Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TANI VE TEDAVÝ REHBERLERÝ

2 1. Basým Ocak Basým Temmuz Bu kitabýn tüm haklarý Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý Hýfzýssýhha Mektebi Müdürlüðüne aittir. Bu kitabýn tamamen ya da kýsmen çoðaltýlmasý kaynak gösterilerek ve/veya Mektep Müdürlüðünün onayý ile yapýlabilir.

3 Editör Prof. Dr. Emin Sami ARISOY 1 Editör Yardýmcýsý Doç. Dr. Ersin YARIÞ 2 Dr. Özlem COÞKUN 3 Danýþma Kurulu Prof. Dr. Dilek ARMAN 4 Yrd. Doç. Dr. Aykut BARUT 5 Dr.Salih MOLLAHALÝLOÐLU 3 Dr.A.Esra TÝRYAKÝOÐLU 3 Dr. Ümit BAÞARA 3 Doç. Dr. Oðuz BERKSUN 6 Uzm. Dr. Lars BJERRUM 7 Uzm. Dr. Marc BLOCKMAN 8 Prof. Dr. Nail ÇAÐLAR 6 Doç. Dr. Haluk C. ÇALIÞIR 9 Prof. Dr. Lütfü ÇÖPLÜ 10 Doç. Dr. Oktay ERAY 11 Doç. Dr. B. Faruk ERDEN 1 Prof. Dr. Çetin EROL 6 Dr. Mehmet FETTAHOÐLU 12 Dr. Doðan FÝDAN 13 Prof. Dr. Fikret ÝLERÝ 4 Prof. Dr. M. Oðuz GÜÇ 10 Doç. Dr. Ý. Nuri KALYONCU 2 Prof. Dr. Tülay KANSU 10 Prof. Dr. Ayþen KARADUMAN 10 Doç. Dr. Yunus Emre KOCABAÞOÐLU 14 Doç. Dr. Deniz KUMBASAR 6 Yrd. Doç. Cem OKTAY 11 Prof. Dr. Nurgul MAÝMANALÝEVA 15 Prof. Dr. Zeynep MISIRLIGÝL 6 Uzm. Dr. Bass RÝKKEN 7 Prof. Dr. Bülent SÝVRÝ 10 Prof. Dr. Lale TOKGÖZOÐLU 10 Prof. Dr. Ayþegül TOKATLI 10 Uzm. Dr. Joanne TOPALÝAN 16 Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR 17 Uzm. Dr. Jaap VAN DER LAAN 7 Yrd. Doç. Dr. Dilek YALNIZOÐLU 10 Doç. Dr. Kazým YAZICI 10 Doç. Dr. Muharrem YAZICI 10 Prof. Dr. Hakan S. ORER 10 Prof. Dr. Sabahattin AYGIN 12 Yayýn Kurulu Dr. Salih MOLLAHALÝLOÐLU 3 Dr. Özlem COÞKUN 3 Dr. A. Esra TÝRYAKÝOÐLU 3 Dr. Ümit BAÞARA 3 iii

4 1 Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi 3 Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýsýhha Merkezi Baþkanlýðý Hýfzýsýhha Müdürlüðü 4 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi 5 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Týp Fakültesi 6 Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi 7 DSÖ Farmakoterapi Eðitim ve Araþtýrma Ýþbirliði Merkezi Danýþmaný, Hollanda 8 SADAB Baþkaný, Cape Town Üniversitesi, Güney Afrika 9 S.B. Ankara Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 10 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 11 Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi 12 Saðlýk Bakanlýðý 13 National Institute for Clinical Excellence (NICE), Ýngiltere 14 Groningen Üniversitesi Týp Fakültesi, Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalý, Hollanda 15 Boston Üniversitesi, Halk Saðlýðý Okulu, ABD 16 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), Ýngiltere 17 Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý iv

5 Kýymetli Meslektaþlarým; Saðlýk Bakanlýðý, herkesçe kolay eriþilebilir, her koþulda güvenilir, saðlýk hizmetlerini sürekli ve düzenli olarak vermekle, izlemekle ve denetlemekle görevlidir. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri Bakanlýðýmýzýn öncelikli faaliyetlerinden biri; akýlcý ilaç kullanýmý çerçevesinde birinci basamaða yönelik olarak hazýrlanan Taný ve Tedavi rehberleri çalýþmasýnýn devamý niteliðindedir. Yoðun çalýþmalar sonucu ortaya çýkan Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri nin geniþletilmiþ basýmý saðlýk hizmetlerinin güvenilirliðine ve kalitesine çok önemli katký saðlayacaktýr. Ülkemizde temel saðlýk hizmetleri sunan her hekime daðýtýlan Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri kullanýþlý ve pratik bir yol göstericisi olma niteliði taþýmaktadýr. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri Saðlýk Bakanlýðý ilgili birimlerinin, konularýnda uzman hekim ve öðretim üyelerinin, uzmanlýk derneklerinin, birinci basamakta çalýþan hekimlerin, sosyal güvenlik kurumlarý ve meslek örgütlerinin geniþ katýlýmlarýyla hazýrlanmýþtýr. Çalýþmaya katkýda bulunan herkese teþekkür ediyorum. Bu çalýþmanýn birinci basamakta çalýþan hekimlerimize yararlý bir kaynak olmasýný diliyorum. Prof. Dr. Recep AKDAÐ Saðlýk Bakaný v

6 vi

7 Sevgili Meslektaþlarým, Son on yýl içinde dünyanýn pek çok yerinde özellikle tedaviye yönelik rehberlerin, týbbi uygulamalarýn bir parçasý haline gelmeye baþladýðý görülmektedir. Taný ve tedavi rehberlerinin, titizlikle hazýrlandýðý takdirde saðlýk hizmetlerinin en üst düzeyde verilmesi, gereksiz saðlýk harcamalarýnýn azaltýlmasý, hekimler arasý uzlaþmayý artýrmasý, etkinliði kanýtlanmamýþ veya etkisiz hatta zararlý kimi yanlýþ uygulamalardan kaçýnmayý saðlamasý gibi çok sayýda yararý olduðu bir gerçektir. Elinizdeki Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri, özellikle toplumda sýk görülen saðlýk problemlerinin saptanmasýnda ve çözümünde tavsiye edilen, üzerinde uzlaþmaya varýlmýþ ilaçlý ya da ilaçsýz taný ve tedavi þemalarýný içermektedir. Ayrýca saðlýk hizmetlerinin sunumun da tartýþýlmaz bir öneme sahip olan özellikle sahada görev yapan hekimlerimizin reçete düzenlemesinde ihtiyaç duyduklarý bilimsel kaynak eksikliðini ve bilimsel kaynaklara ulaþmanýn güçlüðünü gidermeyi de amaçlamaktadýr. Bu rehber II. Saðlýk Projesi kapsamýnda Saðlýk Projesi Genel Koordinatörlüðü tarafýndan geliþtirilmiþtir. Rehbere son halinin verilmesi ve basýmý ise Hýfzýssýhha Mektebi tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Bildiðiniz üzere bu tür çalýþmalarda devamlýlýk ve kurumsallaþma çok önemlidir. Bir çok güzel çalýþma ne yazýkki zaman içinde yarým kalmýþtýr. Büyük emekler harcanarak hazýrlanan bu rehber çalýþmasýnýn gelecekte de ayný kalite ve güvenilirlikte devamýný saðlamak amacýyla, Sayýn Bakanýmýzýn emirleri doðrultusunda tekrar hizmete açýlan Hýfzýssýhha Mektebine devredilmiþtir. Bundan sonra ben ve arkadaþlarým daha önce Saðlýk Projesi Genel Koordinatörlüðü çatýsý altýnda baþlayan faaliyetlerimize Hýfzýssýhha Mektebi çatýsý altýnda sizlerin katký ve destekleriyle devam edeceðiz. Birinci basamakta çalýþan hekimlere tavsiye niteliðinde olan; Taný ve Tedavi Rehberlerinin kullanýma girmesi ile birlikte; akýlcý ilaç kullanýmýna temel oluþturacaðýna, birinci basamak saðlýk hizmetlerinin verimliliðinin daha da artacaðýna inancýmýz sonsuzdur. Bu rehberlerin hazýrlanmasýnda görev alan Saðlýk Bakanlýðý ilgili birimlerine, konularýnda uzman hekim ve öðretim üyelerine, uzmanlýk derneklerine, birinci basamakta çalýþan hekimlerine, sigorta kurumlarýna, meslek örgütlerine, DSÖ Rasyonel Farmakoterapi Ýþbirliði Merkezi ne, Saðlýk Projesi eski Genel Koordinatörü Dr. Mehmet FETTAHOÐLU ve Saðlýk Programlarý bölümü çalýþanlarýna da katkýlarýndan dolayý teþekkür ederim. Dr. Salih MOLLAHALÝLOÐLU Hýfzýssýhha Mektebi Müdürü vii

8 viii

9 "Bir rehber pek çok hekimin günlük çalýþma sürecini yansýtmýyorsa yalnýzca hayranlýk duyulacak bir altýn standart olarak kalacaktýr." Farmer 1993 Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri nin oluþturulmasýnda amacýmýz hasta bakým kalitesinin artmasý, hedefimiz alanda çalýþan hekimlerin gereksinim duyduðu bilimsel, kanýta dayalý, uygulanabilir ve güncel bir rehber geliþtirmektir. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri öncelikle birinci basamakta çalýþan hekimler için hazýrlanmýþtýr ve bir yol gösterici niteliðindedir. Rehberiniz, ülkemizde en sýk görülen ve alanda çalýþan hekimlerin böyle bir rehberde olmasýný istedikleri saðlýk sorunlarýný kapsamaktadýr. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri nin geliþtirilmesi aþamasýnda öncelikle alanda çalýþan hekimler ve uzmanlýk dernekleriyle baðlantý kuruldu. Sonra ülkemizin birçok yerleþim biriminde çalýþan, özellikle saðlýk ocaklarýmýzda görev yapan hekimler, uzmanlýk dernekleri temsilcileri, üniversite öðretim üyeleri, ilgili kurum temsilcileri, benzeri rehberler geliþtirmiþ ülkelerin bu konuda deneyimli çalýþmacýlarý ve Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarýnýn geniþ katýlýmýyla çalýþma toplantýlarý yapýldý. Bu toplantýlarýn her bir çalýþma grubunda en az, alanda çalýþan bir hekim, halk saðlýðý uzmaný, farmakoloji uzmaný ve konuyla iliþkili uzmanlýk alan(lar)ýndan bir(er) uzman bulunmasýna özen gösterildi. Çalýþma gruplarýnca oluþturulan ilk Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri taslaklarý, geribildirim istemiyle, alanda çalýþan hekimlerimiz, üniversiteler, uzmanlýk dernekleri, meslek odalarý ve Saðlýk Bakanlýðý ve Sosyal Sigortalar Kurumu nun eðitim hastanelerine gönderildi. Geribildirimler, çalýþma toplantýlarýnýn benzer katýlýmlý çalýþma gruplarýnda deðerlendirildi, tartýþýldý, bölüm taslaklarýnda yeni düzenlemeler yapýldý ve Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri elinizdeki biçimine ulaþtý. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri nin yaþayan metinler den oluþmasý amaçlandý. Bunu saðlayabilecek en iyi yol geribildirim olduðundan, elinizdeki rehber, ekinde geribildirim formlarý da taþýmaktadýr. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri konusunda geribildirimde bulunmak isteyen herkesi geribildirime çaðýrýyoruz. Rehberiniz yaþayan ve güncel bir yol gösterici olarak kalmasý ancak bu yolla saðlanabilir. Uygulamadaki sorunlarý, bize geribildirim yaný sýra adresine e-mektuplar göndererek de bildirebilirsiniz. Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri ekinde yer alan Advers Ýlaç Etki Bildirim Formu, ilaç yan etkileri söz konusu olduðunda kullanýlmak üzere eklenmiþtir. Bu tür bildirimler, ilaç güvenirliðinin deðerlendirilmesi açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. ix

10 Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberlerinin Geliþtirilmesine Katkýda Bulunan Kurum ve Kuruluþlar Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi(Düzce Týp Fakültesi) Adnan Menderes Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Ankara Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Baþkent Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Dicle Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Fýrat Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gülhane Askeri Týp Akademisi Hacettepe Üniversitesi Ýnönü Üniversitesi Ýstanbul Üniversitesi/ Ýstanbul Týp Fakültesi Ýstanbul Üniversitesi / Cerrahpaþa Týp Fakültesi Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kýrýkkale Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Marmara Üniversitesi Mersin Üniversitesi Ondokuz Mayýs Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Trakya Üniversitesi Uludað Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Yüzüncü Yýl Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi S.B. Ankara Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Dr. Muhittin Ülker Acil Yardým ve Travmatoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. S.B. Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ankara Zekai Tahir Burak Doðumevi Kadýn Hastalýklarý ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Dr. Siyami Ersek Göðüs Kalp ve Damar Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul 70. Yýl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi S.B. Ýstanbul Bakýrköy Dr. Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi x

11 S.B. Ýstanbul Bakýrköy Ruh Saðlýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Beyoðlu Prof. Dr. N. Reþat Belger Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Bezmi Alem Valide Sultan Vakýf Gureba Eðitim Hastanesi S.B. Ýstanbul Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Heybeliada Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Koþuyolu Kalp Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Süleymaniye Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Taksim Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Yedikule Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýstanbul Zeynep Kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi S.B. Ýzmir Dr. Suat Seren Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi SSK Ankara Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Eðitim Hastanesi SSK Ankara Eðitim Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmanlýk Derneði Acil Týp Derneði Biyoetik Derneði Enfeksiyon Hastalýklarý Derneði Genel Pratisyenlik Enstitüsü Halk Saðlýðý Uzmanlarý Derneði Ýmmünoloji Derneði Türk Gastroenteroloji Derneði KBB, Baþ ve Boyun Cerrahisi Derneði Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Derneði Milli Pediatri Derneði Pediatrik Hematoloji Derneði Romatizma Araþtýrma ve Savaþ Derneði Toraks Derneði TTB-Uzmanlýk Dernekleri Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneði Türk Biyokimya Derneði Türk Cerrahi Derneði Türk Dermatoloji Derneði Türk Farmakoloji Derneði Türk Gastroenteroloji Derneði Türk Görüntüleme ve Giriþimsel Radyoloji Derneði Türk Jinekoloji Derneði Türk Kardiyoloji Derneði Türk Klinik Biyokimya Derneði Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Türk Mikrobiyoloji Derneði Türk Nefroloji Derneði Türk Nöroloji Derneði Türk Otorinolarengoloji ve Baþ Boyun Cerrahisi Derneði Türk Pediatri Kurumu Türk Týbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneði Türk Üroloji Derneði Türkiye Aile Hekimleri Derneði Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneði Türkiye Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneði Türkiye Parazitoloji Derneði Türkiye Psikiyatri Derneði Türkiye xi

12 Türkiye Solunum Araþtýrmalarý Derneði Türkiye Spor Hekimleri Derneði Türkiye Veremle Savaþ Derneði Federasyonu Ulusal Allerji ve Klinik Ýmmünoloji Derneði Adana Saðlýk Müdürlüðü Adýyaman Ýl Saðlýk Müdürlüðü Afyon Ýl Saðlýk Müdürlüðü Aðrý Ýl Saðlýk Müdürlüðü Aksaray Ýl Saðlýk Müdürlüðü Amasya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ankara Ýl Saðlýk Müdürlüðü Antalya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ardahan Ýl Saðlýk Müdürlüðü Artvin Ýl Saðlýk Müdürlüðü Aydýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü Balýkesir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bartýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü Batman Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bayburt Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bilecýk Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bilecik Bingöl Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bitlis Saðlýk Müdürlüðü Bolu Ýl Saðlýk Müdürlüðü Burdur Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bursa Ýl Saðlýk Müdürlüðü Çanakkale Ýl Saðlýk Müdürlüðü Çankýrý Ýl Saðlýk Müdürlüðü Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Denizli Ýl Saðlýk Müdürlüðü Diyarbakýr Saðlýk Müdürlüðü Düzce Ýl Saðlýk Müdürlüðü Edirne Ýl Saðlýk Müdürlüðü Elazýð Ýl Saðlýk Müdürlüðü Erzincan Ýl Saðlýk Müdürlüðü Erzurum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Eskiþehir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gaziantep Ýl Saðlýk Müdürlüðü Giresun Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gümüþhane Ýl Saðlýk Müdürlüðü Hakkari Ýl Saðlýk Müdürlüðü Hatay Ýl Saðlýk Müdürlüðü Iðdýr Ýl Saðlýk Müdürlüðü Isparta Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýçel Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kahramanmaraþ Ýl Saðlýk Müdürlüðü Karabük Ýl Saðlýk Müdürlüðü Karaman Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kars Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kastamonu Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kayseri Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kýrýkkale Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kýrklareli Ýl Saðlýk Müdürlüðü xii

13 Kýrþehir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kilis Ýl Saðlýk Müdürlüðü Kocaeli Ýl Saðlýk Müdürlüðü Konya Saðlýk Müdürlüðü Kütahya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Malatya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Manisa Saðlýk Müdürlüðü Mardin Ýl Saðlýk Müdürlüðü Mersin Ýl Saðlýk Müdürlüðü Muðla Ýl Saðlýk Müdürlüðü Muþ Ýl Saðlýk Müdürlüðü Nevþehir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Niðde Saðlýk Müdürlüðü Ordu Ýl Saðlýk Müdürlüðü Osmaniye Ýl Saðlýk Müdürlüðü Rize Saðlýk Müdürlüðü Sakarya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Samsun Ýl Saðlýk Müdürlüðü Siirt Ýl Saðlýk Müdürlüðü Sinop Ýl Saðlýk Müdürlüðü Sivas Ýl Saðlýk Müdürlüðü Þanlýurfa Ýl Saðlýk Müdürlüðü Þýrnak Ýl Saðlýk Müdürlüðü Tekirdað Ýl Saðlýk Müdürlüðü Tokat Ýl Saðlýk Müdürlüðü Trabzon Ýl Saðlýk Müdürlüðü Tunceli Ýl Saðlýk Müdürlüðü Uþak Ýl Saðlýk Müdürlüðü Van Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yalova Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yozgat Ýl Saðlýk Müdürlüðü Zonguldak Ýl Saðlýk Müdürlüðü Genelkurmay Baþkanlýðý TSK Saðlýk Komutanlýðý Bað-Kur Genel Müdürlüðü Emeklý Sandýðý Genel Müdürlüðü SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Saðlýk Bakanlýðý AÇS ve AP Genel Müdürlüðü Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü Saðlýk Bakanlýðý Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýsýhha Merkezi Baþkanlýðý Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Projesi Genel Koordinatörlüðü Saðlýk Bakanlýðý Sýtma Savaþý Dairesi Baþkanlýðý Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü Saðlýk Bakanlýðý Verem Savaþý Dairesi Türk Eczacýlarý Birliði Türk Tabibleri Birliði xiii

14 Birinci Basamaða Yönelik Taný ve Tedavi Rehberleri Toplantýlarý Katýlýmcý Listesi Pror. Dr. AHMET ACET Prof. Dr. TURAN ACICAN Prof. Dr. RECEP AKDUR Prof. Dr. TÜLÝN AKAN Prof. Dr. F. AYÞEN AKINCI TAN Prof. Dr. GAZANFER AKSAKOÐLU Prof. Dr. FÝRDEVS AKTAÞ Prof. Dr. EMÝN SAMÝ ARISOY Prof. Dr. NAZIM ARSLAN Prof. Dr. DÝLEK ARMAN Prof. Dr. NÝLGÜN ATAKAN Prof. Dr. NECDET AYTAÇ Prof. Dr. REMZÝ AYGÜN Prof. Dr. SEMÝH BASKAN Prof. Dr. SEVÝM BAVBEK Prof. Dr. MÝYASE BAYRAKTAR Prof. Dr. SUMRU BEDER Prof. Dr. MELÝH BERBEROÐLU Prof. Dr. NESRÝN BEÞBAÞ Prof. Dr. UFUK BEYAZOVA Prof. Dr. HAYATÝ BÝLGÝÇ Prof. Dr. NAFÝZ BOZDEMÝR Prof. Dr. NESRÝN BÖLÜKBAÞI Prof. Dr. AYKAN CANBERK Prof. Dr. ABDULLAH CEYLAN Prof. Dr. MEHMET CEYLAN Prof. Dr. AYÞENUR CÝLA Prof. Dr. ÞÜKRÜ CÝN Prof. Dr. BÜLENT COÞKUN Prof. Dr. ÞALÝ ÇAÐLAR Prof. Dr. AGAH ÇERTUÐ Prof. Dr. AHMET ÇORAKÇI Prof. Dr. AYDIN ÇORAKÇI Prof. Dr. MELTEM ÇÖL Prof. Dr. LÜTFÜ ÇÖPLÜ Prof. Dr. YAVUZ DEMÝREL Prof. Dr. A. PEKCAN DEMÝRÖZ Prof. Dr. NECDET DOÐAN Prof. Dr. LEVENT DOÐANCI Prof. Dr. ÜLKER DOÐRU Prof. Dr. ÝSMET DÖKMECÝ Prof. Dr. TURHAN ECE Prof. Dr. NURHAN ENGÝNAR Prof. Dr. SEVÝM ERCAN Prof. Dr. FEYZA ERKAN Prof. Dr. AKGÜN EVÝNÇ Prof. Dr. MUHARREM GERÇEKER Prof. Dr. AYHAN GÖÇMEN Prof. Dr. SÜLEYMAN GÖRPELÝOÐLU Prof. Dr. M. OÐUZ GÜÇ Prof. Dr. AYLA GÜLERKON Prof. Dr. ASUMAN GÜRAKSIN Prof. Dr. HÜLYA GÜVEN Prof. Dr. AYHAN GÜLERKON Prof. Dr. AYSUN ÝDÝL Prof. Dr. FÝKRET ÝLERÝ Prof. Dr. CEYLA ÝRGEÇ Prof. Dr. ALEV HASANOÐLU Prof. Dr. FUAT KALYONCU Prof. Dr. NURÝ KAMEL Prof. Dr. GÜLER KANRA Prof. Dr. TÜLAY KANSU Prof. Dr. AYÞEN KARADUMAN Prof. Dr. ÇÝMEN KARASU Prof. Dr. ONUR KARABACAK Prof. Dr. NURÝ KÝRAZ Prof. Dr. KADÝR KOÇAK Prof. Dr. SEZEN KOÞAY Prof. Dr. H. AYDINTEN KUMAN Prof. Dr. HALÝL KURT Prof. Dr. HAKAN KÜLTÜRSAY Prof. Dr. SELMA METÝNTAÞ Prof. Dr. ZEYNEP MISIRLIGÝL Prof. Dr. FATMA OÐUZ Prof. Dr. ÜLGEN ZEKÝ OK Prof. Dr. ÞULE OKTAY Prof. Dr. AYÞENUR ÖKTEN Prof. Dr. CAN ÖZTÜRK Prof. Dr. MUSTAFA ÖZTÜRK Prof. Dr. RECEP ÖZTÜRK Prof. Dr. YUSUF ÖZTÜRK Prof. Dr. UÐUR ÖZÇELÝK Prof. Dr. ALAADDÝN PAHSA Prof. Dr. ÖZDEN PALAOÐLU Prof. Dr. SEVGÝ SARYAL Prof. Dr. ÝSMAÝL SAVAÞ Prof. Dr. AYÞE SERDAROÐLU Prof. Dr. BÜLENT SÝVRÝ Prof. Dr. TUNCAY HASÝP SÖZEN Prof. Dr. KADÝRHAN SUNGUROÐLU Prof. Dr. ALTAY ÞAHÝN Prof. Dr. HAKAN ÞATIROÐLU Prof. Dr. ÖZGENÇ TÝMLÝOÐLU Prof. Dr. LALE TOKGÖZOÐLU Prof. Dr. REZAN TOPALOÐLU Prof. Dr. YEÞÝM TUNÇOK Prof. Dr. AYFER TUNCER Prof. Dr. HALUK TÜRKTAÞ Prof. Dr. REYHAN UÇKU Prof. Dr. FATMA ULUTAN xiv

15 Prof. Dr. AYÞE WÝLKE Prof. Dr. AKIN YILDIZ Prof. Dr. ÞADÝ YENEN Prof. Dr. ERDEM YORMUK Prof. Dr. KADRÝYE YURDAKÖK Prof. Dr. HALUK VAHAPOÐLU Doç. Dr. ERSÝN AKARSU Doç. Dr. LEVENT ALTUNTOP Doç. Dr. YALÇIN ARAL Doç. Dr. HANDE ARSLAN Doç. Dr. FUAT ATALAY Doç. Dr. SEFER AYCAN Doç. Dr. AHMET AYDIN Doç. Dr. SÝNAN AYDOÐDU Doç. Dr. RUÞEN AYTAÇ Doç. Dr. KUDRET AYTEMÝR Doç. Dr. ÖMER AZAL Doç. Dr. ÝSMET BAYRAMOÐLU Doç. Dr. SÝBEL Ü. BENLÝ Doç. Dr. ZEYNEL BEYHAN Doç. Dr. BÜLENT BOYACI Doç. Dr. RAHA CENGÝZLÝER Doç. Dr. TURHAN ÇAÐLAR Doç. Dr. OSMAN ÇAÐLAYAN Doç. Dr. HALUK C.ÇALIÞIR Doç. Dr. MUALLA ÇETÝN Doç. Dr. A. ÖZDEN ÇÝFTÇÝ Doç. Dr. FÜGEN ÇOKÇA Doç. Dr. NURÝ DANIÞMAN Doç. Dr. GÖNÜL DÝNÇ Doç. Dr. DENÝZ DOÐRU Doç. Dr. E. FARUK ERDEN Doç. Dr. MURAT F. ERDOÐAN Doç. Dr. TÜLAY ERKAN Doç. Dr. AYÞE GELAL Doç. Dr. LEVENT GÖRENEK Doç. Dr. DÝLEK GÜLDAL Doç. Dr. H. SADÝ GÜLEÇ Doç. Dr. GÜRDEN GÜR Doç. Dr. ALPER GÜRLEK Doç. Dr. METE GÜNGÖR Doç. Dr. GÜNDER HAFIZ Doç. Dr. MÝTHAT HALÝLOÐLU Doç. Dr. METÝN HASDE Doç. Dr. AYDAN ÝKÝNCÝOÐULLARI Doç. Dr. ERDAL ÝNCE Doç. Dr. NURÝ ÝHSAN KALYONCU Doç. Dr. HAYRETTÝN KARA Doç. Dr. GÜNGÖR KARAGÜZEL Doç. Dr. NESÝL KELEÞ Doç. Dr. OÐUZ KILINÇ Doç. Dr. DURSUN KIRBAÞ Doç. Dr. YUNUS EMRE KOCABAÞOÐLU Doç. Dr. SESÝN KOCAGÖZ Doç. Dr. DENÝZ KUMBASAR Doç. Dr. ASLI KURUOÐLU Doç. Dr. ESRA KUÞÇU Doç. Dr. SELMA METÝNTAÞ Doç. Dr. DÝLÞAD MUNGAN Doç. Dr. UÐUR ÖZÇELÝK Doç. Dr. FATÝH ÖKTEM Doç. Dr. FARUK ÖNAL Doç. Dr. AHMET FAÝK ÖNER Doç. Dr. S.HAKAN ORER Doç. Dr. OSMAN ÖRSEL Doç. Dr. ERCÜMENT ÖLMEZ Doç. Dr. METÝN ÖZATA Doç. Dr. S.SADÝ ÖZDEM Doç. Dr. SUMRU ÖZEL Doç. Dr. BÜLENT ÖZÝN Doç. Dr. ÞEREF ÖZKARA Doç. Dr. ÞEVKAT BAHAR ÖZVARIÞ Doç. Dr. GÖNÜL PARMAKSIZ Doç. Dr. MUSTFA SAATÇÝ Doç. Dr. Z. TOROS SELÇUK Doç. Dr. MUSTAFA SERKAN Doç. Dr. ALPER SOMER Doç. Dr. SEDEF ÞAHÝN Doç. Dr. H. ÖZDEN ÞENER Doç. Dr. ESÝN ÞENOL Doç. Dr. SELAHHATTÝN ÞENOL Doç. Dr. NEVÝN TURAGAY Doç. Dr. PINAR TUNCEL Doç. Dr. NECLA TÜLEK Doç. Dr. ÝPEK TÜRKTAÞ Doç. Dr. RÜÇHAN TÜRKYILMAZ Doç. Dr. BETÜL ULUKOL Doç. Dr. YAÐIZ ÜRESÝN Doç. Dr. FARUK ÜNAL Doç. Dr. NECMETTÝN ÜNAL Doç. Dr. BÝRGÜL VARAN Doç. Dr. BÝROL VURAL Doç. Dr. MEHMET VURAL Doç. Dr. RIDVAN YALÇIN Doç. Dr. SONGÜL YALÇIN Doç. Dr. ERSÝN YARIÞ Doç. Dr. ÝLHAN YETKÝN Doç. Dr. KÜRÞAT YILDIZ Doç. Dr. NEZÝHE YILMAZ Doç. Dr. FARUK YORULMAZ Doç. Dr. TAÞKIN YÜCEL Yrd. Doç. Dr. ZEKERÝYA AKTÜRK Yrd. Doç. Dr. HAKAN ALTINTAÞ Yrd. Doç. Dr. SÜHAN AYHAN Yrd. Doç. Dr. BÝLAL BAKIR Yrd. Doç. Dr. HULAGU BARIÞKANER xv

16 Yrd. Doç. Dr. AYKUT BARUT Yrd. Doç. Dr. GÜLSEN CEYHUN Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN CEYLAN Yrd. Doç. Dr. ALP ÇETÝN Yrd. Doç. Dr. NEZÝH DAÐDEVÝREN Yrd. Doç. Dr. AHMET DEMÝRCAN Yrd. Doç. Dr. MÜCAHÝT EÐRÝ Yrd. Doç. Dr. OKTAY ERAY Yrd. Doç. Dr. FATMA ÝNANICI ERSÖZ Yrd. Doç. Dr. TUNCAY MÜGE FÝLÝZ Yrd. Doç. Dr. HARDAR GÖK Yrd. Doç. Dr. ZAFER GÖREN Yrd. Doç. Dr. TAMER GÜNEÞ Yrd. Doç. Dr. GÜLAY SAÝN GÜVEN Yrd. Doç. Dr. KENAN HIZEL Yrd. Doç. Dr. TACETTÝN ÝNANDI Yrd. Doç. Dr. H. SERDAR ÝSKÝT Yrd. Doç. Dr. LEYLA KARAOÐLU Yrd. Doç. Dr. BURHANETTÝN KAYA Yrd. Doç. Dr. TAYFUN KIR Yrd. Doç. Dr. CEM OKTAY Yrd. Doç. Dr. NURPER ERBERK ÖZEN Yrd. Doç. Dr. HANDAN IÞIN ÖZIÞIK Yrd. Doç. Dr. YEÞÝM ÇETÝNKAYA ÞARDAN Yrd. Doç. Dr. ÝZZET TANDOÐAN Yrd. Doç. Dr. RUÞEN TOPALLI Yrd. Doç. Dr. PINAR TOPÞEKER Yrd. Doç. Dr. COÞKUN USTA Yrd. Doç. Dr. SEVTAP VELÝPAÞAOÐLU Yrd. Doç. Dr. NUR YAPAR Yrd. Doç. FÜSUN YARIÞ Yrd. Doç. Dr. DÝLEK YALNIZOÐLU Yrd. Doç. Dr. AYLÝN YILDIRIR Uzm.Tbp. Yzb. CENGÝZHAN AÇIKEL Uzm. Dr. ALÝ AKDOÐAN Uzm. Dr. SERGÝN AKPEK Uzm. Dr. AYLA ONAT AKTULAY Uzm. Dr. HÜLYA ALTINYOLLAR Uzm. Dr. MUSTAFA ARICI Uzm. Dr. O.ÖZCAN ARIMAN Uzm. Dr. FÜSUN ARTIRAN ÝÐDE Uzm. Dr. CEM ATAKLI Uzm. Dr. CANAN AYBAY Uzm. Dr. ÇÝÐDEM AYDEMÝR Uzm. Dr. FARUK BACIOÐLU Uzm. Dr. MARK BLOCKMAN Uzm. Dr. LARS BJERRUM Uzm. Dr. HÜRREM BODUR Uzm. Dr. ALPER CANBAY Uzm. Dr. ÝSMAÝL CEYHAN Uzm. Dr. AYHAN HÝLMÝ ÇEKÝN Uzm. Dr. CANAN ÇELÝK Uzm. Dr. ALP ÇETÝN Uzm. Dr. SELÇUK ÇOMOÐLU Uzm. Dr. TÜLÝN DABAKOÐLU ERDENER Uzm. Dr. R. KAAN EMÝR Uzm. Dr. ALÝ RIZA ERDOÐAN Uzm. Dr. ÖZLEM ERDOÐAN Uzm. Dr. FÝSUN AYÞIN ARTIRAN ÝÐDE Uzm. Dr. NÜKET ÝÞÝTEN Uzm. Dr. ATEÞ KARA Uzm. Dr. ATÝLLA KARAALP Uzm. Dr. TÜNAY KARACA Uzm. Dr. GÜLAY KORUKLUOÐLU Uzm. Dr. ALEV OÐUZ KUTLU Uzm. Dr. DEMET YANDIM KUÞÇU Uzm. Dr. JAAP R. VAN DER LAAN Uzm. Dr. NURGÜL MEÝMANALÝEVA Uzm. Dr. MÝNE ESÝN OCAKTAN Uzm. Dr. TÝMUÇÝN ORAL Uzm. Dr. SEÇÝL ÖZKAN Uzm. Dr. BARAN ÖNAL Uzm. Dr. M. ALÝ ÖZATÝK Uzm. Dr. TÜLÝN ÖZDENER Uzm. Dr. DÝLEK ÖZTAÞ Uzm. Dr. S.A.J.J. RÝKKEN Uzm. Dr. CANAN SARGIN Uzm. Dr. SALÝM SATAR Uzm. Dr. ORHAN ÞENCAN Uzm. Dr. ESRA TONGUÇ Uzm. Dr. SERKAN TOPALOÐLU Uzm. Dr. EMEL TÜRKBEYÝ Uzm. Dr. MUHARREM UÇAR Uzm. Dr. MEHMET UÐURLU Uzm. Dr. ATEÞ ÜLKER Uzm. Dr. YUSUF ÜSTÜ Uzm. Dr. NÝLGÜN TUNCEL YARDIMCI Dr. M. TOLUNAY ADAPINAR Dr. HANDE AKCAN Dr. MELTEM AKKAÞ Dr. FERHANÝYE AKKIN Dr. E. ÝSMET AKKIN Dr. FÝLÝZ AKSOY Dr. YÜKSEL AKSOY Dr. NÝMET AKSU Dr. MELEK AKTAÞ Dr. SÜLEYMAN AKTAÞ Dr. SÜMEYRA ALKIÞ Dr. HANÝFE ALKUT Dr. MEHMET ALTIOK Dr. METÝN ARI Dr. ZAFER ARSLAN Dr. YEÞÝM ATAK Dr. SABAHATTÝN ATAOÐLU Dr. ÇÝÐDEM AYDEMÝR Dr. ERDÝNÇ AYDIN xvi

17 Dr. SÜREYYA AYÜNAL Dr. HASAN BAÐCI Dr. MUSTAFA BAKIR Dr. YEÞÝM BALCI Dr. EBRU BASA Dr. BERRAK BORA BAÞARA Dr. ÜMÝT BAÞARA Dr. ALÝ BAÞPINAR Dr. TUNCER BAÞTAÞ Dr. YILDIRIM BAYAZIT Dr. MUHARREM BAYTEMUR Dr. MEHTAP BÝCAN Dr. FERÝDUN BÝLGÝN Dr. BERNA N. BOYACI Dr. B. BANU BOYLU Dr. FÝLÝZ BOZKURT Dr. VEDAT BUYURGAN Dr. NERGÝZ BUZLU Dr. NÜKHET ÖRNEK BÜKEN Dr. ENGÝN CEVHER Dr. KADÝR CÝÐER Dr. ERCAN COÞKUN Dr. FÝGEN COÞKUN Dr. ÖZLEM COÞKUN Dr. HALUK CUMHUR Dr. MELTEM ÇAÐLAR Dr. MELEK ÇAKIR Dr. DÝLEK ÇALIÞKAN Dr. REHA CENK ÇANKAYA Dr. Y. HAKAN ÇAVUÞOÐLU Dr. SERPÝL ÇEÇEN Dr. MUSTAFA ÇELEBÝ Dr. MÜCELLA ÇEVÝK Dr. TANSU ULUKAVAK ÇÝFTÇÝ Dr. ESRA ÇÝRÇÝ Dr. GONCA CINGIL ÇORAK Dr. MURAT ÇUBUKÇU Dr. CEMALETTÝN ÇULHA Dr. ARZU ADL Dr. ALPARSLAN DEMÝR Dr. FÝLÝZ DEMÝR Dr. GÖNÜL DEMÝR Dr. ÝLYAS OKTAY DEMÝRCÝ Dr. RUHSAR DEMÝREL Dr. HÝLMÝ DEMÝRÝN Dr. MERAL DEMÝRÖREN Dr. ÝRFAN DOÐAN Dr. LENA DOÐAN Dr. YILDIRIM DOÐRUYOL Dr. BÝNNAZ KAYA DURANAY Dr. MAHMET DÜZKALE Dr. ALÝ DÜZOVA Dr. DÝLEK EFECÝK Dr. SERPÝL EKÝN Dr. BELGÝN EMÝNOÐLU Dr. SEZAÝ EMÝRAL Dr. Z.ÞULE ERAYMAN Dr. FERAH ERBÝL Dr. ALÝ RIZA ERDOÐAN Dr. HALÝL ERKAN ERÝÞTÝ Dr. ABDULKADÝR ERKAYA Dr. A. HAKAN ERMAN Dr. HÜLYA ERMÝÞ Dr. BERRÝN ESEN Dr. MEHMET FETTAHOÐLU Dr. HÝKMET FIRAT Dr. VÝLDAN FIRAT Dr. DOÐAN FÝDAN Dr. SÝBEL GÖREN Dr. ERCAN GÖÇGELDÝ Dr. SADULLAH GÜL Dr. AYÞE GÜREL Dr. AYCAN GÜNER Dr. AYLA GÜNEY Dr. NURDAN GÜNDOÐAN Dr. DÝLEK SERT GÜRALP Dr. SERAP GÜRSES Dr. ÝBRAHÝM GÜRSOY Dr. MUSTAFA GÜVELÝ Dr. FÝLÝZ MUSTAN HASAN Dr. MUSTAFA HASAN Dr. MELTEM HINÇAL Dr. EMRE ÝNCE Dr. A. ÝLKER ÝNCE Dr. ALÝ KANOÐLU Dr. SALÝH KARACA Dr. SEVAL KARADUMAN Dr. AYHAN KARAKOÇ Dr. MEHTAP KARTAL Dr. BÜLENT KAYA Dr. GÖNÜL DERNEK KAYA Dr. AYFER KELEÞ Dr. BELMA KERÝMOÐLU Dr. ÝLKER KERÝÞ Dr. SELAMÝ KILIÇ Dr. BÝRGÜL KILINÇ Dr. SAKÝNE KOCA Dr. HALÝL KOCAOÐLU Dr. GÜLAY KORUKOÐLU Dr. ERSÝN KÖKSAL Dr. SAVAÞ KUDAÞ Dr. G. FÝLÝZ KURTOÐLU Dr. EMÝNE KÜÇÜK Dr. SALÝH MOLLAHALÝLOÐLU Dr. DURMUÞ MUSLU Dr. MÝTHAT MÜCAHÝTOÐLU xvii

18 Dr. SÜLEYMAN CAN NUMANOÐLU Dr. SÝNAN OÐUZHAN Dr. MELÝH ONAT Dr. ERKAN ONUK Dr. NÝHAL ÖNAL Dr. MUSTAFA ÖZCAN Dr. HANÝFE ÇAM ÖZEL Dr. ÝLKER ÖZEL Dr. PERVÝN ÖZELÇÝ Dr. METEHAN ÖZEN Dr. ERDOÐAN ÖZER Dr. MEHMET ÖZDEMÝR Dr. YÜKSEL ÖZMEN Dr. D. NÝYAZÝ ÖZÜÇELÝK Dr. GÜLÜMSER ÖZYOL Dr. HAKAN ERKAN PEHLÝVAN Dr. S. SEMÝH SAÐESEN Dr. SEDAT SAÐIR Dr. MÝKTAT SAÐLAM Dr. GÜLAY SAÐLAMÖZ Dr. SEVGÝ SAK Dr. NURHAN SARI Dr. CENGÝZ SARIGÜL Dr. MURAT SARIKAYA Dr. KÝRAZ SARIYAÞAR Dr. AZÝME SERHAT Dr. CEMALETTÝN SULHA Dr. ÖZGÜR SÖNMEZ Dr. SÝBEL SÜTLÜOÐLU Dr. ERGÜN ÞAHÝN Dr. FÝGEN ÞAHÝN Dr. ÝRFAN ÞENCAN Dr. FATMA ÞENER Dr. TANJU ÞENTÜRK Dr. ZEYNEP ÞENTÜRK Dr. EKREM ÞÝRÝN Dr. ALÝ RACÝ TAN Dr. ÝSMAÝL TAÞ Dr. A. ESRA TÝRYAKÝOÐLU Dr. MESUT TOKGÖZ Dr. JOANNE TOPALIAN Dr. FUNDA TOPRAK Dr. AHMET ÝRFAN TURAN Dr. S. HATÝCE TURAN Dr. MELEK TURGAY Dr. AHMET REMZÝ TÜLÜCE Dr. MUHARREM UÇAR Dr. NADÝR ULU Dr. ARZU USANMAZ Dr. NÝLHAN ERYEÐEN USLU Dr. MEHMET UZUN Dr. ESRA ÜÇÜNCÜ Dr. SEHER ÜLGER Dr. ERKAN ÜNAL Dr. SARP ÜNER Dr. ÇÝÐDEM ÞÝMÞEK Dr. S. SONGÜL YALÇIN Dr. VEFA YANMAZ Dr. YAVUZ YARPUZLU Dr. KÝRAZ SARA YAÞAR Dr. ÜMÝT YAÞAR Dr. ÖMER YEDÝKARDEÞLER Dr. HÝLMÝ YENÝEV Dr. ORHAN YERMEZ Dr. FÝGEN YILAY Dr. CENAP YILDIRIM Dr. MESUT YILDIRIM Dr. MUHAMMET YILDIRIM Dr. NARÝN YILDIRIM Dr. OÐUZHAN YILDIZ Dr. EDA YILMAZ Dr. FÝGEN YILMAZ Dr. GÜLDER YILMAZ Dr. KEMAL YILMAZ Dr. MAHMUT YILMAZ Dr. CÜNEYT YILMAZER Ecz. MERAL AKSOY Ecz. MERÝH DÝZÝCÝ Ecz. SELDA CEREN Ecz. ÖZLEM ACAR DOÐAN Ecz. ÖZLEM DUMAN Ecz. MELTEM ERÞAHÝN Ecz. BELMA KARAHANOÐLU Ecz. BERRÝN KILINÇ Ecz. RUKÝYE KOCAMIÞ Ecz. SEVÝL ÖZCÝVANOÐLU Ecz. GONCA SEMÝZ Ecz. NESRÝN SÜRÜCÜ Ecz. RÝDA ÞÝMÞEKER Ecz. ADNAN TAMER Ecz. ÝLKNUR TOKGÖZ Ecz. METE TURSUN Ecz. ÞAFAK ÜNSAL Ecz. NERMÝN YILDIRIM Psikolog AYÞÝN KURTULUÞ Uzm. SEDAT ÇETÝK Uzm. MUHARREM VARLIK AKIN ALPER SEDAL ÇAYIRLI OÐUZ ENGÝZ AYLA KARABULUT ÝBRAHÝM KÜÇÜK MURAT OBALI xviii

19 ÝÇÝNDEKÝLER ACÝL PSÝKÝYATRÝK HASTAYA YAKLAÞIM 135 AKCÝÐER TÜBERKÜLOZU (ÇOCUK) 59 AKCÝÐER TÜBERKÜLOZU (ERÝÞKÝN) 63 AKNE VULGARÝS 1 AKUT ALKOL ZEHÝRLENMESÝ 231 AKUT ASTIM ATAÐI 69 AKUT BAKTERÝYEL RÝNOSÝNÜZÝT 123 AKUT ÝSHAL (ERÝÞKÝN) 163 AKUT KARIN (ERÝÞKÝN) 147 AKUT MENENJÝT 167 AKUT MYOKARD ENFARKTÜSÜ 51 AKUT OTÝTÝS MEDÝA 119 AKUT ROMATÝZMAL ATEÞ 23 AKUT VÝRAL HEPATÝT 171 ALLERJÝK RÝNÝT 127 ALKOL BAÐIMLILIÐI 229 ALKOL KÖTÜYE KULLANIMI 230 ALKOL YOKSUNLUÐU SENDROMU 230 ALVEOLER EKÝNOKOKKOZ 226 AMÝBÝYAZÝS 198 ANAFLAKTÝK ÞOK 151 ANJÝNA PEKTORÝS 27 ANKSÝYETE BOZUKLUKLARI 235 ASKARÝS 198 ASTIM 73 AÞI TAKVÝMÝ 295 AÞIRI UYKU DURUMU 253 ATOPÝK DERMATÝT 11 BAÞ AÐRISI 91 BAKTERÝYEL VAJÝNOZ 187 BEDEN DÝSMORFÝK BOZUKLUÐU 250 BEL AÐRISI 259 BÝLÝNÇ BOZUKLUÐU 95 BOÐMACA 175 BRUSELLOZ 177 CÝNSEL YOLLA BULAÞAN ENFEKSÝYONLAR 181 DELÝRYUM TREMENS 230 DEMÝR EKSÝKLÝÐÝ ANEMÝSÝ 255 DEPRESYON 241 DERÝNÝN YÜZEYEL MANTAR ENFEKSÝYONLARI 5 DÝABETES MELLÝTUS 271 DÝFTERÝ 193 DÝSFONKSÝYONEL UTERUS KANAMALARI 105 DÝSMENORE 109 DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR (ÇOCUK) 191 EGZAMA / DERMATÝT 11 ENTEROBÝYAZÝS 198 ERÝTEMA ENFEKSÝYOZUM 192 FAVUS 6 FEBRÝL KONVÜLSÝYON 101 FOBÝK BOZUKLUK 236 GASTROÝNTESTÝNAL PARAZÝT ENFEKSÝYONLARI 197 GEBELÝK ÝZLEMÝ 111 GENÝTAL HERPES 182 GENÝTAL SÝÐÝLLER 189 GENÝTAL ÜLSERLE KARAKTERÝZE HASTALIKLAR 181 GERÝLÝM TÝPÝ BAÞ AÐRISI 91 GÝARDÝYAZÝS 198 HAYVAN ISIRIÐI 221 HÝMENOLEPÝYAZÝS 198 HÝPERLÝPÝDEMÝ 31 HÝPERTANSÝYON 37 HÝPOKONDRÝAZÝS 247 ÝDRAR YOLU ENFEKSÝYONU (ÇOCUK) 201 ÝDRAR YOLU ENFEKSÝYONU (ERÝÞKÝN) 205 xix

20 ÝÇÝNDEKÝLER ÝSHAL VE DEHÝDRATASYON (BEÞ YAÞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA) 209 KANCALI KURT ENFEKSÝYONU 198 KANDÝDÝYAZ 15 KANSERLÝ HASTAYA YAKLAÞIM 287 KARDÝYO PULMONER CANLANDIRMA (ERÝÞKÝN) 139 KEDÝ TIRMIÐI HASTALIÐI 224 KIZAMIK 192 KIZAMIKÇIK 192 KIZIL 192 KÝSTÝK EKÝNOKOKKOZ 226 KONJESTÝF KALP YETMEZLÝÐ (ERÝÞKÝN) 45 KONTAKT DERMATÝT 13 KONVERSÝYON BOZUKLUÐU 249 KRONÝK OBSTRÜKTÝF AKCÝÐER HASTALIÐI 77 KUDUZ 223 LABORATUVAR REFERANS DEÐERLERÝ 299 LEPTOSPÝROZ 225 LYME HASTALIÐI 225 MADDE KULLANIMINA BAÐLI ANKSÝYETE BOZUKLUÐU 236 MENOPOZ 115 MÝGREN 91 OBSESÝF KOMPULSÝF BOZUKLUK 236 ONÝKOMÝKOZ 7 OSTEOARTÝRÝT 263 OSTEOPOROZ 267 PANÝK BOZUKLUÐU 236 PELVÝK ENFLAMATUAVAR HASTALIK 188 PEPTÝK ÜLSER 55 PÝTRÝYAZÝS VERSÝKOLOR 8 PNÖMONÝ (ÇOCUK) 87 PROTEÝN-ENERJÝ MALNÜTRÝSYONU 281 PSÝKOJEN AÐRI BOZUKLUÐU 249 ROSEOLA ÝNFANTUM 192 SERVÝSÝT 184 SITMA 213 SÝFÝLÝZ 182 SÝGARA BIRAKMA 293 SOMATÝZASYON BOZUKLUÐU 248 SOMATOFORM BOZUKLUKLARI 247 SUÇÝÇEÐÝ 192 TENYAZÝS 198 TETANOZ 217 TÝNEA KAPÝTÝS 5 TÝNEA KORPORÝS 7 TÝNEA PEDÝS 6 TOKSOKARA ENFEKSÝYONLARI 227 TOKSOPLAZMOZ 227 TONSÝLLOFARENJÝT 131 TOPLUM KÖKENLÝ PNÖMONÝ (ERÝÞKÝN) 83 TRAVMALI HASTAYA YAKLAÞIM 155 TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUÐU 236 TRÝKOMONÝYAZ 187 TULAREMÝ 225 UYKU APNE SENDROMU 253 UYKU BOZUKLUKLARI 251 UYKUSUZLUK 251 ÜRETRÝT 184 ÜRTÝKER 19 VÝRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSÝYONU 133 VULVOVAJÝNAL KANDÝDÝYAZ 187 YANIK 159 YAYGIN ANSÝYETE BOZUKLUÐU 236 ZOONOZLAR 221 xx

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ *

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ YÖNERGESÝ * 30 Amaç Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacý, meslek alanlarýnýn kamu yararý ve meslek uygulama etiði doðrultusunda

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor.

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor. KETEM kansere savaþ açtý Eðimler Dr. Sultan Zehir tarafýndan verildi. Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM ) 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý' etkinlikleri kapsamýnda eðitim faaliyetlerinü

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Dr. Banu

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Sıhhiye, 0600, Ankara Tel: 03 30 47 - Gsm: 0530 0 88 98 Faks: 03 309 765 E-posta:

Detaylı

Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý,

Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý, Klinik Pediatri, 2003;2(3):112-117. Rinitler Prof. Dr. Can KOÇ* Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý, burun akýntýsý, hapþýrma, kaþýntý, öksürük, kurutlanma gibi semptomlarýn birden fazlasýyla

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 ANKARA 1 TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Bakanlık Yayın

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

Refrakter Baþ Aðrýlarý

Refrakter Baþ Aðrýlarý Refrakter Baþ Aðrýlarý Dr. Levent E. Ýnan* Refrakter sözcüðü, tedaviye dirençli baþ aðrýlarý ya da tedaviye yanýt vermeyen baþ aðrýlarý olarak tanýmlanabilir. Bu nedenle, ilk önce baþ aðrýlarýnda niye

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE REHBERÝ 2012-2013 Bu rehber Rotaryenlerin kiþisel kullanýmlarý için hazýrlanmýþtýr. Hiçbir þekilde ticari amaçlara yönelik olarak kullanýlmaz ve kullandýrýlmaz. Rehberdeki bilgiler Kulüp

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Uçucu Madde Entoksikasyonlu Hastalara Ýlk Yaklaþým

Uçucu Madde Entoksikasyonlu Hastalara Ýlk Yaklaþým Uçucu Madde Entoksikasyonlu Hastalara Ýlk Yaklaþým Dr. Ali Koyuncuer* Ülkemizde gündeme yeni giren uçucu madde kullanýmý, alkol ve sigara dýþý madde baðýmlýðý içinde önemli bir yere sahiptir. Genellikle

Detaylı