3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)"

Transkript

1 ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz olarak 3B parsellerin tanmlanmasn mümkün klmaktadr. Ayrca hacimsel parseller olarak tanmlanan bu mülkiyet birimlerinin nasl ölçülüp tescil edileceklerine dair kurumsal düzenlemeler de mevcuttur. Yasal olarak tanmlanabilen hacimsel parsellere ait detayl ölçü planlar tapulara eklenmektedir. Bu ölçü planlarnda hacimsel parseller aç ve mesafe deerleriyle temsil edilirler. Hacimsel parsellerin koordinat deerleri ise sadece konumsal veriler kadastro veritabanna aktarlaca zaman belirlenmektedir (Queensland Government, 007). Eyalette, 3B parseller ve irtifak haklar için çizimlerin ve tescil ilemlerinin nasl yaplacana ait açklamalarn detayl olarak örneklerle yönetmeliklerde belirtilmitir. ekil 4 ve ekil 5 de Queensland eyaletinde, kadastroda ölçü planlarnn hazrlanmasna ilikin yönetmelikte srasyla parsel ve irtifak haklar için örnek olarak hazrlanm hacimsel ölçü planlar gösterilmektedir. Bu iki ekil incelendiinde parsel ve irtifak hakk snrlarnn sadece B X ve Y deerleriyle deil ayn zamanda yükseklik deerleriyle birlikte hem koordinatlaryla hem de çizimle belirtildii görülmektedir. ekil 4. Quuensland ta parsel için yönetmelikte belirtilen örnek hacimsel ölçü plann 401

2 ekil 5. Quuensland ta irtifak hakk için yönetmelikte belirtilen örnek hacimsel ölçü plann Yönetmelikteki bu temel çizimler yannda uygulamada daha karmak nesneler için hazrlanm hacimsel ölçü planlarna rastlamak da mümkündür. Ayrca, Quuensland eyaletinde özellikle su, gaz, elektrik, iletiim gibi altyap tesisleri için tesis edilecek irtifak haklarnda altyap tesisinden dolay parsel üzerine getirilen kstlama 3B olarak ölçü plannda tanmlanabilmektedir. Bu ekilde, birçok parsele isabet eden bir nesne kendi geometrisi ile 3B ölçü planlar kullanlarak parselden bamsz olarak tescil edilebilmektedir. 3B irtifak için oluturulan ölçü plannda yükseklikler ulusal datuma göre belirlenmektedir. Ayrca ulusal koordinat sisteminde koordinat belli referans noktalar ölçü planlar üzerinde gösterilir. Parsellerin ekil ve konumunu açk ekilde temsil için aç ve mesafe deerleri ölçü plan üzerinde yazlr. Ölçü planlar, B ve izometrik çizimleri de içerecek ekilde düzenlenmektedirler sviçre sviçre 3B servislerin kadastrosunu yürütmektedir. Bu balamda, dier pek çok ülkeden farkl olarak tüm altyap servisleri kadastro snrlarn, binalar ve parsel içindeki yaplar da içerecek ekilde haritalanmaktadr (Kalantari vd., 008). sviçre kadastro modelinin bir dier önemli özellii de, kadastro 014 raporunda öngörülen yasal arazi nesnesi modelini temel alan bir yaklamla geliim göstermi olmasdr. sviçre de bu temelde gelitirilen nesne tabanl kadastro veri modeli kontrol noktalar, arazi kullanm, çizgisel nesneler, yerel isimler, mülkiyet ve idari birimler dnda arazi yükseklik modelini ve boru hatlarn da içeren toplam sekiz katmandan olumaktadr (Kaufmann vd., 00). sviçre de kadastral ölçmelerde nesnelerin üçüncü boyutunu da temsil etmek amacyla 008 ylnda bir çalma grubu kurulmutur. Bu çalma grubu Kadastral Ölçmelerin 3B Modellenmesi isimli bir dokuman hazrlayarak gelecek için stratejiyi ve baz örneklerle birlikte veri modelinin içerecei detaylar tarif etmitir. Çalma grubu, ölçme çalmalar için yeni düzenlemelerin yaplmasn ve 40

3 TMMOB 403 finansmann da 3B bilgi kullanclar aracl ile karlanmasn önererek, 3B verinin 15 0 yl gibi bir süre zarfnda sviçre kadastrosuna entegre edilmesini öngörmektedir. sviçre de kadastro çalmalar toplam 6 bamsz Kanton un sorumluluunda yürütülmektedir. Bu kantonlar kadastro çalmalarn, sonuç ürününün içeriini açk bir ekilde tanmlayan federal yasaya bal kalarak yürütmek zorundadrlar. Bununla birlikte, yerel ihtiyaçlar ve öncelikler çalmalarda dikkate alnabilmektedir. Bu balamda, Cenevre Kanton u bir adm daha ileri giderek sorumlu olduu arazi snrlar üzerinde 3B bir kadastro çalmas gerçekletirmitir. Ulam, iletiim, güvenlik, planlama ve adresleme gibi alanlarda 3B veriye olan artan ihtiyaca karlk vermek amacyla Cenevre kadastrosu bir proje balatmtr. Proje kapsamnda binalarn, tünel ve köprü gibi ulam altyapsnn, tarihi eserlerin, sinyalizasyon sisteminin ve bitki türlerine ait kadastroda mevcut olan B verilerin 3B hale getirilmesi amaçlanmaktadr. lk etapta binaya ait yükseklik bilgilerinin elde edilmesi ileminin 30 santimetrelik hassasiyeti salayacak ekilde hava fotoraflar kullanlarak 009 ylnn sonuna kadar bitirilmesi planlanmtr. Tüm veriler toplandnda, topolojik kontrolleri yaplarak Federal Toporafya Ofisi nin veritabanna eklenecektir. 4. Örnek Uygulama: Kadastro Parsellerinin Yükseklik Verisiyle Entegrasyonu Bu bölümde, B kadastro parsellerini yükseklik verisiyle bütünleik hale getirerek, parselleri 3B olarak konumlandrmak amacyla örnek bir çalma gerçekletirilmitir. Kadastro parsellerini tanmlayan snrlarnn yükseklik deerleri bir SAM üzerinden elde edilmitir. TIN (Triangulated Irregular Network) veri yapsyla tanmlanan yükseklik yüzeyiyle temsil edilen SAM ni oluturmak amacyla yükseklikleri bilinen nokta veri kümesi kullanlmtr. Noktalarn 3B koordinatlar elektronik uzaklk ölçer kullanlarak kutupsal alm tekniiyle ölçülmütür. Uygulama alannn boyutlar yaklak 1 km lik alan kaplamakta olup yükseklik yüzeyi oluturmak için kullanlan yükseklikleri bilinen nokta says 3731 dir. ekil 6 da uygulamada kullanlan veriler bir arada gösterilmektedir. Yükseklikleri bilinen noktalar Kadastro parselleri Metre ekil 6. Uygulamada kullanlan veriler B kadastro parsellerini 3B olarak tanmlamak amacyla ilk olarak yükseklikleri bilinen noktalar kullanlarak yükseklik yüzeyi oluturulmutur. Daha sonra, bu yüzey üzerinden B kadastro parsellerinin snrlarna Z koordinatlar atanmtr. Bu ilem sonucunda, kadastro parsellerini 3B olarak temsil etme yannda parsellerin yüzey alanlarn hesaplamakta mümkün olmutur. Örnek olarak seçilen bir B kadastro parselinin alan m iken ayn parselin yüzey alan m olarak hesaplanmtr. Ayrca bu parselin en düük kot deeri baz alnarak hacmi m 3 olarak hesaplanmtr. Sözü edilen tüm ilem ve hesaplamalar için ESRI 3D Analyst yazlm kullanlmtr. 5. Sonuç ve Öneriler B kadastro sistemlerinin modern dünyada ortaya çkan baz durumlar tescil ve temsil etmede yetersiz kalmas son yllarda 3B kadastro üzerindeki çalmalarn younlamasna yol açmtr. Tescil edilen hak ve kstlamalar yasal açdan 3B olmakla birlikte kadastrodaki konumsal temsil bir düzlem üzerinde B olarak gerçekletirilmektedir. Bu yazda da incelenen baz ülkelerde kadastro verilerinin 3B

4 temsilini gerçekletirmeye yönelik ölçmelerin nasl yaplacana ilikin düzenlemelerin mevcut olduu anlalmaktadr. Ülkemizde de kadastro verilerine üçüncü boyutu kazandrmaya imkân verecek teknik çalmalarn balatld görülmektedir. Teknik açdan 3B bir kadastro sistemi gelitirmedeki temel zorluk 3B ölçmelerin yaplmas ve elde edilen 3B konumsal verilerin mevcut B kadastro verileriyle bütünleik hale getirilmesidir. Günümüzde kadastro çalmalarnda elektronik uzaklk ölçerin kullanld kutupsal alm tekniiyle veya GPS ölçme teknikleriyle parsel köelerinin 3B koordinatlar yüksek dorulukta elde edilebilmektedir. Ancak bu ölçmeler tek bana 3B bir kadastrodan beklentileri karlamada teknik bakmdan yeterli deildir. Parselleri gerçek anlamda 3B olarak temsil edebilmek ve parsellerle yüzeyinin altnda veya üstündeki nesneler arasndaki konumsal ilikiyi belirleyebilmek için yükseklik yüzeylerinin oluturulmas gereklidir. Bu çalmada gerçekletirilen uygulamayla yersel ölçme tekniiyle elde edilmi yükseklikleri bilinen noktalarla uygulama alannn yükseklik yüzey modeli elde edilmitir. Bu yükseklik modeli yardmyla parseller 3B olarak konumlandrlarak parsellere ilikin yüzey alan ve hacim hesaplamalar gerçekletirilmitir. Ancak, daha geni alanlar için arazinin yükseklik modelini elde etmede fotogrametriden veya lazere tarama (LIDAR) ölçme tekniklerinden faydalanmak daha uygun olacaktr. Kadastro verileri kentsel ve krsal alanda gerçekletirilecek her türlü projenin planlanma ve uygulanmasnda temel altk görevi görmektedir. Bu bakmdan, 3B kadastro verileri parsellerin temsil ve analizinde salayaca imkânlar yannda 3B konumsal veri gerektiren farkl uygulamalarda da kullanlabilecektir. Bunlardan bazlar aadaki ekilde sralanabilir: Yeni bina ve altyap tesislerinin mevcut yap üzerindeki etkisini 3B ortamda belirlenmesi, Yaplarn hacim ve yüksekliklerine göre vergilendirilmesi, Arazi yüzeyindeki deiimlerin görsel analizi, Altyap tesislerinin bakm ve onarm, Gürültü ve hava kirlilii gibi kirlilik tiplerinin modellenmesi ve analizi, Su basknlarndan etkilenebilecek arazi ve binalarn tespiti, Mobil telefon alarnn datm istasyonlar için uygun konumlarn belirlenmesi, Doal kaynaklarn ve yeraltnn modellenmesi, Tanmaz deerlendirmeleri. Teekkür Bu çalma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri Birimi tarafndan desteklenmitir (Proje No: ). Çalmada incelenen ülkelerin kadastro kurumlar çalanlarna saladklar bilgi ve belgeler için teekkür ederiz. Ayrca, uygulama için veri salayan TKGM ve BOTA a teekkür ederiz. Kaynaklar Demir, O., Uzun, B., ve Çete M., (008). Turkish Cadastral System, Survey Review, Volume 40, January 008, pp Döner, F. ve Byk, C., (007). Üç Boyutlu Kadastro, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Say: 97, ISSN , s.53. HKMO, (003). Kadastro 03 Gelecein Kadastrosu, Türkiye Kadastrosuna likin Çerçeve Rapor, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Yayn, ISBN: , Ankara, 34 s. Kalantari, M., Rajabifard, A., Wallace, J. ve Williamson, I., (008). Spatially referenced legal property objects, Land Use Policy, Volume 5, Issue, p Kaufmann, J., Gubler, E. ve Glatthard, T., 00. Swiss Cadastre: Cadastre 014 for Sustainability. In: Proceedings of FIG XXII International Congress, April 19 6, Washington, DC, USA. 404

5 Kaufmann, J., ve Steudler, D., (1998). Cadastre 014 A Vision for a Future Cadastral System, FIG Publication. Queensland Government, (007). Land Title Regulation, Land Title Act Reprinted as in force on 1 July 007. Stoter, J.E. ve van Oosterom, P.J.M., (006). 3D Cadastre in an international context : Legal, Organizational and Technological Aspects. Boca Raton, Taylor & Francis, CRC, p. ISBN: UN ve FIG, (1996). The Bogor Declaration, UN Interregional Meeting of Experts on the Cadastre, Bogor, Indenosia. UN ve FIG, (1999). Report of the Workshop on Land Tenure and Cadastral Infrastructures for Sustainable Development, Bathurst, Australia. URL-1, (009). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü Kurumsal nternet Sitesi, URL-, (008). RamseyCoGIS/ Viewer.htm, URL-3, (008) URL-4, (008) URL-5, (008). rcsurvey, URL-6, public/ characteristic/,

6 TÜRKYE KADASTROSUNDA ÜÇÜNCÜ BOYUT HTYACI.NAM 1, S. ÖZKAN 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlk Fakültesi, Harita Mühendislii Bölümü, Kamu Ölçmeleri Anabilim Dal, Konya, Nevehir Kadastro Müdürlüü, Nevehir, Özet Ülkemizde yllardan beri devam eden kadastro çalmalar tamamlanmak üzeredir. Kullanlan sistem iki boyutludur. Arazinin üstünde veya altnda bulunan objelerden mülkiyete konu olabilecek hak ve mükellefiyetler tam olarak belirlenememekte ve siciline kaydedilememektedir. Bu durum gittikçe deerlenen toprak ve hzla gelien kentsel yaamda skntlara neden olmaktadr. Bu nedenle üç boyutlu kadastro ve üç boyutlu kadastroya duyulan ihtiyac aratrmak gerekmektedir. Mevcut kadastral yap, uygulayc kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü, yasal mevzuat, üç boyutlu kadastro çeitleri incelenmelidir. Dünya devletlerinde de aratrlan bu konu ülkemizde de akademik olarak aratrlmaktadr. Bir corafi bilgi sistemi mant ile hareket edilerek parsel bazl olarak sistem hazrlanmal ve uygulamaya geçilmelidir. Üç boyutlu kadastronun tam olarak oluturulamamas mevcut corafi bilgi sistemlerinde üç boyutlu sonuçlar elde edilmesini engellemektedir. Hazrlanan bu çalmada, Kapadokya bölgesindeki doal yapnn getirmi olduu kayadan oyma odalar, altndan yol geçen binalar, enerji nakil hatlar, vb. objelerden hareketle üç boyutlu kadastro yaplmasna duyulan ihtiyaç belirtilmitir. Arazi üzerinde aratrma yaplarak bulunan bu objeler resimlenmi ve kadastral durumlarna ulalmtr. Oluturulan sistem tasarm ise tamamen görsel olarak hazrlanmtr. Mevcut yasal mevzuat ve uygulayc kurum da incelenmitir. Anahtar kelimeler : Kadastro, Üç Boyutlu Kadastro, Corafi Bilgi Sistemi, Kapadokya. Abstract THE 3D NEED OF CADASTRE IN TURKEY The cadastral surveys that have been in progress in our country for several years are about to be complete. The system in use is two-dimensional. For objects below or above the land, the rights and obligations subjects to proprietorship can t be clearly determined and are unable to be recorded on the registry. This situation conceives many problems with the increasing value of land and rapid development in urban life. This requires the authorities to examine three dimensional cadastre and the need for it. The currant cadastral structure, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü which is the operating establishment, legal regulations, types of three dimensional cadastre should be analyzed. This subject is being researched academically in our country as well as other world states. It is a must to proceed with geographical information and a parsel basis system. The absence of a complete three dimensional cadastral system prevents current geographical information systems to obtain three dimensional results. In this study, the emphasize is on the need to prepare a three dimensional cadastral system through the analyze of graved rooms in the natural structure of Kapadokya area, roads that go below the buildings, energy transfer lines etc. The objects were illustrated and a cadastral condition was reached through a research of the land. The system design created was prepared in a complete visual way. The current legal regulation and the operating establishment was also studied. Keywords: Cadastre, Third Dimension in Cadastre, Cappadocia, 3D cadastre. 406

7 1. GR Ülkemizde yaplmakta olan kadastro çalmalarna esas tekil eden 5304 sayl Kanunla Deiik 340 sayl Kadastro Kanununun 1.maddesi, Bu kanunun amac, Ülke Koordinat Sistemine göre memleketin kadastral veya toporafik kadastral haritasna dayal olarak tanmaz mallarn snrlarn arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarn tespit etmek suretiyle 471 sayl Türk Medeni Kanununun (TMK) öngördüü tapu sicilini kurmak, mekansal bilgi sisteminin alt yapsn oluturmaktr. Diyerek; kadastroyu ve amacn tanmlamaktadr. Burada kadastral ve toporafik kadastral haritas demekle, kullanlacak altl belirtmektedir. Uluslararas Kadastrocular Birlii (FIG) ise kadastroyu; Toplumsal, kültürel ve ekonomik gelimenin yerine getirilmesinde temel ilevi olan arazi ve emlak mülkiyet haklarnn anayasal güvencesini garanti eden, toprak ve yaplar hakkndaki çeitli bilgilerin korunmasn salayan, ülkesel ve yerel uygulamalarn saydamlna önemli katk salayan bilgi sistemi olarak tanmlamaktadr. Bu tanmlamalar çoaltabiliriz. Ancak tanmlamalarda dikkati çeken en önemli unsur son yllarda gereksinim duyulan bilgi sistemi yaklamdr. Ülkemizde ve dier dünya devletlerinin çounda mevcut kadastro sistemi iki boyutlu olarak düünülmütür. Böylesi kadastral ürünleri altlk olarak kullanan bilgi sistemleri de iki boyutlu olacaktr. Arazi izdüümü haritalar ve buna bal olarak oluturulan tapu sicilleri mevcut sistemi yanstmaktadr. Ancak farknda olmadan bu harita ve sicilleri olutururken üçüncü boyutu da kullanmaktayz. Özellikle, teknik altyap içerikli yeralt tesislerinde (boru hatlar, metro, depolar, tüneller, vb.) ve yer üstünde üst üste yaplm evler, çok katl apartmanlar ve enerji nakil hatlar gibi tesisleri irtifak haklar ile haritasna yani iki boyutlu modeline aktarlmaktadr. Parsel bir kii adna kayt edilirken, bir ksmnn kullanm hakkn baka bir kiiye üst hakk, alt hakk gibi haklar ile verilmektedir. Üç boyutlu kadastro düüncesi ile modellemeler yaplarak özellikle yaplamann youn olduu bölgelerde bu ihtiyaç giderilmi olacaktr. Buna benzer bir durum da Kapadokya Bölgesinde (Türkiye) mevcuttur. Bu yöreye özgü kayadan oyma evler, üst üste ve birbirlerine tüneller ile balanan kayadan oyma odalar, kiliseler, yeralt ehirleri, depolar, peri bacalar, güvercinlikler bu bölgede yaygn ekilde bulunmaktadr. Yüzyllardan beri insanoluna ev sahiplii yapan; deiik milletlerin, dinlerin, uygarlklarn izlerini tayan bu bölgede imdi çou turizm amaçl olarak koruma altna alnan ve sit/koruma bölgesi içerisinde kalan bu eserler kadastro çalmalarna konu olmutur. Tesis edildikleri zamanlarnda ve halen de günümüzde bu bölgede yaayanlar tarafndan fiilen kullanlan bu yap ve tesislerin mülkiyet hakknn tespitinde çeitli zorluklar ile karlalm; ancak geçerli yasal mevzuata uygun olarak hazrlanan ksmi çözümler ile günümüze kadar gelinmitir. Aslnda 3 boyutlu (3D) olan bir çalma, günümüze kadar boyutlu (D) olarak tasarlanm ve uygulanmtr. Bu çalmada amaç, Kadastronun mevcut durumu ile birlikte üç boyutlu kadastroyu tanmlamak ve Kapadokya Bölgesinde mevcut bulunan örneklerden hareketle, Türkiye kadastrosunda üç boyutlu çalmalara duyulan ihtiyac ortaya koymaktr.. TÜRKYE KADASTROSUNDA MEVCUT DURUM VE YASAL BOYUT.1 Türkiye de Kadastro Çalmalarnn Tarihçesi Ülkemizde Cumhuriyetin ilanndan önce ilk olarak Osmanl mparatorluunun son zamanlarna denk gelen 5 ubat 191 tarihli Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakknda Kanunu Muvakkat n yürürlüe girmesi ile balatlm olan kadastro çalmalarnda hedef, tanmaz mallarn snrlandrlmasn yaparak kayt altna almak, gelir ve deerlerinin kaytlarn tutmak olarak düünülmütür. Bir süre çalmalara devam edilmi, ancak I.Dünya Savann balamasyla çalmalara bir süre ara verilmitir. 13 Ekim 191 tarihinde imzalanan Moskova Antlamas gereince, tarih ve 474 sayl kanunla Cumhuriyet sonras ilk kadastro çalmalar yurdumuzun Kars, Ardahan ve Artvin illerinde balatlmtr. Uygulama, dar kapsaml olarak o günün ve bölgenin ihtiyaçlarna göre düünülmütür. Bu kanun ile tanmazlarn mülkiyetini belirlemek, ölçmek ve plana balamann yannda gelir ve deerlerini tespit etmek hedeflenmitir. 407

8 tarihinde yürürlüe giren 658 sayl Kadastro Kanunu uygulamas ile tanmazlara ait hukuki ilemlerin yaplmas ve belgelenmesi, tanmazlarn geometrik durumlar, yüzölçümleri ve mevkilerinin gösterilmesi, tanmaz vergisinin belirlenmesine yarayacak defter ve belgelerin düzenlenmesi ve korunmas amaçlanmtr. Tapu Umum Müdürlüüne kadastro birimi nin ilave edilmesi/balanmas da bu kanun ile gerçeklemitir. 658 sayl Kanunda karlalan eksiklikler ve zamanla kazanlan tecrübeler nda, 196 ylnda kabul edilen Medeni Kanun ve 1930 ylnda yürürlüe konulan Tapu Sicil Tüzüüne uygun olacak ekilde tarih ve 613 sayl Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu çkarlmtr. Kanunun 1. maddesinde ortaya konulan Kadastro, tanmaz mallarn hukuki ve geometrik durumlarn tespit eder ve gösterir. hükmüyle, salt vergilendirme amac dnda hzl ve ekonomik bir ekilde kadastronun tamamlanmas hedeflenmitir. 613 sayl Kanunun hzl bir ekilde ve genelde il ve ilçe merkezlerinde uygulanmas sonucunda krsal alanlarda çalmalar durma noktasna gelmi; bu eksikliin giderilmesi için de köy ve bucaklarn kadastrosunu yapmak üzere tarih ve 560 sayl Tapulama Kanunu çkarlmtr. Krsal alanlarda kadastro çalmalar eksikliinden kaynaklanan Medeni Kanuna uygun tapu sicillerinin henüz oluturulamamas büyük bir eksiklik olarak düünülmü ve ülkenin kadastrosunun hzl bir ekilde tamamlanmas bu kanun ile hedeflenmitir ylnda çkarlan kanun ile kadastro çalmalar hzl bir ekilde devam ederken oluan aksaklklar giderebilmek için, yaanlan tecrübelerin nda 1964 ylnda 509 sayl Kanun çkarlm; ancak Anayasa Mahkemesi bu kanunu ekil yönünden iptal etmitir. ptal edilen bu kanunun yerine ayn hükümleri tayan tarihinde 766 sayl Tapulama Kanunu çkartlarak uygulamaya konulmutur. Temel hedef, 560 sayl kanun ile amaçlanan hedeflerdir. Günün getirdii artlar da göz önüne alnarak ilavelerin yapld 509 sayl kanun gibi krsal kesimlerde uygulanmak suretiyle kadastronun tamamlanmas hedefine ulamak üzere, yurdun büyük bir kesiminde uygulanmtr. ehir Kadastrosu Köy Kadastrosu ikileminde yllar süren karmaa ve iki ballk tarih ve 340 sayl Kadastro Kanunu ile sona ermitir. Bu kanunun amac, memleketin kadastral toporafik haritasna dayal olarak tanmaz mallarn snrlarn arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarn tesbit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanunun öngördüü tapu sicilini kurmaktr. olarak belirtilmitir ve yürürlüe girmesinden sonra tüm ülkede köy-kent ayrm yaplmadan uygulanmtr (Erkan, 1995). 001 ylnda Türk Medeni Kanununda yaplan deiiklikler, 340 sayl kanunda aksayan ya da uygulanmasnda sknt duyulan maddeler veya uygulanma imkan kalmayan bölümler ile yeni medeni kanun ile çelien baz hükümler tarih ve 5304 sayl kanunla deitirilerek, günümüz artlarna uygun bir kadastro kanunu ortaya konulmutur. Mevcut kanunun bir çok maddesinde deiiklikler yaplmasndan amaç; Ülke Koordinat Sistemine göre memleketin kadastral veya toporafik kadastral haritasna dayal olarak tanmaz mallarn snrlarn arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarn tespit etmek suretiyle 471 sayl Türk Medeni Kanunun öngördüü tapu sicilini kurmak, mekansal bilgi siteminin alt yapsn oluturmaktr.. Türkiye Kadastrosunda Mevcut Durum 5304 sayl kanunla deiik 340 sayl Kadastro Kanunu ve bu kanun deiikliinden sonra yürürlüe konulan yönetmelikler eliinde, mevcut kurumsal yap içerisinde boyutlu olarak mekansal ve kiisel bilgilerin tutulduu bir sistem uygulanmaktadr. Ülke genelinde yaplan bu çalmalar halen de devam etmektedir. Büyük Ölçekli Haritalar Yapm Yönetmelii (BÖHYY) deitirilerek, günümüz uygulamal mühendislik teknolojilerini de içine alan ve özellikle uydu teknolojisini içeren ve elipsoidal deiiklikleri de kapsayan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmelii (BÖHHBÜY) yürürlüe girmitir. Kadastro çalmalar uzun yllara dayandndan, bu süreçte deiik ölçü yöntemleri ve pafta altlklar kullanlmtr. Grafik yöntem ile balayan çalmalar en sonunda Global Positioning System (GPS) ile konum belirlemeye kadar gelmitir. Kat, karton, astrolon gibi paftalardan saysal paftalara geçilmitir. Standart Toporafik Haritalarda (STH) eyükselti erilerine yer verilmesi ve yüksekliklerin de yazl olmasndan dolay üçüncü boyut iki boyutlu çizgisel haritalarda gösterilmitir. 408

9 Günümüzde artk tamamen Computer Aided Design (CAD) tabanl yazlm programlar ve GPS ile elde edilmi deerlerden oluan saysal kadastro yaplmaktadr. Özellikle kentsel yaamn youn olduu bölgelerde üç boyutlu durumlar, kat mülkiyeti, kat irtifak veya üst/alt haklar olarak iki boyutlu çizimler eklinde kayt altna alnmtr ve halen de alnmaya devam etmektedir. Türkiye kadastrosunun yllardan beri devam eden çalmalar srasnda oluan problemler ve karlalan teknik yetersizlikler, bu tür sorunlar yasal olarak çözebilmek için irtifak hakk kullanlmas sonucunu dourmutur. Kullanm haklar üst hakk, alt hakk gibi haklar ile tasarruf krokilerinde gösterilmi ve paftalarnda özel iaretleri ile çizilmitir. Bu durumlar kadastro tutana ve tapu kütüü üzerinde ilgili bölümlerinde de gösterilmitir. Günümüz kadastrosu, yasal olarak bugün kullanlan iki boyutlu kayt sistemi ile üç boyutlu fiziksel nesnelerin mülkiyet hakknn kaydedilmesi nde zorlanmasna ramen yeterli olmaktadr. Bu balamda, kadastronun amac sadece zemin durumunu almak olarak düünüldüü için üçüncü boyut göz ard edilmitir..3 Kadastroda Hedefler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüünce 004 ylnda hazrlanan eylem plan gereince, kadastronun 007 yl sonu itibari ile tamamlanmas hedeflenmi ancak bu hedefe ulalamamtr. Özellikle orman arazileri ve terör nedeni ile yapm sürekli ertelenen bölgelerde skntlar devam etmektedir. Avrupa Birlii (AB) destekli Tarm Reformu Uygulama Projesi (Agricultural Reform Implementation Project-ARIP) ve kurumsal öz kaynaklar ile destekli Kamu hale Kurumu (KK) ihaleleri ile özel sektörden hizmet satn alnmak yolu ile çalmalar devam etmektedir. Son kalan birimlerde kadastro çalmalar özel sektör desteinde boyutlu olarak devam etmektedir. Sekizinci Be Yllk Kalknma Plan ( ) Çiftçi Kayt Sisteminin, Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBS), Corafi Bilgi Sisteminin (CBS) ve Çiftçi Muhasebe Veri Ann gelitirilmesinden söz etmektedir. Planda Harita-Tapu-Kadastro sektörü daha fazla ele alnarak, 1/5000 ölçekli Standart Topografik Harita (STH) yapmnda kullanc gereksinimlerinin salanmas için saysal sisteme geçilmemi olmas, Kadastro sisteminde önemli darboazlar ve yetersizlikler görüldüü, ilk yllarda yaplan kadastro paftalarnn bugünkü gereksinimleri karlamaktan uzak bulunduu, Kadastro yapmnda sistemli bir ekilde otomasyona geçilebilmesi için Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBS) Projesinin balatlmas çalmasnn sürdüü, Kullanm alan giderek artan ve snrsz uygulamalar olan CBS teknolojisi alannda yaplan tüm çalmalarn birbirinden bamsz bir organizasyon içerisinde sürdürülmekte olduu, saptanarak; Güncelliini koruyan hazineye ait gayrimenkullerin belirlenmesi, gayrimenkullere dayal vergi, resim ve harç gelirlerinin tespiti ve tahsili, belediyelerce oluturulmaya çallan Arazi Bilgi Sistemleri (ABS) ve Kent Bilgi Sistemleri (KBS) ile gayrimenkule dayal bilgilerin yarg hizmetlerinde kullanlmak üzere adli birimlere zamannda ve güvenilir bir ekilde iletilmesi, arazi toplulatrmas gibi önemli konularda yürütülmek istenen politikalarn gerçekletirilmesi, bu hizmetleri yürütmekle görevli kurulularnda harita, tapu ve kadastro bilgi sisteminin oluturulmas ile mümkün olacaktr, denilip; Tesis kadastrosunun tamamlanmas ve saysal olmayan kadastro paftalarnn saysallatrlmas, amaçlanp; CBS nin ülke çapnda oluturulmas ve yaygnlatrlmas amac ile kamu kurulularna bal tüm merkez, bölge ve tara tekilatlarnn, üniversitelerin ve özel sektörün koordineli bir ibölümü çerçevesinde çalmasnn salanmas, mevcut veriler ve kullanc gereksinimlerinin doru bir ekilde belirlenerek bu bilgilerin Ulusal Corafi Bilgi Sistemi (UCBS) ile entegrasyonunun gerçekletirilmesi, hedeflenmitir. Dokuzuncu Be Yllk Kalknma Plan ( ) nda,.. ormanlarn sürdürülebilir yönetimi çalmalarnda kaydedilen gelimelere ramen sektörde kadastro çalmalar ve yol altyapsnn tamamlanamamas, sorunu belirtilmi; Tarm sektöründe toprak piyasalarnn ilemesini salayan 409

10 tarm politikalarnn idare ve kontrolüne altyap oluturan kadastro bilgilerinin tamamlanarak saysallatrma çalmalar bitirilecektir. Kamu hizmet sunumunda temel bilgi altyaplarnn oluturulmas salanacak, bu kapsamda gerçek kiilerde olduu gibi tüzel kiiler için de tek numaraya dayal bilgi sistemi ile adres ve gayrimenkul bilgi sistemleri gelitirilecektir Gerçek ve tüzel kiilere ait temel bilgilerin ortak veri tabanlarndan, belirli yetki ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, ilgili kamu kurulular arasnda elektronik ortamda etkin paylam salanacaktr denmitir. Bu kalknma plannda Harita-Tapu-Kadastro sektörüne ilikin hedefler belirtilmemi, sadece tarm ve orman sektöründe kadastro altyapsnn tamamlanamamasndan doan sorunlar ve bunlarn giderilmesi hedef olarak gösterilmitir. Bunun nedeni olarak da, Dokuzuncu Be Yllk Kalknma Plannn hazrlanmasnda oluumu tekil eden 57 adet özel ihtisas komisyon (ÖK) raporlar arasnda Sekizinci Be Yllk Kalknma Plannda olduu gibi Harita-Tapu- Kadastro sektörü özel ihtisas komisyon raporunun olmayn gösterebiliriz. Devlet Planlama Tekilat (DPT) verilerine göre ülkemizde kadastrosu yaplacak toplam alan km dir. Bu alann km lik ksm kentsel alanda km lik ksm da krsal alandadr. Ekim-008 dönemi deerlerini de içeren kadastro çalmalarndaki son durum Çizelge.1 de verilmitir. Çizelge 1. Birim bazda mahalle ve köy kadastrosu. Toplam Mahalle ve Köy Says Toplam Biten Mahalle ve Köy Says Devam Eden Mahalle ve Köy Says 4 8 Kalan Mahalle ve Köy Says Gerçekleme Oran % Yasal Boyut Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnn 35.maddesi Herkes, mülkiyet ve miras haklarna sahiptir.bu haklar, ancak kamu yarar amacyla, kanunla snrlanabilir.mülkiyet hakknn kullanlmas toplum yararna aykr olamaz. demektedir.anayasadan hareketle, tanmaz mal mülkiyetinin edinilmesinde birbirine bal olarak iki temel kanun vardr. Bunlar; 471 sayl Türk Medeni Kanunu ve 340 sayl Kadastro Kanunudur. Mülkiyet ve mülkiyet hakkna ilikin olarak her iki kanun uyarnca çalmalar yaplmtr..4.1 Türk Medeni Kanunu 471 sayl Türk Medeni Kanununda konumuzu ilgilendiren mülkiyet / kullanm hakkna dair çok sayda madde bulunmaktadr. Bunlardan bazlar; Madde 683 : Bir eye malik olan kimse, hukuk düzeni snrlar içinde, o ey üzerinde diledii gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, maln haksz olarak elinde bulunduran kimseye kar istihkak davas açabilecei gibi, her türlü haksz el atmann önlenmesini de dava edebilir. Madde 684 : Bir eye malik olan kimse, o eyin bütünleyici parçalarna da malik olur. Bütünleyici parça, yerel adetlere göre asl eyin temel unsuru olan ve o ey yok edilmedikçe, zarara uratlmadkça veya yaps deitirilmedikçe ondan ayrlmasna olanak bulunmayan parçadr. Madde 704: Tanmaz mülkiyetinin konusu unlardr: Arazi; tapu kütüünde ayr sayfaya kaydedilen bamsz ve sürekli haller; kat mülkiyeti kütüüne kaytl bamsz bölümler. Madde 718: Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanlmasnda yarar olduu ölçüde, üstündeki hava ve altndaki arz katmanlarn kapsar. Madde 76: Bir üst irtifakna dayal olarak bakasna ait bir arazinin altnda veya üstünde sürekli kalmak üzere ina edilen yaplarn mülkiyeti, irtifak hakk sahibine ait olur. Bir binann 410

11 bal bana kullanlmaya elverili bamsz bölümleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifak kurulmas, Kat Mülkiyeti Kanununa tabidir. Bamsz bölümler üzerinde ayrca üst hakk kurulamaz. Madde 77: Su, gaz, elektrik ve benzerlerinin mecralar, iletmenin bulunduu tanmazn dnda olsalar bile, aksine bir düzenleme olmadkça o iletmenin eklentisi ve iletme malikinin mal saylr. Komuluk hukukunun gerektirdii haller dnda bir tanmazn böyle bir mecra ile ayni hak olarak yüklenmesi, ancak bir irtifak hakk kurulmas suretiyle olabilir. rtifak hakk, mecra dardan görülmüyorsa tapu kütüüne tesciliyle, dardan görülüyorsa noterce düzenlenecek sözlemeye dayanlarak mecrann yaplmasyla doar. Madde 744: Her tanmaz maliki, urayaca zararn tamamnn önceden ödenmesi kouluyla, su yolu, kurutma kanal, gaz ve benzerlerine ait borularn, elektrik hat ve kablolarnn, baka yerden geçirilmesi olanaksz veya ar ölçüde masrafl olduu takdirde, kendi arazisinin altndan veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür. Mecra geçirilmesinin kamulatrma kurallarna bal olmas halinde, bu Kanunun mecralara ilikin komuluk hükümleri uygulanmaz. Mecray geçirme hakk, hak sahibinin istemi üzerine ve giderleri ödemesi kouluyla tapu kütüüne tescil edilir. Madde 745: Yükümlü tanmaz maliki, kendi menfaatinin hakkaniyete uygun bir biçimde gözetilmesini isteyebilir. Arazinin üzerinden geçecek mecralarda olaanüstü durumlar varsa malik, bu mecralarn üzerinden geçirilecei arazi parçasnn uygun bir ksmnn, zararn tam olarak karlayacak bir bedelle satn alnmasn isteyebilir. Madde 746: Durum deiirse, yükümlü tanmaz maliki, mecrann kendi yararna olarak baka bir yere nakledilmesini isteyebilir. Yer deitirme giderleri, kural olarak mecra hakk sahibine aittir. Özel durumlar hakl gösterdii takdirde, tanmaz maliki de giderlerin uygun bir ksmna katlmakla yükümlü tutulabilir. Madde 748: Tanmaz malikinin tanmazn iletme veya iyiletirme ya da tanmaz üzerinde yap yapma amacyla komu tanmaza geçici olarak girme hakk ile tarla yolu, hayvan sulama yolu, k geçidi, tomruk kaydrma yolu ve oluu ve bunlara benzer dier geçitler özel kanun hükümlerine tabidir. Özel kanun hükmü yoksa yerel adet uygulanr. Dorudan doruya kanundan kaynaklanan geçit haklar, tapu kütüüne tescil edilmeksizin doar. Ancak, bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar sütununda gösterilir. Madde 756: Kaynaklar, arazinin bütünleyici parças olup, bunlarn mülkiyeti ancak kaynadklar arazinin mülkiyeti ile birlikte kazanlabilir. Bakasnn arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki bir hak, bir irtifak hakk olarak tapu kütüüne tescil ile kurulur. Yeralt sular, kamu yararna ait sulardr. Arza malik olmak, onun altndaki yer alt sularna da malik olmak sonucunu dourmaz. Arazi maliklerinin yeralt sularndan yararlanma biçimi ve ölçüsüne ilikin özel kanun hükümleri sakldr. Madde 973: Bir eyin üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir. Tanmaz üzerindeki irtifak haklarnda ve tanmaz yüklerinde hakkn fiilen kullanlmas zilyetlik saylr. Görülecei üzere, Türk Medeni Kanununda konuyu ilgilendiren mülkiyet ve edinimleri hakknda çok sayda madde vardr. Kiinin tanmaz mal üzerindeki mülkiyeti kullanma kstlama getiren haklardan en önemlisi ve eskisi irtifak hakk dr. rtifak hakk, tanmaz mal üzerine veya sahibi üzerine kurulabilir. Burada bir tanmaz mal veya kiinin lehine olurken dier bir tanmazn veya kiinin aleyhine olmaktadr. rtifak hakknn tapu kütüüne tescil edilebilmesi için malikin bizzat talebi, mahkeme karar veya kamulatrma karar gerekmektedir..4. Kadastro Kanunu 5304 sayl kanun ile deiik 340 sayl Kadastro Kanunu, Madde 1: Bu kanunun amac, memleketin kadastral toporafik haritasna dayal olarak tanmaz mallarn snrlarn arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarn tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüü tapu sicilini kurmaktr. Madde 19: Tapuda kaytl tanmaz maln zilyet lehine tespitinde, mevcut ve her türlü takyid ile snrl ayni haklar sakl tutulur. Eski tapu kaytlarndaki bu tür hak ve mükellefiyetler, 411

12 kadastro tutananda belirtilerek yeni kütüklere aynen geçilir. Tanmaz mal üzerinde malikinden baka bir kimseye veya paydalarndan birine ait muhdesat mevcut ise bunun sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi belirtilerek tutanan ve kütüün beyanlar hanesinde gösterilir. Taraflarn muvaffakat halinde kadastro teknisyenleri veya kadastro komisyonu ikili kullanmay anlamalar çerçevesinde tek mülkiyete dönütürebilir. hükümleriyle, Türk Medeni Kanunu ile dorudan ilintili olarak kadastroda üçüncü boyuta olan ihtiyac ortaya koymutur. 3. ÜÇ BOYUTLU KADASTRO Üç Boyutlu Kadastroyu, malikleri ve snrl haklar iki boyutlu parseller ile birlikte kaydeden, toporafik yüzeyin altnda ve üstünde mevcut olan nesnelerin, yasal ve gerçek durumunun daha iyi anlalmasn salayan bir sistem olarak tanmlayabiliriz (Stoter ve Salzmann, 003). Bu anlay ile arazinin üzerinde, yukarsnda ve altndaki mevcut kadastroda tam olarak anlalmayan, mekana bal üç boyutlu corafi nesneler olarak tanmlanan yaplar aracl ile üçüncü boyut elde edilebilir. Bu corafi nesneler, günlük hayatmza artk iyice yerleen metro, boru hatt, yer alt kablo sistemleri, depolar, yer alt alveri ve ticaret merkezleri, yer üstünde çok katl apartmanlar, bütünü veya bir ksm ile birbiri üzerine yaplm yaplar, yer üstü hatlar gibi yap ve tesislerdir (Resim 1, ve 3). Resim 1. Altndan yol geçen bir yap ve buna ilikin pafta kesiti. Resim. Kayadan oyma ticari amaçl depolar ve buna ilikin pafta kesiti. 41

13 Resim 3. Enerji iletim hatlar ve buna ilikin pafta kesiti. Bu fiziksel üç boyutlu nesneler (objeler) mevcut olan kadastro paftasnda tam olarak gösterilemezler. Sadece çizgisel olarak harita üzerinde varlndan haberdar olabiliriz. Detaylar için ayrca projesini görmemiz ve dosyasn incelememiz gerekir. Bu detaylar alt ve üst haklar olarak kaydedilmilerdir. Yüzeyin altndaki ve üzerindeki objelerin nerede olduunun belirlenmesinde bu durum yasal zorunluluk haline getirildiinde, tanmlama daha da rahat yaplabilecektir. Yer alt tesislerinde iki boyutlu parseller yerine üç boyutlu uzayn bölünmesi ile elde edilen üç boyutlu parseller kullanlacaktr. Görülecei üzere kentsel yaamn getirmi olduu younluk, metropollerde tanmazlarn hukuki durumlarn belirlemede mevcut iki boyutlu mülkiyet belirleme sisteminin yetersiz kaldn göstermektedir (Bilen ve Zlatonova, 001). Bugünkü iki boyutlu kayt sistemi yasalara uygundur ve ancak bugünün ihtiyaçlar için tasarlanmtr. Yukarda sralanan durumlar, üçüncü boyutun, tanmazlarn hukuki durumlarn belirlemede önemli bir yeri olduunu göstermektedir. Bu durumda, üçüncü boyutu da içeren ve yasalar ile uyumlu olan çalmalar yaplmaldr. Türkiye kadastrosunun mevcut hukuksal boyutu yukarda izah edildii üzere iki boyut üzerine hazrlanmtr. Mevcut bir kadastro parselinde olmas gereken teknik durum, hukuki durum, haklar ve alacaklar açkça belirtilmektedir. Üç boyutlu sisteme sahip bir tasarmda, üçüncü boyuta konu olan kadastroda nesnelerin konumlarn detayl bir ekilde açklayabilmek için mevcut nesnelerin boyutlar, hacimleri ve aralarndaki ilikilerin aratrlmas gerekmektedir. Mevcut Corafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri gibi mekansal verilere ihtiyaç duyan sistemler genellikle iki boyut üzerine kurgulanmlardr. Altlk olarak iki boyutlu kadastro parselini kullanan sistemlerde mecburen böyle bir sonuç elde edilmektedir. Üç boyutlu bir corafi bilgi sisteminin etkin olabilmesi için farkl tiplerdeki gerçek nesneler arasndaki analizi iyi yapabilmeli ve grafik bilgiler ile tanmsal bilgilerin birlikte kullanlmasn salamaldr. Bunun için de üç boyutlu kadastro parsellerine ihtiyaç vardr ( Bilen ve Zlatonova, 001). Arazi bilgi sistemlerinde en temel birim, snrlaryla arazide ölçülmü ve malikleri adna tanmlanarak tapu sicilinde kayt altna alnm olan parseldir. Tanmaz kadastrosunun temel eleman olan parsel, tanmaz kadastrosunda kapal bir snr olan ve kendisine bir numara verilmi alansal yeryüzü nesnesidir. Bu nedenle bilgi sistemleri için büyük önem tamaktadr (Stoter ve Salzmann, 003). Mevcut kadastro kaytlar, temelde mülkiyet ilikilerine dayanmaktadr. zdüüm düzleminde bulunan bir parsel üzerinde hak sahibi ve bu parselden yararlanma (mülkiyet) hakk olanlar bulunmaktadr. Burada birkaç farkl durum söz konusu olabilir: a) Parsel kullancs tanmazn tamamna sahiptir. b) Parsel kullancs tanmazn çplak mülkiyetine sahiptir. Dier hak sahipleri bu parsel üzerinde üst hakk, kiralama hakk ve benzeri irtifak hakkna sahip olabilir. c) Parsel kullancs tanmazn sahibi deildir; ancak bu tanmaz üzerinde üst hakk gibi snrl bir hakka sahiptir. lk örnek dnda dierlerinin kaydnda üçüncü boyuta ihtiyaç vardr. Zira, üç boyutlu objelerin ölçüleri yannda hak ve borçlarnn da kaydedilmesi gerekir (Stoter, 003). FIG tarafndan 001 ylndan bu güne yaplan çeitli organizasyonlarda, üç boyutlu kadastronun çeitli yönlerden aratrlmas için komisyonlar kurulmu ve çalmalar yaplmtr. Ülkemizde üç 413

14 boyutlu kadastro çalmalar üniversiteler bünyesinde halen akademik düzeyde ele alnmakta; çalma konusu edilmektedir. Ancak bu konuda devlet politikas olarak yürütülen bir çalma da yoktur. Akademik çalmalar, yurtdnda yaplan benzer çalmalarn paralelinde ve ortak/etkileimli projeler halinde yürütülmektedir. Çözüm Önerileri Mevcut bulunan kaytlardan ve ülke artlarn da göz önüne alarak üç muhtemel çözüm yolu önerilebilir. Bunlar; tam üç boyutlu kadastro, karma yöntem; bugünkü mevcut iki boyutlu kadastro üzerine yaplacak üç boyutlu etiketlemeler (ilaveler), eklinde olabilir (Stoter ve Salzmann, 003). Öneri alternatiflerinin deerlendirilmesinde, bunlarn hukuki ve teknik durumlarnn ayrca incelenmesi gerekir. Tam üç boyutlu kadastro Üç boyutlu uzayn hacimlere (üç boyutlu parsellere) bölümlenmi halidir. Bölümlenme tam olmal, binme veya boluk kalmamaldr. Hazrlanacak yasalar, üç boyutlu kadastro tesisini ve deiikliklerini desteklemesi salanmaldr. ki boyutlu mevcut haritalar, üçüncü boyutla ilgili herhangi bir hak ve kstlamay içermeyecei için, kat mülkiyetine konu olan bamsz bölümler, tanmlanan bir üçüncü boyutta tanmaz nesneleri olabilmelidir. Aksi bir durumda bamsz bölümler üzerinde ayni haklara sahip olunamayacaktr. Mülkiyet haklar üç boyutlu uzayda ortaya konulmaldr. (Stoter, 004) Kadastral yönden bakldnda bu yöntem, çok youn yaplamann olduu yerlerde faydal olabilir; krsal alanda ise mevcut iki boyutlu sistem iimizi görmeye devam edecektir. Teknik yönden bakldnda, üç boyutlu uzayn üç boyutlu parsellere ayrlmas, haklarn ve dier bilgilerin mekansal kaytlarnn da üç boyutlu olarak yaplmasn gerektirir. Bu çok kapsaml ve karmak bir çalmadr. Ayrca gerekli olan veritaban sistemleri ve yazlmlar bu durumu desteklemelidir. Uygulamada altyapnn hazrlamas, uzun bir zaman ve çaba gerektirebilir. Karma çözüm ki boyutlu kadastronun korunup, üç boyutlu obje ve nesnelerin iki boyutlu kadastronun üzerine üç boyutlu olarak kaydedilmesidir. ki boyutlu parseller ile üç boyutlu nesneler arasndaki iliki korunduundan, karma bir yöntem olacaktr. Üçüncü boyuttaki kaytlarn yasal bir geçerlilii olmayp, sadece fikir verecektir. Çünkü iki boyutlu kadastro ile yasal boyut güvence altna alnmtr. Yeni yaplacak ilemlerde alc ve satclar hacmin tanm üzerinde anlamak zorundadr. Bu durumda yasal kayt (iki boyutlu parseller) ile gerçek kayt( üç boyutlu objeler) birletirilir. Böylece üç boyutlu mülkiyet haklar meydana çkarlabilir (Stoter, 004). Kadastral yönden bakldnda; üç boyutlu objelerin iki boyutlu kadastroda sakland bu yöntem, kullanma uygun olduu gibi verilere eriebilmek yönünden de avantajldr. Ancak kullanm srasnda iki boyutlu olan mevcut veri modelleri ile üç boyutlu nesnelerin kaytlar arasndaki ilikilere dikkat edilmelidir. Teknik yönden bakldnda; mevcut iki boyutlu kadastroyu altyapda kullanarak üç boyutlu objeleri üzerine kaydetmesiyle pratik bir yöntem gibi görünmektedir. Elimizde iki boyutlu veriler mevcuttur. Üç boyutlu nesneleri tam olarak sisteme aktarabilecek teknikler daha tam olarak hazr deildir. Bu yöntemler yeni gelimeler üzerine kurulmutur. Uzayn tam olarak bölünmesini gerektirmediinden snrl uygulamalarda kullanlp örtüme salanabilir. Türkiye artlarnda ileride kullanm yaygnlaacak yöntem alternatifi olup; daha gerçekçi bir yaklam düüncesini uyandrmaktadr (ekil. 1, Çizelge.). 414

15 ekil 1. Karma çözüme örnek bir çalma. Çizelge. Çizim standartlarn gösteren tablo. Kadastral Çizgi Çizgi Durum Rengi Kalnl Çizgi Türü Tarama Kadastro parseli Siyah 0.15 Düz Yok Yer üstü obje Mavi 0.10 Düz Yok Yer alt obje Krmz 0.10 Düz Yok Üç boyutlu etiketlemeler (iaretlemeler) Mevcut iki boyutlu kadastro sisteminin devam ederek, gerekli olan yerlerde üç boyutlu nesnelerin yerleri iaretlenerek belirlenir. Kullanc ayrntl bilgiye ulamak için bu nesnelerin dijital kaytlarna bakacaktr. ki boyutlu haritalar üzerinde nerelerde üç boyutlu bilgi olduu, yaptrlan bilgi notlar sayesinde örenilecek ve detay için bununla ilgili bilgilere ulalacaktr. Üç boyutlu fiziksel nesnenin iz düürülmü ana hatlar iki boyutlu kadastro haritalarna ilenir. Mevcut CAD programlar ile dijital formda bu veriler saklanabilir (Stoter, 004) Kadastral yönden bakldnda; üç boyutlu durumlarn veritabannda dier iki boyutlu bilgiler ile birlikte saklanmad bu yöntemde üç boyutlu veriler kat veya dijital ortamda bulunmaktadrlar. Bir çok ülkede mevcut kullanlan sistem bu olup, kat mülkiyeti ilemlerinde detay haritas ve inaat projesi dosyasnda bulunmaktadr. Haritasna iaretlenen bilgilerin detay dosyalar ayrdr. Bu sistem, dier sistemlerin balangç noktas olabilir ama uzun vadede kullanlmas uygun deildir. Teknik yönden bakldnda; gelecek için uygun/sürdürülebilir bir yöntem olmad görülecektir. Kullanlan veritaban, üç boyutlu fiziksel nesneleri iki boyutlu sistemde üç boyutlu olarak bütünletirmek yerine ayr yerlerde kat çizimlerde veya dijital ortamlarda saklamaktadr. Uygulamada, kayt sorgulama ilemlerinde sorunlara yol açt söylenebilir. 415

16 Yöntemlerin Deerlendirilmesi Ksaca yukardaki çözüm yöntemlerini özetleyecek olursak; mevcut kadastro kaytlar üzerine iaretlemeler seçenei etkin, kullanlabilir ve gelecekte kullanlabilecek bir kayt sistemi için uygun veri altyapsn oluturmamaktadr. Dier yöntem olan tam üç boyutlu kadastro seçenei çok geni kapsaml olup, ksa vadeli programlarda uygulanmas tavsiye edilmeyen ancak uzun vadeli düünülmesi gereken bir yöntemdir. Bu durumda, ksa vadede sonuç alnabilecek ve mevcut veritabannn da aktif olarak uygulanabilecei yöntem, iki boyutlu kadastro ile balayarak üç boyutlu kadastro bilgilerini ileyen karma yöntem dir (Stoter ve Salzmann 003). Bu yöntemler için veri modelleri oluturulmal, yönetimsel ve mekansal bilgiler bu veritabanlarna ilenmelidir. stenilen hassasiyet ve kullanm kolayl olutuunda üç boyutlu kadastroya geçilmelidir. Bunun için öncelikle altyapda kullanlacak olan iki boyutlu kadastro bilgilerinin doru, güvenilir ve hassas olmas gerekir. 4. SONUÇ ve ÖNERLER Çoaltlamayan ve yeniden üretilemeyen toprak, yllar geçtikçe kötü yönetimler ve uygulamalar sonucu hep kaybedilmitir. Bu kaybetmeye paralel olarak da hep deer kazanmtr. nsanolu artk topra daha verimli kullanabilmek için altn ve üstünü olabildiince verimli kullanmak istemektedir. Yeraltna depolar, metrolar, alveri merkezleri, tüneller ve hatlar/kablolar yaparak kullanma alann geniletirken; çok katl apartman daireleri, bir biri üzerine yaplan binalar gibi objeler ile yer üstünde de gökyüzüne doru çkmaktadr. Dikey mülkiyet uygulamalar söz konusudur ve dünya ülkeleri bu konuda çalmalarn hzlandrmaktadr. Birçok ülkede üç boyutlu kadastro çalmalarnn güncel hayata uyguland bilinmektedir. Ancak dikey mülkiyet uygulamalarnn iki boyutlu kadastro haritalarnda tam ve doru olarak ifade edilmesi çok zordur. fade edilse bile mükerrer kullanmlar ve hatal uygulamalar yüzünden mülkiyet karmaas ortaya çkacaktr. Günün artlar gerei, kurumsal ara çözümler bulunarak gün kurtarlmtr. Özellikle yeraltnda galeriler eklinde yaplan tesislerin hem turizm hem de bölgenin corafi deerlerinin korunmas açsndan gereklidir. Üçüncü boyutun ifade edilmesi sorunu artk bilim adamlar ve hukukçular arasnda tartlmakta; ülkemizde olduu gibi devlet güvencesi altnda olan mülkiyet hakkn, hukuk ve kadastro açsndan üçüncü boyutta uygulanabilir hale getirmeye çallmaktadr. Günümüzde kat mülkiyeti kurulmu binalarda hatal satlarn gerçekletii, bamsz bölüm numaralar ile satlan daireler arasnda farkllklar olduu bilinmektedir. Alc, harita üzerinde ald daireyi göremediinden bu problemler ile karlalmaktadr. Son yaynlanan Tapu Planlar Tüzüü ile bamsz bölüm plan kelimesi mevzuata girmi bulunmaktadr. Tanmazlar üç boyutlu ekilde ekonomiye daha çok katklar olacaktr. Kullanm ekli ve miktar kesin olarak belirleneceinden vergisi ve deeri tam olarak tespit ve tahsil edilecektir. Örnein, tarla vasfl bir tanmazn altna yaplan deponun sat bedeli mevzuata göre tarla üzerinden hesaplanacandan; hatal uygulamalar ve satlarn da önüne geçilecektir. Yasal ve güvenilir bir kadastro için gerekli çalmalar yaplmaldr. Teknik gelimelere ve bilgisayar teknolojisine bal olarak oluturulacak modellere ve veritabanlarna göre uygulanabilirlii en uygun olarak kabul edilen ve karma çözüm ad verilen iki boyutlu kadastro haritalar üzerine üç boyutlu objelerin yerletirilerek kullanld sistem ile bir an önce üç boyutlu kadastroya geçilmelidir. Ancak bunun yasal altyapsn oluturmak üzere Türk Medeni Kanunundaki üç boyutlu mülkiyet kavramlarna uygun ekilde, dier kanunlarda gerekli yasal düzenlemeler öncelikle yaplmaldr. Üç boyutlu kadastro, daha sonra yaplacak olan arazi planlama, kent planlama, çevre koruma, kriz ve afet yönetimi vb. kadastro haricindeki çalmalarda gerekli alt yapy ve teknik destei salayacaktr. Üç boyutlu kadastro çalmalarna müteakip oluturulacak corafi bilgi sistemleri de her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olacaktr. Bu nedenle üç boyutlu kadastro, corafi bilgi sistemleri ile birlikte düünülmelidir. Sonuç olarak, bilgi teknolojilerindeki gelimelere paralel olarak, mülkiyet bilgilerinin çada anlamda kullanlmas için üç boyutlu kadastro kavram çok daha etkin olarak gündeme gelmitir. 416

17 KAYNAKLAR Akçn,H.,Yüceer.K., (005). Kent Geliiminde ve Kent Bilgi Sistemlerinin oluumunda 3 boyutlu mülkiyet.10.türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultay. Bildiriler Kitab. 8 Mart-1 Nisan 005, Ankara. Anbar, Ö. A., (005). Tapu ve Kadastro Bilgilerinin Önemi ve Kadastro Çalmalarnn Deerlendirilmesi, HKMO Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu,. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜ stanbul. Ayazl,.E., (007). Üç Boyutlu Kadastro. Yüksek Lisans Tezi. YTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul Bilen, R., Zlatonova, S., 001 3D Spatial Relationships Model: A Useful Concept for 3D Cadastre? Çay, T., Özkan, S., (007). Registration Problems In Cappadocia/Turkey. FIG Working Week 007. Hong Kong SAR, China, May 007. Erkan, H., (1995). Kadastro Teknii, HKMO yaynlar, Ankara. Kaufmann, J., Steudler,D., (1998). Cadastre 014-A Vision for a Future Cadastral System, FIG Publication. Kumdakç. S., Kadastral Amaçl Bilgi Sistemlerinde 3 Boyutlu Modelleme ve Görselletirme Tekniklerinin Kullanlmas Konusunda Bir Aratrma, Yüksek Lisans Tezi YTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul. Larsson, G., (1991). Land Registration and Cadastral Systems. Stoter, J.E.,Salzmann, M.A. (003). Towards a 3D Cadastre: Where do cadastral needs and tecnical possibilities meet? Stoter,J.E., (004). 3D Cadastre, Publication on Godesy 57, Delft. entüfekçi.f., (005). Mülkiyetin Üçüncü Boyutu, Dikey Mülkiyet ya da Gökyüzü. 10.Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultay. Bildiriler Kitab. 8 Mart-1 Nisan 005, Ankara sayl kanun ile deiik 340 sayl Kadastro Kanunu. 471 sayl Türk Medeni Kanunu. TKGM Merkez Tapu Komisyonunun 11/07/1970 tarih ve 1989 sayl yazs ve ekleri. TKGM Merkez Tapu Komisyonunun 11/08/1975 tarih ve 115 sayl karar ve ekleri. Kültür ve Turizm Bakanl Yaynlar, 005. URL 1 URL URL 3 URL 4 URL 5 URL 6 URL 7 URL

18 ARAZ TOPLULATIRMASI PROJELERNDE MÜLAKAT VE BLOK ÖNCELK ESASLI DAITIM MODELLERNN KARILATIRILMASI Özet T. ÇAY 1, F. CAN 1, T. AYTEN 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlk Fakültesi, Harita Mühendislii Bölümü, Kamu Ölçmeleri Anabilim Dal, Selçuk Üniversitesi, Kadnhan Faik çil Meslek Yüksek Okulu, Harita ve Kadastro Program, Konya, Arazi düzenleme projelerinin en önemli admlarndan biri datm çalmalardr. Türkiye de arazi toplulatrma projelerinde datm ilemleri çiftçi tercihlerine (mülakat) göre yaplmaktadr. Ayrca, mülakata dayal datm modelinin yannda birçok bilimsel aratrmalarda datm ilemi için matematik modellere dayal optimizasyon çalmalar da yaplmtr. Ancak, datm ilemi için kesin bir matematiksel model bulunmad için çok farkl çözümler önerilmitir. Bu çalmada; arazi toplulatrmasnda yeni parsel datm plannn belirlenmesi amacyla gelitirilmi blok öncelik esasl datm modeli tantlm ve arazi datmn iletmelere ait en büyük ve en büyük ikinci parselleri dikkate alarak yapan blok öncelik esasl datm modelinin sonuçlar elde edilmitir. Blok öncelik esasl datm modellerinden elde edilen sonuçlar mülakat esasl datm modelinden elde edilen sonuçlarla karlatrlmtr. Ayrca, çiftçilerle anket yaplarak farkl datm modelinden hangisini tercih ettikleri ortaya konulmaya çallmtr. Anket sonuçlarna göre, anket yaplan iletmelerin % 64.1 i blok öncelik esasl datmdan % 50 si ise mülakat esasl datmdan memnun olduklar tespit edilmitir. Anahtar kelimeler: Arazi düzenlemesi, datm, iletme, mülakat, blok öncelik esasl datm COMPARISON OF INTERVIEW AND BLOCK PRIORITY BASED LAND REALLOCATION MODELS IN LAND CONSOLIDATION Abstract One of the most significant steps of land consolidation projects is the reallocation studies. In Turkey, the reallocation processes for land consolidation projects were made according to farmer preferences (interview). Additionally, besides the interview-based land reallocation model, some optimization studies based on mathematical models were performed for land reallocation processes in many scientific researches. However, many different solutions were proposed because of not having any certain mathematical model for the land reallocation process. In this study, block priority-based land reallocation model, which is used in determining of reallocation plan in land consolidation, have been presented and the results of the land reallocation model based on block-priority which considers the first largest and the second largest lands were also obtained. The results of block-priority based land reallocation model were compared with the results of the interview-based land reallocation model. In addition, the model preferred by the farmers from three different land reallocation models was determined by submitting questionnaire to the farmers. According to the questionnaire results applied to the landholdings, 64.1 % of the landholdings were pleased with block priority based land reallocation model while the 50% of them were pleased with interview-based land reallocation model. Keywords: Land consolidation, land reallocation, landholding, interview, block-priority based land reallocation model 418

19 1. Giri Türkiye, son yllarda sanayileme yönünden oldukça önemli atlmlar yapmtr. Ancak bu durum tarm sektöründeki konumunu deitirmesi veya arln kaybetmesi anlamna gelmemektedir. Türkiye nin toplam nüfusu, 008 yl sonu nüfus saym sonuçlarna göre dür. Bu nüfusun % 5 i krsal alanlarda yaamaktadr. Türkiye nin % 5 inin krsal alanlarda yaad, geçimini tarmdan salad düünüldüünde tarmn önemli istihdam kayna olduu bir gerçektir. Tarm, ülke ekonomisindeki yeri ile belirleyici bir konumdadr ve ekonominin dier kesimlerine de kaynak aktarmaktadr. Bu nedenle tarmda üretim art ve verimlilii salamann, hem krsal kesim hem de ülke ekonomisi açsndan önemi vardr. Buna göre krsal alanlarda yaayan insanlarn yaam standartlarn artrmak ve kolaylatrmak devletin en önemli ödevlerindendir. Bugün dünyann en önemli sorunlarndan birisi artan nüfusa bal olarak tarmsal üretimin yeterli düzeyde arttrlamamasdr. Bilindii gibi tarm alanlarnn artrlmas olanakl olmadndan, artan nüfusun gda talebini karlayabilmek için mevcut kaynaklar daha ekonomik ve etkin kullanmak gerekmektedir. Bu nedenle birim alandan alnan verimin ve elde edilen gelirin arttrlmas gerekir. Verim art yeni teknoloji ve tarmsal uygulamalarn doru bir ekilde uygulanmas ile; gelir art ise, üretim maliyetleri düürülmek suretiyle salanabilir. Bu balamda igücü talebini kstlamas dolaysyla üretim maliyetlerini düürmesi, tarmsal uygulamalarn etkinliini arttrmas ve tarla içi gelitirme hizmetlerinin yatrm maliyetlerini büyük ölçüde azaltmas yönüyle arazi düzenlemesi (toplulatrmas) önem kazanmaktadr. Tarmsal mekânn yeniden düzenlenmesi için uygulanan arazi düzenleme çalmasnn önemli bir amac tarm veriminin artrlmasdr. Ancak, bu etkinlik yaam için temel olan arazi üzerinde yaplr ve arazi, gelecek kuaklarn da gereksinimlerini karlamak üzere sürdürülebilir biçimde kullanlmak zorundadr (Erkan, 005). Arazi düzenlemesi, krsal alan modernletirmek, ekonomik olarak yaanabilir bir mekan haline getirmek ve çevre yönetimini kolaylatrmak için gerekli bir çalmadr (Sonnenberg, 1996; Van den Brink, 1999; Van Lier, 000; Crecente v.d., 00). Bu süreç ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin çok yönlü düünülmesiyle gerçekletirilebilir (Janssen ve Rietveld, 1985; Van den Noort, 1987; Van Huylenbroeck ve Martens, 199; Coelho v.d., 1996, 001; Van Huylenbroeck v.d., 1996; Gonzalez v.d., 004). Arazi düzenleme projelerinin en önemli adm datm çalmalardr. Düzenleme kapsamnda, iletmelerin çada ölçülere göre planlanmas ve bu plann uygulanmas datm admnda gerçekletirilir. Tarmsal alandaki yol ve sulama ann oluturduu bloklar içerisinde kalanlarn istekleri dorultusunda ve katlm deerlerine e yeni iletmeler yerletirilir. Baka bir deyile yeni tarm parselleri oluturulur. Arazi düzenlemesi uygulamalarnda karlalan problem, uygulamaya tabi olacak n adet kadastro parselinin m adet bloa (ada) datlmas eklinde tanmlanabilir. Bu amaçla, arazi düzenleme projelerinde datm ilemi için birçok matematik modele dayal optimizasyon çalmalar yaplmtr (Lemmen and Sonnenberg, 1986; Girgin and Kik, 1989; Kik and Sprik, 1990; Avc, 1999). Ancak, datm ilemi için kesin bir matematiksel model bulunmad için çok farkl çözümler önerilmitir. Önerilen matematik modellerin içine datm etkileyen sözel ifadeler ve insan düünce yaps yerletirilemedii için baarlarnn düük olduu belirtilmektedir. Bu çalmada; iletmelere ait en büyük ve en büyük ikinci parseller dikkate alnarak yaplan blok öncelik esasl datm modelinin uygulanabilirlii aratrlmtr. Bunun için, proje alan olarak Ilgn- Aalar arazi toplulatrma projesi seçilmitir. Mülakat esasl datm modeli dediimiz geleneksel yöntem sonuçlar ile blok öncelik esasl datm modeli sonuçlar birbirleri ile karlatrlmtr. Karlatrma kriterleri olarak; parsel ve hisse says, ortalama parsel büyüklüü, yeni parselasyon planlarnn üretim zamanlar ve maliyeti, iletme sahiplerinin yakn akrabalaryla (ei, babas, annesi, kardeleri ve tarlasn kulland dier iletmeler) olan durumlar ve mülakatlarda verdikleri isteklere ne ölçüde uyulduu seçilmitir. Ayrca, çiftçilerle anket yaplm ve hangi datm modelini tercih edecekleri belirlenmeye çallmtr. 419

20 . Mülakat ve Blok Öncelik Esasl Datm Modelleri.1. Mülakat Esasl Datm Modeli Arazi toplulatrma çalmalarnda datm ilemlerinin çiftçi tercihlerine göre yaplmas durumunda yöntemin ismi Mülakat esasl datm modeli olarak adlandrlmaktadr. Bu modelde, mülakat formlarndan yararlanlarak öncelikle iletmelerin birinci tercihlerine göre parseller bloklarn içine yerletirilir. Bloklardaki fazlalklar ve eksiklikler iletmelerin ikinci ve üçüncü tercihleri de göz önünde bulundurularak giderilir. Daha sonra blok içinde parsellerin eski yerleri göz önünde bulundurularak sralanr ve datm plan elde edilir (Cay, v.d., 006). Arazi Toplulatrma projelerinde geleneksel diyebileceimiz bu metot ile datm iki üç kez yenilenmek suretiyle çözüm üretilmektedir. Yeni parselasyon planlamas yaplrken planlamay yapan proje sorumlusunun tercihleri çözüm ekillerine dorudan etki etmektedir. Datm organize eden kiinin o günkü psikolojisi, tecrübesi, kabiliyeti, ie kar duyduu sorumluluk yeni parsellerin durumunun olumasnda etkili olmaktadr... Blok öncelik esasl datm modeli Toplulatrma sahasndaki iletmelerin soyad sral malik listelerinden yararlanlarak her iletmenin alan olarak en büyük parselleri tespit edilir. Proje alan içinde, iletmelerin en büyük parsellerinin hangi bloklarn içine girdii tespit edilir. Soyad sral malik listelerine, iletmelere tahsis edilecek bloun numaras yazlr. Blok numaralar yazldktan sonra iletmelerin sabit tesislerinin olup olmadna baklr. Sabit tesisi olan iletme yoksa, yeni parseller en büyük parselinin bulunduu bloklardan verilir. Eer iletmelerin sabit tesisi varsa, yeni parsel sabit tesisin bulunduu bloktan verilir. Bu yöntemin birinci admn oluturur. lk datm yaplr ve bloklarn doluluk oranlar incelenir. Bloklarda fazlalk ve eksiklikler çkar. Bu farkllklar giderebilmek için ikinci adma geçilir. kinci admda, iletmelerin en büyük parseli iki bloa da giriyorsa alan olarak en büyük ksmnn girdii bloklar tespit edilir. Blok dengelemeleri bu iletmeler üzerinde yaplmaya çallr. Bu çalmaya ramen bloklarn bazlarnda tam bir dengeleme salanamaz ise, fazlalk olan bloklardaki kadastro parselleri tekrar incelenir. Blou dengeleyecek miktardaki iletmeler tespit edilir ve 3. adma geçilir. Üçüncü admda ise iletmelerin en büyük ikinci alanl parselleri tespit edilir. Bu iletmeler o bloktan alnarak ikinci en büyük parselinin olduu bloa tahsis edilir. Bu ilemler sayesinde, bloklardaki eksik ve fazla miktarlar sfra yakn deerler haline getirilir. Bloklarn tam sfrlanmas ise blok alanlarn artrarak veya azaltarak salanr. Bloklar sfrlandktan sonra iletmelerin sahibi olduu bütün parsellerin net parsel deer say miktar toplanr. Daha sonra, verilecek bloun parsel endeksi göz önünde bulundurularak iletmelere ne kadar alan verilecei hesaplanr. Daha sonra iletmeye, eski parselinin konumuna göre hesaplanan alan kadar arazi miktar belirlenen blok içinde verilir. Böylece parselasyon ilemi bitirilir. 3. Uygulama 3.1. Uygulama alannn tantm Aratrmann temel materyalini, Konya ili Ilgn ilçesi Aalar köyü arazi düzenleme sahasna ait proje verileri oluturmaktadr. Proje alanndaki arazi düzenleme çalmalar l Özel dare Müdürlüü tarafndan Mülga 1979 Tarihli Arazi Toplulatrma Tüzüüne (ATT) göre yaplmtr. Uygulama yllar arasnda istee bal olarak yaplmtr. Yeni ATT tarihinde yürürlüe girmitir (can, 009). Karasal iklimin egemen olduu Konya ili Ilgn ilçesi Aalar köyü aratrma alan olarak seçilmitir. Aalar köyü Konya Afyon karayolu üzerinde 88 Km, Ilgn ilçe merkezine 7 km mesafede olup toplam yolun 3 km si stabilize kalan ksm asfalttr. Proje sahasnn güneyinde Bulcuk Köyü tapulama hududu, batda ve kuzeyde Orhaniye Köyü, dousunda Olukpnar Köyü ile çevrilidir. Proje sahasnn ortasndan Ilgn Aalar yolu geçmektedir. 40

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

ENTEGRE HAVZA ISLAHI

ENTEGRE HAVZA ISLAHI ENTEGRE HAVZA ISLAHI EREF GRGG RGN Orman Yük. Y Müh.& M letmeci ENTEGRE HAVZA ISLAHI KAVRAMINI OLUTURAN HAVZA ENTEGRE ISLAH TANIMLARINI RDELEYELM ENTEGRE: Bir bütünü meydana getiren, bütünleyici HAVZA

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Konumsal Bilgi Sistemi Kapsamında Kadastroda Üçüncü Boyut ve İçeriği Kadastro gerçek hakları tescil etmeyi amaçladığından tescil işlemi bu haklarla, h

Konumsal Bilgi Sistemi Kapsamında Kadastroda Üçüncü Boyut ve İçeriği Kadastro gerçek hakları tescil etmeyi amaçladığından tescil işlemi bu haklarla, h TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon KONUMSAL BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA KADASTRODA ÜÇÜNCÜ BOYUT VE İÇERİĞİ F. Döner 1,

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I * NE A T SÖZLE*ME TASARISI T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Emek Ek Hizmet Binas! Data ve Enerji Kablolamas! *NE AT SÖZLE*ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Al!m! Sözlemesi KN (hale Kayt Numaras): 2010/45966

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mehmet ÇETE. İletişim Bilgileri:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mehmet ÇETE. İletişim Bilgileri: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mehmet ÇETE Ünvanı : Doç. Dr. İletişim Bilgileri: İş Adresi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Balatçık Mahallesi, 35620,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ TARİHÇE Ülkemizde ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire kalemi adıyla kurulmuş ve cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür.

Detaylı

Veri Taban ve Visual Basic

Veri Taban ve Visual Basic Veri Taban ve Visual Basic Geçmite, random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan kaytlar bugünkü veri taban uygulamalarnn temelini oluturmaktadr. Random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan veri taban

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 391 - Takn Alanlarnn Corafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi Knkl Yerlekesi çin Bir Uygulama

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KARARIN BOZULMASI STEMMZ VARDIR TC Dan)*tay Ba*kanl),)na Sunulmak Üzere stanbul 3. dare Mahkemesi

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

Türkiye nin Kadastro 2014 Performansı ve Kadastro 2034 ten Beklentiler

Türkiye nin Kadastro 2014 Performansı ve Kadastro 2034 ten Beklentiler The ve Kadastro 2034 ten Beklentiler Zeynel Abidin POLAT* Mehmet ALKAN* * YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Sunum Planı Kadastro 2014 Vizyonu Türkiye de Kadastro 2014 Çalışmaları : SWOT Analizi Diğer Ülkelerde

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar EmlakYönetimiDairesiBakanl EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HARTAUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitayapmak. 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitaihaleyoluile yaptrmak.

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Sayı 0 www.hkmo.org.tr hkm Jeodezi,Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Say 0 www.hkmo.org.tr Geçiş ğrisi larak.dereceden Parabol Geçi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, 20-24 April 2015. 1 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI

DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ÖZET DÜNYADA ÜÇ BOYUTLU KADASTRO UYGULAMALARI F. Döner 1, C. Bıyık 2, O. Demir 2 1 Gümüşhane

Detaylı

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. #ti. K#s#kl# Mah. Han#m Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çaml#ca - Üsküdar #stanbul/türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ

EK-14  TAPU VE KADASTRO İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ 100 Tapu ve Kadastro İşleri (Genel) 105 Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri B A3 Tapu Müdürlüklerinde

Detaylı

TAPU ve KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN (TAKBİS) GEÇMİŞİ ve GELİŞİM SÜRECİNİN DÜNYA PERSPEKTİFİ BAZINDA İRDELENMESİ

TAPU ve KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN (TAKBİS) GEÇMİŞİ ve GELİŞİM SÜRECİNİN DÜNYA PERSPEKTİFİ BAZINDA İRDELENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TAPU ve KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN (TAKBİS) GEÇMİŞİ ve GELİŞİM SÜRECİNİN DÜNYA PERSPEKTİFİ

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı