UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici"

Transkript

1 Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu. TOBB-ETÜ Biriminin Kosova da açýlmasý saðlanýrken, Kosova da Türkçe üniversite eðitiminde yeni bir adým atýlmýþtýr, yeni nesillere yeni bir kapý açýlmýþtýr. Bu fýrsatý çok iyi deðerlendirmemiz gerekiyor. devamý sayfa 6-7 de KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TOBB Genel Sekreteri Ýsmail Köksal Suroi: Kosova baðýmsýzlýðý sürecinde Türkiye nin büyük önemi var Enis Tabak SAYI: 378 YIL: 9 Fiyatý: Mayýs Bayramý Prizren ve Priþtine de kutlandý 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý, Kosova da büyük bir coþkuyla kutlandý. Prizren de TÜMED Derneði tarafýndan kapalý spor salonunda yapýlan etkinlikte, konuklar ve izleyiciler unutulmaz anlar yaþadý. Öte yandan Pazar akþamý Priþtine nin Gerçek derneðinde 19 Mayýs Gençlik Bayramý vesilesiyle eðlence düzenleyen Priþtine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü öðrencileri, müzik eþliðinde gönüllerince eðlendi. Taner GÜÇLÜTÜRK Yüksel POMAK UNMÝK Þefi Yardýmcýsý Steven Shcuk 17 Mayýs Perþembe günü Prizren Belediyesini ziyaret ederek, Prizren Belediyesi Baþkaný Eçrem Krüzeiu ile görüþtü. Görüþme ardýndan açýklamada bulunan Shcuk Güvenlik Konseyi kararýnýn Birleþmiþ Milletler Prizren de kurulan Türkiye Mezunlarý Derneði tarafýndan organize edilen þenlikte konuþmalar, halk danslarý, modern danslar ve þarkýlardan oluþan kültürsanat programýnda, Atatürk ilkelerine olan baðlýlýk dile getirildi. Türk Temsil Heyet Baþkaný Albay Engin Görücü, Türk, Arnavut ve Boþnak bayraklarýyla süslenmiþ salonda yetkililer ile vatandaþlara hitaben bir konuþma yaptý. Görücü, 19 Mayýs ýn önemine deðinerek, ülkelerin kalkýnmasý ve geliþmesinde en önemli görevi gençlerin üstleneceðini ifade eden Mustafa Kemal Atatürk ün, bu önemli günü Türk gençliðine adadýðýný hatýrlattý. Albay Görücü, Kosova halkýnýn yaþadýðý sýkýntýlý günler bitmiþtir. Artýk kültür, ekonomi, sanayi ve kalkýnma alanlarýnda yeni bir mücadele baþlamýþtýr. Bu mücadeleden Kosova nýn baþarýlý çýkabilmesi için bütün gençlerimize vermiþ olduðumuz destek artarak devam edecektir dedi. devamý sayfa 8 de Shcuk ile Krüzeiu Kosova Statüsünü Görüþtü UNMÝK Þefi Yardýmcýsý Steven Shcuk Prizren Belediyesi Baþkaný Eçrem Krüeziu ile yaptýðý görüþmede Güvenlik Konseyi kararýnýn Birleþmiþ Milletler Kosova Statü Özel Temsilcisi Marti Ahtisaari paketinin aynasý olacaðýný belirtti. Kosova Statü Özel Temsilcisi Marti Ahtisaari paketinin aynasý olacaðýný belirtti. Shcuk bu konuda Kosova yerel temsilcilerine çok büyük sorumluklarýn düþtüðünü belirterek, dolayýsýyla Kosova da yaþayan halkýn daha kaliteli bir yaþam sürdürmeleri için uygun zeminin yaratýlacaðýný vurguladý. devamý sayfa 8 de Kosova nýn en etkin partilerinden ORA Partisi Genel Baþkaný ve Kosova Müzakere Heyeti Temsilcisi Veton Suroi, Kosova nýn baðýmsýzlýðýna doðru yaklaþtýðý þu günlerde Türkiye nin büyük rol oynayabileceðini söyledi. Suroi kendilerinin Türkiye ile düzenli olarak irtibatlarýnýn olduklarýný bilakis kendisinin her defasýnda New York ta Birleþmiþ Milletler-BM Türk Büyükelçisiyle bir araya gelerek görüþmelerde bulunduklarýný söyledi. Türkiye nin Kosova nihai statüsü konusu sýrasýnda yerinin çok önemli olacaðýna inandýðýný söyleyen Suroi: Kosova Topluluklar Danýþma Kurulunda Türkiye nin olduðu gibi Kosovalý Türklerin rolü ve katkýlarý çok yapýcýydý ve sürece her zaman dahildiler dedi. Suroi: Kosova Demokratik Türk Partisi-KDTP bu süreçte en aktif partilerden biriydi. Partinin genel baþkaný Mahir Yaðcýlar ve diðerleriyle çok iyi iliþkilerimiz ve ortak tecrübelerimiz var. Kosovalý Türklerin tutumu her zaman Kosova baðýmsýzlýðýndan yanaydý. Türk partisinin tutumlarý her zaman dinamikti ve yapýcýydý. Kosova Türk toplumunun baðýmsýz Kosova daki rolü diðer etnik topluluklar arasýndaki yeri de çok önemli olacak. Doðal olarak Türklerin tarihe dayanan bir duruþu var. Öyle ki çok önemli bir faktör olarak hizmet vereceklerine inanýyorum. Ayný zamanda Türkiye ile olan iliþkilerde de ayný yapýcý tutumu sergileyeceklerine inanýyorum. Bizleri çok iþ bekliyor. Yasal çalýþma dahi yoðun bir gündem bekliyor. Öyle ki bu sürece sonunda sadece Anayasa deðil, dinamik bir geleceðe ilerleyeceðimizi umuyorum þeklinde konuþtu. Edirne heyeti Kosova da Priþtine nin Gerçek Kültür Spor Derneði ev sahipliðinde 25 Mayýs Cuma günü saat da Trakya Üniversitesi üyeleri ve Trakya Ateþ Dans Grubu Priþtine nin Ulusal Tiyatrosunda konser sunacak. 55 kiþilik heyet ayný programla bu akþam saat 20:00 de Prizren kültür evinde Prizrenli sanatseverlerle bir arada olacak. Bu arada Mayýs tarihlerinde Prizren ziyaretinde bulunacak olan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Duran ve beraberindeki heyet, Esnaf Ýþadamlarý Derneðinin ev sahipliðinde, 55 in üzerinde Kosovalý doktorun 2007 yýlýnda Türkiye de gördüðü uzmansal kurslar projesi yaný sýra, 2007 yýlýnýn diðer faaliyetleri ile 2008 de etkinliklerin geniþletilmesi ve mevcut iþbirliðin pekiþtirilmesi amacýyla bir dizi görüþmelerde bulunacaklar.

2 Ýslam ülkelerinden Kosova ya destek Ýslam Konferansý Örgütü nün son düzenlenen toplantýsýnýn gündemini Kosova oluþturdu. Arnavutluk un Ahtisari çözüm önerisi çerçevesinde hazýrladýðý Kosova ile ilgili karar kabul edildi. Kararla Kosova süreci desteklenirken, üstü örtük bir þekilde Kosova nýn baðýmsýzlýðý desteklendi. Ýslamabat a 15 ila 17 Mayýs ta düzenlenen Ýslam Konferansý Örgütü toplantýsýnda Kosova sorunu gündemin ana noktasýný oluþturdu. Ýslamabat a bir araya gelen Ýslam konferansý Örgütü ne üye 37 dýþiþleri bakanlarýnýn imzaladýðý Kosova ile ilgili karar kabul edildi. Kabul edilen kararda Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili herhangi bir ibareye rastlanmazken, Ahtisari nin uluslararasý K o s o v a 2 denetim altýnda baðýmsýzlýk önerisi destekleniyor. Ýslam Birliði Örgütü üye Dýþiþleri bakanlarý tarafýndan kabul edilen ve yedi noktadan oluþan karar Arnavutluk tarafýndan hazýrlandý. Kararýn birinci noktasýnda BM Güvenlik Konseyi nde Kosova sorunu ile ilgili yeni bir karar alma dönemine girildiði belirtiliyor. Ahtisari nin çözüm önerisi ile ilgili kararda Ahtisari nin çalýþmalarý ve yaptýðý çalýþmalar desteklenirken, onun bu yönde yapmýþ olduðu çalýþmalarýn bölgede istikrarýn saðlanmasýnda önemli katkýda bulunacaðý fikri savunuluyor. Diðer beþ noktada da uluslararasý birliðinden Kosova sorununun yapýcý biçimde çözülmesi, bölgede istikrarýn saðlanmasý, Ýslam ülkelerinden Kosova ya yardýmda etmeleri gibi noktalar yer almaktadýr. Pakistan da düzenlenen Ýslam Konferansý örgütü toplantýsýnda Kosova yý Baþbakan yardýmcýsý Lütfi Haziri temsil etti. Haziri toplantý sonrasý gazetecilere verdiði demeçte Kosova baþ müzakere ekibi adýna Ýslam Konferansý örgütü toplantýsýna katýldým. Orada 40 kadar, özellikle de Kosova sorununun çözümüne karþý çýkan bazý ülke temsilcileri ile bir araya gelme þansýn sahip oldum dedi. Ýslam Konferansýna Kosova heyetinin davet edilmesine raðmen katýlmamasý Ýslam Konferansý Örgütü üyelerinin tepkisini çekti. Özellikle Baþkan Seydiu ve ORA Baþkaný Veton Suroi nin katýlmamalarýna sert bir þekilde kýnandý. ORA Baþkaný Veton Suroi sekiz aydan beri Ýslam ülkelerine gerçekleþtirdiði ziyaretlerde Kosova nýn baðýmsýzlýðý için destek ziyaretlerinde bulunmuþtu. Hata Suroi, yaptýðý yoðun çalýþmalar sayesinde Ýslam Konferansý Örgütü nün gündemine Kosova yý aldýrmayý baþarmýþtý. Kosova Müzakere heyeti, Kosova heyetinin Ýslam Konferansý Örgütü toplantýsýna katýlmasý bazý devletlerde tepkilere yol açacaðý gerekçesi ile toplantýya katýlmama kararý aldý. Ama Baþkan Seydiu ertesi gün kararýný deðiþtirirken Malezya da temaslarda bulunan Veton Suroi ile Baþbakan yardýmcýsý Lütfi Haziri nin toplantýya katýlmasýný istedi. Ama Veton Suroi Kosova Müzakere heyetinin kararý olmadan bu toplantýya katýlmayý kabul etmedi. Baþbakan yardýmcýsý Lütfi Haziri Ýslam konferansý toplantýsý ile ilgili yaptýðý açýklamada Ýslam ülkelerinin Kosova nýn baðýmsýzlýðýndan yana olduklarýný söyledi. Kosova nýn Ýslam Konferansý Örgütü toplantýsýna mecburen katýlmasý gibi bir zorunluluðu olmadýðýna vurgu yapan Haziri, Kosova bu örgüte üye olmadýðýný ve Kosova nýn toplantýya katýlmamasýnýn hiçbir þeyi de deðiþtirmeyeceðine iþaret etti. Haziri, bu ayýn sonunda ya da haziran ayýnýn baþlangýcýnda Güvenlik Konseyi nde Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili bir karar alýnacaðýný ileri sürdü. Ýslamabat a düzenlenen Ýslam Konferansý örgütü toplantýsýnda Kosova kararýný hazýrlayan Arnavutluk, toplantýda kabul edilen deklarasyonu önemli olarak deðerlendirdi. Arnavutluk Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri Ferit Hoca, Arnavutluk BM Güvenlik Konseyi ne sunulan çözüm öneri paketinin paket esas alarak bu kararý hazýrladýklarýný ifade etti. Hoca ya göre, bu karar Kosova da ve bölgede barýþ ve istikrarýn saðlanmasýnda önemli katkýlar saðlayacaðýna inandýklarýný belirtti. Kararýn, Ýslam ülkelerini Kosova da yatýrým yapmaya davet ettiðini belirten Hoca, ayrýca uluslararasý toplumdan da Kosova nýn ekonomik geliþme saðlamasý için yardýmlarýn gerekliliðine iþaret edildiðini ifade etti. Hoca, Ýslam Konferansý örgütü üyelerinin Ahtisari tarafýndan hazýrlanan Kosova çözüm öneri paketine sunmuþ olduklarý desteklerden dolayý teþekkür etti. Kosova hükümeti düzenlediði son toplantýsýnda Ýslamabat a Kosova ile ilgili kabul edilen kararý selamladý. Sýrbistan, alýþ veriþten memnun deðil Son günlerde gündemi meþgul eden Sýrbistan a Kosova ya karþýlýk Avrupa Birliði üyeliði verileceði söylentisi dile getiriliyor. Koþtuniça, bu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada Kosova yý dünyalara deðiþtirmeyeceklerini söyledi. Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça, Belgrat medyasýna son günlerde gündeme oturan Avrupa Birliði nin Kosova ya karþýlýk Sýrbistan ý birliðe alacaðý ile ilgili yapýlan açýklamalarý deðerlendirdi. Koþtuniça, Kosova yý o kadar sevdiðini ve ne AB ye ne de dünyada hiçbir þeye deðiþtirmeyeceðini söyledi. Koþtuniça, Hükümetimiz Kosova dan asla vazgeçmemek gibi bir ortak tutum içindedir. Bunu AB ne üye olmak için bile kabul etmeyeceðiz dedi. Topraklarýnýn % 16 sýný hiçbir þey için feda etmeyeceklerini belirten Koþtuniça, Kosova nýn Sýrbistan ýn ayrýlmaz bir parçasý olduðunu tekrarladý. Koþtuniça, Kosova yý birilerine feda etmek iyi bir þey olsaydý bizden öncekileri de bunu yapardý dedi. Lahey Savaþ suçlularý mahkemesi ile iþ birliðe hazýr olduklarýný belirten Baþbakan Koþtuniça, bu iþbirliðinin uluslararasý toplumun Kosova yý Sýrbistan dan parçalamayý vazgeçtikleri zaman gerçekleþtireceklerini söyledi. Sýrbistan ýn geleceði Kosova ya baðlý Fransýz Büyükelçi, Sýrbistan ýn geleceðinin içindeki sorunlarý çözümde olduðunu söyledi. Terral, Sýrbistan ýn Kosova sorununu ile Lahey Savaþ suçlularý mahkemesi ile iþbirliðinde bulunmasý halinde kýsa bir zaman içinde AB ne üyesi olabileceðini söyledi. Fransa Belgrat Büyükelçisi Jean François Terral yaptýðý açýklamada Sýrbistan ýn bugün iki sorunla karþý karþýya kaldýðýný söyledi. Terral, Kosova, Sýrbistan ýn çözüme kavuþturulmasý gereken birinci sorunudur. Bu sorunun çözüme kavuþturulduðu zaman Sýrbistan ýn Avrupa entegrasyonuna kapýlarý aralanacaktýr. Sýrbistan diðer bölge ülkelerine kýyasen bu entegrasyona kýsa bir zaman içinde kavuþacaktýr dedi. Terral, Sýrbistan ýn çözmesi gereken ikinci sorunun Lahey Savaþ suçlularý mahkemesi ile iþbirliði olduðunu söyledi. Sýrbistan ýn bu sorunu çözmesinin zor olmayacaðýný belirten Terral, Sýrbistan ýn iyi angaje olmasýyla bu sorun çözülebileceðini ifade etti. Büyükelçi Terral Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç ile yaptýðý görüþmede Sýrbistan dan Kosova için artýk açýk ve net konuþma talebinde bulunduðunu söyledi Terral, Sýrbistan ý bu süreçte büyük güçlükler bekliyor. Kosova için artýk açýk konuþmalýyýz. Kosova, Sýrbistan ýn en büyük sorundur. Bu sorun çözüme kavuþturulduðu zaman Sýrbistan a Avrupa Birliði kapýlarý aralanacaktýr. Artýk Sýrbistan ýn gerçekçi olmasýnda yarar vardýr dedi. Büyükelçi Jean François Terral Belgrat a Fransa Büyükelçisi görevine baþlamadan önce üç buçuk yýl Dýþiþleri Bakanlýðý Sýrbistan masasý sorumlusu görevini yürüttü. Prizren de Bisiklet Þampiyonasý düzenlendi Yarýþmaya 8 bisiklet kulübünden 28 yarýþmacý katýldý. Hafta sonu Prizren de Bisiklet Þampiyonasý düzenlendi. Kosova Bisiklet Federasyonu tarafýndan düzenlenen Þampiyonayý Yakova dan 137 numaralý Alban Delia kazandý. 75 kilometrelik yarýþta Mitroviça dan Zenel Haciu ikinci ve Yakova dan Þkýlçim Buþati üçüncülüðü elde etti. Genç yarýþmacýlar arasýnda Taulant Þala birinciliði elde ederken, Kameniça dan Ýsuf Misini ikinci, Ýpek ten Kuþtrim Mula da üçüncü oldu. Yarýþmaya 8 bisiklet kulübünden 28 yarýþmacý katýldý. Kosova dan neler var? Sus, nazar deðmesin eðitimlerin maaþýna zam yapýlacak.

3 3 Rusya ya AB den yakýn markaj Avrupa Birliði, Kosova sürecinde yapýcý bir rol oynamasý için Rusya yý adeta markaj altýna aldý. Avrupalý yetkililer, Rus meslektaþlarý ile gerçekleþtirdikleri görüþmelerde büyük çaba sarf etmelerine raðmen þu anda Rusya yý bu konuda ikna etmiþ gibi görünmüyorlar. Rusya nýn Samara kentinde AB ile Rusya arasýnda iki günlük zirve toplantýsý düzenlendi. Toplantýnýn ana noktasý Rusya nýn Ahtisari nin Kosova çözüm öneri paketi ile ilgili tutumunun deðiþtirilmesi oluþturdu. Ýki gün süren toplantýda AB yetkilileri, Rusya ile olan farklý görüþleri gidermek için çaba sarf etmelerine raðmen burada herhangi bir baþarý elde edemediler. Rusya nýn Kosova ile ilgili tutumunda deðiþme olmazken. Ruslar bu güne dek ortaya attýklarý tutumlara sadýk kalacaklarýný ifade ettiler. Almanya Kanselarý Angelina Merker, Avrupa Komisyonu Baþkaný Hoze Manuel Baroso ve AB Ortak Siyaset ve Güvenlik yüksek temsilcisi Haviyer Solana, Rusya Baþkaný Vladimir Putin ile yaptýklarý görüþmede Rusya nýn BM Kosova özel temsilcisi Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrlanan Kosova çözüm öneri paketinin kabul etmesini için ikna etmeye çalýþtýlar. Zirve toplantýnýn ilk gününde formel görüþmeler olmazken, Baþkan Putin öðle yemeðinde Kanseler Merkel ve Baroso ile bir araya geldi. Samara da cumartesi günü taraflar arasýnda toplantýmým sonra taraflar düzenledikleri basýn toplantýsýnda gazetecilerin sorularýný yanýtladýlar. Rusya Baþkaný Putin, toplantýda Balkanlar baþta olmak üzere güncel uluslararasý sorunlarýn ele alýndýðýný belirtti. Zirve toplantýsýnýn yapýcý olduðunu belirten Putin, taraflarýn þimdiki sorunlara çözüm bulmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Putin, Rusya ve Avrupa Birliði nin kýtamýzda ve dünyada barýþ ve istikrarýn saðlanmasý için çaba göstereceðine inanýyorum dedi. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov görüþme ile ilgili yaptýðý açýklamada Rusya nýn görüþmelerin devam etmesi ve Kosova statüsünün çözümünün Belgrat ve Priþtine ye uygun olarak çözülmesinde yana tutumlarýnýn devam ettiðini söyledi. Lavrov, Biz taraflar aralarýnda uygun bir çözümün varýlmasý için görüþmelerin devam etmesinden yanayýz. Kosovalý Sýrplar ile Kosovalý Arnavutlarýn aralarýnda anlaþacaklarý bir çözümden yanayýz. Rusya olarak uluslararasý toplumun Kosova sorununun ivedi çözülmesinden vazgeçmesini istiyoruz. Uluslararasý hukukun tüm hükümleri yerine getirilmesinden yanayýz dedi. Almanya Baþbakaný Merkel, Baþkan Putin ile yaptýðý görüþmenin önemli olduðuna vurgu yaparken, görüþmeler baþlamadan önce konkre sonuçlarýn alýnmasýnýn beklenmemesi gerektiðini söyledi. Diðer taraftan Brüksel den yapýlan açýklamada Rusya nýn BM Güvenlik Konseyi nde olasý vetonun Avrupa Birliði ile Rusya iliþkilerine olumsuz etki edeceði bildirildi. BBC kanalý tarafýndan yapýlan açýklamada AB ile Rusya arasýnda Kosova statüsü ile ilgili derin anlaþmazlýk olmadýðýný dünyaya duyurdu. Avusturya BM Büyükelçisi Volfgang Petriç konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, Ruslar, Kosova da bir savaþýn cereyan ettiðini bilmeliler. Avrupalýlar Ruslara bir þeyleri açýklamalýdýrlar. Kosova, Avrupa nýn bir parçasýdýr. Avrupa bu yüzden bu çatýþmanýn sona ermesi için ilgilenmektedir. Rusya tüm sorumluluklarýn bilincinde olarak Avrupa yý desteklemelidir dedi. Rus Parlamentosu Dýþiþleri bakanlýðý Yüksek Þura yöneticisi Mihail Margelov, Avrupa Birliði nin Rusya nýn Kosova ile ilgili tutumunu deðiþtiremeyeceðini söyledi. Margelov, Rusya iki tarafý tatmin edecek bir çözümden yanadýr. Rusya kimseden çekindiði bir durum yoktur. Avrupalýlar Kosova ya uluslararasý denetim altýnda baðýmsýzlýðýn olumsuz sonuçlarýndan kaçýnmalýdýrlar dedi. Almanya Dýþiþleri bakanlýðý yetkilisi Gernot Eder, Samara kentinde düzenlenen AB ile Rusya zirve toplantýsýnda AB nin Rusya yý Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisini kabul etmesi için ikna turlarýna baþladýðýný söyledi. Sýrbistan Etnik iliþkiler forumu baþkaný Duþan Yanyiç Sýrp medyasýna yaptýðý açýklamada, Samara görüþmelerinin ana maddesinin enerji konusu oluþturdu. Moskova için bu toplantý G 8 için hazýrlýk toplantýsý hüviyetindeydi. dedi. ABD son zamanlarda AB ile tutumlarýný yaklaþtýrdýðýný belirten Yanyiç, son zamanlarda AB üyeleri arasýnda bazý sorunlar ortaya çýktýðýna vurgu yaptý. Yanyiç, AB üyeleri arasýnda Kosova konusunda belirgin farklar vardýr. Bu farklar bazý AB ülkelerin Rusya ile iþbirliðin yapýlmasýna yol açabilir. Almanya nýn bu çatýþmaya katýlmasý için herhangi bir çýkarý yoktur. Almanya, Washington ve Moskova arasýnda arabuluculuk yapmaya çalýþýyor. Rusya ise Fransa ya doðal gaz satmayý amaçlýyor. Bu gerçekleþirse Rusya, Avrupa Birliði nin doðal gaz ile ilgili %65 lik piyasasýnýn sahip olacak. Bu çok ciddi bir þeydir. Bununla Kosova sorunu çözülebilir dedi. Samarada yapýlan zirve toplantýsýnda AB ile Rusya arasýnda ilk defa hiçbir doküman imzalanmadý. ABD Dýþiþleri Bakaný Condelise Rice nin Baþkan Putin ile yaptýðý görüþme ardýndan Kosova statüsü ile ilgili sert ifadelerinden kaçtýðý gözlerden kaçmadý. K o s o v a Güzel sözler Ýnsanlar baþaklara benzerler, içleri boþken baþlarý havadadýr, doldukça eðilirler. Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný, Arnavutluk un Kosova nýn baðýmsýzlýðýný desteklediðini belirtirken, Kosova sorununun çözüme kavuþturulmasý bölge istikrarýný olumlu etkileyeceðini söyledi. Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný Lulzim Baþa üç günlük bir ziyaret için Kosova ya geldi. Kosova ziyareti çerçevesinde Baþa ilk olarak Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker ile bir araya geldi. Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker görüþme ile ilgili yaptýðý açýklamada görüþmenin ana konusunu Kosova sorununun belirlenmesi oluþturduðunu söyledi. Arnavutluk Kosova da UNMIK çalýþmalarýný sürekli desteklediðini belirten Baþa uluslararasý toplumun Kosova da Kosova siyasileri ile Kosova kurumlarý ile çalýþmalarýný desteklediklerini belirtti. Arnavutluk un Kosova nýn baðýmsýzlýðýný desteklediðini belirten Baþa, Arnavutlar ile ABD nin Kosova ile ilgili tutumu aynýdýr dedi. Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný Lulzim Baþa Kosova üst düzey yetkilileri ile yaptýðý görüþmelerde Arnavutluk un Kosova nýn baðýmsýzlýðýndan yana olduðunu, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn bölgede istikrarýn saðlanmasýnda ve bölge ülkelerin (MONTAÝGNE) Arnavutluk tan Dýþiþleri Bakaný Kosova yý ziyaret etti. Avrupa entegrasyonlarýna katýlmalarýna katkýda bulunacaðýný dile getirdiðini söyledi. Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný Lulzim Baþa, Kosova ziyareti sýrasýnda Baþkan Fatmir Seydiu, Baþbakan Agim Çeku, Meclis Baþkaný Kol Beriþa, PDK baþkaný Haþim Thaçi, ORA Baþkaný Veton Suroi, LDD Baþkaný Necat Daci ile bir araya geldi. Ziyaretleri çerçevesinde Priþtine Üniversitesi, merhum Kosova Baþkaný Ýbrahim Rugova nýn ailesini, Prekazi da bulunan Adem Yaþarý anýt mezarýný ziyaret etti. Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný Lulzim Baþa, Arnavutluk Demokrat partisi üyesi olarak Kosova da UNMIK Adalet departmanýnda beþ yýl kadar görevde bulunmuþtu.

4 Toplantý ile ilgili fikir ayrýlýðý Kosova Baþkaný Seydiu ile ORA Baþkaný Suroi, Ýslam Konferansý Örgütü toplantýsý ile karþý karþýya geldi. Son düzenlenen Müzakere heyeti toplantýsýnda Kosova heyetinin toplantýya katýlmamasý yönünde karar alýnýrken, Seydiu bu fikrini deðiþtirerek Suroi nin toplantýya katýlmasýný istedi. Suroi, Seidiu nun bu kararý tek baþýna veremeyeceðini belirterek, toplantýya katýlmayý kabul etmedi. Kosova Müzakere ekibi þimdiye dek sorunsuz ve baþarýlý bir þekilde çalýþtýðý herkes tarafýndan taktirde karþýlanýyordu. Zaman zaman anlaþmazlýklar baþ göstermesine raðmen kýsa bir zaman dilimine giderilirdi. Bu günlerde yine bir anlaþmazlýk patlak verdi. Söz konusu anlaþmazlýk Baþkan Seydiu ile ORA Baþkaný Veton Suroi arasýnda cereyan etti. Malezya dan dönen Veton Suroi, havalimanýnda Brüksel e gitmek için bekleyen Baþkan Seydiu ile Kosova heyetinin Ýslam Konferansý örgütü toplantýsýna katýlmamasý ile ilgili sert bir þekilde tartýþtý. Baþkan Seydiu, Pakistan da düzenlenen Ýslam Konferansý Örgütü toplantýsýna Kosova heyetinin katýlmasýna izin vermezken, konferansa sadece Baþbakan yardýmcýsý Lütfi Haziri nin katýlmasýný uygun gördü. ORA Baþkaný Veton Suroi, 54 Ýslam ülkesinin katýlacaðý Ýslam Konferansý Örgütü toplantýsýna Kosova heyetinin de katýlmasý için sekiz aylýk bir diplomasi trafiðinde bulunmuþtu. Suroi, Kosova heyetinin bu toplantýya katýlmasýndan yana olduðunu yaptýðý açýklamalarýnda sürekli dile getiriyordu. Kosova Müzakere heyetinin düzenlenen son toplantýsýnda Kosova nýn Pakistan da düzenlenecek olan toplantýya katýlmasýnýn dünyada olumsuz yankýlar bulacaðý göz önünde bulunularak Kosova nýn heyet olarak toplantýya katýlmamasýný kararý alýndý. Ama Baþkan Seydiu sonra bu kararý deðiþtirerek, Malezya da bulunan Veton Suroi ye Kosova adýna bu toplantýya katýlabileceði ve Lütfi Haziri yi de yanýna almasýný söylediði ileri sürüldü. Veton Suroi konu ile ilgili Expres gazetesine konuyu deðerlendirdi. Suroi, Önceleri yaptýðýmýz hazýrlýklar çerçevesinde bu toplantýya katýlacaktýk. Ýslam Konferansý örgütü ile geçen yýlýn aralýk ayýndan beri sürekli temas içindeyiz. Ýslam Konferansý örgütü Genel Sekreteri ile Kosova nýn toplantýya katýlmasý için anlaþmaya vardýk dedi. Kosova müzakere ekibinin son toplantýsýna deðinen Suroi, Toplantýya katýlým için ortak bir karar alýnamadý. Ýyi niyet olarak ben geri adým atmak zorunda kaldým. Çünkü baþlangýçta beri bu toplantýya katýlmamýz gerektiðini düþündüm. Bu yüzden de iyi niyet göstererek konunun büyümemesi için geri adým attým dedi. ORA Baþkaný Veton Suroi Müzakere heyetinin son toplantýsýnýn ardýndan temaslarda bulunmak üzere Malezya ya hareket etti. Kosova Müzakere heyetti Basýn sözcüsü Skender Hüseni, Malezya da bulunan Suroi ye Ýslamabat a yapýlacak Ýslam Konferansý örgütü toplantýsýna katýlmasý yönünde Baþkan Seydiu nun mesajýný iletti. Ama, ORA Baþkaný Veton Suroi, Kosova Müzakere heyetinin kararýn sadýk kalarak toplantýya katýlmayarak Priþtie ye dönmeyi uygun gördü. Suroi, Seydiu tarafýndan tek taraflý alýnan karar üzerine benim toplantýya katýlmam doðru deðil. Çünkü, bu kararýn Kosova Müzakere heyeti toplantýsýnda oy birliði ile alýnmasý gerekir. Kimse benden heyetin ortak kararý olmadan toplantýya katýlmamý beklemesin. Malezya da bulunduðum süre içinde Bakan Haziri bana ikimizin Kosova yý Ýslam Konferansý Örgütü toplantýsýnda temsil etmemizin istendiðini iletti. Baþ müzakere heyeti bizlerin bu toplantýya katýlmasý için herhangi bir karar almadý. Ben de bu yüzden bu toplantýya katýlmamayý uygun gördüm dedi. Suroi, Kosova heyetinin Ýslam K o s o v a 4 Konferansý Örgütü toplantýsýna katýlmamasýnýn sorumlusu olarak Baþkan Seydiu yu gösterirken sekiz ay çalýþmasýný hiçe sayýldýðýný ifade etti. Baþkan Seydiu, Veton Suroi ile Priþtine hava limanýnda yaþanan olayý deðerlendirirken, bu tür olumsuz olaylarýn ortak çalýþmalarý olumsuz bir þekilde etkileyeceðini belirtirken, bu tartýþmayý gereksiz bir gürültü olarak yorumladý. Karar deðiþikliði hakýnda da açýklamalardan bulunan Seydiu, Konuyu daha geniþ bir açýdan baktýktan sonra, toplantýya Kosova dan bazý kiþinin katýlmasýnýn gerekli olduðu kanýsýna vardým. Sayýn Suroi ve Haziri nin toplantýda Kosova yý temsil etmesini istedim dedi. ORA Baþkaný Suroi, Baþkan Seydiu nun kendi baþýna bu tür kararlarý alma hakký olmadýðýna dikkat çekerken Kosova Baþ müzakere ekibi toplantýlarýnda kararlarýn oy birliði ile alýndýðýný tekrarladý. Baþkan Seydiu ise Suroi nin bu yönde yapmýþ olduðu açýklamalarýný asýlsýz olarak deðerlendirirken önceleri olduðu gibi bugünde bu tür kararlar almaya yetkili olduðunu ifade etti. Seydiu, Benim müzakere heyeti baþkanlýðý dýþýna Kosova Baþkaný da olduðumu kimse unutmasýn. Ben devletimin dýþ siyasetini de yönettiðim bir gerçek. Þimdiye kadar çok defa Müzakere heyeti dýþýnda kararlar aldým. Ortaklaþa çalýþmanýn öneminin farkýndayým. Kosova müzakere heyeti toplantýsýnda, Ýslam Konferansý Örgütü toplantýsýna katýlamama kararý alýndý. Ama 24 saat içinde bu kararý ben yeniden gözden geçirdim. Malezya da bulunan Suroi ye toplantýya katýlmasýný istedim. Haziri ile kendisinin bu toplantýya katýlmasý ortaklaþa alýnmýþ bir karardý dedi. PDK Baþkaný Haþim Thaqi, iki taraftan Kosova statüsünün sonuna yaklaþtýðýmýz bir dönemde bu tür tartýþmalardan vazgeçmeleri çaðrýsýnda bulundu. LDK Semboller için sorumlu Kosova sembollerinin bugüne kadar hala kabul edilmemsinin sorumlusu olarak LDK partisi gösteriliyor. Ýsimlerini açýklamak istemeyen PDK ve ORA yetkilileri Express gazetesine yaptýklarý açýklamalarda Kosova devlet sembollerinin hala kabul edilmemesinin tek sorumlusunun LDK partisi olduðunu ileri sürdüler. Merhum Baþkan Ýbrahim Rugova hayata gözlerini yummadan önce Kosova için yeni devlet sembolleri hazýrlatmýþtý. Ama bu gün bu semboller hala kabul edilemiyor. Bu sembollerin kabul edilebilmesi için partiler arasýnda fikir birliðine varmalarý gerekiyor. Rugova tarafýndan hazýrlatýlan sembollerin müzakere heyeti tarafýndan kabul etmemesi LDK içinde sorunlara yol açýyor. Baþkan Seydiu Danýþmaný Ram Manay, LDK nýn Rugova nýn önerdiði bayraðýn devlet bayraðý olmasýndan yana olduðunu ifade etti. Manay, LDK, Baþkan Rugova nýn bayraðýnýn Kosova devletinin resmi bayraðý olmasýndan yanadýr. Bu sorunun ertelenmesinden yana deðiliz. Bu sorunun çözülmesinden yanayýz. Bunu çözmek için elimizden geçeni yapacaðýz dedi. Kosova Müzakere heyeti ve Meclis Baþkanlýk Divaný bu sorunu ele aldýklarýný belirten Manay, Kosova devlet sembolleri için konkur verileceðini ileri sürdü. Manay, Kosova Müzakere heyeti ile Meclis Baþkanlýk Divanýnýn gündeminde bu konu bulunduðunu biliyorsunuz. Konuyla ilgi gerektiði zaman ilan verilecektir. Bununla ilgili Kosova Meclis Baþkanlýk Divaný bir karar aldý. Kriterler için uyumun saðlanmasý gerekmektedir. Devlet sembolleri için ilan zamanýnda verilecektir dedi. PDK Asbaþkaný Hayredin Kuçi, LDK nin Kosova Devlet Bayraðý ile ilgili tutumunu yorumlamadan kaçýnýrken Ben kimsenin düþüncesine karþýlýk vermek istemiyorum. Ama bu sorunun kýsa bir zaman içinde çözüleceðine inanýyorum dedi. Kosova Devlet sembolleri sorunu geçen yýlýn sonbaharýndan beri gündemde yer tutmaya devam ediyor. Ama bu süre zarfýnda þimdiye dek konkre bir sonuca varýlamadý. Kosova Meclisi Baþkanlýk Divaný devlet sembolleri için bir konkur yayýnlama kararý aldý. Baþbakanlýk Basýn Sözcüsü Ulpiyana Lama Kosova Müzakere heyetti toplantýsý ile ilgili yaptýðý açýklamada Baþbakan gösterilmeye çalýþýldýðý gibi bu süreci týkayan deðil sorunun çözümünden yana olduðunu bilmeniz gerekiyor dedi. BM Kosova Baþmüzakerecisi Marthi Ahtisaari nin hazýrlamýþ olduðu çözüm öneri paketinde Kosova nýn yeni sembollerine de yer vermiþti. Öneriye göre Kosova sembollerinin kabulü için kararýn mecliste üçte iki oyla kabul edilmesi gerekmektedir. Kosova sembollerinin kabul edilmesi için BM Güvenlik Konseyi nde yeni kararýn alýnmasý þart deðil. Ama baðýmsýzlýðý yeni devlet sembolleri ile kutlamak çok daha makbuldür. Kosova Baþmüzakere Heyeti üyeleri Anayasa, Devlet sembolleri ve seçimler için ortaklaþa kararýn alýnmasý için anlaþtýlar. Sayý:378 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Muhabirler: Taner GÜÇLÜTÜRK Enis TABAK Yüksel POMAK Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Yeni sembollerle ilgili anlaþmazlýk sürüyor Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kazanmasýnýn beklendiði bu günlerde Kosova siyasileri yeni sembollerde ilgili bir anlaþmaya varamýyorlar. Kimi siyasiler bu konuda acele etmeye gerek olmadýðýný ifade ederken, kimileri de baðýmsýzlýðýn bu yeni simgelerle kutlanmasýnýn gerekliliðine iþaret ediyorlar. Kosova Baþ müzakere heyeti cuma günü düzenlediði toplantýsýnda Kosova devletinin sembolleri görüþüldü. Kosova müzakere heyetini oluþturan Kosova siyasi parti baþkanlarý Kosova devletinin baðýmsýzlýðýný kazanmasýndan sonra kullanýlacak olan devlet sembolleri için bir anlaþmaya varamayarak bir bakýma Kosova vatandaþlarýný pasaportsuz býraktýlar. Baþbakan Agim Çeku, Kosova baþ müzakere ekibi toplantýsý ardýndan yaptýðý açýklamada toplantýda devlet sembolleri ile ilgili bir anlaþmaya varamadýklarýný dile getirirken, þu anda Kosova baðýmsýzlýðýný eski sembollerle bekleyeceðini belirtti. Kosova nýn en kýsa bir zaman diliminde baðýmsýzlýðýna kavuþmasýnýn en büyük amaçlarý olduðunu belirten Baþbakan Çeku, devlet sembollerinin kabul edilmesinin kolay bir iþ olmadýðýný ifade etti. Çeku Kýsa bir zaman içinde baðýmsýzlýða kavuþmayý bekliyoruz. Baðýmsýzlýða haftalar kaldý. Birkaç hafta gibi kýsa biz zaman diliminde devlet sembollerine kavuþmak kolay bir iþ deðil. Bunun için siyasilerin ortak kararlarý ile vatandaþlarýn bu konudaki düþünceleri önemli. Yeni seçeceðimiz semboller þimdiye dek benliðimizi koruduðumuz, savaþtýðýmýz ve baðýmsýz olacaðýmýz sembollerden farklý olacaktýr dedi. Kosova nýn kendi sembollerine sahip olmasý gerekliliðine iþaret eden Baþbakan Çeku bunun için ciddi adýmlarýn atýlmasý gerektiðini söyledi. Çeku, Kosova baðýmsýzlýðýna kendine has sembolleri olmadan kavuþabileceðini belirtirken Kosova baðýmsýzlýðýný kazandýðý gün, büyük bir ihtimalle yeni semboller kabul edilmemiþ olacaktýr. Þimdiye dek kullanmýþ olduðumuz sembollerimiz ile baðýmsýzlýðýmýza kavuþacaðýz dedi. Express gazetesinin Baþbakan Çeku nun son toplantýda Kosova kurumlarýnýn kullanacaðý semboller ile pasaportlara basýlacak olan geçici sembollerin önerisinde bulunduðu haberi yayýnladý. Baþbakan Çeku nun Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker ile yaptýðý görüþmede bu öneride bulunduðunu ve Rüker i bu konuda ikna etmeyi baþardýðý ileri sürüldü. Bu kaynaða göre Kosova devletinin geçici sembollerine karþý ORA Baþkaný Veton Suroi bulunduðu belirtirken Kosova nýn geçici evraklara ihtiyaç duymadýðýný belirtirken, geçici evraklarýn Kosova bütçesine yük olacaðýný söylediði ileri sürüldü. Kosova Baþ müzakere ekibi Basýn sözcüsü Skender Hüseni toplantý ile ilgili yaptýðý açýklamada taraflarýn konu ile ilgili aralarýnda daha çok çalýþmalarý gerektiðini söyledi. Hüseni, Müzakere heyetinin bu konu ile ilgili daha çok danýþmalarý gerektiði sonucuna varýldý. Bu konu tekrar ilerideki toplantýlarda ele alýnacaktýr dedi. Baþkan Seydiu Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný Lulzim Baþa ile yaptýðý görüþme ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Son toplantýda karar alýnamayan sembollerle de ilgili açýklamalarda bulunan Seydiu, kimsenin bu konuda endiþe duymamasý gerektiðini belirtirken Kosova nýn devlet sembollerine kavuþacaðýný söyledi. Baþkan Seydiu, Devlet sembollerinin hala kabul edilmemiþ olmasý hiçbir þeye olumsuz etki etmiyor. Müzakere heyeti arasýnda birlik vardýr. Biz iþimizi yapýyoruz. Kosova nýn eninde sonunda kendi sembolleri olacaktýr. Bundan kimse kuþku duymasýn dedi. PDK Baþkaný Haþim Thaçi bu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Kosova baðýmsýzlýðýna ve kendi sembollerine sahip olacaktýr dedi. ORA Baþkaný Veton Suroi sembollerle ilgili yaptýðý açýklamada Kosova nýn önümüzdeki hafta içinde yeni sembollere kavuþmasý gerektiðini söyledi. Suroi, Kosova baðýmsýzlýðýna kazandýktan sonra vatandaþlarýn Kosova cumhuriyeti yazan ve kendi sembollerine sahip pasaport sahibi olmalarý önemlidir. Ýnþallah bunu önümüzdeki hafta içinde hallederiz dedi. Sohlstrom Kararlý çözümden yanayým Sohlstrom, Kosova sorunun çözülmesinin tam zamaný olduðuna vurgu yaparken, Güvenlik Konseyi nde Kosova ile ilgili alýnacak karar içeriðinin hazýrlýklarýna baþlandýðýný belirtirken, Ahtisari planý paralelinde bir çözümden yana olduklarýný tekrarladý. AB Kosova özel temsilcisi Ýsveçli Torbyorn Solshtrom Özgür Avrupa radyosuna verdiði demeçte BM Güvenlik Konseyi nde Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisi uyarýnca hazýrladýðý Kosova paket önerisinin, alternatifi olmadýðýný söyledi. Rusya nýn Güvenlik Konseyi nde veto kullanýp kullanmayacaðý sorusuna Sohlstrom, ABD ile diðer Güvenlik Konseyi üyeleri Rusya ile soruna çözüm bulmak için çalýþmalarýný sürdürüyorlar. Üst düzey seviyede görüþmeler yapýlýyor. Avrupa Birliði ile Rusya arasýnda bu konuda görüþmeler yapýldý. New York ta yeni karar metni için görüþmeler baþlamak üzere. Kosova için artýk çözümün bulunacaðý konusunda iyimserim dedi. Kosova için yeni kararý içeriliði için spekülasyon yapmak istemediðini belirten Sohlstrom, metnin karar içeriliðinin hazýrlanmasý için biraz zaman alacaðýný söyledi. Sohlstrom, Karar elemanlarý için spekülasyon yapmak istemiyorum. Bizim için bu karar Kosova ya yeni ufuklar açacaktýr. Marthi Ahtisari nin paket önerisini gerçekleþtirecek bir kararýn alýnmasý artýk büyük önem arz etmektedir dedi. Kosova da görevde bulunacak AB misyonunu UNMIK ile kýyaslayan Sohlstrom, ikisinin arasýnda büyük farklar olacaðýný ifade ederken, Önceleri Kosova yý uluslararasý toplum yönetti þimdi ise sorumluluk Kosovalýlara ait olacaktýr dedi. Kosova yeni anayasa çalýþmalarýna deðinen Sohlstrom, çalýþmalarýn iyice ilerlendiðini ama BM Güvenlik Konseyi kararýný beklediklerini söyledi. Sohlstrom, Anayasa çalýþmalarýnda hatýrý sayýlýr ilerlemeler kaydettik. Ama, bu konuda þu anda karar alma hakkýmýz yok. Anayasa komisyonunu kurmak için Güvenlik Konseyi kararýný bekliyoruz. Ayrýca Kosova siyasi liderlerinden kurumlar arasýnda yönetimin nasýl paylaþacaðý ile ilgili fikirlerini bekliyoruz dedi. Kosova Meclisi heyeti Prizren ziyaretinde Ziyaret sýrasýnda Gjon Buzuku Lisesinde gerçekleþtirilen toplantýya Türk ve Boþnak öðrencilerinin davet edilmemesi Türk ve Boþnak öðrencileri tarafýndan protesto edildi. AGÝT tarafýndan desteklenen Meclis Haftasý çerçevesinde bugün Kosova Meclis Baþkaný Kol Beriþa, Meclis Baþkanlýk Kurulu üyeleri ve Prizren yöresi milletvekilleri Prizren i ziyaret ettiler. Prizren Belediye Meclisinde Belediye yetkilileri ve yörenin belediye baþkanlarýyla temaslarda bulunan Meclis Baþkaný Kol Beriþa Baþkanlýðýndaki heyet, onaylanan birkaç yasa ile semboller konusunda memnuniyetsizliðini dile getirdi. Beriþa, Bu yýl içerisinde onaylanmasý beklenen 126 yasadan sadece 5 i onaylandý. Bunun baþlýca sebebi de Kosova nihai statüsüdür dedi. Beriþa, semboller konusunda tüm siyasi partiler arasýnda anlaþma olmasý gerektiðini ifade etti. Güvenlik Komisyonu Baþkaný Naim Maloku ise, onaylanmasý gereken 126 yasa arasýnda 14 ünün güvenlikle ilgili olduðunu kaydetti. Maloku, Biz parlamento olarak bu meclisin yurtta ve yörede durum her ne olursa olsun yasalarla ilgili üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmelidir dedi. Kol Beriþa ve beraberindeki heyet, Kültür Evinde Prizren vatandaþlarýyla ve Prizren in Gjon Buzuku lisesinde öðrencilerle bir araya geldiler. Belediye Baþkaný Eçrem Krüeziu ile de görüþen heyet, akþam Kültürevi salonunda Prizren ve yöresi vatandaþlarýyla bir araya geldiler. Benzeri ziyaretlerin Kosova nýn diðer belediyelerine de gerçekleþtirilmesi bekleniyor. Lise ziyareti Türk ve Boþnak milletvekilin protestosuna sahne oldu Gjon Buzuku Lisesinde öðrencilerle gerçekleþtirilen toplantýda Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Baþkaný ve Milletvekili Mahir Yaðcýlar ile 6+ Parlamento Grubu Baþkaný Cezair Murati protesto etti. Mahir Yaðcýlar, 3 dilde eðitim görülen okulda toplantýya sadece Arnavut öðrencilerin davet edilmesi nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, Türk ve Boþnak öðrencilerin neden davet edilmediðini öðrenmek istedi. Cezair Murati de Prizren de topluluklarýn beraber yaþadýðýný hatýrlatýrken Boþnak ve Türk öðrencilerin toplantýya davet edilmemesini kýnadý. Türk ve Boþnak milletvekilleri, protesto olarak programla öngörülen diðer toplantýlara katýlmadýklarý öðrenildi. Shcuk ile Krüzeiu Kosova Statüsünü Görüþtü UNMÝK Þefi Yardýmcýsý Steven Shcuk ayrýca Prizren Belediyesi Baþkaný Eçrem Krüeziu yu yapmýþ olduðu çalýþmalardan dolayý tebrik ederken, Prizren in hem kültür açýsýndan, hem de görünüþ açýsýndan yaný sýra standartlarýn yerine getirilmesi açýsýndan örnek olduðunu söyledi. Shcuk bu görüþlerini Baþkan Krüeziu zor bir süreçten geçti fakat, çok baþarýlar elde etti sözleriyle vurguladý. UNMÝK Þefi Yardýmcýsý Steven Shcuk Prizren Belediyesi Baþkaný Eçrem Krüeziu ile yeni projeler hakkýnda görüþtüklerini de ifade ederken, Kosova yý sürekli gezdiðini fakat, Prizren de ki geliþmeleri hiçbir kentte bulamadýðýný ifade ederken, bunun kentin geliþmesinin açýk bir örneði olduðunu belirtti. Prizren Belediyesi Baþkaný Eçrem Krüeziu belediye çalýþmalarýndan memnuniyetini dile getirirken, bunun daha da ileriye götüreceklerini belirtti. Krüeziu Prizren Belediyesinin þimdiye dek olduðu gibi bundan sonra ve her zaman örneksel olarak kalmasý için elinden geleni yapacaklarýný belirtti.

6 R ö p o r t a j 6 Kosova Üniversite Eðitiminde ESNAF ÝE Derneði Baþkaný Cemil Luma ile Röportaj Kosova da eðitim söz konusu olunca, savaþ sonrasý dönemde bir patlama yaþamasýna raðmen, hâlâ kaliteli ve dünya eðitimine uygun bir düzeyde deðildir. Hele üniversite eðitiminde çok büyük eksiklikler var. Son yýllarda çok sayýda üniversitelerin (lisanslý ya da lisansýz) açýlmasý, buradaki toplumu kötü anlamda etkilemektedir. Öðrencilerin düþüncesi ya kaliteli bir üniversiteye eðitime devam etmek ya da Kosova dýþýnda eðitim görmek. Bu konuda ikinci versiyon gündemde. Geçen hafta Ankara dan dönen ESNAF ÝE Derneði Baþkaný Cemil Luma dan bilgi almak üzere ricada bulunduk ve kendileri özel olarak Yeni Dönem gazetesine bu bilgileri vermeyi seve seve kabul etti. Sayýn Cemil Bey, Ankara daki TOBB ile gerçekleþtirdiðiniz son görüþmelerden bilgi alabilir miyiz? Kosova da Türk Dilinde üniversite eðitimi þu anda Türkiye de okumak için mecbur kalan çocuklarýmýz, Türkiye Cumhuriyeti nin Büyük Öðrenci Projesi çerçevesinde kendi üniversite eðitimini yapmaktadýrlar. Ancak bu büyük proje kapsamýnda kendi anadilinde mezun olan lise öðrencilerinin üniversite eðitimine ilgi gören gençlerimizin tamamýnýn yararlanma þansý yok. Bu konuyu aþmak için, son iki yýldan bu yana ESNAF ÝE Derneði nin Türkiye deki çok önemli kurumlarla gerçekleþtirdiði görüþmeler esnasýnda, Kosova da Türk Dilindeki eðitim sorunu da gündemde tutulmuþtur. Zaman süresi içerisinde geliþtirdiðimiz giriþimlerle, bu konuda en büyük desteði sunabilecek kurumun TOBB olduðu görülmüþtür. Çünkü bu dönem içerisinde TOBB Yöneticileri Kosova da yaþayan Türklerin ve diðer Kosovalýlarýn sorunlarýný dikkate almýþ ve kendi sorunlarý gibi kabul ederek, bu sorunlarýn çözülmesi konusunda her tür desteðin sunulacaðý sözünü vermiþlerdir. Bu giriþimleri yaparken amacýmýz Kosova daki gençlerimize daha büyük perspektifler yaratarak; eðitilmiþ, vizyonu olan ve Kosova nýn her kurumunda yer alabilecek güçlü kadro yetiþtirmektir. Bunu vurgularken biraz da geçmiþe gitmem gerekecek. Yukarda vurguladýðým gibi, Kosova da ilköðretimden baþlayarak Türk Dilindeki eðitimi canlandýrmak için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði TOBB Yöneticileri ile temasa geçtik, baþta TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ve Genel Sekreter Ýsmail Köksal olmak üzere, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nin (ETÜ) bir birimini Kosova da açmak için istemimizi ortaya attýk. Bu görüþmelerde TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ve Genel Sekreter Ýsmail Köksal, Kosova daki durumumuzu iyi bildikleri için, bu giriþimlerin tüm Kosovalýlara çok faydalý olabileceði inancýyla yeþil ýþýk yaktýlar. Her ne kadar bu giriþim TOBB için ek bir yük ve büyük bir görev olabileceði bilincinde olan TOBB yöneticileri, toplumumuza destek sunmak için bu giriþimleri seve seve kabul etmiþtir. Az önce konuþmanýzda TOBB ETÜ biriminin Kosova da açýlmasýndan bahsettiniz. Üniversitede hangi dillerde eðitim yapýlacaktýr? Evet, biricik amaç Balkanlarýn bu bölgesinde bir avuç kalan, ancak büyük çýrpýnýþlara dimdik, yüzü ak, ayakta kalma, ayakta kalýrken gelenek ve göreneklerini yaþatmak, Türk Dilini, Türk kimliðini ve eðitimini yarýnlara aktarmak, birinci görevimiz oldu hep. Doðal ki bu üniversitede Türkçe de eðitim yapýlacaktýr. Bizler bu uðurda yüreðimizi, zamanýmýzý, bir sözle her þeyimizi faturasý ne olursa olsun ortaya koymuþ, en küçük bir çýkar beklentisi içerisinde olmadan, bu toplumun çýkarlarý ve kazançlarý için dört elle sarýlmýþýzdýr. Bu iþ bundan böyle de bu þekilde devam edecektir. Bu amaçlarý ve hedefleri gerçekleþtirebilmek için, TOBB tarafýnca sunulan desteði çok iyi deðerlendirmemiz gerekecektir. Çünkü bu üniversitede eðitim görecek gençlerimiz dünya çapýnda kaliteyi yakalayarak, kendilerini ayný þekilde dünya çapýnda iþ yapabilecek birer uzman olarak yetiþtirecektir. Üniversitenin temel dili Ýngilizce olacaktýr, yaný sýra Türkçe, Arnavutça ve Boþnakça dillerinde de eðitim görülecektir. Bu ortamda Türk Dilinde eðitim görecek gençlerimiz, eðitim sýrasýnda Arnavut Dilini de öðrenerek, üniversiteden mezun olduktan sonra, onlarýn Kosova da iþ bulma sorunu çok kolaylaþacaktýr. Bu gençleri öyle yetiþtirmemiz gerekecek ki, toplumumuzu en iyi bir þekilde tüm Kosova kurumlarýnda ister devlet kurumlarý olsun ister de bakanlýklardaki görevler olsun, hazýr ve kaliteli yetiþmiþ birer kadro olarak yer alacaklardýr. Hazýrlýk süreci nasýl gerçekleþti? Ankara daki 14 Mayýs görüþmelerinde, üniversitenin açýlýþ konusu ilk defa ele alýnmadý. Daha önce de bu konuyla ilgili yapmýþ olduðum görüþmeler vardý. O görüþmelerin neticesinde almýþ olduðum olumlu sonuçlardan sonra, Kosova ya döndüm ve ikili hazýrlýklarý yapmaya baþladým. Nasýl bir üniversite açýlacak, kadro ve giriþim kurulunda kimler yer alacak, Kosova da yatýrýmcýlarýn bu konuda ilgi alaný nedir, aynýca Arnavut ve Boþnak dilinde kadro ne durumdadýr diye tüm bu araþtýrmalarý gerçekleþtirdim. Diðer yandan Kosova Eðitim Bakanlýðýna baþ vurarak kanun gereði þartlarý da yerine getirmek için, Kosova Eðitim Bakaný Agim Veliu ile görüþüldü. Kosova da Türkiye TOBB ETÜ biriminin açýlmasý ve Türk Dilinde eðitimin olmasý deðerini kendilerine açýkladýk ve bu konuda böyle bir üniversiteye çalýþma izni, lisansý verilmesi için baþvuruda bulunduk. Bakan Agim Veliu böyle bir giriþimi tamamen destekleyeceðini ve çok olumlu gördüðünü dile getirirken, gereken iþlemlerin yapýlmasý için kolaylýklarý saðlayacaðýný dedi. Hazýrlýklarýn hýzlanmasýna sebep olan Bakan Veliu, Ýþadamý Fehmi Azemi ile ayný fikirde olduðumuz için, bu projenin beraberce giriþimlerine baþladýk. Hazýrlýklar çok hýzlý bir þekilde baþladý, Giriþim Kurulu üyeleri seçildi ve Kosova da gereken ön hazýrlýklar yapýldý. Üniversite kaydýný yapmak için gereken Bakanlýða baþ vuruldu, Kosova da ve uluslararasý camiada ad yapmýþ öðretim görevlileriyle iliþkiler kuruldu ve üniversite mekaný beli oldu. Ankara da TOBB da ilk görüþmemizin kararýna göre, tüm iþlemlerden sonra, yani bize Kosova da düþen görevleri tamamladýktan sonra, görüþmelerimizin devamý olarak 14 Mayýs 2007 tarihi belirledik. Elimizdeki tüm evraklarla Ankara ya hareket ettik. Ankara daki görüþmelerde hangi somut adýmlar atýldý? Ankara ya iþadamý-yatýrýmcý Fehmi Azemi ve Prof. Dr. Ýsak Mustafa ile beraber hareket ettik. Görüþme esnasýnda, bizlerin Kosova da yaptýðýmýz hazýrlýklarý dile gelirken, ayný þekilde Ankara da da TOBB-ETÜ de gerektiði hazýrlýklarý tamamlamýþtý. Kosova da açýlacak olan birimin bir çalýþma gurubu seçilmiþti ve bu konuda TOBB- ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici bizlere desteklerin sunulacaðýný bildirirken, ayný zamanda öðrenci yetiþtirme konusunda çok özen, özveri ve kaliteli eðitimin gerektiðini de vurguladý. Rektör ile gerçekleþtirdiðimiz görüþmeden sonra, her iki tarafýn çalýþma gruplarý ortak bir toplantý yaptý ve TOBB-ETÜ nün hazýrlamýþ olduðu protokol metni bir daha detaylý bir þekilde gözden geçirildi. TOBB-ETÜ çalýþma grubunda Çalýþma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Süleyman Sarýtaþ ve üniversitenin diðer uzman kadrosu yer aldý. Toplantýdan çýkan metnin son versiyonuna üniversite ismi, adresi ve

7 7 R ö p o r t a j Yeni Bir Geliþme diðer bilgiler eklenerek, törenli bir þekilde protokolü Uluslararasý Priþtine Üniversitesi adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB-ETÜ adýna Üniversite Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici imzaladý. Protokol imzalandýktan sonra daha kimlerle ve hangi konularda görüþtünüz? Görkemli protokol imzalandýktan sonra, Kosova heyetini TOBB Genel Sekreteri Ýsmail Köksal Bey kabul etti. Görüþme esnasýnda bizler Genel Sekreter Ýsmail Köksal Bey e Priþtine de açýlacak olan üniversite hakkýndaki durumu aktardýk. Aynýca çok sýcak ve dostça bir ortamda, Kosova nýn genel durumundan da bilgiler sunuldu. TOBB Genel Sekreteri Ýsmail Köksal Bey, TOBB her zaman Kosova nýn deðiþik yönlerindeki geliþmeye, özellikle eðitim ve ekonomi alanýnda büyük destekler sunacaðýný ifade ederek, Bizler Türkiye de Arnavutlarý kardeþ olarak kabul etmiþiz, dileðimiz aynýca Kosova da da Arnavutlar orada yaþayan Türkleri kardeþ gibi kabul etsin, oradaki Türklere sahip çýksýn ve her tür desteði versin dedi. Kosova heyeti de baþta Yönetim Kurulu baþkaný Fehmi Azemi olmak üzere, Biz de sizin bu düþüncelerinizle hemfikiriz, çünkü yüzyýllarca ayný kültürü paylaþtýk. Bundan sonra da bu kültürü korumak için Kosova da yaþayan Türk kardeþlerimizle beraber hareket edeceðiz dedi. Aynýca bu üniversitenin kurulmasýyla bir amaç daha gerçekleþecektir, o da Türk Dilinde yüksek eðitim yaþayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Kosova da kendisini daha güçlü bir þekilde hissettirecektir. Ayrýlmazdan önce TOBB Genel Sekreteri Ýsmail Köksal bizlere, TOBB þimdiye kadar olduðu gibi, bundan sonra da sizlere her tür desteði en güçlü bir þekilde sunacaktýr dedi. TOBB görüþmelerimizden sonra heyetimiz Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýðýnýn kimi makamlarýyla da bu konu üzerine görüþmelerde bulundu, ki bu görüþmelerde açýlacak olan üniversite konusu takdirle karþýlandý ve onlarýn da desteði alýndý. Gelecekte de bu makamlarla daha sýký bir iþbirliðinin yapýlma kararý alýndý. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði nin Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nasýl bir üniversite? Türkiye her alanda olduðu gibi eðitimde de kendini yenilemek zorundadýr. Bu gerçeðin bilincinde olan Türk iþ dünyasýnýn en büyük çatý örgütü yýllardýr sürdürdüðü sosyal sorumluluk faaliyetlerinin en önemlisini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini kurarak hayata geçirmiþtir. Üniversite 21. yy. üniversitelerinin temel karakteri olan çaðdaþ bir üniversite olarak tasarlanmýþtýr. Bu çatý altýnda bilimin evrenselliðini ve dünyadaki gidiþatý doðru algýlamýþ, alanýnda çaðdaþ bilgi ve yeteneklerle donanmýþ, kültür deðerlerimize baðlý ülkesini seven ve geliþmesine büyük katkýda bulunacak gençler yetiþmektedir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye nin en yetenekli öðrencilerinin Türkiye nin geleceðine yön verecek, bilgi birikim ve ideale sahip kendine güvenen, lider kiþilikli dünyadaki yaþýtlarýyla rekabet edebilecek bireyler olarak mezun olacak bir eðitim sistemini benimsemiþtir. Türkiye de bir ilk ortak eðitim programý ve üç dönemli eðitim Amerika ve Avrupa nýn önde gelen üniversitelerinde, yýllardýr uygulanan ortak eðitim modeli Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafýndan uygulamaya sokulmuþtur. Bu modelde öðrenciler uluslararasý standartlarda ve sürede teorik eðitim alýyorlar. Ancak her eðitim ve öðretim yýlýnda bir dönem kendi aralarýnda iþ yerlerinde çalýþarak pratik eðitimden geçiyorlar. Öðrenciler iþ yerlerinde bir ortak eðitim amiri gözetimi altýnda çalýþýyorlar. Bu amir öðrencinin iþ yeri deneyim ve eðitiminden sorumludur. Öðrenci kendi alanýndan baþka bir yerde çalýþtýrýlýyor. TOBB ETÜ öðrencileri 2. sýnýftan itibaren üç yýl eðitim görürler. Her eðitim öðretim yýlýnda en az 3.5 ay olmak üzere bir dönemi iþ yerinde eðitim ile geçirirler. Mezun olduklarýnda yaklaþýk bir yýllýk deneyimle iþ piyasasýna girerler. Böylece hem teorik pratik arasýndaki uçurum ortadan kalkar hem de iþ bulma oranlarý yükselir. Kosova da açýlacak olan Uluslararasý Priþtine Üniversitesi ayný sistemle eðitimi uygulayacaktýr. Kadro oluþturmakla, ana hedefimiz Kosova da Türk Dilindeki üniversite eðitimini yeni bir eðitim sistemiyle uygulamaya baþlatmaktýr. Son olarak þunu da dersem yanlýþ olmaz diye düþünüyorum, o da Kosova Türk toplumu hep beraber el ele verip bu hedefleri gerçekleþtirmek için tam desteðini sunmalýdýr. Çünkü Türkiye mizin sunmuþ olduðu bu destekleri sadece ve sadece titiz ve dürüst bir çalýþmayla hak etmiþ oluruz. TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu. TOBB-ETÜ Biriminin Kosova da açýlmasý saðlanýrken, Kosova da Türkçe üniversite eðitiminde yeni bir adým atýlmýþtýr, yeni nesillere yeni bir kapý açýlmýþtýr. Bu fýrsatý çok iyi deðerlendirmemiz gerekiyor. Peki Cemil Bey, eðitim dört dilde olacak diyorsunuz. Bu üniversite kadrosu nasýl oluþacaktýr, öðretim görevlileri kimler olacak? Türk Dilindeki öðretim görevlileri TOBB-ETÜ desteðiyle ihtiyaç duyulan bölümlere bu üniversite öðretim görevlilerini saðlayacaktýr. Uluslararasý Priþtine Üniversitesi nin eðitim programý TOBB-ETÜ eðitim programýna göre olacaktýr. Çünkü TOBB-ETÜ eðitim programý detaylý bir þekilde çok deðerli hocalar tarafýndan incelenmiþtir ve bu konuda ayný þekilde Priþtine de de açýlacak olan üniversitede uygulanacaktýr. Bu uygulama gerçekleþirken, Türk Dilindeki bölümlere Kosova Türk kadrosu da gerekecektir, misal olarak Türkiye de uygun bölümlerden yüksek lisans nice ki mastýra ve doktora yapan uzmanlar bu kadroda yer alacaktýr. Arnavut Dilindeki bölümlerde ise Kosova da var olan uzman kadro yaný sýra Arnavutluk tan uluslararasý ad yapmýþ yaklaþýk daha on akademisyen öðretim görevlisi olarak katýlacaktýr. Boþnak Dilinde ise Makedonya dan dört, Bosna ve Hýrvatistan dan da sekiz uzman hoca görev alacaktýr. Tüm bu kadroya Almanya dan ve Amerika dan altý kiþilik bir kadro katýlacaktýr. Çünkü bu üniversitenin amacý sadece Kosova deðil, daha geniþ çaplý bir bölgede uzman kadro yetiþtirmektir. Aynýca aldýðýmýz ortak bir karara göre, en geç bir ay içinde Priþtine de bu yeni açýlacak üniversitenin promosyonu yapýlacak ve bu tanýtýma Türkiye den TOBB- ETÜ den de bir heyetin katýlmasý beklenmektedir. Bu tanýtýmda üniversite hakkýnda kamuoyuna daha detaylý bilgiler sunulacaktýr. Sayýn Cemil Bey, bu bilgileri sunduðunuz için Yeni Dönem medyasý adýna teþekkür ederim, çok yönlü ve çok baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerken, yeni açýlacak olan bu üniversite de hepimize hayýrlý uðurlu olsun diyorum. Sað olun, teþekkür ederim. Ben de hepimize hayýrlý olsun diyorum ve sizin de baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerken, saygýlarýmý sunarým. Mehmet BÜTÜÇ

8 G ü n c e l / K o s o v a 8 19 Mayýs Bayramý Prizren ve Priþtine de kutlandý Þölende söz alan TÜMED Baþkaný Altay Mýsýrlý da gençlerden, toplumun temel taþý olduðunu, kendine güvenen, saygýlý, hoþgörülü, devlete ve topluma faydalý bireyler olmalarý beklentisi içersinde olduklarýný belirtti. TÜMED Baþkaný Mýsýrlý, gençlere, Bizim için çok deðerlisiniz, çok güçlüsünüz ve bunu hiçbir zaman kaybetmeyin ve bu gücü her zaman kendinizde görün þeklinde seslendi. Þölende Prizren, Priþtine, Gilan, Mitroviça ve Mamuþa dan Türk, Arnavut ve Boþnak olmak üzere 9 kültürsanat derneði ve 3 okulun müzik grubu, halk ve modern danslarý icra ederek sevilen þarkýlarý okudular. Öte yandan Pazar akþamý Priþtine nin Gerçek derneðinde 19 Mayýs Gençlik Bayramý vesilesiyle eðlence düzenleyen Priþtine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü öðrencileri, müzik eþliðinde gönüllerince eðlendiler. Priþtineli çok sayýda gencin de katýldýðý eðlencede Türkoloji Bölümü öðretim görevlileri, Priþtine Lisesi Türkçe Eðitimde görev yapan öðretmenl, TÝKA ve Türk Eþgüdüm temsilcileri de yer aldý. 10. yýl marþýný hep bir aðýzdan söyleyen Priþtineli gençler, gecenin sonunda canlý olarak klarnet eþliðinde yapýlan darbuka eðlencesiyle coþtular. Priþtine de 19 Mayýs Resepsiyonu Kosova Demokratik Türk Partisi Gençlik Kollarý tarafýndan 19 Mayýs Gençlik Bayramý vesilesiyle Priþtine de verilen resepsiyonda Kosova Baþbakaný Agim Çeku, çok sayýda Bakan ve yardýmcýlarý, siyasi parti liderleri, Kosova Eþgüdüm Bürosu temsilcileri, Kosova Türk Taburu Komutaný Yarbay Mehmet Partigöç, Kosova da görev yapan Türk Polis Kontenjaný Baþkaný Yüksel Çelik, TÝKA Kosova Temsilcisi Metin Arslanbaþ, Toplum Sivil Örgütleri temsilcileri ve çok sayýda davetli hazýr bulundu. Davetlileri selamlayan KDTP Gençlik Kollarý Baþkaný ve Kosova Kültür Bakaný Danýþmaný Enis Kervan, Kosova da da yýllardýr 19 Mayýs Bayramý nýn kutlandýðýný hatýrlaratak, Bugün biraraya gelmemizi, 19 Mayýs Bayramý nýn gelecekte Kosova da resmi bir bayram olmasý yönünde atýlan ilk adým olarak görmekteyiz ifadesini kullandý. Kosova Baþbakaný Agim Çeku, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Atatürk ün Türkiye ye olduðu kadar bütün dünyaya da ait olduðunu belirterek, Atatürk örnek alýnacak dünya lideridir. Atatürk, bir liderin ülkesi için neler yapabileceðinin en güzel örneðidir. Atatürk ün tarihi kararlarý ile çalýþmalarý, uygar dünyanýn da bir parçasý olmuþtur dedi. 19 Mayýs ýn çok önemli bir bayram olduðunu kaydeden Baþbakan Çeku, Bu bayramý biz de resmileþtirmeliyiz. Kosovalý Türklerin bu bayramý kutlamalarý sevindiricidir ifadesini kullandý. Türkiye nin Kosova ya verdiði desteði deðerlendiren Baþbakan Çeku, Türkiye nin, Kosova nýn doðal, ayný zamanda da güçlü bir müttefiki olduðunu söyledi. Kosova nýn statü sürecinde her zaman baðýmsýzlýktan yana net tavýr aldýðýný hatýrlatan Kosova Baþbakaný Agim Çeku, hiçbir zaman þüpheye mahal vermeyecek þekilde Kosova ya en iyi çözümün baðýmsýzlýk olduðunu her platformda ifade ettiðini, buna bizzat Ankara ziyaretinde tanýk olduðunu hatýrlattý. Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn büyük destekçisi olan Türkiye nin Ýslam Birliði Konferansý nda Kosova lehine karar çýkarýlmasýnda büyük rol oynadýðýnýn altýný çizen Baþbakan Çeku, Arzumuz, Türkiye nin, statünün belirlenmesinden sonra da desteðini sürdürmesidir. Türkiye gibi güçlü bir müttefiðe sahip olmak bizi güçlü kýlýyor dedi. Baðýmsýzlýk sürecine de deðinen Çeku, bu konuda iyimser olduðunu, baðýmsýzlýk hedefine yakýn olduklarýný, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi nde Kosova ya baðýmsýzlýk tanýyacak kararýn bir kaç hafta sonra çýkacaðýný umut ettiðini belirtti. Baþbakan Çeku, konuþmasýnda Výçýtýrýn Belediyesi Türk Dili nin resmi kullanýmýna yeþil ýþýk yaktý Výçýtýrýn Belediyesi Siyasi ve Maliye Komitesi, KDTP Výçýtýrýn Þubesinin baþvurusu üzerine Türkçe nin bu belediyede resmi dil olmasýný kabul etti. Konuyla ilgili KDTP Výçýtýrýn Þubesinin istemini 10 Mayýs 2007 tarihinde görüþen Výçýtýrýn Belediyesi Siyasi ve Maliye Komitesi, yasanýn da saðlamýþ olduðu haklar çerçevesinde, Výçýtýrýn da gerekli yüzdeliði saðlayamadýðý, ancak geleneksel bir dil olduðu göz ününde bulundurularak, buradaki Türk toplumunun belediye yetkililerine ve kurumlarýna yapacaklarý yazýlý ile sözlü baþvurularýný istemleri üzerine Türkçe olarak almaya ve kullanmaya haklarý olduðu vurgulandý. Výçýtýrýn Belediyesi Meclis Baþkaný Muharem Þabani imzalý açýklama, geçen Cuma günü KDTP Výçýtýrýn Þubesi tarafýndan basýna daðýtýldý. KDTP Výçýtýrýn Þubesi Baþkaný Arif Kera ise, konuyla ilgili açýklamasýnda bu kararý memnuniyetle karþýladýklarýný ifade etti. Výçýtýrýn Belediye Meclisi nin ilk oturumunda Výçýtýrýn da Türkçenin geleneksel dil kapsamýnda resmi kullanýmda dil olmasý konusunu gündeme almaya kararlaþtýran Výçýtýrýn Belediyesinde, þimdilik iktidar ve muhalefet temsilcilerinin oluþturduðu Siyasi ve Maliye Komitesi konuya olumlu yaklaþýyor. Výçýtýrýn Belediyesi Meclisinin de ayný tutumu sergilemesi halinde Výçýtýrýn da da Türkçe nin resmi kullanýmda dil olarak ilan edilmesi bekleniyor. Benzeri baþvurular üzerine Türkçe nin Mitroviça da resmi kullanýmý kabul edilirken, þimdilik Priþtine ve Gilan Belediyelerinin alacaðý kararlar bekleniyor. Kosovalý Türklere þu sözlerle seslendi: Siz Kosova da yaþayan Türk topluluðu vatanýnýz Kosova ya büyük hizmet yapmaktasýnýz. Kosova yý baðýmsýzlýða götüren süreçte savunduðunuz yapýcý tutumunuz, azýnlýkta olan bir topluluðun rahatça çoðunlukta olan bir topluluk ile nasýl bütünleþtiðini, Kosova da rahatça yaþayabildiðini, Kosova yý kendi vataný olarak kabul ettiðini, diðer yandan Kosova daki çoðunluðun, azýnlýk haklarý çerçevesinde kimliðini, kültürünü, geleneðini muhafaza etmesi ve geliþtirebilmesi için yeterli imkan ve zemin temin etmesi için biz siyasilere yol göstermiþtir. Bu bize gurur vermekte ve gelecekte toplumumuzu hangi þekilde geliþtirmemiz gerektiði konusunda yol gösterici olmaktadýr. Kosova da Türk topluluðu, Kosova yý vataný olarak kabul etmekte henüz hazýrlýk belirtemeyen diðer azýnlýklara da örnek oluþturmaktadýr. Geleceðin Kosova sý,çok etnikli, herkesin kendi bayramýný kutlayabaliceði bir ülke olacaktýr. KDTP Genel Baþkaný ve milletvekili Mahir Yaðcýlar da resepsiyonda yaptýðý konuþmada, 70 yýl önce ulu önder Atatürk ün ünlü nutuðundaki sözlerin bugün de güncel olduðunu ve Kosova þartlarýnda da güncelliðini koruduðunu söyledi. Yaðcýlar, Kosova nýn geleceði gençlerin umutlarý ve kararlýlýðýna baðlýdýr. Kosova yý ileri götürecek gençlerdir.kosova yý ve baðýmsýzlýðý ayakta dimdik tutacak gençlerdir ifadesini kullandý.

9 9 B a l k a n Türkler in partisi birinci sýrada Avrupa Parlamentosu nda Bulgaristan ýn temsil edecek 18 milletvekilinin belirlenmesi için dün yapýlan seçimde üyelerinin çoðunluðunu Türkler in oluþturduðu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) en fazla oyu olarak birinci sýraya yükseldi. Resmi olmayan sonuçlara göre katýlým oranýnýn yüzde 29 olarak gerçekleþtiði seçimde Hak ve Özgürlükler Hareketi geçerli oylarýn yüzde 26 sýný aldý. Sofya Belediye Baþkaný Boyko Borisov un lideri olduðu GERB (arma) geçerli oylarýn yüzde 25,7 sinin sahibi olurken Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oylarýn yüzde 25,4 ünü aldý. Irkçý ve aþýrý milliyetçi ATAKA partisinin oylarý yüzde 16 olurken 2 inci Simeon Ulusal Hareketi (NDSV) ise yüzde oylarýn yüzde 7 sini aldý. Bu durumda Avrupa parlamentosuna HÖH 5, GERB 5, BSP 5, ATAKA 2 ve NDSV 1 milletvekili gönderecek. Her 10 seçmenden 7 sinin sandýk baþýna gitmediði seçimin resmi olmayan sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan siyasi parti liderleri basýn toplantýsý düzenleyerek sonuçlarý deðerlendirdiler. AHMET DOÐAN SONUÇTAN MEMNUN HÖH lideri Ahmet Doðan basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada partisinin seçime çok iyi hazýrlandýðýný belirterek, Verdiðimiz emeðin karþýlýðýný aldýk. Avrupa nýn deðerini algýlayan seçmenimiz bizi ülkenin en büyük siyasi gücü yaptý dedi. Seçim kampanyasý döneminde aþýrýlýktan hep kaçtýklarýný ifade eden Doðan, rakip partilerin ise tam tersine etnik gerginlik yaratacak giriþimlerde bulunduðunu ifade etti. Doðan, Ancak Bulgaristan vatandaþlarý bunlara en güzel yanýtý sandýkta verdi diye konuþtu Erken genel seçim tartýþmalarýný gündeme getirmenin bir anlamý olmadýðýný da sözlerine ekleyen Doðan, Erken genel seçime gerek yok. Mevcut iktidara alternatif göremiyorum dedi. Bulgaristan Sosyalist Partisi Genel Baþkaný ve Baþbakan Sergey Staniþev de basýn toplantýsýnda koalisyon hükümetini oluþturan partilerin seçimde oylarýn yaklaþýk yüzde 60 ýný aldýðýný belirterek bunun da hükümete destek anlamýna geldiðini söyledi. Partisinin son genel seçime göre oy kaybýna uðradýðýný itiraf eden Staniþev sözlerini þöyle sürdürdü: Biz seçmenimize Avrupa Parlamentosu seçiminin önemini tam olarak anlatamadýk. Ayrýca vatandaþlarýmýzýn Avrupa Birliði nden çok fazla beklentileri var. Bunlarýn hemen yerine gelmesini istiyorlar. Tabii ki bu bir zaman meselesi. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz. Ancak mesajý aldýk. Gereði neyse yerine getireceðiz. Irkçý ve aþýrý milliyetçi görüþleriyle tanýnan ATAKA partisinin Genel Baþkaný Volen Siderov ise basýn toplantýsýnda yine Hak ve Özgürlükler Hareketi ne ve Türkiye ye kin kustu. Seçimlerde hile yapýldýðýný HÖH nin seçmenlerin oyunu satýn aldýðýný öne süren Siderov, HÖH listesinden seçilen milletvekillerinin Bulgaristan ýn deðil Türkiye nin menfaatleri doðrultusunda çalýþacaklarýný söyledi. Siderov, Avrupa Parlamentosu na Sofya nýn deðil, Ankara nýn milletvekilleri gidiyor. Yakýnda Bulgaristan da Türkçeyi resmi dil olarak da ilan edebilirler diye konuþtu. Siderov, Baþbakan Sergey Staniþev in de derhal istifa etmesi gerektiðini ileri sürdü. Bakoyanni: 2008 Kýbrýs Ýçin Kritik Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Dora Bakoyanni, 2007 yýlýnda Kýbrýs sorununun çözümünün mümkün olmadýðýný, ancak 2008 in kritik fýrsat penceresi olduðunu söyledi. Rum Kesimi nde yayýmlanan Fileleftheros gazetesine demeç veren Bakoyanni, Kýbrýs Rum halkýnýn Annan Planý aleyhinde oy kullandýðýný ve planýn tarih olduðunu kaydetti. Bakoyanni, bir soru üzerine, Kýbrýs halkýnýn parçasý olarak Kýbrýslý Türklerin çözüm istediði görüþünü belirterek, bu konuda net bir teþvik bulunduðunu, Kýbrýs sorunu çözümlendiðinde Kýbrýslý Türklerin, Avrupalý vatandaþlarýn tüm haklarýndan yararlanacaðýný ve bunun, yaþamlarýnda büyük bir deðiþikliðe yol açacaðýný vurguladý. Yunanistan Dýþiþleri Bakaný, Kýbrýslý Türk ve Rumlarýn tam olarak ayný çözümü istemesinin mümkün olmadýðýný, uzun vadede herkesin arzularýna yanýt veren bir sonucun olacaðýna inandýðýný belirtti. Dora Bakoyanni, 2007 de Kýbrýs sorununun çözümünün mümkün olmadýðýný, kritik fýrsat penceresinin 2008 yýlý olduðunu dile getirdi. NATO nun Mart 2004 teki geniþleme dalgasýnda, diðer ülkeler arasýnda Bulgaristan ve Romanya nýn da Ýttifakýn üyeliðine alýnmasýyla, Karadeniz in güney kýyýlarý dýþýnda, batý kýyýlarý da NATO nun sýnýrlarý oldu. Diðer taraftan, 1 Ocak 2007 de Bulgaristan ve Romanya nýn gerçekleþen Avrupa Birliði (AB) üyeliði neticesinde, Birliðin de yeni sýnýrý Karadeniz in batý kýyýlarýna uzandý. Bütün bunlar ise, Karadeniz bölgesini ister istemez Avrupa-Atlantik güvenliðinin önemli bir parçasý haline getirdi. Günümüzde Karadeniz bölgesi, Amerika ve AB nin gözünde, Doðu ile Batý arasýnda bir enerji köprüsü ve organize suçlar ile terörizm gibi bazý tehditlerden Avrupa yý koruyan kalkan gibidir. Bulgaristan ve Romanya ise, sahip olduklarý jeopolitik konumlarý yüzünden, söz konusu enerji köprüsünün ve kalkanýn önemli bir unsuru olarak kendilerini görüyor. Amerika nýn Karadeniz stratejisi iki sütuna dayanýyor. Birinci sütun, Amerika nýn bölge ülkelerinden lojistik destek bulmasýna baðlýdýr. Ýkinci sütun ise, Karadeniz i de kapsayacak þekilde NATO ve AGÝT in eylem alanlarýnýn geniþletilmesinden ibarettir. Karadeniz stratejisin ilk sütununda Amerika nýn belli bir baþarýyla ulaþmasýný saðlayan Bulgaristan ve Romanya dýr. Þöyle ki her iki ülke kendi topraklarýnda Amerikan üslerinin kurulmasýna izin vermiþ bulunuyor. Bulgaristan ve Romanya ya deneme amaçlý ilk birkaç yüz Amerikan askerinin, 2007 nin ikinci yarýsýnda konuþlandýrýlmasý bekleniyor. Washington açýsýndan bakýldýðýnda, Amerika ya dost iktidarlarca yönetilen hem Bulgaristan, hem de Romanya nýn coðrafi anlamda stratejik bir konumu vardýr. NATO nun sýký destekleyicisi olan bu iki ülke, bir taraftan Ýttifakýn sýnýrlarýný Karadeniz e açýyor, öbür taraftan Kafkasya ile Orta Doðu ya yönelik bir sýçrama tahtasýný oluþturuyor. Diðer taraftan, Orta Asya ve Hazar bölgesi petrollerinin Akdeniz ve Avrupa ya taþýnmasý çerçevesinde, Bulgaristan ve Romanya üzerinden geçmesi öngörülen bazý boruhattý projeleri de bulunuyor. Amerika açýsýndan hem Bulgaristan, hem de Romanya iyi birer müttefik olarak algýlanýyor ise de, Karadeniz stratejisi açýsýndan, Washington un Romanya ya daha çok önem verdiði söylenebilir. Yukarýda belirtildiði gibi, Amerika nýn, NATO ve AGÝT in eylem alanlarýnýn Karadeniz i de kapsamasý yönünde bir isteði bulunuyor. Amerika nýn Karadeniz stratejisinin bu ikinci sütunu ise, Karadeniz bölgesindeki sorunlarýn uluslararasýlaþtýrýlmasýný gerektirdiði söylenebilir. Bunun sayesinde, her þeyden önce bölgesel sorunlarýn çözümünde AGÝT in etkin ERHAN TÜRBEDAR Ankara Mektubu Karadeniz in Deðiþen Dinamiði (1) rol almasý saðlanabilecek. Diðer taraftan, sorunlar uluslararasýlaþtýrýldýðý ölçüde, NATO nun Aktif Çaba Operasyonu nun (Operation Active Endeavour) görev alanýnýn, Akdeniz den Karadeniz e doðru geniþletilmesi daha kolay meþrulaþtýrýlabilecek. Neticede, Amerika NATO aracýlýðýyla donanmasýný Karadeniz e yerleþtirme fýrsatý elde edebilecek. Bu noktada, Türkiye ile Amerika arasýnda ve kýsmen Türkiye ile Romanya arasýnda bir sorun doðuyor. Çünkü, NATO nun Aktif Çaba Operasyonu nun Karadeniz e de geniþletilebilmesi için, Türk boðazlarýndan geçiþ rejimini düzenleyen 1936 tarihli Montrö Boðazlar Sözleþmesi nin deðiþtirilmesi gerekiyor. Nedenine gelince, bu sözleþmenin, bölge dýþý ülkelerin uçak gemilerine yasak, diðer savaþ gemilerine ise tonaj ve zaman bakýmýndan sýnýrlamalar getirmesidir. Bir baþka ifadeyle, Montrö Boðazlar Sözleþmesi nin mevcut hali, Amerika nýn donanmasýný Karadeniz e sokmasýna müsaade etmiyor. Ýþte bu noktada, Türkiye ile Rusya Federasyonu nun çýkarlarý örtüþmektedir. Türkiye boðazlar üzerindeki hakimiyetini, Rusya ise Karadeniz çevresindeki etkinliðini yitirmemeye özen gösteriyor. Nitekim, 2006 yýlýnda, NATO nun Aktif Çaba Operasyonu nun Karadeniz e de geniþletilmesi üzerine Amerikan önerisini, Türkiye ve Rusya ortaklaþa reddetmiþtir. Amerika nýn Karadeniz bölgesiyle ilgili jeopolitik ihtiyaçlarý, Bulgaristan ve Romanya daki yönetimlerin hedefleriyle tutarlý gözüküyor. Her þeyden önce, bu her iki Balkan ülkesi, Avrupa Güvenliði ve Savunma Politikasý nýn yanýsýra, Amerika nýn da güvenlik þemsiyesine ihtiyaç duyuyor. Bir baþka ifadeyle, ne Bulgaristan ne de Romanya kendi güvenliklerini tamamen Avrupa ya emanet etmek istiyor. Diðer taraftan, Amerikan üslerinin, Bulgaristan ve Romanya ordularýnýn modernizasyonuna katký saðlayacaðýna yönelik bir beklenti bulunuyor. Nitekim, hem Bulgaristan, hem de Romanya nýn savunma ve güvenlik sektörlerinin reform edilmesinde, en büyük baðýþlar Amerika dan geldi. Kendi topraklarýnda Amerikan üslerine izin veren Bulgaristan ve Romanya nýn bundan ekonomik beklentileri de var. Þöyle ki, bu ülkelerde güvenlik pekiþtiði ölçüde, her iki ülkenin, hatta bölgenin, dolaysýz yabancý yatýrýmlar açýsýndan daha cazip hale geleceðe inanýlýyor. Bununla birlikte, hem Bulgaristan, hem de Romanya, Amerika ile iliþkilerini geliþtirdikleri ölçüde, Washington dan daha çok siyasi ve ekonomik destek elde edebileceklerini düþünüyor. (Sürecek)

10 Müslüman sayýsý Katolikleri geçti Amerikan enstitüsü World Christian Database in (WCD) son verilerine göre yeryüzünde Müslüman sayýsýnýn Katolikleri geçmiþ olmasý Katolik dünyasýnýn merkezi Vatikan da alarma yol açtý. Enstitü rakamlarýna göre 1.1 milyar Katolik e karþýn 1.3 milyar Müslüman bulunuyor. Vatikan a baðlý Papalýk Konseyi Dinler Arasý Diyalog Kurulu Baþkaný Monsenyör Felix Machado D ü n y a 10 Gazze Ateþ Altýnda Genelde istatistikler yanýltýcý olabilir. Örneðin 2000 yýlýndan 2005 e kadar Katoliklerde sadece yüzde 6.7 lik bir artýþ olmuþ. Sanýrým Enstitü sadece vaftiz olanlarýn sayýsýný veriyor. Afrika nýn kuytu bölgelerinde, Amazon da yaþayan Katolikler bu istatistiklerde yer almamýþ gibi görünüyor. Bu verileri resmi olarak kabul edemeyiz dedi. WCD ye göre Hýristiyanlýðýn diðer mezheplerine mensup olanlarýn sayýsý ise 2,1 milyar. Lübnan da Çatýþmalar Sürüyor Lübnan ordusu Trablus kenti yakýnlarýnda bulunan bir Filistin mülteci kampýna yönelik tank ve topçu saldýrýsýný sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, saldýrýlarda 8 sivilin öldüðünü duyurdu. Saldýrýlarda 20 kiþinin de yaralandýðýný belirten Filistinli kaynaklar, ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe edildiðini kaydetti. Nahr El Bared mülteci kampýný kuþatan Lübnan ordusu kaynaklarý, çatýþmalarda öldürülen bir militanýn Almanya daki tren saldýrýsý giriþiminin þüphelisi olduðunu duyurdu. Saddam El Hacib adlý militanýn, Lübnanlý askerlerin baskýn düzenlediði bir binada ölen 10 Fetih El Ýslam militaný arasýnda bulunduðu belirtildi. El Hacib, Almanya daki saldýrý giriþimiyle ilgili olarak Lübnan da gýyabýnda yargýlanýyordu. Bu arada, Beyrut ta bir otomobile yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu bir kadýn öldü, 10 kiþi yaralandý. Çatýþmalarýn, bir banka soyguncusunun peþindeki Lübnan güvenlik kuvvetlerinin, Filistin mülteci kampýnda evlerde arama yaparak, bir kiþiyi gözaltýna almak istemesi üzerine çýktýðý belirtiliyor. Çatýþmalarda ölenlerin 22 sinin güvenlik görevlisi, 17 sinin militan, kalanýnýn da sivil olduðu bildirildi. Ý srail in Gazze ye yönelik saldýrýlarýnda ( ) bu yana ölenlerin sayýsý, 5 Filistinlinin daha vurulmasýyla 14 e çýktý. Filistin Baþbakaný Ýsmail Haniye, Ýsrail in sivilleri hedef aldýðýný belirterek, halkýn korkunç bir katliamla karþý karþýya bulunduðunu söyledi. Ýsrail kuvvetleri, Gazze Þeridi nin kuzeyinde bir otomobile hava saldýrýsý düzenledi. Saldýrýda Ýsrail e roket atmaya hazýrlandýðý bildirilen Ýslami Cihat mensubu 4 Filistinli öldü. Ýsrail, sabah saatlerinde de silah atölyesi olduðunu ileri sürdüðü bir binayý bombalayarak, 1 Filistinliyi öldürdü. Ýsrail in dün düzenlediði iki ayrý saldýrýda da, 8 i bir milletvekilinin yakýný, 9 Filistinli hayatýný kaybetmiþti. Hava saldýrýlarý yüzünden Gazze nin bir bölümünde elektrikler de kesildi. Ýsrail Ýç Güvenlik Bakaný Avi Dichter, radyodan yayýnlanan konuþmasýnda, Baþbakan Haniye ile Hamas ýn sürgündeki lideri Halid Meþal i de vurabilecekleri tehditinde bulundu. Öte yandan Gazze de Ýsrail in saldýrýlarýný kýnayan protesto gösterisi yapýldý, intikam çaðrýsýnda bulunuldu. Gazze Þeridi nden Ýsrail e Kassam roketi saldýrýlarý da sürüyor. Meclis ahýr gibi dedi iþinden oldu Afganistan da, meclisin ahýrdan daha kötü olduðunu söyleyen kadýn milletvekili görevinden azledildi. Malalay Joya, özel bir televizyon kanalýyla yaptýðý röportajda, Bir ahýr çok daha iyidir. Hiç deðilse orada yük taþýyan bir eþek ve süt veren inek bulunur. Parlamento bir ahýrdan daha kötü durumda demiþti seçimlerinde meclise giren 28 yaþýndaki kadýn haklarý savunucusu milletvekili Joya nýn görevinden azledilmesi için mecliste yapýlan oylama öncesinde, bu röportaj milletvekillerine izletildi. Joya, daha önce de mücahit liderlerini sert þekilde eleþtirmiþti. Ýçki içene ibrikli teþhir Ýran da alkol aldýðý tespit edilen gençler boyunlarýna tuvalet ibrikleri geçrilerek eþekler üzerinde sokaklarda gezdirildi. Ýran da gençliði hedef alan yakýn markaj bundan 1 ay önce baþladý... Önce sokakta þeriata aykýrý örtündüðü tespit edilen 17 bin kadýn uyarýldý. Hatta giyim maðazalarýna þeriat mankenleri yerleþtirilerek kadýnlara nasýl örtünmeleri gerektiði gösterildi. Sonra sýra saçlarýný Batýlý tarzda kestiren erkeklere geldi. Ve son olarak dün halkýn huzurunu bozduklarý gerekçesiyle rejim muhalifi 1000 genç erkek tutuklandý. Ancak bu kiþilerin tutuklanmasýndan çok, gençlere karþý maskeli polisin tutumu Ýran gazetelerinde manþete çýktý. Ýran polisi, serseri olarak nitelendirdiði ve alkol kullandýðý tespit edilen gençleri teþhir etmek amacýyla boyunlarýna tuvalet ibrikleri astý, eþeklerin üzerine bindirerek caddelerin ortasýnda gezdirdi. Tahran baþsavcýlýðý bile bu uygulamayý kýnadýklarýný açýkladý. Baþsavcý yardýmcýsý Reza Jafaari, Polis haddini aþtý. Bu ülkede kanunlar var dedi. Kürtler Kerkük teki petrole sahip olmamalý Ýngiliz düþünce kuruluþu Chatham House raporunda, Kürtler in Kerkük teki petrole sahip olmalarýnýn önlenmesi gerektiðine dikkati çekti. Irak taki Kürtler in otonomi için Türkiye deki Kürtler i kýþkýrttýðýný belirten rapor, ABD nin de Türkiye nin Türkmen politikasýný olumsuz etkilediðini vurguladý. Kuruluþun mayýs raporunda Türkiye ve Kürtler konusuna yer verildi ve Irak ýn komþularýyla iliþkileri de deðerlendirildi. Iraklý Kürtler in Türkiye deki Kürtler i uyarmasýna karþý Türkiye yi uyaran raporda þu ifadelere yer verildi: Kürdistan Bölgesel Hükümeti nin birleþmesi tamamen durdurulamazsa bölgeye daha fazla dikkat etmek gerekir. Dünya Turu Kürtlerin Kerkük ü iyice kapatarak petrol kaynaklarýnýn kontrolüne sahip olmalarý önlenmeli. Darbecilerin þahý Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA 1948 de, Örtülü Operasyonlar Bölümü de bir yýl sonra kuruldu. CIA, bu tarihten 1987 ye kadar dünyanýn birçok ülkesinde rejimleri deðiþtirdi ve çok kanlý darbelerin yolunu hazýrladý. CIA nýn kurguladýðý, tetiklediði veya düzenlediði darbeler sonucu dünyada altý milyon insanýn yaþamýný yitirdiði tahmin ediliyor.

11 11 T ü r k i y e New-York ta Türk Günü Yürüyüþü Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu öncülüðünde 26 ýncýsý bu yýl düzenlenen geleneksel Türk Günü Yürüyüþü, New York ta geniþ bir katýlým ve büyük bir coþkuyla yapýldý. Manhattan da 56 ýncý Cadde ile Madison Avenue köþesinden baþlayan yürüyüþ renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüþe soðuk hava ve yaðmura raðmen Türkiye nin Washington Büyükelçisi Nabi Þensoy, New York Baþkonsolosu Mehmet Samsar, Azerbaycan Devlet Bakaný Nazým Ýbrahimov ve diðer diplomatlarla, Türk vatandaþlarý katýldý. Amerikan-Türk toplumundan binlerce kiþinin yol boyunca Türk bayraklarýyla katýldýðý yürüyüþte, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Kanada, Bulgaristan, Azerbaycan, Ahýska, Karaçay, Kazakistan ve diðer ülkelerden gelen Türk topluluklarý da yeraldý. Yürüyüþe katýlanlarýn giysilerinin çoðunun renginin kýrmýzý-beyaz olmasý New York caddelerine çarpýcý bir görüntü oluþturdu. Türkiye nin Birleþmiþ Milletler temsilciliði ve Konsolosluðu nun bulunduðu Türkevi nin yakýnýnda sona eren yürüyüþün ardýndan, Türk Amerikan Derneði Federasyonu Baþkaný Atilla Pak ýn yaptýðý konuþmayla Türk Festivali baþladý. Ayný gün ise Zürih te, 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý ile ayný günde kutlanan Türk Günü Þenliði, izleyenlere çifte bayram yaþattý. Ýsviçre deki Türk derneklerinin organizasyonuyla, Zürih te düzenlenen Türk Günü Þenliði, Türk toplumunun yoðun katýmýyla coþku içinde kutlandý. Þenlikle, bu ülkedeki birlik ve beraberliðini perçinleyen Türk toplumu, yaþadýðý toplumun ayrýlmaz bir parçasý olduðunu da dile getirdi. Türk Günü Þenliði ayrýca, Ýsviçre nin sözde soykýrým iddialarýyla ikili iliþkilerde yaþanan gerilim sonrasý, Türk ve Ýsviçre toplumunu da kaynaþtýrdý. Türkiye nin Bern Büyükelçisi Alev Kýlýç, þenliðin Türk toplumunun birlik ve beraberliðine önemli katkýda bulunduðunu söyledi. Ankara Ulus ta patlama Olay yerine Ankara nýn çeþitli hastanelerinden çok sayýda ambulans bölgeye sevkedildi. Emniyet Müdürlüðü ne baðlý bomba uzmaný ekipler de Anafartalar a ulaþtý. Ankara Valisi Kemal Önal, patlamanýn Anafartalar Çarþýsý nýn önündeki durakla çarþý kapýsýnýn belki de kapýnýn iç bölümünde olduðunu Kim bunlar?.. MEYDANLARA çýkan insanlar, sanki uzaydan gelmiþ yaratýklarmýþ gibi, hem Türkiye de, hem dýþarýda merak uyandýrdýlar. Sordular: Kim bunlar?.. Batý medyasý bu yüzden meydanlardaki görüntüyü birinci haber olarak verdi, izleyen Batýlýlar þaþýrýp öyle baktýlar. Bizim gazetelerde ise meydandakilerin tanýmý, ya da analizi yapýlýyor. Bakýyorlar: Bunlar kim?.. Onlar; meydanda gözüksün gözükmesin, gazete okuyanlar. Yazýlý medyanýn toplam tirajý 5 milyonsa, bir gazeteyi üç-beþ kiþi okuyorsa, eh iþte o kadar... Onlar; Ti-Vi dizilerinden önce haberlere de bakarlar. Ortalama çocuk sayýlarý; iki, bilemediniz üç. Holdingleri, bankalarý, yabancý sermaye ile ortaklýklarý, sermaye örgütleri yok. Zaten çok paralarý da olmaz. Bilgisayarlarý vardýr. Tarikatlarý, dergáhlarý, þýhlarý da olmaz onlarýn. Ýnançlarý yüreklerinde, dualarý sessiz, ibadetleri gösteriþsiz, dinin iyi ahlak olduðunun bilincindedir onlar. Dinlerini çýkarlarý için, siyasi ya da ticari sermaye olarak kullanmaktan utanýrlar. Peygamber e de laf söyletmezler, Atatürk e de. Onlar; bir torba nohuta-makarnaya satýlmazlar. Akýllarý vardýr. Toplumun aptal yerine konulduðu iç politikalar karþýsýnda canlarý sýkýlýr, onursuz dýþ politikalar karþýsýnda gururlarý kýrýlýr. Sahtekár, ikiyüzlü, kaypak deðildir onlar... Hýrsýz ve yaðmacý iktidarlarla suç ortaðý olmazlar. Merhametlidirler. Ama mangal gibi yürekleri... Ýhanete tepkileri... Bayraða sevdalarý... Cumhuriyet e inançlarý... Türkiye hálá ayakta duruyorsa, kutsal Anadolu devrimine sadakatleri vardýr onlarýn... Türkiye dir onlar... (Bekir Coþkun un yazýsý Hürriyet ten alýnmýþtýr) Ankara dan baþladý Samsun da sonlandý söyledi. Bölgeye giriþ ve çýkýþa izin verilmezken, güvenlik kordonunun arkasýndan yaralýlarýn ve çevreye saçýlan kol ve bacak parçalarýn ambulanslara yerleþtirildiði görüldü. Ulus taki patlamalarda yaralananlar SSK, Ankara Numune Hastanesi ve çevredeki diðer hastanelere kaldýrýldý. Vatandaþlarýn bazýlarý ambulanslarla getirilirken bazýlarý da vatandaþlarýn araçlarýyla ve kendi imkanlarýyla geldi. Yaralýlardan kimliði henüz belirlenemeyen iki kiþinin durumun aðýr olduðu bildirildi. Ulus daki patlamada ilk belirlemelere göre kimliði belirlenemeyen 4 kiþinin yaþamýný yitirdiði bildirildi. Bu arada 4 kiþiden birinin canlý bomba ihtimali üzerinde duruluyor. Ulus taki patlama ile ilgili olarak terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara Aðýr Ceza Mahkemesi Savcýlýðý olaya el koyarak soruþturma baþlattý. Þehir çarþýsýnda esnaflýk yapan Mehmet Yýlmaz, AA muhabirine olay sýrasýnda yaþadýklarýný anlattý. Yýlmaz, patlama sesiyle birlikte yola çýktýklarýný ve sesle birlikte alev çýktýðýný gördüklerini söyledi. Bu sýrada bir kiþinin yandýðýna tanýk olduklarýný anlatan Yýlmaz, kiþinin üzerine kilim örterek ve suyla söndürmeye çalýþtýklarýný bildirdi. Cumhuriyet mitinglerinin sonuncusu dün Samsun da gerçekleþti. Tertip Komitesi nin açýkladýðý rakama göre 300 bin kadar Cumhuriyet sevdalýsý, Cumhuriyet Meydaný ný bayraklarla donattý. Ankara da 14 Nisan da baþlayan cumhuriyet mitinglerinin sonuncusu; Ýstanbul, Manisa, Çanakkale, Marmaris ve Ýzmir in ardýndan dün Atatürk ün kurtuluþ mücadelesini ateþlediði Samsun da gerçekleþtirildi. 19 Mayýs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý ndan bir gün sonra düzenlenen mitingte, katýlýmcýlarýn çoðunluðunu kadýnlar ve gençler oluþturdu. 33 sivil toplum örgütünün Farkýndayýz, 20 Mayýs ta Samsun dayýz sloganýyla organize ettiði miting için vatandaþlar, saat dan itibaren ellerinde Türk bayraklarýyla Cumhuriyet Meydaný na akýn etti. Vatandaþlar 8 ayrý polis noktasýnda arandýktan sonra miting alanýna alýndý. Türk bayraklarý ve Atatürk posterlerini dalgalandýrdýlar.

12 K ü l t ü r 12 Gelenek ve Göreneklerimiz Tefrika (3) Bahar Törenleri ve Geleneklerinden Daltulum Bugün dünyanýn bütün toplumlarýnda çeþitli bayramlar vardýr. Bu bayramlar ferdi, dini ve milli bayramlar olmak üzere üç kümede toplanýr. Dini ve mili bayramlarýn ne anlam taþýdýðý bilinirken, Ferdi bayramlarýn muhtevasýnda doðum, sünnet, evlenme ve diðer gelenek halini almýþ adetlerimizin gerçekleþmesi yer almaktadýr. Bu bayramlar dýþýnda, halk hayatýndan, hayat felsefesinden, insan vicdanýndan doðmuþ, doðanýn deðiþmesinden kaynaklanan ve topluma mal olmuþ Bahar Bayramlarý da vardýr. Bahar Bayramlarý, genellikle ilkbahar, mevsiminde yapýlan zengin ayin ve törenlerle kutlanmaktadýr. Kýþýn soðuðundan ve karýndan kurtuluþ, yeþeren can bulan doðaya duyulan sevginin þekillendirdiði Bahar Bayramlarý her toplumda ve insan hayatýnda büyük bir ehemmiyet taþýmaktadýr. Doðanýn canlanmasý ve tekrar yaþamaya baþlamasý demek olan bahar mevsimimin geliþi dünyanýn neresinde olursa olsun insan yaþamýnda önemli bir olaydýr. Baþka sözlerle Baharýn gelmesi kuþkusuz her toplumda büyük sevincin yaratýlmasýna sebep olur. Bu bakýmdan her toplum baharýn geliþiyle ilgili ayrý ve kendine özgü törenler düzenlerler. Ýlkbahar mevsimin baþlangýcý ve bitimi bu Bahar Bayramýn temelini oluþturur. Bu þekilde insanlar bugünlerde çeþitli törenler, ayinler ve eðlence biçimlerini ortaya koyarlar. Öyle ki Bahar bayramlarýn kutlanmasý felsefe, mitolojik ve folklorik bir özellik kazanmýþ ve çoðu toplumlarýn vazgeçilmez gelenek, görenek ve adetleri arasýna girmiþtir. Türk toplumlarýnda baharla ilgili gelenek ve töreler oldukça çeþitlidir ve farklýdýr. Ancak Bahar Bayramý geleneðinin Türklerde tarihin en eski dönemlerine kadar indiði görülmektedir. Türklerde çok eskiden baharýn geliþi, doðanýn canlanýþý, destanlarda, masallarda, türkülerde, þiirlerde, âþýklarýn beyit ve kopuzlarýnda, sazlarýnda terennüm edilir ve bahardan coþkuyla söz edilir. Türk toplumunda baharýn geliþi Sularýn çoðalmasý, karlarýn eriyip dað baþlarýnýn görünmeye baþlamalarý, dünyanýn nefesinin ýsýnmasý, yani havalarýn ýsýnmasý, türlü çiçeklerin açýlmasý, yeryüzüne yemyeþil bir ipek kumaþýn serilmesi, hayvanlarýn yavrulamalarý, çoðalmalarý olarak yorumlanmaktadýr. Türk topluluklarýnda gibi bütün Müslüman toplumlarýnda da hemen hemen ayný biçimde Bahar Bayramlarý çeþitli þenliklerle kutlanýr. Bahar bayramlarýnýn özelliklerinden biri, halkýn öbek öbek mesire yerlerine gitmesidir. Halk bu yerlerde akþama kadar oturup yer içer ve kýþtan kurtulup bahara kavuþmuþ olmanýn sevinci ile eðlenir. Bir gün önce börekler yapýlýr, yumurtalar kaynatýlýr ve diðer yemekler yapýlýr. Uzun süren kýþtan sonra baharýn geliþini müjdeleyen belirtiler görülünce, bütün halký bir telaþ alýr. Çünkü baharýn geliþini belirten otlarýn yeþermesi, çiðdem ve menekþelerin açmasý, ýsýnan hava hayvanlarýn kýrlara salýnmasý, göçmen kuþlarýn gelmesi, doðayla iç içe olan tarým ve hayvancýlýkla uðraþan çiftçinin tarlasýyla kucaklaþmasý baþlayýnca, insanlarda yeni umutlar doðmaya baþlar. Prizren, Kosova nýn en önemli il ve kültür merkezlerinden birini oluþturmaktadýr. Eski ve yeni kültürlerin kaynaþmasý ve çok sayýda Osmanlý mimari anýtlarýna ve diðer tarih ve kültür eserlerine sahip olan Prizren in çok zengin bir tarihi de vardýr. Asýrlara uzanan medeni ve ziynet dolu tarihimizin ve ecdadýmýzýn bizlere emaneti olan dini, sosyal ve kültür eserlerinin en çoðunu kapsamý yanýnda atalarýmýzdan kalan örf, adet, gelenek, görenek ve diðer edinimlerimizin burada hala capcanlý yaþatýlmasý, Prizren kentinin Balkan ve Rumeli kentlerinin baþýnda geldiði geniþ kamuoyunda kabul edilen bir gerçektir. Zaten Prizren de yaþayanlarýn günlük hayatlarýnýn da adeta bir parçasý olan bütün bu eserler ve edinimiler kentin her köþesine damgasýný vurmuþ, geçmiþten günümüze Prizren i, Anýtlar, Müzeler ve Þairler kenti mertebesine mahzar etmiþtir. Atalarýmýzýn gidiþinden günümüze kadar durmayan göçler, bozgunlar, yýkýmlar, acýlar ve sýkýntýlar muhtevasýnda, yaþamak zaruri yetinde kalan Türklerin sayýsý ehemmiyetli bir þekilde azalmasýna raðmen ve tam bir azýnlýk hayatýný sürdüren Türkler bilinç ve saðduyusu ile geleceðe olan itikadýný hiçbir zaman yitirmemiþtir aksine, asýrlar boyunca yurt bildiði ve edindiði bu topraklarýnda hiç bitmeyen buranlar muhtevasýnda zaman zaman yalnýz da kalsa yine de zengin ve uygar geçmiþinin birikimine güvenmeyi geleceðini saðlamak açýsýndan ilke kabul etmiþtir. Bu aþamada Türklerin, günümüze kadar yapmýþ olduklarý muhtelif alanlardaki faaliyetler sayesinde, eðitimiyle, sanatýyla, kültürüyle ve hala capcanlý yaþatmýþ olduðu örf, adet, gelenek, görenek ve diðer edinimleriyle kendi benliðini ve mevcudiyetini devam ettirmeye ve günümüze kadar dimdik ayakta tutmaya baþarmýþtýr. Lakin zaman ilerledikçe eski geleneklerimiz çaðdaþ toplumun etkisinde kalarak unutulmuþ ama bir bütün olarak sönmemiþtir. Çaðdaþ toplumun tesirinde kalmalarýna raðmen çoðu geleneklerimiz hala her günkü hayatýmýzýn bir parçasý olmakla birlikte, nesilden nesle aktarýlarak RAÝF VIRMÝÇA günümüze kadar yaþatýlmaktadýr. Çünkü Türk halký hem çaðdaþ olmaktan hem de atalarýndan kalan geleneklerinden pek kolay vazgeçmez. Biz gelenek ve göreneklerimiz adý altýnda baþlattýðýmýz bu belgesellerimizin bu bölümünü yýl önce kitlevi bir biçimde bugün ise daha az bir þekilde kutlanan Bahar Bayramlarýmýzdan Daltulum bahar bayramýný halkýmýza bütün özellikleriyle anýmsatmak ve canlandýrmak maksadýyla biz 14 Marta öðrencilerimizi buraya toplayýp bu bahar bayramýn muhtevasýnda zamanýnda yapýlan adet ve geleneklerimizi bu belgesel yayýnýmýzla teþhir etmeye çalýþacaðýz Prizren de bahar bayramlarý çok eskiden beri kutlanmaktadýr. Yaþam koþullarýnýn deðiþimi bu tür bayramlarýnýn unutulmasýna neden olmasýna raðmen gene de halkta bu bayramlarýn bazýlarý mühürlenmiþ ve büyük coþkuyla hasla kutlanmaktadýr. Bütün Müslüman âleminde asýrlardan beri Nevruz, Hýdrelez ve Hýdýr Nebi diye üç büyük bahar bayramý topluluklar arasýnda kutlanan ve bilinen bayramlarýn baþýnda gelmektedir. Ýlkbaharýn muþtulayýcýlarý olan bu bahar bayramlarýn þerefine bütün topluluklarda kendine has olmuþ görkemli ve muhtelif þenliklerle düzenlenir. Çeþitli törenlerde düzenlenen bu þenlikler her topluluðun örf ve adetlerine göre gerçekleþtirilmektedir. Asýrlar boyunca Prizren de büyük bir coþkuyla kutlanan bu bahar bayramlarý yaný sýra Prizren e has olan ve kutlanan diðer bahar bayramlarý da vardýr nice ki: Daltulum, Kocakarý Soðuðu, Kýrlangýç Fýrtýnasý, Ayva Baharý, Öküz Soðuðu, Hýdrlez, Nakýs Salý, Hýdýr Nebi ve Ali Günü. Ýlkbaharýn geliþini bildiren bütün bu bahar bayramlarýn þerefine halkýmýz tarafýndan çeþitli ve görkemli þenlikler düzenlenir ve bu þenlikler çerçevesinde törenler de yapýlýr. Prizren halkýnda ilkbaharýn geliþi yukarýda sözünü ettiðimiz Nevruz, Hýdrelez ve Hýdýr Nebi bahar bayramlarýndan daha önce yani cemrelerin düþmesiyle kutlanmaya baþlanýr. Cemrenin ilkbahara doðru, yedi gün aralýkla önce havaya, sonra suya ve sonunda topraða düþmesiyle oluþturulan bir sýcaklýk yükseliþidir. Sürecek

13 13 K ü l t ü r ÝZLENÝMLER ÝSKENDER MUZBEG Köprü Öyle köprüler var ki dere kýyýlarýný, boðaz kýyýlarýný birbirine baðlar; akraba, eþ veya dostlarýn birbirine kavuþmasýný saðlarlar Bu köprü baþka köprü Öyle köprüler var ki, örneðin Üsküp ten akan Vardar daki Taþköprü, Prizren den geçen Temizce deki Taþköprü; Edirne Köprüsü, Mostar Köprüsü, Drina Köpüsü vb., bir tarihi belgeleyen, yüzyýllarca yaþatan kültür eserleridir, hepsi birer anýttýr ayrýca Bu köprü baþka köprü Bu köprü, gönül dostlarýný birbirine baðlayan; sanatçýlara, yaratýcýlara, her þeyden çok gençlere kucak açan bir köprüdür: Söz KÖPRÜ aylýk kültür ve sanat dergisine aittir. KÖPRÜ dergisi henüz beþ yaþýnda. Üsküp te çýkýyor. Ýddialý. Ýsabeti bir yaklaþýmla bizi ilgilendiren konular hakkýnda yorumlar getirmekte, fikir üretmekte; uzun zaman kenarda býrakýlmýþ konularý gündeme taþýmaktadýr: Yücel ve Yücelciler, Balkanlarda Osmanlý Medeniyeti, Burmalý Camii ile Kaybettiklerimiz, Kanayan Yaramýz: Beyin Göçü, Edebiyatýmýz, Türk Kültür merkezi Bu ve buna benzer konularý ayrý ayrý sayýlarda dile getirmekte, çaðdaþ yaklaþýmlarla aydýnlatmaya çalýþmakta; yarýna dönük önerileri dile getirmektedir. Henüz beþ yaþýnda. Genç yani. Derginin Baþ ve Sorumlu Yazarý Leyla Þerif de genç, Yayýn Kurulu üyeleri de. Hem de, gençlik bilgileri ile emektarlarýn görgüsü arasýnda kopmaz baðlar kurmak amacýyla Danýþma Kurulu na Fahri Kaya gibi, Avni Engüllü gibi dergicilikte ve kültür tarihimizde görgüye sahip, deneyimli aydýnlarýmýza da yer vermektedir. Köprü beþ yaþýnda. Jübile. Baþ ve Sorumlu yazar Leyla Þerif diyor ki: Her yýl bize saðlýklý tecrübeler kazandýrmaktadýr. Her gelen yeni bir yýlla dergimizde de bazý deðiþiklikler yapmaya çalýþýyoruz. Yeni açýlýmlar gerçekleþtirdik, Sanat fidanlýðýmýz ve folklorumuzdan bölümlerimiz ile kitap tanýtýmýna devam ediyoruz. Üsküp te çýkan KÖPRÜ dergisinin bir an önce Kosova da düzenli bir biçimde daðýtýlmasý dileðiyle burada Leyla Þerif in Gönüle Nasihat þiirini sizinle paylaþmak istiyorum. Leyla Þerif GÖNÜLE NASÝHAT Kýyameti yaþadýn Ararken doðruyu bu þehirde Sallandýn yýprandýn ey gönlü Ýnsanlýk var sandýðýn yüreklerde. Þimdi biçarelerdesin Renksiz mevsimlerde gezmektesin Tükeniþlerin varoluþunu beklerken Yelkovan koþturdun erken. Bu dünyaya gelen geçen hep dalgýndý Saatler ayarlamýþ önceden Ölüm fermanýn yazýlmýþ inceden Bu yaþa gelince sen, Soran olmadý halin ne idi genç iken. Susuz almýþ topraklarýn, dostsuz kalmýþ ýrmaklarýn Söz verip tutmayanlar, sil git defterden! Vaatlerde bulunan, eþ dosttan þikayetçi olandan Medet umma sen gönül. Ýnsan içinde aðlayandan, þerefini beþ paraya satandan Onur nedir bilmenden, uzak dur gönül Kara gün dostu, ak gün postu diyen boþ laf diyor. Her iki günde senle olaný seç, zira dünya bozuldu Mutluluðunu kýskanan, periþan halini seyredenler oldu. Gençlere barikat var, baþarýlýysan dibe çekilirsin Aman ha gön lapayým derken kaþýný çizdirirsin Koltuk deyip tutturanlar, hizmet diye susturanlar Eli kolu baðlý kalanlar þaþýrtmasýn gönül. Suya atanlar, çamura batýranlar ileri deyip geri çekenler Övüp arkandan sövenler, vataný satan hainler, Cenneti krediyle ödeyenler, ders verip çile satanlar Ezdirip bezdirmesin gönül. Unutma karþýna seven de çýkar sevmeyen de Seveni de sev sevmeyeni de. Hakkýný teslim etme herkese Bileni de var bilmeyeni de. Çok iyi olsan enayi derler, Zulmedene zalim, Alim olana çok bilmiþ, Kamil olaný seç daim! Ýlimden þaþma, bilgini parayla satma Derdin varsa El-Fatiha Büyüklerimiz Mehmet Âkif te Medeniyet (9) Görüldüðü gibi Akif in karþý çýktýðý, eleþtirdiði, bölücü, vahþî, maskara mahluk, saðýr ruhlu, hissiz, kundakçý, kahpe, yüzsüz, tek diþi kalmýþ canavar olarak nitelediði medeniyet Batý medeniyeti, dolayýsýyla Batý dýr. Bu medeniyet mimsiz bir medeniyettir ki o da deniyyet tir. Deniyyet alçaklýk, aþaðýlýk anlamýna gelmektedir. Kendi milleti dýþýnda kalan milletlere her türlü alçaklýðý, kahpeliði ve zulmü reva gören bir anlayýþ hangi medeniyetin ürünüdür? Bu gün hangi sebeple olursa olsun, Ortadoðu yu kana bulayacak, binlerce masum insanýn mahvýna sebep olacak, nice Ýslam beldelerini yerle bir edecek Irak Savaþý ný baþlatmak için ellerini ovuþturarak, aðzýnýn suyunu akýtarak bekleyen ABD nasýl bir medeniyetin temsilcisidir? Böyle bir medeniyete karþý çýkmak sadece aklî deðil, yüreðinde birazcýk da olsa his taþýyanlarý harekete geçirecek vicdânî bir mesele deðil midir? Medeniyet ve Din Özellikle Tanzîmat tan sonra bir çok fikir adamý, Osmanlýyý Avrupa dan geri býrakan faktörün din olduðunu, dinin terk edilerek ilerleyebileceðimizi savunmuþlardýr. Bu fikre karþý çýkan M. Akif, birçok mýsrada medeniyet ile ilerleme arasýnda iliþki kurmuþ, din ile medeniyet arasýndaki iliþkiyi de gözler önüne sermiþtir. Nasýl olmuþ da o fâzýl medeniyyet, o kemâl, / Böyle bir kavmin içinden doðuvermiþ derhâl? (1990, s. 159) Bu beyitte, medeniyetin faziletle ilgisi ortaya konulmuþtur. Ýslâm medeniyeti fazileti, insanî deðerleri üstün tutan bir medeniyettir. Ýslam dan önceki cahilliye dönemlerinde, kýzlarýný diri diri topraða gömecek kadar vahþî ve cahil bir kavimden Hz. Ömer gibi medeniyet üstatlarý çýkmasý, Ýslam medeniyetinin fâzýl bir medeniyet olduðunu gözler önüne serer. Bizim de var medeniyyetle âþinâlýðýmýz... (1990, s. 196) M. Akif, gerçek medeniyeti Batýda arayanlara, Osmanlý nýn medeniyet harikasý olan tarihi yapýlarýný (Fatih Camii vs.) göstererek medeniyetin sanatla ilgisini ortaya koyar. Gerçekte, sanatýyla, mimarisiyle biz de gerçek bir medeniyete sahibiz. Süveyþ i yardý herif... Akdeniz le Þab Denizi / Bitti. Öyle ya, bizler de kendi fikrimizi / Çýkarmýþ olsak eðer, þimdi, kuvveden fi le, / Kucaklaþýr medeniyetle din tamamýyle. (1990, s. 223) M. Akif bu mýsralarda, bazý aydýnlarýn medeniyetle dinin birleþemeyeceði, dinin ilerlemeye engel olduðu þeklindeki düþüncelerinin aksine, medeniyetle dinin kucaklaþabileceði fikrini verir. Akif e göre medeniyetle din birbirine zýt kavramlar deðildir. Ýslam milletleri, Ýslâm ý en güzel yaþadýklarý devirlerde, bütün dünyaya önderlik yapacak bir medeniyet kurmuþlardýr. Endülüs Emevî Devleti nin, Selçuklu ve Osmanlý Ýmparatorluklarýnýn en güçlü dönemleri, Ýslam ýn en iyi anlaþýldýðý ve yaþandýðý dönemler olarak medeniyetle dinin birlikteliði fikrini doðrulamaktadýr. Tarih bunun en doðru ve en güzel þahididir. Said Nursî de bu konuda þunlarý söyler. Hýristiyanlýðýn malý olmayan mehâsin-i medeniyeti ona mâl etmek ve Ýslâmiyet in düþmaný olan tedenniyi ona dost göstermek, feleðin ters dönmesine delildir (Nursî, 2001, s.457) diyen Said Nursî, Ýslâmiyet in ilerlemeye engel olmadýðýný ifade etmekte ve Müslümanlarýn Ýslâmî hakikatlere baðlýlýklarý nisbetinde ilerlediklerini, temeddün ettiklerini (medenileþme), Ýslâm hakikatlerinden uzaklaþtýklarý nisbette de gerilediklerini, vahþete ve tedennîye düþtüklerini tarihi delil göstererek anlatýr. (Nursi, 1995, s. 29) Medeniyetle dinin kucaklaþabileceði fikri Osmanlý nýn çöküþ dönemlerinde pratikte gösterilememiþse de, fikir olarak vardýr. Akif e göre yapýlacak iþ, bu fikri bir an önce hayata geçirmek olacaktýr.

14 R ö p o r t a j 14 Tiyatro Günlüðü (1) Batýk Bir Projeden Kurtarýlan Malzeme Bir televizyon projesiyle çýktýk yola... Batýrdýðýmýz projeden kurtardýðýmýz malzeme, bir gazete röportajlar dizisi doðurdu. Doðrusuyla, yanlýþýyla; eksiðiyle, tamýyla bir tadýmlýk Tiyatro Günlüðü sunuyoruz... bilimsellik, nesnellik, güncellik, tamlýk iddialarýný ortaya atmadan, ama onlara sadýk kalarak. Giriþ 24 Mayýs 2007 den aylar önce, görev yaptýðým medya kuruluþunda, benim içimde öteden beri var olan eþik bekçiliðinden baþka iþler de yapmak dürtüsü harekete geçti ve doðrudan üretime katýlmak isteðim depreþti. Haftalýk bir TV programý idi yapmak istediðim. Siyasetten uzak, günlük haber takibinden sýyrýlmýþ ama gene güncel ve toplumsal olmasý nedeniyle de siyasi uzantýlarý olan bir Haber Belgesel Program taslaðý oluþturdum. Yapýmcýlýðýný benim üstlendiðim programýn Yönetmenliðini Asým Vetim yapacaktý; sunuculuðunu ise Sezen Haskuka ile birlikte yürütecektik. Kamerada kiminle, kurguda kiminle çalýþacaðýmýzý aþaðý yukarý belirlemiþ, hatta programýn taslak jeneriðini bile yapmýþtýk. Ýþe tiyatroyla baþladýk, Nafis Gürcüali, Etem Kazaz, Bekir Hocalar, Deniz Dadale, Asým Mongovci, Hayrullah Þkurtak ve Mehmet Bütüç ile ayrý ayrý görüþmelerde bulunduk. Alim Rifat Yeþeren, Raif Buþ ve Yunus Þimþek ile de temasa geçtik, genç tiyatroculardan da birkaç kiþiyi projenin kapsamýna almayý hedefledik. Ama iþ uygulamaya gelince tökezledik. Önce, tasarladýðýmýz sunum dekorunu ve arka planýný elde edemedik, sunumu promter üzerinden yapmak bir çýkmaza sürüklendi, kurgudaki yoðun trafik oturaklý bir çalýþmaya olanak tanýmadý. Burada sayamayacaðýmýz onlarca ayrýntý iþi uzattýkça uzattý; nihayetinde baþlatýlan giriþim, filizlenemeden sönmeye yüz tuttu. Ama elimizde hedeflediðimizin tamamý olmasa bile, yukarýda adlarýný saydýðým tiyatrocularla yaptýðýmýz görüþmelerden çýkardýðýmýz çok güzel bir malzeme kaldý. TV programý olmadý ama bu batýk projeden malzemeyi kurtarma yolunun en kârlý iþ olacaðýný düþündük. Ýþte bu haftadan itibaren baþlayan dizi, söz konusu tamamlanmamýþ batýk projeden kurtarýlan malzemenin gazete için iþlenmiþ halidir. Projenin tamamlanmadýðýnýn ve görüþmemiz gereken tiyatrocular listesinin sona ermediðinin farkýndayýz. Devamýný inþallah daha büyük bir TV projesinde getiririz. Temasa geçip röportajý gerçekleþtiremediðimiz ve öngörüp görüþemediðimiz tüm tiyatroculardan özür dileyerek baþlýyoruz yola. Ayrýca bir özrü de TV projesine baþlayýp yarý yolda býraktýðým arkadaþlarým hak ediyor. Tabi potansiyel izleyiciler de... Uzunca bir giriþten sonra, koyulalým yola... Kosova da tiyatro nasýl baþladý? Ne zamandan beri var? Bu soruyu yönlendirdiðimiz bütün tiyatrocularýmýz Ezelden beri var der gibiler. Ama ezeli belgeleyecek bir belge yok. Usta Tiyatrocu ve Yönetmen Nafis Gürcüali: Kosova da Türk tiyatrosunun tarihçesi biraz kapalý bir kutu gibidir. Çünkü yazý olarak elimizde fazla bir þey yok. Ama duyumlara göre Türk tiyatrosu Kosova da bilhassa Prizren de çok eskilerde baþlamýþ. Mesela resmi bazý yazýlara göre Türk tiyatrosu ilk olarak bir dernekte bir tiyatro gösterisi ile baþlamýþ diyor ve duraksamadan ekliyor Tabi ki Osmanlýnýn burada var olmasýyla da çeþitli tiyatrolar vardý. Bildiðimiz gibi o dönemlerde gölge tiyatrosu, meddahlýk çok geliþen bir türdü. Her yerde oynanýrdý ve mutlaka bu topraklarda da bizden öncekiler bu oyunlarý icra etmiþlerdir. Ama maalesef bu hususlar pek araþtýrýlmadý inþallah bundan sonra daha iyi araþtýrmalar olur. Tahsilli gençler yetiþir ve bu konularda daha ayrýntýlý bilgilere sahip olurlar. Biz Batý klasiði olarak bilir ve ele alýrýz tiyatroyu ama meddahlýk ve ortaoyunu da bir çeþit tiyatro olarak deðerlendirilebiliyordu. Nafis Gürcüali, tiyatroyu dört duvar arasýna sýkýþtýrmayan ve perdelerden ibaret görmeyen tiyatrocularýmýzdan biriydi. Ona göre tiyatro her yerde, hatta sokakta bile oynanabilirdi: Aslýnda tiyatro her yerde oynanýr, sýrf perdelere kýsýtlamak doðru deðildir bence. Çünkü meddah tiyatrosu kahvelerde bir kiþinin kendi mimikleriyle hareketleriyle anlattýðý bir hikayedir. Bu da bir tiyatro türüdür. Biz buna tiyatro deðildir diyemeyiz. Tiyatro sokakta da oynanýr... her yerde oynanýr tiyatro. Tiyatro geniþ bir anlam taþýr ve sadece perdelerin arasýnda ve dört duvar arasýnda kýsýtlanmýþ bir yer deðildir tiyatro. Yýllarca ayný sahnenin tozunu yutan tiyatro sanatçýlarýmýzdan bir grup. Bu sahnede provalarýný yapýp, bu sahnede seyircinin karþýsýna çýktýlar. Bugünün klasik anlamýndaki tiyatrolar, mekâný yani binasý, sahnesi, yönetmeni, oyuncusu, yazarý ve tüm teknik ve sanat ekipmanlarý olan bir yerdi. Bu fazla klasiðe gelemiyordu bizim tiyatrocular ya da böyle bir imkaný hiçbir zaman bulamamýþlardý. Nafis Gürcüali, tiyatro anlayýþýný sergiledikten sonra þunlarý da eklemeden edemiyor: Eðer siz bir çatý altýnda oynanmýþ tiyatrolarý sorarsanýz, o zaman 50 li yýllarda imkanlara göre baþlamýþtýr bu. O zaman sinemalar kurulmuþ ve bu salonlar çok yönlü kullanýlmýþ yani sinema salonlarý konserler için de, tiyatro için de kullanýlmýþ. Ýþte buralarda bizim halkýmýz, sivrilmiþ gençlerimiz kendi çabalarýyla oyunlar hazýrlamýþ ve sahnelemiþlerdir. Eski tiyatroculardan Mehmet Bütüç ise, 1951 yýlýndan önce de bazý derneklerde, kýsaca skeçler oynanmýþ. Düðünlerde ve bazý özel toplantýlarda kimi oyuncular oyunlar yazmýþ düzenlemiþ, sahnelemiþ yýlýnda ise Doðru Yol derneðinin kurulmasýyla ilk olarak resmi bir biçimde baþlýyor tiyatro kolu diyor. Tiyatronun ne zamandan beri baþlayýp nasýl devam ettiðine en yalýn ve belki de en doðru cevabý Deniz Dadale veriyor: Orasýný ben bilemeyeceðim, yani orasýyla ilgilenmiyorum, ben yapýlana bakýyorum ve biz milletimize çok büyük bir hizmet verdik. Kosova da Türk tiyatrosunun nasýl baþladýðýna ve baþladýðý zamanki tarih hakkýnda takvimlerin ne dediðine iliþkin bilgilerin kesin ve net olmadýðýný herkes söylüyor. Usta tiyatroculardan Bekir Hocalar þöyle özetliyor durumu: Evlerde, düðünlerde, derneklerde, toplantýlarda tiyatroya baþlamýþlar; oyunculuða yetenekli insanlar ilk yeteneklerini sergilemiþler. Bayaðý yetenekli insanlarýmýz var bu konularda. Böyle baþlamýþlar ve bir tiyatro oluþmuþ... Rumeli Türk Tiyatro Sanatçýlarý Derneði Baþkaný Etem Kazaz da benzeri þeyler söylüyor. Etem in söylediði kelimeleri seçiþindeki temkinlik, bu flu tabloyu ortaya koyuyor. Þöyle diyor Etem Kazaz: Kosova da tiyatronun baþlangýcý üzerine konuþmak büyük bir meziyet. Ben ancak hocalarýmdan ya da yazarlardan aldýðým bilgilere ve belgelere dayanarak konuþabilirim. Kosova da tiyatronun baþlangýcý eskiye dayanýyor. Osmanlý döneminde tiyatro varmýþ; daha sonra da çeþitli tiyatro etkinlikleri yapýlmýþ ama bunlar hep belli bir kertede, belli bir seviyede yapýlmýþ olan tiyatrolar. Biz baz olarak Gayret Derneðinde yapýlan etkinlikleri ele aldýk. Gayret Derneðinin bir þenlik toplantýsýnda yerli yazar Durmiþ Selina nýn bir oyunu oynanýyor. Biz bu oyunu baz olarak alýp, geçen sene tiyatronun 70 inci yýlýný kutladýk. Ama biz þunu demiyoruz: Kosova da tiyatro bununla baþladý diye. Tiyatro Osmanlý Döneminde de vardý, ara dönemde de vardý li yýllarda ise bir þenlik toplantýsýnda resmi þekilde tiyatronun var olduðunu görüyoruz. 10 yýl önce tiyatronun 60. yýlýný kutlamýþtýk; geçen yýl da 70. yýlýný kutladýk. Ama birileri çýkar der ki tiyatro 72, 73 yýllýktýk biz bu iddialarý de deðerlendirmeye açýðýz ama bunu belgelere dayandýrmak lazým. Biz belgelere ve tiyatro sanatçýlarýndan aldýðýmýz bilgilere göre bu tarihi saptadýk. Ortada saptanan ve tiyatrocularýn çoðunca benimsenen bir tarih var. Bu tarihten ileriye dönük olarak da yapýlan bir dizi etkinlik ve çalýþma. En çok gündemde olan profesyonelleþme ise tiyatronun çözüme kavuþturulmamýþ en büyük sorunlarýndan biri olarak kalmaya devam ediyor. Çünkü bu durum her þeyden önce tiyatro yapmayý, bir tiyatro oyununu sahnelemeyi zorlaþtýrýyor. Tiyatro yapmak, hele hele bir azýnlýk toplumunun mensuplarý olarak baþarýlý bir tiyatro geleneði ortaya koyabilmek çok zor. Haftaya: Tiyatro Yapmanýn Koþullarý

15 15 Türkçenin Kosova sý YOÐUNLUK Gökyüzü yine karardý. Akrep ve yelkovanýn mücadelesi her zamanki gibi... Bu süre içinde neler yapýldý? Peki ya yapýlamayanlar? Zaman daralýyor ve ben iþlerimin hepsini bugün de bitiremedim. Yahu ne kadar kýymetli bir þeymiþ bu zaman! Bunu yeni anlamadým ama yine anladým! Dostlar, zaman a takmýþ bir hâldeyim bu aralar. Birkaç günde halletmem gereken iþleri bitiremeyiþim beni iyice daraltýyor. En basit þeyden en karmaþýðýna kadar her konu ve yerde zamanýn önemi ortada. Kendimle ilgili bir konuda, zaman yönetimi eksikliði veya diðer sebeplerden dolayý zamaný deðerlendiremediðim vakit sorun çýkýyor. Kiþisel konunun dýþýnda, toplumsal bir mevzuda da durum ayný; zaman ilerliyor ama Kosova baðýmsýzlýðýna ulaþamýyor mesela. Zaman ilerliyor ama küresel ýsýnma konusunda gerekenler yapýlmýyor. Bu böyle sürüp gider. Birçok konuda hep olmasý gereken nedir, nasýldýr diye düþünülür. Normal aranýr. Bu mantýðý zamana yöneltirsek; yirmi dört saat nasýl yetmez? Uykunun haricindeki zamaný düþünüyorum, üstelik altý saat kadar uyuyorum, buna raðmen sýkýntý var. Büyük ihtimalle sebebi yine benim çünkü böyle bir yoðunlukta yaþayan benim. Bunu seçen de benim. Neyse mesele sadece benle sýnýrlandýrýlabilecek bir mesele deðil. Beni bilirsiniz, kiþisellikten de bahsetmekle beraber toplumsal konulara dönmeyi tercih ederim. Ben den çýkýp biz e giden yolculuðun yolcusuyum. Doðduk, büyüyoruz ve kaçýnýlmaz bir þekilde her geçen yýlla beraber sorumluluklarýmýz artýyor. Gayet tabii ki bu durum doðal bir süreç; þaþacak bir þey deðil. Takýldýðým nokta yaþamýmýzýn geneliyle ilgili. Sabah uyanýlýyor, kahvaltýdan sonra herkes kendi iþine gidiyor. Kimisi iþ yerine, kimisi evinin baþka bir odasýna, kimisi çarþýya, pazara... Bir mesleði veya uðraþý olup da iþ yerine Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka G ü n c e l Alpay ÝÐCÝ gidenler için zaman yönetimi daha da önemli oluyor. Zira onlara ait zaman azalýp, iþ yerine ait zaman artmýþ oluyor. Çalýþan veya çalýþmayan olsun fark etmez, zamaný iyi deðerlendirmek þart. Kalkýp yaþadýðýnýz bölgenin sorunlarýndan sýrayla söz etmeyeceðim. Çoðundan haberdarsýnýz. Ancak, kaçýna yönelik çözüm önerileriniz veya fikirleriniz var acaba? Fikrin oluþmasý için düþünmek lazým. Düþünmek için zaman lazým. Bir de bilgi ve kaynak lazým. Jüpiter gezegeniyle ilgili düþünecek bir insanýn önce Jüpiter le ilgili bilgiye sahip olmasý gerekir. Ardýndan da o bilgileriyle düþünmeye baþlayýp bilgisini geliþtirmeye baþlar. Güneþ sisteminin en büyük gezegeninin Jüpiter olduðunu okuyup öðrendikten sonra düþünme baþlar. Neyse, Jüpiter e takýlmayýn; ondan önce düþünülmesi gereken çok daha önemli konular var. Jüpiter çok uzakta; orada da kalsýn! Kültürümüze dair her kiþinin yapmasý gereken çok þey var. Herkes bir yerinden tutup kültürünü geliþtirmeye çalýþmalý; bunun için uðraþmalý. Zaman da burada devreye giriyor. Kültürümüze dair bilgi edinmek için zaman lazým. Þimdi düþünmek lazým; Sabah iþe gidip akþam dönen bir kiþi ne zaman ve ne kadar bilgi edinebilir? Bilgisayar misali çalýþmadýðýmýza göre, bilgi sahibi olmamýz bir yükleme iþlemine baðlý deðil. Burada kabaca iki yol var. Birisi bilgiye ancak, sunulduðu zaman ve tesadüflerle ulaþmak. Diðeri de bilgiyi aramak; onun için zaman ayýrmak. Birincisini seçenlere söylenecek pek bir þey yok. Orada zaman yönetimine çok da ihtiyaç yok. Günün getirdikleri ve zaman akýþýna göre yaþanýr. Sabah olur, iþe gidersin; mesai biter eve dönersin. Ýþ ve evdeki zamanda da belli þekilde davranýlýr ve günler geçer. Diðer tercih ise çok daha zor; yorucu bir eylem. Ben de zaten ikinci tarz üzerinde kafa yoruyorum. Zira ikinci tarzý seçenlerdenim. Hayatýn koþturmacasý bizi yeterince uðraþtýrýyor ve zamanýmýzýn epey bir kýsmýný alýyor. Bu koþturmacanýn bitiminde de yorgunluk Soldan Saða (Horizontal) 1. Zýhýrlý bir araç G.S. eski futbolcusu... Erdem 2. Batý Avrupada bir ülke 3. Tantal ýn kýsaltmasý Bayan aktör... Farao Cemil Luma 4. Alman erkek ismi Radiyum Adale 5. Niton Türkiye de bir kent Enis 6. Alýnmýþ bir þeyi geri verme Cennet, cehennem arasýnda bir yer 7. Vucuda, ellere sürülen teneye yumuþaklýk verir Bir çiçek Yukarýdan Aþaðýya (Vertical) baþladýðý için dinlenme dönemi baþlýyor. Peki, bilgiye ne zaman ulaþacaðýz. Bilgi elbette çift kilitli sandýklarýn içinde deðil. Etrafýmýzda bilgiler dolu ancak, onlarý görmek ve algýlamak lazým. Kafanýzý daha fazla teorik cümlelerle yormayýp iþi somutlaþtýracaðým. Bugünkü yaþam tarzýmýz ve yaþam þartlarýmýzýn geçmiþimizle yakýndan alakasý var. Hepimiz ayrý ayrý þeyleri miras edindik ve onlarý kullanýyoruz. Kiþilerden çýkýp milletleri düþündüðümüzde de durum ayný oluyor. Milletler de atalarýnýn mirasýný devraldý. Bugünkü iyi hâlleri de geçmiþlerinden, bugünkü kötü hâlleri de geçmiþlerinden kaynaklanýyor. Örneðin, Kosova nýn durumu ve baðýmsýzlýðý... Varýlan nokta, geçmiþte yapýlanlarýn sonucu veya sonuçlarý. Ne ekilirse o biçilir. Geçmiþten gelen iyi þeyleri alýp onlarla yaþamak güzel; buna denecek þey yok. Peki, geçmiþten devralýnan sýkýntýlarý da ayný þekilde sürdürmek mi lazým? Yanýt, tabii ki hayýr. Bugünkü sorunlarý iyi yorumlayabilmek için geçmiþini bilmek gerekiyor. Ýþte, geçmiþini bil mek için de zaman gerekiyor. Kiþi ailesini, çevresini, ülkesi ve milletini iyi bilmeli. Bilirse hareket etmesi kolaylaþýr. Bilirse þunu görür; geçmiþten geleceðe uzanan tek parça bir çizginin bir parçasý olduðunu görür. Öteki hâlde kendisini nokta sanýr ve nokta küçüktür. Evet efendim. Bu aralar zaman diyorum baþka bir þey demiyor. Çünkü bilmemiz gereken çok þey var. Büyük bir uygarlýðýn sahipleriyiz ve yaþanýlanlar çok. Bu yüzden de dinlenmeye ve eðlenmeye de zaman ayýrarak bilgiyi edinmeliyiz. Dinlenmek ve eðlenmek sözlerinin üzerinde bir kez daha durmak istiyorum. Sürekli okumak olmaz; asla olmaz. Bilmek çok önemlidir, güzeldir ve bilginin sonrasýnda düþünmek ve harekette bulunmak gelecektir. Zamanla da politika üretmeye baþlýyor olacaðýz. Ýþte o zaman da daha deðerli olacaðýz. Bütün bunlar için bize lazým olan þey zamaný iyi yönetmektir. Zamanýmýzý bölüp ayrý ayrý þeyler yapmayý baþarýrsak çok daha geliþkin bireyler olmaya baþladýðýmýzý göreceðiz. Televizyona ayýrdýðýmýzý zamaný bir kez daha düþünelim. Dilerim zaman konusunda baþarýlý oluruz. Hayatýmýzdaki kalýplara bir kez daha bakalým ve okumaya zaman ayýralým. Argonun kýsaltmasý 3. National Geograpihc Süsü gösteriþi olmayan, yalýn 4. Bayan Amerikan aktör... Besinger Soluk, nefes, zaman, çað 5. Türkiye nin eski para birimi 6. Baba, büyük babalardan her biri At, öküz hayvanlarýn týrnaklarýna çakýlan demir 7. Müzikte bir nota Bir renk (Siyah) 8. Eski biçime sokmak Kýrmýzý, kýmýz 9. Bir bilim Bulmacanýn çözümü NO : 2 1. Dünyada en büyük batan gemi (1912) yýlýnda 2. B.M. eski genel sekreteri Kofie Adem, Real, Nur, Fevzi, KR, Nona, Þ, A, Kind, SA, Rasat, Ton, Alit, Cins

16 M.Tevfik Yücesoy Peygamberimiz (s.a.v.) 14 asýr önce þöyle buyurmuþtu: Þu kara tanede (çörek otu) ölümden baþka her derde deva vardýr. O zamanlardan günümüze kadar geçen asýrlar boyunca, bu ufak taneli gýdada her hastalýða þifanýn olabileceðine birçok kimse dudak bükmüþtü. Ama Maren Franz adlý bir Alman çörek otunun saðlýðýmýz üzerindeki faydalarýný araþtýrýp, bu konudaki yayýnlarý bir araya getirdi. Sonuçta, Tabiattan Gelen Þifâ Kaynaðý: ÇÖREKOTU adýyla bir kitap ortaya çýkardý. Üstelik, Peygamberimizin çörek otuyla ilgili hadisinin kendisini uyardýðýný ve bu sözü rehber alarak bu kitabý hazýrlamaya giriþtiðini önsözde belirterek... Ýnsan vücudu, doymamýþ yað asitlerini üretemediði için, dýþarýdan almaya mecburdur. Bir gram çörek otu yaðý, bu açýdan günlük ihtiyacýmýzý karþýlamaktadýr. Çörekotunun faydalarý: Mikrop, virüs ve mantarlara karþý öldürücü tesire sahiptir. Ýfraz boþaltýcý ve solunum borusunu geniþleticidir. Kan þekerini düþürür. Damar hastalýklarýný önler. Hazmý kolaylaþtýrýr. Vücuttaki zehirleri süzerek atar. Ýdrar söktürücü özelliði ile safraya iyi gelir. Yaralarýn çabuk iyileþmesini ve hücrelerin yenilenmesini hýzlandýrýr. Alerjiyi önler. Savunma sistemini dengeler. Hormon sistemini ve ruh hâlini Din ve Toplum ÇÖREK OTU saðlamlaþtýrýr. Çocuklarda özellikle sinir ve deri hastalýklarýna, astým ile alerjiye iyi gelir. Çörek otu ürünleri hamilelik devresindeki þikayetleri azaltýr. Yan tesiri olmayýp, bu devredeki hanýmlara ve bebeklerini ana sütüyle besleyenler için süt kalitesinin bebeðe daha yarayýþlý olmasýný saðlar. Egzamalý deriye sýk sýk çörek otu yaðý sürüldüðünde deri çabuk iyileþir. Yine deri hastalýklarýnda mikrop öldürücü tesirinden dolayý çok fayda verir. Çörek otu savunma (immun) sistemini güçlendirdiðinden, kanser, AIDS gibi çaðýn hastalýklarýna karþý tavsiye edilmektedir. Yine tansiyon ve ateþ düþürücü ve tabii antibiyotik tesirleriyle yaygýn hastalýklara þifa olmaktadýr. Baþta astým ve polen alerjisi olmak üzere alerjik hastalýklara, saç dökülmesine ve kepeðe karþý da tesirlidir. Maren Franz ýn kitabýndan naklettiðimiz bu satýrlar, çörek otunu ölümden baþka her derde deva olarak tarif eden Peygamberimizin (a.s.m.) yüceliðini gözler önüne sermektedir. Çünkü Efendimiz (a.s.m.) çörek otunun henüz yeni keþfedilen bu mucizevî özelliklerini asýrlar öncesinden, kýyamete kadar gelecek olan insanlarýn en iyi anlayacaðý þekilde ifade etmiþtir: Çörek otuna kýymet verin. Zira o ölümden baþka her derde þifadýr. T o p l u m 16 Prizren in yýkýlan ilk resmi binasý eski mimari üslubunu koruyarak yenilenecek Bugünlerde Prizren in Tabakhane semtinde ( Remzi Ademaj caddesinde) bulunan eski þehir birliði ve belediye binasýnýn ek kýsmýnýn yýkým çalýþmalarý sürüyor. Yýkým kararý Prizren Belediyesi tarafýndan alýnýrken, konuyla ilgili basýna yapýlan açýklamada, yýkým nedeninin dinlenme-eðlence mekkanlarýnýn oluþturulmasý amacýyla gerçekleþtirildiði vurgulandý. Yapýnýn bulduðu yerin belediye mülkiyetine ait olduðunun altý çizilen açýklamada, kamuoyunun belediye yürütme kurulu giriþimlerinin tüm yasal süreç ve incelemeleriden geçtiðine dair bilgilendirildiði ifade edildi. 20. yüzyýlýn ilk yarýsýna kadar Þehir Birliði ve Belediye Binasý olarak hizmet veren yapý, onarým çalýþmalarý ardýndan kurumsal gözetim altýna alýnacak. Prizren in ilk resmi binasý özelliðine sahip yapýnýn, 1953 yýlýna kadar þehrin sivil hizmetlerine ortam saðladý. Ardýndan belediye hizmetleri Prizren Birliði Merkezine geçti. Belediye Meclisi aldýðý kararla, bina eski mimari üslubunu koruyarak yenilenecek. Binanýn arka kýsmýnda yýkýlacak ek yapý alaný ise dinlenme yeri olarak vatandaþlarýn hizmetine sunulacak. Eski belediye binasýnýn arka kýsmýndaki bu alan sýk sýk gasp edilirken, çoðu defa da çöp alanýnda dönüþüyordu. Osmanlý döneminde Tanzimat üslubuna göre inþa edilen bina, Kosova vilayetine gelen son Osmanlý hükümdarý Sultan Reþat tarafýndan ziyaret edilmiþti. Mebusan FÝÞAR Sevgili kýz kardeþim, biricik teyzemiz bir yýl önce beklemediðimiz bir anda aramýzdan ayrýldýn. Bizi acýlara boðdun. Bu ayrýlýða bir türlü alýþamadýk. Seni çok özledik. Bir an olsun unutmadýk. Sen hepimizin kalbinde yaþýyorsun. Her zaman yaþayacaksýn. Ölümünün birinci yýlýnda seni saygý ve rahmetle anar, mekanýnýn cennette olmasýný Yüce Allah a her an dua ediyoruz. Seni acýyanlar: Kýz kardeþin: Naciz, Yeðenlerin: Ajda,Aynur, Figen ve Mehdi; Kýz kardeþinin damatlarý: Mehmedali, Celal; Torunlarýn: Ezo ve Enda Fahri MERMER Ölümünün 6. yýlýnda seni derin üzüntüyle anýyoruz. Yokluðun hiç eksik olmadý kalbimizde, yattýðýn yerde nur, mekanýnýn cennet olsun. Abin: Faruk, Eþi: Ümran, Kýzý: Nuran, Oðlu:Sencar Fahri MERMER Gazetecimizin ölümünün 6. yýlýnda saygýyla anýyoruz. Katkýlarýný hiçbir zaman unutmayacaðýz. Yeni Dönem KTM çalýþanlarý Annen: Rabiya Kýz kardeþlerin: Nazan ve Suzan Deðerli oðlum, abimiz... Fahri MERMER Ölümünün 6. yýlýnda seni rahmetle anar mekanýnýn cennette olmasý için Yüce Mevla ya duacýyýz. Seni hiçbir zaman unutamayan:

17 17 G ü n c e l Saçlarýn mat ve bakýmsýz görünmesine yol açan sebepleri ortadan kaldýrýn. Yazý bakýmlý ve güzel saçlarla karþýlayýn. Saðlýklý ve güzel saçlara sahip olmak için tek yapmanýz gerekenin saçlarýnýzý kestirmek olduðunu düþünüyorsanýz, yanýlýyorsunuz. Saç bakýmýnda beslenmeden, fýrça seçimine kadar dikkat etmeniz gereken pek çok þey var. B ve E vitaminleri yararlý Saçlarý kesmenin daha hýzlý uzamalarýna yol açtýðý söylenir ancak saçlar kesildiðinde deðil, yaz aylarýnda havanýn sýcak olduðu zamanlarda daha hýzlý uzar. B ve E vitaminlerinden zengin beslenmek saç saðlýðýný korur daha esnek, parlak olmalarýný saðlar. Bu yüzden kepekli pirince, yeþil sebzelere sofranýzda mutlaka yer açmalýsýnýz. Saçýnýza uyguladýðýnýz ürünlerin kaliteli olmasý da çok önemli. Mutlaka saç yapýnýza uygun bir þampuan tercih edin. Kalitesiz ürünler Ayrýca saç taraðý ya da fýrça seçimi de çok önemli. Kullandýðýnýz taraðýn kaliteli olmasýna dikkat edin. Keskin metal ya da plastik uçlar saçlarýnýzýn uçlarýnýn kýrýlmasýna neden olur. Toplama þekilleri de saç kýrýlmalarýnda çok etkili. Sýký toplamak yerine genelde rahat kalmalarýný tercih edin. Kurumuþ ve yýpranmýþ saçlarý en iyi canlandýrma yöntemi zeytinyaðý tedavisidir. Saçlarýnýza parlaklýk vermek ve beslemek için 2 çorba kaþýðý zeytinyaðýný ýsýtýn. Çabuk kýrýlan saçlara Bunu yavaþ yavaþ tüm saç derinize yedirin. Sýcak suda ýslattýðýnýz bir havluyu sýktýktan sonra bir türban gibi baþynýza sarýn. Havlu soðurken bu iþlemi iki veya üç defa tekrarlayarak, baþýn yaðý iyice emmesini saðlayýn. Sonra saçlarýnýzý yýkayarak, iyice durulayýn. Bu bakým türü, özellikle çabuk kýrýlan saçlar için çok yararlýdýr. Saçlarýnýz yaza hazýr mý? Saça göre bakým Ýnce ve cansýz saçlar: Saç serumlarý kýrýlan uçlarý düzleþtirmede son derece iþe yarar. Parmaklarýnýzýn arasýna bir damla alarak yýpranmýþ saç uçlarýna uygulayýn. Saçlara hacim ve hareket kazandýrmak amacýyla, saç diplerine (geri kalan yerlere deðil) köpük sýkýn. Saç kurutma makinesiyle kurutun. Yaðlý saçlar: Saç derisinde biriken sebum adlý yað hücrelerinin fazlalýðý düzensiz þampuanlama, terleme ya da hormonal dengesizlikten kaynaklanýyor olabilir. Saçýnýzý arýndýrýcý bir þampuanla yýkayýn. Krem içermeyen þampuanlardan kullanýn. Dalgalý saç: Dalgalý saç genellikle kuru olur, bu nedenle nemlendirici içeren þampuan ve kremlere gerek vardýr. Islak saça uygulanan serumlar saç tellerini yumuþatýr. Serum ve köpükler saçtaki kývrýmlarý vurgular. Kalýn ve sert saçlar: En kolay saç tipi, ama sürekli bakým ve kontrol gerektirir. Fazla kýsa kestirmemeye dikkat edin. Kývýrcýk saçlar: Bu saçlarýn yapýsý büyük çeþitlilik gösterir, ancak önünüzdeki seçenekler sýnýrlýdýr. Doðal haliyle býrakýn, iyi bakýn ve örme, topuz gibi modeller uygulayýn. Daha etkileyici olmak için... Bazý ufak detaylar bayanlarýn hayatýný kolaylaþtýrmakla birlikte farkýnda olmadýklarý güzelliklerin de habercisi olurlar... Parfümün ömrünü uzatmak istiyorsanýz... Aldýðýmýz parfümleri açtýktan sonra iyi koþullarda saklarsak, kokularý 6 ay ile bir yýl arasýnda dayanýr. Gün ýþýðý ve hava ile temas, parfümleri bozan oksidasyonu saðlayan faktörlerin baþýnda gelir. Bu nedenlerden dolayý, parfüm þiþesinin kapaðý, kullandýktan sonra sýký bir þekilde kapatýlmalý ve parfümün gün ýþýðýndan korunmasý için tercihan kutusunda saklanmalýdýr. Parfümlerin buzdolabýnda saklanmasý parfümünün dengesini bozar ve kokusunda deðiþmelere neden olur. Parfüm ve eau de parfume`lerin buzdolabýnda saklanmamalarý gereklidir. Eðer soðutulmuþ ve tazeleyici bir ürün kullanmak istiyorsanýz aftershave veya cologne formlarý almalýsýnýz. Bu ürünler buzdolabýnda da saklanabilirler. Kokunun kalýcýlýðý ortalama 3 saattir. Bir parfümün cilde tatbik edilmesinden sonra kokunun kalýcýlýðý ortalama 3 saat kadardýr. Yýkandýktan sonra, cilde nemlendirici yaðlar sürülmüþ ve daha sonra parfüm tatbik edilmiþse süre uzar. Deniz seviyesinden yükseklere çýktýkça parfümün etkisini kaybetmesi hýzlanýr. Daha sýcak havalarda ve nemin yüksek olduðu durumlarda kalýcýlýk artar. Parfümün saça ve saç diplerine uygulanmasýda yanlýþtýr. Saçýn ve saç diplerinin yaðlý ortamý, parfümün yapýsýný deðiþtirebilir ve kokuyu bozabilir. Ayrýca parfümünüzdeki alkol, saçlý derinizin kurumasýna neden olabilir. Parfümünüzün kalýcýlýðýný ve etkinliðini artýrmak istiyorsanýz, parfümünüzü nabýz hissettiðiniz deri noktalarýna, boyun, kulak arkasý, bilekler, dirsek içi bölgelerine tatbik etmelisiniz. Pýrýl pýrýl saçlar... Kuru saçlarý nemlendirmek ve canlandýrmak için olgun bir muzu iyice ezin. Bir çay kaþýðý bademyaðýyla karýþtýrýp saçýnýza friksiyon yaparak uygulayýn. 20 dakika beklettikten sonra durulayýn. Sonuca inanamayacaksýnýz. Saçý yaðlý olanlara da bir tavsiyemiz var; aloe vera içeren bir parça saç jölesiyle ayný miktarda þampuaný karýþtýrýn. Karýþýma bir çorba kaþýðý limon suyu katýp saçýnýza uygulayýn. En az iki haftada bir bu maskeyi yapýn; saçýnýzýn yað oraný normale dönecek. Daha dolgun dudaklar... Dudaklara dudak renginin bir ton koyusu ile çerçeve yapýlýp içi yalnýzca parlatýcý þeffaf bir ruj ile boyanarak kullanabilirsiniz veya yüzünüze fondöten sürerken biraz da dudaklara sürerek renk farkýný azaltýr, makyaja hazýrlarsýnýz. Kullanacaðýnýz rujun bir ton koyusu ile çerçeve yapýp içini ruj ile doldurarak daha kalýcý bir makyaj elde edersiniz. Dudaklar ince ise; fondötenlenen dudaklarýn bitimine kemik rengi bir kalemle ince bir çerçeve çizilir ve parmak uçlarýyla iyice daðýtarak hattýn keskinliði azaltýlýr. Daha sonra dudak kalemi ile çerçeve çizilir ve içi uygun renk ruj ile boyanýr. Açýk renk rujlar dudaðý daha dolgun gösterir. Kalýn dudaklar, koyu renkli rujla daha ince gösterilebilir. Etkileyici gözler... Süngerli far fýrçanýza biraz toz far alýn. Fazlasýný hafifçe üfleyerek atýn ve gözkapaklarýnýza nazikçe tatbik edin (Farýn rengi çok parlak, çok belirgin olmamalý ve yüzünüzün bütümünde çok aykýrý durmamalý). Daha sonra farýnýzýn birkaç ton daha koyusu ile gözün þakaða yakýn ucundan baþlayarak bir bölge yapýn. Bunun için, fýrçanýzý göz ve kaþ arasýndaki çukur olan bölgede hafifçe sürtün. Ucu inceltilmiþ yumuþak bir göz kalemi ile gözkapaðýnýn üstüne, kirpiklerin hemen dibine ince bir hat çekin. Gözün ucunda bu hattý hafifçe dýþarý, þakaða doðru uzatýn. Alt kirpik diplerine de ince bir hat çekin ve pamuklu çubukla hafifçe daðýtýn. Daha sonra kirpiklerinizi bol bol rimelleyin. Saðlýklý bir yüz... Yüzünüze saðlýklý, ýþýklý bir görünüm vermek için allýk kullanmalýyýz. Büyük, yumuþak bir allýk fýrçasýna biraz ton allýk alýp fazlasýný üfleyerek atýn. Fýrçayý yüzünüze bastýrmadan, son derece hafif deðdirerek þakaklara doðru sürünüz. Amaç yüzünüzde kýzýlýmsý lekeler yaratmak deðildir, allýðýn çok ama çok az kullanýlmasý, iyice daðýtýlmasý ve hafifçe renklendirmesi çok önemlidir. Dudaklarýnýza renksiz veya renkli bir ruj sürerek makyajýnýzý tamamlamalýsýnýz. Bunun için de önce bir dudak kalemi ile hem dudak kusurlarýný düzeltmek, hem de dudaðýn çevresini belirterek rujun daha düzgün sürülmesini saðlamalýsýnýz.

18 G e n ç l i k Ruhum nasýr baþladý Eziyet aþklar vardýr ya, ya kýz sevmez ya oðlan. Seven taraf elinden geleni yapsa da diðer taraf bencilliðin ve egonun beslenmesine alýþtýðýndan ve bu hissin kavurucu tadýndan sevgiyi, insanlýðý, doðrularý unutur. Ýstemem de istemem diye tutturur. Ancak bu istememe duygusunun illa ki, karþý tarafýn ýsrarla istemesi ve gözü yaþlý, gönlü sýkkýn Leyla Mecnun sevgisi ile beslenmesi þarttýr. Tekamül var ya, adam olacaðýz, ruhumuzu yükselteceðiz. Eh tabii ki bunun için de çeþitli sýnavlardan da geçmek lazým. Sanki birisi sizi istemeyen o caným ego güzeline doðru iter durur. Beyniniz durmaz, geceleri uyku gelmez, gelse de rüyalardan geçilmez. Ertesi gün sanki programlanmýþ gibi o tarafa doðru meyledersiniz. Sebepli ama aslýnda sebepsiz bir telefon. Olmadý geçerken bir uðriim dedim muhabbeti. Olmadý yüz yüze görüþecek baþka bir bahane. Önceleri gurur ve haysiyet duygularý ayaklanýr hatta kýzgýnlýk ve öfke tepeye çýkar iner. Hýrsýnýzdan aðlamalarýnýza, yalnýzlýðýnýzýn gönül acýsý eklenir. Herkesle onu konuþur, denize düþmeden yýlanlarla sarmaþ dolaþ yaþarsýnýz. Hiçbir þey yapmak istemezsiniz. Sanki yaþamsal Bir garip mengene yüreðimi sýkar Bir kuþun kanadýnýn gölgesi düþse yüreðine Kýskanýrým. Ben mavzerde fiþek Ben ki kýný da býçaðým Gökyüzünü paslý bir maviye Yeryüzünü kýzýla boyarým Ýsterim ki mutluluk gölgen olsun Gözlerinin gülen týlsýmý hiç bozulmasýn Ben bir bedevinin su aradýðý gibi Arýyorum þimdi seni Ve nasýl özlüyorsa yarasalar geceyi Bende seni öyle özlüyorum Eylülün geldiðini Sýzlamasýndan anlýyorum dizlerimin Bilir misin karanlýk bir gecede Yalnýzlýðýn insana nasýl koyduðunu olarak o kiþiye yapýþmýþsýnýzdýr. Gayet obsessif davranýþlar sergilersiniz. Etraftan çeþitli destekler veya köstekler gelir. Anlýk teselli mükafatlarýdýr bunlar. Alýr kullanýr ve yine ayný boþluða düþersiniz. Karþý tarafsa ayný bönlükte hayatýna devam etmektedir. Beslenir de beslenir. Sevgili tombul egocuðu artýk kendiden daha önde yürümektedir. Zamanla bu beðenilme ve istememe konusu bir tarafta alýþkanlýk yapar. Karþý tarafýn onu aramadýðý günlerde her gün, her saat düzenli ve de lezzetli beslenmeye alýþmýþ zavallý egocuðu aç kalmaktadýr. Önceleri anlamaz. Bir huzursuzluk, bir doymayan açlýk basmýþtýr bedenini. Çikolata mý yesemmm, yoksa sigaraya mý baþlasam?... Olmadý kendime daha fazla bakýp, biraz daha cilalanýp yeniden önünde dolaþsam, biraz daha beðenilsem, öyle beðenilsem ki istemediðimde hayýr dediðimde bütün egom bir yýllýk gýdasýný alsa. Bu da iþe yaramaz. Egocuðu kýrgýn ruhcuk küser, kýzar. Olsun der, ben öyle deðerliyim, öyle güzelim, öyle bulunmaz kumaþým ki istediðim yerden beslenirim. Baþkalarý benim kýymetimi daha fazla bilir. Burada en komik taraf nedir bilir misiniz? :) O þirin egocuk kendini baþkalarýna, onu seven o gözle, onu öven o dille anlatýr. Ama caným Aþýk Veysel o zaman da bunu zaten çok net dile getirmiþtir; Güzelliðin A ve Þve K Bilir misin kara bir karýncanýn Beyaz kalbi gibi bir hisle sevdiðimi seni Bilir misin içinde aþk geçmeyen þiirleri yazmadýðýmý A Ve Þ Ve K Harfleri Mazi urganýn ucuna baðlýdýr, benim gönlümde Bir tren penceresinden el salladýðým gün Siyah saçlý bir kýza Bir otogarda býraktým bu harfleri Sol göðsümün üstünde muska gibi Sakladýðým resmi uzayýp giden Yollara býraktým Mutlu bir evliliðin sýrlarý Karým ve ben bir evliliði sonsuz yapmanýn sýrlarýný keþfettik... Haftada iki kere, güzel bir restorana gideriz, biraz þarap, biraz güzel yiyecek... Salý günleri o gider, Cumalarý ben... Ayrý yataklarda yatarýz... Onunki Ýzmir de, benimki Ýstanbul da... Karýmý her yere götürürüm.. Ama her seferinde dönüþ yolunu bulur... Yýldönümümüz için karýma nereye gitmek istediðini sordum... O da Uzun zamandýr gitmediðim bir yer olsun dedi... Mutfaðý önerdim... Her zaman elele tutuºuruz... Eðer elini býrakýrsam, hemen alýþveriþe baþlar... Elektrikli blender ý, elektrikli tost makinesi, elektrikli ekmek kýzartýcýsý var... Bana diyor ki çok fazla ývýr zývýr var ve oturacak tek bir yer yok Ben de ona elektrikli sandalye aldým... ªunu her zaman hatýrlayýn... Evlilik boþanmanýn birinci nedeni... Ýstatistiksel olarak, boþanmalarýn %100 ü evlilikle baþlýyor... Karýma 18 aydýr tek bir söz söylemedim... Onun sözünü hiç bir zaman kesmek istemem... Son kavgamýz benim suçumdu... Karým bana televizyonda ne var diye sordu... Ben de toz dedim... Baþlangýçta ; Tanrý dünyayý yarattý ve dinlendi... Sonra erkeði yarattý ve dinlendi... Sonra kadýný yarattý... O zamandan beri ne Tanrý, ne de erkek dinlenebildi beþ para etmez bendeki bu aþk olmazsa. Evet! Hikayenin bir sonu hep olur. Ama bu hikayelerin sonu her zaman aynýdýr. Bir tarafýn bencillikleri ve beslemek zorunda olduðu egosuyla, diðer taraf oldukça törpülenmiþ ve kendinde ciddi bir þeyler halletmiþtir. Bir taraf güzelliðim, yakýþýklýlýðým, dünyasal özelliklerim, hayranlarým derken ( ki aslýnda korkularým, endiþelerim, güvensizliklerim demektedir ), öbür taraf olduðum gibiyim ve bu beni huzurlu kýlýyor demeye baþlar. Bir tarafýn birlikte geçirmek, paylaþmak istemediði zamanlarda, öbür taraf ruhunun sükunetini yakalama anlarýný hissetmiþtir. Artýk sevgi onun kendi taþýdýðý bir duygu bir enerji haline gelmiþtir. Alýþ veriþi bir taraf tamamlamýþ ve kendi hayatýnda daha saðlam bir ruhla devam etmek üzere yola çýkmýþtýr. Bakýþ açýsý deðiþmiþ sonuç olarak büyümüþtür. Baþka sýnavlar, baþka deneyimler beklemektedir artýk onu. ªiºman egocuk da baºka beslenecek gönüller bulmak üzere hala dolaþmaktadýr. Bazen diðerlerinin tekamülüne, geliþmesine ve büyümesine sebep olan bu Yaþam Görmeyenleri nin, görevlerinin bu olup olmadýðýný da düþünmüyor deðilim. Ne dersiniz :) 21 Mart - 20 Nisan Yüzün nereye dönük? Nereye ve kime? Bir türlü açýlmayan hazine sandýðý ve laneti, kaderine nasýl bulaþtý? Eðer hayatýný film yapsalardý, muhtemelen komedi olurdu, sen eminim kendi haline herkesten daha fazla gülerdin. 21 Mayýs - 21 Haziran Hayat bize ne getirecek? Bu hafta geliþmeler senin gelecekle ilgili beklentilerini orijinal kýlacak. Bir insanýn senin hayatýndaki etkisi yardýmlar ve de ortak paylaþýmlar sonucunda büyüyebilir. 23 Temmuz - 22 Aðustos Bu hafta kendini oldukça rahat bir halde bulacaksýn. Sosyal hayatýn, arkadaþlarýnla iliþkilerin ve de aþk hayatýn deðiþik olaylarla renklenebilir, güzel paylaþýmlar, anlamlý paylaþýmlar ortaya çýkabilir. 23 Eylül - 22 Ekim 22 Kasým - 20 Aralýk Bu hafta sana kimseyi takmadan kendi bildiðince hareket etme þansýný sunacak. Farklý seçimlerinle hayatýný renklendirebilirsin. Deðiþik ortamlarda bulunman iþ ve aþk açýsýndan sana rahatlýk, baþarý getirebilir. Bu hafta duygusal açýdan kendini çok farklý hissetmen davranýþ deðiþikliði sergilemene ve de her zamanki düzeninin dýþýnda hareket etmene neden olabilir. Özgürlüðünü her þeyin üzerinde tutabilirsin. 23 Ekim - 21 Kasým Bu hafta iletiþim kurmak hayatýna bir tür rahatlama, iyimserlik ve de mutluluk getirebilir. Bazý özel konular ise hayatýna heyecan aþýlayabilir. Duygularýndaki yoðunluk ve hassasiyet seni biraz huzursuz edebilir. Bu hafta aþk hayatýna deðiþiklik getirebilir. Özel bir insanla iletiþim kurmak engelsiz olacak. Belki bu nedenle iç dünyanda biraz gergin ve de heyecanlý olabilirsin. Ýyimserliðin artmasý maddi ve de manevi açýdan rahat hareket etmeni saðlayabilir. 20 Ocak - 18 Þubat Bu hafta sana özgürleþme ve iyi iletiþim kurma þansýný verecek. Hayat bizimse onu iyi yorumlamalýyýz. Çünkü yanlýþ yorumlar, gerçekleri yansýtmaz. Ve insanlar söylediklerini gerçek sanýrlar. Bu hafta üzerindeki aðýrlýktan kurtulacaksýn. Rahatlýðýnýn artmasý seni romantik, iyimser ve de sanatsal kýlacak. Yardým etmek ve de yardým almak kolaylaþacak. Çok farklý ortamlar ve de deðiþik insanlar hayatýna bolluk olacak. Ýletiþim kurmak bu hafta sana güzel haberlerle mutluluk taþýyabilir, fakat bir tür gizlilik içersinde bu gerçekleþebilir. Kendine ve de ailene daha fazla zaman ayýrmaya baþlaman seni çok keyifli tutacak. 21 Nisan - 20 Mayýs 22 Haziran - 22 Temmuz Bu hafta sosyal hayatýn ve de arkadaþlarýnla iliþkilerin seni çok rahat, iyimser ve de keyifli kýlacak. Kendine daha fazla zaman ayýrabilirsin. Ýç dünyanda, gizli bir aþk bu hafta sana farklý olma þansýný sunacak. 23 Aðustos - 22 Eylül 21 Aralýk - 19 Ocak Bu hafta aþk hayatýnda sürpriz geliþmelerle karþýlaþabilirsin. Kendini özgür hissetmen güzel ortamlarda, güzel insanlarla keyifli vakit geçirmeni saðlayabilir. Maddi ve manevi açýdan kendini güvende ve de mutlu hissedebilirsin. 19 Þubat - 20 Mart

19 19 Bilim Dünyasý Roma güzellik ve aþk tanrýçasýnýn adýný taþýyan güneþten sonraki ikinci gezegendir. Sabah ve akþam onu gördüðünüzde, veya bir teleskopa sahip olacak kadar þanslýysanýz, ismi konusunda ayný fikirde olursunuz. Bununla birlikte bu gezegene düþecek kadar þanssýzsanýz, gerçekten çok kötü olabilir. Venüs ün atmosferi bütünüyle sülfürik asit bulutlarýyla kaplý, ýsý deðiþmez þekilde C derecedir. Ve rüzgarlar yüzeyde saatte yüzlerce millik hýzla sürekli eserler. Venüs ün atmosfer basýncý, dünyada okyanuslardaki yaklaþýk yarým millik derinlik basýncýyla aynýdýr. Son derece tehlikeli bir yerdir. Venüs e giden iki uzay aracý birkaç resim çekip geri dönecek kadar zaman bulamadan atmosfer basýncý altýnda ezilmiþ, çok yüksek sýcaklýk sonucu erimiþlerdir. Venüs göründüðünde, ay dýþýnda, gökyüzündeki en parlak yýldýzdýr. Bu gezegen o kadar parlaktýr ki çok kez Tanýmlamayan Uçan Obje (UFO) olarak rapor edilmiþtir. Birçok insan hareket etmediðini fark edene kadar onun iniþ yapan bir uçak olduðunu yanýlgýsýna düþer. Venüs ün benzersiz sayýlacak özelliklerinden biri, dünya yörüngesinin tersine dönmesidir. Dünya ve gezegenlerin çoðu batýdan doðuya dönerken, Venüs doðudan batýya doðru döner. Bu sadece baþlangýç; Venüs ün kendi çevresinde dönüþünü Venüs tamamlamasý, yani bir gün ü 243 dünya günü sürer. Bu 225 dünya günü süren bir Venüs yýl ýndan daha uzundur. Eðer Venüs ün yüzeyinde dursaydýk ve sülfür bulutlarý gitmiþ olsaydý, güneþ gün içerisinde batýdan doðuya hareket ediyor gibi görünecekti. Buna raðmen Venüs ün kendi etrafýnda bir turu tamamlamasý 243 gün, güneþin ayný yerde görünmesi için geçecek süre sadece 117 gün olacaktýr. Günü 243 yada 117 dünya günü de saysanýz, öðlen yemeði için uzun bir süre olurdu. Gezegenin yüzeyi çoðunlukla sülfürik asitten oluþmuþ ince bir bulut örtüsü ile kaplýdýr. Bu bulut örtüsü gezegenin sýcaklýðýný kurþun eritmeye yetecek kadar ýsýtýr. Ve yüzeydeki atmosfer basýncý, dünyadaki basýncýn hemen hemen 90 kat fazlasýdýr. Bu yüksek basýnç ve çok yüksek ýsý bileþiminden oluþan büyülü yere yalnýzca iki uzay aracý indi. Rus Venera bu konuk sevmez gezegende erimeden ve ezilmeden önce yalnýzca 90 dakika yüzeyde kalmayý ve görevini yerine getirmeyi baþarabildi. Venüs ün zehirli atmosferine ve þiddetli fýrtýnalarýna ilave olarak, hala aktif olan volkanlarý, püskürmeye ve atmosfere kimyasal maddeler yollamaya ve çok miktarda lav akýtmaya devam etmektedir. Venüs görevi yapan Macellan, bize Venüs ün daðlarla, volkanlarla ve lav ovalarýyla birlikte bir bilim kurgu filmine layýk, çok garip bir yer olduðunu gösterecek radar haritalarý yollamýþtýr. Denizatý küçük bir balýktýr. Baþý ata benzediði için bu adla anýlýr. En az 5, en çok 30 cm. uzunluðunda olur. Denizatlarý tropik ve ýlýman bölge denizlerindeki su yosunlarý arasýnda yaþar. Suda dik biçimde yüzer ve sýrt yüzgeçlerini hýzla sallarlar. Yüzmedikleri zaman kuyruklarýyla sarýldýklarý deniz bitkilerine tutunurlar. Denizatlarýnýn diþleri yoktur. Yiyeceklerini hortuma benzeyen aðýzlarýyla emerek alýrlar. Karides yavrularýný ve baþka küçük deniz hayvanlarýný yerler. Diþi denizatlarý yumurtalarýný erkeklerin karnýndaki bir keseye býrakýr. Erkek denizatý, yumurtalarý yavrular çýkana deðin taþýr. Yavru denizatlarý yumurtadan çýktýktan sonra bir süre daha erkeðin Denizatý kesesinde kalýr. Bu süre 5 ile 7 hafta arasýnda deðiþir. Yavrular anne babalarýný çok küçük birer kopyasý gibidir. Denizatlarý balýktan çok satranç taþlarýndan ata benzer. Onur (Hamolar) Kukus Safet Hamolar

20 Maçýn gözlemci ve temsilcileri, yaþananlarý geniþ bir biçimde raporlarýna yazdý. Raporlarda, Facianýn eþiðinden dönüldü. Taraftarlar olaylarý daha karþýlaþma öncesi baþlattý denildi.. Galatasaray taraftarýnýn Fenerbahçe derbisinde çýkardýðý olaylarýn, sarýkýrmýzýlý kulübe faturasý çok aðýr olacak. Ali Sami Yen Stadý ndaki karþýlaþmanýn gözlemci, temsilci ve hakemlerinin olaylarý S p o r Katliamdan dönüldü 26. hafta maçlarý ertelendi F.Bahçe bayraðý Everest in zirvesinde geniþ bir biçimde raporlarýna yazdýklarý; raporlarýn ise aðýr olduðu öðrenildi. Raporlarý bugün inceleyecek olan Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, dosyayý Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu na sevk edecek. Galatasaray ýn en az üç maç seyircisiz oynama ve para cezasý alacaðý sýzan haberler arasýnda. Sahada sandalyenin kýrýldýðý bildirildi. Fenerbahçe nin 100. Yýl Kutlamalarý kapsamýnda Fenerbahçe Dünya Zirveleri nde projesinin son ayaðý olan Everest Týrmanýþý ný gerçekleþtiren kulübün daðcýlarý Tunç Fýndýkçý ve Mustafa Kalaycý Everest in zirvesine Fenerbahçe bayraðýný diktiler. Daðcýlar Tunç Fýndýk ve Mustafa Kalaycý, Everest in zirvesinden yaptýklarý telefon baðlantýsýnda þunlarý söyledi: Gün doðumu ile birlikte Everest in zirvesine týrmanmýþ bulunuyoruz. Fenerbahçe ve Türk bayraklarýný Everest in zirvesine dikmiþ olmanýn gururunu yaþýyoruz. Fenerbahçemizin 100. yýlýnda bayraðýmýzý dünyanýn zirvesinde dalgalandýrýyor olmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Bu baþarýnýn tüm Fenerbahçe camiasýna hayýrlý olmasýný diliyoruz. Beþiktaþ tan tarihi rekor Turkcell Süper Lig in bitimine 1 hafta kala 2. sýrayý garantileyen Beþiktaþ, bu sezon gol bakýmýndan kýsýr bir sezon geçirdi. Ligde oynadýðý 33 maçta ancak 43 gol atabilen siyah-beyazlýlar, tarihi bir rekora imza atarak, son 23 yýlýn en az gol attýðý sezonunu yaþadý. Ezeli rakipleri 62 gollü Fenerbahçe ve 58 gollü Galatasaray ýn çok gerisinde kalan siyah-beyazlýlar, bu sezon gol üretmekte oldukça zorlandý sezonunda 33 maçta 39 gol atabilen siyah-beyazlýlar, o sezondan bu Kýrmýzý- Siyahlý ekibin 41 yaþýndaki futbolcusu Alessandro Costacurta, 20 yýllýk lig kariyerine son noktayý koydu. Þampiyonlar Ligi Finali nde Liverpool la karþýlaþacak olan Milan ýn, evinde Udinese ye 2-1 yenildiði mücadelede Kýrmýzý-Siyahlý ekibin yana geçen yýllarda, bu kadar az gol atmamýþtý. Siyah-beyazlýlar, sezonunu 4. sýrada tamamlarken, bu sezonu ise 2. sýrada bitirdi. Milan Costa Curta oldu! 41 yaþýndaki futbolcusu Alessandro Costacurta, 20 yýllýk lig kariyerine son noktayý koydu. Takým arkadaþlarý Costacurta nýn formasýný giyerek tecrübeli oyuncuyu havaya fýrlattýlar. Duygu dolu anlar yaþayan Costacurta, Herkese çok teþekkür etmek istiyorum. Burada harika yýllar geçirdim. Dünya futbol sahalarýnda olduðu gibi Kosova da da tatsýz olaylar yaþanma baþladý. Kosova Futbol þampiyonasý 25. haftasýnda Ýpek ve Kosova ovasýnda oynanan maçlarda tatsýz olaylar çýkarken bu maçlar tatil edildi. Kosova Spor Bakaný Astrit Haraçia, Kosova Futbol Federasyonu yetkilileri ile yaptýðý görüþmede futbol sahalarýnda yaþanan þiddet olaylarý yüzünden 26. hafta futbol maçlarýný erteleme kararý aldý. Kosova da futbol altyapýsýndaki çatlaklara deðinen Bakan Haraçia, bakanlýðýnýn Kosova da futbol alt yapýnýn yeniden oluþturulmasý için yardýmda bulunmaya hazýr olduðunu söyledi. Ýlk olay Kosova derbisi olarak sayýlan Besa - Priþtine maçýnda cereyan etti. Besa nýn 2:1 öne geçmesi ardýndan olaylar çýktý. Olaylar kontrol altýna alýnamadýðýndan hakem maçý tatil etmek zorunda kaldý. Diðer bir olay Kosova Ovasý ve Lap maçýnda gerçekleþti. Tribünlerden gelen bir yabancý madde ile yaralanan konuk takým oyuncusunun yaralanmasýndan sonra konuk takým oyuncularýný sahadan çekti. Kosova Spor ve Gençlik Bakaný, Kosova Futbol Federasyonu yetkilileri ile yaptýðý görüþmede Kosova futbolunda yaþanan son olaylarý görüþtü. Toplantýda Kosova Futbol Süper Lig Þampiyonasý maçlarýnda sýk sýk yaþanan þiddet olaylarýný önlenmesi konusu ortaya atýldý. Kosova futbolunun geliþmesi için bu tür olaylara dur denmesi istenirken, son hafta yaþanan tatsýz olaylarýn faillerinin cezalandýrýlmasý istendi. Federasyonu Baþkanýndan basýn toplantýsý Kosova Futbol Federasyonu Baþkaný Sabri Haþani, Kosova futbol sahalarýnda son hafta yaþanan tatsýz olaylar yüzünden Cuma günü basýn toplantýsý düzenledi. Baþkan Haþani, Kosova Spor ve Gençlik bakaný Astrit Haraçia ile yaptýðý görüþme hakkýnda bilgi verirken, Kosova futbolundaki durumun ve son hafta yaþanan þiddet olaylarýnýn toplantýnýn ana konusunu oluþturduðunu vurguladý. Baþkan Haþani, bu tür olumsuz olaylarýn sona ermesi ve Kosova futbolunun saðlýklý bir zemine oturtulmasýný istedi. Baþkan Haþani, Esas amacýmýz Kosova futbolunda olumsuz olaylarla karþýlaþmak deðil, Kosova futbolunu uluslar arasý arenaya taþýmaktýr dedi. Kosova Futbol þampiyonasý maçlarýnda yaþanan son tatsýz olaylara deðinen Baþkan Haþani, bu tür olaylarýn Kosova sporuna gölge düþündüðünü söyledi. Haþani ye göre, Kosova futbolunda olumsuz olaylarý ortadan kaldýrýlmasýnýn kulüp yöneticilerinin büyük rolü olduðunu söyledi. Haþani, Kosova futbolunun kalitesinin yükselmesi için hepimiz çaba göstermeliyiz dedi. Kosova futbol þampiyonasýnýn sürmesinden yana olduðunu belirten Baþkan Haþani, bu tür olaylarýn bir daha yaþanmamasýný istedi. Romario golü attý Brezilya Ligi nde Vasco de Gama formasý giyen ve ilerlemiþ yaþýna raðmen kariyerinde 1000 gol barajýný aþmak için sahalarda ter döken Brezilyalý ünlü futbolcu Romario, bu emeline sonunda ulaþtý. Romario, takýmýnýn Pazar günü Sport Recife yle yaptýðý ve 3-1 kazandýðý maçta penaltýdan attýðý golle kariyerinin golüne imzasýný attý. Vasco de Gama nýn Sao Januario Stadyumu nda oynanan maç, Romario nun golünden sonra yaklaþýk 15 dakika durdu. Romario nun göz yaþlarýna engel olamadýðý gol sevincine çok sayýda taraftar ve diðer futbolcularýn yaný sýra karþýlaþmayý takip eden medya mensuplarý da katýlýnca saha içerisindeki gol sevinci dakikalarca sürdü. Romario nun kutlamalarda sýrtýnda 1000 yazan özel numaralý bir forma giymesi dikkat çekti. Romario maçtan sonra yaptýðý açýklamada, baþta ailesi ve arkadaþlarý olmak üzere kendisine destek veren herkese teþekkür etti.

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN: Bu yardýmlar burada bitmeyecek. Kosova bizim gönlümüzde, Kosova Türk toplumuna ve tüm Kosovalýlara

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50 Dürüstlüðün, barýþýn ve baþarýnýn simgesi: Kurmay Albay Kahraman Güneþ Albay Güneþ e Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Verildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Türklüðe hizmet

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kolë Berisha-Meclis Baþkaný, Agim Çeku-Baþbakan

Kolë Berisha-Meclis Baþkaný, Agim Çeku-Baþbakan UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Missionin Kosovo NATIONS UNIES Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo KUVENDI I KOSOVËS SKUP{TINA KOSOVA ASSEMBLY OF KOSOVO

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda Bağımsız Türk Adayı Cemil Luma Geçen pazartesi akşamı ESNAF İE Derneği Başkanı Cemil Luma dernek binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, kendi milletvekilli adaylığını resmi olarak açıkladı.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Missionin Kosovo NATIONS UNIES Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo KUVENDI I KOSOVËS SKUP{TINA KOSOVA ASSEMBLY OF KOSOVO

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor 12-21 Temmuz tarihlerinde Türk Dünyasý Yalova da buluþtu Filizler Yalova da gururumuz oldu Yalova daki 10. Türk Boylarý Kültür Þöleni, Türk Dünyasý temsilcilerinin buluþmasý, halk oyunlarý gösterileri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Şehzadeler Şehri Manisa, Balkanlıları konuk etti Şehzadeler Şehri Manisa, AK Gençliğin örgütlemiş olduğu I. Dostluk ve Kardeşlik Günleri çerçevesinde Balkan Buluşması na ev sahipliği yaptı. Türkiye ve

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Genel Başkanı, Anayasa Komisyonu Üyesi ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı Mahir Yağcılar ile kabul edilen yeni Anayasa üzerine özel röportaj Yağcılar: Anayasayı bir maddeye indirgemek doğru değil SAYI:

Detaylı