Move Forward with Confidence

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Move Forward with Confidence"

Transkript

1 ET K KODU UYUM YASASI Move Forward with Confidence

2 ÖNSÖZ Bureau Veritas, uzun yıllara dayanan itibarının da etkisiyle global olarak faaliyet göstermektedir. Bu itibar Bureau Veritas Grubu için en de erli varlık olup öz de erlerimiz ve i de erlerimizde yansımaktadır. Hepimiz tarafından payla ılan bu de erler Bureau Veritas ın en önemli birle tirici faktörleridir. Bu de erler, birli imizi ve dayanı mamızı güçlendirir ve karlı büyüme stratejimizin gerçekle mesine yardımcı olurlar. Öz de erlerimiz olan Bütünlük ve Etik ile Tarafsızlık ve Ba ımsızlık, Uluslararası Gözetim µirketleri Federasyonu (IFIA) liderli i altında yürüttü ümüz mesle imizin odak noktası olmu tur. Bu durum Ekim 2003 tarihinde ilk Etik Kodu ( Ahlakı) lkelerin in hazırlanmasını sa lamı tır. Mesle imizin gereksinimlerine uygun olarak Etik Kodu ( Ahlakı) lkeleri, Bureau Veritas ın büyümesini ve geli imini dayandırmayı hedefledi i ve aynı zamanda mü terileri, personeli ve ticari ortakları ile güvene dayalı ili kilerin geli tirildi i grup etik de erlerini, ilkelerini ve kurallarını tanımlamaktadır. Dolayısıyla tüm grup çalı anları, Etik Kodu na göre hareket etmeli ve de erleri, ilkeleri ve kuralları etkin bir ekilde uygulamalıdır. Herbirimiz i imizin hayati bir parçası ve gelecekteki ba arımızın gere i olarak Etik Kodu ilkelerine uymakla sorumluyuz Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

3 Tüm çalı anlarımız günlük faaliyetlerinin ve kararlarının Etik Kodu gereklerine uygun olarak alınmasını sa lamalıdır. ortaklarımızın da gerek Bureau Veritas Grubu içindeki irketlerden biriyle i yaparken gerek irket adına hareket ederken Etik Kodu lkelerine uygun davranmaları istenmektedir. Grubumuz içindeki herkesin sosyal sorumlulu a sahip bir irket olarak itibarımızı korumak ve geli tirmek için Etik Kodu na uygun hareket etmesi hayati önem ta ımaktadır. Hepimiz Etik Kodu ilke ve kurallarının ihlal edilmesinin son derece zararlı sonuçlara yol açabilen ( ster birey ister tüm grup için olsun) ve aynı zamanda Bureau Veritas ın itibarını olumsuz etkileyebilen hassas ve ciddi bir konu oldu unu aklımızda tutmalıyız. Tüm çalı anlarımız: Günlük faaliyetlerinde uygulamak üzere Etik Kodu lke ve Kurallarını dikkatli bir ekilde okumak ve ö renmek için zaman ayırmalıdır, Etik Kodu nun uygulanması ile ilgilendi inde herhangi bir tereddüt ya adı ında veya bu konuda bir sorusu oldu unda hemen kendi müdüründen, Etik Kodu Müdüründen veya Grup Uyum Komitesi Yöneticisinden yardım istemelidir. Frank Piedelièvre Yönetim Kurulu Ba kanı ve CEO Andrew P. Hibbert Grup Uyum Komitesi Yöneticisi 03 - Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

4

5 ET K KODU UYUM YASASI Temel de erlerimiz

6 Temel de erlerimiz Temel de erler de i mez ve kesindir Bureau Veritas ın öz ü olan temel de erler: 1 Bütünlük ve Ahlak (Etik) yi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız. Yapmayı taahhüt etti imiz i i mutlaka yaparız. yi düzenlenmi kontratlar çerçevesinde hizmet veririz. µirket politika ve prosedürlerine uygun çalı ırız. ile ilgili bilgilerin ve ki isel bilgilerin gizlili ine saygı gösteririz. Yerel ve uluslararası ahlak ve profesyonel standartlarına saygı gösteririz. Sa lık ve güvenli i sa lamak için gerekli olan bilgi, talimat ve e itimleri sa larız. Sa lık ve güvenlik ile ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız. 2 Tarafsızlık ve Ba ımsızlık Profesyonel ve önyargısız hizmet sa larız. Tamamen gerçek faaliyet kayıtlarına dayalı raporlar hazırlarız Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

7 3 Tüm Bireylere Saygı Ba kalarına hakettikleri ilgi ve saygıyı gösteririz. Hareketlerimizin ba kalarını nasıl etkileyece ini her zaman gözönünde bulundururuz. Bireysel katkımız kabul ve de er görür, performansımızla ilgili sürekli ve do ru geribildirim alırız. Farklılıklara saygı duyar, ba kalarını dü ünür, ırk, etkik köken, ya, cinsiyet, din veya siyasi görü sebebiyle ayrım yapmayız. 4 Sosyal ve Çevresel Sorumluluk µirketlerin sosyal sorumluluk konusuna verdikleri önemin giderek artması hem karlılık hem de mali güvenirli i sa lamayı zorla tırıyor. Bu risklerin farkında olunması Bureau Veritas için de gerek organizasyon gerek yönetim seviyeside yeni gereklilikler ve yeni faaliyet konuları yaratmaktadır. Bureau Veritas ve tüm çalı anları yaptıkları her hareket ve faaliyetin toplum, insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundururlar Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

8

9 ET K KODU UYUM YASASI lkelerimiz

10 lkelerimiz 1 Etik Kodu na Özenle Uyarız Hepimiz Etik Kodu na uymakla yükümlüyüz Etik Kodu, istinasız tüm çalı anlar, mü teriler, hissedarlar, tedarikçiler, rakipler ve i ortakları için geçerlidir. Etik Kodu, günlük faaliyetlerimizi ve i lerimizi en do ru ekilde yerine getirmemizi sa lar. Grup bünyesindeki her müdür ve çalı an pozisyonu ve görev yeri ne olursa olsun Etik Kodu nu bilir ve uygular. 2 Etik Kodu lkeleri daima effaf, dürüst ve adil bir ekilde uygulanmalıdır Hiçbir sebep Etik Kodu lkeleri ne uyulmamasını haklı göstermez Verdi imiz pek çok hizmet, faaliyet ve i kolu; kanunlar, yönetmelikler, mevzuatlar ve benzeri zorunlulukların konusu olmayabilir. Yasaların ve yönetmeliklerin ne yapmamız gerekti ini açıkça ifade etmedi i bu gibi durumlarda effaflık, dürüslük ve adalet ilkeleri ile hareket ederiz. Kar ıla ılan her durumu Etik Kodu temelinde de erlendirmek tüm çalı anlarımızın sorumlulu u ve görevidir. Hiç bir Bureau Veritas Çalı anı, Etik Kodu nu ihlal edecek ekilde davranamaz veya Bureau Veritas çıkarları lehine oldu unu iddia ederek mevcut kanun, yönetmelik ve/veya mevzuatları ihlal edemez veya bu kanun, yönetmelik ve/veya mevzuatlardan feragat etmeyi gerektirecek performans hedefleri koyamaz Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

11 Bureau Veritas ın itibarını zedeleyecek, Bureau Veritas Grubu nu kanun dı ı uygulamalar içine sokacak veya Etik lkeleri ne riayetimiz konusunda üphe yaratacak ekilde davranmaz ve bu tarz hiç bir olu um içinde yer almayız 3 Faaliyet gösterdi imiz ülkelerin kanun ve yönetmeliklerine, i kollarımızın gereklilik ve mevzuatlarına tamamen uyarız Bureau Veritas Grubu nun güvenirli i ve itibarı; kanunlara, yönetmeliklere, mevzuatlara ve benzeri yasal gerekliliklere olan saygısından ileri gelir. Kendi faaliyet alanı ve i kolu ile ilgili mevzuat, kanun, yönetmelik ve/veya yasal gereklilikleri bilmek, bunlara riayet etmek ve gerekti inde yasal destek talep etmek çalı anların sorumlulu undadır. Bureau Veritas Grubu nu kanun dı ı faaliyetler içine sokabilecek tüm çalı ma ve uygulamalardan kaçınılmalıdır. Etik Kodu na uyum; kanun, yönetmelik ve mevzuatların dayatmasının ötesinde bir ahlaki ba lılı ı gerektirir. Bununla beraber, Etik Kodu ile faaliyet gösterilen ülkedeki yerel kanun ve yönetmelikler arasında fark olursa, mutlaka yerel kanunlara riayet edilmelidir Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

12

13 ET K KODU UYUM YASASI Kurallar

14 Kurallar 1 Hizmetlerde Bütünlük Profesyonel, ba ımsız, ve tarafsız bir ekilde hizmet veririz Tarafsızlık ve ba ımsızlı ımızı tehlikeye atacak tüm uygulama ve durumlardan kaçınırız. Bu gibi durumları açık ve effaf bir ekilde ele alır ve çözümleriz. imizi; profesyonel, ba ımsız ve tarafsız bir ekilde gerek kendi onaylanmı metod ve prosedürlerimizden taviz vermeden gerek gerçek raporlama sonuçlarından sapmadan yerine getiririz. Veriler, test sonuçları ve tüm di er somut kanıtlar iyi niyetle raporlanır. Rapor ve sertifikalarda gerçek bulguları, profesyonel görü leri ve alınan sonuçları yansıtırız. E er onaylanmı test metodları sonuçlarda tolerans gösterilmesini gerektiriyorsa, gösterilecek bu tolerans gerçek test bulgu ve sonuçlarının ana yönünü tamamen de i tirecek ekilde kötüye kullanılmayacaktır. Kalite Sistem Süreçlerimiz sayesinde yukarıda belirtilen tüm bu kuralların uygulanmasını sa larız. 2 Döküman, Veri ve Bilgilerin Bütünlü ü Finansal ve Muhasebesel Dökümanların Bütünlü ü Tüm i lemler zamanında ve do ru olarak kayıt altına alınmalıdır Finans ve muhasebe ile ilgili tüm bilgiler zamanında ve do ru olarak Grup defterlerine ve hesaplarına kaydedilmeli ve hiç bir ekilde hileli uygulama yapılmamalıdır. Tüm dökümanlar ilgili kanunlar ile Grup prosedür ve politikalarına uygun olarak saklanmalıdır Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

15 Finans ve Muhasebe Bilgilerinin ç Denetimi ç denetimler, finans ve muhasebe bilgilerinin kalite ve güvenilirliklerini ve ilgili kanun ve mevzuatların uygulanmasını sa lar ç denetim hedefleri, finansal ve muhasebesel bilgilerin kalite ve güvenirli ini sa lamak amacını güder. Her i birimi veya deparman müdürü Grup prosedürlerine uygun olarak iç denetim yapılmasından sorumludur. Tüm müdürler, raporlama sistemi içerisine kaydedilen verilerden özellikle yarıyıl ve yılsonu kapanı ında raporlama sistemine girilen verilerin dönem sonuçları ve dönem sonundaki finansal pozisyon ve yayınlanacak olan bilgilerle tamamen ve do ru olarak uyu masından sorumludurlar. Bilgi ve Raporların Bütünlü ü Her çalı an sa ladı ı tüm bilgilerden ki isel olarak sorumludur Her çalı an, sa ladı ı her türlü bilgiden ve ister IT sistemleri kanalıyla olsun ister di er kanallarla olsun da ıttı ı tüm dökümanlardan ki isel olarak sorumludur. Bureau Veritas Grubu içerisinde seviyesi her ne olursa olsun tüm çalı anlar hazırladıkları ve/veya da ıttıkları raporların, kayıtların ve bilgilerin güvenilir, do ru ve tam bilgi içermesi ile yükümlüdürler. Bu dökümanlar ba ka dökümanların yanında finansal raporlar, finansal tahminler, ara tırma raporları, vergi beyannamesi, hükümet yetkililerine veya resmi otoritelere sunulan dökümanlar olabilir Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

16 Kurallar 3 lgi Çeli kisi lgi çeli kisi yaratabilecek tüm durumlardan kaçınılmalıdır lgi çeli kisi, Bureau Veritas Grubu nun çıkarları ile ki isel çıkarların çakı tı ı noktada olu ur; yakın aile üyeleri veya ki isel i ili kileri kurdu umuz ki iler buna örnektir. lgi çeli kisini önlemek için içinde bulundu unuz durumu daima üçüncü bir tarafın gözüyle de erlendirin Farkında olmadan da olsa kararlarımızı etkileyebilecek olan, bu gibi ilgi çeli kisi yaratabilecek durumlardan kaçınılmalıdır. Yaptı ımız i te ba ımsız olmak ve ilgi çeli kisi yaratma potansiyeli olan durumları ve/veya ili kileri raporlamak bizim için hayati önem ta ır. Bu tarz ilgi çeli ki yaratabilecek durumları denetim altında tutarız. Bu denetim mekanizmaları arasında, bazı durumlar için getirilen yasaklar, kısıtlamalar, ön do rulama gereklilikleri, veya yetkilendirmeler sayılabilir. ç prosedürlerimiz ile denetim altında tuttu umuz durumlara örnekler a a ıda sıralanmaktadır: Yönetimin onayını almadan bir aile üyesine i teklif etmek. Bir Bureau Veritas Grubu çalı anı olarak do rudan veya dolaylı olarak ki isel kazanç talep etmek veya böyle bir teklifi kabul etmek. Yönetimin onayını almadan Bureau Veritas Grubu dı ında bir görevi kabul etmek. (Halen Bureau Veritas Grubu içinde çalı ırken) Akrabalar, arkada lar veya aracılar vasıtasıyla rakipten, tedarikçiden veya mü teriden çıkar sa lamak. amaçlı kullanım için sa lanan kaynakları veya materyalleri kendi ki isel i lerini gerçekle tirmek için kullanmak. lgi çeli kisi konusunda herhangi bir tereddütünüz olması halinde derhal lk Amirinize, Etik Müdürü ne veya Grup Uyum Komitesi Yöneticisi ne danı ınız Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

17 4 Gizlilik Mü teri Bilgilerinin Gizlili i Mü terilerimizin haklarını korumak için bazı bilgilerin gizlili i sa lanmalıdır Bureau Veritas Grubu nun fikri haklarının gizlili i sa lanmalıdır Hizmetlerimizi gerçekle tirirken elde etti imiz tüm mü teri bilgilerinin gizlili i sa lanmalıdır. Bureau Veritas Grubu nun Fikri Hakları Grup tarafından geli tirilen veya elde edilen tüm teknik bilgiler, sistemler ve yenilikler gizlilik kuralları ile korunur. Bu gibi bilgiler, izin verilen ölçüde ve ekilde sadece profesyonel amaçlarla ve sadece yetkili ki ilerce kullanılabilir. Herkes i ini yaparken elde Tüm çalı anlar kendi sorumluluk alanlarında elde ettikleri etti i bilgilerin gizlili ini bilgilerin gizlili ini korumak, kendilerine ba lı çalı anlar varsa korumakla yükümlüdür onların da bu gizlilik prensibine uymasını sa lamakla yükümlüdür. Bu gizlilik, i sözle melerinde yer alan gizlilik taahhüdü veya ayrı olarak imzalanacak bir gizlilik bildirgesi veya herhangi bir ba ka yasal uygulama eklinde olabilir. Çalı anların, i ten ayrıldıktan sonra dahi gizlilik ilkesi ile ilgili yükümlülükleri devam eder. Bu gibi gizli bilgilerin korunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasından herkes sorumludur. Gizli bilgilere eri im yetkilendirilmi ki iler ile sınırlandırılır ve bu gibi dökümanlar emniyetli bir ekilde saklanır ve yine emniyetli bir ekilde imha edilir. Bu konuda herhangi bir tereddütünüz olması halinde derhal lk Amirinize, Etik Müdürü ne veya Grup Uyum Komitesi Ba kanı na danı ınız Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

18 Kurallar Gizli Bilgi µirketin Mali Durumu ile ilgili Gizli Bilgiler Gizli bilgilere eri im, bazı yükümlülükleri de beraberinde getirir Borsada i lem gören bir firmanın çalı anları olarak irketin mali durumu ile ilgili bilgilerin gizlili i konusunda geçerli kurallara uymalıyız. Gizli bilgiye sahip hiçbir kimse menkul kıymetler borsasında bir i lem yapamaz. Burada Gizli Bilgi den kasdedilen, Bureau Veritas hisse de erleri üzerinde etkisi olabilecek do rudan veya dolaylı olarak Bureau Veritas Grubu veya hisseleri ile ilgili olan ve kamuya açıklanmamı tüm hassas bilgilerdir. Bureau Veritas Grubu Piyasa Etik Tüzü ü bu konu ile ilgili yükümlülük ve hukuki yaptırımları detaylı olarak açıklamaktadır. Bureau Veritas Grubu içerisindeki günlük faaliyetlerinizi yerine getirirken ç Bilgi lere eri im hakkınız olabilir. Bu gizli bilgilerin kamuya açıklanmadı ı sürece gizlili i tamamen sa lanmalıdır. Bu bilgilerin ki isel amaçlarla kullanılması veya bu bilgilere eri mesi için yetkilendirilmemi ki iler ile payla ılması gerek ilgili kanunların gerek Bureau Veritas Grup kurallarının ihlal edilmesi anlamına gelir. Gizli bilgiyi kullanarak hisse alım-satımı yapan ki iler için kanuni yaptırımlar uygulanır. Bu gibi riskleri önlemek için, bazı tedbirler alınmaktadır: Gizli bilgiye sahip oldu unuzda do rudan veya dolaylı olarak bu bilgiyi kendiniz veya ba kası için, piyasa içinde veya piyasa dı ında ta ımayın. Gizli bilginin gizlili ine azami özen gösterin ve sadece bu bilgiye ula masında sakınca olmayan yetkilendirilmi ki iler ile payla ın. Üçüncü taraflara Bureau Veritas hisselerini satın almaları veya satmaları yolunda herhangi bir tavsiyede bulunmayın Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

19 5 Rü vetin Önlenmesi Her türlü rü vetin kesin Her türlü rü vetin kesin olarak kar ısındayız. Hediye teklif olarak kar ısındayız edilmesi veya herhangi bir ekilde rü vet alınması veya verilmesi, do rudan veya dolaylı olarak komisyon alınması, fon veya kaynakların etik olmayan amaçlarla kullanılması ve mü teriler, aracılar, ta eronlar, tedarikçiler veya hükümet yetkilileri kanalıyla uygunsuz çıkarlar sa lanmasına kar ıyız. Hizmetlerimizi gerçekle tirirken geçerli lokal kanunlara ve rü vetin önlenmesi ile ilgili uluslararası kurallara tam olarak uyarız. ç prosedürlerimizle: Siyasi yardımları, hayır yardımlarını ve sponsorlukları kontrol altında tutarız. Hediye alınması ve verilmesi, a ırlama vb masraflar ile ilgili kuralları uygular ve denetim altında tutarız. Bu gibi konularla ilgili tüm i lemleri ilgili muhasebe hesaplarında kayıt altına alırız Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

20 Kurallar 6 Ortaklarımız ile olan li kiler Aracılar, giri im ortakları, ta eronlar veya tedarikçiler gibi kanallar vasıtasıyla gelebilecek olan uygunsuz ödemeleri önleriz. Giri im orta ı, ta eron, tedarikçi ve benzeri seçimlerimizde adil ve effaf davranırız. Bu konu için düzenlenmi olan iç prodesürlerimiz vasıtasıyla aracılar, giri im ortakları (joint venture), ta eronlar, ana tedarikçiler ve yükleniciler gibi her türlü i orta ımızın seçimini denetler ve tüm bu i ortaklarımızın etik kodu ilkelerine uyumlarını takip ederiz. 7 Dürüst Rekabet Rekabet yasasına uyar ve rekabet kurallarına saygı gösteririz Hem dürüst pazarlama ilkelerine hem de rekabet ile ilgili lokal kanunlara uyarız. µirketler veya ki iler tarafından rekabet yasasının ihlal edilmesi halinde a ır bireysel ve cezai yaptırımlar söz konusudur. Rekabet ve dürüst pazarlama ile ilgili olarak en ufak bir tereddütünüz olması halinde lütfen Bureau Veritas Grup Hukuk, Risk ve Uyum Departmanına ba vurunuz. Bureau Veritas Grubu nu dürüst ve makul bir ekilde tanıtmalı ve sa ladı ımıztüm bilgilerin do ru ve hiç bir üpheye yer bırakmayacak kadar açık ve net olmasına özen göstermeliyiz. Her türlü ticari dökümanı hazırlarken effaf olmalı, rakiplerimizin noksanlarını veya kusurlarını ortaya sermekten ziyade Bureau Veritas ın güçlü yönlerini vurgulamalıyız Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

21 Pazarlama faaliyetlerimiz, gerçe e uygun ve aldatıcı olmayan bir ekilde yapılmalı, herhangi bir yanlı yönlendirme içermemeli ve geçerli kanunlar ile kurallara uygun olmalıdır Mü terilerimizle konu urken rakiplerimizi kasten kötülememeli ve karalamamalı, Bureau Veritas olarak veremeyece imiz hizmetleri taahhüt etmemeli veya ön ara tırmasını yapmadan Bureau Veritas ın herhangi bir hizmeti sa lamak için akredite oldu unu söylememeliyiz. 8 Medya ve Yatırımcılarla leti im Medya ve yatırımcılarla ileti im bu konuda yetkili olan merkez departmanların sorumlulu undadır Bureau Veritas Grubu nun mü teriler, hisse senedi danı manları, yatırımcılar ve kamu üzerindeki imajını güçlendirmek için etkin ve aktif ileti im yöntemleri olu tururuz. Bununla beraber, Bureau Veritas borsada i lem gören bir irket oldu undan medya veya hisse senedi danı manları ile olan ileti im Bureau Veritas Grubu nun imajı, itibarı ve hisse de erini etkileyebilir. Bu sebeple, ileti im söz konusu oldu unda büyük bir dikkat ve özen gösterilmelidir. Medya ile ili kiler ve ileti im Bureau Veritas Grup Merkez leti im Departmanı nın sorumlulu undadır. Medyaya verilecek her türlü demeç veya medyadan gelecek sorulara verilecek yanıtlar bu departman kanalıyla veya koordinasyonuyla gerçekle tirilmelidir. Bureau Veritas Grup Merkez Finans Bölümü içerisinde yer alan Yatırımcılarla li kiler Departmanı, hisse senedi danı manları ve yatırımcılarla kurulacak her türlü finansal ileti imden sorumludur. Hisse senedi danı manlarından veya yatırımcılardan gelebilecek Bureau Veritas Grubu ile ilgili her türlü bilgi talebi do rudan Bureau Veritas Grup Merkez Yatırımcılarla li kiler Departmanı na iletilmelidir Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

22

23 ET K KODU UYUM YASASI Etik Kodu Uyum Yasasının uygulanması

24 Etik Kodu Uyum Yasasının uygulanması Etik Kodu Uyum Yasası ile ilgili Bureau Veritas Grup Dökümanları Tüm çalı anlar a a ıdaki dökümanları takip etmek ve bunlara uymakla yükümlüdür: Etik Kodu Uyum Yasası, lgili tüm Bureau Veritas Grup dahili prosedürleri, Etik ile ilgili hususlardaki tüm di er dahili veya teknik kurallar. Uygulamanın kapsamı Tüm Bureau Veritas Grup çalı anları Etik Kodu kurallarını takip etmek ve bunlara uymakla yükümlüdür. Bureau Veritas ile i yapan aracılar, i ortakları, ta eronlar, ana tedarikçiler, ve hizmet sa layıcıları da Bureau Veritas ile kurdukları i ili kisi esnasında veya Bureau Veritas adına bir i yaparken Etik Kodu kurallarına uyarlar. Uygulamanın kapsamına giren tüm bu tarafların Etik Kodu nun içeri inden haberdar olduklarından emin olmalı ve Etik Kodu na uyumları takip edilmelidir. Etik Kodu Uyum Organizasyonu Yönetim Kurulu Ba kanı tarafından atanan Bureau Veritas Grup Etik Kodu Uyum Komitesi Yöneticisi, Bureau Veritas Grubu nun Etik Kodu programından sorumludur. Bureau Veritas Grup Etik Komitesi, Yönetim Kurulu Ba kanı (CEO), Grup Finans Direktörü n ve Grup Etik Kodu Uyum Yöneticisi nden olu ur. Grup Etik Komitesi, Grup içerisinde olu an etik sorunlarla ve Etik Kodu Uyum Yasası nın grup içerisinde uygulanmasının denetimiyle ilgilenir. Uyum Komitesi Yöneticisi, çe itli co rafi zonlar, bölgeler ve bölümler için etik fonksiyonunu temsil etmekle yetkili olan etik müdürlerinden olu an bir network ile birlikte çalı ır Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

25 Her bir i birimi müdürü kendi sorumluluk alanı içersinde ilgili Bölge Müdürü, Zone Genel Müdürü veya Ülke Genel Müdürü gözetiminde Etik Kodu nun uygulanması ile yükümlüdür. Bu noktada, her bir müdür kendi çalı anlarına Etik Kodu nun bir kopyasını iletmek, onları bu konuda e itmek, basit, uygulanabilir ve somut bir ekilde bu konudaki yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek ve Etik Kodu ihlalinin çalı anın görevini ciddi ekilde ihlali anlamına gelece ini anlatmak ile yükümlüdür. Etik Kodu ilke ve kurallarına Uyum Etik Kodu ilke ve kurallarına uyum mutlaka çalı anların performans de erlendirmesi içerisine dahil edilmelidir. Her bir çalı an, performans de erlendirmesi, e itim veya gözden geçirme toplantıları esnasında Etik Kodu uygulaması hakkında bilgi sa lama fırsatına sahip olmalıdır. Etik Kodu nu ihlal eden bir çalı an i sözle mesinin feshine kadar gidebilecek disiplin yaptırımlarına tabi olur. Her bir olayda, ihlali gerçekle tiren ki i kendisine yapılan suçlamayı bilmek ve herhangi bir disiplin cezası verilmeden önce kendini savunmak hakkına sahiptir. Her çalı an kendisine ula an uygunsuz bir i veya ödeme ile ilgili talep ve teklifi derhal bildirmelidir. Etik Kodu ihlali veya ihlali üphesi ile ilgili kanıtlar olması halinde, Çalı an, raporlamasını a a ıdaki ekilde yapar: lk amirine; veya lk amirinin ilk amirine; veya ç denetçiye; veya Do rudan Grup Uyum Komitesi Yöneticisi ne. yi niyetle ve kanıtları gösterecek ekilde raporlamayı yapan Çalı an ile ilgili herhangi bir yaptırım söz konusu de ildir. Bununla beraber, yasaklanmı herhangi bir faaliyet içersinde yer alan ki i bu raporlamayı yapan bile olsa disiplin yaptırımlarına tabi olabilir. Bu durumda talep ederse, ki inin gizlili inin en son noktaya kadar korunmasına çalı ılır Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

26 Etik Kodu Uyum Yasasının uygulanması Etik Kodu na uyum iç ve dı denetçiler tarafından düzenli olarak denetlenmeli ve sonuçları Grup Etik Komitesi ne iletilmelidir. Zon, Bölge, ve Bölüm Müdürleri Grup dahili prosedürlerine uyum ile ilgili uyum raporları hazırlamalıdırlar. Etik Kodu ilke ve kurallarının uygulanması veya yorumlanması ile ilgili herhangi bir soru veya endi eniz oldu unda ilgili Etik Müdürü ne ba vurmaktan veya ilgili ilk amirinizden bilgi almaktan çekinmeyiniz. Talep etmeniz halinde, sorunuz gizlilik içerisinde ele alınır ve en son noktaya kadar gizlili inizin korunmasına çalı ılır. Etik Kodu ile ilgili üçüncü taraflardan gelebilecek sorular, ikayetler veya geri bildirimler BV Portal (https://portal.bureauveritas.com) vasıtasıyla Grup Uyum Komitesi Yöneticisi ne iletilmelidir. Tüm çalı anlar, BV Portal da Etik Kodu ile ilgili bölüme eri im yetkisine sahiptir. Etik ile ilgili unsurlar içeren bir konuda karar almanız gerekiyorsa önce kendinize u soruları bir sorun: 1. Bu kararı alırken geçerli olan yasaya uygun hareket ediyor muyum? 2. Alaca ım karar veya yapaca ım hareket Bureau Veritas de erlerine ve Etik Kodu na uygun mu? 3. Alaca ım karar veya yapaca ım hareket basında yer alırsa bundan rahatsızlık duyar mıyım? 4. Ailem, arkada larım veya çalı ma arkada larım bu kararım veya hareketim için ne dü ünür? 5. Bureau Veritas için do rudan veya dolaylı olarak bir olumsuz bir etkisi olur mu? 6. Bu kararımın alternatifi var mı? 26 - Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

27 Etik ile ilgili herhangi bir sorun olu tu unda, sorunu çözmede yardımcı olabilecek bir kaç küçük ipucu: 1. A a ıdaki soruları yanıtlayarak ilginizi belirleyin: Hangi açılardan konu ile ba lantılıyım? hlal edilen ilke ve kurallar hangileridir? Bu ihlali kim tesbit etti? hlal çok uzun bir süre önce miydi? Sorunu çözdük mü? Bu ihlal nerede ve nasıl meydana geldi? 2. Tesbit edilen sorun ile nasıl ba a çıkaca ınızı belirleyin: çeri inden tam olarak emin olmasanız bile sorunun varlı ını asla yadsımayın. Sorunu ileti im listesinde belirtilen ki ilerden hangisi ile kendinizi en rahat hissedecekseniz onunla payla ın. Ne yapmanız gerekti i ile ilgili üpheye dü erseniz: Önce durup bir dü ünün. Geçerli belge ve dökümanları inceleyin. Mümkünse ilk amirinizle konuyu payla ın, veya Ülke Etik Müdürü veya Grup Uyum Komitesi Yöneticisi nden yardım isteyin. Grup Uyum Komitesi Yöneticisi: Legal, Risk and Compliance Department 67/71, boulevard du Château Neuilly-sur-Seine Cedex France Tel: Fax: Etik Kodu Uyum Yasası - Bureau Veritas

28 Bureau Veritas Grup Etik Kodu, tüm dünyada rü vetin önlenmesi için düzenlenmi Uluslararası µeffaflık & Sosyal Sorumluluk Kodu gereklerini de kapsayan IFIA (www.ifia-federation.org) Uyum Kodu gerekliliklerini kar ılamaktadır. Versiyon Dört Eylül 2009 Telif hakkı 2009 Bureau Veritas Tüm hakları saklıdır

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır.

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır. Doğruluğumuz Baxter in başarısı sonuçlara yönelik kişisel sorumluluğumuza ve doğruluğumuza dayanmaktadır. Hastalar, doktorlar, müşteriler, resmi otoriteler, yatırımcılar ve çalışanlarımız her gün yaptığımız

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK As of September 2010 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜNE GİRİŞ Biz, karmaşık ve geniş kapsamlı kurallarla tanımlanmış bir iş ortamında etkinlik gösteren küresel bir şirketiz. Çalışanlarımız

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

İş İlkeleri Bildirgesi

İş İlkeleri Bildirgesi İş İlkeleri Bildirgesi BANKA YATIRIMLAR HAYAT SİGORTASI BİREYSEL EMEKLİLİK ING Grup (ING) global bir finansal hizmetler kuruluşudur. Misyonumuz müşterilerimize finansal geleceklerini yönetmeleri amacı

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

İş Davranış Kuralları

İş Davranış Kuralları İş Davranış Kuralları İş Davranışları Kuralları 1 Vaatleri yerine getirmek > Dinliyoruz, anlıyoruz ve karşılık veriyoruz > Net beklentiler üzerinde uzlaşıyoruz > İstikrarlı bir mükemmellik arıyoruz Tam

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

İş Yönetim Etiği Kodu

İş Yönetim Etiği Kodu İş Yönetim Etiği Kodu Dünyanın Her Yerinde Dürüst ve Güvenilir Olmak GERÇEK Şey DOĞRU Yol Etik davranın. Dürüst olun. Yasalara uyun. Koda uyun. Güvenilir olun. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA Nisan 2009

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

Genel Davranış Kuralları

Genel Davranış Kuralları Genel Davranış Kuralları Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline İstediğiniz zaman Rolls Royce Ethics Line aracılığıyla soru sorun veya endişenizi dile getirin. İcra Kurulu Başkanı nın mesajı Davranış

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ

ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi

Detaylı

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı