1- Hüsnü YÖRÜK, T.C. Bakırköy İncirli Vankulu Sok. No. 12/3 de mukim, 2- Muzaffer BERBEROĞLU, T.C. Cihangir Coşkun Sok.Firuzan Apt. No.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Hüsnü YÖRÜK, T.C. Bakırköy İncirli Vankulu Sok. No. 12/3 de mukim, 2- Muzaffer BERBEROĞLU, T.C. Cihangir Coşkun Sok.Firuzan Apt. No."

Transkript

1 1 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRAKİ SON ŞEKİL ŞİRKETİN KURULUŞU,NEV İ VE KURUCULAR Madde 1- Aşağıda ad ve soyadlarıyla ikametgahı ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında T.T.K.nun Ticaret Şirketleri kitabının Anonim Şirketin ani suretle kurulması hakkındaki hükümlerine göre ve esas sermayesi muayyen ve payları bölünmüş ve şirket borçlarından dolayı yalnız mameleki ile mesul olmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. 1- Hüsnü YÖRÜK, T.C. Bakırköy İncirli Vankulu Sok. No. 12/3 de mukim, 2- Muzaffer BERBEROĞLU, T.C. Cihangir Coşkun Sok.Firuzan Apt. No.17/9 da mukim, 3- İhsan EREZ, T.C. Ataköy 1.Kısım D Blok No:25 D.8 de mukim, 4- Kevser YÖRÜK, T.C. Bakırköy İncirli Vankulu Sok. No.12/34 de mukim, 5- Hatice BERBEROĞLU,T.C. Cihangir Sok.Firuzan Apt. No.17/9 da mukim, 6- Nezahat EREZ, T.C. Ataköy 1.Kısım D Blok No.25 D.8 de mukim. ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2- Madde 3- Madde 4- Şirketin ticaret ünvanı (HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ) dir. Şirketin merkezi İstanbul şehridir.şirket ticaret vekaletine malumat vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin konu ve amaçları şunlardır. a) Her türlü refrakter malzemelerin ( öncelikle ateş tuğlaları, ateşe mukavim harçlar,şekilli Ve şekilsiz ürünler) imalat, alım satım, ithalat ve ihracatı. b) Her türlü inşaat malzemelerinin imalatı,alımı satımı,ithalatı ve ihracatı. c) İnşaatçılık ve müteahhitlik.

2 2 d ) Konusu ile ilgili gayrimenkul alımı,satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek ve yukarıdaki konularda faaliyet göstermek için : 1- Konusu ile ilgili her türlü ticari,hukuki ve mali tasarrufta bulunabilir. 2- Konusu ile ilgili makine,araç,gereç,hammadde,malzeme ve diğer gereçleri yurt içinde imal ettirebilir, yurtiçinden satın alabileceği gibi,ithal edebilir araç ve gereçleri başkalarından kiralayabilir ( leasing işlemleri dahil ) başkalarına kiralayabilir. 3- İştigal konularına giren hususlarda yerli ve yabancı firmaların acentalığını,mümessilliğini, Komisyonculuğunu yapabilir, kendisi de başkalarına yurt içi ve yurt dışında acentalık, Mümessillik ve bayilik verebilir. 4- Şirket konuları ile ilgili olmak üzere menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir,inşa ettirebilir, başkalarından kiralayabilir, maliki bulunduğu malları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir rehin ve ipotek edebilir,gerekiyorsa satabilir.gayrimenkul malları üzerinde her türlü ayni hak tesis edebilir,kat mülkiyeti,satış vaadi sözleşmesi yapabilir, üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul mal iktisap edebilir.tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir;üçüncü kişilerden ipotek devralabilir;şirket lehine tesisi edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir;sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek,rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir.şu kadar ki,şirket in kendi adına ve 3.kişiler lehine,garanti,kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde,yatırımcıların aydınlatılmasını teminen ; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır. 5- Şirket alacaklarına karşılık olmak üzere lehine menkul mal rehni ve gayrimenkul ipoteği kabul edilebilir. 6- Şirket menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, kendi iştigal konularının tamamı veya bir kısmı ile ilgili işlerle iştigal etmekte olan veya bu amaçla kurulacak olan ve sermayesinin tamamı veya bir kısmı yabancılara ait bulunanlar da dahil olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla ortak olabileceği gibi,kendi sermayesinin bir kısmı da mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancılara tahsis edebilir,ortak girişimlerde bulunabilir. 7- Şirket konuları ile ilgili olarak imtiyaz patent,ihtira beratı,marka,resim,teknik bilgi,lisans, Know-how gibi gayri maddi haklara sahip olabilir,satabilir,kiraya verebilir.bu ve buna benzer Hakların belli şartlarla kullanılması haklarını satın alabilir,gerektiğinde satabilir. Madde 5- Anonim Şirket Ticaret Siciline tescil edildiği gün hükmi şahsiyet kazanır. Şirketin müddeti gayri mahduttur.

3 3 ŞİRKETE AİT İLANLAR Madde 6- Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi inde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ilet.t.k.ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak,elektronik haberleşme dahil her türlü iletişlim vasıtasıyla ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 7 Şirketin sermayesi beheri 1 (Bir) Kr. nominal değerde hamiline yazılı (Birmilyarbeşyüzyetmişbeşmilyon) adet hisseye bölünmüş (Onbeşmilyonyediyüzellibin) TL. dir. Bu arttırımdan önceki sermayeyi teşkil eden (Onmilyonbeşyüzbin)TL. şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılmasına karar verilen (Beşmilyonikiyüzellibin) TL. sermayenin; a) ,71(birmilyonüçyüzdoksandörtbinbeşyüzotuzüçlira yetmişbir kuruş)tl sı iştirak satış kazancı fonundan, b) ,29 (üçmilyonsekizyüzellibeşbindörtyüzatmışaltılira yirmidokuzkuruş)tl sı nakit olarak, karşılanmıştır. Şirketin sermayesine ilave edilen ,71 TL iştirak satış kazancı fonu, şirket ortaklarına ortaklıktaki hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Nakit olarak ilave edilen ,29 TL sermaye ise, ortakların şirket sermayesindeki payları oranında rüçhan haklarını da kullanmaları suretiyle, bedelleri nakden ve defaten ödenmiştir. Şirketin TL olan sermayesinin; Adet hisseye tekabül eden ,65 TL. lik kısmı (A) grubu, Adet hisseye tekabül eden ,35 TL. lik kısmı (B) grubu, Adet hisseye tekabül eden TL. lik kısmı (C ) grubu paylar ile temsil edilmektedir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4 4 ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ Madde 8- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası kanununun ve sermaye piyasası kanunu hükümleri dairesinde arttırılıp eksiltilebilir.yeniden hisse senedi ihracı sureti ile arttırılacak sermaye rüçhan haklarının kullandırılması suretiyle olabileceği gibi rüçhan hakkı kullandırılmaksızın primli bir şekilde halka arz olunur. olmamak kullanılmaz Rüçhan hakkı kullandırıldığı durumlarda rüçhan hakkı kullanım süresi 15 günden az üzere İdare Meclisince tespit edilir.yapılacak ilan ve tebliğe rağmen rüçhan hakları veya eksik kullanılırsa kalan payların satışı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yönetmeliğince borsada yapılır. ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI Madde 9- Anonim Şirket esas sermayesini azaltarak,azaltılan kısmın yerine geçmek üzere tamamen ödenecek yeni hisse senetleri çıkartmak niyetinde değilse umumi heyet ittifakla Ticaret Kanunu nun 326 ncı maddesi hükümlerine riayet şartıyla esas sermayenin,itibari kıymetine dair esas mukavele hükümlerinin değiştirilmesine de karar verebilir.bu kararın Ticaret Kanunu 398 nci maddesi hükümlerine riayet edilerek Ticaret Siciline Tescil ve ilan ettirilmesi şarttır. Şu kadar ki umumi heyetin toplantıya çağrılmasından önce idari meclisince hazırlanacak tadil metninin Ticaret Vekaletine gönderilerek müsaade alınması şarttır. Esas sermaye hiçbir suretle TL sından aşağı indirilemez.

5

6 5 HİSSE SENETLERİ Madde 10- Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.hisse senetleri birden fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde bastırılabilir. İNTİFA SENETLERİ Madde 11- Kurucular arasında hisseleri nisbetinde dağıtılmak serbestçe kabili tasarruf olmak üzere 100 ( Yüz ) adet bedelsiz intifa senedi verilmesi kabul edilmiştir. dağıtımına Bu senetler herhangi bir şekilde ortaklık hakkı bahşetmeyip Ana Sözleşmenin kâr ait 35 nci maddesinde belirlenen oranla kâra ve tasfiye bakiyesine iştirak ederler. PAY SAHİPLERİ VE MESULİYETİ Madde 12- Bu madde iptal edilmiştir. TAHVİLLER Madde 13- Şirket ödünç para bulmak için tahvil çıkarabilir. Tahvil çıkarabilmesi için bu hususta umumi heyet tarafından karar verilmesi lazımdır. Bu kararın muteber olması için ¾ müzakere nisabının ittifakla karar verilmesi lazımdır. Umumi heyetçe verilen karar tescil ve ilan edilmedikçe infaz edilemez. AZALARIN SEÇİMİ Madde 14- Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından işbu sözleşme hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek 6 üyeden teşkil olunacak bir idare meclisi tarafından yapılır. İdare meclisi üyelerinin ikisini ( B ) ve dördünü ( A ) grubu hisse senedi sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi şarttır. Şu kadar ki ( B ) grubu hisse senedi sahipleri aday göstermedikleri veya genel kurula katılmadıkları takdirde idare meclisi üyeleri ( A) grubu pay sahiplerinin gösterdikleri adaylar arasından pay çoğunluğu ile seçilir. İdare meclisinin 2 tane üyesi Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı anlamında bağımsız üyelerden oluşur.idare meclisinde görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere göre tespit edilir. İdare meclisinin görev süresi içinde üyelik herhangi bir sebeple boşalma olması halinde dahi T.T.K.nun 315 nci madde hükmü gereğince idare meclisi tarafından yapılacak atamalarda daha aynı esasa riayet olunacaktır. Bu şekilde atanan üye yerine seçildiği üyenin görev süresi ile sınırlı olmak üzere görev ifa eder.idare meclisi üyeleri 3 yıl için seçilirler. İdare meclisi üyelerinin yeniden seçilmeleri caizdir.umumi heyet idare meclisi üyelerini

7 Bağımsız idare meclisi üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görev süreleri biten idare meclisi üyeleri Tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.bağımsız İdare Meclisi üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine Uygun olarak atama yapılır. ve ilk Genel Kurul onayına sunulur.

8 VAZİFE TAKSİMİ 6 Madde 15- İdare meclisi her yıl azaları arasından bir reis bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer.reis ve reis vekilinin süresi T.T.K.nun 318 nci maddesine göre 1 yıldır.idare meclisi T.T.K.nun 319 uncu maddesine göre şirketin idare ve temsil olunması işlerini azaları arasında taksim edebilir.idare ve temsil işlerinin tamamını veya bir kısmını murahhas aza sıfatı ile azalardan birine veya bir kaçına verebileceği gibi müdür veya müdürlere de verebilir. Murahhas aza veya müdürlerinin selahiyetlerinin sınırını idare meclisi tayin eder.keyfiyetten Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.murahhas aza ve müdürlerin ücretini idare meclisi tayin eder. İDARE VE TEMSİL Madde 16- İdare meclisi şirketin umumi heyeti tarafından ayrıca karar alınmasına lüzum olmaksızın iştigal mevzuuna giren her çeşit işi hukuki alanlar dahil her çeşit işi hukuki alanlar dahil her çeşit işleri şirket adına yapma ve şirketin adına yapma ve şirketin ünvanını kullanma selahiyetine haizdir.şirket adına yazılacak her çeşit yazının (mukavelenameler,taahhütnameler, vekaletnameler, kefalatnameler, ibranameler, çek, poliçe, emre muharrer senetler dahil ) muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanının altına konmuş ve şirketi ilzama yetki kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI Madde 17- İdare meclisi şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır.ancak ayda en az 1 defa toplanması mecburidir. Toplantılar şirketin merkezinde veya idare meclisi tarafından tensip edilecek bir başka yerde yapılır.gündem ve toplantı günleri reis tarafından tespit edilir.azadan herhangi biri gündemi belli ederek idare meclisinin toplantıya çağrılmasını istediği takdirde idare meclisi reisi bu isteği 3 gün içinde yerine getirir. İDARE MECLİSİ AZALARININ HUZUR HAKKI Madde 18- İdare meclisi reis ve azalarına aylık veya toplantı başına olmak üzere,umumi heyetçe tespit edilecek bir ücret ödenir. Yine umumi heyetçe kararlaştırılmak ve ana sözleşmenin kâr dağıtım maddesi kapsamında olmak kaydıyla hesap yılında elde edilen safi kâr ın bir bölümü de idare meclisi azalarına tefrik edilebilir. İDARE MECLİSİ KARAR DEFTERİ Madde 19- İdare meclisi kararları noterlikçe tastikli bir deftere yazılır ve altı aza tarafından imzalanır.

9 7 İDARE MECLİSİNİN MESULİYETİ Madde 20- İdare meclisi yaptığı iş ve işlemlerden ötürü umumi heyete karşı mesuldur. MÜDÜRLER Madde 21- edilebilir. Şirket muameleleri idare meclisi azasından yahut pay sahibinin icra safhasına taallük eden kısmı sahiplerinden olan veya olmayan bir veya birkaç şahsa müdür sıfatıyla tevdi MURAKIPLAR İdare meclisi müdürlere şirket namına imza selahiyeti ve şirkete resmi daireler,mahkemeler Ve üçüncü şahıslara karşı temsil selahiyeti verebilir. Şirket müdürü T.T.K.nun ve bu esas mukavele ile iş görme şartlarını tespit eden hükümleriyle yükletilen vazife ve mükellefiyetleri gereği gibi yerine getirmemesi halinde şirkete pay sahiplerine ve şirket alacaklarına karşı mesul olur. Müdürler idare meclisince ve idare meclisi azalarının vazife müddetlerini aşan bir müddet için tayin ve her zaman umumi heyet veya idare meclisince azlolunabilir.tayin şirkete temsil ve azil hususları idare meclisince tescil ve ilan ettirilir. Madde 22- Umumi heyet pay sahibi olan veya olmayan kimselerden en az 1, en fazla 3 yıl için üç murakıp seçer.murakıplardan ( 1 ) biri ( B ) ikisi ( A ) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasın seçilir.ancak ( B ) grubu pay sahipleri genel kurula katılmadıkları veya katılıp da aday göster dikleri takdirde bu denetçi de ( A ) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından se Murakıplar görevlerini heyet halinde yaparlar. MURAKIPLARIN VAZİFELERİ Madde 23- Murakıpların görevleri şirketin iş ve işlemlerini denetlemektir.murakıplar görüşme ve oylamal katılmamak şartı ile umumi heyet ve idare meclisi toplantılarına katılabilirler.şirketin iyi bir şekilde idare olunması ve şirket menfaatlerinin korunması için gerekli ve yararlı gördükleri önerileri umumi heyetin olağanüstü toplantıları ile idare meclisi toplantıları gündemlerine aldı bilrler.murakıplar mecburi ve acele sebepler çıktığı takdirde umumi heyeti olağanüstü toplan çağırmaya mecburdurlar.murakıplar yukarıda sayılanlar dışında T.T.K.nun 354 ve 355 ve 35 maddelerinin yazılı vazifeleri de yaparlar.murakıplar vazifelerini yaptıkları sırada öğrendikler şirket sırlarını açığa vurmazlar.murakıplar kanun ve esas mukavelenamenin verdiği vazifeleri iyi veya hiç yapmamaktan sorumludurlar.

10 8 TOPLANTIYA İŞTİRAK VE REY HAKKI Madde 24- Şirketin umumi heyeti şirkette pay sahibi olanların kanun hükümlerine göre bir araya gelmeleridir.umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.pay senedinin birden fazla maliki bulunduğu taktirde bunlar ancak bir temsilci aracılığı ile oy hakkını kullanabilirler. Pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan kimselerden tayin edecekleri vekiller ile de temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını kullanırlar.vekile verilecek vekaletname vekaleti veren pay sahibi ile vekilin ad ve soyadları ile ikametgah adresleri toplantı tarihi ve vekilen toplantıya katılmaya, oy kullanmaya yetkili olduğunu gösterir ve vekaleti veren pay sahibi tarafından imzalanır. Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur. MALUMAT ALMA HAKKI Madde 25- Bilanço, kâr zarar hesabı,idare meclisi faaliyet raporu, safi kârın dağıtımı hakkındaki teklifleri, murakıp raporun heyet toplantısından en az 3 hafta önceden pay sahiplerinin tetkikine amade olarak şirket merkezinde bulundurulur. UMUMİ HEYETİN TOPLANTILARI Madde 26- Şirketin umumi heyeti olağan,gerektiğinde olağanüstü toplanır.umumi heyet olağan olarak hesap dönemi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde ve en az yılda bir defa olmak üzere toplanır.bu toplantıda T.T.K.nun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanır. Umumi heyet olağanüstü olarak şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda T.T. nun ve bu esas mukavele hükümleri çerçevesinde toplanır. Şirket sermayesinin en az 1 /10 una sahip pay sahipleri T.T.K.nun 366 ve 467 nci maddeleri hükümlerine göre umumi heyetin olağanüstü toplantıya davet edilmesini lüzum gördükleri maddelerin gündeme alınmasını isteyebilirler. Umumi heyet toplantıları şirket merkezinde veya şirketin merkezinin bulunduğu şehrin idare meclisi tarafından kararlaştırılan elverişli bir yerinde toplanır.

11 9 TOPLANTIYA DAVET VE GÜNDEM Madde 27- Umumi heyet toplantıya daveti esas mukavelenin 6 ncı maddesindeki hükümlere Göre 3 hafta önceden yapılır. Sermayenin tamamının asaleten veya vekaleten temsil edildiği umumi heyet toplantılarında her türlü davet merasiminden sarfi nazar edilebilir.umumi heyet toplantıya dair olan ilanlar da gündemin gösterilmesi lazımdır. UMUMİ HEYET REİS VE MÜZAKERELER Madde 28- Pay sahipleri umumi heyet toplantılarına katılabilmek ve oylarını kullanabilmek için sahip oldukları hisse senetlerini ve ilmuhaberlerini toplantı gününden bir hafta önce makbuz karşılığında şirkete tevdi etmeye mecburdurlar. Umumi heyet toplantısına başlanırken toplantıya katılan pay sahiplerinin veya vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah adresleri bunlardan herbirinin tevdi etmiş olduğu hisse senedi veya ilmuhaber sayısı ile kullanmaya yetkili bulunduğu oy sayısını gösteren bir cetvel hazırlanır ve bu cetvel pay sahipleri veya vekilleri ile toplantı reisi ve toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsil eden komiser tarafından imzalanır. VEKALETİN MURAKABESİ Madde 29- Şirketin gerek olağan ve gerekse olağanüstü umumi heyet toplantıları toplantı gününden en az 15 gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Bakanlığın yetkili kıldığı mercie bildirilir.gündem ve diğer belgeler birlikte gönderilir. KARARLARIN MUTEBERLİK ŞARTLARI Madde 30- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü umumi heyet toplantılarında alınan kararların muteber olabilmesi için toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsil eden komiserin bulunması ve tutanağın komiser tarafından imzalanması şarttır.komiserin yokluğunda alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Bu esas mukavelede yapılacak bütün değişiklikler ile tescil ve ilana tabi diğer umumi heyetkararları Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur. Umumi Heyet tarafından alınan kararlar karşı görüşten olanlarla toplantıda bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Bütün pay sahipleri veya temsilcileri toplantıya davet hakkındaki işbu merasime riayet etmeksizin de umumi heyet olarak toplanabilirler ve böyle bir toplantıda bütün pay sahipleri veya temsilcileri hazır olma şartıyla umumi heyetin vazifelerinden olan hususlar müzakere edilerek karara bağlanabilir.

12 10 Umumi heyet şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantıya davet edilir. Umumi heyeti toplantıya davete dair olan ilan ve davet mektuplarından gündemin gösterilmesi lazımdır.adi umumi heyet toplantı gündemine şunlar konur : 1- İdare meclisi ve murıkaplar tarafından verilen raporların okunması, 2- Şirketin bilanço,kâr ve zarar hesabını kazancının da dağıtılması hususundaki tekliflerin tastiki veya değiştirilecek şekilde kabul yahut reddi, 3- İdare meclisi azalarıyla murakıpların ücret ve aidatları mukavelede muayyen değilse tayini, 4- Müddetleri sona ermiş olan idare meclisi azalarıyla murakıpların tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, 5- Lüzumlu görülen sair hususlar. Gündemde gösterilmeyen hususlar müzakere olunmaz. Genel Kurul oylamalarında işbu Ana Sözleşmenin 43. maddesi hükümleri saklıdır. TOPLANTI VE KARAR NİSABI Madde 31- Gerek ana sözleşme ve gerekse Türk Ticaret Kanunu nda daha yüksek bir oran öngörülmüş ise umumi heyet pay sahipleri ve / veya temsilcilerinin en az yarısının mevcudiyetiyle toplanır ve kararlar mevcut oyların ekseriyetiyle alınır.ancak ana sözleşmede değişiklik yapılması ile sermaye arttırımı kararları sadece pay sahipleri veya temsilcilerinin en az % 75 i oranında temsil edildikleri bir umumi heyet toplantısında görüşülür ve bu genel kurul toplantısında yukarıdaki kararların mevcut oyların en az % 75 nin olumlu oyu ile alınması şarttır. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde daha sonraki Genel Kurul toplantılarında da aynı nisap aranır. ŞİRKETİN HESAP YILI Madde 32- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.yalnız ilk hesap yılı şirketin kati surette kurulduğu yeni şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. KAZANÇ PAYI ENVANTER VE BİLANÇO Madde 33- Her pay sahibi bu esas mukavele hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılmaya tahsis olunan safi kazanca payı nisbetinde iştirak hakkına haizdir. Safi kazanç yıllık bilançoya göre hesap ve tespit olunur.

13 11 ŞİRKET HESAPLARI Madde 34- İdare meclisi şirketin hesap yılı sonundaki bilançosunu yapmaya ve bunu esas ittihat ederek kâr ve zarar hesabını tanzim ve ona göre safi kazancının nasıl dağıtılacağı ve her hisseye verilmesi gereken kâr payının miktarına kadar ait teklifleri ve raporunu hazırlayıp umumi heyete vermeye mecburdur ve ayrıca umumi heyetin toplantı gününden en az bir ay önce de murakıplara tetkik ederek raporlarını verebilmek üzere tevdie mecburdur. Kâr ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler,murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte umumi heyetin toplantısından en az onbeş gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurur ve her pay sahibi kâr ve zarar hesabını bilançonun bir suretini şirketten alabilir. Sermaye Piyasası Kurulu nca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye piyasası Kurulu nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilir ve kamuya duyurulur. KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI Madde 35- Şirketin bilanço dönemindeki faaliyetlerinden elde ettiği ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflar,amortismanlar ödenen prim ve ikramiyeler,ayrılması gereken karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin safi kârını teşkil eder. a) 1- Bu kâr nedeni ile şirkete düşen kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali mükellefiyetle karşılığı ayrılır. 2- Ödenmiş sermayenin 1/5 ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Geri kalan kısımdan,sermaye piyasası kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır. c) Yukarıda bentlerde belirtilen % 5 kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan ve nakte veya hesaben ödendikten sonra,kalan kısmın : 1- % 10 u intifa senedi sahiplerine payları oranında, 2- % 10 u yönetim kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılmak üzere ayrılır. d) Yukarıdaki bendlere göre yapılan dağıtımdan sonra kalan kâr şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine umumi heyet kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya fevkalade ihtiyat akçesi olarak tefrik edilebilir ya da gelecek yıllara devredilebilir. Türk Ticaret Kanunu nun 466.maddesi 3 nolu bendi hükmü mahfuzdur. Yukarıda sözü edilen yasal yedek akçeler ile işbu anasözleşmeye göre dağıtılması gereken birin temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, safi kârın kısmen veya tamamen dağıtılma veya ertesi yıla aktarılmasına,idare meclisi azalarına,memur müstahdem ve işçilere kârdan pay ayrılmasına karar verilemez.

14 12 Yıllık kârın ortaklara tevzi tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde idare meclisinin teklifi ile umumi heyetçe tespit edilir. UMUMİ YEDEK AKÇE Madde 36- Her yıl safi kârın yirmide birinin ödenmiş esas sermayeninbeşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılması mecburidir.kanuni haddini bulduktan sonra dahi bu yedek akçeye safi kârda yukarıda yazılı yedek akçe ile pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda birinci temettü ayrıldıktan sonra pay sahipleriyle kâra iştirak eden kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın onda biri ile T.T.K.nun 466 ıncı maddesinin bir ve iki no.lu bendlerinde yazılı paralar eklenir.umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye,işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. İNFİSAH VE TASFİYE Madde 37- Şirketin infisal ve tasfiyesi hakkında T.T.K.nun alakalı hükümleri uygulanabilir. DEFTERLERİN SAKLANMASI Madde 38- Tasfiyenin sonunda şirketin evrak ve defterleri tasfiye memurlarının müracaatı üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki selahiyetli mahkemece on yıl saklanmak üzere notere tevdi olunur. MUKAVELENİN BASTIRILMASI Madde 39- İdare meclisi bu mukaveleyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Vekaletine gönderecektir. VEKALETE MALUMAT VERİLMESİ Madde 40- İdare Meclisi şirketin muamele ve işleri hakkında ticaret Vekaleti tarafından istenecek malumatı en kısa zamanda vermeye veya göndermeye mecburdurlar. MAHKEME MERCİİ Madde 41- Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında şirketin bilumum muamele ve işlerinden dolayı şirket ile paysahipleri arasında tahaddüs edecek veya şirket işlerine ait olarak pay sahipleri arasından tahaddüs edip şirketin hukukuna müessir olacak bilumum niza ve ihtilaflarda selahiyettar mercii şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir. KANUNİ HÜKÜMLER Madde 42- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında T.T.K.nun Ticaret Şirketleri adlı kitabı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

15 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 43- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan İdare Meclisi Kararları geçersiz olup Ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ A.Ş. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ A.Ş. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ A.Ş. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ ŞİRKETİN KURULUŞU, NEV İ VE KURUCULAR Madde 1- Aşağıda ad ve soyadlarıyla ikametgahı ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında T.T.K.nun Ticaret Şirketleri

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 : Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim kurulu üye sayısı 5 (beş) üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 : Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Ticaret Bakanlığının tasvibi ile kurulup İzmir Ticaret Sicili Memurluğunun 22254 No. ile tescili yapılan ve 04.02.1959 tarihinden

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Eski Metin SERMAYE MADDE 6 Şirketin sermayesi 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 450.000 (dörtyüzellibin) adet nama yazılı A Grubu,

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ Eski Şekli Yeni Şekli Madde 3 : ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI 1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi : HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. : SABANCI CENTER KULE II 34330 LEVENT/İSTANBUL Telefon ve Fax No. : (212) 280 53 35-280 66 15 25.04.2006

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ SERMAYE Madde 6 ESKİ METİN SERMAYE Madde 6 YENİ METİN Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 11.04.1984 tarih ve 97 sayılı izni

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU: Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir)

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2006 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI SAYIN ORTAĞIMIZ,

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ. Şirket in adı İDAŞ - İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi dir.

İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ. Şirket in adı İDAŞ - İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi dir. İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ Eski Madde No ve Madde Başlığı Madde 3 Şirketin Adı Yeni Madde No ve Madde Başlığı Madde 3 Şirketin Adı Eski Şekil Şirket in

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN İdare Meclisimiz, şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14:00 de, Bursa Organize Sanayi

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1: KURULUŞ,UNVAN, MERKEZ,AMAÇ,KONU VE SÜRE KURULUŞ Madde 1: Aşağıda adları, ticaret unvanları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında,

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Adresi : Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer BURSA Telefon No : ( 0 224 ) 4842170 ( 25 Hat ) Fax No : ( 0

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2014 tarih 1502 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesi gereğince 2013 Yılı Ortaklar Olağan

Detaylı