SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu na yapõlan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 132 adet, ,6 Milyar TL., yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 27 adet Milyar TL., banka bonosu için 1 adet, Milyar TL + 10 Milyon $ olmak üzere toplam 160 adet, ,6 Milyar TL. +10 Milyon $ dõr. Aynõ dönem içinde Kurul kaydõna alõnmasõna karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 98 adet ,2 Milyar TL., yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 25 adet Milyar TL., (kayõt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dõr) olmak üzere toplam 123 adet, ,3 Milyar TL.'dõr. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracõ için 40, yatõrõm fonu katõlma belgesi için 3, banka bonosu için 1 başvuru bulunmaktadõr. Aynõ dönemde menkul kõymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklõk sayõsõ ise 21 dir. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydõna Alõnan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarõ Tutarõ Adet Adet Tutarõ Tutarõ , , ,2 Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi Banka Bonosu (3) 25 (1) (2) TOPLAM ,6 (3) , ,3 NOT (1) Nominal değer olup, kayõt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL dõr. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL dõr. (3) Tutarlara 10 Milyon $ ilave edilecektir tarihleri arasõnda 1 i bu hafta olmak üzere kayõtlõ sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanõnõ yükseltmek üzere Kurul a yapõlan başvuru sayõsõ 45'e ulaşmõştõr. Aynõ dönem içinde Kurul tarafõndan kabul edilen başvuru sayõsõ 41 olmuştur tarihinden önce yapõlan başvuru sayõsõ ise 21 dir. Aynõ dönemde kayõtlõ sermaye sistemine geçiş ve/veya tavan artõrõm başvurusu işlemden kaldõrõlan ortaklõk sayõsõ ise 3'dür. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kõymet İhracõ Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklõklar: Bu dönemde 6 sõ hisse senedi ihracõ nedeniyle Kurul kaydõna alõnmak üzere 6 adet ortaklõk Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatlarõ incelemeye almõştõr. Anõlan ortaklõklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam 1

2 nominal tutarõ Milyar TL., iç kaynaklardan karşõlanan tutar Milyar TL., halka açõlma tutarõ da 525 Milyar TL. dõr.(tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklõğõn Unvanõ Menkul (Nakit İç Halka Menkul 1. İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. 2. Astaş Azim Civata San. ve Tic. A.Ş. 3. Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Kõymetin Türü Artõrõm) Kaynaklardan Temettüden Açõlma Kõymetler Bereket Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. (*) Tansaş Perakende Mağazacõlõk Ticaret A.Ş. 6. Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş (*) Nakit olarak artõrõlacak milyar TL lõk sermayenin 350 milyar TL lõk kõsmõ tahsisli, 955 milyar TL lõk kõsmõ mevcut ortaklarõn rüçhan hakkõ kullanõm suretiyle, 525 milyar TL lõk kõsmõ ise halka arzedilecektir. 2. Kayõtlõ Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacõyla Kurula Başvuran Ortaklõklar: Bu hafta içinde 1 ortaklõk kayõtlõ sermaye sistemine geçmek amacõyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatlarõ incelemeye almõştõr. (Tablo 3) Tablo: 3 Ortaklõğõn Unvanõ Önceki Kayõtlõ Sermaye Tavanõ Yeni Kayõtlõ Sermaye Tavanõ Ödenmiş veya Çõkarõlmõş Sermayesi 1. Acõbadem Sağlõk Hizmetleri ve Tic. A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. İhracõ İçin Kurul Kaydõna Alõnmalar: Kurul tarafõndan bu hafta içinde 6 ortaklõğõn Milyar TL. bedelli, ,9 Milyar TL. iç kaynaklardan, ,3 Milyar TL sõ ise temettüden karşõlanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydõna alõnma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 4) Tablo: 4 Ödenmiş veya Kayõtlõ Çõkarõlmõş Sermayesi İhraç Edilecek Nominal Tutar Ortaklõğõn Unvanõ Sermaye Bedelli Bedelsiz 1. Ege Mosan Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. 2. Yapõ Kredi Finansal Kiralama A.O. 3. Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. 4. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 5. Alfa Menkul Değerler A.Ş. 6. Besaş Birleşik Esnaf ve Sanatkarlarõ Gõda Temizlik ve Tekel Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Tavanõ Eski Yeni (Nakit İç Artõrõm) Kaynaklardan Temettüden , , , , , , , , , , , , , ,8 2

3 2. İMKB de Hisse Senetleri İşlem Gören Ortaklõklarõn; Kurul Kaydõnda Bulunmayan Hisse Senetlerinin, Borsa da Satõşõ İçin Kayda Alõnmalar: Bu hafta içinde, 2 ortaklõğõn, ortaklarõ tarafõndan portföylerinde bulunan hisse senetlerinin Kurul kaydõna alõnma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydõna alõnan hisse senetlerinin toplam nominal tutarõ 1.797,6 Milyar TL dõr (Tablo:5) Ortaklõğõn Unvanõ 1. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 2. Alternatif Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. (*) Tablo: 5 Ortağõn Adõ Soyadõ/ Unvanõ T. İş Bankasõ A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Kayda Alõnan Tutarõ 1,750 47,6 (*) Ayrõca Alternatifbank A.Ş. nin, Kurul kaydõnda bulunan toplam 286 milyar TL nominal değerli Alternatif Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. hisse senetlerinin İMKB de satõşa sunulmasõna ilişkin talebi uygun görülmüştür. D ÖZEL DURUMLAR 1) Altõn Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. nin 1,5 trilyon TL lõk kayõtlõ sermaye tavanõ içerisinde çõkarõlmõş sermayesini tamamõ iç kaynaklardan olmak üzere, milyar TL dan milyar TL ya artõrmasõ nedeniyle artõrõlan sermayesinin ve yeni kayõtlõ sermaye tavanõnõn tesciline esas teşkil edecek belgenin verilmesine ve artõrõlan sermayeyi temsil edecek 6.tertip A, B, C, D ve E grubu nama ve hamiline yazõlõ hisse senedi örneklerinin onaylanmasõna 2) Şeker Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin milyar TL dan 4 trilyon TL ya artõrmasõ nedeniyle anasözleşmesinin tadiline izin verilmiş olup bu artõrõm sõrasõnda ortaklõk yapõsõ değişikliği bulunmamaktadõr. 3) Atakule Gayrimenkul Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. nin A grubu hisse senetlerinin bir bölümünün B grubuna dönüştürülmesi amacõyla gerçekleştirilmek istenilen esas sözleşme değişikliğine onay verilmiştir. 4) Garanti Yatõrõm Menkul Kõymetler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu nun B Tipi Tahvil ve Bono Fonu na dönüştürülmesi amacõyla yapõlacak içtüzük değişikliğine izin verilmiştir. 5) Uzertaş Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 1998, 2000 ve 2001 yõlõ mali tablolarõnõn bağõmsõz denetim yükümlülüğünden muaf tutulmasõna 6) Çaytaş Ateş Tuğla Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2001 yõlõ mali tablolarõnõn bağõmsõz denetim yükümlülüğünden muaf tutulmasõna 7) Çimentaş İzmir Çimento Fabrikasõ T.A.Ş. nin esas sözleşmesinin Kurul kararõ doğrultusunda tadiline izin verilmiştir. 8) Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. hisse senetlerinde tarihleri arasõnda gözlenen olağandõşõ fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Toprak Menkul Değerler A.Ş. (Aracõ Kurum) ne; çalõşanlarõnõn SPKn nun 47/A2 maddesinde belirlenen manipülatif işlemlere iştirakine engel olacak nitelikte tedbirlerin alõnmamasõ ve bu tür işlemleri engelleyecek şekilde iç kontrol sisteminin kurulmamõş olmasõ nedenleriyle SPKn nun 47/A maddesi uyarõnca milyon TL tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna 9) Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. hisse senetlerinde döneminde gözlenen olağandõşõ fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak; a) Bu hisse senetlerinde gerçekleştirilen işlemlerin SPKn. nun 47/A2 maddesinde tanõmlanan suç kapsamõnda değerlendirilerek Hasan TETİK (Hasan oğlu, 1957 Kuztekke doğumlu), Bekir BAL (Mehmet oğlu, 1956 Koyunlu doğumlu), Ferit TUFAN (Ferin oğlu, 1971 Bakõrköy doğumlu) ve Sebahattin KÖROĞLU (Halil oğlu, 1959 Kastamonu doğumlu) hakkõnda SPKn. nun 47/A2 maddesi çerçevesinde işlem yapõlmak üzere, SPKn. nun 49 uncu maddesi uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna, b) Yukarõda adlarõ sayõlan kişilere, 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanununun 4487 sayõlõ Kanunla değişik 46 ncõ maddesinin 1 inci fõkrasõnõn (i) bendi uyarõnca borsalar ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda sürekli olarak işlem yasağõ getirilmesine ve anõlan kişilerin sahip olduklarõ hisse senetlerinin Kurulumuz kaydõndan çõkarõlmasõna, 10) A) İktisat Finansal Kiralama A.Ş., Factofinans Alacak Alõmõ A.Ş. ve Emek Sigorta A.Ş. nin (Şirketler), a) Haklarõnda ihtiyati haciz ya da ihtiyati tedbir kararõ alõnmõş bulunan Grup Şirketlerinden tarihi itibariyle olan alacaklarõ için, Seri:XI, No:1 Tebliğimizin İhtiyatlõlõk Kavramõ başlõklõ 9 uncu ve Şüpheli Alacaklar başlõklõ 27 nci maddeleri çerçevesinde karşõlõk ayrõlarak dönemine ilişkin mali tablolara yansõtõlmasõ ve düzeltilmiş mali tablolarõn Kurul karar tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Kurulumuza ve ilan edilmek üzere İMKB na gönderilmesi, 3

4 b)i. Haklarõnda ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz kararõ alõnmõş Grup Şirketlerinden olan alacaklarõnõn tahsil kabiliyetinin, ii. Şirketler ve Grup Şirketleri aleyhine alõnmõş olan ihtiyati haciz kararlarõ ile gerçekleştirilen icrai takibatlarõn ve Şirketlerin Grup Şirketleriyle ilgili bilanço dõşõ yükümlülüklerinin mali tablolar üzerindeki olasõ etkilerinin, tespit edilebilmesine yönelik olarak, tarihli mali tablolarõn bağõmsõz sõnõrlõ denetimi dõşõnda bağõmsõz özel denetim yaptõrõlmasõ ve bağõmsõz özel denetim raporlarõnõn Kurulumuz Karar tarihinden itibaren üç hafta içerisinde, Kurulumuza ve İMKB na gönderilmesi, iii. Sözkonusu bağõmsõz özel denetim çalõşmasõ sonucunda, karşõlõk ayrõlmasõnõ gerektiren bir durumun varlõğõnõn tespiti halinde, gerekli karşõlõklarõn ayrõlarak tarihli mali tablolara yansõtõlmasõ, gerektiği hususlarõnda bilgilendirilmelerine, c) Bilanço tarihi itibariyle haklarõnda ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz kararõ alõnmõş bulunan grup şirketlerinden olan alacaklarõnõn tahsil kabiliyetinin güçleşmiş olmasõ nedeniyle, ara dönemine ait mali tablolarõnda Seri:XI, No:1 Tebliğimizin Dönemsellik ve İhtiyatlõlõk ilkeleri çerçevesinde herhangi bir karşõlõk ayõrmamalarõ ve mali tablo dipnotlarõnda konu hakkõnda herhangi bir açõklamada bulunmamalarõ nedeniyle, bundan sonra mali tablolarõn hazõrlanmasõ sõrasõnda Seri:XI, No:1 Tebliğimizin 7 ve 9 uncu maddelerine uyum konusunda dikkatlerinin çekilmesine, B) Emek Sigorta A.Ş.(Şirket) nin tahsisli sermaye artõrõmõ için ek süre talebine ilişkin olarak; a) Hazine Müsteşarlõğõ görüşünde Şirket e sermaye artõrõmõnõ tamamlanmasõ için tarihine kadar süre verilmesi uygun görülmekle birlikte, daha önce milyon TL olan sermaye artõrõm rakamõnõn Şirket in TTK nun 324 üncü maddesi kapsamõndan çõkmasõ için yeterli olmayacağõ dikkate alõnarak, nakit sermaye artõrõmõ tutarõnõn yükseltilerek Kurulumuza başvuruda bulunulmasõ, b) Şirket in, İMKB ndaki işlem sõrasõnõn kapalõ olmasõ ve İktisat Bankasõ T.A.Ş. nin Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu na devredilmesi nedeniyle genel olarak İktisat Grubu na ve özel olarak da Şirket e ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle, nakit artõrõm tutarõnõn yükseltilmesi suretiyle yapõlacak sermaye artõrõmõnõn tahsisli sermaye artõrõmõ niteliğini korumasõ, c) TTK nun 324 üncü maddesi kapsamõnda yapõlan/yapõlacak olan işlemlerin Şirket Yönetim Kurulunun sorumluluğunda olduğu ve TTK nun 324 üncü maddesi çerçevesinde alõnan kararlar ile bu kapsamda yapõlan tüm işlemler ve sonuçlarõ hakkõnda, özel durum açõklamasõnda bulunulmasõ, gerektiğinin Şirket e bildirilmesine, 11) Besaş Birleşik Esnaf ve Sanatkarlarõ Gõda Temizlik ve Tekel Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin, A) a) Bu sermaye artõrõmõ nedeniyle ihraç edilecek olan 750 milyar TL nominal değerli 5 inci tertip hisse senetlerinin bastõrõlmasõ işleminin yasal süresi içinde tamamlanmasõ ve daha önce bastõrõlmayan milyar TL nominal değerli 4 üncü tertip hisse senetlerinin basõmõnõn da 5 inci tertip hisse senetleri ile birlikte tamamlanarak, sözkonusu 4. ve 5. tertip hisse senetlerinin basõlõ örneklerinin Kurulumuza gönderilmesi gerektiği, aksi takdirde SPKn nun 47/A maddesi hükmü uyarõnca cezai müeyyide uygulanacağõnõn, b) İmtiyazlõ Paylar Genel Kurulu toplantõlarõnõn TTK 389 uncu madde hükmü uyarõnca genel kurul toplantõsõndan sonra yapõlmasõ gerektiğinin, Şirket e bildirilmesine, B) Şirket in, tarih ve 13/581 sayõlõ Kurulumuz İlke Kararõna ve Seri:XI, No:1 Sermaye Piyasasõnda Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkõnda Tebliğ imizin 30 uncu maddesi hükmüne aykõrõ olarak, 1999 yõlõnda yapõlmakta olan yatõrõmõnõ rayiç bedel ile aktifine almõş olmasõ nedeniyle, bundan sonraki işlemlerinde mevzuata uyum konusunda azami dikkat ve özeni göstermesi gerektiği hususunda uyarõlmasõna, C) Şirket ile ortağõ olan Esbir A.Ş. arasõnda gerçekleştirilen gayrimenkul alõmsatõmlarõna ilişkin olarak, Kurulumuzca listeye alõnan ekspertiz şirketlerinden biri tarafõndan hazõrlanacak; i) Şirket e ortağõ Esbir A.Ş. tarafõndan satõşõ yapõldõğõ beyan edilen yazõhanelerin, hukuken varlõğõ ve satõşõnõn yapõlõp yapõlmadõğõ hususunun açõklõğa kavuşturulduğu ve sözkonusu yazõhanelerin satõş tarihleri itibariyle değerlerinin belirlendiği, ii) Şirket in Esbir A.Ş. ne sattõğõ gayrimenkullerin satõş tarihi itibariyle değerlerinin tespit edildiği, ekspertiz raporlarõnõn, Kurul Kararõ nõn Şirket e tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde Kurulumuza iletilmesi gerektiğinin Şirket e bildirilmesine, D) Şirket yönetim kurulu başkanõ Mehmet Ali Susam õn ortak ve yönetim kurulu başkanõ olduğu Şirket ortaklarõndan olan Esbir A.Ş. ne 2000 yõlõ içinde kullandõrõlan fona ilişkin olarak; a) %54 oranõ uygulanmak sureti ile tahakkuk ettirilen milyon TL tutarõndaki faiz ile Şirket in tarih ve GEN/304 sayõlõ yazõsõnda beyan edilen ve Şirket tarafõndan kredi maliyeti olarak hesaplanarak Kurulumuza iletilen % oranõ uygulanmak sureti ile bulunan faiz tutarõ arasõndaki milyon TL lõk farkõn, Kurul Kararõ nõn Şirket e tebliğ tarihinden itibaren 1 aylõk süre içinde Esbir A.Ş. nden tahsil edilmesi konusunda Şirket in uyarõlmasõna, b) Verilen süre sonunda belirtilen tutarõn Şirket tarafõndan tahsil edilememesi halinde; i) SPKn nun 15 inci maddesinin son fõkrasõna aykõrõlõk nedeniyle ilgili dönemde görev yapmakta olan Şirket yöneticileri hakkõnda SPKn nun 47/A6, 48 ve 49 uncu maddeleri uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna, ii) Diğer taraftan, TTK nun kendilerine yüklemiş olduğu vazifeleri gerektiği gibi yerine getirmeyerek örtülü kazanç aktarõmõ fiilinin gerçekleşmesine ve bu şekilde ortaklarõn zarara uğramasõna sebep olan sorumlu yönetim kurulu üyeleri aleyhine, hükmedilecek tazminat Şirket e verilmek üzere dava açma haklarõnõn bulunduğu hususunun ortaklarõn bilgisine sunulmak üzere yapõlacak ilk genel kurul gündemine alõnmasõnõn Şirket ten istenmesine, 4

5 c) Şirket in, bundan sonra Esbir A.Ş. ile olan nakit ilişkilerinde, yüklenilen nakit kredi maliyeti ile faktoring işlemlerinin maliyetinin ortalamasõ kadar bir oranla faiz hesaplanacağõ ve Esbir A.Ş. nden olan tüm alacaklarõn en kõsa sürede tahsil edileceğine ilişkin tarih ve Gen/304 sayõlõ beyanõ da dikkate alõnarak, dolaylõ veya doğrudan ilişkide bulunduğu şirketlerle mali, idari ve hukuki ilişkilerde, Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 15 inci maddesinin son fõkrasõndaki örtülü kazanç aktarõmõna ilişkin hükmün ihlali sonucunu doğuracak işlemlere yol açmayacak tedbirleri almasõ konusunda uyarõlmasõna, E) Yukarõda (C) ve (D) maddelerinde yer alan hususlar gözönünde bulundurularak; Yönetim kurulu üyeleri ile, Şirket ortaklõk yapõsõ dikkate alõnarak, % 2 ve daha fazla oranda pay sahibi olan gerçek/tüzel kişilerden, ve/veya; Birkaç gerçek/tüzel kişiden, önceden, nakden artõrõlacak tutarõn tamamõ için taahhüt alõnmak suretiyle, tahsisli sermaye artõrõmõ yapmak üzere gerekli belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla Şirketin, ödenmiş sermayesinin tamamõ nakden karşõlanmak suretiyle milyar TL ndan milyar TL na artõrõlmasõ talebinin sonuçlandõrõlacağõnõn Şirkete bildirilmesine, 12) Alfa Menkul Değerler A.Ş. nin; sermayesinin tamamõ nakden karşõlanmak üzere, milyon TL ndan milyon TL na artõrõlmasõ sõrasõnda ihraç ve halka arzedilecek olan milyon TL nominal bedeldeki 6. tertip hisse senetlerinin Kurul kaydõna alõnmasõ talebine ilişkin olarak; a) Aracõ Kurum aleyhine açõlmõş bulunan ve İstanbul 1 inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafõndan tarih ve 1999/1157 sayõlõ karar ile alacak davasõnõn reddine şeklinde Aracõ Kurum lehine karar verilen ancak davacõlar tarafõndan sözkonusu mahkeme kararõ aleyhine temyize gidilen davada, 1 inci derece mahkemesinin Aracõ Kurum lehine karar vermiş olmasõ nedeniyle bu aşamada herhangi bir karşõlõk ayrõlmamasõnõn, bununla birlikte mahkeme kararõnõn temyizde bozulmasõ halinde, temyiz kararõnõn Aracõ Kurum a tebliğinden itibaren dava tutarõ olan DM tutarõnõn tamamõ için karşõlõk ayrõlmasõ hususunun Aracõ Kuruma bildirilmesine, b) Seri:XI, No: 1 Tebliğimizin 9 ve 27 nci maddeleri uyarõnca, tarihli mali tablolarda teminatsõz kalan müşteri borçlarõ için milyon TL tutarõnda karşõlõk ayrõlarak mali tablolarõn düzeltilmesinin, bağõmsõz denetçi tarafõndan tarihli mali tablolarõn denetimine dair tarihli denetim raporunun düzeltilerek Kurulumuza tevdiinin sağlanmasõnõn, düzeltilmiş mali tablolarõn Kurulumuza ve İMKB ye gönderilmesinin, halka arz izahnamesi ve sirkülerlerde düzeltilmiş mali tablolarõn ilan edilmesinin Aracõ Kuruma bildirilmesine, c) Yasal koşullar oluştuğu takdirde, tarihli mali tablolarda teminatsõz kalan müşteri borçlarõ için şüpheli alacak karşõlõğõ ayrõlmamasõndan zarar görenlerin olmasõ halinde, zarar görenlerin yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin hukuki sorumluluğu için gerekli yollara başvurma haklarõnõn bulunduğu ifadesini içeren bir açõklamanõn İMKB Bülteninde ilan edilmesine, d) Aracõ Kurumun bundan sonra teminatsõz kalan müşteri borçlarõ için ihtiyatlõlõk kavramõ gereğince gerekli karşõlõklarõ ayõrmasõ hususunda uyarõlmasõna, e) tarihinden itibaren olmak üzere her 15 günlük dönemler itibariyle sermaye yeterliliği tablolarõnõn yeniden düzenlenerek Kurulumuza iletilmesine, f) Aracõ Kurumun tarihli mali tablolarõnõ düzenlerken, i) Aracõ Kurum aleyhine açõlmõş olan TL tutarõndaki 1998/2079 esas nolu dava için ihtiyatlõlõk prensibi çerçevesinde sözkonusu davaya konu tutarõn tamamõ için karşõlõk ayõrmasõna ve bu konuda uyarõlmasõna, ii) Aracõ Kurum un, yasal düzenlemelerden kaynaklanan teminat ve blokaj yükümlülükleri nedeniyle aktifinde bulundurduğu menkul kõymetleri Bağlõ Menkul Kõymetler hesabõnda izlemesine ve Kurulumuzun Seri:XI, no: 1 sayõlõ Tebliğinin 29 uncu maddesine göre değerlemesi gerektiği hususunda uyarõlmasõna, iii) tarihi itibariyle TL tutarõndaki tahsil edilemeyen müşteri borçlarõnõn tahsil edilmesi, alacağõn tamamõnõn tahsil edilememesi durumunda tahsil edilemeyen alacak tutarõ toplamõ için karşõlõk ayrõlmasõna, iv) Vadesi tarihini aşan alacak senetleri için ise alacak senetlerinin vade tarihlerinde tahsil edilemeyen alacak tutarlarõnõn bulunmasõ halinde herhangi bir vade uzatõmõna gitmeksizin vade sonu itibariyle toplam tutarõn tahsilinin sağlanmasõ, aksi takdirde tahsil edilemeyen tutarõn tamamõ için karşõlõk ayrõlmasõna, 13) Kuştur Kuşadasõ Turizm Endüstrisi A.Ş. nden alõnan özel durum açõklamasõ aşağõdadõr: Maliye Hazinesi adõna kayõtlõ olan ve üzerinde şirketimize ait tesisler bulunan 456 Ada 6 Parsel sayõlõ taşõnmaz ihaleye çõkarõlmõş, ihale şirketimiz üzerinde kalmõştõr. Onay işlemleri tamamlanmõş tarihinde tapusu alõnmõştõr ,29 m2 miktarlõ taşõnmaz ihale bedeli, KDV, tapu harcõ ve diğer yan yasal yükümlülüklerle birlikte TL na mal olmuştur. 14) Eskişehir BankasõEsbank T.A.Ş. ve Interbank A.Ş. nin tüm aktif ve pasifleriyle Etibank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesi, tarihinde sermayesinin %84.52 si TMSF na geçmiş olan Türk Ticaret BankasõTürkbank A.Ş. nin ise zarar üretmesinin önlenememesi ve satõş imkanõ bulunamamasõ gerekçeleriyle, sözkonusu üç bankanõn bankacõlõk işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldõrõlmasõna ilişkin BDDK nun tarih ve 346 sayõlõ kararõ ile Yaşarbank A.Ş., Egebank A.Ş., Yurt Ticaret ve Kredi Bankasõ A.Ş. ve Bank Kapital T.A.Ş. nin tüm aktif ve pasifleriyle Sümerbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine ilişkin TMSF Yönetim Kurulu nun tarih ve 17 sayõlõ Kararõ ve bankacõlõk işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldõrõlmasõna ilişkin BDDK nun tarihli Resmi Gazete de yayõmlanan 178 sayõlõ kararõ dikkate alõnarak, 5

6 a) Esbank A.Ş. ve Interbank A.Ş. nin sahip olduklarõ borsa dõşõnda alõm satõm aracõlõğõ ve repoters repo yetki belgeleri ile Esbank A.Ş. ve Yaşarbank A.Ş. nin sahip olduklarõ altõn ve dövize dayalõ vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alõm satõmõna aracõlõk yetki belgelerinin BDDK tarafõndan bankacõlõk işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin kaldõrõldõğõ tarihlerden itibaren geçerli olmak üzere iptal edilmesine, b) Esbank A.Ş. ve Interbank A.Ş. hakkõnda Statünün 4 üncü maddesine istinaden işlem yapõlmak üzere konunun Türkiye Sermaye Piyasasõ Aracõ Kuruluşlarõ Birliğine bildirilmesine, c) T.Ticaret Bankasõ ile ilgili olarak Danõştay õn yürütmeyi durdurma kararõ almasõ nedeniyle durumunun daha sonra değerlendirilmesine, E DUYURU Kurulumuzun tarih ve 31/876 sayõlõ kararõ. Aracõ kurumlarõn yasal düzenlemelerden kaynaklanan teminat ve blokaj yükümlülükleri nedeniyle aktiflerinde bulundurduklarõ menkul kõymetleri Bağlõ Menkul Kõymetler hesabõnda izlemeleri ve Kurulumuzun Seri:XI, No: 1 sayõlõ Tebliğinin 29 uncu maddesine göre değerlemeleri gerekmektedir. Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad BeşevlerANKARA Tel: 0(90) (20 Hat) Fax: 0(90) (90) TÜRKİYE 6

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/39 HAFTALIK BÜLTEN 24/9/2001 28/9/2001 A. 1.1.2001 28.9.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 28.9.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/55 HAFTALIK BÜLTEN 10/11/2003 14/11/2003 A. 1.1.2003 14.11.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 14.11.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/3 HAFTALIK BÜLTEN 06.01.2003 10.01.2003 A. 1.1.2003 10.01.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 10.01.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/21 HAFTALIK BÜLTEN 21/5/2001 25/5/2001 A. 1.1.2001 25.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 25.5.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/19 HAFTALIK BÜLTEN 6/5/2002 10/5/2002 A. 1.1.2002 10.5.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002 10.5.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/8 HAFTALIK BÜLTEN 17.02.2003 21.02.2003 A. 1.1.2003 21.2.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 21.02.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/1 HAFTALIK BÜLTEN 2/1/2001-5/1/2001 A. 1.1.2001-5.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-5.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/33 HAFTALIK BÜLTEN 07/07/2003 11/07/2003 A. 1.1.2003 11.7.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 11.07.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/62 HAFTALIK BÜLTEN 22/12/2003 26/12/2003 A. 01.01.2003 26.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 26.12.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/46 HAFTALIK BÜLTEN 15/09/2003 19/09/2003 A. 1.1.2003 19.09.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 19.09.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/36 HAFTALIK BÜLTEN 11/9/2000-15/9/2000 A. 1.1.2000-15.9.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-15.9.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, finansal piyasalarda

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/18 HAFTALIK BÜLTEN 30/4/2001-4/5/2001 A. 1.1.2001-4.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-4.5.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Yaşanan olağan dõşõ gelişmeler sonucunda Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/32 HAFTALIK BÜLTEN 30/06/2003 04/07/2003 A. 1.1.2003 4.7.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 04.07.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/63 HAFTALIK BÜLTEN 29/12/2003 02/01/2004 A. 1.1.2003 31.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 31.12.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/31 HAFTALIK BÜLTEN 30/7/2001 3/8/2001 A. 1.1.2001 3.8.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 3.8.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 500.000.000.000.- TL LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN 330.000.000.000.- TL LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/36 HAFTALIK BÜLTEN 3/9/2001 7/9/2001 A. 1.1.2001 7.9.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 7.9.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: 26 Kasõm 2008 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ

Detaylı

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 29 Ağustos

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 995/3 5.6.9959.6.995 A...995 9.6.995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..995 9.6.995 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/8 HAFTALIK BÜLTEN 19/2/2001-23/2/2001 A. 1.1.2001-23.2.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-23.2.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Borsa Başkanlõğõ tarafõndan 05.09.2003 tarihlerinde yayõmlanan Genel Mektuplar: Genel Mektup No : 1421 : İMKB Uzaktan Erişim Projesi Hk. : Bilgi Sistemleri Merkezi Genel Mektup

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/34 HAFTALIK BÜLTEN 11/08/2008 15/08/2008 A. 02.01.2008 15.08.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan (YTL)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/31 HAFTALIK BÜLTEN 23/06/2003 27/06/2003 A. 1.1.2003 27.6.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 27.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

19,000 18,250 17,500 16,750 16,000

19,000 18,250 17,500 16,750 16,000 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 18,625 %1.8 TL/$ 1,393,278 %0.1 Bono Faizi (26 Ocak 2005) %25.5 %0.4 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 17,644 839 İşlem Hacmi ($ mn) 17,997

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/34 HAFTALIK BÜLTEN 09/08/2004 13/08/2004 A. 1.1.2004 13.08.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 13.08.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu 99/3 HAFTALIK BÜLTEN 3.7.994.8.99 A...99 4.8.99 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..99 4.8.99 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç

Detaylı

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı