T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1

2 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ VE İSTİKLALİ ÖĞRETİR. Mustafa Kemal ATATÜRK 2

3 3

4 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim

5 SUNUŞ Okulumuzda yı l ı nda başlayan kalite yolculuğu ve OGYE çalışmaları ile yönetim işlevinin tüm paydaşlarla birlikte gerçekleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Okulumuzu çağın gerektirdiği yönetim anlayışı ile yönetmek, yönetim işlevinin, okulun, çalışanların, öğrenci velilerin kalitesini yükseltmek, amacıyla okulumuzu daha bilimsel ve demokratik ilkelere dayalı olarak yönetmek amacımızdır. Öğrencilerimizi Milli Eğitim Temel Kanununun belirttiği hedeflere yöneltmek, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını sağlamak ve akademik başarıyı yakalamak 2014 yılı projeksiyonumuzdur. Murat KÖYDEN Okul Müdürü 5

6 GİRİŞ Stratejik Planlama, bir kurumun ne olduğu,ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çaba olarak tanımlana bilir. Her kurumun olduğu gibi bizimde zayıf ve güçlü yönlerimiz bulunmaktadır. Amacımız zayıf yönlerimizi iyileştirmek,güçlü yönlerimizi kullanarak paydaşlarımıza faydalı olmaktır. Hızla gelişen dünyada, düşünen, üreten,öğrenmeyi öğrenen ve tüm yönleriyle donanımlı bireyler yetiştirmek temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.bunu yaparken klasik yönetim anlayışı yerine toplam kalite yönetimi anlayışını kurum olarak benimsemiş durumdayız. Stratejik Planındaki tüm hedeflere ulaşılması dileğiyle... Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 6

7 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 5 GİRİŞ 6 BİRİNCİ BÖLÜM ( ) OKULU/KURUMU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 9 Yasal Çerçeve 10 Stratejik Planlama Çalışmaları İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, 40 Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 41 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 10. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Eylem Planları Stratejik Planlama Maliyet Tablosu

8 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı ( Kurumun tam adı yazılacak) ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ Kurum Türü ANADOLU LİSESİ Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Yönetici :3 Kurumda Çalışan Personel Öğretmen :34 Sayısı Hizmetli :1 Memur :1 Öğrenci Sayısı 570 Öğretim Şekli Normal Okulun Hizmete Giriş Tarihi 1965 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Tel. : Fax : Kurum Web Adresi http\\:abidinpasaanadolulisesi.k12.tr Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle :SAİMEKADIN Posta Kodu: İlçe :MAMAK İli :ANKARA Kurum Müdürü Murat KÖYDEN Müdür Yrd :Rafet MUMCU Kurum Müdür Yardımcıları Müdür Yrd:Gazi GÜNEŞ

9 BİRİNCİ BÖLÜM ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları 9

10 1.1. YASAL ÇERÇEVE A. AMAÇ Ankara Valiliği Abidinpaşa Anadolu Lisesi nin yürüttüğü faaliyetleri, Milli Eğitim Temel Kanunu nda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, var olma nedenini tanımlayarak geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmak, yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak katılımcı bir yönetim anlayışıyla stratejik planlama yapmaktır. B. KAPSAM Bu plan Ankara Valiliği Abidinpaşa Anadolu Lisesi nin yılları arasında yürüteceği faaliyetleri kapsar. C. DAYANAK * Miili Eğitim Temel Kanunu * Ortaöğretim kurumları yönetmeliği * Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi nde yayımlanan TKY Uygulama Yönergesi * Şubat 2002 tarih ve 2533 Sayılı Tebliğler Dergisi nde yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı TKY Uygulama Projesi * 10 / 12 / 2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. md. D. TEMEL İLKELER 1-Plânlama, Stratejik Plânlama Ekibi tarafından yürütülür. 2-Plânlama sürecine okulumuz tüm yönetici ve çalışanların katılım ve katkısı sağlanır. 3-İhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalışanlara konuyla ilgili hizmet içi eğitim düzenlenir. 4-Plânlama, okulumuzun tüm faaliyetlerini kapsar. 10

11 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Plânlama, Mevcut Durum Analizi, Misyon-Vizyon oluşturulması, Stratejik Amaçlar ve bu amaçlara yönelik ölçülebilir hedefler, hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve projeler, bütçeleme, faaliyetleri izleme-değerlendirme ve önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçüm süreçlerini kapsar. Stratejik Planlama Çalışmaları HAZIRLIK ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN SEÇİMİ NİSAN 2014 MAYIS 2014 MAYIS 2014 HAZİRAN-EYLÜL 2014 EYLÜL-EKİM 2014 KASIM ARALIK Stratejik plan hazırlığı için çalışmalar 2010 yılı mart ayında başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar ilçe personeline yaygınlaştırılarak, görüş ve önerilerinin alınması hedeflenmiştir. Stratejik planlama ekibine katılan ve aşağıda isimleri bulunan, öğretmenlerimiz il milli eğitim müdürlüğünde eğitime alınmışlardır. Kurum çalışanları tarafından mevcut durum analizi yapılmış, mayıs ayında kurumumuz GZFT analizini oluşturmuştur. Stratejik planlama faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Müdür Yrd. Gazi GÜNEŞ gönüllü olmuştur. HALİME TANRIÖVEN planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi için gönüllü olmuştur. Takvimin hazırlanmasında Bakanlığımız Strateji Geliştirme Dairesinin sayılı genelgesi dikkate alınmıştır. Ekibin eğitimi Kurum mevcut durumları analizinin yapılması Misyon vizyon ve temel değerlerin belirlenmesi Stratejik amaç ve hedeflerin tespiti Faaliyet proje ve eylem planlarının hazırlanması Maaliyetlendirme Planlara son şeklini verme ve onay işlemleri 11

12 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı İletişim Müdür Murat KÖYDEN Rehber Öğretmen Halime TANRIÖVEN Öğretmen Zübeyde OCAK Öğretmen Hacer AÇICI Öğretmen Fatma YILDIZ Öğretmen Derya UYTUN Öğretmen İsmet DOĞAN Öğretmen Önder ÇETİN Öğretmen Ebru ASARKAYA Veli Aysel KIZILKOCA Veli Eray GÜLKANAT Destek Personeli (Kütüphane Memuru, hizmetli v.b.) Aygül ŞAHİN Okul Aile Birliği Başkanı Erol ÇUBUK /10/2013 ONAY Murat KÖYDEN Okul Müdürü 12

13 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Paydaş Analizi 5. Kurum İçi Analiz 6. Çevre Analizi 5.1 Örgütsel Yapı 5.2 İnsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 İstatistikî Veriler 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 13

14 1.TARİHSEL GELİŞİM: Okulumuz 1965 Yılında Akdere Ortaokulu adıyla Eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra semtin adının Abidinpaşa olması nedeniyle okulun adı Abidinpaşa Ortaokulu olarak değiştirilmiştir. Çevre nüfusunun artması ve Okulun konumu dikkate alınarak tarihinde Liseye dönüştürülmüş, ayrıca bünyesinde Akşam Lisesi de açılmıştır yılında Akşam Lisesi kaldırılmış olup, Abidinpaşa Anadolu Lisesi olarak halen eğitim öğretime devam etmektedir Eğitim Öğretim yılından itibaren bünyesinde Yabancı Dil Ağırlıklı Lise açılan Okulumuz bu bölümden ilk mezunlarını öğretim yılında vermiştir. Okulumuz tarihli bakanlık onayıyla Anadolu Lisesine dönüşmüş ve halen eğitim ve öğretime devam etmektedir. GÖREV YAPAN OKUL MÜDÜRLERİ: SIRA TARİ HLER: MÜDÜRLERİMİZ Muammer DURUSOY Mustafa BÜTÜNER Fikret YILMAZ Nail BÖLÜKBAŞ Yılmaz GÜNEYLİOĞLU Murat KÖYDEN Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülük (Görevler) Eğitim öğretim hizmetleri Eğitim öğretim hizmetleri Öğretim Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Kurum güvenliği Destek Hizmetleri Satın alma Öğrenci davranışlarını değerlendirme Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no su) Anayasa 42. Madde Milli Eğitim Temel kanunu Ortaöğretim kurumları yönetmeliği Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Sivil savunma yönetmeliği Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kamu maliyesi kontrol kanunu Ortaöğretim kurumları yönetmeliği 14

15 3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Sosyal Etkinlikleri Toplum hizmneti çalışmaları FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme Karne teşekkür taktir diploma, Paso kimlik, Sınavlar ve ÖSYM kayıt işlemleri Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Özlük işlemleri, Hizmet içi eğitim, Atama tayin Hizmet 3 Davranış değerlendirme Öğrenci ödüllendirme Davranış değerlendirme. FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi.. Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt FAALİYET ALANI:PLANLAMA Yıllık, zümre, planları. Hizmet- 3 Proje çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri Okul İçin Ürün/Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Öğrenci hizmetleri Öğretim hizmetleri Öğretim hizmetleri Öğretim hizmetleri Öğretim hizmetleri Personel hizmetleri Disiplin Kurulu/Onur Kurulu Hasta sevk işlemleri Projeler Eğitim hizmetleri 15

16 4. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş Sınıflandırma Matrisi PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞLAR Çalışanlar, Birimler Millî Eğitim Bakanlığı Valilik Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okullar ve Bağlı Kurumlar Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar Öğrenciler ve Veliler Okul Aile Birliği Üniversite Özel İdare Belediyeler Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü O Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Kültür Müdürlüğü Hayırseverler Sivil Toplum Örgütleri Medya O İşveren kuruluşlar Muhtarlıklar Turizm uyguluma otelleri Sanayi ve Ticaret Odaları DIŞ YARARLANICI PAYDAŞLAR Temel ortak Stratejik ortak Tedarikçi Müşteri, hedef kitle O O O : Tamamı O : Bir kısmı Paydaş Önceliklendirme Matrisi 16

17 Paydaş-ürün/hizmet matrisi Paydaş İç Paydaş Dış Paydaş Yararlanıcı (Müşteri) Neden Paydaş? Önceliği Millî Eğitim Bakanlığı 1 Valilik 3 Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları O 4 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 2 Okullar ve Bağlı Kurumlar Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar 2 Öğrenciler ve Veliler 1 Okul Aile Birliği 3 Üniversite 1 Özel İdare Belediyeler Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü O Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Kültür Müdürlüğü Hayırseverler Sivil Toplum Örgütleri Medya O İşveren kuruluşlar 2 Muhtarlıklar 4 Turizm uyguluma otelleri O Sanayi ve Ticaret Odaları O Not:İç paydaşlar, dış paydaşlar ve müşteriler kendi aralarında önceli sırasına alınmıştır. 17

18 Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müşteri) Eğitim-Öğretim (Örgün- Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Danışmanlık Nitelikli işgücü AR-GE, Projeler, Altyapı,Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Mezunlar (Öğrenci) Ölçme-Değerlendirme Öğrenciler o Veliler Üniversiteler o o Medya o o Uluslar arası kuruluşlar o o Meslek Kuruluşları 0 Sağlık kuruluşları o Diğer Kurumlar o Özel sektör o o : Tamamı O: Bir kısmı 18

19 5. KURUM İÇİ ANALİZ 5.1 Örgütsel Yapı OKUL MÜDÜRÜ Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Rehberlik Servisi Öğretmenler Kurulu Zümre Öğretmenler Kurulu Okul Aile Birliği Sosyal Etkinlikler Kurulu Muayene Teslim Alma Komisyonu Rehberlik Yürütme Kurulu Satın Alma Komisyonu Öğrenci İşleri (9 12) Öğrenci İşleri (10 11) Personel 19

20 Görevler *Milli eğitimin temel ilkelerine bağlı kalarak,kurumu işbirliği içerisinde yönetir. *Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir. *Kurumun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü önlemi alır. *Yönetmelik,yönerge,genelge ve benzerlerini ilgililere imza karşılığı duyurur. *Kanun ve yönetmeliklerdeki görev tanımındaki diğer görevleri yapar. Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Okul Müdürü Görevle ilgili işbirliği (paydaşlar) Üst yönetim birimleri +müdür yardımcıları Hedef kitle Üst yönetim birimleri + Okul toplumu *Okulun işleyişinde müdüre yardım eder. *Müdürle birlikte öğretmenler kurulu toplantılarınıngündemini hazırlar. *Kayıt-kabul,nakil ve geçiş işlemlerinin yapılmasını öğrenci dosyalarının tutulmasını,bunlarla ilgili işleri yürütür. *Ders ve sınav programlarını düzenler.puantaj tutar. *Öğrenci ve personel işlerini yürütür.müdür yokken okul mühürünü muhafaza eder ve Müdüre vekalet eder. Müdür Yardımcısı Okul Müdürü Öğretmen ve öğrenciler Okul müdürü + okul toplumu *Okulun işleyişinde müdüre yardım eder. *Müdürle birlikte öğretmenler kurulu toplantılarınıngündemini hazırlar. *Kayıt-kabul,nakil ve geçiş işlemlerinin yapılmasını öğrenci dosyalarının tutulmasını Okulun işleyişinde müdüre yardım eder. *Müdürle birlikte öğretmenler kurulu toplantılarınıngündemini hazırlar. *Kayıt-kabul,nakil ve geçiş işlemlerinin yapılmasını öğrenci dosyalarının tutulmasını Okul Aile Birlikleri Yönetmeliğindeki görevleri yapar. *Öğretim programlarının incelenmesi. *Milli eğitimin temel ilkelerine Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Okul Müdürü Öğretmen ve öğrenciler Okul Müdürü Öğretmen ve öğrenciler Okul müdürü + okul toplumu Okul müdürü + okul toplumu Okul Aile Birliği Okul müdürü öğrenciler Okul toplumu öğretmenler ve hayırseverler Öğretmenler kurulu Okul toplumu Okul toplumu Okul yönetimi OGYE Okul toplumu Okul toplumu Öğrenci davranışlarını değerlendirme Disiplin kurulu Başkan ve üyeleri Öğrenciler Öğrenci davranışlarını değerlendirme Onur kurulu Başkan ve üyeleri Öğrenciler Okul sosyal etkinlikleri yönetimi Rehberlik ve sınıf öğretmenleri yönetimi Sosyal etkinlikler kurulu Rehberlik yürütme kurulu Öğretmen ve öğrenciler hayırseverler Rehber öğretmen sınıf öğretmenleri Öğretmen ve öğrenciler Öğretmen ve öğrenciler Genel bütçe satın alma işlemleri Satın alma komisyon u Okul müdürü ve üyeleri Öğretmen ve çalışanlar Okul sayım ve kontrol işlemleri. Muayene ve sayım komisyonu Okul yönetimi 20

21 5.2 İnsan Kaynakları 2013 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yardımcısı 2 2 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2013 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans 0 0 Lisans Yüksek Lisans 0 0 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2013 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı %

22 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri 2013 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl üzeri Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı TOPLAM 2 1 İdari Personelin Katıldığı Hizmet içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No Murat KÖYDEN Müdür 1-EĞİTİM YÖNETİMİ SEMİNERİ 2-YARATICI DRAMA / / MUHAKKİKLİK SEMNERİ /61417 RAFET MUMCU MÜDÜR YARDIMCISI 1-WEB TASARIM KURSU 2-İLSİS MODÜLLERİ SEMİNERİ / /60595 GAZİ GÜNEŞ MÜDÜR YARDIMCISI 1-TEFBİS PROJESİ SEMİNERİ 2-OKULLARDTOPLU BESLENME / /61041 EĞİTİMİ SEMİNERİ 22

23 Öğretmenlere İlişkin Bilgiler: 2013 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı:40 Branşı Erkek Kadın Toplam 1 DİNKÜLTÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MATEMATİK FİZİK KİMYA COĞRAFYA TARİH RESİM BEDEN EĞİTİMİ FELSEFE REHBERLİK BİYOLOJİ SANAT TARİHİ İNGİLİZCE TOPLAM 40 Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri Yılı Kişi Sayısı % % % % %20 23

24 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2013 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 1 %2,5 4-6 Yıl % Yıl 1 % Yıl 4 % Yıl 11 % üzeri 22 %55 Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı TOPLAM Öğretmenlerin katıldığı hizmet içi eğitim programları Adı ve Soyadı Branşı Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Belge No ÖNDER ÇETİN SANATT. TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI /10 MEHMET YALÇINKAYA TARİH REHBERLİK HİZMETLERİ SEMİNERİ /8 AYŞE ULUSOY COĞRAFYA ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI /7 CANDAN YÜKSEL ŞAHİN EDEBİYAT DRAMA /10 FATMA YILDIZ FİZİK İNTEL EĞİTİM /8 HAVVA ÖZARSLAN FELSEFE TEMEL BİLGİSAYAR KURSU /24 DİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI //33 MEHMET ÖZCAN KÜLTÜRÜ SEMİNERİ H.BARIŞ TEKNEIOĞLU İNGİLİZCE DİKSİYON /24 RİFAT AYDOĞAN EDEBİYAT TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI /55 SEMİNERİ 24

25 Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: 2013 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı:4 Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur 1 LİSE 1 2 Hizmetli 1 3 Sözleşmeli İşçi 1 ORTAOKUL İLKOKUL 2 4 Sigortalı İşçi 1 ORTAOKUL 1 Çalışanların Görev Dağılımı ÇALIŞANIN UNVANI Okul /kurum müdürü Müdür yardımcısı Müdür yardımcısı Atölye ve bölüm şefleri Öğretmenler Yönetim işleri ve büro memuru Yardımcı hizmetler personeli GÖREVLERİ 1-Ders okutmak. 2-Okulu amaçlarına göre yönetir. 3-Denetler 4-Görev tanımındaki diğer görevleri yapar 1-Ders okutur. 2-Müdürün en yakın yardımcısıdır. 3-Ders programı.sınav programı ve nöbet listesi yapar. 4-Her türlü tahakkuk işlerini (maaş,ekders v.) 5-Müdürün vereceği diğer iişleri yapar 1-Ders okutur. 2-Öğrenci işlerini yürütmek. 3-Sosyal etkinlikleri yürütmek. 4-Nöbet amirliği yapar 5-Müdürün vereceği diğer işleri yapar 1-İlgili branşın dersini okutur. 2-Bakanlıkça gönderilen yazı,duyuru vb.lerini Okur.imzalar. 3-Nöbet görevini yerine getirir. 4-Kutlama,törenlere katılır.hazırlar 5-Görev tanımındaki diğer görevleri yapar. 1-Müdürün ve müdür yardımcılarının vereceği yazıları yazar 2-Gelen-giden evrak defteri tutar.gelen yazılara cevap yazar dosyalar. 3-Personelin özlük işlerini takip eder.günü gününe işler. 4-Müdürün vereceği diğer görevleri yapar. 1-Her türlü temizlik,ısınma,onarım işlerini yapar 2-Gelenleri karşılar. 3-Resmi yazıları götürür,getirir. 4-Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.. 25

26 Çalışanların Görev Dağılımı S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul müdürü Okul müdürü; 1. Ders okutmak 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 3. Okulu düzene koyar 4. Denetler. 5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 2 Müdür baş yardımcısı Müdür başyardımcısı, 1. Ders okutur 2. Müdürün en yakın yardımcısıdır. 3. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. 4. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. 5. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 3 Müdür yardımcısı Müdür yardımcıları 1. Ders okutur 2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 4 Öğretmenler 1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuvar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 5 Yönetim işleri ve büro memuru 6 Yardımcı hizmetler personeli 1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. 5. Arşiv işlerini düzenlerler. 6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 26

27 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 7 Kaloriferci 8. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 9. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. 10. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. 11. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar 8 Gece bekçisi Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli, Nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlamak.... Çalışanların Gönüllü Yaptıkları İşler: S. NO ADI SOYADI GÖREVİ BRANŞI İLGİ ALANLARI GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI 1 Okul/kurum Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik

28 ABİDİNPAŞA ANDOLU LİSESİ OKULU İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ KADRO DURUMU EĞİTİM DURUMU HİZMET İÇİ EĞİTİM Sıra no Adı soyadı Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi 1. MURAT KÖYDEN MÜDÜR TARİH 28 1 X X - - X TAKDİR Normu var mı? Mevcut(Kadrolu) İhtiyaç Ön lisans Lisans Yüksek lisans Geçmiş yıllar da aldığı HİE saati toplamı ortalaması Son yılki hie süresi Aldığı ödüller ve cezalar Yaptığı bilimsel Çalış malar ve kitaplar 2. RAFET MUMCU MD.YRD MÜZİK 22 8 X X - - X AYLIKLA ÖDÜLENDRİME 3 GAZİ GÜNEŞ MD.YRD. FRANSIZCA X X - - X TEŞEKKÜR 4. ERSİN ÜNALLEYLİOĞLU ÖĞRETMEN BİYOLOJİ 22 X X - - X - 5. ÖNDER ÇETİN ÖĞRETMEN SANAT TARİHİ X X X TEŞEKKÜR 6. AYNUR KOYUNCU ÖĞRETMEN KİMYA 18 4 X X - - X AYSUN KANICIOĞLU 16 ÖĞRETMEN RESİM 13 NURAN DİKER ÖĞRETMEN İNGİLİZCE 26 NİLDA AKTİMUR ÖĞRETMEN İNGİLİZCE 7 AYŞE ULUSOY ÖĞRETMEN COĞRAFYA BARIŞ TEKNEOĞLU ÖĞRETMEN İNGİLİZCE 9 7 X X - X X TEŞEKKÜR TEŞEKKÜR 28

29 ABİDİNPAŞA ANDOLU LİSESİ OKULU İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ KADRO DURUMU EĞİTİM DURUMU HİZMET İÇİ EĞİTİM Sıra no Adı soyadı Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? 12 DERYA UYTUN ÖĞRETMEN COĞRAFYA X x X ÖĞRETMEN EDEBİYAT X X X 30 AYLIKLA 13 C.YÜKSEL ŞAHİN 12 4 ÖDÜLLENDİRME 14 CEVRİYE AYÇİÇEK ÖĞRETMEN BİYOLOJİ X X X SEDA KILIÇ ÖĞRETMEN İNGİLİZCE EYLEM BOR ÖĞRETMEN FRANSIZCA 8 17 ZÜBEYDE OCAK ÖĞRETMEN MATEMATİK NECATİ ÇİFTÇİ ÖĞRETMEN TARİH TAKDİR FATMA YILDIZ ÖĞRETMEN FİZİK 19 9 X X X SEVDA Y.KAPLAN ÖĞRETMEN EDEBİYAT 18 1 X X X 40 TEŞEKKÜR 21 HÜSEYİN KALE ÖĞRETMEN MÜZİK 26 TEŞEKKÜR 22 GAMZE HAZNEDAR ÖĞRETMEN BİYOLOJİ 15 7 X X X EROL TOPRAK ÖĞRETMEN FİZİK X X X 24 HALİME TANRIÖVEN ÖĞRETMEN REHBERLİK 16 7 X X X HAVVA ÖZARSLAN ÖĞRETMEN FELSEFE İSMET DOĞAN ÖĞRETMEN MATEMATİK 16 4 X X X BİRCAN YILMAZ ÖĞRETMEN EDEBİYAT 16 3 X X X MEHMET ÖZCAN ÖĞRETMEN DİN K.A.BİL 20 5 X X X MEHMET YALÇINKAYA ÖĞRETMEN TARİH x X X AYLIKLA ÖDÜLLENDİRME 30 KADRİYE BAYTEKİN ÖĞRETMEN KİMYA 31. NEZAHAT KOÇYİĞİT ÖĞRETMEN REHBERLİK 17 7 x x x 60 Mevcut(Kadrolu) İhtiyaç Ön lisans Lisans Yüksek lisans Geçmiş yıllar da aldığı HİE saati toplamı ortalaması Son yılki hie süresi Aldığı ödüller ve cezalar Yaptığı bilimsel Çalış malar ve kitaplar 32 MURAT GÜNDÜZ ÖĞRETMEN BİLİŞİM TEK ORHAN YAŞAR ÖĞRETMEN FİZİK 22 4 x x x 40 29

30 ABİDİNPAŞA ANDOLU LİSESİ OKULU İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI KADRO DURUMU EĞİTİM DURUMU ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ HİZMET İÇİ EĞİTİM Sıra no Adı soyadı Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut(Kadrolu) İhtiyaç Ön lisans Lisans Yüksek lisans Geçmiş yıllar da aldığı HİE saati toplamı ortalaması Son yılki hie süresi Aldığı ödüller ve cezalar Yaptığı bilimsel Çalış malar ve kitaplar 34 EBRU ASARKAYA ÖĞRETMEN Beden Eğitimi 16 ÖĞRETMEN Beden Eğitimi 35 MUSTAFA YETİŞ BAYKAL DELİBAL ÖĞRETMEN Matematik HACER AÇICI ÖĞRETMEN Matematik MUSTAFA ŞİMŞEK ÖĞRETMEN Matematik RIFAT AYDOĞAN ÖĞRETMEN EDEBİYAT MUKADDES PEKGÖZ ÖĞRETMEN EDEBİYAT GAMZE ERDOĞAN ÖĞRETMEN EDEBİYAT

31 5.3 Teknolojik Düzey Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab Fax Video DVD Player Fotograf makinası Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/ adresi oranı Etkileşimli Tahta %100 %100 %

32 Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekan Var Yok Adedi İhtiyaç Açıklama Öğretmen Çalışma Odası X 1 Ekipman Odası X 1 Kütüphane X 1 Rehberlik Servisi X 1 Resim Odası X 1 Müzik Odası X Çok Amaçlı Salon X 1 Ev Ekonomisi Odası X İş ve Teknik Atölyesi X Bilgisayar laboratuarı X 1 Yemekhane X Spor Salonu X 1 Otopark X 1 Spor Alanları X Kantin X 1 Fen Bilgisi Laboratuvarı X 2 Atelyeler X Bölümlere Ait Depo X Bölüm Laboratuvarları X Bölüm Yönetici Odaları X Bölüm Öğrt. Odası X Teknisyen Odası X Bölüm Dersliği X Arşiv X 1 32

33 5.4 Mali Kaynaklar Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe Okul aile Birliği Özel İdare 0 Kira Gelirleri 0 Döner Sermaye 0 Vakıf ve 0 Dernekler Dış 0 Kaynak/Projeler Diğer 0.. TOPLAM Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Temizlik 2.755,12 Küçük onarım ,03 Bilgisayar harcamaları 879,10 Büro makinaları harç. 889,10 Telefon 1.252,25 Yemek Sosyal faaliyetler 169,50 Kırtasiye 1.415,44 Vergi harç vs 673,20 Hizmet satın alma 1.358,40 GENEL , ,24 33

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 2014 STRATEJİK PLANI 1 2011 2014 STRATEJİK PLANI Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 KONYA İL HARİTASI T.C. KONYA VALİLİĞİ EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 ii KISALTMALAR AB AR-GE BT BSİO ÇPL GİH GİHS GZFT HEM KİK MEB MEBBİS

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 1 2 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı