ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK"

Transkript

1 T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK Şubat 2005 Sayõ : A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan Hazõ rlanmaktadõ r Sayõ : Ş ubat 2005 İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ İstanbul - Türkiye [T] [F] [E] Ankara İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa Ankara Türkiye [T] [F] [E] Avrupa Birliğ i 13, Avenue des Gaulois, 1040 Brussels Belgium [T] [F] [E] W ashington D.C th Street, Washington D.C US [T] [F] [E] Berlin Maerkisches Ufer Berlin-Mitte - Deutschland [T] [F] [E] Paris 12,Rue Godot de Mauroy Paris - France [T] [F] [E] Ankara Bülteni ile ilgili görüş ve önerileriniz için : İ Ç İ NDEKİ LER I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME II. YASAMA SÜRECİ A. Geçtiğimiz Dönemde Çõkan Önemli Kanunlar B. Yeni Kanun Tasarõlarõ C. TBMM İhtisas Komisyonlarõ D. TBMM Genel Kurulu E. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi III. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI A. Yatõrõm Ortamõnõ İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) B. Reform İzleme Grubu (RİG) C. Avrupa Birliği İletişim Grubu (ABİG) D. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) E. Ekonomik Sosyal Konsey (ESK) IV. TÜSİAD ANKARA TEMSİLCİLİĞİ NİN KATILIMLARI V. AB MÜKTESEBATINA UYUM VE İDARİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VI. MAKRO EKONOMİK UYUM PROGRAMINA İLİŞKİN GELİŞMELER TÜSİ AD, tarihli Bakanlar Kurulu kararõ uyarõ nca kamu yararõ na çalõ ş an dernek statüsündedir. TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i, katõ l õ mcõ demokrasi bağ lamõ nda ve Türkiye nin Avrupa Birliğ i ne üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİ AD adõ na takip etmekte, TÜSİ AD õ n tüzüğ ü, amaçlarõ ve ilkeleri çerçevesinde, TÜSİ AD õ n karar süreçlerine etkili katõ l õ m õ n õ sağ lamaya yardõ mcõ olmaktadõ r.

2 I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME AB Müzakere Sürecinde Takvim AB sürecinde takvimin şu şekilde gelişmesi beklenmektedir: Haziran 2005: AB Komisyonu tarafõndan Müzakere Çerçevesi Önerisinin Hazõrlanmasõ Temmuz 2005: AB Komisyonu tarafõndan Siyasi ve Kültürel Diyalog Belgesi nin hazõrlanmasõ 3 Ekim 2005: Ankara Anlaşmasõnõn cari AB üyelik yapõsõna teşmil edilmesi sonrasõnda müzakerelerin başlamasõ Kasõm 2005: AB Komisyonu tarafõndan Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi Kasõm 2005: AB Komisyonu tarafõndan İlerleme Raporu Müzakere Modeli AB müzakere modeli 31 Ocak 2005 Bakanlar Kurulunda yeniden ele alõndõ. Baş müzakerecinin bir siyasi olmasõ durumunda Devlet Bakanõ Sayõn Ali BABACAN õn ismi öne çõkõyor. Baş müzakerecinin bir memur olmasõ durumunda ise aday tecrübeli Büyükelçilerin sayõsõ 3-4. Müzakere sürecinde temel koordinatör kurumun kim olacağõ konusu ise tartõşõlmaya devam ediyor. Aday kurumlar DPT ve ABGS. Ancak sonuç olarak bu kurumlarõn yeniden yapõlandõrõlmasõ suretiyle ortaya çõkacak bir işbirliği modelinin sorumluluğu almasõ muhtemel. Kuzey Irak ta Erken Yapõlanma Girişimleri Kuzey Irak sürecinde beklentiler realize oluyor; Geçici Yönetim Yasasõ, Kerkük dahil tartõşmalõ topraklarla ilgili sorunlarõn çözümünün, yeni nüfus sayõmõna ve yeni kalõcõ anayasa onaylanana kadar ertelenmesini öngörüyor. Buna rağmen bölgede bastõrõlan erken yapõlanma girişimleri doğal olarak Ankara nõn gelişmelere yönelik tavrõnõ sertleştiriyor. Kõsa süre içinde gerçekleşmesi beklenen ABD yeni Dõşişleri Bakanõ Condoleezza Rice õn Ankara ziyaretinin başta Kuzey Irak taki gelişmeler olmak üzere, gerginlik hissedilen ABD-Türkiye ilişkileri açõsõndan belirleyici ve çözümleyici olmasõ beklenmektedir. Sayfa 1 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

3 Stand-By dönemini kapsayacak ve 10 milyar dolarlõk ek kaynak sağlayacak yeni IMF Stand-By anlaşmasõnõn gerçekleşmesi için halen üç başlõk altõnda altõ kanun tasarõsõ beklemede: Sosyal Güvenlik (Emeklilik, Genel Sağlõk, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Yardõmlaşma Sistemi), Bankalar Kanunu ve Gelir İdaresinin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ. Yatõrõmcõ Danõşma Konseyi 28 Nisanda Toplanõyor Geçen sene ilki gerçekleştirilen Yatõrõmcõ Danõşma Konseyi toplantõsõnõn yenisi bu sene 28 Nisan da İstanbul da gerçekleştirilecek. TÜSİAD õn da başkan düzeyinde katõldõğõ Yatõrõmcõ Danõşma Konseyi 2004 toplantõsõ sonrasõnda dile getirilen yatõrõm ortamõ problemleri ile ilgili gelişmelerin ele alõnacağõ yeni toplantõya IMF ve Dünya Bankasõ başkanlarõ yanõnda bu sene Avrupa Yatõrõm Bankasõ Başkanõ da katõlacak. Yeni RİG Toplantõsõ Uzunca bir aradan sonra Kopenhag Siyasi Kriterleri ile ilgili düzenleme ve uygulama performansõnõ incelemek ve gerekli önlemleri almak ile sorumlu Reform İzleme Grubu (RİG) 27 Ocak 2005 de toplandõ. Bu alanda süregelen problemlerin ele alõndõğõ RİG raporunun bir kõsmõ bu çalõşmanõn ilgili bölümünde yer alõyor. Demokratik standartlarõn yükseltilmesi ve sürekliliğin sağlanmasõ açõsõndan RİG faaliyetine olan ilginin devamlõlõğõ büyük önem arz etmektedir. TBMM Süreci TBMM ye yeni sevk edilen Bölgesel Kalkõnma Ajanslarõna ilişkin kanun tasarõsõnõn, Bağõmsõz Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Çerçeve Yasasõ başta olmak üzere IMF ye verilen yapõsal taahhütlere ilişkin temel kanun tasarõlarõnõn, 1 Nisan 2005 öncesi mevzuat uyumuna ilişkin düzenlemelerin ve Kamu Reformu açõsõndan önem taşõyan ancak veto edilen İl Özel İdareleri Kanununun önümüzdeki dönemde TBMM de tekamül etmesi beklenmektedir. Sayfa 2 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

4 II. YASAMA SÜRECİ TBMM Genel Kurulu, 13 Ocak 2004 tarihinde gerçekleştirilen 51. Birleşimde alõnan karara uygun olarak on sekiz günlük aradan sonra ilk defa 1 Şubat 2005 Salõ günü (bugün) toplanacaktõr. Gerçekleştirilecek olan 52. Birleşim de, tarihli TBMM Danõşma Kurulu Kararõ na 1 uygun olarak sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularõnõn sõrasõyla görüşülmesi beklenmektedir yõlõ başõ itibarõ ile TBMM Genel Kurulu Gündemi genel olarak değerlendirildiğinde; görüşülmeyi bekleyen pek çok kanun tasarõsõ gündemde yer almasõna rağmen yasama sürecinde hõzlõ bir işleyiş bulunmadõğõ göze çarpmaktadõr. Öte yandan bu durumun Şubat ve Mart aylarõndan itibaren önemli ölçüde değişmesi beklenmektedir. 3 Ocak 2005 tarihinde yayõmlanan Ankara Bülteni nde 2 yasama süreci perspektifinde 2005 yõlõ, Türkiye için özellikle hukuki ve iktisadi alanlarda büyük beklentilerle dolu olduğuna işaret ederek 2005 yõlõnõn, Türkiye nin gerek siyasi ve hukuki, gerek iktisadi ve sosyal yapõsõ açõsõndan kapsamlõ bir dönüşümün en önemli aşamalarõndan birisi olmaya aday göründüğünü belirtmiş ve yapõsal mevzuat değişiklik beklentilerine ilişkin kapsamlõ bir liste vermiştik. 15 Ocak 2005 tarihli Ankara Bülteni 3 Yasama Süreci Ara Sayõsõnda ise yasama sürecinin temel mekanizmasõ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2005 yõlõ yasama çalõşmalarõna sakin bir tempo ile girdiğini vurgulamõş, Ocak ayõnõn ilk yarõsõnda üç tanesi uluslararasõ belgelerin onaylanmasõnõn uygun bulunmasõna dair olmak üzere sadece altõ kanun görüşülerek kabul edildiğini ve tasarõlarõn Genel Kurul öncesinde görüşüldüğü TBMM İhtisas 1 Salõ gününün Denetim konularõna (Anayasanõn süreye bağladõğõ konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin Kanun Tasarõ ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrõlmasõ, Salõ ve Çarşamba günlerinde Birleşimin başõnda bir saat süre ile Sözlü Sorularõn görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret Oyu ile yapõlacak seçimlerin her gün yapõlmasõnõn Genel Kurulun oyuna sunulmasõ hususlarõ, TBMM Genel Kurulu nun tarihli 8. Birleşiminde kabul ettiği Danõşma Kurulu önerisi uyarõnca kararlaştõrõlmõştõr. 2 Yasama Süreci bölümü. 3 Yasama Süreci bölümü. Sayfa 3 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

5 Komisyonlarõnda da cari durumda yoğun bir görüşme tempo bulunmadõğõnõ aktarmõştõk. Ayrõca aynõ sayõda özellikle Adalet Bakanlõğõnõn, 1 Nisan 2005 öncesinde TBMM de görüşülerek kabul edilmesi gereken uyum mevzuatõ üzerinde yoğun bir tempo ile çalõşmakta olduğunu vurgulayarak uyum mevzuatõna gerek duyulmasõna sebep olan kanunlarõ sõralamõştõk. TBMM Genel Kurulu çalõşmalarõnda verilen on sekiz günlük aranõn da etkisi ile bu iki sayõda yapõlan değerlendirmeler bugün için de geçerliliğini korumaktadõr. Şubat ayõnda yasama sürecine bakõldõğõnda ise öncelikle halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda bulunan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkõnda Kanun Tasarõsõ na değinmek yerinde olacaktõr. Mezkur tasarõya ilişkin komisyon görüşmelerinin Çarşamba günü (2 Şubat 2005) gerçekleştirilmesi ve tasarõnõn ay içerisinde TBMM Genel Kurulu na sevk edilmesi beklenmektedir. Şubat ayõnda yasama sürecinde ilerlemesi beklenen diğer mevzuat çalõşmalarõndan en önemlileri ise Uluslararasõ Para Fonu (IMF) açõsõndan da büyük önem taşõyan ve geçtiğimiz ay içerisinde T.C. Başbakanlõk a sunulan gelir idaresinin yeniden yapõlandõrõlmasõnõ ile bankacõlõk hizmetlerini düzenleyen kanun tasarõsõ taslaklarõdõr. Hatõrlanmalõdõr ki bu iki kanun taslağõnõn yanõ sõra sosyal güvenlik reformuna ilişkin dört kanun tasarõsõ taslağõnõn yasama sürecinde ilerlemesi makro uyum programõ açõsõndan da büyük önem taşõmaktadõr. Şubat ayõnda kanunlaşma ihtimali bulunan bir diğer mevzuat düzenlemesi ise 24 Haziran 2004 tarihinde kabul edildikten sonra tekrar görüşülmek üzere TBMM Başkanlõğõ na gönderilen İl Özel İdaresi Kanunu dur. Yerel yönetimler reformuna ilişkin en önemli düzenlemelerden bir kõsmõnõ içeren, ancak veto edilen bu kanunun TBMM Genel Kurulu nda yeniden görüşülmesi durumunda yerelleşme yönünde bir adõm daha atõlmõş olacaktõr. Sayfa 4 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

6 A. Geçtiğimiz Dönemde Çõkan Önemli Kanunlar 2005 yõlõ Ocak ayõnda 3 tanesi uluslararasõ belgelerin uygun bulunmasõ ve onaylanmasõna ilişkin olmak üzere toplam 6 adet kanun tasarõsõ görüşülerek kabul edilmiştir. Ocak ayõnda kabul edilen bütün 4 kanunlar aşağõdaki tabloda tarih sõrasõna göre tasnif edilmiştir: 5 Kanunun Adõ Ocak 2005 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldõrõlmasõ Ve Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Afyon İlinin Adõnõn Afyonkarahisar Olarak Değiştirilmesi Hakkõnda Kanun Bazõ Kamu Kurum ve Kuruluşlarõna Ait Sağlõk Birimlerinin Sağlõk Bakanlõğõna Devredilmesine Dair Kanun Tasarõsõ Kabul Tarihi Numarasõ B. Yeni Kanun Tasarõlarõ Kasõm ayõ içerisinde TBMM kayõtlarõna giren ve TÜSİAD İhtisas Komisyonlarõ tarafõndan izlemeye alõnan veya alõnma potansiyeli bulunan tasarõlar, TBMM (Esas) İhtisas Komisyonlarõ na göre aşağõdaki tabloda sõralanmõştõr: Kanun Tasarõsõnõn Başlõğõ Bilgi Edinme Hakkõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Toprak Koruma ve Arazi Kullanõmõ Kanunu Tasarõsõ Kalkõnma Ajanslarõnõn Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Devlet Memurlarõ Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Tarõm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ TBMM ye Geliş Tarihi Son Durum Tarõm, Orman ve Köyişleri Komisyonu 4 Uluslararasõ belgelerin uygun bulunmasõ ve onaylanmasõna ilişkin kanunlar tablolarda gösterilmemektedir. 5 Kanunun metnine ulaşabileceğiniz TBMM resmi web sitesi adresleri şu şekildedir: sayısı).html Örnek: 5181 sayõlõ kanunun metnine ulaşmak için TBMM resmi web sitesi adresi şeklindedir. Sayfa 5 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

7 Devlet Memurlarõ Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandõğõ Kanunu ile Diğer Bazõ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Plan ve Bütçe Komisyonu C. TBMM İhtisas Komisyonlarõ TÜSİAD İhtisas Komisyonlarõ tarafõndan izlemeye alõnan veya alõnma potansiyeli bulunan kanun tasarõlarõ, TBMM (Esas) İhtisas Komisyonlarõ na göre aşağõdaki tabloda tasnif edilmiştir: TBMM İhtisas Komisyonlarõ nda Görüşülen Kanun Tasarõlarõ İlgili Komisyon Tasarõnõn İsmi Son Durum Çevre Komisyonu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Çevre Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ (1), (2), (3) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlõ Maddelerle Kirlenmesine Acil Durumlarda Müdahale ve Zararlarõn Tazmini Esaslarõna Dair Kanun Tasarõsõ Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun 6 Gündemde Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkõnda Kanun Tasarõsõ --- (3) Mikro Finans Kuruluşlarõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ --- İl Özel İdareleri Kanunu 7 Belediyeler Kanunu Tasarõsõ 1: Alt komisyondadõr. 2: Öncelikli olarak ele alõnmasõ kararlaştõrõlmõştõr. 3: TÜSİAD Görüşü sunulmuştur. --- Kanunlaştõ 5197 (3) (Veto) Kanunlaştõ (3) Tarõm Sigortalarõ Kanunu Tasarõsõ --- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarõnõn Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlõ Kullanõmõna İlişkin Kanun Tasarõsõ Gündemde (3) Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ (LPG) Piyasasõ Kanunu Tasarõsõ Gündemde (3) Elektrik Piyasasõ Kanunu, Doğalgaz Piyasasõ Kanunu ve Petrol Piyasasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Gündemde (3) Petrol Kanunu Tasarõsõ --- (3) Tarõm Ürünleri Lisanslõ Depoculuk Kanunu Tasarõsõ Gündemde Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi *** 7 Tohumculuk Kanunu Tasarõsõ Gündemde 6 Cumhurbaşkanõnca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi. 7 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu, Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkõnda Kanun, Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununda değişiklik yapõlmasõ öngörülmektedir. Teklif ile; Oda, borsa ve Birlik organlarõna, görevi kötüye kullanma suçundan dolayõ altõ aydan az hapis cezasõ olanlarõn da seçilebilmesi, Oda ve borsa seçimlerinde oy kullanacak şirket üst yönetici ve temsilcilerinin ahzu kabza yetkili olmasõ ve bu halin seçimlerden önceki altõ ay öncesini Sayfa 6 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

8 D. TBMM Genel Kurulu TBMM Danõşma Kurulu Önerisi 8 ile belirlenen çalõşma programõna uygun bir biçimde çalõşmalarõnõ sürdürecek olan TBMM Genel Kurulu nun (bugün) tarihinde gerçekleştirilecek olan 52. Birleşim için hazõrlanan TBMM Genel Kurulu Gündemi nin Kanun Tasarõ ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler bölümü 186 gündem maddesinden oluşmaktadõr. Bu gündem maddelerinden 131 tanesi Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanõn Milletvekilliği Sõfatõnõn Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu na itirazlarõndan oluşmaktadõr. Geri kalan 55 madde incelendiğinde; TBMM Genel Kurulu Gündemi nde 14 tanesi uluslararasõ belgelerin onaylanmasõnõn uygun bulunduğuna dair olmak üzere toplam 31 adet kanun tasarõsõ bulunmakta, 4 tanesi için komisyon raporu hazõrlanmõş 21 kanun teklifi ve 2 tanesi için komisyon raporu hazõrlanmõş 3 TBMM İçtüzüğü değişiklik teklifi bulunmaktadõr. TBMM İhtisas Komisyonlarõnca rapor hazõrlanmamõş olan 17 kanun teklifi ve 1 içtüzük teklifi TBMM İçtüzüğü 37. maddesi 9 uyarõnca doğrudan gündeme alõnan tekliflerdir. kapsamasõ ile ilgili şartõn Mart 2005 yõlõndaki seçimlerde uygulanmamasõ; 4572 sayõlõ Kanunla kurulan Yeniden Yapõlandõrma Kurulunun dört yõl olan görev süresinin, İkraz Anlaşmasõ ile sağlanan kredinin kapanõş tarihi arasõnda uyum sağlanmasõ için, Kurulun görev süresi ile ilgili hüküm metinden çõkartõlmasõ öngörülmektedir tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilen TBMM Danõşma Kurulu Önerisi uyarõnca: (TBMM) Genel Kurulun toplantõ günlerinden Salõ gününün Denetim konularõna (Anayasanõn süreye bağladõğõ konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarõ ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrõlmasõ, Salõ ve Çarşamba günlerinde Birleşimin başõnda bir saat süre ile Sözlü Sorularõn görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret Oyu ile yapõlacak seçimlerin her gün yapõlmasõnõn (TBMM) Genel Kurulun oyuna sunulmasõ, (TBMM) Danõşma Kurulunca uygun görülmüştür. Bu öneri doğrultusunda benimsenen TBMM Genel Kurulu çalõşma programõ, 1 Ekim 2004 tarihinde başlayan 22. Dönem 3. Yasama Yõlõnda da uygulanmaktadõr. 9 Komisyonlarda inceleme süresini düzenleyen 37. madde uyarõnca tekliflerin esas komisyonlara havale gününden itibaren en geç kõrkbeş gün içinde sonuçlandõrõlmasõ gerekir. Bu sürenin bitiminde, teklifin doğrudan Genel Kurul gündemine alõnmasõnõ Hükümet veya teklif sahipleri isteyebilirler. Daha detaylõ bilgi için bakõnõz : Sayfa 7 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

9 E. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi Önümüzdeki dönemde TBMM Genel Kurulu nda görüşülmesi beklenen ve TÜSİAD İhtisas Komisyonlarõ tarafõndan izlemeye alõnan veya alõnma potansiyeli bulunan bazõ kanun tasarõlarõ aşağõda sõralanmõştõr. 10 (TBMM Genel Kurulu nda yapõlacak görüşmelere ilişkin vade klasifikasyonu tamamen cari durumdaki beklentilere dayalõ olarak yapõlmaktadõr. Bu çerçevede, tasarõlarõn görüşülme sõrasõnõn TBMM Danõşma Kurulu kararõ ile değiştirilebileceği ve gerek taslak metinlerin, gerek tasarõlarõn yasama sürecinde ilerleme hõzõnõn Hükümetin iradesindeki değişiklikler doğrultusunda gerçekleşeceği dikkate alõnmalõdõr.) Kõsa Vade klasifikasyonu kapsamõnda belirtilen mevzuat geliştirme çalõşmalarõ; kõsa vade içerisinde kanunlaşmasõ yönünde siyasi irade bulunan kanun tasarõlarõnõ (TBMM ye sevk edilmiş metinleri) içermektedir. Orta Vade klasifikasyonu kapsamõnda belirtilen mevzuat geliştirme çalõşmalarõ; yasama sürecinde olağan prosedür çerçevesinde ilerlemesi beklenen kanun tasarõlarõnõ (TBMM ye sevk edilmiş metinleri) içermektedir. Uzun Vade klasifikasyonu kapsamõnda belirtilen mevzuat geliştirme çalõşmalarõ; TÜSİAD İhtisas Komisyonlarõ tarafõndan izlemeye alõnan veya alõnma potansiyeli bulunan, ilgili bakanlõk, kamu kurum ya da kuruluşu uhdesinde sürdürülen bazõ ön yasama çalõşmalarõnõ (kanun tasarõsõ taslaklarõnõ) içermektedir. Kõsa Vade İl Özel İdareleri Kanunu Tarõm Ürünleri Lisanslõ Depoculuk Kanunu Tasarõsõ Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ ile 6968 Sayõlõ Zirai Mücadele ve Karantina Kanununun 16ncõ Maddesinde Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi 11 Tohumculuk Kanunu Tasarõsõ Orta Vade Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Kozmetik Kanunu Tasarõsõ Dahiliye Memurlarõ Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlõğõ Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun ve Devlet 10 Uluslararasõ belgelerin uygun bulunmasõ ve onaylanmasõna ilişkin kanunlar tablolarda gösterilmemektedir. 11 Nevşehir Milletvekilleri Mehmet ELKATMIŞ ve Osman SEYFİ tarafõndan verilen 2/346 sayõlõ kanun teklifi. Sayfa 8 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

10 Memurlarõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Kadastro Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Elektrik Piyasasõ Kanunu, Doğal Gaz Piyasasõ Kanunu ve Petrol Piyasasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarõnõn Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlõ Kullanõmõna İlişkin Kanun Tasarõsõ Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarõsõ 12 Çevre Kanunu ile Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Uzun Vade İlgili bakanlõk, kamu kurum ya da kuruluşu uhdesinde bulunan ve çalõşmalara ilişkin ön bilgi aktarõmõnda fayda görülen bazõ önemli mevzuat geliştirme çalõşmalarõ şu şekildedir: 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek kanunlara uyum amacõyla hazõrlanan kanun tasarõsõ taslağõ 13 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Yeniden Yapõlandõrõlmasõna İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ İdari Yargõlama Usulü Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Genel İdari Usul Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Tarõm Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Kişisel Verilerin Korunmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Taslağõ Vakõflar Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Hâkimler ve Savcõlar Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna ve Yüksek Hâkimlik Tazminatõ Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldõrõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Taslağõ İdari Yargõlama Usulü Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Genel İdari Usul Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Tarõm Kanunu Tasarõsõ Taslağõ 12 Mezkur tasarõnõn gözden geçirilmesi beklenmektedir. 13 Konuya ilişkin daha detaylõ bilgi 15 Ocak 2005 tarihli Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayõsõ nõn Yasama Süreci başlõklõ bölümünde verilmiştir. Sayfa 9 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

11 Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Toprak Koruma ve Arazi Kullanõmõ Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Gelir İdaresi Başkanlõğõnõn Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Taslağõ Finansal Hizmetler Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Uzun Vadeli Konut Finansman Sistemine İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslaklarõ o Genel Sağlõk Sigortasõ Kanunu Tasarõsõ Taslağõ o Emeklilik Sigortasõ Kanunu Tasarõsõ Taslağõ o Sosyal Yardõmlaşma Sistemi Kanunu Tasarõsõ Taslağõ o Sosyal Güvenlik Kurumunun Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ Milletlerarasõ Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Taslağõ Kamu Personelinde Ayrõcalõklarõn Kaldõrõlmasõna İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ (Yeni) Türk Ceza Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Borçlar Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Kamuda Personel Reformuna İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ Ticari Sõrlar Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Devlet Sõrlar Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Bilirkişilik Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Sermaye Piyasasõ Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Yargõ Reformuna İlişkin Çalõşmalar Seçim Kanunu İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ Siyasi Partiler Kanununa İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ Anayasa Değişiklikleri Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Sayfa 1 0 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

12 III. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI A- Yatõrõm Ortamõnõ İyileştirme Koordinasyon Kurulu YOİKK Bir önceki sayõmõzda belirttiğimiz üzere Yatõrõm Ortamõnõ İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalõşmalarõ bağlamõnda yeni açõlõmlara, yeni fikirlere, tõkanan noktalarda alternatif çözüm önerilerine duyulan ihtiyaç sebebiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafõndan organize edilen II. Kõzõlcahamam Yatõrõm Konferansõ 7 9 Ocak 2005 tarihlerinde Kõzõlcahamam da toplanmõştõr. Yapõlan paralel toplantõlarda 9 teknik komiteye denk düşen çalõşma grubu, kendi alanlarõna düşen konularla ilgili sorunlarõn ve çözüm önerilerinin kaydedildiği 9 rapor hazõrlamõştõr. Bu raporlar önümüzdeki aylar içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen YOİKK toplantõsõnda sunulacaktõr. Yatõrõm ortamõnõ iyileştirme çalõşmalarõ bünyesinde kendisine bir yer edinmeye başlayan ve geçen sene ilki gerçekleştirilen Yatõrõmcõ Danõşma Konseyi toplantõsõnõn yenisi bu sene 28 Nisan da İstanbul da gerçekleştirilecektir. TÜSİAD õn da başkan düzeyinde katõldõğõ Yatõrõmcõ Danõşma Konseyi 2004 toplantõsõ sonrasõnda dile getirilen yatõrõm ortamõ problemleri ile ilgili gelişmelerin ele alõnacağõ yeni toplantõya IMF ve Dünya Bankasõ başkanlarõ yanõnda bu sene Avrupa Yatõrõm Bankasõ Başkanõ da katõlacaktõr. YOİKK kapsamõnda sürdürülen çalõşmalarda bugüne kadar yatõrõm ortamõnõn iyileştirilmesi amacõyla bir grup mevzuat çalõşmasõ kanunlaşmõş, bir diğer grup mevzuat çalõşmasõ ise yasama sürecinde ilerlemeye devam etmektedir. TBMM Genel Kurulu nda görüşülerek kabul edilen, TBMM ye sunulan, T.C. Başbakanlõk da bulunan ve ilgili kamu kurum ya da kuruluşunda çalõşmalarõ devam eden kanuna yönelik mevzuat çalõşmalarõna ilişkin son durum aşağõdaki tabloda yer almaktadõr. YOİKK Kapsamõnda Sürdürülen Yasama Çalõşmalarõnda Son Durum ( Tarihi İtibarõ İle) KABUL EDİLEN KANUNLAR Yabancõlarõn Çalõşma İzinleri Hakkõnda Kanun (4817) İş Kanunu (4857) Doğrudan Yabancõ Yatõrõmlar Kanunu (4875) Şirket Kuruluşlarõ Kanunu (4884) İş Kurumu Kanunu (4904) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun (4916) Kaçakçõlõkla Mücadele Kanunu (4926) Bağ-Kur Kanunu (4956) Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun (4957) Sayfa 11 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

13 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (4958) Türk Patent Enstitüsü Kanunu (5000) Enflasyon Muhasebesi (5024) Endüstriyel Tasarõmlarõn Uluslararasõ Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasõ (5117) Marka Kanunu Anlaşmasõ (5118) Entegre Devre Topografyalarõnõn Korunmasõ Hakkõnda Kanun (5147) Maden Kanunu (5177) TBMM GÜNDEMİNDE BEKLEYEN KANUNLAR Çevre Kanunu KOBİ Tanõmõ Kanunu T.C. BAŞBAKANLIK DA BEKLEYEN KANUN TASARILARI Ulusal Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanunu Tasarõsõ Yatõrõm Promosyon Ajansõ Kanunu Tasarõsõ Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ Kanunu Tasarõsõ T.C. BAŞBAKANLIK A SUNULMA AŞAMASINA GELMİŞ VE ÜZERİNDE ÇALIŞILAN KANUN TASARILARI Patent ve Marka Vekilleri Birliği Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Türkiye İlaç Kurumu Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Telif Haklarõ Kurumu Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Sektörel Lisanslar Kanunu Tasarõsõ Taslağõ B- Reform İzleme Grubu RİG 27 Ocak 2005 tarihinde gerçekleştirilen en son RİG toplantõsõnda siyasi kriterler bağlamõnda değerlendirilen konulardan bazõlarõ şu şekildedir ADLİ SİSTEM - Halk Denetçiliği Kurumu ( Ombudsmanlõk ) Kanunu tasarõsõnõn kabulü - Hakimler ve Savcõlar Yüksek Kurulu nun oluşumunun değiştirilmesi ve kurulun kararlarõna karşõ yargõ yolunun açõlmasõ (Anayasa nõn 159. maddesi) - Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargõlanmasõnda idari izin usulünün sõnõrlandõrõlmasõ veya kaldõrõlmasõ (Anayasa nõn 129. maddesi, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargõlanmasõ Hakkõnda Kanun) - Uyarma ve kõnama cezalarõyla ilgili disiplin kararlarõnõn yargõ denetimine açõlmasõ (Anayasa nõn 129.maddesi) Sayfa 1 2 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

14 YOLSUZLUKLA MÜCADELE - Yolsuzlukla Mücadele Yasa tasarõsõnõn kabulü - Yolsuzlukla mücadele birimi kurulmasõ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER - Uluslararasõ Ceza Mahkemesi Statüsü ne taraf olunmasõ - Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartõ nõn onaylanmasõ - AİHS 13 No lu Protokol ün onaylanmasõ İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ KURUMSAL YAPI - İnsan Haklarõ Başkanlõğõ ve İnsan Haklarõ Danõşma Kurulu gibi insan birimlerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ AYRIMCILIKLA MÜCADELE - AİHS 12 No.lu Protokol ün imzalanmasõ İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE - Bağõmsõz bir denetim sisteminin oluşturulmasõ KADIN HAKLARI - Siyasi karar organlarõnda kadõnlarõn katõlõmõnõ artõrmaya yönelik kota uygulanmasõ - TBMM İçtüzüğü nün 56. maddesinin değiştirilmesi Bayanlar tayyör giyerler. - TCK nõn 287. maddesinin değiştirilmesi Yetkili hakim ve savcõ kararõ olmaksõzõn, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkõnda üç aydan bir yõla kadar hapis cezasõna hükmolunur. ÇOCUK HAKLARI - Çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin yasal ve idari düzenlemelerin yapõlmasõ (15 yaşõndan aşağõ çocuklarõn çalõştõrõlmasõnõ yasaklayan İş Kanunu belirli sektörlerde uygulanmamaktadõr. <5. ve 67. maddeler>) - TCK nõn 104. maddesinin değiştirilmesi Cebir, tehdit ve hile olmaksõzõn, onbeş yaşõnõ bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, altõ aydan iki yõla kadar hapis cezasõ ile cezalandõrõlõr. SENDİKAL HAKLAR - Kamu Görevlileri Sendikalarõ Kanunu nda değişiklik yapõlmasõ C- Avrupa Birliği İletişim Grubu - ABİG ABİG in yeniden yapõlandõrõlmasõ ön çalõşmalarõ başladõ. Eski yapõ aslõnda bir başarõ öyküsü gerçekleştiren ABİG, yeni dönemde öngörülen ölçek ve çalõşma alanlarõ bağlamõnda, en azõndan bir derece ileri bir yapõlanma gerektirmektedir. Yeni yapõ yine Dõşişleri Bakanlõğõ ABGS/DPT, TÜSİAD, İKV ve TOBB kurumlarõnõn temsilcilerinin oluşturduğu bir üst kuruldan müteşekkil olacak gözüküyor. Sayfa 1 3 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

15 ABİG in üyelik sürecinin tümünde, hem dõş hem iç; hem siyasi ve ekonomik, hem de sosyal ve kültürel tanõtõm ve iletişim görevlerini üstlenmesi tasarlanmaktadõr. Dolayõsõyla önceki ad hoc yapõsõndan daha ileri bir kurumsal yapõlanma ihtiyacõ vardõr. TÜSİAD õn da tanõtõm ve iletişim konusundaki deneyim ve birikiminin kullanõlmasõ ve karar sürecinde yer almasõ tasarlanan bu yeni yapõlanmanõn 2005 ortasõnda somut bir düzeye ulaşmasõ beklenmektedir. D- Ekonomi Koordinasyon Kurulu EKK Ekonomi Koordinasyon Kurulu, makro ekonomi başta olmak üzere, ekonomi gündemine ilişkin her türlü konuda yaşanan gelişmeler konusunda zamanlõ ve etkili koordinasyonu sağlayarak Türkiye için mümkün olan en üst verimlilik düzeyine ulaşmak amacõyla Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Sayõn Abdüllatif Şener in başkanlõğõnda toplanmaktadõr. Prensip olarak her hafta bir toplantõ yapõlmasõ planlanmõş olup, ilk EKK toplantõsõ tarihinde yapõlmõştõr. Toplantõlarõn değişmeyen ana günden maddesi Ekonomideki Gelişmelerin ve Genel Ekonomik Durumun Değerlendirilmesi maddesi olmaktadõr. EKK geçtiğimiz ay içerisinde aşağõda sõralanan gündem maddeleri çerçevesinde iki toplantõ gerçekleştirmiştir. 14 Ocak 2005 Tarihli Toplantõ Gündemi Yurtdõşõ Müteahhitlik Sektörünün sorunlarõnõ görüşülmesi ve çözüm yollarõnõn belirlenmesi. 29 Ocak 2005 Tarihli Toplantõ Gündemi Günlük hayatta karşõlaşõlõn bürokratik engellerle ilgili TOBB tarafõndan gerçekleştirilen sunuş ve bu alanda alõnmasõ gereken tedbirlerin/çözümlerin belirlenmesi. E- Ekonomik ve Sosyal Konsey ESK Daha önce de belirtildiği üzere, Ekonomik ve Sosyal Konsey in çalõşmalarõnõ daha verimli ve etkili bir biçimde sürdürebilmesini temin etmek amacõyla 11 Nisan 2001 tarihinde kabul edilen Ekonomik ve Sosyal Konsey in Kuruluşu, Çalõşma Esas ve Yöntemleri Hakkõnda Kanun da kapsamlõ bir güncellemeye gidilmesi beklenmektedir. Önümüzdeki Salõ günü (8 Şubat 2005) ESK Üst Kurulu bir toplantõ gerçekleştirerek bir sonraki ESK toplantõsõnõn gündemini belirleyecektir. Gerçekleştirilecek bu toplantõda Devlet Planlama Teşkilatõ (DPT) tarafõndan sürdürülen kanun taslağõ ile ilgili çalõşmalarõn da değerlendirilmesi beklenmektedir. Sayfa 1 4 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

16 IV. TÜSİAD ANKARA TEMSİLCİLİĞİ NİN KATILIMLARI Ankara Temsilciliğinin TÜSİAD Adõna Katõlõm Sağladõğõ Faaliyetler Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ Müsteşarõ Doç. Dr. Adem ŞAHİN ve CARGILL Türkiye Temsilcisi Mustafa SAYINATAÇ la toplantõ Tarõm Bakanlõğõ Müsteşarõ Haşim ÖĞÜT ile Tarõm AB Müktesebatõ konusunda toplantõ Adalet ve Kalkõnma Partisi Grup Başkanvekili Sadullah ERGİN ile Seçim Kanunlarõ ve Siyasi Partiler Yasasõ konusunda toplantõ Hazine Müsteşarlõğõ Müsteşar Yardõmcõsõ Cavit DAĞDAŞ ile YOİKK çalõşmalarõ ile ilgili toplantõ Dõşişleri Bakanlõğõ AB Genel Müdür Yardõmcõsõ Selim YENEL ile 17 Aralõk zirvesi sonrasõnda 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasõ öngörülen müzakere sürecine hazõrlõk konusunda toplantõ Devlet Planlama Teşkilatõ Sanayi Daire Başkanõ Latif TUNA ile Dünya Bankasõnõn Mart 2005 de Türkiye de gerçekleştireceği Bilgi Ekonomisi Sempozyumu ile ilgili toplantõ MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Geliştirme Projesi) İş Piyasasõ Çalõşma Grubu Toplantõsõ Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanõ Feyhan KALPAKLIOĞLU ile AB Bölgesel Kalkõnma Projeleri ile ilgili toplantõ Yatõrõm Ortamõnõ İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalõşmalarõ kapsamõnda düzenlenen Kõzõlcahamam II. Yatõrõm Konferansõna katõlõm Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilcisi Jakob SIMONSEN ile TÜSİAD BM işbirliği alanlarõyla ilgili toplantõ Finlandiya Büyükelçisi Maria SERENIUS ile gündeme yönelik toplantõ MAKSİFED Başkanõ Celal BEYSEL, Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşar Yardõmcõsõ Lütfi ELVAN ile toplantõ MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Geliştirme Projesi) Ulusal Yeterlilikler Politika Grubu Toplantõsõ Türk Alman Mesleki Eğitim Çalõşma Grubu toplantõsõ Türk Hava Yollarõ Yönetim Kurulu Başkanõ Candan KARLITEKİN ile sektör problemlerine yönelik toplantõ Sayfa 1 5 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

17 Alman Mesleki Eğitim Çalõşma Grubu ile toplantõ Başbakanlõk Başdanõşmanõ ve Dõşişleri Bakanõ Doç. Dr. Abdullah GÜL ün AB Danõşmanõ Ahmet SEVER ve Başbakanlõk Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü Yüksel ÖZTÜRK ile yasama sürecine ilişkin toplantõ TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan YALÇINDAĞ ve TÜSİAD Genel Sekreter Yardõmcõsõ Ebru DİCLE ile Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanõ Murat BAŞESGİOĞLU ile toplantõ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Bölüm Başkanõ Prof. Dr. Tuğrul ARAT ile 17 Aralõk zirve sonuçlarõna ilişkin toplantõ Kalkõnma Bankasõ Proje Müdür Yardõmcõsõ Serdar KABUKÇUOĞLU ile Bölgesel Kalkõnma Platformu konusunda toplantõ Global Tarõmsal Ticaret ve Gelişmekte Olan Ülkeler konulu Konferans MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Geliştirme Projesi) Politika ve Strateji Grubu Toplantõsõ Devlet Planlama Teşkilatõ AB ile İlişkiler Genel Müdürü Cevdet YILMAZ ile Devlet Planlama Teşkilatõ bünyesinde müzakere sürecine hazõrlõk konusunda toplantõ Ekonomistler Platformu 13. Ekonomi Değerlendirme Kurulu Toplantõsõ Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşar Yardõmcõsõ Lütfi ELVAN ile Devlet Planlama Teşkilatõ bünyesinde müzakere sürecine hazõrlõk konusunda toplantõ Yargõtay Cumhuriyet Başsavcõsõ Nuri OK ile Etik Raporu Çalõşmalarõna İlişkin Toplantõ Merkez Bankasõ Danõşmanõ Ercan TÜRKHAN ve Zafer YÜKSELER ile toplantõ TÜSİAD Sağlõk Çalõşma Grubu Başkanõ Ethem SANCAK, TÜSİAD Sağlõk Çalõşma Grubu Üyeleri Murat DAYANIKLI ve Haluk ÖZSARI, TÜSİAD Genel Sekreter Yardõmcõsõ Ebru DİCLE ile birlikte Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanõ Tuncay TEKSÖZ ile toplantõ Sayfa 1 6 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

18 V. AB MÜKTESEBATINA UYUM VE İDARİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Müzakerelerin açõlmasõnõ müteakiben 2005 yõlõ ve sonrasõnda Türkiye açõsõndan son derece büyük önem arz edecek olan müzakerelerin işleyiş sürecine ilişkin kapsamlõ bilgi aşağõda yer almaktadõr. KATILIM MÜZAKERELERİNİN GENEL OLARAK İŞLEYİŞİ Katõlõm müzakereleri, aday ülkenin hangi koşullar altõnda AB üyesi olabileceğini belirlemektedir. Aday ülkelerin bu süreçte AB müktesebatõnõ üstlenmesi beklenmektedir. Müzakereler, aday ülkelerin AB müktesebatõnõ kabul etme, yürürlüğe koyma ve etkili bir şekilde uygulama bakõmõndan ne aşamada olduklarõnõn tespiti üzerinde yoğunlaşmaktadõr. Ayrõca, belirli müktesebat başlõklarõnda gündeme gelebilen derogasyonlar ile kapsam ve süre bakõmõndan sõnõrlõ olmasõ gereken geçiş dönemlerinin tespit edilmesine çalõşõlmaktadõr. Böylelikle, daha önceki genişlemelerde olduğu gibi, yeni üyelerin, bazõ alanlardaki müktesebatõ, müzakereler sõrasõnda tespit edilmiş bir zaman dilimi içerisinde kabul etmelerine imkan tanõnmaktadõr. Katõlõm müzakerelerinin ilke ve usulleri, 1997 yõlõnda gerçekleştirilen Lüksemburg Zirvesinde belirlenmiştir yõlõ Helsinki Zirvesinde ise, her bir aday ülke ile yürütülen katõlõm müzakerelerinin seyrinin kendi özel koşullarõ çerçevesinde değerlendirilmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu çerçevede, müzakereler, her aday ülkeyle ayrõ ayrõ yürütülmekte ve müzakerelerin hõzõ, her bir aday ülkenin hazõrlõk düzeyine ve çözüm bekleyen konularõn niteliğine bağlõ olarak değişmektedir. Müzakerelerinin İşleyişi Aday ülkelerle, katõlõm müzakerelerinin açõlmasõnõ takiben AB müktesebatõnõn14 bölümler halinde detaylõ bir incelemesi gerçekleştirilmektedir. Tarama (AB müktesebatõnõn analitik olarak incelenmesi) adõ verilen bu süreçte, aday ülkeler AB müktesebatõnõn üstlenilmesindeki temel noktalar ve AB nin temel kurallarõ hakkõnda bilgilendirilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafõndan yürütülen mevzuat tarama sürecinin amacõ, AB müktesebatõnõn aday ülkelere açõklanmasõ ve sorun çõkabilecek alanlarõn bu ülkelerle birlikte belirlenmesidir. Teknik bir süreç olan tarama ile, Topluluk hukukuna açõklõk getirilmesi ve müktesebatõn aday ülkelerin ulusal hukuk sistemlerine uyarlanmasõnõn kolaylaştõrõlmasõ, dolayõsõyla söz konusu ülkelerin üyeliğe hazõrlanmasõ hedeflenmektedir. Tarama ayrõca, müktesebatõn uyum durumu 14 AB müktesebatõ, Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Antlaşmalar ile onu tadil eden Antlaşmalarõn (Tek Senet, Avrupa Birliği Antlaşmasõ, Amsterdam ve Nice Antlaşmalarõ) yanõ sõra, Topluluk kurumlarõ geçen tarafõndan kabul edilen tüm ikincil mevzuat (tüzük, direktif, karar, tavsiye vb.) ile Avrupa Topluluklarõ Adalet Divanõnõn içtihat oluşturan kararlarõnõ içermektedir. Sayfa 1 7 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

19 hakkõnda Komisyonun elindeki verilerin güncelleştirilmesine ve kaydedilen ilerlemeden Topluluk organlarõnõn hõzlõ bir biçimde haberdar edilmesine imkan tanõmaktadõr. Tarama süreci AB müktesebatõnda yer alan hukuki düzenlemelerin açõklanmasõnõn yanõ sõra, söz konusu düzenlemelerin gerekçelerinin açõklanmasõnõ da içermektedir. Bu nedenle anõlan sürecin her aşamasõna, aday ülkelerin ilgili AB mevzuatõna uyum çalõşmalarõnõ gerçekleştirecek teknik kadrosunun katõlõmõ önem arz etmektedir. Özellikle bazõ adaylarõn orta vadede Kopenhag kriterlerini karşõlayamayacaklarõ hususu dikkate alõnarak, genişleme sürecinin farklõlaşma (esneklik, farklõ hõzlar) ilkesi doğrultusunda şekillendirilmesi ve dolayõsõyla aday ülkelerin bireysel olarak kaydettikleri gelişim göz önünde bulundurularak müzakerelerin gidişatõ ile ilgili karar verilmesi görüşü ağõrlõk kazanmõştõr. Nitekim Komisyon, İlerleme Raporlarõnda 2000 yõlõnda adaylarla AB müktesebatõnõn yalnõzca belirli bir kõsmõnõn müzakere edilebileceği sonucuna varmõştõr. Belirli bir dönemde müzakere edilecek mevzuat başlõğõ sayõsõ her ülke için farklõlõk göstermektedir. Bir müktesebat başlõğõnda müzakerenin tamamlanmasõ, bu başlõk altõnda yer alan müktesebatõn tamamen üstlenilmesi, uygulamada geçiş dönemine yönelik herhangi bir talebin bulunmamasõ ve AB nin konuya ilişkin bilgi taleplerine aday ülkeler tarafõndan tatmin edici cevaplar verilmesine bağlõ olarak gerçekleştirilmektedir. Komisyon, adaylarõn üyeliğe hazõrlõkta gösterdikleri genel performansõn da dikkate alõnmasõ gerektiği görüşünden hareketle, müzakerelerin, ancak AB nin adaylarõn üyeliğe hazõrlõk durumlarõnõn bu konuda verdikleri taahhütlerle örtüşmesi halinde tamamlanabileceğini öngörmüştür. Tarama süreci tamamlanõp mevzuatla ilgili sorunlu alanlar belirlendikten sonra, fiili müzakereler aşamasõna gelinmektedir. Bu kapsamda, müzakereler, müktesebat başlõklarõ itibarõyla açõlmakta, yürütülmekte ve kapatõlmaktadõr.15 Müzakereler, aday ülkenin müktesebatõ üstlenme, uygulama ve yürürlüğe koyma şartlarõ ile derogasyon, kapsam ve süre açõsõndan sõnõrlõ olmak kaydõyla muhtemel geçiş dönemi düzenlemeleri üzerinde yoğunlaşmaktadõr. Müzakereler, Katõlõm için Hükümetler arasõ Konferans adõ verilen toplantõlar aracõlõğõyla yürütülmektedir. Toplantõlarda, bir tarafta aday ülke diğer tarafta AB üyesi devletler yer almaktadõr. Müzakereler iki düzeyde gerçekleştirilmektedir. Bakanlõk seviyesinde; aday ülke ve üye ülkeler, kendi dõşişleri bakanlarõ aracõlõğõ ile temsil edilmektedir. Bu düzeydeki müzakerelerde, müzakereler hakkõndaki geçici rapor gözden geçirilmekte, pozisyonlar sunulmakta ve hassas siyasi konular tartõşõlmaktadõr. 15 Müzakereler genel olarak aday ülkeler için kolay sayõlabilecek müktesebat başlõklarõ itibarõyla başlatõlmakta, tarõm ve bütçe gibi sorunlu alanlar ise daha sonraya bõrakõlmaktadõr. Sayfa 1 8 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

20 Temsilciler/Baş müzakereciler seviyesinde; aday ülke baş müzakerecisi ile, üye ülkeler ise AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) aracõlõğõ ile temsil edilmektedirler. Bu düzeyde, her bir başlõk tartõşõlmakta, pozisyonlar ve ilave bilgiler sunulmakta ve başlõklarõn geçici olarak kapatõlmasõ öngörülmektedir. Komisyon, bütünüyle Topluluk yetkisine dahil alanlarda, her bir başlõk için ortak müzakere pozisyonlarõ önermekte ve bu pozisyonlar Konsey tarafõndan oy birliğiyle karara bağlanmaktadõr. Müktesebat başlõklarõ itibarõyla oluşturulan pozisyonlar, müzakerelerde AB Konseyi Dönem Başkanlõğõ tarafõndan sunulmaktadõr. Aday ülkeler de müktesebatõ oluşturan 31 ayrõ başlõk için müzakere pozisyonlarõ belirlemekte ve bu belge Komisyonun hazõrladõğõ AB pozisyonuyla birlikte müzakerelerin temel unsurunu oluşturmaktadõr. Müzakerelerde, müktesebat başlõklarõ itibarõyla geçiş süresi veya derogasyon ihtiyacõ duyulan alanlarõn tespiti amacõyla aday ülkeler düzenleyici etki analizi raporlarõ hazõrlamaktadõr. Söz konusu raporlarda geçiş süresi veya derogasyon ihtiyacõnõn ayrõntõlõ gerekçeleri ortaya konulmaktadõr. Aday ülke pozisyon metinleri iki kõsõmdan oluşmaktadõr. Birinci kõsõmda, söz konusu müktesebat alanõnda AB ye uyum için kaydedilen gelişmeler, mevcut durumun özeti ve varsa geçiş süresi talebi yer almaktadõr. İkinci kõsõmda ise birinci kõsma da atõflarda bulunularak, söz konusu talebin gerekçesi ortaya konulmaktadõr. Bu kõsõm, müzakerelerin seyri açõsõndan çok önemlidir. Geçiş süresi taleplerinin AB tarafõna kabul ettirilebilmesi, burada sõralanan gerekçelerin ikna ediciliğine bağlõdõr. Müzakere pozisyonu Avrupa Komisyonuna gönderilmektedir. Pozisyonlarõn daha net ortaya çõkmasõ için, Avrupa Komisyonu ve aday ülke uzmanlarõ arasõnda toplantõlar yapõlmaktadõr. Pozisyonlarõn karşõlõklõ sunumu yapõlõp, Hükümetler arasõ Konferanslarda ele alõndõktan sonra artõk konu ile ilgili ilave müzakereye gerek olmadõğõ fikrine varõlõrsa, müktesebatõn o başlõğõ geçici olarak müzakereye kapatõlmaktadõr. Tüm konularda mutabakata varõlmadõkça hiçbir alanda uzlaşma sağlanmõş sayõlmamakta ve bu husus geçicilik terimi ile ifade olunmaktadõr. Müzakereler sõrasõnda ayrõca, aday ülkenin Topluluk bütçesine katkõsõ, ilgili ülkenin özellikle yapõsal ve tarõmsal politikalar gibi AB politikalarõna katõlõm modaliteleri ile Kurucu Antlaşmalarda öngörülen genel kurallara getirilecek istisnalar belirlenmektedir. Müzakereler tamamlandõktan sonra, ilgili aday ülkenin AB ye dahil olma şartlarõnõ ortaya koyan Katõlõm Antlaşmasõ hazõrlanmaktadõr. Daha önceki genişlemelerde de gözlendiği üzere, Avrupa Komisyonu, Antlaşma taslağõnõ ve eklerini hazõrlamaya müzakere sürecinde başlamaktadõr. Taslak, özel bir çalõşma grubu tarafõndan tartõşõlmaktadõr. Bu çalõşma grubunda, üye ülke, aday ülke, Komisyon ve Konsey Genel Sekreterliğinden temsilciler bulunmaktadõr. Taslağa Sayfa 1 9 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-060 15 Şubat 2005 Sayı : 2005-2-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-04-417 01 Aralõk 2004 Sayõ : 2004-09

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-102 15 Mart 2005 Sayı : 2005-3-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-145 15 Nisan 2005 Sayı : 2005-4-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ. Say ı : 2004-6-A 15 Temmuz 2004

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ. Say ı : 2004-6-A 15 Temmuz 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-205 16 Mayıs 2005 Sayı : 2005-5-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Sayı : 2004-2-A 15 Mart 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-350 15 Kasım 2005 Sayı : 2005-10-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-227 15 Haziran 2005 Sayı : 2005-6-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ 0 1 Kasõ m 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Sayı : 2004-1-A 16 Ş ubat 2004 TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ Yasama Süreci Ara Sayısı T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ A N K A R A T E M S İ L C İ L İ

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-291 15 Eylül 2005 Sayı : 2005-8-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ. A. Geçtiğ imiz Dönemde Çı kan Önemli Kanunlar. B. Yeni Kanun Tasarı ları..

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER YASAMA SÜRECİ. A. Geçtiğ imiz Dönemde Çı kan Önemli Kanunlar. B. Yeni Kanun Tasarı ları.. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-06-163 15 Mayıs 2006 Sayı : 2006-05-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r.

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-06-326 16 Ekim 2006 Sayı : 2006-10-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

TÜSİAD, ABD ye 5 günlük kapsamlõ bir gezi düzenliyor

TÜSİAD, ABD ye 5 günlük kapsamlõ bir gezi düzenliyor 23 Mayõs 2003 TS/BAS/03-47 TÜSİAD, ABD ye 5 günlük kapsamlõ bir gezi düzenliyor Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD), ABD yönetiminin, finans çevrelerinin ve medyasõnõn önde gelen isimleriyle

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI 06 Eylül 2004 Adana Adana ilinin değerli yöneticileri, sevgili Adanalõ dostlar, sayõn basõn mensuplarõ Aile köklerimizin bulunduğu kentte,

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ

ANKARA BÜLTENİ. Yasama Süreci Ara Sayısı İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r YASAMA SÜRECİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-06-094 15 Mart 2006 Sayı : 2006-03-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Ocak 2004 SABANCI CENTER Sayõn Başkan, değerli üyeler, değerli basõn mensuplarõ

Detaylı

2002 YILI İLERLEME RAPORU

2002 YILI İLERLEME RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN 2002 YILI İLERLEME RAPORU Ankara Ekim 2002 İÇİNDEKİLER A. Giriş... 1 a) Önsöz...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r.

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-07-005 15 Ocak 2007 Sayı : 2007-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumlarõ: Değerlendirme Tablosu... 3

Detaylı

Kõsa Vadeli Öncelikler (2001)

Kõsa Vadeli Öncelikler (2001) Türkiye için Katõlõm Ortaklõğõ Güçlendirilmiş siyasal diyalog ve siyasal ölçütler - Alõntõlar - Kõsa Vadeli Öncelikler (2001)! Siyasi diyalog bağlamõnda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği nin Kõbrõs

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU 7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KRONOLOJİSİ

AVRUPA BİRLİĞİ KRONOLOJİSİ AVRUPA BİRLİĞİ KRONOLOJİSİ 1946-2002 AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2002 AVRUPA BİRLİĞİ KRONOLOJİSİ 1946-2002 AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2002 ISBN 975 19 3119-3

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL 171 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI (1984-1994) Metin Kilci Yõllõk Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Temmuz 1994 ISBN

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ 17.3.2004 Tarih ve 2004/3 Sayõlõ YPK Kararõ ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ I. AMAÇ VE ESASLAR Ekonomik ve sosyal hayatõmõzdaki yeri tartõşõlmaz olan elektrik enerjisinin

Detaylı

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1 Avrupa Topluluklarõna üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine uyguladõklarõ sosyal güvenlik programlarõna ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ,

Detaylı

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 01 Temmuz

Detaylı

SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME

SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 33 Soykõrõm Suçunun Önlenmesine ve Cezalandõrõlmasõna Dair Sözleşme SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 9 Aralõk 1948 tarihinde Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel

Detaylı

TATİL ÖNCESİ YASAMA GÜNDEMİNE BAKIŞ

TATİL ÖNCESİ YASAMA GÜNDEMİNE BAKIŞ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2010 02 A İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r.

Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i tarafı ndan TÜSİ AD Üyelerine özel olarak hazı rlanmaktadı r. TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ TS-ANK-07-290 15 Kasım 2007 Sayı : 2007-11-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı 80050 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN TEMEL ANTLAŞMALAR (AKÇT, AET, AAET)

AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN TEMEL ANTLAŞMALAR (AKÇT, AET, AAET) AVRUPA TOPLULUKLARINA İLİŞKİN TEMEL BELGELER AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN TEMEL ANTLAŞMALAR (AKÇT, AET, AAET) AVRUPA TOPLULUĞU İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİLT-1 AĞUSTOS 1993 Avrupa Topluluklarõnõ Kuran

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ANKARABÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARABÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER ANKARABÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTEN: TS-ANK-07-307 03 Aralık 2007 Sayı : 2007-12

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI

Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasõnda bir Ortaklõk kuran

Detaylı

TBMM YENİDEN FAALİYETTE!

TBMM YENİDEN FAALİYETTE! İ s t a n b u l Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul - Türkiye [T] +90-212-249 19 29 [F] +90-212-249 13 50 [E] tusiad@tusiad.org A n k a r a İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Detaylı

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik yönlerden destekler, içinde bulunduklarõ durumun olumsuz

Detaylı

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr.

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. EKİM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

Sermaye piyasasında güvence fonları

Sermaye piyasasında güvence fonları Sermaye piyasasında güvence fonları SAİM KILIÇ Sermaye Piyasasõ Kurulu Uzmanõ-Bakan Danõşmanõ Saim Kõlõç, 1972 yõlõnda Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasõ İlişkiler

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

Yasama Süreci Ara Sayısı

Yasama Süreci Ara Sayısı Yasama Süreci Ara Sayısı SAYI: 2012 2 A 15 Şubat 2012 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

TEMEL YAPISAL DEĞİŞİM PROJELERİ

TEMEL YAPISAL DEĞİŞİM PROJELERİ Yõlõ Programõ Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ, YILI PROGRAMININ TEMEL AMAÇLARI VE MAKROEKONOMİK

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:

Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: SAYI: 2013 04-A 15 Nisan 2013 İÇİNDEKİLER: ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-085 01 Mart 2005 Sayı : 2005-03

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) YILI PROGRAMI 18 Ekim 1996 Gün ve 22791 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1996 Gün ve 96/8629 Sayõlõ Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/8 HAFTALIK BÜLTEN 17.02.2003 21.02.2003 A. 1.1.2003 21.2.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 21.02.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacõ, Dokuz Eylül Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlõğõnõn işleyişi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/55 HAFTALIK BÜLTEN 10/11/2003 14/11/2003 A. 1.1.2003 14.11.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 14.11.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MART 2002 SAYI: 2534 Yönetmelikler TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 29 Ağustos

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanõ Tuncay Özilhan'õn Türkiye SİAD Platformu Kayseri Başkanlar Kurulu konuşmasõ

Yönetim Kurulu Başkanõ Tuncay Özilhan'õn Türkiye SİAD Platformu Kayseri Başkanlar Kurulu konuşmasõ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanõ Tuncay Özilhan'õn Türkiye SİAD Platformu Kayseri Başkanlar Kurulu konuşmasõ 14 HAZİRAN 2001 KAYSERİ Sayõn Vali, Kayseri ilimizin değerli

Detaylı