Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42"
  • Erol Ak
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin takdirini kazanan ve Ankara dan yayýn yapan BÝRHARF EDergisi nin düzenlediði Halit Yýldýrým 6. Nesir Yarýþmasý sonuçlarý belli oldu. * HABERÝ 6 DA Tarihi Aydýnlatan Gençlik Projesi Çorum'u yabancý öðrencilere tanýtýyor. Yabancý öðrenciler Çorum u tanýyor * HABERÝ 6 DA ÇORUM ÝSKENDER LAHMACUN n Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) 14 ÞUBAT 2015 CUMARTESÝ Esnaf büyük kriz içinde Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve beraberindeki heyet dün MHP Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret etti. Ziyarette konuþan MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Esnaf, büyük bir kriz içinde dedi. Berat Uzun AK Parti de 2 aday açýkladý * HABERÝ 10 DA AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý Özel Kalem Müdürlüðü görevinden ayrýlan Berat Uzun ile Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki Rektör Yardýmcýlýðý görevinden istifa eden Prof. Dr. Þakir Þahin, AK Parti Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Alternatifbank Þube kapattý Alternatifbank, sektör ve iþkolu odaklý uzmanlaþma stratejisi çerçevesinde bölge müdürlüklerinin kapatýlmasýna ve bazý þubelerini diðerleri ile birleþtirerek kapatýlmasýna karar verildiðini açýkladý. * HABERÝ 5 DE Ýstanbul da 173 bin Çorumlu yaþýyor Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2014 yýl verilerine göre, Ýstanbul da 741 bin 603 kiþi sayýsý ile en çok Sivaslýlar yaþýyor. * HABERÝ 4 DE Asayiþ olaylarý Av tüfeði ile intihar etti * HABERÝ 7 DE MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, esnaf ve sanatkârlarýn ekonominin temel direði olduðunu söyledi. Polis Okulu nda sona geliyoruz AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. * HABERÝ 2 DE Ahmet Özer, Bayburt Þube yönetimini ziyaret etti. Hemþehrimiz yönetime aday Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Vekili ve 5. Olaðan Kurulunda Baþkan adaylýðýný açýklayan Ahmet Özer, Bayburt Þube yönetimini ziyaret etti. * HABERÝ 5 DE AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. Eðitimciler iþ býraktý KESK'e baðlý Eðitim Sen Çorum Þubesi bugün iþ býrakma eylemi yaptý. Bahabey Caddesi üzerinde toplanan Eðitim Sen yönetici ve üyeleri, ellerinde taþýdýklarý flama ve dövizlerle slogan atarak Gazi Caddesi üzerinden Hürriyet Meydaný'na ulaþtý. Ýki kaza, iki yaralý Sobadan zehirlendiler Kamyon þarampole devrildi Elektrik kaçaðý yangýn çýkardý * HABERLERÝ 5 DE Prof. Dr. Þakir Þahin Saat Kulesi önünde davul-zurna eþliðinde halay çekti. * HABERÝ 14 DE Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) hayvansal üretim istatistiklerini açýk- Hayvan varlýðýmýz 400 bin adet Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) hayvansal üretim istatistiklerini açýkladý. * HABERÝ 3 DE

2 2 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015 Uslu ya Polis Okulu teþekkürü AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Polis Meslek Yüksek Okulunun yatýrým programýna alýnmasýndan dolayý teþekkür ziyaretinde bulunduklarýný belirten Bekiroðlu, "Çorum'un yýllardýr beklediði icraatlar bir bir gerçekleþiyor. Polis Okulumuzun yatýrým programýna alýnmasýyla artýk sona geliyoruz. Ayrýca Uðurludað ve BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Çorum, Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtýlýyor vrupa nýn ve dünyanýn en önemli turizm fuarlarýndan biri olarak kabul edilen, Ýtalya'nýn Milano kentinde düzenlenen BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Polis teþkilatýmýzýn yeniden yapýlandýrýlmasý ve eðitim þekilleri ile yapýlacak düzenlemelerle adý deðiþse bile yeni bir eðitim kurumumuz olacaktýr. Ýlimiz için önemli bir kazanýmdýr. Hayýrlý olsun" dedi. (Haber Merkezi) AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. K aradeniz Yeni Ufuklar Derneði nin yürüttüðü Þiddetsiz Bir Yaþam Ýçin El ele Projesi kapsamýnda tanýtým toplantýsý yapýldý. Serra Otel de gerçekleþtirilen toplantýya Samsun Valiliði Özel Kalem Müdürü Gülsen Aksakal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Samsun Ýl Müdür Yardýmcýsý Sultan Bulut, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Psikolog Mustafa Kýnýk, Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal Hizmet Uzmaný Hicran Karadoðan Kýnýk, Proje Koordinatörü Emine Yýlmaz ve proje ortaðý dernek üyeleri katýldý. Karadeniz Yeni Ufuklar Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal Hizmet Uzmaný Hicran Karadoðan Kýnýk ýn açýlýþ konuþmasýnýn Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði ne baðlý iller tanýtýldý. Fuarda Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat yer aldý. Çorum un ve bölgenin tarihi, doðal ve kültürel özellikleri tanýtýlýyor. Ýtalya Fuarý Avrupa nýn ve dünyanýn en önemli turizm fuarlarýndan biri olarak kabul ediliyor. (Ç.HAK:2502) Fuara Çorum u temsilen Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Bülent Kankurdan, Mali Hizmetler Müdür V. Gülay Yücel, Ýl Özel Ýdaresi Harita Mühendisi Rüþtü Kýlýçoðlu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Anitta Otel Genel Müdür Yardýmcýsý Seval Demirci Güccan ve Yaþam Club & Spa Müdürü Özlem Filiz katýldý. (Haber Merkezi) Okulu, Tansu Çiller'in Baþbakanlýðýný yaptýðý 50. Hükümet döneminde ihale edilmiþti. Ancak yýllar geçmesine raðmen somut adýmlarý bugün birlikte attýk. Artýk teknik, yasal, hukuki olarak önümüzde bir engel gözükmemektedir. Þiddetsiz Bir Yaþam Ýçin El Ele Projesi A Hazýrlanan Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði (Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat) standýnda Çorum un ve bölgenin tarihi, doðal ve kültürel özellikleri tanýtýlarak, uluslararasý turizm acenteleri ile görüþmeler yapýlýyor. Dodurga ilçelerimizin Polis Merkezi Amirlikleri ile Polis Lojmanlarý taleplerimizde yatýrým programýna alýndý. Emeðiniz ve katkýlarýnýz için teþekkür ediyoruz". AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Polis Þiddetsiz Bir Yaþam Ýçin El ele Projesi kapsamýnda tanýtým toplantýsý yapýldý. Projeyi Karadeniz Yeni Ufuklar Derneði yürütüyor. ardýndan Proje Koordinatörü Emine Yýlmaz, projenin hedefleri, projenin hedef gruplarý ve projenin sonuçlarý hakkýnda bilgiler verdi. Proje kapsamýnda bugüne kadar yapýlan çalýþmalara deðinen Yýlmaz, Proje yürütücü birim ve ekip oluþturularak projenin tanýtým faaliyetleri yürütülmüþtür. 4 ilde (Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat ) alan taramasý faaliyetleri gerçekleþtirildi. Tanýtým toplantýlarýmýz devam etmektedir dedi. Soru-cevap þeklinde devam eden tanýtým toplantýsý, davetlilere sunulan ikramlarýn ardýnda sona erdi.(ýha)

3 Çorum un hayvan varlýðý 400 bin adet ürkiye Ýstatistik Kuru- (TÜÝK) hayvansal Tmu üretim istatistiklerini açýkladý. Türkiye'de büyükbaþ hayvan sayýsý 14,2 milyon adet oldu. Büyükbaþ hayvan sayýsý bir önceki yýla göre %2 azalýrken küçükbaþ hayvan sayýsý ise %7,7 arttý. Yýl sonu itibariyle sýðýr sayýsý 14 milyon 123 bin baþ, koyun sayýsý 31 milyon 115 bin baþ, keçi sayýsý ise 10 milyon 347 bin baþ olarak gerçekleþti. Bölge illerde büyükbaþ hayvan istatistikleri de belli oldu. Buna göre, Samsun'da sýðýr sayýsý , koyun sayýsý ve keçi sayýsý , Tokat'ta sýðýr sayýsý , koyun sayýsý ve keçi sayýsý , Çorum'da sýðýr sayýsý , koyun sayýsý ve keçi sayýsý , Amasya'da sýðýr sayýsý , koyun sayýsý ve keçi sayýsý olarak belirlendi. Toplam süt üretimi 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre % 1,5 arttý Toplam süt üretimi 2014 yýlýnda 18 milyon 499 bin ton olarak gerçekleþti. Bu miktarýn %91,2'sini inek sütü, %6'sýný koyun sütü, %2,5'ini keçi sütü ve %0,3'ünü ise manda sütü oluþturmaktadýr. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) hayvansal üretim istatistiklerini açýkladý. Yapaðý, kýl, tiftik, bal üretimi artarken, balmumu ve yaþ ipek kozasý üretimi azaldý Bir önceki yýla göre yapaðý üretimi %6,5, kýl üretimi %11,4 ve tiftik üretimi ise %7,8 arttý. Bal üretimi 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre %8,2 artarak ton, balmumu üretimi ise %5,1 azalarak ton oldu. Ýpekböcekçiliði faaliyeti yapan köy sayýsý 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %4 arttý ve 340 oldu. Ýpekböcekçiliðiyle uðraþan aile sayýsý da %24,9 oranýnda azalarak oldu. Açýlan tohum kutusu sayýsý bir önceki yýla göre %28,9 azalarak adet, yaþ ipek kozasý bir önceki yýla göre %34,1 azalarak 80 ton olarak gerçekleþti. Toplam kümes hayvaný sayýsý bir önceki yýla göre %10,3 arttý Yýl sonu itibariyle et tavuðu sayýsý %12,7 artýþla 200 milyon adet ve yumurta tavuðu sayýsý ise %5,7 artýþla 94 milyon adet olurken hindi sayýsý ise %2,2 artýþla 3 milyon adet oldu. Ördek ve kaz sayýlarýnda 2013 yýlýna göre artýþ görüldü. (Haber Merkezi) Karaman da Enerya dönemi ürkiye nin enerji daðýtým Tsektöründe en önemli oyuncularýndan Enerya, doðal gaz daðýtýmýndaki tecrübesi ve yaygýn hizmet aðý ile þimdi de elektrik saðlamak üzere düðmeye bastý. Enerya, Karaman da elektrik faturalarýnda tasarruf, farklý kampanyalar ve cazip koþullar ile tüm abonelerine elektrik saðlamak için harekete geçti. Enerya, aylýk elektrik kullanýmý sayaç baþýna 373kWsaat düzeyinde ve en az 130 TL üzerinde olan konut ve ticari iþletmelere elektrik saðlamak üzere tüm altyapýsýný ve hizmet aðýný tamamladý. Karaman da elektrik saðlanmasý konusunda açýklama yapan Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun, aylýk elektrik kullanýmý 373 kwsaat düzeyinde ve en az 130 TL üzerinde olan konut ve ticari iþletmelere elektrik saðlamak üzere tüm altyapý ve hizmet aðýnýn tamamladýðýný söyledi. Uzun, 10 yýldýr Antalya, Konya, Karaman, Ereðli, Erzincan, Denizli, Aydýn, Aksaray, Çorum, Niðde ve Nevþehir illerinin doðal gaz daðýtýmýný yürütüyoruz. Enerya Türkiye nin 2. en yaygýn doðal gaz daðýtým þirketi olarak 11 þehirde bugüne kadar 450 milyon TL lik yatýrým ile 6 bin 500 km lik daðýtým aðý kurdu. 10 yýl içinde hýzlý bir yatýrým planý ile bulunduðumuz illerde nüfusun ortalama yüzde 85 ine hizmet götürerek 2014 yýlýnda 800 binden fazla aboneye, 1,5 milyar TL lik ciroya ve toplamda 2,8 milyar metreküplük hacme ulaþtýk. Bugün artýk doðal gazdaki bu tecrübemiz ve kaliteli hizmetimizi elektrik saðlamada da üstlenmek üzere çalýþmalarýmýzý tamamladýk dedi. KARAMANLILAR ELEK- TRÝK FATURALARINDA TA- SARRUF EDECEK Elektrik piyasasýnda yürürlüðe giren serbest tüketici limiti kanunu ile artýk kriterleri saðlayan tüketicilerin istedikleri elektrik saðlayýcý firmayý seçebilecekleri bilgisini veren Aslan Uzun, bu yasa ile artýk Enerya, doðal gaz daðýtýmýndaki tecrübesi ve yaygýn hizmet aðý ile þimdi de elektrik saðlamak üzere düðmeye bastý. tüm tüketicilerin Enerya ya baþvurarak elektriklerini Enerya dan alabileceklerini söyledi. Uzun, Enerya abonelerin kullaným durumuna göre mevcut elektrik faturalarýndaki, elektrik net birim fiyatýnda daha cazip bir teklif sunacak. Diðer elektrik tedariki yapan þirketlerden farkýmýz, doðal gaz daðýtýmý yaptýðýmýz þehirlerde müþterilerimize ayný ödeme noktasýndan hem elektrik ve doðal gaz faturalarýný birlikte ödeme imkâný, hem de müþterilerimizin elektrik faturalarýnda tasarruf saðlayacaðýz. dedi. Abonelere elektriðin mevcut hat üzerinden verileceðini, yeni bir hat çekilmesi veya inþaata gerek olmadýðýný belirten Aslan Uzun, Enerya olarak hatlarda sýkýntý olmadýðý sürece, elektrik arzýný saðlamayý garanti ediyoruz. Elektrik faturalarýnda tasarrufa gitmek ve daha kaliteli hizmet almak isteyen Karamanlýlarý Enerya Elektrik e abone olmaya çaðýrýyoruz. Hiçbir ek ücret ödemeden her ayýn 5 ine kadar Enerya ya gelerek sözleþme imzalayan abonelere bir sonraki ayýn 1 inden itibaren elektrik verilecek. Sözleþme imzalanmasýndan itibaren mevcuttaki sistem devam edecek olup, artýk elektrik faturasý Enerya tarafýndan gönderilecek diye konuþtu. Enerya olarak elektrik satýþýndaki öncelikli hedeflerinin doðal gaz daðýtýmý yapýlan illerdeki mevcut serbest tüketicilerden, serbest tüketim limiti üzerinde elektrik kullananlarýn Enerya Elektrik e geçirmek olduðunu belirten Uzun, Ayný zamanda müþterilerimizde elektrik farkýndalýðý yaratmayý planlýyoruz. Bu amaçla müþterilerimize ilerleyen zamanlarda elektrik faturalarý ile birlikte bilgilendirme dokümanlarý göndereceðiz þeklinde konuþtu. Uzun, Enerya nýn tüm enerji yatýrýmlarýndaki 2015 yýlý hedeflerini de þöyle özetledi: Bugün 2,8 milyar metreküp gaz hacmini yönetiyoruz yýlýnda abone sayýmýzý ve yönettiðimiz gaz hacmini geliþtirmeye devam edeceðiz. Bunun yanýnda elektrik ticaretinde hedefimiz tüm illerimizde baþlayýp Türkiye ye yayýlarak müþterilerine en yakýn enerji þirketi olmayý ve 2018 e kadar yenilenebilir yatýrýmlarýmýz ile elektrik üretiminde de pay almayý hedefliyoruz. KARAMAN DA 43 BÝN HANEYE DOÐAL GAZ ULAÞ- TI Enerya Karaman Ýþletme Müdürü Abdulkadir Kýlýç Karaman da 9 yýldýr doðal gaz daðýtýmýný yürütüyoruz. 32 milyon TL lik yatýrým ile 429 km lik daðýtým aðý kurduk yýlý sonu itibariyle doðal gaz daðýtým aðýmýz ile 43 Bin haneye doðal gazý ulaþtýrarak, 34 Bin adedini doðal gaz ile tanýþtýrdýk. 98 milyon metreküplük gaz satýþ hacmi 2014 yýlýný tamamladýk dedi.(ýha) MEB, 300 engelli öðretmen alacak illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), M300 engelli öðretmen alacak. Baþvurular, Þubat'ta alýnacak. Bakanlýðýn internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sýnavý (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluðuna Alýnmalarý Hakkýnda Yönetmelik uyarýnca, EKPSS puan üstünlüðüne göre 300 engelli öðretmen istihdam edilecek. Baþvurular, Þubat'ta alýnacak. Baþvuru formunun çýktýsý, istenen diðer belgelerle birlikte il milli eðitim müdürlüklerine onaylattýrýlacak. Baþvuruda, adaylardan diploma veya öðretim durumu belgesi, pedagojik formasyon ve 2014 yýlý EKPSS sonuç belgesi ile engelli saðlýk kurulu raporu istenecek. Ayrýca adaylardan herhangi bir kamu kurum ve kuruluþunda devlet memuru olarak çalýþýp çalýþmadýklarýna iliþkin beyanlarý alýnacak. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan adaylardan, baþvuru sýrasýnda muvafakat belgesi istenmeyecek. Yerleþtirmeler, EKPSS puan üstünlüðüne göre ve Bakanlýkça il emrine yapýlacak. Atamasý yapýlan öðretmenlerin görev yerleri, Valiliklerce belirlenecek. Baþvurulara iliþkin ayrýntýlý bilgiye, Bakanlýðýn "ikgm.meb.gov.tr" adresinden ulaþýlabilinecek.(aa) M. ALÝ: CEYLAN rdemli Tarým EMarket tarafýndan çiftçilere yönelik 'Ýyi Verim, Kaliteli Ürün' konulu seminer düzenlendi. Dün saat 13.00'de Afra Düðün Salonu'nda düzenlenen seminere konuþmacý olarak Toprak TV ve Bereket TV'de bitki doktoru olarak program düzenleyen Ziraat Mühendisi Ali Ayhan katýldý. Eðitim seminerine Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Ziraat Odasý Baþkanlýðý, Süt Birliði, Patates Üreticileri Birliði'nden yetkililer ile çiftçiler katýldý. Ziraat Mühendisi Ali Ayhan, çiftçilere iyi verim ve kaliteli ürün alabilmeleri için baþlangýçta toprak hazýrlýðýnýn yaný sýra, topraðýn ve bitkilerin 'Ýyi Verim, Kaliteli Ürün' konulu seminer düzenlendi. ihtiyacý olan besin elementlerin doðru zamanda ve doðru þekilde verilmesi gerektiðini söyledi. Verim ve kaliteyi etkileyen unsurlardan da bahseden Ayhan, "Bu konuda firmanýn ürünlerinden Bitkinin Ana Sütü (BAS)'nün çeþitliliði bu ihtiyaçlara cevap verecek içeriktedir." dedi. Erdemli Tarým Market Yetkilileri Ziraat Mühendisi CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 'Ýyi verim, kaliteli ürün' Afra 2 Salonu nda düzenlenen eðitime çiftçiler katýldý. Mehmet Selimoðlu ile Ziraat Mühendisi Beþer Can Varol, 30 yýllýk tecrübe ve deneyimleri ile Çorum çiftçisine daha iyi verim ve halkýn daha saðlýklý ürünler tüketmeleri için dünya devi firmalarýndan Bayer, Dow, Monsanto, Sygenta ve Dupont gibi firmalarýnýn tarým ilacý, bitki besleme ürünleri, ayçiçek, mýsýr, sebze tohumlarýnýn satýþýný yaptýklarýný söyledi. Müþterilerini tarlalarýnda yalnýz býrakmadýklarýný dile getiren Erdemli Tarým yetkilileri, çiftçileri sýk sýk ziyaret ederek danýþmanlýk yaptýklarýný belirttiler. Yetkililer, kendilerinin de üretici olmalarý nedeniyle çiftçiliðin zorluklarýný ve ne istediklerini iyi bildiklerini dile getirdiler.

4 4 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015 Çorum da Usta Semineri Hayrettin Karaman TOKÝ bazý kentlere özel konutlar yapacak. TOKÝ her kente özel konut yapacak T oplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný Mehmet Ergün Turan, Türkiye'de konut beklentilerinin 10 yýl öncesine göre farklýlaþtýðýný belirterek, önümüzdeki dönemde kentlerin geleneklerine uygun farklý tasarýmlara aðýrlýk vereceklerini söyledi. Turan, yaptýðý açýklamada, yýllarý arasýnda 649 bin konut üreterek rekora imza attýklarýný, bu konutlarda ortalama 3 milyon 300 bin kiþinin yaþadýðý düþünülürse bazý Avrupa ülkelerinin nüfusundan daha fazla kiþiye kaliteli barýnma imkaný saðladýklarýný kaydetti. TOKÝ konutlarýnýn yüzde 85'inin orta ve dar gelirlilere yönelik olduðuna iþaret eden Turan, 2015 yýlýnda 50 bin konut inþa edeceklerini, bu konutlarýn yüzde 40'ýnýn kentsel dönüþüm projeleri kaynaklý olarak gerçekleþtirileceðini ifade etti. Türkiye'de son dönemde konut tercihlerinin deðiþtiðini, TOKÝ'nin de kendisini disipline ederek þehirlerin kültürlerini yansýtan mimari anlayýþa uygun projelere yöneldiðini anlatan Turan, þöyle konuþtu: "Projelere sadece barýnma olarak bakmýyoruz, yaþam alaný olarak da bakýyoruz. Geleneklerimizden gelen unsurlar projelerimizde yer alacak. Esnafla vatandaþlarýn bir arada yaþadýðý, caddesi, meydanlarý, bir kültürleri olan mahalleleri, yeni yaþam alanlarýný oluþturuyoruz. TOKÝ olarak da artýk kalite noktasýnda bir üst evreye geçtik. Prensip olarak 'hiçbir þehirde en yüksek binalar TOKÝ'nin yaptýðý konutlar olmayacak' diyoruz. Genel disiplin olarak yatay mimariyi benimsiyoruz. Bir eleþtiri var, 'yatay mimariye geçilince yeþil alanlar daralacak' diyorlar. Ancak öyle deðil. Biz þehir merkezlerinde yüksek Yapý kimyasallarý sektörünün lideri Kalekim, Çorumlu ustalara eðitim semineri verecek. apý kimyasallarý sektörünün lideri YKalekim, Türkiye'nin dört bir yanýnda sürdürdüðü eðitim faaliyetleriyle sektöre nitelikli usta kazandýrmaya devam ediyor. 'Garantili Usta Sistemi'ni baþlatarak dünyada bir ilke imza atan Kalekim, bu yýl 10 ilde gerçekleþtireceði 'Geliþtirme ve Uyum Kurslarý' ile 500 ustaya eðitim verirken, 51 ilde de toplam 10 bin ustanýn katýlacaðý eðitim seminerleri düzenleyecek. Kuruluþundan itibaren ustalara yönelik düzenlediði eðitim ve seminerlerle Türkiye'de nitelikli usta yetiþtirmeyi baþlatan öncü bir kuruluþ olan Kalekim, 2015 yýlý sonuna kadar 10 ilde düzenleyeceði 'Geliþtirme ve Uyum Kurslarý' ile eðitim alacak 500 ustaya daha sertifika vermeyi hedefliyor. Kurslarýn yaný sýra 51 ilde etaplar halinde 100 ayrý seminer düzenleyecek Kalekim, toplam 10 bin katýlýmcýya nitelikli usta bilincini aktaracak. Bugüne kadar seminerlerle 200 bin kiþiye ulaþtýk Bugün üye sayýsý 55 bin olan 'Kalekim Usta Kulübü' kapsamýnda Türkiye'nin çeþitli il ve ilçe merkezlerinde kurs ve seminerler vermeyi aralýksýz sürdürdüklerini belirten Kalekim Genel Müdürü Altuð Akbaþ, "Bugüne kadar düzenlediðimiz seminerlerle 200 bin kiþiye ulaþtýk. Bu seminerler kapsamýnda, ürün ve uygulamalar, yenilikler ve 'Kalekim Usta Kulübü' hizmetleri hakkýnda ustalarý bilgilendiriyoruz. Ayrýca sunduðumuz hediyelerle de ustalarýn iþ yapma imkanlarýný geliþtirmelerine artý deðer katýyoruz. Bunlarýn dýþýnda ustalarýmýzý sigortalýyor ve ürün garantisi veriyoruz" dedi. Sektöre 10 bin nitelikli usta kazandýrdýk Yeni yönetmelik gereði 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' olmayan ustalarýn inþaatlarda istihdam edilemeyeceðinin altýný çizen Altuð Akbaþ, "Ýbrahim Bodur Kaleseramik Eðitim, Saðlýk ve Sosyal Yardým Vakfý (KSV) ile birlikte yürüttüðümüz eðitim faaliyetleri- Türkiye'de nitelikli usta yetiþtirilmesi hedefleniyor. mizle; iþsizliðe dolaylý çözüm ve eðitimli ara eleman yetiþtirme konularýnda ülke ekonomisine de fayda saðlýyoruz. Bugüne kadar gerçekleþtirdiðimiz 'Meslek Edindirme Kurslarý' ile 'Ustalýk Belgesi'ne kavuþan 6 bin kiþi meslek sahibi oldu. Ayný amaçla düzenlediðimiz 'Geliþtirme ve Uyum Kurslarý' ile inþaat sektörüne yaklaþýk 4 bin vasýflý usta kazandýrdýk" diye konuþtu. sektörünün ihtiyaçlarýna göre geniþleterek, 'seramik yer ve duvar kaplamacýlýðý'nýn yaný sýra 'yapý yalýtýmcýlýðý', 'sývacýlýk', 'inþaat boyacýlýðý' ve 'sýhhi tesisatçýlýk' alanlarýnda 'Geliþtirme ve Uyum Kurslarý' düzenliyoruz. Böylelikle sektörde çalýþan iþgücünün teknolojik geliþmelere uyumunun saðlanmasý ve eðitimsiz ustadan kaynaklanan iþ kazalarýnýn en aza indirilmesini Milli Eðitim Bakanlýðý'dan hedefliyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý onaylý sertifika veriyoruz iþbirliði ile gerçekleþtirilen bir haftalýk kursumuza katýlan ustalarýn tüm masraflarýný karþýlýyor, kurs sonunda baþa- Kalekim'in gerçekleþtirdiði tüm eðitim çalýþmalarýnýn, sektöre kalifiye rýlý olan 'seramik', 'boya', 'mantolama' eleman kazandýrmak açýsýndan çok ve 'su yalýtým' ustalarýna MEB onaylý önemli olduðunu vurgulayan Altuð sertifika veriyoruz" þeklinde konuþtu. Akbaþ, "Eðitim faaliyetlerimizi inþaat mimariye karþýyýz. Daha düþük katlý mimari projelerle yaþam alanlarýný geniþleteceðiz. Yaklaþýk altý aydýr bu disiplinle çalýþýyoruz. Gelenekle, geleceði birleþtiren konseptle proje üretiyoruz." DOÐAL TAÞLARI DAHA ÇOK KULLANACAÐIZ Her kent için farklý konut projelerini hayata geçirmeye çalýþtýklarýný dile getiren Turan, þehirlerin geleneksel dokularýna uygun konut projelerinin aðýrlýk kazandýðýný söyledi. Türkiye'nin zengin ve farklý taþ kaynaklarý olduðunu kaydeden Turan, "Artýk projelerimizde doðal taþlarý daha çok kullanacaðýz. Nevþehir Ürgüp'te model olacak bir projemiz var. 923 sosyal konut yapýyoruz, yolu düþen vatandaþlarýmýzýn görmesini istiyorum. Tamamý yöresel taþlardan imal edilmiþ üç katlý konutlar yaptýk. Mardin'de yeni bir proje geliþtirdik. Mardin'in yöresel mimarisinden esinlenerek bugünkü normlarý taþýyan konutlar yapacaðýz. Kars'ta, Bursa'da, Manisa'da, Çorum'da farklý projeler yapýyoruz" diye konuþtu. Gelecek dönemde özellikle dar ve ve orta gelir grubu vatandaþlara yönelik konut projelerine önem vereceklerini, yeni bir atak dönemine girdiklerini sözlerine ekleyen Turan, kentsel dönüþüm projelerinin çalýþmalarý içinde önemli bir pay tutacaðýna dikkati çekti. TOKÝ'nin yurt dýþýnda Pakistan, Sri Lanka ve Endonezya'da projeler yaptýðýný da kaydeden Turan, "Somali'de 10 bin konutla ilgili çalýþýyoruz. TOKÝ sektöre açýlým yapmak için kýsa ve orta vadede yurt dýþýnda da faaliyet gösterecek. TO- KÝ'yi birikimlerimizi yurt dýþýna taþýyabilecek yapý haline getirmeyi düþünüyoruz" ifadelerini kullandý.(aa) ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) T2014 yýl verilerine göre, Ýstanbul da 741 bin 603 kiþi sayýsý ile en çok Sivaslýlar yaþýyor. Anadolu dan sürekli göç alarak her geçen gün nüfusu artan metropol þehir Ýstanbul, 2014 yýlýnda da en fazla göç alan þehir oldu. TÜÝK'in verilerine göre Ýstanbul'da en fazla Sivaslýlar bulunurken, bunu 553 bin 612 kiþi ile Kastamonu, 511 bin 723 kiþi ile Ordu takip ediyor. Ýstanbul'daki Sivaslýlarýn sayýsý bir önceki yýla göre 5 bin 61 kiþi arttý. Ýstanbul da yaþayan diðer kentlerden vatandaþlarýn sayýsý ise þu þekilde: Adana 85 bin 619, Adýyaman 179 bin 873, Afyonkarahisar 57 bin 741, Aðrý 165 bin 950, Amasya 175 bin 793, Ankara 92 bin 723, Antalya 44 bin 727, Artvin 83 bin 180, Aydýn 28 bin 419, Balýkesir 100 bin 318, Bilecik 36 bin 915, Bingöl 132 bin 1, Bitlis 202 bin 247, Bolu 66 bin 212, Burdur 8 bin 931, Bursa 99 bin 186, Çanakkale 76 bin 722, Çankýrý 162 bin 431,Çorum 172 bin 758, Denizli 30 bin 404, Diyarbakýr 195 bin 555, Edirne 109 bin 911, Elazýð 145 bin 77, Erzincan 302 bin 20, Erzurum 392 bin 132, Eskiþehir 54 bin 541, Eskiþehir 54 bin 541, Gaziantep 79 bin 821, Giresun (ÝHA) - Türkiye de en çok göç veren illerin baþýnda gelen Yozgat'ýn nüfusunun üç katýndan fazlasý diðer illerde yaþýyor. TÜÝK verilerine göre, ülke genelinde 1 milyon 148 bin 908 Yozgatlý yaþarken, Yozgat tan sonra en çok Yozgatlý Ankara da bulunuyor. Yozgat ta 387 bin 717 Yozgatlý yaþarken, Ankara da 342 bin 955 Yozgatlý bulunuyor. 141 bin 667 Yozgatlý Ýstanbul da, 63 bin 553 Yozgatlý ise Kayseri de yaþýyor. Diðer illerde yaþayan Yozgatlýlarýn sayýsý þu þekilde sýralanýyor. Adana Adýyaman 341 Afyonkarahisar 1067 Aðrý 538 Garantili Usta Sistemi' ile yeni bir dönem baþlattýk "Kalekim'in sektördeki gücü, endüstriyel harçla Türkiye'yi ilk buluþturan firma olmasýndan geliyor" diyen Altuð Akbaþ, þunlarý söyledi: "Kalekim'in kuruluþundan itibaren ustalara verdiði eðitim ve seminerler, bizi güçlü kýlan en önemli deðerlerimizdendir. Yeni hayata geçirdiðimiz 'Garantili Usta Sistemi' de bu anlayýþýmýzý doðruluyor. Düzenlediðimiz kurslardan mezun olan ustalarýmýzýn, Kalekim ürünlerini kullanarak yaptýklarý çalýþmalar; 2 yýl uygulama, 10 yýl ürün garantisi ile güvence altýna alýnýyor. 'Garantili Usta Sistemi', 'Kalekim Usta Kulübü' üyesi ustalarýn sektördeki rekabet gücünü artýrýyor. Bu sistemle nitelikli ustalarýmýzýn tercih edilirliðini artýrarak, onlara yeni iþ imkanlarý yaratýyoruz. Projeyi 65 ilimizde 2 bin 500 ustayla uygulamaya koyduk, öncelikli amacýmýz bu sistemi 81 ilimizde aktif hale getirmek. Bu sistemle 5 yýlda 5 bin ustaya ulaþmayý hedefliyoruz." 10 ilde 'Geliþtirme ve Uyum Kursu' 'Geliþtirme ve Uyum Kurslarý', Bolu, Eskiþehir, Gaziantep, Ýzmir, Kütahya, Manisa, Muðla, Sivas, Þanlýurfa ve Van'da gerçekleþtirilecek. 51 ilde 'Usta Semineri' Kalekim'in toplam 10 bin ustanýn katýlmasýný hedeflediði eðitim seminerlerini düzenleyeceði iller ise þöyle; Adana, Afyon, Aðrý, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakýr, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Niðde, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Þanlýurfa, Tekirdað, Tokat, Uþak, Van, Yalova. (Haber Merkezi) Ýstanbul da 173 bin Çorumlu yaþýyor 487 bin 878, Gümüþhane 138 bin 868, Hatay 91 bin 743, Hakkari 10 bin 154, Isparta 54 bin 922, Mersin 56 bin 172, Ýstanbul 2 milyon 162 bin 588, Ýzmir 68 bin 338, Kars 275 bin 719, Kastamonu 553 bin 612, Kayseri 155 bin 216, Kýrklareli 119 bin 109, Kýrþehir 45 bin 486, Kocaeli 57 bin 613, Konya 153 bin Kütahya 30 bin 416, Malatya 398 bin 430, Manisa 45 bin 915, Manisa 45 bin 915, Kahramanmaraþ 99 bin 195, Mardin 212 bin 681, Muðla 14 bin 692, Muþ 140 bin 98, Nevþehir 89 bin 866, Niðde 90 bin 869, Ordu 511 bin 723, Rize 298 bin 467, Sakarya 136 bin 783, Samsun 422 bin 675, Siirt 214 bin 33, Sinop 370 bin 806, Sivas 741 bin 603, Tekirdað 117 bin 665, Tokat 462 bin 852, Trabzon 398 bin 689, Tunceli 85 bin 516, Tunceli 85 bin 516, Þanlýurfa 117 bin 629, Uþak 21 bin 218, Van 179 bin 634, Yozgat 141 bin 667, Yozgat 141 bin 667, Zonguldak 122 bin 592, Aksaray 47 bin 46, Bayburt 115 bin 401, Karaman 26 bin 234, Kýrýkkale 34 bin 254, Batman 128 bin 573, Þýrnak 31 bin 847, Þýrnak 31 bin 847, Bartýn 98 bin 56, Ardahan 241 bin 845, Iðdýr 87 bin 809, Iðdýr 87 bin 809, Yalova 21 bin 161, Karabük 95 bin 441, Kilis 37 bin 947, Osmaniye 29 bin 364, Düzce 48 bin 287.(ÝHA) Çorum da 4553 Yozgatlý var Amasya 919 Ankara Antalya Artvin 198 Aydýn Balýkesir Bilecik 795 Bingöl 342 Bitlis 358 Bolu 1000 Burdur 457 Bursa Çanakkale Çankýrý 1067 Çorum Tehdit ve anarþi demokratik midir? Bazý siyasi, dini ve ideolojik þahýslar ve gruplar demokrasi ve insan haklarý ilkelerini öne sürerek, daha doðrusu istismar ederek hükümetten taleplerde bulunuyor, olmadýðý, istedikleri verilmediði takdirde sokaða çýkacaklarýný, ortalýðý ateþe verip insanlarýn can ve mallarýný telef edeceklerini, ülkeyi milyarlarca lira zarara sokacaklarýný ilan ediyor, yani hükümeti tehdit ediyorlar. Ne çarpýcý bir çeliþki! Bir yandan demokrasi ve insan hakký diyeceksin, öte yandan demokrasiye en büyük kötülüðü yapacak (halkýn oyu ile deðil, silahla iktidar olmaya teþebbüs edecek), baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerini çiðneyeceksin! Bu demokrasi de bal mumuna döndü, herkesin bir demokrasisi var, iþine geldiði gibi þekil veriyor ve baþka þekillere meþruiyet tanýmýyorlar. Demokrasilerde sandýk vazgeçilemez ve temel unsur olduðu halde, sandýktan ümidini kesenler onu itibarsýzlaþtýrmak için çýrpýnýyor, devlet yönetiminin neredeyse bireye varýncaya kadar vatandaþlarýn arzu ve isteklerine göre yapýlmasýný savunuyorlar. Hükümet elbette muhalif muvafýk bütün vatandaþlarýn arzu, ihtiyaç, görüþ ve taleplerine kulak vermelidir, ama icranýn her kafadan gelen ayrý sese göre olmasý imkansýzdýr, sonunda iktidar bir karara varacak, onu icra edecek ve anayasal denetimlerden geçerse son hesabý sandýkta verecektir. Bundan öte bir demokrasi uygulamasý hayaldir. En çok eleþtirilen merkezi yönetim yerine yerinden yönetime geçilse de iþleyiþ deðiþmeyecek, yine herkesin dediði deðil, muhtemelen yerel çoðunluðun dediði olacaktýr. Demokrasinin þekilleri ve iþleyiþi sonuna kadar tartýþýlsýn, baþkanlýk, yarý baþkanlýk ve parlamenter sistem karþýlaþtýrýlmalarý yapýlsýn, hangisinin millet ve memleket için daha yararlý olacaðý konusunda farklý fikirler alabildiðine ortaya konsun; bütün bunlar caizdir, ama caiz olmayan bir þey vardýr ki, o da tehdittir, aba altýndan sopa göstermektir. Daða çýkarak silahlý isyana kalkýþma, sokak hareketleri, anarþi, terör bizde ve baþka yerlerde yýllardýr tecrübe ediliyor, sonuç meydanda, zararý genel olarak halk çekiyor, can ve mal kaybý onlardan oluyor. Buna raðmen adý saný belli siyasetçilerin bu hareketlerin yanýnda yer almalarý, teþvik ve tahrik etmeleri millet ve memleket için bir talihsizliktir. Devletin birinci vazifesi halkýn can ve mal güvenliðini saðlamaktýr. Hiçbir demokrasi ve insan hakký iddiasý, halkýn can ve mal güvenliðini ortadan kaldýrmak için ileri sürülemez. Uzaktakileri býrakalým, son birkaç sokak olayýnda, anarþi ve terör hareketlerinde halkýn ve ülkenin ne büyük zararlara uðradýklarý, hak ve hürriyetlerin nasýl çiðnendiði, güvenlik güçlerinin ayný zamanda hiyanetler de oldu- elleri ve kollarý baðlý olduðu için nasýl acze düþtükleri açýkça ve dehþetle görüldü. Þimdi hükümet, devletin birinci görevini ifa etmek, halkýn can ve mal emniyetini koruyabilmek için bir iç güvenlik paketi ni Meclis'e sunuyor. Bu paketin tartýþmaya ve deðiþtirmeye açýk taraflarý olabilir ve bu da Meclis te usulünce yapýlýr. Ama pakete bütünüyle karþý çýkmanýn, hükümet bunu geri almazsa hak ve hukuk dýþý eylemlerle tehdit etmenin meþruiyetinden söz edilemez. Hak ve hürriyetin sýnýrý, baþkasýnýn hak ve hürriyetinin çiðnendiði noktadýr. Saðlýk alanýnda önemli olan hastalýðý önleyici tedbirlerdir, tedavi ikinci planda olur. Güvenlik alanýnda da baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerine zarar verildikten sonra suçlularý -o da yakalanabilirse- cezalandýrmak deðil, teþebbüsü engellemek birinci derecede önemlidir. Bu engelleme bazý özgürlükleri kýsýtlamayý zorunlu kýlýyorsa gereken yapýlacaktýr; yapýlacaktýr çünkü gerekçesi þüpheli olmayan baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerini korumak týr.

5 Bekir Armutçu orum'un Ýskilip ÇÝlçesi'nde 29 yaþýndaki Bekir Armutçu, av tüfeði ile intihar etti. Olay önceki gece Çorum'un Ýskilip Ýlçesi'ne baðlý Çomu Köyü'nde meydana Ýki kaza, iki yaralý orum un Sungurlu ilçesinde meydana gelen iki tra- kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Çfik Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Çiçeklikeller Balkaya köy yolunda meydana geldi. Çiçeklikeller köyü istikametinden Balkaya köyü istikametine giden A.P.(39) yönetimindeki otomobil þarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü A.P. yaralandý. Yaralý sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Sobadan zehirlendiler orum un Sungurlu ilçesinde karbonmonoksit gazýn- zehirlenen 3 kiþi hastaneye kaldýrýldý. Çdan Edinilen bilgiye göre, Beylice köyünde yaþayan A.S. (28), F.S. (26) ve A.S. (3) rahatsýzlandý. Ýhbar üzerine gelen saðlýk ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlan 1'i çocuk 3 kiþinin sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendiði belirlendi. A.S., F.S. ve A.S. Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.(ýha) Av tüfeði ile intihar etti geldi. 2 çocuk babasý Bekir Armutçu, iddiaya göre girdiði bunalým sonucu göðsüne dayadýðý av tüfeðini ateþledi. Aðýr yaralanan Armutçu, yakýnlarý tarafýndan Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ancak, yapýlan müdahaleye raðmen yaþamýný yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruþturma baþlattý. (DHA) Çorum-Ankara karayolunun 24. kilometresinde bir kaza daha meydana geldi. Ankara dan Samsun istikametine seyir halinde olan D.A. (29) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü D.A. yaralandý. Yaralý sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.(ýha) Elektrik kaçaðý yangýn çýkardý argý nýn Gümüþoðlu Kö- elektrik kaçaðý nede- Kyü nde niyle yangýn çýktý. Kamyon þarampole devrildi ecitözü-çorum karayolunda meydana gelen kazada Mkamyon þarampole devrildi. M.Ç. isili sürücü kamyonuyla birlikte Mecitözü nden Çorum a gelirken yolan 17. kilometresinde Elvançelebi Köyü nde direksiyon hakimiyetini kaybedip þarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Bayat ta meydana gelen kazada ise V.A. yönetimindeki kamyonet Beydili Köyü yönüne giderken, virajlý ve karlý yolda yoldan çýkýp þarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Bayat Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) B.A. ya ait ahþap tek katlý ahýrda elektrik tellerinde meydana gelen kaçak nedeniyle yangýn çýktý. Yangýnda ahýr tamamen kullanýlamaz hale geldi. (Haber Merkezi) Sungurlu dan Ceylan a sert tepki M HP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, vekil olma hevesine düþen AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ý Sungurlu halkýný kandýrmaya çalýþmakla suçladý. Sungurlu MHP ilçe Baþkaný Adnan Barak, Ak Parti Milletvekili aday adayý, eski il baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn Sungurlu ziyaretinde yapmýþ olduðu konuþmalarýna sert bir dille cevap verdi. Barak açýklamasýnda þöyle dedi: "Ak Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan 30 Mart 2014 seçimlerinde Sungurlu'yu kaybetmenin ve baþarýsýzlýðýnýn üstünü örtmek için vekil olma hevesine MHP'li Belediyeye saldýrýyor. Ne konuþtuðunun farkýnda olmadýðý gibi, samimi de deðil. Sungurlu'yu tanýmayan, Sungurlu'ya hiçbir katký saðlamayan birinin de Sungurlu halkýný kandýrmaya hakký yoktur. Sungurlu Ýlçe Teþkilatýný ziyaret eden Ceylan, Sungurlu hayatýnda görmediði susuzluðu yaþýyor diyor. Bilmeden, öðrenmeden konuþup kendini küçük düþürüyor. Sungurlu'da su problemi yok. Yaz dönemlerinde Türkiye genelinde olduðu gibi ilçemizde bu sýkýntý yaþanmýþtýr. Ancak þunu unutmamak lazým, Sungurlu'da iki dönem AK Parti belediye yönetimi vardý. Ýlçenin su borularý çok eski,kaçaklarýn ve patlaklarýn bol olduðu bir altyapýya sahip. Sungurlu'da görev yapan AK Parti iktidarýnýn döneminde belediyeyi yönetenler bunu görmemezlikten gelip, Ýktidarda olmalarýna raðmen hiçbir yenileme çalýþmasý yapmayarak devamlý üstünü örtmüþler. Hiç bir alt yapý yatýrýmý yapýlmadan Sungurlu'yu Türkiye'nin en çok borcu olan ilçe belediyelerinin içine sokarak, MHP'li Belediye Baþkanýmýz Sayýn Abdülkadir Þahiner'e devretmiþlerdir. Hatýrlatmak isterim, bugünlerde Çorum gazetelerinde kýþ gününde olmamýza raðmen tehlike çanlarý su için çalýyor. Çorum'un içme suyu bitmek üzere. Sayýn Ahmet Sami Ceylan'ýn son 50 gün baþlýklarýný görmezlikten gelip, Sungurlu için hayatýnda görmediði susuzluðu yaþýyor demesi cahillikten baþka bir þey deðildir. Þu anda Sungurlu'da su problemi diye bir þey yok. Sayýn Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner göreve gelir gelmez çalýþmalarýna baþlayarak, Sungurlu Belediyesi olarak 30 yýlda su için 6 adet kuyu açýlmýþ, bu kuyular zamanla çökme yapmýþ, kullanýlmaz hale gelmiþ. Yaz sezonunda sular aþýrý azalma gösterdiðinden bakýmlarý yapýlmayan kuyularýn bakýmlarý yapýldý. Baþkanýmýz Þahiner 3 ay boyunca ekibiyle birlikte gece gündüz çalýþarak, 9 adet yeni kuyu açmýþtýr. Daha da ileriye giderek Sungurlu'yu uzun bir süre susuzluktan etkilenmesin diye þahýslarýn tarlasýnda bulunan su haznelerini halkýna kullandýrmak için tarlanýn tapusunu Sungurlu Belediyesi adýna almýþtýr. Baþkanýmýzýn baþarýlý çalýþmalarýyla Türkiye genelinde su problemini en kýsa zamanda çözen Belediye olmuþtur. Sayýn Ceylan Sungurlu'ya yaptýðý ziyarete diyor ki; Sungurlu hayatýnda görmediði kadar çevre kirliliði ile karþý karþýya diyor. Bu söze kargalarda güler, il baþkanlýðý yapmýþ vekilliðe aday bir insan ilçe belediyesi sýrf MHP'li oldu diye kaybetmenin acýsýyla iftira atmamalý. Önce kendini sorgulamalý. Çorum'un en büyük Ýlçesine gereken önemi neden vermedik. Ýktidarýn avantajlarýný kullanýrken Sungurlu'yu hatýrlamayanlar, milletvekili adayý olunca Sungurlu'ya gelerek konuya hakim olmadan konuþmamalý. Ýlçemizin büyük bir kýsmý doðal gazla ýsýnýyor. Baþkanýmýz Þahiner ilçemizdeki fýrýnlarý sulu baca sistemine geçirdi. Ayrýca belediyenin temizlik ekibi 24 sat hizmet anlayýþýyla çalýþarak Sungurlu halkýndan takdir topluyor. Bu arada Ceylan'ýn Sungurlu'da bir çok gencin de iþsiz býrakýldýðýna deðinerek, suçu Sungurlu Belediyesi'ne yüklemesi hiç inandýrýcý olmuyor. Ýktidar partisinin il Baþkaný olarak Sungurlu'da gençlerin çalýþabileceði hangi yatýrýmýn gelmesi için hangi vekillerle görüþtün. Sungurlu Ýlçe Teþkilatýný yanýna alýp hangi bakana rica ettin. Þu anda Ýþsizlik sorunun ve göçün bol olduðu ilçemize senin il baþkanlýðýn döneminde Sungurlu'da ÝÞ-KUR kanalýyla Belediye'de çalýþan gençlere esas darbeyi sizler vurdunuz. Unuttuysanýz hem size hem de Sungurlu Ýlçe Teþkilatýnda görev alan arkadaþlara hatýrlatayým. Ýktidar olarak geçmiþ dönemde Çorum ve Ýlçelerinde çalýþtýrýlmak üzere ÝÞ-KUR 500 kiþilik kontenjan gönderiyor. Geçmiþ dönemde Sungurlu Belediyesi kendi partinizden olduðundan dolayý Sungurlu Belediyesi bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere 65 kiþilik kontenjan veriyorsunuz. Allah razý olsun. Sungurlulu gençlerimiz çalýþýyordu. O zaman neden Sungurlu'ya 65 kontenjan diye sizin arkadaþlarýnýzdan hesap sorulduðunda, Çorum'un en büyük ilçesi ondan dolayý diyebiliyorlardý, doðrusu da buydu. Ne zaman Sungurlu Belediyesi kaybedildi, MHP'li bir baþkan seçildi, o zaman Sungurlu'yu en ufak ilçe yapmak için iktidarýn Çorum'daki temsilcileri Sayýn Sami Ceylan siz ve arkadaþlarýnýzda yeni dönemde il baþkaný olarak Sungurlu halkýna adaletsiz davrandýnýz. Çorum gazetelerine Devlet imkanlarýný kullanarak Çorum merkez ve ilçelerine kullanýlmak üzere 700 kiþilik istihdam müjdesiyle duyurular yaptýnýz. Sungurlu'daki iþsiz gençlerde seviniyorlar geçmiþ dönemde 500 kiþi ÝÞKUR tarafýndan istihdam verildiðinde MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ý eleþtirdi. Sungurlu Belediyesi'nde 65 kiþi çalýþýyordu. Þimdi ise iþ kur 700 kiþi kontenjan Çorum'a verince Çorum'un en büyük Ýlçesine en kötü ihtimal eski kontenjaný verirlerde iþlerimize devam ederiz denildi. Ama olmadý. Sizler hýrsýnýza yenik düþtünüz. Sungurlu halkýný cezalandýrdýnýz. En ufak ilçe durumuna düþürdünüz. Ýþte ispatý ; Sungurlu halký ne kadar adaletli olduðunuza Milletvekilliði seçimlerinde oylarýyla karar versinler. Çorum Belediye Baþkanlýðý :80, Alaca Belediye Baþkanlýðý : 46, Ýskilip Belediye Baþkanlýðý : 42, Osmancýk Belediye Baþkanlýðý : 40, Bayat Belediye Baþkanlýðý : 31, Kargý Belediye Baþkanlýðý : 28, Boðazkale Belediye Baþkanlýðý : 23, Ortaköy Belediye Baþkanlýðý : 21, Düvenci Belediye Baþkanlýðý : 10 (Not Düvencinin seçmen sayýsý 1.385) Sungurlu Belediye Baþkanlýðý : Sadece 5 (Not. Sungurlunun seçmen sayýsý ) Sungurlu Belediyesi'ni cezalandýrdýk diye sevinebilirsiniz, ama yanýlýyorsunuz. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve ekibi Sungurlu sevdalýsýdýr. Hizmet aþkýyla yanýp tutuþuyor, 4 kiþinin yapabildiðini 1 kiþiyle yapma bilme yetenekleri var olduðunu göstermiþler ve göstermeye de devam edeceklerdir. Sayýn Ceylan belediyelerimizle birlikte Sungurlu'daki kamu kurumlarýný da cezalandýrdýnýz. Ýþte ispatý; Ýl milli eðitim müdürlüðü : 78, Ýskilip Milli Eðitim Müdürlüðü : 19, Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðü : 15, Alaca Milli Eðitim Müdürlüðü : 14, Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðü: 2 Ýþte sizlerin adaleti bu. Gençlerimizi Sungurlu'dan göçmeye zorlayan sizlersiniz. Sungurlu halký milletvekilliði seçimlerinde MHP'yi birinci parti yaparak sizlere gereken dersi verecektir." (Haber Merkezi) (Ç.HAK:45) Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Vekili ve 5. Olaðan Kurulunda Baþkan adaylýðýný açýklayan Ahmet Özer, Bayburt Þube yönetimini ziyaret etti. Bayburt Þubesini, Eðitim Bir-Sen Genel Baþkan adayý olan Eðitim Bir-Sen Baþkan Vekili Ahmet Özer, mevcut Genel Baþkan yardýmcýlarýndan Murat Bilgin, Esat Tektaþ, Eðitim Bir-Sen Ordu Þube Baþkaný Ýsmail Çelenk ve Eðitim Bir-Sen Ankara 1 nolu Þube Baþkanlýðý ve Memur-sen Ankara Ýl Baþkanlýðý görevlerini üstlenen Mustafa Kýr la ziyaret ettiler. Sendika Binasýnda Bayburt Memur- Sen ve Eðitim Bir-Sen Þube Baþkaný Fikret Özbey, Baþkan Vekili Ekrem Akbaþ, Baþkan Yardýmcýlarý Adem Durulmuþ, Adil Kaçýr, Bülent Kocabey, Kenan Turan ýn yaný sýra; Gümüþhane Eðitim Bir-Sen Þube Baþkaný Musa Uncu, önceki dönem baþkan Veli Aðaç, yönetimden Nusret Bulut, Naci Tel: CUMARTESÝ 14 ÞUBAT Ahmet Özer, Bayburt Þube yönetimini ziyaret etti. Hemþehrimiz yönetime aday lternatifbank, sektör ve iþ- odaklý uzmanlaþma Akolu stratejisi çerçevesinde bölge müdürlüklerinin kapatýlmasýna ve bazý þubelerini diðerleri ile birleþtirerek kapatýlmasýna karar verildiðini açýkladý. Bankadan Kamuyu Aydýnlatma Platformu'na yapýlan açýklamada, "Bu kapsamda pazarlama hizmetleri yürüten 4 bölge müdürlüðümüzün 27 Þubat 2015 tarihi itibariyle kapatýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr; müþterilerimize bölge müdürlükle- Eðitim Bir-Sen Ankara 1 Nolu Þube Baþkanlýðý ve Memur-Sen Ankara Ýl Baþkanlýðý görevlerini üstlenen hemþehrimizmustafa kýr da genel merkez yönetimine aday oldu. Þenel ve üyeler hazýr bulundular. Burada; sýra, son 3 dönemdir, Eðitim Bir-Sen Ankara Bayat ilçesine baðlý Çay köyünde doðdu. Sendikal faaliyetler 1 Nolu Þube Baþ- Amasya Ýmam-Hatip hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunulan görüþmede Baþkan Vekili Ahmet Özer gelecek dönem yapmayý planladýklarý hususlar hakkýnda bilgiler verdi ve delegelerden destek istedi. kanlýðý ve Memur-Sen Ankara Ýl Baþkanlýðý görevlerini üstlenen, sendikal duruþu, mücadele azmi ile tüm teþkilatýn yakýndan tanýdýðý; bilgi, birikim ve tecrübesiyle teþkilatýn takdirini toplayan, Lisesini bitirdi. Eðitimini 1980 yýlýnda Konya Yüksek Ýslam Enstitüsünde tamamladý yýllarýnda Görele Ýmam- Hatip Lisesinde öðretmen,! yýllarýnda Bayburt Anado- Hakk ýn rýzasý dýlu Ýmam-Hatip Lisesi Eðitim Bir-Sen þýnda hiçbir oluþumun Müdürlüðü, 20.ve21. Genel Baþkan Adayý içinde olmayan, Bayburt Ýmam-Hatip Liseletvekilliði danýþman- dönem TBMM Mil- olan Eðitim Bir-Sen Genel Baþkan Vekili si Müdürlüðü görevini lýðý yaptý. Daha sonra Ahmet Özer; genel de hakkýyla yapan, Eðitim Bir-Sen 1 nolu kurul öncesinde mevcut Genel Baþkan Yar- Bayburtlunun yakýndan tanýdýðý isim, Memur-Sen Ankara Ýl Þube Baþkanlýðý ve dýmcýlarýndan Murat Mustafa Kýr ý da ekibine aldý. yürüttü.(ýha) Baþkanlýðý görevlerini Bilgin, Esat TEKTAÞ, Ordu Þube Baþkaný Ýsmail Çelenk in yaný Mustafa Kýr kimdir? 1954 Çorum un Alternatifbank Çorum Þubesi kapandý rimizden sunduðumuz hizmetler Genel Müdürlük tarafýndan yürütülmeye devam edilecektir" denildi. Bankanýn odaklandýðý alanlarda daha fazla büyüme imkaný göremediði 6 þehirdeki þubelerin 27 Þubat itibariyle kapatýlarak diðer þubeler ile birleþtirileceði ve 3 þehirde þube sayýsýnýn 1'er azaltýlacaðý belirten açýklamada, "Birleþtirilen þubelerimiz Afyonkarahisar, Balýkesir, Çorum, Malatya, Uþak, Kütahya, Adana Küçüksaat, Antalya Çallý ve Ýzmir Pýnarbaþý olup, müþterilerimizin herhangi bir maðduriyet yaþamamasý için diðer þubelerimiz ve Genel Müdürlük birimlerimiz kesintisiz hizmet vermek üzere hazýrlýklarýný tamamlamýþlardýr" denildi. Alternatifbank internet sitesinde yer alan bilgilere göre, banka hisselerinin yüzde 74.25'i Commercial Bank Of Qatar'ýn elinde bulunuyor.(dha) Sevgililer gününüz kutlu olsun.

6 6 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü Halit Yýldýrým aptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile Yedebiyat çevrelerinin takdirini kazanan ve Ankara dan yayýn yapan BÝR- HARF E-Dergisi nin düzenlediði 6. Nesir Yarýþmasý sonuçlarý belli oldu. Hangimizin KEÞKE ile baþlayan cümleleri yok ki... Geri dönüþü yoktur keþkelerin ama ileri doðru atacaðýmýz adýmlara yön verip ýþýk tutarlar hiç kuþkusuz. Önemli olan keþkelerimizden dersler çýkarmak deðil midir zaten çaðrýsý ile baþlayan ve bu yýl 6. sý düzenlenen yarýþmanýn konusu KEÞKE idi. Jüri olarak Ýsmet Bora Binatlý, Nur Ersen, Emine Sevinç Öksüzoðlu, Sibel Unur Özdemir, Ergün Veren ve Songül Dündar ýn görev yaptýðý yarýþmada Çorum dan yarýþmaya katýlan Halit Yýldýrým Keþke Keþkelerimiz Olmasaydý isimli yazýsýyla birinciliðe layýk görüldü. Yarýþmada ödül alan eserler ve yazarlarý þu þekilde: Halit Yýldýrým Keþke Keþkelerimiz Olmasaydý Zeynep Eti Kuþlar Uçuyor Filiz Uçar Ben Onunla Hep Otuzumdaydým Mansiyon ödülüne layýk görülen eserler ve yazarlarý da þu þekilde: Nesli Tanrýverdi Leke Necmi Yelkikanat Keþkeler Zinciri Olumsuzluklara Karþý Ýsyanýmýzdýr Ödül töreni, ÝLESAM Genel Baþkaný Mehmet Nuri Parmaksýz ýn da katýlýmýyla 13 Nisan da Ankara Kabakçý Konaðý nda yapýlacak. (Haber Merkezi) Kulalý için bir dizi görüþme Osmancýk, Oðuzlar ve Ýskilip'ten bir grup isim AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Nurettin Kulalý için kulis yaptý. Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top, Ankara görüþmeleri hakkýnda bilgi verdi. smancýk, Oðuzlar ve OÝskilip'ten bir grup isim AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek AK Parti Çorum Milletvekilliði Aday Adaylýðý için EÜ- AÞ Genel Müdürlüðü Yardýmcýlýðýndan istifa eden Nurettin Kulalý'ya desteklerini açýkladýklarý bildirildi. Konuya iliþkin bilgi veren Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Osman Top, görüþmelerin olumlu geçtiðini belirtirken, önümüzdeki günlerde STK'larýn daha geniþ katýlýmlý bir organizasyon planladýklarýný açýkladý. Osman Top'un yaptýðý açýklamaya göre, Ýskilip'ten Belediye eski Baþkaný Numan Sezer, ATIF- DER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ardoðan, Oðuzlar'dan Belediye eski Baþkaný Ali Uyanýk, Osmancýk'tan Belediye Eski Baþkaný Bekir Yazýcý ile bir grup partili AK Parti Genel Merkezi'ne giderek Siyasi ve Hukuk Ýþleri Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdulhamit Gül, Grup Baþkan Vekilleri Mustafa Elitaþ ve Naci Bostancý ile görüþtüler. NURETTÝN KULA- LI KÝMDÝR? 1961 yýlýnda Çorum / Ýskilip'te doðdu. Ýlk, orta ve lise eðitimini Ýskilip'te tamamladý.1984 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesinden Ýnþaat Mühendisi olarak mezun oldu. Aralýk Mart 1987 tarihleri arasý MSB Ýnþaat Emlak Dairesi Baþkanlýðý Kesin Hesap Þubesinde Yedek Subay olarak askerlik görevini tamamladý. Nisan Mayýs 1989 tarihleri arasýnda özel bir inþaat firmasýnda þantiye þefi ve kesin hesap mühendisi olarak çalýþtý. Mayýs 1989 da Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Genel Müdürlüðü (EÝE) Proje Dairesi Baþkanlýðý'nda inþaat mühendisi olarak göreve baþladý yýllarý arasýnda istikþaf, master plan ve fizibilite þube müdürlüklerinde istikþaf, master plan ve fizibilite düzeyindeki birçok hidroelektrik santral projelerinin hazýrlanmasýnda görev aldý yýllarý arasýnda, Ülkemizde inþa edilen ve iþletilmekte olan 21 adet YÝD (Yap-Ýþlet- Devret) kapsamýndaki projelerin deðerlendirilmesi ile inþaat ve iþletme denetimlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý adýna yapýlmasý görevlerinde çalýþtý. Mart Aðustos 2000 tarihleri arasýnda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Enerji Ýþleri Genel Müdürlüðünde, YÝD kapsamýnda baþvurusu yapýlan Hidroelektrik Santral Projelerinin inceleme ve deðerlendirilmesinde görev aldý. Þubat 2003 tarihinde ayný kurumda Araþtýrma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baþkaný olarak atandý tarihine kadar bu görevi sürdürdü yýlýnda EÝE Genel Müdürlüðü'nde Ýdari Ýþler Dairesi Baþkanlýðý görevini yürütmekle görevlendirildi. 14 Eylül 2006 tarihinde Elektrik Üretim A.Þ. (EÜAÞ) Genel Müdür Yardýmcýlýðý ve Yönetim Kurulu Üyeliðine atandý. 03 Þubat Ocak 2010 tarihleri arasýnda da Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdürlüðü görevini vekaleten yürüttü yýlý içerisinde Türkiye Kamu Ýþletmeleri Birliðinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Baþkan Yardýmcýlýðý ile Türkiye Elektrik Sanayicileri Birliðinde (TESAB) Baþkanlýk görevlerinde bulundu. Kasým tarihleri arasýnda Türkiye Kamu Ýþletmeleri Ýþveren Sendikasýnda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptý. Halen EÜAÞ Genel Müdür Yardýmcýlýðý ve Yönetim Kurulu Üyeliði görevini sürdüren Nurettin Kulalý evli ve 3 çocuk babasýdýr. Ýngilizce bilmektedir. Çeþitli gazete ve internet sitelerinde yayýnlanmýþ mesleki yazýlarý vardýr. adlý kiþisel sayfasýnda bu makaleler yer almaktadýr. Keþke keþkelerimiz olmasaydý Halit Yýldýrým Yabancý öðrenciler Çorum u tanýyor Türkiye ile birlikte 5 ayrý ülkeden gelen 40 öðrenci Çorum ve Alaca'nýn tarihi ve turistik merkezlerini gezdiler. ürkiye ile bir- 5 ayrý ül- Tlikte keden gelen 40 öðrenci Çorum ve Alaca'nýn tarihi ve turistik merkezlerini gezdiler. Tarihi Aydýnlatan Gençlik Projesi Çorum'u yabancý öðrencilere tanýtýyor. Hitit Arkeoloji Topluluðu tarafýndan oluþturulan The Sun of Youth Enlightening the History Tarihi Aydýnlatan Gençlik Projesi Çorum'u yabancý öðrencilere tanýtýyor. projesi Avrupa Birliði Bakanlýðý- çevesinde önemli bir yer edinmektedir." Ulusal Ajans'ý tarafýndan ERASMUS+ gençlik Buse Baþ, ayrýca projeye verdikleri destekten programlarý kapsamýnda hibe almaya hak kazanmýþtý. dolayý Alaca ve Sungurlu Belediyelerine teþekkür etti. Projenin kabul görmesinin ardýndan ilk olarak Heyet Baþkan Eyvaz'ý ziyaret etti Çorum'a gelen Türk, Leton, Bulgar, Romen ve Fransýz öðrenciler, sýrasýyla Ulu Camii, Çorum Müzesi ve tarihi hamamý gezdiler. Daha sonra Alaca'ya ilçemize gelen öðrenci temsilcileri Alaca Belediye Tarihi Aydýnlatan Gençlik Projesi kapsamýnda baðlý Eskiyapar Köyünde bulunan ören yerini gezen öðrenciler Alaca'da mola verdi. Hafta sonuna te öðrenci temsilcileri, Çorum ve Alaca'nýn tarihini Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý ziyaret ettiler. Ziyaret- kadar Çorum'da olacak kafile ayrýca, Alacahöyük yabancý ülkelerde yaþayan insanlara tanýtýlmasýný ve Boðazkale'de bulunan ören yerlerini gezecekler. amaçlayan Proje hakkýnda Baþkan Eyvaz'a geniþ bilgiler verdiler. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz da ilçenin tanýtýmý açýsýnda önem arzeden pro- Hitit Arkeoloji Topluluðu adýna açýklama yapan Buse Baþ, Çorum'un tarihi mirasýnýn yabancý jeye emeði geçenlere teþekkür etti. Alaca'nýn tarihi ülke insanlarýna tanýtýmýný amaçlayan, "Tarihi Aydýnlatan Gençlik Projesi" hakkýnda þunlarý söyledi. açýdan büyük bir mirasa sahip odlunun altýný çizen Baþkan Eyvaz, bu tarihi mirasýn yabancý öðrencileri tanýtýlmasýnýn ve ilimizin ve ilçemizin yabancý ül- Proje kapsamýnda iç ve dýþ ortam aktivitelerimiz ile Çorum'un kültürel ve tarihi mirasýný farklý kelerde de tanýnmasýnýn memnuniyet verici olduðunu söyledi. ülke katýlýmcýlarýmýzýn tanýmasýný ve kendi yerellerinde farkýndalýk oluþturmalarýný saðlamýþ olacaðýz. Hitit Arkeoloji Topluluðu önderliðinde gerçekleþtirilen "Tarihi Aydýnlatan Gençlik Projesi" ile Projemiz konusu gereði Çorum'un tarihi mirasýnýn irdelenmesini ve ortaklarýmýzýn paylaþýmlarý ile de Türkiye, Bulgaristan, Letonya, Fransa, Romanya'dan 8'er öðrenci olmak üzere 40 öðrenci Çorum yerel halkýn ilgisini saðlamayý amaçlamaktadýr. Kültürel deðerlerin paylaþýldýkça zenginleþtiðine ve Alaca'da tarihi ve turistik gezilere katýlarak, kültürümüzü yakýndan tanýma fýrsatý buldular. (Haber olan inancýmýz ile uygulayacaðýmýz projemizde yerel kurum ve kuruluþlarýn ziyaret edilmesi, karþýlýklý fikir alýþ veriþinde bulunulmasý programýmýz Merkezi) çer- Uzman öðreticilere destek eðitimi EB tarafýndan illere gönderilen Myazýya göre, özel destek eðitimi uygulayan özel eðitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eðitim okullarýnda, ihtiyaç durumunda, 240 saatlik uzman öðretici yetiþtirme kursunu tamamlayanlarýn, destek eðitimlerini vermek üzere görevlendirilebileceði belirtildi. Bu kapsamda baþvuru þartlarýný essizce, dere kenarýnda su içen ceylana doðru Syaklaþtý. Artýk onu vurabilirdi. Sadaðýnda çýkardýðý okunu yayýna yerleþtirdi. Kiriþi iyice gerdi, niþan aldý ve oku býraktý. Ok, ýslýk çalarak hedefe doðru uçmaya baþladý. Zaman sanki donmuþ gibiydi. Tam bu sýrada aðaçlarýn arasýndan bir yavru ceylan koþarak geldi, su içen annesini emmek için bir hamle yaptý; ancak acý bir böðürtüyle havaya zýpladý ve boþ bir çuval gibi yere yýðýldý. Anne ceylan deliye dönmüþtü adeta. Aðaçlarýn ardýnda gizlenen avcý gördüðü manzara karþýsýnda donup kalmýþtý. Þaþkýnlýðý geçince yavru ceylaný kurtarabilmek için koþarak yanýna geldi. Anne ceylan yavrusunu yalýyor, acý acý sesler çýkarýyordu. Avcýyý gördüðü halde kaçmamýþ, yavrusunun yanýndan ayrýlmamýþtý. Avcý yerde yatan yavru ceylanýn böðrüne saplanan oku çýkarýp yarasýna eliyle bastýrdý. Çabaladý, uðraþtý ama nafile Yavrunun baþýnda anne ceylan da avcý da aðlaþýyorlardý. Avcý elleriyle saçlarýný çekiþtiriyor ve sürekli keþke ellerim kýrýlsaydý da þu oku atmasaydým diyordu. Çok piþmandý ama yapacak bir þey yoktu. Keþke, keþke diye iç geçirdi bir ömür boyu. Her gece, uyumak için yastýða baþýný koyduðunda o sahne bir daha canlandý gözlerinde. Hazin bir hikâye deðil mi? Hayatýmýzda, sonucundan piþmanlýk duyduðumuz birçok olayýmýz olmuþtur. Bazen yaydan çýkan ok, bazen namludan fýrlayan kurþun, bazen aðzýmýzdan çýkan bir çift söz olmuþtur bizi piþman eden Kurþun adres sormaz derler. Namlunun gösterdiði hedefe doðru döne döne gider. Namludan fýrlayan kurþunun geri dönüþü olmaz. Her þey tetiði düþürme anýnda verilecek kararla baþlar ve biter. Karar aný O kýsacýk süre, bir ömür boyu yakamýzý býrakmayacak piþmanlýklara kapý aralayacak bir sürecin de baþlangýcý oluverir. Ýþte bu süreci ifade eden en kapsamlý kelimedir KEÞ- KE Bu kelimeden daha derin bir piþmanlýk ifade eden baþka bir kelime olmasa gerek. Birilerinin dediði gibi; eðer le meðer in çocuðu mudur bilinmez ama bir ucu þuursuz bir maziye, bir ucu kimsenin lâ yüs el olmadýðý acý bir akýbete dayanan þümullü bir kelimedir KEÞKE... Baþýmýzý ellerimizin arasýna alýp kendi kendimize bir düþünelim. Gözlerimizi hafifçe yumarak hayatýmýzý çocukluðumuzdan itibaren bir film þeridi gibi gözlerimizin önüne getirelim. Bir sürü hatýra kýsa bir anda tek tek canlanýverecektir. Birden, bu kadar olay, bu kadar kýsa bir ana nasýl sýðdý sizce? Diyelim ki kýrk beþ yaþýndayýz, o koskoca kýrk beþ yýl neredeyse kýrk beþ saniyeye sýðýverir. Zaman ve mekân kavramlarý aslýnda ne kadar da izafidir deðil mi? Yaþadýklarýmýz keþke bir filim olsaydý da elimize bir makas alýp bazý yerleri çýkarabilseydik ama hayat, boþluklarý kabul etmeyen bir deveran Madem hayat boþluklarý kabul etmiyor, o zaman þu filmi baþa sarsak nasýl olurdu acaba? Ya da bir zaman makinesi icat edilse de maziye bir yolculuk yapsak, hatalarýmýzý tamir etsek... Ok yaydan fýrlamadan tutsak elimizi, tetiði düþürmeden durdursak parmaðýmýzý Hayatýmýzý þekillendirecek bir yanlýþ kararýmýzý baþlatacak bir evet ya da hayýr sözü çýkmadan kapatsak aðzýmýzý Muhatabýmýzýn kalbine bir kurþun gibi saplanacak acý söz çýkmadan tutsak dilimizi Ya da atmasak bizi kahredecek o imzayý, kalemi çalsak yere. Ah keþke dediðinizi duyar gibiyim. Keþkelerimiz en az Mecnun un Leyla'ya olan aþký için söylediði Leyla'yý henüz göðsünde tomurcuklarý belirmeden sevdim. Ýkimiz de çocuktuk. Beraber kuzularý otlatýyorduk. Keþke ne biz büyüseydik ne de kuzular..." sözleri gibi masum olmalý oysa. taþýyan adaylar için "Özel Öðretim Kurumlarý Özel Eðitim Alanýnda Destek Eðitimi Verecek Uzman Öðretici Yetiþtirme Kursu" düzenlenecek. Kurslara, özel eðitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alan okul öncesi, çocuk geliþimi ve eðitimi veya sýnýf öðretmenliði alaný kaynak gösterilen fakülte mezunlarý ile resmi ve özel öðretim kurumlarýndan istifa veya müstafi nedeniyle görevden ayrýlanlar katýlabilecek. Kurs kapsamýnda 840 öðretmene, 13 Mart'tan itibaren 26 gün eðitim verilecek. MEB, kurstan yararlanmak isteyen öðretmenlerin baþvurularýný almaya devam ediyor.(aa) Zira iþin ucunu kaçýrdýðýmýzda neden ben ile baþlayan sözleri tetikleyen bir isyan mekanizmasý olacaktýr bu keþkeler. Karar aný dedik ya Karar aný aslýnda önümüzdeki kavþakta gideceðimiz yönü seçmekten ibaret. Diyelim ki o yolu seçmedik, diðer yolu seçtik. Bu kez o yolda baþýmýza neler geleceðini kestirmek mümkün mü? Hayýr dediðimizde bizi her zaman hayýrlý bir akýbet mi bekleyecek? Evet imiz bizi bir ömür mutlu mu edecek? Bir kýsýr döngü deðil mi bu bilinmezlikler? Sonu gelmeyecek düzeltmeler, dünya dediðimiz bu fani durakta bize saadet yerine felaket getirecek belki de. Belki de hayatta mutlu olmanýn bir yolu da kadere rýzadýr. O zaman bu kýsýr döngüden belki çýkabiliriz. "Keþke", kafamýzý vuracaðýmýz bir duvar olmamalý, bir tövbe sözü, ya da hayattan ders alacaðýmýz bir piþmanlýk sözü olarak kalmalý. "Keþke"yi bu minval üzerine kullanmamýz daha doðru olacaktýr ama yine de keþkelerimiz içimizde birer ukde olarak kalacaktýr. Onu da hayal dünyamýzýn semalarýnda beklediðimiz ümit yýldýzý olarak görelim derim. Keþke, keþkelerimiz olmasaydý. Birharf Dergisinin açtýðý nesir yarýþmasýnda birincilik alan yazým aþaðýda sunulmuþtur. Yayýnlarsanýz sevinirim.

7 Tek derdim Çorum a hizmet etmek olacak EROL TAÞKAN Parti Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý Özel Kalem AKMüdürlüðü görevinden ayrýlan Berat Uzun, AK Parti Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýklamak üzere parti toplantý salonunda basýn toplantýsý düzenledi. Çorum'a hizmet etmek için geldiðine iþaret eden Uzun, "Tek derdim Çorum7a hizmet etmek olacak." dedi. Berat Uzun'un Ýl Baþkan Yardýmcýlarý ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýna çok sayýda davetli de katýlýrken, Uzun, basýn açýklamasýnda, "Bugün burada bulunmamýn sebebi AK Parti Genel Merkezindeki görevime son verdiðimi, memleketim Çorum'a hizmet için buraya gelmiþ olduðumu ilan etmektir. Bundan sonra benim bütün mesaim Çorum ve Çorumlular için olacak. Bundan böyle benim tek derdim, tek gailem, tek hedefim Çorum'a hizmet olacak. Kültürüyle beslendiðim, gelenek ve görenekleriyle iftihar ettiðim, doðduðum-büyüdüðüm bu topraklara artýk daha faydalý olmak için çalýþacaðým. Tek amacým; çiftçisiyle, esnafýyla, emeklisi-iþçisi-memuruyla, tüm Çorumlular'a daha müreffeh, daha kaliteli bir yaþam sunmaktýr." diye konuþtu. Gerek tahsil hayatýnda, gerekse Ankara'daki iþ hayatýnda Çorum'dan hiç kopmadýðýný vurgulayan Berat Uzun, þu açýklamalarda bulundu, "AK Parti'nin tüm Türkiye'de baþlattýðý hizmet siyasetinin burada verdiði meyveleri, yani hizmetleri görünce mutlu oldum ama bunlarý nasýl daha ileri götürebilirizin düþüncesi içerisinde oldum. Yani Çorum'dan hiçbir zaman kopmadým. Çorum'un derdiyle dertlendim, sevinciyle sevindim. Ben sadece memleketim Çorum'da yetiþip büyümedim. Ayný zamanda AK Parti ailesi içerisinde yetiþtim. AK Parti benim ikinci ailem oldu. Siyasete AK Parti gençlik kollarýnda adým attým. Sonra genel merkezde görevler üstlendim. Millete hizmet etmenin ne kadar kutsal bir iþ olduðunu bura parti içerisinde idrak ettim. Kökü mazide gözü Ati'de olan AK Parti çýnarýndan beslendim. Kurucu Genel Baþkanýmýz ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoðan'ýn inanç, kararlýlýk ve ufkundan feyz aldým. Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun bilgeliðinden, ferasetinden ders aldým. "BEN" deðil "BÝZ" diyerek yani "Hep birlikte AK Partiyiz" diyerek Çorum'a geldim. Çorum'dan güç almaya deðil Çorum'a güç katmaya geldim. Çorum'dan bir þeyler almaya deðil, Çorum'a bir þeyler Berat Uzun, AK Parti Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Berat Uzun un basýn açýklamasýna yoðun katýlým oldu. vermeye geldim. Yükselmek için deðil, Çorum'u yükseltmek için geldim. Çorum'a yeni bir ivme, yeni bir perspektif ve dinamizm katmak için buradayým. Yani Çorum'dan vekalet almaya geldim. Bu vekaleti Ankara'da sizleri en iyi þekilde temsil etmek ve Çorum'a hak ettiði hizmetleri kazandýrmak için istiyorum. Elbette bugüne kadar Çorum'da birçok önemli hizmet yapýldý, birçok eser kazandýrýldý. Bu baðlamda, önceki ve þimdiki Milletvekillerimize, Ýl Baþkanlarýmýza, Belediye Baþkanlarýmýza Çorum'a hizmetlerinden dolayý özellikle teþekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarýþý gibidir. Önemli olan bu kutlu çatý altýnda hizmet bayraðýný daha da yükseðe çýkarmaktýr. Bu gök kubbede hoþ bir þada býrakmaktýr. Çorum'da bizden önce siyaset yapan tüm deðerli abilerimiz bu gök kubbede hoþ bir þada býrakmýþtýr. Onlara bir kez daha minnetlerimi sunuyorum. AK Parti bir çýnardýr dedik. Bu çýnarýn gövdesi millettir. Dallarý ise AK teþkilatlardýr. Gece-gündüz demeden, kapý kapý dolaþan vefakar ve cefakar teþkilat mensuplarýmýza ne kadar teþekkür etsek azdýr. AK Parti baþarýsý içerisinde onlarýn emeði büyüktür. Ana kademe, Kadýn Kollarý, Gençlik Kollarýndan mahalle temsilcilerimize kadar tüm AK teþkilatlarýn bu davada, bu mücadelede ciddi emeði vardýr. Bu baðlamda benim Çorum'daki ikinci evim AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý olacak. Teþkilatlardan gelen birisi olarak bundan sonra adaylýk sürecimde de teþkilatlarýn içerisinde olacaðým. Onlarla birlikte kapý-kapý dolaþýp Çorum'da sýkýlmadýk el býrakmayacaðýz. Ýl Baþkanýmýza da ifade ettim; Ben önce Çorumlular'ýn sonra AK Parti'nin emrindeyim. Onlarýn vereceði her türlü göreve razýyým. Neticede Berat Uzun, bu davanýn bir neferidir, asýl olan davadýr." Berat Uzun kimdir? 1984 yýlýnda, Çorum'da dünyaya gelmiþtir. Annesi ev hanýmý, babasý esnaf olan Uzun; ilkokul, ortaokul ve liseyi memleketi Çorum'da tamamlamýþtýr. Lise öðrenimi sonrasý üniversite eðitimi için KKTC'ye giden Uzun, Doðu Akdeniz Üniversitesinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü okumuþ ve bölüm birincisi olarak mezun olmuþtur. Siyaset Bilimci Berat Uzun, Siyaset Bilimi üzerine çalýþmalar yürütmüþ, Türk Siyasi Hayatý, Siyasi Tarih, Uluslararasý Ýliþkiler, Siyasal Düþünceler Tarihi, Kýbrýs Sorunu v.b. alanda birçok çalýþma yapmýþtýr. Lisans sonrasý Yüksek Lisans eðitimi için Ankara'ya gelen Berat Uzun; Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Kentleþme ve Çevre Sorunlarý Anabilim Dalýnda Yüksek Lisans yaparak, Kentleþme ve Çevre Bilimleri Uzmanlýk derecesini elde etmiþtir. Aktif Siyasete, AK Parti Ankara Ýl Gençlik Kollarýnda Ankara Ýl Baþkan Yardýmcýsý olarak baþlayan Uzun, Dýþ Ýliþkiler ve Üniversitelerden sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýlýðý görevlerinde bulunmuþtur. Uzun, AK Parti Gençlik Kollarýndaki aktif saha çalýþmalarý sonrasý AK Parti Genel Merkez Halkla iliþkiler Baþkanlýðýnda Özel Kalem Müdürü ve AK Parti Genel Merkez Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý Özel Kalem Müdürü görevlerinde bulunmuþtur. Uzun, 2015 Genel Seçimlerinde Çorumdan Milletvekili Adaylýðý için AK Parti Genel Merkez Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý Özel Kalem Müdürü görevinden ayrýlmýþtýr. Vatani görevini Karaman'da tamamlayan evli ve iyi derecede Ýngilizce bilmektedir. Bekiroðlu Sinoplu misafirlerini aðýrladý EROL TAÞKAN Parti Sinop eski AKÝl Baþkaný Cengiz Tokmak ve Sinop MÜSÝAD Baþkaný Hilmi Gökmen, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nu ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, ziyaretten duyduðu memnuniyetini aktardýðý sohbette, il baþkanlýðý görevinden istifa ederek, AK Parti Sinop Milletvekili Aday Adayý olan Cengiz Tokmak a da baþarýlar diledi. AK Parti Sinop eski Ýl Baþkaný Cengiz Tokmak ve Sinop MÜSÝAD Baþkaný Hilmi Gökmen, Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. CUMARTESÝ 14 ÞUBAT Prof. Dr. Þakir Þahin adaylýðýný açýkladý Siyaset hizmet makamýdýr EROL TAÞKAN üleyman Demi- Üniversite- Srel si'ndeki Rektör Yardýmcýlýðý görevinden istifa eden Prof. Dr. Þakir Þahin, AK Parti'de düzenlendiði basýn toplantýsýnda, AK Parti Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Ýl Baþkan Yardýmcýlarýnýn yer aldýðý basýn toplantýsýnda, siyasetin hizmet makamý olduðunu ifade eden Prof.Þahan, siyasete hizmet için girdiðini söyledi. Prof. Dr. Þahin, hiç bir zaman Çorum'dan ve Çorumlu'dan kopmadýðýný belirterek, Çorum'a hizmet etmek Bizim için esas olan eser býrakmaktýr. Siyasettedefini özellikle vurgulamak isterim. için geldiðini kaydetti. Çok sayýda davetli ve bazý ki en büyük kazanç, milletimizin yaptýðý hayýr dualardýr. Biz, sizlerin dua ve destekleriyle yolumuza de- STK temsilcilerinin de yer aldýðý basýn toplantýsýnda, kendisini tanýtan ve aday adaylýðý ile ilgili nedenlerini sýralayan Prof. Dr. Þakir Þahin, þunlarý dile getirdi; bu aziz millete minnet borcumuzu ancak memleketivam etmek istiyoruz. Bizleri yetiþtiren ve geliþtiren "Baþta Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere, Baþbakanýmýz Sayýn Prof. Dr. bir ideoloji olmaktan çýkmýþ, hizmet makamýna dömize hizmet ederek ödeyebiliriz. Siyaset artýk kýsýr Ahmet Davutoðlu ve Ak Parti Temsilcileri, partimizin kurulduðu günden itibaren siyasette samimiyetin, kiler de makamlar da, ancak aziz milletimize hizmet nüþmüþtür. Mevkiler de makamlar da geçicidir. Mev- dürüstlüðün, þeffaflýðýn dilini önemsemiþ, milletle etmek içindir. En büyük ve kalýcý olan makam ise gönüllerde kazanýlan makamlardýr. muhabbeti, milletle karþýlýklý güven duygusu siyasetini benimsemiþlerdir. Ben de ayný yoldan yürüyerek AK Parti kurulduðu günden bugüne, yapýlan her milletimiz için gece gündüz demeden çalýþacak, seçimde milletimizden aldýðý güçle siyaset tarihimize memleketimizin büyümesi ve insanýmýza hizmet yolunda çaba harcayacaðýma söz veriyorum. Ülkemizin de eski Türkiye alýþkanlýklarýný sürdürmek isteyenle- yeni bir bakýþ açýsý getirmiþtir. Ancak halen ülkemiz- ve Çorum'umuzun geleceði adýna, üzerime düþen tarihi sorumluluklarýn bilincindeyim. Bu sorumlulukla- gereken cevabý verecektir. Doðduðum ve büyüdürin olduðu görülmektedir. 07 Haziran'da milletimiz rý yerine getirebilmek ve þehrimizin geliþimini sürdürebilmek için hepimiz gönül birlikteliði içerisinde hatasýnda her türlü çaba ve gayreti göstereceðimden hiç ðüm þehir olan Çorum'u dünya markasý olmasý nokreket etmemiz gerekmektedir. El birliði ile hep birlikte baþarýmýzý devam ettireceðiz. Bir olacaðýz, diri ola- dünya markasý olma yolunda katkýsý olan herkese te- þüpheniz olmasýn. Bugüne kadar Çorumumuz'un bir caðýz ve iri olacaðýz. Biz birbirimize güvendiðimizde, bir ve beraber olarak, kardeþ olarak birbirimize þekkürlerimi ve saygýlarýmý sunarým." Prof. Dr. Þakir Þahin kimdir? kenetlendiðimizde her engeli aþacak ve büyük Türkiye'nin inþasýnda Çorumumumuz yerini almasýna katký saðlayabileceðime inanýyorum. Adayý olan Prof. Dr. Þakir Þahin 1969 yýlýnda Ço- 25. Dönem Milletvekili Çorum AK Parti Aday rum'un Kargý ilçesinde doðdu yýlýnda Kargý Lisesi'ni bitirdi. Ayný yýl girdiði Ýstanbul Üniversitesi Bu güne kadar çevre konularý, altyapý, sosyal projeler, saðlýk hizmetleri, üretim, sürdürülebilir büyüme, esnaf sorunlarý, istihdam konularýnda birçok Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliði Bölümü'nden 1991 yýlýnda mezun oldu yýllarýnda Ýstanbul Büyük Belediyesi Þehir Planlama Mü- proje yürüttüm. Tüm yöneticilik yaptýðým dönemlerde olduðu gibi son olarak yürüttüðüm Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardýmcýlýðý dönemimde dürlüðü'nde, yýllarý arasýnda sýrasýyla Süleyman Demirel Üniversitesi ve Ýstanbul Üniversitesi'nde çalýþtý. 2002'den sonra da yine Süleyman De- de özellikle üretim ve istihdam konularýnda büyük bütçeli projelerde bulundum. Diðer taraftan uluslararasý düzeyde Amerika Birleþik Devletlerinde enerji mirel Üniversitesi, Müh-Mim. Fakültesi'nde çalýþmaya devam eden Þahin, dönemlerinde ve doðal kaynaklar konularýnda çalýþmalar yaptým. Amerika Birleþik Devletleri Missouri Üniversitesi'nde misafir araþtýrmacý olarak yer aldý. Tüm bunlarla birlikte halen üretimle ilgili yürüttüðüm çalýþmalarýn yanýnda, Türkiye'nin Antarktika Kutup bölgesinde kuracaðý Araþtýrma üs bölgesi çalýþmalarýnda grup baþkanlýðý yapmaktayým. Dünya Rektör yardýmcýsý olarak görev yapan Prof. Dr. Þakir En son Süleyman Demirel Üniversitesi'nde markasý bir Çorum için yerel dinamiklerimiz, deðerlerimiz ve siz deðerli hemþehrilerimizden aldýðýmýz ve proje yürütmüþtür. Evli ve 2 çocuk babasý olan Þa- Þahin çok sayýda bilimsel yayýn yapmýþ, tez yönetmiþ güçle Büyük Türkiye idealine hep birlikte ulaþma hehin, Ýngilizce ve Fransýzca bilmektedir. TÜMSÝAD tan Bekiroðlu na kutlama ziyareti EROL TAÞKAN T ÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nu makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Dernek ve parti çalýþmalarý ile gündemdeki konularýn görüþüldüðü sohbette, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, TÜMSÝAD ýn çalýþmalarýný ilgi ve takdirle takip ettiklerini ifade ederek, ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki Rektör Yardýmcýlýðý görevinden istifa eden Prof. Dr. Þakir Þahin, AK Parti Çorum Millet vekili aday adaylýðýný açýkladý. TÜMSÝAD Çorum Þubesi yönetimi Bekiroðlu nu ziyaret etti. Ziyarette dernek ve parti çalýþmalarý ile gündemdeki konularýn görüþüldü

8 8 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015 Erdoðan Obama ya seslendi Cumhurbaþkaný Erdoðan, ABD'de öldürülen 3 genç için ABD Baþkaný Obama'ya seslendi. Cumhurbaþkaný Erdoðan, ABD'de 3 Müslümanýn öldürülmesiyle ilgili "Þu ana kadar Baþkan Obama, Kerry ve Biden'in açýklama yapmamasý çok manidar" dedi. Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýrbaþlarý: - Ben Sayýn Obama'ya sesleniyorum, 'Neredesin Baþkan' diyorum. Dýþiþleri Bakanýna, Biden'e sesleniyorum 'Neredesiniz' diyorum. Biz siyasiler, ülkemizde iþlenen cinayetlerden sorumluyuz. Tavrýmýzý ortaya koymak zorundayýz. Çünkü halk size oylarýný verirken 'Benim can güvenliðimi, mal güvenliðimi saðlayacaksýn' diye veriyor. Eðer siz, bu tür bir olay karþýsýnda sessiz kalýrsanýz, dünya da size her zaman sessiz kalacaktýr ve diyorum ki; unutmayýn, dünya 5'ten büyüktür.(haber7) Ankaralýlaþma! epimizin malumu 7 HHaziranda gerçekleþecek genel seçimlere az bir zaman kaldý. Hal böyle olunca seçimden seçime hareket kazanan seçim meydaný yavaþtan ýsýnmaya baþladý. Aday adaylýðý düþünen bürokratlar bir bir istifalarýný verdiler. Yerel ve ulusal basýnýn gündeminde de haliyle yaklaþan genel Mustafa DOÐAN seçimler var. Partilerin hâkimiyetlerinin fazla olduðu illere göre siyasi partilerden aday olmaya yönelik giriþimlerde artýyor. Hiç kuþkusuz ülke genelinde büyük ölçüde aday adaylarýnýn tercihi iktidar partisinden yana. Bürokratlarýn böylesine hevesli bir þekilde milletvekilliði için yoðun bir çaba harcamalarýnýn sebebini anlamak çokta zor deðil. Bütün bir ülke imkânlarýný büyük ölçüde elinde bulunduran Ak Parti'nin içerisinde milletvekili olmak pek tabiî ki herkese nasip olmuyor. Türkiye'de bütün sektörlerde maalesef saðlam referanslarla iþler yürüyor. Akrabasý iþe girecek olan, çoluðu çocuðu mülakata girecek olan bir çok kiþi soluðu felanca vekilin yanýnda ve yahutta TBMM'nin kapýsýnda alýyor. Topraðýn altýna girildiðinde, bir toplu iðnenin bile hesabý sorulacakken insanlar milletvekili olmak için adete birbirini ezip geçiyor. Farkýnda olarak ya da olmayarak "ateþten gömleðe" aday oluyorlar. Bal tutanýn parmaðýný yalamaktan büyük haz duyduðu ülkemizde bir çok siyasetçi adayý da aklýnda bu gayreti yatýrarak giriyor iþin içine. Ankara'nýn yolu gözükünce þehrinden kopan "Milletvekilleri" bir daha da seçime kadar ortalýkta gözükmüyor. Seçim zamanýna kadar halkla oturan simitçiyle simit yiyip kahveciyle çay içen insanlar bir gecede "Ankaralýlaþýyorlar". Yeri gelmiþken bir örnek vermek isterim, geçtiðimiz 2011 yerel seçimlerinde adaylýk sürecinde bir gençlik buluþmasý ile üniversiteli öðrencilerle bir araya gelen bir milletvekili adayýmýz (þu an milletvekili) bir salon dolusu gencin içinde "seçimden sonra daha sýk görüþeceðiz" diye bir söz verdi lakin 11 Haziran'dan sonra kendisini hiçbir yerde göremedik. Yoðun programlarýndan dolayý kendisini anlayabilirdik maalesef 4 yýllýk seçim süresinde Meclis Tv'de de bir kelamýný da iþitemedik. Sorsak vardýr elbet bir bahanesi. Tabi ki bunlarý aklýmýzdan geçirirken istisnalarýda ayrýca not ediyoruz. Aday Adaylarýnýn sürüsüne bereket çoðaldýðý þu günlerde temennimiz þudur ki hangi siyasi parti olursa olsun adaylarýný belirlerken bal tutan parmaðýný yalamaktan hiç haz etmeyen, eþinin dostunun deðil de milletin vekili olduðunu unutmayan, seçimden sonra seçildiði þehrin insanýnýn ve onun sorunlarýný unutmayan kýsacasý vekil olduktan sonra "Ankaralýlaþmayan" aday adaylarýndan yana kullansýnlar tercihlerini. Belki o zaman bu millet genel baþkanlarýn, davalarýn hatýrýna deðil de aday gösterilen "Adamlarýn" hatýrýna kullanýr oyunu. Halk nasýl bir milletvekili istiyor? RGETUS Araþtýrma Grubu, ülke genelinde 3 Abin 518 kiþiye yapýlan ankette nasýl bir milletvekili istediklerini sordu. ARGETUS Araþtýrma Grubu, 2015 genel seçimleri öncesinde Halkýn istediði milletvekilinin temel özellikleri nelerdir? sorusunun peþine düþtü. Ülke genelinde telefonla ulaþýlan 3 bin 518 kiþiye mizah, moda, kýyafet seçimi, zenginlik-fakirlik, gençlik-tecrübe, teþkilat ve seçmenle iliþkilerle ilgili çeþitli sorular soruldu. Seçmene yöneltilen sorular arasýnda Seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? sorusu da yer aldý. Ankete katýlanlarýn yüzde 48,8 i Milletvekili yeri gelince mizah yapmalý derken yüzde 39,4 ü Ciddi olmalý, komiklik ve mizah vekile uymaz diye cevap verdi. Bu soruya cevap verenlerin sadece yüzde 11,8 i Milletvekili kesinlikle esprili olmalý þeklinde görüþ belirtti. Ankete katýlanlarýn yüzde 74 ü Milletvekili vatandaþ tarafýndan arandýðýnda telefon veya e- maille kendisini arayana dönüþ yapmalý derken, yüzde 26 lýk kesim ise Ulaþmamýz þart deðil, milletvekili çalýþsýn yeter diye cevap verdi. SADE GÝYÝNMELÝ, ÝNANÇLARA SAYGILI OLMALI, LÝYAKATLÝ OLMALI Ankette yer alan Milletvekilinin giyim kuþamý nasýl olmalýdýr? sorusuna cevap verenlerden modayý önemseyenlerin oraný yüzde 9,9. Modanýn önemi yok, sade giyinsin diyenlerin oraný ise yüzde 84,80. Milletvekilinin zaman zaman yöresel kýyafetler giymesini isteyenlerin oraný da yüzde 5,3. Anket sonuçlarýnda yer alan diðer veriler ise þunlar; - Milletvekili dini inanýþlara saygýlý olmalý Ehliyette baþarý yüzde 63 e düþtü illi Eðitim Bakanlýðý nýn Mehliyet sýnavýnda yaptýðý deðiþikliðin ardýndan yüzde 95 lik baþarý oraný yüzde 63 e düþtü. Özel Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Yönetmeliði nde Milli Eðitim Bakanlýðý nca (MEB) yapýlan deðiþiklikle birlikte ehliyet sýnavlarýndaki baþarý oranlarýnda düþüþ yaþandý. Denetimlerin artýrýlmasý ve tüm yurtta eðitimler verilmesinin ardýndan ehliyet sýnavlarýndaki yüzde 95 lerdeki baþarý oraný yüzde 63 lere indi. Ülke genelindeki düþüþe raðmen Doðu ve Güneydoðu da oranýn deðiþmediðini belirleyen Bakanlýk, bu illeri inceyerek eðitim verdi. EÐÝTÝMDE KALÝTE Eðitim sonundaki dönüþü kontrol amacýyla bir yýllýk sonuçlar karþýlaþtýrýldý. Buna göre Doðu ve Güneydoðuda bulunan 23 ilin 2014 yýlý Ocak ayýnda baþarý oraný yüzde 82.1 iken bu yýl bu oranýn yüzde 71 e düþtüðü görüldü. Oransal düþüþün en çok yaþandýðý il yüzde ile Muþ olurken, Muþ u yüzde 25.3 ile Bingöl ve yüzde 24.6 ile Ardahan takip etti. Bu iller arasýnda sadece Adýyaman, Erzincan ve Erzurum un baþarý oranlarýnda düþüþ yaþanmadý. Baþarý oranlarýnýn normal seviyelere yaklaþmasýyla ise verilen eðitimlerin ve yapýlan denetimlerin kurslarda kalite artýrýmýna katký saðladýðý sonucuna ulaþýldý. (Star) (yüzde 73,5), dindar olmalý (yüzde 11,2), laik olmalý (yüzde 15.30) - Milletvekili zengin olmalý (yüzde 5,3), cömert olmalý (yüzde 10,7), zengin-fakir fark etmez (yüzde 84) - Milletvekili vaktini TBMM de geçirsin (yüzde 37,6), vaktini halký içinde geçirmeli (yüzde 62,4) - Milletvekili tecrübeli olmalý (yüzde 14,2), Yaþýn önemi yok liyakatli olmalý (yüzde 50,9) Genç ve bilgili olmalý (yüzde 34,9) AK PARTÝ YÜZDE 47, HDP YÜZDE 9 Ankette 3 bin 518 kiþiye önümüzdeki seçimlerdeki parti tercihi de soruldu. Kararsýzlar daðýtýldýktan sonra sonuçlar þöyle oluþtu. AK Parti yüzde 47,2; CHP yüzde 23,9; MHP yüzde 15,2; HDP yüzde 9,2; Diðer yüzde 4,5.(ÝHA) Mezun olmaya yakýn bir ilahiyatçýnýn bakmasý gereken pencere Bu seferki yazým biraz özel ama herkesin okuyup, bazý kelimeleri kendi özellikleri için deðiþtirip, düþüneceði ve larýnýn durmadan aktýðý bir dünya ve gözyaþlarýn çeþmemanlarýn çok rahat öldürüldüðü dünya, mazlumlarýn kan- faydalý bulacaðý bir yazý olacaktýr. Ben bir ilahiyatçýyým ve lerden su gibi aktýðý bir dünya sizce olaðanüstü deðil midir ve iþin asýl tarafý bir ilahiyatçý günümüz için neler ya- ilahiyatçý olarak, mezun olacak kardeþlerimle, arkadaþlarýmla bir hasbihal etmek ve onlarla bir bakýma dertleþerek pabilir? Gördüðümüz Tefsir dersleri, Hadis dersleri, Ýslam içimi dökmek istiyorum. Bu sene bendeniz de dâhil olmak Hukuku dersleri, Kelam, Mezhepler Tarihi, Felsefe ve diðer dersler bize günümüz için nasýl yol gösterebilir diye üzere ilahiyat fakültelerinin son sýnýf öðrencileri mezun olacaklardýr. Bu sene mezun olacak öðrencilerin bir önemli özelliði vardýr ki o da uzun bir aradan sonra getirilen hayorlar ancak biz pusulamýzý doðru rotaya ayarladýk mý? düþünüp hiç baþýmýzý aðrýttýk mý? Muhakkak yol gösterizýrlýk sýnýfýný okuyan ilk öðrenciler olmasýdýr. Bir önemli Saygýdeðer arkadaþlarým bizler tüm birikimlerimizi özelliðimiz daha var ki, Ýlahiyat fakültelerinin kontenjaný arttýrýlmýþ olarak kazanan ilk öðrencileriyiz. Bu anlamda Yunus YAMANER faaliyete dönüþtürmeliyiz. Bildiðiniz gibi mezun kelimesi Arapça bir kelimedir ve izin verilen anlamýna gelmektedir. Bizler o izni alamadýysak muhakkak çok çalýþmalýyýz kontenjanlarýn artmasýnda emeði olan herkese ilahiyat camiasý olarak teþekkürlerimi iletiyorum. Kontenjanlarýn artmasý demek ama izni almak içinde tüm gücümüzle çalýþmalý, sabretmeli ve teorikte artýk manevi duygularýn ve dinin çevresel anlamda geniþlemesi, daha olduðu kadar pratikte de, uygulamada da aktif olmalýyýz. Afrika, Asya, da yaygýnlaþmasý demektir. Avrupa yani kýsacasý her yer bizi bekliyor. Kendi gücümüzün farkýnda Acýsýyla, tatlýsýyla, bazen güldük, bazen üzüldük ve 5 seneyi geride býrakmak üzereyiz. Okulumuzda güzide hocalarýmýzdan Temel Ýs- olalým evet dünya kimseye kalmaz ama bu dünyanýn yaþanabilir bir dünya olacaðýna inanýyorsak, mazlumlarýn gözyaþlarýnýn dinmesini istiyorsak, masumlarýn kanlarýnýn akmamasýný istiyorsak ve çocuklarýn lam Bilimleri ve Felsefe bölümlerinin çeþitli derslerini aldýk, okuduk ve ilmimizi arttýrdýk. Bir ilim sevdalýsý olarak diyorum ki gelin mezun olmaya yakýnken kendimizi bir muhasebeye çekelim. 5 yýl boyunca gör- küçük yaþta yetim kalmamasýný istiyorsak muhakkak bizler çok çalýþmalýyýz. Evet, bu ilim bu kadar ciddi, bu kadar kýymetli ve kutsal bir görev. Bu göreve talip olanlarýn da elini yüreðine götürerek çalýþmasýndan düðümüz, göremediðimiz dersleri, okuduðumuz ve okuyamadýðýmýz konularý, tarihi ve güncel olaylarý gelin bir muhasebe yapalým. Bu seneler boyunca gerçekten okuduk mu? Okuduysak sadece okumakla mý baþka çaresi yoktur. Alt sýnýftaki kardeþlerimde not endeksli çalýþýp geçmekten ziyade insanlýðýn ümidi olmak için çalýþsýnlar. Bir ilahiyatçý yetindik? kardeþiniz olarak sizlere bunlarý tekrardan hatýrlatmak isterim ve olaðanüstü dünyada olaðanüstü þartlarda çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Üstad Necip Fazýl'ýn dediði gibi saðýmýza solumuza bakmadan ben varým diyebilen gençlerdensek okuduklarýmýz bize ben varým dedirtebiliyor mu? Bu dünya evet olaðanüstü bir yerdir. Peki, olaðanüstü bir Bütün adýmlarýmýz, bütün çalýþmalarýmýz ümmet için mazlumlar için yerde hizmet etmek için gerçekten kendimizi yetiþtirdik mi? Müslü- olsun. Allah yar ve yardýmcýnýz olsun.

9 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT ÞÝMDÝ VAR ÖÐRETMENÝM Bizim öðrenciliðimizde okullarýmýzda zaman zaman eþofman, kitap, tebeþir, spor vb. gibi farklý isimler adý altýnda paralar toplanýrdý. Sýnýf baþkaný bu parayý toplayýp ilgili öðretmene Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü teslim edinceye kadar tabiri Sivil Savunma Uzmaný caizse caný çýkardý. Çünkü her sýnýfta maddi imkâný iyi olmayan arkadaþlar bulunurdu. Çorum merkezde bir okulumuzda öðrencilere eþofman yaptýrýlýr. Eþofmanlar daðýtýlýrken öðrenci baþýna 25 TL para talep edilir. Parayý veren eþofmaný alýr. Bir öðrenci almak istemez. Teneffüste öðretmeninin yanýna giderek 'hocam þimdi durumumuz müsait deðil ben alamayacaðým' deyince, öðretmen ' oðlum sen de al. Hallederiz' diyerek ona da eþofman verir. Aradan iki ay zaman geçer. Ayný öðrenci parayý vermek için öðretmeninin yanýna gider. Bunu gören öðretmen 'oðlum hani müsait deðiliz demiþtin ya' deyince öðrenci; 'öðretmenim o zaman müsait deðildik. Þimdi ise müsaitiz. Sizin iyi niyetinizi suiistimal etmemek için getirdim' diyerek parayý teslim eder. * ASKER ADAM DÜRÜST OLUR Fritözün ilk çýktýðý yýllardý. Bende daðýtým Ankara'dan iznine gelirken bir tane alayým diye Dikimevinde bir maðazaya girdim. Fiyatlara baktým, cebimdeki paraya baktým yetiþmiyor. Tabi o zamanlar kredi kartý falan yok. Maðaza sahibi benim asker olduðumu anladý. Ve 'asker efendi, tamam al. Yetiþmeyeni istediðin zaman verirsin' deyince 'ben burada oturmuyorum Çorum'da oturuyorum' dedim. 'Olsun, sen askersin. Asker adam dürüst olur. ' dedi. Fritözü paket yapýp verdi. Hem de indirimli olarak. Adresimi not alýn dedim. Gerek yok dedi. Dikimevine her yolum düþtüðünde özellikle o maðazanýn önünden geçmeye çalýþýr ve o cümlenin mutluluðunu ve sorumluluðunu tekraren yaþarým. * KÖYDE NASIL VAKÝT GEÇER Geçenlerde bir öðretmen arkadaþla sohbet ediyoruz. Bir insan dolu dolu olursa sohbeti de dolu dolu oluyor. 'Mahir Hocam, ben tatillerde hep köye giderim. Çok ta zevk alýrým. Arkadaþlar bazen, ' sen köyde nasýl vakit geçiriyorsun? Biz bir gece kalýnca sýkýlýyoruz' diyorlar. Ben de, ben köye gidince ayakkabýnýn arkasýna basarým, takým elbise giymem, vatandaþ yere oturmuþsa bende yere otururum. Kimsesiz yaþlý teyzelerin ufak tefek elektrik tamiratlarýný severek yaparým. Onlar da dua eder. Köye gelecek diye yolumu gözlerler. Kýsacasý þehirde þehirli gibi köyde köylü gibi yaþamaya çalýþýyorum. Durum böyle olunca köyde sýkýlmak diye bir þey yaþamýyorum' dedi. Köyde, köylü gibi þehirde þehirli gibi yaþayabilmek önemlidir. En basiti köyde yaþlý amcaya 'amca kolay gelsin' demek yerine, Rýza Bey kolay gelsin veya teyzeye 'teyze nasýlsýn?' demek yerine 'haným efendi nasýlsýnýz?' diye hitap etmek gurur kibir olarak algýlanabilir. Bu iletiþim farkýný bilenler köylerde daha kolay vakit geçirebilir. Kapýlara bir bir kilit vurulmuþ Çoluk çocuk gurbet ele daðýlmýþ Yaþlýlarda artýk yorulmuþ Mevtalar toplanmýþ köyüme aðlar Eskisi gibi horozlar örtmüyor Ocaklar sönmüþ, bacalar tütmüyor Þehre gelen gençler de geri gitmiyor Mevtalar toplanmýþ köyüme aðlar Dereler, tepeler, çaylar, yollar Virane olmuþ bahçeler, baðlar Unutuluþmuþ mazide yaþananlar Mevtalar toplanmýþ köyüme aðlar Güzel örnekler 2 Iraklý - Suriyeli aile ziyareti 2 Arkadaþýmla beraber Iraklý ve Suriyeli bir ailenin kapýsýný çaldýk. Aileler ayrý olsa da manzara aynýydý. Bizi sevgiyle, muhabbetle karþýladýlar. Salona buyur ettiler. Salon deyince aklýmýza ilk önce koltuklar, vitrinler, masalar gelir de mi. Ama bu salon birazcýk farklýdýr. Þöyleki, zeminde eski bir halý ve kenarýnda birkaç sünger minder. Köþede eski bir televizyon ve ýsýnmak için eski bir soba. Ve lisanlarýný tam olarak anlamayasak ta sýcacýk misafirperverlik tercümana gerek olmaksýzýn anlaþýlmakta. Bu durum beni 30 sene öncesine götürdü. O zaman okulu bitirip yeni düðün yapan ve Manisa'da özel bir þirkette askeri ücretle iþe baþlayan ama maddi durumu iyi olmayan mühendis abimin evine gittiðimde içeriye girince ayný manzara ile karþýlaþmýþ, nereye oturacaðýmý bilememiþtim. Sýkýntý zor olsa da rahatlýða ulaþýnca çocuklara anlatýrken onunda bir zevki oluyor. Ben bir köþeye oturmak için yöneldiðimde arkadaþým karþýyý iþaret etti. Orasý birazcýk farklýydý. Yerdeki minderle beraber saðýnda solunda yastýk vazifesi gören iki minder daha vardý. Meðer evlerine gelen misafirleri saygý ifadesi olarak oraya oturtururlarmýþ. Arkadaþ: ''Mahir hocam oraya oturmasan alýnýrlar, oraya otur.'' deyince bende oraya oturdum. Selamün aleyküm diyen çoluk çocuk geldi. Diðer taraftan bir köþede hasta çocuk yatýyor ve diðer küçük çocuklar hasta ablalarýný durmadan öpüyor Kardeþ her tarafta kardeþtir. Belli ki hasta diye üzülüyorlar Arkadaþým biraz Arapça bildiði için onlarla konuþurken, ben de hem dinledim hem de gördüðüm manzarayý özelde kendimle genelde çevremle hayalen kýyaslamaya çalýþtým. Kim bilir belki size de uyan maddeler çýkar. Þöyle ki; * Kahvaltýda zeytin, peynir, reçel türü on çeþit olmasýna raðmen bazen çocuklarýmýz yine mi ayný þeylermi yiyeceðiz diye burun kýrýþtýrýyor mu? * Ben akýllýyým ama telefonum akýllý deðil diye çocuklarýmýz strese giriyor mu? * En basiti bir ayakkabý alýrken marka takýntýsý yüzünden çocuklarýmýzla iletiþim bozukluðu yazýyor muyuz? * Halýnýn rengi soldu, koltuðun süngeri yumuþadý, vitrinin modasý geçti, gün arkadaþlarýmdan utanýyorum biz de eþyalarý yenileyelim türü istekleri eþlerimizden sýkça duyuyor muyuz? * Yeni aldýðýmýz sýfýr daireye daha taþýnmadan, parkesinden balkonuna kadar, gerektiðinde söküp son model olsun diye yenileyebilmenin gayreti içinde oluyor muyuz? * Biz beyler, altýmýzdaki birkaç yýllýk arabayý deðiþtirip sýfýr model arabaya sahip olabilmek için durmadan hesap kitap yapýyor muyuz? * Daha kýþ baþlarken yazýn hangi sahilde beldesinde tatil yapabilmenin hesabýný kitabýný yapmaya çalýþýyor muyuz? 30 yýl önce bir yakýnýmýn evine gelen misafirlerden birinin eþi evdeki tüm elektronik eþyalarý tek markaya deðiþtirdiklerini gururla anlatýnca çok garibime gitmiþti. Çünkü o yýllarda bizim evlerde daha buzdolabý harici elektronik eþya yoktu. Birinde hiç yok diðerinde tek marka hastalýðý ne garip dünya deðil mi? Deðerli dostlar, ''Ayakkabýmýn markasýndan muzdarip olurken, ayaksýz adam gördüm'' misali kendimden utandým. Þükür noktasýnda ne kadar mesuliyet içerisinde olduðumuzu düþündüm. Keþke Keþke Keþke Dedim. Ben hayal âleminde seyrederken bir de baktým su bardaðýnda çay önüme gelmiþ. Savaþlarda en çok ýstýrabý çocuklar, yaþlýlar, kadýnlar çeker. ''Zaman geçer Önce yaralar kabuk baðlar. Sonra unutur yaranýn acýsýný beden. Ancak ne tenden silinmiþtir izleri ne de yürekten'' (T.Mýhçý) Dolaysýyla bun tür çocuklarýn oyunu askercilik üzerine olur. Merkezde okul müdiresi olan Meltem Haným Suriyeli çocuklarýn teneffüste oynarken asker, silah ve korunma üzerine oyunlar oynadýklarýný anlatmýþtý. Diðer taraftan derme çatma evler, hijyenik olmayan ortam, kalabalýk nüfus ve onlarýn yemeði, temizliði kadýnlar için sanýldýðý kadar kolay olmasa gerek. Netice olarak; sevabýyla günahýyla kim ne olursa olsun her þeyden önce insandýr. Ve en doðal hakký olan güvenli yaþam hakkýna sahiptir. Biz millet olarak zor durumlarda ekmeðin yarýsýný deðil hepsini verebilen bir yapýya sahibiz. Ama bunun için bazen gönül dünyamýz zengin olsa da elimizin cebimize daha kolay gitmesi için bir arkadaþýmýzýn, dostumuzun hatýrlatmasýný bekleyebiliyoruz. Bu noktada lütfen biraz daha duyarlý olmaya çalýþalým. ''Önüne setler konulsa da hayata dört elle sarýlmalý insan. Kendi ýþýðýný kaybetmiþken baþka gönüllere fener olmaya çalýþmak ne büyük nimettir''(tuðba Mýhçý) sýrrýnca bardaðýn dolu tarafýna bakalým. Çocuklarýmýzla dýþarýda yiyeceðimiz bir yemeðin bedelini sanki yedik deyip onlara ulaþtýrmaya çalýþalým. Bayanlar olarak GÜN parasýyla alýp bayramdan bayrama kullanacaðýnýz bir eþyayý SANKÝ ALDIM DEYÝP 'Sevindiren - sevindirilir' niyetiyle ücretini onlara ulaþtýralým. Apartman olarak (gün arkadaþlarý olarak) bir muhtaç aileye göz kulak olalým. Baþýmýza gelebilecek bela ve musibetlere kalkan olabileceðini düþünelim. Hatta poþetleri çocuklarýmýzla beraber kendi elimizle teslim etmeye çalýþalým. Unutmayalým ki bu durum, ''Telkinden çok temsil önemlidir'' sýrrýnca çocuklarýmýz üzerinde tarifi mümkün olmayan tesirler býrakýr. ''Her þey var bir þey yok / stresteyim dostum streste'' türküsünü unutturup ''halimize ne kadar þükretsek azdýr'' türü cümleler kurdurur. Siniri, stresi, dertsiz derdi bertaraf eder. Psikologlara, psikiyatrilere gitmeye gerek kalmaz. Ýnanmazsanýz deneyiniz. ÖZETÝ: ''Görebilmek - verebilmek iki kelime / yapýlan hiç bir iyilik boþa gitmez biline'' Turner sendromu yeterince bilinmiyor Ü Týp Fakültesi Öðretim TÜyesi Prof. Dr. Tütüncüler, hem toplumda hem de hekimler arasýnda kýz çocuklarýnda görülen Turner sendromunun yeterince bilinmediðini söyledi. Trakya Üniversitesi (TÜ) Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Tütüncüler, Turner sendromunun hem toplumda hem de doktorlar arasýnda yeterince bilinmediðini söyledi. Tütüncüler, TÜ Týp Fakültesi'nde düzenlenen toplantýda, Turner sendromunun kýz çocuklarýnda görüldüðünü belirtti. Hastalýðýn, kýz bebeklerin hücrelerindeki X kromozomlarýndan birinin eksikliði veya yapýsal bozukluðu sonucu ortaya çýktýðýný ve doðumsal bir rahatsýzlýk olduðunu ifade eden Tütüncüler, þöyle konuþtu: "Bu rahatsýzlýk dolayýsýyla iskelet sistemi, yumurtalýklar, kalp ve böbrek gibi organlarda yapýsal sorunlar oluþabiliyor. Bebekliðin ilk döneminde hastalýk boy kýsalýðýyla fark ediliyor. Ýlerleyen yýllarda ise hormon azlýðý nedeniyle geliþim ve adet görememe ya da hamile kalamama gibi sorunlar ortaya çýkabiliyor. Bu hastalar çoðunlukla hormon tedavisiyle normal yaþamlarýný sürdürebiliyor." Tütüncüler, Turner sendromlu çocuklara ve ailelerine destek olmak amacýyla, Turner Sendromu Derneði'ni kurduklarýný aktardý. Turner sendromlu çocuklarýn üniversitenin çocuk endokrinolojisi bilim dalý polikliniðinde tedavi edildiðini dile getiren Tütüncüler, þunlarý kaydetti: "Turner sendromu, hem toplumda hem de hekimler arasýnda yeterince bilinmiyor. Kurduðumuz dernekle hastalýðý tanýtmaya, sendromlu çocuklarýn sorunlarýna çözüm üretmeye çalýþýyoruz. Bu çocuklar ve gençleri tanýþtýrma ve kaynaþtýrmak, ailelerin birbirine destek olmasýný saðlamak istiyoruz. Ayrýca toplumun ve doktorlarýn hastalýk konusunda bilinçlenmesine de yardýmcý oluyoruz. Bu, erken teþhis ve tedavi için büyük önem taþýyor."(aa) Çözüm sürecinde tarihi an çok yakýn bdullah Öcalan, 4 Þubat'ta Ýmralý'da ken- görüþen HDP heyetine silahlý mü- Adisiyle cadelenin býrakýldýðý mesajýný verdi. Ýmralý da Öcalan, PKK tüm unsurlarýyla silah býraksýn. Artýk silahlý mücadele bitmiþ, siyasi mücadele baþlamýþtýr dedi. Ancak mesajý alan Kandil, direnç gösteriyor. Mütabakat saðlanýrsa silahlara son verecek çaðrý, hükümet ve HDP tarafýndan ortak bir açýklamayla duyurulacak. Yeni Þafak'tan Abdülkadir Selvi'nin haberine göre, Hükümet-HDP-Ýmralý arasýnda yürütülen çözüm sürecinde, PKK nýn Türkiye de silahlý mücadeleyi býraktýðýný ilan etme aþamasýna gelindi. Kandil engeli aþýldýðý takdirde silah býrakma kararýnýn açýklanmasýnýn an meselesi olduðu öðrenildi. Ýmralý da bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ýn 4 Þubat tarihinde kendisiyle görüþen HDP heyeti aracýlýðýyla silahlý mücadelenin býrakýldýðý mesajýný verdiði ifade ediliyor. Öcalan ýn, silahlý mücadelenin býrakýldýðý kararýnýn alýnmasý için PKK ya, kongreyi toplayýp karar almalarý yönünde çaðrý yaptýðý belirtiliyor. Ancak Kandil, Öcalan ýn verdiði bu mesajýn kamuoyuna açýklanmasýný engelliyor. Alýnan bilgilere göre PKK bileþenleri, Öcalan ýn silahlý mücadelenin býrakýldýðý yönündeki kararýný kabul ederse, hükümet ile HDP bunu ortak açýklama ile kamuoyuna duyuracak. Çözüm sürecinden sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan ile hükümeti temsilen yetkililerin bulunduðu bir ortamda HDP heyeti de tam kadro olarak yeralacak ve PKK nýn Türkiye de silahlý mücadeleyi sonlandýrdýðý açýklanacak. Baþbakan Ahmet Davutoðlu baþkanlýðýnda yapýlan çözüm toplantýsý nda da hükümetin, çözüm konusundaki iradesinin tam olduðunun altý çizildi. Bu kararlýlýðý Yalçýn Akdoðan da önceki gün HDP heyetine iletti. 4 Þubat ta HDPheyetiyle görüþen Öcalan, silahlý mücadelenin bitirildiði mesajýný muhataplarýna iletti. Bu mesajýn Kandil e ulaþtýrýldýðý, ancak Kandil in bunun kamuoyuna açýklanmasýný engellediði ortaya çýktý. SÝYASÝ MÜCADELE DÖNEMÝ Öcalan ýn mesajýnda, Türkiye topraklarýnda silahlý mücadele sonlandýrýlmýþtýr yýlý Nevruz ayýnda yayýnlanan mesajýmda da olduðu gibi artýk silahlý mücadele bitirilmiþ, siyasi mücadele dönemi baþlamýþtýr. Silahlý mücadelenin bitirildiði yönündeki çaðrýmýn uygulanmasý için PKK bileþenlerinin acilen kongreyi toplayýp, silahsýzlanma kararýnýn alýnmasýný gerekmektedir dediði öðrenildi. Öcalan mesajýnda ayrýca, eylemsizliðin tam olarak hayata geçirilmesini ve Cizre baþta olmak üzere ilçelerdeki eylemlere son verilmesini istedi. BÝRKAÇ GÜN ÝÇÝNDE Öcalan ýn çaðrýsý üzerine PKK unsurlarý da silahý býrak kararý alýrsa Türkiye deki silahlý unsurlarýn tamamý sýnýrdýþýna çekilecek. Böylece eylemsizlik kararý kalýcý hale getirilmiþ olacak. Öcalan ýn mesajýnýn kamuoyuna açýklanmasýný engellediði öðrenilen Kandil in ise tavrýný birkaç gün içinde netleþtireceði ifade edildi. Tarihi çaðrý sonrasý Kandil in, kongre toplayýp silahsýzlanma kararý almasý bekleniyor. Öcalan ýn çaðrýsýna raðmen Kandil in direniþinin sürmesi durumunda ise PKK lideri tekrar devreye girerek daha kararlý mesajlar verecek. Mart beklenmez Hükümetin çözüm süreci konusundaki tavrýnýn önceki gün yapýlan görüþmede Baþbakan yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan tarafýndan net bir þekilde HDP heyetine aktarýldýðý öðrenildi. Silah býrak çaðrýsýna direndiði öðrenilen Kandil in ikna edilmesi ve Öcalan ýn çaðrýsýnýn kamuoyuna açýklanmasýyla birlikte süreç daha da hýzlanacak. Daha önce mart ayýnda yapýlmasý planlanan tarihi çaðrýnýn, birkaç gün içinde açýklanmasýnýn mümkün olduðu ifade edildi. Hükümet ile HDP heyetince yapýlacak çaðrýnýn ardýndan gözlemci heyeti oluþturulacak. Akil Ýnsanlar Heyeti üyeleri ile iki tarafýn üzerinde mutabakata vardýðý isimlerden oluþmasý beklenen heyetin, süreçte üçüncü göz olarak görev yapmasý bekleniyor. Bu arada heyet üyelerinin sayýsý 10 u aþmayacak.(yeni Þafak)

10 10 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015 ÇESOB dan MHP ye ziyaret Esnaf büyük bir kriz içinde RECEP MEBET Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve beraberindeki heyet dün MHP Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret etti. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin in evsahipliðindeki ziyarette bazý parti yöneticileri de hazýr bulundu. KILIÇ: SÝYASET, HÝZMET MAKAMI ÇESOB Baþkaný Kýlýç, MHP Ýl Baþkaný Çetin i kutladý. ÇESOB a baðlý bazý meslek odasý baþkanlarýnýn da katýldýðý ziyarette konuþan Yalçýn Kýlýç, MHP Çorum 11. Olaðan Kongresi nde Ýl Baþkanlýðý görevine seçilen Avukat Bekir Çetin i kutladý. Siyasetin millete hizmet makamý olduðunu anlatan Kýlýç, iktidar ve muhalefet partisi temsilcilerinden il ve ilçelerdeki esnaf odalarýný ziyaret ederek ekonominin nabzýný tutmalarýný istedi. Kapýmýz tüm siyasi partilere açýk diyen Kýlýç, Çorum esnafýnýn içinde bulunduðu problemleri her platformda dile getirdiklerini söyledi. Kýlýç, esnaf ve sanatkârlarýn daha iyi koþullarda hizmet verebilmesinin yolunun duyarlý yönetim anlayýþýndan geçtiðini sözlerine ekledi. ÇETÝN: ESNAF, KRÝZ ÝÇÝNDE MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, esnaf ve sanatkârlarýn ekonominin temel direði olduðunu söyledi. Ziyarete ÇESOB a baðlý bazý meslek odasý baþkanlarý da katýldý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn öneminin farkýnda olduklarýný belirten Bekir Çetin, Ülkemizde çok problem var ama en büyük sorunu esnaf yaþýyor dedi. Esnaf, büyük bir kriz içinde diyen Çetin, Bað-Kur borçlarýyla ilgili dile getirilen maðduriyetin bunun açýk bir göstergesi olduðunu kaydetti. Çetin, Hükûmetin izlediði yanlýþ politikalar küçük esnafý bitirdi. Meseleleri istiþare ile tespit edip MHP iktidarýnda sorunlarý ortak akýlla çözeceðiz diye konuþtu. Nezaket ziyaretinden duyduðu memnuniyeti de dile getiren Çetin, ÇESOB Baþkaný Kýlýç ve bebarerindeki hedüzenlenen ziyarette esnaf ve sanatkârlarýn problemleri ile çözüm önerileri dile getirildi. yete teþekkür etti. CHP Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Tahtasýz, Özgür Kýlýç ile H. Levent Çöphüseyinoðlu gazetemizi ziyaret etti. CHP Meclis Üyeleri HAKÝMÝYET i kutladý YÜKSEL BASAR Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeleri Hakimiyet in 25. kuruluþ yýldönümünü tebrik etti. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in ev sahipliðinde gerçekleþen ziyarete CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz, Özgür Kýlýç ile Hasan Levent Çöphüseyinoðlu katýldý. CHP Meclis Üyeleri Mehmet Tahtasýz, Özgür Kýlýç ile Hasan Levent Çöphüseyinoðlu, Hakimiyet in 25. kuruluþ yýldönümünü tebrik ettiler, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen in þahsýnda gazete yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini ilettiler. Hakimiyet i tebrik ettiler MURAT ÇETÝN MHP eski Merkez Ýlçe yönetimi Hakimiyet in 25. kuruluþ yýldönümünü kutladý. MHP Merkez Ýlçe eski Baþkaný Zeki Aþgýn ile eski yönetim kurulu üyeleri Selim Metineren, Yüksel Tekelen, Namýk Kemal Altýparmak ve Lütfullah Kara, gazetemizi ziyaretlerinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. MHP Merkez Ýlçe eski Baþkaný Zeki Aþgýn, Hakimiyet e nice yýllar MHP eski Merkez Ýlçe yönetimi Hakimiyet in 25. kuruluþ yýldönümünü kutladý. temennisinde bulunarak yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. Osman Aktý: Hakimiyet, toplumsal vicdanýnýn sesi HURÞÝT BOZKURT MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, esnaf ve sanatkârlarýn ekonominin temel direði olduðunu söyledi. Sümerce yarýn DTS de Yeþilçam'ýn ve tiyatronun duayenlerinden Sümer Tilmaç, yarýn Çorumlu hayranlarý ile buluþacak. 'Sümerce' adlý oyunu ile 50. sanat yýlýný kutlayan Sümer Tilmaç, yýlýn komedi bombasý oyununu Çorumlularýn beðenisine sunacak. Umut Tiyatrosu organizasyonundaki oyun yarýn saat 20.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Oyunda Sümer Tilmaç'ýn yaný sýra Ahmet Çevik, Fulden Akyürek, Engin Gülçiçek ve Selin Bayraktar gibi ünlü oyuncular da sahneyi paylaþýyor. Sümer Tilmaç'ýn 50. sanat yýlý dolayýsýyla derleyip yönetmenliðini yaptýðý oyunu Çorumlu tiyatroseverlerin beðenisine sunacaklarýný belirten Umut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Taþkýran, Oyunun Çorum'da sahnelenmesine katký saðlayan Büyük Zafer Çarþýsý AVM, Þellale Bistro, Hanoðlu Konaðý, Sera Otel, Kuruyemiþ Bahçesi, Tosunoðlu Kasabý ve Sinem Þahin Sigorta'ya teþekkür ediyoruz. dedi. Oyunun davetiyelerinin Büyük Zafer Çarþýsý AVM, Þellale Bistro, Sera Otel ve Alescia Parfüm'den temin edebileceði belirtildi. (Haber Sümerce adlý oyun yarýn saat de DTS de sahnelenecek. Merkezi) Muhasebeci Mali Müþavir Osman Aktý, Hakimiyet in 25. kuruluþ yýldönümünü tebrik etti. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþen Osman Aktý, Hakimiyet in objektif, doðrudan taraf olan çizgisi ve en önemlisi toplumun ekseriyetinin inanç, düþünce ve dünya görüþünü önceleyen ilkeli duruþunun her zaman takdire þayan olduðunu söyledi. Muhasebeci Mali Müþavir Osman Aktý, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. 25. yaþýna giren bulunarak, yönetici ve çalýþanlara baþarý dileklerini Hakimiyet in insanlýk vicdanýnýn sesi olduðunu iletti. belirten Aktý, nice nice 25 yýllar tenennisinde Toç Bir-Sen den 25. yýl ziyareti RECEP MEBET Tarým-Orman Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Toç Bir-Sen) Çorum Þubesi yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in evsahipliðindeki ziyarete Toç Bir-Sen Þube Baþkaný Arzu Özkader ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan Erdem ve Murat Köle katýldý. Ziyarette konuþan Arzu Özkader, Çorum Hakimiyet Gazetesi nin 25. yýlýný tebrik ediyor, yayýn hayatýnda Toç Bir-Sen Çorum Þubesi yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti. baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz dedi. getiren Mustafa Demirer ise Toç Bir-Sen yönetimine teþekkür etti. Nezaket ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile

11 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT Halkla iliþkiler üzerine söyleþi Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölümü öðrencisi Reyhan Metin, Çorum da Halkla Ýliþkiler konulu bir araþtýrma yaptý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Kemal Ceylan la görüþen Reyhan Metin, özel sektör ve kamuda halkla iliþkiler konusuna nasýl bakýldýðýný sorguladý. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Kemal Ceylan ise yöneltilen sorulara þu cevaplarý verdi: Özgeçmiþinizden bahseder misiniz? 2 Ocak 1986 tarihinde Çorum da doðdum. Þu anda yaptýðým mesleðimle 1999 yýlýnda baþladýðým Anadolu Ýletiþim Meslek Lisesi (þu anki adýyla Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ile tanýþtým. Ardýndan Selçuk Üniversitesi nde Halkla Ýliþkiler Bölümü nü tamamladýktan sonra, staj yaptýðým Çorum Hakimiyet Gazetesi nde muhabir olarak çalýþmaya baþladým yýlý Eylül ayýna kadar sürdürdüðüm muhabirliðim süresince TRT ve Doðan Haber Ajansý (DHA) temsilciliði görevlerini de üstlendim yýlý Ekim ayýndan bu yana ise Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Çorum da Halkla Ýliþkiler konulu bir araþtýrma yapýldý Sorumlusu olarak görev yapmaktayým. Bu mesleði seçmenizde ki neden nedir? Lise çaðýna geldiðimde, Çorum Anadolu Ýletiþim Meslek Lisesi, Türkiye genelinde bu alanda eðitim veren 13 okuldan bir tanesiydi. O dönemde de gazetecilik, popüler bir meslekti. Ayrýca halkla iliþkiler kavramý da gerçek manada Türkiye de henüz yeni yeni tanýnýyordu. Lise yýllarýnda gerek gazetecilik, gerekse halkla iliþkiler alanýnda temel eðitimimi tamamladýktan sonra yüksek öðrenim için hocalarýmýn da yönlendirmesi ile halkla iliþkiler branþýný seçtim. Bana göre halkla iliþkiler, yeniden dünyaya gelsem, yine okumak isteyeceðim bir branþ. Çünkü insanlarý anlamayý, araþtýrmayý, plan yapmayý, kýsacasý sosyal hayatý tüm boyutlarýyla öðretiyor. Bana göre halkla iliþkiler eðitimi almýþ bir birey, bu eðitime baðlý olarak sosyal içerikli mesleklerin tamamýnda baþarý elde edebilir. Bu meslekteki beklentileriniz neler? Halkla iliþkiler birimi, yalnýzca kurumsallaþmýþ kuruluþlarda gerçek manada vücut bulabilmektedir. Organizasyon içerisinde yönetici ile çalýþanlar arasýndaki baðý korumak, kurumun marka deðerini yükseltmek, kurumun dýþarý ile iletiþimini saðlamak gibi temel görevleri olan halkla iliþkiler biriminin, merkezi yönetim anlayýþýný benimsemiþ, markalaþmaya önem vermeyen organizasyonlarda formaliteden ibaret bir yapý olarak kaldýðý görülmektedir. Türkiye de kurumsallaþma adýna son yýllarda ciddi adýmlar atýlmaktadýr. KOSGEB, kurumsallaþma için milyonlarca liralýk bütçeye sahip hibe programlarýyla KOBÝ leri desteklemektedir. Verilen destekler, kurumsallaþmanýn ne denli önemli olduðunu göstermektedir. Halkla iliþkiler mantýðýnýn tam anlamýyla uygulanmasý için zorunlu olan kurumsallýk, görev yaptýðým Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý nýn da en önemli gündem maddelerinden bir tanesidir. Gerek baðlý bulunduðu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, gerekse ulusal ve uluslararasý kalite ve akreditasyon belgelerini tamamlayarak, bu belgelerin yönlendirmeleri ile kurumsallaþma sürecini büyük ölçüde tamamlayan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, üye iþ yerlerini de kurumsallaþmaya yönlendirmektedir. Benim halkla iliþkiler mesleðinden beklentim, Türkiye de ve Çorum ilimizde tam manasýyla uygulanmasýdýr. Yöneticiler, halkla iliþkilerin gerçek mantýðýný kavradýklarýnda, yönetmenin daha kolay olduðunu göreceklerdir. Halkla iliþkiler ve görevinizi nasýl tanýmlýyorsunuz? Halkla iliþkiler ve görevi; teorik tanýmlarýn ötesinde bir organizasyonun her bir birimi ile ilgilenen temel bir yapý taþýdýr. Bana göre halkla iliþkiler; organizasyonunu bir inþaat olarak düþünecek olursak, halkla iliþkiler bu inþaatýn harcý konumundadýr. Bir halkla iliþkiler uzmanýnýn taþýmasý gereken özellikler nelerdir? Profesyonel çalýþma hayatýndaki aktörlerin taþýmalarý gereken ortak özellikler, halkla iliþkiler uzmaný için de geçerlidir. Bunlar, mesleki yeterlilik, konusuna hakim olma, Kurumla ilgili yönetim mücadelecilik, yabancý dil vs. diye kararlarýna katýlma durumunuz sýralanabilir. Bunlarýn ötesinde bir nedir? halkla iliþkiler uzmaný, kuvvetli Kurumumuzun yapacaðý bir sezgilere sahip, ancak sezgileri ile çalýþma, öncesinde halkla iliþkiler deðil, bu sezgilerin yönlendirmeleri birimi tarafýndan planlanýp, ile araþtýrma yaparak somut verilerle olgunlaþtýrýldýktan sonra Yönetim hareket eden, bulunduðu mahallin Kurulu na sunulmaktadýr. Yönetim sosyal ve kültürel özelliklerini iyi kurulumuz da gerekli gördüðü bilen, kendisini iyi ifade edebilme ekleme ya da çýkartmalarý yaptýktan ve baþta medya olmak üzere çevre sonra çalýþmalara baþlanmaktadýr. ile iyi iliþkiler kurabilme gibi Dolayýsýyla halkla iliþkiler birimi özelliklere sahip olmasý olarak kurumun yönetiminde, gerekmektedir. Ayrýca gerek olmasý gerektiði gibi söz sahibiyiz. bulunduðu il, gerekse ülkesinin Kriz yönetim planlarý var mý? gündemini yakýndan takip ederek, kurumsal duruþunu gündeme göre Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý belirlemelidir. Bir çalýþmanýn Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler baþarýsý, detaylarda gizlidir. Birimi olarak genellikle proaktif Dolayýsýyla halkla iliþkiler uzmaný çalýþma prensibini belirlemiþ ne kadar çok detaya inerse, elde Kemal Ceylan, Reyhan Metin in sorularýný cevapladý. bulunmaktayýz. Bu baðlamda belli, edeceði baþarý da o derece artacaktýr. baþlý planlamalar yapmaktayýz. Bir halkla iliþkiler personeli çalýþma sýrasýnda neleri göz önünde Hedef kitlelerinizi kimler oluþturuyor? bulundurmalýdýr? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum iþ dünyasýnýn çatýsý Halkla iliþkilercinin temel görevi, kurumunun marka deðerini mahiyetindedir. Dolayýsýyla görev yaptýðým kurumun hedef kitlesi yükseltmektir. Kurumu adýna yürüteceði çalýþmalarda da önceliði, öncelikle olarak iþ dünyasýnýn aktörleri, yani üyelerimizdir. Yaptýðýmýz çalýþmanýn ölçülebilir olmasýdýr. Dolayýsýyla çalýþmadan elde edeceði bütün çalýþmalar, attýðýmýz bütün adýmlar, üyelerimizin menfaatleri olasý sonuçlarý önceden tahmin etmesi, ve buna göre bir eylem planý doðrultusundadýr. hazýrlamasý gerekmektedir. Yani bir halkla iliþkilerci, planlý çalýþmalýdýr. Bunun haricinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý nýn üyelerine Bu da halkla iliþkiler biliminde proaktif olarak adlandýrýlmalýdýr. yönelik verdiði resmi hizmetlerin dýþýnda belli bir görev tanýmý Yapacaðý çalýþmada hedef kitlenin belirlenmesi, çalýþmadan elde edilecek bulunmamaktadýr. Üyelerimiz haricinde, içinde yaþadýðýmýz ilin sosyal ve çýktýlarýn hedef kitleye ne gibi faydalar saðlayacaðý, hedef kitle ekonomik sorunlarýna kayýtsýz kalmayarak, bu bizim görevimiz deðil memnuniyetinin kurumun marka deðerine ne gibi katkýlar saðlayacaðý diyerek hiçbir sorunu görmezden gelmemekteyiz. Ýlimizin kalkýnmasýnda, gibi kriterler, proaktif çalýþmanýn temel esaslarý arasýndadýr. Küçük geliþmesinde aktif görev almaktayýz. Ýlimizin ancak sanayi ile, detaylarý da göz önünde bulundurmalýdýr bir halkla iliþkilerci. Örneðin; sanayimizin de ancak ilimiz ile birlikte kalkýnabileceðini düþünmekteyiz. düzenlenecek bir toplantý için oturma planý hazýrlanmasý, hangi davetlinin Ayrý bir halkla iliþkiler þirketinden destek alýyor musunuz? nerede oturacaðýnýn önceden belirlenmesi, toplantýya davet edilen basýn mensuplarý için bir alan oluþturulmasý ve ihtiyaç duyabileceði Hayýr, almýyoruz. malzemelerin kaðýt-kalem, internet baðlantýsý, kameralar için en iyi Rekabet edilen kurumlar hangileri? çekim açýsýnýn belirlenmesi gibi) tedarik edilmesi, küçük detaylar olarak Ýlimizde bir tane Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bulunmaktadýr. görünse de katýlýmcýlarýn memnuniyeti açýsýndan son derece önem arz Dolayýsýyla rekabet edeceðimiz her hangi bir kurum bulunmamaktadýr. eden konulardýr. Ancak Çorum Ticaret ve Sanayi Odamýz, yaptýðý çalýþmalarla Türkiye Yaptýðýnýz günlük rutin iþlemler nelerdir? genelindeki oda ve borsalar arasýnda ön plana çýkma çabasýndadýr. Buna Güne, gündemi özetleyip, Yönetim Kurulu Baþkanýmýzý en somut örnek; özel bir medya takip merkezi tarafýndan derlenen verilere bilgilendirmekle baþlamaktayýz. Basýnda baþta kurumumuz ile ilgili göre Odamýz, Türkiye genelinde basýnda en çok yer alan oda ve borsa haberler olmak üzere, Odamýzýn önceliðinde olan konular, iþ dünyasýný sýralamasýnda 9. sýradadýr. Bu, Çorum ölçeðinde bir il için oldukça iyi bir ilgilendiren konular ve ilimiz adýna önemli sayýlabilecek konularda gerek rakamdýr. yerel, gerekse yaygýn basýnda yer alan haberleri inceleyip, Yönetim Halkla iliþkileri gelecekte nerede görüyorsunuz? Kurulu Baþkanýmýza sunuyoruz. Bunun haricinde baðlý bulunduðumuz Bana göre halkla iliþkiler, hayatýn kendisidir. Ülkemizde sosyal hayat Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Türkiye genelindeki oda ve geliþtikçe, halkla iliþkiler de evrilerek geliþecek ve bugünkünden daha iyi borsalarýn yaptýklarý çalýþmalarý inceliyoruz. Ayrýca, genellikle yýl baþýnda noktalara gelecektir. Umuyorum ki; halkla iliþkilerin reklam birimi hazýrladýðýmýz yýllýk plan dahilinde yaklaþan eðitim semineri, olduðu, ya da kuruluþ giriþinde insanlarý gülerek karþýlayan kiþilerin bilgilendirme toplantýlarý ve iþ gezileri ile ilgili çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. halkla iliþkilerci olduðu anlayýþýnýn tarih olacaðý günler uzak deðildir. Bunlarýn haricinde, Odamýzýn faaliyet bülteni mahiyetindeki, her üç ayda bir yayýnlanan Ýþ Dünyasý Dergimiz ile ilgili çalýþmalarý yürütüyoruz. SÖYLEÞÝYÝ HAZIRLAYAN: Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölümü öðrencisi Reyhan Metin

12 12 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT Kuþburnu Çayýnýn Faydalarý Hiç düþündünüz mü, gülün meyvesi olur mu diye.. Evet halk arasýnda gül elmasý olarak da bilinen kuþburnu bitkisinden elde edilen meyveler adeta þifa kaynaklarýndan biridir. Gülgiller ailesine ait bir bitki olan kuþburnunu meyvesine Anadolu'da ''yabangülü, itburnu, itgülü, gülelmasý'' da denmektedir. Ülkemizde çok sýk rastlanan bir bitki olan kuþburnu bitkisinin meyveleri, sonbahar mevsiminde olgunlaþmaktadýr. Kuþburnu meyvesinin yapýsýný incelediðimizde; Ýlk olarak yoðun bir C vitamini varlýðý gözümüze çarpar. Peki neydi C vitaminin önemi? (Baðýþýklýk sistemini güçlendirici,kansere karþý koruyucu(antioksidan),kan yað oranýný dengeleyici, kan pýhtýlaþmasýný mekanizmasýný düzenleyici, tansiyon dengeleyici bir vitamindi.) C vitamininin yanýnda, B1 ve B2 vitaminleri, E ve K vitaminleri de içermektedir. Bununla birlikte, Potasyum, Sodyum, Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum gibi elementler içermektedir. Ülkemizde kuþburnu gerek kuþburnu çayý olarak, ge- Bakan'dan 199 müfettiþ için ikinci þans! aliye Bakaný Mehmet Þimþek, M199 vergi müfettiþ yardýmcýsýna ikinci þans verilmesini onayladý. Maliye Bakaný Mehmet U zun süredir özel eðitim ve yetiþtirme kurslarýnda görev yapan eðitimcilerin ek ders ücretinde beklenen artýþ geldi. Öðretmenler tarafýndan uzun süredir beklenen kurs ücretlerinde beklenen artýþ eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýnda arttý. Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan ve hafta sonu kurslarýndaki ek ders ücreti arttý mý, artacak mý derken müjdeli haber geldi. Torba yasa kanun teklifinde bulunan ve daha öncelerinde de belirtildiði gibi torba yasanýn çýkmasýyla beraber iki katýna çýkmasý beklenen hafta sonu ek ders ücretlerinde artýþ gerçekleþti. Böylece artýk öðretmenler hafta sonu kurslarýnda iki katý ek ders ücreti alacak. TBMM'de kabul edilen torba yasada yer alan maddeye göre Milli Eðitim Bakanlýðý Örgün ve Yaygýn Eðitimi Destekleme ve Yetiþtirme Kurslarý Yönergesi kapsamýnda görev alan yönetici ve öðretmenlere ek dersleri yüzde 100 fazlasýyla ödenecek. "Ek ders ücretleri, özel eðitime muhtaç öðrencilerin eðitim ve öðretim gördüðü kurumlarda görevli öðretmen ve yöneticiler ile bu öðrencilere yönelik olarak açýlan özel sýnýf Geleneksel Kýþ Ýçeceklerimiz öðretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öðretmenlere yüzde 25, Milli Eðitim Bakanlýðý Örgün ve Yaygýn Eðitimi Destekleme ve Yetiþtirme Kurslarý Yönergesi kapsamýnda görev alan yönetici ve öðretmenlere yüzde 100 fazlasýyla ödenecek." ÖÐRETMENLERÝN HAFTA SONU KURSLARINA ÝLGÝSÝ ARTACAK Özellikle büyükþehirler ve ilçe merkezine yakýn olan taþralarda yaþanan hafta sonu kurslarýnda öðretmenlerin geçerli sebeplerden dolayý ilgisi oldukça az kalmýþ, buradaki öðrenciler öðretmen yetersizliði nedeniyle bu kursdan faydalanma imkaný kýsýtlý olarak elde etmiþti. Kursun açýldýðý andan itibaren öðrenci ve velilerden büyük ilgi alýnmýþ ancak öðretmenlere bu kurslarda verilen ücretin yetersiz olmasý nedeniyle ilgisi oldukça az olmuþtu. Bu nedenden dolayý hafta sonu kurslarýnda görevli olacak öðretmenlik ek dersi yaklaþýk olarak 18 lira olacak, dolayýsýyla öðretmenlerinde bu kurslara ilgisi artacak.(haber7) Cep te borcunu ödemeyen kara listeye alýnacak ankalarda borçlu Bmudilerin listelendiði kara listenin benzeri GSM sektörü için kuruluyor. Ýþletmeci þirketler, faturasýný veya aldýðý kontratlý telefonun ücretini ödemeyenlerin bilgisini ortak havuzda görecek Türkiye deki milyonlarca telefon kullanýcýsýna yönelik yeni yaptýrým yolda. GSM operatörleri arasýnda týpký bankalar arasýnda olduðu gibi kara liste aðý kurulacak. Bu sistem Bilgi ve Þimþek, yaklaþýk 3 yýllýk eðitim sürecinin ardýndan yeterlilik sýnavýný geçemeyen 199 vergi müfettiþ yardýmcýsýna ikinci þans verilmesini onayladý. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, Vergi Denetim Kurulunun (VDK) vergi incelemesi, teftiþ, soruþturma gibi konularda çok kapsamlý görev ve yetkilerinin bulunduðu belirtildi. Bu görevlerin gerektiði þekilde ifasý için vergi müfettiþlerinin yeterlik ve yetkinliðinin saðlanmasý gerektiði belirtilen açýklamada, bu nedenle vergi müfettiþ yardýmcýlýðýna atananlara, yardýmcýlýk süresi içerisinde mesleki ve teknik donaným kazanmasý için kapsamlý eðitimlerin verildiði ifade edildi. Vergi müfettiþ yardýmcýlarýnýn, yaklaþýk 3 yýllýk eðitim sürecinin ardýndan, Ýletiþim Kurumu (BTK) eliyle uygulamaya geçecek. Belirlenecek olan bir limitin üstündeki faturalarýný ödemeyen veya Turkcell, Avea ve Vodafone gibi cep telefonu operatörlerinden kontratlý telefon satýn alýp, bunun taksitlerini ödemeyenleri bütün GSM operatörleri bilerek satýþ yapmayacak. Bugüne kadar her bir operatör kendi kara liste sini tutuyor ancak yasal altyapý olmadýðýndan bunu sektördeki diðer oyuncularla müfettiþlik için yeterlilik sýnavýna girdiði vurgulanan açýklamada, VDK tarafýndan yapýlan son 4 yeterlik sýnavýnda toplam 199 vergi müfettiþ yardýmcýsýnýn baþarýsýz olduðu kaydedildi. Kariyerlerini, son yýllarýn en gözde mesleklerinden birisi olan vergi müfettiþliðinden yana kullananlarýn, bu nedenle memur yapýlmasýnýn uygun görülmediði aktarýlan açýklamada, Bakan Þimþek'in, söz konusu 199 müfettiþ yardýmcýsýna ikinci bir yeterlilik sýnavý þansý verilmesini onayladýðý bildirildi. Açýklamada, ikinci yeterlilik sýnavý için Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliði'nde bir deðiþiklik yapýlacaðý ve bu hakkýn, VDK'ca yapýlan tüm yeterlik sýnavýnda elenenler ile bundan sonra yeterlik sýnavýna girecek herkesi kapsayacaðý ifade edildi.(haber7) Ek derse yüzde 100 zam paylaþamýyordu. Yeni dönemde operatörler oluþturulacak bilgi sistemi aðý üzerinde basit bir sorgulama yaparak 65 milyon cep telefonu abonesi arasýnda riskli isimleri anýnda öðrenebilecek. Operatörler kara listeye düþen aboneye satýþ yapmayacak. Halihazýrda toplam 1 milyonu aþkýn kiþinin operatörlerin ayrý ayrý hazýrladýðý kara listelerde olduðu tahmin ediliyor.(ajanslar) Bir Nefes Sihhat Dr.Mehmet Fatih FÝÞENK Çorum Tabip Odasý Delegesi Sungurlu Merkez 3 Nolu ASM Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun açýkladýðý Bað- Kur lulara saðlanacak dondurma hakkýnýn nasýl uygulanacaðý belli oldu. TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu nda görüþülen iþ saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili yasa tasarýsýna eklenen yeni maddeyle, geçmiþten gelen prim borcu olduðu için emeklilik ve sigortalý saðlýk hakkýndan yararlanamayan 1 milyon 305 bin Bað- Kur lunun eski borçlarý dondurulacak Sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu na geçici 63 üncü madde olarak eklenecek düzenlemenin birçok yönü bulunuyor. BORÇ VAR DÝYE HACÝZ DE BÝTÝYOR Borcu bulunduðu için Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) karþýladýðý saðlýk hizmetlerinden yararlanamayan veya emekli olmaya yetecek kadar prim ödemesi bulunduðu halde geçmiþteki borcundan dolayý emekli olamayan kiþiler bu düzenlemeyle rahat nefes alacak. Diðer taraftan, borçlarýyla birlikte sigortalýlýk süreleri de dondurulan Bað-Kur lular ile geçmiþte çýkarýlan kanunlarla benzer þekilde borçlarý ve sigortalýlýk süreleri askýya alýnanlar ileride ellerine para geçtiði takdirde borçlarýný ödeyerek sigortalýlýk sürelerini yeniden ihya edecek, yani bu süreleri emekliliklerine saydýrabilecek. Örneðin arasýnda düzenli prim ödemiþ Bað-Kur lu bir kiþi, yýllarýnda iþleri bozulduðu için primlerini ödeyemediðinden dükkânýný kapatýp iþçi olarak 2010 yýlýndan bu yana 5 yýl çalýþtý diyelim. Bu kiþinin 15 yýl Bað- Kur lu, son 5 yýl da iþçi olarak prim ödediði süreler iþçi statüsünde emekli olmasýna yetiyor. Fakat bu kiþi arada kalan 4 yýllýk dönemdeki borcundan dolayý þu an emekli olamýyor. Bað- Kur lularýn 12 aydan uzun süreli prim borçlarýyla birlikte, bu dönemlere iliþkin sigortalýlýk süreleri de dondurulacak. Emeklilik hesabýnda bu süreler yok kabul edilecek. Ancak, SGK artýk, Borcun var diyerek bu kiþiler hakkýnda haciz iþlemi yapmayacak. BÝN TL NÝN ALTINDAKÝ HASTANE BORÇ- LARI SÝLÝNECEK Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýna ait hastanelere olan bin lira ve altýndaki tedavi borçlarýnýn tamamý silinecek. Daha yüksek borçlar ise yarýsý ödendiði takdirde kalan tutarý silinecek. Yaklaþýk 500 bin faturadan oluþan ve 107 milyon lira dolayýndaki bu borçlarýn daha çok Bað- Kur lulara ait olduðu öðrenildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu nda torba yasa teklifinin görüþmeleri sýrasýnda AK Partili Süreyya Sadi Bilgiç in imzasýyla verilen önergeye göre, af kapsamýndaki alacaklar sadece Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlara ait hastaneleri kapsayacak. Bu hastanelerde tedavi hizmeti verildiði dönemde herhangi bir nedenle sosyal güvenlik mevzuatý kapsamýnda saðlýk yardýmýndan yararlanamayan kiþilerce, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar tahsil edilememiþ alacak tutarlarýnýn yüzde 50 si bir yýl içerisinde ödendiði takdirde, geri kalan kýsmý cezalarýyla birlikte silinecek. Alacak tutarý bin lira ve altýnda ise borcun tamamý silinecek. Alacak tutarýnýn yarýsýnýn bin liranýn altýnda olmasý halinde ise bin liralýk tutar silindikten sonra kalan kýsým tahsil edilecek. 3 AY SÜRE TANINACAK rekse marmelad ve reçel olarak tüketilmektedir. Faydalarý 1-Kan yapýmýný güçlendirir. 2-Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. 4-Tansiyonun dengelenmesine katkýda bulunur. 5-Hazmý kolaylaþtýrýr, ayný zamanda mide ülserleri ve kronik mide rahatsýzlýklarýnýn tedavisini destekler. 6-Kuþburnu çayý yüksek c vitamini içeriði sayesinde soðuk algýnlýklarýnýn tedavisini destekleyicidir. 7-Balgam söktürücü etkisi bulunmaktadýr. Bütün bu faydalarýnýn yanýnda özellikle çocuðu olan ailelere buradan bir tüyo vermek istiyorum. Organik kuþburnu marmeladýnýn tadýný çocuklar çok seviyorlar. Krem çikolata yemeden duramayan çocuklarýn bu alýþkanlýðýný kuþburnu marmeladý ile deðiþtirebilirsiniz. Hem büyüme ve geliþimlerine yardýmcý olur hem de vücutlarýný güçlendirir. Hepinize saðlýklý günler dilerim. Uyarý: Yazýmýzdaki bilgiler tedavi amaçlý deðildir. Kronik rahatsýzlýklarý olanlar diyetisyen kontrolünde kuþburnu tüketmelidir. 1.3 milyon kiþiyi rahatlatacak hak Yasanýn yürürlüðe gireceði tarihi izleyen ay baþýndan itibaren 3 ay süre verilecek. Bu sürede ödeme yapýlmazsa dondurma süreci baþlayacak. DÝLEKÇE GEREKMEZ Yasada net olarak yer verilmemekle birlikte dondurma iþlemi için ayrýca dilekçe gerekmeyeceði belirtiliyor. TASARININ UYGULAMASI NASIL OLA- CAK? ESNAFLIÐA DEVAM EDENLERÝN SÝGOR- TASI YENÝDEN BAÞLATILACAK Prim borçlarý ve bu borçlara iliþkin sigortalýlýk süreleri dondurulanlardan halen 4/B statüsünde Bað- Kur lu olarak çalýþmaya devam edenlerin sigortalýlýklarý, bu düzenleme yürürlüðe girdikten sonraki aybaþý itibarýyla yeniden baþlatýlacak. DONDURULAN SÝGORTA SÜRELERÝ YE- NÝDEN CANLANDIRILABÝLECEK Bað-Kur lulara, ileride iþleri düzelip ellerine para geçince borçlarýný ödeyerek sigortalýlýk sürelerini ihya etme, yani yeniden canlandýrma hakký da tanýnacak. Bu amaçla SGK ya yazýlý olarak baþvuran sigortalýlar, dondurulmuþ olan sigortalýlýk sürelerine iliþkin yeniden borç hesaplamasý yapýlmasýný talep edecek. BU KESÝME GSS PRÝM BORCU DA ÇIKA- RILMAYACAK Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren herkes için zorunlu hale getirildi. Fakat, 1 Ocak 2012 tarihinden günümüze kadarki borçlarýyla birlikte sigortalýlýk süresi dondurulan kiþilere geçmiþe yönelik GSS prim borcu çýkarýlmayacak. Bu kiþiler borçlu olduklarý sürelerde ne kendileri ne de bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler adýna saðlýk hizmeti alamadýklarý için prim yükümlülüðünden de kurtulacak. AÝLE BOYU SAÐLIK CEZASI BÝTECEK Prim borcu bulunan Bað-Kur lularýn hem kendileri hem de eþi ile 18 yaþýndan büyük olup bakmakla yükümlü olduðu çocuklarý saðlýk hizmetinden mahrum kalýyordu. Borçlar dondurulunca bu kiþiler artýk saðlýk hizmeti almaya baþlayacak. BORCU SÝLÝNENLER DE HAKTAN YA- RARLANABÝLECEK Sonuncusu 17 Nisan 2008 tarihinde olmak üzere, daha önce çeþitli kanunlarla, 5 yýl ve daha uzun süreli Bað-Kur prim borçlarý ve sigortalýlýk süreleri askýya alýndý. Sigortalýlýk süresini yeniden canlandýrma hakkýndan sigortalýlýklarý daha önce dondurulmuþ bu kiþiler de yararlanabilecek. Örneðin 2008 yýlýndaki yasayla 3 yýllýk prim borcunu ödeyemediði için bu süreye iliþkin sigortalýlýk süresi artýk yok farz edilen Bað- Kur lu, bugünkü asgari ücret üzerinden 14 bin 57 lira ödediði takdirde borcunu kapatabilecek. Diðer koþullarý da saðlýyorsa bu sayede hemen emekli aylýðý baðlatabilecek. ÞÝRKET ORTAKLARI TASARIDA YOK Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre, borçlarýný ve sigortalýlýk sürelerini dondurma hakkýndan kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþan esnaf, 5510 sayýlý kanunun 4. maddesinin 1. fýkrasýnýn b bendi çerçevesindeki Bað-Kur lular ile tarým Bað-Kur lularý yararlanacak. Bu tanýma göre anonim ve komandit þirket ortaklarý dondurma hakký kapsamýnda görünmüyor.

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:24 REBÝ-UL-ÂHIR: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:1 Þubat 1430 Kasým: ÞUBAT Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in vefâtý (1986) - Alexander Graham Bell tarafýndan Telefonun buluþu (1876) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Allahü teâlâdan uzaklaþan kimse, bâtýl yollara sapar. Bennân-ý Hammâl "Rahmetullahi aleyh" ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 ehmet Akif'in eserlerini daha iyi nasýl Manlayabilirim diye düþünüyorum haftalardýr. Bu süreçte onun kýymetli eseri Safahat'ý elimden býrakamýyorum. Þiirlerini tekrar tekrar okumanýn yaný sýra farklý yöntemlerle incelemenin arayýþý içindeyim. Mesela, onun eserlerindeki benzetmelerden hareket etmek. Mehmet Akif'in Safahat'ýný " Benzetmelerin kullanýlýþ biçimleri" açýsýndan okumaya çalýþýyorum. Þiirlerindeki benzetmeleri buldukça, metnin bölümleriyle bütününü bu baðlamda yeniden deðerlendiriyorum. Ýlk bakýþta bile, Akif'in bir benzetme ustasý olduðunu anlýyor insan. Onun benzetmeleri metnin anlamlar dünyasýný zenginleþtirici bir özellik taþýyor. Þiirlerdeki benzetmeler þairimizin kültür dünyasýný, hayata bakýþ açýsýný bize sunuyor. Temalarý iþlemedeki tavrýyla okuyucusuna iletmek istediklerini, metinleri okurken kiþiyi fazlasýyla düþündürmek, ona hissettirmek istediði noktalarý da seziyor Safahat'ý elinde bulunduran. Akif'in þiir üslubu canlýdýr. Üslubunun duygu ve düþünce yönlerini kapsayan özelliklerinin oluþumuyla içeriðin dile dökülmesinde benzetmelerin etkinlik kazandýðýný görüyoruz. Dýþ dünyaya ait varlýklarý, tarihi olaylarý, tasavvur halinde sunulan durumlarý benzetme öðesi olarak kullanan þair, bu sayede eserlerine anlamlandýrma çeþitliliði ile anlatým zenginliði kazandýrmýþ olmaktadýr. Bu bakýmdan da Akif'in eserleri farklý dönemlerde, deðiþik bakýþ açýlarýyla okunmaya elveriþli estetik ve fikri bir dokuya sahiptir. Mehmet Akif Ersoy'un þiirlerinde ana konulardan biri, her yönüyle insandýr. O, insanýn çeþitli hallerini etkili bir dille anlatmak için sürekli çalýþmýþtýr. Safahat, insaný hem birey olarak ve hem de bir toplumun üyesi oluþuyla ele alýr. Eseri okurken, þairin insaný ve insanlýðý daha iyi bir biçimde anlama ve Bakýþ açýsý zenginliði anlatabilme gayesiyle gecesini gündüzüne kattýðýný fark ediyoruz. * Safahat, kendisini okuyaný düþünmeye, anlamaya davet ediyor. Düþünmek, anlamak ve anlatmak.. Okuyucusuna okuma yöntemi de öneriyor içten içe. DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Ýnsan söz konusu olunca, onunla ilgili en fazla kullanýlan kelimelerden biri düþünmektir. Ki, bu da sýradan bir kelimeden öte insanýn varlýðýný, tavrýný ortaya koyan önemli bir iç etkinlik halidir. Ýnsan, düþünebilmesi sayesinde var oluþunu, kiþisel ve sosyal etkinliðini yerine göre özgün bir biçimde ortaya koyar. Ýnsan nasýl duyuþ ve düþünüþ sahibi olabilir? Gördüklerini, duyduklarýný, öðrendiklerini, hayal ettiklerini kullanarak duyar ve düþünür insan. Bu yollarla edindiklerini zihninde kullanarak fikirlerini geliþtirir, duyarlýlýðýný oluþturur.. Düþünce ürettikçe, çevresine eriþimini artýrýr, iletiþimini çeþitlendirir, zihnine gelenleri düzenleyerek daha nitelikli hale getirir. CUMARTESÝ 14 ÞUBAT Düþünen insan hareket halindedir bir anlamda. Düþünenin duyarlýlýðý da artar. Fikirleriyle aktifleþirken, düþünme faaliyetini sürdürmenin gereði olarak kendini ifade etme tekniklerini araþtýrýr. Sözlü ve yazýlý anlatým yöntemlerini öðrenen, bunlarý kullanmaya çalýþan kiþi sanatýn farklý alanlarýyla tanýþýnca bir manada rahatlar. Çünkü, binlerce yýldýr kullanýlan, geliþtirilen sanatlarýn zengin ifade yollarý iþini kolaylaþtýrdýðýna inanýr. Kendinden önce sayýsý binleri, on binleri bulan yazarlar, þairler, fikir insanlarý milyonlarca eser vererek kütüphaneleri doldurmuþlardýr. Düþünmenin yanýnda bir de hissetmek, yani duygusal baðlamlý anlama cabasý-imkaný vardýr insanoðlunun. Þimdi bir baþka mesele vardýr önünde; fikirlerini, duygularýný, izlenimlerini, hayallerini anlatacak olan kiþinin. Nasýl anlatmalý? Kendine özgü bir üslubu nasýl oluþturmalý? Bakýþý çeþitlendirmek. Etkin ve farklý anlatým? Özellikle sanatsal nitelikli anlatýmlarda kiþinin üslup oluþtururken bir ölçüde farklý benzetmeler yapabilmesi gerekir. Nasýl anlatmalý sorusunun cevabýný ararken, aslýnda sözlü ya da yazýlý olarak üretilmiþ bir eseri nasýl okumalý sorusunu cevabý üzerinde de düþünmüþ oluruz. Çünkü, metni üretenin kurduðu eseri, okuyucu da iyice anlamak için çözümlemek durumundadýr. Benzetmeler anlatýcýnýn anlamlandýrma imkanlarýndan biridir. Þarkýlardaki, türkülerdeki, deyimlerdeki, atasözlerindeki benzetmeler sosyo-kültürel hayatýn deðerleri haline gelmiþtir artýk. Bir milletin kültürel dünyasýný yakýndan tanýmak için, o kültürün yaygýn kullanýmlý benzetmelerini kavramak lazýmdýr. Bunlar, bizi o kültürün, o uygarlýðýn iç dinamiklerinin dayandýðý ana deðerlere ulaþtýrýr. * Safahat'a dönecek olursak, benzetmeler baðlamýnda þunu söyleyebiliriz: Þair, kültür ve medeniyetimizin maddi ve manevi deðerleriyle coðrafyamýzýn hayatýmýzý þekillendiren öðelerini öne alan bir benzeyen/benzetilen iliþkisini estetik düzeyde tercih etmiþtir denilebilir. Bu özellik, Akif'in sanatýndaki bakýþ açýþý zenginliðiyle derinliðinin göstergesidir. NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN ECZANESÝ ZEYNEP BAYRAK (TEL: ) U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI KULE ECZANESÝ H.ÝBRAHÝM KÜÇÜKER (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:6 - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI BÝLGE ECZANESÝ BÝLGE KAKAÇ (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:34/A - AK BANK YANI METEOROLOJÝ CUMARTESÝ KONAK ECZANESÝ EROL EBÝL (TEL: ) ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B. BANK KARÞISI- KUBBELÝ CAMÝ YANI ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ ADÝLE ÖZKAN (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:156/34 - BAÐLARA GÝDEN YOL ÜZERÝ PAZAR TÜRKER ECZANESÝ HALÝL ÝBRAHÝM TÜRKER (TEL: ) ULUKAVAK MAH. BUHARAEVLER CAD. NO:35/A - BÝÞKEK KAVÞAÐI VEFAT EDENLER 1-Acýpýnar Köyü' nden gelme, Sadýk, Serdar, Sadet ve Sebahat ÇÝÇEKCÝ' nin babasý, Durmuþ ÇÝÇEKCÝ' nin kardeþi; Servet ÇÝÇEKCÝ. 2-Yoðunpelit Köyü' nden, Mehmet PANCAR- CI' nýn eþi, Erkan ve Serkan PANCARCI ile Reyhane ÇELÝK' in annesi; Satý PANCARCI. 3-Salur Köyü' nden gelme, Ali, Osman ve Mustafa AYRANCI' nýn kardeþi, Çimento Fabrikasý çalýþaný Erol SARICA, Saðlýk Müdürlüðü çalýþaný Ramazan YILDIZ, Öcal EKER ve Kuveyt Türk Bankasý Müdürü Gökan ESENYEL' in dayýsý, Ýrfan ESENYEL' in kayýnbiladeri; Veysal AYRANCI. 4-Çatak Köyü' nden gelme, Ece Seramik çalýþaný Mustafa ÖZÞAHÝN' in babasý; Seydi ÖZÞA- HÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Milattan önce, milattan sonra Kadir Yüktaþýr com Ülkemizin bir çok gel-git olaylarý yaþandý. Tefekkür der edilip gitti. Devlet tecrübesi az olan nice Dünyamýz insanlar makam sevdasýnýn kulu ve kölesi ol- Ýttihatçýlarýn bozuk kýsmýnýn cinayetlerinden alýn, yeniçerinin kelle isteklerine kadar darbeci yaklaþýmlar ve Cumhuriyetle gelen yeni ve dehþetli darbeler. Harplerin ve darplerin getirdiði boþluklar, asýrlarca beklenilip Allaha sýðýnýlan fitnelerin fitilleri ateþlendi. Mahvedilen nesiller, yýpratýlan deðerler, heder olan zaman ve mekanlar, deðeri zor hesap edilen maddi kayýplar. Raþit Yücel dular. Oysa Dünya bir yere gidiyor. Avrupa birliði bile bu çapraþýk siyasetin oyuncaðý oldu. Yersiz efelenmeler bu yolu çýkmaz bir sokaða soktu. Yüzde sekseni avamca düþünen bir halkýn bu ince iþleri anlamaða ve derinden dinlemeðe vakti yoktu. Basiretsiz bazý siyasetçilerin de hala ham Sonuncusu 28 Þubat ta yaþandý. Basiretsiz corumhakimiyet. net ve hantal söylemler ile kendi bindiði dalý kesince insanlarýn sergilediði mecnun hevesleri bir çok birikimi alýp götürmüþtü. Bir taraftan yýkýlan iktidarlar, bir taraftan yeniden diriltilen iktidarlar. Akýllara durgunluk veren hadiseler. Fikir deðiþtirenler, parti deðiþtirenler. Aldatýlan millet, dejenere olan sistemler. Bunlar,milattan önce, milattan sonra gibi geldi ve geçti. Sadece gördüðüne iþler tamamen rayýndan çýkmýþtý. Mevcut iktidar bu atmosfer içinde istediði gibi ar koþturuyor. Yeni Anayasa meselesi korkarýz ki akamete uðramasýn. Ýktidar bu zaman ve zemini belki bir daha bulamaz. Cesur ve dirayetli olmalýdýr. Çarpýk rejim ile bir yere kadar gidersiniz. Sonra bir uçurumun kenarýnda bulursunuz kendinizi. Hal böyle olunca yeni milatlar baþlar. Yeni kurtarýcýlar çýkar, milleti bilinmeyen yerlere götürürler. Ar- inanan topluluklar, bu hallere akýl erdiremedi. Ülkenin meselesi parti meselesi deðildi aslýnda. Meselemiz rejim meselesi idi. týk yeni milatlar yaþamaða tahammülümüz kalmadý. Haklý hürriyetten hakký ile istifade etmek istiyoruz. 12 eylül iktidarýnýn getirdiði zalim bir anayasa ile devlet inim inim inliyordu. Ýzimlerin cirit atýðý bir ortamda,ilkeler kemik gibi yerinde dans ediyordu. Her Tam demokrasi, tam hürriyet. O dönemde bir makalemde: gelen adeta yeminli gibi geliyor, mevcut rejime kilitleniyordu. Bir baþbakan "Bizim baþ örtüsü gibi bir sorunumuz yok " diyebiliyor. Ayný partiden bir yetkili " baþörtüsü bizim namusumuz." demekten kendini alamýyordu. Ýnsan hak ve deðerlerinden ziyade,iktidarda kalmanýn ezik mücadelesi veriliyordu. Yýllar böylece he- "Bu millet 28 Þubat ý yapanlar ile, 28 Þubat a zemin hazýrlayanlarý unutmayacaktýr. " dediðim için savcýlýða çaðrýldým, ifade verdim. Bunda ne var? Baþýmýza bu illeti bela edenler, þimdi mecliste oturan bey efendiler deðilmi? Zaman bazý þeyleri unutturabilir. Ama tarih yanýlmaz. O her zaman doðrularý söyler. Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: ÞUBAT 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 97, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 97,44 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 AGD sohbetleri sürüyor 14 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015 Ç orum Anadolu Gençlik Derneði ev sahipliði yapýlan Miþkatül'l-Mesabih derleri devam ediyor. Her hafta Perþembe günü takip edilen kitap, Yard. Doç. Dr Harun Bekiroðlu tarafýndan izah ediliyor. Birçok katýlýmcýnýn düzenli olarak takip ettikleri derse Hitit üniversitesi öðrencileri de ilgi gösteriyor. Derslerin tamamýný düzenli olarak takip edenler, Ýslam'ýn bireysel ya da toplumsal hayata dair mesajlarýný bütün yönleriyle öðrenme imkanýný elde etmiþ olacaklar. Ayrýca baþtan sona bir hadis mecmuasýný dinleyerek bitirmiþ olacaklar. AGD den yapýlan açýklamada, Ýslam me- Kitap, Yard. Doç. Dr Harun Bekiroðlu tarafýndan izah ediliyor. Çorum Anadolu Gençlik Derneði ev sahipliði yapýlan Miþkatül'l-Mesabih derleri devam ediyor. deniyetinin temel eserlerinden olan Mikatü'l Mesabih, Ýslam inancýnýn birçok inceliðini içerisinde barýndýran bir hadis kitabýdýr. Osmanlý döneminde düzenli olarak ders halkalarýnda okutulan eserlerden birisi olarak tanýnmaktadýr. Ýman, ibadet ve muamelat alanlarýndaki birçok hadisi konulara göre derlemiþ olan eserin birçok þehri de bulunmaktadýr. Peygamberimizin yaþadýðý kutlu çaðý, O'nun sözlerini ve yaþantýsýný bilmek islama bir sorumluluktur. Ýslam medeniyetinin önemli kaynaklarýndan olan ve Hatibi Tebrizi'nin derlediði Miþkattü'l Mesabih adlý eseri takip etmek isterseniz bu halkaya sizleri de bekliyoruz. denildi. (Haber Merkezi) Harun Bekiroðlu Mangal Evi Restoran TGRT'ye konuk olacak EMRE KUT Y eni Yol Mahallesi'nde hizmet veren Mangal Evi Restoran, TGRT ekranlarýnda Eko Baþarý Programýnda yer alacak. Cumartesi günleri yayýnlanan Eko Baþarý programýna çýkacak Mangal Evi Restoran, görselliði kadar lezzetleriyle de TGRT ekranlarýnda boy gösterecek. Programda Eko Baþarý programý sunucusu Ümmühan Karadeniz'in, Mangal Evi sahibi Mehmet Coþkun ile yaptýðý röportaj yayýnlanacak. Programýn iki veya üç hafta sonra TGRT ekranlarýna taþýnacaðýný ve Cumartesi günü saat 12:00'de yayýnlanacaðýný belirten Yayýn Yönetmeni Uður Pakkumsal, Çorum'da bazý ilçelere de uðrayarak farklý meslek dallarýndaki iþletmeleri görüntüleyeceklerini söyledi. Mangal Evi Restoran, TGRT ekranlarýnda Eko Baþarý Programýnda yer alacak. Mangal Evi Restoran, görselliði kadar lezzetleriyle de TGRT ekranlarýnda boy gösterecek SÝT alanlarý inceleniyor Ç evre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce nin talimatýyla Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü, Doðal Sit Alanlarýnýn Ekolojik Temelli Bilimsel Araþtýrmasý Projesi çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. Projenin Ankara, Çankýrý, Kýrýkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartýn illerini kapsayan eðitim ve bilgilendirme toplantýsý, 3-4 Þubat 2015 tarihlerinde Ankara da büyük bir katýlýmla gerçekleþti. Dünyada ve Türkiye de korunan alanlar hakkýnda bilgilerin verildiði toplantýda, sit alanlarýnýn mevcut durumu ve veri tabaný çalýþmalarý, endemik ve kritik tür tanýmý yanýnda anahtar türlerin önemi, çalýþma alanýnýn memeliler açýsýndan deðerlendirmesi, doðal sit alanlarýnýn botanik açýsýndan incelenmesi gibi hususlarda bilgilendirmeler yapýldý. Çalýþmanýn 2'nci gününde katýlýmcýlar tarafýndan koruma alanlarýna ziyaret gerçekleþtirildi. Ankara da ilk olarak Gölbaþý Tuluntaþ Maðarasý ziyaret edildi. Maðaranýn içinde yaþayan yarasa türleri ve ortamýn doðal jeolojik yapýsý hakkýnda bilgiler verildi. Katýlýmcýlar, daha sonra Eymir Gölü nü ziyaret etti. Eymir Gö- lü nde ortamýn bir sulak alan olmasý nedeniyle doðal sit deðerlendirmeleri açýsýndan önemi anlatýldý ve sulak alanda yaþayan/konaklayan kuþ türleri hakkýnda bilgiler verildi. Ayrýca gölün etrafýndaki ekosistemde yaþayan bitkiler hakkýnda da deðerlendirilmelerde bulunularak, alanýn önemli bir kuþ habitatý olduðuna vurgu yapýldý. Katýlýmcýlar, son olarak Ankara da kalýntý orman olarak tabir edilen Beynam Ormanlarý ný ziyaret etti. Burada ise ormanýn doðal bitki örtüsü, karaçamlarýn yayýlýmlarý gibi konular hakkýnda deðerlendirmeler yapýlarak çalýþma sonlandýrýldý.(ýha) Eðitim Sen iþ býraktý KESK'e baðlý Eðitim Sen Çorum Þubesi bugün iþ býrakma eylemi yaptý. K EMRE KUT ESK'e baðlý Eðitim Sen Çorum Þubesi bugün iþ býrakma eylemi yaptý. Bahabey Caddesi üzerinde toplanan Eðitim Sen yönetici ve üyeleri, ellerinde taþýdýklarý flama ve dövizlerle slogan atarak Gazi Caddesi üzerinden Hürriyet Meydaný'na ulaþtý. Laik ve bilimsaat Kulesi önünde davul-zurna eþliðinde halay çekti. sel eðitim, demokratik yaþam için bir günlük iþ býraktýklarýný belirten eylemciler, basýn açýklamasýnýn ardýndan davu-zurna eþliðinde halay çekti. Ak Parti iktidarýnýn baþta eðitim sistemi olmak üzere, toplumsal yaþamýn bütün alanlarýný kendi siyasalideolojik hedefleri doðrultusunda, tekçi, baskýcý ve otoriter uygulamalar üzerinden tüm topsendikacýlar yürüyüþ yaparak Hürriyet Meydaný na indi. luma dayattýðýný sataçað zihniyetine göre düzenlenmek istendiði görülvunan Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Özmektedir. türk, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Yeni Türkiye vizyonunda AKP devleti ve ülkeyi dönüþtü'defolu deðil hakiki demokrasi' rürken toplumsal yaþamý ve eðitim sistemini de detürkiye'de okullar ve üniversiteler baþta olmak ðiþtiriyor. üzere, bütün eðitim kurumlarý, iktidarýn ayrýmcý ve Yýllardýr özellikle eðitim sistemi üzerinden haotoriter uygulamalarý ile eliyle gerçek iþlevlerinden yata geçirilen ve pedagoji bilimine tamamen aykýrý hýzla uzaklaþtýrýlmýþtýr. Son olarak "iç güvenlik pakeolan politika ve uygulamalar geçtiðimiz 12 yýl içinde ti" çýkarmak yerin "iþ güvenlik paketi" çýkarmalýdýr. tarihte hiç olmadýðý kadar artmýþtýr. Okulöncesi eðiyapýlmak istenen faþist, totaliter rejimlerde göreceðitimden üniversitelere kadar eðitim sistemi, bilimin en miz düzenlemelerdir. Hükümet iç güvenlik paketi temel evrensel gerçekleri yok sayýlarak, iktidar tarayerine, 12 Eylül yasalarýný kaldýracak "demokrasi pafýndan sürekli istismar edilen dini kural ve referansketi" çýkarsýn. Ülkemiz güvenlikçi anlayýþla yönetilara göre düzenlenmektedir. lemez. Demokrasi anlayýþýný içselleþtirerek yönetilir. Bu güvenlikçi anlayýþ 5 ilde onlarca insaný "makul Siyasi iktidar, eðitimde bilimsel, laik ve demokþüphe" ile gözaltýna alarak yapýlacak boykot ve eyratik ilke ve deðerleri temel almak yerine, farklý din, lemlerin önünü kesmek istemiþtir. Bu yaklaþýmý kýnýmezhep ve kimlikleri yok sayan ayrýmcý, ötekileþtiriyoruz. Türkiye 2015 yýlý basýn özgürlüðü endeksi sýci politikalarý hayata geçirmektedir. Çok inançlý, çok ralamasýnda 180 ülke arasýnda 140'ýncý sýrada önce dilli, çok kültürlü Türkiye halklarý, iktidar tarafýndan buraya bakýlsýn, defolu demokrasi deðil hakiki deokulda, iþyerinde, mahallede ve sokakta inanç ve mokrasi istiyoruz. kimlik farklýlýklarý üzerinden kutuplaþtýrýp karþý karþýya getirilerek bölünmeye çalýþýlmaktadýr. Bizler bu 'Devlet herkese eþit olmalý' oyuna gelmeyeceðiz. Laik olmayan bir eðitim sisteminin demokratik 'Dayatmalara karþýyýz' ve bilimsel olmasý, demokrasi, eþitlik ve özgürlük mücadelesine hizmet etmesi, bireylerin inançlarýný Eðitimde dayatmasý sonrasýnda gündehiçbir baský altýnda kalmadan özgürce yaþamasý me getirilen karma eðitimi kaldýrma giriþimleri, öðmümkün deðildir. Gerçek anlamda eþit, özgür ve larencileri imam hatiplere yönlendirme, normal ortaik bir eðitim ancak demokrasinin, eþitliðin, temel hak okullar içinde imam hatip sýnýflarýnýn açýlmasý, reþit ve özgürlükler alanýnýn geniþlemesi, bütün yurttaþlaolmayan kýz çocuklarýnýn zorla baþýnýn kapatýlmasý, rýn eþit haklar temelinde, barýþ içinde bir arada yaþaokullara zorunlu mescit uygulamasý, ders kitaplarý ve masý ile mümkündür. müfredattaki deðiþimler, binlerce eðitim yöneticisinin tasfiyesi ve son olarak içeriði itibariyle din þurahiçbir toplum birbirinin ayný ve tamamen ayný sý þeklinde gerçekleþen 19. Milli Eðitim Þurasýnda düþünen, ayný inancý paylaþan, ayný deðerleri benimalýnan kararlar, bizler için bardaðý taþýran son damla semiþ insanlardan oluþmamaktadýr. Devletin bütün olmuþtur. Bizlerde; laik ve bilimsel eðitim için, dainanç, kimlik ve dünya görüþleri karþýsýnda eþit meyatmalara ve yok saymaya karþý ayaða kalktýk ve itisafede ve tarafsýz olmasý gerekirken, sadece belli bir raz ediyoruz. inanç sisteminin kural ve ibadetini okullarda bütün öðrencilere dayatmasý kabul edilemez. Devlet, kiþisel Yoksul halk çocuklarý uygulanan eðitim sistemi bir alan olan inanç alanýndan elini tamamen çekmeli, ile kapitalizmin iç piyasasýnýn güvencesiz iþçilerine, inanç alanýný kendi çýkarlarý için istismar etmekten gençlerine dönüþüyor. Soma, Ermenek orada iþte. derhal vazgeçmelidir. Bütün çalýþma alanlarýnda olduðu gibi eðitim alaný da güvencesiz ve angarya çalýþma istihdam biçimi Toplumun eþit, özgür ve demokratik yaþamdan haline getiriliyor. Eðitim alanýnda; 115 bin öðretmen yana olan bütün ilerici emek ve demokrasi güçleri ile açýðý varken, eðitime yeterli bütçe ayrýlmayýp devlet birlikte iktidarýn dayatmalarýna, asimilasyoncu politiokullarýna deðil de özel okullara kaynak aktarýlýrken, kalarýna, alttakilere din iman üsttekilere han hamam devlet okullarýmýz kendi kaderine terkedilmiþ ve öðsiyasetine karþý sonuç alýncaya kadar mücadelemizi rencilerimizden okullarda "aidat" adý altýnda para sürdüreceðimiz bilinmelidir. Bizler; yoksulluða, eþittoplanýrken, yeterli okul yapýlmayýp hala okullarýsizliðe, sömürüye karþý asla boyun eðmeyeceðiz. mýzda ikili eðitim yapýlýp küçücük çocuklar sabahýn 'Geleceðimize sahip çýkacaðýz' köründe okul yoluna düþürülüp akþamýn karanlýðýneðitimin gerçek anlamda demokratik, bilimsel da evlerine gelirken, inançlar üzerinden eðitim sisteve laik bir içerikte örgütlenmesi, herkesin kendi anaminin sorunlarýný kapatmak mümkün deðildir. Bizim dilinde eðitim almasýnýn saðlanabilmesi için, tüm sözümüz ve eylemimiz bu ülkenin bütün toplum kehalkýmýzý çocuklarýnýn ve ülkenin geleceðinden endisimlerinin, milyonlarca çocuk ve gencin gerçek soþe eden veliler, eðitim ve bilim emekçileri olarak bir runlarýný ortaya koymaktýr. günlük uyarý boykotu ve iþ býrakma eylemi gerçek'zorunlu din dersi kaldýrýlmalý' leþtiriyor, çocuklarýmýzýn ve öðrencilerimizin gelece12 Eylül askeri darbesi sonrasýnda uygulanmaðimize sahip çýkmayý sürdüreceðimizi kamuoyuna ya baþlanan zorunlu din dersi, yýllardýr din ve vicdan duyuruyoruz. özgürlüðü açýkça ihlal edilerek uygulanmaktadýr. AvEðitim sistemi ve okullarýn tamamen siyasi tarupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi zorunlu din dersinin, mamen iktidarýn denetimine girmesine ve egemen din ve vicdan özgürlüðünün ihlali olduðuna karar ideolojiye teslim edilmesine asla izin vermeyeceðiz. vermiþ, ancak yargý kararlarýna raðmen bugüne kadar Bugün ülke çapýnda gerçekleþen hem okul boykotu gerekli adýmlar atýlmamýþtýr. ve iþ býrakma eylemimiz siyasi iktidara yönelik topakp'nin geçmiþ iktidarlardan miras alarak sürlumun vicdanýnýn sesini yansýtmaktadýr. Siyasi iktidürdüðü "tekçi" bakýþ açýsý, toplumun farklý inanç ve darý, toplumu din, dil, mezhep ve kimlik farklýlýklarý kimliklerine yönelik ayrýmcý uygulamalarý arttýran, üzerinden kutuplaþtýrma politikalarýna son vermeye, onlarý ötekileþtirmeye aþaðýlamaya hatta yok saymakamusal, bilimsel, laik ve anadilinde eðitim karþýtý ya dayanan uygulamalar ile eðitimin ve ülkenin Oruygulamalarýný derhal durdurmaya çaðýrýyoruz.

15 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015 Ülkücüler den TÜRKAV a ziyaret Ü lkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Ahmet Hattap Ýmal ve Baþkan Yardýmcýsý Orhan Tosik, Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Daya- nýþma Vakfý (TÜRKAV) Ýl Baþkanlýðýna seçilen Mehmet Ferit Erkün ve yeni yönetime hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TÜRKAV yönetiminin de hazýr bu- lunduðu ziyarette konuþan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattap Ýmal, Ülkü Ocaklarý olarak her zaman TÜRKAV'ý bir kardeþ kuruluþ olarak gördüklerini, TÜR- KAV'ýn yapacaðý her türlü sosyal faaliyetler ve çalýþmalarýnda yardýma hazýr olduklarýný söyledi. TÜRKAV Ýl Baþkaný Mehmet Ferit Erkün de, ziyaretten dolayý memnun olduklarýný belirterek, kendilerine her konuda yardýmcý olacaklarýna inandýklarý kardeþ teþkilat Ülkü Ocaklarýnýn milliyetçi, vatansever gençler yetiþtirmelerinin takdire þayan olduðunu kaydetti. TÜRKAV olarak kendilerinin de Ülkü Ocaklarýnýn yapacaðý etkinliklerde ellerinden gelen her türlü yardýmý yapmaya hazýr olduklarýný belirtti. (Haber Merkezi) Ülkücüler Mehmet Ferit Erkün ve yeni yönetime hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. KOSGEB teþviklerini anlattý K OSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, TÜMSÝAD Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Dursunoðlu ziyarette, hükümetin açýkladýðý 2015 yýlý teþvikleri hakkýnda TÜMSÝAD Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdi. Yeni teþviklerle ilgili olarak üyelere gerekli bilgilendirmenin yapýlacaðýný belirten TÜMSÝAD Baþkaný Kýlýç, ziyareti nedeniyle KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu na teþekkür etti. (Haber Merkezi) 15 Þahin den Ziraat Odasý na kutlama Þoförler ve Nakliyeciler Odasý yönetimi Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ý ziyaret etti. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile Yönetim Kurulu üyeleri, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ý ziyaret etti. Geçtiðimiz hafta yapýlan genel kurulda tekrar Ziraat Odasý Baþkanlýðý görevine seçilen Mehmet Sayan a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Odasý na giderek Mehmet Sayan a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Þoförler Odasý Baþkanvekili Arap Ali Altunkeser ile Þoförler Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Torun un da katýldýðý ziyaret sýrasýnda konuþan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, yeniden Ziraat Odasý Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, büyük bir destekle yeniden göreve seçilmesinin mutluluðunu yaþadýðýný söyledi. Baþkanlýðý görevine seçilen Mehmet Sayan ý tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi. Ziraat Odasý nýn Çorum un en önemli kuruluþlarýndan biri olduðunu ifade eden Tahsin Þahin, oda olarak Çorum ortak paydasýnda her zaman üzerlerine düþeni yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. USTALIK DÖNEMÝ OLACAK Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, büyük bir destekle yeniden göreve seçilmesinin mutluluðunu yaþadýðýný söyledi. Çorum çiftçisinin sevgiyi ve saygýyý çok iyi bildiðini anlatan Mehmet Sayan, þahsýna gösterilen ilgi ve desteðe teþekkür etti. Artýk kendisi açýsýndan çýraklýk ve kalfalýk döneminin bittiðine dikkat çeken Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, ustalýk döneminin baþladýðýný vurguladý. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti de dile getiren Sayan, nazik ziyaretlerinden dolayý Þahin ve beraberindekilere teþekkür etti. (Haber Merkezi) KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, TÜMSÝAD Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Türk Saðlýk Sen Türkiyem Buluþmasý na katýlým T Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi, Antalya da düzenlenen Türk Saðlýk Sen Türkiyem Buluþmasý na katýldý. ürk Saðlýk Sen Çorum Þubesi, Antalya da düzenlenen Türk Saðlýk Sen Türkiyem Buluþmasý na katýldý. Türk Saðlýk Sen Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen Türk Saðlýk Sen Türkiyem Buluþmasý Þube Baþkan ve Yönetim Kurullarý Ýstiþare Toplantýsý 5-8 Þubat tarihleri arasýnda Antalya Belek Zeynep Resort Otel de gerçekleþtirildi. Toplantýya, Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök ve Baþkan Yardýmcýlarý Haydar Çiftoðlu, Bahattin Alýcý, Banu Gündemir, Ýlknur Sazak Türk, Murat Sarýkoca ile Yasin Özkan katýldý. (Haber Merkezi) 2 günde 125 ünite kan T ürk Kýzýlay ý Derneði Çorum Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan Çorum un Sungurlu ilçesinde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda 125 ünite kan toplandýðý bildirildi. Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Çorum Kan Baðýþý Merkezi tarafýndan Atatürk Meydaný nda düzenlenen kampanya kapsamýnda 125 ünite kan toplandýðý açýklandý. Kan baðýþýnýn önemine dikkat çeken Küçükevcilioðlu, kurtulacak bir hayatýn baðýþlanan kanlara baðlý olduðunu söyledi. Küçükevcilioðlu, "Bu kampanyamýzda 125 ünite kan topladýk. Kam- panyamýza destek veren herkese teþekkür ediyorum" dedi.(ýha) Sungurlu ilçesinde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda 125 ünite kan toplandýðý bildirildi. 3 grup halinde, kapsamlý 'Ýlk Yardým Hizmet Ýçi Eðitimi' planlandý. Teorik ve uygulamalý ilk yardým eðitimi Temel saðlýk ve ilk yardým bilgilerinin güncellenmesi, bilgi ve becerilerin artýrýlmasýna yönelik olarak Ýl Saðlýk Müdürlüðü çalýþanlarýna yönelik olarak 3 grup halinde, kapsamlý 'Ýlk Yardým Hizmet Ýçi Eðitimi' planlandý. Ýl Saðlýk Müdürlüðü Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen ilk grup eðitime Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yönetici ve personelleri katýldý. Ýl Saðlýk Müdürlüðü Acil ve Afetlerde Saðlýk Hizmetleri Þube Müdürlüðünde görevli Ýlk Yardým Eðitmeni Osman Tok ve Afet/UMKE Birim Sorumlusu Ahmet Patýraman tarafýndan verilen eðitim teorik ve uygulamalý olarak gerçekleþtirildi. Doðru müdahale et, zarar ver- me! Genel ilk yardým bilgilerinin verildiði eðitimde; ilk yardým nedir, ilk yardýmcý nasýl olmalýdýr, yaralýnýn ve olay yerinin deðerlendirilmesi, temel yaþam desteði (CPR); bilinç kaybý, boðulma, kanamalar, travma, kýrýk-çýkýk, yanýk, donma, yabancý cisim týkanmalarý vb. vakalarda müdahale ve hasta/yaralý taþýma teknikleri teorik ve uygulamalý olarak anlatýldý. (Haber Merkezi) Eðitim Ýl Saðlýk Müdürlüðü Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.

16 16 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015 Karadeniz Birlik ten Bekiroðlu na ziyaret aradeniz Birlik KBaþkaný Bülent Ýnce ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. Ýnce, ziyarette yaptýðý konuþmada r. Turgay Hap- AK Par- Dpani, ti den Kilis milletvekili aday adaylýðý için baþvuru yaptý. Daha önce Kilis Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile Çorum Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olarak görev yaptýktan sonra 10 Þubat tarihinde istifa ederek AK Parti den Kilis milletvekili aday adaylýðýný açýklayan Dr. Turgay Happani, aday adaylýðý baþvurusunu yaptý. Dr. Turgay Happani, adaylýk baþvuru evraklarýný AK Parti Ýl Baþkaný Ýzzet Toprak a teslim etti. Happani, yaptýðý kýsa konuþmada, tüm aday adaylarýna baþarýlar dilediðini ifade ederek, Doðduðumuz büyüdüðümüz bu þehre hizmet etmek için aday adayý oldum. Eðer milletvekili adayý olmam halinde gece gündüz demeden teþkilatýmýz AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Rumi Bekiroðlu na yeni görevinin hayýrlý olmasý dileðinde bulunarak, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade eden Bekiroðlu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, AK Parti herkesin, her kesimin partisidir. Ben tüm Çorum un, herkesin Ýl Baþkanýyým diyerek, her Karadeniz Birlik Baþkaný Bülent Ýnce ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. Dr. Turgay Happani, aday adaylýðý baþvurusunu yaptý. ile birlikte çalýþacaðýma baþbakanýmýz ve söz veriyorum. AK Parti vizyonu cumhurbaþkanýmýzýn büyük katkýlarý oldu. olan bir partidir, Türkiye nin ve Ýslam hedefi coðrafyasýna AK Parti nin olan bu partiye sayýn büyük katkýlarý kuruluþun görüþ ve düþüncelerinin kendisi için önemli olduðunu, Çorum için ellerinden gelen yararlý herþeyi yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. (Haber Merkezi) Happani aday adayý oldu Dr. Turgay Happani, AK Parti den Kilis milletvekili aday adaylýðý için baþvuru yaptý. oldu. Bu katkýlarý inþallah hep beraber yapacaðýz" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Ýzzet Toprak ise Dr. Turgay Happani ye baþarýlar dile- Uygur Türkleri ne her yerde zulüm! in zulmünden kaçmak isteyen Uygurlarýn, Türkiye vi- verse bile ülkeden çýkýþlarý kolay olmuyor. Bunun Çze için en az 10 bin dolar para bulmak, dört beþ ülkenin sýnýrlarýný aþmak ve gün yollarda geçirmek gerekiyor Çin in iþgali altýndaki Doðu Türkistan dan kaçarak Ýstanbul a gelen 500 Uygur Türkü, yaklaþýk 1 ay önce Kayseri de metruk vaziyette bulunan ve yýkým kararý olan polis lojmanlarýna yerleþtirildi. Türkiye'ye ulaþan Uygurlarýn yolda çektikleri ise Çin zulmünden kalýr yaný yok. Hürriyet Gazetesi'ne konuþan sýðýnmacýlar, Çin zulmünü ve kaçýþ hikayelerini anlattýlar. Ýþte binlerce kilometrelik kaçýþýn ve o insanlarýn öyküsü: BÝR MAHALLEDE 2 DEV BAYRAK Kayseri nin Melikgazi ilçesinde, Maliye Bakanlýðý na ait Þeker Mahallesi nde eski ve bakýmsýz görünen lojmanlarýn arasýnda dev 2 bayrak dalgalanýyor. Biri kýrmýzý beyaz Türk bayraðý, diðeriyse mavi beyaz (Gök bayrak) Doðu Türkistan bayraðý. Burasý, Kayseri nin 2 nci Uygur Türkü mahallesi... Kayseri, ilk defa 1950 lerde Çin den kaçarak Türkiye ye sýðýnan Uygur Türkleri ne ev sahipliði yapmýþtý. Bu yýl baþýnda yürürlüðe giren ve Doðu Türkistan daki insanlarýn ibadetlerini anayasal suç kapsamýna sokan düzenleme nedeniyle son birkaç ayda Uygur Türkleri yeniden yoðun dalgalar halinde göçe baþladý. Uygur Türkleri nin göç etmek istedikleri ülkelerin baþýnda da Türkiye geliyor. Dünya Uygur Kongresi Baþkan Yardýmcýsý ve Doðu Türkistanlýlar Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði Genel Baþkaný Seyit Tümtürk, geçen ay Çin den kaçarken Tayland da yakalanýp tutulan 367 kiþi olduðunu, yakalanmadan Türkiye ye ulaþabilenlerin bir kýsmýnýn devlet yardýmýyla Türkiye ye getirildiðini ve yaklaþýk 1 ay önce Kayseri ye yerleþtirildiðini açýklamýþtý. ÝÞ YOK, NAMAZ YASAK Lojmanlarýn yeni sakinleri konuþmayý kabul ediyor ama Çin yönetiminin, geride kalan akrabalarýný gözaltýna almasýndan çekindikleri için isimlerini ve yüzlerini saklý tutmak istiyorlar. 90 ailenin barýndýðý binalar bakýmsýz görünüyor ama evlerin içi iyi dekore edilmiþ. 3 odalý bir evin geniþ salonunda birkaç ay önce geldiði için Türkçe konuþabilen biri bize yeni gelen arkadaþlarýný tanýtýyor. Çoðu kasap ya da aþçý. Aksu, Kaþgar gibi farklý farklý þehirlerden geliyorlar. Bir kýsmý ailesiyle gelmiþ. Diðerleriyse gelecek akrabalarýnýn yolunu gözlüyor. Çin den neden ayrýldýklarý sorusunu, Doðu Türkistan da sýkýntýmýz çoktu. Dükkanlarýmýzda kendi imalatlarýmýzý, helal gýdalarýmýzý satmamýza izin vermiyorlardý. Ýþ imkanýmýz yok. Namaz kýlmak yasak. Örtülü kadýnlarýn zorla baþýný açýyorlar. Polis sürekli Sen devleti bölmek istiyorsun! diye bizi gözetim altýnda tutuyor. Çocuklarýmýza örf ve adetlerimizi öðretemiyoruz diye cevaplýyorlar. 5 BÝN DOLARDAN BAÞLIYOR Ancak Çin i terk etmek kolay deðil. Doðu Türkistan dan nasýl ayrýlabildiklerini þöyle anlatýyorlar: Pasaport için ancak bin dolar rüþvet vermek gerekiyor. O zaman da alýp almayacaðýnýzýn garantisi yok. Zaten alsanýz da Türkiye ye gelmek kolay deðil. Türkiye vize verse de Çin sizi dýþarý çýkarmýyor. Bu nedenle Doðu Türkistan dan önce 250 dolar verip kamyonlarýn arkasýnda iþçiymiþ gibi Çin in kýyý þehirlerine geçiliyor. Þoförler, durduran polislere rüþvet veriyor. Sýnýrda Tayland ve Kamboçya gibi komþu ülkelere geçirecek yeni insan kaçakçýlarýyla anlaþýlýyor. Kaçakçýlar 5-10 bin dolar karþýlýðýnda ormanýn ve daðlarýn içinden ya yürüyerek ya da katýrlarla Malezya ya geçiriyor. Yol yaklaþýk gün sürüyor ve ölenler olabiliyor. Malezya dan Ýstanbul a ise devletin yardýmýyla, uçakla geliyorlar. Hâlâ kaçmaya çalýþan akrabalarý olduðu "Sýra Gecesi" programýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Osmancýk ta Urfa rüzgarý O smancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Sýra Gecesi" programýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Osmancýk Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen programa Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, eþi Hamide Karataþ, Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam, Milletvekili Aday Adaylarý Ahmet Ölçer ve Prof. Dr. Þakir Þahin, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaþlar katýldý. Urfalý Kazým Çiriþ ve ekibi tarafýndan söylenen türküleri salondakiler coþkuyla eþlik etti. Sýra gecesinde sahnede çið köfte yapýlarak protokol ve izleyicilere ikram edildi. Programýn sonunda Kazým Çiriþ ve ekibe teþekkür eden Baþkan Karataþ, "Bir yýllýk bir süreyi geride býraktýk. Bu süre içerisinde asfalt, kanalizasyon, içme suyu gibi alt yapý Urfalý Kazým Çiriþ ve ekibi tarafýndan türküler seslendirildi. yatýrýmlarýna yoðun bir çalýþma yaparken kültürel ihtiyacýnýz var, türkülerimizi doya doya yaþamaya da hemþerilerimize teþekkür ediyorum" dedi. etkinliklerimize biraz ihtiyacýmýz var. Urfa Kazým Çiriþ ve az zaman ayýrabildik. deyince; ekibi, Sýra Gecesinde Ancak 2015 yýlýnýn Peygamberler Diyarý, birbirinden güzel baþýnda Kazým Kiriþ evliyalar diyarý tabi eserlerle, unutulmaz ve ekibiyle güzel bir bir de Türkü diyarý bir türkü þöleni Urfa Sýra Gecesinde akla geliyor. Bu güzel sundu. (Haber vatandaþlarýmýzý geceden dolayý Merkezi) buluþturduk. Tabi sanatçýlarýmýza ve eðlenmeye de buraya katýlan bütün Osmancýk ta eðitime destek O smancýk Belediyesi tarafýndan Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda Nenehatun Ortaokulu'nun bahçesinde çevre düzenlemesi yapýldý. Okulun giriþi parke taþý yapýlarak aðaçlandýrma alanlarý bordürle çevrildi. Desteklerinden dolayý Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a Osmancýk Belediyesi tarafýndan Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda okullara destek veriyor. Sýra Gecesi Osmancýk Kültür Merkezinde gerçekleþtirildi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam çalýþmalarý yerinde inceleyerek fen iþleri personelinden bilgi aldý. teþekkür eden Okul Müdürü Adem Þahin, Okulumuzun bahçesi çamur oluyordu. Çevre düzenlemesi yapýlmasýna ihtiyacýmýz vardý. Belediye Baþkanýmýz Hamza Karataþ'tan talebimiz olmuþtu. Kýsa süre çalýþmalara baþlandý. Bahçemizin bir bölümü parke taþý çalýþmasý yapýldý. Aðaçlandýrma alanlarý bordürle çevrilerek aðaç dikimine hazýr hale getirildi. dedi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam çalýþmalarý yerinde inceleyerek fen iþleri personelinden bilgi aldý. (Haber Merkezi)

17 Bilsar ýn yenilikleri basýnýn gündeminde B ilsar ýn yeni sistemi yaygýn basýnýn gündeminde. Türkiye ve Sabah gazetelerinde çýkan haberlerde Bilsar ýn satýþ sistemlerini altüst edecek yeni projesinden bahsedildi. Haberlerde Bilsar ýn Anadolu nun ilk sanayi tesislerinden biri olduðu, 960 çalýþanýnýn 900 ünü kadýnla- rýn teþkil ettiði belirtilerek, Bilsar ýn sahilde gömlek satýp, isteyen için ütüleyeceði bildirildi. Bilsar Yönetim Kurulu Baþkaný Selman Bilal, yenilikle ilgili, AVM lerdeki minik maðazalarda ürünü dokunarak görecek, beðenecek, saat sýnýrý olmaksýzýn biz de evine göndereceðiz. diyor. CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015 Müze koleksiyonundan Kantar Aðýrlýðý K antar ve terazilerde kullanýlan aðýrlýklar genellikle iki tiptir. Bunlar, kantarla kullanýlan büst biçimli aðýrlýklar ve terazi kefesinde kullanýlan düz aðýrlýklar olarak karþýmýza çýkar. Günümüze ulaþan ve M.S yüzyýllar arasýna tarihlenen çok sayýda aðýrlýðýn ilk örnekleri Roma döneminde üretilmiþtir. Çokgen prizma, büst veya küçük heykel biçiminde ve çeþitli boyutta aðýrlýklarý olan bronz kantarlar, kolay taþýnabilir olmalarý nedeniyle pek çok ülkede, tüccar ve satýcýlar tarafýndan tercih edilmiþlerdir. Kantar, kare kesitli bir kantar kolu, kol üstünde hareket edebilen bir topuz ve tartýlacak nesnenin asýldýðý kancalardan oluþmaktadýr. Kantar kolunun üç yüzü, belirli bir ölçü sistemine göre çentiklerle eþit bölümlere ayrýlmýþ ve böylece hafif, orta ve çok aðýr olmak üzere üç tür yük de ayný terazi ile tartýlabilmiþtir. Çorum Müzesi koleksiyonunda yer alan Kantar Aðýrlýðý Roma Dönemine (M.Ö. 30 M.S. 395) aittir. Eser, Sungurlu Ýlçesi, Mehmetbeyli Köyünden gelmedir. Büst þeklindeki bu tip kantar aðýrlýklarýnýn çoðunlukla imparator, imparatoriçe, tanrý veya tanrýça þeklinde üretildiðini görüyoruz. Bunun sebebinin alýþveriþte herhangi bir sahtecilik yapýlmadýðýný göstermek ve müþteriye güven vermek olduðu düþünülmektedir. Sungurlu da iki kiþiyi daha soba zehirledi Türkiye ve Sabah gazetelerinde çýkan haberlerde Bilsar ýn satýþ sistemleri anlatýldý. Akademisyenler eðitimi tartýþtý Bilsar ýn yeni projesi dikkat çekti. Canik Baþarý Üniversitesi'nde akademisyenler eðitimin kalitesini arttýrmaya yönelik uygulanabilecek yöntemler hakkýnda çalýþtayda bir araya geldi. Eylül ayýnda Canik Baþarý Üniversitesi'nde ilki düzenlenen "Eðitimde Güncel Konular" baþlýklý çalýþtayýn ikincisinde akademisyenler, üniversitelerde verilen eðitimin kalitesini artýrmaya yönelik uygulanabilecek yöntemleri irdeledi. Üç farlý oturum þeklinde gerçekleþtirilen toplantýda birbirinden deðerli uzmanlar konuþmacý olarak söz aldý. Öðrenme faaliyetinin gerçekleþtirildiði organ olan insan beyninin bilgiyi alýp nasýl iþlediði konusuna deðinen Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Nöroloji Uzmaný Prof. Dr. Faruk Baðýrýcý, "Ýnsan sadece ilkokul çaðýnda deðil bütün yaþ dönemlerinde öðrenme özelliðine sahiptir. Nörofizyoloji bu konuda beynimizin öðrenirken hangi kimyasal maddeler salgýladýðýný, beynimizde ne gibi deðiþikler olduðunu, sinirlerin birbirleriyle nasýl etkileþtiðini, bilginin hafýzada nasýl depolandýðýný araþtýrmaktadýr. Bugün burada bu konular hakkýnda bilgi alýþ veriþinde bulunacaðýz. Canik Baþarý Üniversitesi'ne böyle bir çalýþma imkaný sunduðu için teþekkür ederim." dedi. Öðleden sonraki ikinci oturumda söz alan Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Duru, "Ölçme ve Sýnavlar" konulu sunu- munu gerçekleþtirdi. Yrd. Doç. Dr. Nuri Balta'nýn seçtiði konu ise, "Ölçme ve Deðerlendirme" oldu. (Haber Merkezi) 17 Çorum'un Sungurlu ilçesinde, karbonmonoksit gazýndan iki kiþi zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, Kuþçalý köyünde yaþayan H.T.(31) ve U.C.T.(12) rahatsýzlandý. Ýhbar üzerine gelen saðlýk ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlan iki kiþinin sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendiði belirlendi. H.T. ve U.C.T., Çorum Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.(ýha)

18 Zirvede zorlu hafta 18 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT Erdin ve Kozan genç milli takým kampýnda Selim Kozan Fatih Erdin Genç Serbest Güreþ milli takým kampý Elmadað da baþlýyor. Kampa Çorum Belediyespor dan iki güreþçi çaðrýldý. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 15 Þubat ile 4 Mart tarihleri arasýnda Ankara Elmadað kamp eðitim merkezinde yapýlacak olan Genç Serbest Güreþ Milli takým kampý- na Çorum Belediyespor dan 60 Kg da Selim Kozan ile 84 Kg da Fatih Erdin davet edildi. Selim Kozan gençler kategorisinde ikinci olurken Fatih Erdin ise ümitler kategorisinde þampiyonluðu kazanmýþtý. Kampta ayrýca eski milli güreþçi Tevfik Odabaþý antrenör olarak görev yaparken abisi Bülent Odabaþý ise kamp müdürü olarak görev yapacak. 1. Amatör Küme de yarýn þampiyonluk mücadelesi veren ve ilk dört sýrada yer alan takýmlarýn birbirleriyle oynayacaklarý maçlar þampiyonu belirleme açýsýndan büyük önem taþýyor. Amatör Küme de 13. hafta maçlarý yarýn oynanacak. Ligde þampiyonluk mücadelesi veren dört takýmýn birbirleriyle oynayacaklarý maçlar þampiyonluk yolunda büyük önem taþýyor. Maç fazlasýyla lider durumda bulunan Osmancýkspor yarýn kendi sahasýnda üçüncü sýrada bulunan Hitit Gençlikspor u konuk edecek. Osmancýkspor hem liderliðini devam ettirmek hemde rakibini yarýþ dýþýnda býrakmak için evinde oynayacaðý maçý kazanmaktan baþka düþüncesi yok. Hitit Gençlik ise geçen hafta Eti Lisesi önünde kaybettiði puanlarý Osmancýk ta telafi etmek amacýnda. Maç saat de Osmancýk ilçe sahasýnda oynanacak. Haftanýn diðer zorlu maçýnda ise ikinci sýradaki Çimentospor ile üçüncü sýradaki Eti Lisesi Gençlikspor arasýnda. 28 puanla ikinci sýnada bulunan Çimentospor zirveyi takibini sürdürmek için Eti Lisesi ise rakibini puan olarak yakalamak için kazanmak isteyecek. Ýki takým açýsýndan olduðu kadar diðer þampiyonluk adaylarý içinde önemli bu maç yarýn saat de Mimar Sinan sahasýnda baþlayacak. Ligde üst sýralar için bu iki zorlu maçýn yanýnda ligde alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren takýmlarda birbirleriyle oynayacaklar. Tehlikeli bölgede bulunan iki Recai Kuzey Final Grubunda ilk iki maçýndan galibiyetle ayrýlarak büyük avantaj yakalayan Ulukavakspor bugün ayný grupta mücadele ettiði Ýl Özel Ýdarespor önünde bugünde kazanmak için mücadele edecek Liderin maçý Yüksel Basar ýn Çorum amatör futbolunda bugün oynanacak U 19 Final Grubu ve yarýn oynanacak 1. Amatör Küme maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre lider Osmancýkspor un sahasýnda oynayacaðý Hitit Gençlikspor maçýný Yüksel Basar yönetecek. Haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle: U 19 Final Grubu: Eti Lisesi GençliksporÇorumspor. Özkan Kaya, Ercan Davarcýoðlu, Soner Derviþoðlu. Ýl Özel Ýdarespor - Ulukavakspor: Yüksel Basar, Erdoðan Yandým, Berkant Arman. 1. AMATÖR KÜME: Eti Lisesi GençlikÇimentospor: Hakan Kaya, Emre Alagöz, Fatih Derviþoðlu. HE Kültürspor - Osmancýk Belediyespor: Mehmet Tuðluk, Barýþ Karakuþ, Abdullah Akkoyun. Ýskilipspor - Ýl Özel Ýdarespor: Özkan Kaya, Ömür Soytemiz, Tarýk Bozkurt. Osmancýkspor - Hitit Gençlikspor: Yüksel Basar, Mehmet Zeki Sevim, Furkan Alagöz. Bölgesel Voleybol final grubu sürüyor Bölgesel Voleybol Ligi erkekler Final Grubunun bir ayaðý Çorum da sürüyor. Dört takýmýn katýlýmý ile dün oynanan maçlarla baþlayan Final Grubunda mücadele bugün ve yarýn oynanacak ikiþer maçla sona erecek. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda hafta sonu oynanacak maçlar sonunda birinci olan takým 3. lige yükselmeye hak kazanacak. Final Grubunda bugün ve yarýn programý þöyle: Bugün: Saat Çankýrý Karatekin-Samsun DSÝspor. Saat Kastamonu Taþköprü-Yozgat Sorgun. Yarýn: Saat Çankýrý Karatekin-Yozgat Sorgun. Saat Samsun DSÝspor-Kastamonu Taþköprü. nan Ýskilipspor ise sahasýnda Ýl Özel Ýdarespor önünde umutlanmak için kazanmak istiyor. U 19 Final Grubunda ilk devrenin son maçlarý bugün oynanýyor. Dört takýmýn mücadele ettiði Final Grubunda ilk iki maçlar sonunda mücadele oldukça zorlu geçiyor. Ýlk yarýnýn son maçlarý bugün 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak. Günün ilk maçýnda saat de Eti Lisesi Gençlikspor-Çorumspor maçý oynanacak. Ýki maçýndan bir galibiyet çýkartan Eti Lisesi çýkýþýný devam ettirmek için ka- zanmak istiyor. Çorumspor ise umutlarýný ikinci yarýya taþýmak için kazanmak zorunda. Bu maçýn ardýndan ise ilk iki maçýný kazana- rak çok iyi bir çýkýþ yapan ve liderliðe yükselen Ulukavakspor ile iki maçtan üç puan çýkartan Ýl Özel Ýdarespor karþýlaþacak. Maçýn baþlama saati U 19 Final Grubu Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Ulukavakspor 2 Ýl Özel Ýdare 3 Eti Lisesi Genç. 4 Çorumspor Kulüplü Genç Erkekler Basketbol Yazý Çarþý Gençlik:44 - Ýl Özel Ýdarespor: 83 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Dursun Uðral, Ser- kan Demirdöken. YAZI ÇARÞI GENÇLÝK : Necdet, Furkan Ünlü, Ulaþ, Eren, Mert Özarýcý, Mert Aydemir, Turan, Rýza, Çaðdaþ. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Buðra, Taha, Gökhan, Burak Ölçer, Emrehan, Ýsmail, Yýlmaz, Oytun, Sami, Burak Kazak, Berkay, Ataberk. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: Periyot: Periyot: 9-21, 4. Periyot:11-23 Yüksel Basar Osmancýk ÝBD Gümüþhane de Bayanlar 3. Voleybol Liginde temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor yarýn Gümüþhane deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Grupta ilk iki mücadelesi veren kötü baþladýðý sezonda sonradan toparlanan ancak önceki hafta sonu aldýðý maðlubiyetle iddiasýný kaybeden Osmancýk ÝBD bayan voleybol takýmý ligin kalan haftalarýnda gelecek yýl için tecrübe kazanmayý amaçlýyor. Ligin ilk yarýsýnda kendi evinde 3-2 yendiði Gümüþhane Gençlerbirliði ile yarýn saat de Aydýn Doðan Spor Salonu nda karþýlaþacak. Osmancýk ÝBD rakibi önünde rövanþý vermemek amacýnda. Pilavistan bayan raketleri aðýrladý Türkiye Bayanlar 2. Lig Masa Tenisi Þampiyonasý'nýn bir ayaðý, Çorum'da gerçekleþtirildi. Ligin Çorum ayaðýnda Çorum Gençlik Spor Bayan Masa Tenisi Takýmý ve Adana Çukurova Üniversitesi Bayan Masa Tenisi Takýmý, 8'de 8 yaparak önemli bir baþarý elde ettiler. Çorum'da Ticaret ve Sanayi Odasý yanýnda hizmet veren Pilavistan da, 2. Lig lideri Çorum Gençlik Spor ile lig türspor 10 puanla ateþ hattýnda bulunurken rakibi 14 puanla yedinci sýrada. Ligde son sýrada bulu- U 19 Final Grubunda üçüncü maçlar bugün Kuzey NiðdeTuzla maçýnda Çorum Ulusal Gözlemcisi Recai Kuzey e 3. Lig 1. grup lideri Tuzlaspor maçýnda görev. MHK den yapýlan açýklamaya göre yarýn Niðde 5 Þubat Stadý nda Niðde Belediyespor ile grup lideri Tuzlaspor arasýndaki maçý Ankara bölgesi hakemlerinden Ýbrahim Bülbül yönetecek. Yardýmcýlýklarýnýda Ankara dan Anýl Usta ve Murat Ceylan yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Mustafa Çavuþ. Recai Kuzey ise maçta gözlemci olarak görev yapacak. Eti Lisesi Gençlikspor yarýn Çimentospor önünde umutlarýný artýrmak istiyor takýmdan HE Kültürspor ile Osmancýk Belediyespor haftanýn diðer kritik maçýna çýkacaklar. Kül- ikincisi Çukurova Üniversitesi Bayan Masa Tenisi takýmlarýný öðle yemeklerinde aðýrladý. Üç gün süren organizasyonda, ligin zirvesindeki her iki takýmý da aðýrlayan Pilavistan, bir taraftan spora ve sporcuya destek olurken, diðer taraftan da Çorum'un misafirperverliðini göstermiþ oldu. Cýrýl, Ünye-Güzel Ordu maçýnda Mehmet Ali Cýrýl Bölgesel Amatör Lig 5. grupta yarýn oynanacak Ünyespor - Güzel Orduspor maçýný Çorum bölgesel hakemlerinden Mehmet Ali Cýrýl yönetecek. MHK den yapýlan açýklamaya göre Ünye Stadý nda oynanacak maçta Mehmet Ali Cýrýl ýn yardýmcýlýklarýný yine ilimizden Ahmet Ecevit ve Yalçýn Kara yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Yunus Dursun. Genç Ülker Basket: 92 - Gençlikspor: 44 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Dursun Uðral, Ser- kan Demirdöken. GENÇ ÜLKER BASKETBOL : Onurcan, Doðukan, Mehmetcan, Oðulcan, Ozan, Ahmet, Muhammed, Rafican, Hakan. GENÇLÝKSPOR : Taha, Burak, Alpaslan, Mertcan, Tarýk, Emre, Çaðatay, Ýsmail, Buðra, Hakan. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: Periyot: Periyot: 25-5, 4. Periyot: 33-7

19 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SATILIK SAFKAN SÝVAS KANGAL YAVRULARI 16 ÞUBAT 19 KD 934 plakalý, 1998 model, Volkswagen marka, panelvan 2.4 D tipli, yakýt tipi dizel, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Otoparký Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi, 2937 ada, 10 parsel de kayýtlý 848,93 m2 arasa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý Demir III Klorür alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: Profesyonelce yetiþtirdiðimiz safkan kangal erkek ve diþi yavrularý sahibinden satýlýktýr. Aðýz ve diþ saðlýðý kuruluþlarý, Resmi Gazete'de yayýmlanan yönetmeliðe göre, Ave B tipi saðlýk merkezi, Ave B tipi poliklinik olarak hizmet verecek. Aðýz ve diþ saðlýðý kuruluþlarý, Ave B tipi saðlýk merkezi, Ave B tipi poliklinik olarak yeniden sýnýflandýrýldý. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hizmeti Sunulan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Yönetmeliðe göre, aðýz ve diþ saðlýðý kuruluþlarý A tipi, B tipi saðlýk merkezi, Atipi, B tipi poliklinik olarak yeniden sýnýflandýrýldý. Bu kapsamda, Atipi aðýz ve diþ saðlýðý merkezi, mesleðini serbest icra etme hak ve yetkisi olan birden fazla diþ hekimi, uzman ortaklýðý en az yüzde 51 olan kuruluþlar olarak belirlendi. Atipi aðýz ve diþ saðlýðý merkezinde en az 5 diþ üniti yer alacak. Atipi poliklinik ise en az iki diþ hekimi tarafýndan müþtereken açýlabilen ve iþletilebilen, hizmet birimleri doðrudan birbiriyle baðlantýlý þekilde oluþturulan kuruluþlar olacak. Atipi poliklinikte en az iki diþ üniti bulunacak. Bu yönetmelikten önce ruhsatlandýrýlan ve en az iki diþ hekimi tarafýndan müþtereken iþletilen saðlýk kuruluþlarý B tipi poliklinik, yine bu yönetmelikten önce ruhsatlandýrýlan mesleðini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan birden fazla diþ hekimi, uzman ortaklýðý tarafýndan iþletilen saðlýk kuruluþlarý B tipi aðýz ve diþ saðlýðý merkezi olarak çalýþacak. ORTAK BULAMAZSA... Poliklinik ortaklarýndan tek diþ hekimi kalmasý halinde üç ay içinde diþ hekimi ortak bulamazsa faaliyetlerine son verilecek. Aðýz ve diþ saðlýðý merkezi bünyesinde hiçbir surette baþka amaca yönelik iþyeri bulunamayacak ve içerisindeki bir bölüm, baþka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kiþilere kiralanamayacak veya devredilemeyecek. Hasta ve hasta yakýnlarý ile çalýþanlara hizmet vermek üzere kafeterya, kantin gibi birimler ise iþletilebilecek. Atipi poliklinik müstakil binada deðilse ayrý bir poliklinik giriþi bulunmasý, hizmet birimlerinin ayný binada, doðrudan birbiriyle baðlantýlý ve bitiþik olmasý gerekecek. Muayenehanelerde her diþ hekimi için ayrý muayene odasý bulunmasý kaydýyla ayný dairede birden fazla diþ hekimi muayenehane faaliyeti gösterebilecek. Bu durumda her bir diþ hekimi için ayrý ruhsatname düzenlenecek. MESUL MÜDÜR TAM ZAMANLI GÖREV YAPACAK Poliklinik ile aðýz ve diþ saðlýðý merkezlerinde tam zamanlý görev yapacak bir diþ hekimi mesul müdür Ýrtibat Tel: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüðü Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarlýk Bilecik ve Çorum illerinde 2 adet Sel Kontrolü Uygulama Projesi Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Ýdarenin adresinde bulunan Bakanlýk Ana Hizmet Binasý 11. kat B Blok Toplantý Salonu Saat: ÞUBAT Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüðü Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum ilinde 2 adet Sel Kontrolü Uygulama Projesi Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Ýdarenin adresinde bulunan Bakanlýk Ana Hizmet Binasý 11. kat B Blok Toplantý Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Muhtelif alanlarda 3194 sayýlý Ýmar Kanunun 15, 16 ve 18. maddesi uyarýnca yapýlacak imar uygulamalarý ile tescil harici alanlarýn tescili, plankote ve hali hazýr bulunacak. Mesul müdür, sadece bir poliklinik veya saðlýk merkezinde müdürlük görevini üstlenebilecek. Mesul müdür, saðlýk kuruluþunun faaliyeti ve denetimiyle ilgili her türlü iþlemde Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Saðlýk Bakanlýðýnýn birinci derecede muhatabý olacak. Mesul müdür idari iþlerde bizzat, týbbi iþlemlerde ise diðer diþ hekimleri ve ilgili uzman tabiplerle birlikte sorumluluk taþýyacak. Mesul müdürün idari iþlerinden, saðlýk kuruluþunun faaliyetinden ve sunulan saðlýk hizmetinin gerektirdiði alt yapý imkanlarýnýn saðlanmasýndan, iþleten sorumlu olacak. Diþ hekimi sayýsý asgari sayýnýn altýna düþen aðýz ve diþ saðlýðý merkezleri ile polikliniklere eksikliðini gidermesi için üç ay süre verilecek. Bu süre sonunda eksikliðini giderememesi halinde aðýz ve diþ saðlýðý merkezinin faaliyeti en fazla iki yýl süreyle, polikliniðin ise en fazla bir yýl süreyle faaliyeti durdurulacak. Bu sürelerin bitiminde eksikliðin giderilmemesi halinde saðlýk merkezi veya polikliniðin ruhsatnamesi iptal edilecek. Poliklinik ve saðlýk merkezlerince, ruhsatlarýnda yazýlý olmak kaydýyla resmi çalýþma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunulacak. 24 saat kesintisiz hizmet verilebilecek. Aðýz ve diþ saðlýðý merkezleri yýlda en az iki defa, poliklinikler ve muayenehaneler ise yýlda en az bir defa hizmete esas yönden denetlenecek. Yönetmelikle, 14 Ekim 1999 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan "Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hizmeti Sunulan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelik" yürürlükten kaldýrýldý.(aa) (Ç.HAK:397) (Ç.HAK:2702) harita iþlerinin yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Halkalý Atakent Mahallesi 221. Sokak No: 5 Halkalý- Küçükçekmece / Ýstanbul Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saðlýk merkezleri poliklinik olarak hizmet verecek Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN MAÐAZALARIMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE * Askerlik sorunu olmayan * Diksiyonu düzgün * Ýkili iliþkilerde baþarýlý * Sorumluluk sahibi BAY&BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ile Yönetim Ofisimize yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:438) (Ç.HAK:384) (Ç.HAK:385) (Ç.HAK:422) (Ç.HAK:425) LEBLEBÝ-KURUYEMÝÞ Adres: Taþhan Caddesi No: 9 ÇORUM Tel: DEVREN SATILIK KURUYEMÝÞ DÜKKANI Bahabey Caddesi nde yüksek cirolu Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný. Mür. Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Elemanlar Aranýyor Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden anlayan yaþlarýnda elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özkoç Toprak Sanayi Ýskilip Yolu 3. Km. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK ÞAHÝN-S 1995 model, orjinal, masrafsýz, tüpü ruhsata iþli Þahin-S satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ticaret Meslek Lisesi mezunu ön muhasebeden anlayan BAY-BAYAN eleman alýnacaktýr. Paslanmaz ve Aleminyum Korkuluk iþinden anlayan KALFA-ÇIRAK-USTA alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þahin Paslanmaz K.S.S. 23. Cad. 22. Sok. No: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:269) ELEMAN ARANIYOR Makina Teknik Ressamlarý Aranan þartlar; * Meslek Lisesi, Teknik Lise ve/veya ön lisans ilgili bölüm mezunu, * Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, * Sigara kullanmayan, * En fazla 35 yaþýnda, Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:414) (Ç.HAK:246) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: TOKÝ de 3+1 SATILIK DAÝRE Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý nda doðu-güney-batý cepheli, 120 m2, 3. kat, (Ç.HAK:380) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. km. ÇORUM 20 m3 tomruk halinde sarý çam acil satýlýktýr. (Ç.HAK:441) , içi yapýlý daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Halit hoca için duaya devam ölgesel Amatör Lig B5. grupta temsilcimiz Ulukavakspor yarýn ligde kalma yolunda kritik maçta 1930 Bafraspor önünde galibiyet arayacak. Ligin ikinci yarýsýnda oynanan dört maçta bir galibiyet üç maðlubiyet alan ve tehlikeli bölgeye yaklaþan Ulukavakspor sýkýntýlý döneme raðmen yarýnki maçta evinde galip gelerek rahat nefes almak istiyor. Ligde 17 puanla 12. sýrada yer alan ve düþme hattýna en yakýn takým olan Ulukavakspor düþme hattýndaki rakibi Bafraspor ýn altý puan önünde bulunuyor. Siyah Beyazlýlar yarýn sahalarýnda konuk edecekleri Bafraspor maçýný kazanmalarý halinde direk düþme potasýnýn dokuz puan uzaðýna gidecek ve kalan haftalarda daha rahat bir mücadele verecek. Konuk Bafraspor ise direk düþmeyi þimdiden garantilemiþ durumda. Dört takýmlý Samsun un son iki takýmýnýn alit hoca için duaya devam. Hafta içinde Hyüksek tansiyon nedeniyle kaldýrýldýðý hastanede üç gündür yoðun bakýmda tedavisi süren Halit Kýlýç dün sevenlerini mutlu etti. Önceki gece aðýrlaþan ve kritik bir döneme giren Halit Kýlýç dan dün sabah sevindirici haberler geldi. Makinadan çýkartýlan ve uyutulan Halit Kýlýç ýn refleks vermeye baþladýðý kanamanýn durduðu tesbit edildi. Uyutulmaya devam edilen Halit Kýlýç ýn dün gün boyu Ankara ya sevki gündemdeydi. Yoðun bakým bölümlerinde yer olmadýðý için nakil yapýlamayan Halit hoca için akþam saatlerinde tedavisine Çorum da devam edilmesine karar verildi. Çorum lularýn çok sevdiði Halit hocanýn dün durumu hakkýnda sosyal medyada gün boyu iyi niyet ve dua dilekleri iletildi. Yapýlan bu çaðrýlara tüm Çorumlularda kulak verdi. Dün yaþanan olumlu geliþmelerin ardýndan tüm sevenleri Halit Hoca içi duaya devam edelim. Tüm saðlýk sorunu yaþayanlarla birlikte Halit hocayada Allah dan saðlýk diliyoruz. Zonguldakspor a 3, Çorum Belediyespor a 4 bin lira ceza Tire 1922 Teknik Direktörü Serdar Sabuncu yarýnki Çorum Belediyespor maçýnda tribünde Çgeçtiðimiz orum Belediyespor un hafta sonu sahasýnda oynadýðý Zonguldak Kömürspor maçýnda kýrmýzý siyahlý takým taraftarlarýnýn kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle dört bin lira ceza verilirken konuk Zonguldak Kömürspor a ise kötü ve çirkin tezahürattan bin, saha olaylarý nedeniylede iki bin lira olmak üzere toplam üç bin lira ceza verildi. Bir sezon içinde kendi sahasýnda kötü ve çirkin tezahüratý ikinci kez olduðu için Çorum Belediyespor a dört bin lira ceza verildi. Batman Petrolspor a Kýrýkhanspor maçýnda bu sezon beþinci kez kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle ceza kuruluna sevk edilmesi nedeniyle bir maçý kendi sahasýnda seyircisiz oynama cezasý verildi. Çorum Belediyespor un yarýn deplasmanda karþýlaþacaðý Tire 1922 Teknik Direktörü Serdar Sabuncu ya Gaziosmanpaþa maçýnda hakeme yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle bir maç soyunma odasý ve yedek kulübesine giriþ yasaðý getirildi. Sabuncu yarýnki Çorum Belediyespor maçýný tribünden izleyecek. Belediyespor dün dinlendi Çorum Belediyespor dün sabah gittiði Ýzmir de günü dinlenerek geçirdi. Perþembe günü yaptýðý taktik çalýþma ile Tire hazýrlýklarýnýn Çorum etabýný tamamlayan Çorum Belediyespor ayný gün gece Ýzmir e yola çýktý. Yorucu bir seyahatin ardýndan kalacaðý Ödemiþ deki Güven Otel e yerleþen kýrmýzý siyahlýlar günü dinlenerek geçirdiler. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yorucu yolculuk nedeniyle günü dinlenerek geçirdiklerini bugün öðleden sonra yapacaklarý ter idmaný ile Tire maçýnýn hazýrlýklarýný bekleyeceklerini söyledi. Ulukavakspor kritik Bafraspor virajýnda direk düþücek olmasýndan dolayý Bafraspor un ligde kalma þansý bulunmuyor. Buna karþýn ligde mücadelesini sürdüren Bafra takýmý geçen hafta evinde Yeni Amasyaspor önünde aldýðý 4-3 lük maðlubiyete raðmen performansý ile göz doldurdu. Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, Bafraspor maçýnýn ligin kalan haftalarýnda daha rahat mücadele etmeleri açýsýndan büyük önem taþýdýðýný belirterek kazanmaktan baþka düþüncelerinin olmadýðýný söyledi. Aydemir, kadro eksiklerini giderme konusundaki çalýþmalarýnýn devam ettiðini eldeki mevcut kadro ile en iyi mücadeleyi verdiklerini söyledi. Yarýn evlerinde oynayacaklarý Bafraspor maçýnýn çok önemli olduðunu belirten Aydemir tüm Çorumlularý bu maçta takýmlarýna destek olmaya davet etti. Takýmda hasta futbolcularýn bulunduðunu onlarý tedavi ederek maça hazýrlamaya çalýþtýklarýný belirten Aydemir tüm olumsuzluklara raðmen çýkýp sahaya mücadele edeceklerini ve sonunda da kazanan taraf olacaklarýna inandýðýný orum Belediyespor Çligin 21. hafta maçýnda yarýn Ýzmir Tire Stadý nda Tire 1922spor önünde puan mücadelesi verecek. Grupta ilk beþ içinde yer almak isteyen iki takým açýsýndan da büyük önem taþýyan maçta Çorum Belediyespor evinde berabere kaldýðý rakibi önünde deplasmanda galibiyet arayacak. Geçen hafta sahasýnda Zonguldak Kömürspor önünde baskýlý bir oyun oynamasýna karþýn son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca sahadan golsüz beraberlikle ayrýlan Çorum Belediyespor haftayý iki kayýp puanla tamamlamýþtý. Kýrmýzý Siyahlýlar evinde kaybettiði bu iki puaný Tire deplasmanýnda alacaðý üç puanla telafi etmek amacýnda. Sakat ve cezalý futbolcusu bulunmayan Çorum Belediyespor da alt yapý ile çalýþmalara çýkma cezasý verilen dört isim dýþýnda eksik bulunmuyor. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn yarýnki maça Zonguldak Kömürspor maçýndaki onbirle çýkmasý bekleniyor. Ev sahibi Tire 1922 CUMARTESÝ 14 ÞUBAT 2015 Tehlikeli maç Ulukavakspor ligde kalma yolunda kritik maçta yarýn saat da 1 nolu sahada 1930 Bafraspor önünde galibiyet arayacak. Ulukavakspor düþme hattýnda kendine en yakýn rakip konumundaki Bafraspor maçýný kazanmasý halinde son bölümü oldukça rahat girecek. Ulukavakspor yarýn sahasýnda 1930 Bafraspor önünde galip gelerek ligin sondaki haftalarýnda rahatlamak istiyor Ulukavakspor-Bafra hakemi Manisa dan Ulukavakspor un yarýn sahasýnda oynayacaðý 1930 Bafraspor maçýnýn hakemi Manisa dan Emre Turcan. MHK den yapýlan açýklamaya göre yarýn saat da 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak Ulukavakspor Bafraspor maçýný Manisa bölgesinden Emre Turcan yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise ayný ilden Kemal Namlý ve Gökmen Çambel yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Mustafa Uslu. Ýncedal Yürekli ve cesaretli gidiyoruz Yarýn oynayacaklarý Tire 1922 maçýnýn iki takýmýnda ilk beþ mücadelesi verdiðini belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal yürekli oynayacaklarýný ve kazanarak Çorum a mutlu dönmek istediklerini söyledi. orum Belediyespor Teknik Di- Yavuz Ýncedal ilk beþ Çrektörü mücadelesi veren iki takýmýn maçýnýn zorlu geçeceðini ancak yürekli ve cesaretli gittiklerini Çorum a mutlu dönmek istediklerini söyledi. Grupta üst sýralar için zorlu bir mücadele olduðunu belirten Ýncedal, bu mücadelede takýmlarýn birbirleriyle oynayacaklarý maçlarýn sonuçlarýnýn hedefe ulaþmak açýsýndan önemli olduðunu belirterek Bizde bu bilinç içinde hafta boyunca iyi bir çalýþma dönemi geçirdik. Çorum Belediyespor yarýn saat da Tire 4 Eylül Stadý nda grupta kendisi gibi ilk beþ mücadelesi veren Tire 1922spor ile karþýlaþacak. Sakat ve cezalý futbolcusu bulunmayan Çorum Belediyespor evinde 1-1 berabere kaldýðý rakibi önünde kazanmak için mücadele edecek. O G B M A Y P 4. Çorum Bele Zonguldak Emre Turcan Sahanýn sentetik çim olmasý nedeniyle iki antrenmaný mimar sinan sahasýnda yaptýk. Bu saha maçlarýný hep burda oynayan takým için avantaj tabiki. Ancak bizde iyi sahada iyi top oynuyoruz bunu Ýzmir de iyi deðerlendirmek amacýndayýz. Rakibimizde evindeki maçý kazanmak isteyecek. Bizde üst sýralardan kopmamak için kazanmak için mücadele edeceðiz. Zor olacaðýný biliyoruz ancak kazanarak Çorum a mutlu dönmek istiyoruz dedi. ise sezonun ikinci yarýsýnýn ilk maçýnda evinde Batman a puan kaybettikten sonra geçen hafta Gaziosmanpaþa maçýndan üç puanla dönerek moral buldu. Evinde oynayacaðý bu maçý kazanarak çýkýþa geçmek ve sýralamada rakibinin üzerine çýkmak istiyor. Tirespor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu bu maçta cezasý nedeniyle soyunma odasý ve yedek kulübesine giremeyecek Yarýn saat da Tire Stadý nda oynanacak Tirespor- Çorum Belediyespor maçýna ev sahibi takým taraftarlarýnýn büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Öte yandan Ýzmir de bulunan Çorum derneklerininde maça Çorumlularý davet etmek için çalýþma baþlattýðý Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Fatih Osman Akýn Ýmam Murathan Oðuzhan Nedim Berat Emrah Çaðlar Buðra 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn: Tire1922-Çorum Belediyespor: Sedat Sert (Hatay). Niðde Bel-Tuzlaspor: Ýbrahim Bülbül (Ankara). Darýca - Çatalca: H. Hüseyin Yýldýrým (Eskiþehir) Zonguldak- Nilüfer: M. Emre Atasoy (Ankara) Kýrýkhan-Gosmanpaþa: O. Kaan Turan (Malatya) Manavgat-Batman: Yakup Bakýr (Sivas) Adliyespor-Tutap Þeker: Volkan Yanç (Ýzmir).

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı