Move Forward with Confidence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Move Forward with Confidence"

Transkript

1 ET K KODU UYUM YASASI Move Forward with Confidence

2 ÖNSÖZ Bureau Veritas, uzun yıllara dayanan itibarının da etkisiyle global olarak faaliyet göstermektedir. Bu itibar Bureau Veritas Grubu için en de erli varlık olup öz de erlerimiz ve i de erlerimizde yansımaktadır. Hepimiz tarafından payla ılan bu de erler Bureau Veritas ın en önemli birle tirici faktörleridir. Bu de erler, birli imizi ve dayanı mamızı güçlendirir ve karlı büyüme stratejimizin gerçekle mesine yardımcı olurlar. Öz de erlerimiz olan Bütünlük ve Etik ile Tarafsızlık ve Ba ımsızlık, Uluslararası Gözetim µirketleri Federasyonu (IFIA) liderli i altında yürüttü ümüz mesle imizin odak noktası olmu tur. Bu durum Ekim 2003 tarihinde ilk Etik Kodu ( Ahlakı) lkelerin in hazırlanmasını sa lamı tır. Mesle imizin gereksinimlerine uygun olarak Etik Kodu ( Ahlakı) lkeleri, Bureau Veritas ın büyümesini ve geli imini dayandırmayı hedefledi i ve aynı zamanda mü terileri, personeli ve ticari ortakları ile güvene dayalı ili kilerin geli tirildi i grup etik de erlerini, ilkelerini ve kurallarını tanımlamaktadır. Dolayısıyla tüm grup çalı anları, Etik Kodu na göre hareket etmeli ve de erleri, ilkeleri ve kuralları etkin bir ekilde uygulamalıdır. Herbirimiz i imizin hayati bir parçası ve gelecekteki ba arımızın gere i olarak Etik Kodu ilkelerine uymakla sorumluyuz Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

3 Tüm çalı anlarımız günlük faaliyetlerinin ve kararlarının Etik Kodu gereklerine uygun olarak alınmasını sa lamalıdır. ortaklarımızın da gerek Bureau Veritas Grubu içindeki irketlerden biriyle i yaparken gerek irket adına hareket ederken Etik Kodu lkelerine uygun davranmaları istenmektedir. Grubumuz içindeki herkesin sosyal sorumlulu a sahip bir irket olarak itibarımızı korumak ve geli tirmek için Etik Kodu na uygun hareket etmesi hayati önem ta ımaktadır. Hepimiz Etik Kodu ilke ve kurallarının ihlal edilmesinin son derece zararlı sonuçlara yol açabilen ( ster birey ister tüm grup için olsun) ve aynı zamanda Bureau Veritas ın itibarını olumsuz etkileyebilen hassas ve ciddi bir konu oldu unu aklımızda tutmalıyız. Tüm çalı anlarımız: Günlük faaliyetlerinde uygulamak üzere Etik Kodu lke ve Kurallarını dikkatli bir ekilde okumak ve ö renmek için zaman ayırmalıdır, Etik Kodu nun uygulanması ile ilgilendi inde herhangi bir tereddüt ya adı ında veya bu konuda bir sorusu oldu unda hemen kendi müdüründen, Etik Kodu Müdüründen veya Grup Uyum Komitesi Yöneticisinden yardım istemelidir. Frank Piedelièvre Yönetim Kurulu Ba kanı ve CEO Andrew P. Hibbert Grup Uyum Komitesi Yöneticisi 03 - Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

4

5 ET K KODU UYUM YASASI Temel de erlerimiz

6 Temel de erlerimiz Temel de erler de i mez ve kesindir Bureau Veritas ın öz ü olan temel de erler: 1 Bütünlük ve Ahlak (Etik) yi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız. Yapmayı taahhüt etti imiz i i mutlaka yaparız. yi düzenlenmi kontratlar çerçevesinde hizmet veririz. µirket politika ve prosedürlerine uygun çalı ırız. ile ilgili bilgilerin ve ki isel bilgilerin gizlili ine saygı gösteririz. Yerel ve uluslararası ahlak ve profesyonel standartlarına saygı gösteririz. Sa lık ve güvenli i sa lamak için gerekli olan bilgi, talimat ve e itimleri sa larız. Sa lık ve güvenlik ile ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız. 2 Tarafsızlık ve Ba ımsızlık Profesyonel ve önyargısız hizmet sa larız. Tamamen gerçek faaliyet kayıtlarına dayalı raporlar hazırlarız Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

7 3 Tüm Bireylere Saygı Ba kalarına hakettikleri ilgi ve saygıyı gösteririz. Hareketlerimizin ba kalarını nasıl etkileyece ini her zaman gözönünde bulundururuz. Bireysel katkımız kabul ve de er görür, performansımızla ilgili sürekli ve do ru geribildirim alırız. Farklılıklara saygı duyar, ba kalarını dü ünür, ırk, etkik köken, ya, cinsiyet, din veya siyasi görü sebebiyle ayrım yapmayız. 4 Sosyal ve Çevresel Sorumluluk µirketlerin sosyal sorumluluk konusuna verdikleri önemin giderek artması hem karlılık hem de mali güvenirli i sa lamayı zorla tırıyor. Bu risklerin farkında olunması Bureau Veritas için de gerek organizasyon gerek yönetim seviyeside yeni gereklilikler ve yeni faaliyet konuları yaratmaktadır. Bureau Veritas ve tüm çalı anları yaptıkları her hareket ve faaliyetin toplum, insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundururlar Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

8

9 ET K KODU UYUM YASASI lkelerimiz

10 lkelerimiz 1 Etik Kodu na Özenle Uyarız Hepimiz Etik Kodu na uymakla yükümlüyüz Etik Kodu, istinasız tüm çalı anlar, mü teriler, hissedarlar, tedarikçiler, rakipler ve i ortakları için geçerlidir. Etik Kodu, günlük faaliyetlerimizi ve i lerimizi en do ru ekilde yerine getirmemizi sa lar. Grup bünyesindeki her müdür ve çalı an pozisyonu ve görev yeri ne olursa olsun Etik Kodu nu bilir ve uygular. 2 Etik Kodu lkeleri daima effaf, dürüst ve adil bir ekilde uygulanmalıdır Hiçbir sebep Etik Kodu lkeleri ne uyulmamasını haklı göstermez Verdi imiz pek çok hizmet, faaliyet ve i kolu; kanunlar, yönetmelikler, mevzuatlar ve benzeri zorunlulukların konusu olmayabilir. Yasaların ve yönetmeliklerin ne yapmamız gerekti ini açıkça ifade etmedi i bu gibi durumlarda effaflık, dürüslük ve adalet ilkeleri ile hareket ederiz. Kar ıla ılan her durumu Etik Kodu temelinde de erlendirmek tüm çalı anlarımızın sorumlulu u ve görevidir. Hiç bir Bureau Veritas Çalı anı, Etik Kodu nu ihlal edecek ekilde davranamaz veya Bureau Veritas çıkarları lehine oldu unu iddia ederek mevcut kanun, yönetmelik ve/veya mevzuatları ihlal edemez veya bu kanun, yönetmelik ve/veya mevzuatlardan feragat etmeyi gerektirecek performans hedefleri koyamaz Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

11 Bureau Veritas ın itibarını zedeleyecek, Bureau Veritas Grubu nu kanun dı ı uygulamalar içine sokacak veya Etik lkeleri ne riayetimiz konusunda üphe yaratacak ekilde davranmaz ve bu tarz hiç bir olu um içinde yer almayız 3 Faaliyet gösterdi imiz ülkelerin kanun ve yönetmeliklerine, i kollarımızın gereklilik ve mevzuatlarına tamamen uyarız Bureau Veritas Grubu nun güvenirli i ve itibarı; kanunlara, yönetmeliklere, mevzuatlara ve benzeri yasal gerekliliklere olan saygısından ileri gelir. Kendi faaliyet alanı ve i kolu ile ilgili mevzuat, kanun, yönetmelik ve/veya yasal gereklilikleri bilmek, bunlara riayet etmek ve gerekti inde yasal destek talep etmek çalı anların sorumlulu undadır. Bureau Veritas Grubu nu kanun dı ı faaliyetler içine sokabilecek tüm çalı ma ve uygulamalardan kaçınılmalıdır. Etik Kodu na uyum; kanun, yönetmelik ve mevzuatların dayatmasının ötesinde bir ahlaki ba lılı ı gerektirir. Bununla beraber, Etik Kodu ile faaliyet gösterilen ülkedeki yerel kanun ve yönetmelikler arasında fark olursa, mutlaka yerel kanunlara riayet edilmelidir Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

12

13 ET K KODU UYUM YASASI Kurallar

14 Kurallar 1 Hizmetlerde Bütünlük Profesyonel, ba ımsız, ve tarafsız bir ekilde hizmet veririz Tarafsızlık ve ba ımsızlı ımızı tehlikeye atacak tüm uygulama ve durumlardan kaçınırız. Bu gibi durumları açık ve effaf bir ekilde ele alır ve çözümleriz. imizi; profesyonel, ba ımsız ve tarafsız bir ekilde gerek kendi onaylanmı metod ve prosedürlerimizden taviz vermeden gerek gerçek raporlama sonuçlarından sapmadan yerine getiririz. Veriler, test sonuçları ve tüm di er somut kanıtlar iyi niyetle raporlanır. Rapor ve sertifikalarda gerçek bulguları, profesyonel görü leri ve alınan sonuçları yansıtırız. E er onaylanmı test metodları sonuçlarda tolerans gösterilmesini gerektiriyorsa, gösterilecek bu tolerans gerçek test bulgu ve sonuçlarının ana yönünü tamamen de i tirecek ekilde kötüye kullanılmayacaktır. Kalite Sistem Süreçlerimiz sayesinde yukarıda belirtilen tüm bu kuralların uygulanmasını sa larız. 2 Döküman, Veri ve Bilgilerin Bütünlü ü Finansal ve Muhasebesel Dökümanların Bütünlü ü Tüm i lemler zamanında ve do ru olarak kayıt altına alınmalıdır Finans ve muhasebe ile ilgili tüm bilgiler zamanında ve do ru olarak Grup defterlerine ve hesaplarına kaydedilmeli ve hiç bir ekilde hileli uygulama yapılmamalıdır. Tüm dökümanlar ilgili kanunlar ile Grup prosedür ve politikalarına uygun olarak saklanmalıdır Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

15 Finans ve Muhasebe Bilgilerinin ç Denetimi ç denetimler, finans ve muhasebe bilgilerinin kalite ve güvenilirliklerini ve ilgili kanun ve mevzuatların uygulanmasını sa lar ç denetim hedefleri, finansal ve muhasebesel bilgilerin kalite ve güvenirli ini sa lamak amacını güder. Her i birimi veya deparman müdürü Grup prosedürlerine uygun olarak iç denetim yapılmasından sorumludur. Tüm müdürler, raporlama sistemi içerisine kaydedilen verilerden özellikle yarıyıl ve yılsonu kapanı ında raporlama sistemine girilen verilerin dönem sonuçları ve dönem sonundaki finansal pozisyon ve yayınlanacak olan bilgilerle tamamen ve do ru olarak uyu masından sorumludurlar. Bilgi ve Raporların Bütünlü ü Her çalı an sa ladı ı tüm bilgilerden ki isel olarak sorumludur Her çalı an, sa ladı ı her türlü bilgiden ve ister IT sistemleri kanalıyla olsun ister di er kanallarla olsun da ıttı ı tüm dökümanlardan ki isel olarak sorumludur. Bureau Veritas Grubu içerisinde seviyesi her ne olursa olsun tüm çalı anlar hazırladıkları ve/veya da ıttıkları raporların, kayıtların ve bilgilerin güvenilir, do ru ve tam bilgi içermesi ile yükümlüdürler. Bu dökümanlar ba ka dökümanların yanında finansal raporlar, finansal tahminler, ara tırma raporları, vergi beyannamesi, hükümet yetkililerine veya resmi otoritelere sunulan dökümanlar olabilir Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

16 Kurallar 3 lgi Çeli kisi lgi çeli kisi yaratabilecek tüm durumlardan kaçınılmalıdır lgi çeli kisi, Bureau Veritas Grubu nun çıkarları ile ki isel çıkarların çakı tı ı noktada olu ur; yakın aile üyeleri veya ki isel i ili kileri kurdu umuz ki iler buna örnektir. lgi çeli kisini önlemek için içinde bulundu unuz durumu daima üçüncü bir tarafın gözüyle de erlendirin Farkında olmadan da olsa kararlarımızı etkileyebilecek olan, bu gibi ilgi çeli kisi yaratabilecek durumlardan kaçınılmalıdır. Yaptı ımız i te ba ımsız olmak ve ilgi çeli kisi yaratma potansiyeli olan durumları ve/veya ili kileri raporlamak bizim için hayati önem ta ır. Bu tarz ilgi çeli ki yaratabilecek durumları denetim altında tutarız. Bu denetim mekanizmaları arasında, bazı durumlar için getirilen yasaklar, kısıtlamalar, ön do rulama gereklilikleri, veya yetkilendirmeler sayılabilir. ç prosedürlerimiz ile denetim altında tuttu umuz durumlara örnekler a a ıda sıralanmaktadır: Yönetimin onayını almadan bir aile üyesine i teklif etmek. Bir Bureau Veritas Grubu çalı anı olarak do rudan veya dolaylı olarak ki isel kazanç talep etmek veya böyle bir teklifi kabul etmek. Yönetimin onayını almadan Bureau Veritas Grubu dı ında bir görevi kabul etmek. (Halen Bureau Veritas Grubu içinde çalı ırken) Akrabalar, arkada lar veya aracılar vasıtasıyla rakipten, tedarikçiden veya mü teriden çıkar sa lamak. amaçlı kullanım için sa lanan kaynakları veya materyalleri kendi ki isel i lerini gerçekle tirmek için kullanmak. lgi çeli kisi konusunda herhangi bir tereddütünüz olması halinde derhal lk Amirinize, Etik Müdürü ne veya Grup Uyum Komitesi Yöneticisi ne danı ınız Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

17 4 Gizlilik Mü teri Bilgilerinin Gizlili i Mü terilerimizin haklarını korumak için bazı bilgilerin gizlili i sa lanmalıdır Bureau Veritas Grubu nun fikri haklarının gizlili i sa lanmalıdır Hizmetlerimizi gerçekle tirirken elde etti imiz tüm mü teri bilgilerinin gizlili i sa lanmalıdır. Bureau Veritas Grubu nun Fikri Hakları Grup tarafından geli tirilen veya elde edilen tüm teknik bilgiler, sistemler ve yenilikler gizlilik kuralları ile korunur. Bu gibi bilgiler, izin verilen ölçüde ve ekilde sadece profesyonel amaçlarla ve sadece yetkili ki ilerce kullanılabilir. Herkes i ini yaparken elde Tüm çalı anlar kendi sorumluluk alanlarında elde ettikleri etti i bilgilerin gizlili ini bilgilerin gizlili ini korumak, kendilerine ba lı çalı anlar varsa korumakla yükümlüdür onların da bu gizlilik prensibine uymasını sa lamakla yükümlüdür. Bu gizlilik, i sözle melerinde yer alan gizlilik taahhüdü veya ayrı olarak imzalanacak bir gizlilik bildirgesi veya herhangi bir ba ka yasal uygulama eklinde olabilir. Çalı anların, i ten ayrıldıktan sonra dahi gizlilik ilkesi ile ilgili yükümlülükleri devam eder. Bu gibi gizli bilgilerin korunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasından herkes sorumludur. Gizli bilgilere eri im yetkilendirilmi ki iler ile sınırlandırılır ve bu gibi dökümanlar emniyetli bir ekilde saklanır ve yine emniyetli bir ekilde imha edilir. Bu konuda herhangi bir tereddütünüz olması halinde derhal lk Amirinize, Etik Müdürü ne veya Grup Uyum Komitesi Ba kanı na danı ınız Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

18 Kurallar Gizli Bilgi µirketin Mali Durumu ile ilgili Gizli Bilgiler Gizli bilgilere eri im, bazı yükümlülükleri de beraberinde getirir Borsada i lem gören bir firmanın çalı anları olarak irketin mali durumu ile ilgili bilgilerin gizlili i konusunda geçerli kurallara uymalıyız. Gizli bilgiye sahip hiçbir kimse menkul kıymetler borsasında bir i lem yapamaz. Burada Gizli Bilgi den kasdedilen, Bureau Veritas hisse de erleri üzerinde etkisi olabilecek do rudan veya dolaylı olarak Bureau Veritas Grubu veya hisseleri ile ilgili olan ve kamuya açıklanmamı tüm hassas bilgilerdir. Bureau Veritas Grubu Piyasa Etik Tüzü ü bu konu ile ilgili yükümlülük ve hukuki yaptırımları detaylı olarak açıklamaktadır. Bureau Veritas Grubu içerisindeki günlük faaliyetlerinizi yerine getirirken ç Bilgi lere eri im hakkınız olabilir. Bu gizli bilgilerin kamuya açıklanmadı ı sürece gizlili i tamamen sa lanmalıdır. Bu bilgilerin ki isel amaçlarla kullanılması veya bu bilgilere eri mesi için yetkilendirilmemi ki iler ile payla ılması gerek ilgili kanunların gerek Bureau Veritas Grup kurallarının ihlal edilmesi anlamına gelir. Gizli bilgiyi kullanarak hisse alım-satımı yapan ki iler için kanuni yaptırımlar uygulanır. Bu gibi riskleri önlemek için, bazı tedbirler alınmaktadır: Gizli bilgiye sahip oldu unuzda do rudan veya dolaylı olarak bu bilgiyi kendiniz veya ba kası için, piyasa içinde veya piyasa dı ında ta ımayın. Gizli bilginin gizlili ine azami özen gösterin ve sadece bu bilgiye ula masında sakınca olmayan yetkilendirilmi ki iler ile payla ın. Üçüncü taraflara Bureau Veritas hisselerini satın almaları veya satmaları yolunda herhangi bir tavsiyede bulunmayın Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

19 5 Rü vetin Önlenmesi Her türlü rü vetin kesin Her türlü rü vetin kesin olarak kar ısındayız. Hediye teklif olarak kar ısındayız edilmesi veya herhangi bir ekilde rü vet alınması veya verilmesi, do rudan veya dolaylı olarak komisyon alınması, fon veya kaynakların etik olmayan amaçlarla kullanılması ve mü teriler, aracılar, ta eronlar, tedarikçiler veya hükümet yetkilileri kanalıyla uygunsuz çıkarlar sa lanmasına kar ıyız. Hizmetlerimizi gerçekle tirirken geçerli lokal kanunlara ve rü vetin önlenmesi ile ilgili uluslararası kurallara tam olarak uyarız. ç prosedürlerimizle: Siyasi yardımları, hayır yardımlarını ve sponsorlukları kontrol altında tutarız. Hediye alınması ve verilmesi, a ırlama vb masraflar ile ilgili kuralları uygular ve denetim altında tutarız. Bu gibi konularla ilgili tüm i lemleri ilgili muhasebe hesaplarında kayıt altına alırız Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

20 Kurallar 6 Ortaklarımız ile olan li kiler Aracılar, giri im ortakları, ta eronlar veya tedarikçiler gibi kanallar vasıtasıyla gelebilecek olan uygunsuz ödemeleri önleriz. Giri im orta ı, ta eron, tedarikçi ve benzeri seçimlerimizde adil ve effaf davranırız. Bu konu için düzenlenmi olan iç prodesürlerimiz vasıtasıyla aracılar, giri im ortakları (joint venture), ta eronlar, ana tedarikçiler ve yükleniciler gibi her türlü i orta ımızın seçimini denetler ve tüm bu i ortaklarımızın etik kodu ilkelerine uyumlarını takip ederiz. 7 Dürüst Rekabet Rekabet yasasına uyar ve rekabet kurallarına saygı gösteririz Hem dürüst pazarlama ilkelerine hem de rekabet ile ilgili lokal kanunlara uyarız. µirketler veya ki iler tarafından rekabet yasasının ihlal edilmesi halinde a ır bireysel ve cezai yaptırımlar söz konusudur. Rekabet ve dürüst pazarlama ile ilgili olarak en ufak bir tereddütünüz olması halinde lütfen Bureau Veritas Grup Hukuk, Risk ve Uyum Departmanına ba vurunuz. Bureau Veritas Grubu nu dürüst ve makul bir ekilde tanıtmalı ve sa ladı ımıztüm bilgilerin do ru ve hiç bir üpheye yer bırakmayacak kadar açık ve net olmasına özen göstermeliyiz. Her türlü ticari dökümanı hazırlarken effaf olmalı, rakiplerimizin noksanlarını veya kusurlarını ortaya sermekten ziyade Bureau Veritas ın güçlü yönlerini vurgulamalıyız Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

21 Pazarlama faaliyetlerimiz, gerçe e uygun ve aldatıcı olmayan bir ekilde yapılmalı, herhangi bir yanlı yönlendirme içermemeli ve geçerli kanunlar ile kurallara uygun olmalıdır Mü terilerimizle konu urken rakiplerimizi kasten kötülememeli ve karalamamalı, Bureau Veritas olarak veremeyece imiz hizmetleri taahhüt etmemeli veya ön ara tırmasını yapmadan Bureau Veritas ın herhangi bir hizmeti sa lamak için akredite oldu unu söylememeliyiz. 8 Medya ve Yatırımcılarla leti im Medya ve yatırımcılarla ileti im bu konuda yetkili olan merkez departmanların sorumlulu undadır Bureau Veritas Grubu nun mü teriler, hisse senedi danı manları, yatırımcılar ve kamu üzerindeki imajını güçlendirmek için etkin ve aktif ileti im yöntemleri olu tururuz. Bununla beraber, Bureau Veritas borsada i lem gören bir irket oldu undan medya veya hisse senedi danı manları ile olan ileti im Bureau Veritas Grubu nun imajı, itibarı ve hisse de erini etkileyebilir. Bu sebeple, ileti im söz konusu oldu unda büyük bir dikkat ve özen gösterilmelidir. Medya ile ili kiler ve ileti im Bureau Veritas Grup Merkez leti im Departmanı nın sorumlulu undadır. Medyaya verilecek her türlü demeç veya medyadan gelecek sorulara verilecek yanıtlar bu departman kanalıyla veya koordinasyonuyla gerçekle tirilmelidir. Bureau Veritas Grup Merkez Finans Bölümü içerisinde yer alan Yatırımcılarla li kiler Departmanı, hisse senedi danı manları ve yatırımcılarla kurulacak her türlü finansal ileti imden sorumludur. Hisse senedi danı manlarından veya yatırımcılardan gelebilecek Bureau Veritas Grubu ile ilgili her türlü bilgi talebi do rudan Bureau Veritas Grup Merkez Yatırımcılarla li kiler Departmanı na iletilmelidir Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

22

23 ET K KODU UYUM YASASI Etik Kodu Uyum Yasasının uygulanması

24 Etik Kodu Uyum Yasasının uygulanması Etik Kodu Uyum Yasası ile ilgili Bureau Veritas Grup Dökümanları Tüm çalı anlar a a ıdaki dökümanları takip etmek ve bunlara uymakla yükümlüdür: Etik Kodu Uyum Yasası, lgili tüm Bureau Veritas Grup dahili prosedürleri, Etik ile ilgili hususlardaki tüm di er dahili veya teknik kurallar. Uygulamanın kapsamı Tüm Bureau Veritas Grup çalı anları Etik Kodu kurallarını takip etmek ve bunlara uymakla yükümlüdür. Bureau Veritas ile i yapan aracılar, i ortakları, ta eronlar, ana tedarikçiler, ve hizmet sa layıcıları da Bureau Veritas ile kurdukları i ili kisi esnasında veya Bureau Veritas adına bir i yaparken Etik Kodu kurallarına uyarlar. Uygulamanın kapsamına giren tüm bu tarafların Etik Kodu nun içeri inden haberdar olduklarından emin olmalı ve Etik Kodu na uyumları takip edilmelidir. Etik Kodu Uyum Organizasyonu Yönetim Kurulu Ba kanı tarafından atanan Bureau Veritas Grup Etik Kodu Uyum Komitesi Yöneticisi, Bureau Veritas Grubu nun Etik Kodu programından sorumludur. Bureau Veritas Grup Etik Komitesi, Yönetim Kurulu Ba kanı (CEO), Grup Finans Direktörü n ve Grup Etik Kodu Uyum Yöneticisi nden olu ur. Grup Etik Komitesi, Grup içerisinde olu an etik sorunlarla ve Etik Kodu Uyum Yasası nın grup içerisinde uygulanmasının denetimiyle ilgilenir. Uyum Komitesi Yöneticisi, çe itli co rafi zonlar, bölgeler ve bölümler için etik fonksiyonunu temsil etmekle yetkili olan etik müdürlerinden olu an bir network ile birlikte çalı ır Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

25 Her bir i birimi müdürü kendi sorumluluk alanı içersinde ilgili Bölge Müdürü, Zone Genel Müdürü veya Ülke Genel Müdürü gözetiminde Etik Kodu nun uygulanması ile yükümlüdür. Bu noktada, her bir müdür kendi çalı anlarına Etik Kodu nun bir kopyasını iletmek, onları bu konuda e itmek, basit, uygulanabilir ve somut bir ekilde bu konudaki yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek ve Etik Kodu ihlalinin çalı anın görevini ciddi ekilde ihlali anlamına gelece ini anlatmak ile yükümlüdür. Etik Kodu ilke ve kurallarına Uyum Etik Kodu ilke ve kurallarına uyum mutlaka çalı anların performans de erlendirmesi içerisine dahil edilmelidir. Her bir çalı an, performans de erlendirmesi, e itim veya gözden geçirme toplantıları esnasında Etik Kodu uygulaması hakkında bilgi sa lama fırsatına sahip olmalıdır. Etik Kodu nu ihlal eden bir çalı an i sözle mesinin feshine kadar gidebilecek disiplin yaptırımlarına tabi olur. Her bir olayda, ihlali gerçekle tiren ki i kendisine yapılan suçlamayı bilmek ve herhangi bir disiplin cezası verilmeden önce kendini savunmak hakkına sahiptir. Her çalı an kendisine ula an uygunsuz bir i veya ödeme ile ilgili talep ve teklifi derhal bildirmelidir. Etik Kodu ihlali veya ihlali üphesi ile ilgili kanıtlar olması halinde, Çalı an, raporlamasını a a ıdaki ekilde yapar: lk amirine; veya lk amirinin ilk amirine; veya ç denetçiye; veya Do rudan Grup Uyum Komitesi Yöneticisi ne. yi niyetle ve kanıtları gösterecek ekilde raporlamayı yapan Çalı an ile ilgili herhangi bir yaptırım söz konusu de ildir. Bununla beraber, yasaklanmı herhangi bir faaliyet içersinde yer alan ki i bu raporlamayı yapan bile olsa disiplin yaptırımlarına tabi olabilir. Bu durumda talep ederse, ki inin gizlili inin en son noktaya kadar korunmasına çalı ılır Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

26 Etik Kodu Uyum Yasasının uygulanması Etik Kodu na uyum iç ve dı denetçiler tarafından düzenli olarak denetlenmeli ve sonuçları Grup Etik Komitesi ne iletilmelidir. Zon, Bölge, ve Bölüm Müdürleri Grup dahili prosedürlerine uyum ile ilgili uyum raporları hazırlamalıdırlar. Etik Kodu ilke ve kurallarının uygulanması veya yorumlanması ile ilgili herhangi bir soru veya endi eniz oldu unda ilgili Etik Müdürü ne ba vurmaktan veya ilgili ilk amirinizden bilgi almaktan çekinmeyiniz. Talep etmeniz halinde, sorunuz gizlilik içerisinde ele alınır ve en son noktaya kadar gizlili inizin korunmasına çalı ılır. Etik Kodu ile ilgili üçüncü taraflardan gelebilecek sorular, ikayetler veya geri bildirimler BV Portal (https://portal.bureauveritas.com) vasıtasıyla Grup Uyum Komitesi Yöneticisi ne iletilmelidir. Tüm çalı anlar, BV Portal da Etik Kodu ile ilgili bölüme eri im yetkisine sahiptir. Etik ile ilgili unsurlar içeren bir konuda karar almanız gerekiyorsa önce kendinize u soruları bir sorun: 1. Bu kararı alırken geçerli olan yasaya uygun hareket ediyor muyum? 2. Alaca ım karar veya yapaca ım hareket Bureau Veritas de erlerine ve Etik Kodu na uygun mu? 3. Alaca ım karar veya yapaca ım hareket basında yer alırsa bundan rahatsızlık duyar mıyım? 4. Ailem, arkada larım veya çalı ma arkada larım bu kararım veya hareketim için ne dü ünür? 5. Bureau Veritas için do rudan veya dolaylı olarak bir olumsuz bir etkisi olur mu? 6. Bu kararımın alternatifi var mı? 26 - Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

27 Etik ile ilgili herhangi bir sorun olu tu unda, sorunu çözmede yardımcı olabilecek bir kaç küçük ipucu: 1. A a ıdaki soruları yanıtlayarak ilginizi belirleyin: Hangi açılardan konu ile ba lantılıyım? hlal edilen ilke ve kurallar hangileridir? Bu ihlali kim tesbit etti? hlal çok uzun bir süre önce miydi? Sorunu çözdük mü? Bu ihlal nerede ve nasıl meydana geldi? 2. Tesbit edilen sorun ile nasıl ba a çıkaca ınızı belirleyin: çeri inden tam olarak emin olmasanız bile sorunun varlı ını asla yadsımayın. Sorunu ileti im listesinde belirtilen ki ilerden hangisi ile kendinizi en rahat hissedecekseniz onunla payla ın. Ne yapmanız gerekti i ile ilgili üpheye dü erseniz: Önce durup bir dü ünün. Geçerli belge ve dökümanları inceleyin. Mümkünse ilk amirinizle konuyu payla ın, veya Ülke Etik Müdürü veya Grup Uyum Komitesi Yöneticisi nden yardım isteyin. Grup Uyum Komitesi Yöneticisi: Legal, Risk and Compliance Department 67/71, boulevard du Château Neuilly-sur-Seine Cedex France Tel: Fax: Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

28 Bureau Veritas Grup Etik Kodu, tüm dünyada rü vetin önlenmesi için düzenlenmi Uluslararası µeffaflık & Sosyal Sorumluluk Kodu gereklerini de kapsayan IFIA (www.ifia-federation.org) Uyum Kodu gerekliliklerini kar ılamaktadır. Versiyon Dört Eylül 2009 Telif hakkı 2009 Bureau Veritas Tüm hakları saklıdır

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ Magna nın taahhütlerini yerine getirirken dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmeliyiz. Magna,

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

İş İlkeleri Bildirgesi

İş İlkeleri Bildirgesi İş İlkeleri Bildirgesi BANKA YATIRIMLAR HAYAT SİGORTASI BİREYSEL EMEKLİLİK ING Grup (ING) global bir finansal hizmetler kuruluşudur. Misyonumuz müşterilerimize finansal geleceklerini yönetmeleri amacı

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ETİK İLKELERİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ETİK İLKELERİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ETİK İLKELERİ GİRİŞ Etik İlkeler; Türkiye Halk Bankası A.Ş. çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 24.12.2003 TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI EN 45004 (ISO 17020) standartı nedir? EN 45004 (ISO 17020) standartı, muayene

Detaylı

İş Etiği Kuralları. 3. Uygulama

İş Etiği Kuralları. 3. Uygulama İş Etiği Kuralları 1. Amaç Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( EGCYO veya Şirket ) İş Etiği Kuralları, Şirket faaliyetlerini yerine getirirken başvurulacak bir davranış rehberi

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ETİK İLKELERİ GİRİŞ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ETİK İLKELERİ GİRİŞ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ETİK İLKELERİ GİRİŞ Etik İlkeler; Türkiye Halk Bankası A.Ş. çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI DİKKATLİ İLETİŞİM POLİTİKASI Bu politika, çalışanların ve yetkililer, yöneticiler, danışmanlar ve vekiller dâhil olmak üzere, Magna adına

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013 AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi Ağustos 2013 1 AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi I - AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı II UYUM

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

Tepe Güvenlik. İş Etiği Kılavuzu

Tepe Güvenlik. İş Etiği Kılavuzu Tepe Güvenlik İş Etiği Kılavuzu Önsöz Tepe Güvenlik A.Ş. bu kılavuzda, günümüz profesyonel iş dünyasında benimsenmiş ve serbest rekabet düzeninin yürütülmesi bakımından kılavuz niteliğinde olan, kişiler

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9 Sayfa: 1 / 9 İçindekiler; 1. Amaç 2. Kapsam 3. Tanımlar 4. Sorumluluklar 4.1. Mali Veriler 4.2. İç Kontrol Sistemi 4.3. İç Denetim 4.4. Dış Denetim 4.5. Uyumluluk 4.6. Raporlama 4.7. Diğer 5. Süre 6. İlgili

Detaylı

YETERLİ VE UYGUN KİŞİ BİLGİ FORMU UYRUK HANGİ YOLLA EDİNİLDİ

YETERLİ VE UYGUN KİŞİ BİLGİ FORMU UYRUK HANGİ YOLLA EDİNİLDİ EK 4 YETERLİ VE UYGUN KİŞİ BİLGİ FORMU DEĞERLENDİRME AMACI ÖNERİLEN POZİSYON / GÖREV KURULUŞ (UBB) KİŞİSEL BİLGİLER SOYİSİM DOĞUM TARİHİ (GG/AA/YYYY) UYRUK İSİM DOĞUM YERİ (ŞEHİR VE ÜLKE) UYRUK HANGİ YOLLA

Detaylı

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) İş Etiği Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. İş etiği kuralları, bir şirket

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ETİK KURALLAR YÖNETMELİĞİ

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ETİK KURALLAR YÖNETMELİĞİ ETİK KURALLAR 1. AMAÇ Bu yönetmeliği amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. nin tüm çalışanlarının ; yatırımcılar, rakip kurumlar, düzenleyici kuruluşlar ve birbirleri ile ola iş ve ilişkilerinde dürüst,

Detaylı

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir:

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: İhbar Politikası İHBAR POLİTİKASI 1. Genel bakış Amcor, etik uygulamalarda en yüksek standartlarla, dürüst ilişkileri ve görevi kötüye kullanma olay veya iddialarını iyi niyetle ihbar eden kişileri korumayı

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI Amaç ve Kapsam Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT

OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT HİSSE SENEDİ Şirket kodlarını kolayca bulabilirsiniz, Aynı pazarda işlem gören varantlar için ayrı bir işlem ekranı mevcuttur, Portföyünüzde görüntülediğiniz

Detaylı

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ İÇİNDEKİLER Gizlilik İlkesi... 3 Genel Kurallar... 4 Mesleki Gizlilik... 4 Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği... 5 Yasal

Detaylı

Univar ın yol gösteren ilkeleri

Univar ın yol gösteren ilkeleri Davranış Kuralları Vizyonumuz En iyi kişilerin çalışmak isteyeceği bir şirket. Müşterilerle tedarikçiler arasında benzersiz bir bağlantı sağlayarak, kimyasal dağıtım alanında dünya lideri olmak. 2 Univar

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

EFAMA Davranış ve Etik Kuralları. Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar. Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle

EFAMA Davranış ve Etik Kuralları. Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar. Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle EFAMA Davranış ve Etik Kuralları Avrupa Fon Yönetimi Endüstrisi için Genel Etik Kurallar Başlıca Prensipler - Haziran 2004 İtibariyle GİRİŞ EFAMA Genel Davranış ve Etik kuralları, Avrupa yatırım fonu endüstrisinin

Detaylı

Bureau Veritas Logo Kullanımı

Bureau Veritas Logo Kullanımı Tebrikler! Bureau Veritas tarafından belgelendirildiniz; bu belge sizler için değer yaratan bir varlıktır.belgeniz, sadece başarınızı ve işinizi tamamıyla profesyonelce ve tutarlı bir şekilde yapmaya bağlılığınızı

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Prysmian Etik Kod. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Prysmian Etik Kod. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Prysmian Etik Kod Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Etik iş anlayışı bizim için temel bir değerdir ve Prysmian Grubu nun tüm üyeleri tarafından paylaşılan bir sorumluluktur. Her bir çalışanımız, en

Detaylı

CONDOR PETROL A.Ş. İHLALLERİ BİLDİRME POLİTİKASI

CONDOR PETROL A.Ş. İHLALLERİ BİLDİRME POLİTİKASI CONDOR PETROL A.Ş. İHLALLERİ BİLDİRME POLİTİKASI 10 KASIM 2016 TARİHİNDE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR 1. GİRİŞ Şirket, mevcut her türlü mevzuata, kanun ve yönetmeliklere, şirket bildirim

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00 DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2 Şubat 2016 Rev.00 Bureau Veritas Gozetim Hizmetleri Ltd. Sti. Centrum İş Merkezi Aydinevler Sanayi Cad. No: 3 34854 Küçükyalı

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

Yolsuzlukla mücadele politikası

Yolsuzlukla mücadele politikası Yolsuzlukla mücadele politikası 1 AMAÇ ve KAPSAM 1.1 Yolsuzlukla Mücadele İhlallerinin Bildirimi 1.2 Yolsuzlukla Mücadele Kurallarının İhlali ve Sonuçları 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER 2.1 Sıfır Tolerans Taahhüdü

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 1-12 / 2014 TARİHLİ ŞEFFAFLIK RAPORU 1 2014 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri Hızla değişen ortamda pratik çözümler Ernst & Young Finansal Muhasebe Dan manl k Hizmetleri Bölümü, finansal raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. Önsöz Uluslararası Savcılar Birliği, 1995

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. BÖLÜM Genel İlkeler 3. BÖLÜM Üyeler Arası Dayanışma

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Yönetici adayı: Fotokopiciye para kaptırmayan kişi Anadolu Üniversitesi Plan 1) Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2) Neden Kurumsal Sosyal Sorumluluk? 3) AB KSS Standartları, SA8000

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Bu dosya size şirketlerimiz ve size şirketlerimizde teklif edilen pozisyondaki çalışma koşulları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır.

Bu dosya size şirketlerimiz ve size şirketlerimizde teklif edilen pozisyondaki çalışma koşulları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Müstakbel Çalışma Arkadaşımız, Bu dosya size şirketlerimiz ve size şirketlerimizde teklif edilen pozisyondaki çalışma koşulları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Lütfen dikkatlice okuyunuz, Anlaşılmayan

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ BÖLÜM 1: Etik Nedir? BÖLÜM 2: İş Etiği Kurallarımız. 1.Halka hizmet bilinci: 2. Dürüstlük ve tarafsızlık: 3. Saygınlık

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

Etik İlke ve Kurallar

Etik İlke ve Kurallar Etik İlke ve Kurallar 1. KONU VE KAPSAM Etik kuralları, şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin

Detaylı

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder. Davranış Kodu Davranış Kodu Bu belge genel anlamda yasa dışı eylemleri destekleyen durumları ve özellikle 231/2001 1 sayılı Yasal Karar altında yer alan suçları önlemek için Pirelli Grubu'nun Yöneticileri,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı