Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan Mando daydý 28.YK Toplantýsý gerçekleþti Bursa da

2

3 BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný EDÝTÖR 4 Miss Chung Bursa daydý Halla Group Baþkaný Mr.Chung Mong-won ýn kýzý Miss.Chung ýn yükseköðrenimini tamamlamasýnýn ardýndan grubun dünya genelindeki iþtiraklerini ziyaret etmek için çýktýðý dünya turunun duraklarýndan birisi de Bursa oldu... Pozitif düþünen kazanýr... Tüm Maysan Mando dostlarýna yeniden merhaba. Yine yeni bir sayýmýzla karþýnýzdayýz. Sizden ayrý kaldýðýmýz sürede yine pek çok iþ baþardýk. Maysan Mando, Bursa da otomotiv sektörünün dinamik oyuncularýndan biri olmaya devam ediyor. Elbette dinamik bir þirkette çalýþýnca haliyle günler de hareketli ve enerjik geçiyor. Gün içerisinde ayný anda pek çok olay ile karþýlaþýp çözüm üretmeye çalýþýyorsunuz. Kimi zaman umudunuzu yitirdiðiniz ve galiba bunu çözemeyeceðim dediðiniz iþler de karþýnýza çýkabiliyor. Ancak her mesele en sonunda çözüme ulaþýyor, su yolunu buluyor ve hayat akýp gitmeye devam ediyor. Sizlerden ayrý kaldýðýmýz süre içerisinde neler yaptýðýmýzý merak ediyorsanýz dergimizin sayfalarýný karýþtýrmaya baþlamanýzý tavsiye ederim. Baþta da söylediðim gibi Maysan Mando da aktivite bitmez. Bu arada gün içerisinde karþýlaþtýðýnýz sorunlarý çözmenize yardýmcý olacaðýný düþündüðüm bu kýsa hikayeyi de sizlerle paylaþmadan edemeyeceðim. Umarým iþinize yarar... Bir kurbaða sürüsü ormanda ilerlerken, içlerinden ikisi bir çukura düþmüþ. Diðer bütün kurbaðalar çukurun etrafýnda toplanýp, çaresiz bir þekilde bakýyorlarmýþ. Çukur bir hayli derin olduðundan düþen arkadaþlarýnýn zýplayýp dýþarý çýkmasý mümkün gözükmüyormuþ. Yukarýdaki kurbaðalar, boþuna çabalamamalarýný söylemiþler arkadaþlarýna. Çukur çok derin, dýþarý çýkmanýz imkânsýz diye sesleniyorlarmýþ durmadan. Ancak, çukura düþen kurbaðalar onlarýn söylediklerine aldýrmayýp çukurdan çýkmak için mücadeleye devam etmiþler. Yukarýdakiler ise hâlâ boþuna çýrpýnýp durmamalarýný, ölümün onlar için kurtuluþ olduðunu söylüyorlarmýþ. Sonunda; kurbaðalardan birisi söylenenlerden etkilenmiþ ve mücadeleyi býrakmýþ. Diðeri ise; çabalamaya devam etmiþ. Yukarýdakiler de, çýrpýnýp durarak daha çok acý çektiðini söylemeyi sürdürmüþler. Ne var ki, çukurdaki kurbaða onlara hiç aldýrmadan son bir hamle daha yapmýþ, bu kez daha yükseðe sýçramayý baþarmýþ ve çukurdan çýkmýþtý. Kurbaða kurtulmayý baþarmýþtý çünkü o saðýrdý ve arkadaþlarýnýn umut kýrýcý sözlerini hiç duyamamýþtý BAKIÞ AÇISI / Erdal Elbay Bundan çok deðil 30 yýl önce baþka bir þehirdeki akrabanýzý aramak için PTT ye sýra yazdýrýp baðlattýðýnýzý düþünecek olursanýz bugün Amerika yada Çin deki biriyle internet... CELAL KAYA / Taysad Baþkaný 1978 yýlýnda kurulmuþ olan TAYSAD, Türk otomotiv yan sanayii nin tek ve en yetkin temsilci. 282 üyesi ile otomotiv yan sanayii üretiminin %65 ini ve ihracatýnýn da %70 ini temsil etmekte... Üretim Rekoru Kýrýldý Amortisör üretimi konusunda Türkiye nin köklü ve öncü firmalarýndan Maysan Mando, teknolojiye ve argeye yaptýðý yatýrýmlar ile Türkiye ye ve sektöre olan inancýný göstermeye devam ediyor... Mando Baþkan Yardýmcýsý Maysan daydý Maysan Mando nun Koreli ortaðý Mando Co. nun Baþkan Yardýmcýsý Mr.Frank Chung geçtiðimiz Kasým ayýnda incelemelerde bulunmak ve Kalite Kongresi Ýstanbul da Gerçekleþti Yenileþim Yönetimi temalý 19.Kalite Kongresi 8-10 Kasým 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý nda gerçekleþti... Siz de olumsuz düþünceli insanlarý sakýn duymayýn! Onlarýn yüreðinizdeki umudu çalmalarýna izin vermeyin... Sevgiyle kalýn. Banu Doðu KEÇE Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Erdal ELBAY Editör: Banu Doðu KEÇE Yayýn Türü: Bölgesel Süreli Adres: Organize San. Böl. Yeþil Cd. No: Bursa / Türkiye Tel :( ) Faks:( ) Grafik Tasarým: Erguvan Tanýtým (224) / X

4 Renault tan Maysan Mando ya Ziyaret Miss Chung Bursa daydý Þirketimizin Koreli ortaðý Halla Group un Baþkanýnýn kýzý Miss Chung ýn, yükseköðrenimini tamamlamasýnýn ardýndan grubun dünya genelindeki iþtiraklerini ziyaret etmek için çýktýðý dünya turunun duraklarýndan birisi de Bursa oldu. Türkiye ye ilk kez geldiðini ifade eden Miss Chung ülkemizi ve ortaðý olduklarý Maysan Mando þirketini çok beðendiðini ifade etti. Fabrikamýzda yaptýðý incelemelerin ardýndan Bursa nýn meþhur yemeði Ýskender Kebabý nýn tadýna da bakan Miss Chung, gösterdiði misafirperver ev sahipliði için Genel Müdür Erdal Elbay ve Genel Müdür Yardýmcýsý Mr.Kyeong Sun Choi teþekkür ederek ülkemizden ayrýldý. Renault Nissan satýnalma organizasyonu proje yetkilileri Joseph LYBA ve Vincent Madeleine Maysan Mando yu ziyaret etti. Proje yetkilisi Joseph Lyba, Maysan Mando nun beklentilerinin de ötesinde, gobal üretim merkezlerine eþdeðer, üretim ve geliþtirme tesislerinden çok etkilendiklerini belirterek, Renault ile Maysan Mando iþbirliðinin her geçen gün daha da artacaðýný kaydetti. Önümüzdeki günlerde banta alýnarak üretimine baþlanýlacak olan Renault un yeni modeli Clio 4HB (X98) proje sorumlularý Joseph Lyba ve Vincent Madeleine Maysan Mando fabrikasýný ziyaret ederek temaslarda bulundu. Hyundai nin Gözdesi ix20 nin Amortisörleri Maysan Mando dan Hyundai, Çek Cumhuriyeti'nde bulunan fabrikasýnda önümüzdeki günlerde üretime geçilecek olan ix20 modelinin amortisörlerini Maysan Mando dan tedarik etmeye baþladý. Renault ile olan iþbirliðinin artmasýnda çok önemli bir safha olan bu ziyaretin oldukça baþarýlý geçtiðini ifade eden Maysan Mando Satýþ ve Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan Ar-Ge çalýþmalarýna verdikleri önemin katkýlarýna deðindi. Ar-Genin, ürünlerin üretim aþamasýndan müþteri memnuniyetine kadar geçen sürede yaptýklarý iyileþtirmeleri kapsayan ve sonucunda þirket performansýna etkide bulunan bir proje olduðunu belirtti. 4 Maysan Mando fabrikasýnda Eylül ayýnda HMMC kalite ve satýnalma bölümünden Martin Dudek ve Radim Danis'in katýlýmý ile gerçekleþen proses denetiminin baþarý ile geçmesinin ardýndan, Hyundai firmasýnýn Çek Cumhuriyeti'nde bulunan fabrikasýnda (HMMC) üretimine baþlanýlacak olan ix20 modelinin amortisörleri Maysan Mando tarafýndan üretilecek. Maysan Mando, yeni projeler ile birlikte ihracat oranýný arttýrmakta ve ülkemiz için önemli kazanýmlar elde etmektedir.

5 BAKIÞ AÇISI BAKIÞ AÇISI Erdal Elbay Genel Müdür Arabanýz geçersiz bir iþlem yürüttü... Bundan çok deðil 30 yýl önce baþka bir þehirdeki akrabanýzý aramak için PTT ye sýra yazdýrýp baðlattýðýnýzý düþünecek olursanýz bugün Amerika ya da Çin deki biriyle internet veya 3G ile görüntülü konuþabilmenin arasýndaki fark insaný dehþete düþürüyor. Bundan 20 yýl sonra hangi noktaya gelinmiþ olacak o da þimdilik hayal ötesi. Deðerli Maysan Mando Dostlarý, Sizden ayrý kaldýðýmýz bu kýsa zaman diliminde dünyada ve ülkemizde yine pek çok olayýn gerçekleþtiðine þahit olduk. Dünya o kadar küçüldü ve entegre oldu ki herhangi bir yerde gerçekleþen olay neredeyse dünyanýn tamamýný etkiler hale geldi. Geliþen iletiþim teknolojisi artýk herþeyi canlý, yani neredeyse gerçekleþtiði anda þahit olmamýza olanak saðlýyor. Bu durumun elbette hem artýlarý hem de eksileri olduðunu bilmekte fayda var diye düþünüyorum. Bundan çok deðil 30 yýl önce baþka bir þehirdeki akrabanýzla konuþmak için PTT ye sýra yazdýrýp baðlattýðýnýzý düþünecek olursanýz bugün Amerika ya da Çin deki biriyle internet veya 3G ile görüntülü konuþabilmenin arasýndaki fark insaný dehþete düþürüyor. Bundan 20 yýl sonra hangi noktaya gelinmiþ olacak o da þimdilik hayal ötesi. Bu sayýda sizle ekonomi yada dünyanýn genel durumu ile ilgili fikirlerimi paylaþarak deðil geliþen teknoloji ile ilgili neþeli bir hikaye ile vedalaþmak istiyorum. Bill Gates, Microsoft un bir seminerinde bilgisayar sektöründeki geliþmenin hýzýný anlatmak için þöyle bir benzetme yapmýþ. "Eðer Volkswagen firmasý son 25 yýl içinde bilgisayar sektörü kadar hýzlý geliþmiþ olsaydý, bugün 500 dolara alacaðýmýz arabalara 25 dolarlýk benzin koyup dünya turu atmamýz mümkün olacaktý." Birkaç gün sonra VW firmasýnýn bir basýn açýklamasý yayýnlanmýþ. "Eðer otomotiv sektörü Bill Gates in iþletim sistemi gibi geliþmiþ olsaydý, her alacaðýmýz arabada tek koltuk olacak, diðer koltuklar için ekstra lisans parasý ödemek zorunda kalacaktýk. Arabamýz sadece bizim ürettiðimiz benzinle çalýþacak, gösterge tablosundaki tüm ikaz ve uyarý ýþýklarý yerine üzerinde ARABANIZ GEÇERSÝZ BÝR ÝÞLEM YÜRÜTTÜ VE KAPATILACAKTIR yazan tek bir lamba olacaktý. Ayrýca her kazadan sonra arabanýn hava yastýklarý açýlmadan önce bir düðmenin üzerinde HAVA YASTIKLARI AÇILACAK EMÝN MÝSÝNÝZ diyen bir ýþýk yanacaktý". Yeni sayýmýzda buluþmak üzere hoþçakalýn. Erdal Elbay 5

6 Maysan Mando Rusya Pazarýnda Maysan Mando Satýþ Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan, Sovyetler Birliði döneminde Moskovich araçlarýn üretildiði, þimdi Renault ortaklýðýndaki Moskova daki Avtoframos fabrikasýna ziyarette bulundu. Erdi Ceyhan, Renault iþbirliðinin mevcut olduðu otomotiv üretim tesislerinin amortisör ihtiyacýnýn karþýlanmasý konusunda oldukça olumlu görüþmeler gerçekleþtirildiðini bildirdi. Rusya nýn Moskova kentindeki Crocus Expo Merkezinde Aðustos tarihlerinde düzenlenen MIMS Auto fuarýný ziyaret eden Maysan Mando Satýþ Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan, fuarda standlarý bulunan Maysan Mando daðýtýcýlarý R&A Partners ve Bileksim firmalarýnýn standlarýný da ziyaret etti. Pazar ve ürün deðiþimleri ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Ceyhan, iç ve dýþ piyasada atýlým yaptýklarýný belirterek, 'artan kaliteli üretimimizle her geçen yýl ihracat payýmýzý artýrýyoruz' müjdesini verdi. Maysan Mando Ekibi Frankfurt Automechanika Fuarý ndan Çantasýnda Yeni Ýþ Baðlantýlarý Ýle Döndü Almanya'nýn Frankfurt þehrinde 2 yýlda bir düzenlenen ve dünyanýn en büyük otomotiv sanayi fuarlarýndan biri olan Automechanika fuarýna Türkiye den 250 ye yakýn firma katýldý. Otomotiv yan sanayinin Bursa daki önemli firmalarýndan olan Maysan Mando da Automechanika fuarýnda herzamanki yerini aldý. Fuara katýlým olarak Almanya ve Hindistan ýn ardýndan 3 üncü sýrada olan ve Türkiye yi temsil eden firmalar arasýnda baþarýyla yer alan Maysan Mando, fuar boyunca önemli görüþme ve baðlantýlara imza attý. Fuar hakkýndaki izlenimlerin aktaran Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, Automechanika fuarýnýn bu sektör için en önemli pazar olduðuna vurgu yaparak, yaklaþýk 300 bin ziyaretçinin gezdiði fuarda özellikle yeni ürünlerini sektörün devlerine tanýtma imkaný bulduklarýný söyledi. Dünyanýn önde gelen firmalarýyla boy ölçüþtüklerinin altýný çizen Elbay, Türk sanayisinin geldiði noktadan gurur duyduklarýný belirtti. 6

7 Yarýnlara Saðlýklý Bir Çevre Býrakmak Hepimizin Görevi Pazarlama Faaliyetleri Tam Gaz Devam Ediyor Maysan Mando, çalýþanlarýna her yýl periyodik olarak düzenlenen eðitimlerle çevre bilincini aþýlamaya devam ediyor. Maysan Mando çalýþanlarýna ve yan sanayilerine su kirliliði ve çevre koruma ile ilgili eðitim verildi. Maysan Mando tarafýndan her yýl gerçekleþtirilen eðitim 4-25 Haziran 2010 tarihleri arasýnda tüm çalýþanlarýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Maysan Mando nun çevre koruma ile ilgili yaptýðý aktivite ve sorumluluklarýnýn anlatýldýðý eðitim toplantýsýnda çalýþanlara çevre konusunda herkesin 'beþikten mezara' sorumluluklarýnýn olduðu aktarýldý. Fabrikalardaki atýk yönetiminin öneminin vurgulandýðý eðitimde, WWF nin hazýrlamýþ olduðu 2 adet kýsa film ile çevre problemlerine dikkat çekildi. Çevre korumanýn üretimden vazgeçmek olmadýðý ve yapýlan küçük iyileþtirmelerin önemine deðinilen eðitimde Yarýnlara Saðlýklý Bir Çevre Býrakmak Hepimizin Görevi adlý çevre kitapçýðý hediye edildi. Ýnteraktif bir þekilde gerçekleþen eðitimde çevre korumada önemli faktörler ve doðanýn tahribatýný önlemek için alýnacak önlemler üzerinde duruldu. Türkiye nin amortisör markasý Maysan Mando, teknoloji ve arge yatýrýmlarýnýn yaný sýra pazarlama aktiviteleri ile de sektörün öncü kuruluþu olmaya devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdýþý fuarlara katýlýmýn yaný sýra saha ziyaretleri ve bayi toplantýlarý ile de pazarýn nabzýný tutan Maysan Mando pazarlama ekibi, yýl içerisinde belirli periyotlarla müþteri ziyaretlerini sürdürüyor. Bu amaçla geçtiðimiz yaz aylarýnda Bursa nýn Karacabey ilçesinde Maysan Mando Pazarlama ekibi, Kalite Müdürü Ahmet Öztürk Karsan Auditinden Tam Not ile birlikte Karacabey deki servis sahipleri ve ustalarý ile bir tanýtým toplantýsý gerçekleþtirdi. Maysan Mando ürün gamý ve sahip olunan üretim teknolojileri hakkýnda yapýlan sunumun ardýndan firma sahiplerinin sorularý cevaplandýrýldý. Yedek parça kullanýmýnda ürün kalitesinin önemine dikkat çeken Maysan Mando Kalite Müdürü Ahmet Öztürk, birinci derceden insan hayatýný ilgilendiren bir konuda kimsenin ucuza kaçmaya hakký olmadýðýný hatýrlatarak, özellikle kalite standartlarýndan yoksun ürünlerin kullanýlmamasý gerektiðini vurguladý. Firmamýz, Karsan'ýn Security Audit'ini baþarýyla tamamlamýþtýr. OEM müþterimizin yeni CNG ile çalýþan araç projesi de yurtiçi ve yurt dýþý diðer tedarikçilerine Maysan Mando yu emsal göstererek bizleri onurlandýrmýþtýr. Benchmark çalýþmasý baþta olmak üzere özellikle kalite departmanýmýzýn giriþ kalite ve final kalite uygulamalarý hakkýnda verilen bilgilendirmeler, Karsan tarafýndan örnek teþkil edilmesi gerektiði vurgulanmýþtýr. Denetim yurtiçinden TKG Otomotiv ile yurtdýþýndan Çek Cumhuriyeti firmasý VITKOVICE ýn katýlýmý ile gerçekleþmiþtir. 7

8 1958 yýlýnda Gümüþhane de doðan Celal KAYA, Atatürk Üniversitesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü nden mezun olup, yýllarý arasýnda Ýngiltere de yabancý dil ve dýþ ticaret dalýnda eðitim görmüþtür. Otomotiv yan sanayii alanýnda 50 yýlý aþkýn süredir faaliyet gösteren KOÇKAYA HOLDÝNG A.Þ. de yýllarý arasýnda gruba baðlý þirketlerin Dýþ Ticaret Müdürü olarak görev yapmýþtýr yýlýndan itibaren KALE OTO RADYATÖR A.Þ. de ve Koçkaya Holding in diðer þirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadýr. Çeþitli dernek ve sivil toplum kuruluþlarýna üye olan ve ayný zamanda; Ýstanbul Sanayi Odasý Meclis Üyeliði Ýstanbul Sanayi Odasý Kara Taþýtlarý ve Yan Sanayii Meslek KomitesiÜyeliði TOBB Yan Sanayi Meclis Üyeliði TOBB Delegeliði görevlerini de aktif olarak devam ettirmekte olan Celal KAYA son üç dönemdir TAYSAD baþkan vekili ve yönetim kurulu üyesidir. Ýngilizce bilen Celal KAYA evli ve 2 çocuk babasýdýr. Otomotiv Sektörünün Kýlavuz Kaptaný CELAL KAYA TAYSAD / Taþýt Araçlarý Yan Sanayicileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný 8

9 TAYSAD Türkiye de sektörün yaklaþýk olarak ¾ ünü temsil ediyor. Üye olmayanlara tavsiyeleriniz nelerdir. Bilindiði gibi, kamu yaþamýna yön veren merciler çoðunluðun sesini dinlemektedir. Otomotiv tedarik sanayine yönelik bilgilendirme faaliyetlerini yapabilecek ve bu görevi baþarý ile sürdüren tek kuruluþ TAYSAD dýr. Biz TAYSAD olarak, sanayimizde faaliyet gösteren tüm firmalarý topluca temsil ederek sektör sorunlarýný tek aðýzdan dile getirmenin ve çabalarýmýzý birleþtirmenin gereðine inanýyoruz. Küreselleþen dünyada firmalarýn ferdi olarak sorunlarýný dile getirmesi ve çözüm yollarý bulmasý, tüm faaliyetleri tek baþýna sürdürmesi mümkün deðildir. Artýk, çözüm getirmeyen, birbirinden kopuk arayýþlarýn bir merkezden yürütülmesi ve güçlerin birleþtirilmesi önem kazanmaktadýr. Bu inançla, derneðimize henüz üye olmayan tedarik sanayi firmalarýný da derneðimize üye olarak görmeyi arzu ederiz. TAYSAD Hakkýnda... TAYSAD, 1978 yýlýnda kurulmuþ olup, Türk otomotiv yan sanayii nin tek ve en yetkin temsilcisidir. 282 üyesi ile otomotiv yan sanayii üretiminin % 65 ini ve ihracatýnýn da %70 ini temsil etmektedir. Sayýsal olarak üyelerinin % 80 i Marmara, %12 si Ege ve %8 i de diðer bölgelerimizde faaliyet göstermektedir. Üyesi bulunan 282 firmanýn toplam çalýþan sayýsý kiþi olup, kendi tedarikçileri ile birlikte yaklaþýk kiþiye istihdam saðlamaktadýr. Üyelerinin 58 i deðiþen oranlarda yabancý sermaye ortaklýðý ile üretim yapmaktadýr. Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneði CLEPA nýn (www.clepa.be) üyesidir. Yurt içi ve yurt dýþý kurumlarca, otomotiv yan sanayii mamul alýmlarýnda referans kurum niteliðini taþýmaktadýr. TAYSAD üyelerinin, bazý mamuller dýþýndaki tüm parçalarý içeren ürün gamý, ülkemizde imal edilen taþýt araçlarýnýn % oranýnda yerli imal edilmesine olanak verecek çeþitliliktedir. TAYSAD üyeleri ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS ve Q1 belgelerine sahip olup OEM firmalarýna çalýþmakta ve ihracat yapmaktadýr. TAYSAD, faaliyetlerini Türk otomotiv yan sanayiinin TEK & EN YETKÝN temsilcisi olarak vizyon hedefinde ve yüklendiði misyon çerçevesinde planlamakta ve temsil yeteneðini, sektörel etkinliðini, üyeler arasý iþbirliðini arttýrarak ve üyelerin deðiþen ihtiyaçlarýna daha kaliteli hizmetler vererek, otomotiv sektöründe TAYSAD'ýn cazibe merkezi haline getirilmesine çalýþmaktadýr. 17 Þubat 2010 tarihinde göreve geldiðim ilk gün Ar-Ge ile Küresele sloganýmýzýn altýnda aksiyon planlarýmýzý da yayýnlamýþtýk. Biz üyelerimizin artýk sadece üreterek bir katma deðer yaratamayacaklarýnýn farkýndayýz. Bu nedenle de muhakkak Ar- Ge ye, tasarým yetkinliðimizi artýrmaya yönelik yatýrým yapmamýz gerekiyor. TAYSAD bu konuda üyelerini yerinde bilgilendirme ve sunduðu danýþmanlýk hizmetleri ile destekliyor. Bu konudaki deneyimlerin üyeler arasýnda paylaþýlmasý için ortak bilgilendirme toplantýlarý düzenliyor. Bu faaliyetlerimizi sürdüreceðiz. Küresele kýsmýnda ise baþta geliþmekte olan ülkeler ve satýþ cirolarýmýzýn düþük olduðu OEM firmalarý olmak üzere üyelerinden gelen talepleri de deðerlendirerek pek çok ülkeye heyet ziyaretleri düzenliyor. Bu konuda en büyük destekçimiz Otomotiv Endüstrisi Ýhracatçý Birlikleri ile 2011 yýlýna yönelik planlarýmýzý da yaptýk. Yeni yýlda Brezilya, Hindistan, Çin, Rusya, Güney Afrika, Belarus gibi ülkelere ziyaretlerimiz ve üyelerimiz için müþterilerle birebir görüþme imkanlarý olacaktýr. Bunun dýþýnda eðitim, ortak satýnalma, yurtdýþý iliþkiler, devletle iliþkiler, diðer kamu kurumlarý ile faaliyetler gibi pekçok alanda etkinliðimiz devam etmektedir. TAYSAD ýn 2010 da vurguladýðý tema ne idi ve önümüzdeki dönem ile ilgili önemli projeleri var mý? TAYSAD ýn yeni dönem Yönetim Kurulu olarak 17 Þubat 2010 tarihinde yapýlan Genel Kurul ile göreve geldik. Bu tarihten itibaren, sloganýmýz Ar-Ge ile Küresele hedefiyle çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Bu slogan ile amacýmýz, Ar-Ge ile küresel projeleri hedef alan Türk tedarik sanayiinin; geliþmekte olan bölgeler ve yeni nesil araç segmentleri baþta olmak üzere dünya taþýt araçlarý sanayiindeki katma deðerini artýrmaktýr. Bu amaç doðrultusunda stratejimiz; paydaþlarýmýzla birlikte özellikle Ar- Ge konusunda ülkemizin rekabet gücünü artýrmaktýr. Bunu saðlamak için yürüteceðimiz baþlýca projelerimiz ise; Ar-Ge teþviklerini tüm üyelere anlatmak ve uygulama konusunda örnek çalýþmalar yaparak öncülük etmek. Üyelerimizi otomotiv sanayiinin küresel üreticileri ile bir araya getirmek,yeni projelerde iþ potansiyellerini artýrmak. Yeni geliþmekte olan otomotiv pazarlarýnda üyelerimizin proje almasý ve iþbirlikleri yapmasýna destek vermek. Ülkemizde henüz üretimi yapýlmayan katma deðeri yüksek teknolojik ürünlerin imalatý için yönlendirici olmak. Laboratuvar ve test olanaklarýný geliþtirmek için TÜRKAK ile iþbirliði yapmak. Üniversite - Sanayi iþbirliðini geliþtirmek. Eðitim faaliyetlerini artýrmak ve yaygýnlaþtýrmak. Ortak satýnalma projelerini yaygýnlaþtýrmak. Yurtdýþýnda irtibat bürosu kurulmasýný projelendirmek. Üye sayýsýný 300 e çýkarmak þeklinde sýralanabilir. Türk otomotiv sanayinin global pazardaki payý ve konumu nedir. Son yýllarda otomotiv ana sanayindeki ilerlemenin sonucunda hýzla geliþen Türk Otomotiv Tedarik Sanayi; geniþ ürün yelpazesi, yüksek kapasitesi ve standartlarýyla küresel pazarlarda üretilen araçlara, OEM ve yenileme pazarýna aksam ve parçalar üretmektedir. Uluslararasý standartlara uyarak, müþterisi olan ana sanayi firmalarýnýn 9

10 ayrýca belirlediði kalite, fiyat hedefi, teslimat detaylarý gibi koþullara uyarak üretim ve satýþlarýný gerçekleþtiren Türk Otomotiv Tedarik Sanayi, 50 yýllýk tecrübesi, kalite ve bilgi birikimi, müþteri memnuniyeti odaklý çalýþma anlayýþý ve otomotiv disiplinini çok iyi bilen yapýsý ile hizmet vermektedir. Özellikle Avrupalý OEM lerle çalýþma tecrübesi, geliþmiþ enerji ve iletiþim altyapýsý, iyi eðitimli ve motivasyonu yüksek kaliteli iþgücü, esnek üretim kabiliyeti, 6 Sigma - Yalýn Üretim - Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarýndaki yüksek kalitesi, uluslararasý kalite sistemlerine ve teknik mevzuatlara uyumu, Ar-Ge çalýþmalarý, tasarým potansiyeli ve ihracat deneyimleri Türk Otomotiv Tedarik Sanayinin gücünü göstermektedir. Türkiye de üretilen dünya araçlarýnda; bir bölümü ortak tasarým, bir bölümü doðrudan designer tasarýmcý olarak yer alan tedarik sanayii firmalarý, OEM lerin küresel üretimleri için de "tasarým partneri" olabilecek þansa sahip olup uzun yýllara dayanan deneyimleri ve bilgi birikimleriyle, know-how oluþturma konusunda da önemli bir aþamaya gelmiþlerdir. Türk tedarikçileri artýk dünyanýn saygýn marklarýna çok sayýda parça tedarik eden bir noktadýr. Ekonomik krizde en fazla etkilenen sektörlerin baþýnda otomotiv sektörü geldi, bu yan sanayiye nasýl yansýdý. Krizden çýkýþ dönemi baþladý. Otomotiv sektörü yeniden hareketleniyor. Bu hareketliliði siz nasýl yorumluyorsunuz. Çok hýzlý deðil mi? 2008 yýlýnýn son çeyreðinde ülkemizde etkilerini göstermeye baþlayan küresel ekonomik krizin yansýmalarýna raðmen, yýl sonunda 1 milyon 170 bin adetlik araç üretimi gerçekleþtirebilmiþtik. Bu miktar Türkiye nin yakalamýþ olduðu en yüksek üretim adedi idi. Bununla beraber ihracat 920 bin adet seviyesinde olup, tutar olarak da 22 milyar dolar idi. Özellikle 2009 Ocak - Þubat döneminde durma noktasýna gelen otomotiv sektörü, hükümetimizin yürürlüðe geçirdiði ÖTV indirimi ve ihracatýmýzýn %70 inin gerçekleþtiði Avrupa ülkelerinde devreye alýnan teþvikler ile ivme kazanabildi. Ne yazýk ki küresel krizin en fazla otomotiv sektöründe etkisini göstermesi sebebiyle, sanayimiz 2009 yýlýnda aðýr vasýta üretiminde yüzde 80 ve toplam üretimde yüzde 35 kayýp yaþadý. Kriz öncesinde 2009 yýlý için öngörülen üretim adedi 1 milyon 550 bin adet iken ve 2009 yýlýnda mevcut üretim imkanlarýný %50 arttýracaðýný düþünen yan sanayi buna hazýrlýk amacýyla yatýrým yapmýþ ancak krize yakalanmýþtý. Þu anki üretim ve ihracat rakamlarý, 2009 yýlýna göre daha yüksek bir seviyede seyrediyor bile olsa, 2008 yýlýndaki rakamlarýn altýndadýr. Dolayýsýyla henüz sanayimizin, olabilecek gerçek seviyesine yükseldiðini söylemek pek mümkün deðildir yýlý öngörümüz 1 milyon 150 bin adet üretim, 750 bin adet iç pazar satýþýdýr. Bu rakamýn 500 bin adedinin ithal araç olacaðýný düþünüyoruz yýlýnda üretimde %10-15 lik bir artýþ beklemekteyiz. Ancak ihracatýmýzýn en yoðun olduðu Avrupa ülkelerindeki ekonomik durgunluðun 2011 yýlýnda da süreceðini düþünüyoruz. Hükümetin krizle ilgili aldýðý önlemler var mý? Var ise sektörün toparlanmasýna katký saðladý mý? Geçtiðimiz aylarda, hükümet yetkililerimiz, sektör temsilcilerimiz ve kamu kuruluþlarýnýn yetkilileri bir araya gelerek, öncelikle alýnmasý gereken acil önlemlerin belirlendiði ve ileriye dönük stratejilerin ve eylem planlarýnýn oluþturulduðu Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi ni hazýrladýk. Bu çalýþma kapsamýnda, Ar-Ge altyapýsýnýn iyileþtirilmesi, hukuki ve idari düzenlemelerin yapýlmasý, fiziki altyapýnýn geliþtirilmesi ve insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi baþlýklarýnda, öncelikli 4 ana sorunu belirledik ancak 10

11 Koltuklar Üyelerimizin ana sanayi projelerinden aldýklarý pay projeden projeye deðiþmektedir. Aðýr vasýta üretiminde %65-80 seviyesi arasýnda deðiþkenlik gösteren bu oran binek araçlarda %17-35 arasýnda kalmaktadýr. TAYSAD üyelerinin ihracattaki payý ne kadardýr. Önümüzdeki dönemdeki ihracat hedefiniz nedir? 280 üyemiz ile otomotiv tedarik sanayi üretiminin % 65 ini ve ihracatýnýn da % 70 ini temsil ediyoruz yýlý toplam ihracat öngörümüz milyar USD seviyesinde bir ihracatýn gerçekleþeceði yönündedir. Sadece tedarik sanayi olarak bakarsak öngörümüz 5,5 milyar USD seviyesindedir. Ýhracatýmýzýn büyük bir bölümü hala Batý Avrupa ülkelerine yapýlmaktadýr. maalesef henüz uygulamaya alýnmadý. Otomotiv sanayimizin kaybedecek zamaný yok, hükümetimizden bu 4 temel sorun kapsamýnda belirlenen politika ve eylem planlarýnýn ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ülkemizin lokomotif sektörü otomotiv sanayi, küresel yapýsý gereði oluþan geliþmelerden en hýzlý etkilenen sektördür. Sektörümüzün mevcut yapýsý ile önümüzdeki dönemlerde daha rekabetçi bir konuma ulaþacaðýný söylemek oldukça güç. Bugüne kadar her platformda dile getirdiðimiz gibi sektörümüzün küresel rekabet gücünün desteklenmesi, deðiþen dünya düzeninde daha iyi bir konuma gelebilmesi için hükümet tarafýndan da desteklenmesi ve sektörün oluþacak yapýsal deðiþimlere uyumunun kolaylaþtýrýlmasý gerekiyor. TAYSAD üyeleri ülkemizde imal edilen taþýtlarýn ne kadarýna üretim yapýyor. TAYSAD üyelerinin, bazý mamuller dýþýndaki tüm parçalarý içeren ürün gamý, ülkemizde imal edilen taþýt araçlarýnýn % 85 oranýnda yerli imal edilmesine olanak verecek çeþitliliktedir. Taþýt araçlarý imalat sanayine yönelik üretim yapan TAYSAD üyelerince imal edilen baþlýca ürün gruplarýný aþaðýdaki þekilde sýnýflandýrmak mümkündür: Komple motor ve motor parçalarý, Isýtma / soðutma sistemleri HVAC sistemleri Aktarma organlarý, Fren sistemleri ve parçalarý, Hidrolik ve pnömatik aksamlar, Süspansiyon parçalarý, Emniyet aksamlarý, Kauçuk ve lastik parçalar, Þasi aksam ve parçalarý, Dövme ve döküm parçalar, Elektrik ekipmanlarý ve aydýnlatma sistemleri, Akü, Oto camlarý, Otomotiv sektörünün en önemli kollarýndan birisi AR-GE. Siz üyelerinize bu konuda nasýl destekler saðlýyorsunuz? Firmalarýmýzýn mutlaka Ar-Ge ye yönelmesi gerekiyor. Ar-Ge nin öneminin bilinci ile hareket eden derneðimizde kabul edilen yeni dönem sloganýmýz, otomotiv sektörünün de desteðini aldý. Ar-Ge Ýle Küresele Bu sloganý gerçekleþtirmek üzere organize ettiðimiz etkinlikler ve çalýþmalarýmýz hýzla devam ettiriliyor. Son olarak 4 Ekim de derneðimizde Ar-Ge Paylaþým Toplantýsý gerçekleþtirdik. Öncelikle bilgilendirme toplantýlarý ile baþlayan faaliyetlerimiz, sloganýmýzý hayata geçirmek üzere attýðýmýz adýmlarla devam edecek. Bu kapsamdaki yeni projemiz ile Ar-Ge için model oluþturmayý hedefliyoruz. Üye firmalarýmýzýn Ar-Ge projelerini nasýl yapacaklarýndan, buna kimin liderlik edeceðine kadarki süreçte üyelerimize destek olacaðýz. Bu konuda Ýzmir, Manisa, Bursa ve Ýstanbul daki, altyapýsý uygun üyelerimizi ziyaret ederek, oluþturduðumuz modeli tanýtmaya baþladýk. Görüþtüðümüz ve projemizi anlattýðýmýz üyelerimizden de olumlu tepkiler alýyoruz. Ayrýca 5746 sayýlý teþvik yasasýndan üyelerimizin yararlanabilmesi açýsýndan üyelerimizi kendi yerlerinde ziyaret ederek detaylý bilgiler sunuyor, firmalarýmýzý bu alanda projelerini artýrmaya, insan kaynaklarýný güçlendirmeye teþvik ediyoruz. Devletin AR-GE yasasýný ve teþviklerini yeterli buluyor musunuz? Ülkemizde Ar-Ge teþviklerinin 2000 yýlýna kadar kýsýtlý olduðu doðru. Ýlk vergisel teþvikler 1986 yýlýnda baþladý. Bu konuda ilk ciddi adým, 26 Haziran 2001 tarihinde yürürlüðe giren Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu ile atýldý ve 2004 yýlýndan itibaren de önemli vergisel teþvikler devreye alýndý. Ayrýca uygulamada olan Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Kararlar da gerek KOBÝ gerekse büyük iþletmelere Ar-Ge yatýrým teþvikleri imkaný tanýyor. KOBÝ kuruluþlarý için KOSGEB tarafýndan saðlanan önemli Ar-Ge teþvikleri de mevcut. Bunun yaný sýra TÜBÝTAK, TTGV, SANTEZ projeleri de sanayimize çeþitli imkanlar sunuyor. Ancak ülkemizdeki bu tür teþviklerin %70 i, sayýsý 10 u geçmeyecek büyük gruplar tarafýndan kullanýlýyor. 1 Nisan 2008 tarihinde uygulamaya alýnan 5746 sayýlý Ar-Ge Teþvik Kanunu ile bizlere, amaca hizmet eden, uygulanabilir, uzun vadeli vizyon saðlayan, topyekün kalkýnmayý hedefleyen ve sanayinin ihtiyaçlarý doðrultusunda hazýrlanan bir hizmet sunuldu. Kanunun kabul edilmesinden bu yana baþvuruda bulunan 13 otomotiv tedarik sanayi firmasý, incelemeler sonucu Ar-Ge Merkezi kurmaya hak kazandý. Firma baþvurularýna baktýðýmýzda ülkemizde bu konudaki heves ve talep bizi heyecanlandýrýyor. Ancak yetmez. Bu sayýnýn minimum adede yükselmesi sevindirici olacaktýr. Maysan Mando hakkýndaki görüþleriniz nelerdir? Maysan Mando, binek ve ticari araçlar ile otobüs ve kamyon gibi aðýr vasýtalar için tasarým kabiliyeti ile birlikte amortisör üretimi yapan, derneðimizin de kuruluþundan bu yana üyesi olan, ülkemiz ve Bursa ekonomisine katkýlarý yadsýnamayacak üyelerimizden birisidir. Kalitesini, ileri ürün kabiliyetlerini ve küresel kimliðini aldýðý çeþitli ödüllerle de tescilleyen bir üreticimiz olarak, Maysan Mando nun TAYSAD üyeleri arasýnda bulunmasýndan sevinç duyuyoruz. Maysan Mando Genel Müdürü Sayýn Erdal Elbay nezdinde tüm Maysan Mando A.Þ. çalýþanlarýný kutluyor ve baþarýlarýnýn artarak devamýný diliyorum. 11

12 Profesyonel 522, Yýlýn En Ýyi Lojistik Kamyonu Seçildi 4-6 Kasým 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar merkezinde düzenlenen 4. Logitrans Transport Lojistik Fuarý Ülkemizde hýzla geliþen lojistik sektörünün baþarýlý kurum, kiþi ve araçlarýnýn belirlendiði yarýþma olan Logitrans 2010 Lojistik Ödüllerine ev sahipliði yaptý.bmc, Profesyonel 522 Daðýtým ve Hizmet Kamyonu ile Jüri Özel Ödülü kategorisinde Yýlýn En Ýyi Lojistik Kamyonu ödülüne layýk görüldü. BMC adýna ödülü alan Pazarlama Müdür Yardýmcýsý Tufan Altuð a ödülü Lojistik Yönetim Danýþmaný Atilla Yýldýztekin verdi. Otomotivde Üretim Artýyor Rekor Sesi 2011'den Geliyor iþaretini verdi. Bu yýlý baþlangýçtaki beklentilerin aksine 1.1 milyon adet civarýnda üretimle tamamlamaya hazýrlanan sektör, 2011 yýlýnda 1 milyon 215 bin adetin üzerinde üretime imza atacaðý öngörüsüyle yeni yýla giriyor. Asýl patlama ise yeni Ford Transit, Opel Combo (TOFAÞ üretecek), Renault elektrikli Fluence Z.E. gibi modellerin devreye gireceði 2012 yýlýnda yaþanacak. Sýnýfýnýn Lideri HYUNDAI i10, Yenilenen Yüzüyle Türkiye'de Þehir hayatýnýn vazgeçilmez otomobillerinden biri olan Hyundai i10, modern ve çekici tasarýmýyla, ekonomikliðiyle ve pratikliðiyle özellikle kalabalýk þehirlerin eðlence kaynaðý oldu ve 2009 yýlýnda elde ettiði "Segmentinin En Çok Tercih Edilen Otomobili" unvanýný 2010 yýlýnda da sürdürdü. Hyundai'nin 2010 yýlýnda uygulamaya baþladýðý akýcý tasarým anlayýþý doðrultusunda yepyeni görünümüne kavuþan i10'un dýþ tasarýmýnda altýgen radyatör ýzgarasý, yeni tip ön farlar, arka stoplar, ön sis farlarýyla tasarýmý güncellenen gövde rengi ön ve arka tampon hemen dikkat çekiyor. Ýç tasarýmdaysa Prime donaným paketinde metal görünümlü orta konsol, yenilenen gösterge paneli ile mavi aydýnlatma ve yeni tip koltuk deseni deðiþtirilen bölümlerin baþýnda geliyor. Mercedes-Benz Türk'ten 130 Milyon Euroluk Yatýrým Bu yýl Türkiye'de otomotiv üretimi yaklaþýk 1.1 milyon adet olacak. 2008'e ait rekor kýrýlamayacak gibi. 2011'de 1.2 milyon üretim öngörülen Türkiye otomotivi, asýl patlamasýný yeni Ford, Opel ve Renault modellerinin seri üretimlerine baþlayacaðý 2012'ye sakladý. Üretimde 2008 yýlýnda tarihi zirvesine çýkan Türkiye otomotiv sanayii, bu rakamý seneye yakalayýp geçeceðinin Otomotiv üretiminde bu yýl gerçekleþecek 1.1 milyon adet civarýndaki üretim, 2011 yýlýnda az da olsa artacak. Taþýt Araçlarý Yan Sanayii Derneði TAYSAD öngörülerine göre yapýlan 2011 yýlý otomotiv üretimi 1 milyon 215 bin adedi geçecek. Otomotiv ana sanayine parça üreten firmalarýn çatý örgütü TAYSAD'ýn öngörüsüne göre 2011 yýlýnda Türkiye'nin en büyük otomotiv üreticisi adetle TOFAÞ olacak. Tofaþ'ýn hemen arkasýnda ise 332 bin adetle Oyak Renault geliyor. Bu iki tesis bu yýl da üretim þampiyonluðu için baþa baþ bir yarýþ sergiliyorlar. Bu iki þirketi ise 266 bin adetlik üretimle Ford Otosan takip ediyor. Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikasý nda Actros modelinin üretimine baþladý. Böylece Aksaray Fabrikasý nýn dünya çapýndaki Mercedes- Benz kamyon üretim aðýndaki önemi daha da artarken, Mercedes-Benz Türk motor gücü 160 HP ile 600 HP arasýnda deðiþen geniþ bir ürün yelpazesini Aksaray üretiminden sunuyor. Bu adým, Mercedes-Benz in Avrupa daki iki önemli kamyon üretim tesisi olan Wörth ve Aksaray Fabrikalarýnda kapasite kullanýmýna büyük oranda esneklik getirmesinin yanýsýra kapasitenin daha verimli kullanýlmasýný da saðlayacak. Bununla birlikte þirket, yurtiçi pazarýnda müþterinin beklentilerine ve özel isteklerine de daha hýzlý yanýt verebilecek. 12

13 28.Yönetim Kurulu Toplantýsý Gerçekleþti Rutin olarak gerçekleþtirilen Maysan Mando Yönetim Kurulu Toplantýlarýnýn, 2010 yýlýnýn ikinci dönemini kapsayan yirmisekizinci toplantýsý geçtiðimiz günlerde Maysan Mando nun Bursa daki üretim tesislerinde gerçekleþtirildi. Mando Co. adýna Yönetim Kurulu Üyesi Mr.Bum Suk Song ile Maysan Mando A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdal Elbay ve Genel Müdür Yardýmcýsý Mr.Kyeong Sun Choi nin katýldýðý toplantýda 2010 yýlý verileri deðerlendirildi. Volkswagen dan Önemli Ziyaret Dünyanýn en büyük ikinci otomotiv firmasý Volkswagen, geçtiðimiz günlerde potansiyel iþ fýrsatlarý taramasý kapsamýnda Maysan Mando yu ziyaret etti. Elbay, Kore Mando yu Ziyaret Etti Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, geçtiðimiz aylarda Kore ye giderek Mando tesisleri ile birlikte Koreli tedarikçilerimiz Halla Stackpole, Central R&D ve Hyundai Polytech firmalarýna da ziyaretlerde bulundu. Yaptýðý ikili görüþmeler ile Mando tesisleri ve kullanýlan teknolojiler hakkýnda bilgi alan Elbay, Maysan Mando ile Mando arasýnda kurulan teknoloji ve Ar-Ge köprüsünün Maysan Mando ya dünya pazarýnda saðladýðý rekabet üstünlüðünden bahsederek ziyaretin oldukça faydalý geçtiðini belirtti. Firma yetkilisi Mr.Kolb ve Mr.Andras Menyhart dan oluþan heyet Bursa daki tesislerimizde Satýþ ve Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan dan Maysan Mando nun yeni yatýrýmlarý arasýnda yer alan otomatik üretim hattý ve bununla birlikte büyüyen üretim kapasiteleri hakkýnda bilgi aldýlar. Gerçekleþen ziyaretten memnun ayrýlan heyet, 2011 yýlý itibariyle Volkswagen Group un doðu ve batý bölgesinde bulunan üretim bantlarý için ek sipariþler vereceklerini belirterek fabrikadan ayrýldýlar. Üretim Rekoru Kýrýldý Amortisör üretimi konusunda Türkiye nin köklü ve öncü firmalarýndan Maysan Mando, teknolojiye ve Ar-Geye yaptýðý yatýrýmlar ile Türkiye ye ve sektöre olan inancýný göstermeye devam ediyor yýlýnda tam kapasite ile devreye giren tam otomatik üretim hattý ile rakiplerine karþý önemli bir avantaj saðlayan þirket, zamanýnda teslimat konusunda da müþterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Devreye giren yeni tam otomatik üretim hattý ile aylýk üretim adedini 120 binden 220 bine çýkaran Maysan Mando, geçtiðimiz Kasým ayýnda 220 bin amortisör üreterek kendi rekorunu da kýrmýþ oldu. Üretim hattý çalýþanlarý, Üretim Müdürü Mehmet Erdem ile pasta keserek bu baþarýyý birlikte kutladýlar. 13

14 Mando Baþkan Yardýmcýsý Maysan daydý Maysan Mando nun Koreli ortaðý Mando Co. nun Baþkan Yardýmcýsý Mr.Frank Chung geçtiðimiz Kasým ayýnda incelemelerde bulunmak ve iþtiraklerini ziyaret etmek amacýyla Bursa daydý. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay ve Genel Müdür Yadýmcýsý Kyeong Sun Choi tarafýndan aðýrlanan Mr.Frank a tesisler gezdirilerek iþletmenin son durumu hakkýnda bilgi verildi. Yeni kurulan tam otomatik üretim hattý ile yakalanan üretim kapasitesi artýþý ve sipariþlerdeki yükseliþ trendinden memnuniyet duyduðunu dile getiren Mr.Frank, Maysan Mando nun gurur duyduklarý bir yatýrým ortaklýðý olduðunu dile getirdi. Mr.Frank Maysan Mando nun dünya pazarýnda daha büyük pay almasý ve önemini artýrmasý için teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmlarý konusunda Mando Co. olarak her türlü desteði vermeye devam edeceklerini söyledi. Tesisleri gezerken çalýþanlar ile de sohbet eden Mr.Frank, birlikte yenen yemeðin ardýndan ülkesine dönmek üzere fabrikamýzdan ayrýldý. Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan Mando yu Ziyaret Etti Kore, Gazilerini Unutmadý Aralýk ayý baþýnda Bursa ili ve Gyeongsangbuk-Do Valilikleri arasýnda kardeþ þehir ve iþbirliðine yönelik mutabakat zaptýný imzalamak üzere Bursa'ya resmi bir ziyaret gerçekleþti. Kore Gyeongsangbuk-Do ili Vali yardýmcýsý Sayýn KONG Weon Sik ve beraberindeki heyet 03 Aralýk 2010 tarihinde ilimize resmi ziyarette bulunarak Bursa Valisi Sayýn Þahabettin Harput ile hem kardeþ þehir protokolünü imzaladýlar hem de iki þehir arasýndaki iþbirliðini ve kültürel etkileþimi geliþtirecek projeler üzerinde görüþ alýþveriþinde bulundular. Ziyaret sebebiyle Bursa Altýn Ceylan tesislerinde düzenlenen yemekli organizasyona Muharip Gaziler Derneði çatýsý altýnda bulunan Bursalý Kore Gazileri ve Bursa da faaliyet gösteren Kore ortaklý þirketlerin temsilcilieri de davet edildi. Organizasyona Maysan Mando adýna Genel Müdür Erdal Elbay katýldý. Ýsviçre ile Türkiye arasýndaki iliþkileri geliþtirmek ve iþbirliðini artýrmak maksadýyla gerçekleþtirdikleri bir dizi gezi kapsamýnda Bursa ya da uðrayan Ýsviçre heyeti Maysan Mando yu ziyaret etti. Öncelikle Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret eden Ýsviçre Baþkonsolosu Mr.Ernst Balzlý ve beraberindeki Ms.Nazan Sadýkoðlu ile Ms.Ýlknur Timur dan oluþan heyet BTSO Baþkaný Celal Sönmez ile ikili görüþmelerde bulundu. Bursa nýn büyük bir sanayi potansiyeli olduðunun altýný çizen Mr.Balzlý, Ýsviçre ile ticari iliþkilerin geliþtirilmesi için karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. BTSO daki görüþmenin ardýndan organize sanayi bölgesinde bulunan bazý firmalarý da ziyaret eden Baþkonsolos, bu kapsamda Maysan Mando ya da uðradý. Genel Müdür Erdal Elbay ve Genel Müdür Yardýmcýsý Mr.Kyeong Sun Choi tarafýndan aðýrlanan baþkonsolosa üretim tesisleri gezdirilerek, firma ve sektör hakkýnda genel bilgiler verildi. 14

15 Karsan ve Hyundai Ýþbirliðinde Ýki Yeni Büyük Adým Karsan ve Hyundai Motor Company, mevcut münhasýr üretim ve distribütörlük anlaþmasýnýn kapsamýný geniþletme yolunda iki önemli adým daha attý. Bu kapsamda, Karsan ve Hyundai arasýnda iki ayrý niyet mektubu imzalandý. Ýmzalarý atýlan ilk niyet mektubu çerçevesinde; Karsan ýn, Hyundai nin yeni geliþtirilecek olan 3-6 ton arasýnda azami yüklü aðýrlýða sahip van, kamyon ve minibüs versiyonlarýný içeren yepyeni bir ürün grubunun münhasýr üreticisi ve Türkiye deki daðýtýcýsý olmasý öngörülüyor. Proje kapsamýnda taraflarýn ürün geliþtirme çalýþmalarýnda da iþbirliði yapmalarý söz konusu. Taraflar bu Niyet Mektubu kapsamýnda baþlatýlacak çalýþmalarýn ardýndan Ocak 2011 de MoU (Memorandum of Understanding), Mart 2011 de de nihai anlaþmayý imzalamayý hedefliyor. Diðer niyet mektubu kapsamýnda ise; Karsan tarafýndan üretilmekte olan HD Serisi araçlarýn EURO 5 motorlu versiyonlarýnýn da Hyundai nin ihraç pazarlarý için Karsan tarafýndan üretilmesi öngörülüyor. Bu çerçevede Karsan ýn ve Hyundai nin gerekli çalýþmalarý en kýsa sürede tamamlayýp, anlaþmayý bu yýl içinde imzalamalarý hedefleniyor. Renault, Clio RS nin Üretimi Ýçin 38 Fabrikanýn Lideri Bursa yý Seçti Yeni Clio üretiminde aslan payýný alan Türkiye, ayrýca Renault un ilk elektrikli modeli Fluence E.V nin seri üretimini de üstlendi. Renault, bu iki yeni modelin ardýndan dünyada 3 yýldýr en fazla üretimi yapan fabrikasý olan Oyak Renault ya bu kez Clio modelinin spor versiyonu RS in üretimini de verdi. Oyak Renault, 2011 de devreye girecek bu modelle birlikte Türkiye de üreteceði model sayýsýný 8 e, toplam üretimini ise 360 bin adede çýkaracak. 41 yýllýk tarihinde bu yýl ilk kez 300 bin adedi geçerek 308 bin adetlik üretimle rekor kýrmaya hazýrlanan Oyak Renault, 2008 yýlýndaki 286 bin adetlik rekorunu da egale etmiþ olacak. Oyak Renault, bunun yaný sýra yaklaþýk 240 bin aracý 5 kýtada 120 ülkeye göndererek Türk otomotiv tarihinin de ihracat rekorunu kýracak. Renault un 17 ülkedeki 38 fabrikasý içinde son 2 yýldýr en fazla üretim yapan fabrika olduklarýný belirten Oyak Renault Genel Müdürü Tarýk Tunalýoðlu, 308 bin adetlik rekor üretimle liderliklerini 3 üncü yýlýnda da devam ettireceklerini söyledi. Fluence ve Megane Hatchback in dizel modellerinde ilk kez uygulanmaya baþlanacak EDC otomatik þanzýmanýn Bursa fabrikasýndaki tanýtýmýnda konuþan Tunalýoðlu, küresel ekonomik kriz döneminde bile Oyak Renault fabrikasýnýn üç vardiya çalýþmaya devam ettiðini belirtti. TSK'nýn Samur u Hazýr! FNSS Savunma Sistemleri A.Þ. tarafýndan Türk Silahlý Kuvvetleri için üretilen Samur un ilk prototipi tamamlandý. Toplam 52 adet üretilecek ve akarsu geçiþlerinde yap bozun parçalarý gibi yan yana gelerek birleþecek Samur lar, kýsa sürede onlarca metre uzunluðunda köprülere dönüþerek, her biri 70 tonluk tanklarý karþýya geçirebilecek. FNSS Savunma Sistemleri A.Þ. Genel Müdürü Nail Kurt yaptýðý açýklamada, Türk Silahlý Kuvvetlerinin seyyar yüzücü hücum köprüsü ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla Savunma Sanayi Müsteþarlýðý tarafýndan açýlan ihaleyi FNSS in kazandýðýný ve 2007 yýlýnda sözleþme imzaladýklarýný söyledi. Sözleþmenin ardýndan yoðun bir þekilde çalýþmalara baþladýklarýný anlatan Kurt, projenin tasarým ve geliþtirme aþamasýnýn yaklaþýk 3,5 yýl sürdüðünü, projede 150 Türk mühendisin görev aldýðýný belirtti. Kurt, dünyada bu sistemi biri Alman diðeri Fransýz iki þirketin üretebildiðini ifade ederek, "Samur" adýný verdikleri sistemin Fransýz ve Alman sistemlerine göre hareket kabiliyetlerinin çok daha yüksek olduðunu vurguladý. Bunun nedeninin Samurlarýn 8x8 sürüþ yapýsýna sahip olmasý olarak açýklayan Kurt, diðer iki þirketin ürettiði sistemlerin 4x4 olduðunu anlattý. Alman sisteminin 4x4 oluþunun arazideki hareket kabiliyetini olumsuz etkilediðini belirten Kurt, "Bu Almanya için sorun olmayabilir çünkü Avrupa da araziler düz. Ama Türkiye deki arazi þartlarý çok deðiþik. Dolayýsýyla 8x8 Türkiye þartlarýna çok uygun bir sistem oldu. Samur un yük taþýma kapasitesi çok daha yüksek. Tüm elektronik geliþmeleri kapsayan aracýn içinde akýllý bilgisayar kontrol sistemleri de bulunuyor" dedi. 15

16 Maysan da Önce Çalýþan Güvenliði Teknoloji ve Ar-Geye verilen öneme paralel olarak insan kaynaklarý alanýnda da personeline yatýrým yapmaya devam eden Maysan Mando yönetimi, eðitim çalýþmalarýna ara vermiyor. Bu kapsamda geçtiðimiz günlerde Mavi Akademi Eðitim ve Danýþmanlýk þirketi tarafýndan Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Eðitimi verildi. Firma yetkilisi Petek Açýkalýn tarafýndan verilen eðitim yaklaþýk üç saat sürdü. Personel eðitimi konusunda asla taviz vermeyeceklerini söyleyen Genel Müdür Erdal Elbay en önemli sermayemiz nitelikli insan gücümüzdür, bundan vazgeçme lüksümüz yoktur dedi. Uludað Üniversitesi Endüstri Topluluðu Konuðumuz Oldu Uludað Üniversitesi Endüstri Topluluðu na üye bir grup üniversite öðrencisi fabrikamýzý ziyarette bulunarak, üretimimiz hakkýnda bilgi edindiler. Üretim Müdürü Mehmet Erdem ve Üretim Þefi Okan Kaba tarafýndan üniversite öðrencilerine Maysan Mando üretimi ve sektör hakkýnda bilgiler içeren bir sunum yapýldý. Genç mühendis adaylarýnýn oldukça heyecanlý ve hevesli olduklarý gözlenen ziyaret, günün anýsýna sunulan hediyeler ve fabrika binasý önünde çektirilen hatýra fotoðrafý ile son buldu. 35.Yeþil Bursa Rallisi nin Þampiyonu Yaðýz Avcý Oldu Maysan Mando nun sponsor olarak destek verdiði Türkiye Ralli Þampiyonasý'nýn 2010 sezonundaki son ayaðý olan 35. Yeþil Bursa Rallisi, Ekim tarihlerinde BOSSEK organizasyonuyla gerçekleþtirildi. Toplamda kilometre uzunluðundaki toprak zeminli dokuz özel etabýn ardýndan yarýþýn galibi, Castrol Ford Team Türkiye pilotu Yaðýz Avcý - Bahadýr Gücenmez ikilisi oldu Türkiye Ralli Þampiyonu Avcý, yarýþý ilk yedi içerisinde bitirmesi halinde bu sezon ilk kez parkura çýkan Fiesta S2000 ile 2010 þampiyonluðuna da eriþecekti. Bu parolayla yarýþa baþlayan ikili yarýþý podyumun zirvesinde bitirmeyi baþardý. Öte yandan bu galibiyet, genç sürücünün bu sezon koþulan WRC Türkiye Rallisi'nin iki gününde elde ettiði birincilikler dahil olmak üzere, dokuz ayaktaki beþinci galibiyeti oldu. 19. Kalite Kongresi Ýstanbul da Gerçekleþti Yenileþim Yönetimi temalý 19.Kalite Kongresi 8-10 Kasým tarihleri arasýnda Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý nda gerçekleþti. Kongre, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yönetici ve uzmanlarýnýn, öncü yaklaþýmlarý ve uygulamalarý tartýþmalarýný, sorgulamalarýný ve kendi kuruluþlarý için yeni düþünceler geliþtirmelerini amaçlýyor. Kongreye, Türkiye Kalder Yönetim Kurulu Üyesi olan Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, Bursa Kalder den Baþkan Emin Direkçi, Sami Erol, Aykan Kurkur, Ebru Yalçýn, Arzu Özel ve Güleser Su ile birlikte katýlarak Bursa yý temsil ettiler. 16

17 Renault'dan Yeni Bir Otomatik Vites Kutusu: EDC Isuzu Yýldýzý Teknisyenler Yarýþmasý Sonuçlandý Yýl boyunca düzenli eðitimleri ile bilinen Anadolu Isuzu nun eðitim merkezi Akademi Isuzu da; yetkili servisler arasýnda rekabete renk ve hareketlilik getirmek amacýyla düzenlenen geleneksel Isuzu Yýldýzý Teknisyenler Yarýþmasý sonuçlandý. Anadolu Isuzu nun Gebze Þekerpýnar daki Fabrikasý bünyesinde Akademi Isuzu da gerçekleþtirilen yarýþmada, zamana karþý yarýþan teknisyenlerin araçlar üzerindeki teorik bilgi ve pratik becerileri puanlandý. Yarýþmada birinciliði Eskiþehir yetkili servisi Nuriþ Otomotiv, ikinciliði Denizli Yetkili Servisi Ege Otomotiv, üçüncülüðü ise Çankýrý yetkili servisi Doðan Oto kazandý. Renault yeni bir altý ileri otomatik vites kutusu sunuyor. EDC olarak adlandýrýlan bu vites kutusu (Efficient Dual Clutch), klasik otomatik vites kutularýna nazaran net düþüþ gösteren yakýt tüketimi düzeyi ve CO2 salýmlarý sergiliyor. Mégane HB ve Fluence modellerinde lasmaný gerçekleþtirilen otomatik Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Temsa nýn Adana daki otobüs fabrikasýný ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldý. Gezi sýrasýnda, Abdullah Gül e uluslararasý bir marka olan Temsa logosu hediye edildi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül 10 Aralýk 2010 günü Temsa Global Adana fabrikasýný ziyaret etti. Temsa Global CEO su Tamer Ünlü den EDC vites kutusu, 2011 yýlýnýn ilk yarýsýnda Grand Scénic, Mégane Sport Tourer, Mégane Coupé modellerinde yer alacak yýlý Nisan ayýnda Türkiye de satýþa sunulacak olan Mégane Coupé Cabriolet modelinde de EDC vites kutusu, motor seçenekleri arasýnda yerini alacak. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TEMSA Adana Fabrikasýný Ziyaret Etti üretilen araçlar ile ilgili bilgi aldý. Gezinin ardýndan Temsa yetkilileri, Abdullah Gül e uluslararasý bir marka olan Temsa logosunu hediye ettiler. Temsa adýna söz alan CEO Tamer Ünlü; Deðerli Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül ün Temsa Adana fabrikamýzý ziyaret etmesi bizler için büyük bir gurur. Ziyareti sýrasýnda Avrupa nýn otobüs üretim üssü olan Türkiye de yerli üretime verdiði destek için þimdiden teþekkür ediyoruz. Temsa çalýþanlarý olarak ülkemize Sayýn Cumhurbaþkanýmýz nezdinde uluslararasý bir Türk markasý olan Temsa markasýnýn logosunu armaðan ediyoruz dedi. 120 yetkili servis arasýndan eleme sýnavlarýný baþarý ile geçerek finale yükselen altý yetkili servis ikiþer kiþilik ekiplerle mücadele ederek yarýþtýlar. TURQUALITY Programý dahilinde Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý (DTM), Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TIM) ve Endüstriyel Tasarýmcýlar Meslek Kuruluþu (ETMK) iþbirliði ile düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarým Ödülleri"ne Otokar, bu sene tasarýmý ve fikri mülkiyet haklarý kendisine ait olan KENT 290LF tipi þehiriçi otobüsü ile katýldý. Otokar, toplu taþýmacýlýkta çaðdaþ tasarýmlarý ile dikkat çeken otobüsü KENT 290LF, "Ulaþým ve Taþýma Teknisyenler Yarýþmasý 2010 þampiyonu olan Nuriþ Otomotiv ödülünü Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Ablay dan aldý. Otokar KENT LF, "Ýyi Tasarým Ödülü"nün Sahibi Oldu Araçlarý" kategorisinde "Ýyi Tasarým Ödülü"ne layýk görüldü. Türkiye'nin tasarýmla markalaþmasýnda önemli açýlýmlar saðlamak, tasarým kültürünü yaygýnlaþtýrmak ve ulusal ile uluslararasý pazarlarda ürünlere katma deðer ve rekabetçi üstünlük kazandýran iyi tasarýmlarý ödüllendirmek amacý ile düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarým Ödülleri" 2010 yýlý ödül töreni 7 Aralýk 2010, Salý akþamý Ýstanbul'da Dýþ Ticaret Kompleksi'nde gerçekleþti. 17

18 Hyundai, i20 Lansmaný Ýstanbul da Yapýldý Satýþa sunulmasýnýn üstünden tam 1 yýl geçtikten sonra 75 milyon dolar yatýrým yapýlarak Hyundai nin Ýzmit fabrikasýnda üretimine baþlanan i20 modeli tüm Avrupa da satýþa sunulacak. Hyundai'nin B- segmentindeki modeli i20, Türkiye üretimi bir araç olarak yüzünü gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün'ün ve Hyundai Assan üst düzey yönetiminin katýlýmýyla Hyundai'nin Ýzmit Fabrikasý'nda gerçekleþtirilen resmi törenle "Türkiyeli" olan i20, yerli üretimi vurgulamak amacýyla "i20 Troy" ismiyle yollara çýktý. KAPASÝTE HER GEÇEN GÜN ARTIYOR Hyundai'nin i30 ve i10'dan sonraki üçüncü "i" serisi otomobili olan i20, 75 milyon Amerikan Dolarý tutarýndaki ek yatýrým (yan sanayi ile birlikte 100 milyon USD) ile Ýzmit Fabrikasý'nýn üretim bantlarýna alýndý. Türkiye ekonomisine büyük bir katký saðlayacak olan i20'nin beþ kapýlý versiyonu Türkiye'de üretilecek ve hem iç pazar hem de Avrupa pazarlarýnýn ihtiyacýný karþýlayacak. Ýlk etapta yýlda 80 bin adet üretilecek olan Hyundai i20 sayesinde, þu an Accent Era modelinin üretimini gerçekleþtiren Ýzmit Fabrikasý'nýn yýllýk üretim hacmi de 100 bin adede ulaþacak. Hyundai, i20 üretimi sayesinde Türkiye'ye yýlda yaklaþýk 1 milyar TL tutarýnda ihracat geliri kazandýrmayý amaçlýyor. Henüz bir yýldýr satýþta olan Hyundai i20 Troy'un tasarýmýnda büyük bir deðiþiklik bulunmuyor ancak yapýlan iyileþtirme çalýþmalarý kapsamýnda güvenlik ve kalite seviyesi artýrýlýrken yakýt tüketimi, çevrenin korunmasý ve yalýtým konularýnda önemli kazançlar elde edildi KM GARANTÝ Segmentinin en iddialý otomobillerinden biri olan i20, 2009 yýlýnda Getz ile beraber Hyundai'nin B-segmentinde açýk ara lider olmasýný saðlamýþtý. Geçtiðimiz yýl binek otomobil satýþlarýndan yüzde 20,1 pay alan B-segmenti satýþlarý, 2010 yýlýnýn ilk 5 ayý itibariyle yüzde 20,3'lük bir orana sahip yýlýnýn ilk 5 ayýnda Hyundai i20 ve Getz modelinin B-segmenti içindeki satýþ yüzdesi ise 16,1 seviyesinde bulunuyor. Hyundai i20'nin bundan sonraki dönemde yerli kimliðiyle, yenilenen özellikleriyle, sýnýfýnda yeni standartlar belirleyen güvenliði, dikkat çekici atletik görünümü, kullanýþlý iç mekaný, dinamik þasisi, geliþtirilmiþ süspansiyonu, üstün sürüþ dinamikleri ve diðer tüm Hyundai modellerinde olduðu gibi 5 yýl km Üretici Firma Mekanik Garantisi ile Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri olmasý bekleniyor. Maysan Mando dan Kanserle Savaþa Destek Onkoday yararýna düzenlenen ve fotoðraf sanatçýsý Aise Amet in fotoðraflarýndan oluþan sergi, Korupark AVM içerisinde yer alan Koruart Sergi Salonu nda Nilüfer Ýlçe Belediye Baþkaný Mustafa Bozbey ve çok sayýda seçkin davetlinin katýlýmýyla izlenime açýldý. Maysan Mando sponsorluðunda gerçekleþen sergiden elde edilecek gelirin tamamý, kansere karþý savaþ açmýþ olan sivil toplum kuruluþu Onkoday a baðýþlandý. Bayramlar Neþeyle Kutlandý Clio 4 Projesi Geliþmeye Devam Ediyor Maysan Mando tarafýndan yürütülen, Clio4 projesinin süspansiyon parçalarý ile ilgili Ar-Ge çalýþmalarý hakkýnda bilgi almak için fabrikamýzý ziyaret eden Proje Direktörü Mr.Bernard Peintandre, I segmenti Satýnalma Müdürü Mr.Didier Robert, Proje Satýnalma Müdürü Mr.Thierry Crosnier ve Oyak Renault Satýnalma Müdürleri Sn.Gökhan Deniz ve Sn.Ayþe Tuba Erbuð ziyaretten memnun ayrýldýlar. Ziyaret ile ilgili olarak Erdal Elbay, Maysan Mando nun sahip olduðu üretim teknolojisi ve Ar-Ge yetenekleri ile OEM ler için mükemmel bir çözüm ortaðý olduklarýný söyledi. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay her iki bayramda da fabrika çalýþanlarý ile bir araya gelerek bayramlaþtý. Maysan Mando fabrikasýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma törenlerine tüm çalýþanlar katýldý. Gerçekleþen bayramlaþma törenleri renkli görüntülere sahne oldu. Maysan Mando çalýþanlarýnýn bayramlarýný kutlayan Elbay, Bayramlar birlik ve beraberliðin pekiþtiði en güzel günlerdir. Bizler de bu vesileyle bir araya geliyoruz. Herkese ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum dedi. 18

19

20

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı