Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik Karaman - Niðde - Nevþehir

2

3

4 ÜYELER MEMBERS GAZBÝR (DOÐALGAZ DAÐITICILARI BÝRLÝÐÝ) ADINA ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ FOUNDER ON BEHALF O GAZBÝR (UNÝON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIÞMA KURULU PUBLISHING COMMITTEE Nusret ARGUN (GAZNET, NETGAZ, KENTGAZ) Ýmad ERDOÐAN (ÝZGAZ) Fatih ERDEM (AGDAÞ) Yaþar ARSLAN (ANADOLU DOÐAL GAZ) Recep ARSLANTAY (ÝZMÝRGAZ) Þeref EKÝNCÝ (GAZDAÞ, TRAKYA DOÐAL GAZ) YAYIN DANIÞMANI PUBLISHING CONSULTANT Erdoðan ARKIÞ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ PUBLISHING DIRECTOR Yaþar ÇIKIÞ YAYIN YÖNETMENÝ CHIEF EDITOR Sibel SAYINER YÖNETÝM MERKEZÝ HEDQUARTERS Bilkent Plaza A-3 Blok Kat-3 No:33 Bilkent- ANKARA (312) REKLAMLAR ÝÇÝN ÝRTÝBAT FOR ADVERTISEMENT Sevda YÜKEL YAYINA HAZIRLAYAN PUBLISHER TEKNÝK YAYINCILIK TANITIM AÞ Tel: (212) Yerel-Süreli Yayýn BASKI PRINTING ÖZGÜN OFSET BASKI TARÝHÝ PRINTING DATE 8 Þubat 2008 GAZBÝR Dergisi'nde yayýnlanan yazý ve çizimlerin her hakký mahfuzdur. Ýzin alýnmadan, kaynak gösterilerek de olsa iktibas edilemez. Yayýnlanan tüm yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna, ilanlarýn sorumluluðu ilan sahiplerine aittir. AFYONGAZ AGDAÞ AKSARAYGAZ ARMADAÞ ARMAGAZ BADAÞ BAHÇEÞEHÝRGAZ BALGAZ BAÞKENTGAZ BEYGAZ BURSAGAZ ÇANAKKALEGAZ ÇÝNÝGAZ ÇORDAÞ ÇORUHGAZ ÇORUMGAZ DERGAZ DOÐANGAZ ELAZIÐGAZ ERZÝNGAZ ESGAZ GAZDAÞ GAZNET GEMDAÞ GÜRGAZ ÝGDAÞ ÝNGAZ ÝZGAZ ÝZMÝRGAZ KAPADOKYA KARADENÝZGAZ KARGAZ KAYSERÝGAZ KENTGAZ KIRGAZ MALATYAGAZ MANÝSAGAZ NETGAZ OLÝMPOSGAZ OVAGAZ PALEN PALGAZ SAMGAZ SÝDAÞ SÜRMELÝGAZ TAMDAÞ TRAKYA DOÐAL GAZ TRAKYADAÞ UDAÞ AFYON DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ADAPAZARI GAZ DAÐITIM A.Þ. AKSARAY DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ARSAN MARAÞ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ARSAN MARMARA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BANDIRMA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BAHÇEÞEHÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BALIKESÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BAÞKENT DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BÝLECÝK-BOLU DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BURSA ÞEHÝR ÝÇÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM TÝCARET VE TAAHHÜT A.Þ. ÇANAKKALE DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ÇÝNÝGAZ DOÐAL GAZ DAÐITIM SANAYÝÝ VE TÝCARET A.Þ. ÇORLU DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. GÜMÜÞHANE BAYBURT DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ÇORUMGAZ A.Þ. DÜZCE EREÐLÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. DOÐANGAZ DOÐAL GAZ DAÐITIM LTD. ÞTÝ. ELAZIÐ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ERZÝNCAN DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ESKÝÞEHÝR ÞEHÝR ÝÇÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM TÝCARET VE TAAHHÜT A.Þ. GAZÝANTEP DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. GAZNET ÞEHÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. GEMLÝK DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. GÜRGAZ ÞANLIURFA DOÐAL GAZ DAÐITIM VE PAZARLAMA LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL GAZ DAÐITIM SANAYÝÝ VE TÝCARET A.Þ. ÝNEGÖL GAZ DAÐITIM SANAYÝÝ VE TÝCARET A.Þ. ÝZMÝT GAZ DAÐITIM SANAYÝÝ VE TÝCARET A.Þ. ÝZMÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. NÝÐDE-NEVÞEHÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. KARADENÝZ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. KARABÜK-KASTAMONU-ÇANKIRI DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. KAYSERÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM PAZARLAMA VE TÝC. A.Þ. DENÝZLÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. KIRIKKALE-KIRÞEHÝR DOÐAL GAZ PAZARLAMA VE TAAHHÜT A.Þ. MALATYA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. MANÝSA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. NETGAZ ÞEHÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. OLÝMPOS DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. M.KEMALPAÞA SUSURLUK KARACABEY DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. PALEN ENERJÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM ENDÜSTRÝ VE TÝCARET A.Þ. PALGAZ DOÐAL GAZ DAÐITIM TÝCARET VE SANAYÝÝ A.Þ. SAMSUN DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. SÝVAS DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. YOZGAT DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. TOKAT AMASYA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. TRAKYA BÖLGESÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. TRAKYA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. UDAÞ UÞAK DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ.

5 SUNUÞ EDITORIAL Deðerli Okurlar, Dergimizin bu sayýsýnda sizlere merhaba derken, yakýn geçmiþte sektörde yapýlan atamalarýn önemine deðinmek istiyorum. Daðýtým piyasasý oyuncularý olarak, hýzla geliþmekte olan sektörümüzde mevcut sorunlarýmýzýn ve her gün ortaya çýkan yeni konularýmýzýn ilgili kurumlarca deðerlendirilmesi ve gerekli revizyonlarýn yapýlmasý için ciddi çabalar sarfetmekteyiz. Bu konularý sürekli gündemimizde tutarak sektör geliþim hýzýna paralel olarak çözme çabasýndayýz. Bu noktada ilgili kurumlarýn yönetim kademelerinin eksiksiz ve güçlü biçimde görev yapýyor olmasý, sektörün önünü açýcý kararlarýn alýnmasý, dolayýsýyla belirlenen hedeflere ulaþýlmasý anlamýnda son derece önem taþýmaktadýr. Bu baðlamda son dönemde EPDK, BOTAÞ, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðý'nda yapýlan atamalarý memnuniyetle karþýladýðýmýzý ifade ediyor ve atamasý yapýlan tüm bürokratlara baþarýlar diliyoruz. Tüm enerji sektörü ve özellikle daðýtým sektörümüz için EPDK'nýn görev ve fonksiyonlarý þüphesiz ki ayrý bir önem taþýmaktadýr. Bu nedenle EPDK Baþkaný ve yeni kurul üyeleri atanmasý ile yeniden þekillenen Kurul çalýþmalarýnýn önümüzdeki dönemde etkin ve yapýcý olacaðýna olan inancýmýzý da belirtmek istiyoruz. Ülke çapýnda 4 yýlda 700 milyon dolara yakýn yatýrým yapmýþ ve bir anlamda kamu hizmeti görevini ifa etmekte olan bir sektör birliðinin baþkaný olarak, ilgili kurumlarýn, yatýrýmlarýmýzýn güvencesi ve yerli sermayenin destekçisi olmaya devam etmelerini istemek hakkýna sahip olduðumuza inanýyorum. Oluþturulan mevzuata raðmen, þekillenmekte olan piyasalarda sýkýntýlar yaþanmasýnýn doðal olduðunu düþündüðüm kadar, geliþtiði için koþullarý sürekli deðiþen bu ortamda varlýklarýný sürekli kýlmak için bütün gücü ile çalýþan daðýtým þirketlerininin önünü açacak tedbirlerin alýnmasý ve gerekli noktalarda düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesinin de, otoritelerin görevi olduðuna inanýyorum. Ýlgili tüm kurumlarýn görev ve fonksiyonlarýnýn öneminin bilinciyle, iliþkilerimizi en yapýcý þekilde yürütme gayreti içerisindeyiz. Ancak bizler için, bu kurumlar içerisinde EPDK'nýn fonksiyonu doðal olarak farklýlýk arzetmektedir. EPDK, doðal gaz piyasasý düzenleyici kurumu sýfatýný taþýdýðýndan, düzenlediði, izlediði ve denetlediði kurumlarýn sorunlarýný en yakýndan takip etme sorumluluðu olan bir kurumdur. Bu baðlamda; daðýtým þirketleri ilgili mevzuat ve piyasa kurallarýna göre faaliyet göstermekle, EPDK da bu hususlarýn yerine getirildiðini gözlemek ve ortaya çýkan aksaklýklarý "adil, eþitlikçi ve rekabetçi" bir piyasa oluþumunu saðlamak üzere gidermekle yükümlüdür. EPDK'nýn bu belirleyici rolü nedeni ile daðýtým þirketlerinin doðrudan EPDK görev alanýna girmeyen hususlardaki sorunlarýnýn çözümü için de ilgili kurumlar nezdinde gerekli giriþimleri yapma ve görüþlerini bildirme sorumluluðu taþýdýðýný düþünmekteyiz. EPDK'nýn yeni dönemde daðýtým þirketlerine bu konularda da destek olacaðýný umuyoruz. Þehir daðýtým ihalelerinin neredeyse sonuna geldiðimiz, belediyelere ait daðýtým þirketlerinin satýþlarýnýn gerçekleþmesinin de beklendiði, dolayýsý ile daðýtým sektörünün iyice þekilleneceði 2008 yýlýnda, sektörün gündemdeki konularýnda sonuca ulaþma gayreti ile çalýþacaðýmýzý ve bu noktada yapýlacak çalýþmalara EPDK'nýn aktif katýlým ve desteðini beklediðimizi, EPDK'nýn da yeni yönetimi ile bu çalýþmalarýmýza destek saðlayacaðýna inandýðýmýzý ifade ederek önümüzdeki dönemin tüm sektöre hayýrlý olmasýný diliyorum. Saygýlarýmla, Mehmet KAZANCI Our Valuable Readers, As I greet with the new issue of our journal, I would like to touch upon the importance of some appointments made in our sector in the near past. As the players of the distribution market, we are working hard to voice the existing problems and newly arising issues concerning our rapidly developing sector to enable their evaluation by the related institutions and the undertaking of the necessary revisions. We are constantly keeping these issues on our agenda to be able to solve them in line with the rapid pace of development of our sector. In this context, adequate and strong functioning of the management levels of these relevant institutions and decisions taken to remove all obstacles impeding the sector are very important to reach the determined goals. We would like to note that we welcome the recent appointments made in EMRA, BOTAÞ, Ministry of Industry and Trade and Ministry of Finance and wish success to all the newly appointed bureaucrats. Of course, the responsibilities and functions of EMRA have a distinct importance for the energy sector as a whole and for our distribution sector in particular. Therefore, we would like to express our belief that the recently organized Board with the appointment of new members will lead to effective and constructive activities in the coming period. As the president of a sectoral association which has made nearly 700 million dollars of investments in this country over the last four years, I believe that I have the right to request from the related institutions to maintain their guarantee for our investments and their support for the national capital. Although I accept the fact that it is natural to experience problems in a sector that is in the process of formation, I equally believe that it is the responsibility of the authorities to take the necessary measures that will help the distribution companies move forward. These distribution companies are struggling to maintain their existence in an environment where the prevailing conditions are constantly changing. Being fully aware of the duty and functions of all the related institutions, we strive to conduct our relations in a constructive manner. However, among these institutions, the functions of EMRA naturally have a distinct position. As EMRA is the regulatory authority of the natural gas market, it has the responsibility to closely follow the problems experienced by the entities which fall under the scope of its regulation, monitoring and supervision functions. In this context, the distribution companies are obliged to operate in line with the legislation and market rules while EMRA has the responsibility to monitor the fulfillment of these requirements and to solve any arising problems with a view to establish a "fair, equal and competitive" market place. Due to its determining role, we believe that EMRA also has the responsibility to initiate the necessary contacts and voice its concerns about issues that do not fall into its own jurisdiction but that directly affect the distribution companies. We hope that EMRA will provide support to the distribution companies in this respect in the coming period. As we are approaching the end of the city distribution tenders and we are now expecting the sale of distribution companies owned by the municipalities. Therefore, 2008 will be a critical year when we will witness the structuring of the distribution sector. We will spend every effort to resolve the issues occupying the agenda of our sector and we expect that EMRA will provide an active participation and support. We would like to express our belief that the new management of EMRA will support our activities and wish all the best to our sector in the coming period. With best regards, Mehmet KAZANCI

6 ÝÇÝNDEKÝLER CONTENTS Þubat-February 2008 / Sayý-Issue 3 HABERLER - NEWS 6 SÖYLEÞÝ - INTERVIEW Dr. M. Hilmi Güler 22 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Minister of Energy and Natural Resources Daniel Hec 32 Marcogas Genel Sekreteri Secretary General of Marcogas GÜNCEL - ACTUAL Enerji Piyasalarýnda Köktaþ Dönemi 38 The Köktaþ Period in Energy Markets Mevcut mevzuat ÞÝD'de revizyonlar 42 yapýlmasýna olanak veriyor Current Legislation Gives the Possibility to Make Changes in Network Operation Regulations GAZBÝR Çalýþtayý Konya'da Düzenlendi 50 GAZBÝR Workshop was Organized in Konya Türkiye - Yunanistan Doðal Gaz Boru 56 Hattý Devrede Turkey-Greece Natural Gas Pipeline is in Place Günlük pik çekiþleri karþýlamak için yatýrýmlar sürüyor Investments are un derway to meet the daily peaks in demand 2008 Uluslararasý Yer Yýlý International Year of Planet Earth Doðal gaz Tarihi 64 Natural Gas History TÜRKÝYE TURU - TURKIYE TOUR Maraþ 70 Düzce - Ereðli 74 Balýkesir 80 Gemlik 84 Karaman 88 Niðde - Nevþehir 92 KÜLTÜR - SANAT - GEZÝ - CULTURE - ART - TRAVEL Kapadokya 96 Cappadocia 32 Marcogaz enerji verimliliði hedefini destekliyor Marcogaz supports the energy efficiency goals 32 ENERJI VERÝMLÝLÝÐÝ / ENERGY EFFICIENCY Isý Paylaþým Sistemleri : Termostatik Vanalar 102 ve Pay Ölçerler Heat Sharing Systems Thermostatic Valves and Share-Meters AVRUPA RAPORU - EUROPEAN REPORT Fiyatlarýn Þeffaflýðý - En Ýyi Uygulama Tavsiyeleri 104 Transparency of Prices - Best Practice Proposition Doðal Gaz Ýletim Aðlarýna Eriþim Tarifelerinin 114 Hesaplanmasý ERGEG Kamuoyu Araþtýrmasý Raporu Principles on Calculating Tariffs for Access to Gas Transmission Networks An Ergeg Public Consultation Paper MAKALE - ARTICLE Gaz Kamerasý 126 Gas Camera Mevcut mevzuat ÞÝD'de revizyonlar yapýlmasýna olanak veriyor Current legislation gives the possibility to make changes in Network Operation Regulations YENÝ TEKNOLOJÝLER - NEW TECHNOLOGIES Plastik Borularýn Koruma Kýlýfý Olmasý 134 Kabul Görüyor Plastic Pipe Encasement Gains Acceptance

7 80 Balýkesir'de yatýrýmýn yüzde 75'i tamamlandý Completion rate of investments in Balýkesir is 75% Karaman'da 20 bin konut hedefleniyor thousand residences are targeted in Karaman 2 70 Armadaþ, 45 bin potansiyel aboneye ulaþtý Armadaþ has reached 45,000 potential subscribers GEMDAÞ, lisans alanýný geniþletmeyi planlýyor GEMDAÞ plans to expand its license area 74 Düzce ve Ereðli'de yatýrýmýn yarýsý tamamlandý Half of the investments have been completed in Düzce and Ereðli Kapadokya'da, büyük bir talep artýþý bekleniyor 92 A considerable demand increase is expected in Cappadocia

8 HABERLER NEWS ENVER Düzenlendi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Genel Müdürlüðü tarafýndan Ocak 2008 tarihleri arasýnda düzenlenen 27. Enerji Verimliliði Haftasý Konferansý ve Fuarý Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn himayelerinde Ankara'da gerçekleþti. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapýlan açýlýþta EÝE Genel Müdürü M. Kemal Büyükmýhcý, TÜBÝTAK Baþkaný Prof. Dr. Nükhet Yetiþ, TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Dr. M. Hilmi Güler de birer konuþma yaptýlar. Küresel ýsýnma, artan petrol fiyatlarýnýn neden olduðu cari açýk ve kaynaklarýn verimli kullanýmý ile arz güvenliðini saðlamanýn dünya enerji gündemindeki en önemli üç sorun haline geldiðine deðinen Güler, "sosyal bilinçlendirme" programýnýn ilerleyen dönemde En-Ver'in kýz kardeþi "Su-Ver" ile devam edeceðini söyledi. Yapýlacak çalýþmalarla enerjiyi verimli kullanarak 2010 yýlýna kadar yýlda 2,5 milyar YTL tasarruf edilebileceðini vurgulayan Baþbakan R.Tayyip Erdoðan ise, "Toplumdaki enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliþmesini katkýda bulunmalýyýz. Bunlarý yaptýðýmýzda, enerji tüketim noktalarýnda yok olan yýllýk 2,5 milyar YTL cebimizde kalacaktýr. Maliyetini hep birlikte ödediðimiz,1,3 milyar YTL'lik yeni santral yatýrýmýndan tasarruf edilecektir. Ayrýca her yýl 1 milyar YTL'lik doðal gaz ve petrol ithalatý da gerekmeyecektir" dedi. Erdoðan, enerji verimliliði için bina yalýtýmlarýnýn iyileþtirilmesi gerektiðini ve yalýtým malzemesi tüketiminin 2010 yýlýna kadar yýlýk 6 milyon metreküpten 15 milyon metreküpe çýkarýlmasý gerektiðini ifade etti. ENVER was held 27th Energy Efficiency Week Conference and Fair organized by the Ministry of Energy and Natural Resources Electricity Works Etude Directorate under the patronage of Prime Minister Recep Erdoðan was held between January 10 and 13, 2008 in Ankara. In the opening ceremony held in the Auditorium of TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Electricity Works Etude Directorate General Manager M. Kemal Büyükmýhcý, TÜBÝTAK President Prof. Dr. Nüket Yetiþ, TOBB President Rifat Hisarcýklýoðlu and Ministry of Energy and Natural Resources Dr. M. Hilmi Güler gave a speech. Stressing the fact that global warming, growing current account deficit due to rising oil prices and provision of the reliability of energy supply are the three main issues regarding the global energy sector, Güler said that the "increasing social consciousness program" will continue with "Su-Ver" (give water) after "En-Ver" (give energy). Prime Minister R. Tayyip Erdoðan noted that it is possible to achieve 2,5 billion YTL annually until 2010 by using energy efficiently. He said "We should contribute to the development of energy culture and consciousness of efficiency in the society. If we achieve this, the 2,5 billion YTL lost at the energy consumption points will stay in our pockets. We will also save from 1,3 billion YTL of new power plant investments for which we are paying together. Moreover, we will not have to import 1 billion YTL worth of natural gas and oil every year." Erdoðan also noted the necessity of using better insulation for buildings and that the consumption of insulation material should increase from the current level of 6 million m 3 to 15 million m 3 by EPDK: Türkiye Bu Yýl 37,5 Milyar Metre Küp Gaz Tüketecek EMRA: Turkey will consume 37.5 billion m 3 of gas this year Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) doðal gaz tüketim tahminine iliþkin kararý, Resmi Gazete'nin 16 Ocak 2008 sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, 4646 sayýlý Doðal gaz Piyasasý Kanununun ilgili maddesi ile Doðal gaz Piyasasý Lisans Yönetmeliði'nin bazý maddeleri uyarýnca, 2008 yýlý ulusal doðal gaz tüketim tahmini, doðal gazýn 9155 kcal/m 3 üst ýsýl deðeri esas alýnarak 37,5 milyar metreküp (399 milyar kwh) olarak belirlendi. The projections of Energy Market Regulatory Authority (EMRA) for this year's natural gas consumption were published in the Official Gazette of January 16, In accordance with the related articles of Natural Gas Law and Natural Gas Market License Regulation, natural gas consumption for 2008 is projected as 37,5 billion m 3 (339 billion kwh) based on 9155 kcal/m 3 maximum thermal value. 6 GAZBÝR 3 I 2008

9 Gazda Kartele Doðru Towards a cartel in gas... Doðal gaz üreticisi ülkeleri bir araya toplayacak OPEC benzeri yeni doðal gaz birliðinin Haziran ayýnda Moskova'da gerçekleþtirilecek zirve sonrasýnda temellerinin atýlacaðý belirtildi. Rusya'nýn ekonomi gazetelerinden Kommersant'ýn haberine göre, Mýsýr'da yapýlan Gaz Ýhraç Eden Ülkeler Forumu'nda OPEC tarzý iþleyiþi olacak bir kurumun oluþturulmasý ile ilgili uluslararasý bir organizasyon kurulmasýnýn görüþüldüðü, harekete geçmek için Haziran ayýnda Moskova'da yapýlacak zirvenin beklendiði ifade ediliyor. Haberde, önerinin ilk kez Ýran tarafýndan gündeme getirildiðinin, doðal gaz üreticisi ülkelerin, uluslararasý bir piyasa oluþturamadýðý için doðal gaz fiyatlarýnýn satýcý ülkelerle, alýcý ülkeler arasýnda yapýlan ikili görüþmelere göre belirlendiðinin de altýnýn çizildiði haberde, doðal gaz kartelinin ihracatçý ülkelere büyük bir güç kazandýracaðý da ifade edildi. Oluþacak doðal gaz kartelinin Avrupa ve Asya tüketici piyasalarýnda ekonomik kayýplara neden olacaðý, özellikle Rusya ve ABD arasýnda yeni gerilimlerin yaþanacaðý da uzmanlar tarafýndan ifade ediliyor. Rusya Enerji Bakanlýðý yetkilisi Stanislav Naumov gazeteye yaptýðý açýklamada, "Doðal gaz fiyatlarý konusunda üretici ve tüketici taleplerini organize edecek yeni bir yapý konusunu görüþüyoruz. Yeni doðal gaz endüstrisi ile ilgili yatýrým tavsiyeleri de müzakere ediliyor" diyerek Gaz-OPEC'in kurulmasý ile ilgili geliþmeleri doðruladý. It is said that the foundations of a natural gas union which will bring together natural gas producing countries similar to OPEC will be built at a summit to be held in Moscow in June. According to Kommersant, a Russian publication in economics, the topic of establishing an international organization similar to OPEC was discussed at the Gas Exporting Countries Forum in Egypt and the summit to be held in Moscow in June is being awaited to take action. According to the article, the issue has first been put forward by Iran and it was stressed that in the absence of an international market for natural gas, the price is set as a result of the negotiations between the sellers and the buyers and that a natural gas cartel would give great power to the exporting countries. On the other hand, the establishment of a cartel will lead to economical losses in the European and Asian markets and will especially cause new tensions between Russia and USA. Russian Energy Ministry representative Stanislav Naumov said to the reporters "we are discussing the establishment of a new structure that will organize the demand of the producers and consumers. Investment recommendations for the new natural gas industry are also being negotiated" and verified the recent developments concerning the establishment of Gaz-OPEC. Þanlýurfa Doðal Gaza Kavuþuyor Natural gas is coming to Þanlýurfa Þanlýurfa'nýn Yeniþehir bölgesinde abone olan evlere doðal verilmesini saðlayacak çelik hatlara gaz verilmesi amacýyla bir tören düzenlendi. Tören Aksa Doðal Gaz Müdürü Burhan Özcan ve çalýþanlarýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Özcan; gazetecilere yaptýðý açýklamada, "Çevreci, ekonomik, güvenli ve her yönüyle çaðýmýzýn en ekonomik yakýtý olan gaz kente gelmiþ bulunuyor. Þu anda 3 bin 500 abone bulunan Þanlýurfa'da ilk yýl için yýlda 5 milyon metreküpün üzerinde gaz verilecek. Ancak bu sayý spekülasyonlar nedeniyle 10 binlere ulaþamadý. Bu dedikodulara en iyi cevap bugün arkadaþlarýmýzla yaktýðýmýz meþaledir. Gazýn verilmesini gören Þanlýurfalýlar aboneye olmaya baþlayacaktýr. Baþta BOTAÞ olmak üzere Belediye, Valilik ve diðer yetkililer teþekkür ederim" dedi. A ceremony has been held to celebrate the supply of natural gas to the steel pipes connected to the subscribers' homes. Aksa Doðal Gaz General Manager Burhan Özcan and his colleagues were present in the ceremony. Özcan told the reporters "Natural gas, being the most environmentfriendly, economic, safe and the most economic energy source of our century, has come to our city. An annual supply of 5 million m3 will be provided to the 3500 subscribers in Þanlýurfa. However, the number of subscribers fell short of 10,000 due to speculations. The best answer to this hearsay is the torch we light today. As more and more inhabitants of Þanlýurfa see that natural gas is being provided, more will subscribe. I thank BOTAÞ, Governor and all the other officials." GAZBÝR 3 I

10 HABERLER NEWS 2008'de Doðal Gaz Fiyatý Serbest Natural gas prices will be free in 2008 EPDK aldýðý bir kararla, doðal gaz toptan satýþý ile LNG satýþýnda üst sýnýrý belirleyen 'fiyat formüllerini' yürürlükten kaldýrdý yýlý itibarýyla, doðal gaz ve LNG fiyatlarý alýcý ve satýcýlar arasýnda serbestçe belirlenecek. Bu durum doðal gazla elektrik üreten santralleri yakýndan ilgilendiriyor. Çünkü serbest fiyatlandýrma ortamýnda gaz almalarý, maliyetlerini etkileyecek. Daha önce toptan satýþ fiyatlarý doðal gazýn aðýrlýklý alým fiyatý ile döviz kurundaki deðiþimlere göre belirleniyordu. EPDK 2007 yýlýnda Ocak ayýnda toptan satýþ için metre küpte 0,440 YTL civarýnda bir üst sýnýr fiyatý belirlemiþti. EPDK 2008 yýlý için daha önce tavan fiyat belirlediði LNG için de fiyatlarýný da serbest býraktý. Kurulun bu kararýnda toptan satýþ ve LNG alanýnda özel þirketlerin sayýsýnýn artmýþ olmasý etkili oldu yýlýnda, yerli doðal gazýn satýþýný yapan TPAO ve Aksa þirketlerinin yaný sýra BOTAÞ'ýn yaptýðý kontrat devirleri kapsamýnda 4 milyar metre küplük özel sektör gazýnýn piyasaya girmesi bekleniyor. Böylece doðal gaz ithalatýný BOTAÞ'ýn yaný sýra Shell Enerji, Bosphorus Gaz, Enerco Enerji ve Avrasya Gaz yapacak. Bu kapsamda Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu tarafýndan 2008 yýlý toptan satýþ fiyatlarýnýn taraflar arasýnda serbestçe belirlenmesine yönelik bir düzenleme yapýlarak, ''piyasanýn kendi dinamiklerinin harekete geçmesinin saðlanmasý'' amaçlandý. Ancak piyasada aksaklýk veya fiyatlarda rekabetçi yapýdan sapmalar ortaya çýkmasý durumunda, 4628 sayýlý Elektrik Piyasasý Kanununun 5/A maddesinin (f) bendinde yer alan ''Doðal Gaz Piyasasý içerisinde rekabetin hiç veya yeterince oluþmadýðý alanlarda, fiyat ve tarife teþekkülüne iliþkin usul ve esaslarý düzenlemek'' ve Doðal Gaz Piyasasý Tarifeler Yönetmeliðinin hükümleri uyarýnca gerekli düzenlemeler yapýlabilecek. The "price formulas" that determine the ceiling for natural gas wholesale and LNG sales has been abolished by the decision of EMRA. As of 2008, natural gas and LNG prices will be determined freely by the sellers and buyers. This concerns the power plants that operate with natural gas because their purchases of natural gas whose prices are freely determined will affect their costs. Previously, wholesale prices were determined based on the natural gas weighted average purchase price and the changes in the exchange rate. EMRA had determined a ceiling price of 0,440 YTL/m3 in January EMRA abolished the ceiling for LNG as well and allowed the free determination of prices. The increasing number of private companies operating in the wholesale and LNG markets was instrumental in this decision. It is expected that 4 billion m3 of private sector gas will enter the market in 2008 with the entry of Turkish Petroleum Corporation and Aksa and the contract transfers of BOTAÞ. Consequently, Shell Enerji, Bosporus Gaz, Enerco Enerji and Avrasya Gaz will be importing gas along with BOTAÞ. In this context, Energy Market Regulatory Authority started the determination of wholesale prices by the related parties with the aim of activating the actual dynamics of the market. However, in case of a disturbance in the market or diversions from the competitive nature in prices, necessary measures will be taken in line with the provision "in case competition does not take place in the natural gas market completely or sufficiently, the necessary measures will be taken to organize the principles for the formation of tariffs and prices" of Electricity Market Law No 4628 Article 5/A(f). ÖTV'de Artýþ Akaryakýt ürünleri ve tütün mamullerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarý deðiþen tutarlarda arttý. Bakanlar Kurulu nun "4760 Sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanunu na Ekli (1) ve (3) Sayýlý Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ne Ýliþkin Karar"ý Resmi Gazetede yayýmlandý. Buna göre, akaryakýt ürünlerinden, 95 oktan kurþunsuz süper benzinde yüzde 8,36, motorinde yüzde 10,78, doðal gazda yüzde 9,52, araçlarda kullanýlan LPG'de yüzde 15,77, evlerde kullanýlan LPG'de yüzde 17,13 oranýnda ÖTV artýþý yapýldý. Increase in SCT The Special Consumption Tax (SCT) has been increased by varying amounts in fuel oil and tobacco products. The "Resolution of the Council of Ministers Concerning the Special Consumption Tax Applied to Goods Included in the Lists Numbered (1) and (3), which are attached to the Special Consumption Tax Law Numbered 4760" was published in the Official Gazette. According to this, the SCT was increased in fuel oil products by 8.36 percent in 95 octane unleaded gasoline, percent in diesel, 9.52 percent in natural gas, percent in LPG used in vehicles, and 17.3 percent in LPG used at homes. 8 GAZBÝR 3 I 2008

11 DOSÝDER'in 7. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi The 7 th General Assembly of Dosider has been held DOSÝDER (Doðal Gaz Cihazlarý Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði) 7. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 14 Aralýk 2007 tarihinde Moda Deniz Kulübü'nde gerçekleþtirildi. Geçmiþ döneme ait faaliyetlerin deðerlendirildiði ve 8. dönem temennilerinin dile getirildiði Genel Kurul Toplantýsýnýn sonunda, yeni dönem organlarý için seçim gerçekleþtirildi. Gerçekleþtirilen oylamayla belirlenmiþ yeni DOSÝDER Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin listesi aþaðýda gibi oluþtu: Yönetim Kurulu Üyeleri (ASÝL) B. Lütfü KIZILTAN (Baþkan) DemirDöküm) Dr. Celalettin ÇELÝK (Bþk. Yrd.) (Viessmann) Süleyman BULAK (Gen. Sek.) (Teknik Yayýncýlýk) Cahit KÖSE (Sayman) (ECA / Emas) H. Önder ÞAHÝN (Üye) (Alarko - Carrier) Ali EREN (Üye) (Erensan) Duran ÖNDER (Üye) (Önder Müh.) Levent TAÞKIN (Üye) (Vaillant) Önder KIRATLILAR (Üye) (Baymak) Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Çetin ÇAKMAKÇI (Ferroli) Can AZERGÜN (Demirdöküm) Neslihan YEÞÝLYURT (ECA / Emar) Can ÖZTÜRK (BOSCH) Erkan MUTLU (Alarko - Carrier) The 7 th Annual General Assembly of DOSIDER (Natural Gas Equipment Industrialists and Entrepreneurs Association) was held on December 14, 2007 at the Moda Marine Club. The activities and results of the previous year was discussed along with wishes for the 8th term during the assembly and finally the executive committees for the new term have been selected. The new Board of Directors, Honorary Board and Audit Committee members of DOSÝDER were determined as follows: Board of Directors (Permanent) B. Lütfü KIZILTAN (President) (DemirDöküm) Dr. Celalettin ÇELÝK (Vice President) (Viessmann) Süleyman BULAK (Gen. Secretary) (Teknik Yayýncýlýk) Cahit KÖSE (Accountant) (ECA / Emas) H. Önder ÞAHÝN (Member) (Alarko - Carrier) Ali EREN (Member) (Erensan) Duran ÖNDER (Member) (Önder Müh.) Levent TAÞKIN (Member) (Vaillant) Önder KIRATLILAR (Member) (Baymak) Board of Directors (Stand-by) Çetin ÇAKMAKÇI (Ferroli) Can AZERGÜN (Demirdöküm) Neslihan YEÞÝLYURT (ECA / Emar) Can ÖZTÜRK (BOSCH) Erkan MUTLU (Alarko - Carrier) Denetim Kurulu Üyeleri - ASÝL Eren ÝNÖNÜ (Maktes Gökçe) Kemal BIÇAKÇI (Alarko Carrier) Ahmet AKÇAOÐLU (Raysel) Denetim Kurulu YedekÜyeleri Ayhan EREN (Erensan) Mustafa TAÞKIN (Özköseoðlu) Kaðan TURAN (Immergas) Audit Committee Members - Permanent Eren ÝNÖNÜ (Maktes Gökçe) Kemal BIÇAKÇI (Alarko Carrier) Ahmet AKÇAOÐLU (Raysel) Audit Committee Members -Stand-by Ayhan EREN (Erensan) Mustafa TAÞKIN (Özköseoðlu) Kaðan TURAN (Immergas) Onur Kurulu Üyeleri - ASÝL Onur Kurulu Yedek Üyeleri Neslihan YEÞÝLYURT (ECA / Emar) Tufan KOÇ (Erensan) Can AZERGÜN (Demirdöküm) Erkan MUTLU (Alarko Carrier) Çetin ÇAKMAKÇI (Ferroli) Honorary Board Members- Honorary Board Members - Permanent Stand-by Neslihan YEÞÝLYURT (ECA / Emar) Tufan KOÇ (Erensan) Can AZERGÜN (Demirdöküm) Erkan MUTLU (Alarko Carrier) GAZBÝR 3 I

12 HABERLER NEWS Tuz Gölü Gaz Deposu Ýhalesine 10 Firma Baþvurdu 10 companies showed interest in the Tuz Gölü Gas Storage tender Tamamlanmasý halinde Türkiye'nin en büyük yeraltý doðal gaz deposu olacak Tuz Gölü yeraltý doðal gaz depolama tesisleri ihalesinde, 10 yerli ve yabancý firma ve iþ ortaklýðý, ön yeterlilik baþvurusunda bulundu. Boru Hatlarý ile Petrol Taþýmý AÞ'nin (BOTAÞ) açýkladýðý listede ABD, Avusturya, Rusya ve Ýtalya firmalarýnýn yaný sýra Türkiye'den Gama, Çalýk, Özaltýn ve Enka þirketleri de var. BOTAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan geçtiðimiz yýllarda projelendirilerek, Dünya Bankasý'dan da finansman katkýsý saðlanan Tuz Gölü yeraltý doðal gaz depolama projesi ile Türkiye yýlda 1,5 milyar metreküp doðal gaz depolama kapasitesine sahip olacak. Proje kapsamýnda, yerüstü ve yeraltý tesislerinin yapýmý, bunlarla ilgili diðer iþler de bulunuyor. Depolama tesisleri ile ilgili ön yeterlilik baþvurusu yapan 10 firma ve iþ ortaklýklar þöyle: ABB Process Solutions&Services S.p.a (Ýtalya), HABAU (Avusturya)- PPS Pipeline (Almanya)-PSE Engineering (Almanya Ýþ ortaklýðý), Alsim Alarko Sanayi, -Doðuþ Ýnþaat iþ ortaklýðý, Enka Ýnþaat ve Sanayi A.Þ., Technimont S.p.A (Ýtalya), Çalýk Enerji, Özaltýn Ýnþaat Ticaret ve Sanayi A.Þ., PJCS Stroytransgaz (Rusya Federasyonu)- Güriþ Ýnþaat ve Mühendislik iþ ortaklýðý, Ch2M HILL International Lt. (ABD)-Koçoðlu Ýnþaat Sanayi Þirketi iþ ortaklýðý, OYMAN Sayer Grubu Ten domestic and international firms applied for the initial selection stage of the Tuz Gölü underground natural gas storage facility tender, which will be the largest underground natural gas storage depot. According to the list announced by BOTAÞ, the Turkish companies Gama, Çalýk, Özaltýn and Enka along with companies from US, Austria, Russia and Italy are interested. With the Tuz Gölü underground natural gas storage project, which was developed by BOTAÞ in the previous years and is also financially supported by the World Bank, Turkey will have a storage capacity of 1.5 billion m3. The project includes the construction of under- and above-ground facilities and other related work. The 10 firms which made the initial application are: ABB Process Solutions&Services S.p.A. (Italy), HABAU (Austria)- PPS Pipeline (Germany)-PSE Engineering (German partnership), Partnership of Alsim Alarko Sanayi and Doðuþ Ýnþaat, Enka Ýnþaat ve Sanayi A.Þ., Technimont S.p.A (Italy), Çalýk Enerji, Özaltýn Ýnþaat Ticaret ve Sanayi A.Þ., Partnership of PJCS Stroytransgaz (Russian Federation) and Güriþ Ýnþaat ve Mühendislik, Partnership of Ch2M HILL International Lt. (USA) and Koçoðlu Ýnþaat Sanayi Þirketi, OYMAN Sayer Group. Baþkent Gaz Ýhalesinde Yoðun Talep Tarih Erteletti Big Demand for Baþkent Gas Tender Caused Postponement Enerjide ilk önemli özelleþtirmelerden olan Baþkent Doðal Gaz Daðýtým için yapýlacak olan ihale, firmalarýn yoðun ilgisi nedeniyle 14 Mart 2007 tarihine ertelendi. Baþkent Doðal Gaz Daðýtým A.Þ. yetkilileri tarafýndan Ankara'nýn doðal gaz daðýtýmýnýn özelleþtirilmesi amacýyla Ankara Büyükþehir Belediyesi'nce açýlan Baþkent Doðal Gaz Daðýtým A.Þ.'nin yüzde 100 blok satýþýyla ilgili özelleþtirme ihalesi tarihinin, gazýn özelleþtirilmesine karþý çýkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 5669 Sayýlý Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesi'ne açtýðý davanýn ret edilmesinin ardýndan, yatýrýmcýlarýn ihaleye yoðun ilgi göstermesi üzerine bu firmalara daha saðlýklý bilgi vermek amacýyla ihale tarihinin daha önce açýklandýðý 26 Þubat'tan 14 Mart tarihine ertelendiði bildirildi. Bugüne kadar ihaleye katýlmak üzere yerli ve yabancý 33 firma þartname aldý. Þartname alan firmalar arasýnda Çalýk Enerji, Zorlu Holding, Energaz, Türkerler, OYAK, Fortisbank, Eksen Holding, Nurol, Limak Koç, Statoil, Güriþ, Akfen, Promet, Palgaz, Elektromet, Ýþ Yatýrým, Habaþ, Aksa Doðal gaz, Yetkin Mali Müþavirlik, Ongaz, RWE (Almanya), Bosphorus Gas (Rusya), Ref-Ref Gas (Ýspanya), Suez-Tractebel (Belçika), Merrýll Lynch (Ýngiltere), Gas De France (Fransa), Gazprom (Rusya) bulunuyor. Ýhalede fiyatýn 2 milyar dolarý geçmesi bekleniyor. The tender which will be handled for one of the first most important privatizations in Energy sector, Baþkent Natural Gas Distribution, has been postponed to March due to big demand from companies. It has been announced that, after refusal of suit filed to Supreme Court by Republican People's Party, who is against privatization of gas, for cancellation of Law number 5669, the fact that investors have shown great interest to the tender and to give the companies clearer information, the date of privatization for 100 percent block sales of Baþkent Natural Gas JSC which has been established by Ankara Metropolitan Municipality for privatization of Ankara's natural gas distribution by Baþkent Natural Gas Distribution JSC representatives, has been postponed to March 14 from the preannounced date of February 26. Until today, 33 international and domestic companies have taken specifications for participation in the tender. Amongst companies which are taking specifications are; Çalýk Energy, Zorlu Holding, Energaz, Türkerler, OYAK, Fortisbank, Eksen Holding, Nurol, Limak Koç, Statoil, Güriþ, Akfen, Promet, Palgaz, Elektromet, Ýþ Investment, Habaþ, Aksa Natural gas, Yetkin Financial Consultancy, Ongaz, RWE (Germany), Bosphorus gas (Russia), Ref-Ref Gas (Spain), Suez-Tractebel (Belgium), Merrill Lynch (England), Gas de France (France), Gazprom (Russia). It is expected that the contract price will exceed 2 billion dollars. 10 GAZBÝR 3 I 2008

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

Ýçindekiler Index 5 6 7 8 10 12 14 21 22 23 24 25 Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR publıcatıon of caspıan strategy ınstitute MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16 Refah ve İstikrar Projesi ŞAH DENiZ 2 SOÇİ 22. KIŞ OLİMPİYATLARI SOCHI 22

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

22.UNICERA coşkusu. Excitement of Unicera 22. Tarihi yüklenmiş gemiler: Yenikapı batıkları. Türk seramikçileri hedefe odaklandı

22.UNICERA coşkusu. Excitement of Unicera 22. Tarihi yüklenmiş gemiler: Yenikapı batıkları. Türk seramikçileri hedefe odaklandı Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi/Journal of Turkish Ceramics Federation Nisan-Haziran/April-June 2010 No:32 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 22.UNICERA coşkusu Excitement of Unicera 22 Türk

Detaylı

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15 2013 Performance of the Caspian Hazar ın 2013 Performansı краткое изложение www.hazarworld.com ÖNSÖZ / EDITORIAL Türkiye, dünya enerji

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Sektörel : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

buluşması seramiğin Eskişehir Çağdaş

buluşması seramiğin Eskişehir Çağdaş Ocak-Mart/January-March 2010 No:31 Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation Ocak-Mart/January-March 2010 No:31 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 Çağdaş seramiğin

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:91 A Ğ USTOS/AUGUST 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DÜNYA YÖNÜNÜ ARARKEN TÜRKİYE

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı