Zaman Okur Hattý: Kr ANKARA ANKARA GÖKSEL GENÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- - - - - Zaman Okur Hattý: 444 8 555. 5 WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr ANKARA - - - - - ANKARA GÖKSEL GENÇ"

Transkript

1 Kr sosyalistler de yüz çevir- ANKARA ANKARA FOTOÐRAF: ZAMAN GÖKSEL GENÇ Zaman Okur Hattý:

2 02GÜNDEM LONDRA AA EYLÜL 2012 ZAMAN ASLIHAN AYDIN ANKARA ANKARA ZAMAN

3 :44 06:13 12:54 16:30 19:23 20: :59 06:28 13:10 16:45 19:39 21:00 05:05 06:37 13:20 16:55 19:50 21: :47 06:18 12:59 16:35 19:29 20: :55 06:25 13:06 16:41 19:35 20: :49 06:19 13:01 16:37 19:31 20: AA - Mi

4

5

6 06GÜNDEM haber turu pilot olarak edilip edilmedi- ZAMAN - - lü sürücüye yaka promil alkol- Kurum olarak hizmet- dijital ortama ta- -lerin Eve dönen askeri ezdi, - - uygulamalara bir ye

7 07EKONOM 5 Sürücüler HGS den nas l yararlanacak? SÜRÜCÜLER kimlik ve ruhsatla HGS etiketlerini tüm PTT ubelerinden, otoyol ve köprü giri lerine kurulan 29 PTT gi esinden ve yollar üzerindeki dinlenme tesisleri ile benzin istasyonlar ndan temin edebilecek. ET KET arac n cam na yap t r ld ktan sonra HGS ve OGS gi elerinden otomatik olarak geçi ba layacak. Her otoyol giri ve ç k nda bu etiketi okuyan gi e bulunacak. YAPI KAN etiket için 5, kart etiket için 15 lira ödenirken HGS ye kredi yüklemesi için PTT ubelerinden benzin istasyonlar na kadar yayg n bir a dan faydalan lacak. 5 liral k HGS, OGS ye rakip olacak Köprü ve otoyol gi elerinde geçi i h zl hale getirecek olan H zl Geçi Sistemi, 17 Eylül den itibaren tüm Türkiye de uygulamaya geçiyor. HGS etiketi tüm PTT ubelerinin yan s ra gi elerden de temin edilebilecek. Otomobil sahibi sürücülerin 5 liraya sat n alabilece i yap kan etikete en az 60 liral k kredi yüklenerek gi elerden h zl geçi sa lanacak. SEL M KUVEL ANKARA Otoyol gi eleri ve köprü geçi le- daha h zl hale getirecek H z- -rini l Geçi Sistemi (HGS) 17 Eylül den itibaren kullan lmaya ba lanacak. Y lba na kadar KGS yani Kartl Geçi Sistemi nin yerini almas beklenen uygulamayla sürücüler gi eleri t pk Otomatik Geçi Sistemi nde oldu u gibi belli bir h zla geçebilecek. ki tip etiketten olu an HGS nin yap kan olan 5 lira, kart eklinde olan ise 15 lira bedelle dünden itibaren tüm PTT ubelerinin yan s ra, 94 plaza, 387 gi eden ve yollar üzerindeki dinlenme tesisleri ile benzin istasyonlar ndan temin edilebilecek. Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakan Binali Y ld r m, H zl Geçi Sistemi nin tra k ak nda süreklili i sa layaca n söyledi. Bakan Y ld r m, sistemin yak t ve zaman tasarrufunun yan s ra kaçak ve aranan araçlar n tespitinde de etkili olaca n kaydetti. Ankara Rixos Otel de uygulaman n tan t m n yapan Bakan Y ld r m, yap kan ve kart tipi HGS lere en az yüklenecek miktar n binek araçlar için 60 lira olaca n belirterek, Neden 60 lira? Bu miktar giri yapt - noktaya, dönü ü de yapaca dü- ünülerek yap lm bir hesaplamad r. Aks aral artt kça a r ticari araçlarda HGS ye yüklenecek miktar 163 liraya kadar ç kacak. Di er yandan, OGS lere uygulanan yüzde 20 indirim HGS için de geçerli olacak. dedi. HGS nin plaka tan mlama sistemi sayesinde, kaçak araçlar n an nda tespit edilebilece ini söyleyen Y ld r m, Çünkü, H zl Geçi Sistemi nde arac n plakas da okunuyor. E er Emniyet, Karayollar Genel Müdürlü ü ne u u plakal araçlar n tespitini istiyoruz derse, HGS plaka tan mlama sistemiyle kaçak ve aranan araçlar sistemden tespit edilerek, Emniyet bilgilendirilecek. ifadelerini kulland. K ML K VE RUHSATLA ALINAB LECEK Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakan Y ld r m, HGS sisteminin vatanda n hayat n oldukça kolayla t raca n belirtti. Bakan Y ld r m n verdi i bilgilere göre HGS ye sahip olmak için ruhsat ve kimlik yeterli olacak. PTT ubesine giden sürücü, yap kan tipi ya da kart tipi HGS etiketini sat n alabilecek. Araç sahipleri, etiketi arac n n ön cam na yap t rd ktan sonra HGS ve OGS gi elerinden otomatik olarak geçmeye ba layacak. HGS ile birlikte uygulanmaya devam edecek olan Otomatik Geçi Sistemi ni (OGS) alabilmek için nüfus kay t örne i, depozito ödeme gibi i lemler gerekiyor. Bizim bütün i imiz vatanda n hayat n kolayla t rmak. Vatanda lar m z HGS yi k sa sürede benimseyecek, art k ya ad klar KGS kuyru u çilesi de sona erecek. Bunu ortadan kald rmak için Karayollar Genel Müdürlü ü ile PTT Genel Müdürlü ü bu sistemi geli tirdi. diyen Bakan Y ld r m, Karayollar Genel Müdürlü ü ile TRT nin üzerinde çal t ve sürücülere uyar niteli inde yol bilgisi sunacak proje hakk nda da u bilgileri verdi: Mesela Ankara dan Erzincan a gidiyorsunuz. Sivas ta yol çal mas var. Yolda daralma var. Radyo frekans n za hatta CD çalar frekans n za girerek, yol hakk nda sürücüyü bilgilendirecek. H z n dü ürmesini, yolun bozuk oldu- unu söyleyecek. Bu proje tamamland nda tan t m n yapaca z. dedi. Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakan Binali Y ld r m, dün Ankara da H zl Geçi Sistemi nin getirece i yenilikleri tan tt. HGS, k sa süre içinde özellikle köprülerde kuyruk olu mas na neden olan Kartl Geçi Sistemi nin yerini alacak. FOTO - RAF: AA, MEHMET AL ÖZCAN EYLÜL 2012 ÇAR AMBA ZAMAN fhaber turu Eczac ba, Rekabet ten izin bekliyor Eczac ba Giri im, Ataman Ecza ve Ataman laç Kozmetik i almak için Rekabet Kurumu na ba vurdu. Eczac ba Grubu irketlerinden Eczac ba Giri- im Pazarlama Tüketim A, Ataman Ecza ve triyat Deposu ile Ataman laç Kozmetik Kimya A hisselerini almak için Rekabet Kurumu na müracaat etti. Rekabet Kurulu nun web sitesinde yer alan bilgiye göre, sat n almaya ili kin mutabakat kuruma sunuldu. Medical Park, halka arza haz rlan yor Medical Park Hastaneler Grubu hissedarlar Muharrem Usta, Sancak A ve Carlyle Group ortakl, halka arz ve stratejik opsiyonlar de erlendirmek üzere yat r m bankalar n görevlendirdi. Hastanecilik yat r mlar yla k sa zamanda büyük bir ivme yakalayan grubun, Medical Park markas yla Türkiye genelinde 16 hastanesi ve 2 t p merkezi ile yakla k 10 bin çal - an bulunuyor. Ayn ortakl k, k sa süre önce SGK ile k smi anla mas olacak Liv Hospital Group u kurdu. Akkuyu ya üst düzey ziyaret Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Akkuyu Nükleer Santrali sahas ndaki çal malar yerinde inceledi. UAEK uzmanlar, Akkuyu Sahas nda yap lan etüt çal malar na olumlu not verdi. Uzmanlar, hidrometeorolojik, ekolojik, jeolojik ara t rmalar, sismotektonik ve jeoteknik çal malar gibi Türkiye nin ilk nükleer santral sahas nda yap lan tüm çal malar ayr nt l bir ekilde inceledi, sahada ve denizde yap lmakta olan sondaj çal malar n izledi. Peugeot 208 yola ç k yor Peugeot için yeniden do u u ifade eden 208, Türkiye pazar na sunuluyor. Model, markan n yeni geli tirdi i motor ve teknolojilerle öne ç k yor. Peugeot 208 in sponsorlar aras nda oldu u, Red Hot Chili Peppers konseri de stanbul da 8 Eylül Cumartesi ak am santralistanbul da gerçekle tirilecek. Konser öncesinde konvoy düzenleyen Peugeot Otomotiv, facebook.com/peugeoturkiye sayfas ndan yeni model ve f rsatlarla ilgili duyurular yay nl yor. Uzan, vergi borç rekortmeni Gelir daresi Ba kanl 1 milyon lira ve üzerinde borç takan ki i ve kurumlar n isimlerini aç klad. Türkiye de 7 bin 442 mükelle n devlete 1 milyon lira ve üzerinde vergi borcu bulunuyor. Listeye Uzan Ailesi ve marbank damgas n vururken, ilk s rada 1 milyar 320 milyon 934 bin liral k vergi borcu ile Marmaris te suyun toplanmas, ar t lmas ve da t lmas konusunda faaliyet gösteren TC Mariç-Belbir Marmaris Çevre Koruma Tesisi letmeleri Birli i yer ald Lufthansa grevi stanbul-frankfurt seferlerini iptal ettirdi - Alman hava yolu irketi Lufthansa da çal an kabin personelinin daha fazla ücret talebiyle Frankfurt Havaalan nda yapt grev nedeniyle stanbul- Frankfurt seferleri kar- l kl iptal edildi. Dün kar l kl olarak saat de yap lmas planlanan seferlerin iptal olmas nedeniyle Atatürk Havaliman D Hatlar Terminali nde Lufthansa Havayollar n n bilet sat o sinde uzun kuyruklar olu tu. Yolcular, duruma tepki gösterdi. Lufthansa Havayollar yetkilileri, yolcular ba ka uçak rmalar yla gidecekleri yerlere ula t rmaya çal t klar n söyledi. Yolcular ile yetkililer aras nda zaman zaman k sa süreli tart malar ya and. EKONOM SERV S SAYFA TASARIM: AHMET B ÇER

