ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 1"

Transkript

1

2 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 1

3 Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yüksek Mimar Isparta Belediye BaĢkanı ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 2

4 Isparta mız Akdeniz Bölgesi nde Gül ve Halısı ile meģhur, sosyal, kültürel, eğitim,sağlık ve ekonomik alanında sürekli geliģen bir il konumundadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu dur. Bu kanunların getirdiği yeniliklerden biri stratejik planlamadır.5018 sayılı yasanın 9.maddesi tüm kamu idarelerinde,5393 sayılı Belediye Yasasının 41.maddesi de nüfusu 50 bini geçen belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu hale getirilmiģtir. Stratejik plana uygun olarak yılları arasında bütçemize uygun olarak Isparta mıza ve Isparta da yaģayan halkımıza yapmıģ olduğumuz hizmetleri sizlere takdim ederiz Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı na göre gelir fazlası veren bir belediye olduk, Türkiye ye örnek teģkil ettik. Mali yapı üzerinde çalıģtık ve 15 Ocak 2011 tarihini Isparta mız, Belediyemiz ve bağlı Ģirketlerimiz için MĠLAT ilan ettik. Bugün geldiğimiz noktada; Devletimize ödediğimiz vergilerin karģılığında, Isparta nın vergi rekortmeni unvanına kavuģtuk. Elden çıkarılan Pomza Yatakları ve ISBAġ Bimsblok Fabrikası nı belediyemize geri kazandırdık. Günlük 30 bin adet bims ürettik. Ortadoğu nun en büyük üretim kapasitesine sahip BELMAġ Bimsblok Fabrikası nı kurduk. Günlük 90 bin adet üretime ulaģtık. Saatte 15 er tondan 30 ton üretim kapasitesine sahip Yalıtım ve Ġzolasyon Fabrikası ile Yapı Kimyasalları ve Dolgu Malzemeleri Fabrikası nı kurduk. Isparta mızda Pomza Organize Sanayi Bölgesi oluģturduk. Ġcralar altında maaģlarını ödeyemez durumda olan Ġstem TaĢ Fabrikamızı ayağa kaldırdık, para kazanır hale getirdik, kendisine ek tesisler kurmasını sağladık, fabrikamızı ülke baģkanlarının saraylarına taģ gönderir hale getirdik. Bugün esnafa borcu olmayan bir belediye, kurumlara olan borçlarını yapılandırma dahilinde düzenli ödeyen bir belediye ve yatırım yapabilen, karģılığında istihdam oluģturabilen bir belediye haline geldik. Yine Ģehrimiz için; 127 adet yeni iģ makinesi alarak araç parkurumuzu geliģtirdik. Ġçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı baģta olmak üzere 145 km lik altyapıyı Ģehrimize hediye ettik. Saatte 200 ton üretim kapasitesine sahip Asfalt Fabrikasını kurduk, 120 km uzunluğunda dayanıklı asfalt döktük. Yollarımıza trafik çizgi ve iģaretlemeleri yaptık, engellilerimiz için sesli sinyalizasyon sistemini kurduk. Görme engellilerimizin ulaģımları için engelli yolları yaptık, kaldırımları yaģlı ve engellilerimize uygun hale getirdik. ġehrimize özel kimlik kazandıran, geçmiģi gelecekle buluģturan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi ni içerisindeki binlerce tarihi halı ve kilim objeleriyle Türk tarihine hediye ettik metrekarelik Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryeri ni yaptık metrekareden oluģan 26 ġubat Hocalı ve ġehitler Parkı nı açtık. Belediye eski Meclis Üyemiz merhum Mahir Göker adına metrekarelik alanda Minikent Ormanı nı geleceğe teslim ettik. Hızırbey Mahallesi nde metrekare üzerinde Isparta nın en büyük parkı Kule Parkı inģa ettik. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 3

5 YeĢil Isparta sloganı ile yola çıktık, fidanı toprakla buluģturduk. Yeni su depoları yaptık, SCADA sistemini kurduk. Kaynak suları getirdik, suya hiç zam yapmadık. Türkiye nin en kaliteli ve en ucuz suyunu halkımızın kullanımına sunduk. ISMEK ile binlerce insanımızı meslek sahibi yaptık. OĞUZATA Eğitim ve Kültür Derneği sayesinde Ģehrimizde maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin evlatlarına SBS-YGS-LYS kurslarını ücretsiz verdik. Öğrencilerimize kitap ve kırtasiye yardımlarında bulunduk. Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine yardım yaptık, bir elin verdiğini hiçbir zaman diğer bir ele göstermedik. Bir Asker Ailesi ni de siz Misafir Etmek Ġster misiniz? Projesiyle yola çıktık, binlerce asker ailemizi ve vatan evlatlarımızı Ispartalımızla birlikte konuk ettik. Belediye GüreĢ Ġhtisas ve Satranç Kulübü Derneği ni kurduk, GüreĢ Takımı ile Avrupa da baģarıdan baģarıya koģtuk. AhĢap Ağaç Atölyesi kurarak, Ģehrimizin simgesi gülü ahģapla buluģturduk. Onlarca gencimizi meslek sahibi yaptık. Daha modern Ģehir içi ulaģım adına Halk Otobüslerini günün Ģartlarına göre yeniledik. ġehrimizde 37 bin metrekarelik alanda oluģturulan ve içerisinde 56 dükkânı barındıran Oto Galericiler AlıĢveriĢ Merkezi nin açılıģını yaptık. Isparta mızın Stratejik Planı hazırlanırken bir önceki dönemin tecrübesi ile Isparta Belediyesi olarak kendimize sorular sorduk. Neredeyiz?, Nereye UlaĢmak Ġstiyoruz?, Gitmek Ġstediğimiz Yere Nasıl UlaĢabiliriz?, BaĢarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? Bu soruların ıģığında ġehrimizin sorunlarını Ģehrimizin yapılması gereken önceliklerini tespit ettik yılları arası yapacaklarımızın bir yol haritası olan Stratejik Planımızı hazırladık. Bunları yaparken, hedefimiz sadece Stratejik Plan yapmak olmamıģtır. Ġç ve DıĢ paydaģlarımızın ortak görüģleri doğrultusunda kaliteli bir yönetim anlayıģıyla hazırlamaya çalıģılmıģtır. Isparta mızı çağdaģ, modern, sağlıklı, güvenli ve yaģanabilir bir kent haline getirmek temel ilkemizdir. Yapılan Stratejik plan hedeflerimizi gerçekleģtirmek için bir araç olacaktır. Bu plan Isparta mızı daha ileri götüreceği inancı ile, Isparta Belediye Meclisine baģarılı çalıģmalar diler saygılar sunarım. Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yüksek Mimar Isparta Belediye Başkanı ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 4

6 ĠÇĠNDEKĠLER STRATEJĠ ÜST KURULU VE STRATEJĠ PLANLAMA EKĠBĠ 7-10 GENEL BĠLGĠLER Isparta Hakkına Bilgi Kentin Tarihi Türk Egemenliğinde Isparta Atatürk Isparta da Kentin Coğrafyası Ġklimi, Bitki örtüsü ve Yaban Hayatı Prof.dr. Turan Yazgan Etnoğrafya Müzesi Gül YetiĢtiriciliği Halıcılık1 Anıt Kestane Ağaçları Pomza ĠĢletmeciliği Görev YapmıĢ Belediye BaĢkanları KardeĢ ġehir iliģkileri ve kardeģ ġehirler Kentin Tarihi Eserleri Kentin nüfusu ve nüfus dağılımı Okuma yazma durumu Nüfus projeksiyonları Ġl Haritası YASAL ÇERÇEVE VE DAYANAKLAR KURUM ANALĠZĠ Kurumsal yapı Yönetim ġeması Ġnsan Kaynakları Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Fiziksel Yapı Hizmet Araçları durum tabloları ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 5

7 ĠÇĠNDEKĠLER Mali Yapı Giderler Gelirler PaydaĢ Analizi Ġç paydaģlar DıĢ PaydaĢlar PaydaĢların öncelikliği ve hizmet tanıtımları Öneriler Anket Sonuçları GZFT analizi Güçlü Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler Misyon, Vizyon ve ilkeler Vizyon Projeler Diğer Projeler 96 Stratejik alanlar,stratejik amaç ve Stratejik Hedefler Müdürlüklerin Stratejik amaç, hedefler ve performans göstergeleri ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 6

8 STRATEJİ GELİŞTİRME ÜST KURULU VE STRATEJİ PLANLAMA EKİBİ ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 7

9 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ STRATEJİ GELİŞTİRME ÜST KURULU Burhan ÖZCAN Bilgi İşlem Müdürü Osman TURHAN Bilgi İşlem Personeli STRATEJİ PLAN YAYIN NO: 3 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 8

10 STRATEJĠ PLANLAMA EKĠBĠ 1. Bilgi ĠĢlem Müdürülüğü: Filiz Çetin 2. Park Ve Bahçeler Müdürlüğü :Erdinç Leylek. 3. ĠĢletme Ve ĠĢtirakler Müdürlüğü : Sadettin SarıĢahin. 4. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü : Hamdi BaĢar Ve Sevil Sarı. 5. Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü : Seda Suna Kılınç. 6. Mali Hizmetler Müdürlüğü : Fatma Koçaslan. 7. Özel Kalem Müdürlüğü : Abdullah BaĢyiğit. 8. Ġnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü: Ege Kuralay. 9. Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü : Erdal Tunçyürek. 10. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü : Cansel Can Kabayel. 11. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Fatime Yıldırım. 12. Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü : Fuat Uguz. 13. Fen ĠĢleri Müdürlüğü : Muhammet Kayabunar. 14. Mezarlıklar Müdürlüğü : Mahmut Kılınç. 15. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü : Haydar KarabaĢ. 16. Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü : Osman Bütüner. 17. Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü : Tolga Topözlü Ve Osman Ünlü. 18. Zabıta Müdürlüğü : ġükrü ġanlıtürk. 19. Ġtfaiye Müdürlüğü : Ahmet Çapkın. 20. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü : Emine Aslan. 21. Yazı ĠĢleri Müdürlüğü : Huriye Dede. 22. Hal Müdürlüğü : Hasan Yavuz. 23. Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü : SavaĢ Arık. 24. DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü : Hasan Parlakyıldız 25. Etüd Proje Müdürlüğü : Bülent ARLIOĞLU ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 9

11 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 10

12 GENEL BİLGİLER ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 11

13 ISPARTA HAKKINDA BĠLGĠ Antik çağlara kadar uzanan binlerce yıllık tarihe ve henüz antik çağın küf kokusu kaybolmamıģ tarihi eserlere, otantik Türk kültür ve folklorik özelliklere, büyüleyici doğal güzelliklere, çok zengin flora ve faunaya sahip olan Isparta, Türkiye nin Batı Akdeniz Bölgesin de sürekli geliģen önemli bir tarih, kültür ve turizm Ģeklidir. Türkiye nin gül bahçesi olan Isparta, gül yetiģtiriciliği ve gül yağı üretiminde dünyanın en önemli endüstri merkezidir. ġehirde sanayi duman ve zehirli gazlar değil, halen gül kokusu bulunmaktadır. Dünya gülyağı üretiminde %60 ını Isparta karģılamaktadır. Parfümden kreme, lokumdan reçele kadar 30 dan fazla ürüne dönüģen incecik pembe yapraklı Isparta gülü, kentin her köģesinde kendisini gösterir. Geleneksel kültür ve el emeği ile dokunan Isparta halıları da haklı bir üne sahiptir. Türkiye nin elma üretiminin %20 sini karģılayan Isparta, aynı zamanda Türkiye nin elma ve meyve bahçesidir. Gül kokularının damıtılarak, imbiklerden süzülüp ĢiĢelere doldurulduğu Isparta, aynı zamanda her mevsim ve yılın her saatinde renk değiģtiren Eğirdir Gölü ile de ünlüdür. Sınırları içersinde çok sayıda göl, gölet, milli ve tabiat parkı ile tabiat korum alanı bulunan, Isparta dünyada sınırlarında en fazla göl ve gölet bulunan ildir. Eğirdir Gölü, Kovada Gölü ve Gölcük Krater Gölü bilinen en önemli gölleridir. Halk arasında Yedi Renkli Göl olarak bilinen Eğirdir, suda yetiģen balıklarının lezzeti ile de tanınmaktadır. Eğirdir Gölü adeta bir kartpostal görüntüsü sunar konuklarına Bölgede geçmiģten günümüze birçok uygarlığın izlerin bulmak mümkündür. Lidyalılar, Frigler, Persler, Helenler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar dönemine ait önemli tarihi eserler ve antik kentler vardır. Henüz fazla ortaya çıkmamıģ antik yerleģmeler ve kaya mezarları keģfedilmeyi beklemektedir. St. Paul un ilk vaazını (MS 46) verdiği kilise Yalvaç Pisidia Antik Kentinde bulunmaktadır. Tarihte, Bizanslılar ile Türkler arasında 1176 yılında yapılan Miryakefalon SavaĢı, Isparta topraklarında olmuģtur. Isparta ve çevresi, turizmin dört mevsim yapılabildiği ve her türlü doğa sporlarına meraklı konuklarını mutlu edecek seçenekler sunan bir bölgedir. KıĢın, Davraz dahil diğer dağlarda kıģ sporları, geri kalan mevsimlerde de doğal ve kültürel açık turizm faaliyetleri yapılabilmektedir. Her türlü su sporu ile yamaç paraģütünü yapmak için Eğirdir Gölü, kamp, dağcılık ve doğa yürüyüģleri yapmak için Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Kızıldağ Milli Parkı, Dedegöl Dağları, kültür ve inanç turizmi için Yalvaç Pisidia Antik Kenti ve Sütçüler Adada Antik Kenti, sağlık turizmi için Kızıldağ Milli Parkı, mağara turizmi için Aksu Zindan Mağarası ve Türkiye nin en uzun mağarası YeniĢarbademli Pınargözü Mağarası (12 km) yörenin en dikkat çekici turizm değerleridir. Bunların yanı sıra ilde bulunan müzeler, kaleler, su kemerleri, kervansaraylar, medreseler, camiler, kiliseler, çarģılar, köprüler, geleneksel evler, kaya mezarları ve yazıtları, yaylalar, milli ve tabiat parkları, göl ve göletler, baraj kenarları, mesirelik ve dinlenme yerleri, örnek ve otantik turizm köyleri görülmeye değer diğer tarihi kültürel ve turizm değerleridir. Yörede geleneksel el sanatlarından çorap, semer, keçi, saraç, deri, minyatür at arabası, oya vb. ürünler kültürel ve ekonomik değerlerdir. Gül kreminden reçeline, güzellik ürünlerinden Ģekerlemelere kadar gülden yapılmıģ hediyelikler, kentin hemen her dükkanında satılır. Ayrıca portre yada sanatsal figürlerle dokunmuģ modern el halılarıda hediyelik ürünler arasında yer alır. Isparta yı gezerken fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın. Çünkü Isparta nın her noktasından son derece etkileyici görüntüler yakalayabilirsiniz. Ayrıca yörenin zengin bir geleneksel halk mutfağına sahip olmasıda turistlere vazgeçemeyecekleri ayrı bir damak tadı bırakmaktadır. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 12

14 Ġlde geliģen diğer bir destinasyon da Türkiye nin Ġkinci Uzun Mesafe YürüyüĢ Rotası olan St. Paul yoludur. Antalya ve Isparta il sınırları içerisinde 500 km mesafeli ve 14 gün süren bir yürüyüģtür. YürüyüĢ rotası Perge ve Aspendos tan Isparta Yalvaç a kadar sürmektedir. Isparta da devlet üniversite ve özel hastaneler ile diğer sağlık tesislerinin giderek yaygınlaģması, Isparta da sağlık turizmini oluģturmaya ve geliģtirmeye baģlamıģtır. Ağız diģ, göz, kalp gibi hastalıklar konusunda yüksek kalitede hizmet veren sağlık kuruluģları yurt içi ve dıģında birçok insanı Isparta ya çekmeye baģlamıģtır. Klimatik havasıyla, bozulmamıģ doğasıyla, eğitim ve sağlık tesisleri ile, zengin kültürel ve turizm değerleri ile, sağlıklı kentleģme ve ulaģım kolaylığıyla Isparta, yaģam kalitesinin yüksek olduğu Türkiye nin en gözde illerinin baģında gelir. KENTĠN TARĠHĠ Tarih boyunca süreki yerleģim gören Göller Bölgesi Pisidia olarak adlandırılmıģtır.çeģitli zamanlarda sınırları değiģen bu bölgede, kendi dillerini konuģan Pisidçe dilini konuģmuģlardır.bu dilin varlığı Aksu Ġlçesindeki Timbriada,Sofular Köyü ve Senitli Yaylası nda ele geçen mezar taģlarından anlaģılmaktadır.bölgeye ilk yerleģimlerin tarihi üst Paleolitik(MÖ ) ve Mezolitik(MÖ ) dönemlere iner.neolitik Dönemde (MÖ ) bölge Anadolu nun en önemli kültür bölgeleri arasındadır.kalkolitik Çağda da (MÖ ) bölge önemin sürdürmüģtür.ġl sınırları içinde 12 höyükte Kalkolitik Dönem malzemesi bulunmuģtur.tunç Çağ (MÖ ) yerleģiminin bol olduğu Isparta ilinde Neolitik ve Kalkolitik yerleģimlerin de üzerinde olduğu toplam 56 adet höyük tespit edilmiģtir. Hitit Döneminde (MÖ ),bölgenin adı PitaĢĢa olarak geçmektedir.hitit Döneminde,Pisidia toprakları hiçbir zaman tam olarak Hitit egemenliği altına girmemiģtir.tarhi kaynaklarda Pisidia adına ilk Perslerin Döneminde, MÖ 5.yy sonunda rastlanır. MÖ 334 yılında,büyük Ġskenderin egemenliğine geçen bölge,büyük Ġskender in ölümünden sonra MÖ 281 yılanda yapılan savaģla Seleukosların eline geçmiģtir.bu dönemde Pisidya bölgesinde Seleukoslar tarafından Seleukeia Sidera(Atabey-Bayat), Apollonia (Uluborlu),Antiokheia(Yalvaç) kentleri kurulmuģtur. Seleukos Kralı Büyük Antiokhos un Roma ordusuna yenilmesi (MÖ ) sonucunda,seleukoslar Anadolu da Toroslara kadar olan tüm topraklarını kaybetmiģ ve bu topraklar Romalılarca Bergama ve Rodoslular arasında paylaģtırılmıģtır.pisidia bölgesi bu tarihten sonra Bergamalıların egemenliğine geçmiģ Attalos III ün MÖ 133 yılından ölümüne kadar Bergama Krallığına bağlı kalmıģtır.kralın vasiyeti üzerine Pisidia Bölgesininde içinde bulunduğu topraklar Roma ya bırakılmıģtır. Bölge M.Ö 102 yılında M.Antonius tarafından Kilikia Eyaleti içine alınmıģ ve MÖ 49 yılına kadar ismende olsa Kilikia Eyaleti içinde kalmıģtır.daha sonra Asya Eyaletine bağlanmıģtır. Galat Kralı Amyntas,Antonius tarafından Pisidia ve çevresinde Roma idarecilerini kuramadığı oteriteleri kurması için MÖ 39 yılında bölgeye kral olarak atanmıģ ve MÖ 25 yılında öldürülünceye kadar görevini sürdürmüģtür.amyntas ın ölümüyle krallığın toprakları Roma Ġmparatoru Augustus (MÖ 27-MS 14)Tarafından Galatia Eyaleti haline getirilmiģtir. Bu eyaletin sınırları zaman içinde değiģmiģ olsa da Pisidia bölgesi içinde kalmıģtır. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 13

15 Pisidia bölgesinde özellikle Ġmparator Augustus döneminde Roma egemenliğinin simgesi olan koloni kentleri kurulmuģtur. Bunlar Antiokheia (Yalvaç),Kremna(Çamlık),Komoma(Ürkütlü),Olbasa(Belemli),Parlais(Barla) dır. TÜRK EGEMENLĠĞĠNDE ISPARTA Isparta,Roma Ġmparatorluğu nun MS 395 yılında ikiye ayrılmasından sonra Bizans Ġmpartorluğu na bağlanmıģtır.malazgirt SavaĢı ndan sonra hızla Anadolu ya yayılan Selçuklular, Batı Anadolu yu eline geçirmek için Bizans ile birçok savaģ yapmıģtır. II. Kılıç Arslan zamanında ( ) yoğunlaģan Bizans-Selçuklu savaģlarının en önemlisi olan Miryakefalon SavaĢı, 1176 yılında Isparta topraklarında olmuģtur. Isparta yöresi bütünüyle, 1204 te III. Kılıç Arslan döneminde ele geçirilmiģtir. XIII. Yy baģlarında, Anandolu Selçuklu Devleti nin sona ermesinden kısa bir süre önce, bu yörede Hamidoğulları Beyliği kurulmuģtur (1301). Beyliğin kurucusu Feleküddin Dündar Bey önce Uluborlu yu daha sonra da Eğirdir i beyliğin merkezi yapmıģtır. Isparta yöresi, ilk olarak 1374 te, daha sonra 1390 da bütünüyle Osmanlı yönetimine girmiģtir. Isparta; Kanuni Sultan Süleyman devrinde, 1390 yılında Konya vilayetine bağlı bir Sancak Merkezi oldu. Daha sonra Cumhuriyetle birlikte vilayet olmuģtur. Gerek Hamidoğulları Beyliği döneminde ve gerek Osmanlı yönetimi sırasında Isparta, önemli bir dokumacılık merkezi olmuģtur. Osmanlı devletinin son yıllarında Isparta nın baģlıca ekonomik etkinliği gül yağcılığı, halıcılık,haģhaģ üretimidir. ISPARTA TARĠHĠ RESĠMLER ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 14

16 ATATÜRK ISPARTA DA Isparta, Atatürk ün Anadolu da baģlattığı Milli Mücadele de ilçeleriyle birlikte, 871 Ģehir, binlerce yaralı vermiģ ve Büyük Zafer i içtenlikle kutlamıģtır. Atatürk, Ġzmir den yola çıkarak, 6 Mart 1930 sabahı Eğirdir e ulaģmıģtır. Atatürk, Eğirdir Gölü nü ve Can Ada yı çok beğenmiģtir. Atatürk, 6 Mart 1930 günü Kuleönü nden Isparta ya yolculuk yapmıģ ve saat 11:00 sularına Isparta ya gelmiģtir. Burada büyük ve coģkulu bir Ģekilde karģılanmıģtır. 6 Mart 1930 günü Isparta nın mutlu günlerinden birisi olması nedeniyle her yıl 6 Mart günü Atatürk ün Isparta ya geliģini anmak üzere kutlamalar yapılmaktadır. KENTĠN COĞRAFYASI Isparta ili doğu boylamları ile ve kuzey enlemleri arasındadır. Isparta kenti, Akdeniz Bölgesi ile Ġç Anadolu Bölgesi nin kesiģtiği bir noktada, Göller Yöresi nin iç kesiminde bulunmaktadır. Isparta kenti, ortalama rakımı 1035 m olan, yaklaģık 70 km2 geniģliğindeki Isparta ovasında yer almaktadır. Isparta kent merkezi güneyden kuzeye doğru az eğimli bir topoğrafyaya sahip olup güneyi yüksek dağlarla çevrilidir. Isparta kenti, Akdeniz iklimi ile Orta Anadolu iklimi arasındaki geçiģ bölgesinde yer almaktadır. Isparta nın iklim yapısı; soğuk-yarı kara iklim tipi olarak belirtilmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 13.2 C, ortalama en düģük sıcaklık 3.5 C dir yılında yıllık toplam yağıģ miktarı ise mm dir. Ġlkbaharda 16.7 mm, yazın 20.8 mm, sonbaharda 17.6 mm, kıģın ise mm lik bir yağıģ görülmüģtür.isparta kenti ve yakın çevresi jeolojik zamanlar boyunca bir çok tektonik olaylara maruz kalmıģtır. Bunların en önemlisi Mesozoyik yaģlı Akdağ kireç taģlarının Alt miyosen yaģlı fliģ türü kayaçların üzerine tektonik olarak bindirilmesidir. Bu bindirme sonucu bölgede kıvrımlı kırıklı, faylı yapılar meydana gelmiģtir.ayrıca milyon yıl önce ilk faaliyetine baģlayan Gölcük volkanizmasının faaliyetleri sonucu andezitik trakitik lavlar Isparta kenti ve ovasına geniģ bir Ģekilde yayılmıģtır. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 15

17 ĠKLĠMĠ Isparta, Akdeniz ikimi ile Orta Anadolu da yaģanan karasal iklim arasında geçiģ bölgesinde yer alması nedeniyle, bölgede her iki iklimin özellikleri gözlenir. Yılın en soğuk ayları Ocak-ġubat, en sıcak ayları ise Temmuz ve Ağustos tur. YağıĢlar genellikle yağmur, kıģ aylarında ise zaman zaman kar, bahar ve yaz aylarında ise sağanak yağıģlar Ģeklinde gözlenir. BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE YABAN HAYATI Isparta nın arazisinin yarısına yakın bir kısmı ormanlardan oluģur. 1500m. Yükselti kuģağına kadar, Akdeniz e özgü maki kültürü ağaççıklarla birlikte, meģenin egemen olduğu yapraklı ormanlar bulunur. Yapraklı ormanlar üzerinde m.lere kadar kızılçam, karaçam, sedir ve ardıç gibi ibreli ağaçlarda oluģan ve özellikle ilin güneyinde iğne yapraklı ormanlar yayılmıģtır. Isparta, yabani hayvan türleri bakımından zengin otobüsler Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir den Isparta ya düzenli olarak iģlemektedir. Ġstanbul Isparta 602km., Ankara-Isparta 422km., Ġzmir-Isparta 382km. ve Antalya-Isparta 128km. dir. Anıt Çınar Ağacı Selçuklular fethettikleri beldelere 7 adet çınar ağacı dikme adeti olduğu söylenir.isparta nın Çayboyu mevkiinde de tarihi bir çınar ağacı mevcuttur.aslında 7 adet olan bu çınar ağaçlarından 6 tanesinin kuruyup yok olması nedeniyle sadece yukarıdaki resimdeki tarihi çınar ağacı hayatta kalmıģtır. YaklaĢık 800 yıllık olan bu çınar ağacı Belediye nin bakım ve kontrolü altında tutulmaktadır. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 16

18 PROF. DR. TURAN YAZGAN ETNOĞRAFYA MÜZESĠ Prof. Dr. Turan YAZGAN Etnografya Müzesi Isparta belediyesi tarafından 2012 yılında baģlanıp 2013 yılında tamamlanarak hizmete açılan Türkiye nin en büyük, hem yatay hem de dikey sergileme salonları olan tek etnoğrafya müzesidir. Müze; bünyesinde yatay ve dikey sergileme salonları,kafeterya restaurant bölümü,açık teraslar,isparta gülü heykeli,seyir kulesi,açık otoparkı gibi fonksiyonları barındırmaktadır. Müze; yaklaģık olarak 3000 m2 alandan meydana gelmekte,seyir kulesinden Isparta nın tamamının hem göz hem de 2 adet teleskop ile görülebildiği bir konumdadır. Müzede toplam 3100 adet sergileme elamanı bulunmakta olup, Ģu anda sergilenen büyük boy kilim,küçük boy kilim,seccade,heybe,çuval,çanta,kuģak,geleneksel kıyafetler,eski ev aletleri,eski tarımsal aletler,yörük çadırı,sedirlikler,eski ateģli silahlar,dokuma tezgahları,gül imalatında kullanılan malzemeler,toprak küpler vb. Gibi Türk dünyasında kullanılmıģ ve kullanıla gelen malzemelerden yaklaģık 2300 adet sergilenmektedir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 17

19 PROF. DR. TURAN YAZGAN ETNOĞRAFYA MÜZESĠ RESĠMLER Gül YetiĢtiriciliği Gül yağı(rosedamascena)anadolu'ya 1970'li yılların baģında Bulgaristan'dan gelen göçmenler tarafından getirilmiģtir.isparta'da gülyağı üretimi 1892 yılında "Müftüzade Ġsmail Efendi" tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Müftüzade Ġsmail Efendi tarafından imbik adı verilen basit ve ilkel kazanlarda üretilmeye baģlanan gül yağı uzun yıllar yaygınlaģarak,bu metotla üretilmeye devam edilmiģtir. Günümüzde köy tipi gül yağı üretimi,yerini tamamen sanayi tipi gül yağı üretimine bırakmıģtır.isparta ili,türkiye'de özellikle gül yağı ve gül ürünleri üzerine önemli bir merkez haline gelmiģtir.yörede bir çok yerli ve yabancı gül iģleme fabrikası bulunmaktadır. Gülyağı üretimi 100 yılı aģkın bir süredir Isparta yöresinde gerçekleģtirilmesi nedeniyle Isparta'ya "Güller Diyarı " denilmektedir. Parfüm ve kozmetik sanayinin en önemli hammaddelerinden olan gül yağının dünya üretiminin %60'ını Isparta karģılamaktadır.türkiye'nin gül bahçesi olan Isparta'da güller her mayıs ayından haziran ayının sonuna kadar toplanır.isparta'nın Milas,Gölcük,Yakaören ve Gelincik Köyü,Atabey,Ġslamköy,Gönen,Güneykent,Keçiborlu Kılıç ve Senir yerleģim yerleri en önemli gül bahçelerinin bulunduğu ve en güzel güllerin yetiģtirildiği ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 18

20 yerlerdir.gülün en hoģ kokusunu bu bahçelerde doyasıya teneffüs edebilirsiniz. Bu yerlerde ayrıca gül iģleme fabrikaları da görebilirsiniz. Gül yağı üretiminin yanı sıra,gülsuyu da üretilir.natürel olarak üretilen,gül kokulu gül suları zararlı madde içermemesi nedeniyle bazı yiyecek maddeleri ve tatlarda aroma olarak,cildi besleyici ve dokuları gerginleģtirici özelliği nedeniyle vücut ve makyaj temizliğinde kullanılır. Isparta gülünden,dünyada en iyi kaliteli ürünlere eģ değer formülasyonlarla el ve cilt kremi,el ve vücut losyonu,değiģik saç tiplerine yönelik Ģampuanlar üretilmektedir. Gülden üretilen bu malzemeleri almak isterseniz Mimar Sinan caddesinde yürümeniz yeterli olur. Bu gün 9000 civarında çiftçi ailesi tarafından üretimi yapılmakta ve 7000 ton civarında bir üretim rakamına ulaģılmaktadır. 4 tondan bir kg. gül yağı elde edilmektedir HALICILIK Halıcılık, Türk nefis sanatlarından biri ve hatta birincisidir. Hayvan beslemesini ve beslediği hayvanın her türlü mahsulünden faydalanmasını bilen ecdadımız, beslediği koyunun da yününden yaptığı çeģitli dokuma örnekleriyle dünyaya zengin örnekler vermiģlerdir.türklerde kahramanlık vasfı kadar, sanat zevki de ezelidir. Çadırından sarayına kadar her çeģit meskenini zengin motifli, çeģitli dokumalarla süsleyen Türk kadınları, medeniyet dünyasına sanat zevkimizin inceliğini belirten kıymetli eserler vermiģlerdir. Zengin dokuma eserleri arasında halıcılık, Türklerin baģ sanatlarından birisini teģkil etmiģtir. Denebilir ki; halıcılık, Türklerle beraber doğmuģ, büyümüģ ve yine bunlar vasıtasıyla dünyanın dört yanına yayılmıģtır.tarihler bize, krallara ve büyük adamlara verilen hediyeler arasında Türk halılarının da büyük değer taģıdığını göstermektedir. Eski Türk halıcılığının eģsiz yapıcısı Türkmen kızları hakkında (Gaston Richar) da, Mihayilof'un Ģu sözlerini nakletmektedir: 'hiçbir alete, hiçbir modele, teknik mahiyette hiçbir tahsil ve terbiyeye malik olmayan Türkmen kızının, taklit edilmesi kabil olmayan nakıģlarla süslü çok nefis halılar vücuda getirebilmesi, ancak bir sanat sevkitabiisine malik olmasıyla izah olunabilir.'halıcılık Türk'ün ve Türk kadınının ezeli sanatı olmakla beraber, her yerde dokunan halılar ayrı ayrı vasıf taģırlar. Bunda, halının iģlendiği yer ve o yerdeki tabii unsurlar, halkının sanat zevkinin tesiri görülmektedir. Bu bakımdan Anadolu'muzda dokunan halılar, ayrı ayrı vasıflar taģıdıklarından, yapıldıkları yerlere göre ad almaktadır: Kula, UĢak, Niğde, Bor, Kayseri, Demirci, Isparta... gibi.isparta halıları bugün, dünya piyasasında değerli bir yer tutmaktadır. Dünya piyasalarında önemli bir mevki iģgal eden Isparta halıcılığının bir tarihi vardır. ġunu peģin kaydetmek yerinde olur ki, Isparta halıcılığını, adım adım takip eden bir ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 19

21 tarihini bulmak bugün için mümkün olamamıģtır. Yalnız bazı tarihi kaynaklar bize, Isparta'da halıcılığın oldukça eski bir tarihe sahip bulunduğunu gösterecek mahiyettedir: 'Isparta ve çevresi VII. Hicri asır baģında Selçuk oğullarıyla tekrar bir Türk devleti hakimiyetine girmiģtir. HarzemĢahlar, idaresindeki Türk boylarından bir kısmının da, Cengiz istilası üzerine, yine Selçuklu Türk devleti topraklarına geçerek her birinin bir tarafa yerleģtirildikleri malumdur. ĠĢte bu zamandan itibarendir ki çevremiz tarihinde Yumut (Hamitoğulları) adını görmekteyiz. Bu ada bugün Türkmenistan Cumhuriyetinde de rastlıyoruz. Kendi adlarıyla anılan ve yaģayan bu soydaģlarımızın ana ve babadan görerek büyük bir itina ile dokudukları halıların, Avrupa halı piyasalarında (Yamut) halıları diye angın, üstün bir yer tutmuģ olmaları Isparta ve çevresinde dahi halıcılığın uzun bir ömrü,yazılmamıģ bir tarihi olduğu düģüncesini veriyor.' Diyen sayın Fehmi Aksu, Isparta'da halıcılığın eski bir tarihe sahip bulunduğunu kabul ve ifade etmiģ oluyor.isparta, tarihte ziraat ve ticaret memleketi olmaktan ziyade, bir sanat memleketi olarak yer almaktadır. Isparta'da kavaflık, tabaklık,mutaflık, pamuklu ve yünlü dokumacılık gibi sanatlar görülmekte, kadın sanatları arasında da kadın süsüne ait dikiģ, nakıģ, oya, tentene,peģkir takımları gibi sanatların yanında alaca, kilim, bez, halı gibi sanatlar da yer almaktadır.halı ve dokumacılıkta önemli yer tutan boyacılığını da, Isparta'da mühim miktarda bir esnaf topluluğu tarafından iģlendiği bize tarihi vesikalar ispat etmektedir. Bu açıklamalar bize Isparta'da halıcılığın eskiliğini belirtmektedir. Bu kadar eski bir tarihe sahip olan, halıcılık, Isparta'da ikinci derecede sanatlar arasında yer almıģtır. Muhitin istihlakim temin bakımından bez dokumacılığı, eski zamanlarda Isparta da mühim bir yer iģgal etmekte idi. Avrupa da dokuma sanayiinin fabrikalar vasıtasıyla geliģmesi ve ucuza satılması, Türkiyenin birçok yerlerinde olduğu gibi Ispartada da tesirini göstermiģ ve halı dokumacılığını sönük bir hale getirmiģtir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 20

22 Anıt Kestane Ağaçları ġu anki ismi Ayazmana Mesireliği olan alan Rumların Isparta da yaģadıkları dönemde açık hava kilisesi olarak kullanılan bir ibadet alanıdır.o dönemde o alana çok sayıda kestane ağacı dikilmiģtir. Kestane ağaçlarından günümüze yaklaģık 560 civarında ağaç kalmıģtır. Mesirelikte yer alan bu kestane ağaçları yaklaģık yıllıktır. Mübadele sonrası o dönemin valisi tarafından Ispartalılara satıģı gerçekleģtirilerek tapuları vatandaģlara verilmiģtir. Her kestanenin tapusu vardır. Kestane ağaçlarının bir çoğu belediyece kamulaģtırılmıģ olup Belediye mülkiyeti ve bakımı altındadır. POMZA ĠġLETMECĠLĠĞĠ Pomza madeni Türkiyenin en önemli doğal hammadde kaynaklarından birisidir. Dünyadaki toplam 18 milyar m3 lük pomza rezervlerinin 7 milyar m3 ü Türkiyede bulunmaktadır. Bu da dünya rezervlerinin % 45 ine tekabül eder. Dünyada pomzanın kullanım alanları Ģöyledir: ĠnĢaat sektörü % 67 Ziraat sektörü % 15 Tekstil sektörü % 5 Kimya sektörü % 7 Diğer sektörler % 6 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 21

23 Dünya POMZA endüstrisindeki Türkiyenin payı Ģöyledir: Dünyadaki tüketim Türkiye nin payı ĠnĢaat sektörü % 59 % 8 Ziraat sektörü % 15 % 5 Tekstil sektörü % 5 % 65 Kimya sektörü % 7 % 3 Diğer sektörler % 6 % 2 Türkiye de yılları arasında üretilen bimsblok elemanların % 66 ı Isparta Antalya civarında kullanılmıģtır. Diğer bölgelerde de bimsblok kullanımı süratle artmaktadır. Isparta Pomza Yatakları: Pomza alanları aģağıda verilmiģtir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 22

24 Ruhsat Rezerv Kalınlık M.P. Y. T. Kalan Toplam ĠĢletilebilir No Alanı (ort.) Alanı Alan Alan (Muhtemel) (Muhtemel) (ha) (m) (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) Rezerv Rezerv (Ton) (Ton) ĠR 4829 Karakaya K-I K-II T ĠR 4841 Gölcük K-I K-II T ĠR 7413 Gelincik T Formasyon ĠĢletilebilir Muhtemel Rezerv (Ton) Toplam Muhtemel Rezerv (Ton) K-I K-II Tüf TOPLAM ton ton Karakaya sahası (ĠR 4829) Gölcük krater gölünün kuzeyi ile kuzeybatıda Yakaören köyü, güneydoğuda ise Isparta il merkezi arasında kalan 1944 ha. lık alanı kapsar. Sahanın kuzeyde kalan bölümü tarımsal alanlar ve yerleģim alanları ile kaplıdır. Güney kesimlerini ise genelde orman arazileri kapsamaktadır. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 23

25 Isparta daki Ekonomik Pomza Yatakları ISBAġ A.ġ. uhdesinde 6 adet iģletme ile bir adet ön iģletme ruhsatlı 7 adet pomza sahası mevcuttur. Bu sahalardan 3 adet iģletme ruhsatlı saha ekonomik önem arzeder. Bozanönü-Aliköy-Çünür arasında kalan diğer sahaların ekonomik değeri yoktur Karakaya (ĠR 4829), Gölcük (ĠR 4841) ve Gelincik (ĠR 7413) sahalarındaki pomza yatakları Batı Anadolu nun bilinen tek ekonomik pomza yataklarını içerir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 24

26 Ispartamızda Günümüze Kadar Görev YapmıĢ Belediye BaĢkanları 1890 yılından bu güne kadar geçen 124 yılda tam 34 Belediye BaĢkanı ya atama ile ya da seçimle göreve gelmiģtir. Kayıtlara göre görev yapan Belediye BaĢkanlarımız Ģunlardır: 1-Hacı Ethem Oğlu Hacı Ali Ağa ( ) 2-Kundakçı Mustafa Efendi ( ) 3-Hacı Ali Ağa ( ) 4-Hacı Mustafa Bey ( ) 5-Hacı Hasan Efendi ( ) 6-Böcüzade Süleyman Sami Bey ( ) 7-Pazarağasıoğlu Mehmet Efendi ( ) 8-Böcüzade Süleyman Sami Bey ( ) 9-Arapzade Mehmet Efendi ( ) 10-Ali Dede ( ) 11-Süldürzade Nadir Efendi ( ) 12-Bodurzade Hacı Hasan Efendi ( ) 13- Kaçkınzade Hacı Ahmet ( ) 14- Tütüncüzade M. Ali Efendi ( ) 15- Alaybeyoğlu Hakkı Bey ( ) 16- Dr. Nuri AteĢ ( ) 17- Hilmi Çakmakçı ( ) 18- Kemal Demiralay ( ) 19- Tevfik Kınık ( ) 20- Dr. Ali BoĢgelmez ( ) 21- Hilmi Dolmacı ( ) 22-Süreyya Demiralay ( ) 23- Orhan Kutlu ( ) 24- Cahit Mavili ( ) 25- Fuat Uyar ( ) 26- Doğan Kımıllı ( ) 27- Müslim Sevgi ( ) 28- Ziya Zeynelgil ( ) 29- Altan RaĢit Civan ( ) 30- Mehmet Aybatılı ( ) 31- Yusuf Ziya Günaydın ( ) 32- Hasan Balaman ( ) 33- Yusuf Ziya Günaydın ( ) 34- Yusuf Ziya Günaydın (2014-Halen Görevde) ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 25

27 Isparta Belediyesi KardeĢ ġehir ĠliĢkileri Yurtiçi ve yurtdıģındaki yerel yönetimlerle KardeĢ ġehir ĠliĢkileri, 5393 sayılı tarihli Belediye Kanunu nun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri baģlıklı Madde 18 ve Yurt dıģı ĠliĢkileri baģlıklı Madde 74 e göre yürütülmektedir sayılı Belediye Kanunu nun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri baģlıklı Madde 18 e göre; Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar verme ve Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar verme yetkileri Belediye Meclisine verilmiģtir sayılı Belediye Kanunu nun Yurt dıģı ĠliĢkileri baģlıklı Madde74 e göre; Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teģekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teģekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleģtirebilir veya kardeģ kent iliģkisi kurabilir. Bu kapsamda Isparta Belediyesi yurtiçi ve yurtdıģında faaliyet gösteren yerel yönetimlerle, sosya-kültürel ve ekonomi alanlarında iģbirliği geliģtirmek ve yerel yönetim uygulamaları konularında bilgi ve deneyim paylaģımı yapmak amacı ile KardeĢ ġehir ĠliĢkileri geliģtirmektedir.isparta Belediyesi uzun yıllardır kardeģ Ģehir iliģkilerine büyük özen göstermektedir. Isparta Belediyesi Yurt DıĢı KardeĢ ġehirleri; Genk / Belçika (2005) Muncie / Ġndiana / ABD (2009) Xingtai / ÇĠN (2010) Kazayak / Gagauz / Moldova (2010) Isparta Belediyesi Yurt Ġçi KardeĢ ġehirleri; Bitlis (2008) KENTĠN TARĠHĠ ESERLERĠ Isparta kentinde, 19 yy dan kalma tarihi nitelik taģıyan 58 adet konut, 2 adet kilise, 6 cami, 5 çeģme, 7 adet türbe, 3 adet mezarlık, 2 adet hamam, 3 adet okul, 16 adet dükkan ve 1 adet kapalı Bedesten çarģısı bulunmaktadır. Isparta kenti içinde 6 adet höyük ve Kapıkaya Antik kenti arkeolojik sit alanı, Gölcük Tabiat Parkı ise doğal sit kapsamında olan değerlerdir. Ayrıca Baris ve Minassos Antik kentlerininde Isparta da yer aldığı söylenmektedir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 26

28 KENTĠN NÜFUSU 1522 yılına ait kayıtlarda Isparta kent Merkezi 17 mahalleye sahip iken 1568 yılında mahalle sayısının 23 e çıktığı görülmektedir. Mahalle sayısı 2008 yılında 43 e 2009 yılında 44 e ulaģmıģtır. Isparta kent merkezinin toplam nüfusu; 1980 yılında yılında yılında yılında yılında yılında yılında yılında yılında ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 27

29 ISPARTA KENTĠ MAHALLELER BAZINDA NÜFUS DAĞILIMI 2013 YILI Merkez Mahalleleri Nüfus Toplamı Merkez Mahalleri Nüfus Toplamı Akkent Anadolu Ayazmana Bağlar Bahçelievler Batıkent Binbirevler Çelebiler 830 Çünür Davraz Dere Doğancı Emre Fatih Gazi Kemal Gülcü Gülevler Gülistan Halıkent Halife Sultan Hızırbey Hisar IĢıkkent Ġskender Ġstiklal Karaağaç Keçeci Kepeci KurtuluĢ Kutlubey Mehmet Tönge Modern Evler Muzaffer TürkeĢ Pirimehmet Sanayi Sermet Sidre Sülübey Turan Vatan Yayla YediĢehitler Yenice Zafer Genel Toplam : ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 28

30 2013 YILI ISPARTA ĠL,ĠLÇE VE KOY/BELDE YAġ GRUBU ve CĠNSĠYETE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI YaĢ grubu Toplam Erkek Kadın '0-4' '5-9' '10-14' '15-19' '20-24' '25-29' '30-34' '35-39' '40-44' '45-49' '50-54' '55-59' '60-64' '65-69' '70-74' '75-79' '80-84' '85-89' '90+' Toplam ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 29

31 ISPARTA 2013 YILI CĠNSĠYETE GÖRE 6 YAġ ve ÜZERĠ OKUMA-YAZMA DURUMU Okuma yazma durumu Toplam Erkek Kadın Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen Bilinmeyen Toplam ISPARTA MÜCAVĠR ALAN NÜFUS DAĞILIMI 2013 YILI KÖY ADI 2013 NÜFUSU SENIRCE 470 KAYI 671 DEREGÜMÜ 1841 YAKAÖREN 1731 YAZISÖĞÜT(DĠYEDĠN) 443 Toplam: 5156 Mahaleler Toplamı Mücavir Alan Köyler Toplamı 5156 Kent Genel Toplamı ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 30

32 NÜFUS PROJEKSĠYONLARI yılları arasında yapılan sayımlar baz alınarak; 2005, 2010, 2015, 2020 ve 2025 yılları kent içi nüfus tahminleri yapılmıģtır. Bu projeksiyonlarda kullanılan hesap yöntemleri ve sonuçları aģağıdaki tabloda özetlenmiģtir. Yıllar BileĢik artıģ oranı y Üssel hesaplama y Logaritmik yöntem En küçük kareler y Aritmetik metot y Sonuçlar: 1- Kent, beklenenin aksine göç vermemektedir. 2- Nüfus artıģ hızı Belediye hizmetlerini zorlayacak büyüklükte gözükmemektedir. Buda sürdürülebilir kentleģme perspektifi açısından uygun bir faktör olmaktadır ve arası nüfus artıģ hızı diğer dönemlere göre yaklaģık 2,5 kat daha fazladır. Bunun doğurganlık artıģından olmadığı açıktır. Kentin geliģimine paralel özellikle SDÜ öğrenci kontenjanındaki artıģlar baģta olmak üzere kurumsal artıģlardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. 4- Kentin konumu, kentin emekli, öğrenci, memur-iģçi kesimleri için ekonomik yaģam olarak uygun olması ve geliģen Antalya ve çevresi için yazlık yayla kent hüviyeti kazanması nedeni ile yükselen nüfus artıģ endeksinin en azından azalmadan devam edeceği ifade edilebilir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 31

33 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 32

34 YASAL ÇERÇEVE VE DAYANAK ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 33

35 5393 sayılı Belediye Kanunu nda stratejik plan ile ilgili olarak aģağıdaki hükümler yer almaktadır: Meclisin Görev Ve Yetkileri MADDE 18. Belediye meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. Stratejik plân ve performans programı MADDE 41. Belediye baģkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl baģından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüģleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teģkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüģülerek kabul edilir. Faaliyet raporu MADDE 56. Belediye baģkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Belediye bütçesi MADDE 61. Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 34

36 GEÇĠCĠ MADDE inci maddede öngörülen stratejik plân, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasında yer alan hükümler de Ģöyledir: Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonlarını oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliģkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla iliģkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye iliģkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Üst Yöneticiler MADDE belediyelerde belediye baģkanı üst yöneticidir.... Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 35

37 uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli Ģekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin iģleyiģinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karģı sorumludurlar. Faaliyet Raporları MADDE Ġdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluģların faaliyetlerine iliģkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek Ģekilde düzenlenir sayılı yasada bütçe ve performans programları ile plan arasında bağ kurulurken, 5393 sayılı yasa ile de nüfusu i geçen belediyelerin 13 Temmuz 2006 tarihine kadar stratejik planlarını yaparak Meclis onayından geçirmeleri zorunlu hale getirilmiģtir. Isparta Belediyesi Stratejik Planı da bu yasal dayanak ve gereklilik üzerine hazırlanmıģtır. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 36

38 KURUM ANALİZİ ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 37

39 KURUMSAL YAPI Niteliği ĠĢlevi Sayısı Belediye Meclisi Karar Organı 31 Belediye BaĢkanı Karar ve Yürütme Organı Belediye Encümeni Karar Ve Yürütme organı 1 BaĢkan, 3 Seçilen, 3 Atanan Belediye BaĢkan Yürütme Organı 4 Yardımcıları Müdürlükler Yürütme Organı 25 BELEDĠYE ġġrketlerġ Istem IsbaĢ BelmaĢ LTD ġti. A.ġ A.ġ ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 38

40 YÖNETİM ŞEMASI ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 39

41 ĠNSAN KAYNAKLARI YAPISI Kurumlar için vizyon ve hedeflere ulaģmada insan kaynağı temel rol oynamaktadır.stratejiler belirlenirken Isparta Belediyesi insan kaynakları yapısı bu temel rol dikkate alınarak,personelin istihdam türlerine,eğitim durumuna göre incelenerek iç çevre analizi çalıģmalarında altlık olarak yararlanılmıģtır. EĞĠTĠM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU Ġlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam Daimi iģçi Geçici ĠĢçi Memur Sözl. Per. Hizmet Alımı Boztepeġirketi HMG Güvenlik Titiz Temizlik ġirketi Istem IsbaĢ BelmaĢ Toplam ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 40

42 YAġ GRUPLARINA GÖRE MEMUR PERSONEL DURUMU YAġ GRUBUNA GÖRE BAYAN MEMURLAR SAYISI GRAFĠĞĠ YAŞ YAŞ YAŞ 19 YAġ GRUBUNA GÖRE ERKEK MEMURLAR SAYISI GRAFĠĞĠ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ 137 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 41

43 YAġ GRUPLARINA GÖRE KADROLU VE GEÇĠCĠ ĠġÇĠLER PERSONEL DURUMU YAġ GRUBUNA GÖRE KADROLU ĠġÇĠ SAYISI GRAFĠĞĠ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YaĢ Grubuna göre kadrolu iģçi erkek sayısı: 299 kiģi YaĢ Grubuna Göre kadrolu iģçi bayan sayı: 33 kiģi YAġ GRUBUNA GÖRE GEÇĠCĠ ĠġÇĠLER SAYISI GRAFĠĞĠ YAŞ YAŞ YAŞ 14 YaĢ Grubuna göre Geçici iģçi erkek sayısı: 16 kiģi YaĢ Grubuna Göre kadrolu iģçi bayan sayı: 3 kiģi ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 42

44 YAġ GRUPLARINA GÖRE HĠZMET ALIMI ĠHALESĠNDE ÇALIġAN PERSONEL DURUMU YAġ GRUBUNA GÖRE HĠZMET ALIMI ĠHALESĠNDE ÇALIġAN ERKEK SAYISI YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAġ GRUBUNA GÖRE HĠZMET ALIMI ĠHALESĠNDE ÇALIġAN BAYAN SAYISI YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 43

45 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 5393 Sayılı Belediyeler kanununda yer alan görev ve sorumluluklar ilkesine dayanarak Isparta Belediyesi nin teknik alt yapısı nın Isparta Ģehrine ve halkına daha verimli hizmet verebilmek adına,teknolojik alt yapımızı geliģen teknolojiye paralel olarak sunulan imkanlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmiģir. Etkin yönetim anlayıģı ile hareket eden kurumumuz Ģehirdeki yaģam kalitesini ve sürdürülebilir verimliliği artırmak adına bilgi ve teknolojiye yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Sunucu Sistemi Belediyemiz bünyesinde,kullanıcıların iģ ve iģlemlerini yürütmesi amacıyla oluģturulan sunucu sistemimiz her geçen gün iyileģtirilerek son teknolojiye uyarlanmaktadır. Saysis otomasyon,antivirüs,firewall,e-belediye,ġmar dijital arģiv ve Kamera sunucularımız bulunmaktadır.245 personelimiz otomasyon sistemini kullanmaktadır. Ağ Güvenlik Sistemi Kurum network ağını ve ağ üzerinde iģlem gören bilgisayarların yazılımsal olarak dıģ tehditlerden olumsuz olarak etkilenmemesi adına çeģitli güvenlik donanımları ve yazılımları kullanılmaktadır. Firewall ağ güvenlik cihazı ile baģta sunucu sistemleri olmak üzere,kullanıcıların kurum içerisinden dıģarıya doğru eriģimleri kontrol altında tutulmaktadır. E-Belediye Uygulaması Ġnteraktif belediyecilik belediye nin vatandaģa verdiği hizmetleri aynı zamanda online olarak sunmaktadır.bu sayede zaman ve mekan kısıtlması olmadan tüm hizmetlerimiz vatandaģlarımızın hizmetine sunulmaktadır. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 44

46 FİZİKSEL YAPI Kurumun Fiziksel yapısı; hizmet araçları ve hizmet binalarını kapsayacak Ģekilde 2 ana baģlık altında incelenmiģtir. Hizmet Binaları Isparta Belediyesi nin hizmet binalarına iliģkin incelemede; kullanım amaçlarına göre binalar ve bina ihtiyacının karģılanmasında kullanılan yöntemler incelenmiģtir.isparta Belediyesi nin kullanım amaçlarına göre hizmet binaları Tablo 1 de gösterilmiģtir.binalar mevcut fiziksel Ģartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir. Tablo.1 Kullanım amaçlarına göre binalar Belediye Binası 1 Halı sarayı iģyeri 147 Belediye ĠĢhanı iģyeri 63 Kültür sitesi iģyeri 57 Türkköyü iģyeri(isparta otel arkası) Tamamı IYAġAVM iģyeri 1 Otogar Tamamı Cuma Pazarındaki iģyerleri 10 Halıkent Pazarındaki iģyerleri 6 Halife sultan mezarlığı içerisindeki bina 1 Asri mezarlığı içerisindeki bina 1 Yeni Hal Binası Tamamı Fen iģleri asfalt Ģantiyesi(sav yolu üzeri) Tamamı Ġtfaiye müdürlüğü ana binası(ıyaģ arkası) 1 Ġtfaiye müdürlüğü davraz binası 1 Ġtfaiye müdürlüğü yenice binası 1 Temizlik iģleri müdürlüğü binası (ıyaģ arkası) 1 Zabıta müdürlüğü binası 1 Veteriner iģleri müdürlüğü binası(yazısöğüt köy yolu üzeri) 1 Yeraltı çarģısı iģyeri 1 Belediye kültür sinema binası 1 Park ve Bahçeler müdürlüğü binası 1 Su kanalizasyon su arıtma binası 1 Su kanalizasyon atıksu binası 1 Su depoları 14 M.Akif Ersoy Gençlik merkezi binası 1 Hayvan Pazaryeri 1 Köy Garajı Tamamı Isparta Otel Binası 1 Prof. Dr. Turan Yazgan Etnoğrafya Müzesi 1 Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin çeģitliliği ve hizmetlerin geniģ bir alanda yaygın bir Ģekilde yürütülmesinin zorunluluğu,bina ihtiyacını belirleyen en önemli etken olarak nitelenebilir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 45

47 Ġtfaiye,zabıta,park bahçeler gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binası dıģında da örgütlenmiģtir.hizmetlerin gerektirdiği bina ihtiyacı karģılanırken çoğunlukla belediyenin kendi kaynakları ile inģa etme yöntemini uyguladığı ifade edebileceklerdir. Hizmet Araçları Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlara iliģkin inceleme kapsamında araçların mülkiyet durumu,sayıları ve araç tedariğinde kullanılan yöntemler ile bunların sektörel kullanımları üzerinde durulmuģtur.kurumda kullanılan araçlar niteliğine göre sınıflandırılmıģtır. Belediyemizin 172 Adet çeģitli hizmet araçları ve 60 adet çeģitli iģ makineleri mevcuttur.aģağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak belirtilmiģtir. BĠNEK ARAÇLAR 1 FOCUS FORD 2011 MAKAM BĠNEK 2 FOCUS FORD 2011 MAKAM BĠNEK 3 TOROS RENAULT 2000 PARK BAHÇELER MÜD. BĠNEK MĠNĠBÜSLER 1 VĠTO MERCEDES 2006 MAKAM MĠNĠBÜS 2 MĠNĠBÜS FORD MĠN FEN ĠġLERĠ MÜD. MĠNĠBÜS 3 MĠNĠBÜS FORD MĠN FEN ĠġLERĠ MÜD. MĠNĠBÜS 4 MĠNĠBÜS FORD 2004 FEN ĠġLERĠ MÜD. MĠNĠBÜS (ĠSTEM) TRANSĠT 5 ANONS ARACI FORD 1995 SU-KANAL MÜD. MĠNĠBÜS TRANSĠT 6 MĠNĠBÜS TRANSĠT ZABITA MÜD. MĠNĠBÜS 7 MĠNĠBÜS TRANSĠT ZABITA MÜD. MĠNĠBÜS 8 AMBULANS MERSEDES 1998 SAĞLIK MÜD. MĠNĠBÜS 9 AMBULANS FORD 2011 SAĞLIK MÜD. MĠNĠBÜS COMBĠ TĠPĠ KAMYONETLER 1 CADDY WOLKSVAG 2006 SATINALMA KAMYONET(CONNECT TÜRÜ) 2 FORD CONNECT FORD 2012 MALĠ HĠZ.MÜD. KAMYONET 3 FORD CONNECT FORD 2012 MALĠ HĠZ.MÜD. KAMYONET 4 FĠORĠNO COMBĠ FĠAT 2010 ĠMAR MÜD. KAMYONET(CONNECT TÜRÜ) 5 FORD CONNECT FORD 2011 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYONET(CONNECT TÜRÜ) 6 FORD CONNECT FORD 2012 ZABITA MÜD. KAMYONET 7 FORD CONNECT FORD 2012 ZABITA MÜD. KAMYONET 8 FORD CONNECT 2006 ZABITA MÜD. KAMYONET(CONNECT TÜRÜ) ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 46

48 KAMYONETLER 1 ÇĠFT KABĠN FORD 2011 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYONET 2 DAMPERLĠ FORD 2011 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYONET 3 RANGER ÇĠFT KABĠN FORD 2011 FEN ĠġLERĠ MÜD.BAKIM KAMYONET 4 KAMYONET KĠA 2009 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYONET 5 KAĞIT TOPLAMA ARACI 50 NC 1985 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYONET 6 ÇĠFT KABĠN FORD TRANSĠT 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYONET 7 ÇĠFT KABĠN FORD TRANSĠT 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYONET 8 RANGER ÇĠFT KABĠN FORD 2011 SU-KANAL MÜD. KAMYONET 9 DAMPERLĠ FORD 2011 SU-KANAL MÜD. KAMYONET 10 DAMPERLĠ FORD 2011 SU-KANAL MÜD. KAMYONET 11 ÇĠFT KABĠN FORD 2012 SU-KANAL MÜD. KAMYONET 12 KAMYONET DODGE 2001 SU-KANAL MÜD. KAMYONET 13 TIBBĠ ATIK ARACI 50 NC 1980 SU-KANAL MÜD. KAMYONET 14 RANGER ÇĠFT KABĠN FORD 2011 PARK BAHÇELER MÜD. KAMYONET 15 TRANSĠT ÇĠFT KABĠN FORD 2010 PARK BAHÇELER MÜD. KAMYONET 16 DAMPERLĠ FORD 2011 PARK BAHÇELER MÜD. KAMYONET 17 SU ARIZA EKĠBĠ ISUZU 1997 PARK BAHÇELER MÜD. KAMYONET 18 TRANSĠT ÇĠFT KABĠN FORD 2011 ZABITA MÜD. KAMYONET 19 YOL BOYAMA TRANSĠT 2011 ZABITA MÜD. kamyonet 350ED 20 RANGER ÇĠFT KABĠN FORD 2011 ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER KAMYONET 21 KAP. KASA KAMYONET ISUZU 1997 VETERĠNER ĠġLERĠ KAMYONET 22 ÇĠFT KABĠN FORD TRANSĠT 2012 ĠTFAĠYE MÜD. KAMYONET ROBOTLAR 1 ROBOT ASFALT ARA. FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. ROBOT 2 ROBOT ASFALT ARA. BMC PRO 2011 FEN ĠġLERĠ MÜD. ROBOT 3 ROBOT ASFALT ARA. BMC PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. ROBOT ASFALT TANKERĠ 1 ASFALT TANKERĠ CARGO FEN ĠġLERĠ MÜD. ASFALT TANKERĠ ÇEKĠCĠLER 1 ÇEKĠCĠ-DORSELĠ TIR MAN 1982 FEN ĠġLERĠ MÜD. ÇEKĠCĠ 2 ÇEKĠCĠ-DORSELĠ TIR MERSEDES 2011 FEN ĠġLERĠ MÜD. ÇEKĠCĠ DORSELER 1 DORSE TAġ DAMPER 1975 FEN ĠġLERĠ MÜD. DORSE 2 DORSE TAġIMA 2010 FEN ĠġLERĠ MÜD. DORSE 3 KASALI DORSE ASFALT 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DORSE 4 ASFALT DORSE KASALI 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DORSE ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 47

49 KAMYONLAR 1 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 2 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 3 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 4 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 5 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 6 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 7 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 8 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 9 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 10 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 11 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 12 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 13 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 14 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 15 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 16 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 17 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 18 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH DEV 2006 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 19 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH DEV 2006 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 20 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH DEV 2006 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 21 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 22 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 23 KAMYON FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON (ĠSTEM) 24 KASALI KAMYON FORD D FEN ĠġLERĠ MÜD. KASALI KAMYON 25 ASTAR ARACI FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. ASTAR ARACI 26 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 27 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 28 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 29 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 30 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON LUK KAMYON ISUZU 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYON LUK KAMYON ISUZU 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYON 33 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 34 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 35 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 36 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 37 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 38 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 39 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 40 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 41 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 42 DEV KAMYON PRO 2012 FEN ĠġLERĠ MÜD. DAMPERLĠ KAMYON LUK KAMYON ISUZU 2012 SU-KANAL MÜD. KAMYON 44 DAMPERLĠ KAMYON 1213 CARGO 1992 SU-KANAL MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 45 ĠSTAKOZ KAMYON FATĠH SU-KANAL MÜD. ÇÖP KAMYONU (BÜYÜK) LUK KAMYON ISUZU 2012 PARK BAHÇELER MÜD. KAMYON 47 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH PARK BAHÇELER MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 48 DAMPERLĠ KAMYON FATĠH PARK BAHÇELER MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 49 DAMPERLĠ KAMYON CARGO 1992 PARK BAHÇELER MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 50 DAMPERLĠ KAMYON DODGE 2001 PARK BAHÇELER MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 51 DAMPERLĠ KAMYON DODGE 2001 PARK BAHÇELER MÜD. DAMPERLĠ KAMYON 52 KÜÇÜK ÇÖPKAMYONU FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. ÇÖP KAMYONU (KÜÇÜK) ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 48

50 PİKAPLAR 1 PĠKAP FORD PĠKAP 1992 FEN ĠġLERĠ MÜD. PĠKAP 2 PĠKAP FORD PĠKAP 1986 FEN ĠġLERĠ MÜD. PĠKAP 3 PĠKAP FORD PĠKAP 1986 FEN ĠġLERĠ MÜD. PĠKAP 4 PĠKAP 4X4 DODGE 2001 FEN ĠġLERĠ MÜD. PĠKAP 5 PĠKAP FORD PĠKAP 1992 SU-KANAL MÜD. PĠKAP 6 ĠLAÇLAMA FORD PĠKAP 1986 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜD. PĠKAP 7 PĠKAP FORD 330 S 1986 PARK BAHÇELER MÜD. PĠKAP 8 PĠKAP FORD PĠKAP 1992 ĠTFAĠYE MÜD. PĠKAP 9 PĠKAP FORD D 1986 ZABITA MÜD. PĠKAP OTOBÜSLER 1 OTOBÜS ġehirler Arası MERSEDES 1992 FEN ĠġLERĠ MÜD. OTOBÜS 2 OTOBÜS ġehirler Arası MERSEDES 1992 FEN ĠġLERĠ MÜD. OTOBÜS 3 OTOBÜS MERSEDES 1993 FEN ĠġLERĠ MÜD. OTOBÜS 4 OTOBÜS ġehirler Arası OTOKAR 2011 FEN ĠġLERĠ MÜD. OTOBÜS 5 SPASTĠK MERSEDES 1992 FEN ĠġLERĠ MÜD. OTOBÜS 6 ZIP-ZIP MAN 1975 FEN ĠġLERĠ MÜD. OTOBÜS 7 OTOBÜS SAĞLIK ARC. MERSEDES 1992 FEN ĠġLERĠ MÜD. OTOBÜS 8 PARK BAH.SERVĠSĠ MERSEDES 1992 PARK BAHÇELER MÜD. OTOBÜS VĠNÇ 1 VĠNÇ BMC FEN ĠġLERĠ MÜD. VĠNÇ SEYYAR SAHNE 1 SEYYAR SAHNE BMC MOR TM 1981 FEN ĠġLERĠ MÜD. SEYYAR SAHNE VĠDANJÖRLER 1 VĠDANJÖR FATĠH SU-KANAL MÜD. VĠDANJÖR 2 VĠDANJÖR-KLAVUZ FORD CARGO 2006 SU-KANAL MÜD. KLAVUZ 3 VĠDANJÖR BMC SU-KANAL MÜD. VĠDANJÖR 4 VĠDANJÖR MERCEDES 2011 SU-KANAL MÜD. KLAVUZ KAPAK ARACI 1 ROGAR KAPAK ARACI FATİH SU-KANAL MÜD. KAPAK ARACI ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 49

51 ARAZÖZLER 1 ARAZÖZ FATĠH PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 2 ARAZÖZ FORD PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 3 ARAZÖZ FORD PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 4 ARAZÖZ FORD PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 5 ARAZÖZ FORD PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 6 ARAZÖZ FORD 1979 PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 7 ARAZÖZ CARGO 1997 PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 8 ARAZÖZ FORD PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 9 ARAZÖZ CARGO PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 10 ARAZÖZ CARGO PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 11 ARAZÖZ CARGO PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 12 CARGO-TANKER FORD 2000 PARK BAHÇELER MÜD. ARAZÖZ 13 ARAZÖZ FORD D FEN ĠġLERĠ MÜD. ARAZÖZ 14 DĠSTRĠBĠTÖR FATĠH FEN ĠġLERĠ MÜD. ASFALT TANKERĠ TRAKTÖRLER 1 TRAKTÖR TÜMOSAN 2008 FEN ĠġLERĠ MÜD. TRAKTÖR 2 TRAKTÖR FORD SU-KANAL MÜD. TRAKTÖR 3 54 C TRAKTÖR FIAT 2001 PARK BAHÇELER MÜD. TRAKTÖR 4 TRAKTÖR FORD PARK BAHÇELER MÜD. TRAKTÖR 5 TRAKTÖR TÜMOSAN 2008 PARK BAHÇELER MÜD. TRAKTÖR 6 TRAKTÖR TÜMOSAN 2008 PARK BAHÇELER MÜD. TRAKTÖR 7 TRAKTÖR TÜMOSAN 2008 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜD. TRAKTÖR 8 TRAKTÖR FORD TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜD. TRAKTÖR SEPETLĠ ELEKTRĠK ARACI 1 KAMYON FATĠH PARK BAHÇELER MÜD. SEPETLĠ ELEKTRĠK ARACI 2 KAMYONET ĠVECO 2012 PARK BAHÇELER MÜD. SEPETLĠ ELEKTRĠK ARACI ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 50

52 ĠTFAĠYE ARAÇLARI 1 ARAZÖZ ĠTF.ARACI MERSEDES 1993 ĠTFAĠYE MÜD. ĠTFAĠYE ARACI 2 ARAZÖZ ĠTF.ARACI MERSEDES 1993 ĠTFAĠYE MÜD. ĠTFAĠYE ARACI 3 ARAZÖZ ĠTF.ARACI MERSEDES 1993 ĠTFAĠYE MÜD. ĠTFAĠYE ARACI 4 ĠTFAĠYE ARACI FORD CARGO 2006 ĠTFAĠYE MÜD. ĠTFAĠYE ARACI 5 ARAZÖZ MAN 1984 ĠTFAĠYE MÜD. ĠTFAĠYE ARACI 6 ARAZÖZ FATĠH ĠTFAĠYE MÜD. ĠTFAĠYE ARACI 7 ARAZÖZ ĠTF.ARACI LAFRANCE 1975 ĠTFAĠYE MÜD. ĠTFAĠYE ARACI 8 MERDĠVENLĠ ĠTFAĠYE SNORKEL 1975 ĠTFAĠYE MÜD. ĠTFAĠYE ARACI 9 ĠTFAĠYE ARACI MERCEDES 2012 ĠTFAĠYE MÜD. KAMYON AKS ARACI 1 ACĠL KURTARMA ARACI RENAULT 1999 ĠTFAĠYE MÜD. AKS MOTOSĠKLETLER 1 MOTOSĠKLET MONDĠAL 2006 ZABITA MÜD. MOTOSĠKLET 2 MOTOSĠKLET MONDĠAL 2006 ZABITA MÜD. MOTOSĠKLET CENAZE ĠġLERĠ ARAÇLARI 1 CENAZE TAġIMA ARACI FORD D ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER CENAZE TAġIMA ARACI 2 CENAZE YIKAMA ARACI 50NC 1985 ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER CENAZE YIKAMA ARACI 3 CENAZE YIK. AR. OTOBÜS MAN 1973 ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER CENAZE YIK. AR. OTOBÜS 4 CENAZE YIK. AR. OTOBÜS MERSEDES 1993 ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER CENAZE YIK. AR. OTOBÜS 5 CENAZE YIK. AR. OTOBÜS 745 MAN 1975 ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER CENAZE YIK. AR. OTOBÜS 6 CENAZE TAġIMA ARACI FORD TRANSĠT 2012 ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER CENAZE TAġIMA ARACI ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 51

53 Ġġ MAKĠNELERĠ LĠSTESĠ CĠNSĠ PLAKA CĠNSĠ MODEL MARKA AĠT OLDUĞU BĠRĠM 1 G BEL 031 GREYDER 1985 O&K FEN ĠġLERĠ 2 G-140/1 32 BEL 034 GREYDER 1990 CATERPĠL FEN ĠġLERĠ 3 G-140/2 32 BEL 015 GREYDER 1990 CATERPĠL FEN ĠġLERĠ 4 G-140-M GREYDER 2010 CAT FEN ĠġLERĠ M 32 BEL 051 GREYDER 2012 CAT FEN ĠġLERĠ MÜD. 6 MST-180/G 32 BEL 016 GREYDER 2008 MASTAġ FEN ĠġLERĠ 7 D-8T 32 BEL 017 DOZER 2010 CAT FEN ĠġLERĠ MÜD. 8 D-7/G 32 BEL 018 DOZER 1975 CATERPĠL FEN ĠġLERĠ C 32 BEL 006 CAT KIRICI 2005 CATERPĠL FEN ĠġLERĠ MÜD C EKSKAVATÖR 2006 CATERPĠL FEN ĠġLERĠ 11 LODER-1 32 BEL 029 YÜKLEYĠCĠ 1975 CATERPĠL ĠSTEM'de 12 LODER-2 32 BEL 007 YÜKLEYĠCĠ 1982 CATERPĠL ISBAġ'ta F/1 32 BEL 008 YÜKLEYĠCĠ 1992 ÇUKUROVA ISBAġ'ta F/2 32 BEL 009 YÜKLEYĠCĠ 1992 ÇUKUROVA FEN ĠġLERĠ MÜD H/ YÜKLEYĠCĠ 2010 CAT FEN ĠġLERĠ H/ YÜKLEYĠCĠ 2010 CAT FEN ĠġLERĠ H/3 32 BEL 023 YÜKLEYĠCĠ 2011 CAT FEN ĠġLERĠ H/4 32 BEL 024 YÜKLEYĠCĠ 2011 CAT FEN ĠġLERĠ 19 FL-320 FURUKOVA 32 BEL 052 YÜKLEYĠCĠ 1987 FURUKOVA FEN ĠġLERĠ C 32 BEL 002 BEKO KAZICI 1999 CATERPĠL FEN ĠġLERĠ 21 MST-2/ BEL 003 BEKO KAZICI 2008 MASTAġ FEN ĠġLERĠ 22 J.C.B.ECO.4X BEKO KAZICI 2010 JCB FEN ĠġLERĠ JCB 3CX-1 32 BEL 027 BEKO KAZICI 2012 JCB FEN ĠġLERĠ 24 MĠNĠ J.C.B.1CX MĠNĠ KAZICI 2011 JCB FEN ĠġLERĠ MĠNĠ KAZICI 32 BEL 042 EKSKAVATÖR 2004 HR-14-1 FEN ĠġLERĠ 26 MĠNĠ KAZICI 32 BEL 041 EKSKAVATÖR 2004 TB-16-2 FEN ĠġLERĠ 27 CAT 305 E-1 32 BEL 047 EKSKAVATÖR 2012 CAT FEN ĠġLERĠ 28 CAT 305 E-2 32 BEL 048 EKSKAVATÖR 2012 CAT FEN ĠġLERĠ AD 32 BEL 038 SĠLĠNDĠR1,5TON 1997 BOMAK FEN ĠġLERĠ AD 32 BEL 039 SĠLĠNDĠR2,5TON 1998 BOMAK FEN ĠġLERĠ ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 52

54 Ġġ MAKĠNELERĠ LĠSTESĠ 31 MST 32 BEL 012 SĠLĠNDĠR20TON 2008 MASTAġ FEN ĠġLERĠ MÜD. 32 BOMAG BEL 036 SĠLĠNDĠR 1992 BOMAK SENĠRKENT BELEDĠYESĠ 33 CV-8 32 BEL 033 SĠLĠNDĠR 1990 ÇUKUROVA FEN ĠġLERĠ MÜD. 34 HAMM BEL 020 SĠLĠNDĠR 2012 HAMM FEN ĠġLERĠ MÜD. 35 HAMM-HD BEL 032 SĠLĠNDĠR HAMM FEN ĠġLERĠ MÜD. 36 HAMM-90/1 32 BEL 013 SĠLĠNDĠR 2010 HAMM FEN ĠġLERĠ MÜD. 37 HAMM-90/2 32 BEL 054 SĠLĠNDĠR 2013 HAMM FEN ĠġLERĠ MÜD. 38 HAMM BEL 049 SĠLĠNDĠR 2012 HAMM FEN ĠġLERĠ MÜD. 39 HAMM-GRW 32 BEL 050 SĠLĠNDĠR 2012 HAMM FEN ĠġLERĠ MÜD. 40 FĠNĠġER-1 ASFALT SERĠCĠ 1975 BLOW-KNOX FEN ĠġLERĠ MÜD.HURDA 41 FĠNĠġER-2 32 BEL 035 ASFALT SERĠCĠ 1991 VOGELE FEN ĠġLERĠ MÜD. 42 FĠNĠġER-3 32 BEL 014 ASFALT SERĠCĠ 2011 VOGELE FEN ĠġLERĠ MÜD. 43 FORKLĠFT 32 BEL 043 YÜKLEYĠCĠ 2006 KOMATSU FEN ĠġLERĠ MÜD. 44 FORKLĠFT 32 BEL 021 YÜKLEYĠCĠ 2011 HYSTER-2 (H3,0FT) ĠSTEM'de 45 FORKLĠFT 32 BEL 022 YÜKLEYĠCĠ 2011 HYSTER-1 (H3,0FT) ISBAġ'ta 46 WRĠTGEN BEL 019 FREZE 2010 WRĠTGEN FEN ĠġLERĠ MÜD D 32 BEL 055 lastikli 2013 CAT SU-KANAL MÜD. ekskavatör 48 MĠNĠ J.C.B.1CX- 32 BEL 025 MĠNĠ KAZICI 2012 JCB SU-KANAL MÜD JCB 3CX-2 32 BEL 028 BEKO KAZICI 2011 JCB SU-KANAL MÜD. 50 J.C.B.ECO.4X BEKO KAZICI 2010 JCB SU-KANAL MÜD J.C.B.4x BEL 045 BEKO KAZICI 2012 JCB SU-KANAL MÜD. 52 J.C.B.4x BEL 046 BEKO KAZICI 2012 JCB SU-KANAL MÜD. 53 MH-5,5 32 BEL 040 LAS.EKS O&K SU-KANAL MÜD. 54 SANKO BEL 004 LAS.EKS DOOSAN SU-KANAL MÜD D/2 32 BEL 001 BEKO KAZICI 2005 CATERPĠL SU-KANAL MÜD. 56 MST-1/ BEL 005 BEKO KAZICI 2008 MASTAġ PARK BAH. MÜD. 57 MĠNĠ J.C.B.1CX- 32 BEL 026 MĠNĠ KAZICI 2012 JCB PARK BAH. MÜD BOBCAT2 32 BEL 011 MĠNĠ YÜK CAT246 PARK BAH. MÜD. 59 BOBCAT1 32 BEL 010 MĠNĠ YÜK CAT246 TEMĠZLĠK Ġġ. MÜD. 60 COBRA BEL 044 ĠLAÇ ARACI 2008 TEMĠZLĠK Ġġ. MÜD. Isparta Belediyesi, araç tedarikini iki yolla karģılamaktadır.bunlar ilki hizmet alımı ihalesiyle yoluyla kiralama yapılması ikinci ise doğrudan satın alma Ģeklindedir.Kullanılacak araçların özelllikleri, ihtiyaca uygun piyasa araģtırması yapılarak belirlenmekte ve ihale Ģartnamesinde bunlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Isparta Belediyesi nin araçların büyük çoğunluğu kurum mülkiyetinde resmi araç statüsündedir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 53

55 , , , , , , , ,00 MALĠ YAPI.Giderler Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere hayata geçirilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ilgili maddesinde Kamu Gideri kavramı, Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iģ, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dıģborç faizleri, borçlanma genel giderleri,, ekonomik, mali ve sosyal transferler, verilen bağıģ ve yardımlar ile diğer giderler Ģeklinde tanımlanmaktadır. Isparta Belediyesi nin Mali yapısı ; bütçe öngörüleri, gelir-gider durumu ve bütçe uygulama sonuçlarını içeren tablo ve grafiklerle incelenerek ortaya konulmuģtur. Tablo. Yıllar itibari ile bütçe giderleri YILLAR BÜTÇE GĠDERLER Bütçe Giderler Grafik.Yıllar itibari bütçe giderleri ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 54

56 .Giderlerin Ekonomik düzeyde sınıflandırılması Ekonomik Düzeyde Birinci Personel Giderleri , , , , ,70 Sos.Guv.Kur. DevPrimi , , , , ,29 Mal Hiz. Alım Giderleri , , , , ,92 Faiz Gideri 8.961, , , , ,38 Cari Transferler , , , , ,15 Sermaye Giderleri , , , , ,13 Sermaye Transferleri , , , , ,68 Yedek Ödenek Toplam , , , , ,25 *2014 yılı için 6 aylık gider gerçekleģme rakamları belirtilmiģtir..gelirler 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ilgili maddesinde Kamu Geliri Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taģınır ve taģınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karģılığı elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağıģ ve yardımlar ile diğer gelirleri ifade eder denmektedir. Yıllar Ġtibariyle Isparta Belediyesi gelir bütçesine iliģkin bütçe öngörüleri ile bütçe uygulama sonuçlarını içeren tablo ve grafikler incelenerek ortaya konmuģtur. YILLAR BÜTÇE ( TL ) Gelirler ( TL ) , , , ,64 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 55

57 , , , , , , , , Bütçe Gelirler Grafik- Yıllar Ġtibari ile bütçe gelirleri Gelir Kalemleri Vergi Gelirleri , , , , ,86 TeĢebbüs ve , , , , ,52 mülkiyet gelirleri Alınan bağıģ ve , , , , ,00 Yardımlar ile özel gelirler Diğer gelirler , , , , ,91 Sermaye gelirleri , , , , ,70 Red ve iadeler Toplam , , , , ,99 *2014 Yılı için 6 aylık gelir gerçekleģmesi belirtilmiģtir. Son üç yıllık gelir gerçekleģmeleri incelendiğinde 2011 yılından 2013 yılına gelindiğinde oransal olarak toplam gelir kalemlerinde % 35 gibi önemli sayılabilecek bir artıģ sağlandığı görülmektedir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 56

58 PAYDAŞ ANALİZİ ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 57

59 .PAYDAġ ANALĠZĠ PaydaĢlar kurumun hizmet ve ürünleri ile ilgisi olan kuruluģtan doğrudan veya dolaylı; olumlu veya olumsuz etkilenen veya kuruluģu etkileyen kiģi, grup veya kurumlardır.stratejik planlama çalıģmalarında özellikle amaç ve hedeflerin belirlenmesinde iç ve dıģ paydaģlarımızla gerekli toplantılar yapılmıģ uygulanan anketler ve sonuçları plana yansıtılmıģtır..ġçpaydaġ ANALĠZĠ Kurumumuzdan etkilenen veya kurumumuzu etkileyen, iç paydaģlarımız olan kurum çalıģanlarımızın, birim müdürlerimizin, baģkan ve baģkan yardımcılarımızın planın hazırlık çalıģmasında görüģleri kurumun misyon, vizyon ve stratejik amaçlarını belirlememizde bize ıģık tutmuģtur..diġ PAYDAġ ANALĠZĠ Stratejik planlama çalıģmalarımız kapsamında vatandaģlarımızın beklentilerine yönelik araģtırmalar da yaptık. Bu çerçevede; Isparta Belediyesi nin gerçekleģtirdiği hizmetlerin, ilimizde yaģayan vatandaģlar nezdinde nasıl değerlendirildiğini, GerçekleĢtirilen hizmetlerden memnuniyet düzeylerini, Öncelikli olarak gerçekleģtirilmesi istenen hizmetleri, saptamak amaçları ile gerçekleģtirilmiģtir. Belediyemizin web sitesinde PaydaĢ anketi yapılarak belediyemiz çalıģmaları hakkında görüģ, öneri ve beklentileri istenmiģtir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 58

60 ĠÇ PAYDAġLARIMIZ 1 Belediye BaĢkanı 2 Belediye BaĢkan Yardımcıları 3 Belediye Meclisi 4 Belediye Encümeni 5 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 6 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 7 DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü 8 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 9 Ġtfaiye Müdürlüğü 10 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 11 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 12 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 13 Mali Hizmetler Müdürlüğü 14 Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü 15 Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü 16 Özel Kalem Müdürlüğü 17 Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 18 Zabıta Müdürlüğü 19 Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü 20 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 21 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 22 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 23 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 24 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 59

61 25 ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü 26 Etud Proje Müdürlüğü 27 Çevre ve Kontrol Müdürlüğü 28 Hal Müdürlüğü 29 Mezarlıklar Müdürlüğü 30 Belediye Personeli 31 Istem Ltd.ġti. 32 IsbaĢ A.ġ 33 BelmaĢ A.ġ ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 60

62 DIġ PAYDAġLARIMIZ 1. HemĢerilerimiz 2. Valilik 3. Üniversite 4. Telekom 5. Muhtarlar 6. ĠĢkur 7. SSK 8. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 9. Ġl Nüfus Müdürlüğü 10. Ġl Sağlık Müdürlüğü 11. Sivil Savunma Müdürlüğü 12. Tarım Ġl Müdürlüğü 13. PTT 14. Ġl Müftülüğü 15. Halk Eğitim Merkezi 16. Ġl Emniyet Müdürlüğü 17. Tapu Kadastro Müdürlüğü 18. Tapu Sicil Müdürlüğü 19. Ticaret ve San.Od.BaĢk. 20. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik BĢk. 21. Türk-ĠĢ Temsilcisi 22. Ziraat Odası BaĢkanı 23. Isparta-Burdur Tb.Od.BĢk. 24. Isparta Gazeteciler Der.BaĢkanı ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 61

63 25. DiĢ.Hek.Od.BaĢkanı 26. Eczacılar Odası BaĢkanı 27. Veteriner Hekimleri Odası BaĢkanı 28. Mimarlar Odası BaĢkanı 29. ĠnĢaat Müh. Odası BaĢkanı 30. Makine Mühendisleri Odası BaĢkanı 31. Elekt. Müh. Odası BaĢkanı 32. Harita ve Kad.Müh.Odası BĢk. 33. Isp.Serb.Muh.Mal.MüĢ.Od.BĢk. 34. Muhtarlar Deneği BĢk. 35. Isparta Organize Sanayi Böl.Müd. 36. Isparta Ticaret Borsası BaĢkanı 37. ġehir Plan.Od.Antalya ġb.isparta Ġl Tem. 38. Maden Müh.Odası Isparta Ġl Temsilcisi 39. Türk Spastik Çocuklar Derneği 40. Görme Engelliler Derneği 41. Altı Nokta Körler Derneği 42. Sosyal Hizmetler Derneği 43. ĠĢitme Engelliler Derneği 44. Yürüme Engelliler Derneği 45. YetiĢtirme Yurdu Derneği 46. Çocuk Yuvası 47. Spastik Özürlüler Derneği 48. Diabet Derneği 49. Bizim Çocuklar Derneği ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 62

64 50. Türkiye ĠĢçi Emeklileri Der.BĢk. 51. Polis Emeklileri Dernek BĢk. 52. Genç Atılımcılar Dernek BĢk. 53. Sentez Grubu BĢk. 54. KiĢi Hakları Dernek BaĢkanı 55. Sosyal Hizmet Der.BĢk. 56. Eğitim Gön.Dernek BĢk. 57. Isparta Verem SavaĢ Der.BĢk. 58. Türkiye YeĢilay Cemiyeti Isp.ġb.BĢk. 59. Güvercin Sevenleri YetiĢ. Ve Müsabaka Der.BĢk. 60. Genç Beyinler Der.BĢk. 61. Isp.Halk Otobüsleri Der.BĢk 62. Isparta Tabak Esnafları YaĢatma ve Koruma Der.BĢk. 63. Isparta Sebze ve Meyve Kom.Sos. Dayan.Hal Yap. Ve YaĢat.Der.BĢk. 64. Isparta Hayırlar Vakfı BĢk. 65. Isparta Musiki Der.BĢk. 66. Türk Ocakları Der.BĢk. 67. Atatürkçü DüĢ.Der.Isp.ġb.BĢk. 68. Türk Hava Kurumu ġube BaĢkanı 69. Kızılay ġube BaĢkanı 70. Huzurevi Müdürü 71. Yardımseverler Derneği BaĢkanı 72. Türk Anneler Der.Isp.ġube BaĢk. 73. Yardım Vakfı Isparta ġube BaĢk. 74. Türk Kadınları Kültür Der.Isp.ġubesi ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 63

65 75. Huzurevi Gön.Grubu BaĢkanı 76. Isp.H.Evi Sağ.Eğt.ve Yard.Vak.BĢk. 77. ÇağdaĢ YaĢ.Des.Dern.BaĢkanı 78. Türk Diabet Cemiyeti Isparta ġubesi 79. Türkiye Harp Malulü Gaz. ġeh. Dul Ve Yetimler Dern.Isp.ġb.BaĢkanı 80. Muharip Gaziler Derneği Isparta ġubesi BaĢkanı 81. Elele,Sosyal DayanıĢma Ve YardımlaĢma Derneği 82. Isparta Bakıma Muhtaç Gençleri Koruma Derneği 83. GökkuĢağı Eğitim,Kültür Ve DayanıĢma Derneği 84. Isparta Ortopedik Engelliler Derneği 85. Türk Pediatri Kurumu Derneği 86. Türkiye Beyazay Derneği 87. Türk Jinekoloji Ve Obestetrik Derneği 88. Emekli Astsubaylar Der.BaĢkanı ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 64

66 PaydaĢların Önceliklendirilmesi 114 olarak belirlenen paydaģlardan, Isparta Belediyesinin hizmet ve faaliyetlerini en fazla etkileyen veya bunlardan etkilenen kurum,kuruluģ, grup veya kiģilerin tespit edilmesi amacıyla bir önceliklendirme çalıģması yapılarak paydaģ sayısı 12 ye indirilmiģtir. Isparta Belediyesi nin Öncelikli PaydaĢ Listesi Sıra PaydaĢ Adı 1 Belediye BaĢkanı 2 Belediye Meclisi 3 Belediye Encümeni 4 Belediye Hizmet Birimleri 5 Belediye ÇalıĢanları 6 Belediye ġirketleri 7 HemĢehriler 8 Vali 9 Muhtarlar 10 Sivil Toplum KuruluĢları 11 Kamu Kurum Niteliğindeki Meslek KuruluĢları 12 Kamu Kurum ve KuruluĢları ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 65

67 Belediye Encümeni Belediye Meclisi Belediye BaĢkanı Isparta Belediyesi PaydaĢ Hizmet Tanımı PAYDAġ ADI HĠZMET TANIMI 1.Halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak 2.Meclis ve Encümene baģkanlık etmek. 3.Belediye personelini atamak. 4.Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek 5.Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezi oluģturmak. 1.Ġl ile ilgili stratejik plan ile yatırım ve çalıģma programı kararlarını almak. 2.Isparta Belediyesi bütçesi ve kesin hesabı kararlarını almak, bütçede aktarma yapmak. 3.Ġmar planlarını görüģüp onaylamak. 4.TaĢınmaz mal alımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. 5.Yurt içindeki ve yurt dıģındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karģılıklı iģbirliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve proje gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 1.Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. 2.Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 3.Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. 4.TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliģkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 5.Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 66

68 HemĢehriler Belediye ġirketleri ÇalıĢanlar Hizmet Birimleri PAYDAġ ADI HĠZMET TANIMI 1.Toplum ve çevre sağlığının korunması ve geliģtirmesi hizmetlerini yerine getirmek 2.Engellilere ve ailelerine yönelik korunma, bakım, rehabilitasyon, danıģmanlık, yönlendirme, kiģisel geliģim, ve destek hizmetlerini yürütmek. 3.Çevre koruma konusunda denetim çalıģmaları, halkımızın eğitimi ve bilinçlendirmesine yönelik çevre bilincini aģılamak. 4. Ġl sınırlarındaki sıhhi iģyerlerini 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 5.Ġmarlı yerlerdeki planlama sorunları ile plansız durumdaki yerlerin imar planlarını yapmak ve yaptırmak. 6.Kaçak ve ruhsatsız yapıları önlemek ve caydırıcı tedbirler almak. 7.Belediye sınırları ve mücavir sahalar içindeki gecekonduların ıslah ve tasfiyesi ile yeniden gecekondu yapımını önlemek. 8.Mevcut ve yapılacak park, oyun,spor ve rekreasyon alanlarında bütün yaģ gruplarına hitap edecek düzenlemeleri sağlamak, onların güvenli, rahat ve ferah bir ortamda zaman geçirmelerine olanak sunmak, özürlü vatandaģlarımız için gerekli düzenlemeleri yapmak. 9.Ġnanç, sosyal statü, dil, ırk, zihinsel ve bedensel hiçbir ayrımın yapılmadığını hissettirmek. 1.Belediye hizmetlerinin ve yatırımlarının projelendirilmesi, uygulanması, takip ve denetimini sağlamak. 2.Ġl de esenlik, sağlık, huzur ve düzeni sağlamak. 3.Asli ve sürekli kamu hizmetlerini yapmak. 4.Belediyenin her türlü iģ ve iģlemlerini yürütmek denetlemek. 5.Hizmet birimlerine tahsis edilen ödenekleri gereksinimler doğrultusunda harcamak. 1.Pomza madeni satıģı faaliyetlerini yürütmek. 2.Doğal taģ üretimi yapmak. 3.ĠnĢaat sektörü için gerekli her türlü imalat, sanayiini kurmak, iģletmek. 1.Belediyemizin ürettiği hizmetlerden yararlanmak. 2.Belediyemizin hizmet ve kararlarına katılmak. 3.Belediye faaliyetleri hakkında bilgilenmek. 4.Belediyenin yardımlarından yararlanmak. 5.Belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymak. 6.Belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemek. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 67

69 Kamu Kurum Niteliğindeki Meslek Odaları Sivil Toplum KuruluĢları Muhtarlar Vali PAYDAġ ADI HĠZMET TANIMI 1.Belediye hizmetlerinin ciddi biçimde aksaması durumunda, hizmetleri yerine getirmek 2.Belediye baģkanlığının boģalması halinde görevlendirme yapmak 3.Belediye sınırları içinde mahalle kurulmasına onay vermek 4.Belediye sınırlarının kesinleģmesini sağlamak 5.Belediye baģkanı hakkındaki gensoru önergesini DanıĢtay a göndermek. 1.Mahalle sakinlerinin gönüllü katılımlarıyla ortak ihtiyaçları belirlemek. 2.Mahallenin yaģam kalitesini geliģtirmek. 3.Mahallenin Belediye ile iliģkilerini yürütmek. 4.Mahalle ile ilgili konularda görüģ bildirmek. 5.Diğer kurumlarla iģbirliği yapmak. 6.Kent konseyine katılmak. 1.HemĢehriler arasında sosyal ve kültürel iliģkileri geliģtirmek. 2.Sosyal ve kültürel değerleri korumak. 3.Belediyenin çalıģmalarına katılmak. 4.Belediye ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirmek. 5.Kent vizyonu ve kentlilik bilincinin geliģtirilmesi için çalıģmalar yapmak. 6.Kentin hak ve hukukunun korunması konusunda çalıģmalar yapmak. 7.Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleģmesi için çalıģmalar yapmak. 8.Çevre ve çevre duyarlılığını artırma konularında çalıģmalar yapmak. 9.Sosyal yardımlaģma ve dayanıģma konularında çalıģmalar yapmak. 10.Kent Konseyine katılmak. 11.YönetiĢim ilkelerini hayata geçirmek. 1.Kültürel değerleri korumak. 2.Belediyenin çalıģmalarına katılmak. 3.Belediye ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirmek. 4.Kent vizyonu ve kentlilik bilincinin geliģtirilmesi için çalıģmalar yapmak. 5.Kentin hak ve hukukunun korunması konusunda çalıģmalar yapmak. 6.Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleģmesi için çalıģmalar yapmak. 7.Çevre ve çevre duyarlılığını artırma konularında çeģitli çalıģmalar yapmak. 8.MeslektaĢlar arasında sosyal yardımlaģma ve dayanıģma sağlamak. 9.Kent Konseyine katılmak. 10.YönetiĢim ilkelerini hayata geçirmek ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 68

70 Kamu Kurum Ve KuruluĢları PAYDAġ ADI HĠZMET TANIMI 1.Merkezi idareye ait kendi faaliyet alanları ile ilgili sağlık, eğitim, bayındırlık, güvenlik, çevre, kültür, turizm, sanayi, sosyal yardım, spor, sosyal hizmet, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda hizmetleri vermek. 2.Kent konseyine katılmalı. 3.Belediye, kamu kurum ve kuruluģlarına ait yapım, bakım, onarım ve taģıma iģlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir. 4.Belediye, kamu kurum ve kuruluģları ile ortak hizmet projesi gerçekleģtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. 5.Belediye, merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirebilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karģılayabilir. 6.Belediye, merkezi idare kuruluģlarına geçici olarak araç ve personel temin edebilir. 7.Belediye, kendisine ait taģınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluģlarına devredebilir veya süresi yirmi beģ yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. ÖNERĠLER Isparta Belediyesi nin faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için neler yapılması gerektiği araģtırılmıģ. Isparta Belediyesi nin çalıģmalarını daha iyi yürütebilmesi için iç ve dıģ paydaģlara neler yapılması gerektiği ve önerileri sorulmuģtur. Belediyemizin web sitesi isparta.bel.tr adresinde 2014 Haziran-Agustos ayları arasında anket düzenlenmiģtir. Strateji Plan Anketi çerçevesinde iç ve dıģ paydaģlarımızın önerileri değerlendirilmiģdir.bunlar; Muhtarlarla ĠliĢkiler geliģtirilmeli Belediye gelirlerini arttırıcı çalıģmalar yapılmalı Belediyenin hizmetleri tanıtılmalı Otopark sorunu için gerekli çalıģmalar yapılmalı Belediye üst yönetimi ve çalıģanların bir araya geleceği periyodik toplantılar yapılmalı Hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılmalı Sivil toplum örgütleriyle iliģkiler geliģtirilmeli Yol yapımı, bakım,onarımı ve asfaltlama çalıģmaları yapılmalı ve yapılacaklar önceden halka ilan edilmeli ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 69

71 Belediyenin yeni proje ve fikir üretme çalıģmaları yapılmalı Belediyenin hizmet binasındaki danıģma faaliyetleri ve hizmetleri geliģtirilmeli Belediye hizmetlerinin planlanmasında kadınlara, çocuk ve gençlere gereken önem verilmeli Belediye hizmetlerinde çocuklara ve gençlere yönelik hizmetler yaygınlaģtırılmalı Engelliler toplumsal yaģama dahil edilmeli ve engellilere yönelik projelere önem verilmeli Belediye üniversite ile ortak etkinlikler düzenlemeli Belediye yöneticileri halkla daha sıkı buluģmalı Coğrafi bilgi sistemi oluģturulmalı Kaynak tasarrufu sağlanmak için gerekli çalıģmalar yapılmalı Yoksullara yönelik yardım programları geliģtirilmeli AB projelerini gerçekleģtirmeye yönelik araģtırmalar ve çalıģmalar yapılmalı Belediyeye yapılan Ģikayet ve isteklere zamanında cevap verilmeli Sosyal etkinliklerin arttırılması Sağlık hizmetleri artırılması Hava kirliliğine sebeb olan sorunların en aza indirgenmesi BaĢıboĢ köpekler ile ilgili önlemlerin alınması Anketimiz 3 soru ve her soru için 23 seçenek ve 1 görüģ değerlendirilmesi istenmiģtir. Seçenekler birden fazla Ģık seçimi Ģeklinde düzenlenmiģtir. Anket sonuçlarımız grafiklerde gösterilmiģtir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 70

72 Soru1: Isparta Belediye BaĢkanı Olsaydınız Ele Alacağınız En Önemli Sorunlar Nelerdir? Engelli Vatandaşlara Yönelik Hizmetlerin Artırılması Mahalle,Cadde ve Sokak Levhalarındaki Eksiklikler Trafik Levhalarında Görülen Aksaklık ve Eksikler İlaçlama Çalışmaları Zabıta Denetimlerimde Yaşanan Sorunlar Toplu Konut İhtiyacı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Halk Otobüsleri Hizmetleri Doğalgazın Yaygınlaştırılma Çalışmaları Hava Kirliliği Mahallelere Hizmet Götürmede Yaşanan Sorunlar Parklarla İlgili Sorunlar Temizlik ile ilgili Sorunlar Şehir İçi Trafik Sorunları Otopark Sorunları Sosyal Yardım İşsizlik Yol Yapım İşleri İle İlgili Çalışmalar Asfalt Çalışmaları Kanalizasyon Şebekesi Sorunları İçme Suyu Şebekesi Sorunları Yağmur Suyu Şebekesi Sorunları İmar Sorunları ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 71

73 Soru2: Belediyemizin En çok Hangi Hizmetlerinden Memnun sunuz? Engelli Vatandaşlara Yönelik Hizmetlerin Artırılması Mahalle,Cad.ve Sok.Levh. Düzenleme Çalışmaları Trafik Levhaları Düzenlemeleri İle İlgili Çalışmalar İlaçlama Çalışmaları Zabıta Denetimleri Sosyal Konut İhtiyacı Çalışmaları Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Halk Otobüsleri Hizmetleri Doğalgazın Yaygınlaştırılma Çalışmaları Hava Kirliliği İle İlgili Çalışmalar Mahallelere Yapılan Hizmetler Parklarla İlgili Hizmetler 54 Çöp Toplama ve Temizlik İşlerindeki Hizmetler Şehir İçi Trafik Hizmetleri Otopark Hizmetleri 8 Sosyal Yardım Hizmetleri İşsizlik ile İlgili Çalışmalar 7 13 Yol Yapım İşleri İle İlgili Çalışmalar 35 Asfalt Çalışmaları Kanalizasyon Şebekesi Hizmetleri İçme Suyu Şebekesi Hizmetleri Yağmur Suyu Şebekesi Hizmetleri 16 İmar Hizmetleri 17 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 72

74 Soru3: Belediyemizin En çok Hangi Hizmetlerinden Memnun Değil siniz? Engelli Vatandaşlara Yönelik Hizmetlerin Artırılması Çalışmaları Mahalle,Cadde ve Sokak Levhalarının Düzenleme Çalışmaları Trafik Levhaları Düzenlemeleri İle İlgili Çalışmalar İlaçlama Çalışmaları Zabıta Denetimleri Sosyal Konut İhtiyacı Çalışmaları Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Halk Otobüsleri Hizmetleri Doğalgazın Yaygınlaştırılma Çalışmaları Hava Kirliliği İle İlgili Çalışmalar Mahallelere Yapılan Hizmetler Parklarla İlgili Hizmetler Çöp Toplama ve Temizlik İşlerindeki Hizmetler Şehir İçi Trafik Hizmetleri Otopark Hizmetleri Sosyal Yardım Hizmetleri İşsizlik ile İlgili Çalışmalar Yol Yapım İşleri İle İlgili Çalışmalar Asfalt Çalışmaları Kanalizasyon Şebekesi Hizmetleri İçme Suyu Şebekesi Hizmetleri Yağmur Suyu Şebekesi Hizmetleri İmar Hizmetleri ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 73

75 Anket Değerlendirmesi VatandaĢlarımızın Isparta Belediyesi nin hizmetlerinden ne derece memnun olduklarına yönelik saha da yapılan araģtırmalara ait ayrıntılı sonuçların yer aldığı tablolar, halkımızın beklentilerinin büyük oranda karģılandığını göstermektedir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 74

76 (GZFT) ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER,ZAYIF YÖNLER,FIRSAT VE TEHDİTLER ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 75

77 SWOT (GZFT) ANALĠZĠ Ġç ve dıģ paydaģlarımızı belirledikten sonra kurumun iç ve dıģ analizi yapılmıģtır.kuruluģ içi analiz sonucu kurumun zayıf ve güçlü yönleri, kuruluģ dıģı analiz sonucu kurum için fırsat ve tehdit olabilecek durumlar belirlenmiģtir.yapılan bu SWOT analizi kurumun stratejik amaçlarına temel oluģturmuģtur. Güçlü Yönlerimiz: Kentte okuryazar oranının ve tahsil seviyesinin yüksek olması Ġlimizde geliģmiģ ve her yıl büyümekte olan bir üniversitenin varlığı Kentte tıp fakültesi hastanesinin varlığı Kentimize Bölge ġehir hastanesinin yapılıyor olması Kentteki sağlık kuruluģları altyapısının güçlü olması Kentte 40. Piyade alayının varlığı Kentin gül ve gül ürünlerinde uluslararası bir pazara sahip olması Üniversite öncesi eğitim alt yapısının büyük ölçüde tamamlanmıģ olması Ġyi dağılmıģ, geniģ ve çok fonksiyonlu park, bahçe ve rekreasyon alanlarının yapılmıģ olması ve bu yolla kentin cazibesinin artmıģ olması Kentte çok sayıda STK ların varlığı ve faal olmaları Kent güvenliğinin iyi seviyede olması Belediye bilgi iģlem altyapısının güçlü olması Planlardaki tüm yolların açılmıģ olması Yerel gelirlerin toplam gelire oranının yüksek olması (% 65) Ponza taģı yatakları ve iģletmeciliği Andezit taģı yatakları ve iģletmeciliği Doğalgazın kente ulaģmıģ olması ve yaygın bir halde kullanılıyor olması Belediye iģ makine parkının güçlü olması Belediyenin içme suyu arıtma tesisine sahip olması Belediyenin sıvı atık arıtma tesisine sahip olması Belediyenin katı atık depolama tesisine sahip olması Belediyenin yeni teknoloji ile yapılmıģ olan 1. Sınıf asfalt üretme sistemine sahip olması Ulusal ve Uluslararası kardeģ Ģehir uygulamarıyla etkileģim alanını geniģletebilmesi 24 saat halkın sorunlarına cevap verebilmesi Toptancı sebze ve meyve haline sahip olması Su gelirlerinin olması Kira gelirlerinin olması OluĢturduğu istihdam alanıyla kenti ekonomisine katkı sağlaması ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 76

78 Zayıf Yönlerimiz: Hizmet içi Eğitimin yetersiz ve yapılan eğitimlere ilginin az olması Kent bilgi sisteminin faaliyete geçirilememesi Yabancı dil bilen personelin çok az olması Müdürler arasındaki koordinasyon ve iletiģim eksikliği Güçlü halkla iliģkiler birimlerinin olmaması Personelin motivasyonunu yükseltecek sosyal etkinliklerin yapılmaması AB ve diğer fonlardan kaynak sağlanacak projelerin yeterli ölçüde yapılamaması ve proje ekibinin yeterli olmaması Belediye personeline yönelik sosyal tesislerin olmaması ĠĢ yükünün personele adaletli bir Ģekilde dağıtılmaması Ġcra servisindeki aksamalar ArĢivleme sisteminin yetersizliği E-imza ve dijital arģiv sistemine geçiģ iģleminin yavaģ ilerlemesi Ġç denetimin yetersizliği Hazine arazilerinin az olması Kent merkezinde boģ alanların az olması Demiryolu yolcu taģımacılığının kaldırılmıģ olması Sivil toplum örgütleriyle iletiģim ve iģbirliği eksikliği Nitelikli personel istihdamı yerine sosyal istihdama önem verilmesi,verimsiz iģ gücü istihdamı ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 77

79 Fırsatlar AB Fonlarından yararlanma imkânları Tüm birimlerimizin bir araya geleceği yeni hizmet binasının yapılması Mevcut Hükümetin belediyelerin gelirlerini artırıcı düzenlemeler yapması Mevcut Hükümetin belediyelerin yetkilerini artırıcı düzenlemeler yapması Kentte vakıf üniversitesi kurulmasına izin verilmiģ olması Antalya ya yakınlığı nedeni ile kıģ turizmi, yayla turizmi ve inanç turizmi için geniģ hinterlant potansiyeline sahip olması Antalya ya yakınlığı nedeni ile tarımsal ürün ihracat imkânlarının artması ve tarıma dayalı sanayinin kentin çevresinde kurulabilirliği Kent çevresindeki tarım arazilerinde ihracata yönelik çiçek yetiģtirme seralarında iyi sonuçlar alınmıģ olması Memur, emekli ve öğrenci kesimlerinde Isparta nın gittikçe artan tercih edilir kent hüviyetini kazanması Alternatif Su kaynaklarının olması KıĢ turizmi açısından Davraz Kayak Merkezi nin varlığı Özel Üniversitenin kentimize kurulması ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 78

80 Tehditler: Kentler arası rekabetin olumsuz etkileri Kentteki esnafın ve küçük sanayinin yeterince güçlü olmaması Organize sanayi bölgesinin yatırımları yeterince çekememesi Açık ve gizli iģsizlik oranının yüksek olması Vasıflı iģ taleplerinin çokluğu, buna rağmen vasıflı iģsizlikteki artıģ Yardıma muhtaç vatandaģların asgari yaģam, eğitim ve kültür seviyesinin çıkarılamaması 1.derece deprem bölgesi içerisinde olması nedeni ile muhtemel deprem riski Göller Bölgesi için bir Bölgesel Plan olmadığından kentin kendi bölgesel hedeflerini belirleyememesi Kenti besleyen kaynaklardan Eğirdir Gölünün atık sulardan arındırılamaması Göller Bölgesini bazı yıllarda etkileyen aģırı kuraklık Mevcut demiryolu gar alanının kentin merkezinde bakımsız ve atıl vaziyette kalması Mevcut demiryolunun kenti ortadan bölmesi ve geliģme alanları arasındaki ulaģımı olumsuz etkilemesi Kent içi otopark sorunu ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 79

81 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 80

82 Misyon Vizyon Ve İlkeler ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 81

83 Isparta yı; etkin ve verimli bir yönetim anlayıģı ile, ülkemizin modern, yaģam kalitesi yüksek, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan huzurla yaģanabilir çağdaģ bir kenti haline getirmektir. Bunun için; hızlı kentleģmenin de beraberinde getirdiği, kentlerin yaģanılamaz ve itici mekânlara dönüģmesi riskine karģı; kentin tarih ve kültürüne sahip çıkarak, kenti daha iyi ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki imkânlara kavuģturarak, kenti; kentte yaģayan her kesimden insanlar için, - huzurla yaģanır ve - yaģam için tercih edilir bir yaģam kenti haline getirmektir. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 82

84 Kentli haklarını koruyup kollayarak, sosyal, kültürel, tarihi ve fizik imkanları koruyup geliģtirerek, Ġçinde: - barınmayı, - yaģamayı, - ziyaret etmeyi, - çalıģmayı ve / veya - ticaret etmeyi tercih ettirerek, Kentte yaģayanların; eğitim, bilim, kültür, sağlık, ulaģım huzurlu ve güvenli bir kent taleplerine en üst düzeyde cevap vererek, bir çok faktör ve aktiviteyi ( huzurlu yaģam, huzurlu trafik kalitesi, tatil ve dinlence imkanları, ucuz ve kaliteli bir yaģamı ) bir arada bulundurarak, kendi çevre, iklim, doğa ve coğrafyası içinde: hedeflenebilir ideal kent i kurmayı amaçlayan örnek bir belediye olmak ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 83

85 ĠLKELERĠMĠZ Hukuktan,yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden adil davranmak. Isparta ya çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayıģı ile hizmet etmek. Kararlara ve uygulamalara hizmet edenlerin ve hizmet alanların katılımını sağlamak. VatandaĢı ve esnafı kucaklayan bir anlayıģla yönetim Belediyenin icraatlarında Ģeffaflık ve hesap verilebilirlik Daima güler yüzlü ve hoģgörülü hizmet sunmak Mazeretin, baģarının yerini tutamayacağı ilkesine inanmıģ olmak Hizmetlerimizde, Kalite Yönetim Sistemlerini daha etkin kullanmak ve sürekli geliģtirmek Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri, daha iyi hizmeti, daha etkin, daha yaygın ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz? arayıģı ile yapmak Kamu kurulum kuruluģları, meslek kuruluģları, sivil toplum örgütleri, iģ dünyası,medya ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog içinde bir yönetim Sosyal Belediyecilik Doğaya - çevreye saygılı ve duyarlı olmak Adil, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı kentleģme Tarihi, kültürel ve doğal mirasına sahip çıkan bir belediye ÇalıĢanlarımızın mesleki ve kiģisel geliģimini desteklemek Denetlenebilir ve ulaģılabilir olmak Vaat edilen projelerimizi zamanında bitirmek AR-GE ve eğitim çalıģmalarına öncelik vermek Ġç denetleme organlarını kurmak ve etkili hale getirmek ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 84

86 Vizyon Projeler & Stratejik Amaç, Hedef Ve Performans Göstergeleri ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 85

87 KURUMUN STRATEJĠSĠ Bu noktaya kadar durum tespiti ve SWOT analizi yapılarak, Isparta için önümüzdeki döneme yönelik ihtiyaç duyulan hizmetleri tespit etmeye çalıģtık. Bu noktadan sonra ise bu, bu tespitler doğrultusunda stratejik amaçlarımız, bu amaçlarımızı gerçekleģtirmek için belirlediğimizi hedeflerimiz ve hedeflerimizin nasıl yerine getirileceğini anlatan faaliyetlerimiz yer almaktadır. VĠZYON PROJELER YENĠ OTOGAR KOMPLEKSĠ M2 lik arsa üzerinde m2 inģaat alanı içerisinde rahat,konforlu,sadece beklemek için olmayıp aynı zamanda güzel vakit geçirmek için olanaklar sağlayabilen,teknolojik,donanımlı,yeģil alanlarla ferah,mimari açıdan Isparta nın simgesi olabilecek bir otogar binası Ġçerisinde bekleme salonları,yeģil dinlenme alanları,otobüs bilet satıģ reyonları,.çocuk oyun alanları,acil taksi durakları,otobüs dinlenme ikmal bölümleri,fast food ve lokantaları,geniģ otoparkları ve ıspartaya özgü mamüllerin sergilenip satılabildiği satıģ istasyonları ile tam anlamıyla kompleks bir yapı Sadece yolcu ağırlamakla kalmayıp, Isparta da konaklamak isteyen ziyaretçilerin konforlu bir Ģekilde konaklayabilecekleri otogar kompleksi içinde rezidans oteli ile beraber ısparta nın simgesi haline gelecek proje tasarlanmıģtır. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 86

88 KATLI OTOPARK PROJELERĠ BELEDĠYE ÖNÜ YER ALTI KATLI OTOPARK Kentin hızlı nüfus artıģı ile araç sayısının artması ile ortaya çıkan otopark problemi, artık Isparta da sorun olmaktan çıktı. Bin araçlık dev otopark ile vatandaģlar bundan böyle, 'Aracımı nereye park edeceğim?' ve 'Park ettiğim yer güvenli mi?' soruları ile meģgul olmayacak. ġehir merkezine çok yakın bir mesafede olan otopark ile vatandaģlar iģlerini kolaylıkla yapma imkânına sahip olacak. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 87

89 Yer altı 3 kat,%11,5 eğimli rampa,150 araç kapasitesi, h=3.10 kat yüksekliği,son teknoloji otomasyon sistemleri,dolu-boģ sistemi,düģey sirkülasyonu sağlamak için 1 adet merdiven ve 2 adet 8 er kiģilik asansör,zeminde yeģil alan,çocuk parkı ve çay bahçesi düzenlemesi,son sistem havalandırma cihazları,1755 m2 oturma alanı ve 5265 m2 toplam inģaat alana sahip olacaktır. 333 ARAÇ KAPASĠTELĠ ÖZEL ĠDARE ARKASI YER ALTI KATLI OTOPARK Proje ile bilgi; Yer altı 4 kat,ilk bodrum kata inen %10 eğimli rampa, 2.,3. Ve 4. Bodrum kata inen %8 eğimli rampa,333 araç kapasitesi,h=4.00 m ilk bodrum kat yüksek araçlar için,h=3.60m 2.,3. Ve 4. Bodrum katlar,bay- Bayan ve Engelli wc leri,son teknoloji otomasyon sistemleri,dolu-boģ sistemi,araç yıkama istasyonu,düģey sirkülasyonu sağlamak için 3 adet merdiven ve 4 adet 10 ar kiģilik asansör,zeminde yeģil alan düzenlenmesi yapılacak,oturma alanları ve yürüyüģ yolları düzenlenecek,çocuklar için oyun parkı yapılacak,son sistem havalandırma cihazları,3600 m2 oturma alanı,14400 m2 toplam alandır. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 88

90 247 ARAÇ KAPASiTELi PiRiMEHMET MAH. KATLI OTOPARKI Proje bilgileri; 2 bodrum ve 4 normal kat olmak üzere 6 katlı,247 araç kapasitesi,%12 eğimli,h=3.10m yüksekliği bay-bayan ve engelli wc leri,son teknoloji otomasyon sistemleri,düģey sirkülasyonu sağlamak için 2 adet merdiven ve 2 adet 8 er kiģilik asansör,çatıda kafeterya ve süs bitkileri ile çatı bahçesi düzenlemesi yapılacak,son sistem havalandırma cihazları,1534 m2 oturma alanı ve 9200 m2 toplam alandır. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 89

91 GÖKKUBBE ULUSAL-ULUSLARARASI FUAR VE KONGRE MERKEZĠ Proje 2013 yılında baģlamıģve çelik konstrüksiyonu tamamlanmıģtır.projenin devamında gökkubbe nin üst örtüsü ve iç dekarasyonu yapılacaktır. Gök kubbe nin önemli bir yapı ve yapının Ģehrin ticaretinde baģrol oynayacak, üretim, sanayiye, istihdama yönelik faydalar sağlayacaktır. Proje Bilgileri; 7085 m2 oturma alanı,alana özel otopark,konser ve fuar alanı,kapalı Pazar yeri,katlanır standlar,modern çatı kaplamaları,çelik taģıyıcı konstrüksiyonu,bay-bayan ve engelli wc leri. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 90

92 DAR GELĠRLĠLERE TOPLU KONUT PROJESĠ Bürüt m2 dar gelirli (geliri asgari ücretin 2 katını geçmeyen) vatandaģlarımızın ev sahibi olması sağlanacak. En son teknolojiyle ve deprem yönetmeliğine uygun,kapalı ve açık otoparkı,yeģil alanları,çocuk oyun alanları,spor salonları olan siteler yapılacak. ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ PLANI 91

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler

Karar Tarihi : Karar No : Konu : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler Karar Tarihi : 01.10.2014 Karar No : 41850698.301.05-172 Konu : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler KARAR : Belediyemiz ile Van Ġli TuĢba Ġlçesi arasında Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Teknik alanlarda iliģkilerin

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan Karar Tarihi : 03.10.2016 Karar No : 41850698.301.05-172 : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler KARAR : Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri faaliyet alanlarında kullanılmakta olan muhtelif tür ve cinslerdeki

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ KARAMAN BaĢlık Değer Sıra Türkiye'de 1. Sıradaki Ġl Değer TÜRKĠYE COĞRAFĠ YAPI Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 9.427,43 34. Konya 40.813,52 783.562,38 %1,20 2011

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

ISPARTA BELEDİYESİ 2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

ISPARTA BELEDİYESİ 2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ ISPARTA BELEDİYESİ 2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ KARARIN KARAR ÖZETİ TARİH VE SAYISI 06.10.2017-194 Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından, Isparta İli Merkez Sınırları İçerisinde

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60

Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar Numarası :60 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Melis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ - Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :247 KARAR 247 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Temmuz 2016 Cuma günü

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TOPLANTIDA BULUNANLAR

TOPLANTIDA BULUNANLAR 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 07.01.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00 te Belediye Meclis Salonunda yapmıģ olduğu Ocak

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ Kuraklık ve Ekstrem ġartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi (Kavak Türleri Örneği) Teoman

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/5-1 (40) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 15/04/2014 tarih ve 10949 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi, Üyeleri arasında en az

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Karar Tarihi : Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller

Karar Tarihi : Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 41850698.301.05-234 Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller KARAR : Emirgazi Belediyesi araç parkında arızalı durumda bulunan 1990 model Caterpiller marka

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ

21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ 21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ YÖNETĠM KURULU Tolunay AYGUT : Yönetim Kurulu BaĢkanı ġ. Oral GÖKTAN : Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili S. Alp EVCĠL : Genel Sekreter Gürhan AKDAĞ Kemal BEKÇĠ Ebru ÖZHAMARAT

Detaylı

Tarihler bize, krallara ve büyük adamlara verilen hediyeler arasında Türk halılarının da büyük değer taşıdığını göstermektedir.

Tarihler bize, krallara ve büyük adamlara verilen hediyeler arasında Türk halılarının da büyük değer taşıdığını göstermektedir. Halıcılık, Türk nefis sanatlarından biri ve hatta birincisidir. Hayvan beslemesini ve beslediği hayvanın her türlü mahsulünden faydalanmasını bilen ecdadımız, beslediği koyunun da yününden yaptığı çeşitli

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 117 KARAR 117 : Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 14.05.2012 tarih ve 05.462 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Özbek Akkum Mevkii Nazım Ġmar Planı doğrultusunda Belediyemiz Plan ve

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı