A ç ı l m a S a ati:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03"

Transkript

1 2 6 H a z i r a n S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi n e L Ö K B E YA Z ( D i y a r b a k ı r ) _0 B A Ş K A N Tü r k i y e B ü y ü k Mi l l e t Me c l is i ni n 12 4 ü n c ü B i rl e ş i m ini a ç ı y o ru m. To p l a n t ı y e t e r s a y ı s ı v ardır, görü ş m e lere ba ş lıyoruz. G ü n d e m e g eç m e d e n önc e üç s a y ı n m i l letvekil ine gün d em d ış ı s ö z v e r e c e ği m. K o n u ş m a s ü r el e r i beş e r d a k i k ad ı r S ı r a Sayılı Tü r k Ti c a r e t K an u n u ile Tü r k Ti c a r e t K an u nu n un Yü r ü r l ü ğ ü v e U y g ul am a Ş ek l i Hakk ı n da K a n u n da D e ği ş ik li k Ya pılmas ı na D a i r Ka n u n Ta s a r ı s ı ( 1 / ) B ö l ü m l e r B ö l ü m Ma d d e l e r i B ö l ü m d e k i Ma d d e S a y ı s ı 1. B ö l üm 1 i l a 26 n c ı Ma d d e ler i la 50 nci Ma d d e l e r 2. B ö l üm ( Ç e r ç e v e 3 8 inc i m a dd eye bağlı g eç i c i 7, g e ç ic i 8 v e g eç ic i 9 uncu mad d e ler dâh i l ) 26 To p l a m Ma d d e S a y ı s ı 52 E r t e l e nm iş t i r. 3 ü nc ü s ı r a da y e r a lan, Tü r k Ti c a r e t K an u n u ile Tü r k Ti c a r e t K an u nu n un Yü r ü r l ü ğ ü v e U y g u l a m a Şe k l i H ak k ınd a K a nu n d a Değiş ik l ik Ya p ı l m a s ın a D ai r K a nun Ta s a r ı s ı i le A d a l e t Ko m i s y o n u Raporu nun görü ş m e l e ri n e ba ş l a y ac a ğ ı z Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu (1/630) (S. Sayısı: 303)--- (x)

2 B A Ş K A N K o m is y o n? Ye r i n d e. H ü k ü m e t? Ye r i n de. K o m is y o n r a po r u 30 3 s ıra sayıyla ba s tı r ı l ıp d ağ ı t ı lm ı ş tı r. S a y ı n m il l e t v ek i ll e r i, a l ın a n k a r a r g e r e ği nc e, bu tasarı İ ç Tü z ü k ü n 9 1 inci m a dd e s i k a ps a m ı n d a tem e l k a nun o l a ra k g ö r üş ü lecek t i r. B u n e de n l e, tas a r ı, t ü m ü ü z e r i n de k i g ö rü ş m e ler tamam lanıp m ad d e lerine geç i lm es i k a b ul e di l di k te n s o n r a b ö l üm l e r h â li n de g ö rü ş ü l e c e k v e b ö l üm lerde ye r a l an m a d d el e r a y r ı a y r ı o y l a n ac ak t ı r. Ta s a r ı n ı n tü m ü ü z e r i nde s ö z is t e y e n g r u pl a r ad ı n a Mi l l i y e t ç i H a r ek e t Partisi Grubu a d ı n a Sa y ı n A hm e t K ena n Ta n r ı k ul u, İ z m i r Mi l letvekili. B u y u r u n S a y ı n Ta n r ık u lu. (MH P s ı r a l a r ı n da n alk ı ş lar) S ü r e n i z y i r m i d ak ik a. M H P G R U B U A D I N A A H M E T K E N A N TANRIKULU (İzm i r ) S a y ı n Başk an, d e ğe r l i m i ll e t v e k i l leri; s ı r a s a y ı l ı K an u n Ta s a r ı s ı nın tüm ü ü z e r inde Mi l l i ye t ç i Ha r e k e t P a r t i s i n in görü ş lerini ak t a r m a k ü z e r e s ö z a lm ış b ul u n u y o ru m. Ö nc e li k l e G e n el K u r u l um u z u s a y g ı y l a s el a m lıyorum. B u t a s a r ı n ın b aş l an g ıc ın a g ö z a tt ı ğ ım ı z z a m a n, 57 nci Hükûm e t d ö ne m i n de, Tü r k ti c a re t h a y a t ı n ı n bek l en t i leri ve ç ağ a a y ak u y d u rm a ön g ö r ü leri d o ğ r ul t us u nd a 8 Aralık t a r i h inde ç al ı ş m a larına b a ş lanılan ve ç o k u z u n b i r h a z ı r lık dö n em i g e ç irerek g e ç ti ğ im i z y a s a m a döne m i iç e r is i nd e b i z l e ri n d e v e r d iği de s t ek l e yasalaşan v e 1 Te m m u z t a r i h inde d e y ü r ü rl ü ğ e g i r e c e k o l an b i r y a s a y ı g ö r ü ş ü y o r u z v e b u y a s a üzerindek i d e ğ iş ik l ik t as a r ıl a r ı ü z e r i n d e k o nu ş a c ağ ı z. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, 2 3 ü nc ü Dö n em d e ve 6103 s a y ı l ı k an u n ta s a r ıl a r ı y l a i l gi l i o l u ş t u r u lan u z l a ş m a k om i s y o nu n da d il e ge t i r diğimiz ve ba z ı m ad d e lerle ilgi l i olara k v e r d i ğ im i z ö n e rg e lerin k a b ul e di lm e m e s i b u a landa b i r t ak ım s ık ı n tı l a rı n y a ş a n a bi l ec e ği n i daha o g ü nl e r de g ös t e rm iş t i. O dönem, tas a r ı y l a i l gi li o l a ra k t a r a f ım ı z a d eğ i ş i k e k ono m ik v e s o s y a l k es i m l e rd e n il e t il e n talepler doğrultus u n da g e r ç ek l eş t irilm e k i s t e diğimiz bi r ç o k dü z e n l em e maal e s e f u z l aş m a k o m i s y o n u nd a k a bu l e d i lm e di. B u y ü z d en, v e s a y ı l ı y as al a r ı n G e ne l Ku r u l g ö r üşm e l e ri es n as ı nd a d a b u k on u y u g en e di l e getire r e k i l e ri d e, birt a k ı m ek s ik li k lerin yapılacak yeni d ü z e n l em e lerle t e lafi ed i l m e s i g e re k ti ğ ini de be l i r t ti k. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, u z u n c a b i r s ü r e b u k o nu h ak k ı nd a hi ç b i r ş e y y a p ı lm a y ı p k a n un u n y ü r ü r l ü ğ e g i rm e s i n e b i rk a ç g ü n k al a k a m u o y u nd a n da g el e n t e pk i leri di k k a t e a l a r ak b u g ü n için bu t as a r ı h azırlanmış v e G e n el K u ru l u n h u z u r u na g e ti r i lm iş g ö z ük m ek t ed i r. B u h â li y l e, H ük ûm e t in konuya ne kad a r a z ön em v e r d i ği n in de gözlem lendiği n i g ö r ü y o r u z. G e l di ğ im i z no k t ad a, o döne m d i le ge t i r d iğim i z e k s ik l ik l e ri n b i r k ıs m ı b u t a s a r ı i ç e r i s i n de y e n il en m e ş a ns ı na s ah i p oldu. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, e s as e n, Tü r k Ti c a r e t Ka n u n u şeffaflık, h es a p verilebil i r li k, k u r um s al l aş m a, el e k t r on i k o r t am d a h u k u k i işlem t es i s e d eb i lm e g i bi un s u r lardan o luşan b i r a nl a y ı ş la tic a ri h a y atın düzenl e nm es i iç in ha z ı r l a n m ı ş bi r k a n un v e olduk ç a b ü y ük, g e n iş k a p s a m l ı b ir kan un. H ü k û m e t b u gü n e kada r ü lk e m i z i n ac i l ihti y a c ı o l an g e rç ek b i r y a r g ı r e f o rm u nu g e rç ek leştire m ed i ği iç i n, e l ek t ro n i k o r t am d a huk u k i iş lem tes is e d e b il m e y l e il g il i iş l em lerde gö r ü ş m ek t e o l du ğu m u z t as a r ı y l a i p ta l ed il m ek t e v e y a h ut da y ü r ü r l ü k t a r i hl e r i ileri bir tarihe ö t el e nm ek t e di r.

3 s a y ı l ı Ka n un ç e rçevesinde ç a l ış a c a k i ş l etmelerin ş e f fa f l ık, h e s ap v e r i l e bi l irlik v e k u r um s al l aş m a l a r ı y la ilgili o l a ra k H ük ûm e ti n ge r e k li t ed b i rl e r i z am a n ın d a a l m am as ı n ın t a s a r ıd a k i dü z e n l em e lerin öne m l i bi r k ıs m ı n da yeniden e l e a l ın d ı ğ ın ı gö s t e ri y o r. B u k a ps a m d a, Ka m u G ö z e ti m i, Mu h a s e b e v e D en etim Sta n d a rt l a r ı K u r um un u n da y a p m a s ı g e r e k e n dü z e n l em el e r i t a m am l am a dığı, yaptığı ç a l ış m a l a rl a il g il i o l a rak d a k am u o y u nu y e t e r i n c e b il g il e nd i r m ed i ğ ini gö r ü y o r u z. B u nu n sonu c u o l a ra k, h em k an u n u n ruhun u o l u ş t u r a n hem d e Tü r k e k o no m is inin g e leceğ i a ç ı s ı n d an ö ne m a r z e de n, ş e f f a fl ı k g i bi, h e s ap v e r e bi l m e g ibi düzenlemel e r, y a d a ha s on r a y a y ı n l a na c ak B ak a nl a r K u r ul u k a r a r ı, y ö n e t m el i k g ibi ik i nc il m e v z u a t a b ı ra k ıl m ış durumda veyahut da u y g u lama ta r i hl e r i i l e ri a t ı l a ra k ötelenmekte d i r. B u t a s a r ı y l a Tü r k Ti c a re t K a n un u nda yapılac ak d eğ i ş i k l i k l e r bi r k ı s ım ilgi sah i pl e r ini k ı s a süre l iğine m e m nu n edebi l i r. A n c a k H ük ûmetin yapm as ı g ereken, h e r ş e y d e n ön c e, Tü r k Ti c a r e t K an u n u n da u l us l a ra r as ı g el iş m eler ve yenilik leri gö z ö nü n e al a r ak, he m a k a de m is y e n ler hem s iyasi çevreler he m k o nun u n t a ra f larını b i r a ra y a g e ti r i p ti c a r i h a y a t ı n ak t ö rl e r i de b un u n iç i nd e ol m a k ü z e r e b i r r e fo r m ç a lışm a s ın a, y e n i l em e ç a l ış m a s ın a ba ş lamas ıd ı r. A k s i ta k di r d e, kanun u n y ü r ü r lüğe g i rm e s i nd e n s o n r a ortaya ç ı k ac ak o lan b i r t ak ı m z a r a r l a r ın t el a f is i h e r hâ lde dah a gü ç b i r ş e k i l de karşılan a c a k t ı r. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b u g ü n görüş t üğ ü m ü z t as a r ı n ın y u k a r ı d a d a b el i r t t iğim gibi- y üc e Me c l is e s u n ul u ş ş ek l i v e i ç e ri ğ ine bak t ı ğ ım ı z z a m a n, Hükûmetin b u k o n ud a e s as l ı b i r de ğ iş ik l ik y e ri n e, s a de c e ve sad e c e k a m u o y u n da k i tepk i leri d i n di r m ek iç i n bir t a s a r ı h a z ı r l ad ı ğ ı s on u c u n a bi z i g ö tü r m ek t ed i r. Ta s a r ı n ı n d e ği ş ik l i k lerle ilgi l i 48 m a dd e s i n in çoğunluğu b ak a n lık ya da k u ru m i s im d eğ iş i k l ik l e ri n d en ibaretti r. G e ç e n y ı l k a nun u n y a s a l aş m a s ı y l a b i r li k t e Hü k ûm e t ü y e l e r i ta r a f ın d a n övgüyle anlatılan b a z ı k o nu larda da g e ri a dım a t ı lmıştır. Bu g ü n g ö r ü ş t ü ğ üm ü z t as a r ı y l a ortad an k a l d ırılan iş l em d en e t ç i l iği k a v r a m ı, k a n un i lk y a s a l aş t ı ğ ın d a ç ok ö nem l i v e k a y ı t d ış ı lığı s o na e r d i re c ek bi r a ra ç gi bi s un u lm u ş t u r H ü k û m e t t a ra f ı nd a n. H âl b u k i b ug ü nk ü u y g u l amalarda muh t em e l b i r ta k ım s o ru n ların ç ı k m a s ı s e b e bi y l e bu t as a r ı da t am a m e n ç ı k a r ı lm a k ta d ı r. İ ş l e m d e ne t ç il i ğ i k on u s u n d a m e v c u t e k s ik l ik l e ri n gi de r i l m e s i h em ge r e k l i h em d e h e m f i k i r ol d u ğu m uz bir kon u d u r. A n c ak b un u n la uğra ş m ak y e r i n e topta n o rt a d an kaldırmak, b e lk i d e ş u b e n z e t m e y i b i z e y a p t ı r m ak t a dır: Okul l a rın s o ru n l a rı n ı g i d e rm ek yerine kapatm a z i hn i y e ti n d e n çok fa r k lı o l m a y a n bir d üş ü nc e y l e de karşı k a rş ı y a y ı z s a y ı l ı Tü r k Ti c a r et Kanunu nu n Me c l is g örüşmeleri s ı ra s ın d a Hü k û m e t t a r a f ı nd a n k a y ı t dışıl ı ğ ın b i ti r i lm es i n de ç o k ö ne m l i katkı s a ğl a y a c a ğ ı ifade ed i len 35 8 v e inci maddel e r in d e b u t a s a r ı y l a de ğ iş t i ril m ek is t e nm es i, y i ne H ük û m e t i n uzun v a d e l i pl a n yapma yeten e ğ i ni v e y a h u t d a y e t ene k s i z l i ğ ini bi z l e r e g ö s t ermekte d i r. A K P H ü k û m e t l eri dö n em i nd e kayıt dış ı lıkla mücad e lede he r s e f e r inde b u son diye ç ı k a r ı lan v e r g i a f ları, bu d u ru m a d a b i r b aş k a örnek te ş k i l e tm ek t e di r. Ta s a r ı y l a y a p ı lan de ğ işikli k lerin b i r b ö l üm ü k an u n d a yer alan h ap is v e p a r a c e z a l a r ın ı n k a ldırılm as ı, ş i rk e t lere m a li y e t g etiren yüklerin a z a l t ıl m as ı, b a ğ ım s ı z d e n e ti m y a ptırma gibi m a l i y e t g e ti r i c i k o n ul a rd a k i zorunluluk l a r ı h a fi fl e t m e y ö n ü nd e o l u p g e n el ol a r ak b i z leri n d e olum lu karşıl a d ığ ı k o nu l a r dır anc ak b u ra da d ik k at çek ic i o l a n k o nu, c e z a l a rd a y ap ı l a n indi r im l e r v e z o r un l u lukların k a ldırılm as ıyla ilgi l i b i r fa y d a m a l i y e t a n al i z i ni n y a p ıl ıp y a p ı l m a d ığ ı d ı r. Ka n un g e r ek ç e s inde s om u t hi ç b i r ş e y ol m ad a n v e n a s ıl k a ra r l aş t ı r ıl d ı ğı beli r t i lm ed e n c e z a l a r indiril m iş, z o r un l ul u k l a r d a k a l d ı r ıl m ış t ı r. Ta s a r ı y l a y a p ı lan bi r d eğ i ş ik li k g r u b u da -d i ğe r inde- k a m u k u r u m l a r ı a ra s ı nd a y e t k i v e g ö r e v p a y l aş ı m ı n a d ö n ük d ü z e nl e m e l e rl e k a r ş ı laşıyoruz. Hükûmet, ge ç e n d ön e m a l dığı y e t k i y e is t i na d e n çık a r tt ı ğ ı ç o k s a y ı d a kan u n hü k m ü n d e kara r n am e y l e yaptığı d e ğ iş ik l ik l e re i lave olara k, Tü r k Ti c a r e t K an u nu y l a il g il i k a m u o y u n dak i il g i y i d e k u l lanıp y i n e k am u k u r um ları ara s ı nd a bi r t ak ı m g ö r e v v e y e t k i d e ği ş ik li k lerine g i d i y o r. Bu d e ğ iş ik l ik l e r, a y n ı z a m an d a k a n un u n k e nd i i ç e ris i n de d e tutars ı z l ık l a ra yol açıyor. Ö r n e ğ i n Tü r k Ti c a r e t Ka n u n u n un 2 10 un c u m ad d e s i n de, b u kan u n k a ps a m ın d a y a p ı l a c a k d ü z e n lemel e rl e i lgili di ğ e r b a k a n l ık ve k u ru m ların, Güm r ük v e Ti c a r e t B a k a nl ı ğ ın d a n görüş alm a ş a r t ı k a ldırılırken, k a n u n un 5 28 inci mad d es i n de b an k ac ı lık, s i g o rt a c ı l ık, s e r m a y e p iyasası g i bi a lanlarda, ni t e l iği i t i ba r ı y l a ç o k k ısa bir s ü r ed e k a r a r a l ı nm a s ı g e re k en v e u yg u l a nm as ı z o r u nl u o l a n özel kanunl a r la düzenlenen a l a nl a r da i l g il i k a n un l a rl a ge t i ri l en h ük ü m l e r in saklı kal m a s ı is t is n as ı d a da r a l tı lm a k tı r. Yi n e 8 8 inci mad d e y l e, t üm iş l e tm e lerin muh a s e b e, d e f t e r t u t m a v e f inans a l raporlama z o r u n l u lukları, Tü r k i y e m u h as e be s t a n da r t l arı na u y u m ge t i ri l m e k te k i b u d a g eç e n y ı l,

4 H ü k û m e t i n, Tü r k Ti c a ret Kanunu nd a y a p ıl a n ön e m li bi r y e n i li k o l a ra k t a n ı t t ığ ı bi r h us us i d i. Ta s a r ı n ı n 8 i n c i m ad d e s i y l e, Tü r k Ti c a r e t Kanunu n un 6 4 ü nc ü m ad d e s i n de y a p ı lan d e ğ iş ik l ik l e o r t ad a n k a ldırılmakta d ı r. N e t i c e itibarıyla b u gü n k ü n ok t a y a g e ri dö n ü lm üş o luyor. Ya n i ş i r k etler, y i n e Ma l i y e B a k a nl ı ğ ı i ç i n f arklı, d iğer am a ç l a r iç in fark l ı fi n a ns a l ra p o rl a r ha z ı r l am a k z o ru n d a k a l ac ak l a r. Bu durumda Hükûmetin bakanlıkları ya da kurumları arasında bir güç savaşı da mı yaşanıyor? sorusu da akıllara gelmektedir çünkü bu konuyla ilgili olarak Hükûmetin bir üyesi 1 Temmuzda yürürlüğe girecek olan kanunla ilgili hiçbir maddesinin değişikliğe uğramayacağı ve aynen yürürlüğüne devam edileceği şeklinde demeçler verirken, bir başka Hükûmet üyesi ticari hayatın sekteye uğrayacağı gerekçesiyle, yürürlüğe girecek olan bu kanunda değişiklikler istemektedir. Tasarının 33 üncü maddesiyle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yani KOBİ lerin tanımlanması düzenlenmekte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun da görüşleri alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmeliğe bağlanmaktadır. Öncelikle, bu tanımlama yetkisine baktığımız zaman, geçtiğimiz yıl yayınlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kurulması hakkındaki 635 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname de bu yetki bu Bakanlığa verilmişti. Bu konuda ciddi bir yetki çakışmasına gidilmekte ve konunun burada netleşmesi gerekmektedir değerli milletvekilleri. Bununla birlikte, bugün bu tanım Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlanırken yeni düzenlemede bir bakanlığın yetkisine devredilmekte, böylece etkinliği de azaltılmaktadır. Ayrıca, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkısı da düşmektedir. Zira, bu tanımla ilgili kurumlar kanunda belirtildiği gibi sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu değil. En azından bu konuda geçmişte bu konuyu belirleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TESK gibi kuruluşların da bunun içerisinde yer alması gerekmekteydi. Değerli milletvekilleri, 1 Temmuzda hukuki olarak Türk ticaret hayatına yenilikler getirecek olan bu yasaya belki bir müddet sonra yasalaşmasıyla göz atacağız ancak Türk ticaretinin son on yılda gelmiş olduğu noktaya da biraz bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ülkemizde şirketlerin bilançolarına baktığımız zaman g e n e ll ik l e y e te r s i z ö z k a y n a k, k ı s a v a d e li ba n k a b o rç l a r ın ı n ti c a r i bo r ç l a f inans e e d i ldiklerini gö r ü y o r u z. İ ş l e tm el e r im i z i r ek a be t g ü c ün d e n yoksun bırakan ve sad ec e m e v c u t p e r f o rm an s larıyla yalnız bıra k a n s ü r d ü rü l e bi l i r b i r bü y ü m en i n de v a m e tm e s i m ü m k ü n deği l. Ni t ek i m, b u ol u m s u z d u ru m a bak t ı ğ ım ı z d a, a ç ıl a n -k a pan a n ş i r k e t i s t a ti s ti k l e r inde d e bu du r u m u görm e m i z m üm k ü n o luyor y ı l ı nd a 5 7 nc i H ük ûm e t d ö n em i nd e aç ı lan - k a p an a n fi r m a o r a nı yüzde 5,7 idi. B u o r a n g e ç t i ği m i z y ı l ı n s on u nd a y ı l ın ı n s o nu n da - y ü z d e 2 4,5 a u l aş t ı. G eldiğim i z n ok t a i t ibarıyla, e n y a k ın o r an o l a r ak y ı l ın ı n Ma y ı s a y ı n da k u r u l an ş i r k e t s a y ı s ı g e ç e n y ı l ın a y n ı a y ı n a g ö re y ü z d e 2 7 o r an ı n da a z a lır. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, ö t e y a n da n, pi y a s an ı n e n ö ne m li gö s t e rg e lerind e n bi r i ol a n p r o t es t o lu senet s a y ı s ın a b ak t ı ğımızda d a du ru m il g inç: yılında bi n p ro t es t o lu s e n et var piyas a d a, y ı l ı n ı bin olara k k a pa t m ış. G eç t i ği m i z m a y ı s a y ı i ç e r is inde i s e 401 bine u l a ş m ış p r o te s to l u sen et sayısı. B u a l an d ak i bi r ba ş k a gö s t e rg e k a r ş ıl ı k s ı z ç e k s a y ı s ı : d e 742 bin iken de 9 77 b i n e y ük s el m i ş. Ma y ı s a y ı i ç e ri s inde b i n karışık s ı z ç e k v a r. K a r ş ıl ı k s ı z ç ek iç i n k a l dırılan h ap i s c e z as ı n e d e ni y l e ş u an iç i n ti c a r i h a y a t ta el i m i z d e pa tl a m a y a h a z ı r b i r b o m ba b ul u nm ak t a d ır y ı l ı i t ibarıyla - y ine y ı l s on u itiba r ı y l a - y ak l aş ı k o l a ra k Tü r k i y e ' n i n d ış bo r ç ları m i l y a r do l a rd ı r v e b u d ış b o rç y ü k ü m l ü l üğü i ç e r i s i n de ö z e l k e s i m in dış bo r ç luluğ u y ı l ın d a y ü z d e 3 3,2 i k e n i n s o nu n d a yüzde 66 ya g e l m i ş y a ni ö z e l kes im iniz - b u k a n un l a p i y a s a y ı d ü z e n leyecek, t ic a ri ha y a t a g üç v e r m e s i bek l en i len özel kesiminizde - b i r b o r ç l ul u k y ük ü m l ü lüğü a l t ı n d a kıvranmakta. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, g i r i ş i m c i lerim i z i n s o n iki yıla gö r e a r ta n s a t ış v e k â rl a r ı na r a ğ m en, ö z s e r m a y e l e r inin gi d e re k e r i m e s i, z a ra r l a r ı nın ve bo r ç larının a r t m as ı y a p ıs a l s o r u n olara k k a rş ı m ı z d a d u rm a k ta d ı r. B u y ü z de n, bi r ö r ne k v e rm e k g erekirs e e k o no m inin yüzde 8,5 bü y ü d ü ğ ü b i r y ı l i ç e ri s i nd e, İ z m i r d e y ü z bü y ü k f i r m an ı n re e l a n l am d a n e t k a tm a d e ğe r v e n e t k â r da k i a r t ış larının s a de c e ve sad e c e y ü z d e 2 ol a r ak b ü y ü m es i ni n he r h âl d e he p i m i z i ç i n dü ş ün d ü rü c ü b i r ra k am ol m as ı g e r ek i r. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, ü l k em i z s o n on y ı l d ı r katma d e ğe r i ol d uk ç a y ü k s ek ol a n s a na y i ü r e t im i ne h âl â ge ç em em i ş, g üç l ü bir s a na y i t op l u m u d a oluştura m a m ış t ı r. B ı ra k ın b u s a n a y i t o p lumun u o l uş tu r m a y ı, bu g ün t a r ım s ek t ö r ün d e b i le birç ok ü r ün ü i th a l e d e n bir ü l k e d u r um un a ge l m i ş du r u m da y ı z. B u d u r um da Tü r k i y e ' n i n m a a lesef üretmed i ği n i v e t ü k e tm e y e de v a m ettiğini görü y o r u z.

5 Ta s a r r u f o r an l a rı, h e r k o n u ş m am ı z d a di l e g e ti rd i ğ im i z g ibi, s o n on yıldır süre k l i d ü ş m e k t e d i r. Ü l k e t as a rr u f y a p a m a m a k ta d ı r, y atırımlara yeterl i k a y n ak a k t a ra m am ak t a dır. Artık, k re d i k ul l a na n y a t ı r ım c ıl a r y a t ı r ım y a pm a k ta n d a ri s k al m ak t an d a k a ç ı nm ak t a dırlar. G e l d iğimiz noktada, çekilen kre d i ler katma değ e r y a r a t a c ak y a t ı r ı m l a ra d eğ i l, bir ç oğ u m u z u n bil d i ği gi b i, m a r k e t, g a y r im e nk u l v e inşaat se k t ö rl e r ine k a y m ı ş d u r um da d ı r v e b u s e k t ö rl e r in katma değ e r y a r a t an s e k t ö rl e r o lm a d ığ ı ç o k a ç ı k t ı r. E ğe r b u durum b ö y l e d e v am e de r s e i leride yaşanab i l ec ek m u htemel k ri z d a l g al a nm al a r ı nd a ül k em i z b ek l e ne n gü ç l ü k a rş ı l ı ğı gös t e re m e y ec e k t ir. Bakın, b un u nl a ilgil i bi r ö rn e k v e re y i m s i z e : S o n günl e r de I MF y e b o rç v e r i r hâ l e g e ldik. d i y e bi r t ak ı m h a m as i s ö y l em l e rl e de k a r ş ıl aş ı y o r u z a nc a k b un u n ge r ç eğ i ni n ne o lduğ u n u d a di l e g e t i rm e k t e f a y da v a r d iye düşün ü y o r u m d e ğe r l i mill e t v e k i l leri. Her kulübe gi r m en i n bir b e d e li v a r. I MF y i d e bir kulüp gi b i d ü ş ü n ün, aidatları n ı z v a r, y ü k üm l ülükleri n i z v a r v e b u k u l ü bü n k u r uc u ü y esisini z - Tü r k i y e - y ı l l a r ön c e a n l aş m a y l a bu k u l üb e g i rm e y i k a bu l e t m iş s i n i z v e t aa h h ütlerde bul u nm uş s un u z. G eç e n lerde Gen e l Ku r u lda görüş t ü ğü m ü z v e I MF d e k o t am ı z ı y ü k s e l te n v e y ü k üm l ül ü ğü m ü z ü artıran tasarıyı kabul ettiys e ni z - k i e t t i k - b u nu n be d el i ni d e ödem e k z o ru n d as ı nız. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b u b ed e li n a r tm as ı y l a IMF y e b i r p a r a h ibes i ve y a b o r ç v e rm em i z s ö z k on u s u d eğ i l. B u y üzden kon u ha k k ı n da ucuz siyaset y a p m a n ı n d a komik o l du ğ u nu d ü ş ün ü y o r um. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b u t as a r ı g e t i ri l di ğ i z aman, tas a r ın ı n H ük ûm e t ta r a f ı n da n g e t i r il m e s inden ö nc e, bi z l e r, g eç e n döne m d e ol d u ğ u gibi bi r u z l aş m a k o m i s y o n u k u r u lacağ ı be k lenti s i içindeydik. Ha t ta, ik t i da r p a r t is i g ru p ba ş k a n v ekiliyle d e bi z z a t b e n, Mi l l i y e t ç i H a r ek e t Partisi Grubun u t em s i l en g ö r üş t üm. O z a m a n bir tekli f ol a r ak g e t i r il e n, e ll i be ş m a dde l i k b i r p a k e t ol a r ak ge ti r i l en b u t a s a r ı, d a h a sonra ne h ik m e t s e, i k i nc i k e z t op l an m am ı za b i l e g e re k k a lm ad a n Hükûmet tas a r ıs ı o l a r ak ve madde l e rd e de b a z ı t a s a r r u f lara gi d il e re k bu g ü n karş ım ı z a g e ti r i lm i ş g ö z ü k ü y o r. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b i r a z ö nc e de s ö y l e d im, m a al e s e f, pi y a s a ş a r tlarının d i k t e ettiği, d o ğ r u, y e ri n d e, zaman ın d a, ş e f fa f v e t ic a r et piyasasın ı d ü z e nl e y e n b i r k a nu n u n y a p ı l a m a y ı ş ı, b u g ün b i zl e r i n b u r ad a t ek r a r m esai harc am a s ı n a s e be p ol m uş d u r u m d a d ı r. H ü k û m e t ü y e lerini n k e nd i a r al a r ı nd ak i u y um s u zl u k ları bu k a n u nu n y ü r ürlüğe g i rm e s i n o k ta s ı nd a da bi z l e r i en d i ş e y e s e v k e tm e k te d ir. B u g ü n g e t i ri l en t as a r ı nın d e r de d e rm a n olm as ın ı d il e y e r e k, t ic a r i piyas a m ı z a, g i r i ş i m c i lerim i z e ha y ı r l ı o l m a s ın ı d il i y o r um. H e p i n i z e s a y g ı v e s e v g il e r i m i z i s u n u y o r u z. ( MH P s ı r a larında n al k ış lar) B A Ş K A N Te ş e k k ü r ede r i m Sa y ı n Ta n r ı k ul u. Ta s a r ı n ı n tü m ü ü z e r i nde i k i n c i k o n uş m a c ı, B a rı ş v e D e m o k r as i Pa r t is i Grubu adına S a y ı n H a s ip Kapl a n, Ş ırnak Mi l l e t v e k i li. B u y u r u n S a y ı n K ap l an. (BDP sıralarında n al k ışlar) B D P G R U B U A D I N A H A S İ P K A P L A N ( Ş ı r n ak ) Sayın Başk a n, d eğ e r l i m i ll e t v e k i l leri; B a r ı ş v e D em o k ra s i P a rt i s i G r ub u ad ı n a söz aldım s ı r a s a y ı l ı Tü r k Ti c a r e t K a nu n u Ta s a r ı s ı ha k k ın d a d üş ü nc e l erimizi açık layacağız. H e p i n i z i s a y g ı y l a s e lamlıyorum. Ö n c e l ik le şun u i f a de e tm e k te y a r a r gö r ü y o r um : G e ç e n d ö n em te m el k an u n ol a r ak Tü r k Ti c a r e t K a nu n u, B o r ç l a r K a n u nu, H u k u k Us u lü Mu h a k e m e leri Kan u n u konusunda parti g r u b um u z u n k a tk ı s ı, u z laşıcı tavrı s o n uc u b u ya s a lar bir yıl rafa k a l d ı rı l m ış k en, dö r t p a r t i g r u b u aras ı n da o r ta k bi r k o m is y o n k u r ul m u ş, ü z e ri n d e çal ı ş m a lar y a p ı l m ış v e bu y a s a l a r ç ık a r ı lm ış t ı. Tab i i, y as a l a r Me c l i s e sunu l d uk t a n son r a bi r y ı l, b i r b uç uk y ı l i ç i nd e ön em l i g e c i k m e ler oldu, bu g ec ik m el e r ış ı ğ ı nd a ba z ı y e n i y a s a lar çık t ı v e bu y e n i y a s a l a r ı ş ı ğında da e s k i y e n b ö lümler ol d u. B u nu n l a i l gi l i b u gü n bi r i htiyaç olara k b u d e ğ iş ik l ik l e r ö n üm ü z e ge l m iş bu l un u y o r. A nc ak bu değ iş i k l ik l e ri n ihtiya ç ol a r ak

6 d a y a t m as ı nd a s a d ec e bi r - b i r bu ç u k y ı ll ı k g e c i k m e, bu a r ad a ç ı k a n k a nu n l a r d e ği l, H ü k û m e t i n çık a rm ı ş o l du ğ u k a n un h ük m ü n de k a r a r n am e ler, özell ik l e m u h as e be d en e ti m i k o n us u nd a ç ı k a r d ı ğı kararnameler, y e n i d ü z e n lemeler de bir i h ti y a ç olarak b u r a da ö n ü m ü z e g el m iş. İş dü nyasına ba k tı ğ ım ı z z a m an, s on z a m an l a rd a, y e ni ç ık a r ı lan Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n un 1 Te m m u z d a y ü r ü r lüğe g i rm e s i y l e ö z e ll i k l e ş i rk e t lerin ha p is c e z a s ı t a z y i k i a ltında k a l ac a ğ ı, b a z ı e v r a k e k s ik l ik l e ri neden i y l e c e z a l a ra ç a rp t ı r ı l ac a ğı, b i n lerce ş i rk e ti n bu k o nu d a m a ğ du r o lacağı, ş i rk e t y ö n eticileri n in mağd u r o lacağ ı, ö z e l l ik l e d e li m i t e t ş i rketler k o nu s un d a b u m ağ d u r i y e t in çok f a z l a ol ac a ğ ı v e y i ne b ü r o k ra t ik e v r a k l a r la il gi l i, ti c a r i de f t e rl e il g il i m ü e y y i d e lerin ç ok a ğır o l d u ğu, bu d u r u m d a, b u k r i z s ü re c inde bu ş i r k etleri n ge r ç ek t e n ç ok c i d di b i r c e z a t e h d idi al t ı nd a o l d u ğu n a d a i r ş ik â y e t ler gelm i ş t i. Bu n l a r z a m an z a m a n g r u bu m u z a d a yansıtılıyordu, b a s ın d a d a bu n u n tartışm a l a rı v a r d ı. Ta b ii, s a de c e Tü r k m u ha s e b a t s ta n d a r tl a r ı y l a i l gi l i d e ğ iş ik l ik l e r, k u ru m s a l d e ğ iş ik l ik l e r, k a v r am d eğ i ş ik li k leri, b u nl a r ı n tam a m e n y e n i y a s a d a y e r a l m a s ı a y r ı b i r k o n u. Tü z ü k l e r v a r, b a k an l ık l a r ın f a rk l ı g ö re v a l a n ları var, f a r k l ı b ak a nl ı k l a r Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n un m uh a t a b ı d u r um un d a, b i r ta r a f t a n Ma l i y e, b i r t a r a f t an g üm r ük t e n soru m l u bak a nl ı k, b i r ta r a ft a n E k o n om i B ak an l ı ğ ı, b i r t a ra f t a n K a l k ın m a Ba k a n l ığ ı. B un u n ge t i r di ğ i sık ı n t ıl a r var. Bu açıd a n, y e n i d üzenleme içinde b i r t a r a f t an c e z a l a r ha f i fl e ti l i rk e n, h a pi s c e z a l a rı fa r k l ı b i r ş ek i l de pa r a c ezalarına d ö n üş t ü r ül ü rk e n v e y a y u m uş a t ıl ı r k en a y n ı ş ek il d e dü z e n l em e ler konusuna da b i r m ü d ah a lenin olduğun u g ö r ü y o r u z. Tü z ü k l e r k a lk ı y o r, a r t ık ba k an l ık l a r yönetmel i k l e d ü z e n l em e ler yapab i l ecek. Birç ok k o n u d a ba k a n l ık l a r ın i ni s i y a t i f ine bırakılm ış o luyor. Ö z e l l i k le bağ ı m s ı z d e ne t i m k on u s u n d a, 15 bin KOBİ nin b u n da n z a r a r g ö r ec e ğ i yönünd e t a r t ı ş m a lar vardı. Ta bi i k i Tü r k i y e de m a li k u r a lın ertel e nm es i ol g us u nu d a gö z a r d ı e t m em ek l a z ım. B i li y o r s u n u z, m al i k u r al e r te l end i v e g ün d em d en ş u an d ü ş ü rü lm ü ş d u r u m d a. Bu n e z am a n g e l i r? U l us l a ra r a s ı d ene t i m n e di r? U luslararası denetimin m e k a n i z m a s ı n e ol m al ıd ı r? H a ng i ş i r k e t lerde, h a n g i duru m larda, n as ı l olac a k k on u s u d a m a a lesef soru iş a r etli bi r k on u d u r. B u da ul u s lararası tic a r e t a ç ı s ın d an g ü v e n te lk i n e t m e y e n, k a y g ı v e r i c i bi r d u r um. B u n u n i ç inde yine ç o k ta r t ı ş m a l ı o l an bi r k o n u, h a t t a ş i rk e t i ç i n ak i t b orçlanm a y l a ilgi l i b i r k o n u, b i r a z da b un a kaynana m a d d es i b i le diyenler ol d u. Ya n i be n z e t m e a ç ıs ı nd a n b u n u i f a de e tm ek t e y a ra r v a r. N a k i t v e y a b o rç verilmes i a i le bire y l e r i iç i n de. B u, t a r t ı ş m a lı. Bir e m ni y e t i s u is t im a l s o nu c u n u d o ğu r u r m u? B un u n la il g il i l i m i t o lur mu? Bu n a s ıl o lm a lı. Bu k o nu l a rd a d a c iddi s ık ı n t ıl a r önü m ü z e ge l di. Ş i m d i, bura y a b ak t ı ğ ım ız zaman, il g i nç ol a n e n önem l i k o nu l a rd a n b i r is i ş e f f aflık, ş i r k e t l e rd e İn t e r ne t s i t el e r i k o n us ud u r. B un u n bi r e r t el e m e s ü r e c i dü ş ün ü l ü y o r. Şu a n Me c l i s t e dö r t pa r t i g r u bu n u n o l uş t u r du ğ u b i r İnternet a r a ş t ı r m a k o m is y o n u m u z v a r, g ö r e v y a p ı y o r, b u kon ud a d a u m a r ı m c iddi ö n eriler i, v e r i l e ri ol a c a k. Bu s ü re ç t en d e y a r a r l a n ıl a r ak ö z e l li k l e s i c i l lerin t u t ul m as ı, ş e ffa f l ı k k on u s u n da, İ nterne t s iteleri ne o l m al ı k o n us u a ç ık l ığ a k a v u ş u r. B u k o n ud a s an ı y o r u m ön üm ü z d e k i dön e m y e ni d en b i r d ü z e n l em e i h t i y ac ı t ek ra r d o ğa c ak gi b i g ö z ü k üyor. Ş u a n İn t e r ne t s i c i li, ş effafl ı ğ ı n e k a d a r i h ti y a ç, ö n üm ü z de k i d ö n em na s ıl o lm as ı k o n us u nd a da c i d di s o ru i ş a r e t leri var. G r u b u m u z ol a r ak b u ra da k i s o r u işaretim i z i b i z d e k o y u y o r u z ç ü nk ü 660 s a y ı l ı K a n un H ü k m ün d e Ka r a r na m e, ö z e l l ik l e Ka m u Gözetimi, Mu h a s e b e v e D e n e tim S t a nd a r t ları K u r u m u yeni bi r k u r um, b u n un l a i l gi l i u y g u l am a sürec i ni ö nü m ü z d e k i dö n e m d e gö r m e m i z g e r e k i y o r. D e n e t ç i n in den e t im i n as ı l ol ac a k? B a ğ ıms ı z d en e t im n e o l ac ak? İl g il i b a k an l ık h an g is i o l m al ı? Bu n ların he ps i s o r u i ş a re t i di r. B ak ı n, bu r a d a ç ok f a z l a d e ta y ı n a g i rm e d en üs t b a ş lıklar olarak s ö y l e d iğim b u hu s us l arın bi l e a s l ın d a y e te r l i b i r o rt a k ç a l ış m a y a p ı l m ad a n, u z m a nl a r konusunda yeterli b i r t a rt ı ş m a y a p ı lm a da n, d ö r t g r u b u n uzm a n k o m i s y o nl a r ı k a na l ı y l a e t k in bir o r t ak ç a l ış m a yapılmad a n k i b i r ç a l ışm a y a p t ık bi z a m a b u ç a l ış m an ı n y e t e rl i o lduğunu s ö y l e m e k m üm k ü n d eğ i l v e n i t ek im z a te n s o n t ek li f, t a s a r ı o l a ra k, H ü k û m e t t a s a r ıs ı o l a r ak ge l di, dö r t g r ub u n i m z a s ı d ış ı nd a g el d i. Ö n ü m ü z d ek i s ü r eç t e, ba k a nl ı k l a r ı n adları de ğ iş t i ği iç i n m ec b u r e n G üm r ü k Ba k a n l ığ ı o l d u, g üm r ü k i s m ini koym a k g e r ek t i. Ya n i, h ak i k a t e n, tic a r i h a y a t ım ızı düzenlerk e n, k a n un h ük m ü n de k a ra r na m e ler çıkarı r k en b un l ara dik k at etm e di ğ im i z için de çok c i d di s ı k ın t ı lar, kavram k a r m a ş a ları do ğ u r an d urumlar oldu. B ak a nl ı k i s i m leri deği ş i n c e k a n u n i s im l e ri, de n e ti m i s im leri, bun l a r ın h ep s i de b i rb i r i a rk as ı n a deği ş m e y i gerek t i r en d u r u m l a r ol u y o r. S a n ı y o r u m, i ş ç e v r el e r inin en ç o k e l eş t i r i kon us u il a n k o nu l a r ı ünc ü m a d de y l e il g il i -k i bu t op t a n ç ı k a r ı l ı y o r, y a ba ncı şirk e t le r i n Tü r k i y e ş u be l e r inden tutun

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR KONUSU : Vehbi KARABIYIK : Bülent

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 KASIM 2014. Fransa Tartışıyor

ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 KASIM 2014. Fransa Tartışıyor Avrupa Gündemi... Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 Fransa Tartışıyor Aile' Nedir, Kimlerden Oluşur Manif Pour Tous (Herkes için Protesto) hareketi,

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir Düşünmeden okumak köreltir, Okumadan düşünmek yanıltır. TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI AYLIK YAYIN ORGANI - SAYI: 7 ŞUBAT - MART 2006 Clainvany Yetkili, Etkili ve Güçlü Sendika

Detaylı

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ Ga ran t i Emek l i l i k ve Hayat A.Ş. Grup la ra Yöne l i k H isse Sened i Emek

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Füruzan kadının aynası

Füruzan kadının aynası YIL: 2 SAYI: 1 ŞUBAT 2015 (15 günde bir yayınlanır. ÜCRETSİZDİR) BASKI: 30.000 ADET Yazar FARAS Müstakbel adlı eseriyle evliliğin eşiğinden dönmüş kadınların hikayelerini sizin için gazeteniz SONPOSTA

Detaylı

Esnaf ve sanatkarın. V tr n den KÜNYE TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU AYLIK YAYIN ORGANI

Esnaf ve sanatkarın. V tr n den KÜNYE TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU AYLIK YAYIN ORGANI KÜNYE TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU AYLIK YAYIN ORGANI İMTİYAZ SAHİBİ: TESK OTEL (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) adına Genel Başkan Bendevi PALANDÖKEN Genel Yayın Müdürü:

Detaylı

1milyon kifliye kara liste aff

1milyon kifliye kara liste aff Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 1/1/09 10:26 PM Sayfa1 CMYK TO üyelerine 30 milyon TL kredi STANBUL Ticaret Odası nın ( TO) 2009 yılı Bütçe ve Programı nın görü ülerek oybirli i ile kabul edildi i Meclis Toplantısı

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor SONBAHAR 2010 SAYI 22 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR. SAYI 22 SONBAHAR 2010 DÜNYA TÜRK YE Y KESFETT. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK 500 çinde Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5 Sayfa 10 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 74 milyonun sorumluluğunu taşıdığını unutmuşcasına açıklamalar yaparak büyük infial uyandırdı. Vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını oylarının rengine göre

Detaylı

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç U m ran ıiylık aiya^ct Jıi^ünc^.- vv küiklr dcr^ist- Ümrandan Sah ib i Ü m ran Y a)'in alık îü ru T iı San. ve Tie. Ltd. Sd, A 4 a /Vbdullah Yıldız ü m ran ın K asım -2000 Sayısında bir korkular ülkesi

Detaylı

2023'E 1.470 KÖPRÜ GELIYOR 'NİSSİBİ' YIL SONUNA BİTİYOR. yana 116.6 kilometre uzunluğunda 1.634 köprü yapıldığını söyledi.

2023'E 1.470 KÖPRÜ GELIYOR 'NİSSİBİ' YIL SONUNA BİTİYOR. yana 116.6 kilometre uzunluğunda 1.634 köprü yapıldığını söyledi. 4-C'LİLERE KADRO MASADA B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, "4-C'lilerin kadroya geçirilmesi konusunda iki bakanlık arasında bir çalışma yürütülüyor, ancak henüz Hükümet görüşü oluşmadı" dedi. TBMM

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı