Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk"

Transkript

1 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl da t m a arac l yla ülke ekonomisinin her kesimine hizmet sunan fl Bankas, alternatif hizmet kanallar, Avrupa daki flube ve ifltirakleri ve dünya çap nda yayg n muhabir a sayesinde yurt d fl nda da Türklerin yaflad ve çal flt her yere ulaflmaktad r. " fl Bankas " Türk insan için tasarruf, ifl, güç ve güven anlam na gelmektedir. Bu y lki faaliyet raporumuzda kuruluflundan günümüze fl Bankas n n ülke ekonomisinin kalk nmas na sa lad kesintisiz deste i vurgulamak istedik. Otoyollardan, barajlara, fabrikalardan tar ma kadar ekonominin her kesiminde fl Bankas n n mutlaka önemli bir katk s bulunmaktad r. Türkiye fl Bankas Ülke kalk nmas na önemli bir katk Ürün ve hizmetleri ile Türk insan n n hayat n zenginlefltiren fl Bankas, kuruluflundan bugüne her zaman ülkemizin ekonomik kalk nmas n n itici gücü olmufltur. Türkiye fl Bankas Faaliyet Raporu> 2003

2 çindekiler >> Finansal Göstergeler 03 Türkiye fl Bankas - Türkiye nin Bankas 04 Yönetim Kurulu 06 Yönetim Kurulu Raporu 10 Genel Müdür ün Mesaj 14 cra Kurulu 20 Dünya Ekonomisi 24 Türkiye Ekonomisi Y l Faaliyetleri 31 Ba ms z Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Aç klamalar 57 Organizasyon fiemas 70 Genel Müdürlük Birimleri ve Yöneticileri 72 Bafll ca Ba l Ortakl klar ve fltiraklerin 2003 Y l Faaliyetleri ve Sonuçlar 73

3 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl da t m a arac l yla ülke ekonomisinin her kesimine hizmet sunan fl Bankas, alternatif hizmet kanallar, Avrupa daki flube ve ifltirakleri ve dünya çap nda yayg n muhabir a sayesinde yurt d fl nda da Türklerin yaflad ve çal flt her yere ulaflmaktad r. " fl Bankas " Türk insan için tasarruf, ifl, güç ve güven anlam na gelmektedir. Bu y lki faaliyet raporumuzda kuruluflundan günümüze fl Bankas n n ülke ekonomisinin kalk nmas na sa lad kesintisiz deste i vurgulamak istedik. Otoyollardan, barajlara, fabrikalardan tar ma kadar ekonominin her kesiminde fl Bankas n n mutlaka önemli bir katk s bulunmaktad r. Türkiye fl Bankas Ülke kalk nmas na önemli bir katk Ürün ve hizmetleri ile Türk insan n n hayat n zenginlefltiren fl Bankas, kuruluflundan bugüne her zaman ülkemizin ekonomik kalk nmas n n itici gücü olmufltur. TÜRK YE fi BANKASI>>1

4

5 Finansal Göstergeler (Milyar TL) Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Özkaynaklar Ödenmifl Sermaye (*) Hisse Senedi hraç Primleri De er Art fl Fonu Yasal Yedekler Ola anüstü Yedekler Enflasyon Muhasebesine Göre Oluflan Sermaye Yedekleri Kâr / Zarar Geçmifl Y llar Kâr ve Zararlar Dönem Net Kâr ve Zarar (Milyon ABD Dolar ) Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Özkaynaklar Ödenmifl Sermaye (*) Hisse Senedi hraç Primleri De er Art fl Fonu Yasal Yedekler Ola anüstü Yedekler Enflasyon Muhasebesine Göre Oluflan Sermaye Yedekleri Kâr / Zarar Geçmifl Y llar Kâr ve Zararlar Dönem Net Kâr ve Zarar (*) itibariyle Banka n n kay tl sermaye tavan TL dir ( ABD Dolar ) tarihinde Ola anüstü Genel Kurul karar ile ana sözleflme de iflikli i yap lm fl ve Banka n n kay tl sermaye tavan TL ( ABD Dolar ) olarak onaylanm flt r itibariyle döviz kuru: 1 ABD Dolar = TL fl Bankas n n fiube A Yurt içi fiubeler Yurt d fl fiubeler 7 7 Yurt d fl Temsilcilikler - 1 Toplam Personel TÜRK YE fi BANKASI>>3

6 Türkiye fl Bankas - Türkiye nin Bankas kurulmas ndan bir y l sonra, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ülke ekonomisinin TÜRK YECumhuriyeti nin yeniden infla edilmesini ve kalk nmas n sa layacak bir bankan n kurulmas n talep etmifltir. Genç Cumhuriyet aç s ndan güçlüklerle dolu bir y l olan 1924 te kurulan fl Bankas n n amac, bankac l k sisteminin yan s ra ekonominin kalk nmas na yard mc olmak ve s nai yat r mlara mali kaynak sa lamak olarak belirlenmifltir. fl Bankas Cumhuriyet döneminde kurulan ve hala faaliyet gösteren birkaç flirketten biri olman n hakl gururunu tafl maktad r. fl Bankas kuruldu u anda sahip oldu u coflku ve dinamizmi bugün de yaflatmaktad r. fl Bankas, reel sektör yat r mlar ile iç ve d fl ticaretin finansman na verdi i kesintisiz deste in yan s ra büyük çapl proje finansman kredileriyle ülke ekonomisinin geliflimine de büyük katk sa lamaktad r. Öncü rol oynayarak finans, cam sanayii, petrol ürünleri da t m ve telekomünikasyon gibi sektörlerdeki güçlü ifltirakleri ve özel sermayeli bankalar aras ndaki lider konumuyla fl Bankas, Türk ekonomisindeki önemli rolünü kuruluflundan günümüze sürdürmektedir. Kuruldu u ilk günden itibaren halka aç k bir flirket olan fl Bankas, ülkemizde benzeri olmayan bir ortakl k yap s na sahiptir. Halihaz rda en büyü ü Emekli ve Munzam Sand k Vak flar olmak üzere i aflk n orta olan fl Bankas n n hisselerinin yaklafl k %27 si MKB ve Londra Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmektedir y l sonunda Banka n n toplam aktifleri trilyon TL ye ( milyon ABD Dolar ) ulaflm flt r. Özkaynaklar trilyon TL ye (4.023 milyon ABD Dolar ) yükselen fl Bankas, Türkiye de bu anlamda bütün özel bankalar aras nda ilk s rada yer almaktad r. fl Bankas, ifltirakleri ile birlikte de erlendirildi inde, günümüzde dünyan n en büyük flirketleri aras nda s ralanmaktad r. Kaliteli hizmet anlay fl yla destekledi i kurumsal de erleri, müflterilerin, çal flanlar n ve hissedarlar n memnuniyetini art rmakta ve fl Bankas n Türkiye deki bireyler ve kurumlar taraf ndan en çok güven duyulan ve tercih edilen banka haline getirmektedir. Kurumsal Yönetim fl Bankas ; pay sahiplerinin haklar na, kamunun ayd nlat lmas ve fleffafl k kavramlar na, menfaat sahipleri ile iliflkilerinin düzenlenmesine ve Yönetim Kurulu nun fonksiyonu, yetki ve sorumluluklar na yönelik ilkeler olarak s n fland r lan Kurumsal Yönetim lkeleri ni, baflta Bankalar Kanunu ve Esas Sözleflme olmak üzere ilgili yasalar ve mevzuat hükümlerini göz önünde bulundurarak en iyi flekilde uygulamaya gayret göstermektedir. Kurumsal yönetim politikalar n n gelifltirilerek daha etkin uygulanmas yönündeki çal flmalar ise kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

7 TÜRK YE fi BANKASI>>5

8 Yönetim Kurulu

9 Prof. Dr. Ahmet K rman, Yönetim Kurulu Baflkan H. Ersin Özince, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür Bahtiyar Sönmez, Yönetim Kurulu Üyesi H. Arslan Sarsar, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Dereli, Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Öz, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Baran Tuncer, Yönetim Kurulu Üyesi M. Nail Ya c, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. A. Yavuz Ege, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nail Gürman, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekber Güvenç, Yönetim Kurulu Üyesi* Volkan Taflk n, Denetçi* Nilgün Erkan, Denetçi A. Taciser Bayer, Raportör * Foto rafta yer alm yor. TÜRK YE fi BANKASI>>7

10 Yönetim Kurulu PROF. DR. AHMET KIRMAN Yönetim Kurulu Baflkan 1958 y l nda Ankara da do an Prof. Dr. Ahmet K rman, 1979 y l nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmufl, 1981 y l nda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Avrupa Toplulu u Rekabet Hukuku konusunda yüksek lisans derecesini alm fl, 1989 y l nda ayn üniversitede Özel Hukuk/Ticaret Hukuku alan nda doktoras n tamamlam fl, 1994 y l nda Kamu Hukuku/Mali Hukuk alan nda Doçent olan Prof. Dr. Ahmet K rman 2000 y l nda da ayn dalda profesör unvan n alm flt r. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü nde, Maliye Bölüm Baflkan ve Mali Hukuk Ana Bilim Dal baflkan s fat ile ö retim üyeli i görevini sürdürmekte ve üniversiteyi temsilen Vergi Konseyi üyeli ini de sürdürmektedir. Mali Hukuk ve Bankac l k Hukuku alanlar nda TTB, TCMB, BDDK ve Bilkent Üniversitesi BF de ders veren Prof. Dr. Ahmet K rman, Dan fltay Tetkik Hakimli i görevinin yan s ra TTB, TSRB ve Türkiye fl Bankas A.fi. bünyesinde de çeflitli görevler ifa etmifl olup, Milli Reasürans T.A.fi nin yönetim kurulu baflkanl görevini de sürdürmektedir. Mali hukuk alan baflta olmak üzere ilgisinin bulundu u alanlarda çok say da kitap, inceleme ve makalesi yay nlanan Prof. Dr. Ahmet K rman evli ve iki çocukludur. 26 Mart 1999 tarihinde Türkiye fl Bankas A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçilen Prof. Dr. Ahmet K rman, 16 Temmuz 2002 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapmaktad r. H. ERS N ÖZ NCE Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür 1953 y l nda Havran da do an H. Ersin Özince, 1975 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü nden mezun olduktan sonra meslek hayat na 1976 y l nda fl Bankas Teftifl Kurulu Baflkanl nda bafllam flt r. fl Bankas n n çeflitli birimlerinde yöneticilik yapan Özince, 1994 y l nda Genel Müdür Yard mc l na yükseltilmifltir. Bu görevi s ras nda sorumluluk alanlar Banka n n Fon Yönetimi, Muhasebe, Menkul K ymetler, Krediler ve stihbarat-mali Tahlil Müdürlüklerini kapsayan Ersin Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde fl Bankas n n 15. Genel Müdürü olmufltur. Ayn zamanda Banka n n Yönetim Kurulu Baflkan Vekili de olan Özince, fl Bankas n n en büyük ifltiraklerinden fiiflecam da Yönetim Kurulu Baflkanl yapmaktad r. May s 2002 den bu yana Türkiye Bankalar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan olan H. Ersin Özince, The Institute of International Finance, Vehbi Koç Vakf ve stanbul Kültür Sanat Vakf nda Yönetim Kurulu Üyesi, Institut Internationale d Etudes Bancaires Üyesi, Bilkent Üniversitesi ve Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf Mütevelli Heyeti Üyesi olarak da görev yapmaktad r. BAHT YAR SÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi 1944 y l nda Perflembe/Ordu da do an Bahtiyar Sönmez, 1969 y l nda Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi nden mezun olduktan sonra, 1972 y l nda fl Bankas Ordu fiubesi nde göreve bafllam flt r y l nda Ulubey/Ordu fiubesi Muhasebeci Yard mc l na atand ktan sonra Banka n n çeflitli flube ve birimlerinde görev yapan Bahtiyar Sönmez, 26 Eylül 1996 tarihinde fl Bankas Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçilmifltir. H. ARSLAN SARSAR Yönetim Kurulu Üyesi 1943 y l nda Eski Foça/ zmir de do an H. Arslan Sarsar, 1967 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye- ktisat Bölümü nden mezun olmufltur y l nda fl Bankas Teftifl Kurulu Baflkanl nda göreve bafllayan H. Arslan Sarsar, 1982 y l nda zmir fiubesi Müdür Yard mc s olmufltur y l nda Banca Commerciale de ve fl Bankas Londra fiubesi nde staj yapan Sarsar, 1987 y l nda Mersin fiubesi ne Müdür, 1988 y l nda Ege I. Bölge Müdürlü ü ne Bölge Müdürü ve 1990 y l nda zmir fiubesi ne Müdür olarak atanm flt r. H. Arslan Sarsar, 28 Ekim 1998 tarihinde fl Bankas Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçilmifltir. PROF. DR. TOKER DEREL Yönetim Kurulu Üyesi 1936 y l nda Malkara da do an Prof. Dr. Toker Dereli, yüksek ö renimini 1960 y l nda stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi nde tamamlam flt r y l nda gitti i ABD de Cornell Üniversitesi Endüstri ve Çal flma liflkileri Fakültesi nde lisansüstü ö renimini tamamlam fl, 1964 y l nda Master of Science ve 1965 y l nda doktora derecelerini alm flt r y l nda stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi nin Sosyal Siyaset Kürsüsü nde asistan olarak çal flmaya bafllam flt r y llar aras nda ABD de Temple Üniversitesi flletme Fakültesi nde, y llar aras nda Belçika Levven Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde, ders y l nda ise Kanada n n MacMaster Üniversitesi flletme Fakültesi nde nsan Kaynaklar Yönetimi ve Endüstri liflkileri konular nda dersler vermifltir y llar aras nda.ü. ktisat Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü ve nsan Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dal Baflkan ve y llar aras nda stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi nde Dekan olarak görev yapm flt r. Çal flma iliflkileri ile ilgili çeflitli araflt rmalar ve yay nlar vard r. 12 Temmuz 2002 tarihinde fl Bankas Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçilen Prof. Dr. Toker Dereli, A ustos 2003 tarihinden bu yana Ifl k Üniversitesi nde ö retim üyeli i yapmaktad r. Ayr ca Türk Endüstri liflkileri Derne i Baflkanl görevini sürdürmekte, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ad na ILO Konferanslar na kat lmakta ve bu bakanl n çeflitli projelerinde dan flmanl k yapmaktad r.

11 ETHEM ÖZ Yönetim Kurulu Üyesi 1951 y l nda Bal kesir de do an Ethem Öz, 1976 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi dari limler Fakültesi flletme Bölümü nden mezun olmufltur y l nda fl Bankas ktisadi Araflt rmalar Müdürlü ü nde ktisat Uzman Yard mc s olarak göreve bafllayan Öz, Banka n n çeflitli birimlerinde görev yapm fl ve 1993 y l nda Emekli Sand Vakf Müdürlü ü ne atanm flt r. Ethem Öz, y llar aras nda fl Bankas ifltiraklerinden Bayek Tedavi Sa l k Hizmetleri nin Genel Müdürü olarak görev yapm flt r. Ethem Öz, 12 Temmuz 2002 tarihinde fl Bankas Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçilmifltir. PROF. DR. M. BARAN TUNCER Yönetim Kurulu Üyesi 1934 y l nda Bayburt ta do an Prof. Dr. M. Baran Tuncer, yüksek ö renimini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi nde yapm flt r. Daha sonra ABD de Kansas Üniversitesi nde Master, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi nde doktora ve California Üniversitesi nde ihtisas yapan Prof. Dr. M. Baran Tuncer, 1976 y l nda iktisat dal nda Profesör olmufltur. Ankara ve Bo aziçi Üniversiteleri nde ö retim üyeli i yapm fl, ayr ca Orta Do u Teknik, Hacettepe ve Bilgi Üniversitelerinde ders vermifltir. ABD de Yale ve Minnesota Üniversitelerinde araflt rmac ve misafir ö retim üyesi olarak çal flm flt r larda Devlet Planlama Teflkilat ktisadi Planlama Dairesi Baflkanl yapan Prof. Dr. M. Baran Tuncer, 1974 y l nda Gümrük ve Tekel Bakanl ve 1970 lerde bir süre Eczac bafl Holding Yönetim Kurulu üyeli i yapm flt r den itibaren 15 y l Dünya Bankas nda görev yapan Prof. Dr. M. Baran Tuncer, Banka n n Do u Afrika, Güneydo u Asya ve Latin Amerika bölümlerinde çal flm fl, 1995 y l nda Banka dan ayr lmadan önce Orta Amerika ülkeleri bafl iktisatç s görevinde bulunmufltur. Daha sonra geçici görev ile Hindistan, Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan ülkeleri için dan flmanl k hizmeti görmüfltür. Halen Türkiye Aile Sa l ve Planlamas Vakf n n Yönetim Kurulu Baflkan olan Prof. Dr. M. Baran Tuncer, bir gazetede de ekonomi konular nda köfle yaz s yazmaktad r. 12 Temmuz 2002 tarihinde fl Bankas Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçilmifltir. M. NA L YA CI Yönetim Kurulu Üyesi 1950 y l nda Güdül/Ankara da do an M. Nail Ya c, 1972 y l nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmufltur. Avukatl k staj n n bitimini takiben 1974 y l nda fl Bankas Teftifl Kurulu Baflkanl nda göreve bafllayan M. Nail Ya c, 1985 y l nda Kurumsal Krediler Müdür Yard mc l na yükseltilmifl, 1986 y l nda Sorunlu Krediler Müdür Yard mc l na atanm flt r. Daha sonra 2002 y l na kadar Banka n n çeflitli birim ve flubelerinde Müdürlük yapan M. Nail Ya c, 12 Temmuz 2002 tarihinde fl Bankas Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçilmifltir. DR. A. YAVUZ EGE Yönetim Kurulu Üyesi 1947 y l nda Gemlik te do an Dr. A. Yavuz Ege, 1968 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve ktisat Bölümü nden mezun olmufltur. Daha sonra yüksek lisans n 1974 y l nda A T A flletme Yönetimi Enstitüsü Finansal Yönetim Bölümü ve 1981 y l nda University of Kent at Canterbury ktisat Bölümü nde tamamlam fl, doktoras n da 1989 y l nda ayn üniversitenin ktisat Bölümü nden alm flt r. Dr. A. Yavuz Ege, y llar aras nda çeflitli kamu kurulufllar nda Raportör, Uzman, Daire Baflkan, Baflkan ve Müsteflar Yard mc s gibi görevler üstlendikten sonra y llar aras nda Baflbakanl k ta Müflavir olarak görev yapm flt r. Dr. A. Yavuz Ege daha sonra Baflbakanl k Devlet Planlama Teflkilat nda Müflavir, Rekabet Kurumu nda Rekabet Kurulu Üyesi, Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl nda Müsteflar ve y llar aras nda da Çal k Yat r m Bankas A.fi. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapm flt r. Dr. A. Yavuz Ege aralar nda Türk Eximbank da dahil olmak üzere çok say da kamu kurum ve kuruluflunda Konsey Üyeli i, Yönetim Kurulu Baflkanl ve Kurul Üyeli i gibi görevler üstlenmifltir. Hacettepe Üniversitesi BF Maliye Bölümü nde Planlama Teknikleri ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü nde ktisadi Planlama, ktisat Politikas ve Planlamas, Para Teorisi ve Para Politikas konular nda part-time ö retim üyeli i de yapan Dr. A. Yavuz Ege nin çok say da yay nlanm fl bilimsel eseri bulunmaktad r. Dr. A. Yavuz Ege, 27 Mart 2003 tarihinde fl Bankas Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçilmifltir. AV. NA L GÜRMAN Yönetim Kurulu Üyesi 1944 y l nda Trabzon da do an Av. Nail Gürman, 1971 y l nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmufltur y l ndan bu yana serbest avukatl k yapmakta olan Gürman, bir bankada avukatl k ve çeflitli flirketlerde Hukuk Müflavirli i görevinde bulunmufltur. Ayr ca, yedi y l süreyle Türk Hukuk Kurumu Genel Sekreterli i görevini de yürütmüfltür y l nda CHP üyesi olan Gürman, politik kariyerini CHP ve SODEP de sürdürmüfl ve bu partilerde yöneticilik görevlerinde bulunmufltur. Av. Nail Gürman, 27 Mart 2003 tarihinde fl Bankas Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçilmifltir. AL EKBER GÜVENÇ Yönetim Kurulu Üyesi 1950 y l nda Ankara da do an Ali Ekber Güvenç, ortaokul mezunudur ve 1966 y l nda Matbaa Mürettibi olarak çal flma hayat na bafllam flt r. Ankara Üniversitesi Bas mevi nde çal flt s rada Bas n- fl Sendikas na üye olmufl ve bir süre sendikan n iflyeri temsilcilik görevini yürütmüfltür. Daha sonra 1982 y l nda Bas n- fl Sendikas Genel Sekreterli i ne, 1983 y l nda yap lan Genel Kurul da ise sendikan n Genel Baflkanl k görevine seçilmifltir. Ayn y ldan bu yana Türk- fl Baflkanlar Kurulu üyeli i görevini sürdürmektedir. Ali Ekber Güvenç, 27 Mart 2003 tarihinde fl Bankas Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçilmifltir. TÜRK YE fi BANKASI>>9

12 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj DÜNYANINde iflik alanlarda kapsaml de iflimler yaflad 2003 y l n tamamlam fl bulunuyoruz. Bankam z n bu de iflimler içerisinde hissedarlar n n verdi i destek ve yetki ile baflar l çizgisini sürdürmesi konusundaki çabalar m z art rd m z bu dönemde, ekonomik alandaki geliflmeler ve Bankam za yans malar konusundaki görüfllerimi k saca paylaflmak isterim. Bilindi i gibi Irak savafl n n yaratt belirsizliklere ra men Ülkemiz ekonomisinde; yüksek oranl ve istikrarl büyümeyi, kamu borç stokunu azaltmay, enflasyonu kal c bir flekilde düflürmeyi ve fiyat istikrar n amaçlayan iktisat program n n ikinci y l nda da program hedefleriyle uyumlu geliflmeler kaydedilmifltir. ç ve d fl siyasi belirsizliklerin azalmas n n yan s ra ekonomik program n kararl bir flekilde uygulanmas neticesinde 2003 y l nda, yüksek performans gösteren ihracata ve y l n ikinci yar s ndan itibaren canlanan yurt içi talebe ba l olarak Türkiye ekonomisinde %5,9 oran nda büyüme kaydedilmifltir. zlenen s k maliye politikas n n ve olumlu uluslararas konjonktürün de etkisiyle borçlar n sürdürülebilirli i aç s ndan önem tafl yan net kamu borç stoku, bütçe aç, kamu kesimi borçlanma gere i gibi temel göstergelerin milli gelire oranlar nda iyileflmeler sa lanm fl; Türk Liras ve yabanc para cinsinden borçlanma maliyetlerinde önemli düflüfller yaflanm flt r. Ekonomiye iliflkin olumlu beklentilerin giderek güçlenmesi, s k maliye politikas ndaki kararl l k ve iç talepteki canlanman n s n rl kalmas neticesinde enflasyondaki düflüfl devam etmifltir. Bütün bu geliflmeler ekonomideki k r lganl klar n, 2002 y l na oranla bir miktar azalmas na yard mc olmufltur. Bankac l k sektörü, makroekonomik ortamda sa lanan iyileflme ile buna paralel olarak faizlerde yaflanan h zl düflüfl ve de erlenen TL ye ba l olarak bir önceki y la oranla daha sa l kl bir bilanço yap s na kavuflmufl, kârl l k aç s ndan da iyi bir performans göstermifltir y l nda; Konsolidasyon süreci devam etmifltir. Sektördeki banka say s 50 ye gerilemifl, ilk befl bankan n sektördeki a rl artm fl, Sektörün aktif büyüklü ü, bir önceki y la göre yaklafl k %17,4 artarak 249,7 katrilyon TL ye ulaflm flt r. Ancak, h zl büyümeye ra men aktiflerin GSY H ye oran %70 civar nda gerçekleflmifl ve euro alan ortalamas n n oldukça alt nda kalm fl,

13 Prof. Dr. Ahmet K rman Yönetim Kurulu Baflkan Bankalar n özkaynaklar %38,3 oran nda artm fl, özkaynaklar n toplam pasifler içindeki pay %14,2 ye yükselmifltir. Özkaynaklardaki art fl n ve sabit k ymetlerdeki azal fl n etkisiyle sektörün serbest sermayesi güçlenmifl, Sektörün ana kayna n oluflturan mevduat sadece %13 oran nda art fl kaydetmifltir. Reel bazda ise mevduat, getiri fark nedeniyle tasarruflar n alternatif yat r m araçlar na yönelmesi ve TL nin de er kazanmas na ba l olarak %1,2 azalm fl, TÜRK YE fi BANKASI>>11

14 Bankalar, kredi portföylerinin sa l kl bir flekilde büyümesine ve gecikmifl alacaklar n tahsiline yönelik ihtiyatl politikalar izlemifltir. Bu politikalar neticesinde kredi hacmi %35,2 oran nda genifllemifl, kredilerin aktiflerdeki pay 3,5 puan artarak %26,5 e yükselmifl, karfl l k öncesi takipteki kredilerin toplam kredilere oran ise %11,5 e gerilemifl, Gerilemeye bafllayan faizler ve olumlu beklentilerin etkisiyle sektörün menkul k ymetler cüzdan %24 oran nda artm fl, menkul k ymetlerin aktifler içindeki pay %43 e yükselmifl, Dalgal kur sisteminin de etkisiyle bankac l k sektörü, 2003 y l n n baz dönemleri d fl nda aç k pozisyon tafl mam fl, Sektörün net dönem kâr ; faizlerdeki düflüfle ba l olarak menkul k ymet portföylerinin sa lad yüksek rand mana ve sermaye piyasas ifllem kazançlar na, TL nin de er kazanmas nedeniyle kambiyo zararlar n n azalmas na ve di er faaliyet giderlerindeki gerilemeye ba l olarak yaklafl k iki kat artm flt r y l nda; artan kârl l k, güçlenen özkaynaklar ve serbest sermaye, göreceli olarak önemi azalmaya bafllayan takipteki krediler ve kontrollü aç k pozisyon politikalar, bankac l k sektöründeki k r lganl n giderek azald na iflaret etmektedir y l nda bankac l k sektörü, maliyetleri kontrol alt nda tutmaya ve azaltmaya yönelik tedbirler almaya devam etmifltir. Ayr ca, risk yönetimi ve iç denetime yönelik uygulamalar giderek kurumsallaflmaya bafllam fl, Bankam z nezdinde de bu alanlar baflta olmak üzere sahip olunan kurumsal anlay fl n gere i geliflmeler aç s ndan öncü rolümüz sürdürülmüfltür. Hiç flüphesiz Bankam zca benimsenen ilkelerin tümünün ifltiraklerimiz taraf ndan da hayata geçirilmesi esas temel ilkelerimiz aras nda yer alm fl ve ülke ekonomisine katk sa layan ifltiraklerimiz de faaliyetleri ile bu ilkeyi hayata geçirmifllerdir. Bankam z ülkemiz sermaye piyasalar n n sürükleyicisi konumundaki halka aç k flirketi olma özelli ini sürdürürken, hisse sahiplerimizin varl klar n n korunmas ve gelifltirilmesi, de erinin yükseltilmesi temel amac bizi yönlendirmifltir y l nda Bankam z baflar l finansal sonuçlar elde etmifl, pek çok alandaki pazar pay n art rarak sektördeki yerini daha da sa lamlaflt rm flt r. Kredilerimizin yayg n bir flekilde artmas, gecikmifl alaca a dönüflme oran m z n giderek düflmesi, bankac l k faaliyetlerinden sa lanan gelirlerimizin yükselmesi, aktif yap m z n daha iyiye götürülmesi

15 Bankam z ülkemiz sermaye piyasalar n n sürükleyicisi konumundaki halka aç k flirketi olma özelli ini sürdürürken, hisse sahiplerimizin varl klar n n korunmas ve gelifltirilmesi, de erinin yükseltilmesi temel amac bizi yönlendirmifltir. amaçl ifllemler, ekonomi ve finansal piyasalardaki geliflmelerin h zl bir flekilde izlenmesi ve gere inin hayata geçirilmesi gibi de iflik alanlarda izlenen politikalar sonucunda; Aktiflerimiz reel bazda yaklafl k %14,9 oran nda artarak 31,1 katrilyon TL ye, Özkaynaklar m z reel olarak %15,8 oran nda artarak 5,6 katrilyon TL ye, Net dönem kâr m z reel bazda %19,5 oran nda artarak 423,1 trilyon TL ye, Sermaye yeterlilik rasyomuz ise %28,35 e yükselmifltir y l faaliyetleri neticesinde Bankam z; Aktif büyüklü ünde, Özkaynaklarda, Ödenmifl sermayede, Vadesiz, TL ve toplam mevduatta, Tüketici kredilerinde, Yat r m fonlar nda ve Net komisyon gelirlerinde en büyük özel sektör bankas konumunda olup, çabalar m z her alanda önde olmak ve Ülkemiz ekonomisindeki lokomotif rolümüzü sürdürmeye odaklanm flt r. Her alanda kurumsall ve fleffafl esas alan Bankam z yönetim anlay fl n, Cumhuriyetimizin kuruluflu ile üstlenilen misyonun gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki srar ve çabalar m z gelifltirerek sürdürece imizi ve 2004 y l nda, performans m z daha da art rarak ve bankac l k sektöründeki seçkin yerimizi sa lamlaflt raca m z ve tüm bunlar hissedarlar m z n deste i ile hayata geçirece imizi bilgilerinize sunmak isterim. Sayg lar mla, Prof. Dr. Ahmet K rman Yönetim Kurulu Baflkan TÜRK YE fi BANKASI>>13

16 Genel Müdür ün Mesaj 2003 y l nda tar m ve inflaat sektörlerindeki gerilemeye karfl n sanayi ve hizmet sektörlerindeki art fllar TÜRK YEekonomisi, sonucunda %5,9 büyüme kaydetmifltir. Harcama yönünden büyümeye en fazla katk y ihracat, stok de iflimi ve özel tüketim sa lam fl; bütçe hedeflerine ulaflmak amac yla tüketim ve yat r m harcamalar n kontrol alt nda tutan kamu, büyümeye negatif etkide bulunmufltur. hracat n yan s ra, tüketici güvenindeki iyileflme ve faiz oranlar ndaki gerileme paralelinde h zlanan tüketici kredilerindeki art fl n deste iyle canlanan yurt içi talep büyümeye önemli bir katk sa lam flt r y l nda ekonomik istikrar n sa lanmas yönünde at lan olumlu ad mlar n sonucunda 2004 y l na iyimser beklentilerle girmifl bulunuyoruz. Piyasalarda belirli bir güven ortam n n sa land dikkate al nd nda, mali disiplinden sap lmamas, para politikalar nda ekonomik programa ba l kal nmas ve yap sal reform sürecinin sürdürülmesi halinde ekonomideki olumlu geliflmelerin devam edece ini düflünüyoruz y l içinde konsolidasyonun sürdü ü bankac l k sektöründe y l bafl nda 54 olan banka say s y l sonunda 50 ye gerilemifltir. Di er taraftan, bankac l k sistemi ile ilgili uluslararas standartlara uygun düzenlemelerin gelifltirilmesine ve uygulamaya konulmas na devam edilmifltir. Geçti imiz y l boyunca güçlenme sürecini sürdüren bankac l k sektörü, toplam net kâr n art rm fl ve özkaynaklar n büyütmüfltür. Tüketici kredilerinde yaflanan art fl n etkisi ile kredi hacmi reel olarak genifllemifl, bu geliflmeye ra men takipteki kredilerin toplam krediler içindeki pay ise gerilemifltir. Alternatif yat r m araçlar n n cazip getirileri ve Türk Liras n n yabanc paralar karfl s nda de er kazanmas gibi nedenlerle toplam mevduat hacmindeki art fl düflük bir seviyede kalm flt r. Bu geliflmeye ra men Türk Liras mevduatta reel bir art fl gözlemlenmifltir y l sonu itibariyle 130,1 ABD Dolar olan bankac l k sektörünün aktif büyüklü ü, 2003 y l sonunda 178,9 milyar ABD Dolar na yükselmifltir. Ayn dönem itibariyle bankac l k sektörünün toplam net kâr 2002 deki 1,8 milyar ABD Dolar seviyesinden 4,1 milyar ABD Dolar na yükselirken, 2002 de %17,6 olan takipteki kredilerin toplam kredilere oran %11,5 e gerilemifltir sonunda bankac l k sektörünün genelinde %24,2 olan sermaye yeterlilik rasyosunun y l sonu itibariyle %30,9 a yükselmesi de sektörün giderek güçlendi ine iflaret etmektedir. 2003'te Bankam z, mali performans aç s ndan oldukça baflar l bir y l geçirmifltir. Bankam z, aktif büyüklü ü, özkaynaklar, ödenmifl sermaye, mevduat, tüketici kredileri, yat r m fonlar ve net komisyon geliri bak m ndan 2003 y l nda özel sektör bankac l n n birinci s ras nda yer almaya devam etmifltir. Ülke ekonomisindeki geliflmelerin Bankam zca süratle ve do ru olarak de erlendirilmesi sonucu al nan önlemler ve çal flanlar m z n da olumlu katk lar yla, toplam aktiflerimiz %14,88 oran nda artarak trilyon TL, özkaynaklar m z %15,82 oran nda artarak trilyon TL, toplam mevduat m z %2,68 oran nda artarak trilyon TL ve toplam nakdi kredilerimiz de %15,12 oran nda artarak trilyon TL düzeyinde gerçekleflmifltir y l nda, sorunlu krediler için %100 nakit karfl l k ay rarak aktif kalitemizi önemli ölçüde yükselttik.

17 2003'te Bankam z, mali performans aç s ndan oldukça baflar l bir y l geçirmifltir. Bankam z, aktif büyüklü ü, özkaynaklar, ödenmifl sermaye, mevduat, tüketici kredileri, yat r m fonlar ve net komisyon geliri bak m ndan 2003 y l nda özel sektör bankac l n n birinci s ras nda yer almaya devam etmifltir. H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür Bu olumlu geliflmeler 2003 y l n n fl Bankas için kârl bir y l olmas n sa lam flt r. Enflasyon muhasebesi prensipleri ile düzenlenmifl mali tablolara göre Bankam z, karfl l k giderlerinin düflülmesinden önce trilyon TL düzeyinde brüt kâr elde etmifl, net kâr ise 423 trilyon TL düzeyinde gerçekleflmifltir. Asgari zorunlu rasyonun 3,5 kat olan %28 oran ndaki yüksek sermaye yeterlilik rasyomuz, bize, 2004 ve sonraki y llarda bilanço büyüklü ümüzü art rma gücü ve potansiyeli sa lamaktad r y l nda fl Bankas bireysel bankac l k alan nda aktif pazarlama politikalar izlemeye devam etmifl, nakit kredi, konut kredisi ve maafla dayal tüketici kredilerindeki etkinli ini art rm flt r. Maximum anlaflmal iflyerlerinin ma aza çal flanlar na sürekli e itimler verilmifl TÜRK YE fi BANKASI>>15

18 Genel Müdür ün Mesaj Uluslararas ticarette rekabetçi olabilmek için bölgesel geliflmeleri yak ndan ve dikkatlice izliyoruz. Türk mal ve hizmetleri için önemli bir alternatif pazar olan komflu ülkeler ile Orta Do u ve Kuzey Afrika ülkelerinde fl Bankas n n pazar konumunu güçlendirmeye çal fl yoruz. ve Maximum uygulamas nda yer alan firmalarla y l süresince ortak reklam kampanyalar düzenlenmifltir. Maximum markas n n görünürlük ve bilinirli inin art r lmas amac yla Türkiye çap nda yayg n bayi a olan önemli markalar uygulamaya dahil edilmifltir. Teknoloji bazl ürün gelifltirme çal flmalar m z kapsam nda, e-ticarette en son güvenlik uygulamas olan 3-D Secure güvenlik sistemi "MaxiNet" ad alt nda Haziran 2003'te Türkiye'de ilk kez fl Bankas kredi kart sahiplerinin hizmetine sunulmufltur. MaxiNet, fl Bankas kart sahiplerine nternet al flverifllerinde kartlar n n sadece kendileri taraf ndan kullan labilece i güvencesini vermektedir y l Ocak ay nda faaliyete geçen Kurumsal Pazarlama Müdürlü ü, öncelikle kurumsal boyuttaki firmalar n d fl ticaret, kredi ve nakit yönetimi gereksinimlerine yönelik çal flmalar yapm flt r. Bu bölümümüzün ana hedefi, büyükten küçü e do ru tüm ticari segmentlere hizmet vermek ve kurumsal müflteriler arac l yla ticaretin her kesimine ulaflmakt r. Daha önce Bireysel Bankac l k Pazarlama ve Mevduat Müdürlü ü taraf ndan yürütülen nakit yönetimi hizmetleri de, 2003 y l içinde, Kurumsal Pazarlama Müdürlü ü taraf ndan devral nm flt r y l nda Türk Liras ticari kredilerin toplam kredi bileflimindeki pay yükselmifl, kurlar n gerilemesinin etkisi ile yabanc para kredilerin pay ise azalm flt r y l süresince proje finansman konusunda yerli ve yabanc bankalarla iflbirli i gelifltirilmifl ve büyük altyap projeleri yak ndan takip edilmifltir. Kaliteli aktif yaratma özelli i nedeniyle proje finansman konusuna 2004 y l nda da rekabetçi bir stratejiyle öncelik tan nacakt r. KOB lere yönelik gelifltirilen kredi uygulamalar ile çok say da müflteriye ulafl lm fl ve küçük iflletme kredileri yayg nlaflt r lm flt r. Önümüzdeki y l küçük ve orta ölçekli s nai iflletmelere yat r mlar n n finansman amac yla da kredi kulland r lmas planlanmaktad r. Uluslararas ticarette rekabetçi olabilmek için bölgesel geliflmeleri yak ndan ve dikkatlice izliyoruz. Türk mal ve hizmetleri için önemli bir alternatif pazar olan komflu ülkeler ile Orta Do u ve Kuzey Afrika ülkelerinde fl Bankas n n pazar konumunu güçlendirmeye çal fl yoruz. fl Bankas, d fl ticaret müflterilerine, yak n co rafyam zdaki ülkeler de dahil, dünyan n her ülkesinde her türlü bankac l k hizmetini en üstün kalitede sunmaktad r. Türk Liras n n reel olarak de erlendi i ortamda fl Bankas, aktif ve pasif yönetiminde y l n ilk çeyre inde likidite odakl bir politika izlemifl, ikinci çeyrekten itibaren piyasadaki beklentileri de dikkate alarak pro-aktif bir politikaya geçmifltir. Yayg n flube a, genifl ürün yelpazesi ve tasarruf sahiplerinde oluflturdu u güven ile fl Bankas, 2003 y l nda da, Türk Liras ve yabanc para mevduat pazar pay n önemli ölçüde art rm flt r. Banka, bu olumlu özellikleri sayesinde y l boyunca mevduat hacmini art r rken, fonlama maliyetlerini düflük tutabilmifltir. Sabit getirili menkul k ymet piyasas nda aktif rol oynayan fl Bankas, Hazine ihalelerinde önemli bir pazar pay elde etmifltir y l nda, ifllem hacmi s ralamas nda MKB Tahvil ve Bono Piyasas Repo ve Ters Repo Pazar nda ikincilikten birinci s raya ç kan fl Bankas, Borsa d fl repo ve ters repo ifllemlerinde üçüncü s rada yer alm flt r. Bu y l da yat r m fonu pazar nda %20 lik pay ile liderli ini koruyan fl Bankas, çeflitli risk-getiri profilleri sunan 13 yat r m fonu ile yat r mc lara hizmet vermektedir. Yat r m fonlar nda yönetilen varl klar, 2002 y l sonunda trilyon TL den, 2003 y l sonunda %93 oran nda bir art flla trilyon TL ye yükselmifltir.

19 TÜRK YE fi BANKASI>>17

20 fl Bankas kurmufl veya ifltirak etmifl oldu u flirketlerle ülkemizin finans sektörünün yan s ra sanayi sektörünün de geliflmesine büyük katk lar sa lam flt r. Banka n n 2003 y l sonu itibariyle, finans, cam, enerji, telekomünikasyon, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 58 flirkette do rudan ifltiraki bulunmaktad r. Bankam zdaki risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri en geliflmifl uluslararas uygulamalar do rultusunda yap land r lm flt r. Risk yönetimi fl Bankas için dinamik bir süreç niteli indedir ve uluslararas bankac l k çevrelerinde kullan lan en geliflmifl risk yönetimi yöntem ve teknikleri uygulanmaktad r. Ortak bir risk kültürü oluflturulmas na hizmet eden risk yönetimi süreci, Yönetim Kurulu nun bafll ca sorumluluklar aras nda yer almaktad r. Bu süreç, Yönetim Kurulu nun onaylad esaslar çerçevesinde, risklerin tan mlanmas, ölçülmesi, risk politikalar ve uygulama yöntemlerinin oluflturulmas ve uygulanmas, risklerin analizi, izlenmesi ve raporlanmas gibi aflamalardan oluflmaktad r y l içinde finansal risklerin izlenmesine iliflkin olarak önemli ad mlar at lm fl, finansal olmayan di er risk kategorileri üzerinde de yo unlafl lm flt r. Türkiye de yeni bir faaliyet alan olan özel emeklilik konusunda izin alan ilk sigorta flirketlerinden biri olan ifltirakimiz Anadolu Hayat Emeklilik, gerekli çal flmalar n tamamlayarak y l içinde faaliyete bafllam flt r. Özel emeklilik, öncelikle bireysel bankac l k çal flmalar m zla ilgili yeni sinerjilerin oluflmas na yard mc olacak ve fl Bankas Grubu için yeni ve büyük bir ifl olana yaratacakt r.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 1.478 trilyon TL ye, uluslararas ticaret ve muamelelerden al nan vergiler % 34,6'l k art flla 16.936 trilyon TL'ye, idari harçlar ve ücretler, sanayi d fl arizi sat fllardan

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Türkiye fl Bankas - Yaflam m z n bir parças

Türkiye fl Bankas - Yaflam m z n bir parças Türkiye fl Bankas - Yaflam m z n bir parças Faaliyet Raporu 2002 çindekiler 03 05 07 09 11 13 17 25 57 72 74 75 Finansal Göstergeler Türkiye fl Bankas - Türkiye nin Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

fl Bankas n n yaflam nda bir gün... Faaliyet Raporu 2001

fl Bankas n n yaflam nda bir gün... Faaliyet Raporu 2001 fl Bankas n n yaflam nda bir gün... Faaliyet Raporu 2001 Hergün ifle yeni ümitlerle geliyoruz... çindekiler 03 Finansal Göstergeler 06 Türkiye fl Bankas Türkiye nin Bankas 08 Yönetim Kurulu 10 Yönetim

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ING EMEKLiLiK A.Ş. KATKI EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 1. GENEL BİLGİLER Fon un Unvanı ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon un Türü Katkı Emeklilik Yatırım

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

Turkcell. Şeker Yatırım Araştırma

Turkcell. Şeker Yatırım Araştırma 1Ç16 Sonuçları Telekomünikasyon Sektörü 29 Nisan 2016 Turkcell 1Ç16 Operasyonel sonuçları beklentilere paralel gerçekleşirken, net kâr tahminlerin üzerinde açıklandı R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com

Detaylı

MAYIS 2012 BANKALARIMIZ 2011

MAYIS 2012 BANKALARIMIZ 2011 MAYIS 2012 BANKALARIMIZ 2011 BANKALARIMIZ 2011 Yay n No: 284 May s 2012 Türkiye Bankalar B Misyonu Vizyonu Sayfa No. Sunum.. Temel Ekonomik Göstergeler.... v vi I-1 Türkiye de Faaliyette Bulunan Bankalar..

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU*

AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU* AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU* Eylül 2011 Ankara * Bu çalıģma, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Avrupa Ekonomisine ĠliĢkin Ara Tahmin

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı