S. N. TÜREL Devlet Bak. Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı A. TENEKECİ I. ÖZDAĞLAR A. K. ALPTEMOÇİN M. N. ELDEM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. N. TÜREL A. TANRIYAR V. HALEFOĞLU V. ARIKAN Milli Savunma Bakanı V İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı I. S. GİRAY M. AYDIN Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V. ATASOY Ulaştırma Bakanı H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyİşleri Bakanı C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. KALEMLİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1 Resmî Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 23 Ekim 1984 Sayı : Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu X. Dönem Protokolu Türk - Romen Karma Ekonomik Komisyonu X. Dönem toplantısı Mart 1984 tarihlerinde Bükreş'te yapılmıştır. Türk Heyetine Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarı Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli, Romen Heyetine de Makine İmalat Sanayi Bakam Ioan Avram başkanlık etmiştir. Her iki Heyetin listeleri EK -1 ve EK - 2'de yer almıştır. Karma Komisyon aşağıdaki gündemi kabul etmiştir : Mayıs 1983'te Türkiye'ye yapılan yüksek düzeydeki ziyaret sırasında kararlaştırılan hususların gözden geçirilmesi, IX. Dönem Karma Ekonomik Protokolünde yer alan hükümlerin tetkiki ve ikili ticaretin dengeli bir şekilde daha da büyümesini sağlayacak yeni tedbirler üzerinde mutabakata varılması ; Ekonomik işbirliği faaliyetlerinin hali hazır durumunun gözden geçirilmesi ve halen müzakere konusu olan işlerin hızlandırılması için yeni tedbirler üzerinde anlaşma sağlanması ve yeni işbirliği imkânlarının aranması; Diğer hususlar. Karma Komisyon toplantıları karşılıklı anlayış havası içerisinde geçmiş ve iki Taraf da ekonomik ilişkilerinde önemli ölçüde ilerleme kaydedilmesine ilişkin arzu ve kararlılıklarını belirterek ikili ticaret ve işbirliğinin gelişmesine matuf somut tedbirler ve faaliyetler üzerinde anlaşmışlardır. Karma Komisyonun bu dönem çalışmaları, Ticaret ve Maliye ile işbirliği olmak üzere iki çalışma grubu halinde yapılmıştır. Karma Ekonomik Komisyon toplantıları zarfında Türk Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Başkanı Nicolae CEAUŞESCU ve Başbakan Constantin DASCALESCU tarafından kabul edilmiş ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Vasile Bulucea ve Madenler Bakanı Ioan Lazarescu ile görüşmelerde bulunmuştur. Her iki Taraf da, yüksek düzeydeki görüşmelerde kararlaştırılan hususlarla, Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Sosyalist Cumhuriyeti arasında 22 Mayıs 1983 tarihinde Ankara'da imzalanan uzun vadeli Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Programının hükümlerini uygulamak hususunda kararlılıklarını belirterek aşağıdaki konularda anlaşmışlardır : I TİCARET VE MALİYE Her iki Taraf, 27 Ekim 1970 tarihinde imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ticari Mübadelelerin Geliştirilmesine İlişkin Uzun Vadeli Anlaşma» çerçevesinde iki ülke arasındaki ticari mübadelelerin kaydettiği gelişmeyi incelemişlerdir. Taraflar, ticari mübadelelerde 1978 ve 1983 yılları arasında gerçekleştirilen sürekli büyümenin yanısıra Romanya'ya ihraç olunan Türk mallarının daha da çeşitlendirilmesine atfedilen önemi vurgulamak suretiyle aynı dönemde iki ülke arasında mübadeleye konu malların çeşitlendirilmesinden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. Taraflar ayrıca, iki ülke arasında 1983 yılı hedefi olarak öngörülen 500 milyon Dolarlık ticaret hacminin çok gerisinde kalındığını ve bu durumun iki ülkenin mevcut potansiyelini yansıtmadığını kaydetmişlerdir. Bu çerçevede, ülkelerinin gelişen sanayilerinin sağladığı imkanları dikkate alan Taraflar gerek ikili ticaret hacminin dengeli bir şekilde büyümesi, gerek iki ülke Ticaret Bakanlıkları temsilcilerinin Temmuz 1983'de düzenledikleri işarı mal listelerini esas almak suretile, ihracatlarının çeşitlendirilmesi amacıyla uygun tedbirleri almayı teminen çabalarını devam ettirme yolundaki kararlılıklarını belirtmişlerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 23 Ekim 1984 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Romen Tarafı, iki ülke arasındaki ticaretin 1984 yılında 700 milyon dolara ulaşması hususunda en yüksek düzeyde kararlaştırılan hedefe ulaşılmasını engelleyen ve ikili ticaretin gelişmesi üzerinde kısıtlayıcı ve diskriminatif etkileri nedeniyle en ziyade müsaadeye mazhar ülke statüsünün mahiyetini değiştiren yeni Türk Dışticaret Rejimi hakkındaki derin endişelerini belirtmiştir. Yukarıda bahsi geçen görüşlere karşı olarak Türk Tarafı, Romen görüşünün Dışticaret Rejiminin esasını aksettirmediği gerekçesiyle Romen Tarafından Türkiye'nin yeni Dışticaret Rejimini tam olarak incelenmesini talep etmiştir. Yeni Dışticaret Rejimi Romanya'nın en ziyade müsaadeye mazhar ülke statüsünü değiştirmemektedir. Yeni Dışticaret Rejimi aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaretin dengeli bir şekilde daha yüksek hacime ulaşmasına imkân verecektir. Taraflar, normal ticari işlemlerin yürütülmesinde karşılaşılan sorunları incelemek ve halletmek üzere Bükreş'deki Türkiye Büyükelçiliği ve Ankara'daki Romanya Büyükelçiliği aracılığıyla ilgili mercilere ileteceklerdir. Türkiye'den yapılacak ithalatın daha da çeşitlendirilmesi için Taraflar, 30 Haziran 1983 tarihînde yapılan Türkiye - Romanya Bankacılık Düzenlemesinin geçerlilik süresinin 1985 yılı sonuna kadar uzatılması hususunda mutabakata varmışlardır. Bunu teminen ilgili Bankaların temsilcileri Kasım 1984'de toplanacaklardır. Her iki Taraf ayrıca, bankacılık düzenlemesinin iyi bir şekilde işlemesi için gerekli bütün tedbirleri almak hususunda mutabık kalmışlardır. İki ülke arasındaki mal akımının sürekli ve muntazam bir şekilde sürdürülmesini teminen, Taraflar, temsilcilerinin her altı ayda bir veya lüzum hasıl oldukça bir araya gelerek, ticari gelişmeleri gözden geçirmeleri ve doğabilecek meselelere çözüm getirecek uygun tedbirleri almaları hususunda mutabakata varmışlardır. Her iki Taraf, iş çevrelerinin faaliyetlerini daha aktif ve etkin bir şekilde sürdürmeleri ve mamullerini yek diğerinin piyasasında tanıtmaları için çabalarını arttırmaları yolunda teşvik edilmesi hususunda anlaşmıştır. Her iki ülkedeki ticari imkânlar hakkında daha geniş bilgi elde edilmesini teminen, Taraflar, ticaret ve sanayi odaları ve benzer kuruluşlar arasındaki ilişkilerin daha da sağlamlaştırılması hususunda anlaşmışlar ve ekonomilerinin muhtelif sektörlerini temsil eden ticaret heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinin teşvikini kararlaştırmışlardır. Romen Tarafı, Türk Ekonomik Heyetinin Romanya'ya gelmesinden duyduğu memnuniyeti vurgulamış ve bu vesile ile işadamlarının ithalat ve ihracatla ilgili yeni sözleşmeler için yararlı müzakerelerde bulunduğunu belirtmiştir. Uzun vadeli ticari sözleşmelerin, istikrarlı ve uzun süreli ekonomik ilişkilerdo oynadığı rolü dikkate alan Taraflar, ülkelerindeki firma ve kuruluşlara müşterek ilgi duyulan mamuller üzerinde, bu şekilde sözleşmeler düzenlemelerini tavsiye etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, Romanya'nın Uluslararası İzmir Fuarına ve Türkiye'nin Uluslararası Bükreş Fuarına iştirakini memnuniyetle kaydetmişler ve ileride bu çeşit faaliyetlere daha geniş şekilde iştirak edilmesi hususunda anlaşmışlardır. II. EKONOMİK, SINAİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ Taraflar bugüne kadar petrol, metalurji, enerji ve ulaştırma alanlarında kaydedilen olumlu sonuçlardan duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve gerek bu alanlarda gerek müşterek alaka duydukları diğer alanlarda işbirliklerini daha da geliştirmek hususundaki gayretlerin yoğunlaştırılması için mutabık kalmışlardır. 1 Petrol Alanında İşbirliği a Orta Anadolu Rafinerisi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 1984 Sayı : Taraflar, yedek parçalarla ilgili listeyi kesinleştirmek ve bu konudaki siparişin 30 Haziran 1984 tarihine kadar verilmesini sağlayabilmek amacıyla Türk ve Romen eksperlerinden oluşacak bir grubun 30 Mayıs 1984 tarihinden önce buluşmalarını kabul etmişlerdir. b Rafinerinin Naftadan LPG Üretecek Bir Ünite İlavesiyle Genişletilmesi Rafineri işlemlerine diğer teknolojilerin de dahil edilmesi konusunda Romen tarafınca Eylül 1983'de verilen dört ön teklifden sadece naftadan LPG üretimine ilişkin olan teklifin daha ayrıntılı olarak incelenmesi uygun bulunmuştur. Türkiye ve Romanya'ya yapılan yüksek düzeydeki ziyaretler vesilesiyle saptanan hedeflerle halen teknik alanlardaki işbirliğinde ulaşılan olumlu deneyimleri gözönünde bulunduran Taraflar LPG üretimini arttırmak amacıyla Orta Anadolu Rafinerisine yeni kapasiteler ilâvesi hususunda işbirliği yapmak için anlaşmışlardır. c Petrol Arama, İşletme ve Sismik Araştırmaları Taraflar petrol araması, işletmesi ve sismik araştırmaları alanlarındaki işbirliğini geliştirmek hususunda mutabık kalmışlardır. Bu amaçla iki Taraf Türk Petrol Kanunu uyarınca araştırma yapılacak yeni sahalarla ilgili jeolojik belgelerin analizine devam edeceklerdir. d Boru Hatları, Pompalama İstasyonları, Yakıt Depoları ve Kimyasal Maddeler Romen Tarafı Türkiye'de bu konularla İlgili projelere katılmak hususundaki alâkasını belirtmiştir. İki Taraf bu alanlardaki işbirliği olanaklarını araştırmak hususunda anlaşmışlardır. e Sismik Araştırmalar Taraflar sismik araştırmalardaki işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, bu araştırmaların hangi bölgelerde yürütüleceğini Türk tarafının en kısa bir surede belirtmesini kararlaştırmışlardır. Bu konudaki çalışma programı ileri bir tarihte sağlanacaktır. f Petrol ve Madencilik Teçhizatında İşbirliği Bu alandaki işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla, Romen Tarafı, uzun vadeli sözleşmeler esasına göre petrol alanı ve madencilik teçhizatı sağlanmasına devam hususundaki arzusunu ifade etmiştir. 2 KİMYA SANAYİİNDE İŞBİRLİĞİ Krom Cevheri işleyecek Kimyasal Tesisler Romen Tarafı 1983 yılında yaptıkları öneri çerçevesinde bu gibi tesislerin kurulmasına iştirak hususundaki alâkasını yeniden teyid etmiştir. Türk Tarafı Romanya'daki benzer tesisleri ziyaret etmek ve bu alandaki işbirliği imkânları hakkında görüş alış verişinde bulunmak amacıyla bir uzmanlar grubu gönderecektir. 3 MADENCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ a Beyşehir Linyit Yataklarının Araştırılması Türk Tarafı fizibilite raporu çalışmalarının devam ettiğini bildirmiştir. Bu konuda yatırım karan alındığında Romen Tarafı bundan haberdar edilecektir, b.l. Bitümlü Şistlerin Termik Santrallerde Kullanılması İki Taraf Romen Tarafınca numuneler üzerinde yapılan analizlerin Türk bitümlü şistlerinin evsafının uygun olduğunu teyid ettiğini kaydetmişler ve teknik görüşmelerin 1984'un üçüncü çeyreğinde başlatılması hususunda mutabık kalmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

5 23 Ekim 1984 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 b. 2. Karmaşık Maden Cevheri Numuneleri Türk Tarafı Eskişehir - Beylikahır karmaşık maden cevheri numunelerini GEOMİ'e analiz için tevdi etmiştir. Analiz sonuçları hakkında GEOMİN MTA'ya bilgi verecektir. c. Antalya'daki Barit Yatakları İçin İnce öğütme Tesisi Türk Tarafı bu projeye artık ilgi duymadığını beyan etmiştir. d. Bolkardağ Kurşun-Çinko Yataklarının Araştırılıp İşletilmesi 1984 Şubat ayında kendisine ulaştırılan jeolojik dokümantasyona dayanarak Romen Tarafı, bu projenin gerçekleştirilmesine duyduğu ilgi hakkındaki kararını 1984 Mart ayı içinde bildirecektir. 4 ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ a. Kapulukaya Hidroelektrik Santralı (3x18,2 MW) İki Taraf, Kapulukaya hidro - elektrik santralının gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalardan duydukları memnunluğu kaydetmişlerdir. Türk Tarafı, akreditifin açılmış bulunduğunu ve teçhizatın ithali ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alınacağını beyan etmiştir. b. Menzelet Hidro - Elektrik Santralı (4x30 MW) Türk Tarafı bu proje için uluslararası ihalenin 16 Aralık 1983'de kapandığını bildirmiştir. Bu projeye duyduğu ilgiyi yeniden belirten Romen Tarafı, bu ihale hakkında DSİ (Devlet Su İşleri) 'nin nihai kararım beklediğini beyan etmiştir. c. Manavgat Hidroelektrik Santralı (2x22 MW) Romen Dış Ticaret Kuruluşu ROMENERGO, ANTALYA - KEPEZ HAVALİSİ ELEKTRİK SANTRALLARI A. Ş. tarafından düzenlenen ihaleye katılmış ve diğer 14 firmaya karşı birinci sırada yer almıştır. d. Adıgüzel Hidroelektrik Santralı (2x30 MW) Türk Tarafı, Romen Tarafının ön seçimi kazandığı Adıgüzel Hidroelektrik Santralı için 27 Nisan 1984 tarihinde Uluslararası bir ihale açıldığım Romen Tarafına İfade etmiştir. Romen Tarafı, bu proje için teklif vereceğini belirtmiştir. e. Diğer Hidroelektrik Santralları Türk Tarafı, ayrıca. Kılıçkaya, Çatalan ve Gezende Hidroelektrik Santralları için açılacak uluslararası ihalelerle ilgili önseçimler hakkındaki ilanların yapıldığını bildirmiştir. Önseçimler için son müracaat tarihleri sırasıyla 16 Mart Mart 1984 ve 13 Nisan 1984"dür. f. Kayseri İçin Merkezi Isıtma Sistemi Romen Tarafı, nihai dizayn ve Türkiye'nin ithal edeceği teçhizatla ilgili tekliflerin Romenergo ve ELEKTRONUM tarafından 1983'ün son çeyreğinde tevdi edildiğini beyan etmiştir. İlgili Türk makamlarının karan beklenmektedir. g. Ankara İçin Merkezi Isıtma Sistemi İki Taraf, Romen kuruluşu ROMCONSULT'un, bu proje ile ilgili bir fizibilite raporunu TEK'e tevdi ettiğini memnunlukla kaydetmiştir. İlgili Türk makamları, ROMCONSULT'a bu konudaki kararlarım zamanı geldiğinde bildireceklerdir. h. Elektrik Şebekesi ve Transformator İstasyonları Romen Tarafı bu nevi projelerin inşaasına katılmak hususundaki ilgisini belirtmiştir. i. Şehir Çöplerinin Yakılması Suretiyle Termik Enerji Elde Etmek Üzere Kurulacak Tesis Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 23 Ekim 1984 Sayı: Taraflar, Romen firması UZINEXPORTIMPORT'un İstanbul Belediyesine bir teknik teklif verdiğini not etmişlerdir. 5 METALURJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ a. Karabük Çelik Üretim Ünitesi ve Haddehanesi Taraflar Karabük, Sinter tesislerinin modernizasyonu hakkındaki mukavelenin 21 Mayıs 1983 tarihinde imzalanmasından duydukları memnuniyeti vuıgulamışlardır. Her iki taraf da projenin mukavelede belirtilen süre içinde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır. İki Taraf Karabük Çelik Üretim Ünitesi ve haddehanenin modernizasyonu için işbirliği yapılması hususunda mutabık kalmışlar ve bu amaçla aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: Romen uzmanlardan oluşan bir heyet TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLET- MELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TDÇİ) ile birlikte teknik konulan kararlaştırmak üzere 1984 Mayıs sonuna kadar Karabük'e gelecektir. UZINEXPORTIMPORT tarafından 1984 Temmuz sonuna kadar bir fizibilite raporu hazırlanacaktır. TDÇİ bu fizibilite raporunu inceleyerek rapor hakkındaki görüş ve kararını 1984 yılı sonuna kadar UEI'ye bildirecektir. b. Ereğli Demir Çelik Tesislerinin Modernizasyonu Romen Tarafı Ereğli Demir Çelik Tesislerinin modernizasyonu ile ilgili yeterlilik konusunda gerekli belgeleri vermiş bulunmaktadır. Türk Tarafı söz konusu proje hakkında Romen Tarafının gösterdiği ilgiyi not etmiştir. c. Sidemir Sivas Demir-Çelik Tesisi Romen Tarafı Sidemir Sivas Demir-Çelik Tesisi konusundaki ilgisini yenilemiştir. Türk Tarafınca bu ilgi not edilmiş olup, iki taraf en kısa bir sürede bu projenin gerçekleşmesi için gerekli işbirliği imkânlarının araştırmasını kararlaştırmıştır. 6 SANAYİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ a. Monoblok Tren Tekerleği Romen Tarafı, bu tesisin gerçekleştirilmesi için duyduğu ilgiyi tekrar teyit etmiştir. Türk Tarafı, bu projeye artık ilgi duymadığını beyan etmiştir. b. Dikişsiz Boru Fabrikası Romen Tarafı, bu tesisin gerçekleştirilmesine duyduğu ilgiyi tekrar teyit etmiştir. Türk Tarafı, bu projeye artık ilgi duymadığını beyan etmiştir. c. Çamaltı - İzmir Tuzlası İçin Taşıma Sistemi Romen Tarafı, bu proje için INDUSTRIALIMPORTEXPORT'un 1984 Mart ayının başında TEKEL'e bir teknik - ticari teklif verdiğini ve sözleşmenin 1984 Nisan ayının sonlarında imzalanmasının beklendiğini beyan etmiştir. d. Yatağan Termik Santrali İçin Kömür Taşıma Bandı Romen Tarafı bu proje için bir sözleşme imzalandığım belirtmiş ve Türk Tarafı da bu hususu not etmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 6

7 23 Ekim 1984 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 e. Mermer işleme Tesisi Romen Tarafı bir mermer işleme tesisi için Türkiye'ye komple tesis teslim edebileceğini beyan etmiştir. Türk Tarafı bu hususu not etmiştir. 7 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME Taraflar, ulaştırma ve haberleşme alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin tatminkar bir şekilde geliştiğini memnuniyetle kaydetmişlerdir. Taraflar, deniz ulaştırması alanında, Romen Ro-Ro gemisinin Kasım 1983'de ilk deneme seferini yaptığını ve böylece Türkiye ve Romanya'nın Karadeniz limanları arasında direkt hat açılması hususundaki işbirliğinin gerçekleştirilmesi yolunun açıldığım kaydetmişlerdir. Romen Tarafı hattın daha rekabetçi koşullara kavuşturulması hususunda ve bu hat için yük bulunmasını teminen iki ülkenin ilgili kuruluşlarının üzerinde anlaşmaya varılmış bulunan tarifeleri yeniden gözden geçirmeleri gereğini vurgulamıştır. İki Taraf temsilcileri aynı zamanda hattın daha etkili bir şekilde işletilmesiyle ilgili hususların çözüm yollarım da müzakere edecektir. RO - RO hattıyla ilgili olarak yukarıda değinilen hususlar, iki ülkenin alâkalı kuruluşlarının temsilcileri tarafından Nisan 1984'de Bükreş'te müzakere edilecektir. Samsun ve Köstence arasındaki ferry - boat hattına gelince. Taraflar söz konusu hattın 1985 yılında işletmeye açılmasını teminen, ferry-boat terminallerinin inşaası ile ilgili takvimi müştereken saptamak için uzmanlarının 1984 Haziran ayının ikinci yarısında Ankara'da toplanmalarını kararlaştırmışlardır. Uzmanlar aynı zamanda ferry - boatların alımı için muhtemel işbirliği ve hattın işletilmesiyle ilgili diğer hususları da müzakere edeceklerdir. Romen Tarafı, saptanan evsafa uygun bir ferry-boat alımı için Yugoslavya ile görüşmelerin devam ettiğini ve aynı vasıfta bir ferry - boat'un Romanya tersanelerinde inşaası imkânının da mevcut olduğunu Türk Tarafına bildirmiştir. Taraflar, Kulu - Şereflikoçhisar karayolu kesiminin modernizasyonu için ilgili Türk ve Romen kuruluşlarının yapmış oldukları mukaveleden memnuniyet duyduklarını belirtmişlerdir. Romen Tarafı Türkiye'de gerçekleştirilecek ulaştırma ve telekomünikasyon projelerinin yerine getirilmesine iştirak etme konusundaki ilgisini belirtmiştir. Taraflar, ayrıca, karayolu taşımacılığında her iki tarafı da ilgilendiren bütün meseleleri görüşmek üzere, Türkiye - Romanya Karayolu Karma Komisyonunun 1984 yılının ikinci çeyreğinde toplanması hususunda mutabık kalmışlardır. 8 ÜÇÜNCÜ PAZARLARDA İŞBİRLİĞİ iki Taraf, inşaat, dizayn ve projelendirme alanlarında ihtisaslaşmış kurum ve kuruluşlarının yetkilileri arasında heyet teatisinin faydalarına işaret etmiştir. Taraflar, üçüncü ülkelerde yapılabilecek işbirliğinin usul ve alanlarını belirlemek amacıyla, iki ülkenin ilgili firmalarının gösterdikleri gayretlere destek hususunda mutabık kalmışlardır. III DİĞER HUSUSLAR Romen Tarafı, yatırımların karşılıklı olarak teşvik ve garanti edilmesi ve çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgili anlaşmalar yapılması teklifini yenilemiş ve bununla ilgili anlaşma taslaklarının evvelce Türk Tarafına verilmiş olduğunu belirtmiştir. Yürütme ve İdare Bölumü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 23 Ekim 1884 Sayı: Taraflar, çifte vergilendirmenin önlenmesine dair anlaşmanın müzakeresi için bir Romen heyetinin 1984 Haziran ayının İlk yarısında Ankara'ya gitmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Yatırımların karşılıklı teşviki ve garantisi ile ilgili anlaşma yapılması önerisi hakkındaki görüşünü Türk Tarafı mümkün olan en kısa zamanda bildirecektir. Karma Ekonomik Komisyonunun XI. Toplantısı 1985 yılının ilk yarısında Ankara'da yapılacaktır. Bu Protokol, her iki ülkede yürürlükte bulunan kurallar ve mevzuata uygun olarak yetkili makamların onayına sunulacaktır. Bükreş'te 15 Mart 1984 tarihinde hepsi aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe, Romence ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha halinde düzenlenmiş olup ingilizce metin referans metnidir. Türkiye Cumhuriyeti Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Acuna Hükümeti Adına Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ oan A VRAM TÜRK HEYETİ LİSTESİ EK I - Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarı Heyet Başkanı - Dinçer ASENA Anlaşmalar Genel Müdürü Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teknik Heyet Başkanı - Doğan KALFAOĞLU Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı _ Mümin ALANAT Daire Başkanı Dışişleri Bakanlığı - Vefik FENMEN Müsteşar T. C. Bükreş Büyükelçiliği - Oktay ERGİN Müşavir Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı - Cenap EKE Ticaret Müşaviri T. C. Bükreş Büyükelçiliği - Erdoğan GÜÇLÜ Genel Müdür Yardımcısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Ömer DOLUN Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Gözen ALTUNDAĞ Daire Başkanı Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı - Bahadır ATILGAN Özel Kalem Müdürü Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı - Doğan ÇEÇEN Genel Müdür Yardımcısı Etibank - Kadri KIZILCA Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri - Selçuk KARADAĞ TÜPRAŞ Temsilcisi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

9 23 Ekim 1984 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 EK II ROMEN HEYETİ LİSTESİ Ioan A VRAM Dumitru MUNTEANU Constantin PRICOP Sorin LUNGU Gheorghe ROSU Gheorghe BALASOIU Octavian LINTARU Nicolas CONSTANTIN Constantin ENOIU Stefan BARSANESCU Florin BURADA Alexandru DRAGUT Nicolae COJOCARU Constantin POSTELNICU Gavril ALEXE Nicolae PASCU Makine İmalat Sanayi Bakanı Heyet Başkanı Müdür Dışticaret ve Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bakanlığı Teknik Heyet Başkanı Müdür Dışticaret ve Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Makine İmalat Sanayi Bakanlığı Müdür Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Müdür Maliye Bakanlığı Müdür Industrialexportimport Dışticaret Şirketi Müdür Uzinexportimport Dışticaret Şirketi Müdür Romenergo Dışticaret Şirketi Müdür Romen Müşavirlik Hizmetleri Müessesesi Daire Başkanı Bilim ve Teknoloji Milli Konseyi Ekonomik işlerle Görevli Kâtip Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Romanya'nın istanbul'daki Ticaret Bürosunun Başkanı Müşavir Dışticaret ve Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bakanlığı Müşavir Makine İmalat Sanayi Bakanlığı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 23 Ekim 1084 Sayı : Dumitru PARVULESCU Müşavir Maden Bakanlığı - Nicolao PAPAGHEORGHE - Stefan BOGDAN - Ion TACHE Lucia ROSCA - Nicolae STOIAN Müdür Yardımcısı Takım Tezgahları Sanayi, Elektroteknik ve Elektronik Bakanlığı Müşavir Denizaşırı İnşaatlar Dairesi Müşavir Petrol Bakanlığı Müşavir Elektrik Enerjisi Bakanlığı Müşavir Metalürji Sanayi Bakanlığı Lacramioara NECULCE Müşavir Hafif Sanayi Bakanlığı Gheorghe COSTAN Müşavir Tarım ve Gıda Sanayii Bakanlığı Constantin TUDOSE Müşavir - filena IONESCU Sayın Heyet Başkanı Romen Dışticaret Bankası Türkçe Tercüman 15 Mart 1984 Altıncı Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının Başkanları arasında 28 Aralık 1979 tarihinde teati edilen mektuplarda ve anılan Komisyonun Onuncu Toplantısı sırasında lndustrialexport - Bükreş ve KEBAN HOLDİNG - Ankara Elazığ arasında yapılan mukavele uyarınca sodyum bikromat tesisi için Romen tarafınca tedarik edilen teçhizat, makina ve malzemelerin ödenmesi hususunda varılan mutabakata atıfta bulunmaktan şeref duymaktayım Anılan mutabakata göre, tedarik edilen yukarıda bahse konu malzemelerin ödeme şekli ve şartları 14 Temmuz 1978 tarihinde imzalanan Hükümet Kredi Anlaşması EK 1, Grup IV'te öngörülen şekildedir. Romanya tarafından tedarik edilecek malzemenin tamamının takriben 4,5 milyon dolar tuttuğunu göz önünde bulundurarak, IV Grub'un değerinin, tesisin kurulması için, imal edilmiş bulunan malzemenin değerinin tamamını kapsayacak biçimde arttırılması için gerekli tedbirlerin alınmasının teminini sizden istirham ediyorum. Söz konusu ödemenin buna göre yapılacağını, uygun bir zamanda teyid etmenizden minnettar olacağım. Bu vesile ile size en derin saygılarımı sunarım. Sayın Prof. Dr. Ekrem PAKDEMlRLİ Ioan AVRAM Türk Heyeti Başkanı Romanya Heyeti Başkanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 23 Ekim 1984 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa.- 11 Sayın Heyet Başkanı. 15 Mart 1984 Aşağıda metni yazılı 15 Mart 1984 tarihli mektubunuzu aldığımı teyid etmekten şeref duyarım: «Sayın Heyet Başkanı Altıncı Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının Başkanları arasında 28 Aralık 1979 tarihinde teati edilen mektuplarda ve anılan Komisyonun Onuncu Toplantısı sırasında INDUSTRIALEXPORT - Bükreş ve KEBAN HOLDİNG - Ankara/ Elazığ arasında yapılan mukavele uyarınca sodyum bikromat tesisi için Romen tarafınca tedarik edilen teçhizat, makina ve malzemelerin ödenmesi hususunda varılan mutabakata atıfta bulunmaktan şeref duymaktayım. Anılan mutabakata göre, tedarik edilen yukarıda bahse konu malzemelerin ödeme şekli ve şartları 14 Temmuz 1978 tarihinde imzalanan Hükümet Kredi Anlaşması EK 1, Grup IV'te öngörülen şekildedir. Romanya tarafından tedarik edilecek malzemenin tamamının takriben 4,5 milyon dolar tuttuğunu göz önünde bulundurarak, IV Grub'un değerinin, tesisin kurulması için, imal edilmiş bulunan malzemenin değerinin tamamını kapsayacak biçimde arttırılması için gerekli tedbirlerin alınmasının teminini sizden istirham ediyorum. Söz konusu ödemenin buna göre yapılacağını, uygun bir zamanda teyid etmenizden minnettar olacağım. Bu vesile ile size en derin saygılarımı sunarım.» Yukarıda belirtilen hususların itina ile inceleneceğini ve bir cevabın size mümkün olan en kısa zaman içinde ulaştırılacağını temin etmek isterim. Bu vesile ile size en derin saygılarımı sunarım. Sayın Ioan A VRAM Romen Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ Türk Heyeti Başkanı Sayın Heyet Başkanı 15 Mart 1984 X. ncu Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı vesilesiyle yapmış olduğumuz görüşmelere atıfda bulunarak sizden Türkiye'nin yeni Dışticaret Rejimi dolayısıyla son zamanlarda ortaya çıkan ve aşağıda belirtilen somut ticari sorunların çözümü hususunda yardımlarınızı istirham etmekten şeref duyarım. 1 Yeni Rejimin yürürlüğe girmesinden önce imzalanan Sözleşmelere istinaden ihraç edilecek buğday unu için gereken ihraç lisansının verilmesi; 2 Yeni Rejimin yürürlüğe girmesinden önce Romanya'dan gönderilen sodyum bikromatın İstanbul Gümrüklerinden çekilmesi; 3 Gazete kâğıdı ihracatının Türkiye'deki geleneksel İthalatçılara ihracatının devamı: 4 Romanya'ya yapılan ihracatta, diğer bütün ülkelere olduğu gibi, T.L ile serbest dövizler arasında eşit bir kur uygulanması. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 11

12 Sayfa-. 12 RESMİ GAZETE 23 Ekim 1984 Sayı: kalacağım. Yukarıda bahse konu hususlardaki mutabakatınızı bildirmenizden memnun Bu vesile ile size en derin saygılarımı sunarım. Sayın Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ Türk Delegasyonu Başkam loan AVRAM Romen Delegasyonu Başkanı 15 Mart 1984 Sayın Heyet Başkanı Aşağıda metni yazılı 15 Mart 1984 tarihli mektubunuzu aldığımı teyid etmekten şeref duyarım. -Sayın Heyet Başkanı X. ncu Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı vesilesiyle yapmış olduğumuz görüşmelere atıfda bulunarak sizden Türkiye'nin yeni Dışticaret Rejimi dolayısıyla son zamanlarda ortaya çıkan ve aşağıda belirtilen somut ticari sorunların çözümü hususunda yardımlarınızı istirham etmekten şeref duyarım. 1 Yeni Rejimin yürürlüğe girmesinden önce imzalanan Sözleşmelere istinaden ihraç edilecek buğdaylar için gereken ihraç lisansının verilmesi; 2 Yeni Rejimin yürürlüğe girmesinden önce Romanya'dan gönderilen sodyum bikromatın İstanbul Gümrüklerinden çekilmesi; 3 Gazete kâğıdı ihracatının Türkiye'deki geleneksel ithalatçılara ihracatının devamı; 4 Romanya'ya yapılan ihracatta, diğer bütün ülkelere olduğu gibi. T.L. ile serbest dövizler arasında eşit bir kur uygulanması. Yukarıda bahse konu hususlardaki mutabakatınızı bildirmenizden memnun kalacağım. Bu vesile ile size en derin saygılarımı sunarım.» Yukarıda 1-3 üncü maddelerde belirtilen hususların itina ile incelenerek çözüm yollarının tarafınıza en kısa bir sürede bildirileceğini size temin etmek isterim. Yukarıda 4 üncü maddede belirtilen husus ile ilgili olarak Türkiye'nin, Romanya da dahil olmak üzere bütün ülkelere ihracatında T.L. için eşit bir kambiyo kuru uyguladığım teyid etmekten memnunluk duymaktayım. Bu vesile ile size en derin saygılarımı sunarım. Sayın Ioan AVRAM Romen Delegasyonu Başkanı Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ Türk Delegasyonu Başkanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 12

13 23 Ekim 1984 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 PR0TOC0LUL sesiunii a A-a a Comisiei mixte economice romano - turce Sesiunea a X-a a Comisiei mixte economice romano - turce a avut loe la bucure ti ín perioada oartie Lelegatía romana a fost condusá de loan AVRAM, rainistrul inc'ustriei constructülor de raa ini, lar delegaba turca a fost condusá de Ekrem PAKDEMIRLI, subsecretar pentru Trezorerie i Comert Exterior la Secretariatul Primului Ministru. Lista celor douá delega til sínt cuprinse in anéxele 1 i 2. Comisia mixta a adoptat urmátoarea ordine de zi; - Examinarea índeplinirii íntelegerilor realízate cu ocazia vizitei la nivel ínalt, ín Furcia, tn luna mal 1983, a prevederilor Protocolului sesiunii a IX a a Comisiei mixte economice, precum i adoptarea de noi másuri pentru cre terea, diversificaba i echilibrsrea schimburilor comerciale; - txaminarea stadiului actiunilor de cooperare económica i convenirea de noi másuri pentru urgentarea realizar!i celor in curs de trata^ive, precum gi gásirea de noi posibilita^ de cooperare; - Alte probleme. Lucrárile Comisiei mixte s-au desfasurat íntr-u atmosfera de íntelegere reciproca, cele doua Párti expriaínd tíorinta i hotárírea fermá de z íntreprinde actiuni concrete pentru Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 13

14 Sayfa : i4 RESMİ GAZETE 23 Ekim 1984 Sayı : realizares unuí progres substantiel în relajjíile lor economice i au convenit asupra màsurilor i actiunilor pentru dezvoltarea viitoare a comertului bilateral i cooperàrii. Lucràrlle sesiunii Comisiei mixte s-au desfar?urat în doua grupe de lucru: grupa de Cooiert i Finante i respectiv grupa de Cooperare. In perioada lucrarilor Comisiei mixte economice, Ekrem PAKÜEMI RU, conducâtorul delegatiei turce a fost priœit de catre Presedintele Republicii Socialiste România, Micolae C AUSESCU, i de primul ministru al Guvernului, Constantin DASCALESCU, i a avut convorbiri eu Vasile liulucea, ministrul transporturilor i telecomunica^iüc-r, i Ion LAZARESCU, ministrul minelor. Anbele Parti,actionînef eu hotarîre pentru traducerea în via^â a întelegerilor convenue eu ocazia convorbirilor la nivel înalt i a prevederilor Programului privind dezvoltarea pe termen lung a comertului si cooperàrii dintre República í-ocialista Romanía i República Turcia. semnat la Ankara, la 22 mai 1983, au convenit urmâtoarele: I. COMERT SI FlkANÍE Cele doua Parti au analizat dezvoltarea schimburilor comerciale dintre cele doua t^ri, în cadrul ñcordului pe tersen lung între üuvernul Republicii Socialiste Romanía í Cuvernul Republicii Turcia, pentru dezvolurea schimburilor comerciale, semnat la 27 octombrie 197o. Pârtile au luat nota eu satisfac ie de cre terea continua a nivelului schimburilor comerciale bilatérale, în perioada , precum i de diversificárea márfurilor schimbate între cele doua t^ri, un accent deosebit fiind Yürutme ve İdare Bölümü Savfa 14

15 23 Ekim 1984 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 15 acorcîat divers!flcáríi, în continuare, a exporturilor turce ti catre itomania. Par[ile au luat nota, de asemenea, cà schimburile conerciale bilatérale nu au atins nivelul de 'Joc tnilioane dolari, propus pentru anul 1903, i nu au reflectat potencíele existente ale celor douá tari. in acest context, avînd în vedere posibilitadle oferite de industriile în dezvoltare din tàrile lor, cele doua Parti i-au exprimât hotârîrea de a continua eforturile i de a lua masurile adecvate pentru cre terea continua atit a volumului cooertului bilateral, pe o bazâ echilibrstà, oît i pentru diversificárea exporturilor, pe baza listelor orientative de màrfuri stabilité de reprezentantii ministerelor de comert din cele doua tari, în luna iulie 1903, Partea romana" i-a exprimat îngrijorarea deosebità asupra noilor reglementàri turce în comertul exterior, care altereazâ calitatea clauzei natiunii celei mai favorizate, avînd efecte restrictive i discriminatorii asupra dezvoltürii comertului bilateral, i care împiedicà realizarea volumului de 7oo milioane dolari stabilit, la cel mai înalt nivel, pentru anul Contrar punctului de vedere mentionat mai sus, Partea turca a solicitât Pârtii romane sa analizeze profund noul régira de import al furciei, deoarece punctul de vedere prezentat nu reflecta fondul regimului de comert exterior, Noul régira nu altereazâ clauza natiunii celei mai favorizate acordatâ.wôiiei. Noul regim de comert exterior va conduce la un vol ut) superior al comertului echilibrat dintre cele doua tari. Ambele Parti au convenit ca toate problèmele ce apar din esfá uearea practica a comertului vor fi transmise auto- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa t5

16 Sayfa16 RESMİ GAZET E 2 3 Ekim 1984 Sayı : rità^ilor competente, prin intermediul Ambasadei Turciei din ucuresü i Aœbasadei Ronániei din Ankara, pentru examinare i solutionare coresounzâtoare. Pentru diversificárea, ín continuare, a importurilor din iurcia, ambele Parti au convenit extinderea valabilita+ii pentru anuí 1985 a Aranjamentului bancar româno-turc, íncheiat la 3o iunie In.acest scop, reprezentan^ii celor doua janci se vor întîlni ín luna noiembrie Cele doua Parti au convenit sa ia tóate tnasurilt nenesare pentru buna funcionare a Aranjamentului bancar. In scopul de a asigura un flux normal i continuu de /rârfuri între cele doua \lrí, Pârtile au convenit, de aseirenea, ca reprezentan^ii lor sa se íntílneascá la fiecare 6 luni, sau ori de cite ori este necesar, pentru a examina evolutia comeriului i de a stabiji másurile adeevate pentru silutionarea problemelor ce ar putea apare. Cale doua Párji au convenit sa încurajeze reprezentantii cercurilor de afaceri ín desfásurarea activitàtii lor mai activ i mai eficient i de a spori eforturile pentru introducerea produselor lor pe píemele respective. In vederea unei cunoa teri mal profunde a posíbílitátilor comerciale ale celor doua {M, ambele Parti au convenit sa întâreascâ, în continuare, reía ti ile dintre Camerele lor de Comer]; i Industrie i su decis sa încurajeze schimburi de vizite ale delegatüior comerciale reprezentînd diferite sectoare ale econotiiiilor lor. Partea romana i-a exprimat satisfacía asupra deplasàrii ín Romanía a misiunii econpmice turce, eu care ocazie oamenii de afaceri au purtat tratative fructuoase pentru noi contracte de export si import. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 16

17 23 Ekim 1984 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa. 17 Recunoscînd rolul pe care î l au contractele cımerciale pe termen lung în desfâşurarea rela^iilor economice stabile şi tíurabile, cele doua Parti au convenu sá recomanie firmelor i organizatíilor din târile lor sâ încheie asemenea contracte pentru produse de interés reziproc. Pârtile su notât cu satisfazle participare?) Ronıâniei la Tîrgul International de la İzmir şi participares Turciei la Fîrgul International de la Bucureşti şi au convenu sa lârgeascà participarea lor la astfel de evenimente ce vor avea loc în viiior. II. COÖPERAREA ECONOMICA. INDUSTRIALA SI TEHMICA Parole îşi exprima satisface fata d e rezultrtele bune obtinute pînâ în prezent privind cooperares în demeniile pétrolier, metalurgic, energetic, transporturi şi au convenit sa intensifiée eforturile pentru dezvoltarea cooperan! în aceste domenii, precum şi în alte domenii de interés común. 1. Cooperarea în domeniul pétrolier Raflnaria Anatolia Céntrala a) Pârtile au convenit cà o echipâ de spécialisai romani şi turci se va întîlni pentru finalizarea şi completarea tehnicâ a specificatiei pieselor de schimb pînà la 3o mai 1984 şi convenirea comenzii pînâ la 3o iunie b) E*tinderea rafinâriei prin adàugarea unei instalatii de cracare nafta pentru creştere? oroductiei de LPG Partea românâ a prezentat în septembrie 1983 patru propuneri préli minare pentru introducerea de alte teîinologii Yürütme ve idare Bölümü Sayfa 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 23 Ekim 1984 Sayı : de diversificare i adincirea prelucrârii ;riintre care hidrocracarea naftei pentru LPb a fost aleasâ pentru investigare în continuare. Avînd ín vedere sarcinile trasate cu ocozia vizitelor la nivel înalt înriomania i Turcia i, de aseniene?, buna experientà cî tigatâ în cooperarea existentâ în tíomeniile tehnice, ambele Parti au conven!t sá coopereze în realizarer de noi capacitâti ie prelucra're la rafinâria Anatolia Gentrala ;în scopul de a cre te productia de LPG. c) Exnlorarea. exoloatarea de zacaminte pétrolière si prospectiuni seismice Pàrtile au fost de acord sa dezvolte cooperarea în domeniile de explorare $i prospectiuni seismice. In acest scop, cele doua Parti vor continua sa analizeze decumentatia geológica pentru noi zone ce ar putea sa fie explórate de ambele Parti,în conformitate cu leçea turcà a petrolului. d) Cooperarea în construirea de conduele, statil de nompare. rezervoare de produse pétrolière si chimice Partea romana i-a exprimat interesul în realizarea de astfel de obiective în Turcia. Ambele Parti au convenu sa continue sa prospecteze posibilitadle de a coopera în aceste domeni i. e) Prospectare seísmica Arabele Parti au convenit sa continue cooperarea în prospectaba seísmica. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 18

19 23 Ekim 1984 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Parti le au stabilit câ Partea turca va indica cît mai curînd posibil suprafetele unde urmeazâ sa fie efectúate lucrârile. Programul de lucru va fi stabilit ulterior. f) Cooperare? în echipamente pétrolière si minière Pentru dezvoltarea viitoare a cooperàrii în aceste domenii Partea romana i-a exprimat dorinta de a continua sa asigure echipamente pétrolière i minière pe baza*c*e crntracte pe terv men lung. 2. Cooperare în domenlul chimiel a) Instalatü chimice pentru prelucrarea mlnereulul de crom Partea romana î i reconfirma interesul rie a participa la realizarea de astfel de instalatü, a a cum au fost oferite de Partea romana în Partea turca va trimite o echipâ de spécialisai pentru a vizita instalatü similare din Ko m an i a i a purta discutí privind posibilitadle de cooperare în acest dcmeniu. 3, Cooperarea în domeniul minier a) cxplorarea zácámíntului de liqnit de la LOStHlR Partea turcà a déclarât câ este în curs elaborarea studiului de fezabilitate. Cînd decizia privi;nd investitia va fi luatà, va informa Parte» românâ coresounzâtor. b.u Utilizarea sisturilor bitumlnoase în terwocentraie Cale doua Parti au luat nota cà rezultatele analizelor efectúate de catre Partea romana pe mostrele puse la dispozitie de Partea turca au confirmât calitatea gisturilor bitu- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 23 Ekim 1984 Sayı : ninosse 1 au câzut de acord sá fie inicíate neçocieri ïn tpimestpul b.2.) Hostpe pentru minereuri comnloxii Paptea turcà a ppezentat la 6E0MIIH pentru analiza ircstre ptivind zacâmîntul de la ESKItâlIR i BEYLIKAnMZ. GE.OMIN va informa MTA prívind rezultatul analizei. c) Instalatia de micronizare a baritei din zàcainînzul de la AN74LVA Partea turcâ a informat cà nu mai esta interesatà în realizares acestui proiect. dj Cercetârile si explorarea zâcorointelor de plurab si zinc de la BOLKARDAG Tinînd seama de documentaba primita în luna februarie 1964, Partea romana" va informa Partea turca îh cursul lunii martie 1984 asupra deciziei sale privind interesul de a realiza acest proiect. 4. Cooperare în domeniul enerqetlc a) iildrocentrala fapulukayao x 18.2 MM) ;.iabele Parti çi-au exprimât aorecierua privind lucrârile efectúate pentru reaiizarea hidrocentralei itapulukaya. Partea turcs a aràtat ca acreditivul a fost oeja rieschis si ca astfel au fost luate toate mâsurile necesare vizînd realizares importului de echipamente. b) Hidrocentrala Menzelet (4 x 31 Partea turca a arâtat ca licitaba international à pentru acest obiectiv s-a închis la 16 decembrie 1983, Lxprimîndu- i din nou interesul pentru acest obiectiv, a ar.itpt câ a teaptâ decizia finalâ a L.S.I.CLirectoratul General al Lucrârilor ilidraulice) pentru acegstâ licitare. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :20

21 23 Ekim 1984 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 c) Hic)rocentr?la fíanavaat (2 x 22 WJ ICE liomenergo a participât la licitaba organizatâ de ANTALYA - KEPEZ HAVALISI ELEKTRIK clasat pe primul loe fatá de alte 14 firme. SANTRALLERİ AS şi s-a d) Hirirocentrala Adinüzel (2 x 3o W) Partea turca a informat Partea romana cá o licitare internationale va fi rieschisa la 27 aprilie 1984 pentru hirirocentrala Adigüzel, pentru care Partea romana este precalífiesta. Partea romana a indicat cá va participa la licitóla pentru acest obiectiv. e) Alte hidrocentrale Partea turca a informat în continuare Partea romana ca s-a dat un anunt de precalificare pentru licitaba internationale privind hidrocentralele Kîlickaya, Catalan i t-ezende; termenele de ínchidere pentru aceste precalificâri sínt m?rtie 16, 3o si respectiv aprilie f) Termoficarea orasului Kayseri Partea romana a ftratat cá proiectul final i ofértele pentru echipamente ceurmeâzâ a fi cumpàrate din stráinptate de Turcia au fost preieatate deftomenergo i Electromra în ulti nul frimestru al anului 1983 i a teaptâ decizia autoritatilor turce de resort. Partea turca a fost de acord sa informeze Partea romana în tirap util asupra deciiiei luate în aceastâ privintâ. g) Termoficarea oratuluc. Ankara Cele doua Parti au constatât eu satisfactie câ întreprinderea rûffianâ Komconsult a prezentat la T.E.K. studlul de fezabilitate pentru acest obiectiv. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 21

22 Sayfa-. 22 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 1984 Sayı : r.utorltatile turceşti de resort vor informa Rooconsult în titnp util asupra decizlei lor h) Retele electrice $1 statü de transformare Partea ronânâ şi-a manifestât interesul pentru o?rticiparea la realizarea de astfel de proiecte. i) Instalatie de incinerare a deseurilor urbana pentru producerea de énergie térmica Cele doua Parti au luat nota cà întreprinderea romaneases UZ IICXPÛRT IMPORT a prezentat o oferta tehnicâ la Municipal itatea din Istanbul. 5. Cooperarea în domenlul metaluroic a) Modernizares otelariel si lamlnomlui Karnblik Cele doua Parti î i exprima satisfacía privínd deriılarea contractului semnat la 21 mai 1983 pentru modernizaree inftalatiei de sinterizare Karabük, ule vor lua mâsurile nece?are pentru realizarea obiectivului în termenul contractual. Parti le au fost de acord sa coopereze pentru moriernizarea otelariel i laminorului Karabük, In acest scop, au fcft convenue urwaioarele: - o echipâ rie specialişti romani va vizita Karabük pentru a stabili soluble tehnice eu TÜRKİYE LOIR VE CELİK İŞLETMELERİ KURUMU GENELMÜDÜRLÜĞÜ (TDCI), pînâ la sfîrşitul lunii mai 1904; - UZINEXPORTIMPORT va elabora un studiu de fezabilitate pînâ la sfîrşitul lunii iulie 1984; - dupa studierea studiului de fezabilitate.tdci va iníoraa uzikexpürtimport pînâ la sfîrşitul anului 1984 asupra deciziei luate. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 22

23 23 Ekim 1984 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 23 b) Modernizares combinatului sidérurgie Eraoli Partea românâ a prezentat documentai a pentru prsc?lificare privind modernizarea combinatului sidérurgie regli, i Partea turca a notât interesul arîtat de catre Partea romana pentru acest proiect. c) Coniplexul sidérurgie Sidemir Sivas Partea romana a reînnoit interesul sâu pentru complexul sidérurgie Sidemir Sivas, Partea turcâ?, notât acest interés i -nibelo. art_i su ho tarît si examineze powibilitâtile acestei cooperar i pentru realizarea acestui obiectiv în cel mai scurt timp rosibil. 6, Coonerarea în domen-ul industrial a) ivojti monobloc pentru vagoane de cale farau Partea romana a reconfirmât interesul sau pentru cooperarea în realizarea acestei instala ti i. Partea turcâ a arâtat cà nu mai este inleresata în acest obiectiv. b) fabrica de tevi trase fartea romana a reconfirmât interesul sju pentru cooperarea în realizarea acestei fabrici. acest obiectiv. Partea turcà a aràtat câ nu mai este interesetâ în c) Siste«*)ul de transport pentru riepozitul du rare Camsltî - Izmlr Partea romana a arâtat cà IMOUüTRIALEXPORTIMPOKT a orezentat firmei TEKEL o oferta tehnico-comercialâ la începutul lunii martie 1984 pentru acest obiectiv i astfej încheierea contractului este previzutâ pentru sfîr itul lunii aprilie 19&4. Yürütme ve İdare Bulumu Sayfa 23

24 Sayfa: 24 RESMİ GAZETE 23 Ekim 1984 Sayı d) Ins tal g ti a peni ru ore lucraren mrmrei Partea romana a dfitat câ este ín niásurá sá livreze în lurcia setul complet de echipamente pentru instalatia de prelucrare a marmorei. Partea turca a luat nota de aceasta problema. e) Siste.uil de transportai carbune nentru céntrala terrco-electricâ Yatagan Partea romana? aratat câ a semnat un contract pentru acest obiectiv, iar Partea turca a luat nota de aceasta problema. 7. Traosporturi si telecoinunicatii Pârtile su constatât cu satisfactie câ în ('oraeniul transporturilor cooperarea íntre cele doua tari se desfajará íntr-un raití satisfâcator. In domeniul transoortului naval, Parti le au constatât ca prima cursa experiméntala a navei rowâneçti i\o-ko a asut loe în noiembrie 1983, deschizínd astfel calea cooperar!i pentru realizarea unei legâturi directe íntre porturile la Marea Ncagrà din România i íurcia. Partea romana a accentuât cà pentru a atrneje tnarfuri pe aceasta linie organiza[iiu interésate ale celor* doua tari vor reexamina tarifele convenite pentru a face línia mal competitiva, rteprezentantii celor doua Parti vor discuta i calle de rezolvare a altor problème privind exploatarea eficientà a linjei. Problemele menlionate mai sus privind linia Ro-Ro vor fi examínate íntre reprezentantii organizatiilor interésate ale celor doua t à p i în l u n a aprilie la Bucure ti. In ceea ce prive te realizarea liniei feriuot íntre Samsun i Constan^, Pârtile au convenu ca spécialisai lor sá se întîlneascâ în, doua jumatate a lunii iunie la Ankara pentru Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :24

25 23 Ekim 1984 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 25 a stabili împreuna etapels de realizare a constructiei terminalelor de feribot,pentru a permite exploatarea liniei la sfîr itul lui Specialigtii vor discuta, de asemenea, eventuala cooperare pentru achizitionarea feriboturilor i alte problème privind exploatarea liniei. Partea remana a informat Partea turcà, ci se desfâsoarâ tratative eu lugoslavia pentru achizitionarea unuí feribot din aceastâ tsr5, eu parametrii stabiliti i ce exista, de asemenea, posibiiitatea construirii unui astfel de feribot în antierele romane ti. navale Pàrtile i-au exprimat satisfazle privind încheierea unui contract între organizatiile interésate roirônesti i turce ti pentru modernizarea sectorului de drum Ki'luoereflikochisar. Partea romana a exprimât interesul sa participe la realizarea de obiective în domeniul transportului i telecomunicatiilor ce umeaza sa se realizeze în Turcja. Partea turcà a luat nota de acest interés. Partile au fost de acord ca Comitetul mixt ronâno-turc pentru transportul rutier sa se întîlneasca în trim.i pentru a discuta tóate problemele de interés reciproc în dur meniul transportului rutier. 8, Cooperarea pe terte pieté Cele doua Parti au subliniat avantajele sciiiriuilui de vizite între reprezentantü organiza[iilor i firmelor spécial ízate în óotaeniul lucrârilor de constructii, proiectàri i al lucrârilor ingineres.ti. Me au fost de acord sa continue încurajarea firmelor interésate ale ambelor \ïrl în eforturile lor de a identifica calle i dotr.eniile posibile pentru cooperarea pe terte piat.e. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 25

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 1984 Sayı : II. flite probleme Partea romana a reinnoit propunerea sa de a incheia acorduri privind prcmovarea i garantarea reciproca a investi- iilor $i,respectiv, privind evitarea dublei iitpuneri, pentru care proíectele au fost deja transrrise P3r^ii turce. Pártile au convenit ca o delega^ie romana sa se tíeplaseza la Ankara, ín prima jurcatate a lunii iunie 19C4, pentru tratctivp ssupra teormui privinó evitarea dublei impuneri. In ce prive te Acordul pentru pro ṟ :o varea i garantarea reciproca a investitiilor, Partea turca va comunics raspunsul süu cít mai curínd posibil. Cea de a Xl-a sesiune a Cowisiei mixte economice va avea loe la Ankara, ín prima jumatate a anului Prezentul Protocol va fi supus aprobarii autoritátilor competente, ín conformitate cu legile i reglementarile ín vi- -jor.re ín cele douá tari. Facut la &ucure ti, la 15 martie 1984, ín límbíle romana, turcí jl englezá, tóate textele fiind in ved egal autentice, textul ín limb3 englezá fiind text de referinta. loan AVRAM (Pentru Guveroul República Socialiste Romania loan AVRiAM Ouıiiru KUNTEANU Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 26 L I S T A ipentru Guvernul ıreputolicü Turda Ekrem PAMDEMİRLİ ANEXA I delegate! ronâne Kinistrul Industriel Constructiilor de Maglni Presedinte Uirector, Ktnisterul Conertului Exterior si Cooperàrii Econonice internationale Vicepreşedinte

27 23 Ekim 1984 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 Constantin PRİCuP Sorin LUNGU Gheorghe RDSU Gheorghe BAUSülU Octavian LINTARU üicolae OmSUHUH Constantin ENülU Stefan BARSA..ESCU Florin BURADA Alexandru DR/ıCUT Mcolae CüJûCARU Constantin PÛSTELNICU Gavril ALEXE Nicolae PASCU - Director, Ministerul Comertului Exterior si Cooperar!İ Econoralce Internationale - Director general adjunct, Kinisterul Industriei Constructülor de Maşini - Director,. Ministeruİ Afacerilur tocterne - Director, Mnisterul Transporturilor i Telecomunicatülor - Director, Ministeruİ Finantelor - LJrector, ICE Industrialexportloport - Director, ICE Uzinexportioport - Lirector, ICE ftomenergo - Director, ICE Romconsult - Sef sector Consiliul National pentru Stiintâ şi Tehnologie - Secretar II, Anbasada R.S. Romanla din Ankara - Seful Biroului comercial din İstanbul - Consiller, kinisterul Comeriului Exterior si Cooperar!i Economice Internationale - Consilier, Ministeruí Industrie! Constructülor de iíasini Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 27

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

PROTOCOLUL ŞEDINŢEI COMISIEI MIXTE MOLDO-TURCE PRIVIND TRANSPORTUL AUTO INTERNAŢIONAL

PROTOCOLUL ŞEDINŢEI COMISIEI MIXTE MOLDO-TURCE PRIVIND TRANSPORTUL AUTO INTERNAŢIONAL I ; PROTOCOLUL ŞEDINŢEI COMISIEI MIXTE MOLDO-TURCE PRIVIND TRANSPORTUL AUTO INTERNAŢIONAL In conformitate cu Articolul 7 al Acordului cu privire la transportul auto internaţional între Guvernul Republicii

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 10.03.2003 Pazartesi Sayı: 25044 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2003/5266

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/111 Ref: 4/111

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/111 Ref: 4/111 SİRKÜLER İstanbul, 09.06.2015 Sayı: 2015/111 Ref: 4/111 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANDIĞINA

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi ne Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol

İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi ne Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi ne Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol Vilnius, 3.V.2002 Resmi Gazete: 13 Aralık 2005 - Sayı : 26022 İşbu Protokol

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

-590- (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı: 24397)

-590- (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı: 24397) -590- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELARUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı:

Detaylı

SIRA SAYISI: 328 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 328 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 328 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008

Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008 Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008 Taþpýnar Muhasebe 14 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27024 MÝLLETLERARASI ANDLAÞMA Karar Sayýsý : 2008/14118 26 Haziran 2008 tarihinde Antalyada imzalanan

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078)

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078) -2182- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA RUS DOĞAL GAZININ KARADENİZ ALTINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SEVKİYATINA İLİŞKİN 15 ARALIK 1997 TARİHLİ ANLAŞMAYA EK PROTOKOLÜN

Detaylı

A M YILMAZ Devlet Bakanı A K ALPTEMOÇİN. A. TANRI YAR A. M. YILMAZ İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V

A M YILMAZ Devlet Bakanı A K ALPTEMOÇİN. A. TANRI YAR A. M. YILMAZ İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 8 Ağustos 1964 Sayı : 18484 «Olağanüstü Hal Kanununun verdiği yetkilerin kullanılmasından dolayı tazminat davaları, idare aleyhine, idari yargıda açılır. İdarenin, kamu görevlisine

Detaylı

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012)

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI Romanya Cumhuriyeti BAŞKENT Bükreş RESMİ DİL Romence DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) DİN Ortodoks

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

1 -> :17

1 -> :17 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/07/20090725-5.htm 1 -> 3 27.07.2010 13:17 25 Temmuz 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27299 BAKANLAR

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/169 Ref: 4/169

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/169 Ref: 4/169 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.07.2013 Sayı: 2013/169 Ref: 4/169 Konu: MALEZYA ÇĐFTE VERGĐLENDĐRMEYĐ ÖNLEME ANLAŞMASINI DEĞĐŞTĐREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANMIŞTIR 25.07.2013

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASI ZORUNLU ŞİRKETLERİN KAPSAMI 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞTİR 14.03.2014 tarih ve 28941

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Pınar Erdem AB Masası Uzman Ağustos 2009 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti : Budapeşte Yüzölçümü : 93,030 km 2 Nüfusu : 9,905,596 (Temmuz 2009 tahmini)

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 693)

TBMM (S. Sayısı: 693) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29 Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete de İthalat Rejimi Kararı na Ek Karar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/115 Ref: 4/115

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/115 Ref: 4/115 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2017 Sayı: 2017/115 Ref: 4/115 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi

Detaylı

1) TÜRKİYE IRAK İŞ VE YATIRIM FORUMU KAPSAMINDA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ DÜZENLENECEKTİR (ÖNEMLİ ) 2) TÜRKİYE-ÜRDÜN OKK II. TOPLANTISI ( ÖNEMLİ SÜRELİ )

1) TÜRKİYE IRAK İŞ VE YATIRIM FORUMU KAPSAMINDA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ DÜZENLENECEKTİR (ÖNEMLİ ) 2) TÜRKİYE-ÜRDÜN OKK II. TOPLANTISI ( ÖNEMLİ SÜRELİ ) 1) TÜRKİYE IRAK İŞ VE YATIRIM FORUMU KAPSAMINDA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ DÜZENLENECEKTİR (ÖNEMLİ ) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği ve DEİK/ Türkiye Irak İş Konseyi

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

AVUSTURYA ÜLKE PROFİLİ

AVUSTURYA ÜLKE PROFİLİ AVUSTURYA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Onur Çelik EKİM 2018 1. GENEL BİLGİLER Ülke Adı: Avusturya Cumhuriyeti Yüzölçümü: 83 bin km 2 Yönetim Biçimi: Federal Cumhuriyet Devlet Başkanı:

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÇİN HALK CUMHURİYETİ GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER GSYİH- DÜNYA SIRALAMASI : 4,9 trilyon ABD $ (2009) 2. Büyük Ekonomi (Dünya Bankası) 5,5 trilyon ABD $ (2010 EIU tahmini) NÜFUS KİŞİ BAŞINA GSYİH (Satın alma

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 03/11/2014 Sayı: 2014/83 Ref : 6/83

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 03/11/2014 Sayı: 2014/83 Ref : 6/83 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 03/11/2014 Sayı: 2014/83 Ref : 6/83 Konu: POLİETİLEN TEREFTALAT (PET) İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKIN KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 1. Genel Bilgi 31/10/2014 tarihli

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

TÜRKİYE-ÜRDÜN İŞ KONSEYİ AMMAN ZİYARETİ

TÜRKİYE-ÜRDÜN İŞ KONSEYİ AMMAN ZİYARETİ 15 Şubat 16 TÜRKİYE-ÜRDÜN İŞ KONSEYİ AMMAN ZİYARETİ [Sonuç Raporu] (3-4 Şubat 2016) TÜRKİYE-ÜRDÜN İŞ KONSEYİ AMMAN ZİYARETİ Sonuç Raporu: (3-4 Şubat 2016) Türkiye-Ürdün İş Konseyi olarak İş Konseyi Başkanı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu Ekim 06, 2017-6:44:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/115 Ref: 4/115

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/115 Ref: 4/115 SĐRKÜLER Đstanbul, 30.04.2013 Sayı: 2013/115 Ref: 4/115 Konu: TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ ĐLE MALTA CUMHURĐYETĐ ARASINDA GELĐR ÜZERĐNDEN ALINAN VERGĐLERDE ÇĐFTE VERGĐLENDĐRMEYĐ ÖNLEME VE VERGĐ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/184 Ref: 4/184

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/184 Ref: 4/184 SİRKÜLER İstanbul, 13.10.2016 Sayı: 2016/184 Ref: 4/184 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BELÇİKA KRALLIĞI ARASINDAKİ ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOL BAKANLAR KURULU NCA ONAYLANMIŞTIR

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.05.2013 Sayı: 2013/121 Ref: 4/121 Konu: TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ HÜKÜMETĐ ĐLE BERMUDA HÜKÜMETĐ ARASINDA VERGĐ KONULARINDA BĐLGĐ DEĞĐŞĐMĐ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

17 Şubat 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

17 Şubat 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 17 Şubat 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29270 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) NDE

Detaylı

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 22.05.2017/63-1 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla Damga Vergisi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 06/08/2014 Sayı: 2014/52 Ref : 6/52. Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 06/08/2014 Sayı: 2014/52 Ref : 6/52. Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 06/08/2014 Sayı: 2014/52 Ref : 6/52 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR 06/08/2014 tarihli ve 29080 sayılı Resmi Gazete de Tereftalik Asit İthalatında

Detaylı

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 650 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

Yukarıdaki düzenlemenin usul ve esasları sirkülerimiz ekinde yer alan 2017/9962 No.lı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Yukarıdaki düzenlemenin usul ve esasları sirkülerimiz ekinde yer alan 2017/9962 No.lı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. DUYURU Sayı: 2017/059 BURSA, 06.04.2017 Konu: İHRACAT YAPAN FİRMALARIN YETKİLİLERİNE HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL PASAPORT) VERİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN USUL VE ESALARINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

T. B. M. M. (S. Sayısı: 448)

T. B. M. M. (S. Sayısı: 448) Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 T. B. M. M. (S. Sayısı: 448) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

Erdoğan ve Maduro görüşmesinin ayrıntıları neler?

Erdoğan ve Maduro görüşmesinin ayrıntıları neler? Erdoğan ve Maduro görüşmesinin ayrıntıları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkın iradesinin üzerinde güç olmadığına inanıyoruz 07.10.2017 / 09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Latin dostlarımızın barış içinde

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

421 - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı: KHK/190

421 - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı: KHK/190 421 - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı: KHK/190 Genel Kadro ve Usulüne dair hususların yeniden düzenlenmesi esaslarının tesbıti 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/001676 21/05/2013 Konu : Sirküler ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/146 Sayın Üyemiz, 1. Türk-Sudan İş Forumu

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2018/63

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2018/63 Değerli Müşterimiz; Ö z e t B ü l t e n Tarih : 01.08.2018 Sayı : 2018/63 Yurtiçi ve yurt dışından kullanılan döviz kredilerine ilişkin gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. -Yurtiçi ve Yurt Dışından

Detaylı

Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARAR YAYINLANMIŞTIR

Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARAR YAYINLANMIŞTIR SĐRKÜLER Đstanbul, 19.02.2013 Sayı: 2013/62- (Düzeltme) Ref: 4/62- Düzeltme Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARAR YAYINLANMIŞTIR 15.02.2013 tarih ve 28560

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma 11.11.2003 Salı Sayı: 25286 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye-Kamerun Ekonomik, Teknik ve Ticari İşbirliği Komisyonu I. Dönem Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı