TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2 Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır.

3

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ BÖLÜM - DURUM ANALİZİ Dönemi Stratejik Planın Değerlendirilmesi Elektrik Sektörünün Tarihsel Gelişimi Kuruluşumuz Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Gelişimi Tetaş ın Faaliyet Konuları Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi GZFT Analizi BÖLÜM - GELECEĞE BAKIŞ 51 Misyon / Vizyon ve Temel Değerler Amaç / Hedef / Strateji BÖLÜM - MALİYETLENDİRME 75 Hedef / Maliyet Amaç / Hedef ve Sorumlu Birim İzleme ve Değerlendirme Dönemi Enerji Alış ve Satış Programı

5

6 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü nün hazırlamış olduğu Stratejik Plan, Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yatırım Programı ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu na uygunluk kapsamında değerlendirilmiş ve planın döneminde uygulamaya konulması uygun bulunmuştur. M. Cüneyd DÜZYOL Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı 5

7 BAKAN SUNUŞU Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Elektrik enerjisi sektöründe arz güvenliğinin sağlanabilmesi için; güvenilir, istikrarlı, sağlam, rekabetçi ve dinamik bir piyasa yapısını hedefleyen ortamı oluşturmaya yönelik reform süreci Bakanlığımız tarafından yönetilmektedir. Kamu mali yönetimi reformunun yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı öngörülmüş, verimlilik, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. Kamu Kurumları söz konusu kanun gereğince, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde; geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler sayılı Kanun çerçevesinde, kamu yönetimine stratejik yönetim anlayışı getirilerek, Kamu Kurumlarının hem mali yönetimlerinde, hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. Türkiye nin kalkınmasının temel taşlarından biri olan elektrik enerjisi piyasası hızlı büyüme ve serbestleşme süreci içerisindedir. Bu bağlamda elektrik enerjisi sektöründe arz güvenliğinin sağlanabilmesi için; güvenilir, istikrarlı, sağlam, rekabetçi ve dinamik bir piyasa yapısını hedefleyen ortamı oluşturmaya yönelik reform süreci Bakanlığımız tarafından yönetilmektedir. Elektrik sektörünün serbestleştirilmesi sürecinde Ülkemizin ilk elektrik toptan satış şirketi olarak kurulmuş olan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), arzulanan elektrik piyasasının düzenlenmesinde üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmiş, aynı sorumluluk bilinciyle ve bahsedilen yasal çerçevede ikinci dönem Stratejik Planını hazırlamıştır. Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, Planın ülkemize ve TETAŞ Genel Müdürlüğümüze hayırlı olmasını ve başarı ile uygulanmasını dilerim. 6

8 GENEL MÜDÜR SUNUŞU Münİb KARAKILIÇ Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür Teşekkülümüz 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile oluşturulması hedeflenen piyasada yeni şartlara uyum göstererek, Bakanlığımız politikaları kapsamında faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Kamu yönetimi reform sürecinin en önemli unsurlarından birisi stratejik yönetimdir. Bu yönetim anlayışı ile kaynakların ne derece ekonomik, etkin ve etkili olarak kullanıldığı, stratejik önceliklere göre dağıtılıp dağıtılmadığı ve sunulan hizmetlerin ne derecede kaliteli olduğu gibi sorulara cevap aranmaktadır. Stratejik yönetimin temelinde, hedef ve sonuçlara odaklanmış, belirlenen hedeflere ulaşmada önüne çıkabilecek risklere karşı çözümler üretebilen ve kararlarını ulusal fayda bakış açısıyla alabilen kamu idareleri oluşturmak hedeflenmiştir. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla, kamu idarelerinin temel politika hedefleri ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan stratejik planlar; kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hedeflerin gerçekleşme oranının takibi, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesinin yanı sıra önümüzdeki dönemlere ilişkin daha rasyonel kararlar alma açısından önemlidir. Kurulduğu günden bugüne kadar elektrik piyasasında bir denge unsuru olan, sektörün değişim ve gelişim sürecine önemli katkılarda bulunan Teşekkülümüzün tüm bu yaklaşımlar kapsamında benimsediği stratejik yönetim anlayışının ilk ürünü olarak hazırlanan Stratejik Planı, çalışmalarımızda plan dönemi boyunca yol göstermiştir. Aynı anlayışın devamı olarak TETAŞ ikinci dönem Stratejik Planı hazırlanmıştır. Elektrik piyasasının serbestleşmesinde sektöre verdiği desteği artırarak sürdüren önder bir kuruluş olmak vizyonundan hareketle Teşekkülümüz 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile oluşturulması hedeflenen piyasada yeni şartlara uyum göstererek, Bakanlığımız politikaları kapsamında faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Katılımcı bir anlayış ile hazırlanan TETAŞ ikinci dönem Stratejik Plan çalışmalarında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, kurum personelimize teşekkür eder, dönemi Stratejik Planının Ülkemize ve Teşekkülümüze hayırlı olmasını dilerim. 7

9

10 GİRİŞ Dünyadaki gelişmeler, Türk Kamu Yönetiminde de kapsamlı yeniden yapılanma ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Günümüzde katılımcılık ilkeli stratejik yönetim biçimleri önem ve ağırlık kazanmaktadır. Stratejik yönetim biçiminin en önemli uygulama aracı ise stratejik planlardır. Stratejik Planlama; Kamu İdarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlayarak bir yandan Kamu Mali Yönetimine etkinlik sağlayacak; diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine destek olacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9 uncu maddesi ve bu kapsamda yayınlanmış Kamu Kurumlarında Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışındaki Kurumların kamu yönetimi faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri için, kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sırasında mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek için hesap verme sorumluluklarını geliştirmek amacıyla Stratejik Planlarını hazırlamaları zorunlu kılınmıştır. Daha sonra tarih ve 2007/12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak yayınlanan 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Stratejik Planlar başlıklı 25 inci maddesi gereği, Kalkınma Bakanlığı (DPT Müsteşarlığı) tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu doğrultusunda, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de stratejik plan hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, Kalkınma Bakanlığı (DPT Müsteşarlığı) tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu doğrultusunda hazırlanan Teşekkülümüzün Stratejik Planı, Teşekkülümüz Yönetim Kurulu, Kalkınma Bakanlığı (DPT Müsteşarlığı) ve Bakanlığımız tarafından onaylanarak tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esaslarının Stratejik Planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi başlıklı 9. Maddesinde Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesinde yeni stratejik plan hazırlanırken uygulanan usul ve esaslar dikkate alınır. Ayrıca 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Stratejik Planlar başlıklı 23 ünci Maddesinde Stratejik Planları Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmamış veya mevcut stratejik plan dönemleri 2014 yılı içinde sona erecek olan kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma Bakanlığınca Müsteşarlığın görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik planlara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, stratejik planlarını hazırlarlar. hükümleri yer almaktadır. Bu kapsamda, hazırlanan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) Stratejik Plan Hazırlık Programı çerçevesinde Teşekkülümüz dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. 9

11 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Teşekkülümüz stratejik plan hazırlık çalışmalarının kapsamı ve yöntemi; Kalkınma Bakanlığı nın (DPT Müsteşarlığı) yayımladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Makam Onayı ve İç Genelgenin Yayımlanması tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile Stratejik Plan hazırlaması gereken idarelerin Stratejik Planlarını hangi takvime göre hazırlayacakları belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik ve Genel Yatırım ve Finansman Programı ilkelerine uygun olarak Teşekkülümüz dönemi Stratejik Planlama çalışmalarının başlatıldığı Genelge ile kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Teşekkülümüz dönemi Stratejik Plan çalışmalarını yürütmek üzere Genel Müdürlük Makamın tarih ve 138 sayılı Oluru ile Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Ekibi oluşturulurken Teşekkülümüzün her biriminin temsil edilmesine ve Stratejik Planın katılımcı bir anlayışla hazırlanmasına imkân verecek bir yapı oluşturulmasına dikkat edilmiştir. TETAŞ DÖNEMİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Genel Müdür Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanı I. Hukuk Müşaviri Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Enerji Alış Dairesi Başkanı Enerji Satış Dairesi Başkanı Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanı Personel Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanı Elektrik Piyasası İşlemleri Dairesi Başkanı 10

12 Stratejik Planlama Ekibi, çalışmalarda izlenecek yöntemlerin belirlenmesi amacıyla tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Çalışmalarda birincil amaç katılımcılığı sağlamak olduğundan, söz konusu toplantıda her birimden temsilcilerin dahil olduğu bir Stratejik Planlama Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Teşekkülümüz birimlerini temsilen 14 üyeden oluşan Stratejik Planlama Çalışma Grubu kurulmuştur. Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından TETAŞ Stratejik Plan Hazırlık Programı hazırlanmış ve çalışmalar bu program kapsamında sürdürülmüştür. Mevcut Durumun Tespit Edilmesi Durum Analizi çalışmaları kapsamında Teşekkülümüzün var olan konumunun net bir şekilde saptanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Teşekkülümüzün iç yapı ve çevre analizleri yapılarak; çalışanlarımızın ve dış paydaşlarımızın görüşleri katılımcı (anket) bir yöntemle alınmıştır. Durum Analizi ile genel olarak; Teşekkülümüzün, Kuruluşu ve tarihi gelişimi, Yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri, Paydaş analizi (iç ve dış paydaşların analizi), İç durum analizi ve Çevre analizi değerlendirilmiş ve yapılmıştır. Paydaş analizi ve Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi kapsamında iç ve dış paydaşlarımız belirlenmiştir. Hazırlanan anketlerle, iç paydaşlarımız olan kurum çalışanlarının stratejik plan hazırlama sürecine katılımı sağlanmıştır. Ayrıca Teşekkülümüz faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleri ile Teşekkülümüzü etkileyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerden oluşan dış paydaşlarımıza yönelik hazırlanan anket ile söz konusu paydaşlarımızın Teşekkülümüz hakkındaki görüşleri alınmıştır. Anketlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda Teşekkülümüzün Güçlü ve Zayıf yönleri ile faaliyetleri açısından Fırsatları ve Tehditleri (GZFT) belirlenmiştir. Teşekkülümüz faaliyetleri ve GZFT analizi dikkate alınarak misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimizin yanı sıra, tüm birimlerin katılımı ile Teşekkülümüzün stratejik amaç ve hedefleri ile bunlara ulaşmayı sağlayacak faaliyetleri belirlenmiştir. Söz konusu hedeflerin performans göstergeleri ile hedefler için maliyet analizi yapılarak, ihtiyaç duyulan parasal değerler tespit edilmiştir. Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, hazırlanan TETAŞ Stratejik Plan Taslağı Stratejik Planlama Ekibine sunulmuştur. Ekibin plan üzerinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda dönemini kapsayan stratejik plana son şekli verilmiştir. 11

13 PLANLAMA SÜRECİ Üst Yönetimce Projenin Ele Alınması Stratejik Planlama Ekibinin Kurulması Stratejik Plan Hazırlık Programının Hazırlanması Durum Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi GZFT Analizi Stratejik Tasarım Paydaş Analizi İç Paydaş Dış Paydaş Kurum Stratejisinin Temel Taşları Misyon Vizyon İlkeler Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Maliyetlendirme 12

14 BÖLÜM 1 DURUM ANALİZİ

15 DÖNEMİ STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür. Bu çerçevede, 2008 yılında hazırlıklarına başlanan Teşekkülümüz ilk Stratejik Plan çalışmaları katılımcı bir yöntemle sürdürülmüş ve planlanan zamanda tamamlanarak 2010 yılında uygulamaya konulmuştur. İlk Stratejik Planımızda, 5 stratejik amaç ve 15 stratejik hedef; bu amaç ve hedeflere ilişkin 17 performans göstergesi ve 27 stratejik adım belirlenmiştir. Teşekkülümüz ilk Stratejik Planı, yıllık performans programları ile hayata geçirilmiştir. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, program dönemine ilişkin olarak belirlenen performans hedeflerine, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmiştir. Stratejik Planda belirlenen Amaç ve Hedefler kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirmeleri, yıllık Performans Değerlendirme Raporları ile yapılmıştır. Performans değerlendirmesi ile stratejik amaç ve hedeflerdeki gerçekleşmeler, hedeflerdeki sapmalar ve nedenleri tespit edilmiş, stratejik hedeflerin gerçekleşmeme nedenlerini ortadan kaldıracak tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar üst yönetici ve birimlerle paylaşılmış, Performans programları yıllık uygulama sonuçları faaliyet raporları ile kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine de sunulmuştur ilk Stratejik Planı nda 15 Hedef yer almıştır. Bu Hedeflere ilişkin olarak üretilen çok sayıda Performans Göstergesi doğrultusunda ortaya konan Performans Hedeflerine bakıldığında, Hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığı görülmektedir. Ulaşılamayan Hedefler ve söz konusu Hedeflere ulaşılamama nedenleri incelendiğinde, önemli ölçüde dışsal faktörlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Stratejik Planın tüm paydaşlar ile paylaşılmış olması, kamuoyunun Teşekkülümüzün görev alanı ile stratejik önceliklerinin neler olduğunu bilmesine katkı sağlamıştır. Diğer taraftan düzenlenen hizmet içi eğitimlerde stratejik planın tanıtılması sağlanarak stratejik yönetimin önemi üzerinde durulmuş, planın çalışanlar tarafından bilinmesi ve sahiplenmesi ile Teşekkülümüzün görev alanı ve sorumlulukları konusunda personelin daha fazla bilgi sahibi olması da sağlanmıştır. 14

16 döneminde, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi yönünde gelişme sağlanan alanlar; Daha önce imzalanmış ve yürütümü TETAŞ a verilmiş olan enerji alış ve satış sözleşmelerinin yeni piyasa yapısı çerçevesinde yürütülmesi stratejik plan döneminde başarıyla sağlanmıştır. Stratejik Plan döneminde özelleşen tüm dağıtım şirketleri ile olan sözleşmeler revize edilerek enerji satış faaliyetleri başarıyla sürdürülmüştür. Gerek alış gerekse satış yönünde sayaç endeks değerlerinin elektronik ortamda takibi sağlanmıştır. Stratejik Plan döneminde; Üretim Portföyümüzde bulunan santralların bakım ve arıza durumları dışında en verimli şekilde çalıştırılması, üretim ve tüketim portföyümüz ile ilgili öngörüler revize edilmek suretiyle, PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarının azaltılması sağlanmıştır. Stratejik Plan döneminde Elektrik Dağıtım şirketlerinin özelleştirme işlemlerinin tamamlanması ve Teşekkülümüzce ilgili kuruluşlar nezdinde yapılan girişimler sonucu, Tahakkuk/Tahsilat oranında, öngörülen hedefe ulaşılmıştır. Teşekkülümüz nakit akışında (tahakkuk-tahsilat oranı) sağlanan olumlu gelişmeye paralel olarak, faiz gideri sıfırlanmıştır. Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem planına dayalı olarak yürütme çalışmaları gelişerek devam etmektedir Stratejik Planı kapsamında öngörülen hedefler yakalanmaya çalışılmış olup, İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisi çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Stratejik plan hazırlık ve uygulama aşamalarındaki çalışmalar TETAŞ personelinin görev ve hizmet alanlarını daha iyi anlamalarını sağlamış, stratejik hedefler kapsamındaki performans göstergelerine ilişkin gerçekleşmelerin düzenli bir şekilde izlenmesi, Teşekkülümüzde kurumsal öğrenme ve yürütülen faaliyetler alanındaki farkındalık hususunun daha fazla gelişmesine imkân sağlamıştır. 15

17 ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ Ülkemizde ilk elektrik santralının 1902 yılında Mersin -Tarsus ta özel bir şirket tarafından kurulmasını müteakip, ilk termik santral da 1913 yılında İstanbul- Silahtarağa da hizmete girmiştir. Devletin öncülüğünde elektrik işletmeciliği ise, 1935 yılında 2805 sayılı Kanun uyarınca Etibank ın kurulmasıyla başlamıştır yılından itibaren de, MTA, EİEİ, İller Bankası nın katkılarıyla çok sayıda termik ve hidroelektrik santral ulusal elektrik sistemine bağlanmıştır. Birinci ( ) ve İkinci ( ) Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemlerinde, Türkiye deki elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisinde ve bir kamu kurumu çatısı altında birleştirilmesi Plan hedefi olarak öngörülmüştür. Bu hedef ve strateji doğrultusunda, tarih ve 1312 sayılı Kanun la Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, ülkenin ihtiyacı olan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak amacıyla, kamu iktisadi kuruluşu statüsünde, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur. 10 Eylül 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2705 sayılı Kanunla Belediye ve Birlik Elektrik Tesislerinin TEK e devri ile enerjide bütünleşme sağlanmıştır sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan, İller Bankası nın elektrik enerjisi dalında çalışan personeli ve işleri, kuruluşlar arasında yapılan bir anlaşma ile Temmuz 1986 yılında tüm fonksiyonları ile TEK e devredilerek kamu kesiminde istenilen bütünlük sağlanmıştır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ), Ekonomik Önlemler Uygulama Planı ve 1995 yılı Geçiş Planı ile hükümet programlarında TEK in özelleştirilmesi öngörülmüştür. Kalkınma planı ve Hükümet programlarında öngörülen hedef ve strateji bağlamında elektrik sektöründe başlatılması gündeme getirilen özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak; tarih ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, tarih ve 3291 sayılı KİT lerin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun, tarih ve 3974 sayılı TEK in özelleştirilmesini öngören ve 3291 sayılı Kanuna ek maddeler eklenmesine dair Kanun, tarih 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, ile bunu tadil eden tarih ve 4105 sayılı Kanun, tarih ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun, yürürlüğe konmuştur. 16

18 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, bir kamu iktisadi kuruluşu olan TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) unvanlı iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak teşkilatlandırılmıştır tarih ve 4501 sayılı Kanun ile sektörde uluslararası tahkim müessesesi düzenlenmiş, mevcut elektrik mevzuatının Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyumlu hale getirilmesi ve buna göre sektörde yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılmıştır yılında Hükümet tarafından uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar ve Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde de TEAŞ ın özelleştirilmek üzere yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. Bu programın başlıca amacı, elektrik enerjisi sektörünün yeniden yapılandırılması, elektrikte serbest piyasa sistemine geçilmesi, serbest rekabet ortamının sağlanması, elektrikle ilgili üretim, iletim, toptan satış ve dağıtım için ayrı ayrı kamu şirketleri kurulması ve son aşamada üretim ve dağıtımla ilgili kamu elektrik şirketlerinin özelleştirilmesidir. Buna göre, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 3. maddesine ve tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak çıkarılan ve tarihinde yürürlüğe giren tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca TEAŞ; Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) unvanlarında, anonim şirket statüsünde, üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Ana Statüsünün tarihi ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ve Teşekkül Yönetim Kurulunun tarihinde teşkil edilmesiyle faaliyete geçmiştir. TEK 21 BÖLGESEL DAĞITIM ŞİRKETİ 21 ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ 21 ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ Ekim

19 KURULUŞUMUZ Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki enerji sektörünün yeniden yapılandırılması, piyasa sistemine geçilmesi ve serbest rekabet ortamının sağlanmasını hedefleyen düzenlemeler kapsamında sektörün yeni yapısını belirleyen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 03 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 05 Şubat 2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) nin, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) olmak üzere üç ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak teşkilatlandırılıştır. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere, elektrik sektöründeki ilk ve tek Kamu Toptan Satış Şirketi olarak 01 Ekim 2001 tarihinde faaliyete başlamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak 50 Milyon TL sermaye ile kurulan TETAŞ ın sermayesi 2004 yılında 179 Milyon TL ye yükseltilmiştir. Teşekkülümüzün ana organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim Kurulu, bir Başkan ve beş üyeden oluşur. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır ve ilgili Bakanın teklifi üzerine, ortak kararname ile atanır. Teşekkül Genel Müdür Yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda Personel ile ilgili Kanun, K.H.K. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Müdürlük teşkilatı; Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcılığı, doğrudan Genel Müdüre bağlı Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile altı Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Teşekkülümüzün merkezi Ankara da olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 18

20 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT GELİŞİMİ Elektrik sektöründe rekabete dayalı piyasa sistemine geçiş sürecinde; ilk elektrik toptan satış şirketi olarak kurulmuş olan TETAŞ ın temel görevi; Kamu tarafından imzalanmış Mevcut Sözleşmeler kapsamındaki Yap- İşlet ve Yap-İşlet-Devret modeli ile tesis edilmiş bulunan santrallar ile İşletme Hakkı Devri yoluyla özel sektöre devredilmiş olan santrallara verilen yıl gibi uzun süreli enerji alım taahhütlerini üstlenerek, oluşturulan elektrik piyasasında rekabet ortamına yumuşak bir geçişin sağlanmasını temin etmektir. Kamu adına elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunan TETAŞ; Elektrik Üretim A.Ş ye ait Santrallardan, 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 Sayılı Kanun çerçevesinde TEAŞ ve TEDAŞ dan sözleşmelerini yürütmek üzere devraldığı ve 6446 sayılı elektrik piyasası Kanunu nun 27 inci maddesi kapsamında sözleşmelerin yürütülmesine devam ettiği Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri Modelleri ile işletilen santrallardan, İthalat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerden ve PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) tarafından işletilen Dengeleme Piyasasından Elektrik enerjisi satın almakta ve bu enerjiyi, Elektrik Dağıtım Şirketlerine, Görevli Tedarik Şirketlerine, İletim Sistemine doğrudan bağlı müşterilerine, İhracat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelere ve PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) tarafından işletilen Dengeleme Piyasasına satmaktadır. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (DUY) nakdi uygulamasının yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren TETAŞ, Dengeleme Piyasası katılımcısı olmuştur. Bu bağlamda, TEİAŞ bünyesinde kurulan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından işletilen dengeleme piyasasından, yük alma ve yük atma teklifleri verebilmektedir. 19

21 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış Türkiye nin ilk toptan satış şirketi olan Teşekkülümüzün, tarihine kadar Tedarik Lisansı bulunmaktadır. Teşekkülümüzce, Bakanlığımız politikalarına paralel olarak, komşu ülkelerle ülkemiz arasındaki enerji iletim hattı bağlantılarındaki kapasiteler, söz konusu ülkelerin enerji alt yapıları, arz talep durumları ve ithalat-ihracat imkanları izlenerek, ülkelerarası ilişkiler canlı tutulmuştur. Bu kapsamda, ilgili mevzuat çerçevesinde, Teşekkülümüzce elektrik enerjisinin ithalatı, ihracatı ve mübadelesi yapılmaktadır. TETAŞ ın toptan satış tarifesi; 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Hazine Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi ile ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan TETAŞ a ilişkin mali hedefler, Kalkınma Bakanlığının öngördüğü döviz kurları ile benzeri makro ekonomik göstergeler, satın alınacak enerji maliyeti ve işletme giderleri göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını müteakip uygulamaya konulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında imzalanan 6 Ağustos 2009 tarihli Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması ve iki ülke enerji bakanlıkları arasında aynı tarihte imzalanan Nükleer Güç Mühendisliği Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol hükümleri uyarınca, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Akkuyu Sahasında bir Nükleer Enerji Santrali Tesisi ve İşletilmesine İlişkin Anlaşma imzalanmıştır sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve TBMM tarafından Milletlerarası Anlaşma olarak onaylanmasını müteakip 6 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu anlaşma kapsamında tesis edilecek toplam MW gücündeki Nükleer Güç Santralının birinci ve ikinci ünitelerinde üretilecek enerjinin %70 ini, üçüncü ve dördüncü ünitelerinde üretilecek enerjinin ise %30 unu, 15 yıl süre ile satın alma görevi Teşekkülümüze verilmiştir. Proje şirketinin gerekli lisansları almasını müteakip, Enerji Satınalma Sözleşmesi en geç bir ay içerisinde Teşekkülümüz ile Proje Şirketi arasında imzalanacaktır yılında yürürlüğe giren 6446 sayılı Kanun kapsamında Tedarik Şirketi Lisansı ile görev yapacak olan TETAŞ, konuya ilişkin düzenlenecek ikincil mevzuat kapsamında sektörde faaliyetlerini sürdürecektir. 20

22 TETAŞ IN FAALİYET KONULARI Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil olunan TETAŞ ın başta 2013 yılında yürürlüğe giren 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir. Mevzuat ile kendisine verilen görevleri yürütmesi için gerekli olan lisans ile ilgili işlemleri yerine getirmek. Mevcut Sözleşmeler kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalamak, imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütmek ve Hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalamak. Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapmak ve yürütmek, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunmak. Toptan Satış Tarifesini hazırlamak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak. Görevli Tedarik Şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satmak. Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için Görevli Tedarik Şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartları taraflarla serbestçe belirlemek. Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçilere, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını temin etmek. Dağıtım Şirketlerinin, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını temin etmek. TETAŞ ın alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, her türlü önlemin alınması için Bakanlık ve Kuruma bildirimde bulunmak sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre oluşturulan görüş çerçevesinde, Bakanlıkça verilecek görevleri yerine getirmek. Faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli planlamayı yapmak. Hükümetlerarası anlaşmalar çerçevesinde verilen görevleri yapmak. 21

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı