5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te"

Transkript

1 EB RUS D PLOMS S YOLD. D politika aç l mlar yla dikkat çeken 18 Türkiye, yeni bir ad ma haz rlan yor. D i leri, 17 ral k ebi rus törenlerinde Bat ile Do u nun bakanlar n Konya da bulu turacak. TÜRK YE, ÖLÜMÜNÜN 71. YI LIND TTÜRK Ü NIYOR. Cumhuriyet imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, bugün bütün yurtta çe itli etkinliklerle an lacak. Demokratik aç l m bugün Meclis te görü ülüyor POL T K15 10 KSIM 2009 SLI 50 Kr Osman Y ld r m, Ergenekon davas n n görüldü ü Silivri deki mahkemede önemli aç klamalar yapt. FO TOÐ RF: ZMN, LÝ ÜNL Dan tay sald r s ülkede kaos ç karmak için bir tezgâht BÜ R ERDL STNBUL Ergenekon davas san klar ndan Osman Y l dünkü duru mada çarp c aç klamalar d r m, yapt. Cumhuriyet Gazetesi ne iki kez bomba at lmas talimat verdi ini ancak lparslan rslan n Dan tay a sald r düzenleyece inden haberi olmad n belirten Y ld r m, söz konusu sald r n n, ülkeyi kaosa sürüklemek için haz rlanan bir tezgâh oldu unu söyledi. Bu tezgâhta kendisinin kullan ld n savunan Y ld r m, Ülkenin birli ine, dirli ine kastedilmi tir. Ve neticede emellerine ula amam lard r. Hâlâ da bu ülke bu tehlikenin e i indedir. nkara da mahkemede Kur an ayeti okusam bu ülke kaosa sürüklenmi ti. dedi. Tetikçi lparslan rslan n içeride llah a küfretti ini, buna da jandarman n ahit oldu unu anlatan Y ld r m a, duru ma salonunda küfürle kar l k veren rslan salondan ç kar ld. GÜNDEM 06 dalet Bakanl, Sincan Hakimi ile YRSV Ba kan n n ihrac n istedi MET N RSLN NKR dalet Bakanl, Sincan 1. r Ceza Mah Ba kan Osman Kaçmaz ile Yarg kemesi tay Cumhuriyet Savc s Ömer Faruk Emina ao lu hakk nda yürütülen adli ve disiplin soru turmalar n tamamlad. Her iki ismin meslekten ihrac istenirken, Kaçmaz hakk nda 4, Emina ao lu hakk nda da 3 ayr suçtan dava aç lmas talep edildi. yn zamanda YRSV Ba kan olan Emina ao lu yla ilgili suçlamalar öyle s raland : Ergenekon soru turmas nda hakim ve savc lar hukuka ayk r ekilde etkilemeye te ebbüs, soru turman n gizlili ini ihlal ve Yarg tay binas nda kanuna ayk r aç klama yapmak. Bakanl n talebine Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu karar verecek. HSYK n n ihraç iste ini onaylamas halinde Kaçmaz ve Emina ao lu avukatl k dahi yapamayacak. Kaçmaz ve Emina ao lu hakk ndaki müfetti raporlar iddianameye dönü türülerek, Nöbetçi r Ceza Mahkemesi nde dava aç lacak. Mahkeme nin soru turma karar vermesi halinde birinci s n f hakim statüsündeki Kaçmaz ve Emina ao lu, Yarg tay n ilgili ceza dairesinde yarg lanacak. GÜNDEM Ulusal Kanal ve yd nl k yöneticileri tutukland 5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te hbar mektubunda millete komplo plan yla ilgili belgelerin imhas na kat ld klar belirtilen 5 er ve 1 subay dün iki grup halinde adliyeye getirildi. skerlerden baz lar tan k, baz lar ise san k olarak Ergenekon soru turmas n yürüten savc lara iki saat ifade verdi. Skandal belgede imzas bulunan lbay Çiçek ise adliyeye bugün bekleniyor. KD R KÖKTEN STNBUL Kirli eylem plan n n slak imzal asl n n ortaya ç kmas yla ba layan hukuki süreç sivil yarg da i lemeye devam ediyor. Ba bakan Tayyip Erdo an n Genelkurmay i aret ederek olayla ilgisi olanlar n yarg ya teslim edilmesi ça r s n n ard ndan önemli bir geli me daha ya and. Karargâhta Kaos Plan yla ilgili belgeleri imha etmekle suçlanan 7 subay ve bir sivil memurun ard ndan dün de imha i lemine kat ld klar ileri sürülen 5 er ve 1 subay Be ikta taki stanbul dliyesi ne getirildi. ki grup halinde adliyeye giri yapan askerlerden baz lar tan k, baz lar ise san k s fat yla, Ergenekon soru turmas n yürüten savc lara iki saat ifade verdi. Sivil plakal ve camlar karart lm bir minibüsle getirilen ilk grup, sabah saatlerinde protokol kap s ndan adliyeye al nd. Bu s rada adeta etten duvar ören sivil k yafetli askerler görüntü al nmas n engellemek için yanlar nda getirdikleri emsiyeleri açt lar. Erlerin Ergenekon savc lar n n sorgulad 5 er ve 1 subay, camlar karart lm sivil plakal bir minibüsle Be ikta taki stanbul dliyesi ne getirildi. FOTOÐRF: ZMN, MÜHENN KHVEC adliyeden ayr lmas ndan yar m saat sonra adliyeye gelen ikinci grup sorguya al nd. Edinilen bilgilere göre, darbe giri imi olarak adland r lan skandal eylem plan nda imzas bulunan lbay Dursun Çiçek in bugün adliyeye gelmesi bekleniyor. GÜNDEM 16 YORUM tirafç subay H fz Çubuklu! BÜLENT KORUCU 123 zmir ehit ileleri Derne i Ba kan : Miting Ergenekon ovuna dönü tü, iyi ki kat lmam z. 15 Hukukçular: nternet and c nda imzas olanlar suç i lemi tir nternet and c yla ilgili tart ma büyüyor. TSK n n kurdu u 42 internet sitesinde karalama ve kamuoyunu yanl yönlendirme amaçl birçok haber yer al yor. nternet sitelerinin fi lenmesi ya da yönlendirme amaçl sitelerin kurulmas n n görevi kötüye kullanma oldu unu vurgulayan hukukçular, hakaret, halk kin ve dü manl a tahrik suçlar n n olu tu unu belirtiyor. Kanunda bu suçu i leyenler için bir y ldan üç y la kadar hapis cezas öngörülüyor. 16 Sanayi üretimi eylülde yüzde 8,6 azald, büyüme ümidi y l sonuna kald. 12 MEZOPOTMY REFH HVZSI OLCK. slam Konferans Örgütü Ekonomik ve Ticari birli i Daimi Komitesi ( SEDK), kurulu unun 25 inci y l n stanbul daki ekonomi zirvesi ile kutlad. Konu mas nda B süreci ile slam Konferans Te kilat kapsam ndaki çal malar n Türkiye nin d politikas n destekleyen unsurlar oldu unu anlatan Cumhurba kan bdullah Gül, SEDK üyesi ülkelerin de deste iyle, Mezopotamya havzas n istikrar ve refah alan haline getirece iz. dedi. Gül, KKTC üzerindeki ambargolar n kalkmas için de slam ülkelerinden destek istedi. Zirvede 42 ülke temsil edilirken, kat l mc lar dün Bo az kenar nda aile foto raf çektirdi. SÜLEYMN KURT, DI HBERLER 19 FOTO RF: ZMN, MUSTF K RZLI Genelkurmay n sitelerinden millete kar sistemli kampanya yürütülmü Genelkurmay n sahiplendi i internet sitelerinde, K Parti ve dinî de erlere kar sistemli bir kampanyan n yürütüldü ü ortaya ç kt. Genelkurmay Bilgi Destek Daire Ba kanl taraf ndan kamuoyunu yönlendirmek maksad yla kurulan sitelerde ç kan haberler siyasete göre ekillenmi. Genel seçimlerin yap ld 2007 Temmuz ay nda sitelerde yo un bir ekilde terör i lenirken cumhurba kanl seçiminin oldu u 2007 ustos ta ise irtica gündeme getirilmi. 16 navatan Partisi nin tabelas indirildi, genel merkez binas n art k DP kullan yor. 13 EMD NL M DURLRI NLTIYOR E imi katledenler serbest kald, katiller tutuklans n MEL K DUVKLI HKKR Hakkari nin emdinli ilçesinde 4 y l önce ya anan provokatif eylem, ard nda ac dolu hayat hikâyeleri b rakt. Umut Kitabevi ne 9 Kas m da at lan bomba, o s rada olay yerinde bulunan taksici Mehmet Zahir Korkmaz n (29) da hayat n kaybetmesine yol açm t. Korkmaz, geride iki yetim ve dul bir e b rakt. K z Fatma ilkö retim be inci s n fta okuyor. O lu Yusuf ise üçüncü s n fa devam ediyor. 28 ya ndaki Hamide Korkmaz e inin ölümünden sonra peri an olmu. ncak as l y k m, olay n san klar olan itirafç ve astsubaylar n serbest kalmas yla ya am. Suçüstü yakalanan san klar n ellerini kollar n sallayarak gezdiklerini anlat rken gözya lar na bo uluyor: llah bunu kabul etmez. Devlet e imi geri getiremez ama onu suçsuz yere katledenleri cezas z b rakmamal. Katilleri tutuklas nlar. GÜNDEM 04 Zaman Okur Hattý:

2 SYF TSRIM: YSEM N LY 02 GÜNDEM 10 Grip yüzünden tina Havaalan ndan döndü d na düzenlenen çal taya kat lmak üze Türkiye ye gelmeyi planlayan ünlü Yuna re nistanl yönetmen Theo ngelopoulos un, domuz gribine yakaland ö renildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi nde düzenlenecek program için zmir e hareketinden önce tina Havaalan nda yap lan kontrolde H1N1 virüsü tespit edilen ngelopoulos, tina Havaalan nda karantina odas na al nd. Ünlü yönetmen gelemeyince üniversite, program erteleme karar ald. Son modernist unvanl ngelopoulos, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasar m bölümü ile Yunanistan Midilli Ege Üniversitesi Kültürel Teknolojiler ve leti im bölümünün ERSMUS Projesi kapsam nda düzenledikleri ngelopoulos Sinemas çal tay na konuk THEO NGELOPOULOS olacakt. Ünlü yönetmene DEÜ taraf ndan sinemas nda öteki sanatlar ile sinema sanat aras nda kurdu u derin ba lar ve bölge tarihine nesnel, bar ç ve hümanist yakla m ndan dolay onursal doktora unvan verilecekti. Bu arada lmanya n n Kassel kentinde domuz gribine yakalanan Bü ra adl 15 ya ndaki Türk k z önceki gün hayat n kaybetti. Bild gazetesinde man etten verilen haberde, Bü ra n n geçen per embe günü grip belirtileriyle çocuk klini ine gitti i, doktorlar n Bü ra da domuz gribinin yan s ra kalp kas iltihab te his etti i, bunun üzerine genç k z n ba ka bir hastaneye nakledildi i ifade edildi. Bü ra n n, hastaneye nakledildikten birkaç saat sonra vefat etti i belirtildi. Son vakayla birlikte lmanya da domuz gribinden ölenlerin say s 12 ye yükseldi. ZM R C HN Müstakil Sanayici ve adamlar Derne i nin ntalya da düzenledi i toplant da konu an Sa l k Bakanl Müste ar Yard mc s dnan Ç nal, nisan ay na kadar grip yüzünden 5 milyon ki inin hastanelere ba vuru yapmas n n beklendi ini söyledi. FOTO RF: C HN Ç LR VCI STNBUL Domuz gribinden ölenlerin say s 30 a yükselir salg n n Türkiye ye faturas da a rla yor. ken, Ekim ay ndan itibaren ülkeyi etkisi alt na alan hastal n, 2010 un Nisan ay na kadar sa l k sistemine maliyeti 1 milyar TL ye ula acak. Gribin sa l k harcamalar n art rd n belirten Sa l k Bakanl Müste ar Yard mc s dnan Ç nal, faturan n içinde özel ve kamu hastanelerine giden vatanda n muayene ücretleri, yap lan tetkikleri ile yaz lan ilaçlar n önemli bir yer tuttu unu söyledi. Nisan ay na kadar domuz gribinden dolay hastanelere 5 milyon civar nda ba vuru yap lmas beklenirken bu durum özellikle büyük hastanelerin acillerinde ciddi s k nt ya sebep olacak. cillerde görev yapan doktor say s n n art r lmamas hastanelerin önünde uzun kuyruklar olu mas na yol açarken, bakanl n bu soruna bir an önce çözüm üretmesi gerekiyor. Müstakil Sanayici ve adamlar Derne i nin (MÜ S D) Sa l k Sektör Kurulu taraf ndan ntalya da düzenlenen Sa l kta ve Sosyal Güvenlikte Gelinen Son Nokta ve Yeni Hede er adl toplant da domuz gribi ele al nd. Toplant da konu an Müste ar Yard mc Prof. Dr. dnan Ç nal domuz gribinin sa l k harcamalar n yükseltti ine dikkat çekti. Önümüzdeki nisan ay na kadar domuz gribinin sa l k sistemine ekstra maliyetinin 1 milyar TL olaca n anlatan Ç nal, bu dönemde gripten etkilenen 5 milyon ki inin polikliniklere ba vurmas n n öngörüldü ünü ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Daire Ba kan Hane Gök de bu y l için SGK n n sa l k harcamalar n n 35 KSIM 2009 SLI ZMN Domuz gribinin 6 ayl k faturas 1 milyar lira Domuz gribinde vaka say s yla birlikte ekonomik maliyet de art yor. Sa l k harcamalar n n Nisan 2010 a kadar 1 milyar liraya ç kmas bekleniyor. Hasta say s na oranla acillerdeki doktor say s n n art r lmamas da tedavilerde t kanmaya yol aç yor. milyar TL olarak belirlendi ini fakat grip ve di er giderlerin etkisiyle kurumun 3 milyar TL aç k verece ini kaydetti. Toplant da derne e üye sa l kç lar sorunlar n ilk elden ilettiler. Özellikle hastanelerdeki fark ücreti s n rlamas, global bütçe ile eczanelerdeki ilaç indirimlerinin sektöre büyük zarar verdi i dile getirildi. C LLERDEK DOKTOR EKS KL BÜYÜK SORUN Domuz gribi sa l ktaki ekonomik giderleri art rmas n n yan s ra tedavide de s k nt lara sebep oluyor. Salg ndan dolay hasta say s artarken acillerdeki doktor say s n n ayn kalmas, vatanda lar n tedavisini büyük ölçüde aksat yor. cil hasta say s 600 e ç karak 3 kat artan Vak f Gureba Hastanesi nin çocuk acilinde sadece 4 tane doktor görev yap yor. Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastanesi E itim ve ra t rma Hastanesi nde 60 n üzerinde çocuk doktoru ve asistan n bulunmas na ra men acilde sadece 34 hekim hizmet veriyor. stanbul da 84 ilk ve ortaö retim okulunun 200 bin ö rencisi, deprem tadilat sebebiyle geçici olarak ba ka okullarda e itim görüyor. Ö rencilerin en az 2030 y ll k eski otobüslerle ta nmas ise büyük tepki çekiyor. FOTO RF: ZMN MUZFFER SLCIO LU Hurdal k otobüsler servis oldu MUZFFER SLCIO LU STNBUL stanbul da deprem güçlendirmesi yap ld için 84 okulun 200 bin ö rencisi, e itime ba ka okullarda devam ediyor. Ö renciler, geçici okullar na ta mal e itim kapsam nda servislerle ta n yor. ncak servis olarak kullan lan otobüslerin en az 2030 y ll k olmas veliler ve meslek örgütlerinin tepkisini çekiyor. Ula t rma Bakanl geçti imiz günlerde ö renci servislerinin ya s n r n 12 den 20 ye ç kard. Bu karar n hemen ard ndan stanbul Büyük ehir Belediyesi ( BB), stanbul daki okul servislerinin 10 ya ndan büyük olamayaca n aç klad. BB, Ula m Koordinasyon Merkezi nin servis araçlar na ili kin yönetmeli inde servis araçlar n n ya n n maksimum 10 y l olabilece i eklinde düzenleme yaparak kamuoyuna duyurdu. BB nin ö renci servislerinde kaliteyi art rmaya yönelik bu giri imine kar n ihaleyi alan rmalar mevzuat hiçe sayarak binlerce ö renciyi tra kte tehlikeye at yor. Üzerinde Ö renci Servisi yaz s dahi bulunmayan otobüsler ö renci servislerinde bulunmas gereken hiçbir özelli i ta m yor. Ula t rma Bakanl ve Büyük ehir Belediyesi nin ö renci servisi yönetmeli ine de uymuyorlar. Binlerce ilkö retim ve lise ö rencisinin can n n emanet edildi i araçlar aras nda 1974 modeller bile Kanser tedavisi gören avukat Mehmet sen, 2 y l önce apandisit ameliyat oldu u hastanede kendisine kanser te hisi konabilece ini öne sürerek Sa l k Bakanl aleyhine 1 milyon 200 bin lira tazminat istemiyle dava açt. Edinilen bilgiye göre, zmir Barosu na kay tl avukat sen, 2007 de kar n a r s ikâyetiyle gitti i zmir E itim ve ra t rma Hastanesi nde apandisit ameliyat oldu. meliyattan 2 y l sonra kolesterol testi için Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi ne müracaat eden sen, burada kanser te hisiyle tedaviye al nd. Bir bulunuyor. Ö renciler, otobüslerde emniyet kemeri bile olmad n ve ayakta gitmek zorunda kald klar n anlat yor. Sivil toplum örgütü temsilcileri, bu araçlar n sigortas, y ll k bak m, muayenesi, yol izninin olup olmad n n bile üpheli oldu unu ileri sürüyor. Fiyat 3 bin 500 TL eden hurdal k otobüslerin y ll k masra ar n n kendi de erinden daha fazla oldu una dikkat çeken STK lar, Tra k yetkilileri bu otobüslerde ö rencilerin ta nmas na göz yummamal. diyor. stanbul Umum Servis rac letmecileri Esnaf Odas Ba kan Vekili Halit Tayanç ise yetkililerin duyars zl ndan yak n yor: Bu araçlar n biri kaza yapacak olsa en az 50 ö rencinin can tehlikeye girer. Konunun hassasiyetini anlamak için illaki bir otobüsün kaza yapmas m gerekiyor? Tayanç, araçlar n bir an önce tra kten men edilmesi gerekti ini vurguluyor. Servislerin durumunu okul aile birli i ve okul yöneticilerinin olu turdu u komisyon denetliyor. Yönetmeli e ayk r olan araçlar n Milli E itim Müdürlü ü yetkililerine ikayet edilmesi gerekiyor. Milli E itim yetkilileri ise rma ile yap lan ihale artlar n n Ula t rma Bakanl n n ö renci servisleri için belirledi i standartlar çerçevesinde gerçekle tirildi ini belirterek, ö rencilerin bu ekilde ta nd n bilmediklerini ifade ediyor. Kanserli avukattan bakanl a rekor dava dizi ameliyat geçiren evli ve 2 çocuk babas sen in pankreas, kal n ve ince ba rsak gibi iç organlar al nd. Yüzde 87 i göremez raporu verildi. Halen kemoterapi gören avukat, apandisit ameliyat s ras nda, patoloji servisinden kendisine daha çok kad nlarda görülen kanser çe idi olan Müsinoz Kistatenom olabilece i yönünde rapor verildi ini, ancak doktorlar n bunu gözden kaç rd n öne sürerek, bakanl k aleyhine 1 milyon lira maddi, 200 bin lira manevi tazminat istemiyle zmir 2. dare Mahkemesi ne ba vurdu. ZM R C HN

3 SYF TSRIM: SEYFULLH ÖZTÜRK 03GÜNDEM 10 Mason üstadlar, yolsuzluk davas nda birbirine dü tü Yolsuzluk iddialar sebebiyle ikinci kez mahkemelik olan mason localar nda kavga büyüyor. 22 san kl dünkü duru mada bir önceki Büyük Üstad s m k in, mevcut Büyük Üstad Salih Evcilerli ve kendisinden önceki Büyük Üstad Kaya Pa akay belge gizlemek le suçlad. Kurul üyelerinden habersiz baz kararlar al nd n aç klad. Evcilerli, iddiay reddederken, Di er karde lerim gibi, san k s fat yla burada bulunmaktan üzgünüm. dedi. HMET DÖNMEZ STNBUL Masonlar n yolsuzluk davas gi geni liyor y l ndan derek beri kar l kl suçlamalarla ikiye bölünen loca, yarg da hesapla yor. Eski Büyük Üstad Kaya Pa akay ve iki yöneticisinin ihrac yla ba layan kavga, mahkemeye yans m t. Beyo lu 5. sliye Ceza Mahkemesi nde bu dava devam ederken ikinci bir dava daha ba lad. Bu da yine 2005 y l na ait bir ihaleyle ilgili yolsuzluk iddias na dayan yor. zmir lsancak ve Kar yaka localar n n tadilat n yapan rmaya 216 bin lira fazla ödeme yap ld öne sürülüyor. Beyo lu 2. sliye Ceza Mahkemesi nde görülen davan n dün yap lan ilk duru mas, masonlar n çeki mesini gün yüzüne ç kard. Bir önceki Büyük Üstad s m k in, avukat arac l yla u anki Büyük Üstad Salih Evcilerli ve kendisinden önceki Büyük Üstad Kaya Pa akay suçlad. Kendisinden belgelerin gizlendi ini ileri sürerek mahkeme arac l yla bu belgeleri talep etti. 4 BÜYÜK ÜSTD YRGILNIYOR 22 ki inin yarg land davan n san klar n n dördü büyük üstad. Bunlar, u anki loca ba kan Evcilerli, bir önceki ba kan k in, ondan önceki ba kan Pa akay ve yine eski büyük üstadlardan Demir Sava ç n. 3 eski büyük üstad mahkemeye gelmezken Evcilerli, hâkim kar s na ç kt. lk davada oldu u gibi bu da k in yönetimindeki Hür ve Kabul Edilmi Büyük Mason Locas ile çi leri Bakanl n n açt bir dava. ddianame, mülkiye müfetti lerinin yapt incelemeye dayan yor. Fakat k in ve yönetimindekiler de kendi açt klar davan n san klar durumuna dü tü. Çünkü k in de 2005 y l nda yönetim kurulu üyesi ve ba kan yard mc s yd. Duru maya 22 san ktan 9 u kat ld. Salih Evcilerli nin yan s ra dönemin yönetim kurulu üyeleri Osman Naci Endem, Ferhat Saraço lu, M. Kemal Tumay, hmet Örs, R. Harun Kuzgun, lker nal, Naif Timur ve Selim Er an Tinay n savunmalar al nd. San klar suçlamalar reddederken Evcilerli, Bu derne in ba kan olarak, t pk di er karde lerim gibi, san k s fat yla burada bulunmaktan fevkalade üzgünüm. dedi. s l tart ma, s m k in in avukat Zehra Y lmaz Harmantepe nin söz almas yla ba lad. k in, avukat arac l yla 2005 y l ndaki yönetimin, kurul üyelerinden habersiz baz kararlar ald n iddia etti. zmir deki in aat i inin de bu çerçevede ihale edildi ini, kendisinin büyük üstad seçilir seçilmez iddialar ara t rarak suç duyurusunda bulundu unu belirtti. Bu belgelerin kendisine ula mad için yaz l savunma haz rlayamad n aktaran k in, mahkeme kanal yla belgeleri talep etti. vukat Harmantepe, Büyük Üstad Evcilerli ye bu belgelerin neden kendilerine verilmedi ini sordu. yr ca, Derne in zarara u rat ld iddias yla devam eden birinci davaya, u anda dernek ba kan olarak müdahil olmay dü ünüyor musunuz? sorusunu yöneltti. Evcilerli, belgelerin gizlendi i iddias n reddetti. Müdahil olup olmayaca sorusuna kar l k da yönetim kurulu ile görü meden bir cevap veremeyece ini söyledi. Bunun üzerine avukat Y lmaz Harmantepe, E er bu belgeler bize verildiyse, neden savunma yapam yoruz? Bu do ru de il, belgeleri istiyoruz. dedi. Harmantepe ayr ca her iki davan n birle tirilmesi talebinde bulundu. Fakat di er san klar n avukatlar, iki davan n birbirinden farkl oldu unu öne sürerek, birle tirme talebine itiraz etti. Mahkeme, duru may 17 ral k 2009 a erteledi. Hint keneviri yeti tiren sera sahibinden ilginç savunma: Ku lara verecektim ntalya da bir seraya düzenlenen operasyonda 462 kök Hint keneviri ele geçirildi. Sera sahibinin evinde yap lan aramada da 5 kilo kurutulmu esrar bulundu. ntalya Emniyet Müdürlü ü, cumartesi günü gerçekle tirilen operasyonun görüntülerini bas na da tt. Polisin, Güzeloba Mahallesi nde M.K. nin seras na giri haber turu iyle ba layan görüntülerde konu malar da yer ald. Domates toplarken polisleri kar s nda görünce a ran M.K., yaprak k s mlar kopar lm Hint kenevirlerinin nerede oldu u sorusuna, Yoldum att m, serada ba ka bir ey yok. cevab n verdi. ld klar cevapla tatmin olmayan polislerin sera içinde yapt aramada 462 kök Hint keneviri ele geçirildi. M.K., po ete sar lm halde bulunan Hint keneviri tohumlar için, Ku lara yedirece im. dedi. Gözalt na al nan M.K., ç kar ld nöbetçi mahkemece tutukland. Öte yandan stanbul ve Kocaeli nde uyu turucu operasyonlar gerçekle tirildi. stanbul l Jandarma Komutanl nca Büyükçekmece de yap lan 3 ayr bask nda 76,5 kilo eroin, 14,5 kilo toz esrar ve 32 bin adet sentetik uyu turucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözalt na al nan 8 ki i tutukland. Kocaeli Emniyeti ise stanbul üzerinden yurtd na ç kar lmak istenen 57,5 kilogram eroini ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan L.T., adliyeye sevk edildi. NTLY, STNBUL, KOCEL C HN 22 ki inin yarg land davan n san klar ndan dördü Büyük Üstad. Dünkü duru maya 9 san k kat ld. Büyük Üstad Salih Evcilerli (en önde, elleri ba l ) mason locas üyeleriyle mahkeme ç k nda gazetecilere toplu olarak poz verdi. FOTO RF: ZMN, ONUR ÇOBN KSIM 2009 SLI ZMN kdamar das, güne enerjisiyle ayd nlanacak YHY ÖYLEK VN Türkiye nin ntalya dan sonra en fazla güne alan ehri Van n bu do al kaynaktan yararlanmas için dü meye bas ld. Vali Münir Karalo lu nun talimat üzerine güne enerjisi sisteminin ilk olarak tarihî kdamar Ermeni Kilisesi ne ev sahipli i yapan kdamar das na kurulmas kararla t r ld. Proje ile Van Gölü üzerinde bulunan ada ile n t Kilise Müzesi geceleri güne enerjisinden elde edilecek elektrikle ayd nlat lacak turizm sezonuna yeti mesi hede enen çal mayla ada, ak amlar da ziyarete aç k olacak. Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Zeki Ta tan, kdamar das ve kilisesinin Van n en önemli tarihî ve turistik de erlerinden biri oldu unu belirterek, daha çok ziyaretçi gelmesini sa lamak için aday güne enerjisi sistemi ile ayd nlatmay dü ündüklerini söyledi. Projeyle 3 bin 700 metrekarelik bir alan n hepsini güne enerjisiyle kland racaklar n ifade eden Ta tan, Bakanl k yaz m za olur vererek, Diyarbak r Tarihî ve Kültürel Varl klar Koruma Kurulu Rölöve ve n tlar Müdürlü ü ne gönderdi. Uzmanlar 15 gün içinde gelip rölövesini çizdikten ve ke if yapt ktan sonra ihale i lemi gerçekle tirilecek turizm sezonuna yeti tirmeyi hede edi imiz proje, Türkiye genelindeki tarihî ve turistik de erlerin güne enerjisi kullan larak kland r lmas ad na bir ilk olacak. dedi. daya kurulacak sistem 30 y l kullan labilecek bin TL aras ndaki maliyetin, adadaki 2 veya 3 y ll k elektrik harcamalar na e de er oldu u belirtildi. Dü ündeki silahl deh ete 6 gözalt Van n Ba kale ilçesi Esenyamaç köyünde iki aile aras nda ya anan silahl kavgaya kar t iddia edilen 6 ki i, jandarma taraf ndan silahlar yla birlikte gözalt na al nd. Esenmayaç köyüne ba l Dereboyu ve Sualt mezralar nda ya ayan tl ve kkaya aileleri, k z kaç rma meselesi yüzünden bir ba ka dü ün s ras nda kavga etti. Silahlar n kullan ld kavgada 4 ki i öldü, 5 ki i yaraland. Kavgadan sonra köye giden jandarma, olaya kar t iddia edilen 6 ki iyi gözalt na ald. Öte yandan lçe Kaymakam Yunus Kalayc, olay n çok yönlü olarak savc l k taraf ndan soru turuldu unu belirterek, olayda ölen ve yaral lar aras nda korucu ki ilerin olmad n söyledi. Kalayc, olay n meydana geldi i köydeki korucular n silahlar n n toplat lmas n n söz konusu olmad n ifade etti. Kalayc, Dünkü aç klamalar yanl anla ld. Olay n s cakl sebebiyle köye giri yapanlar n silahlar n n toplat lmas n istemi tik. Olaya kar an ailelerin akrabalar nda korucular var. Fakat bunlardan olaya kar anlar n olup olmad bilinmiyor. Savc l n soru turmas ve olayda kullan lan silah ve mermilerin balistik incelemesi sonunda bu belli olacak. dedi. SV B B KLE FOTO RF: ZMN, YHY ÖYLEK mbulans kaza yapt, hasta öldü Zeytinburnu nda hasta ta yan ambulansla Yunus Emre Turhal n (20) kulland otomobil tra k klar nda çarp t. Kazada, Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve ra t rma Hastanesi ne götürülmekte olan hasta Hasibe Saydam (55), olay yerinde hayat n kaybetti. Hastan n yan nda bulunan 2 sa l k görevlisi ile otomobildeki 2 ki i de yaraland. Uzun süre kazan n a k nl n üzerinden atamayan ambulans sürücüsünü, arkada lar sakinle tirmeye çal t. Diyarbak r da 2 ton esrar bulundu Diyarbak r n Lice ilçesinde 1 ton 717 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbak r Valili i nden yap lan yaz l aç klamada, l Jandarma Komutanl Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele ube Müdürlü ü ekiplerince Lice nin Oyuklu, Ba lan, Yalaza, Ortaç, Dolunay ve Çavundur köylerindeki 36 ayr noktaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 ton 497 kilogram kubar esrar, 220 kilogram toz esrar, 188 kg kenevir tohumu ele geçirildi. Motosikletin çarpt anne öldü Gaziantep te yar motosikletinin çarpt anne öldü, 2 çocu u yaraland. stasyon Caddesi Stadyum Kav a nda 6 çocuk annesi Zeynep Korkmaz (38) çocuklar Meryem (5) ve Behzat Can Korkmaz (3) ile yolun kar s na geçmek isterken, Yunus T. (25) yönetimindeki yar motosikleti çarpt. Çarpman n etkisiyle havaya savrulan anne ve 2 çocu u yaraland. nne Zeynep Korkmaz hastanede hayat n kaybetti. Olay yerinden kaçmaya çal t iddia edilen Yunus T. (25) polis taraf ndan yakaland.

4 SYF TSRIM: SM L ÖZCN EH RLER MSK GÜNE Ö LE K ND K M YTSI STNBUL NKR ZM R BURS ED RNE KOCEL BOLU ZONGULDK SKRY TEK RD B LEC K KIRKLREL YLOV DÜZCE KSIM 2009 SLI, 1430 Z LKDE 23 EMD NL DEK PROVOKSYON B R LEN N HYTINI KRRTTI E imi katledenleri serbest b rakt n z, llah bunu kabul etmez Bombalanan Umut Kitapevi, ard nda ac dolu hayat hikâyesi b rakt. Pasaja amcas n n o lunu ziyarete gelen taksici Mehmet Zahir Korkmaz hayat n kaybetti. Geride ac l bir e, iki yetim kald. Kay nbiraderinin yard mlar yla ayakta kalan Hamide Korkmaz, san klar n tahliye edilmelerine k zg n: Ellerini kollar n sallayarak geziyorlar. llah bunu kabul etmez. Devlet e imi geri getiremez ama onu katledenler cezas z kalmamal. B R NC SYFDN DEVM evlat ac s yla yan yor. Torunlar m n bu boynu bükük hali evlad Hamide Korkmaz, sivil yarg 39 y l hapis cezas na çarpm n ac s na e de er. diyor. Meh da t r lan san klar n, dava askerî mahkemeye al nd ktan sonra jet h z y o lu Faruk un askerde oldu unu met Zahir öldürüldü ünde di er la tahliye edilmelerini anlayam yor. E inin kendi halinde bir inruk askerden izin alarak abisinin dile getiren Makbule Han m, Fasan oldu unu u sözlerle anlat yor: cenazesine geldi. Yakalananlar da Taksicilik yap yordu. Tek derdi üç astsubayd. Ne diyece imi bilmiyorum. eklinde konu uyor. kuru kazan p bize bakmakt. Evine ba l yd. Kimseye zarar yoktu. Babas n n ölümünü Yusuf tan Suçsuz yere öldürüldü. uzun süre saklam lar. nne Hamide Korkmaz, o lunun ilk za Devletin ilgisizli inden yak nan Hamide Korkmaz, bu tav r manlar günlerce a lay p, nne kar s nda büyük a k nl k ya yor. babam niye eve gelmiyor. diye 4 y ld r iki yetimle yapayaln z kald sordu unu anlat yor. Babas n n n vurgulayan ac l e, Kap m z öldü ünü Yusuf a olaydan tam çalan yok, en az ndan çocuklar m n iki y l sonra söyleyebilmi ler. e itim masraf n kar lasalar. Geçimimi sa layacak bir i veremezler nü en ince detay na kadar hat r 11 ya ndaki Fatma olay günü mi? derken gözleri doluyor. l yor. Babas yla ilgili konu mak Mehmet Zahir Korkmaz n annesi Makbule Korkmaz ise 4 y ld r h çk r klara istiyor ancak daha ilk cümlede bo uluyor. Sincan 1. r Ceza Mahkemesi Ba kan Osman Kaçmaz, Cumhurba kan bdullah Gül ün yarg lanmas n istemesi ve Telekomünikasyon leti im Ba kanl na yap lan bask n n talimat n vermesiyle gündeme gelmi ti. YRSV Ba kan Emina ao lu ise Ergenekon soru turmas n hedef alan aç klamalar yla dikkat çekmi ti. FOTO RF: ZMN 9 Kas m 2005 te ya anan Umut Kitabevi ndeki bombal provokasyondan geriye iki yetim ve dul bir e kald. bla Fatma Korkmaz, ilkö retim 5, Yusuf ise 3. s n fa devam ediyor. Devletin ilgisizli inden yak nan anne Hamide Korkmaz (en sa da), Kap m z çalan yok, en az ndan çocuklar m n e itim masraf n kar lasalar. diyor. FOTO RF: ZMN, MEL K DUVKLI B R NC SYFDN DEVM dalet Bakan Sadullah Ergin, Kaç ile ilgili sürecin ba ms z yarg maz da devam edece ini belirtti. Ergin, Yeni bir durum söz konusu de il y l nda ba lam bir soru turma. Tefti Kurulu ve Ceza leri Genel Müdürlü ü müz kendi i lemlerini bitirip ilgili ba savc l a göndermi. Süreci ba ms z yarg da hep beraber takip edece iz. dedi. Ergin, Kaçmaz n Cumhurba kan Gül hakk ndaki karar 2009 y l nda verdi ine, soru turman n ise karardan önce 2008 y l nda ba lad na dikkat çekti. Ergin, ki karar aras nda bir illiyet kurmak mümkün de il. Karar bakanl k vermiyor. Tefti Kurulu inceleme yap yor ve ilgili kurumlara iletiyor. Bu arkada lara ili kin özel bir uygulama yok. Bu ekilde binlerce dosya var. Dosya biriktirip bekletmek ve i lemsiz b rakman n bir disiplin cezas vard r. diye konu tu. Bakanl k yetkilileri ise Emina ao lu ve Kaçmaz hakk ndaki soru turma evrak n n henüz HSYK ya sunulmad n bildirdi. Osman Kaçmaz n avukat Baykal Do an, müvekkili hakk ndaki evrak n nkara Ba savc l na ula t n aç klad. Sincan 1. r Ceza Mahkemesi Ba kan Osman Kaçmaz, nayasa ya ayk r ekilde Cumhurba kan bdullah Gül e kay p trilyon davas nda yarg lama yolu açma giri iminde bulunan karar yla gündeme gelmi ti. Kaçmaz, en son YRSV Ba kan Ömer Faruk Emina ao lu nun iddialar üzerine Telekomünikasyon leti im Ba kanl nda soru turman n gizlili ini ihlal edici nitelikte bilirki i incelemesi yapt rtm t. Kaçmaz hakk nda hürriyeti tahdit, evrakta sahtecilik, izinli, raporlu veya sevkli olmad halde görev yerini terk etmek, tavassut sonucu karar vermek ve görevini tarafs z yapamayaca iddialar yla soru turma yürütülüyordu. HSYK n n temsil kabiliyeti yükseltilecek dalet Bakan Sadullah Ergin, bakanl n 2010 y l bütçe görü melerinde önemli aç klamalarda bulundu. Yarg ba ms zl n n güçlendirilmesi ve tarafs zl n geli tirilmesi amac yla çal malar yürüttüklerini belirten Ergin, kamuoyunda tart malara sebep olan Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu nun (HSYK) yap s n n yeniden düzenlenece ini aç klad. HSYK n n geni tabanl temsil esas na göre olu turulaca n ifade eden dalet Bakan, kurulun müstakil binas olmas ve ba ms z bütçe kullanmas n sa layacaklar n kaydetti. Yarg çlar ve Savc lar Birli i (YRSV) ile ilgili de bilgiler veren Bakan Ergin, hâkim ve savc lar n meslek kurulu u olarak, Türkiye Hakimler ve Savc lar Birli i nin kurulmas n n amaçland n bildirdi. Hâkim ve savc say s n n bir an önce art r lmas gerekti ine dikkat çeken Ergin, yeni cezaevleri in SDULLH ERG N as n n büyük bir zorunluluk oldu unu dile getirdi. yr ca tüm a r ceza merkezlerinde adli t p birimleri aç lmas n hede ediklerini söyledi. dalet Bakanl n n 2010 y l bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonu na sunan Bakan Ergin, Yarg Reformu Strateji Belgesi hakk nda da bilgi verdi. Belgenin haz rlan s ras nda çe itli kesimlerden görü ald klar n ifade eden Ergin, tasla na Bakanlar Kurulu nda görü ülerek son halinin verildi ini dile getirdi. Reform stratejisinin kamuoyunda yo un olarak Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu nun yap s sebebiyle tart ld n vurgulayan Ergin, düzenleme ile Yarg tay ve Dan tay n, genel kurullar nca seçilen üyeleri arac l yla HSYK da temsil edilece ini belirtti. Ergin, HSYK n n 2 veya 3 daire eklinde yap land r laca n, kurul kararlar na kar etkili ba vuru yolu getirilece ini sözlerine ekledi. NKR C HN Bakanl k, meslekten ihraç edilmelerini istedi OSMN KÇMZ ÖMER FRUK EM N O LU Kaçmaz a davran lar yla görevini do ru ve tarafs z yapamayaca kanaati uyand rd, adli yarg adalet komisyonu ve a r ceza mahkemesi ba kan s fatlar na yak mayacak hareket ve ili kilere girdi i, mesle in eref ve nüfuzu ile ahsi onur ve sayg nl n yitirdi i suçlamas yöneltiliyor. Müfetti ler, Kaçmaz hakk ndaki hürriyeti tahdit, evrakta sahtecilik, izinli, raporlu veya sevkli olmad halde görev yerini terk etmek eklindeki adli suçlara ili kin de dava aç lmas n istedi. Emina ao lu ise Ergenekon soru turmas n hedef alan aç klamalar yla tart l yordu. Kanado lu nun Ergenekon da evinin aranmas n n ard ndan soru turmay hedef alan aç klamalar yla dikkat çeken Emina ao lu, müfetti lerin hakim ve savc lar n soru turmas nda ald gizli dinleme kararlar n da düzenledi i bas n toplant lar nda aç klam t. dalet Bakanl müfetti leri Emina ao lu na Ergenekon da görev yapan hakim ve savc lar hukuka ayk r olarak etkilemeye te ebbüs etmek, Yarg tay savc s unvan n da kullanarak baz üpheli ve san klar lehine soru turman n usulü ve seyri ile ilgili beyan ve ele tirilerle kamuoyu olu turdu u suçlamas yapt. Ergenekon san Engin yd n la bir yemekte foto ra anan Emina ao lu nun yd n dan Yarg tay a üye seçilmesi konusunda tavassut ricas nda bulundu u Ergenekon iddianamesine yans m t. Disiplin suçlar na HSYK, adli yarg n n görev alan na giren iddialara ise son soru turman n aç lmas halinde Yarg tay karar verecek. Kaçmaz ve Emina ao lu, birinci s n fa ayr lm hakim statüsünde oldu u için Yarg tay da yarg lanacak. HSYK n n verece i karara Kaçmaz ve Emina ao lu nun itiraz hakk bulunuyor. tiraz, HSYK n n yedek üyelerinin de kat l m yla tirazlar nceleme Kurulu görü ecek.

5 05GÜNDEM 10 adamlar n haraca ba layan çeteye 5 ilde operasyon Organize suç örgütlerine göz açt rmayan polis, zmir merkezli 5 ilde ba ar l bir operasyona daha imza att. adamlar n tehdit ve cebirle haraca ba layan, para vermeyeni al koyan 13 ki ilik ebeke, zmirli bir i adam n n ihbar üzerine çökertildi. Zanl lar adliyeye sevk edildi. zmir polisinin, zmir, stanbul, nkara, Erzincan ve Kocaeli nde düzenledi i operasyonlarda yakalanan zanl lar aras nda meslekten at lma bir emniyet amiri ile bir kamu görevlisi de bulunuyor. FOTO RF: C HN HSN Ç L NG R Belediye ba kan na ihaleye fesat kar t rmaktan 15 y l hapis cezas FT H YILMZ MU L Fethiye ilçesi Ölüdeniz Bele Ba kan Keramettin Y l diye maz, ihaleye fesat kar t rmak tan 15 y l hapis cezas na çarpt r ld. Suçsuz oldu unu savunan Y lmaz, karar temyize götürece ini aç klad. Mu la n n Fethiye ilçesinde Jandarma Komutanl ekiplerince 2 y l önce düzenlenen Kelebek operasyonu kapsam nda haklar nda ihalelere fesat kar t r p haks z kazanç elde ettikleri iddias yla dava aç lan 18 san n karar duru mas yap ld. Fethiye r Ceza Mahkemesi ndeki duru mada haz r bulunan san klar ve avukatlar, iddialar kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 18 san ktan 3 ünün beraatine, 14 ünün 2 ile 6 y l aras nda de i en hapis cezas na çarpt r lmas na karar verdi. Ölüdeniz Belediye Ba kan Keramettin Y lmaz ise 3 ayr dosyadan toplam 15 y l hapis cezas na mahkum edildi. dliye ç k nda bas n mensuplar n n sorular n cevaplayan Y lmaz, hakk nda 5 farkl ihale dosyas yla ilgili olarak ihaleye fesat kar t rd iddias yla dava aç ld n, bunlar n ikisinden beraat etti ini belirtti. Suçsuz oldu unu ileri sürerek, Hakk m zda aç lan davayla ilgili olarak mahkeme karar n aç klad ve beni 3 ayr ihale dosyas n n her biri için 5 er y l olmak üzere toplam 15 y l hapis cezas na çarpt rd. 7 gün içinde karara itiraz için Yarg tay a ba vuraca m. dedi. Hapis cezas verilen ki iler aras nda Ölüdeniz Belediyesi çal anlar, müteahhitler ve ihale komisyonu görevlileri de bulunuyor. Fethiye de faaliyet gösteren yd n n aat n Ölüdeniz Belediyesi taraf ndan yap lan ihalelere fesat kar t rd ve haks z kazanç sa lad iddialar do rultusunda ustos 2007 de Kelebek ad yla düzenlenen operasyonda 18 ki i gözalt na al nm t. KSIM 2009 SLI ZMN Ölüdeniz Belediye Ba kan Keramettin Y lmaz, karar temyiz edece ini aç klad. FOTO RF:, ERDO N KRGÖZ HSN Ç L NG R ZM R zmir Kaçakç l k ve Organize Suçlar Mücadele ekipleri, 5 ilde a lar n la ören Uzi li ebekeyi e zamanl bask nlarla çökertti. zmir, stanbul, nkara, Erzincan ve Kocaeli nde organize suç ebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda aralar nda polislikten at lma bir emniyet amiri ile Ula t rma Bakanl nda çal an bir memurun da bulundu u 13 ki i gözalt na al nd. dam kaç rma, darp, doland r c l k gibi çe itli suçlardan adliyeye sevk edilen zanl larla birlikte biri ses ve gaz mermisi atan Uzi olmak üzere 7 silah ele geçirildi. zmir in Torbal ilçesinde bulunan bir i adam, Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele ube Müdürlü ü ne ba vurarak baz ki ilerin kendisini tehdit ederek para talep etti ini bildirdi. Bunun üzerine inceleme ba latan polis, Torbal ve nkara merkezli oldu unu belirledi i bir suç ebekesi tespit etti. 6 ay boyunca zanl lar takip eden ekipler, suç örgütü mensuplar n n, ithalatihracat faaliyetlerinde bulunan irketlerin gümrük i lemleri için kamu kurumlar yla olan sorunlar n para kar l nda halledeceklerini vaat ederek, irket sahiplerinden yüksek miktarda para talep ettiklerini belirledi. Paran n ödenmemesi durumunda bask ve cebir kullanarak tahsil etmeye çal t klar n, para ödemeyen bir i adam n da zorla kaç rarak al koyduklar n tespit etti. 5 ayr ilde önceden tespit edilen adreslere e zamanl olarak düzenlenen bask nda, suç örgütü lideri oldu u iddia edilen.b.ö., polislikten at lan emniyet amiri G.Ç., Ula t rma Bakanl nda memur olarak çal an H.H.B. ile M.H., E.B., S.B.S., O.T., K.O., B.K., Y.K., S.K., H.S. ve K.U.Y. gözalt na al nd. Zanl larla birlikte de i ik marka ve çapta 6 tabanca, 1 adet Uzi marka ses ve gaz atan tabanca, 2 adet M16 otomatik tüfek arjörü, 1 adet kelepçe, çok say da ek ele geçirildi. Emniyette i lemleri tamamlanan zanl lar, suç i lemek amac yla silahl ç kar amaçl örgüt kurmak, adam kaç rmak, darp, tehdit, çeksenet tahsilat, zorla para tahsil etmek, doland r c l k, görevi kötüye kullanmak suçlamalar yla adliyeye sevk edildi. Gençlik Mahallesi I klar Caddesi üzerinde meydana gelen patlamada yakla k 200 konut ve 20 araç hasar gördü. Patlaman n gaz s k mas ndan kaynakland san l yor. FOTO RF: C HN KENN B Tüpgaz patlamas ntalya y korkuttu ntalya, dün sabah iddetli bir pat uyand. Gençlik Mahalle lamayla si I klar Caddesi üzerindeki ntepçe Çi Köftecisi nde saat civar nda meydana gelen patlama, çevre sakinlerinin yüre ini a z na getirdi. Can kayb n n ya anmamas sevindirirken, yakla k 200 konut ve 20 araç büyük hasar gördü. Olay yerinde inceleme yapan ntalya Büyük Lise ö rencisi, hastane tuvaletinde do um yapt Uyu turucu, alkol ve sigara gibi kötü al kanl klar n pençesindeki gençli in geldi i nokta korkutuyor. Uyu turucu partilerinde can veren genç k zlar, alkollü partiler düzenleyen ö renciler toplumun gelece iyle ilgili olumlu sinyal vermiyor. Dün endi eleri art ran haber K r kkale den geldi. Bir lise ö rencisinin hastane tuvaletinde do um yaparak kaçt ortaya ç kt. Hem irelerin buldu u bebek, müdahalelere ra men kurtar lamad. Yürek burkan olay öyle gerçekle ti: Bahçelievler Mahallesi nde oturan lise 1 inci s n f ö rencisi H.D. (15) kar n a r s ve i lik ikayetiyle annesiyle birlikte Hac Hidayet ehir Belediye Ba kan Mustafa kayd n, ilk bulgulara göre patlaman n tüpgaz s k mas sonucu meydana geldi ini söyledi. kayd n, Patlaman n erken saatte olmas ve can kayb n n bulunmamas yla teselli oluyoruz. Bu, ntalya da bu y l meydana gelen ikinci olay. Teknik olarak ara t r lacak. ra t rma sonucunda daha etra bilgi sahibi olabiliriz. dedi. KENN B NTLY Do ruer Kad n Do um ve Çocuk Hastal klar Hastanesi ne ba vurdu. Hastanede yap lan muayenesinde, genç k z n 8 ayl k hamile oldu u belirlendi. yn gün doktorlarca hastaneye yat r lan ö renci, önceki gece hastanenin tuvaletinde bir k z bebek do urdu. H.D., bebe i tuvalette b rak p hastaneden kaçarken, hem irelerin buldu u bebek, müdahalelere ra men kurtar lamad. Hastane yetkililerinin polise haber vermesinin ard ndan H.D. ve annesi evlerinde yakaland. Kanamas oldu u belirlenen k z, tedavi alt na al n rken, onun ifadesi do rultusunda bebe in babas oldu u iddias yla M.K. (17) gözalt na al nd. KIRIKKLE SYF TSRIM: SEYFULLH ÖZTÜRK

6 SYF TSRIM: YSEM N LY 06GÜNDEM 10 Dan tay sald r s ülkeyi kaosa sürüklemek için bir tezgâht Birinci Ergenekon davas n n tutuklu san klar ndan Osman Y ld r m, Dan tay 2. Dairesi üyelerine yönelik sald r n n, ülkeyi kaosa sürüklemek için haz rlanan bir tezgâh oldu unu söyledi. lparslan rslan n Dan tay a sald r düzenleyece inden haberi olmad n anlatan Y ld r m Bu bir tezgâht r, bir oyundur. Bu ülkenin birli ine, dirli ine kastedilmi tir. ifadelerini kulland. B R NC SYFDN DEVM Dan tay davas ile birle tiri birinci Ergenekon davas n n len 120. duru mas na iki tutuklu san k d nda Veli Küçük, Muzaffer Tekin, Do u Perinçek, lparslan rslan ve Osman Y ld r m n aralar nda bulundu u 23 tutuklu san k kat ld. Silivri deki mahkeme salonunda yap lan duru mada Ergenekon davas ile Dan tay davas n n birle mesinde önemli ifadeler veren tutuklu san k Osman Y ld r m n savunmas na geçildi. Savunmas s ras nda hakk nda yay nlanan sosyopat oldu una dair haberlere tepki gösterdi. Ki ilik bozuklu u eklinde bir hastal n n bulunmad n söyledi. Gayet sa l kl y m. Ki ilik bozuklu um yok. ma bu durumu kullan yorlar. Ki ili i bozuk olanlar, güne i bat dan do durmaya çal anlard r, güne i arkas na al p da gölgesiyle kavga edenlerdir. diye konu tu. Dan tay davas s ras nda nkara 11. r Ceza Mahkemesi ba kanl n yapan emekli hâkim Orhan Karadeniz in Sauna Çetesi lideri Kas m Zengin le aile dostu oldu unu ileri sürdü. Karadeniz in Kas m Zengin in ailesine Dan tay davas nda üç tahliye ve beraat olacak dedi ini iddia eden ve bunu nezarette Zengin den duydu unu söyleyen Y ld r m, Orhan Karadeniz e hakaret ettim. Çünkü kamu görevini yapm yordu. Ben davadan kaç beraat ç kaca n çete liderinden duyuyordum. Bu adalet mi? diye konu tu. Bütün bildiklerimi aç klayam yorum Osman Y ld r m, savunmas n bitirirken mahkeme ba kan ile aras nda ilginç bir diyalog geli ti. Osman Y ld r m, Bütün gördüklerimi, bildiklerimi burada ifade edemiyorum. demesi üzerine, Mahkeme Ba kan Köksal engün, Neden ifade edemiyorsun? Buras aç k bir duru ma, her eyi söyle. Burada çelik çomak oynam yoruz. diyerek tepki gösterdi. Y ld r m n cevab dü ündürücüydü: Yar n ne olaca n kestiremiyorum. Onun için söyleyemiyorum. Osman Y ld r m, iki klasörle savunma yapt. Bir örgütten i alm olabilece ini ancak herhangi bir örgüt üyesi olmad n belirten Y ld r m, y llar nda bütün selam verdi i, kendisine gelen ki ilerin kamera görüntülerinin oldu unu ileri sürdü. Y ld r m, radikal slamc l kla suçland n, Müslüman oldu unu ancak radikal olmad n söyledi. Dan tay sald r s n gerçekle tirdi i iddia edilen ki ilerin geçmi ine bakmaks z n radikal slamc ilan edildi ini ifade eden Y ld r m, Bunlar uzaydan m geldiler. Çevreleri aileleri belli, nas l radikal slamc olurlar. Bu milletin gözünün içine baka baka alay ediliyor. ifadesini kulland. TÜRBN KRRINI SLDIRIDN B R GÜN ÖNCE Ö REND M Osman Y ld r m, 15 May s 2006 da, Dan tay sald r s ndan iki gün önce lparslan rslan n kendisini nkara ya ça rd n söyledi: Cumhuriyet Gazetesi ne bomba at lmas olay n n asl n ö renmek için ve nkara da tan d klar m oldu undan, stanbul dan ayr lmak istedim. Bu Cumhuriyet i inden dolay stanbul dan uzakla mak istedim. nkara ya giderken Dan tay üyelerine sald r yap laca ndan haberim yoktu. rslan la nkara da otelde ayn odada kald m. rslan, 16 May s 2006 da ak am geç saatlerde Dan tay 2. Dairesi üyelerinin foto raf olan gazete kupürünü gösterdi. rslan, Dan tay a ba ka insanlarla gitti. Tan k ifadelerinde de bu durum aç k. nkara daki davada ysel Sa lam isimli bir kad n tan k olarak ifade verdi. lparslan n sald r dan bir gün önce Dan tay çevresinde beli silahl iki ki i ile dola t n anlatt. Mahkeme bu ki ileri ara t rmad. Dan tay sald r s n nkara da kald m Selvi Otel in yan nda bir restoranda kahvalt yaparken ö rendim. Bundan sonra smail Sa r ve Erhan Timuro lu nu nkara otogar T ye götürerek stanbul a gönderdim. BEN KULLNMI LR, ZORUM G DEN BU Ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin kendisine yapt r lan eylem üzerinden ma dur pozisyonuna dü tü ünü ifade eden Y ld r m, Benim zoruma giden bu. Beni kullanm lar, bana kendilerini çimdiklettirmi ler. nkara da mahkemede Kur an ayeti okusam bu ülke kaosa sürüklenmi ti. diye konu tu. lparslan Osman Y ld r m, tetikçi lparslan rslan n as l suçlular korudu unu anlatt. Bu suikast yapt ran alçakt r, kahpedir. ledi i suçun arkas nda durmayan, üstüme y kt ranlar erefsizdir. diyen Y ld r m, rslan n kendisini ve ailesini kalkan yapt n belirtti. Dan tay iddianamesinde örgüt lideri oldu u iddia edilen Salih Kurter i hiç tan mad n söyledi: Hayat mda tan mad m bir adam n üyesi yap lm m. lparslan cezaevine giriyor. Ertesi gün savc ya gidip Salih Kurter in ad n veriyor. Talimat üzerine iddianame haz rland. Olmayan bir dinci örgütün üyesi yap ld k. Hâkimler türban karar verdi, i lerini yapt rslan n içeride llah a küfretti ini, mahkemede ise llah a s nd n, buna da jandarman n ahit oldu unu söyledi. Bu durumun kendisini tiksindirdi ini belirtti. LPRSLN RSLN SLONDN ÇIKRILDI Osman Y ld r m, savunmas n yapt s rada lparslan rslan a r küfürler ederek ba rmaya ba lad. Y ld r m da ayn a r küfürlerle cevap verdi ve kar l kl küfürle meler bir dakika kadar sürdü. Bunun üzerine Ba kan engün, lparslan rslan n salondan ç kar lmas n istedi. rslan jandarmalar taraf ndan salondan ç kar l rken sinka küfürlerini Türkçe ve Kürtçe sürdürdü. GÜLLTY L RSLN 3 YIL ÇLI TI Osman Y ld r m, T deki güvenlik kameras görüntülerinin NTV de çarp t larak yay nland n ifade etti. Y ld r m, NTV, T de bir arkada mla konu urken lparslan n llah n askerleri dedi ini söyledi imi aktar yor. Ben orada Televizyondan duydum, llah n askeriyim diyor. demi tim. Bu söz bana ait de ildi. Sadece televizyondan duydu umu aktarm t m. aç klamas nda bulundu. Osman Y ld r m, T T in kurucusu oldu u iddia edilen k n Birdal suikast hükümlüsü Semih Tufan Gülaltay n Ergenekon davas nda verdi i ifadede kendisini tan mad Cumhuriyet e bombay para için att m Osman Y ld r m, tutuklanmadan önce ntalya da restoran ortakl, stanbul da da kumarhane i letti ini ve ayda en az 3040 bin lira kazand n beyan etti. Cumhuriyet Gazetesi ne at lan bombalarla ilgili aç klamalarda bulundu. Y ld r m, Cumhuriyet Gazetesi i ini, Cumhuriyet Gazetesi ortaklar aras nda bir anla mazl k vard r dü üncesiyle ç kara dayal olarak ald m. Kendi i lerimi yürütürken en son bu gazete i i ortaya ç kt. Kabul etmek zorunda kald m. Ondan önce bir holdinge yönelik suç i ledim, kimse bunu bilmiyor. diye konu tu. Cumhuriyet Gazetesi ne at lan bombalar daha önce bir holdingin bahçesine att n, ancak patlamad için geri ald n belirten Y ld r m, Tekin e bombay verdim, pimini çekmemi, patlamad. Daha sonra smail e verdim, o pimi çekmi ama o da patlamad. Eylemi gece yapt k, cam çerçeve inecekti, kimse ölmeyecekti. Daha sonra bu bombalar niye patlamad, bunun cevab n ö renmeye çal t m. Gitti im her yerde, bindi im takside bu i in provokatörler taraf ndan yap ld ifade ediliyordu. Kafamdaki soru i aretlerinin yüzde 50 si netle mi ti. Bu konuda burnuma pis koku geldi. Bunlar kendilerini bana cimdiklettiriyor. Bu ikedir dedim. ifadelerini kulland. GÜNDÜZ TLIM, BSKIY YET S N Cumhuriyet Gazetesi ne yönelik üçüncü sald r n n yap ld 11 May s 2006 da tekrar görü tü ünü ve yapmamas için lparslan rslan ikna etmeye çal t n anlatt. Y ld r m unlar söyledi: Cumhuriyet Gazetesi nde yay nlanan domuzlu karikatürü bombay att ktan bir gün sonra gördüm. 11 May s ta lparslan bana Gel bombay atal m, paray alal m. dedi. Ben de Güpegündüz gidilmez, ben bu i te yokum. dedim. Ben gece atmas n söyleyince o da Yok gündüz atal m, bask ya yeti sin dedi. Burada dü ündüklerimde hakl ç kt m anlad m. Benim i ledi im suç, sadece Cumhuriyet Gazetesi ne ilk iki bomba at lmas na azmettirmekle s n rl. Ç kara dayal d r. Bunun kan t da lparslan rslan n ifadesidir. lparslan rslan suçlular koruyor yönünde verdi i ifadesini yalanlad. Gülaltay n lparslan rslan la da ili kisi oldu unu söyleyen Y ld r m, Bizim tan kl m z Tokat Cumhuriyet Savc s na sorun. Gülaltay, parti çal malar çerçevesinde 3 y l lparslan rslan ile çal m t r. ma bu tan kl klar bana söylenmemi tir. dedi. Osman Y ld r m, Ergenekon davas nda dün yapt savunmas nda önemli aç klamalarda bulundu. Y ld r m, nkara da mahkemede Kur an ayeti okusam, bu ülke kaosa sürüklenmi ti. dedi. Y ld r m, Cumhuriyet Gazetesi ve Dan tay a sald r karar n lparslan rslan ve Veli Küçük le ta ehir de bir villada yapt klar toplant da ald klar n aç klam t. FOTO RF: ZMN, L ÜNL Yar n ne olaca n kestiremedi i için bütün bildiklerini aç klayamad n söyleyen Osman Y ld r m, Dan tay tetikçisi lparslan rslan n k n Birdal suikast hükümlüsü Semih Tufan Gülaltay a üç y l çal t n öne sürdü. FOTO RF: P KSIM 2009 SLI ZMN Hava Kuvvetleri Komutanl önünde aç klama yapan Mesut Balta, O lum 7 ayd r tutuklu. Ya dava aç ls n, ya serbest kals n. dedi. Hipnozla ifadesi al nan astsubay n babas : Tükendik, geciken adalet adalet de ildir Hipnoz ve i kenceyle ifadesinin al nd ortaya ç kan stsubay li Balta tam 7 ayd r hapiste. ncak astsubayla ilgili iddianeme aylard r tamamlanamad. stsubay n babas Mesut Balta dün Hava Kuvvetleri Komutanl önünde bas n aç klamas yaparak adalet istedi. Balta, Ya dava aç ls n ya da serbest b rak ls n. Geciken adalet adalet de ildir. dedi. stsubay li Balta geçti imiz mart ay nda Kayseri 2. Hava kmal Bak m Merkezi nde Garnizon Komutan Tümgeneral R dvan Ulugüler ad na sahte emir haz rlad suçlamas yla tutukland. ncak astsubay n ifadesinin emekli Yarbay Gürol Do an taraf ndan hipnoz ve i kence alt nda al nd belirlendi. Bu emrin ise stanbul da bir çete operasyonunda tutuklanan Hava Hakim lbay skeri Savc hmet Zeki Üçok taraf ndan verildi i ileri sürüldü. stsubay li Balta n n babas Mesut Balta, e i Zeliha Balta ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanl önünde düzenledi i bas n toplant s nda sürece tepki gösterdi. O lunun neyle suçland n bilmeden 7 ayd r hapis yatt n belirten baba Balta, O lumun suç i ledi ine kesinlikle inanm yorum. ncak suç i lemi se mutlaka cezas n çekecektir. Bunun için de hakk nda dava aç larak yarg lanmas gerekir. O lum yarg s z infaz edilmektedir. dedi. Mesut Balta gizlilik karar ileri sürülerek kanunsuz olarak o lunun savunma hakk ve hürriyetinin k s tland n belirtti. fadenin hipnoz ve i kence ile al nd n vurgulayan Balta, bunu yapan Yarbay Gürol Do an hakk nda usulsüz sorgu ve i kenceden dava aç ld n hat rlatt. ile olarak maddeten ve manen tükendiklerini dile getiren ac l baba ma duriyetin giderilmesi için Hava Kuvvetleri Komutanl na Genelkurmay Ba kanl na ve Milli Savunma Bakanl na verdikleri dilekçelerin cevaps z kald n kaydetti. Balta, geciken adaletin adalet olmayaca n sözlerine ekledi. LPER SNCR NKR yd nl k yöneticileri cezaevine gönderildi Ulusal Kanal ve yd nl k Dergisi ndeki ara sonras yürütülen soru turma kapsam n ma da gözalt na al nan yd nl k Dergisi Genel Yay n Yönetmeni Deniz Y ld r m ile Ulusal Kanal stihbarat e Ufuk kkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an ile KKTC Cumhurba kan Mehmet li Talat aras nda, Talat n ba bakan oldu u 2004 y l nda gerçekle ti i öne sürülen telefon görü mesi kayd n n dergi ve televizyon kanal nda yay mlanmas na ili kin soru turma kapsam nda, önceki gün gözalt na al nan Y ld r m ve kkaya n n ubedeki i lemleri dün tamamland. Sabah saatlerinde Be ikta taki stanbul dliyesi ne getirilen kkaya ve Y ld r m, dli Tabiplik te sa l k kontrolünün ard ndan adliyenin savc l k kat na ç kar ld. Y ld r m ve kkaya, Ergenekon soru turmas n yürüten Cumhuriyet Savc s Zekeriya Öz taraf ndan sorgulanmas n n ard ndan tutuklanmas talebiyle stanbul nöbetçi 9. r Ceza Mahkemesi ne sevk edildi. ah slar, mahkemedeki sorgular n n ard ndan tutukland. Dergi ve gazetede 20 gün önce yap lan arama sonras yürütülen soru turma kapsam nda gözalt na al nan kkaya ve Y ld r m n üzerinde, ev ile i yerlerinde yap lan aramalarda, ele geçirilen bilgisayar, CD ve baz dokümanlar da inceleme alt na al nm t. STNBUL ZMN Hukuksuz incelemede ili engelleme iddias Sincan 1. r Ceza Mahkemesi nin kara do rultusunda Telekomünikasyon leti r im Ba kanl nda (T B) inceleme yapan nkara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Hayri Keskin, inceleme s ras nda ili engellemede bulundu u iddias yla T B görevlisi bir ki i hakk nda suç duyurusunda bulundu. Keskin ve beraberindeki bilirki ilerce geçen hafta T B de HTS kay tlar incelenerek, bunlara ili kin mahkeme kay tlar n n olup olmad ara t r lmak istendi i s rada, T B de Hukuk Daire Ba kan olarak görev yapan M.. n n ili engellemede bulundu u öne sürüldü. NKR FOTO RF: ZMN, L ÜNL

7

8 f08 EKONOM BORS BÝLEÞÝK ENDEKSÝ 10 KSIM 2009 SLI ZMN CUMHURÝYET LTINI SERBEST PÝYS PETROL (BRENT) DOLR/VRÝL ,5100 1,4940 1,4890 1,4850 1,5030 1,4760 2,2150 2,2140 2,2140 2,2100 2,2110 2, ,50 352,00 349,00 349,00 350,00 351,00 77,20 78,61 78,52 77,04 75,65 77,57 2 Kasým 3 Kasým 4 Kasým 5 Kasým 6 Kasým 9 Kasým 3 Kasým 4 Kasým 5 Kasým 6 Kasým 7 Kasým 9 Kasým 3 Kasým 4 Kasým 5 Kasým 6 Kasým 7 Kasým 9 Kasým 3 Kasým 4 Kasým 5 Kasým 6 Kasým 7 Kasým 9 Kasým 3 Kasým 4 Kasým 5 Kasým 6 Kasým 7 Kasým 9 Kasým DOLR SERBEST PÝYS EURO SERBEST PÝYS fhaber turu Petkim de Ç rako lu dönemi Petkim Petrokimya Holding nin genel müdürlü üne Do an Ç rako lu atand. Petkim Petrokimya dan yap lan aç klamada irketin yüzde 51 hissesini devralan Socar&Turcas grubunun yeniden yap lanmas çerçevesinde, Socar&Turcas Enerji Grup Üst Yöneticisi (CEO) olarak atanan Kenan Yavuz dan bo alan genel müdürlü e Do an Ç rako lu nun atand belirtildi. Ziraat Bankas Genel Müdürü Can k n Ça lar, takibe dü en kredilerinin oran n n yüzde 2 civar nda oldu unu, burada sektör ortalamas n n ise yüzde 5,3 e ula t n söyledi. FOTO RF: ZMN Do ta, ihracat n yüzde 30 art rd Do ta Mobilya, ekonomik krize ra men büyümesini sürdürüyor. irket, y l n geride kalan döneminde yurtiçinde yüzde 20, d pazarlarda ise yüzde 30 büyüme sa lad. Firma halen 52 ülkeye ihracat yap yor. Do ta Genel Müdürü smail Do an, Eylül ay içinde M s r da 10, Suriye de de 4 yeni bayilik anla mas yapt k. Bu ay da Kazakistan da 4 bin metrekarelik yeni bir ma azam z hizmete açaca z. dedi. Benim KOB m 25 bin üyeye ula t Yap Kredi nin KOB mü terileri için haz rlad Benim KOB m paketlerinin üye say s be haftada 25 bine ula t. Yap Kredi Perakende Bankac l k Yönetimi Pazarlama Gruplar Ba kan Hakan Kaplan, VIP statüsünde de erlendirdikleri KOB mü terilerinin hayat n kolayla t rmak üzere yenilikçi çal malar yapt klar n belirterek, bankac l k sektöründe yeni bir dönem ba latt klar n söyledi. Hem indirim, hem bedava ürün Yeni sezon ürünlerini vitrine ç karan bayan giyim markas Jaade, Deposite Outlet ma azas nda indirim günlerine ba lad. Kampanya çerçevesinde etiket üzerinden yüzde 50 indirim yap l yor. yr ca al nan üçüncü ürün de bedavaya geliyor. irket kampanya ile stoklar n bitirmeyi hede iyor. Jaade, sonbahark tasar mlar n, Brezilyal mankenlerin kat ld büyük bir de le ile tan tm t. Krize ra men kredileri k smad 9 ayda 2,7 milyar lira kâr etti Bankalar, üçüncü çeyrek bilançolar n aç klamaya ba lad. imdiye kadar gelen bilançolara göre Ziraat Bankas, 2,7 milyar TL ile sektörün en kârl bankas oldu. Geçen y l n ayn dönemine göre kâr n yüzde 63 art ran banka, y l sonuna kadar 2 bin 515 ki iye de yeni i kap s açm olacak. Finansal krize ra men büyüyen bankac l k sektörü, kâr rekoru k rmaya devam ediyor. Sektörün lokomoti erinden Ziraat Bankas, y l n ilk dokuz ay nda 2 milyar 670 milyon TL net kâr elde etti. Genel Müdür Can k n Ça lar taraf ndan aç klanan verilere göre 2009 y l Eylül ay itibar yla geçen y l n sonuna göre bankan n toplam akti yüzde 16 l k art la 121 milyar TL ye yükseldi. Ça lar, net kâr n bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 63 artt n ifade ederek, sektörün toplam kâr n n yüzde 17 sini tek ba na Ziraat Bankas n n sa lad n bildirdi. Ziraat Bankas Genel Müdürü Ça lar, aç klamas nda, sektör dinamiklerini gözeterek belirlenen stratejilerin kararl l kla uygulanmaya devam etti ini belirterek, reel sektörün, tar m sektörünün ve bireysel mü te rilerin nansman ihtiyaçlar n kesintisiz ekilde kar lad klar n anlatt. Ça lar n aç klamas na göre bankan n toplam kredileri, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 19 oran nda artarak 33 milyar TL ye ula t. Ziraat, 1 milyar liray geçen toplam TL kredi bakiyesi ile sektörde en çok Türk Liras kredisi kulland ran 2 bankadan biri oldu. Can k n Ça lar, Ekonomik krizin etkilerinin izlenmesi konusunda milat kabul edilen Eylül 2008 döneminden beri sektörün toplam kredileri yüzde 4 oran nda artarken, Ziraat in kredileri yüzde 19 artt. Ziraat hariç sektörün kredi art tutar 9,5 milyar lira. yn dönemde banka olarak 5,3 milyar TL kredi kulland rd k. dedi. Ça lar, tar msal kredilerin bankan n kurulu gayesine uygun olarak kredi portföyündeki a r l n devam ettirdi ini, 2009 Eylül itibar yla tar msal kredilerin y l sonuna göre yüzde 12 lik art la 7,1 milyar TL ye ula t n ve 2009 un ilk 9 ayl k döneminde kulland r lan tar msal kredi miktar n n ise 4,1 milyar TL oldu unu belirtti. Toplam kredilerin yar s ndan fazlas n olu turan bireysel kredilerin, y l n ilk 9 ayl k döneminde yüzde 17 artarak 15,6 milyar TL yi a t n söyledi. 2 B N 515 K YE YEN ST HDM Ziraat Bankas, y l n ilk 9 ay nda ki iyi i e ald. lemleri devam edenler ve y l sonuna kadar yeni al nacak bankac larla birlikte bu say toplam 2 bin 515 i bulacak. Öte yandan banka, 103 bine yak n kredi mü terisinin toplam 1,7 milyar TL lik kredisini de yeniden yap land rd. KÂR L G N N Z RVES NDE Banka Ziraat Garanti kbank Halkbank Bank sya TEB TSKB ekerbank Net kâr ,5 132,8 129,5 (*) Milyon TL, ilk 9 ay, Not: imdiye kadar bilançosunu aç klayanlar. RKMLRL Z RT ktif toplam : 121 milyar TL Toplam krediler: 33 milyar TL Net kâr: milyon TL ube say s : Çal an say s : Takipteki krediler: %2 16,4 milyar dolarl k tekli reddetti BD li g da devi Kraft n, ngiliz ekerleme irketi Cadbury yi sat n almak için yapt 16,4 milyar dolarl k tekli geri çevrildi. Cadbury, Kraft n eylül ay nda yapt 16,7 milyar dolarl k tekli ni de reddetmi ti. Kraft n CEO su Irene Rosenfeld, tekli n Cadbury için en iyi ve uzun vadede en de erli teklif oldu una inand klar n aç klad. Cadbury ise, Kraft n yineledi i tekli n, irketin gerçek de erini yans tmaya yakla mad n bildirerek, Kraft n yeni tekli ni de geri çevirdi. Fiyap, 2 günde 709 daire satt n aat irketi Fiyap, stanbul da in a etti i FiYaka Bahçe ehir projesinde 2 günde toplam 709 daire satt. 59 bin TL den ba layan 1 art 1 daireler ise ilk gün tükendi. 69 bin liral k dairelerden ise az say da kald. irket, evlerin metrekare yat n 825 TL den sat a ç kard FiYaka Bahçe ehir de 1 ayda 2 bin konut satmay hede iyor. Projede ilk bin daire sat ld ktan sonra yatlara yüzde 10 zam yap lacak. yd nl Grupdvantage i birli i yd nl Grup ve dvantage aras nda gerçekle tirilen i birli i ile Pierre Cardin, Cacharel, yd nl ve ymerkez ma azalar nda, HSBC dvantage, Tekstilbank dvantage, HalkCard dvantage sahipleri, iki ve üzeri taksitli al veri lerde art yüzde 5 puan kazanacak. Kas m ay boyunca sürecek kampanya kapsam nda yd nl Grup ma azalar nda dvantage sahiplerine ayr ca art 4 taksit imkân da sunulacak. Garanti Bankas n n 9 ayl k Ortak TM de ücret kâr 2 milyar 158 milyon TL uyar s 13 Kas m da Garanti Bankas, 30 Eylül 2009 tarihli kon ni belirten Genel Müdür, 2007 sonunda devreye solide nansal tablolar n aç klad. Buna ald klar Garanti Cep ubesi nin kullan c say göre Banka, 2009 y l n n ilk dokuz ay nda 2 mil s n n 200 bini, ayl k i lem hacminin de 100 milyar 158 milyon 258 bin TL konsolide net kâr yon TL yi geçti ini aktard. Özen, Bonus Trink elde etti. Garanti nin konsolide ile ba latt klar temass z ödeme aktif büyüklü ü ise 111 milyar özelli ini Money ve Shop&Miles RKMLRL GRNT * kartlar na da ekleyerek bu alan548 milyon 414 bin TL seviyesine da 800 bin karta ula t klar n bilula t. Banka, nakdi ve gayri naktoplam aktifler di krediler arac l yla ekonomiye dirdi. Ergun Özen, ld m z Mevduat milyar 815 milyon 827 bin TL ödüllere her gün yenileri ekleözkaynaklar destek sa lad. Konuyla ilgili bilgi niyor. Garanti, Euromoney dernet kâr veren Genel Müdür Ergun Özen, gisi taraf ndan, Orta ve Do u ube say s ** 750 Garanti Bankas, sa lam bilanvrupa n n En yi Yönetilen irpersonel** ço yap s yla güçlü performans keti ödülüne lay k görüldü. Glo(*) Milyon TL, (**) det na devam ediyor. Türkiye nin en bal Finance dergisi taraf ndan çok kredi veren bankas olarak ülke ekonomi Türkiye nin En yi Bireysel nternet Bankas sesine deste imiz sürüyor. Hizmet a m z sürekli çildi. dedi. Garanti Bankas n n personel say s yayg nla t r yoruz. dedi. 750 ubeyi geçtikleri da 17 bin ki iye yakla t. EKONOM SERV S Ortak TM kullan m na geçen bankalar, bu i için kesilen ücret ve komisyonlar art k an nda ekranda gösterecek. 13 Kas m Cuma gününden itibaren ortak kullan m ücretleri, mü terinin görebilece i ekilde TM ekran nda yay nlanacak. Bankalararas Kart Merkezi nden yap lan aç klamaya göre mü teri olmad bir ba ka bankan n TM sinden bakiye sormak veya para çekmek isteyen banka kart kullan c lar, i lem öncesinde ekrandan bilgilendirilecek. Kart sahipleri böylece ödemek zorunda kalaca ücret ve komisyonu i lem yapmadan önce bilecek. Kullan c, bilgilendirme mesaj sonras i leme devam edebilecek ya da i lemden vazgeçebilecek. BKM ayr ca kart kullan c lar n bilgilendirici u konulara da dikkat çekti: Banka kart kullan c lar, banka kart n n TM sinden para çekme, bakiye sorma i lemlerinde hiçbir ücret ödememektedir. Banka kart kullan c lar n n, ancak Ortak TM payla m ndan faydalanmak istemesi ve banka kart ile ba ka bir banka TM sinden para çekmesi durumunda bir hizmet bedeli söz konusudur. EKONOM SERV S Çin, frika ya gümrük vergilerini kald r yor 4J[F FO VZHVO )FS:zOF UBSJGFTJOJ TFmJO U N FW JÙ WF DFQ OVNBSBMBSÎOÎ EPZB EPZB BSBZÎO 5 ": 5 ": 5 ": 'JZBUMBSB,%7 WF eú7 EBIJMEJS 5BSJGFMFS WF UBSJGF LVMMBOÎN ÝBSUMBSÎOB JMJÝLJO EFUBZMÎ CJMHJZF XXX BWFB DPN US "WFB. ÝUFSJ )J[NFUMFSJ WF "WFB CBZJMFSJOEFO VMBÝBCJMJSTJOJ[ Çin, kendisiyle diplomatik ili ki kuran borçlu ve en az geli mi frika ülkelerinin, bu y l n sonuna kadar süresi dolacak faizsiz kredi borçlar n silece ini duyurdu. yr ca ayn ülkelerin üretti i mallar n yüzde 95 ine gümrük vergisi a amal olarak kald r lacak. Çin Ba bakan Ven Ciabao, Çinfrika birli i Forumu toplant s nda yapt konu mada, Çin in, frika ülkelerine 10 milyar dolar tutar nda tercihli kredi sa layarak, Çin in nans kurulu lar nca frika daki KOB lerin geli mesi için kurulacak 1 milyar dolarl k özel krediye destek vereceklerini söyledi. Uzmanlar taraf ndan frika da klasik sömürü politikas uygulamakla suçlanan Çin, fakir ülkelerle yapt büyük ticaret anla malar n, fakir bölge halklar na yapt yard mlarla birle tiriyor. frikaçin ticari ili kileri uluslararas kazankazan stratejisine göre belirleniyor. Çin, k tan n do al kaynaklar n kendi ekonomisini güçlendirmek için kullan rken, frika ise do al kaynaklar na kar l k yabanc sermaye ile h zla geli iyor ve ekonomik ve sosyal yat r m k taya gelmi oluyor. EKONOM SERV S SYF TSRIM: N YZ DEM RCN CMYK

9 SYF TSRIM: KD R D NÇER f09 EKONOM Zeytinya n neden az tüketiyoruz? Zeytin a ac say s h zla yükseliyor. Buna paralel olarak üretim de art yor. Türkiye, u anda spanya, talya ve Yunanistan dan sonra dünyan n dördüncü büyük zeytin üreticisi. Dünya üretimindeki pay da yüzde 9. Tar m Bakanl n n 2008 tahminine göre, 1 milyon 321 bin tonluk zeytin üretimi söz konusu. Bu miktar n 811 bin tonu ya l k, geri kalan sofral k zeytin. rtan a aç say s ve a aç ba na dü en ürün miktar ndaki yükseli le birlikte yak n bir gelecekte Türkiye nin dünya üretiminde üçüncü, hatta ikinci s raya yerle mesi bekleniyor. Bununla birlikte, dünyada en az zeytinya tüketen zeytin ve zeytinya üreticisi ülkelerdeniz. Ki i ba na tüketim 1 kg civar nda. Fakat hedef 2014 e kadar bu rakam 5 kg a ç karmak. Üretimde üst s ralarda olmakla birlikte dünya zeytin ve zeytinya pazar nda da etkinli imiz yok. Fiyat ve politikalar belirleyen B üyesi üreticiler. Türk üreticisi ve markalar, en büyük pazar ndan olan B ye paketli ürünlerle giremiyor. B nin sektöre yönelik politikas, Türk zeytinya na hem B pazar nda hem di er pazarlarda darbe vuruyor. Zeytin üreticileri, bu artlarda bir yandan üretimi di er yandan da tüketimi art rmaya odakland. Özellikle iç tüketimin art r lmas öncelikli hedef. Bu çerçevede, farkl ehir ve beldelerde zeytin hasad enlikleri yap l yor. Zeytin üreticisi spanya ki i ba na 15 kg, talya 14 kg, Yunanistan 26 kg zeytinya tüketirken bizim 1 kg tüketmemizi sadece tüketim al kanl ile izah etmemiz çok zor. Kadir Dikba Bir hafta önce Manisa n n khisar ilçesinde bir hasat enli i yap ld. Bu vesileyle bir kez daha zeytine ve zeytinya na dikkat çekildi, sorunlar tart ld. Geçti imiz hafta sonunda da, Türkiye nin önemli zeytin merkezlerinden olan yval k ta bir hasat enli i vard. Bu y l be incisi düzenlendi enli in. Murateli köyündeki hasat yan nda yval k ehir merkezinde, üç gün süren ve 18 rman n ürünlerini sergiledi i Zeytinya Pazar kuruldu. yval k Ticaret Odas Ba kan (TO) Rahmi Gençer, be y l önce bu hasat enli ine karar verdiklerinde üç hedef belirlediklerini söylüyor. Bunlar: ç tüketimi art rmak, yval k zeytinya n n Co ra areti ni almak, yval k n tan t m ve turizme katk. Bu hedeften ikincisi gerçekle mi. ç tüketimi art rmak, yval k n tan t m ve turizm ise devam eden bir süreç. Rahmi Gençer, bu y l dördüncü bir hedef belirlediklerini, onun da, bu festivali Türkiye nin uluslararas üne sahip zeytin festivaline dönü türmek, d sat art rmak oldu unu söylüyor. Gençer, bu maksatla, zeytinya üretmeyen ülkeleri bu etkinli e ça rmak, paketli ürünlere pazar olu turmak istediklerini belirtiyor. TO Ba kan, hasat enliklerinin artmas yla ilgili olarak da, Bu sevindirici bir ey. Bu enlikleri art rmal y z, zeytinya n daha çok gündemde tutup konu mal y z, yazmal y z ki, tüketim arts n. diyor. Zeytinin ve zeytinya n n faydalar n saymaya gerek yok. ma ne yaz k ki, büyük bir kesim yatlar n yüksekli i sebebiyle, zeytinya tüketim al kanl olmas na ra men tüketemiyor, ba ka ya lar tercih ediyor. Sektörün, iç pazar geni letmeye çal rken bu noktay da dikkate almas nda fayda var. Evet kaliteli ya n bedeli de di erlerinden farkl olacakt r ama bu kadar üretim yap lan bir ülkede yatlar n yüksek olmas çok normal de il. Bir asgari ücretlinin bir ayl k maa yla kaç kg zeytinya alabilece ini dü ünürsek ne demek istedi imiz daha kolay anla l r san yorum. Zeytin üreticisi spanya ki i ba na 15 kg, talya 14 kg, Yunanistan 26 kg zeytinya tüketirken bizim 1 kg tüketmemizi sadece tüketim al kanl ile izah etmemiz çok zor. Bu bak mdan dileriz artan üretim, daha makul bir yat seviyesini beraberinde getirir. hracat içinse sektörün elbirli iyle B ve BD pazar nda mücadele etmesi, bunun yan nda yeni pazarlara yönelmesi gerekiyor. verenin en çok ikâyet etti i istihdam n üzerindeki yükü azaltmak için, geçen y l ekim ay nda sigorta primleri 5 puan dü ürüldü. Bu uygulamayla i verenin her bir i çi için ortalama 35 lira daha dü ük prim yat rmas sa land. ncak bu uygulama, istihdamda art sa layamad. FOTO RF: ZMN, ONUR ÇOBN 10 KSIM 2009 SLI ZMN Sigorta prim indiriminden 1,5 milyon i veren faydaland Hükümetin, krizde irketlere destek için sigorta primlerinde yapt 5 puanl k indirim istenen sonucu vermedi. Krizin etkisine paralel i sizlik oranlar artarken, kay t d istihdam konusunda da ilerleme sa lanamad. Uygulaman n Hazine ye maliyeti ise 4,7 milyar lira. stihdam meselesinin çözülmemesinin birinci sebebi olarak, kali ye eleman yetersizli i gösteriliyor. Tahsilat dü ük SGK müdürü, koltu unu kaybedecek Küresel kriz, sosyal güvenlik aç k da büyütüyor. Kriz sebebiyle lar n prim tahsilat nda önemli dü ü ya an rken, sosyal güvenli in aç klar da 50 milyar liraya dayand. Bu durum, yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Y llard r prim alacaklar n tahsilde önemli sorun ya ayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tahsilata daha fazla önem verme karar ald. Yeni dönemde SGK il müdürlerinin en önemli sorumluluklar n n ba nda prim tahsilatlar gelecek. Müdürlüklerinin tek tek karnesi tutulacak. Hede nin alt nda kalan müdür ise koltu unu kaybedecek. SGK verilerine göre ocaktemmuz döneminde kurumun prim geliri 30 milyar 373 milyon lira oldu. yn dönemde sadece emekli ayl klar na ödenen para 39 milyar bulurken, kurumun toplam gideri 60 milyar lira olarak gerçekle ti. Ocaka ustos döneminde sa l k, emeklilik ve sosyal yard m giderleri için bütçeden 34 milyar 845 milyon lira transfer yap ld. Bu rakam, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 62,3 oran nda art n ya and n gösteriyor. Kriz, kurumun y l sonu gelir gider dengesinin de önemli oranda bozulmas na yol açt. SGK n n gelirlerinin giderlerinin yüzde 60 n kar lamas hede eniyordu. ncak i ten ç karmalar n yan s ra prim tahsilat n n beklenenden dü ük kalmas, bu oran oldukça a a lara çekti. Y l sonu itibar yla gelirlerin giderleri kar lama oran n n yüzde 43 lere gerilemesi bekleniyor. Bu geli meler üzerine SGK il müdürlükleri için performans kriterleri geli tirildi. Bir yanda yüzde 45 ler seviyesinde olan kay t d istihdam n üzerine gidilmesi istenirken, öte taraftan prim alacaklar n n zaman nda tahsili hede eniyor. l müdürleri gerekirse i verenin bizzat aya na giderek prim tahsilat için te vik edecek. Bu arada SGK nun, kay t d ile mücadelesinde, i birli i anla mas yapt 15 ayr kurum aras nda en fazla bankalardan gelen bilgilerin etkili oldu u bildirildi. Son 1,5 y lda sigortas z çal t tespit edilen 400 bin ki inin 308 binini, kay ts z 18 bin i yerinin ise yüzde 50 sini bankalar ele verdi. S YZR NKR S YZR NKR stihdam art rmak için SSK primleri 5 puan indirilmesinin üzerinden nin 1 y l geçti. radan geçen sürede prim indiriminden vergi ve prim borcu olmayan 1 milyon 483 bin i veren faydaland. Bu kapsamda 13 milyon 313 bin sigortal n n primi 5 puan dü ük yat r ld. ndirimin Hazine'ye maliyeti ise 4,7 milyar lira oldu. ncak bu maliyete kar n prim indirimi, beklenen istihdam art n sa lamad. Ekonomik krizin de etkisiyle i sizlik azalaca na tavan yapt. Uzmanlar prim indiriminin istihdam üzerinde beklenen etkiyi yapmamas n n kriz kadar i verenin yakla m yla ilgili oldu unu savunuyor. Uzun y llar i verenlerin en büyük ikâyeti, istihdam yüklerinin a rl oldu. 1 Ekim 2008'de yürürlü e giren 5 puanl k SSK prim indirimi, istihdam üzerindeki yükleri önemli ölçüde dü ürdü. ndirimle birlikte istihdam üzerindeki prim ve vergi yükü yüzde 31,7'ye geriledi. Halen bu oran OECD'de yüzde 27,3, vrupa Birli i'nde ise yüzde 31,9 düzeyinde. Böylece Türkiye, B ortalamas n yakalad. ndirimin yürürlü e girmesinin ard ndan borcu bulunmayan ve kay t d i çi çal t rmayan i verenler te vikten faydaland. Böylece i verenler, her bir i çi için yakla k 35 lira daha dü ük prim yat r yor. ndirim ile i verenlerin daha fazla istihdama yönelmesi beklenirken, tam tersi bir süreç ya and. 5 puanl k indirimin kay t d istihdam üzerinde de ciddi bir etkisi olmad. Düzenlemenin en az 1,5 milyon ki iyi kay t alt na almas bekleniyordu. Türkiye, 2003 ile 2008 y llar aras nda ortalama yüzde 6 büyüdü. Bu dönemde her y l yakla k bin ki iye istihdam sa land. ncak istihdam piyasas na yeni girenler sebebiyle i sizlik oranlar yerinde sayd. Bu süreçte i sizlik sorununun çözümü için istihdam üzerindeki yüklerin a a çekilmesi gündeme geldi. dünyas, s kça sosyal güvenlik primlerinin yüksekli i yüzünden i gücü maliyetlerinin artt n, bu sebeple yeterli istihdam sa lanamad n dile getirdi. Bu ele tirileri dikkate alan hükümet, ilk ad m olarak 5 puanl k prim indirimini devreye soktu. Yine i verenin yükünü azaltmak amac yla özürlülerin primlerinin Hazine taraf ndan kar lanmas, 1829 ya aras ndakilerle kad nlar n primlerinin devlet taraf ndan ödenmesi gibi düzenlemeler hayata geçirildi. ncak bu düzenlemelere kar n i sizlik probleminde beklenen iyile me sa lanamad. Sosyal güvenlik primlerinin azalt lmas istihdam art rmada rol oynamad. Bu süreçte ortaya ç kan küresel krizle birlikte i sizlik giderek artt. Bu durum, prim indirimini tart maya açt. Uzmanlar, istihdam üzerindeki yüklerin azalt lmas na kar n çal an say s n n artmas n n ekonomik krizin yan s ra istihdam piyasas n n yap sal meseleleriyle de ilgili oldu unu belirtiyor. Uzmanlara göre Türkiye'de istihdam piyasas n n en önemli problemlerinden biri mesleksizlik. Çok say da insan ne i olsa yapar m' diyerek i ararken, i letmeler ise kriz döneminde bile kali ye eleman bulmakta zorluk çekiyor. Bu durum sürdükçe prim indirimi gibi düzenlemelerin tek ba na istihdam sorununu çözmeyece i belirtiliyor.

10 10 10 KSIM 2009 SLI ZMN EKONOMÝ YETKÝN BÝLGÝN, FTM TURN ÝSTNBUL f Ýhalenin dört kez iptal edilmesi sebebiyle bir süre duraklayan, ancak geçen eylülde yapýlan ihaleyle inþaat çalýþmalarýna tekrar baþlanan slantepe Stadý'nýn gelecek sezona yetiþtirilmesi planlanýyor. Stadýn, sözleþme tarihinden itibaren 360 gün sonra, 29 Eylül 2010'da teslim edileceði, inþaatýn bitiminin ardýndan geçici ön kabullerin tamamlanmasýyla 29 Ekim'de hizmete gireceði açýklandý. Ýnþaatta gecikme olmasý halinde yüklenici firmalar, her gün için maliyetin on binde beþi kadar ceza ödeyecek. Bu, yaklaþýk 90 bin liraya denk geliyor. TOKÝ tarafýndan geçen eylülde gerçekleþtirilen slantepe Stadý ikmal ihalesini 179 milyon 661,5 bin lira teklifle VaryapUzunlar iþ ortaklýðý kazanmýþtý. Yüzde 24'ü tamamlanan stat, önceki yatýrýmla birlikte TOKÝ'ye anahtar teslimi 260 milyon liraya mal olacak. Ýnþaatýn yeniden baþlamasýyla ilgili olarak, TOKÝ Ýstanbul Uygulama Daire Baþkaný Niyazi Özdemir, Galatasaray projeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Iþýn Çelebi, Varyap Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Varlýbaþ ve Uzunlar Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Numan Uzun, inþaat alanýnda toplantý düzenledi. Süleyman Varlýbaþ, projeyi devraldýktan sonra kollarý sývadýklarýný, ancak yarým býrakýlmýþ inþaat olmasý sebebiyle zorluklar yaþadýklarýný söyledi. Ýþin prosedürüne, teknik þartnamesine sadýk kalýp, en iyi ve en kaliteli þekilde stadý yapacaklarýný kaydeden Süleyman Varlýbaþ, TOKÝ'nin 1 yýl süre koymasý, bizim biraz daha fazla çalýþmamýza sebep olmuþtur. ncak yaptýðýmýz incelemede bir yýl içinde bu stadýn tamamlanabileceðini gördük. dedi. Yüklenici firmalar inþaatý devraldýktan sonra þantiyeyi çalýþýr hale getirdi. Ýç yollar düzenlendi, çevre temizliði ile iþ ve iþçi güvenliðine yönelik önlemler alýndý. Mevcut vinç sayýsýnýn iþin yetiþmesinde sorun olacaðý göz önüne alýnarak üç vincin daha montajýna baþlandý. Tribün ekipmanlarý ve çatý yapýmý için taþeronlar seçildi ve sözleþmeler yapýldý. 314'e ulaþan personel sayýsýnýn 1.400'e kadar çýkarýlmasý planlanýyor. Ýnþaatta yürütülen çalýþmalarý günün 24 saati seyrantepekompleksi.com internet sitesinden takip etmek mümkün. 52 bin kiþilik stat, en ileri inþaat teknolojisiyle inþa edilecek. Her dönemde konserden fuara kadar birçok amaçla kullanýlacak. Çok amaçlý olarak hayata geçirilen statta, müze, restoran, büfe gibi sosyal alanlarýn yaný sýra 2 tane de spor salonu olacak. STT, UEF VE FIF STNDRTLRIND OLCK Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Iþýn Çelebi, projenin 2010'un son çeyreðinde bitirileceði inancýný dile getirdi. Geçen perþembe UEF ve FIF'dan uzmanlarýn Ýstanbul'a geldiðini ifade eden Çelebi, Bu projenin uluslararasý standartlar düzeyinde çok baþarýlý olduðunu söylediler. Teknoloji düzeyi çok yüksek bir proje. dedi. Çelebi'nin dikkat çektiði bir diðer konu da ulaþým altyapýsýnýn projeyi destekleyecek bir þekilde bitirilmesi. Metronun bu yýl sonunda bitirilmesi, karayolu baðlantýlarýnýn zamanýnda tamamlanmasý gerekiyor. Baðlantý yollarýnýn inþasý programa alýndý, yakýnda ihaleye çýkýlacak. Çelebi, Galatasaray'ýn maçlarýný stat tamamlanana kadar li Sami Yen Stadý'nda oynayacaðýný, stadýn çatýsýnýn açýlýrkapanýr sisteme ayarlanabilecek þekilde yapýlacaðýný, ancak bu sistemin uygulanýp uygulanmayacaðýna 12 ayda karar verileceðini söyledi. TOKÝ Ýstanbul Uygulama Daire Baþkaný Niyazi Özdemir, stadýn Cumhuriyet'in kuruluþunun 87. kuruluþ yýldönümünün kutlanacaðý 29 Ekim 2010 tarihinde açýlmasýný planladýklarýný söyledi. Uzunlar Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Numan Uzun ise stadýn kullanýmýnýn yol yapýlmadan gerçekleþmeyeceðine iþaret ederek, tatürk Olimpiyat Stadý'nda meydana gelen insanlarýn stada ulaþým zorluklarý yaþanmasýn. dedi. Yenilenen ihalenin ardýndan inþaatýn baþlamasý münasebetiyle Galatasaray yöneticileri ve yüklenici firma yetkilileri, Ýstanbul Seyrantepe'deki Türk Telekom rena'da toplantý düzenledi. Yetkililer, daha sonra inþaat alanýný gezdi. FOTOÐRF: ZMN li Sami Yen Stadý'nýn arazisine karþýlýk Galatasaray için Seyrantepe'de inþa edilen statta çalýþmalar yeniden baþladý. TOKÝ'nin geçen eylül ayýnda yaptýðý yeni ihaleyi alan VaryapUzunlar ortaklýðý, slantepe Stadý'ný 29 Ekim 2010'a yetiþtireceðini açýkladý. Gecikme olmasý halinde þirketler aðýr ceza ödeyecek. slantepe bu kez kesin bitecek Yakýnda özel sektörün borç ödemesi var, dolar hareketlenebilir f Dolarda son günlerde meydana gelen dalgalanmalar, iþ dünyasý tarafýndan yakýndan takip ediliyor. Önceki hafta 1,45 liraya gerilemesinin ardýndan geçen hafta 1,5 lirayý aþan dolar dün günü 1,47'den kapattý. Dolardaki hareketliliði deðerlendiren ta Yatýrým Baþekonomisti Nurhan Toðuç, dolar ve altýn parametrelerinde çok hýzlý bir yükseliþ beklentisine girilmemesi gerektiðini söyledi. Toðuç, birkaç ay sonra özel sektörün borç ödemelerinin olduðunu ve bu zamana doðru dolarda yukarý yönlü hareketlerin görülebileceðini belirtti. Toðuç, dolarýn seyri ile ilgili olarak, merika likiditeyi piyasalardan çekerse, Eurodolar paritesine baðlý olarak, dolarda deðer kazancý olabilir. ma bunun çok ciddi yükseliþ yaratacaðýný düþünmüyoruz. Kurun 1,501,56 seviyesi arasýnda kalacaðýný düþünüyoruz. þeklinde konuþtu. Sanayati üretiminin yüzde 8,6 azalmasýyla ilgili olarak Nurhan Toðuç, sanayi üretimi datalarýnýn beklenenden kötü geldiðini, bu rakamlarýn GSMH'daki toparlanmanýn geciktiðinin göstergesi olduðunu belirtti. Toðuç, piyasalarda olumlu bir havanýn hakim olduðunu belirterek, özellikle geliþmekte olan vrupa bölgesinin 3. çeyrek büyüme ve enflasyon datalarýnýn açýklanacaðýný ve onlarýn ekonominin gidiþatýný tayin etmekte çok etkili olacaðýný söyledi. Toðuç, G20 ülkelerinden para akýþýnýn sorun olmadýðý sinyallerinin geldiðini ifade ederek, toparlanmanýn biraz geçici olacaðýný ve aþaðý yönlü hareketlerin devam edeceðini düþündüklerini belirtti. vrupa ve merika'nýn merkez bankalarýnýn faiz artýrým sürecine girip girmeyecekleri kararlarýnýn piyasalar açýsýndan önemli olduðunu vurgulayan Toðuç, faiz artýrýmýnýn gerçekleþmediðini ve bunun olumlu bir sonuç olduðunu ifade etti. Toðuç, vrupa Merkez Bankasý'nýn 2010'un ilk yarýsýnda faizleri yukarý yönlü artýracaðý beklentisinin oluþtuðunun altýný çizerek, bunun da Türkiye'deki faizler üzerinde baský oluþturduðunu dile getirdi. Toðuç, borsadaki endekslerin önceki haftalara göre düþük seyrettiðine dikkati çekerek, bir düzelme trendinin görüldüðünü vurguladý. ÝSTNBUL 1. SENS FÝRM ÖNCEKÝ DÜÞÜK YÜKSEK KPNIÞ Ý. DEDÝ. ORT. DÜÞÜK YÜKSEK KPNIÞ Ý.DEDÝ.ORT CIBDEM HST. 7,60 7,70 7,85 7, ,77 7,75 7,95 7, ,85 DN CIMENTO 5,95 5,95 6,05 6, ,03 5,95 6,10 6, ,02 DN CIMENTO (B) 3,52 3,52 3,58 3, ,56 3,50 3,56 3, ,53 DN CIMENTO (C) 0,60 0,60 0,62 0, ,61 0,61 0,62 0, ,61 DEL KLEMCILIK 8,10 8,10 8,25 8, ,15 8,10 8,30 8, ,19 DVNS SS 0,51 0,51 0,52 0, ,52 0,51 0,53 0, ,52 FM FILM 7,20 7,25 7,45 7, ,35 7,20 7,35 7, ,28 FYON CIMENTO 1430, , , , , , , , ,39 K ENERJI 13,80 13,80 14,10 13, ,94 13,70 14,00 13, ,86 K YTIRIM ORTKLIGI 1,49 1,49 1,51 1, ,50 1,50 1,51 1, ,50 KL TEKSTIL 1,65 1,66 1,79 1, ,74 1,76 1,91 1, ,83 KBNK 8,10 8,15 8,30 8, ,21 8,20 8,30 8, ,26 KCNS 5,90 5,95 6,05 6, ,00 5,90 6,05 5, ,96 KIN TEKSTIL 2,47 2,45 2,49 2, ,46 2,44 2,59 2, ,50 KMERKEZ GYRI. Y.O. 32,00 32,00 33,00 33, ,64 32,50 33,00 32, ,84 KS 1,62 1,58 1,63 1, ,60 1,59 1,61 1, ,60 KSIGORT 4,54 4,60 4,70 4, ,66 4,60 4,70 4, ,65 KSU ENERJI 4,46 4,44 4,66 4, ,59 4,58 4,82 4, ,72 KSU IPLIK 1,50 1,52 1,62 1, ,58 1,61 1,70 1, ,65 LRKO CRRIER 10,80 10,80 11,10 11, ,94 10,80 11,00 10, ,94 LRKO GYRI.Y.O. 12,70 12,80 13,20 13, ,05 12,90 13,20 13, ,97 LRKO HOLDING 3,76 3,76 3,82 3, ,79 3,80 3,86 3, ,83 LBRK TURK K. BNK 2,27 2,25 2,32 2, ,29 2,26 2,30 2, ,28 LCTEL TELETS 2,74 2,78 3,06 2, ,94 2,86 2,96 2, ,91 LKIM KGIT 1,39 1,40 1,47 1, ,43 1,42 1,44 1, ,43 LKIM KIMY 6,35 6,30 6,45 6, ,35 6,30 6,35 6, ,31 LTERNTIF YT. ORT. 0,86 0,85 0,87 0, ,86 0,86 0,90 0, ,88 LTERNTIFBNK 1,39 1,39 1,42 1, ,41 1,41 1,43 1, ,42 LTIN YG KOMB. 0,66 0,66 0,68 0, ,67 0,66 0,68 0, ,67 LTINYILDIZ 4,00 4,02 4,10 4, ,07 4,02 4,10 4, ,04 NDOLU CM 1,71 1,71 1,74 1, ,72 1,72 1,75 1, ,73 NDOLU EFES 17,20 17,10 17,50 17, ,33 17,20 17,70 17, ,51 NDOLU HYT 3,78 3,80 3,90 3, ,85 3,84 3,90 3, ,88 NDOLU ISUZU 5,40 5,45 5,60 5, ,50 5,50 5,65 5, ,56 NDOLU SIGORT 1,24 1,23 1,26 1, ,24 1,23 1,25 1, ,24 NEL TELEKOM. 1,55 1,55 1,64 1, ,61 1,58 1,61 1, ,60 RCELIK 4,28 4,32 4,44 4, ,38 4,36 4,42 4, ,39 REN BIL. 2,02 2,02 2,17 2, ,10 2,11 2,31 2, ,22 RSN TEKSTIL 1,37 1,37 1,39 1, ,38 1,36 1,43 1, ,40 SELSN 6,05 6,05 6,20 6, ,12 6,20 6,55 6, ,44 SY KTILIM BNKSI 3,18 3,22 3,28 3, ,24 3,22 3,30 3, ,26 T YT.ORT. 0,83 0,83 0,87 0, ,85 0,84 0,87 0, ,86 TKULE GYRIMENKUL 1,25 1,24 1,26 1, ,25 1,24 1,26 1, ,25 TLNTIS YT.ORT. 0,62 0,62 0,64 0, ,63 0,63 0,67 0, ,65 TLS YT.ORT. 0,77 0,75 0,79 0, ,77 0,77 0,82 0, ,79 VIV SIGORT.S 10,40 10,30 10,60 10, ,43 10,20 10,50 10, ,29 VRSY YT. ORT. 0,53 0,52 0,53 0, ,53 0,52 0,54 0, ,53 YEN ENERJI 2,54 2,56 2,64 2, ,61 2,58 2,64 2, ,60 YGZ 5,20 5,15 5,25 5, ,20 5,20 5,40 5, ,32 BGFS 82,00 82,00 84,50 83, ,20 80,50 83,00 81, ,67 BK MBLJ 5,15 5,15 5,25 5, ,20 5,15 5,45 5, ,36 BNVIT 3,36 3,36 3,44 3, ,40 3,38 3,44 3, ,41 BSKENT YO 0,93 0,92 0,96 0, ,95 0,95 0,96 0, ,96 BTI CIMENTO 5,85 5,85 5,95 5, ,90 5,90 6,00 6, ,95 BTI SOKE CIMENTO 1,15 1,14 1,17 1, ,15 1,16 1,19 1, ,17 BESIKTS 4,28 4,38 4,70 4, ,54 4,38 5,00 4, ,82 BIM MGZLR 60,00 59,50 60,00 60, ,87 59,50 60,50 60, ,99 BOLU CIMENTO 1,71 1,72 1,74 1, ,73 1,71 1,74 1, ,72 BOROV YPI 0,57 0,56 0,59 0, ,58 0,56 0,58 0, ,57 BORUSN 10,20 10,30 10,90 10, ,59 10,60 10,90 10, ,77 BORUSN YTIRIM 5,10 5,10 5,30 5, ,21 5,20 5,25 5, ,22 BOSCH FREN SIST. 72,50 72,50 73,50 73, ,11 73,00 74,50 74, ,85 BOSS 2,22 2,23 2,25 2, ,24 2,24 2,32 2, ,28 Boyner Buyuk Mag..S 1,03 1,04 1,07 1, ,05 1,05 1,07 1, ,06 BRIS 59,50 58,50 62,50 59, ,30 58,50 60,00 60, ,28 BSH EV LETLERI 79,00 78,50 80,50 79, ,33 79,00 80,50 80, ,61 BUMERNG YT.ORT. 0,64 0,63 0,65 0, ,64 0,63 0,68 0, ,66 BURCELIK 25,75 25,75 26,25 26, ,89 25,75 26,25 26, ,01 BURCELIK VN 1,16 1,15 1,20 1, ,18 1,17 1,19 1, ,17 BURS CIMENTO 4,78 4,78 4,84 4, ,81 4,80 4,82 4, ,81 CRREFOUR S 17,70 17,70 18,20 18, ,98 17,70 18,90 18, ,08 CRFB 19,10 19,00 19,70 19, ,36 19,20 20,00 19, ,52 COC COL 12,00 12,00 12,40 12, ,20 12,00 12,30 12, ,06 COMPONENT DOK. 3,88 3,90 3,96 3, ,92 3,92 3,96 3, ,93 CRDF 1,88 1,88 1,93 1, ,92 1,90 1,96 1, ,92 CELEBI 9,90 9,95 10,25 10, ,14 10,00 10,20 10, ,10 CELIK HLT 2,43 2,42 2,46 2, ,44 2,41 2,44 2, ,42 CEMTS 0,74 0,73 0,75 0, ,74 0,73 0,74 0, ,73 CIMBETON 16,90 17,00 17,30 17, ,06 16,90 17,30 17, ,06 CIMENTS 7,35 7,35 7,45 7, ,36 7,30 7,40 7, ,36 CIMS 6,50 6,45 6,55 6, ,50 6,50 6,60 6, ,53 DEMISS DOKUM 1,24 1,24 1,27 1, ,26 1,26 1,28 1, ,26 DENIZ YT.ORT. 1,40 1,41 1,45 1, ,43 1,41 1,46 1, ,44 DENIZBNK 7,20 7,05 7,40 7, ,21 7,25 7,35 7, ,26 DENIZLI CM 3,24 3,24 3,50 3, ,39 3,14 3,42 3, ,22 DENTS MBLJ 0,80 0,80 0,83 0, ,82 0,81 0,83 0, ,82 DERIMOD 2,44 2,46 2,54 2, ,51 2,48 2,54 2, ,51 DES 0,66 0,66 0,68 0, ,67 0,66 0,68 0, ,67 DEV HOLDING 3,32 3,34 3,44 3, ,41 3,40 3,44 3, ,42 DITS DOGN 2,44 2,41 2,50 2, ,46 2,39 2,48 2, ,45 DOGN BURD 2,56 2,46 2,72 2, ,61 2,46 2,60 2, ,54 DOGN GZETECILIK.S 3,48 3,16 3,74 3, ,62 3,32 3,56 3, ,46 DOGN HOLDING 1,09 1,07 1,12 1, ,09 1,06 1,09 1, ,07 DOGN YYINCILIK 1,45 1,41 1,49 1, ,45 1,35 1,42 1, ,38 DOGUS GMYO 0,95 0,96 0,99 0, ,98 0,97 0,99 0, ,98 DOGUS OTOMOTIV 4,54 4,54 4,68 4, ,64 4,62 4,72 4, ,66 DURN DOGN BSIM 1,41 1,41 1,44 1, ,42 1,42 1,44 1, ,43 DYO BOY FB. 0,42 0,41 0,42 0, ,42 0,41 0,43 0, ,42 ECZCIBSI ILC 1,56 1,57 1,59 1, ,58 1,58 1,64 1, ,61 ECZCIBSI YPI 2,10 2,13 2,17 2, ,14 2,13 2,17 2, ,15 ECZCIBSI YT.OR. 1,29 1,29 1,31 1, ,30 1,30 1,32 1, ,30 ECZCIBSI YTIRIM 4,06 4,10 4,20 4, ,15 4,16 4,24 4, ,20 EDIP IPLIK 3,76 3,44 3,74 3, ,61 3,64 3,86 3, ,71 EGE ENDUSTRI 9,40 9,40 9,60 9, ,47 9,35 9,55 9, ,49 EGE GUBRE 64,00 62,00 68,50 68, ,71 62,50 73,50 65, ,43 EGE SERMIK 0,85 0,85 0,88 0, ,87 0,85 0,87 0, ,86 EGELI CO. YT. ORT. 0,53 0,52 0,54 0, ,53 0,53 0,54 0, ,54 EMEK ELEKTRIK 0,90 0,88 0,92 0, ,90 0,89 0,91 0, ,89 EMINIS MBLJ 5,85 5,80 5,95 5, ,87 5,80 5,90 5, ,84 ENK INST 5,85 5,85 5,95 5, ,90 5,85 5,95 5, ,90 ÝMKB 9 KSIM SENS FÝRM ÖNCEKÝ DÜÞÜK YÜKSEK KPNIÞ Ý. DEDÝ. ORT. DÜÞÜK YÜKSEK KPNIÞ Ý. DEDÝ. ORT ERBOSN 6,80 6,85 6,95 6, ,91 6,90 7,10 6, ,00 EREGLI DEMIR CELIK 3,98 3,98 4,04 4, ,01 3,98 4,04 4, ,01 ERSU GID 0,53 0,52 0,54 0, ,53 0,53 0,55 0, ,54 ESCORT COMPUTER 1,31 1,31 1,35 1, ,32 1,32 1,36 1, ,34 EURO TREND YO 0,89 0,89 0,92 0, ,90 0,89 0,92 0, ,90 EMBYO 0,70 0,71 0,73 0, ,72 0,72 0,74 0, ,73 EVG YT. ORT. 0,87 0,87 0,90 0, ,89 0,87 0,90 0, ,88 FVORI D. TESISLERI 2,82 2,76 2,88 2, ,82 2,74 2,84 2, ,77 FENERBHCE SPORTIF 49,50 49,50 50,00 49, ,72 49,25 50,50 49, ,92 FENIS LUMINYUM 2,76 2,78 2,82 2, ,80 2,78 2,82 2, ,80 FINNS FIN. KIR. 1,83 1,84 1,86 1, ,85 1,83 1,86 1, ,84 FINNS YT. ORT. 0,97 0,98 1,00 0, ,99 0,98 1,02 0, ,00 FINNSBNK 6,10 6,05 6,30 6, ,19 6,15 6,25 6, ,20 FEDERLMOGUL Ý. P. 10,05 10,05 10,20 10, ,08 10,00 10,20 10, ,10 FORD OTOMOTIV 8,60 8,65 9,00 9, ,86 8,85 9,00 8, ,89 FORTIS BNK 1,97 1,97 2,00 1, ,99 1,96 2,02 1, ,99 FRIGO PK GID 0,98 0,97 1,00 0, ,98 0,99 1,03 1, ,01 GLTSRY 137,00 137,00 140,00 140, ,78 138,00 143,00 141, ,70 GRNTI BNKSI 5,60 5,70 5,80 5, ,73 5,65 5,80 5, ,73 GRNTI FKTORING 6,70 6,45 6,95 6, ,63 6,45 6,70 6, ,57 GRNTI YT. ORT. 0,81 0,82 0,84 0, ,82 0,82 0,87 0, ,85 GEDIK YT. ORT. 0,96 0,96 1,00 0, ,97 0,96 1,00 0, ,97 GEDIZ IPLIK 1,31 1,29 1,45 1, ,41 1,41 1,49 1, ,45 GENTS 1,08 1,08 1,10 1, ,10 1,09 1,10 1, ,09 GERSN ELEKTRIK 1,24 1,24 1,26 1, ,26 1,24 1,27 1, ,25 GLOBL YT. HLD. 0,82 0,82 0,84 0, ,83 0,81 0,84 0, ,83 GOLDS KUYUMCULUK 0,91 0,91 0,96 0, ,94 0,92 0,94 0, ,93 GOODYER 11,10 11,00 11,30 11, ,15 11,00 11,20 11, ,10 GOLTS CIMENTO 37,25 37,00 39,25 38, ,48 38,25 42,25 42, ,82 GSD HOLDING 1,00 0,99 1,02 1, ,00 0,99 1,02 0, ,00 GUBRE FBRIKLRI 7,50 7,55 7,75 7, ,64 7,40 7,65 7, ,56 GUNES SIGORT 1,96 1,97 2,01 2, ,99 1,97 2,01 1, ,99 HZNEDR TUGL 2,46 2,48 2,51 2, ,49 2,48 2,66 2, ,59 HEDEF YTIRIM ORT. 0,97 0,97 1,00 0, ,99 0,97 0,99 0, ,98 HEKTS 0,83 0,83 0,85 0, ,84 0,83 0,85 0, ,84 HURRIYET GZETECILIK 1,63 1,61 1,68 1, ,63 1,58 1,63 1, ,60 ISIK MBLJ 1,13 1,14 1,16 1, ,15 1,15 1,22 1, ,18 IDS 4,00 3,98 4,04 4, ,00 3,98 4,38 4, ,23 IHLS EV LETLERI 1,04 1,04 1,10 1, ,08 1,06 1,09 1, ,08 IHLS HOLDING 0,50 0,49 0,51 0, ,51 0,50 0,51 0, ,50 INDEKS BILGISYR 1,55 1,56 1,61 1, ,59 1,58 1,63 1, ,61 INFO YTIRIM ORT. 0,53 0,52 0,54 0, ,53 0,53 0,55 0, ,54 INFOTREND B YT. 0,64 0,64 0,66 0, ,65 0,65 0,68 0, ,66 INTEM 4,44 4,44 4,60 4, ,50 4,44 4,54 4, ,47 IS BNKSI (B) 1030, , , , , , , , ,97 IS BNKSI (C) 5,65 5,70 5,85 5, ,79 5,80 5,90 5, ,85 IS BNKSI (KU) 4900, , , , , , , , ,00 IS FINNSL KI. 0,92 0,94 0,97 0, ,95 0,94 0,96 0, ,95 IS GMYO 1,54 1,55 1,59 1, ,57 1,56 1,58 1, ,57 IS GIRISIM 2,48 2,46 2,50 2, ,48 2,48 2,51 2, ,49 IS YTIRIM MEN. DEG. 2,52 2,54 2,58 2, ,56 2,54 2,60 2, ,56 IS YT. ORT. 1,16 1,16 1,19 1, ,18 1,17 1,19 1, ,19 IZMIR DEMIR CELIK 2,13 2,13 2,16 2, ,14 2,13 2,16 2, ,14 IZOCM 22,20 22,30 22,90 22, ,62 22,60 23,30 22, ,97 KPLMIN 7,20 7,15 7,35 7, ,26 7,20 7,30 7, ,26 KRDEMIR 0,77 0,76 0,78 0, ,77 0,76 0,78 0, ,77 KRDEMIR B 0,78 0,76 0,78 0, ,77 0,77 0,78 0, ,77 KRDEMIR D 0,58 0,57 0,58 0, ,58 0,57 0,58 0, ,57 KREL 2,37 2,36 2,40 2, ,38 2,37 2,42 2, ,40 KRSN OTOMOTIV 1,30 1,32 1,35 1, ,33 1,34 1,38 1, ,36 KRSU TEKSTIL 1,57 1,53 1,60 1, ,57 1,49 1,58 1, ,52 KRTONSN 73,00 72,50 74,00 73, ,30 73,00 74,00 73, ,42 KELEBEK MOBILY 0,79 0,79 0,82 0, ,80 0,80 0,81 0, ,81 KENT GID 45,50 46,00 47,50 47, ,04 46,25 49,25 46, ,81 KEREVITS GID 30,25 30,25 33,50 33, ,31 33,00 35,25 34, ,05 KLIMSN 6,10 6,05 6,20 6, ,10 6,00 6,15 6, ,06 KOC HOLDING 3,78 3,78 3,84 3, ,81 3,78 3,82 3, ,79 KONFRUT GID 4,50 4,46 4,80 4, ,67 4,64 5,00 4, ,81 KONY CIMENTO 56,50 56,50 58,00 58, ,34 57,50 58,50 58, ,97 KORDS 2,36 2,33 2,46 2, ,36 2,33 2,43 2, ,36 KOZ NDOLU M. M. 4,42 4,50 4,94 4, ,72 4,92 5,18 5, ,05 KRISTL KOL 0,91 0,91 0,93 0, ,92 0,91 0,93 0, ,92 KUTHY PORSELEN 3,36 3,36 3,46 3, ,40 3,38 3,44 3, ,42 LINK YZILIM 2,24 2,26 2,30 2, ,27 2,26 2,29 2, ,27 LOGO YZILIM 3,00 2,94 3,04 2, ,99 2,92 3,00 3, ,96 LUKS KDIFE 1,81 1,80 1,84 1, ,82 1,82 1,87 1, ,85 MUSTF Y. YT. ORT. 0,67 0,67 0,73 0, ,72 0,70 0,78 0, ,74 MRBYO 1,15 1,14 1,17 1, ,16 1,14 1,17 1, ,16 MRDIN CIMENTO 7,25 7,30 7,40 7, ,36 7,30 7,40 7, ,34 MRMRIS LTIN. 8,05 8,10 8,20 8, ,15 8,20 8,55 8, ,38 MRTI OTEL ISLET. 0,74 0,74 0,76 0, ,75 0,75 0,77 0, ,76 MRSHLL 10,80 10,90 11,10 11, ,94 10,80 11,00 11, ,88 MENDERES TEKSTIL 0,35 0,34 0,35 0, ,35 0,34 0,36 0, ,35 MERKEZ B TIPI Y.O. 1,34 1,34 1,45 1, ,40 1,37 1,54 1, ,49 MERKO GID 1,28 1,26 1,32 1, ,29 1,27 1,30 1, ,28 METEMTEKS 0,43 0,43 0,45 0, ,44 0,44 0,45 0, ,45 METRO YT. ORT. 0,89 0,90 0,94 0, ,92 0,90 0,96 0, ,93 MGROS 18,80 18,80 19,30 19, ,01 18,70 19,00 18, ,82 MILP 1,07 1,06 1,09 1, ,07 1,04 1,07 1, ,05 MUTLU KU 1,54 1,55 1,58 1, ,57 1,56 1,60 1, ,57 NET HOLDING 0,59 0,59 0,60 0, ,60 0,59 0,61 0, ,60 NET TURIZM 1,16 1,17 1,19 1, ,18 1,19 1,21 1, ,20 NETS TELEKOM 46,00 46,00 47,25 46, ,58 46,00 47,00 46, ,40 NUH CIMENTO 10,10 10,00 10,20 10, ,09 10,00 10,20 10, ,14 NUROL GMYO 3,22 3,18 3,28 3, ,25 3,22 3,30 3, ,26 OLMUKS 3,76 3,78 3,82 3, ,79 3,80 3,88 3, ,85 OTOKR 13,90 14,00 14,30 14, ,12 14,10 14,50 14, ,32 OYK YT. ORT. 0,74 0,73 0,78 0, ,75 0,74 0,77 0, ,75 OZDERICI GYO 1,49 1,49 1,57 1, ,54 1,52 1,63 1, ,56 PRK ELEKTRIK 2,94 2,98 3,12 3, ,06 3,02 3,10 3, ,05 PRSN 1,21 1,22 1,30 1, ,27 1,28 1,38 1, ,34 PENGUEN GID 0,90 0,90 0,95 0, ,93 0,92 0,94 0, ,93 PER GYRI.Y.O. 0,56 0,56 0,57 0, ,57 0,56 0,58 0, ,57 PETKIM 7,25 7,20 7,30 7, ,25 7,20 7,35 7, ,28 PETROL OFISI 5,90 5,90 5,95 5, ,92 5,80 5,90 5, ,83 PINR ET VE UN 3,86 3,84 3,94 3, ,89 3,86 3,94 3, ,90 PINR SU 4,54 4,40 4,56 4, ,52 4,50 4,58 4, ,54 PINR SUT 6,20 6,25 6,35 6, ,30 6,20 6,35 6, ,26 PIMS 3,16 3,18 3,28 3, ,22 3,20 3,30 3, ,27 PLSTIKKRT 2,23 2,22 2,25 2, ,23 2,23 2,26 2, ,24 imkb 9 KSIM SENS FÝRM ÖNCEKÝ DÜÞÜK YÜKSEK KPNIÞ Ý. DEDÝ. ORT. DÜÞÜK YÜKSEK KPNIÞ Ý. DEDÝ. ORT RY SIGORT 1,78 1,78 1,81 1, ,80 1,79 1,80 1, ,79 REYSS LOJISTÝK 3,64 3,70 3,82 3, ,77 3,78 3,92 3, ,86 SBNCI HOLDING 5,30 5,35 5,45 5, ,40 5,40 5,50 5, ,46 SGLM GMYO 0,79 0,79 0,81 0, ,80 0,80 0,83 0, ,81 SNKO PZRLM 2,74 2,76 2,94 2, ,86 2,80 2,84 2, ,82 SRKUYSN 2,58 2,58 2,64 2, ,60 2,58 2,68 2, ,63 SELCUK ECZ 2,42 2,43 2,51 2, ,47 2,42 2,47 2, ,44 SERVE KIRTSIYE 1,00 1,00 1,03 1, ,02 1,01 1,03 1, ,02 SINPS GYO 2,04 2,07 2,13 2, ,10 2,06 2,17 2, ,12 SOD SNYII 1,47 1,47 1,49 1, ,48 1,48 1,51 1, ,50 SOKTS 3,86 3,86 3,92 3, ,89 3,86 4,04 4, ,97 SEKER PILIC 3,16 3,14 3,24 3, ,19 3,16 3,20 3, ,19 SEKERBNK 2,40 2,43 2,46 2, ,44 2,44 2,50 2, ,47 SISE CM 1,60 1,60 1,63 1, ,62 1,61 1,63 1, ,62 HLKBNK 9,25 9,20 9,45 9, ,35 9,25 9,45 9, ,35 T.KLKINM BNKSI 4,95 4,92 5,00 4, ,96 4,94 5,00 5, ,97 TCIRLER YO 0,61 0,60 0,62 0, ,61 0,61 0,65 0, ,63 TC YT.ORT. 1,70 1,70 1,76 1, ,73 1,73 1,79 1, ,76 TKSIM YT. ORT. 0,63 0,62 0,64 0, ,63 0,63 0,64 0, ,63 TT KONSERVE 3,00 3,02 3,12 3, ,08 3,06 3,12 3, ,09 TV HVLIMNLRI 3,96 4,00 4,10 4, ,07 4,02 4,10 4, ,06 T. EKONOMI BNKSI 2,14 2,17 2,22 2, ,19 2,17 2,20 2, ,18 T.DEMIRDOKUM 5,20 5,20 5,40 5, ,28 5,25 5,50 5, ,40 TEKRT TURIZM 0,95 0,95 0,98 0, ,96 0,95 0,97 0, ,96 TEKFEN HOLDING 4,30 4,38 4,52 4, ,45 4,44 4,56 4, ,52 TEKSTIL FIN.KIRL. 0,84 0,85 0,90 0, ,87 0,86 0,90 0, ,89 TEKSTILBNK 1,03 1,03 1,07 1, ,05 1,04 1,07 1, ,05 KIP 7,05 7,05 7,15 7, ,11 7,05 7,15 7, ,10 TIRE KUTSN 2,21 2,23 2,29 2, ,27 2,25 2,27 2, ,26 TOFS OTOMOBIL FB. 3,82 3,92 4,02 3, ,96 3,92 3,96 3, ,94 TRBZON SPOR 7,80 7,65 7,85 7, ,76 7,75 7,90 7, ,84 TRKY CM 1,72 1,73 1,76 1, ,74 1,73 1,76 1, ,74 T.S.K.B. 1,55 1,58 1,61 1, ,59 1,57 1,60 1, ,58 TSKB YTIRIM ORT. 0,79 0,79 0,82 0, ,80 0,80 0,82 0, ,81 T.TUBORG 2,40 2,41 2,47 2, ,44 2,43 2,51 2, ,47 TUKS 0,67 0,67 0,70 0, ,69 0,68 0,69 0, ,69 TURCS PETROL 4,36 4,38 4,44 4, ,40 4,36 4,42 4, ,40 TUPRS 26,25 26,50 27,25 27, ,91 26,75 27,25 27, ,00 TURK HV YOLLRI 4,48 4,50 4,54 4, ,52 4,40 4,52 4, ,45 TURK PIRELLI KBLO 1,04 1,04 1,06 1, ,05 1,04 1,06 1, ,04 TURK TELEKOM..S 4,62 4,58 4,64 4, ,62 4,62 4,68 4, ,64 TURK TRKTOR 7,90 7,85 8,05 7, ,89 7,85 8,00 7, ,91 TURKCELL 9,90 9,85 9,95 9, ,89 9,85 9,95 9, ,91 USS 1,47 1,47 1,51 1, ,49 1,48 1,51 1, ,49 USK SERMIK 1,11 1,11 1,17 1, ,15 1,13 1,16 1, ,15 ULKER GID 3,42 3,42 3,56 3, ,50 3,48 3,54 3, ,51 UNYE CIMENTO 4,54 4,48 4,62 4, ,53 4,48 4,54 4, ,49 VKIFLR BNKSI 3,42 3,46 3,54 3, ,50 3,48 3,54 3, ,52 VKIF FIN.KIR. 2,60 2,60 2,70 2, ,65 2,64 2,68 2, ,66 VKIF GYRIMENKUL Y.O. 5,15 5,00 5,20 5, ,14 5,10 5,25 5, ,14 VKIF GIRISIM 9,55 9,55 9,70 9, ,64 9,55 9,70 9, ,60 VKIF YT. ORT. 1,22 1,20 1,26 1, ,24 1,22 1,25 1, ,24 VKKO TEKSTIL 0,62 0,61 0,63 0, ,62 0,62 0,64 0, ,64 VNET 1,43 1,43 1,51 1, ,48 1,47 1,52 1, ,49 VRLIK YTIRIM ORT. 0,83 0,82 0,84 0, ,83 0,83 0,86 0, ,84 VESTEL BEYZ ESY 2,76 2,76 2,84 2, ,81 2,78 2,82 2, ,80 VESTEL 2,26 2,29 2,34 2, ,32 2,29 2,32 2, ,31 VIKING KGIT 0,67 0,66 0,68 0, ,67 0,67 0,68 0, ,68 YYGYO 0,54 0,53 0,55 0, ,54 0,54 0,55 0, ,54 YPI KREDI FIN. KIR. 2,78 2,80 2,88 2, ,83 2,80 2,84 2, ,82 YPI KREDI KORY G.Y.O. 2,05 2,10 2,21 2, ,18 2,05 2,21 2, ,10 YPI KREDI SIGORT 9,00 9,00 9,20 9, ,09 9,10 9,20 9, ,14 YPI KREDI YT. ORT. 1,23 1,23 1,28 1, ,25 1,24 1,27 1, ,26 YPI VE KREDI BNK. 3,04 3,06 3,12 3, ,08 3,10 3,14 3, ,12 YTS 2,34 2,36 2,58 2, ,51 2,48 2,58 2, ,51 YZICILR HOLDING 8,95 9,05 9,25 9, ,13 9,05 9,15 9, ,09 YUNS 1,20 1,20 1,25 1, ,23 1,20 1,22 1, ,21 ZORLU ENERJI 3,02 3,06 3,16 3, ,11 3,06 3,12 3, ,08 ÝKÝNCÝ ULUSL PZR LTINYUNUS CESME 5,45 5,40 5,50 5, ,42 5,35 5,95 5, ,74 BERDN TEKSTIL 0,94 0,93 0,95 0, ,94 0,95 0,98 0, ,96 BRKO 0,74 0,73 0,75 0, ,74 0,74 0,78 0, ,76 BIRLIK MENSUCT 0,50 0,50 0,55 0, ,53 0,51 0,53 0, ,52 BISS TEKSTIL 0,84 0,82 0,86 0, ,85 0,83 0,89 0, ,86 DRDNEL 0,57 0,57 0,62 0, ,60 0,58 0,60 0, ,59 DOGUSN 1,73 1,74 1,78 1, ,75 1,74 1,77 1, ,75 EGE PROFIL 3,46 3,44 3,56 3, ,51 3,46 3,54 3, ,50 FON FINNSL KI. 2,60 2,60 2,64 2, ,62 2,62 2,66 2, ,64 IPEK MTBCILIK 2,54 2,56 2,84 2, ,73 2,76 2,96 2, ,85 SLN CIMENTO 60,50 60,50 64,00 63, ,22 62,50 67,00 66, ,78 METEMTUR 1,51 1,51 1,57 1, ,55 1,54 1,60 1, ,57 MERT GID GIYIM SN. 1,01 1,01 1,08 1, ,04 1,03 1,07 1, ,04 OKN TEKSTIL 0,87 0,86 0,88 0, ,87 0,86 0,88 0, ,87 PETROKENT TURIZM 25,50 25,75 27,25 26, ,49 26,25 26,75 26, ,43 RNLO 3,22 3,18 3,28 3, ,23 3,20 3,58 3, ,35 SILVERLINE 0,76 0,77 0,78 0, ,77 0,76 0,79 0, ,78 SONMEZ FILMENT (BU) 5,38 5,40 5,90 5, ,52 5,35 5,60 5, ,44 SONMEZ PMUKLU 2,31 2,23 2,46 2, ,31 2,21 2,30 2, ,24 SEKER FINNSL 0,76 0,76 0,79 0, ,78 0,77 0,79 0, ,78 YENÝ EKONOMÝ PZRI RMD BILGISYR 1,29 1,31 1,38 1, ,35 1,32 1,36 1, ,34 DTGTE BILG. TIC. 1,89 1,90 1,95 1, ,92 1,91 1,96 1, ,94 FON PZRI DJ IST. 20 FONU 14,00 14,10 14,20 14, ,16 14,15 14,30 14, ,22 DOW JONES YT. F 10,20 10,25 10,35 10, ,27 10,35 10,40 10, ,35 FBISTF 153,00 153,00 153,25 153, ,21 153,25 153,25 153, ,25 IST30F 20,90 21,10 21,30 21, ,21 21,30 21,45 21, ,39 IS YT. DJTE 15 FONU 13,40 13,50 13,55 13, ,51 13,55 13,60 13, ,59 NonFinancial 20 15,60 15,75 15,85 15, ,78 15,80 15,90 15, ,83 BNKTRF 9,52 9,60 9,72 9, ,68 9,68 9,82 9, ,71 GLDTRF 50,80 50,90 51,10 51, ,96 50,90 51,00 51, ,98 S&P/FCI TIPI K 12,65 12,85 12,85 12, ,85 12,85 12,90 12, ,86 ISIGTF 13,90 13,90 13,90 13, ,90 13,85 13,90 13, ,90 ÝMKB 9 KSIM 2009 EN ÇOK KZNDIRNLR (YÜZDE) 1. KL TEKSTÝL 15,15 2. MERKEZ B TÝPÝ YT. ORT. 14,93 3. BEÞÝKTÞ 14,49 4. KOZ NDOLU METL MDENCÝLÝK 14,48 5. GÖLTÞ ÇÝMENTO 13,42 6. ÝPEK MTBCILIK 12,60 7. ÇBS PRÝNTÞ 12,50 8. KEREVÝTÞ GID 12,40 9. KSU ÝPLÝK 12, RN LOJÝSTÝK 11,18 EN ÇOK KYBETTÝRENLER (YÜZDE) 1. ÝÞ BNKSI () 6,87 2. DOÐN YYINCILIK 5,52 3. KRSU TEKSTÝL 3,18 4. EGS YT. ORT. 2,78 5. EDÝP ÝPLÝK 2,66 6. DOÐN BURD 2,34 7. DOÐN GZETECÝLÝK. Þ. 2,30 8. TRNSTÜRK HOLDÝNG 2,27 9. GRNTÝ FKTORÝNG 2, MENS MENSUCT 2,22 Hisse senetlerinde dün TL/Gram USDolar/Ons Euro/Ons Toplam ÖNCEKÝ KPNIÞ FÝYTI 52,125,00 1,096,50 EN DÜÞÜK FÝYT 52,450,00 1,103,90 EN YÜKSEK FÝYT 52,603,00 1,108,00 KPNIÞ FÝYTI 52,500,00 1,106,00 ÐIRLIKLI ORTLM FÝYT 52,494,59 1,106,21 TOPLM ÝÞLEM MÝKTRI (kg) ltýn borsasý 9 KSIM 2009 FÝRM ÖNCEKÝ DÜÞÜK YÜKSEK KPNIÞ Ý. DEDÝ. ORT. CBS BOY 0,35 0,35 0,38 0, ,37 CEYLN GIYIM 1,29 1,28 1,36 1, ,34 CBS PRINTS 0,32 0,33 0,38 0, ,36 EGEPLST 0,61 0,61 0,65 0, ,64 EGS YT. ORT. 0,36 0,35 0,37 0, ,36 ESEM SPOR GIYIM 0,56 0,52 0,63 0, ,57 MKIN TKIM 0,94 0,88 0,98 0, ,92 MZHR ZORLU HOLDING 0,54 0,50 0,57 0, ,56 MENS MENSUCT 0,45 0,43 0,47 0, ,44 SELCUK GID 0,38 0,38 0,40 0, ,39 TRNSTURK HOLDING 0,88 0,82 0,92 0, ,86 TUMTEKS 0,35 0,36 0,38 0, ,37 1. SENS ÖNCEKÝ KPNIÞ DGÞ. (%) BÝLEÞÝK 46969, ,60 1,96 MLÝ 70493, ,54 2,40 SNYÝ 34360, ,01 1,88 2. SENS BÝLEÞÝK 46969, ,52 1,71 MLÝ 70493, ,00 1,97 SNYÝ 34360, ,61 2,00 Gözaltý pazarý 9 KSIM 2009 Endeks Ýþlem hacmi: 2 milyar 472 milyon lira 2. SENS 2. SENS 2. SENS DÖVÝZÝN CÝNSÝ DÖVÝZ LIÞ DÖVÝZ STIÞ EFEKTÝF LIÞ EFEKTÝF STIÞ 1 BD DOLRI VUSTRLY DOLRI DNÝMRK KRONU EURO ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ ÝSVÝÇRE FRNGI ÝSVEÇ KRONU KND DOLRI KUVEYT DÝNRI NORVEÇ KRONU SUUDÝ RBÝSTN RÝYLÝ JPON YENÝ LIM STIM KONU OLMYN DÖVÝZLER TL KRÞILIÐI 1 BULGR LEVSI 1, SURÝYE LÝRSI 0, ÜRDÜN DÝNRI 2, YENÝ ÝSRÝL ÞEKELÝ 0, YENÝ RUMEN LEYÝ 0, ÝRN RÝYLÝ 0,01500 Döviz kurlarý MERKEZ BNKSI 10 KSIM 2009 PZRTESÝ KSIM 2009 DÖVÝZ LIÞ STIÞ BD DOLRI 1,4710 1,4760 EURO 2,2070 2,2120 ÝSVÝÇRE FRNGI 1,4569 1,4692 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ 2,4630 2, JPON YENÝ 1,6333 1,6565 DNÝMRK KRONU 0,2938 0,3002 ÝSVEÇ KRONU 0,2119 0,2179 ZERÝ MNTI 1,4950 1,5110 VUSTRLY DOLRI 1,3648 1,3765 KND DOLRI 1,3883 1,4003 LTIN LIÞ STIÞ CUMHURÝYET 344,00 351,00 REÞT 359,00 384,00 24 YR KÜLÇE 52,10 52,45 22 YR 47,72 48,04 22 YR BÝLEZÝK 47,41 52,30 18 YR 39,08 39,34 14 YR 30,48 30, YR GÜMÜÞ 0,7245 0, ONS LTIN 1.097,60 $ HM PETROL (BRENT) 77,57 $/Varil (ralýk 2009 teslimi) BNKLRRSI PÝYS BD DOLRI LIÞ: 1,4730 STIÞ: 1, BD DOLRI 1,0781 VUSTRLY DOLRI 4,9677 DNÝMRK KRONU 1,0083 ÝSVÝÇRE FRNGI 6,8769 ÝSVEÇ KRONU 89,99 JPON YENÝ 1,0633 KND DOLRI 5,6205 NORVEÇ KRONU 3,7501 SUUDÝ RBÝSTN RÝYLÝ 1 EURO= 1,4981 BD DOLRI 1 KUVEYT DÝNRI= 3,5051 BD DOLRI 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ= 1,6791 BD DOLRI EURO DÖNÜÞÜM KURLRI 1,95583 LMN MRKI 40,3399 BELÇÝK FRNGI 40,3399 LÜKSEMBURG FRNGI 166,386 ÝSPNYOL PEZETSI 6,55957 FRNSIZ FRNGI 0, ÝRLND LÝRSI 1936,27 ÝTLYN LÝRETÝ 2,20371 HOLLND FLORÝNÝ 13,7603 VUSTURY ÞÝLÝNÝ 200,482 PORTEKÝZ ESKÜDOSU 5,94573 FÝN MRKKSI 340,750 YUNN DRHMÝSÝ 1 ÖZEL ÇEKME HKKI (SDR) 1,60233 BD DOLRI 2,3636 TÜRK LÝRSI Serbest piyasa Çapraz kurlar

11 SYF TSRIM: N YZ DEM RCN f 11 EKONOM ML YE BKNI MEHMET M EK TEN CHP L KILIÇDRO LU N SERT CEVP: ngiliz de il, köylü Mehmet im Kemal K l çdaro lu nun, ablas ye il kartl oldu u için ngiliz Mehmet diyerek yolsuzlukla suçlad Maliye Bakan Mehmet im ek sessizli ini bozdu. K l çdaro lu nun iddialar n n kahvehane söylemi oldu unu söyleyen im ek, ngiliz Mehmet de ilim. Gercü ün r ca köyü do umlu, Hasan o lu Mehmet im ek im. dedi. Maliye Bakan Mehmet im ek, kendisine ngiliz Mehmet diyen CHP Grup Ba kan Vekili Kemal K l çdaro lu na, ngiliz Mehmet de ilim. Batman n Gercü ilçesi r ca köyü do umlu, Hasan o lu Mehmet im ek im. kar l n verdi. im ek, bir bakan n k z karde inin, ye il karta muhtaç düzeyde fakir olabilece ini de ifade etti. Maliye Bakan, K l çdaro lu nun önceki gün Denizli de kat ld bir toplant da kendisini hedef alan Kemal Unak tan dan sonra imdi bir bakan daha var; ngiliz Mehmet. ngiliz Mehmet in k z karde i de ye il kartl. eklindeki sözleriyle ilgili sorular cevaplad. K l çdaro lu nun, Denizli de sadece kendisini alk layan küçük bir kalabal a hitab nda ad m ve karde imi mesele yapt n üzülerek okudum. diyen Bakan im ek, ma lup belediye ba kan aday olarak nitelendirdi i K l çdaro lu nun K Parti hükümeti ve ahs hakk ndaki iddialar n n kahvehane söylemi seviyesinden öteye gitmedi ini söyledi. BKNIN BLSI ZENG N M OLCK? K l çdaro lu nun, kendisine cevap verilmesini hak etmedi ini, ancak kamuoyunda olas yanl anla lmalara meydan vermek istemedi ini kaydeden Bakan im ek, ye il kart iddialar yla ilgili öyle konu tu: Söz konusu konu mada ad geçen ablam, y llar önce e ini kaybetmi, halen k z n n yan nda Batman da ya ayan ve ya l l k maa d nda hiçbir geliri olmayan, 68 ya nda sade bir Türk vatanda d r. Kemal K l çdaro lu, bir bakan n k z karde inin ye il karta muhtaç düzeyde fakir olabilece ini neden anlamamaktad r? Çünkü Kemal Bey in zihniyetine göre ki iler bakan olunca bütün akrabalar da zengin olur. Halbuki bu, kendisinin kar oldu unu iddia etti i bir yolsuzluk düzenidir ve Kemal K l çdaro lu, bu söylemleriyle bir anlamda yolsuzluk düzeninin savunuculu unu yapm t r. Kendisini k n yor ve aziz milletimizin vicdan na havale ediyorum. Bu arada Maliye Bakan im ek in ablas n n ye il kart, y llar önce, Bakan im ek daha Türkiye ye gelmeden ald ö renildi. Maliye Bakan im ek, K l çdaro lu nun ngiliz vatanda olmas yla ilgili ele tirilerini yan tlarken de, kendisinin K Parti Gaziantep milletvekili seçilmeden önce uluslararas bir nans kurulu unda Londra merkezli üst düzey yöneticilik yapt na dikkat çekti. Burada, vrupa, Ortado u ve frika daki birçok geli mekte olan ülkenin makroekonomik analizinden sorumlu birimin ba kan oldu unu vurgulayan im ek, nayasa n n ve Vatanda l k Kanunu nun verdi i hak uyar nca ve ilgili makamlardan izin alarak çifte vatanda oldu unu aç klad. im ek, Kemal K l çdaro lu nun ucuz polemi inde iddia etti i gibi ngiliz Mehmet de ilim. Batman n Gercü ilçesi r ca köyü do umlu, Hasan o lu Mehmet im ek im. Yurtseverli im ve Türkiye ye ba l l m da, Kemal K l çdaro lu nun düzeysiz terazisine gelmeyecek kadar güçlü ve sa lamd r. eklinde konu tu. NKR Finlandiyal cep telefonu üreticisi Nokia, 14 milyon adet cep telefonu arj cihaz n kullan c lar için tehlikeli olabilece i gerekçesiyle ücret almadan de i tirecek. Dünyan n en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, Çin arj cihaz ve otomotiv parças üreticisi BYD taraf ndan üretilen ve bu y l 15 Haziran ve 9 ustos aras nda imal edilen C3E ve C3U modelleri ile 13 Nisan ve 25 Ekim aras nda üretilen C4U arj K l çdaro lu ne demi ti? CHP Grup Ba kan Vekili Kemal K l çdaro lu, Denizli deki Yolsuzluk ve yoksulluk k skac nda Türkiye konulu konferansta, Maliye Bakan im ek in karde inin ye il kart bulundu unu ifade ederek, unlar söylemi ti: Kemal Unak tan dan sonra imdi bir bakan daha var; ngiliz Mehmet. ngiliz Mehmet in k z karde i de ye il kartl. Biz ye il kart kime veriyorduk? Geliri dü ük ailelere vermiyor muyduk? Peki biz sormayacak m y z ngiliz Mehmet e, bu ne tablo demeyecek miyiz? Soraca z, sormak zorunday z. Soraca z ki gerçekler ortaya ç ks n. O yoksullar n s rt ndan birilerinin doymas na izin vermeyece iz. Yoksullu un sömürü arac haline gelmesine de izin vermeyece iz. Bunu yapt m z zaman demokrasiyi Türkiye de kökle tirmi olaca z. Yolsuzluk yapana af yok. Taksi ve minibüste has lat Maliyeci toplayacak ERCN BYSL NKR Gelirini kazanc ndan dü ük gösterenlere yönelik denetimlerini art ran Maliye, rotay ula m sektörüne çevirdi. Bugüne kadar doktor, eczac ve avukatlar mercek alt na alan Gelir daresi Ba kanl (G B) yeni y lda taksici ve minibüsçülerin de kap s n çalacak. Basit usulde vergilendirildi i için dü ük gelir gösteren taksici ve minibüsçülerden beyanlar n art rmalar talep edilecek. Öncelikli olarak plaka de eri baz ehirlerde 500 bin TL yi bulan taksi ile bir milyon liraya kadar ç kan minibüsçülerin meslek örgütleri ile masaya oturulacak. dare, görü me sonras nda beyanlar n art r lmamas halinde ise has lat tespiti yapacak. Minibüsçülerin beyanlar n kontrol etmek amac yla yolcu koltuklar nda has lat tespiti yap lacak. Maliyeciler tek tek minibüse binen yolcular say p, maliyetleri dü tükten sonra net kazanc ortaya ç karacak. Denetimlerde taksicilerin ise günlük kaç kilometre yol yapt klar na bak lacak. Bir iki il haricinde Türkiye genelinde taksi ve minibüsçülerin y ll k gelirlerini asgari ücretliden daha dü ük gösterdi ine dikkat çeken üst düzey bir Maliye yetkilisi bu durumun vergi gelirlerinin dü mesine sebep olmas n n yan s ra vicdanen de kendilerini rahats z etti ini söyledi y l ba ndan itibaren halk otobüsleri de dahil olmak üzere ula m sektörüne yönelik denetimlerin ba layaca n bildirdi. Taksi ile minibüslerin plaka de eri ehrine ve semtine göre 100 bin ile 1 milyon TL aras nda de i ebiliyor. stanbul da bir taksinin plaka de eri ortalama 500 bin liray bulurken ayn rakam nkara da bin lira civar nda seyrediyor. Taksi ve minibüs i letmecilerinin ço u, berber, terzi, bakkal ve tuha yecilerle birlikte basit usule tabi mükelle er aras nda yer al yor. Türkiye genelinde basit usulde yakla k 750 bin esnaf bulunuyor. Basit usulde gelir vergisi tahsilat y l n ilk dokuz ay nda küresel krize ra men geçen y la oranla art gösterdi. Eylül 2009 itibar yla 213,4 milyon liral k tahsilat yap l rken geçen y l n tamam ndaki toplam tahsilat 208,6 milyon TL olmu tu. Nokia 14 milyon hatal arj cihaz n de i tirecek cihaz modellerinin de i tirilece ini aç klad. Bu arj cihazlar n n ço unun vrupa ve Kuzey merika da sat ld belirtildi. Nokia Sözcüsü Doug Dawson, Bu de i tirme program n ileriye etkili, önleyici önlem olarak ba lat yoruz. Bu üç arj cihaz modeliyle ilgili olarak herhangi bir kaza ya da yaralanma olay oldu una dair bilgimiz yok. dedi. Nokia, BYD irketinin arj cihaz de i tirme maliyetini üstlenece ini bildirdi. Küresel cep telefonu piyasas n n yüzde 38 ini kontrol etti i tahmin edilen Nokia, bu y l üçüncü çeyrekte 108,5 milyon adet, geçen y l n tamam nda ise 468 milyon adet cep telefonu satt. Konuyla ilgili yap lan aç klamada, Nokia n n üçüncü parti bir tedarikçi taraf ndan üretilen ve elektrik çarpmalar na sebebiyet verebilecek Nokia markal belirli arj cihazlar n n ücretsiz olarak de i tirilmesini tavsiye eden de i im program ba latt duyuruldu. HELS NK blas ye il kart kulland için yolsuzlukla suçlanan Maliye Bakan Mehmet im ek, bir bakan n k z karde inin de fakir olabilece ini söyledi. Kemal K l çdaro lu nun yolsuzluk düzeninin savunuculu unu yapt n anlatan im ek, Kendisini k n yor ve aziz milletimizin vicdan na havale ediyorum. dedi. FOTO RF: ZMN, SERKN CNBZ Minibüsçülerin beyanlar n kontrol etmek amac yla yolcu koltuklar nda has lat tespiti yap lacak. Maliyeciler tek tek minibüse binen yolcular say p, maliyetleri dü tükten sonra net kazanc ortaya ç karacak. Denetimlerde taksicilerin ise günlük kaç kilometre yol yapt klar na bak lacak. FOTO RF: ZMN, ONUR ÇOBN Hüseyin Sümer 10 KSIM 2009 SLI ZMN Demokratik aç l m n ekonomik aya nas l olacak? Türkiye nin en önemli gündem maddelerinden biri olmay sürdüren demokratik aç l m Ba bakan Recep Tayyip Erdo an n imzas yla Meclis e sunulan genel görü me önergesinin ön görü mesi bugün gerçekle iyor. Uzun zamand r kamuoyunda tart lan demokratik aç l m n genel görü melerinin ise per embe günü yap lmas n bekliyoruz. Per embe günkü görü melerde Ba bakan Erdo an ile Meclis te grubu bulunan siyasî parti genel ba kanlar n n konu mas n bekleyece iz. Tabii bu, aç l mla ilgili geli melerin siyasî taraf. Bir de bu i e sahip ç kan sivil toplum taraf da var. imdilik ilk somut ad m Memur Sen at yor. d n memurun zam pazarl ile duydu umuz MemurSen Ba kan hmet Gündo du ve ekibi aral k ay içerisinde yap lacak bir sempozyuma haz rlan yor. Çal malar yeti irse aral kta, olmazsa 2010 y l n n Mart ay nda gerçekle tirilecek. Düzenlenecek sempozyum ile dünyan n farkl ülkelerinden tan nm simalar aç l m konu acak. Tabii bu çal ma aç l m n ilk sivil aya n olu turacak. ncak bu i in bir de ekonomi aya var. Bu konuda bölgeye ne kadar kaynak aktar laca yla ilgili net rakamlar ortaya ç kmad. imdilik en önemli mali destek, sizlik Sigortas Fonu ndan gelmi görünüyor. Fonun toplam varl bu y l sonunda 41,5, 2010 y l sonunda ise 45,5 milyar liraya ula acak. Bugün itibar yla 41 milyar 220 milyon liras bulunan fonun, i tah kabartan rakamlara ula mas aç l ma yarad diyebiliriz. Bir nevi aç l m n ekonomik aya ilk kez sizlik Fonu ndan aktar lan kaynakla ortaya ç km oldu. Bu paralar n her ne kadar aç l m öncesi GP, DP ve KOP a aktar laca biliniyor olsa da bunlar ön haz rl klar daha önce yap lm bir çal man n ürünü olarak görebiliriz ve 2009 y llar nda GP, DP ve münhas ran bölgesel kalk nma ve sosyal geli melerde ylard r Türkiye nin gündemini me gul eden demokratik aç l m n ekonomik aya n GP olu turuyor. Hükümet, bu yolla bölgenin geri kalm l k ve i sizlik sorununu a may hede iyor. ncak sizlik Fonu ndan öte somut bir ad m henüz at lamad. kullan lmak üzere 4,9 milyar TL aktar ld. Bu rakam, 2010 y l nda yakla k olarak 3,4 milyar TL, 2011 ve 2012 y llar nda ise 1 er milyar liran n üzerine ç kacak. Böylece sizlik Fonu ndan aç l ma aktar lacak kayna n miktar toplamda 10,5 milyar TL ye ula m olacak. ç l m bu miktarlarla s n rl de il. Ba bakan Erdo an n haziran ay nda aç klad Te vik ve stihdam Paketi de bu kapsam içinde de erlendiriliyor olmal. Te vik edilen yat r mlara ba l olarak, istihdam edilen i çilerin sigorta primlerinin i veren hisselerinin tamam, 1 y l süreyle Hazine taraf ndan kar lanacak. maç bu bölgeye gelecek yat r mlar art rmak. ncak bu te vikler alt düzenlemelerin gecikmesi sebebiyle henüz istenilen hedefe ula amad. in ekonomi k sm yla ilgili olarak dün bir haber vard. Habere göre, 11 bin ki inin ya ad Kuzey Irak taki Mahmur Kamp ndan gelecek her ki iye Sosyal Riski zaltma Projesi (SRP) kapsam nda 5 bin TL verilecekmi. Bu rakam somut ad m gibi görülebilir. ncak haberle ilgili sorun u: SRP, 2007 y l nda bitmi bir proje. Zaten haber de çi leri Bakan taraf ndan yalanland. Konumuz bu proje de il, elbet. ncak u var ki, Mahmur dan gelecek 11 bin ki i ülkesine geri dönüyor. Bu kamp, Birle mi Milletler in denetiminde olan bir yer. Bu ki iler y llar önce gitmi ler, çoluk çocu a kar m lar. Kendileri hatta çocuklar da çal ma ya ndalar. imdi merak edilen konu; gelecek bu ki ilere kim i verecek veya nas l i bulunacak? Malum, Türkiye de i sizlik sorunu çözümlenebilmi de il. Görüldü ü üzere aç l m n ekonomik boyutunu ilgilendiren birçok de i ken var. Sadece sizlik Sigortas Fonu ile sorun çözülmüyor. Demokratik aç l mla ilgili bu konuda ne tür geli meler olaca n önümüzdeki günlerde daha net görece iz galiba.

12 f12 EKONOM Notu yüksek olan ihracatç KDV iadesini hemen alacak Maliye Bakanl, yeni dönemde ihracatç ya da vergi notu verecek. Notu yüksek olan ihracatç, KDV iadesini hemen al rken, not dü tükçe iade de zorla acak. Gelir daresi Ba kanl, KDV adesi Risk naliz Projesi ile ihracatç n n Katma De er Vergisi iadelerini yeni bir sisteme ba layacak. Proje kapsam nda bütün KDV mükelle eri, yaz l m tamamlanan bilgisayar program arac l yla hem vergisel uyum hem de sahte fatura düzenleme riskleri yönünden puanlamaya tabi tutulacak. KDV iadesi talep eden mükelle erin vergi dairelerine verdi i listeler, elektronik ortamda nternet Vergi Dairesi nden al n p sisteme yüklenecek. Yeni programda vergi dairelerinin evrak veya evdo üzerinden el ile gerçekle tirdi i kontrollerin tamam na yak n program taraf ndan otomatik olarak yap larak, vergi dairelerine raporlanacak. Küresel krize ra men Türkiye de özelle tirme süreci tam gaz devam ediyor. Geçen hafta üç bölgenin elektrik da t m ihalesinden 1 milyar 153 milyon dolarl k gelir elde edilmesinin ard ndan 4 yeni bölge daha potaya girdi. Özelle tirme daresi Ba kanl, Çaml bel, F rat, Uluda ve Vangölü elektrik da t m irketleri için dün ihale ilan na ç kt. dare, yüzde 100 oran ndaki hisseyi blok sat Yeni sistemde ihracatç lar, 80 kritere göre art ya da eksi puanla derecelendirilecek. ade talebinde bulunan ki iyle ilgili i lem gerçekle tirilirken, kritere uygunsuzluk durumunda sistem uyar verecek. hracatta KDV iade ba vurusu yapanlar, her kritere göre ayr ayr de erlendirilecek. KDV iadesinin yap l p yap lmayaca da ç kan sonuca göre belirlenecek. hracatç, 80 kriterin yan s ra genel ve özel kontrol mekanizmalar ndan da geçecek. Bu iki kontrol de sistem taraf ndan otomatik olarak gerçekle tirilecek. Yeni sistemde KDV iadesi talebinde bulunan mükelle er yak ndan izlenerek, riskli mükelle er tespit edilecek ve haks z vergi iadeleri önlenecek. Mükelle er, kriterler ile genel ve özel kontrol mekanizmalar na göre risk aç s ndan da de erlendirilecek. Kod sistemi sonucunda sahte belge kulland belirlenenler en riskli grup içinde yer alacak. NKR Elektrikte özelle tirmeye devam yöntemiyle ihale ederek özelle tirme sürecini tamamlayacak. hale kapal zarf içerisinde teklif almak ve görü meler yapmak suretiyle pazarl k usulü ile gerçekle tirilecek. irketler için tekli er ayr ayr verilecek. haleye yaln zca tüzel ki iler ile ortak giri im gruplar kat labilecek. halelere kat lmak isteyenlerin en geç 1 ral k 2009 günü saat ya kadar idareye ba vurmalar gerekiyor. ERCN BYSL NKR En yüksek dü ü yüzde 33,8 ile di er ula m araçlar n n imalat nda gerçekle ti. En yüksek art ise yüzde 23,3 ile büro makineleri ve bilgisayar imalat nda görüldü. GRF K: YUNUS EMRE HTUNO LU Sanayi üretimi, eylül ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 8,6 ile beklentilerin üzerinde darald. Banka ve arac kurum ekonomistleri, yüzde 7,1 daralma bekliyordu. Üretimde ilk kez bu ay, y l boyunca devam eden daralma h z ndaki yava lama, yerini art a b rakt. Ekonomistler, mevsim ve Ramazan Bayram tatili sebebiyle takvim etkilerinin daralma h z nda art ya anmas nda önemli rol oynad n ve bu art n önümüzdeki ay yerini yeniden dü ü e b rakmas n n beklendi ini ifade ediyor. nalistler, eylül verisinin aç klanmas yla birlikte sanayi üretiminin y l n üçüncü çeyre inde yakla k yüzde 8 darald n hesapl yor. Gayri sa yurtiçi has la verilerinin öncü göstergesi olan ve büyümeye yakla k yüzde 25 oran nda etki eden toplam sanayi üretiminde kas m ay ndan itibaren yine mevsim ve takvim etkisinin de deste iyle pozitif verilerin görülebilece ini belirten analistler, dördüncü çeyrekte ise hem sanayi üretiminin hem de GSYH nin pozitife dönece ine neredeyse kesin gözüyle bak yor. Önceki ay sanayi üretimi ana sanayi gruplar s n amas na göre, en yüksek dü ü yüzde 18,2 ile sermaye mal imalat nda görülürken, enerji yüzde 8,2, ara mal imalat yüzde 8,0, dayan ks z tüketim mal imalat yüzde 7,5 oran nda darald. yn dönemde dayan kl tüketim mal imalat ise yüzde 10,1 oran nda büyüdü. malat Sanayii Üretim Endeksi alt gruplar incelendi inde, en yüksek dü ü oran n n yüzde 33,8 ile di er ula m araçlar n n imalat nda gerçekle ti i görüldü. En yüksek art ise yüzde 23,3 ile büro makineleri ve bilgisayar imalat nda gerçekle ti. Vergi te vikine ba l olarak artan otomotiv talebinin motorlu kara ta tlar imalat nda ayl k bazda yüzde 45 seviyesinde bir yükseli görülmesine neden oldu unu belirten TSKB Ekonomisti Ba ar Y ld r m, öyle dedi: Üçüncü çeyrekte milli gelirin yüzde 3,5 seviyesinde daralmas n bekliyoruz. Son çeyrekte ise tamamen aral k ay ndan kaynaklanan güçlü baz etkisi sebebiyle sanayi üretiminde çeyrek bazda pozitif bir büyüme ile kar la aca m z öngörürken; dördüncü çeyrekte yüzde 1 e varan ekonomik büyüme görece imizi dü ünüyoruz. Ekspresinvest ekonomisti Güldem tabay ise üretimdeki daralmay a ustosta tatil döneminin sona ermesi ve Ramazan n etkisine ba lad. 10 KSIM 2009 SLI ZMN Sanayi üretiminde büyüme umudu son çeyre e kald Mart ay ndan itibaren dü ü e geçen sanayi üretimindeki daralma, eylülde tersine döndü. Üretim yüzde 8,6 ile beklentilerin üzerinde darald. Bayram tatilinin daralma h z nda art ya anmas nda önemli rol oynad n belirten ekonomistler, bu art n önümüzdeki ay yerini dü ü e b rakmas n bekliyor. Ergün: Daralmadaki yükseli, bayram tatilinden kaynakland Sanayi Bakan Nihat Ergün, eylülde, bir önceki aya göre binde 2 lik azalma ya anmas n n söz konusu ayda bayram tatili olmas ve çal ma gün say s nda azalmadan kaynakland n söyledi. Ergün, unlar kaydetti: 30 gün üzerinden de il, 20 gün üzerinden hesaplanan bir üretim tablosu ile kar kar ya kald k. Yoksa eylülde normal çal ma temposu ile devam edilseydi a ustosa göre birkaç puan art görebilirdik. Genel e ilim, trend de i memi tir. Trend, üretimin artmas, çarklar n dönmesi istikametindedir. ubat ay nda ya anan azalma ile mukayese edildi inde ya anan gerilemenin yüzde 24 lerden 8,6 ya dü tü üne dikkat çeken Ergün, trendin bu ekilde devam etmesi halinde beklentilerinin 2009 y l n n son çeyre i itibar yla yeniden büyüme rakamlar n n yakalanmas yönünde oldu unu ifade etti. 09 ah ELÝ T tir. DE 18 DE 18 T.C. I Ğ D I R İCR VE İFLS MÜDÜRLÜĞÜ GYRİMENKUL ÇIK RTIRM İLNI 2007 / 582 Tal. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkul ün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý 1 NOLU TÞINMZ TPU KYDI Iðdýr Merkez Söðütlü Mahallesi Uray Mevkii 65 ada 94 parsel sayýlý M2 arsa. ( 1/2 hisse ) 2 NOLU TÞINMZ TPU KYDI Iðdýr Merkez Baharlý Mahallesi Þehit Mehmet Çavuþ Cad Mevkii 11 ada 36 parsel sayýlý M2 bodrumlu zemin kat ve üç katlý ap. Niteliðinde 3. kat 12 baðýmsýz bölüm numaralý mesken. ( Tam hisse ) 3 NOLU TÞINMZ TPU KYDI Iðdýr Merkez Melekli Köyü Delik Kayanýn Dali Mevkii 3341 parsel sayýlý 1, M2 tarla. ( Tam Hisse ) 4 NOLU TÞINMZ TPU KYDI Iðdýr Merkez Melekli Köyü Delik Kayanýn Dali Mevkii 3343 parsel sayýlý 5, M2 tarla. ( Tam Hisse ) TÞINMZLRIN CÝNS VE VSIFLRI : 1 NOLU TÞINMZ Taþýnmaz Iðdýr merkez Söðütlü Mahallesi Uray Mevkii 65 ada 94 parsel üzerinde bulunan betonar me tek katlý yapý 27mx6m=162m2lik bir yapý olup halihazýrda fiilen ekmek fýrýný olarak kullanýlmaktadýr. Ekmek fýrýný yapýlan arsa m2lik arsa olup 1/2 hisselidir. Taþýnmaz ve üzerindeki yapýnýn toplam deðeri : ,25 TL dir. 2 NOLU TÞINMZ Taþýnmaz betonarme çok katlý yapýnýn 12 numara iie numaralanan meskenin tamamýdýr. Meskenin bulunduðu yapý 327m2lik arsa üzerine oturtulmuþtur. Mesken 30/270 arsa payýna sahiptir. Taþýnmazýn arsa payý ve üzerin deki baðýmsýz bölümün toplam deðeri : ,60 TL dir. 3 NOLU TÞINMZ 3341 parsel üzerinde yapýlan tek katlý çatýlý yýðma ev 12mx9m=108m2lik bir evdir. Evin gerçek de ðeri : ,00 TL dir parsel üzerinde halihazýrda kaysý aðaçlarýndan oluþan meyve bahçesi tesis edilmiþtir yýlý ürünlerine ait gelirlerin ve üretim masraflarýnýn hesaplanmasýnda, taþýnmazýn deðeri : ,00 TL dir. 3 Nolu taþýnma zýn toplam deðeri : ,00 TL dir. 4 NOLU TÞINMZ 3343 parsel üzerinde yapýlan tek katlý çatýlý yýðma ambar binasý 10mx30m=300m2lik bir yapýdýr. mbarýn gerçek deðeri : ,00 TL dir parsel üzerinde sulu þartlar altýnda buðday, bostan ve korunga þeklinde üçlü münavebe uygulanmýþtýr yýlý ürünlerine ait gelirlerin ve üretim masraflarýnýn hesaplanmasýnda, taþýnmazýn deðeri: ,50 TL dir. 4 Nolu taþýnmazýn toplam deðeri : ,50 TL dir. TÞINMZIN EVSFI VE STIÞ ÞRTLRI = 1) 1 NOLU TÞINMZ Iðdýr Merkez Söðütlü Mahallesi Uray Mevkii 65 ada 94 parsel sayýlý M2 arsa. (1/2 hisse) STIÞ BEDELÝ ,25 TL üzerinden BÝRÝNCÝ RTTIRM IÐDIR DLÝYE SRYI GÝRÝÞ KPISI ÖNÜNDE 15/12/2009 GÜNÜ ST da çýk arttýrma yolu ile satýþý yapýlacaktýr. Satýþa konu bedel üzerinden KDV % 18 alýcýdan tahsil edilecektir. 2 NOLU TÞINMZ Iðdýr Merkez Baharlý Mahallesi Þehit Mehmet Çavuþ Cad Mevkii 11 ada 36 parsel sayýlý M2 bodrumlu zemin kat ve üç katlý ap. Niteliðinde 3. kat 12 baðýmsýz bölüm numaralý mesken. ( Tam hisse ) STIÞ BEDELÝ ,60 TL üzerinden BÝRÝNCÝ RTTIRM IÐDIR DLÝYE SRYI GÝRÝÞ KPISI ÖNÜNDE 15/12/2009 GÜNÜ ST ,50 da çýk arttýrma yolu ile satýþý yapýlacaktýr. Satýþa konu bedel üzerinden %18 KDV alýcýdan tahsil edilecektir. 3 NOLU TÞINMZ Iðdýr Merkez Melekli Köyü Delik Kayanýn Dali Mevkii 3341 parsel sayýlý M2 tarla. ( Tam Hisse ) STIÞ BEDELÝ ,00 TL üzerinden BÝRÝNCÝ RTTIRM IÐDIR DLÝYE SRYI GÝRÝÞ KPISI ÖNÜNDE 15/12/2009 GÜNÜ ST da çýk arttýrma yolu ile satýþý yapýlacaktýr. Satýþa konu bedel üzerinden KDV %18 alýcýdan tahsil edilecektir. 4 NOLU TÞINMZ Iðdýr Merkez Melekli Köyü Delik Kayanýn Dali Mevkii 3343 parsel sayýlý 5, M2 tarla. ( Tam Hisse ) STIÞ BEDELÝ ,50 TL üzerinden BÝRÝNCÝ RTTIRM IÐDIR DLÝYE SRYI GÝRÝÞ KPISI ÖNÜNDE 15/12/2009 GÜNÜ ST da çýk arttýrma yolu ile satýþý yapýlacaktýr. Satýþa konu bedel üzerinden KDV %18 alýcýdan tahsil edilecektir. 2) Yukarýda belirtilen taþýnmaz açýk artýrma suretiyle birinci arttýrma günü arttýrma bedeli taþýnmazýn muhammen bedeli nin % 60 ý ile rüçhanlý alacaklýlarýn alacaklarýnýn toplamý, satýþ masraflarý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergi borcu miktarý,1/2 tapu harcý ile þartname ve ilanda ihale bedelinden ödenmesine karar verilen diðer vergi ve giderler toplamý ile paylaþtýrma masraflarý toplamýný bulmadýðý taktirde, en çok arttýranýn taahhüdü baki kalmak kaydýyla arttýrmanýn on gün daha uzatýlmýþ olduðu ve daha önce belirtilen ikinci satýþ günü olan 25/12/2009 günü ayný yer ve saatler arasýnda ikinci artýrmaya % 40 ý ile rüçhanlý alacaklýlarýn alacaklarýnýn toplamý, satýþ masraflarý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergi borcu, 1/2 tapu harcý bede li, paylaþtýrma ( sýra cetveli ) giderleri ile þartname ve ilanda ihale bedelinden ödenmesine karar verilen diðer vergi ve giderler toplamýný geçmesi halinde ihalenin yapýlacaðý yukarýda belirtilen miktarlarda teklif yapýlmadýðý taktirde satýþ talebinin düþecektir Satýþ tarihlerinin tatile isabet etmesi halinde ilk iþ mesai günü satýþ günü olarak yapýlacaðýna karar verilmiþtir. 3) rtýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir ban kanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. lýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil veri lebilir. Tellaliye resmi, 1/2 tapu harç, birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir, 1/2 tapu alým harcý % 18 KDV ile ihale dam ga resmi, tahliye teslim giderleri ve masraflarý alýcýya aittir. 4) Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususuyla faiz ve masrafa dair olan iddia larýný dayanaðý belgeler ile ONBEÞ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. ksi takdirde haklarý Tapu Sicili ile sabit olma dýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaklardýr. 5) Satýþ bedeli ihaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ÝÝK.nun 133.Maddesi gereðince ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilsen tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 6) Taþýnmazý satýn alanlar, ihaleye alacaðýna mahsuben iþtirak etmemiþ olmak kaydýyla, ihalenin feshi talep edilmiþ olsa bile, satýþ bedelini derhal veya ÝÝK.nun 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadýr. 7) Þartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüðümüzde herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdir de isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 8) Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenle rin IÐDIR ÝCR MÜDÜRLÜÐÜNÜN 2007/582 Tal. sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý, ÝLNI Belediye ve adliye ilan panosundan da bilgi sahibi olunabilir. Ýlanýn alakadarlara tebliðine, yrýca ilgililere yapýlan tebligatlarýn bila dönmesi halinde satýþ ilanýn ÝÝK.nun 127. maddesi gereðince teblið edilmiþ sayýlacaktýr.dlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere ga zete ilaný tebligat yerine geçerlidir, ilan olunur. Ýlgililerin tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. ( Ýc. Ýfl. k ) Yönetmenlik Örnek no 27 B: T.C. KOÇRLI İCR DİRESİ TŞINMZIN ÇIK RTIRM İLÂNI Dosya No : 2009 / 431 Tal. Örnek No : 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : ydýn ili Koçarlý ilçesi, Cincin Köyü civarý, 1929 parselde kayýtlýdýr. 512,00.m2 büyüklüðünde arsa üzerindeki taþýnmaz, bahçeli kargir mandra niteliðindedir. Mandranýn yüzölçümü m2 olup, tek bölüm olarak kullanýlmaktadýr. Dýþ ve iç duvarlarý plastik boya, dýþ kapýlarý demir doðrama ve çift kanatlý, iç kapýlarý basit ahþap malzemeden ve üzeri yaðlý boyalýdýr. Elektrik ve su þebekesi mevcuttur. 7 adet küçük kelebek tipinde havalandýrma penceresi ile 1 adet normal tip penceresi bulunmakta olup, pencere kasalarý demir doðrama ve demir parmaklýklýdýr. Taþýnmazýn etrafý briket duvar ile çevrili olup üzeri demir parmaklýkla çevrilidir. Üzerinde çatý örtüsü bulunmamakta olup, kara beton halindedir. Konum olarak köy içi, köy yolu üzeri mevkiinde yer almaktadýr. Ýki adet basit tarzda müþtemilatý olup, bunlar tuðla duvar üzeri atermit ile kaplýdýr, taban ve tavan kaplamalarý yoktur. Duvarlarý sývasýz ve boyasýzdýr. Ýçerilerinde süt kazanlarý muhafaza edilmektedir. Taþýnmaz hisseli olup, satýþa çýkarýlan kýsmý 8/10 udur. Taþýnmazýn satýþa çýkarýlan 8/10 hissesinin deðeri : ,60.TL ( Yirmiikibinyüzaltmýþbeþ.TL, ltmýþ.kr ) dir. Satýþ þartlarý : 1 Satýþ 11 OCK 2010 günü, saat 10:00 10:15 arasýnda Koçarlý dliyesi Ýcra Müdürlüðü Önünde açýk artýrma suretiy le yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60 ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle 21 OCK 2010 günü ayný yerde ve ayný saatte ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da tahmin edilen deðerin % 40 ýný ve rüç hanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. 2 rtýrmaya iþtirak edeceklerin,tahmin edilen deðerin % 20 si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde ( 10 ) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3 Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddia larýný dayanaðý belgeler ile ( 15 ) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4 Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir.ýki ihale arasýndaki farktan ve % 10 faizden alýcý ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6 Satýþý iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2009 / 431 Tal. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilân olunur. 7 Ýþbu taþýnmaz satýþ ilaný, tebligat yapýlamayan tüm taraflara ( haciz koyduran,takyidatý olan,alacaklý, borçlulara, 3.þahýslara ) ilanen tebligat yerine geçerlidir. ( ÝÝK m. 126 ) ( * ) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64 e karþýlýk gelmektedir. B: Bir y lda 567 bin abone numaras n vea ya ta d GSM irketi vea, numara ta nabilirli i uygulamas n n 1. y l nda kazand aboneleri aç klad. Buna göre GSM irketi, bu süreci Turkcell den 439 bin, Vodafone dan 128 bin abonenin geçi i ile 567 bin net aboneyle tamamlad. Konuyla ilgili aç klama yapan vea Strateji Grubu Genel Müdür Yard mc s Kadir Boysan, numara ta man n sektörde etkin ve adil rekabet ortam n n olu mas yönünde at lan en önemli ad mlardan biri oldu unu söyledi. Bu uygulaman n öncülü ünü yapt klar n ifade eden Boysan, geçen sürede numara ta nabilirli i ile sektö Interpromedya Pazar ra t rma Merkezi nin 3 ayda bir düzenledi i Tüketici Trend ra t rmas na kat lanlar n yüzde 63 ü 3G hizmetini gereksiz buldu. Bin 332 ki inin kat ld ara t rmada 3G kullan m n n yüzde 9,3 oldu u belirtildi. ra t rmaya kat lanlar n yüzde 4 ünün 3G hizmetini yetersiz buldu u, yüzde 14 ünün ise hizmetin ne i e yarad n bilmedi i duyuruldu. Teknolojiye olan ilgileri, ürün sat n alma kriterleri, ürün kullan m al kanl klar, marka tan ma düzeyleri, marka tercihleri ve yak n gelecekte ürün ve hizmet sat n alma e ilimlerinin ölçülmesi amac yla 16 ilde bin rün gerçek bir dinamizm kazand n, mü teri lehine birçok tarifenin hayata geçti ini kaydetti. Her ne kadar bu süreçte hakim durumdaki operatörün rekabeti engelleyici baz uygulamalar na ahit olsak da önümüzdeki dönemde, yurtd örneklerinde oldu u gibi, Türkiye de de GSM kullan c lar n n operatörler aras nda s kl kla geçi yapt na tan k olaca z. diyen Boysan, sektörde rekabetin giderek artaca n aktard. vea olarak, mü terilerine en avantajl tarifeleri sunmaya devam edeceklerine vurgu yapt. H SN BOZKURT NKR C HN lbaraka Türk ün yeni genel müdürü Yah i Kat l m bankas lbaraka Türk Genel Müdür Ba yard mc s Fahrettin Yah i, bankan n yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olarak atand. lbaraka Türk Genel Müdürü dnan Büyükdeniz 19 Ekim günü vefat etmi, yerine Genel Müdür Ba yard mc s Fahrettin Yah i vekaleten getirilmi ti y l nda Ordu'nun Fatsa ilçesinde do an Yah i, 1987'de nkara Üniversitesi Siyasal Bil FHRETT N YH giler Fakültesi letme bölümünden mezun oldu. yn y l bankalar yeminli murak b olarak i hayat na ba layan Yah i, y llar aras nda Egebank'ta genel müdür yard mc s olarak görev yapt. 1998'de lbaraka Türk genel müdür yard mc l görevine getirilen Yah i, Haziran 2005'ten bu yana genel müdür ba yard mc l görevini sürdürüyordu. lbaraka Türk Kat l m Bankas genel müdürlü ü görevine getirilen Yah i, 2006 y l nda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankac l k bölümünden yüksek lisans derecesi ald ktan sonra halen ayn üniversitede doktora çal mas na devam ediyor. EKONOM SERV S 3G anketinden sürpriz sonuç: Tüketiciye göre gereksiz 332 ki inin kat l m yla gerçekle tirilen ara t rmada tüketicilerin yüzde 15 inin 3G nin pahal oldu unu dü ündü ü ifade edildi. nterpromedya n n yapt ara t rman n verilerine göre, eylül ay itibar yla tüketicilerin yüzde 17 sinin 3G uyumlu cep telefonu kulland vurgulanan aç klamada, tüketicilerin 3G operatör tercihlerinde ise yüzde 61,3 le Turkcell in birinci, yüzde 22,6 ile Vodafone un ikinci ve yüzde 16,1 ile vea n n üçüncü s rada yer ald belirtildi. Tüketicilerin 3G kullan m tercihlerine bak ld nda ise yüzde 83,9 la görüntülü konu ma ilk s rada yer al yor. EKONOM SERV S SY F T S RIM: ERCN YVUZ

13 13 POL T K 10 KSIM 2009 SLI ZMN Çocuklar art k, istek ya da taleplerini milletvekillerine do rudan ula t rabilecek. Meclis, bunun için 8 ki ilik bir komite kurdu. Bir de internet sitesi haz rland. Çocuklar, bu site arac l yla vekillerle irtibat kuracak. Sorunlara en k sa sürede çözüm aranacak. HB B GÜLER NKR Çocuklar n ya ad sorunlar birinci elden ö renmek ve çözmek isteyen TBMM, Çocuk Haklar zleme Komitesi kurdu. 8 milletvekilinden olu an komite, adl internet sitesiyle çocuklar n ya ad sorunlar en h zl ekilde ö renecek ve birebir ileti im kurarak bu sorunlar çözmenin yollar n arayacak. 17 Kas m tarihinde faaliyete geçecek olan internet sitesine çocuklar, kar la t klar her türlü sorunu yazabilecek. Özal döneminden kalma navatan Partisi genel merkez binas, DP ye geçmi ti. Dün de yeni tabelas as ld. FOTO RF: ZMN, L ÜNL DP Ba kanl k Divan belli oldu EMRE SONCN NKR DP nin navatan Partisi ile bütünle mesiyle olu an 100 üyeli yeni Genel dare Kurulu (G K), ilk toplant s n eski navatan Genel Merkezi nde gerçekle tirildi. Giri e Demokrat Parti Genel Merkezi yaz l bez a as ld. te, binan n bundan sonraki süreçteki ismi olacak Turgut Özal Kampüsü ifadesi de yer ald. Bina içerisine de DP bayraklar as ld. G K üyeleri, kendi aralar nda görev da l m da yapt. Genel Ba kan Cindoruk da dahil olmak üzere Ba kanl k Divan nda 10 Demokrat Partili, 8 de navatan kökenli üye yer ald. Toplant da ayr ca 7 ki ilik Siyaset Planlama Kurulu üyeleri de belirlendi. Mesut Y lmaz, Y lmaz Karakoyunlu, Celal Do an, Mehmet li Bayar, Cem K l ç, Edip Safder Gaydal ve P nar Türenç bu kurulda görev alacak. Ba kanl k Divan üyeleri ise u isimlerden olu tu: Salih Uzun (siyasi i lerden sorumlu genel ba kan vekili), hmet Uyan k ve Baki Mert (te kilat i lerinden sorumlu genel ba kan yard mc lar ), ytun Ç ray ve Salih Parlak (seçim i lerinden sorumlu genel ba kan yard mc lar ), Mustafa U ur Ener (yerel yönetimlerden sorumlu ba kan yard mc s ), Selma cuner (kad n te kilatlar ndan sorumlu genel ba kan yard mc s ), Cenk Tunçsiper (gençlik kollar ndan sorumlu genel ba kan yard mc s ), Salim Ensario lu (demokratik kitle örgütlerinden sorumlu genel ba kan yard mc s ), Nejat rseven (parlamento ve partilerle ili kilerden sorumlu genel ba kan yard mc s ), Cem Karakeçili (parti içi e itim ve sosyal i lerden sorumlu genel ba kan yard mc s ), Prof. Dr. Dursun kdemir (sa l k ve çevre i lerinden sorumlu genel ba kan yard mc s ), Hulusi Turgut (bas n ve propagandadan sorumlu genel ba kan yard mc s ), Sinan Ülgen (d ili kilerden sorumlu genel ba kan yard mc s ), Ufuk Söylemez (ekonomik i lerden sorumlu genel ba kan yard mc s ), Özden Özbilun (mali i ler ba kan ) ve Muhtar Mahraml (genel sekreter). Yaz c o lu ile ilgili istedi imiz hiçbir belge gelmiyor FETH LTUN MU Büyük Birlik Partisi (BBP), merhum liderleri Muhsin Yaz c o lu nun ölümünü gündemde tutmaya devam ediyor. Kazayla ilgili iddialar n pe ini b rakmayan BBP yönetimi, üphelerin giderilmedi i inanc nda. BBP Genel Ba kan Yard mc s Remzi Çay r, bu konuyla ilgili istedikleri belgelerin hiçbirini alamad klar n belirterek, Bugün halk n yüzde 99 u Yaz c o lu nun öldürüldü ünü dü ünüyor. Hükümet, üstüne dü eni yapm yor. Biz u ra yoruz, belgelere ula maya çal yoruz. Bu helikopter nas l uçtu, ruhsat tam anlam yla verildi mi, durumu neydi, o anda ikinci bir helikopter alanda var m yd, yok muydu? Radar kay tlar n istiyoruz, Meteoroloji den o an n raporlar n istiyoruz, hiçbirisi gelmiyor. dedi. Malatya, Elaz, Bingöl, Diyarbak r ve Bitlis illerinden sonra Mu a gelen Çay r, seçim haz rl na imdiden ba lad klar n söyledi. Bununla ilgili çal malar n sonucunu, Yaz c o lu nu kabrini ziyaret ederek aktaracaklar n bildiren Çay r, hükümetin aç l m politikas n da ele tirdi. BBP Genel Ba kan Yard mc s, Türkiye nin insanl k aç l m na ihtiyac oldu unu savundu. SYF TSRIM: SiNN T GETiREN Yasama organ TBMM, vatanda lar n ya ad klar tüm sorunlar ö renmenin ve bunlara çözüm bulman n yollar n ar yor. nsan Haklar Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu gibi birimlerle bu konuda önemli mesafe kaydeden TBMM, imdi de çocuklar için önemli bir projeyi devreye koydu. Bir süre önce kurulan Çocuk Haklar zleme Komitesi, milletvekilleri ile çocuklar sanal ortamda bir araya getirmek için internet sitesi kurdu. Çocuklar art k sanal yoldan milletvekillerine s k nt lar n, ikâyetlerini ve isteklerini do rudan iletebilecek. Çocuk haklar yla ilgili yasal düzenlemelerin uygulama sonuçlar n izleyen komite, eksikliklerin giderilmesi için gerekli önerilerde bulunuyor. Dünyada ve Türkiye de ilk kez olu turulan bu komitede, üye milletvekilleri, yapacaklar düzenli toplant larla, çocuklar taraf ndan kendilerine iletilen ya da kamuoyu gündemine gelen konular üzerinde ara t rma yapacak. rd ndan, önerilerini içeren raporlar n TBMM Ba kanl na sunacak. TBMM Sa l k Komisyonu bünyesinde çal malar n sürdüren Çocuk Haklar zleme Komitesi, u milletvekillerinden olu uyor: Cevdet Erdöl (Trabzon), Necdet Ünüvar (dana), Halide ncekara ( stanbul), M. Emin Ekmen (Batman), vni Erdemir (masya), Nevin Gaye Erbatur (dana), enol Bal ( zmir), Sevahir Bay nd r ( rnak). LLÜSTRSYON: ZMN, BDÜLKER M KESK N Çocuklar milletvekillerine internetten ula p problemlerini aktaracak

14 14POL T K 10 Küçük bir il nüfusu kadar ehit verdik, art k yeter Do u ve Güneydo u illerinden sivil toplum kurulu lar pe pe e aç klama yaparak demokratik aç l m a destek veriyor. Son olarak d yaman dan 11 sivil toplum temsilcisi ortak aç klama yapt. Ticaret ve Sanayi Odas Ba kan Mustafa Uslu, Türkiye nin teröre küçük bir il nüfusu kadar ehit verdi ine dikkat çekerek, rt k yeter. diye seslendi. HKN FURKN DIYMN C HN d yaman sivil toplum ku hükümetin de rulu lar, mokratik aç l m projesine destek verdi. Ortak aç klama d yaman Ticaret ve Sanayi Odas (TSO) Ba kan Mustafa Uslu dan geldi. Türkiye nin son 25 y l n n en önemli gündem maddesinin terör oldu unu belirten Uslu, bunun son bulmas n istediklerini ifade etti. Terör nedeniyle bu ülke küçük bir ilin nüfusu kadar ehit verdi. diyen Uslu, rt k yeter mesaj verdi. Sanayi Odas Ba kan, terörün ciddi bir istikrars zl k kayna oldu una dikkat çekti. Terörün sadece bir bölgenin kaderine de il, bütün ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayat na ve kalk nmaya büyük darbe vurdu unu belirtti. Demokratik aç l m projesinin bir f rsat oldu unu dile getiren Uslu, bu f rsat n kaç r lmamas gerekti ini savundu. Uslu, Bölgede akan kan n durmas n sa layacak, çocuklar m z n bir daha asla devlete kar da lara ç kmas n n önüne geçecek olan demokratik aç l ma yani milli birlik ve karde lik projesini d yaman Sivil Toplum Kurulu lar olarak gönülden destekliyoruz. aç klamas n yapt. TSO Ba kan, siyasi partilere de ça r yaparak, Hepimize sorumluluk dü üyor. Milletin sorunu Türkiye nin sorunudur. SYF TSRIM: MEHMET M EK Türkiye nin sorunu parti ve siyasi görü fark gözetmeksizin hepimizin sorunudur. Yani siyaset üstü sorunlard r. diye seslendi. Birçok konuda farkl dü ünülse bile her partinin ortak sorumluluklar oldu una vurgu yapan Uslu, Görü leriniz farkl olabilir. ncak her partinin sorumlulu u nayasa ya ba l kalarak bar içinde ya ayan, sorunlar çözmü, mutlu, büyük ve güçlü Türkiye için çal makt r. Gelin çözüme yönelik önerilerinizi masaya koyun, hep birlikte iyi niyetle gayret edip, birlikte çal al m. diye konu tu. d yaman Ticaret ve Sanayi Odas (TSO) Ba kanl toplant salonunda yap lan aç klamaya, d yaman Sanayici ve Genç damlar Derne i (SG D) Ba kan hmet d yaman, d yaman Esnaf ve Sanatkârlar Odas Ba kan Mustafa Salman, d yaman Ticaret Borsas Ba kan Mahmut F rat, d yaman Ziraat Odas Ba kan Yakup Ta, d yaman Serbest Muhasebeciler Ba kan Nihat Karaaslan, d yaman Esnaf Kefalet Kooperati Ba kan buzer slantürk, d yaman Makine Mühendisleri Odas Ba kan Mehmet yd n, E itimbirsen ube Ba kan Gaffari zci, d yaman Eczac lar Odas Ba kan Kemal Ta ve d yaman oförler Odas Ba kan hmet Ta destek verdi. d yaman Ticaret ve Sanayi Odas Ba kan Mustafa Uslu, sivil toplum kurulu lar ad na haz rlanan ortak aç klamay okudu. Uslu ya d yaman n önde gelen 11 sivil toplum kurulu u daha destek verdi. FOTO RF: C HN, HKN FURKN KSIM 2009 SLI ZMN Bahçeli, MYK y yeniledi, Cem Vakf ba kan yard mc s da listeye girdi SEL M KUVEL NKR Gergin ba layan, ancak sorunsuz tamam 9. ola an büyük kurultayda, MHP lanan Genel Ba kan Devlet Bahçeli, delegenin inin oyunu alarak, liderli ini peki tirdi. Kurultay ile MHP nin Merkez Yürütme Kurulu nda (MYK) büyük de i ikliklere gidildi. MYK ya Cem Vakf Ba kan Yard mc s rcan Güvenç, eski DYP milletvekili Celal dan ile MHP nkara Büyük ehir Belediye ba kan aday Mansur Yava girdi. Devlet Bahçeli nin kongredeki yeni MYK listesinde tan nm birçok isim yer al yor. Bunlar n ba nda Ergenekon Davas nda tutuklu yarg lanan Ba kent Üniversitesi nin sahibi Mehmet Haberal n o lu Erkan Haberal geliyor. Haberal n yan s ra listeye, Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu (EPDK) eski Ba kan Yusuf Günay da al nd. Listeye yeni giren isimlerden baz lar unlar: Deniz Bölükba, Türke in damad Hamit Homri, eski DYP li ve Türk yöneticisi ve MHP nin dapazar Belediye ba kan aday Enver Toço lu ve eski SPK Ba kan Do an Cans zlar ile eski Emniyet Genel Müdürü ve ntalya Büyük ehir Belediye ba kan aday Kemal Çevik. Vitrini yenileyen Bahçeli, eski Meclis Ba kan Ömer zgi, eski MHP Genel Ba kan Yard mc s Nazif Okumu un ise parti ile organik ba n kesti. MYK dan ç kar lan isimler aras nda Bahçeli nin aday oldu u 1997 y l ndan beri yan nda bulundurdu u Suat Ba aran da var. Ba aran, genel merkezin itiraz na ra men stanbul l Ba kanl na adayl n koymu ve kaybetmi ti. Eski devlet bakanlar ndan Gürcan Da da ile uayip Ü enmez de liste d nda kalan isimler aras nda yer ald. imdi gözler, Bahçeli nin muhtemel divanda yapaca de i ikli e çevrildi. MHP liderinin divanda geni kapsaml bir de i iklik yapmas beklenmiyor. ncak, nkara Büyük ehir Belediye ba kan aday Mansur Yava n divanda yer alaca ifade ediliyor. Devlet Bahçeli, önceki MYK listesinde 2 olan kad n say s n da 5 e ç kard. TBMM ba kan yard mc s olmas nedeniyle Meral k ener liste d kal rken, Kad n Kollar Genel Ba kan Hediye kdere yerini korudu. Gazi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Zühal Cafo lu, Ruhsar Demirel, P nar Ergenekon ve Saime Palanc o lu listedeki yeni isimler oldu. Öte yandan kongreden dönen partililer fyonkarahisar da kaza yapt. Kaza sonucu Denizli Honaz Belediye Meclisi üyesi Caner Y ld r m (35) öldü, MHP Honaz ilçe ba kan ile 2 partili yaraland. Y ld r m, dün topra a verildi.

15 SYF TSRIM: MEHMET M EK POL T K Tart malar canl izlenecek siyasetçiler sa duyulu olmal Hükümet, demokratik aç l m bugün Meclis gündemine getiriyor. çi leri Bakan Be ir talay n bilgilendirmesiyle ba layacak görü meler, siyasi parti temsilcilerinin konu malar yla sürecek. Görü meler televizyondan canl yay nlanacak. Meclis Ba kan Mehmet li ahin, konunun hassasiyetini hat rlatarak, siyasilerden üsluplar na dikkat etmelerini istedi. HB B GÜLER NKR Demokratik aç l m sürecine ili genel görü me, TBMM de kin bugün ba l yor. çi leri Bakan Be ir talay n Genel Kurul u bilgilendirmesiyle ba layacak görü meler, siyasî parti temsilcilerinin konuya ili kin konu malar yla devam edecek. Bugünkü öngörü me sonras nda genel görü me aç l p aç lmamas oylanacak. Kabul edilmesi durumunda per embe günü genel görü me yap lacak. Genel görü mede Ba bakan Tayyip Erdo an ve CHP lideri Deniz Baykal da söz alacak. Kürt sorununun çözümü ve Türkiye nin demokratikle mesi yolunda yürütülen çal malar, millet iradesinin tecelli etti i TBMM de görü ülecek. Cumhurba kan bdullah Gül ün may s ay nda, Kürt sorunu Türkiye nin en önemli sorunudur, mutlaka çözülmelidir. ç k yla ba layan demokratik aç l m süreci, hükümetin temmuz ay nda toplumun geni kesimleriyle yapt görü melerle devam etmi ti. Bu y l sonuna kadar netle mesi beklenen aç l m projesi, genel görü meyle birlikte TBMM de tart lmaya ba lanacak. Görü me talebi, Ba bakan Erdo an imzas yla Bakanlar Kurulu taraf ndan talep edildi. TBMM çtüzü ü ne göre, genel görü me talebi hükümet, siyasî parti gruplar veya en az yirmi milletvekili taraf ndan talep edilebiliyor. MECL S B KNI NDN ÜSLUP UYRISI Bugün yap lacak görü melerde, ilk olarak hükümetin bu konudaki çal malar n yürüten çi leri Bakan Be ir talay, Genel Kurul a bilgi sunacak. Daha sonra K Parti Grubu ad na Grup Ba kan Vekili Suat K l ç, CHP Grubu ad na Genel Ba kan Yard mc s ve Bursa Milletvekili Onur Öymen, MHP Grubu ad na Grup Ba kan Vekili Oktay Vural, DTP Grubu ad na ise Grup Ba kan Vekili Gültan K anak görü lerini ifade edecek. Görü melerin ard ndan genel görü me aç l p aç lmayaca oylanacak. Oylama sonucunun olumlu ç kmas halinde genel görü me, 12 Kas m Per embe Milliyetçileri soka a dökmek için oyunlar oynan yor Türk Ocaklar Ge Ba kan nel Nuri Gürgür, ülkenin s k nt l bir süreçten geçti ini, Türk milliyetçilerinin soka a dökülmesine yönelik oyunlar oynand n, bundan kaç n lmas gerekti ini vurgulad. Nuri Gürgür, Ku adas nda düzenlenen Türk Ocaklar ve ç l m ba l kl konferansta yapt konu mada, ilgili kurumlarla çok yak n günü yap lacak. Görü meler, TBMM TV den canl yay nlanacak. TBMM de yap lacak tarihi genel görü meyi kimin yönetece i henüz netle medi. TBMM Ba kan Mehmet li ahin, oturumu yönetip yönetmeme konusunda karar vermedi ini söyledi. Oturum öncesi parti sözcülerine üslup uyar s da yapan ahin, Gerek iktidar gerekse muhalefet olan Parlamento daki siyasî partilerimiz, demokratik tecrübesi olan siyasî partilerimizdir. Dolay s yla Meclis imizin nayasa ve çtüzük çerçevesinde nas l yönetilece i, orada dü üncelerin nas l dile getirilece i bellidir. Ben partilerimizin ve onlar n sayg de er sözcülerinin hangi konuda olursa olsun, içtüzük kurallar içerisinde hareket edeceklerine ve yad rganan hiçbir ifade ve s cak ili ki kurularak bir Devlet Plan haz rlanmas gerekti ini savundu. Gürgür, ktidar partisiyle iki anamuhalefet partisinin bu plan üzerinde ortak mesai yaparak, görü birli i sa lamas ve milli politika olu turmalar zaruridir. Türkiye nin kaderi söz konusu oldu undan siyasi hesaplar bir kenara b rak lmal. tavsiyesinde bulundu. YDIN ZMN K Parti 50 ilde aç l m anlatacak K Parti demokratik aç l mla ilgili halk bilgilendirmek üzere nadolu turuna ç k yor. Bu çerçevede K Parti Genel Ba kan Yard mc s Hüseyin Çelik in olu turaca gruplar 50 ile gidecek. Ba bakan Tayyip Erdo an, 12 Kas m Per embe günü Meclis e hitap edecek, ayn gün Kayna l ve Düzce ye gidecek. Erdo an, cuma d yaman, cumartesi Malatya, pazar günü de zmir de halka seslenecek. Dün yap lan K Parti Merkez Yürütme Kurulu nda demokratik aç l m görü melerinde izlenecek strateji tart ld. Bugün Meclis te çi leri Bakan Be ir talay ve Grup Ba kan Vekili Suat K l ç n konu ma yapmas kararla t r ld. Per embe günü de Be ir talay, Ba bakan Erdo an ve dana Milletvekili Ömer Çelik birer konu ma yapacak. ERDL EN NKR kullanmayacaklar na inan yorum. Bu haftan n da ba ar l bir ekilde sonuçlanmas n diliyorum. diye konu tu. HERKES SORUNUN B TMES N ST YOR TBMM Ba kan Vekili Nevzat Pakdil de, siyasi partilerin kendi dü üncelerini ve anlay lar n milletin huzurunda en güzel ekilde ifade etmesini istedi. Gerilimden uzak, medeni ölçüler içerisinde bir tart ma yap lmas gerekti ini belirtti. Pakdil öyle konu tu: Bütün siyasî partilerimiz, bu husustaki karga an n, gerilimin ortadan kalkmas için çözüm yollar n aç k bir ekilde ortaya koymal d r. Herkes sorunun bir an önce bitmesini istiyor. O zaman iktidar, muhalefeti hepsinin görü lerini tek tek ortaya koymas gerekiyor. Muhalefet de imdiye kadar söyledi i eylere yeni kirleri ortaya koyarsa iktidar hepsini de erlendirecektir. Neticede hepimizin istedi i bu ülkede huzur olmas d r, bar olmas d r. Bunu da görü erek, dü ünerek ve isti are ederek gerçekle tirece iz. Bugün ba layacak görü melerde K Parti ve DTP nin süreci destekleyen aç klamalar yapmas, CHP ve MHP sözcülerinin ise hem aç l m sürecini hem de konunun 10 Kas m da Meclis gündemine getirilmesine yönelik ele tirilerini sürdürmesi bekleniyor. MHP lideri Bahçeli, dün tatürk ün ölümünün 71. y l nedeniyle yay nlad mesajda dolayl olarak görü me gününü ele tirdi. DTP lideri hmet Türk ise dün yapt aç klamada, Meclis in demokratik aç l m 10 Kas m da ele almas n n do ru bir karar oldu unu belirtti. Miting Ergenekon ovuna dönü tü, iyi ki kat lmam z MUSTF YÜKSEL ZM R Demokratik aç l ma kar, zmir de düzenlenen mitinge kat lmaktan son anda çekilen zmir ehit ileleri Derne i Ba kan Nurettin Ye ilba, eylemin siyasî ova dönü türülece i tahminlerinin do ru ç kt n savundu. Ye ilba, aralar nda çi Partisi nin ( P) de bulundu u olu umlar taraf ndan düzenlenen mitinge, Ergenekon davas tutuklular n n damga vurdu unu hat rlatt ve ekledi: Çok do ru bir öngörüde bulunmu um. Kendimi de kutluyorum. Bu konuda mütevaz l k yapmak istemiyorum. P Genel Ba kan Do u Perinçek in 12 sene önce bölücü terör örgütü eleba s bdullah Öcalan a Bekaa Vadisi nde çiçek verdi ini hat rlatan Ye ilba, 12 y l önce onlar n destekçisi iken bugün bizim yan m zda yer alamazlar. dedi. Mitingi organize eden olu umlar n içerisinde yer ald Güçbirli i nin dönem sözcüsü Erdo an Özer, mitinge kat lmamalar için ehit ailelerine bask yap ld n iddia etmi ti. Bunu kabul etmeyen Ye ilba, kat lmamalar yönünde herhangi bir ima bile almad klar n vurgulad. Mitingde konu ma yapan ehit babas hmet yd n n da sadece kendi o lu ad na konu abilece ini söyledi. yd n n derneklerine üye bile olmad n belirten Ye ilba, Tüzel ki ilik olarak orada olmayaca m z duyurduk. Ne kadar hakl oldu umuzu da miting sonras nda görüyoruz. eklinde konu tu. zmir Gündo du Meydan nda düzenlenen hanet aç l mlar na hay r! Millete birlik, vatana bütünlük mitinginde, Ergenekon san klar Do u Perinçek ile Yeni Parti Genel Ba kan Tuncay Özkan n Silivri Cezaevi nden gönderdi i mesajlar okunmu tu. Demokrat Parti lideri Hüsamettin Cindoruk un da mesaj gönderdi i miting, 3 bin civar nda kat l mc ile gerçekle mi ti. Çok az say da ehit yak n n n kat ld miting, hükümet kar t gösteriye dönü mü tü. zmir d nda Manisa, Bal kesir, Kütahya, yd n, Denizli ve Diyarbak r dan da kat l mc lar n meydana ta nd görülmü tü. TBMM Ba kan Mehmet li ahin, KKTC Büyükelçisi Nam k Korhan makam nda kabul etti. Eski Çorum milletvekili hsan Tombu un Meclis teki cenaze törenine de kat lan ahin, gazetecilerin sorusu üzerine demokratik aç l m ile ilgili yap lacak görü melerde siyasilerden üsluplar na dikkat etmelerini istedi. FOTO RF:, CEM ÖZDEL ralar nda P in de bulundu u örgütler taraf ndan organize edilen mitinge kat lmayan zmir ehit ileleri Derne i Ba kan Nurettin Ye ilba, tav rlar nda hakl ç kt klar n söyledi. Ye ilba, mitingde ehit yak nlar n n rahats zl klar ndan çok Ergenekon davas na tepkilerin dillendirildi ini belirterek, yi ki kat lmam z. dedi. FOTO RF: C HN, ÖMER ORUÇ KSIM 2009 SLI ZMN ç l m görü mesinin tarihi DTP ye göre do ru, PKK ya göre provokasyon HB B GÜLER NKR Demokratik aç l m sürecine ili kin TBMM deki genel görü menin, tatürk ün ölüm y ldönümü olan 10 Kas m da yap lacak olmas na DTP den destek geldi. Genel Ba kan hmet Türk, bar amaçlayan görü menin Yurtta sulh, cihanda sulh diyen tatürk ün ölüm y ldönümünde yap lacak olmas n do ru ve anlaml bir karar olarak niteledi. Terör örgütü PKK ise bu konuda CHP ve MHP ye destek vermi, görü menin 10 Kas m da yap lmas n n provokasyon amaçl oldu unu ileri sürmü tü. ç l mla ilgili tarihi görü menin ilk aya bugün TBMM Genel Kurulu nda yap lacak. Bugünkü öngörü menin ard ndan genel görü me aç l p aç lmamas, milletvekillerinin oyuna sunulacak. Beklendi i gibi genel görü me aç lmas na karar verilirse per embe günü genel görü me yap lacak. CHP ve MHP, öngörü menin 10 Kas m tarihine denk gelmesine tepki göstermi, tatürk ün ölüm y ldönümünde böyle bir konunun TBMM de görü ülemeyece ini ileri sürmü tü. Öngörü me tarihi, terör örgütü PKK ile DTP yi de ilk kez kar kar ya getirdi. CHP ve MHP nin tepkisini do ru bulan terör örgütü, Kürt sorununun çözümünü amaçlayan demokratik aç l m süreci görü mesinin 10 Kas m a denk getirilmesine tepki gösteriyor. Örgütün üst düzey isimlerinden Cemil Bay k, HMET TÜRK Görü meyi kas ma ertelediler. imdi diyorlar ki; 10 Kas m da olacak. Bu yakla m ba l ba na bir provokasyondur. 10 Kas m, Mustafa Kemal tatürk ün ölüm günü. Türkiye toplumu do al olarak yas tutuyor. Mustafa Kemal i anma törenleri yap l yor. Böyle bir günde Meclis nas l Kürt sorununu tart abilir, demokratikle meyi tart abilir. aç klamas n yapt. DTP ise görü menin do ru ve anlaml bir günde yap ld görü ünde. Bu konuda terör örgütü PKK n n söyleminden çok farkl bir dil kullan ld. DTP lideri hmet Türk, dün Kamu Emekçileri Sendikas (KESK) Genel Ba kan Sami Evren ve beraberindeki heyeti kabulünde, gazetecilerin sorular n cevaplad. 10 Kas m tarihine de destek verdi. Bu tarihin önemli bir gün oldu una i aret eden Türk, Mustafa Kemal, yurtta sulh, cihanda sulh söylemiyle her zaman kendisini ifade etmeye çal m. Bu önemli günde Türkiye nin bar için bir tart ma yap l yorsa asl nda bu önemlidir, önemsemek laz m. Buna kar ç kmamak laz m. Çünkü bar, her eyin üzerindedir. Mustafa Kemal in vefat n n y ldönümünde böyle bir toplant y gerçekle tirmek do ru bir karard r. diye konu tu. Türk, Mahmur Kamp nda ya ayanlar n Türkiye ye getirilmesi konusunda çok fazla bir bilgiye sahip olmad klar n ancak kamptaki insanlar n beklentilerinin yerine getirilmesi durumunda döneceklerini bildiklerini söyledi. Mahmur da siyasile mi, politize olmu bir kitle oldu una dikkat çeken Türk, O insanlar askerlikten kaçmak için ya da 5 bin liral k maa almak için terk etmediler bu ülkeyi. ifadelerini kulland. fhaber turu BBP, üye kampanyas nda 100 bini geçti Büyük Birlik Partisi, 1 milyon üye kampanyas n sürdürüyor. Kampanyan n ba lamas n n ard ndan geçen bir ayl k sürede 100 bini a k n üyeye ula ld. Kampanyaya destek amac yla yurt gezilerini s kla t ran BBP Genel Ba kan Yalç n Topçu, u ana kadar 35 civar nda il gezdi. Te kilatlar n yo un ve samimi bir biçimde kampanyaya kat ld n belirten Topçu, gösterilen ilgiden memnun olduklar n, k sa sürede hede enen say y geçeceklerine inand n söyledi. Partililere çal malar ndan ötürü te ekkür etti. K Parti de nöbetçi vekil uygulamas K Parti zmir l Ba kanl, vatanda lar n sorunlar n dinlemek için nöbetçi milletvekili uygulamas ba latt. Cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftan n iki günü vatanda larla bulu an zmir milletvekilleri, K Parti te kilat üyeleri ile de bir araya gelecek. Uygulama hakk nda bilgi veren zmir Milletvekili Mehmet Tekelio lu, Bu bizim vatanda lar m za, onlar n da bize ula mas n n bir yolu. zmir de 3 milyonun üzerinde insan ya yor. Bu yöntemle bire bir s k nt s n aktarmak isteyen vatanda lar m za da kap m z aç yoruz. ifadesini kulland. Kaplan dan CHP ye: Sizden utan yorum TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda DTP rnak Milletvekili Hasip Kaplan ile CHP milletvekilleri aras nda sert tart malar ya and. CHP li vekiller Habur da gezici mahkeme kurulmas na yönelik ele tirilerini s ralay nca Kaplan buna kar ç kt. Bunun üzerine CHP li Gürol Ergin, Sende vicdan varsa PKK l lar n öldürdü ü çocuklar, 40 bin ki inin öldürülmesini söylersin tepkisini gösterdi. Kaplan da, Sizin gibi sosyal demokratlardan utanç duyuyorum. Otur oturdu un yerde, dinlemesini bil. diye kar l k verdi.

16 SYF TSRIM: SM L ÖZCN 16GÜNDEM 10 nd ç siteleri, asimetrik sava yapt Genelkurmay taraf ndan kuruldu u ileri sürülen internet sitelerinde, K Parti ve dinî de erlere kar sistemli bir kampanyan n yürütüldü ü ortaya ç kt. rtica ve terör haberlerinin büyütüldü ü sitelerde Kutlu Do um Haftas bile alaya al n yor. FURKN CUR, C HN YEN LMEZ STNBUL Genelkurmay Bilgi Destek Daire Ba Destek ubesi taraf ndan ka kanl muoyunu yönlendirmek maksad yla kuruldu u öne sürülen internet sitelerinde yay nlanan haberler zamanlama olarak dikkat çekiyor. Genelkurmay Ba kanl n n da varl n kabul etti i sitelerde ç kan haberler siyasete göre ekillenmi. Genel seçimlerin yap ld 2007 Temmuz ay nda sitelerde yo un bir ekilde terör i lenirken cumhurba kanl seçiminin oldu u 2007 ustos ay nda irtica gündeme getirilmi. Sitelerde psikolojik harekât irtica ve terör üzerinden yürütülmü. Dan tay sald r s, Malatya Zirve Kitabevi ndeki kanl eylem, ehit cenazeleri, eski YÖK Ba kan Erdo an Teziç e yönelik sald r, Genelkurmay Ba kanl nca düzenlenen Teröre Kar Re eks mitingleri, ba örtüsü, bant Platformu, Türkçe Olimpiyatlar ve Fethullah Gülen le ilgili haberlerin provokasyon olu turacak ekilde yay nland görülüyor. terörvegüvenlik.net 2006 y l nda YÖK Ba kan Erdo an Teziç e yap lan sald r yla lparslan rslan n gerçekle tirdi i Dan tay cinayetinin benzer oldu u yönünde haber yapm. rslan n sald r y dinî sebeplerle yapt ileri sürülmü. Malatya daki Zirve Kitabevi ne yap lan sald r y gerçekle tiren ekibin, namaz k ld klar da iddia edilmi y l ndaki cumhurba kanl seçimlerinin yakla t bir dönemde irtica.org ve irtica.net sitelerinde cumhurba kan n n K Parti içerisinden birisi olmamas içerikli yaz lar ve haberler s kl kla yay nlanm. KP ye kaos uyar s ba l kl bir haber de yer alm. yn sitede Fethullah Gülen le ilgili yaz lar dikkat çekici. Gülen i iddetle ele tiren haberlerin d nda, Gülen in te vikiyle gerçekle tirilen Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar, bant Platformu gibi Türkiye yi dünyaya açan ve demokrasinin olgunla mas na katk sa layan etkinlikler ve dünyan n dört bir yan nda aç lan okullar a r bir ekilde ele tiriliyor. KUTLU DO UM NEY N NES? Sitelerde yer alan haberler sadece belli gruplara ve kurumlara yönelik olmakla kalm yor. slam âlemi taraf ndan Hz. Muhammed in (sas) do umunun kutland Kutlu Do um Haftas na da göndermeler yap lm. Kutlu Do um Haftas için Neyin nesi? ba l ile haberler yay nlan rken, Kutlu Do um Haftas n n uydurma oldu u iddias nda bulunulmu. Yine irtica.com ve irtica.org adl sitelerde K Partili belediyeler hedef haline getirilirken, belediyelerin ö rencilere yapt yard mlar bile a r bir dille ele tirilmi. K Parti hükümetinin göreve gelmesinden itibaren irticai eylemler içerisinde oldu u eklinde bir izlenim olu turulmaya çal lm. Ba örtülü kad nlar n Meclis oturumunu izlemesinin kabul edilemeyece i belirtilmi. Toplumun hassasiyet duydu u din, milliyet ve laiklik gibi alanlarda provokatif söylemlerde bulunmaktan da çekinilmemi. Laiklik elden gidiyor temal haberler yo un bir ekilde yer al rken Henüz y k lmayan iki kalemiz var: tatürk ve Türk Silahl Kuvvetleri (TSK). Ba arabilirlerse s ra imdi onlarda... Yarg gitti. YÖK gitti. Türk gitti. Medya gitti. Son iki kalemiz de giderse, i lem tamam olacak... eklinde toplumda kutupla ma ve kaosa sebep olacak ifadeler s kça kullan lm. Genelkurmay suçu itiraf etti; imzas bulunanlar yarg lanmal KSIM 2009 SLI ZMN DUYGU KOÇ STNBUL TSK taraf ndan kurulan 42 internet si karalama ve kamuoyunu yan tesinde l yönlendirme amaçl birçok haber yer al yor. Hukukçular yetkilendirme olmad halde internet sitelerinin lenmesi ya da yönledirme amaçl sitelerin kurulmas n n görevi kötüye kullanma, halk kin ve dü manl a tahrik ve hakaret suçlar n olu turabilece ine dikkat çekiyor. Kanunda görevi kötüye kullanma suçunu i leyenler için bir y ldan üç y la kadar hapis cezas öngörülüyor. Doç. Dr. li Kemal Y ld z, kanunlarda hangi birimin, hangi kapsamda i lemler yapabilece ine yönelik bilgilerin yer ald n belirtiyor. Yetkilendirme yoksa yap lan i lemlerin hukuka ayk r oldu unu ve suç te kil etti ini vurguluyor. Hukukçular Birli i Vakf Ba kan Sinan K l çkaya, and c n aç kça suç oldu u görü ünde. K l çkaya, konunun Türk Ceza Kanunu ndaki halk kin ve dü manl a tahrik ve a a lama suçu kapsam nda de erlendirilmesi gerekti ini savunuyor. TCK n n 216. maddesi öyle: Halk n sosyal s n f, rk, din, mezhep veya bölge bak m ndan farkl özelliklere sahip bir kesimini, di er bir kesimi aleyhine kin ve dü manl a alenen tahrik eden kimse bir y ldan üç y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. Bilgi Üniversitesi ö retim görevlisi Doç. Dr. Yaman kdeniz and ç i lemlerinde kategorize edilmenin söz konusu oldu unu kaydediyor. kdeniz, Ben kendi sitelerim için böyle bir and çlama yap lsa ne yapard m diye dü ündü ümde bu i hakaret davas na kadar gider diyebiliyorum. ifadesini kullan yor. TCK n n hakaret suçunu düzenleyen 125 inci maddesinde u ifadeler yer al yor: Bir kimseye onur, eref ve sayg nl n rencide edebilecek nitelikte somut bir il veya olgu isnat eden ya da yak t rmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, eref ve sayg nl na sald ran ki i, üç aydan iki y la kadar hapis veya adlî para cezas ile cezaland r l r. Genelkurmay n kabul etti i internet and c na imza atan askerlerin öncelikle görevi kötüye kullanmak suçundan yarg lanmas gerekiyor. Hukukçulara göre bunun cezas 3 y l hapis. Halk kin ve dü manl a tahrik suçunun i lendi ine de dikkat çekiliyor. yr ca haberlerin içeri ine göre ma durlar hakaret ve iftira davas açabilecek. KOLJ: ZMN, YUNUS EMRE HTUNO LU Genelkurmay daki belge imha operasyonuna kat ld klar ileri sürülen 5 er ve 1 binba dün ifade verdi. ah slardan baz lar n n tan k, baz lar n n da san k olarak dinlendi i ö renildi. FOTO RF: ZMN, MÜHENN KHVEC BU HFT Özal ýn mirasýný yemek için birleþtiler Genetiði bir türlü çözülemeyen yönetmelik 20 yýl önce Berlin Duvarý ný nasýl da yýkmýþtýk ama! Pitbul saldýrýlarý dinmek bilmiyor... Tasmasýz tehlike Temizlik Timi nde görev alan askerler sorguland B R NC SYFDN DEVM ald. ncak 5 asker, Genelkurmay izin vermedi i için sorgulanamam t. Söz konusu Kaos Plan n n fotokopisinin yay nlan sonra, Genelkurmay da bel erler ve 1 binba iki grup halinde savc la mas ndan genin imhas için bilgisayarlarda ve bilgi destek ra ifade verdi. lk grup, sabah saatlerinde sivil plakal bir minibüsle Be ikta taki stan ube müdürlü ünde temizlik yapt ileri sürülen askerî personel Ergenekon soru turmas n bul dliyesi ne getirildi. ah slar n sorgular yakla k iki saat sürdü. lk grubun adliye yürüten savc larca sorguland. Kaos Plan n n orijinaliyle birlikte Ergenekon soru turmas n yürüten savc laliyeye al nd. Sorgulanan ah slar adliyeden den ayr lmas ndan sonra ikinci bir grup adra gönderilen ilk ihbar mektubunda önemli ayr ld. skerî personelin adlar ihbar mektubunda tek tek yer alm t. Mektupta söz iddialar yer al yordu. Mektupta, Sivil savc l n olaya el koymas hususu gündeme gelince lbay Çiçek in bilgisayar, ilgili ube Eylem Plan ve plan n haz rl k a amalar n konusu erba ve erlerin rtica ile Mücadele deki bütün bilgisayarlar ve ilgili server (ana daki malzemelerin imha edilmesinde görev bilgisayar) dahil her ey al nm t r. l nan ald klar u ekilde anlat l yor: yn ekilde, Genelkurmay Karargâh ndaki tüm ka tüm bilgisayarlar özel programlarla 35 kez geri getirilemeyecek ekilde silinmi tir. Bu t imha makineleri bir araya toplanarak, i lemler Haziran 2009 tarihlerinde hukuki aç dan s k nt olu turacak k rk torbaya yak n evrak bu makinelerde k rp larak cuma, cumartesi ve pazar günü gizli bir ekilde gerçekle tirilmi tir. deniliyordu. Bunun üzerine harekete geçen stanbul Cum Bahse konu i lemlerde görev alan erler de ve akabinde yak larak deliller yok edilmi tir. huriyet Ba savc l, mektupta ismi geçen dahil olmak üzere tüm personel uygun(!) rütbelilerin ifadesini geçti imiz ay sonunda bir ekilde uyar lm t r. Bu belge neden s zd, sen onu söyle Ergenekon savc lar na gönderilen ilk ihbar mektubunda belgenin fotokopisi yay nland ktan sonra ya ananlar bütün ayr nt lar yla aktar lm t. Meçhul subay, rticayla Mücadele Eylem Plan n n medyada yans mas yla birlikte Genelkurmay Karargâh nda ya ananlar özetle öyle anlatm t : Genelkurmay Ba kanl olaydan, söz konusu belgenin medyaya yans d gün sabah saat itibar yla Genelkurmay leti im Daire Ba kanl vas tas yla haberdar olmu tur. KK ve Güvenlik Diresi Ba kan Tümg. M.Mutlu r kan ve beraberindeki bir Bnb. olay n oldu u sabah olay incelemek üzere Bilgi Destek Daire Ba kanl na geldiklerinde, Bilgi Destek Daire Ba kanl nda görevli lb. Çiçek in haricindeki di er iki ube müdürünün mesai ba lang c ndan önce Dz. P. Kur. lb. Dursun Çiçek in ubesinde bilgi ve belge temizli i yapt klar na ahit olmu lard r. yn gün mesai ba lang c nda lb. Dursun Çiçek e Tümg. M. Mutlu r kan taraf ndan Bunu siz mi haz rlad n z? diye sorulmu tur. lb. Çiçek panik içerisinde inkar ederek Bunu biz yapmad k, bizim dairenin i i de il. deyince Tümg. r kan Sen onu b rak, ben sana bu ekilde haz rlanan yüzlerce belge gösteririm, sen bana bu belgenin neden s zd n söyle. diyerek tepki göstermi tir.

17

18 SYF TSRIM: HMET B ÇER f18di HBERLER Kutlamalara lmanya, Fransa, Rusya, ngiltere liderlerinin de aralar nda bulundu u 30 u a k n devlet ba kan kat ld. Duvara kendisi de bir kazma vuran stanbul Büyük ehir Belediye Ba kan Kadir Topba, Berlin e giderek an lar n tazeledi. Duvar y kt ran kapitalizm de dünyay memnun edemiyor BBC nin yay mlad bir ara t rma, komünizmi temsil eden Berlin Duvar n n y k lmas ndan 20 y l sonra, rakipsiz kalan kapitalizmin de bütün dünyada hayal k r kl meydana getirdi ini ortaya koydu. 27 ülkede yap lan ara t rmaya göre halk n sadece yüzde 11 i, kapitalizmin do ru i ledi i görü ünde. nsanlar n üçte ikisi refah n da l m nda hükümetlerinin daha etkin rol oynamas ndan yana. OKTY YMN BERL N Eski Do u Bloku nun demok geçi inin sembolü ola rasiye rak gösterilen Berlin Duvar n n y k l n n 20 nci y ldönümü, yüz binlerce ki inin kat ld törenlerle kutland. 34 ülkenin devlet ba kanlar n n haz r bulundu u Berlin deki renkli kutlamalarda en dikkat çeken etkinlik, Berlin Duvar n n y k l n ve zincirleme etki yapt olaylar sembolize eden 2,5 metrelik bin kadar domino ta n n devrilmesi oldu. Berlin in sembolü Brandenburg Kap s önünde Özgürlük Bayram ad alt nda düzenlenen Bat, So uk Sava n ve komüniz sembolü olan Berlin Duvar n n min y k lmas n n 20. y ldönümünü görkemli etkinliklerle kutluyor. Berlin Duvar n n 9 Kas m 1989 da y k l kapitalizmin zaferi olarak ilan edildi. ncak ngiliz yay n kurulu u BBC nin yay nlad ara t rma dünya genelinde serbest piyasaya inanc n zay ad n ortaya koydu. Türkiye nin aralar nda bulundu u 27 ülkede yap lan kamuoyu yoklamas na göre halk n sadece yüzde 11 i, kapitalizmin do ru düzgün i ledi i görü ünde. Kat l mc lar n üçte ikisi refah n da l m nda hükümetlerinin daha etkin rol oynamas ndan yana. Sadece BD de insanlar n yüzde 25 inin ve Pakistan da yüzde 21 inin kapitalist sistemin bugünkü haliyle iyi i ledi ine inand n gösteren ara t rmaya göre, Frans zlar, Brezilyal lar, Meksikal lar, spanyollar ve Çinliler ba ta olmak üzere dünyada insanlar n ortalama yüzde 23 ü kapitalizmin kusurlu oldu una ve yeni bir ekonomik sistemin gerekli oldu una inan yor. ra t rma, insanlar n yüzde 51 inin kapitalist sistemde reform yap lmas n ve kusurlar n düzeltmek için daha fazla denetim istediklerini ortaya koyuyor. Devletin refah da l m nda rol almas görü ünün en dü ük oldu u ülke ise Türkiye (% 9). nkette, merikal lar n yüzde 81 i, Polonyal lar n yüzde 80 i, lmanlar n yüzde 79 u, ngilizlerin yüzde 76 s ve Frans zlar n yüzde 74 ü, Sovyetler Birli i nin da lmas n olumlu kar larken, Çeklerin yüzde 63 ü ise kesin konu maktan kaç n yor. ra t rmaya göre, Ruslar n yüzde 61 i, Ukraynal lar n yüzde 54 ü, Sovyetler Birli i nin da lmas n olumsuz buluyor. ra t rmay yapan GlobeScan Enstitüsü nün ba kan Doug Miller, komünizmin sembolü Berlin Duvar n n y k l n n, serbest piyasa ekonomisine dayal kapitalizmin komünizme kar zaferi olarak nitelendirilemeyece ini kaydetti. Miller, dünyan n 1929 y l ndan beri e i görülmemi küresel ekonomik krizle kar kar ya kald n hat rlatarak, 1989 da duvar y k ld nda kapitalizmin zafer kazand zannedildi ama bu son 12 ay içerisinde dünyada meydana gelen olumsuz ekonomik geli meler durumun farkl oldu unu gösteriyor. diye konu tu. BERL N Dünya liderleri Berlin Duvar n ikinci kez y kt! FOTO RF: REUTERS, YUNN BEHRK S FOTO RF: REUTERS, WOLFGNG RTTY FOTO RF:, IVO RDOYKOV FOTO RF: P, MRKUS SCHREIBER kutlamada sembolik duvar n y k lmas ile dünyaya ortak bar mesajlar verildi. Sembolik duvarlar ilk itekleyenler ise Polonya n n eski Cumhurba kan Lech Walesa ve Macaristan n eski Ba bakan Miklos Nemeth oldu. Buradaki törende lmanya Ba bakan ngela Merkel, Rusya Devlet Ba kan Dimitri Medvedev, ngiltere Ba bakan Gordon Brown ve Fransa Cumhurba kan Nicolas Sarkozy ve BD D i leri Bakan Hillary Clinton birer konu ma yapt. BD Ba kan Barack Obama da video mesaj tarac l yla halka seslenerek insanlar n hürriyete inanmalar gerekti ini söyledi. Do u lmanya kökenli ilk ansölye Merkel, hürriyetsiz demokrasinin, çe itlilik ve ho görünün mümkün olmad n söyleyerek Bu gece hürriyet bayram. 21. yüzy lda insan haklar, refah için beraber olmal y z. dedi. Rusya Devlet Ba kan Dimitri Medvedev de Merkel gibi birlik ça r s yaparak, O duvar sadece bir ülkeyi de il, vrupa y bölüyordu. Bu de i iklik vrupa n n geli mesini beraberinde getirdi. SSCB yok bugün. ma o günlerde o ülkede ya ayan insanlar hâlâ var. Ekonomik krizi ve terörü yenmek için insanlar n birle mesi FOTO RF: REUTERS, YONG HK FOTO RF:, ERB L BSY laz m. ifadesini kulland. Kutlamalar kapsam nda aralar nda lmanya Ba bakan Merkel, Rusya lideri Medvedev, ngiltere Ba bakan Brown ve Fransa Cumhurba kan Sarkozy ve BD D i leri Bakan Clinton n da bulundu u liderler, uluslararas siyasetçiler, Do u lman sivil toplum liderleri, ünlü Brandenburg kap s n do udan bat ya yürüyerek geçti. Merkel, son SSCB lideri Mihail Gorbaçov, Walesa ve yakla k 200 ki iyle birlikte, 20 y l önce Do u ile Bat Berlin aras nda ilk aç lan s n r kap s n n bulundu u Bornholmer Caddesi ne de sembolik ziyarette bulundu. FOTO RF: REUTERS, PWEL KOPCZYNSKI On binlerce ki inin kat ld kutlamalar s ras nda, 1000 adet dev domino ta ndan olu turulan 1,5 kilometre uzunlu undaki temsili duvar devrilerek Berlin Duvar n n y k l canland r ld. Sembolik duvar ilk itekleyen ise Polonya eski Cumhurba kan Lech Walesa oldu. ncak efsanevi lider, ginger ad verilen iki tekerlekli motorla giden kameraman n arkadan çarpmas sonucu sendeledi. FOTO RF: P, GERO BRE LOER Berlin Duvar n n y k l n n 20. y ldönümü kutlan rken duvarlar ülkeleri ve insanlar ay rmaya devam ediyor. srail in in a etti i duvar ile Güney ve Kuzey Kore yi ay ran duvarlar, objektiflere böyle yans d. Bulgarlar da sembolik olarak Berlin Duvar n y kt. 10 KSIM 2009 SLI ZMN nkara, ran n uranyumunu depolamaya s cak SÜLEYMN KURT STNBUL stanbul da yap lan SEDK Zirvesi, ran n nükleer çal malar ndan kaynaklanan sorunun diplomatik yollardan çözümüne katk da bulunacak bir dizi görü meye sahne oldu. Barack Obama yönetiminin s cak bakt ve Uluslararas tom Enerjisi Kurumu Ba kan Muhammed el Baradey in ortaya att, ran, zenginle tirilmi uranyumu Türkiye ye versin önerisi nkara taraf ndan olumlu bulunuyor. D i leri Bakan hmet Davuto lu, Uluslararas tom Enerjisi Kurumu ve ran ile son derece yap c bir konumday z. ifadesini kulland. Cumhurba kan bdullah Gül, önceki ak am ran Cumhurba kan hmedinejad ile bir araya geldi. hmedinejad, Ba bakan Recep Tayyip Erdo an ile de görü mü tü. Bunlar n ard ndan ise geceyar s iki ülke d i leri bakan hmet Davuto lu ile Manuçehr Muttaki bir araya geldi. Görü meler sonras nda hiçbir aç klama yap lmad. ncak ran n nükleer çal malar na ili kin detayl bir görü me yap ld biliniyor. nkara, Bat ile ran aras ndaki sorunun diplomatik yollardan çözümü için ortaya at lan son önerilere olumlu yakla yor. ncak hem Baradey in hem de BD yönetiminin, ran n zenginle tirilmi uranyumu Türkiye dahil kimi ülkelerde depolans n önerisinin resmi kanallardan nkara ya ula mad aktar l yor. New York Times gazetesi, bu tekli n, nükleer anla may canland rmak için ortaya at ld n ancak yetkililerin Tahran yönetiminin bu tekli kabul edece ine dair pek ümitvar olmad n da yazd. Kaynaklar, ran n da bu noktada karar n ekillendirmedi ine i aret ediyor. Bölgesel sorunlar n çözümünde kolayla t r c ve arabulucu roller üstlenen nkara n n görü ü, sorunun diplomatik yollardan çözümüne katk da bulunabilecek, süreci olumlu etkileyecek böyle bir öneriye olumlu bakar z. eklinde özetleniyor. ran n ortaya at lan son formüle ili kin güvence istedi i bildiriliyor. Türkiye, söz konusu talebi Bat ad na müzakereleri yürüten BM Güvenlik Konseyi nin be daimi üyesi ve lmanya ya iletecek. Bu ülkelerin verece i cevab n ard ndan sürecin nas l ilerleyece i ekillenecek. D i leri Bakan hmet Davuto lu, Türkiye nin öneriyi nas l de erlendirdi ine ili kin soruyu, Bu konuyu Say n Ba bakan m z n ran ziyaretinde hem de dünkü görü melerde kapsaml ekilde ele ald k. Uluslararas tom Enerjisi Kurumu ve ran la son derece yap c bir konumday z. eklinde cevapland rd. ebi rus diplomasisi yolda Son dönemde d politika aç l mlar nedeniy dünyan n dikkatlerini üzerine çeken Türki le ye, bu konuda Mevlânâ y da içeren yeni bir ad m atmaya haz rlan yor. ksiyon Dergisi nin dün ç kan yeni say s n n kapaktan verdi i habere göre D i leri Bakan hmet Davuto lu, 17 ral k ebi rus törenlerinde bat ile do unun d i leri bakanlar n memleketi olan Konya da bulu turacak. Türkiye nin son aç l mlar n eksen de i ikli i tart malar paralelinde masaya yat ran Türkiye ekseni ba l kl bir habere göre, Balkanlar da S rplarla, Kafkaslar da Gürcülerle, Ortado u da Kürtlerle diyalog zemini yakalayan Türkiye nin yönü bat ya dönük; ancak s rt n do uya dönmüyor; bu bölgelerde istikrar hede iyor. 17 ral k ta Davuto lu ebi rus törenlerinde bat ile do unun d i leri bakanlar n, Konya da bulu turarak bu mesaj dünyaya verecek. Bakanl k kaynaklar henüz isimler konusunda net bir bilgi vermese de, etkinli e çok farkl ülkelerden kat l mlar olaca n vurguluyor. Haberde, merkez ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye nin yeni vizyonuyla, arabuluculuktan insani yard ma kadar birçok talebe cevap veriliyor. Masada farkl, d ar da farkl dil kullan lm yor. Dergiye göre, Türkiye d politikada diplomasinin d nda ekonomiyi, entelektüelleri, i adamlar n, ö rencileri, sivil toplum örgütlerini ve Türk okullar n n gücünü de ke fetti. Bunun yan nda yeni diplomatik enstrümanlar geli tiriyor. ebi rus diplomasisi bu çerçevedeki en yeni örnek. STRTEJ K ORTKLIK Ç N SIRY G RD LER Haberde, Türkiye nin yo un d politika tra inin meyvelerine de dikkat çekilerek, Irak, Suriye gibi ülkelerle stratejik i birli i anla mas imzalamas ndan sonra birçok ülkenin Türkiye ye stratejik ortakl k teklif etti i de vurguland. Buna göre, aralar ndan Romanya, M s r, Ürdün gibi ülkelerin de yer ald 10 kadar ülkenin tekli eri D i leri Bakanl n n masas nda duruyor. Haberde i aret edilen bir di er önemli gündem ise aral k ay ndaki Rusya zirvesi. Diplomatik kaynaklar bu bulu man n ard ndan imzalanacak anla malar n, iki ülke ili kilerini stratejik i birli ine ta yaca na vurgu yap yor. DI HBERLER SERV S

19 SYF TSRIM: HMET B ÇER f19di HBERLER 10 KSIM 2009 SLI ZMN Gül: B ve KT, birbirini destekleyen süreçler FOTO RF:, S NN GÜL SEDK zirvesine kat lan liderlerin Bo az n kenar nda aile foto raf çektirme program ilginç bir olaya sahne oldu. ile foto raf nda ran Cumhurba kan Mahmud hmedinejad n Cumhurba kan bdullah Gül ün biraz uza na dü ece ini fark eden gazeteciler, güvenlikçilere fark ettirmeden ran liderinin yerini, Gül ve hmedinejad, gazetecileri de Suriye lideri Be ar Esed den sonra gelecek ekilde yer de i tirdi. ncak liderler yerlerini al rken hmedinejad, gazetecilerin yapt klar düzenlemenin de ötesine geçerek Gül ile Esed in aras na girdi. stanbul daki zirvede aralar nda fganistan (Hamid Karzai), ran (hmedinejad) ve Suriye nin de (Be ar Esed) aralar nda bulundu u 11 ülke devlet ba kan, 3 ülke cumhurba kan yard mc s, 6 ülke ba bakan, 3 ülke ba bakan yard mc s, 11 ülke ise bakan düzeyinde temsil geride b rakt edildi. SEDK n 25 inci kurulu y ldönümü zirvesinde konu an Cumhurba kan Gül, B süreci ile slam Konferans Te kilat ( KT) kapsam ndaki çal malar n, Türkiye nin d politikas nda birbirini d layan de il, destekleyen unsurlar oldu unu söyledi. Gül, SEDK üyesi ülkelerin de deste iyle Mezopotamya havzas n bir ortak istikrar ve refah alan haline getirme hususunda kararl y z. dedi. B R NC SYFD N DEVM slam Konferans Örgütü Ekonomik ve Ticari birli i Daimi Ko mitesi ( SEDK) kurulu unun 25 inci y l stanbul da yap lan ekonomi zirvesi ile kutland. Zirve, slam ülkeleri liderlerini, dün stanbul Bo az n n k y s nda bir araya getirdi. Cumhurba kan bdullah Gül, toplant da yapt konu mada, Türkiye nin son dönemde d politikadaki aç l mlar n s ralad. rap Ligi ile olu turulan Türkrap Forumu, Körfez birli i Konseyi ile geli tirilen Stratejik Diyalog mekanizmas n örnek gösterdi. Suriye ve Irak ile olu turulan yüksek düzeyli stratejik i birli i mekanizmalar na dikkat çekti. Cumhurba kan Gül, Türkiye ile Irak aras nda 48 mutabakat muht ras n n imzaland n hat rlatarak, Enerjiden ticarete, sa l ktan bay nd rl a, su kaynaklar ndan ula t rmaya kadar olan geni bir yelpazede uygulayaca m z projelerle, SEDK üyesi ülkelerin de deste iyle Mezopotamya havzas n bir ortak istikrar ve refah alan haline getirme hususunda kararl y z. dedi. vrupa Birli i (B) süreci ile KT kapsam ndaki çal malar n, Türkiye nin d politikas nda birbirini d layan de il, destekleyen unsurlar oldu unu anlatt. Talat, slam ülkelerine sitem etti KKTC lideri Talat da SEDK toplant s na kat ld. KKTC Cumhurba kan Mehmet li Talat da SEDK zirvesinde yapt konu mada, K br s taki müzakereler hakk nda bilgi verdi ve Türk taraf, 2009 y l içinde çözüm bulma amac na ba l d r. Bulunacak çözüm 2010 y l n n ilk aylar nda ayr, e zamanl referandumlara sunulabilir. dedi. K br s Türklerinin temsilcilerini kabul eden ilk uluslararas örgütün KT oldu una dikkat çeken Talat, KKTC ye yönelik izolasyonlar n sona erdirilmesi için üye ülkelerden somut ad mlar atmalar n istedi. Talat, do rudan ula m, ticaret, turizm, kültür, e itim, enformasyon, yat r m ve spor gibi alanlarda ikili ili kilerin geli tirilmesi ça r s nda bulundu. Talat, ancak bu hususta ya ad hayal k r kl n da, Üzüntü ile ahit oluyoruz ki, k s tlamalar n kald r lmas na yönelik at lm birkaç küçük ad m d nda, tüm bu karar ve deklarasyonlara ra men K br s Türk halk n n izolasyonu devam etmektedir. sözleriyle ortaya koydu. GÜL, KKTC Ç N DESTEK STED Cumhurba kan bdullah Gül de dün yapt konu mada, KKTC üzerindeki bask lar n ve ambargolar n ortadan kald r lmas için KT üyesi ülkelerden destek talep etti. Gül, KT üyesi ülkeler aras ndaki dayan maya üye olmayan ülkelerdeki Müslüman topluluklar n n da dahil edilmelerinin önemli oldu unu söyledi. Liderler ortak gelecek mesaj verdi BYRM KY, BRH M VRLIK STNBUL IMFDünya Bankas n n y ll k top sonra yay nlanan s lant lar ndan tanbul Kararlar gibi SEDK n 25. zirvesinin sonunda da stanbul Bildirisi ad yla izlenecek yol haritas duyuruldu. Kat l mc lar taraf ndan kabul edilen deklarasyon önümüzdeki dönem için KT üyesi ülkelerin küresel konularda ortak hareket etme ve ticari ili kilerini geli tirmelerini öngörüyor. Bildiride, KT ülkeleri aras nda tercihli ticaret anla mas na yönelik çabalar takdir edilerek, üye devletler anla may en k sa sürede imzalamaya davet ediliyor. KT üyesi ülkeler, 2015 te kendi aralar nda yapt klar ticareti yüzde 20 ye ç karmay hede iyor. Bu amaçla bir dizi anla ma imzaya aç lm t. Banglade ve Katar dün Tercihli Tarifeler Protokolü nü (PRETS) yürürlü e koyma taahhüdünde bulundu. Cumhurba kan bdullah Gül, zirve kapan konu mas nda imdi bunlar uygulamak önemli. diyerek konuk devlet ve hükümet ba kanlar na ça r da bulundu. te o tarihî kararlar: Yoksullu un azalt lmas çal malar n n yo unla t r lmas, Üye ülkeler aras nda ekonomik birli i sa lamak için özel sektörler aras ndaki i birli inin geli tirilmesi, Tercihli ticaretin onaylanmas, uygulanmas ve 2015 te üye ülkeler aras ndaki ticaret hacminin yüzde 20 ye ç kar lmas karar n n teyidi, Küresel iklim de i ikli ine yönelik i birli inin art r lmas, Ortak mesleki e itim projesinin uygulanmas, Enerji kaynaklar n n geli tirilmesi ve verimli kullan m n n sa lanmas slam Kalk nma Bankas n n, SEDK projelerine deste inin devam etmesi. Bunun için özel bir mekanizma tesis edilmesi. KT L DERLER : TÜRK YE N N B ÜYEL TE K LTI DH D GÜÇLEND RECEK Zirveye kat lan KT üyesi ülkelerin temsilcileri de Türkiye nin G20 üyeli i ve vrupa Birli i adayl n n, te kilat daha da güçlendirece ini vurgulad. Üye ülkelerin temsilcileri, ikili görü melerde, Türkiye nin çok uluslu ekonomik ve siyasi kurumlara üyeli inin, KT yi zenginle tirerek, slam ülkelerinin sorunlar n uluslararas platformlara ta nmas nda anahtar bir konu oldu unu kaydetti. Temsilciler, Türkiye nin BM Güvenlik Konseyi Geçici üyeli inde oldu u gibi, di er uluslararas giri imlerde de desteklenmesi konusunda görü birli i içinde olduklar n vurgulad. Temsilcilerin, Türkiye yi enerji köprüsü olarak destekledikleri ve bu alanda gerekli kayna n sa lanmas görü ünde bulunduklar da ifade edildi. Cumhurba kan Gül, konu mas nda ayr ca Kudüs ve Gazze de ya anan sorunlara ili kin önemli uyar larda bulundu. Gül, Filistin sorunu, srail devletiyle yan yana, güvenli ve tan nm s n rlar içinde ya ayan ve ba kenti Do u Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmas temelinde çözüme ula t r lmadan bölgede bar ve istikrar n sa lanmas imkans zd r. diye konu tu. Gül, iki devletli çözümün sorgulanmas n n da bölgede bar a ula lmas n güçle tirece ini söyledi. Filistinliler aras ndaki bölünmü lü ün de giderilmesini istedi. Gül, Türkiye nin 2014 y l nda KT zirvesinin ev sahipli ine talip oldu unu hat rlatarak, destek istedi. Suriye lideri Be ar Esed ise KT çerçevesinde, yat r mlar n önündeki engellerin kald r lmas gerekti inin alt n çizerek, Te kilata üye ülkeler aras ndaki vize sorununu a mak için yat r mc lara ortak i adam kart verilmelidir. dedi. Komorlar Birli i Cumhurba kan hmed bdallah Mohamed Sambi da konu mas nda, Tüm Müslümanlar bir dolar verirse bu 1,5 milyar dolarl k fon olu turur. 1,5 milyar dolarl k fon da açl kla, cehaletle mücadele için kullan l r. Krizi de bu ekilde a ar z. tekli nde bulundu. Genel Sekreter Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu, ticaretin kolayla t r lmas na ve ticaretin nanse edilmesine yönelik bir dizi tedbirle birlikte KT içi ticaretin önemli bir art sa lad n söyledi. Öte yandan Cumhurba kan Gül, dün BosnaHersek Cumhurba kanl Konseyi Ba kan Zeljko Kom i in de aralar nda bulundu u baz ülke heyet ba kanlar ile ikili görü me yapt. SÜLEYMN KURT, BYRM KY STNBUL fganistan toplant s ndan slam dünyas na, sorumluluk alal m ça r s SÜLEYMN KURT STNBUL SEDK Ekonomi Zirvesi çer Ç ra an Saray nda çevesinde yap lan fganistan n SEDK kat l mc s kom ular yla gayri resmi isti are toplant s nda, bu ülkedeki sorunlar n yaln zca askerî harekatlar n düzenlenmesi ile çözülemeyece i vurguland. Cumhurba kan bdullah Gül, toplant da yapt konu mada, fganistan Cumhurba kan Hamid Karzai nin tarihi bir dönemeçte tarihi bir rol üstlendi ine dikkat çekerek, fganistan n ba ar s hepimizin ba ar s olacakt r. ifadesini kulland. fganistan da yaln zca askerî harekatlar düzenlenerek sonuç al namayaca n anlatan Cumhurba kan, Bölgedeki temel aktörler olarak BD ve di er Bat l güçlerin sorunlar n yaln z ba na çözmelerini bekleyemeyiz. Bizim de sorumluluk üstlenmemiz gerekmektedir. sözleriyle kat l mc slam ülkeleri temsilcilerine ça r da bulundu. Karzai den de uzun seçim sürecinden sonra ülkeyi yeniden bir araya getirecek, fganistan da herkesi kucaklayacak hükümetin en k sa sürede kurulmas yönündeki beklentisini dile getirdi. fganistan Cumhurba kan Hamid Karzai de konu mas nda, bölgenin bar ça r lar n n yaln zca askerî tedbirlerle yerine getirilemeyece inin alt n çizdi. Cumhurba kan Gül ün fgan halk na verdi i deste in tarih sayfalar nda yerini alaca n söyledi. kinci dönem için yeniden fganistan cumhurba kan seçilen Karzai ye destek anlam n da ta yan toplant ya ran ve Tacikistan liderleriyle Birle ik rap Emirlikleri, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Suudi rabistan heyet ba kanlar kat ld. slam Konferans ( KT) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu da toplant da haz r bulundu. fganistan da tart mal seçimlerde ikinci turda rakibinin çekilmesinin ard ndan devlet ba kanl na yeniden seçilen Hamid Karzai, dün stanbul daki SE DK zirvesinde stres att. fgan lider, aile foto raf n n çekilmesinin ard ndan bir süre tek ba na Bo az seyrederken Zaman n objekti ne böyle tak ld. FOTO RF: ZMN, MUSTF K RZLI Fikret Ertan Do algazda yeni durum Birinci tablo: Rusya Federasyonu: 657 (20,9); merika: 583 (18,5); Kanada: 175 (5,6); ran slam Cumhuriyeti: 121 (3,8); Norveç: 103 (3,3); Hollanda: 85 (2,7); Cezayir: 83 (2,6); Katar: 79 (2,5); Endonezya: 77 (2,4); Çin: 76 (2,4). Dünya toplam : (100). kinci tablo: Rusya Federasyonu: 187; Norveç: 96; Kanada: 88; Katar: 58; Cezayir: 58; Türkmenistan: 51; Hollanda: 36; Endonezya: 34; Malezya: 22; Nijerya: 21; di erleri 149. Toplam: 800. Üçüncü tablo: Japonya: 95; merika: 84; lmanya: 79; talya: 77; Ukrayna: 53; Fransa: 44; spanya: 39; Türkiye: 36; Kore: 36; ngiltere: 25. Di erleri: 214. Toplam: 783. Bu tablolar yar n tamam bir bas n toplant s yla dünya kamuoyuna sunulacak olan Milletleraras Enerji jans n n (IE) Dünya Enerji Tahmini 2009 ba l kl yüz küsur sayfal k kapsaml ve ayr nt l raporunun ön tasla ndan derlenen tablolar. Enerji jans n n raporu global piyasada do algazda bir l bir rapor say l r. Nüshas Rapor oldukça paha 135 Euro civar nda. Çok düarz fazlas n n ortaya ç kmakta oldu im rapor dünya enerji tablo ündükten sonra sipari etti unu ve bunun do sunu, muhtemel geli meleri algaz yatlar üzerinde önemli etkili bir tarzda ele al yor. Bunu en iyi, en ayr nt l ve derinliklere yol açaca na geçmi y llara ait raporlardan i aret ediyor. iyi biliyorum. Bu yaz n n ba nda ister istemez kö eye uygun olacak tarzda paragra ar halinde verdi im tablolar n birincisi dünya do algaz üreticilerini ele al yor. Ülkelerin yan nda belirtilen rakamlar milyar metreküp olarak bu ülkeleri, 2008 üretimlerini veriyor. Parantez içindeki rakamlar da bu ülkelerin üretimlerinin dünya toplam üretiminin yüzde kaç na tekabül etti ini gösteriyor. kinci tablo, yine milyar metreküp cinsinden do algaz ihracatç s ülkeleri anlat yor. Üçüncü tablo ise do algaz ithalatç ülkeleri gösteriyor. Tablolarda verilen rakamlar bu konudaki en iyi derlenmi, i lenmi rakamlar elbette. Bu bak mdan bunlar iyi de erlendirmek gerekiyor. Esas nda bu tablolar genel okuyucunun kolay kolay ula amad önemli tablolar. Biz de bu yüzden bunlar burada veriyoruz bugün. Tablolar böyle... Taslakta ayr ca dünya do algaz piyasalar n n son y llarda sat c piyasalar durumundan al c piyasalar durumuna dönü tü ü sonucuna da var l yor. Bu sonuç üphesiz piyasalarda art k söz sahibinin sat c lar de il al c lar olmaya ba lad anlam na geliyor. Bunun da ba l ca sebebi malum dünya do algaz toplam talebinin giderek azalma trendine girmesi elbette... Bunda da üphesiz, enerji tasarruf tedbirlerinin yayg nl k kazanmaya ba lamas, yenilenebilir enerji kaynaklar na eskiye göre daha güçlü yönelme gibi unsurlar önemli rol oynuyorlar. IE tasla sonuçta global piyasada do algazda bir arz fazlas n n ortaya ç kmakta oldu unu söylüyor ve bunun do algaz yatlar üzerinde önemli etkilere yol açaca na i aret ediyor. Taslak ayr ca, mevcut do algaz hatlar ve LNG denen s v la t r lm do algaz terminallerinde önümüzdeki dönemde kapasite fazlas ç kaca na da i aret ederken bunlarda 2015 y l itibar yla 250 milyar metreküplük bir fazlaya ula laca n söylüyor. Bu da üphesiz hem bu hatlar n geçti i ülkeleri hem de terminallerin bulundu u ülkelerinin durumlar n etkileyecek. yr ca, hem yeni hat hem de terminallere yap lan ve yap lacak yat r mlar da u veya bu ekilde de i tirecek. Bunlar n da ötesinde, global do algaz talebinin azalmas ve global piyasada arz fazlas n n ortaya ç kmas elbette dünya jeopoliti inde önemli sonuçlar n do mas na da yol açabilecek. Bu bapta mesela, dünya do algaz ampiyonlar Rusya, ran, Katar ve di erlerinin global piyasadaki etkilerinin azalmas, bunun da ba ka alanlara yans mas söz konusu olabilecek. Bugün burada söz etmeyi uygun ve yerinde buldu um IE tasla global gaz piyasas nda do makta olan yeni duruma imdiden i aret ediyor. lgililer bu yeni durumu mutlaka dikkate almak zorundalar elbette Sudan: Be ir in gelmemesi için Türkiye nin telkini olmad stanbul zirvesi öncesinde Sudan Cumhurba kan Ömer el Be ir in kat l mc lar aras nda olmas çe itli tart malara neden olmu tu. ncak El Be ir, önceki gün ak am saatlerinde Cumhurba kan bdullah Gül ü arayarak gelemeyece ini bildirdi. Sudan heyeti dün yapt aç klamada, El Be ir in tamam yla iç nedenlerle Türkiye ye gelmedi ini bildirdi. Sudanl yetkililer, Türkiye nin hiçbir telkin ya da tavsiyesinin bulunmad n söyledi. Sudan D i leri Bakan li Karti de, Devlet Ba kan Be ir in zirveye kat l m n n reddedilmesi için B nin Türkiye ye bask yapmas n n ard ndan, Türkiye ye daha fazla bask yap lmas n diye siyasi irade ziyaretin iptaline karar vermi tir. dedi.

20 SYF TSRIM: BED ZK 20TELEV ZYON 10 Gerçek Kür at konu tu: Dizidekilerin hepsi ya and YUSUF BÜLBÜL STNBUL Siyasi görü ü yüzünden askerler taraf n aranan Kür at Reis, sevdi i k z n ül dan kücü diye kendisini terk etmesiyle y k l r Bu olay içine sindiremez ve teslim olmak için Diyarbak r Cezaevi nin yolunu tutar Kendisini bekleyen tehlikelerden habersiz gitti i cezaevinde, ad n n Muammer oldu unu ve tüccarl k yapt n söylemesi özellikle tembih edilir Ba ka ans yoktur ve denilenleri yapar 1980 darbesinden sonra ya ananlar konu alan Show TV deki Bu Kalp Seni Unutur mu dizisinde yay nlanan bu sahnelerin gerçek kahraman bir dönem Erzurum Sanayi Ticaret Odas ba kanl yapan i adam Muammer Cindilli den ba kas de il. Sayg n Soysal n oynad Muammer karakterini izledi ini söyleyen Cindilli, s k yönetimin kalkmas yla birlikte tefrikli san klar n dosyalar n n gitti i Diyarbak r da B26 ko u unda birkaç gün tutuklu kal r. Dizideki Muammer Do u adl karakter ile örtü en tara ar n n oldu unu söyleyen Cindilli, Biz de olabiliriz, bir ba kas da. Bu bir belgesel de il tabii Birçok eye ahit olduk orada. ncak o günkü artlar içinde zulüm ve i kence sadece Diyarbak r Cezaevi yle s n rl de ildi. diyor. KN TÜKÜRDÜK KIZILCIK ERBET ÇT K DED K Darbe sonras pek çok hukuk d i lere ahit olmu Muammer Cindilli. Ya ad klar n öyle anlat yor: Bizler devleti kutsamayan ama kan tükürse de k z lc k erbeti içtim diyen bir gelenekten geliyoruz. O y llarda Diyarbak r Cezaevi müdürlü ü yapan Bnb. Esat Oktay Y ld ran, stanbul da bir halk otobüsünde PKK taraf ndan katledildi. Buradan bakarsan z olaylara; bir taraftan llah dü man, vatan dü man, bayrak dü man bir örgüt var. Öbür taraftan, biz de dahil birçok tutukluya hukuki olmayan, ahlaki olmayan bir zulüm var. Bütün bunlar böyle bir cinayeti me ru k lmaz. Bunu bir arada de erlendirmedikten sonra tek tarafl bir yakla m sergilemi oluruz. Muammer Cindilli Sayg n Soysal Y ld z, yurtd na kaçabilecek mi? Bu Kalp Seni Unutur mu nun bu ak am ekrana gelecek 5. bölümünde birkaç saat içinde kalkacak trenle yurtd na kaçacak olan Y ld z, pe indeki polisleri atlat p Sirkeci Gar na yeti meye çal rken, ayn saatlerde Sinan ölüm kal m sava vermektedir. skerî yönetim ise Diyarbak r Cezaevi nin lekelenen ad n temize ç karmak için Haldun a cezaevine gidip mahkumlarla röportaj yapma izni verir. Kerim le birlikte Diyarbak r haz rl klar yapan Haldun un ekibine kat lmak için f rsat kollayan Cemile, sonunda ilginç bir planla bunu ba ar r; üstelik yan nda bir konukla... FOTO RF: C HN, MH R NNÇ Bu Kalp Seni Unutur mu Show TV de bu ak am de ekrana geliyor. Dizide Erzurumlu i adam Muammer Cindilli yi Kür at Reis ve Muammer Do u ad yla Sayg n Soysal oynuyor. KSIM 2009 SLI ZMN SMNYOLU TRT 1 MEHTP TV K r k Testi Günbegün Çizgi Film Çizgi Film Esra Ceyhan la Hayat Kur an Dersleri Ye il Elma Sinema Üzgünüm Leyla Gün Vicdan n Sesi Denizler mparatoru Kadraj ile Mahkemesi na Haber Zaman n zinde na Haber Bülteni Dizi yr l k Sanat tölyesi Dizi 4. Osman Sinema Cumhuriyet Kahve Molas Be inci Boyut Nas ls n z Dü ünce Günlü ü Bank sya 1. Lig Günün rd ndan K r k Testi TV KNL D SHOW TV Tatl Sert Doktorum Her ey Dahil Mavi eker Pi ir Gün Ortas Haberleri Esra Erol da Her Eve Laz m Derya l Günler Evlendir Beni Yaln z De ilsiniz Yemekteyiz na Haber Dizi rka Sokaklar na Haber Dizi Can m na Haber Spor Sayfas ilem Dizi Geni ile Dizi Bu Kalp Seni Unutur mu? Dizi Nefes Dizi Küçük Kad nlar Yemekteyiz Dizi Tekrar Sinema Zaman Tükeniyor Sinema K z l Zora STR TV KNL 7 TV Suç ve Ceza Her Sabah Erkan Tan ile Ba kentten Zuhal Topal la Ö le Haberleri Ebruli zdivaç Ebru ile Payla t kça Gün Ortas Dizi ile Reisi TV Filmi öhret Yolu a rtmali kbal Gürp nar la k ama Do ru na Haber Bülteni Hayat n çinden na Haber Dizi Papatyam Haber Sinema Renkli S rlar Sinema Mumya Evi Dizi Kurtlar Vadisi Güzel Bir Gece Dizi Prison Break TV Filmi Haber ktif FOX TV TRT 3 DOST TV Çalar Saat TBMM TV Hayatü s Sahabe Su Gibi Futbol Futbol Elma ekeri Dizi Unutma Beni Süper Spor Çocuk ve Biz Dizi Yemin Ligde Geçen ifai erif Dersleri k am Haber Hafta Kur an Ö reniyorum Dizi Deniz Y ld z Spor Dünyas Beraber Okuyal m Dizi Ömre Bedel Spor Bülteni Hikmet ray lar na Haber Süper Lig Futbol Dört Kap Sinema Zodiac Kar la mas Ruhun S las TRT 2 CNBCe H LL TV Kültür Sanat Günlü ü y e Teyze nin Ekonomisi Kad nla Hayata Dair Bak : Sektörden Haber yraç Dünyaya Bak Piyasa Ekran Gün Ortas Bir ey Yapmal Kapan a Do ru Etik Estetik Kültür Penceresi Dizi How I Met Your Mother Çocuk Saati KültürSanat Dizi Gossip Girl F rçadaki Moti er ç lar Dizi Cold Case Tesir Dersi Belgesel Sinema a dakiler Yard meli Selanik ten Dolmabahçe ye The Jay Leno Show Maidei Kur an KNL KNLTÜRK CINE Çizgi Film Orada Neler Oluyor Çizgi Film Üsküdar da Sabah Bugün Ne Pi irsem Sinema Sende Yüre inde Gün Ortas Ö le Haberleri Sevgiye Yer ç Hadi Konu al m Ben Bir nneyim Dizi Yan k Koza Kad na Dair Sinema Silah rkada lar Sinema Sevgili Ortak na Haber Bülteni na Haber Sinema Para S ra Gecesi Sinema k Diyar nda na Haber Son 24 saat Duyduk Duymad k Sinema Liste Spor Bülteni Yabanc Sinema Tele Futbol TVNET YUMURCK TV TRT ÇOCUK Net Bak Uçan Balon Bizim Mahalle Ekonomi Rahat Koltuk Muhte em Türkler Gündüz Küçük Dünyalar Çizgi Film ç k Piyasa Ye il Oba Hayvanlar n S rlar k am Louie Paytak Tarafeyn Bunu Ben Bizim Mahalle Habere Bak Ba ard m Çizgi Film Bak ç s rthur Harika Balon Gece Se ller Bu Ne Bu? SMNYOLU HBER TV HBERTÜRK Medyada Bugün Haber Masas ModeratörGökhan Gökçe Bir Bilene Sorun Sektör Dosyas ModeratörRemziye Bugün Türkiye jans Demirkol Yar nlardan Sorumluyuz Habertürk Gündem ModeratörBahar Feyzan Kap alt Söz Sende Gürkan Zengin le Editör na Haber Haber Güzel Oyun Rota Habertürk Gündem Söz Kampüsten çeri Futbol Heyecan Teke Tek Gece Moderatörhu Son Durum Gün Tanr kulu CNN TÜRK NTV TGRT HBER Haber Toplant s Medya Mahallesi Net ten Haber Gündemin Rengi Derece Tarafs z Bölge N 1K Haber Saba Tümer le Bu Gece Yaz leri Yak n Plan Günün çinden Haber k am Haberleri Yorum Fark Bas n Odas Canl Gaste Haberin Var m? Sabah Bülteni Ekonomi Gündemi Gün Ortas Yurt Gündemi Sanat Günlü ü k am Bülteni merika n n Gündemi Ekonomi Kulisi Faks: eposta: SMNYOLU KNL KNL D TV SHOW TV STR FOX TV NTV CNN TÜRK TV TRT 1 (0312) RTÜK CUMHUR YET TRT YÖN.: Z Y ÖZTN OYN.: RUTKY Z Z, SV D NÇEL Kurtulu Sava ndan sonra Mustafa Kemal Pa a, nönü ve arkada lar n n Cumhuriyet i kurma çabalar yla ba layan lm, Lozan Konferans görü meleriyle devam ediyor. Filmde, siyasi geli melere paralel olarak Mustafa Kemal Pa a n n özel ya am da yans t l yor. L STE CINE YÖN.: GRY WHEELER OYN.: MLCOLM MCDOWELL, WILL PTTON Renny Jacobson a babas n n ölümüyle miras kalm t r. Fakat babas, miras n n büyük bir k sm n çe itli kurumlara ba lam, Renny ye ise kiral k bir kasa anahtar ile Güney Carolina Mukavele Listesi ad ndaki bir irketin üye listesinden ba ka hiçbir ey b rakmam t r. MUMY EV STR TV YÖN.: JUME COLLETSERR OYN.: ELISH CUTHBERT, PRIS HILTON Üniversiteleraras futbol ampiyonas na gitmek için yola koyulan Carly, Paige ve arkada lar n n, maça gitmeden önce bir gece d ar da kamp yapma karar, kötü olaylar n ba lang c n haz rlar. Kamptaki bir kamyoncuyla sürtü me ya amalar, gençleri tedirgin eder. ZMN TÜKEN YOR KNL D YÖN.: CRL FRNKLIN OYN.: DENZEL WSHINGTON, EV MENDES Bir an için bildi iniz, güvendi iniz her eyin asl nda yalan oldu unu dü ünün. Matt Lee Whitlock için bu kâbus gerçe e dönü ür. Matt, Florida n n Banyan Key bölümünde polis e olarak çal maktad r. Banyan Key de i lenen vah i cinayetler her eyi bir anda altüst eder L BULÇ EKREM DUMNLI HÜSEY N GÜLERCE Gazeteciler belgeyi tart yor Dü ünce Günlü ü nde gazeteci li Bulaç ve Hüseyin Gülerce konuklar yla demokratik dönü ümü kimlerin engellemeye çal t n konu uyor. Zaman Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl n n kat laca programda, belge krizinin nas l a laca ve Genelkurmay n sorumlular teslim edip etmeyece i tart lacak. MEHTP TV Osman da karma k bir cinayet 4. Osman da Melek adl genç bir k z n cesedi deniz k y s nda bulunur. Osman bunun intihar m yoksa cinayet mi oldu unu ara t r rken, kar s na bamba ka gerçekler ç kar. Üniversite ö rencisi Melek in ölümünün ard nda karma k bir bulmaca gizlidir. Y ld r m ve Osman bunu çözmek için çal rlar. SMNYOLU Koçta n çevre duyarl l Yar nlardan Sorumluyuz da bu hafta ilk olarak Çevko üyesi Koçta n ma aza içinde ald tedbirler ve ad n çevre dostu ma aza olarak koydu u projesi tan t l yor. kinci projede ise Borusan n Tema Vakf i birli iyle fyonkarahisar n Tazlar köyündeki Uygulamal Çiftçi E itim Merkezi ekrana geliyor. SMNYOLU HBER TV KT L YNIMIZD OLB L R San Francisco yu deh ete bo mu bir seri katil ve bu onu yakalamay tak nt haline getiren dört adam David Fincher imzal Zodiac televizyonda ilk kez ekrana geliyor. Seri katilin b rakt ipuçlar n takip ederek olay ayd nlatmay kendilerine saplant haline getiren bu dört adam n hayat, art k katilin hareket alan içinde ekillenmektedir. Y llar boyu sald r lar n kesmeyen ve yok olmu görünürken aniden ortaya ç kan katil, sadece onu yakalamaya çal anlar n de il, bütün ehrin kâbusu olacakt r. TELEV ZYON SERV S ZODIC YÖNETMENLER: DVID FINCHER OYUNCULR: JKE GYLLENH L, MRK RUF FLO, NTHONY EDWRDS FOX TV Bulmaca SOLDN S 1) Ki ilerin yetenek ve bireysel üstünlü üne dayanan yönetim biçimi. 2) Bursa da bulunan Y ld r m Beyazid in in a ettirdi i ünlü mabet. Defa, kez. 3) Kütahya n n bir ilçesi. Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atl binek arabas. 4) Bir renk. De irmen ta n n ortas ndaki kaz k. Nikelin sembolü. 5) Bir soru ekli. Temiz olmayan, murdar, kirli. 6) Serbest b rakma. Eskiden mekteplerde verilen ba ar kâ d. 7) Ho a giden duygulanma, ho lanma, zevk. Yalan söylemeyi hastal k haline getiren kimse. 8) Ni astay parçalayarak ekere çeviren bir enzim. rgoda yok. YUKRIDN IY 1) Kar l kl olarak elleri iç içe almak suretiyle yap lan selamla ma, el ele tutu ma. 2) Boynuzlugiller familyas ndan, ufak sürüler hâlinde ya ayan, çok çevik bir antilop türü, da keçisi, ya murca. rt rma, ilave etme. 3) Kur an da bir sure. Nazizm yanl s olan kimse. 4) Müsaade, izin, destur. 5) Durum, davran, vaziyet, hâl. Fas n plaka i areti. 6) Kemiklerin toparlak ucu. K sa ve etkili Rüstem yd n (ifade, söz). 7) Yeterli miktarda olma, yetme, kâfi gelme. 8) Dü ün çiçe igillerden, mor renkli, çan biçimli tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, da lalesi. 9) Lüfer azman denilen uskumru ailesinden iri bir cins bal k. Dolayl olarak anlatma, üstü kapal olarak belirtme, i aretleme, an t rma, ihsas. 10) Su ta k nlar n ve toprak kaymas n önlemek için yap lan duvar, bent, baraj. Bir i in, bir eserin gerçekle tirilmesi için uyulmas tasarlanan düzen. 11) Söylenen sözün tersini kastederek ki iyle veya olayla alay etme. Olumsuzluk manas veren bir ön ek. 12) Donmu, pekimi, nesne K O P N K 2 B D N C 3 P U S M S 4 I R K N Z 5 K K E S T 6 U S H I S I M 7 L S N R 8 U Y N I K R 9 M E R K 10 S T B U T 11 L E M B L O 12 T B R E N

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Yutmak üzere. O ilaçlar toplatılıyor. ELBİSTAN ilçesinde yaşayan Huzeyfe Günbakmaz isimli vatandaşın. içerisinde kıl çıktığını belirtmişti.

Yutmak üzere. O ilaçlar toplatılıyor. ELBİSTAN ilçesinde yaşayan Huzeyfe Günbakmaz isimli vatandaşın. içerisinde kıl çıktığını belirtmişti. 20-21 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr O ilaçlar toplatılıyor ELBİSTAN ilçesinde yaşayan Huzeyfe Günbakmaz isimli vatandaşın soğuk algınlığı nedeniyle kullandığı Theraflu Film Tablet isimli ilacın içerisinde

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 04.12.2012 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

HAZİRAN 2016 ÖZEL MÜŞTERİ DESTEĞİ DUYURUSU

HAZİRAN 2016 ÖZEL MÜŞTERİ DESTEĞİ DUYURUSU HAZİRAN 2016 ÖZEL MÜŞTERİ DESTEĞİ DUYURUSU 02.06.2016 Değerli Hyundai Ailesi, Haziran ayı Hedef Müşteri gruplarına yönelik özel müşteri destek uygulamamızın detayları aşağıdaki gibidir : Özel satış destek

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilişim Hukukundan CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma Madde 134 (1) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG 6 Eylül 2005 Bu karar, AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır. Üzerinde

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA HAZIRLIK EL 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazı nasıl tanımlanmıştır? A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı