Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý"

Transkript

1 Bu aylarda keneye azami dikkat! Samsun Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm.Dr. Ertan Uzun, kene ýsýrmasý nedeniyle meydana gelen Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý vakalarýnýn Haziran-Temmuz aylarýnda en üst seviyeye çýktýðýný belirterek vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 16 DA Haydi Türkmenler e yardýma Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan Kuzey Irak'ta yaþayan Türkmenler için baþlatýlan yardým kampanyasý Çorumlu'nun ilgisini bekliyor. * HABERÝ 2 DE Çorum da hafif þiddetli deprem Çorum da son iki günde üç ayrý deprem meydana geldi. * HABERÝ 2 DE Jandarma ya sosyal tesis ihalesi yapýldý ÇORUM 4 TEMMUZ 2014 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum Belediyesi Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý na baðlý Þehit Jandarma Er Hacý Topdal ve Þehit Jandarma Er Habil Atak Lojmanlarý nda bulunan bölgede sosyal tesis yapým iþini ihaleye çýkardý. * HABERÝ 16 DA Mýsýr da direniþe dualý destek Mýsýr da yaþanan darbe ve zulmün üçüncü yýlýnda, Mýsýrlý Müslümanlar ýn direniþini Çorum dan selamlayan Mýsýr Halkýyla Dayanýþma Platformu, düzenlediði dayanýþma toplantýsý ile Mursi ve darbeye baþkaldýrnan Müslümanlar için dua etti. Cengiz Atlas CHP kulislerini hareketlendiren haber * HABERÝ 7 DE Ramazan a özel beslenme uyarýsý Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte oruç tutan kiþilerin beslenme alýþkanlýklarý deðiþirken uzmanlar, bu ayda kilo almak istemeyenlebüþra Kavukçu rin çeþitli beslenme kurallarýna dikkat etmeleri için uyarýyor. * HABERÝ 9 DA OTOPARK Otomobil Sayfasý Editörümüz Recep Mebet, Bidergi ye Çorum otomotiv Bidergi ye konuþan Recep Mebet: Çorum, bölgenin otomotiv üssü * HABERÝ 11 DE * SAYFA 12 DE Tufan Köse CHP kulisleri dün CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn görevden alýndýðý iddialarý ile hareketlendi. * HABERÝ 2 DE Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, önceki akþam iftarýný Ramazan Çadýrý'nda açtý. * HABERÝ 5 DE Anma etkinliklerinde CHP nin alevilerden özür dilemesi istendi. CHP li Pavey e HDP den tepki Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, önceki akþam iftarýný Ramazan Çadýrý'nda Eðitim-Sen den Milli Eðitim Müdürü Büyük e ziyaret Eðitimin sorunlarýný müzakere ettiler Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Çorum Þubesi yönetimi dün Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. Eðitim alanýndaki sorunlarýn görüþüldüðü ziyarette, çözüm önerileri de paylaþýldý. * HABERÝ 10 DA 1980 yýlýnda meydana gelen Çorum olaylarýnda hayatýný kaybedenler düzenlenen törenle anýldý. Anma programýna CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Þafak Pavey, konuþma yapmak için çýktýðý sahnede bir grup tarafýndan protesto edildi. * HABERÝ 4 DE Bayat SGK binasýna kavuþuyor Bayat'a yapýlacak yeni SGK binasý için çalýþmalarýn devam ettiði bildirildi. Eðitimdeki sorunlarýn ele alýndýðý ziyarette fikir alýþveriþinde bulunuldu. * HABERÝ 6 DA

2 2 CUMA 4 TEMMUZ 2014 Zeki Gül, kampanyayý yalnýz býrakmadý Irak Türkmenleri ne Yardým Kampanyasý destek bekliyor Erol Taþkan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan Kuzey Irak'ta yaþayan Türkmenler için baþlatýlan yardým kampanyasý Çorumlu'nun ilgisini bekliyor. Ramazan Sokaðý'nda kurulan stantta, kampanya yararýna satýþ yapan platform gönüllüleri, önceki akþam Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ü aðýrladý. Gül, kampanya hakkýnda bilgi aldýðý standa baðýþ yaparak destek verdi. Stantta yapýlan satýþlarýn dýþýnda zekat, fitre, sadaka baþta olmak üzere her türlü baðýþý kabul ettiklerini ifade eden platform temsilcileri, Irak'ta yerlerinden edilen ve büyük bir zulümle karþý karþýya kalan Türkmen kardeþlerimiz için baþlatýlan yardým seferberliðine tüm Çorumlular'ýn katkýsýný beklediklerini duyurdu. Afad aracýlýðý ile bölgede yaþayan Türkmenler'e ulaþtýrýlacak olan yardým kampanyasýnda, gerekli yardým malzemelerin listelerinin bölgede görev yapan Afad ekipleri tarafýndan kendilerine bildirildiðini anlatan Kampanya Koordinatörü Seyfettin Zengin, aile hijyen paketi ve gýda kolisi içeriði hakkýnda bilgi verdi. Aile hijyen paketi içerisinde 2 adet büyük boy hijyenik ped, 2 adet hijyenik pamuk, 1 adet 400 ml. saç þampuaný, 4'lü banyo sabunu, 5 adet yetiþkin boy diþ fýrçasý, 1 adet diþ macunu 2 paket ýslak mendil, 1 adet vazelin, 1 paket yara bandý olmasý gerektiðini kaydeden zengin, gýda kolisi içerisinde bulunmasý gereken malzemeleri de þöyle sýraladý; 3 kg makarna, 4 kg zeytin, 3 kg tahin helvasý, 2 kg pirinç, 10 kg un, 2 kg toz þeker, 2 kg yað ve 4 kutu konserve. Kýzýlay ve Afad aracýlýðý ile gönderilecek yardýmlar için büyük bir seferberlik baþlatan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, eski tekel binasýnýn toplama merkezi olduðunu hatýrlatýrken, baðýþ yapmak ve destek olmak isteyen hayýr sahiplerinin Çaðrý Eðitim Vakfý'ndan Seyfettin Zengin ( ) ve Ekader- Boðaziçi Gýda Bankasý'ndan: Abdurrahman Aktaþ ( ) ile irtibat kurabilecekleri duyuruldu. CHP kulislerini hareketlendiren haber CHPkulisleri dün CHPÝl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn görevden alýndýðý iddialarý ile hareketlendi. CHP Genel Merkez yönetiminde yapýlan bazý deðiþikliklerden sonra yerel seçimlerde baþarýsýz olan illerin incelemeye alýndýðý, Çorum un da içinde bulunduðu bazý illerin il baþkanlarýnýn görevden alýnmasýnýn kararlaþtýrýldýðý söylentisi kýsa sürede yayýldý. Atlas ýn, sosyal medyadaki kiþisel hesabýndan Yol arkadaþlarým bugün Cengiz Atlas Sivas tan dönerken yüzlerce partilim aradý. Genel Merkezim tarafýndan görevden alýnmýþým þeklinde ifadeleri dikkat çekti. Dün öðleden sonra Doðan Haber Ajansý kaynaklý haberde ise, CHPÝl Baþkaný Cengiz Tufan Köse Atlas ýn görevinin baþýnda olduðu bilgisi verildi. DHA Çorum Muhabiri Yusuf Çýnar'ýn CHPGenel Merkez Teþkilat yöneticilerine dayandýrarak verdiði haberde, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn görevden alýndýðýna dair parti kulislerinde geçen bilgiler gerçeði yansýtmýyor. CHP Genel Merkezi Çorum CHPÝl Baþkaný'nýn görevinin baþýnda olduðu bilgisini verirken, bazý illerle ilgili deðerlendirme yapýldýðý, ancak Çorum un bu illerin arasýnda bulunmadýðý ifade edildi. Konuya iliþkin bilgi aldýðýmýz CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de, Atlas ýn görevden alýndýðýna dair haberlerin doðru olmadýðýný söyledi. Haber Merkezi Çorum da hafif þiddetli deprem Yüksel Basar Çorum da son iki günde üç ayrý deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü nün verilerine göre, ilk deprem önceki gün gece saat te Mecitözü Kuyucak ta 14.4 kilometre derinliðinde 2.9 þiddetinde yaþandý. Diðer iki deprem dün meydana geldi. Saat de meydana gelen 2.9 þiddetindeki depremin derinliði 12.7 kilometre, merkez üstü Osmancýk Güvercinlik olarak açýklandý. Ayný gün Seydim Çakýllý da saat de 3 kilometre derinliðinde 2 þiddetinde bir sarsýntý meydana geldi. Belediye Meclisi bugün Erol Taþkan Belediye Meclisi bugün saat de toplanacak. Gündem maddeleri arasýnda Ulukavak Mahallesi nde gayrimenkul satýnalýnmasý, belediyenin ambalaj atýklarý toplama iþleminde belediye baþkanýna yetki verilmesi, Hitit Üniversitesi ile ortak proje yapýlmasý, meslek lisesi kampusu okul binalarý yapým iþinde Ýller Bankasý A.Þ. den kredi için belediye baþkanýna yetki verilmesi ile Sýklýk mevkiinde bulunan tabiat parký giriþ ücretlerinin belirlenmesi görüþülecek. Tüketici fiyat endeksi arttý Gülesin Aðbal Demirer Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylýk %0,31 arttý. TÜÝK'in verilerine göre, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduðu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylýk % 0,58 arttý. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylýk %0,40 arttý TÜFE'de (2003=100) 2014 yýlý Mayýs ayýnda bir önceki aya göre %0,40, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %5,38, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %9,66 ve on iki aylýk ortalamalara göre %8,23 artýþ gerçekleþti. Aylýk en yüksek artýþ %9,19 ile giyim ve ayakkabý grubunda gerçekleþti Ana harcama gruplarý itibariyle 2014 yýlý Mayýs ayýnda endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde %1,11, eðitimde %0,99, saðlýkta %0,98, çeþitli mal ve hizmetlerde %0,49 artýþ gerçekleþti. Aylýk en fazla düþüþ gösteren grup %1,35 ile gýda ve alkolsüz içecekler oldu Ana harcama gruplarý itibariyle 2014 yýlý Mayýs ayýnda endekste yer alan gruplardan ulaþtýrmada %0,50, ev eþyasýnda %0,16, alkollü içecekler ve tütünde %0,15, haberleþmede %0,11 düþüþ gerçekleþti. Yýllýk en fazla artýþ gösteren grup %14,11 ile gýda ve alkolsüz içecekler oldu TÜFE'de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ulaþtýrma (%13,11), lokanta ve oteller (%12,88), eðitim (%9,57), ev eþyasý (%8,91) artýþýn yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarýdýr. Aylýk en yüksek artýþ %0,97 ile TR51 (Ankara)'de oldu Ýstatistiki Bölge Birim Sýnýflamasý (ÝBBS) Düzey 2'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre en yüksek artýþ %6,68 ile TR22 (Balýkesir, Çanakkale) bölgesinde, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre en yüksek artýþ %11,12 ile TR22 (Balýkesir, Çanakkale) bölgesinde ve on iki aylýk ortalamalara göre en yüksek artýþ %9,58 ile TRC1 (Gaziantep, Adýyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleþti. Mayýs 2014'te endekste kapsanan 432 maddeden; 61 maddenin ortalama fiyatlarýnda deðiþim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 92 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti. ÇORUM UN ÝNCÝSÝ ÝNCÝ RESTAURANT KURULUÞUMUZUN 6. YILINDA RAMAZAN AYI BOYUNCA AÇIK BÜFE ÝFTAR YEMEKLERÝNE BEKLÝYORUZ RAMAZAN AYI ÝFTAR PROGRAMI ÝFTARLIK Zengin Salata Büfesi Zengin Zeytinyaðlý Büfesi Zengin Tatlý Büfesi Zengin Meyve Büfesi Günün Çorbasý Çorum Mantýsý Hergün deðiþken 3 çeþit ana yemek, kýrmýzý ve beyaz et pilav püre, yemek sonrasý çay ikramý, tasavvuf müziði eþliðinde her akþam iftar yemeðine bekliyoruz. Ýlkemiz; Hizmet, Güleryüz, Kalite ve Güven... GRUP YEMEKLERÝNDE FÝX MENÜ UYGULANIR Çorba Salata Mantý Ana yemek Pilav Tatlý Meyve Meþrubat Su Çay FÝX MENÜ KÝÞÝ BAÞI FÝYATI Rezervasyon Tel: Binevler Mevkii Mehmetçik Parký ÇORUM Tel: Faks:

3 Güney, Saðlýk Kampüsü oluyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Tabip Odasý ile üniversite iþbirliðinde yapýlacak pek çok çalýþmanýn olduðunu ve Týp camiasýna büyük önem verdiklerini belirten Rektör Alkan, Saðlýk Akademisyenlere yeni bir hizmet Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesine Thomson Reuters Eikon ve Datastream Veritabanlarýna 1 yýllýk abone oldu.. Yapýlan bu abonelik ile Merkez Kütüphanesi ile Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ne birer adet olmak üzere bilgisayar tahsis edildi, veritabanlarý bu bilgisayarlara kurularak öðretim üye ve yardýmcýlarýnýn Bakanlýðý ile yapýlan afiliasyon (Ortak Kullaným) sonrasýnda Týp Fakültesi nde þimdiye kadar Çorum da yapýlmayan pek çok cerrahi operasyonun yapýlabilir hale geldiðini belirtti. Týp Fakültesi nde öðretim elemaný sayýsýnýn her geçen gün daha da arttýðýný vurgulayan Rektör Alkan, Eðitim hizmetine sunuldu. Thomson Reuters Eikon ve Datastream Veri Tabanlarý Finans, Bankacýlýk, Ýþletme ve Ýktisat Bölümlerinde sýklýkla kullanýlan geçmiþe dönük ve anlýk bilgilerin sorgulanabildiði büyük bir veri arþivi sunuyor. Veritabanlarý online çalýþýrken, dünyanýn her yerinde faaliyette Araþtýrma Hastanesinin bulunduðu bölgede yer alan, üniversite saðlýk birimlerinin tamamýnýn yer alacaðý saðlýk kampüsü olarak planlanan Güney Kampüsü nde çalýþmalarýn hýz kesmeden devam ettiðini ifade etti. Alkan, Kuzey Kampüs ve yapýmýna devam eden inþaatlar hakkýnda da bilgiler vererek, Çorum Tabip Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tabip Odasý ný ziyaret etti. bulunan iþletmelerden, bankalara, yatýrýmcýlardan, makro ekonomik göstergelere kadar, geçmiþe yönelik ve anlýk olmak üzere zaman serisi özelliðinde bilgiler sunuyor. Abone olunan bu veritabanlarý ile ayrýca döviz piyasasý, hisse senetleri, türev finansal ürünler ile teknik ve temel analiz verilerine hem tablo hem de video Odasý yönetimine baþarý dileklerini iletti. Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azakise, Týp Fakültesi nin bir üniversitenin lokomotifi konumunda olduðunu belirterek, yapýlan ortak kullaným çalýþmasý sonrasýnda önemli geliþmelerin kaydedildiðini ve Týp Fakültesi nde deðerli hocalarla daha baþarýlý çalýþmalarýn gerçekleþtirildiðini kaydetti. Tabip Odasý olarak üniversite ile iþ birliði içerisinde eðitim, araþtýrma, panel yapma noktasýnda her zaman hazýr olduklarýný belirten Azak, sadece týp alanýnda deðil tüm alanlarda Çorum a çok büyük bir deðer katan Hitit Üniversitesi nin çalýþmalarýndan dolayý Rektör e teþekkür etti. Haber Merkezi þeklinde ulaþým saðlanabiliyor. Kullanýcýlar bununla ilgili olarak Merkez Kütüphanesi ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nde özel olarak kurulan bilgisayardan kendilerine verilecek þifre ile giriþ yaparak Thomson Reuters Eikon ve Datastream for Office Hosted Terminal e eriþim saðlayacaklar. Haber Merkezi CUMA 4 TEMMUZ Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði Çorum Ýl Yönetimi, HÜMÖD ü ziyaret etti. ATTDER den HÜMÖD e ziyaret Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði Çorum Ýl Yönetimi, HÜMÖD ü ziyaret etti. ATTDER Baþkaný Baþkan Osman Tök, Yardýmcýlarý Nurhan Karasakal, Cemil Çufadar ve Can Kargýn ýn yer aldýðý ziyarette HÜMÖD Baþkaný Ahmet Ölçer ile görüþüldü. Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði Baþkaný Azak tan destek vurgusu Osman Tök, dernek olarak yaptýklarýný ve yapacaklarýný anlattý. ATTDER'i ilgiyle takip ettiðini belirten HÜMÖD Baþkaný Ahmet Ölçer, çýkar gözetmeksizin bu iþe gönül vererek çalýþmanýn sonucunda baþarýnýn elde edildiðini dile getirerek ATTDER i övdü. Ölçer, ATTDER'in her zaman yanýnda olacaklarýný belirtti. Karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunan dernek yöneticileri, birlikte bir takým Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði Ýl Yönetimi, Tabip Odasý na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Baþkan yardýmcýlarý Can Kargýn, Cemil Çufadar ve Nurhan Karasakal'ýn hazýr bulunduðu ziyarette konuþan ATTDER Çorum Yönetimi Ýl Baþkaný Osman Tök, Tabip Odasý Baþkanlýðýna Seçilen Dr. Mustafa Azak'a hayýrlý olsun dileklerini ileterek baþarýlar diledi. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Çorum Tabip Baþkaný Dr Mustafa Azak, saðlýk hizmetinin bir ekip iþi olduðunu ve baþarýnýn saðlanmasý için uyumlu bir þekilde çalýþýlmasý gerektiðini söyledi. Bu konuda baþta ATT ler olmak üzere tüm yardýmcý saðlýk personeline, çalýþma hayatýnda hekimlere verdikleri destekten dolayý teþekkür etti. ATTDER in çalýþmalarýný uzun zamandýr takip ettiðini ve taktirle karþýladýðýný söyleyen Azak, en son yaptýklarý programý çok beðendiðini ve devamýnýn getirilmesini diledi. Çalýþma hayatýnda STK larýn önemli olduðunu, ortak yapýlabilecek projeler geliþtirilebileceðini ve irtibatýn daha da kuvvetlendi- organizasyonlar yapabileceklerini de vurguladýlar. Ziyarette HÜMÖD Yönetim Kurulu üyeleri Doç. Dr. Muammer Cengil, Öðr. Gör. Hacer Ölçer, Öðr. Gör. Erol Çalmaz, iþ adamý Ýbrahim Ethem Demirci, Makina Mühendisi Hikmet Kaya, Gurbet Baþ, Samet Kaplan ve Hasan Aktan da hazýr bulundu. (Haber Merkezi) rilerek devam etmesi gerektiðini belirten Dr. Azak, ATTDER'e her zaman destek olacaklarýný vurguladý. Ziyarette birlikte yapýlabilecek faaliyetler hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunuldu. (Haber Merkezi) Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði Tabip Odasý ný ziyaret etti. MUTLU PETROL DEN HALK GÜNÜ KAMPANYASI HER PAZAR Tüm Akaryakýt Ürünlerinde MALÝYETÝNE Satýþlarýmýz Baþlamýþtýr OTO YIKAMA 1 Ankara Yolu 1 km. (Citroen karþýsý) Tel: Faks:

4 4 CUMA 4 TEMMUZ 2014 Çorum Olaylarý anýldý Erol Taþkan Alevi dernekleri tarafýndan her yýl 3 Temmuz da geleneksel hale getirilen 1980 olaylarýný anma etkinliði Çorum da gerçekleþtirildi. Hürriyet Parký önünde düzenlenen etkinliðe Çorum Alevi derneklerinin yanýsýra, Avrupa Aleviler Federasyonu ndan ve çeþitli illerden de insanlar katýldý. CHP Milletvekilleri Þafak Pavey ve Hüseyin Aygün ün de yer aldýðý etkinlikte çok sayýda konuþmacý yer aldý. Avrupa Aleviler Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Toker, cumhurbaþkanlýðý seçimlerine yönelik eleþtirilerinde, Ýki þeriatçýdan birisini tercih etmek zorunda deðiliz. Yezit Erdoðan a oy veren Alevi olamaz, insan olamaz, bizden olamaz. dedi. Ramazan'da ibadet CHP Milletvekilleri Þafak Pavey ve Hüseyin Aygün ün de yer aldýðý etkinlikte çok sayýda konuþmacý yer aldý. Hürriyet Parký önünde düzenlenen etkinliðe Çorum Alevi derneklerinin yanýsýra, Avrupa Aleviler Federasyonu ndan ve çeþitli illerden de insanlar katýldý. CHP li Pavey e HDP den tepki 1980 yýlýnda meydana gelen Çorum olaylarýnda hayatýný kaybedenler düzenlenen törenle anýldý. Anma programýna CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Þafak Pavey, konuþma yapmak için çýktýðý sahnede bir grup tarafýndan protesto edildi. Anma etkinlikleri kapsamýnda Hacý Bektaþ-ý Veli Anadolu Kültür ve Eðitim Vakfý Çorum Þubesi önünden Hürriyet meydanýna kadar yürüyüþ düzenlendi. Yürüyüþe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Þafak Pavey, CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Baþkaný Konfederasyonu Genel Baþkaný Turgut Öker, Çorum Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Nurettin Aksoy ve vatandaþlar katýldý. Hürriyet meydanýndaki anma programýnda CHP li Pavey konuþmasý için kürsüye davet edildi. Pavey in davetiyle birlikte Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) üyeleri, Dersimin hesabý sorulmalý diye slogan atmaya baþladý. Pavey konuþmasýna devam ederken slogan atmaya devam eden gruba CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve vatandaþlar tarafýndan tepki gösterildi. Vatandaþlar tarafýndan protestocular alan dýþýna çýkarýlýrken, Pavey de konuþmasýný kýsa tutarak kürsüden indi. HDP Ýl Baþkaný Abdulkadir Yýldýz, Dersim de en az 15 bin kiþinin katili o dönemdeki CHP hükümetidir. 15 bin Alevi CHP hükümeti tarafýndan Dersim de hunharca çocuk demeden kadýn demeden süngülerle katledilmiþtir. Bugün CHP halen Alevilerden özür dilememiþtir. Alevilerden özür dilemeyen CHP bugün Alevilere yapýlan bir katliamýn anmasýna katýlamaz önce CHP elindeki kaný silmeli. Alevilerden Dersim katliamý nedeniyle özür dilemeli. Tüm Alevilere sesleniyoruz CHP, Dersim ile ilgili özür dilemediði müddetçe tepkilerini ortaya koysunlar diye konuþtu.(ýha) Anma etkinliklerinde CHP nin alevilerden özür dilemesi istendi. Memur Sen e tepki CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Þafak Pavey, konuþma yapmak için çýktýðý sahnede bir grup tarafýndan protesto edildi. Türkiye'nin iþsizlik haritasý çizildi Gülesin Aðbal Demirer TÜÝK Türkiye nin iþsizlik haritasýný çýkardý. Hanehalký iþgücü anketi sonuçlarýna dayalý olarak yapýlan model çalýþmasý sonucuna göre 2013 yýlýnda; iþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla, Batman (%23,4), Mardin (%20,6) ve Siirt (%20,5), iþsizlik oranýnýn en düþük olduðu iller ise sýrasýyla, Karaman (%4,2), Konya (%4,7) ve Manisa (%5,1) olarak tahmin edildi. En fazla istihdam oraný Kuzey Doðu Anadolu'da Model çalýþmasý sonucuna göre 2013 yýlýnda; istihdam oranýnýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla, Ardahan (%59,1), Kars (%55,5), Burdur ve Bartýn (%54,9), istihdam oranýnýn en düþük olduðu iller ise sýrasýyla, Batman (%27,8), Mardin (%29,7) ve Siirt (%29,8) olarak tahmin edildi. Hayrettin Karaman Bütün hizmet kollarýnda yetki almustafa Demirer makla övünürler. Bu yetki almamýn getürk Tarým Orman Sen Ýl Baþkareðine gelince; iþte o yok. Memur-Sen, ný Necati Gül, Memur-Sen ve buna þunu bilmelidir ki, Memur-Sen'in bütün baðlý sendika yöneticilerinin geçen hizmet kollarýnda yetkili olmasýný saðyýlki toplu görüþme-sözleþme fiyaskolayan Memur-Sen'in yönetimi olmadýsundan bu zamana kadar sürekli bir ðýný cümle alem bildiði gibi kendileri 'haklý çýkma' hali içinde bulunduklarýde çok iyi bilmektedir. Peki kimdir? ný belirterek, "Ýmza attýklarý sözleþme Faydalanan bürokrasidir. ile memurlara yapýlacak zammýn enflasyon altýnda ezileceðini, temmuz Sendikalar tabii ki ülke sorunlarý ayýnda zam gelmeyeceðini, bu duruile ilgilenecek ve çözüm önerileri sunamun kendi üyeleri dâhil memurlarýn caktýr, ancak var olma sebebi olan çalýbüyük bir çoðunluðunu memnun etþanlarýn haklarýný savunmak birinci önnecati Gül mediðini bildikleri halde konuyu baþceliði olmalýdýr. Sayýn Memur-Sen yöka yerlere çekiliyorlar." dedi. neticilerine önerimiz memurlarýn moralini bozan ve ümitsizliðe iten toplu sözleþme fiyaskosunu Memur-Sen yöneticilerinin açýklamalarda; paunutturacak ve üyelerini sevindirecek giriþimlerde ralel medya suçlamalarý, cumhurbaþkanlýðý seçimi, bulunmasýdýr. çözüm süreci, yeni anayasa çalýþmalarý, vb. ile ilgili konuþtuðunu gördüklerini, sanki sendika yönetiaksi takdirde 123 liranýn altýna koyduklarý imcileri deðil de baþka bir iþ için atanmýþ görevliler zanýn vebalinden kurtulamazlar. Vebalden kurtulgibi davrandýklarýný aktaran Gül, açýklamasýnda mak adýna "taban aylýða zam yaptýk, emekli ikraþöyle dedi; "Memurlarýn ekonomik durumu ile ilgimiyesi arttý" cümlesine sadece kendi inanýr. Memur li bir soru sorunca da sürekli ayný cevap; "taban ayilk defa temmuz ayýnda zam almayacaktýr. Enflaslýða zam yaptýk, emekli ikramiyesi arttý." Sonuç; yon dikkate alýndýðýnda kayýp açýktadýr. Ancak kocaman bir fiyasko. Þu anda kurumlarda fýrtýnalar toplu sözleþmeden hesap yapamadýklarý ortada olkopuyor. Ancak Memur-Sen ve sendika yöneticileduðu için kendilerine tavsiyem en yakýn iþportarinin gündeminde bunlar yok. Sayýn Baþbakandan dan ucuz bir hesap makinesi alýp öyle hesap yap"bakkal dükkâný iþletmiyoruz" cevabýný aldýlar ya malarýdýr. Fatura alamayacaklarý için fiyatýný bildiartýk bu konularla ilgili ses dahi çýkmazlar. Bu nerirlerse biz cebimizden ödemeye hazýrýz. denle artýk memur hakký konularý rafa kalktý. 'Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazýldýðý gibi sakýnasýnýz diye sizin üzerinize de sayýlý günlerde oruç yazýldý. Ýçinizden hasta veya yolcu olan, baþka günlerden sayýsýnca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceði kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliði mecbur olmadan yapan için bu (yaptýðý) iyidir. Ama orucu tutmanýz bilirseniz sizin için daha hayýrlýdýr.'(bakara: 2/ ) Oruç Allah'ýn buyruðunu yerine getirmek ve O'nun hoþnutluðunu kazanmak için ibadet niyetiyle müminin, belirli bir süre zarfýnda her türlü yemeyi, içmeyi ve cinsî iliþkiyi terketmesidir. Ýslâm'ýn getirdiði oruç, zamaný, süresi, þartlarý, hangi fiillerle ve davranýþlarla bozulduðu, tanýnan kolaylýklar bakýmýndan daha önceki dinlerde ve milletlerde görülen oruçtan farklýdýr. Oruç ibadeti Ýslâm'dan önce de bilinen ve Ýslâm'dakinden farklý da olsa uygulanan bir ibadet idi. Hz. Peygamber'in mensup bulunduðu Kureyþ kabilesinden olanlar da âþûrâ günü oruç tutarlardý. Mekke'den Medine'ye hicret edilince burada Yahudilerin de ayný günde oruç tuttuklarý görüldü. Hz. Peygamber bunun sebebini sordu; 'Bugün Allah Teâlâ'nýn Mûsâ'yý kurtardýðý gündür' dediler. 'Bizim Mûsâ ile hak iliþkimiz sizinkinden daha fazla' buyurdu ve o gün kendisi oruç tuttuðu gibi müminlerin de tutmalarýný emretti. Bir yýl sonra Ramazan orucu farz kýlýnýnca Hz. Peygamber, âþûrâ orucu için 'Dileyen tutsun, dileyen tutmasýn' buyurdu. Böylece sözü edilen oruç farz olmaktan çýktý, mendup bir ibadet hükmünü aldý (Buhârî, 'Savm', 69, 'Tefsîr', 2/24; Müslim, 'Sýyâm', ). Kur'an'da geçen 'üzerinize yazýldý' ifadesi aksine bir karîne bulunmadýðýnda 'farz kýlýndý' mânasýna gelmektedir. Bu âyet hicretin 1. yýlýnda Hz. Peygamber tarafýndan tutulmasý emredilen aþûrâ orucunun farz olma hükmünü kaldýrmýþ, onun yerine 2. yýlýn baþýnda Ramazan orucunu farz kýlmýþtýr. 'Sizden öncekilere...'den maksat birinci derecede Yahudiler ve Hýristiyanlardýr; çünkü Müslümanlarýn tanýdýðý Ehl-i kitap'tan olan gayri müslimler bunlardýr. Yahudiler, ekim ayýna rastlayan yýlbaþýlarýndan on gün sonra, gün batýmýndan ertesi günün gün batýmýna kadar bir oruç tutarlar, günahlarýn baðýþlandýðý gün olarak kabul ettikleri bu farz kýlýnmýþ oruç gününe 'kipur' adýný verirler. Ayrýca yýlýn farklý günlerinde tuttuklarý baþka farz oruç ve nâfile oruçlar da vardýr. Hýristiyan þeriatýnda Tevrat'ta olandan baþka bir oruç yoktur. Hz. Îsâ kendisine peygamberlik gelmeden önce kýrk gün oruç tuttuðu için hýristiyan din adamlarý bunu da ibadet olarak telakki etmiþlerdir (Ýbn Âþûr, et-tahrîr ve'ttenvîr(tefsir) I, 157; Matta, 6/16). Hz. Peygamber, 'Allah'ýn en çok sevdiði oruç Dâvûd peygamberin orucudur. O, bir gün açar (yer), bir gün oruç tutardý' buyurmuþtur (Buhârî, 'Savm', 56; Müslim, 'Sýyâm', ). Bu hadis daha baþka peygamberlerin getirdikleri ilâhî dinlerde de oruç ibadetinin bulunduðunu göstermektedir. Vergi Dairesi Müdürü emekli oldu Emekliliðe ayrýlan Çorum Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Zeki Çevik, Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. 41 yýllýk meslek hayatý bulunan, 2007 yýlýndan itibaren Çorum Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yapan ve kendi isteði ile emekliliðe ayrýlan Mehmet Zeki Çevik, çalýþmýþ olduðu süre içerisinde kendilerine vermiþ olduðu desteklerinden dolayý Vali Baþköy'e teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy; Vergi Dairesi Müdürü olarak her memurda olmasý gereken çalýþkanlýk, dürüstlük ve samimiyet ilkeleri içinde, vatandaþla devlet arasýnda bir köprü olan Mehmet Zeki Çevik'e yaptýðý hizmetler için Çorumlular adýna teþekkür ederek, bundan sonraki hayatýnda kendisine ve ailesine huzur, saðlýk ve mutluluklar diledi. Baþköy, Çevik e Çorum Valiliði logolu porselen tabak hediye etti. Haber Merkezi Mehmet Zeki Çevik, Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti.

5 CUMA 4 TEMMUZ 2014 Baþköy ve Külcü çadýrda iftar yaptý Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, önceki akþam iftarýný Ramazan Çadýrý'nda açtý. Her yýl geleneksel olarak Çorum Belediyesi tarafýndan ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn iftarlarýný açabilmeleri amacýyla kurulan ve hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarýyla hazýrlanan iftar çadýrýnda Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader ve çok sayýda vatandaþ ayný anda iftarýný açtý. Ýþ adamý Ýrfan Yaþar tarafýndan verilen iftar yemeðinde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tüm Müslümanlarýn Ramazan ayýný tebrik ettiðini söyledi. "Allah bizi bir güzel Ramazan'a daha eriþtirdi. Rahmet, maðfiret ve azaptan kurtuluþa vesile olan bir güzel Ramazaný daha birlikte idrak ediyoruz." diyen Külcü, Ýnþallah saðlýk, sýhhat içerisinde bu ayý tamamlayýp bayramý da ayný güzellikte yaþamayý Rabbimiz bizlere nasip eder." dedi. Ramazan ayýnýn insanlar için pek çok mesajý içinde bulundurduðunu dile getiren Külcü, "Bu mesajlar içerisinde en fazla dikkatimizi çekmesi gereken ülke olarak, Ýslam Alemi olarak, insanlýk olarak birbirimizi daha iyi anlamamýz, birbirimizi sevgiyle kuþatmamamýzdýr. Bizler de bu konuda hassasiyet göstermeye çalýþýyoruz. Ramazan boyuca bütün arkadaþlarýmýzla Ramazanýn ruhuna uygun olarak görevlerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Buradaki buluþmada bunun bir parçasý olarak tecellisi ediyor." diye konuþtu. Ramazan Çadýrý na iftarýný açmak için gelen çok sayýda vatandaþ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Külcü de vatandaþýn bu sevgisini, bütün masalarý tek tek dolaþarak karþýlýk verdi. Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, önceki akþam iftarýný Ramazan Çadýrý'nda açtý. Baþkan Külcü, vatandaþlarla sohbet etti. Ýþadamý Ýrfan Yaþar tarafýndan verildi. Külcü, Ramazan ayýnýn insanlar için pek çok mesajý içinde bulundurduðunu belirtti. AÖ Lisesi sonuçlarý açýklandý Ramazan Çadýrý'nda dün akþam düzenlenen iftarý iþadamý Ferhat Þamlý karþýladý. Ýftarý Ferhat Þamlý verdi Hurþit Bozkurt Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda dün akþam düzenlenen iftarý iþadamý Ferhat Þamlý karþýladý. Ramazan Çadýrý dar gelirlinin, ekonomik durumu elveriþli olmayanlarýn, yolda kalmýþlarýn, öðrencilerin, Çorum'da misafir ettiðimiz mültecilerin imdadýna yetiþiyor. Ýftar çadýrýnda davetlilere her akþam zengin bir mönü ikram ediliyor. Geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin hayat bulduðu iftar sofralarý birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine vesile oluyor. Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor. Ýftar yemeðinin mönüsü her zaman olduðu gibi zengin oluyor. Ýftar Çadýrýnda her gün bin kiþiye iftar veriliyor. Ýftar programlarýna Belediye Baþkan Ýftar çadýrýnda davetlilere her akþam zengin bir mönü ikram ediliyor. Ýftar çadýrýnda geleneklerimiz, örf ve adetlerimiz hayat buluyor. Yardýmcýlarý Alper Zabacýoðlu dönüþümlü Ramazan Çadýhir, Zeki Gül, Turhan olarak katýlýyor. rý'nda Grup Sada ilahicandan ve Ahmet Yaler seslendiriyor. Maðazamýzla hizmetinizdeyiz Ýster bir, ister bin kapý PANEL KAPI MEMBRAN KAPI BAÞARANLAR AHÞAP SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:1743) Açýk öðretim liselerinin ikinci dönem sýnav sonuçlarý açýklandý. Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðünce yapýlan yazýlý açýklamada, açýk öðretim ile mesleki açýk öðretim liselerinde öðrenim görenlerin ikinci dönem sýnav sonuçlarýnýn, liselerin resmi internet sitelerinde yayýmlandýðý bildirildi eðitim öðretim yýlý ikinci dönem sýnav sonuçlarýna göre, açýk öðretim lisesinden 16 bin 245, mesleki açýk öðretim lisesinden ise 11 bin 798 öðrenci mezun oldu. Her iki lise için eðitim öðretim yýlý üçüncü dönem kayýt yenileme iþlemleri, 7-14 Temmuz tarihlerinde yapýlacak. 18 yaþýný dolduran öðrenciler kayýt yenilemeye müracaat edebilecek. Öðrencilerin sýnava girebilmeleri için kayýt yenileme iþlemlerini yapmalarý gerekiyor.(aa) (Haber Merkezi) 5 Showroom: Küçük San. Sit. 9. Cad. No:16 ÇORUM Tel: Fax: Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.No:11 ÇORUM Tel: Fax:

6 6 CUMA 4 TEMMUZ 2014 Bayat SGK binasýna kavuþuyor Bayat'a yapýlacak yeni SGK binasý için çalýþmalarýn devam ettiði bildirildi. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun Özel Kalem Müdürü Orhan Özdemir'in verdiði bilgiye göre, mülkiyeti hazineye ait 847 m2'lik arsanýn devir iþlemleri tamamlandý. Arsanýn SGK'ya tahsisi için söz konusu kuruma yetki belgesi verilecek. Aðustos ayý baþýnda Bayat SGK Binasý projesi ve inþaatý için gerekli talepte bulunulacak. Hz. Peygamber'in (sav) emri ile Ýslam'ý anlatmak için dünyanýn 4 bir tarafýna giden sahabelerin türbeleri, Türkiye'nin birçok yerinde Ramazan ayýnda ziyaretçilerin akýnýna uðruyor. Ýslam'ý dünyaya anlatmak adýna yollara düþen hicret kahramanlarýnýn çileli hayatlarý, aradan yüzyýllar geçmesine raðmen hala dillere destan. Çorum'da sahabe kabirlerinin bulunduðu Hýdýrlýk Camii, Ramazan ayýnda ziyaretçi akýnýna uðruyor. Þehir merkezinde bulunan Hýdýrlýk Camii avlusunda hadis ravilerinden Hz. Suheyb-i Rumi, Hz. Ubeyd-Ý Gazi, Amr bin Ma'di Kereb gibi sahabe-i kiramdan zatlarýn kabirleri bulunuyor. Hýdýrlýk'ta 40 yýldýr gönüllü türbedarlýk yapan Yýlmaz Açýk, Hýdýrlýk'ýn Çorum'un manevi mekanlarýndan birisi olduðunu ancak dýþarýdan tanýnmadýðýna dikkat çekti. Anadolu'nun bir çok þehri, Ýslam'ý anlatmak için hicret eden ve gittiði yerlerde vefat eden sahabelerle dolu. O þehirlerden birisi de Çorum. Þehir dýþýndan Çorum'un manevi önderleri denilince ilk akla gelen Ýskilipli Atýf Hoca'nýn oluyor. Oysa Hýdýrlýk Cami'inde bulunan sahabe mezarlarý kentin manevi yerleri olma özelliðini taþýyor. Ancak tanýtým eksikliði ve kente gelen ziyaretçiler için tabela olmamasý bu manevi mekanlarý yalnýzlaþtýrýyor. Çorum'da medfun bulunan sahabelerden olan Hz. Suheyb-i Rumi, 70 yaþýnda olmasýna raðmen Peygamber Efendimizin (sas) 'Ýstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden Ordu ne güzel ordudur' övgüsüne mazhar olabilmek için at sýrtýnda yola çýkmýþ. Eshab-ý kiramdan olan ve ayný zamanda hadis ravilerinden olan Suheyb-i Rumi'nin, Çorum'da vefat ettiði belirtiliyor. Yine bir baþka sahabe olan Hz. Ubeyd-Ý Gazi hicretin 40. senelerinde Medine-i Münevvere'den Ýstanbul'un fethi için Müslüman ordulara baðlý olarak Çorum'dan geçerken burada meydana gelen bir harpte þehit olduðu rivayet ediliyor. Bir diðer Sahabe-i Kiram ise Kereb-i Gazi (r.a) olarak bilinen Amr Bin Ma'di Kereb dir. Hz. Ömer döneminde Araplarýn meþhur iki pehlivaný olduðu bunlar birinin de Taha biri ise Amr B. Ma'di Kereb olduðu ifade ediliyor. Kerebi Gazi sadece pehlivan deðil ayný zaman da hatip ve þair olduðu Hz. Ömer askeri konularda silahlar hakkýnda onun görüþ aldýðý belirtiliyor. Haber Merkezi Ramazan da sahabe kabirlerine ziyaretçi akýný "MÝSAFÝR SAHABELERÝ ÇORUMLUDAN BAÞKASI BÝLMÝYOR" Hýdýrlýk'ta 40 yýldýr bulunan sahabe türbeleri ve önemli zatlarýn mezarlarýný gönüllü olarak bakým ve korumalýðýný yapan Yýlmaz Açýk, Suheyb-i Rumi Hazretleri'nin caminin yanýndaki türbede yattýðýný söyledi. Peygamber Efendimizin arkadaþlarýndan olduðunu söyleyen Açýk, ''Rivayete göre Peygamber Efendimizin hicretinde malýný mülkünü býrakarak Mekke'yi terk ederek Medine'ye gitmiþtir. Peygamber Efendimizin zamanýnda yakýn arkadaþý olduðu için namaz kýldýrmýþ. Burasý aslýnda Çorum'un manevi deðeri büyük yeri diyebiliriz. Ama tanýtým yapýlmadýðýndan mýdýr yeteri kadar raðbette görmüyor.'' dedi. Hýdýrlýk'ta sadece sahabe türbeleri bulunmuyor birçok tarikat ehlinin de türbeleri yine bu bölgede yapýlan mezarlýkta bulunuyor.(cýhan) Çorum un proje yazma kapasitesi artýrýlacak Enise Aðbal Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME), Þubat ayýnda baþladýðý ilçelerin Proje Döngü Yönetimi eðitimlerinin sonuncusunu Mecitözü nde gerçekleþtirdi. Ýki gün süren Proje Döngü Yönetimi (PCM) eðitiminde eðitmen olarak Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu Müzik Öðretmeni Ýrfan Kýlýç ile Ýl Özel Ýdaresi'nde Arkeolog olarak görev yapan Alparslan Yaþlak görev aldý. Mecitözü Kent Müzesi nde yapýlan eðitimin açýlýþýna Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu, proje eðiticileri ve ilçede yer alan çeþitli kurum ve kuruluþlardan 25 kursiyer katýldý. Açýlýþta kýsa bir konuþma yapan Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Ýl Müdürlüðü olarak son eðitim programýný Mecitözü'nde gerçekleþtirdiklerini, ilçelerin geliþimi için hibe kaynaklarýndan mutlak surette faydalanýlmasý gerektiðini vurguladý. Eðitimin gerçekleþtirildiði Mecitözü Kent Müzesi nin de OKA tarafýndan saðlanan hibe ile restore edildiðini hatýrlatan Kolbaþý, bu þekilde gerçekleþtirilen tüm proje eðitimleri ile ilçelerin, dolayýsýyla Çorum un proje yazma kapasitelerini arttýrmayý hedeflediklerini söyledi. Açýlýþýn ardýndan Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ile Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu, Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epcim e nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette, ilçede yürütülen sosyal ve toplumsal projeler ile yapýlmasý düþünülen projeler üzerinde karþýlýklý fikir alýþ veriþinde Proje Döngü Yönetimi eðitimlerinin sonuncusu Mecitözü nde gerçekleþtirildi. Eðitim Mecitözü Kent Müzesi nde düzenlendi. Çorum un proje yazma kapasitesinin arttrýlmasý hedefleniyor. Ýspanya ya giden Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) personeli yurda döndü. RAM ýn Ýspanya ziyareti tamam Tahir Demir Enise Aðbal 2013 teklif çaðrýsý döneminde Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik (Mobility) projeleri çerçevesinde "Avrupa ülkelerinde özel eðitime muhtaç bireylerin eðitimlerinde ki yeniliklerin incelenmesi" adlý proje çerçevesinde Ýspanya ya giden Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) personeli yurda döndü. Geçtiðimiz günlerde Almanya da gerçekleþtirilen uygulamadan sonra kurum öðretmenleri ve proje yerel ortaklarý Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, Çorum Eðitimciler Birliði Sendikasý, Çorum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile danýþmanlýðýndan oluþan eðitimci yararlanýcýlarýn katýlýmýyla, projenin ikinci kýsmýný içeren uygulama aþamasý Haziran tarihleri arasýnda Ýspanya da gerçekleþtirildi. Ýspanya ziyaretiyle ilgili bilgi veren Çorum RAM Müdürü Tahir Demir, Katýlýmcýlarýmýz Ýspanya'da bulunduklarý iki haftalýk süre içersinde yurtdýþý ortaklarýmýzýn nezaretinde mesleki olarak inceleme ve araþtýrmalarda bulunmuþlar, çalýþmalara ve seminerlere katýlmýþlardýr. Proje konusuyla ilgili olarak her gün bir kurum veya kuruluþ olmak üzere, engellilerle ilgili eðitim ve çalýþmalar yapan okullarý, sivil toplum kuruluþlarýný, ticari kuruluþlarý ve Ýspanya'nýn eðitim bakanlýðýný da içeren ziyaretler gerçekleþtirmiþlerdir. Proje kapsamýnda kendilerini mesleki olarak geliþtirmenin yanýnda kültürel, pedagojik ve dilsel olarak da yenileme imkaný bulmuþlardýr, Ýki ülke arasýndaki Çorum RAM Müdürü Tahir Demir, çalýþmalarla ilgili bilgi verdi. Program Haziran tarihleri arasýnda Ýspanya da gerçekleþtirildi. Yakýn ülke ve þehirlere kültürel ziyaret gerçekleþtirildi. Proje ortaklarý geziden memnun döndü. eðitim farklýlýklarýný, özel eðitime muhtaç bireylerin eðitimlerinde ki çalýþmalarý, uygulamalarý ve yenilikleri yerinde görmüþler, bu alanda yapýlan çalýþmalara dahil olmuþlar, gözlemlemiþler ve ülkemizle karþýlaþtýrma fýrsatý bulmuþlardýr. Karþýlýklý mesleki bilgi alýþveriþi saðlamýþlardýr. Ülkemizdeki özel eðitime muhtaç bireylerle ve engelli vatandaþlarýmýzla ilgili yapýlacak olan çalýþmalarda uygulanabilirliðini tartýþmýþlardýr. Katýlýmcýlarýmýz farklý kültürleri tanýma adýna hafta sonunda ve proje uygulamasýndan geri kalan zamanlarda yakýn ülke ve þehirlere kültürel ziyaret gerçekleþtirmiþler, iki haftalýk proje uygulamasýndan sonra yeni bilgi ve tecrübelerle ülkemize dönmüþler ve yaygýnlaþtýrma çalýþmalarýna baþlamýþlardýr. dedi.

7 CUMA 4 TEMMUZ 2014 Müslümarlar ýn kurtuluþu için gönülden dua ettiler Mýsýr Halkýyla Dayanýþma Platformu tarafýndan, üçüncü yýlýna giren darbenin lanetlendiði buluþmada, Müslümanlar ýn kurtuluþu için gönülden dua edildi. Bahadýr Bayram ýn baþarýyla seslendirdiði dua, anlamý ve önemiyle tüm katýlýmcýlarýn gönlüne hitabederken, Ey Orucun Rabbi diyerek baþlayan duada, oruçlu aðýzlarla þu dua yapýldý; Ey Orucun Rabbi, Ey Rahman, Ey Rahîm ve Þefkati Sonsuz Olan Rabbimiz Bize nasýl dua edeceðimizi ve ibadet yollarýmýzý Kur'an ile öðretiyorsun: Sana layýkýyla dua ve ibadet etmeyi bizlere nasip eyle, ellerimizle birlikte yüreklerimizi de Sana açmayý bizlere öðret. Kahrýndan rahmetine sýðýnýyor, Sen'in yüceler yücesi adýný yeryüzünde hâkim kýlmak istiyoruz, rahmetini yaðdýr üstümüze, bizi gayb ile irtibattan mahrum býrakma. Nefsimizin kötü arzularýndan Sana sýðýnýyoruz; bizi bize býrakma Ya Rabbi. Nefsimizi yüceltmekten, hevamýzý ilah edinmekten Sana sýðýnýyoruz: Baþarýlarýmýzýn bizi gurura sevk etmesine, yenilgilerimizin bizi ye'se düþürmesine izin verme! Sen'in yüceler yücesi adýnla baþlýyoruz: Bizi bu Kur'an ayýna eriþtirdiðin için, rahmet meleklerini elli bin yýllýk mesafeden bize göndererek, rahmetini saðanak yaðmurlar gibi üzerimize yaðdýrdýðýn için, bizi salih insanlarla birlikte kutlu bir yürüyüþe çýkardýðýn için Sana hamdü senalar olsun. Ey el-evvel, el-ahir Olan Rabbimiz! Giriþeceðimiz her iþe doðruluk ve içtenlik üzere girmemizi; bitireceðimiz her iþi de rýzana uygun olarak sona erdirmeyi nasip eyle! Rabbimiz! Ramazan'a ihlâsla girmeyi, bu ayý samimiyetle sürdürmeyi, bu ay boyunca ve ömrümüz boyunca kendimizi imanla tutmayý, imana tutunmayý, bu ayýn kadir kýymetini bilmeyi, zamanýmýzý ve mekânýmýzý vahiyle yeniden inþa etmeyi bizlere nasip eyle! Ve bunu baþarmak için kendisine tutunarak felaha ereceðimiz Hablullah'ý uzat bize; imanýmýzý ve sadakatimizi ölünceye kadar korumak için, bizi katýndan indireceðin gaybi yardýmlarýnla, sayýsýz meleklerinle destekle! Hamdin ve Þükrün Yollarýný Bize Kur'an Ýle Öðreten Rabbimiz! Bizi baþýboþ býrakmadýðýn, þu alçak dünyanýn alçaklýklarýný, þeytanlarýn tuzaklarýný bize vahiyle öðrettiðin için hamdü senalar olsun Sana. Kur'an'ýn yeryüzünü þereflendirmesini gereðince hamd ederek, þükrederek kutlamayý bizlere nasip eyle. Ey Kur'an'ý Ramazan'da Ýndirerek Bize Tenezzül Buyuran Rabbimiz! Rabbimiz! Ramazan vesilesiyle Kur'an ile bütünleþmeyi, Kur'an ile yürümeyi, Kur'an ile bakmayý, Kur'an ile düþünebilmeyi ve Kur'an ile yaþamayý bizlere nasip eyle! Kendimizi haramlara karþý oruçla tutmayý, gözümüzü gönlümüzü haramlarýn iþgalinden kurtarýp selim bir kalp ve arýnmýþ bir yürekle huzuruna çýkmayý nasip eyle! Çorum TKDK hibe desteðinde birinci Ey Muhacir'in ve Ensar'ýn Rabbi! Adaletin ve dengenin þahidi olmasý gerekirken, büyük bir çözülüþ ve yýkým içinde olan ümmetimize yeniden diriliþ imkâný vermeni diliyoruz ve Sana kardeþliðin, dayanýþmanýn tarihteki ender numunelerinden birini ortaya koyan, mücahidlere kol kanat geren Ensar'ýn diliyle yalvarýyoruz: Bizi ve bizden önce iman eden kardeþlerimizi baðýþla ve mü'minlerden hiçbirine karþý kalplerimizde kin, nefret, hamasi duygulara yer býrakma. Rabbimiz! Bizi silkele, bizi gaflet uykusundan uyandýr! Bizi uyuyanlardan deðil, uyanan ve uyaranlardan; aldananlardan deðil, adananlardan eyle! Ey Mekke'nin, Kudüs'ün, Baðdat'ýn, Þam'ýn ve Ýstanbul'un Rabbi! Yeryüzünde ekini ve nesli ifsat eden gözü dönmüþ, insan kýlýklý büyük ve küçük þeytanlarýn dünyaya egemen olmasýna izin verme! Rabbimiz! Kudüs'ün Bismillah boylu, Fatiha yürekli, zayýf ama izzetli, güçsüz ama hikmetli; kendileri küçük yürekleri büyük mücahidlerine üç bin beþ bin melekle rahmetini ve inayetini inzal eyle! Dünyanýn her yerinde mustazaflarla gönüllerimizde kurduðumuz köprüleri ve imkânlarý tahkim etmeyi, þehitlerimizin yetimlerine sahip çýkmayý, onlarýn ellerinden ve yüreklerinden tutmayý bize sevdir! Ey Bizi Her Halimizle Görüp Gözeten Rabbimiz! Kâfirlerin fitnelerine karþý, bizi imanla, takva ile/sorumluluk bilinciyle, sadakatle/doðruluk bilinciyle donat. Zulme uðrayan kardeþlerimize gaybi yardýmlarýný esirgeme; zulme boyun eðmeden, zalime teslim olmadan, dünyanýn imtihanlarýndan güçlenerek çýkmayý nasip eyle! Allah'ý kim yalan söyleyerek mücahitlere iftira atarsa onu tün dünyaya rezil et, dilini kopar. Kim de mücahitlere tuzak kurarsa tuzaklarýný kendilerine döndür. Doðu Türkistan'da, Mýsýr'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Suriye'de Irak'ta, Filistin'de, Afrika'da, Bosna'da zulüm gören kardeþlerimize bizim ellerimizle yardým etmeyi nasip et! Kardeþlerimizi kan ve gözyaþýna boðan ABD, Rusya, Ýngiltere, Çin ve onlarýn iþbirlikçileri Suud, Ýran, Esed, Maliki, Kadirov ve Sisileri de yine bizim ellerimizle cezalandýr! Allah'ým her kim bir insanýn kanýný haksýz yere dökerse onun elini kopar, belini kýr, onu ibret alanlara ibret kýl. Senden baþka ilah yoktur! Dualarýmýzý makbul eyle! Sana ellerini ve gönüllerini açan tüm mü'minlerin geçmiþ günahlarýný baðýþla, hepimizi iki cihanda aziz eyle! (AMÝN) TL den baþlayan fiyatlar ve TL ye,30 ay, %0,99 faiz TL den baþlayan fiyatlar ve TL ye, 20 ay, %0 faiz Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Mýsýr Halkýyla Dayanýþma Platformu üyeleri, zulmün üçüncü yýlýnda Mýsýrlý mazlumlarý yalnýz býrakmadý Yaþasýn Ümmet dayanýþmasý M ýsýr da yaþanan darbe ve zulmün üçüncü yýlýnda, Mýsýrlý Müslümanlar ýn direniþini Çorum dan selamlayan Mýsýr Halkýyla Dayanýþma Platformu, düzenlediði dayanýþma toplantýsý ile Mursi ve darbeye baþkaldýrnan Müslümanlar için dua etti. Taþýnan döviz ve atýlan sloganlarla sýk sýk Ümmet Dayanýþmasý ile ilgili mesajlar veren platform üyeleri darbecilerin yenilmeye mahkum olduðunu seslendirdiler. Eðitim Bir Sen, Çorum ÝHH, Ýlkeder ve Özgürder tarafýndan oluþturulan Mýsýr Halkýyla Dayanýþma Platformu adýna basýn açýklamasý yapan Eren Kýlýç, Mýsýr daki darbeye sahip çýkmanýn, kendi geleceðimize sahip çýkmak anlamýna geldiðini söyledi. Kýlýç açýklamasýný þöyle devam ettirdi; Ramazan ayýný idrak ettiðimiz þu günlerde Ýslam dünyasý yine kan ve gözyaþýna boðulmuþ durumda. Zulmü telin eden ve iyiliði, adaleti emreden ibadetlerimizden olan oruçlarýmýzla þahitlik yapabilmek için burada toplandýk. Doðu Türkistan'da öðretmen, öðrenci ve memur Müslüman kardeþlerimize yine oruç yasaðý getirildi. Filistin'de Hamas ve el-fetih'in uzlaþý hükümetini kurmasýndan rahatsýz olan Ýþgalci Ýsrail, üç gencin kaçýrýlmasýný bahane ederek, Gazze'yi bombaladý, þehit düþenler yanýnda 500'den fazla Filistinliyi gözaltýna aldý ve zindanlarda esir binlerce kardeþimize yenilerini ekledi. Orta Afrika'da Batý'nýn gözü önünde Hristiyan örgütlerin cinayetleri, cami yakmalarý, talan etmeleri devam ediyor. Pakistan'da, Bangladeþ'te, Afganistan'da idamlar, bombalamalar devam ediyor. Irak'ta Maliki despotizmine karþý Müslüman kardeþlerimiz ayaða kalktýlar. Ancak medya ve Ýslamofobikler, Irak'ta gerçekleþen hadiseleri Iþid üzerinden vererek propaganda ile Ýslam'ý ve direniþleri karalamaya çalýþýyorlar. Suriye'de eli kanlý Esed ve ortaklarý Ýran ve Rusya; 4. yýlýna girdiðimiz savaþta masum insanlarýn üzerlerine varil bombalarýný yaðdýrmaya devam ediyorlar. Ve Mýsýr, 25 Ocak 2011'de diktatör Mübarek'in devrilmesi ile sonuçlanan devrim, 03 Temmuz 2013 günü Mýsýr ordusunun yaptýðý darbe ile kesintiye uðradý. Onlarca yýl aradan sonra ilk defa Mýsýr halkýnýn özgür oylarý ile seçtiði Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi despotça görevden uzaklaþtýrýlýp, Müslüman Kardeþler cemaatinin önde gelen birçok üyesi gözaltýna alýndý ve hukuksuz bir þekilde yargýlanarak idam cezasýna çaptýrýldý. Elbette sadece Ýhvan ve Müslümanlar yargýlanmýyor. Bir ülkede darbe olduðu zaman darbeye ve darbe hukukun karþý çýkan tüm muhalif kesimler yargýlanýr. Ýþte þimdi Mýsýr'da muhalif tüm hareketler darbecilerin hedefine gelmiþ durumda. Mýsýr ordusu her ne kadar halk arasýndaki kamplaþmayý engellemek adýna yönetime el koyduðunu izah etse de hedefin açýkça, Ýslamcýlarýn iktidar çabalarý ve Ýslami deðerleri olduðu bir kez daha yakýndan müþahede edilmiþ oldu. Müslüman Kardeþler teþkilatýna ait basýn organlarýnýn kapatýlmasý ve sadece cemaatin öncü kadrolarý baþta olmak üzere binlerce mensubunu gözaltýna alýnmasý Mýsýr halký TL den baþlayan fiyatlar ve TL ye, 30 ay, %0,99 faiz nýn ezici oylarý ile seçilmiþ Ýslamcý kadrolarýn hedef alýndýðýna açýk iþaretler olarak okunmalýdýr. Diktatörlere, emperyalistlere ve askeri vesayet rejimlerine karþý baþkaldýrý olan Ortadoðu intifadalarýnýn önemli ayaklarýndan biri olan Mýsýr devrimi, askeri cunta ve Ýslam karþýtý Kýpti, liberal, sosyalist ve milliyetçi koalisyona terk edildi. Seçimle iktidardan uzaklaþtýramayacaklarý Ýslamcý kadrolarý, askeri darbe ile saf dýþý býrakmaya çalýþýyorlar. Týpký dün Gezi Parký eylemleri vesilesi ile ülkeyi kaosa sürükleyip hükümeti iþ yapamaz duruma düþürerek iktidardan uzaklaþtýrmaya, boðmaya çalýþtýklarý Türkiye örneði gibi. Gezi parký üzerinden darbe çýðýrtkanlýðý yapanlara selam çakan katil Esed, Ýsrail, ABD ve AB; Mýsýr'daki askeri darbeyi timsah gözyaþlarý arasýnda Suud ve Körfez Emirlikleri ile beraber selamlýyorlar. Bugünde yüzlerce kiþiye çok kýsa bir zamanda yargýlayarak idam cezasý veren Mýsýr mahkemesi de insanlýk tarihinin utanç sayfalarýnda çoktan yerini aldý. Ve tüm dünyaya Ýslami harekete karþý düþmanlýk yürüten güçlerin ne kadar hukuksuz, ne kadar vicdansýz ve vahþi olabildiklerini bir kere daha ispatladý. Biz bunlarý yeni tanýmýyoruz. Kimse þaþýrmasýn, kimse bu kadarý da olmaz demesin? Darbenin hukuku budur! Sokaklarda canlý yayýnlarda yüzlerce insaný katleden, slogan atanlarýn üstüne kurþun yaðdýran, cezaevi aracýnda 37 insaný boðanlarýn, iþkencecilerin hukuku budur! Sorunun Mursi ya da Ýhvan deðil; insanlýðýmýz, adalet duygumuz, vicdanýmýz olduðunu kavramamýz gerek! Ne mutlu ki, dün kurþunlara, katliamlara raðmen susmayan, sinmeyen kardeþlerimiz bugün de idamlar, hukuksuzluklar karþýsýnda sinmiyor, geri adým atmýyor, bilakis mücadelelerini sürdürüyorlar. Mýsýr halký bu iþi burada býrakmayacaktýr. Müslüman Kardeþler yapýlan bu hile ve tuzaklara karþý direnecektir. Mýsýr'ýn onurlu insanlarý darbe sevdalýsý bu zihniyeti ülkelerinden def edecektir. Muhammed Mursi Müslümanlarýn ve tüm kiþiliðine sahip çýkan insanlarýn onurudur ve onuru olmaya devam edecektir. Ýslami hareketleri engellemeye çalýþan güçler, Allah'ýn izni ve Müslümanlar eliyle hak ettiði cezayý alacaklardýr. Bizler Sisi gibi zalimleri, Beþþar gibi kasaplarý, Maliki gibi despotlarý, Suud ya da Ýran gibi iþbirlikçileri ve tüm bu katil diktatörlüklerin patronluðunu yapan ABD'sini, Rusya'sýný lanetlemeyi sürdüreceðiz. Mýsýr'da gerçekleþen darbe ve vesayet özlemlerinin Tunus, Yemen, Suriye, Libya ve Türkiye'yi de sarmasýna izin vermemeli, bu doðrultuda duyarlý tüm kesimlerin özellikle bugünlerde aktif bir þekilde tavýr almasý ve Müslüman Kardeþleri ile dayanýþmasý gerektiðini belirtmek istiyoruz. Tevhidi ilkelerimizle adaleti tesis etmek ve özgürlüðün kapýlarýný açmak için mücadelemiz devam edecektir. Unutulmamalýdýr ki bizler baþarýyý ve taltifi sahte ilahlardan deðil yalnýzca Allah'tan bekleyen Müslümanlarýz. Zillete boyun eðene yazýklar olsun! Ýzzete talip olanlara bin selam olsun TL özel indirim ile TL den baþlayan fiyatlar ve TL ye, 30 ay, %0,99 faiz TL özel indirim ile TL den baþlayan fiyatlar ve TL ye, 30 ay, %0,99 faiz Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) (pbx) (Ç.HAK:3185) Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðüne asaleten atanan Hakan Körpýnar'ý makamýnda ziyaret etti. Kurum olarak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Körpýnar, "Kurumumuzun vermiþ olduðu faaliyet alanýna giren sektörlerde yeni iþletmelerin kurulmasýna ve kurulu iþletmelerin modernizasyonuna yönelik destekler Ýlimizde de meyvelerini vermeye baþladý. Pek çok et ve süt üretim iþletmesi desteklerimizle faaliyete geçti. Ýlimiz 2013 yýlýnda ödenen yaklaþýk TL ile IPARD'ýn uygulandýðý 42 Ýl içerisinde destekleme ödemeleri bakýmýndan 6. sýradaydý, þu an itibarý ile 2014 yýlýnda yapýlan yaklaþýk TL destekleme ödemesi ile de Türkiye'de ilk sýradadýr. Bu baþarýda emeði geçen tüm müteþebbislerimizi, paydaþlarýmýzý ve personelimizi kutluyorum. Önümüzdeki süreçte görevlerimizden bir tanesi de bu çýtayý daha yukarý taþýmaktýr." ifadelerini kullandý. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ise, TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðü'nün yürüttüðü çalýþmalardan övgüyle söz ederek "Sayýn Ýl Koordinatörümüzü atanmýþ olduðu yeni görevinden ötürü kutluyorum. Ýl Koordinatörümüz Sayýn Hakan Körpýnar'ýn baþarýlý çalýþmalara imza atacaðýna, ilimize katký saðlama konusunda üstün gayretlerde bulunacaðýna inancýmýz tamdýr. Ýl Özel Ýdaremiz ile TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðü arasýndaki uyumlu çalýþmalarýmýz ve ilimize yatýrým kazandýrýlmasý konusunda katkýlarýmýz artarak devam edecektir." Diye konuþtu. Karþýlýklý fikir alýþveriþinin yapýldýðý ve oldukça verimli geçen görüþmenin sonunda TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a teþekkür etti. Ey Ramazanýn ve Orucun Rabbi! Ümmetimiz garip, öksüz, yetim ve sahipsiz... Sen bizim rabbimizsin, bize sahip çýk! Ümmetimizi yeniden hakkýn ve adaletin insanlýða þahidi olarak inþa ederken, bize bu duvarda bir tuðla koymayý nasip eyle! Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Hakan Körpýnar'ý makamýnda ziyaret etti. Mustafa Demirer 7

8 8 CUMA 4 TEMMUZ 2014 R 'Ýnkârcýlara dünya hayatý Hoþ geldin ya þehri 7 bezendi de iman edenlerle eðleniyorlar. Oysa korunan o müminler, kýyamet günü onlarýn üstündedirler. Allah dilediðine hesapsýz nimetler verir.' (Bakara/212) RAMAZAN 'Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazý devamlý kýlanlardan eyle, Rabbimiz! Duamý da kabul eyle!' (Ýbrahim/40) Ýmsak Ýftar Dört Halife'nin Son Günleri Giriþ: Hz. Ömer, Raþit Halifelerin ikincisidir. Ýslam Tarihinde "adalet" sözünün geçtiði yerde hep o hatýrlanýr. Cahiliyye döneminde gaddar, Müslüman olduktan sonra tavizsiz, halifelik döneminde merhametli ve dirayetli bir insan olan Hz. Ömer, devlet idaresinde unutulmaz izler býrakmýþtýr. Hz. Ömer'in babasý, Adiyoðullarýndan Hattap'týr. Annesi Hanteme'dir. 582 yýlýnda Mekke'de doðmuþtur. Güçlü kuvvetli oluþu, þiire meraklýlýðý, güzel konuþmasý ile meþhurdur. Kureyþ adýna Arap ve Acem hükümdarlarýyla görüþtüðü bile olmuþtur. Hz. Ömer, Hz. Muhammed (sav)'e peygamberliðin geldiði tarihte yirmi yedi yaþýndaydý. Putlara tapardý. Atalarýnýn dinine karþý çýkan Hz. Muhammed (sav)'e aþýrý düþmandý. Onu öldürmek için yola çýktýðýnda kýz kardeþi Fatýma'nýn Müslüman olduðunu duyunca köpürdü. Önce oraya uðradý. Dinlediði Kur'an, onu hidayete sevketti. Erkan'ýn evine gelip Hz. Peygamber (sav)'in huzurunda Müslüman oldu. Bu durum Kureyþ'i çok endiþelendirdi. Hz. Peygamber (sav)'in ardýndan tek baþýna korkusuzca Mekke'den ayrýldý. Yolda kendisine katýlanlar birlikte Medine'ye hicret ettiler. Medine'de ahkam âyetleri gelmeye baþladý. Özellikle içki yasaðý ile ilgili hükmün geliþinde Hz. Peygamber (sav)'in yanýndaydý. Namaza ezanla davet konusunda da Hz. Peygamber (sav)'le ayný fikirdeydiler. Kureyþ'e karþý yapýlan savaþlarda Ýslam ordusunda yer aldý ve müþriklere karþý savaþtý. Bedir Savaþý'nda Kureyþ'in büyük kumandanlarýndan As b. Haþim'i kendi eliyle öldürdü. Uhut Savaþý'nda hep önde idi. Kureyþ'in hedefindeki üç kiþiden birisiydi. Hz. Ömer'in Son Günleri 1 Ethem ERKOÇ net Ebu Süfyan'a meydan okuyan kiþiydi. Hendek Savaþý'nda yer aldý. Hudeybiye Antlaþmasý'nda sert çýkýþýna raðmen þahit olarak imzalayanlardandý. Hayber'in fethine de katýldý. Ancak fetih, Hz. Ali eliyle gerçekleþti. Mekke'nin fethinde, Huneyn Savaþý'nda yer aldý. Tebük Seferi için ordunun hazýrlanmasýnda tüm servetinin yarýsýný baðýþlayarak destek oldu. Ancak Hz. Peygamber (sav)'in vefatýnda infiale kapýlarak "Hayýr! Muhammed ölmemiþtir. Kim öldü derse boynunu vururum" diyecek kadar kendinden geçmiþti. Hz. Peygamber (sav)'in vefatýndan sonra Beni Saide yurdunda yapýlan toplantýda Hz. Ebu Bekir'e biat ederek onun halife seçilmesini saðlamýþtýr. Halifeliði boyunca hep onun yanýnda yer almýþtýr. Yalancý Peygamberlerle savaþlarýn sonunda hafýzlarýn þehit olduðunu görünce Kur'an-ý Kerim'in toplanýp bir Mushaf haline getirilmesini Halifeye o önermiþtir. Hz. Ebu Bekir in istiþareler sonunda Hz. Ömer i kendisinden sonra halife olarak göstermesi ve ümmetin de biatýyla ikinci halife olmuþtur. Bu sýrada Ýslâm ordusu Suriye de Bizansla Irak cehpesinden Sasanilerle savaþýyordu. Kuveyt ten Basra ya, Þam dan Kudüs e kadar olan bölge Ýslâm ordularýnýn kontrolündeydi. Irak ve Ýran cehpesinde Köprü Savaþý, Kadisiye Savaþý, Celule Savaþý, Nihavent Savaþý gibi büyük meydan savaþlarý yapýldý. Ýran Ordusu, hezimet üzerine hezimet yaþadý. Mecusi Ýran Devleti ortadan kaldýrýlmýþ oldu. Medayin, Babil, Übülle, Rey, Huzistan, Ahvaz, Nihavend, Ýsfahan gibi önemli merkezler, Ýsfahan, Azerbaycan, Taberistan, Kerman, Sistan ve Horasan gibi geniþ bölgeler Ýslâm topraðýna katýldý. Suriye Cephesi nde Þam ve Humus un fethinden sonra Hz. Ömer, bizzat kendisi giderek Kudüsü antlaþma yoluyla teslim aldý. Suriye nin fethi tamamlanýnca sýra Mýsýr a gelmiþti. Sina dan Mýsýr a giren Ýslam ordularý Fustat, Ýskenderiyye, ve Trablus u da fethetti. Böylece Ýslam devletinin sýnýrlarý doðuda Ýsfahan dan batýdan Trablus a, kuzeyde Urfa ya kadar uzandý. (Sürecek) Akýllý telefonlara da Ramazan geldi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ramazan ayý için akýllý telefonlara yönelik uygulamalarýný güncelleyerek kullanýcýlarýn hizmetine sundu. Bilgi Yönetim ve Ýletiþim Daire Baþkanlýðý'nca hazýrlanan mobil uygulamalar, güncellenerek geliþmiþ versiyonlarýyla akýllý cihazlarda ve tablet bilgisayarlarda kullanýma sunuldu.namaz vakitleri, Kuran'ý Kerim ve Ramazan uygulamalarý ile Lokal, bölgesel ve genel anestezi olmak üzere, üç türlü anestezi vardýr. Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakýn çevresine iletimi engelleyen ilaçlarýn verilmesi ile oluþan anesteziye lokal anestezi (sýnýrlý uyuþturma) denir. Vücudun daha geniþ bölgeleri, örneðin belden aþaðýsý veya bir yarýsý iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi için omuriliðe veya omuriliðe varmadan geniþ bir sinir grubunun oluþturduðu baðlantý yerleri üzerine ilaç verilerek oluþturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastanýn uyutulup aðrýnýn duyulmasý beyin düzeyinde engellenirse bu tür anesteziye genel anestezi denir. Anestezi, nefes yolu veya iðne ile vücuda ilaç verilerek oluþturulmaktadýr. Nefes yolu veya iðne ile yapýlan anestezi, mideye ulaþmadýðý gibi, yemeiçme anlamý da tablet ve akýllý telefon kullanýcýlarýna hizmet sunan uygulamalara adresinden de ulaþýlabiliyor. Ramazan uygulamasý ile tüm kullanýcýlar dünyadaki tüm þehirler için imsakiye, Ramazanla ilgili ayet ve hadislere, oruç, zekât, fitre ile ilgili bilgilere, Ramazan ve oruçla ilgili sýkça sorulan sorulara ulaþýrken,.:: Oruç a Dair ::. Ramazan ayýnda anjiyo ve anestezi yaptýrýlabilir mi? taþýmamaktadýr. Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve sývý vermek amacýyla damar yolu açýlarak, bu açýklýk iþlem süresince serum vermek suretiyle saðlanmaktadýr. Bu itibarla, lokal anestezi (sýnýrlý uyuþturma) orucun sýhhatine engel deðildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiði için oruç bozulur" Halk arasýnda anjiyo olarak bilinen operasyon, teþhise yönelik (anjiyografi) ve tedaviye yönelik olarak yurtiçinde hatimle teravih kýlýnan camilere de uygulamadan ulaþabilecek. Namaz Vakti uygulamasý ile dünyanýn her yerinden ezan vakitleri ve kýble öðrenilebilirken, navigasyon seçenekli uygulamasý ile "en yakýn cami" özelliði kullanýlarak camilere harita üzerinden kolayca ulaþýlabilecek. uygulanmaktadýr. Anjiyografi vücut damarlarýnýn görüntülenmesi demektir. Damar içine damarlarýn görünür hale gelmesini saðlayan ve kontrast madde olarak tanýmlanan ilaç verilerek, anjiyogram adý verilen filmler elde edilir. Anjiyografi sayesinde organlarý besleyen damarlar görüntülenerek damar hastalýklarý veya bu damarlardan beslenen organlara ait taný koydurucu bilgiler edinilir. Tedaviye yönelik olarak uygulanan anjiyonun klasik yöntemi anjiyoplastidir. Bu ise, dar veya tam týkalý damarlarýn balon ya da stent denilen özel araçlarla tekrar açýlmasý için yapýlýr. Bu bilgiler ýþýðýnda gerek anjiyografi, gerekse anjiyoplasti operasyonlarýnda yemek ve içmek anlamý bulunmadýðýndan, oruç bozulmaz"

9 Ramazan a özel beslenme uyarýsý Balýkçýlýktaki potansiyel iyi deðerlendirilmeli Büþra Kavukçu Þemsi Bayraktar Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte oruç tutan kiþilerin beslenme alýþkanlýklarý deðiþirken uzmanlar, bu ayda kilo almak istemeyenlerin çeþitli beslenme kurallarýna dikkat etmeleri için uyarýyor. Ramazanla birlikte öðün sayýlarýnýn deðiþtiðini dile getiren Özel Hastane Diyetisyeni Büþra Kavukçu, az ve sýk yeme alýþkanlýðýna benzer olarak günlük en az 4-5 öðün tüketilmesinin mümkün olmadýðýna dikkat çekti. Ramazanda kýrmýzý et, pilav, hamur iþi, makarna, tatlý börek gibi besinlerin tüketiminde artýþ olurken buna karþýlýk olarak meyve, sebze ve beyaz et tüketiminde azalma görüldüðüne iþaret eden Kavukçu, Oysaki günlük almamýz gereken enerji, protein, vitamin ve mineral miktarlarý deðiþmemektedir. Bununla beraber Ramazan ayýndaki bu deðiþikliklerden dolayý kiþilerde saðlýk problemlerini tetikleyebileceði gibi Ramazan ayýnýn sonunda da kilo alýmýna neden olmaktadýr. Oruç tutarken kilo almamak için dikkat edilmemesi gereken unsurlar vardýr. Gece yatmadan hemen önce niyetlenmeyin sahura kalmak gerekir. Bol su içilmesine dikkat edilmeli. Bu sýcaklarda bol su kaybý olacaðý için onu tamamlamak çok önemlidir. Ýftarda bir anda yemeklerin hepsini tüketmek bir hatadýr. Çünkü bütün gün almamýz gereken öðünleri tek bir öðüne sýðdýrmak vücudumuz için çok zararlýdýr. Ýftardan sonra hafif yürüyüþler yapýlmasý çok uygun olacaktýr. Tatlý tercihleri sütlü tatlýlar veya kuru meyvelerden yana yapmalýyýz. Meyve sebze tüketimi çok önemli. Yemekleri suyundan almayarak daha az yaðlý beslenmiþ oluruz böylelikle dedi. Uzun süren açlýðýn ardýndan mideyi bir anda doldurmanýn ani tansiyon, þeker yükselmesi ile mide ve baðýrsak rahatsýzlýklarýna da neden olduðunu dile getiren Kavukçu, Bu nedenle iftardan sahura kadar aralýklý beslenirsek bizim için daha uygun olacaktýr. Sahurda kahvaltý tarzý bir menü tercih edilmeli. Peynir, yumurta, süt gibi proteini yüksek olan besinler daha tok tutar. Bunlarýn yanýnda kepekli tam buðdaylý çavdar ekmeði tercih edilebilir. Ýftarý hurma ile ýlýk bir çorba ile bir parça ile açtýktan sonra yarým saat sonra ana yemeðimizi yersek mideyi doldurmamýþýz oluruz. Ana yemekte de az yaðlý bir sebze yemeði yanýnda yaðsýz bir kýrmýzý et veya beyaz et tercih edebiliriz. Bununla beraber yoðurt gibi ayran gibi protein gurubunu da eklersek daha saðlýklý olacak. Bunun la birlikte mideyi rahatlatacak bir bitki çayýda tercih edersek ramazaný saðlýklý geçirmiþ oluruz ifadelerini kullandý. (ÝHA) Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2013 yýlýnda su ürünleri üretiminde yüzde 5,8'lik bir gerileme olduðunu belirterek, "Üç tarafý denizlerle çevrili olan ülkemiz, 607 bin tondan çok daha fazla su ürünleri üretme potansiyeline sahip" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) son verilerine göre, 2012 yýlýnda 644 bin 852 ton olan toplam su ürünleri üretiminin, 2013 yýlýnda yüzde 5,8'lik azalmayla 607 bin 515 tona indiðini bildirdi yýlý üretiminin yüzde 48,6'sýnýn deniz balýklarý, yüzde 7,2'sinin diðer deniz ürünleri, yüzde 5,8'inin içsu ürünleri ve yüzde 38,4'ünün yetiþtiricilik ürünlerinden oluþtuðunu belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2013 yýlýnda yetiþtiricilik üretimi yüzde 9,9 artarken, su ürünleri avcýlýðýnýn yüzde 13,5 gerilemesi, su ürünleri üretimini yüzde 5,8 azalttý. Yetiþtiricilikte üretim artýþý iyi giderken, su ürünleri avcýlýðýnýn benzer bir eðilimi sürdürememesi bir eksiklik. Ülkemizde yetiþtiricilik su ürünleri üretimi içinde gittikçe artan bir öneme sahip oluyor. Su ürünleri yetiþtiriciliðimiz, 2002 yýlýnda 61 bin 165 ton iken, 2005 yýlýnda 118 bin 277 tona, 2008 yýlýnda 152 bin 186 tona, 2012 yýlýnda 212 bin 410 tona ve 2013 yýlýnda da 233 bin 394 tona yükseldi. Yetiþtiricilik üretimi, döneminde 3,8 kata çýktý yýlýnda 522 bin 744 ton olan denizlerdeki avcýlýk, 2005 yýlýnda 380 bin 381 tona kadar geriledi. 2007'de 589 bin 129 tona çýkan denizlerdeki avcýlýk, 2009 yýlýnda 425 bin 46 tona indi ve 2011 yýllarýnda artan ve sýrasýyla 445 bin 680 ton, 477 bin 658 ton olan denizlerdeki avcýlýk, 2012 yýlýnda 396 bin 322 tona, 2013 yýlýnda ise yüzde 14,45 gerilemeyle 339 bin 47 tona düþtü yýlýnda 43 bin 938 ton olan tatlýsu ürünleri üretimi, 2005 yýlýna 46 bin 115 tona çýktýktan sonra 2009 yýlýnda 39 bin 187 tona indi yýlýnda 40 bin 259 ton olan tatlýsu ürünleri üretimi, 2011, 2012 ve 2013 yýllarýnda gerileyerek 35 bin 74 tona düþtü. Tatlýsu ürünleri üretiminde 2013 yýlýndaki gerileme yüzde 2,9 olarak gerçekleþti yýlýnda 627 bin 847 ton olan toplam su ürünleri üretimi, 2005 yýlýnda 544 bin 773 tona indikten sonra 2007 yýlýnda 772 bin 323 tona kadar çýktý yýlýnda 653 bin 80, 2011 yýlýnda 703 bin 545, 2012 yýlýnda 644 bin 852 ton olan toplam su ürünleri üretimi, 2013 yýlýnda yüzde 5,8 gerilemeyle 607 bin 515 tona indi." Bayraktar, yetiþtiricilik üretiminin yüzde 52,7'sinin iç sularda, yüzde 47,3'ünün denizlerde gerçekleþtiði, deniz ürünleri üretiminde ilk sýrayý yüzde 51'lik oran ile Doðu Karadeniz alýrken, bu bölgeyi yüzde 21,7 ile Batý Karadeniz, yüzde 12 ile Marmara, yüzde 9,4 ile Ege ve yüzde 5,9 ile Akdeniz Bölgesi'sinin izlediði bilgisini verdi. -Üretimi artýrmak için alýnmasý gereken tedbirler- Su ürünleri sektörünün önünün açýk ve gelecek vadeden bir sektör konumunda bulunduðuna dikkati çeken Bayraktar, su ürünleri yetiþtiriciliðinin artýrýlmasý için üreticilerin desteklenmesi ve gerekli tedbirlerin alýnmasýnýn büyük önem arz ettiðini belirtti. Türkiye'yi, dünyada ve içinde bulunduðu bölgede su ürünleri yetiþtiriciliði konusunda söz sahibi, güçlü ve lider bir ülke haline getirmenin mümkün olduðunu vurgulayan Bayraktar, su ürünleri üretimini artýrmak için alýnmasý gereken tedbirleri ise þöyle sýraladý: "Sürdürülebilir su ürünleri üretimi ülkemizde ana politika olmalý ve bu politika çerçevesinde gerekli stratejiler ile kýsa, orta ve uzun vadeli eylem planlarý ve hedefler belirlenmelidir. Sektörün geliþmesi için destek ve teþviklere ihtiyaç var. Kaynaklarýn rasyonel kullanýlabilmesi için su ürünleri eðitim merkezleri kurularak, eðitimler yapýlmalý ve Ar-Ge çalýþmalarý desteklenmelidir. Bakanlýk taþra teþkilatýnda kýyý illeri ile sektörün yoðun faaliyet gösterdiði illerde su ürünleri þube müdürlükleri kurulmalýdýr. Su ürünleri sektöründe aracý ve kabzýmal yoluyla daðýtým yapýldýðý için pazar ve fiyat oluþumunda sorunlar ortaya çýkmaktadýr. Piyasa düzenlemede sorumluluk alacak bir kuruma ihtiyaç duyuluyor. Et ve Süt Kurumu bu konuda devreye girmelidir. Su ürünleri sektöründe örgütlenme yapýsý mutlaka güçlendirilmelidir. Kýyý bölgelerde ve baraj göllerde að kafes yetiþtiriciliði için uygun üretim alanlarý belirlenmelidir. Yumurta ve yavru üretimi amacýyla uzmanlaþmýþ damýzlýk iþletmelerinin kurulmasý ve mevcut iþletmelerin geliþtirilmesi teþvik edilmelidir. Son yýllarda baþta yem olmak üzere girdi maliyetleri yükselmiþtir. Bu durum yetiþtiricilik sektörünü olumsuz etkilemektedir. Kýsa dönem için yem ve yem hammaddelerindeki gümrük vergileri ve fonlarý kaldýrýlmalýdýr. Ülkemizdeki yetiþtiricilik iþletmelerinde hastalýk haritasý çýkarýlmalý ve hastalýklarýn yayýlýmýnýn önlenmesi için tedbirler geliþtirilmelidir. Balýkçýlýkta arz-talep dengesi oluþturularak, sürdürülebilir balýkçýlýðýn saðlanmasý gereklidir. Balýkçýlýk sektöründeki ürünlere yönelik dondurma, tuzlama, konserve ve paketleme ünitesi içeren iþleme tesislerinin kurulmasý ekonomik anlamda sektöre katký saðlayacaktýr. Ülkemizde kiþi baþý su ürünleri tüketimi dünya ortalamasýnýn altýndadýr. Bunun artýrýlmasý için tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir." -Bu mevsimde yapýlanlar- Barajlarda ve kafeslerde alabalýk üretiminde üreticilerinin kafeslerini boþalttýðýný, Mayýs sonundan Eylül sonuna kadar buralarda faaliyet olmadýðýný bildiren Bayraktar, "Kuluçkahanelerde ise yavru üretimi ile havuzlarda her boyutta alabalýk üretimi devam etmektedir. Diðer taraftan sazan üretiminde, sazan yavrusu üretme ve büyütme dönemindeki çalýþmalar sürüyor. Çipura ve levrekte ise üretim sezonu itibarýyla yavru üretiminin sonuna gelinmiþ durumda. Denizlerdeki yavru üretimi devam ediyor. Karadeniz'de ve Ege Bölgesinde de yavru üretimi ve her boyutta balýk üretimi bu dönemde yapýlýyor" dedi. TZOB Basýn Birimi TÜÝK, bilgi hattýný kapatýyor TÜÝK, TRT Teleteks ve Ýstatistik Bilgi Hattý hizmetlerini sonlandýrýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), TRT Teleteks ile telefon üzerinden verilen Ýstatistik Bilgi Hattý hizmetlerini 1 Temmuz'da sonlandýracak. TÜÝK'ten yapýlan açýklamaya göre, TRTTeleteks hizmeti ile telefon üzerinden verilen Ýstatistik Bilgi Hattý hizmetinin geliþen teknolojiye baðlý olarak kullanýlmadýðý ifade edildi. Kurumun internet sayfasýnýn çeþitliliði ve eriþim kolaylýðýnýn artmasýna ek olarak, mobil internet kullanýmýnýn da yaygýnlaþmasý ile söz konusu hizmetlerin 1 Temmuz 2014 itibariyle sonlandýrýlmasýna karar verildiði bildirildi. Açýklamada, kararýn kaynaklarýn daha etkin TÜÝK'in en son yayýnladýðý 2012 verilerine göre, Türkiye genelinde halk kütüphanesi çocuk kullanýcýsý en yüksek il Konya oldu Yýllarca Mevlana Müzesi yanýndaki binasýnda hizmet verdikten sonra, 2011'de Kültürpark içine taþýnan, iki buçuk kilometrelik raf uzunluðuna sahip Konya Ýl Halk Kütüphanesi'ne, 2012 yýlýnda 553 bin 705 çocuk uðradý Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Coþar: "Okuyucularýmýz sabah 07.00'de kuyruða girip kütüphanenin açýlmasýný bekliyor. Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) Halk Kütüphaneleri ile ilgili en son yayýnladýðý 2012 yýlý verilerine göre; halk kütüphanesi çocuk kullanýcýsý en yüksek olan ilin, 553 bin 705 kiþi ile Konya olduðu belirlendi. Uzun yýllar Mevlana Müzesi yanýndaki binasýnda hizmet verdikten sonra 2011 yýlýnda Kültürpark içine taþýnan Konya Ýl Halk Kütüphanesi, 2012'de 553 bin 705 çocuðu aðýrladý. Halk kütüphanesi çocuk kullanýcýsý en yüksek il olan Konya'yý, 315 bin 755 çocuk ile Manisa, 297 bin 517 kiþi ile Çorum izledi. Konya Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan Coþar, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, özel bir proje olarak Kültürpark'ta yapýlan kütüphanenin, prestijli bir yapý olarak okurlara hizmet verdiðini söyledi. Sessiz ve huzur veren bir ortamda kitaplarýn her yaþtan okurlarla buluþtuðunu anlatan Coþar, ayrýca binanýn þehrin her noktasýndan kolayca ulaþýlabilecek bir konumda olmasýnýn önemli bir avantaj olduðunu ifade etti. Kütüphaneye gelenlerin, aydýnlýk ve ferah bir ortamda kitap okuma fýrsatýndan duyduklarý memnuniyeti kendilerine ilettiklerini vurgulayan Coþar, "Okuyucu, istediði ortamý ve evindeki rahatlýðý bulduðu zaman kütüphaneye gelmeyi alýþkanlýk haline CUMA 4 TEMMUZ Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) Halk Kütüphaneleri ile ilgili en son yayýnladýðý 2012 yýlý verilerine göre; çocuk kullanýcýsý en yüksek olan üçüncü il Çorum oldu. Çorum kitap kurdu üç il arasýnda getiriyor. Karanlýk, kasvetli bir ortam yerine aydýnlýk, ferah ve çevresinin sessiz olmasý, vatandaþlarýn burayý daha çok tercih etmesine neden oluyor" dedi. Günde ortalama 5-6 bin okuyucu yararlanýyor Coþar, okuyucularýn ilgisinden memnun olduklarýný, hatta bazý günlerde kitap meraklýlarýyla dolup taþan binanýn yetersiz kaldýðýný gördüklerini dile getirdi. Kütüphaneye günlük ortalama 5-6 bin okuyucunun geldiðini aktaran Coþar, þunlarý kaydetti: "Belki birçok kütüphanede bu rakamlar yoktur. Okuyucularýmýz Sabah 07.00'de kuyruða girip kütüphanenin açýlmasýný bekliyor. Kitapseverlerin en az olduðu yaz döneminde dahi okuyucumuz günlük binin altýna düþmedi. Okul öncesinden üniversite sonrasýna kadar mesleði, yaþý ne olursa olsun her kesimden okuyucumuz var. TÜÝK'in en son verilerine göre de çocuklarýn en çok kitap okuduðu kütüphane Konya'dadýr. Bu ilgi bizi çok sevindiriyor. Bu da hizmet verildiði zaman kütüphaneye herkesin ilgi duyacaðýný, hizmet anlayýþýnýn ne kadar önemli olduðunu göstermektedir. Kütüphanemizin kitap raf uzunluðu 2 bin 500 metrenin üzerinde. Yani kitaplarýmýzý yan yana koyacak olursak, iki buçuk kilometrelik bir mesafe ediyor." Kitap okumak için en iyi zaman "yaz tatili" Coþar, öðrencilerin okul döneminde sýnavlara hazýrlanmaktan kitap okumaya yeterince fýrsat bulamadýðýný, bu açýðýn yaz tatilinde kapatýlabileceðine belirtti. Anne ve babalara yaz dönemini fýrsat bilerek çocuklarýný kitap okumaya yönlendirmeleri önerisinde bulunan Coþar, çocuklarý kitap seçerken özgür býrakmak gerektiðinin altýný çizdi. (A.A.) Otomobil silindire çarptý MEB, TEOG'da verilen durdurma kararý için üst mahkemeye giderek sýnavlarýn sonuçlarýný ilan etmek için baþvurdu. Milli Eðitim Bakanlýðýnca, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Uygulamasýnda bazý sorularýn hatalý ve iptal edilmesi gerektiðiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararýna iliþkin, Bakanlýðýmýz, karar aleyhine Bölge Ýdare Mahkemesi nde itiraz baþvurusunda bulunmuþtur. Üst mahkemenin kararýna göre, sýnav sonuçlarý ilan edilecektir denildi. Çorum un Kargý ilçesinde bir otomobil ile silindirin çarpýþmasý sonucunda meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre; Sinop istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Ali Rýza Ýpek yönetimindeki 01 AJJ 35 plakalý otomobil, Kargý ilçesi Yeþilköy mevkiine geldiði sýrada asfaltlama çalýþmasý yapan yol yapým þirketine ait silindire çarptý. Silindirin altýna giren otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Aðuþ (29) yaralandý. Yaralý, 112 saðlýk görevlileri tarafýndan olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Osmancýk Ýlçe Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. Kargý7da silindirle otomobil çarpýþtý. Kazada bir kiþi yaralandý. MEB üst mahkemeye gitti Milli Eðitim Bakanlýðýndan konuyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Uygulamasý çerçevesinde, 8 inci sýnýf öðrencileri için Kasým 2013 tarihinde yapýlan ve 20 Ocak 2014 tarihinde sonuçlarý açýklanan ortak sýnavlara iliþkin olarak, Ankara 13 üncü Ýdare Mahkemesi nde yürütmenin durdurulmasý istemli iptal davasý açýlmýþtýr. Açýlan davada, Ortak Sýnavlarýn Fen ve Teknoloji Testi Akitapçýðý 9 (B kitapçýðý 6); Ýngilizce Testi A kitapçýðý 4 ve 6 (B kitapçýðý 5 ve 7); Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi A kitapçýðýnýn 7 nci (B kitapçýðý 1) sorularýnýn hatalý olduðu ve iptal edilmesi gerektiði iddiasýna yer verilmiþtir. Ýlgili mahkeme, yukarýda belirtilen sorulara iliþkin olarak yürütmeyi durdurma kararý vermiþtir. Bakanlýðýmýz, karar aleyhine Bölge Ýdare Mahkemesi nde itiraz baþvurusunda bulunmuþtur. Üst mahkemenin kararýna göre, sýnav sonuçlarý ilan edilecektir ifadesi kullanýldý.(ýha)

10 10 CUMA Eðitim-Sen den Milli Eðitim Müdürü Büyük e ziyaret 4 TEMMUZ 2014 Eðitimin sorunlarýný müzakere ettiler Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Çorum Þubesi yönetimi dün Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ün evsahipliðindeki ziyarete Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ile Mali Sekreter Ali Ekber Beyaz, Hukuk Sekreteri Sezgin Kundukan ve Kadýn Sekreteri Evrim Gülez katýldý. Eðitim alanýndaki sorunlarýn görüþüldüðü ziyarette konuþan Mehmet Öztürk, yönetici görevlendirmelerinde adil bir yaklaþým beklediklerini söyledi. Okul dönüþümleri ve öðretmenlerin problemlerine de deðinen Eðitim Sen Þube Baþkaný Öztürk, Öðretmenlerin sorun yaþamadan bu süreci geride býrakmalarýný diliyoruz dedi. Öztürk, Anadolu Öðretmen Liseleri nin kapatýlmasýyla birlikte Türkiye nin öðretmen yetiþtirme politikasýnýn kesintiye uðradýðýna iþaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise eðitim alanýndaki taleplerin deðerlendirileceðini ifade etti. Ýnce Alýþveriþ Merkezi (AVM), Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi nde hizmete girdi. Ýnce Alýþveriþ Merkezi Ýkbal Kent te hizmette Hasan Karagöz Recep Mebet Eðitimdeki sorunlarýn ele alýndýðý ziyarette fikir alýþveriþinde bulunuldu. Recep Mebet Eðitim-Sen Çorum Þubesi yönetimi dün Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. Rüstem Eren Parký na çeþme Recep Mebet Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü, Rüstem Eren Parký na yeni bir çeþme kazandýrdý. Gülabibey Mahallesi ndeki parkta yapýlan düzenlemeler sýrasýnda kaldýrýlan eski çeþme yerine yenisini yapan Belediye ekipleri, süs havuzunda da bakým yaptý. Þehrin muhtelif yerlerindeki çeþmeleri revize eden ekiplerin, ihtiyaç olan noktalara da yeni çeþmeler yapmayý planladýðý öðrenildi. Hasan Karagöz ün sahibi olduðu Ýnce Alýþveriþ Merkezi (AVM), Ýkbal Kent te hizmete girdi. Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi Köþem Apartmaný numara 11/13 te açýlan Ýnce AVM, gýda, temizlik ürünleri, manav, þarküteri ve kozmetik reyonlarýyla müþterilerinin hizmetinde. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müþterilerimize sunuyoruz diyen Hasan Karagöz, 400 metrekareyi aþan maðazalarýnda alanýnda deneyimli personelle hizmet verdiklerini söyledi. Ýnce AVM, güler yüzlü personel kadrosuyla müþterilerinin hizmetinde. Ramazan Ayý nedeniyle düzenlenen kampanyanýn devam ettiði bildirildi. AÇILIÞA ÖZEL RAMAZAN KAMPANYASI Rüstem Eren Parký na yeni bir çeþme yapýldý. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri süs havuzunda da bakým yaptý. Açýlýþ nedeniyle düzenledikleri kampanyadan da bahseden Hasan Karagöz, Ramazan Ayý nda pek çok üründe cazip indirimler uyguladýk dedi. 10 Temmuz 2014 tarihine kadar devam edecek kampanya dahilinde gýdadan temizlik ürünlerine, kozmetikten þarküteriye kadar onlarca üründe kaçýrýlmaz fýrsatlar sunduklarýný anlatan Karagöz, Ramazan kampanyamýzýn yaný sýra haftasonlarý ve günlük özel indirimlerimiz de sürüyor. Pek çok üründe kaçýrýlmaz fiyatlar sunan kampanyalarýmýzdan istifade etmek isteyen herkesi Ýkbal Kent civarýnda hizmet veren Ýnce Alýþveriþ Merkezi ne davet ediyoruz. diye konuþtu. Karagöz, Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müþterilerimize sunuyoruz dedi. Ýnce AVM de gýda, temizlik ürünleri, manav, þarküteri ve kozmetik reyonlarý yer alýyor.

11 Bidergi ye konuþan Recep Mebet: CUMA 4 TEMMUZ Çorum, bölgenin otomotiv üssü Aktüel, magazin ve haber dergisi BÝDERGÝ, yeni sayýsýnda otomotiv sektörünü mercek altýna aldý. BÝDERGÝ, Çorum otomotiv sektörünü konu alan çalýþmada OTOPARK Otomobil Sayfasý Editörümüz Recep Mebet in görüþlerine yer verdi. Bölgenin Otomotiv Üssü: Çorum baþlýðýyla yayýnlanan özel dosyada þu bilgilere yer verildi: BÖLGENÝN OTOMOTÝV ÜSSÜ: ÇORUM Sanayi ve turizm potansiyeliyle bölgenin yýldýzý olan Çorum'un ayný zamanda bir otomotiv üssü olduðunu biliyor muydunuz? Bu sayýmýzda Çorum'un otomotiv sektöründeki yerini mercek altýna aldýk. Konuyla ilgili olarak Çorum Hakimiyet Gazetesi OTO- PARK Otomobil Sayfasý Editörü Recep Mebet'le görüþtük. Yerel basýnda otomotiv sektörünü konu alan özel çalýþmalarýyla dikkat çeken Recep Mebet, 6 yýldýr düzenlediði OTOPARK Tanýtým Günleri'yle de piyasanýn nabzýný tutuyor. OTOMOTÝVDE CAZÝBE MERKEZÝYÝZ Dünyanýn önde gelen ve Türkiye'nin en çok satan otomobil markalarýnýn Çorum'da bayilerinin bulunduðunu hatýrlatan Mebet, Çorumlu firmalarýn Amasya, Tokat, Kastamonu, Yozgat, Çankýrý, Kýrýkkale ve Sinop gibi çevre illerin yaný sýra Samsun ve Sivas gibi büyükþehirlere satýþ ve servis hizmeti verdiklerini belirtti. 11 seçkin otomobil markasýnýn 100'ü aþkýn binek ve ticari araç modelinin Çorum'daki plaza ve showroomlarda görücüye çýktýðýný anlatan Mebet, sektörün yeni yatýrýmlarla geliþmeye devam ettiðini kaydetti. Aile þirketlerinden oluþan sektör temsilcilerinin yeni kuþak yöneticilerin liderliðinde kurumsallaþma yolunda emin adýmlarla ilerlediklerini ifade ederek, ilerleyen dönemde mevcut yelpazeye yeni firma ve markalarýn da eklenebileceði deðerlendirmesinde bulundu. Çorum'un, Oto Galericiler Sitesi ve Açýk Oto Pazarý'yla ikinci el piyasasýnda da söz sahibi olduðuna iþaret ederek, þehrin otomotiv yan sanayisinde de önemli bir konumda olduðunu vurguladý. SEKTÖR GELECEKTEN ÜMÝTLÝ Çorum otomotiv sektörünün son yýllarda bazý dalgalanmalar da yaþadýðýna deðinen Mebet, özellikle yetkili servis hizmetleri alanýnda kendini gösteren dalgalanmada sigorta þirketlerinin farklý alternatiflere yönelmesinin etkili olduðunu söyledi. Satýþ ve servis alanýndaki daralmaya raðmen sektör temsilcilerinin gelecekten umutlu olduðunun altýný çizerek, hizmet alanlarýný yenileyen firmalarýn müþteri memnuniyetinde yeni baþarýlara imza atma inancýyla çalýþtýklarýný gözlemlediðini paylaþtý yýlýný büyüyerek geride býrakan otomotiv sektörünün seçimler nedeniyle durgun bir süreçten geçtiðini de sözlerine ekleyerek, 'hurda teþviði' ve 'ÖTV indirimi' gibi uygulamalarýn beklentiler arasýnda yer aldýðýný ifade etti. Çorum'un otomotiv sektörü açýsýndan cazibesini sürdürmesi için bazý adýmlar atýlmasý gerektiðine de iþaret eden Mebet, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: 'ANADOLU AUTOSHOW' ÖNERÝSÝ "Otomotiv Distribütörleri Derneði (ODD), Ýstanbul'un yaný sýra Anadolu'nun ileri gelen kentlerinde otomobil fuarlarý düzenliyor. Bu fuarlara olan ilgi her geçen gün artýyor. Otomotiv sektörünün ülke genelinde geliþiminde anahtar rol oynayan bu fuarlar yerel ekonomiye de çok önemli katkýlar saðlýyor. Ýþte tam bu noktada "Anadolu'da organize edilecek merkezi bir otomotiv fuarýna neden Çorum evsahipliði yapmasýn?" sorusu akla geliyor. Hatýrlanacaðý üzere 2011 yýlýnda TSO Fuar Kompleksi'nde yapýlmasý planlanan 'Çorum Autoshow', aslýnda 'Anadolu Autoshow'un provasý olabilecek bir adýmdý. Organizasyon firmasýnca son anda iptal edilen Çorum Autoshow, otomotiv sektörünün gerçekleþmeyi bekleyen en büyük hayalleri arasýnda. BÝDERGÝ, Çorum otomotiv sektörünü konu alan çalýþmasýnda OTOPARK Otomobil Sayfasý Editörümüz Recep Mebet in görüþlerine yer verdi. Bidergi nin yeni sayýsý okurlarýyla buluþtu. TSO yöneticileri baþta olmak üzere bu konuda sorumluluk sahibi olan herkes rafa kaldýrýlan Çorum Autoshow'u, 'Anadolu Autoshow' konseptiyle yeniden gündemine almalý. Çorum otomotiv sektörü ve yan sanayi açýsýndan önemli bir çýkýþ noktasý oluþturacak olan Autoshow'un þehrin tanýtýmýna ve geliþimine de büyük katma deðer saðlayacaðýna inanýyorum. Dünyanýn önde gelen otomotiv markalarýnýn bayilerini baðrýnda bulunduran Çorum, mevcut durumu itibariyle zaten bölgenin cazibe merkezi konumunda. Satýþ ve servis hizmetlerinde kendini kanýtlayan Çorum, Autoshow organizasyonuyla bu alandaki konumunu daha da saðlamlaþtýrabileceði gibi Anadolu'daki pek çok megakenti de gerisinde býrakabilir. Benden söylemesi, Çorum'a 'Autoshow' gerçekten çok yakýþýr. YERLÝ OTOMOBÝL ve YAN SANAYÝ Ünlü otomobil markalarýna yedek parça üreten sanayi kuruluþlarýna sahip olan Çorum'un Türkiye'nin yerli otomobil hayalini gerçeðe dönüþtürme konusunda da giriþimci potansiyele sahip olduðunu düþünüyorum. Nitekim geçtiðimiz yýllarda bu hususta açýklama yapan bazý sanayiciler, fikir ve güç birliðiyle bu hususta adým atýlabileceði yönünde görüþlerini dile getirmiþlerdi. Gelinen noktada Çorumlu hemþehrilerimizin de içinde bulunduðu projelerin varlýðýný öðrenmek sevindirici, ancak hayata geçecek elektrikli modelin üretimi konusunda gurbetle sýla arasýnda bir baðlantý kurulmasý gerektiðine inanýyorum. Son yýllarda þehrimizi ziyaret eden bazý otomotiv markalarýnýn üst düzey yöneticileriyle yaptýðým söyleþilerde, Çorum'un otomotiv yan sanayi açýsýndan önemli bir potansiyele sahip olduðu görüþü dile getirildi. Hatta bazý önemli isimler, 'Anadolu kaplanlarý arasýnda yer alan Çorum, Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde otomotiv yan sanayinin kalbi olabilir' diyerek Çorumlu giriþimcilere yol gösterdiler. Tüm bu açýklamalara baktýðýmda Çorum'un otomotiv sektöründe gerçekten de önemli bir potansiyele sahip olduðunu görüyor ve atýlacak adýmlarla memleketimizin bu alandaki konumunu daha da güçlendirebileceðine yürekten inanýyorum. Otomotiv sektörü hakkýndaki görüþlerimi, bu mecrada dile getirme imkaný sunduklarý için Bidergi Ailesi'ne ve kýymetli okurlarýna teþekkür ediyorum." OTOPARK HAKKINDA Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin haftalýk otomobil sayfasý OTOPARK, 6 yýlý aþkýn süredir yayýmlanýyor. Hakimiyet Muhabiri Recep Mebet'in editörlüðünü üstlendiði OTOPARK, yerel basýnda Çorum'un ilk ve tek otomobil sayfasý olarak dikkat çekiyor yýlý Eylül ayýndan bu yana her pazartesi okurlarýyla buluþan OTOPARK, içerik ve süreklilik açýsýndan yaygýn basýndaki pek çok benzerini bile geride býrakýyor. Çorumlu otomobil tutkunlarýnýn vazgeçilmezi olan OTOPARK, otomobil sektöründeki yeniliklerden analizlere, sýfýr kilometre ve ikinci el otomobil piyasasýndan servis hizmetlerine, sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlardan araç bakýmýndaki püf noktalara, trafik kurallarýyla ilgili hatýrlatmalardan sürüþ tavsiyelerine kadar pek çok bilgiyi okurlarýyla paylaþýyor. Çorum Açýk Oto Pazarý'ndan ikinci el otomobil ve ticari araç fiyatlarýnýn da yer aldýðý OTOPARK otomobil sayfasý, yaz-kýþ demeden yýl boyunca okurlarýný ikinci el piyasasý hakkýnda bilgilendiriyor. Çorum'da otomotiv sektörünün nabzýný tutan OTOPARK, 'Tanýtým Günleri' etkinlikleri baþta olmak üzere pek çok sürprizle Hakimiyet okurlarýyla buluþmaya devam ediyor. Bidergi Ailesi olarak OTOPARK'ý ilgiyle takip ediyor, yayýn hayatýnda uzun ömürler diliyoruz. (Haber Merkezi) Aktüel, magazin ve haber dergisi BÝDERGÝ, yeni sayýsýnda otomotiv sektörünü mercek altýna aldý.

12 12 CUMA 4 TEMMUZ 2014 ARABA HIRSIZI Mahallenin bir tanesinde sýk sýk araba teypleri çalýnýyormuþ. Adamýn biri de arabasýna, "Araba teybi yok, boþuna uðraþmayýn." diye yazý yazmýþ. Sabah bir de baksa araba yok ve arabanýn durduðu yerde bir kaðýt; "Üzülme ben taktýrýrým."

13 CUMA 4 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:7 RAMAZÂN: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:21 Haziran 1430 Hýzýr: TEMMUZ Cuma günü gusledip, temizlenenin günahlarý temizlenir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM AKKENT CEZAEVÝ GÜNEÞ VEFAT EDENLER 1-Balýmsultan Köyü' nden gelme, Çorum Müzesi çalýþaný Yavuz ERSOY' un babasý, Hacý, Necati ve Mustafa ERSOY' un kardeþi; Mevlüt ERSOY. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yüce Rabbimiz Kur'an-ý Kerim'i okumamýz, anlamamýz, ondan yararlanmamýz ve yaþamamýz için gönüllerimize bir þifa kaynaðý ve hayat kýlavuzu olarak gönderdiðini bildiriyor. Peygamberimize hitaben de bu Veysel Uysal hotmail.com Mü minin Miracý namaz 5 Kuran'la, gönlünü açarak alanlara öðüt ver buyruluyor. Daha önceki yazýlarýmýzda Kur'an-ý Kerim'de namazýn farziyetini, önemini, hikmetlerini, dünya ve ahirette bize kazandýrdýklarý ile ilgili geçen ayetlerin sayýsýnýn doksan dokuz olduðunu bununda Esmaül Hüsna'ya (Allah'ýn 99 ismine) tekabül ettiðini yazmýþtýk namazla ilgili ayetlerden bazýlarý þöyle: "Onlar gayba inanýrlar, namaz kýlarlar, kendilerine verdiðimiz mallardan Allah yolunda harcarlar." (Bakara 3) "Namazý kýlýn, zekâtý verin, önceden kendiniz için yaptýðýnýz her iyiliði Allah'ýn katýnda bulacaksýnýz. Þüphesiz Allah, yapmakta olduklarýnýzý noksansýz görür." (Bakara 110) "Ýyilik, yüzlerinizi doðu ve batý tarafýna çevirmeniz deðildir. Asýl iyilik, o kimsenin yaptýðýdýr ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanýr. (Allah'ýn rýzasýný gözeterek) yakýnlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmýþlara, dilenenlere ve kölelere sevdiði maldan harcar, namaz kýlar, zekât verir. Antlaþma yaptýðý zaman sözlerini yerine getirir. Sýkýntý, hastalýk ve savaþ zamanlarýnda sabreder. Ýþte doðru olanlar, bu vasýflarý taþýyanlardýr. Muttakiler ancak onlardýr!" (Bakara 177) "Ýman edip iyi iþler yapan, namaz kýlan ve zekât verenler var ya, onlarýn mükâfatlarý Rableri katýndadýr. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler." (Bakara 277) "Fakat içlerinden ilimde derinleþmiþ olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazý kýlanlar, zekâtý verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya; iþte onlara pek yakýnda büyük mükâfat vereceðiz." (Nisâ 162) "Onlar namazlarýný dosdoðru kýlan ve kendilerine rýzýk olarak verdiðimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir." (Enfâl 3) "Allah'ýn mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazý dosdoðru kýlan, zekâtý veren ve Allah'tan baþkasýndan korkmayan kimseler imar eder. Ýþte doðru yola ermiþlerden olmalarý umulanlar bunlardýr." (Tevbe 18) "Mümin erkeklerle mümin kadýnlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliði emreder, kötülükten alýkorlar, namazý dosdoðru kýlarlar, zekâtý verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. Ýþte onlara Allah rahmet edecektir. Þüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir." (Tevbe 71) "Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazý devamlý kýlanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamý kabul et!" (Ýbrâhîm 40) "Nihayet onlarýn peþinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazý býraktýlar; nefislerinin arzularýna uydular. Bu yüzden ileride sapýklýklarýnýn cezasýný çekecekler." (Meryem 59) "Ailene namazý emret; kendin de ona sabýrla devam et. Senden rýzýk istemiyoruz; (aksine) biz seni rýzýklandýrýyoruz. Güzel sonuç, takva iledir." (Tâhâ 132) "Onlarý, emrimiz uyarýnca doðru yolu gösteren önderler yaptýk ve kendilerine VAHYÝN IÞIÐINDA hayýrlý iþler yapmayý, namaz kýlmayý, zekât vermeyi vahyettik. Onlar, daima bize ibadet eden kimselerdi." (Enbiyâ 73) "Onlar öyle kimseler ki, Allah anýldýðý zaman kalpleri titrer; baþlarýna gelene sabrederler, namaz kýlarlar ve kendilerine rýzýk olarak verdiðimiz þeylerden (Allah için) harcarlar." (Hacc 35) "O (Allah'ýn dinine yardým ede)nleri yer yüzünde iktidara getirdiðimiz takdirde (zorbalarýn yoluna sapmazlar, bilakis) namazý kýlarlar, zekâtý verirler, iyiliði emrederler, kötülükten vazgeçirmeðe çalýþýrlar. Bütün iþlerin sonu Allah'a aittir (her þey sonunda O'na varacaktýr)." (Hacc 41) "Onlar, ne ticaret ne de alýþ-veriþin kendilerini Allah'ý anmaktan, namaz kýlmaktan ve zekât vermekten alýkoyamadýðý insanlardýr. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduðu bir günden korkarlar." (Nûr 37) "Namazý kýlýn; zekâtý verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz." (Nûr 56) "(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitabý oku ve namazý kýl. Muhakkak ki, namaz, hayâsýzlýktan ve kötülükten alýkoyar. Allah'ý anmak elbette (ibadetlerin) en büyüðüdür. Allah yaptýklarýnýzý bilir." (Ankebût 45) "Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir." (Lokman 17) "Ayet ve mucizelerimize gerçekten inananlar, onlarý iþittikleri zaman secdeye varýrlar ve büyüklük taslamadan Rab'lerini yüceltirler. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutlarý yataklardan uzak kalýr ve kendilerine verdiðimiz rýzýktan Allah yolunda harcarlar. Yaptýklarýna karþýlýk olarak, onlar için ne sürprizlerin saklandýðýný hiç kimse bilemez." (Secde ) "Cennettekiler günahkârlara: Sizi þu yakýcý ateþe sokan nedir? diye uzaktan uzaða sorarlar.onlar þöyle cevap verirler: Biz namaz kýlanlardan deðildik, infakta da bulunmazdýk." (Müttesir 40-44) "Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah'týr, Resulüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah'ýn emirlerine boyun eðerek namazý kýlar, zekâtý verirler." (Mâide 55) "De ki: Þüphesiz benim namazým, kurbaným, hayatým ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir." (Enâm 162) Kadir Yüktaþýr com Hayat Devam Ederken. Hayat devan ederken, hadiseleri de beraber götürüyordu Ailenin her bir ferdi bu hadiselerin bir aktörü oluyordu Ailenin büyüðü baba Sonra anne Ondan önce büyük baba ve büyük anneler Ve çocuklar Sonra diðer aile ve akrabalar Ýç içe yaþadýðýmýz bir çemberin halkalarý gibiyiz Köyümüz, Mahallemiz, Ýlçemiz ve ilimiz Sonra ülkemiz Ve Dünya Hayatý beraber yaþýyoruz Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: TEMMUZ 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 90, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Ýnsaný bu haller en derinden ilgilendiriyor. Medeniyetin getirdiði ve geliþtirdiði hayat hallerinde, yeryüzünü bir köyden daha ziyade küçültmeðe baþladý Endiþe verici olaylar, Sevindirici geliþmeler Bunlar hep insaný ilgilendirdi,birinci derecede Ne filler, Ne arslanlar, Ne de uçan kuþlar (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZHABOÐLU SANCAKTAR CAMÝSÝ KARÞISI - ZAFER ÇARÞISI AÞAÐISI KOÇTÜRK MATBAACILIK METEOROLOJÝ AKMAN BAHABEY CAD. NO:103 / A ( YEÞÝL FIRIN YANI ) , 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 4 TEMMUZ 2014 Saðmaca hayat buldu Yaklaþýk 1 ay önce Recep ve Sezgin Gür tarafýndan iþletmeciliði devralýnan Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri, nezih ve büyüleyici ortamýyla hizmet vermeye devam ediyor. Müþterilerine büyüleyici, nostaljik, nezih ve doðayla baþ baþa bir ortamda hizmet veren Saðmaca Tesisleri, güler yüzlü hizmet anlayýþý ile dikkat çekiyor. Çorum merkeze 12 kilometre uzaklýkta bulunan, 7 dönüm ve 2 bin metrekare kapalý alanýyla yýllardýr Kuþsaray Köyü içerisinde Çorumlular baþta olmak üzere çevre il ve ilçelere hizmet veren Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri, hem restoran hizmeti, hem de mesire yeri olarak hizmetine kaldýðý yerden devam ediyor. Sýklýk Tabiat Parký'ný yýllardýr baþarýlý bir þekilde iþleten Recep Gür, Sýklýk'ta edindiði deneyim ve tecrübelerini artýk Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'ne taþýdý. Saðmaca Tesisleri, güler yüzlü hizmet anlayýþý ile dikkat çekiyor. Tesisler güveçte alabalýðýn yaný sýra canlý balýk satýþlarýyla da hizmet veriyor. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri nezih ortamýyla hizmet vermeye baþladý. Tesisin yeni iþletmecisi Recep Gür, güveçte alabalýðýn yaný sýra canlý balýk satýþlarýyla da hizmet verdiklerini belirterek, "Vatandaþlarýmýz balýklarý görerek ve istediði balýðý seçerek piþirip yiyebilecek. Ýsteyenler kendi getirdikleri malzemelerle burada piknik yapabilecekler. Malzeme getirmeyenler için de etinden ekmeðine, yumurtasýndan çayýna, mangalýndan soðuk ve sýcak içeceklere her türlü hizmetimiz burada mevcuttur" dedi. Çorum halkýnýn kýr düðün, niþan, kýna ve iþ toplantýsý gibi etkinliklerini de burada yapabileceðini ifade eden Gür, hafta içi ve hafta sonu akþam saat 24.00'e kadar hizmetlerinin devam ettiðini kaydetti. Köy yumurtasý ile sabah kahvaltýsý, semaver, mangal gibi hizmetlerinin de bulunduðunu anlatan Recep Gür, tesiste tavuk ve ördeklerin doðal ortamda gezinti yaptýðýný, tabiat parký tarzýnda bir iþletme oluþturduklarýný anlattý. Tesislere giriþ ücretini ise sadece kiþi baþý 2 TL ile sýnýrlý tuttuklarýný dile getiren Recep Gür, Saðmaca'nýn eþsiz ortamýndan herkesin faydalanmasýný istediklerini aktararak, ayrýca belli bir ücret karþýlýðýnda ATV severlerin geniþ parkurda tur atabileceklerini de belirtti. Recep Gür son olarak, içerisinde bulunduðumuz mübarek Ramazan ayýnda iftarýný Saðmaca'da açmak isteyenler için de hizmet verdiklerini ifade ederek, doðayla baþ baþa vakit geçirmek isteyen tüm Çorumlular ý tesislerine beklediklerini sözlerine ekledi. Saðmaca ya tam not ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Samsun yolu 12. kilometre Kuþsaray Köyü içerisinde hizmet veren Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'ni ziyaret etti. Sýklýk Tabiat Parký'ný yýllardýr baþarýlý bir þekilde iþleten Recep Gür, Sýklýk'ta edindiði deneyim ve tecrübelerini artýk Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde devam ettiriyor. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, ayný zamanda ÇESOB Baþkan Vekilliði görevini de yürüten Recep Gür'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'ni Aynan Turizm Sahibi Volkan Sakallý ile birlikte gezen Baþkan Kýlýç, tesislerin Çorum halkýna yakýþýr bir hale geldiðini gördüðünü ifade ederek, tesislerin tekrar hayata geçirilmesinde emeði geçen Recep Gür'e teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Recep Gür ise 7 gün ve saat 24.00'e kadar hizmet verdiklerini ifade etti. Orucunu Saðmaca'da açmak isteyenler için de hizmet verdiklerini belirten Gür, doðayla baþ baþa vakit geçirmek isteyen tüm Çorumlularý tesislerine beklediklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi) ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'ni ziyaret etti. Hero Motor tanýtýldý Dünya markasý Hero Motor, Yiðitoðlu Ticaret te tanýtým günü düzenledi. Dünya markasý Hero Motor, Yiðitoðlu Ticaret te tanýtým günü düzenledi. Hero Motor Yetkili Bayii Yiðitoðlu Ticaret'te gerçekleþtirilen tanýtým gününde motor tutkunlarý test sürüþünün yaný sýra motorlarý yakýndan tanýma fýrsatý bulurken, yetkililerden de detaylý bilgi aldýlar. Yiðitoðlu Ticaret Sahibi Hüseyin Yiðitoðlu, Hindistan'da üretimi yapýlan Hero marka motorlarýn saðlamlýðý, dayanýklýlýðý ve dinamikliði yönünden dünyada 114 motor markasý arasýnda birinci sýrada olduðunu kaydetti. Gösteriþ ve saðlamlýðý bir araya getiren motorlarýn cazibesine kimsenin 'hayýr' diyemeyeceðini ifade eden Yiðitoðlu, motorlarý yakýndan görmek isteyen Çorumlu tüm motor tutkunlarýný Askerlik Þubesi karþýsýnda Tanýtým Hero Motor Yetkili Bayii Yiðitoðlu Ticaret'te gerçekleþtirildi. faaliyet gösteren Yiðitoðlu Ticaret'e beklediklerini sözlerine ekledi. HERO Motor hakkýnda Hindistan merkezli olan Hero MotoCorp Ltd. (Eski adýyla Hero Honda Motors Ltd), iki tekerli araç üretiminde dünyanýn en büyük üreticisidir. Yýlda 7 milyon adedi bulan yýllýk üretim kapasitesine sahip Hero Motor, 1947 yýlýnda kurulmuþtur yýlýnda Japon Honda ile ortak üretime baþlayan Hero, 2011 yýlýna kadar Hero Honda ve Honda modellerini üretip dünyaya satmasýnýn ardýndan, 2011'de Japon ortaðýndan ayrýlarak yola Hero Motor olarak devam etme kararý almýþtýr. Üç büyük üretim tesisinde, bine yakýn mühendis ve Ar-Ge teknikeri ile 11 bin kiþi istihdam eden Hero, Hindistan'da 60 bin kilometre veya 5 yýl garanti vermektedir. Hindistan'da yüzde 50 oranýnda pazar payýna sahip olan Hero, Asya Motor ile distribütörlük ve üretim anlaþmasý yaparak, Þubat 2014 itibari ile Avrupa pazarýnda ilk Türkiye ile yer alma kararý almýþtýr. (Haber Merkezi) PANKOBÝRLÝK ten üyelere iftar PANKOBÝRLÝK tarafýndan üyelerine yönelik olarak iftar düzenlendi. Önceki gün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda 24. Olaðan Mali Genel Kurulunu yapan PANKOBÝRLÝK te yönetim ve denetim kurullarý ibra edilirken, ayný günün akþamý da iftar yemeði verildi. Ýnci Restoran da verilen iftar yemeðine Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Pankobirlik Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Çorum Karadeniz Birlik Baþkaný Bülent Ýnce, Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca, Pankobirlik Yönetim Kurulu üyeleri, Köy Muhtarlarý ve çok sayýda birlik üyesi katýldý. (Haber Merkezi) PANKOBÝRLÝK tarafýndan üyelerine yönelik olarak iftar düzenlendi. Ýftar yemeði Ýnci Restauran da verildi. Köpekli Arama Timi Yeterlilik Sýnavý yapýlacak Enise Aðbal ÇESOB Baþkan Vekilliði görevini de yürüten Recep Gür'e hayýrlý olsun dilekleri iletildi. Köpekli Arama Timleri Eðitim Yeterlilik ve Görev Yeterlilik Sýnavlarý Ekim 2014 tarihleri arasýnda Çorum Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüðü tesislerinde gerçekleþtirilecek. Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, bünyesinde afet ve acil durum hallerinde canlý aramaya yönelik faaliyet gösteren köpekli arama timi bulunduran kamu ve özel sektör kuruluþlarý, askeri birlikler, sivil toplum kuruluþlarýnýn köpekli arama timleri ile ararna köpeði yetiþtiren ferdi gönüllülerin afet ve acil durumlarda görevlendirilebilmesi için bu sýnavlarý geçip sertifika almasý gerektiði belirtildi. Açýklamada, Sýnavlara sertifikasý bulunmayan timler ile sertifikasýnýn süresi dolmuþ köpekli arama timleri ve ferdi gönüllülerden belirtilen þartlarý taþýyan ve istenilen belgeleri tamamlayarak ilimiz Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ne baþvuruda bulunan timler ve ferdi gönüllüler katýlacak olup sýnav ile ilgili bilgi ve belgelere adres inden de ulaþýlabilecektir. denildi.

15 Gençlerden örnek davranýþ Gençlik ve Spor Bakanlýðý nýn 81 ilde Gençlik Merkezleri aracýlýðý ile yürüttüðü Genç Dönüþüm Projesi kapsamýnda gençler sýnav çýkýþý okul önlerine açtýklarý stantlarla adaylardan kýrtasiye malzemesi topladý LYS sýnavýnýn 2 hafta süren ve 5 oturumdan oluþan sýnav maratonu sonunda 4010 kalem, 3980 silgi ve 3820 adet kalemtraþ toplandý. Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi liderleri ve 32 gönüllü üye genç kýrtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi Gençler Genç Dönüþüm Projesi ni hayata geçirdiler. öðrencilere daðýtmak üzere sýnav çýkýþýnda adaylardan istedi. Tek Kullanýmlýk Sanma, Çöpe Atmaya Kalkma sloganý ile yola çýkan gönüllü gençler, okullarýn açýlmasý ile beraber kalemleri ihtiyacý olan öðrencilere daðýtýlacak. Hatýrlanacaðý gibi ÖSYM nin düzenlemiþ olduðu sýnavlara katýlan adaylardan kalem, silgi ve kalemtýraþ gibi kýrtasiye malzemelerini toplayan gençler, malzemeleri eðitimöðretim yýlýnýn baþlamasýyla birlikte ihtiyaç sahibi öðrencilere ulaþtýrmýþtý senesinde toplanýlan kýrtasiye malzemeleri de Ýskilip Çatkara köyüne, Ortaköy Karahacip beldesine, Kýnýk köyü ve Elvançelebi beldesinde eðitimöðretim gören öðrencilere daðýtýlmýþtý. Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve üye gençleri gönüllülük esasý ile çýktýklarý bu yolda, emeði geçen görevlilere, sýnava giren gençlere ve ailelerine teþekkür etti. Sosyal sorumluluk projelerinde farkýndalýk oluþturmak istediklerini dile getiren Gençlik Liderleri, Gençlik Merkezinin kapýlarýnýn tüm gençlere açýk olduðunu belirterek bu proje kapsamýnda gönüllü görev almak isteyen gençlerin merkezle irtibata geçebileceklerini söylediler. (Haber Merkezi) Atatürk Anadolu da veda Çorum Atatürk Anadolu Lisesi nde bir veda yemeði düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen yemek Ramazan olmasý nedeniyle iftar yemeðine dönüþtü. Okul Müdürü H. Hüseyin Hastaoðlu anlamlý ve duygu yüklü bir konuþma yaptý. Emeklilerin zammý belli oldu SSK ve Bað-Kur emeklilerinin enflasyona göre alacaklarý zam belli oldu. Türkiye Ýstatistik dönemde Kurumu (TÜÝK) Haziran ayý enflasyon rakamlarýný açýkladý. SSK ve Bað- Kur emeklileri her yýlýn Ocak ve Temmuz aylarýnda bir önceki 6 aylýk gerçekleþen oranýnda zam alýyor. Ocak ayýnda maaþlarý yüzde 3.27 zamlanan SSK ve Bað-Kur emeklilerinin maaþlarý açýklanan haziran ayý enflasyonuna göre yüzde 5,70 zamlanacak.(ýha) SSK ve Bað-Kur emeklilerinin enflasyona göre alacaklarý zam belli oldu. Çorum Atatürk Anadolu Lisesi nde geçtiðimiz Çarþamba akþamý bir veda yemeði düzenlendi. Okulun Edebiyat Zümresinden, biri il dýþý, üçü il içi olmak üzere dört öðretmenin tayini üzerine düzenlenen yemeðe okulun tüm Türk Dili ve Edebiyatý öðretmenleri katýlýrken okul idaresi, Okul Müdürü ve daha önce okuldan ayrýlsa da okulun fahri öðretmeni kabul edilen Þerif Arslan da katýldý. Okul bahçesinde düzenlenen yemek Ramazan olmasý nedeniyle iftar yemeðine dönüþtü. Okul Müdürü H. Hüseyin Hastaoðlu anlamlý ve duygu yüklü bir konuþma yaptý. Yine fahri öðretmen Þerif Arslan da özellikle uzun yýllar çalýþtýðý Firdevs Elbistan'la ilgili anýlarýný anlattý. Zümre Baþkanýnýn da teþekkürlerini sunduðu yemekte tayini çýkan öðretmenlere birer plaket de takdim edildi. Firdevs Elbistan, Leyla Gökçe Beggi, Sema Olca ve Ýbrahim Çaðlar ýn duygulu anlar yaþadýðý yemek güzel temennilerle sona erdi. (Haber Merkezi) Emre Kut Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ile Emre Göz Merkezi arasýnda indirim anlaþmasý imzalandý. Emre Göz Merkezinde dün yapýlan imza törenine Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri ile Emre Göz Merkezi Sahibi Opr. Dr. Ýhsan Emre katýldý. Anlaþma kapsamýnda Prof.Dr. Yaþar AKBIYIK Halkýn gönlündeki aday Erdoðan CUMA 4 TEMMUZ Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ile Emre Göz Merkezi arasýnda indirim anlaþmasý imzalandý. Emekliler Emre Göz Merkezi ile anlaþtý Dursun a hayýrlý olsun ziyareti Enise Aðbal Memur-Sen Alaca Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek ve Memur-Sen'e baðlý sendikalarýn ilçe baþkanlarý, Alaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ne atanan Hürrem Dursun u makamýnda ziyaret etti. Eðitim-Bir-Sen yönetim kurulu üyeleri Kadir Þimþek, Cengiz Urunca, Ýlyas Armutçu, Diyanet-Sen Baþkaný Zabit Gül, Ýdris Yýldýrým, Saðlýk-Sen Baþkan Yardýmcýsý Betül Güler ve Emekliler Derneði üyeleri ve bakmakla hükümlü olduðu aile fertleri kartlarýný gösterdikleri zaman Emre Göz Merkezi yüzde 15 indirim yapacak. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý yaptýðý konuþmada, "Emre Göz Merkezi'ne emeklilerimize yaptýðý jestten ötürü teþekkür ederim. Tüm emekliler üye kartlarýný gösterdikleri zaman Emre Göz Merkezi'nde yüzde 15 indirimden yararlanacaklar." dedi. Emre Göz Merkezi Sahibi Opr. Dr. Ýhsan Emre ise emeklilere hizmet etmekten gurur duyduklarýný dile getirerek, Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Alaca Memur Sen yönetimi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ne atanan Hürrem Dursun u makamýnda ziyaret etti. Toç-Bir-Sen Baþkan Yardýmcýsý Serkan Sayýn ýn hazýr bulunduðu ziyarette Dursun a yeni görevinin hayýrlý olmasý dileðinde bulunuldu. Karþýlýklý iyi dilek ve temennilerle gerçekleþen ziyarette Ýlçe MEM Müdürü Hürrem Dursun, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek 6,5 yýl Sungurlu'nun eðitim hayatýna hizmet verdiðini, bundan sonra da Allah'ýn takdir ettiði sürece Alaca'ya hizmet etmek istediðini ifade etti. Cumhurbaþkanlýðý seçimi için Baþbakan Erdoðan'ý aday gösterilmesi iç ve dýþ kamuoyunda geniþ yanký buldu. Alman medyasý Erdoðan ýn zirvede kalmak istediðini ve bunu baþaracaðýný belirtirken, Ýngiliz basýný Erdoðan ý favori olarak gösteriyor ve seçimi ilk turda kazanacaðý üzerinde duruyor, rakibi Ekmeleddin Ýhsanoðlu nu karizmatik açýdan zayýf görüyor. Sýrbistan medyasý Erdoðan'ýn Çankaya Köþkü'ne çýkmasýyla Türkiye'nin adýmlarýnýn artýk daha güçlü duyulacaðýný yazýyor. Fransýz basýný Erdoðan ýn adaylýðýnýn sürpriz olmadýðýný, açýk oy farkýyla kazanmasýnýn beklendiðini, Atatürk'ten sonra Türkiye'yi en uzun süre yöneten kiþi olacaðýný belirtiyor. Avusturya basýný, Erdoðan ý Boðaz'ýn güçlü adamý ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en etkili figürü' olarak görüyor. Rusya basýný: 'Erdoðan ýn Türkiye nin en parlak politikacýsý' olduðunu vurguluyor. Dýþ basýndaki bu yankýlarýn yanýnda iç politika da hareketlendi. Bu yönde en büyük çýkýþ, CHP Ankara milletvekili Emine Ülker Tarhan dan geldi. Partili milletvekilleri tarafýndan adayý olmasý için yapýlan giriþimin her kesimden ilgi görmesinin kendisini ülkesi adýna umutlandýrdýðýný söyleyen ve çatý adayý alarak gösterilen Ekmelettin Ýhsanoðlu nu: Çatý benim' diye þiþinip duran bir adam olarak nitelendiren Tarhan bunu onaylamadýðýný belirtiyor: Halk tarafýndan seçilecek ilk cumhurbaþkaný adayýný Halk Partililer olarak medyadan öðrenmemeliydik. Diyor. Ýhsanoðlu nun parti ilkelerini, Anadolu nun aydýnlanma kültürü ve deðerlerini, baskýya karþý adalet mücadelesi ve gezi ruhu nu temsil etmediði üzerinde duruyor. Tarhan ýn çevresinde ilgi gören bu çýkýþýnýn yankýlarý devam edeceðe benziyor. AK Parti nin adayý olan ve 12 yýldýr iktidarda bulanan Erdoðan'ýn popülaritesi hükümet karþýtý gösterilere 17 ve 25 Aralýk darbe giriþimine raðmen sarsýlmadan devam ediyor. Baþbakan Erdoðan halkýn seçtiði cumhurbaþkaný ve halkýn seçtiði baþbakanýn Türkiye'yi uçuracaðýný belirtiyor. Doðrusu bu görüþe katýlmamak mümkün deðil. Halk on iki yýldýr baþbakanlýða layýk gördüðü bir kiþi dururken, icraat ve tutumu tahmin edilmeyen bir kiþiyi cumhurbaþkanlýðýna neden seçsin? Üstelik ortada sað gösterip sol çakan, Türkiye nin geliþmesinin önünü týkamýþ olan Ahmet Necdet Sezer hatasý neden tekrar iþlensin. Sayýn Abdullah Gül ün baþarýlý þekilde yaptýðý cumhurbaþkanlýðý Erdoðan tarafýndan yeni bir heyecanla devamý ettirilmesi Türkiye yi hayrýna olacaktýr. Erdoðan ýn tanýtýmý ile Ýhsanoðlu nun tanýtýmý arasýndaki fark seçimin galibinin Erdoðan olacaðýný gösteriyor. Adaylarýn açýklanmasýnda yer, mekân, disiplin, titizlik, güven, ihtiþam gibi açýlardan bakýldýðýnda Erdoðan Ýhsanoðlu nu gölgede býrakmýþ görünüyor. Ýletiþim uzmaný Ali saydam Erdoðan ile Ýhsanoðlu arasýndaki farklýlýklarý (haber7.com'da) Emrah Yeþiduman'a açýklarken, Erdoðan'ýn tanýtýlmasýnda sahnede yer alýþý, giydiði kýyafetten tutun da müziði ve amblemi ile bir bütünlük arz ettiðini belirtiyor. Baþbakan Erdoðan ardý ardýna dokuz seçimi kazanýyorsa bunun üzerinde durulmasý gerektiðini: Vaat ile gücün dengede, vaat eden kiþi ile güvenin bir arada olmasý lazým geldiðini vurguluyor. Ýhsanoðlu gibi janti (çok þýk) giyinen, ömrü beþ yýldýzlý otellerde geçmiþ Yozgat ta nadiren bulunmuþ bir bürokrat olan Ýhsanoðlu nun: Bozok Yaylasý'nýn yiðit evladý þeklinde lanse edilmesinin ayrý bir çeliþki olduðunu ifade ediyor. Ýhsanoðlu nu aday gösteren partiler kendi içlerinde koordine olup iletiþimi yönetemezken, seçim kampanyasýný nasýl yürüteceklerinin meçhûliyeti ile aday gösterilmesi fikrinin temelinin belirsizliði üzerinde duruyor. Bizce bunun bilinen tek nedeni Erdoðan ýn cumhurbaþkaný olmasýný engellemektir. Bu politika halk nezdinde itibar görmemiþ, muhalefet partileri Erdoðan a hücum ettikçe halk ona sahip çýkmýþtýr. Ýhsanoðlu nun söylemlerine gelince herkesin söylediði sözler olup bir orijinallik göstermemektedir. Üzerinde durulmasý gereken bir husus da muhalefet partilerinin 2010 yýlý halk oylamasý ile 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde dayanýþma içinde olduklarý halde her iki seçimde de Erdoðankarþýsýnda kaybetmiþ olmalarýdýr. Unutulmamalýdýr ki seçimlerin temelinde halkýn iradesi yatar. Halk kim derdiyle dertleniyor ve kimi kendine yakýn görüyorsa onu seçiyor. Görünen o ki halkýmýz, 10 Aðustos ta daha önce dokuz defa vize verdiði gönlündeki aday Recep Tayyip Erdoðan ý Cumhurbaþkaný seçecektir. Her þeyde bir hayýr vardýr, Baþbakan Sayýn Erdoðan ýn cumhurbaþkaný seçilmesinde ülkemiz açýsýndan daha bir hayýr vardýr.

16 16 CUMA 4 TEMMUZ 2014 Jandarma ya sosyal tesis ihalesi yapýldý Faruk Delibaþ Kent Konseyi Genel Sekreteri Çorum Osmancýk Kent Konseyi Genel Sekreteri yürütme kurulu üyeleri tarafýndan yapýlan oylama ile belediye baþkanýnýn önerdiði üç isim arasýndan Faruk Delibaþ seçildi. Yapýlan Genel Kurulun ardýndan oluþturulan yürütme kurulu ilk toplantýsýný yaptý. Yapýlan ilk toplantýda Kent Konseyi Genel Sekreteri seçimi yapýldý. Oylama sonucunda Muhtarlar Derneði Baþkaný Yeþilçatma mahallesi muhtarý Faruk Delibaþ oy birliði ile Kent Konseyi Genel Sekreterliðine seçildi. Osmancýk Muhtarlar Derneði Baþkaný Faruk Delibaþ, 1963 Yeþilçatma Mahallesi doðumlu. 6 dönemdir Yeþilçatma Mahallesi Muhtarý olan Delibaþ, Osmancýkgücü Spor Kulübü Baþkanlýðý, Osmancýk Ziraat Odasý Baþkanlýðý, Türkiye Muhtarlar Derneði Genel Baþkan Yardýmcýlýðý, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kurucu Üyeliði görevlerinde bulundu. Halen Osmancýk Muhtarlar Derneði Baþkaný olan Delibaþ, evli ve üç Faruk Delibaþ çocuk babasý.(osmancýk) Çorum da fiyat artýþý Samsun Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm.Dr. Ertan Uzun, kene ýsýrmasý nedeniyle meydana gelen Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý vakalarýnýn Haziran-Temmuz aylarýnda en üst seviyeye çýktýðýný belirterek vatandaþlarý uyardý. Samsun Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm.Dr. Ertan Uzun, KKKA hastalýðýnýn keneler tarafýndan taþýnan bir virüsle oluþtuðunu söyleyerek ateþ, halsizlik, iþtahsýzlýk, kas aðrýsý, baþ aðrýsý, bulantý, kusma, ishal ve aðýr vakalarda kanama gibi bulgular kendini gösterdiðini dile getirdi. KKKA'nýn ölümlere neden olabilen hayvan kaynaklý bir enfeksiyon hastalýðý olduðunu belirten Dr. Uzun, "Ülkemizde ilk kez 2002 yýlýnda görülen ve 2003 yýlýnda tanýmlanan hastalýk, her yýl Mart-Kasým aylarý arasýnda görülmekte ve Haziran-Temmuz aylarýnda pik yapmaktadýr. Ýlk kez Tokat yöresinde görülen hastalýk aðýrlýklý olarak Ýç Anadolu Bölgesinin kuzeyi, Karadeniz Bölgesinin güneyi ve Doðu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde görüldü. Hastalýðýn baþlýca görüldüðü yerler Tokat, Çorum, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Gümüþhane, Bayburt, Sivas, Amasya, Çankýrý, Bolu, Kastamonu, Artvin, Giresun, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Karabük ve Samsun illerimizdir. Son yýllarda hastalýðýn görüldüðü alan geniþlemiþ olup, hemen hemen ülkemizin her bölgesinden vaka bildirimi yapýlmaktadýr" dedi Uzm.Dr. Uzun, kene tutunmalarýnýn sýklýkla aðrýsýz olduðu için, genellikle kiþilerin keneyi tutunduktan çok daha sonra hatta kene kan emerek þiþtikten sonra fark ettiklerini söyledi. Kene ne kadar kýsa sürede vücuttan Öðretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavý 4 oturum þeklinde hafta sonu gerçekleþtirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleþtirilecek sýnav, 81 il merkezinde ve Lefkoþa'da cumartesi sabah ve öðleden sonra, pazar sabah ve öðleden sonra olmak üzere 4 oturumda yapýlacak. Sýnavýn sabah oturumlarý 09.30'da, öðleden sonraki oturumlarý 14.00'de baþlayacak. Tüm adaylarýn, cumartesi sabah oturumuna girmesi ve genel yetenek, genel kültür testlerini cevaplamasý gerekiyor. Öðretmen kadrolarýna atanmak isteyenler, sýnavýn cumartesi öðleden sonra oturumuna ve alanlarýna baðlý Türkiye'de haziran ayýnda yýllýk bazda fiyatlarýn en fazla arttýðý bölge, yüzde 9,99 ile Ankara oldu. Çorum bölgesinde yýllýk artýþ ise 9.80 olarak kaydedildi. Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) verilerine göre, haziranda yýllýk bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 9,16 artýþ kaydetti. Yýllýk bazda en yüksek artýþýn gözlendiði bölgeler, yüzde 9,99 ile "Ankara", yüzde 9,97 ile "Balýkesir, Çanakkale", yüzde 9,72 ile "Kastamonu, Çankýrý, Sinop", yüzde 9,71 ile "Kayseri, Sivas, Yozgat" olarak kayýtlara geçti. En düþük fiyat artýþý ise olarak da 20 Temmuz'da yapýlacak Öðretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) de katýlacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnda din hizmetlerinde görev almak isteyenler de cumartesi sabah oturumuyla birlikte 18 Ekim'de yapýlacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katýlmasý gerekiyor. Her oturumda bir soru kitapçýðý ve bir cevap kaðýdý kullanýlacak. Cumartesi sabah oturumunun süresi iki saat (120 dakika), öðleden sonra oturumunun süresi 100 dakika, pazar sabah ve öðleden sonra oturumlarýnýn süresi ise 160 dakika olacak. Cumartesi sabah oturumunda genel yetenek ve genel kültürden 60'ar soru cumartesi öðleden sonra oturumunda eðitim bilimlerinden Mustafa Demirer Çorum Belediyesi Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý na baðlý Þehit Jandarma Er Hacý Topdal ve Þehit Jandarma Er Habil Atak Lojmanlarý nda bulunan bölgede sosyal tesis yapým iþini ihaleye çýkardý. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýnda komisyon huzurunda düzenlenen ihalede yaklaþýk maliyet 125 bin 133 lira 75 kuruþ olarak açýklandý. Ýhaleye Müteahhit Salih Tomak teklif verdi. Teklifin komisyon tarafýndan deðerlendirmeye alýndýðý belirtildi. yüzde 7,59 ile "Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt" bölgesinde gerçekleþti. Yýllýk bazda TÜFE artýþý Ýstanbul'da yüzde 9,35, Ýzmir'de ise 9,61 olarak hesaplandý. Aralarýnda Çorum un da yer aldýðý Samsun, Tokat ve Amasya bölgesinde aylýk fiyat artýþý yüzde 0,58, yýllýk deðiþim ise 9,80 olarak belirlendi. (Haber Merkezi) Bu aylarda keneye azami dikkat! uzaklaþtýrýlýrsa hastalýk riskinin de o kadar azalacaðýný dile getiren Dr.Uzun, "Vücut üzerindeki keneler öldürülmemeli ve patlatýlmamalýdýr. Keneleri vücuttan uzaklaþtýrmak amacýyla, üzerine sigara basmak, kolonya, gazyaðý, alkol ve benzeri kimyasal ürünler dökmek gibi yöntemlere baþvurulmamalýdýr. Vücuda tutunan kene, hiç vakit kaybedilmeden çýplak el ile dokunmamak þartýyla, bir kene kartý, eldiven, kaðýt mendil, bez veya naylon poþet gibi materyal kullanýlarak, ezmeden, patlatmadan hemen çýkarýlmalýdýr. Kene vücuttan çýkartýldýktan sonra, tutunma yeri su ve sabunla temizlenmeli ve daha sonra tentürdiyot ve baticon gibi antiseptik bir solüsyon uygulanmalýdýr" diye konuþtu. Kene tutunmasýna karþý vatandaþlara uyarýlarda bulunan Uzm.Dr. Uzun, "Mümkün olduðu kadar kenelerin bulunduðu alanlardan hayvan barýnaklarý, doðal alanlar, ormanlar, orman kenarlarý, tarým arazileri gibi alanlardan kaçýnýlmasý gerekmektedir. Bu tür yerlere gidildiðinde mümkün olduðunca vücutta açýk kýsým kalmamasýna özen göstermeli, kenelerin daha kolay fark edilmesi nedeniyle açýk renkli elbiseleri tercih etmelidir. Kenelerin vücuda girebileceði yerlerin kapatýlmasý gerekmektedir. Özellikle tarým ve hayvancýlýkla uðraþanlar vücutlarýný, çocuklarýnýn vücutlarýný ve elbiselerini sýk sýk kene yönünden kontrol etmelidirler. Piknik amaçlý olarak doðal alanlarda bulunanlar döndüklerinde, mutlaka üzerlerini kene bakýmýndan kontrol etmeliler. Piknik veya kamp alanlarýnda yere açýk renkli örtü serilerek oturulmalýdýr" dedi.(haber Merkezi) Haftasonu KPSS var 80 soru yöneltilecek. Pazar sabah oturumunda ise adaylara hukuk, iktisat, iþletme, maliye ve muhasebeden 30'ar soru sorulacak. Pazar öðleden sonra oturumunda da adaylara, çalýþma ekonomisi ve endüstri iliþkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi, uluslararasý iliþkilerden 30'ar soru yöneltilecek. Adaylar sýnava, ÖSYM'nin internet adresinden, her oturum için ayrý ayrý edinecekleri sýnava giriþ belgeleri ve nüfus cüzdaný/pasaport ile girecekler. Sýnava giriþ belgeleri adaylarýn adreslerine ayrýca gönderilmeyecek. Adaylarýn sýnava girecekleri binayý sýnav gününden önce görmeleri yararlarýna olacak.(aa) Ýlçedeki su kaynaklarýna ilavelerde bulunmak için sondaj çalýþmasý baþlatýldý. Su sorununa sondajlý çözüm Çorum un Uðurludað Belediyesi, ülke genelinde etkili olan kuraklýk nedeniyle baþ gösteren su sorunu üzerine ilçedeki su kaynaklarýna ilavelerde bulunmak sondaj çalýþmasý baþlattý. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, ilçede yaþanan su sorunu çözüme kavuþturmak için çalýþma baþlattýklarýný söyledi. Ýlçe merkezinde iki ayrý sondaj vurulduðunu ve su çýkarýldýðýný kaydeden Torun, Çýkan sularý þebekeye vererek vatandaþlarýmýzýn ihtiyacýný gidereceðiz. Yaþanan sýkýntý sadece Uðurludað da deðil, ülke genelinde olan bir durumdur dedi. Þebekede yeteri miktarda su olmadýðýný dile getiren Torun, ayrýca kaçak kayýp ve bilinçsiz su kullanýmýnýn da bu sorunu tetiklediðini belirterek, çýkarýlan yeni sularýn ihtiyacý karþýlayacak düzeyde olacaðýný dile getirdi. Sondajla elde edilen sularýn tahlillerinin yapýlmasýnýn ardýndan þebekeye dahil edileceðini vurgulayan Torun, Jeoloji uzmanlarý ileriye yönelik de ihtiyacý karþýlamasý açýsýndan yeraltý sularýnda 100 metrenin altýnda derinliðe inilmesini önerdi, ekipler bu doðrultuda çalýþmalar yaptýlar. Sondaj alanlarýmýzda suyu bulduk ve þebekeye ekliyoruz diye konuþtu.(ýha) Ýskilip te mezarlýklar bakýma alýndý Ýskilip Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan ilçede bulunan tüm mezarlýklarda temizlik, ýslah, bakým ve haþeratla mücadele çalýþmasý yapýlýyor. Mezarlýklarda periyodik aralýklarla yapýlan çalýþmalar Ramazan ayý ile birlikte hýzlandýrýldý. Arife ve bayram günlerinde Ýskilip'te ve Ýskilip dýþýnda yaþayanlarýn kabir ziyaretlerinde sýkýntý yaþamamalarý için gerekli tüm tedbirler alýnýyor. Bu kapsamda otlar temizleniyor. Sungurlu da komþular gürültü yüzünden kavga etti. Sunguroðlu Mahallesi, Ankara-Samsun Caddesi nde Haþerata karþý ilaçlama yapýlýyor ve genel çevre temizliði ile ara yollarýn yýkama çalýþmalarý devam ediyor. Büyük, küçük tüm mezarlýklarda sürdürülen çalýþma Ýlçede bulunan tüm mezarlýklarda bakým çalýþmasý baþlatýldý. Gürültü davasý oturan S.M. üst katta oturan komþularý Z.E. ile M.E. ün sürekli gürültü yaparak ve balkondan toz silkeleyerek kendisini rahatsýz ettiðini kýsa sürede tamamlanacak. (Haber Merkezi) söyledi. Kadýn komþularýndan davacý olurken, üst kattaki çift suçlamayý kabul etmedi. Haber Merkezi

17 CUMA 4 TEMMUZ Yaþýmýz yarým asrý aþtý. Yarým asrý aþkýn gün görüyoruz. Bizden daha fazla gün görenlere zaman zaman ihtiyar!.. diye takýlýyoruz. Bu gün yine emekli iki hocamýza öyle takýlýnca okkalý bir cevap verdi.: Mustafa bey, Mustafa bey, biz senin yaþýna inemeyiz ama sen bizim yaþýmýza geleceksin!.. Çok doðru. Ömrümüz olursa öyle olacak, nice yaþlar göreceðiz. Yaþlanacaðýz. Yaþlýlýk, çocukluk ve gençlik gibi insanoðlunun hayatýnýn bir bölümü. Genellikle gençlik döneminde ekilenlerin biçildiði bir dönem. Þans kelimesini kullanmak ne kadar doðrudur bilmiyorum ama bazý yaþlýlar pek çok yönden hayatlarýnýn bu bölümünü þanslarý yaver giderek yaþarlar/atlatýrlar. Eþi sað/yanýnda, ekonomik durumu yerinde, çoluk-çocuðu var ve saygýda/bakmada kusur etmiyor. Böyle yaþlýlýk dostlar baþýna.. Çoluk-çocuðu yok; hastalýkta, bayramdaseyranda ele muhtaç, yol gözleyecek. Varlýðý var, ne iþe yarar, belki de baþýna bela o yaþta.. Çoluk-çocuðu var ama hayýrsýz halk tabiriyle.. Varlýðý da yerinde. Bir de yaþlýlýðýn verdiði yine halk tabiriyle huysuzluklar varsa.. Halbu ki yaþlýlýk da çocukluk gibi özel bir dönem. Onlarýn deyimiyle sonu olmayan karlý bir kýþ. Yýpranan bünye esen yelden etkilenir, zayýf düþer. Hastalýklar bir bir akýn eder ve kalýcý olur. Yaþlý insanýn ilgi odaðý artýk kendi bedeni, Hubeyb (r.a) Allah ve Rasûlü yolunda idam sehpasýnda can veren ilk þehittir. Hicretten önce Müslüman olmuþ bir yiðit, kendini ibadete vermiþ bir abidtir. Ensar'dan ve Evs kabilesindendir. Dilaver ÇEVÝK Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Emekli olunca hastalýklarýdýr. Gelene gidene saðlýðýndan bahseder, H. Mustafa AKTAÞ vara yoða konuþur. Böylesi zor döneminde yaþlý anne-babaya bakmak için elinden geleni yapmaya çalýþan evlatlar olduðu gibi kardeþler arasýnda sýkýntý verenler/vurdum duymaz olanlar da var. Geçen gün dini bütün olarak bildiðimiz bir ailenin annelerinin bakýmý ile ilgili çektikleri sýkýntýlarý duyunca kalbime kramplar girdi. Doksan a merdiven dayamýþ yaþlý kadýnýn bakýmý, neredeyse sayýsý 10 u bulan kardeþler arasýnda krize neden olmuþ. Çok üzücü çok. Kardeþler birbirlerine ateþ püskürüyorlar, küsmüþler.. Bayram da bile birbirlerini görmek istemez duruma gelmiþler. Bu aile fertleri/kardeþler anne-babaya ilgi ve itaatýn gerekliliðini baþkalarýna teblið eden bilgi birikimine sahipler. Telkýn-salkým olayý ne yazýk ki. Bir dergide okumuþtum; olaya bakýn: Bir arabacýdan dinlemiþtim: Bir kasabada bir müþterisi arabayý kiralar, evine çaðýrýr. Annesini, yanýnda çamaþýr bohçasýyla birlikte at arabasýna bindirir ve arabacýnýn eline adresini tutuþturarak Ýdam sehpasýnda ilk þehit HUBEYB ÝBN-Ý ADÝYY (R.A) Geceleri kalkýp sabahlara kadar namaz kýlardý. Bedir ve Uhud'a katýlmýþ, büyük kahramanlýklar göstermiþtir. Meþhur Mekke'li müþrik Haris Ýbn-i Nevfel'i Bedir'de o öldürmüþtür. Hubeyb, Hicrettin dördüncü senesinde vuku bulan Reci vakasýnda Mekke'li müþriklere esir düþtü. O esaretteyken bile Allah'a ve Rasûlüne olan muhabbetten ödün vermedi. Ýmanda teslimiyet ve sebatýn en güzel örneði oldu. Bir gün Rasulullah (s.a.v) Kureyþ'ten bilgi toplamak için bir seriyye hazýrladý. Hubeyb'de bu seriyye de idi. Gündüzleri gizlendiler. Geceleri yol aldýlar. Reci suyunun baþýna gelince dinlendiler. Çantalardaki hurmalardan yediler, dinlenmek için daða çekildiler. Huzeyl Kabilesinden birisi suyun baþýnda hurma çekirdeklerinden Medinelilerin geldiðini anladý. Hemen kabilesine haber verdi. Lýhyan oðullarý Uhud da öldürülen yakýnlarýnýn intikamýný almak için iki yüz kiþiyle kuþattýlar. On kiþiyle iki yüz kiþiye karþý koydular. Teslim olmayý kendilerine ar ettiler. Þehadeti ganimet bildiler. Yedisi þehit oldu. Üçü de esir düþtü. Mekke'ye götürmek için, Hubeyb Ýbn-i Adiyy, Zeyd Ýbn-i Desine ve Abdullah Ýbn-i Tarýk'ý baðladýlar. Mekke'ye götürüp hapsettiler. Hapiste dahi Cenab-ý Hakkýn ikramýna mazhar oldular. Bir gün Haris'in kýzý elleri baðlý olduðu halde Hubeyb 'i üzüm yerken görüp hem koþup hem de haykýrýyordu. Halbuki onlara kimse üzüm vermemiþti. Ýþte iman böyle olmalý Gürül gürül gönülde çaðlamalý. Gücün, kuvvetin Allah'ýn olduðuna inanmalý. Bu imanla ruhunu teslim etmeli Hubeyb ve Zeyd'i idam etmek için Tenim de idam sehpasý kurdular. Hubeyb'e son isteðini sordular. Ýki rekat namaz SAADET ASRINDAN SÝMALAR Ýhtiyar dedim de... EÐÝTÝM KÜLTÜR PENCERESÝ diðer kardeþinin evine gönderir. Yaþlý kadýncaðýzýn hali-vakti yerinde, evli-barklý dört evladý vardýr. Gittiði adresteki evladý müsait olmadýðýný, kendisinin ancak bir ay sonra annesine bakabileceðini söyleyerek diðer kardeþine gönderir. O da bir bahane bularak diðer kardeþine gönderir. kýlayým dedi ve kýldý. Eðer ölümden korktu da uzattý demeyeceðinizi bilseydim yüzlerce rekat namaz kýlardým dedi. O, iki rekat namaz, sünnet olarak ilmihal kitaplarýna geçti. Müþrikler, Hubeyb'in boynuna yaðlý urganý geçirdi. Ey Hubeyb az sonra öleceksin eðer dininden dönersen seni serbest býrakacaðýz dediler. ''Allah yolunda olduktan sonra ölümün hiçbir kýymeti yok'' dedi. Ve peþinden de: ''Esselamü aleyke ya Rasulallah'' diye selamýný gönderdi. Zeyd'e de ayný teklifte bulundular. O da ayný cevabý verdi. Müþrikler bu iki sahabiyi cennete uçurdular. Bedenleri dar aðacýnda kaldý. Bedenleri sevgiliye ulaþtý. Bu ne izzet Bu ne sebat Bu ne muhabbet Bu ne fedakarlýk Ebu Süfyan'a: '' Muhammed ashabýnýn, Muhammed'i sevdiði gibi baþkasýný seven hiç kimseyi görmedim!..'' diye ikrar ettiren kuvvet Allah'ým bu gücü kuvveti, izzet ve þerefi bize de nasip et.. Hubeyb (r.a)'ýn cenazesi kýrk gün dar aðacýnda asýlý kaldý. Bedeni çürüyüp kokmadý. Sevgili Peygamberimiz onun cenazesini getirmek üzere Zübeyr Ýbn-i Avvam ile Mikdat Ýbn-i Esved (r.a)'ý Mekke'ye gönderdi. Gece gizlice Mekke'ye giren iki süvari dar aðacýndaki þehitleri develere yüklediler ve Medine'ye doðru yola çýktýlar. Durumu öðrenen müþrikler peþlerine düþtüler. Ýki süvari kendilerini savunmak için cenazeleri yere koydular. Biraz sonra bir de ne görsünler, yer yarýldý cesedi içine alýp kapandý. Bunu gören süvariler Medine'ye döndüler. Allahu Teala temiz vücutlara müþriklerin dokunmasýna razý olmadý. Cenab-ý Hak bizleri o þehitlerin þefaatine nail etsin. AMÝN Mantarýn baðýþýklýk sistemini güçlendirdiði bildirildi. Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Pekþen, protein açýsýndan oldukça zengin olan mantarlarýn bir çok hastalýða iyi geldiðini ve baðýþýklýk sistemini güçlendirdiðini bildirdi. Prof. Dr. Pekþen, Artvin'de üretilen kayýn mantarýnýn pazarlanmasý ve tüketimi konusunda yaþanan sorunlarýn aþýlmasý amacýyla Doðu Karadeniz Kalkýnma Ajansý (DOKA) öncülüðünde, Valilik Çoruh Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýda yaptýðý konuþmada, Türkiye'de çok çeþitli mantarlarýn bulunmasýna raðmen mantar kültürünün geliþmemiþ olduðunu söyledi. Doðadaki mantarlarýn bir kýsmýnýn yenilebildiðini, bu mantarlarýn sosyoekonomik olarak büyük deðere sahip olduðunu ifade eden Pekþen, Artvin'in her tarafýnýn orman olmasýnýn mantar Hayat hýzla devam ediyor biri ahirete giderken, diðeri dünyaya geliyor. Memuriyette de böyledir. Gençler okulu bitirip 'ah bir memur olsam' diye dua ederken, çalýþanlarda bir bir emeklilik merdivenine doðru yaklaþýrlar. Lakin bizim ülkemizde emeklilik biraz zor gibi geliyor. Çünkü hangi emekliyse oturup sohbet etsem 'sakýn mecbur kalmadýkça emekli olma. Ben oldum çok piþmaným. Hem maaþým düþtü, hem de vakit geçmiyor. Akþama kadar hanýma kaynanalýk yapýyorum. Þimdiki aklým olsa kovuluncaya kadar beklerdim'' diyorlar. Tabi bu görüþ kiþiden kiþiye deðiþir ama biraz haklýlýk payý da var gibi. Çünkü bizim ülkemizde emekli olanlar çalýþýrken berilli bir birikim yapamadýysa ekseriya ikinci bir ek iþ peþinde koþuyor. Diðer taraftan meþguliyet olmadýðý için yalnýzlaþýyorlar. Emekli olduklarý kuruma bir yýl içerisinde belki birkaç defa uðruyorlar ama zaman geçtikçe bu da yavaþ yavaþ bitiyor. Ben emekli olanlarýn daireye geldiðini görmüyorum. Çünkü mesai arkadaþlarý deðiþiyor yerine gelenler belki arzu ettiði þekilde ilgi alaka göstermiyor. Netice de o da eller gibi yabancýlaþýyor. Evet, yýllarca çalýþtýðý kuruma birkaç ay da yabancýlaþýyor ''Yaþlýlarýn duvarda gördüðünü gençler aynada göremez'' sýrrýnca hem istifade etmek hem de emeklilere deðer vermek adýna zaman zaman faydalanýlabilir. Okuldan emekli olmuþ bir müdür genç öðretmenlerle, emekli öðretmenler ise öðrencilerle buluþturulabilir. Býrakýn bir ders boþa gitsin ama o emeklinin paylaþacaðý bir anýsý belki ömür boyu o öðrencilere ýþýk tutacaktýr. Bu emeklilerden faydalanma memurdan amire, imamdan öðretmene, mühendisten saðlýkçýya, baþkandan milletvekiline kadar, her kurum için düþünülebilir. Ayný zamanda emekli vatandaþta kendisine deðer verildiðini düþünür ve mutlu olur. Çeþmeden su taþýrken yeni kovalar suyu damlatmaz lakin eski kovalardan damlayan sular da yol kenarýnda kurumaya yüz tutmuþ otlarý kurutmaz. Onun için eskimiþ kovalarý atmayalým Deðerlendirelim Neticede hepimiz eskimeye adayýz Ne dersiniz efendim, haksýz mýyým? * Listeden ismin silinir Kapýdan levhan kaldýrýlýr Veda yemeði ile uðurlanýr Sonra biraz zaman geçer Mesai arkadaþlarýn deðiþir Çalýþtýðýn kurum da yabancýlaþýr Sende olursun emeklim, eller gibi Yýllar geçer, bir uðrayým dersin þuraya Ýlgi görmeyince baþlarsýn výzýldamaya Lakin kimsecikler artýk dinlemez seni Tükenmiþtir kredin, olmaz iþler eskisi gibi Derinden bir ah çekip çýkarken oradan Dersin bu hale düþecek miydi, bu adam Demek hürmet makamaymýþ ulan Hani nerede etrafýmda pervane olan Þu dünyada her þey yalanmýþ yalan.,, Bende nasihat edeyim varsa alan Biz aldandýk, bari siz aldanman Hele çalýþýrken olmazsa iyi bir intiban Emekli olunca çalacak kapý da bulaman Sonra da zoruna gider yalnýz dolaþman (yazara eleþtiri-öneri: ) Ama sonuç hüsrandýr, o da kabul etmez. Arabacý yaþlý teyzeyi tekrar ilk teslim aldýðý evladýnýn kapýsýnýn önüne indirir. Sonuç ne oldu Allah bilir (semerkanddergisi.com/gozu-yaslilarimiz) Yaþlýlýk zor dönem. Anne-baba evladýný dünyaya getirir, besler büyütür, adam eder ve hayata býrakýr. Varlýðýyla gurur duyar, baþarýlarýyla övünür, baþarýsýzlýklar ve olumsuzlarýna kahrolur. Bakým sýrasý anne-babaya gelince yani yaþlanýnca iþler deðiþir. Hele bakým süresi uzar, elden ayaktan düþerse evlada/geride kalanlara yük olmaya baþlar. Eskiler boþuna üç gün yatak dördüncü gün toprak dememiþler.. Ne garip ya Rabbi.. Küçükken büyüsün diye gözüne baktýðýn evlat, yaþlanýnca öl diye gözüne bakýyor. Çekilmez hale geliyorsun. Dünyaya artýk yakýþmýyorsun, herkes sýðýyor, sen sýðmýyorsun, sana yer kalmýyor. ** Ýmam-ý Gazali (rh.a.), Ölüm ve Ötesi adlý kitabýnda þöyle bir kýssa anlatýr: Bir adam ölür mahþerde hesabý görülürken günahlarý ve sevaplarý eþit gelir. Cennete mi yoksa cehenneme mi gideceðine uzun süre karar verilemez. Sonra arþtan bir kaðýt atýlýr ve bir yaprak gibi uça uça inerek terazinin günahlar hanesine konar. Adam merakla kaðýda bakar. Üzerinde sadece öff! yazýlýdýr. Adam hayatýnda annesine bir kerecik öff diyerek þikayetlenmiþ ve iþte o da mizanýna konmuþtur. Ýþte böyle.. Annem ve babam merhum. Mevla gani gani rahmet eylesin. Yaþlý ve bakýma muhtaç olsalardý ne yapardýk? Ýnanýn ki cevabý zor. Ancak insafý da elden býrakmamak lazým. ** Ýhtiyar dedim de iþ nerelere vardý gördünüz. Mevla encamýmýzý hayreylesin. Yaklaþýk iki aydýr ara verdiðim köþe yazýmýza bu duygularý sizlerle paylaþarak baþlamak istemezdim. Ama bu ayýn hürmetine belki okuyan birileri etkilenir. RAMAZAN-I ÞERÝFÝNÝZ MÜBAREK OL- SUN. Baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor üretimi açýsýndan da ciddi zenginlik olarak deðerlendirildiðini belirtti. Pekþen, mantarlar adýna çeþitli etkinlikler ve festivaller düzenlendiðini de belirterek, kültür mantarýnýn kaynaðýnýn Yunus YAMANER Ramazan Ayý ve Sosyal Hayatýmýz doða mantarý olduðunu ifade etti. Ýbadetlerimiz, Rabbimiz ile biz kullarý arasýndaki iliþkinin gereði birer görev olmalarý bakýmýndan kiþisel bir yapýya sahiptirler. Fakat yerine getirdiðimiz ibadetlerin bizim üzerimizdeki olumlu etkileri, içinde yaþadýðýmýz topluma da yansýyor. Ýþte Ramazan, bu yansýmalarýn en güçlü bir þekilde yaþandýðý rahmeti bol bir zaman dilimini temsil ediyor. Ramazan deyince aklýmýza ilkin oruç ibadeti geliyor. Oruçlarýmýzla, ruhumuzu yüceltiyoruz, kulluk bilincimizi tazeliyoruz; hýrslarýmýzý, arzularýmýzý, bencilliklerimizi sorgulama bilincine eriþiyoruz. Ruhi bir eðitimden geçiyoruz, kendimizle barýþýk hale geliyoruz. Bu bize baþkalarý ile de, toplum ile de barýþýk olmanýn yolunu açýyor. Ýnsanlýðýn istediði tek þey huzurlu bir toplum hayatý deðil mi? Ramazan'ýn ''Ben Geldim'' demesi ile bir baþka oluyoruz. Yiyorsak yedirmeye çalýþýyoruz, giyiyorsak giydirmeye çalýþýyoruz. ''Tok acýn halinden anlamaz'' demiþler. Ýþte Ramazan bizi ''halden anlar'' hale getiriyor; yoksullarý, darda kalmýþlarý hatýrlayacak kývama getiriyor bizi. Bize bir derde çare olmanýn, bir yarayý sarmanýn hazzýný yaþama fýrsatý sunuyor. Kâinatýn Efendisi, ''Ramazan ayý girince cennetin kapýlarý açýlýr, cehennemin kapýlarý kapanýr ve þeytanlar zincire vurulur.'' (Buhari, savm 5) buyuruyor. Aslýnda herkes Ramazanda aldýðý ruh eðitimi ile kendi þeytanýný zincire vuruyor. Nebiler Nebisinin anlatmak istediði iþte budur. Cenneti kazandýracak güzel amel ve davranýþlarda bulunmaya, cehenneme götürecek iþlerden de uzak durmaya çaðýrýyor ve bunun için de Ramazan ayýný fýrsat bilmemizi öðütlüyor. Ramazan'ý ''on bir ayýn sultaný'' diye niteleyen bir kültürün çocuklarýyýz. Þunu anlatmak isteriz bununla: Ýki dünya mutluluðumuzun kaynaðý olan Kur'an'ýn inmeye baþladýðý bu ay, Müslümanlar olarak bizim hayatýmýzda önemli bir yere sahiptir. Gerek birey olarak, gerek toplum olarak bu zaman dilimi bizi; maddemizle, ruhumuzla birbirimize kenetleyen bir içeriðe sahiptir. Ramazan ayýný salat selam ve dua ile geçirmek temennisiyle

18 18 CUMA 4 TEMMUZ 2014 Aþkýn yönetiminde milli takým Olimpiyat bileti için Çin de 2016 Rio de Janerio Olimpiyat Oyunlarý na katýlacak Tekvandocularýn mücadele edeceði Grand Prix 1. seri müsabakalarý Çin de baþlýyor. Tekvando milli takýmý Teknik Direktör Ýlhan Aþkýn yönetiminde bu müsabakalara çýkýyor. Ýlhan Aþkýn ýn Teknik Direktör olarak görev yaptýðý Tekvando milli takýmý Çin de Olimpiyat larda mücadele etme hakký için tatemiye çýkacaklar. Milli tekvandocular, 2016 Rio de Janeiro Olimpiyat Oyunlarý na katýlým yolunda Çin de düzenlenecek Grand Prix 1. Seri Müsabakalarý nda puan toplamaya çalýþacak. Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafýndan düzenlenen Grand Prix 1. Seri Müsabakalarý, Çin in Suzhou kentinde baþlýyor. Suzhou Sports Center da 4-6 Temmuz tarihleri arasýnda düzenlenecek müsabakalara 57 ülkeden 236 sporcu katýlacak. Tekvando Milli Takýmý, Grand Prix 1. Seri Müsabakalarý nda 10 sporcu ile temsil edilecek. OLÝMPÝYAT YOLUNDA ÖNEMLÝ BÝR TUR- NUVA Türkiye Tekvando Federasyonu Baþkaný Doç. Dr. Metin Þahin, Çin de düzenlenecek turnuvanýn, 2016 Rio de Janeiro Olimpiyat Oyunlarý na katýlým yolunda Transferde gaza basan Darýca Gençlerbirliði, üst üste bombalarý patlatmaya devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde kadrosunu 5 önemli yýldýzla güçlendiren Darýca Gençlerbirliði, dün Kahramanmaraþspor formalarý giyen Erhan Çelenk ve Sadi Karaduman ile Fenerbahçe'nin alt yapýsýndan yetiþen genç yýldýz Furkan Taþdemir'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Darýca Gençlerbirliði, PTT 1.lig takýmlarýndan Kahramanmaraþspor'dan Erhan Çelenk ve Sadi Karaduman'ý transfer etti. Güneydoðu temsilcisinden daha önce de Adem Aydýn'ý kadrosuna katan Darýca Gençlerbirliði, böylece Kahramanmaraþspor takýmýndan üçüncü transferini yapmýþ oldu. Sportif Direktör Ýlter Kasap'ýn daha önce çalýþtýðý Kahramanmaraþspor'dan öðrencisi olan Erhan ve Sadi, sezonunda Darýca Gençlerbirliði formasý giyecek. Transfere yoðun bir mesai harcayan Sportif Direktör Ýlter Kasap, transfer çalýþmalarýný profesyonel bir þekilde yürüterek genç yýldýzlarý bir bir Darýca Gençlerbirliði takýmýna kazandýrmaya devam ediyor. En az 8 transfer yapacaklarýný belirten Kasap, þimdiden bu rakama ulaþmýþ oldu. Kahramanamaraþspordan Erhan ve Sadi ile Fenerbahçe'nin alt yapýsýndan yetiþen Furkan hakkýnda açýklamalar yapan Kasap, özellikle Sadi ve Furkan'ýn çok yetenekli futbolcular olduklarýný ve Darýca Gençlerbirliði takýmýný ileriye taþýyabilecek kapasitede oyuncular olduklarýný belirtti. önemli bir organizasyon olduðunu söyledi. Baþkan Þahin, sporcularýn yýl boyunca uluslararasý turnuvalarda topladýklarý puanlarla Grand Prix müsabakalarýna davet edildiðini hatýrlatarak, Yýl içinde 3 tane Grand Prix Serisi, yýlsonunda ise Grand Prix Finalleri yapýlýyor. Olimpiyatlara kadar önümüzde toplam 8 Grand Prix müsabakasý olacak. Çin de bunun ilkine katýlýyoruz. 10 sporcu ile mücadele edeceðiz. Alabileceðimiz en yüksek puanlarý toplamak istiyoruz. Sporcularýmýz, müsabakalara çok iyi hazýrlandý. Çin den ülkemizi mutlu edecek sonuçlarla ayrýlmak istiyoruz diye konuþtu. Grand Prix 1. Seri Müsabakalarý nda Türkiye yi temsil edecek tekvandocular ise þu þekilde: Erkekler: Cem Uluðnuyan (68 kilo), Yunus Sarý (80 kilo), Rýdvan Baygut (80 kilo), Ali Sarý (+80 kilo) Kadýnlar: Rukiye Yýldýrým (49 kilo), Hatice Kübra Yangýn (57 kilo), Dürdane Altunel (57 kilo), Nur Tatar (67 kilo), Furkan Asena Aydýn (+67 kilo), Cansel Deniz (+67 kilo) Çin de yapýlacak Tekvando müsabakalarýnda görev yapacak milli takým kafilesi spor salonu önünde Zonguldakspor da iç transferde iki imza Çorum Belediyespor'un grubunda mücadele edecek olan Zonguldakspor, iç transferde 2 futbolcu ile daha sözleþme imzaladý. Oynadýklarý baþarýlý futbol ile göz dolduran ve kýsa zaman içinde taraftarlarýn gönlünde taht kuran Okan Eken ve Onur Eriþ ile 3'er yýllýk sözleþme imzalandý. Kýrmýzý-Lacivertli ekibin geçtiðimiz sezon Kestel Belediyespor'dan devre arasýnda transfer ettiði Okan Eken ve Onur Eriþ gösterdikleri baþarýlý futbolla taraftarlarýn sevgisini kazanmýþlardý. Teknik Direktör Cahit Terzi'nin kadroda tutmak istediði iki genç yetenek çeþitli takýmlardan transfer teklifleri alýyorlardý. Dün ilimize davet edilen iki futbolcu ile yapýlan görüþme anlaþma ile sonuçlandý. Genç futbolcular Okan Eken ve Onur Eriþ ile 3'er yýllýk sözleþme imzalandý. Kulüp binasýnda sözleþme yenileyen iki genç yetenek Zonguldakspor ile profesyonel lige yükseldiler ve kariyerlerinde ilk kez profesyonel futbolcu oldular. Ýmza sonrasý düþüncelerini dile getiren iki genç yetenek Zonguldakpor'da bir kez daha þampiyonluk sevinci yaþamak istediklerini, takýmý ikinci lige çýkartmak için ellerinden geleni yapacaklarýný belirtiler. Teknik Direktör Cahit Terzi ise santrafor Okan ve orta saha oyuncusu Onur'u kadroda tutmak istediklerini ve doðrultuda yaptýklarý görüþmeler sonrasý iki genç yetenek ile 3'er yýllýk sözleþme imzaladýklarýný belirtti. Anadolu Gençlik Derneði Türkiye Þampiyonasýnda dereceye kazanan sporcularý ödüllendirdi Budakaidocular a Anadolu Gençlik Derneði nden ödül Ordu da yapýlan Türkiye Budakaido Þampiyonasý nda dereceye giren sporcular Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan ödüllendirildi. Dernek merkezindeki kabulda Baþkan Bekir Uyanýk, Türkiye Þampiyonasýnda dereceye giren tüm spodcularý kutladý ve sportif alandaki bu çalýþmalara bundan sonrada desteklerinin devam edeceðini söyledi Haziran tarihleri arasýnda Ordu da yapýlan Türkiye Þampiyonasý nda Çorumlu sporcular iki birincilik, yedi ikincilik ve yedi üçüncülük olmak üzere 16 madalya kazanan sporcular Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat ve antrenör Merve Dilekçi ile birlikte Anadolu Gençlik Derneði ni ziyaretlerinde bir konuþma yapan Ýl Temsilcisi Bekir Bolat, elde edilen baþarýdan duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve sivil toplum örgütlerinin kendilerine destek vermesinin çok önemli ve anlamlý olduðunu söyledi. Bolat, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk ve tüm yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayý teþekkür etti. Baþkan Bekir Uyanýk ta ortak paydalarýnýn ve çalýþma alanýnýn gençler olduðunu belirterek Milli ve manevi deðerlere baðlý vatanýne milletine hayýrlý gençlik yetiþtirmek için mücadele eden derneðimiz spor alanýnda da sporcusuyla antrenörüyle kulübüyle Darýca transfere doymuyor Yeni transferleri deðerlendiren Sportif Direktör Ýlter Kasap þöyle konuþtu: '' Orta sahanýn sol kanat mevkiinde görev yapan Erhan takýmýmýza güç katacak önemli bir futbolcu. Sadi Karaduman ve Furkan Taþdemir, bizi ileriye taþýyacak kaliteli futbolcular. Bu futbolcularýmýzý gelecek adýna yetiþtirip satmak adýna transfer ettik. Ama sezon içinde gösterecekleri performansla takýmýmýzýn deðiþmez oyuncularý Sadi Karaduman arasýnda yer alabilirler, bunu zaman gösterecek. Yaptýðýmýz her transferde kulübümüzün menfaatlerini düþünerek hareket ediyoruz. Transferlerimizin camiamýza hayýrlý olmasýný diliyorum '' dedi. Transfer çalýþmalarýný yürüten Ýlter Kasap, dün yeniden Trabzon'a giderek yeni bir ismi Ýlter Kasap Darýca Gençlerbirliði'ne kazandýrmaya hazýrlanýyor. Gizli bir þekilde yürütülen transferle ilgili bilgi vermekten kaçýnan Ýlter Kasap, ''Hem kulübümüz hem de futbolcunun zarar görmemesi adýna transfer bitmeden açýklama yapmak istemiyoruz '' diyerek yeni bir transfere yeþil ýþýk yaktý. Transfer edilen isimlerin çoðunun Trabzonlu ve K.Maraþspor'da forma giymesi ilgili konuþan Kasap, ''Memleketi veya takýmý fark etmez. Kim takýmýmýza fayda saðlarsa biz onu takýma kazandýrmaya çalýþýyoruz'' dedi. Ýstanbul-Trabzon-K.Maraþ arasýnda adeta mekik dokuyan Kasap, bugün son kez görüþeceði futbolcuyla anlaþýrsa, transfer edilen oyuncu sayýsý 9'a yükselecek. Yüksel BASAR çalýþmalarýna devam etmektedir. Sizlerin çalýþmalarýný yakýndan takip ediyoruz. Bir çok sizin yaþýnýzdaki genciniz sokaklarda internet baþýnda otururken sizler hem boþ zamanlarýnýzý deðerlendiriyorsunuz fiziksel ve ruhsal kendizini eðitiyorsunuz ve sonucunda da baþarýdan baþarýya koþuyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Ayrýca sizler þanslýsýnýz çünki Anadolu Gençler Derneði nden yetiþmiþ bir il temsilcisi ile çalýþmaktasýnýz. Burada bulunmanýn bir ayrýcalýk olduðunu bilmenizi isterim. Ayrýca sizlerle gece gündüz demeter çalýþan, örnek bir sporcu olarak ilimize dereceler kazandýrmýþ þimdi antrenör olarak hizmet veren Merve Dilekçi kardeþimize de çok teþekkür ediyorum. Bizim Misyonum ve vizyonum Ýslam diyen bir Federasyon baþkanýmýz bulunmaktadýr. Sporcu antrenör ve temsilci olarak çok þanslýnýz. Burada Federasyon Baþkanýmýz Abdurrahman Akyüz e de yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý çok teþekkür ediyorum. Dernek olarak bugüne kadar oldugu gibi Kocaelispor ile baðlarýný 55 bin TL karþýlýðýnda tamamen koparan Barýþ Civelek daha önce ön anlaþma saðladýðý Ýstanbulspor'a gitti. Ýki yýllýk sözleþmeye imza atan genç golcü, yetiþtirme bedelini karþýlayabilmek için yeni kulübünden alacaðý ilk yýl peþinatýnýn tamamýndan vazgeçmek zorunda kaldý. Kocaelispor'da sözleþmesi biten oyuncular, yüksek yetiþtirme bedeli nedeniyle zor anlar yaþýyor. Kocaelispor'la birlikte amatör kümede yollarýna devam etmeleri halinde en geç bir yýl içinde askere gitmek zorunda olan ve bu nedenle futbol hayatlarý bitme riski taþýyan genç oyunculardan Barýþ Civelek, Spor Toto 3.Lig ekiplerinden Ýstanbulspor'a gidebilmek için büyük bir fedakarlýk yapmak zorunda kaldý. Kocaelispor'un istediði 55 bin TL yetiþtirme bedelini karþýlayabilmek için yeni kulübünden alacaðý peþinatýn tamamýndan vazgeçti. Kocaelispor'da oynarken diðer oyuncular gibi doðru dürüst maaþ alamayan Barýþ, yeni takýmýnda da ilk yýl neredeyse bedavaya oynayacak. Baþkan Bekir Uyanýk sporcularý ödüllerini verirken bundan sonrada maddi ve manevi her zaman yanýnýzda olduðumuzu bilmenizi isterim ve baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim dedi. Barýþ Civelek'in yetiþtirme bedeli normalde 80 bin TL civarýndaydý. Yönetim bu paranýn yarýsýndan da fazlasýný tahsil etmiþ oldu. Ancak 3.Lig þartlarýnda bu kadar yüksek bonservis parasý ödeyecek kulüp bulunmadýðýndan diðer oyuncularýn da benzer yolu takip etmesi, gidecekleri kulüplerde ilk yýl para almadan oynamayý göze almasý gerekecek. Aksi halde ÝRTÝBAT Konuþmalarýn ardýndan Baþkan Uyanýk, madalya kazanan tüm sporculara ödüllendirdi. Harun AKKAYA Batman da Fatih Ankara Demir le anlaþtý Bu sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden Batman Petrolspor un forvet elemanlarýndan Muhammed Fatih Kanat, Petrolspor dan ayrýldý. Ýki sezon önce Gaziantepspor un A2 takýmýndan Kýrmýzý-beyazlýlara transfer olan Batmanlý santrafor 3. Lig 2. Grupta yer alan Ankara Demirspor la anlaþtý. Ýlk sezonunda Petrol formasýyla 14 gol kaydeden Kanat, geçen sezon bir kaç maçta forma þansý bularak bir gol kaydetmiþti. Ýstanbulspor Barýþ ýna kavuþtu Kocaelispor'la birlikte amatör kümede yollarýna devam edecek ve bu kez de askerlik problemi ile karþý karþýya kalacaklar. Kocaelispor'da birçok oyuncunun 2 ve 3. Lig'den gelen teklifleri bu nedenle geri çevirdiði, kulüplerin bu oyuncularýn yerine transferler yapmaya baþladýðý öðrenildi. Haber Merkezi Ýstanbulspor la sözleþme imzalayan Barýþ tören sonunda (Ç.HAK:959)

19 (Ç.HAK:1589) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D (Ç.HAK:1602) SATILIK ÝMARLI ARSALAR Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy mevkiinde imarlý, müstakil tapulu arsalar satýlýktýr. Müracaat: CUMA 4 TEMMUZ ÝFTAR DA AÇIÐIZ ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 7 TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 34 BU 3509 plakalý 2006 model Setra marka beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adilyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Mecitözü ilçesi Ýbek Köyü Þehit Jandarma Er Osman Aydoðdu Ýlkokulu onarým inþaatý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi (Mimar Sinan Mah.) Saat: Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 36 ay süreyle 2014 model 4+1 yolcu taþýma kapasiteli 12 adet araç kiralama ve 10 adet sürücü çalýþtýrýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü dönemi ofis temizliði odacýlýk ve çay ocaðý iþletmeciliði hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Yunus Emre Parký aydýnlatma yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Sünnet Þöleni hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Camii dýþ cephe kaplama ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de tezyinat elektrik ve makine tesisatý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 DA 550 plakalý, 2011 model Volkswagen marka Transporter 2.0 TDI tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Karakeçili Mah., Ahçýlar Mevkii, 143 ada no, 18 parsel no, 40 cilt no, 3873 sayfa no, 13 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 218 ada no, 34 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 892 ada no, 349 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, 17 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin BADAK Arap Ali oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1939) SAÐLIK-SEN Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarý Sendikasý ÇORUM ÞUBESÝ Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarý Sendikamýzýn ( SAÐLIK-SEN) Çorum 4. Olaðan Þube Genel Kurul Toplantýsý çoðunluk saðlandýðý takdirde tarihinde 10:00-16:00 saatleri arasýnda Çorum Turgut Özel Ýþ Merkezi Konferans Salonunda yapýlacaktýr. Birinci toplantýda çoðunluk saðlanamadýðý takdirde Þube Genel Kurul Toplantýsý tarihinde 10:00-16:00 saatleri arasýnda Çorum Turgut Özel Ýþ Merkezi Konferans Salonunda yapýlacaktýr. 4. Olaðan Þube Genel Kurul Toplantýsý ile ilgili Delege Listesi, Gazete Ýlaný, Yönetim Kurulu Kararý ve Gündem yazýmýz ekinde sunulmuþtur. GÜNDEM 1-Açýlýþ ve Divan Teþekkülü 2-Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý 3-Þube Baþkanýnýn Açýlýþ Konuþmasý 4-Protokol Konuþmalarý 5-Faaliyet Raporunun Okunmasý 6-Denetim Raporunun Okunmasý 7-Mali Raporun (Bilanço) Okunmasý 8-Raporlar Üzerinde Görüþme ve Ýbra 9-Seçimler 10- Dilek ve Temenniler 11- Kapanýþ (Basýn: 699) Resmi Ýlanlar: de Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 H 441 plakalý 2008 model New Holland marka mavi renkli traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Çalyayla köyünde muhtelif yer ve deðerlerde bulunan tarla, bahçe vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Boþcakavak mevkii, 175 ada, 392 parsel, 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 06 DP 8070 plakalý 2012 (Ç.HAK:1937) (Ç.HAK:1917) (Ç.HAK:1583) model Ford marka Transit 330S tek kabin 125 tipli açýk kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. ÇORUM BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda (Ç.HAK:1845) ELEMAN ARANIYOR SRC belgeli, esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek, Hiyap Vinç Operatörü alýnacaktýr. Mür. Tel: çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor ELEMAN ARANIYOR Oto ve halý yýkama iþinde çalýþtýrýlmak üzere B sýnýfý ehliyeti olan bay eleman alýnacaktýr. VÝP CLAS Oto ve Halý Yýkama (Ç.HAK:1932) ELEMANLAR ARANIYOR Gönül Toptan Gýda pazarlama bölümünde çalýþtýrýlmak üzere; * Diksiyonu düzgün * Askerliðini yapmýþ * yaþ arasý * Deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Tel: Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 2. Blok No:18-20 ÇORUM NOT: Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ticaret Meslek Lisesi Karþýsý Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:1866) SAHÝBÝNDEN KOMPLE KÝRALIK BÝNA Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde (Selimiye Cami Yaný nda) yurt, pansiyon, dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait 2000 m2 bahçesi olan 325 m2 3 adet dükkaný bulunan 8 daire merkezi ýsýtma sistemi mevcut bina sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:332) (Ç.HAK:1863) (Ç.HAK:1918) Motor Elektrik Usta ve Kalfalarý alýnacaktýr Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM Bay-Bayan Tabldot Ustasý Aþçý ve Bulaþýkcý Aranýyor Zümre Sofrasý Ev Yemekleri Mür. Tel: (Ç.HAK:1908) Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere - Ofis için bilgisayar ve office proðramlarýna hakim bayan eleman - Asansör iþinde çalýþacak vasýflý ve vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Menekþe Müh. ve Asansör Ltd. Þti. (Ç.HAK:1264) Adres : Kubbeli Cd. Hilal Ýþhaný Kat: 1 / 3 Tel : (Ç.HAK:1867) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:1936) (Ç.HAK:1935) (Ç.HAK:1933) ELEMAN ARANIYOR Yeni açýlacak olan ikinci þubemize kolay iletiþim kurabilen güler yüzlü diksiyonu düzgün 35 yaþý aþmamýþ maðaza sorumlusu olabilecek bay bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaat: CENNET BAHÇESÝ Tel (Ç.HAK:1813) Satýlýk Orta Ilýca da Bað 1080 m2 bað yol kenarý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: Not: (CENNET BAHÇESÝ 2 SUBESÝ ULUCAMÝ KARÞISINA AÇILIYOR)

20 Ahmet Ertem Nazilli ye imza attý Hafta baþýnda Tokatspor ile sözleþmesi son anda fesh edilen Ertem yeni takýmla yarýn imzalýyor Çorumspor eski Teknik Direktörlerinden Ahmet Ertem yeni sezon Ahmet Kazým Ertem için Nazilli Belediyespor ile anlaþtý. Bu hafta baþýnda Tokatspor ile resmi sözleþme imzalayan ancak kamuoyu baskýsý sonucunda yönetimin vazgeçmesiyle bozulan anlaþmanýn ardýndan Ahmet Ertem Nazilli Belediyespor ile anlaþtý. Nazilli Belediyespor da ise 10 Haziran da sözleþme imzalayan Taner Gülleri istediði transferler yapýldaðýný gerekçe göstererek sözleþmeyi fesh ederek ayrýldý. Bu geliþmenin ardýndan Nazille Belediyespor yönetimi olaðanüstü toplanan yönetim, belirlenen 6 aday arasýnda yaptýðý deðerlendirme sonucu, genç oyuncular önem vermesiyle bilinen Er- Osmancýk Ýsmail burak Derinderespor Badminton takýmý baþarýlarýný devam ettirdi. Antrenör Burak Köse ve 13 yaþ altý sporcusu Hilmican Þimþek Bulgaristan da yapýlacak Balkan Þampiyonasýna birlikte gidecekler. Baþarýlý antrenör ve sporcusu Türkiye Þampiyonasý ödül töreninde birlikte görülüyor Osmancýk ÝBD den bir milli sporcu daha Hilmi Can Þimþek 4-7 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan da yapýlacak 13 Yaþ Altý Balkan Badminton Þampiyonasýnda milli formayý giyecek. Bu þampiyona Burak Köse de milli takým antrenörü olarak görev yapacak. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor Badminton takýmý bir milli sporcu daha çýkardý. Hilmi Can Þimþek 13 Yaþ Altý Balkan Badminton Þampiyonasý nda milli takýmda görev yapacak. Osmancýk ÝBD ve Badminton Milli takým antrenörü Barýþ Boyar, 4-7 Temmuz tarihleri arasýnda Bulgaristan da yapýlacak olan 13 Yaþ altý Balkan Badminton Þampiyonasýnda milli formayý giyeceðini söyledi. Boyar, ayný þampiyonada Osmancýk ÝBD Badminton antrenörlerinden Burak Köse nin de milli takýmda antrenör olarak görev yapacaðýný söyledi. Boyar, Balkan Þampiyonasý nda milli formayý giyecek Hilmi Can Þimþek ve antrenör olarak görev yapacak Burak Köse ye baþarýlar diledi. Boyar ayrýca çalýþmalarýnda kendilerine her zaman büyük destek veren kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere ve yönetim kurulu üyelerine çok teþekkür etti. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor kulübü Badminton branþýnda gerek okullar gerekse kulüpler düzeyinde kazandýðý þampiyonluklarla milli takýma gönderdiði sporcu sayýsý her geçen gün artýyor. Çorum un Güreþ branþýndan sonra en fazla milli takýma gönderen branþý olmayý baþardý. Halil ÖZTÜRK CUMA 4 TEMMUZ 2014 Beden Eðitim Öðretmenleri nden demokratik seçim Ýlk genel kurulda liste sunulmadý ve yönetime aday olan isimler yazýlarak çarþaf liste ile tüm üyeler tek tek oy vererek yeni yönetim kurullarýný seçtiler. Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði ilk olaðan genel kurulunu dün yaptý. Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu nda yapýlan Genel Kurulu 69 üyesi bulunan derneðin 49 üyesi katýldý. Saygý duruþu ve istiklal marþý ile baþlayan genel kurulda daha sonra Divan Heyetinin teþekkülüne geçildi. Mehmet Ali Kurt baþkanlýðýnda oluþan Divan da Kemal Kol ve Ahmet Koldaþ görev aldýlar. Daha sonra Geçici Yönetim Kurulu Baþkaný Baki Aygün derneðin tüzüðü çalýþmalarý ve yeni dönemle ilgili öneri ve isteklerini belirten uzun bir konuþma yaptý. Konuþmanýn ardýndan gelir gider bütçesi kuruluþ aþamasýnda üye aidatlarýndan gelen lira olduðu 145 lira harcama yapýldýðý açýklandý. Tahmini bütçe ise yapýlan görüþmeler sonunda 15 bin lira olarak belirlendi. Gündemin son maddesinde yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi için ilk genel kurul Kurucu Baþkan Baki Aygün üyeleri bilgilendirdi Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði nin dün yapýlan 1. Olaðan Genel Kurulu nda ilk yönetim ve denetim kurulu üyeleri çarþaf liste oylamasý ile belirlendi. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine kurucu yönetim kurulundan Baki Aygün, Turgut Yýldýrým ve Altan Çoban yine seçilirken Deniz Kýlýç ve Murat Çalýþkan ise yeni üye olarak yer aldýlar. Beden Eðitimi Öðretmenleri 1. Olaðan Genel Kurulu7na katýlan üyeler seçim sonunda toplu halde görülüyor Çorum un en büyük spor kulübü olacaðýz Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði Kurucu Baþkaný Baki Aygün, kuruluþ amaçlarý doðrultusunda çalýþma yaptýklarýný belirterek yeni oluþacak yönetiminde bu doðrultudaki faaliyetlerine devam edeceðine inandýðýný söyledi. Aygün, dün yapýlan 1. Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda derneðin kuruluþ amaçlarý, öðretmenlerin eðitimsel, mesleki ve özlük olarak deðiþik baþlýklar altýnda sýralayarak açýklamalarda bulundu. Dernek olduklarýný ancak asýl önemli hedeflerinin spor kulübü olmak olduðunu belirten Baki Aygün, Çorum'un en fazla sporcusuna sahip bir kulüp olacaklarýna inandýðýný çünkü ellerinde öðrenci kaynaðý olduðunu belirterek 'Bizler her birimiz branþý olduðumuz dalda çýkartacaðýmýz takýmlarla Çorum sporuna büyük katký saðlayacaðýmýza inanýyorum. Bizler ayný iþi yapan öðretmenler olarak mesleðimizi daha iyi yapmak ve Çorum'da spora katkýda bulunmak adýna çalýþmalar yapacaðýz. Tüm çalýþmalarýný ve sorunlara çözüm anlayýþlarýný, yasalara uygun olarak ve demokratik kurallar içerisinde sürdüreceðiz. Gerektiðinde yasal tepki yöntemlerini uygarca kullanacaðýz. Beden eðitimi ve spora hizmet sunan ulusal ve uluslararasý kuruluþlarla, her türlü yasal ve açýk iþbirliði içinde olacaðýz. Beden eðitimi öðretmenlerinin, kendilerini etkileyen politikalarýn geliþtirilmesi sürecine, eþitlik ilkesi doðrultusunda etkin katýlma hakký elde etmelerini saðlayacak her türlü yasal giriþim ve iletiþimler için çaba göstereceðiz. Kuruluþ döneminde önceliði il merkezine verdik. Merkezde 95 Besyo mezunu beden eðitimi öðretmeni bulunuyor. Bunlardan 69'u derneðe üye oldular. Ýlçelerle birlikte bu sayý 225'e yükseliyor. Bu sayýya rehber öðretmen olan ve Beden Eðitimi dersine giren arkadaþlar dahil deðil. Tüzük gereði bu arkadaþlarý üye olarak kabul edemiyoruz. Kulüpleþme çalýþmalarýna hemen baþlayacaðýz ve kýsa sürede Çorum'un en büyük sporcusuna sahip kulüp olacaðýmýza inanýyorum. Kulüpleþme çalýþmasýný tamamladýktan sonra ekonomik olarak katký almamýzýn daha kolay olacaðýna ve kýsa sürede Dernek yeri ve lokali gibi çalýþma yapabileceðimize inanýyorum. Kurucu yönetim kurulunda görev yapan arkadaþlara ayrý ayrý teþekkür ediyorum' dedi. Halil ÖZTÜRK olmasý nedeniyle çarþaf liste önerisi yapýldý. Kurucu Baþkan Baki Aygün, yönetim kurulu olarak demokratik seçim olmasý ve birlikte karar verme amacýyla böyle bir karar aldýklarýný söyledi. Daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri için aday olanlarýn isimleri tek tek alýnarak listelendi. Daha sonra bu yönetim kurulu adaylarý üyeler tarafýndan tek tek listelenerek on yönetim kurulu altý denetim kurulu üyeleri liste olarak yazarak oylarýný kullandýlar. Oy verme iþleminden sonra sayým sýrasýnda en fazla oy olan beþ üye yönetim kurulu asil sonraki beþ üye ise yedek yönetim kurulu, ayný uygulama Denetim Kurulu içinde yapýldý. Yapýlan oylama sonunda Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði ilk yönetim kurulu çarþaf liste olarak yapýlan seçim sonunda 42 oy alan Baki Aygün, 25 er oy alan Turgut Yýldýrým ve Deniz Kýlýç, 22 oy alan Altan Çoban ve 18 oy alan Murat Çalýþkan dan oluþtu. 13 oy alan Turan Karataþ, 13 oy alan Ertan Yýlmaz, 12 oy alan Turgut Uðuz, 11 oy alan Selahattin Karaca ve 10 oy alan Öztürk Yüksel ise yedek yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi. Denetim Kurulu üyeliði seçiminde ise Mehmet Ali Kurt 26 oyla birinci Hasan Olgun 24 Genel Kurulda Beden Eðitimi Öðretmenleri çarþaf listede istedikleri isimleri yazdýlar oyla ikinci Canan Özdoðan ise 20 oy alarak asil üyelikleri seçildiler. Onar oy alan Þenay Çakýr Üzüm, Alpay Aldýk ile dokuz oy alan Alpay Ardýk ise Denetim Kurulu yedek üyeliklerine seçildiler. Yeni seçilen Yönetim Kurulu adýna bir konuþma yapan Baki Aygün kendilerini bu göreve layýk gören delegelere teþekkür etti ve önümüzdeki günlerde toplanarak görev daðýlýmýný yapacaklarýný söyledi. Halil ÖZTÜRK Ýlk Genel Kurul a derneðe üye 69 öðretmenden 50 nin üzerinde katýlým olduðu belirtildi Alt yapýda görev daðýlýmý yapýldý Çorum Belediyespor da Alt yapý hocalarý belirlendi ve görev daðýlýmý yapýldý. Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli nin verdiði bilgiye göre Çorum Belediyespor un yeni sezonda alt yapý koordinatörü olarak Cemalettin Hoþgör görev yapacak. Sinan Özdilli U 19 takýmýný Selim Sümer, U 17 takýmýný Hüseyin Eðer, U 16 takýmýný Alpay Ardýk, U 15 takýmýný Mustafa Doðan, U 14 takýmýný ise Selahattin Karaca çalýþtýracak. Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, kulüp alt yapýsýnda görev yapan diðer isimlere bugüne kadar yaptýklarý hizmetlerden dolayý teþekkür ettiklerini kadronun fazla olmamasý nedeniyle böyle bir karar olmak zorunda kaldýklarýný söyledi. Özdil, yerel liglerdeki takýmlarýda bu hocalarýn kendi aralarýnda görev daðýlýmý yaparak çalýþtýracaklarýný sözlerine ekledi. Murat KARASU Emrah Kuþ A milli takým kampýnda Çorumlu güreþçi Emrah Kuþ Büyükler Grekoromen Milli Takým kampýna çaðrýldý Temmuz tarihleri arasýnda Bolu Aladað da yapýlacak olan Büyükler Grekoromen Milli takým kampýnda Dünya Þampiyonasý hazýrlýklarý devam edecek. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre milli takým kampýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor güreþçisi Emrah Kuþ 84 Kg da milli mayoyu giymek için bu kampa davet edildi. Emrah Kuþ

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3 yýlda 67.8 milyon TL yatýrým

3 yýlda 67.8 milyon TL yatýrým Bölgemizde TÜFE arttý TÜFE'de 2014 yýlý Mayýs ayýnda bir önceki aya göre %0,40, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %5,38, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %9,66 ve on iki aylýk ortalamalara göre %8,23

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı