GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr"

Transkript

1 DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de ký lý na cak. OKUYUCULARIMIZI GÜNEÞLÝ TESÝSLERÝMÝZE BEKLÝYORUZ GAZETEMÝZDE BAYRAMLAÞMA Ge le nek sel hâ le ge len o ku yu cu la rý mýz la bay ram laþ ma bu bay ram da ger çek le þe cek. Ga ze te miz mes ci din de bay ram na ma zý ký lý na cak ve ar dýn dan bay ram laþ ma o la cak. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Kur ân mey dan o ku yor Muhsin Bozkurt un yazýsý say fa 2 de YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Anayasa için PÝYASADA BAYRAM BEREKETÝ u Ha zýr gi yim sek tö rün de es na fýn yü zü, Ra ma zan Bay ra mý nýn ya ný sý ra he - men ar dýn dan baþ la ya cak ye ni e ði tim-öð re tim dö ne mi ha zýr lý ðý ve kýþ mev si - mi ne yö ne lik a lýþ ve riþ ha re ket li li ðiy le gü lü yor. Ha be ri say fa 11 de mutabakat þart FO TOÐ RAF: A A GÜN DEM LE ÝL GÝ LÝ KO NU LAR DA KO NU ÞAN CUM HUR BAÞ KA NI GÜL, YE NÝ A NA YA SA NIN MU TA BA KAT LA YA PIL MA SI NI ÝS TE DÝ. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ERDOÐAN TERÖRÜ LÂNETLEDÝ Ramazaný zehir ettiler u Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, U lu sa Ses le niþ ko nuþ ma sýn da, Ma a le sef bu yýl al dý ðý mýz yü rek ya kan ha ber ler le Ra ma zan ne þe miz, ye ri ni hü zün le re bý rak tý. Te rör o dak la rý, bir ke re da ha gen ce cik ev lât la rý mý zý mer ha met siz ce þe hit e de rek o cak la rý mý za a teþ dü þür dü de di. Ha be ri say fa 4 te USÛL HATASI YAPILMASIN u24. Ya sa ma Dö ne mi'nin en ö nem li gün dem mad de le rin den bi ri si o la cak ye ni a na ya sa nýn kap sa mýy la il gi li bü yük bir mu ta ba kat bu lun du ðun dan e min ol du ðu nu i fa de e den Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, ''bu sü reç te o la bi le cek u sûl ha ta la rý ya da ek sik lik le ri nin ye ni a na ya sa ya pýl ma sý ný en gel le ye ce ði en di þe si'' ta þý yor. GÖRÜÞ BÝRLÝÐÝ SAÐLANMALI u A A'ya ko nu þan Cum hur baþ ka ný Gül "Þu nu u nut ma ya lým ki; a na ya sa me tin le ri, en bü yük bað la yý cý me tin ler dir, her ke si bað la yan me tin dir. Ko lay ko lay de ðiþ mez. O nun i çin her ke sin dü þün ce le ri nin a lýn ma sý, her ke sin a na ya sa sý ol du ðu na ö nem ve ril me si ve her ke sin i yi kö tü o ra da bir kat ký sý nýn ol ma sý çok ö nem li. Ü mit e di yo rum ki bu se fer bun lar ger çek le þir" de di. Ha be ri say fa 5 te YÝNE YÜ RE ÐÝMÝZ YAN DI u Ra ma zan Bay ra mý a re fe sin de Hak kâ ri den ge len a cý MÝDYAT TA BÝR KORUCU ÞEHÝT ha ber yi ne Tür ki ye yi ya sa boð du. Þem din li il çe si Ö veç li Kö yü ya kýn la rýn da te rö rist ler ce yo la ön ce den dö þe nen umardin in Midyat ilçesinde de terör örgütü PKK mensuplarýnýn ma yý n as ke rî kon vo yun ge çi þi sý ra sýn da pat la dý, 3 as ker saldýrýsý sonucu 1 geçici köy korucusu þehit oldu, 3 geçici köy þe hit ol du, 2 as ker ya ra lan dý. Ha be ri say fa 4 te korucusu yaralandý. Ha be ri say fa 4 te TEM TRA FÝ ÐÝ TIKAN DI Ra ma zan Bay ra mý ný ya þa dýk la rý ye rin dý þýn da ge çir mek is te - yen ler, o to büs ter mi nal le ri ne ve ha va li man la rý na a kýn et ti. An ka ra Þe hir le ra ra sý O to büs Ter mi na li ne (AÞ TÝ) ge len çok sa yý da yol cu, yo ðun lu ða se bep ol du. Bay ram ta ti li nin baþ la ma sýy la yo la çý kan ta til ci ler, TEM O to - yo lu nun Ýs tan bul-an ka ra yö nün de ki lo met re ler ce u zun luk ta a raç kuy ru ðu o luþ tur du. Ha be ri say fa 3 te AÝLE BÜYÜKLERÝNÝZ HASRETLE SÝZÝN YOLUNUZU GÖZLÜYOR Bayram tatil deðildir, anne-baba unutulmasýn u On do kuz Ma yýs Ü ni ver si te si E ði tim Fa kül te si E ði tim Bi lim le ri A na Bi lim Da lý ve Sam sun Hoþ gö rü ve Sev gi Der ne ði Baþ ka ný Prof. Dr. Kur man Er san lý, bay ra mý de niz, kum ya da u zak yer le re ka çýþ o la rak gö ren le ri, hasretle yol la rý ný göz le yen an ne ve ba ba la rý ný u nut ma ma la rý ko nu sun da u yar dý. Ha be ri say fa 6 da YENÝ ÖÐRETÝM YILINDA Öðrencilerin kitaplarý hazýr u Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý, öð ren ci ve öð ret men le re top lam 204 mil yon 275 bin 661 üc ret siz ders ki ta bý da ðý ta cak. Ba ka n Ö mer Din çer, ders ki tap la rýy la bir lik te öð ren ci le re ve ril mek ü ze re ha zýr la nan bro þür de öð ren ci le re, Ya kýn bir za man da e lek tro nik ki tap lar la ta ný þa cak sý nýz dedi. Ha be ri 3 te 1 MÝLYON KÝÞÝ EVÝNÝ TERK ETTÝ Ýrene ilerliyor u ABD yi et ki si al tý na a lan I re ne ka sýr ga sý, ül ke nin At las Ok ya nu su sa hi li nin or ta ke si mi ne doð ru i ler li yor. Ha be ri say fa 7 de

2 2 Y LÂHÝKA Ramazan ve Kurban Bayramý gecelerini ibâdetle geçiren kimsenin kalbi, kalblerin öldüðü günde ölmez. Câmiü's-Saðîr, No: 3535 / Hadis-i Þerif Meâli Kur ân meydan okuyor Þükür içinde halis bir tevhid var Þükür içinde sâfi bir iman var; hâlis bir tevhid bulunur. Çünkü, bir elmayý yiyen ve Elhamdülillâh diyen adam, o þükürle ilân eder ki: O elma doðrudan doðruya dest-i kudretin yadigârý ve doðrudan doðruya hazine-i rahmetin hediyesidir. (Dünden devam) em þükrün envâý var. O nevîlerin en câ- ve fihriste-i umumiyesi, namazdýr. Hmii Hem þükür içinde sâfi bir iman var; hâlis bir tevhid bulunur. Çünkü, bir elmayý yiyen ve Elhamdülillâh diyen adam, o þükürle ilân eder ki: O elma doðrudan doðruya dest-i kudretin yadigârý ve doðrudan doðruya hazine-i rahmetin hediyesidir demesiyle ve itikad etmesiyle, herþeyi, cüz î olsun küllî olsun, O'nun dest-i kudretine teslim ediyor. Ve herþeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakikî bir imaný ve hâlis bir tevhidi, þükürle beyan ediyor. Ýnsan-ý gafil, küfran-ý nimetle ne derece hasârete düþtüðünü, çok cihetlerden yalnýz bir veçhini söyleyeceðiz. Þöyle ki: Lezzetli bir nimeti insan yese, eðer þükretse, o yediði nimet, o þükür vasýtasýyla bir nur olur, uhrevî bir meyve-i Cennet olur. Verdiði lezzetle, Cenâb-ý Hakkýn iltifat-ý rahmetinin eseri olduðunu düþünmekle, büyük ve daimî bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi mânevî lübleri ve hülâsalarý ve mânevî maddeleri ulvî makamlara gönderip, maddî ve tüflî (posa) ve kýþrî, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulât olup aslýna, yani anâsýra inkýlâp etmeye gidiyor. Eðer þükretmezse, o muvakkat lezzet, zeval ile bir elem ve teessüf býrakýr ve kendisi dahi kazurat o- lur. Elmas mahiyetindeki nimet, kömüre kalb olur. Þükürle, zâil rýzýklar, daimî lezzetler, bâki meyveler verir. Þükürsüz nimet, en güzel bir suretten, çirkin bir surete döner. Çünkü, o gafile göre rýzkýn âkýbeti, muvakkat bir lezzetten sonra fuzulâttýr. Evet, rýzkýn aþka lâyýk bir sureti var. O da, þükürle o suret görünür. Yoksa, ehl-i gaflet ve dalâletin rýzka aþklarý bir hayvanlýktýr. Daha buna göre kýyas et ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ne derece hasâret ediyorlar. Envâ-ý zîhayat i- çinde en ziyade rýzkýn envâýna muhtaç, insandýr. Cenâb-ý Hak insaný bütün esmâsýna câmi bir ayna ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharâtýný tartacak, tanýyacak cihazata mâlik bir mucize-i kudret ve bütün esmâsýnýn cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini mizana çekecek âletleri hâvi bir hâlife-i arz suretinde hâlk etmiþtir. Onun için, hadsiz bir ihtiyaç verip, maddî ve mânevî rýzkýn hadsiz envâýna muhtaç etmiþtir. Ýnsaný, bu câmiiyete göre en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çýkarmak vasýtasý, þükürdür. Þükür olmazsa, esfel-i sâfilîne düþer, bir zulm-ü azîmi irtikâp eder. Elhasýl, en âlâ ve en yüksek tarik olan tarik-i ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasýndan en büyük esasý þükürdür ki, o dört esas þöyle tabir edilmiþ: Der tarik-i acz-mendî lâzým âmed çâr-çiz: Acz-i mutlak, fakr-ý mutlak, þevk-i mutlak, þükr-ü mutlak, ey aziz. (Ey aziz kardeþim! Allah a karþý acizlik ve ihtiyacýný hissetme esasýna dayanan bu yolda þu dört þey lâzýmdýr: Sonsuz acz, sonsuz fakr, sonsuz þevk, sonsuz þükür.) Allahým, bizi þükredenlerden eyle rahmetinle, ey Erhamürrâhimîn. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öðrettiðinden baþka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herþeyi kuþatan Alîm-i Hakîmsin. (Bakara Sûresi, 2:32.) Allahým! Þükredenlerin ve hamd edenlerin efendisi olan, Efendimiz Muhammed e ve bütün Âl ve ashabýna salât ve selâm et. Âmin. Onlarýn duâlarý, Âlemlerin Rabbi olan Allah a hamd olsun sözleriyle sona erer. (Yûnus Sûresi, 10:10.) Mektubat, 28. Mektub, 5. Risâle (Þükür Risâlesi), s. 612 LÛGATÇE: ahsen-i takvim: En güzel þekil, biçim. alem-i zâtî: Zâtýna ait alem, sembol. anâsýr: Unsurlar. dest-i kudret: Kudret eli. envâ : Nevler, çeþitler. envâ-ý zîhayat: Hayat sahibi çeþitleri. esfel-i sâfilîn: Aþaðýlarýn en aþaðýsý. hàlk: Yaratma. hâvi: Ýçine alan. irtikâp: Kötü bir iþ yapma. lâfzullah: Allah lâfzý. lüb: Öz. müddeharât: Biriktirilmiþ þeyler, depolananlar. tarik-i ubudiyet ve mahbubiyet: Allah ýn sevgisini kazanma ve kulluk yolu. zâil: Son bulan. özün; düzgün, kusursuz bir þekilde, halin ve makamýn icabýna göre yerinde S söylenmesi demek olan belâgat, Kur ân da mu'cizelik derecesindedir. O belâgat; sözün; diziliþ, tertip ve vezin / ölçü bakýmýndan gösterdiði þekil olan nazm ýnýn; akýcý, düzgün ifade ve güzel anlatým demek olan cezalet inden kaynaklanýyor. O belâgat; mükemmel ve tam bir nazmýn güzelliðinden ortaya çýkýyor. O belâgat; üslûp ve ifade tarzlarýnýn benzersizlik, eþsiz güzellik ve orijinalliðinden ileri geliyor. O belâgat; üslûplarýnýn garip / þaþýrtýcý, nadir ifade ve güzelliðinden neþ et ediyor. O belâgat; beyan ve açýklamalarýnýn kusurdan u- zak, üstün oluþ niteliðinden ötürü kendini gösteriyor. O belâgat; üslûp üstünlüðünden, safvet / safilik ve halis / katkýsýz, mahza / sýrf mana yüklü oluþundan pýrýl pýrýl parlýyor. O belâgat; mana ve anlamlarýnýn kuvvetli, hakkaniyetli; yani hak ve doðru oluþ özelliðinden dolayý göz kamaþtýrýyor. O belâgat; lâfzýnýn; yani ifade ve kelimelerinin; dilin doðru, düzgün, açýk ve akýcý þekilde kullanýlmasý demek olan fesahat inden meydana geliyor. O belâgat; sözün akýcý olma hali; yani, ifadesindeki âhenk / uyum; yani, açýklýk, kolaylýk ve akýcýlýk demek olan selaset inden doðuyor. *** Ýþte, Kur ân ýn belâgatý; harikulâde / olaðanüstü söyleyiþ güzelliðine imkân veren bir belâgattir. Öyle bir belâgat ki, Benî Âdem / Ademoðullarý nýn; en deha sahibi edip ve edebiyatçýlarýný, en harika ve seçkin hatip ve söylevcilerini, en mütebahhir / allâme / çok bilgin, ulema / âlim ve bilginlerini; sözle mücadele demek olan muaraza ya dâvet edip çaðýrarak; bin dört yüz senedir onlara meydan okuyor. *** Kur ân ýn i cazý / mu cize oluþu vardýr ve mevcuttur. Sonsuz bir hüsün / cemal ve güzelliðe MUHSÝN BOZKURT malik ve sahip olan Kur ân ýn; beyan ve açýklamasýna nispet edilip kýyaslanabilecek hiçbir söz ve kelâm; þimdiye kadar kimseden sadýr olmadýðý gibi, varid de olmamýþtýr. Evet, Kur ân ýn belâgatindeki / makam ve mekâna uygun; kusursuz ifadesinden anlaþýlýyor ki, i caz / mu'cizelik; Kur ân da kesinlikle, iki kere iki dört e- dercesine mevcuttur. Kaldý ki, Kur ân ýn belâgatli ve belið oluþunda; Kur ân a mahsus i caz ve mu'cizelik vasfý taþýmasýnda; nice hikmet, sýr, gaye ve faydalar vardýr. Kur ân ýn; diziliþ, tertip ve vezninde, yani nazm ýnda; insaný hayran býrakan bir akýcýlýk ve güzellik vardýr. Nasýl ki, saniyeler dakikayý, dakikalar saati meydana getiriyor; böylece, birbirini tekmil edip tamamlýyorlar ise; her sûre ve âyetinde sayýsýz hikmet ve namütenahi faydalar bulunduðu için Hakîm sýfat ve niteliðini taþýyan Kur ân ýn; her bir cümle, kýsým ve parçalarý birbirini tasdik edip onaylamakta, yekdiðerini beyan edip a- çýklamakta; birbirlerini tamamlayarak bir elden çýkan bütünün parçalarý olduklarýný, dünya âleme göstermekte; nasýl bir nazm, yani diziliþ, tertip ve vezin sahibi olduklarýný ilân edip durmaktadýrlar. Evet, Kur ân kelimelerindeki nizam ve düzen; cümlelerin birbirine karþý münasebet ve baðlantýlarý; ondaki intizam ve düzenliliði, çok güzel bir þekilde dikkatli nazarlara sunmaktadýr. Evet, Kur ân ýn nazmýndaki cezalet, yani güzellik ve akýcýlýk; Kur ân ýn i caz ve mu'cizeliðini gösteren nazmýna / tertip ve diziliþine ait bir nakýþ teþkil eder. Sanki, pek çok Kur ân âyetlerinden her birinin; ekser âyetlerin herbirine bakar bir gözü, birbirine nazýr / birbirine dönük bir yüzü vardýr. Çünkü onlara; onlarla olan münasebet / iliþki ve baðlantýlarýnýn mânevî hat ve çizgilerini uzatýyor. Böylece, mu'cizelik nakþýný dokuyor. Kur ân ýn nazmýndaki cezaleti, yani güzellik ve akýcýlýðý belirtmiþ oluyor. *** Bin dört yüz senedir Kur ân; okuyor hâlâ, dünyaya meydan Çýkamadý karþýsýna bir er; ne Dünya dan, ne de Ay dan. VECÝZE Kimin kalbinde îmandan ve din-i haktan gelen hakikat çekirdeði bulunmazsa, cesareti ve kuvve-i mâneviyesi muzmahil olur ve vicdaný tefessüh eder ve kâinatýn hadisatýna esir olur. Risâle-i Nur'dan

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Marmara da poyraz MAR MA RA De ni zi nde poy raz et ki si ni sür dür dü. 11 þi lep ve tan ker, sa at te ki hý zý za - man za man 70 ki lo met re ye u la þan poy raz dolayýsýyla Te kir dað ýn Þar köy il çe si sa hil le - ri ne de mir le di. Þar köy de de mir li bek le yen ya ban cý ban dý ra lý 14 þi lep ve tan ker i le bir - lik te top lam 25 ge mi ge ce yi Þar köy sa hil le - rin de ge çir di. Me te o ro lo ji yet ki li le rin den a lý - nan bil gi ye gö re, poy raz bu gün et ki si ni kay - be de cek. Ö te yan dan, dün sa at da ya - pý la cak Bur sa-ýs tan bul de niz o to bü sü se fe ri poy raz dolayýsýyla ip tal e dil di. Tekirdað / aa TEM de a raç kuy ru ðu BAY RAM ta ti li nin baþ la ma sýy la yo la çý kan ta til ci ler, TEM O to yo lu nun Ýs tan bul-an ka - ra yö nün de ki lo met re ler ce u zun luk ta a raç kuy ru ðu o luþ tur du. Bo lu Em ni yet Mü dür lü - ðü Tra fik Þu be si e kip le ri, o to yol da ki tra fik yo ðun lu ðu nu a zal ta bil mek i çin za man za - man a raç la rý D-100 ka ra yo lu na yön len di ri - yor. TEM O to yo lu nun A bant Kav þa ðý i le Pa þa köy a ra sýn da yol ba kým ça lýþ ma sý dolayýsýyla u la þým i ki þe rit ten ve ri li yor. Bo lu Em ni yet Mü dür lü ðü Tra fik Þu be si e kip le ri, bay ram ta ti li i çin yo la çý ka cak sü rü cü le ri u - ya ra rak, o to yo lun ya ný sý ra D-100 ka ra yo lu - nu kul lan ma la rý ný is te di. Bolu / aa Ha tim li te ra vih yo ðun il gi gör dü DE NÝZ LÝ DE bir ca mi de te ra vih ler, Kur âný Ke rim O ku ma Ya rýþ ma sý 2006 Dün ya Bi - rin ci si Mý sýr lý Ha fýz Ah med Sü ley man ta ra - fýn dan ha tim li o la rak kýl dý rýl dý. Din Hiz met li - le ri ve Gö rev li le ri Der ne ði (DÝG DER) ta ra - fýn dan dâvet e di len 29 ya þýn da ki Sü ley man ýn De niz li Sa na yi Ca mi si nde kýl dýr dý ðý ha tim li te ra vih na maz la rý, Ra ma zan bo yun ca yo ðun il gi gör dü. Mý sýr lý Ha fýz Sü ley man, ABD baþ ta ol mak ü ze re bir çok ül ke de dâ vet ü ze - ri ne Kur ân o ku du ðu nu an la ta rak, Ül kem - de ki o lay lar da Tür ki ye nin des te ði ö nem liy - di. Mý sýr da ki Müs lü man kar deþ le ri miz Türk le ri çok se vi yor de di. Denizli / aa 29 NAMAZ VAKÝTLERÝ Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Adana Ankara Antalya Hicrî: Balýkesir 29 Ramazan Bursa Diyarbakýr 1432 Elazýð Erzurum Rumî: Eskiþehir 16 Aðustos Gaziantep 1427 Isparta Ders kitaplarý hazýr MEB'ÝN, ÖZEL OKULLAR DIÞINDA DÝÐER OKULLARDAKÝ BÜTÜN ÖÐRENCÝLERE ÜCRETSÝZ VERECEÐÝ KÝTAPLAR, OKULUN ÝLK GÜNÜ SIRALARDA HAZIR OLACAK. MEB Yayýmlar Dairesi Baþkaný Zeren, o kul la rýn a çý la ca ðý 19 Ey lül Pa zar te si gü nü ders ki tap la rý nýn o kul sý ra la rý nýn üs tün de ha zýr o la ca ðý ný be lirt ti. MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý (MEB), öðrenci ve öðretmenlere toplam 204 milyon 275 bin 661 ücretsiz ders kitabý daðýtacak. Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, ders kitaplarýyla birlikte öðrencilere verilmek üzere hazýrlanan broþürde öðrencilere, Yakýn bir zamanda elektronik kitaplarla tanýþacaksýnýz diye seslendi. MEB Yayýmlar Dairesi Baþkaný Aziz Zeren, ilköðretim ve ortaöðretim okullarý ile açýköðretim öðrencilerine ders kitaplarýnýn ücretsiz daðýtýlacaðýný bildirdi eðitim-öðretim yýlýnda daðýtýlacak ders kitaplarýnýn hazýr olduðunu ve okullara daðýtýlmaya baþlandýðýný ifade eden Zeren, okullarýn açýlacaðý 19 Eylül Pazartesi günü ders kitaplarýnýn okul sýralarýnýn üstünde hazýr olacaðýný belirtti. Zeren, özel okullar dýþýnda diðer okullardaki bütün öðrencilere ders kitaplarý ile çalýþma kitaplarý, öðretmenlere de kýlavuz kitaplarýnýn ücretsiz verileceðini söyledi. Zeren, herhangi bir sorun yaþanmamasý için bütün tedbirlerin alýndýðýný, yedek kitaplarýn hazýr bulundurulduðunu belirtti. Zeren in verdiði bilgiye göre, ilköðretimde 128 milyon 419 bin 276, ortaöðretimde 75 milyon 856 bin 385 kitap daðýtýlacak. Ankara / aa Yollarda bayram tatili izdihamý RA MA ZAN Bay ra mý ný ya - þa dýk la rý ye rin dý þýn da ge - çir mek is te yen ler, o to büs ter mi nal le ri ne ve ha va li - man la rý na a kýn et ti. An - ka ra Þe hir le ra ra sý O to büs Ter mi na li ne (AÞ TÝ) ge len çok sa yý da yol cu, yo ðun - lu ða se bep ol du. An ka ra Þe hir le ra ra sý O to büs Ýþ let me ci le ri ve A cen te le ri Der ne ði Baþ - ka ný Et hem A teþ, bay ram ta ti li nin 9 gün ol ma sý i le bir lik te va tan daþ la rýn þe hir dý þý na çýk mak is te me le ri i le bir lik te AÞ - TÝ de bü yük bir yo ðun lu ðun ya þan dý ðý ný söy le di. A teþ, AÞ - TÝ nin ön ce ki bay ram la ra o ran la da ha ka la ba lýk ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, ka la ba lý ðýn se be bi nin i se Ra ma zan Bay ra mý - nýn hem ya za gel me si hem de o kul lar da ki sý nav la rýn bit me si ol du ðu nu i fa de et ti. Ra ma zan Bay ra mý ta ti li do la yý sýy la An ka - ra E sen bo ða Ha va li ma ný nda da yo ðun luk ya þa ný yor. An ka ra mer kez li iç ve dýþ hat u çu þu ya pan A na do lu Jet yet ki li le rin - den e di ni len bil gi ye gö re, 9 gün lük ta til sü re sin ce ger çek le þe cek ba zý se fer le - rin bü tün bi let le ri bit ti. Yet ki li ler, yol cu ta le bi ne gö re ba zý des ti nas yon la ra ek se fer ko nu la bi le ce ði ni be lirt ti. Ankara / aa Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Bayram kalpleri buluþturuyor Geldi geliyor dediðimiz Ramazan günlerini de tamamlayýp son gününe eriþtik. Bu sene de rahle boyu Kur ân kampanyasýyla þenlenen ve bu vesileyle birçok yeni okuyucunun Yeni Asya ile tanýþmasýna vesile olan Ramazan-ý Þerif, oruçlarý, teravihleri, mukabele ve hatimleri, zekât ve fitreleri ile manevî hayatýmýza da yine farklý bir renk, heyecan, coþku ve bereket getirdi. Cenâb-ý Hak cümlemizi daha nice Ramazan lara eriþtirsin dileðimizi ifade ederken, yarýnki bayram için de þunlarý belirtelim: Bayram günleri, sevinç günleridir. Peygamber Efendimizin (asm) dilinde nasýl ki oruçlunun iki sevincinden biri, iftar âný ise; yine onun (asm) dilinde bayram da, mü minlerin sevinç ve sürurunun zirvelere taþýndýðý Ramazan ayýnýn iftarýdýr. Bediüzzaman Hazretleri, böylesi bayram günlerinin sevincine þükürle mukabele edilmesi gerektiðini söyler. Çünkü neþe ve sevincin arttýðý bu günlerde, insanýn gaflete düþmesi daha kolay olur. O- nun içindir ki Bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-ý meþrû daireye sapmamak için, rivâyetlerde, zikrullaha ve þükre çok azîm tergîbat vardýr der. Bu günlerde Allah ý daha çok anmalý ve daima þükür içerisinde bulunmalýdýr. Öte yandan, bayram günleri, kalplerin ittihad ettiði günlerdir. Mü minler, bayram sabahý, bayram namazýnda hep bir aðýzdan Allahuekber Allahuekber... tekbirlerini getirerek yekvücut olurlar. Bayramýn ilk gününde girdikleri bu kudsî atmosferi ve birlik ruhunu, bayram günlerinde gerçekleþtirdikleri eþ-dost, akraba ziyaretleriyle daha da perçinlerler. Böylelikle bayramlar, bugünlerde ihtiyacýný daha çok duyduðumuz toplumsal huzur ve barýþýn da vesilesi olur. Allah nasip ederse yarýn idrak edeceðimiz Ramazan Bayramýnýn da bu güzel mânâlarýn yine derinden hissedilip yaþanmasýna vesile olmasýný diliyor, bayramýnýzý þimdiden tebrik ediyoruz. Ramazan sayfalarýmýz beðenildi Bir ay boyunca neþrine çalýþtýðýmýz Ramazan sayfalarýmýzda birbirinden güzel çalýþmalar yer aldý. Gelen akisler, bu yýlki Ramazan sayfalarýmýzýn da beðenildiði yönünde. Deðerli çalýþmalarýyla Ramazan sayfalarýmýza katkýda bulunan herkese bir kez daha teþekkür ediyor, Allah razý olsun diyoruz. Bayram gazetesi Kurban a kaldý Basýn Ýlân Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ýn giriþimleriyle bir kez daha gündeme gelen, bayramda Bayram gazetesini tekrar çýkarma projesi, bazý gazete patronlarý konuyla ilgili protokole imza koymadýðý için yine hayata geçirilemedi. Önceki beyanlarýnda Bu defa olacak, hattâ Ramazan Bayramýna da yetiþecek diyen Atalay, son durumu Bu bayrama yetiþmedi, inþaallah Kurban Bayramýnda hayata geçecek diyerek ifade etti. Biz de bu dileðe katýlýyor, Yeni Asya nýn bu bayramda da çýkacaðýný duyuruyor ve bizlerin de bayram tatili yapabilmemize imkân verecek Bayram gazetesi projesinin önümüzdeki Kurban Bayramýnda gerçekleþmesini temennî ediyoruz. Gazetemizde bayramlaþma Her bayram olduðu gibi, bu bayramda da gazetemiz mescidinde bayram namazý kýlýnacak ve ardýndan bayramlaþma olacak. Okuyucularýmýzý yarýn sabah bekliyoruz. Ve hepinize hayýrlý bayramlar diliyoruz... Bursa ya tebrik ve teþekkürler Kur ân kampanyasýnda Tataristan a 1000 a- det Kur ân gönderen ve gazete tirajýný yüzde 200 arttýran Bursalý okurlarýmýza tebrik ve teþekkürlerimizi iletiyoruz. Kitap talebi Erkan Yýldýz'ýn mesajý: Daha önce de sizden defolu kitap istemiþtim ve yollamýþtýnýz. Bir buçuk sene irtibat halinde olamadým. Çünkü aðýr bir hastalýk geçirdim. Sizden tekrar rica ediyorum, kitap gönderin. Çamur içindeyken risale ile tanýþýp hayatýný çamurdan çýkarmýþ ve sonra iman yolunda hizmet eden 65 kardeþimiz var. Çoðu üniversite öðrencisi. Külliyat olabilir, alternatif kitaplar olabilir, çocuk kitaplarý olabilir, hepsine çok ihtiyacýmýz var. Ýlkinde yollamýþtýnýz, Allah razý olsun, ama bu sefer çok daha fazla ihtiyacýmýz var. Sevgiler, saygýlar. Adres: Tugayyolu, Tansel Caddesi, Çýnar Sokak, No: 12, Maltepe-Ýstanbul

4 HABERLER 4 Y HABER TEBRÝK ve DUYURU Burdur Mehmet Âkif Ersoy Üniversite'si ve bölümlerini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Burdur ve Bucak'ta erkek ve bayan öðrencilerimiz için yer temin edilir. Ýrtibat Tel: (0543) Burdur Yeni Asya Temsilciliði HAK KÂ RÝ Va li si Mu am mer Tür ker, Hak kâ ri nin Þem din li il - çe sin de yo la dö þe nen ma yý nýn pat la týl ma sý so nu cu 3 as ke rin þe - hit ol du ðu nu, 2 as ke rin ya ra lan - dý ðý ný bil dir di. Va li Tür ker, yap tý - ðý a çýk la ma da, Þem din li il çe si Ö - veç li Kö yü ya kýn la rýn da te rö rist - ler ce yo la ön ce den dö þe nen ma - yý nýn as ke rî kon vo yun ge çi þi sý - ra sýn da pat la dý ðý ný be lir te rek, Pat la ma da 3 as ker þe hit ol du, 2 as ker ya ra lan dý. Gü ven lik güç le - ri miz böl ge de o pe ras yon la rý ný sür dür mek te de di. 2 TE RÖ RÝST ET KÝ SÝZ HA LE GE TÝ RÝL DÝ Bu a ra da, Va li Tür ker, Hak kâ - ri nin Yük se ko va il çe si Dað lý ca Dað lý ca yo lun da ki bir men fe zin al tý na ma yýn dö þe mek is te yen 2 te rö ris tin gü ven lik güç le ri ta ra - fýn dan fark e dil di ði ni ve kar þý - lýk lý ça týþ ma nýn ya þan dý ðý ný söy le di. Tür ker, Çý kan ça týþ - ma da 2 te rö rist et ki siz ha le ge - ti ril di. Böl ge de a ra zi a ra ma ve ta ra ma iþ lem le ri nin sü rü yor de di. Böl ge de e le ge çi ri len ma - yý nýn i se im ha e dil di ði öð re nil di. MÝD YAT TA SAL DI RI: 1 KO RU CU ÞE HÝT, 3 KO RU CU YA RA LI Mar din in Mid yat il çe sin de de te rör ör gü tü PKK men sup la rý - nýn sal dý rý sý so nu cu 1 ge çi ci köy ko ru cu su þe hit ol du, 3 ge çi ci köy ko ru cu su ya ra lan dý. Mid yat Kay - ma ka mý Fa tih Ak ka ya, yap tý ðý a - çýk la ma da, Þen köy Jan dar ma Ka ra ko lu ya kýn la rýn da nö bet de - ði þi mi ya pan ge çi ci köy ko ru cu - la rý na te rör ör gü tü men sup la rýn - ca si lâh lý sal dý rý dü zen len di ði ni be lir te rek, o lay da Sa rý ka ya Kö yü ge çi ci köy ko ru cu su Ab dül ka dir Du ruþ un þe hit ol du ðu nu, ko ru - cu lar Ha lit Coþ kun, Ra sim Le - vent ve Meh met Do ðan ýn ya ra - lan dý ðý ný bil dir di. Ak ka ya, ya ra lý ko ru cu la rýn Mid yat Dev let Has - ta ne sin de te da vi al tý na a lýn dý ðý ný kay det ti. Ya ra lý ko ru cu Ra sim Le vent, nö bet de ði þi mi i çin git - tik le ri jan dar ma ka ra ko lu ö nün - de mi ni büs ten in dik le ri sý ra da si - lâh lý sal dý rý nýn dü zen len di ði ni be lir te rek, A raç tan i ner in - mez da ha ne ol du ðu nu an lam - dan sal dý rý ya uð ra dýk. Ý ki fark lý yön den a teþ a çýl dý. Ben sal dýr - gan la rýn kaç ki þi ol duk la rý ný gör me dim, a ma ar ka daþ la rým 3-4 ki þi ol duk la rý ný gör müþ ler de di. Böl ge de ge niþ çap lý o pe - ras yon baþ la týl dý kay de dil di. SAVUR'DA KARAKOLA ROKETLÝ SALDIRI Mar din in Sa vur il çe si Sür gü - cü bel de sin de ye ni ya pý lan ka - ra ko la te rö rist ler ta ra fýn dan ro - ket sal dý rý sý dü zen len di. E di ni - len bil gi ye gö re, ön ce ki ak þam sa at sý ra la rýn da Sa vur a bað lý Sür gü cü bel de sin de ye ni ya pý lan as ke rî ka ra ko la te rö - rist ler ce ro ket li sal dý rý dü zen - len di. Gü ven lik güç le ri sal dý rý - ya a nýn da kar þý lýk ver di. Sal dý rý - da her han gi bir can kay bý ya - þan maz ken, ka ran lýk tan fay da - la nan te rö rist ler o lay ye rin den kaç tý. Böl ge de o pe ras yon baþ la - týl dý. Hak kâ ri-mardin / a a-cihan BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin son o pe ras yon la rý nýn çok et ki li ve çok so nuç a lý cý ol du ðu nu be lir te rek, Sý ný rö te si o - pe ras yon lar et ki li, kar þý lý ðý ný bul du. De vam e di - yor. Bu, bir ye ni en teg re stra te ji dir de di. Be þir A ta lay, Ka nal 7 te le viz yo nun can lý ya yýn - la nan Baþ kent Ku li si prog ra mýn da so ru la rý ce - vap la dý. Son gün ler de mey da na ge len te rör o lay - la rý ve Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin son o pe ras yon - la rýy la il gi li so ru lar ü ze ri ne A ta lay, Tür ki ye de se - çi min ar dýn dan ye ni A na ya sa ça lýþ ma la rý nýn tar - tý þýl ma ya baþ la na ca ðý ný be lir te rek, bek le nen gü zel ge liþ me le rin ö nü nü kes mek i çin böy le bir at mos - fe rin o luþ tu rul du ðu nu söy le di. A ta lay, Tür ki ye nin ye ni A na ya sa ya ha zýr lan - dý ðý sý ra da or ta lý ðý ka rýþ tý ran lar, Tür ki ye de ki de - mok ra tik ge liþ me le re, o lum lu ge liþ me le re sa de ce dar be vu ru yor lar de di. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin son o pe ras yon la rý - nýn çok et ki li ve çok so nuç a lý cý ol du ðu nu bil di - ren A ta lay, o pe ras yon son ra sý böl ge de so nuç la ra i liþ kin tes bit ya pýl dý ðý ný an lat tý. Sý ný rö te si o pe ras yon lar et ki li, kar þý lý ðý ný bul du. De vam e di yor. Bu bir ye ni en teg re stra - te ji dir di yen A ta lay, ko nuy la il gi li sü reç i çin de Ba kan lar Ku ru lun da, Mil lî Gü ven lik Ku ru lun - da, Te rör le Mü ca de le Yük sek Ku ru lun da ve ba zý de ði þik plat form lar da top lan tý lar ya pýl dý ðý - ný, ko nu ya bü tün bo yut la rýy la ça lýþ týk la rý ný söy le di. Be þir A ta lay, Yü rüt tü ðü müz po li ti ka, hep si bir stra te ji nin bir par ça sý. En teg re bir stra te ji. Bü tün bo yut la rý ný göz ö nü ne a lan, hiç bir boþ luk bý rak ma yan bir ba kýþ. Bu þe kil de de - vam e de cek de di. An ka ra / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do - ðan, U lu sa Ses le niþ ko nuþ ma - sýn da, Ma a le sef bu yýl al dý ðý mýz yü rek ya kan ha ber ler le Ra ma zan ne þe miz, ye ri ni hü zün le re bý rak - tý. Te rör o dak la rý, bir ke re da ha gen ce cik ev lat la rý mý zý mer ha - met siz ce þe hit e de rek o cak la rý - mý za a teþ dü þür dü de di. Þe hit - le re Al lah tan rah met, a i le le ri ne ve ya kýn la rý na da sa býr ve me ta - net di le yen Baþ ba kan Er do ðan, þun la rý söy le di: Mil le ti mi zin ba - þý sað ol sun. Gen ce cik ev lat la rý - mý zýn can la rý na kas te den bu ci - na yet o da ðý hak et ti ði kar þý lý ðý mu hak kak a la cak týr. Bu mü ca - de le de ye ni bir dö nem ya þý yo - ruz. Ha va ha re kât la rý a za mî dik - kat le sür dü rül dü, sür dü rü le cek. Bun la rýn so nuç la rý ný mil le ti miz - le pay la þý yo ruz. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri miz, ö zel e ði tim li Em - ni yet güç le ri miz de ko or di ne li o - la rak te rör le mü ca de le ye de vam e de cek tir. As ke ri mi ze, po li si mi - ze kur þun sý kan, dev ri ye le ri mi ze pu su ku ran, ka ra kol la rý mý zý ba - san, va tan daþ la rý mý zýn hu zu ru na kas te den bu ci na yet o da ðý na ge - çit ver me ye ce ðiz. Her va tan da - þým e min ol sun ki; bu mü ca de le - yi bu top rak lar da a sýr lar dýr hük - mü nü sür dü ren kar deþ lik hu ku - ku muz dan, a da let ten ve hak ka - ni yet ten, de mok ra si ve hu kuk - tan ge ri a dým at ma dan ya pa ca - ðýz. De mok ra si den, hu kuk tan ge ri a dým at mak bir ya na, de - mok ra si ve hu ku kun çý ta sý ný yük sel te rek mil le ti miz le be ra ber hu zur ik li mi ne ka vu þa ca ðýz. Her vic dan sa hi bi va tan da þý mý zýn bu ko nu da bi zim le ay ný has sa si ye te sa hip ol du ðu nu bi li yo rum. Mil - le ti mi zin so nu na ka dar bi ze gü - ven me si ni de ö zel lik le is tir ham e di yo rum. An ka ra / a a RA MA ZAN BAY RA MI A RE FE SÝN DE HAK KÂ RÝ'DEN GE LEN A CI HA - BER, YÝ NE TÜR KÝ YE'YÝ YA SA BOÐ DU. ÞEM DÝN LÝ'DE YO LA DÖ ÞE NEN MA YI N PAT LA DI, 3 AS KER ÞE HÝT OL DU, 2 AS KER YA RA LAN DI. ÖZ GÜR LÜK ÇÜ BÝR A NA YA SA HA ZIR LA MA AZ MÝN DE YÝZ BAÞ BA KAN Re cep Tay - yip Er do ðan, bu dö nem - de bü tün par ti le rin ka týl - dý ðý or tak bir ze min de çok da ha öz gür lük çü bir a na ya sa ha zýr la ma az - min de ol duk la rý ný da be - lir te rek, Meþ rû i yet ze - mi nin de kal mak þar týy la Tür ki ye nin ko nu þul ma - ya cak ve çö zü le me ye cek bir me se le si yok tur. Bi ze gö re, söy le ye cek sö zü o - lan, si ya se tin de sa mi mî o lan, her hak ka ni yet ve vic dan sa hi bi in san ge lir mil le tin Mec li sin de ye ri - ni a lýr de di. ÝS TAN BUL Em ni yet Mü dü rü Hü se - yin Çap kýn, Ra ma zan Bay ra mý bo - yun ca va tan daþ la rýn kar þý laþ tý ðý her tür lü a sa yiþ, gü ven lik ve tra fik o lay - la rýy la il gi li ih bar, þi kâ yet ve yar dým ta lep le ri ni 155 nu ma ra lý Po lis Ým - dat te le fo nu na ya pa bi le cek le ri ni bil dir di. Çap kýn, yap tý ðý a çýk la ma da, mil let çe kar þý lýk lý sev gi, say gý ve kar - deþ lik bað la rý ný kuv vet len di ren, top - lum sal yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma - nýn en üst se vi ye de ya þan dý ðý, mil li bir lik ve be ra ber li ðin da ha da per - çin len di ði, ay ný duy gu ve se vinç le - rin pay la þýl dý ðý ö zel gün ler den bi ri o lan Ra ma zan Bay ra mý na u laþ ma - nýn he ye ca ný i çin de ol du ðu nu be - lirt ti. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü per so ne li nin, va tan daþ la rýn Ra ma - zan Bay ra mý ný hu zur ve gü ven i - çin de ge çir me le ri i çin 24 sa at gö - rev le ri nin baþ la rýn da ol duk la rý ný i fa - de e den Çap kýn, þun la rý kay det ti: Ýs tan bul lu hem þeh ri le ri mi zin kar - þý laþ tý ðý her tür lü a sa yiþ, gü ven lik ve tra fik o lay la rý i le il gi li ih bar, þi kâ yet ve yar dým ta lep le ri i çin 155 Po lis Ým dat te le fo nu her an hiz met le rin - de dir. Bu ve si le i le þah sým ve Ýl Em - ni yet Mü dür lü ðü per so ne li a dý na tüm va tan daþ la rý mý zýn Ra ma zan Bay ra mý ný kut lar, ül ke mi zin bir li ði ve se la me ti i çin can la rý ný fe da e den a ziz þe hit le ri mi zi rah met le ve min - net le a nar, kah ra man ga zi le ri mi ze þük ran la rý mý su nar, bay ra mýn tüm Ýs lâm â le mi ne, mil le ti mi ze ve dar - gýn lýk la rýn or ta dan kalk tý ðý, kar deþ - lik ve dost luk duy gu la rý nýn da ha da kuv vet len di ði, mut lu ve gü zel gün - ler ge tir me si ni te men ni e der, say gý - la rý mý su na rým. Ýs tan bul / a a Her gün Ra ma zan gi bi ol sun AÝ LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Ý - nanç sis te mi mi ze gö re ve ren el a lan el den üs tün dür, kom þu su aç ken tok ya tan biz den de ðil dir. O yüz den bu duy gu la rý 11 a yýn bir a yýn da de ðil yý lýn her gü nü ne ya ya cak þe kil de hem genç le ri mi ze öð ret me li hem ya - þa ma lý hem de ge le cek te ya þat ma lý yýz de di. Fat ma Þa hin, par ti si nin Þe hit ka mil Ýl çe Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan An tep E vi nde ve ri len if tar ye me ðin de yap tý ðý ko nuþ - ma sý na, Ra ma zan a yýn da çok fark lý duy gu la rý hep be - ra ber ya þa dýk la rý ný, en ö nem li duy gu lar dan bi ri si nin aç lý ðý his set mek ve yok sul la rýn ya nýn da ol mak, da ya - nýþ ma ve yar dým laþ ma duy gu su nu güç len dir mek ol - du ðu nu i fa de et ti. Þa hin, þun la rý söy le di: Bi zim i çin ö nem li o lan has let le rin, bu duy gu la rýn yük se len bir de ðer ol ma sý bi zim 74 mil yo nun kar deþ li ði ni pe kiþ ti - rir ken ay ný za man da dün ya kar deþ li ði ni, dün ya nýn hu zu ru nu ve ba rý þý ný da ger çek leþ tir mek i çin ü ze ri - miz de çok bü yük ve bal ve çok bü yük so rum lu luk ol - du ðu nu gö rü yo ruz. Bi zim i nanç sis te mi mi ze gö re ve - ren el a lan el den üs tün dür, kom þu su aç ken tok ya tan biz den de ðil dir. Bi zim mi sa fi ri miz tan rý mi sa fi ri dir, bi zim sof ra mýz Ha lil Ýb ra him sof ra sý dýr. O yüz den bu duy gu la rý 11 a yýn bir a yýn da de ðil yý lýn her gü nü ne ya - ya cak þe kil de hem genç le ri mi ze öð ret me li hem ya þa - ma lý hem de ge le cek te ya þat ma lý yýz. Ga zi an tep / a a Genç lik en ö nem li koz la rý mýz dan AV RU PA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, AB mü za ke re le rin de de en ö nem li koz la rý - mýz dan bi ri genç nü fu su muz dur de di. AKP Bü yük - çek me ce Genç lik Kol la rý Kon gre sin de ko nu þan Ba - ðýþ, dün ya da den ge le rin de ðiþ ti ði ni ve Tür ki ye nin den ge le ri ku ran ül ke ha li ne gel di ði ni, fa kat mu ha le fe - tin den ge si nin bo zuk ol du ðu nu ve bir tür lü to par la - na ma dý ðý ný sa vun du. Ba ðýþ, Baþ ba ka nýn, ken di si nin, bir çok ba ka nýn ve ge nel baþ kan yar dým cý la rý nýn, AKP nin tü zü ðü ge re ði bir son ra ki ge nel se çim ler de a day o la ma ya cak la rý ný kay det ti. An cak bu nun, 2023 yý lý na yö ne lik ha yal le ri ol ma ya ca ðý an la mý na gel me - di ði ni söy le yen Ba ðýþ, þöy le ko nuþ tu: Ha yal le ri miz ve he def le ri miz var. Tür ki ye i çin ba þar mak ve u laþ - mak is te di ði miz nok ta lar var. A ma bi zim il la mec lis - te ol ma mýz ge rek mi yor. Ýþ te bu genç lik bi zim ha yal - le ri mi zi ger çek leþ ti re bi lir te Tür ki ye yi dün ya - nýn en güç lü 10 ül ke sin den bi ri ya pa rýz. Kim se bu ül - ke nin genç li ði ni hor gör me ye kalk ma sýn. Çün kü bu ül ke de Ýs tik lâl Sa va þý nda da Ça nak ka le Sa va þý nda da en çok ha ya tý ný kay be den ler genç ler ol du ðu gi bi, AB mü za ke re le rin de de en ö nem li koz la rý mýz dan bi ri genç nü fu su muz dur. Bu gün Al man ya da or ta la ma yaþ 45 i ken, Tür ki ye de 28 dir. Ya ni genç ler bu ül ke - de a zýn lýk de ðil, güç lü bir ço ðun luk tur. Ýs tan bul / a a Somali Cumhurbaþkanýndan yardým kuruluþlarýna teþekkür SO MA LÝ Cum hur baþ ka ný Þeyh Þe rif Ah med, ül - ke ye yar dým ge ti ren Türk yar dým ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri ni Mo ga di þu U lus la ra ra sý Ha va a la ný nda ka bul et ti. Cum hur baþ ka ný Ah med, Tür ki ye den ge - len yar dým lar i çin te þek kür et ti. Kýt lýk ve ku rak lýk la mü ca de le e den So ma li ye yar dým ge ti ren TÝ KA, Türk Ký zý la yý, Sað lýk Ba kan lý ðý, Türk Di ya net Vak fý, Kim se Yok mu Der ne ði, Can su yu, De niz Fe ne ri ve ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý tem sil ci le ri ni Mo ga di þu U lus la ra ra sý Ha va la ný nda ka bul e den So ma li Cum - hur baþ ka ný Þeyh Þe rif Ah med, Tür ki ye den ge len yar dým lar i çin tek tek te þek kür et ti. Tür ki ye nin So - ma li ye u zat tý ðý yar dým e li ne ve Türk Yar dým ku ru - luþ la rý nýn bu ra da bu lun ma sý na min net tar ol duk la rý - ný söy le yen So ma li Cum hur baþ ka ný Ah med, ö zel lik - le Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn be ra be rin de a i le si, çok sa yý da ba kan, iþ a da mý ve sa nat çý i le yap tý - ðý zi ya re tin ül ke si i çin ta ri hi ö ne me sa hip ol du ðu nu be lirt ti. So ma li de Türk va tan daþ la rý nýn dost ça kar - þý lan dý ðý ný söy le yen Ah med, ül ke de hâ lâ sü ren ça týþ - ma la ra dik ka ti çe ke rek, yar dým ör güt le ri ni kö tü ni - yet li in san la ra kar þý gü ven lik ko nu sun da dik kat li ol - ma la rý ko nu sun da u yar dý. Türk yar dým ku ru luþ la rý - nýn tem sil ci le ri de So ma li Cum hur baþ ka ný Ah med e ül ke ye ya pý lan yar dým lar ve ge le ce ðe yö ne lik pro je - le ri ko nu sun da bil gi ver di. Mo ga di þu / a a De niz Fe ne ri e.v sav cý la rý na so ruþ tur ma AN KA RA Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, De niz Fe ne ri e.v bað lan tý lý so ruþ tur ma dan a lý nan Cum hu ri yet sav cý - la rý hak kýn da, Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lun ca (HSYK) gö rev len di ri len baþ mü fet tiþ le rin so ruþ tur ma baþ la týl ma sý na ka rar ver di ði ni be lirt ti. Baþ sav cý lýk tan ya pý - lan a çýk la ma da, 2008/2111 sa yý lý so ruþ tur ma ev ra ký ný yü rüt mek le gö rev li Cum hu ri yet sav cý la rý nýn ye ri ne so - ruþ tur ma yý yü rüt mek ve muk te za ya bað la mak ü ze re 2 Cum hu ri yet sav cý sý nýn gö rev len di ril me si nin ar dýn dan ya zý lý ve gör sel ba sýn da spe kü la tif, it ham e di ci ve tek ta raf lý ha ber ve yo rum la rýn yer al dý ðý kay de di le rek, ba zý hu sus - la rýn a çýk lan ma sýn da fay da gö rül dü ðü bil di ril di. De niz Fe ne ri e.v bað lan tý lý so ruþ tur ma dan a lý nan Cum hu ri yet sav cý la rý hak kýn da, Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru - lun ca (HSYK) gö rev len di ri len baþ mü fet tiþ le rin so ruþ tur - ma baþ la týl ma sý na ka rar ver di ði be lir ti len a çýk la ma da, So ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet sav cý la rý hak kýn da ta raf sýz lýk ve ben ze ri ko nu lar da it ham e di ci ve spe kü la tif de ðer len dir me ler ya pý la rak, yýp ra týl mak su re tiy le, sür dü - rül mek te o lan so ruþ tur ma hak kýn da o lum suz, hak sýz, a - da let ve yar gý ya o lan gü ven duy gu su nu sar sa bi le cek ni te - lik te de ðer len dir me le rin ön le ne bil me si a çý sýn dan baþ sav - cý lýk ma ka mý ta ra fýn dan 2 Cum hu ri yet sav cý sý gö - rev len di ril miþ tir i fa de le ri kul la nýl dý. An ka ra / a a TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Feridun Kýlýç ve Besime Kýlýç Hanýmefendinin Feyzanur ismini verdikleri bir çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, Feyzanur'un Hizmet-i Nur'a hadim olmasýný Cenâb-ý Hak'tan niyaz ederiz. Abdüssamed Temel, Muhyiddin Aslan, Ömer Faruk Topçu, Ömer Kurtoðlu, Ýsmet Kolbudak, Nureddin Polat, Mustafa Fakhani, Mustafa Alkan, Kudret Yurdakul, Yunus Aras, Esad Günhan, Bilal Aydoðan, Esad Günhan, Cihad Mert, Sebahaddin Aras, Rýdvan Aras, Yasin Aras, Çaðrý Yurdakul, Halim Aydoðan, Burak Ünlü, Mücahid Aydoðan, A. Buðra Ünlü, Recep Aras, Ö. Faruk Aksoy. Zaman zaman oluyor, karþýlýðýný alýyorlar ÝÇÝÞLERÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Mid yat ta ki te rör sal dý rý sý na i liþ kin Bu tür sal dý rý lar za man za man o - lu yor; kar þý lý ðý ný a lý yor lar, a la cak lar de di. A dý ya man dan ka ra yo luy la Ma lat ya ya ge len Þa hin, Ye þil yurt Ýl çe si Cum hu ri yet Ör nek Kö yü Cum hu ri yet Jan dar ma Ka ra ko lu nu zi ya ret et ti. Ba sý na ka pa lý ger çek leþ - ti ri len ve yak la þýk ya rým sa at sü ren zi ya re tin ar dýn dan Ma lat ya Em ni - yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga - ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü - dür lü ðü ne ge çen Þa hin, bu ra da sa - hur yap tý. Sa hur ön ce sin de ba sýn men sup la rý nýn ký sa gö rün tü al ma - la rý na i zin ve ren Þa hin, sa bah na - ma zý ný Bat tal ga zi il çe sin de ki ta ri hî U lu Ca mi de kýl dý. Þa hin, na maz çý - ký þýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce - vap la dý. Bir ga ze te ci nin Mar din de - ki te rör sal dý rý la rý ný ha týr lat ma sý ü - ze ri ne Þa hin, þöy le ko nuþ tu: Bu tür sal dý rý lar, za man za man o lu yor; kar þý lý ðý ný a lý yor lar, a la cak lar. Yi ne bir sal dý rýy la kar þý kar þý ya kal dýk. Her sal dý rý da ü zü cü bi zim i çin a ma ay ný za man da da ge rek li ted bir le rin de a lýn ma sý na yö ne lik bir o lay dýr. Ve fat e den kar de þi mi ze, þe hi di mi ze Al lah tan rah met di li yo ruz, a ma ted bi ri de a lý nýr. Malatya / aa Rifat Hi sar cýk lý oð lu: Bay ram lar gü zel fýr sat TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, bay ram la rýn in sa ný in san ya pan de - ðer le ri yü celt mek i çin en gü zel fýr sat ol du ðu nu be lirt ti. Hi sar cýk lý oð lu, Ra - ma zan Bay ra mý do la yý sýy la ya yým la - dý ðý me sa jýn da, bay ram la - rýn ba rýþ ve kar deþ lik duy - gu la rý ný güç len di ren ve ya þa ma se vin ci ni ta ze le - yen ö zel gün ler ol du ðu nu i fa de et ti. Bu gün le rin sev gi, say gý, ba rýþ, ke net - len me ve da ya nýþ ma gi bi in sa ný in san ya pan a sil de ðer le ri yü celt mek i çin en gü zel fýr - sat lar ol du ðu nu kay de den Hi sar cýk lý - oð lu, me sa jýn da þu i fa de le re yer ver di: Mü ba rek Ra ma zan a yý nýn ar dýn dan ka vuþ tu ðu muz bay ram, se vinç le rin art tý ðý, kýr gýn lýk ve dar gýn lýk la rýn son bul du ðu çok ö nem li gün le ri ih ti va e - der. Gü zel o lan kav ga et mek, sa vaþ - mak de ðil, ba rýþ i çe ri sin de, bir bi ri mi zi an la ya rak ve say gý du ya rak ya þa ya bil - mek tir. Se vinç ler ve bay ram lar pay la - þýl dýk ça an lam ka za nýr. Bi zim kül tü - rü müz de in sa noð lu an cak çev re sin - de ki in san lar da mut luy sa mut lu dur. Bir lik ve be ra - ber li ði mi zin ma ya sýn da ki for mül bu dur. Af ri ka da aç lýk la mü ca de le de e den in san la ra yar dým e li ni u za - tan mil le ti miz, bu yü ce de - ðe ri ne ka dar güç lü sa hip - len di ði ni bir kez da ha gös - ter miþ tir. Bu duy gu ve dü þün ce ler le Türk iþ dün ya sý a dý na tüm hal ký mý - zýn ve Ýs lam a le mi nin Ra ma zan Bay - ra mý ný en iç ten di lek le rim le kut lu yor, bu mü ba rek gün le rin tüm in san lý ða mut lu luk ve hu zur ge tir me si ni te - men ni e di yo rum. An ka ra / a a Em ni ye t görev baþýnda Yi ne yü re ði miz yan dý A ta lay: O pe ras yon lar kar þý lý ðý ný bul du Ra ma za ný ze hir et ti ler Son günlerde artan terör saldýrýlarýnýn ardýndan askeri birlikler, mayýn arama tarama faaliyetlerini arttýrdý. FOTOÐRAF: AA

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı