2009-ÖSYS KILAVUZU i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009-ÖSYS KILAVUZU i"

Transkript

1 i

2 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu kýlavuzun basým, daðýtým ve uygulanmasý Yükseköðretim Genel Kurulu nun tarihli toplantýsýnda kabul edilmiþtir Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) Baþvuru Tarihleri : 16 Þubat - 27 Mart Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Tarihi, Saati ve Süresi 2009 Yabancý Dil Sýnavý (YDS) Tarihi, Saati ve Süresi : 14 Haziran 2009, 09.30, 195 dakika : 21 Haziran 2009, 09.30, 150 dakika Öðretim Yýlý Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Tarihleri : 31 Aðustos - 7 Eylül ÖSYS Kýlavuzu Ücreti : 2,00 TL (Kýlavuz : 1,50 TL, Satýþ Hizmeti Ücreti : 0,50 TL) 2009 ÖSS Sýnav Ücreti : 40,00 TL 2009 ÖSS ve YDS Sýnav Ücreti : 50,00 TL (her iki sýnava girecek adaylar) 2009 Sýnavsýz Geçiþ Ücreti : 10,00 TL 2009 ÖSYS Baþvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL 2009 ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu Ücreti : 3,00 TL 2009 ÖSYS Tercih Hizmeti Ücreti : 3,00 TL DÝKKAT! Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu veya tercihini yapmayan; baþvurusu veya tercihi geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen; sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran veya ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmi, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent-ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) Bilkent-ANKARA Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYS Ýçin Aday Ýþlemleri: ÖSS Sonuçlarý Ýçin Ýnternet Adresi: ÖSYM Ankara Bürosu: Çetin Emeç Bulvarý Sok. (Eski 127. Sok.) No: Yukarý Öveçler- ANKARA ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu: Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar- ÝSTANBUL DÝKKAT! Bu kýlavuzda yer alan kurallar, Kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. ii

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R GENEL AMAÇLI EKÇE ÖRNEÐÝ ÖÐRENÝM BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ EKÇE ÖRNEÐÝ BAÞVURU ÜCRETLERÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR i 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) BAÞVURMA Kimler Baþvurabilir? ÖSS ye Girme Zorunluðu Var mýdýr? ÖSYS ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Yapýlacaktýr? ÖSYS Aday Bilgi Formu Nasýl Doldurulacaktýr? Sýnav veya Sýnavsýz Geçiþ Ücreti ÖSYS ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Tamamlanacaktýr? ÖSYS ye Baþvuru Ýþlemi Sonrasý Verilen Ýnternet Eriþim Þifresi Ne Ýþe Yarar? ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) Öðrenci Seçme Sýnavýnda Hangi Testler Yer Alacaktýr? Sýnava Girerken Yanýnýzda Bulundurmanýz Gereken Belgeler Nelerdir? Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Nasýl Uygulanacaktýr? Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Soru Kitapçýðý Nasýl Olacaktýr? Cevap Kâðýdý Nasýl Doldurulacaktýr? Sýnava Girerken Hangi Belgeleri Gösterecek ve Sýnav Sonunda Neleri Teslim Edeceksiniz? Sýnav Sonuçlarýnýn Geçerli Sayýlmasý Nelere Baðlýdýr? Salon Tutanaklarý ve Test Sorularýna Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi Ýncelemeler Yapýlýr? YABANCI SINAVI (YDS) DEÐERLENDÝRME Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? ÖSS de En Az 145 ve 165 Puan Almak Hangi Haklarý Saðlar? Açýköðretim Programlarýna Yerleþtirmede Kullanýlacak Y-ÖSS Puanlarý Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI Ortaöðretim Baþarý Puaný Nasýl Hesaplanacaktýr? Yerleþtirmede Kullanýlacak Olan Y-ÖSS Puanlarý Hesaplanýrken AOBP ler ÖSS Puanlarýna Nasýl Katýlacak ve Ek Puanlar Nasýl Hesaplanacaktýr? MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ YERLEÞTÝRME ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ ÖSYS DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR Okul Birincileri Belli Sanat Dallarýnda Üstün Yetenekli Adaylar TÜBÝTAK Yarýþmalarýnda Baþarýlý Olan Adaylar Spor Dallarýnda Üstün Baþarýlý Olan Adaylar Teknik Liselerde Okumakta Olan Adaylar Bedensel Engelli Adaylar Yurt Dýþýndan (KKTC Hariç) Baþvuran Adaylar Yurt Dýþýnda Öðrenim Gören (Transkriptli) Adaylar Yurt Dýþýnda Yükseköðrenim Görmek Ýsteyenler Birden Fazla Ortaöðretim Kurumundan Diploma Almýþ Olan Adaylar ÖSYS ye Baþvurmuþ Ancak Öðretim Yýlýnda Mezun Olamamýþ Adaylar ÖSYS ye Baþvurduktan Sonra Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR ADAYLARIN ÝNTERNET ORTAMINDA YAPABÝLECEKLERÝ ÝÞLEMLER KÝMLER TÜRKÝYE DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAZLAR? Sayfa

4 LÝSTE ve ÇÝZÝMLER Çizim ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak?... 2 Çizim 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Bilgi Formuna Diplomasýnýn Onaylý Bir Suretini Ekleyecek?... 3 Çizim ÖSYS Aday Bilgi Formunun Ön Yüzü... 4 Çizim ÖSYS Aday Bilgi Formunun Arka Yüzündeki Randevu Bilgisi Alaný... 5 Çizim 5. ÖSS/YDS ye Girmek Ýstiyorum / Ýstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi Ýþaretlenecek?... 7 Liste ÖSS-YDS Sýnav Merkezleri... 8 Çizim 6. ÖSS Soru Kitapçýðý Örneði Çizim 7. ÖSS Cevap Kâðýdý Örneði TABLOLAR Tablo 1A AÖSS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? 16 Tablo 1B Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç ÖSS Puaný Almak Gerekir? Tablo 1C ÖSS deki Testler ve Kapsamlarý Tablo 1D YDS nin Kapsamý Tablo 2A Aðýrlýklý ÖSS Puanlarý (AÖSS) Hesaplanýrken Test Standart Puanlarýnýn Çarpýlacaðý Katsayýlar Tablo 2B Yerleþtirmede Kullanýlacak Y-ÖSS Puanlarý Hesaplanýrken Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn (AOBP) Çarpýlacaðý Katsayýlar Tablo 2C Bir Mesleðe Yönelik Program Uygulayan Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýna Verilecek Olan Ek Puanlarýn Hesaplanmasýnda Kullanýlacak AOBP ler ve Çarpýlacaðý Katsayýlar Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 4 Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý Tablo 6 Okul Türleri ve Kodlarý Tablo 7 Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý AÇIKLAMALAR VE DUYURULAR Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu'na Girmek Ýsteyen Kýz ve Erkek Adaylarýn Dikkatine! Kara Kuvvetleri, Deniz, Hava, Jandarma, GATA Saðlýk, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu na Girmek Ýsteyen Erkek Adaylarýn Dikkatine! Örgün Yükseköðretim Programlarýnda Okuyanlarýn veya Bu Programlardan Mezun Olanlarýn Açýköðretim Programlarýna Kaydolmalarýna Ýliþkin Esaslar KISALTMALAR Bak. : Bakýmý Bil. : Bilimleri Bilg. : Bilgisayar Ç.P.L. : Çok Programlý Lise Eko. : Ekonomisi Elek. : Elektroniði Fak. : Fakültesi Hav. : Havacýlýk Ýþl. : Ýþletmeciliði Ýþle. : Ýþlemeciliði L. : Lisesi M. : Meslek Müh. : Mühendisliði MYO. : Meslek Yüksekokulu Kur. : Kurumlarý Otel. : Otelcilik Öðr. : Öðretmenliði Prog. : Programcýlýðý Reh. : Rehabilitasyon Sek. : Sekreterlik Sis. : Sistemleri Sig. : Sigortacýlýk Tas. : Tasarým / Tasarýmý Tek. : Teknolojileri /Teknolojisi Tekn. : Teknikerliði Uyg. : Uygulamalý Y. : Yabancý Yön. : Yönetimi YO. : Yüksekokul Y.D.A. : Yabancý Dil Aðýrlýklý DÝKKAT! Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu kýlavuzda alan terimi kullanýlmýþtýr. ii

5 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmesi Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacaktýr. Sistemin genel adý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) dir. Bu sistem içinde Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) uygulanacaktýr. ÖSS den bir hafta sonra yapýlacak olan YDS ye dil puaný ile öðrenci alan yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylar katýlacaktýr. Ayrýca, 4702 sayýlý Kanun uyarýnca, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olacaklarýn/olanlarýn istedikleri takdirde, bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna yakýn programlarýn uygulandýðý meslek yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilme iþlemleri de ÖSYS kapsamýnda yapýlacaktýr. Türk Silahlý Kuvvetleri ile Emniyet Teþkilatýna baðlý yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasý ÖSYS nin dýþýndadýr ve ilgili kurumlarýn özel kanunlarýnda gösterilen usullere göre yapýlýr. Ýlgilenen adaylar, 2009-ÖSS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan öðrenebilirler. 2. B A Þ V U R M A 2.1. KÝMLER BAÞVURABÝLÝR? Öðrenim durumlarý aþaðýdakilerden birine uyanlar 2009-ÖSYS'ye (Sýnavsýz Geçiþ dahil) baþvurabilirler: öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýnýn (lise veya dengi okullar, açýköðretim lisesi) son sýnýfýnda okumakta olan öðrenciler, Ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar, Ortaöðretim kurumlarýnýn dýþarýdan bitirme sýnavlarýna girenler, Ortaöðretim kurumlarýný bitirmiþ olanlar, Ortaöðrenimlerini yabancý ülkelerde yapanlardan durumlarý yukarýdakilerden birine uyanlar. Ayrýca durumlarý yukarýdakilerden birine uyan yabancý uyruklu veya uyruksuz adaylar ile T.C. Yükseköðretim kurumlarýndan disiplin suçu nedeniyle kaydý silinenler de baþvurabilirler ancak bu adaylar, ÖSS sonuçlarý ile ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alacak yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmezler ÖSS YE GÝRME ZORUNLUÐU VAR MIDIR? Bu kýlavuzun 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ maddesinde açýklanan esaslara göre, meslek yüksekokullarý ve açýköðretim önlisans programlarýna baþvuran adaylar sýnavsýz yerleþebilirler. Bunlarýn dýþýndaki tüm yükseköðretim programlarýna (Tablo 5 teki programlar dahil) girmek isteyen adaylar 2009-ÖSS ye girmek zorundadýr. Sýnavsýz yerleþtirme yapýlan önlisans programlarýnýn boþ kalan kontenjanlarýna, alan dýþýndan yerleþtirme yapýlýrken 2009-ÖSS puanlarý kullanýlacaktýr sayýlý Kanunun 45. maddesine 4702 sayýlý Kanunla eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlar kendi alanlarýndaki meslek yüksekokulu programlarýna veya kontenjaný bulunan açýköðretim önlisans programlarýna, kontenjan dahilinde, sýnavsýz yerleþtirilebileceklerinden, bu durumdaki adaylarýn baþvurmadan önce bu kýlavuzun 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ maddesini dikkatle okumalarý gerekmektedir. Bu adaylar istedikleri takdirde kendi alanlarýndaki açýköðretim önlisans programlarýndan kontenjan sýnýrlamasý olmayanlara da sýnavsýz yerleþtirilebileceklerdir. Özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan yükseköðretim programlarý hariç, Merkezi Yerleþtirme kapsamýnda sýnavla veya sýnavsýz öðrenci alan tüm yükseköðretim programlarý, bu programlarýn öðretim süreleri ve puan türleri Tablo 4 te gösterilmiþtir ÖSYS YE BAÞVURU ÝÞLEMÝ NASIL YAPILACAKTIR? 2009-ÖSYS ye baþvurmak isteyen adaylarýn yapacaklarý iþlemler aþaðýda sýralanmaktadýr. a) 2009-ÖSYS Kýlavuzunun edinilmesi: 2009-ÖSYS ye baþvurmak isteyen adaylarýn ilk olarak 2009-ÖSYS Kýlavuzunu edinmeleri gerekir. Ýçinde 2009-ÖSYS Aday Bilgi Formu da bulunan kýlavuz, baþvuru merkezlerinden ücreti karþýlýðýnda aday ya da bir yakýný tarafýndan edinilebilir. Ortaöðretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri, ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Bürolarý ÖSYS de baþvuru merkezi olarak görev yapacaklardýr. Ancak ayný adreste birden çok ortaöðretim okulunun bulunduðu durumlarda, bu okullarýn hepsine hizmet veren bir baþvuru merkezi bulunmaktadýr. Özetle her ortaöðretim okulunun baðlý olduðu bir baþvuru merkezi vardýr. Adaylarýn kýlavuzu edinmek için hangi baþvuru merkezine baþvurmalarý gerektiði Çizim 1 de gösterilmiþtir. 1

6 Çizim ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak? b) Baþvurularýn nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi: Baþvurular, Çizim 1 de de görüldüðü gibi aþaðýda belirtilen þekilde yapýlacaktýr: Henüz mezun olmamýþ, son sýnýf düzeyindeki adaylar baþvurularýný okullarýnýn baðlý olduðu baþvuru merkezine yapacaklardýr. Okulun baðlý olduðu baþvuru merkezi çalýþýr durumda deðilse okul müdürü adaylarý belirli bir baþvuru merkezine yönlendirecektir. Mezun durumdaki adaylardan 2007 veya 2008-ÖSYS ye baþvurmamýþ olanlar, 2007 veya 2008-ÖSYS ye baþvurmuþ olanlardan öðrenim bilgilerinde (12-18.alanlarda) deðiþiklik olanlar baþvurularýný istedikleri baþvuru merkezine yapabilirler. Mezun durumdaki adaylardan 2007 veya 2008-ÖSYS ye baþvuran ve öðrenim bilgilerinde (12-18.alanlarda) deðiþiklik olmayan adaylar, baþvurularýný isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla, isterlerse diledikleri bir baþvuru merkezine baþvurarak yapabilirler. Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan, baþvurularýn yapýlacaðý 16/2/ /3/2009 tarihleri arasýnda; sürekli yurt dýþýnda bulunma, sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, baþvurularýný postayla yapacaklardýr. 2

7 c) Baþvuru için randevu alýnmasý: Baþvurusunu baþvuru merkezinde yapacak adaylarýn randevu almalarý gerekir. Randevunun, baþvurunun yapýlacaðý baþvuru merkezinden alýnmasý zorunludur. Randevu, kýlavuzun edinildiði gün alýnabileceði gibi daha sonraki bir gün aday ya da adayýn bir yakýný tarafýndan da alýnabilir. d) Aday Bilgi Formunun doldurulmasý: Adaylar kýlavuzun 2.4 maddesini ve Aday Bilgi Formunun arkasýndaki açýklamalarý dikkatle okuduktan sonra Aday Bilgi Formunu dolduracaklardýr. e) Aday Bilgi Formunun onaylatýlmasý: Son sýnýf düzeyindeki adaylar Aday Bilgi Formundaki öðrenim bilgilerini okuduklarý okulun bir yetkilisine onaylatacaklardýr (Bakýnýz Çizim 2.). f) Sýnav ücreti ya da Sýnavsýz Geçiþ ücretinin yatýrýlmasý: Sýnav ya da Sýnavsýz Geçiþ ücreti ile ilgili bilgiler bu Kýlavuzun 2.5 (yurt içinden baþvuranlar için) ve 10.7 (yurt dýþýndan baþvuranlar için) maddelerinde yer almaktadýr. Baþvuru iþlemini yaptýracak adayýn, baþvuru merkezine gelmeden önce sýnav ücretini yatýrmýþ olmasý gerekir. Sýnav ücretini yatýrmayanlarýn baþvuru iþlemi gerçekleþtirilemeyeceði için adaylarýn, ücretlerini zamanýnda yatýrmalarý önemlidir veya 2008-ÖSYS ye baþvuran ve bilgilerinde hiçbir deðiþiklik olmayýp internet üzerinden baþvuru yapacak adaylar için de ayný kural geçerlidir. g) Aday Bilgi Formunun teslim edilmesi: Baþvurularýný baþvuru merkezinde yapacak olan adaylar randevu aldýklarý gün ve saatte baþvuru merkezine bizzat giderek (Bakýnýz 2.6 ve Çizim 2.) baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuru sýrasýnda: Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak rapor, öðrenim belgesi, diploma vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Bilgi Formlarý adaylarda kalacaktýr. Baþvuru iþlemini mektupla yapacak adaylar ise Aday Bilgi Formu ve eklerini saðlam bir zarf içine koyduktan sonra baþvuru süresi içinde ÖSYM ye ya postayla gönderecekler ya da elden teslim edilmesini saðlayacaklardýr (Bakýnýz 2.6 ve 10.7). Baþvurularýný internet aracýlýðýyla yapacak adaylarýn Aday Bilgi Formu kendilerinde kalacaktýr. Çizim 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Bilgi Formuna Diplomasýnýn Onaylý Bir Suretini Ekleyecek? 3

8 Çizim ÖSYS Aday Bilgi Formunun Ön Yüzü 4

9 2009-ÖSYS BAÞVURU RANDEVU BÝLGÝSÝ ADAYIN T.C. KÝMLÝK NUMARASI: ADI VE SOYADI: ÝREM ÖZGÜLER BAÞVURU MERKEZÝ : ÇANKAYA LÝSESÝ (Y.D.A.) KAYIT ÝÇÝN VERÝLEN RANDEVU TARÝH : 9 / Mart / 2009, Pazartesi Saat: Çizim ÖSYS Aday Bilgi Formunun Arka Yüzündeki Randevu Bilgisi Alaný ÖSYS ADAY BÝLGÝ FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar, sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalarý dikkatle okuyup anlamadan yazma iþlemine geçmeyiniz. Yapacaðýnýz yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için yazýnýzýn okunaklý olmasý gereklidir. Form, tükenmez kalem veya dolma kalem ile doldurulacaktýr (Bakýnýz Çizim 3. ve Çizim 4.). 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý bu alana 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan tanýtým numarasýný edinmek için ÖSYM internet sayfasýndaki Y.U. Numarasý Edin baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Bilgi Formuna yazacaklardýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE Bu alanlara Nüfus Cüzdanýnýzda yer alan bilgilerinizi deðiþtirmeden ve kýsaltmadan yazýnýz. 10. UYRUÐU Bu alana: T.C. uyruklular, uyruðundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular T.C. seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular KKTC seçeneðini iþaretleyeceklerdir. (Uyruðundan biri KKTC, diðeri T.C. olanlar T.C. seçeneðini iþaretleyeceklerdir.) Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar "2527 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Bulunanlar*" seçeneðini iþaretleyeceklerdir. Yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler Yabancý Uyruklular seçeneðini iþaretleyeceklerdir. * Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn tarih ve B.30.0.A-GNS / sayýlý yazýsýna göre "4817 sayýlý Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýndaki Kanun uyarýnca, 2527 sayýlý Kanun kapsamýndaki çalýþma izinlerinin Ýçiþleri ve Dýþiþleri Bakanlýðý ile diðer ilgili Bakanlýk ve kuruluþlarýn görüþleri alýnarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca verildiði, 2527 sayýlý Kanun hükümleri Bakanlar Kurulu'nun belirlemiþ olduðu usul ve esaslara göre yürütülmekte olup, bugüne kadar anýlan Kanundan sadece Yunan (Batý Trakya) vatandaþlarý ile KKTC vatandaþlarýnýn yararlandýrýldýðý, diðer Türk soylu yabancýlara anýlan Kanun kapsamýnda çalýþma izni verilmediði belirtilmiþtir." 5

10 11. ÖÐRENÝM DURUMU VE KODU Bu alana aþaðýdaki seçeneklerden size uygun olanýný ve kodunu yazýnýz ÖÐRETÝM YILINDA BÝR ORTAÖÐRETÝM KURUMUNDAN MEZUN OLABÝLECEK DURUMDA OLANLAR 1. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým. 2. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda beklemeliyim. 3. Okul dýþýndan ortaöðretimi bitirme sýnavlarýna giriyorum. MEZUN DURUMDA OLANLAR 4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM ce yerleþtirilmedim ve ön kayýtla kayýt olmadým. DÝKKAT! Ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken ÖSYM'ce 2008-ÖSYS de bir yükseköðretim programýna yerleþtirildiði halde o yýl mezun olamadýðý için kayýt yaptýramayan adaylar, bu kýlavuzun maddesinde belirtildiði þekilde hareket etmelidirler. 5. Bir yükseköðretim programýna (Sýnavsýz Geçiþ dahil) ÖSYM'ce yerleþtirildim fakat kayýt olmadým. 6. Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým. 7. Bir yükseköðretim programýný bitirdim. 8. Disiplin suçu dýþýndaki bir nedenle yükseköðretimden kaydým silindi. 9. Disiplin suçu nedeniyle yükseköðretimden kaydým silindi. 12. OKUL ADI VE KODU 13. OKUL TÜRÜ VE KODU 14. ALAN ADI VE KODU 15. OKUL NUMARASI 16. BÝTÝRME YILI 17. NOT SÝSTEMÝ 18. DÝPLOMA NOTU/PUANI öðretim yýlýnda mezun olabilecek durumda olan adaylar, okul adý, okul türü, alan adý ve kodlarý ile okul numarasý bilgilerini yazacak; bitirme yýlý, not sistemi ve diploma notu alanlarýný boþ býrakacaklardýr. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanlarýn tümünü dolduracaklardýr. Ayrýca mezun durumda olan adaylardan ilk defa baþvuranlar veya mezuniyet bilgilerinde deðiþiklik bulunanlar diplomalarýnýn onaylý bir suretini, üzerine T.C. Kimlik Numaralarýný yazarak 2009-ÖSYS Aday Bilgi Formuna ekleyeceklerdir. DÝKKAT! Okulunuzun kodunu, baþvuru merkezinde bulunan Ortaöðretim Kurumlarý Kitapçýðýndan veya adresindeki internet sitesinden bulabilirsiniz. Okul türü ve alan bilgilerinizi bu kýlavuzdaki Tablo 6 ve Tablo 7 den bularak ilgili bilgi alanlarýna yazýnýz. Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu kýlavuzda alan terimi kullanýlmýþtýr. Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarýna Diðer yazacaklardýr. Ancak, Diðer yazan adaylarýn belli tür ve alanlara tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaklarýný unutmamalarý gerekir. 19. ÖSS/YDS YE GÝRME ÝSTEÐÝ Çizim 5 i inceleyerek aþaðýdaki seçeneklerden hangisini iþaretlemeniz gerektiðini bulunuz. ÖSS ye girmek istiyorum. ÖSS ve YDS ye girmek istiyorum. ÖSS ve YDS ye girmek istemiyorum, sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. 6

11 20. ÖSS SINAV MERKEZLERÝ ÖSS'nin yapýlacaðý sýnav merkezlerinin adlarý ve kodlarý Liste 1 de (sayfa 8) yer almaktadýr. Sýnav merkezlerine iliþkin isteklerinizi belirtirken en çok istediðiniz sýnav merkezinin adýný ve kodunu 1. Tercih baþlýðýný taþýyan yere yazýnýz. Ýkinci tercihinizi de belirtmeyi unutmayýnýz. Ýkinci tercihin iþlem görebilmesi için birinci tercihte belirtilen merkezden farklý bir merkez olmasý gerekmektedir. ÖSYM gerektiðinde, listede yazýlý sýnav merkezlerine ek olarak yeni sýnav merkezleri açabilir veya listede yazýlý sýnav merkezlerinden bazýlarýný iptal edebilir. Kapasitesi dolmuþ veya iptal edilmiþ sýnav merkezlerini isteyen adaylarýn bir kýsmý, kapasitesi dolmamýþ sýnav merkezlerine atanýr. Böyle durumlarda sýnav merkezinizi saptama yetkisi Merkezimize aittir. Adaylarýn sýnava gireceði merkez belirlendikten sonra deðiþiklik yapýlmaz. Bu nedenle, sýnav merkezi tercihlerinizi kontrol ediniz. DÝKKAT! Liste 1 de yer alan 2009 ÖSS-YDS Sýnav Merkezleri nde görüleceði gibi, büyüklüðü ve ulaþým güçlükleri nedeniyle Ýstanbul ili 5 sýnav bölgesine ayrýlmýþtýr. Ýstanbul ilinde sýnava girmek isteyen aday sayýsý Ýstanbul daki binalarýn kapasitesinden çok fazla olduðu için Ýstanbul ilinde sýnava girme tercihlerine bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Ýstanbul ilinde sýnava girmek isteyen adaylarýn þu kurallara uymalarý gerekir: Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olan adaylar, Ýstanbul daki beþ bölgeden istediklerini, sýnav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler. Adres ili ve okul ilinden yalnýz biri Ýstanbul olan adaylar, sýnav merkezi tercihlerinden sadece birini Ýstanbul daki beþ bölgeden yapabilirler. Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olmayan adaylar Ýstanbul da sýnava girme tercihi yapamazlar. 7

12 Liste ÖSS - YDS Sýnav Merkezleri Kodu ÖSS ve YDS Sýnav Merkezi Adana - Merkez Adana - Ceyhan Adana - Kozan Adýyaman - Merkez Adýyaman - Gölbaþý Afyonkarahisar Aðrý Amasya - Merkez Amasya - Merzifon Ankara - Altýndað-Mamak Ankara - Çankaya Ankara-Kuzey * Ankara - Polatlý Antalya - Merkez Antalya - Alanya Antalya - Manavgat Artvin - Merkez Artvin - Hopa Artvin - Arhavi Aydýn - Merkez Aydýn - Nazilli Aydýn - Söke Balýkesir - Merkez Balýkesir - Bandýrma Balýkesir - Edremit Bilecik Bingöl Bitlis - Merkez Bitlis - Tatvan Bolu Burdur Bursa - Merkez Bursa - Gemlik Bursa - Ýnegöl Çanakkale - Merkez Çanakkale - Çan Çanakkale - Biga Çankýrý Çorum Denizli - Merkez Denizli - Acýpayam Diyarbakýr - Merkez Diyarbakýr - Bismil Diyarbakýr - Ergani Edirne - Merkez Edirne - Keþan Edirne - Uzunköprü Elazýð Erzincan Erzurum Eskiþehir Gaziantep - Merkez Gaziantep - Nizip Kodu ÖSS ve YDS Sýnav Merkezi Kodu ÖSS ve YDS Sýnav Merkezi Giresun - Merkez Giresun - Bulancak Gümüþhane Hakkari Hatay - Antakya Hatay - Dörtyol Hatay - Ýskenderun Hatay - Kýrýkhan Hatay - Reyhanlý Isparta Mersin - Merkez Mersin - Anamur Mersin - Silifke Mersin - Tarsus Ýstanbul - Kadýköy Ýstanbul - Üsküdar Ýstanbul - Beyoðlu Ýstanbul - Beyazýt Ýstanbul - Avcýlar Ýzmir - Güney ** Ýzmir - Kuzey *** Ýzmir - Aliaða Ýzmir - Bergama Ýzmir - Menemen Ýzmir - Ödemiþ Ýzmir - Tire Kars Kastamonu Kayseri - Merkez Kayseri - Develi Kýrklareli - Merkez Kýrklareli - Lüleburgaz Kýrþehir Kocaeli - Ýzmit Kocaeli - Gebze Kocaeli - Gölcük Kocaeli - Karamürsel Kocaeli - Körfez Konya - Merkez Konya - Akþehir Konya - Ereðli Kütahya Malatya Manisa - Merkez Manisa - Akhisar Manisa - Salihli Manisa - Soma Manisa - Turgutlu Kahramanmaraþ-Merkez Kahramanmaraþ-Elbistan Kahramanmaraþ-Göksun Mardin Muðla-Merkez Muðla - Fethiye Muðla - Milas Muþ Nevþehir Niðde Ordu - Merkez Ordu - Ünye Rize - Merkez Rize - Ardeþen Rize - Çayeli Sakarya - Adapazarý Sakarya - Hendek Samsun - Merkez Samsun - Bafra Samsun - Çarþamba Samsun - Havza Siirt Sinop Sivas Tekirdað - Merkez Tekirdað - Çorlu Tokat - Merkez Tokat - Turhal Tokat - Zile Tokat - Niksar Tokat - Erbaa Trabzon Tunceli Þanlýurfa - Merkez Þanlýurfa-Birecik Uþak Van - Merkez Van - Erciþ Yozgat - Merkez Yozgat - Sorgun Zonguldak - Merkez Zonguldak - Ereðli Aksaray Bayburt Karaman Kýrýkkale Batman Þýrnak Bartýn Ardahan Iðdýr Yalova Karabük Kilis Osmaniye - Merkez Osmaniye - Kadirli Düzce Lefkoþa * Ankara - Kuzey : Keçiören / Yenimahalle /Etimesgut / Sincan ** Ýzmir - Güney : Konak / Balçova / Buca / Gaziemir *** Ýzmir - Kuzey : Karþýyaka / Bornova / Çiðli Renkli yazýlan sýnav merkezleri hem ÖSS hem de YDS merkezleridir. 8

13 21. YDS SINAV YABANCI Ý YDS ye girecek adaylar sýnava hangi dilden gireceklerini bu alana iþaretleyeceklerdir. YDS ye girmeyecek adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. 22. YDS SINAV MERKEZÝ YDS nin yapýlacaðý sýnav merkezleri ve kodlarý Liste 1 de gösterilmiþtir. YDS ye girmek istediðiniz takdirde, sýnava girmek istediðiniz merkezi listede (renkli yazýlan sýnav merkezleri) bulunuz ve bu merkezin adý ile kodunu bu alana yazýnýz. 23. ASKERÝ OKULLARA GÝRME ÝSTEÐÝ Bu alaný, bu kýlavuzun son sayfalarýndaki Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu na Girmek Ýsteyen Kýz ve Erkek Adaylarýn Dikkatine ile Kara Kuvvetleri, Deniz, Hava, Jandarma, GATA Saðlýk, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu na Girmek Ýsteyen Erkek Adaylarýn Dikkatine bölümlerini okuyarak iþaretleyiniz. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr. 24. YAZIÞMA ADRESÝ KKTC'de oturanlar il kodu bilgi alanýna 90, yurt dýþýnda oturanlar 91 yazacaklardýr. 25. TELEFON NO 26. E-POSTA ADRESÝ (varsa) Bilgi alanlarýna size ulaþýlabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz. 27. BOY VE KÝLO 28. ADAYIN ÝMZASI 2.5. SINAV VEYA SINAVSIZ GEÇÝÞ ÜCRETÝ 2009-ÖSYS Aday Bilgi Formu yukarýda açýklanan þekilde eksiksiz ve doðru olarak doldurulduktan sonra: ÖSS ye girmek istiyorum. seçeneðini iþaretleyen adaylar 40,00 TL yi, ÖSS ve YDS ye girmek istiyorum. seçeneðini iþaretleyen adaylar 50,00 TL yi, ÖSS ve YDS ye girmek istemiyorum, sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum. seçeneðini iþaretleyen adaylar 10,00 TL yi bu kýlavuzun son sayfasýnda belirtilen bankalardan birine yatýracaklardýr. Adayýn bu ücreti yatýrmak için banka görevlisine T.C. Kimlik Numarasýný, adý, soyadý ve kaç TL yatýracaðýný söylemesi yeterlidir. Adaylarýn, bankadan aldýklarý dekontu saklamalarý gerekir ÖSYS YE BAÞVURU ÝÞLEMÝ NASIL TAMAMLANACAKTIR? a) Baþvuru merkezine yapýlacak baþvurular Baþvuru iþleminin tamamlanabilmesi için adayýn randevu alýnan baþvuru merkezine bizzat gitmesi gereklidir. Adayýn baþvuru merkezine gitmeden önce de aþaðýdaki iþlemleri tamamlamýþ olmasý gerekir (Bakýnýz 2.3) ÖSYS Aday Bilgi Formu doldurulmuþ olmalý. Aday son sýnýf düzeyinde ise 2009-ÖSYS Aday Bilgi Formundaki öðrenim bilgileri okulun bir yetkilisi tarafýndan onaylanmýþ olmalý. Baþvuru merkezinden randevu alýnmýþ olmalý. Sýnav ücreti ya da Sýnavsýz Geçiþ ücreti randevu saatinden önce bankaya yatýrýlmýþ olmalý. Baþvuru merkezine giderken adayýn yanýnda bulundurmasý gereken belgeler aþaðýda belirtilmiþtir: Doldurulmuþ 2009-ÖSYS Aday Bilgi Formu Fotoðraflý ve onaylý bir kimlik belgesi (nüfus cüzdaný, ehliyet, pasaport vb.) Mezun öðrenciler için ortaöðretim diplomasýnýn resmi onaylý bir sureti Banka dekontu Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan 2009-ÖSYS Aday Bilgi Formundaki bilgiler ile birlikte adayýn web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn, cepheden, baþý açýk, adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde çekilmiþ olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Sýnav günü, fotoðrafýnýzdan kimliðinizi belirlemede güçlük çektiði takdirde Salon Baþkanýnýn sizi sýnava almayabileceðini göz önünde bulundurunuz. 9

14 10 Baþvuru merkezi görevlisi, bilgilerinizi ve fotoðrafýnýzý elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý ÖSYS Baþvuru Kayýt Bilgileri adlý belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doðru ise imzaladýktan sonra onaylamasý için görevliye geri veriniz. Onaylanmýþ, fotoðraflý belgeyi alýnýz ve 2009-ÖSYS nin bütün aþamalarýnda size gerekli olacaðýndan saklayýnýz. Ekinde ÖSYM ye ulaþtýrýlacak rapor, öðrenim belgesi, diploma vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Belgede yer alan þifre daha sonraki iþlemlerde de gerekeceðinden adaylarýn bu þifrelerini unutmamalarý, kimseye vermemeleri ve özenle saklamalarý yararlarýnadýr. Bu aþamadan sonra öðrenim bilgilerinde yapýlacak, belgeye dayalý her türlü deðiþiklik istekleri doðrudan ÖSYM ye yapýlmak zorundadýr. b ) Ýnternet ile bireysel baþvurular 2007 veya 2008-ÖSYS ye baþvurmuþ olan adaylardan öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olmayanlar, isterlerse 2009-ÖSYS baþvurularýný bireysel olarak internet aracýlýðýyla yapabileceklerdir. Bu durumdaki adaylarýn Sýnav ya da Sýnavsýz Geçiþ ücretlerini yatýrdýktan sonra ÖSYM nin internet sayfasýnda 2009-ÖSYS Bireysel Baþvuru baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar doðrultusunda iþlemlerini yaparak baþvurularýný tamamlamalarý gerekir. c ) Postayla baþvurular Baþvurularýn yapýlacaðý 16/2/ /3/2009 tarihleri arasýnda sürekli hastalýk, sürekli tutukluluk ya da sürekli yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb.) gibi bir nedenle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar, aþaðýdaki belgeleri bir dilekçe ekinde zarf içerisinde ÖSYM ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim edilmesini saðlayabilirler. Baþvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaþmayan belgeler iþleme konmayacaktýr ÖSYS Aday Bilgi Formu doldurulmuþ, aday tarafýndan imzalanmýþ olmalý Hastalýk, tutukluluk, yurt dýþýnda bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge Öðrenim bilgilerinin yer aldýðý diploma, transkript, karne vb. onaylý bir belge Son üç ay içerisinde cepheden, baþý açýk, adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde çekilmiþ bir fotoðraf Fotoðraflý ve onaylý bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdaný, ehliyet, pasaport vb.) onaylý bir örneði Banka dekontu 2.7. ÖSYS YE BAÞVURU ÝÞLEMÝ SONRASI VERÝLEN ÝNTERNET ERÝÞÝM ÞÝFRESÝ NE ÝÞE YARAR? Baþvuru iþlemi sonrasý size verilen þifre, T.C. Kimlik Numaranýz ile birlikte ÖSYM nin internet adresini kullanarak bilgilerinizi görmenizi ve bazý bilgilerinizi (Bakýnýz 12. ADAYLARIN ÝNTERNET ORTAMINDA YAPABÝLECEKLERÝ ÝÞLEMLER) deðiþtirmenizi saðlar. Þifre, hem bu sýnavýn bütün aþamalarýnda, hem de adayýn ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yýllarda da yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan aday tarafýndan özenle saklanmalýdýr. 3. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 3.1. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVINDA HANGÝ TESTLER YER ALACAKTIR? 2009-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþacak bir sýnav uygulanacaktýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Türkçe Testi (Tür), Sosyal Bilimler-1 Testi (Sos-1), Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1Testi (Fen-1); ikinci bölümde ise liselerin alan dersleri ile ilgili Edebiyat-Sosyal Bilimler Testi (Ed-Sos), Sosyal Bilimler-2 Testi (Sos-2), Matematik-2 Testi (Mat-2) ve Fen Bilimleri-2 Testi (Fen-2) yer alacaktýr. Öðrenci Seçme Sýnavýnda her testte hangi derslerden ne aðýrlýkta soru sorulacaðý Tablo 1C de gösterilmiþtir. Bu tabloyu incelemeniz sýnava hazýrlanýrken size yardýmcý olabilir. Soru kitapçýðýnda yer alan sorular beþ seçenekli, çoktan seçmeli türde olacaktýr. ÖSYM bu kurala uymak koþuluyla sorularýn soruluþ biçimlerinde yýldan yýla deðiþiklik yapabilecektir. Test sorularýnýn tümü sýnavda adaylara bir soru kitapçýðý halinde verilecektir. Ortak derslerle ilgili testleri (Tür, Sos-1, Mat-1, Fen-1) adaylarýn tümü cevaplayacaktýr. Alan testlerini (Ed-Sos, Sos-2, Mat-2, Fen-2) cevaplayýp cevaplamama adayýn seçimine baðlýdýr. Bu testleri cevaplayacak olan adaylar, okul türleri, alanlarý ve girmek istedikleri yükseköðretim programlarýna göre bu testlerden kendilerine uygun olanlarý seçeceklerdir SINAVA GÝRERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER NELERDÝR? 2009-ÖSS SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Bu belge Merkezimiz kayýtlarýnda bulunan adresinize 2009 Mayýs-Haziran aylarý içinde gönderilecektir. Özel kâðýda basýlmýþ olan bu belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoðrafýnýz bulunacaktýr. Bu belgenin yýpranmamasý için gerekli özeni

15 11 gösteriniz ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faks metni ile gelen adaylar kesinlikle sýnava alýnmayacaktýr. FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmeniz için 2009-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, kimliðinizi açýkça gösteren fotoðraflý ve onaylý özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir. Nüfus cüzdaný, sürücü belgesi, pasaport vb. özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda salon görevlileri, 2009-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgenizdeki fotoðrafýnýzdan sizi tanýmada zorluk çekebilirler. Bu nedenle, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna T.C. Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný mutlaka yazmalýdýr ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý ile özel kimlik belgesinden oluþan iki belgeyi eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, ileri süreceði neden ne olursa olsun, 2009-ÖSS'ye alýnmayacaktýr. Bir aday 2009-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý olmadýðý halde sýnav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularýnýn veya ÖSYM temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda sýnava alýnmýþ olsa bile, bu adayýn sýnavý ÖSYM Baþkanlýðýnca geçersiz sayýlacaktýr. Sýnava girerken, yanýnýzda yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra, en az iki adet koyu siyah ve yumuþak uçlu kurþun kalem ( 2B, B veya HB), yumuþak, leke býrakmayan, kaliteli bir silgi ve bir kalemtýraþ bulundurmanýz gerekir. Sýnavdan birkaç gün önce sýnava gireceðiniz binayý gidip görmeniz yararýnýza olacaktýr. Hiçbir aday, 2009-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giremez. ÖSS ve YDS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ellerine geçmeyen veya belgesini kaybedenler, Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden sýnav haftasýnda 3,00 TL ödeyerek yeni belge çýkartabilirler ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) NASIL UYGULANACAKTIR? 14 Haziran 2009 Pazar günü yapýlacak olan Öðrenci Seçme Sýnavý sabah saat 09.30'da baþlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 195 dakika sürecektir. Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için, adaylarýn sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda en geç saat 08.45'te hazýr bulunmalarý zorunludur. Sýnav salonlarýndaki sýralarý numaralamak, adaylarýn doðru yere oturmalarýný saðlamak ve gerekirse sýnav sýrasýnda bir adayýn yerini deðiþtirmek yetkisi salon baþkanýna aittir. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleþtirme iþlemleri tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatacak ve test sorularýný cevaplamak için kullanýlacak cevap kâðýtlarýný daðýttýracaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçýklarý da daðýtýlarak sýnav baþlatýlacaktýr. Sýnav baþladýktan sonra adaylarýn ilk 90 dakika ve son 15 dakika içerisinde sýnav salonunu terk etmeleri yasaktýr. Adaylarýn sýnava, cep telefonu (Cep telefonu yanýnda olan adaylar kesinlikle sýnav binalarýna alýnmayacaklardýr.), çaðrý cihazý, telsiz, fotoðraf makinasý vb. araçlarla, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat, sözlük iþlevi olan elektronik aygýt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, müsvedde kâðýdý, defter, kitap, sözlük, pergel, açýölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri; sýnav süresince adaylarýn, konuþmalarý, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerine kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, sýnav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde bir þeyler yiyip içmeleri, sýnav düzenini bozacak davranýþlarda bulunmalarý yasaktýr. Bu yasaklara uymadýðý saptanan adaylarýn sýnavlarý iptal edilecektir ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KÝTAPÇIÐI NASIL OLACAKTIR? 2009-ÖSS'de uygulanacak testler, bir kitapçýk halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarýný soru kitapçýðýndan ayrý olarak verilecek cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir ÖSS'de kullanýlacak soru kitapçýðý farklý türlerde basýlacaktýr. Soru kitapçýklarýnýn kapsadýklarý sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak sorularýn veya sorulardaki seçeneklerin sýralanýþý deðiþebilecektir. Bu nedenle her soru kitapçýðý türünün doðru cevap anahtarý farklý olacaktýr. Soru kitapçýðý türü, kitapçýðýn kapaðýnda ve iç sayfalarýnda yazýlý olacaktýr (Bakýnýz Çizim 6.).

16 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖ RET M KURULU Ö RENC SEÇME VE YERLE T RME MERKEZ A Ö RENC SEÇME SINAVI (ÖSS).. SORU K TAPÇI I D KKAT! SINAVA BA LAMADAN ÖNCE A A IDAK UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Ad n z, soyad n z, T.C. Kimlik Numaran z ve s nav salon numaran z a a ya yaz n z. ADINIZ :... SOYADINIZ :... T.C. K ML K NUMARANIZ :... SINAV SALON NO. : Soru kitapç n z n türü A d r. Bunu cevap kâ d n zdaki ilgili alana kodlay n z. Bu kodlamay cevap kâ d n za yapmad n z veya yanl yapt n z takdirde, s nav n z n de erlendirilmesi mümkün de ildir. 3. Bu sayfan n arkas nda bulunan genel aç klamay dikkatle okuyunuz. Bu testlerin her hakk sakl d r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam n n veya bir k sm n n Merkezimizin yaz l izni olmadan kopya edilmesi, foto raf n n çekilmesi, herhangi bir yolla ço alt lmas, yay mlanmas ya da kullan lmas yasakt r. Bu yasa a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu u ve testlerin haz rlanmas ndaki mali külfeti pe inen kabullenmi say l r. Çizim 6. ÖSS Soru Kitapçýðý Örneði 12

17 Çizim 7. ÖSS Cevap Kâðýdý Örneði 13

18 3.5. CEVAP KÂÐIDI NASIL DOLDURULACAKTIR? Cevap Kâðýdýnýn Baþlýk Kýsýmlarýnýn Doldurulmasý: Size bilgi vermek üzere, 2009-ÖSS Cevap Kâðýdý örneði Çizim 7'de gösterilmiþtir. Cevap kâðýtlarýna her adayýn adý, soyadý ve T.C. Kimlik Numarasý önceden yazýlmýþ olacaktýr. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâðýdýnýn kendilerine ait olup olmadýðýný kontrol edeceklerdir. Adaylar, cevap kâðýdý kendilerine ait deðilse salon baþkanýna baþvuracaktýr. Daha sonra adaylar verilen soru kitapçýðýnýn üzerinde basýlý soru kitapçýðý türünü cevap kâðýdý üzerinde ilgili alana iþaretleyeceklerdir. Adaylar tarafýndan cevap kâðýdýna iþaretlenen soru kitapçýðý türü bilgisi salon görevlileri tarafýndan kontrol edilerek onaylanacak ancak cevap kâðýdý üzerindeki soru kitapçýðý türü bilgisinin eksik veya yanlýþ olmasýnýn sorumluluðu adaya ait olacaktýr. Cevaplarýn Ýþaretlenmesi: Soru kitapçýðýndaki bütün sorular çoktan seçmeli tipte sorulardýr. Her soru için beþ farklý seçenek verilmiþtir ancak bunlardan yalnýzca biri sorunun doðru cevabýdýr. Adayýn yapacaðý iþ, her sorunun doðru cevabýný bularak cevap kâðýdýna iþaretlemekten ibarettir. Cevaplar iþaretlenirken yumuþak uçlu kurþun kalem kullanýlmasý ve cevap yerinin dýþarýya taþýrýlmadan, tam olarak karalanýp doldurulmasý gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap iþaretlenmiþ ise o soruya verilen cevap yanlýþ sayýlacaktýr. Bir soruya verilen cevabýn deðiþtirilebilmesi için, yanlýþ konulmuþ iþaretin temiz bir þekilde silinmesi gerekir. Cevap kâðýdýný deðerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiþ iþareti de okuyabilir. Bu nedenle özellikle verilen bir cevap silinip yerine baþka bir cevap iþaretlenmediðinde bu iþaret çok iyi silinmelidir. Yumuþak uçlu kurþun kalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçýðýnda iþaretlenen cevaplar cevap kâðýdýna iþaretlenmediði takdirde hiçbir iþlem yapýlmaz SINAVA GÝRERKEN HANGÝ BELGELERÝ GÖSTERECEK VE SINAV SONUNDA NELERÝ TESLÝM EDECEKSÝNÝZ? Adaylar, sýnav salonuna ellerindeki 2009-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri kontrol edilerek alýnacaklar ve sýra numaralarýnýn bulunduðu yerlere oturtulacaklardýr. Yerine oturan aday 2009-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile fotoðraflý özel kimlik belgesini sýrasýnýn üzerine koyacaktýr. Salondaki görevliler ilk iþ olarak 2009-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri ile adaylarýn tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve 2009-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgelerini toplayacaklardýr. Sýnav sýrasýnda Merkezimizi temsil edecek özel görevliler sýnav salonlarýný dolaþacaklar gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yeniden yapacaklar ve gereken bütün önlemleri alacaklardýr. Sýnavýn bitiminde her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Böylece sýnava baþlarken 2009-ÖSS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi, sýnavýn bitiminde ise soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý olmak üzere üç belgenin eksiksiz olarak görevlilere teslim edilmiþ olmasý gerekmektedir. Özellikle büyük salonlarda görevliler bir adaya ait soru kitapçýðý ve cevap kâðýdýndan herhangi birini almayý unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday, derhal gerekli uyarýda bulunarak yukarýda sayýlan belgelerinin eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr. Adaylar isterlerse, salon görevlilerinin cevap kâðýtlarýný poþetlerine koymalarýný izleyebilirler SINAV SONUÇLARININ GEÇERLÝ SAYILMASI NELERE BAÐLIDIR? Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilmesi için kopya alma veya verme giriþiminde bulunmamasý, kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemesi, cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý ve diðer sýnav kurallarýna uymasý zorunludur. Belgeleri eksik veya geçersiz olduðu halde salon görevlileri tarafýndan yanlýþlýkla sýnava alýnan veya sýnav kurallarýna uymadýklarý halde sýnav düzenini bozmamak için salondan çýkarýlmayarak sýnava devam ettirilen adaylarýn sýnavlarý Merkezimizce geçersiz sayýlacaktýr SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERÝLEN CEVAPLAR ÜZERÝNDE NE GÝBÝ ÝNCELEMELER YAPILIR? Sýnav görevlilerince salon sýnav tutanaðý veya raporla ÖSYM ye sýnav kurallarýna uymadýðý bildirilen veya yapýlan taramalarda ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandýklarý saptanan adaylarýn sýnav sonuçlarý, ÖSYM Yürütme Kurulu nca kýsmen veya tümüyle iptal edilir. Kopya iþlemlerinde aracýlýk yapanlar varsa bunlar hakkýnda suç duyurusunda bulunulur. Adaylarýn kopya çekme giriþiminde bulunmamalarý ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâðýtlarýný baþkalarýnýn göremeyeceði þekilde kullanmalarý gerekir. 14

19 4. YABANCI SINAVI (YDS) Yabancý dil puaný ile öðrenci alan yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylarýn 14 Haziran 2009 tarihinde yapýlacak ÖSS ye ek olarak 21 Haziran 2009 Pazar günü yapýlacak ve 150 dakika sürecek olan 2009-YDS ye girmeleri zorunludur. Yükseköðretim programlarýndan hangilerinin dil puanýyla öðrenci alacaðý Tablo 4 te gösterilmiþtir. YDS Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere üç dilde yapýlacaktýr. Bu testlerde kelime bilgisi ve dil bilgisi, Türkçe den yabancý dile, yabancý dilden Türkçe ye çeviri ve okuduðunu anlama ile ilgili sorular bulunacaktýr (Bakýnýz Tablo 1D). Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce testlerinde yer alan sorularýn cevap anahtarlarý birbirinden farklýdýr. Adaylar, sýnav yabancý dilini, Cevap Kâðýdýnda cevaplama alanýnýn üst kýsmýnda yer alan SINAV YABANCI Ý alanýna iþaretleyecekler ve bu dildeki sorularý cevaplayacaklardýr. Sýnav yabancý dilini iþaretlemeyen veya birden fazla yabancý dili iþaretleyenlerin Dil Puaný hesaplanmayacaktýr. YDS ye girecek adaylara fotoðraflý Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri 2009 Mayýs-Haziran aylarý içinde posta ile gönderilecektir. YDS nin sonuçlarý adaylara 2009-ÖSS Sýnav Sonuç Belgesi ile duyurulacaktýr. YDS ye giren adaylarýn sýnava giriþ, sýnavýn uygulanmasý ve sýnav sonuçlarýnýn geçerli sayýlmasý ile ilgili olarak bu kýlavuzun 3. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) baþlýðý altýnda yer alan tüm kurallara uymalarý zorunludur. Bu nedenle adaylarýn sýnava girmeden önce bu kýlavuzun ilgili sayfalarýný bir kez daha okumalarý yararlý olacaktýr. YDS ye giren adaylarýn yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmeleri, tüm adaylarla birlikte merkezi olarak yapýlacaktýr. 5. DEÐERLENDÝRME 5.1. ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) PUANLARI NASIL HESAPLANACAKTIR? 2009-ÖSS de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrý ayrý deðerlendirmeye alýnacaktýr. Her adayýn Türkçe (Tür), Sosyal Bilimler-1 (Sos-1), Matematik-1 (Mat-1), Fen Bilimleri-1 (Fen-1), Edebiyat-Sosyal Bilimler (Ed-Sos), Sosyal Bilimler-2 (Sos-2), Matematik-2 (Mat-2) ve Fen Bilimleri-2 (Fen-2) testlerinden cevap verdiði her test için bir standart puan hesaplanacaktýr. Tür, Sos-1, Mat-1, Fen-1, Ed-Sos, Sos-2, Mat-2 ve Fen-2 standart puanlarýnýn ayrý ayrý hesaplanmasýnda þu yol izlenecektir: Sýnavdan sonra yapýlan analizlerde bir testte hatalý soru bulunduðu takdirde bu soru puanlama dýþýnda tutulacak ve adaylarýn puanlarý diðer sorulara verdikleri cevaplardan hesaplanacaktýr. Her adayýn, testlere verdiði doðru ve yanlýþ cevaplarýn sayýsý saptanacaktýr. Doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak adayýn ilgili testten almýþ olduðu ham puan bulunacaktýr. Son sýnýfta okumakta olan adaylarýn ilgili testten aldýklarý ham puanlar kullanýlarak o testin ortalama ve standart sapmasý bulunacaktýr. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanýlarak tüm adaylar için ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlar hesaplanacaktýr. Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 2A daki aðýrlýklar kullanýlarak adaylarýn Aðýrlýklý ÖSS puanlarý (AÖSS) hesaplanacaktýr. AÖSS puanlarýnýn hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alýnmasý gerektiði Tablo 1A da görülmektedir. Her aday için yalnýzca bu tablodaki koþullarýn saðlandýðý AÖSS puanlarý hesaplanacaktýr. AÖSS puanlarýndan her biri kendi içinde en küçüðü 100 en büyüðü 300 olan puanlara dönüþtürülerek ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1, ÖSS-, ÖSS-, ÖSS- ve ÖSS- puanlarý oluþturulacaktýr. AÖSS puanlarý ÖSS puanlarýna dönüþtürülürken, ilgili her testten 4,5 ham puan alan adaylarýn 145 ÖSS puaný; 7,5 ham puan alan adaylarýn da 165 ÖSS puaný almalarý saðlanacaktýr ÖSS DE EN AZ 145 VE 165 PUAN ALMAK HANGÝ HAKLARI SAÐLAR? Adaylarýn, Merkezi Yerleþtirme ile öðrenci alan yükseköðretim programlarýný tercihleri arasýnda gösterebilmeleri için ilgili ÖSS puanlarýnýn belirli bir deðerin üzerinde olmasý gerekir. Benzer bir biçimde, adaylarýn özel yetenek gerektiren yükseköðretim programlarýna önkayýt yaptýrabilmeleri için de ÖSS puanlarýnýn belirli bir deðerin üzerinde olmasý gerekir. Aþaðýda Tablo 1B de hangi puan türünde en az kaç ÖSS puaný alan adaylarýn hangi yükseköðretim programlarýný tercih edebilecekleri ya da yükseköðretim programlarýna önkayýt yaptýrabilecekleri görülmektedir. ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1, ÖSS- puanlarýndan 145 in altýnda olanlar için yerleþtirme puaný (Y-ÖSS) hesaplanmayacaktýr. ÖSS-, ÖSS-, ÖSS- puanlarýndan 165 in altýnda olanlar için de Y-ÖSS puaný hesaplanmayacaktýr. 15

20 Tablo 1 A AÖSS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? Tür Sos-1 Mat-1 Fen-1 AÖSS-SÖZ-1 4 testin en az ikisinin ham puaný 0,5 AÖSS-SAY-1 4 testin en az ikisinin ham puaný 0,5 AÖSS-EA-1 4 testin en az ikisinin ham puaný 0,5 AÖSS- 4 testin en az ikisinin ham puaný 0,5 Ed-Sos veya Sos-2 ham puaný 0,5 AÖSS- 4 testin en az ikisinin ham puaný 0,5 Mat-2 veya Fen-2 ham puaný 0,5 AÖSS- 4 testin en az ikisinin ham puaný 0,5 Ed-Sos veya Mat-2 ham puaný 0,5 AÖSS- 0,5 0,5 - - Dil ham puaný 0,5 Tablo 1 B Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç ÖSS Puaný Almak Gerekir? Yükseköðretim Programýnýn Türü ÖSS Puan Türleri Puan Koþulu Meslek Yüksekokulu önlisans programlarýný ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 tercih edebilmek için (Sýnavsýz Geçiþten boþ ÖSS-EA-1, ÖSS- En az 145 puan kalan kontenjanlar dahil) Açýköðretim önlisans programlarýný tercih ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 edebilmek için ÖSS-EA-1, ÖSS- En az 145 puan Açýköðretim lisans programlarýný tercih ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 edebilmek için (Ýngilizce Öðretmenliði hariç) ÖSS-EA-1, ÖSS- En az 145 puan Özel yetenek gerektiren lisans programlarýna ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 En az 145 önkayýt yaptýrabilmek için ÖSS-EA-1, ÖSS- veya 165 puan (*) Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 ek puan verilen lisans programlarýný tercih ÖSS-EA-1, ÖSS- En az 165 puan edebilmek için (Bakýnýz Tablo 3A ve Tablo 3B) Diðer lisans programlarýný tercih edebilmek için ÖSS-, ÖSS- (yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ÖSS-, ÖSS- En az 165 puan ek puan verilen programlar hariç) (*) Liseler, meslek liseleri, öðretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin El Sanatlarý, El Sanatlarý Teknolojisi, El Sanatlarý ve Çiçek, Dekoratif El Sanatlarý, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarým, Müzik, Nakýþ, Resim,Uygulamalý Resim, Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatý, Spor, Tasarým ve Teknolojisi alanlarýndan mezun olan adaylardan ve milli sporculardan, ayný alanlardaki eðitim programlarýna baþvuracaklarýn 2009-ÖSS de ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 ve ÖSS- puan türlerinin herhangi birinden en az 145 puan almalarý gerekir. Yukarýda sözü edilenler dýþýndaki alanlardan mezun olan adaylarýn baþvurabilmeleri için ise ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 ve ÖSS- puan türlerinin herhangi birinden en az 165 puan almalarý gerekir AÇIKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK Y-ÖSS PUANLARI Açýköðretim Okul Öncesi Öðretmenliði programýný yalnýz Kýz Meslek Liselerinin Çocuk Geliþimi, Çocuk Geliþimi ve Bakýmý ile Çocuk Geliþimi ve Eðitimi alanlarýndan mezun olan ve ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 ve ÖSS-EA-1 puan türlerinin herhangi birinden en az 145 puan alan adaylar tercih edebilirler. Yerleþtirmede, her aday için yukarýda belirtilen üç puandan en büyük olaný kullanýlacaktýr. Açýköðretim Ýngilizce Öðretmenliði programýný tercih edebilmek için ÖSS- (Ýngilizce) puanýnýn en az 165 olmasý gerekir. Açýköðretim Bilgi Yönetimi programýný tercih edebilmek için ÖSS-EA-1 puanýnýn en az 145 olmasý gerekir (Sýnavsýz Geçiþ sonrasý boþ kalan kontenjanlar için). Açýköðretimin kontenjaný bulunmayan programlarýna ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 ve ÖSS- puan türlerinin herhangi birinden en az 145 puan alan adaylar tercih ettikleri takdirde yerleþtirileceklerdir. 16

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009)

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) 2009 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2009 Öğrenci Seçme

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ Ocak, 2010 Tekirdağ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... IV AÇIKLAMALAR...V İlimiz Geneli ve Ortaöğretim Kurumlarının

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS)

2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) 2012 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra baþvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU (6287 sayýlý Kanun a göre düzenlenmiþtir.) Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Yükseköðretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA 2011 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2012 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÎ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2009 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Yönetmeliði'nin

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2011 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) 2547 Sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2012 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2010 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2010 YILI YGS-LYS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Nisan, 2011 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2010 YILI YGS-LYS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Nisan, 2011 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2010 YILI YGS-LYS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ Nisan, 2011 Tekirdağ İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ... IV AÇIKLAMALAR... V İlimiz Geneli ve Ortaöğretim

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı.

Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı. Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama sınavı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular, 15 Ocak'a kadar uzatıldı. Bankaya parasını yatıranlar 15 Ocak Pazar günü saat 23:59'a kadar başvuru

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezi Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI T.C. YOZGAT VALİLİĞİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI NİSAN 2014 YOZGAT İLİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ 2013 YILI YGS LYS BAŞARI DURUMLARI 1986 HAZIRLAYANLAR Mesut GÜL

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI BAŞARI DURUMLARI MART 2016 YOZGAT REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2015 YILI YGS LYS BAŞARI DURUMLARI HAZIRLAYANLAR Mesut GÜL Rehberlik

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı