Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ."

Transkript

1 A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL ĠletiĢim Bilgileri : Web Adresi : Elektronik posta adresi : Telefon : (212) Faks : (212) Ticaret Sicil No : Ortaklık Yapısı : ġirketimizin kayıtlı sermayesi (ellimilyon) TL 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ödenmiģ sermayesi TL dir. Adı Soyadı-Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Yapı ve Kredi Bankası A.ġ ,12 Diğer Ortaklar (Halka Açık) , TL. sermayenin TL lik kısmı A grubu nama ve TL lik kısmı B grubu hamiline hisselerdir. ġirketin % 89,4 ü halka açıktır. 2.Faaliyet Konusu : Menkul Kıymet Portföy ĠĢletmeciliği. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ), portföy değerinin en az %25 nin devamlı olarak özelleģtirme kapsamına alınmıģ kamu iktisadi teģebbüsleri dahil, Türkiye de kurulmuģ ortaklıkların hisse senetlerine yatıran A Tipi menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ünvanı ile 2 Ekim 1995 tarihinde Ġstanbul da kurulmuģtur. Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermaye ve yönetimlerinde kontrol ve etkinlik gücüne sahip olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir. ġirket bu amaç dahilinde; a) Ortaklık portföyünü oluģturur, yönetir ve gereğinde portföyde değiģiklikler yapar, b) Portföy çeģitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır, c) Menkul kıymetlere, finansal piyasa ve kurumlara, ortaklıklara iliģkin geliģmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır, d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araģtırmalar yapar.

2 ġirket, faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (ortaklık portföyü oluģturmak) yürütmektedir. ġirket in hisseleri Eylül 1995 te halka arz olmuģ olup, 31 Mart 2013 tarihi itibariyle %88,90 ı Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( ĠMKB ) iģlem görmektedir. ġirket in hisselerinin halka açık kısmından %44,97 (31 Aralık 2012: %44,97) oranında hisseler Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin mülkiyetindedir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin hakim ortağının Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. olmasından dolayı ġirket in nihai hakim ortağı Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. dir. ĠĢletmenin bağlı ortaklığı, iģtiraki ve müģterek yönetime tabi teģebbüsü bulunmamaktadır. ġirket in merkezi Ġstanbul dadır ve 31 Mart 2013 tarihi itibariyle çalıģan sayısı 3 tür 3.YönetimKurulu BaĢkan ve Üyeleri tarihili olağan genel kurulda alına karar gereği 1 yıl süre için seçilen ve ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 7 kiģiden oluģmaktadır.yönetim Kurulu üyelerine iliģkin bilgiler aģağıda yer almaktdır. Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Ġstanbul doğumlu olup, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠĢletme Bölümünde tamamlayan Mert Yazıcıoğlu, iģ hayatına 1987 de S. Bolton and Sons da DıĢ ĠliĢkiler Görevlisi olarak baģlamıģtır da girdiği Koçbank ta MüĢteri Hizmetleri Yetkilisi, Dealer, Kıdemli Dealer ve Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuģ; 1996 da Fon Yönetimi bünyesindeki TL/YP yönetiminde Grup Yöneticiliği ne, 1999 da ise Genel Müdür Yardımcılığına yükselmiģtir. Yazıcıoğlu, yılları arasında Yapı Kredi de Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüģ, 01 Mayıs 2011 tarihinde ise Özel Bankacılık ve Varlık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıģtır. Silvano SĠLVESTRĠ (Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili ) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Roma-Ġtalya doğumlu olup, Triestre Üniversitesi nde Ġktisat Fakültesi ĠĢletme bölümü mezunudur. Lisans eğitimini tamamladığı üniversitede ĠĢletme alanında ihtisas yapmıģtır. ġubat 2013 tarihinden beri Yapı ve Kredi Bankası nda Özel Proje Müdürü olarak görev yapmaktadır. Fatma Füsun AKKAL BOZOK (Yönetim Kurulu Üyesi ) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Ġstanbul doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi Ġdari Bilimler Fakültesi (MBA) mezunudur. Lisans eğitimini tamamladığı Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesinde doktora yapmıģtır. Halen Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. de Yönetim Kurulu Üyesi dir. Bahar Seda ĠKĠZLER (Yönetim Kurulu Üyesi) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Ġstanbul doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi mezunudur yılında bağımsız denetim Ģirketi olan Ernst&Young ın audit bölümünde baģlayan çalıģma yaģamı, 1997 yılından beri

3 Sermaye Piyasalarında sürmektedir. Halen Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. de Piyasa Risk Yönetimi nden sorumlu bölüm baģkanıdır. Ahmet Celalettin YILDIRIM (Yönetim Kurulu Üyesi) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Adana doğumlu olup, Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Ġngilizce Ġktisat Bölümünü mezunudur yılından beri Sermaye Piyasalarında çalıģmakta olup, halen Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Adil Giray ÖZTOPRAK(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Göreve BaĢlangıç Tarihi : yılında Ankara Üniversitesi Siysal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümünden Mezun olan Öztoprak döneminde Maliye Bakanlığı TeftiĢ Kurulu nda görev almıģ, 1975 yılı içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüģtür yılından itibaren bir çok Ģirkette Mali ĠĢler Koordinatörü olarak görev yapan Öztoprak döneminde BaĢaran Nas Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. de(pricewaterhousecoopers) ortak olarak hizmet vermiģtir.adil G. Öztoprak 2000 yılında bu yana Serbest Yeminli Mali MüĢavirlik olarak meslek hayatına devam etmektedir. Benedetta NAVARRA(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Roma Luiss Guido Carli Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Navarra, 2003 yılından bu yana Graziadei Hukuk Bürosunun Kıdemli ortağı görevini yürütmektedir yılına kadar Luiss Guido Carli Üniversitesi nde bankacılık ve menkul kıymetler borsası hukuku konusunda dersler vermiģ olan Navarra, 27 Ekim 2011 yılında A.S. Roma S.p.A Yönetim Kurulu üyeliğine, 14 Mart 2012 tarihinde ise Statutory Auditors Equitalia S.p.A Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıģtır 4.Bağımısız Denetleme KuruluĢu Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı çerçevesinde, tarihinde yapılan olağan genel kurulda Ģirketin 2013 yılı hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.(Ernst&Young Global Limitedi üye Ģirketi) seçilmiģitir. 5.Yöneticileri Sadettin YALMAN (Genel Müdür) Göreve BaĢlangıç Tarihi : yılında Ġstanbul doğumlu olup, Marmara Üniversitesi ĠĢletme Bölümü mezunudur yılından beri sermaye piyasalarında görev yapmaktadır. Ortaklığın sermayesinde payı yoktur. Haydar ÇAKIR (Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürü) Göreve BaĢlangıç Tarihi : Hatay doğumlu olup, Marmara Üniversitesi ĠĢletme Bölümü mezunudur yılından beri sermaye piyasalarında görev yapmaktadır. Ortaklığın sermayesinde payı yoktur.

4 B.YÖNETĠM ORGANI ÜYELERĠ VE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERE SAĞLANAN MALĠ HAKLAR: ġirket Ana SözleĢmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere ġirket e vermiģ oldukları diğer hizmetlerin karģılığında ücret ikramiye, prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul tarafından kararlaģtırılabilir. 27 Mart 2013 tarihinde yapılan Genel Kurulda, Yönetim Kurulu üyelerine Brüt 1000 TL ve Bağımsız yönetim Kurulu Üylerine Brüt TL ücret ödenmesine karar verilmiģtir. Yönetim kurulu üyeleri ile Ģirket arasında kredi ve borç / alacak iliģkisi doğuracak faaliyetler yapılmamaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların toplamı 31 Mart 2013dönemi için TL dir C.ARAġTIRMA GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI 1 GerçekleĢtirilen Ģirket hedefleri ve projeler Portföy ve Risk Yönetimi alanlarındaki geliģmeler; AraĢtırma ve Analiz çalıģmaları derinleģtirilmiģtir. Kurum portföyünün yönetim stratejisinin belirlenmesi ve enstrüman tespitinde genel yaklaģım, eldeki verilerin bilimsel ve teorik doğruluğu kanıtlanmıģ yöntemlerle ele alınmasına dayanır. Portföy ve risk yönetimi sürecinde oluģan tecrübeleri sürekli istatistiki bilgilerin desteğinde geliģtirme çabasının bir sonucu olarak kurum içerisinde yeni ve etkili analitik yaklaģımlar geliģtirme arayıģı sözkonusudur. Piyasaların izlenmesi sürecinde ise halen TL, döviz, hazine bonosu ve devlet tahvili, euro tahvil, hisse senedi ve türev araçlar piyasalarının analizi ve gerçek zamanlı değerlendirilmesi için analiz araçları oluģturulmuģtur. Bu çalıģmaların detayına bakıldığında hisse senetleri piyasası için geliģtirilmiģ para giriģ ve çıkıģ analizi, bono ve euro tahvil piyasası için verim eğrisi ve değerleme tabloları baģlıca piyasa ölçüm araçları olarak etkin biçimde kullanılmaktadır. Risk Yönetimi Ananındaki Ġlerleme ve GeliĢtirmeler Enstrüman seçimi ve zamanlaması dıģında, portföyün üstlendiği risklerin takibi, kontrolü ve minimize edilmesi konusu portföy yönetimi süreciyle beraber ele alınmaktadır. Portföyün gerçek zamanlı olarak Riske Maruz Değer (RMD) Value at Risc (VaR) analizinin yapılıp kontol edilmesi dıģında, portföydeki kıymetlerin standart sapması, beklenen getirisi ve endekse göre Beta katsayıları izlenmektedir. Portföy yönetimi ve karar verme sürecini optimize etmeyi amaçlayan bu tür destekleyici çalıģmaların olumlu etkileri gözlenmiģtir. Ġdeal portföye ulaģma amacıyla hareket eden portföy yönetimi grubu diğer taraftan genel beklentilerini de göz önünde bulundurarak portföyün bileģimi ile ĠMKB100 endeksi arasındaki korelasyonu süratli bir Ģekilde kontrol edebilecek ve gerektiğinde değiģtirebilecek hesaplama alt yapısını kurmuģtur. Böylece piyasa beklentilerine göre alınan pozisyon oranı ile piyasaların hareket yönü arasındaki iliģkinin aynı yönlü olması sağlanarak riskler daha kontrol edilir hale getirilirken, alım-satım kazançlarının portföy içindeki artı getirisinin maksimize edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaģımın doğal bir sonucu olarak yönetilen portföyün optimum beta katsayısına ulaģması da sağlanmaktadır. Ç. ġġrket FAALĠYETLERĠ VE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN ÖNEM LĠ GELĠġMELER: 1.ĠĢletmenin performansını etkileyen ana etmenler, iģletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değiģiklikler, iģletmenin bu değiģikliklere karģı uyguladığı politikalar, iģletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım politikası: ĠĢletmenin performansını etkileyen baģlıca etmen küresel ve Türkiye sermaye piyasalarındaki geliģmeler ve beklentiler, yatırım trendleri, para hareketleri ve bu geliģmelerin Ģirketin yatırım yaptığı Türk finansal enstrumanların değerleri üzerindeki etkileridir.

5 ġirket esas olarak portföyünü belirlenmiģ yatırım kıstasları paralelinde, aktif bir yatırım stratejisiyle yönetilir. Bu yatırım portföyünün kıstasları paralelinde, dalgalanma ve risklerin arttığı dönemlerde korumacı politikalarla portföyün riskinin azaltılması öngörülür. Olumlu süreçlerde ise kontrollü ve kademeli olarak, yine yatırım kıstasları baz alınarak, optimal getiriye ulaģmak için daha fazla risk alınabilir. 2Ġç Kontrol ve Denetim Faaliyetleri Ġç kontrol ve iç denetim yönetimleri Ģirketin tüm faaliyet noktalarını kapsayacak Ģekilde, Ģirket içi faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla yapılandırılmıģtır. Organizasyon içerisindeki bağımsızlıkları Yönetim Kurulu na bağlanarak sağlanmıģtır. Ġç kontrol ve iç denetim yönetimleri faaliyetleri sonucunda tespit ettikleri bulguları ve önemli konuları yılda iki defa Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu nu bildirmektedir. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına iç sistemlerin etkinliğini ve yeterliliğini gözetmek, denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini sağlamakla görevli ve sorumludur. Kurum bünyesinde iç kontrol biriminde 3 ve iç denetim biriminde 4 personelle faaliyetlerini sürdürmektedir. 3.Kamu denetimine iliģkin bilgiler ġirket nezdinde SPK denetimi yasal otoriteler tarafından Haziran 2012 de gerçekleģtirilmiģ ve denetim neticesinde tesbit edilen eksiklikler giderilmiģtir 4.ġirket aleyhine açılan ve Ģirketin mali durumunu etkileyecek davalar hakkında bilgiler ġirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadırtadır. ġirket faaliyet döneminde belirlenen bütçe hedeflerine ulaģmıģ ve genel kurul kararlarını yerine getirmiģtir D. FĠNANSAL DURUM 1. ĠĢletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi : Yatırım Ortaklıkları Sektörü ve Sektördeki Faaliyetlerimiz : Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası borsalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımı suretiyle portföy iģletmeciliği yapmak üzere kurulmuģtur. ġirket Yönetim Kurulu nun 8 Aralık 2009 ve 22 Ocak 2010 tarihli toplantılarında, vergi mevzuatında yapılan değiģiklikler sonucu A tipi olmanın vergi avantajı yaratmaması ve portföy riskinin azaltılması amacıyla anasözleģmenin Ģirket portföyünde %25 oranında hisse bulundurma zorunluluğu yaratan ilgili maddesinin ve buna bağlı olarak Ģirket ünvanının değiģtirilmesine karar verilmiģtir. Hazırlanan anasözleģme tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu nun 26 Ocak sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 4 ġubat sayılı izinleri ile 18 Mart 2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Ģirket ortaklarının onayına sunulmuģtur. Genel Kurul toplantı tutanağı, Ġstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nca 22 Mart 2010 tarihinde tescil ve 26 Mart 2010 tarih ve 7530 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiģ olup, Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı

6 A.ġ. olan Ģirket ünvanı bu tarihten itibaren Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. olarak değiģmiģtir. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı tarihi itibariyle piyasada faaliyet gösteren 26 yatırım ortaklığı arasında kayıtlı ve çıkarılmıģ sermaye ve portföy büyüklüğü açısından %10.5 Pazar payı ile büyüklük bakımından ikinci sıradadır.finansal piyasaları ve kurumları yakından izleyen Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ., yatırımlarını çeģitlendirerek riskini azaltmak ve getiriyi artırmak ilkesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı, döneminde, portföyünde ortalama % 3,91 hisse senedi, % 66,28 sabit getirili menkul kıymet, % 29,81 o/n ve vadeli repo bulundurmuģtur tarihi itibarı ile Ģirket portföyünün % 3,72 i ĠMKB de iģlem gören hisse senetleri (ĠMKB 30 ağırlıklı), %89,27 ünü devlet tahvili,, % 5.93 i o/n repo ve % 1,08 ni nakit varlıklar oluģturmuģtur. 2. Finansal performans ve baģlıca finansal göstergeler : 31 Mart Aralık 2012 Toplam Aktifler : TL TL Özkaynaklar : TL TL Net Kar/Zarar / : TL TL Hisse BaĢına Kar : 0,028 TL 0,264 TL Borçlar/Özkaynaklar : %7,03 %1,80 Aktif Karlılığı : %3,88 % 9,55 Özkaynak Karlılığı : %4,15 %9,72 E.RĠSKLER VE YÖNETĠM ORGANIN DEĞERLENDĠRMESĠ 1.ĠĢletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları : ĠĢletmenin finansman kaynağı kendi özsermayesidir. Bunun dıģında bedelli sermaye arttırımları ile sermayesini güçlendirme yoluna gidebilir. Risk yönetimi politikaları esas olarak; portföyün alokasyonunun yatırım kıstasları baz alınmak suretiyle belirlenmesi, kıstasa göreceli olarak alınan risk ve elde edilen getirinin takip edilmesi, yatırım yapılabilecek enstrümanların alım miktarları için limitler koymak ve olası zarar durumunda kaybın büyümesini engelleyici zarar durdurucu satıģların devreye alınmasına dayanır. 2. ĠĢletmenin geliģimi hakkında yapılan öngörüler : Ülkenin GSMH sında beklenen büyümeye, makroekonomik beklenti ve öngörülere ve bunların sermaye piyasası enstrumanların değerlemelerine etkilerine paralel olarak, orta ve uzun vadede Ģirketin net aktif değerinin, aktif ve kurumsal bir portföy yönetimi stratejisiyle artırılması beklenir. 3. Dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerine ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizlikler : Döneme iliģkin makro ve mikro ekonomik trendlere bakıldığında, global anlamda ABD ve Avrupa da yaģanan finansal krizin ardından parasal önlemlerin geliģmekte olan ülke piyasalarına yoğun para giriģi yönünde bir etki yarattığı görülmektedir. Türkiye piyasaları da bu geliģmeden önemli ölçüde etkilenirken,

7 faiz düģüģüne paralel olarak enflasyonunda kontrol altında tutulmaya devam edildiği gözlenmektedir. Ekonomik küçülmenin ivme anlamında yavaģlaması ve stabilize olmasıyla beraber 2013 de bu trendin belli ölçülerde tersine dönmesi beklenebilir. 4.. ĠĢletmenin finansal yapısını iyileģtirmek için alınması düģünülen önlemler : Yılın ilk yarısına kadar olan dönemde finansal yapıyı iyileģtirmek için düģünülen baģlıca önlemler arasında kurum portföyünün vadeli iģlem ve opsiyon piyasasında türev ürünlerle korumasına öncelik vermek ve portföy benchmark oranları etrafında korumacı bir politikayla piyasalardaki olası olumsuz geliģmelere karģı durmak öncelikli hareket stratejisidir. F.DĠĞER HUSUSLAR 1.Kar Dağıtım Politikamız ġirketimizin kâr dağıtımına iliģkin hususlar, Ana SözleĢme nin 35. maddesinde detaylı olarak belirtilmistir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VI No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği çerçevesinde Ortaklıkların net dağıtılabilir karlarının en az %20 sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Bu kapsamda net dağıtılabilir karın en az %20 sinin nakden dağıtılması, kalan tutarın ise Ģirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere alınması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Kâr dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçeklesmesini sağlayacak sekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik sartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecektir. ġirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. 2.Bilgilendirme Politikamız Amaç ġirketimizin bilgilendirme politikası ile, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) hükümlerine, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( ĠMKB ) düzenlemelerine ve ġirketimiz Yönetim Kurulu nca onaylanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporuna uyumlu olarak ġirketimizin gerçekleģmiģ olan geçmiģ performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedef ve vizyonu ile ilgili geliģmelerin, pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahiplerine doğru, anlaģılabilir, eģit, Ģeffaf ve eksiksiz olarak, açıklamadan yararlanacak kiģi ve kuruluģların karar vermesine yardımcı olacak Ģekilde açıklanması amaçlanmaktadır. Kapsam Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ., kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesine iliģkin tüm uygulamaları, pay sahipleri ile iliģkiler birimi kanalıyla gerçekleģtirir. Bilgilendirme politikamız, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve çalıģanları tarafından bilinen ve ticari sır özelliği taģımayan faaliyete iliģkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluģan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan her türlü bilgiyi kapsamaktadır.

8 Sorumluluk Bilgilendirme Politikası SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri doğrultusunda ġirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve onaylanır. Bilgilendirme Politikasının hayata geçirilmesi, geliģtirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Yönetim Kurulu nca onaylanan söz konusu politikaların uygulanması ve takibinden sorumludur. Yöntem Bilgilendirme politikası çerçevesinde kamunun aydınlatılması amacıyla aģağıdaki yöntemler kullanılmaktadır : 1. Özel Durum Açıklamaları: SPK nun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla gönderilir. Gönderilen açıklamalara KAP internet sitesinden (www.kap.gov.tr) ve ġirketimiz internet sitesinde bulunan Özel Durum Açıklamaları linkinden ulaģılabilir. Ayrıca, bilgilendirme talebinde bulunan kurumsal yatırımcılara elektronik posta gönderimi ve websitesi kanalıyla doğrudan bilgilendirme yapılmaktadır. 2. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması: Mali tablo ve raporlar SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanır, bağımsız veya sınırlı denetimden geçirilerek, Denetim Komitesi nden alınan uygunluk görüģüyle Yönetim Kurulu nun onayına sunulur ve doğruluk beyanı ile birlikte süresi içinde kamuya açıklanır. KAP da yayınlanmasının ardından mali tablolara ġirketimiz web sitesinden ulaģılabilir. SPK unca belirlenen mali tablo bildirim sürelerinden önceki bir tarihte mevzuat gereği herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi durumunda, en geç ilgili otoriteye verildiği tarihte söz konusu mali tablonun ĠMKB na ve KAP'a da gönderilmesi gerekmektedir. Yıllık mali tablolar ve raporlar, Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilir. 3. Faaliyet Raporu: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanan Yıllık Faaliyet Raporu Ģirket faaliyetlerine iliģkin bilgileri, sona eren yıla iliģkin olarak Türkiye ve dünya ekonomisinde yaģanan geliģmeleri, ġirketimiz yönetim ve kurumsal yönetim uygulamalarına iliģkin bilgileri, risk yönetimine iliģkin politikalar ile finansal bilgileri kapsamaktadır. Ara dönemlerde de meydana gelen geliģmeler hakkında ara dönem Faaliyet Raporları hazırlanmaktadır. Faaliyet raporları KAP ve ayrıca ġirketimiz internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Pay sahipleri, menfaat sahipleri ve üçüncü kiģiler ġirketimiz faaliyet raporunu Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi nden temin edebilirler. 4. Ġnternet Sitesi: ġirketimizın kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıģ ve düzenli olarak güncellenen ve adresinde eriģilebilen internet sitesi bulunmaktadır. Internet sitemizde Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı nın tarihçesi, ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleģmesi, organizasyonu, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ve komiteler hakkında tanıtıcı bilgiler, kurumsal yönetime ve Genel Kurul toplantılarına iliģkin bilgiler ve vekâleten oy kullanma formu, dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, genel kurul tutanakları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurul gündemi kapsamında görüģülecek konulara iliģkin bilgilere Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile Banka internet sitesinde yer verilmekte olup bu dökümanda yeralan bilgilere iliģkin belgeler (Faaliyet raporu,mali tablolar, kar dağıtım tablosu, kar dağıtım politikası ve gündemde yeralan konulara iliģkin diğer belgeler) genel kurula sunulur. 5. Ortaklık Haklarının Kullanımına ĠliĢkin Açıklamalar: Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımı,temettü ödemeleri, birleģme ve bölünme iģlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri aracılığı ile bilgilendirilmeleri sağlanır. 6. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler: ġirketimizin Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı ve temettü ödemesine iliģkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca mevzuat gereğince, yıllık mali

9 tablolar ve raporlar olağan genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilir. Pay Sahipleri ile ĠletiĢim ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili KiĢiler ġirkete yönelik olarak gelen her tür bilgi talebi, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve SPK nın Seri: VIII Seri, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek ; 1- Yönetim Kurulu BaĢkanı ve üyeleri, 2- Denetim Komitesi BaĢkan ve üyeleri, 3-.Genel Müdür, 4- Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimitarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kiģiler dıģında kalan diğer çalıģanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. ġirket çalıģanları kendilerine yöneltilen soruları Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi ne yönlendirirler. Ortaklık hakkında çıkan haber ve söylentilerin takibi ve bunlara iliģkin açıklama yapılması /yapılmaması hakkında bilgiler 1 Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ., basında ve veri yayın kanallarında hakkında çıkan haberler takip edilir ve Tebliğ gereği açıklama gerektirip gerektirmediği değerlendirilir. ġirket hakkında, basınyayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kiģiler kaynaklı olmayan, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ya da dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Ģirket yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ nin meģru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak ġirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, sözkonusu haberler için açıklama yapılabilir.erteleme süresince haber ile çeliģen açıklama yapılmaz veya herhangi baģka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, geliģmeler netleģince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir. Yatırımcılar için Hazırlanan Bilgilendirme ve Tanıtım Dokümanları 2 Mevcut ve potansiyel yatırımcılardan gelen sözlü/yazılı değerlendirme ve sorular Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi aracılığı ile üst yönetime iletilir. Üst yönetimden alınan geri bildirim en hızlı iletiģim kanalı aracılığı ile yatırımcıya ulaģtırılarak bilgi akıģı sağlanır. Belirli bir grup yatırımcı ile tanıtım toplantısı yapılması halinde, toplantıda açıklanan sunum ve raporlar internet sitesinde tüm yatırımcıların bilgisine sunulur. Ġdari Sorumluluğu Bulunanlar Hakkında Bilgi Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. idari sorumluluğu bulunanlar listesinde yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak ġirket ile iliģkili içsel bilgilere düzenli eriģen ve 1 8 Aralık 2009 tarih ve 248 sy. Yönetim kurulu kararı ile ilave edildi. 2 8 Aralık 2009 tarih ve 248 sy. Yönetim kurulu kararı ile ilave edildi

10 aynı zamanda ġirketin gelecekteki geliģimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kiģiler yer alır. Ġçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler 3 Ġçsel bilgiye sahip Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. çalıģanları ile iletiģim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluģması sürecinde ve özel durumun oluģumundan ĠMKB de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Genel ilke olarak, Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ve Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. nam ve hesabına çalıģanlar henüz kamuya açıklanmamıģ, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kiģilerle paylaģamazlar. Bu kiģiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kiģilere açıklanmıģ olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaģılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kiģilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. Ġçsel Bilgilere EriĢimi Olanların Listesi güncellenir. Hem bu kiģilerin hem de bu kiģiler dıģında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalıģmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır. Yürürlük Bu Bilgilendirme Politikası, Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ.'nin 04 Mart 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görüģülerek onaylanmıģ ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiģtir. 3. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler : ÇalıĢanlarımıza, Türkiye de çalıģma hayatını düzenleyen yürürlükteki mevzuattan doğan tüm haklarına ek olarak, özel sağlık ve hayat sigortası yapılmakta, isteyen çalıģanlarımızın grup emeklilik planı çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sistemi ne dahil olması için iģveren sıfatı ile katkı payı ödenmekte, güvenli ulaģım için servis hizmeti tedarik edilmektedir. 4. Yıl içinde yapılan BağıĢ Hakkında Bilgi : BağıĢ yapılmamıģtır. 5.Bağlı ġirket Raporu hakkında açıklama: 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesi uyarınca, Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiģ faaliyet yılında Ģirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı Ģirketlerle iliģkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin iliģkili taraflarla yapmıģ olduğu iģlemler hakkında gerekli açıklamalar 21 no lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 28 ġubat 2013 tarihli Rapor da Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2012 yılı içinde yapmıģ olduğu tüm iģlemlerde, iģlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve Ģartlara göre, her bir iģlemde uygun bir karģı edim sağlandığı ve Ģirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleģtirmeyi gerektirecek herhangi bir iģlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaģılmıģtır. denilmektedir 3 8 Aralık 2009 tarih ve 248 sy. Yönetim kurulu kararı ile ilave edildi

11 6. Merkez DıĢı Örgütler : Merkez dıģı örgüt yoktur. 7. Finansal tablolarda ve açıklayıcı notlarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar: Yoktur.

12 KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM RAPORU ġirketimiz faaliyet döneminde aģağıdaki açıklamalar doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaktadır. BÖLÜM I PAY SAHĠPLERĠ 1. PAY SAHĠPLERĠ ĠLE ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi nin baģlıca görevleri ; a) Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, b) ġirket ile ilgili kamuya açıklanmamıģ, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Ģirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleģmeye ve diğer Ģirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, e) Mevzuat ve Ģirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemektir. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları sektörünün kendine özgü koģulları gereği az sayıda personel istihdam edilmesi nedeniyle Yönetim Kurulumuz, ortaklığımızda Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürü olarak görev yapmakta olan Haydar ÇAKIR ı mevcut görevinin yanısıra pay sahipleri ile iliģkiler sorumlusu olarak görevlendirmiģtir. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere ortaklığımızda Genel Müdür olarak görev yapmakta Sadettin YALMAN sermaye piyasası mevzuatına uyum sorumlusu olarak görevlendirilmiģtir. ĠletiĢim bilgileri : Haydar ÇAKIR Tel.No : (212) (212) Faks No : (212) E-posta : Adres : Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:10 Levent-Ġstanbul Sadettin YALMAN Telefon : (212) Faks : E-posta : Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Levent-Ġstanbul Genel Kurul toplantıları ile ilgili olarak Merkezi Kayıt KuruluĢu nezdinde yapılacak iģlemlerde Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi kapsamında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. den destek alınmaktadır.

13 2. PAY SAHĠPLERĠNĠN BĠLGĠ EDĠNME HAKLARININ KULLANIMI ġirket, Pay sahipleri Ġle ĠliĢkiler Sorumlusu aracılığıyla pay sahiplerini telefon, e-posta, internet ve basın duyuruları kanalıyla düzenli olarak bilgilendirmektedir. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gözetilerek hazırlanmıģ ve düzenli olarak güncellenen internet sitesi bulunmaktadır. adresinden ulaģılabilen internet sitesinde Ģirket ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmektedir. ġirketin tarihçesi, ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, Ana SözleĢmesi, organizasyonu, Yönetim Kurulu Üye listesi, kurumsal yönetime ve Genel Kurul toplantılarına iliģkin bilgiler ve vekâleten oy kullanma formu, dönemsel mali tabloları ve faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, Genel Kurul tutanakları tüm pay ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. ġirket Ana SözleĢmesi nde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemiģtir; ancak Türk Ticaret Kanunu nun 348. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. maddesi çerçevesinde pay sahipleri isterlerse bu haklarından yararlanabilirler. Pay sahiplerinden özel denetçi tayini talebi gelmemiģtir. Küçük pay sahiplerinin Ģirketten bilgi talepleri daha çok sermaye arttırım dönemlerinde konuyla ilgili teknik bilgi isteklerinin karģılanması düzeyinde ve seyrek aralıklarla gerçekleģmektedir. 3. GENEL KURUL BĠLGĠLERĠ 2013 yılı içerisinde gerçekleģen 2012 yılı faaliyet dönemine iliģkin Olağan Genel Kurul toplantısına davet, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Ģirket ana sözleģmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulunca yapılmıģ ve 6 Mart 2013 tarih, 8272 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 6 Mart 2013 tarihli Posta gazetesinde toplantı gün ve gündemi ilan edilmiģtir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısına iliģkin karar aldığı anda ĠMKB ye. ġirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt KuruluĢu nun Elektronik Genel Kurul sisteminde açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmiģtir sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi Ģartına bağlanmamıģtır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara iliģkin bilgilerin ġirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri ġirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iģtirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluģlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara iliģkin bilgilerin ġirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmiģtir. Her yıl yapıldığı üzere, Genel Kurul toplantısına katılımı kolaylaģtırmak amacıyla pay sahipleri ĠMKB ve medya aracılığı ile bilgilendirilirken, toplantı gün ve gündemini de içeren faaliyet raporu, bilanço, kâr/zarar ve denetçi raporları toplantı tarihinden 21 gün önce ġirket Merkezi'nde, adresindeki ġirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt KuruluĢu nun Elektronik Genel Kurul sisteminde de yer verilmiģtir Pay sahipleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde tarihinde toplanarak gündem maddelerini karara bağlamıģtır. Pay sahipleri, Genel Kurul toplantısında gündem maddeleri ile ilgili soru sorma haklarını kullanmıģlar; yöneltilen sorular ilgili yöneticiler tarafından yanıtlanmıģ, bağımsız denetim raporları, denetçi raporu, faaliyet raporu ve mali tablolar pay sahipleriyle paylaģılmıģtır.

14 4. OY HAKLARI ve AZINLIK HAKLARI Genel kurulda yönetim kurulu üye seçimi dıģındaki konularda oy hakkında imtiyaz yoktur, her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Ancak Yönetim Kurulu Üye seçimlerinde A grubu payların oy hakkı, pay baģına 1 milyon adettir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte, birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. 5. KAR DAĞITIM POLĠTĠKASI ve KAR DAĞITIM ZAMANI 2013 ve Ġzleyen Yıllara Ġliskin Kâr Dağıtım Politikası ġirketimizin kâr dağıtımına iliģkin hususlar, Ana SözleĢme nin 35. maddesinde detaylı olarak belirtilmistir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VI No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği çerçevesinde Ortaklıkların net dağıtılabilir karlarının en az %20 sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Bu kapsamda net dağıtılabilir karın en az %20 sinin nakden dağıtılması, kalan tutarın ise Ģirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere alınması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Kâr dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçeklesmesini sağlayacak sekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik sartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecektir. 6. PAYLARIN DEVRĠ ġirketin esas sözleģmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA ve ġeffaflik 1. ġġrket BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI ġirket Yönetim Kurulu nun belirlediği bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve çalıģanları tarafından bilinen ve ticari sır özelliği taģımayan faaliyete iliģkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluģan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan her türlü bilgiyi kapsamaktadır, kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesine iliģkin tüm uygulamaları, pay sahipleri ile iliģkiler birimi kanalıyla gerçekleģtirir. ġirkete yönelik olarak gelen her tür bilgi talebi, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve SPK nun Seri: VIII Seri, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek ; Yönetim Kurulu BaĢkanı ve üyeleri, Denetim Komitesi BaĢkan ve üyeleri, Genel Müdür, Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Sorumlusu

15 tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kiģiler dıģında kalan diğer çalıģanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. ġirket çalıģanları kendilerine yöneltilen soruları Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Sorumlusu na yönlendirirler. Bilgilendirme Politikamız adresindeki internet sitemizde paylaģılmaktadır.

16 2. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI SPK nun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) gönderilir. Açıklamalara den ve ġirketimiz internet sitesinde bulunan Özel Durum Açıklamaları linkinden ulaģılabilir. Ayrıca, bilgilendirme talebinde bulunan kurumsal yatırımcılara elektronik posta gönderimi ve websitesi kanalıyla doğrudan bilgilendirme yapılmaktadır Yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 14 adet özel durum açıklaması yapılmıģtır. Bu açıklamalara SPK veya ĠMKB tarafından ek açıklama istenmemiģtir. ġirketimiz Hisse Senetleri yurt dıģı borsalarda kote olmadığından bu yönde herhangi bir açıklama gereği de olmamıģtır. 3. ġġrketġn ĠNTERNET SĠTESĠ ve ĠÇERĠĞĠ ġirketimizin kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıģ ve düzenli olarak güncellenen ve adresinde eriģilebilen internet sitesi bulunmaktadır. Internet sitemizde Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı nın tarihçesi, ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleģmesi, organizasyonu, politikaları, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ve komiteler hakkında tanıtıcı bilgiler, kurumsal yönetime ve Genel Kurul toplantılarına iliģkin bilgiler ve vekâleten oy kullanma formu, dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, genel kurul tutanakları ve sürekli bilgilendirme formu tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 4. GERÇEK KĠġĠ NĠHAĠ HAKĠM PAY SAHĠBĠ / SAHĠPLERĠNĠN AÇIKLANMASI ġirketimizin ortaklık yapısında gerçek kiģi nihai hâkim pay sahipleri bulunmamaktadır. 5. ĠÇERĠDEN ÖĞRENEBĠLECEK DURUMDA OLAN KĠġĠLERĠN KAMUYA DUYURULMASI ÇalıĢma süresince öğrenilen, gerekli kiģiler dıģında kalanlarca bilinmesi arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler tüm çalıģanlar tarafından korunur, doğrudan veya dolaylı olarak amacı dıģında kullanılamazlar. ġirketimizde yetkili durumda olan kiģilerin listesi yıllık faaliyet raporlarında kamuya duyurulmuģ olup aģağıda yeniden sıralanmıģtır. Yönetim Kurulu Genel Müdür Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürü Takas Operasyon Sorumlusu Yatırım Komitesi Üyesi Yatırım Komitesi Üyesi Mert YAZICIOĞLU Silvano SĠLVESTRĠ Bahar Seda ĠKĠZLER Fatma Füsun AKKAL BOZOK Ahmet Celalettin YILDIRIM Adil Güray ÖZTOPRAK Benedetta NAVARRA Sadettin YALMAN Haydar ÇAKIR Sedat ÖZDEMĠR Kubilay ÖZALP Müge BÜYÜKSOLAK

17 BÖLÜM III MENFAAT SAHĠPLERĠ 1. MENFAAT SAHĠPLERĠNĠN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ Bölüm II de ġirket in Bilgilendirme politikası belirtilmiģtir. Ek olarak, ġirket çalıģanlarının gerekli görüldüğü durumlarda Ģirket faaliyetlerine iliģkin bilgilendirilmeleri, kurum içi iletiģim sistemleri kullanılarak Genel Müdür tarafından yapılır. 2. MENFAAT SAHĠPLERĠNĠN YÖNETĠME KATILIMI Anonim Ģirket yapısına sahip olan Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı, kurum içi yürütme organları tarafından yönetilmektedir. Bu organların karar almalarını gerektirecek konular öncelikle Genel Müdür tarafından değerlendirilir; ardından ilgili karar organının onayına sunulur. 3. ĠNSAN KAYNAKLARI POLĠTĠKASI ġirketimizde halihazırda Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. nin benimsediği politikalar uygulanmaktadır. ġirket çalıģanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur, çalıģanlar her konuda tam bir eģitlik içerisindedirler. 4. MÜġTERĠ ve TEDARĠKÇĠLERLE ĠLĠġKĠLER HAKKINDA BĠLGĠLER ġirketimiz müģteri portföyü yönetmemektedir. 5. SOSYAL SORUMLULUK Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı, çalıģanlarına ve topluma karģı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi Ģekilde yerine getirme çabasındadır. ĠĢ hayatı ile ilgili tüm mevzuata uyar, kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalıģanlarını dürüst ve etik davranıģlara teģvik eder, iģyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler. BÖLÜM IV YÖNETĠM KURULU 1. YÖNETĠM KURULUNUN YAPISI, OLUġUMU ve BAĞIMSIZ ÜYELER ġirketin iģleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluģan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaģtırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan Ģekilde paylaģtırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu na tanınmıģ olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu nun tespit edeceği Ģartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kiģilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiģtirip tadil edebilir veya geri alabilir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kiģilerden oluģan danıģma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluģturulabilir. Komitelerin BaĢkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalıģma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiģtirilir. Yönetim Kurulu nun görev süresi bir yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bu üyeliğin herhangi bir nedenle boģalmasi halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nda belirtilen kanuni Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

18 Yönetim Kurulumuzda SPK nın Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesi Uygulanmasına ĠliĢkin tebliği cerçevesinde Bağımsız üye bulunmaktadır.yönetim Kurulu Üyelerinin Ģirket dıģında yaptığı görevler belirli bir kurala bağlanmamıģtır. Yönetim Kurulu Üyeleri, birinci derece imza yetkisine sahiplerdir. Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyelerinin isimleri aģağıda sunulmuģtur. Mert YAZICIOĞLU Silvano SĠLVESTRĠ F.Füsun AKKAL BOZOK Bahar Seda ĠKĠZLER Ahmet C.YILDIRIM Adil Güray ÖZTOPRAK Benedetta NAVARRA BaĢkan BaĢkan Vekili Üye Üye Üye Bağımsız Üye Bağımsız Üye Genel Müdür ün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir. 2. YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN NĠTELĠKLERĠ Üyeler SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yeralan niteliklere sahip olup, bu husus ayrıca Ģirket ana sözleģmemizin 17. maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin çogunlugunun T.C. vatandasi olmalari ve TTK ile Sermaye Piyasasi mevzuatinda öngörülen sartlari tasimalari gerekir ifadesiyle yer almaktadır. 3. ġġrketġn MĠSYON ve VĠZYONU ile STRATEJĠK HEDEFLERĠ ġirket in yatırım politikasını uygularken baz aldığı karģılaģtırma ölçütü, Yönetim Kurulunun 22/02/2012 tarihli kararı ile belirlenen %3 ĠMKB 30 Endeksi + %43 KYD182 bono endeksi + %44 KYD365 tahvil endeksi + %10 KYD Repo Brüt endeksi dir. ġirketin yatırım stratejisi, hisse senedi için (%0-30), devlet iç borçlanma senetleri için (%30-100), ters repo için (%0-70),borsa para piyasası için(%0-20), Borsa içi türev araçları için(%0-5) aralığıdır. ġirket, kaynaklarını en verimli Ģekilde kullanmakta ve portföy ve risk yönetiminde kurumsallaģma vizyonuna paralel olarak Yapı Kredi Portföy den Yatırım DanıĢmanlığı hizmeti almaktadır. ġirket portföyü için Yönetim Kurulu nun belirlediği yatırım stratejisi çerçevesinde yatırım kararlarını almak, portföy disiplini oluģturmak, belli sürelerde yatırım stratejisini gözden geçirerek gerçekçi portföy yönetim hedefleri belirlemek amacıyla Yatırım Komitesi oluģturulmuģtur. Yatırım Komitesi Üyeleri Sadettin YALMAN Kubilay ÖZALP Müge BÜYÜKSOLAK ġirket. Genel Müdürü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.ġ Alternatif Yatırım Ürünleri Yöneticisi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.ġ Sabit Getirili Men.Kıymetler Bl. BĢk.

19 4. RĠSK YÖNETĠMĠ ve ĠÇ KONTROL MEKANĠZMASI ġirket, Yatırım DanıĢmanlığı Çerçeve SözleĢmesi kapsamında Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.ġ. den, yatırım sürecinde, risk yönetimi sürecinde, varlık tahsisi sürecinde tavsiye niteliğinde danıģmanlık hizmeti almaktadır. Ayrıca,Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında alınan karar ile, Ģirketin risk yönetimi politika ve uygulamalarının izlenmesi ve denetimi hususunda Koç Finansal Hizmetler A.ġ. nin Risk Yönetimi departmanını yetkilendirmiģtir.ġirketimizin iç kontrol faaliyetinin düzenlenmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VI No 30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına iliģkin tebliğin 17. maddesi kapsamında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ile yapılan sözleģme ve güncellenen Ġç Kontrol Yönetmeliği kapsamında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin iç kontrol birimine. Ġç kontrol görevi verilmiģtir. 5. YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ ile YÖNETĠCĠLERĠN YETKĠ ve SORUMLULUKLARI Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına Ana SözleĢme nin ilgili maddelerinde yer verilmiģtir. Söz konusu yetki ve sorumluluklar ilgili kanun ve düzenlemelere göre saptanmıģtır. Bu çerçevede ; ġirketin yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul un kararlarına bırakılan hususlar dıģında kalan bütün iģlemler hakkında karar almaya yetkilidir. ġirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiģtir. 6. YÖNETĠM KURULUNUN FAALĠYET ESASLARI Yönetim kurulu toplantılarının gündemleri ana sözleģmede belirtilen hususlara ve yetkilere göre tespit edilir. Dönem içinde 11 yönetim kurulu toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Yönetim Kurulu, ġirket iģlerinin lüzumuna göre BaĢkanlığın daveti veya en az iki üyenin isteği ile ve ayda bir defadan aģağı olmamak üzere toplanır. Toplantılar Ģirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alması Ģarttır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiģim görevini Genel Müdür yapmaktadır. Kamuya açıklanması gereken SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri nin IV. Bölümü nün üncü maddesinde yer alan konulara iliģkin kararlar toplantının sona ermesinden hemen sonra kamuya açıklanmaktadır. 7. ġġrketle MUAMELE YAPMA ve REKABET YASAĞI 27 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca iģlem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmiģtir. 8. ETĠK KURALLAR Her kademedeki çalıģan Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. nin Etik Kurallar ve ÇalıĢma Ġlkeleri kitapçığında belirlenen ve 4 ana baģlıkta toplanan aģağıdaki etik kurallara uyacağını imzası ile beyan etmiģtir ; 1. Genel Ġlkeler : Yapı Kredi çalıģanları; Görevlerini yerine getirirken, temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde ve Yapı Kredi stratejileri doğrultusunda hareket ederler. Tüm faaliyetlerinde Yapı Kredi nin kârlılığını gözetmenin yanı sıra, toplumsal yararın korunması ve çevreye saygı ilkeleri doğrultusunda çalıģmaya özen gösterirler. Dürüstlük ve güvenilirlik çerçevesinde hareket eder; kiģiler arasında eģit iliģkiler kurar ve sürdürür; diğer çalıģanlar ile ortak amaçlar yönünde iģbirliği sağlar ve Ģirkete ait varlık ve kaynakları saygılı biçimde kullanırlar.

20 Kendilerine verilen görevleri yerine getirirken, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Yapı ve Kredi Bankası nın üyesi bulunduğu profesyonel kurum ve kuruluģlarca çıkarılmıģ tüm yasa, ilke ve yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklere uyarlar. Kamuya açıklanan bilgilerde Ģeffaflık ilkesini gözetir, denetim amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtları doğru, eksiksiz Ģekilde ve zamanında iletmeye özen gösterirler. Uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, kara paranın aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda yetkili mercilerle iģbirliği yapar; MASAK düzenlemelerine, MüĢterini Tanı Politikası ve MüĢteri Kabul Politikası kavramlarına uygun hareket ederler. 2. MüĢteriler ile ĠliĢkiler Yapı Kredi çalıģanları; MüĢteri iliģkilerinde profesyonellik, nezaket ve en önemlisi ciddiyet ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde hareket ederler. MüĢterileri Yapı Kredi ile ilgili iģlemlerindeki haklar ve yükümlülükler ve kendilerine sunulan ürün ve hizmetlerin sağlayacağı yarar ve riskler hususlarında açık bir Ģekilde bilgilendirirler. MüĢterilerin, tedarikçilerin, bir çalıģanın Ģahsi ve mali bilgilerini kanun ve diğer yasal düzenlemelerde belirtilen yetkili kiģi ya da kurumlar tarafından istenen bilgi ve belgelerin açıklanması konusu haricinde en üst düzeyde gizlilikle korurlar. MüĢteri Ģikayetlerini makul bir süre içinde titizlikle inceler, sonuçlandırır ve tekrarlanmaması için gereken önlemleri alırlar. 3. Kamuoyu ile ĠliĢkiler Yapı Kredi çalıģanları; Basınla iliģkilerinde kurumla ilgili herhangi bir spekülasyona, olumsuz değerlendirmeye yol açabilecek durumlardan ve Yapı Kredi nin ya da sektörün güven, itibar ve istikrarına zarar verebilecek ya da haksız rekabet oluģturabilecek uygulama ve davranıģlardan kaçınırlar. Ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasında adil rekabet koģulları doğrultusunda dürüst ve gerçekçi davranırlar. 4. Çıkar ÇatıĢmaları Yapı Kredi çalıģanları; Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatıģması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, kendilerinin ya da yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar. MüĢteriler ve tedarikçilerle kiģisel hiç bir finansal iliģkiye girmez, iģ iliģkilerini kullanarak kiģisel çıkar sağlamazlar. Kendi karar ve rızalarını etkileyecek ya da çıkar çatıģması yaratabilecek hediye ya da çıkar tekliflerine izin vermezler. Yapı Kredi nin varlık ve kaynaklarını verimli bir Ģekilde yalnızca kurumun çıkar ve faydası için kullanırlar. Zaman ve emeğini kurum için kullanır, çıkar çatıģması yaratacak baģka bir sorumluluk üstlenmez, kâr amaçlı faaliyetlerde bulunmaz ve Yapı Kredi dıģında bir baģka gerçek veya tüzel kiģi nezdinde çalıģmazlar. Kamu kurum ve kuruluģları ile iliģkilerinde, dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mesafeyi ve tarafsız iliģkiyi korurlar. Bankacılık sırlarını korur, rekabet avantajı sağlayan ve kuruma özel bilgileri kurum dıģına çıkarmazlar. Görevleri gereği elde etmiģ oldukları bilgileri haksız kazanca yol açacak Ģekilde kullanmazlar: Yapı Kredi ve diğer kuruluģların menkul kıymetlerinin alım satımında mevzuata ve kamu otoritelerinin düzenlemelerine uygun davranırlar.

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ A. GiriĢ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Ġdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve

Detaylı

- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,

- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar, SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. bilgilendirme politikasını Ģirket üst yönetimi oluģturur ve Ģirket bilgilendirme politikasından üst yönetim sorumludur. ġirketimiz,

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç ve Kapsam Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri,

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. A.GENEL BİLGİLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.10.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 18.05.2014 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

FORD OTOMOTĐV SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI. 1.Amaç ve kapsam

FORD OTOMOTĐV SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI. 1.Amaç ve kapsam FORD OTOMOTĐV SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI 1.Amaç ve kapsam Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (kısaca Ford Otosan veya şirket ); ilgili yetkili kurumlar, hissedarlar ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri

Detaylı

: YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. A. Giriş

: YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. A. Giriş A. Giriş Raporun Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı ) Göreve

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini,

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

TASFİYE HALİNDE YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TASFİYE HALİNDE YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 31.12.2013 Kayıtlı Sermaye Ödenmiş Sermaye : 50.000.000 TL : 31.425.000 TL Büyükdere Caddesi, Yapi Kredi Plaza, A Blok, Kat:10, Levent 34330 Istanbul İÇİNDEKİLER SAYFA YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. nin ( AYES A.Ş. veya Şirket ) Bilgilendirme Politikası nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine,

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 A. Giriş Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan ÖZÇELİK (Yönetim Kurulu Başkanı ) Göreve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları İHEVA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013)

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.06.2013 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ( Bak Ambalaj veya Şirket ) Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ), Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve ilgili

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ AŞ. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ AŞ. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ AŞ. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I AMAÇ Otokar, kamuoyunu etkin, şeffaf ve sürekli aydınlatmak amacıyla; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgilerin sunulduğu bir

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014)

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ÖZAK GYO, Şirket) bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

Raporun Dönemi : 01.01.2008-30.06.2008. Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Raporun Dönemi : 01.01.2008-30.06.2008. Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 A. Giriş Raporun Dönemi : 01.01.2008-30.06.2008 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Didem GORDON (Yönetim Kurulu Başkanı ) 1965-İstanbul

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ SERVET Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini,

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Banka stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Bundan sonra Yapı Kredi)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Tacirler Yatırım Holding A.ġ. yönetimi ve ortakları, Ģirketin faaliyetleri sırasında, az gider, en düģük risk, en yüksek

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 A. Giriş Raporun Dönemi : 01.01.2010-30.09.2010 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan ÖZÇELİK (Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye

Detaylı

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I- AMAÇ VE KAPSAM Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ( Şirket ) tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Borsa İstanbul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 A. Giriş Raporun Dönemi : 01.01.2010-31.03.2010 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan ÖZÇELİK (Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç, Yetki ve Sorumluluk LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Logo, Şirket) Bilgilendirme Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Detaylı

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bilgilendirme Politikası AMAÇ

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bilgilendirme Politikası AMAÇ Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bilgilendirme Politikası AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin geçmiş performansını, gelecek

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Pınar Su Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Pınar Su A.Ş., Şirket), pay sahiplerinin, kamunun, ilgili yetkili kurumların, mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve diğer menfaat sahiplerinin,

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Tacirler Yatırım Holding A.Ş. nin (TCHOL) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı; pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç : RAY SİGORTA A.Ş. (RAY SİGORTA) ın bilgilendirme politikası, Sigorta ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve genel kabul gören muhasebe ilkeleri çerçevesinde; tam, adil,

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: )

Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: ) Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-359254 (Mersis No: 0937010013000015) YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NDAN 26 MART 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ġirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI VERSİYON 2-MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI VERSİYON 2-MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. YETKİ VE SORUMLULUK 3. YÖNTEM VE ARAÇLAR 4. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ( KAP ) VASITASIYLA ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI YETKİLİ VE 5. KAP VASITASIYLA FİNANSAL TABLO, DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk.

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212)

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2010

FAAL YET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Şirketimiz 1977 yılında Genborsa Menkul Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman A.Ş. ünvanıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İşbu Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu nun 25 Haziran 2014 gün ve 2014/29 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Kurumsal

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı