1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY"

Transkript

1 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aģağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına iliģkin ilgili temel kavramları bilmek Türkiye deki sermaye piyasalarına iliģkin düzenlemeleri öğrenmek Kredili menkul kıymet, açığa satıģ ve ödünç iģlemlerinde bilgilenmek. Anahtar Kavramlar Sermaye Piyasası Sermaye Piyasası Mevzuatı Halka açık Ģirketler Kredili Menkul kıymet iģlemleri Açığa SatıĢ Ödünç Menkul Kıymet Ġçindekiler SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI, HALKA ARZI VE SATIġI KREDĠLĠ MENKUL KIYMET, AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET ĠġLEMLERĠ ÖZEL DURUMLARIN AÇIKLANMASI 1

3 Sermaye piyasaları, finansal piyasaların para piyasaları birlikte iki önemli unsurundan bir tanesidir. Sermaye piyasalarında fon arz ve talep edenler para piyasalarına göre daha uzun vadeli fonlar kullanarak iģlem yapmaktadırlar. Sermaye piyasaları, bir ülkenin geliģmiģlik düzeyinin ölçümünde önemli bileģenlerden bir tanesidir. Bu piyasaların organize piyasalar Ģeklinde faaliyet göstermesi için piyasaların iģleyiģinin belirli kurallar dahilinde olması gerekmektedir. Sermaye piyasalarında kuralların açık, Ģeffaf ve hesap verilebilir düzeyde olması o piyasalara olan güvenin artmasını sağlamaktadır. Türkiye de 1980 li yıllardaki liberalleģme çabaları ve bunun sonucu çıkarılan 24 Ocak kararları ile faizlerin piyasadaki arz ve talebe göre belirlenmesi amaçlanmıģtır. Bu liberalleģme süreci sermaye piyasalarına iliģkin düzenlemelerin yeterli olmaması nedeniyle (Sermaye Piyasası Kanunundan önce sermaye piyasalarına iliģkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanununun genel hükümleri ve Merkez Bankası tebliğleri ile yapılmaktaydı.) bankerler skandalı ile kesintiye uğrasa da 1981 yılında çıkarılan 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 1 (Kanun, sermaye piyasalarının belirli kurallar ve düzenlemeler ile yönetilmesini sağlamıģtır. Kanun çerçeve kanun olarak yapıldığından, düzenlediği konularda temel ilkeleri belirlemiģ ve daha detaylı düzenlemelerin yönetmelik veya tebliğ olarak yapılması konusunda baģta Bakanlar Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere çeģitli kamu kuruluģlarına yetki devri yapmıģtır. 2 Sermaye Piyasası Mevzuatı temel olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn veya Kanun) ve bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkarılan yönetmelik, tebliğlerden oluģmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasa araçları ve sermaye piyasası kurumları bu bölümden sonraki bölümlerde detaylı bir Ģekilde anlatılacağından, bu bölümde sermaye piyasasına iliģkin kararnameler, Yönetmelik, Tebliğ ve Ġlkel kararlarından oluģan sermaye piyasa mevzuatının önemli bölümlerine yer verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu Kanunla kendine verilen düzenleme yapma yetkisini tebliğler yayımlayarak da kullanabilmektedir. Kurulca Seri:VIII, No:1 sayılı Tebliğ ile yayımlanmıģ ve yayımlanacak tebliğlerin aģağıdaki konu baģlıklarına göre gruplara ayrılacağı belirlenmiģtir: 1 Yeni Sermaye Piyasası Kanunu (6362 Sayılı Kanun) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 06 Aralık 2012 tarihinde kabul edilmiģ olup, 30/12/2012 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir 2 Yeni sermaye piyasası kanunu da benzer mantık ile yapılmıģ olup, bu kanunda çerçeve düzenlemeleri yapan bir kanundur. 2

4 Seri I Seri II Seri III Seri IV Seri V Seri VI Seri VII Seri VIII Seri IX Seri X Seri XI Seri XII : Hisse senetleri : Tahviller : Sair menkul kıymetler : Menkul kıymetleri halka arz olunan anonim ortaklıklara iliģkin hususlar : Aracı kurumlar : Yatırım ortaklıkları : Yatırım fonları : ÇeĢitli konular : Menkul kıymetler borsaları : Bağımsız dıģ denetleme : Muhasebe standartları : Açıklama tebliğleri Yukarıdaki tebliğlerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu nca (Kurul) alınan özel nitelikte olan kararlar Kurulun haftalık bülteninde yayımlanmaktadır. Yukarıda yer alan tebliğlerden bu bölümde yer verilecek konular aģağıda maddeler halinde yer almaktadır. 1) Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması, Halka Arzı ve SatıĢı 2)Kredili Menkul Kıymet, Açığa SatıĢ ve Ödünç Menkul Kıymet ĠĢlemleri 3) Özel Durumların açıklanması 3

5 BÖLÜM 1: SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI, HALKA ARZ VE SATIġ Bu bölümde yer alan konulara iliģkin düzenlemeler Seri:I, II, III, IV ve VIII baģlıkları altındaki tebliğler ile yapılmıģtır 3. Sermaye piyasası araçlarının kayda alınması, ihracı, halka arz ve satıģı ile düzenlemelere baģlamadan önce, aģağıda bu konudaki tanımlara ve temel ilkelere aģağıda yer verilmiģtir. Sermaye piyasası araçlarının, ihracını, halka arz ve satıģının Ģartlarını düzenlemek, ihraç veya halka arzolunacak sermaye piyasası araçlarını Kurul kaydına almak ve kamu yararının gerektirdiği hallerde sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satıģını geçici durdurmak Kurulun görev ve yetkileri arasındadır. Halka Açık Anonim Ortaklık, hisse senetleri halka arz edilmiģ olan veya halka arz edilmiģ sayılan anonim ortaklıklar olarak tanımlanmaktadır. Ortak sayısı 250 yi 4 aģan anonim ortaklıkların hisse senetlerinin halka arz olunduğu sayılmaktadır. Bir Ģirketin halk açık anonim ortaklık olarak addedilmesi, o Ģirketin sermaye piyasası mevzuatına ve Kurul kararlarına uymakla yükümlü olmasını sağlamaktadır. Kurul kaydına alınma, ihraççı Ģirket sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arzından önce Kurulun tebliğlerinde yer alan belge ve bilgilerle Kurula baģvurmaktadır. Kurul, yaptığı incelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmadığı sonucuna varırsa, baģvuru konusu sermaye piyasası aracının Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir. Ġhraç, sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satıģını ifade etmektedir. Ġhraçcılar; anonim ortaklıklar, özelleģtirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teģebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluģ, idare ve iģletmelerdir. Halka arz; sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem görmesini ifade eder. Birincil halka arz; Halka kapalı anonim ortaklı tarafından ilgili menkul kıymetin ilk kez yatırımcılar sunulmasıdır. Ġkincil Halka Arz; Önceden hisse senetlerini halka arz etmiģ ortaklıkların, tekrar hisse senedi arz etmelerine yeni hisse senedi arzı veya ikincil halka arz denilmektedir. Sermaye piyasası mevzuatında halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının kayda alınması için öngörülen sistem temel olarak aģağıdaki aģamalardan oluģmaktadır. a) ġirketin yetkili organınca (genel kurul veya yönetim kurulu) karar alınması, b) Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınması, 3 Bu ünitede anlatılan sermaye piyasası mevzuatı 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde çıkırılan tebliğlerden oluģmaktadır sayılı yeni kanunun ikincil düzenlemeler henüz yayımlanmamıģtır. 4 Yeni Kanun ile bu sayı 500 olarak yenilenmiģtir. 4

6 c) Ġzahnamenin Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilanı, d) Merkezi Kayıt KuruluĢu üyelik süreci e) Sirkülerin yayımlanması, f) KısıtlanmamıĢsa, yeni pay alma hakkının kullandırılması, (Hisse senetleri için) g) Borsada iģlem görmek için ĠMKB ye baģvuru yapılması h) Sermaye piyasası araçlarının satıģı, i) Sermaye piyasası araçlarının satın alan kiģilere teslim edilmesi, j) SatıĢ sonrası iģlemleri. Sermaye piyasalarında halka arz iģlemi yapan kurumlar (ihraççı Ģirketler veya ihraççı Ģirketlerin halka arzına aracılık edecek olan aracı kurumların) yukarıdakı iģ akıģında belirtilen konuların hepsini yerine getirmek zorundadırlar. HĠSSE SENETLERĠNĠN HALKA ARZ ĠġLEMLERĠ Anonim ortaklıkların aģağıda belirtilen iģlemler nedeniyle ihraç veya halka arz edilecek paylarının kayda alınması için Kurula baģvurmaları zorunludur. a) Mevcut payların halka arzı, b) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı, c) Halka açık ortaklıkların sermaye artırımları yoluyla halka arzı, d) Pay sahibi sayısının 250'yi 5 aģması nedeniyle hisse senetleri halka arz olunmuģ sayılan anonim ortaklıkların Kurul kaydına alınması. Mevcut Paylarının Halka Arzı; Pay sahiplerinin ortaklıkta sahip oldukları payları halka arz edebilmeleri için; a) Ortaklık sermayesinin tamamının ödenmiģ olması, b) Paylarında rehin veya teminata verilmek suretiyle devir ve tedavülünün kısıtlayıcı ve pay sahiplerinin haklarını kullanmasına engel teģkil edici kayıtların olmaması, zorunludur. Ortaklık yönetim kurulu, esas sözleģmesinin Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi için gerekli değiģiklikleri içeren madde tadil tasarılarını hazırlayarak gerekli belgelerle birlikte Kurula baģvurur. Esas sözleģme değiģikliğine iliģkin hükümlerin, Kurul onayının alınmasından sonra ilk genel kurul toplantısında karara bağlanması gerekmektedir. Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı a) Yönetim Kurulu, esas sözleģmesinin Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi için gerekli değiģiklikleri içeren madde tadil tasarılarını hazırlayarak gerekli belgelerle birlikte Kurula baģvurur ve bu değiģiklik için Kurul onayını alır. 5 Yeni Kanunda bu rakam 500 kiģiye çıkarılmıģtır. 5

7 b) TTK hükümleri dahilinde genel kurulca sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına iliģkin kararlar alınır. Bu iģlemlerden sonra sermaye artırımı yoluyla halka arz için gerekli belgelerin eklendiği bir dilekçe ile payların kayda alınması için ortaklık veya aracı kuruluģ tarafından Kurula baģvurulur. Halka Açık Ortaklıkların Sermaye Artırımları Yoluyla Halka Arzı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan ihraççı Ģirketler; mevcut iki sermaye sistemine göre halka arz faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu sermaye sistemlerine göre; Kayıtlı sermaye sisteminde; yönetim kurulu artırılacak sermaye miktarını ve satıģ esaslarını belirleyen bir karar alır. Esas sermaye sisteminde; yönetim kurulunca, esas sözleģmenin sermaye maddesinin değiģikliğini içeren madde tadil tasarısı hazırlanır ve madde değiģikliği için Kurulun onayını takiben TTK hükümleri dahilinde genel kurulca sermaye artırımı kararı alınır. Bu genel kurulda, yeni pay alma haklarının kısmen ya da tamamen kısıtlanmasının toplantı gündemine alınmıģ olması halinde yönetim kurulu tarafından yeni pay alma haklarının kısıtlanma nedenlerinin ve satıģ için ortaklara teklif edilen fiyatın gerekçelerinin açıklandığı bir raporun ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Yukarıda belirtilen halka arz süreçlerinin ortak noktalarından bir tanesi de Kurula baģvuru sürecidir. Tebliğlerde Ortak Sayısı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınma Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde pay sahibi sayısı 250'yi aģan anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arzolunmuģ sayılır ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olurlar.bu çerçevede,ortak sayısının 250 yi geçtiği durumlarda Kurul a baģvuru yapmak suretiyle Kurul kaydına alınmaktadırlar. Ortaklık Paylarının Borsada SatıĢa Konu Olabilmesi için yapılacak iģlemler Payları Borsada iģlem gören ortaklıkların, Kurul kaydında olan ancak Borsada iģlem görmeyen payları MKK nın belirlediği esaslar çerçevesinde ortak tarafından MKK üyesi aracı kuruluģlar vasıtasıyla yapılacak talep üzerine Kurul kayıt ücretinin Kurul ca belirlenecek hesaba yatırılmasından sonra Borsa da satılabilecektir. Kurul kayıt ücreti, payların nominal değeri ile aracı kuruluģ tarafından iģlemin onaylandığı tarihte Borsa ikinci seans kapanıģ fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanmaktadır. Payları Borsada ĠĢlem Görmeyen Halka Açık Ortaklıkların Paylarının Borsada ĠĢlem Görebilmesi Payları Borsada iģlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının Borsada iģlem görebilmesi için aģağıda maddeler halinde yer alan iģ ve iģlemleri yerine getirmesi gerekmektedir. a. Yönetim kurulu, ortaklık paylarının Borsa da iģlem görmesine yönelik esas sözleģme değiģiklikleri için Kurul un onayını alır. 6

8 b. Ortaklık paylarının tamamının Kurul kaydında olmaması halinde söz konusu paylar Kurul kaydına alınır. c. Bu ortaklıkların paylarının Borsa da iģlem görmesine iliģkin düzenlemeler çerçevesinde Borsa ya baģvuruda bulunması gerekmektedir. Payları Kurul kaydında bulunmakla birlikte Borsa da iģlem görmeyen ve Kurul ca belirlenen halka açık anonim ortaklıkların paylarının Borsada iģlem görebilmesi için iģleyiģ usul ve esasları ĠMKB tarafından belirlenen Serbest ĠĢlem Platformu (SĠP) oluģturulmuģtur. SĠP te iģlem görmesine Kurul tarafından re sen karar verilen halka açık anonim ortaklıkların; a) Paylarının tamamının Kurul kaydında bulunması, b) Esas sözleģmelerinde, iģlem görecek paylarının devir veya tedavülünü kısıtlayıcı ve pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teģkil edici hüküm bulunmaması, c) MKK da ihraççı üye kaydı yaptırması ve payların ihraççı hesaplarında kayden oluģturulması, ç) Nitelikli elektronik sertifikalara sahip olması, zorunludur. Söz konusu iģlemlerin tamamlanabilmesini teminen payları SĠP te iģlem görmesine karar verilen halka açık anonim ortaklıkların Kurula, ĠMKB ye ve MKK ya baģvurması zorunludur. Borsada ĠĢlem Görme ve Sermaye Artırımları Borsa da iģlem görebilmek amacıyla paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıklar, payları Borsa da iģlem gören ortaklıklar ile kayıtlı sermaye sisteminde yer alıp payları borsada iģlem görmeyen ortaklıklar toplam tutarı önceden belirlenmek üzere 1 yıl içerisinde yapacakları pay ihraçlarında Raf Kayıt Sisteminden yararlanabilirler. Bu sistemde, payların Kurul kaydına alınma baģvurusunda ortaklığa ait bilgilerin yer aldığı, standartları Kurulca belirlenen raf kayıt izahnamesi düzenlenir. Kurulca onaylı izahname Kurul kayıt tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ticaret siciline tescil edilerek TTSG de, ortaklığın internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) ortaklık tarafından ilan edilir. ġirketler, Kurul kaydına alınmadan ve borsada iģlem görmeye baģlamadan önce ön talep toplama yoluyla yatırımcıların olası taleplerini öğrenme yoluna gidebilirler. Bu çerçevede, Payların Kurul kaydına alınmasından önce, belirli bir fiyat aralığından, yatırımcıların olası talepleri, talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve bağlayıcılık oluģturmaksızın, aracı kuruluģlar tarafından toplanabilir. Ön talep toplayabilmek için Kurul kaydına alınma baģvurusunun yapılmıģ olması gerekmektedir. Ön talep toplanmasında ortaklığın esas sözleģmesi, son üç yıllık finansal tabloları, bunlara iliģkin bağımsız denetim raporları ve faaliyet raporlarının talep eden yatırımcılara verilmesi zorunludur. ġirket, ön talep topladıktan sonra ilgili payların Kurul kaydına alınması için Kurul a baģvurur. Kurul ilgili baģvuruyu inceledikten sonra herhangi bir eksiklik olmaması durumunda Ģirketin paylarını Kurul kaydına alır. Kayda alınan, satıģı yapılacak hisse 7

9 senetlerinin ihraç değeri üzerinden, sermaye piyasası kanuna göre belirlenen ücret, Kurulca belirlenecek hesaba yatırılır. Kurul karar tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde söz konusu ücretin ilgili hesaba yatırılması ve kayda alma belgesinin alınması zorunludur. Sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu'na kaydı yapılarak halka arz yoluyla satıģında uygulanacak yöntemlere iliģkin esaslar Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiģtir Sermaye piyasası araçlarının halka arzında fiyat, satıģ ve dağıtım esasları ihraçcı ve/veya hissedar ile konsorsiyum lideri tarafından, niteliği belirlenmiģ ortaklıkların paylarının halka arzı dıģında, serbestçe belirlenir. Söz konusu hususlara izahnamede ayrıntılı olarak yer verilmesi zorunludur. Halka arz edilecek sermaye piyasası araçları, izahnamede nitelikleri tanımlanan herhangi bir yatırımcı grubuna satılmak üzere, her bir yatırımcı grubu için yapılacak tahsisat oranlarına izahnamede ayrıntılı olarak yer verilmesi suretiyle, tahsis edilebilir. SatıĢ sırasında talep edilebilecek sermaye piyasası aracı miktarlarına ihraçcının yönetim kurulunca veya hissedar tarafından izahnamede belirtilmesi suretiyle asgari veya azami sınır konabilir. Sermaye piyasası araçlarının halka arzı, halka arza aracılık yetki belgesi olan bir aracı kuruluģ veya aracı kuruluģlardan oluģan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleģtirilir. Aracılık sözleģmesinde, aracı kuruluģlardan en az biri konsorsiyum lideri olarak belirlenir. Bu Ģekilde birden fazla konsorsiyum üyesinin eģ lider olarak belirlenmesi mümkündür. Bu durumda her bir eģ liderin görev ve sorumlulukları ile bunlardan Kurul nezdinde baģvuru iģlemlerini yürütecek olan aracı kuruluģ aracılık sözleģmesinde açıkça belirtilir. Paylar kurul kaydına alındıktan sonra, halka arz izahnamesinde belirtilen Ģartlar çerçevesinde tasarruf sahiplerine iletilir. Eğer halka arz talep toplama yöntemi ile gerçekleģiyorsa,; "sabit fiyat","fiyat teklifi alma" ve fiyat aralığı yoluyla aģağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. Sabit fiyatla talep toplama yönteminde, satıģa sunulan aracın pay olması durumunda ihraçcı ve/veya hissedar tarafından sabit bir fiyat belirlenir. Fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama yönteminde, sabit fiyatla talep toplama yönteminden farklı olarak ihraçcı ve/veya hissedar tarafından pay satıģlarında asgari bir satıģ fiyatı belirlenir ve bunun üzerindeki fiyat teklifleri toplanır. Paylar fiyat aralığı ile Kurul kaydına alınmıģsa ve sirküler fiyat aralığı ile ilan edilmiģse fiyat aralığı yoluyla talep toplanabilir. Fiyat aralığı uygulanması durumunda tavan fiyat, taban fiyatın %20 sini aģmayacak Ģekilde belirlenir. Talepler toplandıktan sonra, halka arz miktarı ile tlaep müktarı karģılaģtırılır. Talep, halka arzdan daha yüksek ise, pay miktarı oransal olarak dağıtılır veya Kuruldan ek halka arz için ayrıca izin alınır. Eğer talep halka arz miktarına eģit veya daha az ise, yatırımcıların talep ettikleri pay miktarları yatırımcıların aracı kuruluģlardaki hesplarına aktarılır. 28 Kasım 2005 tarihinden itibaren borsada iģlem gören hisse senetlerine iliģkin payların kaydi pay olarak sermaye piyasalarında yer alması nedeniyle, Ģirketlerin paylarını MKK da kaydi olarak yaratmaları zorunludur. Bu çerçevede, halka arzdan hisse senedi satın alan yatırımcılara ilgili paylar MKK tarafından iģletilen Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) bulunan yatırımcı hesaplarına aktarılır. Ġlgili payların kaydileģtirilmesine paralel olarak Ģirketlerin Borsadan iģlem görmek üzere ĠMKB ye baģvurmaları gerekmektedir. 8

10 Sermaye Artırımı süreçlerinde ise farklı uygulamalar bulunmaktadır. Mevcut durum itibariyle iki Ģekilde sermaye artırım iģlemi yapılmaktadır. Bedelli sermaye artırımı ve bedelsiz sermaye artırımı. Bedelli sermaye artırımda Ģirket elinde pay bulunan ortaklarından nakit alma youyla sermayesini artırabilmektedir. Bedelsiz sermaye artırımlarında ise, Ģirket iç kaynaklarından veya pay sahiplerine dağıtacağı kar paylarını sermayeye eklemek yoluyla sermaye artırımı yapabilir. Bu Ģekilde yapılacak sermaye artırımlarında; a) Esas sermaye sistemindeki ortaklıkların, sermaye maddesine iliģkin tadil tasarısını Kurula onaylatmaları ve ihraç edilecek payların kayda alınması amacıyla Kurul a müracaat etmeleri gerekmektedir. b) Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıkların ise, iç kaynakların sermaye hesabına aktarılmasından sonra ihraç edilecek paylarının kayda alınarak artırıma iliģkin tescile mesnet belge verilmesi amacıyla Kurula müracaat etmeleri gerekmektedir. Temettünün pay olarak dağıtılabilmesi için, Kurulun temettü dağıtımına iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde temettünün pay biçiminde dağıtılmasına iliģkin genel kurul kararının alınmasından sonra payların Kurul kaydına alınması talebiyle hesap dönemini izleyen 5 inci ayın son iģ gününe kadar gerekli belgelerin belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Kurula müracaat edilmesi gerekmektedir. BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE SATIġI Sermaye Piyasası Kurulu, 21 Ocak 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde borçlanma araçlarının Kurul kaydına alınması ve ihracında uyulması gereken esaslar ile borçlanma araçlarının niteliklerini düzenlemiģtir. Sözkonusu düzenlemede Borçlanma Araçları ihraçcıların borçlu sıfatıyla düzenleyip Kurul kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre, nama veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki Tahviller, Hisse Senedine DönüĢtürülebilir Tahviller (HDT), DeğiĢtirilebilir Tahviller (DET), Finansman Bonoları, Altın, GümüĢ ve Platin Bonoları, Banka Bonoları ve bu Tebliğ de sayılmamakla birlikte niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçları olarak tanımlanmaktadır. Ġhraçcıların ihraç edecekleri borçlanma araçları için genel kurullarında karar almaları ve Kurul a kaydettirmeleri zorunludur. Ġhraçcılar, esas sözleģmeleri veya varsa kendi özel mevzuatları uyarınca borçlanma aracı ihracına yetkili organ kararının alınmasından sonra borçlanma araçlarının kayda alınması için, Tebliğ de belirtilen belgelerle birlikte Kurul'a baģvururlar. Tahsisli satılacak borçlanma araçlarının Kurul kaydına alınmasından sonra, ihraçcılar satıģ iģlemlerini her satıģtan önce Kurul dan uygun görüģ alınmak suretiyle gerçekleģtirirler ve satıģ sonuçlarına iliģkin olarak Kurul a bilgi verirler. Halka arz yolu ile satılacak borçlanma araçları için, payları Borsa da iģlem gören ihraççıların geçmiģ 2 yıla ait yıllık finansal tablolarına ait bağımsız denetim raporlarına; ihracın ilk altı aylık dönemden sonra yapılması durumunda ayrıca 6 aylık ara dönem finansal tablolarına ait inceleme (sınırlı bağımsız denetim) raporuna veya bağımsız 9

11 denetimden geçmiģ son finansal tablo tarihinden sonra kamuya açıklanmıģ ancak incelemeden (sınırlı bağımsız denetimden) geçmemiģ ara dönem finansal tablolarına izahnamede yer verilmelidir. Borçlanma araçları da MKK da kaydi olarak yatırımcı bazında takip edilen bir sermaye piyasası aracı olduğu için, hem tahsisli hem de halka arz yoluyla satılan borçlanma araçlarının yatırımcılara dağıtımı MKS de gerçekleģtirilmektedir. KREDĠLĠ MENKUL KIYMET, AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN DÜZENLEME Sermaye piyasası mevzuatında önemli düzenlemelerden bir tanesi de kredi menkul kıymet, açığa satıģ ve özdünç menkul kıymet düzenlemelerine iliģkin usul ve esasları belirleyen Seri V No: 65 SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ KREDĠLĠ ALIM, AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME ĠġLEMLERĠ HAKKINDA TEBLĠĞ idir. Borsaların geliģiminde bu tip iģlemler oldukca önem arz etmektedir. Düzenlemeye geçmeden önce ilgili kavramların tanımlarını paylaģmak gerekmektedir. Kredili Menkul Kıymet ĠĢlemleri; yatırımcıların aracı kurumlardan veya bankalardan sermaye piyasalarında iģlem yapma saikiyle kredi almaları ve bu kredilerle Borsalarda alım iģlemi gerçekleģtirmeleridir. Açığa SatıĢ; Yatırımcının elinde olmayan sermaye piyasası aracını Borsada satıģ iģleme konu etmesi olarak tanımlanan açığa satıģ iģlemlerinde, yatırımcılar ilgili sermaye piyasası aracında önümüzdeki dönemlerde düģüģ beklentisi içerisinde olmaktadırlar. Açığa satıģ iģlemlerine iliģkin piyasalarda farklı görüģler bulunmaktadır. Bazı görüģlere göre açığa satıģ iģlemi sermaye piyasası aracının gerçek değerinin oluģması için önemli araçlardan bir tanesidir. Bu görüģe karģı olan taraflar ise, özellikle düģüģ trendine giren piyasalarda açığa satıģ iģleminin piyasalardaki olumsuzluğu artıracağı ve fiyat oluģumunda sorunlar oluģacağını iletmiģlerdir. Ödünç ĠĢlemleri; yukarıdaki maddede yer alan açığa satıģ iģlemlerinin takas süreclerinde ilgili satıģın karģılanması amacıyla, açığa satıģ yapanlar bir organize piyasadan veya tezgah üstü iģlemler yolu ile açığa sattıkları sermaye piyasası aracını ödünç almak suretiyle takas yükümlülüklerini yerine getirmektedirler. Ödünç iģlemde tarafların farklı saikleri bulunmaktadır. Sermaye piyasası araçlarına uzun vadeli yatırım yapanlar, ilgili menkul kıymetin piyasa değeri artıģı ve temettü getirisinin yanısıra kiralama (ödünç verme) suretiyle ilave gelir elde etmektedir. Ödünç alan yatırımcı ise, takas yükümlülüklerini yerine getirememe durumunda karģılaģacağı cezai yükümlülüklerden ödünç veren tarafa ödeyeceği kira bedeli ile kurtulacaktır. Ayrıca sermaye piyasası aracının önümüzde dönemde düģük fiyattan satın alması durumunda ( yüksek fiyattan satıģ, düģük fiyattan alıģ) elde edeceği getiri ile kira bedelinin arasındaki fark kadar kar etme imkanı bulunmaktadır. Tebliğ ile yukarıda tanımları yapılan iģlemler iliģkin usul ve esaslar belirlenmiģ, belirli konularda limitler getirilmiģtir. Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satıģ ve ödünç alma ve verme iģlemleri, sadece Kuruldan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık yetki belgesi almıģ aracı kurumlar tarafından yapılabilmektedir. Bankaların bu kapsamda verecekleri kredilere tebliğin belirli hükümlerinde yer alan esaslara tabi tutulmuģtur. Aracı kurumlar, tebliğ kapsamındaki iģlemlerin yürütülmesi ve kontrol mekanizmalarının sağlanması amacıyla bir personeli ve genel müdüre raporlama yapmak amacıyla yönetim 10

12 kurulu kararı ile bir genel müdür yardımcısını, genel müdür yardımcısının bulunmaması durumunda bir birim yöneticisini sorumlu olarak atamak zorundadırlar. Ayrıca Aracı kurumlar yönetim kurulu kararı ile sorumlu bir yönetim kurulu üyesi baģkanlığında genel müdür veya genel müdür yardımcısı ile ilgili birim yöneticilerinden meydana gelen bir kredi komitesi oluģturmak ile mükelleftirler. Kredili alım ve açığa satıģ iģlemine borsalarda iģlem gören her sermaye piyasası aracı konu edilememektedir. Bu iģlemlere konu olacak menkul kıymetler ilgili borsanın yetkili organları tarafından piyasa kapitalizasyonu, likidite, dolaģımda bulunan pay sayısı, iģlem sıklığı ve bu gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle bir veya birden fazla gruba ayrılabililer. Borsa ilgili listeleri, Kurulun onayına sunar ve Kurul un onayını müteakip kamuoyuna ilan etmektedir. Kredili iģlemlere iliģkin olarak Kurul belirli sınırlar getirmiģtir. Bu düzenmeler genel iģlem sınırı ve özel iģlem sınırı olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel sınıra göre; aracı kurumların belirli bir anda kullandırdıkları kredilerin toplam tutarı ile müģterileri ve/veya kendi hesaplarına açığa sattıkları hisse senetlerinin değerinin toplamı her faaliyet için ayrı hesaplanmak üzere içinde bulunulan aydan önceki üç ay için ay sonları itibariyle hesaplanan özsermayelerin ortalamasının iki katını geçemeyecektir. Ancak, ortalamaya dahil olan son aya ait özsermaye rakamının ortalamadan düģük olması durumunda, limit hesaplamalarında son üç aylık özsermaye rakamlarının ortalaması yerine son aya ait özsermaye rakamı dikkate alınmaktadır. Özel sınıra göre ise; Aracı kurumların bir müģteriye açacakları kredi tutarı, genel sınırın belirlenmesinde hesaplanan ortalama özsermaye tutarının %10 (yüzde on) unu aģamayacaktır. Sürdürme teminatının kredili iģlem süresince % 50 oranında ve üzerinde uygulanması kaydı ile aracı kurumların bir müģteriye açabilecekleri kredi tutarı iki katına kadar artırılabilmektedir. Bankalar kanununda da olduğu üzere, bir müģteriye açılmıģ kredi sayılan iģlemler aģağıda maddeler halinde yer almaktadır. a) Bir gerçek kiģi ile eģ ve velayeti altındaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu baģkanı, üyesi, genel müdürü ya da genel müdür yardımcısı oldukları ortaklıklara açılanlar b) Bu kiģilerin veya bir tüzel kiģinin sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak %25 veya daha fazlasına iģtirak ettikleri ortaklıklara verilenler c) Ġstihdam iliģkisi, akdi iliģki ya da sair nedenlerle menkul kıymet alım satım iģlemlerinde birlikte hareket edenlere kullandırılanlar Aracı kurumun tüm müģteri hesaplarındaki kredili iģleme konu hisse senetlerinin toplam değerinin bir Ģirket tarafından ihraç edilen kısmı, aracı kurumun hesaplanan ortalama özsermaye tutarının %50 sini aģamayacaktır. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satıģ ve ödünç alma ve verme iģlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler aģağıda maddeler halinde yer almaktadır a. Nakit Türk lirası ve konvertibl döviz, b. ĠĢlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları, c. A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri 11

13 d. Borsada iģlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonosu, e. Ġstanbul Altın Borsasında iģlem görmekte olan ve Hazine MüsteĢarlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler f. Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçları Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı ve açığa satıģ iģlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında ise aģağıdaki oranlar kullanılmaktadır. a. Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, B tipi yatırım fonu katılma belgesi, Ġstanbul Altın Borsasında iģlem görmekte olan ve Hazine MüsteĢarlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve/veya Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarının kabul edilmesi halinde bu kıymetlerin %100 ü, b. ĠMKB 100 endeksine dahil hisse senetleri ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgesi kabul edilmesi halinde tevdi edilen kıymetlerin %90 ı, c. ĠMKB 100 endeksi dıģında kalan hisse senetlerinin % 75 i, Kredili alım iģlemlerinde özkaynak oranı konusunda tebliğde bir oran kısıtı eklenmiģtir. Buna göre; yatırımcı sermaye piyasası araçlarının kredili alımı iģleminde, baģlangıçta asgari %50 oranında özkaynak yatırmak zorundadır. Kredili sermaye piyasası aracı iģlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının asgari %35 olması zorunludur. Özkaynak oranının hesaplanmasında; [(ĠĢleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri kredi tutarı) / iģleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri] formülü kullanılmaktadır. Hergün hesaplanan özkaynak tutarının belirtilen % 35 lik oranın altına düģmesi durumunda, yatırımcıya özkaynak tamamlama çağrısı yapılır. Yatırımcı iki gün içerisinde gerekli teminatı yatırmaz ise, aracı kurum ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Açığa satıģ iģlemlerinde de kredili alım iģlemlerinde uygulanan baģlangıç ve sürdürme özkaynak oranları ile özkaynak tamamlama çağrısına uyulmaması durumunda gerçekleģtirilecek iģlemler geçerlidir. Sermaye piyasası aracı ödünç alma ve verme iģlemi, ilgili çerçeve sözleģmede belirlenen esaslar dahilinde, ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için sermaye piyasası araçlarının verilmesi ve aynı cins sermaye piyasası aracının mislen geri alınmasını ifade etmektedir. Aracı kurumlar, kendi nam ve hesaplarına tuttukları sermaye piyasası araçları ile müģteriler veya portföy bulunduran diğer kiģi ve kurumlar tarafından yetki verilmiģ olması Ģartıyla, müģterilerin veya portföy bulunduran diğer kiģi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarını her ödünç verme iģleminden önce müģterinin yazılı veya herhangi bir iletiģim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) talimatını alarak baģka kiģi ve kuruluģlara ödünç verebileceklerdir. Ödünç alan yatırımcı, ödünç aldığı sermaye piyasası araçları karģılığında, ödünç veren tarafa ödünç alınan sermaye piyasası araçlarının cari değerinin %100 ünden az olmamak kaydıyla, aralarında serbestçe belirlenecek tutarda özkaynak verecektir. Özkaynak tutarı, sermaye piyasası araçlarının cari değerinin %100 ünün altına düģtüğü takdirde, ödünç alan tarafa aynı gün içinde en seri haberleģme aracı ile yazılı olarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulacaktır. Ödünç alma ve verme iģleminden doğan borç aģağıdaki hallerde muaccel hale gelir. 12

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1 T.C Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010

HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010 HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park B1 Blok Kat:14 Yeşilköy İSTANBUL gucbir@gucbirdenetim.com.tr www.gucbirdenetim.com.tr Tel:(0212)465 39 33 Fax:(0212)465 39 35

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUġ AMACI T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 3794 sıyılı kanunla değiģik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine

Detaylı

İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) 22 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28685 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar

Detaylı

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı. (Seri: VIII, No: @) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı. (Seri: VIII, No: @) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı (Seri: VIII, No: @) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. B TĠPĠ DEĞĠġKEN FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Bank A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR *BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı