Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ."

Transkript

1 A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL ĠletiĢim Bilgileri : Web Adresi : Elektronik posta adresi : Telefon : (212) Faks : (212) Ticaret Sicil No : Ortaklık Yapısı : ġirketimizin kayıtlı sermayesi (ellimilyon) TL 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ödenmiģ sermayesi TL dir. Adı Soyadı-Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Yapı ve Kredi Bankası A.ġ ,12 Diğer Ortaklar (Halka Açık) , TL. sermayenin TL lik kısmı A grubu nama ve TL lik kısmı B grubu hamiline hisselerdir. ġirketin % 89,4 ü halka açıktır. 2.Faaliyet Konusu : Menkul Kıymet Portföy ĠĢletmeciliği. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ), portföy değerinin en az %25 nin devamlı olarak özelleģtirme kapsamına alınmıģ kamu iktisadi teģebbüsleri dahil, Türkiye de kurulmuģ ortaklıkların hisse senetlerine yatıran A Tipi menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ünvanı ile 2 Ekim 1995 tarihinde Ġstanbul da kurulmuģtur. Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermaye ve yönetimlerinde kontrol ve etkinlik gücüne sahip olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir. ġirket bu amaç dahilinde; a) Ortaklık portföyünü oluģturur, yönetir ve gereğinde portföyde değiģiklikler yapar, b) Portföy çeģitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır, c) Menkul kıymetlere, finansal piyasa ve kurumlara, ortaklıklara iliģkin geliģmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır, d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araģtırmalar yapar.

2 ġirket, faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (ortaklık portföyü oluģturmak) yürütmektedir. ġirket in hisseleri Eylül 1995 te halka arz olmuģ olup, 31 Mart 2013 tarihi itibariyle %88,90 ı Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( ĠMKB ) iģlem görmektedir. ġirket in hisselerinin halka açık kısmından %44,97 (31 Aralık 2012: %44,97) oranında hisseler Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin mülkiyetindedir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin hakim ortağının Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. olmasından dolayı ġirket in nihai hakim ortağı Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. dir. ĠĢletmenin bağlı ortaklığı, iģtiraki ve müģterek yönetime tabi teģebbüsü bulunmamaktadır. ġirket in merkezi Ġstanbul dadır ve 31 Mart 2013 tarihi itibariyle çalıģan sayısı 3 tür 3.YönetimKurulu BaĢkan ve Üyeleri tarihili olağan genel kurulda alına karar gereği 1 yıl süre için seçilen ve ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 7 kiģiden oluģmaktadır.yönetim Kurulu üyelerine iliģkin bilgiler aģağıda yer almaktdır. Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Ġstanbul doğumlu olup, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠĢletme Bölümünde tamamlayan Mert Yazıcıoğlu, iģ hayatına 1987 de S. Bolton and Sons da DıĢ ĠliĢkiler Görevlisi olarak baģlamıģtır da girdiği Koçbank ta MüĢteri Hizmetleri Yetkilisi, Dealer, Kıdemli Dealer ve Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuģ; 1996 da Fon Yönetimi bünyesindeki TL/YP yönetiminde Grup Yöneticiliği ne, 1999 da ise Genel Müdür Yardımcılığına yükselmiģtir. Yazıcıoğlu, yılları arasında Yapı Kredi de Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüģ, 01 Mayıs 2011 tarihinde ise Özel Bankacılık ve Varlık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıģtır. Silvano SĠLVESTRĠ (Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili ) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Roma-Ġtalya doğumlu olup, Triestre Üniversitesi nde Ġktisat Fakültesi ĠĢletme bölümü mezunudur. Lisans eğitimini tamamladığı üniversitede ĠĢletme alanında ihtisas yapmıģtır. ġubat 2013 tarihinden beri Yapı ve Kredi Bankası nda Özel Proje Müdürü olarak görev yapmaktadır. Fatma Füsun AKKAL BOZOK (Yönetim Kurulu Üyesi ) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Ġstanbul doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi Ġdari Bilimler Fakültesi (MBA) mezunudur. Lisans eğitimini tamamladığı Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesinde doktora yapmıģtır. Halen Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. de Yönetim Kurulu Üyesi dir. Bahar Seda ĠKĠZLER (Yönetim Kurulu Üyesi) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Ġstanbul doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi mezunudur yılında bağımsız denetim Ģirketi olan Ernst&Young ın audit bölümünde baģlayan çalıģma yaģamı, 1997 yılından beri

3 Sermaye Piyasalarında sürmektedir. Halen Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. de Piyasa Risk Yönetimi nden sorumlu bölüm baģkanıdır. Ahmet Celalettin YILDIRIM (Yönetim Kurulu Üyesi) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Adana doğumlu olup, Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Ġngilizce Ġktisat Bölümünü mezunudur yılından beri Sermaye Piyasalarında çalıģmakta olup, halen Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Adil Giray ÖZTOPRAK(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Göreve BaĢlangıç Tarihi : yılında Ankara Üniversitesi Siysal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümünden Mezun olan Öztoprak döneminde Maliye Bakanlığı TeftiĢ Kurulu nda görev almıģ, 1975 yılı içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüģtür yılından itibaren bir çok Ģirkette Mali ĠĢler Koordinatörü olarak görev yapan Öztoprak döneminde BaĢaran Nas Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. de(pricewaterhousecoopers) ortak olarak hizmet vermiģtir.adil G. Öztoprak 2000 yılında bu yana Serbest Yeminli Mali MüĢavirlik olarak meslek hayatına devam etmektedir. Benedetta NAVARRA(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Roma Luiss Guido Carli Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Navarra, 2003 yılından bu yana Graziadei Hukuk Bürosunun Kıdemli ortağı görevini yürütmektedir yılına kadar Luiss Guido Carli Üniversitesi nde bankacılık ve menkul kıymetler borsası hukuku konusunda dersler vermiģ olan Navarra, 27 Ekim 2011 yılında A.S. Roma S.p.A Yönetim Kurulu üyeliğine, 14 Mart 2012 tarihinde ise Statutory Auditors Equitalia S.p.A Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıģtır 4.Bağımısız Denetleme KuruluĢu Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı çerçevesinde, tarihinde yapılan olağan genel kurulda Ģirketin 2013 yılı hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.(Ernst&Young Global Limitedi üye Ģirketi) seçilmiģitir. 5.Yöneticileri Sadettin YALMAN (Genel Müdür) Göreve BaĢlangıç Tarihi : yılında Ġstanbul doğumlu olup, Marmara Üniversitesi ĠĢletme Bölümü mezunudur yılından beri sermaye piyasalarında görev yapmaktadır. Ortaklığın sermayesinde payı yoktur. Haydar ÇAKIR (Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürü) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Hatay doğumlu olup, Marmara Üniversitesi ĠĢletme Bölümü mezunudur yılından beri sermaye piyasalarında görev yapmaktadır. Ortaklığın sermayesinde payı yoktur.

4 B.YÖNETĠM ORGANI ÜYELERĠ VE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERE SAĞLANAN MALĠ HAKLAR: ġirket Ana SözleĢmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere ġirket e vermiģ oldukları diğer hizmetlerin karģılığında ücret ikramiye, prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul tarafından kararlaģtırılabilir. 27 Mart 2013 tarihinde yapılan Genel Kurulda, Yönetim Kurulu üyelerine Brüt 1000 TL ve Bağımsız yönetim Kurulu Üylerine Brüt TL ücret ödenmesine karar verilmiģtir. Yönetim kurulu üyeleri ile Ģirket arasında kredi ve borç / alacak iliģkisi doğuracak faaliyetler yapılmamaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların toplamı 31 Mart 2013dönemi için TL dir C.ARAġTIRMA GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI 1 GerçekleĢtirilen Ģirket hedefleri ve projeler Portföy ve Risk Yönetimi alanlarındaki geliģmeler; AraĢtırma ve Analiz çalıģmaları derinleģtirilmiģtir. Kurum portföyünün yönetim stratejisinin belirlenmesi ve enstrüman tespitinde genel yaklaģım, eldeki verilerin bilimsel ve teorik doğruluğu kanıtlanmıģ yöntemlerle ele alınmasına dayanır. Portföy ve risk yönetimi sürecinde oluģan tecrübeleri sürekli istatistiki bilgilerin desteğinde geliģtirme çabasının bir sonucu olarak kurum içerisinde yeni ve etkili analitik yaklaģımlar geliģtirme arayıģı sözkonusudur. Piyasaların izlenmesi sürecinde ise halen TL, döviz, hazine bonosu ve devlet tahvili, euro tahvil, hisse senedi ve türev araçlar piyasalarının analizi ve gerçek zamanlı değerlendirilmesi için analiz araçları oluģturulmuģtur. Bu çalıģmaların detayına bakıldığında hisse senetleri piyasası için geliģtirilmiģ para giriģ ve çıkıģ analizi, bono ve euro tahvil piyasası için verim eğrisi ve değerleme tabloları baģlıca piyasa ölçüm araçları olarak etkin biçimde kullanılmaktadır. Risk Yönetimi Ananındaki Ġlerleme ve GeliĢtirmeler Enstrüman seçimi ve zamanlaması dıģında, portföyün üstlendiği risklerin takibi, kontrolü ve minimize edilmesi konusu portföy yönetimi süreciyle beraber ele alınmaktadır. Portföyün gerçek zamanlı olarak Riske Maruz Değer (RMD) Value at Risc (VaR) analizinin yapılıp kontol edilmesi dıģında, portföydeki kıymetlerin standart sapması, beklenen getirisi ve endekse göre Beta katsayıları izlenmektedir. Portföy yönetimi ve karar verme sürecini optimize etmeyi amaçlayan bu tür destekleyici çalıģmaların olumlu etkileri gözlenmiģtir. Ġdeal portföye ulaģma amacıyla hareket eden portföy yönetimi grubu diğer taraftan genel beklentilerini de göz önünde bulundurarak portföyün bileģimi ile ĠMKB100 endeksi arasındaki korelasyonu süratli bir Ģekilde kontrol edebilecek ve gerektiğinde değiģtirebilecek hesaplama alt yapısını kurmuģtur. Böylece piyasa beklentilerine göre alınan pozisyon oranı ile piyasaların hareket yönü arasındaki iliģkinin aynı yönlü olması sağlanarak riskler daha kontrol edilir hale getirilirken, alım-satım kazançlarının portföy içindeki artı getirisinin maksimize edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaģımın doğal bir sonucu olarak yönetilen portföyün optimum beta katsayısına ulaģması da sağlanmaktadır. Ç. ġġrket FAALĠYETLERĠ VE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN ÖNEM LĠ GELĠġMELER: 1.ĠĢletmenin performansını etkileyen ana etmenler, iģletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değiģiklikler, iģletmenin bu değiģikliklere karģı uyguladığı politikalar, iģletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım politikası: ĠĢletmenin performansını etkileyen baģlıca etmen küresel ve Türkiye sermaye piyasalarındaki geliģmeler ve beklentiler, yatırım trendleri, para hareketleri ve bu geliģmelerin Ģirketin yatırım yaptığı Türk finansal enstrumanların değerleri üzerindeki etkileridir.

5 ġirket esas olarak portföyünü belirlenmiģ yatırım kıstasları paralelinde, aktif bir yatırım stratejisiyle yönetilir. Bu yatırım portföyünün kıstasları paralelinde, dalgalanma ve risklerin arttığı dönemlerde korumacı politikalarla portföyün riskinin azaltılması öngörülür. Olumlu süreçlerde ise kontrollü ve kademeli olarak, yine yatırım kıstasları baz alınarak, optimal getiriye ulaģmak için daha fazla risk alınabilir. 2Ġç Kontrol ve Denetim Faaliyetleri Ġç kontrol ve iç denetim yönetimleri Ģirketin tüm faaliyet noktalarını kapsayacak Ģekilde, Ģirket içi faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla yapılandırılmıģtır. Organizasyon içerisindeki bağımsızlıkları Yönetim Kurulu na bağlanarak sağlanmıģtır. Ġç kontrol ve iç denetim yönetimleri faaliyetleri sonucunda tespit ettikleri bulguları ve önemli konuları yılda iki defa Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu nu bildirmektedir. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına iç sistemlerin etkinliğini ve yeterliliğini gözetmek, denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini sağlamakla görevli ve sorumludur. Kurum bünyesinde iç kontrol biriminde 3 ve iç denetim biriminde 4 personelle faaliyetlerini sürdürmektedir. 3.Kamu denetimine iliģkin bilgiler ġirket nezdinde SPK denetimi yasal otoriteler tarafından Haziran 2012 de gerçekleģtirilmiģ ve denetim neticesinde tesbit edilen eksiklikler giderilmiģtir 4.ġirket aleyhine açılan ve Ģirketin mali durumunu etkileyecek davalar hakkında bilgiler ġirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadırtadır. ġirket faaliyet döneminde belirlenen bütçe hedeflerine ulaģmıģ ve genel kurul kararlarını yerine getirmiģtir D. FĠNANSAL DURUM 1. ĠĢletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi : Yatırım Ortaklıkları Sektörü ve Sektördeki Faaliyetlerimiz : Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası borsalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımı suretiyle portföy iģletmeciliği yapmak üzere kurulmuģtur. ġirket Yönetim Kurulu nun 8 Aralık 2009 ve 22 Ocak 2010 tarihli toplantılarında, vergi mevzuatında yapılan değiģiklikler sonucu A tipi olmanın vergi avantajı yaratmaması ve portföy riskinin azaltılması amacıyla anasözleģmenin Ģirket portföyünde %25 oranında hisse bulundurma zorunluluğu yaratan ilgili maddesinin ve buna bağlı olarak Ģirket ünvanının değiģtirilmesine karar verilmiģtir. Hazırlanan anasözleģme tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu nun 26 Ocak sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 4 ġubat sayılı izinleri ile 18 Mart 2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Ģirket ortaklarının onayına sunulmuģtur. Genel Kurul toplantı tutanağı, Ġstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nca 22 Mart 2010 tarihinde tescil ve 26 Mart 2010 tarih ve 7530 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiģ olup, Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı

6 A.ġ. olan Ģirket ünvanı bu tarihten itibaren Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. olarak değiģmiģtir. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı tarihi itibariyle piyasada faaliyet gösteren 26 yatırım ortaklığı arasında kayıtlı ve çıkarılmıģ sermaye ve portföy büyüklüğü açısından %10.5 Pazar payı ile büyüklük bakımından ikinci sıradadır.finansal piyasaları ve kurumları yakından izleyen Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ., yatırımlarını çeģitlendirerek riskini azaltmak ve getiriyi artırmak ilkesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı, döneminde, portföyünde ortalama % 3,91 hisse senedi, % 66,28 sabit getirili menkul kıymet, % 29,81 o/n ve vadeli repo bulundurmuģtur tarihi itibarı ile Ģirket portföyünün % 3,72 i ĠMKB de iģlem gören hisse senetleri (ĠMKB 30 ağırlıklı), %89,27 ünü devlet tahvili,, % 5.93 i o/n repo ve % 1,08 ni nakit varlıklar oluģturmuģtur. 2. Finansal performans ve baģlıca finansal göstergeler : 31 Mart Aralık 2012 Toplam Aktifler : TL TL Özkaynaklar : TL TL Net Kar/Zarar / : TL TL Hisse BaĢına Kar : 0,028 TL 0,264 TL Borçlar/Özkaynaklar : %7,03 %1,80 Aktif Karlılığı : %3,88 % 9,55 Özkaynak Karlılığı : %4,15 %9,72 E.RĠSKLER VE YÖNETĠM ORGANIN DEĞERLENDĠRMESĠ 1.ĠĢletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları : ĠĢletmenin finansman kaynağı kendi özsermayesidir. Bunun dıģında bedelli sermaye arttırımları ile sermayesini güçlendirme yoluna gidebilir. Risk yönetimi politikaları esas olarak; portföyün alokasyonunun yatırım kıstasları baz alınmak suretiyle belirlenmesi, kıstasa göreceli olarak alınan risk ve elde edilen getirinin takip edilmesi, yatırım yapılabilecek enstrümanların alım miktarları için limitler koymak ve olası zarar durumunda kaybın büyümesini engelleyici zarar durdurucu satıģların devreye alınmasına dayanır. 2. ĠĢletmenin geliģimi hakkında yapılan öngörüler : Ülkenin GSMH sında beklenen büyümeye, makroekonomik beklenti ve öngörülere ve bunların sermaye piyasası enstrumanların değerlemelerine etkilerine paralel olarak, orta ve uzun vadede Ģirketin net aktif değerinin, aktif ve kurumsal bir portföy yönetimi stratejisiyle artırılması beklenir. 3. Dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerine ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizlikler : Döneme iliģkin makro ve mikro ekonomik trendlere bakıldığında, global anlamda ABD ve Avrupa da yaģanan finansal krizin ardından parasal önlemlerin geliģmekte olan ülke piyasalarına yoğun para giriģi yönünde bir etki yarattığı görülmektedir. Türkiye piyasaları da bu geliģmeden önemli ölçüde etkilenirken,

7 faiz düģüģüne paralel olarak enflasyonunda kontrol altında tutulmaya devam edildiği gözlenmektedir. Ekonomik küçülmenin ivme anlamında yavaģlaması ve stabilize olmasıyla beraber 2013 de bu trendin belli ölçülerde tersine dönmesi beklenebilir. 4.. ĠĢletmenin finansal yapısını iyileģtirmek için alınması düģünülen önlemler : Yılın ilk yarısına kadar olan dönemde finansal yapıyı iyileģtirmek için düģünülen baģlıca önlemler arasında kurum portföyünün vadeli iģlem ve opsiyon piyasasında türev ürünlerle korumasına öncelik vermek ve portföy benchmark oranları etrafında korumacı bir politikayla piyasalardaki olası olumsuz geliģmelere karģı durmak öncelikli hareket stratejisidir. F.DĠĞER HUSUSLAR 1.Kar Dağıtım Politikamız ġirketimizin kâr dağıtımına iliģkin hususlar, Ana SözleĢme nin 35. maddesinde detaylı olarak belirtilmistir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VI No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği çerçevesinde Ortaklıkların net dağıtılabilir karlarının en az %20 sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Bu kapsamda net dağıtılabilir karın en az %20 sinin nakden dağıtılması, kalan tutarın ise Ģirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere alınması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Kâr dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçeklesmesini sağlayacak sekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik sartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecektir. ġirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. 2.Bilgilendirme Politikamız Amaç ġirketimizin bilgilendirme politikası ile, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) hükümlerine, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( ĠMKB ) düzenlemelerine ve ġirketimiz Yönetim Kurulu nca onaylanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporuna uyumlu olarak ġirketimizin gerçekleģmiģ olan geçmiģ performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedef ve vizyonu ile ilgili geliģmelerin, pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahiplerine doğru, anlaģılabilir, eģit, Ģeffaf ve eksiksiz olarak, açıklamadan yararlanacak kiģi ve kuruluģların karar vermesine yardımcı olacak Ģekilde açıklanması amaçlanmaktadır. Kapsam Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ., kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesine iliģkin tüm uygulamaları, pay sahipleri ile iliģkiler birimi kanalıyla gerçekleģtirir. Bilgilendirme politikamız, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve çalıģanları tarafından bilinen ve ticari sır özelliği taģımayan faaliyete iliģkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluģan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan her türlü bilgiyi kapsamaktadır.

8 Sorumluluk Bilgilendirme Politikası SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri doğrultusunda ġirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve onaylanır. Bilgilendirme Politikasının hayata geçirilmesi, geliģtirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Yönetim Kurulu nca onaylanan söz konusu politikaların uygulanması ve takibinden sorumludur. Yöntem Bilgilendirme politikası çerçevesinde kamunun aydınlatılması amacıyla aģağıdaki yöntemler kullanılmaktadır : 1. Özel Durum Açıklamaları: SPK nun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla gönderilir. Gönderilen açıklamalara KAP internet sitesinden (www.kap.gov.tr) ve ġirketimiz internet sitesinde bulunan Özel Durum Açıklamaları linkinden ulaģılabilir. Ayrıca, bilgilendirme talebinde bulunan kurumsal yatırımcılara elektronik posta gönderimi ve websitesi kanalıyla doğrudan bilgilendirme yapılmaktadır. 2. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması: Mali tablo ve raporlar SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanır, bağımsız veya sınırlı denetimden geçirilerek, Denetim Komitesi nden alınan uygunluk görüģüyle Yönetim Kurulu nun onayına sunulur ve doğruluk beyanı ile birlikte süresi içinde kamuya açıklanır. KAP da yayınlanmasının ardından mali tablolara ġirketimiz web sitesinden ulaģılabilir. SPK unca belirlenen mali tablo bildirim sürelerinden önceki bir tarihte mevzuat gereği herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi durumunda, en geç ilgili otoriteye verildiği tarihte söz konusu mali tablonun ĠMKB na ve KAP'a da gönderilmesi gerekmektedir. Yıllık mali tablolar ve raporlar, Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilir. 3. Faaliyet Raporu: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanan Yıllık Faaliyet Raporu Ģirket faaliyetlerine iliģkin bilgileri, sona eren yıla iliģkin olarak Türkiye ve dünya ekonomisinde yaģanan geliģmeleri, ġirketimiz yönetim ve kurumsal yönetim uygulamalarına iliģkin bilgileri, risk yönetimine iliģkin politikalar ile finansal bilgileri kapsamaktadır. Ara dönemlerde de meydana gelen geliģmeler hakkında ara dönem Faaliyet Raporları hazırlanmaktadır. Faaliyet raporları KAP ve ayrıca ġirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Pay sahipleri, menfaat sahipleri ve üçüncü kiģiler ġirketimiz faaliyet raporunu Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi nden temin edebilirler. 4. Ġnternet Sitesi: ġirketimizın kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıģ ve düzenli olarak güncellenen ve adresinde eriģilebilen internet sitesi bulunmaktadır. Internet sitemizde Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı nın tarihçesi, ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleģmesi, organizasyonu, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ve komiteler hakkında tanıtıcı bilgiler, kurumsal yönetime ve Genel Kurul toplantılarına iliģkin bilgiler ve vekâleten oy kullanma formu, dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, genel kurul tutanakları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurul gündemi kapsamında görüģülecek konulara iliģkin bilgilere Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile Banka internet sitesinde yer verilmekte olup bu dökümanda yeralan bilgilere iliģkin belgeler (Faaliyet raporu,mali tablolar, kar dağıtım tablosu, kar dağıtım politikası ve gündemde yeralan konulara iliģkin diğer belgeler) genel kurula sunulur. 5. Ortaklık Haklarının Kullanımına ĠliĢkin Açıklamalar: Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımı,temettü ödemeleri, birleģme ve bölünme iģlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri aracılığı ile bilgilendirilmeleri sağlanır. 6. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler: ġirketimizin Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı ve temettü ödemesine iliģkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca mevzuat gereğince, yıllık mali

9 tablolar ve raporlar olağan genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilir. Pay Sahipleri ile ĠletiĢim ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili KiĢiler ġirkete yönelik olarak gelen her tür bilgi talebi, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve SPK nın Seri: VIII Seri, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek ; 1- Yönetim Kurulu BaĢkanı ve üyeleri, 2- Denetim Komitesi BaĢkan ve üyeleri, 3-.Genel Müdür, 4- Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimitarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kiģiler dıģında kalan diğer çalıģanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. ġirket çalıģanları kendilerine yöneltilen soruları Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi ne yönlendirirler. Ortaklık hakkında çıkan haber ve söylentilerin takibi ve bunlara iliģkin açıklama yapılması /yapılmaması hakkında bilgiler 1 Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ., basında ve veri yayın kanallarında hakkında çıkan haberler takip edilir ve Tebliğ gereği açıklama gerektirip gerektirmediği değerlendirilir. ġirket hakkında, basınyayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kiģiler kaynaklı olmayan, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ya da dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Ģirket yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ nin meģru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak ġirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, sözkonusu haberler için açıklama yapılabilir.erteleme süresince haber ile çeliģen açıklama yapılmaz veya herhangi baģka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, geliģmeler netleģince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir. Yatırımcılar için Hazırlanan Bilgilendirme ve Tanıtım Dokümanları 2 Mevcut ve potansiyel yatırımcılardan gelen sözlü/yazılı değerlendirme ve sorular Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi aracılığı ile üst yönetime iletilir. Üst yönetimden alınan geri bildirim en hızlı iletiģim kanalı aracılığı ile yatırımcıya ulaģtırılarak bilgi akıģı sağlanır. Belirli bir grup yatırımcı ile tanıtım toplantısı yapılması halinde, toplantıda açıklanan sunum ve raporlar internet sitesinde tüm yatırımcıların bilgisine sunulur. Ġdari Sorumluluğu Bulunanlar Hakkında Bilgi Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. idari sorumluluğu bulunanlar listesinde yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak ġirket ile iliģkili içsel bilgilere düzenli eriģen ve 1 8 Aralık 2009 tarih ve 248 sy. Yönetim kurulu kararı ile ilave edildi. 2 8 Aralık 2009 tarih ve 248 sy. Yönetim kurulu kararı ile ilave edildi

10 aynı zamanda ġirketin gelecekteki geliģimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kiģiler yer alır. Ġçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler 3 Ġçsel bilgiye sahip Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. çalıģanları ile iletiģim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluģması sürecinde ve özel durumun oluģumundan ĠMKB de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Genel ilke olarak, Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ve Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. nam ve hesabına çalıģanlar henüz kamuya açıklanmamıģ, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kiģilerle paylaģamazlar. Bu kiģiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kiģilere açıklanmıģ olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaģılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kiģilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. Ġçsel Bilgilere EriĢimi Olanların Listesi güncellenir. Hem bu kiģilerin hem de bu kiģiler dıģında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalıģmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır. Yürürlük Bu Bilgilendirme Politikası, Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ.'nin 04 Mart 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görüģülerek onaylanmıģ ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiģtir. 3. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler : ÇalıĢanlarımıza, Türkiye de çalıģma hayatını düzenleyen yürürlükteki mevzuattan doğan tüm haklarına ek olarak, özel sağlık ve hayat sigortası yapılmakta, isteyen çalıģanlarımızın grup emeklilik planı çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sistemi ne dahil olması için iģveren sıfatı ile katkı payı ödenmekte, güvenli ulaģım için servis hizmeti tedarik edilmektedir. 4. Yıl içinde yapılan BağıĢ Hakkında Bilgi : BağıĢ yapılmamıģtır. 5.Bağlı ġirket Raporu hakkında açıklama: 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesi uyarınca, Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiģ faaliyet yılında Ģirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı Ģirketlerle iliģkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin iliģkili taraflarla yapmıģ olduğu iģlemler hakkında gerekli açıklamalar 21 no lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 28 ġubat 2013 tarihli Rapor da Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2012 yılı içinde yapmıģ olduğu tüm iģlemlerde, iģlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve Ģartlara göre, her bir iģlemde uygun bir karģı edim sağlandığı ve Ģirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleģtirmeyi gerektirecek herhangi bir iģlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaģılmıģtır. denilmektedir 3 8 Aralık 2009 tarih ve 248 sy. Yönetim kurulu kararı ile ilave edildi

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ A. GiriĢ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Ġdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Lokman Hekim Engürüsağ A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.12.2011 tarihli ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı ve Faaliyet Konusu

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler,

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01.2010-31.12.2010 Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu a) Raporun Dönemi: 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 31.12.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Sayfa No: 1 31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing IÇINDEKILER Yönetimden Genel Müdür ün Mesajı Yöneticilerimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kadrosu 8 10 11 12 23. Yılında Vakıf Leasing Tarihçe, Vizyonumuz, Misyonumuz, Degerlerimiz,

Detaylı

2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI YÖNETİM KURULU a) Raporun dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı : İhlas Madencilik Anonim Şirketi Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız.

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız. A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları için sürekli değer yaratmayı amaçlayan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. rekabetin ve

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı