5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te"

Transkript

1 EB RUS D PLOMS S YOLD. D politika aç l mlar yla dikkat çeken 18 Türkiye, yeni bir ad ma haz rlan yor. D i leri, 17 ral k ebi rus törenlerinde Bat ile Do u nun bakanlar n Konya da bulu turacak. TÜRK YE, ÖLÜMÜNÜN 71. YI LIND TTÜRK Ü NIYOR. Cumhuriyet imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, bugün bütün yurtta çe itli etkinliklerle an lacak. Demokratik aç l m bugün Meclis te görü ülüyor POL T K15 10 KSIM 2009 SLI 50 Kr Osman Y ld r m, Ergenekon davas n n görüldü ü Silivri deki mahkemede önemli aç klamalar yapt. FO TOÐ RF: ZMN, LÝ ÜNL Dan tay sald r s ülkede kaos ç karmak için bir tezgâht BÜ R ERDL STNBUL Ergenekon davas san klar ndan Osman Y l dünkü duru mada çarp c aç klamalar d r m, yapt. Cumhuriyet Gazetesi ne iki kez bomba at lmas talimat verdi ini ancak lparslan rslan n Dan tay a sald r düzenleyece inden haberi olmad n belirten Y ld r m, söz konusu sald r n n, ülkeyi kaosa sürüklemek için haz rlanan bir tezgâh oldu unu söyledi. Bu tezgâhta kendisinin kullan ld n savunan Y ld r m, Ülkenin birli ine, dirli ine kastedilmi tir. Ve neticede emellerine ula amam lard r. Hâlâ da bu ülke bu tehlikenin e i indedir. nkara da mahkemede Kur an ayeti okusam bu ülke kaosa sürüklenmi ti. dedi. Tetikçi lparslan rslan n içeride llah a küfretti ini, buna da jandarman n ahit oldu unu anlatan Y ld r m a, duru ma salonunda küfürle kar l k veren rslan salondan ç kar ld. GÜNDEM 06 dalet Bakanl, Sincan Hakimi ile YRSV Ba kan n n ihrac n istedi MET N RSLN NKR dalet Bakanl, Sincan 1. r Ceza Mah Ba kan Osman Kaçmaz ile Yarg kemesi tay Cumhuriyet Savc s Ömer Faruk Emina ao lu hakk nda yürütülen adli ve disiplin soru turmalar n tamamlad. Her iki ismin meslekten ihrac istenirken, Kaçmaz hakk nda 4, Emina ao lu hakk nda da 3 ayr suçtan dava aç lmas talep edildi. yn zamanda YRSV Ba kan olan Emina ao lu yla ilgili suçlamalar öyle s raland : Ergenekon soru turmas nda hakim ve savc lar hukuka ayk r ekilde etkilemeye te ebbüs, soru turman n gizlili ini ihlal ve Yarg tay binas nda kanuna ayk r aç klama yapmak. Bakanl n talebine Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu karar verecek. HSYK n n ihraç iste ini onaylamas halinde Kaçmaz ve Emina ao lu avukatl k dahi yapamayacak. Kaçmaz ve Emina ao lu hakk ndaki müfetti raporlar iddianameye dönü türülerek, Nöbetçi r Ceza Mahkemesi nde dava aç lacak. Mahkeme nin soru turma karar vermesi halinde birinci s n f hakim statüsündeki Kaçmaz ve Emina ao lu, Yarg tay n ilgili ceza dairesinde yarg lanacak. GÜNDEM Ulusal Kanal ve yd nl k yöneticileri tutukland 5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te hbar mektubunda millete komplo plan yla ilgili belgelerin imhas na kat ld klar belirtilen 5 er ve 1 subay dün iki grup halinde adliyeye getirildi. skerlerden baz lar tan k, baz lar ise san k olarak Ergenekon soru turmas n yürüten savc lara iki saat ifade verdi. Skandal belgede imzas bulunan lbay Çiçek ise adliyeye bugün bekleniyor. KD R KÖKTEN STNBUL Kirli eylem plan n n slak imzal asl n n ortaya ç kmas yla ba layan hukuki süreç sivil yarg da i lemeye devam ediyor. Ba bakan Tayyip Erdo an n Genelkurmay i aret ederek olayla ilgisi olanlar n yarg ya teslim edilmesi ça r s n n ard ndan önemli bir geli me daha ya and. Karargâhta Kaos Plan yla ilgili belgeleri imha etmekle suçlanan 7 subay ve bir sivil memurun ard ndan dün de imha i lemine kat ld klar ileri sürülen 5 er ve 1 subay Be ikta taki stanbul dliyesi ne getirildi. ki grup halinde adliyeye giri yapan askerlerden baz lar tan k, baz lar ise san k s fat yla, Ergenekon soru turmas n yürüten savc lara iki saat ifade verdi. Sivil plakal ve camlar karart lm bir minibüsle getirilen ilk grup, sabah saatlerinde protokol kap s ndan adliyeye al nd. Bu s rada adeta etten duvar ören sivil k yafetli askerler görüntü al nmas n engellemek için yanlar nda getirdikleri emsiyeleri açt lar. Erlerin Ergenekon savc lar n n sorgulad 5 er ve 1 subay, camlar karart lm sivil plakal bir minibüsle Be ikta taki stanbul dliyesi ne getirildi. FOTOÐRF: ZMN, MÜHENN KHVEC adliyeden ayr lmas ndan yar m saat sonra adliyeye gelen ikinci grup sorguya al nd. Edinilen bilgilere göre, darbe giri imi olarak adland r lan skandal eylem plan nda imzas bulunan lbay Dursun Çiçek in bugün adliyeye gelmesi bekleniyor. GÜNDEM 16 YORUM tirafç subay H fz Çubuklu! BÜLENT KORUCU 123 zmir ehit ileleri Derne i Ba kan : Miting Ergenekon ovuna dönü tü, iyi ki kat lmam z. 15 Hukukçular: nternet and c nda imzas olanlar suç i lemi tir nternet and c yla ilgili tart ma büyüyor. TSK n n kurdu u 42 internet sitesinde karalama ve kamuoyunu yanl yönlendirme amaçl birçok haber yer al yor. nternet sitelerinin fi lenmesi ya da yönlendirme amaçl sitelerin kurulmas n n görevi kötüye kullanma oldu unu vurgulayan hukukçular, hakaret, halk kin ve dü manl a tahrik suçlar n n olu tu unu belirtiyor. Kanunda bu suçu i leyenler için bir y ldan üç y la kadar hapis cezas öngörülüyor. 16 Sanayi üretimi eylülde yüzde 8,6 azald, büyüme ümidi y l sonuna kald. 12 MEZOPOTMY REFH HVZSI OLCK. slam Konferans Örgütü Ekonomik ve Ticari birli i Daimi Komitesi ( SEDK), kurulu unun 25 inci y l n stanbul daki ekonomi zirvesi ile kutlad. Konu mas nda B süreci ile slam Konferans Te kilat kapsam ndaki çal malar n Türkiye nin d politikas n destekleyen unsurlar oldu unu anlatan Cumhurba kan bdullah Gül, SEDK üyesi ülkelerin de deste iyle, Mezopotamya havzas n istikrar ve refah alan haline getirece iz. dedi. Gül, KKTC üzerindeki ambargolar n kalkmas için de slam ülkelerinden destek istedi. Zirvede 42 ülke temsil edilirken, kat l mc lar dün Bo az kenar nda aile foto raf çektirdi. SÜLEYMN KURT, DI HBERLER 19 FOTO RF: ZMN, MUSTF K RZLI Genelkurmay n sitelerinden millete kar sistemli kampanya yürütülmü Genelkurmay n sahiplendi i internet sitelerinde, K Parti ve dinî de erlere kar sistemli bir kampanyan n yürütüldü ü ortaya ç kt. Genelkurmay Bilgi Destek Daire Ba kanl taraf ndan kamuoyunu yönlendirmek maksad yla kurulan sitelerde ç kan haberler siyasete göre ekillenmi. Genel seçimlerin yap ld 2007 Temmuz ay nda sitelerde yo un bir ekilde terör i lenirken cumhurba kanl seçiminin oldu u 2007 ustos ta ise irtica gündeme getirilmi. 16 navatan Partisi nin tabelas indirildi, genel merkez binas n art k DP kullan yor. 13 EMD NL M DURLRI NLTIYOR E imi katledenler serbest kald, katiller tutuklans n MEL K DUVKLI HKKR Hakkari nin emdinli ilçesinde 4 y l önce ya anan provokatif eylem, ard nda ac dolu hayat hikâyeleri b rakt. Umut Kitabevi ne 9 Kas m da at lan bomba, o s rada olay yerinde bulunan taksici Mehmet Zahir Korkmaz n (29) da hayat n kaybetmesine yol açm t. Korkmaz, geride iki yetim ve dul bir e b rakt. K z Fatma ilkö retim be inci s n fta okuyor. O lu Yusuf ise üçüncü s n fa devam ediyor. 28 ya ndaki Hamide Korkmaz e inin ölümünden sonra peri an olmu. ncak as l y k m, olay n san klar olan itirafç ve astsubaylar n serbest kalmas yla ya am. Suçüstü yakalanan san klar n ellerini kollar n sallayarak gezdiklerini anlat rken gözya lar na bo uluyor: llah bunu kabul etmez. Devlet e imi geri getiremez ama onu suçsuz yere katledenleri cezas z b rakmamal. Katilleri tutuklas nlar. GÜNDEM 04 Zaman Okur Hattý:

2 SYF TSRIM: YSEM N LY 02 GÜNDEM 10 Grip yüzünden tina Havaalan ndan döndü d na düzenlenen çal taya kat lmak üze Türkiye ye gelmeyi planlayan ünlü Yuna re nistanl yönetmen Theo ngelopoulos un, domuz gribine yakaland ö renildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi nde düzenlenecek program için zmir e hareketinden önce tina Havaalan nda yap lan kontrolde H1N1 virüsü tespit edilen ngelopoulos, tina Havaalan nda karantina odas na al nd. Ünlü yönetmen gelemeyince üniversite, program erteleme karar ald. Son modernist unvanl ngelopoulos, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasar m bölümü ile Yunanistan Midilli Ege Üniversitesi Kültürel Teknolojiler ve leti im bölümünün ERSMUS Projesi kapsam nda düzenledikleri ngelopoulos Sinemas çal tay na konuk THEO NGELOPOULOS olacakt. Ünlü yönetmene DEÜ taraf ndan sinemas nda öteki sanatlar ile sinema sanat aras nda kurdu u derin ba lar ve bölge tarihine nesnel, bar ç ve hümanist yakla m ndan dolay onursal doktora unvan verilecekti. Bu arada lmanya n n Kassel kentinde domuz gribine yakalanan Bü ra adl 15 ya ndaki Türk k z önceki gün hayat n kaybetti. Bild gazetesinde man etten verilen haberde, Bü ra n n geçen per embe günü grip belirtileriyle çocuk klini ine gitti i, doktorlar n Bü ra da domuz gribinin yan s ra kalp kas iltihab te his etti i, bunun üzerine genç k z n ba ka bir hastaneye nakledildi i ifade edildi. Bü ra n n, hastaneye nakledildikten birkaç saat sonra vefat etti i belirtildi. Son vakayla birlikte lmanya da domuz gribinden ölenlerin say s 12 ye yükseldi. ZM R C HN Müstakil Sanayici ve adamlar Derne i nin ntalya da düzenledi i toplant da konu an Sa l k Bakanl Müste ar Yard mc s dnan Ç nal, nisan ay na kadar grip yüzünden 5 milyon ki inin hastanelere ba vuru yapmas n n beklendi ini söyledi. FOTO RF: C HN Ç LR VCI STNBUL Domuz gribinden ölenlerin say s 30 a yükselir salg n n Türkiye ye faturas da a rla yor. ken, Ekim ay ndan itibaren ülkeyi etkisi alt na alan hastal n, 2010 un Nisan ay na kadar sa l k sistemine maliyeti 1 milyar TL ye ula acak. Gribin sa l k harcamalar n art rd n belirten Sa l k Bakanl Müste ar Yard mc s dnan Ç nal, faturan n içinde özel ve kamu hastanelerine giden vatanda n muayene ücretleri, yap lan tetkikleri ile yaz lan ilaçlar n önemli bir yer tuttu unu söyledi. Nisan ay na kadar domuz gribinden dolay hastanelere 5 milyon civar nda ba vuru yap lmas beklenirken bu durum özellikle büyük hastanelerin acillerinde ciddi s k nt ya sebep olacak. cillerde görev yapan doktor say s n n art r lmamas hastanelerin önünde uzun kuyruklar olu mas na yol açarken, bakanl n bu soruna bir an önce çözüm üretmesi gerekiyor. Müstakil Sanayici ve adamlar Derne i nin (MÜ S D) Sa l k Sektör Kurulu taraf ndan ntalya da düzenlenen Sa l kta ve Sosyal Güvenlikte Gelinen Son Nokta ve Yeni Hede er adl toplant da domuz gribi ele al nd. Toplant da konu an Müste ar Yard mc Prof. Dr. dnan Ç nal domuz gribinin sa l k harcamalar n yükseltti ine dikkat çekti. Önümüzdeki nisan ay na kadar domuz gribinin sa l k sistemine ekstra maliyetinin 1 milyar TL olaca n anlatan Ç nal, bu dönemde gripten etkilenen 5 milyon ki inin polikliniklere ba vurmas n n öngörüldü ünü ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Daire Ba kan Hane Gök de bu y l için SGK n n sa l k harcamalar n n 35 KSIM 2009 SLI ZMN Domuz gribinin 6 ayl k faturas 1 milyar lira Domuz gribinde vaka say s yla birlikte ekonomik maliyet de art yor. Sa l k harcamalar n n Nisan 2010 a kadar 1 milyar liraya ç kmas bekleniyor. Hasta say s na oranla acillerdeki doktor say s n n art r lmamas da tedavilerde t kanmaya yol aç yor. milyar TL olarak belirlendi ini fakat grip ve di er giderlerin etkisiyle kurumun 3 milyar TL aç k verece ini kaydetti. Toplant da derne e üye sa l kç lar sorunlar n ilk elden ilettiler. Özellikle hastanelerdeki fark ücreti s n rlamas, global bütçe ile eczanelerdeki ilaç indirimlerinin sektöre büyük zarar verdi i dile getirildi. C LLERDEK DOKTOR EKS KL BÜYÜK SORUN Domuz gribi sa l ktaki ekonomik giderleri art rmas n n yan s ra tedavide de s k nt lara sebep oluyor. Salg ndan dolay hasta say s artarken acillerdeki doktor say s n n ayn kalmas, vatanda lar n tedavisini büyük ölçüde aksat yor. cil hasta say s 600 e ç karak 3 kat artan Vak f Gureba Hastanesi nin çocuk acilinde sadece 4 tane doktor görev yap yor. Bak rköy Kad n Do um ve Çocuk Hastanesi E itim ve ra t rma Hastanesi nde 60 n üzerinde çocuk doktoru ve asistan n bulunmas na ra men acilde sadece 34 hekim hizmet veriyor. stanbul da 84 ilk ve ortaö retim okulunun 200 bin ö rencisi, deprem tadilat sebebiyle geçici olarak ba ka okullarda e itim görüyor. Ö rencilerin en az 2030 y ll k eski otobüslerle ta nmas ise büyük tepki çekiyor. FOTO RF: ZMN MUZFFER SLCIO LU Hurdal k otobüsler servis oldu MUZFFER SLCIO LU STNBUL stanbul da deprem güçlendirmesi yap ld için 84 okulun 200 bin ö rencisi, e itime ba ka okullarda devam ediyor. Ö renciler, geçici okullar na ta mal e itim kapsam nda servislerle ta n yor. ncak servis olarak kullan lan otobüslerin en az 2030 y ll k olmas veliler ve meslek örgütlerinin tepkisini çekiyor. Ula t rma Bakanl geçti imiz günlerde ö renci servislerinin ya s n r n 12 den 20 ye ç kard. Bu karar n hemen ard ndan stanbul Büyük ehir Belediyesi ( BB), stanbul daki okul servislerinin 10 ya ndan büyük olamayaca n aç klad. BB, Ula m Koordinasyon Merkezi nin servis araçlar na ili kin yönetmeli inde servis araçlar n n ya n n maksimum 10 y l olabilece i eklinde düzenleme yaparak kamuoyuna duyurdu. BB nin ö renci servislerinde kaliteyi art rmaya yönelik bu giri imine kar n ihaleyi alan rmalar mevzuat hiçe sayarak binlerce ö renciyi tra kte tehlikeye at yor. Üzerinde Ö renci Servisi yaz s dahi bulunmayan otobüsler ö renci servislerinde bulunmas gereken hiçbir özelli i ta m yor. Ula t rma Bakanl ve Büyük ehir Belediyesi nin ö renci servisi yönetmeli ine de uymuyorlar. Binlerce ilkö retim ve lise ö rencisinin can n n emanet edildi i araçlar aras nda 1974 modeller bile Kanser tedavisi gören avukat Mehmet sen, 2 y l önce apandisit ameliyat oldu u hastanede kendisine kanser te hisi konabilece ini öne sürerek Sa l k Bakanl aleyhine 1 milyon 200 bin lira tazminat istemiyle dava açt. Edinilen bilgiye göre, zmir Barosu na kay tl avukat sen, 2007 de kar n a r s ikâyetiyle gitti i zmir E itim ve ra t rma Hastanesi nde apandisit ameliyat oldu. meliyattan 2 y l sonra kolesterol testi için Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi ne müracaat eden sen, burada kanser te hisiyle tedaviye al nd. Bir bulunuyor. Ö renciler, otobüslerde emniyet kemeri bile olmad n ve ayakta gitmek zorunda kald klar n anlat yor. Sivil toplum örgütü temsilcileri, bu araçlar n sigortas, y ll k bak m, muayenesi, yol izninin olup olmad n n bile üpheli oldu unu ileri sürüyor. Fiyat 3 bin 500 TL eden hurdal k otobüslerin y ll k masra ar n n kendi de erinden daha fazla oldu una dikkat çeken STK lar, Tra k yetkilileri bu otobüslerde ö rencilerin ta nmas na göz yummamal. diyor. stanbul Umum Servis rac letmecileri Esnaf Odas Ba kan Vekili Halit Tayanç ise yetkililerin duyars zl ndan yak n yor: Bu araçlar n biri kaza yapacak olsa en az 50 ö rencinin can tehlikeye girer. Konunun hassasiyetini anlamak için illaki bir otobüsün kaza yapmas m gerekiyor? Tayanç, araçlar n bir an önce tra kten men edilmesi gerekti ini vurguluyor. Servislerin durumunu okul aile birli i ve okul yöneticilerinin olu turdu u komisyon denetliyor. Yönetmeli e ayk r olan araçlar n Milli E itim Müdürlü ü yetkililerine ikayet edilmesi gerekiyor. Milli E itim yetkilileri ise rma ile yap lan ihale artlar n n Ula t rma Bakanl n n ö renci servisleri için belirledi i standartlar çerçevesinde gerçekle tirildi ini belirterek, ö rencilerin bu ekilde ta nd n bilmediklerini ifade ediyor. Kanserli avukattan bakanl a rekor dava dizi ameliyat geçiren evli ve 2 çocuk babas sen in pankreas, kal n ve ince ba rsak gibi iç organlar al nd. Yüzde 87 i göremez raporu verildi. Halen kemoterapi gören avukat, apandisit ameliyat s ras nda, patoloji servisinden kendisine daha çok kad nlarda görülen kanser çe idi olan Müsinoz Kistatenom olabilece i yönünde rapor verildi ini, ancak doktorlar n bunu gözden kaç rd n öne sürerek, bakanl k aleyhine 1 milyon lira maddi, 200 bin lira manevi tazminat istemiyle zmir 2. dare Mahkemesi ne ba vurdu. ZM R C HN

3 SYF TSRIM: SEYFULLH ÖZTÜRK 03GÜNDEM 10 Mason üstadlar, yolsuzluk davas nda birbirine dü tü Yolsuzluk iddialar sebebiyle ikinci kez mahkemelik olan mason localar nda kavga büyüyor. 22 san kl dünkü duru mada bir önceki Büyük Üstad s m k in, mevcut Büyük Üstad Salih Evcilerli ve kendisinden önceki Büyük Üstad Kaya Pa akay belge gizlemek le suçlad. Kurul üyelerinden habersiz baz kararlar al nd n aç klad. Evcilerli, iddiay reddederken, Di er karde lerim gibi, san k s fat yla burada bulunmaktan üzgünüm. dedi. HMET DÖNMEZ STNBUL Masonlar n yolsuzluk davas gi geni liyor y l ndan derek beri kar l kl suçlamalarla ikiye bölünen loca, yarg da hesapla yor. Eski Büyük Üstad Kaya Pa akay ve iki yöneticisinin ihrac yla ba layan kavga, mahkemeye yans m t. Beyo lu 5. sliye Ceza Mahkemesi nde bu dava devam ederken ikinci bir dava daha ba lad. Bu da yine 2005 y l na ait bir ihaleyle ilgili yolsuzluk iddias na dayan yor. zmir lsancak ve Kar yaka localar n n tadilat n yapan rmaya 216 bin lira fazla ödeme yap ld öne sürülüyor. Beyo lu 2. sliye Ceza Mahkemesi nde görülen davan n dün yap lan ilk duru mas, masonlar n çeki mesini gün yüzüne ç kard. Bir önceki Büyük Üstad s m k in, avukat arac l yla u anki Büyük Üstad Salih Evcilerli ve kendisinden önceki Büyük Üstad Kaya Pa akay suçlad. Kendisinden belgelerin gizlendi ini ileri sürerek mahkeme arac l yla bu belgeleri talep etti. 4 BÜYÜK ÜSTD YRGILNIYOR 22 ki inin yarg land davan n san klar n n dördü büyük üstad. Bunlar, u anki loca ba kan Evcilerli, bir önceki ba kan k in, ondan önceki ba kan Pa akay ve yine eski büyük üstadlardan Demir Sava ç n. 3 eski büyük üstad mahkemeye gelmezken Evcilerli, hâkim kar s na ç kt. lk davada oldu u gibi bu da k in yönetimindeki Hür ve Kabul Edilmi Büyük Mason Locas ile çi leri Bakanl n n açt bir dava. ddianame, mülkiye müfetti lerinin yapt incelemeye dayan yor. Fakat k in ve yönetimindekiler de kendi açt klar davan n san klar durumuna dü tü. Çünkü k in de 2005 y l nda yönetim kurulu üyesi ve ba kan yard mc s yd. Duru maya 22 san ktan 9 u kat ld. Salih Evcilerli nin yan s ra dönemin yönetim kurulu üyeleri Osman Naci Endem, Ferhat Saraço lu, M. Kemal Tumay, hmet Örs, R. Harun Kuzgun, lker nal, Naif Timur ve Selim Er an Tinay n savunmalar al nd. San klar suçlamalar reddederken Evcilerli, Bu derne in ba kan olarak, t pk di er karde lerim gibi, san k s fat yla burada bulunmaktan fevkalade üzgünüm. dedi. s l tart ma, s m k in in avukat Zehra Y lmaz Harmantepe nin söz almas yla ba lad. k in, avukat arac l yla 2005 y l ndaki yönetimin, kurul üyelerinden habersiz baz kararlar ald n iddia etti. zmir deki in aat i inin de bu çerçevede ihale edildi ini, kendisinin büyük üstad seçilir seçilmez iddialar ara t rarak suç duyurusunda bulundu unu belirtti. Bu belgelerin kendisine ula mad için yaz l savunma haz rlayamad n aktaran k in, mahkeme kanal yla belgeleri talep etti. vukat Harmantepe, Büyük Üstad Evcilerli ye bu belgelerin neden kendilerine verilmedi ini sordu. yr ca, Derne in zarara u rat ld iddias yla devam eden birinci davaya, u anda dernek ba kan olarak müdahil olmay dü ünüyor musunuz? sorusunu yöneltti. Evcilerli, belgelerin gizlendi i iddias n reddetti. Müdahil olup olmayaca sorusuna kar l k da yönetim kurulu ile görü meden bir cevap veremeyece ini söyledi. Bunun üzerine avukat Y lmaz Harmantepe, E er bu belgeler bize verildiyse, neden savunma yapam yoruz? Bu do ru de il, belgeleri istiyoruz. dedi. Harmantepe ayr ca her iki davan n birle tirilmesi talebinde bulundu. Fakat di er san klar n avukatlar, iki davan n birbirinden farkl oldu unu öne sürerek, birle tirme talebine itiraz etti. Mahkeme, duru may 17 ral k 2009 a erteledi. Hint keneviri yeti tiren sera sahibinden ilginç savunma: Ku lara verecektim ntalya da bir seraya düzenlenen operasyonda 462 kök Hint keneviri ele geçirildi. Sera sahibinin evinde yap lan aramada da 5 kilo kurutulmu esrar bulundu. ntalya Emniyet Müdürlü ü, cumartesi günü gerçekle tirilen operasyonun görüntülerini bas na da tt. Polisin, Güzeloba Mahallesi nde M.K. nin seras na giri haber turu iyle ba layan görüntülerde konu malar da yer ald. Domates toplarken polisleri kar s nda görünce a ran M.K., yaprak k s mlar kopar lm Hint kenevirlerinin nerede oldu u sorusuna, Yoldum att m, serada ba ka bir ey yok. cevab n verdi. ld klar cevapla tatmin olmayan polislerin sera içinde yapt aramada 462 kök Hint keneviri ele geçirildi. M.K., po ete sar lm halde bulunan Hint keneviri tohumlar için, Ku lara yedirece im. dedi. Gözalt na al nan M.K., ç kar ld nöbetçi mahkemece tutukland. Öte yandan stanbul ve Kocaeli nde uyu turucu operasyonlar gerçekle tirildi. stanbul l Jandarma Komutanl nca Büyükçekmece de yap lan 3 ayr bask nda 76,5 kilo eroin, 14,5 kilo toz esrar ve 32 bin adet sentetik uyu turucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözalt na al nan 8 ki i tutukland. Kocaeli Emniyeti ise stanbul üzerinden yurtd na ç kar lmak istenen 57,5 kilogram eroini ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan L.T., adliyeye sevk edildi. NTLY, STNBUL, KOCEL C HN 22 ki inin yarg land davan n san klar ndan dördü Büyük Üstad. Dünkü duru maya 9 san k kat ld. Büyük Üstad Salih Evcilerli (en önde, elleri ba l ) mason locas üyeleriyle mahkeme ç k nda gazetecilere toplu olarak poz verdi. FOTO RF: ZMN, ONUR ÇOBN KSIM 2009 SLI ZMN kdamar das, güne enerjisiyle ayd nlanacak YHY ÖYLEK VN Türkiye nin ntalya dan sonra en fazla güne alan ehri Van n bu do al kaynaktan yararlanmas için dü meye bas ld. Vali Münir Karalo lu nun talimat üzerine güne enerjisi sisteminin ilk olarak tarihî kdamar Ermeni Kilisesi ne ev sahipli i yapan kdamar das na kurulmas kararla t r ld. Proje ile Van Gölü üzerinde bulunan ada ile n t Kilise Müzesi geceleri güne enerjisinden elde edilecek elektrikle ayd nlat lacak turizm sezonuna yeti mesi hede enen çal mayla ada, ak amlar da ziyarete aç k olacak. Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Zeki Ta tan, kdamar das ve kilisesinin Van n en önemli tarihî ve turistik de erlerinden biri oldu unu belirterek, daha çok ziyaretçi gelmesini sa lamak için aday güne enerjisi sistemi ile ayd nlatmay dü ündüklerini söyledi. Projeyle 3 bin 700 metrekarelik bir alan n hepsini güne enerjisiyle kland racaklar n ifade eden Ta tan, Bakanl k yaz m za olur vererek, Diyarbak r Tarihî ve Kültürel Varl klar Koruma Kurulu Rölöve ve n tlar Müdürlü ü ne gönderdi. Uzmanlar 15 gün içinde gelip rölövesini çizdikten ve ke if yapt ktan sonra ihale i lemi gerçekle tirilecek turizm sezonuna yeti tirmeyi hede edi imiz proje, Türkiye genelindeki tarihî ve turistik de erlerin güne enerjisi kullan larak kland r lmas ad na bir ilk olacak. dedi. daya kurulacak sistem 30 y l kullan labilecek bin TL aras ndaki maliyetin, adadaki 2 veya 3 y ll k elektrik harcamalar na e de er oldu u belirtildi. Dü ündeki silahl deh ete 6 gözalt Van n Ba kale ilçesi Esenyamaç köyünde iki aile aras nda ya anan silahl kavgaya kar t iddia edilen 6 ki i, jandarma taraf ndan silahlar yla birlikte gözalt na al nd. Esenmayaç köyüne ba l Dereboyu ve Sualt mezralar nda ya ayan tl ve kkaya aileleri, k z kaç rma meselesi yüzünden bir ba ka dü ün s ras nda kavga etti. Silahlar n kullan ld kavgada 4 ki i öldü, 5 ki i yaraland. Kavgadan sonra köye giden jandarma, olaya kar t iddia edilen 6 ki iyi gözalt na ald. Öte yandan lçe Kaymakam Yunus Kalayc, olay n çok yönlü olarak savc l k taraf ndan soru turuldu unu belirterek, olayda ölen ve yaral lar aras nda korucu ki ilerin olmad n söyledi. Kalayc, olay n meydana geldi i köydeki korucular n silahlar n n toplat lmas n n söz konusu olmad n ifade etti. Kalayc, Dünkü aç klamalar yanl anla ld. Olay n s cakl sebebiyle köye giri yapanlar n silahlar n n toplat lmas n istemi tik. Olaya kar an ailelerin akrabalar nda korucular var. Fakat bunlardan olaya kar anlar n olup olmad bilinmiyor. Savc l n soru turmas ve olayda kullan lan silah ve mermilerin balistik incelemesi sonunda bu belli olacak. dedi. SV B B KLE FOTO RF: ZMN, YHY ÖYLEK mbulans kaza yapt, hasta öldü Zeytinburnu nda hasta ta yan ambulansla Yunus Emre Turhal n (20) kulland otomobil tra k klar nda çarp t. Kazada, Yedikule Gö üs Hastal klar ve Gö üs Cerrahisi E itim ve ra t rma Hastanesi ne götürülmekte olan hasta Hasibe Saydam (55), olay yerinde hayat n kaybetti. Hastan n yan nda bulunan 2 sa l k görevlisi ile otomobildeki 2 ki i de yaraland. Uzun süre kazan n a k nl n üzerinden atamayan ambulans sürücüsünü, arkada lar sakinle tirmeye çal t. Diyarbak r da 2 ton esrar bulundu Diyarbak r n Lice ilçesinde 1 ton 717 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbak r Valili i nden yap lan yaz l aç klamada, l Jandarma Komutanl Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele ube Müdürlü ü ekiplerince Lice nin Oyuklu, Ba lan, Yalaza, Ortaç, Dolunay ve Çavundur köylerindeki 36 ayr noktaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 ton 497 kilogram kubar esrar, 220 kilogram toz esrar, 188 kg kenevir tohumu ele geçirildi. Motosikletin çarpt anne öldü Gaziantep te yar motosikletinin çarpt anne öldü, 2 çocu u yaraland. stasyon Caddesi Stadyum Kav a nda 6 çocuk annesi Zeynep Korkmaz (38) çocuklar Meryem (5) ve Behzat Can Korkmaz (3) ile yolun kar s na geçmek isterken, Yunus T. (25) yönetimindeki yar motosikleti çarpt. Çarpman n etkisiyle havaya savrulan anne ve 2 çocu u yaraland. nne Zeynep Korkmaz hastanede hayat n kaybetti. Olay yerinden kaçmaya çal t iddia edilen Yunus T. (25) polis taraf ndan yakaland.

4 SYF TSRIM: SM L ÖZCN EH RLER MSK GÜNE Ö LE K ND K M YTSI STNBUL NKR ZM R BURS ED RNE KOCEL BOLU ZONGULDK SKRY TEK RD B LEC K KIRKLREL YLOV DÜZCE KSIM 2009 SLI, 1430 Z LKDE 23 EMD NL DEK PROVOKSYON B R LEN N HYTINI KRRTTI E imi katledenleri serbest b rakt n z, llah bunu kabul etmez Bombalanan Umut Kitapevi, ard nda ac dolu hayat hikâyesi b rakt. Pasaja amcas n n o lunu ziyarete gelen taksici Mehmet Zahir Korkmaz hayat n kaybetti. Geride ac l bir e, iki yetim kald. Kay nbiraderinin yard mlar yla ayakta kalan Hamide Korkmaz, san klar n tahliye edilmelerine k zg n: Ellerini kollar n sallayarak geziyorlar. llah bunu kabul etmez. Devlet e imi geri getiremez ama onu katledenler cezas z kalmamal. B R NC SYFDN DEVM evlat ac s yla yan yor. Torunlar m n bu boynu bükük hali evlad Hamide Korkmaz, sivil yarg 39 y l hapis cezas na çarpm n ac s na e de er. diyor. Meh da t r lan san klar n, dava askerî mahkemeye al nd ktan sonra jet h z y o lu Faruk un askerde oldu unu met Zahir öldürüldü ünde di er la tahliye edilmelerini anlayam yor. E inin kendi halinde bir inruk askerden izin alarak abisinin dile getiren Makbule Han m, Fasan oldu unu u sözlerle anlat yor: cenazesine geldi. Yakalananlar da Taksicilik yap yordu. Tek derdi üç astsubayd. Ne diyece imi bilmiyorum. eklinde konu uyor. kuru kazan p bize bakmakt. Evine ba l yd. Kimseye zarar yoktu. Babas n n ölümünü Yusuf tan Suçsuz yere öldürüldü. uzun süre saklam lar. nne Hamide Korkmaz, o lunun ilk za Devletin ilgisizli inden yak nan Hamide Korkmaz, bu tav r manlar günlerce a lay p, nne kar s nda büyük a k nl k ya yor. babam niye eve gelmiyor. diye 4 y ld r iki yetimle yapayaln z kald sordu unu anlat yor. Babas n n n vurgulayan ac l e, Kap m z öldü ünü Yusuf a olaydan tam çalan yok, en az ndan çocuklar m n iki y l sonra söyleyebilmi ler. e itim masraf n kar lasalar. Geçimimi sa layacak bir i veremezler nü en ince detay na kadar hat r 11 ya ndaki Fatma olay günü mi? derken gözleri doluyor. l yor. Babas yla ilgili konu mak Mehmet Zahir Korkmaz n annesi Makbule Korkmaz ise 4 y ld r h çk r klara istiyor ancak daha ilk cümlede bo uluyor. Sincan 1. r Ceza Mahkemesi Ba kan Osman Kaçmaz, Cumhurba kan bdullah Gül ün yarg lanmas n istemesi ve Telekomünikasyon leti im Ba kanl na yap lan bask n n talimat n vermesiyle gündeme gelmi ti. YRSV Ba kan Emina ao lu ise Ergenekon soru turmas n hedef alan aç klamalar yla dikkat çekmi ti. FOTO RF: ZMN 9 Kas m 2005 te ya anan Umut Kitabevi ndeki bombal provokasyondan geriye iki yetim ve dul bir e kald. bla Fatma Korkmaz, ilkö retim 5, Yusuf ise 3. s n fa devam ediyor. Devletin ilgisizli inden yak nan anne Hamide Korkmaz (en sa da), Kap m z çalan yok, en az ndan çocuklar m n e itim masraf n kar lasalar. diyor. FOTO RF: ZMN, MEL K DUVKLI B R NC SYFDN DEVM dalet Bakan Sadullah Ergin, Kaç ile ilgili sürecin ba ms z yarg maz da devam edece ini belirtti. Ergin, Yeni bir durum söz konusu de il y l nda ba lam bir soru turma. Tefti Kurulu ve Ceza leri Genel Müdürlü ü müz kendi i lemlerini bitirip ilgili ba savc l a göndermi. Süreci ba ms z yarg da hep beraber takip edece iz. dedi. Ergin, Kaçmaz n Cumhurba kan Gül hakk ndaki karar 2009 y l nda verdi ine, soru turman n ise karardan önce 2008 y l nda ba lad na dikkat çekti. Ergin, ki karar aras nda bir illiyet kurmak mümkün de il. Karar bakanl k vermiyor. Tefti Kurulu inceleme yap yor ve ilgili kurumlara iletiyor. Bu arkada lara ili kin özel bir uygulama yok. Bu ekilde binlerce dosya var. Dosya biriktirip bekletmek ve i lemsiz b rakman n bir disiplin cezas vard r. diye konu tu. Bakanl k yetkilileri ise Emina ao lu ve Kaçmaz hakk ndaki soru turma evrak n n henüz HSYK ya sunulmad n bildirdi. Osman Kaçmaz n avukat Baykal Do an, müvekkili hakk ndaki evrak n nkara Ba savc l na ula t n aç klad. Sincan 1. r Ceza Mahkemesi Ba kan Osman Kaçmaz, nayasa ya ayk r ekilde Cumhurba kan bdullah Gül e kay p trilyon davas nda yarg lama yolu açma giri iminde bulunan karar yla gündeme gelmi ti. Kaçmaz, en son YRSV Ba kan Ömer Faruk Emina ao lu nun iddialar üzerine Telekomünikasyon leti im Ba kanl nda soru turman n gizlili ini ihlal edici nitelikte bilirki i incelemesi yapt rtm t. Kaçmaz hakk nda hürriyeti tahdit, evrakta sahtecilik, izinli, raporlu veya sevkli olmad halde görev yerini terk etmek, tavassut sonucu karar vermek ve görevini tarafs z yapamayaca iddialar yla soru turma yürütülüyordu. HSYK n n temsil kabiliyeti yükseltilecek dalet Bakan Sadullah Ergin, bakanl n 2010 y l bütçe görü melerinde önemli aç klamalarda bulundu. Yarg ba ms zl n n güçlendirilmesi ve tarafs zl n geli tirilmesi amac yla çal malar yürüttüklerini belirten Ergin, kamuoyunda tart malara sebep olan Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu nun (HSYK) yap s n n yeniden düzenlenece ini aç klad. HSYK n n geni tabanl temsil esas na göre olu turulaca n ifade eden dalet Bakan, kurulun müstakil binas olmas ve ba ms z bütçe kullanmas n sa layacaklar n kaydetti. Yarg çlar ve Savc lar Birli i (YRSV) ile ilgili de bilgiler veren Bakan Ergin, hâkim ve savc lar n meslek kurulu u olarak, Türkiye Hakimler ve Savc lar Birli i nin kurulmas n n amaçland n bildirdi. Hâkim ve savc say s n n bir an önce art r lmas gerekti ine dikkat çeken Ergin, yeni cezaevleri in SDULLH ERG N as n n büyük bir zorunluluk oldu unu dile getirdi. yr ca tüm a r ceza merkezlerinde adli t p birimleri aç lmas n hede ediklerini söyledi. dalet Bakanl n n 2010 y l bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonu na sunan Bakan Ergin, Yarg Reformu Strateji Belgesi hakk nda da bilgi verdi. Belgenin haz rlan s ras nda çe itli kesimlerden görü ald klar n ifade eden Ergin, tasla na Bakanlar Kurulu nda görü ülerek son halinin verildi ini dile getirdi. Reform stratejisinin kamuoyunda yo un olarak Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu nun yap s sebebiyle tart ld n vurgulayan Ergin, düzenleme ile Yarg tay ve Dan tay n, genel kurullar nca seçilen üyeleri arac l yla HSYK da temsil edilece ini belirtti. Ergin, HSYK n n 2 veya 3 daire eklinde yap land r laca n, kurul kararlar na kar etkili ba vuru yolu getirilece ini sözlerine ekledi. NKR C HN Bakanl k, meslekten ihraç edilmelerini istedi OSMN KÇMZ ÖMER FRUK EM N O LU Kaçmaz a davran lar yla görevini do ru ve tarafs z yapamayaca kanaati uyand rd, adli yarg adalet komisyonu ve a r ceza mahkemesi ba kan s fatlar na yak mayacak hareket ve ili kilere girdi i, mesle in eref ve nüfuzu ile ahsi onur ve sayg nl n yitirdi i suçlamas yöneltiliyor. Müfetti ler, Kaçmaz hakk ndaki hürriyeti tahdit, evrakta sahtecilik, izinli, raporlu veya sevkli olmad halde görev yerini terk etmek eklindeki adli suçlara ili kin de dava aç lmas n istedi. Emina ao lu ise Ergenekon soru turmas n hedef alan aç klamalar yla tart l yordu. Kanado lu nun Ergenekon da evinin aranmas n n ard ndan soru turmay hedef alan aç klamalar yla dikkat çeken Emina ao lu, müfetti lerin hakim ve savc lar n soru turmas nda ald gizli dinleme kararlar n da düzenledi i bas n toplant lar nda aç klam t. dalet Bakanl müfetti leri Emina ao lu na Ergenekon da görev yapan hakim ve savc lar hukuka ayk r olarak etkilemeye te ebbüs etmek, Yarg tay savc s unvan n da kullanarak baz üpheli ve san klar lehine soru turman n usulü ve seyri ile ilgili beyan ve ele tirilerle kamuoyu olu turdu u suçlamas yapt. Ergenekon san Engin yd n la bir yemekte foto ra anan Emina ao lu nun yd n dan Yarg tay a üye seçilmesi konusunda tavassut ricas nda bulundu u Ergenekon iddianamesine yans m t. Disiplin suçlar na HSYK, adli yarg n n görev alan na giren iddialara ise son soru turman n aç lmas halinde Yarg tay karar verecek. Kaçmaz ve Emina ao lu, birinci s n fa ayr lm hakim statüsünde oldu u için Yarg tay da yarg lanacak. HSYK n n verece i karara Kaçmaz ve Emina ao lu nun itiraz hakk bulunuyor. tiraz, HSYK n n yedek üyelerinin de kat l m yla tirazlar nceleme Kurulu görü ecek.

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı