İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PAZARLAR DERSİ ARAŞTIRMA ÖDEVİ EMİR OTLUOĞLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PAZARLAR DERSİ ARAŞTIRMA ÖDEVİ EMİR OTLUOĞLU 2502090279"

Transkript

1 İ.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PAZARLAR DERSİ ARAŞTIRMA ÖDEVİ EMİR OTLUOĞLU

2 İçindekiler 1. Giriş Etkin Piyasalar Hipotezi Anomaliler ve Temel Anomaliler Firma Büyüklüğü Anomalisi (Size Effect) Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Oranı Anomalisi Fiyat / Kazanç (F/K) Oranı Anomalisi Fiyat / Satışlar (F/S) Oranı Anomalisi Temel Anomalilere İlişkin Literatür Çalışması 7 5. Uygulama Araştırmanın Amacı Veri Seti ve Metodoloji Sonuç Kaynakça 15 2

3 Temel Anomaliler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Uygulama Emir OTLUOĞLU* 1. Giriş Fama tarafından 1970 yılında ortaya atılan piyasa etkinliği kavramı finans literatürünü son 40 yıldır meşgul etmektedir. Her ne kadar etkinlik kavramını Fama ilerleyen yıllarda revize ederek ilk tanıma göre hayli yumuşatmış olsa da piyasaların etkinliği araştırmacılar tarafından ne kesin olarak kabul edilebilmiş ne de kesin bir dille reddedilebilmiştir. Etkinlik kavramı üzerine yola çıkan çoğu araştırmacı çalışmalarının temellerini hisse senedi fiyatlarının tahmin edilebilirliği üzerine kurmuş, yapılan araştırmalar sonucunda fiyatların tahmin edilebilirliğini saptamış olsalar da piyasa etkinliğini reddedememişlerdir. Yapılan araştırmalarda öne çıkan fiyatların önceden tahmin edilebilirliği kavramı etkin piyasalar hipotezinin yatırımcıların normal üzeri getiri elde edemeyecekleri varsayımını geçersiz kılarken, teoriden farklılık gösteren bu gibi ampirik bulgular finans literatüründe anomali ismi ile kendine yer edinmişlerdir. Araştırmacılar tarafından tespit edilmiş piyasa anomalileri genel olarak temel anomaliler, takvimsel anomaliler ve teknik anomaliler olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada öncelikle etkin piyasalar hipotezi ele alınacak ardından söz konusu hipoteze aykırı olarak gözlemlenen anomalilerden temel anomaliler incelenerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda söz konusu temel anomalilerin istatistiksel olarak geçerli olup olmadığı ampirik olarak test edilecektir. 2. Etkin Piyasalar Hipotezi Fama (1970) etkin piyasaları mevcut bilgileri tam olarak yansıtan menkul kıymet fiyatlarının işlem gördüğü finansal piyasalar olarak tanımlamış ve hiç bir yatırımcının normalin üzerinde (abnormal) bir getiri elde edemeyeceğini iddia etmiştir 1. Ayrıca Fama, etkin piyasalarda yeni bilgilerin *Bu ödev Eğitim döneminde İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Anabilim Dalı Finans Doktora Programı öğrencilerinden Emir Otluoğlu tarafından Uluslararası Finansal Piyasalar dersi için hazırlanmıştır. 1 Eugene F. Fama, Efficient Capital Markets: A Rewiew of Theory and Emprical Work, Journal of Finance, Vol. 25, No:2, Mayıs 1970, s

4 fiyatlara hızla ve doğru bir yönde tepki vermesi, adapte olması gerekliliğinden bahsetmiştir. Serbest rekabetin geçerli olacağı etkin piyasalarda piyasaya ulaşan her bilgi taraflarca hemen değerlendirilecek, bu sayede yatırımcıların düşük değerlenmiş menkul kıymetleri almasını ya da yüksek değerlenmiş menkul kıymetleri satmasını sağlayan bilgileri sürekli ve tutarlı olarak bulması da olanaksızlaşacaktır 2. Fama, piyasaya giren bilginin çeşidine göre zayıf, yarı güçlü ve güçlü formda etkin olarak sınıflandırdığı piyasa etkinliği tanımını zamanla yumuşatarak mevcut bilgilere dayalı olarak verilen kararlardan elde edilecek marjinal faydaların marjinal maliyetleri aşmadığı noktaya kadar menkul kıymet fiyatlarının, bilgileri yansıtması gerektiğini dile getirmiştir Anomaliler ve Temel Anomaliler Etkin piyasalar hipotezinin hiç bir yatırımcının normal üstü elde edemeyeceği varsayımına karşın bir çok ampirik çalışmada bu varsayımla çelişen bulgulara erişilmiştir. Thaler ve Russel tarafından teori ile örtüşmeyen gözlemler veya gerçekleşmiş olaylar olarak ifade edilmiş olan anomaliler 4, Etkin Piyasalar Hipotezi ve Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) nin ampirik geçerliliğine dair yapılan çalışmalardan elde edilmiş fakat söz konusu modeller ile ters düşen bulguları işaret etmektedir 5. Fama nın aksine yatırımcıların normal üzeri getiri elde edebileceğini gösteren anomaliler piyasaların etkinliğinin test edilmesi amacı ile de kullanılır. Araştırmacılar geçmiş fiyat hareketlerinden yararlanarak gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmeye çalışan bir yatırım stratejisi kurarak normal üzeri getiri elde edemezse söz konusu piyasanın zayıf formda etkin, tüm kamuya açık olan finansal raporlardan elde edilen temel oranlar vasıtası ile normal üstü getiri elde edemezse söz konusu piyasanın yarı güçlü formda etkin olduğunu savunmaktadırlar 6. Anomalilerin varlığı yalnızca yatırımcıların piyasanın üzerinde getiri elde etmesi anlamını taşımazken, kimi zaman yüksek getiri sağlamak amacı ile anomalileri takip eden yatırımcılar söz konusu yatırım stratejileri nedeni ile büyük zararlar ile karşı karşıya kalmakta, ve bu yönü ile de 2 Murat Kıyılar, Etkin Pazar Kuramı ve Etkin Pazar Kuramının İMKB de İrdelenmesi Test Edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara, 1997 s Eugene F. Fama, Efficient Capital Markets: II, The Journal of Finance, Vol.46, No.5, Aralık 1991, s R. Thaler, T. Russell, The Relevance of Quasi Rationality in Competitive Markets, American Economic Review, Vol. 77, No. 3, 1987, ss George M. Frankfurter, Elton G. McGoun, Anomalies in Finance. What Are They and What Are They Good For?, International Review of Financial Analysis, Vol. 10, 2001, ss Mehmet Baha Karan, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Anomalileri, Ege Akademik Bakış, Vol. 1, No. 2, 2001, ss

5 anomaliler, Dimson ve Marsh (1998) tarafından Murphy nin yasalarından bir işin ters gitme ihtimali varsa, mutlaka gidecektir yasasına benzetilmektedirler 7. Yapılan çalışmalarda anomalilerin genel olarak, temel (fundamental) anomaliler, takvimsel (calender) anomaliler, teknik (technical) anomaliler ve diğer anomaliler olarak sınıflandırıldıkları görülmektedir 8. Çalışmada temel anomaliler incelenerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda söz konusu temel anomalilerin geçerli olup olmadığı ampirik olarak test edileceğinden bu bölümde yalnızca temel anomaliler incelenecektir Firma Büyüklüğü Anomalisi (Size Effect) Bir firmanın hisse senedi getirisi ile söz konusu hisse senedinin piyasa fiyatı arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığını ifade eden 9 firma büyüklüğü anomalisi olgusu ilk olarak Banz (1981) tarafından araştırılmıştır ve piyasa fiyatı düşük olan firmaların pazar getirisinin üzerinde bir getiri sağladığını öne sürmektedir. Banz yılları arasındaki elli senelik dönemde, New-York Borsası nda (NYSE) en az beş yıl işlem görmüş hisse senetlerini örneklemine dahil etmiş ve söz konusu hisse senetlerini büyüklüklerine göre beş ayrı portföye ayrıştırmıştır. Daha sonra her bir portföy betalarına göre beş ayrı portföye ayrılarak, risk ve büyüklüğüne göre ayrıştırılmış toplam yirmi beş portföy elde edilmiştir. Banz, yapmış olduğu analiz sonucunda getiri ve büyüklük arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığını, diğer bir ifade ile yüksek piyasa değerine sahip firmaların daha az riske göre düzeltilmiş getiri sağladığını tespit etmiştir Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Oranı Anomalisi Dayandığı teorik bir model bulunmayan Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) oranı yatırım analistleri tarafından beklenen getirinin önemli bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. PD/DD oranı anomalisi ise düşük PD/DD oranlı firmaların, yüksek PD/DD oranlı firmalardan daha yüksek getiri 7 Elroy Dimson, Paul Marsh, Murphy s Law and Market Anomalies, Journal of Portfolio Management, = Çevrimiçi, , s Recep Bildik, Hisse Senedi Piyasasında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Bir Çalışma, İMKB Yayınları, İstanbul, 2000, s = Çevrimiçi, Rolf W. Banz, The Relationship Between Return and Market Value of Common Stock, Journal of Financial Economics, Vol. 9, 1981, ss

6 sağladıklarını ifade etmektedir. 11 İlk olarak Stattman (1980) ile Rosenberg, Reid ve Lanstein (1985) Amerikan hisse senetlerinin ortalama getirileri ile PD/DD oranı arasında negatif yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir Fiyat / Kazanç (F/K) Oranı Anomalisi Hisse senedi fiyatının, hisse başı kâra bölünmesi ile hesaplanan ve yatırımcıların bir birim beklenen kazanç için ne kadar ödeme yapmak zorunda olduğunu belirtmekte 13 olan Fiyat / Kazanç oranı bir menkul kıymet yatırımın gelecek performansına dair ipuçları veren en önemli göstergelerden biridir ve yatırım analistlerine göre düşük Fiyat / Kazanç oranına sahip hisse senetleri yüksek performans sergileyeceklerdir 14. İlk olarak Basu (1977) NYSE de işlem görmekte olan sanayi firmaları üzerine yapmış olduğu çalışmada firmaların F/K oranını da analize dahil etmiş ve düşük Fiyat / Kazanç oranına sahip hisse senetleri ile kurulmuş portföylerin yüksek Fiyat / Kazanç oranına sahip hisseler ile kurulmuş portföylere kıyasla daha yüksek getiri elde ettiğini saptamıştır Fiyat / Satışlar (F/S) Oranı Anomalisi Firmalar açısından satış tahminlerinin kâr tahminlerine kıyasla daha gerçekçi olması, firmanın zarar etmesi durumunda dahi pozitif sonuç vermesi ve ekonomilerin geçici durgunluk ya da geçici yüksek büyüme dönemlerinde daha tutarlı sonuçlar vermesi açısından, bir firmanın hisse senedi fiyatının hisse başına 12 aylık satışlarına bölünmesi ile hesaplan fiyat / satışlar (F/S) oranı, fiyat / kazanç oranından daha üstün kabul edilmektedir M. Volkan Öztürkatalay, Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Kesitsel Anomaliler ve İMKB ye Yönelik Bir Araştırma, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2005, s Eugene F. Fama, Kenneth R. French, The Cross-Sections of Expected Stock Returns, The Journal of Finance, Vol. 47, No. 2, 1992, s M. Strabaek, Making Creative Uses of Otherwise Useless P / E Ratios, Economic and Financial Prospects, No:2, 1997, ss S. Basu, Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis, The Journal of Finance, Vol. 32, No. 3, June 1977, s a.g.m., ss A. Senchack, J. Martin, Relative Performance of the PSR and the PER Investment Strategies, Financial Analyst Journal, Vol. 43, 1987, s

7 4. Temel Anomalilere İlişkin Literatür Çalışması Basu (1977), NYSE de işlem görmekte olan sanayi firmalarının yılları arasındaki dönemde Fiyat / Kazanç oranlarını hesaplamış ve analize dâhil etmiştir. Söz konusu hisse senetleri ile kurmuş olduğu portföylerin performanslarını Jensen, Sharpe ve Treynor performans ölçütlerine göre değerlendiren Basu, söz konusu 14 yıllık dönemde düşük Fiyat / Kazanç oranına sahip hisse senetleri ile kurulmuş portföylerin yüksek Fiyat / Kazanç oranına sahip hisseler ile kurulmuş portföylere kıyasla daha yüksek getiri elde ettiğini saptamıştır. 17 Stattman 18 (1980) ile Rosenberg, Reid ve Lanstein 19 (1985) yapmış oldukları çalışmalarında Amerikan hisse senetlerinin ortalama getirileri ile PD/DD oranı arasında negatif yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir 20. Firma büyüklüğü anomalisi ilk olarak Banz (1981) tarafından araştırmaya dahil edilmiştir yılları arasındaki elli senelik dönemde, New-York Borsası nda (NYSE) en az beş yıl işlem görmüş hisse senetlerini örneklemine dahil eden Banz, söz konusu hisse senetlerini büyüklüklerine göre beş ayrı portföye ayrıştırmıştır. Daha sonra her bir portföy betalarına göre beş ayrı portföye ayrılarak, risk ve büyüklüğüne göre ayrıştırılmış toplam yirmi beş portföy elde edilmiştir. Banz, yapmış olduğu analiz sonucunda getiri ve büyüklük arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığını, diğer bir ifade ile yüksek piyasa değerine sahip firmaların daha az riske göre düzeltilmiş getiri sağladığını tespit etmiştir 21. Reinganum (1982), yaptığı çalışmada NYSE ve AMEX te işlem görmekte olan hisse senetlerinden özkaynak değerlerine göre portföyler oluşturmuş ve sonuç olarak küçük firmalardan oluşan portföylerin günlük getirisinin büyük firmalardan oluşan portföylere kıyasla daha yüksek olduğunu saptamıştır a.g.m., ss Dennis Stattman, Book Values and Stock Returns, The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers, Vol. 4, 1980, ss Barr Rosenberg, Kenneth Reid, Ronald Lanstein, Persuasive Evidence of Market Inefficiency, Journal of Portfolio Management, Vol. 11, 1985, ss Eugene F. Fama, Kenneth R. French, The Cross-Sections of Expected Stock Returns, The Journal of Finance, Vol. 47, No. 2, 1992, s Banz, a.g.m., ss Marc R. Reinganum, A Direct Test of Roll s Conjecture on The Firm Size Effect, The Journal of Finance, vol. 12, n. 1, 1982, ss

8 Reinganum ile benzer bir çalışmayı, aynı borsalarda Keim (1983) aylık getiriler vasıtası ile incelemiş ve benzer bir şekilde küçük firmaların büyük firmalara kıyasla daha yüksek getiri sağladığını tespit etmiştir. 23 Basu (1983) ise NYSE te işlem görmekte olan hisse senetleri ile yapmış olduğu çalışmada küçük ölçekli firmaların büyük ölçekli firmalara nazaran daha yüksek getiri sağladığını tespit etmiştir. 24 Fama ve French (1992) NYSE, AMEX ve NASDAQ ta işlem görmekte olan hisse senetleri ile dönemini kapsayan dönemde yaptıkları çalışmada firma büyüklüğü, borçluluk oranı, PD/DD (DD/PD olarak kullanmışlardır) ve F/K oranlarını CAPM e açıklayıcı değişkenler olarak ilave etmişlerdir. Söz konusu çalışma sonucunda firma büyüklüğü ve PD/DD oranlarının modeli açıklama gücünün diğer değişkenlere kıyasla daha yüksek olduğunu saptamışlardır. 25 Bhardwaj ve Brooks (1993) ise önceki çalışmaların aksine döneminde büyük firmaların küçük firmalardan daha yüksek getiri sağladığını tespit etmişlerdir. 26 Fama ve French (1993) yılları arasında NYSE, AMEX ve NASDAQ ta işlem görmekte olan hisse senetlerini PD/DD oranına göre üç farklı gruba ayırmış, yaptıkları analiz sonucu PD/DD oranı etkisinin söz konusu piyasalarda etkili olduğunu saptamışlardır. 27 Barber ve Lyon (1997) ise dönemini kapsayan çalışmalarında söz konusu dönemi ve dönemleri olarak onar yıllık iki alt döneme bölmüş ve firma büyüklüğü etkisinin dönemi için geçerli olduğunu tespit etmişlerdir. 28 Moore (2000) ise yılları arasında işlem görmekte olan 1159 firmayı örneklemine dahil edilerek regresyon analizi uygulamış, sonuç olarak firma büyüklüğü ile getiri arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığı saptanmıştır D. Keim, Size Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidence, Journal of Financial Economics, Vol. 12, No. 1, 1983, ss Sanjoy Basu, The Relationship Between Earnings Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stock, Journal of Financial Economics, Vol. 12, 1983, ss Eugene F. Fama, Kenneth R. French, a.g.m., 1992, ss R. Bhardwaj, L. Brooks, Dual Betas From Bull and Bear Markets: Reversal of The Size Effect, Journal of Financial Research, vol. 16, 1993, ss Eugene F. Fama, Kenneth R. French, Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, The Journal of Financial Economics, Vol. 33, 1993, ss Brad M. Barber, John D. Lyon, Firm Size, Book-to-Market Ratio and Security Returns: A Holdout Sample of Financial Firms, The Journal of Finance, Vol.52, No.2, 1997, ss

9 Baumann, Conover ve Miller (2001) arası dönemi inceleyerek söz konusu dönem için küçük firmaların büyük firmalardan daha yüksek getiri sağladığını tespit etmişlerdir. 30 Ali, Hwang ve Trombley (2001), NYSE ve AMEX te işlem görmekte olan hisse senetlerini dönemleri arasında incelemişler, beş ayrı portföye ayrıştırarak analiz ettikleri hisselerin söz konusu dönemde PD/DD oranı etkisinden anlamlı bir şekilde etkilendiklerini saptamışlardır. 31 Ülkemizde anomalilere ilişkin yapılan araştırmalarda araştırmacıların genellikle temel anomalilerden ziyade takvimsel anomalilerin üzerinde durduğu gözlemlenmektedir. Akdeniz, Altay ve Aydoğan (2000), döneminde firma büyüklüğünü ve PD/DD oranını analize dahil ederek hisse senedi getirilerini açıklamaya çalışmışlardır. Sonuç olarak söz konusu faktörlerin açıklayıcılığının bulunmadığını saptamışlardır. 32 Bildik ve Gülay (2002), İMKB de dönemini kapsayan bir çalışma gerçekleştirmiş ve küçük firmaların ve düşük PD/DD oranına sahip olan firmaların yatırımcılara yüksek getiri sağladığını tespit etmişlerdir. 33 Öztürkatalay (2005) Temmuz 1989 Haziran 2003 döneminde İMKB de işlem görmekte olan hisse senetleri beş ayrı portföye ayrıştırılmış ve aylık kapanış fiyatları ile analize dahil ederek firma büyüklüğü ve F/K oranı anomalilerini araştırmıştır. Yapılan kesitsel regresyon analizi ve zaman serisi regresyon analizi sonuçlarına göre döneminde firma büyüklüğü anomalisinin İMKB de geçerli olduğunu ancak F/K oranı anomalisinin geçerli olmadığını saptamıştır Chris Moore, Unraveling the size effect. Issues in Political Economy, August 2000, ss Scott W. Bauman, C. Mitchell Conover, Rober E. Miller, The Performance of Growth Stocks and Value Stocks in The Pasific Basin, Review of Pasific Basin Financial Markets and Policies, Vol. 4, No. 2, 2001, ss Ashiq Ali, Lee-Seok Hwang, Mark A. Trombley, Arbitrage Risk and the Book-to-Market Anomaly, Journal of Financial Economics, Vol. 69, August 2001, ss Levent Akdeniz, Aslıhan Altay, Kürşat Aydoğan, Cross Section of Expected Stock Returns in ISE, Russian & East European Finance and Trade, Vol. 36, 2000 ss Recep Bildik, Güzhan Gülay, Profitability of Contrarian and Momentum Strategies: Evidence From The Istanbul Stock Exchange, EFMA 2002 London Meetings, M. Volkan Öztürkatalay, a.g.e., ss

10 Erişmiş (2007), dönemi için PD/DD oranı anomalisini araştırmış ve sonuç olarak düşük PD/DD oranına sahip firmaların, yüksek firmalara kıyasla daha yüksek getiri sağladığını tespit etmiştir. 35 Canbaş, Kandır, Erişmiş (2007), Temmuz 1992 Haziran 2005 döneminde mali sektör dışındaki İMKB hisse senetlerini kapsayan çalışmasında yüksek DD/PD oranına ve yüksek kaldıraca sahip firmaların daha yüksek getiri elde ettiğini, öte yandan önceki çalışmalardan farklı bir şekilde düşük F/K oranına sahip firmaların daha yüksek getiri elde ettiğini saptamışlardır Uygulama 5.1. Araştırmanın Amacı Çalışmanın amacı, İMKB 100 Endeksi kapsamındaki hisse senetlerinde temel anomaliler arasında yer alan firma büyüklüğü anomalisi, PD/DD oranı anomalisi ve F/K oranı anomalisinin geçerliğinin ampirik olarak araştırılmasıdır. Şayet söz konusu anomalilerin İMKB de geçerli olduğu kanıtlanırsa, yatırımcıların söz konusu anomalileri takip ederek normal üzeri bir getiri elde edebileceği vurgulanabilir Veri Seti ve Metodoloji Veri seti, ile tarihleri arasında yer alan 500 günlük İMKB 100 Endeksi kapanış değerlerini, söz konusu endeks kapsamında yer alan şirketlerin piyasa değerlerini, elde ettikleri vergi sonrası net karları ve özsermaye değerlerini kapsamaktadır. Veriler İMKB web sitesinden temin edilmiş olup MS Excel paket programı vasıtası ile analiz öncesi bir takım istatistiksel işlemlerden geçirilmiştir. Getiri serisi, İMKB 100 Endeksi nin formülü ile günlük logaritmik farkları alınarak oluşturulmuştur. Araştırma kapsamındaki şirketlerin piyasa değeri 35 Ahmet Erişmiş, İMKB Şirketleri için Hisse Senedi Getirilerinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisinin Döneminde İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana, Serpil Canbaş, Serkan Yılmaz Kandır, Ahmet Erişmiş, Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Vol. 44, No. 512, 2007, ss

11 formülü ile hesaplanmıştır. Endeks dahilindeki tüm firmaların piyasa değerleri hesaplandıktan sonra firmalar piyasa değeri büyüklüklerine göre sıralanarak eşit ağırlıklı beş ayrı portföy oluşturulmuştur. Buna göre oluşturulan B1 portföyü en küçük değere sahip 20 firmanın hisse senedinden oluşmuş bir portföyü temsil ederken B5 ise en büyük değere sahip 20 firmanın hisse senedinden oluşmuş bir portföyü temsil etmektedir. Kapsam dahilindeki şirketlerin PD/DD oranı anomalisi için Fama ve Fench (1992) 37, (1993) 38 tarafından kullanılan DD/PD oranı kullanılmıştır. DD/PD oranı formülü ile elde edilmiştir. DD/PD oranı elde edilen endeks kapsamındaki hisse senetleri sıralanarak eşit ağırlıklı beş ayrı portföy oluşturulmuştur. Oluşturulan D1 portföyü DD/PD en düşük olan 20 hisse senedinden oluşturulan portföyü temsil ederken, D5 portföyü DD/PD en yüksek olan 20 hisse senedinden oluşturulan portföyü temsil etmektedir. F/K oranı anomalisinin araştırılması için yine aynı dönemde endeks kapsamındaki yüz firmanın K/F oranları formülü ile elde edilip sıralanmıştır. K/F oranına göre eşit ağırlıklı olarak oluşturulan beş portföyden F1 portföyü en düşük K/F oranına sahip olan 20 hisse senedinden oluşturulan portföyü temsil ederken, F5 portföyü en yüksek K/F oranına sahip olan 20 hisse senedinden oluşturulan portföyü temsil etmektedir. Çalışmanın analiz kısmında ise elde edilen veriler SPSS 13.0 paket programı vasıtası ile analiz edilerek yukarıdaki kriterler uyarınca oluşturulmuş olan portföylerin getirilerinin birbirlerinden farklı olup olmadığı test edilmiştir. Söz konusu farkın saptanması için t-testi kullanılmış olup bu çerçevede kullanılan hipotez çiftleri genel gösterim olarak aşağıdaki gibidir. H 0 : µ i = µ j H 1 : µ i µ j Burada µ i i portföyünün ortalama getirisini temsil ederken µ j ise, j portföyünün ortalama getirisini temsil etmektedir. Analize geçmeden kurulan portföylerin getiri özelliklerine özet olarak bakacak olursak, 37 a.g.m., 1992, ss a.g.m., 1993, ss. ss

12 Portföy Min Max Ort Std Sapma Gözlem B1-0, , , , B2-0, , , , B3-0, , , , B4-0, , , , B5-0, , , , D1-0, , , , D2-0, , , , D3-0, , , , D4-0, , , , D5-0, , , , K1-0, , , , K2-0, , , , K3-0, , , , K4-0, , , , K5 0, , , , Tablo 1. Oluşturulan Portföylerin Getiri Özellikleri Yapılan t-testleri sonucunda ise aşağıda yer alan özet tabloya erişilmiştir. Ortalamalar Farkı T istatistik değeri Olasılık B1 B5-0, ,016 0,00711 D1 D5 0, ,616 0,12258 K1 K5 0, ,002 0,99809 Tablo 2. t-testleri Sonuçları Firma büyüklüğü anomalisini araştırmak için yapılan analiz sonucunda İMKB 100 endeksi dahilinde işlem görmekte olan hisse senetlerinin % 1 güven aralığında H 0 hipotezi reddedilmiştir, yani düşük değerli hisse senetleri ile yüksek değerli hisse senetlerinin getirileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Her ne kadar firma büyük firmaların getirisi ile küçük firmaların getirisi arasında anlamlı bir fark çıkmış dahi olsa literatürden farklı olarak İMKB 100 Endeksi nde büyük firmaların küçük firmalardan daha yüksek getiri sağladığı ortaya çıkmıştır. PD/DD anomalisini ve F/K oranı anomalisini araştırmak için yapılan analizler sonucu ise her iki hipotez çiftinde de H0 hipotezi % 1 ve % 5 anlamlılık seviyesinde kabul edilmiş, sonuç olarak gerek düşük DD/PD ne sahip hisse senetlerinin yüksek DD/PD ne sahip hisse senetlerinden, gerekse düşük K/F oranına sahip hisse senetlerinin yüksek K/F oranına sahip hisse senetlerinden istatistiksel olarak farklı getiri sağlamadığı saptanmıştır. 12

13 6. Sonuç Fama nın hiçbir yatırımcının piyasa ortalamasının üzerinde getiri sağlayamayacağı piyasalar olarak tanımladığı etkin piyasalar bugüne değin birçok araştırmacı tarafından irdelenmiştir. Yapılan analizlerde çoğu zaman yatırımcıların belirli durumlarda normal üzeri getiri sağlayabileceği gözlemlenmiş ve teoriden sapma gösteren bu gözlemlere anomali adı verilmiştir. Bu çalışmada Fama nın ortaya attığı piyasa etkinliği kavramından bahsedilerek, söz konusu kavrama aykırı düşen gözlemler, anomaliler incelenmiştir. Çalışmada özellikle temel anomaliler olarak isimlendirilen firma büyüklüğü anomalisi, PD/DD oranı anomalisi, F/K oranı anomalisi ve F/S oranı anomalisi anlatılmıştır. Buna göre yapılan çalışmalarda küçük firmaların büyük firmalardan daha yüksek getiri sağlayacağı, düşük PD/DD oranına sahip olan hisse senetlerinin yüksek PD/DD oranına sahip hisselere kıyasla ve düşük F/K oranına sahip hisse senetlerinin ise yüksek F/K oranına sahip hisse senetlerine kıyasla daha yüksek getiri sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Söz konusu anomalilerin İMKB de test edilmesi amacı ile Aralık 2007 Aralık 2009 döneminde İMKB 100 Endeksi ne dahil hisse senetlerinden eşit ağırlıklı beşer portföy oluşturulmuş ve oluşturulan portföylerin getirileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı herhangi bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda firma büyüklüğü anomalisinin İMKB de geçerli olduğu saptanırken, literatürün aksine büyük firmaların küçük firmalardan anlamlı bir şekilde daha yüksek getiri sağladığı tespit edilmiştir. Öte yandan PD/DD oranı ile F/K oranına göre oluşturulan eşit ağırlıklı portföylerin getirileri arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Diğer bir ifade ile İMKB de ilgili dönem için PD/DD oranı anomalisi ile F/K oranı anomalisinin gözlemlenmediği sonucuna varılmıştır. Çalışma sonuç olarak araştırmacılara İMKB de temel anomalilerden firma büyüklüğü anomalisinin ters yönlü de olsa geçerli olduğunu ancak PD/DD oranı ile F/K oranı anomalilerinin geçerli olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar ise çalışma sonucunda küçük firmalar yerine büyük firmalara yatırım yaparak daha yüksek getiri elde edebileceklerini görürken, PD/DD oranı ya da F/K oranına göre hisse senedi seçimi yaparak portföy oluşturmaları sonucu getirilerinde herhangi bir artış meydana getiremeyeceklerini görmüşlerdir. 13

14 Çalışmada 200 iş günü kapanış fiyatları kullanılarak 2 yıllık bir dönem incelenmiştir. Getiriler günlük olarak analiz edilirken farklı dönemleri kapsayacak, farklı dönemsel getiriler ve farklı ekonometrik yöntemler ile yapılacak yeni çalışmalarda konuyla ilgili daha farklı bulgular sağlanabilir. 14

15 7. Kaynakça Ali, Ashiq, Lee-Seok Hwang, Mark A. Trombley, Akdeniz, Levent, Aslıhan Altay, Kürşat Aydoğan, Banz, Rolf W. Barber, Brad M., John D. Lyon, Basu, Sanjoy Basu, Sanjoy Bauman, Scott W., C. Mitchell Conover, Rober E. Miller, Bhardwaj, R. L. Brooks, Bildik, Recep Bildik, Recep, Güzhan Gülay, Canbaş, Serpil, Serkan Yılmaz Kandır, Ahmet Erişmiş, Dimson, Elroy, Paul Marsh, Erişmiş, Ahmet Arbitrage Risk and the Book-to-Market Anomaly, Journal of Financial Economics, Vol. 69, August 2001 Cross Section of Expected Stock Returns in ISE, Russian & East European Finance and Trade, Vol. 36, 2000 The Relationship Between Return and Market Value of Common Stock, Journal of Financial Economics, Vol. 9, 1981 Firm Size, Book-to-Market Ratio and Security Returns: A Holdout Sample of Financial Firms, The Journal of Finance, Vol.52, No.2, 1997 Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis, The Journal of Finance, Vol. 32, No. 3, 1977 The Relationship Between Earnings Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stock, Journal of Financial Economics, Vol. 12, 1983 The Performance of Growth Stocks and Value Stocks in The Pasific Basin, Review of Pasific Basin Financial Markets and Policies, Vol. 4, No. 2, 2001 Dual Betas From Bull and Bear Markets: Reversal of The Size Effect, Journal of Financial Research, vol. 16, 1993 Hisse Senedi Piyasasında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Bir Çalışma, İMKB Yayınları, İstanbul, 2000 Profitability of Contrarian and Momentum Strategies: Evidence From The Istanbul Stock Exchange, EFMA 2002 London Meetings, 2002 Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Vol. 44, No. 512, 2007, ss Murphy s Law and Market Anomalies, Journal of Portfolio Management, tractid=135681&mirid=1 = Çevrimiçi, İMKB Şirketleri için Hisse Senedi Getirilerinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisinin Döneminde İncelenmesi, 15

16 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2007 Fama, Eugene F. Fama, Eugene F. Fama, Eugene F., Kenneth R. French, Fama, Eugene F., Kenneth R. French, Frankfurter, George M., Elton G. McGoun, Karan, Mehmet Baha Keim, D. Kıyılar, Murat Moore, Chris Öztürkatalay, M. Volkan Reinganum, Marc R. Rosenberg, Barr, Kenneth Reid, Ronald Lanstein, Senchack, A., J. Martin, Stattman, Dennis Efficient Capital Markets: II, The Journal of Finance, Vol.46, No.5, Aralık 1991, s Efficient Capital Markets: A Rewiew of Theory and Emprical Work, Journal of Finance, Vol. 25, No:2, Mayıs 1970 The Cross-Sections of Expected Stock Returns, The Journal of Finance, Vol. 47, No. 2, 1992 Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, The Journal of Financial Economics, Vol. 33, 1993 Anomalies in Finance. What Are They and What Are They Good For?, International Review of Financial Analysis, Vol. 10, 2001 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Anomalileri, Ege Akademik Bakış, Vol. 1, No. 2, 2001 Size Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidence, Journal of Financial Economics, Vol. 12, No. 1, 1983 Etkin Pazar Kuramı ve Etkin Pazar Kuramının İMKB de İrdelenmesi Test Edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara, 1997 Unraveling the size effect. Issues in Political Economy, August 2000 Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Kesitsel Anomaliler ve İMKB ye Yönelik Bir Araştırma, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2005 A Direct Test of Roll s Conjecture on The Firm Size Effect, The Journal of Finance, vol. 12, n. 1, 1982 Persuasive Evidence of Market Inefficiency, Journal of Portfolio Management, Vol. 11, 1985 Relative Performance of the PSR and the PER Investment Strategies, Financial Analyst Journal, Vol. 43, 1987 Book Values and Stock Returns, The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers, Vol. 4, 1980 Thaler R., T. Russell, The Relevance of Quasi Rationality in Competitive 16

ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE?

ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE? ? Ayben KOY ada. Ocak 2002 - pozitif olan 138 adet hisse senedi Anahtar Kelimeler: Zaman Serisi ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE? VALID ABSTRACT In this study

Detaylı

FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNÜN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ

FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNÜN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNÜN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ Mukadder HORASAN * Özet : Hisse senedi getirilerine etki eden faktörler konusunda yapılan çalışmalarda ele alınan değişkenlere Banz (1981) firma büyüklüğü

Detaylı

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi 15 Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi Özet Serpil CANBAŞ 1 Serkan Yılmaz KANDIR 2 Ahmet ERİŞMİŞ 3 1 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme

Detaylı

Firma Büyüklüğü Anomalisinin Varlığının BİST te Test Edilmesi

Firma Büyüklüğü Anomalisinin Varlığının BİST te Test Edilmesi İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 3, 2016, ss.106-116 ISSN:2147-804X http://www.isletmeiktisat.com Firma Büyüklüğü Anomalisinin Varlığının BİST te Test Edilmesi Murat UĞURLU 1 Email:

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 478-486 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 01.11.2016 30.11.2016 Emre Hayri BARAZ

Detaylı

BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin. Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi

BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin. Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi Yayın Geliş Tarihi : 24.02.2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Kabul Tarihi : 05.08.2015 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Online Yayın Tarihi: 25.12.2015 Cilt:30, Sayı:2, Yıl:2015, ss. 171-187

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI Selçuk Üniversitesi, İİBF Özet Finansal oranlar ile

Detaylı

ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL

ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA GÖRÜLEN ANOMALİLER: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ 1 ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL Özet Hüseyin DAĞLI 2 Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ 3 Etkin Piyasa Hipotezi ve varlık

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası. Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar

15.433 YATIRIM. Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası. Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar 15.433 YATIRIM Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar Bahar 2003 Giriş Hisse senedine dayalı menkul kıymetler, bir şirketin hisselerinin sahipliğini temsil

Detaylı

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii iv v İçindekiler Sunuş... vii Önsöz... ix 1. Giriş...1 1.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası...2 2. Testler ve Test

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

FİRMA.HACMİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İMKB UYGULAMALARI

FİRMA.HACMİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İMKB UYGULAMALARI Kasım 1999 FİRMA.HACMİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İMKB UYGULAMALARI Doç. Dr. Güven SEVİL* Öğr. Gör. Mehmet ŞEN** ÖZET Bu çalışmada firm a büyüklüğünün bir göstergesi

Detaylı

Borsa İstanbul da Değer Priminin Varlığı *

Borsa İstanbul da Değer Priminin Varlığı * H. DOĞUKANLI, M. BORAK Borsa İstanbul da Değer Borsa İstanbul da Değer Priminin Varlığı * Hatice DOĞUKANLI Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü hatdog@cu.edu.tr

Detaylı

Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi

Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2014 Cilt: 51 Sayı: 598 P. BENGİTÖZ - M. UMUTLU 77 Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi Özet

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 4,

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 4, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 4, 2014 235 ÜÇ FAKTÖR VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN GEÇERLİLİĞİ: BORSA İSTANBUL DA BİR İNCELEME Ender COŞKUN Önal ÇINAR Özet: Fama

Detaylı

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 2017, Sayfa

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, 2017, Sayfa BİR ETKİN PİYASA HİPOTEZİ KAVRAMI OLARAK ANOMALİLER: BORSA İSTANBUL (BİST) ÜZERİNDEN AYLARA İLİŞKİN ANOMALİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Tuncay Turan Turaboğlu 1 Tuğba Nur Topaloğlu 2 ÖZET Etkin piyasalar

Detaylı

Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki

Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2011, 12(1), 31-37. Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki Eda ORUÇ, Mehmet ŞEN * Beğenilen İşletmelere

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA ZAMANA DAYALI ANOMALĐLERE YÖNELĐK BĐR ĐNCELEME

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA ZAMANA DAYALI ANOMALĐLERE YÖNELĐK BĐR ĐNCELEME Yönetim, Yıl: 16, Sayı: 52, Ekim 2005 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA ZAMANA DAYALI ANOMALĐLERE YÖNELĐK BĐR ĐNCELEME Yrd.Doç.Dr. Murat KIYILAR Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesi Cem KARAKAŞ

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi

İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2012 İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi Engin KÜÇÜKSİLLE ÖZET Etkin Piyasalar Hipotezi ne göre piyasalarda hisse senetleri fiyatları mevcut tüm bilgileri

Detaylı

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SSSjournal (ISSN: )

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SSSjournal (ISSN: ) SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SSSjournal (ISSN:2587-1587) Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture,

Detaylı

FİYAT KAZANÇ ORANI ETKİSİNİN DEĞER YATIRIM STRATEJİLERİ KAPSAMINDA ANALİZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA

FİYAT KAZANÇ ORANI ETKİSİNİN DEĞER YATIRIM STRATEJİLERİ KAPSAMINDA ANALİZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Öneri.C.9.S.35. Ocak 2011.103-115. FİYAT KAZANÇ ORANI ETKİSİNİN DEĞER YATIRIM STRATEJİLERİ KAPSAMINDA ANALİZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Başak Turan İÇKE 1, Yusuf AYTÜRK 2 1 İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İMKB ŞİRKETLERİ İÇİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE FİRMALARA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN 1992 2005 DÖNEMİNDE İNCELENMESİ Ahmet ERİŞMİŞ

Detaylı

HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR DA GEÇERLİ MİDİR?

HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR DA GEÇERLİ MİDİR? HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZAR DA GEÇERLİ MİDİR? Yard.Doç.Dr. Nuray ERGÜL * Yard.Doç.Dr. Veli AKEL ** Doç.Dr. Sezai Dumanoğlu *** ÖZET Bu çalışmada, Ocak 1997 Aralık 2007 yılları arasında

Detaylı

Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB de Test Edilmesi

Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB de Test Edilmesi Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB de Test Edilmesi Serkan Yılmaz KANDIR * Halime İNAN ** Özet Bu çalışmanın amacı, momentum yatırım stratejisinin İMKB de karlı olup olmadığının araştırılmasıdır.

Detaylı

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan SEÇİM TARTIŞMALARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ *Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan 1.GİRİŞ Risk sözcüğü arzulanan ve/veya planlanan bir "şeyin" gerçekleşmemesi

Detaylı

Davranışsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin İMKB de Test Edilmesi İlhan EGE Emre Esat TOPALOĞLU Dilek COŞKUN

Davranışsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin İMKB de Test Edilmesi İlhan EGE Emre Esat TOPALOĞLU Dilek COŞKUN Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Davranışsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin İMKB de Test Edilmesi İlhan EGE Emre Esat TOPALOĞLU Dilek COŞKUN ÖZET Etkin piyasa hipotezinin teorik ve

Detaylı

OCAK AYI ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

OCAK AYI ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23, 2014 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 10, No. 23, 2014 OCAK AYI ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

HİSSE SENEDİ BETA KATSAYILARININ TAHMİNİ VE DÜZELTİLMESİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

HİSSE SENEDİ BETA KATSAYILARININ TAHMİNİ VE DÜZELTİLMESİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA HİSSE SENEDİ BETA KATSAYILARININ TAHMİNİ VE DÜZELTİLMESİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yr.Doç.Dr.Songül KAKİLLİ ACARAVCI Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü sacaravci@hotmail.com

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı

BETA TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞI ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ

BETA TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞI ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (1) 2009: 131-139 BETA TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞI ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ TIME INTERVAL EFFECT ON BETA ESTIMATION: AN ISE CASE Yrd.Doç. Dr. Ahmet Kamil TUNÇEL, Çanakkale

Detaylı

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1 Bölüm m 1 Risk ve Getiri Dr. Veli Akel 1-1 Risk ve Getiri urisk ve Getirinin Tanımı uriski Ölçmek Đçin Olasılık Dağılımlarını Kullanmak uportföyün Riski ve Getirisi uçeşitlendirme ufinansal Varlıkları

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15 BETA KATSAYISININ TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ: İMKB DE BİR ARAŞTIRMA Nevzat TETİK (*) Ahmet

Detaylı

F12 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Daha önceden belirtildiği gibi çok küçük bir çeşitlendirme bile değişkenlikte önemli oranda azalma sağlamaktadır. F13 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Doğru aynı zamanda,

Detaylı

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES.

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES. FİRMAYA ÖZGÜ DEĞİŞKENLERLE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 1 Cumhur ŞAHİN Arş. Grv., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İşletme

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 19, ss. 1-30, 2012 İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi Ahmet Kamil TUNÇEL* Özet Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Varlık Fiyatlamada Fama-French Üç Faktörlü Model in Geçerliliği: ĐMKB Üzerine Bir Araştırma

Varlık Fiyatlamada Fama-French Üç Faktörlü Model in Geçerliliği: ĐMKB Üzerine Bir Araştırma Volume 3 Number 2 2012 pp. 1-19 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Varlık Fiyatlamada Fama-French Üç Faktörlü Model in Geçerliliği: ĐMKB Üzerine Bir Araştırma Harun Guzeldere a Serra Eren Sarioglu b Özet:

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Atakan Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Arş. Gör. Menkul Kıymetler R. Đlker Gökbulut Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç.

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

SVFM. Ders 11 Finansal Yönetim 15.414

SVFM. Ders 11 Finansal Yönetim 15.414 SVFM Ders 11 Finansal Yönetim 15.414 SVFM Riski ölçmek Sistematik risk, dağıtılabilir risk Risk ve getiri arasındaki denge Bugün Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 8.2-8.5 Tekrar Çeşitlendirme Çeşitlendirme,

Detaylı

Piyasa Katma Değeri ve Hisse Getirileri: İMKB'deki İmalat Sanayi Şirketlerinde Ampirik Bir Uygulama

Piyasa Katma Değeri ve Hisse Getirileri: İMKB'deki İmalat Sanayi Şirketlerinde Ampirik Bir Uygulama Piyasa Katma Değeri ve Hisse Getirileri: İMKB'deki İmalat Sanayi Şirketlerinde Ampirik Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Famil Şamiloğlu Niğde Üniversitesi, Aksaray İ.İ.B.F. Özet Bu araştırmada İMKB'de hisse

Detaylı

HİSSEDARLARI İÇİN GARANTİ

HİSSEDARLARI İÇİN GARANTİ HİSSEDARLARI İÇİN BANKASI HİSSE SENEDİ Garanti nin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) GARAN sembolüyle işlem görmektedir. Hisseler, Londra Menkul Kıymetler Borsası Ana Piyasası

Detaylı

Bölüm 10. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Risk, Getiri ve Sermaye Bütçelemesi. Piyasa Riskinin Ölçülmesi.

Bölüm 10. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Risk, Getiri ve Sermaye Bütçelemesi. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Bölüm 1 Risk, Getiri ve Sermaye Bütçelemesi Beta Risk ve Getiri Finansal Varlık Değerleme Modeli (FVDM) Sermaye Bütçelemesi ve Piyasa Riski Piyasa Portföyü Ekonomideki tüm varlıkları içeren portföy. Uygulamada

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 7: CAPM ve APT. Bölüm 2: Uygulamalar ve Sınamalar

15.433 YATIRIM. Ders 7: CAPM ve APT. Bölüm 2: Uygulamalar ve Sınamalar 15.433 YATIRIM Ders 7: CAPM ve APT Bölüm 2: Uygulamalar ve Sınamalar Bahar 2003 Öngörüler ve Uygulamalar Öngörüler: - CAPM: Piyasa dengesinde yatırımcılar sadece piyasa riski taşıdıklarında ödüllendirilir.

Detaylı

ÜÇ FAKTÖRLÜ VARLIK FİYATLANDIRMA MODELİNİN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANABİLİRLİĞİ

ÜÇ FAKTÖRLÜ VARLIK FİYATLANDIRMA MODELİNİN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANABİLİRLİĞİ ÜÇ FAKTÖRLÜ VARLIK FİYATLANDIRMA MODELİNİN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Fazıl Gökgöz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Özet Hisse senedi getirilerinin

Detaylı

Volkan HASKILIÇ. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Volkan HASKILIÇ. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MARKOWITZ PORTFÖY SEÇİM MODELİNİN FARKLI RİSK ÖLÇÜTLERİYLE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI VE ÇOK DÖNEMLİ PORTFÖY OPTİMİZASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Volkan HASKILIÇ Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İMKB DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ THE DAY OF THE WEEK EFFECT IN ISE

İMKB DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ THE DAY OF THE WEEK EFFECT IN ISE Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (13) 2007, 252-265 İMKB DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ THE DAY OF THE WEEK EFFECT IN ISE ÖZET Ahmet Kamil TUNÇEL Bu çalışmanın amacı, İMKB de haftanın günü etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SEANSLARI ANOMALİSİ

İMKB DE İŞLEM SEANSLARI ANOMALİSİ İMKB DE İŞLEM SEANSLARI ANOMALİSİ Ahmet Kamil TUNÇEL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ABSTRACT In this study we examined probable anomalies among the transaction sessions for testing the weak form efficiency

Detaylı

İMKB Dergisi 3 Aylık Finans ve Ekonomi Süreli Yayını

İMKB Dergisi 3 Aylık Finans ve Ekonomi Süreli Yayını İMKB Dergisi 3 Aylık Finans ve Ekonomi Süreli Yayını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Adına İmtiyaz Sahibi Tangül DURAKBAŞA Baş Hukuk Müşaviri Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali KÜÇÜKÇOLAK Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

İKİ SPOR KULÜBÜNÜN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AN ANALYSIS ON THE STOCK MARKET PERFORMANCE OF TWO FOOTBALL CLUBS

İKİ SPOR KULÜBÜNÜN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AN ANALYSIS ON THE STOCK MARKET PERFORMANCE OF TWO FOOTBALL CLUBS Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15 (2) 2014, 181-192 İKİ SPOR KULÜBÜNÜN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AN ANALYSIS ON THE STOCK MARKET PERFORMANCE OF TWO FOOTBALL CLUBS Deniz PARLAK (1), Emre

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş İşlenecek Konular Getiri Oranları: Gözden Geçirme Sermaye Piyasası Tarihi Risk & Çeşitlendirme Risk Üzerine Yorumlar Sermaye Kazancı + kar payı

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA OCAK AYI ETKİSİ. Murat ÇİNKO Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA OCAK AYI ETKİSİ. Murat ÇİNKO Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1) 2008, 47-54 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA OCAK AYI ETKİSİ JANUARY EFFECT IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE Murat ÇİNKO Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

AŞIRI TEPKİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

AŞIRI TEPKİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 2, 2013, pp. 113-122 AŞIRI TEPKİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ Ahmet Kamil TUNÇEL * Özet Bu

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990 KİŞİSEL BİLGİLER İsim Doğum tarihi ve yeri Erişim Telefonu Sanal Posta Adresi ÖZGEÇMİŞ Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) 11 Şubat 1967 - Gelibolu / ÇANAKKALE 90 533 2914488 murad.kayacan@hotmail.com

Detaylı

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2012, Cilt:8, Yıl:8, Sayı:2, 8:45-55 YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Mustafa İBİCİOĞLU * MULTIDIMENSIONAL

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME AİT

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01.2015 31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 15 Şubat 2011 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

F YAT/KAZANÇ ORANINI ETK LEYEN DE KENLER ÜZER NE MKB DE AMP R K B R UYGULAMA

F YAT/KAZANÇ ORANINI ETK LEYEN DE KENLER ÜZER NE MKB DE AMP R K B R UYGULAMA F YAT/KAZANÇ ORANINI ETK LEYEN DE KENLER ÜZER NE MKB DE AMP R K B R UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. M. Ba aran ÖZTÜRK Ni de Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Muhasebe-Finansman A.B.D., 51100 N DE

Detaylı

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri 5-1 Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri Portföy Teorisi Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Etkin set Sermaye Piyasası Doğrusu (CML) Hisse Senedi Piyasası Doğrusu

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler Volume 4 Number 3 2013 pp. 55-73 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler Zehra Abdioğlua Nurdan Değirmencib Özet: Etkin piyasa hipotezine göre, yatırımcılar

Detaylı

Đlk Halka Arzların Uzun Vadeli Performansları ve Ucuz Fiyat Olgusu: Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Sektörel Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Đlk Halka Arzların Uzun Vadeli Performansları ve Ucuz Fiyat Olgusu: Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Sektörel Karşılaştırmalı Bir Uygulama Đlk Halka Arzların Uzun Vadeli Performansları ve Ucuz Fiyat Olgusu: Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Sektörel Karşılaştırmalı Bir Uygulama Đlk Halka Arzların Uzun Vadeli Performansları ve Ucuz Fiyat

Detaylı

TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ

TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 23, Özel Sayı, ss. 1-12 TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ İsmail BULMUŞ * Özet Bu çalışmanın amacı, Davranışsal Finans ın son yıllarda giderek yükselen grafiği karşısında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdinç KARADENİZ Doğum Tarihi: 04.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mersin

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN İŞLETME DÜZEYİNDEKİ FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL DA BİR UYGULAMA

HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN İŞLETME DÜZEYİNDEKİ FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL DA BİR UYGULAMA HİE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN İŞLETME DÜZEYİNDEKİ FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL DA BİR UYGULAMA Yazarlar/Authors: Muhammet Emin Şişman 1 İstemi Çömlekçi 2 Özkan Şahin 3 Özet Hisse senedi yatırımcılarının kararlarını

Detaylı

Haftanın Günleri Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda GARCH Modeli ile Test Edilmesi

Haftanın Günleri Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda GARCH Modeli ile Test Edilmesi 37 Haftanın Günleri Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda GARCH Modeli ile Test Edilmesi Özet Hüseyin AKTAŞ 1 Metin KOZOĞLU 2 Haftanın Günleri Etkisi, finansal piyasalarda en çok gözlemlenen

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı

IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma

IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma IMKB'de Oynaklık Tahmini Üzerine Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Hakan Aygören Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Finansal piyasalarda oynaklık yatırımcılar için yatırım kararlan verirken önemli rol oynamaktadır.

Detaylı

Performans Sunuş Raporu tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer

Performans Sunuş Raporu tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer GES Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde Değiştirilmiştir.

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 7 Modern Portföy Teorisi Kurucusu Markowitz dir. 1990 yılında bu çalışmasıyla Nobel Ekonomi ödülünü MertonH. Miller ve William F. Sharpe ilepaylaşmıştır. Modern

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 06 Ocak 1995 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

Genel Bilgiler. Genel Bilgileri. Fon Stratejisi. Ücretlendirme. Portföy Dağılımı. Pay Senedi Dağılımı

Genel Bilgiler. Genel Bilgileri. Fon Stratejisi. Ücretlendirme. Portföy Dağılımı. Pay Senedi Dağılımı Genel Bilgiler Genel Bilgileri IS YATIRIM BOSPHORUS CAPITAL SERBEST YATIRIM FONU Piyasa Kodu Portföy Dağılımı IBR Başlangıç Tarihi 11/06/2013 Fon Sermayesi 90,000,000 Fon Pay Sayısı 9,000,000,000 Portföy

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Dersin Dili. Ders Tipi. Dersin Okutmanı. Dersin Asistanı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Dersin Dili. Ders Tipi. Dersin Okutmanı. Dersin Asistanı DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Portföy Kuramı ve Çözümlemesi Man 534 3+0+0 3 7 Ön Koşul Man 504 Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 30, Eylül 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 30, Eylül 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 30, Eylül 2016, s. 721-737 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Published Date 18.08.2016 10.09.2016 Merve DEMİRKOL İstanbul

Detaylı

TESTING THE RELATION BETWEEN EARNINGS AND RETURNS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

TESTING THE RELATION BETWEEN EARNINGS AND RETURNS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA KAZANÇ VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ ÖZ Gülhan SUADİYE 1 Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarı

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ALFA, BETA, STANDARD HATA VE PORTFÖY SEÇİMİ

ALFA, BETA, STANDARD HATA VE PORTFÖY SEÇİMİ ALFA, BETA, STANDARD HATA VE PORTFÖY SEÇİMİ Dr. Güray Küçükkocaoğlu Özet Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM) de bir menkul kıymet veya portföyden beklenen getiri, varlığın sistematik olmayan

Detaylı

Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon. Ekim 2017

Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon. Ekim 2017 Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon Ekim 2017 Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fonu 20 Eylül 2013 tarihinde halka arz edilmiştir. Fon kurucusu: Fokus Portföy

Detaylı

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 0 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 Haziran 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE

Detaylı