KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNDEN PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN KOTASYON KOŞULU YA DA PAZARA GİRİŞ KOŞULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNDEN PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN KOTASYON KOŞULU YA DA PAZARA GİRİŞ KOŞULU"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNDEN PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN KOTASYON KOŞULU YA DA PAZARA GİRİŞ KOŞULU OLARAK KULLANILABİLECEK OLANLARIN BELİRLENMESİ Bu Rapor, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Kurumsal Yönetim Teknik Komitesinin Eylem Planı Kapsamında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tarafından Hazırlanmıştır.

2 İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETIM ILKELERINE ILIŞKIN RAPOR...1 SPK NUN KYİ NİN ŞİRKETLERİN UYUMUNA İLİŞKİN ÇALIŞMASI...2 İMKB 30 ŞIRKETLERINE YONELIK SONUÇLAR...5 İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ...6 KYI NE İLİŞKİN YURTDIŞI BORSALARIN UYGULAMALARI...9 İMKB PAZAR YAPILANMASI VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERI...18 SONUÇ...21

3 KURUMSAL YÖNETIM ILKELERINE ILIŞKIN RAPOR Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi nin eylem planlarından birisi de Kurumsal Yönetim İlkelerinden (KYİ) payları Borsada işlem gören Şirketler için Kotasyon Koşulu ya da Pazara Giriş koşulu olarak kullanılabilecek olanların belirlenmesi, kotasyon koşullarının iyi kurumsal yönetim uygulamaları konusunda gözden geçirilmesi olarak tespit edilmiştir. Bilindiği gibi KYİ ilkeleri ilk defa 2003 Temmuz ayında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanmış ve 2005 Şubat ayında revize edilerek şimdiki haline ulaşmıştır. Kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemeler adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk olarak adlandırılan dört temel ilkeye odaklanmıştır. KYİ ne uyum, payları İMKB de işlem gören Şirketler için ihtiyari bir uygulamadır ancak KYİ ne Uyum Raporlarının yayınlanması ihtiyari bir husus değil bir zorunluluktur. SPK nun Şirketlere yönelik kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçmesinin yanında Bankacılık sektöründe de Basel II hükümleri çerçevesinde BDDK tarafından yapılan düzenlemeler bulunmaktadır. Yine halen taslak halinde olan ve kanunlaştığı takdirde kurumsal yönetimle ilgili olarak Şirketlere ve yöneticilerine önemli yükümlülükler getiren yeni TTK tasarısı da Şirketlerin şeffaflaşmasında önemli bir adım olacaktır. Hazine Müsteşarlığı kamu sermayeli şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanması için gerekli yasal altyapının tamamlanmasına ilişkin bir çalışma yürütmekte ve tüm KİT lerin envanterini çıkarmaktadır. KYİ belirlenmesinin ardından tarihinde SPK nun Seri:VIII No:51 sayılı Sermaye Piyasalarında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği yayınlanmış olup derecelendirme faaliyetinin kapsamı, bu faaliyette bulunabilecek kuruluşlar, derecelendirme sözleşmesine ilişkin hususlar, derecelendirme faaliyetinde uyulacak ilke ve esaslar tespit edilmiştir. 1

4 SPK NUN KYİ NİN ŞİRKETLERİN UYUMUNA İLİŞKİN ÇALIŞMASI Borsamıza kote olarak Ulusal Pazar da işlem görmekte olan 100 şirketin KYİ ne uyumu konusunda 2008 yılı içerisinde SPK tarafından bir çalışma yapılmış ve sonuçları açıklanmıştır. Sözkonusu çalışmada sonucunda Ulusal Pazarda işlem gören 100 Şirket içerisinde, 59 şirket Pay sahipleri ile ilişkiler birimini kurmuş ve birimin kimlerden oluştuğu ve birime ne şekilde ulaşacağı konusunda kamuya açıklama yaptığı, 51 şirketin sermayesi içinde imtiyazlı paya yer verdiği, Hiç bir şirketin esas sözleşmesinde birikimli oy kullanılmasına ilişkin hüküm bulunmadığı, Genel Kurul davetini, i) 6 şirketin yalnızca özel durum açıklaması ile yaptığı, ii) 3 şirketin özel durum açıklaması ve internet sitesi aracılığıyla yaptığı, iii) 21 şirketin özel durum açıklaması ve gazete ilanı ile yaptığı, iv) 67 şirketin özel durum açıklaması, gazete ilanı ve internet sitesi aracılığıyla yaptığı, 72 şirketin içeriden öğrenenlerin ticareti kapsamındaki kişileri düzenli olarak kamuya açıkladığı, 51 şirketin nihai hakim pay sahiplerini, dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırmak suretiyle kamuya açıkladığı 18 şirketin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin şirket sermayesindeki pay oranlarını kamuya açıkladığı 86 şirketin faaliyet raporlarında, finansal performansına, rekabetçi yapısına ve faaliyet risklerine ilişkin bilgilere yer verildiği 55 şirketin faaliyet raporlarında, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişine, ücretlendirme esaslarına, aldıkları ücret ve benzeri menfaatlere ve şirkette üstlendiği icrai faaliyetlere ilişkin açıklamalara yer verildiği, 76 şirketin ilişkili taraf işlemlerini kamuya açıkladığı, 92 şirketin finansal tabloları, halka açıklık oranı, yıllık faaliyet raporları, genel kurul toplantı tutanaklarını içeren bir internet sitesinin bulunduğu, 5 şirketin internet sitesinin bulunmadığı, tespit edilmiştir. 2

5 Diğer taraftan aynı çalışmada şirketlerin internet siteleri incelenmiş ve 89 şirketin internet sitesinde yatırımcı ilişkileri başlıklı ayrı bir bölüm olduğu, Bunlardan, i) 75 inin 2007 yılı olağan genel kurul tutanaklarının bulunduğu, ii) 82 şirketin esas sözleşmesinin bulunduğu, iii) 76 şirketin özel durum açıklamalarının bulunduğu, iv) 66 şirketin İngilizce olarak 2006 yılı mali tablolarının bulunduğu, v) 69 şirketin İngilizce olarak 2006 yılı faaliyet raporunun bulunduğu, vi) 33 şirketin İngilizce olarak özel durum açıklamalarının bulunduğu, 86 şirketin internet sitesinde mali tablolarının, 86 şirketin 2006 yılı faaliyet raporunun bulunduğu, 92 şirketin çevre ve sosyal konulardaki faaliyetlerine ilişkin kamuya açıklama yaptığı, 87 şirketin çalışanlarına ilişkin uyguladığı politika hakkında açıklama yaptığı 88 şirketin müşteri ve tedarikçilerine ilişkin uyguladığı politika hakkında kamuya açıklama yaptığı, tespit edilmiştir. Yine aynı çalışmada şirketlerin yönetim kurulları, denetim komitesi ve iç kontrol sistemlerine ilişkin olarak da şu sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre, Yönetim Kurulu üye sayısı ile ilgili olarak ve bunların icrai faaliyette bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak, 20 şirketin yönetim kurulu üye sayısının 7 nin altında olduğu, 38 şirketin yönetim kurulu üye sayısının 7 olduğu, 20 şirketin yönetim kurulu üye sayısının 9 olduğu, 31 şirketin yönetim kurulu üyelerinin kaçının şirkette icrai faaliyette bulunduğu konusunda bilgiye ulaşılamamış olduğu, 10 şirkette yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının icrai faaliyette bulunduğu 36 şirkette Yönetim kurulunda bağımsız üye bulunduğu, 80 şirkette yönetim kurulu üyelerinin nasıl seçildiğine ilişkin kamuya açıklama yapıldığı, 3

6 43 şirketin faaliyet raporlarında geçmiş yıllarda yapılan yönetim kurulu toplantı sayılarına ve toplantılara katılım oranlarına ilişkin bilgilere yer verildiği, 81 şirketin iç kontrol sistemlerine ilişkin olarak kamuya açıklama yaptığı, 53 şirketin denetim komitesi faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptığı, 86 şirketin herhangi bir grup yapısı içerisinde yer aldığı 73 şrketin iştiraklerine ilişkin ortaklık ve mülkiyet yapısını anlaşılır biçimde kamuya yansıttığı, tespit edilmiştir. SPK tarafından yapılan değerlendirmede Borsamızda İşlem gören 319 şirketten piyasa değeri ve işlem hacmi kriterlerine göre en üst grupta olmaları nedeniyle İMKB-100 endeksine dahil Şirketlerin sonuçlarının alındığı, bu Şirketlerin çoğunun açıklamalarının KYİ Uyum Raporu formatında detayda bilgiyi içermediği, raporda verilen ifadelerin oldukça standart olduğu kanaati edinilmiştir denilmektedir. Yine SPK tarafından yapılan değerlendirmede KYİ uyumun payları İMKB de işlem gören şirketler için ihtiyari bir uygulama olduğu belirtilmekte ancak KYİ ne Uyum Raporlarının yayınlanmasının ihtiyari bir husus değil bir zorunluluk olduğu ifade edilmektedir. Bu anlamda sözkonusu raporların içeriğinin de belirli standartları taşıması ve Uyum Raporu formatında yer alan detayda bilgi içermesi kamunun aydınlatılması açısından önem arz etmektedir denilmektedir. Bu husustan hareketle payları İMKB de işlem gören tüm şirketlerin pay sahiplerini etkin bir şekilde bilgilendirmeye devam etmeleri KYİ ne Uyum Raporlarının hazırlanmasında gereken özen ve hassasiyeti göstermeleri ve hazırlanan KYİ Uyum Raporlarına internet sitelerinde yer vermeleri gerektiği hususu SPK tarafından belirtilmektedir. 4

7 İMKB 30 ŞIRKETLERINE YONELIK SONUÇLAR İMKB 30 içerisinde yer alan şirketlere yönelik olarak yapılan çalışmada, Şirketlerin esas sözleşmelerinde imtiyazlı paya yer verilip verilmediği, Yönetim kurulunda bağımsız üyenin olup olmadığı, Genel müdür ve yönetim kurulu başkanının aynı kişi olup olmadığı Borsamız tarafından son 3 yıl içerisinde kamuyu aydınlatma hükümlerine aykırılıktan herhangi bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmadığı sorgulanmıştır. Bu çerçevede İMKB 30 Şirketleri arasında 15 şirketin esas sözleşmesinde imtiyaza yer verdiği, 10 şirketin yönetim kurulunda bağımsız üyenin bulunduğu, tüm şirketlerde genel müdür ve yönetim kurulu başkanının farklı kişiler olduğu, 7 şirketin ise son 3 yıl içerisinde Borsamız tarafından kamuyu aydınlatma hükümlerine aykırılık nedeniyle yaptırıma tabi tutulduğu anlaşılmıştır. 5

8 İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Borsamız tarafından KYİ uyumuna ilişkin derecelendirme notuna sahip Şirketlerin İMKB bünyesinde oluşturulan İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine (Endeks) alınması amaçlanmıştır. Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında bir bütün olarak KYİ uyum notu en az 6 olan ve İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören Şirketler endeks kapsamına alınmasına karar verilmiş, 5 şirketin notunu kamuya açıklamasıyla endeks tarih ve 269 sayılı Genelge uyarınca tarihinden itibaren hesaplanmaya başlanmıştır. Halihazırda endeks kapsamında 10 adet Şirket bulunmakta olup sözkonusu Şirketlerin kurumsal yönetim notlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir 1. Diğer taraftan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayan Borsa şirketlerinin teşvik edilmesi amacıyla, kotta/kayıtta kalma ücretinin tahakkuk ettirildiği tarih itibariyle hisse senetleri Borsa da işlem gören şirketlerden İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında yer alacak şirketlere kotta kalma veya kayıtta kalma ücretleri %50 indirimli uygulanmaktadır. Tablo : İMKB KYİ Endeksinde Bulunan Şirketlere İlişkin Bilgiler: Pazar Derecelendirmeyi Yapan Şirket* DOĞAN YAYIN HOL. UP ISS Corporate Services 8,12 8,59 - HÜRRİYET GZT. UP ISS Corporate Services - 8,00 - OTOKAR UP SAHA Kurumsal Yönetim - - 7,94 ŞEKERBANK UP ISS Corporate Services - - 7,00 TOFAŞ OTO. FAB. UP SAHA Kurumsal Yönetim - 7,74** - TÜPRAŞ UP SAHA Kurumsal Yönetim - 7,91 - TÜRK TRAKTÖR UP SAHA Kurumsal Yönetim - 7,52 - VESTEL UP ISS Corporate Services - 7,50 8,50 Y ve Y GMYO UP SAHA Kurumsal Yönetim - 7,80 8,16 DENTAŞ UP SAHA Kurumsal Yönetim 7,08 *KYİ ne uyum derecelendirmesi yapmak üzere halihazırda 2 şirkete izin verilmiş bulunmakta olup bunlarsan Saha Kurumsal Yönetim Derecelendirme A.Ş., Türkiye de kurulmuş, RiskMetrics Group Inc. ise uluslararası bir derecelendirme kuruluşu olup, Türkiyede faaliyette bulunulmasına izin verilmiştir. **Ara dönem revizyonundan önce Şirketin notu 7,57 dir. 1 Söz konusu bilgiler İMKB rapor tarihi olan tarihi itibariyle verilmektedir. 6

9 Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere endeks kapsamındaki şirketlerin tamamı Ulusal Pazar da işlem görmekte, bu Şirketlerin derecelendirmesi iki ayrı derecelendirme Şirketi tarafından yapılmaktadır. 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin olarak bu şirketlerin en düşük derecelendirme notu 7,00 en yüksek derecelendirme notu ise 8,59 olarak gerçekleşmiştir. Bir kaç dönem üstüste derecelendirme yapan şirketlerin kurumsal yönetim notu yükselmektedir. Örneğin, Doğan Yayın Holding in notu 2006 yılında 8,12 iken 2007 yılında 8,59, Vestel in notu 2007 yılında 7,50 iken 2008 yılında 8,50 ye, Y ve Y GMYO nun notu da 2007 yılında 7,80 iken 2008 yılında 8,16 ya yükselmiş bulunmaktadır. Şirketlere pay sahipleri, kamuyu aydınlatma, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu üzerinden ayrı ayrı notlar verilmekte ve toplamda bir bütün olarak kümülatif notu ilan edilmektedir. Endeksteki Şirketlere yönelik olarak yaptığımız incelemede şirketlerin pay sahiplerine ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin notlarının yönetim kuruluna ilişkin olarak aldıkları notlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Örneğin, Doğan Yayın Holding in pay sahiplerine ilişkin notu 8,00; kamuyu aydınlatmaya ilişkin notu 8,50 menfaat sahiplerine ilişkin notu 7,50 ve yönetim kuruluna ilişkin notu 7,50 dir. Vestel in pay sahiplerine ilişkin notu 100 üzerinden 82,5, kamuyu aydınlatmaya ilişkin notu 82,00; menfaat sahiplerine ilişkin notu 90,00; yönetim kuruluna ilişkin notu 75,00 dir. Y ve Y GMYO nun pay sahiplerine ilişkin notu 82,73; kamuyu aydınlatmaya ilişkin notu 87,37, menfaat sahiplerine ilişkin notu 71,75 ve yönetim kuruluna ilişkin notu 78,14 dür. Görüldüğü gibi Şirketlerin yönetim kurulu notları genel olarak diğer bölümler ile ilgili notlardan düşüktür. Bilindiği gibi Dünya Bankası tarafından hazırlanan Doing Bussiness raporlarında ülkemizin düşük not aldığı iki konudan birisi Yöneticilerin Sorumluluğu olup şirketlerin yönetim kurullarına ilişkin işlemlerinde şeffaflaşmanın artması gerekmektedir. 7

10 Diğer taraftan Borsamızda kote 17 bankadan 1 tanesi, 11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından 1 tanesi, 18 Holding ve Yatırım şirketinden yine sadece 1 tanesi bu endeks içerisinde bulunmaktadır. Yine aynı sermaye grubu içerisinde yer alan bazı şirketler endeks içerisinde yer alıyorken (örneğin Doğan Yayın Holding-var, Doğan Holding-yok, Vestel- var, Vestel Beyaz Eşya-yok) diğerleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kurumsal Yönetim Endeksinin Borsamıza kote olmuş Şirketleri temsil kabiliyeti henüz oluşmamış durumdadır. Endeks Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulama anlamında henüz bir ilk aşama olarak değerlendirilmelidir. 8

11 KYI NE İLİŞKİN YURTDIŞI BORSALARIN UYGULAMALARI Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum özellikle 2000 li yıllarda ivme kazanmış olup ilkeler bir çok ülkede farklı isimlerle ve farklı zamanlarda uygulamaya konulmuştur. OECD tarafından 2004 yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri oluşturulmuş bir çok ülke bu ilkeler çerçevesinde kendi kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaya koymuştur. Bilindiği gibi IOSCO (International Organization of Securities Comissions)-Uluslararası Sermaye Piyasası Düzenleyici Kuruluşları Örgütü ne Sermaye Piyasası Kurulu tam üye, İMKB ise gözlemci üye olarak iştirak etmektedir. IOSCO içerisinde Mart 2007 döneminde yayınlanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığı Nihai Raporu nda (Board Independence of Listed Companies Final Report) Borsalara kote olmuş şirketlerdeki kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin önemli bilgiler verilmektedir. Aşağıdaki tabloda kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak dünya örnekleri bulunmaktadır. Tablo: Kurumsal Yönetim İlkeleri Ülke Kurumsal Yöentim İlkeleri KYİ Özellikleri Yıl Avustralya ASX Corporate Governance Principles KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıklama yapma zorunluğu var Brezilya (1) IBGC Corporate Governance Code İsteğe bağlı 1999 Brezilya (2) CVM Code KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıklama yapma zorunluğu var - Kanada Corporate Governance Guidelines Tavsiye Niteliğinde 2005 Fransa Corporate Governance Code Tavsiye Niteliğinde: Açıklama Yapma Zorunluluğu var 2003 Almanya Corporate Governance Code KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Belli koşullarda açıklama yapma zorunluğu var 2002 İtalya Preda Code 2006 Japonya Principles of Corporate Governance Tavsiye Niteliğinde 2004 Meksika Best Practices Code Tavsiye Niteliğinde: Açıklama Yapma Zorunluluğu var 2003 Hollanda Tabaksblat Code KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıklama yapma zorunluğu var 2003 Portekiz CMVM Recommendations KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıklama yapma zorunluğu var 2005 İspanya Unified Code KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıklama yapma zorunluğu var 2006 İsviçre Best Practices Code Tavsiye Niteliğinde - Tayland Principles of Corporate Governance Tavsiye Niteliğinde: Açıklama Yapma Zorunluluğu var 2001 İngiltere Combined Code KYİ'ne Uy veya Açıklama Yap: Açıkama yapma zorunluğu var 2003 Kaynak: Iosco Board Independence of Listed Companies Final Report 9

12 Tablo : Kurumsal Yönetim İlkelerini Benimseyenler Ülke Kurumsal Yönetim İlkelerinin Düzenlenme Yeri Avustralya ASX Listing Rules Brezilya Bovespa Listing Requirements Hong Kong Listing Rules Hindistan Listing Agreement İsviçre SWX Directive on Corporate Governance Tayland SEC Notification No: Kor Jor 12/2543 İngiltere LSE Rules ABD SRO Listing Requirements (e.g.nasdaq, NYSE, Amex Kaynak: Iosco Board Independence of Listed Companies Final Report Sao Paola Borsası (Bovespa) KY İlkelerine Dayalı Pazar Yapılanması: Brezilya da KY uygulamalarına göre 1. Düzey Şirketler ve 2. Düzey Şirketler olmak üzere derecelendirmeler oluşturulmuştur. Her bir derecedeki şirketin uymaları gereken kurallar ve bilgi verme yükümlülükleri ise Kotasyon Yönetmeliği nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, Pazara kabul şartı olarak İyi KY uygulamaları na uyum konusunda mevcut düzenlemelerin yanısıra daha sıkı kurallar içeren Novo Mercado (Yeni Pazar) oluşturulmuştur (Aralık 2000). Bovespa bünyesinde, yukarıda belirtilen pazar yapılanması ve gruplamasına dahil şirketler için IGC Special Corporate Governance Stock Index adında bir endeks hesaplanmaktadır. Endeks e Yeni Pazar, 1. Düzey ve 2. Düzey kapsamındaki bütün şirketler dahildir. Endeks hesaplamasında Yeni Pazar şirketlerine iki kat, 2. Düzey şirketlerine bir buçuk kat, 1. Düzey şirketlerine ise bir kat ağırlık verilmektedir. 1. Düzey ve 2. Düzey şirketler ile Yeni Pazar şirketlerinin sahip olmaları gereken kriterlere ilişkin bilgiler aşağıda yeralmaktadır. 1. ve 2. Düzey Şirketler Brezilya Borsası nın, Differentiated CG Practices düzenlemesi çerçevesinde, kote şirketler 1. Düzey şirketler ve 2. Düzey şirketler olarak sınıflandırılmaktadır. 10

13 1. düzey şirketleri mümkün olduğunca sermayeleri çok ortağa bölünmüş ve bilgi verme yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren şirketlerdir. Her bir bildirimin ne zaman ve ne şekilde yapılması gerektiği Borsa tarafından detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu gruptaki şirketlerin uymaları gereken kurallar aşağıda yer almaktadır. - Halka açıklık oranının %25 in üzerinde olması - Differentiated Corporate Governance Practices Agreement ın imzalanması, - İlgili yasal mevzuatta yer alan bildirim yükümlülüklerine ek olarak; 3 er aylık dönemler ve yıl sonu itibariyle hazırlanan mali tablo ve konsolide hesapların Nakit Akım Tablosu içermesi, Konsolide mali tablo ve dipnotları yıllık olarak sunmaları, Şirket sermayesinin/oy haklarının doğrudan/dolaylı %5 ini aşan çıkar gruplarının bildirilmesi, Şirketin kontrol hissedarları, üst düzey yöneticileri ve şirket Mali Konsey (Fiscal Council) üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak sahip oldukları payların miktar ve özelliklerinin bildirilmesi, Bu kişilerin sahip oldukları menkul kıymet miktarındaki değişimlere ilişkin bilgilerin gönderilmesi - Yukarıda yeralan hususların Yıllık Bilgi Raporlarında da (Annual Information Statements) yeralması, - Yılda en az 1 kere, şirket yönetimi analistler ve diğer ilgili kesimlerle toplantı yapılması, - Yıllık ajanda: (Şirket her yıl ocak ayı sonunda, Şirket ile ilgili olarak programlanmış yıllık olayları borsaya ve kamuya açıklamakla yükümlüler), - Şirket ile ilgili kesimlerle yapılan anlaşmalar (Şirket ve bağlı ortaklıkları, şirket ile diğer kurumlar arasında yapılan belirli bir oranın üzerindeki ( R$) anlaşmaların Borsaya bildirilmesi gerekmektedir) - Hissedarlarla yapılmış tüm anlaşmalara ilişkin bilgilerin Borsa ya gönderilmesi, 11

14 - Hisse senedi opsiyonuna ilişkin planların kamuya açıklanması, - Halka arzlarda mümkün olduğunca çok ortağa satış yapılması ve arz tutarının minimum %10 unun bireysel yatırımcılara satılması, - İlgili yasal düzenlemelerde tanımlı, izahnamede yeralması gereken unsurlara ek olarak halka arz izahnamelerinin Bovespa düzenlemelerinin 7.2. maddesinde yeralan hususları içermesi, - Yeni atanan üst düzey yöneticiler ve şirket mali konsey üyelerinin göreve başlamadan önce atama ve terfilere ilişkin bilgileri içeren Statement of Consent from Senior Managers and Fiscal Council Members ı imzalamaları ve bir örneğini Borsa ya göndermeleri, - Şirket kontrolünün değişmesi halinde, paylarını satan ile kontrol hissedarı, alıcının Statement of Consent from Controlling Shareholders ı imzalayana kadar şirket hisselerin transferine ilişkin açıklama yapmamalı, imzayı takiben dökümanların Borsa ya gönderilmesi. 2. Derece şirketleri, ise 1. Derece için tanımlanan özelliklerin yanısıra, şirketin ve kontrol hissedarlarının daha geniş KY uygulamalarının olması ve azınlık hissedarlarına ilave haklar tanınmış olmasını düzenlemektedir. 2. Düzey şirketleri nin taşımaları gereken kriterler, - Differentiated Corporate Governance Practices Agreement ın imzalanması, - KY 1. Düzey için belirlenen kriterlerin tamamının sağlanması, - Yasal düzenlemelerle tanımlı bildirimlere ek olarak, yıllık mali tabloların İngilizce olarak, US GAAP veya IAS düzenlemeleri kapsamında hazırlanması ve kamuya açıklanması, bu raporların yönetim raporu, açıklayıcı notlar ve bağımsız denetçi görüşünü de içermesi, - 3 aylık mali tabloların İngilizce olarak da hazırlanması veya IAS/GAAP a göre hazırlanması, - Yönetim kurulu üyelerinin 1 er yıllık süreler için seçilmesi, Yönetim kurulunun genel kurulda seçilen en az 5 üyeden oluşması - Büyük ortağın hisselerini devretmesi halinde elde edeceği fırsatların küçük ortaklara da tanınması, tercihli (preferred) hisse sahiplerinin elde edeceği fırsatların ise % 70 inin küçük ortaklara tanınması - Faaliyet konusu değiştirme, nev i değiştirme, birleşme, devrolma v.b. durumlarda tercihli hisse sahiplerine oy hakkı verilmesi, 12

15 - Hisselerin bu düzeyden çıkarılması veya hisse senetlerinin halka kapalı hale getirilmesi durumunda çağrıda bulunma zorunluluğu, - Anlaşmazlıkların çözümlenmesinde Arbitration Panel in kurallarının uygulanması Ayrıca, 2. Derece şirketi, oy haklarının yarısından fazlasını temsil eden hissedarların katıldığı genel kurul toplantısında onaylanmış olması ve borsaya 30 gün içinde bildirilmiş olması kaydıyla Differentiated CG Practices uygulamasına devam edemeyebilir. Bu durum şirketin borsa kotundan çıkarılması anlamına gelmemektedir. Ayrıca, 1. ve 2. Düzey e ilişkin yaptırımlar (para cezaları, parasal olmayan yaptırımlar, işlem sırasının durdurulması, uyarılar, differentiated CG Agreement ın iptali esasları vb), şirketlerin halka açık niteliğinin kaybedilmesi, şirket talebiyle Differentiated CG practices ın iptali esasları Bovespa tarafından detaylı olarak düzenlenmiştir. Novo Mercado (Yeni Pazar) Düzenlemeleri Bir şirketin Yeni Pazar a alınması, borsa tarafından getirilmiş ve Brezilya yasal düzenlemelerinden daha katı kurallar içeren Good practices of CG kurallarına uyacağı anlamına gelmektedir. Pazar Kotasyon Kuralları içinde yeralan bu kurallar, hissedarlık haklarının artırılması ve şirketlerin kamuya açıkladıkları bilgilerin kalitesinin artırılmasına yöneliktir. Borsa ve şirket arasında, kontrol hissedarlar ve üst yönetimin de katılımıyla bir anlaşma imzalanmaktadır. Bu pazara ilişkin kotasyon kriterleri aşağıda yeralmaktadır: - Hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması, - Borsa ya işlem görme başvurusu yapılması, - Yeni Pazar Üyelik Anlaşmasının imzalanması, - Şirket esas sözleşmesinde Borsa nın istediği düzenlemelerin yapılması, - Oydan yoksun hisse senedi bulunmaması, - Halka açıklık oranının minimum %25 olması, birincil veya ikincil halka arz tutarının minimum 10 milyon R$ olması, 13

16 - Yukarıdaki oranlarda/tutarlarda halka arz yapılması veya ortak sayısının en az 500 olması, - Tüm yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 1 yıl olması, - Raporlama Şartları: 3 er aylık dönemler ve yıl sonu itibariyle hazırlanan mali tablo ve konsolide hesapların Nakit Akım Tablosu içermesi, Yasal düzenlemelerle tanımlı bildirimlere ek olarak, yıllık mali tabloların İngilizce olarak, US GAAP veya IAS düzenlemeleri kapsamında hazırlanması ve kamuya açıklanması, bu raporların yönetim raporu, açıklayıcı notlar ve bağımsız denetçi görüşünü de içermesi, 3 er aylık mali tabloların İngilizce olarak da hazırlanması veya IAS/GAAP a göre hazırlanması, 3 er aylık mali tablolarda bulunması gereken hususlara ilave olarak, - Konsolide mali tablolar ve dipnotların, - Şirket sermayesinin %5 ini geçen doğrudan veya dolaylı ortaklık çıkarlarının, - Kontrol hissedarları, üst düzey yöneticiler ve Fiscal Council üyelerinin şirket sermayesinde sahip oldukları toplam hisse miktarının - Halka açıklık oranı ve tutarının yeralması Her yıl en az 1 defa finansal analistler ve diğer ilgili taraflarla şirket yöneticileri arasında ekonomik ve finansal durumun, projelerin ve öngörülerin değerlendirildiği bir toplantının yapılması, Her yıl Ocak ayı sonu itibariyle yıllık ajandanın kamuya açıklanması (bu konuda Borsanın kullandığı bir form bulunmaktadır) Ayrıca, yaptırımlar (para cezaları, parasal olmayan yaptırımlar, işlem sırasının durdurulması, uyarılar vb), şirketlerin halka açık niteliğinin kaybedilmesi, kottan çıkarma esasları Bovespa tarafından detaylı olarak düzenlenmiştir. 14

17 İtalya Borsası KY İlkelerine Dayalı Pazar Yapılanması: İtalya Borsası nda küçük ve orta ölçekli şirketlere yatırımcı ilgisinin ve likiditenin artırılması amacıyla STAR Segmento Titoli con Alti Requisti (High Standard Mid Cap Market) isimli bir pazar oluşturulmuştur. Bu pazara dahil olma şartları arasında kurumsal yönetim ilkeleri de bulunmaktadır. Her şirket için bir piyasa yapıcının (specialist) bulunması zorunluluğu olup Pazara alınma ve pazarda kalma şartları olarak kurumsal yönetim ilkeleri arasında sayılan aşağıdaki ek yükümlülükler getirilmiştir. Büyüklük: Piyasa değerinin 800 milyon nun altında olması Likidite: Halka açıklık oranının yeni ihraçlarda %35, borsada işlem görmekte olup bu pazara gireceklerde %20 olması, Kamuyu Aydınlatma: Çeyrek dönem verilerinin 45 gün içinde duyurulması, mali raporların elektronik ortamda Borsa ya iletilmesi, Şirket bilgilerinin şirketin web sitesinde bulunması, Şirket duyurularının (mali tablolar dahil) İtalyanca ve İngilizce olarak yapılması, Hissedar ilişkilerinden sorumlu bir personel bulundurulması, Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu kararlarında belirgin bir etkiye sahip olacak sayıda icra görevi bulunmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bulunması, (Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık kriterleri ve yönetim kurulu üye sayısına göre bulunması gereken bağımsız üye sayısı Borsa tarafından yönetmeliklerde ayrıca tanımlanmıştır.) Hisse opsiyonu, kardan pay gibi yönetim kurulu üyelerini teşvik edici uygulamaların varlığı, Çoğunlukla bağımsız ve icra dışı üyelerden oluşan bir iç kontrol için bir komitesinin bulunması. - Diğer: Şirket aktiflerinin veya gelirlerinin, ağırlıklı olarak tek bir yatırıma bağlı olmaması veya organize bir piyasada işlem gören bir şirket hisse senetlerine yatırımdan kaynaklanmaması, 15

18 Son yıla ilişkin bağımsız denetim raporu Ayrıca, piyasa yapıcıları tarafından, şirketin mali durumunu değerlendiren, geleceğe yönelik tahminler içeren ve geçmişte yapılan tahminlerin tutarlılığını değerlendiren bir araştırma raporunun hazırlanarak, yıl sonu mali raporların genel kurulca kabulünden, altı aylık mali raporların ise yönetim kurulunca kabulünden itibaren 30 gün içinde yayınlanması zorunluluğu getirilmiştir. Brezilya daki duruma benzer bir şekilde kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak oluşturulmuş bu pazar için de MIB (Milano Indice Borsa) STAR adlı bir endeks hesaplanmaktadır. Bu endeks de Borsa tarafından hesaplanan diğer endekslerle aynı yöntem uygulanarak sadece gün sonu kapanış fiyatları esas alınarak günde bir kez hesaplanmaktadır. İtalya Borsası ndaki diğer şirketlere ise, kurumsal yönetim konusunda belirlenmiş ilkelere (code of conduct) ilişkin uygulamalarını yıllık bilançolarının eki olarak açıklama zorunluluğu getirilmiştir. Avustralya Borsası: Avustralya Borsası nda kotasyon koşulu olarak KYİ ile ilgili olarak iki zorunluluk getirilmektedir. Bunlar Yıllık Faaliyet Raporunda açıklama yapma,(asx Listing Rule madde) ve denetim komitesine (ASX Listing Rule 1.1 Condition 13 ve 12.7) ilişkindir. Buna göre kottaki şirketler yıllık faaliyet raporunda hangi ilkelere uyduklarını açıklamak veya uymuyorlarsa, uymadıkları KYİ ilkelerini açıklamakla yükümlüdürler. Hong Kong: Hong Kong Borsası nda Kurumsal Yönetim kodu olarak adlandırılan düzenleme Main Board için belirlenen kotasyon koşullarında Growth Enterprise Market (GEM) için ayrı ayrı bölümlerde düzenlenmektedir Kod iyi kurumsal yönetim ilkelerini belirlemekte ve iki düzeyde tavsiyede bulunmaktadır. a) Kod un zorunlu hükümleri b) Tavsiye niteliğindeki hükümler. İhraççılar adı geçen kod un hükümlerine uymak veya uymamak konusunda tercih yapmalıdırlar. Tavsiye niteliğindeki hükümler ihraççılara yol göstermek amaçlıdır, uyulması zorunlu değildir. 16

19 İhraçcılar Kurumsal Yönetim Kodu içerisinde bulunan hükümlerden yerine getirmiş olduklarını ara dönem ve yıllık mali raporlarında belirtmelidirler. Koda uyulmaması halinde ihraçcı hem ara dönem ve yıllık raporlarında, hem de kurumsal yönetim raporlarında koda uyulmamasına ilişkin inandırıcı-dikkate alınabilecek-nedenler ortaya koymalıdır. Bu durum yerine getirilmeyen her hal için ayrı ayrı olarak bu yapılmalıdır. 17

20 İMKB PAZAR YAPILANMASI VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERI Bilindiği üzere Borsamızda halihazırda Ulusal pazarda 291 Şirket ve 2. Ulusal pazarda 14 şirket bulunmaktadır. Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin kotasyonu Kotasyon Yönetmeliği 13. Maddesi uyarınca yapılmakta olup, gerek Kotasyon Yönetmeliği gerekse de diğer mevzuat içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin kotasyon koşulu olarak belirlendiği bir düzenleme bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerinden (KYİ) payları Borsada işlem gören Şirketler için Kotasyon Koşulu kullanılabilecek olanlar ile ileride Borsamızca pazarların yeniden yapılandırılması durumunda Ulusal Pazardaki Şirketlerin ayrı segmentasyonlara ayrılması halinde pazara giriş kriteri olabilecek olanların bu kapsama alınıp alınamayacağına ilişkin değerlendirmeler aşağıda verilmektedir. 1) Bir hisse bir oy prensibinin zorunlu olması: Ülkemizdeki mevzuat uyarınca Şirketlerdeki her bir hissenin bir oy hakkı bulunmakla birlikte esas sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla bir hisseye birden çok oy hakkı verilen imtiyazlı hisse senetlerinin çıkarılması da mümkündür. Diğer taraftan farklı bir uygulama olarak da Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: I No:30 Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde oydan yoksun hisse senedi çıkarmak da mümkün bulunmaktadır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi SPK nun İMKB 100 şrketleri üzerinde yaptığı araştırmada 51 Şirkette imtiyazlı paylara rastlanmıştır. Ayrıca İMKB 30 şirketleri üzerinde Borsamızca yapılan incelemede 15 şirkette imtiyaza rastlanmıştır. İmtiyazlı hisse uygulamasının ülkemizde yaygın olarak uygulandığı bilinmektedir. Bu imtiyazların incelenmesi sonucunda daha çok yönetim kurulu ile denetim kuruluna aday göstermede oy imtiyazı ile karşılaşılmaktadır. Bir diğer önemli imtiyaz olan kar payı imtiyazı daha az sevide bulunmaktadır. OECD kurumsal yönetim ilkeleri, şirketleri bir oy-bir hisse şeklindeki kurala uymaya davet etmektedir. Ancak bu uygulamanın dezavantajı karar alabilmek için daha büyük oranda oy oranı ve sermaye gerekmesidir ki bu durum da şirketlerdeki karar süreçlerini geciktirebilecektir. Ayrıca şirketlerin çoğunun aile şirketi olduğu dikkate alındığından yönetimi kaybetme korkusu nedeniyle halka açılmayı istemeyen şirketler için imtiyaz zorunlu olmaktadır. Bu çerçevede uygulamadaki zorluk nedeniyle bir hisse bir oy ya da imtiyazlı hisse olmaması hususunun kotasyon veya pazara giriş şartı olarak konulamayacağı düşünülmektedir. 18

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim ilkeleri (Corporate Governance Principles), ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek

Detaylı

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 Mart 2013 LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖNSÖZ Link Bilgisayar olarak, kuruluş yılımız olan 1984'ten bu yana, geliştirdiğimiz yazılımlarla

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

Kurumsal Seri. v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼

Kurumsal Seri. v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼ Kurumsal Seri v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼ áåçéâáäéê Giriş 1 1. Sermaye Piyasası Mevzuatı nda Yatırımcı İlişkileri 2 2. Yatırımcı İlişkilerinin Sorumlulukları 3 3. Yatırımcı İlişkileri Uzmanının Nitelikleri

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273

Detaylı

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. 28 Mayıs 2014 Geçerlilik Dönemi 28.05.2014-28.05.2015 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu ile 2011 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu muz işbu Beyanımızın

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012-31/12/2012 2. Ortaklığın Unvanı Güler Yatırım Holding A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ KANUNUN AMACI (Md. 1) Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi suretiyle, üç amacı gerçekleştirmeye yönelik bütüncül bir bakış açısı vardır.

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı ve Faaliyet Konusu

Detaylı

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma Güzin Şahin SPK Uzmanı Fonların tasarruf sahiplerinden fon talep edenlere doğrudan finansman modeli ile aktarıldığı sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 11 Mayıs 2011 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 1 Temmuz 2011 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 6 Şirket Hakkında......... 7 1.KISIM: PAY

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 20 Ekim 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHĐPLERĐ........

Detaylı

CEO / CFO Serisi - Ocak 2009. Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi

CEO / CFO Serisi - Ocak 2009. Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi CEO / CFO Serisi - Ocak 2009 Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi İçindekiler Önsöz 1 1. Yıllık faaliyet raporu nedir ve neden hazırlanır? 2 2. İyi hazırlanmış faaliyet raporunun katma değeri 3 3.

Detaylı