Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan Mando daydý 28.YK Toplantýsý gerçekleþti Bursa da

2

3 BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný EDÝTÖR 4 Miss Chung Bursa daydý Halla Group Baþkaný Mr.Chung Mong-won ýn kýzý Miss.Chung ýn yükseköðrenimini tamamlamasýnýn ardýndan grubun dünya genelindeki iþtiraklerini ziyaret etmek için çýktýðý dünya turunun duraklarýndan birisi de Bursa oldu... Pozitif düþünen kazanýr... Tüm Maysan Mando dostlarýna yeniden merhaba. Yine yeni bir sayýmýzla karþýnýzdayýz. Sizden ayrý kaldýðýmýz sürede yine pek çok iþ baþardýk. Maysan Mando, Bursa da otomotiv sektörünün dinamik oyuncularýndan biri olmaya devam ediyor. Elbette dinamik bir þirkette çalýþýnca haliyle günler de hareketli ve enerjik geçiyor. Gün içerisinde ayný anda pek çok olay ile karþýlaþýp çözüm üretmeye çalýþýyorsunuz. Kimi zaman umudunuzu yitirdiðiniz ve galiba bunu çözemeyeceðim dediðiniz iþler de karþýnýza çýkabiliyor. Ancak her mesele en sonunda çözüme ulaþýyor, su yolunu buluyor ve hayat akýp gitmeye devam ediyor. Sizlerden ayrý kaldýðýmýz süre içerisinde neler yaptýðýmýzý merak ediyorsanýz dergimizin sayfalarýný karýþtýrmaya baþlamanýzý tavsiye ederim. Baþta da söylediðim gibi Maysan Mando da aktivite bitmez. Bu arada gün içerisinde karþýlaþtýðýnýz sorunlarý çözmenize yardýmcý olacaðýný düþündüðüm bu kýsa hikayeyi de sizlerle paylaþmadan edemeyeceðim. Umarým iþinize yarar... Bir kurbaða sürüsü ormanda ilerlerken, içlerinden ikisi bir çukura düþmüþ. Diðer bütün kurbaðalar çukurun etrafýnda toplanýp, çaresiz bir þekilde bakýyorlarmýþ. Çukur bir hayli derin olduðundan düþen arkadaþlarýnýn zýplayýp dýþarý çýkmasý mümkün gözükmüyormuþ. Yukarýdaki kurbaðalar, boþuna çabalamamalarýný söylemiþler arkadaþlarýna. Çukur çok derin, dýþarý çýkmanýz imkânsýz diye sesleniyorlarmýþ durmadan. Ancak, çukura düþen kurbaðalar onlarýn söylediklerine aldýrmayýp çukurdan çýkmak için mücadeleye devam etmiþler. Yukarýdakiler ise hâlâ boþuna çýrpýnýp durmamalarýný, ölümün onlar için kurtuluþ olduðunu söylüyorlarmýþ. Sonunda; kurbaðalardan birisi söylenenlerden etkilenmiþ ve mücadeleyi býrakmýþ. Diðeri ise; çabalamaya devam etmiþ. Yukarýdakiler de, çýrpýnýp durarak daha çok acý çektiðini söylemeyi sürdürmüþler. Ne var ki, çukurdaki kurbaða onlara hiç aldýrmadan son bir hamle daha yapmýþ, bu kez daha yükseðe sýçramayý baþarmýþ ve çukurdan çýkmýþtý. Kurbaða kurtulmayý baþarmýþtý çünkü o saðýrdý ve arkadaþlarýnýn umut kýrýcý sözlerini hiç duyamamýþtý BAKIÞ AÇISI / Erdal Elbay Bundan çok deðil 30 yýl önce baþka bir þehirdeki akrabanýzý aramak için PTT ye sýra yazdýrýp baðlattýðýnýzý düþünecek olursanýz bugün Amerika yada Çin deki biriyle internet... CELAL KAYA / Taysad Baþkaný 1978 yýlýnda kurulmuþ olan TAYSAD, Türk otomotiv yan sanayii nin tek ve en yetkin temsilci. 282 üyesi ile otomotiv yan sanayii üretiminin %65 ini ve ihracatýnýn da %70 ini temsil etmekte... Üretim Rekoru Kýrýldý Amortisör üretimi konusunda Türkiye nin köklü ve öncü firmalarýndan Maysan Mando, teknolojiye ve argeye yaptýðý yatýrýmlar ile Türkiye ye ve sektöre olan inancýný göstermeye devam ediyor... Mando Baþkan Yardýmcýsý Maysan daydý Maysan Mando nun Koreli ortaðý Mando Co. nun Baþkan Yardýmcýsý Mr.Frank Chung geçtiðimiz Kasým ayýnda incelemelerde bulunmak ve Kalite Kongresi Ýstanbul da Gerçekleþti Yenileþim Yönetimi temalý 19.Kalite Kongresi 8-10 Kasým 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý nda gerçekleþti... Siz de olumsuz düþünceli insanlarý sakýn duymayýn! Onlarýn yüreðinizdeki umudu çalmalarýna izin vermeyin... Sevgiyle kalýn. Banu Doðu KEÇE Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Erdal ELBAY Editör: Banu Doðu KEÇE Yayýn Türü: Bölgesel Süreli Adres: Organize San. Böl. Yeþil Cd. No: Bursa / Türkiye Tel :( ) Faks:( ) Grafik Tasarým: Erguvan Tanýtým (224) / X

4 Renault tan Maysan Mando ya Ziyaret Miss Chung Bursa daydý Þirketimizin Koreli ortaðý Halla Group un Baþkanýnýn kýzý Miss Chung ýn, yükseköðrenimini tamamlamasýnýn ardýndan grubun dünya genelindeki iþtiraklerini ziyaret etmek için çýktýðý dünya turunun duraklarýndan birisi de Bursa oldu. Türkiye ye ilk kez geldiðini ifade eden Miss Chung ülkemizi ve ortaðý olduklarý Maysan Mando þirketini çok beðendiðini ifade etti. Fabrikamýzda yaptýðý incelemelerin ardýndan Bursa nýn meþhur yemeði Ýskender Kebabý nýn tadýna da bakan Miss Chung, gösterdiði misafirperver ev sahipliði için Genel Müdür Erdal Elbay ve Genel Müdür Yardýmcýsý Mr.Kyeong Sun Choi teþekkür ederek ülkemizden ayrýldý. Renault Nissan satýnalma organizasyonu proje yetkilileri Joseph LYBA ve Vincent Madeleine Maysan Mando yu ziyaret etti. Proje yetkilisi Joseph Lyba, Maysan Mando nun beklentilerinin de ötesinde, gobal üretim merkezlerine eþdeðer, üretim ve geliþtirme tesislerinden çok etkilendiklerini belirterek, Renault ile Maysan Mando iþbirliðinin her geçen gün daha da artacaðýný kaydetti. Önümüzdeki günlerde banta alýnarak üretimine baþlanýlacak olan Renault un yeni modeli Clio 4HB (X98) proje sorumlularý Joseph Lyba ve Vincent Madeleine Maysan Mando fabrikasýný ziyaret ederek temaslarda bulundu. Hyundai nin Gözdesi ix20 nin Amortisörleri Maysan Mando dan Hyundai, Çek Cumhuriyeti'nde bulunan fabrikasýnda önümüzdeki günlerde üretime geçilecek olan ix20 modelinin amortisörlerini Maysan Mando dan tedarik etmeye baþladý. Renault ile olan iþbirliðinin artmasýnda çok önemli bir safha olan bu ziyaretin oldukça baþarýlý geçtiðini ifade eden Maysan Mando Satýþ ve Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan Ar-Ge çalýþmalarýna verdikleri önemin katkýlarýna deðindi. Ar-Genin, ürünlerin üretim aþamasýndan müþteri memnuniyetine kadar geçen sürede yaptýklarý iyileþtirmeleri kapsayan ve sonucunda þirket performansýna etkide bulunan bir proje olduðunu belirtti. 4 Maysan Mando fabrikasýnda Eylül ayýnda HMMC kalite ve satýnalma bölümünden Martin Dudek ve Radim Danis'in katýlýmý ile gerçekleþen proses denetiminin baþarý ile geçmesinin ardýndan, Hyundai firmasýnýn Çek Cumhuriyeti'nde bulunan fabrikasýnda (HMMC) üretimine baþlanýlacak olan ix20 modelinin amortisörleri Maysan Mando tarafýndan üretilecek. Maysan Mando, yeni projeler ile birlikte ihracat oranýný arttýrmakta ve ülkemiz için önemli kazanýmlar elde etmektedir.

5 BAKIÞ AÇISI BAKIÞ AÇISI Erdal Elbay Genel Müdür Arabanýz geçersiz bir iþlem yürüttü... Bundan çok deðil 30 yýl önce baþka bir þehirdeki akrabanýzý aramak için PTT ye sýra yazdýrýp baðlattýðýnýzý düþünecek olursanýz bugün Amerika ya da Çin deki biriyle internet veya 3G ile görüntülü konuþabilmenin arasýndaki fark insaný dehþete düþürüyor. Bundan 20 yýl sonra hangi noktaya gelinmiþ olacak o da þimdilik hayal ötesi. Deðerli Maysan Mando Dostlarý, Sizden ayrý kaldýðýmýz bu kýsa zaman diliminde dünyada ve ülkemizde yine pek çok olayýn gerçekleþtiðine þahit olduk. Dünya o kadar küçüldü ve entegre oldu ki herhangi bir yerde gerçekleþen olay neredeyse dünyanýn tamamýný etkiler hale geldi. Geliþen iletiþim teknolojisi artýk herþeyi canlý, yani neredeyse gerçekleþtiði anda þahit olmamýza olanak saðlýyor. Bu durumun elbette hem artýlarý hem de eksileri olduðunu bilmekte fayda var diye düþünüyorum. Bundan çok deðil 30 yýl önce baþka bir þehirdeki akrabanýzla konuþmak için PTT ye sýra yazdýrýp baðlattýðýnýzý düþünecek olursanýz bugün Amerika ya da Çin deki biriyle internet veya 3G ile görüntülü konuþabilmenin arasýndaki fark insaný dehþete düþürüyor. Bundan 20 yýl sonra hangi noktaya gelinmiþ olacak o da þimdilik hayal ötesi. Bu sayýda sizle ekonomi yada dünyanýn genel durumu ile ilgili fikirlerimi paylaþarak deðil geliþen teknoloji ile ilgili neþeli bir hikaye ile vedalaþmak istiyorum. Bill Gates, Microsoft un bir seminerinde bilgisayar sektöründeki geliþmenin hýzýný anlatmak için þöyle bir benzetme yapmýþ. "Eðer Volkswagen firmasý son 25 yýl içinde bilgisayar sektörü kadar hýzlý geliþmiþ olsaydý, bugün 500 dolara alacaðýmýz arabalara 25 dolarlýk benzin koyup dünya turu atmamýz mümkün olacaktý." Birkaç gün sonra VW firmasýnýn bir basýn açýklamasý yayýnlanmýþ. "Eðer otomotiv sektörü Bill Gates in iþletim sistemi gibi geliþmiþ olsaydý, her alacaðýmýz arabada tek koltuk olacak, diðer koltuklar için ekstra lisans parasý ödemek zorunda kalacaktýk. Arabamýz sadece bizim ürettiðimiz benzinle çalýþacak, gösterge tablosundaki tüm ikaz ve uyarý ýþýklarý yerine üzerinde ARABANIZ GEÇERSÝZ BÝR ÝÞLEM YÜRÜTTÜ VE KAPATILACAKTIR yazan tek bir lamba olacaktý. Ayrýca her kazadan sonra arabanýn hava yastýklarý açýlmadan önce bir düðmenin üzerinde HAVA YASTIKLARI AÇILACAK EMÝN MÝSÝNÝZ diyen bir ýþýk yanacaktý". Yeni sayýmýzda buluþmak üzere hoþçakalýn. Erdal Elbay 5

6 Maysan Mando Rusya Pazarýnda Maysan Mando Satýþ Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan, Sovyetler Birliði döneminde Moskovich araçlarýn üretildiði, þimdi Renault ortaklýðýndaki Moskova daki Avtoframos fabrikasýna ziyarette bulundu. Erdi Ceyhan, Renault iþbirliðinin mevcut olduðu otomotiv üretim tesislerinin amortisör ihtiyacýnýn karþýlanmasý konusunda oldukça olumlu görüþmeler gerçekleþtirildiðini bildirdi. Rusya nýn Moskova kentindeki Crocus Expo Merkezinde Aðustos tarihlerinde düzenlenen MIMS Auto fuarýný ziyaret eden Maysan Mando Satýþ Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan, fuarda standlarý bulunan Maysan Mando daðýtýcýlarý R&A Partners ve Bileksim firmalarýnýn standlarýný da ziyaret etti. Pazar ve ürün deðiþimleri ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Ceyhan, iç ve dýþ piyasada atýlým yaptýklarýný belirterek, 'artan kaliteli üretimimizle her geçen yýl ihracat payýmýzý artýrýyoruz' müjdesini verdi. Maysan Mando Ekibi Frankfurt Automechanika Fuarý ndan Çantasýnda Yeni Ýþ Baðlantýlarý Ýle Döndü Almanya'nýn Frankfurt þehrinde 2 yýlda bir düzenlenen ve dünyanýn en büyük otomotiv sanayi fuarlarýndan biri olan Automechanika fuarýna Türkiye den 250 ye yakýn firma katýldý. Otomotiv yan sanayinin Bursa daki önemli firmalarýndan olan Maysan Mando da Automechanika fuarýnda herzamanki yerini aldý. Fuara katýlým olarak Almanya ve Hindistan ýn ardýndan 3 üncü sýrada olan ve Türkiye yi temsil eden firmalar arasýnda baþarýyla yer alan Maysan Mando, fuar boyunca önemli görüþme ve baðlantýlara imza attý. Fuar hakkýndaki izlenimlerin aktaran Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, Automechanika fuarýnýn bu sektör için en önemli pazar olduðuna vurgu yaparak, yaklaþýk 300 bin ziyaretçinin gezdiði fuarda özellikle yeni ürünlerini sektörün devlerine tanýtma imkaný bulduklarýný söyledi. Dünyanýn önde gelen firmalarýyla boy ölçüþtüklerinin altýný çizen Elbay, Türk sanayisinin geldiði noktadan gurur duyduklarýný belirtti. 6

7 Yarýnlara Saðlýklý Bir Çevre Býrakmak Hepimizin Görevi Pazarlama Faaliyetleri Tam Gaz Devam Ediyor Maysan Mando, çalýþanlarýna her yýl periyodik olarak düzenlenen eðitimlerle çevre bilincini aþýlamaya devam ediyor. Maysan Mando çalýþanlarýna ve yan sanayilerine su kirliliði ve çevre koruma ile ilgili eðitim verildi. Maysan Mando tarafýndan her yýl gerçekleþtirilen eðitim 4-25 Haziran 2010 tarihleri arasýnda tüm çalýþanlarýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Maysan Mando nun çevre koruma ile ilgili yaptýðý aktivite ve sorumluluklarýnýn anlatýldýðý eðitim toplantýsýnda çalýþanlara çevre konusunda herkesin 'beþikten mezara' sorumluluklarýnýn olduðu aktarýldý. Fabrikalardaki atýk yönetiminin öneminin vurgulandýðý eðitimde, WWF nin hazýrlamýþ olduðu 2 adet kýsa film ile çevre problemlerine dikkat çekildi. Çevre korumanýn üretimden vazgeçmek olmadýðý ve yapýlan küçük iyileþtirmelerin önemine deðinilen eðitimde Yarýnlara Saðlýklý Bir Çevre Býrakmak Hepimizin Görevi adlý çevre kitapçýðý hediye edildi. Ýnteraktif bir þekilde gerçekleþen eðitimde çevre korumada önemli faktörler ve doðanýn tahribatýný önlemek için alýnacak önlemler üzerinde duruldu. Türkiye nin amortisör markasý Maysan Mando, teknoloji ve arge yatýrýmlarýnýn yaný sýra pazarlama aktiviteleri ile de sektörün öncü kuruluþu olmaya devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdýþý fuarlara katýlýmýn yaný sýra saha ziyaretleri ve bayi toplantýlarý ile de pazarýn nabzýný tutan Maysan Mando pazarlama ekibi, yýl içerisinde belirli periyotlarla müþteri ziyaretlerini sürdürüyor. Bu amaçla geçtiðimiz yaz aylarýnda Bursa nýn Karacabey ilçesinde Maysan Mando Pazarlama ekibi, Kalite Müdürü Ahmet Öztürk Karsan Auditinden Tam Not ile birlikte Karacabey deki servis sahipleri ve ustalarý ile bir tanýtým toplantýsý gerçekleþtirdi. Maysan Mando ürün gamý ve sahip olunan üretim teknolojileri hakkýnda yapýlan sunumun ardýndan firma sahiplerinin sorularý cevaplandýrýldý. Yedek parça kullanýmýnda ürün kalitesinin önemine dikkat çeken Maysan Mando Kalite Müdürü Ahmet Öztürk, birinci derceden insan hayatýný ilgilendiren bir konuda kimsenin ucuza kaçmaya hakký olmadýðýný hatýrlatarak, özellikle kalite standartlarýndan yoksun ürünlerin kullanýlmamasý gerektiðini vurguladý. Firmamýz, Karsan'ýn Security Audit'ini baþarýyla tamamlamýþtýr. OEM müþterimizin yeni CNG ile çalýþan araç projesi de yurtiçi ve yurt dýþý diðer tedarikçilerine Maysan Mando yu emsal göstererek bizleri onurlandýrmýþtýr. Benchmark çalýþmasý baþta olmak üzere özellikle kalite departmanýmýzýn giriþ kalite ve final kalite uygulamalarý hakkýnda verilen bilgilendirmeler, Karsan tarafýndan örnek teþkil edilmesi gerektiði vurgulanmýþtýr. Denetim yurtiçinden TKG Otomotiv ile yurtdýþýndan Çek Cumhuriyeti firmasý VITKOVICE ýn katýlýmý ile gerçekleþmiþtir. 7

8 1958 yýlýnda Gümüþhane de doðan Celal KAYA, Atatürk Üniversitesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü nden mezun olup, yýllarý arasýnda Ýngiltere de yabancý dil ve dýþ ticaret dalýnda eðitim görmüþtür. Otomotiv yan sanayii alanýnda 50 yýlý aþkýn süredir faaliyet gösteren KOÇKAYA HOLDÝNG A.Þ. de yýllarý arasýnda gruba baðlý þirketlerin Dýþ Ticaret Müdürü olarak görev yapmýþtýr yýlýndan itibaren KALE OTO RADYATÖR A.Þ. de ve Koçkaya Holding in diðer þirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadýr. Çeþitli dernek ve sivil toplum kuruluþlarýna üye olan ve ayný zamanda; Ýstanbul Sanayi Odasý Meclis Üyeliði Ýstanbul Sanayi Odasý Kara Taþýtlarý ve Yan Sanayii Meslek KomitesiÜyeliði TOBB Yan Sanayi Meclis Üyeliði TOBB Delegeliði görevlerini de aktif olarak devam ettirmekte olan Celal KAYA son üç dönemdir TAYSAD baþkan vekili ve yönetim kurulu üyesidir. Ýngilizce bilen Celal KAYA evli ve 2 çocuk babasýdýr. Otomotiv Sektörünün Kýlavuz Kaptaný CELAL KAYA TAYSAD / Taþýt Araçlarý Yan Sanayicileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný 8

9 TAYSAD Türkiye de sektörün yaklaþýk olarak ¾ ünü temsil ediyor. Üye olmayanlara tavsiyeleriniz nelerdir. Bilindiði gibi, kamu yaþamýna yön veren merciler çoðunluðun sesini dinlemektedir. Otomotiv tedarik sanayine yönelik bilgilendirme faaliyetlerini yapabilecek ve bu görevi baþarý ile sürdüren tek kuruluþ TAYSAD dýr. Biz TAYSAD olarak, sanayimizde faaliyet gösteren tüm firmalarý topluca temsil ederek sektör sorunlarýný tek aðýzdan dile getirmenin ve çabalarýmýzý birleþtirmenin gereðine inanýyoruz. Küreselleþen dünyada firmalarýn ferdi olarak sorunlarýný dile getirmesi ve çözüm yollarý bulmasý, tüm faaliyetleri tek baþýna sürdürmesi mümkün deðildir. Artýk, çözüm getirmeyen, birbirinden kopuk arayýþlarýn bir merkezden yürütülmesi ve güçlerin birleþtirilmesi önem kazanmaktadýr. Bu inançla, derneðimize henüz üye olmayan tedarik sanayi firmalarýný da derneðimize üye olarak görmeyi arzu ederiz. TAYSAD Hakkýnda... TAYSAD, 1978 yýlýnda kurulmuþ olup, Türk otomotiv yan sanayii nin tek ve en yetkin temsilcisidir. 282 üyesi ile otomotiv yan sanayii üretiminin % 65 ini ve ihracatýnýn da %70 ini temsil etmektedir. Sayýsal olarak üyelerinin % 80 i Marmara, %12 si Ege ve %8 i de diðer bölgelerimizde faaliyet göstermektedir. Üyesi bulunan 282 firmanýn toplam çalýþan sayýsý kiþi olup, kendi tedarikçileri ile birlikte yaklaþýk kiþiye istihdam saðlamaktadýr. Üyelerinin 58 i deðiþen oranlarda yabancý sermaye ortaklýðý ile üretim yapmaktadýr. Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneði CLEPA nýn (www.clepa.be) üyesidir. Yurt içi ve yurt dýþý kurumlarca, otomotiv yan sanayii mamul alýmlarýnda referans kurum niteliðini taþýmaktadýr. TAYSAD üyelerinin, bazý mamuller dýþýndaki tüm parçalarý içeren ürün gamý, ülkemizde imal edilen taþýt araçlarýnýn % oranýnda yerli imal edilmesine olanak verecek çeþitliliktedir. TAYSAD üyeleri ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS ve Q1 belgelerine sahip olup OEM firmalarýna çalýþmakta ve ihracat yapmaktadýr. TAYSAD, faaliyetlerini Türk otomotiv yan sanayiinin TEK & EN YETKÝN temsilcisi olarak vizyon hedefinde ve yüklendiði misyon çerçevesinde planlamakta ve temsil yeteneðini, sektörel etkinliðini, üyeler arasý iþbirliðini arttýrarak ve üyelerin deðiþen ihtiyaçlarýna daha kaliteli hizmetler vererek, otomotiv sektöründe TAYSAD'ýn cazibe merkezi haline getirilmesine çalýþmaktadýr. 17 Þubat 2010 tarihinde göreve geldiðim ilk gün Ar-Ge ile Küresele sloganýmýzýn altýnda aksiyon planlarýmýzý da yayýnlamýþtýk. Biz üyelerimizin artýk sadece üreterek bir katma deðer yaratamayacaklarýnýn farkýndayýz. Bu nedenle de muhakkak Ar- Ge ye, tasarým yetkinliðimizi artýrmaya yönelik yatýrým yapmamýz gerekiyor. TAYSAD bu konuda üyelerini yerinde bilgilendirme ve sunduðu danýþmanlýk hizmetleri ile destekliyor. Bu konudaki deneyimlerin üyeler arasýnda paylaþýlmasý için ortak bilgilendirme toplantýlarý düzenliyor. Bu faaliyetlerimizi sürdüreceðiz. Küresele kýsmýnda ise baþta geliþmekte olan ülkeler ve satýþ cirolarýmýzýn düþük olduðu OEM firmalarý olmak üzere üyelerinden gelen talepleri de deðerlendirerek pek çok ülkeye heyet ziyaretleri düzenliyor. Bu konuda en büyük destekçimiz Otomotiv Endüstrisi Ýhracatçý Birlikleri ile 2011 yýlýna yönelik planlarýmýzý da yaptýk. Yeni yýlda Brezilya, Hindistan, Çin, Rusya, Güney Afrika, Belarus gibi ülkelere ziyaretlerimiz ve üyelerimiz için müþterilerle birebir görüþme imkanlarý olacaktýr. Bunun dýþýnda eðitim, ortak satýnalma, yurtdýþý iliþkiler, devletle iliþkiler, diðer kamu kurumlarý ile faaliyetler gibi pekçok alanda etkinliðimiz devam etmektedir. TAYSAD ýn 2010 da vurguladýðý tema ne idi ve önümüzdeki dönem ile ilgili önemli projeleri var mý? TAYSAD ýn yeni dönem Yönetim Kurulu olarak 17 Þubat 2010 tarihinde yapýlan Genel Kurul ile göreve geldik. Bu tarihten itibaren, sloganýmýz Ar-Ge ile Küresele hedefiyle çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Bu slogan ile amacýmýz, Ar-Ge ile küresel projeleri hedef alan Türk tedarik sanayiinin; geliþmekte olan bölgeler ve yeni nesil araç segmentleri baþta olmak üzere dünya taþýt araçlarý sanayiindeki katma deðerini artýrmaktýr. Bu amaç doðrultusunda stratejimiz; paydaþlarýmýzla birlikte özellikle Ar- Ge konusunda ülkemizin rekabet gücünü artýrmaktýr. Bunu saðlamak için yürüteceðimiz baþlýca projelerimiz ise; Ar-Ge teþviklerini tüm üyelere anlatmak ve uygulama konusunda örnek çalýþmalar yaparak öncülük etmek. Üyelerimizi otomotiv sanayiinin küresel üreticileri ile bir araya getirmek,yeni projelerde iþ potansiyellerini artýrmak. Yeni geliþmekte olan otomotiv pazarlarýnda üyelerimizin proje almasý ve iþbirlikleri yapmasýna destek vermek. Ülkemizde henüz üretimi yapýlmayan katma deðeri yüksek teknolojik ürünlerin imalatý için yönlendirici olmak. Laboratuvar ve test olanaklarýný geliþtirmek için TÜRKAK ile iþbirliði yapmak. Üniversite - Sanayi iþbirliðini geliþtirmek. Eðitim faaliyetlerini artýrmak ve yaygýnlaþtýrmak. Ortak satýnalma projelerini yaygýnlaþtýrmak. Yurtdýþýnda irtibat bürosu kurulmasýný projelendirmek. Üye sayýsýný 300 e çýkarmak þeklinde sýralanabilir. Türk otomotiv sanayinin global pazardaki payý ve konumu nedir. Son yýllarda otomotiv ana sanayindeki ilerlemenin sonucunda hýzla geliþen Türk Otomotiv Tedarik Sanayi; geniþ ürün yelpazesi, yüksek kapasitesi ve standartlarýyla küresel pazarlarda üretilen araçlara, OEM ve yenileme pazarýna aksam ve parçalar üretmektedir. Uluslararasý standartlara uyarak, müþterisi olan ana sanayi firmalarýnýn 9

10 ayrýca belirlediði kalite, fiyat hedefi, teslimat detaylarý gibi koþullara uyarak üretim ve satýþlarýný gerçekleþtiren Türk Otomotiv Tedarik Sanayi, 50 yýllýk tecrübesi, kalite ve bilgi birikimi, müþteri memnuniyeti odaklý çalýþma anlayýþý ve otomotiv disiplinini çok iyi bilen yapýsý ile hizmet vermektedir. Özellikle Avrupalý OEM lerle çalýþma tecrübesi, geliþmiþ enerji ve iletiþim altyapýsý, iyi eðitimli ve motivasyonu yüksek kaliteli iþgücü, esnek üretim kabiliyeti, 6 Sigma - Yalýn Üretim - Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarýndaki yüksek kalitesi, uluslararasý kalite sistemlerine ve teknik mevzuatlara uyumu, Ar-Ge çalýþmalarý, tasarým potansiyeli ve ihracat deneyimleri Türk Otomotiv Tedarik Sanayinin gücünü göstermektedir. Türkiye de üretilen dünya araçlarýnda; bir bölümü ortak tasarým, bir bölümü doðrudan designer tasarýmcý olarak yer alan tedarik sanayii firmalarý, OEM lerin küresel üretimleri için de "tasarým partneri" olabilecek þansa sahip olup uzun yýllara dayanan deneyimleri ve bilgi birikimleriyle, know-how oluþturma konusunda da önemli bir aþamaya gelmiþlerdir. Türk tedarikçileri artýk dünyanýn saygýn marklarýna çok sayýda parça tedarik eden bir noktadýr. Ekonomik krizde en fazla etkilenen sektörlerin baþýnda otomotiv sektörü geldi, bu yan sanayiye nasýl yansýdý. Krizden çýkýþ dönemi baþladý. Otomotiv sektörü yeniden hareketleniyor. Bu hareketliliði siz nasýl yorumluyorsunuz. Çok hýzlý deðil mi? 2008 yýlýnýn son çeyreðinde ülkemizde etkilerini göstermeye baþlayan küresel ekonomik krizin yansýmalarýna raðmen, yýl sonunda 1 milyon 170 bin adetlik araç üretimi gerçekleþtirebilmiþtik. Bu miktar Türkiye nin yakalamýþ olduðu en yüksek üretim adedi idi. Bununla beraber ihracat 920 bin adet seviyesinde olup, tutar olarak da 22 milyar dolar idi. Özellikle 2009 Ocak - Þubat döneminde durma noktasýna gelen otomotiv sektörü, hükümetimizin yürürlüðe geçirdiði ÖTV indirimi ve ihracatýmýzýn %70 inin gerçekleþtiði Avrupa ülkelerinde devreye alýnan teþvikler ile ivme kazanabildi. Ne yazýk ki küresel krizin en fazla otomotiv sektöründe etkisini göstermesi sebebiyle, sanayimiz 2009 yýlýnda aðýr vasýta üretiminde yüzde 80 ve toplam üretimde yüzde 35 kayýp yaþadý. Kriz öncesinde 2009 yýlý için öngörülen üretim adedi 1 milyon 550 bin adet iken ve 2009 yýlýnda mevcut üretim imkanlarýný %50 arttýracaðýný düþünen yan sanayi buna hazýrlýk amacýyla yatýrým yapmýþ ancak krize yakalanmýþtý. Þu anki üretim ve ihracat rakamlarý, 2009 yýlýna göre daha yüksek bir seviyede seyrediyor bile olsa, 2008 yýlýndaki rakamlarýn altýndadýr. Dolayýsýyla henüz sanayimizin, olabilecek gerçek seviyesine yükseldiðini söylemek pek mümkün deðildir yýlý öngörümüz 1 milyon 150 bin adet üretim, 750 bin adet iç pazar satýþýdýr. Bu rakamýn 500 bin adedinin ithal araç olacaðýný düþünüyoruz yýlýnda üretimde %10-15 lik bir artýþ beklemekteyiz. Ancak ihracatýmýzýn en yoðun olduðu Avrupa ülkelerindeki ekonomik durgunluðun 2011 yýlýnda da süreceðini düþünüyoruz. Hükümetin krizle ilgili aldýðý önlemler var mý? Var ise sektörün toparlanmasýna katký saðladý mý? Geçtiðimiz aylarda, hükümet yetkililerimiz, sektör temsilcilerimiz ve kamu kuruluþlarýnýn yetkilileri bir araya gelerek, öncelikle alýnmasý gereken acil önlemlerin belirlendiði ve ileriye dönük stratejilerin ve eylem planlarýnýn oluþturulduðu Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi ni hazýrladýk. Bu çalýþma kapsamýnda, Ar-Ge altyapýsýnýn iyileþtirilmesi, hukuki ve idari düzenlemelerin yapýlmasý, fiziki altyapýnýn geliþtirilmesi ve insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi baþlýklarýnda, öncelikli 4 ana sorunu belirledik ancak 10

11 Koltuklar Üyelerimizin ana sanayi projelerinden aldýklarý pay projeden projeye deðiþmektedir. Aðýr vasýta üretiminde %65-80 seviyesi arasýnda deðiþkenlik gösteren bu oran binek araçlarda %17-35 arasýnda kalmaktadýr. TAYSAD üyelerinin ihracattaki payý ne kadardýr. Önümüzdeki dönemdeki ihracat hedefiniz nedir? 280 üyemiz ile otomotiv tedarik sanayi üretiminin % 65 ini ve ihracatýnýn da % 70 ini temsil ediyoruz yýlý toplam ihracat öngörümüz milyar USD seviyesinde bir ihracatýn gerçekleþeceði yönündedir. Sadece tedarik sanayi olarak bakarsak öngörümüz 5,5 milyar USD seviyesindedir. Ýhracatýmýzýn büyük bir bölümü hala Batý Avrupa ülkelerine yapýlmaktadýr. maalesef henüz uygulamaya alýnmadý. Otomotiv sanayimizin kaybedecek zamaný yok, hükümetimizden bu 4 temel sorun kapsamýnda belirlenen politika ve eylem planlarýnýn ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ülkemizin lokomotif sektörü otomotiv sanayi, küresel yapýsý gereði oluþan geliþmelerden en hýzlý etkilenen sektördür. Sektörümüzün mevcut yapýsý ile önümüzdeki dönemlerde daha rekabetçi bir konuma ulaþacaðýný söylemek oldukça güç. Bugüne kadar her platformda dile getirdiðimiz gibi sektörümüzün küresel rekabet gücünün desteklenmesi, deðiþen dünya düzeninde daha iyi bir konuma gelebilmesi için hükümet tarafýndan da desteklenmesi ve sektörün oluþacak yapýsal deðiþimlere uyumunun kolaylaþtýrýlmasý gerekiyor. TAYSAD üyeleri ülkemizde imal edilen taþýtlarýn ne kadarýna üretim yapýyor. TAYSAD üyelerinin, bazý mamuller dýþýndaki tüm parçalarý içeren ürün gamý, ülkemizde imal edilen taþýt araçlarýnýn % 85 oranýnda yerli imal edilmesine olanak verecek çeþitliliktedir. Taþýt araçlarý imalat sanayine yönelik üretim yapan TAYSAD üyelerince imal edilen baþlýca ürün gruplarýný aþaðýdaki þekilde sýnýflandýrmak mümkündür: Komple motor ve motor parçalarý, Isýtma / soðutma sistemleri HVAC sistemleri Aktarma organlarý, Fren sistemleri ve parçalarý, Hidrolik ve pnömatik aksamlar, Süspansiyon parçalarý, Emniyet aksamlarý, Kauçuk ve lastik parçalar, Þasi aksam ve parçalarý, Dövme ve döküm parçalar, Elektrik ekipmanlarý ve aydýnlatma sistemleri, Akü, Oto camlarý, Otomotiv sektörünün en önemli kollarýndan birisi AR-GE. Siz üyelerinize bu konuda nasýl destekler saðlýyorsunuz? Firmalarýmýzýn mutlaka Ar-Ge ye yönelmesi gerekiyor. Ar-Ge nin öneminin bilinci ile hareket eden derneðimizde kabul edilen yeni dönem sloganýmýz, otomotiv sektörünün de desteðini aldý. Ar-Ge Ýle Küresele Bu sloganý gerçekleþtirmek üzere organize ettiðimiz etkinlikler ve çalýþmalarýmýz hýzla devam ettiriliyor. Son olarak 4 Ekim de derneðimizde Ar-Ge Paylaþým Toplantýsý gerçekleþtirdik. Öncelikle bilgilendirme toplantýlarý ile baþlayan faaliyetlerimiz, sloganýmýzý hayata geçirmek üzere attýðýmýz adýmlarla devam edecek. Bu kapsamdaki yeni projemiz ile Ar-Ge için model oluþturmayý hedefliyoruz. Üye firmalarýmýzýn Ar-Ge projelerini nasýl yapacaklarýndan, buna kimin liderlik edeceðine kadarki süreçte üyelerimize destek olacaðýz. Bu konuda Ýzmir, Manisa, Bursa ve Ýstanbul daki, altyapýsý uygun üyelerimizi ziyaret ederek, oluþturduðumuz modeli tanýtmaya baþladýk. Görüþtüðümüz ve projemizi anlattýðýmýz üyelerimizden de olumlu tepkiler alýyoruz. Ayrýca 5746 sayýlý teþvik yasasýndan üyelerimizin yararlanabilmesi açýsýndan üyelerimizi kendi yerlerinde ziyaret ederek detaylý bilgiler sunuyor, firmalarýmýzý bu alanda projelerini artýrmaya, insan kaynaklarýný güçlendirmeye teþvik ediyoruz. Devletin AR-GE yasasýný ve teþviklerini yeterli buluyor musunuz? Ülkemizde Ar-Ge teþviklerinin 2000 yýlýna kadar kýsýtlý olduðu doðru. Ýlk vergisel teþvikler 1986 yýlýnda baþladý. Bu konuda ilk ciddi adým, 26 Haziran 2001 tarihinde yürürlüðe giren Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu ile atýldý ve 2004 yýlýndan itibaren de önemli vergisel teþvikler devreye alýndý. Ayrýca uygulamada olan Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Kararlar da gerek KOBÝ gerekse büyük iþletmelere Ar-Ge yatýrým teþvikleri imkaný tanýyor. KOBÝ kuruluþlarý için KOSGEB tarafýndan saðlanan önemli Ar-Ge teþvikleri de mevcut. Bunun yaný sýra TÜBÝTAK, TTGV, SANTEZ projeleri de sanayimize çeþitli imkanlar sunuyor. Ancak ülkemizdeki bu tür teþviklerin %70 i, sayýsý 10 u geçmeyecek büyük gruplar tarafýndan kullanýlýyor. 1 Nisan 2008 tarihinde uygulamaya alýnan 5746 sayýlý Ar-Ge Teþvik Kanunu ile bizlere, amaca hizmet eden, uygulanabilir, uzun vadeli vizyon saðlayan, topyekün kalkýnmayý hedefleyen ve sanayinin ihtiyaçlarý doðrultusunda hazýrlanan bir hizmet sunuldu. Kanunun kabul edilmesinden bu yana baþvuruda bulunan 13 otomotiv tedarik sanayi firmasý, incelemeler sonucu Ar-Ge Merkezi kurmaya hak kazandý. Firma baþvurularýna baktýðýmýzda ülkemizde bu konudaki heves ve talep bizi heyecanlandýrýyor. Ancak yetmez. Bu sayýnýn minimum adede yükselmesi sevindirici olacaktýr. Maysan Mando hakkýndaki görüþleriniz nelerdir? Maysan Mando, binek ve ticari araçlar ile otobüs ve kamyon gibi aðýr vasýtalar için tasarým kabiliyeti ile birlikte amortisör üretimi yapan, derneðimizin de kuruluþundan bu yana üyesi olan, ülkemiz ve Bursa ekonomisine katkýlarý yadsýnamayacak üyelerimizden birisidir. Kalitesini, ileri ürün kabiliyetlerini ve küresel kimliðini aldýðý çeþitli ödüllerle de tescilleyen bir üreticimiz olarak, Maysan Mando nun TAYSAD üyeleri arasýnda bulunmasýndan sevinç duyuyoruz. Maysan Mando Genel Müdürü Sayýn Erdal Elbay nezdinde tüm Maysan Mando A.Þ. çalýþanlarýný kutluyor ve baþarýlarýnýn artarak devamýný diliyorum. 11

12 Profesyonel 522, Yýlýn En Ýyi Lojistik Kamyonu Seçildi 4-6 Kasým 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar merkezinde düzenlenen 4. Logitrans Transport Lojistik Fuarý Ülkemizde hýzla geliþen lojistik sektörünün baþarýlý kurum, kiþi ve araçlarýnýn belirlendiði yarýþma olan Logitrans 2010 Lojistik Ödüllerine ev sahipliði yaptý.bmc, Profesyonel 522 Daðýtým ve Hizmet Kamyonu ile Jüri Özel Ödülü kategorisinde Yýlýn En Ýyi Lojistik Kamyonu ödülüne layýk görüldü. BMC adýna ödülü alan Pazarlama Müdür Yardýmcýsý Tufan Altuð a ödülü Lojistik Yönetim Danýþmaný Atilla Yýldýztekin verdi. Otomotivde Üretim Artýyor Rekor Sesi 2011'den Geliyor iþaretini verdi. Bu yýlý baþlangýçtaki beklentilerin aksine 1.1 milyon adet civarýnda üretimle tamamlamaya hazýrlanan sektör, 2011 yýlýnda 1 milyon 215 bin adetin üzerinde üretime imza atacaðý öngörüsüyle yeni yýla giriyor. Asýl patlama ise yeni Ford Transit, Opel Combo (TOFAÞ üretecek), Renault elektrikli Fluence Z.E. gibi modellerin devreye gireceði 2012 yýlýnda yaþanacak. Sýnýfýnýn Lideri HYUNDAI i10, Yenilenen Yüzüyle Türkiye'de Þehir hayatýnýn vazgeçilmez otomobillerinden biri olan Hyundai i10, modern ve çekici tasarýmýyla, ekonomikliðiyle ve pratikliðiyle özellikle kalabalýk þehirlerin eðlence kaynaðý oldu ve 2009 yýlýnda elde ettiði "Segmentinin En Çok Tercih Edilen Otomobili" unvanýný 2010 yýlýnda da sürdürdü. Hyundai'nin 2010 yýlýnda uygulamaya baþladýðý akýcý tasarým anlayýþý doðrultusunda yepyeni görünümüne kavuþan i10'un dýþ tasarýmýnda altýgen radyatör ýzgarasý, yeni tip ön farlar, arka stoplar, ön sis farlarýyla tasarýmý güncellenen gövde rengi ön ve arka tampon hemen dikkat çekiyor. Ýç tasarýmdaysa Prime donaným paketinde metal görünümlü orta konsol, yenilenen gösterge paneli ile mavi aydýnlatma ve yeni tip koltuk deseni deðiþtirilen bölümlerin baþýnda geliyor. Mercedes-Benz Türk'ten 130 Milyon Euroluk Yatýrým Bu yýl Türkiye'de otomotiv üretimi yaklaþýk 1.1 milyon adet olacak. 2008'e ait rekor kýrýlamayacak gibi. 2011'de 1.2 milyon üretim öngörülen Türkiye otomotivi, asýl patlamasýný yeni Ford, Opel ve Renault modellerinin seri üretimlerine baþlayacaðý 2012'ye sakladý. Üretimde 2008 yýlýnda tarihi zirvesine çýkan Türkiye otomotiv sanayii, bu rakamý seneye yakalayýp geçeceðinin Otomotiv üretiminde bu yýl gerçekleþecek 1.1 milyon adet civarýndaki üretim, 2011 yýlýnda az da olsa artacak. Taþýt Araçlarý Yan Sanayii Derneði TAYSAD öngörülerine göre yapýlan 2011 yýlý otomotiv üretimi 1 milyon 215 bin adedi geçecek. Otomotiv ana sanayine parça üreten firmalarýn çatý örgütü TAYSAD'ýn öngörüsüne göre 2011 yýlýnda Türkiye'nin en büyük otomotiv üreticisi adetle TOFAÞ olacak. Tofaþ'ýn hemen arkasýnda ise 332 bin adetle Oyak Renault geliyor. Bu iki tesis bu yýl da üretim þampiyonluðu için baþa baþ bir yarýþ sergiliyorlar. Bu iki þirketi ise 266 bin adetlik üretimle Ford Otosan takip ediyor. Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikasý nda Actros modelinin üretimine baþladý. Böylece Aksaray Fabrikasý nýn dünya çapýndaki Mercedes- Benz kamyon üretim aðýndaki önemi daha da artarken, Mercedes-Benz Türk motor gücü 160 HP ile 600 HP arasýnda deðiþen geniþ bir ürün yelpazesini Aksaray üretiminden sunuyor. Bu adým, Mercedes-Benz in Avrupa daki iki önemli kamyon üretim tesisi olan Wörth ve Aksaray Fabrikalarýnda kapasite kullanýmýna büyük oranda esneklik getirmesinin yanýsýra kapasitenin daha verimli kullanýlmasýný da saðlayacak. Bununla birlikte þirket, yurtiçi pazarýnda müþterinin beklentilerine ve özel isteklerine de daha hýzlý yanýt verebilecek. 12

13 28.Yönetim Kurulu Toplantýsý Gerçekleþti Rutin olarak gerçekleþtirilen Maysan Mando Yönetim Kurulu Toplantýlarýnýn, 2010 yýlýnýn ikinci dönemini kapsayan yirmisekizinci toplantýsý geçtiðimiz günlerde Maysan Mando nun Bursa daki üretim tesislerinde gerçekleþtirildi. Mando Co. adýna Yönetim Kurulu Üyesi Mr.Bum Suk Song ile Maysan Mando A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdal Elbay ve Genel Müdür Yardýmcýsý Mr.Kyeong Sun Choi nin katýldýðý toplantýda 2010 yýlý verileri deðerlendirildi. Volkswagen dan Önemli Ziyaret Dünyanýn en büyük ikinci otomotiv firmasý Volkswagen, geçtiðimiz günlerde potansiyel iþ fýrsatlarý taramasý kapsamýnda Maysan Mando yu ziyaret etti. Elbay, Kore Mando yu Ziyaret Etti Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, geçtiðimiz aylarda Kore ye giderek Mando tesisleri ile birlikte Koreli tedarikçilerimiz Halla Stackpole, Central R&D ve Hyundai Polytech firmalarýna da ziyaretlerde bulundu. Yaptýðý ikili görüþmeler ile Mando tesisleri ve kullanýlan teknolojiler hakkýnda bilgi alan Elbay, Maysan Mando ile Mando arasýnda kurulan teknoloji ve Ar-Ge köprüsünün Maysan Mando ya dünya pazarýnda saðladýðý rekabet üstünlüðünden bahsederek ziyaretin oldukça faydalý geçtiðini belirtti. Firma yetkilisi Mr.Kolb ve Mr.Andras Menyhart dan oluþan heyet Bursa daki tesislerimizde Satýþ ve Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan dan Maysan Mando nun yeni yatýrýmlarý arasýnda yer alan otomatik üretim hattý ve bununla birlikte büyüyen üretim kapasiteleri hakkýnda bilgi aldýlar. Gerçekleþen ziyaretten memnun ayrýlan heyet, 2011 yýlý itibariyle Volkswagen Group un doðu ve batý bölgesinde bulunan üretim bantlarý için ek sipariþler vereceklerini belirterek fabrikadan ayrýldýlar. Üretim Rekoru Kýrýldý Amortisör üretimi konusunda Türkiye nin köklü ve öncü firmalarýndan Maysan Mando, teknolojiye ve Ar-Geye yaptýðý yatýrýmlar ile Türkiye ye ve sektöre olan inancýný göstermeye devam ediyor yýlýnda tam kapasite ile devreye giren tam otomatik üretim hattý ile rakiplerine karþý önemli bir avantaj saðlayan þirket, zamanýnda teslimat konusunda da müþterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Devreye giren yeni tam otomatik üretim hattý ile aylýk üretim adedini 120 binden 220 bine çýkaran Maysan Mando, geçtiðimiz Kasým ayýnda 220 bin amortisör üreterek kendi rekorunu da kýrmýþ oldu. Üretim hattý çalýþanlarý, Üretim Müdürü Mehmet Erdem ile pasta keserek bu baþarýyý birlikte kutladýlar. 13

14 Mando Baþkan Yardýmcýsý Maysan daydý Maysan Mando nun Koreli ortaðý Mando Co. nun Baþkan Yardýmcýsý Mr.Frank Chung geçtiðimiz Kasým ayýnda incelemelerde bulunmak ve iþtiraklerini ziyaret etmek amacýyla Bursa daydý. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay ve Genel Müdür Yadýmcýsý Kyeong Sun Choi tarafýndan aðýrlanan Mr.Frank a tesisler gezdirilerek iþletmenin son durumu hakkýnda bilgi verildi. Yeni kurulan tam otomatik üretim hattý ile yakalanan üretim kapasitesi artýþý ve sipariþlerdeki yükseliþ trendinden memnuniyet duyduðunu dile getiren Mr.Frank, Maysan Mando nun gurur duyduklarý bir yatýrým ortaklýðý olduðunu dile getirdi. Mr.Frank Maysan Mando nun dünya pazarýnda daha büyük pay almasý ve önemini artýrmasý için teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmlarý konusunda Mando Co. olarak her türlü desteði vermeye devam edeceklerini söyledi. Tesisleri gezerken çalýþanlar ile de sohbet eden Mr.Frank, birlikte yenen yemeðin ardýndan ülkesine dönmek üzere fabrikamýzdan ayrýldý. Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan Mando yu Ziyaret Etti Kore, Gazilerini Unutmadý Aralýk ayý baþýnda Bursa ili ve Gyeongsangbuk-Do Valilikleri arasýnda kardeþ þehir ve iþbirliðine yönelik mutabakat zaptýný imzalamak üzere Bursa'ya resmi bir ziyaret gerçekleþti. Kore Gyeongsangbuk-Do ili Vali yardýmcýsý Sayýn KONG Weon Sik ve beraberindeki heyet 03 Aralýk 2010 tarihinde ilimize resmi ziyarette bulunarak Bursa Valisi Sayýn Þahabettin Harput ile hem kardeþ þehir protokolünü imzaladýlar hem de iki þehir arasýndaki iþbirliðini ve kültürel etkileþimi geliþtirecek projeler üzerinde görüþ alýþveriþinde bulundular. Ziyaret sebebiyle Bursa Altýn Ceylan tesislerinde düzenlenen yemekli organizasyona Muharip Gaziler Derneði çatýsý altýnda bulunan Bursalý Kore Gazileri ve Bursa da faaliyet gösteren Kore ortaklý þirketlerin temsilcilieri de davet edildi. Organizasyona Maysan Mando adýna Genel Müdür Erdal Elbay katýldý. Ýsviçre ile Türkiye arasýndaki iliþkileri geliþtirmek ve iþbirliðini artýrmak maksadýyla gerçekleþtirdikleri bir dizi gezi kapsamýnda Bursa ya da uðrayan Ýsviçre heyeti Maysan Mando yu ziyaret etti. Öncelikle Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret eden Ýsviçre Baþkonsolosu Mr.Ernst Balzlý ve beraberindeki Ms.Nazan Sadýkoðlu ile Ms.Ýlknur Timur dan oluþan heyet BTSO Baþkaný Celal Sönmez ile ikili görüþmelerde bulundu. Bursa nýn büyük bir sanayi potansiyeli olduðunun altýný çizen Mr.Balzlý, Ýsviçre ile ticari iliþkilerin geliþtirilmesi için karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. BTSO daki görüþmenin ardýndan organize sanayi bölgesinde bulunan bazý firmalarý da ziyaret eden Baþkonsolos, bu kapsamda Maysan Mando ya da uðradý. Genel Müdür Erdal Elbay ve Genel Müdür Yardýmcýsý Mr.Kyeong Sun Choi tarafýndan aðýrlanan baþkonsolosa üretim tesisleri gezdirilerek, firma ve sektör hakkýnda genel bilgiler verildi. 14

15 Karsan ve Hyundai Ýþbirliðinde Ýki Yeni Büyük Adým Karsan ve Hyundai Motor Company, mevcut münhasýr üretim ve distribütörlük anlaþmasýnýn kapsamýný geniþletme yolunda iki önemli adým daha attý. Bu kapsamda, Karsan ve Hyundai arasýnda iki ayrý niyet mektubu imzalandý. Ýmzalarý atýlan ilk niyet mektubu çerçevesinde; Karsan ýn, Hyundai nin yeni geliþtirilecek olan 3-6 ton arasýnda azami yüklü aðýrlýða sahip van, kamyon ve minibüs versiyonlarýný içeren yepyeni bir ürün grubunun münhasýr üreticisi ve Türkiye deki daðýtýcýsý olmasý öngörülüyor. Proje kapsamýnda taraflarýn ürün geliþtirme çalýþmalarýnda da iþbirliði yapmalarý söz konusu. Taraflar bu Niyet Mektubu kapsamýnda baþlatýlacak çalýþmalarýn ardýndan Ocak 2011 de MoU (Memorandum of Understanding), Mart 2011 de de nihai anlaþmayý imzalamayý hedefliyor. Diðer niyet mektubu kapsamýnda ise; Karsan tarafýndan üretilmekte olan HD Serisi araçlarýn EURO 5 motorlu versiyonlarýnýn da Hyundai nin ihraç pazarlarý için Karsan tarafýndan üretilmesi öngörülüyor. Bu çerçevede Karsan ýn ve Hyundai nin gerekli çalýþmalarý en kýsa sürede tamamlayýp, anlaþmayý bu yýl içinde imzalamalarý hedefleniyor. Renault, Clio RS nin Üretimi Ýçin 38 Fabrikanýn Lideri Bursa yý Seçti Yeni Clio üretiminde aslan payýný alan Türkiye, ayrýca Renault un ilk elektrikli modeli Fluence E.V nin seri üretimini de üstlendi. Renault, bu iki yeni modelin ardýndan dünyada 3 yýldýr en fazla üretimi yapan fabrikasý olan Oyak Renault ya bu kez Clio modelinin spor versiyonu RS in üretimini de verdi. Oyak Renault, 2011 de devreye girecek bu modelle birlikte Türkiye de üreteceði model sayýsýný 8 e, toplam üretimini ise 360 bin adede çýkaracak. 41 yýllýk tarihinde bu yýl ilk kez 300 bin adedi geçerek 308 bin adetlik üretimle rekor kýrmaya hazýrlanan Oyak Renault, 2008 yýlýndaki 286 bin adetlik rekorunu da egale etmiþ olacak. Oyak Renault, bunun yaný sýra yaklaþýk 240 bin aracý 5 kýtada 120 ülkeye göndererek Türk otomotiv tarihinin de ihracat rekorunu kýracak. Renault un 17 ülkedeki 38 fabrikasý içinde son 2 yýldýr en fazla üretim yapan fabrika olduklarýný belirten Oyak Renault Genel Müdürü Tarýk Tunalýoðlu, 308 bin adetlik rekor üretimle liderliklerini 3 üncü yýlýnda da devam ettireceklerini söyledi. Fluence ve Megane Hatchback in dizel modellerinde ilk kez uygulanmaya baþlanacak EDC otomatik þanzýmanýn Bursa fabrikasýndaki tanýtýmýnda konuþan Tunalýoðlu, küresel ekonomik kriz döneminde bile Oyak Renault fabrikasýnýn üç vardiya çalýþmaya devam ettiðini belirtti. TSK'nýn Samur u Hazýr! FNSS Savunma Sistemleri A.Þ. tarafýndan Türk Silahlý Kuvvetleri için üretilen Samur un ilk prototipi tamamlandý. Toplam 52 adet üretilecek ve akarsu geçiþlerinde yap bozun parçalarý gibi yan yana gelerek birleþecek Samur lar, kýsa sürede onlarca metre uzunluðunda köprülere dönüþerek, her biri 70 tonluk tanklarý karþýya geçirebilecek. FNSS Savunma Sistemleri A.Þ. Genel Müdürü Nail Kurt yaptýðý açýklamada, Türk Silahlý Kuvvetlerinin seyyar yüzücü hücum köprüsü ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla Savunma Sanayi Müsteþarlýðý tarafýndan açýlan ihaleyi FNSS in kazandýðýný ve 2007 yýlýnda sözleþme imzaladýklarýný söyledi. Sözleþmenin ardýndan yoðun bir þekilde çalýþmalara baþladýklarýný anlatan Kurt, projenin tasarým ve geliþtirme aþamasýnýn yaklaþýk 3,5 yýl sürdüðünü, projede 150 Türk mühendisin görev aldýðýný belirtti. Kurt, dünyada bu sistemi biri Alman diðeri Fransýz iki þirketin üretebildiðini ifade ederek, "Samur" adýný verdikleri sistemin Fransýz ve Alman sistemlerine göre hareket kabiliyetlerinin çok daha yüksek olduðunu vurguladý. Bunun nedeninin Samurlarýn 8x8 sürüþ yapýsýna sahip olmasý olarak açýklayan Kurt, diðer iki þirketin ürettiði sistemlerin 4x4 olduðunu anlattý. Alman sisteminin 4x4 oluþunun arazideki hareket kabiliyetini olumsuz etkilediðini belirten Kurt, "Bu Almanya için sorun olmayabilir çünkü Avrupa da araziler düz. Ama Türkiye deki arazi þartlarý çok deðiþik. Dolayýsýyla 8x8 Türkiye þartlarýna çok uygun bir sistem oldu. Samur un yük taþýma kapasitesi çok daha yüksek. Tüm elektronik geliþmeleri kapsayan aracýn içinde akýllý bilgisayar kontrol sistemleri de bulunuyor" dedi. 15

16 Maysan da Önce Çalýþan Güvenliði Teknoloji ve Ar-Geye verilen öneme paralel olarak insan kaynaklarý alanýnda da personeline yatýrým yapmaya devam eden Maysan Mando yönetimi, eðitim çalýþmalarýna ara vermiyor. Bu kapsamda geçtiðimiz günlerde Mavi Akademi Eðitim ve Danýþmanlýk þirketi tarafýndan Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Eðitimi verildi. Firma yetkilisi Petek Açýkalýn tarafýndan verilen eðitim yaklaþýk üç saat sürdü. Personel eðitimi konusunda asla taviz vermeyeceklerini söyleyen Genel Müdür Erdal Elbay en önemli sermayemiz nitelikli insan gücümüzdür, bundan vazgeçme lüksümüz yoktur dedi. Uludað Üniversitesi Endüstri Topluluðu Konuðumuz Oldu Uludað Üniversitesi Endüstri Topluluðu na üye bir grup üniversite öðrencisi fabrikamýzý ziyarette bulunarak, üretimimiz hakkýnda bilgi edindiler. Üretim Müdürü Mehmet Erdem ve Üretim Þefi Okan Kaba tarafýndan üniversite öðrencilerine Maysan Mando üretimi ve sektör hakkýnda bilgiler içeren bir sunum yapýldý. Genç mühendis adaylarýnýn oldukça heyecanlý ve hevesli olduklarý gözlenen ziyaret, günün anýsýna sunulan hediyeler ve fabrika binasý önünde çektirilen hatýra fotoðrafý ile son buldu. 35.Yeþil Bursa Rallisi nin Þampiyonu Yaðýz Avcý Oldu Maysan Mando nun sponsor olarak destek verdiði Türkiye Ralli Þampiyonasý'nýn 2010 sezonundaki son ayaðý olan 35. Yeþil Bursa Rallisi, Ekim tarihlerinde BOSSEK organizasyonuyla gerçekleþtirildi. Toplamda kilometre uzunluðundaki toprak zeminli dokuz özel etabýn ardýndan yarýþýn galibi, Castrol Ford Team Türkiye pilotu Yaðýz Avcý - Bahadýr Gücenmez ikilisi oldu Türkiye Ralli Þampiyonu Avcý, yarýþý ilk yedi içerisinde bitirmesi halinde bu sezon ilk kez parkura çýkan Fiesta S2000 ile 2010 þampiyonluðuna da eriþecekti. Bu parolayla yarýþa baþlayan ikili yarýþý podyumun zirvesinde bitirmeyi baþardý. Öte yandan bu galibiyet, genç sürücünün bu sezon koþulan WRC Türkiye Rallisi'nin iki gününde elde ettiði birincilikler dahil olmak üzere, dokuz ayaktaki beþinci galibiyeti oldu. 19. Kalite Kongresi Ýstanbul da Gerçekleþti Yenileþim Yönetimi temalý 19.Kalite Kongresi 8-10 Kasým tarihleri arasýnda Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý nda gerçekleþti. Kongre, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yönetici ve uzmanlarýnýn, öncü yaklaþýmlarý ve uygulamalarý tartýþmalarýný, sorgulamalarýný ve kendi kuruluþlarý için yeni düþünceler geliþtirmelerini amaçlýyor. Kongreye, Türkiye Kalder Yönetim Kurulu Üyesi olan Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, Bursa Kalder den Baþkan Emin Direkçi, Sami Erol, Aykan Kurkur, Ebru Yalçýn, Arzu Özel ve Güleser Su ile birlikte katýlarak Bursa yý temsil ettiler. 16

17 Renault'dan Yeni Bir Otomatik Vites Kutusu: EDC Isuzu Yýldýzý Teknisyenler Yarýþmasý Sonuçlandý Yýl boyunca düzenli eðitimleri ile bilinen Anadolu Isuzu nun eðitim merkezi Akademi Isuzu da; yetkili servisler arasýnda rekabete renk ve hareketlilik getirmek amacýyla düzenlenen geleneksel Isuzu Yýldýzý Teknisyenler Yarýþmasý sonuçlandý. Anadolu Isuzu nun Gebze Þekerpýnar daki Fabrikasý bünyesinde Akademi Isuzu da gerçekleþtirilen yarýþmada, zamana karþý yarýþan teknisyenlerin araçlar üzerindeki teorik bilgi ve pratik becerileri puanlandý. Yarýþmada birinciliði Eskiþehir yetkili servisi Nuriþ Otomotiv, ikinciliði Denizli Yetkili Servisi Ege Otomotiv, üçüncülüðü ise Çankýrý yetkili servisi Doðan Oto kazandý. Renault yeni bir altý ileri otomatik vites kutusu sunuyor. EDC olarak adlandýrýlan bu vites kutusu (Efficient Dual Clutch), klasik otomatik vites kutularýna nazaran net düþüþ gösteren yakýt tüketimi düzeyi ve CO2 salýmlarý sergiliyor. Mégane HB ve Fluence modellerinde lasmaný gerçekleþtirilen otomatik Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Temsa nýn Adana daki otobüs fabrikasýný ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldý. Gezi sýrasýnda, Abdullah Gül e uluslararasý bir marka olan Temsa logosu hediye edildi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül 10 Aralýk 2010 günü Temsa Global Adana fabrikasýný ziyaret etti. Temsa Global CEO su Tamer Ünlü den EDC vites kutusu, 2011 yýlýnýn ilk yarýsýnda Grand Scénic, Mégane Sport Tourer, Mégane Coupé modellerinde yer alacak yýlý Nisan ayýnda Türkiye de satýþa sunulacak olan Mégane Coupé Cabriolet modelinde de EDC vites kutusu, motor seçenekleri arasýnda yerini alacak. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TEMSA Adana Fabrikasýný Ziyaret Etti üretilen araçlar ile ilgili bilgi aldý. Gezinin ardýndan Temsa yetkilileri, Abdullah Gül e uluslararasý bir marka olan Temsa logosunu hediye ettiler. Temsa adýna söz alan CEO Tamer Ünlü; Deðerli Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül ün Temsa Adana fabrikamýzý ziyaret etmesi bizler için büyük bir gurur. Ziyareti sýrasýnda Avrupa nýn otobüs üretim üssü olan Türkiye de yerli üretime verdiði destek için þimdiden teþekkür ediyoruz. Temsa çalýþanlarý olarak ülkemize Sayýn Cumhurbaþkanýmýz nezdinde uluslararasý bir Türk markasý olan Temsa markasýnýn logosunu armaðan ediyoruz dedi. 120 yetkili servis arasýndan eleme sýnavlarýný baþarý ile geçerek finale yükselen altý yetkili servis ikiþer kiþilik ekiplerle mücadele ederek yarýþtýlar. TURQUALITY Programý dahilinde Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý (DTM), Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TIM) ve Endüstriyel Tasarýmcýlar Meslek Kuruluþu (ETMK) iþbirliði ile düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarým Ödülleri"ne Otokar, bu sene tasarýmý ve fikri mülkiyet haklarý kendisine ait olan KENT 290LF tipi þehiriçi otobüsü ile katýldý. Otokar, toplu taþýmacýlýkta çaðdaþ tasarýmlarý ile dikkat çeken otobüsü KENT 290LF, "Ulaþým ve Taþýma Teknisyenler Yarýþmasý 2010 þampiyonu olan Nuriþ Otomotiv ödülünü Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Ablay dan aldý. Otokar KENT LF, "Ýyi Tasarým Ödülü"nün Sahibi Oldu Araçlarý" kategorisinde "Ýyi Tasarým Ödülü"ne layýk görüldü. Türkiye'nin tasarýmla markalaþmasýnda önemli açýlýmlar saðlamak, tasarým kültürünü yaygýnlaþtýrmak ve ulusal ile uluslararasý pazarlarda ürünlere katma deðer ve rekabetçi üstünlük kazandýran iyi tasarýmlarý ödüllendirmek amacý ile düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarým Ödülleri" 2010 yýlý ödül töreni 7 Aralýk 2010, Salý akþamý Ýstanbul'da Dýþ Ticaret Kompleksi'nde gerçekleþti. 17

18 Hyundai, i20 Lansmaný Ýstanbul da Yapýldý Satýþa sunulmasýnýn üstünden tam 1 yýl geçtikten sonra 75 milyon dolar yatýrým yapýlarak Hyundai nin Ýzmit fabrikasýnda üretimine baþlanan i20 modeli tüm Avrupa da satýþa sunulacak. Hyundai'nin B- segmentindeki modeli i20, Türkiye üretimi bir araç olarak yüzünü gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün'ün ve Hyundai Assan üst düzey yönetiminin katýlýmýyla Hyundai'nin Ýzmit Fabrikasý'nda gerçekleþtirilen resmi törenle "Türkiyeli" olan i20, yerli üretimi vurgulamak amacýyla "i20 Troy" ismiyle yollara çýktý. KAPASÝTE HER GEÇEN GÜN ARTIYOR Hyundai'nin i30 ve i10'dan sonraki üçüncü "i" serisi otomobili olan i20, 75 milyon Amerikan Dolarý tutarýndaki ek yatýrým (yan sanayi ile birlikte 100 milyon USD) ile Ýzmit Fabrikasý'nýn üretim bantlarýna alýndý. Türkiye ekonomisine büyük bir katký saðlayacak olan i20'nin beþ kapýlý versiyonu Türkiye'de üretilecek ve hem iç pazar hem de Avrupa pazarlarýnýn ihtiyacýný karþýlayacak. Ýlk etapta yýlda 80 bin adet üretilecek olan Hyundai i20 sayesinde, þu an Accent Era modelinin üretimini gerçekleþtiren Ýzmit Fabrikasý'nýn yýllýk üretim hacmi de 100 bin adede ulaþacak. Hyundai, i20 üretimi sayesinde Türkiye'ye yýlda yaklaþýk 1 milyar TL tutarýnda ihracat geliri kazandýrmayý amaçlýyor. Henüz bir yýldýr satýþta olan Hyundai i20 Troy'un tasarýmýnda büyük bir deðiþiklik bulunmuyor ancak yapýlan iyileþtirme çalýþmalarý kapsamýnda güvenlik ve kalite seviyesi artýrýlýrken yakýt tüketimi, çevrenin korunmasý ve yalýtým konularýnda önemli kazançlar elde edildi KM GARANTÝ Segmentinin en iddialý otomobillerinden biri olan i20, 2009 yýlýnda Getz ile beraber Hyundai'nin B-segmentinde açýk ara lider olmasýný saðlamýþtý. Geçtiðimiz yýl binek otomobil satýþlarýndan yüzde 20,1 pay alan B-segmenti satýþlarý, 2010 yýlýnýn ilk 5 ayý itibariyle yüzde 20,3'lük bir orana sahip yýlýnýn ilk 5 ayýnda Hyundai i20 ve Getz modelinin B-segmenti içindeki satýþ yüzdesi ise 16,1 seviyesinde bulunuyor. Hyundai i20'nin bundan sonraki dönemde yerli kimliðiyle, yenilenen özellikleriyle, sýnýfýnda yeni standartlar belirleyen güvenliði, dikkat çekici atletik görünümü, kullanýþlý iç mekaný, dinamik þasisi, geliþtirilmiþ süspansiyonu, üstün sürüþ dinamikleri ve diðer tüm Hyundai modellerinde olduðu gibi 5 yýl km Üretici Firma Mekanik Garantisi ile Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri olmasý bekleniyor. Maysan Mando dan Kanserle Savaþa Destek Onkoday yararýna düzenlenen ve fotoðraf sanatçýsý Aise Amet in fotoðraflarýndan oluþan sergi, Korupark AVM içerisinde yer alan Koruart Sergi Salonu nda Nilüfer Ýlçe Belediye Baþkaný Mustafa Bozbey ve çok sayýda seçkin davetlinin katýlýmýyla izlenime açýldý. Maysan Mando sponsorluðunda gerçekleþen sergiden elde edilecek gelirin tamamý, kansere karþý savaþ açmýþ olan sivil toplum kuruluþu Onkoday a baðýþlandý. Bayramlar Neþeyle Kutlandý Clio 4 Projesi Geliþmeye Devam Ediyor Maysan Mando tarafýndan yürütülen, Clio4 projesinin süspansiyon parçalarý ile ilgili Ar-Ge çalýþmalarý hakkýnda bilgi almak için fabrikamýzý ziyaret eden Proje Direktörü Mr.Bernard Peintandre, I segmenti Satýnalma Müdürü Mr.Didier Robert, Proje Satýnalma Müdürü Mr.Thierry Crosnier ve Oyak Renault Satýnalma Müdürleri Sn.Gökhan Deniz ve Sn.Ayþe Tuba Erbuð ziyaretten memnun ayrýldýlar. Ziyaret ile ilgili olarak Erdal Elbay, Maysan Mando nun sahip olduðu üretim teknolojisi ve Ar-Ge yetenekleri ile OEM ler için mükemmel bir çözüm ortaðý olduklarýný söyledi. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay her iki bayramda da fabrika çalýþanlarý ile bir araya gelerek bayramlaþtý. Maysan Mando fabrikasýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma törenlerine tüm çalýþanlar katýldý. Gerçekleþen bayramlaþma törenleri renkli görüntülere sahne oldu. Maysan Mando çalýþanlarýnýn bayramlarýný kutlayan Elbay, Bayramlar birlik ve beraberliðin pekiþtiði en güzel günlerdir. Bizler de bu vesileyle bir araya geliyoruz. Herkese ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum dedi. 18

19

20

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı - TAYSAD Dünya da Otomotiv Sanayisi - Sıralama 1) ÇIN 2) JAPONYA 3) A.B.D. 4) ALMANYA 5) GÜNEY KORE 6) BREZILYA 7) HINDISTAN 8) ISPANYA 9) MEKSIKA 10) FRANSA 11) KANADA 12) TAYLAND 13) IRAN 14) BĠRLEġĠK

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Ağustos ayında 23.805 adedi otomobil olmak üzere toplamda 50.374 adet araç üretilmiştir. yılının ilk 8 ayında ise toplamda 324.607 adedi otomobil olmak üzere 538.899 adetlik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011 YATIRIMCI SUNUMU Şubat 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 41.635 adedi otomobil olmak üzere toplamda 78.156 adet araç üretilmiştir. yılının ilk 11 ayında ise 462.014 adedi otomobil olmak üzere 789.072 adetlik araç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Ekim ayında 58.059 otomobil, 47.146 hafif ticari araç, 3.619 ağır ticari araç, 3.271 traktör olmak üzere toplam 112.095 araç üretilmiştir. yılının Ekim ayına göre otomobil

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2009 yılının Aralık ayında 48.917 adedi otomobil olmak üzere toplamda 95.389 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mart 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mart 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında 55.755 adedi otomobil olmak üzere 100.920 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin Mart ayına göre üretim adetlerindeki artışlar; otomobilde %50, kamyonette %98,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Nisan 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Nisan 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Nisan ayında 51.459 adedi otomobil olmak üzere 92.262 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin Nisan ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre artışlar; otomobil % 6,

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010 YATIRIMCI SUNUMU Kasım 2010 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Kasım 2010 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 45.453 otomobil, 40.655 hafif ticari araç, 3.534 ağır ticari araç, 2.972 traktör olmak üzere toplam 92.614 araç üretilmiştir. yılının Kasım ayına göre otomobil

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mayıs ayında 57.433 adedi otomobil olmak üzere 100.987 adet araç üretilmiştir. yılının Mayıs ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre ; otomobil 9, kamyonet 15,

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) İhracattaki talep daralmasına ek olarak iç pazardaki talepte yaşanan düşüşler ertesinde ilk 6 ayda 246.000 i otomobil olmak üzere toplam 400.000 adetlik bir araç üretimi gerçekleşmiştir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık

Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık OTOMOTĐV SANAYĐĐ DERNEĞĐ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık Tolga YALGI Kıdemli Satınalma Müdürü Toyota Motor Europe 9 Haziran 2009 Türkiye

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Temmuz 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU EKİM 2011

YATIRIMCI SUNUMU EKİM 2011 YATIRIMCI SUNUMU EKİM 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Ekim 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýçindekiler Ýçindekiler 2 Genel Müdür ün Mesajý 3 Anadolu Grubu 4 Dünden Bugüne Anadolu Isuzu 6 Ürünler 8 Þampiyon Fabrikasý 14 Mali Veriler 15 Faaliyet Raporu 2004 2 Genel Müdür ün Mesajý Saygýdeðer Ortaklarýmýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı