İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT"

Transkript

1 İsanbul Tcare Ünverses Sosyal Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:3 Bahar 008 s İMKB BİLEŞİK 00 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ Ünal H. ÖZDEN ÖZET Fnansal serlerde, aşıdıkları özellkler nedenyle doğrusal zaman sers yerne, doğrusal olmayan koşullu değşen varyans modellernn kullanılması gderek daha yaygın hale gelmşr. Bu nedenle çalışmada, doğrusal olmayan koşullu değşen varyans modellernden ARCH, GARCH, EGARCH ve TGARCH modeller le İMKB Bleşk 00 Endeks ger volalelernn modellenmes ve alernaf modeller arasından en y performansı göseren modeln sapanması amaçlanmışır. Çalışmada dönemne lşkn İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Bleşk 00 Endeks nn günlük logarmk gerler kullanılmışır. Öncelkle gerlern durağan olup olmadıkları ADF Tes le araşırılmış ve ger sersnn brm kök çermedğ yan durağan olduğu sapanmışır. Daha sonra alernaf ooregresf modeller arasında en y oralama denklem modelnn ARMA(,) olduğuna karar verlmşr. Bunun yanı sıra oralama denklemn arıklarının ARCH eksne sahp olduğu ARCH LM es yapılarak belrlenmşr. Ger sers ARCH eksne sahp olduğundan koşullu değşen varyans modeller ARCH(), GARCH(,), EGARCH(,) ve TGARCH(,) le ahmn edlmşr ve bunlar arasından en y olan modeln TGARCH(,) olduğu sapanmışır. Anahar Kelmeler: Ger, Değşen Varyans, Volale, ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 00 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT In fnancal seres, nsead of usng lnear me seres, usng nonlnear condonal heeroscedascy model s becomng wdespread because of her characersc. As a resul of hs, modellng of İsanbul Sock Exchance (ISE) 00 Index s reurn volaly wh ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH models and chosng he bes models beween alernave models are he ams of hs sudy. In hs conduced sudy, Isanbul Sock Exchance (ISE) 00 Index s daly closng values beween he daes of and has been used. Prmarly, sableness of reurns s nvesgaed wh ADF es and he es resuls have been apponed ha reurn seres has no un roo n oher words hey are sable. The bes model beween alernave auoregressve models ARMA(,) whch s he bes mean euaon model has been choosen. Addonaly,İ has been seen ha he resds of mean euaon model has he effec of ARCH, hs has been conrolled wh ARCH LM es. Reurn seres have ARCH effec because of hs reason condonal heeroscedascy models ARCH(), GARCH(,), EGARCH(,) and TGARCH(,) has been predced and I has been dedcaed ha he bes model beween hese models s TGARCH(,). Keywords: Reurn, Heeroscedascy, Volaly, ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH Yrd.Doç.Dr., İsanbul Tcare Ünverses, Fen Edebya Faküles, İsask Bölümü, Üsküdar- İsanbul 339

2 . GİRİŞ Son yıllarda, volale olgusu fnansal pyasalarda çok sık karşılaşılan kavramlardan br halne gelmşr. Tanım olarak volale, herhang br değşkenn, belrl br oralama değere göre çok yüksek arış veya azalışlar gösermes anlamına gelmekedr. Volal erm se, genellkle br hsse sened, bono veya herhang br fnansal varlığın fyaında meydana gelen dalgalanmaların büyüklüğünü ve bu dalgalanmaların gerçekleşme sıklığını açıklamak amacıyla kullanılmakadır (Güneş ve Saloğlu, 998: 4). Fnansal pyasalardan br olan hsse seneler pyasasında, ekonomk, syas ve sosyal blg ve konular bağlamındak beklenler fyalarda farklı büyüklüklerde volaleye neden olablmekedr. Özellkle fnansal krzler sırasında oraya çıkan yüksek volale nedenyle, yaırımcılardan bazıları öneml kazançlar elde ederken, bazıları se öneml kayıplar vermekedrler. Çünkü volalenn yüksek olması, üslenlmes gereken rskn de yüksek olmasına neden olur. Genel olarak bu çalışmanın uygulama konusu olan İMKB Bleşk 00 Endeks gerlernn de çok volal olduğu söylenmekedr. İMKB, yaırımcılar çn çok hızlı yükselşlerle öneml br kazanç kaynağı olarak görülmüş olsa da, zaman zaman pek çok yaırımcının zarar emesne neden olmuşur. Fnansal zaman serlernn volalesnn modelleneblmes, serlern özellklernn belrlenmesn gerekrmekedr. Fnansal zaman serler üç emel özellğe sahpr. Bunlar; aşırı basıklık, volale kümelenmes (fnansal varlıkların fyalarındak büyük mkarlı değşmler büyük mkarlı, küçük mkarlı değşmler de yne küçük mkarlı değşmlern akp emes) ve lk olarak Black (976) arafından oraya aılan kaldıraç eksdr (Negaf şokların volaley, pozf şoklardan daha fazla arırdığını ler sürer) (Mazıbaş, 005). Fnansal zaman serler bu özellklerden br veya daha fazlasına sahpse, regresyon modelnde varyansın sab olması varsayımı, geçerl olmamakadır (Kular, 000: 05). Geleneksel ekonomerk modellerde volalenn br ölçüsü olan varyansın, zamana bağlı olarak değşmedğ yan zamandan bağımsız olduğu varsayılmakadır. Ancak fnansal zaman serlernn varyansları genellkle zamana bağlı br şeklde değşkenlk (heeroskedascy) gösermekedr. Bu nedenle, sab varyans (homoskedascy) varsayımı üzerne kurulan geleneksel zaman sers modeller, yeerl olmamaya başlamış ve Engle (98) fnansal varlıkların dnamk özellğnn daha y anlaşılması ve zaman çnde değşen varyansın ahmn edleblmes çn ooregresf koşullu değşen varyans (auoregresf condonal heeroskedascy-arch) modeln gelşrmşr. Daha sonra Bollerslev (986) ARCH modelnn ooregresf harekel oralama modelne dönüşürülmüş hal olan ve geçmş dönem haa karelernn ağırlıklandırılmasına dayanan GARCH (General ARCH) modeln gelşrmşr. GARCH modelnde koşullu varyans üç değşk varyansın oralaması olarak düşünülmekedr: Brncs sab varyans olup uzun dönem oralamaya karşılık gelmekedr; kncs br dönem öncek koşullu varyansır; üçüncüsü se br dönem öncek koşullu varyans hesaplandığında oraya çıkan haa ermdr. Bu üç varyansa verlen ağırlıklar, varyansın yen blgyle brlke ne kadar hızlı değşğn 340

3 ve ne kadar hızlı uzun dönem oralamasına ger döndüğünü belrlemekedr (Güloğlu ve Akman 007: 43-5). Özellkle fnansal varlıklardak volale, olumlu ve olumsuz haberlerden farklı şeklde ekleneblmekedr. Dğer br fade le fnansal varlıkların volales olumlu ve olumsuz şoklara asmerk epkler vereblmekedr. Asmerk epklern oraya çıkığı durumlar çn GARCH modeller yeerl olmamakadır. Çünkü GARCH model şokların volale üzerndek eksn şokların şarenden bağımsız olarak belrler, bu da olumlu (pozf) ve olumsuz (negaf) şokların volale üzerndek eksn ayrışırmamakadır. GARCH modellernn bu eksklğn gdermek çn Nelson (99) koşullu varyansı logarmk modelleyen üsel GARCH (EGARCH) modeln gelşrmşr (Bldrc vd., 007). Bunun yanı sıra, Zakoan (994) pozf ve negaf şokların volale üzerndek eklernn farklı olup olmadığını belrlemek çn eşkl (Threshold) GARCH (TGARCH) modeln önermşr. Bu çalışma, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Bleşk 00 Endeksnn ger volalesnn ARCH ve GARCH modellernn yanı sıra olumlu ve olumsuz şoklara karşı volalenn asmerk epk verp vermedğnn sapanması çn EGARCH ve TGARCH le modellenmes ve bu modellerden en y olan modeln belrlenmesn amaçlamakadır. Araşırmada ver se olarak dönemne a İMKB Bleşk 00 Endeksnn günlük logarmk gerler kullanılmışır.. MODELLER Değşken vololeye sahp fnansal zaman serlerlernn modellenmesnde, varyansın sab kalmadığını kabul eden, ARCH ve GARCH sınıfı modeller olarak blnen, doğrusal olmayan ekonomerk modeller kullanılmakadır. İMKB Bleşk 00 Endeks nn logarmk gers bu çalışmada ARCH, GARCH, EGARCH ve TGARCH le modellendğnden, bu modellern açıklanmasında fayda vardır... ARCH Model Engle (98) geleneksel zaman sers yönemlerndek haa ermlernn sab varyanslı olma varsayımından farklı olarak; haa ermler u nn dönemndek varyansının geçmş dönemlerdek u nn varyansı le ardışık bağımlı (ookorelasyonlu) olduğunu ler sürmüş ve ARCH modeln gelşrmşr (Engle, 98, ss ). ARCH ın emel düşünces, u'nun dönemndek varyansının ( σ ), ( -) dönemndek haa erm kares olan Genel olarak br ARMA(p,) model, p u e bağlı olmasıdır. y = C + θ y + φ u + u () şeklnde fade edlmekedr. Bu modele koşullu oralama denklem denr. Denklem () den elde edlen haa ermlernn (u ), (-) dönemnde koşullu olarak sıfır oralama ve ( ω α u ) varyans le normal dağıldığı varsayılmakadır; + 34

4 u N[0,( ω + α u )] () Denklem () de u 'nn varyansının, br öncek dönemn haa ermnn karesne bağlı olmasından dolayı bu sürece ARCH () sürec denmekedr. Bu süreç (Koşullu varyans) aşağıdak gb göserlmekedr. = Var( u ) = = V ( u / I ) = ω + αu h σ (3) Burada I -, ( - ) anındak üm blgy, V değer se haa ermlernn koşullu varyansını gösermekedr. Denklemn önem haa ermlernn koşullu varyansını paramerk olarak modellemeye zn vermesdr. Böylelkle fnansal verlern ahmn çn elde edlen yen blgnn varyansı ya da volaley nasıl ekledğ modelleneblmekedr. Buna bağlı olarak volalenn zaman çnde nasıl değşğ de görüleblmekedr. Denklem (3) kullanılarak fnansal varlık gerlernde oraya çıkan beklenmedk gelşme değerler belrleneblr. Bu modelde koşullu varyans, beklenmeyen haa ermlernn (şokların, haberlern ya da sürprzlern) karesne bağlı olan br fonksyon olarak anımlanmışır. ARCH() sürec, genel ARCH () sürec olarak, ω > 0; α 0; α < koşulları alında, + h = Var( u ) = σ = ω + α u + α u α u = ω α u (4) bçmnde göserlmekedr. ARCH yönem uygulanmadan önce ARCH eksnn olup-olmadığının es edlmes gerekmekedr. ARCH eksnn varlığını es emek üzere leraürde önerlen en öneml k es Engle ın (98) ARCH LM es le McLeod ve L nn (983) Q esdr. Uygulamada modeln haa kareler arasında brnc ve daha yüksek dereceden ookorelasyon sürecne dayanan ARCH LM es yoğunlukla erch edlmekedr (Özbey, 005: ). Engle ın önerdğ ARCH LM es; Denklem (5) den elde edlen haa ermlernn karelernn ( u ) Denklem (6) dak gb modellenerek gerçekleşrlmekedr. y + = C + θ y + θ y θ p y p u (5) = C + uˆ + α uˆ αu ˆ u ˆ α + v (6) LM es çn kurulacak hpoezde ARCH eksnn varlığının esp haaların beyaz gürülü sürecne sahp olduğunu fade eden H 0 hpoezne karşı, ARCH eksne sahp haaların varlığını göseren alernaf hpoez es edlr (Sevükekn ve Nargeleçekenler, 006: 43-65). ˆ 34

5 H H 0 = α = α =... = α = 0 = En az br α > 0 ARCH LM es sask değer, T gözlem sayısı olmak üzere LM ARCH =(T-)*R formülü le hesaplanır (Gürş ve Çağlayan, 000: 35-39). LM sasğ, serbeslk derecel K-kare ( χ ) dağılımına sahpr. H 0 hpoeznn reddedlmes le brlke ookorelasyonlu olduğu anlaşılan en küçük kareler arıklarının kareler, modelde ARCH eksnn varlığını oraya çıkaracakır. Eknn varlığı oraya çıkarıldıkan sonra, modeldek regresyon (oralama) denklem le yardımcı regresyon (koşullu varyans) denklem ahmn edleblmekedr... GARCH Model Tm Bollerslev n (986) anımış olduğu GARCH modellernde dönemndek koşullu varyans (h ) yalnız haa ermlernn geçmş değerlernn karesne bağlı değl, aynı zamanda geçmşek koşullu varyanslara da bağlıdır. Yan haa ermlernn varyansı hem kend geçmş değerlernden hem de koşullu varyans değerlernden eklenr. Haa karelernn geckme uzunluğu ve ooregresf kısmının geckme uzunluğu da p le fade edldğnde genel br GARCH(p,) sürec, ω > 0; α 0; 0; α + β < koşulları alında; β j = p + j j j= h p j= j + ω β h α u (8) şeklnde yazılablmekedr. Bu modeln paramerelernn kesrmnde En Çok Olablrlk (Maxmum Lkelhood) yönem kullanılmakadır. Uygulamada volalenn ahmn çn en çok kullanılan model GARCH(,) ( h = ω + αu + βh ) modeldr. Ayrıca bu model ekonomerk ve fnansal zaman serlernn karakersklern (volalesn) açıklamak çn yeerl görülmekedr (Hansen ve Lunde, 005: ). Bunun yanı sıra, GARCH(p,) sürec, p=0 ken ARCH() sürecne ndrgenmekedr ve p==0 ken u beyaz gürülü özellğne sahp olacakır. Modeln geçerllğ açısından; koşullu varyans denklem yazıldıkan sonra ahmn edlen ARCH ve GARCH modelnn paramereler le lgl k koşul aranmakadır. Bunlardan lk negaf olmama koşulu olarak blnen varyansın pozf olablmes çn koşullu varyans denklemnn sağındak sab kasayının sıfırdan büyük ( ω > 0 ) ve dğer değşkenlern kasayılarının sıfıra eş ya da büyük olmasıdır ( α 0; β j 0,,,..,). İknc koşul se, ooregresf modellerle lgl durağanlık koşuludur. Durağanlığın sağlanablmes çn koşullu varyans denklemnn sağında bulunan sab dışındak dğer büün paramerelern oplamının brden küçük çıkması gerekmekedr. (7) 343

6 .3. EGARCH Model GARCH modellernn en öneml eksklklernden br pozf ve negaf şoklara karşı volalenn smerk epk verdğn varsaymasıdır. Ancak bu varsayımın geçerl olmadığı durumlar da mümkün olmakadır yan volalenn şoklara karşı asmerk epk verdğ durumlarda söz konusudur. Fnansal zaman serlerndek kaldıraç eksnn modellenmesnde yeersz kalan GARCH modeller yerne bu eksklğn gderleblmes çn lk olarak Nelson (99) arafından üsel GARCH (EGARCH) modeller gelşrlmşr. log( h ) = p j + h h ω + β log( h ) + α γ (9) j= j u EGARCH modelnde koşullu varyansın doğal logarması kend geckmel değerlerne ve geçkmel haa erm kares yerne sandarlaşırılmış haa ermne u h koşulludur (Demrel vd., 008). Aynı zamanda koşullu varyans h, geckmel haa ermlernn hem büyüklüğüne hem de şarene bağlıdır. EGARCH modelnde koşullu değşen varyansın logarması alındığından paramereler pozf olmakadır. Bunun sonucu olarak ARCH ve GARCH modellerndek paramerelern 0 dan büyük olma koşulu (α ve β paramerelernde sınırlamalar yokur) gerekmemekedr. Burada γ 0 se, asmerk eknn bulunduğunu ve γ < 0 se kaldıraç eksnn olduğunu yan aynı büyüklükek negaf şokların volaleye eksnn pozf şoklardan daha fazla olduğunu şare emekedr. Ayrıca β nn mulak değernn küçük olması volalenn kalıcılığının (sürekllğnn) az olduğunu gösermekedr (Demrel vd., 008)..4. TGARCH Model p Pozf şoklarla negaf şokların eksnn smerk olmadığını dkkae alan dğer br alernaf model ürü de TGARCH ır (Threshold GARCH-eşkl GARCH). TGARCH modellernde, u - =0 eşk değer olarak kabul edlrse; olumlu haberlern (pozf şokların, u - > 0) koşullu varyans üzerndek eksnn olumsuz haberlern (negaf şokların, u - < 0) koşullu varyans üzerndek eksnden daha az olacağı varsayımına dayanır (Mapa, 004:3-5). TGARCH modelnde bu ek, modele D - kukla değşken eklenerek dahl edlmekedr. Buna göre, TGARCH(p,) model, p j= j j u. D u h = ω + β h + α + γ (0) u D = 0 u u < 0 se 0 se () 344

7 şeklnde yazılablr. Böyle br modelde eğer γ 0 se yen haberlern eksnn farklı olacağı söylenr. Bununla brlke olumlu habern eks α kadar olurken, olumsuz habern eks α + γ kadar olacakır. γ > 0 se olumsuz habern volale üzerndek eksnn olumlu habern eksnden daha fazla olacağını yan nc düzeyden kaldıraç eksnn olduğu söylenr. Dğer arafan, γ = 0 se, bu yen haberlern volale üzerndek eksnn asmerk olmadığı anlamına gelr ve bu durumda TGARCH model GARCH modelne eş olacakır (Hossan vd., 005: 49-45). Ayrıca, TGARCH model le EGARCH model arasındak fark, TGARCH modelnde kaldıraç eksnn kuadrak, EGARCH da se üsel olmasıdır (Mapa, 004:3-5). 3. VERİLER ve BULGULAR dönemnde İsanbul Menkul Kıymeler Borsasının şleme açık olduğu gün çn dkkae alınan İMKB 00 Bleşk Endeksnn günlük kapanış değerler bu çalışmanın uygulamasında kullanılan ver sen oluşurmakadır. Bu kapanış değerler kullanılarak logarmk ger değerler ln(imkb00 /İMKB - ) formülüyle hesaplanmışır. Analzlern blgsayar oramında gerçekleşrlmes sırasında EVews 4. pake programı kullanılmışır. Logarmk gerlere lşkn zaman sers ncelendğnde (Bkz Şekl ), mnmum gernn -0,99785, maksmum gernn 0,77736 oralama gernn de sıfıra çok yakın pozf 0, olduğu sapanmışır Oralama Medyan Maksmum Mnmum Sd. Sapma Çarpklk Basklk Gözlem Says Şekl : İMKB Bleşk 00 Endeks Logarmk Gerlernn Karekersk Değerler Bununla brlke basıklık ölçüsünün 8, çıkması sernn svr olduğu sonucunu gösermekedr. Ayrıca çarpıklık değer 0, olması see sernn smerk olduğunu gösermekedr. Ser oralamasının ve sandar sapmasının 0 çok yakın değer çıkması sernn durağan olableceğ hakkında pucu vermekedr. Bunun yanı 345

8 sıra, Şekl dek sernn grafğ ncelendğnde belrl dönemlerde volalenn yüksek olduğu gözlemlenmekedr Şekl : İMKB Bleşk 00 Endeksnn Logarmk Gerler Endeksn günlük logarmk ger sersnn durağan olup olmadığı araşırılması çn Augmened Dckey-Fuller brm kök es kullanılmışır. Tes sonucunda bulunan sask değer çıkmışır. Bu sask değer 0,05 anlam düzeyndek -,94 krk değernden çok daha küçük olduğu çn ger sersnn durağan olduğu ve sernn brm kökü olmadığı sonucuna varılmışır. Ger sers durağan olduğundan, en uygun koşullu oralama denklemn ahmn emek çn En Küçük Kareler (EKK) yönem kullanılmışır. Koşullu oralama denklemnn ahmnnde, kısm ookorelasyon le ookorelasyonlara bakılarak ve farklı modeller denenerek en y modeln ARMA(,) model olduğu sapanmışır. EKK le ahmn edlen ARMA(,) koşullu oralama denklem aşağıda verlmşr. Ger AR() AR() MA() MA() -sa.: ( ) (7.0575) ( ) (-7.890) ( ) Modeldek sab paramere dışındak üm paramereler; AR(), AR(), MA() ve MA() paramereler α=0,05 haa düzeynde sasksel olarak anlamlı bulunmuşur. Bunun yanı sıra, modelde aynı ürden paramere değerlernn oplamının brden küçük olma yan AR()+AR()< ve MA()+MA()< koşulları da sağlanmışır. Fnansal ger serlernn volal yapısının espnde koşullu oralama denklemnn arıkları (haa ermler) kullanılmakadır. Bu nedenle nc dereceden ARCH eksnn var olup olmadığını bulmak çn logarmk gerlern koşullu oralama denklem arıklarına denklem () den faydalanarak ARCH LM es yapılmışır. ARCH LM esnn sonuçları Tablo de verlmşr. 346

9 Tablo : ARCH LM Tes F-sasğ P= 0.00 Gözlem Sayısı (T) * R-kare değer ( R ) P= 0.00 ARCH LM es sonucuna göre T *(R ) değer olarak bulunmuşur. T*(R ) değer, 0,05 haa düzeyndek serbeslk dereces olan K-kare (χ ())=3,84) ablo değernden büyük çıkmışır. Bu durum, ger sersnn arıklarında nc dereceden ARCH eksnn varlığını oraya koymakadır. Daha önce de belrldğ gb, uygulamada volalenn ahmn çn en çok kullanılan modeller ARCH(), GARCH(,) ( h = ω + αu + βh ) modellerdr ve bu modeller fnansal zaman serlernn karakersklern (volalesn) açıklamak çn yeerl görülmekedr. Buna rağmen çalışmada farklı merebelerden ARCH ve GARCH modeller (ARCH(), GARCH(,), GARCH(,) gb) kullanılmış faka bu modellern hçbrsnde paramereler sasksel olarak anlamlı bulunmamışır. Bu nedenle üm koşulları yerne geren koşullu değşen varyans modeller ARCH() ve GARCH(,) modeller olmuşur. Çalışmada ayrıca şokların volale üzerndek asmerk eklernn sapanması çn EGARCH(,) ve TGARCH(,) modeller de ahmn edlmşr. Tablo de ARCH(), GARCH(,) EGARCH(,) ve TGARCH(,) modellernn koşullu oralama ve koşullu varyans denklemndek paramerelern değerler le onlara a çeşl saskler verlmşr. Koşullu oralama denklemlernde AR()+AR()< ve MA()+MA()< olarak bulunmuş ve koşullu varyans denklemnde aynı ürden paramere değerlernn oplamının brden küçük çıkma koşulu sağlanmışır. Bununla brlke koşullu oralama denklemndek ARCH(), EGARCH(,) ve TGARCH(,) modellerndek sab paramereler dışındak üm paramerelern 0,05 haa düzeynde sasksel olarak anlamlı olduğu görülmekedr. ARCH(), GARCH(,), EGARCH(,) ve TGARCH(,) modeller sonucunda; İMKB Bleşk 00 Endeks nn logarmk gerlerndek ARCH eks, oradan kalkmışır. Ayırca her br modelden elde edlen haa ermlernn korelogramı ncelendğnde, büün ookorelasyonların Q es sask değerler %5 haa düzeynde χ krk değerlernden küçük çıkmış ve arıklarda ookorelasyon olmadığı belrlenmşr. Bu sonuçlar, logarmk ger sers volalesnn, adı geçen modellerle ncelenebleceğn gösermekedr. EGARCH(,) ve TGARCH(,) modellerndek γ parameres sasksel olarak anlamlı bulunduğundan, şokların ger volales üzernde asmerk ekde bulunduğu söyleneblr. Bu nedenle gerlern modellenmesnde, ARCH() ve GARCH(,) modeller yerne, bu modellern kullanılması daha faydalı olacakır. Akake Blg Krer, Schwarz Krer ve Log Lkelhood (bu değerlern küçük olması senr) değerlerne göre volale modellernn performansları ncelendğnde en y performansa sahp olan modeln, TGARCH(,) olduğu anlaşılmakadır. 347

10 Tablo : İMKB Bleşk 00 Endeks Gerlernn ARCH(), GARCH(,), EGARCH(,) ve TGARCH(,) Modeller ARCH() GARCH(,) EGARCH(,) TGARCH(,) Oralama Denklem C P θ P θ P φ P φ P ω Varyans Denklem E E-05 P α P β P γ P Akake Blg Krer Schwarz Krer Log Lkelhood Haa Kareler Toplamı Akake, Schwarz ye Log Lkelhood a Göre Sıralama 4 3 ARCH LM T *(R ) P SONUÇ Özellkle belrszlğn hakm olduğu dönemlerde, ekonomk ve sosyal beklenler br çok fnansal varlığın fyalarında volale arışlarına neden olmakadır. Böyle dönemlerde oraya çıkan yüksek volale nedenyle, yaırımcılardan bazıları öneml kazançlar elde ederken, bazıları se öneml kayıplar vermekedrler. Son yıllarda volalenn modellenmesnde, doğrusal zaman serler modeller yerne, fnansal zaman serlernde oraya çıkan değşen varyansın modellenmesne zn veren doğrusal olmayan modeller kullanılmaya başlanmışır. 348

11 Bu çalışmada İMKB 00 Bleşk Endeksnn günlük kapanış değerlernden harekele ln(imkb00 /İMKB - ) formülüyle hesaplanan logarmk gerler kullanılmış ve bu ger volaleler farklı dereceler sınanarak ARCH, GARCH, EGARCH ve TGARCH le modellenmşr. Yapılan analzler sonucunda vololenn modellenmes çn kullanılan ARCH(), GARCH(), EGARCH(,,) ve TGARCH(,) modellernn sasksel olarak anlamlı olduğu görülmüşür. Bunun yanı sıra çalışmada, olumlu şoklar le olumsuz şokların volale üzernde asmerk eksnn olduğu EGARCH(,) ve TGARCH(,) ncelenerek sapanmışır. Bu modeller arasında Akake Blg Krer, Schwarz Krer ve Log Lkelhood değerne göre en y performansı göseren model TGARCH(,) olurken;. sırada EGARCH(,), 3. sırada GARCH(,) ve son sırada da ARCH() yer almışır. KAYNAKÇA Bldrc, M, Okay, S. Ve Aykaç, E., (007), İMKB DE Ger Değşkenlğnn Hesaplanmasında ARCH/GARCH Ales Modellern Kullanılması, Türkye Ekonomer ve İsask Kongres 4-5 Mayıs 007 İnönü Ünverses Malaya, Çevrmç : esemp8.nonu.edu.r/bldr-pdf/bldrc-okay-aykac.pdf Black, F., (976), Sudes of sock prce volaly changes. In Proceedngs of he 976 Meengs of he Busness and Economc Sascs Secon", Amercan Sascal Assocaon, 77-8 Bolgün, E. ve Akçay, B. (003), Rsk Yönem, Scala Yayıncılık. Bollerslev T. (986) Generalzed Auoregressve Condonal Heeroscedascy, Jounal of Economercs, 3, Demrel, B., Bozdağ, E.G. ve İnc, A.G., (008), Dövz Kurundak Dalgalanmaların Gelen Turs Sayısına Eks: Türkye Örneğ, DEU Ulusal İksa Kongres, İzmr, Çevrmç : hp://www.deu.edu.r/userweb/bf_kongre/dosyalar/demrel.pdf Engle., R., F. (98) Auoregressve Condonal Heeroscedascy wh Esmaes of he Varance of Uned Kngdom Inflaon, Economerca, 50(4), Güloğlu, B. ve Akman, A., (007) Türkye de Dövz Kuru Oynaklığının SWARCH Yönem İle Analz, Fnans Polk & Ekonomk Yorumlar, 44(5), Güneş, H. ve Saloğlu, B. (998), İMKB Ger Volalesnn Makroekonomk Konjonkür Bağlamında İrdelenmes, İMKB Yayınları. Gürş, S. ve Çağlayan, E. (000), Ekonomer -Temel Kavramlar, Der Yayınları. 349

12 Hansen, P. and Lunde, A. (005), A Forecas Comparson of Volaly Models: Does anyhng Bea a GARCH (,)?, Journal of Appled Economercs, 0(7), Hossan, N., Troske, C. G. and Guo, R., (005), Comparısons of The Ex Pos Effcen Porfolos Under GARCH(,) Modelng and GARCH Model Exensons, Proceedngs of he 0h Annual Inernaonal Conference on Indusral Engneerng Theory, Applcaons and Pracce Clearwaer, Florda, Kular, A., (000), Ekonomerk Zaman Serler, Gaz Kabev. Mapa, Denns S., (004), A Forecas Comparson of Fnancal Volaly Models: GARCH (,) s no Enough, Çevrmç : hp://sa.upd.edu.ph/faculy/cdsm/garch(,)%0s%0no%0enough.pdf Mazıbaş, M., (005) İMKB Pyasalarındak Volalenn Modellenmes ve Öngörülmes: Asmerk GARCH Modeller le br Uygulama, VII. Ekonomer ve İsask Sempozyumu, İsanbul Ünverses İksa Faküles Ekonomer Bölümü, İsanbul, Çevrmç : McLeod, A.I. ve W.K.L (983), Dagnosc Checkng ARMA Tme Seres Models Usng Suared-resdual Auocorrelaons, Journal of Tme Seres Analyss, 4(4), Nelson, D. (99), Condonal Heeroskedascy n Asse Reurns: A New Approach. Economerca 59(), Özbey, F., (005), Çok Değşkenl GARCH Modeller ve Br Uygulama: Türkye de Belrszlğn Enflasyon ve Çıkıdak Büyüme Üzerne Eks, Yayınlanmamış Yüksek Lsans Tez, Çukurova Ünverses, Sosyal Blmler Ensüsü Ekonomer Anablm Dalı, Adana. Sevükekn, M. Ve Nargeleçekenler, M., (006), İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Ger Volalesnn Modellenmes ve Önraporlanması, Ankara Ünverses SVF Dergs, Ankara, 6(4), Zakoan, J. M., (994), Threshold Heeroskedasc Models, Journal of Economc Dynamcs and Conrol, 8(5),

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: 4 Sayı: 4 Em 204 ss. 62-636 Dövz Pyasasının Enlğ: Türye çn Br Analz Effcency of The Foregn Exchange Rae Mare: An Analyss for Turey Burcu BERKE, Burcu ÖZCAN

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya DOĞRUSAL OLMAYAN KONROL SİSEMLERİ 33 Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya rnc ve İknc Dereceden Kayan Kpl Güdüm Yönem le Havadan Havaya

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu

Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu Fıra Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs Scence and Eng. J of Fıra Unv. 9 (4), 55-530, 007 9 (4), 55-530, 007 Lneer Olmayan Yaı Ssemlernn Analz İçn Yay-Boyu Meodu Cengz OLA ve Yusuf CALAYIR Fıra Ünverses eknk Blmler

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı