ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK"

Transkript

1 T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK Şubat 2005 Sayõ : A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan Hazõ rlanmaktadõ r Sayõ : Ş ubat 2005 İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ İstanbul - Türkiye [T] [F] [E] Ankara İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa Ankara Türkiye [T] [F] [E] Avrupa Birliğ i 13, Avenue des Gaulois, 1040 Brussels Belgium [T] [F] [E] W ashington D.C th Street, Washington D.C US [T] [F] [E] Berlin Maerkisches Ufer Berlin-Mitte - Deutschland [T] [F] [E] Paris 12,Rue Godot de Mauroy Paris - France [T] [F] [E] Ankara Bülteni ile ilgili görüş ve önerileriniz için : İ Ç İ NDEKİ LER I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME II. YASAMA SÜRECİ A. Geçtiğimiz Dönemde Çõkan Önemli Kanunlar B. Yeni Kanun Tasarõlarõ C. TBMM İhtisas Komisyonlarõ D. TBMM Genel Kurulu E. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi III. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI A. Yatõrõm Ortamõnõ İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) B. Reform İzleme Grubu (RİG) C. Avrupa Birliği İletişim Grubu (ABİG) D. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) E. Ekonomik Sosyal Konsey (ESK) IV. TÜSİAD ANKARA TEMSİLCİLİĞİ NİN KATILIMLARI V. AB MÜKTESEBATINA UYUM VE İDARİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VI. MAKRO EKONOMİK UYUM PROGRAMINA İLİŞKİN GELİŞMELER TÜSİ AD, tarihli Bakanlar Kurulu kararõ uyarõ nca kamu yararõ na çalõ ş an dernek statüsündedir. TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i, katõ l õ mcõ demokrasi bağ lamõ nda ve Türkiye nin Avrupa Birliğ i ne üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİ AD adõ na takip etmekte, TÜSİ AD õ n tüzüğ ü, amaçlarõ ve ilkeleri çerçevesinde, TÜSİ AD õ n karar süreçlerine etkili katõ l õ m õ n õ sağ lamaya yardõ mcõ olmaktadõ r.

2 I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME AB Müzakere Sürecinde Takvim AB sürecinde takvimin şu şekilde gelişmesi beklenmektedir: Haziran 2005: AB Komisyonu tarafõndan Müzakere Çerçevesi Önerisinin Hazõrlanmasõ Temmuz 2005: AB Komisyonu tarafõndan Siyasi ve Kültürel Diyalog Belgesi nin hazõrlanmasõ 3 Ekim 2005: Ankara Anlaşmasõnõn cari AB üyelik yapõsõna teşmil edilmesi sonrasõnda müzakerelerin başlamasõ Kasõm 2005: AB Komisyonu tarafõndan Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi Kasõm 2005: AB Komisyonu tarafõndan İlerleme Raporu Müzakere Modeli AB müzakere modeli 31 Ocak 2005 Bakanlar Kurulunda yeniden ele alõndõ. Baş müzakerecinin bir siyasi olmasõ durumunda Devlet Bakanõ Sayõn Ali BABACAN õn ismi öne çõkõyor. Baş müzakerecinin bir memur olmasõ durumunda ise aday tecrübeli Büyükelçilerin sayõsõ 3-4. Müzakere sürecinde temel koordinatör kurumun kim olacağõ konusu ise tartõşõlmaya devam ediyor. Aday kurumlar DPT ve ABGS. Ancak sonuç olarak bu kurumlarõn yeniden yapõlandõrõlmasõ suretiyle ortaya çõkacak bir işbirliği modelinin sorumluluğu almasõ muhtemel. Kuzey Irak ta Erken Yapõlanma Girişimleri Kuzey Irak sürecinde beklentiler realize oluyor; Geçici Yönetim Yasasõ, Kerkük dahil tartõşmalõ topraklarla ilgili sorunlarõn çözümünün, yeni nüfus sayõmõna ve yeni kalõcõ anayasa onaylanana kadar ertelenmesini öngörüyor. Buna rağmen bölgede bastõrõlan erken yapõlanma girişimleri doğal olarak Ankara nõn gelişmelere yönelik tavrõnõ sertleştiriyor. Kõsa süre içinde gerçekleşmesi beklenen ABD yeni Dõşişleri Bakanõ Condoleezza Rice õn Ankara ziyaretinin başta Kuzey Irak taki gelişmeler olmak üzere, gerginlik hissedilen ABD-Türkiye ilişkileri açõsõndan belirleyici ve çözümleyici olmasõ beklenmektedir. Sayfa 1 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

3 Stand-By dönemini kapsayacak ve 10 milyar dolarlõk ek kaynak sağlayacak yeni IMF Stand-By anlaşmasõnõn gerçekleşmesi için halen üç başlõk altõnda altõ kanun tasarõsõ beklemede: Sosyal Güvenlik (Emeklilik, Genel Sağlõk, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Yardõmlaşma Sistemi), Bankalar Kanunu ve Gelir İdaresinin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ. Yatõrõmcõ Danõşma Konseyi 28 Nisanda Toplanõyor Geçen sene ilki gerçekleştirilen Yatõrõmcõ Danõşma Konseyi toplantõsõnõn yenisi bu sene 28 Nisan da İstanbul da gerçekleştirilecek. TÜSİAD õn da başkan düzeyinde katõldõğõ Yatõrõmcõ Danõşma Konseyi 2004 toplantõsõ sonrasõnda dile getirilen yatõrõm ortamõ problemleri ile ilgili gelişmelerin ele alõnacağõ yeni toplantõya IMF ve Dünya Bankasõ başkanlarõ yanõnda bu sene Avrupa Yatõrõm Bankasõ Başkanõ da katõlacak. Yeni RİG Toplantõsõ Uzunca bir aradan sonra Kopenhag Siyasi Kriterleri ile ilgili düzenleme ve uygulama performansõnõ incelemek ve gerekli önlemleri almak ile sorumlu Reform İzleme Grubu (RİG) 27 Ocak 2005 de toplandõ. Bu alanda süregelen problemlerin ele alõndõğõ RİG raporunun bir kõsmõ bu çalõşmanõn ilgili bölümünde yer alõyor. Demokratik standartlarõn yükseltilmesi ve sürekliliğin sağlanmasõ açõsõndan RİG faaliyetine olan ilginin devamlõlõğõ büyük önem arz etmektedir. TBMM Süreci TBMM ye yeni sevk edilen Bölgesel Kalkõnma Ajanslarõna ilişkin kanun tasarõsõnõn, Bağõmsõz Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Çerçeve Yasasõ başta olmak üzere IMF ye verilen yapõsal taahhütlere ilişkin temel kanun tasarõlarõnõn, 1 Nisan 2005 öncesi mevzuat uyumuna ilişkin düzenlemelerin ve Kamu Reformu açõsõndan önem taşõyan ancak veto edilen İl Özel İdareleri Kanununun önümüzdeki dönemde TBMM de tekamül etmesi beklenmektedir. Sayfa 2 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

4 II. YASAMA SÜRECİ TBMM Genel Kurulu, 13 Ocak 2004 tarihinde gerçekleştirilen 51. Birleşimde alõnan karara uygun olarak on sekiz günlük aradan sonra ilk defa 1 Şubat 2005 Salõ günü (bugün) toplanacaktõr. Gerçekleştirilecek olan 52. Birleşim de, tarihli TBMM Danõşma Kurulu Kararõ na 1 uygun olarak sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularõnõn sõrasõyla görüşülmesi beklenmektedir yõlõ başõ itibarõ ile TBMM Genel Kurulu Gündemi genel olarak değerlendirildiğinde; görüşülmeyi bekleyen pek çok kanun tasarõsõ gündemde yer almasõna rağmen yasama sürecinde hõzlõ bir işleyiş bulunmadõğõ göze çarpmaktadõr. Öte yandan bu durumun Şubat ve Mart aylarõndan itibaren önemli ölçüde değişmesi beklenmektedir. 3 Ocak 2005 tarihinde yayõmlanan Ankara Bülteni nde 2 yasama süreci perspektifinde 2005 yõlõ, Türkiye için özellikle hukuki ve iktisadi alanlarda büyük beklentilerle dolu olduğuna işaret ederek 2005 yõlõnõn, Türkiye nin gerek siyasi ve hukuki, gerek iktisadi ve sosyal yapõsõ açõsõndan kapsamlõ bir dönüşümün en önemli aşamalarõndan birisi olmaya aday göründüğünü belirtmiş ve yapõsal mevzuat değişiklik beklentilerine ilişkin kapsamlõ bir liste vermiştik. 15 Ocak 2005 tarihli Ankara Bülteni 3 Yasama Süreci Ara Sayõsõnda ise yasama sürecinin temel mekanizmasõ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2005 yõlõ yasama çalõşmalarõna sakin bir tempo ile girdiğini vurgulamõş, Ocak ayõnõn ilk yarõsõnda üç tanesi uluslararasõ belgelerin onaylanmasõnõn uygun bulunmasõna dair olmak üzere sadece altõ kanun görüşülerek kabul edildiğini ve tasarõlarõn Genel Kurul öncesinde görüşüldüğü TBMM İhtisas 1 Salõ gününün Denetim konularõna (Anayasanõn süreye bağladõğõ konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin Kanun Tasarõ ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrõlmasõ, Salõ ve Çarşamba günlerinde Birleşimin başõnda bir saat süre ile Sözlü Sorularõn görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret Oyu ile yapõlacak seçimlerin her gün yapõlmasõnõn Genel Kurulun oyuna sunulmasõ hususlarõ, TBMM Genel Kurulu nun tarihli 8. Birleşiminde kabul ettiği Danõşma Kurulu önerisi uyarõnca kararlaştõrõlmõştõr. 2 Yasama Süreci bölümü. 3 Yasama Süreci bölümü. Sayfa 3 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

5 Komisyonlarõnda da cari durumda yoğun bir görüşme tempo bulunmadõğõnõ aktarmõştõk. Ayrõca aynõ sayõda özellikle Adalet Bakanlõğõnõn, 1 Nisan 2005 öncesinde TBMM de görüşülerek kabul edilmesi gereken uyum mevzuatõ üzerinde yoğun bir tempo ile çalõşmakta olduğunu vurgulayarak uyum mevzuatõna gerek duyulmasõna sebep olan kanunlarõ sõralamõştõk. TBMM Genel Kurulu çalõşmalarõnda verilen on sekiz günlük aranõn da etkisi ile bu iki sayõda yapõlan değerlendirmeler bugün için de geçerliliğini korumaktadõr. Şubat ayõnda yasama sürecine bakõldõğõnda ise öncelikle halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda bulunan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkõnda Kanun Tasarõsõ na değinmek yerinde olacaktõr. Mezkur tasarõya ilişkin komisyon görüşmelerinin Çarşamba günü (2 Şubat 2005) gerçekleştirilmesi ve tasarõnõn ay içerisinde TBMM Genel Kurulu na sevk edilmesi beklenmektedir. Şubat ayõnda yasama sürecinde ilerlemesi beklenen diğer mevzuat çalõşmalarõndan en önemlileri ise Uluslararasõ Para Fonu (IMF) açõsõndan da büyük önem taşõyan ve geçtiğimiz ay içerisinde T.C. Başbakanlõk a sunulan gelir idaresinin yeniden yapõlandõrõlmasõnõ ile bankacõlõk hizmetlerini düzenleyen kanun tasarõsõ taslaklarõdõr. Hatõrlanmalõdõr ki bu iki kanun taslağõnõn yanõ sõra sosyal güvenlik reformuna ilişkin dört kanun tasarõsõ taslağõnõn yasama sürecinde ilerlemesi makro uyum programõ açõsõndan da büyük önem taşõmaktadõr. Şubat ayõnda kanunlaşma ihtimali bulunan bir diğer mevzuat düzenlemesi ise 24 Haziran 2004 tarihinde kabul edildikten sonra tekrar görüşülmek üzere TBMM Başkanlõğõ na gönderilen İl Özel İdaresi Kanunu dur. Yerel yönetimler reformuna ilişkin en önemli düzenlemelerden bir kõsmõnõ içeren, ancak veto edilen bu kanunun TBMM Genel Kurulu nda yeniden görüşülmesi durumunda yerelleşme yönünde bir adõm daha atõlmõş olacaktõr. Sayfa 4 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

6 A. Geçtiğimiz Dönemde Çõkan Önemli Kanunlar 2005 yõlõ Ocak ayõnda 3 tanesi uluslararasõ belgelerin uygun bulunmasõ ve onaylanmasõna ilişkin olmak üzere toplam 6 adet kanun tasarõsõ görüşülerek kabul edilmiştir. Ocak ayõnda kabul edilen bütün 4 kanunlar aşağõdaki tabloda tarih sõrasõna göre tasnif edilmiştir: 5 Kanunun Adõ Ocak 2005 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldõrõlmasõ Ve Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Afyon İlinin Adõnõn Afyonkarahisar Olarak Değiştirilmesi Hakkõnda Kanun Bazõ Kamu Kurum ve Kuruluşlarõna Ait Sağlõk Birimlerinin Sağlõk Bakanlõğõna Devredilmesine Dair Kanun Tasarõsõ Kabul Tarihi Numarasõ B. Yeni Kanun Tasarõlarõ Kasõm ayõ içerisinde TBMM kayõtlarõna giren ve TÜSİAD İhtisas Komisyonlarõ tarafõndan izlemeye alõnan veya alõnma potansiyeli bulunan tasarõlar, TBMM (Esas) İhtisas Komisyonlarõ na göre aşağõdaki tabloda sõralanmõştõr: Kanun Tasarõsõnõn Başlõğõ Bilgi Edinme Hakkõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Toprak Koruma ve Arazi Kullanõmõ Kanunu Tasarõsõ Kalkõnma Ajanslarõnõn Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Devlet Memurlarõ Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Tarõm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ TBMM ye Geliş Tarihi Son Durum Tarõm, Orman ve Köyişleri Komisyonu 4 Uluslararasõ belgelerin uygun bulunmasõ ve onaylanmasõna ilişkin kanunlar tablolarda gösterilmemektedir. 5 Kanunun metnine ulaşabileceğiniz TBMM resmi web sitesi adresleri şu şekildedir: sayısı).html Örnek: 5181 sayõlõ kanunun metnine ulaşmak için TBMM resmi web sitesi adresi şeklindedir. Sayfa 5 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

7 Devlet Memurlarõ Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandõğõ Kanunu ile Diğer Bazõ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Plan ve Bütçe Komisyonu C. TBMM İhtisas Komisyonlarõ TÜSİAD İhtisas Komisyonlarõ tarafõndan izlemeye alõnan veya alõnma potansiyeli bulunan kanun tasarõlarõ, TBMM (Esas) İhtisas Komisyonlarõ na göre aşağõdaki tabloda tasnif edilmiştir: TBMM İhtisas Komisyonlarõ nda Görüşülen Kanun Tasarõlarõ İlgili Komisyon Tasarõnõn İsmi Son Durum Çevre Komisyonu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Çevre Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ (1), (2), (3) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlõ Maddelerle Kirlenmesine Acil Durumlarda Müdahale ve Zararlarõn Tazmini Esaslarõna Dair Kanun Tasarõsõ Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun 6 Gündemde Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkõnda Kanun Tasarõsõ --- (3) Mikro Finans Kuruluşlarõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ --- İl Özel İdareleri Kanunu 7 Belediyeler Kanunu Tasarõsõ 1: Alt komisyondadõr. 2: Öncelikli olarak ele alõnmasõ kararlaştõrõlmõştõr. 3: TÜSİAD Görüşü sunulmuştur. --- Kanunlaştõ 5197 (3) (Veto) Kanunlaştõ (3) Tarõm Sigortalarõ Kanunu Tasarõsõ --- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarõnõn Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlõ Kullanõmõna İlişkin Kanun Tasarõsõ Gündemde (3) Sõvõlaştõrõlmõş Petrol Gazlarõ (LPG) Piyasasõ Kanunu Tasarõsõ Gündemde (3) Elektrik Piyasasõ Kanunu, Doğalgaz Piyasasõ Kanunu ve Petrol Piyasasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Gündemde (3) Petrol Kanunu Tasarõsõ --- (3) Tarõm Ürünleri Lisanslõ Depoculuk Kanunu Tasarõsõ Gündemde Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi *** 7 Tohumculuk Kanunu Tasarõsõ Gündemde 6 Cumhurbaşkanõnca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi. 7 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu, Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkõnda Kanun, Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununda değişiklik yapõlmasõ öngörülmektedir. Teklif ile; Oda, borsa ve Birlik organlarõna, görevi kötüye kullanma suçundan dolayõ altõ aydan az hapis cezasõ olanlarõn da seçilebilmesi, Oda ve borsa seçimlerinde oy kullanacak şirket üst yönetici ve temsilcilerinin ahzu kabza yetkili olmasõ ve bu halin seçimlerden önceki altõ ay öncesini Sayfa 6 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

8 D. TBMM Genel Kurulu TBMM Danõşma Kurulu Önerisi 8 ile belirlenen çalõşma programõna uygun bir biçimde çalõşmalarõnõ sürdürecek olan TBMM Genel Kurulu nun (bugün) tarihinde gerçekleştirilecek olan 52. Birleşim için hazõrlanan TBMM Genel Kurulu Gündemi nin Kanun Tasarõ ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler bölümü 186 gündem maddesinden oluşmaktadõr. Bu gündem maddelerinden 131 tanesi Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanõn Milletvekilliği Sõfatõnõn Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu na itirazlarõndan oluşmaktadõr. Geri kalan 55 madde incelendiğinde; TBMM Genel Kurulu Gündemi nde 14 tanesi uluslararasõ belgelerin onaylanmasõnõn uygun bulunduğuna dair olmak üzere toplam 31 adet kanun tasarõsõ bulunmakta, 4 tanesi için komisyon raporu hazõrlanmõş 21 kanun teklifi ve 2 tanesi için komisyon raporu hazõrlanmõş 3 TBMM İçtüzüğü değişiklik teklifi bulunmaktadõr. TBMM İhtisas Komisyonlarõnca rapor hazõrlanmamõş olan 17 kanun teklifi ve 1 içtüzük teklifi TBMM İçtüzüğü 37. maddesi 9 uyarõnca doğrudan gündeme alõnan tekliflerdir. kapsamasõ ile ilgili şartõn Mart 2005 yõlõndaki seçimlerde uygulanmamasõ; 4572 sayõlõ Kanunla kurulan Yeniden Yapõlandõrma Kurulunun dört yõl olan görev süresinin, İkraz Anlaşmasõ ile sağlanan kredinin kapanõş tarihi arasõnda uyum sağlanmasõ için, Kurulun görev süresi ile ilgili hüküm metinden çõkartõlmasõ öngörülmektedir tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilen TBMM Danõşma Kurulu Önerisi uyarõnca: (TBMM) Genel Kurulun toplantõ günlerinden Salõ gününün Denetim konularõna (Anayasanõn süreye bağladõğõ konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarõ ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrõlmasõ, Salõ ve Çarşamba günlerinde Birleşimin başõnda bir saat süre ile Sözlü Sorularõn görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret Oyu ile yapõlacak seçimlerin her gün yapõlmasõnõn (TBMM) Genel Kurulun oyuna sunulmasõ, (TBMM) Danõşma Kurulunca uygun görülmüştür. Bu öneri doğrultusunda benimsenen TBMM Genel Kurulu çalõşma programõ, 1 Ekim 2004 tarihinde başlayan 22. Dönem 3. Yasama Yõlõnda da uygulanmaktadõr. 9 Komisyonlarda inceleme süresini düzenleyen 37. madde uyarõnca tekliflerin esas komisyonlara havale gününden itibaren en geç kõrkbeş gün içinde sonuçlandõrõlmasõ gerekir. Bu sürenin bitiminde, teklifin doğrudan Genel Kurul gündemine alõnmasõnõ Hükümet veya teklif sahipleri isteyebilirler. Daha detaylõ bilgi için bakõnõz : Sayfa 7 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

9 E. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi Önümüzdeki dönemde TBMM Genel Kurulu nda görüşülmesi beklenen ve TÜSİAD İhtisas Komisyonlarõ tarafõndan izlemeye alõnan veya alõnma potansiyeli bulunan bazõ kanun tasarõlarõ aşağõda sõralanmõştõr. 10 (TBMM Genel Kurulu nda yapõlacak görüşmelere ilişkin vade klasifikasyonu tamamen cari durumdaki beklentilere dayalõ olarak yapõlmaktadõr. Bu çerçevede, tasarõlarõn görüşülme sõrasõnõn TBMM Danõşma Kurulu kararõ ile değiştirilebileceği ve gerek taslak metinlerin, gerek tasarõlarõn yasama sürecinde ilerleme hõzõnõn Hükümetin iradesindeki değişiklikler doğrultusunda gerçekleşeceği dikkate alõnmalõdõr.) Kõsa Vade klasifikasyonu kapsamõnda belirtilen mevzuat geliştirme çalõşmalarõ; kõsa vade içerisinde kanunlaşmasõ yönünde siyasi irade bulunan kanun tasarõlarõnõ (TBMM ye sevk edilmiş metinleri) içermektedir. Orta Vade klasifikasyonu kapsamõnda belirtilen mevzuat geliştirme çalõşmalarõ; yasama sürecinde olağan prosedür çerçevesinde ilerlemesi beklenen kanun tasarõlarõnõ (TBMM ye sevk edilmiş metinleri) içermektedir. Uzun Vade klasifikasyonu kapsamõnda belirtilen mevzuat geliştirme çalõşmalarõ; TÜSİAD İhtisas Komisyonlarõ tarafõndan izlemeye alõnan veya alõnma potansiyeli bulunan, ilgili bakanlõk, kamu kurum ya da kuruluşu uhdesinde sürdürülen bazõ ön yasama çalõşmalarõnõ (kanun tasarõsõ taslaklarõnõ) içermektedir. Kõsa Vade İl Özel İdareleri Kanunu Tarõm Ürünleri Lisanslõ Depoculuk Kanunu Tasarõsõ Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ ile 6968 Sayõlõ Zirai Mücadele ve Karantina Kanununun 16ncõ Maddesinde Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi 11 Tohumculuk Kanunu Tasarõsõ Orta Vade Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Kozmetik Kanunu Tasarõsõ Dahiliye Memurlarõ Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlõğõ Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun ve Devlet 10 Uluslararasõ belgelerin uygun bulunmasõ ve onaylanmasõna ilişkin kanunlar tablolarda gösterilmemektedir. 11 Nevşehir Milletvekilleri Mehmet ELKATMIŞ ve Osman SEYFİ tarafõndan verilen 2/346 sayõlõ kanun teklifi. Sayfa 8 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

10 Memurlarõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Kadastro Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Elektrik Piyasasõ Kanunu, Doğal Gaz Piyasasõ Kanunu ve Petrol Piyasasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarõnõn Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlõ Kullanõmõna İlişkin Kanun Tasarõsõ Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarõsõ 12 Çevre Kanunu ile Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Uzun Vade İlgili bakanlõk, kamu kurum ya da kuruluşu uhdesinde bulunan ve çalõşmalara ilişkin ön bilgi aktarõmõnda fayda görülen bazõ önemli mevzuat geliştirme çalõşmalarõ şu şekildedir: 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek kanunlara uyum amacõyla hazõrlanan kanun tasarõsõ taslağõ 13 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Yeniden Yapõlandõrõlmasõna İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ İdari Yargõlama Usulü Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Genel İdari Usul Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Tarõm Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Kişisel Verilerin Korunmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Taslağõ Vakõflar Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Hâkimler ve Savcõlar Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna ve Yüksek Hâkimlik Tazminatõ Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldõrõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Taslağõ İdari Yargõlama Usulü Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Genel İdari Usul Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Tarõm Kanunu Tasarõsõ Taslağõ 12 Mezkur tasarõnõn gözden geçirilmesi beklenmektedir. 13 Konuya ilişkin daha detaylõ bilgi 15 Ocak 2005 tarihli Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayõsõ nõn Yasama Süreci başlõklõ bölümünde verilmiştir. Sayfa 9 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

11 Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Toprak Koruma ve Arazi Kullanõmõ Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Gelir İdaresi Başkanlõğõnõn Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Taslağõ Finansal Hizmetler Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Uzun Vadeli Konut Finansman Sistemine İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslaklarõ o Genel Sağlõk Sigortasõ Kanunu Tasarõsõ Taslağõ o Emeklilik Sigortasõ Kanunu Tasarõsõ Taslağõ o Sosyal Yardõmlaşma Sistemi Kanunu Tasarõsõ Taslağõ o Sosyal Güvenlik Kurumunun Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ Milletlerarasõ Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ Taslağõ Kamu Personelinde Ayrõcalõklarõn Kaldõrõlmasõna İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ (Yeni) Türk Ceza Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Borçlar Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Kamuda Personel Reformuna İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ Ticari Sõrlar Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Devlet Sõrlar Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Bilirkişilik Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Sermaye Piyasasõ Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Yargõ Reformuna İlişkin Çalõşmalar Seçim Kanunu İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ Siyasi Partiler Kanununa İlişkin Kanun Tasarõsõ Taslağõ Anayasa Değişiklikleri Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Sayfa 1 0 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

12 III. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI A- Yatõrõm Ortamõnõ İyileştirme Koordinasyon Kurulu YOİKK Bir önceki sayõmõzda belirttiğimiz üzere Yatõrõm Ortamõnõ İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalõşmalarõ bağlamõnda yeni açõlõmlara, yeni fikirlere, tõkanan noktalarda alternatif çözüm önerilerine duyulan ihtiyaç sebebiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafõndan organize edilen II. Kõzõlcahamam Yatõrõm Konferansõ 7 9 Ocak 2005 tarihlerinde Kõzõlcahamam da toplanmõştõr. Yapõlan paralel toplantõlarda 9 teknik komiteye denk düşen çalõşma grubu, kendi alanlarõna düşen konularla ilgili sorunlarõn ve çözüm önerilerinin kaydedildiği 9 rapor hazõrlamõştõr. Bu raporlar önümüzdeki aylar içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen YOİKK toplantõsõnda sunulacaktõr. Yatõrõm ortamõnõ iyileştirme çalõşmalarõ bünyesinde kendisine bir yer edinmeye başlayan ve geçen sene ilki gerçekleştirilen Yatõrõmcõ Danõşma Konseyi toplantõsõnõn yenisi bu sene 28 Nisan da İstanbul da gerçekleştirilecektir. TÜSİAD õn da başkan düzeyinde katõldõğõ Yatõrõmcõ Danõşma Konseyi 2004 toplantõsõ sonrasõnda dile getirilen yatõrõm ortamõ problemleri ile ilgili gelişmelerin ele alõnacağõ yeni toplantõya IMF ve Dünya Bankasõ başkanlarõ yanõnda bu sene Avrupa Yatõrõm Bankasõ Başkanõ da katõlacaktõr. YOİKK kapsamõnda sürdürülen çalõşmalarda bugüne kadar yatõrõm ortamõnõn iyileştirilmesi amacõyla bir grup mevzuat çalõşmasõ kanunlaşmõş, bir diğer grup mevzuat çalõşmasõ ise yasama sürecinde ilerlemeye devam etmektedir. TBMM Genel Kurulu nda görüşülerek kabul edilen, TBMM ye sunulan, T.C. Başbakanlõk da bulunan ve ilgili kamu kurum ya da kuruluşunda çalõşmalarõ devam eden kanuna yönelik mevzuat çalõşmalarõna ilişkin son durum aşağõdaki tabloda yer almaktadõr. YOİKK Kapsamõnda Sürdürülen Yasama Çalõşmalarõnda Son Durum ( Tarihi İtibarõ İle) KABUL EDİLEN KANUNLAR Yabancõlarõn Çalõşma İzinleri Hakkõnda Kanun (4817) İş Kanunu (4857) Doğrudan Yabancõ Yatõrõmlar Kanunu (4875) Şirket Kuruluşlarõ Kanunu (4884) İş Kurumu Kanunu (4904) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun (4916) Kaçakçõlõkla Mücadele Kanunu (4926) Bağ-Kur Kanunu (4956) Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun (4957) Sayfa 11 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

13 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (4958) Türk Patent Enstitüsü Kanunu (5000) Enflasyon Muhasebesi (5024) Endüstriyel Tasarõmlarõn Uluslararasõ Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasõ (5117) Marka Kanunu Anlaşmasõ (5118) Entegre Devre Topografyalarõnõn Korunmasõ Hakkõnda Kanun (5147) Maden Kanunu (5177) TBMM GÜNDEMİNDE BEKLEYEN KANUNLAR Çevre Kanunu KOBİ Tanõmõ Kanunu T.C. BAŞBAKANLIK DA BEKLEYEN KANUN TASARILARI Ulusal Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanunu Tasarõsõ Yatõrõm Promosyon Ajansõ Kanunu Tasarõsõ Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ Kanunu Tasarõsõ T.C. BAŞBAKANLIK A SUNULMA AŞAMASINA GELMİŞ VE ÜZERİNDE ÇALIŞILAN KANUN TASARILARI Patent ve Marka Vekilleri Birliği Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Türkiye İlaç Kurumu Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Telif Haklarõ Kurumu Kanunu Tasarõsõ Taslağõ Sektörel Lisanslar Kanunu Tasarõsõ Taslağõ B- Reform İzleme Grubu RİG 27 Ocak 2005 tarihinde gerçekleştirilen en son RİG toplantõsõnda siyasi kriterler bağlamõnda değerlendirilen konulardan bazõlarõ şu şekildedir ADLİ SİSTEM - Halk Denetçiliği Kurumu ( Ombudsmanlõk ) Kanunu tasarõsõnõn kabulü - Hakimler ve Savcõlar Yüksek Kurulu nun oluşumunun değiştirilmesi ve kurulun kararlarõna karşõ yargõ yolunun açõlmasõ (Anayasa nõn 159. maddesi) - Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargõlanmasõnda idari izin usulünün sõnõrlandõrõlmasõ veya kaldõrõlmasõ (Anayasa nõn 129. maddesi, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargõlanmasõ Hakkõnda Kanun) - Uyarma ve kõnama cezalarõyla ilgili disiplin kararlarõnõn yargõ denetimine açõlmasõ (Anayasa nõn 129.maddesi) Sayfa 1 2 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

14 YOLSUZLUKLA MÜCADELE - Yolsuzlukla Mücadele Yasa tasarõsõnõn kabulü - Yolsuzlukla mücadele birimi kurulmasõ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER - Uluslararasõ Ceza Mahkemesi Statüsü ne taraf olunmasõ - Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartõ nõn onaylanmasõ - AİHS 13 No lu Protokol ün onaylanmasõ İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ KURUMSAL YAPI - İnsan Haklarõ Başkanlõğõ ve İnsan Haklarõ Danõşma Kurulu gibi insan birimlerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ AYRIMCILIKLA MÜCADELE - AİHS 12 No.lu Protokol ün imzalanmasõ İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE - Bağõmsõz bir denetim sisteminin oluşturulmasõ KADIN HAKLARI - Siyasi karar organlarõnda kadõnlarõn katõlõmõnõ artõrmaya yönelik kota uygulanmasõ - TBMM İçtüzüğü nün 56. maddesinin değiştirilmesi Bayanlar tayyör giyerler. - TCK nõn 287. maddesinin değiştirilmesi Yetkili hakim ve savcõ kararõ olmaksõzõn, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkõnda üç aydan bir yõla kadar hapis cezasõna hükmolunur. ÇOCUK HAKLARI - Çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin yasal ve idari düzenlemelerin yapõlmasõ (15 yaşõndan aşağõ çocuklarõn çalõştõrõlmasõnõ yasaklayan İş Kanunu belirli sektörlerde uygulanmamaktadõr. <5. ve 67. maddeler>) - TCK nõn 104. maddesinin değiştirilmesi Cebir, tehdit ve hile olmaksõzõn, onbeş yaşõnõ bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, altõ aydan iki yõla kadar hapis cezasõ ile cezalandõrõlõr. SENDİKAL HAKLAR - Kamu Görevlileri Sendikalarõ Kanunu nda değişiklik yapõlmasõ C- Avrupa Birliği İletişim Grubu - ABİG ABİG in yeniden yapõlandõrõlmasõ ön çalõşmalarõ başladõ. Eski yapõ aslõnda bir başarõ öyküsü gerçekleştiren ABİG, yeni dönemde öngörülen ölçek ve çalõşma alanlarõ bağlamõnda, en azõndan bir derece ileri bir yapõlanma gerektirmektedir. Yeni yapõ yine Dõşişleri Bakanlõğõ ABGS/DPT, TÜSİAD, İKV ve TOBB kurumlarõnõn temsilcilerinin oluşturduğu bir üst kuruldan müteşekkil olacak gözüküyor. Sayfa 1 3 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

15 ABİG in üyelik sürecinin tümünde, hem dõş hem iç; hem siyasi ve ekonomik, hem de sosyal ve kültürel tanõtõm ve iletişim görevlerini üstlenmesi tasarlanmaktadõr. Dolayõsõyla önceki ad hoc yapõsõndan daha ileri bir kurumsal yapõlanma ihtiyacõ vardõr. TÜSİAD õn da tanõtõm ve iletişim konusundaki deneyim ve birikiminin kullanõlmasõ ve karar sürecinde yer almasõ tasarlanan bu yeni yapõlanmanõn 2005 ortasõnda somut bir düzeye ulaşmasõ beklenmektedir. D- Ekonomi Koordinasyon Kurulu EKK Ekonomi Koordinasyon Kurulu, makro ekonomi başta olmak üzere, ekonomi gündemine ilişkin her türlü konuda yaşanan gelişmeler konusunda zamanlõ ve etkili koordinasyonu sağlayarak Türkiye için mümkün olan en üst verimlilik düzeyine ulaşmak amacõyla Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Sayõn Abdüllatif Şener in başkanlõğõnda toplanmaktadõr. Prensip olarak her hafta bir toplantõ yapõlmasõ planlanmõş olup, ilk EKK toplantõsõ tarihinde yapõlmõştõr. Toplantõlarõn değişmeyen ana günden maddesi Ekonomideki Gelişmelerin ve Genel Ekonomik Durumun Değerlendirilmesi maddesi olmaktadõr. EKK geçtiğimiz ay içerisinde aşağõda sõralanan gündem maddeleri çerçevesinde iki toplantõ gerçekleştirmiştir. 14 Ocak 2005 Tarihli Toplantõ Gündemi Yurtdõşõ Müteahhitlik Sektörünün sorunlarõnõ görüşülmesi ve çözüm yollarõnõn belirlenmesi. 29 Ocak 2005 Tarihli Toplantõ Gündemi Günlük hayatta karşõlaşõlõn bürokratik engellerle ilgili TOBB tarafõndan gerçekleştirilen sunuş ve bu alanda alõnmasõ gereken tedbirlerin/çözümlerin belirlenmesi. E- Ekonomik ve Sosyal Konsey ESK Daha önce de belirtildiği üzere, Ekonomik ve Sosyal Konsey in çalõşmalarõnõ daha verimli ve etkili bir biçimde sürdürebilmesini temin etmek amacõyla 11 Nisan 2001 tarihinde kabul edilen Ekonomik ve Sosyal Konsey in Kuruluşu, Çalõşma Esas ve Yöntemleri Hakkõnda Kanun da kapsamlõ bir güncellemeye gidilmesi beklenmektedir. Önümüzdeki Salõ günü (8 Şubat 2005) ESK Üst Kurulu bir toplantõ gerçekleştirerek bir sonraki ESK toplantõsõnõn gündemini belirleyecektir. Gerçekleştirilecek bu toplantõda Devlet Planlama Teşkilatõ (DPT) tarafõndan sürdürülen kanun taslağõ ile ilgili çalõşmalarõn da değerlendirilmesi beklenmektedir. Sayfa 1 4 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

16 IV. TÜSİAD ANKARA TEMSİLCİLİĞİ NİN KATILIMLARI Ankara Temsilciliğinin TÜSİAD Adõna Katõlõm Sağladõğõ Faaliyetler Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ Müsteşarõ Doç. Dr. Adem ŞAHİN ve CARGILL Türkiye Temsilcisi Mustafa SAYINATAÇ la toplantõ Tarõm Bakanlõğõ Müsteşarõ Haşim ÖĞÜT ile Tarõm AB Müktesebatõ konusunda toplantõ Adalet ve Kalkõnma Partisi Grup Başkanvekili Sadullah ERGİN ile Seçim Kanunlarõ ve Siyasi Partiler Yasasõ konusunda toplantõ Hazine Müsteşarlõğõ Müsteşar Yardõmcõsõ Cavit DAĞDAŞ ile YOİKK çalõşmalarõ ile ilgili toplantõ Dõşişleri Bakanlõğõ AB Genel Müdür Yardõmcõsõ Selim YENEL ile 17 Aralõk zirvesi sonrasõnda 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasõ öngörülen müzakere sürecine hazõrlõk konusunda toplantõ Devlet Planlama Teşkilatõ Sanayi Daire Başkanõ Latif TUNA ile Dünya Bankasõnõn Mart 2005 de Türkiye de gerçekleştireceği Bilgi Ekonomisi Sempozyumu ile ilgili toplantõ MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Geliştirme Projesi) İş Piyasasõ Çalõşma Grubu Toplantõsõ Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanõ Feyhan KALPAKLIOĞLU ile AB Bölgesel Kalkõnma Projeleri ile ilgili toplantõ Yatõrõm Ortamõnõ İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalõşmalarõ kapsamõnda düzenlenen Kõzõlcahamam II. Yatõrõm Konferansõna katõlõm Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilcisi Jakob SIMONSEN ile TÜSİAD BM işbirliği alanlarõyla ilgili toplantõ Finlandiya Büyükelçisi Maria SERENIUS ile gündeme yönelik toplantõ MAKSİFED Başkanõ Celal BEYSEL, Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşar Yardõmcõsõ Lütfi ELVAN ile toplantõ MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Geliştirme Projesi) Ulusal Yeterlilikler Politika Grubu Toplantõsõ Türk Alman Mesleki Eğitim Çalõşma Grubu toplantõsõ Türk Hava Yollarõ Yönetim Kurulu Başkanõ Candan KARLITEKİN ile sektör problemlerine yönelik toplantõ Sayfa 1 5 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

17 Alman Mesleki Eğitim Çalõşma Grubu ile toplantõ Başbakanlõk Başdanõşmanõ ve Dõşişleri Bakanõ Doç. Dr. Abdullah GÜL ün AB Danõşmanõ Ahmet SEVER ve Başbakanlõk Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü Yüksel ÖZTÜRK ile yasama sürecine ilişkin toplantõ TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan YALÇINDAĞ ve TÜSİAD Genel Sekreter Yardõmcõsõ Ebru DİCLE ile Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanõ Murat BAŞESGİOĞLU ile toplantõ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Bölüm Başkanõ Prof. Dr. Tuğrul ARAT ile 17 Aralõk zirve sonuçlarõna ilişkin toplantõ Kalkõnma Bankasõ Proje Müdür Yardõmcõsõ Serdar KABUKÇUOĞLU ile Bölgesel Kalkõnma Platformu konusunda toplantõ Global Tarõmsal Ticaret ve Gelişmekte Olan Ülkeler konulu Konferans MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Geliştirme Projesi) Politika ve Strateji Grubu Toplantõsõ Devlet Planlama Teşkilatõ AB ile İlişkiler Genel Müdürü Cevdet YILMAZ ile Devlet Planlama Teşkilatõ bünyesinde müzakere sürecine hazõrlõk konusunda toplantõ Ekonomistler Platformu 13. Ekonomi Değerlendirme Kurulu Toplantõsõ Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşar Yardõmcõsõ Lütfi ELVAN ile Devlet Planlama Teşkilatõ bünyesinde müzakere sürecine hazõrlõk konusunda toplantõ Yargõtay Cumhuriyet Başsavcõsõ Nuri OK ile Etik Raporu Çalõşmalarõna İlişkin Toplantõ Merkez Bankasõ Danõşmanõ Ercan TÜRKHAN ve Zafer YÜKSELER ile toplantõ TÜSİAD Sağlõk Çalõşma Grubu Başkanõ Ethem SANCAK, TÜSİAD Sağlõk Çalõşma Grubu Üyeleri Murat DAYANIKLI ve Haluk ÖZSARI, TÜSİAD Genel Sekreter Yardõmcõsõ Ebru DİCLE ile birlikte Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanõ Tuncay TEKSÖZ ile toplantõ Sayfa 1 6 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

18 V. AB MÜKTESEBATINA UYUM VE İDARİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Müzakerelerin açõlmasõnõ müteakiben 2005 yõlõ ve sonrasõnda Türkiye açõsõndan son derece büyük önem arz edecek olan müzakerelerin işleyiş sürecine ilişkin kapsamlõ bilgi aşağõda yer almaktadõr. KATILIM MÜZAKERELERİNİN GENEL OLARAK İŞLEYİŞİ Katõlõm müzakereleri, aday ülkenin hangi koşullar altõnda AB üyesi olabileceğini belirlemektedir. Aday ülkelerin bu süreçte AB müktesebatõnõ üstlenmesi beklenmektedir. Müzakereler, aday ülkelerin AB müktesebatõnõ kabul etme, yürürlüğe koyma ve etkili bir şekilde uygulama bakõmõndan ne aşamada olduklarõnõn tespiti üzerinde yoğunlaşmaktadõr. Ayrõca, belirli müktesebat başlõklarõnda gündeme gelebilen derogasyonlar ile kapsam ve süre bakõmõndan sõnõrlõ olmasõ gereken geçiş dönemlerinin tespit edilmesine çalõşõlmaktadõr. Böylelikle, daha önceki genişlemelerde olduğu gibi, yeni üyelerin, bazõ alanlardaki müktesebatõ, müzakereler sõrasõnda tespit edilmiş bir zaman dilimi içerisinde kabul etmelerine imkan tanõnmaktadõr. Katõlõm müzakerelerinin ilke ve usulleri, 1997 yõlõnda gerçekleştirilen Lüksemburg Zirvesinde belirlenmiştir yõlõ Helsinki Zirvesinde ise, her bir aday ülke ile yürütülen katõlõm müzakerelerinin seyrinin kendi özel koşullarõ çerçevesinde değerlendirilmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu çerçevede, müzakereler, her aday ülkeyle ayrõ ayrõ yürütülmekte ve müzakerelerin hõzõ, her bir aday ülkenin hazõrlõk düzeyine ve çözüm bekleyen konularõn niteliğine bağlõ olarak değişmektedir. Müzakerelerinin İşleyişi Aday ülkelerle, katõlõm müzakerelerinin açõlmasõnõ takiben AB müktesebatõnõn14 bölümler halinde detaylõ bir incelemesi gerçekleştirilmektedir. Tarama (AB müktesebatõnõn analitik olarak incelenmesi) adõ verilen bu süreçte, aday ülkeler AB müktesebatõnõn üstlenilmesindeki temel noktalar ve AB nin temel kurallarõ hakkõnda bilgilendirilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafõndan yürütülen mevzuat tarama sürecinin amacõ, AB müktesebatõnõn aday ülkelere açõklanmasõ ve sorun çõkabilecek alanlarõn bu ülkelerle birlikte belirlenmesidir. Teknik bir süreç olan tarama ile, Topluluk hukukuna açõklõk getirilmesi ve müktesebatõn aday ülkelerin ulusal hukuk sistemlerine uyarlanmasõnõn kolaylaştõrõlmasõ, dolayõsõyla söz konusu ülkelerin üyeliğe hazõrlanmasõ hedeflenmektedir. Tarama ayrõca, müktesebatõn uyum durumu 14 AB müktesebatõ, Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Antlaşmalar ile onu tadil eden Antlaşmalarõn (Tek Senet, Avrupa Birliği Antlaşmasõ, Amsterdam ve Nice Antlaşmalarõ) yanõ sõra, Topluluk kurumlarõ geçen tarafõndan kabul edilen tüm ikincil mevzuat (tüzük, direktif, karar, tavsiye vb.) ile Avrupa Topluluklarõ Adalet Divanõnõn içtihat oluşturan kararlarõnõ içermektedir. Sayfa 1 7 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

19 hakkõnda Komisyonun elindeki verilerin güncelleştirilmesine ve kaydedilen ilerlemeden Topluluk organlarõnõn hõzlõ bir biçimde haberdar edilmesine imkan tanõmaktadõr. Tarama süreci AB müktesebatõnda yer alan hukuki düzenlemelerin açõklanmasõnõn yanõ sõra, söz konusu düzenlemelerin gerekçelerinin açõklanmasõnõ da içermektedir. Bu nedenle anõlan sürecin her aşamasõna, aday ülkelerin ilgili AB mevzuatõna uyum çalõşmalarõnõ gerçekleştirecek teknik kadrosunun katõlõmõ önem arz etmektedir. Özellikle bazõ adaylarõn orta vadede Kopenhag kriterlerini karşõlayamayacaklarõ hususu dikkate alõnarak, genişleme sürecinin farklõlaşma (esneklik, farklõ hõzlar) ilkesi doğrultusunda şekillendirilmesi ve dolayõsõyla aday ülkelerin bireysel olarak kaydettikleri gelişim göz önünde bulundurularak müzakerelerin gidişatõ ile ilgili karar verilmesi görüşü ağõrlõk kazanmõştõr. Nitekim Komisyon, İlerleme Raporlarõnda 2000 yõlõnda adaylarla AB müktesebatõnõn yalnõzca belirli bir kõsmõnõn müzakere edilebileceği sonucuna varmõştõr. Belirli bir dönemde müzakere edilecek mevzuat başlõğõ sayõsõ her ülke için farklõlõk göstermektedir. Bir müktesebat başlõğõnda müzakerenin tamamlanmasõ, bu başlõk altõnda yer alan müktesebatõn tamamen üstlenilmesi, uygulamada geçiş dönemine yönelik herhangi bir talebin bulunmamasõ ve AB nin konuya ilişkin bilgi taleplerine aday ülkeler tarafõndan tatmin edici cevaplar verilmesine bağlõ olarak gerçekleştirilmektedir. Komisyon, adaylarõn üyeliğe hazõrlõkta gösterdikleri genel performansõn da dikkate alõnmasõ gerektiği görüşünden hareketle, müzakerelerin, ancak AB nin adaylarõn üyeliğe hazõrlõk durumlarõnõn bu konuda verdikleri taahhütlerle örtüşmesi halinde tamamlanabileceğini öngörmüştür. Tarama süreci tamamlanõp mevzuatla ilgili sorunlu alanlar belirlendikten sonra, fiili müzakereler aşamasõna gelinmektedir. Bu kapsamda, müzakereler, müktesebat başlõklarõ itibarõyla açõlmakta, yürütülmekte ve kapatõlmaktadõr.15 Müzakereler, aday ülkenin müktesebatõ üstlenme, uygulama ve yürürlüğe koyma şartlarõ ile derogasyon, kapsam ve süre açõsõndan sõnõrlõ olmak kaydõyla muhtemel geçiş dönemi düzenlemeleri üzerinde yoğunlaşmaktadõr. Müzakereler, Katõlõm için Hükümetler arasõ Konferans adõ verilen toplantõlar aracõlõğõyla yürütülmektedir. Toplantõlarda, bir tarafta aday ülke diğer tarafta AB üyesi devletler yer almaktadõr. Müzakereler iki düzeyde gerçekleştirilmektedir. Bakanlõk seviyesinde; aday ülke ve üye ülkeler, kendi dõşişleri bakanlarõ aracõlõğõ ile temsil edilmektedir. Bu düzeydeki müzakerelerde, müzakereler hakkõndaki geçici rapor gözden geçirilmekte, pozisyonlar sunulmakta ve hassas siyasi konular tartõşõlmaktadõr. 15 Müzakereler genel olarak aday ülkeler için kolay sayõlabilecek müktesebat başlõklarõ itibarõyla başlatõlmakta, tarõm ve bütçe gibi sorunlu alanlar ise daha sonraya bõrakõlmaktadõr. Sayfa 1 8 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

20 Temsilciler/Baş müzakereciler seviyesinde; aday ülke baş müzakerecisi ile, üye ülkeler ise AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) aracõlõğõ ile temsil edilmektedirler. Bu düzeyde, her bir başlõk tartõşõlmakta, pozisyonlar ve ilave bilgiler sunulmakta ve başlõklarõn geçici olarak kapatõlmasõ öngörülmektedir. Komisyon, bütünüyle Topluluk yetkisine dahil alanlarda, her bir başlõk için ortak müzakere pozisyonlarõ önermekte ve bu pozisyonlar Konsey tarafõndan oy birliğiyle karara bağlanmaktadõr. Müktesebat başlõklarõ itibarõyla oluşturulan pozisyonlar, müzakerelerde AB Konseyi Dönem Başkanlõğõ tarafõndan sunulmaktadõr. Aday ülkeler de müktesebatõ oluşturan 31 ayrõ başlõk için müzakere pozisyonlarõ belirlemekte ve bu belge Komisyonun hazõrladõğõ AB pozisyonuyla birlikte müzakerelerin temel unsurunu oluşturmaktadõr. Müzakerelerde, müktesebat başlõklarõ itibarõyla geçiş süresi veya derogasyon ihtiyacõ duyulan alanlarõn tespiti amacõyla aday ülkeler düzenleyici etki analizi raporlarõ hazõrlamaktadõr. Söz konusu raporlarda geçiş süresi veya derogasyon ihtiyacõnõn ayrõntõlõ gerekçeleri ortaya konulmaktadõr. Aday ülke pozisyon metinleri iki kõsõmdan oluşmaktadõr. Birinci kõsõmda, söz konusu müktesebat alanõnda AB ye uyum için kaydedilen gelişmeler, mevcut durumun özeti ve varsa geçiş süresi talebi yer almaktadõr. İkinci kõsõmda ise birinci kõsma da atõflarda bulunularak, söz konusu talebin gerekçesi ortaya konulmaktadõr. Bu kõsõm, müzakerelerin seyri açõsõndan çok önemlidir. Geçiş süresi taleplerinin AB tarafõna kabul ettirilebilmesi, burada sõralanan gerekçelerin ikna ediciliğine bağlõdõr. Müzakere pozisyonu Avrupa Komisyonuna gönderilmektedir. Pozisyonlarõn daha net ortaya çõkmasõ için, Avrupa Komisyonu ve aday ülke uzmanlarõ arasõnda toplantõlar yapõlmaktadõr. Pozisyonlarõn karşõlõklõ sunumu yapõlõp, Hükümetler arasõ Konferanslarda ele alõndõktan sonra artõk konu ile ilgili ilave müzakereye gerek olmadõğõ fikrine varõlõrsa, müktesebatõn o başlõğõ geçici olarak müzakereye kapatõlmaktadõr. Tüm konularda mutabakata varõlmadõkça hiçbir alanda uzlaşma sağlanmõş sayõlmamakta ve bu husus geçicilik terimi ile ifade olunmaktadõr. Müzakereler sõrasõnda ayrõca, aday ülkenin Topluluk bütçesine katkõsõ, ilgili ülkenin özellikle yapõsal ve tarõmsal politikalar gibi AB politikalarõna katõlõm modaliteleri ile Kurucu Antlaşmalarda öngörülen genel kurallara getirilecek istisnalar belirlenmektedir. Müzakereler tamamlandõktan sonra, ilgili aday ülkenin AB ye dahil olma şartlarõnõ ortaya koyan Katõlõm Antlaşmasõ hazõrlanmaktadõr. Daha önceki genişlemelerde de gözlendiği üzere, Avrupa Komisyonu, Antlaşma taslağõnõ ve eklerini hazõrlamaya müzakere sürecinde başlamaktadõr. Taslak, özel bir çalõşma grubu tarafõndan tartõşõlmaktadõr. Bu çalõşma grubunda, üye ülke, aday ülke, Komisyon ve Konsey Genel Sekreterliğinden temsilciler bulunmaktadõr. Taslağa Sayfa 1 9 / 23 Sayõ : Ş ubat 2005

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu 1. GÜNDEM 2. 29. DÖNEMDE YİTİRDİKLERİMİZ 3. 29. DÖNEM ORGANLARI 4. ODALAR VE ÜYE SAYILARI 5. 29. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİRİŞ 6. 29. GENEL

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI 3 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalanmõş ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Antlaşmayõ Milletlerarasõ Adalet Divanõ

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 137 Çocuk Haklarõna Dair Sözleşme ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A

KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A 53 Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararasõ Sözleşmesi KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayõlõ Kararõyla kabul edilip

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) 326 60 60 Facsimile

Detaylı

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla EYLÜL 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 3! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 5! Veri Tabanlarõ 6! Süreli Yayõnlar 7! Seçilmiş Makaleler 8! Seçilmiş

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR *

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * GİRİŞ Ferhat Başkan ÖZGEN ** İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Sürekli birbirleriyle ilişki halindedirler.

Detaylı