Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU. Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE. Teknik Bülten Serisi No: 160

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU. Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE. Teknik Bülten Serisi No: 160"

Transkript

1 160 KONTRPLAK ÜRETİMİNDE GÖKNAR (Abies bommülleriana Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF PL YWOOD MADE FROM FIR WOOD Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU Orman Yüksek Mühendisi İ. Tuncay ERKAN Orman Endüstri Mühendisi ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYlNLARI Teknik Bülten Serisi No: 160

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ı. GİRİŞ MATERYAL ve YÖNTEM BULGULAR ve TARTIŞMA Boyut Muayenesi Birim Hacım Ağırlığı Yapışma Dayanımı Eğilıne Dayanımı Çekme Dayanuru Çivi ve Vida Tutma Çarpma (Şok Direnci Deneyi) SONUÇ ÖZET... SUMMARY... YAMRLANILAN KAYNAKLAJl..,

3 ÖN SÖZ Ormancılık Araştırma Enstitüsü Kurulu'nun 1982 yılı olağan sunduğu 1982 yılı çalışma programının «Araştırmaya İlişkin Ön toplantısına Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'nün Etüdler» bölümünde yer alan bu çalışma, daha senra Araştırma Müdürlüğü tarafından projelendirilmiş ve proje tarihin de onaylanmıştır. Onaylı projesinde proje yürütücüsü 'olarak belirlenen Or. End. Yük. Müh. İ. Tuncay ERKAN bir süre proje üzerinde çalıştıktan sonra günü Orköy Mudurnu Proje Mühendisliği'ne tayin edilmiş ve tarihinde Batı Karadeniz Ornıancılık Araştırma Müdürlüğü'nden aynlmıştır. Projede kullanılan deneme kontrplakları yürütücüsü tarafından Bolu Karacasu Kontrplak Fabrikası'nda üretilmiş ve Araştırma Müdürlüğü'nde muhafaza edilmiştir. Bu kontrplaklardan 15 adedi tarihinde Enstitü Merkezine getirilerek bunlar üzerind~ teknolojik testler uygulanmıştır, Çalışmanın teknolojik testleri ve değerlendirilmesi Enstitü Orınan Ürünleri Bölüm Başkanı Dr. Mustafa Yüksek TOPÇUoGUJ tarafından yapılmıştır, 57

4 ÖZ Bu çalışmanın amacı, göknar kontrplagın teknolojik özelliklerini belirlemek ve bunu kayın ve çam kontrplaklarıyla karşılaştırmasını yapmaktır. Çalışmada, boyutların kontrolu, hacım yoğunluk, yapışma, egilme, çekme dayanımları ile çivi ve vida tutma deneyleri yapılmıştır. Göknar kontrplaklar, kayın ve çam kontrplaklara göre daha düşük teknolojik özelliklere sahiptir. ABSTRACT This study was designed to determine the technological pro perties of fir plywood and to compare them -.\'ith those of beech and pine plywoods, in order to find out the possibility of replacement these two later species with fir in large scale plywood manufacturing and consumption. Such properties as thickness, length and width control, density, glue adhesion, static bending stregth, tensile strength, nail and screw holding power, and impact resistance were studied. The fir plywood, in coınpansıon with the beech and pine plywoods, was rather poor in each and every properties studied. 59

5 1. GİRİŞ Çeşitli kaynaklar önü~üzdeki yıllarda giderek artan ölçüde, ormaıı kaynakları arzı ile yurtiçi talebi arasında bir açığın meydana geleceğini açıklamaktadır. Kalkınma planı verileri de bu gerçeği vurgulmaktadır. Nitekim Ormancılık Ana Planında 1987 yılına kadar bıçkı endüstrisinde doğacak açıkların kontrplak sanayiinde Bir baş yanüılacak üretim fazlası ile karşılanması öngörülmüştür. ka deyişle bıçkı sanayiinin ürünü olan som kerestenin kullanım yerlerinde, daha ekonomik bir yapı malzemesi olan kontrplağın mümkiin olduğunca fazla kullanılması suretiyle. odun hammaddesinin tasarrufu amaçlanmıştır. Böyle yönlendirilmesi halinde kontrplak sanayiinin yılları arasında m 3 saymalık tomruğa ihtiyaç duyacağı hesaplanmıştır. İleride ortaya çıkacak ihtiyaçlar bir yana; günümüzde bile orman sanayi ürünü olarak kontrplak, inşaat ve mobilya sektöründe çokca kullanılmaktadır. Bu kullanım artışına paralel olarak kontrplak sanayiinin hammadde talebi artmış ve üretime uygun özelliklerde tomruk sağlanmasında güçlükler ortaya çıkmıştır. Diğer yandan kaliteli kontrplak üretiminin sağlanması için bu sektörün hammadde talebinin zamanında ve kaliteli olarak sağlanması gerekmektedir. Mevcut uygulamaya göre kontrplak üretiirıinde ana hammadde olarak önce kayın, sonra çam tomrukları kullanılmaktadır. Kayın kısa sürede ardaklanmaya, çatıarnaya çok müsait bir ağaç cinsimizdir. Ardaklanma ve Çatlama sebebile büyük kyıplar meydana gelmektedir. Bu mahsuru önlemek için uygulanan yöntemler (yağmurlama, havuzlama, kimyasal maddeler tatbiki) idareye külfetler yüklemekte ve büyük masraflara neden olmaktadır. Böylece maliyet de yükselmektedir. İşte giderek artan ihtiyaçlara cevap vermek ve adı geçen iki 61

6 ağaç cinsi üzerindeki yükü azaltmak amacı ile bugüne kadar ülkemizde kontrplak yapımında kullanılmayan göknar cinsinin de bir alternatif olarak bu sanayide kullanılıp lmllanılmayacağını araştırmak hususu önem kazanmıştır. Araştırmanın olumlu sonuçlanması duıumunda yalnızca göknar tomruklarına yeni bir kullanım yeri bulmakla kalmayıp bugün için kom:rplak üretiminde yaygın olarak kullanılan ve fakat mobilya yapımında daha büyük bir değer kazanan kayının rafyonel biçimde kullanılması olanağı da sağlanmış olacaktır. Aynı şey özellikle dağrama sanayiinde geniş bir kullanım yeri olan çam türleri için de geçerli olabilecektir. 2. MATERYAL ve YÖNTEM Göknardan kontrplak yapımına hammadde teşkil etmek üzere Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanının No. lu bölmelerinden 5 adet göknar ağacı kesilmiştir m' deki çapları cm arasında değişen bu ağaçlardan 9 adet 3 m'lik tomru k elde edilmiştir. Tomrukların kalitesi 3.. sınıf olarak belirlenmiştir (Kesilen ağaçlar ve tomruklar hakkında bilgi Çizel ge 1 'de verilmiştir). Kesimden 5 gün sonra Karacasu Fabrikasına getirilen bu tomruklar "buharlama hücrelerine konularak yumuşatma işlemine tabi tutulmuştur. Deneme tomruları ile beraber buharlama hücresine onulan bir adet ilave tomruk 24 saat sonra hücreden çıkarılarak buharlanmanm yeterlilik derecesi ve zamanını belirlemek üzere sayma makinesine bağlanmıştır. Ancak yeterince yumuşamadığı saptanan torrıruk yeniden hücreye konularak belirli zaman aralıklannda çıkarılıp kontrol edilmiştir. Bu tomruk 36'ncı saatte soyulabilir duruma geldiğinden, buharlama süresi göknar toınrukları için 36 saat olarak kabul edilmiştir. Böylece 36 saat ıoooc'lik buhar girişli 65-70oC hücre sıcaklıklı 2 atü endirek sistemle ısıtınalı hücredeki göknarlar çıkarılarak 15 dakikalık bir bekletıneden sonra sayma makinesine verilmiştir. Soyn1a makinesine verilen tomruklardan elde edilen 2 mm kalınlığında kaplamalar kurutma fırınmda 7 dakika süre ile kurutulınuşlardır. Kurutma fırınında ilk giriş sıcaklığı l10 C, çıkış sıcaklığı ise 195 C olarak tesbit edilmiştir. Sayma kaplamaların kurutma fırınında geçiş hızı 8 m/ dakika olarak göstergeden okunmuştur. İkinci defa kurutınaya verilenlerde ise bu hız 4 ınidakikaya düşürülmüştür. 62

7

8 kontrpiak alt ve list kapaklarının bantiamaya vedimesine bit gün sonra başlanılmıştır. Bantlama işleminden sonra tutkallama yapılmış ve preslenmiştir. Soğuk preste 140 kg/crn.2 basınçta 30 dakika bekletilen kontrplak numuneleri daha sonra 18 katlı sıcak prese verilmiştir. Burada 4 dakika, 118 kg/cm 2 basınçta ve oC'da presleme işlemine tabi tutularak kontrplaklar elde edilmiştir. Kontrplaklann kalite sınıfları, fabdkada kontrplak standardıanna göre uygulanan yöntemle belirlenmiş ve III. sınıf kontrplak oldukları tesbit edilerek levhalar üzerinde işaretlenmiştir. Y apıştırmada kullanılan tutkalın kimyasal özellikleri Çizel ge 2'de verilmiştir. Katı madde Solid material Vizkozite Viscosity Göriinümü Ap perance Özgül ağırlığı Specific gravity Depolama müddeti :.storage duration ÇİZELGE 2. Kullanılan Tutkalın Kimyasal özellik1crl. Chcmical Characteristics of the Gluc. TUTKAL ÖZEllİGİ Characteristics (Üre formaldehyt) %55 (+ 1) halinde 25 C'de CPS olacaktır Sıvı In liguit form CPS at 25 C Süt beyaz Milky white 25 C, gr/cın:ı 25 C'da 2 ay 2 two ınonths at 25 C TUTKAL KARlŞIMI Mixture of the Glue (1 Basımlık Sertleşürici) (Hardener for one pressing) Sertleştirlci Oranı Composition of hardener Amounts for one pressing Su 10 kg. 240 gr. Water Üre 1.5 kg. 30 gr. ı kg Üre Amonyak ı kg gr. ı kg Ammonia Nişadır 1.5 kg. 30 gr. ı kg. Amonium Nitrate 14 kg. 64 ı Basımlık Kanşım 8.94 TL TL. 74 TL.

9 Tutkal Gl u e Su Water Un Wheat Sertleştirici 286 Hardner (1 Basnnlık Tutkal) (Glue for one pressing) 19 kg. 4.3 kg. 4.3kg. 6.6kg. 1 kg TL, ı kg. 32 TL. Yukarıda da belirtildiği gibi araştırınamu esas c:macı kontr plak yapırn:ına göknar cinsini de sokarak kayın ve çam odunu üzerindeki yükü hafifletmek olduğu göz önünde tutularak göknar kontrplallarının ne gibi teknolojik üstünlük veya yetersizlik sağlayacağını ortaya koymak amacı ile aynı üretim teknolojisinin ürünü olan, aynı kalınlıktaki çam ve kayın kontrplakları da denemelere sokulmuş ve elde olunan değerler aşağıda göknar kontrplak değerleri ile birlikte verilmiştir. 3. BULGULAR ve TARTIŞMA 3.1. Boyut Muayenesi :, Enstitü laboratuvarına getirilen ve boyut Pluayenesine tabi tu tulan levhalarda boyutların ölçülmesi TS 3104 nolu standarda göre yapılmıştı:. Kalınlık, uzunluk ve genişlik muayenesine ait ölçüler ve bunların ortalamaları Çizelge 3'de verilmiştir. ÇİZELGE 3. Göknar Kontrplaldarı Boyutları. Dimensions of sample plywoods. LevhaNo. Kalınlık Uzunluk Genişlik Plywood Thickness Lenght Width No. (mm) (cm) (cm) Ortala. Ortala. Ortala. M ean M ean M ean L Q.O

10 TS 46 «Kontrplak - Genel Amaçlar İçin, Sayma Plakalı» isimli Türk Standardında S ının'lik kontrplaklarda kabalık toleransı olarak mm verilmiştir. Bolu fabrikamızda hazırlanan levhaların kahnlık ortalawalan dikkate alındığında bazı levhaların standarda verilen toleransa uyrnadığı görülmektedir. Ancak levhalann uzun luk ve genişlikleri adı geçen sta:pdardtaki değerler ( + S mm) içinde kalmıştır Birim Hacım A~ırlığı : 10 adet göknar kontrplak levhanın herbirinden çıkartılan 10 cm x 10 cm boyutunda kare şeklindeki 10 adet deney parçası üzerinde birim hacım ağırlığı tayinits 47, TS 3109 ve TS 3110'daki esaslara uygun olarak yapılmış ve hesaplanmıştır. Mevcut Türk Standardlarında göknar kontrplaklarında denemede incelenen kalınlık için birim hacım ağırlığının ne olması lazım geldiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Her üç ağaç cinsi için saptanan ve Çizelge 4' de verilen değerler gözden geçirildiğinde göknar kontrplaklannda birim hacım ağırlığının kayın ve çam kontrplaklanna nazaran daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim göknr kontrplakların birim hacım ağırlığı 0.52 gr/cm 3 iken çam 0.72 g/cm'\ kayın ise 0.80 g/cm 3 olarak saptanmıştır. Çizeligede verilen değerler, herbir levha için, elde edilen ortalama ağırlıkların ortalamalarıdır. Varyasyon katsayılannın incelenmesinden göknar kontrplaklannın birim hacım ağırlığı yönünden kayın kontrplaklarına nazaran daha homogen, fakat çam tomrukhı,nna nazaran daha heterogen olduklan görülmektedir. ÇİZELGE 4. Birim Hacım Ağırlığı (gjcm3) Density (g/cm3) Ortalama Genel Standard Güven Aralığı Varyasyon Sayısı Ortalama Sapma Sınırlan Katsayısı Number of Overall Standard Canfidence Coeff. of Means M ean Deviation Intervals Variation (n) (X) (S) (CI) (%Cv) Ka yın lo Beech Çam Pin e Göknar lo i Fir 66

11 3.3. Yapışma Dayanı:n:rt ~ Göknar kontrplaklarda yapışmanın, TS 47' de tarif ve tasnif olunan «Çok iyi» ve «İyi» değerlerin dışında olabileceği v~rsayıldığından çalışmaya dahil edilmiş, kontrplakların yapışma dayanımı çekme deneyi ile saptanmıştır. Çekme deneyi için numuneler TS 47 de tarif ol unduğu şekilde hazırlanmıştır. Deneyin yapılmasında keza TS 47'de belirtilen yöntemler uygulanmış ve hesaplamalar yap~lmıştır. Alınan sonuçler Çizelge S'de gösterilmiştir. Yap1şma dayanımı en yüksek kayında (30.7 kg/cm 2 ), sonra çarnda (27.2 kg/cm 2 ) bulunmuştur. Göknar kontrplaklar burada da en düşük değeri göstermişlerdir (13.2 kg/cm 2 ). Ancak varyasyon kats;\yılarından göknar kontrplaklann yapışma dayanımı bakımından çok heterogen bir yapı gösterdikleri de belli olmaktadır. ÇİZELGE 5. Tutkal Çekme Deneyi (kgf/cm 2 ) Glue Adhesion Test (kgf/cm2) Ka yın Beech Çam Pin e Ortalama Genel Standard Güven Aralığı Sayısı Ortalama Sapma Sırurları Nummerof Overall Standard Canfidence M ean s M ean Deviation Intervals (n) 6{) (S) (CI) , Varyasyon Katsayısı Coeff. of Variation (%Cv) Göknar Fir Eğilme Dayanımı : Kayın, çam ve göknar kontrplaklanndan alınan örnekler üzerinde eğilme dayanımı TS 3969' da belirtilen metoda göre tayin edilmiştir. Deney parçalannın kondisyonlanması ve boyutlarının ölçülmesinde TS 3109'dan yararlanılmıştır. Herbir ağaç cinsine ait lo'ar adet kontrplağın herbirinde l~'u lif doğrultusunda, JO'u da liflere dik doğnıltuda alınan deney parçaları üzerinde uygulanan testlerde saptanan ortalama değerjer Çizelge 6'da verilmiştir. 67

12 Çizelgenin tetkikinden görüleceği üzere bütün cinslerde liflere paralel eğilme dayanımı değerleri, liflere dik eğilme dayanımı de -ğerlerinden yüksektir. Ancak, gerek liflere paralel, gerekse liflere dik eğilme dayanımı değeririnci ka yın v çam cinsirinde bir yakınlık mevcutken her iki yönde de göknar kontrplaklannda değerler düşüklük göstermiştir. Bu düşük değerler hemen hemenkayın ve çam kontrplaklarındakinin yarısına yaklaşmıştır. Diğer yandan. varyasyon katsayılarının incelenmesinde eğilme dayanımı yönünden gerek liflere dik, gerekse liflere paralel yönde çarnda bir homogenlik mevcutken kayın ve göknarcia bir heterogenlik göze çar:ı:>maktadır Çekme Dayanımı : Kontrplaklarda çekme dayanımı deneyleri levhanın uzun kenarına paralel ve dik yönde olmak üzere herbir levhadan alınan 10 adet deney numunesi üzerinde IS 1734 (Part IX) Hindistan Standardı esaslarına göre uygulanmıştır. Kontrplaklarla ilgili Türk Standardlarında bu deneyiere yer veriilmemiş bulunmaktadır. Herbir levh:ı.da saptanan ortalama değerlerin 10 adet levhada yeniden alınan ortalamalarına dayalı değerler Çizel ge 7' de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde, liflere paralel ortalama değerlerin liflere dik ortalama değerlerden yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu deneyde de eğilme dayanımı deneyinde olduğu gibi kayın ve çam cinslerinde gerek liflere paralel, gerekse dik yönde çekme daya~:nmı değerlerinde bir yakınlık mevcutkn göknar kontrplaklarında bu dğerlerin düşük bulunduğu dikkati çekmektedir. Varyasyon katsayılarının tetkikinden anlaşılacağı üzere, liflere paralel yönde kayın ve çam cinslerinde görülen homogenlik göknarcia da mevcutken liflere dik yönde göknar diğerlerinden fazlaca ayrılmaktadır Çivi ve Vida Tutma : Kontrplaklarla ilgili Türk Standardlarında bulunmayan bu deney için gene IS 1734 (Part XIX) Hindistan Standardından yararlanılmıştır. Bu standardta gösterilen esaslara uyularak yapılan testler sonucu elde olunan maksirnal yük değerleri Çizelge S'de verilmiştir. 68

13 ÇİZELGE 6. Eğilıne Dayaımru (kgf/cın 2 ) Static Bending Strength (kgf/crrı2) Liflere Paralel ParaUel to the length Liflere Dik Peı;pendicular to the lengt Ort:daına Sayısı Number of Means (n) ---- Ka yın 10 Beech Genel Standard Güveıı Aralığı. Ortalaına Sapma Sınırları Overall Standard Confidience M ean Deviation Intervals (X) (S) (CI) Varyasyoıı Orialaına Katsayısı Sayısı Coeff. of Variation (%Cv) Number of Means (n) Geııel Standard Güven Aralığı Ortalaına Sapma Smırlan Overall Standard Confidience M ean Deviatiorı Iniervals (X) (S) (CI) Varyasyon Katsayısı Coeff. of Variation (%Cv) Çam 10 Pin e lo ~ Göknar 10 Fir 'i ~ '

14 ÇİZELGE 7. Çekme D~yanunı (kgf/cın 2 ) Tensile Strength (kgfjcm2) U.flere Paralel ParaHel to the length Liflere Dlk Perpendicular to the length Ka yın B eec h Ortalama Sayısı Number of Means (n) 10 Genel Standard Güven Aralığı Ortalama Sapıml Sınırlan Overall Standard Confidiencc M ean Deviation Inten:als <x> (S) (CI) Varyasyon Katsayısı Coeff. of Variatiorı (%Cv) Ortalama Sayısı Number of Me an s (n) - lo Genel Standard Güven Aralığı Ortalama Sapma Sınırlan Overall Standard Confidiencc M ean Deviation Intervals (X) (S) (CI) Varyasyon Katsayısı Coeff. of Variation (%Cv) Çaın Pin e lo Göknar Fir lo U ~ ----

15 ÇİZELGE 8. Çivi ve Vida Tutma ((Kg/cm 2 ) Nail and Screw holding~ power (Kgjcm2) Çivi Tutma Nail holding power Vida Tutma Screw holding Power Ortalama Genel Standard Güven Aralığı Varyasyon Ortalama Genel Standard Güven Aralığı Varyasyon Sayısı Ortalama Supma Sınırlan Katsayısı Sayısı Ortalama Sapma Sunrlan Katsayısı Number of Overall Standard Confidence Coeff. of Number of Overall Standard Confidence Coeff. of' l\leans M ean Deviation Intervals Variation Means M ean Deviation Intervals Variation (n) (x) (S) (Cl) (%Cv) (n) <x> (S) (Cl) (%Cv) Ka yın ı o Beech Çam Pin e Göknar lo lo Fir

16 Gerek çivi, gerekse vida tutma bakımından kayın kontrplaklan ilk sırayı almış, çam onu izlemiştir; 'göknar ise her ikisinden de. düşük değerler vermiştir.. Varyasyon katsayılarından çıkarılan sonuca göre her üç ağaç cinsi arasında homogenlik yönünden büyük farklılıkbulunmamaktadır Çarpma (Şok Direnci Deneyi): Bu deney için BS 4512 (1969) İngiliz Standardındaki esaslar Alınan ortalama değer ve buna ait istatistikler şöyledir: - n X s CI %Cv uygulanmıştır. Deney yalnızca göknar kontrplakları üzerinde yapılmıştır. Göknar kontrplaklar, ilgili standardta gösterilen esaslcıx çerçevesinde ve kullanılan gereçlerle ortalama mm'lik çarpma direnci göstermektedir. 4. SONUÇ Yapılan testler sonucu elde olunan bütün değerler, göknar odunundan kontrplak yapımının, halen uygulamada kullanılan kayın ve çam kountrplaklarına nazaran daha düşük teknolojik özellikte bir ürün ortaya çıkaracağını ortaya koymaktadır. Göknar odunundan yapılan kontrplakların kayın ve çam kontplaklarımn rekabetine ne dereceye kadar dayanabiieceği ve piyasada ne derecede tutumi.bileceği hakkında kesin bir yargıda bulunmak mümkün değildir. Bunu.ancak piyasa koşulları ortaya çıkaracaktır. Ancak bu sonuç ortaya çıktıktan sonra göknar odununun kontrplak yapınıma yönlendirilmesi düşünülebilecektir. 5. ÖZET Bı. çalışmanın amacı, göknar k:mtrplağının teknolojik özelliklerini b~lirlemek ve bunun çam ve kayın kontrplaklarıyla karşılaştırmasını yapmaktır. 72

17 Göknar kontrplak ülkemizde fazla üretilmemektedir. Bu çalışmada kullamlan kontrplaklar S ağaçtan elde edilen 9 tomruj<:tan üretilmiştir (Çizelge 1). Tomruklar, buharlama hücresinde 36 saat süre ile ıoooc buhar sıcaklığında buharlanmıştır. Daha sonra.soyma makinalarında 2 mm kalınlığında kaplamalar elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan tutkalın özellikleri Çizelge 2'de gösterilmiştir. Koiıtrplak numuneleri önce soğuk preste 140 kg/cm 2 basınçta 30 dakika, 'Sonra sıcak preste ııooc - l20 C'de, 118 kg/cm 2 basınçta 4 dakika tutulmuştur. Elde edilen kontrplaklar 3. sınıf kalitedir. Çalışmaya aynı fabrikada üretilen. çam ve kayın kontrplaklarda dahil edilmişlerdir. Bunlara ilişkin olarak boyutların kontrolu hacım yoğunluk, yapışma, eğilme, çekme dayanımlan ile çivi ve vida tutma deneyleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular Çizelge 3-8'de gösterilmiştir. Bunlara göre göknar kontrplaklar kayın ve çam kontrplaklarla karşılaştırıldığında daha düşük teknolojik özelliklerde olduğu görülmektedir. Bu durumda göknar kontrplaklann piyasada ne dereceye kadar tutunacağı hakkında bir şey söylemek mümkün değildir. SUMMARY Thıs study was designed to determine the technological properties of fir plywood and to compare them with those of beech and pine plywoods, in order to find out the possibility of replacement these two later species -.vith fir in large scale plywood manufacturing and consumption. As fir plywood has not been a common product in the country, the plyr.roods for the study (ten in total) were monufactured.from nine logs obtaineci from five selected fir trees (Table 1). The logs were steamed in the cells (loooc steam and C cell temparatures, 2 atu indirect system) for 36 hours, veneered in 2 mm thich placks, and then kilned (110 C entrence and 195 C exit temperatures) fo:r 7 minutes. The characteristics of the glue used are given in Table 2. After gluing the planks were subjected to cold pressing (140 kg/cm 2 pressure for 30 minutes)followed by hot press~ng (118 kg/cm 2 ) pressure for minutes). The fir plywoods so o~tained were third, class according to the Turkish Standards (TS). 73

18 The samples of beech and pine plywqods, taken from the plywoods manufactured in the same factory with the same method as above, were included in the study for comparision. Such properties as thickness, lenght and width control, density, glue adhesion, static bending stregth, tensele strength, nail and screw holding power, and impact resistance were studied. According to the findings presented in Tables 3 to 8, the fir plywood, in comparisian with the beech and pine plywoods, ıwas rather poor in each and every properties studied. The conc1u3ion was that, it would be questionable for the fir plywood to compete with the beech and pine plywoods in the market because of its considerably inferior technical properties, except perhaps for the places where such properties would not be a matter of importance. YARARLANILAN KAYNAKLAR BERKEL, A.: Ağaç Malzeme Teknolojisi. İ. Ü. Orman Fak. Yay. CiJd 1, No. 147, 19?0, İstanbul. GÖKER, Y.: Türkiye'de Kontrtabla ve Yonga Levhaları Sanayii, Gelişme Olanakları, Bu Malzemelerin Teknolojik Öz'!llikleri Hakkında Araştırmalar. İ. V. Orm. Fak. Yayınları No. 267, İstanbul. TS 46 : Kontrplak- Genel Amaçlar İçin, Soyma Plal):alı TS 47 : Kontrplak ve Kontrtabla Numune Alma ve Deney Metodları. TS 3109 : Kontrplak - Deney Parças1 Boyutlarının Tayini TS 3110: Kontrplak - Birini Hacım Ağırlığının Tayini TS 3969 : Kontrplak Eğilme Dayanımının ve Elastiklik Modülünün Tayini IS 1734 (Part IX) Hindistan Standardı. BS

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ Abdullah İSTEK ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu araştırmada, Kuru Yöntemle sert lif

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Some Mechanical Properties of the Plywood Produced from the Logs Cut

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN TİCARİ MDF LEVHALARIN ÖZELLİKLERİ Abdullah İSTEK a, Kamil MUĞLA b ve Hikmet YAZICI c a, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bartın/TÜRKİYE,

Detaylı

BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER

BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (23) : 1-2 (63-67) BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER İsmail AYDIN Semra

Detaylı

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar Sıra No 1 2 3 4 5 TS EN 13556 Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar 27.03.2017 TS No Açıklamalar Yuvarlak ve biçilmiş yapacak odun (kereste) - Avrupa da keresteleri kullanılan ağaçların terminolojisi

Detaylı

MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : 1 (87-95) MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E\TEW OF THE FACULTY O F FORESTRY,

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E\TEW OF THE FACULTY O F FORESTRY, SERÎ CİLT SAYI SERIES il VOLÜME ah NUMBER - SEREE BAND HEFT SĞRIE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E\TEW OF THE FACULTY O F FORESTRY, UNIVERSITY OF İSTANBUL ZEITSCHRBFT D

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ Dr. Süreyya TAYFUR 1 Dr. Halit ÖZEN 2 B. Kadri EREN 3 ABSTRACT In our country, there are big differences between the regions in terms

Detaylı

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Ormancılık Dergisi 11(1) (2015) 52-63 Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Cengiz GÜLER 1 Özet Ülkemizde mevcut bir fabrikada yonga levha üretim hattında üretimi

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0014 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: February 2009 Series : 2A ISSN

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma 14 Ormancılık Dergisi 9(2) (2013) 14-22 Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Bekir Cihad BAL 1, Ferhat ÖZDEMİR 1, Ertuğrul ALTUNTAŞ 1

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1703-1711 ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yeliz AYDIN 1, Nurgül

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER 2016 www.teverpan.com.tr YÜKSEK TEKNOLOJİ TEVERDOOR kapı paneli tesisi teknolojik bakımdan dünyadaki en gelişmiş, en yüksek teknolojik donanıma sahip, sayılı

Detaylı

MELAMİN-ÜRE FORMALDEHİT (MÜF) İLE ÜRETİLMİŞ OKUME KONTRPLAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE ORTA TABAKADA KULLANILAN AĞAÇ TÜRÜNÜN ETKİSİ

MELAMİN-ÜRE FORMALDEHİT (MÜF) İLE ÜRETİLMİŞ OKUME KONTRPLAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE ORTA TABAKADA KULLANILAN AĞAÇ TÜRÜNÜN ETKİSİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 94-101 MELAMİN-ÜRE FORMALDEHİT (MÜF) İLE ÜRETİLMİŞ OKUME KONTRPLAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE ORTA TABAKADA KULLANILAN AĞAÇ TÜRÜNÜN ETKİSİ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

Geliş Tarihi: INFLUENCE OF PRESS TYPE ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLEBOARD

Geliş Tarihi: INFLUENCE OF PRESS TYPE ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLEBOARD Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2004) : 1-2 (89-95) PRES ÇEŞİDİNİN YONGA LEVHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Gökay NEMLİ Hülya KALAYCIOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

KANAL MARBLE MARBLE.

KANAL MARBLE MARBLE. www.kanalmarble.com.tr HAKKIMIZDA 2006 Yılında İSMAİL KANAL tarafından kurulan KANAL MERMER kurulduğu ilk günden bu yana FABRİKA işletmeciliği konusunda uzmanlaşmış ve adını bir dünya markası haline getirmeyi

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ ICS 77.12.1-77.14.9 TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 485-4 standardı esas alınarak, TSE Metalürji Hazırlık Grubu'nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun

Detaylı

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.303-311, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.303-311, 2007 Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET Yüksek mekanik özellikleri ve korozyon

Detaylı

KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAVERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU

KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAVERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU Şubat - 216 DENİZLİ Pamukkale

Detaylı

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON of QUALITY HARDENING TESTS STRENGTH RESULTS IN CONCRETE Dilek Eryurtlu Lafarge Beton Mehmet Işık Lafarge Beton Mehmet

Detaylı

Comparison of Some Physical and Mechanical Properties of Polyvinil Cloride (Pvc) Panels As An Alternative toconventional Case Furniture Materials

Comparison of Some Physical and Mechanical Properties of Polyvinil Cloride (Pvc) Panels As An Alternative toconventional Case Furniture Materials Kastamonu Univ.,Journal of ForestryFaculty Alternatif Panel Mobilya Malzemesi Olarak Polivinil Klorür (PVC) Levhaların Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikler Açısından Geleneksel Malzemelerle Karşılaştırılması

Detaylı

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 25-31 Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** ÖZET Tarım Ürünlerinin,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

TÜRKAK TEST RAPORU. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sok. No: Çiğli/İZMİR

TÜRKAK TEST RAPORU. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sok. No: Çiğli/İZMİR Müşterinin Adı / Adresi Customer Name / Address : DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:2 35620 Çiğli/İZMİR Teklif Numarası / Tarihi : 1388 / 06.04.2016 Order

Detaylı

Afyonkarahisar daki Tuğla Kalitesinin İstatistiksel Değerlendirilmesi. Statistical Evaluation Of Brick Qualities In Afyonkarahisar

Afyonkarahisar daki Tuğla Kalitesinin İstatistiksel Değerlendirilmesi. Statistical Evaluation Of Brick Qualities In Afyonkarahisar Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 2, 2013 (7-14) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 9, No: 2, 2013 (7-14) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Firma Adı: Revzen Mimarlık Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Reşatbey Mahallesi

Detaylı

Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON. Geliş Tarihi:

Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TRABZON. Geliş Tarihi: Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : 1 (63-71) MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Nurgül AY Hamiyet ŞAHİN KTÜ Orman

Detaylı

Farklı Birleştirme Teknikleri ve Değişik Kalınlıklardaki Levhalarla Üretilmiş Kutu-Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Taşıma Kapasitesi

Farklı Birleştirme Teknikleri ve Değişik Kalınlıklardaki Levhalarla Üretilmiş Kutu-Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Taşıma Kapasitesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.65-75, 2008 Vol: 11 No: 1 pp.65-75, 2008 Farklı Birleştirme Teknikleri ve Değişik Kalınlıklardaki Levhalarla Üretilmiş Kutu-Tipi Mobilya Köşe

Detaylı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ TR 2009/00643 B Abdulkerim YÖRÜKOĞLU * ve Günnur ULUSOY ** MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi Endüstriyel Hammaddeler ve

Detaylı

product catalogue 2017

product catalogue 2017 product catalogue 2017 www.rino.com.tr Yer & Duvar Karosu / Floor & Wall Tiles Yağmur 30x60 - Bej / Beige 30x60 - Kahve / Brown 30x60 - Dekor / Decor 45x45 - Bej / Beige 1 2 30x60 - Dekor 2 / Decor 2

Detaylı

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA DENEY STANDARDI: TS

Detaylı

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU AN ANALYSIS REPORT OF BALLIK REGION

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ 180 TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CEDAR (Cedrus libani A. Richard)

Detaylı

Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması

Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2), 2015 77 KSU. Journal of Engineering Sciences, 18(2), 2015 Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ Deney 1. Sievers Minyatür Delme Deneyi Deney 2. Kırılganlık(S20) Deneyi Deney 3. Cerchar Aşındırıcılık İndeksi (CAI)

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ İÇİNDEKİLER Kısım A Genel bilgiler Kısım B Çizelgelerin ele alınışı Kısım C Uygulamalı Örnekler Kısım D Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi * Kubulay ÇAĞATAY 1, Hasan EFE 2, Erol BURDURLU 2, H. İsmail KESİK 3 1 İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI. Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ

BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI. Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ DİLATASYON / MONTAJ BOŞLUĞU Tespit vidası Duvar Pencere doğraması/kasası Dilatasyon

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

Bölümü, 61830, Trabzon, TÜRKİYE

Bölümü, 61830, Trabzon, TÜRKİYE İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 YAPIŞTIRICI OLARAK ATIK NAYLON KULLANILARAK ÜRETİLEN KONTRPLAKLARIN BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ Semra ÇOLAK 1 Hasan

Detaylı

OREM1004 Genel Botanik Z. OREM1005 Genel Kimya Z. OREM73495 Mathematics I Z. OREM73497 General Physıcs I Z

OREM1004 Genel Botanik Z. OREM1005 Genel Kimya Z. OREM73495 Mathematics I Z. OREM73497 General Physıcs I Z ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYIL OREM1004 Genel Botanik 3 5 OREM1005 Genel Kimya 3 4 OREM73495 Mathematics I 3 3 OREM73497 General Physıcs I 3 4 OREM100

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi SUNİ AHŞAP Basit olarak talaş ile kimyasal bağlayıcılarla (tutkal ve diğer kimyasallar) üretilen ve pres makineleri

Detaylı

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Can Arda KİREMİTÇİ YAPI MALZEMELERİ Anabilim

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU RAPOR BAŞLIĞI SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU SUNULAN SİPER YAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Çamlaraltı Mahallesi, 2636 Skak, N:33/1 Pamukkale - DENİZLİ Rapr N İKC.CE-009/15

Detaylı

Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı

Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GüZ YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Mustafa ALTINOK a, Cevdet SÖĞÜTLÜ a, Necmi KAHRAMAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya

Detaylı

KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ ÖZET

KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 497-503, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 497-503, 2003 KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA DİŞLİ KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME DİRENCİ Yalçın ÖRS, Hasan EFE,

Detaylı

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması * 1 Metin İPEK, 2 Kemalettin YILMAZ, 3 Barış GÖKÇEK, 2 Hüseyin ULUGÖL, 1 Kutalmış Recep AKÇA 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi GLOBAL MT FİRMASI TARAFINDAN TÜRKİYE DE PAZARLANAN LİREFA CAM ELYAF KUMAŞ İLE KAPLANAN BÖLME DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEMİNE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MADENCİLİK ARALIK DECEMBER 1995 CİLT-VOLUME XXXIV SAYI - NO 4 KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A Research on the Physicomechanical and Discontunity

Detaylı

Bölümü, 61830, Trabzon, TÜRKİYE

Bölümü, 61830, Trabzon, TÜRKİYE İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 KAPLAMA RUTUBETİNİN FORMALDEHİT EMİSYONU VE KONTRPLAK TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Halime GÜDÜL 1 Aydın DEMİR

Detaylı

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 538 : 1994 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 6 Ocak 2000 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ Ezgi Özkara a, Hatice Yanıkoğlu a, Mehmet Yüceer a, * a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Malatya, 44280 myuceer@inonu.edu.tr

Detaylı

Yonga ve hızar talaşı gibi endüstriyel atıklar preslenerek imal edilen yonga levha genellikle üç yöntemle üretilirler.

Yonga ve hızar talaşı gibi endüstriyel atıklar preslenerek imal edilen yonga levha genellikle üç yöntemle üretilirler. 1- KERESTE İMALATHANELERİ: - Arabalı şerit testeresinin 5 m 3 tomruk. - 100 cm. şerit testerenin saatte 3 m 3 tomruk. - 80 cm. şerit testerenin saatte 2 m 3 tomruk. % 60 işletme randımanı esas alınarak

Detaylı

FARKLI ORTAMLARA MARUZ KALAN BAZI AHŞAP ESASLI LEVHALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Kürşat YILDIZ a. Ercan ÖZGAN b

FARKLI ORTAMLARA MARUZ KALAN BAZI AHŞAP ESASLI LEVHALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Kürşat YILDIZ a. Ercan ÖZGAN b FARKLI ORTAMLARA MARUZ KALAN BAZI AHŞAP ESASLI LEVHALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Kürşat YILDIZ a Ercan ÖZGAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü, 06500,

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

DENEY RAPORU ERPASAN KALIP PLASTİK KİMYA İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Deney Raporunu Onaylayan

DENEY RAPORU ERPASAN KALIP PLASTİK KİMYA İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Deney Raporunu Onaylayan DENEY RAPORU Laboratuar Kayıt No : 1090 Sözleşme No : 1 DENEYİ TALEP EDEN ; Müşteri No : 728 1090/728/1 1090-0 06.03.2015 Müşteri Unvanı : Adres : Telefon : Faks : ERPASAN KALIP PLASTİK KİMYA İNŞ. NAK.

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli formuyla

Detaylı

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK 1 SU TESİSATLARI ISIA KLİMA SOĞUA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK Enerji tasarrufu sağlayan ve çevreyi koruyan gelişmiş teknoloji Üst düzey ve sürekli enerji tasarrufu Güvenilir sistem kurulumu Montaj

Detaylı