A ç ı l m a S a ati:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03"

Transkript

1 2 6 H a z i r a n S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi n e L Ö K B E YA Z ( D i y a r b a k ı r ) _0 B A Ş K A N Tü r k i y e B ü y ü k Mi l l e t Me c l is i ni n 12 4 ü n c ü B i rl e ş i m ini a ç ı y o ru m. To p l a n t ı y e t e r s a y ı s ı v ardır, görü ş m e lere ba ş lıyoruz. G ü n d e m e g eç m e d e n önc e üç s a y ı n m i l letvekil ine gün d em d ış ı s ö z v e r e c e ği m. K o n u ş m a s ü r el e r i beş e r d a k i k ad ı r S ı r a Sayılı Tü r k Ti c a r e t K an u n u ile Tü r k Ti c a r e t K an u nu n un Yü r ü r l ü ğ ü v e U y g ul am a Ş ek l i Hakk ı n da K a n u n da D e ği ş ik li k Ya pılmas ı na D a i r Ka n u n Ta s a r ı s ı ( 1 / ) B ö l ü m l e r B ö l ü m Ma d d e l e r i B ö l ü m d e k i Ma d d e S a y ı s ı 1. B ö l üm 1 i l a 26 n c ı Ma d d e ler i la 50 nci Ma d d e l e r 2. B ö l üm ( Ç e r ç e v e 3 8 inc i m a dd eye bağlı g eç i c i 7, g e ç ic i 8 v e g eç ic i 9 uncu mad d e ler dâh i l ) 26 To p l a m Ma d d e S a y ı s ı 52 E r t e l e nm iş t i r. 3 ü nc ü s ı r a da y e r a lan, Tü r k Ti c a r e t K an u n u ile Tü r k Ti c a r e t K an u nu n un Yü r ü r l ü ğ ü v e U y g u l a m a Şe k l i H ak k ınd a K a nu n d a Değiş ik l ik Ya p ı l m a s ın a D ai r K a nun Ta s a r ı s ı i le A d a l e t Ko m i s y o n u Raporu nun görü ş m e l e ri n e ba ş l a y ac a ğ ı z Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu (1/630) (S. Sayısı: 303)--- (x)

2 B A Ş K A N K o m is y o n? Ye r i n d e. H ü k ü m e t? Ye r i n de. K o m is y o n r a po r u 30 3 s ıra sayıyla ba s tı r ı l ıp d ağ ı t ı lm ı ş tı r. S a y ı n m il l e t v ek i ll e r i, a l ın a n k a r a r g e r e ği nc e, bu tasarı İ ç Tü z ü k ü n 9 1 inci m a dd e s i k a ps a m ı n d a tem e l k a nun o l a ra k g ö r üş ü lecek t i r. B u n e de n l e, tas a r ı, t ü m ü ü z e r i n de k i g ö rü ş m e ler tamam lanıp m ad d e lerine geç i lm es i k a b ul e di l di k te n s o n r a b ö l üm l e r h â li n de g ö rü ş ü l e c e k v e b ö l üm lerde ye r a l an m a d d el e r a y r ı a y r ı o y l a n ac ak t ı r. Ta s a r ı n ı n tü m ü ü z e r i nde s ö z is t e y e n g r u pl a r ad ı n a Mi l l i y e t ç i H a r ek e t Partisi Grubu a d ı n a Sa y ı n A hm e t K ena n Ta n r ı k ul u, İ z m i r Mi l letvekili. B u y u r u n S a y ı n Ta n r ık u lu. (MH P s ı r a l a r ı n da n alk ı ş lar) S ü r e n i z y i r m i d ak ik a. M H P G R U B U A D I N A A H M E T K E N A N TANRIKULU (İzm i r ) S a y ı n Başk an, d e ğe r l i m i ll e t v e k i l leri; s ı r a s a y ı l ı K an u n Ta s a r ı s ı nın tüm ü ü z e r inde Mi l l i ye t ç i Ha r e k e t P a r t i s i n in görü ş lerini ak t a r m a k ü z e r e s ö z a lm ış b ul u n u y o ru m. Ö nc e li k l e G e n el K u r u l um u z u s a y g ı y l a s el a m lıyorum. B u t a s a r ı n ın b aş l an g ıc ın a g ö z a tt ı ğ ım ı z z a m a n, 57 nci Hükûm e t d ö ne m i n de, Tü r k ti c a re t h a y a t ı n ı n bek l en t i leri ve ç ağ a a y ak u y d u rm a ön g ö r ü leri d o ğ r ul t us u nd a 8 Aralık t a r i h inde ç al ı ş m a larına b a ş lanılan ve ç o k u z u n b i r h a z ı r lık dö n em i g e ç irerek g e ç ti ğ im i z y a s a m a döne m i iç e r is i nd e b i z l e ri n d e v e r d iği de s t ek l e yasalaşan v e 1 Te m m u z t a r i h inde d e y ü r ü rl ü ğ e g i r e c e k o l an b i r y a s a y ı g ö r ü ş ü y o r u z v e b u y a s a üzerindek i d e ğ iş ik l ik t as a r ıl a r ı ü z e r i n d e k o nu ş a c ağ ı z. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, 2 3 ü nc ü Dö n em d e ve 6103 s a y ı l ı k an u n ta s a r ıl a r ı y l a i l gi l i o l u ş t u r u lan u z l a ş m a k om i s y o nu n da d il e ge t i r diğimiz ve ba z ı m ad d e lerle ilgi l i olara k v e r d i ğ im i z ö n e rg e lerin k a b ul e di lm e m e s i b u a landa b i r t ak ım s ık ı n tı l a rı n y a ş a n a bi l ec e ği n i daha o g ü nl e r de g ös t e rm iş t i. O dönem, tas a r ı y l a i l gi li o l a ra k t a r a f ım ı z a d eğ i ş i k e k ono m ik v e s o s y a l k es i m l e rd e n il e t il e n talepler doğrultus u n da g e r ç ek l eş t irilm e k i s t e diğimiz bi r ç o k dü z e n l em e maal e s e f u z l aş m a k o m i s y o n u nd a k a bu l e d i lm e di. B u y ü z d en, v e s a y ı l ı y as al a r ı n G e ne l Ku r u l g ö r üşm e l e ri es n as ı nd a d a b u k on u y u g en e di l e getire r e k i l e ri d e, birt a k ı m ek s ik li k lerin yapılacak yeni d ü z e n l em e lerle t e lafi ed i l m e s i g e re k ti ğ ini de be l i r t ti k. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, u z u n c a b i r s ü r e b u k o nu h ak k ı nd a hi ç b i r ş e y y a p ı lm a y ı p k a n un u n y ü r ü r l ü ğ e g i rm e s i n e b i rk a ç g ü n k al a k a m u o y u nd a n da g el e n t e pk i leri di k k a t e a l a r ak b u g ü n için bu t as a r ı h azırlanmış v e G e n el K u ru l u n h u z u r u na g e ti r i lm iş g ö z ük m ek t ed i r. B u h â li y l e, H ük ûm e t in konuya ne kad a r a z ön em v e r d i ği n in de gözlem lendiği n i g ö r ü y o r u z. G e l di ğ im i z no k t ad a, o döne m d i le ge t i r d iğim i z e k s ik l ik l e ri n b i r k ıs m ı b u t a s a r ı i ç e r i s i n de y e n il en m e ş a ns ı na s ah i p oldu. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, e s as e n, Tü r k Ti c a r e t Ka n u n u şeffaflık, h es a p verilebil i r li k, k u r um s al l aş m a, el e k t r on i k o r t am d a h u k u k i işlem t es i s e d eb i lm e g i bi un s u r lardan o luşan b i r a nl a y ı ş la tic a ri h a y atın düzenl e nm es i iç in ha z ı r l a n m ı ş bi r k a n un v e olduk ç a b ü y ük, g e n iş k a p s a m l ı b ir kan un. H ü k û m e t b u gü n e kada r ü lk e m i z i n ac i l ihti y a c ı o l an g e rç ek b i r y a r g ı r e f o rm u nu g e rç ek leştire m ed i ği iç i n, e l ek t ro n i k o r t am d a huk u k i iş lem tes is e d e b il m e y l e il g il i iş l em lerde gö r ü ş m ek t e o l du ğu m u z t as a r ı y l a i p ta l ed il m ek t e v e y a h ut da y ü r ü r l ü k t a r i hl e r i ileri bir tarihe ö t el e nm ek t e di r.

3 s a y ı l ı Ka n un ç e rçevesinde ç a l ış a c a k i ş l etmelerin ş e f fa f l ık, h e s ap v e r i l e bi l irlik v e k u r um s al l aş m a l a r ı y la ilgili o l a ra k H ük ûm e ti n ge r e k li t ed b i rl e r i z am a n ın d a a l m am as ı n ın t a s a r ıd a k i dü z e n l em e lerin öne m l i bi r k ıs m ı n da yeniden e l e a l ın d ı ğ ın ı gö s t e ri y o r. B u k a ps a m d a, Ka m u G ö z e ti m i, Mu h a s e b e v e D en etim Sta n d a rt l a r ı K u r um un u n da y a p m a s ı g e r e k e n dü z e n l em el e r i t a m am l am a dığı, yaptığı ç a l ış m a l a rl a il g il i o l a rak d a k am u o y u nu y e t e r i n c e b il g il e nd i r m ed i ğ ini gö r ü y o r u z. B u nu n sonu c u o l a ra k, h em k an u n u n ruhun u o l u ş t u r a n hem d e Tü r k e k o no m is inin g e leceğ i a ç ı s ı n d an ö ne m a r z e de n, ş e f f a fl ı k g i bi, h e s ap v e r e bi l m e g ibi düzenlemel e r, y a d a ha s on r a y a y ı n l a na c ak B ak a nl a r K u r ul u k a r a r ı, y ö n e t m el i k g ibi ik i nc il m e v z u a t a b ı ra k ıl m ış durumda veyahut da u y g u lama ta r i hl e r i i l e ri a t ı l a ra k ötelenmekte d i r. B u t a s a r ı y l a Tü r k Ti c a re t K a n un u nda yapılac ak d eğ i ş i k l i k l e r bi r k ı s ım ilgi sah i pl e r ini k ı s a süre l iğine m e m nu n edebi l i r. A n c a k H ük ûmetin yapm as ı g ereken, h e r ş e y d e n ön c e, Tü r k Ti c a r e t K an u n u n da u l us l a ra r as ı g el iş m eler ve yenilik leri gö z ö nü n e al a r ak, he m a k a de m is y e n ler hem s iyasi çevreler he m k o nun u n t a ra f larını b i r a ra y a g e ti r i p ti c a r i h a y a t ı n ak t ö rl e r i de b un u n iç i nd e ol m a k ü z e r e b i r r e fo r m ç a lışm a s ın a, y e n i l em e ç a l ış m a s ın a ba ş lamas ıd ı r. A k s i ta k di r d e, kanun u n y ü r ü r lüğe g i rm e s i nd e n s o n r a ortaya ç ı k ac ak o lan b i r t ak ı m z a r a r l a r ın t el a f is i h e r hâ lde dah a gü ç b i r ş e k i l de karşılan a c a k t ı r. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b u g ü n görüş t üğ ü m ü z t as a r ı n ın y u k a r ı d a d a b el i r t t iğim gibi- y üc e Me c l is e s u n ul u ş ş ek l i v e i ç e ri ğ ine bak t ı ğ ım ı z z a m a n, Hükûmetin b u k o n ud a e s as l ı b i r de ğ iş ik l ik y e ri n e, s a de c e ve sad e c e k a m u o y u n da k i tepk i leri d i n di r m ek iç i n bir t a s a r ı h a z ı r l ad ı ğ ı s on u c u n a bi z i g ö tü r m ek t ed i r. Ta s a r ı n ı n d e ği ş ik l i k lerle ilgi l i 48 m a dd e s i n in çoğunluğu b ak a n lık ya da k u ru m i s im d eğ iş i k l ik l e ri n d en ibaretti r. G e ç e n y ı l k a nun u n y a s a l aş m a s ı y l a b i r li k t e Hü k ûm e t ü y e l e r i ta r a f ın d a n övgüyle anlatılan b a z ı k o nu larda da g e ri a dım a t ı lmıştır. Bu g ü n g ö r ü ş t ü ğ üm ü z t as a r ı y l a ortad an k a l d ırılan iş l em d en e t ç i l iği k a v r a m ı, k a n un i lk y a s a l aş t ı ğ ın d a ç ok ö nem l i v e k a y ı t d ış ı lığı s o na e r d i re c ek bi r a ra ç gi bi s un u lm u ş t u r H ü k û m e t t a ra f ı nd a n. H âl b u k i b ug ü nk ü u y g u l amalarda muh t em e l b i r ta k ım s o ru n ların ç ı k m a s ı s e b e bi y l e bu t as a r ı da t am a m e n ç ı k a r ı lm a k ta d ı r. İ ş l e m d e ne t ç il i ğ i k on u s u n d a m e v c u t e k s ik l ik l e ri n gi de r i l m e s i h em ge r e k l i h em d e h e m f i k i r ol d u ğu m uz bir kon u d u r. A n c ak b un u n la uğra ş m ak y e r i n e topta n o rt a d an kaldırmak, b e lk i d e ş u b e n z e t m e y i b i z e y a p t ı r m ak t a dır: Okul l a rın s o ru n l a rı n ı g i d e rm ek yerine kapatm a z i hn i y e ti n d e n çok fa r k lı o l m a y a n bir d üş ü nc e y l e de karşı k a rş ı y a y ı z s a y ı l ı Tü r k Ti c a r et Kanunu nu n Me c l is g örüşmeleri s ı ra s ın d a Hü k û m e t t a r a f ı nd a n k a y ı t dışıl ı ğ ın b i ti r i lm es i n de ç o k ö ne m l i katkı s a ğl a y a c a ğ ı ifade ed i len 35 8 v e inci maddel e r in d e b u t a s a r ı y l a de ğ iş t i ril m ek is t e nm es i, y i ne H ük û m e t i n uzun v a d e l i pl a n yapma yeten e ğ i ni v e y a h u t d a y e t ene k s i z l i ğ ini bi z l e r e g ö s t ermekte d i r. A K P H ü k û m e t l eri dö n em i nd e kayıt dış ı lıkla mücad e lede he r s e f e r inde b u son diye ç ı k a r ı lan v e r g i a f ları, bu d u ru m a d a b i r b aş k a örnek te ş k i l e tm ek t e di r. Ta s a r ı y l a y a p ı lan de ğ işikli k lerin b i r b ö l üm ü k an u n d a yer alan h ap is v e p a r a c e z a l a r ın ı n k a ldırılm as ı, ş i rk e t lere m a li y e t g etiren yüklerin a z a l t ıl m as ı, b a ğ ım s ı z d e n e ti m y a ptırma gibi m a l i y e t g e ti r i c i k o n ul a rd a k i zorunluluk l a r ı h a fi fl e t m e y ö n ü nd e o l u p g e n el ol a r ak b i z leri n d e olum lu karşıl a d ığ ı k o nu l a r dır anc ak b u ra da d ik k at çek ic i o l a n k o nu, c e z a l a rd a y ap ı l a n indi r im l e r v e z o r un l u lukların k a ldırılm as ıyla ilgi l i b i r fa y d a m a l i y e t a n al i z i ni n y a p ıl ıp y a p ı l m a d ığ ı d ı r. Ka n un g e r ek ç e s inde s om u t hi ç b i r ş e y ol m ad a n v e n a s ıl k a ra r l aş t ı r ıl d ı ğı beli r t i lm ed e n c e z a l a r indiril m iş, z o r un l ul u k l a r d a k a l d ı r ıl m ış t ı r. Ta s a r ı y l a y a p ı lan bi r d eğ i ş ik li k g r u b u da -d i ğe r inde- k a m u k u r u m l a r ı a ra s ı nd a y e t k i v e g ö r e v p a y l aş ı m ı n a d ö n ük d ü z e nl e m e l e rl e k a r ş ı laşıyoruz. Hükûmet, ge ç e n d ön e m a l dığı y e t k i y e is t i na d e n çık a r tt ı ğ ı ç o k s a y ı d a kan u n hü k m ü n d e kara r n am e y l e yaptığı d e ğ iş ik l ik l e re i lave olara k, Tü r k Ti c a r e t K an u nu y l a il g il i k a m u o y u n dak i il g i y i d e k u l lanıp y i n e k am u k u r um ları ara s ı nd a bi r t ak ı m g ö r e v v e y e t k i d e ği ş ik li k lerine g i d i y o r. Bu d e ğ iş ik l ik l e r, a y n ı z a m an d a k a n un u n k e nd i i ç e ris i n de d e tutars ı z l ık l a ra yol açıyor. Ö r n e ğ i n Tü r k Ti c a r e t Ka n u n u n un 2 10 un c u m ad d e s i n de, b u kan u n k a ps a m ın d a y a p ı l a c a k d ü z e n lemel e rl e i lgili di ğ e r b a k a n l ık ve k u ru m ların, Güm r ük v e Ti c a r e t B a k a nl ı ğ ın d a n görüş alm a ş a r t ı k a ldırılırken, k a n u n un 5 28 inci mad d es i n de b an k ac ı lık, s i g o rt a c ı l ık, s e r m a y e p iyasası g i bi a lanlarda, ni t e l iği i t i ba r ı y l a ç o k k ısa bir s ü r ed e k a r a r a l ı nm a s ı g e re k en v e u yg u l a nm as ı z o r u nl u o l a n özel kanunl a r la düzenlenen a l a nl a r da i l g il i k a n un l a rl a ge t i ri l en h ük ü m l e r in saklı kal m a s ı is t is n as ı d a da r a l tı lm a k tı r. Yi n e 8 8 inci mad d e y l e, t üm iş l e tm e lerin muh a s e b e, d e f t e r t u t m a v e f inans a l raporlama z o r u n l u lukları, Tü r k i y e m u h as e be s t a n da r t l arı na u y u m ge t i ri l m e k te k i b u d a g eç e n y ı l,

4 H ü k û m e t i n, Tü r k Ti c a ret Kanunu nd a y a p ıl a n ön e m li bi r y e n i li k o l a ra k t a n ı t t ığ ı bi r h us us i d i. Ta s a r ı n ı n 8 i n c i m ad d e s i y l e, Tü r k Ti c a r e t Kanunu n un 6 4 ü nc ü m ad d e s i n de y a p ı lan d e ğ iş ik l ik l e o r t ad a n k a ldırılmakta d ı r. N e t i c e itibarıyla b u gü n k ü n ok t a y a g e ri dö n ü lm üş o luyor. Ya n i ş i r k etler, y i n e Ma l i y e B a k a nl ı ğ ı i ç i n f arklı, d iğer am a ç l a r iç in fark l ı fi n a ns a l ra p o rl a r ha z ı r l am a k z o ru n d a k a l ac ak l a r. Bu durumda Hükûmetin bakanlıkları ya da kurumları arasında bir güç savaşı da mı yaşanıyor? sorusu da akıllara gelmektedir çünkü bu konuyla ilgili olarak Hükûmetin bir üyesi 1 Temmuzda yürürlüğe girecek olan kanunla ilgili hiçbir maddesinin değişikliğe uğramayacağı ve aynen yürürlüğüne devam edileceği şeklinde demeçler verirken, bir başka Hükûmet üyesi ticari hayatın sekteye uğrayacağı gerekçesiyle, yürürlüğe girecek olan bu kanunda değişiklikler istemektedir. Tasarının 33 üncü maddesiyle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yani KOBİ lerin tanımlanması düzenlenmekte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun da görüşleri alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmeliğe bağlanmaktadır. Öncelikle, bu tanımlama yetkisine baktığımız zaman, geçtiğimiz yıl yayınlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kurulması hakkındaki 635 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname de bu yetki bu Bakanlığa verilmişti. Bu konuda ciddi bir yetki çakışmasına gidilmekte ve konunun burada netleşmesi gerekmektedir değerli milletvekilleri. Bununla birlikte, bugün bu tanım Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlanırken yeni düzenlemede bir bakanlığın yetkisine devredilmekte, böylece etkinliği de azaltılmaktadır. Ayrıca, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkısı da düşmektedir. Zira, bu tanımla ilgili kurumlar kanunda belirtildiği gibi sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu değil. En azından bu konuda geçmişte bu konuyu belirleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TESK gibi kuruluşların da bunun içerisinde yer alması gerekmekteydi. Değerli milletvekilleri, 1 Temmuzda hukuki olarak Türk ticaret hayatına yenilikler getirecek olan bu yasaya belki bir müddet sonra yasalaşmasıyla göz atacağız ancak Türk ticaretinin son on yılda gelmiş olduğu noktaya da biraz bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ülkemizde şirketlerin bilançolarına baktığımız zaman g e n e ll ik l e y e te r s i z ö z k a y n a k, k ı s a v a d e li ba n k a b o rç l a r ın ı n ti c a r i bo r ç l a f inans e e d i ldiklerini gö r ü y o r u z. İ ş l e tm el e r im i z i r ek a be t g ü c ün d e n yoksun bırakan ve sad ec e m e v c u t p e r f o rm an s larıyla yalnız bıra k a n s ü r d ü rü l e bi l i r b i r bü y ü m en i n de v a m e tm e s i m ü m k ü n deği l. Ni t ek i m, b u ol u m s u z d u ru m a bak t ı ğ ım ı z d a, a ç ıl a n -k a pan a n ş i r k e t i s t a ti s ti k l e r inde d e bu du r u m u görm e m i z m üm k ü n o luyor y ı l ı nd a 5 7 nc i H ük ûm e t d ö n em i nd e aç ı lan - k a p an a n fi r m a o r a nı yüzde 5,7 idi. B u o r a n g e ç t i ği m i z y ı l ı n s on u nd a y ı l ın ı n s o nu n da - y ü z d e 2 4,5 a u l aş t ı. G eldiğim i z n ok t a i t ibarıyla, e n y a k ın o r an o l a r ak y ı l ın ı n Ma y ı s a y ı n da k u r u l an ş i r k e t s a y ı s ı g e ç e n y ı l ın a y n ı a y ı n a g ö re y ü z d e 2 7 o r an ı n da a z a lır. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, ö t e y a n da n, pi y a s an ı n e n ö ne m li gö s t e rg e lerind e n bi r i ol a n p r o t es t o lu senet s a y ı s ın a b ak t ı ğımızda d a du ru m il g inç: yılında bi n p ro t es t o lu s e n et var piyas a d a, y ı l ı n ı bin olara k k a pa t m ış. G eç t i ği m i z m a y ı s a y ı i ç e r is inde i s e 401 bine u l a ş m ış p r o te s to l u sen et sayısı. B u a l an d ak i bi r ba ş k a gö s t e rg e k a r ş ıl ı k s ı z ç e k s a y ı s ı : d e 742 bin iken de 9 77 b i n e y ük s el m i ş. Ma y ı s a y ı i ç e ri s inde b i n karışık s ı z ç e k v a r. K a r ş ıl ı k s ı z ç ek iç i n k a l dırılan h ap i s c e z as ı n e d e ni y l e ş u an iç i n ti c a r i h a y a t ta el i m i z d e pa tl a m a y a h a z ı r b i r b o m ba b ul u nm ak t a d ır y ı l ı i t ibarıyla - y ine y ı l s on u itiba r ı y l a - y ak l aş ı k o l a ra k Tü r k i y e ' n i n d ış bo r ç ları m i l y a r do l a rd ı r v e b u d ış b o rç y ü k ü m l ü l üğü i ç e r i s i n de ö z e l k e s i m in dış bo r ç luluğ u y ı l ın d a y ü z d e 3 3,2 i k e n i n s o nu n d a yüzde 66 ya g e l m i ş y a ni ö z e l kes im iniz - b u k a n un l a p i y a s a y ı d ü z e n leyecek, t ic a ri ha y a t a g üç v e r m e s i bek l en i len özel kesiminizde - b i r b o r ç l ul u k y ük ü m l ü lüğü a l t ı n d a kıvranmakta. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, g i r i ş i m c i lerim i z i n s o n iki yıla gö r e a r ta n s a t ış v e k â rl a r ı na r a ğ m en, ö z s e r m a y e l e r inin gi d e re k e r i m e s i, z a ra r l a r ı nın ve bo r ç larının a r t m as ı y a p ıs a l s o r u n olara k k a rş ı m ı z d a d u rm a k ta d ı r. B u y ü z de n, bi r ö r ne k v e rm e k g erekirs e e k o no m inin yüzde 8,5 bü y ü d ü ğ ü b i r y ı l i ç e ri s i nd e, İ z m i r d e y ü z bü y ü k f i r m an ı n re e l a n l am d a n e t k a tm a d e ğe r v e n e t k â r da k i a r t ış larının s a de c e ve sad e c e y ü z d e 2 ol a r ak b ü y ü m es i ni n he r h âl d e he p i m i z i ç i n dü ş ün d ü rü c ü b i r ra k am ol m as ı g e r ek i r. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, ü l k em i z s o n on y ı l d ı r katma d e ğe r i ol d uk ç a y ü k s ek ol a n s a na y i ü r e t im i ne h âl â ge ç em em i ş, g üç l ü bir s a na y i t op l u m u d a oluştura m a m ış t ı r. B ı ra k ın b u s a n a y i t o p lumun u o l uş tu r m a y ı, bu g ün t a r ım s ek t ö r ün d e b i le birç ok ü r ün ü i th a l e d e n bir ü l k e d u r um un a ge l m i ş du r u m da y ı z. B u d u r um da Tü r k i y e ' n i n m a a lesef üretmed i ği n i v e t ü k e tm e y e de v a m ettiğini görü y o r u z.

5 Ta s a r r u f o r an l a rı, h e r k o n u ş m am ı z d a di l e g e ti rd i ğ im i z g ibi, s o n on yıldır süre k l i d ü ş m e k t e d i r. Ü l k e t as a rr u f y a p a m a m a k ta d ı r, y atırımlara yeterl i k a y n ak a k t a ra m am ak t a dır. Artık, k re d i k ul l a na n y a t ı r ım c ıl a r y a t ı r ım y a pm a k ta n d a ri s k al m ak t an d a k a ç ı nm ak t a dırlar. G e l d iğimiz noktada, çekilen kre d i ler katma değ e r y a r a t a c ak y a t ı r ı m l a ra d eğ i l, bir ç oğ u m u z u n bil d i ği gi b i, m a r k e t, g a y r im e nk u l v e inşaat se k t ö rl e r ine k a y m ı ş d u r um da d ı r v e b u s e k t ö rl e r in katma değ e r y a r a t an s e k t ö rl e r o lm a d ığ ı ç o k a ç ı k t ı r. E ğe r b u durum b ö y l e d e v am e de r s e i leride yaşanab i l ec ek m u htemel k ri z d a l g al a nm al a r ı nd a ül k em i z b ek l e ne n gü ç l ü k a rş ı l ı ğı gös t e re m e y ec e k t ir. Bakın, b un u nl a ilgil i bi r ö rn e k v e re y i m s i z e : S o n günl e r de I MF y e b o rç v e r i r hâ l e g e ldik. d i y e bi r t ak ı m h a m as i s ö y l em l e rl e de k a r ş ıl aş ı y o r u z a nc a k b un u n ge r ç eğ i ni n ne o lduğ u n u d a di l e g e t i rm e k t e f a y da v a r d iye düşün ü y o r u m d e ğe r l i mill e t v e k i l leri. Her kulübe gi r m en i n bir b e d e li v a r. I MF y i d e bir kulüp gi b i d ü ş ü n ün, aidatları n ı z v a r, y ü k üm l ülükleri n i z v a r v e b u k u l ü bü n k u r uc u ü y esisini z - Tü r k i y e - y ı l l a r ön c e a n l aş m a y l a bu k u l üb e g i rm e y i k a bu l e t m iş s i n i z v e t aa h h ütlerde bul u nm uş s un u z. G eç e n lerde Gen e l Ku r u lda görüş t ü ğü m ü z v e I MF d e k o t am ı z ı y ü k s e l te n v e y ü k üm l ül ü ğü m ü z ü artıran tasarıyı kabul ettiys e ni z - k i e t t i k - b u nu n be d el i ni d e ödem e k z o ru n d as ı nız. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b u b ed e li n a r tm as ı y l a IMF y e b i r p a r a h ibes i ve y a b o r ç v e rm em i z s ö z k on u s u d eğ i l. B u y üzden kon u ha k k ı n da ucuz siyaset y a p m a n ı n d a komik o l du ğ u nu d ü ş ün ü y o r um. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b u t as a r ı g e t i ri l di ğ i z aman, tas a r ın ı n H ük ûm e t ta r a f ı n da n g e t i r il m e s inden ö nc e, bi z l e r, g eç e n döne m d e ol d u ğ u gibi bi r u z l aş m a k o m i s y o n u k u r u lacağ ı be k lenti s i içindeydik. Ha t ta, ik t i da r p a r t is i g ru p ba ş k a n v ekiliyle d e bi z z a t b e n, Mi l l i y e t ç i H a r ek e t Partisi Grubun u t em s i l en g ö r üş t üm. O z a m a n bir tekli f ol a r ak g e t i r il e n, e ll i be ş m a dde l i k b i r p a k e t ol a r ak ge ti r i l en b u t a s a r ı, d a h a sonra ne h ik m e t s e, i k i nc i k e z t op l an m am ı za b i l e g e re k k a lm ad a n Hükûmet tas a r ıs ı o l a r ak ve madde l e rd e de b a z ı t a s a r r u f lara gi d il e re k bu g ü n karş ım ı z a g e ti r i lm i ş g ö z ü k ü y o r. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, b i r a z ö nc e de s ö y l e d im, m a al e s e f, pi y a s a ş a r tlarının d i k t e ettiği, d o ğ r u, y e ri n d e, zaman ın d a, ş e f fa f v e t ic a r et piyasasın ı d ü z e nl e y e n b i r k a nu n u n y a p ı l a m a y ı ş ı, b u g ün b i zl e r i n b u r ad a t ek r a r m esai harc am a s ı n a s e be p ol m uş d u r u m d a d ı r. H ü k û m e t ü y e lerini n k e nd i a r al a r ı nd ak i u y um s u zl u k ları bu k a n u nu n y ü r ürlüğe g i rm e s i n o k ta s ı nd a da bi z l e r i en d i ş e y e s e v k e tm e k te d ir. B u g ü n g e t i ri l en t as a r ı nın d e r de d e rm a n olm as ın ı d il e y e r e k, t ic a r i piyas a m ı z a, g i r i ş i m c i lerim i z e ha y ı r l ı o l m a s ın ı d il i y o r um. H e p i n i z e s a y g ı v e s e v g il e r i m i z i s u n u y o r u z. ( MH P s ı r a larında n al k ış lar) B A Ş K A N Te ş e k k ü r ede r i m Sa y ı n Ta n r ı k ul u. Ta s a r ı n ı n tü m ü ü z e r i nde i k i n c i k o n uş m a c ı, B a rı ş v e D e m o k r as i Pa r t is i Grubu adına S a y ı n H a s ip Kapl a n, Ş ırnak Mi l l e t v e k i li. B u y u r u n S a y ı n K ap l an. (BDP sıralarında n al k ışlar) B D P G R U B U A D I N A H A S İ P K A P L A N ( Ş ı r n ak ) Sayın Başk a n, d eğ e r l i m i ll e t v e k i l leri; B a r ı ş v e D em o k ra s i P a rt i s i G r ub u ad ı n a söz aldım s ı r a s a y ı l ı Tü r k Ti c a r e t K a nu n u Ta s a r ı s ı ha k k ın d a d üş ü nc e l erimizi açık layacağız. H e p i n i z i s a y g ı y l a s e lamlıyorum. Ö n c e l ik le şun u i f a de e tm e k te y a r a r gö r ü y o r um : G e ç e n d ö n em te m el k an u n ol a r ak Tü r k Ti c a r e t K a nu n u, B o r ç l a r K a n u nu, H u k u k Us u lü Mu h a k e m e leri Kan u n u konusunda parti g r u b um u z u n k a tk ı s ı, u z laşıcı tavrı s o n uc u b u ya s a lar bir yıl rafa k a l d ı rı l m ış k en, dö r t p a r t i g r u b u aras ı n da o r ta k bi r k o m is y o n k u r ul m u ş, ü z e ri n d e çal ı ş m a lar y a p ı l m ış v e bu y a s a l a r ç ık a r ı lm ış t ı. Tab i i, y as a l a r Me c l i s e sunu l d uk t a n son r a bi r y ı l, b i r b uç uk y ı l i ç i nd e ön em l i g e c i k m e ler oldu, bu g ec ik m el e r ış ı ğ ı nd a ba z ı y e n i y a s a lar çık t ı v e bu y e n i y a s a l a r ı ş ı ğında da e s k i y e n b ö lümler ol d u. B u nu n l a i l gi l i b u gü n bi r i htiyaç olara k b u d e ğ iş ik l ik l e r ö n üm ü z e ge l m iş bu l un u y o r. A nc ak bu değ iş i k l ik l e ri n ihtiya ç ol a r ak

6 d a y a t m as ı nd a s a d ec e bi r - b i r bu ç u k y ı ll ı k g e c i k m e, bu a r ad a ç ı k a n k a nu n l a r d e ği l, H ü k û m e t i n çık a rm ı ş o l du ğ u k a n un h ük m ü n de k a r a r n am e ler, özell ik l e m u h as e be d en e ti m i k o n us u nd a ç ı k a r d ı ğı kararnameler, y e n i d ü z e n lemeler de bir i h ti y a ç olarak b u r a da ö n ü m ü z e g el m iş. İş dü nyasına ba k tı ğ ım ı z z a m an, s on z a m an l a rd a, y e ni ç ık a r ı lan Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n un 1 Te m m u z d a y ü r ü r lüğe g i rm e s i y l e ö z e ll i k l e ş i rk e t lerin ha p is c e z a s ı t a z y i k i a ltında k a l ac a ğ ı, b a z ı e v r a k e k s ik l ik l e ri neden i y l e c e z a l a ra ç a rp t ı r ı l ac a ğı, b i n lerce ş i rk e ti n bu k o nu d a m a ğ du r o lacağı, ş i rk e t y ö n eticileri n in mağd u r o lacağ ı, ö z e l l ik l e d e li m i t e t ş i rketler k o nu s un d a b u m ağ d u r i y e t in çok f a z l a ol ac a ğ ı v e y i ne b ü r o k ra t ik e v r a k l a r la il gi l i, ti c a r i de f t e rl e il g il i m ü e y y i d e lerin ç ok a ğır o l d u ğu, bu d u r u m d a, b u k r i z s ü re c inde bu ş i r k etleri n ge r ç ek t e n ç ok c i d di b i r c e z a t e h d idi al t ı nd a o l d u ğu n a d a i r ş ik â y e t ler gelm i ş t i. Bu n l a r z a m an z a m a n g r u bu m u z a d a yansıtılıyordu, b a s ın d a d a bu n u n tartışm a l a rı v a r d ı. Ta b ii, s a de c e Tü r k m u ha s e b a t s ta n d a r tl a r ı y l a i l gi l i d e ğ iş ik l ik l e r, k u ru m s a l d e ğ iş ik l ik l e r, k a v r am d eğ i ş ik li k leri, b u nl a r ı n tam a m e n y e n i y a s a d a y e r a l m a s ı a y r ı b i r k o n u. Tü z ü k l e r v a r, b a k an l ık l a r ın f a rk l ı g ö re v a l a n ları var, f a r k l ı b ak a nl ı k l a r Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n un m uh a t a b ı d u r um un d a, b i r ta r a f t a n Ma l i y e, b i r t a r a f t an g üm r ük t e n soru m l u bak a nl ı k, b i r ta r a ft a n E k o n om i B ak an l ı ğ ı, b i r t a ra f t a n K a l k ın m a Ba k a n l ığ ı. B un u n ge t i r di ğ i sık ı n t ıl a r var. Bu açıd a n, y e n i d üzenleme içinde b i r t a r a f t an c e z a l a r ha f i fl e ti l i rk e n, h a pi s c e z a l a rı fa r k l ı b i r ş ek i l de pa r a c ezalarına d ö n üş t ü r ül ü rk e n v e y a y u m uş a t ıl ı r k en a y n ı ş ek il d e dü z e n l em e ler konusuna da b i r m ü d ah a lenin olduğun u g ö r ü y o r u z. Tü z ü k l e r k a lk ı y o r, a r t ık ba k an l ık l a r yönetmel i k l e d ü z e n l em e ler yapab i l ecek. Birç ok k o n u d a ba k a n l ık l a r ın i ni s i y a t i f ine bırakılm ış o luyor. Ö z e l l i k le bağ ı m s ı z d e ne t i m k on u s u n d a, 15 bin KOBİ nin b u n da n z a r a r g ö r ec e ğ i yönünd e t a r t ı ş m a lar vardı. Ta bi i k i Tü r k i y e de m a li k u r a lın ertel e nm es i ol g us u nu d a gö z a r d ı e t m em ek l a z ım. B i li y o r s u n u z, m al i k u r al e r te l end i v e g ün d em d en ş u an d ü ş ü rü lm ü ş d u r u m d a. Bu n e z am a n g e l i r? U l us l a ra r a s ı d ene t i m n e di r? U luslararası denetimin m e k a n i z m a s ı n e ol m al ıd ı r? H a ng i ş i r k e t lerde, h a n g i duru m larda, n as ı l olac a k k on u s u d a m a a lesef soru iş a r etli bi r k on u d u r. B u da ul u s lararası tic a r e t a ç ı s ın d an g ü v e n te lk i n e t m e y e n, k a y g ı v e r i c i bi r d u r um. B u n u n i ç inde yine ç o k ta r t ı ş m a l ı o l an bi r k o n u, h a t t a ş i rk e t i ç i n ak i t b orçlanm a y l a ilgi l i b i r k o n u, b i r a z da b un a kaynana m a d d es i b i le diyenler ol d u. Ya n i be n z e t m e a ç ıs ı nd a n b u n u i f a de e tm ek t e y a ra r v a r. N a k i t v e y a b o rç verilmes i a i le bire y l e r i iç i n de. B u, t a r t ı ş m a lı. Bir e m ni y e t i s u is t im a l s o nu c u n u d o ğu r u r m u? B un u n la il g il i l i m i t o lur mu? Bu n a s ıl o lm a lı. Bu k o nu l a rd a d a c iddi s ık ı n t ıl a r önü m ü z e ge l di. Ş i m d i, bura y a b ak t ı ğ ım ız zaman, il g i nç ol a n e n önem l i k o nu l a rd a n b i r is i ş e f f aflık, ş i r k e t l e rd e İn t e r ne t s i t el e r i k o n us ud u r. B un u n bi r e r t el e m e s ü r e c i dü ş ün ü l ü y o r. Şu a n Me c l i s t e dö r t pa r t i g r u bu n u n o l uş t u r du ğ u b i r İnternet a r a ş t ı r m a k o m is y o n u m u z v a r, g ö r e v y a p ı y o r, b u kon ud a d a u m a r ı m c iddi ö n eriler i, v e r i l e ri ol a c a k. Bu s ü re ç t en d e y a r a r l a n ıl a r ak ö z e l li k l e s i c i l lerin t u t ul m as ı, ş e ffa f l ı k k on u s u n da, İ nterne t s iteleri ne o l m al ı k o n us u a ç ık l ığ a k a v u ş u r. B u k o n ud a s an ı y o r u m ön üm ü z d e k i dön e m y e ni d en b i r d ü z e n l em e i h t i y ac ı t ek ra r d o ğa c ak gi b i g ö z ü k üyor. Ş u a n İn t e r ne t s i c i li, ş effafl ı ğ ı n e k a d a r i h ti y a ç, ö n üm ü z de k i d ö n em na s ıl o lm as ı k o n us u nd a da c i d di s o ru i ş a r e t leri var. G r u b u m u z ol a r ak b u ra da k i s o r u işaretim i z i b i z d e k o y u y o r u z ç ü nk ü 660 s a y ı l ı K a n un H ü k m ün d e Ka r a r na m e, ö z e l l ik l e Ka m u Gözetimi, Mu h a s e b e v e D e n e tim S t a nd a r t ları K u r u m u yeni bi r k u r um, b u n un l a i l gi l i u y g u l am a sürec i ni ö nü m ü z d e k i dö n e m d e gö r m e m i z g e r e k i y o r. D e n e t ç i n in den e t im i n as ı l ol ac a k? B a ğ ıms ı z d en e t im n e o l ac ak? İl g il i b a k an l ık h an g is i o l m al ı? Bu n ların he ps i s o r u i ş a re t i di r. B ak ı n, bu r a d a ç ok f a z l a d e ta y ı n a g i rm e d en üs t b a ş lıklar olarak s ö y l e d iğim b u hu s us l arın bi l e a s l ın d a y e te r l i b i r o rt a k ç a l ış m a y a p ı l m ad a n, u z m a nl a r konusunda yeterli b i r t a rt ı ş m a y a p ı lm a da n, d ö r t g r u b u n uzm a n k o m i s y o nl a r ı k a na l ı y l a e t k in bir o r t ak ç a l ış m a yapılmad a n k i b i r ç a l ışm a y a p t ık bi z a m a b u ç a l ış m an ı n y e t e rl i o lduğunu s ö y l e m e k m üm k ü n d eğ i l v e n i t ek im z a te n s o n t ek li f, t a s a r ı o l a ra k, H ü k û m e t t a s a r ıs ı o l a r ak ge l di, dö r t g r ub u n i m z a s ı d ış ı nd a g el d i. Ö n ü m ü z d ek i s ü r eç t e, ba k a nl ı k l a r ı n adları de ğ iş t i ği iç i n m ec b u r e n G üm r ü k Ba k a n l ığ ı o l d u, g üm r ü k i s m ini koym a k g e r ek t i. Ya n i, h ak i k a t e n, tic a r i h a y a t ım ızı düzenlerk e n, k a n un h ük m ü n de k a ra r na m e ler çıkarı r k en b un l ara dik k at etm e di ğ im i z için de çok c i d di s ı k ın t ı lar, kavram k a r m a ş a ları do ğ u r an d urumlar oldu. B ak a nl ı k i s i m leri deği ş i n c e k a n u n i s im l e ri, de n e ti m i s im leri, bun l a r ın h ep s i de b i rb i r i a rk as ı n a deği ş m e y i gerek t i r en d u r u m l a r ol u y o r. S a n ı y o r u m, i ş ç e v r el e r inin en ç o k e l eş t i r i kon us u il a n k o nu l a r ı ünc ü m a d de y l e il g il i -k i bu t op t a n ç ı k a r ı l ı y o r, y a ba ncı şirk e t le r i n Tü r k i y e ş u be l e r inden tutun

7 ö z e l f i na n s m a n tabl o ları n a k a d a r, ş i rk e tl e r in ilanların a k a d a r - m al i y e t li o l du ğ u s ö y l e ni y o r. İ t i ra z i ç in, çok, m e r k e z î s ic il o luşacağı iddial a r ı v a r. B u n u g i d e rm ek iç i n d e b a ğ ım s ı z d en e t im de b ell i iş ç i süre l e ri İş t e, 50 i ş ç i, 4 m i l y o n b i n euro gi b i veya n e t c i r o du r um l a r ı, iş t e, 8 m il y o n 80 0 bi n eu r o g i b i ; b u ö l ç ü t l e r b i r n e vi b a ğıms ı z d e n e ti m y a ni y u r t d ış ı bi l a nç o ların yayınlanması açıs ı n da n g e t i ri l en k riterler o l d u. B u n u n b i r z o r u nl u luk o larak g e t i ri lm e s i, bi r y a nd a n İ nternet, zorunl u olm a y a n - A v r u p a d a b a z ı ü lk el e r de y o k m u ş bö y l e bi r d u ru m - bi z d e g etiril m es i du r u m u karş ıs ı n da n e y a r a t ac ak? B u k o nu var. Ş i m d i, bütü n b u n lara bak t ı ğ ım ı z z a m a n, böyles i bir ihtiyaç iş çevrelerini r a h a t latır di y e, b ütün pa r t i l e r o gö z l e b ak ı y o r. Peki, ç al ı ş an d ün y a s ı ne o l ac ak? Em e k d ü n y a s ı n e ol ac a k? Ya n i o n larla i l gi l i düzenl e m e l e r k o n us u n e ol ac a k? Ya n i b i r a z d a ha f e l s e f ik o larak bak t ı ğ ımız zaman, Tü r k i y e e k ono m is i ne, t ic a r et hayatına Ş ö y l e bi r g ö z l e d e bak a l ım : Bi r v e r g i r eformu ne zama n yapılacak? Kara para aklama olayı, denetlenemeyen ekonomik alanlar, vergi kaçırma alanlarıyla -ki çok ciddi bir rakam düzeyinde- ilgili düzenlemeler ne olacak? Ticarette güven nasıl sağlanacak? Özellikle siz 99 da bir temel kanun yapmaya çalışıp, 2005 yılından itibaren gündeme getirirseniz, üzerinde bunca çalıştıktan sonra da Meclisin uzlaştığı bir yasayı çıkarıp da arkasından tekrar -elli maddelik- ihtiyaç duyulup değiştirmeye kalkarsanız iki, üç soru işaretine cevap vermek zorundasınız. Birisi, kamu güveni. İkincisi, yabancı yatırımcı açısından ne kadar güven veriyorsunuz? Bu eleştiri karşımıza çıkacak. Burada şirket borçlanmaları konusu suiistimale açık bir parantez bırakıyor. Zaten limitet şirketlerin çoğunun aile şirketleri olduğu bilinen, hatta anonim şirketlerin birçoğu da öyle. Bu anlamda da ciddi sıkıntılar olacağı önümüzdeki dönem ortaya çıkacaktır. Bu denetçilik konusu ne olacak? konusu hakikaten yedi yıl çalışan denetçilerin ara verip tekrar seçilmesi Bunlar biraz uygulamada ortaya çıkacak, düzelecek sıkıntılar gibi gözükse de en çok şirket kuruluşu, sermaye artırımları, birleşmeler, bölünmeler, iflaslar, konkordatolar, borçlanmalar yani bunların denetimi, bunların yargısal denetimi, yargısal denetimiyle beraber kendi içindeki sicil ve bakanlık denetimleri, yönetmelikler, yeni yönetmeliklerin durumu, bunlar son derece önemli konular olacaktır. Yine, Türk Ticaret Kanunu nun, ki önümüzdeki dönem şeffaflık konusunda çok daha fazla tartışmalar yaratacağı kurumlar gündeme gelecek. İnternet sitesi kurma, bunların yayınlanma yükümlülüğünü düzenleyen madde 1 Temmuz 2013 e erteleniyor yani b i r y ı l ö t e y e ö t e lenm iş o luyor, artık Tü r k i y e m u h as e ba t ı s t a nd a r t larına göre tutul a c ak de f t e rl e r in han g isi oldu ğ u k o nu s u. B u n l a r ı n i y e bu b aş l ık l ar olarak s ö y l ü y o r um ç ün k ü y a r g ı i h ti l afların d a a r t ı k h a n gi t ic a re t d e f t e rl e r i k a nıttır, h a ngi l e r inin e l ek t r on i k o l a rak k an ı t de ğ e ri v a r d ı r, ne y a p ı lm a s ı g e r e k i r, bu k o n u larda da b u dü z e n l em el e r s o n d e r e c e ö ne m l i ol a c a k. Yi n e u l u s l a r a ra s ı f i na n s a l r a po r l am a s t a nd a r tl arı n ı n u y um u s ü r ec i s ı k ın t ı l ı o l ac a k g ö z ü k ü y o r. Bu d ü z e nl em e da h i k u r ta r m ı y o r b u a l a n ı. B u k o n ud a da k aygılarımızı i f a de e t m ek is t i y o r u z. Bütün bunların içinde kamu gözetimi, muhasebe denetimi, finans tabloları, kanun hükümleri, uygulama. Belki de bunları biraz yaşayarak görmek gerekiyor ama şu an iş çevreleri Bu yasa çıkarsa biz de fazla ceza almaktan kurtuluruz, bürokrasiden biraz kurtuluruz. gibi bir yaklaşım içinde olabilirler. Ancak şunu görmek lazım: Küresel krizle birlikte Türkiye de icra takipleri, iflaslar, konkordato ilanları, rakamlar, uluslararası şirketlerle birlikte Türkiye deki özel şirketlerin borçlanmaları, bu borçlanma rakamlarının oldukça çok fazla olması, yükselmesi karşında bizim kaygımız bu Türk Ticaret Kanunu değişiklikleriyle de bu sorunların giderilemeyeceği yönündedir. Hem giderilemeyecek yönleri olan bir yasa ama nispi rahatlık sağlıyor ama onun yanında çalışanların dünyası, emek dünyasıyla ilgili ilişkiler konusunda, gemi adamları konusu örneğin, gemi ticaret sicili konusu mesela kafalarda net değil. Niye İnternet şeffaflığında gemi ticaret sicilleri yayınlanmasın çünkü onlar da tapu kayıtları gibidir. Mesela gemi adamları hukuku ayrıdır, Türk Ticaret Kanunu nda ayrı bir konudur. Bunların durumu ne olacak, uluslararası hakları ne olacak, si g o r ta d u ru m l a r ı ne olacak? G e m i a d a m ı a lacak l arı ne olac a k? B a t an g em il e r de k il e r i n d u r um u n e ol a c a k? İ f l as ed e nl e r i n d u r u m u n e olac ak? B u k o n ud a dü z e n l em e ler maales e f y e te r l i d e ği l, ö nü m ü z d ek i dö n em s ı k ın t ı ol a r ak ön ü m ü z e ç ı k ac ak d ü z en l em e ler ol a r a k d a b u nl a r ı gö r ü y oruz. B ü t ü n bu n ların i ç inde be n v i c da n e n şun u bu r a da n aç ı k l a m a g e re ğ ini du y u y o r u m : B ug ü n Tü r k H a v a Yo l l a r ı n ı n ç al ı ş an l a r ı g r u bu m u z u z i ya r e t e ge l di l e r. Tü r k H a v a Yo l l a r ı A no n im O r t a k l ı ğı gibi de v a s a ş irketler şüphes i z k i e ğe r k a li t e, m a rk a k o nu s un da b e ll i bi r n o k ta y a g e lm iş s e çal ı ş a n l a r ın ı n e m eğ i ni n bü y ü k pa y ı o l du ğ u nu d üş ü nü y o r u m. B u ra d a bu k ü r s ü d e n de s ö y l em iş t im, e v e t i ş k o lunda grevi y a s ak l ı y o r s u n u z, a rk as ı n da n da 3 00 k ü s u r k i ş i y i S MS l e, c ep t e lefonu y l a s a v u n m asını dah i al m a d a n işleri nd e n a tt ı n ı z. B u

8 m a ğ du r i y e t in iç i n de iş i b a ş ın d a o l u p atıl a n lar var, eylem i n i ç inde olm ayıp işten a t ıl a nl a r v a r. V e l e v k i eylem i n i ç i n d e d e ol s a 21 i nc i Yü z y ı l d a g r e v v e t o p lu sözleşme hak k ı m ü c a d e lesi kutsal bi r ha k t ı r. Bu r a da n H ük û m e te s es l en i y o r um : E v e t, dü n y a m a rk as ı o l a n Tü r k Ha v a Yo l l a r ı k ü s u r iş ç is ine sahip çık a m ı y o r m u? Ya n i 30 0 k ü s u r i ş ç is i ni i ş t en a tm a k s u re t i y l e Tü r k H a v a Yo l l a r ı g e rç e k t e n b u ra d a n e y a pm ak is t i y o r? Ya n i ç a l ış a nl a r ı nı cezaland ı ra r a k s a v u nm a s ı n ı da h i a l m ad a n, b u m a ğd u r i y eti yar a t a r ak, b u m a ğ du r i y e t o rt a m ı n d a ne y a p m ak is t i y o r? Bunun c e v a b ın ı n a l ı nm as ı ge r e k i y o r v e H ü k û m e t y e t k i l il e r inin, b a k an l ı ğın bu m a ğ d u ri y e t i G r e v i d e yasak l adınız, daha n e i s t i y o rs u n u z k a r de ş im? Çalışan l a r ın h ep s i n i i p e mi gö n de r e c e k s i ni z? Ya n i bi r a z d a ada l etli d a v r a nm a k g e re k i r. Bu ç a l ış a nl a r ı n h ep s i ni n te k r a r i ş e al ı n m as ı b u mağ d u ri y e t i g i d e ri c i olac ak t ı r d i y e dü ş ü nü y o r u m. Yi n e, H ü k ûm e t i uyarmam g e re k en b i r n ok t a v a r: Kamu Emekçileri Sendikalarına yönelik operasyonlarınız sıkıntı veriyor artık, kabak tadı vermeye başlıyor. Kamu Emekçileri Sendikası KESK e yönelik bir bakıyoruz operasyon düzenleniyor. Yani iş dünyasına bir taraftan yasalar yapılıyor, bir taraftan da kamu emekçilerine durmadan operasyon çekiyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz, üstelik özel yetkili mahkemelerde yargılıyorsunuz. Size tavsiye ederim, benim elimde iki tane karar var, 71 kişi gözaltına alınan. Bu 71 kişinin Kamu Emekçileri Sendikası Genel Başkanı dâhil bunun içinde çok önemli sendikalar var; Eğitim Sen var, Tüm Bel-Sen var, Haber- Sen var, Tarım Orkam Sen var, Yargı, Yapı-Yol Sen var. Yani bunların genel sekreter, yönetici ve genel başkanı 71 kişi alınmış. Şimdi, bunların alınması bir tarafa -bunlar hakkında 11 ine soruşturma açılmış- şu iki ekle beraber 71. Ben buradan okuyacağım ve vicdanınıza sesleneceğim: Lami Özgen, Diyarbakır doğumlu; Mehmet Sıddık Akın, Batman; İzzettin Alpergin, Mardin; Devrim Kahraman, Tunceli; Ferruh Çelik, Muş; Yılmaz Yıldırımcı, Ağrı. Bakın, bunların 71 i, ek dâhil, Diyarbakır, Adıyaman, Erzurum, Diyarbakır, Hakkâri ve devam ediyor. 71 i Doğu ve Güneydoğu dan ve Kürt sendikacılar bunlar. Burada etnik operasyon yapıyoruz. İş dünyasına bir taraftan yasalar düzenliyoruz, bir taraftan çalışan dünyasında Kamu Emekçileri Sendikası KESK gibi, Kamu-Sen gibi iktidar tarafı olmayan emek örgütleri iktidara muhalif oldukları için ama sırf Kürt oldukları için, sadece Kürt oldukları için 71 kişiye etnik operasyon yapmak, Kürt avı operasyonu yapmak, hakikaten bu ülkenin toplumsal barışına, kardeşliğine, sendikal mücadelesine büyük bir zulümdür diye düşünüyoruz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) H A S İ P K A P L A N ( D e v a m l a ) Bu y ö n d e d e H ük ûm e t in görm es i ge r ek t i ğini düş ü nü y o r u z. Ç a l ı ş an v e em e k d ü n y as ı b e ra b e r, b i rl i k t e bi r hu z u r o r t am ı n da ç al ı ş m ak i s t i y o r s a b u denge koru n m a l ıd ı r. S a y g ı l a r ım l a. ( B D P s ı r al a r ı n da n al k ış l ar) B A Ş K A N Te ş e k k ü r l e r Sayın Kaplan. Ş i m d i, üç ü nc ü k o n uş m ac ı C u m h u r i y e t Ha l k P a r ti s i G r ub u ad ı n a İ s ta n b ul Mi l l e t v e k i li S a y ı n A k i f Ha m z a ç e b i. B u y u r u n S a y ı n H am z a ç e b i. ( C H P s ı r a larında n a l k ış l a r ) C H P G R U B U A D I N A ME H ME T A K İ F H A MZ A Ç E B İ ( İ s t an b ul ) Sa y ı n B a ş k a n, d e ğe r l i m i ll e t v e k i l leri; Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n d a değ i ş ik l ik ö ng ö r en k an u n tasarısı üzerinde C u m h u ri y e t H a lk P a r ti s i Grubunun g ö rü ş lerini i fa d e e tm ek ü z e r e s ö z aldım. Sö z l e r im e b a ş larken G e n el K u ru l u saygıyla s e lamlıyorum. Ş ö y l e k ıs a bi r ge z i n t i ya p m ak is t i y o r um bu t asarıyla ilgili o larak. Tü r k Ti c a r e t K a n u n u n un k a b u lüne i li ş k i n gü n lere gi d e re k o g ü n l e rd e n bazı görü ş l e ri, b a z ı g ö r ü n tü l e ri s i z l e r e te k ra r a n latmak i s ti y o r u m. Tü r k Ti c a r e t K an u n u ve Bor ç lar Kanu n u i l e b u nl a r ı n u y g u l an m al a r ı na ili ş k i n ik i k an u n, H u k u k Mu h a k e m e l e r i Ka n u n u ve Te b l i ga t K a nun u n d a Değiş ik l ik Ya p ı lm a s ın a İl iş k in K a n u n yılında e n s o n 1 3 O c ak t arihinde gö r ü ş ül e r ek k a b ul e di l di. B u g ö r üş m e l e ri n, b u s a y d ı ğ ı m a l tı k an u na i l iş k i n g ö r üş m el e r in ba ş l an g ıc ı 11 O c ak t a ri hi d i r. Ya n i, 1 1 O c a k t a r i h inde b u gö r üş m el e re b aş l a nd ı v e 13 O c ak ta r i h inde b u al t ı k a n un k a b u l e d il d i, t o p l am m ad d e de n oluş a n b i r pa k ettir. Bun u ö z e l li k l e ifade ediyorum, Tü r k i y e B ü y ü k Mi l l e t Me c l i s i n d ek i bü t ü n s i y as i pa r t i g r up l a r ı nın uzlaş m a y l a ge rç e k l e ş t i r di ğ i, ç ok ö n e m l i bi r dü z e n l em e dir. Te m e l y a s a o larak g örüşülm e y e k a lk ı ş ı l m ı ş ol m as ı hâ l i nd e

9 d a h i g ö r üş ü lm es i gü n lerce, ha f t al a r c a, be l k i a yl a r c a süre b il e c e k o l an b i r y a s al a r t o p l ul u ğu n d an s ö z e d i yo r u m. Ha n i, z am a n zaman Genel K u r ul d a t a r t ışm a l a r o luyor U z l a ş m a g e rç e k l e ş t i r ilebili r m i, ge r ç ek l eş t i ri l em e z m i? Mu h a l e f e t p a r ti l e r i i k ti d a r p a r t is i ni n, H ük ûm e t in ta s a r ıl a r ı na, t ek li f l e ri n e d e s te k v e r i r m i, vermez m i? s o ru s un u n c e v a b ı bu r a da. D em e k k i P a rl a m e n t o ger ek t iği zaman tü m to p lumu ilgil e n di r e n k o n ul a r da g e re k li u z l aşm a y ı s ağ l a y a bi l i y o r, b u çok önem li. Ş i m d i, bu h a f ta g ö rü ş eceğimiz iki tane t o rb a k an u n t as a r ıs ı v a r. Be n bu r a d a n rica e d i y o r um v e i f ad e ed i y orum. Lü t f en ş u u z l aş m ayı göz önüne alalım, o ik i t as a r ın ı n e ğ e r s a ğ lıklı bir ş ek i lde yasal a ş m a s ı n ı i s ti y o r i s e k, b ö y l e g ün l e rc e s ü r en t artışmalara k o n u o l m as ı nı arzu etm i y o r is e k Cu m hu r i y e t H al k Pa r t i s i n in bel k i diğer muh a l e fe t pa r t i lerini n d e b u k on u d ak i g ö r üş l erine lütfen k u l ak v e r i n. Gelişigüzel b i r ş e k i l d e o t a s a r ı n ın t üm m a d de l e ri n e k a rş ı y ı z ş ek l i nd e bi r an l a y ı ş o r t a ya k o y m u y o r u z a m a bell i madd e l e ri n de r e z e r v i m i z v a r, d o ğ ru bu l m u y o ru z, b u nl a r A K P h ü k ûm e tl e r i d ö ne m inde yasalaş t ı r ıl m ış o l a n d ü z e n lemel e r in ters i n e çevril m es i ne y ö n eli k dü z e n l em e lerdir d e, b u n l a rı y a n l ış b u l u y o r u z. B ak ı n, o nl a rı y a r ı n ö bü r g ün g ö rü ş ec e ğ i z. B u ra d an r ic a ed iyorum, bu k o n ul a r da b i r u z l a ş m a y ı g e r ç e k leşti r e bi l i ri z. Ya n i u z l aş m a tabi i k i, h e rk e s i n bi r a dım a t m as ı y l a ol u r. İ k ti d a r p a r t is i n e de Hük ûm e te d e b u ra d a a d ım a tm a ları n ı t a v s i y e e d i y o r um. A y n ı ş e y i y a r g ı p ak e t inde g e rç e k l e ş ti r e b il i r i z. Ü ç ü nc ü y a r g ı p a k etini biz grup ö n e r is i ol a r ak ge t i r di k, e v e t, ç ık a r al ı m i s ti y o r uz onu, yasal aş s ı n istiyoruz ama orada b i z i m do ğ r u b u lm a dığımız, sizin hu k uk ç u l a rı n ı z la kon u ş m a nız hâlinde m u h te m el e n o n l a r ın d a doğru b ul m ayacağı, o n ların da d oğ ru y a k u lak verec e ği ba z ı ö z e l b i rt a k ım p r o b l em li m a d de l e r v a r. B u n l a rı e l b i r li ğ i y l e geli n, k o n uş a lım, g ö r üş e lim, P a r lamenton u n b u s o n ha f t as ı n ı d a ha ra h a t bi r y a s a m a faal i y etine k o nu e de l im. Ş i m d i, Tü r k Ti c a re t K a nu n u Ta s a r ıs ı nın yas a laş m as ı na i li ş k i n k ıs a bi r b i l gi y i v e r d im, b u ç e r ç e v e d e ba ş k a bi l gi l er de verdim. Tü r k Ti c a re t K a n un u nun h a z ı r l ı ğı ç o k u z u n bi r z a m a n al m ış t ı r, t a 57 nc i H ük û m e t dö n em i nd e k i, o k o al i s y o n Hükûm e ti dönem i nd ek i h a z ı r l ı k l a ba ş lar. O d öne m i n Adalet Bak a nı Sayın Hikm e t Sa m i Tü r k ün kurmuş o l du ğ u b i r k o m is y o n la bu çal ı ş m a l a r b aş l am ı ş t ı r, P r ofe s ö r D ok t o r Sa y ı n Ü n al Te k i n a lp bu ç a l ış m a l a ra ö nc ü lük e tm i ş t i r, bu y ü k ü omuzlam ı ş t ır dah a do ğ r us u. Uzun yıllar s ü r e n bir ç a l ış m a o lm uş t u r. Ad a let K o m i s y o nl a r ı - y a ni k o m i s y o nl a r de r k en ç eş i t li y a s am a d ö n em l e ri i ti b a r ı y l a oldu ğ u iç i n çoğ u l i f ad e s i n i kull a n dım - b u k o n ud a ç a l ış m ış t ı r, m u h te l i f A d a let Bak a nl arı buna emek verm iş t i r, A d a l e t K o m i s y o nu b aşk a n ları em ek v e r m i ş ti r, m i ll e t v e k i l lerim i z e m e k v e rm i ş t i r. 2 2 nci Dön e m d e b i r gö r ü ş m e s a ğ lanmıştır, a m a 2 3 ün c ü D ö n em e ge l d iğimizde, 23 ün c ü Dönemde bi r y a n l ış iş lem yapıldı, 2 3 üncü D ö n e m i n A da l e t Ko m i s yo n u n da b u tas a r ı gö r üşülmed i, d o ğ ru d a n Genel Kurula geldi. G e n e l K u ru l aş am a s ı n da t ü m s i y as i pa r t il e r b i r a r a y a g el d ik, ba z ı d ü z e l t m e l e ri y a p m a n ın g a y r e ti iç e r isinde o l du k, a m a 23 ü ncü Dönem A d al e t Ko m is y o n u n da n g e ç m e m i ş o lm a s ı, h ak ikaten ön em l i b i r ek s i k l i k o l a r ak o r ta y a ç ık t ı. S on u ç ta 2 3 ü nc ü D ö n e m g ö r üş m e l e ri n d e, b e l li m u t a ba k atlar ç e rçevesinde b u tas a r ı ları ya s a laştı r d ı k v e s a y ı l ı Ka n un k ab ul e d il d i. O d ö n e m S a y ı n B ek i r Bo z d a ğ b u ra d a Ad a let ve Kalkın m a Partis inin Gru p B a ş k an V e k i li y d i. Yü r ü r l ük iç in, a l t ı a y s o n ra y ü r ü r l üğ e girmesi yönünd e bi r d üzenleme y a p ı l m ış t ı. Be n ö z e ll ik le öneri d e b u lundum A ltı ay sonra yürürlüğe koyarsak, bu t a s a r ıd a s o r un l u b a z ı hü k üm l e r v a r, b u nl a r ı y eterinc e t a rt ı ş m a dık, o ne d e n le al t ı a y d a b u n l a rı b el k i y e t i ş t i r emeyebiliri z, a l t ı a y ı n bi t im i n e doğru Me c l i s z a t en t a t il e gi r ec e k o z a m a n, ge l in bu süre y i b i r a z d a ha u z a t al ı m, ü ze r i n e b i r y ı l d a h a koyal ım. d ed ik, b ir b u ç uk y ı l ol d u. Ancak üzüntü verici olan bi r buç u k y ı l bitm ek ü z e r e, ş im d i b i r ha f t a s o n r a, 1 Te m m u z d a Tü rk Ti c a r e t K a n un u y ü r ü rlüğe gi r e c e k v e b i z b u de ğ i ş i k l i k l e r i son h a f t a y a s ı k ış t ı rd ı k, b u d o ğ r u o l m a d ı. G e r ç e k te Tü r k Ti c a re t Kanunu n da d eğ i ş m es i g e r e k e n ç o k d a ha f a z l a madd e v a r. B u n l a r ın ö ne m li bi r b ölümünü, be n, C um h u ri y et Halk Pa r t is i G r u bu a dın a, Tü r k Ti c a re t K a n u n u Ta s a r ı s ı n ın t üm ü ü z e r indek i g ö r üş m eler, daha d oğ r us u bö l ümlere il iş k in g ö r ü ş m el e r s ı r a s ı n d a, 13 O c a k t a ri h inde ifade ettim. İ f a d e e t t iğim kon u lar şun l a r d ı: B i r incis i, d e ne t im k ap s a m ı o l du k ç a ge ni ş t i r. Tü r k i y e de k i ş i r k e t s a y ı s ı n ın ç o k l u ğ un a b ak t ı ğımızda, b u d en e t im i n g e t i rd i ği m a l i y eti bu ş i rk e tl e r k a l dıramaz. Deneti m, e lbette ç ok ö ne m li d i r, m utlaka öne m li d i r. Ş i rk e t ler sad e c e s a h ipleri n in malı de ğ il di r, o nu n pa y s a hi p lerinin mal ı d eğ i ldir, ş i rk e tl er, aynı zaman d a, b u ş i r k etleri n bi r b öl ü m ü h ak l a a ç ık ol d u ğu iç i n o bors a da y a t ı r ım y a pm ı ş o l an k i ş il e r in m a l ıd ı r. Yi n e bu ş i r k etler, alım s a t ım il i ş k is i nde b u lunduğ u k iş i lerin de ü z e r i n de

10 h a k larının o lduğu k u rum l a r dır. O ned e nl e, de ne t i m ö n em li d i r. Sa y d a m, d o ğ r u tabl o ların k a m u y a m u tl ak a aç ı k l an m as ı g e re k i y o r. D e n etim i n ö z ü n d en t a v i z v e r m e m ek k a y d ı y l a a m a b u k a ps a m ı d a y a ni K O B İ d e di ğ im i z k ü ç ü k ve orta boy iş letmeleri b i r a z b u d e n e ti m in dış ı na a lm ak s u r e ti y l e r a ha t latmak ge r e k i r. B u nu i fa d e e t t im. Yi n e İ n t e r ne t s i t es i k u rm a y ü k ü m lülüğ ü n ün K OB İ l e r e büyük bir yük g etireceğini i fa d e e t t i m. B u de s te ğ i, K O B İ l e r bu n u k u ra m a z, on l arın İnte r n e t s i te s i k urma yüküm l ü lüğün ü n g e r e ğ ini Sa n a y i v e Ti c aret Bakanlığ ı üs t lensin - o z a m a nk i a d ı y l a - K O SGEB üstlen s in, b u d es t eğ i on l a ra v e r s in, KOBİ ler b u nu y a p amaz çünk ü y a p ab i len KOB İ l e r o l a bi l i r, y a p a m a y a n K O B İ l e r o labili r v e e k o n om i ni n y üzde 96, yüzde 97 ö lç eğ inde KOBİ lere d a y a n d ı ğını dü ş ün ü rs e k, K O B İ l e r in çok b ü y ü k b i r b öl üm ü z a t e n zor ayakta k al a n a i l e i ş l etmel e r idir, o n ların bi r d e İn t e r ne t s i t es i k u rm a gi b i b i r y ü k ü m l ü l ük le karş ı k a r ş ı y a b ı r a k ıl m a l a r ı d o ğ ru d eği l d i r. C e z a h ü k üm lerini n y e t eri kad a r t artıl m a d ığ ı n ı, t a r t ı ş ıl m a d ı ğ ın ı ifade ett i m ç ü nk ü c e z a d a n amaç n e di r? Bi r m üe y y i d e y l e b el l i bir a m ac a ul a ş ı r s ın ı z. Mü e y y i d e n i n, c e z a n ı n c a y d ı r ı c ı o lm as ı ge r e k i r a m a u l aş ı lm ak is t e ne n a m aç i le cezanın m ik t a rı a r a s ı n d a bir d e n g e olm a z i s e o z aman cezadan b e k l e ne n am a c ı g e rç e k l eş t i rm i ş o lm a y ı z. O n e d en l e B u n u bi r d ah a el e al ı p d ü z e n l em ek t e, g ö z d e n g e ç i rm ek t e y a r a r v a r. d e d im. D a h a b aş k a b i rç ok ş e y i söyledi m, b u nl a r ı te k te k bu r a d a sayarak z a m a n ı n ı z ı al m ak i s t em i y o r um. O z a m an n e y e d e ği n di y s e k o n ları ş im d i b u g ün b u tek l i ft e veya Hükûmet t a s a r ıs ı nd a da h a d o ğ rus u gö r ü y o r u z. B u nl a r ı n ö n e m l i bi r bö l üm ü y l e Cu m h u ri y e t H a lk P a r t i s i o larak mutabık ı z, b e lk i b i r ik i k o nu d a b i ra z d a h a fa r k l ı g ö rü ş l e r im i z v a r. Yi n e b u t as a r ı da y e r a lm a y a n am a y e r a l m a s ını düşündü ğ üm ü z b i r ta k ım d ü z e nl e m e l e r d e v a r. K a nu n un h a z ı r l ığ ı n a, sayılı Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n un h a zı r l ı ğ ı na d es t ek v e r m i ş o l an b ü tü n bi l im adam l a r ın a, b a ş ta S a y ın P r o f. D r. Ü na l Te k i n a lp olm a k ü z e r e h e p s i n e t e ş e k k ü r ü b i r bo r ç bi l m e s i l a z ım P a r lam e n to n u n. Ben Cu m hu r iyet H a l k P a rt i s i G r u b u a d ın a bu t eş ek k ürü ifad e ed i y o r u m. Yi n e s a y ı l ı e s k i Tü r k Ti c a re t K a nu n u b u Kanun l a y ü r ü rl ü k t e n k al m ış o lacak 1 Te m m u z i t ibarıyla. O Ka n u n u hazırl a y a n P r o f. H i r s c h i ra hm e t le anm ak g e re k i r. K e nd i s i A l m a n y a d a n Tü r k i y e y e gelip, Ank a r a ve İsta nb u l ün i v e r s i t e lerind e u zu n y ı l l a r b aş t a t i c a re t h uk uk u ol m a k ü z e r e ç e ş itli k o nu l a rd a ders veren ve Tü r k i y e Cum h u r i y e ti v a t a n d aş l ı ğını k a b ul e tm i ş, v a t a n da ş l ı ğ a g eç m i ş v e on u n la guru r d u ym u ş o l an b i r p r o f es ö r d ü r. G e r ç e k t en k e n di s i n i ra h m e t l e ve ş ü k r a nl a an m a k ge r ek i r. E l e ş ti r i leriyle bu t as a r ıya, yasaya, s a y ı l ı K a n u n a y ö n v e rm i ş o lan, des t ek v e r m i ş o l a n b i li m a d am l a rı n ı y ine teş e k k ü rl e an m ak gerekir. B u t a s a r ı d ak i ü z ü n t üm ş u d u r: P r o f. D r. S a y ı n Ünal Te k i na l p bunu n hazırlığına k a t ı lm am ı ş t ı r. K en d is i sanıyorum d o ğ ru b ul m a dı bu de ğ iş ik l iği am a h e r n e ol u r s a o ls u n S a y ı n Ü n a l Te k i n a lp in b u ç a l ış m al a r da o lup, ol u m s u z d a hi ol s a k en d i g ö r ü ş l e r ini bu t a s a r ı y a y a ns ı ta b i ls e y d i, onlar Parlamen t o i ç in ç o k y ol g ös t e ri c i olurdu. Onun o l m am as ı n ı b i r e k s i k l ik o l a r ak g ö rü y o r u m s a y ı l ı Ka n un, d öne m i ne g ö re s o n de r ec e i l e r i ç ö z üm l e r g e t i rm iş o l a n b i r k a nu n d u. A n c ak e lbette huk uk, d inamik bi r k a v r a m d ı r; i hti y a ç l a r d e ği ş i r, ek o n omi deği ş i r, e k o no m ide, t o p lumda yeni ihtiyaçlar o r t a y a ç ı k a r s a k a nu n ların da b u na p a r al e l o l a ra k d e ğ iş m es i g e r ek i r. G a y e t d o ğa l dır, kanun d eğ iş e c e k ti r v e s a y ı l ı Kanun yerine g e l e n 6102 s a y ı l ı K an un, s on d e re c e mod e r n kurumları da g etirmiş o lan bir k an u n du r. Te k k i ş i l ik ş i r k e t ler bunu n ç o k ön em l i b i r ö rn e ği d i r. G e rç ek t e n, A v r u p a B i r l i ği n de u z u n y ı l l a r d ı r o l a n ama Tü r k iye de olm a y a n b u ş i rk e t t ü r ü n ün Tü r k hu k uk u na kazandırı l m ı ş o l m as ı b a ş l ı ba ş ı na ö nem l i b i r ol a y d ı r ; s a na y i y e, k üç ük y a t ı r ım c ıl a r a ne f e s a l d ı ra c a k bi r o l a y d ı r. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, ta s a r ıd a ol m as ı nı arzu ettiğim i z am a ol m a y an b ir iki d ü z e n l em e y e de d eğ i nm e k i s ti y o r u m. F ai z k o nu s u nd a k i d ü z en l em e te re d d ü t y a ra t a c a k n i t e li k te d i r. B e lk i y o r umla Burad a bi r s o r u n y ok. d en e bi l i r a m a z a m an i ç e r i s i n de, y a r g ı n ı n bu k o n ud a v e re c e ği k a r a r lar çok fa r k lı olab i li r. Ö z e l l ik l e t emerrüt fai z i n d ek i y a z ı m, g e r ek ç el e r i dik k a t e al d ı ğ ım ı z d a, p r o bl em y a r a t ac a k t ü r de n di r. O maddeyi y e n i d e n e l e a l ıp y a z m ak t a y a r a r o l du ğ u nu d üşünüyorum.

11 Yi n e, Tü r k Ti c a r e t Ka n un u n un 3 40 ın c ı m a dd esi, şirket a n a sözleşm e l erini, d a h a d o ğ r us u, y e ni K a nu n dak i ad ı y l a ş i r k e t es as s özleşmel e r ini dü z e n l i y o r. Ş i r k e t e s a s s ö z l e ş m es i m a dd e s i, bug ü n e k a da r Tü r k hu k ukuna gi r m i ş v e y e r leşm i ş o l a n anlayışın t a m te r s i bir a n layışı yan s ı t ı y o r. Bi z i m hu k u k um u z d a, B o rç lar Kanu n u nda s ö z l e ş m es i s e r b es t is i i lk e s i v a r d ı r yan i b i r s ö z l eş m e, t a ra fl a r ı n i r a d es ine gö r e, s erbestç e k u r u labil i r, k oş u ll a r ı s erbestç e be l i rl e ni r. B o rç lar Kanun u nd a bu n un t ek i s t i s n as ı v a r d ı r, b i r m a d d ed e i s ti s na s ı va r d ı r ; s ö z l e ş m e, e m re d ic i hu k uk k u r a ll a r ın a, ahl a k a, kamu d ü z e n i ne v e ş ah s i h ak lara ayk ı r ı o lm a y a c a k. Bu n u n d ı ş ın d a, t a r a fl a r serbestçe t a y i n e d e b il i r. Ta bi i k i de v l e t in, zaman zaman, s ö z l eş m e ö z g ü r l üğ ü ne m ü d ah a l e e t t iği al a nl a r v a r d ı r. Ö r n e ğ in, as g a ri ü c r e t te n da h a a ş a ğ ı bi r ü c r e tl e k iş i y i ç a l ış t ı r am a z s ı n ı z. Am a, ın c ı m ad d e d i y o r k i: Tü r k Ti c a r e t Ka n un u da b u s ö z l eş m e serb e s t is i n in üzerine o t u r a n b i r k a nu n d ur. 340, b u nu n ta m te r s i b i r an l a y ı ş la, sözleşm e s e r be s t is i ni n te r s i bir i l k e y i b e ni m s i y o r. S ö z leşme, bu Kanun un a ncak izin verdiği h âl l e rd e, b u K a nu n da b e l i r ti l en h âl l e rd e n, d ah a d o ğ r u s u K a nu n da be l i r t il e n hâll e r de n s a p ab i l i r. d i y o r. Bu, b i z i m iş ad a m ı m ı z ı n y a ra t ı c ıl ı ğ ı nı öldüren b i r dü z e n l e m e. B ı ra k al ı m, i ş a d am ı m ı z, b u g ü ne k a d a r ö z g ü r bi r ş e k i l de n as ı l b u s ö z l eşm e l e ri k u r a bi lm i ş s e o ş e k i lde k u r s u n. Bu, y a t ı r ı m c ı y ı, i ş a d am ı n ı, ş i rk e t k u r uc u larını t e k t i p s ö z l e ş m e y e y ö n el t en, o nl a r ı n y a r a t ı c ı lığını ö ldüren bir madd e d i r. K a nu n u n ge r e k ç e s i n e b a k t ı ğ ım ı z da b u nu n A lm a n h u k uk u nd a n a l ı nd ı ğ ı s öyleniyor. Alm a n h u k u k un d a ö y l e olab i li r am a bizim huk u k u m u z f a r k l ıd ı r, b i z i m e k on om im i z i n di n am ik l e ri f a rk l ıd ı r. Ya r a t ı c ı b i r i ş a d am ı m ı z v a r d ı r, y a r a t ı c ı b i r ö z e l sek t ö rü m ü z v a r d ı r, k a nu n ların yapmas ı g e re k e n bu y a r a t ı c ı, d inamik ö z e l s ek t ö rü n ön ü n ü açm a k tı r bu n u n ters i bir an l a y ı ş ta ; bu n u b u ra d a ifade e d i y o r um nc i m ad d e de k i d ü ze n l em e C um h u ri y e t H a lk P a r t is i G r ub u nu n ön e ri s i y l e d ü z e l t il m iş t i r, o r ad a bi r y a n l ı ş l ı k y a pılmıştı. Ha l k a açılma kavramı s a y ı l ı S e r m a y e P i y as a s ı K a nun u n a göre s ad ec e S P K n ı n d e n etimine t a bi o lan ş i rk e tl e r d e m ü m k ü nd ü r, o y s a Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n un 5 52 n c i mad d es i S P K n ı n de n e t im e ta b i o l m a y a n diğer ş i r k e t l e rin de ha lk a aç ı lm as ı n a izin veren bir ş ek il d e y d i. Bu, yeni K o m b as s a n l a r de m ek t ir, yeni şirketler d em e k t ir, halk ı, k üç ü k y a tı r ı m c ıyı, tasarru f s a h ibini k a n d ı ra b il e c e k ş i r k e t l e ri n o r t a y a ç ı k m as ı d em ek t i r. N i t ek i m o m a d de t am am e n t e r s ine ç e v r i l di, t am te rs i n e bir m ü e y y i d e y l e, ha p i s c e z as ı m ü e y y i d e s iyle m ü e y y i d e lendi r i l di. H ükûmet t a s a r ı s ın d a b u m üe y y i d e b i r a z a z d ı, Ko m is y o n d a y ü k s e ltildi am a Sa y ı n Ba k a nd a n v e tü m p a r ti l e rd e n bi r k e z d a h a bu m üe y y i d e y i g ö z d e n g e ç i re l im, o r a d a caydırıc ı l ık ö lç e ği n de n, ö l ç ü s ün d e n v a z g eç m e y el i m, c a y d ı r ı c ı o l ac a k ş e k i l de, t ab i i k i ö lç ü l ül ük i lk es i ne u y g u n o l a ra k o m ad d e y i bi r k e z d a h a kaleme alal ı m... B a ğ ı m s ı z d e ne t im i n k aps a m ı, İ n te r n e t y ü k üm l ülüğünün k a p s a m ı y la para l e l h â le g e t i r il i y o r. B u kap s am ı Bakanl a r K u ru l u b e li r l eyecek. Ta b ii k i B ak a nl ar Kurulun u n b e l i rl e y e c eğ i k a ps am ön e m li. B un u K O B İ l e r i d ı ş a r ıd a tu t m a k s u r e ti y le Bakan l a r K u r u lu b e l i rl e y e b il i r. ş ek l inde b i r i z l en i m a l dık. Ta bi i k i B ak a nl a r K u ru l un u n n i h ai i r ad e s i n i b i l m i y o r u z, a nc ak e ğe r i r a d e b u ş e k i l de y s e o zaman KOBİ tanım ı y l a be l k i oynamamak, K O B İ t a n ı m ın ı ol d uğ u gi b i m u h afaza etm ek g e re k i r. Çü n k ü t an ı m ı b u şekilde veya B a k a nl a r K u ru l u k a ra r ı nın sın ı r ı n ı b u ş ek i l de ç izdiğimiz takdi r d e yaklaş ı k 8 b in c i v a r ı n da k i faal ş i r k e t i n sade c e 1 5 bi n i bu k a psama g i r ec e k t i r. 1 5 bi n şirket e k o n om i ni n ç o k b ü y ü k b i r k ı s m ı d em e k ti r, s a y ı y ı k üç ü m s em e y e l im am a on u da h a d a r a l ta c ak ş e k i l de b i r d ü z e nl em e y i d oğ r u b u l m a y ı z. B u n l a r ö n em li d ü z e n lemeler. Ş i r k e ti n bo r ç lanm a s ı, ş irketten b o rç pa r a al m a, b o r ç p a r a v e rm e ş e k l i nd e k i d ü z e n l em e ler yine yeni b i r ş e k le kavuşturu l du. Ancak ş un u K om is y o n da i f ad e e tm iş t im, b i r k e z d a h a burad a ifad e e di y o r u m : Ş i r k e t t en a y ı n o l a ra k b o r ç l a nm a k o n us u nd a k i y a s a k k a lk m ı ş du r um d a. Nakit o l arak, d a ha d oğ r u s u pay sahi pl e r inin ü ç ü nc ü d e r ec e y e k a d a r y a k ı nl a r ı nın bo r ç lanmas ı na i li ş k i n yasak b u. P a y s a h i pl e r i y le ilgil i h e rh a ng i bi r s o r u n yok, ora d ak i ö l ç ül e r b i ra z d a ha f a rk l ı. On a b i ra z s o n ra d eğ i ni r im, b el k i S a y ı n B a k a n d a de ğ inir. Ayın o l a r ak b o rç lanma serbes t b ı ra k ıl d ı, g e r ek ç es i de ş u : Ö r n e ğ in, ş i r k e t bi r o t om ob i l s a tı y o r s a v e y a be y a z e ş y a t ic a r e ti n d e bul u n u y o rs a p a y s a hi b inin y a k ı n l a rı o k a m p a n y a lı o t o m o b i l satışın d an y a ra r l a n ab i ls in. Gayet makul, do ğ r u a n c a k o r a d ak i otomobil s a t ı ş ı h â l inde o k i ş inin, y a n i o t o m o b i li al a n p a y s ah ibinin veya yönetim k u r u lu üyesinin yakın ı ş i r k e te n ak i t m i b o rç l a nm ı ş t ır, ayın m ı bo r ç lanm ı ş t ır? Bun u bi r d a h a k o nu ş al ı m, y a n i bu r a d a s a nk i o t om o bi l i al ı y o r a m a b i r n ak i t b o r ç l a n m a s ö z k o n us u. Hâ l b uk i n i y e t orada ş u : N ak i t b o rç l a nma yasak, n i y e t n ak i t p a ra ç ek m e s in ş i r k e t k a s a s ı nd a n. A m a bunu b i r d a h a bir d ü ş ün e l im, bu r a da b i r s o ru n olmasın. O n u n d ış ı n da, de n e ti m le ilgi l i bir b a ş k a d ü z e n leme yapıl ı y o r. D en e t im k u ru l un u n r a p o r u nu n ol um s u z ol m a s ı hâ l inde ş i rk e t y ö ne ti m k u r u lu is t i fa e de r. şeklin d e ç ok a ğır b i r h ük üm v a r d ı. Bu, hak i k a t e n şirk e tl e r i ç ok z o r a s o k ab i li r ; ö rn e ğ in, h a l k a aç ı k s a v e y a

12 k a m u y a b e ll i b i lgileri n i d u y u r m a y ük ü m l ü lüğünd e o lan bi r ş i r k e t s e gerç e k te n bu s ü r e ç d a h i o n u p i y a s a d a n çıkarmaya yol a ç ab i li r. O d ü z e l t il d i a m a o dü z e l t il m iş h âl i nd e de b e l k i bi r s orun var. Onu bir da h a, a m a ç t an h e rha n g i b i r ş e k i l de t a v i z v e r m em e k k a y d ı y l a, el e a l m a k ta y a r a r o lduğu n u d ü ş ü n ü yo r u m. Yi n e, m u ha s eb e k o n us un d a ş u n u söyleyeyim : Bu k on u d a iktidar p a r ti s iyle farklı d ü ş ün ü y o r u z. B u k a nu n şunu e s a s a l ı y o r : Ve r gi k an u n larına g ö re t u tu lan muhas e b e y i e s as a lıyor. Tü r k i y e de l i y ı ll a r da n bu y a na m al i ta b l ol a r v e r gi ö nc e l ik li o larak d ü z e n l en i r, v e r gi k a n u nl a r ı bu n u y ö nl e nd i r m i ş tir ama o z a m an s e r m a y e p i y a s a s ı d i y e b i r k a v r a m y o k t u, m u ha s e be k a v r a m ı b u k a da r ö n e ç ık m ış de ğ il d i. Doğru olan, b u a n l a y ı ş ı b ı r ak ı p ulus lara r a s ı m u ha s e b e s t an d artlarına g ö re ş i r k etleri n muha s eb e t u t m as ı dır, vergi k an u n larına gö r e v e r gi i da r es ine, Geli r İ d a re s i n e v e r ilecek m a l i t a b l ol a r, b i lançolar, a y r ı c a on u n h ü k ü m l e r i d ik k a t e al ı n a ra k re v i z e e d il ir, o şekil d e d ü z e l t il e b il i r. Bu y ö n d e ö n e r g em i z ol a c a k, b u nu da sizlerin dik k a t i ne, ta k d i ri n e s u n ac a ğız. S ü r e m s a n ı y o ru m b i t ti. Sözlerimi bitirirk e n h e pi n i z e s a y g ı l a r s u nu y o r um. ( C H P s ı r a larında n al k ış l a r) B A Ş K A N Te ş e k k ü r ede r i m Sa y ı n H a m z aç e bi. A d a l e t v e Ka lk ı n m a P a rt i s i G r u b u a d ı na S a y ı n Yı l m a z Tu n ç, B a r t ın Mi l l e t v e k i l i. B u y u r u n S a y ı n Tu n ç. ( AK P A R Tİ s ı r a l a r ı nd a n a lk ı ş lar) A K P A R Tİ G R U B U A D I N A YI L MA Z TUNÇ (Bartın) S a y ı n Ba ş k a n, d eğ e r l i m il l e t v ek i ll e r i ; Tü r k Ti c a r e t K an u n u i le Tü r k Ti c a r e t K an u nu n un Yü r ü r l ü ğ ü v e U y g ul am a Ş ek l i Hakk ı n da K a n u n da D e ği ş ik li k Ya pa n K a nu n Ta s a r ıs ı nın g e n e li ü z e r inde AK P A R Tİ G r u b u a d ı n a s ö z a lm ı ş b u lunuyorum. B u v e s il e y l e y ü c e h e y etinizi s a y g ı l a rı m la selam l ı y o r um. D e ğ e r l i mil l etvekill e r i, ü l k em i z s o n y ı l larda büyük bir h u k u k re f o rm u na s ah n e o l m u ş tu r. 2 2 nc i Ya s am a D ön e m i c e z a h uk uk u al a n ın d ak i reformların g e rç ek l eş t iği bir d ö ne m o l m uş, te m el c e z a y a s al a r ı m ı z ı n tam a m ı y e n i len m iş t i r. 2 3 ncü Ya s a m a Dönemi de özel h u k uk al a n ın d a t e m e l kanunlarımızı ikt i d a r v e m u h al e f etiyle bi r li k t e inş a e tt i ği m i z, h u k uk r e fo r m u n a b i r li k te i m z a a t t ı ğ ım ı z b i r d ö ne m ol a r ak t a ri h e g e ç m iş, B o rç l a r K a n u n u m u z, H u k uk Mu h a k em e leri Ka n u nu m u z v e Tü r k Ti c a r e t K an u nu m u z Me c l i s i m i z d e n ge ç m iş t i r. 2 2 nci Ya s a m a Döneminde Ko m is y o n da g ö rü ş ü l e n a n c a k G en e l K u r u l d a görü ş ül e m e y i p 2 3 nc ü Ya s am a D ön e m ine kalan ve 23 ncü Döne m d e de y a s a l aş m a süre c i t am am l a na n y e ni Tü r k Ti c a re t K a n un u m u z 1 4 Şubat 2011 tarihind e R e s m î G a z e te de y a y ı m l a n m a s ın d an i t ibaren k a m u o y u nd a ta r t ı ş ı l m ı ş ve kanun u n b a z ı m a d de l e ri d eğ i ş t i r il m ede n y ü r ü r l üğ e gi r m e s i durumund a ti c a ri h a y a tı n o l u m s u z e t k il e n eb i leceğ i v e u y gu l a m a d a s o ru n l a rı n y a ş a n a b il ec e ğ i yönünd e iş d ü n y a s ın d a n ve k a m u o y u n da n y o ğ un t alepler yük s el m i ş ti r. U y g u l a m ad a o rt a y a ç ıkabilecek s o r u nl a r ı n asga r i y e i n di r il m es i i ç in gerek s a y ı l ı Tü r k Ti c a r e t K an u n u m uzda gerek s e de sayılı Tü r k Ti c a r e t Ka n unu n u n Yü r ü r l ü ğ ü v e U y g u l a m a Şe k l i H akk ı n da K a n un da d eğ iş i k li k l e r y a p ı lm a s ı n ı te m i ne n g ö rü ş m e k t e o l d u ğu m u z t a s a rı h a z ı r lanmış t ı r. Ta s a r ı d ak i m ad d e l e r u y g u lamad ak i s orunları a s g a r i y e i n d i re c ek ön e m l i dü z e n lemeleri i h t i v a e t m e k t e ve 1 Te m m u z d an ö nc e yasalaş m as ı d u r u m u n da t ic a r e t d ü n ya s ı n ın e nd iş e l e ri de o r ta d a n k a ldırılm ak t a dır. S a y ı n B a ş k a n, d e ğe r l i m i ll e t v e k i l leri; ti c aret hu k uk u al a n ın d a d ü n y a da ö z e l li k le son e lli y ı l d a ö ne m li ol a y l a r v e g e l iş m e l e r y aş a nm ı ş, dü n y a t ic a r e ti n d e yeri ve etkis i o l an e k o no m ik, b ö l ge s e l bi r l ik l e r ç a lışm a y a b aş lamış, s e r b es t pa z a r v e r e k a b e t ek on o m i s i y a y g ı n l ı k k a z a nm ı ş, t e k n o l oj i k g e li ş m e ler yeni ihtiyaçları orta y a ç ık a rmıştır. An c ak a r a d a n geç e n b u u z u n zaman iç e ri s inde, yılından b u y a na u y g u lan a n, P r ofesör D o k t o r H il t z t a r a fı n d an k a l em e a l ı na n v e ti c a ret hukukum u z u n g e li ş m es i n de ö ne m l i bi r y e r i o l a n s a y ı l ı esk i Tü r k Ti c a re t K an u n u m u z d a bu g el i ş m el e r e karşılık v e r e b i l ec ek d eğ i ş i k l i k l er yapılam a m ı ş t ı r. İ ş te, 1 Te m m u z t a ri h inde yürü r l ü ğ e gire c ek o l a n sayılı yeni Tü r k Ti c a re t K a nu n u m u z ç a ğ ım ı z ı n i h t i y aç l a r ın a, dünya t i c a re t i nd e k i g el iş m el e re p a r al e l ö n em l i yenili k l e r g etirmişti r. G ö r ü ş m e k t e olduğum u z t a s a rı y l a g etiril e n d e ğiş i k l i k l e r e deği nm e d en ön c e, y e ni Ti c a re t K a n u n u m u z a g e ne l ha tl a r ı y l a ba k t ığ ı m ı z d a, y en i k a n u nu m u z u n, d ün y an ı n e n hızlı

13 b ü y ü y e n ü lk e lerini n ba ş ı n d a y e r al a n Tü r k i y e ' de k i i ş letmeleri n, ti c a r i ve e k o n om i k y ö n d e n ul u s l a r a ra s ı r e k a b e t pi y a s al a r ı nd a gü ç lü a k tö r l e r o l a ra k ç a lışmalarını s a ğ layacak k u r um v e s is t e m l e r e sah i p o lm a s ın ın ö n ün ü aç ac a k h ük ü m leri iç e r di ğ i ni g ö r m ek t e y i z. Ye n i Ti c a r e t K an u n u m uz, ticari işletm e, ş i rk e t ler, serm a y e pi y a s as ı, ta ş ı m a, de n i z t i c a re t i v e s i go r t a hu k uk u gi b i k o nu l a r ı A v r u p a B i r l i ği m ü k te s eb a t ı y l a u y u m l u h â le g e t i rm i ş t i r. Ü l k e m i z i n gü n c e l, o r t a ve uzun vadede tic a r e t h u k uk u i h t i y aç l a r ın a c evap verecek m e k a n i z m a l a r ı v e h ü k üm l e r i içeren Ti c a r e t Kan u n u m u z, m o d e rn t ic a re t h uk u k u y l a ö r t ü ş m ek t e, m e v c ut bil im s el b i ri k i m i koru m a k t a ve i ç t ihatlarla sağ l an an h uk u k i g el iş i m i d e s ü r d ü rm e k t e d ir. Ti c aret dünyas ı n ın t üm ak t örlerini n ihtiyaçların a, ilgili ç e v r e lerin b e k lentil e r ine c e v a p v erecek y e n i k u r al l a ra y e r v e r i l e n Ti c a r e t Ka n u nu m u z a te k no l oj i k g e l iş m e l e r y a ns ı t ıl m ış, h a l k a aç ı k o l an v e o lm ayan şirk e t ler aras ı nd a k i farklar en az d ü z e y e i n di r i lm iş, k u r um s al y ö n e ti m i l k e l e ri n e u y g u n d ü z e nl em e l ere yer verilmiş, ş i r k e t l e ri n b i r l eşm e s i, bö l ü nm e s i v e t ü r d e ği ş ti rm e s i y e n i e s as lara ba ğ lanmış t ı r. Ş i r k e tl e r in den e t im i ni n e t k in, bağ ı m s ı z v e u lusla r a r a s ı s ta n da r t l a ra u yg u n ol a r ak y a p ı l m as ı n ı s ağ l a y ac a k h ü k ü m lere yer veril m iştir. Ye n i Tü r k Ti c a r e t K an un u m u z l a de n i z t ic a r et h u k uk um u z d a âd e t a bir reform g e r ç ek l eş t irilm iş, d en i z t i c a re t inde ta ş ı y ıc ı n ı n s o r um l ul u ğ un a, y o lc u t aş ı m a y a, k u rt a r m a v e y a r d ı m a, g e m i al a c ağ ı h ak k ı y l a çatmaya i l işk i n k u r al l a r y e n i lenmiş ve deniz ic r a s ı h a k k ı n da y e n i d ü z e n lem e l e r y a p ı lm ı ş t ı r. S i g o r t a sözleş m e s i n e i li ş k i n no r m l a r, ç a ğ ım ı z ın i h ti y a ç l a rı n a u y g u n bir şekilde d ü z e n l en m iş, s o r um l ul uk s igorta s ı na y e r v e r i lmiştir. Ye n i T i c a r e t K an u n u m uzda da yeni Borçlar Kan u n u m u z d a oldu ğ u g i bi, güçlünü n k a r ş ıs ı nd a z a y ı f ı k o r u ya n h ük üm l e re y e r v e r i lm i ş t i r. Ş i r k e tl e r in birl e ş m es i, b ö l ü nm es i v e tü r d eğ iş ti r m es i du r um l a r ın d a a l ac a k l ı l a r v e d i ğe r h a k v e m e n fa a t s a hi p lerinin k o ru n m a s ın a y ö n e l i k d ü z e n lemel e r e y e r ve r i l m i ş ti r. İ ş ç il e r in devral a n ş i rk e te g eç i ş l e r i, h ak l a rı v e s o r u m luluk l a rı y l a il g il i olarak k o r u y uc u, a y r ı n t ı l ı d ü z e n l em el e r e yer verilmiş t i r. Ye n i k a n un u m u z l a ge t i ri l e n ö n em l i yenili k l e r d en b i r i de ş i rk e t ler top l uluğudur. B u ba ş l ı k a l t ı nd a ba ğ l ı i ş l e tm e ler h u k uk u d ü z e n lenmiş, an a v e y a v r u o r t ak l ık l a r a r a s ın d ak i i l iş k il e r ş e f fa f l ık, he s ap verilebi l i rl i k v e m en f a at denge s i t em e li n de k u ra l l a ra b a ğ l an m ış t ı r. Te k k i ş i l ik an o ni m ş i rk et kurul m a s ı na im k â n t an ı n m ış, A v r u pa B i r li ğ i üyesi de v l etleri n h u k uk l a rı y l a t am bi r u yu m s a ğ lanmıştır. K a n u n un y ü r ü r lük ta r i hinin bi r b uç uk y ı l s o n r a ya e r t el e nm e s i, 1 Te m m u z o l a r ak b e l i rl e nm e s i de, u y g ul am a n ın h a z ı r ol m a s ı v e b u s ü r e iç e r is inde k a nun u n t a rt ı ş ıl a r ak e k s i k li k l e r inin b e li r l e nmesi ve g e r ek i r s e y e n i de ğ i ş i k l i k l e r in yapılabil m e s i a m aç l a nm ış t ı r. Bu b i r bu ç uk y ı l l ık s ü r e ge r ç ek te n f a y d al ı ol m uş t u r. A ra d a n g e ç e n s ü r e i ç i nd e mad d el i k y e n i Tü r k Ti c a r e t K an u nu m u z ta r t ı ş ı l m ı ş, b a r olar, odal a r, t i c a r e t d ü n y a s ı, ü ni v e r s i te l e r kanunla il g il i gö r ü ş l e r ini i f a d e etmişler, s o r un a lanların ı b e l i rl e m i ş l e r v e bu g ö rüş l e r d o ğ r ul t us u nd a da Gümrük ve Ti c a r e t Ba k a n l ı ğımız bu ö n e r il e r i d i k k a te a lan bir tasarı y ı Me c l i s in gün de m i ne g etirmişti r. Ta s a r ı d a, sayılı Ka n u n da uygu l am a da s orun olabil e c e k, e n fa z l a değiş ik l ik t al e p e d i len hu s us l a ra y e r v erildiğini g ö rm ek t e y i z. Ş irket yöneticileri n e yönel i k b i lgilerin h e r t ü r l ü b e l ge d e y e r a lm a s ı z o r u n l ul u ğu h ep e leştirilmiş, yöne t im k u r u lu üyelerinde n dö r t t e 1 i ni n y ü k s ek ö ğ r en im m e z u n u o lm as ı ş a r t ı e l eştirilm iş, o r ta k ların ş i rk ete borç l an m a y a s a ğ ı k o nu s un d a e l eş ti r i l e r i f ad e ed i lm iş, b ağımsız de n e ti m in kapsam ı, k a n un d a d ü z e n l en e n c e z a l a rı n ağ ı r o lduğu yönünde k am u o y u n da s ü r e k l i e l eş t iriler ol m u ş, s e r m a y e ş i rk e tl e r ine il iş k in İnte r n e t s itesi kurm a y ü k ü m lülüğ ü n ün k a ps a m ın ı n s ı n ı r landırı lm a s ı i s t e nmiş, bu h us us l a rı n u y g ulamada s o r u nl a r a y o l açacağı süre k l i di l e

14 g e t i r il m i ş b u bi r b uç uk yıllık s ü r e i ç e r i s i n de v e bu al a n ların ta s a r ı d a çözüme k a v u ş tu ğ u nu b ug ü n g ö rü ş m e k te o lduğum u z t asarıyla görü y o r u z. B u d e ği ş ik li k lere ö z e tl e bir gö z a t a c a k o l u rs ak Ta c i r l e r ta r a f ın d a n dü z e n l e ne n b e l g el e r de y e r a lacak bi l g il e r s ı n ı rl a n dırılm a k ta d ı r. Ti c a ri m e k tu p larda v e t i c a r i d e f t e rl e r e y a pılan kayıtl a r ı n d a y a n d ığ ı be l g el erde bul u nm as ı g e re k e n h u s us l a r o larak, g e r ç ek k i ş i t ac i r ler il e ş a h ı s ş i rk e tl e r i nd e ti c a ret şirk e t i, iş l e tm e ni n m e rk e z i, t ic a re t s i c i l i n um a r as ı ; s e r m a y e ş i rk e tl e r inde i s e farklı olara k İn t e r ne t s i t es i o l u ş t u r m a y ü k ü m lülüğ ü ol a nl a r bak ı m ın d a n İnte r n e t s i te s i adres i ol a r ak b el i r lenmiş, ti c a ri d e f t e rl e r e i l iş k i n ol a r ak ti c a ri de f t e r lerini n aç ı lış o na y l a r ı n ın z a m an ı n ın b e li r l en m es i, İ n t e r n et sites i de f t e ri n in kal d ı r ıl m as ı v e de f t e rl e r i n Ve r g i Us u l Kanun u n a gö r e t u t u lm as ı n a y ö ne l ik dü z e n l em e ler yapılm ış t ı r. Ta s a r ı y l a ş i r k etlerin fina n s al t ab l ol a r ı n ın il a n zo r u n l ul u ğu k a l d ı rı l m a k ta d ı r. A no n im ş i r k e t l e ri n y ö ne t im k u r ul u ü y e l e ri n in en az biri s i n i n Tü r k i y e C u m h u r i y e ti v a t a n da ş ı o l m as ı, e n a z bi r is i ni n yerleşim y e r i ni n Tü r k i ye d e o l m a s ı, e n a z b i r isinin d ö r t te 1 i n in y ü k s ek ö ğ r en im g ö rm üş o l m as ı, l im i t et şirketl e r b a k ım ı n da n i s e m üd ü r lerin en az b i r i s i n in yerleş im y e r i nin Tü r k i y e d e olm as ı g ibi ş a r tl a r k a ldırılm ış t ı r. Ş i r k e t o r t ak l a r ın ı n ş i rk ete borç l an m al a r ı b e li r l i ş a r t lara ba ğ l ı o l a ra k mümkün hâ l e g e t i r il m e k te d i r. An o ni m ş i rk e t lerde o r t ak l a r ın s e r m a y e t aa h hü d ü nd e n do ğ a n v a de s i g e ç m i ş b o rç l a r ı b ul u nmamas ı h âl i nd e v e ş i r k e ti n s e r b es t ak ç e l e rl e bi r li k t e k â r ı g eç m iş y ı l z a r a r l a r ı nı karş ı layac a k d ü z e y d e is e ş i rk e t e borçlanab i lecek leri düzenlenmişti r. Yö n e t i m k u r u lu üyelerini n üç ü nc ü de r e c e y e k ada r k an v e k a y ı n hısımlarının ş i r k e t e n a k it olarak borç l an m aları yasak l an m ış t ı r. L im itet şirketlerde o r ta k l a r il e m ü d ü rl e r i n b o r ç lanab i lm es i n in de an o n im ş i r k e t l e rl e a y n ı es a s l a r a b a ğl ı o lm as ı y ön ü n d e d e ğ iş ik l ik l e r y ap ı lm ı ş tı r. B a ğ ı m s ı z d e ne t im e ta b i olac a k ş i rk e tl e r i b e li r l em e y e t k i s i B a k a n la r K u ru l u n a verilm i ş, i ş l em de n e tç il e r i k al d ı r ıl m ış ; d en e tç i ta r a f ı nd a n olum s u z gö r ü ş v e r i lm es i v e y a g ö rü ş v e r i l m es i nd e n k aç ı n ıl m a s ı hâ l lerind e o r ta y a ç ık a n d e n etçi görüş ü s o nu ç l a rı y e n i de n d ü z e n l en m iş t i r. İ m t i y a z a i l iş k i n d ü z e n l em el e r ya p ı lm ı ş, ö r n eğ i n, yü z d e 50 de n fa z l a k a m u p a y ı ol a n ş i rk e tl erde kamu a l e y hi n e i m ti y a z t e s is e di lm e s i ö nl e nm i ş t i r. K u r u c ul a r ı n, yöneti m k urulu üyelerini n, t a s fi y e m e m u r l a r ın ı n s e be p ol du k l a rı z a r a r l a rd a k u s u r u is p at yükü yen i de n d ü z e nl e ne r e k k us u r u iddia ede n in is p a t e d ec e ğ i y ö n ü n de d ü z e n l em e y a p ıl m ış t ı r. A n o n im ş i r k etlere t a nına n s e r m a y e ni n dö r t t e 1 i n i n k u r ul uş a n ın d a, kalan kıs m ı n ı n i s e y i r m i d ö rt a y d a ö d e nm es i im k â n ı l i m i t e t ş i rk e tlere de t a n ın m ış t ı r. B a k a nl a r K u ru l u t a r a fı nd a n de n e ti m k a ps am ı n a alına n ş i r k e t l e ri n İn t e rn e t s i t es i k u r m a z o r u n l u luğund a bu l un a c a ğ ı v e b a z ı e n d iş el e r i ortadan k al d ı rm a k m ak s ad ı y l a İ n te r n e t s i t es i nd e ş i r k e t ç e k a n un e n y a p ıl m as ı z o r un l u il a n ların yayınlan ac a ğ ı yönünde d e ği ş ik li k y a p ı l m ış t ı r. S e r m a y e P i y as a s ı K a nun u h ük üm l e ri s a k lı kal m a k k a y d ı y l a an o n im ş i r k e t l e r in, ş i r k e t k u r m a k v e y a s e rm a y e s ini artırmak a m acıyla halk t an p a ra t o pl am a s ı y a s ak l an m ış v e b u n a a y k ı r ı e y l em in yaptırımı d a ağ ı r laştırı lm ı ş t ır. Bunu n y a p tı r ı m ı a l t ı a y d an ik i y ı la k a d a r h a pi s o l a ra k b e l irl e n m i ş ti r. İ ş v e t ic a r et dün y a s ı tar a f ı n d an ç o k s ık ç a e l eştirilen h ap is c e z a l a r ı y l a ilgil i d e ğ iş ik l ik l e r y ap ı lm ı ş, s u ç v e c e z a l a r a ili ş k i n dü z e n l e m e l e r o r a ntılıl ı k i l k e s i g e re ğ i y e n i d e n e l e a l ın m ış t ı r ve b u pa r a lelde, ö r ne ğ in üç aydan ik i y ı la kad a r h a p is v e y a a dl i p a r a c e z a s ın ı g e re k ti r en 1 8 s u ç u n y a p tı r ı m ı i da r i p a ra c e z a s ı na d ön üş t ü r ül m üş t ü r. Ta s a r ı n ı n ç e rç e v e 2 nci madd e s i n de, as l i y e ti c a r e t m a h k e m e s i bulunmayan y a r g ı ç e v r e s i n de k i b i r t ic a r i d a v a d a g ö r e v k u r al ı n a d a y a n ı lm am ı ş o lmasının g ö r e v s i z l ik k a r a r ı v e ri lm e s i n i g e r ek t i rm e y e c e ği v e a s l i y e h uk uk m a h k e m es i ni n da v a y a d e v a m ed e c e ğ i y ön ü n de K o m i s y o n da y a p ı lan de ğ i ş i k l i k g ö r e v in kamu d ü z e n i nd e n o l m as ı p r e ns i bi y l e u y um l u b i r de ğ iş ik l ik t i r. B u değiş ik l ik ge r ç ek t en ö ne m l i. Ta r a f l a rı n a l e y h i ne s o n uç d oğ u r a n ve yargılamaları g ec ik ti r e n bi r d u ru m b u ş e k i l de o r t a da n k a l dırılm ı ş o lm a k t a d ı r.

15 s a y ı l ı Ka n un d a dü z e n l e ne n iş bö l üm ü ili ş k i s i hem t eo r ik b ak ım d a n hem d e u y g u lama bak ı m ı n d an s o ru n l a r d o ğu r m a k ta y d ı ç ün k ü mah k em el e r in g ö r e v a l an ı h u k uk y a r g ıl a m a s ı b ak ım ı n da k am u d ü z e n inden k ab u l e d i l i r k e n, ti c a r i u y u ş m a z l ık l a r v e ç e k i ş m e s i z y a r g ı iş l e ri b a k ım ı n da n ö z el m a h k em e ni t e li ğ indek i as li y e ti c a r et m a hk e m e l e ri y l e as l i y e h u k uk m a hk e m e l e ri a r as ı n da k i ili ş k i n in iş b öl üm ü il i ş k is i s a y ı l m a s ı i ş i n ni t e li ğ ine uygun dü ş m e m e k te d i r. Keza iş bö l üm ü i t i r a z ı nd a b u l u nu lm a m a s ı h â li n de, a s l ın d a t i c a r i o l a n uyuş m a z l ık l a rı n as l i y e h ukuk m a hk e m e l e ri n de g ö rü l m e s i v e y a t e rs i d u r um l a k a r ş ıl aş ı lm a k t a y d ı. B u h u s us l a r d ik k a t e a l ı n a ra k a s li y e t ic a r e t m a hk e m e l e ri y l e as l i y e h u k uk m a hk e m e l e ri a r as ı n da k i ili ş k i n in iş b ö l üm ü nd e n ç ı k a r ı larak, diğe r m ah k e m el e r de ol d u ğ u gibi gö r e v i li ş k i s ine dön ü ş t ü r ü lm üş o l m as ı d a y e r i nd e bi r de ğ i ş i k l i k o lm u ş t u r. Yi n e K o m is y o n d a y ap ı lan baş k a b i r d e ği ş i k li k le de ta s a rı d a k im l e ri n de n e tç i o l a c a ğ ı nın be l i rl e nm emesini n ön em l i b i r ek s i k l ik o lduğu, b u y ön ü y l e de 6102 s a y ı l ı K a n u n un ruh u na d a ayk ı r ı ol d u ğu g erekç es i y le, dene t ç i n in bağ ı m s ı z d e n e ti m y a pm ak ü z e r e, s a y ı l ı K an un a gö r e r uh s at alm ış y e m i nl i m a li m ü ş a v i r v e ya s e rb e s t m u h as e be c i m a l i m üş a v i r u n v a n ın ı t aş ı y a n v e Kamu Gözetim i Mu h a s eb e v e D e n etim S t a n d a r tl a r ı Ku r um u nc a yetkilendiri l en k i ş i l e r ve y a o r t a k l a r ı, b u k iş i lerd e n ol u ş a n s e r m a y e ş i rk e ti o labil e c e ğ i y ö n ün d e y e ri n d e bir d e ğ iş ik l iğe gi d il m i ş ti r. S a y ı n B a ş k a n, d e ğe r l i m i ll e t v e k i l leri; ü l k e m i z in ekonom i s i iç i n büyük ö n e m a r z e d en, iş d ü n y a m ı z ı n, t ic a r e t ç e vr e l e r inin, h uk u k c am i asının yürürlüğe girm e s i n i büyük bi r h e y e c a nl a be k l e di ğ i y en i Tü r k Ti c a re t K a nu n u m u z d a k i d eğ iş i k l ik l e ri n 1 Te m m u z da n ö n c e yapılm a s ı u y g u lam a d a ortaya ç ı k a c ak s orunları d a o r t a da n k a l dıracak t ı r. Ye n i Tü r k Ti c a r e t K an un u Ta s a r ıs ı nın ha z ı r l an m as ı s ü r e c i n de b ü y ük e m e ği o lan Bi l im K o m is y o n u B aş k a n ım ı z D e ğ e r l i Hocam ı z P r o fe s ö r Ü n a l Te k i n al p e burad a n s a y g ı l a rı m ı z ı g ö n d e ri y o r u z. H o c a m ı z h e r n e k ad a r bu d eğ i ş i k l i k l e r i n bir b ö lümün e s ıc a k b ak m as a d a u y g u l a m a n ın y o ğ u n t a lep l e r ini, i ş v e ti c a re t dün y a s ı n ı n has s as i y e tl e r ini de dik k ate a l m ak du r u m u n da y d ı k. B u d u y g u v e dü ş ü n c e l erle, tas a r ın ı n h a z ı r l a nmasınd a em e ği g eç e n herkese, ik t idarıyla m u h al e f etiyle bü t ün A da l e t K om is y o n u ü y e l e r im i z e, y e n i yaptığım ı z s o n d eğ i ş i k l i k l e r le b i r l ik t e 1 Te m m u z t a r i hinde yürürlüğe g i r ec ek ol a n Tü r k Ti c a r e t K an u nu m u z u n ü l k em i z e, t i c a r e t d ü n y am ı z a, h uk uk c a m iamıza hayırlı ol m as ı nı dil i y o ru m. Em e ği g eç e n t ü m k o m i s y o n ü y e l e ri n e, bili m k om i s y o nu ü y e lerimize, Ad a l et Kom i s y on u ü y e l e ri m i z e, G ü m r ü k v e Ti c a r e t Ba k a n l ı ğımızın d e ğ e rl i y e tkililerine h u z u r larınızda t e ş ek k ü r e d i y o r um. Ta s a r ın ı n hayırlı olmasın ı di l i y o r um. Yü c e h e y e t i ni z i s a y g ıl arımla s el a m l ı y o r um. ( AK P A R Tİ s ı r a l a r ı nd a n a lk ı ş lar) B A Ş K A N Te ş e k k ü r ede r i m Sa y ı n Tu n ç. Ta s a r ı n ı n tü m ü ü z e r i nde k i g r u p lar ad ı n a g ö r üşm e l e r t am a m l a nm ı ş t ı r. Ş a h ı s l a r ı ad ı n a İsta n bul Mi l l e t v e k i li S a y ı n C el al A d a n. B u y u r u n S a y ı n A da n. (MHP sıraların d a n alk ı ş lar) S ü r e n i z o n dak i k a. C E L A L A D A N ( İ s t an b ul ) S a y ı n B aş k an, de ğ e rl i m i l letvekil l e ri ; he p inizi en deri n s a y g ı l a rı m la selam l ı y o ru m. E s a s e n Tü r k i y e de he r ha n g i b i r hadiseye baktığımız zaman bir bütünlük arz ediyor, tek tek ele aldığımızda sonuca gitmek imkânsız. Bugün, aşağı yukarı bir yıldır, 23 üncü Dönemde aceleye getirilerek çıkarılmış olan yasaları düzeltmekle uğraşıyoruz. Hâlen birtakım acele davranışlar var, bunlardan milletimiz zarar görmekte. Türkiye bir süreç yaşıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde özellikle dış politikada Türkiye'nin önünde üç tane temel problem vardı: Bunların bir tanesi Ermeniler ve Ermenistan ın oluşturduğu politikalar, diğeri Kuzey Irak taki gelişmeler, bir diğeri de Kıbrıs tı. Bu üç meseleye baktığımız zaman karşımıza çıkan tablo, üçüyle de ilgili, Türkiye'nin çok büyük bir boşluğa düştüğü gerçeğidir. Ona bir de Suriye eklendi. Tabii,

16 Suriye deki gelişmeler bir millî meseleye dönüşünce, her zaman parti menfaatlerini Türkiye'nin menfaatleriyle mukayese kabul edilmez bir şekilde değerlendiren yani Türkiye'nin menfaati olduğunda parti menfaatini ikinci plana alan Milliyetçi Hareket Partisinin bugünkü sağduyulu duruşu bütün Türkiye'nin takdirini kazanmakta. Ve geliyoruz ekonomiye Tabii, dış politikaya girmemin sebebi şu: Dış politikada mesele öyle bir hâl aldı ki, Mısır da miting alanlarına sığmayan Başbakan şu psikolojiyi yaşattı Türkiye'ye Türkiye artık dünyada belirleyici bir ülkedir ve dünyada sözü geçen bir ülkedir; bize karşı bir şey yapıldığı zaman yer yerinden oynar. psikolojisini tam yaşarken İsrail den bir tokat yedik, geçti, gitti. Gürledik, Akdeniz e, her tarafa hâkim olacağız, nefesini keseceğiz. dedik; İsrailliler petrol aramaya devam ediyor ve âdeta oralarda cirit atıyor. Suriye de gerdi, bir olay yaşıyoruz; Ermenistan öyle oldu, falan. Şimdi ekonomiye baktığımız zaman çok değerli arkadaşlar, milyar dolar ihracattan bahsediliyor. Bu 136 milyar dolar ihracatın ithalat rakamlarını vermeye kimsenin yüreği yetmez. Dünyanın en yüksek reel faizini ödüyoruz v e ç ık ı y o r u z b ü tü n t el e v izyon kanall a r ı nd a b i r p ro p a g an d a y a p ı y o r u z B i z m i lyar dolar i h r ac a t y a pa c a ğ ı z. d i y e m i l y a r d o l a r i h r ac a t i ç i n - b ü t ü n a k l ı s e l im iş a da m l a r ı y l a k o n uş t um, h e r t arafla k o nu ş tu m b i n mega v a t l ı k b i r e n e r ji y e i h ti y a ç v a r, el im i z d e 53 b in megavatl ık b i r e n e rj i v a r. Tü r k i y e ' n i n h e r y ı l yüzde 1 4 k a l k ı n m a s ı l a z ı m k i m i l y a r do l a r i h r ac a ta k a v uş m ak iç i n o da b ir hayal ol a r ak k a r ş ım ı z a ç ı k ı y o r. Ş i m d i, Tü r k Ti c a re t K a nu n u il e il g il i 2 3 ün c ü d ön e m de y a p ı lan ç a l ış m a lara bak t ım, ç o k c i d di u y a r ı lar yapıl m ış, s o n r a bir m u ta b ak a t s ağ l a nm ı ş v e g ü nd e m e g el m iş. P i y as a y a b a k t ığ ı m ı z z a m a n Al l a ha d u a e t t ik i y i k i b u y a s a d e ği ş ti. E ğ er bu yas a değiş m e s e y di, Tü r k i y e d e tu t uk l a nm a ya c ak b i r t e k K O B İ m en s u b u k a lm a y a c a k t ı. Ye n i Tü r k Ti c a r e t K a n u n u günd em e ge l d iği n d e n bugü n e kad a r değ i ş ik bi r t ak ı m ş ik â y e t ler oluş t u. Bu ş i k â y e t l e r d o ğ ru l t us u nda, A d a let Kom is y o n u nda, b i z l e r, z a m an z a m an sess i z k a l a ra k z a m a n z a m a n da d es t ek v e r e r ek d es t eğ i m i z i s a ğ l a dık. Ş i r k e ti n ba n k a l a rd a k i v e k as a da k i paral a r ı, a l ac a k l a r ı, b o r ç l a r ı g e li r v e g i de r l e ri n in İ n t e r n et s i t es i nd e y a y ın l a nm a s ı, y ö n e ti m k u ru lu baş k an v e ü y e l e ri y l e yönetici m ü d ü rl e r inin ü c re t v e d iğer gel i r lerini n y a y ı n l anm a s ı, d en e tç i v e ö z e l de n e tç i r a p o r larının yönetim k urulunun y ı l l ık r ap o r v e d e ğ e r lendi r m e a ç ı k lamas ı n ı n y a y ı n l a n m as ı na b ü y ük te p k i vardı. Siteyi oluşturmayana a y n ı a nd a he m h a p is he m d e a d i l p a r a c e z a s ı u y g ul an m as ı d a endi ş e l e ri a r t ırıyordu. Ti c a ri s ı r o l a rak a l a c a k l a r ım ı z ı n, he r h a ng i b i r ş i rk e t a l ac ak l a rı nı talep e de r k en A y s onu n d a c i dd i ö d e m e l e ri m i z v a r, s ı k ı ş ı k d u ru m da y ı z. d i y o r, ya n i bi r es n a f a l ac ağ ı n ı t a h s i l ed e r k e n d i y o r k : Pa r a y ı v e r ç o k s ı k ın t ı d a y ı z am a ş i r k e t in mal v a r l ı ğ ı, p a ra s ı, i nternette g ö r ü n dü ğ ün d e Ya h u!, m a ş a l lah, dü n y a k a d a r p a r a n v a r b i z i ni y e s ık ış t ı r ı y o r s u n a r k a da ş? Biz bir m ü dd et sonra b u parayı verel im. k a n a ati s ö z k on u s u o l u nc a k i m s e a l a c a ğ ı nı alamayac ak du r u m a gelecekti, b u ra da ş ik â y e t v a r d ı. B a nk a da k i p a r a larımızı, m a l v a r lığım ı z ı, a lacak larımızı aç ı k l a d ığ ı m ı z d a - s o y g u nc us u v a r, hırsızı var - b u n a k a r ş ı ç o k b ü y ü k s ık ı n t ı v a r d ı. Ş i r k e t y ö n e t ic i v e ü s t dü z e y ç a l ı ş a n larının üc re t l e r i ve diğe r g e l i rl e r in herk es t a r afınd a n bi l inecek ş ek i lde aç ı k lanm a s ı b a z ı s o r u nl ar yaratıyordu. B u t e s p i t lerle birl i k t e, Mi l l i y e t ç i H a r ek e t Pa r t is i bu t em e l p r o bl e m l e r de d u y a r l ı d a v r a n dı v e b u k on u da h ak l ı t e pkiler he r g eç en g ün a r t ınc a de ğ iş t i r il m e s i kaç ı nılm a z o l du, b u g ü ne g el d ik. Ye n i d üzenlemed e İn t e r ne t s i t es i y l e il g il i i k i önem li d eğ i ş ik li k v a r. B i r i n c i s i, il a n e d il e c e k b i l gi l e ri n k a ps a m ı d a ra ltılıyor. Örneği n, y uk a r ıd a d ö r t b e nt h â l inde s ı r al a n an b il g iler - b an k al a r da k i para lar, vesai r e - y a y ı n l an m ayacak. Ya y ı n l a n a c ak b il g il e r i G ü m r ü k v e Ti c a r e t Ba k a n l ı ğı bir yön e tm e l ik le b e l i rl e y e c ek. İ k i nc is i, Ba k an l a r Ku r u lunca beli r l en e c e k o l an d e n e ti m e tabi l im itet ve anoni m ş i rk e t ler İ n t e r n et sites i aç m a k ve k an u n en y a p ı lm as ı gereken ilan l a rı y a y ı n l amak zorund a lar. İ n t e r n et sites i ol u ş t u r m a y a n a a dl i pa r a c e z a s ı Ye n i Tü r k Ti c a r e t Kan u n u nda İ n t e rn e t s i t es i o l uş t u rm a y a n lara altı a y a k ad a r ha p is, yü z g ü n d en üç y ü z g ü n e k a d a r a d li pa r a c e z a s ı u y g u l an m as ı ö ng ö r ü lm üş t ü. Ya p ı lacak o l a n d e ği ş ik li k le hap is c e z a s ı k a ldırılıyor v e s a d ec e y ü z g ün d e n ü ç y ü z g ü ne k ad a r a d l i p a r a c e z a s ı u y g u l an a c ak a nc ak a dl i pa r a c e z a s ı ö d en m ed i ği t ak di r d e y ü z i l a üç yüz gün h a p is c e z a s ı na d ön ü ş t ürülecek. A d ı k on m am ış d efter k al k ı y o r. B un a de s te k v e r iyoruz. Ye n i Tü r k Ti c a r et Kanunu y l a g e t i r il e n v e a d ı b e ll i olm a y a n il g i n ç b i r de f t e r g e r e k s i z b ul u nd u ğ u için kaldırılıyor. İ n t e r n et te ilan ed i lecek bilgi l e ri n y a z ı l m a s ı i s te n e n a d ı k o nm am ı ş d e ft e r i n g e r ek s i z o l d u ğu v e k a l d ı rı l m a s ı k o n us u nd a he r t a ra f t an g e l e n hak l ı ş ik â y e t ler gö z ö n ü n e alın d ı,

17 y a p ı l a c a k o l a n deği ş i k lik l e a d s ı z d e f t e r k al d ı r ılıyor. Böylelik l e şirk e tl erin tuta c ağ ı de f t e r s a y ı s ı a l t ı y a iniyor. İ ş l em de n e tç is i do ğ m a da n ö ldü. Ye n i Tü r k Ti c aret Kanun u y l a geti r i len denetç il e r de n b i r i de iş l em de n e tç is i y d i. Ş i rk e ti n k u r u luşun u, s e r m a y e a r t ı rı m ı nı, aza l t ı lm as ı n ı, bir l eş m e, b öl ü nm e v e tü r d e ği ş ti r m e y i i ş l e m de n e tç i s i a dı altında ik inci b i r de n e tç i ni n d e n e tl e m e s i is t e ni l i y o r du. Te p k il e r ü z e r ine bu k o n u d a da g e r i a d ım a t ıldı. Ya p ı l ac a k d e ğ iş ik l ik l e i ş l e m d e ne tç i s i v e u y g u laması b a ş lamada n s o n a eriyor. A n o n im ş i r k et yöneti c isinin Tü r k i y e d e ikameti g e r e k m i y o r. Ye n i Tü r k Ti c a r e t K a nu n u y l a a n o n im ş i rk e t lerde yöne t i m k u ru l u ü y e l e r inden en az biri n in yerleş im yerinin Tü r k i y e d e o l m as ı z o r un l ul u ğ u tutul m uş t u. Bu d ü z e nl em e nin yabanc ı s e r m a y e n i n Tü r k i y e y e ge l iş ini e n g e ll e y e c e ğ i d üş ü n ül dü v e y a p ı l ac ak o lan de ği ş ik l ik l e bu zorun l ul u k k a l d ı r ıl ı y o r. D e f t e r t as d ik leri s i l b aştan. Ye n i Tü r k Ti c a r e t Kanunu n a g ö r e 7 de f t erin aç ı l ış v e k a p an ı ş t a s d ik l e r i yaptırılacaktı. B u r ad a k i 1 4 de f t e r ta s di k inden 1 i n in d a h i u n u tu lm a s ı h â l inde 7 3 bi n li r a y a k ad a r a dl i pa r a c e z a s ı ö de n m e z s e ik i y ı l a kad a r h a p is c e z a s ı u y g u l a na c ak t ı. Ya p ıl a n d e ğ iş ik l ik l e rl e İn t e r ne t le ilgi l i defte r k a l d ırılıyor. Diğer 6 d e f t e ri n aç ı l ış ta s di k i, yevm i y e d e f te r i, k eb i r v e envanter d e f te r l e ri n in a ç ı l ış ta s di k i z o r u n l u ol ac a k, p a y d eft e r i il e ge n el k urul to p lantı ve m ü z a k e re d efteri y e t e r l i y a p r a k l arı bul u nm as ı hâ l i nd e il k a ç ıl ı ş t a s d i k i nd e n s o n r a bu d e f t e rl e r a ç ı l ış ta s di k i y a p t ı r ı l m a d an k u l l an ı lab i l ec ek. K a pa n ış t as d iki yevm i y e d e f te r i i l e y ön e t im k u r u l u kara r d e f t e r i n i n kap a n ış on a y ı n ı i z l e y e n f a al i y e t dö ne m i ni n üç ü a y ı n ı n s o nun a k a d a r n o t e r li k te y a p t ı r ıl a c a k. Hapis k al k ı y o r, c e z a 4 b i n Tü r k l i r as ı ol u y o r. D e f t e r t as d ik ini yaptırmayanlara u y g u l an a c a k ha p i s c e z as ı, y a p ıl a c a k o l a n d e ği ş ik li k le k a l dırılıyor. 7 3 bi n li r a yı b u labilen ad l i para cezası 4 bi n Tü r k l i r ad a n i d a r i p a r a c e z a s ın a dö n üş t ü r ül ü y or. E l e k t ro n ik o r ta m da t u tul a n de f t e rl e r e n o t e r o n ayı kaldırı l ı y o r. D o l a y ı s ı y l a b u te m el d üzenlemel e r e esnafım ı z ın, k üç ük, o r ta b o y iş letm e l e ri m i z i n, o r g a n i z e s an a y i b öl g el er i m i z i n d e s e s i n i duyara k Mi l l i y e t ç i H a r ek e t Partisi olara k d e s te k v e r di k, d e s t e ği m i z i d e v a m e t t i ri y o r u z. Ta s a r ı i lk h a z ı rl a n dığınd a, Ü n al Te k i na l p Ho c a m ı z ı n ha z ı r l a d ığ ı t as a rı y a b a k t ığ ı m ı z d a, g e r ç ek t en, A d al e t v e Ka l k ın m a Partis i nin Hoca mızdan is t i fa d e e d e r ek h a z ı r lamış o l d u ğu t as a r ıd a p ra t ik l erle örtü ş m e y e n k ı s ım ları n z a m a n içeris i nd e de ği ş t i ri lm e s i d oğ r u o l m uş t u r. B u ç e rç e v e d e hepi n i z i e n d e ri n s a y g ı l a rı m la selamlıyorum. ( MH P s ı r a l a r ı n da n al k ış l ar) B A Ş K A N Te ş e k k ü r ede r i m Sa y ı n A d an. Ta s a r ı n ı n tü m ü ü z e r i nde ş ah ı s l a r ı ad ı n a ikinc i k o n uş m a c ı İ z m i r Mi l l e t ve k i li S a y ı n Me h m e t A l i S us am. B u y u r u n S a y ı n S us am. (CHP sıraları n d an al k ışlar) M E H ME T A L İ S U S A M ( İ z m i r ) S a y ı n Ba ş k a n, d e ğ e r li m i ll e t v e k i l leri; Tü r k Ti c a re t K a n u n u n un y e n i de n y azılması k on u s u n da k i b u çalış m a l a rl a il g il i ş a hsım adına g ö r ü ş l e r im i s i z l e rl e pa y l a ş m a k i s t i y o r um. B i r k an u n un y a p ı lışın d a muha k k a k k i s on u ç i t iba r ı y l a ç a ğ ı n g e r ek l e ri n e uygun en i y i d ü z e n l em e leri yapm ak, b i l im ad a m l a r ı y l a, b u konunun u z m an l a rı y l a k an u n u n en i y i ş e k i l de y a z ı m ı n ı h a z ı r lamak ö ne m li bi r ç a l ış m a. B u ç a l ış m a d a e m eğ i g e ç en h e rk es i k u t luyorum. Bu ç a l ış m a büyük ora n da d a parti ler aras ı u z l aş m a y l a b u Parlamentod a ç o k f a z l a t a r tı ş ıl m ad a n g e ç ti a m a y ü r ü r l üğ e gi r m e de n ü z e r i nd e 50 ni n ü z e ri n d e d e ği ş ik li k y a p m a ihtiyacı doğ d u. Bu belk i u z l a ş m a n ın g etirdiği s o n uç ol a b il i r a m a b i r y a n ın a da d i k k a t i çek m e k i s ti y o r um. P i y a s a n ı n görüş leri a l ı nm a d an y a p ı lm ış o lan k an u n larda

18 p i y a s a nın ihtiyaçların a c e v a p v e r m e y e n, ha t t a o n u n i h t i y aç l a r ın ı en g ell e y e n ç o k ö n em l i y a n l ı ş lıklar da yaşanabil d i ği b u k an u n un d ah a yü r ü r l üğ e gi r m ed e n y e niden de ğ iş t i ri l m e t a l e bi n de n o r ta y a ç ık ı y o r. B u r a da bi r k u r u m s a ll a ş m a y ı, ş i r k e t l e ri n ç a ğa a y a k u y d u r m as ı n ı g e rç e k l e ş t irmeye çalış t ı k. A m a de ğ e r li a rk a da ş lar, t ü m b u y a s a l dü z e n l emelere ra ğ m e n Tü r k i y e de - b u gü n ç o k ö n e m l i c i r ol a r a u l aş m ı ş o l a n - Tü r k Ti c a r e t K a nu n u y l a i l gi l i olarak h aks ı z b i r r ek a be t in a l t ı n ı ç i z m e k v e b u k a nu n d a b u k o n u y l a ilgili bi r p i y a s a n ı n gerç e k d u ru m u nu s i z l e r l e p a y l a ş m a k i s t i y o r um. Pe r a k en d e p i y a s a s ın d a ra k am l a r m il y a r c i v arında bu g ün s ö y l e n en r ak am l a rl a. Bu p e r ak e nd e pi y a s as ı nda g i de r e k t ek e l leşen ve haks ı z r e k a b e t d e d i ği m i z b i r ol a y a do ğru gidi ş i m i z ol u y o r. B u o l a y s ad e c e t ic a r i kes im i de e tk i lemiyor, a y n ı z a m a nd a s a n a y im izi de çok c i dd i bi r ş e k ilde yönlen d i re n v e y a p ılandıran b i r n o k ta y a g e li y o r. A z ö nce, bu k o nu y l a il g il i k o nu ş m a y a p m a k i ç in İnte rn e t e bak t ı ğ ım d a, S a y ı n B a k an ı n b i r he m ş e h r i s i v a r, S el a m i S a r ı, t e k s t i l üzerind e ç a l ış ı y o r. S e lami S a r ı n ın t ek s ti l ü z e ri n de k i ş ik â y e t i ş u : A V M l erde biz k ö ş e l e re, k e n a rlara atıl ı y o r u z, A m e r ik a l ı f i rm a lar bize yer vermiyor. Tü r k p era k e nd e pi y a s as ı n a egem e n o l a n k u r u luşlar gi d e re k he m yabancı ü lk e l e ri n fi r m a ları hem g iderek da r a lan sayıdak i fi r m a. A V M l e r d e ha n gi f i rm a lar var? diye b a k t ı m, Ka y s e r i Fo r u m d a k i f i rm alarla İs t inye dek i f i r m al a r a y n ı, İ z m i r d ek i firmal a r la Trabzon da k i firmal a r a y n ı, E r z u r u m daki firm a lar a y n ı. Ya n i p e r ak en d e sektörü n e e g em e n o l an fi r m a s a y ı s ı s ın ı r l ı v e b u firmal a r s a na y i ü r e t im i ni d e k en d i lerine göre i s t ed ik l e ri g ibi yap m a n o k ta s ın d al a r. O y un c u s a y ı s ı a z a l ı y o r v e g i de r e k p e ra k e nd e s e k t ö r ü ne ç o k sınırlı s a y ı d ak i fi r m a e ge m e n hâle gel i y o r. B u, y i y e c e k -i ç e c ek t en tu t u n da t ek s t i l de, a y akk a b ıd a v e b en z e r i he r al a n d a bu n o k t a d a. B u k a nu n u y ap a r k e n bizim dik k at etm em i z g e re k e n en ö n em l i n ok t a, re k a be t ç i o r ta m ı s a ğ l a y ı p Tü r k s a n a y is i ni n g i ri ş i m c i lerine pazar b u l a bi lm e k t i r. Ti c a r e t ne d i r? So n uç i t i b a rı y l a t ic a r et, üre t i len m al ı n tü k eticiyle bu l uş t u r ul m a giri ş im inin g en e l ad ı d ı r. D e ğ e r l i arkadaş l a rı m, bu g ü n b ö y l e ti c a re t t e b e li r l i fi r m a l a r p i y a s a y a e ge m e n olurs a s i z i n ü re t im i ni z i d e b e lirli firm al a r y a p a r v e b e li r l e y i c i n ok t ad a ol u r. Ne g ü z e l, Tü r k Ti c a r e t K a nu n u n da a nlaşıp b i r k a nu n ç ı k a rd ı k. P e k i, n e de n pe r ak e n de piyasas ı n ı d ü z e n l e y e n b i r k a nu n u yıllardır b u Me c l i s t e ç ı k a r a m ı y o r u z? N ed e n b u Me c l i s a y n ı o l g u nl u ğu g ös t e ri p, d ö rt p a r t inin b i r a r a y a g el ip, piyas a n ın i h ti y a ç d u y d u ğ u v e g i d e re k t e k el l eş e n b u pi y a s ad a e s n afın, s a na t k â r ı n, k üç ü k i ş l e tm e c i n in ve sana y i c i ni n t a l e pl e r ini di l e geti r e bi lecek o r t ak y a s a y ı ç ık a ra m ı y o r u z? B ug ü n b u k an u n u ç ı k a r ı r k e n d ü ş ün m em i z ge r e k e n en ö n em l i kon u lardan b i r t a n es i bu d u r. D e ğ e r l i arkadaş l a rı m, siz teorik o larak en i y i t ic a r e t k a nu n un u y a p a rsanız bu k a n un m a n t ık ol a r ak da f ı rs a t o l a r ak d a sad e c e b ü y üklerin l e hi n e i ş l i y o r s a, küçük l e ri b u p i y a s a da y o k e d i y o rs a, b u a di l bi r k a n un d eğ i ldi r, b u re k ab e tç i b i r k a nu n d eğ i ldir, b u s a n a y i y i ge l iş t i ri c i b i r k a n u n d e ğ il d i r. B u an l amıyla, çok aç ı k ç a b u r ad an b i r k e z d ah a a l t ı n ı ç i z m e k i s ti y o r u m : B u k an u n un ö te s i n d e, Tü r k i y e d e pe r ak e n de pi y a s a s ı n ı t e k el l eş t i rm e k t e n u z a k laştırac ak b i r a nl a y ı ş a ihtiya c ım ı z v a r. B a k ı n ı z, İ z m i r de n bi r örnek verec e ği m. S a y ı n Ulaştırm a Ba k an ı m ı z da bu konud a k e n di s i n e b i l gi s u nm u ş o l m am a ra ğm e n k o nu n un b i r ta r a f ı o l du. İ z m i r L i m an ı y a p ıl ı y o r, k r u v a z i y e r t u r i z m i iç i n yapılacak. L im a n y a t ı rım ı n ı a l ac a k y a t ı r ı m c ı Oraya AVM o l u r s a b u y a t ı r ım ı y a p a r ım. d iyormuş. D e ğ e r l i arkadaş l a r, l iman nere d e, A V M n e r e de? B i z, l im a na g etirdiğimiz yolcuları İzm i r e s n afına g e li p al ı ş v e ri ş y a p s ı nl a r di y e m i geti r iyoruz, yoksa ba ş k a bi r n i y e t i m i z m i v a r? O K TA Y V U R A L ( İ z m i r ) A l s a n c a k ta yaparl a r a l ı ş v e r iş i. M E H ME T A L İ S U S A M ( D e v a m l a ) A l s a nc a k t a o kad a r ç o k a l ış v e r i ş m e r k e z i, K e m e r al t ı nda o k a d a r çok gü z e l a lışveriş m e r k e z l e r i v e b i z e ö z g ü al ı ş v e r i ş m e r k e z leri v a r k e n bi r li m an iç i n y atırımc ı A V M o l u r s a g e lirim. d e y i p Tü r k i y e ' n in e n b ü y ük A V M s i n i, bin metrek a r e li k A V M y e y e r a y r ı l m as ı do ğ r u d e ğ il d i r. S a y ı n U l a ş tı r m a Bakanım ı z a b u k o nu y u h as s asiyetle an l a tt ı m. B u g ün, o k on u d a talebin b u k a n u nl a il iş k is inin de a l t ın ı ç i z e y i m : Bi r l iman iç i n A V M ş a r t ı k oş m a s ı, A V M n i n b u g ü n Tü r k i y e de n e n ok t a y a g el d iğini g ös t e rmesi a ç ıs ı n da n ön em l idir. D e m ek k i e n çok p a r a k a z a n a n, AVM; e n ç o k t a lep bu l an, A V M. N e d e n? Ne d e n? Ç ü nk ü AVM l e r ö y l e bi r i d e ol o j ik z e m i n o l uş t u r du k i Tü r k i y e d e o ol u ş t urdukları zeminle sın ı r l ı s a y ı d a m a ğa z a, s ı n ı r lı sayıda müteş e bbi s v e o m a ğa z a l a r a yerleştiri l m i ş o l an d i z a y n la o m ağ a z a l a ra

19 y a r a t ı l a n m üş t e ri k i t l es i ve bunun k a rş ıs ı n da, ç a r e s i z k a lm ı ş, s ok ak l a rın a a r ab a pa r k e d i lm e y e n, ç a rp ı k k e ntleşme ned e ni y l e ç o k y üks e k k i ra l a rl a y e r t utm uş esna f ı n A V M l e r k a r ş ıs ı nd a k i ç a r es i z l i ği. B u ç a re s i z li k k a rş ı s ın da Ç a ğ ı n g i di ş i b un l a r a d o ğ r u. Ne y a p a l ı m k a rd e ş i m? B ö y le. diyebi l i r m is i ni z? B a k ı n ı z, K O B İ l e r, b u k ü ç ük iş l e tm e ler Tü r k i y e 'n i n s o s y a l deng es i ni t u ta n, i s t ihdam ı en i y i ş e k i l de s a ğ layan k e s i m ler. Bu kesim l e re k a r ş ı, b aş t a Gü m r ük v e Ti c a r e t B a k a n ım ı z o larak s i z l e r ç o k a nl a m l ı bi r ş e k il d e tavır alm a l ıs ı n ı z. Bu g ün y e n i bi r s a y f a a ç m a ş a n s ın ı z v a r S a y ı n B a k an ı m. G ü m rü k v e Ti c a r e t B ak a n ı o l arak ye n i bi r Ti c a r et B a k a nl ı ğ ı o l uş t u rd u n u z. B u B a k a n l ık ol a r ak b u k a n un a el a t ın. O r t ak o larak, AVM l e r i n b u h ak s ı z r ek a be t ine karşı, yaban c ın ı n s a na y i y i b u k a da r y ö n e tm es i n e karşı, s a n a y ic i ni n o mağ a z a l ara mal s a t m a k i ç in çektiği eziyeti s o na e r di r m eye karşı s i z in y e n i b i r s a y f a a ç ı p, bu k a n un u bu Me c l i s e t aş ıyıp, bu Me c l i s t e n b u k an u n u n çık m a s ı i ç i n b ü r o k ra t l a rı n ı z ı d a hızla çal ı ş tı r ı p v e o rt a k k on s e ns üs ü s a ğ layıp bu Me c l i s t e n e n k ı s a z a m a n d a bunu ç ı k a rm a i h t i y a c ı m ı z v a r. A r t ı k k e n tl e r y a v a ş y a va ş, gi d e re k A V M m e z a r lığına d ö n ü y o r v e b a k ı n o ş e y l e r e, b u lu n an m a r k al a r Tü r k m a r k a l a r ı o lm ak t a n d a ha ç ok y a b an c ı m a r k a l a r h â li n e g e l di. O n u n için, b u k an u n en i de a l k a nu n o l s a da pi y a s a u y g u l am as ı nd a p i y as a y ı b ü y ük o y u n c u lara te r k e t t i y s en i z, p i y a s a y ı b ü y ü k oyuncuların gücüne terk ettiyseniz, Türk esnafı, Türk sanatkârı, Türk tüccarı, Türk sanayicisi bu yasadan gerekli desteği alamaz ve gelişmesini sağlayamaz. Adil bir yasa, rekabetçi bir yasa ancak yeni bir perakende piyasası yasasıyla olacaktır. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyor, yasanın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Susam. Şimdi, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Soru-cevap kısmına geçiyoruz. Sisteme giren arkadaşlarımızdan Sayın Halaman ALİ HALAMAN (Adana) Başkanım, teşekkür ediyorum. Şimdi bu kanun genelde ticareti kolaylaştırmak için çıkıyor, 106 madde, ben maddelerine de baktım. Bundan önce de çıkan kanunlar var buna yönelik. Bir Çek Kanunu çıktı, çek ödenmemesini çoğalttı. Yine, bu ticaretle ilgili vergi dairesi her mükellefin yanına giderek matrah artırımı istiyor Yoksa incelerim defterini, para ver. diyor. Yine her mükellefe, yine vergi dairesi, maliye bir yıla mahsus 150 lira para istiyor. Bu kanun çıkarsa bunları engelleyecek mi? Teşekkür ederim. BAŞKAN Teşekkürler Sayın Halaman. ALİM IŞIK (Kütahya) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan, Çek Kanunu nda yapılan değişiklikten sonra ticaret erbabının çeklerinde karşılıksız çıkma oranı nasıl değişti? Benzer şekilde taahhüdü ihlal suçu nedeniyle şu anda evine giremeyen, kaçak durumda olan vatandaşlarımızın sayısı nedir? Bu taahhüdü ihlal suçundan dolayı mağdur olan vatandaşlar için nasıl bir düzenleme düşünüyorsunuz? Son sorum da: Esendere gümrük kapısından PKK ya kaynak aktarıldığı ve kaçakçılığından fon aktarıldığı konusundaki iddialarla ilgili Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Bu gümrük kapısının kapatılması düşünülmekte midir?

20 Teşekkür ederim. BAŞKAN Teşekkürler Sayın Işık. Sayın Ayhan EMİN HALUK AYHAN (Denizli) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Aracılığınızla Sayın Bakana soru tevdi etmek istiyorum. Birincisi: Bu Türk ticaret kanununun hazırlanmasında, şu andakinde, değişikliklerde daha önce b i li m he y e t i v a r m ı y d ı Tü r k Ti c a re t Kanunu n un h a z ı r lanmas ı n da, v a r i di y s e ş u an d a G e n el K u r ul d a g ö r ü ş t ü ğ üm ü z t as a r ı y l a ilgil i d a v e t ed i lm iş l e r m i d i r, o nl a r ı n bu k o nu da k i g ö r üş l e ri a l ı nm ı ş m ı dır, dah a do ğrusu b i li m i n s a n larından y a r a r l a nılmış m ı d ı r? B i r d i ğe r s o r u m : Ç e k Ka n u n u n da e n son y a p ı lan düzenl em e d en s o n r a Hükûm e t in m e m n u ni y e t i n in nas ı l olduğunu ö ğ re nm e k i s ti y orum. Te ş e k k ü r e di y o r u m. B A Ş K A N Te ş e k k ü r l e r Sayın Ayhan. S a y ı n B u l u t A H ME T D U R A N B U L U T ( B a l ı k e s i r ) S a y ı n Ba k a n, ül k em i z b i r i t ha l c en n e t ine dö n m ü ş d u r u m d a. Ye r l i ü r e t im he r y ı l k an k a y b e d i y o r. Ye r l i ü re t ic i ni n de s te k lenm e s i a dına i t h a latın s ı nırlanm as ı ve y e r l i ü re t im i n a r t ı r ıl m a s ı iç in ne g i bi ç a l ış m alar yapıyorsun u z? Te ş e k k ü r e di y o r u m. B A Ş K A N Te ş e k k ü r l e r Sayın Bulut. S a y ı n B a k an ı m G Ü MR Ü K V E Tİ C A R E T B A K A N I H A YA Tİ YA Z I C I ( R i z e ) Ç ok t eş e k k ü r e d i y o r um S a y ı n B a ş k a n. D e ğ e r l i üyeler, e v e t, S ayın Halaman ın y ö n el t t iği soruya cevap vermek istiyoru m. Ta bi i, b u y e n i Tü r k Ti c a r e t Kan u n u, g e rç e k te n, e l li y ed i, el l i b e ş y ı l d a n bu yan a u y g u lanm a k ta o l a n Tü r k Tic a r e t Ka n un u n un y e r i ne ik a m e o lac a k b i r k a nu n, ön em l i bi r k an u n v e e k o no m ik ha y a t ı n b ü t ün alanl a r ı nı, bu alan iç e ri s i nd e i c r ai f aa l i y e t te bu l u n an b ütün a k t ö rl e r in hare k e tl e r ini - t i c a ri a nl am d a - y e ni k urallara b ağ l a y a n b i r k a nu n. D ü z e n l e m e l e ri n am ac ı, e l b e tt e k i ö z n es i o l a n kişil e r i n faal i y e t lerini k olaylaştırm a k. H i ç b i r Me c l is, y as a m a organı veya Hük û m e t y an i y a k a n u n düzeyinde o l s un y a d a ikincil d ü z e n l em e n i t el i ği n d e ol s u n mevzuatı vata n d aşın işini zorlaştırmak i ç in çık a r tm a z, b ö y l e b i r t a r z ı m ı z y o k. Dolayısıyla yas a m a o r ga n ı, y ü c e Me c l i s, g eç e n yıl burada, he p b i r l ik t e, b ü tü n pa r t i lerin iştirakiyle bu önem li k a n u n u çık a r tm ı ş t ı r. S o ru n u z u n iç e ri s inde d e d i ği n i z o alan l a ra h ak s ı z u y g u lamalar vars a b u k a n u nu n do ğ r ud a n do ğ r u y a o nl a r ı t a s f i y e e d ec e ği n e i l iş k in bir b e y a n d a bul u nm am t ak d i r e d e rs i ni z k i ş u anda m üm k ü n d e ğ il a m a he d e f, a z ö nc e i fa d e e t t iğim a ç ı d a n b a k t ığ ı m ı z d a, um u y o r um k i o be k l e n en s o n uç l a rı y a k al a r ı z, k a rş ı l a r ı z. S a y ı n I ş ık ı n Çek Ka n un u n da y a p ı lan de ğ iş ik l ik t e n s o n ra ç e k l e r l e ilgili u y g u l am a n a s ıl B i li y o r s un u z ç ek l e r le il g il i u y g ul am a y ıl l a r d ı r t a r t ış ı ldı, yı l ı n da d a b i r d e ğ iş ik l ik y a p ı ldı am a bu k a rş ı l ık s ı z ç e k d ol a y ıs ı y l a y a r g ı da b ü y ük bi r t e r a k ü m ol m u ş tu, i k i y ü z b in dos y a Ya r g ı ta y d a v a r d ı, dö r t y ü z b i n dosya bi d a y e t m ah k emelerinde vardı. D o l a y ı s ı y l a a l t ı y ü z b in d o s y a o r ta d a. B e k l e ne n sonu ç da el d e e d i lemiyor. Duruş m a s ü r e leri u z u y o r, d u r uş m a l a r ta h r ik e di l i y o r, b i r yıl sonra y a, s ek i z a y s on r a y a g ü n v e r i l i y o r d u. O n l a r ın t as fi y e s i ge r e k i y o r, dü ş ün ül d ü, y e ni b i r s is t em ol uş t u r ul s un. B a n k al a r B i rl i ği n in oluşturduğu b i r k a rt m e r k e zi b u ç ek l e r le il g il i s ü r eçleri ta k ip etm e, ö n l em o larak d üş ü nü l dü. Orada s a d ec e n e g atif b i l gi l e r d e ği l ç e k k eş i des i y l e al ak a l ı a y n ı z a m a n d a pozitif bil g il e ri n d e yer alm a s ı n a i l iş k i n b i r u y g u lama devreye kon u l du. B u

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M 2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M B a ş k a n - H a lk P a r ti s i G r u b u n u n İç Tü z ü k ü n 1 9 u nc u m a d de s i n e gö re v e r i l m iş b i r ö ne r is i

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ 2015 Ağustos ayında kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artıģ oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artış olurken, kooperatif sayısında %14,55 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68 İçindekiler Önsöz...7 2. Baskıya Önsöz... 9 Özgeçmiş... 11 Kısaltmalar... 19 1. 4/1-a KAPSAMINDA SAYILAN SANATÇI LİSTESİ...21 2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU NUN GEÇİCİ 20'İNCİ MADDESİNE TABİ ÖZEL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

GÖZETİM FAALİYETLERİ (BULGULAR VE SONUÇLAR) Derviş ALTINOK Daire Başkanı Mayıs, 2017

GÖZETİM FAALİYETLERİ (BULGULAR VE SONUÇLAR) Derviş ALTINOK Daire Başkanı Mayıs, 2017 GÖZETİM FAALİYETLERİ (BULGULAR VE SONUÇLAR) Derviş ALTINOK Daire Başkanı Mayıs, 2017 Doğru ve Güvenilir Finansal Bilgi İçin Hukuki Altyapı 2 Fi a sa tabloların, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmesi

Detaylı

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek ank a a k n n lu la a a A a a a 3(2) RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek Özet Ru a a l k anla n l m n n a lma n a n m kab l m k.

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

--=- ~ '-"-- -"" ~ --=-

--=- ~ '--- - ~ --=- TABLO: l HESAP O Ö NEM İ 0 1.01.2 017-31. 1 2. 2017 OLAN Ş İR K ETLER VE BYF'LE Rİ N FİNAN SAL TABLOLARININ SON YAYI NLANMA TARİHLERİ Ş i rk e t Tip i Konsolide Konsolide Ol m a ya n ( l) Borsa Şirketle

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eg.gov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir.

iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eg.gov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir. SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ Ye i tip sürü ü elgesi al ak, değiştir ek ve e ile ek iste e vata daşlar, / / tarihi de iti are E i et Ge el Müdürlüğü ü suru ura devu.eggov.tr i ter et adresi de istedikleri trafik

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 18 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı I 1. Sermaye Piyasası kanununa göre ikincil düzenlemeleri yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A) Sermaye piyasası

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı