Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti"

Transkript

1 Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Ha san To pal n aç l fl ko nufl - ma s ve Bafl kan l k Di va n se çi mi ile bafl la yan Ge nel Ku rul - da da ha son ra fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra po ru nun okun ma s, gö rü flül me si ve hak k n da ka rar al n ma s gün - dem mad de si ne ge çil di. fiu be miz 39. Dö nem Yö ne tim Ku - ru lu Bafl ka n Ha san To pal ulus la ra ra s or tam da, kü re sel ser ma ye nin or ta ya koy du u, bü tün in san l k de er le ri ni yok eden po li ti ka la r n ül ke mi zi de de rin den et ki le mek te ol du u nu, bafl ta de mok ra si ve kent le ri miz ol mak üze re bü tün ya flam alan la r m z ve mes le i mi zi teh dit eder bo - yut la ra var d n di le ge ti re rek üre ten, is tih dam ya ra tan plan l kal k n ma po li ti ka la r ye ri ne, ser ma ye ve ara zi rant - la r na da ya nan po li ti ka la r n sür dü rül mek is ten di i ne de - in di. Bu po li ti ka la r n, mi mar l k ala n n da do ru dan et ki - le yen ya sal dü zen le me le re dö nüfl mek te ol du u nu ak ta - ran To pal, bu sü reç te mes lek oda la r na ve özel lik le Mi - mar lar Oda s n n ro lü ne de in di. Oda la r n tu tar l po li ti ka - Mi mar lar Oda s z mir Şu be si la r n n rant po li ti ka la r n ca her da im elefl ti ril mek te ol du u - na de i nen To pal, Mi mar lar Oda s n n ge le ne in den ge len tu tum la olum suz ge lifl me le re ye nil me ye ce i ni ve ken ti - miz de üst dü zey bir mi mar l k kül tü rü nün ge lifl me sin de et - kin olun ma ya ça l fl l d n ilet ti. 39. Dö nem ça l fl ma la r n n iz le yen ler le pay la fl l d fil min ar d n dan fiu be miz 39. Dö - nem Yö ne tim Ku ru lu Sek re ter Üye si Ni lü fer Ç nar l Mut lu ça l fl ma ra po ru nu özet le yen bir su num yap t. Ça l fl ma ra - po run da yer alan Mi mar lar Oda s Ku rum çi lifl ki ler, 39. Dö nem Ko mi te ve Ko mis yon Ça l fl ma la r n da Gö rev Alan Üye le ri miz, 39. Dö nem Ça l fl ma la r, Sü rek li Mes le ki Ge li - flim, Dö ne min de Ger çek le flen Et kin lik ler, Hu - kuk Ça l fl ma la r, Ba s n da, Ba - s n Aç k la ma la r, Va li lik-ye rel Yö ne tim ler ve Di er Ku rum - lar la lifl ki ler, Ra por lar ile Mi mar l n ve Mi mar lar Oda s n n Ka mu oyu na Ta n t l ma s bö lüm le ri ni ay r n t la r y la ak tar d. Ay r ca fiu be Yö ne tim Ku ru lu ad na Say man Üye Hik met Siv ri Gök men Ma li Ra por su nu flu nu ger çek lefl tir di. Per so - nel ya p s ve sa y s, ge lir ler ve gi der ler üze ri ne ger çek le - 1

2 flen su nufl ta, 2008 ve 2009 y l la r na ait ge lir le rin yüz de lik di lim le ri, tem sil ci lik le re da l m ve üye ai dat la r ile gi der - le rin yüz de lik di lim le ri ve tem sil ci lik le re gö re da l m ak - ta r l d. Gök men son ola rak Bi lir ki fli lik ten el de edi len ge lir - le ri üye ve Oda ba la m n da iz le yen ler le pay lafl t. Da ha son ra üye le rin 39. dö nem ça l fl ma la r hak k n da gö rüfl le ri - ne ge çil di. Bu ba lam da fiük rü Ko ca göz, Ay sel Çe tin soy, Sev gi Mol va, Ha lit De er, Ali Ekin ci, Ömür Aruk, Sa lih Ze - ki Pe kin, Boy gar Öz len, Ta lat Ulu soy, Ne jat Say g ner, Ra - fet Ya can, Ya se min Çe tin, Nü vit Uyar, Ha kan K l n çars lan, Mer ve To sun, Ba flak Tü süz ve Bil ge Mü ge söz al d. Ya p - lan olum lu ve olum suz elefl ti ri le ri ce vap la mak üze re Yö - ne tim Ku ru lu ad na Ha san To pal ve Ni lü fer Ç nar l Mut - lu ya söz ve ril di. Yö ne tim Ku ru lu nun ib ra edil me si nin ar - d n dan ye ni dö nem ça l fl ma il ke le ri nin be lir len me si için üye ler söz al d ve se çim le re aday ta raf lar ken di le ri ni ta - n t t. Gü ner Eli çin, K v l c m Kes ki ner, Nü vit Uyar, Le vent Ge diz li o lu, Ra fet Ya can, Ya se min Çe tin, Okan Y l maz, Se ma Özay, Hü se yin Ege li, Ha kan K l n çars lan ve Ali Ekin - ci bu ba lam da söz al d. Son ola rak fiu be or gan la r ve Oda Ge nel Ku ru lu de le gas yo nu için asil ve ye dek aday lar be lir le ne rek iz le yen le re du yu rul du. 31 Ocak 2010 Pa zar gü nü ger çek le flen se çim ler de üç grup aday olur ken, Ha - san To pal bafl kan l n da ki Ça dafl De mok rat Mi mar lar Gru bu se çi mi ka zan d. YÖ NE TİM KU RU LU As l Üye ler Bafl kan: Ha san To pal Bafl kan Yard: Alev A r Sek re ter Üye: Ni lü fer Ç nar l Mut lu Say man Üye: l ker Öz del Üye: Hik met Sivri Gök men Üye: Ç nar Bil gin Üye: Ali Okan Y l maz Ye dek Üye ler Mu rat Gü nay d n Er dal Uzu no lu Cenk Ko ca man Ha kan K l n çars lan Se lin Za pus Can de mir Ha lil b ra him Al pas lan Ser dar Us lu bafl SO RUŞ TUR MA VE UZ LAŞ TIR MA KU RU LU Asil Üye ler Ye dek Üye ler Pe ri han Utan Ni lü fer Öz türk fie ref Al de mir Hü mey ra Bi rol Ak kurt Hü se yin Hep flen gün ler Ali Bol Ta lip fien gül Öz gür Din çer Se rap Aler Em re Ay lin Gü leç Ye mifl çi DE NET LE ME KU RU LU Asil Üye ler Gon ca Bil gi li P nar Ay Ay sun Ta rak c fi. Ley la Ku ter dem Ci hat Ke mal Peh li va no lu Ye dek Üye ler M. Mel tem Ka ra koç Gü zin Te zel Eb ru Na mal P nar Öz men Fu at Y l maz 2

3 Temsilcilik Se çim leri Ger çek le ti Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Da l m Afla daki Gibidir M MAR LAR ODA SI AK H SAR TEM S L C L Bafl kan: Zül fi kar Ko ca bay Sek re ter Üye: Fat ma Ko ca b y ko lu Say man Üye: Sel ma Öz çift çi Üye: Ha lil S dan Üye: Tu nay Öz bek M MAR LAR ODA SI AY DIN TEM S L C L Bafl kan: Nü ket Ak gö nül Sek re ter Üye: Mus ta fa Tüm Say man Üye: Ah met Özer Üye: Tun cer Sa ray Üye: Meh met Akar su M MAR LAR ODA SI D D M TEM S L C L Bafl kan: Bur han Ço lak Sek re ter Üye: Okan Öz bafl Say man Üye: Meh met Ar kun Üye: Atil la P nar ba fl Üye: Ali Bu dak M MAR LAR ODA SI KU fia DA SI TEM S L C L Bafl kan: Ümit Acar Sek re ter Üye: Y l d z Ya vuz Say man Üye: fie niz Ev gar Üye: Ali Genç Üye: Cum hur Ulu soy M MAR LAR ODA SI MA N SA TEM S L C L Bafl kan: Ha lim Se zi ci Sek re ter Üye: Mü ge Tür ke li Ku u Say man Üye: A. l han K r dök Üye: Ya se min Gü müfl Üye: Vol kan Ars lan M MAR LAR ODA SI NA Z L L TEM S L C L Bafl kan: Gon ca Yel ko van Sek re ter Üye: Hüs nü Er tu ran Say man Üye: Er do an Ün sal Üye: Er kan U ur lu Üye: Ha mi yet Men de res M MAR LAR ODA SI ÖDE M fi TEM S L C L Bafl kan: Mü nir Bez mez Sek re ter Üye: Ay flen Acar Say man Üye: M.fie ner K r soy Üye: Tü lin Bo zo lu Üye: Lüt fi ye Ke ser M MAR LAR ODA SI SA L H L TEM S L C L Bafl kan: Sa ki ne Öz Sek re ter Üye: fie fa at Ka ra bu lut Say man Üye: Fa tofl A c Üye: Me su de Se zer Üye: Fat ma Gök çe M MAR LAR ODA SI TUR GUT LU TEM S L C L Bafl kan: Ali Çe tin Öz söz Sek re ter Üye: Mel tem Çe tin Say man Üye: s ma il Se çim Ho naz M MAR LAR ODA SI UfiAK TEM S L C L Bafl kan: H.Av ni Öz gen cil Sek re ter Üye: Mi ne Öz de mir Say man Üye: Tu ran Ün lü Üye: Ça lar Sa man c Üye: s ma il Öner Kar g M MAR LAR ODA SI D K L TEM S L C L Bafl kan: Ah met Ça mer Sek re ter Üye: Meh met O ul can Gü nenç Say man Üye: Tay fun Ata lay MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ TEMSİLCİLERİ ALA fie H R Ay d n Bo ya c AL A A BER GA MA ME NE MEN SEL ÇUK SÖ KE SO MA Eb ru Boz de mir Emel Ür per Mus ta fa Se vinç De met fl çen Seç kin Ya vuz Ay fle Bal d r T RE Vu ral At fl TOR BA LI Nur hal Cofl kun Dur mufl 3

4 Basından Dilek Gappi, Milliyet Ege, Bol Alternatifli Proje GE ÇEN kö fle ya z m - da, Ata türk Ka pa l Spor Sa lo nu ile Al - san cak Ga r ara s n - da yer alan te kel bi - na la r n ye ni den dü - zen le yen Re ji Pro - je si ni an lat m fl, na - s l bir ge le cek bek le - di i ni yaz m fl t m. Ha z r söz tü tün de - po la r n dan aç l m fl - ken, bu kez ay n böl - ge de, Mig ros un ar - ka s n da ki y l lar d r bofl du ran tü tün de - po la r n n ora ya da u ra d k. Özel lefl tir me da re si bu de po la r ni ha yet iki haf ta ön ce sat t. Ken tin mer ke zin de uzun sü re bofl ka lan ta ri hi bi na la r bir ara Bü yük fle hir Be le di ye si, ar d n dan Mi mar lar Oda s, Özel lefl tir me den ir ti fak hak k ola rak al mak is te mifl ler di. Ya ni 49 y l l na yap -ifl let -dev ret for mü lüy le. Özel lefl tir - me da re si bir tür lü ik na ol ma d. Ön ce ilk iha le yi yap t, sa ta ma d. Ar d n dan ikin ci iha le çe - kifl me li geç ti, Mi mar lar Oda s yak la fl k 3,5 mil yon li ra ya ka dar ç ka bil di ve iha le yi, 7 mil yon 490 bin li ra ile z mir Or tak Gi ri flim Gru bu (OGG) al d. Gru bun, bu alan için dü flün dü ü pro je yi an la ta ca z. Yal - n z ön ce bir ko nu nun al t n ka l n çiz mek ge re ki yor. * * * Al san cak Li ma n n n kar fl s n da 10 bin met re ka re lik bir alan dan sö ze di yo ruz. Bu üç bi na her ge çi flim de, ta ri hi ya - p s y la dik ka ti mi çe ker ve hofl bir sa nat ga le ri le ri di zi si, kül tür mer ke zi ola bi le ce i ni dü flü nür düm. z mir de ki bu bi na lar gün geç tik çe kay bo lu yor ve in san yi - ten kül tü rel de er le re üzü lü yor. Ta ri hi tü tün de po la r mi ma ri le ri iti ba r y la da sa nat ga le ri - le ri ol ma ya uy gun.ör ne in Se la nik te, tal ya da çok gü zel ör nek le ri var. Es ki de po lar fl k ga le ri ler, sa nat atel ye le ri ha li ne ge ti ril mifl. Biz de ise aki bet bel li. Bu bi na lar, An t lar Ku ru lu na ta k l - maz sa ya al fl ve rifl ya da ifl mer ke zi. Bü yük fle hir Be le di ye si bu bi na lar için ilk ham le yi yap t. Özel lefl tir me ye ir ti fak hak k n al mak için bafl vur du ve o ka dar.. Be le di ye nin ken tin çeh re si ni de ifl ti re cek viz yon sa hi bi bü rok rat la r (!) bu run la r n n ucun da ki yer le ri de er len dir - mek ad na pro je ha z r la ma d, özel bir ça ba har ca ma d. Bu ra y iha le ye gi re rek de ala bi lir di, so nuç ta 7 mil yon Tl bü yük fle hir için bü yük pa ra de il di. Aç k ça s be le di ye nin pek um run da ol ma d. Mi mar lar Oda s n n ise pa ra s yet me di. Oda Ge nel Sek re te - ri Ni lü fer Ç nar l, e er ala bil se ler di bi na la r sa nat ga le ri le riy - le bir lik te mi ma ri mer kez ha li ne ge ti re cek le ri ni an lat t. 4 Mimarlar Odas zmir fiubesi

5 Bu flans uç tu ar t k... Bay rak l için ödül lü ya r fl ma Ge le lim bu gü ne, iha le yi ka za nan Or tak Gi ri flim Gru bu, z - mir in ta n d k si ma lar dan olufl mu yor. Ata türk OSB de fa ali yet gös te ren Ni meks Ta r m n sa hip - le ri Ni ya zi Me mur, Sab ri Me mur, Ma lat ya ile Ay d n da ka - ya s ve ku ru in cir te sis le ri olan Ce mal K r ma c, ku ru ka y - s sek tö rün de fa ali yet gös te ren Arif Ak bafl ile ara la r n da ka mu oyun da ta n nan tek isim olan Bü yük fle hir Mec li si nin Ak par ti li Üye si n fla at Mü hen di si Mu rat Ak de mir in kur du - u grup, AKP ye ya k n isim ler iz le ni mi ve ri yor. Ay n grup, Bay rak l da ki Te kel bi na la r n da bir sü re ön ce 25 mil yon TL gi bi iyi bir ra ka ma al m fl t. fiim di ora ya üç lü kom bi nas - yon la ifl mer ke zi &al fl ve rifl mer ke zi&re zi dans ya pa cak lar. Gru bun or tak la r n dan Ni ya zi Me mur, na zik, aç k la y c bil gi - ler ve ren bi ri si. Bay rak l da ki Te kel bi na la r n n ta ri hi de e ri nin ol ma d n ve pro je nin yak la fl k 100 mil yon Tl ye mal ol ma s n plan la - d k la r n be lir ten Me mur, bi ri kim le ri ni ken tin umut gör dük - le ri nok ta la r na yap t k la r n ifa de edi yor. Bay rak l pro je si için önü müz de ki gün ler de mi ma ri ya r fl ma aça cak lar. Me mur, yurt d fl n da ki mi mar la ra da aç k ola cak ödül lü ya r fl may la, z mir in si lu eti ne ya k fl r bir mi ma ri ya - rat mak is te dik le ri ni an lat t. * * * Ko nu nun ba fl n da an lat t m, Al san cak ta ki tü tün de po la r ise 2. de re ce sit. Bu ra s için bir kaç pro je al ter na ti fi ha z r la - Mimarlar Odas zmir fiubesi d k la r n di le ge ti ren Ni ya zi Me mur bu al ter na tif le ri An t lar Ku ru lu na ya k n da su na cak la r n an lat t. Gru bun ak l n da ki ola s l k lar dan bi ri de ala n mi ma ri bir aka de mi ye dö nüfl tür - mek, hat ta bir üni ver si te nin mi mar l k fa kül te si ya pa bil - mek. Me mur net söy le me di ama sa n r m al ter na tif ler den bi ri yi ne ifl ve al fl ve rifl mer ke zi... Sun duk la r al ter na tif ler ara s n da ka ra r An t lar Ku ru lu be lir le ye cek. Ba ka l m ken di le ri ne na s l izin ç ka cak? Evet Özel lefl tir me da re si bu ra dan 7 mil yon TL ka zan d ama z mir in ka za n p ka zan ma d n za man gös te re cek... Çev re Mü dür lü ü ÇED Bil gi si ni Ni ye Sak lar? De mir çe lik ve pet ro kim ya sa na yii nin dev le ri nin ko nufl lan - d Alia a Böl ge si nde, Çev re Ba kan l n n 6-7 ku ru lufl için ilk kez or tak bir ÇED ra po ru ha z r la d n ö ren dik. Böl ge de k z l ca k ya met ko pu yor. Bu gü ne ka dar ay r ÇED alan fir ma lar, zor lu ko flul lar la ye ni ÇED ra po ru al ma ya zor la n yor lar. Pe ki... Ba kan l k bu ça l fl ma y ne den is te di? Çev re ve Halk sa l aç s n dan bel ki de ger çek ten çok önem li ge rek çe - le ri var. So nuç ta o böl ge risk li bir böl ge... Ö ren mek için Çev re l Mü dür lü ü nü ara d k. l Mü dür lü ü yet ki li le ri na zik çe Vi la yet ten izin al ma la r ge rek ti i ni söy - le di. Bek le dik. Ya n t Vi la yet ten izin ve ril me di flek lin de gel di. Ge rek çe yok. Hem önem li bir uy gu la ma y bafl la t p hem de bil gi yi giz le - mek il gi mi zi çek ti. Aca ba na s l bir s r la r var? Ver dik le ri ya n t da ha da kam ç la d, ö re ne ce iz el bet... 5

6 Basından Oktay Ekinci, Cumhuriyet, Mimarlar Dava larını Savunuyor Oda ça l fl ma la r n da de i flim is te yen mi mar lar kent ve çev re da va la r n elefl ti ri yor. Da va lar, Oda se çim le - rin de de yö ne tim le ri de ifl tir me ge rek çe si ola rak gös te ri li yor. Bafl ta Bafl ba kan ol mak üze re mer ke zi ve ye rel yö ne ti ci le - rin sert elefl ti ri ler yö nelt tik le ri kent ve çev re da va la r, Mi mar lar Oda s se çim le rin de de yö ne tim le ri de ifl tir me ge rek çe si ya p l yor Do a ya ve ken te kar fl suç ni te li in de ki imar uy gu la ma - la r na aç lan da va la r n ge lifl me yi en gel le di i ni öne sür - me ye bafl la yan ki mi mi mar lar, mes lek oda s n da de i flim için aday olu yor lar. Hu ku ka ay k r ve sa de ce rant amaç l pro je le rin yar g yo luy la dur du rul ma s na hiz met le ri mi zi en gel li yor lar di yen si ya si ler le ben zer aç k la ma lar ya - pan de i flim ci mi mar lar, Mi mar lar Oda s n n top lum ve ül ke ya ra r na hu kuk mü ca de le si ni mes lek le il gi si ol ma yan ça l fl ma lar ola rak ta n m l yor lar. Bu elefl ti ri ye kar fl, ay n da va la r n ön ce lik le mi mar l k eti - i nin ve mi mar l n sos yal so rum lu luk la r n n sa vu nul ma s ama c n ta fl d n be lir ten de mok rat-top lum cu mi mar - lar ise Oda ça l fl ma la r n da ki çev re ve kül tü re ve ri len ön ce - li i de ifl tir me nin, mi mar l n ya ma ya tut sak k l n ma - s na göz yum ma an la m na gel di i ni söy lü yor lar. fiu be ler de se çim ler Mi mar lar Oda s flu be le rin de bafl la yan ge nel ku rul lar sü re - ci nde, ge çen dö nem ler de ki top lum ya ra r na de il, mes - lek ç ka r na ön ce lik ve ril me si ni sa vu nan ik ti dar yan da fl grup la r n ye ri ni, bu kez ça l fl ma an la y fl n da de i flim is - te yen le rin al d göz le ni yor. Oda n n ge çen haf ta lar da An - tal ya, Ga zi an tep, Mer sin, Ada na, Ela z, Ma lat ya, Kay se ri ve Ko cae li flu be le rin de ya p lan ge nel ku rul la r n da, mi mar - l n, kent le rin ve çev re nin bir lik te sa vu nul ma s n ve ül - ke de imar ya ma s ye ri ne mi mar ca bir ya p lafl ma dü ze - ni nin sa lan ma s n amaç la yan ka mu ya ra r ta raf ta r mi - mar lar ye ni den se çil di. Bu gün ise Di yar ba k r, z mir ve Mu la flu be le rin de ya p la - cak ge nel ku rul lar için özel lik le z mir li mi mar lar ara s n - da ki se çim ya r fl med ya da da il giy le iz le ni yor. Çün kü z - mir de Oda n n top lum ç ka r na ça l fl ma la r na al ter na tif bir prog ram la aday ol duk la r n söy le yen De i flim ve Ge - li flim Gru bu, yö ne ti me gel dik le ri tak dir de ar t k da va aç - ma ya cak la r n ve uz lafl ma y ye le ye cek le ri ni be lir ti yor. z mir de saf lafl ma Ge çen ler de Kül tür park ta bir ba s n top lan t s dü zen le yen De i flim ve Ge li flim Gru bu nun mev cut Oda yö ne ti mi nin ken tin ge lifl me sin de rol oy na ya cak bü tün pro je le re da va aç t ndan ya k n ma s, ay n da va lar dan fli kâ yet çi olan ki - mi ya t r m c lar dan des tek bek le dik le ri flek lin de yo rum - la n yor. Oda n n özerk li i aç s n dan da sa k n ca l gö rü - len bu gi bi ör güt len me le re kar fl ye ni den aday ol duk la r n be lir ten Bafl ka n Ha san To pal ise flun la r vur gu lu yor: Bu gü ne ka dar ka rar l l k la sür dür - dü ü müz ka mu ve top lum ya ra r mü ca de le si ne de niy le hak s z elefl ti ri le re ma ruz kal d k. An cak onur lu ve dü zey li bir mi mar l k ve kent lefl me mü ca de le si ve ren mi mar lar bun dan vaz ge çe mez ler Ba ka l m z mir li mi mar la r m z mi mar l n ken te ve çev re ye uyum lu ka t l m n sa vu nan 55 y l l k Oda po li ti ka s n m ; yok sa son y l lar da ki uy gun - suz ka t l m lar n sa la d hak s z ç kar lar la uz lafl ma y ön gö ren po li ti ka de i flik li i ni mi se çe cek ler? Mi mar lar Oda s n n yurt dü ze yin de ki flu be kon gre le ri mart ay n da ta mam lan d k tan son ra Mer kez Ge nel Ku ru lu ve MYK se - çim le ri ise ni san da ya p la cak 6 Mimarlar Odas zmir fiubesi

7 Rapor Tunta Marina Sitesi Heyelan Raporu Türk men ma hal le si, Ak yar mev ki, 135 ada, 32 par sel 9 fiu bat ta ri hin de Tun tafl Ma ri na Si te sin de He ye lan la il gi li ya p lan in ce le me ler so nu cun da; Ek te fo to raf lar da da gö rül dü ü gi bi yol ve yer yer ba z ze min ler de 1.5 mt ci va r n da çök me le rin ol du u; bi na la r n mt de ni ze do ru kay d ; iki blok ta cm e ka - dar ya na yat ma lar mey da na gel di i göz len mifl tir. Ya p lan arafl t r ma lar so nu cun da; 1- Ze min etüd ra po run da ze mi nin marn-kil ta fl -ki reç ta fl ar da lan ma s n dan mev cut ol du u, yü zey su la r n n çev re dre na j y la tah li ye si nin ge rek ti i ak si tak dir de ze mi nin su ile te ma s n da mu ka ve me ti ni kay be de ce i, ara zi nin e i mi - ne ba l ola rak da he ye lan ve kay ma la ra ne den ola bi le ce - i uya r s na ra men ya p lan ima lat lar da bu nun la il gi li ön - lem al n ma d gi bi, 3 y l d r gün de 3 4 ton su ka ça bu - lu nan ha vu zun izo las yon ta mi ri ile il gi li de her han gi bir ifl - lem ya p l ma d ö re nil mifl tir. 2- Par se lin imar du ru mu nun 4 kat ol ma s na ra men bi na - n n ara zi ko tu üze rin de 5 kat ola rak olufl tu rul du u, bod - rum kat ola rak gös te ri len ka t n ta ma m n n ze min kat gi bi ta bi ko tun üs tün de olufl tu rul du u tes pit edil mifl tir. 3- mar paf ta la r n da Böl ge nin j2 özel lik te ze mi ne sa hip ol - du u za ten bi lin mek te dir. Da ha ön ce den 2 kat ima ra sa - hip böl ge rant amaç l imar ta di lat la r so nu cu 4 ve 5 ka ta ç ka r l m fl t r. Oda m z y l lar ön ce, Ko cae li dep re mi son ra - s n da ha z r la d bir ra por da, böl ge nin dep rem ve he ye lan teh li ke si kar fl s n da bü yük risk ler ta fl d ko nu sun da za - ma n n be le di ye si ni uyar m fl t r. Bü tün bu olum suz ve ri ler fl n da her han gi bir ön lem al n - ma dan bi na in fla edil mifl ve bü yük ço un lu u sa t l m fl t r. Si te ve böl ge ola s bir dep rem de bü yük can ve mal kay b - na ge be dir. Bu olay dan ders al na rak il gi li bi rim le rin ge - rek li acil ön lem le ri al ma s ge rek mek te dir. Mi mar lar Oda s Ku fla da s Tem sil ci li i Mimarlar Odas zmir fiubesi 7

8 Ba sın Açık la ma sı Sen di kal Hak ve Öz gür lük ler için De mok ra si nin Ta kip çi si yiz! D SK, KESK, TMMOB ve TTB, Te kel ifl çi le riy le da ya n fl ma ve gü ven ce siz, dü flük üc ret da ya t lan tüm ifl çi le rin ta lep - le ri için 13 Ocak 2010 ta ri hin de bafl ta s tan bul Tak sim Ge - zi Par k ol mak üze re Tür ki ye de ör güt lü olu nan bü tün böl - ge ler de otur ma ey le mi ger çek lefl ti re rek, kit le sel ba s n aç k la ma la r yap t. s tan bul Ge zi Par k nda ya p lan ba s n aç k la ma s na TMMOB Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Meh met So an c ve TMMOB nin s tan bul bi rim le rin den çok sa y da ki fli ka t l d. Ba s n aç k la ma s D SK Ge nel Bafl ka n Sü ley man Çe le bi ta ra f n dan okun du. Sen di kal Hak ve Öz gür lük ler için De mok ra si nin Ta kip çi - si yiz! Gü ven ce siz ve Dü flük Üc ret Da ya t lan Tüm fl çi le rin Ta lep le ri için, Te kel fl çi le riy le Da ya n fl ma için Çar flam ba Gün le ri Otur ma Ey le min de yiz! De er li ba s n emek çi le ri, sev gi li emek dost la r, Bu gün, D SK, KESK, TMMOB ve TTB nin or tak ka ra r y la otur ma ey le min de yiz. Bu gün bir kez da ha emek ve mes - lek ör güt le ri ni yan ya na ge ti ren fley, sen di kal hak ve öz - gür lük ler için, de mok ra si için bir le flik bir mü ca de le nin ge - rek li ol du u na duy du u muz inanç t r. Bir li e, mü ca de le ye ve da ya n fl ma ya her za man kin den da ha çok ih ti ya c m z var. Çün kü ifl yer le ri mi zin, ifl kol la r m z n, ya flam çev re le ri - mi zin öte sin de bü tün dün ya da ifl çi ve emek çi le re ac ma - s z ca sal d r l yor. n san ola rak, ifl çi ola rak, yurt tafl ola rak hak la r m z eli miz den al n yor, öz gür lük le ri miz k s t la n yor, de er le ri miz yok edi li yor. fl çi ler ve emek çi ler ola rak, mü - hen dis ola rak, dok tor ola rak, ifl siz ola rak, ka d n ola rak, genç ola rak, ay d n ola rak, de mok rat ola rak, bu ül ke nin ge - lifl me sin den, de mok ra tik lefl me sin den ya na olan lar ola rak, or tak ç kar la r m z unut tu rul ma ya ça l fl l yor. Bas k ve ya sak lar la sen di kal ör güt lü lü ü müz za y f la t l mak, za ten s n r l olan ör güt len me öz gür lü ü mü ze ta ma men set çe kil mek, grev ve top lu söz lefl me hak la r m z yok edil - mek, mes le ki so rum lu luk la r m z top lum sal ya rar do rul - tu sun da kul lan ma m z en gel len mek is te ni yor. Sen di ka lar ka pa t l yor, ya sal ve ana ya sal gü ven cey le ku - ru lan KESK ve D SK/Nak li yat- fl Sen di ka s ge nel mer kez - le ri ba s l yor, KESK Ka d n Sek re te ri ve D SK Ör güt len me Dai re Bafl ka n n n ya n s ra sen di kal kad ro lar as l s z id di - alar la tu tuk la n yor, sen di ka lar ka pa t l yor, ifl mah ke me le ri ça l fl t r l m yor, emek çi ler le hin de ki Yar g tay, Da n fl tay ka - rar la r uy gu lan m yor, de mok ra tik tep ki ler po lis flid de tiy le bas t r l yor. Bas k lar sa de ce sen di ka lar la, hak ara yan lar la da s n r l kal - m yor, top lu mun bü tün mu ha lif ke sim le ri ne, med ya ya, si - ya si par ti le re, yö ne li yor, se çil mifl ler tu tuk la n yor. k ti da r n ser ma ye yan l s po li ti ka la r so nu cu hak ve öz gür - lük ler ade ta ku fla t l m fl t r. Bu ku fla t l m fl de mok ra si de gös - te ri ve yü rü yüfl le re, grev hak k na, hak ara ma ya yer yok tur. Top lu mun so mut bir ih ti ya c ol ma n n öte sin de ar t k ya k c bir hal alan öz gür lük çü, eflit lik çi ve de mok ra tik bir ana ya - sa ta lep le ri AKP ta ra f n dan hep öte len mifl tir. Bu ta lep le rin ger çek lefl ti ril me si ar t k er te le ne mez. Ve di er ta raf tan da, emek çi ler, aç l k ve yok sul luk s n r n da ya fla ma ya mah kum edi len mil yon lar ve ül ke si nin ay d n l k ge le ce in den ya na olan lar dil le ri ne, inanç la r na, kö ken le ri ne gö re ay r m lar la bir bi ri ne düfl man edil mek is te ni yor. Fark l ola na, fark l dü - flü ne ne ya fla ma hak k ta n n m yor. Türk-Kürt-Çin ge ne ve ya ban c düfl man l gi bi mil li yet çiflo ven po li ti ka lar la top lum ya pay ola rak ku tup lafl t r l yor, 8

9 çok kim lik li ve çok kül tür lü Tür ki ye do ku su çe flit li da yat - ma lar la k r la rak, bir ara da ya fla ma umu du bo ul mak is te - ni yor. De mok ra tik tep ki le ri ni di le ge ti ren le re yö ne lik mil li - yet çi/ rk ç ka la ba l k la r n plan l pro vo kas yon ve linç gi ri - flim le ri hofl gö rü le rek ve ge re i ya p l ma ya rak ade ta tefl vik edi li yor. Bu nun so mut ör nek le ri ni Edir ne de, Er zin can da, Kars ve Mer sin de bir kez da ha gör dük. Hak ara ma n n kar fl l Te kel ifl çi le ri ne, it fai ye ifl çi le ri ne, D SK li le re, KESK li le re, TMMOB ve TTB li le re ve top lu mun ör güt lü ke sim le ri ne re va gö rül dü ü gi bi bas k ve flid det ol mufl tur. Sen di kal hak ih lal le ri ar ta rak de vam et mek te dir. Uy gu la nan pi ya sa c po li ti ka lar so nu cu sos yal dev le tin üç te mel sac aya olan e i tim, sa l k ve sos yal gü ven lik hak - la r m z her ge çen gün bi raz da ha t r pan la n yor. Kat k ve ka t l m pay la r ile has ta ne fark üc ret le ri ile sa l k hiz me ti ne ulafl mak iyi ce zor la fl yor. He kim ler, sa l k ç lar TBMM gün de min de olan Tam Gün ve Ka mu Has ta ne Bir - lik le ri Ya sa Ta sa r la r ile dü flük üc ret le, uzun sü re ve gü - ven ce siz ça l fl ma k s ka c na al n yor. Her ge çen gün da ha da yok sul la fl yo ruz; kri zin de et ki siy le ifl siz lik h z la ar t yor; ge le ce i miz ka rar t l yor. Bu sal d r lar sa de ce tek tek kit le ör güt le ri ni, sen di kal ve mes le ki ör güt le ri "hi za ya ge tir - mek" için ya p l ma mak ta d r. Bu sal d r lar, top lum da si ya si ik ti da ra ger çek gün dem le mu ha le fet eden ve hü kü met po li ti ka la r n n ger çek yü zü nü or ta ya ç ka ran emek, ba r fl ve de mok ra si güç le ri nin bir bü tün ola rak sus tu ru la rak, ör - güt süz bir top lum ya ra t l ma s için ya p l mak ta d r. fl te bu ger çe i gör dü ü müz ve bu ger çe in gö rün me si ni is te di - i miz için bu ra da y z! Biz bu ik ti dar dan bir "me det" um - mu yo ruz! Çün kü bi li yo ruz ki, IMF, Dün ya Ban ka s, ço ku - lus lu te kel ler ve on la r n po li ti ka la r n uy gu la y p bi ze yok - sul lu u ve esa re ti da ya tan AKP ik ti da r, so run la r m za çö - züm bu la maz. AKP an cak ser ma ye nin ya ra s na mel hem bu la bi lir ve yap t fley de ta ma men bun dan iba ret tir. AKP bü tün ik ti da r dö ne min de uy gu la d ne o-li be ral po li ti - ka lar la, kü re sel lefl me kar fl s n da ta k n d "tes li mi yet çi" tu - tum la ken di ni ik ti da ra ta fl yan yok sul ve d fl lan m fl ke sim le - re iha net et mifl tir. AKP er geç top lu mun ger çe iy le yüz le - fle cek ve hal ka yap t k la r n n he sa b n mut la ka ve re cek tir. Bu gün biz le re dü flen gö rev ise, tüm emek çi le ri, emek ör - güt le ri ni, EMEK ve DE MOK RA S güç le ri ni tek bir vü cut ha - lin de or ga ni ze ede rek, bir le flik mü ca de le yi yük selt mek tir. De er li ba s n emek çi le ri, Sen di kal hak ve öz gür lük ih lal le ri ni, ifl çi ve emek çi le re yo - un la flan sal d r la ra kar fl Çar flam ba gün le ri yap t m z otur ma ey lem le ri nin üçün cü haf ta s n da y z. D SK-KESK-TMMOB ve TTB ge nel bafl kan la r n n yap t k la - r top lan t dan son ra, yu ka r da dik kat çek ti i miz ge lifl me - le ri de er len di re rek, "GÜ VEN CE S Z VE DÜ fiük ÜC RET DA YA TI LAN TÜM fi Ç LE R N TA LEP LE R Ç N, TE KEL fi- Ç LE R Y LE DA YA NIfi MA" bafl l y la bu ey le min or tak lafl t - r l ma s ka ra r n al d k. Bu gün bafl ta s tan bul Ge zi Par k ol mak üze re Tür ki ye de ör güt lü ol du u muz bü tün böl ge ler de, Edir ne de, An tal - ya da, An ka ra da, Ga zi an tep te, Di yar ba k r da, Ada na da, z mir de, Ko cae li nde, Es ki fle hir de, Sam sun da, Kon ya da otur ma ey le mi ya p l mak ta d r. 15 Ocak Cu ma gü nü, TE KEL ifl çi le ri nin ba l ol du u TEK - GI DA- fi Sen di ka s n n ça r s na des tek ola rak, An ka ra da ola ca z. 16 Ocak Cu mar te si gü nü D SK-KESK-TMMOB- TTB An ka ra S h hi ye Mey da n nda ya p la cak "EK MEK, BA - RIfi, ÖZ GÜR LÜK Ç N DE MOK RA S VE HAK LAR M T N - G "ne An ka ra da ki ör güt le ri miz le ve ge nel bafl kan lar dü - ze yin de ka t la cak t r. Önü müz de ki haf ta, 20 Ocak ta yi ne bu ra da gö rüfl mek üze re, ka t lan her ke se te flek kür edi yo ruz. D SK-KESK-TMMOB-TTB 9

10 Ba sın Açık la ma sı AKP k ti da r, Tor ba Ya sa Ope ras yo nuy la Tür ki ye yi Müs tem le ke Du ru mu na Dü ür dü! Cum hur ba kan l Ma ka m Ya ban c Ya sa Mad de si ni ve di lik le a de Et me li dir! Si ya sal ik ti dar, ül ke va tan da fl aley hi ne, ya ban c lar le hi ne dü zen le me ya pa rak, dün ya da hiç bir ül ke de ör ne i ol ma - yan bir il ke im za at t. TBMM nin 27 Ocak 2010 ta rih li otu ru mun da si ya sal ik ti da - r n ta le bi ile ele al nan ve "tor ba ya sa" ola rak ni te len di ri - len "Am me Ala cak la r n n Tah sil Usu lü Hak k n da Ka nun da De i flik lik Ya p l ma s na Da ir Ka nun"un 8. mad de si ne "...Mes le ki hiz met ler kap sa m n da ça l fla cak ya ban c la ra aka de mik ve mes le ki ye ter li lik ile il gi li ifl lem le ri ta mam la - n n ca ya ka dar, il gi li mev zu at hü küm le ri sak l kal mak kay - d y la bir y l geç me mek üze re ön izin ve ri le bi lir. Mes le ki e i tim ala n d fl n da is tih dam edi le cek ya ban c uy ruk lu per so nel için bu Ka nun da be lir ti len gö rüfl ler al n maz. Bu ki fli ler, aka de mik ve mes le ki ye ter li lik ile li sans ta lep ve ye ter li lik uy gu la ma s na ta bi de il dir" bi çi min de bir dü - zen le me ya sa n n ad ile hiç bir il gi si ol ma ma s na kar fl n ek - len mifl tir ve bu ek ne ya z k ki ya sal lafl m fl t r. Bu ya sa mad de si nin içe ri i 2004 y l n da "Ya ban c la r n Ça l fl ma zin le ri Hak k n da Ka nu nun Uy gu la ma Yö net me li - i" mad de si ola rak dü zen len mifl ti. Ko nu ya ilifl kin TMMOB ta ra f n dan aç lan da va da Da n fl tay söz ko nu su mad de yi ip tal et mifl ti. AKP Hü kü me ti, Da n fl tay ka ra r n by-pass et - mek için yö net me lik dü zen le me si ni ya sa tek li fi ha li ne ge - tir mifl ve 23 Ma y s 2007 ta ri hin de 5565 sa y l "Ya ban c la - r n Ça l fl ma zin le ri Hak k n da Ka nun da De i flik lik Ya p l ma - s na Da ir Ya sa" TBMM de ka bul edil mifl ti. Ya ni Ana ya - sa n n 138. mad de si ih lal edi le rek tek lif ya sa lafl m fl t. Dö - ne min Cum hur bafl ka n ta ra f n dan in ce le nen 5565 sa y l Ya sa, Ana ya sa n n ça l fl ma öz gür lü ü nü dü zen le yen 49 un cu, te mel hak ve öz gür lük le rin ya ban c lar için, ulus - la ra ra s hu ku ka uy gun ola rak ya say la s n r la na bi le ce i ni dü zen le yen 16 nc, hu kuk dev le ti il ke si ni dü zen le yen 2 nci, eflit lik il ke si ni dü zen le yen 10 un cu ve hiç bir et kin li in ulu - sal ç kar la ra ay k r ola ma ya ca ku ra l n dan ha re ket le 176 nc mad de si ne ay k r l tes pit edi le rek TBMM ye ia de edil mifl ti. TBMM ye Ana ya sa ya ve hu ku ka ay k r ol du u ge rek çe - siy le ia de edi len Ya sa, 2007 y l n dan bu ya na Mec lis gün - de min de bek le til mifl ti. An cak Si ya si k ti dar, 27 Ocak 2010 ge ce si, Ana ya sa ya ay k r ol du u bi lin me si ne kar fl n tor - ba ya sa için de sak la ya rak ko nu nun ye ni den ya sa lafl ma s - n sa la m fl t r. 10

11 De mok ra si ve yö ne ti flim il ke si ni a z n dan dü flür me yen le - rin, ko mis yon top lan t la r na so ru nun mu ha ta b olan TMMOB yi ça r ma ma la r da ay r ca al t çi zil me si ge re ken bir du rum dur. Si ya sal k ti dar, bu ya sa mad de si ile dip lo ma la r na bak - mak s z n, mü hen dis ve mi mar ol du u nu be yan eden tüm ya ban c la ra ça l fl ma iz ni ve re rek hal k n can ve mal gü ven - li i ni teh li ke ye at mak tan çe kin me mifl ve ge le ce i mi zi hiç - bir ka y t ve de ne ti me ta bi ol mak s z n mes lek le ri bel li ol - ma yan ya ban c la r n söz lü be yan la r na tes lim et me yi ter - cih et mifl tir. Si ya si k ti dar ül ke va tan da fl mü hen dis, mi mar ve fle hir plan c la r n ken di ül ke sin de ya ban c du ru mu na dü flür müfl tür. Ül ke miz mü hen dis ve mi mar la r na dün ya da hiç bir ül ke de böy le bir ola nak ta n n maz iken ve böy le bir uy gu la ma n n dün ya da ör ne i yok ken bu ya sa mad de si ile ül ke miz aç k - ça "müs tem le ke" du ru mu na dü flü rül müfl tür. Ka mu oyu nun da bil di i üze re, son y l lar da hu ku kun üs tün - lü ü nü ve ka mu ya ra r n sa vun ma gö re vi "par mak la sa y la - cak" ki fli ve ku ru lufl ta kal m fl gö rül mek te dir. Hu ku ka say g ve kuv vet ler ay r l il ke si ne uy gun dav ran ma, yü rüt me den bek le nen hu ku ki ve hak l bir is tem ol mak la bir lik te, bu gün ne ya z k ki, TBMM arit me ti i ya sa ma or ga n n n yü rüt me - den ba m s z l n göl ge le mek te dir. Bu du rum hu kuk dev le tin de ol maz sa ol maz olan yar g ba m s z l n ve yar - g ka rar la r na uy gun dav ran ma y en gel le mek te dir. Bu ya sa mad de si ile aka de mik ve mes le ki ye ter li li i ni ka - n t la ma s na ge rek ol mak s z n her ya ban c n n mü hen dis ve mi mar un va n n kul la na bil me si nin önü aç la rak, ya ban c lar için 6235 sa y l TMMOB Ya sa s ve 3458 sa y l Mü hen dis lik ve Mi mar l k Hak k n da Ya sa n n uy gu lan ma ya ca te mi nat al t na al n m fl t r. Bu ya sa mad de si her fley den ön ce ül ke mü hen dis ve mi - mar la r na yö ne lik bir dar be dir. Ulus la ra ra s ser ma ye le hi - ne, fa kat ül ke mü hen dis ve mi mar la r aley hi ne bir ya sa n n ka bu lü nü, ba m s z ve de mok ra tik sos yal hu kuk dev le ti an la y fl ile ör tüfl tür mek ola nak l de il dir. Mü hen dis ve mi mar la r n ken di ül ke le rin de ya ban c ko nu - mu na dü flü rü lüp, hak s z re ka be te tes lim edil me si ve ül ke - mi zin k t kay nak la r ile ye tifl ti ri len in san gü cü mü zün yok sa y l ma s ka bul edi le mez. Ka mu ku ru mu ni te li in de ki mes lek ku ru lufl la r n de net le - mek üze re Dev let De net le me Ku ru lu nu ha re ke te ge çi ren Cum hur bafl ka n ndan hak l is te mi miz; bir ön ce ki Cum hur - bafl ka n ta ra f n dan tes pit edi len ia de ge rek çe le ri ni dik ka - te al ma sa da hi, Dev let De net le me Ku ru lu ra po run da yer alan tes pit le re uy gun ola rak Ya sa n n il gi li mad de si ni TBMM ye ive di lik le ia de et me si dir. Cum hur bafl ka n en az n dan Dev let De net le me Ku ru lu nun "mü hen dis lik ve mi mar l k hiz me ti nin aka de mik ve mes le ki ye ter li lik de ne ti - min den mu af ola ma ya ca " tes pi ti ne uy gun dav ran ma l d r. TMMOB ve ör güt lü gü cü bu ya sa mad de si ni ve uy gu la ma - la r n so nu na ka dar ta kip ede cek ve ge re i ni ya pa cak t r. Meh met So an c TMMOB Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n 11

12 SMGM TMMOB Mi mar lar Oda sı SMGM nin 2010 Y l Ça l ma Usul ve Esas la r na li kin Yö ner ge GE NEL DE ER LEN D R ME: 2004 Ge nel Ku rul un da ka bul edi len SMGM (Sü rek li Mes - le ki Ge li flim Mer ke zi) yö net me li i nin yü rür lü e gir me siy le bir lik te ça l fl ma la ra bafl lan m fl ve Mi mar lar Oda s bün ye - sin de ya p l mak ta olan e i tim ve et kin lik ler sis te ma tik bir ha le ge ti ri le rek ka y t al t na al n m fl, üye le rin si cil le ri ne ifl - len mifl tir. Ölç me ve De er len dir me Ku ru lu nun yap t ça - l fl ma lar so nu cun da e i tim ve et kin lik le rin ya n s ra de i - flik alan lar da ki ça l fl ma lar da ka y t al t na al n p kre di len di - ri lir ha le gel mifl tir. Bü ro Tes cil Bel ge si nin al n ma s ve ye ni len me si için ge ti - ril mifl olan sü rek li mes le ki ge li flim e i tim le ri ne ka t l ma yü - küm lü lü ü mah ke me ka ra r y la 2008 so nun da kal d r l m fl - t r. Bu yü küm lü ün kalk ma s y la bir lik te sa de ce Ka mu lafl - t r ma Bi lir ki fli li i ve Ya p De ne ti mi ya pa cak olan mi - mar la r n yet ki bel ge le ri ni ala bil mek ve ye ni le ye bil mek için e i ti me ka t l ma yü küm lü lük le ri de vam et mek te dir. Bu ge lifl me ler fl n da e i tim le re ka t l m da h z l bir dü flüfl ya flan m fl, bu na pa ra lel ola rak Mi mar lar Oda s bi rim le rin - de ya p lan et kin lik le re ka t l m da ve et kin lik le rin ka y t la r - n n tu tul ma s n da da ben zer fle kil de bir is tek siz lik ve mo - ti vas yon ek sik li i gö rül müfl tür. Bu du ru mun tes pi tin den ha re ket le SMGM Bi lim Da n fl ma Ku ru lu nda ya p lan de - er len dir me ler ve SMGM Yü rüt me Ku ru lu ile bir lik te yap - t m z de er len dir me top lan t s n n fl n da ba z ka rar la - r n al n ma s ge re i üze rin de du rul mufl tur y l içe ri sin de sü rek li mes le ki ge li flim ala n n da üze - rin de da ha faz la du rul ma s ge rek li ça l fl ma alan la r n n, ha - ya ta ge çi ril me si dü flü nü len özen di ri ci ted bir le rin ne ler ola bi le ce i, bil gi len di ri ci, uya r c ya y n la r n ya p l ma s ge - rek li li i üze rin de du rul mufl ve bun la r n SMGM nin ça l fl ma prog ra m n da yer al ma s n n sa lan ma s ka rar lafl t r l m fl t r Yö ner ge si nde yer alan ve üye le ri mi zin si cil le ri nin ge lifl ti ril me si do rul tu sun da bafl la t lan ça l fl ma la r n önü - müz de ki dö nem de h z lan d r la rak ta mam lan ma s ve üye - le ri mi zin ken di si cil le ri ne do ru dan ula fla bil me le ri ne ola - nak ve re cek dü zen le me nin ha ya ta ge çi ril me si ön ce lik li he def le ri miz ara s n da yer al mak ta d r. Geç ti i miz y l lar da mi mar l n 12 de i flik ala n n da kur gu - lan m fl olan e i tim ler yüz yü ze ola rak sür dü rül müfl tü. E i - tim le rin çe flit len di ril me si ve zen gin lefl ti ril me si ta lep le ri göz önü ne al na rak Ye rin de Mi mar l k ve Uzak tan E i - tim prog ram la r n n ha z r lan ma s na a r l k ve ril mifl tir. Ye rin de Mi mar l k prog ram la r n n, ül ke mi zin hem ça - dafl, hem ye rel hem de ta ri hî mi ma ri zen gin li i nin ö re nil - me si ne önem li kat k lar ya pa ca na ina n yo ruz. lk etap ta Trab zon, Ha tay ve An ka ra flu be le ri mi zin kur gu la d k la r üç ye ni Ye rin de Mi mar l k prog ra m aç l m fl t r. Bu kap sam da Kay se ri ve Ga zi an tep flu be le ri nin ha z r l k la r de vam et - mek te dir. Ha z r l k lar ta mam lan d n da afifl ve bro flür ler le du yu ru su ya p la cak t r. Di er flu be le ri mi zin de kat k la r y la bu prog ra m n da ha da zen gin le fle ce i ne ina n yo ruz. Uzak tan e i tim ça l fl ma la r son afla ma s na gel mifl tir. Bu y l n ilk ya r s n da e i tim, kon fe rans ve pro je ta n t m la r ola rak üç fark l alan da ha z r la nan e i tim ler çe kim le ri ta - mam lan d k ça web or ta m n da s ra s y la ya y n lan ma ya bafl - la na cak t r. Bu nun la il gi li e i tim le re ka t l m ve kre di len dir - me esas la r da ha son ra du yu ru la cak t r. 12

13 Et kin bir sü rek li mes le ki ge li flim sis te mi ku ru la bil me si için bek len ti ve ih ti yaç la r n do ru bir bi çim de be lir len me si nin önem li ol du u na ina n yo ruz. Sü rek li mes le ki e i tim prog - ra m n n bi lim sel te mel le re otur tu la rak da ha ka t l m c bir or tam da ha ya ta ge çi ril me si ama c y la bafl la t lan SMG Prog ram la r n n çe rik Olufl tur ma Sü re ci ne lifl kin Arafl t r - ma Pro je si fark l alan lar da mes le ki fa ali yet le ri ni yü rü ten mi mar la r n sü rek li mes le ki ge li flim ko nu sun da ki bek len ti, ta lep ve ge rek si nim le ri ni be lir le mek ama c y la plan lan d ve Ara l k ay n da so nuç lan d r l d. Top lan t lar de i flik alan lar da ça l flan mi mar lar la, Yu var lak Ma sa Top lan t la r for ma t n - da ve de rin le me si ne gö rüfl me tek ni iy le ya p l m fl t r. Top - lan t ka y t la r n n de er len di ri le rek ra po run ha z r lan ma s ça l fl ma la r de vam et mek te dir. SMGM, ç ka cak olan kap - sam l ra por fl n da bek len ti ve ih ti yaç la r kar fl la ma ya yö - ne lik ola rak SMG sis te mi ni ye ni den dü zen le ye cek tir. Ka mu ça l flan la r na yö ne lik sü rek li mes le ki ge li flim e i tim - le ri ka mu ku rum la r n dan ge len ta lep ler do rul tu sun da aç l mak ta d r. Bu e i tim ler SMGM nin lis te sin de olan e i - tim ler den se çi le bi le ce i gi bi ku ru mun ih ti yaç la r do rul - tu sun da da uz man lar ta ra f n dan kur gu lan mak ta d r. TRT e i tim da ire sin den ve z mir Va li li i nden ge len ta lep ler bu kap sam da kar fl lan m fl t r. Bu kap sam da ki e i tim ler ka mu ku rum la r y la ifl bir li i için de ge lifl ti ri le cek tir. Bu e i tim le rin ka mu per so ne li nin al mak la yü küm lü ol du u hiz met içi e i tim kap sa m n da de er len di ril me si yö nün de ku rum lar la ilifl ki le rin sür dü rül me si he def len mek te dir. Sü rek li mes le ki ge li fli min ama c, SMGM yö net me li in de ya z lan flek liy le, mes lek tafl la r m z n mi mar l k mes le i ve mes le ki hiz me tin; et kin li i ni, ve rim li li i ni ve ge li fli mi ni sü - rek li k l mak ama c y la, mes lek men sup la r na de i flen dün - ya ko flul la r, bi lim sel tek no lo jik ge lifl me ler ve top lum sal ge rek sin me ler çer çe ve sin de, mes le ki for mas yon la r n, sü - rek li ge lifl me or tam la r n, ola nak la r n ve f r sat la r n sun - mak, edin di i ye ni bil gi ve be ce ri le ri ni de er len dir mek ve re fe rans la r ha li ne ge tir mek tir. Bu ama c n ger çek lefl me si, mi mar l k uy gu la ma la r n da ka li te, yet ki ve so rum lu lu un na s l ol ma s ge rek ti i ni tar t fl t m z bu dö nem de özel bir önem ka zan mak ta d r YI LI SMG UY GU LA MA LA RI Sü rek li mes le ki ge li flim kap sa m n da ki e i tim ler de vam ede cek tir. Bu e i tim le re ve SMGM ce uy gun lu u onay lan - m fl et kin lik le re ka t lan mes lek tafl la r m z n kre di le ri si cil le - ri ne ifl le ne cek tir. Bü ro Tes cil Bel ge si nin al n ma s ve ye ni len me si bafl vu ru - la r n da be lir li mik tar da kre di nin al n m fl ol ma s flar t aran - ma ya cak t r. Oda ya üye olan mes lek tafl la r m za, ka y t es na s n da Mi- mar l k Hiz met le rin de Te mel Kav ram lar e i ti mi ne ilifl kin bil gi len dir me ya p la rak bu e i ti min öne mi ha t r la t la cak ve ka t l m ko nu sun da tefl vik edi le cek tir. Bü ro Tes cil Bel ge le ri Ge nel Mer ke zi miz ta ra f n dan ve ri le - cek ve bel ge le rin ekin de üye mi zin sü rek li mes le ki ge li flim kap sa m n da ki per for man s n gös te ren bir bel ge ilifl ti ri le - cek tir. Ta lep ha lin de, mes lek tafl la r m z n sü rek li mes le ki ge li flim kap sa m n da ki per for mans la r n gös te ren bir lis te web say fa la r m z da ya y n la na cak ve ba s l ola rak ve ri le cek tir. Yet ki len dir me ye yö ne lik e i tim ler de vam et mek te dir. Bu kap sam da ki e i tim alan la r n n ge lifl ti ril me si do rul tu sun - da ça l fl ma lar sür dü rül mek te dir. MES LEK Ç E T M LER SMGM ta ra f n dan kur gu la nan ve ya onay la nan / ka bul edi len e i tim le re ka t l m 1 kre di/sa at ola rak de er len di ri lir. 15 saa ti ge çen e i tim ler en faz la 15 kre di ola rak de er len di ri lir. E i tim le rin be de li 10 TL/sa at üze rin den he sap la n r. E i tim ler SMGM nin alt ve üst s n r n be lir le di i ka t l m c sa y s y la ya p l r. 13

14 Ba z e i tim ler do ru dan Sü rek li Mes le ki Ge li flim Mer ke zi ta ra f n dan prog ram la na bi lir ve uy gu la na bi lir. fiu be ler, üye le ri nin ih ti yaç la r n ve ye rel ko nu la r da dik ka - te ala rak, içe ri i ve e it me ni SMGM ta ra f n dan ön ce den onay lan m fl olan e i tim prog ram la r n aça bi lir ler. E i tim aç ma bafl vu ru su nun ger çek lefl ti ri le bil me si için e i ti min SMGM nin be lir le di i for ma ta uy gun ol ma s, e i tim not la - r n n ha z r lan m fl ve e it men(ler)inin öz geç mifl(ler)inin ile - til mifl ol ma s ge rek mek te dir. Onay la nan e i tim ler SMGM e i ti mi ola rak ka bul edi lir. Ge rek SMGM ge rek se fiu be ler ta ra f n dan öne ri len e i tim - ler ve e it men ler, E i tim De er len dir me Bi rim le ri ta ra f n - dan, o alan için de yer alan e it men le rin de gö rüfl le ri al na - rak de er len di ri lir ve olu flan gö rüfl Yü rüt me Ku ru lu nun ona y na su nu lur. Gö rüfl ler giz li lik de re ce sin de sak la n r. SMGM ye ile ti len e i tim aç ma ta lep le ri E i tim De er - len dir me Bi rim le ri nin ve ge re kir se ha kem le rin ; e i tim no tu nu ki tap ola rak ya y m la ma ta lep le ri ise Ya y n Ku ru - lu nun ve ge re kir se ha kem le rin gö rüfl le ri do rul tu sun da Yü rüt me Ku ru lu nca de er len di ri le cek tir. Bir flu be nin onay la nan e i tim prog ra m ; bafl ka flu be ler ta - ra f n dan aç l mak is ten di in de, flu be ler ara s n da ki e i tim tak vi mi SMGM ta ra f n dan ha z r la n r. fiu be kur gu la d e i - ti mi, ye rel ve ya ta lep edi len tüm flu be ler de aç l mak üze re di ye ta n m la ya bi lir. E i tim ta mam lan d k tan son ra e i tim le il gi li bü tün bel ge - le rin (im za la r ta mam lan m fl ka t l m c lis te le ri, e i tim de - er len dir me form la r, SMG so rum lu su ra po ru vb.) ek sik siz ola rak, en geç 1 ay içe ri sin de SMGM ye ulafl t r l ma s ge rek - mek te dir. Lis te le rin SMGM de kay da ifl len me sin den son ra dü zelt me ta lep le ri ka bul edil me ye cek tir. fiu be ler e i tim ta lep le ri ni, is te dik le ri e i tim ta ri hin den en az 1 ay ön ce SMGM ye bil dir me li dir ler. E i tim le re ka t lan la ra ve ri len ser ti fi ka ve ya ka t l m bel ge - le ri SMGM ta ra f n dan dü zen le nir. çe ri in de de i flik lik ya p lan be lir li gün cel le me e i tim le ri d fl n da, ay n e i ti min bir de fa dan faz la al n ma ma s ge re - kir. E i ti me tek rar ka t l m dan kre di sa la na ma ya cak t r. E i tim kur gu la yan la ra bir de fa ya mah sus ol mak üze re, kur gu la nan e i ti min saa ti ka dar kre di ve ri le cek tir. E i ti - min bir den faz la ki fli ta ra f n dan kur gu lan ma s du ru mun da bu kre di ler, ay r ay r her e i tim ci ye ve ri le cek tir. (Ve ri len kre di mik ta r 15 kre diy le s n r l d r.) E i tim ve ren le re bir de fa ya mah sus ol mak üze re, ver di i sa at ka dar kre di ve ri le cek tir. (Ve ri len kre di mik ta r 15 kre - diy le s n r l d r.) Ba z e i tim ler, ko nu su na ba l ola rak fark l me kân lar da ve ya bir ge zi efl li in de ya p la bil mek te dir. Ka t l m c la r na e i tim no tu da t lan ve Ye rin de Mi mar l k ad ve ri len bu e i tim le rin kre di len di ril me sin de prog ra m n içe ri i ve yo - un lu u dik ka te al na cak t r. SMGM ve flu be ler ta ra f n dan kur gu la nan e i tim le rin d fl n - da ki li san süs tü / dok to ra e i tim le ri ve li san süs tü / dok to - ra yü rü tü cü lük le ri ki fli sel bafl vu ru yo luy la haf ta l k ders sa - at le ri ka dar kre di len di ril mek te dir. Dok to ra ve yük sek li sans tez le ri nin kre di len di ril me si için, ya p l d ku rum ta ra f n dan ça l fl ma n n ta mam lan d n n bel ge len me si ge rek li dir. Dok to ra te zi 12 kre di, yük sek li - sans te zi 3 kre di ola rak de er len di ri le cek tir. Mi mar l k okul la r na li sans e i ti min de mi sa fir e it men ola - rak ça r lan mi mar la r n haf ta l k ders sa at le ri ka dar kre di al ma la r uy gun gö rül müfl tür. (Mi mar lar Oda s bün ye sin de ha z r l k la r sür dü rü len Uzak- tan E i tim sis te mi ne ilifl kin kre di len dir me ko flul la r ay r ca du yu ru la cak t r.) 14

15 YET K LEN D R ME E T M LE R Yet ki len dir me ye yö ne lik ola rak afla da ad ge çen e i tim - ler den ser ti fi ka ala bil mek ve ya var sa s na v na ka t la bil - mek için, e i tim le re en az % 70 ka t l m flar t aran mak ta - d r. (Bu na gö re, 12 sa at lik bir e i ti min en az 9 sa ati ne, 16 sa at lik bir e i tim en az 12 sa ati ne ka t l mak ge rek mek te - dir.) Al m fl ol du u e i ti me % 70'in al t n da ka t l m gös te ren ler, üc re ti ni öde ye rek ikin ci de fa ka t la bi lir. (Afla da ki aç k la - ma la ra ba k n z.) Ka mu lafl t r ma Bi lir ki fli li i Ma li ye Ba kan l ta ra f n dan Ka mu lafl t r ma Bi lir ki fli li i yap mak is te yen le re zo run lu tu tu lan ser ti fi ka l bir e i tim dir. E i tim 16 sa at ola rak ya p la cak, 15 kre di ola rak de er len - di ri le cek tir. S nav uy gu la nan bir e i tim dir. E i tim son ra s n da ya p lan s nav da en az % 70 ba fla r sa la yan la ra ser ti fi ka ve ril mek - te dir. Bu ser ti fi ka n n ge çer li lik sü re si 5 (befl) y l d r. E i ti me ka t la rak ser ti fi ka al m fl olan lar, iz le yen dört y l bo yun ca her y l ol mak üze re Ka mu lafl t r ma Bi lir ki fli li i - Gün cel le me ad l 8 sa at / 8 kre di lik gün cel le me e i ti mi ne ka t la rak ser ti fi ka la r n n y l l k vi ze si ni ala cak lar d r. Söz ko nu su e i tim le rin üc re ti 10 TL/sa at tir. Ya p De ne ti mi Ba y n d r l k ve s kân Ba kan l ta ra f n dan Ya p De net çi si ola rak ça l fla cak mes lek tafl la r m z için yet ki len dir me ye yö - ne lik zo run lu tu tu lan ser ti fi ka l bir e i tim dir. Ba kan l a, de net çi bel ge si nin al n ma s bafl vu ru sun da ara nan Oda Ta n t m Bel ge si nin sa la na bil me si için Ya p De ne ti mi e i ti mi ne ka t l mak zo run lu dur. E i tim 12 sa at ola rak ya p la cak, 12 kre di ola rak de er len - di ri le cek tir. S nav uy gu la nan bir e i tim dir. E i tim son ra s n da ya p lan s nav da en az % 70 ba fla r sa la yan la ra ser ti fi ka ve ril mek - te dir. Bu ser ti fi ka n n ge çer li lik sü re si 5 (befl) y l d r. E i ti me ka t la rak ser ti fi ka al m fl olan lar, iz le yen dört y l bo yun ca, her y l ol mak üze re Ya p De ne ti mi - Gün cel le - me ad l 6 sa at / 6 kre di lik e i ti me ka t la rak ser ti fi ka la r - n n y l l k vi ze si ni ala cak lar d r. Ba kan l a, de net çi bel ge si - nin ye ni len me si bafl vu ru sun da ara nan Oda Ta n t m Bel - ge si nin sa la na bil me si için Ya p De ne ti mi - Gün cel le me e i ti mi ne ka t l mak zo run lu dur. Söz ko nu su e i tim le rin üc re ti 10 TL/sa at tir. Gay ri men kul De er le me 105 sa at sü ren, 5 mo dül den olu flan bir e i tim dir. S nav uy gu la nan bir e i tim dir, s nav da ba fla r l olan la ra ser ti fi ka ve ril mek te dir. E i ti me en az % 70 ka t l m gös te ren ler Ka t l m Bel ge si ; en az % 70 ka t l m gös te ren ve s nav da ba fla r l olan lar Ser ti fi ka ala cak lar d r. S nav da ba fla r l ola ma yan lar, bir son ra ki e i tim so nun da ya p lan s na va üc ret siz ola rak tek rar gi re bi lir ler. E i tim üc re ti 1000 TL dir. E i ti min bir ve ya bir kaç mo dü lü ay r ay r al na bi lir. Mo dül - le rin üc re ti sa at ba fl na 10 TL den he sap la n r. E i tim 15 kre di ola rak de er len di ri le cek tir. Ko nut De er le me Gay ri men kul De er le me e i ti mi nin 5 mo dü lü nün Ko nut De er le me ye ilifl kin 2 mo dü lün den olu flan bir e i tim dir. 65 sa at sü ren söz ko nu su e i tim 15 kre di ola rak de er len - di ri lir. S nav uy gu la nan bir e i tim dir. En az % 70 ka t l m gös te - re rek s nav da ba fla r l olan la ra ser ti fi ka ve ril mek te dir. 15

16 S nav da ba fla r l ola ma yan lar, bir son ra ki e i tim so nun da ya p lan s na va üc ret siz ola rak tek rar gi re bi lir ler. E i tim üc re ti 700 TL dir. MES LE K ET K N L K LER SMGM nin dü zen le di i ve ya ak ran say d e i tim le re ka t l - ma n n ya n s ra mes le i miz le il gi li et kin lik le re ka t l mak da sü rek li mes le ki ge li flim kap sa m n da de er len di ril mek te ve kre di len di ril mek te dir. fiu be le rin ken di kur gu la d k la r ve or ga ni ze et tik le ri et kin - lik le rin ya n s ra, so rum lu luk alan la r için de ger çek le flen ve di er ku rum/ku ru lufl lar ta ra f n dan ger çek lefl ti ri len et kin - lik le ri de özen le ta kip et me le ri ve SMG kap sa m na al n mak üze re SMGM ye bil dir me le ri ge rek mek te dir. Üye le re ön ce den du yu ru la r n n ya p la bil me si için, fiu be ler ta ra f n dan SMG kap sa m na al n ma s ta lep edi le cek et kin - lik le rin, et kin lik ta ri hin den en az 15 gün ön ce SMGM ye bil - di ril me si ne özen gös te ril me li dir. SMG kap sa m na al n ma bafl vu ru su ön ce den ya p l ma m fl et kin lik le re ka t l m, et kin lik bil gi le ri nin (ta rih, yer, prog ram vb.) ile til me si ve ka t l m n bel ge len me si ha lin de ay r ca de - er len di ri le cek tir. Bu et kin lik le rin de er len di ril me sin de söz ko nu su et kin lik le rin mes le i miz le il gi si, dü zen le yen ku ru mun ulu sal ve ulus la ra ra s say g n l vb. öl çüt ler dik - ka te al na cak t r. Et kin lik le rin ka t l m c lis te le ri nin dü zen li tu tul ma s na yö - ne lik flu be le rin özen gös ter me le ri, ka y t la r n en geç 1 ay içe ri sin de SMGM ye gön de ril me si ge rek mek te dir. Lis te le - rin SMGM de kay da ifl len me sin den son ra ek sik im za vb. dü zelt me ta lep le ri ka bul edil me ye cek tir. SMG kap sa m n da ki sem poz yum, kon gre, pa nel, se mi ner, ça l fl tay, kon fe rans, mal ze me/ bil gi sa yar prog ra m ta n t - m vb. et kin lik ler, prog ram la r na gö re SMGM ta ra f n dan ön ce den de er len di ri le rek kre di le ri ilan edi lir. Söz ko nu su et kin lik le re ka t l m n kre di len di ril me si, SMGM ta ra f n dan et kin lik prog ra m n n yo un lu u na gö re ön ce - den de er len di ri le rek bafl vu ru da bu lu nan flu be ye bil di ri le - cek tir. Bir gün lük et kin lik, prog ra m n n sü re si, yo un lu u vb. ni te lik le ri ne gö re en az 1, en faz la 5 kre di ile de er len - di ri lir. Söz ko nu su et kin lik ler de ko nufl ma c, otu rum bafl ka n, pa - ne list vb. gö rev ler de bu lu nan lar 2 kre di/otu rum esas al - na rak de er len di ri lir. Et kin lik le rin or ga ni zas yon la r n da gö rev al mak her et kin lik için 1 kre di dir; Oda n n her han gi bir ka de me sin de yö ne tim ve ka rar or gan la r n da yer alan ki fli ler bu kap sa ma al n maz. Ön ce sin de bir ta n t m ve ya ko nufl ma ya p l ma s kay d y la, mes le ki film/bel ge sel gös te ri mi vb. et kin lik le re ka t l m, sü re si ne ba k l mak s z n 1 kre di ile de er len di ri lir. Tek nik ge zi ler de her bir gün için ka t l m 1 kre di; reh ber lik yap ma 2 kre di ola rak de er len di ri lir. An cak, Tek nik Ge - zi nin onay la na bil me si için; ge zi prog ra m, ge zi ta rih le ri, ge zi gü zer gâ h, ge zi nin tek nik, kül tür ve bi lim aç la r n dan do na n m l uz man reh be ri nin öz geç mi fli, ge zi ta ri hin den 15 gün ön ce SMGM sek re tar ya s na gön de ri lip onay al n ma s ge re kir. Ter ci han bu ge zi le rin üni ver si te, Sü rek li Mes le ki Ge li flim Mer kez le ri ve on la r n Yurt d fl Ge li flim Prog ram la - r kap sa m n da ve ifl bir li i ile ya p l yor ol ma s, tek nik ge zi - ler de ara nan ni te lik le ri ka zan d ra cak t r. Yurt d fl ge zi ler de yol da ge çen gün ler ge zi prog ra m için de sa y l maz. Bel ge len di ril me si kay d y la fu ar zi ya re ti 1 kre di/fu ar ile de - er len di ri lir. Fu ar kap sa m n da dü zen le nen SMG kap sa - m n da ki et kin lik le re ka t l m ay r ca kre di len di ri lir. 16

17 Bi rey sel ser gi aç mak, ser gi le re eser le ka t l mak, ser gi le rin kur gu lan ma s / içe ri i nin ha z r lan ma s / kü ra tör lü ü nün ya p l ma s vb. gö rev ler de bu lun mak sü rek li mes le ki ge li - flim kap sa m n da de er len di ri lir. Bu kap sam da ki bafl vu ru - lar ser gi ye har ca nan emek dik ka te al na rak de er len di ri lir ve kay de di lir. Mes le i miz le il gi li aç lan ve SMG kap sa m na al n m fl bir ser gi yi gez mek 1 kre di ola rak mes le ki ge li flim kap sa m n da de er len di ri lir. SMGM ile ser gi yi dü zen le yen ku rum ara - s n da ka t l m n bel ge len me siy le il gi li bir mu ta ba kat ön ce - den dü zen len mifl ol ma l d r. fiu be le ri miz ce SMG kap sa m n da de er len di ri len ser gi ler - de, ser gi yi reh ber efl li in de in ce le mek vb. özel bir et kin lik dü zen len me si müm kün dür. Böy le si et kin lik ler le il gi li bafl - vu ru lar ay r ca de er len di ri le cek tir. SMG kap sa m na al na cak et kin lik ler de, ko nu la r n n do ru - dan "mi mar l k"la il gi li ol ma s ko flu lu ara na cak t r. Bir eser/et kin lik, bir den faz la alan da kre di len di ri le mez, en yük sek kre di sa la nan alan dik ka te al n r. Söz ko nu su et kin lik ler den kre di sa lan ma s için SMGM ye, ge rek li bel ge ler le bi rey sel bafl vu ru ya p l ma s esas t r. MES LE K UY GU LA MA LAR Mes lek tafl la r m z n sa de ce ka t l d k la r e i tim ve et kin lik - ler den ala cak la r kre di le rin de il, ay n za man da sü rek li mes le ki ge li flim kap sa m n da de er len di ri le bi le cek mes le - ki ve bi lim sel ça l fl ma la r n n da dik ka te al na ca bir de - er len dir me nin na s l ol ma s ge rek ti i üze rin de ça l fl ma la - r m z sür mek te dir. Bu ça l fl ma lar kap sa m n da gün de me ge len ve SMGM Ölç me ve De er len dir me Ku ru lu nun öne - ri le ri do rul tu sun da kre di len di ri le rek kay da al n ma s ka - rar lafl t r lan ça l fl ma lar afla da be lir til mifl tir. Kre di len dir - mey le il gi li tab lo Yö ner ge nin ekin de ve ril mek te dir. Bun la r n ya n s ra mes le ki uy gu la ma lar kap sa m n da de - er len di ril me si ge re ken uy gu la ma la r n da ol du u aç k t r. Mes lek tafl la r m z n ça l fl ma la r n n üye si cil sis te mi ne ifl le - ne bil me si ve sü rek li mes le ki ge li flim kap sa m n da ki per for - mans la r n n öl çül me sin de bir gir di ola rak de er len di ril me - si müm kün dür. Bu do rul tu da ça l fl ma lar de vam et mek te - dir. Mes le ki Ya r fl ma lar Mi mar lar Oda s ta ra f n dan ak re di te edi len ye rel / ulu sal / ulus la ra ra s ya r fl ma lar için kre di len dir me afla da ki kri ter - ler do rul tu sun da ger çek lefl ti ri le cek tir. UI A n n ak ran say d tüm ulus la ra ra s ya r fl ma lar ak re di te edil mifl tir. Di er ya r fl ma la r n kre di len di ril me si, bi rey sel ola rak ya p la cak bafl vu ru nun ar d n dan de er len di ri le cek - tir. Ulu sal ve ulus la ra ra s ya r fl ma lar da ki de er len dir me de ka t l m esas al n m fl t r. De re ce ye gir mek ay r ca kre di len - di ril me mifl tir. Ulu sal ya r fl ma ya ka t l mak 4 kre di / eser, ulus la ra ra s ya r fl ma ya ka t l mak 8 kre di / eser ola rak de - er len di ri le cek tir. Ya r fl ma ya ka t lan ese rin mü el li fi esas al n mak la bir lik te var sa yar d m c la r da kre di len di ril mifl tir. Ulu sal ya r fl ma lar - da 1 kre di/eser, ulus la ra ra s ya r fl ma lar da 2 kre di/eser ola - rak de er len di ri le cek tir. Jü ri ve se çi ci ku rul üye le ri nin ça l fl ma la r (ve ak tif ka t l m gös te ren ye dek üye ler) ye rel ve ulu sal ya r fl ma lar da 4 kre di/ya r fl ma, ulus la ra ra s ya r fl ma lar da 6 kre di/ya r fl ma, ö ren ci ya r fl ma la r n da ise 2 kre di/ya r fl ma ola rak de er - len di ri le cek tir. 17

18 Ra por tör le rin ça l fl ma la r ye rel ve ulu sal ya r fl ma lar da 2 kre di/ya r fl ma, ulus la ra ra s ya r fl ma lar da 3 kre di/ya r fl ma, ö ren ci ya r fl ma la r n da da 1 kre di/ya r fl ma ola rak de er - len di ri le cek tir. Ö ren ci ya r fl ma la r n da da n fl man jü ri üye li i ye rel ve ulu - sal ya r fl ma lar da 1 kre di/ya r fl ma, ulus la ra ra s ya r fl ma lar - da 2 kre di/ya r fl ma, ö ren ci ya r fl ma la r n da ise 1 kre di/ya - r fl ma ola rak de er len di ri le cek tir. Mes le ki Ödül ler Mi mar lar Oda s Ulu sal Mi mar l k Ser gi si ve Ödül le ri için de - er len dir me afla da ki gi bi dir. Bu nun d fl n da ge rek flu be le - ri miz ce, ge rek se bafl ka ku rum lar ca dü zen le nen ye rel / ulu - sal / ulus la ra ra s ödül le rin kre di len di ril me si müm kün dür. Han gi ödül le rin na s l kre di len di ri le ce i ay r ca be lir le ne cek tir. Mes lek tafl la r m z n yurt d fl n da ka zan d k la r ödül ler le il gi li ya pa cak la r bi rey sel bafl vu ru la r, Mi mar lar Oda s n n onay - la d il ke ler do rul tu sun da de er len di ri le cek tir. Mi mar lar Oda s Ulu sal Mi mar l k Ödül le ri kap sa m n da Si- nan Ödü lü ve Mes le e Kat k Ödü lü alan mes lek tafl la r - m z dan sü rek li mes le ki ge li flim kap sa m n da ki yü küm lü lük - ler aran ma ya cak t r. Mi mar lar Oda s Ulu sal Mi mar l k Ödül le ri kap sa m n da ki ka - te go ri le rin her han gi bi rin de ödül al mak 15 kre di ola rak de - er len di ri le cek tir. Mi mar lar Oda s Ulu sal Mi mar l k Ödül le ri ve Ser gi si'nde yer al mak 4 kre di/eser ola rak de er len di ri le cek tir. Ödül alan ve ser gi ye ka t lan eser le rin mü el li fi nin ya n s ra yar d m c sta tü sün de be lir ti len ler de 1 kre di / eser ola rak de er len di ri le cek tir. MES LE K YA YIN LAR Mes lek tafl la r m z n mes le ki ve bi lim sel alan da ger çek lefl - tir dik le ri ya z et kin li i nin de sü rek li mes le ki ge li flim kap sa - m n da de er len di ril me si ve kre di len di ril me si uy gun gö rül - müfl tür. Kre di len di ril me ye ko nu olan ça l fl ma n n do ru dan mi mar l k la il gi li ol ma s ve sü re li/sü re siz ba s l ve ya elek - tro nik ya y n or gan la r n da ya y m lan m fl ol ma s ko flu lu ara na cak t r. Her tür lü ba s m ve ya y n araç la r ile ba s lan, ço al t lan ve ya su nu lan ya z l eser ler ya y m lan m fl ola - rak ka bul edi lir. Sü re li Ya y n lar Mi mar lar Oda s ta ra f n dan ak ran sa y l d ilan edi len ye rel / ulu sal / ulus la ra ra s ba s l ve ya in ter net or ta m n da ki sü - re li ya y n lar da ki mes le ki ya z lar afla da ki gi bi kre di len di - ri lir. Di er sü re li ya y n lar da ki ya z la r n kre di len di ril me si için bi rey sel bafl vu ru ya p l ma s ge rek li dir. Söz ko nu su ya - z lar ma ka le, bil di ri, mes le ki ra por / arafl t r ma ra po ru, elefl ti ri ya z la r vb. tür le ri kap sar. Yo rum içer me yen ha - ber ni te lik li ya z lar bu kap sa m n d fl n da d r. Ya y m la nan her bir ya z, üze rin de ki emek, kap sam ve bil - gi yo un lu u dik ka te al na rak, 2 kre di ile de er len di ri lir. Ya y m la nan her bir çe vi ri ya z 1 kre di ile de er len di ri lir. Bir pro je si ya y m la nan ve ya mes le ki per for man s üze ri ne ken di siy le söy le fli ya p lan mes lek tafl la r m z il gi li ya z ne - de niy le 1 kre di ile de er len di ri lir. Dos ya edi tör lü ü yap mak 1 kre di ile de er len di ri lir. Her bir sü re li ya y n için, ya y n ku ru lu / ko mi te si üye li i ve ha kem lik ya pan mes lek tafl la r m z n ça l fl ma la r 1 kre di / se ne ola rak de er len di ri lir. 18

19 Sü re siz Ya y n lar Sü re siz ya y n lar ala n n da afla da be lir ti len kap sam da ki kat k la r n de er len dir me ye al n ma s uy gun gö rül müfl tür: Ki tap, söz lük yaz mak, Ki tap çe vir mek, Ki tap edi tör lü ü ve ya y na ha z r l k ça l fl ma la r yap mak, Ya y m la nan ki tap lar da yer alan bir pro je nin/ese rin mü el lif ol mak, An sik lo pe di ler de kap sam l mad de yaz mak, Söz lü ta rih ça l fl ma s kap sa m n da ki ya y n lar da, hem gö - rüfl me ya pan ve hem gö rü flü len mes lek ta fl m z n ça l fl ma - s bu kap sam da de er len di ri le cek tir. Mes lek tafl la r m z n bu kap sam da ki ça l fl ma la r, üze rin de ki emek, kap sam ve bil gi yo un lu u dik ka te al na rak de er - len di ri le cek ve kre di len di ri le cek tir. AK ÇA LI KO NU LAR E i ti min SMGM ta ra f n dan dü zen len me si du ru mun da; e it me nin (en faz la iki e it me nin) ko nak la ma, ula fl m ve 75 TL/sa at lik e i tim üc re ti; e i ti min ve ril me sü re cin de ki zo run lu gi der ler (sa lon ki ra s, e i tim no tu ço alt ma, ik ram vb.); bu sü reç te, e i ti min ve ril di i kent te ki flu be ya da tem sil ci lik yö ne ti mi nin yap t ki mi zo run lu mas raf lar, SMGM ta ra f n dan onay la na rak kar fl la na cak t r. fiu be ve tem sil ci lik ler, her tür har ca ma için ti tiz dav ra na cak lar ve afl r har ca ma lar dan ka ç na cak lar d r. fiu be ler ta ra f n dan öne ri len ve SMGM ta ra f n dan uy gun gö rü len e i tim prog ram la r n n dü zen len me si du ru mun da; flu be ler SMGM kap sa m n da dü zen le nen e i tim ler de mer - ke zî ola rak be lir le nen e i tim ve e it men üc ret le ri ne uy - mak du ru mun da d r lar. Di er ko nu lar SMGM ça l fl ma la r fiu be ler ve Ge nel Mer kez de ay r fa s l lar ha lin de tu tu la cak t r. fiu be ler ce dü zen le nen ve SMGM ta ra f n dan onay la nan Sü rek li Mes le ki Ge li flim kap sa m n da ki e i tim ler le il gi li he - sap lar, fiu be büt çe sin de aç l m fl SMGM fa s l la r n n ge lir ve gi der le ri kap sa m n da de er len di ri le cek tir. Di er flu be ler den, dü zen le nen e i ti me ka t l m ol du u tak - dir de ka t l m lar la il gi li tah si lat lar ge çi ci he sa ba al na rak tah si la t n ta ma m e i ti min ve ril di i flu be ye ak ta r la cak t r. SMGM ta ra f n dan dü zen le nen ve flu be ler de ve ri len e i - tim ler le il gi li tüm he sap lar Ge nel Mer kez he sa b na ak ta r - la cak t r. fiu be ler SMGM mer ke zi nin ona y ve Mi mar lar Oda s n n ku ral la r çer çe ve sin de e i tim le re spon sor bu la bi le cek ler - dir. Spon sor ge lir le ri flu be de e i tim le il gi li aç lan ge çi ci he sa ba hiç ka t l ma dan do ru dan flu be nin büt çe sin de ge - lir le re ya z la cak t r. SMGM ta ra f n dan ya y m la nan ders not la r ve di er e i tim mal ze me le ri e i ti me ka t lan la ra üc ret siz ola rak ve ri le cek; ya y n lar flu be le re zim met li ola rak gön de ri le cek, e i ti me ka t lan la r n sa y s ka dar mik tar dü flü le cek tir. fiu be le ri miz de pro fes yo nel ola rak ça l flan mes lek tafl la r - m z n e i tim üc ret le ri, ken di le ri ta ra f n dan kar fl la na cak t r. Per so ne lin üc ret al n ma dan e i tim gör me si SMGM ka y t - la r n n tu tul ma s aç s n dan müm kün de il dir. 19

20 Görüş Ya p De ne tim Hak k n da Ka nun ve Yö net me lik le ri ne li kin Mi mar lar Oda s Gö rü ü 13 Tem muz 2001 ta rih ve sa y l Res mî Ga ze te de ya - y m la na rak yü rür lü e gi ren 4708 sa y l Ya p De ne ti mi Hak - k n da Ka nun ile 19 l de pi lot uy gu la ma ya bafl la n l m fl t r. Ara - dan ge çen 9 y la ra men, pi lot uy gu la ma de vam et mek te ve her ge çen gün or ta ya ç kan ye ni ye ni so run la r y la sis - tem, Ba y n d r l k ve s kân Ba kan l nca ge nel ge ler ve ya yö - net me lik de i flik li i ile dü zen len me ye ça l fl l mak ta d r. Geç mifl te uy gu la nan Tek nik Uy gu la ma So rum lu lu u sis te - mi nin ye ri ne ge ti ri len, an cak üze rin de ye te rin ce ka t l m c bir ça l fl ma sü re ci ifl le til me den ya sa lafl t r la rak yü rür lü e ko nu lan 4708 sa y l Ya p De ne ti mi Hak k n da Ka nun, bu gü - ne ka dar ki uy gu la ma de ne yi miy le de or ta ya ç k m fl t r ki bün ye sin de ta fl d pek çok ak sak l k ve olum suz luk la r y la is te ni len ba fla r dü ze yi ne ula fla ma m fl, ya p de ne ti min de ka mu sal gü ve nin te si sin de ye ter siz kal m fl t r. Ba kan l k gö - rev li le ri ade ta yar g ç; be le di ye gö rev li le ri bü rok ra tik ifl lem - le ri yü rü ten bir bi rim tem sil ci li i du ru mun da d r lar. Ya p de ne tim flir ket le ri ise ev rak ifl le ri ne bo ul mufl, fli fli ril mifl bor dro kad ro la r ile im za c is tih dam eden, ço un luk la emek li ve ya mes le i ni yap ma yan la r n dip lo ma la r n n ki ra - la na rak kad ro olufl tu ru lan, ger çek te de in fla at la r n de net - len me sin den çok, Ba kan l k ve Be le di ye ku ral la r na kar fl do nan ma ya ça l flan ti ca ri bir ya p ya dö nüfl müfl ler dir. Ba kan l k ise mev cut du rum kar fl s n da, bir bü tün cül dü - flün ce nin ürü nü ol ma yan bu ya sa n n t kan d nok ta lar da ya y n la d ge nel ge ler le ve ya ken di si nin ata d kü çük bir bü rok rat kad ro nun ini si ya ti fin de uy gu la d yap t r m lar la sis te mi di sip li ne et me ye ça l fl mak ta, an cak bu yak la fl m y - la da ya p de ne ti min de ka l c ve so run la r kök ten yok ede - bi le cek ku rum sal bir ya p ya ula fl la ma mak ta d r. Bu gün Ba kan l k da dâ hil il gi li tüm ta raf lar ya p de ne tim sis te min de kap sam l bir de i flik lik ih ti ya c ol du u gö rü - flün de bir lefl mek te dir ler. Bu kap sam da Ba kan l k yet ki li le - ri nin ya sa üze rin de ça l fl ma yap t k la r du yum la r n n al n d - gü nü müz de, ya p de ne ti mi de dâ hil, ya p üre tim sü re - cin de uy gu la na cak po li ti ka lar ve ge ti ri le cek dü zen le me le - rin, il gi li ta raf la r n (Ba kan l k, Be le di ye ler, Mes lek Oda la r, Üni ver si te ler, si gor ta sek tö rü, vs.) tem sil ci le ri nin ka t l - m y la olufl tu ru la cak bir di ya log or ta m n da gö rü flül me si ve ge lifl ti ril me si ge rek ti i ni dü flü nü yo ruz. r de le nen Ka nun, ta raf la r n gö rü flü dik ka te al na rak ye ni den el den ge çi ril - me li; bun dan son ra iz len me si dü flü nü len yol ve yön tem ler ko nu sun da il gi li ta raf lar bil gi len di ril me li ve gö rüfl le ri al - na rak ha z r lan ma l d r. Ya p De ne tim sis te min de ki mev cut du ru mu, mi ma r n ve mi mar l k mes le i nin ya p m sü reç le ri içe ri sin de ki ev ren sel ro lü aç s n dan de er len dir di i miz de afla da ki hu sus la r n vur gu lan ma s n da ya rar gö rül mek te dir: 4708 Sa y l Ya p De ne ti mi Hak k n da Ka nun ve bu na ba - l ya y n la nan yö net me lik ler de, mi ma r n mes le ki an lam da ye ri nin tam ta n m lan ma m fl ve ade ta yok sa y l m fl ol du u aç k ça gö rül mek te dir. Ya p la cak ye ni dü zen le me ler de bu sa k n ca l du ru mun gi de ril me si ni sa la ya cak öner me ler ge ti ri le rek, ya p de ne tim sü re cin de mi ma r n hu ku ki du ru - mu nun net lefl ti ril me si ge rek mek te dir. Gü ven li ve sa l k l ya p üre ti min de, ya p de ne ti mi nin sa de ce strük tür de ne - ti mi sü re ci ol ma d ger çe in den ha re ket le, ya p ile mi - mar ara s n da ko par t lan ba n, ye ni dü zen le me ler de yet - ki ve so rum lu luk la r y la bir lik te ay r n t l bir fle kil de yer al - ma s sa lan ma l d r. 20 Mimarlar Odas zmir fiubesi

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) 20-21 Ara lık 2003 An ka ra Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Ya yın la rı /630 İl mi Eser ler / 19 Redaksiyon Doç. Dr. İs ma

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

2

2 2 3 4 Mustafa Kemal Atat rk 1881 Ð 1938 5 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................... 9 ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI SOSYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ............

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014 Editör Dil Uzman Görsel Tasar mc Program Gelifltirme Uzman : Dr. Metin OKTAY : Mustafa BEKTAŞ : Hüseyin Turhan SOLAK : Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Ölçme De erlendirme Uzman : Hasan PEKTAfi Rehberlik ve Geliflme

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı