PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ"

Transkript

1 PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi İşleme Fakülesi, İşleme Bölümü Doç.Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Öze Sanayi üreiminin önemli girdilerinden birisini oluşuran perol fiyalarındaki değişmelerin sanayi şirkelerinin hisse senedi fiyaları üzerinde bir ekiye sahip olması mümkündür. Bu çalışmada Ocak 994- Kasım 203 döneminde Gregory-Hansen eşbüünleşme esi, dinamik en küçük kareler (DEKK) yaklaşımı kullanılarak Borsa İsanbul sanayi fiya endeksi ile ham perol fiyaları arasındaki ilişki analiz edilmişir. Çalışma sonucunda ham perol fiyaları ile sanayi fiya endeksi arasında uzun dönemli ilişki olduğu, ham perol fiyalarındaki arışın sanayi fiya endeksini arırdığı espi edilmişir. Anahar Kelimeler: Borsa İsanbul Sanayi Fiya Endeksi, Ham Perol Fiyaları. 25

2 EFFECTS OF OIL PRICES ON INDUSTRIAL PRICE INDEX OF ISTANBUL STOCK AND EXCHANGE MARKET Absrac Changes in oil prices as imporan inpus of indusrial producion are possible o have impacs on sock prices of indusrial companies. This sudy analyzes he relaionship beween Borsa Isanbul indusrial price index and crude oil prices during he period from January in 994 o November in 203 by using Gregory-Hansen co-inegraion es and dynamic ordinary leas squares. We found ha here was a long run relaionship beween crude oil prices and indusrial price index, and also increases in crude oil prices lead o increases in indusrial price index. Keywords: Borsa İsanbul Indusrial Price Index, Crude Oil Prices GİRİŞ Sanayi sekörü dünyada enerji ükeiminde en büyük paya sahipir ve ABD Enerji Bilgi Yöneimi (EIA-Energy Informaion Adminisraion) projeksiyonları 2040 yılına kadar sanayi sekörünün küresel enerjinin yarısından fazlasını ükemeye devam edeceğini gösermekedir (US EIA, 203). 20 yılında dünyada ükeilen enerji içerisinde perolün payı %40.8, doğalgazın payı %5.5, maden kömürünün payı ise %0. dir. Perolün oplam enerji ükeimi içerisindeki payının yakın geleceke değişmesi beklenmemekedir (IEA, 203:28) yılı verilerine göre dünya perol ükeiminin %57 si ulaşım sekörü, %26 sı ise sanayi sekörü arafından yapılmakadır (OPEC, 203). Sonuç olarak verilerden de görüleceği üzere enerji sanayi sekörünün önemli girdilerinden birisini oluşururken, perol de sanayi sekörünün enerji ükeimi içerisinde önemli bir paya sahipir. Dünyada perol rezervlerinin sınırlı olmasına karşın, perol ükeiminin arması, perol piyasasının rekabeçi olmayan yapısı ve perol üreiminin olduğu bölgelerdeki siyasi isikrarsızlıklar sonucu perol fiyalarında önemli arışlar olmuşur. 200 yılında varili 8 dolar olan ham perolün varil başına 26

3 fiyaı 203 yılında 2 dolara kadar çıkmışır (Grafik ). Dolayısıyla perol fiyaındaki arışların perolü girdi olarak kullanan sanayi sekörünün karlılığını azalması muhemeldir. Grafik : Ham Perol Fiyaları Kaynak: Energy Informaion Adminisraion (EIA) Türkiye perol ihiyacının 200 yılında yaklaşık %87 sini, 20 yılında %88 ini, 202 yılında ise yüzde 89 unu ihala ile karşılamışır (EPDK, 203:4). Dolayısıyla Türkiye nin perol fiyaları üzerinde herhangi bir ekisi bulunmamaka, perol fiyalarındaki dalgalanmalara karşılık amamen korunmasız durumdadır. Bu çalışmanın amacı ham perol fiyalarının Borsa İsanbul sanayi fiya endeksi üzerindeki ekisini espi emekir. Çalışmanın ikinci bölümünde perol fiyalarının hisse senedi piyasaları üzerindeki ekilerine yönelik lieraür gözden geçirilmiş, üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri ve yönem hakkında bilgi verilmişir. Dördüncü bölümde ampirik uygulama ve elde edilen bulgular oraya konulmuş, beşinci bölümde sonuçlara ilişkin genel bir değerlendirme yapılmışır. 27

4 . LİTERATÜR TARAMASI Perol fiyalarının hisse senedi piyasaları üzerindeki ekilerine yönelik lieraürde çok sayıda çalışma yapılmışır. Bu çalışmalarda perol fiyaları ve perol fiyalarındaki oynaklığın büün veya sekörel olarak hisse senedi piyasası üzerindeki ekisi incelenmişir. Bununla birlike perol fiyalarının sekörler üzerindeki ekilerine yönelik göreceli olarak az sayıda çalışma yapılmışır. Örneğin, Hamilon (983) döneminde Amerika Birleşik Devleleri (ABD) nde perol fiyaları ile makroekonomik gösergeler arasındaki ilişkiyi incelemişir. Çalışma sonucunda ABD de İkinci Dünya savaşı sonrasında yaşanan sekiz resesyonun yedisinden önce ham perol fiyaında belirgin bir arış olduğunu espi emişir. Sadorsky (999) döneminde vekör ooregresif (VAR) modeli kullanarak ABD de perol fiyaları, hisse senedi geirileri ve perol fiyaları arasındaki ilişkiyi incelemişir. Çalışma sonucunda perol fiyalarındaki değişmelerin ekonomik faaliye ekilediği, ancak ekonomik faaliyeeki değişmelerin perol fiyaları üzerinde az ekiye sahip olduğunu espi emişir. Ayrıca eki epki analizi perol fiya harekelerinin, hisse senedi geirilerindeki harekeleri açıklamada önemli olduğunu espi emişir. Al-Azzam ve Hawdon (999) döneminde dinamik en küçük kareler yönemini kullanarak Ürdün de enerji alebini ahmin emişlerdir. Gelir, inşaa sekörü ve siyasi isikrarsızlık ile enerji ükeimi arasında poziif bir ilişki olduğunu espi emişlerdir. Nandha ve Faff (2008), Nisan 983-Eylül 2005 döneminde perol fiya şoklarının 35 küresel endüsri endeksi üzerindeki ekisini analiz emişlerdir. Çalışma sonucunda madencilik, perol ve gaz sekörleri dışındaki üm sekörlerde perol fiyalarındaki değişimin hisse geirilerinde negaif bir ekiye sahip olduğunu espi emişlerdir. Narayan ve Narayan (200) döneminde Johansen eşbüünleşme esini kullanarak Vienam da perol fiyaları ile hisse senedi 28

5 fiyaları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda perol fiyaları ile hisse senedi fiyaları arasında uzun dönemli ve poziif bir ilişki olduğunu espi emişlerdir. Güler vd. (200) 0 Temmuz Ağusos 200 döneminde eşbüünleşme ve Granger nedensellik eslerini kullanarak perol fiyalarındaki değişimlerin BİST e işlem gören enerji sekörünün hisse senedi fiyaları üzerindeki ekisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda perol fiyaları ile enerji sekörü hisse senedi fiyaları arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ve Brend perol fiyaındaki değişimin, BİST elekrik endeksinin fiya değişimlerinin bir nedeni olduğunu espi emişlerdir. Toraman vd. (20) dönemde eşbüünleşme eslerini kısa dönem ve vekör haa düzelme modelini (VECM) kullanarak perol fiyaları ile İsanbul Menkul Kıymeler Borsası 00 Endeksi, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası (İMKB) Hizmeler Endeksi, İMKB Sanayi Endeksi ve İMKB Teknoloji Endeksi arasındaki ilişkiyi es emişlerdir. Çalışma perol fiyalarındaki değişimin en fazla İMKB Sanayi Endeksinde meydana gelen değişimi açıkladığı, daha sonra ise sırasıyla İMKB 00 Endeksi, İMKB Hizmeler Endeksi ve İMKB Teknoloji Endekslerinde meydana gelen değişimleri açıkladığı sonucuna ulaşılmışır. Li ve Wen (202) dönemini kapsayan çalışmalarında regresyon analizini kullanarak seçilmiş bazı makroekonomik değişkenler (Tükeici ve Üreici Fiya Endeksi, Faiz Oranları, Sanayi Üreimi Büyüme Oranı ve Ham Perol Fiyaları) ile Borsa Sanayi Fiya Endeksi arasındaki ilişkiyi analiz emişlerdir. Çalışma sonucunda üreici fiya endeksi ve faiz oranlarının Borsa Sanayi Fiya Endeksi ile negaif, ükeici fiya endeksi, sanayi üreimi büyüme oranı ve perol fiyaları ile poziif ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmışır. Özürk vd. (203) döneminde yapısal kırılmalı birim kök ile eşbüünleşme eslerini kullanarak perol ve doğalgaz fiyaları ile BİST imala sekörü ve kimya-perol-plasik sekörü endeksleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kırılmaları dikkae alan es sonuçlarına göre perol fiyaları ile BİST imala sanayi endeksi ve 29

6 kimya-perol-plasik sekörü endeksi arasında bir eşbüünleşme olduğunu, perol fiyalarının söz konusu endeksleri poziif ekilediği dinamik en küçük kareler meodu ile espi edilmişir. Akgün vd. (203) Ocak 2000-Nisan 203 döneminde Johansen eşbüünleşme esini kullanarak alın ve perol fiyalarındaki değişmelerin BİST 00 üzerindeki ekisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda BİST 00 endeksi ile perol fiyaları arasında poziif bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Degiannakis vd. (203) Ocak 992-Aralık 200 döneminde zamanla değişen çok değişkenli heeroskedasik bir çerçeve kullanarak perol fiya geirileri ile 0 Avrupa sanayi sekörü endeks geirileri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda sekör endeksleri ile perol fiyaları arasındaki ilişkinin zaman içerisinde değişiğini ve ilişkilerin endüsrilere özgü olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca arz yönlü perol fiya şoklarının düşük-ora derecede poziif korelasyona yol açarken, alep yönlü perol fiya şoklarının korelasyon seviyelerinde poziif veya negaif önemli değişmelere yol açığını, bununla birlike perol fiya şokunun kaynağı ve endüsri ürünün, endüsri sekör geirileri ile perol fiyaları arasındaki korelasyonun önemli belirleyicileri olduklarını espi emişlerdir. 2. VERİ VE YÖNTEM Çalışmada 994:Ocak 203:Kasım dönemine ai aylık BİST sanayi fiya endeksi ve ham perol fiyaları arasındaki ilişki Türkiye için analiz edilmişir. Sanayi fiya endeksine ilişkin değerler Borsa İsanbul dan ham perol fiyalarına ilişkin değerler ise Energy Informaion Adminisraion (EIA) dan derlenmişir. Ham perol fiyaları varil başına US dolar cinsinden ifade edilmişir. Veriler harekeli oralamalar süresi kullanılarak mevsimselliken arındırılmış ve daha sonra doğal logarimaları alınarak analize dahil edilmişir. Çalışmada kullanılan model ilgili yazından (Narayan ve Narayan, 200) yola çıkılarak şu şekilde belirlenmişir. ln sanayi = α + α ln perol + ε 0 () 30

7 Nolu denklemin sol arafında bağımlı değişken olarak çalışmaya dahil edilen sanayi endeksi yer alırken sağ arafından ise bağımsız değişken olarak düşünülen ham perol fiyaları yer almakadır. α 0 sabi paramereyi, ε ise haa erimini emsil emekedir. 2.. Birim Kök Tesleri Zaman serisi verileri ile analiz yapmadan önce ilgili serinin durağan olup olmadığına bakmak önemlidir. Durağanlık analizi birim kök esi olarak da adlandırılmakadır. Birim kök problemi aşımayan bir seri, durağan bir seri şeklinde görülmekedir. Durağan olmayan zaman serilerinin ele alınması esnasında, sahe regresyon problemi ile karşılaşma ihimali söz konusudur. Bu durumda regresyon analizinden elde edilen bulgular gerçek ilişkiyi yansımayacakır (Gujarai, 999). Durağan olmayan zaman serilerini kullanarak oluşurulan modellerde belli problemler baş gösermeke ve değişkenler arasında var olmayan bir ilişki yanlış bir şekilde sanki varmış gibi yorumlanmakadır. Çeşili paramerik ve paramerik olmayan esler aracılığı ile bir serinin birim kök içerip içermediği araşırılabilir. Bu çalışmada ise, serilerin durağanlık analizi Genişleilmiş Dickey-Fuller (ADF, 979) ve Phillips-Perron (PP, 988) birim kök esleri kullanılarak araşırılmakadır. Sıfır hipoezi (H o ) serinin durağan olmadığını yani birim kök içerdiğini göserirken, alernaif hipoez ise serinin durağan olduğunu gösermekedir. Eğer hesaplanan es isaisiğinin değeri kriik değerden mulak değer olarak büyük ise H 0 hipoezi reddedilmeke ve serinin durağan olduğuna karar verilmekedir. H 0 H = Seri durağan değildir (Birim kök söz konusudur) = Seri durağandır (Birim kök söz konusu değildir) ADF birim kök esine ai regresyon sabiin ve rendin söz konusu olması halinde (2) nolu model şeklinde göserilmekedir. m 0 + β + δy + β i i= Y = β Y + u (2) i 3

8 Fark işlemcisini, β 0 sabi erimi, zaman rendini, u haa erimini, Y ilgili seriyi, mhaa erimlerindeki oo korelasyonu gidermek için bilgi krierleri ile belirlenen ve modele ilave edilen bağımlı değişkenin gecikme sayısını vermekedir. (2) nolu modelin en küçük kareler ile ahmin edilerek H 0 : δ = 0 hipoezine karşılık H : δ p 0 hipoezi sınanmaka ve δ için elde edilen -isaisiklerine dayalı olarak ilgili serinin durağan olup olmadığına karar verilmekedir. PP esi ise ADF esini amamlayıcı bir özelliğe sahipir. ADF esinde haa erimlerinin dağılımının isaisiksel olarak bağımsız ve sabi varyanslı olduğu varsayılmakadır. PP esi ise, oo korelasyonun bilinmeyen ürlerinin varlığına dayalı olarak haa erimindeki koşullu değişen varyans durumunu dikkae almaka ve serisel ilişki için paramerik olmayan bir düzelme önermekedir (Enders, 2004:25). Sabi ve rendin dikkae alındığı model PP esi için (3) nolu şekilde göserilebilir: Y = β 0 + β + δy + ε (3) Burada ADF esinde olduğu üzere β 0 sabi erimi, Y bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerini, ε ise haa erimini ifade emekedir. Burada δ birim kök sınaması için kullanılan kasayının bire eşi olması ilgili serinin birim kök içerdiğini, sıfıra eşi olması ise söz konusu serinin durağan olduğuna işare emekedir. ADF ve PP esinde kullanılacak modeller için kriik değerler farklı olacakır. PP esinde kullanılan formül (4) nolu şekilde ifade edilebilir: 32 Z = T ˆ α ( φ ) CF (4) Burada CF düzelme fakörünü emsil emekedir. Phillips ve Perron (988) Dickey-Fuller esine bir düzelme fakörü ilave emişlerdir. Düzelme fakörü ile haa erimlerinin normal dağılıma sahip olmamasından kaynaklanan sapmanın ekisi engellenmekedir. PP esinin zayıf arafı, örnek çapına göre haa erimlerinde bir çarpıklığın görülmesidir (Egeli ve Egeli, 2008). ADF ve PP es sonuçları Tablo de yer almakadır.

9 Tablo : ADF ve PP Birim Kök Tes Sonuçları ADF PP lnperol lnsanayi lnperol lnsanayi DÜZEY DÜZEY DÜZEY DÜZEY [] (0.7) [] (0.34) -3.[5] (0.0) -.880[3] (0.66) FARK FARK FARK FARK - 2.9*** [0] (0.000) ***[0] (0.000) ***[2] (0.000) - 2.5***[2] (0.000) No: ADF esinde uygun gecikme uzunluğu Schwarz bilgi krieri kullanılarak espi edilmişir. PP esinde ban genişliğinin epsinde Newey-Wes seçeneği ercih edilmişir. Olasılık değerleri paranez içerisinde, uygun gecikme uzunlukları (ADF için) ve ban seçimi (PP için) ise köşeli paranez içerisinde verilmişir. *** % düzeyinde anlamlılığı gösermekedir. Tablo de görüldüğü üzere ADF ve PP birim kök esleri perol ve sanayi endeksi değişkenlerinin birim kök içerdiğini ya da birinci dereceden büünleşik I() olduklarını gösermekedir. İkisadi zaman serilerinde, zaman boyunca yaşanan ekonomik krizler, poliika değişiklikleri doğal afeler gibi birçok nedenden dolayı yapısal değişmeler meydana gelebilmekedir. Ekonomerik yönemlerin birçoğunda olduğu gibi birim kök eslerinde de veride meydana gelen bu yapısal değişimlerin dikkae alınmaması eğilimli sonuçlar elde edilmesine neden olabilmekedir (Yılancı ve Özcan, 200). Bu nedenle çalışmada Zivo ve Andrews (ZA, 992) arafından gelişirilen yapısal kırılmalı birim kök esi uygulanmışır. ZA Birim kök esi içsel olarak belirlenene ek kırılmaya izin vermeke ve aşağıdaki modelleri kullanmakadır: k = + β + δy + θdu( λ) + δ i y i i= y µ + e (Model A) (5) k = + β + δy + θ 2DT ( λ) + δ i y i i= y µ + e (Model B) (6) k = + β + δy + θ 2DT ( λ) + θdu ( λ) + δ i y i i= y µ + e (Model C) (7) 33

10 T b kırılma anını, λ = T b / T ( λ (0.5,0.85)) şeklinde nispi kırılma nokasını gösermekedir. Modellerde yer alan DU ve DT sırasıyla oralama ve rendde kırılmayı emsil eden kukla değişkenler olup şu şekilde oluşurulmakadırlar: DU, T f Tb = 0, diger DT Tb, f T = 0, diger b Kırılma nokasının ahmininde = 2,...,( T ) için en küçük kareler yönemi ile ( T 2) sayıda regresyon ahmin edilmeke y değişkenine ai kasayı ( δ ) için en küçük -isaisiğini veren regresyondan elde edilen arih kırılma nokası olarak sapanır. Ho : δ = şeklindeki birim kök sıfır hipoezi sınanmakadır. Kırılma arihi belirlendiken sonra δ ' ya ai isaisiğinin mulak değer olarak ZA kriik değerlerinden büyük olması durumunda yapısal kırılma yokken birim kökün var olduğunu ifade eden sıfır hipoezi reddedilmekedir. Alernaif hipoez ise, serinin yapısal kırılmalarla birlike durağan olduğunu gösermekedir. 34 Tablo 2: ZA Birim Kök Tesi Sonuçları lnperol lnsanayi Model A Model C Model A Model C δ TB 200:09 200: :0 2002:09 k No: Model A için kriik değerler %, %5 ve %0 düzeyleri için sırasıyla -5.34, ve dir. Model C için kriik değerler ise %, %5 ve %0 düzeyleri için sırasıyla -5.57, ve dir. k opimum gecikme uzunluğunu, δ ilgili es isaisiğini, TB ise kırılma arihini vermekedir. Her iki değişkene ai es isaisikleri gerek Model A, gerekse Model C için üm anlamlılık düzeylerine denk gelen kriik değerlerden mulak değer olarak küçük olduğu için birim kökün var olduğunu ifade eden sıfır hipoezinin reddedilemediği başka bir ifade ile serilerin birim köke sahip oldukları espi edilmişir. Serilerin durağan olmadıkları geleneksel ve yapı-

11 sal kırılmalı birim kök esleri ile espi edildiği için bir sonraki aşama değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin varlığının araşırılması şeklindedir Gregory-Hansen Eşbüünleşme Tesi Gregory ve Hansen (996) e ai eşbüünleşme esi içsel olarak belirlenen bir yapısal kırılmayı dikkae almakadır. Tes öne sürdüğü üç model (sabi ve/veya rendde kırılmayı dikkae alan) aracılığıyla değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin olup olmadığını araşırmakadır: y + = u + u2du + α y2 e (Model CC) Model CC, eşbüünleşik vekörün düzeyinde meydana gelen değişimin, sabi erimdeki değişim ile modellendiği düzey değişim modelini gösermekedir. Söz konusu modelde u değişimden önceki sabi erimi, u2yapısal değişim esnasında sabi erimde meydana gelen değişmeyi gösermekedir. DU kukla değişkeni ise şu şekilde oluşurulmakadır: 0 [ nτ ] DU = diger iken Buradan gözlem sayısını, τ ise verinin [0.5T,0.85T] aralığında yer alan değişim nokasını göseren parameredir. Model CC ye rend eriminin ilave edilmesi sonucu ise rendli düzey değişim modeli (C/T) elde edilmekedir: y + = u + u2du + u3 + α y2 e (Model C/T) Üçüncü model ise hem sabie hem de eğimde kırılmaya izin veren kukla değişkenleri içeren faka rendin yer almadığı modeldir: y α DU + e (Model C/S) = u + u2du + y2 + α 2 y2 Yapısal kırılmadan önceki eğim kasayısı α ile kırılmadan sonra eğim kasayısında meydana gelen değişim ise α 2 ile göserilmekedir. 35

12 Gregory-Hansen esinde yapısal kırılma arihi önceden bilinmediği için incelenen dönem boyunca her olası kırılma anı (τ ) için söz konusu modeller ardışık şekilde EKK ile ahmin edilmeke ve elde edilen kalınılardan ADF ve PP es isaisikleri, Z (τ ) ve Z (τ ) hesaplanmakadır. Bu isaisiklerin minimum olduğu arih ise uygun kırılma zamanı olarak belirlenmekedir. Tesin sıfır hipoezi, değişkenler arasında eş büünleşme ilişkisinin olmadığı şeklinde iken alernaif hipoez eş büünleşik vekörde meydana gelen bir kırılma ile değişkenler arasında eş büünleşme ilişkisinin olduğu şeklindedir. Gregory-Hansen eşbüünleşme esinin sonuçları Tablo 3 üzerinde yer almakadır. α Tablo 3: Gregory-Hansen Eşbüünleşme Tesi Sonuçları Model ADF * T b Z * T b Z * α T b CC -5.50() a 997: a 997: b 997:04 C/T -5.09() b 997: : :04 C/S -6.2() a 997: a 997: a 997:04 No: Paranez içerisindekiler gecikme uzunluğunu gösermekedir. Model CC için ADF * ve Z * için kriik değerler %, %5 ve %0 anlamlılık düzeyinde -5.3, -4.6 ve -4.34; Z * α için ise , ve dur. Model C/T için ise ADF * ve Z * eslerinin kriik değerleri sırasıyla -5.45, ve dir. Z * α esi için de , ve dir. Model C/S için ise ADF * ve Z * eslerine ai kriik değerler sırası ile -5.47, ve iken α Z * esi için -57.7, ve dir. a ve b % ve %5 düzeyinde eşbüünleşme ilişkisinin olmadığını ifade eden sıfır hipoezinin reddedildiğine işare emekedir. 36

13 Eşbüünleşme esi sonuçları Model CC ve Model C/S için değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin ya da eşbüünleşik ilişkinin olduğunu gösermekedir. Bu nedenle bir sonraki adım Sock ve Wason (993) arafından gelişirilen Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yaklaşımı ile eşbüünleşme denkleminin ahmini şeklindedir Dinamik En Küçük Kareler (DEKK) Yaklaşımı Sock and Wason (993) EKK ahmincisindeki sapma ve içsellik sorununu yok emek için modele açıklayıcı değişkenlerin düzeyleriyle, farklarının gecikmelerinin (lag) ve öncüllerinin (lead) eklenmesini önermişir. Johansen meodunda bir denklemdeki paramere ahminleri diğer denklemlerdeki herhangi yanlış belirlenim arafından ekilenmekedir. DEKK meodu ise ersine, güçlü bir ek denklem yaklaşımıdır. Açıklayıcı değişkenlerdeki içselliği açıklayıcı değişkenlerin ilk farklarının gecikme ve öncüllerinin dahil edilmesi ile çözerken GLS (genelleşirilmiş EKK) ile de ookorelasyon problemini çözmekedir. İlave olarak, Johansen dağılımı ile aynı asimpoik opimalie özelliklerine sahipir (Azzam ve Hawdon, 999). Dinamik EKK ahmincilerine dayalı Wald isaisikleri asimpoik olarak 2 sandar χ dağılımına sahipirler. Bu çalışmadaki perol fiyaları ( y ) ve sanayi endeksi ( X ) arasında var olan uzun dönem ilişkisinin DEKK ile ahmini için, q = + 0 δ i= ( q ) y α X + d X + u şeklinde oluşurulan i 2 regresyon kullanılmakadır. DEKK ve EKK ahmin sonuçları Tablo 4 de yer almakadır. 37

14 Tablo 4: EKK VE DEKK TAHMİN SONUÇLARI CC MODEL C/S MODEL Değişkenler EKK DEKK EKK DEKK lnperol.405 a (0.03).454 a (0.06) 3.82 a (0.36) a (0.58) DU a (0.06) 2.84 a (0.9) a (.05) a (.70) Sabi 2.39 a (0.).990 a (0.208) a (.04) a (.69) DU*lnperol a (0.36) a (0.58) No: DU, Gregory-Hansen esindeki CC modelinin ahmininde yer alan oralamada kırılmayı emsil eden kukla değişkeni, DU*perol ise C/S modelindeki eğimde kırılmayı emsil eden kukla değişkenini vermekedir. Paranez içerisindekiler sandar haaları vermekedir. Model ahminlerinde Schwarz bilgi krierine göre gecikme ve öncüller 0 ve 8 olarak belirlenmişir. a ise % düzeyinde anlamlılığı gösermekedir. Elde edilen sonuçlar hem Model CC, hem de Model C/S için DEKK ahminlerinin perol fiyalarındaki arışın sanayi fiya endeksini arırdığını gösermekedir. Model CC için, perol fiyalarında görülen % lik arış, sanayi fiya endeksini %,4 arırıyor görünmekedir. Model C/S için ise perol fiyalarında görülen % lik arış sanayi fiya endeksinde %3,7 lik bir arışa yol açıyor görünmekedir. Bu sonuç Narayan ve Narayan (200) arafından Vienam için, ve Özürk vd. (203) arafından Türkiye için elde edilen sonuçlar ile örüşmekedir. Ayrıca kukla değişkenlerin her iki modelde anlamlı çıkması yapısal kırılmaların eş büünleşme ilişkisinin analizinde dikkae alınması gerekiğini gözler önüne sermekedir. SONUÇ Bu çalışmada Ocak 994-Kasım 203 döneminde Gregory-Hansen eşbüünleşme esi, dinamik en küçük kareler yaklaşımı kullanılarak Borsa İsanbul sanayi fiya endeksi ile ham perol fiyaları arasındaki ilişki analiz edilmişir. Yapısal kırılmaların dikkae alındığı bu çalışmada perol fiyaları ile sanayi fiya endeksi arasında bir uzun dönem ilişkisinin olduğu espi 38

15 edilmişir. Başka bir ifade ile söz konusu değişkenler uzun dönemde birlike hareke emekedirler. Yani Borsa İsanbul sanayi fiya endeksi uzun dönemde perol fiyalarındaki arışa arış yönünde epki gösermekedir. Bu çalışmadan perol fiyalarının lieraürde birçok değişkenin (sanayi üreimi, enflasyon, büyüme, gayri safi yuriçi hasıla, cari işlemler açığı, dış icare ve işsizlik gibi) emel belirleyici olma yanında borsada sanayi seköründe işlem gören firmaların hisse senedi fiyalarının da emel belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmışır. Bu nokadan harekele yaırımcıların Borsa İsanbul sanayi seköründe işlem gören hisse senelerine yaırım yaparken perol fiyalarını da dikkae almalıdırlar. YARARLANILAN KAYNAKLAR Akgün, A., Şahin, Đ.E. ve Yilmaz, B. (203), The Effec of Variaions in Gold and Oil Prices on BIST 00 Index, Medierranean Journal of Social Sciences, Vol.4, No.0, ss Al-Azzam, A.; Hawdon, D. (999). Esimaing he Demand for Energy in Jordan: A Sock- Wason dynamic OLS (DOLS) Approach. SEEDS Economics Discussion Papers no. 97, Surrey Energy Economics Cenre, Guildford. David A. Dickey, Wayne A. Fuller (979). Disrubiion of he Esimaors for Auoregressive Time Series Wih a Uni Roo, Journal of American Saisical Associaion, Vol. 74, Issue. 366, pp Degiannakisa, S., Filis, G. ve Floros, C. (203), Oil and Sock Reurns: Evidence from European Indusrial Secor Indices in a Time-Varying Environmen, In. Fin. Markes, Ins. and Money 26, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) (203), Perol Piyasası Sekör Raporu, hp://www.epdk.org.r/documens/perol/ rapor_yayin/ppd_ Rapor_Yayin_Sekor_Raporu_202.pdf ( ) Enders, W. (2004). Applied economeric ime series. John Wiley ve Sons Ld. England. 39

16 Egeli, Hüseyin Avni ve Egeli, Haluk (2008). Bir Geçiş Ekonomisi Olarak Kırgızisan ın Dış Borçlarının Sürdürülebilirliği, Sosyo-Ekonomi, Ocak-Haziran, ss Gregory, Allan W. ve Bruce E. Hansen (996), "Residual-Based Tess for Coinegraion in Models Wih Regime Shifs, Journal of Economerics, Vol: 70, No: ; Gujarai, D. N. (999), Temel Ekonomeri, (Çev: Ü. Şenesen, G.G. Şenesen), Lieraür Yayıncılık, Đsanbul. Güler, S., Tunç, R. ve Orçun, Ç. (200), Perol Fiya Riski ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi: Türkiye de Enerji Sekörü Üzerinde Bir Uygulama, Aaürk Üniversiesi Đkisadi ve Đdari Bilimler Dergisi, Cil: 24, Sayı: 4, Hamilon, J.D. (983), Oil and he Macroeconomy since World War II, Journal of Poliical Economy 9, Inernaional Energy Agency (IEA) (203), 203 Key World Energy Saisics, hp://www.iea.org/publicaions/freepublicaions/publicaion/keyworl d203.pdf ( ) Li, Hua ve Wen, Zhu (202). Causal Relaion Beween Macro Economy and Indusrial Index Based on Regression Analysis, Journal of Theoreical and Applied Informaion Technology, Vol. 46, No.2, pp Nandha M. ve Faff, R. (2008), Does Oil Move Equiy Prices? A Global View, Energy Economics, Volume 30, Narayan K. P., Narayan S. (200), Modeling he Impac of Oil Prices on Vienam s Sock Prices. Applied Energy, 87, OPEC (203), World Oil Oulook 202, hp://www.opec.org/opec_web/ saic_files_projec/media/downloads/publicaions/woo202.pdf,( ) Özürk, M. Başaran, Gülizar, Kur Gümüş, F. Dilvin Taşkın, Efe Çağlar (203). Perol ve Doğalgaz Fiyaları ile Đmala ve Kimya-Perol-Plasik Sekörlerinin Endeksleri Arasındaki Đlişki, Niğde Üniversiesi, ĐĐBF Dergisi, Cil.6, Sayı.2, ss

17 Paresh Kumar Narayan and Seema Narayan (200). Modelling he Impac of Oil Prices on Vienam s Sock Prices, Applied Energy, 87, pp Phillips, P. C. B. and Perron, P. (988) Tesing for Uni Roos in Time Series Regression, Biomerika, 75, Sadorsky, P. (999), Oil Price Shocks and Sock Marke Aciviy, Energy Economics, Vol.2, No.5, ss Sock, J.H.ve Wason, M. W.(993), A Simple Esimaor of Coinegraing Vecors in Higher Order Inegraed Sysems, Economerica, Vol. 6, Issue. 4, pp Toraman, C., Başarır, Ç., ve Bayramoğlu, M. F. (20). Effecs of Crude Oil Price Changes on Secor Indices of Isanbul Sock Exchange, European Journal of Economic and Poliical Sudies, ejeps-4(2), pp U.S. Energy Informaion Adminisraion (203), Inernaional Energy Oulook 203, Washingon: EIA. Yılancı, V. ve Özcan, B. (200), Yapısal Kırılmalar Alında Türkiye için Savunma Harcamaları ile GSMH Arasındaki Đlişkinin Analizi, C.Ü. Đkisadi ve Đdari Bilimler Dergisi, Cil, Sayı, ss Zivo, E. and D. Andrews, (992), Furher Evidence of Grea Crash, he Oil Price Shock and Uni Roo Hypohesis, Journal of Business and Economic Saisics, 0,

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: Özel Sayı 0 ss. 4-58 Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojisik Yumuşak Geçişli Ooregresif Modeli A Nonlinear Analysis

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz Türkiye de Doğrudan Yabancı Seraye Yaırılarının Teel Belirleyicileri: 199-26 Döneine Đlişkin Ekonoerik Analiz Recep TARI Hanife BIDIRDI Öze: Bu çalışanın eel aacı, 199-26 döneine ilişkin Türkiye de doğrudan

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 7, CİLT XXII, AYI 1 FİNANAL ZAMAN ERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME IÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Doç. Dr. Ömer ÖNALAN * Öze Bu çalışmada, finansal menkul kıyme zaman serilerinin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011 TÜRKİYE İLE EN BÜYÜK BEŞ TİCARET ORTAĞININ HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** ÖZ

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 5/14 hp ://www.ek. org.r TÜRKİYE DE FAİZ ORANI İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ:FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ KURLARI YÜKSELTİR Mİ? Orhan Karaca Eki, 5 TÜRKİYE DE FAİZ ORANI

Detaylı