8 ZAMAN 08 kademeli vergi ANKARA

9

10 10EKONOM 5 EYLÜL 2012 ÇAR AMBA ZAMAN BORSA B LE K ENDEKS DOLAR SERBEST P YASA EURO SERBEST P YASA CUMHUR YET ALTINI SERBEST P YASA PETROL (BRENT) DOLAR/ VAR L ,8070 1,8200 1,8160 1,8070 1,8230 1,8200 2,2700 2,2800 2,2900 2,2800 2,2940 2, ,00 650,00 653,00 652,00 663,00 664,00 112,36 112,48 113,26 114,88 114,98 114,79 28 A ustos 29 A ustos 31 A ustos 1 Eylül 3 Eylül 4 Eylül 27 A ustos 28 A ustos 29 A ustos 31 A ustos 3 Eylül 4 Eylül 28 A ustos 29 A ustos 31 A ustos 1 Eylül 3 Eylül 4 Eylül 28 A ustos 29 A ustos 31 A ustos 1 Eylül 3 Eylül 4 Eylül 28 A ustos 29 A ustos 31 A ustos 1 Eylül 3 Eylül 4 Eylül EKOANAL Z DR. SARUHAN ÖZEL Ekonomik aç dan devam etmekte olan global kriz yakla- k 5 y l önce ABD de mortgage (ipotek) kredilerinin geri ödenmesinde ya anan sorunlarla ba lay p dünyaya yay ld. Ancak konut piyasas nda i lerin düzelmekte oldu una dair önemli sinyaller geliyor. Her eyin temelindeki konut sektörünün dirilmeye ba lamas, ümit veren bir geli me. man.com.tr GRAF K: ZAMAN Krizi ba latan bitirir! Global ekonominin gündemini -Avrupa daki karga a ve Çin deki ekonomik yava lama me gul ediyor, ama ABD ekonomisinde de ilginç geli meler var. En önemlisi, global krizin temel sebeplerinden biri olan konut piyasas nda i lerin düzelmekte oldu una dair önemli sinyallerin geliyor olmas. Hâlâ en az ndan ekonomik aç dan devam etmekte olan global kriz yakla k 5 y l önce ABD de mortgage (ipotek) kredilerinin geri ödenmesinde ya anan sorunlarla ba lay p dünyaya yay ld. Dü ük faizlerden destek alan konut sektörü, bankalar ve reyting irketleri el ele vererek dü- ük gelirli kesimlere uzun vadeli borçlanarak ödeme güçlerinin üzerinde yatlardan konut alabilmelerini sa lad lar. O dönemde faiz dü ük oldu u için ayl k ödemeleri az olan de i ken faizli kredilerle ev sahiplerini cezbettiler. Hatta genel faiz düzeyinden ba ms z olarak da k sa vadede dü ük ama orta vadede yükselecek taksitlerle kredi vererek ev almay dü ünenlerin ak llar n çeldiler. Daha sonra faizler yükseldi inde ödemeler de artacak ve dü ük gelirlerle ödenemez hale gelecekti. Ama y llarca ev alma hayaliyle ya ayanlar bu imkân yakalad nda gelece i fazla dü ünmedi. Ayr ca ço unun dü ünebilecek bilgisi de yoktu. Sadece halk de il yatlar n sürekli artaca n dü ünen al-satç lar da piyasaya girdi ve bu uygun kredilerden faydaland. Bankalar bu kredilerin önemli bir k sm n tahvillere dönü türdü ve dünyan n çok farkl bölgelerinde farkl yat r mc lara satarak elden (bilançodan) ç kard. Reyting irketleri güzel ücretler kar l nda tahvilleri güvenilir diye damgalay p kolayca sat lmas n sa lad. Damgalanamayacak kadar kötü durumda olanlar da bilanço d na gizlendi. n aat irketleri bu ortamdan faydalan p bolca konut projelerine giri ti. Özellikle ABD nin patlad. Fiyatlar n dü ece i beklentisiyle konut sat lar h zla geriledi (Gra k 2). u runa devlet ve merkez bankas el ele rekiyor. Bir sonraki a amada da tüketici gü- % 10 un üzerine ç kt. Sistemi kurtarmak ya yeni arz n gelmesinin engellenmesi ge- güne ku a denen Güney Kaliforniya dan Florida ya uzanan güney kesiminde konut Beklenti de gerçekle ti ve ev yatlar h zla dü tü. Kredilerin teminat olan ev de- lere destek olmak zorunda kald. iyi) ve bankalar n kredi imkânlar n yeni- verip bankalara, ev sahiplerine ve irketveninin düzelmesi (ne kadar çabuk o kadar arz h zla artt. Las Vegas n çorak çevresinde yeni kentler olu tu. erleri kredi bakiyesinin alt na inince kredi bat daha da büyüdü. Zararlar k sa SABRIN SONU SELAMET l daha da h zlan yor. Bir süre sonra arz taden devreye sokmalar yla stoklardaki aza- Balon, Amerikan Merkez Bankas n n (FED) politika faizini 2004 y l ortas ndaki % 1 lik seviyesinden düzenli art lar- Bankalara güven kayboldu ve borçlanalerden ç k hemen olam yor. Çünkü kriz r yeniden yükselmeye ba l yor. sürede bankalar n sermayelerini tüketti. Geçmi te birçok kez ya anan bu tür krizlebin alt n zorlamaya ba lay nca ev yatlala 2006 ortas nda % 5,25 e kadar yükseltmesiyle patlad (Gra k 1). Taksitleri büdi ak da durdu. Nakit ak nda haz rl kr n normal seviyelere gelmesi zaman al - yapt klar da bankalar n (ve ev sahiplerimamaya ba lad lar. Di er sektörlere kre- öncesi dönemde çok artm olan stokla- Bu ba lamda ABD de otoritelerin ilk yüyen ipotek kredilerinin ödemeleri zorla nca çark tersine dönüverdi. Bu kredi- stoklar na yüklenip nakit yaratmaya çanut in aat projeleri gündeme gelebiliyor ve rini engellemek oldu. Politika faizini h zs z yakalanan büyük irketler zora dü tü; yor. Stoklar yeterince azald nda yeni konin) piyasaya yeni sat l k konut getirmelelere dayal tahvillerin yatlar h zla geriledi. Yat r mc lar büyük zararlar yazd. Ev- geriledi). Konut sektörünün önemli katl yor. Stoklar n normalle mesi için ilk a ana çal ld (Gra k 1). Bankalara sermal t lar. Ekonomi resesyona girdi (üretim önemli bir istihdam kanal çal maya ba la dü ürerek kredi taksitlerinin azalmas ler bankalara geri döndükçe sat l k ev arz k yapt i sizlik oran % 4-5 aral ndan mada stoklardaki art n durmas ve piyasaye konarak mevcut zararlar n ve dolay s yla kredilerini ta malar sa land. Ev - yat bakiyenin alt nda olanlar n da mevcut kredilerini kapatabilip yeni dü ük faizli kredilere geçebilmelerini sa layacak düzenlemeler yap ld. Parasal geni leme politikalar yla ikinci piyasadaki ipote e dayal tahviller al nd, uzun vadeli ipotek kredilerinin faizleri dü ürüldü ve yeni kredi imkânlar sa lanmaya çal ld (Gra k 1). Al nan önlemler radikaldi ama balonun i mesi de uzun sürdü ü ve tüm dünyaya yay l p Euro Bölgesi ni bile tahrip eden bir büyüklü e ula t için stoklar n erime süreci de uzad ve gecikti. Ne var ki, bir süredir konut piyasas hayata dönü sinyalleri veriyor. ABD de konut sat lar nda 2011 son çeyre inden beri belirgin bir hareketlenme var y l na kadar sürekli artarak y lda 1,5 milyon adede yakla an ama kriz sonras 2010 ortas nda 300 binin alt na kadar gerileyen yeni konut sat lar bu seviyelerde tutunduktan sonra bir süredir art trendine girerek 400 binleri zorlamaya ba lad (Gra- k 2). Hâlâ ekonomistlerin sa l kl büyüme olarak dü ündü ü 700 binli seviyelerin çok alt nda olsa da 2 y l öncesine göre art % 31. Ayn durum 2. el konut sat lar nda da geçerli. Bu sayede (yeni) sat l k konutlar n sat lanlara oran da h zla kriz öncesi seviyelere geriledi (Gra k 3). Mevcut sat h z nda konutlar n tükenme h z kriz dönemi ile k yaslanmayacak boyutlarda (Gra k 4). Bu geli meler art k konut - yatlar na da yans maya ba lad nin ikinci çeyre inden itibaren konut yatlar nda belirgin bir yükseli var (Gra k 5). Özetle, Euro Bölgesi resesyon içinde k vranarak mevcut haliyle var olabilme sava veriyor ve buraya ihracat yapamayan ve tüketicileri ya ananlara bak p kötümserle en Türkiye, Brezilya ve Çin gibi büyük geli mekte olan ekonomiler ihtiyaç duyduklar oranlar n alt nda büyümek zorunda kal yor. Dünyan n en büyü- ü ABD ekonomisi de asl nda henüz arzu edilen potansiyel büyüme ve istihdam seviyelerinden uzak. Ama her eyin temelindeki konut sektörünün dirilmeye ba lamas ümit veren bir geli me. FED Ba kan Bernanke den daha radikal ad mlar atmas n bekleyenlerin de buna dikkat etmesi gerekir. Ba kanl k yar n n ve y l sonundaki bütçe tart malar n n belirsizliklerini dü ünüp bir eyler yapacak yapmas na ama art k eskisi kadar mecbur olmad da ortada. Yabanc yaz l m, siber güvenlik için büyük tehdit AR FE KAB L STANBUL Bilgi Teknolojileri ve leti im Kuru- (BTK) Ba kan Tayfun Acarer, -mu Türkiye nin siber tehlikelere kar haz rl ks z oldu unu, güvenlik önlemleri konusunda bili im yöneticilerinin daha istekli olmalar gerekti ini söyledi. Son be y ld r ülkelerin ana omurgalar nda söz konusu sald r lardan dolay çok ciddi zararlar meydana geldi ini ifade eden Acarer, Önümüzdeki y llarda sava lar top tüfekle de il, siber sald r larla gerçekle ecek. Biz de ülke olarak bu alanda önlemlerimizi almakta acele etmeliyiz. dedi. Bu konuda Türkiye de bakanl k düzeyinde çal malar n yap ld n ifade eden BTK Ba kan, Sadece devlet düzeyinde gösterilen çaba sorunun çözümü için yeterli de il. Özel sektörün bu anlamda pasif oldu unu gözlem- TAYFUN ACARER BTK BA KANI liyoruz. May s ay nda siber kalkan tatbikat yapt k. Ama Türkiye deki binlerce irketten sadece 41 i tatbikata kat ld. Türkiye nin önde gelen irketleri bile söz konusu tatbikata i tirak etmedi. diye konu tu. Siber kalkan tatbikatlar nda kat l mc rmalara sald r lara kar za yetlerini gösteren birer karne veriliyor. BTK Ba kan, bu y l sonunda da bir tatbikat daha yap laca n belirtti, uygulama sonuçlar n n sadece irketlerle payla larak kendilerine web tabanl za yetlerinin bildirilece- i bilgisini verdi. Siber güvenlik konusunun en çok etkilenece i sektörün bili im teknolojileri oldu unu dile getiren Acarer, sektör temsilcilerini bu alanda al nacak tedbirlere destek verip deneyimlerini payla maya ça rd. Siber güvenli i tehdit eden unsurlar n önüne geçmede yerli ürün kullanman n önemine dikkat çeken Acarer, Bili im sektörü ne olursa olsun yerli ürüne yönelmeli. Donan mda yeterli olabiliriz ama yaz l mda yabanc ürünlerin siber güvenli i tehdit etti ini dü ünüyorum. eklinde konu tu. Bilgi ve ileti- im teknolojileri (ICT) sektörünün içerisinde IT (bilgi teknolojileri) k sm nda önemli f rsatlar oldu unu dile getiren Acarer in verdi i bilgilere göre söz konusu alanda Türkiye de yaz l m sistemlerinin genel pazar içindeki pay dünya standartlar n n alt nda. Siber güvenlikte önemli unsurlar aras ndaki yaz l m sistemlerinin pay Türkiye de yüzde 8 le geli mekte olan ülkelerden bile dü ük. Acarer, sektör temsilcilerine bu alanda yat r m yapmalar ça r s nda bulundu. Türkiye de geni bant kullan m miktar n n son iki y lda 15 kat artt n hat rlatan BTK Ba kan, Sahip olunan altyap ya yeterli yat r m yap lmazsa sistem i as edecek. Bu yüzden h zla mobil ve sabit altyap y güçlendirmemiz gerekiyor. de erlendirmesini yapt. Özellikle mahalli idarelerden kaynaklanan sorunlardan dolay altyap n n geli tirilemedi ini vurgulayan Acarer, Böyle giderse çok ciddi kaç n lmaz problemler ortaya ç kacak. uyar s nda bulundu. Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu (BTK) Ba kan Tayfun Acarer, siber sald r lara kar sadece devlet düzeyinde gösterilen çaban n sorunun çözümü için yeterli olmad - n söyledi. FOTO RAF: C HAN 126 metrelik kuleyi Kartal a kuracak Adana da kurulan ve in aat sektöründe 20 y ll k geçmi e sahip olan - Son Grup un i tiraklerinden Çukurova Gayrimenkul, yeni projesi Çukurova Tower i stanbul da hayata geçiriyor. Proje, stanbul un h zla geli en ve yak n zamanda hizmete giren metro a yla ula m avantaj elde eden bölgelerinden Kartal da in a ediliyor. Ekim 2014 te tamamlanacak projede 36 katta 238 konut yer alacak. Tower in yerden yüksekli i 126 metre olacak. Projenin tan t m toplant s nda konu an Çukurova Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Son, bu proje ile hayat tarz de i en ve geli en stanbul un yeni yüzünü yans tmay hede ediklerini ifade etti. Sabiha Gökçen Havalan na, Kad köy-kartal metro hatt na, E5 ve TEM ba lant yoluna yak n in a edilen Çukurova Tower çok say da sosyal aktivite donan mlar n içinde bar nd r yor. Proje hakk nda bilgi veren Yönetim Kurulu üyesi Cafer Kara ise hedef kitlenin ço unun daha önce daire sat n alan mü terilerinden olu tu unu söyledi. Kara, Çukurova Tower n in aat maliyetinin 35 milyon, arsa maliyetinin ise 15 milyon lira oldu unu aç klad. Ön sat lar n n ba lad bilgisini veren Kara, u ana kadar 15 dairenin sat n n yap ld n söyledi. Projede dairelerin metrekare yat 3 bin 700 lira. MEL KE BAHÇEVAN YILMAZ STANBUL SAYFA TASARIM: N YAZ DEM RCAN

11 SAYFA TASARIM: MUSTAFA ERDEN 11EKONOM 5 Sigortac lar, te vik sayesinde bireysel emeklilikte h zl yol alacak Kamunun sosyal güvenlik yükünü azaltmak için hükümetin destek verdi i Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2 milyon 845 bin kat l mc say s na ve 17 milyar liral k fon büyüklü üne ula t. Türkiye Sigorta Reasürans irketleri Birli i (TSR B) Ba kan Mustafa Su, bu y l n ikinci yar s nda BES yasas n n yürürlü e girmesiyle birlikte sistemin daha da büyüyece ini söyledi. RAH ME SEZG N STANBUL Türkiye Sigorta ve Reasürans irketle- Birli i (TSR B), Ocak- Haziran ri dönemine ili kin sigorta sektörünün sonuçlar n aç klad. Sektör, bu y l beklenen istikrar yakalayarak poliçe üretiminde toplamda yüzde 12'nin üstünde bir büyüme gösterdi. Birlik Ba kan Mustafa Su, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) y l n ilk alt ay nda yüzde 14,6'l k büyümeyle 2 milyon 845 bin kat l mc say s na ve 17 milyar liral k fon büyüklü üne ula t n söyledi. Su, 2012'nin ikinci yar s nda BES yasas n n yürürlü e girmesinin de etkisiyle, bu rakamlar n çok daha üstüne ç kaca m z öngörüyoruz. dedi. Türkiye Sigorta Reasürans irketler Birli- i Ba kan Mustafa Su, birli in çat s alt na giren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve bu de- i iklik dolay s yla birli in yeni yap lanmas hakk nda bilgi verdi. Mustafa Su, bu y l n ilk alt ay nda yakalanan yüzde 14,6 büyümenin 2 milyon 845 bin kat l mc say s na ve 17 milyar liray a k n fon büyüklü üne ula t klar n söyledi. kinci alt ayl k dilimde BES yasas n n yürürlü e girmesiyle bu rakam n daha da üstüne ç k lmas öngörülüyor. Bireysel emeklilik aç s ndan toplumun tüm kesimlerini, makro ekonomik dengeleri ilgilendirecek de i iklikler ya and n ifade eden Su, bunun Türkiye için olumlu oldu unu kaydetti. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 5 Mart 2007'de 1 milyon 140 bin olan kat l mc say s, 2 Mart 2012 tarihinde 2 milyon 688 bine ç km, Mart 2011'de 2 milyon 337 bin olan kat l mc say s, yüzde 15 artarak Mart 2012'de 2 milyon 688 bine ula m t. statistik verilere göre geçen y la oranla toplam poliçe üretiminde yüzde 41,17'lik bir büyüme sa land. Sa l k sigortalar bran ise di er bran lar aras nda poliçe üretimi art nda en ön s rada yer ald. Hayat d sigortalar n yüzde 12,20 artt n söyleyen Birlik Ba kan Mustafa Su, hayat bran nda poliçe üretiminin yüzde 11,97'lik bir büyüme gösterdi- ini ifade etti. Hayat sigortalar bran nda geçen y lki oranlara göre dü ü ya and bilgisini de veren Su, hayat d rakamlara bak ld nda primlerde yüzde 17'lik bir büyüme öngördüklerini, genel toplamda primlerin yüzde 12,8 artt n söyledi. Sigortac l n u anda bulundu u noktay istedikleri düzeyde görmediklerini ifade eden Su, bireysel emeklilik ve sigortac l kta gelinen noktan n ülkelerin geli mi lik düzeylerini ölçerken önemli bir gösterge oldu unu söyledi. Birlik faaliyetleri kapsam nda yap lan çal malara da de inen ba kan, tra k kazalar sebebiyle ilgililere sunulan sa l k hizmet bedellerine ili kin maddelerinin Anayasa'ya ayk r l ile tra k kazalar sebebiyle ilgililere sunulan Sa l k Hizmet Bedellerinin Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli- in kanuna ayk r hükümler içermesi dolay s yla Dan tay'a dava açt klar n ifade etti. Yarg tay Genel Kurulu, daha önce aç lan bir dava üzerine tra k kazalar nda ölen ki i tam kusurlu olsa bile yak nlar na tazminat ödemesine karar vermi ti. Bu karar yarg n n sigortac l a müdahalesi olarak de erlendiren Mustafa Su, karar n içtihatlarla örtü medi ini, sigortac l bilmeyen yarg çlar taraf ndan al nm bir karar oldu unu ifade etti. Önüne gelen sigorta mevzuat haz rlamamal. diyen Su, Elbette ki sigorta mevzuat n düzenleyen kamu otoritesinin d nda farkl mercilerin aksiyonlar olabilir ama sigortac lar ile konu ulsun. Sektörün bilgisi olmayan giri imler ölü do uyor ve bunlar sektörü rahats z edebiliyor. ifadelerini kulland. Türkiye Sigorta ve Reasürans irketleri Birli i, 20 Eylül'de düzenlenecek yeni seçimin ard ndan iki y ll na yeni yönetim kurulu ba kan n seçecek. Mustafa Su, seçimlerde aday olup olmayaca noktas nda henüz net bir karar olmad n ifade etti. Türkiye Sigorta ve Reasürans irketleri Birli i (TSR B) Ba kan Mustafa Su (ortada), Genel Sekreter Erhan Tunçay (ortada) ve Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Ba kan Mehmet Bostan, birli in çat s alt na giren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve bu de i- iklik dolay s yla birli in yeni yap lanmas hakk nda bilgi verdi. EYLÜL 2012 ÇAR AMBA ZAMAN Recep Koçak ba kanl a aday I k Sigorta Genel Müdü- Recep Koçak, Türkiye Si- -rü gorta ve Reasürans irketleri Birli i (TSR B) ba kanl na aday oldu unu aç klad. Halen ba kanl - n Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su nun yürüttü- ü TSR B nin yeni ba kan, 20 Eylül de yap lacak seçimle belirlenecek. Adayl n aç klayan Recep Koçak, seçilmesi halinde geçmi te oldu u gibi gelecekte de sektörün geli mesi ad na yo un çal malar yla katk sa lamaya devam edece ini söyledi. Koçak, bunu yaparken de ba kanl k sorumlulu unu ta yor olman n bilinciyle hareket edece ini ifade etti. Recep Koçak, y llar aras nda Türkiye Sigorta ve Reasürans irketleri Birli i nde RECEP KOÇAK muhasip üye, I IK S GORTA GEN. MÜDÜRÜ 2009 dan bu yana da birlik yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürüyor. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi ktisat Bölümü nden mezun olan Recep Koçak, 1993 te Ba bakanl k Hazine Müste arl - Sigorta Denetleme Kurulu nda murak p olarak çal ma hayat na ba lad y llar aras nda sigorta denetleme uzman olarak görev yapt. 9,5 y ll k bu görevi süresince çok say da sigorta, reasürans irketi, acente, broker ve eksper denetiminde bulundu.1997 de sigortac l k konusunda ara t rma ve inceleme yapmak üzere geçici görevli olarak ngiltere ye gitti y llar nda Marmara Üniversitesi Bankac l k ve Sigortac l k yüksek okulu nda sigorta muhasebesi derslerine girdi de I k Sigorta da Genel Müdür Yard mc s olarak göreve ba layan Koçak, 2004 ten itibaren I k Sigorta Yönetim Kurulu Üyeli i ve Genel Müdürlük görevini yürütüyor. Türk Telekom un yeni patronu Tahsin Y lmaz Türk Telekom Grubu nun te- irketi Türk -lekomünikasyon Telekom un yeni patronu, TTNet te genel müdürlük görevini yürüten Tahsin Y lmaz oldu. Türk Telekom dan Kamu Ayd nlatma Platformu na yap lan aç klamada, Türk Telekomünikasyon da (TT) sürdürülebilir büyümeyi daha etkin hale getirecek üst düzey yönetici de i ikliklerinin gerçekle tirildi- i belirtildi dan itibaren Türk Telekom da çe itli görevlerde bulunan ve A ustos 2010 dan bu yana irketin genel müdürlük görevini yürüten Gökhan Bozkurt, 4 Eylül 2012 tarihi itibar yla TT Grubu Yönetim Kurulu Ba kan Mohammed Hariri nin özel dan man olarak atand den bu yana TT Grubu irketlerinden internet sa lay c TTNet genel müdürlük görevini yürüten Tahsin Y lmaz, 4 Eylül itibar yla Türk Telekom da genel müdür oldu. Türk Telekom Yönetim Kurulu Ba kan Mohammed Hariri, Tahsin Y lmaz n bugüne kadar gösterdi i ba- ar l çal malar Türk Telekom da devam ettirece ine inanc m tamd r. De- i erek ve büyüyerek sundu u yenilikçi ürün ve hizmetlerle dünya standartlar nda hizmet veren bir telekom operatörü haline gelen irket, yeni yönetimiyle mü terilerine ve di er tüm payda lar na katma de erli hizmetler sunmaya devam edecektir. dedi. Gökhan Bozkurt u özel dan man olarak atad n ifade eden Hariri, Türkiye de ticari faaliyetlerinde nas l büyüme elde edeceklerini ve gelecek dönem stratejileriyle alakal yeni yön ve vizyonunu belirleme konular nda kendisine yakinen yard mc olaca n ifade etti. Kulislerde TTNet genel müdürü olarak ise halen Türk Telekom Regülasyon ve Destek Hizmetleri ba kanl - n yürüten ükrü Kutlu nun atanaca konu uluyor. Türk Telekom un yeni Genel Müdürü Tahsin Y lmaz, 2008 y l ndan bu yana TTNet genel müdürlük görevini yürütüyordu. Kabata Erkek Lisesi ve ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisli i mezunu olan ve i hayat na 1989 y l nda PTT de ba layan Y lmaz, 1994 ten 2004 y l na kadar farkl GSM operatörlerinde çe itli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu y l nda Nokia bünyesine kat lan Y lmaz, yurtd mobil ve sabit ebekeler alan nda üst düzey yöneticilik yapt do umlu olan Tahsin Y lmaz, evli ve 3 çocuk babas. EKONOM SERV S Grubun alt ayl k geliri 3,2 milyar lira Türk Telekom Grubu çeyrek nansal sonuçlar n aç klad y l 2. çeyrek nansal döneminde Türk Telekom Grubu konsolide yat r m tutar birinci çeyrek dönemine göre yüzde 67 artarak 677 milyon TL olarak gerçekle ti. Y l n ilk çeyre inde gerçekle tirilen 405 milyon TL yat r m ile y l n ilk 6 ay nda 1 milyar 81 milyon TL lik yat r m rakam na ula ld. 81 ilde ber dönü ümüne h z veren Türk Telekom Grubu nun bu yat r mlar ile 1,26 milyon hane ber kapsam na al nd. Teknoloji, altyap ve mobil yat r mlar n n yan s ra istihdama yat r mda da h z kesmeyen Türk Telekom Grubu çal an say s, alt ayda ki i art göstererek a ula t. Türk Telekom Grubu gelirleri geçen y l n 2. dönemine göre bu y l n ayn döneminde yüzde 7 büyüyerek 3,2 milyar TL ye ç karken FAVÖK marj yüzde 40 olarak gerçekle ti. Dönem kâr Türk Liras n n de er kazanmas yla da desteklenerek y ldan y la yüzde 24 artarak 630 milyon TL ye ula t. TT Grubu nun öncelikle ber ve 3G ye odaklanan yat r mlar y l n ilk yar s nda 1 milyar TL yi a t den bu yana Türk Telekom Grubu irketlerinden internet sa lay c TTNet genel müdürlü- ü görevini yürüten Tahsin Y lmaz, Türk Telekom da genel müdür oldu. FOTO RAF: C HAN Türkiye nin en de erli markalar belirlendi Uluslararas marka derece- kurulu u Brand -lendirme Finance taraf ndan gerçekle tirilen Türkiye nin En De erli Markalar Ara t rmas 2012 sonuçlar na göre, Türk Telekom 4 üncü kez Türkiye nin en de- erli markas oldu. Son 5 y lda ilk 100 Türk markas n n toplam de eri, be y ll k ortalamada 28 milyar dolara ç kt. Brand Finance, 2012 y l ndaki tüm ara t rma verilerinden derledi i Türkiye nin En De- erli Markalar 2012 sonuçlar n aç klad. Brand Finance n 150 yi a k n rma üzerinde yapt ara t rmada veriler, ilk 100 e giren rma üzerinden de erlendirildi. Ara t rma sonuçlar, 2012 y l nda Türkiye nin en de erli markas n Türk Telekom olarak belirledi. Böylece Türk Telekom, dördüncü kez Türkiye nin en de erli markas seçildi. Bu y l ikinci s raya yerle en marka ise Türk Hava Yollar (THY) oldu. Üçüncü s rada Akbank yer ald. lk üçü takip eden markalar n ise s ras yla, Bankas, Turkcell, Anadolu Efes, Garanti, Arçelik, Yap Kredi Bankas ve OMV Petrol O si oldu u belirtildi. Yeni ara t rma sonuçlar na göre, son 5 y lda ilk 100 Türk markas n n toplam de eri be y ll k ortalamada 28 milyar dolar ç kt. Ara t rmada geçen y la oranla baz dü ü lere de dikkat çekiliyor. Geçen y l 100 Türk markas n n toplam de eri 33 milyar dolar iken, bu y l kur fark sebebiyle bu rakam 27 milyar dolara dü tü. De eri 1 milyar dolar n üzerinde olan marka say s geçen y l 12 iken bu sene 10 a geriledi. Sonuçlar de erlendiren Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem lgüner, ara t rma verilerini dikkate alarak sektörlerin gelece ine yönelik çizdikleri yol haritas nda marka de erinin yükseltilmesi konusuna en büyük vurguyu yapt klar n belirterek, bu yönde devlet politikalar n n da geli tirilmesi gerekti ini belirtti. Toplant da, 10 y lda 10 dünya markas slogan yla yola ç kan Turquality nin küresel bir marka olu turmas yönünde beklentiler dile getirildi. EKONOM SERV S EN DE ERL MARKA TÜRK TELEKOM Marka Marka de eri Marka (milyon dolar) 1 1 Türk Telekom THY Akbank Bankas Turkcell Anadolu Efes Garanti Bankas Arçelik Yap Kredi OMV Petrol Ofisi Marka de eri (milyon dolar) B M Ford Otomotiv Halk Bankas ENKA Vak fbank M GROS Ülker Bisküvi i ecam AYGAZ Finansbank 372

12 12EKONOM 5 Kriz ortam nda 450 milyon liral k kredi bulmak önemli ba ar Uluslararas piyasalarda bankalar n birbirlerine kredi vermekte çekimser davrand klar bir ortamda Do u Holding, 450 milyon liral k sendikasyon kredisi ald. Holding in patronu Ferit ahenk, böylesi bir küresel konjonktürde, 9 uluslararas bankan n kat l m yla sa lanan kredinin Do u Grubu na ve ülke ekonomisine olan güveni ortaya koydu unu söyledi. KENAN MEHMETZADE STANBUL Avrupa y kas p kavuran ekonomik - kriz, yat r m yapmak isteyen irketlerin kredi imkânlar n da daraltt. Finansal sorunlardan kaynaklanan krizin kredi maliyetlerini art rmas yüzünden birçok rman n kredi talebi geri çevriliyor. Bu s k nt l dönemde Do u Holding, 9 uluslararas bankadan 160 milyon dolar ve 75 milyon Euro sendikasyon kredisi ald. Do u Holding Yönetim Kurulu Ba kan Ferit ahenk, bankalar n fonlama konusunda çok dikkatli davrand - bir dönemden geçildi ini, böyle bir ortamda 9 uluslararas bankan n kat l m yla sa lad klar kredinin öneminin daha da artt n söyledi. ahenk, 450 milyon lira üzerinde sa lad m z kredi Do u Grubu ve Türkiye ekonomisine olan güveni ortaya koymaktad r. diye konu tu. Do u Holding in genel yat r m ihtiyaçlar ve grup irketlerinin ticari nansman faaliyetleri için al nan 160 milyon dolar ve 75 milyon Euro tutar ndaki club loan kredisi için imza töreni düzenlendi. Do u Grubu Yönetim Kurulu Ba kan Ferit ahenk, toplant da yapt aç klamada, grubun nans d alanlardaki irketlerinin aktif ve EBITDA anlam ndaki pay n art rmay hede ediklerini söyledi. ahenk, Geçen y l ciro baz nda nans n yüzde 48, nans d alanlar n yüzde 52 pay vard. Bu sene de ayn trendi bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde aktif ve EBITDA anlam nda nans d irketlerin pay n art r p nans n pay n n dü mesini beklemekteyiz. diye konu tu. Do u Grubu, distribütörlü ünü yapt - Alman otomotiv devi Volkswagen in (VW) Türkiye ye yat r m yla ilgili hâlâ bir geli menin olmad n belirtti ve ekledi: Ancak müjdeli haber u ki, Porsche ve VW yönetiminde de i iklikler var. Daha profesyonel yönetim ekibiyle yola devam edecekler. VW nin Türkiye ye yat r m yapaca na inan yoruz. Do u Grubu CEO su Hüsnü Akhan ise bir ortak giri im grubuyla ön yeterlilik ba vurusunda bulunduklar otoyollar ve köprülerin özelle tirme ihalesi kapsam nda nansman temini için Deutsche Bank, Unicredit ve Goldman Sachs n yetkilendirildi ini söyledi. Akhan, global ekonomik konjonktürdeki olumsuzluklar nedeniyle Do u Holding in halka arz planlar n ise dondurduklar n söyledi. Do u Grubu nun patronu Ferit ahenk (sa dan ikinci) 160 milyon dolar ve 75 milyon Euro luk kredide Bank of America Merrill Lynch, Citibank, Barclays, Bank Audi, Deutsche Bank ve HSBC yetkilendirilmi lider düzenleyici olarak kat ld n söyledi. Holding, 36 ay vadeli kredinin geri ödemesini vade sonunda yapacak. FOTO RAF: ZAMAN EYLÜL 2012 ÇAR AMBA ZAMAN Ambalaj Ay Y ld zlar Yar mas n n ödül töreninde 14 alt n, 16 gümü, 20 bronz ve 77 yetkinlik ödülü olmak üzere toplam 127 ödül takdim edildi. Ambalajda ihracat hede 10 milyar dolar ABDULKAD R CEMBEKL STANBUL Ambalaj Sanayicileri Derne i (ASD) taraf ndan - düzenlenen Ambalaj Ay Y ld zlar 2012 yar mas n n ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konu an ASD Ba kan Sadettin Korkut, Türkiye nin Avrasya ambalaj merkezi olma yolunda h zla ilerledi ini söyledi. Dünyada her eyin çok h zl de i ti ini ve yeni ya am tarzlar ortaya ç kt n, bu yüzden markalar n art k kendilerini yeniden konumland rmaya ba lad klar n aktaran Korkut, bu yüzden marka alg lar n n h zla de i meye ba lad - n ifade etti. Korkut, Cumhuriyet in 100 üncü y l nda 500 milyar dolarl k ihracat hede çerçevesinde, sektör olarak 30 milyar dolarl k bir büyüklük içerisinde 10 milyar dolarl k ihracat hede belirlediklerini anlatt. Bu hede n gerçekle mesi için çal ma yapt klar n belirten Korkut, Ambalaj Sanayiinin Uluslararas Rekabet Gücü Maksimizasyonu projesini geli tirdiklerini söyledi. Avrasya Ambalaj Fuar düzenleyeceklerini de söyleyen Korkut, fuara 35 ülkeden rma ve 50 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini kaydetti. Törene kat lan Türk Standardlar Enstitüsü (TSE) Ba kan Hulusi entürk, amaçlar n n ambalaj sektörü önündeki engelleri kald rmak oldu unu kaydetti. ASD nin bu gibi çal malar na her türlü katk y vereceklerini belirten entürk, Böylesine önemli ve stratejik bir sektörün elbette tasar mlara, yeni üretim modellerine ihtiyac var. Ancak bunlarla ilgili standartlara uyum sa layamad m z sürece, hatta daha öteye geçelim, standartlar belirleyen ülke olamad m z sürece küresel pazarlarda çok daha uzaklara yak nla mak mümkün de il. diye konu tu. STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI-GÜNLÜK LEMLER 4 EYLÜL 2012 ENDEKS 4 EYLÜL 2012 F RMA ÖNCEK DÜ ÜK YÜKSEK SON F YAT DG. (%) ACIBADEM SAGLIK 24,75 24,75 24,85 24,85 0,20 ACISELSAN ACIPAYAM 152,00 140,00 155,00 152,50 7,39 ADANA CIMENTO (A) 3,50 3,47 3,51 3,48-0,57 ADANA CIMENTO (B) 2,41 2,40 2,43 2,41-0,41 ADEL KALEMCILIK 36,80 36,70 37,00 36,80 0,00 ADESE ALISVERIS 5,02 4,98 5,06 5,06 0,00 ADANA CIMENTO (C) 0,69 0,69 0,71 0,69-1,42 ANADOLU EFES 24,85 24,70 24,95 24,70-0,20 AFM FILM 11,30 11,15 11,30 11,30 0,44 AFYON CIMENTO 77,75 76,75 78,75 77,00-1,59 AKDENIZ GUVENLIK 10,45 10,25 10,45 10,35-0,48 ATAKULE GMYO 1,21 1,18 1,23 1,21-1,62 AKAL TEKSTIL 2,48 2,44 2,51 2,46-1,99 AKBANK 7,14 7,10 7,18 7,10-0,56 EGELI & CO B TIPI 2,25 2,24 2,25 2,24 0,00 AKCANSA 7,82 7,76 7,94 7,76-2,02 AK ENERJI 1,98 1,95 2,02 1,96-2,48 AKFEN HOLDING 9,95 9,90 10,20 9,90-1,39 AKFEN GMYO 1,72 1,70 1,74 1,72-1,71 AKSIGORTA 2,02 2,00 2,03 2,02 0,99 AKMERKEZ GMYO 19,00 18,85 19,10 19,00-0,26 AKSA 4,51 4,46 4,55 4,47-1,32 AKSA ENERJI 3,96 3,90 3,99 3,95 0,76 AKSU ENERJI 5,72 5,70 5,82 5,72-1,37 ALARKO HOLDING 4,10 4,04 4,21 4,15 2,72 ALBARAKA TURK 1,37 1,36 1,39 1,38 0,72 ALARKO CARRIER 36,40 36,10 36,60 36,30-0,27 ALCATEL LUCENT 3,95 3,89 4,00 3,90-1,76 ALARKO GMYO 16,70 16,50 17,15 16,90 2,42 ALKIM KAGIT 1,40 1,39 1,40 1,40 0,00 ALKIM KIMYA 7,38 7,32 7,50 7,42 1,36 ALTERNATIFBANK 1,14 1,12 1,16 1,13-2,58 ALTINYILDIZ 37,80 35,00 38,00 37,50-0,53 ALTINYAG 1,25 1,22 1,25 1,24 0,00 ANADOLU CAM 2,34 2,30 2,35 2,32 0,43 ANEL ELEKTRIK 2,19 2,16 2,20 2,18-0,90 ANEL TELEKOM 1,46 1,43 1,46 1,44-1,36 ANADOLU HAYAT 4,28 4,26 4,31 4,28 0,00 ANADOLU SIGORTA 0,92 0,91 0,93 0,92 0,00 ARCELIK 10,30 9,95 10,35 10,15 0,49 ARENA BILGISAYAR 2,19 2,16 2,21 2,19-0,45 ALTERNATIF YAT.ORT. 1,30 1,29 1,31 1,30 1,56 ARMADA BILGISAYAR 1,87 1,87 1,91 1,88-1,05 ARSAN TEKSTIL 1,80 1,74 1,85 1,81 4,62 AR TARIM 1,83 1,80 1,87 1,80-0,55 ASIL CELIK SANAYI 10,44 9,70 11,30 11,30 18,94 ASELSAN 6,74 6,54 6,84 6,58-3,51 ASLAN CIMENTO 47,30 47,00 47,70 47,00-0,84 ANADOLU ISUZU 11,90 11,80 12,00 11,90 0,00 ASYA KATILIM BANKASI 1,92 1,90 1,92 1,90-0,52 ATAC INSAAT 1,25 1,23 1,28 1,24-1,58 ATA YAT.ORT. 1,52 1,47 1,54 1,48-2,63 AKIN TEKSTIL 5,96 5,84 6,32 5,92-4,82 ATLAS YAT. ORT. 1,12 1,10 1,13 1,10-0,90 ATLANTIS YATIRIM 1,62 1,58 1,63 1,61 0,62 AVRASYA GMYO 0,62 0,60 0,63 0,62 0,00 AVIVA SIGORTA 8,08 8,00 8,16 8,08-0,73 AVOD GIDA 1,16 1,14 1,23 1,18 1,72 AVRASYA PETROL 1,54 1,53 1,56 1,53-1,29 A.YUNUS CESME 6,70 6,66 6,72 6,70-0,29 AYEN ENERJI 1,68 1,67 1,72 1,68-2,32 AYGAZ 8,28 8,24 8,34 8,24-1,19 BAGFAS 173,00 172,00 174,50 172,50-0,86 BAK AMBALAJ 2,18 2,16 2,19 2,17-0,91 BANVIT 3,89 3,87 3,92 3,88 0,00 BERDAN TEKSTIL 0,39 0,37 0,38 0,38-2,56 BOSCH FREN 169,00 167,50 172,50 171,50 1,47 BIM MAGAZALAR 74,00 73,50 74,50 73,50-1,01 BISAS TEKSTIL 0,99 0,98 0,99 0,98-1,01 BIZIM MAGAZALARI 24,60 24,40 24,70 24,55-0,40 BESIKTAS A 4,64 4,63 4,71 4,64-0,21 BILICI YATIRIM 1,94 1,91 1,96 1,93-0,51 BIMEKS 1,31 1,30 1,33 1,30-1,51 BANKALAR BORSA 13,34 13,30 13,44 13,32-0,59 BOLU CIMENTO 1,28 1,27 1,29 1,28 0,00 BOSSA 2,06 2,03 2,08 2,04-0,97 BOYNER MAGAZA 3,81 3,80 3,91 3,85 0,00 BRISA 5,10 5,04 5,14 5,06-1,17 BIRKO MENSUCAT 0,48 0,47 0,48 0,48 0,00 BERKOSAN YALITIM 7,18 6,98 7,22 7,12 2,29 BIRLIK MENSUCAT 0,67 0,65 0,68 0,65-5,79 BOROVA YAPI 0,89 0,87 0,91 0,88-2,22 BORUSAN MANN. 28,50 28,40 28,80 28,40-0,69 BORUSAN YAT. PAZ. 10,55 10,45 10,70 10,55-0,47 BSH EV ALETLERI 93,50 93,00 94,50 93,50 0,00 BATISOKE CIMENTO 1,35 1,34 1,37 1,35-1,45 BATI CIMENTO 6,50 6,46 6,54 6,48-0,61 BURSA CIMENTO 4,78 4,75 4,81 4,77-0,62 BURCELIK 7,04 6,90 7,14 7,00-0,56 BURCELIK VANA 3,60 3,54 3,70 3,57 0,00 CARREFOURSA(A) 15,40 15,35 15,50 15,40-0,96 CARREFOURSA(B) 15,95 15,85 16,00 15,85-0,93 CBS BOYA 0,33 0,33 0,34 0,34 3,03 COCA COLA ICECEK 31,40 30,80 32,40 31,00-0,32 CELIK HALAT 3,19 3,16 3,22 3,17-0,93 CEMAS DOKUM 1,19 1,18 1,21 1,18-2,47 CEMTAS 1,12 1,11 1,12 1,12 0,90 CEYLAN YATIRIM 0,80 0,80 0,82 0,81 0,00 CIMSA 8,20 8,16 8,24 8,20 0,00 CELEBI 19,50 19,15 19,60 19,20-1,03 CIMBETON 50,50 49,50 50,50 49,75-0,99 F RMA ÖNCEK DÜ ÜK YÜKSEK SON F YAT DG. (%) CIMENTAS 8,20 8,12 8,26 8,14-1,21 COMPONENTA DOKUM 5,82 5,74 5,84 5,78-0,68 COSMOS YAT. ORT. 0,81 0,78 0,81 0,80-1,23 CREDITWEST FAKT. 3,29 3,28 3,35 3,35 1,51 DAGI GIYIM 2,23 2,17 2,31 2,17-0,91 DARDANEL 0,98 0,97 0,98 0,97-1,02 DENIZLI CAM 9,04 8,90 9,04 8,92-0,66 DENGE YATIRIM 4,27 4,23 4,28 4,25 0,23 DENIZBANK 10,20 10,05 10,25 10,15 0,00 DENTAS AMBALAJ 2,45 2,41 2,46 2,42-1,22 DERIMOD 4,06 4,03 4,09 4,03-0,98 DESA DERI 0,83 0,82 0,84 0,83 0,00 DESPEC BILGISAYAR 1,90 1,89 1,92 1,89-0,52 DEVA HOLDING 2,14 2,12 2,15 2,12-1,39 DATAGATE BILGISAYAR 2,42 2,39 2,43 2,40-0,41 DOGUS GMYO 1,44 1,40 1,44 1,43-0,69 DOGAN GAZETECILIK 1,54 1,51 1,59 1,54-3,14 DIRITEKS 12,50 12,50 12,50 12,50 0,00 DITAS DOGAN 2,98 2,76 3,04 2,98-1,97 DJIM TURKIYE A TIPI 14,06 14,06 14,14 14,06-0,28 DJ ISTANBUL 20 A TIPI 20,60 20,52 20,70 20,60-0,09 DEMISAS DOKUM 0,96 0,95 0,97 0,96-1,03 DENIZ YAT.ORT. 2,14 2,10 2,14 2,13 0,00 DOGUS OTOMOTIV 6,40 6,32 6,48 6,38-0,93 DOGAN BURDA 2,85 2,81 2,89 2,84-1,04 DO-CO RESTAURANTS 71,75 71,25 72,25 72,00 0,34 DOGUSAN 1,31 1,28 1,32 1,30 0,00 DOGAN HOLDING 0,75 0,73 0,82 0,75-7,40 DURAN DOGAN BASIM 2,18 2,11 2,20 2,14-0,92 DOGAN YAYIN HOL. 0,64 0,60 0,67 0,63-5,97 DYO BOYA 1,24 1,22 1,26 1,23-1,59 ECZACIBASI YAT. ORT. 0,96 0,95 0,97 0,95-1,04 ECZACIBASI ILAC 1,83 1,83 1,85 1,83-0,54 ECZACIBASI YAPI 5,16 5,06 5,46 5,44 6,66 ECZACIBASI YATIRIM 6,04 5,92 6,14 5,92-2,95 EDIP GAYRIMENKUL 1,57 1,55 1,61 1,56-2,50 EGELI&CO YATIRIM 0,83 0,81 0,83 0,82 1,23 EGELI & CO TARIM 0,78 0,77 0,78 0,78 0,00 EGE ENDUSTRI 60,00 59,75 63,25 62,00 3,33 EGE GUBRE 100,00 99,25 101,00 99,50-0,99 EGE PROFIL 5,06 5,02 5,08 5,04-0,78 EGE SERAMIK 2,29 2,26 2,35 2,28-0,43 EGS GMYO 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 EMLAK KONUT GMYO 2,63 2,62 2,69 2,63-1,86 EKIZ YAG SANAYII 2,50 2,50 2,52 2,50-0,39 EURO B TIPI YAT. ORT. 0,72 0,70 0,72 0,70-1,40 EMEK ELEKTRIK 1,10 1,08 1,11 1,10 0,00 EMINIS AMBALAJ 4,14 4,08 4,14 4,08-0,48 ENKA INSAAT 5,04 4,98 5,05 4,98-0,39 EGEPLAST 1,71 1,55 1,55 1,55-9,35 ERBOSAN 19,25 19,05 19,40 19,15-1,28 EREGLI DEMIR CELIK 2,04 2,03 2,06 2,03-0,49 ERICOM TELEKOM 16,10 16,00 16,45 16,20 0,62 ERSU GIDA 0,86 0,85 0,86 0,86 1,17 ESCORT TEKNOLOJI 2,03 1,98 2,06 2,00-0,99 ESEM SPOR GIYIM 3,45 3,41 3,45 3,41-1,15 ETILER INCI BUFE 2,52 2,45 2,52 2,45-1,99 EURO TREND YAT. ORT. 0,82 0,80 0,83 0,83 1,21 EURO KAPITAL YAT. 1,38 1,36 1,40 1,36-1,44 EURO YAT.MEN.DEG. 0,81 0,80 0,82 0,80-1,23 FTSE ISTANBUL 196,50 196,25 196,75 196,50 0,12 FENERBAHCE A 49,50 49,20 49,70 49,30-0,40 FENIS ALUMINYUM 1,26 1,26 1,27 1,26-0,78 FINANS FIN. KIR. 4,21 4,04 4,23 4,14-2,35 FINANSBANK 3,44 3,38 3,49 3,42-0,86 F-M IZMIT PISTON 16,35 16,15 16,65 16,30 0,92 FINANS YAT. ORT. 1,14 1,13 1,14 1,13-1,73 FON FIN.KIR. 1,59 1,58 1,61 1,59-1,24 FLAP KONGRE 4,49 4,41 4,55 4,45-0,66 FRIGO PAK GIDA 0,83 0,82 0,85 0,83-2,35 FORD OTOSAN 17,65 17,30 17,65 17,40-0,85 FAVORI DINLENME 0,80 0,78 0,80 0,78-1,26 GARANTI BANKASI 7,76 7,70 7,82 7,76-0,25 GARANTI MSCI 13,50 13,48 13,54 13,50-0,14 GARANTI FAKTORING 4,92 4,88 4,92 4,88 0,00 GEDIK GIRISIM 1,37 1,37 1,39 1,38 0,00 GEDIK Y. MEN. DEG. 2,02 1,99 2,02 2,00 0,00 GENTAS 1,34 1,33 1,35 1,35 0,74 GERSAN ELEKTRIK 1,47 1,40 1,50 1,47 5,00 GLOBAL MEN. DEG. 0,66 0,63 0,66 0,64 1,58 GOLDIST B TIPI YAT. 9,40 9,39 9,45 9,42 0,00 GULER YAT. HOLDING 1,42 1,39 1,47 1,47 3,52 GLOBAL YAT. HOLDING 1,25 1,22 1,26 1,25 0,80 MMC SANAYI 2,52 2,50 2,58 2,50 0,00 KUVEYT TURK B TIPI 98,20 98,10 98,60 98,60 0,30 GOLDAS KUYUMCU 0,54 0,53 0,55 0,54 0,00 GOLTAS CIMENTO 56,50 55,75 58,00 56,00-3,03 GOOD-YEAR 51,75 51,50 52,25 51,75 0,48 GOZDE GIRISIM 3,74 3,68 3,78 3,68-0,27 GARANTI YAT. ORT. 0,62 0,60 0,62 0,60-3,22 GSD DENIZCILIK 0,79 0,78 0,80 0,79 0,00 GSD HOLDING 0,69 0,67 0,70 0,69 0,00 GALATASARAY A 57,25 55,50 57,50 55,75-2,62 GT-30 A TIPI 9,39 9,37 9,42 9,38-0,10 GUBRE FABRIK. 13,60 13,45 13,70 13,55 1,11 GUNES SIGORTA 2,08 2,06 2,11 2,09 0,00 T. HALK BANKASI 16,45 16,35 16,50 16,35-0,30 HALK SIGORTA 3,75 3,75 3,90 3,85-1,28 HATAY TEKSTIL 4,72 4,70 4,77 4,71-0,21 LATEK HOLDING 1,11 1,03 1,14 1,07-5,30 HEKTAS 1,47 1,46 1,55 1,53 3,37 F RMA ÖNCEK DÜ ÜK YÜKSEK SON F YAT DG. (%) HITIT HOLDING 2,98 2,96 2,99 2,97 0,33 HURRIYET GZT. 0,80 0,76 0,85 0,80-5,88 HAZNEDAR REFR. 3,37 3,34 3,46 3,36-1,75 ANSA YATIRIM 1,46 1,44 1,50 1,45 0,69 IDAS 0,88 0,85 0,89 0,85-3,40 IDEALIST GMYO 2,95 2,93 2,97 2,93-0,34 ISIKLAR ENERJI 0,51 0,50 0,52 0,51 0,00 IHLAS EV ALETLERI 0,70 0,69 0,71 0,70 0,00 IHLAS GAZETECILIK 1,68 1,65 1,69 1,66-0,59 IHLAS HOLDING 1,15 1,13 1,15 1,15 0,00 IHLAS MADENCILIK 3,01 2,99 3,01 2,99 0,00 IHLAS YAYIN HOLDING 0,73 0,71 0,73 0,72 0,00 INDEKS BILGISAYAR 3,18 3,15 3,18 3,15-0,63 INFO YATIRIM 1,26 1,25 1,26 1,26 0,00 INTEMA 12,15 12,00 12,40 12,15 0,82 IPEK DOGAL ENERJI 4,08 4,05 4,13 4,09 0,49 IS BANKASI (C) 5,56 5,50 5,62 5,52-1,07 IS Y.DOW JONES 20,02 19,94 20,10 20,04 0,20 IS FIN.KIR. 0,92 0,92 0,93 0,93 0,00 IS GIRISIM 2,48 2,45 2,55 2,46-3,14 IS GMYO 1,39 1,37 1,46 1,44 3,59 IS YATIRIM 17,34 17,34 17,38 17,38 0,00 IS Y. MEN. DEG. 1,74 1,73 1,76 1,73-1,14 IMKB-30 A TIPI 29,90 29,85 30,10 29,95-0,16 IS YAT. ORT. 1,02 1,01 1,02 1,01-0,98 ISIKLAR YAT. 0,67 0,65 0,67 0,65-2,98 ITTIFAK HOLDING 5,14 5,08 5,16 5,08-1,16 IZMIR DEMIR CELIK 4,24 4,21 4,27 4,26 0,47 IZOCAM 41,30 41,30 41,80 41,60 0,48 JANTSA JANT 11,45 11,30 11,80 11,30-3,41 KAPLAMIN 16,65 16,30 16,85 16,50-1,19 KAREL ELEKTRONIK 2,32 2,26 2,43 2,29-3,78 KARKIM SONDAJ 1,67 1,65 1,75 1,67 0,60 KARSAN OTOMOTIV 1,19 1,18 1,19 1,18 0,00 KARSUSAN 91,25 82,00 96,50 83,25-12,36 KARTONSAN 256,00 249,00 257,00 250,00-2,34 KATMERCILER 3,13 3,09 3,15 3,10-0,95 KOC HOLDING 7,42 7,30 7,44 7,30-1,08 KENT GIDA 123,00 123,00 124,00 123,00-0,40 KEREVITAS GIDA 48,30 47,40 48,70 47,50-2,46 KILER GIDA 3,08 3,06 3,11 3,08-0,64 TESCO KIPA 7,38 7,34 7,50 7,40-1,33 KELEBEK MOBILYA 1,10 1,07 1,11 1,09-0,90 KILER GMYO 1,86 1,83 1,89 1,83-2,13 KLIMASAN KLIMA 2,66 2,63 2,69 2,63-1,49 T. KALKINMA BANK. 6,34 6,26 6,34 6,30-0,31 KONFRUT GIDA 11,15 10,80 11,45 10,80-4,84 KONYA CIMENTO 320,00 315,00 323,00 315,00-1,56 KORDSA GLOBAL 3,63 3,62 3,65 3,63-0,27 KOZA MADENCILIK 4,07 4,05 4,13 4,13 2,22 KOZA ALTIN 35,70 35,00 35,80 35,20-0,28 KAPITAL YAT. 1,09 1,09 1,09 1,09 0,00 KARDEMIR (A) 1,44 1,42 1,45 1,43 0,70 KARDEMIR (B) 2,42 2,40 2,51 2,50 3,30 KARDEMIR (D) 1,16 1,14 1,17 1,15-0,86 KRON TELEKOM 1,50 1,49 1,60 1,55 3,33 KRISTAL KOLA 0,74 0,72 0,75 0,73-1,35 KARSU TEKSTIL 1,44 1,42 1,46 1,43-1,37 BIZIM MENKUL 10,10 10,10 10,14 10,10-0,19 KUTAHYA PORSELEN 2,29 2,29 2,32 2,30 0,00 LATEK LOJISTIK 1,28 1,27 1,32 1,29-0,76 LINK BILGISAYAR 3,57 3,55 3,60 3,55-1,38 LOKMAN HEKIM 2,92 2,90 3,00 2,99 1,70 LOGO YAZILIM 3,18 3,17 3,28 3,24 1,88 LUKS KADIFE 3,46 3,44 3,55 3,45-3,63 M.ALTINYUNUS 15,45 15,40 15,85 15,70 1,61 MAKINA TAKIM 1,41 1,36 1,49 1,36-6,20 MANGO GIDA 1,26 1,25 1,29 1,27-1,55 MARTI OTEL 0,70 0,70 0,71 0,70-1,40 MATAS MATBAACILIK 3,39 3,38 3,45 3,39 0,00 MCT DANISMANLIK 3,62 3,59 3,63 3,59-1,10 MEGA POLIETILEN 3,80 3,77 3,86 3,80-0,26 MENSA(Oydan Yoksun) 0,44 0,42 0,44 0,43 0,00 MENSA 0,43 0,43 0,44 0,43 0,00 METRO PETROL 1,51 1,50 1,53 1,51 0,00 MERKO GIDA 0,89 0,88 0,90 0,89 0,00 METRO ALTIN 0,72 0,71 0,73 0,71-2,73 METRO HOLDING 0,55 0,54 0,55 0,54-1,81 METEMTUR OTEL 0,87 0,86 0,88 0,87 0,00 MIGROS TICARET 19,15 18,95 19,25 18,95 0,26 MILPA 1,11 1,08 1,14 1,10-3,50 MENDERES TEKSTIL 0,70 0,70 0,72 0,70-1,40 MARDIN CIMENTO 5,22 5,16 5,24 5,16-1,14 MARTI GMYO 0,56 0,55 0,57 0,56 0,00 MARSHALL 49,80 49,40 49,80 49,40-0,20 MERT GIDA 1,04 1,01 1,08 1,03-3,73 MERIT TURIZM 12,15 12,00 13,35 13,35 10,33 MUTLU AKU 5,64 5,54 5,68 5,58-1,06 M. YILMAZ YAT.ORT. 1,08 1,07 1,09 1,08 0,00 M.ZORLU HOLDING 1,07 0,99 0,99 0,99-7,47 NETAS TELEKOM. 13,25 13,00 13,35 13,00-2,25 NIGBAS NIGDE BETON 2,01 1,99 2,03 2,01 0,49 NET HOLDING 1,60 1,59 1,60 1,60 0,62 NET TURIZM 0,63 0,62 0,64 0,62-3,12 NUROL GMYO 7,44 7,16 7,62 7,48 4,46 NUH CIMENTO 10,40 10,20 10,45 10,30-0,48 OLMUKSA 7,06 6,96 7,10 6,96-1,41 ORGE ENERJI 5,24 5,12 5,30 5,26 1,93 OSTIM ENDUSTRIYEL 3,78 3,78 3,80 3,78-0,52 OTOKAR 39,30 39,00 39,90 39,00-1,51 F RMA ÖNCEK DÜ ÜK YÜKSEK SON F YAT DG. (%) OYAK YAT. ORT. 0,57 0,56 0,57 0,56 0,00 OYLUM SINAI 1,92 1,90 1,93 1,92 0,00 OZBAL CELIK BORU 2,10 2,08 2,11 2,10 0,96 OZDERICI GMYO 0,82 0,78 0,83 0,82 5,12 OZAK GYO 2,33 2,32 2,40 2,32-2,92 PARSAN 2,82 2,79 2,89 2,86 0,70 PERA GMYO 0,57 0,56 0,57 0,57 0,00 PENGUEN GIDA 1,62 1,60 1,64 1,60-1,23 PETKIM 1,99 1,97 2,03 1,98-1,49 PINAR ET VE UN 5,34 5,32 5,38 5,34-0,74 PIMAS 2,97 2,94 2,97 2,95-0,67 PINAR SU 3,70 3,70 3,78 3,73 0,53 PLASTIKKART 2,18 2,16 2,18 2,17 0,00 PETROKENT TURIZM 74,00 74,00 74,00 74,00-0,33 PINAR SUT 16,00 15,95 16,10 16,00 0,00 POLISAN HOLDING 2,29 2,28 2,33 2,29 0,00 T.PRYSMIAN KABLO 1,26 1,24 1,30 1,28 1,58 PARK ELEKTR K 6,72 6,58 6,80 6,58-2,08 CBS PRINTAS 0,28 0,28 0,28 0,28 0,00 PRIZMA PRES 4,01 3,96 4,07 3,99 0,50 OMV PETROL OFISI 4,66 4,62 4,66 4,64 0,21 RAN LOJISTIK 0,60 0,58 0,61 0,59-3,27 RAY SIGORTA 1,09 1,06 1,11 1,06-3,63 RHEA GIRISIM 1,99 1,98 2,00 1,99 0,00 REYSAS GMYO 0,80 0,78 0,81 0,80 1,26 REYSAS LOJISTIK 0,79 0,77 0,79 0,78 0,00 SAF GYO 0,82 0,79 0,82 0,79-2,46 SABANCI HOLDING 7,86 7,80 7,92 7,86 0,76 SARAY MATBAACILIK 5,90 5,80 5,90 5,88 1,03 SANKO PAZARLAMA 3,69 3,66 3,71 3,69 0,27 SARKUYSAN 2,30 2,29 2,37 2,33 1,30 SASA POLYESTER 1,13 1,12 1,14 1,13 0,00 SEKER FIN. KIR. 0,75 0,75 0,76 0,75 0,00 SELCUK ECZA DEPOSU 2,11 2,07 2,13 2,12 1,43 SELCUK GIDA 0,51 0,50 0,50 0,50-1,96 SERVE KIRTASIYE 0,76 0,74 0,77 0,74-3,89 SILVERLINE ENDUSTRI 0,99 0,98 1,00 0,98-1,99 SISE CAM 2,65 2,63 2,68 2,64-0,75 SEKERBANK 1,28 1,26 1,29 1,27-0,78 SEKER PILIC 1,90 1,88 1,92 1,89-0,52 SOKTAS 3,99 3,95 4,03 3,97-0,50 KUVEYT TURK B TIPI 1,88 1,87 1,89 1,89 1,61 SINPAS GMYO 1,32 1,30 1,34 1,33 1,52 SONMEZ PAMUKLU 2,59 2,58 2,65 2,59 0,00 SODA SANAYII 2,95 2,88 2,96 2,88-2,37 SONMEZ FILAMENT 3,85 3,83 3,94 3,89 1,56 DAGI YATIRIM HOLDING 2,47 2,45 2,61 2,51-3,08 TARAF GAZETECILIK 9,80 9,44 9,94 9,50-3,25 TAT KONSERVE 2,31 2,23 2,31 2,25-1,31 TAV HAVA LIMANLARI 9,38 9,28 9,40 9,34-0,21 T.TUBORG 1,48 1,46 1,49 1,47-1,34 TURKCELL 10,60 10,50 10,75 10,60 0,00 TACIRLER YAT. ORT. 0,87 0,86 0,87 0,87 0,00 T.EKONOMI BANK. 1,87 1,85 1,90 1,86-1,06 TEKSTILBANK 0,70 0,69 0,71 0,71 0,00 TEK-ART TURIZM 0,80 0,78 0,81 0,78-3,70 TGS DIS TICARET 8,70 8,60 9,04 8,80 0,22 TURK HAVA YOLLARI 3,66 3,62 3,68 3,64-1,08 MONDI TIRE KUTSAN 1,09 1,08 1,10 1,10 0,91 TEKFEN HOLDING 6,86 6,80 6,90 6,90 1,17 TEKNOSA 7,68 7,58 7,70 7,64-1,03 TOFAS OTO. FAB. 8,70 8,56 8,80 8,60-1,14 TURCAS PETROL 2,95 2,91 3,06 3,04 3,75 TORUNLAR GMYO 2,55 2,53 2,62 2,61 1,95 TRAKYA CAM 2,16 2,13 2,16 2,13-0,93 TRANSTURK HOLD. 1,82 1,69 1,85 1,82 0,00 TSKB GMYO 0,75 0,73 0,77 0,77 2,66 T.S.K.B. 2,09 2,07 2,09 2,08 0,48 TRABZONSPOR A 10,75 10,70 10,85 10,75 0,00 TURK TELEKOM 7,32 7,26 7,34 7,30 0,82 TURK TRAKTOR 39,20 38,10 39,50 38,20-3,04 T.DEMIR DOKUM 9,76 9,76 9,84 9,84 0,20 TUKAS 0,98 0,96 0,99 0,98 2,08 TUPRAS 41,80 41,60 42,00 41,60 0,00 USAS 2,06 2,05 2,21 2,09 1,45 ULKER BISKUVI 8,50 8,46 8,58 8,46 0,00 UNYE CIMENTO 3,66 3,65 3,72 3,70 1,36 USAK SERAMIK 1,27 1,26 1,29 1,26-1,56 DOLAR B TIPI BYF 181,50 181,25 181,75 181,50-0,27 UTOPYA TURIZM 1,60 1,58 1,69 1,66 4,40 UYUM GIDA 3,13 3,12 3,17 3,13-0,94 VAKIFLAR BANKASI 4,15 4,12 4,19 4,12-0,48 VAKIF FIN. KIR. 1,58 1,55 1,59 1,56-0,63 VAKKO TEKSTIL 1,38 1,37 1,39 1,37-0,72 VANET GIDA 1,12 1,10 1,13 1,10-0,90 VESTEL B.ESYA 2,47 2,44 2,50 2,45 0,00 VESTEL 1,96 1,90 1,97 1,92-2,04 VAKIF B TIPI 1,17 1,16 1,19 1,16-0,85 VAKIF GMYO 3,37 3,33 3,38 3,36 0,00 VIKING KAGIT 1,05 1,05 1,13 1,06-2,75 YAPRAK SUT 3,67 3,65 3,68 3,65-0,54 YATAS 1,31 1,30 1,34 1,31 0,76 YAZICILAR HOLDING 13,10 12,95 13,25 13,20 0,00 YESIL YATIRIM 1,36 1,38 1,38 1,38 1,47 YESIL GMYO 0,70 0,69 0,71 0,69-1,42 YAPI VE KREDI BANK. 4,30 4,25 4,33 4,25-1,16 YAPI KREDI B TIPI 2,45 2,44 2,46 2,45-0,40 YKB KORAY GMYO 1,36 1,34 1,37 1,34-1,47 YKB SIGORTA 17,20 16,80 17,35 16,90-2,02 YUNSA 3,96 3,93 3,98 3,97 0,00 ZORLU ENERJI 1,11 1,09 1,12 1,09-0,90 1. SEANS ÖNCEK SON DG.(%) 2. SEANS ÖNCEK SON DG.(%) B LE K 67241, ,10-0,46 B LE K 67208, ,81 0,05 MAL 97274, ,91-0,47 MAL 97329, ,94-0,06 SANAY 56662, ,30-0,36 SANAY 56483, ,91 0,32 MKB DE GÜNLÜK LEM HACM : 1 milyar 869 milyon 134 bin TL H SSE SENETLER NDE DÜN EN ÇOK KAZANDIRANLAR (YÜZDE) EN ÇOK KAYBETT RENLER (YÜZDE) 1. ASCEL 18,95 1. KRSAN 12,37 2. MERIT 10,33 2. BALAT 10,02 3. ACSEL 7,39 3. EPLAS 9,36 4. ECYAP 6,67 4. SODSN 7,89 5. OSMEN 5,18 5. MZHLD 7,48 6. OZGYO 5,13 6. DOHOL 7,41 7. GEREL 5,00 7. UZERB 6,98 8. ARSAN 4,62 8. MAKTK 6,21 9. NUGYO 4,47 9. DYHOL 5, UTPYA 4, HURGZ 5,88 ALTIN BORSASI 4 EYLÜL 2012 TL/Gram USDolar/Ons Euro/Ons Toplam ÖNCEK KAPANI F YATI , , ,00 - EN DÜ ÜK F YAT , , EN YÜKSEK F YAT , , KAPANI F YATI , , A IRLIKLI ORTALAMA F YAT , , TOPLAM LEM M KTARI (kg) DÖV Z KURLARI MERKEZ BANKASI 5 EYLÜL 2012 DÖV Z N C NS DÖV Z ALI DÖV Z SATI EFEKT F ALI EFEKT F SATI 1 ABD DOLARI AVUSTRALYA DOLARI DAN MARKA KRONU EURO NG L Z STERL N SV ÇRE FRANGI SVEÇ KRONU KANADA DOLARI KUVEYT D NARI NORVEÇ KRONU SUUD ARAB STAN R YAL JAPON YEN BULGAR LEVASI RUMEN LEY RUS RUBLES RAN R YAL Ç N YUANI PAK STAN RUP S ALIM SATIMA KONU OLMAYAN DÖV ZLER TL KAR ILI I 1 SUR YE L RASI ÜRDÜN D NARI YEN SRA L EKEL SERBEST P YASA ÇAPRAZ KURLAR SALI EYLÜL ABD DOLARI AVUSTRALYA DOLARI DÖV Z ALI SATI DAN MARKA KRONU ABD DOLARI 1,8140 1, SV ÇRE FRANGI EURO 2,2820 2, SVEÇ KRONU SV ÇRE FRANGI 1,8600 1, JAPON YEN KANADA DOLARI NG L Z STERL N 2,8900 2, NORVEÇ KRONU 100 JAPON YEN 2,2900 2, SUUD ARAB STAN R YAL DAN MARKA KRONU 0,3000 0, BULGAR LEVASI RUMEN LEY SVEÇ KRONU 0,2600 0, RUS RUBLES AZER MANATI 1,8350 1, RAN R YAL AVUSTRALYA DOLARI 1,8500 1, Ç N YUANI PAK STAN RUP S KANADA DOLARI 1,8300 1, EURO= ABD DOLARI ALTIN ALI SATI 1 KUVEYT D NARI= ABD DOLARI CUMHUR YET 654,00 664,00 1 NG L Z STERL N = ABD DOLARI EURO DÖNÜ ÜM KURLARI RE AT 669,00 689, ALMAN MARKI 24 AYAR KÜLÇE 98,65 99, BELÇ KA FRANGI 22 AYAR 89,77 90, LÜKSEMBURG FRANGI 22 AYAR B LEZ K 89,77 98, SPANYOL PEZETASI FRANSIZ FRANGI 18 AYAR 73,99 74, RLANDA L RASI 14 AYAR 57,71 57, TALYAN L RET 900 AYAR GÜMÜ 1,6785 1, HOLLANDA FLOR N AVUSTURYA L N 1 ONS ALTIN 1.694,50 $ PORTEK Z ESKÜDOSU HAM PETROL (BRENT) F N MARKKASI 114,79 $/Varil (Ekim 2012 teslimi) YUNAN DRAHM S 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) BANKALARARASI P YASA ABD DOLARI ABD DOLARI ALI : 1,8150 SATI : 1, TÜRK L RASI SAYFA TASARIM: N YAZ DEM RCAN

13 f13 ZAMAN ANKARA

14 SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK 14GÜNDEM ZAMAN

15 15GÜNDEM Taraftar cinayetinin faili teslim oldu ALTAN CANKUT - müdürüy- dia edilen Albay ZAMAN ,90 29,00 5,50 3,50 32,00 16,00 6,00 2,90 4,50 2,90 10,00 5,90 42,00 24,90 Fiyatlarda KDV dahildir. KDV ve di er vergilerdeki de ifliklikler fiyatlara yans t lacakt r. Firmam z fiyat ve görüntü de ifltirme hakk n sakl tutar. Kampanyadaki ürünler stoklarla s n rl d r. lan m zda yay nlanan resim, fiyat ve bilgilerde oluflabilecek yaz m hatalar söz konusu oldu unda ma azalar m zdaki bilgi ve fiyatlar geçerlidir. Tipografik hatalardan firmam z sorumlu de ildir. Fiyatlar ilanda yer alan ürünleri kapsayıp, 17 Eylül 2012 tarihine kadar geçerlidir.

16 16GÜNDEM ZAMAN Teknesi batan Suriyeli mülteciler 51 Suriyeli mültecinin, insan Euro para Yunanistan a git- - Yunan Sahil Güven- - - çete AA

17 SAYFA TASARIM: EMRAH BERBER 17 & tini - ZAMAN zaman ahirete tehir edil- edilmez. Hemen dünya man.com.tr

18 f ZAMAN Sadece son haftada 30 bin Suriyeli ca

19 f19 ZAMAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI KARŞIYAKA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ NDEN DOSYA NO : 2012 / 5 TAL. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, evsafý : TAPU KAYDI : Karþýyaka Tapu Sicil Müdürlüðü kayýtlarýndan; Ýzmir Ýli, Karþýyaka Ýlçesi, Soðukkuyu Mahallesi, Ada, 2 Parsel, 844 metrekare yüzölçümlü arsa nitelikli taþýnmazda 52/844 arsa paylý 7. (yedinci) kat, 14 No lu baðýmsýz bölüm meskenin tam hissesidir. ADRESÝ : 1831/14 Sokak No:8 Zehra Güler Apartmaný K:7 D:14 Karþýyaka Ýzmir ÝMAR DURUMU : Taþýnmaz, Soðukkuyu mahallesinde bulunan 1071 plan, Ada,2 parselinde kayýtlý olup, Min:5m yan, Min:5m arka bahçe mesafeli, E=2.4 yapý oranlý Max:8 katlý, Hmax:24.80 gabarili konut adasýna isabet etmektedir. ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ : Borca konu taþýnmazýn kapalý olmasý sebebiyle tasdikli mimari projesinden ve kat sakinlerinin beyanlarý doðrultusunda kýymet takdiri yapýlmýþtýr tarihli tasdikli mimari projesine göre; Mesken 2 Oda 1 salon, mutfak, banyo, hol, koridor, kömürlük ve balkonlardan ibarettir. Salon m2, salon balkonu m2, antre 7.36 m2, kömürlük 2.75 m2, hol 5m2, oda m2, oda m2, oda balkonu 7.65 m2, banyo 5.73 metre karedir. Salon ve odalarýn yer döþemesi laminant kaplama, diðer mahallerin yer döþemesi seramik, ýslak hacimlerde fayans, mutfak; alt ve üst dolaplý mermer bankolu ahþap hazýr mutfak, banyoda duþ teknesi, duþa kabin, klozet, alt ve üst dolaplý Hilton lavabo, pencere doðramalarý pvc çift cam, daire iç kapýlarý Amerikan panel kapý, duvarlar alçýlý saten boyalý, tavanlar kartonpiyerli, salon ve 1 oda balkonlu, daire giriþ kapýsý çelik kapýdýr. Bina asansörlü olup, mesken çatý katýdýr. Meskenin dubleks þeklinde çatý ile birlikte kullanýldýðý kat sakinlerince beyan edilmiþ, ancak meskenin kapalý olmasý sebebiyle durum belirlenememiþtir. Meskenin yapý kullanma izin belgesi tarihi olup, meskenin yaþý 11, betonerme yapýlar için yýpranma payý %11 dir. Mesken brüt alaný 147 m2, net alaný 124 m2'dir. Mesken,Okullara,saðlýk kuruluþlarýna,girne ve Bahriye Üçok Bulvarý ile Anadolu Caddesine, Pazar yerlerine ve ticaret merkezlerine yakýndýr.ulaþým kolaydýr.belediye hizmetlerinden yaralanmakta olup,elektrik ve suyu mevcuttur. TAPU KAYDINDAKÝ ÞERHLER : Karþýyaka 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/50 d.ýþ sayýlý müzekkeresi ile taþýnmaz tapu kaydý üzerinde Ýhtiyati Tedbir mevcuttur. MUHAMMEN BEDELÝ : Satýþa konu mesken vasýflý taþýnmaza ,00 TL (yüzseksenbintürklirasý) deðer takdir edilmiþ olup, belirlenen bu muhammen bedel üzerinden satýþa çýkarýlmýþtýr. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Satýþ günü saat 10:00'dan 10:10'a kadar, Karþýyaka Adliyesi Ek Hizmet Binasý, Kemalpaþa Cad. Vakýf Ýþ Merkezi, No:82, K:3 Karþýyaka 4. Ýcra Müdürlüðü Karþýyaka Ýzmir'de; açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle günü saat 10:00'dan 10:10'a kadar Karþýyaka Adliyesi Ek Hizmet Binasý, Kemalpaþa Cad. Vakýf Ýþ Merkezi, No:82, K:3 Karþýyaka 4. Ýcra Müdürlüðü Karþýyaka Ýzmir'de ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lâzýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. ihale damga vergisi, %1 KDV, tapu alým harc ve masraflarý ile gayrimenkul teslim masraflarý alýcýya aittir. Taþýnmazýn aynýndan doðan birikmiþ vergiler, tellaliye resmi satýþ bedelinden ödenir. 3- Taþýmazý satýn alanlar, ihaleye alacaðýna mahsuben iþtirak etmemiþ olmak kaydýyla, ihalenin feshi talep edilmiþ olsa bile, satýþ bedelini derhal yahut ÝÝK 130. madde uyarýnca verilecek süre içerisinde nakden ödemek zorundadýrlar 4- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin ve irtifak hakký sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 5- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýki ihale arasýndaki farktan, diðer zararlardan ve temerrüt faizinden alýcý ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.tahsilat,öncelikle teminat bedelinden alýnýr. 6- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 7- Satýþý iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/5 Talimat sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilân olunur. 8- Satýþ ilaný tüm ilgillerin adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup, iþ bu satýþýn gazetede yayýnlanan ilaný; adreste tebligat yapýlamamasý veya adresi bilinmeyenler ile ÝÝK. M. 127 gereðince teblið yerine kaim olmak üzere teblið ve ilan olunur. ( ÝÝK. m. 126 ) ( * ) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. 31/08/2012 Yönetmelik örnek no : 27. B: Resmi ilanlar de

20 TELEV ZYON 20 5 EYLÜL 2012 ÇAR AMBA ZAMAN LAB RENT KANAL D YÖN.: TOLGA ÖRNEK OYN.: MELTEM CUMBUL, T MUÇ N ESEN stanbul da, büyük bir bomba patlar. 35 i yabanc 95 ki i hayat n kaybeder. Aralar nda ngiliz ve Amerikan vatanda lar da olunca bu eylem Türkiye den Londra ya ve Washington a çok büyük ok etkisi yapar. ÖLÜM VURU U 2 SAMANYOLU TV YÖN.: PAUL ZILLER OYN.: B. BAXTER CLARK, KRISTY EISENBERG Yeralt dünyas nda dövü üzerinden kâr elde eden mafya, piyasada usta dövü çüleri ya öl ya da öldür ring ine toplamaktad r. Polis Shoot ghter, dövü çülerden birini ölü bulur ve ara t rmak için Usta Shingo ve ö rencilerinin yan na gelir. DEH ET GEM S STAR TV YÖN.: MATT L. LOCKHART OYN.: JASON MEWES, LUKE GULDAN Bir grup genç, bir yatla okyanusa aç l r. Fakat yatta ç kan yang n sonras bozuk bir motorla kendilerini denizin ortas nda bulurlar. Ufukta gördükleri bir teknenin dikkatini çekmeyi ba ar nca kurtulurlar ama kâbus imdi ba l yordur. Ahmet Mekin, Kay p ehir le dönüyor Türk sinemas n n usta oyuncusu Ahmet Mekin, uzun bir aradan sonra ekrana Kay p e- - hir dizisi ile dönüyor. En son 2008 de Bir Varm Bir Yokmu adl dizide yer alan Ye ilçam n usta aktörü Kay p ehir de izleyicilerin kar s na smail Dede karakteri ile ç kacak. 5 torunu ve gelini ile stanbul a göç etmek zorunda kalan bir ailenin en büyük söz sahibi ferdini canland ran Mekin, setin ilk günü hayli heyecanl idi. stiklal Caddesi nde yap lan çekimler sonras usta oyuncu, çekilen sahneleri yönetmen Cevdet Mercan ile birlikte izledi. TEK ÇARE KAÇMAK Öykü geli tirme ve proje tasar m Tomris Giritlio lu na ait olan ve yak nda Kanal D de ekrana gelecek dizi stanbul un arka sokaklar nda ya anan, yoksullu un sebep oldu u insanl k trajedilerini ekrana ta yor. Gökçe Bahad r, Nik Xhelilaj ve lker Kaleli nin rol ald dizi için Sezen Aksu yeni bir ark besteledi. Minik Serçe nin, merakla beklenen ve diziyle ayn ad ta yan Kay p ehir ark s n n sözleri ise, dizinin senaristlerinden ve ayn zamanda Sezen Aksu nun yak n dostu olan Y ld r m Türker e ait. TELEV ZYON SERV S - Mutlu bir evlili e sahip John ve Lara çiftinin hayat, Lara n n bir cinayet soru turmas nda tutuklanmas yla kar r. Suçsuz ve masum oldu unu kan tlayamayan Lara suçlu bulunur ve hüküm giyer. Fakat John tüm kalbiyle e inin suçsuz oldu una inan yordur. Lara n n hapishanede oldu u zamanlarda John tek o ullar yla ilgileniyor, ayn zamanda da okulda ders veriyordur. Fakat John un as l amac neye mal olursa olsun e ini i lemedi i bir suç yüzünden girdi i hapishaneden ç karmakt r. Aradan geçen 3 y l n ard ndan mahkeme Lara n n suçlu oldu una karar verir. Her eyin bitti ini dü ünen Lara hayat na son vermeyi dü ünürken John da yap lacak tek bir ey kald na kanaat getirir; o da Lara y hapishaneden kaç rmakt r. TE- LEV ZYON SERV S KAÇI PLANI OR J NAL ADI: THE NEXT THREE DAYS Yönetmen: PAUL HAGGIS Oynayanlar: RUSSELL CROWE, ELIZABETH BANKS, LIAM NEESON KANAL: ATV Uzun bir aradan sonra ekrana Kanal D de yak nda yay nlanacak Kay p ehir ile dönen Ahmet Mekin, dizide be torunlu smail Dede yi oynayacak. Geçen ay ler Güçler okuduk Yaz döneminde yay nlanan diziler aras nda ya anan rekabet a ustos ay nda zirve yapt. Interpress in, yerli dizileri mercek alt na ald ara t rmaya göre, yaz aylar nda ekranda yay nlanmaya ba layan yeni diziler içinde, geçti imiz ay yaz l bas nda en çok haber Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz ve Murat Cemcir in ba rolünde oynad ler Güçler hakk nda yap ld. ki bine yak n ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan ara t rmada ler Güçler 124 haberle ilk s rada yer al rken, Evlerden Biri 113 haberle ikinci oldu. ükran Oval, Cansel Elçin ve lker Aksun un ba rolde oynad Kötü Yol ise ç kan 105 haberle üçüncü s ray ald. TELEV ZYON SERV S Teröre bir de bu aç dan bak n Faruk Bilgin in sundu u Aç n n, yeni yay n döneminin ilk program nda, artan terör sald r lar ele al n yor. Kürt meselesi ve PKK giderek birbirinden ayr l rken terör örgütünün çok say da ehit vermemize yol açan sald r lar n n ne anlama geldi i tart - l yor. Prof. Dr. Sedat Laçiner ve Prof. Dr. Deniz Ülke Ar bo an n kat ld programda ayr ca, terörün ve ona kar mücadelenin artan uluslararas mahiyeti tart l yor. TRT HABER Bo az da müzik yolculu u stanbul un Yüzleri izleyiciye stanbul Bo az n n renkli mekânlar ndan Galatasaray Adas, Kuruçe me ve Ortaköy sahillerinde müzik yolculu una davet ediyor. Belgeselde stanbul da müzik ve gece hayat n n yayg nl k kazand y llarda, dünyada hangi müzik türlerinin dinlendi i anlat l yor. Z TV Türkiye, istihbarat üretemiyor mu? Doç. Dr. Önder Aytaç, yazar Gültekin Avc ile gazeteci Sayg Öztürk ün sundu u Derin Bak program Türkiye gündemine ve olaylara farkl aç dan bakmaya devam ediyor. Programda bu hafta u sorulara cevap aranacak: Beytü ebap sald r s n n nedenleri ve PKK n n hede ne? Türkiye istihbarat üretemiyor mu? Halen d istihbarat ba ml l devam ediyor mu? Ortado u krizinde M T ne kadar etkinlik gösteriyor? Yakalanan ran/savama ajanlar neyi gösteriyor? SAMANYOLU HABER TV Süleyman Soylu ile güncel durum As m Y ld r m n sundu u Güncel Durum a Süleyman Soylu konuk oluyor. Programda Soylu, AK Parti den ald - davet sürecini, bundan sonra AK Parti de yapaca siyasetin ayr nt lar n ve hede erini anlatacak. Süleyman Soylu ayr ca Türkiye nin içinde bulundu u terör sarmal ve rnak n Beytü ebap ilçesinde polis ve askerî üs bölgelerine teröristlerce düzenlenen ve 10 güvenlik görevlisinin ehit oldu u sald r yla ilgi de erlendirmelerde de bulunacak. SAMANYOLU HABER TV SAMANYOLU TV TRT 1 MEHTAP TV ATV KANAL D SHOW TV STAR TV Ye il Elma Haber Kur an Ö reniyorum Dizi Yah i Cazibe Dizi Show Kulüp Yerli Dizi Polis Hikâyeleri Dizi Tacir Sorular ve Ç k Yollar Dizi Alemin Kral Sultan Dizi Ad n Feriha Koydum Dizi Evlerden Biri Ana Haber Bülteni Bir Zamanlar Osmanl K yam K r k Testi Dizi Çocuklar Mutfa m Dizi Eve Sofram z Dizi Korkma Gönül Sultanlar Duymas n Dizi A k- Memnu Dü en Y ld r m Dizi Papatyam ki Dünya Aras nda Ana Haber Bülteni Mukabele Dizi Yah i Cazibe Dizi Akasya Dura Dizi Doktorlar Dizi Beni A et Sinema Sinema Star Wars III Kur an- Kerim Meali Haber Bülteni Dizi Arka Sokaklar Ana Haber Ana Haber Yeralt Canavar Belgesel Korkma Kur an Ö reniyorum Sinema Son Sava ç Ana Haber Bülteni Dizi Pis Yedili Dizi Evlerden Biri Sinema Sinema M.Fethullah Gülen Sinema Kaç Plan Sinema Labirent e erin Düellosu Sinema Ölüm Vuru u 2 Vah etin Çocuklar Hocaefendi Vaazlar Dizi Uçurum Dizi Kötü Yol Dizi Doktorlar Deh et Gemisi KANAL 7 TV8 KANALTÜRK KANAL A CINE5 DOST TV TV Dizi Zeynep Yabanc Sinema Yerden Yüksek Sormak Laz m Ninja Okulu Ömre Vefa Çizgi Film Dr. Feridun Kunak Show Böyle Bir ey Var m? Dünyay Geziyorum Bas n ve Gündem A yet Olsun Dünya Bir Eczahane TV Çar TV Filmi Gün Ortas Ö le Haberleri Haber Merkezi Ö le Haberleri Kö e Bucak Dünya Hayvanlar Alemi Dizi S la Comedya Han meli Soka ehremini Anne Hikayeleri Sevgiliye Do ru Süleymaniye Dersleri Türk Filmi Haberaktif Dizi Ah Kalbim Yemekte Sohbet Var Ninja Okulu A aç Ya ken E ilir Günden Yans yanlar Ana Haber Dizi Kobra Takibi Ana Haber Sporun Gündemi Sinema Her Güne Bir Kavram Çizgi Film kbal ile Diyar Diyar Ana Haber Canl Hedef Ana Haber Y ld z Tepe Gül Yapra Ana Haber Bülteni Haber Saati Sinema Tehlikeli Oyunlar Sinema Karanl a Kar Gezelim Görelim Ece nin Konuklar Tema a lmi Hal Türk Filmi Battal Gazi Kral Ç plak Ne ter Son 24 Saat Ana Haber Söze Yar Olmak Medya ve Toplum DÜNYA TV Pocoyo Belgesel Denge Gel F qha a i Havuiyen Candar Demxewa -y Denge Gel Z mane irin Cew en H LAL TV Çocuk Saati Emek A ac Gün Ortas Anahtar Çocuk Saati Dizi Cabir B. Hayyan Ana Haber Alg ve Gerçek Türkü Yolculu u FOX TV TVNET SAMANYOLU HABER TV NTV CNN TÜRK HABERTÜRK Ö leye Do ru Güncel Durum Günün Haberi Ak am Haberleri Spor Bülteni Ana Haber Bülteni Derin Bak Bugün Ne Oldu Günün Özeti Ekonomi Notlar Haber Merkezi Haber Merkezi Günün çinden Ak am Haberleri Ekonomi Piyasalar Ana Haber Bülteni Her Yer Gece Bülteni Dizi Yalanc Romantik Su Gibi Hayat Bilgisi Dizi Yer Gök A k Ak am Haberi Dizi Dinle Sevgili Yasemince smail Baki Parametre Haber Toplant s Bugün Bugün A Derece Ayk r Sorular Ankara Günlü ü Burada Laf Çok Her Sabah Ne Dersiniz Orta Ku ak Gündüz Haber Net Bak Ak am Ankara Havas Tarih Atlas Gün Ba l yor Haber Masas Man etler Gün Ortas Spor Bülteni Man etler Spor Bülteni Man etler Gün YUMURCAK TV Uzun Kuyruk Tom Üçüzler Caillou Corneil ve Bernie Loopdido Arka Bahçede Bilim Arthur Anne Shirley Sabah Moderatör Haber Ankara Gündemi Moderatör Haber Bülteni Spor Fark nda m s n z? Moderatör Söz Bitmedi TRT ÇOCUK Afacan ve Yedi Kafadar Nane ile Limon Dinozor Treni Çizgi Film Sid ile Bilim Çizgi Film Kelo lan Tilki TGRT HABER Sektör Analiz Sa l kl Ya am Piyasalarda Gün Ortas Günün çinden Amerika n n Gündemi Ana Haber Amerika n n Sesi Haber 23 Faks: e-posta: SAMANYOLU KANAL KANAL D ATV SHOW TV STAR FOX TV NTV CNN TÜRK TV TRT 1 (0312) RTÜK TRT HABER Özel Gündem Haber Özetleri Türkiye Ajans Dünya Turu Ana Haber Ufuk Çizgisi Aç Spor Kritik a HABER Eko Yorum Sat r Aras Ajans Bugün Ajans A3 Ak ama Do ru te Hayat Son Durak Son Sayfa 7 8 Bulmaca Refik Ayd n SOLDAN SA A 1) Birinin iyi niyetini kötüye kullanma. Bayburt Erzurum aras nda önemli bir geçit. 2) Antik ça lardan kalma kiri li bir çalg. Üç boyutlu sinema tekni i. 3) Malezya ya has öldürücü bir sinir hastal. Tiftik, tiftikten yap lan. 4) Ay n ilk günlerinde ald yay biçimi, ayça, yeni ay. Zarara u rama tehlikesi, risk. 5) Halk dilinde köpek. Y k lm veya çok harap olmu yap. Rütbesiz asker. 6) Tetik, atik. ABD nin uzay ve havac l kla ilgili kurulu u. 7) Ni astay parçalayarak ekere çeviren bir enzim. Yüksek makamdaki ki ileri ho sözlerle, güzel f kra ve hikâyelerle e lendiren kimse. 8) Kemirgenlerde görülen, oldukça bula c ate li hastal k, tav an hummas. Yapma, yerine getirme. YUKARIDAN A A IYA 1) Allah n varl ve nitelikleriyle ilgili konular ele alan bir bilim kolu. 2) Halka biçiminde, genellikle üzerine susam serpilmi çörek. K l, tüy. 3) Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geni a zl bal k a. Ço unlukla yüzde olu an kahverengi küçük benekler. 4) Halatlar n diki lerinde kullan lan demir veya a aç kama. 5) Nazi polis örgütü. Bal klar canl olarak saklamak için denizden ayr lm havuza benzer yer. 6) Yunan ve Latinlerde taklide dayanan gerçekçi komedi türü. Bir ilimiz. 7) Su geçirmez spor ceket. 8) Borcun ödenmesi halinde geri al nmak üzere alacakl ya teminat olarak verilen mal, tutu, ipotek. Nikelin sembolü. 9) Dereotunu and ran baharl bir bitki. 10) Okur, okuyucu. Basit, s radan. 11) Kemiklerin toparlak ucu. Yo un, koyu, s k, kal n, kalabal k. 12) Yüksek bir yerden görülen umumi ve geni manzara R E V A L Ü A S Y O N A L A T U R K A Y O K F A R T E S T A S N A M T T A N T N K A M L L S E E S A M Y E T K M R A A K K E S E N E M K L K Y E T E R SAYFA TASARIM: YASEM N ALAY AKYÜNCÜ

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI MCT Danışmanlık 226-236 a.d. 711-852 a.d. 141 13 977 344-48 -414 133 25.191 44 10,0 59,6 Kiler Gıda -20.915-21.630 a.d. -134.455-40.330 a.d. -43.752 375 a.d. -69.788-7.380 15.336 6.594 658.292 169-124,5

Detaylı

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2013 BAŞINA GÖRE

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2013 BAŞINA GÖRE Acıselsan Acıpayam 33.10 29.45-11 26.30 37.20-11 26 18/12/2013 14/02/2013 Adana Çimento (A) 3.62 4.22 17 3.32 5.06-21 20 30/01/2014 22/05/2013 Adana Çimento (B) 2.53 2.90 15 2.30 3.48-21 20 30/01/2014

Detaylı

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Aktif TOPLAM PİYASA (XUTUM) -1.59-18.0 215,867,532 54,845,591 12.3 1.48 SANAYİ (XUSIN) -0.12-4.7 63,905,988 15,753,854 13.2 1.76 0.8 7.4 6.0 13.3 BANKACILIK (XBANK) -2.95-26.8 70,600,335 18,723,756 8.2

Detaylı

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tarihi Maliyetli Enflasyona Göre Düzeltilmiş. Konsolide UFRS

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tarihi Maliyetli Enflasyona Göre Düzeltilmiş. Konsolide UFRS Tarihi Maliyetli ABANA ELEKTRO. -193,292 ADEL KALEMCİLİK 4,273,304 AFM FİLM 451,206 AFYON ÇİMENTO 2,653,663 AKAL TEKSTİL -9,648,135 AKBANK 883,884,000 1,140,761,000 -%23 870,225,000 1,151,550,000 -%24

Detaylı

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Aktif TOPLAM PİYASA (XUTUM) -3.90-21.0 205,174,993 51,870,703 11.9 1.43 SANAYİ (XUSIN) -4.64-8.7 60,152,326 14,785,818 12.6 1.68 0.7 7.2 6.0 13.3 BANKACILIK (XBANK) -4.09-29.5 67,215,226 17,666,695 7.9

Detaylı

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) HA Piyasa Değeri.

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) HA Piyasa Değeri. Haftalık (TL) TOPLAM PİYASA (XUTUM) 5,5 12,3 163.372.252 49.013.121 10,6 1,30 SANAYİ (XUSIN) 6,9 19,7 58.517.997 16.644.608 14,4 2,04 1,2 9,8 5,8 14,14 BANKACILIK (XBANK) 5,1 9,6 42.969.473 14.084.447

Detaylı

2011 YILI NİSAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR

2011 YILI NİSAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR 2011 YILI NİSAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 22.044 321.261 210.993 17.629 290.385 192.120

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar % Değ. Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) -0,7 8,1 196.168.512 59.542.842 11,7 1,28 SANAYİ (XUSIN) -1,3 11,0 69.167.177 19.324.584 14,6 1,99

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) 1,2 14,0 215.642.688 66.011.061 13,2 1,36 SANAYİ (XUSIN) 2,8 17,5 75.653.109 21.439.807 16,9 2,01 1,1 9,4 5,0 11,88 BANKACILIK

Detaylı

02/01/ /08/2016 Dibe Uzaklık (%)

02/01/ /08/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,81 3,82 0 3,24 6,94-15 82 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,30 6,14 43 4,28 7,01-30 14 02/01/2015 13/04/2016 Adana Çimento (B) 2,92 4,26 46 2,90 5,08-32 19 02/01/2015

Detaylı

31/12/ /07/2016 Dibe Uzaklık (%)

31/12/ /07/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,79 3,90 3 3,24 6,94-17 78 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,28 6,03 41 4,26 7,01-29 16 31/12/2014 13/04/2016 Adana Çimento (B) 2,92 4,20 44 2,90 5,08-31 21 31/12/2014

Detaylı

02/01/ /09/2016 Dibe Uzaklık (%)

02/01/ /09/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,81 3,57-6 3,24 6,94-9 94 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,30 6,30 46 4,28 7,01-32 11 02/01/2015 13/04/2016 Adana Çimento (B) 2,92 4,30 48 2,90 5,08-33 18 02/01/2015

Detaylı

02/01/ /09/2016 Dibe Uzaklık (%)

02/01/ /09/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,81 3,65-4 3,24 6,94-11 90 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,30 6,21 44 4,28 7,01-31 13 02/01/2015 13/04/2016 Adana Çimento (B) 2,92 4,35 49 2,90 5,08-33 17 02/01/2015

Detaylı

02/01/ /08/2016 Dibe Uzaklık (%)

02/01/ /08/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,81 3,73-2 3,24 6,94-13 86 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,30 6,12 42 4,28 7,01-30 15 02/01/2015 13/04/2016 Adana Çimento (B) 2,92 4,24 45 2,90 5,08-32 20 02/01/2015

Detaylı

31/12/ /05/2016 Dibe Uzaklık (%)

31/12/ /05/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,79 4,13 9 3,24 6,94-22 68 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,91 7,11 45 4,89 8,04-31 13 31/12/2014 13/04/2016 Adana Çimento (B) 3,34 5,07 52 3,32 5,72-34 13 31/12/2014

Detaylı

2009 YILI KASIM AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ULUSAL PAZAR

2009 YILI KASIM AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ULUSAL PAZAR 2009 YILI KASIM AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 69.700 5.708 3.829 523.600 42.094 28.570 ADANA ÇİMENTO (A) 16.970.900

Detaylı

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri 18 Temmuz 2011 Kapanış B.SİZ ARTTIRIMI Acıbadem Sağlık 21.20 - - - - - - - - - - Adana Çimento (A) 4.57 0.36 0.30 31/05/2011 - - - - - - - Adana Çimento (B)

Detaylı

31/12/2014 29/04/2016 Dibe Uzaklık (%)

31/12/2014 29/04/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,79 4,29 13 3,24 6,94-24 62 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,91 7,66 56 4,89 8,04-36 5 31/12/2014 13/04/2016 Adana Çimento (B) 3,34 5,40 62 3,32 5,72-38 6 31/12/2014

Detaylı

Dibe Uzaklık (%)

Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 33,10 33,50 1 26,30 37,75-21 13 18.12.2013 01.07.2014 Adana Çimento (A) 3,62 4,80 33 3,32 5,06-31 5 30.01.2014 22.05.2013 Adana Çimento (B) 2,53 3,27 29 2,30 3,48-30 7 30.01.2014

Detaylı

Dibe Uzaklık (%)

Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 33,10 55,70 68 26,30 59,00-53 6 17.03.2014 04.02.2015 Adana Çimento (A) 3,34 6,74 102 3,09 7,05-54 5 30.01.2014 18.02.2015 Adana Çimento (B) 2,38 4,42 85 2,13 4,57-52 3 30.01.2014

Detaylı

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Aktif TOPLAM PİYASA (XUTUM) 0.03-14.2 234,634,535 59,523,726 12.9 1.55 SANAYİ (XUSIN) -0.39-3.0 68,373,745 16,628,753 13.7 1.81 0.8 7.8 5.9 13.3 BANKACILIK (XBANK) 0.59-21.4 78,449,601 20,894,546 8.8 1.4

Detaylı

2012 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR 2012 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 285,475 7,185,009 4,023,663 141,205 3,579,727

Detaylı

(YTL) ŞİRKET ADI ABANA ELEKTROMEKANİK -257,242 ACIBADEM SAĞLIK 6,285,426 ADANA ÇİMENTO 127,842,590 ADEL KALEMCİLİK 7,376,844 ADVANSA SASA

(YTL) ŞİRKET ADI ABANA ELEKTROMEKANİK -257,242 ACIBADEM SAĞLIK 6,285,426 ADANA ÇİMENTO 127,842,590 ADEL KALEMCİLİK 7,376,844 ADVANSA SASA (YTL) ŞİRKET ADI 30.12.2006 ABANA ELEKTROMEKANİK -257,242 ACIBADEM SAĞLIK 6,285,426 ADANA ÇİMENTO 127,842,590 ADEL KALEMCİLİK 7,376,844 ADVANSA SASA 73,187,643 AFM 2,113,801 AFYON ÇİMENTO 12,226,943 AKBANK

Detaylı

2013 YILI OCAK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR

2013 YILI OCAK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR 2013 YILI OCAK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR ADANA ÇİMENTO (A) 257,834 1,026,710 582,338 34,019 137,382 77,954 ADANA ÇİMENTO

Detaylı

2012 YILI EYLÜL AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI EYLÜL AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR 2012 YILI EYLÜL AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR ADANA ÇİMENTO (A) 187.616 651.241 363.310 105.502 366.759 204.753 ADANA ÇİMENTO

Detaylı

2012 YILI TEMMUZ AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI TEMMUZ AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 50 1.228 677 51.907 1.269.508 699.871 ADANA ÇİMENTO (A) 150.327 510.461 283.569 4.677 15.793 8.759 ADANA ÇİMENTO (B) 1.643 3.927 2.166 1.633 3.919 2.166 ADANA

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) TOPLAM PİYASA (XUTUM) -2.4 20.6 270,329,747 79,000,896 14.7 1.56 SANAYİ (XUSIN) -2.3 20.9 82,202,574 21,954,353 16.6 2.03 0.9 10.1 4.92 12.20 BANKACILIK (XBANK) -3.2 28.4 84,909,152 27,500,836 10.2 1.2

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem) Piyasa F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) -0,5 7,6 189.525.471 57.207.193 11,3 1,26 SANAYİ (XUSIN) -0,2 11,7 66.314.165 18.666.338 13,9 1,95

Detaylı

YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) Aktif Karlılığı(1)

YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) Aktif Karlılığı(1) Piyasa F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) 8,2 192.757.188 58.076.473 11,4 1,27 SANAYİ (XUSIN) 11,9 67.273.156 18.894.273 13,9 1,95 1,1 9,1 5,7

Detaylı

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri - 2012

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri - 2012 İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri - 2012 13 Şubat 2012 Kapanış Acıbadem Sağlık 25.00 - - - - - - - - - - Adana Çimento (A) 3.71 - - - - - - - - - - Adana Çimento (B) 2.63 - - - - - - - - - -

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) -1.3-5.0 216,347,669 60,705,544 10.2 1.34 SANAYİ (XUSIN) -1.2-4.7 67,678,427 16,907,790 12.2 1.71 0.8 9.6

Detaylı

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl Rel. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3)

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl Rel. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3) Fiy. Fiy. 2009 2010 2011 (1) 2011T (3) 2009 2010 2011 (1) (1) XUTUM 63,402 26% 281,292 1,754-1.8% -1.3% 12% 0.0% 0.7% 1.4% 56,854 70,572 11.5 12.0 12.6 8.9 1.6 1.7 1.5 9.3 1.4 89,318 2.06 XU100 62,909

Detaylı

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3)

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3) 1 Fiy. Fiy. 2009 2010 2011 (1) 2011T (3) 2009 2010 2011 (1) (1) XUTUM 63,734 26% 280,524 1,734 0.1% -0.6% 10% -0.2% 0.5% 1.8% 57,089 70,572 11.5 12.0 12.7 9.0 1.6 1.7 1.5 9.3 1.4 89,624 2.05 XU100 63,261

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) 5.0 10.7 253,103,877 73,420,456 12.3 1.47 SANAYİ (XUSIN) 1.9 7.6 75,766,483 19,972,310 12.6 1.85 0.9 9.7 6.1

Detaylı

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3)

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3) 1 Fiy. Fiy. 2009 2010 2011 (1) 2011T (3) 2009 2010 2011 (1) (1) XUTUM 62,009 26% 262,686 1,546 0.5% -2.7% 3% -0.3% -0.2% 1.6% 57,623 70,572 11.5 12.0 12.5 8.8 1.6 1.7 1.5 9.2 1.3 88,106 2.11 XU100 61,759

Detaylı

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3)

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3) 1 Fiy. Fiy. 2009 2010 2011 (1) 2011T (3) 2009 2010 2011 (1) (1) XUTUM 61,485 26% 259,115 1,536 0.0% -3.5% 3% -0.4% -0.3% 1.4% 57,623 70,572 11.5 12.0 12.4 8.8 1.6 1.7 1.5 9.1 1.3 87,551 2.13 XU100 61,315

Detaylı

2012 YILI HAZİRAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASAS ULUSAL PAZAR

2012 YILI HAZİRAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASAS ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 0 0 0 1.591 38.282 21.061 ADANA ÇİMENTO (A) 804.581 2.735.317 1.497.951 1.205.699 4.074.650 2.253.702 ADANA ÇİMENTO (B) 1.979 4.636 2.520 0 0 0 ADANA ÇİMENTO (C) 43.311 29.452 16.225 70.678

Detaylı

2012 YILI MAYIS AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI MAYIS AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 15.000 354.750 199.298 0 0 0 ADANA ÇİMENTO (A) 366.182 1.300.181 716.560 195.474 727.214 397.867 ADEL KALEMCİLİK 3.361 110.286 60.286 17.650 639.284 364.760 ADANA ÇİMENTO (C) 23.200 16.856

Detaylı

BORSA I TAKAS DÖKÜMLERİ

BORSA I TAKAS DÖKÜMLERİ TAKAS SON 4/12/16 12:12 PM Page 88 ABD HAZ. BON. DOLAR BYF Finans Yatırım 56.837 38,65 45,47 Gedik Yatırım 12.334 21,27 9,87 Garanti Yatırım 9.743-12,50 7,79 Halk Yatırım 6.954 13,13 5,56 Ziraat Yatırım

Detaylı

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2012 BAŞINA GÖRE

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2012 BAŞINA GÖRE Acıselsan Acıpayam 33.10 30.80-7 26.30 37.20-15 21 18/12/2013 14/02/2013 Adana Çimento (A) 3.62 3.57-1 3.34 5.06-6 42 27/12/2013 22/05/2013 Adana Çimento (B) 2.53 2.56 1 2.42 3.48-5 36 27/12/2013 24/05/2013

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB DeğiĢim. Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB DeğiĢim. Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) ye TOPLAM PĠYASA (XUTUM) 1.7 18.3 262,933,984 76,832,076 13.3 1.49 SANAYĠ (XUSIN) 1.0 20.1 81,316,989 21,692,997 15.5 1.96 0.9 9.9 5.26 12.65 BANKACILIK (XBANK) 2.1 23.5 81,545,160 26,271,543 10.0 1.2

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI 69,510,472 320,253,048 213,281,543 40,524,406 185,783,434 123,699,660 89,581,882 TURKCELL 44,680,625 407,892,985 271,622,968 34,573,851 314,745,672 209,693,549 61,929,419 TEKFEN HOLDĐNG

Detaylı

TEXTILE, WEARING APPAREL AND LEATHER INDUSTRIES

TEXTILE, WEARING APPAREL AND LEATHER INDUSTRIES MARKET CAPITALIZATIONS OF BORSA ISTANBUL COMPANIES (1000 TL, AS OF OCTOBER 2013) AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING AR TARIM ORGANİK GIDA 70.650 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFT. 18.105 TOTAL 88.755 MINING İHLAS

Detaylı

MKK 607 sayılı genel mektup eki

MKK 607 sayılı genel mektup eki A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 29.000.000,000 A 2.732.566,522 B 26.267.433,478 ABANA ELEKTROMEKANİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 2.673.000,000 GRUP YOK 2.673.000,000 ACIBADEM

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN GÖREV ALDIĞI PAY HALKA ARZLARI. Halka Arz Büyüklüğü (TL)

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN GÖREV ALDIĞI PAY HALKA ARZLARI. Halka Arz Büyüklüğü (TL) ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN GÖREV ALDIĞI PAY HALKA ARZLARI Logo Şirket Halka Arz Tarihi VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ 05-06/03/1998 337.500 Konsorsiyum Üyesi (Bakiyeyi Yüklenim) TÜRKİYE İŞ BANKASI

Detaylı

02.01.2014 06.03.2015 Dibe Uzaklık (%)

02.01.2014 06.03.2015 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 33,10 54,35 64 26,30 59,00-52 9 17.03.2014 04.02.2015 Adana Çimento (A) 3,34 6,57 97 3,09 7,05-53 7 30.01.2014 18.02.2015 Adana Çimento (B) 2,38 4,35 82 2,13 4,57-51 5 30.01.2014

Detaylı

02.01.2014 23.01.2015 Dibe Uzaklık (%)

02.01.2014 23.01.2015 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 33,10 55,05 66 26,30 57,00-52 4 17.03.2014 14.01.2015 Adana Çimento (A) 3,34 6,37 91 3,09 6,62-51 4 30.01.2014 20.01.2015 Adana Çimento (B) 2,38 4,13 73 2,13 4,24-48 3 30.01.2014

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ

NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 %16 %18 %17 %18 %22 Araştırma ĠMKB YABANCI ĠġLEMLERĠ 7 Mayıs 2013 NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ Yabancı yatırımcılar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç*

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç* 1 Aralık 2014 BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR Holding Alarko Holding ALARK 17,89 0,78 0,78 1,66 3% -8% Holding Doğan Holding DOHOL - 0,56-1,35-2,78-4% 7% Holding Eczacıbaşı Yatırım ECZYT

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/17 24/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Setur Servis Turistik (*) 2. Polgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret (**) İhraç Edilecek

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDA İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI ENDEKSLERİNDE YERALACAK HİSSE SENETLERİ

TARİHLERİ ARASINDA İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI ENDEKSLERİNDE YERALACAK HİSSE SENETLERİ EK: 1/1 01.07.2009-30.09.2009 TARİHLERİ ARASINDA İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI ENDEKSLERİNDE YERALACAK HİSSE SENETLERİ XU100 XU050 XU030 XYUZO XKURY XUTUM XTUMY XUSIN XGIDA XTEKS XKAGT XKMYA XTAST XMANA

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDA İMKB HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNDE YER ALACAK HİSSE SENETLERİ

TARİHLERİ ARASINDA İMKB HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNDE YER ALACAK HİSSE SENETLERİ EK: 1/1 XU100 XU050 XU030 XBN10 XYUZO XTM25 XTMTU XKURY XHARZ XUTUM XTUMY XULUS XUSIN XGIDA XTEKS XKAGT XKMYA XTAST XMANA XMESY XUHIZ XELKT XULAS XTRZM XTCRT XILTM HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

ENDEKSLERDEN ÇIKARILACAK PAYLAR

ENDEKSLERDEN ÇIKARILACAK PAYLAR ENDEKSLERDEN ÇIKARILACAK PAYLAR Pay Kodu ALNTF ATSYH AVIVA AVTUR AYCES BISAS BRMEN BURVA Bülten Adı ALTERNATİFBANK ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG AVİVA SİGORTA AVRASYA PETROL VE TUR. ALTINYUNUS ÇEŞME BISAŞ TEKSTİL

Detaylı

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks IMKB 30 TEMİNAT ALINABİLECEK MENKUL KIYMETLER VE TEMİNAT ORANLARI Hisse Hisse Açıklaması Likidite Endeks AEFES AEFES ANADOLU EFES 0.80 IMKB30 1 AKBNK AKBNK AKBANK 0.90 IMKB30 2 AKGRT AKGRT AKSİGORTA 0.80

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Şirket temettü getirileri

Şirket temettü getirileri temettü (YTL) TKBNK T. Kalkınma Bankası 122,350,000 103,997,500 0.765 0.650 31/05/2007 10.0% AKMGY Akmerkez GYO ** 47,950,000 47,950,000 3.500 3.500 28/05/2007 7.6% ASLAN Lafarge Aslan Çimento ** 35,509,711

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM ZORUNLULUĞU

BAĞIMSIZ DENETİM ZORUNLULUĞU MALİ TABLOLARIN BORSAYA SON GÖNDERİLME TARİHLERİ (13.04.2009 tarihine kadar yapılan beyanlar esas alınmıştır.) Sermaye Piyasası Kurulu'nca şirketlere verilen ek süreler dikkate alınmış olup, ek süre alan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN (06 Haziran 2016)

GÜNLÜK BÜLTEN (06 Haziran 2016) GÜNLÜK BÜLTEN (06 Haziran 2016) BIST100 Endeksi dünü 1.8672 (% 2.45) puanlık yükseliş ile 78.139 seviyesinden ve 3.444 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Endekste son günlerdeki düşüş sert tepki alımlarıyla

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

02/01/2015 26/08/2016 Dibe Uzaklık (%)

02/01/2015 26/08/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,81 3,67-4 3,24 6,94-12 89 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,30 6,08 41 4,28 7,01-30 15 02/01/2015 13/04/2016 Adana Çimento (B) 2,92 4,25 46 2,90 5,08-32 20 02/01/2015

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016)

GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016) GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016) BIST100 Endeksi dünü 824 (% 106) puanlık düşüş ile 76887 seviyesinden ve 2776 milyon TL işlem hacmiyle kapattı Endekste dalgalı seyirle düşüş sürüyor Bono faiz oranları

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN (11 Ocak 2016)

GÜNLÜK BÜLTEN (11 Ocak 2016) GÜNLÜK BÜLTEN (11 Ocak 2016) BIST100 Endeksi dünü 882 (% 1.23) puanlık düşüş ile 70.613 seviyesinden ve 4.110 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada tepki alımları satışla karşılaşırken bono faiz oranları

Detaylı

MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ

MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ BIST YABANCI İŞLEMLERİ Araştırma 5 Haziran 2015 MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ Yabancı yatırımcılar Mayıs ayında net 16 mn dolarlık net alış gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları 47mn dolar ile yabancı yatırımcıların

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 18 Nisan 2016 Geçtiğimiz hafta BIST-100 endeks 84.400 direncini geçerek %3,72 lik getiri yakaladı. ABD de düşük kalan enflasyon, Çin de büyüme verilerinin hayalkırıklığı yaratmaması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu

Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım 50 Endeksi BİST de işlem gören ve Ka4lım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse senedi seçimi, bu prensiplerdeki Endeks

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 21 Eylül 2015 Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Fed toplantısı sonrasında piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Fed in açıklamaları beklentilerden daha fazla güvercin olarak

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Sosyal güvenlik tasarõsõ haftaya altkomisyonda ele. - Yabancõlara gayrimenkul satõşõna ilişkin yeni taslak

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Sosyal güvenlik tasarõsõ haftaya altkomisyonda ele. - Yabancõlara gayrimenkul satõşõna ilişkin yeni taslak PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,478 -%0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,822 %1.9 $/YTL 1.3536 -%0.5 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.10 %0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.39 -%0.4 İMKB

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı