TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2 Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır.

3

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ BÖLÜM - DURUM ANALİZİ Dönemi Stratejik Planın Değerlendirilmesi Elektrik Sektörünün Tarihsel Gelişimi Kuruluşumuz Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Gelişimi Tetaş ın Faaliyet Konuları Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi GZFT Analizi BÖLÜM - GELECEĞE BAKIŞ 51 Misyon / Vizyon ve Temel Değerler Amaç / Hedef / Strateji BÖLÜM - MALİYETLENDİRME 75 Hedef / Maliyet Amaç / Hedef ve Sorumlu Birim İzleme ve Değerlendirme Dönemi Enerji Alış ve Satış Programı

5

6 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü nün hazırlamış olduğu Stratejik Plan, Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yatırım Programı ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu na uygunluk kapsamında değerlendirilmiş ve planın döneminde uygulamaya konulması uygun bulunmuştur. M. Cüneyd DÜZYOL Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı 5

7 BAKAN SUNUŞU Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Elektrik enerjisi sektöründe arz güvenliğinin sağlanabilmesi için; güvenilir, istikrarlı, sağlam, rekabetçi ve dinamik bir piyasa yapısını hedefleyen ortamı oluşturmaya yönelik reform süreci Bakanlığımız tarafından yönetilmektedir. Kamu mali yönetimi reformunun yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı öngörülmüş, verimlilik, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. Kamu Kurumları söz konusu kanun gereğince, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde; geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler sayılı Kanun çerçevesinde, kamu yönetimine stratejik yönetim anlayışı getirilerek, Kamu Kurumlarının hem mali yönetimlerinde, hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. Türkiye nin kalkınmasının temel taşlarından biri olan elektrik enerjisi piyasası hızlı büyüme ve serbestleşme süreci içerisindedir. Bu bağlamda elektrik enerjisi sektöründe arz güvenliğinin sağlanabilmesi için; güvenilir, istikrarlı, sağlam, rekabetçi ve dinamik bir piyasa yapısını hedefleyen ortamı oluşturmaya yönelik reform süreci Bakanlığımız tarafından yönetilmektedir. Elektrik sektörünün serbestleştirilmesi sürecinde Ülkemizin ilk elektrik toptan satış şirketi olarak kurulmuş olan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), arzulanan elektrik piyasasının düzenlenmesinde üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmiş, aynı sorumluluk bilinciyle ve bahsedilen yasal çerçevede ikinci dönem Stratejik Planını hazırlamıştır. Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, Planın ülkemize ve TETAŞ Genel Müdürlüğümüze hayırlı olmasını ve başarı ile uygulanmasını dilerim. 6

8 GENEL MÜDÜR SUNUŞU Münİb KARAKILIÇ Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür Teşekkülümüz 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile oluşturulması hedeflenen piyasada yeni şartlara uyum göstererek, Bakanlığımız politikaları kapsamında faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Kamu yönetimi reform sürecinin en önemli unsurlarından birisi stratejik yönetimdir. Bu yönetim anlayışı ile kaynakların ne derece ekonomik, etkin ve etkili olarak kullanıldığı, stratejik önceliklere göre dağıtılıp dağıtılmadığı ve sunulan hizmetlerin ne derecede kaliteli olduğu gibi sorulara cevap aranmaktadır. Stratejik yönetimin temelinde, hedef ve sonuçlara odaklanmış, belirlenen hedeflere ulaşmada önüne çıkabilecek risklere karşı çözümler üretebilen ve kararlarını ulusal fayda bakış açısıyla alabilen kamu idareleri oluşturmak hedeflenmiştir. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla, kamu idarelerinin temel politika hedefleri ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan stratejik planlar; kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hedeflerin gerçekleşme oranının takibi, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesinin yanı sıra önümüzdeki dönemlere ilişkin daha rasyonel kararlar alma açısından önemlidir. Kurulduğu günden bugüne kadar elektrik piyasasında bir denge unsuru olan, sektörün değişim ve gelişim sürecine önemli katkılarda bulunan Teşekkülümüzün tüm bu yaklaşımlar kapsamında benimsediği stratejik yönetim anlayışının ilk ürünü olarak hazırlanan Stratejik Planı, çalışmalarımızda plan dönemi boyunca yol göstermiştir. Aynı anlayışın devamı olarak TETAŞ ikinci dönem Stratejik Planı hazırlanmıştır. Elektrik piyasasının serbestleşmesinde sektöre verdiği desteği artırarak sürdüren önder bir kuruluş olmak vizyonundan hareketle Teşekkülümüz 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile oluşturulması hedeflenen piyasada yeni şartlara uyum göstererek, Bakanlığımız politikaları kapsamında faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Katılımcı bir anlayış ile hazırlanan TETAŞ ikinci dönem Stratejik Plan çalışmalarında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, kurum personelimize teşekkür eder, dönemi Stratejik Planının Ülkemize ve Teşekkülümüze hayırlı olmasını dilerim. 7

9

10 GİRİŞ Dünyadaki gelişmeler, Türk Kamu Yönetiminde de kapsamlı yeniden yapılanma ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Günümüzde katılımcılık ilkeli stratejik yönetim biçimleri önem ve ağırlık kazanmaktadır. Stratejik yönetim biçiminin en önemli uygulama aracı ise stratejik planlardır. Stratejik Planlama; Kamu İdarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlayarak bir yandan Kamu Mali Yönetimine etkinlik sağlayacak; diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine destek olacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9 uncu maddesi ve bu kapsamda yayınlanmış Kamu Kurumlarında Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışındaki Kurumların kamu yönetimi faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri için, kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sırasında mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek için hesap verme sorumluluklarını geliştirmek amacıyla Stratejik Planlarını hazırlamaları zorunlu kılınmıştır. Daha sonra tarih ve 2007/12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak yayınlanan 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Stratejik Planlar başlıklı 25 inci maddesi gereği, Kalkınma Bakanlığı (DPT Müsteşarlığı) tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu doğrultusunda, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de stratejik plan hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, Kalkınma Bakanlığı (DPT Müsteşarlığı) tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu doğrultusunda hazırlanan Teşekkülümüzün Stratejik Planı, Teşekkülümüz Yönetim Kurulu, Kalkınma Bakanlığı (DPT Müsteşarlığı) ve Bakanlığımız tarafından onaylanarak tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esaslarının Stratejik Planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi başlıklı 9. Maddesinde Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesinde yeni stratejik plan hazırlanırken uygulanan usul ve esaslar dikkate alınır. Ayrıca 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Stratejik Planlar başlıklı 23 ünci Maddesinde Stratejik Planları Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmamış veya mevcut stratejik plan dönemleri 2014 yılı içinde sona erecek olan kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma Bakanlığınca Müsteşarlığın görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik planlara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, stratejik planlarını hazırlarlar. hükümleri yer almaktadır. Bu kapsamda, hazırlanan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) Stratejik Plan Hazırlık Programı çerçevesinde Teşekkülümüz dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. 9

11 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Teşekkülümüz stratejik plan hazırlık çalışmalarının kapsamı ve yöntemi; Kalkınma Bakanlığı nın (DPT Müsteşarlığı) yayımladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Makam Onayı ve İç Genelgenin Yayımlanması tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile Stratejik Plan hazırlaması gereken idarelerin Stratejik Planlarını hangi takvime göre hazırlayacakları belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik ve Genel Yatırım ve Finansman Programı ilkelerine uygun olarak Teşekkülümüz dönemi Stratejik Planlama çalışmalarının başlatıldığı Genelge ile kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Teşekkülümüz dönemi Stratejik Plan çalışmalarını yürütmek üzere Genel Müdürlük Makamın tarih ve 138 sayılı Oluru ile Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Ekibi oluşturulurken Teşekkülümüzün her biriminin temsil edilmesine ve Stratejik Planın katılımcı bir anlayışla hazırlanmasına imkân verecek bir yapı oluşturulmasına dikkat edilmiştir. TETAŞ DÖNEMİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Genel Müdür Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanı I. Hukuk Müşaviri Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Enerji Alış Dairesi Başkanı Enerji Satış Dairesi Başkanı Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanı Personel Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanı Elektrik Piyasası İşlemleri Dairesi Başkanı 10

12 Stratejik Planlama Ekibi, çalışmalarda izlenecek yöntemlerin belirlenmesi amacıyla tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Çalışmalarda birincil amaç katılımcılığı sağlamak olduğundan, söz konusu toplantıda her birimden temsilcilerin dahil olduğu bir Stratejik Planlama Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Teşekkülümüz birimlerini temsilen 14 üyeden oluşan Stratejik Planlama Çalışma Grubu kurulmuştur. Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından TETAŞ Stratejik Plan Hazırlık Programı hazırlanmış ve çalışmalar bu program kapsamında sürdürülmüştür. Mevcut Durumun Tespit Edilmesi Durum Analizi çalışmaları kapsamında Teşekkülümüzün var olan konumunun net bir şekilde saptanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Teşekkülümüzün iç yapı ve çevre analizleri yapılarak; çalışanlarımızın ve dış paydaşlarımızın görüşleri katılımcı (anket) bir yöntemle alınmıştır. Durum Analizi ile genel olarak; Teşekkülümüzün, Kuruluşu ve tarihi gelişimi, Yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri, Paydaş analizi (iç ve dış paydaşların analizi), İç durum analizi ve Çevre analizi değerlendirilmiş ve yapılmıştır. Paydaş analizi ve Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi kapsamında iç ve dış paydaşlarımız belirlenmiştir. Hazırlanan anketlerle, iç paydaşlarımız olan kurum çalışanlarının stratejik plan hazırlama sürecine katılımı sağlanmıştır. Ayrıca Teşekkülümüz faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleri ile Teşekkülümüzü etkileyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerden oluşan dış paydaşlarımıza yönelik hazırlanan anket ile söz konusu paydaşlarımızın Teşekkülümüz hakkındaki görüşleri alınmıştır. Anketlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda Teşekkülümüzün Güçlü ve Zayıf yönleri ile faaliyetleri açısından Fırsatları ve Tehditleri (GZFT) belirlenmiştir. Teşekkülümüz faaliyetleri ve GZFT analizi dikkate alınarak misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimizin yanı sıra, tüm birimlerin katılımı ile Teşekkülümüzün stratejik amaç ve hedefleri ile bunlara ulaşmayı sağlayacak faaliyetleri belirlenmiştir. Söz konusu hedeflerin performans göstergeleri ile hedefler için maliyet analizi yapılarak, ihtiyaç duyulan parasal değerler tespit edilmiştir. Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, hazırlanan TETAŞ Stratejik Plan Taslağı Stratejik Planlama Ekibine sunulmuştur. Ekibin plan üzerinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda dönemini kapsayan stratejik plana son şekli verilmiştir. 11

13 PLANLAMA SÜRECİ Üst Yönetimce Projenin Ele Alınması Stratejik Planlama Ekibinin Kurulması Stratejik Plan Hazırlık Programının Hazırlanması Durum Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi GZFT Analizi Stratejik Tasarım Paydaş Analizi İç Paydaş Dış Paydaş Kurum Stratejisinin Temel Taşları Misyon Vizyon İlkeler Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Maliyetlendirme 12

14 BÖLÜM 1 DURUM ANALİZİ

15 DÖNEMİ STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür. Bu çerçevede, 2008 yılında hazırlıklarına başlanan Teşekkülümüz ilk Stratejik Plan çalışmaları katılımcı bir yöntemle sürdürülmüş ve planlanan zamanda tamamlanarak 2010 yılında uygulamaya konulmuştur. İlk Stratejik Planımızda, 5 stratejik amaç ve 15 stratejik hedef; bu amaç ve hedeflere ilişkin 17 performans göstergesi ve 27 stratejik adım belirlenmiştir. Teşekkülümüz ilk Stratejik Planı, yıllık performans programları ile hayata geçirilmiştir. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, program dönemine ilişkin olarak belirlenen performans hedeflerine, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmiştir. Stratejik Planda belirlenen Amaç ve Hedefler kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirmeleri, yıllık Performans Değerlendirme Raporları ile yapılmıştır. Performans değerlendirmesi ile stratejik amaç ve hedeflerdeki gerçekleşmeler, hedeflerdeki sapmalar ve nedenleri tespit edilmiş, stratejik hedeflerin gerçekleşmeme nedenlerini ortadan kaldıracak tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar üst yönetici ve birimlerle paylaşılmış, Performans programları yıllık uygulama sonuçları faaliyet raporları ile kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine de sunulmuştur ilk Stratejik Planı nda 15 Hedef yer almıştır. Bu Hedeflere ilişkin olarak üretilen çok sayıda Performans Göstergesi doğrultusunda ortaya konan Performans Hedeflerine bakıldığında, Hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığı görülmektedir. Ulaşılamayan Hedefler ve söz konusu Hedeflere ulaşılamama nedenleri incelendiğinde, önemli ölçüde dışsal faktörlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Stratejik Planın tüm paydaşlar ile paylaşılmış olması, kamuoyunun Teşekkülümüzün görev alanı ile stratejik önceliklerinin neler olduğunu bilmesine katkı sağlamıştır. Diğer taraftan düzenlenen hizmet içi eğitimlerde stratejik planın tanıtılması sağlanarak stratejik yönetimin önemi üzerinde durulmuş, planın çalışanlar tarafından bilinmesi ve sahiplenmesi ile Teşekkülümüzün görev alanı ve sorumlulukları konusunda personelin daha fazla bilgi sahibi olması da sağlanmıştır. 14

16 döneminde, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi yönünde gelişme sağlanan alanlar; Daha önce imzalanmış ve yürütümü TETAŞ a verilmiş olan enerji alış ve satış sözleşmelerinin yeni piyasa yapısı çerçevesinde yürütülmesi stratejik plan döneminde başarıyla sağlanmıştır. Stratejik Plan döneminde özelleşen tüm dağıtım şirketleri ile olan sözleşmeler revize edilerek enerji satış faaliyetleri başarıyla sürdürülmüştür. Gerek alış gerekse satış yönünde sayaç endeks değerlerinin elektronik ortamda takibi sağlanmıştır. Stratejik Plan döneminde; Üretim Portföyümüzde bulunan santralların bakım ve arıza durumları dışında en verimli şekilde çalıştırılması, üretim ve tüketim portföyümüz ile ilgili öngörüler revize edilmek suretiyle, PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarının azaltılması sağlanmıştır. Stratejik Plan döneminde Elektrik Dağıtım şirketlerinin özelleştirme işlemlerinin tamamlanması ve Teşekkülümüzce ilgili kuruluşlar nezdinde yapılan girişimler sonucu, Tahakkuk/Tahsilat oranında, öngörülen hedefe ulaşılmıştır. Teşekkülümüz nakit akışında (tahakkuk-tahsilat oranı) sağlanan olumlu gelişmeye paralel olarak, faiz gideri sıfırlanmıştır. Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem planına dayalı olarak yürütme çalışmaları gelişerek devam etmektedir Stratejik Planı kapsamında öngörülen hedefler yakalanmaya çalışılmış olup, İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisi çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Stratejik plan hazırlık ve uygulama aşamalarındaki çalışmalar TETAŞ personelinin görev ve hizmet alanlarını daha iyi anlamalarını sağlamış, stratejik hedefler kapsamındaki performans göstergelerine ilişkin gerçekleşmelerin düzenli bir şekilde izlenmesi, Teşekkülümüzde kurumsal öğrenme ve yürütülen faaliyetler alanındaki farkındalık hususunun daha fazla gelişmesine imkân sağlamıştır. 15

17 ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ Ülkemizde ilk elektrik santralının 1902 yılında Mersin -Tarsus ta özel bir şirket tarafından kurulmasını müteakip, ilk termik santral da 1913 yılında İstanbul- Silahtarağa da hizmete girmiştir. Devletin öncülüğünde elektrik işletmeciliği ise, 1935 yılında 2805 sayılı Kanun uyarınca Etibank ın kurulmasıyla başlamıştır yılından itibaren de, MTA, EİEİ, İller Bankası nın katkılarıyla çok sayıda termik ve hidroelektrik santral ulusal elektrik sistemine bağlanmıştır. Birinci ( ) ve İkinci ( ) Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemlerinde, Türkiye deki elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisinde ve bir kamu kurumu çatısı altında birleştirilmesi Plan hedefi olarak öngörülmüştür. Bu hedef ve strateji doğrultusunda, tarih ve 1312 sayılı Kanun la Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, ülkenin ihtiyacı olan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak amacıyla, kamu iktisadi kuruluşu statüsünde, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur. 10 Eylül 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2705 sayılı Kanunla Belediye ve Birlik Elektrik Tesislerinin TEK e devri ile enerjide bütünleşme sağlanmıştır sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan, İller Bankası nın elektrik enerjisi dalında çalışan personeli ve işleri, kuruluşlar arasında yapılan bir anlaşma ile Temmuz 1986 yılında tüm fonksiyonları ile TEK e devredilerek kamu kesiminde istenilen bütünlük sağlanmıştır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ), Ekonomik Önlemler Uygulama Planı ve 1995 yılı Geçiş Planı ile hükümet programlarında TEK in özelleştirilmesi öngörülmüştür. Kalkınma planı ve Hükümet programlarında öngörülen hedef ve strateji bağlamında elektrik sektöründe başlatılması gündeme getirilen özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak; tarih ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, tarih ve 3291 sayılı KİT lerin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun, tarih ve 3974 sayılı TEK in özelleştirilmesini öngören ve 3291 sayılı Kanuna ek maddeler eklenmesine dair Kanun, tarih 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, ile bunu tadil eden tarih ve 4105 sayılı Kanun, tarih ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun, yürürlüğe konmuştur. 16

18 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, bir kamu iktisadi kuruluşu olan TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) unvanlı iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak teşkilatlandırılmıştır tarih ve 4501 sayılı Kanun ile sektörde uluslararası tahkim müessesesi düzenlenmiş, mevcut elektrik mevzuatının Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyumlu hale getirilmesi ve buna göre sektörde yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılmıştır yılında Hükümet tarafından uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar ve Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde de TEAŞ ın özelleştirilmek üzere yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. Bu programın başlıca amacı, elektrik enerjisi sektörünün yeniden yapılandırılması, elektrikte serbest piyasa sistemine geçilmesi, serbest rekabet ortamının sağlanması, elektrikle ilgili üretim, iletim, toptan satış ve dağıtım için ayrı ayrı kamu şirketleri kurulması ve son aşamada üretim ve dağıtımla ilgili kamu elektrik şirketlerinin özelleştirilmesidir. Buna göre, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 3. maddesine ve tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak çıkarılan ve tarihinde yürürlüğe giren tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca TEAŞ; Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) unvanlarında, anonim şirket statüsünde, üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Ana Statüsünün tarihi ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ve Teşekkül Yönetim Kurulunun tarihinde teşkil edilmesiyle faaliyete geçmiştir. TEK 21 BÖLGESEL DAĞITIM ŞİRKETİ 21 ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ 21 ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ Ekim

19 KURULUŞUMUZ Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki enerji sektörünün yeniden yapılandırılması, piyasa sistemine geçilmesi ve serbest rekabet ortamının sağlanmasını hedefleyen düzenlemeler kapsamında sektörün yeni yapısını belirleyen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 03 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 05 Şubat 2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) nin, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) olmak üzere üç ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak teşkilatlandırılıştır. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere, elektrik sektöründeki ilk ve tek Kamu Toptan Satış Şirketi olarak 01 Ekim 2001 tarihinde faaliyete başlamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak 50 Milyon TL sermaye ile kurulan TETAŞ ın sermayesi 2004 yılında 179 Milyon TL ye yükseltilmiştir. Teşekkülümüzün ana organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim Kurulu, bir Başkan ve beş üyeden oluşur. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır ve ilgili Bakanın teklifi üzerine, ortak kararname ile atanır. Teşekkül Genel Müdür Yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda Personel ile ilgili Kanun, K.H.K. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Müdürlük teşkilatı; Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcılığı, doğrudan Genel Müdüre bağlı Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile altı Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Teşekkülümüzün merkezi Ankara da olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 18

20 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT GELİŞİMİ Elektrik sektöründe rekabete dayalı piyasa sistemine geçiş sürecinde; ilk elektrik toptan satış şirketi olarak kurulmuş olan TETAŞ ın temel görevi; Kamu tarafından imzalanmış Mevcut Sözleşmeler kapsamındaki Yap- İşlet ve Yap-İşlet-Devret modeli ile tesis edilmiş bulunan santrallar ile İşletme Hakkı Devri yoluyla özel sektöre devredilmiş olan santrallara verilen yıl gibi uzun süreli enerji alım taahhütlerini üstlenerek, oluşturulan elektrik piyasasında rekabet ortamına yumuşak bir geçişin sağlanmasını temin etmektir. Kamu adına elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunan TETAŞ; Elektrik Üretim A.Ş ye ait Santrallardan, 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 Sayılı Kanun çerçevesinde TEAŞ ve TEDAŞ dan sözleşmelerini yürütmek üzere devraldığı ve 6446 sayılı elektrik piyasası Kanunu nun 27 inci maddesi kapsamında sözleşmelerin yürütülmesine devam ettiği Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri Modelleri ile işletilen santrallardan, İthalat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerden ve PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) tarafından işletilen Dengeleme Piyasasından Elektrik enerjisi satın almakta ve bu enerjiyi, Elektrik Dağıtım Şirketlerine, Görevli Tedarik Şirketlerine, İletim Sistemine doğrudan bağlı müşterilerine, İhracat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelere ve PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) tarafından işletilen Dengeleme Piyasasına satmaktadır. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (DUY) nakdi uygulamasının yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren TETAŞ, Dengeleme Piyasası katılımcısı olmuştur. Bu bağlamda, TEİAŞ bünyesinde kurulan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından işletilen dengeleme piyasasından, yük alma ve yük atma teklifleri verebilmektedir. 19

21 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış Türkiye nin ilk toptan satış şirketi olan Teşekkülümüzün, tarihine kadar Tedarik Lisansı bulunmaktadır. Teşekkülümüzce, Bakanlığımız politikalarına paralel olarak, komşu ülkelerle ülkemiz arasındaki enerji iletim hattı bağlantılarındaki kapasiteler, söz konusu ülkelerin enerji alt yapıları, arz talep durumları ve ithalat-ihracat imkanları izlenerek, ülkelerarası ilişkiler canlı tutulmuştur. Bu kapsamda, ilgili mevzuat çerçevesinde, Teşekkülümüzce elektrik enerjisinin ithalatı, ihracatı ve mübadelesi yapılmaktadır. TETAŞ ın toptan satış tarifesi; 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Hazine Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi ile ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan TETAŞ a ilişkin mali hedefler, Kalkınma Bakanlığının öngördüğü döviz kurları ile benzeri makro ekonomik göstergeler, satın alınacak enerji maliyeti ve işletme giderleri göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını müteakip uygulamaya konulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında imzalanan 6 Ağustos 2009 tarihli Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması ve iki ülke enerji bakanlıkları arasında aynı tarihte imzalanan Nükleer Güç Mühendisliği Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol hükümleri uyarınca, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Akkuyu Sahasında bir Nükleer Enerji Santrali Tesisi ve İşletilmesine İlişkin Anlaşma imzalanmıştır sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve TBMM tarafından Milletlerarası Anlaşma olarak onaylanmasını müteakip 6 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu anlaşma kapsamında tesis edilecek toplam MW gücündeki Nükleer Güç Santralının birinci ve ikinci ünitelerinde üretilecek enerjinin %70 ini, üçüncü ve dördüncü ünitelerinde üretilecek enerjinin ise %30 unu, 15 yıl süre ile satın alma görevi Teşekkülümüze verilmiştir. Proje şirketinin gerekli lisansları almasını müteakip, Enerji Satınalma Sözleşmesi en geç bir ay içerisinde Teşekkülümüz ile Proje Şirketi arasında imzalanacaktır yılında yürürlüğe giren 6446 sayılı Kanun kapsamında Tedarik Şirketi Lisansı ile görev yapacak olan TETAŞ, konuya ilişkin düzenlenecek ikincil mevzuat kapsamında sektörde faaliyetlerini sürdürecektir. 20

22 TETAŞ IN FAALİYET KONULARI Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil olunan TETAŞ ın başta 2013 yılında yürürlüğe giren 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir. Mevzuat ile kendisine verilen görevleri yürütmesi için gerekli olan lisans ile ilgili işlemleri yerine getirmek. Mevcut Sözleşmeler kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalamak, imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütmek ve Hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalamak. Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapmak ve yürütmek, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunmak. Toptan Satış Tarifesini hazırlamak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak. Görevli Tedarik Şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satmak. Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için Görevli Tedarik Şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartları taraflarla serbestçe belirlemek. Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçilere, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını temin etmek. Dağıtım Şirketlerinin, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını temin etmek. TETAŞ ın alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, her türlü önlemin alınması için Bakanlık ve Kuruma bildirimde bulunmak sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre oluşturulan görüş çerçevesinde, Bakanlıkça verilecek görevleri yerine getirmek. Faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli planlamayı yapmak. Hükümetlerarası anlaşmalar çerçevesinde verilen görevleri yapmak. 21

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

TETAŞ. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TETAŞ. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü 2014 YILI FAALİYET RAPORU TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü 2014 YILI FAALİYET RAPORU «Enerji Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır.» 1 BAKANIMIZIN SUNUŞU Enerji arzının sürekliliğini sağlamak,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ Amaç MADDE 1 (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası

Türkiye Elektrik Piyasası Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267 milyar

Detaylı

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI KISACA EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur.

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 2013 YILI SEKTÖR RAPORU

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 2013 YILI SEKTÖR RAPORU Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 2013 YILI SEKTÖR RAPORU MAYIS 2014 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 TÜRKİYEDE ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 SEKTÖR ANALİZİ... 7 DÜNYADA ELEKTRİK SEKTÖRÜ...

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları)

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 3 üncü Türkiye Altyapı Finansmanı Konferansı 23 Ekim 2008 - İstanbul Rakamlarla

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Türkiye Elektrik. İbrahim Etem ERTEN. OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon

Türkiye Elektrik. İbrahim Etem ERTEN. OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon Türkiye Elektrik Piyasası ve DUY İbrahim Etem ERTEN Grup Başkanı - Enerji Uzmanı OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon Hızlı talep artışı: Yatırım ihtiyacı ve fırsatlar Rekabetçi piyasaların rolü Yüksek ithalat

Detaylı

1. GİRİŞ TÜRKİYEDE ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ DÜNYADA ELEKTRİK PİYASASINA GENEL BAKIŞ... 6

1. GİRİŞ TÜRKİYEDE ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ DÜNYADA ELEKTRİK PİYASASINA GENEL BAKIŞ... 6 İÇİNDEKİLR 1. GİRİŞ... 2 2. TÜRKİYEDE ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 3. DÜNYADA ELEKTRİK PİYASASINA GENEL BAKIŞ... 6 4. TÜRKİYEDE ELEKTRİK PİYASASI... 8 5. RAKAMLARLA GENEL GÖRÜNÜM... 10 6.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI UYGULAMASI SONUÇLARI Muzaffer Başaran BAŞARAN EÜAŞ Emekli Gen. Genel Md. Müdür Yrd Yrd ODTÜ Mezunlar Derneği

Detaylı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL)

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ GÖRÜNÜMÜ, TARİFE YAPISI VE ALTERNATİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN İMKANLARI 2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) 2016 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Ana Statüsü

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Ana Statüsü BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Ana Statünün amacı; 18/06/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 29/01/1990 tarih ve 399

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama:

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama: ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Z & S Yenilenebilir Enerji Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar: Zeki KÜÇÜKYARMA, Yönetim / Ekip: Zeki KÜÇÜKYARMA / Genel Müdür Stephan RİNDİSBACKER / Avrupa Temsilcisi Ufuk UĞUR

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

TÜREK 2012. Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan

TÜREK 2012. Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan TÜREK 2012 Lisanssız Elektrik Üretimi i Oturumu Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan 1 Neden Lisanssız Elektrik Bizce yakın tarihimizin en önemli adımlarından 3. Köprü, Hızlı Tren Elektrik Piyasası Reformu 2001 Lisanssız

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin yıllık ortalama 6-9% oranında artması

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları. Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar

Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları. Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar Türkiye Elektrik Piyasası Reform Süreci Yan Hizmetlerin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ ANA STATÜSÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ ANA STATÜSÜ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinden: TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Hukuki Statü ve TETAŞ ın Faaliyet Konuları

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SANAYİ BİRLİĞİ

TÜRKİYE ELEKTRİK SANAYİ BİRLİĞİ TÜRKİYE ELEKTRİK SANAYİ BİRLİĞİ org.tr 1 Türkiye de Elektrik Sektörünün Görünümü Türkiye nin enerji politikasının temel hedefi, ekonomik büyüme ve sosyal gelişmeyi destekleyecek şekilde zamanında, güvenilir

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 Ekonomik kalkınma Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI Enerjide Doğal Gazın Yeri ve Geleceği Paneli Avni ÇEBİ Strateji Geliştirme Direktörü, EPİAŞ 03/11/2017, İSTANBUL İçerik 1.Türkiye Elektrik Piyasasının Genel Görünümü

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI YENİLENEBİLİR ENERJİ MEVZUATI Elekon ve Otomasyon 2008 Fuarı ANKARA Kapsam 1. Elektrik Kurulu Güç ve Enerji Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 2. Yenilenebilir Enerji Mevzuatı ve Sağlanan Teşvikler 3.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 1 içerik Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 2/II TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 1 TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mart 2013 Elektrik Sektörü Özelleştirmelerinin Gerekçeleri Daha rekabetçi bir piyasa oluşturulması Verimliliğin artırılması

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı