A ç ı l m a S a ati:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03"

Transkript

1 2 6 H a z i r a n S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi n e L Ö K B E YA Z ( D i y a r b a k ı r ) _0 B A Ş K A N Tü r k i y e B ü y ü k Mi l l e t Me c l is i ni n 12 4 ü n c ü B i rl e ş i m ini a ç ı y o ru m. To p l a n t ı y e t e r s a y ı s ı v ardır, görü ş m e lere ba ş lıyoruz. G ü n d e m e g eç m e d e n önc e üç s a y ı n m i l letvekil ine gün d em d ış ı s ö z v e r e c e ği m. K o n u ş m a s ü r el e r i beş e r d a k i k ad ı r S ı r a Sayılı Tü r k Ti c a r e t K an u n u ile Tü r k Ti c a r e t K an u nu n un Yü r ü r l ü ğ ü v e U y g ul am a Ş ek l i Hakk ı n da K a n u n da D e ği ş ik li k Ya pılmas ı na D a i r Ka n u n Ta s a r ı s ı ( 1 / ) B ö l ü m l e r B ö l ü m Ma d d e l e r i B ö l ü m d e k i Ma d d e S a y ı s ı 1. B ö l üm 1 i l a 26 n c ı Ma d d e ler i la 50 nci Ma d d e l e r 2. B ö l üm ( Ç e r ç e v e 3 8 inc i m a dd eye bağlı g eç i c i 7, g e ç ic i 8 v e g eç ic i 9 uncu mad d e ler dâh i l ) 26 To p l a m Ma d d e S a y ı s ı 52 E r t e l e nm iş t i r. 3 ü nc ü s ı r a da y e r a lan, Tü r k Ti c a r e t K an u n u ile Tü r k Ti c a r e t K an u nu n un Yü r ü r l ü ğ ü v e U y g u l a m a Şe k l i H ak k ınd a K a nu n d a Değiş ik l ik Ya p ı l m a s ın a D ai r K a nun Ta s a r ı s ı i le A d a l e t Ko m i s y o n u Raporu nun görü ş m e l e ri n e ba ş l a y ac a ğ ı z Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu (1/630) (S. Sayısı: 303)--- (x)

2 B A Ş K A N K o m is y o n? Ye r i n d e. H ü k ü m e t? Ye r i n de. K o m is y o n r a po r u 30 3 s ıra sayıyla ba s tı r ı l ıp d ağ ı t ı lm ı ş tı r. S a y ı n m il l e t v ek i ll e r i, a l ın a n k a r a r g e r e ği nc e, bu tasarı İ ç Tü z ü k ü n 9 1 inci m a dd e s i k a ps a m ı n d a tem e l k a nun o l a ra k g ö r üş ü lecek t i r. B u n e de n l e, tas a r ı, t ü m ü ü z e r i n de k i g ö rü ş m e ler tamam lanıp m ad d e lerine geç i lm es i k a b ul e di l di k te n s o n r a b ö l üm l e r h â li n de g ö rü ş ü l e c e k v e b ö l üm lerde ye r a l an m a d d el e r a y r ı a y r ı o y l a n ac ak t ı r. Ta s a r ı n ı n tü m ü ü z e r i nde s ö z is t e y e n g r u pl a r ad ı n a Mi l l i y e t ç i H a r ek e t Partisi Grubu a d ı n a Sa y ı n A hm e t K ena n Ta n r ı k ul u, İ z m i r Mi l letvekili. B u y u r u n S a y ı n Ta n r ık u lu. (MH P s ı r a l a r ı n da n alk ı ş lar) S ü r e n i z y i r m i d ak ik a. M H P G R U B U A D I N A A H M E T K E N A N TANRIKULU (İzm i r ) S a y ı n Başk an, d e ğe r l i m i ll e t v e k i l leri; s ı r a s a y ı l ı K an u n Ta s a r ı s ı nın tüm ü ü z e r inde Mi l l i ye t ç i Ha r e k e t P a r t i s i n in görü ş lerini ak t a r m a k ü z e r e s ö z a lm ış b ul u n u y o ru m. Ö nc e li k l e G e n el K u r u l um u z u s a y g ı y l a s el a m lıyorum. B u t a s a r ı n ın b aş l an g ıc ın a g ö z a tt ı ğ ım ı z z a m a n, 57 nci Hükûm e t d ö ne m i n de, Tü r k ti c a re t h a y a t ı n ı n bek l en t i leri ve ç ağ a a y ak u y d u rm a ön g ö r ü leri d o ğ r ul t us u nd a 8 Aralık t a r i h inde ç al ı ş m a larına b a ş lanılan ve ç o k u z u n b i r h a z ı r lık dö n em i g e ç irerek g e ç ti ğ im i z y a s a m a döne m i iç e r is i nd e b i z l e ri n d e v e r d iği de s t ek l e yasalaşan v e 1 Te m m u z t a r i h inde d e y ü r ü rl ü ğ e g i r e c e k o l an b i r y a s a y ı g ö r ü ş ü y o r u z v e b u y a s a üzerindek i d e ğ iş ik l ik t as a r ıl a r ı ü z e r i n d e k o nu ş a c ağ ı z. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, 2 3 ü nc ü Dö n em d e ve 6103 s a y ı l ı k an u n ta s a r ıl a r ı y l a i l gi l i o l u ş t u r u lan u z l a ş m a k om i s y o nu n da d il e ge t i r diğimiz ve ba z ı m ad d e lerle ilgi l i olara k v e r d i ğ im i z ö n e rg e lerin k a b ul e di lm e m e s i b u a landa b i r t ak ım s ık ı n tı l a rı n y a ş a n a bi l ec e ği n i daha o g ü nl e r de g ös t e rm iş t i. O dönem, tas a r ı y l a i l gi li o l a ra k t a r a f ım ı z a d eğ i ş i k e k ono m ik v e s o s y a l k es i m l e rd e n il e t il e n talepler doğrultus u n da g e r ç ek l eş t irilm e k i s t e diğimiz bi r ç o k dü z e n l em e maal e s e f u z l aş m a k o m i s y o n u nd a k a bu l e d i lm e di. B u y ü z d en, v e s a y ı l ı y as al a r ı n G e ne l Ku r u l g ö r üşm e l e ri es n as ı nd a d a b u k on u y u g en e di l e getire r e k i l e ri d e, birt a k ı m ek s ik li k lerin yapılacak yeni d ü z e n l em e lerle t e lafi ed i l m e s i g e re k ti ğ ini de be l i r t ti k. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, u z u n c a b i r s ü r e b u k o nu h ak k ı nd a hi ç b i r ş e y y a p ı lm a y ı p k a n un u n y ü r ü r l ü ğ e g i rm e s i n e b i rk a ç g ü n k al a k a m u o y u nd a n da g el e n t e pk i leri di k k a t e a l a r ak b u g ü n için bu t as a r ı h azırlanmış v e G e n el K u ru l u n h u z u r u na g e ti r i lm iş g ö z ük m ek t ed i r. B u h â li y l e, H ük ûm e t in konuya ne kad a r a z ön em v e r d i ği n in de gözlem lendiği n i g ö r ü y o r u z. G e l di ğ im i z no k t ad a, o döne m d i le ge t i r d iğim i z e k s ik l ik l e ri n b i r k ıs m ı b u t a s a r ı i ç e r i s i n de y e n il en m e ş a ns ı na s ah i p oldu. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, e s as e n, Tü r k Ti c a r e t Ka n u n u şeffaflık, h es a p verilebil i r li k, k u r um s al l aş m a, el e k t r on i k o r t am d a h u k u k i işlem t es i s e d eb i lm e g i bi un s u r lardan o luşan b i r a nl a y ı ş la tic a ri h a y atın düzenl e nm es i iç in ha z ı r l a n m ı ş bi r k a n un v e olduk ç a b ü y ük, g e n iş k a p s a m l ı b ir kan un. H ü k û m e t b u gü n e kada r ü lk e m i z i n ac i l ihti y a c ı o l an g e rç ek b i r y a r g ı r e f o rm u nu g e rç ek leştire m ed i ği iç i n, e l ek t ro n i k o r t am d a huk u k i iş lem tes is e d e b il m e y l e il g il i iş l em lerde gö r ü ş m ek t e o l du ğu m u z t as a r ı y l a i p ta l ed il m ek t e v e y a h ut da y ü r ü r l ü k t a r i hl e r i ileri bir tarihe ö t el e nm ek t e di r.

3 s a y ı l ı Ka n un ç e rçevesinde ç a l ış a c a k i ş l etmelerin ş e f fa f l ık, h e s ap v e r i l e bi l irlik v e k u r um s al l aş m a l a r ı y la ilgili o l a ra k H ük ûm e ti n ge r e k li t ed b i rl e r i z am a n ın d a a l m am as ı n ın t a s a r ıd a k i dü z e n l em e lerin öne m l i bi r k ıs m ı n da yeniden e l e a l ın d ı ğ ın ı gö s t e ri y o r. B u k a ps a m d a, Ka m u G ö z e ti m i, Mu h a s e b e v e D en etim Sta n d a rt l a r ı K u r um un u n da y a p m a s ı g e r e k e n dü z e n l em el e r i t a m am l am a dığı, yaptığı ç a l ış m a l a rl a il g il i o l a rak d a k am u o y u nu y e t e r i n c e b il g il e nd i r m ed i ğ ini gö r ü y o r u z. B u nu n sonu c u o l a ra k, h em k an u n u n ruhun u o l u ş t u r a n hem d e Tü r k e k o no m is inin g e leceğ i a ç ı s ı n d an ö ne m a r z e de n, ş e f f a fl ı k g i bi, h e s ap v e r e bi l m e g ibi düzenlemel e r, y a d a ha s on r a y a y ı n l a na c ak B ak a nl a r K u r ul u k a r a r ı, y ö n e t m el i k g ibi ik i nc il m e v z u a t a b ı ra k ıl m ış durumda veyahut da u y g u lama ta r i hl e r i i l e ri a t ı l a ra k ötelenmekte d i r. B u t a s a r ı y l a Tü r k Ti c a re t K a n un u nda yapılac ak d eğ i ş i k l i k l e r bi r k ı s ım ilgi sah i pl e r ini k ı s a süre l iğine m e m nu n edebi l i r. A n c a k H ük ûmetin yapm as ı g ereken, h e r ş e y d e n ön c e, Tü r k Ti c a r e t K an u n u n da u l us l a ra r as ı g el iş m eler ve yenilik leri gö z ö nü n e al a r ak, he m a k a de m is y e n ler hem s iyasi çevreler he m k o nun u n t a ra f larını b i r a ra y a g e ti r i p ti c a r i h a y a t ı n ak t ö rl e r i de b un u n iç i nd e ol m a k ü z e r e b i r r e fo r m ç a lışm a s ın a, y e n i l em e ç a l ış m a s ın a ba ş lamas ıd ı r. A k s i ta k di r d e, kanun u n y ü r ü r lüğe g i rm e s i nd e n s o n r a ortaya ç ı k ac ak o lan b i r t ak ı m z a r a r l a r ın t el a f is i h e r hâ lde dah a gü ç b i r ş e k i l de karşılan a c a k t ı r. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b u g ü n görüş t üğ ü m ü z t as a r ı n ın y u k a r ı d a d a b el i r t t iğim gibi- y üc e Me c l is e s u n ul u ş ş ek l i v e i ç e ri ğ ine bak t ı ğ ım ı z z a m a n, Hükûmetin b u k o n ud a e s as l ı b i r de ğ iş ik l ik y e ri n e, s a de c e ve sad e c e k a m u o y u n da k i tepk i leri d i n di r m ek iç i n bir t a s a r ı h a z ı r l ad ı ğ ı s on u c u n a bi z i g ö tü r m ek t ed i r. Ta s a r ı n ı n d e ği ş ik l i k lerle ilgi l i 48 m a dd e s i n in çoğunluğu b ak a n lık ya da k u ru m i s im d eğ iş i k l ik l e ri n d en ibaretti r. G e ç e n y ı l k a nun u n y a s a l aş m a s ı y l a b i r li k t e Hü k ûm e t ü y e l e r i ta r a f ın d a n övgüyle anlatılan b a z ı k o nu larda da g e ri a dım a t ı lmıştır. Bu g ü n g ö r ü ş t ü ğ üm ü z t as a r ı y l a ortad an k a l d ırılan iş l em d en e t ç i l iği k a v r a m ı, k a n un i lk y a s a l aş t ı ğ ın d a ç ok ö nem l i v e k a y ı t d ış ı lığı s o na e r d i re c ek bi r a ra ç gi bi s un u lm u ş t u r H ü k û m e t t a ra f ı nd a n. H âl b u k i b ug ü nk ü u y g u l amalarda muh t em e l b i r ta k ım s o ru n ların ç ı k m a s ı s e b e bi y l e bu t as a r ı da t am a m e n ç ı k a r ı lm a k ta d ı r. İ ş l e m d e ne t ç il i ğ i k on u s u n d a m e v c u t e k s ik l ik l e ri n gi de r i l m e s i h em ge r e k l i h em d e h e m f i k i r ol d u ğu m uz bir kon u d u r. A n c ak b un u n la uğra ş m ak y e r i n e topta n o rt a d an kaldırmak, b e lk i d e ş u b e n z e t m e y i b i z e y a p t ı r m ak t a dır: Okul l a rın s o ru n l a rı n ı g i d e rm ek yerine kapatm a z i hn i y e ti n d e n çok fa r k lı o l m a y a n bir d üş ü nc e y l e de karşı k a rş ı y a y ı z s a y ı l ı Tü r k Ti c a r et Kanunu nu n Me c l is g örüşmeleri s ı ra s ın d a Hü k û m e t t a r a f ı nd a n k a y ı t dışıl ı ğ ın b i ti r i lm es i n de ç o k ö ne m l i katkı s a ğl a y a c a ğ ı ifade ed i len 35 8 v e inci maddel e r in d e b u t a s a r ı y l a de ğ iş t i ril m ek is t e nm es i, y i ne H ük û m e t i n uzun v a d e l i pl a n yapma yeten e ğ i ni v e y a h u t d a y e t ene k s i z l i ğ ini bi z l e r e g ö s t ermekte d i r. A K P H ü k û m e t l eri dö n em i nd e kayıt dış ı lıkla mücad e lede he r s e f e r inde b u son diye ç ı k a r ı lan v e r g i a f ları, bu d u ru m a d a b i r b aş k a örnek te ş k i l e tm ek t e di r. Ta s a r ı y l a y a p ı lan de ğ işikli k lerin b i r b ö l üm ü k an u n d a yer alan h ap is v e p a r a c e z a l a r ın ı n k a ldırılm as ı, ş i rk e t lere m a li y e t g etiren yüklerin a z a l t ıl m as ı, b a ğ ım s ı z d e n e ti m y a ptırma gibi m a l i y e t g e ti r i c i k o n ul a rd a k i zorunluluk l a r ı h a fi fl e t m e y ö n ü nd e o l u p g e n el ol a r ak b i z leri n d e olum lu karşıl a d ığ ı k o nu l a r dır anc ak b u ra da d ik k at çek ic i o l a n k o nu, c e z a l a rd a y ap ı l a n indi r im l e r v e z o r un l u lukların k a ldırılm as ıyla ilgi l i b i r fa y d a m a l i y e t a n al i z i ni n y a p ıl ıp y a p ı l m a d ığ ı d ı r. Ka n un g e r ek ç e s inde s om u t hi ç b i r ş e y ol m ad a n v e n a s ıl k a ra r l aş t ı r ıl d ı ğı beli r t i lm ed e n c e z a l a r indiril m iş, z o r un l ul u k l a r d a k a l d ı r ıl m ış t ı r. Ta s a r ı y l a y a p ı lan bi r d eğ i ş ik li k g r u b u da -d i ğe r inde- k a m u k u r u m l a r ı a ra s ı nd a y e t k i v e g ö r e v p a y l aş ı m ı n a d ö n ük d ü z e nl e m e l e rl e k a r ş ı laşıyoruz. Hükûmet, ge ç e n d ön e m a l dığı y e t k i y e is t i na d e n çık a r tt ı ğ ı ç o k s a y ı d a kan u n hü k m ü n d e kara r n am e y l e yaptığı d e ğ iş ik l ik l e re i lave olara k, Tü r k Ti c a r e t K an u nu y l a il g il i k a m u o y u n dak i il g i y i d e k u l lanıp y i n e k am u k u r um ları ara s ı nd a bi r t ak ı m g ö r e v v e y e t k i d e ği ş ik li k lerine g i d i y o r. Bu d e ğ iş ik l ik l e r, a y n ı z a m an d a k a n un u n k e nd i i ç e ris i n de d e tutars ı z l ık l a ra yol açıyor. Ö r n e ğ i n Tü r k Ti c a r e t Ka n u n u n un 2 10 un c u m ad d e s i n de, b u kan u n k a ps a m ın d a y a p ı l a c a k d ü z e n lemel e rl e i lgili di ğ e r b a k a n l ık ve k u ru m ların, Güm r ük v e Ti c a r e t B a k a nl ı ğ ın d a n görüş alm a ş a r t ı k a ldırılırken, k a n u n un 5 28 inci mad d es i n de b an k ac ı lık, s i g o rt a c ı l ık, s e r m a y e p iyasası g i bi a lanlarda, ni t e l iği i t i ba r ı y l a ç o k k ısa bir s ü r ed e k a r a r a l ı nm a s ı g e re k en v e u yg u l a nm as ı z o r u nl u o l a n özel kanunl a r la düzenlenen a l a nl a r da i l g il i k a n un l a rl a ge t i ri l en h ük ü m l e r in saklı kal m a s ı is t is n as ı d a da r a l tı lm a k tı r. Yi n e 8 8 inci mad d e y l e, t üm iş l e tm e lerin muh a s e b e, d e f t e r t u t m a v e f inans a l raporlama z o r u n l u lukları, Tü r k i y e m u h as e be s t a n da r t l arı na u y u m ge t i ri l m e k te k i b u d a g eç e n y ı l,

4 H ü k û m e t i n, Tü r k Ti c a ret Kanunu nd a y a p ıl a n ön e m li bi r y e n i li k o l a ra k t a n ı t t ığ ı bi r h us us i d i. Ta s a r ı n ı n 8 i n c i m ad d e s i y l e, Tü r k Ti c a r e t Kanunu n un 6 4 ü nc ü m ad d e s i n de y a p ı lan d e ğ iş ik l ik l e o r t ad a n k a ldırılmakta d ı r. N e t i c e itibarıyla b u gü n k ü n ok t a y a g e ri dö n ü lm üş o luyor. Ya n i ş i r k etler, y i n e Ma l i y e B a k a nl ı ğ ı i ç i n f arklı, d iğer am a ç l a r iç in fark l ı fi n a ns a l ra p o rl a r ha z ı r l am a k z o ru n d a k a l ac ak l a r. Bu durumda Hükûmetin bakanlıkları ya da kurumları arasında bir güç savaşı da mı yaşanıyor? sorusu da akıllara gelmektedir çünkü bu konuyla ilgili olarak Hükûmetin bir üyesi 1 Temmuzda yürürlüğe girecek olan kanunla ilgili hiçbir maddesinin değişikliğe uğramayacağı ve aynen yürürlüğüne devam edileceği şeklinde demeçler verirken, bir başka Hükûmet üyesi ticari hayatın sekteye uğrayacağı gerekçesiyle, yürürlüğe girecek olan bu kanunda değişiklikler istemektedir. Tasarının 33 üncü maddesiyle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yani KOBİ lerin tanımlanması düzenlenmekte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun da görüşleri alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmeliğe bağlanmaktadır. Öncelikle, bu tanımlama yetkisine baktığımız zaman, geçtiğimiz yıl yayınlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kurulması hakkındaki 635 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname de bu yetki bu Bakanlığa verilmişti. Bu konuda ciddi bir yetki çakışmasına gidilmekte ve konunun burada netleşmesi gerekmektedir değerli milletvekilleri. Bununla birlikte, bugün bu tanım Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlanırken yeni düzenlemede bir bakanlığın yetkisine devredilmekte, böylece etkinliği de azaltılmaktadır. Ayrıca, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkısı da düşmektedir. Zira, bu tanımla ilgili kurumlar kanunda belirtildiği gibi sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu değil. En azından bu konuda geçmişte bu konuyu belirleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TESK gibi kuruluşların da bunun içerisinde yer alması gerekmekteydi. Değerli milletvekilleri, 1 Temmuzda hukuki olarak Türk ticaret hayatına yenilikler getirecek olan bu yasaya belki bir müddet sonra yasalaşmasıyla göz atacağız ancak Türk ticaretinin son on yılda gelmiş olduğu noktaya da biraz bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ülkemizde şirketlerin bilançolarına baktığımız zaman g e n e ll ik l e y e te r s i z ö z k a y n a k, k ı s a v a d e li ba n k a b o rç l a r ın ı n ti c a r i bo r ç l a f inans e e d i ldiklerini gö r ü y o r u z. İ ş l e tm el e r im i z i r ek a be t g ü c ün d e n yoksun bırakan ve sad ec e m e v c u t p e r f o rm an s larıyla yalnız bıra k a n s ü r d ü rü l e bi l i r b i r bü y ü m en i n de v a m e tm e s i m ü m k ü n deği l. Ni t ek i m, b u ol u m s u z d u ru m a bak t ı ğ ım ı z d a, a ç ıl a n -k a pan a n ş i r k e t i s t a ti s ti k l e r inde d e bu du r u m u görm e m i z m üm k ü n o luyor y ı l ı nd a 5 7 nc i H ük ûm e t d ö n em i nd e aç ı lan - k a p an a n fi r m a o r a nı yüzde 5,7 idi. B u o r a n g e ç t i ği m i z y ı l ı n s on u nd a y ı l ın ı n s o nu n da - y ü z d e 2 4,5 a u l aş t ı. G eldiğim i z n ok t a i t ibarıyla, e n y a k ın o r an o l a r ak y ı l ın ı n Ma y ı s a y ı n da k u r u l an ş i r k e t s a y ı s ı g e ç e n y ı l ın a y n ı a y ı n a g ö re y ü z d e 2 7 o r an ı n da a z a lır. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, ö t e y a n da n, pi y a s an ı n e n ö ne m li gö s t e rg e lerind e n bi r i ol a n p r o t es t o lu senet s a y ı s ın a b ak t ı ğımızda d a du ru m il g inç: yılında bi n p ro t es t o lu s e n et var piyas a d a, y ı l ı n ı bin olara k k a pa t m ış. G eç t i ği m i z m a y ı s a y ı i ç e r is inde i s e 401 bine u l a ş m ış p r o te s to l u sen et sayısı. B u a l an d ak i bi r ba ş k a gö s t e rg e k a r ş ıl ı k s ı z ç e k s a y ı s ı : d e 742 bin iken de 9 77 b i n e y ük s el m i ş. Ma y ı s a y ı i ç e ri s inde b i n karışık s ı z ç e k v a r. K a r ş ıl ı k s ı z ç ek iç i n k a l dırılan h ap i s c e z as ı n e d e ni y l e ş u an iç i n ti c a r i h a y a t ta el i m i z d e pa tl a m a y a h a z ı r b i r b o m ba b ul u nm ak t a d ır y ı l ı i t ibarıyla - y ine y ı l s on u itiba r ı y l a - y ak l aş ı k o l a ra k Tü r k i y e ' n i n d ış bo r ç ları m i l y a r do l a rd ı r v e b u d ış b o rç y ü k ü m l ü l üğü i ç e r i s i n de ö z e l k e s i m in dış bo r ç luluğ u y ı l ın d a y ü z d e 3 3,2 i k e n i n s o nu n d a yüzde 66 ya g e l m i ş y a ni ö z e l kes im iniz - b u k a n un l a p i y a s a y ı d ü z e n leyecek, t ic a ri ha y a t a g üç v e r m e s i bek l en i len özel kesiminizde - b i r b o r ç l ul u k y ük ü m l ü lüğü a l t ı n d a kıvranmakta. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, g i r i ş i m c i lerim i z i n s o n iki yıla gö r e a r ta n s a t ış v e k â rl a r ı na r a ğ m en, ö z s e r m a y e l e r inin gi d e re k e r i m e s i, z a ra r l a r ı nın ve bo r ç larının a r t m as ı y a p ıs a l s o r u n olara k k a rş ı m ı z d a d u rm a k ta d ı r. B u y ü z de n, bi r ö r ne k v e rm e k g erekirs e e k o no m inin yüzde 8,5 bü y ü d ü ğ ü b i r y ı l i ç e ri s i nd e, İ z m i r d e y ü z bü y ü k f i r m an ı n re e l a n l am d a n e t k a tm a d e ğe r v e n e t k â r da k i a r t ış larının s a de c e ve sad e c e y ü z d e 2 ol a r ak b ü y ü m es i ni n he r h âl d e he p i m i z i ç i n dü ş ün d ü rü c ü b i r ra k am ol m as ı g e r ek i r. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, ü l k em i z s o n on y ı l d ı r katma d e ğe r i ol d uk ç a y ü k s ek ol a n s a na y i ü r e t im i ne h âl â ge ç em em i ş, g üç l ü bir s a na y i t op l u m u d a oluştura m a m ış t ı r. B ı ra k ın b u s a n a y i t o p lumun u o l uş tu r m a y ı, bu g ün t a r ım s ek t ö r ün d e b i le birç ok ü r ün ü i th a l e d e n bir ü l k e d u r um un a ge l m i ş du r u m da y ı z. B u d u r um da Tü r k i y e ' n i n m a a lesef üretmed i ği n i v e t ü k e tm e y e de v a m ettiğini görü y o r u z.

5 Ta s a r r u f o r an l a rı, h e r k o n u ş m am ı z d a di l e g e ti rd i ğ im i z g ibi, s o n on yıldır süre k l i d ü ş m e k t e d i r. Ü l k e t as a rr u f y a p a m a m a k ta d ı r, y atırımlara yeterl i k a y n ak a k t a ra m am ak t a dır. Artık, k re d i k ul l a na n y a t ı r ım c ıl a r y a t ı r ım y a pm a k ta n d a ri s k al m ak t an d a k a ç ı nm ak t a dırlar. G e l d iğimiz noktada, çekilen kre d i ler katma değ e r y a r a t a c ak y a t ı r ı m l a ra d eğ i l, bir ç oğ u m u z u n bil d i ği gi b i, m a r k e t, g a y r im e nk u l v e inşaat se k t ö rl e r ine k a y m ı ş d u r um da d ı r v e b u s e k t ö rl e r in katma değ e r y a r a t an s e k t ö rl e r o lm a d ığ ı ç o k a ç ı k t ı r. E ğe r b u durum b ö y l e d e v am e de r s e i leride yaşanab i l ec ek m u htemel k ri z d a l g al a nm al a r ı nd a ül k em i z b ek l e ne n gü ç l ü k a rş ı l ı ğı gös t e re m e y ec e k t ir. Bakın, b un u nl a ilgil i bi r ö rn e k v e re y i m s i z e : S o n günl e r de I MF y e b o rç v e r i r hâ l e g e ldik. d i y e bi r t ak ı m h a m as i s ö y l em l e rl e de k a r ş ıl aş ı y o r u z a nc a k b un u n ge r ç eğ i ni n ne o lduğ u n u d a di l e g e t i rm e k t e f a y da v a r d iye düşün ü y o r u m d e ğe r l i mill e t v e k i l leri. Her kulübe gi r m en i n bir b e d e li v a r. I MF y i d e bir kulüp gi b i d ü ş ü n ün, aidatları n ı z v a r, y ü k üm l ülükleri n i z v a r v e b u k u l ü bü n k u r uc u ü y esisini z - Tü r k i y e - y ı l l a r ön c e a n l aş m a y l a bu k u l üb e g i rm e y i k a bu l e t m iş s i n i z v e t aa h h ütlerde bul u nm uş s un u z. G eç e n lerde Gen e l Ku r u lda görüş t ü ğü m ü z v e I MF d e k o t am ı z ı y ü k s e l te n v e y ü k üm l ül ü ğü m ü z ü artıran tasarıyı kabul ettiys e ni z - k i e t t i k - b u nu n be d el i ni d e ödem e k z o ru n d as ı nız. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b u b ed e li n a r tm as ı y l a IMF y e b i r p a r a h ibes i ve y a b o r ç v e rm em i z s ö z k on u s u d eğ i l. B u y üzden kon u ha k k ı n da ucuz siyaset y a p m a n ı n d a komik o l du ğ u nu d ü ş ün ü y o r um. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b u t as a r ı g e t i ri l di ğ i z aman, tas a r ın ı n H ük ûm e t ta r a f ı n da n g e t i r il m e s inden ö nc e, bi z l e r, g eç e n döne m d e ol d u ğ u gibi bi r u z l aş m a k o m i s y o n u k u r u lacağ ı be k lenti s i içindeydik. Ha t ta, ik t i da r p a r t is i g ru p ba ş k a n v ekiliyle d e bi z z a t b e n, Mi l l i y e t ç i H a r ek e t Partisi Grubun u t em s i l en g ö r üş t üm. O z a m a n bir tekli f ol a r ak g e t i r il e n, e ll i be ş m a dde l i k b i r p a k e t ol a r ak ge ti r i l en b u t a s a r ı, d a h a sonra ne h ik m e t s e, i k i nc i k e z t op l an m am ı za b i l e g e re k k a lm ad a n Hükûmet tas a r ıs ı o l a r ak ve madde l e rd e de b a z ı t a s a r r u f lara gi d il e re k bu g ü n karş ım ı z a g e ti r i lm i ş g ö z ü k ü y o r. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b i r a z ö nc e de s ö y l e d im, m a al e s e f, pi y a s a ş a r tlarının d i k t e ettiği, d o ğ r u, y e ri n d e, zaman ın d a, ş e f fa f v e t ic a r et piyasasın ı d ü z e nl e y e n b i r k a nu n u n y a p ı l a m a y ı ş ı, b u g ün b i zl e r i n b u r ad a t ek r a r m esai harc am a s ı n a s e be p ol m uş d u r u m d a d ı r. H ü k û m e t ü y e lerini n k e nd i a r al a r ı nd ak i u y um s u zl u k ları bu k a n u nu n y ü r ürlüğe g i rm e s i n o k ta s ı nd a da bi z l e r i en d i ş e y e s e v k e tm e k te d ir. B u g ü n g e t i ri l en t as a r ı nın d e r de d e rm a n olm as ın ı d il e y e r e k, t ic a r i piyas a m ı z a, g i r i ş i m c i lerim i z e ha y ı r l ı o l m a s ın ı d il i y o r um. H e p i n i z e s a y g ı v e s e v g il e r i m i z i s u n u y o r u z. ( MH P s ı r a larında n al k ış lar) B A Ş K A N Te ş e k k ü r ede r i m Sa y ı n Ta n r ı k ul u. Ta s a r ı n ı n tü m ü ü z e r i nde i k i n c i k o n uş m a c ı, B a rı ş v e D e m o k r as i Pa r t is i Grubu adına S a y ı n H a s ip Kapl a n, Ş ırnak Mi l l e t v e k i li. B u y u r u n S a y ı n K ap l an. (BDP sıralarında n al k ışlar) B D P G R U B U A D I N A H A S İ P K A P L A N ( Ş ı r n ak ) Sayın Başk a n, d eğ e r l i m i ll e t v e k i l leri; B a r ı ş v e D em o k ra s i P a rt i s i G r ub u ad ı n a söz aldım s ı r a s a y ı l ı Tü r k Ti c a r e t K a nu n u Ta s a r ı s ı ha k k ın d a d üş ü nc e l erimizi açık layacağız. H e p i n i z i s a y g ı y l a s e lamlıyorum. Ö n c e l ik le şun u i f a de e tm e k te y a r a r gö r ü y o r um : G e ç e n d ö n em te m el k an u n ol a r ak Tü r k Ti c a r e t K a nu n u, B o r ç l a r K a n u nu, H u k u k Us u lü Mu h a k e m e leri Kan u n u konusunda parti g r u b um u z u n k a tk ı s ı, u z laşıcı tavrı s o n uc u b u ya s a lar bir yıl rafa k a l d ı rı l m ış k en, dö r t p a r t i g r u b u aras ı n da o r ta k bi r k o m is y o n k u r ul m u ş, ü z e ri n d e çal ı ş m a lar y a p ı l m ış v e bu y a s a l a r ç ık a r ı lm ış t ı. Tab i i, y as a l a r Me c l i s e sunu l d uk t a n son r a bi r y ı l, b i r b uç uk y ı l i ç i nd e ön em l i g e c i k m e ler oldu, bu g ec ik m el e r ış ı ğ ı nd a ba z ı y e n i y a s a lar çık t ı v e bu y e n i y a s a l a r ı ş ı ğında da e s k i y e n b ö lümler ol d u. B u nu n l a i l gi l i b u gü n bi r i htiyaç olara k b u d e ğ iş ik l ik l e r ö n üm ü z e ge l m iş bu l un u y o r. A nc ak bu değ iş i k l ik l e ri n ihtiya ç ol a r ak

6 d a y a t m as ı nd a s a d ec e bi r - b i r bu ç u k y ı ll ı k g e c i k m e, bu a r ad a ç ı k a n k a nu n l a r d e ği l, H ü k û m e t i n çık a rm ı ş o l du ğ u k a n un h ük m ü n de k a r a r n am e ler, özell ik l e m u h as e be d en e ti m i k o n us u nd a ç ı k a r d ı ğı kararnameler, y e n i d ü z e n lemeler de bir i h ti y a ç olarak b u r a da ö n ü m ü z e g el m iş. İş dü nyasına ba k tı ğ ım ı z z a m an, s on z a m an l a rd a, y e ni ç ık a r ı lan Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n un 1 Te m m u z d a y ü r ü r lüğe g i rm e s i y l e ö z e ll i k l e ş i rk e t lerin ha p is c e z a s ı t a z y i k i a ltında k a l ac a ğ ı, b a z ı e v r a k e k s ik l ik l e ri neden i y l e c e z a l a ra ç a rp t ı r ı l ac a ğı, b i n lerce ş i rk e ti n bu k o nu d a m a ğ du r o lacağı, ş i rk e t y ö n eticileri n in mağd u r o lacağ ı, ö z e l l ik l e d e li m i t e t ş i rketler k o nu s un d a b u m ağ d u r i y e t in çok f a z l a ol ac a ğ ı v e y i ne b ü r o k ra t ik e v r a k l a r la il gi l i, ti c a r i de f t e rl e il g il i m ü e y y i d e lerin ç ok a ğır o l d u ğu, bu d u r u m d a, b u k r i z s ü re c inde bu ş i r k etleri n ge r ç ek t e n ç ok c i d di b i r c e z a t e h d idi al t ı nd a o l d u ğu n a d a i r ş ik â y e t ler gelm i ş t i. Bu n l a r z a m an z a m a n g r u bu m u z a d a yansıtılıyordu, b a s ın d a d a bu n u n tartışm a l a rı v a r d ı. Ta b ii, s a de c e Tü r k m u ha s e b a t s ta n d a r tl a r ı y l a i l gi l i d e ğ iş ik l ik l e r, k u ru m s a l d e ğ iş ik l ik l e r, k a v r am d eğ i ş ik li k leri, b u nl a r ı n tam a m e n y e n i y a s a d a y e r a l m a s ı a y r ı b i r k o n u. Tü z ü k l e r v a r, b a k an l ık l a r ın f a rk l ı g ö re v a l a n ları var, f a r k l ı b ak a nl ı k l a r Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n un m uh a t a b ı d u r um un d a, b i r ta r a f t a n Ma l i y e, b i r t a r a f t an g üm r ük t e n soru m l u bak a nl ı k, b i r ta r a ft a n E k o n om i B ak an l ı ğ ı, b i r t a ra f t a n K a l k ın m a Ba k a n l ığ ı. B un u n ge t i r di ğ i sık ı n t ıl a r var. Bu açıd a n, y e n i d üzenleme içinde b i r t a r a f t an c e z a l a r ha f i fl e ti l i rk e n, h a pi s c e z a l a rı fa r k l ı b i r ş ek i l de pa r a c ezalarına d ö n üş t ü r ül ü rk e n v e y a y u m uş a t ıl ı r k en a y n ı ş ek il d e dü z e n l em e ler konusuna da b i r m ü d ah a lenin olduğun u g ö r ü y o r u z. Tü z ü k l e r k a lk ı y o r, a r t ık ba k an l ık l a r yönetmel i k l e d ü z e n l em e ler yapab i l ecek. Birç ok k o n u d a ba k a n l ık l a r ın i ni s i y a t i f ine bırakılm ış o luyor. Ö z e l l i k le bağ ı m s ı z d e ne t i m k on u s u n d a, 15 bin KOBİ nin b u n da n z a r a r g ö r ec e ğ i yönünd e t a r t ı ş m a lar vardı. Ta bi i k i Tü r k i y e de m a li k u r a lın ertel e nm es i ol g us u nu d a gö z a r d ı e t m em ek l a z ım. B i li y o r s u n u z, m al i k u r al e r te l end i v e g ün d em d en ş u an d ü ş ü rü lm ü ş d u r u m d a. Bu n e z am a n g e l i r? U l us l a ra r a s ı d ene t i m n e di r? U luslararası denetimin m e k a n i z m a s ı n e ol m al ıd ı r? H a ng i ş i r k e t lerde, h a n g i duru m larda, n as ı l olac a k k on u s u d a m a a lesef soru iş a r etli bi r k on u d u r. B u da ul u s lararası tic a r e t a ç ı s ın d an g ü v e n te lk i n e t m e y e n, k a y g ı v e r i c i bi r d u r um. B u n u n i ç inde yine ç o k ta r t ı ş m a l ı o l an bi r k o n u, h a t t a ş i rk e t i ç i n ak i t b orçlanm a y l a ilgi l i b i r k o n u, b i r a z da b un a kaynana m a d d es i b i le diyenler ol d u. Ya n i be n z e t m e a ç ıs ı nd a n b u n u i f a de e tm ek t e y a ra r v a r. N a k i t v e y a b o rç verilmes i a i le bire y l e r i iç i n de. B u, t a r t ı ş m a lı. Bir e m ni y e t i s u is t im a l s o nu c u n u d o ğu r u r m u? B un u n la il g il i l i m i t o lur mu? Bu n a s ıl o lm a lı. Bu k o nu l a rd a d a c iddi s ık ı n t ıl a r önü m ü z e ge l di. Ş i m d i, bura y a b ak t ı ğ ım ız zaman, il g i nç ol a n e n önem l i k o nu l a rd a n b i r is i ş e f f aflık, ş i r k e t l e rd e İn t e r ne t s i t el e r i k o n us ud u r. B un u n bi r e r t el e m e s ü r e c i dü ş ün ü l ü y o r. Şu a n Me c l i s t e dö r t pa r t i g r u bu n u n o l uş t u r du ğ u b i r İnternet a r a ş t ı r m a k o m is y o n u m u z v a r, g ö r e v y a p ı y o r, b u kon ud a d a u m a r ı m c iddi ö n eriler i, v e r i l e ri ol a c a k. Bu s ü re ç t en d e y a r a r l a n ıl a r ak ö z e l li k l e s i c i l lerin t u t ul m as ı, ş e ffa f l ı k k on u s u n da, İ nterne t s iteleri ne o l m al ı k o n us u a ç ık l ığ a k a v u ş u r. B u k o n ud a s an ı y o r u m ön üm ü z d e k i dön e m y e ni d en b i r d ü z e n l em e i h t i y ac ı t ek ra r d o ğa c ak gi b i g ö z ü k üyor. Ş u a n İn t e r ne t s i c i li, ş effafl ı ğ ı n e k a d a r i h ti y a ç, ö n üm ü z de k i d ö n em na s ıl o lm as ı k o n us u nd a da c i d di s o ru i ş a r e t leri var. G r u b u m u z ol a r ak b u ra da k i s o r u işaretim i z i b i z d e k o y u y o r u z ç ü nk ü 660 s a y ı l ı K a n un H ü k m ün d e Ka r a r na m e, ö z e l l ik l e Ka m u Gözetimi, Mu h a s e b e v e D e n e tim S t a nd a r t ları K u r u m u yeni bi r k u r um, b u n un l a i l gi l i u y g u l am a sürec i ni ö nü m ü z d e k i dö n e m d e gö r m e m i z g e r e k i y o r. D e n e t ç i n in den e t im i n as ı l ol ac a k? B a ğ ıms ı z d en e t im n e o l ac ak? İl g il i b a k an l ık h an g is i o l m al ı? Bu n ların he ps i s o r u i ş a re t i di r. B ak ı n, bu r a d a ç ok f a z l a d e ta y ı n a g i rm e d en üs t b a ş lıklar olarak s ö y l e d iğim b u hu s us l arın bi l e a s l ın d a y e te r l i b i r o rt a k ç a l ış m a y a p ı l m ad a n, u z m a nl a r konusunda yeterli b i r t a rt ı ş m a y a p ı lm a da n, d ö r t g r u b u n uzm a n k o m i s y o nl a r ı k a na l ı y l a e t k in bir o r t ak ç a l ış m a yapılmad a n k i b i r ç a l ışm a y a p t ık bi z a m a b u ç a l ış m an ı n y e t e rl i o lduğunu s ö y l e m e k m üm k ü n d eğ i l v e n i t ek im z a te n s o n t ek li f, t a s a r ı o l a ra k, H ü k û m e t t a s a r ıs ı o l a r ak ge l di, dö r t g r ub u n i m z a s ı d ış ı nd a g el d i. Ö n ü m ü z d ek i s ü r eç t e, ba k a nl ı k l a r ı n adları de ğ iş t i ği iç i n m ec b u r e n G üm r ü k Ba k a n l ığ ı o l d u, g üm r ü k i s m ini koym a k g e r ek t i. Ya n i, h ak i k a t e n, tic a r i h a y a t ım ızı düzenlerk e n, k a n un h ük m ü n de k a ra r na m e ler çıkarı r k en b un l ara dik k at etm e di ğ im i z için de çok c i d di s ı k ın t ı lar, kavram k a r m a ş a ları do ğ u r an d urumlar oldu. B ak a nl ı k i s i m leri deği ş i n c e k a n u n i s im l e ri, de n e ti m i s im leri, bun l a r ın h ep s i de b i rb i r i a rk as ı n a deği ş m e y i gerek t i r en d u r u m l a r ol u y o r. S a n ı y o r u m, i ş ç e v r el e r inin en ç o k e l eş t i r i kon us u il a n k o nu l a r ı ünc ü m a d de y l e il g il i -k i bu t op t a n ç ı k a r ı l ı y o r, y a ba ncı şirk e t le r i n Tü r k i y e ş u be l e r inden tutun

7 ö z e l f i na n s m a n tabl o ları n a k a d a r, ş i rk e tl e r in ilanların a k a d a r - m al i y e t li o l du ğ u s ö y l e ni y o r. İ t i ra z i ç in, çok, m e r k e z î s ic il o luşacağı iddial a r ı v a r. B u n u g i d e rm ek iç i n d e b a ğ ım s ı z d en e t im de b ell i iş ç i süre l e ri İş t e, 50 i ş ç i, 4 m i l y o n b i n euro gi b i veya n e t c i r o du r um l a r ı, iş t e, 8 m il y o n 80 0 bi n eu r o g i b i ; b u ö l ç ü t l e r b i r n e vi b a ğıms ı z d e n e ti m y a ni y u r t d ış ı bi l a nç o ların yayınlanması açıs ı n da n g e t i ri l en k riterler o l d u. B u n u n b i r z o r u nl u luk o larak g e t i ri lm e s i, bi r y a nd a n İ nternet, zorunl u olm a y a n - A v r u p a d a b a z ı ü lk el e r de y o k m u ş bö y l e bi r d u ru m - bi z d e g etiril m es i du r u m u karş ıs ı n da n e y a r a t ac ak? B u k o nu var. Ş i m d i, bütü n b u n lara bak t ı ğ ım ı z z a m a n, böyles i bir ihtiyaç iş çevrelerini r a h a t latır di y e, b ütün pa r t i l e r o gö z l e b ak ı y o r. Peki, ç al ı ş an d ün y a s ı ne o l ac ak? Em e k d ü n y a s ı n e ol ac a k? Ya n i o n larla i l gi l i düzenl e m e l e r k o n us u n e ol ac a k? Ya n i b i r a z d a ha f e l s e f ik o larak bak t ı ğ ımız zaman, Tü r k i y e e k ono m is i ne, t ic a r et hayatına Ş ö y l e bi r g ö z l e d e bak a l ım : Bi r v e r g i r eformu ne zama n yapılacak? Kara para aklama olayı, denetlenemeyen ekonomik alanlar, vergi kaçırma alanlarıyla -ki çok ciddi bir rakam düzeyinde- ilgili düzenlemeler ne olacak? Ticarette güven nasıl sağlanacak? Özellikle siz 99 da bir temel kanun yapmaya çalışıp, 2005 yılından itibaren gündeme getirirseniz, üzerinde bunca çalıştıktan sonra da Meclisin uzlaştığı bir yasayı çıkarıp da arkasından tekrar -elli maddelik- ihtiyaç duyulup değiştirmeye kalkarsanız iki, üç soru işaretine cevap vermek zorundasınız. Birisi, kamu güveni. İkincisi, yabancı yatırımcı açısından ne kadar güven veriyorsunuz? Bu eleştiri karşımıza çıkacak. Burada şirket borçlanmaları konusu suiistimale açık bir parantez bırakıyor. Zaten limitet şirketlerin çoğunun aile şirketleri olduğu bilinen, hatta anonim şirketlerin birçoğu da öyle. Bu anlamda da ciddi sıkıntılar olacağı önümüzdeki dönem ortaya çıkacaktır. Bu denetçilik konusu ne olacak? konusu hakikaten yedi yıl çalışan denetçilerin ara verip tekrar seçilmesi Bunlar biraz uygulamada ortaya çıkacak, düzelecek sıkıntılar gibi gözükse de en çok şirket kuruluşu, sermaye artırımları, birleşmeler, bölünmeler, iflaslar, konkordatolar, borçlanmalar yani bunların denetimi, bunların yargısal denetimi, yargısal denetimiyle beraber kendi içindeki sicil ve bakanlık denetimleri, yönetmelikler, yeni yönetmeliklerin durumu, bunlar son derece önemli konular olacaktır. Yine, Türk Ticaret Kanunu nun, ki önümüzdeki dönem şeffaflık konusunda çok daha fazla tartışmalar yaratacağı kurumlar gündeme gelecek. İnternet sitesi kurma, bunların yayınlanma yükümlülüğünü düzenleyen madde 1 Temmuz 2013 e erteleniyor yani b i r y ı l ö t e y e ö t e lenm iş o luyor, artık Tü r k i y e m u h as e ba t ı s t a nd a r t larına göre tutul a c ak de f t e rl e r in han g isi oldu ğ u k o nu s u. B u n l a r ı n i y e bu b aş l ık l ar olarak s ö y l ü y o r um ç ün k ü y a r g ı i h ti l afların d a a r t ı k h a n gi t ic a re t d e f t e rl e r i k a nıttır, h a ngi l e r inin e l ek t r on i k o l a rak k an ı t de ğ e ri v a r d ı r, ne y a p ı lm a s ı g e r e k i r, bu k o n u larda da b u dü z e n l em el e r s o n d e r e c e ö ne m l i ol a c a k. Yi n e u l u s l a r a ra s ı f i na n s a l r a po r l am a s t a nd a r tl arı n ı n u y um u s ü r ec i s ı k ın t ı l ı o l ac a k g ö z ü k ü y o r. Bu d ü z e nl em e da h i k u r ta r m ı y o r b u a l a n ı. B u k o n ud a da k aygılarımızı i f a de e t m ek is t i y o r u z. Bütün bunların içinde kamu gözetimi, muhasebe denetimi, finans tabloları, kanun hükümleri, uygulama. Belki de bunları biraz yaşayarak görmek gerekiyor ama şu an iş çevreleri Bu yasa çıkarsa biz de fazla ceza almaktan kurtuluruz, bürokrasiden biraz kurtuluruz. gibi bir yaklaşım içinde olabilirler. Ancak şunu görmek lazım: Küresel krizle birlikte Türkiye de icra takipleri, iflaslar, konkordato ilanları, rakamlar, uluslararası şirketlerle birlikte Türkiye deki özel şirketlerin borçlanmaları, bu borçlanma rakamlarının oldukça çok fazla olması, yükselmesi karşında bizim kaygımız bu Türk Ticaret Kanunu değişiklikleriyle de bu sorunların giderilemeyeceği yönündedir. Hem giderilemeyecek yönleri olan bir yasa ama nispi rahatlık sağlıyor ama onun yanında çalışanların dünyası, emek dünyasıyla ilgili ilişkiler konusunda, gemi adamları konusu örneğin, gemi ticaret sicili konusu mesela kafalarda net değil. Niye İnternet şeffaflığında gemi ticaret sicilleri yayınlanmasın çünkü onlar da tapu kayıtları gibidir. Mesela gemi adamları hukuku ayrıdır, Türk Ticaret Kanunu nda ayrı bir konudur. Bunların durumu ne olacak, uluslararası hakları ne olacak, si g o r ta d u ru m l a r ı ne olacak? G e m i a d a m ı a lacak l arı ne olac a k? B a t an g em il e r de k il e r i n d u r um u n e ol a c a k? İ f l as ed e nl e r i n d u r u m u n e olac ak? B u k o n ud a dü z e n l em e ler maales e f y e te r l i d e ği l, ö nü m ü z d ek i dö n em s ı k ın t ı ol a r ak ön ü m ü z e ç ı k ac ak d ü z en l em e ler ol a r a k d a b u nl a r ı gö r ü y oruz. B ü t ü n bu n ların i ç inde be n v i c da n e n şun u bu r a da n aç ı k l a m a g e re ğ ini du y u y o r u m : B ug ü n Tü r k H a v a Yo l l a r ı n ı n ç al ı ş an l a r ı g r u bu m u z u z i ya r e t e ge l di l e r. Tü r k H a v a Yo l l a r ı A no n im O r t a k l ı ğı gibi de v a s a ş irketler şüphes i z k i e ğe r k a li t e, m a rk a k o nu s un da b e ll i bi r n o k ta y a g e lm iş s e çal ı ş a n l a r ın ı n e m eğ i ni n bü y ü k pa y ı o l du ğ u nu d üş ü nü y o r u m. B u ra d a bu k ü r s ü d e n de s ö y l em iş t im, e v e t i ş k o lunda grevi y a s ak l ı y o r s u n u z, a rk as ı n da n da 3 00 k ü s u r k i ş i y i S MS l e, c ep t e lefonu y l a s a v u n m asını dah i al m a d a n işleri nd e n a tt ı n ı z. B u

8 m a ğ du r i y e t in iç i n de iş i b a ş ın d a o l u p atıl a n lar var, eylem i n i ç inde olm ayıp işten a t ıl a nl a r v a r. V e l e v k i eylem i n i ç i n d e d e ol s a 21 i nc i Yü z y ı l d a g r e v v e t o p lu sözleşme hak k ı m ü c a d e lesi kutsal bi r ha k t ı r. Bu r a da n H ük û m e te s es l en i y o r um : E v e t, dü n y a m a rk as ı o l a n Tü r k Ha v a Yo l l a r ı k ü s u r iş ç is ine sahip çık a m ı y o r m u? Ya n i 30 0 k ü s u r i ş ç is i ni i ş t en a tm a k s u re t i y l e Tü r k H a v a Yo l l a r ı g e rç e k t e n b u ra d a n e y a pm ak is t i y o r? Ya n i ç a l ış a nl a r ı nı cezaland ı ra r a k s a v u nm a s ı n ı da h i a l m ad a n, b u m a ğd u r i y eti yar a t a r ak, b u m a ğ du r i y e t o rt a m ı n d a ne y a p m ak is t i y o r? Bunun c e v a b ın ı n a l ı nm as ı ge r e k i y o r v e H ü k û m e t y e t k i l il e r inin, b a k an l ı ğın bu m a ğ d u ri y e t i G r e v i d e yasak l adınız, daha n e i s t i y o rs u n u z k a r de ş im? Çalışan l a r ın h ep s i n i i p e mi gö n de r e c e k s i ni z? Ya n i bi r a z d a ada l etli d a v r a nm a k g e re k i r. Bu ç a l ış a nl a r ı n h ep s i ni n te k r a r i ş e al ı n m as ı b u mağ d u ri y e t i g i d e ri c i olac ak t ı r d i y e dü ş ü nü y o r u m. Yi n e, H ü k ûm e t i uyarmam g e re k en b i r n ok t a v a r: Kamu Emekçileri Sendikalarına yönelik operasyonlarınız sıkıntı veriyor artık, kabak tadı vermeye başlıyor. Kamu Emekçileri Sendikası KESK e yönelik bir bakıyoruz operasyon düzenleniyor. Yani iş dünyasına bir taraftan yasalar yapılıyor, bir taraftan da kamu emekçilerine durmadan operasyon çekiyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz, üstelik özel yetkili mahkemelerde yargılıyorsunuz. Size tavsiye ederim, benim elimde iki tane karar var, 71 kişi gözaltına alınan. Bu 71 kişinin Kamu Emekçileri Sendikası Genel Başkanı dâhil bunun içinde çok önemli sendikalar var; Eğitim Sen var, Tüm Bel-Sen var, Haber- Sen var, Tarım Orkam Sen var, Yargı, Yapı-Yol Sen var. Yani bunların genel sekreter, yönetici ve genel başkanı 71 kişi alınmış. Şimdi, bunların alınması bir tarafa -bunlar hakkında 11 ine soruşturma açılmış- şu iki ekle beraber 71. Ben buradan okuyacağım ve vicdanınıza sesleneceğim: Lami Özgen, Diyarbakır doğumlu; Mehmet Sıddık Akın, Batman; İzzettin Alpergin, Mardin; Devrim Kahraman, Tunceli; Ferruh Çelik, Muş; Yılmaz Yıldırımcı, Ağrı. Bakın, bunların 71 i, ek dâhil, Diyarbakır, Adıyaman, Erzurum, Diyarbakır, Hakkâri ve devam ediyor. 71 i Doğu ve Güneydoğu dan ve Kürt sendikacılar bunlar. Burada etnik operasyon yapıyoruz. İş dünyasına bir taraftan yasalar düzenliyoruz, bir taraftan çalışan dünyasında Kamu Emekçileri Sendikası KESK gibi, Kamu-Sen gibi iktidar tarafı olmayan emek örgütleri iktidara muhalif oldukları için ama sırf Kürt oldukları için, sadece Kürt oldukları için 71 kişiye etnik operasyon yapmak, Kürt avı operasyonu yapmak, hakikaten bu ülkenin toplumsal barışına, kardeşliğine, sendikal mücadelesine büyük bir zulümdür diye düşünüyoruz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) H A S İ P K A P L A N ( D e v a m l a ) Bu y ö n d e d e H ük ûm e t in görm es i ge r ek t i ğini düş ü nü y o r u z. Ç a l ı ş an v e em e k d ü n y as ı b e ra b e r, b i rl i k t e bi r hu z u r o r t am ı n da ç al ı ş m ak i s t i y o r s a b u denge koru n m a l ıd ı r. S a y g ı l a r ım l a. ( B D P s ı r al a r ı n da n al k ış l ar) B A Ş K A N Te ş e k k ü r l e r Sayın Kaplan. Ş i m d i, üç ü nc ü k o n uş m ac ı C u m h u r i y e t Ha l k P a r ti s i G r ub u ad ı n a İ s ta n b ul Mi l l e t v e k i li S a y ı n A k i f Ha m z a ç e b i. B u y u r u n S a y ı n H am z a ç e b i. ( C H P s ı r a larında n a l k ış l a r ) C H P G R U B U A D I N A ME H ME T A K İ F H A MZ A Ç E B İ ( İ s t an b ul ) Sa y ı n B a ş k a n, d e ğe r l i m i ll e t v e k i l leri; Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n d a değ i ş ik l ik ö ng ö r en k an u n tasarısı üzerinde C u m h u ri y e t H a lk P a r ti s i Grubunun g ö rü ş lerini i fa d e e tm ek ü z e r e s ö z aldım. Sö z l e r im e b a ş larken G e n el K u ru l u saygıyla s e lamlıyorum. Ş ö y l e k ıs a bi r ge z i n t i ya p m ak is t i y o r um bu t asarıyla ilgili o larak. Tü r k Ti c a r e t K a n u n u n un k a b u lüne i li ş k i n gü n lere gi d e re k o g ü n l e rd e n bazı görü ş l e ri, b a z ı g ö r ü n tü l e ri s i z l e r e te k ra r a n latmak i s ti y o r u m. Tü r k Ti c a r e t K an u n u ve Bor ç lar Kanu n u i l e b u nl a r ı n u y g u l an m al a r ı na ili ş k i n ik i k an u n, H u k u k Mu h a k e m e l e r i Ka n u n u ve Te b l i ga t K a nun u n d a Değiş ik l ik Ya p ı lm a s ın a İl iş k in K a n u n yılında e n s o n 1 3 O c ak t arihinde gö r ü ş ül e r ek k a b ul e di l di. B u g ö r üş m e l e ri n, b u s a y d ı ğ ı m a l tı k an u na i l iş k i n g ö r üş m el e r in ba ş l an g ıc ı 11 O c ak t a ri hi d i r. Ya n i, 1 1 O c a k t a r i h inde b u gö r üş m el e re b aş l a nd ı v e 13 O c ak ta r i h inde b u al t ı k a n un k a b u l e d il d i, t o p l am m ad d e de n oluş a n b i r pa k ettir. Bun u ö z e l li k l e ifade ediyorum, Tü r k i y e B ü y ü k Mi l l e t Me c l i s i n d ek i bü t ü n s i y as i pa r t i g r up l a r ı nın uzlaş m a y l a ge rç e k l e ş t i r di ğ i, ç ok ö n e m l i bi r dü z e n l em e dir. Te m e l y a s a o larak g örüşülm e y e k a lk ı ş ı l m ı ş ol m as ı hâ l i nd e

9 d a h i g ö r üş ü lm es i gü n lerce, ha f t al a r c a, be l k i a yl a r c a süre b il e c e k o l an b i r y a s al a r t o p l ul u ğu n d an s ö z e d i yo r u m. Ha n i, z am a n zaman Genel K u r ul d a t a r t ışm a l a r o luyor U z l a ş m a g e rç e k l e ş t i r ilebili r m i, ge r ç ek l eş t i ri l em e z m i? Mu h a l e f e t p a r ti l e r i i k ti d a r p a r t is i ni n, H ük ûm e t in ta s a r ıl a r ı na, t ek li f l e ri n e d e s te k v e r i r m i, vermez m i? s o ru s un u n c e v a b ı bu r a da. D em e k k i P a rl a m e n t o ger ek t iği zaman tü m to p lumu ilgil e n di r e n k o n ul a r da g e re k li u z l aşm a y ı s ağ l a y a bi l i y o r, b u çok önem li. Ş i m d i, bu h a f ta g ö rü ş eceğimiz iki tane t o rb a k an u n t as a r ıs ı v a r. Be n bu r a d a n rica e d i y o r um v e i f ad e ed i y orum. Lü t f en ş u u z l aş m ayı göz önüne alalım, o ik i t as a r ın ı n e ğ e r s a ğ lıklı bir ş ek i lde yasal a ş m a s ı n ı i s ti y o r i s e k, b ö y l e g ün l e rc e s ü r en t artışmalara k o n u o l m as ı nı arzu etm i y o r is e k Cu m hu r i y e t H al k Pa r t i s i n in bel k i diğer muh a l e fe t pa r t i lerini n d e b u k on u d ak i g ö r üş l erine lütfen k u l ak v e r i n. Gelişigüzel b i r ş e k i l d e o t a s a r ı n ın t üm m a d de l e ri n e k a rş ı y ı z ş ek l i nd e bi r an l a y ı ş o r t a ya k o y m u y o r u z a m a bell i madd e l e ri n de r e z e r v i m i z v a r, d o ğ ru bu l m u y o ru z, b u nl a r A K P h ü k ûm e tl e r i d ö ne m inde yasalaş t ı r ıl m ış o l a n d ü z e n lemel e r in ters i n e çevril m es i ne y ö n eli k dü z e n l em e lerdir d e, b u n l a rı y a n l ış b u l u y o r u z. B ak ı n, o nl a rı y a r ı n ö bü r g ün g ö rü ş ec e ğ i z. B u ra d an r ic a ed iyorum, bu k o n ul a r da b i r u z l a ş m a y ı g e r ç e k leşti r e bi l i ri z. Ya n i u z l aş m a tabi i k i, h e rk e s i n bi r a dım a t m as ı y l a ol u r. İ k ti d a r p a r t is i n e de Hük ûm e te d e b u ra d a a d ım a tm a ları n ı t a v s i y e e d i y o r um. A y n ı ş e y i y a r g ı p ak e t inde g e rç e k l e ş ti r e b il i r i z. Ü ç ü nc ü y a r g ı p a k etini biz grup ö n e r is i ol a r ak ge t i r di k, e v e t, ç ık a r al ı m i s ti y o r uz onu, yasal aş s ı n istiyoruz ama orada b i z i m do ğ r u b u lm a dığımız, sizin hu k uk ç u l a rı n ı z la kon u ş m a nız hâlinde m u h te m el e n o n l a r ın d a doğru b ul m ayacağı, o n ların da d oğ ru y a k u lak verec e ği ba z ı ö z e l b i rt a k ım p r o b l em li m a d de l e r v a r. B u n l a rı e l b i r li ğ i y l e geli n, k o n uş a lım, g ö r üş e lim, P a r lamenton u n b u s o n ha f t as ı n ı d a ha ra h a t bi r y a s a m a faal i y etine k o nu e de l im. Ş i m d i, Tü r k Ti c a re t K a nu n u Ta s a r ıs ı nın yas a laş m as ı na i li ş k i n k ıs a bi r b i l gi y i v e r d im, b u ç e r ç e v e d e ba ş k a bi l gi l er de verdim. Tü r k Ti c a re t K a n un u nun h a z ı r l ı ğı ç o k u z u n bi r z a m a n al m ış t ı r, t a 57 nc i H ük û m e t dö n em i nd e k i, o k o al i s y o n Hükûm e ti dönem i nd ek i h a z ı r l ı k l a ba ş lar. O d öne m i n Adalet Bak a nı Sayın Hikm e t Sa m i Tü r k ün kurmuş o l du ğ u b i r k o m is y o n la bu çal ı ş m a l a r b aş l am ı ş t ı r, P r ofe s ö r D ok t o r Sa y ı n Ü n al Te k i n a lp bu ç a l ış m a l a ra ö nc ü lük e tm i ş t i r, bu y ü k ü omuzlam ı ş t ır dah a do ğ r us u. Uzun yıllar s ü r e n bir ç a l ış m a o lm uş t u r. Ad a let K o m i s y o nl a r ı - y a ni k o m i s y o nl a r de r k en ç eş i t li y a s am a d ö n em l e ri i ti b a r ı y l a oldu ğ u iç i n çoğ u l i f ad e s i n i kull a n dım - b u k o n ud a ç a l ış m ış t ı r, m u h te l i f A d a let Bak a nl arı buna emek verm iş t i r, A d a l e t K o m i s y o nu b aşk a n ları em ek v e r m i ş ti r, m i ll e t v e k i l lerim i z e m e k v e rm i ş t i r. 2 2 nci Dön e m d e b i r gö r ü ş m e s a ğ lanmıştır, a m a 2 3 ün c ü D ö n em e ge l d iğimizde, 23 ün c ü Dönemde bi r y a n l ış iş lem yapıldı, 2 3 üncü D ö n e m i n A da l e t Ko m i s yo n u n da b u tas a r ı gö r üşülmed i, d o ğ ru d a n Genel Kurula geldi. G e n e l K u ru l aş am a s ı n da t ü m s i y as i pa r t il e r b i r a r a y a g el d ik, ba z ı d ü z e l t m e l e ri y a p m a n ın g a y r e ti iç e r isinde o l du k, a m a 23 ü ncü Dönem A d al e t Ko m is y o n u n da n g e ç m e m i ş o lm a s ı, h ak ikaten ön em l i b i r ek s i k l i k o l a r ak o r ta y a ç ık t ı. S on u ç ta 2 3 ü nc ü D ö n e m g ö r üş m e l e ri n d e, b e l li m u t a ba k atlar ç e rçevesinde b u tas a r ı ları ya s a laştı r d ı k v e s a y ı l ı Ka n un k ab ul e d il d i. O d ö n e m S a y ı n B ek i r Bo z d a ğ b u ra d a Ad a let ve Kalkın m a Partis inin Gru p B a ş k an V e k i li y d i. Yü r ü r l ük iç in, a l t ı a y s o n ra y ü r ü r l üğ e girmesi yönünd e bi r d üzenleme y a p ı l m ış t ı. Be n ö z e ll ik le öneri d e b u lundum A ltı ay sonra yürürlüğe koyarsak, bu t a s a r ıd a s o r un l u b a z ı hü k üm l e r v a r, b u nl a r ı y eterinc e t a rt ı ş m a dık, o ne d e n le al t ı a y d a b u n l a rı b el k i y e t i ş t i r emeyebiliri z, a l t ı a y ı n bi t im i n e doğru Me c l i s z a t en t a t il e gi r ec e k o z a m a n, ge l in bu süre y i b i r a z d a ha u z a t al ı m, ü ze r i n e b i r y ı l d a h a koyal ım. d ed ik, b ir b u ç uk y ı l ol d u. Ancak üzüntü verici olan bi r buç u k y ı l bitm ek ü z e r e, ş im d i b i r ha f t a s o n r a, 1 Te m m u z d a Tü rk Ti c a r e t K a n un u y ü r ü rlüğe gi r e c e k v e b i z b u de ğ i ş i k l i k l e r i son h a f t a y a s ı k ış t ı rd ı k, b u d o ğ r u o l m a d ı. G e r ç e k te Tü r k Ti c a re t Kanunu n da d eğ i ş m es i g e r e k e n ç o k d a ha f a z l a madd e v a r. B u n l a r ın ö ne m li bi r b ölümünü, be n, C um h u ri y et Halk Pa r t is i G r u bu a dın a, Tü r k Ti c a re t K a n u n u Ta s a r ı s ı n ın t üm ü ü z e r indek i g ö r üş m eler, daha d oğ r us u bö l ümlere il iş k in g ö r ü ş m el e r s ı r a s ı n d a, 13 O c a k t a ri h inde ifade ettim. İ f a d e e t t iğim kon u lar şun l a r d ı: B i r incis i, d e ne t im k ap s a m ı o l du k ç a ge ni ş t i r. Tü r k i y e de k i ş i r k e t s a y ı s ı n ın ç o k l u ğ un a b ak t ı ğımızda, b u d en e t im i n g e t i rd i ği m a l i y eti bu ş i rk e tl e r k a l dıramaz. Deneti m, e lbette ç ok ö ne m li d i r, m utlaka öne m li d i r. Ş i rk e t ler sad e c e s a h ipleri n in malı de ğ il di r, o nu n pa y s a hi p lerinin mal ı d eğ i ldir, ş i rk e tl er, aynı zaman d a, b u ş i r k etleri n bi r b öl ü m ü h ak l a a ç ık ol d u ğu iç i n o bors a da y a t ı r ım y a pm ı ş o l an k i ş il e r in m a l ıd ı r. Yi n e bu ş i r k etler, alım s a t ım il i ş k is i nde b u lunduğ u k iş i lerin de ü z e r i n de

10 h a k larının o lduğu k u rum l a r dır. O ned e nl e, de ne t i m ö n em li d i r. Sa y d a m, d o ğ r u tabl o ların k a m u y a m u tl ak a aç ı k l an m as ı g e re k i y o r. D e n etim i n ö z ü n d en t a v i z v e r m e m ek k a y d ı y l a a m a b u k a ps a m ı d a y a ni K O B İ d e di ğ im i z k ü ç ü k ve orta boy iş letmeleri b i r a z b u d e n e ti m in dış ı na a lm ak s u r e ti y l e r a ha t latmak ge r e k i r. B u nu i fa d e e t t im. Yi n e İ n t e r ne t s i t es i k u rm a y ü k ü m lülüğ ü n ün K OB İ l e r e büyük bir yük g etireceğini i fa d e e t t i m. B u de s te ğ i, K O B İ l e r bu n u k u ra m a z, on l arın İnte r n e t s i te s i k urma yüküm l ü lüğün ü n g e r e ğ ini Sa n a y i v e Ti c aret Bakanlığ ı üs t lensin - o z a m a nk i a d ı y l a - K O SGEB üstlen s in, b u d es t eğ i on l a ra v e r s in, KOBİ ler b u nu y a p amaz çünk ü y a p ab i len KOB İ l e r o l a bi l i r, y a p a m a y a n K O B İ l e r o labili r v e e k o n om i ni n y üzde 96, yüzde 97 ö lç eğ inde KOBİ lere d a y a n d ı ğını dü ş ün ü rs e k, K O B İ l e r in çok b ü y ü k b i r b öl üm ü z a t e n zor ayakta k al a n a i l e i ş l etmel e r idir, o n ların bi r d e İn t e r ne t s i t es i k u rm a gi b i b i r y ü k ü m l ü l ük le karş ı k a r ş ı y a b ı r a k ıl m a l a r ı d o ğ ru d eği l d i r. C e z a h ü k üm lerini n y e t eri kad a r t artıl m a d ığ ı n ı, t a r t ı ş ıl m a d ı ğ ın ı ifade ett i m ç ü nk ü c e z a d a n amaç n e di r? Bi r m üe y y i d e y l e b el l i bir a m ac a ul a ş ı r s ın ı z. Mü e y y i d e n i n, c e z a n ı n c a y d ı r ı c ı o lm as ı ge r e k i r a m a u l aş ı lm ak is t e ne n a m aç i le cezanın m ik t a rı a r a s ı n d a bir d e n g e olm a z i s e o z aman cezadan b e k l e ne n am a c ı g e rç e k l eş t i rm i ş o lm a y ı z. O n e d en l e B u n u bi r d ah a el e al ı p d ü z e n l em ek t e, g ö z d e n g e ç i rm ek t e y a r a r v a r. d e d im. D a h a b aş k a b i rç ok ş e y i söyledi m, b u nl a r ı te k te k bu r a d a sayarak z a m a n ı n ı z ı al m ak i s t em i y o r um. O z a m an n e y e d e ği n di y s e k o n ları ş im d i b u g ün b u tek l i ft e veya Hükûmet t a s a r ıs ı nd a da h a d o ğ rus u gö r ü y o r u z. B u nl a r ı n ö n e m l i bi r bö l üm ü y l e Cu m h u ri y e t H a lk P a r t i s i o larak mutabık ı z, b e lk i b i r ik i k o nu d a b i ra z d a h a fa r k l ı g ö rü ş l e r im i z v a r. Yi n e b u t as a r ı da y e r a lm a y a n am a y e r a l m a s ını düşündü ğ üm ü z b i r ta k ım d ü z e nl e m e l e r d e v a r. K a nu n un h a z ı r l ığ ı n a, sayılı Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n un h a zı r l ı ğ ı na d es t ek v e r m i ş o l an b ü tü n bi l im adam l a r ın a, b a ş ta S a y ın P r o f. D r. Ü na l Te k i n a lp olm a k ü z e r e h e p s i n e t e ş e k k ü r ü b i r bo r ç bi l m e s i l a z ım P a r lam e n to n u n. Ben Cu m hu r iyet H a l k P a rt i s i G r u b u a d ın a bu t eş ek k ürü ifad e ed i y o r u m. Yi n e s a y ı l ı e s k i Tü r k Ti c a re t K a nu n u b u Kanun l a y ü r ü rl ü k t e n k al m ış o lacak 1 Te m m u z i t ibarıyla. O Ka n u n u hazırl a y a n P r o f. H i r s c h i ra hm e t le anm ak g e re k i r. K e nd i s i A l m a n y a d a n Tü r k i y e y e gelip, Ank a r a ve İsta nb u l ün i v e r s i t e lerind e u zu n y ı l l a r b aş t a t i c a re t h uk uk u ol m a k ü z e r e ç e ş itli k o nu l a rd a ders veren ve Tü r k i y e Cum h u r i y e ti v a t a n d aş l ı ğını k a b ul e tm i ş, v a t a n da ş l ı ğ a g eç m i ş v e on u n la guru r d u ym u ş o l an b i r p r o f es ö r d ü r. G e r ç e k t en k e n di s i n i ra h m e t l e ve ş ü k r a nl a an m a k ge r ek i r. E l e ş ti r i leriyle bu t as a r ıya, yasaya, s a y ı l ı K a n u n a y ö n v e rm i ş o lan, des t ek v e r m i ş o l a n b i li m a d am l a rı n ı y ine teş e k k ü rl e an m ak gerekir. B u t a s a r ı d ak i ü z ü n t üm ş u d u r: P r o f. D r. S a y ı n Ünal Te k i na l p bunu n hazırlığına k a t ı lm am ı ş t ı r. K en d is i sanıyorum d o ğ ru b ul m a dı bu de ğ iş ik l iği am a h e r n e ol u r s a o ls u n S a y ı n Ü n a l Te k i n a lp in b u ç a l ış m al a r da o lup, ol u m s u z d a hi ol s a k en d i g ö r ü ş l e r ini bu t a s a r ı y a y a ns ı ta b i ls e y d i, onlar Parlamen t o i ç in ç o k y ol g ös t e ri c i olurdu. Onun o l m am as ı n ı b i r e k s i k l ik o l a r ak g ö rü y o r u m s a y ı l ı Ka n un, d öne m i ne g ö re s o n de r ec e i l e r i ç ö z üm l e r g e t i rm iş o l a n b i r k a nu n d u. A n c ak e lbette huk uk, d inamik bi r k a v r a m d ı r; i hti y a ç l a r d e ği ş i r, ek o n omi deği ş i r, e k o no m ide, t o p lumda yeni ihtiyaçlar o r t a y a ç ı k a r s a k a nu n ların da b u na p a r al e l o l a ra k d e ğ iş m es i g e r ek i r. G a y e t d o ğa l dır, kanun d eğ iş e c e k ti r v e s a y ı l ı Kanun yerine g e l e n 6102 s a y ı l ı K an un, s on d e re c e mod e r n kurumları da g etirmiş o lan bir k an u n du r. Te k k i ş i l ik ş i r k e t ler bunu n ç o k ön em l i b i r ö rn e ği d i r. G e rç ek t e n, A v r u p a B i r l i ği n de u z u n y ı l l a r d ı r o l a n ama Tü r k iye de olm a y a n b u ş i rk e t t ü r ü n ün Tü r k hu k uk u na kazandırı l m ı ş o l m as ı b a ş l ı ba ş ı na ö nem l i b i r ol a y d ı r ; s a na y i y e, k üç ük y a t ı r ım c ıl a r a ne f e s a l d ı ra c a k bi r o l a y d ı r. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, ta s a r ıd a ol m as ı nı arzu ettiğim i z am a ol m a y an b ir iki d ü z e n l em e y e de d eğ i nm e k i s ti y o r u m. F ai z k o nu s u nd a k i d ü z en l em e te re d d ü t y a ra t a c a k n i t e li k te d i r. B e lk i y o r umla Burad a bi r s o r u n y ok. d en e bi l i r a m a z a m an i ç e r i s i n de, y a r g ı n ı n bu k o n ud a v e re c e ği k a r a r lar çok fa r k lı olab i li r. Ö z e l l ik l e t emerrüt fai z i n d ek i y a z ı m, g e r ek ç el e r i dik k a t e al d ı ğ ım ı z d a, p r o bl em y a r a t ac a k t ü r de n di r. O maddeyi y e n i d e n e l e a l ıp y a z m ak t a y a r a r o l du ğ u nu d üşünüyorum.

11 Yi n e, Tü r k Ti c a r e t Ka n un u n un 3 40 ın c ı m a dd esi, şirket a n a sözleşm e l erini, d a h a d o ğ r us u, y e ni K a nu n dak i ad ı y l a ş i r k e t es as s özleşmel e r ini dü z e n l i y o r. Ş i r k e t e s a s s ö z l e ş m es i m a dd e s i, bug ü n e k a da r Tü r k hu k ukuna gi r m i ş v e y e r leşm i ş o l a n anlayışın t a m te r s i bir a n layışı yan s ı t ı y o r. Bi z i m hu k u k um u z d a, B o rç lar Kanu n u nda s ö z l e ş m es i s e r b es t is i i lk e s i v a r d ı r yan i b i r s ö z l eş m e, t a ra fl a r ı n i r a d es ine gö r e, s erbestç e k u r u labil i r, k oş u ll a r ı s erbestç e be l i rl e ni r. B o rç lar Kanun u nd a bu n un t ek i s t i s n as ı v a r d ı r, b i r m a d d ed e i s ti s na s ı va r d ı r ; s ö z l e ş m e, e m re d ic i hu k uk k u r a ll a r ın a, ahl a k a, kamu d ü z e n i ne v e ş ah s i h ak lara ayk ı r ı o lm a y a c a k. Bu n u n d ı ş ın d a, t a r a fl a r serbestçe t a y i n e d e b il i r. Ta bi i k i de v l e t in, zaman zaman, s ö z l eş m e ö z g ü r l üğ ü ne m ü d ah a l e e t t iği al a nl a r v a r d ı r. Ö r n e ğ in, as g a ri ü c r e t te n da h a a ş a ğ ı bi r ü c r e tl e k iş i y i ç a l ış t ı r am a z s ı n ı z. Am a, ın c ı m ad d e d i y o r k i: Tü r k Ti c a r e t Ka n un u da b u s ö z l eş m e serb e s t is i n in üzerine o t u r a n b i r k a nu n d ur. 340, b u nu n ta m te r s i b i r an l a y ı ş la, sözleşm e s e r be s t is i ni n te r s i bir i l k e y i b e ni m s i y o r. S ö z leşme, bu Kanun un a ncak izin verdiği h âl l e rd e, b u K a nu n da b e l i r ti l en h âl l e rd e n, d ah a d o ğ r u s u K a nu n da be l i r t il e n hâll e r de n s a p ab i l i r. d i y o r. Bu, b i z i m iş ad a m ı m ı z ı n y a ra t ı c ıl ı ğ ı nı öldüren b i r dü z e n l e m e. B ı ra k al ı m, i ş a d am ı m ı z, b u g ü ne k a d a r ö z g ü r bi r ş e k i l de n as ı l b u s ö z l eşm e l e ri k u r a bi lm i ş s e o ş e k i lde k u r s u n. Bu, y a t ı r ı m c ı y ı, i ş a d am ı n ı, ş i rk e t k u r uc u larını t e k t i p s ö z l e ş m e y e y ö n el t en, o nl a r ı n y a r a t ı c ı lığını ö ldüren bir madd e d i r. K a nu n u n ge r e k ç e s i n e b a k t ı ğ ım ı z da b u nu n A lm a n h u k uk u nd a n a l ı nd ı ğ ı s öyleniyor. Alm a n h u k u k un d a ö y l e olab i li r am a bizim huk u k u m u z f a r k l ıd ı r, b i z i m e k on om im i z i n di n am ik l e ri f a rk l ıd ı r. Ya r a t ı c ı b i r i ş a d am ı m ı z v a r d ı r, y a r a t ı c ı b i r ö z e l sek t ö rü m ü z v a r d ı r, k a nu n ların yapmas ı g e re k e n bu y a r a t ı c ı, d inamik ö z e l s ek t ö rü n ön ü n ü açm a k tı r bu n u n ters i bir an l a y ı ş ta ; bu n u b u ra d a ifade e d i y o r um nc i m ad d e de k i d ü ze n l em e C um h u ri y e t H a lk P a r t is i G r ub u nu n ön e ri s i y l e d ü z e l t il m iş t i r, o r ad a bi r y a n l ı ş l ı k y a pılmıştı. Ha l k a açılma kavramı s a y ı l ı S e r m a y e P i y as a s ı K a nun u n a göre s ad ec e S P K n ı n d e n etimine t a bi o lan ş i rk e tl e r d e m ü m k ü nd ü r, o y s a Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n un 5 52 n c i mad d es i S P K n ı n de n e t im e ta b i o l m a y a n diğer ş i r k e t l e rin de ha lk a aç ı lm as ı n a izin veren bir ş ek il d e y d i. Bu, yeni K o m b as s a n l a r de m ek t ir, yeni şirketler d em e k t ir, halk ı, k üç ü k y a tı r ı m c ıyı, tasarru f s a h ibini k a n d ı ra b il e c e k ş i r k e t l e ri n o r t a y a ç ı k m as ı d em ek t i r. N i t ek i m o m a d de t am am e n t e r s ine ç e v r i l di, t am te rs i n e bir m ü e y y i d e y l e, ha p i s c e z as ı m ü e y y i d e s iyle m ü e y y i d e lendi r i l di. H ükûmet t a s a r ı s ın d a b u m üe y y i d e b i r a z a z d ı, Ko m is y o n d a y ü k s e ltildi am a Sa y ı n Ba k a nd a n v e tü m p a r ti l e rd e n bi r k e z d a h a bu m üe y y i d e y i g ö z d e n g e ç i re l im, o r a d a caydırıc ı l ık ö lç e ği n de n, ö l ç ü s ün d e n v a z g eç m e y el i m, c a y d ı r ı c ı o l ac a k ş e k i l de, t ab i i k i ö lç ü l ül ük i lk es i ne u y g u n o l a ra k o m ad d e y i bi r k e z d a h a kaleme alal ı m... B a ğ ı m s ı z d e ne t im i n k aps a m ı, İ n te r n e t y ü k üm l ülüğünün k a p s a m ı y la para l e l h â le g e t i r il i y o r. B u kap s am ı Bakanl a r K u ru l u b e li r l eyecek. Ta b ii k i B ak a nl ar Kurulun u n b e l i rl e y e c eğ i k a ps am ön e m li. B un u K O B İ l e r i d ı ş a r ıd a tu t m a k s u r e ti y le Bakan l a r K u r u lu b e l i rl e y e b il i r. ş ek l inde b i r i z l en i m a l dık. Ta bi i k i B ak a nl a r K u ru l un u n n i h ai i r ad e s i n i b i l m i y o r u z, a nc ak e ğe r i r a d e b u ş e k i l de y s e o zaman KOBİ tanım ı y l a be l k i oynamamak, K O B İ t a n ı m ın ı ol d uğ u gi b i m u h afaza etm ek g e re k i r. Çü n k ü t an ı m ı b u şekilde veya B a k a nl a r K u ru l u k a ra r ı nın sın ı r ı n ı b u ş ek i l de ç izdiğimiz takdi r d e yaklaş ı k 8 b in c i v a r ı n da k i faal ş i r k e t i n sade c e 1 5 bi n i bu k a psama g i r ec e k t i r. 1 5 bi n şirket e k o n om i ni n ç o k b ü y ü k b i r k ı s m ı d em e k ti r, s a y ı y ı k üç ü m s em e y e l im am a on u da h a d a r a l ta c ak ş e k i l de b i r d ü z e nl em e y i d oğ r u b u l m a y ı z. B u n l a r ö n em li d ü z e n lemeler. Ş i r k e ti n bo r ç lanm a s ı, ş irketten b o rç pa r a al m a, b o r ç p a r a v e rm e ş e k l i nd e k i d ü z e n l em e ler yine yeni b i r ş e k le kavuşturu l du. Ancak ş un u K om is y o n da i f ad e e tm iş t im, b i r k e z d a h a burad a ifad e e di y o r u m : Ş i r k e t t en a y ı n o l a ra k b o r ç l a nm a k o n us u nd a k i y a s a k k a lk m ı ş du r um d a. Nakit o l arak, d a ha d oğ r u s u pay sahi pl e r inin ü ç ü nc ü d e r ec e y e k a d a r y a k ı nl a r ı nın bo r ç lanmas ı na i li ş k i n yasak b u. P a y s a h i pl e r i y le ilgil i h e rh a ng i bi r s o r u n yok, ora d ak i ö l ç ül e r b i ra z d a ha f a rk l ı. On a b i ra z s o n ra d eğ i ni r im, b el k i S a y ı n B a k a n d a de ğ inir. Ayın o l a r ak b o rç lanma serbes t b ı ra k ıl d ı, g e r ek ç es i de ş u : Ö r n e ğ in, ş i r k e t bi r o t om ob i l s a tı y o r s a v e y a be y a z e ş y a t ic a r e ti n d e bul u n u y o rs a p a y s a hi b inin y a k ı n l a rı o k a m p a n y a lı o t o m o b i l satışın d an y a ra r l a n ab i ls in. Gayet makul, do ğ r u a n c a k o r a d ak i otomobil s a t ı ş ı h â l inde o k i ş inin, y a n i o t o m o b i li al a n p a y s ah ibinin veya yönetim k u r u lu üyesinin yakın ı ş i r k e te n ak i t m i b o rç l a nm ı ş t ır, ayın m ı bo r ç lanm ı ş t ır? Bun u bi r d a h a k o nu ş al ı m, y a n i bu r a d a s a nk i o t om o bi l i al ı y o r a m a b i r n ak i t b o r ç l a n m a s ö z k o n us u. Hâ l b uk i n i y e t orada ş u : N ak i t b o rç l a nma yasak, n i y e t n ak i t p a ra ç ek m e s in ş i r k e t k a s a s ı nd a n. A m a bunu b i r d a h a bir d ü ş ün e l im, bu r a da b i r s o ru n olmasın. O n u n d ış ı n da, de n e ti m le ilgi l i bir b a ş k a d ü z e n leme yapıl ı y o r. D en e t im k u ru l un u n r a p o r u nu n ol um s u z ol m a s ı hâ l inde ş i rk e t y ö ne ti m k u r u lu is t i fa e de r. şeklin d e ç ok a ğır b i r h ük üm v a r d ı. Bu, hak i k a t e n şirk e tl e r i ç ok z o r a s o k ab i li r ; ö rn e ğ in, h a l k a aç ı k s a v e y a

12 k a m u y a b e ll i b i lgileri n i d u y u r m a y ük ü m l ü lüğünd e o lan bi r ş i r k e t s e gerç e k te n bu s ü r e ç d a h i o n u p i y a s a d a n çıkarmaya yol a ç ab i li r. O d ü z e l t il d i a m a o dü z e l t il m iş h âl i nd e de b e l k i bi r s orun var. Onu bir da h a, a m a ç t an h e rha n g i b i r ş e k i l de t a v i z v e r m em e k k a y d ı y l a, el e a l m a k ta y a r a r o lduğu n u d ü ş ü n ü yo r u m. Yi n e, m u ha s eb e k o n us un d a ş u n u söyleyeyim : Bu k on u d a iktidar p a r ti s iyle farklı d ü ş ün ü y o r u z. B u k a nu n şunu e s a s a l ı y o r : Ve r gi k an u n larına g ö re t u tu lan muhas e b e y i e s as a lıyor. Tü r k i y e de l i y ı ll a r da n bu y a na m al i ta b l ol a r v e r gi ö nc e l ik li o larak d ü z e n l en i r, v e r gi k a n u nl a r ı bu n u y ö nl e nd i r m i ş tir ama o z a m an s e r m a y e p i y a s a s ı d i y e b i r k a v r a m y o k t u, m u ha s e be k a v r a m ı b u k a da r ö n e ç ık m ış de ğ il d i. Doğru olan, b u a n l a y ı ş ı b ı r ak ı p ulus lara r a s ı m u ha s e b e s t an d artlarına g ö re ş i r k etleri n muha s eb e t u t m as ı dır, vergi k an u n larına gö r e v e r gi i da r es ine, Geli r İ d a re s i n e v e r ilecek m a l i t a b l ol a r, b i lançolar, a y r ı c a on u n h ü k ü m l e r i d ik k a t e al ı n a ra k re v i z e e d il ir, o şekil d e d ü z e l t il e b il i r. Bu y ö n d e ö n e r g em i z ol a c a k, b u nu da sizlerin dik k a t i ne, ta k d i ri n e s u n ac a ğız. S ü r e m s a n ı y o ru m b i t ti. Sözlerimi bitirirk e n h e pi n i z e s a y g ı l a r s u nu y o r um. ( C H P s ı r a larında n al k ış l a r) B A Ş K A N Te ş e k k ü r ede r i m Sa y ı n H a m z aç e bi. A d a l e t v e Ka lk ı n m a P a rt i s i G r u b u a d ı na S a y ı n Yı l m a z Tu n ç, B a r t ın Mi l l e t v e k i l i. B u y u r u n S a y ı n Tu n ç. ( AK P A R Tİ s ı r a l a r ı nd a n a lk ı ş lar) A K P A R Tİ G R U B U A D I N A YI L MA Z TUNÇ (Bartın) S a y ı n Ba ş k a n, d eğ e r l i m il l e t v ek i ll e r i ; Tü r k Ti c a r e t K an u n u i le Tü r k Ti c a r e t K an u nu n un Yü r ü r l ü ğ ü v e U y g ul am a Ş ek l i Hakk ı n da K a n u n da D e ği ş ik li k Ya pa n K a nu n Ta s a r ıs ı nın g e n e li ü z e r inde AK P A R Tİ G r u b u a d ı n a s ö z a lm ı ş b u lunuyorum. B u v e s il e y l e y ü c e h e y etinizi s a y g ı l a rı m la selam l ı y o r um. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, ü l k em i z s o n y ı l larda büyük bir h u k u k re f o rm u na s ah n e o l m u ş tu r. 2 2 nc i Ya s am a D ön e m i c e z a h uk uk u al a n ın d ak i reformların g e rç ek l eş t iği bir d ö ne m o l m uş, te m el c e z a y a s al a r ı m ı z ı n tam a m ı y e n i len m iş t i r. 2 3 ncü Ya s a m a Dönemi de özel h u k uk al a n ın d a t e m e l kanunlarımızı ikt i d a r v e m u h al e f etiyle bi r li k t e inş a e tt i ği m i z, h u k uk r e fo r m u n a b i r li k te i m z a a t t ı ğ ım ı z b i r d ö ne m ol a r ak t a ri h e g e ç m iş, B o rç l a r K a n u n u m u z, H u k uk Mu h a k em e leri Ka n u nu m u z v e Tü r k Ti c a r e t K an u nu m u z Me c l i s i m i z d e n ge ç m iş t i r. 2 2 nci Ya s a m a Döneminde Ko m is y o n da g ö rü ş ü l e n a n c a k G en e l K u r u l d a görü ş ül e m e y i p 2 3 nc ü Ya s am a D ön e m ine kalan ve 23 ncü Döne m d e de y a s a l aş m a süre c i t am am l a na n y e ni Tü r k Ti c a re t K a n un u m u z 1 4 Şubat 2011 tarihind e R e s m î G a z e te de y a y ı m l a n m a s ın d an i t ibaren k a m u o y u nd a ta r t ı ş ı l m ı ş ve kanun u n b a z ı m a d de l e ri d eğ i ş t i r il m ede n y ü r ü r l üğ e gi r m e s i durumund a ti c a ri h a y a tı n o l u m s u z e t k il e n eb i leceğ i v e u y gu l a m a d a s o ru n l a rı n y a ş a n a b il ec e ğ i yönünd e iş d ü n y a s ın d a n ve k a m u o y u n da n y o ğ un t alepler yük s el m i ş ti r. U y g u l a m ad a o rt a y a ç ıkabilecek s o r u nl a r ı n asga r i y e i n di r il m es i i ç in gerek s a y ı l ı Tü r k Ti c a r e t K an u n u m uzda gerek s e de sayılı Tü r k Ti c a r e t Ka n unu n u n Yü r ü r l ü ğ ü v e U y g u l a m a Şe k l i H akk ı n da K a n un da d eğ iş i k li k l e r y a p ı lm a s ı n ı te m i ne n g ö rü ş m e k t e o l d u ğu m u z t a s a rı h a z ı r lanmış t ı r. Ta s a r ı d ak i m ad d e l e r u y g u lamad ak i s orunları a s g a r i y e i n d i re c ek ön e m l i dü z e n lemeleri i h t i v a e t m e k t e ve 1 Te m m u z d an ö nc e yasalaş m as ı d u r u m u n da t ic a r e t d ü n ya s ı n ın e nd iş e l e ri de o r ta d a n k a ldırılm ak t a dır. S a y ı n B a ş k a n, d e ğe r l i m i ll e t v e k i l leri; ti c aret hu k uk u al a n ın d a d ü n y a da ö z e l li k le son e lli y ı l d a ö ne m li ol a y l a r v e g e l iş m e l e r y aş a nm ı ş, dü n y a t ic a r e ti n d e yeri ve etkis i o l an e k o no m ik, b ö l ge s e l bi r l ik l e r ç a lışm a y a b aş lamış, s e r b es t pa z a r v e r e k a b e t ek on o m i s i y a y g ı n l ı k k a z a nm ı ş, t e k n o l oj i k g e li ş m e ler yeni ihtiyaçları orta y a ç ık a rmıştır. An c ak a r a d a n geç e n b u u z u n zaman iç e ri s inde, yılından b u y a na u y g u lan a n, P r ofesör D o k t o r H il t z t a r a fı n d an k a l em e a l ı na n v e ti c a ret hukukum u z u n g e li ş m es i n de ö ne m l i bi r y e r i o l a n s a y ı l ı esk i Tü r k Ti c a re t K an u n u m u z d a bu g el i ş m el e r e karşılık v e r e b i l ec ek d eğ i ş i k l i k l er yapılam a m ı ş t ı r. İ ş te, 1 Te m m u z t a ri h inde yürü r l ü ğ e gire c ek o l a n sayılı yeni Tü r k Ti c a re t K a nu n u m u z ç a ğ ım ı z ı n i h t i y aç l a r ın a, dünya t i c a re t i nd e k i g el iş m el e re p a r al e l ö n em l i yenili k l e r g etirmişti r. G ö r ü ş m e k t e olduğum u z t a s a rı y l a g etiril e n d e ğiş i k l i k l e r e deği nm e d en ön c e, y e ni Ti c a re t K a n u n u m u z a g e ne l ha tl a r ı y l a ba k t ığ ı m ı z d a, y en i k a n u nu m u z u n, d ün y an ı n e n hızlı

13 b ü y ü y e n ü lk e lerini n ba ş ı n d a y e r al a n Tü r k i y e ' de k i i ş letmeleri n, ti c a r i ve e k o n om i k y ö n d e n ul u s l a r a ra s ı r e k a b e t pi y a s al a r ı nd a gü ç lü a k tö r l e r o l a ra k ç a lışmalarını s a ğ layacak k u r um v e s is t e m l e r e sah i p o lm a s ın ın ö n ün ü aç ac a k h ük ü m leri iç e r di ğ i ni g ö r m ek t e y i z. Ye n i Ti c a r e t K an u n u m uz, ticari işletm e, ş i rk e t ler, serm a y e pi y a s as ı, ta ş ı m a, de n i z t i c a re t i v e s i go r t a hu k uk u gi b i k o nu l a r ı A v r u p a B i r l i ği m ü k te s eb a t ı y l a u y u m l u h â le g e t i rm i ş t i r. Ü l k e m i z i n gü n c e l, o r t a ve uzun vadede tic a r e t h u k uk u i h t i y aç l a r ın a c evap verecek m e k a n i z m a l a r ı v e h ü k üm l e r i içeren Ti c a r e t Kan u n u m u z, m o d e rn t ic a re t h uk u k u y l a ö r t ü ş m ek t e, m e v c ut bil im s el b i ri k i m i koru m a k t a ve i ç t ihatlarla sağ l an an h uk u k i g el iş i m i d e s ü r d ü rm e k t e d ir. Ti c aret dünyas ı n ın t üm ak t örlerini n ihtiyaçların a, ilgili ç e v r e lerin b e k lentil e r ine c e v a p v erecek y e n i k u r al l a ra y e r v e r i l e n Ti c a r e t Ka n u nu m u z a te k no l oj i k g e l iş m e l e r y a ns ı t ıl m ış, h a l k a aç ı k o l an v e o lm ayan şirk e t ler aras ı nd a k i farklar en az d ü z e y e i n di r i lm iş, k u r um s al y ö n e ti m i l k e l e ri n e u y g u n d ü z e nl em e l ere yer verilmiş, ş i r k e t l e ri n b i r l eşm e s i, bö l ü nm e s i v e t ü r d e ği ş ti rm e s i y e n i e s as lara ba ğ lanmış t ı r. Ş i r k e tl e r in den e t im i ni n e t k in, bağ ı m s ı z v e u lusla r a r a s ı s ta n da r t l a ra u yg u n ol a r ak y a p ı l m as ı n ı s ağ l a y ac a k h ü k ü m lere yer veril m iştir. Ye n i Tü r k Ti c a r e t K an un u m u z l a de n i z t ic a r et h u k uk um u z d a âd e t a bir reform g e r ç ek l eş t irilm iş, d en i z t i c a re t inde ta ş ı y ıc ı n ı n s o r um l ul u ğ un a, y o lc u t aş ı m a y a, k u rt a r m a v e y a r d ı m a, g e m i al a c ağ ı h ak k ı y l a çatmaya i l işk i n k u r al l a r y e n i lenmiş ve deniz ic r a s ı h a k k ı n da y e n i d ü z e n lem e l e r y a p ı lm ı ş t ı r. S i g o r t a sözleş m e s i n e i li ş k i n no r m l a r, ç a ğ ım ı z ın i h ti y a ç l a rı n a u y g u n bir şekilde d ü z e n l en m iş, s o r um l ul uk s igorta s ı na y e r v e r i lmiştir. Ye n i T i c a r e t K an u n u m uzda da yeni Borçlar Kan u n u m u z d a oldu ğ u g i bi, güçlünü n k a r ş ıs ı nd a z a y ı f ı k o r u ya n h ük üm l e re y e r v e r i lm i ş t i r. Ş i r k e tl e r in birl e ş m es i, b ö l ü nm es i v e tü r d eğ iş ti r m es i du r um l a r ın d a a l ac a k l ı l a r v e d i ğe r h a k v e m e n fa a t s a hi p lerinin k o ru n m a s ın a y ö n e l i k d ü z e n lemel e r e y e r ve r i l m i ş ti r. İ ş ç il e r in devral a n ş i rk e te g eç i ş l e r i, h ak l a rı v e s o r u m luluk l a rı y l a il g il i olarak k o r u y uc u, a y r ı n t ı l ı d ü z e n l em el e r e yer verilmiş t i r. Ye n i k a n un u m u z l a ge t i ri l e n ö n em l i yenili k l e r d en b i r i de ş i rk e t ler top l uluğudur. B u ba ş l ı k a l t ı nd a ba ğ l ı i ş l e tm e ler h u k uk u d ü z e n lenmiş, an a v e y a v r u o r t ak l ık l a r a r a s ın d ak i i l iş k il e r ş e f fa f l ık, he s ap verilebi l i rl i k v e m en f a at denge s i t em e li n de k u ra l l a ra b a ğ l an m ış t ı r. Te k k i ş i l ik an o ni m ş i rk et kurul m a s ı na im k â n t an ı n m ış, A v r u pa B i r li ğ i üyesi de v l etleri n h u k uk l a rı y l a t am bi r u yu m s a ğ lanmıştır. K a n u n un y ü r ü r lük ta r i hinin bi r b uç uk y ı l s o n r a ya e r t el e nm e s i, 1 Te m m u z o l a r ak b e l i rl e nm e s i de, u y g ul am a n ın h a z ı r ol m a s ı v e b u s ü r e iç e r is inde k a nun u n t a rt ı ş ıl a r ak e k s i k li k l e r inin b e li r l e nmesi ve g e r ek i r s e y e n i de ğ i ş i k l i k l e r in yapılabil m e s i a m aç l a nm ış t ı r. Bu b i r bu ç uk y ı l l ık s ü r e ge r ç ek te n f a y d al ı ol m uş t u r. A ra d a n g e ç e n s ü r e i ç i nd e mad d el i k y e n i Tü r k Ti c a r e t K an u nu m u z ta r t ı ş ı l m ı ş, b a r olar, odal a r, t i c a r e t d ü n y a s ı, ü ni v e r s i te l e r kanunla il g il i gö r ü ş l e r ini i f a d e etmişler, s o r un a lanların ı b e l i rl e m i ş l e r v e bu g ö rüş l e r d o ğ r ul t us u nd a da Gümrük ve Ti c a r e t Ba k a n l ı ğımız bu ö n e r il e r i d i k k a te a lan bir tasarı y ı Me c l i s in gün de m i ne g etirmişti r. Ta s a r ı d a, sayılı Ka n u n da uygu l am a da s orun olabil e c e k, e n fa z l a değiş ik l ik t al e p e d i len hu s us l a ra y e r v erildiğini g ö rm ek t e y i z. Ş irket yöneticileri n e yönel i k b i lgilerin h e r t ü r l ü b e l ge d e y e r a lm a s ı z o r u n l ul u ğu h ep e leştirilmiş, yöne t im k u r u lu üyelerinde n dö r t t e 1 i ni n y ü k s ek ö ğ r en im m e z u n u o lm as ı ş a r t ı e l eştirilm iş, o r ta k ların ş i rk ete borç l an m a y a s a ğ ı k o nu s un d a e l eş ti r i l e r i f ad e ed i lm iş, b ağımsız de n e ti m in kapsam ı, k a n un d a d ü z e n l en e n c e z a l a rı n ağ ı r o lduğu yönünde k am u o y u n da s ü r e k l i e l eş t iriler ol m u ş, s e r m a y e ş i rk e tl e r ine il iş k in İnte r n e t s itesi kurm a y ü k ü m lülüğ ü n ün k a ps a m ın ı n s ı n ı r landırı lm a s ı i s t e nmiş, bu h us us l a rı n u y g ulamada s o r u nl a r a y o l açacağı süre k l i di l e

14 g e t i r il m i ş b u bi r b uç uk yıllık s ü r e i ç e r i s i n de v e bu al a n ların ta s a r ı d a çözüme k a v u ş tu ğ u nu b ug ü n g ö rü ş m e k te o lduğum u z t asarıyla görü y o r u z. B u d e ği ş ik li k lere ö z e tl e bir gö z a t a c a k o l u rs ak Ta c i r l e r ta r a f ın d a n dü z e n l e ne n b e l g el e r de y e r a lacak bi l g il e r s ı n ı rl a n dırılm a k ta d ı r. Ti c a ri m e k tu p larda v e t i c a r i d e f t e rl e r e y a pılan kayıtl a r ı n d a y a n d ığ ı be l g el erde bul u nm as ı g e re k e n h u s us l a r o larak, g e r ç ek k i ş i t ac i r ler il e ş a h ı s ş i rk e tl e r i nd e ti c a ret şirk e t i, iş l e tm e ni n m e rk e z i, t ic a re t s i c i l i n um a r as ı ; s e r m a y e ş i rk e tl e r inde i s e farklı olara k İn t e r ne t s i t es i o l u ş t u r m a y ü k ü m lülüğ ü ol a nl a r bak ı m ın d a n İnte r n e t s i te s i adres i ol a r ak b el i r lenmiş, ti c a ri d e f t e rl e r e i l iş k i n ol a r ak ti c a ri de f t e r lerini n aç ı lış o na y l a r ı n ın z a m an ı n ın b e li r l en m es i, İ n t e r n et sites i de f t e ri n in kal d ı r ıl m as ı v e de f t e rl e r i n Ve r g i Us u l Kanun u n a gö r e t u t u lm as ı n a y ö ne l ik dü z e n l em e ler yapılm ış t ı r. Ta s a r ı y l a ş i r k etlerin fina n s al t ab l ol a r ı n ın il a n zo r u n l ul u ğu k a l d ı rı l m a k ta d ı r. A no n im ş i r k e t l e ri n y ö ne t im k u r ul u ü y e l e ri n in en az biri s i n i n Tü r k i y e C u m h u r i y e ti v a t a n da ş ı o l m as ı, e n a z bi r is i ni n yerleşim y e r i ni n Tü r k i ye d e o l m a s ı, e n a z b i r isinin d ö r t te 1 i n in y ü k s ek ö ğ r en im g ö rm üş o l m as ı, l im i t et şirketl e r b a k ım ı n da n i s e m üd ü r lerin en az b i r i s i n in yerleş im y e r i nin Tü r k i y e d e olm as ı g ibi ş a r tl a r k a ldırılm ış t ı r. Ş i r k e t o r t ak l a r ın ı n ş i rk ete borç l an m al a r ı b e li r l i ş a r t lara ba ğ l ı o l a ra k mümkün hâ l e g e t i r il m e k te d i r. An o ni m ş i rk e t lerde o r t ak l a r ın s e r m a y e t aa h hü d ü nd e n do ğ a n v a de s i g e ç m i ş b o rç l a r ı b ul u nmamas ı h âl i nd e v e ş i r k e ti n s e r b es t ak ç e l e rl e bi r li k t e k â r ı g eç m iş y ı l z a r a r l a r ı nı karş ı layac a k d ü z e y d e is e ş i rk e t e borçlanab i lecek leri düzenlenmişti r. Yö n e t i m k u r u lu üyelerini n üç ü nc ü de r e c e y e k ada r k an v e k a y ı n hısımlarının ş i r k e t e n a k it olarak borç l an m aları yasak l an m ış t ı r. L im itet şirketlerde o r ta k l a r il e m ü d ü rl e r i n b o r ç lanab i lm es i n in de an o n im ş i r k e t l e rl e a y n ı es a s l a r a b a ğl ı o lm as ı y ön ü n d e d e ğ iş ik l ik l e r y ap ı lm ı ş tı r. B a ğ ı m s ı z d e ne t im e ta b i olac a k ş i rk e tl e r i b e li r l em e y e t k i s i B a k a n la r K u ru l u n a verilm i ş, i ş l em de n e tç il e r i k al d ı r ıl m ış ; d en e tç i ta r a f ı nd a n olum s u z gö r ü ş v e r i lm es i v e y a g ö rü ş v e r i l m es i nd e n k aç ı n ıl m a s ı hâ l lerind e o r ta y a ç ık a n d e n etçi görüş ü s o nu ç l a rı y e n i de n d ü z e n l en m iş t i r. İ m t i y a z a i l iş k i n d ü z e n l em el e r ya p ı lm ı ş, ö r n eğ i n, yü z d e 50 de n fa z l a k a m u p a y ı ol a n ş i rk e tl erde kamu a l e y hi n e i m ti y a z t e s is e di lm e s i ö nl e nm i ş t i r. K u r u c ul a r ı n, yöneti m k urulu üyelerini n, t a s fi y e m e m u r l a r ın ı n s e be p ol du k l a rı z a r a r l a rd a k u s u r u is p at yükü yen i de n d ü z e nl e ne r e k k us u r u iddia ede n in is p a t e d ec e ğ i y ö n ü n de d ü z e n l em e y a p ıl m ış t ı r. A n o n im ş i r k etlere t a nına n s e r m a y e ni n dö r t t e 1 i n i n k u r ul uş a n ın d a, kalan kıs m ı n ı n i s e y i r m i d ö rt a y d a ö d e nm es i im k â n ı l i m i t e t ş i rk e tlere de t a n ın m ış t ı r. B a k a nl a r K u ru l u t a r a fı nd a n de n e ti m k a ps am ı n a alına n ş i r k e t l e ri n İn t e rn e t s i t es i k u r m a z o r u n l u luğund a bu l un a c a ğ ı v e b a z ı e n d iş el e r i ortadan k al d ı rm a k m ak s ad ı y l a İ n te r n e t s i t es i nd e ş i r k e t ç e k a n un e n y a p ıl m as ı z o r un l u il a n ların yayınlan ac a ğ ı yönünde d e ği ş ik li k y a p ı l m ış t ı r. S e r m a y e P i y as a s ı K a nun u h ük üm l e ri s a k lı kal m a k k a y d ı y l a an o n im ş i r k e t l e r in, ş i r k e t k u r m a k v e y a s e rm a y e s ini artırmak a m acıyla halk t an p a ra t o pl am a s ı y a s ak l an m ış v e b u n a a y k ı r ı e y l em in yaptırımı d a ağ ı r laştırı lm ı ş t ır. Bunu n y a p tı r ı m ı a l t ı a y d an ik i y ı la k a d a r h a pi s o l a ra k b e l irl e n m i ş ti r. İ ş v e t ic a r et dün y a s ı tar a f ı n d an ç o k s ık ç a e l eştirilen h ap is c e z a l a r ı y l a ilgil i d e ğ iş ik l ik l e r y ap ı lm ı ş, s u ç v e c e z a l a r a ili ş k i n dü z e n l e m e l e r o r a ntılıl ı k i l k e s i g e re ğ i y e n i d e n e l e a l ın m ış t ı r ve b u pa r a lelde, ö r ne ğ in üç aydan ik i y ı la kad a r h a p is v e y a a dl i p a r a c e z a s ın ı g e re k ti r en 1 8 s u ç u n y a p tı r ı m ı i da r i p a ra c e z a s ı na d ön üş t ü r ül m üş t ü r. Ta s a r ı n ı n ç e rç e v e 2 nci madd e s i n de, as l i y e ti c a r e t m a h k e m e s i bulunmayan y a r g ı ç e v r e s i n de k i b i r t ic a r i d a v a d a g ö r e v k u r al ı n a d a y a n ı lm am ı ş o lmasının g ö r e v s i z l ik k a r a r ı v e ri lm e s i n i g e r ek t i rm e y e c e ği v e a s l i y e h uk uk m a h k e m es i ni n da v a y a d e v a m ed e c e ğ i y ön ü n de K o m i s y o n da y a p ı lan de ğ i ş i k l i k g ö r e v in kamu d ü z e n i nd e n o l m as ı p r e ns i bi y l e u y um l u b i r de ğ iş ik l ik t i r. B u değiş ik l ik ge r ç ek t en ö ne m l i. Ta r a f l a rı n a l e y h i ne s o n uç d oğ u r a n ve yargılamaları g ec ik ti r e n bi r d u ru m b u ş e k i l de o r t a da n k a l dırılm ı ş o lm a k t a d ı r.

15 s a y ı l ı Ka n un d a dü z e n l e ne n iş bö l üm ü ili ş k i s i hem t eo r ik b ak ım d a n hem d e u y g u lama bak ı m ı n d an s o ru n l a r d o ğu r m a k ta y d ı ç ün k ü mah k em el e r in g ö r e v a l an ı h u k uk y a r g ıl a m a s ı b ak ım ı n da k am u d ü z e n inden k ab u l e d i l i r k e n, ti c a r i u y u ş m a z l ık l a r v e ç e k i ş m e s i z y a r g ı iş l e ri b a k ım ı n da n ö z el m a h k em e ni t e li ğ indek i as li y e ti c a r et m a hk e m e l e ri y l e as l i y e h u k uk m a hk e m e l e ri a r as ı n da k i ili ş k i n in iş b öl üm ü il i ş k is i s a y ı l m a s ı i ş i n ni t e li ğ ine uygun dü ş m e m e k te d i r. Keza iş bö l üm ü i t i r a z ı nd a b u l u nu lm a m a s ı h â li n de, a s l ın d a t i c a r i o l a n uyuş m a z l ık l a rı n as l i y e h ukuk m a hk e m e l e ri n de g ö rü l m e s i v e y a t e rs i d u r um l a k a r ş ıl aş ı lm a k t a y d ı. B u h u s us l a r d ik k a t e a l ı n a ra k a s li y e t ic a r e t m a hk e m e l e ri y l e as l i y e h u k uk m a hk e m e l e ri a r as ı n da k i ili ş k i n in iş b ö l üm ü nd e n ç ı k a r ı larak, diğe r m ah k e m el e r de ol d u ğ u gibi gö r e v i li ş k i s ine dön ü ş t ü r ü lm üş o l m as ı d a y e r i nd e bi r de ğ i ş i k l i k o lm u ş t u r. Yi n e K o m is y o n d a y ap ı lan baş k a b i r d e ği ş i k li k le de ta s a rı d a k im l e ri n de n e tç i o l a c a ğ ı nın be l i rl e nm emesini n ön em l i b i r ek s i k l ik o lduğu, b u y ön ü y l e de 6102 s a y ı l ı K a n u n un ruh u na d a ayk ı r ı ol d u ğu g erekç es i y le, dene t ç i n in bağ ı m s ı z d e n e ti m y a pm ak ü z e r e, s a y ı l ı K an un a gö r e r uh s at alm ış y e m i nl i m a li m ü ş a v i r v e ya s e rb e s t m u h as e be c i m a l i m üş a v i r u n v a n ın ı t aş ı y a n v e Kamu Gözetim i Mu h a s eb e v e D e n etim S t a n d a r tl a r ı Ku r um u nc a yetkilendiri l en k i ş i l e r ve y a o r t a k l a r ı, b u k iş i lerd e n ol u ş a n s e r m a y e ş i rk e ti o labil e c e ğ i y ö n ün d e y e ri n d e bir d e ğ iş ik l iğe gi d il m i ş ti r. S a y ı n B a ş k a n, d e ğe r l i m i ll e t v e k i l leri; ü l k e m i z in ekonom i s i iç i n büyük ö n e m a r z e d en, iş d ü n y a m ı z ı n, t ic a r e t ç e vr e l e r inin, h uk u k c am i asının yürürlüğe girm e s i n i büyük bi r h e y e c a nl a be k l e di ğ i y en i Tü r k Ti c a re t K a nu n u m u z d a k i d eğ iş i k l ik l e ri n 1 Te m m u z da n ö n c e yapılm a s ı u y g u lam a d a ortaya ç ı k a c ak s orunları d a o r t a da n k a l dıracak t ı r. Ye n i Tü r k Ti c a r e t K an un u Ta s a r ıs ı nın ha z ı r l an m as ı s ü r e c i n de b ü y ük e m e ği o lan Bi l im K o m is y o n u B aş k a n ım ı z D e ğ e r l i Hocam ı z P r o fe s ö r Ü n a l Te k i n al p e burad a n s a y g ı l a rı m ı z ı g ö n d e ri y o r u z. H o c a m ı z h e r n e k ad a r bu d eğ i ş i k l i k l e r i n bir b ö lümün e s ıc a k b ak m as a d a u y g u l a m a n ın y o ğ u n t a lep l e r ini, i ş v e ti c a re t dün y a s ı n ı n has s as i y e tl e r ini de dik k ate a l m ak du r u m u n da y d ı k. B u d u y g u v e dü ş ü n c e l erle, tas a r ın ı n h a z ı r l a nmasınd a em e ği g eç e n herkese, ik t idarıyla m u h al e f etiyle bü t ün A da l e t K om is y o n u ü y e l e r im i z e, y e n i yaptığım ı z s o n d eğ i ş i k l i k l e r le b i r l ik t e 1 Te m m u z t a r i hinde yürürlüğe g i r ec ek ol a n Tü r k Ti c a r e t K an u nu m u z u n ü l k em i z e, t i c a r e t d ü n y am ı z a, h uk uk c a m iamıza hayırlı ol m as ı nı dil i y o ru m. Em e ği g eç e n t ü m k o m i s y o n ü y e l e ri n e, bili m k om i s y o nu ü y e lerimize, Ad a l et Kom i s y on u ü y e l e ri m i z e, G ü m r ü k v e Ti c a r e t Ba k a n l ı ğımızın d e ğ e rl i y e tkililerine h u z u r larınızda t e ş ek k ü r e d i y o r um. Ta s a r ın ı n hayırlı olmasın ı di l i y o r um. Yü c e h e y e t i ni z i s a y g ıl arımla s el a m l ı y o r um. ( AK P A R Tİ s ı r a l a r ı nd a n a lk ı ş lar) B A Ş K A N Te ş e k k ü r ede r i m Sa y ı n Tu n ç. Ta s a r ı n ı n tü m ü ü z e r i nde k i g r u p lar ad ı n a g ö r üşm e l e r t am a m l a nm ı ş t ı r. Ş a h ı s l a r ı ad ı n a İsta n bul Mi l l e t v e k i li S a y ı n C el al A d a n. B u y u r u n S a y ı n A da n. (MHP sıraların d a n alk ı ş lar) S ü r e n i z o n dak i k a. C E L A L A D A N ( İ s t an b ul ) S a y ı n B aş k an, de ğ e rl i m i l letvekil l e ri ; he p inizi en deri n s a y g ı l a rı m la selam l ı y o ru m. E s a s e n Tü r k i y e de he r ha n g i b i r hadiseye baktığımız zaman bir bütünlük arz ediyor, tek tek ele aldığımızda sonuca gitmek imkânsız. Bugün, aşağı yukarı bir yıldır, 23 üncü Dönemde aceleye getirilerek çıkarılmış olan yasaları düzeltmekle uğraşıyoruz. Hâlen birtakım acele davranışlar var, bunlardan milletimiz zarar görmekte. Türkiye bir süreç yaşıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde özellikle dış politikada Türkiye'nin önünde üç tane temel problem vardı: Bunların bir tanesi Ermeniler ve Ermenistan ın oluşturduğu politikalar, diğeri Kuzey Irak taki gelişmeler, bir diğeri de Kıbrıs tı. Bu üç meseleye baktığımız zaman karşımıza çıkan tablo, üçüyle de ilgili, Türkiye'nin çok büyük bir boşluğa düştüğü gerçeğidir. Ona bir de Suriye eklendi. Tabii,

16 Suriye deki gelişmeler bir millî meseleye dönüşünce, her zaman parti menfaatlerini Türkiye'nin menfaatleriyle mukayese kabul edilmez bir şekilde değerlendiren yani Türkiye'nin menfaati olduğunda parti menfaatini ikinci plana alan Milliyetçi Hareket Partisinin bugünkü sağduyulu duruşu bütün Türkiye'nin takdirini kazanmakta. Ve geliyoruz ekonomiye Tabii, dış politikaya girmemin sebebi şu: Dış politikada mesele öyle bir hâl aldı ki, Mısır da miting alanlarına sığmayan Başbakan şu psikolojiyi yaşattı Türkiye'ye Türkiye artık dünyada belirleyici bir ülkedir ve dünyada sözü geçen bir ülkedir; bize karşı bir şey yapıldığı zaman yer yerinden oynar. psikolojisini tam yaşarken İsrail den bir tokat yedik, geçti, gitti. Gürledik, Akdeniz e, her tarafa hâkim olacağız, nefesini keseceğiz. dedik; İsrailliler petrol aramaya devam ediyor ve âdeta oralarda cirit atıyor. Suriye de gerdi, bir olay yaşıyoruz; Ermenistan öyle oldu, falan. Şimdi ekonomiye baktığımız zaman çok değerli arkadaşlar, milyar dolar ihracattan bahsediliyor. Bu 136 milyar dolar ihracatın ithalat rakamlarını vermeye kimsenin yüreği yetmez. Dünyanın en yüksek reel faizini ödüyoruz v e ç ık ı y o r u z b ü tü n t el e v izyon kanall a r ı nd a b i r p ro p a g an d a y a p ı y o r u z B i z m i lyar dolar i h r ac a t y a pa c a ğ ı z. d i y e m i l y a r d o l a r i h r ac a t i ç i n - b ü t ü n a k l ı s e l im iş a da m l a r ı y l a k o n uş t um, h e r t arafla k o nu ş tu m b i n mega v a t l ı k b i r e n e r ji y e i h ti y a ç v a r, el im i z d e 53 b in megavatl ık b i r e n e rj i v a r. Tü r k i y e ' n i n h e r y ı l yüzde 1 4 k a l k ı n m a s ı l a z ı m k i m i l y a r do l a r i h r ac a ta k a v uş m ak iç i n o da b ir hayal ol a r ak k a r ş ım ı z a ç ı k ı y o r. Ş i m d i, Tü r k Ti c a re t K a nu n u il e il g il i 2 3 ün c ü d ön e m de y a p ı lan ç a l ış m a lara bak t ım, ç o k c i d di u y a r ı lar yapıl m ış, s o n r a bir m u ta b ak a t s ağ l a nm ı ş v e g ü nd e m e g el m iş. P i y as a y a b a k t ığ ı m ı z z a m a n Al l a ha d u a e t t ik i y i k i b u y a s a d e ği ş ti. E ğ er bu yas a değiş m e s e y di, Tü r k i y e d e tu t uk l a nm a ya c ak b i r t e k K O B İ m en s u b u k a lm a y a c a k t ı. Ye n i Tü r k Ti c a r e t K a n u n u günd em e ge l d iği n d e n bugü n e kad a r değ i ş ik bi r t ak ı m ş ik â y e t ler oluş t u. Bu ş i k â y e t l e r d o ğ ru l t us u nda, A d a let Kom is y o n u nda, b i z l e r, z a m an z a m an sess i z k a l a ra k z a m a n z a m a n da d es t ek v e r e r ek d es t eğ i m i z i s a ğ l a dık. Ş i r k e ti n ba n k a l a rd a k i v e k as a da k i paral a r ı, a l ac a k l a r ı, b o r ç l a r ı g e li r v e g i de r l e ri n in İ n t e r n et s i t es i nd e y a y ın l a nm a s ı, y ö n e ti m k u ru lu baş k an v e ü y e l e ri y l e yönetici m ü d ü rl e r inin ü c re t v e d iğer gel i r lerini n y a y ı n l anm a s ı, d en e tç i v e ö z e l de n e tç i r a p o r larının yönetim k urulunun y ı l l ık r ap o r v e d e ğ e r lendi r m e a ç ı k lamas ı n ı n y a y ı n l a n m as ı na b ü y ük te p k i vardı. Siteyi oluşturmayana a y n ı a nd a he m h a p is he m d e a d i l p a r a c e z a s ı u y g ul an m as ı d a endi ş e l e ri a r t ırıyordu. Ti c a ri s ı r o l a rak a l a c a k l a r ım ı z ı n, he r h a ng i b i r ş i rk e t a l ac ak l a rı nı talep e de r k en A y s onu n d a c i dd i ö d e m e l e ri m i z v a r, s ı k ı ş ı k d u ru m da y ı z. d i y o r, ya n i bi r es n a f a l ac ağ ı n ı t a h s i l ed e r k e n d i y o r k : Pa r a y ı v e r ç o k s ı k ın t ı d a y ı z am a ş i r k e t in mal v a r l ı ğ ı, p a ra s ı, i nternette g ö r ü n dü ğ ün d e Ya h u!, m a ş a l lah, dü n y a k a d a r p a r a n v a r b i z i ni y e s ık ış t ı r ı y o r s u n a r k a da ş? Biz bir m ü dd et sonra b u parayı verel im. k a n a ati s ö z k on u s u o l u nc a k i m s e a l a c a ğ ı nı alamayac ak du r u m a gelecekti, b u ra da ş ik â y e t v a r d ı. B a nk a da k i p a r a larımızı, m a l v a r lığım ı z ı, a lacak larımızı aç ı k l a d ığ ı m ı z d a - s o y g u nc us u v a r, hırsızı var - b u n a k a r ş ı ç o k b ü y ü k s ık ı n t ı v a r d ı. Ş i r k e t y ö n e t ic i v e ü s t dü z e y ç a l ı ş a n larının üc re t l e r i ve diğe r g e l i rl e r in herk es t a r afınd a n bi l inecek ş ek i lde aç ı k lanm a s ı b a z ı s o r u nl ar yaratıyordu. B u t e s p i t lerle birl i k t e, Mi l l i y e t ç i H a r ek e t Pa r t is i bu t em e l p r o bl e m l e r de d u y a r l ı d a v r a n dı v e b u k on u da h ak l ı t e pkiler he r g eç en g ün a r t ınc a de ğ iş t i r il m e s i kaç ı nılm a z o l du, b u g ü ne g el d ik. Ye n i d üzenlemed e İn t e r ne t s i t es i y l e il g il i i k i önem li d eğ i ş ik li k v a r. B i r i n c i s i, il a n e d il e c e k b i l gi l e ri n k a ps a m ı d a ra ltılıyor. Örneği n, y uk a r ıd a d ö r t b e nt h â l inde s ı r al a n an b il g iler - b an k al a r da k i para lar, vesai r e - y a y ı n l an m ayacak. Ya y ı n l a n a c ak b il g il e r i G ü m r ü k v e Ti c a r e t Ba k a n l ı ğı bir yön e tm e l ik le b e l i rl e y e c ek. İ k i nc is i, Ba k an l a r Ku r u lunca beli r l en e c e k o l an d e n e ti m e tabi l im itet ve anoni m ş i rk e t ler İ n t e r n et sites i aç m a k ve k an u n en y a p ı lm as ı gereken ilan l a rı y a y ı n l amak zorund a lar. İ n t e r n et sites i ol u ş t u r m a y a n a a dl i pa r a c e z a s ı Ye n i Tü r k Ti c a r e t Kan u n u nda İ n t e rn e t s i t es i o l uş t u rm a y a n lara altı a y a k ad a r ha p is, yü z g ü n d en üç y ü z g ü n e k a d a r a d li pa r a c e z a s ı u y g u l an m as ı ö ng ö r ü lm üş t ü. Ya p ı lacak o l a n d e ği ş ik li k le hap is c e z a s ı k a ldırılıyor v e s a d ec e y ü z g ün d e n ü ç y ü z g ü ne k ad a r a d l i p a r a c e z a s ı u y g u l an a c ak a nc ak a dl i pa r a c e z a s ı ö d en m ed i ği t ak di r d e y ü z i l a üç yüz gün h a p is c e z a s ı na d ön ü ş t ürülecek. A d ı k on m am ış d efter k al k ı y o r. B un a de s te k v e r iyoruz. Ye n i Tü r k Ti c a r et Kanunu y l a g e t i r il e n v e a d ı b e ll i olm a y a n il g i n ç b i r de f t e r g e r e k s i z b ul u nd u ğ u için kaldırılıyor. İ n t e r n et te ilan ed i lecek bilgi l e ri n y a z ı l m a s ı i s te n e n a d ı k o nm am ı ş d e ft e r i n g e r ek s i z o l d u ğu v e k a l d ı rı l m a s ı k o n us u nd a he r t a ra f t an g e l e n hak l ı ş ik â y e t ler gö z ö n ü n e alın d ı,

17 y a p ı l a c a k o l a n deği ş i k lik l e a d s ı z d e f t e r k al d ı r ılıyor. Böylelik l e şirk e tl erin tuta c ağ ı de f t e r s a y ı s ı a l t ı y a iniyor. İ ş l em de n e tç is i do ğ m a da n ö ldü. Ye n i Tü r k Ti c aret Kanun u y l a geti r i len denetç il e r de n b i r i de iş l em de n e tç is i y d i. Ş i rk e ti n k u r u luşun u, s e r m a y e a r t ı rı m ı nı, aza l t ı lm as ı n ı, bir l eş m e, b öl ü nm e v e tü r d e ği ş ti r m e y i i ş l e m de n e tç i s i a dı altında ik inci b i r de n e tç i ni n d e n e tl e m e s i is t e ni l i y o r du. Te p k il e r ü z e r ine bu k o n u d a da g e r i a d ım a t ıldı. Ya p ı l ac a k d e ğ iş ik l ik l e i ş l e m d e ne tç i s i v e u y g u laması b a ş lamada n s o n a eriyor. A n o n im ş i r k et yöneti c isinin Tü r k i y e d e ikameti g e r e k m i y o r. Ye n i Tü r k Ti c a r e t K a nu n u y l a a n o n im ş i rk e t lerde yöne t i m k u ru l u ü y e l e r inden en az biri n in yerleş im yerinin Tü r k i y e d e o l m as ı z o r un l ul u ğ u tutul m uş t u. Bu d ü z e nl em e nin yabanc ı s e r m a y e n i n Tü r k i y e y e ge l iş ini e n g e ll e y e c e ğ i d üş ü n ül dü v e y a p ı l ac ak o lan de ği ş ik l ik l e bu zorun l ul u k k a l d ı r ıl ı y o r. D e f t e r t as d ik leri s i l b aştan. Ye n i Tü r k Ti c a r e t Kanunu n a g ö r e 7 de f t erin aç ı l ış v e k a p an ı ş t a s d ik l e r i yaptırılacaktı. B u r ad a k i 1 4 de f t e r ta s di k inden 1 i n in d a h i u n u tu lm a s ı h â l inde 7 3 bi n li r a y a k ad a r a dl i pa r a c e z a s ı ö de n m e z s e ik i y ı l a kad a r h a p is c e z a s ı u y g u l a na c ak t ı. Ya p ıl a n d e ğ iş ik l ik l e rl e İn t e r ne t le ilgi l i defte r k a l d ırılıyor. Diğer 6 d e f t e ri n aç ı l ış ta s di k i, yevm i y e d e f te r i, k eb i r v e envanter d e f te r l e ri n in a ç ı l ış ta s di k i z o r u n l u ol ac a k, p a y d eft e r i il e ge n el k urul to p lantı ve m ü z a k e re d efteri y e t e r l i y a p r a k l arı bul u nm as ı hâ l i nd e il k a ç ıl ı ş t a s d i k i nd e n s o n r a bu d e f t e rl e r a ç ı l ış ta s di k i y a p t ı r ı l m a d an k u l l an ı lab i l ec ek. K a pa n ış t as d iki yevm i y e d e f te r i i l e y ön e t im k u r u l u kara r d e f t e r i n i n kap a n ış on a y ı n ı i z l e y e n f a al i y e t dö ne m i ni n üç ü a y ı n ı n s o nun a k a d a r n o t e r li k te y a p t ı r ıl a c a k. Hapis k al k ı y o r, c e z a 4 b i n Tü r k l i r as ı ol u y o r. D e f t e r t as d ik ini yaptırmayanlara u y g u l an a c a k ha p i s c e z as ı, y a p ıl a c a k o l a n d e ği ş ik li k le k a l dırılıyor. 7 3 bi n li r a yı b u labilen ad l i para cezası 4 bi n Tü r k l i r ad a n i d a r i p a r a c e z a s ın a dö n üş t ü r ül ü y or. E l e k t ro n ik o r ta m da t u tul a n de f t e rl e r e n o t e r o n ayı kaldırı l ı y o r. D o l a y ı s ı y l a b u te m el d üzenlemel e r e esnafım ı z ın, k üç ük, o r ta b o y iş letm e l e ri m i z i n, o r g a n i z e s an a y i b öl g el er i m i z i n d e s e s i n i duyara k Mi l l i y e t ç i H a r ek e t Partisi olara k d e s te k v e r di k, d e s t e ği m i z i d e v a m e t t i ri y o r u z. Ta s a r ı i lk h a z ı rl a n dığınd a, Ü n al Te k i na l p Ho c a m ı z ı n ha z ı r l a d ığ ı t as a rı y a b a k t ığ ı m ı z d a, g e r ç ek t en, A d al e t v e Ka l k ın m a Partis i nin Hoca mızdan is t i fa d e e d e r ek h a z ı r lamış o l d u ğu t as a r ıd a p ra t ik l erle örtü ş m e y e n k ı s ım ları n z a m a n içeris i nd e de ği ş t i ri lm e s i d oğ r u o l m uş t u r. B u ç e rç e v e d e hepi n i z i e n d e ri n s a y g ı l a rı m la selamlıyorum. ( MH P s ı r a l a r ı n da n al k ış l ar) B A Ş K A N Te ş e k k ü r ede r i m Sa y ı n A d an. Ta s a r ı n ı n tü m ü ü z e r i nde ş ah ı s l a r ı ad ı n a ikinc i k o n uş m a c ı İ z m i r Mi l l e t ve k i li S a y ı n Me h m e t A l i S us am. B u y u r u n S a y ı n S us am. (CHP sıraları n d an al k ışlar) M E H ME T A L İ S U S A M ( İ z m i r ) S a y ı n Ba ş k a n, d e ğ e r li m i ll e t v e k i l leri; Tü r k Ti c a re t K a n u n u n un y e n i de n y azılması k on u s u n da k i b u çalış m a l a rl a il g il i ş a hsım adına g ö r ü ş l e r im i s i z l e rl e pa y l a ş m a k i s t i y o r um. B i r k an u n un y a p ı lışın d a muha k k a k k i s on u ç i t iba r ı y l a ç a ğ ı n g e r ek l e ri n e uygun en i y i d ü z e n l em e leri yapm ak, b i l im ad a m l a r ı y l a, b u konunun u z m an l a rı y l a k an u n u n en i y i ş e k i l de y a z ı m ı n ı h a z ı r lamak ö ne m li bi r ç a l ış m a. B u ç a l ış m a d a e m eğ i g e ç en h e rk es i k u t luyorum. Bu ç a l ış m a büyük ora n da d a parti ler aras ı u z l aş m a y l a b u Parlamentod a ç o k f a z l a t a r tı ş ıl m ad a n g e ç ti a m a y ü r ü r l üğ e gi r m e de n ü z e r i nd e 50 ni n ü z e ri n d e d e ği ş ik li k y a p m a ihtiyacı doğ d u. Bu belk i u z l a ş m a n ın g etirdiği s o n uç ol a b il i r a m a b i r y a n ın a da d i k k a t i çek m e k i s ti y o r um. P i y a s a n ı n görüş leri a l ı nm a d an y a p ı lm ış o lan k an u n larda

18 p i y a s a nın ihtiyaçların a c e v a p v e r m e y e n, ha t t a o n u n i h t i y aç l a r ın ı en g ell e y e n ç o k ö n em l i y a n l ı ş lıklar da yaşanabil d i ği b u k an u n un d ah a yü r ü r l üğ e gi r m ed e n y e niden de ğ iş t i ri l m e t a l e bi n de n o r ta y a ç ık ı y o r. B u r a da bi r k u r u m s a ll a ş m a y ı, ş i r k e t l e ri n ç a ğa a y a k u y d u r m as ı n ı g e rç e k l e ş t irmeye çalış t ı k. A m a de ğ e r li a rk a da ş lar, t ü m b u y a s a l dü z e n l emelere ra ğ m e n Tü r k i y e de - b u gü n ç o k ö n e m l i c i r ol a r a u l aş m ı ş o l a n - Tü r k Ti c a r e t K a nu n u y l a i l gi l i olarak h aks ı z b i r r ek a be t in a l t ı n ı ç i z m e k v e b u k a nu n d a b u k o n u y l a ilgili bi r p i y a s a n ı n gerç e k d u ru m u nu s i z l e r l e p a y l a ş m a k i s t i y o r um. Pe r a k en d e p i y a s a s ın d a ra k am l a r m il y a r c i v arında bu g ün s ö y l e n en r ak am l a rl a. Bu p e r ak e nd e pi y a s as ı nda g i de r e k t ek e l leşen ve haks ı z r e k a b e t d e d i ği m i z b i r ol a y a do ğru gidi ş i m i z ol u y o r. B u o l a y s ad e c e t ic a r i kes im i de e tk i lemiyor, a y n ı z a m a nd a s a n a y im izi de çok c i dd i bi r ş e k ilde yönlen d i re n v e y a p ılandıran b i r n o k ta y a g e li y o r. A z ö nce, bu k o nu y l a il g il i k o nu ş m a y a p m a k i ç in İnte rn e t e bak t ı ğ ım d a, S a y ı n B a k an ı n b i r he m ş e h r i s i v a r, S el a m i S a r ı, t e k s t i l üzerind e ç a l ış ı y o r. S e lami S a r ı n ın t ek s ti l ü z e ri n de k i ş ik â y e t i ş u : A V M l erde biz k ö ş e l e re, k e n a rlara atıl ı y o r u z, A m e r ik a l ı f i rm a lar bize yer vermiyor. Tü r k p era k e nd e pi y a s as ı n a egem e n o l a n k u r u luşlar gi d e re k he m yabancı ü lk e l e ri n fi r m a ları hem g iderek da r a lan sayıdak i fi r m a. A V M l e r d e ha n gi f i rm a lar var? diye b a k t ı m, Ka y s e r i Fo r u m d a k i f i rm alarla İs t inye dek i f i r m al a r a y n ı, İ z m i r d ek i firmal a r la Trabzon da k i firmal a r a y n ı, E r z u r u m daki firm a lar a y n ı. Ya n i p e r ak en d e sektörü n e e g em e n o l an fi r m a s a y ı s ı s ın ı r l ı v e b u firmal a r s a na y i ü r e t im i ni d e k en d i lerine göre i s t ed ik l e ri g ibi yap m a n o k ta s ın d al a r. O y un c u s a y ı s ı a z a l ı y o r v e g i de r e k p e ra k e nd e s e k t ö r ü ne ç o k sınırlı s a y ı d ak i fi r m a e ge m e n hâle gel i y o r. B u, y i y e c e k -i ç e c ek t en tu t u n da t ek s t i l de, a y akk a b ıd a v e b en z e r i he r al a n d a bu n o k t a d a. B u k a nu n u y ap a r k e n bizim dik k at etm em i z g e re k e n en ö n em l i n ok t a, re k a be t ç i o r ta m ı s a ğ l a y ı p Tü r k s a n a y is i ni n g i ri ş i m c i lerine pazar b u l a bi lm e k t i r. Ti c a r e t ne d i r? So n uç i t i b a rı y l a t ic a r et, üre t i len m al ı n tü k eticiyle bu l uş t u r ul m a giri ş im inin g en e l ad ı d ı r. D e ğ e r l i arkadaş l a rı m, bu g ü n b ö y l e ti c a re t t e b e li r l i fi r m a l a r p i y a s a y a e ge m e n olurs a s i z i n ü re t im i ni z i d e b e lirli firm al a r y a p a r v e b e li r l e y i c i n ok t ad a ol u r. Ne g ü z e l, Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n da a nlaşıp b i r k a nu n ç ı k a rd ı k. P e k i, n e de n pe r ak e n de piyasas ı n ı d ü z e n l e y e n b i r k a nu n u yıllardır b u Me c l i s t e ç ı k a r a m ı y o r u z? N ed e n b u Me c l i s a y n ı o l g u nl u ğu g ös t e ri p, d ö rt p a r t inin b i r a r a y a g el ip, piyas a n ın i h ti y a ç d u y d u ğ u v e g i d e re k t e k el l eş e n b u pi y a s ad a e s n afın, s a na t k â r ı n, k üç ü k i ş l e tm e c i n in ve sana y i c i ni n t a l e pl e r ini di l e geti r e bi lecek o r t ak y a s a y ı ç ık a ra m ı y o r u z? B ug ü n b u k an u n u ç ı k a r ı r k e n d ü ş ün m em i z ge r e k e n en ö n em l i kon u lardan b i r t a n es i bu d u r. D e ğ e r l i arkadaş l a rı m, siz teorik o larak en i y i t ic a r e t k a nu n un u y a p a rsanız bu k a n un m a n t ık ol a r ak da f ı rs a t o l a r ak d a sad e c e b ü y üklerin l e hi n e i ş l i y o r s a, küçük l e ri b u p i y a s a da y o k e d i y o rs a, b u a di l bi r k a n un d eğ i ldi r, b u re k ab e tç i b i r k a nu n d eğ i ldir, b u s a n a y i y i ge l iş t i ri c i b i r k a n u n d e ğ il d i r. B u an l amıyla, çok aç ı k ç a b u r ad an b i r k e z d ah a a l t ı n ı ç i z m e k i s ti y o r u m : B u k an u n un ö te s i n d e, Tü r k i y e d e pe r ak e n de pi y a s a s ı n ı t e k el l eş t i rm e k t e n u z a k laştırac ak b i r a nl a y ı ş a ihtiya c ım ı z v a r. B a k ı n ı z, İ z m i r de n bi r örnek verec e ği m. S a y ı n Ulaştırm a Ba k an ı m ı z da bu konud a k e n di s i n e b i l gi s u nm u ş o l m am a ra ğm e n k o nu n un b i r ta r a f ı o l du. İ z m i r L i m an ı y a p ıl ı y o r, k r u v a z i y e r t u r i z m i iç i n yapılacak. L im a n y a t ı rım ı n ı a l ac a k y a t ı r ı m c ı Oraya AVM o l u r s a b u y a t ı r ım ı y a p a r ım. d iyormuş. D e ğ e r l i arkadaş l a r, l iman nere d e, A V M n e r e de? B i z, l im a na g etirdiğimiz yolcuları İzm i r e s n afına g e li p al ı ş v e ri ş y a p s ı nl a r di y e m i geti r iyoruz, yoksa ba ş k a bi r n i y e t i m i z m i v a r? O K TA Y V U R A L ( İ z m i r ) A l s a n c a k ta yaparl a r a l ı ş v e r iş i. M E H ME T A L İ S U S A M ( D e v a m l a ) A l s a nc a k t a o kad a r ç o k a l ış v e r i ş m e r k e z i, K e m e r al t ı nda o k a d a r çok gü z e l a lışveriş m e r k e z l e r i v e b i z e ö z g ü al ı ş v e r i ş m e r k e z leri v a r k e n bi r li m an iç i n y atırımc ı A V M o l u r s a g e lirim. d e y i p Tü r k i y e ' n in e n b ü y ük A V M s i n i, bin metrek a r e li k A V M y e y e r a y r ı l m as ı do ğ r u d e ğ il d i r. S a y ı n U l a ş tı r m a Bakanım ı z a b u k o nu y u h as s asiyetle an l a tt ı m. B u g ün, o k on u d a talebin b u k a n u nl a il iş k is inin de a l t ın ı ç i z e y i m : Bi r l iman iç i n A V M ş a r t ı k oş m a s ı, A V M n i n b u g ü n Tü r k i y e de n e n ok t a y a g el d iğini g ös t e rmesi a ç ıs ı n da n ön em l idir. D e m ek k i e n çok p a r a k a z a n a n, AVM; e n ç o k t a lep bu l an, A V M. N e d e n? Ne d e n? Ç ü nk ü AVM l e r ö y l e bi r i d e ol o j ik z e m i n o l uş t u r du k i Tü r k i y e d e o ol u ş t urdukları zeminle sın ı r l ı s a y ı d a m a ğa z a, s ı n ı r lı sayıda müteş e bbi s v e o m a ğa z a l a r a yerleştiri l m i ş o l an d i z a y n la o m ağ a z a l a ra

19 y a r a t ı l a n m üş t e ri k i t l es i ve bunun k a rş ıs ı n da, ç a r e s i z k a lm ı ş, s ok ak l a rın a a r ab a pa r k e d i lm e y e n, ç a rp ı k k e ntleşme ned e ni y l e ç o k y üks e k k i ra l a rl a y e r t utm uş esna f ı n A V M l e r k a r ş ıs ı nd a k i ç a r es i z l i ği. B u ç a re s i z li k k a rş ı s ın da Ç a ğ ı n g i di ş i b un l a r a d o ğ r u. Ne y a p a l ı m k a rd e ş i m? B ö y le. diyebi l i r m is i ni z? B a k ı n ı z, K O B İ l e r, b u k ü ç ük iş l e tm e ler Tü r k i y e 'n i n s o s y a l deng es i ni t u ta n, i s t ihdam ı en i y i ş e k i l de s a ğ layan k e s i m ler. Bu kesim l e re k a r ş ı, b aş t a Gü m r ük v e Ti c a r e t B a k a n ım ı z o larak s i z l e r ç o k a nl a m l ı bi r ş e k il d e tavır alm a l ıs ı n ı z. Bu g ün y e n i bi r s a y f a a ç m a ş a n s ın ı z v a r S a y ı n B a k an ı m. G ü m rü k v e Ti c a r e t B ak a n ı o l arak ye n i bi r Ti c a r et B a k a nl ı ğ ı o l uş t u rd u n u z. B u B a k a n l ık ol a r ak b u k a n un a el a t ın. O r t ak o larak, AVM l e r i n b u h ak s ı z r ek a be t ine karşı, yaban c ın ı n s a na y i y i b u k a da r y ö n e tm es i n e karşı, s a n a y ic i ni n o mağ a z a l ara mal s a t m a k i ç in çektiği eziyeti s o na e r di r m eye karşı s i z in y e n i b i r s a y f a a ç ı p, bu k a n un u bu Me c l i s e t aş ıyıp, bu Me c l i s t e n b u k an u n u n çık m a s ı i ç i n b ü r o k ra t l a rı n ı z ı d a hızla çal ı ş tı r ı p v e o rt a k k on s e ns üs ü s a ğ layıp bu Me c l i s t e n e n k ı s a z a m a n d a bunu ç ı k a rm a i h t i y a c ı m ı z v a r. A r t ı k k e n tl e r y a v a ş y a va ş, gi d e re k A V M m e z a r lığına d ö n ü y o r v e b a k ı n o ş e y l e r e, b u lu n an m a r k al a r Tü r k m a r k a l a r ı o lm ak t a n d a ha ç ok y a b an c ı m a r k a l a r h â li n e g e l di. O n u n için, b u k an u n en i de a l k a nu n o l s a da pi y a s a u y g u l am as ı nd a p i y as a y ı b ü y ük o y u n c u lara te r k e t t i y s en i z, p i y a s a y ı b ü y ü k oyuncuların gücüne terk ettiyseniz, Türk esnafı, Türk sanatkârı, Türk tüccarı, Türk sanayicisi bu yasadan gerekli desteği alamaz ve gelişmesini sağlayamaz. Adil bir yasa, rekabetçi bir yasa ancak yeni bir perakende piyasası yasasıyla olacaktır. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyor, yasanın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Susam. Şimdi, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Soru-cevap kısmına geçiyoruz. Sisteme giren arkadaşlarımızdan Sayın Halaman ALİ HALAMAN (Adana) Başkanım, teşekkür ediyorum. Şimdi bu kanun genelde ticareti kolaylaştırmak için çıkıyor, 106 madde, ben maddelerine de baktım. Bundan önce de çıkan kanunlar var buna yönelik. Bir Çek Kanunu çıktı, çek ödenmemesini çoğalttı. Yine, bu ticaretle ilgili vergi dairesi her mükellefin yanına giderek matrah artırımı istiyor Yoksa incelerim defterini, para ver. diyor. Yine her mükellefe, yine vergi dairesi, maliye bir yıla mahsus 150 lira para istiyor. Bu kanun çıkarsa bunları engelleyecek mi? Teşekkür ederim. BAŞKAN Teşekkürler Sayın Halaman. ALİM IŞIK (Kütahya) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan, Çek Kanunu nda yapılan değişiklikten sonra ticaret erbabının çeklerinde karşılıksız çıkma oranı nasıl değişti? Benzer şekilde taahhüdü ihlal suçu nedeniyle şu anda evine giremeyen, kaçak durumda olan vatandaşlarımızın sayısı nedir? Bu taahhüdü ihlal suçundan dolayı mağdur olan vatandaşlar için nasıl bir düzenleme düşünüyorsunuz? Son sorum da: Esendere gümrük kapısından PKK ya kaynak aktarıldığı ve kaçakçılığından fon aktarıldığı konusundaki iddialarla ilgili Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Bu gümrük kapısının kapatılması düşünülmekte midir?

20 Teşekkür ederim. BAŞKAN Teşekkürler Sayın Işık. Sayın Ayhan EMİN HALUK AYHAN (Denizli) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Aracılığınızla Sayın Bakana soru tevdi etmek istiyorum. Birincisi: Bu Türk ticaret kanununun hazırlanmasında, şu andakinde, değişikliklerde daha önce b i li m he y e t i v a r m ı y d ı Tü r k Ti c a re t Kanunu n un h a z ı r lanmas ı n da, v a r i di y s e ş u an d a G e n el K u r ul d a g ö r ü ş t ü ğ üm ü z t as a r ı y l a ilgil i d a v e t ed i lm iş l e r m i d i r, o nl a r ı n bu k o nu da k i g ö r üş l e ri a l ı nm ı ş m ı dır, dah a do ğrusu b i li m i n s a n larından y a r a r l a nılmış m ı d ı r? B i r d i ğe r s o r u m : Ç e k Ka n u n u n da e n son y a p ı lan düzenl em e d en s o n r a Hükûm e t in m e m n u ni y e t i n in nas ı l olduğunu ö ğ re nm e k i s ti y orum. Te ş e k k ü r e di y o r u m. B A Ş K A N Te ş e k k ü r l e r Sayın Ayhan. S a y ı n B u l u t A H ME T D U R A N B U L U T ( B a l ı k e s i r ) S a y ı n Ba k a n, ül k em i z b i r i t ha l c en n e t ine dö n m ü ş d u r u m d a. Ye r l i ü r e t im he r y ı l k an k a y b e d i y o r. Ye r l i ü re t ic i ni n de s te k lenm e s i a dına i t h a latın s ı nırlanm as ı ve y e r l i ü re t im i n a r t ı r ıl m a s ı iç in ne g i bi ç a l ış m alar yapıyorsun u z? Te ş e k k ü r e di y o r u m. B A Ş K A N Te ş e k k ü r l e r Sayın Bulut. S a y ı n B a k an ı m G Ü MR Ü K V E Tİ C A R E T B A K A N I H A YA Tİ YA Z I C I ( R i z e ) Ç ok t eş e k k ü r e d i y o r um S a y ı n B a ş k a n. D e ğ e r l i üyeler, e v e t, S ayın Halaman ın y ö n el t t iği soruya cevap vermek istiyoru m. Ta bi i, b u y e n i Tü r k Ti c a r e t Kan u n u, g e rç e k te n, e l li y ed i, el l i b e ş y ı l d a n bu yan a u y g u lanm a k ta o l a n Tü r k Tic a r e t Ka n un u n un y e r i ne ik a m e o lac a k b i r k a nu n, ön em l i bi r k an u n v e e k o no m ik ha y a t ı n b ü t ün alanl a r ı nı, bu alan iç e ri s i nd e i c r ai f aa l i y e t te bu l u n an b ütün a k t ö rl e r in hare k e tl e r ini - t i c a ri a nl am d a - y e ni k urallara b ağ l a y a n b i r k a nu n. D ü z e n l e m e l e ri n am ac ı, e l b e tt e k i ö z n es i o l a n kişil e r i n faal i y e t lerini k olaylaştırm a k. H i ç b i r Me c l is, y as a m a organı veya Hük û m e t y an i y a k a n u n düzeyinde o l s un y a d a ikincil d ü z e n l em e n i t el i ği n d e ol s u n mevzuatı vata n d aşın işini zorlaştırmak i ç in çık a r tm a z, b ö y l e b i r t a r z ı m ı z y o k. Dolayısıyla yas a m a o r ga n ı, y ü c e Me c l i s, g eç e n yıl burada, he p b i r l ik t e, b ü tü n pa r t i lerin iştirakiyle bu önem li k a n u n u çık a r tm ı ş t ı r. S o ru n u z u n iç e ri s inde d e d i ği n i z o alan l a ra h ak s ı z u y g u lamalar vars a b u k a n u nu n do ğ r ud a n do ğ r u y a o nl a r ı t a s f i y e e d ec e ği n e i l iş k in bir b e y a n d a bul u nm am t ak d i r e d e rs i ni z k i ş u anda m üm k ü n d e ğ il a m a he d e f, a z ö nc e i fa d e e t t iğim a ç ı d a n b a k t ığ ı m ı z d a, um u y o r um k i o be k l e n en s o n uç l a rı y a k al a r ı z, k a rş ı l a r ı z. S a y ı n I ş ık ı n Çek Ka n un u n da y a p ı lan de ğ iş ik l ik t e n s o n ra ç e k l e r l e ilgili u y g u l am a n a s ıl B i li y o r s un u z ç ek l e r le il g il i u y g ul am a y ıl l a r d ı r t a r t ış ı ldı, yı l ı n da d a b i r d e ğ iş ik l ik y a p ı ldı am a bu k a rş ı l ık s ı z ç e k d ol a y ıs ı y l a y a r g ı da b ü y ük bi r t e r a k ü m ol m u ş tu, i k i y ü z b in dos y a Ya r g ı ta y d a v a r d ı, dö r t y ü z b i n dosya bi d a y e t m ah k emelerinde vardı. D o l a y ı s ı y l a a l t ı y ü z b in d o s y a o r ta d a. B e k l e ne n sonu ç da el d e e d i lemiyor. Duruş m a s ü r e leri u z u y o r, d u r uş m a l a r ta h r ik e di l i y o r, b i r yıl sonra y a, s ek i z a y s on r a y a g ü n v e r i l i y o r d u. O n l a r ın t as fi y e s i ge r e k i y o r, dü ş ün ül d ü, y e ni b i r s is t em ol uş t u r ul s un. B a n k al a r B i rl i ği n in oluşturduğu b i r k a rt m e r k e zi b u ç ek l e r le il g il i s ü r eçleri ta k ip etm e, ö n l em o larak d üş ü nü l dü. Orada s a d ec e n e g atif b i l gi l e r d e ği l ç e k k eş i des i y l e al ak a l ı a y n ı z a m a n d a pozitif bil g il e ri n d e yer alm a s ı n a i l iş k i n b i r u y g u lama devreye kon u l du. B u

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M 2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M B a ş k a n - H a lk P a r ti s i G r u b u n u n İç Tü z ü k ü n 1 9 u nc u m a d de s i n e gö re v e r i l m iş b i r ö ne r is i

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68 İçindekiler Önsöz...7 2. Baskıya Önsöz... 9 Özgeçmiş... 11 Kısaltmalar... 19 1. 4/1-a KAPSAMINDA SAYILAN SANATÇI LİSTESİ...21 2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU NUN GEÇİCİ 20'İNCİ MADDESİNE TABİ ÖZEL

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ 2015 Ağustos ayında kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artıģ oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artış olurken, kooperatif sayısında %14,55 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1

Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1 dare Kararlar Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1 Konusu: Genel Uygul 26/04/2014 ta- tibaren 2.1. Ge KDV lemelerin uygula- usul ve esas 2 getirilen istisnalarda (KDV Kanu- istisnalar- den tisna belgesi

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

le relerin bitiminden itibaren bir ay 26.11.2014 tarihinde Gelir nun (17/4-g) maddesinde 6552. 05.12.2014 tarihinde Gelir

le relerin bitiminden itibaren bir ay 26.11.2014 tarihinde Gelir nun (17/4-g) maddesinde 6552. 05.12.2014 tarihinde Gelir Mevzuat De i iklikleri 26.11.2014 tarihinde Gelir Ba- 2014/2) Bu Genelgede, tirilen af uygulamala. 28.11.2014 tarih ve 29189 KGK Kurulu No: 75935942-050. 01.04 - [01/38] ya Bu Karar ile, in 28/1 (b) mad-

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı I 1. Sermaye Piyasası kanununa göre ikincil düzenlemeleri yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A) Sermaye piyasası

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın MERYEM UYSAL tarafından

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik KONU VERG S RKÜLER NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik Yap lmas na Dair Karar Yay nlanm r. 13/10/2012 tarih 28440 say Resmi Gazete de yay nlanan 2012/3802

Detaylı

25.12.2015 Tarih ve 29573 azete

25.12.2015 Tarih ve 29573 azete dare Kararlar 25.12.2015 Tarih ve 29573 azete 15/6/2013 tarihli ve 28678 mlanan Vergi Usul Kanunu Genel z- ö- e- n- daki (e), n- e- e e- - l- 16 tarihinden, - - 500 Bin TL ile 150 Bin TL ara- 1/10/2016

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı