Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU. Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE. Teknik Bülten Serisi No: 160

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU. Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE. Teknik Bülten Serisi No: 160"

Transkript

1 160 KONTRPLAK ÜRETİMİNDE GÖKNAR (Abies bommülleriana Mattf.) ODUNUl\.T))AN YARARLANMA OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF PL YWOOD MADE FROM FIR WOOD Dr. Mustafa Y. TOPÇUoGLU Orman Yüksek Mühendisi İ. Tuncay ERKAN Orman Endüstri Mühendisi ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYlNLARI Teknik Bülten Serisi No: 160

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ı. GİRİŞ MATERYAL ve YÖNTEM BULGULAR ve TARTIŞMA Boyut Muayenesi Birim Hacım Ağırlığı Yapışma Dayanımı Eğilıne Dayanımı Çekme Dayanuru Çivi ve Vida Tutma Çarpma (Şok Direnci Deneyi) SONUÇ ÖZET... SUMMARY... YAMRLANILAN KAYNAKLAJl..,

3 ÖN SÖZ Ormancılık Araştırma Enstitüsü Kurulu'nun 1982 yılı olağan sunduğu 1982 yılı çalışma programının «Araştırmaya İlişkin Ön toplantısına Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'nün Etüdler» bölümünde yer alan bu çalışma, daha senra Araştırma Müdürlüğü tarafından projelendirilmiş ve proje tarihin de onaylanmıştır. Onaylı projesinde proje yürütücüsü 'olarak belirlenen Or. End. Yük. Müh. İ. Tuncay ERKAN bir süre proje üzerinde çalıştıktan sonra günü Orköy Mudurnu Proje Mühendisliği'ne tayin edilmiş ve tarihinde Batı Karadeniz Ornıancılık Araştırma Müdürlüğü'nden aynlmıştır. Projede kullanılan deneme kontrplakları yürütücüsü tarafından Bolu Karacasu Kontrplak Fabrikası'nda üretilmiş ve Araştırma Müdürlüğü'nde muhafaza edilmiştir. Bu kontrplaklardan 15 adedi tarihinde Enstitü Merkezine getirilerek bunlar üzerind~ teknolojik testler uygulanmıştır, Çalışmanın teknolojik testleri ve değerlendirilmesi Enstitü Orınan Ürünleri Bölüm Başkanı Dr. Mustafa Yüksek TOPÇUoGUJ tarafından yapılmıştır, 57

4 ÖZ Bu çalışmanın amacı, göknar kontrplagın teknolojik özelliklerini belirlemek ve bunu kayın ve çam kontrplaklarıyla karşılaştırmasını yapmaktır. Çalışmada, boyutların kontrolu, hacım yoğunluk, yapışma, egilme, çekme dayanımları ile çivi ve vida tutma deneyleri yapılmıştır. Göknar kontrplaklar, kayın ve çam kontrplaklara göre daha düşük teknolojik özelliklere sahiptir. ABSTRACT This study was designed to determine the technological pro perties of fir plywood and to compare them -.\'ith those of beech and pine plywoods, in order to find out the possibility of replacement these two later species with fir in large scale plywood manufacturing and consumption. Such properties as thickness, length and width control, density, glue adhesion, static bending stregth, tensile strength, nail and screw holding power, and impact resistance were studied. The fir plywood, in coınpansıon with the beech and pine plywoods, was rather poor in each and every properties studied. 59

5 1. GİRİŞ Çeşitli kaynaklar önü~üzdeki yıllarda giderek artan ölçüde, ormaıı kaynakları arzı ile yurtiçi talebi arasında bir açığın meydana geleceğini açıklamaktadır. Kalkınma planı verileri de bu gerçeği vurgulmaktadır. Nitekim Ormancılık Ana Planında 1987 yılına kadar bıçkı endüstrisinde doğacak açıkların kontrplak sanayiinde Bir baş yanüılacak üretim fazlası ile karşılanması öngörülmüştür. ka deyişle bıçkı sanayiinin ürünü olan som kerestenin kullanım yerlerinde, daha ekonomik bir yapı malzemesi olan kontrplağın mümkiin olduğunca fazla kullanılması suretiyle. odun hammaddesinin tasarrufu amaçlanmıştır. Böyle yönlendirilmesi halinde kontrplak sanayiinin yılları arasında m 3 saymalık tomruğa ihtiyaç duyacağı hesaplanmıştır. İleride ortaya çıkacak ihtiyaçlar bir yana; günümüzde bile orman sanayi ürünü olarak kontrplak, inşaat ve mobilya sektöründe çokca kullanılmaktadır. Bu kullanım artışına paralel olarak kontrplak sanayiinin hammadde talebi artmış ve üretime uygun özelliklerde tomruk sağlanmasında güçlükler ortaya çıkmıştır. Diğer yandan kaliteli kontrplak üretiminin sağlanması için bu sektörün hammadde talebinin zamanında ve kaliteli olarak sağlanması gerekmektedir. Mevcut uygulamaya göre kontrplak üretiirıinde ana hammadde olarak önce kayın, sonra çam tomrukları kullanılmaktadır. Kayın kısa sürede ardaklanmaya, çatıarnaya çok müsait bir ağaç cinsimizdir. Ardaklanma ve Çatlama sebebile büyük kyıplar meydana gelmektedir. Bu mahsuru önlemek için uygulanan yöntemler (yağmurlama, havuzlama, kimyasal maddeler tatbiki) idareye külfetler yüklemekte ve büyük masraflara neden olmaktadır. Böylece maliyet de yükselmektedir. İşte giderek artan ihtiyaçlara cevap vermek ve adı geçen iki 61

6 ağaç cinsi üzerindeki yükü azaltmak amacı ile bugüne kadar ülkemizde kontrplak yapımında kullanılmayan göknar cinsinin de bir alternatif olarak bu sanayide kullanılıp lmllanılmayacağını araştırmak hususu önem kazanmıştır. Araştırmanın olumlu sonuçlanması duıumunda yalnızca göknar tomruklarına yeni bir kullanım yeri bulmakla kalmayıp bugün için kom:rplak üretiminde yaygın olarak kullanılan ve fakat mobilya yapımında daha büyük bir değer kazanan kayının rafyonel biçimde kullanılması olanağı da sağlanmış olacaktır. Aynı şey özellikle dağrama sanayiinde geniş bir kullanım yeri olan çam türleri için de geçerli olabilecektir. 2. MATERYAL ve YÖNTEM Göknardan kontrplak yapımına hammadde teşkil etmek üzere Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanının No. lu bölmelerinden 5 adet göknar ağacı kesilmiştir m' deki çapları cm arasında değişen bu ağaçlardan 9 adet 3 m'lik tomru k elde edilmiştir. Tomrukların kalitesi 3.. sınıf olarak belirlenmiştir (Kesilen ağaçlar ve tomruklar hakkında bilgi Çizel ge 1 'de verilmiştir). Kesimden 5 gün sonra Karacasu Fabrikasına getirilen bu tomruklar "buharlama hücrelerine konularak yumuşatma işlemine tabi tutulmuştur. Deneme tomruları ile beraber buharlama hücresine onulan bir adet ilave tomruk 24 saat sonra hücreden çıkarılarak buharlanmanm yeterlilik derecesi ve zamanını belirlemek üzere sayma makinesine bağlanmıştır. Ancak yeterince yumuşamadığı saptanan torrıruk yeniden hücreye konularak belirli zaman aralıklannda çıkarılıp kontrol edilmiştir. Bu tomruk 36'ncı saatte soyulabilir duruma geldiğinden, buharlama süresi göknar toınrukları için 36 saat olarak kabul edilmiştir. Böylece 36 saat ıoooc'lik buhar girişli 65-70oC hücre sıcaklıklı 2 atü endirek sistemle ısıtınalı hücredeki göknarlar çıkarılarak 15 dakikalık bir bekletıneden sonra sayma makinesine verilmiştir. Soyn1a makinesine verilen tomruklardan elde edilen 2 mm kalınlığında kaplamalar kurutma fırınmda 7 dakika süre ile kurutulınuşlardır. Kurutma fırınında ilk giriş sıcaklığı l10 C, çıkış sıcaklığı ise 195 C olarak tesbit edilmiştir. Sayma kaplamaların kurutma fırınında geçiş hızı 8 m/ dakika olarak göstergeden okunmuştur. İkinci defa kurutınaya verilenlerde ise bu hız 4 ınidakikaya düşürülmüştür. 62

7

8 kontrpiak alt ve list kapaklarının bantiamaya vedimesine bit gün sonra başlanılmıştır. Bantlama işleminden sonra tutkallama yapılmış ve preslenmiştir. Soğuk preste 140 kg/crn.2 basınçta 30 dakika bekletilen kontrplak numuneleri daha sonra 18 katlı sıcak prese verilmiştir. Burada 4 dakika, 118 kg/cm 2 basınçta ve oC'da presleme işlemine tabi tutularak kontrplaklar elde edilmiştir. Kontrplaklann kalite sınıfları, fabdkada kontrplak standardıanna göre uygulanan yöntemle belirlenmiş ve III. sınıf kontrplak oldukları tesbit edilerek levhalar üzerinde işaretlenmiştir. Y apıştırmada kullanılan tutkalın kimyasal özellikleri Çizel ge 2'de verilmiştir. Katı madde Solid material Vizkozite Viscosity Göriinümü Ap perance Özgül ağırlığı Specific gravity Depolama müddeti :.storage duration ÇİZELGE 2. Kullanılan Tutkalın Kimyasal özellik1crl. Chcmical Characteristics of the Gluc. TUTKAL ÖZEllİGİ Characteristics (Üre formaldehyt) %55 (+ 1) halinde 25 C'de CPS olacaktır Sıvı In liguit form CPS at 25 C Süt beyaz Milky white 25 C, gr/cın:ı 25 C'da 2 ay 2 two ınonths at 25 C TUTKAL KARlŞIMI Mixture of the Glue (1 Basımlık Sertleşürici) (Hardener for one pressing) Sertleştirlci Oranı Composition of hardener Amounts for one pressing Su 10 kg. 240 gr. Water Üre 1.5 kg. 30 gr. ı kg Üre Amonyak ı kg gr. ı kg Ammonia Nişadır 1.5 kg. 30 gr. ı kg. Amonium Nitrate 14 kg. 64 ı Basımlık Kanşım 8.94 TL TL. 74 TL.

9 Tutkal Gl u e Su Water Un Wheat Sertleştirici 286 Hardner (1 Basnnlık Tutkal) (Glue for one pressing) 19 kg. 4.3 kg. 4.3kg. 6.6kg. 1 kg TL, ı kg. 32 TL. Yukarıda da belirtildiği gibi araştırınamu esas c:macı kontr plak yapırn:ına göknar cinsini de sokarak kayın ve çam odunu üzerindeki yükü hafifletmek olduğu göz önünde tutularak göknar kontrplallarının ne gibi teknolojik üstünlük veya yetersizlik sağlayacağını ortaya koymak amacı ile aynı üretim teknolojisinin ürünü olan, aynı kalınlıktaki çam ve kayın kontrplakları da denemelere sokulmuş ve elde olunan değerler aşağıda göknar kontrplak değerleri ile birlikte verilmiştir. 3. BULGULAR ve TARTIŞMA 3.1. Boyut Muayenesi :, Enstitü laboratuvarına getirilen ve boyut Pluayenesine tabi tu tulan levhalarda boyutların ölçülmesi TS 3104 nolu standarda göre yapılmıştı:. Kalınlık, uzunluk ve genişlik muayenesine ait ölçüler ve bunların ortalamaları Çizelge 3'de verilmiştir. ÇİZELGE 3. Göknar Kontrplaldarı Boyutları. Dimensions of sample plywoods. LevhaNo. Kalınlık Uzunluk Genişlik Plywood Thickness Lenght Width No. (mm) (cm) (cm) Ortala. Ortala. Ortala. M ean M ean M ean L Q.O

10 TS 46 «Kontrplak - Genel Amaçlar İçin, Sayma Plakalı» isimli Türk Standardında S ının'lik kontrplaklarda kabalık toleransı olarak mm verilmiştir. Bolu fabrikamızda hazırlanan levhaların kahnlık ortalawalan dikkate alındığında bazı levhaların standarda verilen toleransa uyrnadığı görülmektedir. Ancak levhalann uzun luk ve genişlikleri adı geçen sta:pdardtaki değerler ( + S mm) içinde kalmıştır Birim Hacım A~ırlığı : 10 adet göknar kontrplak levhanın herbirinden çıkartılan 10 cm x 10 cm boyutunda kare şeklindeki 10 adet deney parçası üzerinde birim hacım ağırlığı tayinits 47, TS 3109 ve TS 3110'daki esaslara uygun olarak yapılmış ve hesaplanmıştır. Mevcut Türk Standardlarında göknar kontrplaklarında denemede incelenen kalınlık için birim hacım ağırlığının ne olması lazım geldiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Her üç ağaç cinsi için saptanan ve Çizelge 4' de verilen değerler gözden geçirildiğinde göknar kontrplaklannda birim hacım ağırlığının kayın ve çam kontrplaklanna nazaran daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim göknr kontrplakların birim hacım ağırlığı 0.52 gr/cm 3 iken çam 0.72 g/cm'\ kayın ise 0.80 g/cm 3 olarak saptanmıştır. Çizeligede verilen değerler, herbir levha için, elde edilen ortalama ağırlıkların ortalamalarıdır. Varyasyon katsayılannın incelenmesinden göknar kontrplaklannın birim hacım ağırlığı yönünden kayın kontrplaklarına nazaran daha homogen, fakat çam tomrukhı,nna nazaran daha heterogen olduklan görülmektedir. ÇİZELGE 4. Birim Hacım Ağırlığı (gjcm3) Density (g/cm3) Ortalama Genel Standard Güven Aralığı Varyasyon Sayısı Ortalama Sapma Sınırlan Katsayısı Number of Overall Standard Canfidence Coeff. of Means M ean Deviation Intervals Variation (n) (X) (S) (CI) (%Cv) Ka yın lo Beech Çam Pin e Göknar lo i Fir 66

11 3.3. Yapışma Dayanı:n:rt ~ Göknar kontrplaklarda yapışmanın, TS 47' de tarif ve tasnif olunan «Çok iyi» ve «İyi» değerlerin dışında olabileceği v~rsayıldığından çalışmaya dahil edilmiş, kontrplakların yapışma dayanımı çekme deneyi ile saptanmıştır. Çekme deneyi için numuneler TS 47 de tarif ol unduğu şekilde hazırlanmıştır. Deneyin yapılmasında keza TS 47'de belirtilen yöntemler uygulanmış ve hesaplamalar yap~lmıştır. Alınan sonuçler Çizelge S'de gösterilmiştir. Yap1şma dayanımı en yüksek kayında (30.7 kg/cm 2 ), sonra çarnda (27.2 kg/cm 2 ) bulunmuştur. Göknar kontrplaklar burada da en düşük değeri göstermişlerdir (13.2 kg/cm 2 ). Ancak varyasyon kats;\yılarından göknar kontrplaklann yapışma dayanımı bakımından çok heterogen bir yapı gösterdikleri de belli olmaktadır. ÇİZELGE 5. Tutkal Çekme Deneyi (kgf/cm 2 ) Glue Adhesion Test (kgf/cm2) Ka yın Beech Çam Pin e Ortalama Genel Standard Güven Aralığı Sayısı Ortalama Sapma Sırurları Nummerof Overall Standard Canfidence M ean s M ean Deviation Intervals (n) 6{) (S) (CI) , Varyasyon Katsayısı Coeff. of Variation (%Cv) Göknar Fir Eğilme Dayanımı : Kayın, çam ve göknar kontrplaklanndan alınan örnekler üzerinde eğilme dayanımı TS 3969' da belirtilen metoda göre tayin edilmiştir. Deney parçalannın kondisyonlanması ve boyutlarının ölçülmesinde TS 3109'dan yararlanılmıştır. Herbir ağaç cinsine ait lo'ar adet kontrplağın herbirinde l~'u lif doğrultusunda, JO'u da liflere dik doğnıltuda alınan deney parçaları üzerinde uygulanan testlerde saptanan ortalama değerjer Çizelge 6'da verilmiştir. 67

12 Çizelgenin tetkikinden görüleceği üzere bütün cinslerde liflere paralel eğilme dayanımı değerleri, liflere dik eğilme dayanımı de -ğerlerinden yüksektir. Ancak, gerek liflere paralel, gerekse liflere dik eğilme dayanımı değeririnci ka yın v çam cinsirinde bir yakınlık mevcutken her iki yönde de göknar kontrplaklannda değerler düşüklük göstermiştir. Bu düşük değerler hemen hemenkayın ve çam kontrplaklarındakinin yarısına yaklaşmıştır. Diğer yandan. varyasyon katsayılarının incelenmesinde eğilme dayanımı yönünden gerek liflere dik, gerekse liflere paralel yönde çarnda bir homogenlik mevcutken kayın ve göknarcia bir heterogenlik göze çar:ı:>maktadır Çekme Dayanımı : Kontrplaklarda çekme dayanımı deneyleri levhanın uzun kenarına paralel ve dik yönde olmak üzere herbir levhadan alınan 10 adet deney numunesi üzerinde IS 1734 (Part IX) Hindistan Standardı esaslarına göre uygulanmıştır. Kontrplaklarla ilgili Türk Standardlarında bu deneyiere yer veriilmemiş bulunmaktadır. Herbir levh:ı.da saptanan ortalama değerlerin 10 adet levhada yeniden alınan ortalamalarına dayalı değerler Çizel ge 7' de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde, liflere paralel ortalama değerlerin liflere dik ortalama değerlerden yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu deneyde de eğilme dayanımı deneyinde olduğu gibi kayın ve çam cinslerinde gerek liflere paralel, gerekse dik yönde çekme daya~:nmı değerlerinde bir yakınlık mevcutkn göknar kontrplaklarında bu dğerlerin düşük bulunduğu dikkati çekmektedir. Varyasyon katsayılarının tetkikinden anlaşılacağı üzere, liflere paralel yönde kayın ve çam cinslerinde görülen homogenlik göknarcia da mevcutken liflere dik yönde göknar diğerlerinden fazlaca ayrılmaktadır Çivi ve Vida Tutma : Kontrplaklarla ilgili Türk Standardlarında bulunmayan bu deney için gene IS 1734 (Part XIX) Hindistan Standardından yararlanılmıştır. Bu standardta gösterilen esaslara uyularak yapılan testler sonucu elde olunan maksirnal yük değerleri Çizelge S'de verilmiştir. 68

13 ÇİZELGE 6. Eğilıne Dayaımru (kgf/cın 2 ) Static Bending Strength (kgf/crrı2) Liflere Paralel ParaUel to the length Liflere Dik Peı;pendicular to the lengt Ort:daına Sayısı Number of Means (n) ---- Ka yın 10 Beech Genel Standard Güveıı Aralığı. Ortalaına Sapma Sınırları Overall Standard Confidience M ean Deviation Intervals (X) (S) (CI) Varyasyoıı Orialaına Katsayısı Sayısı Coeff. of Variation (%Cv) Number of Means (n) Geııel Standard Güven Aralığı Ortalaına Sapma Smırlan Overall Standard Confidience M ean Deviatiorı Iniervals (X) (S) (CI) Varyasyon Katsayısı Coeff. of Variation (%Cv) Çam 10 Pin e lo ~ Göknar 10 Fir 'i ~ '

14 ÇİZELGE 7. Çekme D~yanunı (kgf/cın 2 ) Tensile Strength (kgfjcm2) U.flere Paralel ParaHel to the length Liflere Dlk Perpendicular to the length Ka yın B eec h Ortalama Sayısı Number of Means (n) 10 Genel Standard Güven Aralığı Ortalama Sapıml Sınırlan Overall Standard Confidiencc M ean Deviation Inten:als <x> (S) (CI) Varyasyon Katsayısı Coeff. of Variatiorı (%Cv) Ortalama Sayısı Number of Me an s (n) - lo Genel Standard Güven Aralığı Ortalama Sapma Sınırlan Overall Standard Confidiencc M ean Deviation Intervals (X) (S) (CI) Varyasyon Katsayısı Coeff. of Variation (%Cv) Çaın Pin e lo Göknar Fir lo U ~ ----

15 ÇİZELGE 8. Çivi ve Vida Tutma ((Kg/cm 2 ) Nail and Screw holding~ power (Kgjcm2) Çivi Tutma Nail holding power Vida Tutma Screw holding Power Ortalama Genel Standard Güven Aralığı Varyasyon Ortalama Genel Standard Güven Aralığı Varyasyon Sayısı Ortalama Supma Sınırlan Katsayısı Sayısı Ortalama Sapma Sunrlan Katsayısı Number of Overall Standard Confidence Coeff. of Number of Overall Standard Confidence Coeff. of' l\leans M ean Deviation Intervals Variation Means M ean Deviation Intervals Variation (n) (x) (S) (Cl) (%Cv) (n) <x> (S) (Cl) (%Cv) Ka yın ı o Beech Çam Pin e Göknar lo lo Fir

16 Gerek çivi, gerekse vida tutma bakımından kayın kontrplaklan ilk sırayı almış, çam onu izlemiştir; 'göknar ise her ikisinden de. düşük değerler vermiştir.. Varyasyon katsayılarından çıkarılan sonuca göre her üç ağaç cinsi arasında homogenlik yönünden büyük farklılıkbulunmamaktadır Çarpma (Şok Direnci Deneyi): Bu deney için BS 4512 (1969) İngiliz Standardındaki esaslar Alınan ortalama değer ve buna ait istatistikler şöyledir: - n X s CI %Cv uygulanmıştır. Deney yalnızca göknar kontrplakları üzerinde yapılmıştır. Göknar kontrplaklar, ilgili standardta gösterilen esaslcıx çerçevesinde ve kullanılan gereçlerle ortalama mm'lik çarpma direnci göstermektedir. 4. SONUÇ Yapılan testler sonucu elde olunan bütün değerler, göknar odunundan kontrplak yapımının, halen uygulamada kullanılan kayın ve çam kountrplaklarına nazaran daha düşük teknolojik özellikte bir ürün ortaya çıkaracağını ortaya koymaktadır. Göknar odunundan yapılan kontrplakların kayın ve çam kontplaklarımn rekabetine ne dereceye kadar dayanabiieceği ve piyasada ne derecede tutumi.bileceği hakkında kesin bir yargıda bulunmak mümkün değildir. Bunu.ancak piyasa koşulları ortaya çıkaracaktır. Ancak bu sonuç ortaya çıktıktan sonra göknar odununun kontrplak yapınıma yönlendirilmesi düşünülebilecektir. 5. ÖZET Bı. çalışmanın amacı, göknar k:mtrplağının teknolojik özelliklerini b~lirlemek ve bunun çam ve kayın kontrplaklarıyla karşılaştırmasını yapmaktır. 72

17 Göknar kontrplak ülkemizde fazla üretilmemektedir. Bu çalışmada kullamlan kontrplaklar S ağaçtan elde edilen 9 tomruj<:tan üretilmiştir (Çizelge 1). Tomruklar, buharlama hücresinde 36 saat süre ile ıoooc buhar sıcaklığında buharlanmıştır. Daha sonra.soyma makinalarında 2 mm kalınlığında kaplamalar elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan tutkalın özellikleri Çizelge 2'de gösterilmiştir. Koiıtrplak numuneleri önce soğuk preste 140 kg/cm 2 basınçta 30 dakika, 'Sonra sıcak preste ııooc - l20 C'de, 118 kg/cm 2 basınçta 4 dakika tutulmuştur. Elde edilen kontrplaklar 3. sınıf kalitedir. Çalışmaya aynı fabrikada üretilen. çam ve kayın kontrplaklarda dahil edilmişlerdir. Bunlara ilişkin olarak boyutların kontrolu hacım yoğunluk, yapışma, eğilme, çekme dayanımlan ile çivi ve vida tutma deneyleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular Çizelge 3-8'de gösterilmiştir. Bunlara göre göknar kontrplaklar kayın ve çam kontrplaklarla karşılaştırıldığında daha düşük teknolojik özelliklerde olduğu görülmektedir. Bu durumda göknar kontrplaklann piyasada ne dereceye kadar tutunacağı hakkında bir şey söylemek mümkün değildir. SUMMARY Thıs study was designed to determine the technological properties of fir plywood and to compare them with those of beech and pine plywoods, in order to find out the possibility of replacement these two later species -.vith fir in large scale plywood manufacturing and consumption. As fir plywood has not been a common product in the country, the plyr.roods for the study (ten in total) were monufactured.from nine logs obtaineci from five selected fir trees (Table 1). The logs were steamed in the cells (loooc steam and C cell temparatures, 2 atu indirect system) for 36 hours, veneered in 2 mm thich placks, and then kilned (110 C entrence and 195 C exit temperatures) fo:r 7 minutes. The characteristics of the glue used are given in Table 2. After gluing the planks were subjected to cold pressing (140 kg/cm 2 pressure for 30 minutes)followed by hot press~ng (118 kg/cm 2 ) pressure for minutes). The fir plywoods so o~tained were third, class according to the Turkish Standards (TS). 73

18 The samples of beech and pine plywqods, taken from the plywoods manufactured in the same factory with the same method as above, were included in the study for comparision. Such properties as thickness, lenght and width control, density, glue adhesion, static bending stregth, tensele strength, nail and screw holding power, and impact resistance were studied. According to the findings presented in Tables 3 to 8, the fir plywood, in comparisian with the beech and pine plywoods, ıwas rather poor in each and every properties studied. The conc1u3ion was that, it would be questionable for the fir plywood to compete with the beech and pine plywoods in the market because of its considerably inferior technical properties, except perhaps for the places where such properties would not be a matter of importance. YARARLANILAN KAYNAKLAR BERKEL, A.: Ağaç Malzeme Teknolojisi. İ. Ü. Orman Fak. Yay. CiJd 1, No. 147, 19?0, İstanbul. GÖKER, Y.: Türkiye'de Kontrtabla ve Yonga Levhaları Sanayii, Gelişme Olanakları, Bu Malzemelerin Teknolojik Öz'!llikleri Hakkında Araştırmalar. İ. V. Orm. Fak. Yayınları No. 267, İstanbul. TS 46 : Kontrplak- Genel Amaçlar İçin, Soyma Plal):alı TS 47 : Kontrplak ve Kontrtabla Numune Alma ve Deney Metodları. TS 3109 : Kontrplak - Deney Parças1 Boyutlarının Tayini TS 3110: Kontrplak - Birini Hacım Ağırlığının Tayini TS 3969 : Kontrplak Eğilme Dayanımının ve Elastiklik Modülünün Tayini IS 1734 (Part IX) Hindistan Standardı. BS

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Some Mechanical Properties of the Plywood Produced from the Logs Cut

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ Dr. Süreyya TAYFUR 1 Dr. Halit ÖZEN 2 B. Kadri EREN 3 ABSTRACT In our country, there are big differences between the regions in terms

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0014 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: February 2009 Series : 2A ISSN

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Ormancılık Dergisi 11(1) (2015) 52-63 Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Cengiz GÜLER 1 Özet Ülkemizde mevcut bir fabrikada yonga levha üretim hattında üretimi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

KANAL MARBLE MARBLE.

KANAL MARBLE MARBLE. www.kanalmarble.com.tr HAKKIMIZDA 2006 Yılında İSMAİL KANAL tarafından kurulan KANAL MERMER kurulduğu ilk günden bu yana FABRİKA işletmeciliği konusunda uzmanlaşmış ve adını bir dünya markası haline getirmeyi

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.303-311, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.303-311, 2007 Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ TR 2009/00643 B Abdulkerim YÖRÜKOĞLU * ve Günnur ULUSOY ** MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi Endüstriyel Hammaddeler ve

Detaylı

Geliş Tarihi: INFLUENCE OF PRESS TYPE ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLEBOARD

Geliş Tarihi: INFLUENCE OF PRESS TYPE ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLEBOARD Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2004) : 1-2 (89-95) PRES ÇEŞİDİNİN YONGA LEVHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Gökay NEMLİ Hülya KALAYCIOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ

ICS TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ ICS 77.12.1-77.14.9 TÜRK STANDARDI TS EN 485/4 NİSAN 1996 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 485-4 standardı esas alınarak, TSE Metalürji Hazırlık Grubu'nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun

Detaylı

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET Yüksek mekanik özellikleri ve korozyon

Detaylı

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON of QUALITY HARDENING TESTS STRENGTH RESULTS IN CONCRETE Dilek Eryurtlu Lafarge Beton Mehmet Işık Lafarge Beton Mehmet

Detaylı

Comparison of Some Physical and Mechanical Properties of Polyvinil Cloride (Pvc) Panels As An Alternative toconventional Case Furniture Materials

Comparison of Some Physical and Mechanical Properties of Polyvinil Cloride (Pvc) Panels As An Alternative toconventional Case Furniture Materials Kastamonu Univ.,Journal of ForestryFaculty Alternatif Panel Mobilya Malzemesi Olarak Polivinil Klorür (PVC) Levhaların Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikler Açısından Geleneksel Malzemelerle Karşılaştırılması

Detaylı

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 25-31 Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** ÖZET Tarım Ürünlerinin,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Firma Adı: Revzen Mimarlık Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Reşatbey Mahallesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ İÇİNDEKİLER Kısım A Genel bilgiler Kısım B Çizelgelerin ele alınışı Kısım C Uygulamalı Örnekler Kısım D Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ 180 TOROS SEDiRi (Cedrus libani A. Richard) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR STUDIES ON THE SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CEDAR (Cedrus libani A. Richard)

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı

Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı Ders Programı 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GüZ YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI. Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ

BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI. Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ DİLATASYON / MONTAJ BOŞLUĞU Tespit vidası Duvar Pencere doğraması/kasası Dilatasyon

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi * Kubulay ÇAĞATAY 1, Hasan EFE 2, Erol BURDURLU 2, H. İsmail KESİK 3 1 İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

Detaylı

Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması

Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2), 2015 77 KSU. Journal of Engineering Sciences, 18(2), 2015 Kavak, Kayın ve Okaliptüs Kaplamaları ile Üretilen Kontrplakların Vida Tutma Direncinin Araştırılması

Detaylı

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi SUNİ AHŞAP Basit olarak talaş ile kimyasal bağlayıcılarla (tutkal ve diğer kimyasallar) üretilen ve pres makineleri

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU RAPOR BAŞLIĞI SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU SUNULAN SİPER YAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Çamlaraltı Mahallesi, 2636 Skak, N:33/1 Pamukkale - DENİZLİ Rapr N İKC.CE-009/15

Detaylı

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Mustafa ALTINOK a, Cevdet SÖĞÜTLÜ a, Necmi KAHRAMAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya

Detaylı

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması * 1 Metin İPEK, 2 Kemalettin YILMAZ, 3 Barış GÖKÇEK, 2 Hüseyin ULUGÖL, 1 Kutalmış Recep AKÇA 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi GLOBAL MT FİRMASI TARAFINDAN TÜRKİYE DE PAZARLANAN LİREFA CAM ELYAF KUMAŞ İLE KAPLANAN BÖLME DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEMİNE

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

AHŞAP ÇATI MAKASLARININ DÜĞÜM NOKTALARINDA ÖN AHŞAP UZUNLUĞUN DENEYSEL YÖNTEMLE TAYİNİ

AHŞAP ÇATI MAKASLARININ DÜĞÜM NOKTALARINDA ÖN AHŞAP UZUNLUĞUN DENEYSEL YÖNTEMLE TAYİNİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 008, Volume: 3, Number: 4 Article Number: A0098 NATURAL AND APPLIED SCIENCES TECHNICAL EDUCATION CONSTRUCTION EDUCATION Received: March 008 Accepted:

Detaylı

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 538 : 1994 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 6 Ocak 2000 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ Ezgi Özkara a, Hatice Yanıkoğlu a, Mehmet Yüceer a, * a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Malatya, 44280 myuceer@inonu.edu.tr

Detaylı

Yonga ve hızar talaşı gibi endüstriyel atıklar preslenerek imal edilen yonga levha genellikle üç yöntemle üretilirler.

Yonga ve hızar talaşı gibi endüstriyel atıklar preslenerek imal edilen yonga levha genellikle üç yöntemle üretilirler. 1- KERESTE İMALATHANELERİ: - Arabalı şerit testeresinin 5 m 3 tomruk. - 100 cm. şerit testerenin saatte 3 m 3 tomruk. - 80 cm. şerit testerenin saatte 2 m 3 tomruk. % 60 işletme randımanı esas alınarak

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

DENEY RAPORU ERPASAN KALIP PLASTİK KİMYA İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Deney Raporunu Onaylayan

DENEY RAPORU ERPASAN KALIP PLASTİK KİMYA İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Deney Raporunu Onaylayan DENEY RAPORU Laboratuar Kayıt No : 1090 Sözleşme No : 1 DENEYİ TALEP EDEN ; Müşteri No : 728 1090/728/1 1090-0 06.03.2015 Müşteri Unvanı : Adres : Telefon : Faks : ERPASAN KALIP PLASTİK KİMYA İNŞ. NAK.

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

HALEP ÇAMI (Pinus halepansis Mill.) ODUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERiNiN BELiRLENMESi

HALEP ÇAMI (Pinus halepansis Mill.) ODUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERiNiN BELiRLENMESi F.D.C: 812 HALEP ÇAMI (Pinus halepansis Mill.) ODUNUN FiZiKSEL ve MEKANiKSEL ÖZELLiKLERiNiN BELiRLENMESi Studies On The Determination Of Physical and Mechanical Properties of Alleppo Pine A. Pamir ERTEN

Detaylı

DOLGU MADDESİ OLARAK MEŞE PALAMUT UNU KULLANIMININ KAYIN VE OKUME KONTRPLAK LEVHALARINDA BAZI MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

DOLGU MADDESİ OLARAK MEŞE PALAMUT UNU KULLANIMININ KAYIN VE OKUME KONTRPLAK LEVHALARINDA BAZI MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1819-1824 DOLGU MADDESİ OLARAK MEŞE PALAMUT UNU KULLANIMININ KAYIN VE OKUME KONTRPLAK LEVHALARINDA BAZI MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1.

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1. www.akindemir.com İNŞAAT DEMİRİ 8-32 mm. arası inşaat demirleri Anma çapı (D) (mm) TS BS ASTM AFNOR ELOT DIN Çevre Uzunluğu (U) (mm) Kesit Alanı (F) (mm2) Anma Kütlesi (G) (Kg/m) 8 25,10 50,2 0,395 10

Detaylı

FARKLI ORTAMLARA MARUZ KALAN BAZI AHŞAP ESASLI LEVHALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Kürşat YILDIZ a. Ercan ÖZGAN b

FARKLI ORTAMLARA MARUZ KALAN BAZI AHŞAP ESASLI LEVHALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Kürşat YILDIZ a. Ercan ÖZGAN b FARKLI ORTAMLARA MARUZ KALAN BAZI AHŞAP ESASLI LEVHALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Kürşat YILDIZ a Ercan ÖZGAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü, 06500,

Detaylı

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK 1 SU TESİSATLARI ISIA KLİMA SOĞUA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK Enerji tasarrufu sağlayan ve çevreyi koruyan gelişmiş teknoloji Üst düzey ve sürekli enerji tasarrufu Güvenilir sistem kurulumu Montaj

Detaylı

FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU

FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü PK. 18 33401

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

Master Panel 1000 R5 Çatı

Master Panel 1000 R5 Çatı Master Panel 1000 R5 Çatı Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON COMPARISON OF TEARING STRENGTH TEST METHODS OF FABRICS Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Master Panel Nova 5 Çatı

Master Panel Nova 5 Çatı Master Panel Nova 5 Çatı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Diskaro Disklerinde Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Aşınma Üzerine Etkileri

Diskaro Disklerinde Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Aşınma Üzerine Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38 (1): 79-84 ISSN 1018-8851 Diskaro Disklerinde Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Aşınma Üzerine Etkileri Bülent ÇAKMAK 1 Summary Effects of different heat treatments

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Kemal Tuşat YÜCEL İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI YIĞMA YAPI MALZEME

Detaylı

Master Panel Nova3 Çatı

Master Panel Nova3 Çatı Master Panel Nova3 Çatı Ürün Tanımı Üç hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Çay Atıklarından Yonga Levha Üretimi

Çay Atıklarından Yonga Levha Üretimi Çay Atıklarından Yonga Levha Üretimi Yas çaydan, kuru çay elde edilmesi bir dizi işlemi gerektirmektedir. Bunlar; soldurma, kıvırma, fermantasyon, kurutma ve tasnif işlemidir. Tasnif işlemi sonucunda meydana

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

GRANÜL BOYUT DAĞILIMININ GRANİT KARO ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Z.Bayer 1,3, N.Ay 1, N.Erginel 2

GRANÜL BOYUT DAĞILIMININ GRANİT KARO ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Z.Bayer 1,3, N.Ay 1, N.Erginel 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 83-88 JOURNAL OF SCIENCE GRANÜL BOYUT DAĞILIMININ GRANİT KARO ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Z.Bayer 1,3, N.Ay 1, N.Erginel

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

RGKLM-2015/02 BAL NUMUNESİ (HMF-NEM) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA(LAK) TESTİ SONUÇ RAPORU

RGKLM-2015/02 BAL NUMUNESİ (HMF-NEM) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA(LAK) TESTİ SONUÇ RAPORU RGKLM-2015/02 BAL NUMUNESİ (HMF-NEM) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA(LAK) TESTİ SONUÇ RAPORU 1 Laboratuvarlar arası karşılaştırma test numunesinin hazırlanması ve çevrimin organizasyonunda görev alan

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

Onaylanmış Kuruluş No 1023. TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa)

Onaylanmış Kuruluş No 1023. TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa) PG 200 Onaylanmış Kuruluş No 1023 FPC CPD-0042 F FPC CPD-0043 F GÖRSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 YOKTUR UZUNLUK TS EN 1848-1 m -0,03 15 DOĞRULTUDAN SAPMA TS EN 1848-1 GEÇER KALINLIK TS EN 1849-1 mm ± 0,2 2

Detaylı

Çeşitli Bağlantı Elemanları ile Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitesi

Çeşitli Bağlantı Elemanları ile Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitesi Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2011, 11 (2): 138-145 Çeşitli Bağlantı Elemanları ile Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitesi *Selçuk DEMİRCİ 1, Hasan EFE 2,

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

I.ULUSAL KARADENİZ ORMANCILIK KONGRESİ

I.ULUSAL KARADENİZ ORMANCILIK KONGRESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ I.ULUSAL KARADENİZ ORMANCILIK KONGRESİ BİLDİRİLER 2.CİLT (Orman Endüstri Mühendisliği) 23-25 Ekim 1995 Trabzon Sülfat (Kraft) Selülozu Üretimi ve Ağartılması

Detaylı