GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr"

Transkript

1 DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de ký lý na cak. OKUYUCULARIMIZI GÜNEÞLÝ TESÝSLERÝMÝZE BEKLÝYORUZ GAZETEMÝZDE BAYRAMLAÞMA Ge le nek sel hâ le ge len o ku yu cu la rý mýz la bay ram laþ ma bu bay ram da ger çek le þe cek. Ga ze te miz mes ci din de bay ram na ma zý ký lý na cak ve ar dýn dan bay ram laþ ma o la cak. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Kur ân mey dan o ku yor Muhsin Bozkurt un yazýsý say fa 2 de YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Anayasa için PÝYASADA BAYRAM BEREKETÝ u Ha zýr gi yim sek tö rün de es na fýn yü zü, Ra ma zan Bay ra mý nýn ya ný sý ra he - men ar dýn dan baþ la ya cak ye ni e ði tim-öð re tim dö ne mi ha zýr lý ðý ve kýþ mev si - mi ne yö ne lik a lýþ ve riþ ha re ket li li ðiy le gü lü yor. Ha be ri say fa 11 de mutabakat þart FO TOÐ RAF: A A GÜN DEM LE ÝL GÝ LÝ KO NU LAR DA KO NU ÞAN CUM HUR BAÞ KA NI GÜL, YE NÝ A NA YA SA NIN MU TA BA KAT LA YA PIL MA SI NI ÝS TE DÝ. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ERDOÐAN TERÖRÜ LÂNETLEDÝ Ramazaný zehir ettiler u Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, U lu sa Ses le niþ ko nuþ ma sýn da, Ma a le sef bu yýl al dý ðý mýz yü rek ya kan ha ber ler le Ra ma zan ne þe miz, ye ri ni hü zün le re bý rak tý. Te rör o dak la rý, bir ke re da ha gen ce cik ev lât la rý mý zý mer ha met siz ce þe hit e de rek o cak la rý mý za a teþ dü þür dü de di. Ha be ri say fa 4 te USÛL HATASI YAPILMASIN u24. Ya sa ma Dö ne mi'nin en ö nem li gün dem mad de le rin den bi ri si o la cak ye ni a na ya sa nýn kap sa mýy la il gi li bü yük bir mu ta ba kat bu lun du ðun dan e min ol du ðu nu i fa de e den Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, ''bu sü reç te o la bi le cek u sûl ha ta la rý ya da ek sik lik le ri nin ye ni a na ya sa ya pýl ma sý ný en gel le ye ce ði en di þe si'' ta þý yor. GÖRÜÞ BÝRLÝÐÝ SAÐLANMALI u A A'ya ko nu þan Cum hur baþ ka ný Gül "Þu nu u nut ma ya lým ki; a na ya sa me tin le ri, en bü yük bað la yý cý me tin ler dir, her ke si bað la yan me tin dir. Ko lay ko lay de ðiþ mez. O nun i çin her ke sin dü þün ce le ri nin a lýn ma sý, her ke sin a na ya sa sý ol du ðu na ö nem ve ril me si ve her ke sin i yi kö tü o ra da bir kat ký sý nýn ol ma sý çok ö nem li. Ü mit e di yo rum ki bu se fer bun lar ger çek le þir" de di. Ha be ri say fa 5 te YÝNE YÜ RE ÐÝMÝZ YAN DI u Ra ma zan Bay ra mý a re fe sin de Hak kâ ri den ge len a cý MÝDYAT TA BÝR KORUCU ÞEHÝT ha ber yi ne Tür ki ye yi ya sa boð du. Þem din li il çe si Ö veç li Kö yü ya kýn la rýn da te rö rist ler ce yo la ön ce den dö þe nen umardin in Midyat ilçesinde de terör örgütü PKK mensuplarýnýn ma yý n as ke rî kon vo yun ge çi þi sý ra sýn da pat la dý, 3 as ker saldýrýsý sonucu 1 geçici köy korucusu þehit oldu, 3 geçici köy þe hit ol du, 2 as ker ya ra lan dý. Ha be ri say fa 4 te korucusu yaralandý. Ha be ri say fa 4 te TEM TRA FÝ ÐÝ TIKAN DI Ra ma zan Bay ra mý ný ya þa dýk la rý ye rin dý þýn da ge çir mek is te - yen ler, o to büs ter mi nal le ri ne ve ha va li man la rý na a kýn et ti. An ka ra Þe hir le ra ra sý O to büs Ter mi na li ne (AÞ TÝ) ge len çok sa yý da yol cu, yo ðun lu ða se bep ol du. Bay ram ta ti li nin baþ la ma sýy la yo la çý kan ta til ci ler, TEM O to - yo lu nun Ýs tan bul-an ka ra yö nün de ki lo met re ler ce u zun luk ta a raç kuy ru ðu o luþ tur du. Ha be ri say fa 3 te AÝLE BÜYÜKLERÝNÝZ HASRETLE SÝZÝN YOLUNUZU GÖZLÜYOR Bayram tatil deðildir, anne-baba unutulmasýn u On do kuz Ma yýs Ü ni ver si te si E ði tim Fa kül te si E ði tim Bi lim le ri A na Bi lim Da lý ve Sam sun Hoþ gö rü ve Sev gi Der ne ði Baþ ka ný Prof. Dr. Kur man Er san lý, bay ra mý de niz, kum ya da u zak yer le re ka çýþ o la rak gö ren le ri, hasretle yol la rý ný göz le yen an ne ve ba ba la rý ný u nut ma ma la rý ko nu sun da u yar dý. Ha be ri say fa 6 da YENÝ ÖÐRETÝM YILINDA Öðrencilerin kitaplarý hazýr u Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý, öð ren ci ve öð ret men le re top lam 204 mil yon 275 bin 661 üc ret siz ders ki ta bý da ðý ta cak. Ba ka n Ö mer Din çer, ders ki tap la rýy la bir lik te öð ren ci le re ve ril mek ü ze re ha zýr la nan bro þür de öð ren ci le re, Ya kýn bir za man da e lek tro nik ki tap lar la ta ný þa cak sý nýz dedi. Ha be ri 3 te 1 MÝLYON KÝÞÝ EVÝNÝ TERK ETTÝ Ýrene ilerliyor u ABD yi et ki si al tý na a lan I re ne ka sýr ga sý, ül ke nin At las Ok ya nu su sa hi li nin or ta ke si mi ne doð ru i ler li yor. Ha be ri say fa 7 de

2 2 Y LÂHÝKA Ramazan ve Kurban Bayramý gecelerini ibâdetle geçiren kimsenin kalbi, kalblerin öldüðü günde ölmez. Câmiü's-Saðîr, No: 3535 / Hadis-i Þerif Meâli Kur ân meydan okuyor Þükür içinde halis bir tevhid var Þükür içinde sâfi bir iman var; hâlis bir tevhid bulunur. Çünkü, bir elmayý yiyen ve Elhamdülillâh diyen adam, o þükürle ilân eder ki: O elma doðrudan doðruya dest-i kudretin yadigârý ve doðrudan doðruya hazine-i rahmetin hediyesidir. (Dünden devam) em þükrün envâý var. O nevîlerin en câ- ve fihriste-i umumiyesi, namazdýr. Hmii Hem þükür içinde sâfi bir iman var; hâlis bir tevhid bulunur. Çünkü, bir elmayý yiyen ve Elhamdülillâh diyen adam, o þükürle ilân eder ki: O elma doðrudan doðruya dest-i kudretin yadigârý ve doðrudan doðruya hazine-i rahmetin hediyesidir demesiyle ve itikad etmesiyle, herþeyi, cüz î olsun küllî olsun, O'nun dest-i kudretine teslim ediyor. Ve herþeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakikî bir imaný ve hâlis bir tevhidi, þükürle beyan ediyor. Ýnsan-ý gafil, küfran-ý nimetle ne derece hasârete düþtüðünü, çok cihetlerden yalnýz bir veçhini söyleyeceðiz. Þöyle ki: Lezzetli bir nimeti insan yese, eðer þükretse, o yediði nimet, o þükür vasýtasýyla bir nur olur, uhrevî bir meyve-i Cennet olur. Verdiði lezzetle, Cenâb-ý Hakkýn iltifat-ý rahmetinin eseri olduðunu düþünmekle, büyük ve daimî bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi mânevî lübleri ve hülâsalarý ve mânevî maddeleri ulvî makamlara gönderip, maddî ve tüflî (posa) ve kýþrî, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulât olup aslýna, yani anâsýra inkýlâp etmeye gidiyor. Eðer þükretmezse, o muvakkat lezzet, zeval ile bir elem ve teessüf býrakýr ve kendisi dahi kazurat o- lur. Elmas mahiyetindeki nimet, kömüre kalb olur. Þükürle, zâil rýzýklar, daimî lezzetler, bâki meyveler verir. Þükürsüz nimet, en güzel bir suretten, çirkin bir surete döner. Çünkü, o gafile göre rýzkýn âkýbeti, muvakkat bir lezzetten sonra fuzulâttýr. Evet, rýzkýn aþka lâyýk bir sureti var. O da, þükürle o suret görünür. Yoksa, ehl-i gaflet ve dalâletin rýzka aþklarý bir hayvanlýktýr. Daha buna göre kýyas et ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ne derece hasâret ediyorlar. Envâ-ý zîhayat i- çinde en ziyade rýzkýn envâýna muhtaç, insandýr. Cenâb-ý Hak insaný bütün esmâsýna câmi bir ayna ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharâtýný tartacak, tanýyacak cihazata mâlik bir mucize-i kudret ve bütün esmâsýnýn cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini mizana çekecek âletleri hâvi bir hâlife-i arz suretinde hâlk etmiþtir. Onun için, hadsiz bir ihtiyaç verip, maddî ve mânevî rýzkýn hadsiz envâýna muhtaç etmiþtir. Ýnsaný, bu câmiiyete göre en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çýkarmak vasýtasý, þükürdür. Þükür olmazsa, esfel-i sâfilîne düþer, bir zulm-ü azîmi irtikâp eder. Elhasýl, en âlâ ve en yüksek tarik olan tarik-i ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasýndan en büyük esasý þükürdür ki, o dört esas þöyle tabir edilmiþ: Der tarik-i acz-mendî lâzým âmed çâr-çiz: Acz-i mutlak, fakr-ý mutlak, þevk-i mutlak, þükr-ü mutlak, ey aziz. (Ey aziz kardeþim! Allah a karþý acizlik ve ihtiyacýný hissetme esasýna dayanan bu yolda þu dört þey lâzýmdýr: Sonsuz acz, sonsuz fakr, sonsuz þevk, sonsuz þükür.) Allahým, bizi þükredenlerden eyle rahmetinle, ey Erhamürrâhimîn. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öðrettiðinden baþka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herþeyi kuþatan Alîm-i Hakîmsin. (Bakara Sûresi, 2:32.) Allahým! Þükredenlerin ve hamd edenlerin efendisi olan, Efendimiz Muhammed e ve bütün Âl ve ashabýna salât ve selâm et. Âmin. Onlarýn duâlarý, Âlemlerin Rabbi olan Allah a hamd olsun sözleriyle sona erer. (Yûnus Sûresi, 10:10.) Mektubat, 28. Mektub, 5. Risâle (Þükür Risâlesi), s. 612 LÛGATÇE: ahsen-i takvim: En güzel þekil, biçim. alem-i zâtî: Zâtýna ait alem, sembol. anâsýr: Unsurlar. dest-i kudret: Kudret eli. envâ : Nevler, çeþitler. envâ-ý zîhayat: Hayat sahibi çeþitleri. esfel-i sâfilîn: Aþaðýlarýn en aþaðýsý. hàlk: Yaratma. hâvi: Ýçine alan. irtikâp: Kötü bir iþ yapma. lâfzullah: Allah lâfzý. lüb: Öz. müddeharât: Biriktirilmiþ þeyler, depolananlar. tarik-i ubudiyet ve mahbubiyet: Allah ýn sevgisini kazanma ve kulluk yolu. zâil: Son bulan. özün; düzgün, kusursuz bir þekilde, halin ve makamýn icabýna göre yerinde S söylenmesi demek olan belâgat, Kur ân da mu'cizelik derecesindedir. O belâgat; sözün; diziliþ, tertip ve vezin / ölçü bakýmýndan gösterdiði þekil olan nazm ýnýn; akýcý, düzgün ifade ve güzel anlatým demek olan cezalet inden kaynaklanýyor. O belâgat; mükemmel ve tam bir nazmýn güzelliðinden ortaya çýkýyor. O belâgat; üslûp ve ifade tarzlarýnýn benzersizlik, eþsiz güzellik ve orijinalliðinden ileri geliyor. O belâgat; üslûplarýnýn garip / þaþýrtýcý, nadir ifade ve güzelliðinden neþ et ediyor. O belâgat; beyan ve açýklamalarýnýn kusurdan u- zak, üstün oluþ niteliðinden ötürü kendini gösteriyor. O belâgat; üslûp üstünlüðünden, safvet / safilik ve halis / katkýsýz, mahza / sýrf mana yüklü oluþundan pýrýl pýrýl parlýyor. O belâgat; mana ve anlamlarýnýn kuvvetli, hakkaniyetli; yani hak ve doðru oluþ özelliðinden dolayý göz kamaþtýrýyor. O belâgat; lâfzýnýn; yani ifade ve kelimelerinin; dilin doðru, düzgün, açýk ve akýcý þekilde kullanýlmasý demek olan fesahat inden meydana geliyor. O belâgat; sözün akýcý olma hali; yani, ifadesindeki âhenk / uyum; yani, açýklýk, kolaylýk ve akýcýlýk demek olan selaset inden doðuyor. *** Ýþte, Kur ân ýn belâgatý; harikulâde / olaðanüstü söyleyiþ güzelliðine imkân veren bir belâgattir. Öyle bir belâgat ki, Benî Âdem / Ademoðullarý nýn; en deha sahibi edip ve edebiyatçýlarýný, en harika ve seçkin hatip ve söylevcilerini, en mütebahhir / allâme / çok bilgin, ulema / âlim ve bilginlerini; sözle mücadele demek olan muaraza ya dâvet edip çaðýrarak; bin dört yüz senedir onlara meydan okuyor. *** Kur ân ýn i cazý / mu cize oluþu vardýr ve mevcuttur. Sonsuz bir hüsün / cemal ve güzelliðe MUHSÝN BOZKURT malik ve sahip olan Kur ân ýn; beyan ve açýklamasýna nispet edilip kýyaslanabilecek hiçbir söz ve kelâm; þimdiye kadar kimseden sadýr olmadýðý gibi, varid de olmamýþtýr. Evet, Kur ân ýn belâgatindeki / makam ve mekâna uygun; kusursuz ifadesinden anlaþýlýyor ki, i caz / mu'cizelik; Kur ân da kesinlikle, iki kere iki dört e- dercesine mevcuttur. Kaldý ki, Kur ân ýn belâgatli ve belið oluþunda; Kur ân a mahsus i caz ve mu'cizelik vasfý taþýmasýnda; nice hikmet, sýr, gaye ve faydalar vardýr. Kur ân ýn; diziliþ, tertip ve vezninde, yani nazm ýnda; insaný hayran býrakan bir akýcýlýk ve güzellik vardýr. Nasýl ki, saniyeler dakikayý, dakikalar saati meydana getiriyor; böylece, birbirini tekmil edip tamamlýyorlar ise; her sûre ve âyetinde sayýsýz hikmet ve namütenahi faydalar bulunduðu için Hakîm sýfat ve niteliðini taþýyan Kur ân ýn; her bir cümle, kýsým ve parçalarý birbirini tasdik edip onaylamakta, yekdiðerini beyan edip a- çýklamakta; birbirlerini tamamlayarak bir elden çýkan bütünün parçalarý olduklarýný, dünya âleme göstermekte; nasýl bir nazm, yani diziliþ, tertip ve vezin sahibi olduklarýný ilân edip durmaktadýrlar. Evet, Kur ân kelimelerindeki nizam ve düzen; cümlelerin birbirine karþý münasebet ve baðlantýlarý; ondaki intizam ve düzenliliði, çok güzel bir þekilde dikkatli nazarlara sunmaktadýr. Evet, Kur ân ýn nazmýndaki cezalet, yani güzellik ve akýcýlýk; Kur ân ýn i caz ve mu'cizeliðini gösteren nazmýna / tertip ve diziliþine ait bir nakýþ teþkil eder. Sanki, pek çok Kur ân âyetlerinden her birinin; ekser âyetlerin herbirine bakar bir gözü, birbirine nazýr / birbirine dönük bir yüzü vardýr. Çünkü onlara; onlarla olan münasebet / iliþki ve baðlantýlarýnýn mânevî hat ve çizgilerini uzatýyor. Böylece, mu'cizelik nakþýný dokuyor. Kur ân ýn nazmýndaki cezaleti, yani güzellik ve akýcýlýðý belirtmiþ oluyor. *** Bin dört yüz senedir Kur ân; okuyor hâlâ, dünyaya meydan Çýkamadý karþýsýna bir er; ne Dünya dan, ne de Ay dan. VECÝZE Kimin kalbinde îmandan ve din-i haktan gelen hakikat çekirdeði bulunmazsa, cesareti ve kuvve-i mâneviyesi muzmahil olur ve vicdaný tefessüh eder ve kâinatýn hadisatýna esir olur. Risâle-i Nur'dan

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Marmara da poyraz MAR MA RA De ni zi nde poy raz et ki si ni sür dür dü. 11 þi lep ve tan ker, sa at te ki hý zý za - man za man 70 ki lo met re ye u la þan poy raz dolayýsýyla Te kir dað ýn Þar köy il çe si sa hil le - ri ne de mir le di. Þar köy de de mir li bek le yen ya ban cý ban dý ra lý 14 þi lep ve tan ker i le bir - lik te top lam 25 ge mi ge ce yi Þar köy sa hil le - rin de ge çir di. Me te o ro lo ji yet ki li le rin den a lý - nan bil gi ye gö re, poy raz bu gün et ki si ni kay - be de cek. Ö te yan dan, dün sa at da ya - pý la cak Bur sa-ýs tan bul de niz o to bü sü se fe ri poy raz dolayýsýyla ip tal e dil di. Tekirdað / aa TEM de a raç kuy ru ðu BAY RAM ta ti li nin baþ la ma sýy la yo la çý kan ta til ci ler, TEM O to yo lu nun Ýs tan bul-an ka - ra yö nün de ki lo met re ler ce u zun luk ta a raç kuy ru ðu o luþ tur du. Bo lu Em ni yet Mü dür lü - ðü Tra fik Þu be si e kip le ri, o to yol da ki tra fik yo ðun lu ðu nu a zal ta bil mek i çin za man za - man a raç la rý D-100 ka ra yo lu na yön len di ri - yor. TEM O to yo lu nun A bant Kav þa ðý i le Pa þa köy a ra sýn da yol ba kým ça lýþ ma sý dolayýsýyla u la þým i ki þe rit ten ve ri li yor. Bo lu Em ni yet Mü dür lü ðü Tra fik Þu be si e kip le ri, bay ram ta ti li i çin yo la çý ka cak sü rü cü le ri u - ya ra rak, o to yo lun ya ný sý ra D-100 ka ra yo lu - nu kul lan ma la rý ný is te di. Bolu / aa Ha tim li te ra vih yo ðun il gi gör dü DE NÝZ LÝ DE bir ca mi de te ra vih ler, Kur âný Ke rim O ku ma Ya rýþ ma sý 2006 Dün ya Bi - rin ci si Mý sýr lý Ha fýz Ah med Sü ley man ta ra - fýn dan ha tim li o la rak kýl dý rýl dý. Din Hiz met li - le ri ve Gö rev li le ri Der ne ði (DÝG DER) ta ra - fýn dan dâvet e di len 29 ya þýn da ki Sü ley man ýn De niz li Sa na yi Ca mi si nde kýl dýr dý ðý ha tim li te ra vih na maz la rý, Ra ma zan bo yun ca yo ðun il gi gör dü. Mý sýr lý Ha fýz Sü ley man, ABD baþ ta ol mak ü ze re bir çok ül ke de dâ vet ü ze - ri ne Kur ân o ku du ðu nu an la ta rak, Ül kem - de ki o lay lar da Tür ki ye nin des te ði ö nem liy - di. Mý sýr da ki Müs lü man kar deþ le ri miz Türk le ri çok se vi yor de di. Denizli / aa 29 NAMAZ VAKÝTLERÝ Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Adana Ankara Antalya Hicrî: Balýkesir 29 Ramazan Bursa Diyarbakýr 1432 Elazýð Erzurum Rumî: Eskiþehir 16 Aðustos Gaziantep 1427 Isparta Ders kitaplarý hazýr MEB'ÝN, ÖZEL OKULLAR DIÞINDA DÝÐER OKULLARDAKÝ BÜTÜN ÖÐRENCÝLERE ÜCRETSÝZ VERECEÐÝ KÝTAPLAR, OKULUN ÝLK GÜNÜ SIRALARDA HAZIR OLACAK. MEB Yayýmlar Dairesi Baþkaný Zeren, o kul la rýn a çý la ca ðý 19 Ey lül Pa zar te si gü nü ders ki tap la rý nýn o kul sý ra la rý nýn üs tün de ha zýr o la ca ðý ný be lirt ti. MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý (MEB), öðrenci ve öðretmenlere toplam 204 milyon 275 bin 661 ücretsiz ders kitabý daðýtacak. Millî Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, ders kitaplarýyla birlikte öðrencilere verilmek üzere hazýrlanan broþürde öðrencilere, Yakýn bir zamanda elektronik kitaplarla tanýþacaksýnýz diye seslendi. MEB Yayýmlar Dairesi Baþkaný Aziz Zeren, ilköðretim ve ortaöðretim okullarý ile açýköðretim öðrencilerine ders kitaplarýnýn ücretsiz daðýtýlacaðýný bildirdi eðitim-öðretim yýlýnda daðýtýlacak ders kitaplarýnýn hazýr olduðunu ve okullara daðýtýlmaya baþlandýðýný ifade eden Zeren, okullarýn açýlacaðý 19 Eylül Pazartesi günü ders kitaplarýnýn okul sýralarýnýn üstünde hazýr olacaðýný belirtti. Zeren, özel okullar dýþýnda diðer okullardaki bütün öðrencilere ders kitaplarý ile çalýþma kitaplarý, öðretmenlere de kýlavuz kitaplarýnýn ücretsiz verileceðini söyledi. Zeren, herhangi bir sorun yaþanmamasý için bütün tedbirlerin alýndýðýný, yedek kitaplarýn hazýr bulundurulduðunu belirtti. Zeren in verdiði bilgiye göre, ilköðretimde 128 milyon 419 bin 276, ortaöðretimde 75 milyon 856 bin 385 kitap daðýtýlacak. Ankara / aa Yollarda bayram tatili izdihamý RA MA ZAN Bay ra mý ný ya - þa dýk la rý ye rin dý þýn da ge - çir mek is te yen ler, o to büs ter mi nal le ri ne ve ha va li - man la rý na a kýn et ti. An - ka ra Þe hir le ra ra sý O to büs Ter mi na li ne (AÞ TÝ) ge len çok sa yý da yol cu, yo ðun - lu ða se bep ol du. An ka ra Þe hir le ra ra sý O to büs Ýþ let me ci le ri ve A cen te le ri Der ne ði Baþ - ka ný Et hem A teþ, bay ram ta ti li nin 9 gün ol ma sý i le bir lik te va tan daþ la rýn þe hir dý þý na çýk mak is te me le ri i le bir lik te AÞ - TÝ de bü yük bir yo ðun lu ðun ya þan dý ðý ný söy le di. A teþ, AÞ - TÝ nin ön ce ki bay ram la ra o ran la da ha ka la ba lýk ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, ka la ba lý ðýn se be bi nin i se Ra ma zan Bay ra mý - nýn hem ya za gel me si hem de o kul lar da ki sý nav la rýn bit me si ol du ðu nu i fa de et ti. Ra ma zan Bay ra mý ta ti li do la yý sýy la An ka - ra E sen bo ða Ha va li ma ný nda da yo ðun luk ya þa ný yor. An ka ra mer kez li iç ve dýþ hat u çu þu ya pan A na do lu Jet yet ki li le rin - den e di ni len bil gi ye gö re, 9 gün lük ta til sü re sin ce ger çek le þe cek ba zý se fer le - rin bü tün bi let le ri bit ti. Yet ki li ler, yol cu ta le bi ne gö re ba zý des ti nas yon la ra ek se fer ko nu la bi le ce ði ni be lirt ti. Ankara / aa Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Bayram kalpleri buluþturuyor Geldi geliyor dediðimiz Ramazan günlerini de tamamlayýp son gününe eriþtik. Bu sene de rahle boyu Kur ân kampanyasýyla þenlenen ve bu vesileyle birçok yeni okuyucunun Yeni Asya ile tanýþmasýna vesile olan Ramazan-ý Þerif, oruçlarý, teravihleri, mukabele ve hatimleri, zekât ve fitreleri ile manevî hayatýmýza da yine farklý bir renk, heyecan, coþku ve bereket getirdi. Cenâb-ý Hak cümlemizi daha nice Ramazan lara eriþtirsin dileðimizi ifade ederken, yarýnki bayram için de þunlarý belirtelim: Bayram günleri, sevinç günleridir. Peygamber Efendimizin (asm) dilinde nasýl ki oruçlunun iki sevincinden biri, iftar âný ise; yine onun (asm) dilinde bayram da, mü minlerin sevinç ve sürurunun zirvelere taþýndýðý Ramazan ayýnýn iftarýdýr. Bediüzzaman Hazretleri, böylesi bayram günlerinin sevincine þükürle mukabele edilmesi gerektiðini söyler. Çünkü neþe ve sevincin arttýðý bu günlerde, insanýn gaflete düþmesi daha kolay olur. O- nun içindir ki Bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-ý meþrû daireye sapmamak için, rivâyetlerde, zikrullaha ve þükre çok azîm tergîbat vardýr der. Bu günlerde Allah ý daha çok anmalý ve daima þükür içerisinde bulunmalýdýr. Öte yandan, bayram günleri, kalplerin ittihad ettiði günlerdir. Mü minler, bayram sabahý, bayram namazýnda hep bir aðýzdan Allahuekber Allahuekber... tekbirlerini getirerek yekvücut olurlar. Bayramýn ilk gününde girdikleri bu kudsî atmosferi ve birlik ruhunu, bayram günlerinde gerçekleþtirdikleri eþ-dost, akraba ziyaretleriyle daha da perçinlerler. Böylelikle bayramlar, bugünlerde ihtiyacýný daha çok duyduðumuz toplumsal huzur ve barýþýn da vesilesi olur. Allah nasip ederse yarýn idrak edeceðimiz Ramazan Bayramýnýn da bu güzel mânâlarýn yine derinden hissedilip yaþanmasýna vesile olmasýný diliyor, bayramýnýzý þimdiden tebrik ediyoruz. Ramazan sayfalarýmýz beðenildi Bir ay boyunca neþrine çalýþtýðýmýz Ramazan sayfalarýmýzda birbirinden güzel çalýþmalar yer aldý. Gelen akisler, bu yýlki Ramazan sayfalarýmýzýn da beðenildiði yönünde. Deðerli çalýþmalarýyla Ramazan sayfalarýmýza katkýda bulunan herkese bir kez daha teþekkür ediyor, Allah razý olsun diyoruz. Bayram gazetesi Kurban a kaldý Basýn Ýlân Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ýn giriþimleriyle bir kez daha gündeme gelen, bayramda Bayram gazetesini tekrar çýkarma projesi, bazý gazete patronlarý konuyla ilgili protokole imza koymadýðý için yine hayata geçirilemedi. Önceki beyanlarýnda Bu defa olacak, hattâ Ramazan Bayramýna da yetiþecek diyen Atalay, son durumu Bu bayrama yetiþmedi, inþaallah Kurban Bayramýnda hayata geçecek diyerek ifade etti. Biz de bu dileðe katýlýyor, Yeni Asya nýn bu bayramda da çýkacaðýný duyuruyor ve bizlerin de bayram tatili yapabilmemize imkân verecek Bayram gazetesi projesinin önümüzdeki Kurban Bayramýnda gerçekleþmesini temennî ediyoruz. Gazetemizde bayramlaþma Her bayram olduðu gibi, bu bayramda da gazetemiz mescidinde bayram namazý kýlýnacak ve ardýndan bayramlaþma olacak. Okuyucularýmýzý yarýn sabah bekliyoruz. Ve hepinize hayýrlý bayramlar diliyoruz... Bursa ya tebrik ve teþekkürler Kur ân kampanyasýnda Tataristan a 1000 a- det Kur ân gönderen ve gazete tirajýný yüzde 200 arttýran Bursalý okurlarýmýza tebrik ve teþekkürlerimizi iletiyoruz. Kitap talebi Erkan Yýldýz'ýn mesajý: Daha önce de sizden defolu kitap istemiþtim ve yollamýþtýnýz. Bir buçuk sene irtibat halinde olamadým. Çünkü aðýr bir hastalýk geçirdim. Sizden tekrar rica ediyorum, kitap gönderin. Çamur içindeyken risale ile tanýþýp hayatýný çamurdan çýkarmýþ ve sonra iman yolunda hizmet eden 65 kardeþimiz var. Çoðu üniversite öðrencisi. Külliyat olabilir, alternatif kitaplar olabilir, çocuk kitaplarý olabilir, hepsine çok ihtiyacýmýz var. Ýlkinde yollamýþtýnýz, Allah razý olsun, ama bu sefer çok daha fazla ihtiyacýmýz var. Sevgiler, saygýlar. Adres: Tugayyolu, Tansel Caddesi, Çýnar Sokak, No: 12, Maltepe-Ýstanbul

4 HABERLER 4 Y HABER TEBRÝK ve DUYURU Burdur Mehmet Âkif Ersoy Üniversite'si ve bölümlerini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Burdur ve Bucak'ta erkek ve bayan öðrencilerimiz için yer temin edilir. Ýrtibat Tel: (0543) Burdur Yeni Asya Temsilciliði HAK KÂ RÝ Va li si Mu am mer Tür ker, Hak kâ ri nin Þem din li il - çe sin de yo la dö þe nen ma yý nýn pat la týl ma sý so nu cu 3 as ke rin þe - hit ol du ðu nu, 2 as ke rin ya ra lan - dý ðý ný bil dir di. Va li Tür ker, yap tý - ðý a çýk la ma da, Þem din li il çe si Ö - veç li Kö yü ya kýn la rýn da te rö rist - ler ce yo la ön ce den dö þe nen ma - yý nýn as ke rî kon vo yun ge çi þi sý - ra sýn da pat la dý ðý ný be lir te rek, Pat la ma da 3 as ker þe hit ol du, 2 as ker ya ra lan dý. Gü ven lik güç le - ri miz böl ge de o pe ras yon la rý ný sür dür mek te de di. 2 TE RÖ RÝST ET KÝ SÝZ HA LE GE TÝ RÝL DÝ Bu a ra da, Va li Tür ker, Hak kâ - ri nin Yük se ko va il çe si Dað lý ca Dað lý ca yo lun da ki bir men fe zin al tý na ma yýn dö þe mek is te yen 2 te rö ris tin gü ven lik güç le ri ta ra - fýn dan fark e dil di ði ni ve kar þý - lýk lý ça týþ ma nýn ya þan dý ðý ný söy le di. Tür ker, Çý kan ça týþ - ma da 2 te rö rist et ki siz ha le ge - ti ril di. Böl ge de a ra zi a ra ma ve ta ra ma iþ lem le ri nin sü rü yor de di. Böl ge de e le ge çi ri len ma - yý nýn i se im ha e dil di ði öð re nil di. MÝD YAT TA SAL DI RI: 1 KO RU CU ÞE HÝT, 3 KO RU CU YA RA LI Mar din in Mid yat il çe sin de de te rör ör gü tü PKK men sup la rý - nýn sal dý rý sý so nu cu 1 ge çi ci köy ko ru cu su þe hit ol du, 3 ge çi ci köy ko ru cu su ya ra lan dý. Mid yat Kay - ma ka mý Fa tih Ak ka ya, yap tý ðý a - çýk la ma da, Þen köy Jan dar ma Ka ra ko lu ya kýn la rýn da nö bet de - ði þi mi ya pan ge çi ci köy ko ru cu - la rý na te rör ör gü tü men sup la rýn - ca si lâh lý sal dý rý dü zen len di ði ni be lir te rek, o lay da Sa rý ka ya Kö yü ge çi ci köy ko ru cu su Ab dül ka dir Du ruþ un þe hit ol du ðu nu, ko ru - cu lar Ha lit Coþ kun, Ra sim Le - vent ve Meh met Do ðan ýn ya ra - lan dý ðý ný bil dir di. Ak ka ya, ya ra lý ko ru cu la rýn Mid yat Dev let Has - ta ne sin de te da vi al tý na a lýn dý ðý ný kay det ti. Ya ra lý ko ru cu Ra sim Le vent, nö bet de ði þi mi i çin git - tik le ri jan dar ma ka ra ko lu ö nün - de mi ni büs ten in dik le ri sý ra da si - lâh lý sal dý rý nýn dü zen len di ði ni be lir te rek, A raç tan i ner in - mez da ha ne ol du ðu nu an lam - dan sal dý rý ya uð ra dýk. Ý ki fark lý yön den a teþ a çýl dý. Ben sal dýr - gan la rýn kaç ki þi ol duk la rý ný gör me dim, a ma ar ka daþ la rým 3-4 ki þi ol duk la rý ný gör müþ ler de di. Böl ge de ge niþ çap lý o pe - ras yon baþ la týl dý kay de dil di. SAVUR'DA KARAKOLA ROKETLÝ SALDIRI Mar din in Sa vur il çe si Sür gü - cü bel de sin de ye ni ya pý lan ka - ra ko la te rö rist ler ta ra fýn dan ro - ket sal dý rý sý dü zen len di. E di ni - len bil gi ye gö re, ön ce ki ak þam sa at sý ra la rýn da Sa vur a bað lý Sür gü cü bel de sin de ye ni ya pý lan as ke rî ka ra ko la te rö - rist ler ce ro ket li sal dý rý dü zen - len di. Gü ven lik güç le ri sal dý rý - ya a nýn da kar þý lýk ver di. Sal dý rý - da her han gi bir can kay bý ya - þan maz ken, ka ran lýk tan fay da - la nan te rö rist ler o lay ye rin den kaç tý. Böl ge de o pe ras yon baþ la - týl dý. Hak kâ ri-mardin / a a-cihan BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin son o pe ras yon la rý nýn çok et ki li ve çok so nuç a lý cý ol du ðu nu be lir te rek, Sý ný rö te si o - pe ras yon lar et ki li, kar þý lý ðý ný bul du. De vam e di - yor. Bu, bir ye ni en teg re stra te ji dir de di. Be þir A ta lay, Ka nal 7 te le viz yo nun can lý ya yýn - la nan Baþ kent Ku li si prog ra mýn da so ru la rý ce - vap la dý. Son gün ler de mey da na ge len te rör o lay - la rý ve Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin son o pe ras yon - la rýy la il gi li so ru lar ü ze ri ne A ta lay, Tür ki ye de se - çi min ar dýn dan ye ni A na ya sa ça lýþ ma la rý nýn tar - tý þýl ma ya baþ la na ca ðý ný be lir te rek, bek le nen gü zel ge liþ me le rin ö nü nü kes mek i çin böy le bir at mos - fe rin o luþ tu rul du ðu nu söy le di. A ta lay, Tür ki ye nin ye ni A na ya sa ya ha zýr lan - dý ðý sý ra da or ta lý ðý ka rýþ tý ran lar, Tür ki ye de ki de - mok ra tik ge liþ me le re, o lum lu ge liþ me le re sa de ce dar be vu ru yor lar de di. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin son o pe ras yon la rý - nýn çok et ki li ve çok so nuç a lý cý ol du ðu nu bil di - ren A ta lay, o pe ras yon son ra sý böl ge de so nuç la ra i liþ kin tes bit ya pýl dý ðý ný an lat tý. Sý ný rö te si o pe ras yon lar et ki li, kar þý lý ðý ný bul du. De vam e di yor. Bu bir ye ni en teg re stra - te ji dir di yen A ta lay, ko nuy la il gi li sü reç i çin de Ba kan lar Ku ru lun da, Mil lî Gü ven lik Ku ru lun - da, Te rör le Mü ca de le Yük sek Ku ru lun da ve ba zý de ði þik plat form lar da top lan tý lar ya pýl dý ðý - ný, ko nu ya bü tün bo yut la rýy la ça lýþ týk la rý ný söy le di. Be þir A ta lay, Yü rüt tü ðü müz po li ti ka, hep si bir stra te ji nin bir par ça sý. En teg re bir stra te ji. Bü tün bo yut la rý ný göz ö nü ne a lan, hiç bir boþ luk bý rak ma yan bir ba kýþ. Bu þe kil de de - vam e de cek de di. An ka ra / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do - ðan, U lu sa Ses le niþ ko nuþ ma - sýn da, Ma a le sef bu yýl al dý ðý mýz yü rek ya kan ha ber ler le Ra ma zan ne þe miz, ye ri ni hü zün le re bý rak - tý. Te rör o dak la rý, bir ke re da ha gen ce cik ev lat la rý mý zý mer ha - met siz ce þe hit e de rek o cak la rý - mý za a teþ dü þür dü de di. Þe hit - le re Al lah tan rah met, a i le le ri ne ve ya kýn la rý na da sa býr ve me ta - net di le yen Baþ ba kan Er do ðan, þun la rý söy le di: Mil le ti mi zin ba - þý sað ol sun. Gen ce cik ev lat la rý - mý zýn can la rý na kas te den bu ci - na yet o da ðý hak et ti ði kar þý lý ðý mu hak kak a la cak týr. Bu mü ca - de le de ye ni bir dö nem ya þý yo - ruz. Ha va ha re kât la rý a za mî dik - kat le sür dü rül dü, sür dü rü le cek. Bun la rýn so nuç la rý ný mil le ti miz - le pay la þý yo ruz. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri miz, ö zel e ði tim li Em - ni yet güç le ri miz de ko or di ne li o - la rak te rör le mü ca de le ye de vam e de cek tir. As ke ri mi ze, po li si mi - ze kur þun sý kan, dev ri ye le ri mi ze pu su ku ran, ka ra kol la rý mý zý ba - san, va tan daþ la rý mý zýn hu zu ru na kas te den bu ci na yet o da ðý na ge - çit ver me ye ce ðiz. Her va tan da - þým e min ol sun ki; bu mü ca de le - yi bu top rak lar da a sýr lar dýr hük - mü nü sür dü ren kar deþ lik hu ku - ku muz dan, a da let ten ve hak ka - ni yet ten, de mok ra si ve hu kuk - tan ge ri a dým at ma dan ya pa ca - ðýz. De mok ra si den, hu kuk tan ge ri a dým at mak bir ya na, de - mok ra si ve hu ku kun çý ta sý ný yük sel te rek mil le ti miz le be ra ber hu zur ik li mi ne ka vu þa ca ðýz. Her vic dan sa hi bi va tan da þý mý zýn bu ko nu da bi zim le ay ný has sa si ye te sa hip ol du ðu nu bi li yo rum. Mil - le ti mi zin so nu na ka dar bi ze gü - ven me si ni de ö zel lik le is tir ham e di yo rum. An ka ra / a a RA MA ZAN BAY RA MI A RE FE SÝN DE HAK KÂ RÝ'DEN GE LEN A CI HA - BER, YÝ NE TÜR KÝ YE'YÝ YA SA BOÐ DU. ÞEM DÝN LÝ'DE YO LA DÖ ÞE NEN MA YI N PAT LA DI, 3 AS KER ÞE HÝT OL DU, 2 AS KER YA RA LAN DI. ÖZ GÜR LÜK ÇÜ BÝR A NA YA SA HA ZIR LA MA AZ MÝN DE YÝZ BAÞ BA KAN Re cep Tay - yip Er do ðan, bu dö nem - de bü tün par ti le rin ka týl - dý ðý or tak bir ze min de çok da ha öz gür lük çü bir a na ya sa ha zýr la ma az - min de ol duk la rý ný da be - lir te rek, Meþ rû i yet ze - mi nin de kal mak þar týy la Tür ki ye nin ko nu þul ma - ya cak ve çö zü le me ye cek bir me se le si yok tur. Bi ze gö re, söy le ye cek sö zü o - lan, si ya se tin de sa mi mî o lan, her hak ka ni yet ve vic dan sa hi bi in san ge lir mil le tin Mec li sin de ye ri - ni a lýr de di. ÝS TAN BUL Em ni yet Mü dü rü Hü se - yin Çap kýn, Ra ma zan Bay ra mý bo - yun ca va tan daþ la rýn kar þý laþ tý ðý her tür lü a sa yiþ, gü ven lik ve tra fik o lay - la rýy la il gi li ih bar, þi kâ yet ve yar dým ta lep le ri ni 155 nu ma ra lý Po lis Ým - dat te le fo nu na ya pa bi le cek le ri ni bil dir di. Çap kýn, yap tý ðý a çýk la ma da, mil let çe kar þý lýk lý sev gi, say gý ve kar - deþ lik bað la rý ný kuv vet len di ren, top - lum sal yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma - nýn en üst se vi ye de ya þan dý ðý, mil li bir lik ve be ra ber li ðin da ha da per - çin len di ði, ay ný duy gu ve se vinç le - rin pay la þýl dý ðý ö zel gün ler den bi ri o lan Ra ma zan Bay ra mý na u laþ ma - nýn he ye ca ný i çin de ol du ðu nu be - lirt ti. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü per so ne li nin, va tan daþ la rýn Ra ma - zan Bay ra mý ný hu zur ve gü ven i - çin de ge çir me le ri i çin 24 sa at gö - rev le ri nin baþ la rýn da ol duk la rý ný i fa - de e den Çap kýn, þun la rý kay det ti: Ýs tan bul lu hem þeh ri le ri mi zin kar - þý laþ tý ðý her tür lü a sa yiþ, gü ven lik ve tra fik o lay la rý i le il gi li ih bar, þi kâ yet ve yar dým ta lep le ri i çin 155 Po lis Ým dat te le fo nu her an hiz met le rin - de dir. Bu ve si le i le þah sým ve Ýl Em - ni yet Mü dür lü ðü per so ne li a dý na tüm va tan daþ la rý mý zýn Ra ma zan Bay ra mý ný kut lar, ül ke mi zin bir li ði ve se la me ti i çin can la rý ný fe da e den a ziz þe hit le ri mi zi rah met le ve min - net le a nar, kah ra man ga zi le ri mi ze þük ran la rý mý su nar, bay ra mýn tüm Ýs lâm â le mi ne, mil le ti mi ze ve dar - gýn lýk la rýn or ta dan kalk tý ðý, kar deþ - lik ve dost luk duy gu la rý nýn da ha da kuv vet len di ði, mut lu ve gü zel gün - ler ge tir me si ni te men ni e der, say gý - la rý mý su na rým. Ýs tan bul / a a Her gün Ra ma zan gi bi ol sun AÝ LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Ý - nanç sis te mi mi ze gö re ve ren el a lan el den üs tün dür, kom þu su aç ken tok ya tan biz den de ðil dir. O yüz den bu duy gu la rý 11 a yýn bir a yýn da de ðil yý lýn her gü nü ne ya ya cak þe kil de hem genç le ri mi ze öð ret me li hem ya - þa ma lý hem de ge le cek te ya þat ma lý yýz de di. Fat ma Þa hin, par ti si nin Þe hit ka mil Ýl çe Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan An tep E vi nde ve ri len if tar ye me ðin de yap tý ðý ko nuþ - ma sý na, Ra ma zan a yýn da çok fark lý duy gu la rý hep be - ra ber ya þa dýk la rý ný, en ö nem li duy gu lar dan bi ri si nin aç lý ðý his set mek ve yok sul la rýn ya nýn da ol mak, da ya - nýþ ma ve yar dým laþ ma duy gu su nu güç len dir mek ol - du ðu nu i fa de et ti. Þa hin, þun la rý söy le di: Bi zim i çin ö nem li o lan has let le rin, bu duy gu la rýn yük se len bir de ðer ol ma sý bi zim 74 mil yo nun kar deþ li ði ni pe kiþ ti - rir ken ay ný za man da dün ya kar deþ li ði ni, dün ya nýn hu zu ru nu ve ba rý þý ný da ger çek leþ tir mek i çin ü ze ri - miz de çok bü yük ve bal ve çok bü yük so rum lu luk ol - du ðu nu gö rü yo ruz. Bi zim i nanç sis te mi mi ze gö re ve - ren el a lan el den üs tün dür, kom þu su aç ken tok ya tan biz den de ðil dir. Bi zim mi sa fi ri miz tan rý mi sa fi ri dir, bi zim sof ra mýz Ha lil Ýb ra him sof ra sý dýr. O yüz den bu duy gu la rý 11 a yýn bir a yýn da de ðil yý lýn her gü nü ne ya - ya cak þe kil de hem genç le ri mi ze öð ret me li hem ya þa - ma lý hem de ge le cek te ya þat ma lý yýz. Ga zi an tep / a a Genç lik en ö nem li koz la rý mýz dan AV RU PA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, AB mü za ke re le rin de de en ö nem li koz la rý - mýz dan bi ri genç nü fu su muz dur de di. AKP Bü yük - çek me ce Genç lik Kol la rý Kon gre sin de ko nu þan Ba - ðýþ, dün ya da den ge le rin de ðiþ ti ði ni ve Tür ki ye nin den ge le ri ku ran ül ke ha li ne gel di ði ni, fa kat mu ha le fe - tin den ge si nin bo zuk ol du ðu nu ve bir tür lü to par la - na ma dý ðý ný sa vun du. Ba ðýþ, Baþ ba ka nýn, ken di si nin, bir çok ba ka nýn ve ge nel baþ kan yar dým cý la rý nýn, AKP nin tü zü ðü ge re ði bir son ra ki ge nel se çim ler de a day o la ma ya cak la rý ný kay det ti. An cak bu nun, 2023 yý lý na yö ne lik ha yal le ri ol ma ya ca ðý an la mý na gel me - di ði ni söy le yen Ba ðýþ, þöy le ko nuþ tu: Ha yal le ri miz ve he def le ri miz var. Tür ki ye i çin ba þar mak ve u laþ - mak is te di ði miz nok ta lar var. A ma bi zim il la mec lis - te ol ma mýz ge rek mi yor. Ýþ te bu genç lik bi zim ha yal - le ri mi zi ger çek leþ ti re bi lir te Tür ki ye yi dün ya - nýn en güç lü 10 ül ke sin den bi ri ya pa rýz. Kim se bu ül - ke nin genç li ði ni hor gör me ye kalk ma sýn. Çün kü bu ül ke de Ýs tik lâl Sa va þý nda da Ça nak ka le Sa va þý nda da en çok ha ya tý ný kay be den ler genç ler ol du ðu gi bi, AB mü za ke re le rin de de en ö nem li koz la rý mýz dan bi ri genç nü fu su muz dur. Bu gün Al man ya da or ta la ma yaþ 45 i ken, Tür ki ye de 28 dir. Ya ni genç ler bu ül ke - de a zýn lýk de ðil, güç lü bir ço ðun luk tur. Ýs tan bul / a a Somali Cumhurbaþkanýndan yardým kuruluþlarýna teþekkür SO MA LÝ Cum hur baþ ka ný Þeyh Þe rif Ah med, ül - ke ye yar dým ge ti ren Türk yar dým ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri ni Mo ga di þu U lus la ra ra sý Ha va a la ný nda ka bul et ti. Cum hur baþ ka ný Ah med, Tür ki ye den ge - len yar dým lar i çin te þek kür et ti. Kýt lýk ve ku rak lýk la mü ca de le e den So ma li ye yar dým ge ti ren TÝ KA, Türk Ký zý la yý, Sað lýk Ba kan lý ðý, Türk Di ya net Vak fý, Kim se Yok mu Der ne ði, Can su yu, De niz Fe ne ri ve ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý tem sil ci le ri ni Mo ga di þu U lus la ra ra sý Ha va la ný nda ka bul e den So ma li Cum - hur baþ ka ný Þeyh Þe rif Ah med, Tür ki ye den ge len yar dým lar i çin tek tek te þek kür et ti. Tür ki ye nin So - ma li ye u zat tý ðý yar dým e li ne ve Türk Yar dým ku ru - luþ la rý nýn bu ra da bu lun ma sý na min net tar ol duk la rý - ný söy le yen So ma li Cum hur baþ ka ný Ah med, ö zel lik - le Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn be ra be rin de a i le si, çok sa yý da ba kan, iþ a da mý ve sa nat çý i le yap tý - ðý zi ya re tin ül ke si i çin ta ri hi ö ne me sa hip ol du ðu nu be lirt ti. So ma li de Türk va tan daþ la rý nýn dost ça kar - þý lan dý ðý ný söy le yen Ah med, ül ke de hâ lâ sü ren ça týþ - ma la ra dik ka ti çe ke rek, yar dým ör güt le ri ni kö tü ni - yet li in san la ra kar þý gü ven lik ko nu sun da dik kat li ol - ma la rý ko nu sun da u yar dý. Türk yar dým ku ru luþ la rý - nýn tem sil ci le ri de So ma li Cum hur baþ ka ný Ah med e ül ke ye ya pý lan yar dým lar ve ge le ce ðe yö ne lik pro je - le ri ko nu sun da bil gi ver di. Mo ga di þu / a a De niz Fe ne ri e.v sav cý la rý na so ruþ tur ma AN KA RA Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, De niz Fe ne ri e.v bað lan tý lý so ruþ tur ma dan a lý nan Cum hu ri yet sav cý - la rý hak kýn da, Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lun ca (HSYK) gö rev len di ri len baþ mü fet tiþ le rin so ruþ tur ma baþ la týl ma sý na ka rar ver di ði ni be lirt ti. Baþ sav cý lýk tan ya pý - lan a çýk la ma da, 2008/2111 sa yý lý so ruþ tur ma ev ra ký ný yü rüt mek le gö rev li Cum hu ri yet sav cý la rý nýn ye ri ne so - ruþ tur ma yý yü rüt mek ve muk te za ya bað la mak ü ze re 2 Cum hu ri yet sav cý sý nýn gö rev len di ril me si nin ar dýn dan ya zý lý ve gör sel ba sýn da spe kü la tif, it ham e di ci ve tek ta raf lý ha ber ve yo rum la rýn yer al dý ðý kay de di le rek, ba zý hu sus - la rýn a çýk lan ma sýn da fay da gö rül dü ðü bil di ril di. De niz Fe ne ri e.v bað lan tý lý so ruþ tur ma dan a lý nan Cum hu ri yet sav cý la rý hak kýn da, Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru - lun ca (HSYK) gö rev len di ri len baþ mü fet tiþ le rin so ruþ tur - ma baþ la týl ma sý na ka rar ver di ði be lir ti len a çýk la ma da, So ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet sav cý la rý hak kýn da ta raf sýz lýk ve ben ze ri ko nu lar da it ham e di ci ve spe kü la tif de ðer len dir me ler ya pý la rak, yýp ra týl mak su re tiy le, sür dü - rül mek te o lan so ruþ tur ma hak kýn da o lum suz, hak sýz, a - da let ve yar gý ya o lan gü ven duy gu su nu sar sa bi le cek ni te - lik te de ðer len dir me le rin ön le ne bil me si a çý sýn dan baþ sav - cý lýk ma ka mý ta ra fýn dan 2 Cum hu ri yet sav cý sý gö - rev len di ril miþ tir i fa de le ri kul la nýl dý. An ka ra / a a TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Feridun Kýlýç ve Besime Kýlýç Hanýmefendinin Feyzanur ismini verdikleri bir çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, Feyzanur'un Hizmet-i Nur'a hadim olmasýný Cenâb-ý Hak'tan niyaz ederiz. Abdüssamed Temel, Muhyiddin Aslan, Ömer Faruk Topçu, Ömer Kurtoðlu, Ýsmet Kolbudak, Nureddin Polat, Mustafa Fakhani, Mustafa Alkan, Kudret Yurdakul, Yunus Aras, Esad Günhan, Bilal Aydoðan, Esad Günhan, Cihad Mert, Sebahaddin Aras, Rýdvan Aras, Yasin Aras, Çaðrý Yurdakul, Halim Aydoðan, Burak Ünlü, Mücahid Aydoðan, A. Buðra Ünlü, Recep Aras, Ö. Faruk Aksoy. Zaman zaman oluyor, karþýlýðýný alýyorlar ÝÇÝÞLERÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Mid yat ta ki te rör sal dý rý sý na i liþ kin Bu tür sal dý rý lar za man za man o - lu yor; kar þý lý ðý ný a lý yor lar, a la cak lar de di. A dý ya man dan ka ra yo luy la Ma lat ya ya ge len Þa hin, Ye þil yurt Ýl çe si Cum hu ri yet Ör nek Kö yü Cum hu ri yet Jan dar ma Ka ra ko lu nu zi ya ret et ti. Ba sý na ka pa lý ger çek leþ - ti ri len ve yak la þýk ya rým sa at sü ren zi ya re tin ar dýn dan Ma lat ya Em ni - yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga - ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü - dür lü ðü ne ge çen Þa hin, bu ra da sa - hur yap tý. Sa hur ön ce sin de ba sýn men sup la rý nýn ký sa gö rün tü al ma - la rý na i zin ve ren Þa hin, sa bah na - ma zý ný Bat tal ga zi il çe sin de ki ta ri hî U lu Ca mi de kýl dý. Þa hin, na maz çý - ký þýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce - vap la dý. Bir ga ze te ci nin Mar din de - ki te rör sal dý rý la rý ný ha týr lat ma sý ü - ze ri ne Þa hin, þöy le ko nuþ tu: Bu tür sal dý rý lar, za man za man o lu yor; kar þý lý ðý ný a lý yor lar, a la cak lar. Yi ne bir sal dý rýy la kar þý kar þý ya kal dýk. Her sal dý rý da ü zü cü bi zim i çin a ma ay ný za man da da ge rek li ted bir le rin de a lýn ma sý na yö ne lik bir o lay dýr. Ve fat e den kar de þi mi ze, þe hi di mi ze Al lah tan rah met di li yo ruz, a ma ted bi ri de a lý nýr. Malatya / aa Rifat Hi sar cýk lý oð lu: Bay ram lar gü zel fýr sat TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, bay ram la rýn in sa ný in san ya pan de - ðer le ri yü celt mek i çin en gü zel fýr sat ol du ðu nu be lirt ti. Hi sar cýk lý oð lu, Ra - ma zan Bay ra mý do la yý sýy la ya yým la - dý ðý me sa jýn da, bay ram la - rýn ba rýþ ve kar deþ lik duy - gu la rý ný güç len di ren ve ya þa ma se vin ci ni ta ze le - yen ö zel gün ler ol du ðu nu i fa de et ti. Bu gün le rin sev gi, say gý, ba rýþ, ke net - len me ve da ya nýþ ma gi bi in sa ný in san ya pan a sil de ðer le ri yü celt mek i çin en gü zel fýr - sat lar ol du ðu nu kay de den Hi sar cýk lý - oð lu, me sa jýn da þu i fa de le re yer ver di: Mü ba rek Ra ma zan a yý nýn ar dýn dan ka vuþ tu ðu muz bay ram, se vinç le rin art tý ðý, kýr gýn lýk ve dar gýn lýk la rýn son bul du ðu çok ö nem li gün le ri ih ti va e - der. Gü zel o lan kav ga et mek, sa vaþ - mak de ðil, ba rýþ i çe ri sin de, bir bi ri mi zi an la ya rak ve say gý du ya rak ya þa ya bil - mek tir. Se vinç ler ve bay ram lar pay la - þýl dýk ça an lam ka za nýr. Bi zim kül tü - rü müz de in sa noð lu an cak çev re sin - de ki in san lar da mut luy sa mut lu dur. Bir lik ve be ra - ber li ði mi zin ma ya sýn da ki for mül bu dur. Af ri ka da aç lýk la mü ca de le de e den in san la ra yar dým e li ni u za - tan mil le ti miz, bu yü ce de - ðe ri ne ka dar güç lü sa hip - len di ði ni bir kez da ha gös - ter miþ tir. Bu duy gu ve dü þün ce ler le Türk iþ dün ya sý a dý na tüm hal ký mý - zýn ve Ýs lam a le mi nin Ra ma zan Bay - ra mý ný en iç ten di lek le rim le kut lu yor, bu mü ba rek gün le rin tüm in san lý ða mut lu luk ve hu zur ge tir me si ni te - men ni e di yo rum. An ka ra / a a Em ni ye t görev baþýnda Yi ne yü re ði miz yan dý A ta lay: O pe ras yon lar kar þý lý ðý ný bul du Ra ma za ný ze hir et ti ler Son günlerde artan terör saldýrýlarýnýn ardýndan askeri birlikler, mayýn arama tarama faaliyetlerini arttýrdý. FOTOÐRAF: AA

5 Y HABER 5 Uluslar arasý piyasalarda panik havasý bir türlü daðýlmýyor. ABD nin kredi notunun düþürülmesi... Avrupa nýn borç yükü altýnda kývranmasý... Merkel-Sarkozy zirvesinden tatmin edici bir sonuç çýkmamasý... Morgan Stanley in dünyanýn resesyona gireceði uyarýsý... Yeni bir kriz endiþesine yol açýyor. Afrika ve Ortadoðu da yaþanan siyasî çalkantýlar da yaraya tuz biber ekiyor. Altýn dizginlenemiyor, onsu 2 bin dolara dayanýyor. Borsalar iniþli çýkýþlý bir seyir izliyor. Gazeteciler, Koþaner in özür dilemesini bekliyor TÜRKÝYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Dim, Genelkurmay eski Baþkaný Iþýk Koþaner e ait olduðu iddia edilen ses kaydýnda gazetecilere yönelik hakaretleri kýnadýðýný belirterek, Koþaner in özür dilemesini istedi. Koþaner e ait olduðu iddia edilen ses kaydýnda Basýn mensubu anasýný satar, onu oraya haber diye koyar sözlerine bir tepki gösteren TGF Baþkaný Dim, Koþaner in bu tarz bir cümleyi konuþmasýný çok büyük bir talihsizlik olarak deðerlendirdi. Dim, devam etmekte olan baþta Ergenekon olmak üzere Balyoz gibi önemli soruþturmalarýn içinde bulunduðu bir süreçte, medyanýn iþlevinin ne denli önemli olduðu ortadayken, medyanýn büyük bir çoðunluðunun da bu konuda silâhlý kuvvetlerinin yanýnda yer aldýðýný bile bile bu tarz cümleyi kullanmýþ olmasýný büyük bir talihsizlik olduðunu söyledi. Büyük bir hayal kýrýklýðý ve üzüntü içerisinde olduðunu belirten Dim, Iþýk Paþa nýn bu cümleyi kullanmamýþ olmasýný temenni ediyorum. Ama anladýðým kadarýyla bu ses kaydýný kendisine ait olduðunu kabullenmiþ durumda. Bu bakýmdan ben kendisini kýnýyorum. Bir meslek örgütünün baþkaný sýfatýyla. Telâfisi mümkün olmayan yaralar açmamasý dileðiyle özür dilemesini bekliyorum dedi. Antalya / cihan Memur, Ýntibak Kanunu'nun çýkarýlmasýný istiyor DEMOKRATÝK Eðitimciler Sendikasý Genel Baþkaný Gürkan Avcý, farklý kamu kurumlarýnda, ayný iþi yapan memurlar arasýndaki ücret farklýlýklarý ve maaþlarý arasýndaki adaletsizlikleri ortadan kaldýracak Ýntibak Kanunu nun bir an önce çýkarýlmasýný istedi. Avcý, yaptýðý yazýlý açýklamada, kamu iþçileriyle memurlar arasýnda memurlar aleyhine büyük ücret uçurumu bulunduðunu, kamu iþçilerinin ekonomik haklarýn yaný sýra demokratik ve mesleki haklar bakýmýndan da memurlardan oldukça ileride olduðunu savundu. Memurlarýn kendi aralarýnda da ücret farklýlýklarý ve adaletsizlik yaþandýðýný, ayný eðitimi almýþ ve ayný iþi yapan memurlarýn maaþlarýnýn ve yan ödemelerinin 4 kata varan oranlarda farklýlýk gösterdiðini savunan Avcý, kamu kesiminde çalýþan ayný iþi yapan fakat farklý bakanlýklarda veya kurumlarda çalýþan memurlar arasýnda da gelir uçurumu bulunduðu ileri sürdü. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn, eþit iþe eþit ücret sistemini biran önce hayata geçirmesini beklediklerini ifade eden Avcý, þunlarý kaydetti: Farklý kamu kurumlarýnda, ayný iþi yapan memurlar arasýndaki ücret farklýlýklarý ve maaþlarý arasýndaki adaletsizlikleri ortadan kaldýracak Ýntibak Kanunu nun biran önce çýkarýlmasýný istiyoruz. Memurlar arasýndaki ücret uçurumunun devam etmemesi için zamlarýn yüzdelik oranlarla deðil, net ücret dilimleriyle yapýlmasýný istiyoruz. Bugün RTÜK, TO- KÝ, SPK, Merkez Bankasý gibi onlarca kurumlarda çalýþan memurlar, öðretmenlerin 4-5 katý maaþ alýyor. Memurlar, bu tür kurumlara geçmek için Meclis koridorlarýný a- þýndýrýyor. Kamuda torpilli beyaz memurlar anlayýþýný devam ettiren bu adaletsizlik daha fazla devam etmemelidir. Ankara / aa Kemer de patlama ANTALYA NIN Kemer ilçesinde bir plajda patlama meydana geldi. Antalya Valiliði nden yapýlan yazýlý açýklamada, patlamanýn sebep kaynaklandýðýnýn þuan belli olmadýðý belirtilerek, þunlar kaydedildi: Kemer ilçesinde bir plajda, þu an için menþei belli olmayan küçük bir patlama meydana gelmiþtir. Patlama sonucu etrafa yayýlan taþ ve çakýl parçalarýndan 6 kiþi hafif olarak yaralanmýþ olup, tedavileri ayakta yapýlmýþtýr Kemer / aa Bu nasýl dünya? Kurlarda yüksek oynaklýk önlenemiyor. Böylesine kaotik bir ortamda 3-5 kuruþu olanlar altýn, borsa, döviz üçgeninde sýkýþýp kalýyor. Küçük yatýrýmcý boþ yere hayale kapýlýyor. Çünkü kazananlar her zaman spekülatörler oluyor. Özellikle böyle puslu havalarda avlarýný kolayca tuzaða düþürüyorlar. Þimdilerde emtialara yöneldiler. Emtia... Ticarete konu olan mallara deniyor. Altýn, gümüþ, nikel, bakýr, buðday, mýsýr gibi. Fiyatlarýyla oynayýp milyon dolarlarý terlerini akýtmadan ceplerine indiriyorlar. Nerde kazanç kokusu alýyorlar, orada bitiveriyorlar. Ülkemiz bu bakýmdan verimli. Hem kârlý, hem de güvenli bir liman. Þu anda 82 milyar dolar civarýnda yabancý para limana demir atmýþ durumda. Yarýsý hazine bonosunda, yarýsý borsada. Borsaya hakimler. Manipüle etme imkânlarý var. Hazine bonosu ise garantili kazanç. Dünyada en yüksek oranda faiz veren ülkelerin baþýnda geliyoruz. Vergi algý yok. Kaba bir hesapla kazançlarýný bulalým. 82 milyar dolar en kötü ihtimalle yüzde 5 kazandýrsa yýllýk 4 milyar dolara tekabül ediyor. 4 milyar dolar... Sadece Türkiye de kazanýlan. Yeryüzünde dolaþan trilyon dolarlar dikkate alýndýðýnda kazancýn büyüklüðünü siz tahayyül edin. Dünyada milyonlarca insan ise günde bir dolarla geçiniyor. Somali de halk onu da bulamýyor. Açlýktan ölüyor. Ýsyan etmemek mümkün deðil. Bu nasýl dünya? Bir tarafta günde 1 dolar kazanamadýðý için ölenler, diðer tarafta milyon dolarlar i- çinde yüzenler. Ýnsanlýk bu trajediye son vermeli. Çaðýmýza hiç yakýþmýyor. Kýymetli okurlarým: Yarýn Ramazan Bayramý. Hepinize hayýrlý bayramlar dilerken þehit haberlerinden dolayý son derece üzgün olduðumu söylemek istiyorum. Þehitlerimize Allah tan rahmet, yakýnlarýna sabýr diliyorum. CumhurbaþkanýGül:UzunyýllardansonrabelkibirinciAnayasamýzdansonrailkdefa,TürkiyeBüyükMilletMeclisikendiserbestiradesiyleanayasayapmýþolacak,gerçekleþtirebilirse. ANAYASA ÝÇÝN MUTABAKAT ÞART CUMHURBAÞKANI GÜL, YENÝ ANAYASADA HERKESÝN DÜÞÜNCELERÝNÝN ALIN- MASI, HERKESÝN ANAYASASI OLDUÐUNA ÖNEM VERÝLMESÝ VE HERKESÝN ÝYÝ KÖTÜ ORADA BÝR KATKISININ OLMASININ ÇOK ÖNEMLÝ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, anayasanýn herkesi baðlayan metin olduðunu belirterk, Onun için herkesin düþüncelerinin alýnmasý, herkesin anayasasý olduðuna önem verilmesi ve herkesin iyi kötü orada bir katkýsýnýn olmasý çok önemli. Ümit ediyorum ki bu sefer bunlar gerçekleþir dedi. Cumhurbaþkanlýðýnýn Ýstanbul Tarabya daki Huber Köþkü nde Anadolu Ajansý muhabiri ile özel röportaj yapan Gül, Yeni yasama yýlýnda Meclisin önündeki en önemli konu yeni anayasa olacaktýr. Yeni anayasa nasýl yapýlmalý? þeklindeki soru üzerine þunlarý söyledi: Ben doðrusu büyük bir fýrsatýn olduðuna inanýyorum. Daha önceki Mecliste de bu fýrsat vardý çünkü Meclisin temsil kabiliyeti büyüktü, þimdiki Meclisin de temsil kabiliyeti büyük. Vatandaþlarýmýz, önemli siyasi akýmlarýn hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiler. Tabiî þimdi karþý karþýya kaldýðýmýz yemin konularý var. Bu Meclis, geçen Meclisin de tecrübesinden yararlanarak, yeni bir anayasa yapabilir. Bu, büyük bir onurdur doðrusu. Uzun yýllardan sonra belki birinci Anayasamýzdan sonra ilk defa, Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi serbest iradesiyle anayasa yapmýþ o- lacak, gerçekleþtirebilirse. Onun için herkesin büyük bir sorumluluk duygusu içinde hareket etmesi gerekir. Ben yeni bir a- nayasa yapma imkanýnýn var olduðu kanaatindeyim. Þundan dolayý; bu anayasanýn nasýl bir anayasa olacaðý konusunda çok büyük bir mutabakat görüyorum. Bütün siyasî parti liderleriyle görüþüyorum, siyasi partileri takip ediyorum, konuþmalarýný, söylemlerini görüyorum. Böyle bir anayasada nelerin olmasý gerektiðiyle ilgili büyük bir mutabakatýn olduðundan tereddütüm yok. Eðer yeni bir anayasa yapýlamazsa metodoloji ve usul hatalarýndan veya noksanlýklarýndan olabilir diye düþünüyorum. Onun için buna çok dikkat etmek gerekir. Bazen usul, esasýn önüne geçer, böyle bir titizlikle hareket edilirse bu gerçekleþir diye düþünüyorum. Þunu u- nutmayalým ki; anayasa metinleri, en büyük baðlayýcý metinlerdir, herkesi baðlayan metindir. Kolay kolay anayasa yapýlmaz. Bir kez yapýlýr, yýllarca gider ancak konjonktür deðiþecek, ülke deðiþecek, dünya deðiþecek ondan sonra yeni bir a- nayasa yapma imkâný ortaya çýkacak. O- nun için herkesin düþüncelerinin alýnmasý, herkesin anayasasý olduðuna önem verilmesi ve herkesin iyi kötü orada bir katkýsýnýn olmasý çok önemli. Ümit ediyorum ki bu sefer bunlar gerçekleþir. SURÝYE YÖNETÝMÝNE GÜVENÝMÝZ KAYBOLDU Türk dýþ politikasýnda son dönemde önemli yer tutan Suriye ve Libya daki geliþmeleri de deðerlendiren Cumhurbaþkaný Gül, Suriye de yaþanan olaylarýn son bulmasý için Þam yönetimine Artýk bizden günah gitti dercesine a- çýk ve dürüst mesaj ilettiklerini belirterek, Açýkçasý her þeyin çok az ve çok geç olduðu bir safhaya geldiðini görüyorum. Bizim güvenimiz kaybolmuþ vaziyette dedi. Gül, Libya da olup bitenleri de takip ettiklerini belirterek, Libya daki rejimin devam etmesi mümkün deðildi zaten. Akdeniz e 2 bin kilometre kýyýsý olan, dünyanýn en zengin petrolüne sahip olan nüfusu küçük bir ülke, iyi bir yönetim altýnda dünyanýn en müreffeh ülkesi olurdu, ama o- toriter bir kiþinin, tek baþýna uzun yýllar yönetiminde, Libya nýn bu kadar u- zun süre devam etmesi zaten akýl almaz bir þeydi. Nasýl bu kadar uzun süre devam etti, bunu anlamak mümkün deðildi. Dolayýsýyla onun da sonu gelmiþtir diye konuþtu. Ýstanbul / aa GE NEL KUR MAY BAÞ KA NI TEK LÝF ET TÝ CUM HUR BAÞ KA NI A b dul lah Gül'ün rö por - ta jýn da ö ne çý kan baþ lýk lar ö zet le þöy le: ''Dev le tin gü cü nün, her ke sin gü cün den da - ha güç lü ol du ðu nu i çe ri de ve dý þa rý da her ke - sin bil me si ge re kir. Do la yý sýy la son o pe ras - yon la rý mýz hep bu yön de dir. Sa de ce te rör ör gü tü nün de ðil, on la ra des tek ve ren ler, on - lar la iþ bir li ði i çe ri sin de o lan lar, yap ma sý ge - re ken so rum lu luk la rý ye ri ne ge tir me yen ül - ke le rin de ken di le ri ne his se çý kar ma sý ge re - kir. Tür ki ye, as la si lâh lý bir gü cün kar þý sýn da pes et mez. Te rör le mü ca de le, bü yük bir ko - nu ta biî: Bir ta raf tan dev le tin gü cü nün en güç lü güç ol du ðu nu her ke se his set tir mek, gös ter mek, o to ri te si ni gös ter mek; di ðer yan dan bu na pa ra lel o la rak hal ký ku cak la - mak, var sa ek sik ler, dü zel til me si ge re ken þey ler, bun la rý dü zelt mek. Bü tün bun lar he - pi mi zin gö re vi dir. Bu 30 A ðus tos'ta baþ ko - mu tan o la rak bü tün kut la ma la rý ben ka bul e de ce ðim. Ge nel kur may Baþ ka ný mýz, Baþ - ba ka ný mýz, Mil lî Gü ven lik Ku ru lu'ndan ön ce yap tý ðý mýz bir ko nuþ ma da Ge nel kur may Baþ ka ný'nýn ge tir di ði bir dü þün cey di, biz de çok doð ru bul duk. Bü tün spor ca mi a sý nýn, fut bol la il gi li bü tün so rum lu la rýn so ðuk kan - lý lýk la bu sý kýn tý lý gün le ri el bir li ði i çin de aþ - ma la rý ný tav si ye e de rim. Fut bol Fe de ras yo - nu nu, doð ru iþ ler yap ma la rý ný sað la mak i çin des tek le me li yiz. Fe ner bah çe ta biî ki Tür ki - ye'nin en bü yük ku lü bü. Sý kýn tý lý gün ler o la - bi lir, a ma bun la rý en i yi þe kil de a þa ca ðý na ke sin lik le i na ný yo rum. E ko no mi yö ne ti mi nin e pey ce tec rü be si var. E ko no miy le il gi li tüm bi rim ler a ra sýn da çok i yi bir ko or di nas yon var. Gü ve nim o a çý dan tam dýr. Bir ta raf tan ted bir le ri mi zi al ma mýz lâ zým -ki bu ted bir le - rin en i yi þe kil de a lýn dý ðý ný gö rü yo rum- di ðer ta raf tan da ra hat ol mak ge re kir. De vam lý bir te lâþ, kay gý i çin de ol ma mak ge re kir." Ve Lib ya ran tý he sa bý Lib ya da Kad da fi son ra sý sý kýn tý nýn bir kay - na ðý da ül ke nin ye ni den ya pý lan ma sý ü ze - rin den pas ta nýn pay la þý mý. Kü re sel ak ba ba - la rýn Lib ya ya ü þüþ me le ri nin ö nem li bir se be bi de bu. Týp ký I rak ta ol du ðu gi bi 6 mil yon luk Lib - ya da da mü da ha le ci güç le rin bom ba la rýy la, ha - va a lan la rý, li man la rý, san tral le ri, dev let bi na la rý, yol la rý, þan ti ye le ri tah rip e di len bu ül ke de de u - lus la r a ra sý top lu luk per de sin de Fran sa, Ýn gil te - re ve ABD as lan pa yý ný kap ma he ve sin de. Bu mak sat la Sar kozy, Fran sa Cum hur baþ kan - lý ðý na ye ni den a day ol ma he sa býy la sa vaþ u çak la - rýy la NA TO yu bek le me den Lib ya yý ilk o bom - ba la dý. Lib ya nýn bü tün alt ya pý sý çö ker til di. Si - lâh lý grup lar e ði ti lip kýþ kýr týl dý. Gün de 1 mil yon 800 bin va ril ni te lik li pet rol ve yük sek do ðal gaz ol mak ü ze re Lib ya nýn ye ral - tý ve ye rüs tü kay nak la rý ný sö mür mek i çin sý ra ya gi ren ya ban cý güç ler, bu a maç la rý ný giz le me ge - re ði ni bi le duy ma dý lar. Kad da fi nin A me ri kan, Ýn gi liz, Fran sýz ve Ý tal - yan þir ket le ri ne üc ret siz pet rol ve ril me si ni dur du rup pe þin den pet ro lü mil li leþ ti re rek ya - ban cý þir ket le ri kov ma sý nýn ar dýn dan a lev len di - ri len kal kýþ ma nýn da ha ba þýn da mu ha lif le rin pet rol þir ke ti ku rup ay ný ül ke le rin þir ket le riy le pet rol an laþ ma sý yap ma sý dik kat çe ki ci. Her de fa sýn da yan lýþ lýk la ol du de ni le rek on - lar ca kez si vil yer le þim bi rim le ri, þehir ler, köy ler ve hat ta mu ha lif le rin kon voy la rý vu rul du. Ay - nen I rak ta ve Af ga nis tan da ol du ðu gi bi ço cuk, ka dýn, yaþ lý gö ze til me di. Hâ len de vam e den sal - dý rý lar da 60 bin den faz la in san kat le dil di YÝ NE TÜR KÝ YE DEV RE DI ÞI BI RA KIL MAK ÝS TE NÝ YOR Di ðer yan dan iþ gal ci ec ne bi le rin mil yar lar ca si lâh sat týk la rý ve kul lan ma sü re si do lan bas ký cý pi yon yö ne tim le re tep kiy le or ta ya çý kan o lay la rý is ti mal e den güç ler, þim di de tah rip ve ta lâ nýn ran tý pe þin de. Ku ru lan kurt lar sof ra sý nda yer kap ma ya rý þýn da. Lib ya yý bö lün me ve par ça lan - ma ya sü rük le yen ça týþ ma lar ve iç sa vaþ teh li ke si ve teh di di de vam e der ken, ec ne bi le rin yý kýp yak týk la rý Lib ya nýn en ka zý ü ze rin den dip lo ma - tik ça týþ ma la rý ib ret ve ri ci. 30 mil yar do lar lýk ha cim le Lib ya da en çok ya - tý rý mý bu lu nan ül ke ler den bi ri o lan Ý tal ya Dý þiþ - le ri Ba ka ný Fran co Frat ti ni nin, Lib ya i le kont - rat la rý mý zýn de vam e de ce ði ni u mu yo rum de - me si, bu nun bir sin ya li. Ge li nen nok ta da Müs lü man bir ül ke o la rak ec ne bi le rin Lib ya ya mü da hâ le si ne fi i len ka tý lan ve mu ha lif le re en bü yük des te ði ve ren Tür ki - ye nin bir kez da ha dev re dý þý bý ra kýl ma sý o yun - la rý oy na ný yor. Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu, Tür - ki ye nin Lib ya ya 100 mil yon do la rý hi be, 100 mil yon do la rý na kit kre di, 100 mil yon do la rý pro je des te ði ol mak ü ze re top lam 300 mil yon do lar yar dým yap tý ðý ný söy lü yor. Tür ki ye o la rak ken di yön tem le ri mi zi ger çek leþ tir dik ve bu yön - tem le ri kul lan ma ya de vam e de ce ðiz di yor. An - cak Tür ki ye nin bu ül ke de ki hak la rý ve mað du ri - yet le ri hak kýn da he nüz hiç bir ge liþ me yok. Zi ra en son yýl la rý a ra sýn da Lib - ya da 7.5 mil yon do lar dan faz la pro je ya pým i þi a lan Türk mü te ah hit lik-in þa at ve mü þa vir lik fir - ma la rý nýn bu ül ke de 23 mil yar do lar de ðe rin de top lam pro je le ri bu lu nu yor. O lay la rýn baþ la ma sý ü ze ri ne Lib ya dan ge ti ri len ve hâ len iþ siz o la rak iþ le ri nin ba þý na dön me yi bek le yen, 100 þan ti ye - de 15 mil yar do lar lýk iþ ya pan 25 bin iþ çi nin a la - cak la rý, fir ma la rýn ha ke diþ le ri var. Tür ki ye nin hâ len 2.5 mil yar do la rý ya tý yor AÇ GÖZ LÜ CA NA VAR VE BAR BAR EM PER YA LÝST LER Ne ti ce de hâ len kar ga þa ve ka os i çin de o lan ül ke de Tür ki ye nin bu ül ke de ki hak la rý nýn ko run ma sý na da ir hiç bir te mi nat yok. Baþ ta Fran sa ol mak ü ze re o pe ras yon ül ke le ri nin Tür ki ye yi dev re dý þý bý rak týr ma ça ba la rý da bu na ek len di ðin de, Lib ya nýn ge le ce ði, ba rýþ ve is tik ra rýn da ol du ðu gi bi bu ko nu da da tam bir be lir siz lik ya þa ný yor Ký sa ca sý Lib ya, Be di üz za man ýn ta le be le rin den Zü be yir Gün dü zalp ýn, mâ sum Müs lü man la rýn kan la rý ný sö mü ren ve ser vet le ri ta hac cür et miþ mil let ka ný o lan, pa ra zit, tu fey li ve aç göz lü ca na - var ve bar bar em per ya list ler ve müs tem le ke ci ler de di ði ec ne bi le rin, i kin ci Av ru pa an la mýn da ki Av ru pa kâ fir zâ lim le ri nin de si se le riy le ça lýþ gasp et me si nin son sö mü rü sah ne si o lu yor. (Söz ler, 723) Lib ya me se le si nde bu hu su sun da gö zar dý e - dil me me si ge re ki yor TEBRÝK ve DUYURU Muðla Üniversitesini kazanan öðrencilere kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Mehdi Tekin: (0506) Semih Ünal: (0533) Muðla Yeni Asya Temsilciliði

6 6 YURT HABER Y HABERLER Anne ve babalarýnýzý unutmayýn! SAMSUN HOÞGÖRÜ VE SEVGÝ DERNEÐÝ BAÞKANI PROF. DR. KURMAN ERSANLI, BAYRAMLARDA TATÝL YAPMALIYIZ, AMA BÝZÝ YETÝÞTÝREN ANNE VE BABALARIMIZI DA YALNIZ BIRAKMAMALIYIZ DEDÝ. Yangýn zorlu mücadele sonucu tamamen kontrol altýna alýndý. Ot luk ve ça lý lýk a lan da yan gýn KA RA MAN DA, Ka ra dað ýn gü ne yin de bu lu nan ot luk ve ça lý lýk a lan da yan gýn çýk tý. E di ni len bil gi ye gö re, mer ke ze bað lý Kýl ba san bel de si ya ký nýn da ki Ka ra dað ýn gü ne yin de bu lu nan ot luk ve ça lý lýk a lan - da he nüz be lir le ne me yen sebep le çý kan yan gý na, Ka ra man Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü ve Ka ra man Be le di ye si Ýt fa i ye e kip le ri mü da ha le et ti. Rüz gâ rýn et ki siy le bü yü yen yan gý ný sön dür me ça lýþ ma la rý na, Mer sin Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü ne bað lý yan gýn sön dür me he li kop te ri, çok sa yý da iþ ma ki ne si i le Kon ya ve Mer sin in Mut il çe sin den e kip ler de ka týl - dý. Yan gýn sön dür me ça lýþ ma la rý na ka tý lan e kip ü ye - le ri, if tar la rý ný yan gýn a la nýn da aç tý. Ka ra man Va li si Sü ley man Kah ra man, sön dür me ça lýþ ma la rý ný ya - kýn dan ta kip et ti ði ni söy le di. Kah ra man, þun la rý kay det ti: Çok üz gü nüz. Ka ra dað ya ban ha ya tý i çin ö nem li bir ya þam a la ný. Bi lin di ði gi bi bu dað da, ya - ban ko yu nu, yýl ký at la rý, kek lik gi bi hay van lar var. Ba na ve ri len bil gi ye gö re, yak la þýk hek tar ot - luk ve ça lý lýk a lan la 3 hek tar bo zuk me þe lik yan mýþ va zi yet te. Sa ba ha ka dar de vam e den yan gý nýn ta - ma men kon trol al tý na a lýn dý ðý, so ðut ma ça lýþ ma la rý - nýn sür dü rül dü ðü bil di ril di. Karaman / a a OMÜ Öðretim Üyesi Kurman Ersanlý, yaþlý ebeveynlerin bayramlarda çocuklarýnýn yolunu gözlediðini söyledi. FO TOÐ RAF: A A Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Eðitim Fakültesi Eðitim Bilimleri Ana Bilim Dalý ve Samsun Hoþgörü ve Sevgi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Kurman Ersanlý, bayramý deniz, kum ya da uzak yerlere kaçýþ olarak görenleri, yollarýný gözleyen anne ve babalarýný unutmamalarý konusunda uyardý. Prof. Dr. Ersanlý, yaptýðý açýklamada, sosyal açýdan dinî bayramlarýn ailelerin, akrabalarýn, komþularýn bir araya geldiði, sevgi ve dayanýþmanýn yaþandýðýný, uzun süre birbirini göremeyen insanlarýn hasret giderdiði özel günler olduðunu belirtti. Türk toplumunda dinî bayramlarýn ayrý bir yeri olduðunu, bunun geçmiþ dönemlerde çok daha canlý yaþandýðýný belirten Ersanlý, çalýþan kesimin artmasý, deðiþen toplum yapýsýyla bayramlarýn artýk büyük bir kesim tarafýndan sadece tatil olarak görüldüðünü ve bu tatilin aileden uzak geçirildiðini ifade etti. Yaþlýlarýn ise bayramlarda çocuklarýnýn yolunu gözlediklerini, kendi gençlik yýllarýndaki bayramlarý aradýklarýný, bayramlarda yalnýz býrakýlan anne ve babalarýn psikolojik açýdan etkilediklerini belirterek, þunlarý kaydetti: Ebeveynler bayramlarda evlâtlarýnýn yanlarýnda olmalarýný beklerler, þayet beklentilerini bulamazlarsa hayal kýrýklýðýna uðrarlar, psikolojik açýdan yalnýzlýk hissederler. Yaþlýlýðýn getirdiði yalnýzlýk duygusu ile bayramlarda yalnýz býrakýlmak onlarý olumsuz etkiler. Bu, empati yapýlarak da anlaþýlabilir bir þey. Bayramlarda tatil yapmalýyýz, ama bizi yetiþtiren anne ve babalarýmýzý da yalnýz býrakmamalýyýz. Bayramlarýn sadece kafa dinlenilen, uzakta geçirilen tatil o- larak görülmesi zaman içinde toplumu, aileyi bir arada tutan yapýnýn çözülmesine yol açabilir. Bu açýdan bayramlar bir fýrsat olarak görülmeli, aileleri bir araya getirmeli. Dinimizin gereði olarak coþku içinde kutladýðýmýz dinî bayramlarýmýzdan biri Ramazan Bayramý, diðeri Kurban Bayramý dýr. Anne ve babalarýn, akraba ve dostlarýn, komþu ve iþ arkadaþlarýnýn bayramlarýný içtenlikle tebrik edenlerin gönlü, sevgi, saygý, dostluk, kardeþlik, acýma, hoþgörü, yardýmseverlik ve dayanýþma duygularýyla dolarken nefretler erir, kinler yok olur, düþmanlýklar, dargýnlýklar sona erer. Böylelikle toplumu oluþturan fertler birbirleriyle kaynaþarak millî birlik saðlanýr ve toplumu rahatsýz e- den ayrýlýk ve düþmanlýklar yok olur. O halde bayram nedeniyle tatil edilen günlerin diðer tatil günlerinden ayrý bir nitelik taþýdýðýný, yakýnlarla birlikte geçirilmesinin daha anlamlý olacaðýný belirtmeden geçemeyiz. Samsun / aa A Ý LE ZÝ YA RET LE RÝ NÝN TE RA PÝ ET KÝ SÝ VAR AÝLE YÝ ve ak ra ba la rý zi ya ret et me - nin te ra pi et ki si ol du ðu nu söy le yen Prof. Dr. Er san lý, in sa nýn var o lu þu - nun ge re ði gel di ði ye re yö nel me ve ge ri dön me e ði li mi ol du ðu nu be lirt - ti. Er san lý, Bel li bir sü re i çin do ðup bü yü dü ðü yer den u zak ka lan kim - se nin, bu u zak laþ ma nýn ya rat tý ðý psi ko lo jik ge ri li min gi de ril me si i çin bu ye re dön me si nin te ra pi et ki si yap tý ðý bi lin mek te dir. Bu ne den le kül tü rü müz de bay ram lar bu nun i - çin en uy gun za man lar o la rak da ni - te len di ri le bi lir. Ne ya zýk ki hý zý ný gi - de rek arttý ran po pü ler kül tü rün et - ki siy le de ðer ler e roz yo nu ya þa ný yor. Bu ya þa nan lar i se in sa nýn ken di ni al gý la ma sý ný, çev re si ne kar þý so - rum lu luk la rý ný ye ri ne ge tir me si ni ve ya þam dan bek len ti le ri ni o lum suz et ki li yor, bu da ben cil li ðe yol a çý yor de di. Prof. Dr. Er san lý, a i le nin top lu - mu bir a ra da tu tan en ö nem li ya pý ol du ðu nu, bay ram lar da a i le le rin bir a ra ya gel me si nin her bi rey ü ze rin de o lum lu psi ko lo jik et ki le ri o la ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Ta ti lin ba þýn da a ðýr bi lân ço: 15 ö lü, 128 ya ra lý 9 GÜN LÜK ta ti lin ilk gü nün de, ya pý lan bütün u ya - rý la ra ve a lý nan ted bir le re rað men, mey da na ge len tra fik ka za la rýn da 15 ki þi öl dü, 128 ki þi ya ra lan dý. A - lý nan bil gi le re gö re, bütün u ya rý la ra rað men ta ti lin ilk gü nün de yurt ge ne lin den mey da na ge len tra fik ka za la rý, çok sa yý da va tan da þý mý zýn öl me si ne ve ya - ra lan ma sý na sebep ol du. Ta ti lin baþ la dý ðý ilk sa at ler - de, Ma ni sa da o to bü sün dev ril me si so nu cu 49 ki þi - nin ya ra lan dý ðý ha be ri ni, di ðer ka za ha ber le ri ta kip et ti. En çok ö lüm lü ve ya ra la ma lý tra fik ka za sý ha be ri i se Çan ký rý dan gel di. Çan ký rý da mey da na ge len i ki ay rý ka za da, 7 ki þi öl dü, 6 ki þi ya ra lan dý. Yurt ge ne - lin de, bay ram ta ti li nin ilk gü nün de, sa at a ka - dar mey da na ge len ka za lar da, 15 ki þi öl dü, 128 ki þi ya ra lan dý. Yet ki li ler, bay ram ta ti li nin hüz ne dö nüþ - me me si i çin sü rü cü le ri u ya rdý. An ka ra / a a Dün ya ca ün lü ha fýz lar dan Ba lýk lý göl de Kur ân zi ya fe ti RAMAZAN dolayýsýyla Türkiye ye dâvet edilen dünyaca ünlü hafýzlar Dr. Ahmet Naina ve Rahim Haki, Þanlýurfa daki tarihî Balýklýgöl Yerleþkesi nde Kur ân-ý Kerim tilâveti sundu. Þanlýurfa Belediyesinin, Ramazan Etkinlikleri kapsamýnda teravih namazýnýn ardýndan Balýklýgöl Amfi Tiyatro da düzenlenen program öncesinde bir konuþma yapan faaliyetin organizatörü Ali Börek, Ramazan ayýnýn ilk gününden bu yana Türkiye nin birçok ilini dolaþtýklarýný ve hafýzlarýn binlerce kiþiye Kur ân-ý Kerim ziyafeti sunduðunu söyledi. Börek, dünden bu yana Þanlýurfa da bulunduklarýný belirterek, Ramazan ayýnýn manevî havasýnýn en yoðun yaþandýðý þehirlerden birinin Peygamberler þehri Þanlýurfa olduðunu gördüklerini söyledi. Konuþmanýn ardýndan Mýsýrlý hafýz Dr. Naina, Ý- ranlý hafýz Haki ve Mustafa Özcan Güneþdoðdu Kur ân-ý Kerim den sûreler okudu. Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði etkinliði, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Kýrýkçý, Ýl Müftü Yardýmcýsý Mustafa Erdem, Belediye Kültür Sanat Ýþleri Müdürü Necmi Karadað ile vatandaþlar izledi. Þanlýurfa / aa Ba tý Ka ra de niz De mir yo lu, ilk e tap ça lýþ ma la rý sü rü yor AKP Sa kar ya Mil let ve ki li ve TBMM Ýn san Hak la - rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu Baþ ka ný Ay han Se fer Üs - tün, A ri fi ye ve Ka ra su il çe le ri a ra sýn da ki de mir yo lu ça lýþ ma la rý nýn 2014 yý lý so nu na ka dar bi ti ril miþ o la - ca ðý ný söy le di. Üs tün, Ba tý Ka ra de niz De mir yo lu pro je si nin ilk e ta bý o lan A ri fi ye-ka ra su a ra sýn da ki de mir yo lu ça lýþ ma la rý nýn sür dü rül dü ðü Si na noð lu Bel de sin de ki þan ti ye yi zi ya ret et ti. Yet ki li ler den ça - lýþ ma lar hak kýn da bil gi a lan Üs tün, A ri fi ye ve Ka ra - su il çe le ri a ra sýn da ki de mir yo lu ça lýþ ma la rý 2014 yý lý so nu na ka dar bi ti ril miþ o la cak. Ý kin ci e tap ta ya pý la - cak o lan de mir yo lu da Ka ra su ya gir me den, Ka ra de - niz is ti ka me ti ne, Bar týn a ka dar de vam e de cek. Ö - nem li ta ra fý i se Ka ra su Li ma ný na ö zel bir hat ya pýl - ma sý. Bu hat hem li man da ki bað lan tý yý sað la ya cak, hem de li ma nýn de ðe ri ni art tý ra cak de di. Üs tün, Sa kar ya ve böl ge sin de ih ra cat ya pan fir ma lar de - mir yo lu nun ta mam lan ma sýy la ra hat bir þe kil de ih - ra cat ya pa cak de di. Sakarya / a a Ter mik san tral de ger gin lik E NER JÝSA ta ra fýn dan, A da na nýn Tu fan bey li il çe - sin de ya pý mý na baþ la nan ter mik san tral de mey da na ge len ger gin lik ü ze ri ne ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, E ner ji sa o la rak Tu fan bey li Ter mik San tra li nin ku - ru la ca ðý a la nýn ka mu laþ tý rýl ma sý da da hil tüm fa a li - yet le ri, dev le tin be lir le di ði il gi li ka nun hü küm le ri ve yö net me lik ler çer çe ve sin de yü rüt mek te yiz i fa de si - ne yer ve ril di. A da na nýn Tu fan bey li' de E ner ji sa'nýn ya pý mý na baþ la nan ter mik san tra lin ku ru la ca ðý a lan - da ki a ra zi le ri ka mu laþ tý rý lan köy lü ler, ken di le ri ne bil di ri len ka mu laþ týr ma be de li nin al týn da ö de me ya - pýl dý ðý ge rek çe siy le fir ma nýn þan ti ye si ni bas mýþ, iþ ma ki ne le ri ve ça lý þan la rý taþ la mýþ tý. Adana / a a Ken di si ne sal dý ran kur du bo ða rak kur tul du GÜ MÜÞ HA NE NÝN Kel kit il çe sin de bir ki þi, ken di - si ne sal dý ran kur du bo ða rak kur tul du. A lý nan bil gi ye gö re, il çe ye bað lý Ak dað Kö yün de, Nec det Mut lu ya e vi nin ö nün de kurt sal dýr dý. Kurt i le bir sü re bo ðu - þan Mut lu, kur du bo ða rak kur tul du. Kurt la bo ðuþ - ma sý ra sýn da vü cu du nun çe þit li yer le rin den ya ra la - nan 4 ço cuk ba ba sý Mut lu, Kel kit Dev let Has ta ne si - ne kal dý rýl dý. Mut lu, bu ra da ya pý lan ilk mü da ha le nin ar dýn dan KTÜ Fa ra bi Has ta ne si ne sevk e dil di. Ak - dað Kö yü Muh ta rý As lan Al kan, köye ge len yet ki li - lerin kur dun kuduz olup ol ma dý ðý nýn tes bi ti için ba - þý ný ke se rek götürdüklerini söyledi. Gümüþhane / a a Madenli beldesi halký, tarihî asma köprü üzerinde iftar yaptý. FO TOÐ RAF: A A Asma köprü üzerinde iftar RÝZE NÝN Çayeli ilçesi Madenli beldesinde vatandaþlar, asma köprü üzerinde iftar yaptýlar. Ýlçede vatandaþlar tarafýndan kullanýlan 105 metre uzunluðundaki, Madenli Deresi üzerindeki tarihî asma köprü üzerinde belde halkýnca düzenlenen geleneksel iftarýn bu yýl dördüncüsü düzenlendi. Asma köprüye konulan masa ve sandalyelerde iftarlarýný açan vatandaþlar, köprünün sallanmasý nedeniyle zaman zaman zor anlar yaþadý. Yaklaþýk 600 kiþinin katýldýðý iftar programýný organize edenlerden Rýdvan Serbestoðlu, iftara katýlan herkese teþekkür ederek, Her geçen yýl asma köprüde yapýlan iftara katýlým artýyor. Ýnþallah ö- nümüzdeki senelerde bu rakam daha da artacak dedi. Yemeðe katýlanlardan Azad Akýn da asma köprü üzerinde iftar yapmanýn çok güzel bir duygu olduðunu belirterek, Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Bir Batmanlý olarak buraya gelmek benim için çok güzel bir duygu diye konuþtu. Madenli Belediye Baþkaný Mustafa Tüylüoðlu ise ilginç bir iftar programý olduðunu belirterek, katýlanlara teþekkür etti. Rize / aa Kopan iki parmaðý Bursa da yerlerine dikildi AF YON KA RA HÝ SAR DA, mo bil - ya a töl ye sin de e li ni a ðaç ke sim ma - ki ne si ne kap tý ran bir ço cu ðun ko - pan i ki par ma ðý nýn, Bur sa da ö zel bir has ta ne de ya pý lan o pe ras yon la yer le ri ne di kil di ði bil di ril di. Bur - sa da ki ö zel bir has ta ne den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Af yon ka ra - hi sar da o tu ran Mus ta fa Dinç (14), ak ra ba la rý na a it mo bil ya a töl ye sin de den ge si ni kay be de rek düþ me si so - nu cu, e li ni ça lý þan a ðaç ke sim ma ki - ne si ne kap týr dý. Sað el or ta i ki par - ma ðý, 2. bo ðum se vi ye sin den ko pan ço cu ðun du ru mu i çin Af yon ka ra hi - sar ol mak ü ze re An ka ra, Ýs tan bul, Kü tah ya ve Ýz mir de ki sað lýk ku ru - luþ la rýy la gö rüþ me ler ya pýl dý. Mik ro cer ra hi a la nýn da Bur sa da ki ö zel bir has ta ne nin, has ta ya o pe ras yon i çin mü da ha le si uy gun gö rül dü. Am bu - lans la yak la þýk 4 sa at lik yol cu luk tan son ra týp mer ke zi ne ge ti ri len has ta - nýn par mak la rý Es te tik Cer ra hý Op. Dr. Al per Ak soy ve a me li yat e ki bi ta ra fýn dan yak la þýk 3 sa at sü ren o pe - ras yon la ye ri ne di kil di. Bursa / a a Bo ðul mak ü ze re o lan ba ba ve ký zý dalgýçlar kur tar dý SAM SUN UN A ta kum il çe sin de bo ðul ma teh li ke si ge çi ren ba ba ve ký zý, dal gýç lar kur tar dý. E di ni len bil gi ye gö re, De ni zev le ri Ma hal le si Ad nan Men de res Bul va rý sa hi lin - de, se rin le mek i çin de ni ze gi ren 28 ya þýn da ki ký zý Ye ter A la yýk ýn bo - ðul ma teh li ke si ge çir di ði ni gö ren ba ba A la at tin Cey lan (52), ký zý ný kur tar mak i çin su ya gir di. A kýn tý - ya ka pý lan Ye ter A la yýk ve A la at tin Cey lan ý o lay ye ri ne çað rý lan dal - gýç lar su dan çý kar dý. Su dan çý ka rý - lan Cey lan, On do kuz Ma yýs Ü ni - ver si te si (O MÜ) Týp Fa kül te si Has ta ne si ne, A la yýk i se Ö zel Me di - kal Park Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Cey lan ýn ha ya tî teh li ke si nin bu - lun du ðunu bil di r di ler. Samsun / a a Emir Sultan Türbesi, Eyüp Sultan'dan sonra en fazla ziyaret edilen türbe oldu. E mir Sul tan a zi ya ret çi a ký ný OS MAN LININ ilk Þey hü lis lam ý Mol la Fe na ri nin Hz. Pey gam - ber in nes lin den A na do lu ya bu - nun gi bi de ðer li bir zat gel me - miþ tir söz le riy le öv dü ðü be lir ti - len E mir Sul tan ýn Bur sa da ki tür be si, zi ya ret çi a ký ný na uð ru - yor. E mir Sul tan tür be si ve a dý - na yap tý rý lan ca mi, Bur sa i le ye ni ta ný þan la rýn ta ma mý na ya ký ný nýn ilk uð ra dý ðý ta ri hi me kan la rýn ba þýn da ge li yor. Bur sa ya yo lu dü þen ler, Os man lý la rýn ku ru luþ dev rin de Bur sa da ya þa mýþ o lan, so yu Pey gam ber E fen di mi zin to ru nu Hz. Hü se yin e da ya nan bü yük a lim ve ve li E mir Sul tan Haz ret le ri nin tür be sin de Fa ti ha o ku ma dan git mi yor. E mir Sul - tan Tür be si ve Ca mi si, Bur sa nýn do ðu sun da ay ný ad lý ma hal le de, E mir Sul tan Me zar lý ðý nýn ya - nýn da yer a lý yor. Ö zel lik le, di ni gün ler de a kýn a kýn zi ya ret çi ler le do lan, her gün mev lid o ku tu lan E mir Sul tan Ca mi si ve Tür be si, ya ban cý tu rist ler ta ra fýn dan il gi gör dü ðü ka dar Bur sa lý lar i çin de bü yük ö nem ta þý yor. Kül li ye, Tür ki ye ge ne lin de en çok zi ya ret e di len ca mi ve tür be ler a ra sýn da, Ýs tan bul da ki E yüp Sul tan Tür - be si nden son ra i kin ci sý ra da bu - lu nu yor. Bursa / a a Ki li se ce ma atin den Ramazan Bay ramý teb ri ði ÝS KEN DE RUN Hýris ti yan Or to doks Ce ma a ti, Ki li se du va rý na as týk la rý bir pan kart i le Ra ma zan Bay ra mý ný kut la dý. Þe hit Pa mir Cad de sin - de ki Or to doks Ki li se si du va rý na a sý lan Tüm Ýs lâm  le mi nin Mü ba - rek Ra ma zan Bay ra mý ný Kut la rýz. Hýris ti yan Or to doks Ce ma a ti ya - zý lý pan kart a sýl dý ðý göz len di. Ýs ken de run Hris ti yan Or to doks Ce ma - a ti Baþ ka ný Can Tey mur, yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs ken de run un bir hoþ - gö rü þehri ol du ðu nu be lir te rek il çe de mut lu ve hu zur lu bir hayat sür dür dük le ri ni be lirt ti. Tey mur, bütün Ýs lâm â le mi nin Ra ma zan Bay ra mý ný kut la ya rak, Ýs ken de run da ki bu tab lo tüm dün ya ya ör nek ol ma lý. Bu ra da Hýris ti yan, Müs lü man, Er me ni, Sür ya ni hep be ra ber ör nek bir lik te lik gös te ri yo ruz. Bay ram laþ ma tö ren le ri ne ka tý lýp ar ka - daþ la rý mý zýn, dost la rý mý zýn bay ra mý kut lu yo ruz. On lar da bi zim bay - ram la rý mýz da biz le ri a rý yor yal nýz bý rak mý yor de di. Ýskenderun / a a

7 Y DÜNYA 7 HABERLER Suriye ordusundaki askerler arasý çatýþma SU RÝ YE Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a bað lý güç ler le yö ne tim kar þý tý pro tes to lar dü zen le yen le re a teþ aç ma yý red de den as - ker ler a ra sýn da ça týþ ma çýk tý ðý bil di ril di. Bir gör gü þa hi di Re u ters a yap tý ðý a çýk la - ma da, ça týþ ma la rýn baþ þe hir Þam ýn ku - zey do ðu sun da ki El Gu ta ma hal le si nin ya - ký nýn da çýk tý ðý ný be lirt ti. Ay ný þa hit, Ha - ras ta ma hal le si ya ký nýn da E sad a bað lý güç le rin, baþ þeh rin mer ke zi ne yü rü me ye ça lý þan la ra a teþ aç ma sý nýn ar dýn dan on lar - ca as ke rin, çift lik le rin ve mey ve bah çe le ri - nin ol du ðu El Gu ta böl ge si ne kaç tý ðý ný söy le di. Or du nun bu as ker le re a ðýr si lâh - lar la a teþ aç tý ðý, on la rýn da ha fif si lâh lar la kar þý lýk ver di ði kay de dil di. Su ri ye li yet ki li - ler, or du dan fi rar la rýn ol du ðu yo lun da ki ha ber le ri ya lan lý yor du. Am man / a a Lib ya hal ký zor gün ler ge çi ri yor ÇA TIÞ MA LAR dolayýsýyla ti ca rî ha ya - týn sek te ye uð ra dý ðý Trab lus ta, halk ih ti - yaç la rý ný kar þý la mak ta zor la ný yor. Ba zý semt le rin de hâ lâ ça týþ ma la rýn ya þan dý ðý Trab lus ta, halk can gü ven li ði dolayýsýyla so ka ða çýk ma ya çe kin di ði i çin ti ca rî ha - ya týn da can lý lý ðý ný kay bet ti ði gö rü lü yor. Þeh rin iþ lek cad de le rin de ki dük kân lar ge nel de ka pa lý i ken, na di ren a çý lan dük - kân la rýn da raf la rý boþ du ru yor. Trab lus - lu lar, baþ ta ek mek ol mak ü ze re, ih ti yaç duy du ðu bü tün te mel gý da mad de le ri ni bul mak ta zor luk çe ki yor. So kak a ra la rý na ku ru lan kü çük pa zar lar dan al dýk la rý yi ye - cek ler le ten ce re le ri ni kay nat ma ya ça ba - la yan halk, sa týn al dýk la rý þey ler i çin nor - mal den bir kaç kat da ha faz la pa ra ö de - mek du ru mun da ka lý yor. Çok sa yý da ga - ze te ci nin kal dý ðý 5 yýl dýz lý o tel ler de de yi - ye cek-i çe cek stok la rý nýn tü ken me ye yüz tut tu ðu be lir ti li yor. Trab lus / a a El Kaide'nin iki numarasý öldürüldü ABD, El Ka i de nin i ki nu ma ra lý is mi A ti ye Ab dür rah man ýn Pa kis tan da öl - dü rül dü ðü nü bil dir di. Üst dü zey bir yet ki li, Ab dür rah man ýn 22 A ðus tos ta Pa kis tan ýn a þi ret böl ge si Ve zi ris tan da öl dü rül dü ðü nü be lirt ti. Yet ki li, El Ka i - de li de ri nin na sýl öl dü rül dü ðü nü a çýk - la ma dý. Lib ya do ðum lu Ab dür rah - man ýn, El Ka i de li de ri U sa me Bin La - din in ge çen Ma yýs a yýn da Pa kis tan da öl dü rül me sin den son ra o pe ras yon li - der li ðin den i ki nu ma ra ya yük sel di ði kay de dil di. Ab dür rah man ýn bir za - man lar Bin La din in sýr da þý ol du ðu ve Bin La din in Ý ran tem sil ci si o la rak gö - rev yap tý ðý be lir til di. Washington / a a Irene Kasýrgasý ilerliyor YIKICI SELLERE SEBEP OLABÝLECEÐÝ BELÝRTÝLEN IRENE KASIRGASI ÝLERLERKEN, ÜLKEDE MÝLYONLARCA KÝÞÝ ELEKTRÝKSÝZ KALDI. ABD YÝ etkisi altýna alan Irene kasýrgasýnýn, ülkenin Atlas Okyanusu sahilinin orta kesimine doðru ilerlediði bildirildi. ABD Ulusal Kasýrga Merkezi nden yapýlan açýklamada, saatteki hýzý 130 kilometreye kadar çýkan kasýrganýn, saatte 28 kilometre hýzla kuzey-kuzeydoðu yönüne doðru ilerlediði belirtildi. Hava durumu uzmanlarý, daha serin sulara doðru ilerlemesine karþýn, Irene kasýrgasýnýn yine de New York þehrinin Long Island Adasý yakýnýnda karayla yeniden temas edene kadar kasýrga seviyesinde esmeye devam edeceðini kaydediyor. ABD nin Kuzey Carolina eyaletinden New Jersey eyaletine kadar 1,8 milyon kiþinin elektriksiz kalmasýna yol açan kasýrga dolayýsýyla açýklanan uyarý a- laný, Massachusetts eyaletine baðlý Nantucket adasýna kadar geniþletildi. Miami / aa EN AZ 8 KÝÞÝNÝN ÖLDÜÐÜ BÝLDÝRÝLDÝ ABD DE Irene kasýrgasý dolayýsýyla Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde elektrik kesintileri, seller ve çatýlarýn uçmasý gibi çeþitli hasarlarýn yaþanmaya baþladýðý ve en az 8 kiþinin öldüðü belirtiliyor. Virgina ve Kuzey Carolina eyalet yetkililerine göre, kasýrga dolayýsýyla þu an 1 milyondan fazla kiþi elektriksiz kaldý. New Jersey de ise 1 milyondan fazla kiþi tahliye edildi. Bunun yanýnda kasýrganýn etkili olduðu bölgelerde aðaçlarýn devrilerek bazý yerlerde yollar týkandýðý, ekiplerin yollarý açmaya çalýþmasýna raðmen aðaç devrilmelerinin sürdüðü belirtiliyor. Çatýlarýn uçtuðu bölgelerde bazý sýðýnaklarýn da çatýlarýnýn hasar gördüðü gelen bilgiler arasýnda. Kasýrganýn ölümcül hasarlarý i- se þimdiden görülmeye baþlandý. Devam eden kasýrgada en az 8 kiþinin aðaçlarýn devrilmesi, a- raçlarýnýn yoldan çýkmasý gibi sebeplerle vefat ettiði bilgileri geliyor. Yetkililer, bu kasýrganýn en yýkýcý sellere sebep olan kasýrgalardan biri olduðuna dikkati çekiyor. Washington / aa Bayramýnýz bayram olsun! Ýslâm âleminde sýcak iç savaþlarýn devam ettiði, yer yer kuraklýk ve kýtlýðýn hüküm sürdüðü bir hengâmede sýcak bir Ramazan a veda ederken, bayram arefesinde içimden gelen bu satýrlar; Ýslâm ve insanlýk âleminin halini terennüm edecekse ve bu halet-i ruhîye içinde bayramýnýzý tebrik sadedinde bir dilekte bulunacaksak, iþte en halis ve kapsamlý bir dilek: Bayramýnýz bayram olsun! Âlem-i Ýslâm a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiðini hissediyorum diyen bir Bedîüzzaman ýn takipçisi olma sevdasýnda olanlarýn; darbelerin gölgesinde girilen bayramlardan alacaðý hazzý, duyacaðý huzuru ve alacaðý aðýz tadýný bilmem söylemeye gerek var mý? Þimdi Üstâd aramýzda yok, þahs-ý manevî var! Kaldý ki, Üstâd hayatta iken, kendisi de o þahs-ý manevîye tâbi olmuþtu. Tesanüdümüzden hâsýl olan bir þahs-ý manevînin fevkalâde ehemmiyet ve kýymeti ve üstatlýðý ve irþadý bize kâfidir demiþti. Öyleyse, þimdi âlem-i Ýslâm a indirilen darbelerin en evvel kalbine indiðini, o þahs-ý manevînin, hissetmesi lâzým ki, hissediyor! Öyleyse Rabbimizden niyaz edelim ve çalýþalým ki, âlem-i Ýslâm a o darbeler indirilememiþ olsun. Tâ ki bayramýmýz bayram olsun! Âlem-i Ýslâm namýna vazifeli olan bir þahs-ý manevînin kendi azalarýnda arýzalar olursa, kendi ruhu rahatsýz olursa; o þahs-ý manevînin kalbi, arýzalarýn giderilmesine, ruhun tedavisine þefkatle çalýþýr ve çalýþmalý! Ýhlâs Risâlesindeki, kalp ruhun ayýbýný görmez hakikatini hatýrlayalým. Buradaki görmez mânâsý, lâkaytlýk ve ayýbý kabullenme anlamýnda deðil. Yani þefkatle o ayýbýn giderilmesine, o kusurun telâfisine çalýþýr. Ýnsanýn kendi bünyesinde bu böyle olduðu gibi, þahs-ý manevî bünyesinde de böyledir. Öyleyse o þahs-ý manevînin azalarý olarak öyle çalýþmalýyýz ve hizmetlerin kalbi hükmündeki meþveret ve þûraya tâbi olmalýyýz ki, ruhumuz incinmesin, a- zalarýmýz daðýlmasýn. Ve bayramýmýz bayram olsun! Elbette ki, en iyi dilekler bayramlarla gelsin ve gerçekleþsin. Bayramlarýmýz elbette ki mübarek olsun. Hayýrlara, nurlara ve huzurlara vesile olsun. Ramazan a veda ederken, Ramazan hayatý ve halatý baki kalsýn. Ramazan kazanýmlarýmýzý, gelecek Ramazan a kadar on bir ay içinde zayi etmeyelim. Terk ettiðimiz helâl ihtiyaçlarýmýza geri dönerken, haram ve günahlara geri dönmeyelim! Tamam, bunlar Ramazan bayramlarýnda, bayram hutbelerinde tekraren dile getirilen güzel dileklerdir. Tekrarýnda da mahzur yoktur. Lâkin hem insanî, hem Ýslâmî, hem maddî, hem manevî, hem dünyevî, hem uhrevî halimize bakarak girdiðimiz bayramlarda, en radikal dilek yine bu olsa gerektir: Bayramýnýz bayram olsun! Bize emredilen müsbet hareket ise ve Üstadýmýz, Birbiriyle boðuþanlar müsbet hareket edemezler diyorsa, o zaman tam bir mantýk hükmüyle karþý karþýyayýz: Boðuþma varsa, müsbet hareket yoktur! Dünyanýn haline, ülkemizin haline, milletimizin haline ve sosyal hayatýmýzýn vazgeçilmez unsurlarýndan olan dernek, parti, vakýf ve cemaatlerimizin haline bakarak bir bayramlaþma tebrik ve dileðinde bulunacaksak, iþte en usturuplu ve kinayeli bir dilek: Bayramýnýz bayram olsun! Ýþte size, uykularýnýzý kaçýracak bir hadis-i þerif: Ýki kiþi birbirine dargýn olarak ölürse, cehennemi görmeden cennete giremez. Cennete girseler de birbiriyle karþýlaþamazlar. (Ýbn-i Hibbân) Barýþalým ki, bayramýmýz bayram olsun! Bir de arefe günümüz var ki, esas anlamýyla ve hakikatiyle Kurban Bayramýnýn birinci gününün bir gün öncesidir. Ramazan Bayramýnýn birinci gününün bir gün öncesi ise; Türkçemize arefe olarak giren ve belirli bir günün veya olayýn bir önceki günü veya ona yakýn günler anlamý içinde deðerlendirilebilir. Kaldý ki, Ramazan ýn son gününü, bayramýn ilk gününe baðlayan bir gün ve gece olarak, ulvî ve mukaddes mânâlarýn hamili olmayý da zaten hak ediyor. Hatta Ramazan ve Kurban Bayramýnýn gecelerini ihya e- den kimsenin kalbi, kalplerin öldüðü gün ölmez hadis-i þerifi de, her bayram arefesinde kulaklarýmýza küpe olmalýdýr. "Bayramlarda gaflet istila edip gayr-ý meþru daireye sapmamak için, rivayetlerde, zikrullaha ve þükre çok azim tergibat vardýr. Tâ ki, bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini þükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleþtirsin. Çünkü þükür nimeti ziyadeleþtirir, gaflet ise kaçýrýr." (Yirmi sekizinci Lem'a) Öyle ise arifeniz "arefe", bayramýnýz bayram olsun, efendim!

8 8 29 MEDYA POLÝTÝK AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ Y Bu bir bayram yazýsý deðildir. Okuduðunda yüzü buruþacak ve yüreði burkulacak okuyucularýmýzdan peþinen özür diliyorum. Bu bayramda sevinecek gönüllere iþtirak edememenin hüznü çoktan çöktü üzerime. Maruzatýmý bütün olarak deðerlendirecek siz kýymetli Yeni Asya camiasýnýn mazeretimi dinledikten sonra beni mazur göreceðini umuyorum. Hayatýmýzýn en mahrem köþelerine kadar bizden olmayanlarýn direktifleriyle yerleþtirilmiþ ekranlarýn hadiselerin ehemmiyet sýrasýna bir tersyüz yaþattýðýný biliyoruz. Ferd olarak bizi alâkadar edenler en dibe yuvarlanýrken, en uzak olaylar baþa yerleþtirilince, biz de afaktan enfüse doðru seyretmek zorunda kaldýk. Bu bayramýn Kur ân ayýna ait olduðunu ve Müslümanlarca kutlandýðýný biliyoruz. Bir aylýk oruçtan sonra sevinç içinde iftar edecek diyarlarda olan mü minlerin kanlarý ve çatýþma ortamýnda tutulanlarýn halet-i rûhiyeleri bu bayramý kutlamaya müsaade etmediðinden, bilmecburiye kutlayamýyoruz. Doðudan Batýya mý, Batýdan Doðuya mý baksak? Ýstanbul Darülbeyda dan Himalaya eteklerine ve hatta Sincan a. Ýsterseniz Kafkasya dan Mogadiþu ya... Her gün onlarca ýztýraplý resimleri iftar sofralarýndan seyreden Müslümanlarda ne iftar sevinci ve ne de bayram sevinci býraktý. Müslümanlar Yalancý Mesih olan Deccali, onun baþ düþmaný, Hz. Ýsa (a.s.) ile karýþtýrýnca, Ýslâm coðrafyasýnýn Yeþil kuþaklarý kana bulandý. Kaptansýz hayalet uçaklarý Peþaver ve Pakistan daki minnacýk medrese talebelerine bayram þekeri yerine bomba atýyorlar. Annelerin semaya yükselen feryad-u figanlarý arasýndaki bayramý kutlayamam ben. Sizin olsun. Deccaliyetin Erbil merkezli Baðdat, Basra, Tikrit ve Kerkük te yaktýðý fitne ateþinde hergün yirmi canýn yandýðý bir zamanda bana bayramdan bahsetmeyin lütfen... Ýkinci Avrupa nýn ateþiyle tutuþmuþ ýrkçýlýk eksenli ocakta yürekleri yakan annelerin siren sesleri güneþimi kapattý... Her yer gözyaþlarýyla yaðarken bayram olmuyor iþte. Affedin beni bu bayramda. Gelemiyoruz. Gelemiyorum, zira hudutlar tutulmuþ. Þam-ý Þerif ten, Hama dan, Deyrü Zor ve Halep ten coðrafyasýnýn en nadide tatlýlarýný bohçalarýna doldurarak Türkiye ye bayrama koþan anneler ve babalar da gelemiyor bu bayramda. Onlarla paylaþamadýðým bayrama bayram denilir mi? Gazze deki mü minlere cehennemî bir hayat yaþatan terörist devlet le onlarca anlaþma yapan ve yalnýzca sahnede söz düellosuna kalkýþan idarecilerimize bu bayramý takdim ediyoruz. Türkiye nin paralarýyla Bingazi, Trablus ve hatta Fizan a Ramazan boyu bomba atan Sarkozy nin hakim olduðu Ömer Muhtar ýn diyarýnda bayram yok iken, benim bayramlýklarýmý giymeme hangi gönül rýza gösterecek. Iztýrap yalnýzca güzeller güzelinin coðrafyasýnda dalgalanmýyor. Mesih in diyarýnda endiþe i- le ümit tepeleri arasýnda koþuþturan Ýsevî ruhaniler de þaþkýn. Hz. Muhammed (asm) ile Ýbni Betül arasýnda kurulan köprüleri deccaliyet, bazý ahmak Müslümanlarýn yardýmýyla bombalýyor bugün. Muhammed ül E- min in, barýþ reçetesi ni bekleyen Hýristiyanlarda inkýsar-ý hayal yaþanýyor. Zira Türkiye gemisinin kaptan köþkü ikinci Avrupa ile müttefik. Zaman zaman dost bayraklý amiral gemisinden Alýn bu bayramý benden... kendilerine açýlan ateþlere bir mânâ veremiyorlar. Bu bayramda Müslümanlar yaralý ve biz ise karalý olduk. Açýlýmlar ve hürriyetler þarkýsýný bestelemiþ, Yeni Osmanlýlar türküsünü tutturmuþ ve ittihad-ý Ýslâmdan uzaklaþan istikamette Ýslâm birliði sloganlarýyla ilerleyenlerin ruh halleri bu bayramý kutlamaya daha müsait. Bu bayramda bizim yerimize de halay çeksinler. Hem de baþý tutup kýrmýzý, sarý ve yeþil renklerden oluþan mendili sallayarak. Tel A- viv, Erbil hatlý zurnanýn makamýnda ve gevende davulunun ritminde eðlensinler devlet büyüklerimiz. Zira onlar bu bayramý hakettiler. Mogadiþu kahramaný Çevik Bir Paþa nýn baþbakanýmýzýn yakýn çevresinde danýþmanlýk yaptýðý þu günlerde kaderin beþyüz kilometrelik bir yolda aç ve susuzca ölüm yolculuðuna mecbur ettiði günlerde ne zerde aþý ve ne de kýzýlcýk þerbeti içilir. Devletin poz poz resimler çektirdiði felâketin görüntüleri karþýsýnda bayram tadý çoktan kaybolmuþtur. Ýsteyen tadýna varabilir. Hani bayramda kalpler birleþecekti. Hani tekbirler bir aðýzdan çýkacaktý. Zýndýka Enstitülerinin rüþvetleriyle Anadolu da, Arap Yarýmadasýnda, Kafkasya da, Kandahar ve Pakistan da gafillerin yardýmýyla ayrýþtýrma ve çatýþma projesi yürütülürken, bayramdan bahsedemem. Savaþçý, çatýþmacý, nifakçý, kaosçu ve barýþ düþmancý cereyanlarýn ortak çalýþtýklarý bir zamanýn bayram kutlamasýný ileriye býrakýyorum þimdilik. Ýsterseniz yakýnlaþtýralým manzaralarý. Düþmanlarýmýzýn rüþvetleriyle Anadolumuzun kýlcal damarlarýndan çalýþan bazý üniversite, medya mensuplarý, STK ve hatta bir kýsým memurlarýmýzýn ikinci Avrupa nýn enstitülerine proje hazýrladýklarý bu zamanda bayram kutlamanýn da mânâsý kalmýyor. Zira ihanetin sýnýrlarý kalkýyor bugünlerde. Üzerime gelmeyin. Ben Ramazan maðduruyum. Þu mübarek ay boyunca insaniyetin, mukaddesatlarýn ve Ýslâmiyetimle istihza eden ekranlardan akan necasetle hanelerimiz kirlendi. Ekrandan kuvvet bulan sokaktaki binlercesi sigarasýnýn dumanýný yüzüme savurdu. Garip mü minler özyurtlarýndan iffet savaþýnda maðdur e- dilirken bayram edeceðim öyle mi? Ýdarecilerimizin sivil toplumcularýmýzýn ve medyanýn sokaktaki müstehcen giyime tepki refleksini yitirdiði bir zamanda beni bayrama zorlayamazsýnýz. Siz bu bayramý zekât ve sadakalarla TV ler kurup, sonra da ekranlarýný sefahate kaptýrmýþlara götürün. Þimdilik onlar kutlasýnlar. Söylediklerimizde mübalâða a- rayanlar resimlere bütünlük içinde baksalar, camilerin süsü cemaatlerin teravihte bir kaç safa düþtüðünü görseler, dünün siyasal Ýslâmcýsý ve bugünün liberali belediyelerimizin Ramazan'ýn i- çini nasýl boþalttýklarýný seyretseler, inanýrýz ki çok insaflý ve ölçülü gittiðimizi teslim edecekler. Dedik ya... Bu bayramda yaralýyýz, coðrafyamýzla enin ü efganlýyýz ve karalýyýz. Çeyrek a- sýr önce çocukluðumun dayandýðý duvar yýkýlmýþ ve yetim kalmýþtým. Bugün ise Duâ pýnarým kurudu ve öksüz kaldým. N olur, bu bayram mazur görünüz kardeþinizi. Duâlarýnýzla inþallah âlem-i Ýslâm ýn feryadý dinecek ve ahir zamandan beklediðimiz sulh-u sükûnet gelecek. Duâ. Duâ. Duâ... Heykel ve resimler niye var? Türkiye yi ziyaret eden yabancýlar için en büyük gizemlerden biri her daim þudur: Ölümünün üzerinden 70 yýldan fazla bir süre geçmiþken niye hâlâ her yerde Mustafa Kemal Atatürk ün resimleri ve heykelleri var? AVRUPA DA hiçbir ülkede benzer bir manzarayla karþýlaþmazsýnýz. Monarþilerde tahttaki kralýn veya kraliçenin portresi resmî dairelere asýlýr, fakat onlarýn ömrü de tahtlarýný haleflerine býraktýklarý gün sona erer. Cumhuriyetlerde de aynýsý görevdeki devlet baþkaný için geçerlidir. Ölümünün üzerinden onca yýl geçen eski bir kralýn veya devlet baþkanýnýn suretini bu kadar bol bir þekilde hiçbir yerde bulamazsýnýz. Birçok Avrupalý için bu durum, Orta ve Doðu Avrupa daki eski komünist ülkelerle veya anti-demokratik ideolojiler ve/veya eski moda despotlar tarafýndan yönetilen Orta Asya daki mevcut otoriter rejimlerle her neviden çaðrýþýmý içeriyor. Oysa Türkiye her iki türle de kýyaslanabilecek bir ülke deðil. (...)Muhtemelen iktidar partisine oy vermeyen Türkler arasýnda Atatürk ün daha ateþli destekçilerini bulursunuz, fakat AKP saflarýnda bile birçok insan Atatürk ün mirasýnýn böyle görünür bir biçimde onurlandýrýlmasýný hararetle savunuyor. Birkaç yýl önce yaþadýðýmýz bir olayý dün gibi hatýrlýyorum: O dönem Avrupa Parlamentosu ndan bir mesaidaþým (ki kendisi Türkiye yi gayet iyi tanýyor ve AB üyeliðini kuvvetle destekliyordu) Türk gazetecilerle kayýtdýþý bir görüþmede belki günün birinde, Türkiye de demokrasinin güçlenmesinin ve artan özgüvenin iþareti mahiyetinde, Atatürk resimlerinin yavaþ yavaþ azalabileceðini ihtiyatlý bir þekilde dile getirmiþti. Sözleri basýna sýzdýrýldý ve Türk medyasýnda büyük tartýþma kopardý. Türkiye ye tekrar gelebilmesi için kamuoyuna niyetinin A- tatürk e veya fikirlerine hakaret etmek olmadýðýný açýklamasý gerekti. Türklerin ve Türk olmayanlarýn Atatürk algýsýndaki farklýlýk kýsa zamanda ortadan kalkmayacak. Fakat Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu hakkýndaki bu bakýþ farklýlýðýný gidermeyi ve belli bir ortak kavrayýþ zemini oluþturmayý önemli bulanlar için iyi haberler var. A- merikan Princeton Üniversitesi profesörlerinden, Osmanlý Ýmparatorluðu nun son, Cumhuriyet in erken dönemi konusunda tanýnmýþ bir akademisyen olan Þükrü Hanioðlu nun en son kitabý, þu an Türkiye deki kitapçýlarýn raflarýnda yerini aldý. Kitabýn ismi Atatürk: Entelektüel Bir Biyografi. Hanioðlu, 250 den az sayfada ve son derece anlaþýlýr bir üslupla Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusunun 19. asýr sonu, 20. asýr baþýndaki dönemin entelektüel ve sosyal bir ürünü olduðunu gösteriyor. Yazar Atatürk ün hayatýný, Dünyevîleþen dindarlar ESKÝDEN böyle bir þey yoktu. Muhafazakâr kesime deniz ve havuz keyfi yaþatmak, 5 yýldýzlý sofralarda yedirerek gözü doyurmayý hedefleyen alternatif tatilcilerin, son 8 yýldan beri iþleri iyi giderken yaz aylarýna gelen oruç mevsimi, iþleri sekteye uðrattý. Onlarda oteli doldurmak için farklý bir pazarlama politikasý geliþtirdiler. Ramazan da tatil yapýlýr anlayýþýný hakim kýlmaya çalýþýyorlar. Kimileri, aðzý laf yapan ünlü hatipleri getirip vaaz verdiriyor. Kimileri de eðlenceli Ramazan geceleri düzenliyor. Bu tür ibadetlerin tatilde eðlenme hizmeti veren iþletmelerde müþteri çekme aracý olarak kullanýlmasý beni rahatsýz ediyor. Adamýn parasý var, ibadetini ister 5 yýldýzlý otellerde, isterse evinde yapar deniyorsa, ona da söylenecek bir þey yok. Son yýllarda muhafazakarlarýn nasýl Homo ekonomikus a dönüþtüðünü gördükten sonra buna þaþýrmak anlamsýz olur. Abdestli kapitalizmin 5 yýldýzlý versiyonu da dönüþümün bir parçasý zaten. Yine de bizi kapitalist sistemin birçok kötülüðünden kurtaran fakirliðimize þükretmek lazým. MasterCard tarafýndan yaptýrýlan ve Yöntem Araþtýrma Þirketi nce gerçekleþtirilen MasterIndex araþtýrmasýna göre, Türk halkýnýn yüzde 83 ü bayramý evde geçirecek ve akrabalarýný ziyaret edecekmiþ. Yurdum insanýnýn iyi ki fazla parasý yok. Yoksa her biri aile ve memleketi yerinde býrakýp doðru 5 yýldýzlý bayram tatiline gidecek. Gerçi þimdi sistem onu da çözmüþ durumda. Para yok diye kapitalizmin nimetlerinden faydalanamadýðýnda hemen baþucunda biten bankalar vatandaþýn cebini parayla dolduruveriyorlar. Öyle para yok diye kenara çekilmek yok. Tüketeceksin kardeþ. Paran yoksa kumbaran var, yani bankalar ne güne duruyor. Tam da böyle zamanlar için kurulmuþ bir para zembereði. Bayram kredileri reklamlarda, tanýtým ve broþürlerde belirtildiði gibi düþük faizli de deðil. Örneðin bir banka, 0,39 faizle 12 ay vadeyle 5 bin lira seçeneðiyle kredi veriyor. 350 lira masraf, 415 lira sigorta ve verginin verildiði kredinin aylýk maliyeti 1,85 e ulaþýyor. Ayda 429,45 lira taksitle geriye toplam 5 bin 153 lira ödeniyor. Masraflar çýkýldýðýnda eline 4 bin 235 lira geçen bir vatandaþ, bankaya fazladan 918 lira ödemiþ oluyor. Tüketici dernekleri, 5 günlük aðalýk için 5 yýlýk köleliði tercih etmeyin. Diyerek uyarýlarýný yapýyorlar. Ama kim uyuyor? Bu uyarýlarý dikkate almayanlarýn bankalara olan borcu 200 milyar lirayý geçti. 1 milyon 200 bin kiþinin kredi kartý borcundan dolayý Merkez Bankasýnýn kara listesinde. 900 bin kiþi de ihtiyaç kredisinden dolayý kara listeye girmiþ. Avrupa da bankalar batarken Türkiye de bankacýlýðýn neden altýn çaðýný yaþadýðý belli. Israrla her yýl bu bayrama Þeker Bayramý diyen inatçý kesimden bu yýl pek ses çýkmadý. Sanki Bayramýn adýnýn Ramazan olduðunu kabullenmiþler gibi bir izlenim edindim. Bu tatlý deðiþim sevindirdi. Herkesin Ramazan bayramýný þimdiden kutlarým Yaþar Süngü, Yeni Þafak, 28 Aðustos 2011 Olle Johansson / Ýsveç fikirlerini ve eserlerini analiz ederek, Osmanlý imparatorluk düzeninden modern Türkiye ulus-devletine zorlu geçiþi anlamaya ve Atatürk ün entelektüel geliþiminin izini sürmeye çalýþýyor. Hem Türkler hem Türk olmayanlar bu kitabý mutlaka okumalý. Türk tarihçiliði Atatürk ü modern Türkiye þeklindeki bir mucizeyi tek baþýna gerçekleþtiren yalnýz bir dahi olarak görme e- ðiliminde. Bugüne kadar bu olaðanüstü baþarýya saygý göstermenin bir yolu da onun resimlerini Türkiye deki bütün duvarlara asmak. Hanioðlu, (...), sözgelimi Selanikli geçmiþinin ve dinî olmayan okullarda ve askerî akademilerde gördüðü eðitimin görüþlerini biçimlendirmekte oynadýðý rolü izah e- diyor. Atatürk yeni bir Türkiye vizyonunu inþa ederken, fikirlerinin çoðunu modern dünyada bilimin önemine ve dinin zayýflayan rolüne dair büyük teorileri popülerleþtiren Batýlýlardan ve Osmanlýlardan aldý. Kitap eleþtiriden de geri durmuyor ve Atatürk ün programýnýn radikalliðinin, politikalarýnýn otoriter nitelik kazanmasýna yol açtýðýný anlatýyor. Birçok baþka dönüþtürücü devlet kurucusu gibi, Atatürk ün de muhalefete veya eleþtiriye pek az müsamahasý vardý. Umalým ki bu kitabý okuduktan sonra hem yabancýlar hem Türkler Atatürk ün kim olduðuna, fikirlerini nereden aldýðýna ve Türkiye için neden bu kadar önemli olduðuna dair daha iyi bir kavrayýþa sahip olsun. Bu geliþmiþ ve daha dengeli idrakin bu ülkede Atatürk resimlerinin ve heykellerinin sayýsý ve onlarýn hem misafirler hem ev sahipleri tarafýndan algýlanma biçimi ü- zerinde tesiri olup olmayacaðýný 20 yýl içinde göreceðiz. Joost Lagendijk, Zaman, 28 Aðustos 2011 Yeni bir ordu ÝKÝ yýl önce bu köþede, Ergenekon planlarýný söz konusu ederek Bize Nizam-ý Cedit ordusu lâzým demiþtim. Koþaner in ses kayýtlarý bu hükmün doðrudan Genelkurmay Baþkaný nýn aðzýndan ifadesi deðil mi? Ordumuzun merkezî karargâhýnýn laðvedilmesi, çaðýn icaplarýna uygun bir organizasyona gidilmesi ve aslî görevlerini ifasý için zabt ü rabt altýna alýnmasý lâzým. 185 yýl önce baþardýðýmýz iþi, hukuk ve demokrasi içinde kan dökmeden, kimsenin canýný yakmadan tekrar yapacaðýz. Iþýk Koþaner in sözlerinde askerimizin iki yüzü var. Birincisi durumdan rahatsýz ve düzeltmek istiyor. Öbür taraftan bu düzeltme iþinin, kurumsal çýkarlara zarar vermeden yapýlmasý gerekiyor. Hem karakollar daha iyi korunacak, sevk ve idare zaaflarý ortadan kalkacak ve teknoloji daha isabetli kullanýlacak; hem de OYAK tan elde edilen emekli ikramiyesinin % 15 i feda edilmeyecek; yani imtiyazlar devam edecek. Tarihî tecrübemiz bu ikisinin bir arada mümkün olmadýðýný gösteriyor. Vatan-millet-Sakarya nutuklarýnýn, ordumuzun kahraman vasýflarýnýn edebiyattan öte anlam taþýmadýðý bir alandayýz. Askerler meslekî bir çýkar grubu o- larak hareket ediyor. Ýmtiyaz ve özerklik peþinde koþuyor. Denetlenemediði için aslî iþini de eksik ve aksak yapýyor. Düpedüz bürokratik bir direniþe giriþiyor. Sýkýþtýðý yerde de (Yeniçeri nin þeriatý korumasý gibi) laik cumhuriyeti korumak doðal-tarihi görevimiz diye sesini yükseltiyor. Çare, bu orduyu laðvedip, bu kötü alýþkanlýklarýn tekrar boy gösteremeyeceði yepyeni bir ordu kurmak. Ülkemizin müstakbel zaferlerinin esaslarý (üss-i zafer) bu konuda göstereceðimiz gayretlere baðlý. Mümtaz er Türköne, Zaman 28 Aðustos 2011 Said Nursî nin evi (KASTAMONU DA) Bediüzzaman Said Nursî nin 7 yýl kaldýðý ( ) evi gezdik Yatak odasý ufacýk... Salon biraz daha büyük... Birkaç yer minderi... Kitaplýk... O kadar. Görevli bilgi verdi: Karþýsý karakolmuþ. Evde perde kapatmak yasakmýþ... Ev 24 saat gözetlenirmiþ. Nilüfer ne diyordu? Dünya dönüyor sen ne dersen de... Bir Said Nursî nin evine bak... Bir de günümüzün kimi þeyhlerinin- hocalarýnýn yaþantýsýna. Mercedes ler... Jet-ski ler... Konaklar, köþkler... Yavuz Donat, Sabah, 28 Aðustos 2011 Ezdikleri yerde ot bitmiyor ARAP baharý nýn asýl gösterdiði, mutlak iktidar mantýðýnýn toplumlarý nasýl bir enkaza çevirdiði gerçeði. Ýktidar ne kadar mutlaklaþýrsa, enkaz o derece büyük oluyor. Mýsýr ve Tunus ta rejimlerin devrilmesi ardýndan umulan olmadý, ne olacaðý da belli deðil, ama daha kötüsü bakýn Libya ya, tablo çok daha kötü. Özgürleþmesi NATO müdahalesi ile gerçekleþebilen bir toplumda muhalif denilenler iþi çapulculuða, kan davasýna dönüþtürme eðilimi içinde bir kalabalýk. Otoriter siyasetlerin en kötü tarafý, toplumlarý enkaza çevirmesi, ezdikleri yerde ot bitmez hale gelmesi. Aþýrý bir örnek demeyelim, aþýrý örnekler iyi ibret vesileleridir. Nuray Mert, Milliyet, 28 Aðustos 2011

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Ramazan-ý Mübareðin savmýna veda Rahmet ten bayrama bir arefe merdivenindeyiz bu gün. Duâlarýn geri çevrilmediði ender zamanlardan birini daha idrak ediyoruz þu dakikalarda, bayram sabahýna kadar. Elimiz duâdan inmemeli, kalbimiz tazarrudan dönmemeli bu gün! Ondandýr ki arefe günleri çokça kabir ziyaretlerine tahsis edilmiþ örfümüzde. Bayramý ve bayram öncesi sevinç ve saadetimizi ölenlerimizle paylaþmak ne yüce bir duygu. Onlar yok olmadýlar çünkü. Onlar baþka bir âlemde, ebediyete yolculuðun ikinci adýmýnda, dünya sonrasý ilk istasyondalar. Bizi de bekliyorlar. Bizden duâ da bekliyorlar. Dilleri olsa, iletiþimimiz olsa onlarla, bize neler söyleyecekler kim bilir? Ne büyük tecrübelerini aktaracaklar bize? Bizim için hayatî önem taþýyan tecrübelerini. Ama ne gam? Bir tecrübe yaþamaya ne gerek var? Bu ebedî yolculuktan ve bu yolculuktaki serüvenlerden elimiz altýndaki vahy-i Ýlâhî bahsediyor bize zaten. Kelâm-ý Ezelî ve Ehâdis-i Nebevî sadece kabir hayatýna kadar da deðil, ebediyete kadar önümüze dev bir projektör yakmýþlar, yolumuzu aydýnlatmýþlar. Bilmediðimiz, ama namzet olduðumuz, hýzla yolculuðunda bulunduðumuz hayatlarý haber vermiþler bize. Ýþte o âlemlerin bir bölümünde ölenlerimiz varsa, diðer bölümünde bizler! Bizler de oraya doðru yönelmiþiz. Yolculuðumuz sürüyor. O halde biz kabirlerimizin baþýna varalým, onlarla biraz birlikte olalým, onlara birer Fatiha okuyalým ve tefekkür edelim; yeter. Eðer kabirlerinden uzaktaysak, üzülmeyelim; okuyacaðýmýz Fatihalar onlara gider, onlara arz olunur. Onlar bu rahmet feyizlerinden haberdar edilir, istifade ettirilir. Bir Rahmet ayýný uðurluyoruz bu gün. Ne bahtiyar bir uðurlama! Bizden memnun ayrýlýyordur inþallah! Bizim hata ve kusurlarýmýzla birlikte takdim ettiðimiz ibadetleri alýp gidecek. Ýnfitar Sûresinin haber verdiði, kabirlerin içi dýþýna çýktýðý zaman nefislerimize takdim edilmek üzere. 1 Ýnþikak Sûresinin haber verdiði, yer düzeltilip içinde olanlarý dýþarý atarak boþaltýldýðý ve yerin, Rabbine boyun eðdiði zaman amel defterimizin saðýmýzdan verilmesine 2 vesile olmak üzere Allah ýn izniyle. Gâþiye Sûresinin haber verdiði, inanmýþ olanlarýn yüzlerinin pýrýl, pýrýl olduðu ve yaptýklarýndan hoþnut olduðu gün 3 bizlere birer hayýr vesikasý olarak dönmek üzere. Fecr Sûresinin haber verdiði, öðüt almayanlarýn öðüt almak istedikleri ve keþke bu hayatým için önceden bir þey yapsaymýþým! dedikleri gün 4, hiç olmazsa bir þeyler yaptýðýmýzýn birer belgesini teþkil etmek üzere. Furkan Sûresinin haber verdiði, gökyüzünün beyaz bulutlar halinde parçalanacaðý, meleklerin bölük, bölük indirileceði ve zalimlerin ellerini ýsýrarak keþke Peygamberle birlikte bir yolda bulunsaydým! Vay baþýma gelene! Keþke falancayý dost edinmeseydim! diyerek 5 piþman olduklarý ve yüzlerinin karardýðý gün, en azýndan hicabýmýza bir perde, Allah ýn merhametine sýðýnmamýz ve günahlarýmýza karþý Allah ýn affýný intizar etmemiz için bir dayanak teþkil etmek üzere. Yasin Sûresinin ihbar ettiði, aðýzlarýmýzýn mühürlenip ellerimizin ve ayaklarýmýzýn konuþturulacaðý gün 6 hiç olmazsa elimizin, ayaðýmýzýn ve vücudumuzun yüz aký olabilecek bir vesile olmak üzere. Zümer Sûresinin haber verdiði, Sur bir daha üflendiðinde insanlarýn ayaða kalkýp bakýþtýklarý ve yeryüzünün Allah ýn nuruyla aydýnlandýðý, kitabýn açýldýðý, peygamberlerle þahitlerin getirildiði ve insanlara haksýzlýk yapýlmadan aralarýnda adaletle hüküm verildiði gün 7, bir hukuk belgesi teþkil etmek üzere. Abese Sûresinin haber verdiði, gülen, sevinen ve aydýnlýk yüzlerle, tozlanmýþ ve karanlýk bürümüþ yüzlerin toplandýðý gün, 8 yüzümüzü ak eden bir vesile olmak üzere en azýndan bu umutlarla eksiklerimizle-doðrularýmýzla bir ibadet mevsimini daha geride býrakýyoruz. Hiç þüphesiz orucumuz çok þey deðildi. Allah ýn nimetleri, bizim O na temayülümüzden çok daha fazla bizi ihata etmiþ, kuþatmýþ haldedir. Ama O, rahmetiyle azý çok sayacaðýný, biri bin olarak deðerlendireceðini, yürüyerek gelen kulunu koþarak karþýlayacaðýný vaad eden Erham ür-râhimîn olduðundan, böyle bir ibadet mevsimini hüsn-ü hatime ile kapattýktan sonra O ndan ümit etmemiz de, bizim kulluðumuzun en sevimli yanýdýr. O ndan ümitvârýz. Ýnþallah bu Ramazanýmýzý dünya-âhiret hayýrlara ve hayýrlý inkiþaflara vesile kýlmýþtýr diye içimiz umut dolu. Bayramý bu duygularla idrak edeceðiz inþallah. Niyazýmýz; bu ibadet ayýnda kazandýðýmýz ahlâkî güzellikleri, inceliði, nezaketi ve ibadet hassasiyetini ömrümüz boyunca devam ettirebilmemizdir. DUÂ Ey Berr-u Rahim! Biz ondan razý idik; onu bizden razý kýl! Onda yaptýklarýmýzý kusuratýmýzla birlikte bizden kabul buyur! Taksiratýmýzý affet! Yakîn gelinceye kadar bizi ibadette daim kýl! Bu ayýn saimlerini katýndaki bayramlara ve cennetlere ulaþtýr! Arefemizi cennet-asa baharlarýn arefesi eyle! Âlem-i Ýslam a bahar-ý mev udunu lütfeyle! Âmin! Dipnotlar: 1- Ýnfitar Sûresi, Âyet:4-5, 2- Ýnþikak Sûresi, Âyet: Gâþiye Sûresi, Âyet: Fecr Sûresi, Âyet: Furkân Sûresi, Âyet: 25, 29, 6- Yâsîn Sûresi, Âyet: 65, 7- Zümer Sûresi, Âyet: 68-69, 8- Abese Sûresi, Âyet: (0 505) Hi ta bet ve ya ki ta bet te (ko nuþ ma ve yaz ma da) dik ka te al ma mýz ge re ken be lâ ga týn püf nok - ta la rý na i þa ret et me den ön ce be lâ ga týn ta ný - mý ný nak le de lim: A rap ça b-l-ð kö kün den ge len be lâ gat; sö zün gü - zel, te sir li, fa sih (düz gün a çýk) bir þe kil de mu ha ta ba u laþ tý rýl ma sý dýr. Di ðer bir ta bir le be lâ gat; gü zel ve hoþ söz söy le ye - bil me ma ha re ti dir. Ya ni bir sö zün, ye ri ne, za ma ný na, mu ha ta bý na gö re öl çü lü, den ge li, ku sur suz, düz gün ve fa sih bir bi çim de an la týl ma sý dýr. Be lâ gat, me â nî, be yân ve be dî ol mak ü ze re üç ký - sým dýr. * Me â nî; sö zün du rum ve þart la ra, hi tap e di le nin se vi ye si ne uy gun ol ma sý. * Be yân, an la týl mak is te nen mak sa dý te sir li hâ le ge - ti rip a sýl söy len mek is te nen þe yi ön pla na çý ka rýp, a - çýk la ma ma ha re ti dir. * Be di ; mâ nâ sý ye rin de, a çýk an la þý la bi lir o lan sö zü, yap ma cý ða kaç ma dan, bir öl çü de süs len me si dir. 1 Dü þün ce ve duy gu la rý mý zý ses len dir me nin ve ya kâ ðý da dök me nin a na uk de le ri ni þu be lið i fa de ler den çý ka ra bi li riz: Ef kâr ve his si ya týn mec râ-yý ta bi î si nazm-ý ma â nî - dir. Nazm-ý ma â nî i se man týk la mü þey yed dir. Man - tý kýn üs lû bu i se, mü te sel sil o lan ha ka i ke mü te vec cih - tir. Ha ka i ke gi ren fi kir ler i se, kar þý sýn da o lan de ka ik-i mâ hi yat ta nâ fiz dir ler. De ka ik-i ma hi yat i se, â le min ni zam-ý ek me li ne mü midd ve müs tem mid dir ler. Ni - zam-ý ek mel de her bir hüs nün men baý o lan hüsn-ü mü cer red mün de miç tir. Hüsn-ü mü cer red i se, me - zâ yâ ve le tâ if de ni len be lâ gat çi çek le ri nin bos ta ný dýr. Çi çek le rin bos ta ný, ci nan-ý hil kat te cil ve ger o lan, ez - ha ra pe res tiþ e den ve þa ir de ni len bül bül le rin na ða - mâ tý dýr. Bül bül le rin na ða mâ tý na â heng-i rû ha nî ve - ren i se, nazm-ý ma â nî dir. 2 Aç ma ya ça lý þýr sak; Söz lü ve ya ya zý lý ke lâm dan mak sat, me ra mýn an - la týl ma sý dýr. Ya ni, dü þün ce le rin, his si ya týn ve ya gö - rüp du yu lan la rýn mu ha tap la rýn an la ya ca ðý tarz da be - yan e dil me si dir. Ark lar, de re ler, çay lar, ne hir ler ta bi î, fýt rî mec ra la - rý na ak týk la rý gi bi, ko nuþ ma ve yaz ma da da ke li me ve cüm le ler ma na ya ak ma lý dýr. Be lâ gat ta i ki a na un sur or ta ya çý kar: Lâ fýz ve ma na. Ha tip ve ya ya zar, lâ fýz i le ma na nýn bir bi ri ni ta - mam la ma sý na ö zen gös ter me li. An cak, lâf zýn ma na - nýn ö nü ne geç me si ne mü sa a de et me me li. Zi ra, lâ fýz, ma na nýn el bi se si dir. El bi se nin bi rin ci fonk si yo nu, te set tü rü sað la ma sý dýr. E vet, lâ fýz düz - gün, öl çü lü ve süs lü ol ma lý, a ma mânâyý ör te cek ka - dar süs lü ol ma ma lý dýr. Ke çi boy nu zu gi bi de ol ma - ma lý. Bir dam la bal al mak i çin bir sü rü o du nu çið - net me me li. Ya ni, po sa ke li me çok, a ma an lam yok sa, lâf sa la ta sýn dan ö te ye geç mez! Mânâ dil ber; lâ fýz i se el bi se dir. Dil be re gü zel el bi se ya ký þýr. Fa kat, mâ nâ, el bi se den da ha gü zel ol ma lý. Çir ki ne gü zel el bi se ler giy di re rek ger çek te o nu gü - zel leþ tir mek müm kün ol ma dý ðý gi bi; çir kin ma na la rý süs lü lâ fýz lar la gü zel leþ tir mek im kân sýz dýr. Ýþ te, duy gu ve dü þün ce le rin ta biî mec ra ý, ma na nýn dü zen len me si, ter ti bi, di zi li þi ö zel lik le ri dir. Bir o kul - da ki sý ra la rýn ve di ðer a raç-ge reç le rin dü zen li bir þe - kil de yer leþ ti ril me si gi bi, nazm-ý ma â nî i le ko nuþ - ma ve yaz ma da ke li me i le cüm le le rin bir an lam dü - ze ni i çin de i fa de e dil me si ni an la rýz. Dip not lar: 1- Ö tü ken An sik lo pe di si, C. 1, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Mu ha ke mat, YAN, Tem - muz 2006, s Etkili hitabet ve kitabetin püf noktalarý fer sa dog ni as ya.com.tr Nur hiz me tin de ön den gi den ler (Ýs viç re ha tý ra la rý - 4) Se ren cam kö þe sin de yaz ma ya ilk de fa es ki ha tý ra la rý mý ya za rak baþ la dým. Da ha son ra yurt i çi ve yurt dý þý ge zi le ri mi zin so nun da ge ziy le il - gi li in ti ba la rý mý zý yaz ma yý da â det e din dim. Bu a ra da al dý ðým þevk le ri, ne yap tý ðý mý, ne re ye git - ti ði mi de pay laþ mýþ o lu yor dum. Ýs viç re se ya ha tim bi raz u zun ol du ðun dan, dost la rýn ýs ra rý ü ze ri ne, ha tý ra la rý so nu na bý rak - ma yýp a ra sý ra yaz ma ya baþ la dým. Ya zý la rý mý zý o ku yan gö nül dost la rý mý zýn ba zý la rý te le fon la a - ra yýp te þek kür le ri ni ve ya teb rik le ri ni i le ti yor lar. Ýl gi le rin den ve duâ la rýn dan do la yý ay rý ca te þek - kür e di yo rum. Nur hiz me tin de ön den gi den ler ol du ðu na i - na ný yo rum. Ser hat bey le ri gi bi gi dip bir ye re Nur bay ra ðý ný dik miþ ler dir. Be di üz za man ha - yat ta i ken ba zý ta le be le riy le Nur Ri sâ le le ri ni u - zak di yar la ra gön der miþ ti. El bet te Ýs viç re de bun lar dan u zak ka la maz dý. Ýlk de fa fark lý bir ye re gi de cek sem, dost lar dan ir ti bat ad re si ve ya te le fon la rý ný a lý yor dum. Da - ha çok yurt dý þý hiz met ler le il gi le nen ba zý a ða - bey ve kar deþ ler den Ýs viç re i le il gi li bil gi is te - dim. Bu se fer is te di ðim mâ nâ da bil gi bu la ma - dým. Bir an ak lý ma mu hi tin, in san ah lâ ký ü ze - rin de ki te si ri ni a çýk la yan Üs tad Be di üz za - man ýn þu sö zü gel di: Me mâ lik-i bâ ri de o lan Av ru pa da ki ta bi at lar, o mem le ket gi bi bâ rid ve câ mid dir ler. Son ra yok tur ve ya bu la ma mýþ lar - dýr, di ye hüs nü zan et tim. Dün ya nýn çe þit li kö - þe le ri ne da ðý lan sa ha be le re ö ze ne rek düþ tüm yol la ra. Bir kaç gün son ra Zü rih te ça lý þýp Al man ya da i ka met e den bir kar de þin is mi u laþ tý, e li me. Biri ki e-ma il der ken te le fon ve e-ma il ad re si ne u - laþ tým. Ken di si ni a ra dým. Te le fon da u zun ca ko nuþ tuk. Al man ya dan Ýs viç re ye ta þýn dý ðý ný söy le di ve i ka met ad re si ni ver di. Ýs viç re de Nur ce ma a ti ol du ðu nu, ya pý lan Nur ders le ri ni an - lat tý ve e vin de if tar ye me ði ne dâ vet et ti. Mü sa it ol ma dý ðým i çin dâ ve ti ne i ca bet e de me dim. Haf ta i çin de ça lýþ tý ðýn dan he nüz yüz yü ze de gö rüþ mek na sip ol ma dý. Ar ka sýn dan da ha ön ce ga ze te de ya yýn la nan ya zý mý zý o ku yan bir o ku - yu cu muz dan, Se la mu na ley kum muh te rem a - bi miz, bu gün ga ze te de ya zý ný zý o ku dum. Ýs viç - re de ol du ðu nu zu ya zý yor su nuz. Ýs viç re de Ye ni As ya Nur Ce ma a ti o la rak ders le ri miz ya pý lý yor. E ðer ha be ri miz ol say dý ya da siz bi ze ad res ve - re bi lir se niz si zi zi ya re te ge li riz. M... di ye bir e- ma il gel di. Ha be ri du yun ca se vin dim. Me ðer ben kö yü ça ðýr mý þým. Köy de de ba zý kim se ler var mýþ. Ýn san lar ken di le riy le il gi li bir ha ber du - yun ca ne ka dar mut lu o lu yor lar mýþ. De mek bu ra lar da ga ze te miz o ku nu yor muþ. Bu a ra da ak lý ma Üs ta dýn lâ hi ka mek tup la rý gel di. Kal dý - ðým ye rin ad re si ni ve te le fo nu nu ver dim. He - nüz o kar deþ le de yüz yü ze gö rü þe me dik. Bel ki bu ya zý dan son ra ba zý la rý da a ra ya cak lar. Bin ler ce km. ge lip on lar ca ve ya yüz ler ce km. git mek zor ol ma sa ge rek. Ýs viç re de di ðin ne ki! Bir baþ tan di ðer ba þa u zak lý ðý 300 km. yi geç mi - yor. Bel ki bir gün o kar deþ ler le bir a ra ya ge lip Nur lar dan ders o ku mak im kâ ný mýz o lur, di ye ü mit e di yo rum. Ga ze te mi zi bu ra ya gel dik ten son ra sa nal or - tam da o ku ma ya baþ la dým. Bel ki a lý þa ma dý ðým - dan ol sa ge rek, in ter net ten ga ze te o ku mak el de o ku mak gi bi lez zet ver mi yor ba na. Ga ze te nin sý cak lý ðý ný, ko ku su nu du ya mý yo rum, a ma i da re e di yor. Hal bu ki Tür ki ye de i ken her gün sa bah er ken den ge len ga ze te mi a lýp a de ta ku cak la þýr - dýk. Say fa la ra hýz lý ca göz gez di rir, ken di me gö - re, a cil o lan la rý o kur dum. Nur hiz met le riy le il - gi li ya zý ve ha ber le re ba kar dým. Son ra i kin ci ön ce lik li ya zý la ra ge çer dim. Ba zen ga ze te bit - me den gün bi ter di. Er te si gü nün ga ze te si ge lin - ce o ký dem li o lur du. Da ha son ra ki gün ler de bi - ri ken ga ze te le ri o kur dum. U zak lar da ga ze te nin kýy me ti da ha i yi an la þý lý - yor muþ, me ðer. Siz tu tup yý la na, çi ya na, ak re be de se niz ki "Bal a rý sý gi bi o lun. Bir ta ra fý nýz ze - hir a ký tý yor sa, bir ta ra fý nýz da tat lý þu - rup a kýt sýn", yi ne de de ði þen bir þey ol maz. Zi ra, bu teh li ke li ya ra týk la rýn ta bi a tý böy - le. On lar, sa de ce ze hir a kýt ma sý ný bi lir ler. Ýþ te, gü nü müz de ay nen bu ta bi at ta gö rü - nen in san sû re tin de ba zý ya ra týk lar var. Sa de ce sal dýr ma yý, ka ra la ma yý bi lir ler. Hâ zâ müf te ri dir ler. Mü te ma di yen ya lan ve if ti ra ü re tir ler. Bun la rýn mü him bir kýs mý te tik çi dir ler. Ýp le ri baþ ka sý nýn e lin de dir. Bo yun la rýn da tas ma var dýr, ya da fâ sid bir da i re nin i çi ne düþ müþ çý ka mý yor lar. Ýç le rin de ki u fu ne tin ne ti ce si, ya da on la rý kul la nan la rýn þart lan dýr ma sý ge re ði, müþ te - re ken yap týk la rý en et ki li fa a li yet þu dur: Sal dýr mak, sal dýr mak; ku dur muþ ca sý na sal - dýr mak... Bu gü rül tü lü gü rû hun duy du ðu en bü yük ra hat sýz lý ðýn se be bi þu dur: Ý mân Kur'ân hiz me ti nin ke sin ti siz ve par la ya rak de vam et me si; ah lâk lý, fa zi let li ne sil le rin ye tiþ me si; mü'min ler a ra sýn da mu hab bet ve u huv ve - tin gün den gü ne in ki þâf et me si; üm met þu - u ru nun yay gýn lýk ka zan ma sý, Ýs lâm bir li ði - ne doð ru gi den yo lun ma yýn lar dan te miz - le ne rek a çýl ma ya ça lý þýl ma sý, ve sa i re... Evet, asýl dertleri bu... Ýþ te, Be di üz za man Haz ret le ri, bü tün e ser - le ri ve yüz bin le ri ge çen ta le be le riy le, böy le si mu kad des bir hiz me te ha ya tý ný vak fet tik le ri i çin, bah si ni et ti ði miz sal dý rý la rýn ve ka ra la - yý cý if ti ra la rýn en þid det li si ve en vah þi si i le kar þý kar þý ya bu lun mak ta dýr lar. Dün ol du ðu gi bi, ay ný mak sat lý ta ar ruz lar þe kil, ký lýk ve tak tik de ðiþ ti re rek bu gün de de vam e di yor. Dün, hü kû met le ri þa þýr tan ve ad li ye yi ið - fal e den zýn dýk lar, ha pis, sür gün, mah ke - me, ze hir le me gi bi yol lar la ve me tot lar la sal dý rý yor lar dý. Da ha son ra ki saf ha da ve has se ten gü nü - müz de i se, yi ne Hz. Üs tad'ýn i þa ret et ti ði gi bi, o zýn dýk mü na fýk lar "cep he yi de ðiþ ti - rip, din per de si al týn da" hü cû ma geç ti ler. E vet, zýn dý ka ko mi te le ri nin bu gün i ti ba - riy le yap týk la rý ta ar ruz lar, mer dâ ne þe kil de ve a çýk tan din siz lik a dý na de ðil, bel ki söz de din a dý na ve din dar ký lýk lý þak la ban la rýn e - liy le yü rü tül me ye ça lý þý lý yor. Pi ya sa da, bu tür den he rif le rin sa yý sý bir dü zi ne yi a þý yor. Ýç le rin de prof. o la ný var, ol ma ya ný var. Ha ki kat te Türk çü sü var, Kürt çü sü var. Mil li yet çi si var, mil li yet si zi var. Din dar gö rün tü sü ver mek le be ra ber, ye kû nu bi le rek bil me ye rek zýn dý ka ya hiz - met e di yor. Zi ra, bu nur suz ve u ður suz ko a lis yo nun or tak he de fi, mil yon la rýn gön lün de taht ku ran Be di üz za man Haz ret le ri ni ka ra la - mak; Nur Ri sâ le le ri hak kýn da þüp he, ves ve - se pom pa la mak ve bu ri sâ le le ri o ku yan la rýn zih ni ni bu lan dý ra rak hi le, þüp he mey da na ge tir mek. O Hz. Be di üz za man ki: "Sek sen yýl lýk öm rüm de dün ya zev ki nâ mý na bir þey bil - mi yo rum" di yen ve ha ki ka ten dün ya da mâ - me lek nâ mý na hiç bir þe ye sa hip ol ma yan, ol mak da is te me yen bir þah si yet tir. Ý mâ na ve Kur'ân'a hiz met yo lun da bü tün öm rü nü sarf e den ve öy le de dün ya dan gö - çüp gi den dâ vâ a da mý. Ma dem öy le, o hal de dö nüp þun la rý sor - mak lâ zým: Ey müf te ri ler ve eh vic dan sýz sal dýr gan lar! Siz, dün ya da i ken da hi "terk i dün ya" e - den ve el li se ne ev vel e be di ye te gö çüp gi - den bu in san dan ne is ti yor su nuz? El li se ne müd det le ( ) yüz ler ce mah ke me den geç miþ, hak kýn da a çý lan dâ - vâ la rýn ta ma mý be ra at le ne ti ce le nen ve sýrf in san la rýn i ki dün ya sa a de ti ni te mi ne ça lý - þan Nur Ri sâ le le rin den ne is ti yor su nuz? Ke za, bu gü ne ka dar vâ ki o lan bü tün su - âl le rin ce va bý ve ril diði, bü tün it ham ve is - nat la ra kar þý il mî de lil ler le or ta ya red di ye - ler ko nul du ðu hal de, siz ne den hâ lâ ko kuþ - muþ ay ný tem cit pi lâ vý ný ý sý týp ý sý týp gün de - me ser vis e di yor su nuz? Be di ü zza man Haz ret le ri ve ta le be le ri nin Kür dis tan Te â li Ce mi ye ti ve ben ze ri ma hi - yet te ki "men fî ce re yan lar"la her han gi bir a - lâ ka sý nýn ol ma dý ðý, mü del lel þe kil de de fa - lar ca dek la re e dil me di mi? Ke za, va tan ve mil let yo lun da Kaf kas Cep he sin de har be iþ ti rak e den, e sir dü þen ve bi lâ ha re baþ la yan Mil lî Ha re ke te var gü - cüy le des tek ve ren Be di üz za man Haz ret le - ri nin Ýn gi liz ve Yu nan iþ gal ci le ri hak kýn da sarf et ti ði ve ciz ve kes kin söz le ri, muh te lif za man ve ze min ler de de fa lar ca neþ re di lip i lân e dil me di mi? Bir ih ti sas ko nu su o lan ve her ke sin bil - me si ge rek me yen ci fir ve eb ced il mi nin me tot la rýy la yaz mýþ ol du ðu ba his ler, ken di - si ha yat ta i ken kim se çý kýp i ti ra za ce sa ret e de me di ði hal de, siz bu gün çý kýp bu tâ li me se le de ah kâm kes mek le ne yap mak ve ne re ye var mak is ti yor su nuz? Be di üz za man Haz ret le ri nin hür ri yet, de - mok ra si ve cum hu ri yet hak kýn da ki fi kir le ri â yân be yân mey dan da i ken, hat ta o nun i - da mý ný is te yen mah ke me ler bi le bu hu sus - ta ik na ol muþ i ken, si zin ka fa ka rýþ tý rý cý lý ðý þek lin de ki ça ba la rý ný zýn a sýl mak sa dý, hiç an la þýl ma ya cak mý zan ne di yor su nuz? Ýn saf tan, vic dan dan mah rûm ve ey ip le ri zýn dýk la rýn e lin de o lan gü nü müz ta þe ron la rý! Sek sen yýl dýr sü re ge len bu i mân ha re ke ti hak kýn da ki bü tün id di a lar çü rü tül dü. Bü - tün is nat ve it ham lar red del di. Bü tün su âl - ler muk nî ce vap lar bul du. A ma, öy le an la þý lý yor ki, siz ik na ol ma dý - nýz. Doð ru su, ik na ol mak ve doð ru yu gö - rüp ka bul len mek is te mi yor su nuz. Zi ra, ya kur gu la na rak þart lan mýþ sý nýz, ya da mes lek ve meþ rep ta as su buy la zi hin ve ba si re ti niz kör leþ miþ tir. Bu du rum da, si zin ya pa cak faz la bir - þeyiniz yok. Siz, ma a le sef "Le küm di nû küm ve li ye'd din" sö zü ne mu ha tap o la cak du - rum da gö rü nü yor su nuz. Do la yý sýy la, siz ne ya par sa nýz ya pýn, Nur da i re si nin te mel di na miz mi o lan "i mân hiz - me ti" ke sin ti siz þe kil de de vam e dip gi de cek. Ay ný þe kil de, þan lý ec da nýn yo lun da gi den ah - lâk lý ne sil ler ye tiþ ti ril me ye de vam e di le cek. Meþ rû dev le tin, hü kû met le rin, mah ke - me le rin ve mâ þe rî vic da nýn tas dik, tes cil ve ib râ sý na rað men, si zin yap tý ðý nýz if ti ra ve ka ra la ma lý sa taþ ma la rý i se, "Ýt ü rür, ker vân yü rür" ka bi lin den gö rüp ge çer ken, zýn dý ka - ya bi le rek yar dým e den le ri de Kah har ý Zül ce lâl'e ha va le e de rek, as lî hiz me ti mi ze ke mâl i þevk i le de vam e di yo ruz. TEB RÝK Geç miþ Ley le i Ka dir ve ya rýn ki Bay ram ý Þe ri fi ni zi teb rik i le tes'id e der, ge le cek gün le - rin üm met i Mu ham med'e (asm) ha yýr lar ge - tir me si ni Rab bim den ni yaz e de rim. MLS T a ma mý Kà nu nî Sul tan Sü ley man za - ma nýn da Ma ca ris tan'da ka za nýl mýþ üç ay rý za fe rin gü nü, ne te vâ fuk tur ki 29 A - ðus tos'a denk ge li yor. Ýþ te, fark lý yýl la rýn 29 A ðus tos'un da ka za - ný lan þan lý za fer ler sil si le sin den üç ta ne si. 1521: Os man lý or du su Bel grad'ý fet het ti. 1526: Sul tan Sü ley man'ýn ba þýn da bu - lun du ðu Os man lý kuv vet le ri, Ma car or du - su nu Mo haç'ta a ðýr bir ye nil gi ye uð rat tý. 1541: Os man lý or du su, Ma car kral lý ðý nýn baþ ken ti Bu din'e gi re rek Ma ca ris tan'ýn fet hi ni ta mam la mýþ ol du. 29 Aðustos TARÝHTE BUGÜN Kànunî Sultan Süleyman'ýn at üstünde bir tasviri. Macaristan'da zafer bayramlarý Saldýrgan müfterilerin asýl derdi

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Bu karýnca nereye gidiyor? Bir Cuma günü, Cuma namazý kýlmak üzere, caminin avlusunda betona serilmiþ bir kilim üzerinde namaz için bekliyoruz. Hutbe okunuyor. Hocayý duymuyoruz. Evet, belki de çok önemli þeyler söylüyor, tam bir nasihat çekiyor, ama bize gelmiyor cümleler. Sadece belli belirsiz kelimeler olarak anlayamadýðýmýz sesler duyuyoruz. Cuma da, hutbe dinlemenin farz olduðunu dikkate aldýðýmýzda bizim Cuma namazý sanki biraz sakata gidiyor gibi. Böyle düþününce bir kez daha kulak kabartýyorum hocayý duymak için. Cami hocasý da, cami/camia arkadaþým olduðundan, ses tonundan ne demek istediðini anlayabiliyorum. Böylece sanki iþi kurtarýyoruz gibi. Tam böyle bir düþünce yoðunluðu içerisinde i- ken, güneþte iyice varlýðýný hissettirdiði bir hengâmede, tam da baþýmýzý secdeye koyacaðýmýz yerde bir karýnca çýktý piyasaya. Karýncanýn yürüyüþünden bir telâþ içerisinde olduðu anlaþýlýyordu. Bir saða, bir sola hamleler yaparak ilerlemeye çalýþýyordu. O sýrada ben ona yardýmcý olmak için, yani ü- zerinde oturduðumuz halýnýn bir tarafýndan diðer tarafa geçebilmesi için, onu, aðaçtan düþmüþ, kurumuþ yapraða birazda zorla (gibi) bindirdim. Kastým gideceði yere gitmesine yardýmcý olmak. Nereden bileyim bana karýncanýn kafa tutacaðýný. Karýnca, zorlanarak bindiði yapraktan ineceði yere çýkmadý. Gözüm, gönlüm yapraða bindirdiðim karýncada kaldý. Onu düþünür hale geldim. Tabiî böyle o- lunca, hoca gündemden yine düþtü. Ya Rabbim, bir namazda öncesi ve sonrasýyla ne çok zihinsel gündem oluþuyor insanda. Nereden geliyor bu kadar yoðunluk, neden geliyor anlaþýlýr deðil. Neyse, bizim karýnca çýktý yerinden. Ve benim ona yardým olsun diye koyduðum yerden tekrar kaldýrdýðým yere dönüyor. Birkaç hamle ile gideceði yere sürüklemek istedimse de, bu gerçekleþmedi. Ve gerçekten benim müdahalemin olduðu yere geri geldi. Oradan tekrar hedefe yöneldi. Kendimin, namaz öncesindeki oturumda, bir karýncanýn programýný nasýl bozduðuma hükmettim. Yine kendi kendime, Oðlum iþine baksana, ne karýþýyorsun karýncanýn gideceði yere, yapacaðý iþlere diyerek, yine bir kez daha toparlamaya çalýþtým kendimi. Bu sefer, bizim karýnca, benim önümde olan, a- ma iki yan tarafta bulunan saftaki bir çocuðun, arka tarafýna dayanak olsun diye koyduðu elinin ü- zerine çýktý ve orada gezinmeye baþladý. Fakat korktum ki, çocuk, elinin üzerinde gezinen karýncanýn verdiði kaþýntý dolayýsýyla bir tokat savurur ve karýncayý feci yaralar. Ve korktuðum da karýncanýn baþýna geldi. Karýnca açýsýndan kocaman bir varlýk olan çocuktan bir Osmanlý þamarý geldi ki, her þey bir anda alt-üst oldu. Karýnca neye uðradýðýný þaþýrdý. Tabi kol, kanat epeyce bir hasar gördü. Neyse ki, kýpýrdayabiliyor. Þöyle birkaç hamle yaparak, kendini toparlamaya çalýþtý. Biraz da hiçbir þey olmadý havasý atmaya kalktý. Ama daha kötü bir þey oldu ki çocuk onu fark etti. Oturduðu yerden geriye doðru dönerek, bu sefer karýnca ile daha yakýndan ilgilenmeye baþladý. Bu pek iyiye a- lâmet deðildi. Neyse, çocuk grayder kepçesi gibi bir darbe gönderip, karýncanýn hayatýna son vermedi. Baktým daha yakýndan ilgilendi. Ama o da fark etti ki, ilk darbede, ayaklardan ve kuyruk tarafýndan yaralanma meydana geldi. Çocuk yine güzel bir düþünce ile Buralardan u- zaklaþ hadi, biraz sonra namaza kalkýlacak, ezilirsin alimallah dercesine, elinin dýþýyla, incitmek istemeyen bir eda ile karýncayý sürüklemek istedi. Ama bu ne biçim bir iþtir ki, karýnca gidiyor tekrar geri geliyor. Çocuk da anlayamadý olup bitenleri. Yani o da karýncaya iyilik yapmak istiyordu. Ama geliþmeler istediði gibi deðildi. Derken, Cuma namazýnýn farzýný kýlmak üzere müezzinden iþaretler gelmeye baþlamýþtý. Bizim karýnca, günün baþýna gelenlerini deðerlendirmek üzere, geldiði yere geri dönmeye karar verdi. Belli ki biraz da baþýna gelenlerden sonra bugünkü yapýlacak iþleri iptal etti. Yaralarýný sarmaya ve tekrar eski gücüne ulaþmaya çalýþacak anlaþýlan. Namaza kalktýðýmýzda, niyet edinceye kadar, benim zihnimde hâlâ o karýncanýn nereye gidiyor olduðu vardý. Bu gün kim bilir hangi iþler geri kaldý? Karýnca yuvaya döndüðünde kim bilir ona ne diyecekler? Kim bilir karýnca da ne gibi mazeretler sunacak onlara? Zavallý karýnca *** Bütün bu olup biten büyük hadiseler, bir karýncanýn nereye gidiyor olduðunu merak ile baþladý. Ama kesinlikle karýncaya müdahalenin altýnda karýncaya yardýmcý olmak vardý. Demek ki, bir þey yaparken sadece iyi niyet taþýmak yeterli deðilmiþ. Sonra kendi kendime, Sen ne karýþýyorsun karýncanýn nereye gidiyor olduðuna, sen kendi gidiyor olduðun yerle ilgilensene demekten kendimi alamadým. Bak görüyorsun, namaz bir tarafa savruldu, karýnca bir tarafa Bütün bu savrulmalar, kendi gidiyor olduðun yeri düþünmemek sonucu ortaya çýktý. Oysa ben Cuma namazýna gitmiþtim. Ama þimdi bakýn neredeyim? Anladým, kendi gidiyor olduðu yere karar vermemiþ olanlarýn, baþka mahlûklarýn gidiyor olduðu yere karýþma haklarý yoktur. Oysa karýnca nereye gidiyor olduðunu biliyordu. Babam küçükken, Hiçbir karýnca yolunu þaþýrmaz. demiþti. Zavallý ben Ýftarda Ramazan'ýn huzur getirmesi temenni edildi. SELÝM ORHAN KAHRAMANMARAÞ Risâle-iNur gönüllüleri iftardabuluþtu GAZETEMÝZ KAHRAMANMARAÞ TEMSÝLCÝLÝÐÝ VAKIF BÝNASINDA DÜZENLENEN ÝFTAR PROG- RAMINA GENÝÞ BÝR KATILIM GERÇEKLEÞTÝ. Örnek Gündüzalp Salonunda düzenlenen iftarda dâvetliler, dostlarýyla bir araya geldi. YENÝ ASYA Gazetesi Kahramanmaraþ temsilciliði Vakýf binasýnda düzenlediði iftar programýnda biraraya geldi. Yeni Asya Gazetesi Vakýf binasý Örnek Gündüzalp Salonunda gerçekleþtirilen iftar programýna seçkin ve yoðun bir dâvetli iþtirak etti. Programa katýlan dâvetlilere kýsa bir konuþma yapan Yeni Asya Vakfý yöneticilerinden Dr. Mehmet Yüzbaþý, mübarek Ramazan ayýnýn Ýslâm âlemi için huzur, güven ve istikrar getirmesini temenni ederek, Vakfýn amacýnýn eðitimlerini sürdüren gençlere burs ve barýnma imkânlarý saðlayarak yardýmcý olduklarýný ifade etti. Örnek Gündüzalp Salonunda iftar, Akþam ezanýn okunmasýyla birlikte ikram edilen su ve hurma ile baþladý. Ýftar programý yenen yemek ve edilen duânýn ardýndan Örnek Gündüzalp Salonunda kýlýnan akþam namazý ile programa devam edildi. Örnek Gündüzalp Salonunda yapýlan programda Yatsý ve teravih namazýnýn kýlýnmasýyla Dr. Mehmet Yüzbaþý tarafýndan okunan Risâleler ile ders yapýldý. Eðitimci Atilla Yýlmaz Kadir Gecesi ve Risâle-i Nurlarda ve Üstad Bediüzzamanýn yaklaþýmý üzerine þunlarý anlattý: Bediüzzaman, Ramazan ve Kadir Gecesi ni en derin anlamýyla yaþamaya çalýþýr. Bu önemli zaman diliminden baþkalarýnýn da istifade etmesine özen gösterir. Evvelâ: Yarýn gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasýndan bir kýsým müctehidler o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmiþler. Hakikî olmasa da, mâdem ümmet o geceye o nazarla bakýyor. Ýnþâallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur. Ramazan ýn bütün gecelerini Kadir Gecesi imiþ gibi geçirenlerden Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda; Mübarek Ramazan ýn Leyle-i Kadir sýrrýyla, seksenüç sene bir ömr-ü manevî kazandýrmasý sýrr-ý hikmetiyle ve Risâle-i Nur un þâkirdlerindeki sýrr-ý ihlâsla tesanüd ve iþtirâki â mâl-i uhrevî düsturuyla herbir sâdýk þâkird, o fevkalâde manevî kazancý elde edeceðine gayet kuvvetli bir delili budur ki: Bu daire içinde kýrkbin, belki yüzbin hâlis, hakikî mü minlerin içinde hakikat-ý Leyle-i Kadr i elde edecek biriki, on-yirmi deðil, belki yüzlerin elde etmesi ihtimâli kavîdir... Hadis-i þerifin sýrrýyla Ramazan-ý þerifin nýsf-ý âhirinde (ikinci yarýsýnda), hususan aþr-ý âhirde (son on günde), hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde; seksen küsur sene (bin ay) bir ibadet ömrünü kazandýrabilen Leyle-i Kadrin ihyasýna... þeklinde bahsetmektedir. Yüce Allah, Kur ân ýn bu mübarek gecede indirildiðini deðiþik âyetlerde þöyle ifade etmektedir: Biz o (Kur ân ý) Kadir Gecesinde indirdik. Apaçýk olan Kitaba andolsun ki, Biz o- nu, mübarek bir gecede indirdik. Doðrusu Biz, insanlarý uyarmaktayýz. Katýmýzdan bir buyrukla, her hikmetli iþe o gecede hükmedilir. Doðrusu Biz öteden beri peygamber göndermekteyiz. Ramazan ayý ki, insanlara yol gösterici, doðruyu ve yanlýþý birbirinden a- yýrdedip açýklayýcý olarak Kur ân o ayda indirilmiþtir. Bu gece Allah katýnda çok deðerli bir gecedir. Yüce Allah, bu gecenin ö- neminin nereden kaynaklandýðýný bizlere Kadir Sûresinde þöyle açýklamaktadýr: Kadir Gecesinin ne olduðunu sen nereden bileceksin? Yüce Allah, bu soruyla bu gecenin önemini vurguluyor. Sonra Kadir Gecesinin faziletini üç madde ile þöyle açýklýyor: Birincisi, Kur ân-ý Kerim bu gece inmeye baþlamýþtýr. Ýkincisi; Kadir Gecesi bin aydan hayýrlýdýr. Bin ay, yaklaþýk olarak 83 yýl eder. Buda yaklaþýk bir insan ömrüdür. Ýþte bu gece yapýlan ibadet, âdeta içinde Kadir Gecesi olmayan seksenüç yýl ibadet etmek kadar sevaptýr. Üçüncüsü; Melekler ve Ruh, o gece Rablerinin izniyle her iþ için i- ner de iner. Bu âyette meleklerin ve Ruh un Rablerinin izniyle yeryüzüne inecekleri belirtilmektedir. Yani o gece melekler mü'- minlere selâm verirler. Çünkü melekler, gecenin baþýndan itibaren ta tan yeri aðarýncaya dek grup grup inerler. þeklinde konuþarak Risâle-i Nur penceresinden Kadir Gecesi hakkýnda bilgiler verdi. Program yapýlan dersin ve ikramýn ardýndan duâ edilerek sona erdi. T. C. ERZURUM 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2007/3599 Örnek No: 27 TAÞINMAZIN CÝNSÝ ÖZELLÝKLERÝ DEÐERÝ SATIÞ GÜNÜ VE SATIÞ SAATÝ 1- Erzurum ili Aziziye Ýlçesi Altýkonak Köyü Güneyinüstü Mevkii 650 Parselde Kayýtlý TARLA Dava konusu taþýnmaz Erzurum ili Merkez Aziziye Ýlçesi Altýkonak Köyü Güneyinüstii Mevkiinde (Aziziye Ýlçesinin Batý tarafýnda Altýkonak köyünün yeni köy yerleþim alanýnýn 400 m batýsýnda, Eski köy yerleþim alanýnýn 300 m Kuzeyinde, Eski köy yerleþim alanýnýn içinden geçen derenin 300 m kuzeyinde derenin hemen doðu tarafýnda, Taþýnmazýn kuzey ucundan yüksek elektrik nakil hattý geçmekte ve bu hatta iliþkin olarak Türkiye Elektrik Kurumu lehine irtifak hakký bulunmakta olup Erzurum Ilýca Kandilli yolunun 400 m Güney tarafýnda bulunan ve mevcut hali ile çayýr vasfýnda olup tapu kaydýnda taþýnmaz TARLA olduðu görülmektedir) bulunan taþýnmazýn mevcut hali i- le tapu kaydýnda TARLA vasfýndadýr. Taþýnmazýn Belediye mücavir alan sýnýrlarý içerisinde bulunmasý, belediye hizmetlerinden yararlanmasý ve meskûn mahalde bulunmasý durumu nedeniyle, taþýnmazýn mevcut durumu tarla o- larak ekilmemesi, taþýnmazdan zirai gelir saðlanmamasý sonucunda bakanlar kurulunun "17984 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Bakanlar Kurulu kararý ile 83/6122 sayýlý belediye mücavir alan içerisinde bulunan imar planý ile iskân sahasý olarak ayrýlmamýþ olmakla birlikte fiilen meskun halde bulunan belediye hizmetlerinden yararlanan yerler arasýnda parsellenmemiþ arazi ve arazi parçalarý ARSA sayýlýr" hükmü gereði dava konusu taþýnmaz tapu kaydýnda tarla vasfýnda kayýtlý olmasýna raðmen arsa olarak deðerlendirilecektir. Dava konusu taþýnmaz Tapuda Parsel No: 650'de kayýtlý taþýnmazýn toplam alaný ,00 m 2 'den ibarettir. Dava konusu taþýnmaz borçlu adýna 1/2 olarak kayýtlýdýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Kýymetindeki TARLA satýlacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI: 1. Sa týþ 03/10/2011 Pa zar te si gü nü Sa at : 09:30-09:35 A ra sý Er zu rum 4. Ýc ra Mü dür lü ðü ko ri do ru ö nün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü ba ki kal mak kay dý i le; 13/10/2011 P er þem be gü nü yi ne ay ný sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi (memleket parasý) veya bu miktar kadar "þartsýz, kesin ve süresiz "banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Yabancý para kurunda günlük deðiþimler olmasý ve 805 sayýlý kanunun 1 maddesine göre " döviz "teminat olarak kabul edilmez. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Ýhaleyi itiraz vaki olmasý halinde dahi, (alacaðýna tekabül eden satýþ bedelini müþteri sýfatý ile ödemekte imtina suretiyle-alacaðýna-mahsuben ihale yapýlmamýþ þartý hariç) satýþ bedeli nakten icra veznesine yatýrýlýr. (ÝÝK.md.134/4 )Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu hariç, tahliye ve teslim giderleri öncelikle müþteri tarafýndan ödenir. Birikmiþ emlak vergileri ve cezalarý satýþ bedelinden ödenir. KDV yönünden "Katma deðer Vergisi Kanunun 17-4-L maddesine göre, tarih ve 4743 sa yý lý ka nun hü küm le ri ne gö re, ku ru - lan var lýk yö ne tim þir ket le ri nin, ban ka lar, ö zel fý nans ku rum la rý ve di ðer ma li ku rum lar dan dev ral dý ðý a la cak la rýn tah si li a ma - cýy la bu a la cak la rýn te mi na tý ný o luþ tu ran mal ve hak la ra (MÜ ZA YE DE HA LÝN DE SA TI ÞI DA HÝL) tes li mi i le ay ný ka nu na gö re fi nan sal ye ni den ya pý lan dýr ma çer çe ve an laþ ma la rý hü küm le ri kap sa mýn da ye ni den ya pý lan dý rý lan boç la rýn ö den me me si ne - de niy se bu borç la rýn te mi na tý ný o luþ tu ran mal ve hak la rýn (MÜ ZA YE DE HA LÝN DE SA TI ÞI DA HÝL) tes li mi kat ma de ðer ver gi - sin den is tis na dýr. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir.) Bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la - rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15. gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým - dýr. Ak si tak dir de hak la rý Ta pu Si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha sonra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke - fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ayrý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel silen me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te - yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2007/3599 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ri ca o lu nur. Ý ÝK'nun 127. Mad - de si mu ci bin ce Ta pu da ad re si bu lun ma yan il gi li le re teb li gat ya pýl ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur Ý ÝK'nun 126. Yö net men lik No: 27. B: BULMACA 1 Ri ze, bay ram da dahi göz de RÝ ZE Kül tür ve Tu rizm Mü dü rü Ýs ma il Ho ca - oð lu, son yýl lar da Ri ze ye ge len tu rist sa yý sýn da is tik rar lý bir ar týþ ol du ðu nu söy le di. Ho ca oð lu, Ý li miz kuþ göz lem ci li ðin den ter mal tu riz me, he lis ki den do ða yü rü yü þü ne ka dar pek çok fark lý al ter na tif ba rýn dý rý yor. Bu po tan si ye lin tu - rist ler ce keþ fi de her ge çen gün ar tý yor de di. Ho ca oð lu, Yaz dö ne mi Ra ma zan a yý na denk gel me si ne rað men tu rist ha re ket li li ði de vam et - ti. Ö nü müz de ki bir kaç yýl da ha Ra ma zan a yý, Hazýrlayan: Erdal Odabaþ YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Kamera çekimi yapan kiþi. 2. Cömert, eli açýk. 3. Bir yüzeyde türlü sebepler dolayýsýyla oluþan farklý renk. - Tesbih baþlýðý. 4. Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiþ bir oyun türü. - Yurt, yöre. 5. Bir soru eki. - Gündüz gösterimi. 6. Güzel koku. - Farsçada dudak. 7. Sevimli ve ufak tefek esmer güzeli. 8. Açýklamalar, anlatýmlar. - Yer içinden yeryüzüne sývý olarak çýkmýþ olan kayaç maddeleri. 9. Bir erkek adý. - Bisikletin oturulacak yeri. 10. Þen, rahat. - Uygun, eþ, denk, akran. 11. Nedeni, illeti. 12. Hayat sahibi olan Allah. - Nobran, kaba, kötü. SOLDAN SAÐA 1. Saygýn insan sözü. 2. Azap verici alet, iþkence aleti. 3. Püskürük ve baþkalaþmýþ kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluþmuþ, yapraklar durumunda ayrýlabilen, ateþe dayanýklý parlak bir mineral. - Karakterize etme iþi. 4. Soyut kavramlarda belirti. - Ýnsanda üzüntü, sýkýntý, tedirginlik olmama durumu, huzur. 5. Latince tekrar anlamýna gelen ön ek. - Fiziksel bir olaya baðlý olan ve veri taþýyan, zamana baðýmlý bir deðer. - Aðaçlarýn kabuðundan sýzarak pýhtýlaþan besi suyu. 6. Yüce, ulu, yüksek. - Turnusolün mavi rengini kýrmýzýya çevirmek özelliðinde olan ve birleþimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluþturan hidrojenli birleþik.- Meyvelere düþen olgunlaþma belirtisi, alaca. 7. Ölüm, vefat. - Gün doðusundan e- sen hafif rüzgâr. 8. Akan dam. - Sonsuza dek, ebediyyen. 9. Normal sýcaklýkta tabiatta katý durumda birtakým maddelerle karýþýk veya birleþik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. - Fýkýh kitaplarýnda Receb ayýnýn simgesi. 10. Koyun, keçi, sýðýr vb. kesilecek hayvanlarýn ticaretini yapan kimse. - Edebiyatta ölçü tu rizm se zo nu de ni len yaz mev si min de o la cak. Ýn san lar da ta til yap ma a lýþ kan lýk la rý ný bu na gö - re be lir le ye cek. Bu yýl Ra ma zan a yýn da ge len tu rist da ha yük sek o ran da sey ret ti. Ra ma zan Bay ra mý do la yý sýy la ta til o lan haf ta i çin Ay der Yay la sý, mer kez, Ý kiz de re böl ge sin de tek o da nýn bi le boþ kal ma dý ðý ný se vi ne rek söy lü yo rum. Ar - týk Ri ze, son da ki ka da ta til ya pýl ma sý na ka rar ve - ri len bir il ol mak tan çýk tý. Ay lar ön ce sin den re - zer vas yon ya pýl ma sý ge re ki yor de di. Ri ze / a a BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI D E M Ý M A Y A L A R A F E M R C S A P A M A D S S I L O K Ý R P E R D E S A L E T U R H A L E S S E M A O S Ý L D E N E M E A N T A N E N N L F A E L E A L A Y A Z R A T Ý F S A D Ý A M R M A A S A K N A M A K K E N U E N N R A Y M A F

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER Ucuz gýdalara dikkat! TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Petek Ataman, normal piyasa gerçeklerinin altýnda fiyatlara satýlan her ürünün risk olduðunu, bütün tüketicilerin bunu böyle görmeleri gerektiðini söyledi. Ataman, yaptýðý açýklamada, þeker, çikolata ve çeþitleri alýnýrken mutlaka markasý, ambalajý ve etiketi olmasýna dikkat edilmesi gerektiðini belirterek, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý na ait üretim izni, kayýt veya onay numarasýnýn ve son tüketim tarihinin geçmediðinden emin olunmasý gerekmektedir. Ambalajsýz ürün satýþý yasal deðildir dedi. Çikolatanýn bilindiði gibi pahalý bir ürün olduðunu ifade eden Ataman, Ana girdisini oluþturan kakao ve kakao yaðý, ülkemizde üretilmeyen pahalý bir maddedir. Piyasada ana girdileri farklý yaðlar olan ürünler zaman zaman çikolata gibi satýlmaktadýrlar. Bu durum tüketiciyi yanýltmaktadýr. Çikolatin, fondan, kokolin gibi ürünler çikolata deðildirler. Bu ürünler çikolata muadilidirler diye konuþtu. Ataman, dökme ürünün satýþýnda da kurallar bulunduðunu vurgulayarak, Bu kurallara uyulduðu sürece saðlýk açýsýndan tehlike oluþturmazlar ve daha ekonomiktirler. Ama kurallar dahilinde dedi. An ka ra / a a Muþ ta karpuz üreticisi pazar sýkýntýsý yaþýyor MUÞ TA karpuz üretimi yapan çiftçiler yer ve pazar sýkýntýsý yaþadýklarýný belirterek, belediye ile trafik ekiplerinin ürünlerini satmaya engel olduðunu iddia etti. Muþ ta yetiþtirilen karpuz piyasaya çýktý. Baþta Güzeltepe, Yeralan, Kumluca, Kýyýk ve Þenova köyleri olmak üzere þehrin birçok köyünde yetiþtirilerek piyasaya sürülen karpuzun, tablada fiyatýnýn 120 kuruþ, hal çýkýþýnýn ise 250 kuruþ olduðu belirtildi. Köylüler tarafýndan traktörler ve at arabalarý ile getirilen karpuzlarý Muþ- Bingöl ve Muþ-Bitlis karayolu güzergâhýnda bulunan boþ arazilerde satýþa çýkaran Turan Karakaya isimli çiftçi çok sayýda çiftçilere tarafýndan karpuz ekimi yapýldýðýný ancak bir yandan Pazar sýkýntýsý yaþadýklarýn diðer yandan ise yer konusunda sýkýntý çektiklerini söyledi. Karakaya, Saatlerce güneþin altýnda bekliyoruz, ancak günde tane karpuz satabiliyoruz. Yer sýkýntýsý yaþadýðýmýz için ürünlerimizi satamýyoruz. Devletin bize yardým etmesini istiyoruz. Böyle giderse ürünlerimiz zayi olacak. dedi. Muþ / cihan Üretici ve market arasýnda fiyat uçurumu ÜRETÝCÝ ve market fiyat farkýnýn en fazla görüldüðü 5 ürünün sivri biber, domates, patlýcan, salatalýk ve limon olduðu bildirildi. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ramazan ayý öncesi ve Ramazan ayý içinde üretici, hal, pazar ve market fiyat hareketlerine iliþkin açýklama yaptý. Hasat dönemi yaklaþan ve düþük rekolte beklenen ürünler ile büyük talep gören karpuzun dýþýnda tüketici fiyatlarýnýn aþýrý derecede artmadýðýný dile getiren Bayraktar, Ramazan ýn son haftasýnda, üretici ve market fiyat farkýnýn en fazla görüldüðü 5 ürünün sivri biber (yüzde 341), domates (yüzde 323), patlýcan (yüzde 300), salatalýk (yüzde 275) ve limon (yüzde 245) olduðunu belirtti. Ramazan ayýnýn son haftasýnda üretici ve market fiyatlarý arasýndaki farký incelendiðinde üretici ve market arasýndaki fiyat farkýnýn yüzde 341 lere ulaþtýðýna dikkat çeken Bayraktar, ürün gruplarý itibarýyla bu oranýn yaþ sebze ve meyvede yüzde 341, kurutulmuþ ürünlerde yüzde 240, baklagillerde yüzde 211, pirinçte yüzde 193 ve hayvansal ürünlerde yüzde 233 lere kadar çýktýðýný ifade etti. Bayraktar, verilerin Ankara, Ýzmir, Ýstanbul ve Mersin illerinden derlenen ortalama fiyatlar olduðunu belirtti. Bayraktar, karpuzun, üretici ve marketlerde fiyatý en çok artan ürünlerden olduðunu vurguladý. Ankara / cihan a TEBRÝK ve DUYURU Kayseri de bulunan Erciyes, Melikþah ve Nuh Naci Yazgan Üniversiteleri'ni kazanan bay ve bayan öðrencileri tebrik ederiz, kalacak yer ve danýþmanlýk konusunda yardýmcý olmaya çalýþýrýz. Tel: (0532) (0505) Kayseri Yeni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUYURU Ankara'daki üniversite ve okullarý kazanan kardeþlerimizi tebrik ederiz. Kayýt iþlemlerinde ve kalacak yer temininde yardýmcý olunur. Ýrtibat : Erkekler için (0537) (0506) (0505) Bayanlar için: (0543) Ankara Yeni Asya Temsilciliði FO TOÐ RAF: CÝHAN FO TOÐ RAF: CÝHAN Çarþý pazarda bayram bereketi RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESÝNDE DAR GELÝRLÝ AÝLELER BAYRAMLIK ÝÇÝN ÇARÞI VE PAZARLARI TERCÝH EDERKEN, EKONOMÝK DURUMU ÝYÝ OLANLAR AVM LERÝ TERCÝH ETTÝ. RAMAZAN Bayramýna sayýlý günler kala Bursa nýn tarihî çarþý ve hanlar bölgesinde alýþ veriþ yoðunluðu had safhaya ulaþtý. Tarihî Uzun Çarþý, sabah saatlerinden itibaren büyük bir kalabalýða ev sahipliði yapýyor. Bayram alýþ veriþini yapan vatandaþlar, esnafýn da yüzünü güldürdü. Özellikle hafta sonlarý yoðunlaþan bayram alýþ veriþi, çarþýda þenlik havasý meydna getirdi. Bayram kýyafetleri, RA MA ZAN Bay ra mý ný kut la ma ya ha zýr la nan bir çok Baþ þehir li, haf - ta so nu nu, her tür ge lir gru bu na gö re se çe nek ler su nan ma ða za ve çar þý lar da a lýþ ve ri þe a yýr dý. Ký zý - lay da ki a lýþ ve riþ me kân la rý, or ta ge lir gru bun dan An ka ra lý la rýn göz de si o lur ken, dar ge lir li ler Ýt fa - 20 LÝRAYA BAYRAMLIK ÝSTANBUL UN önde gelen Müteahitlerinin oluþturduðu ÇEKMÜ- DER, Somali için dev bir kampanya baþlattý. Ünlü müteahitler, Çekmeköy Kýzýlay Baþkaný Ýlhami Yýldýrým ve Çekmeköy Kaymakamý Mehmet Aslan ýn da katýldýðý yemekte Somali ye yardým kampanyasý baþlattý. ÇEKMÜDER Baþkaný Hakký Çelik kampanya kapsamýnda 100 bin TL baðýþ þeker, baklava gibi ürünler, yoðun ilgi görüyor. Vatandaþýn ilgisinden memnun olan esnaf, satýþlarýn yüzde 40 a varan oranlarda arttýðýný belirtti. Fiyatlarda büyük oranda indirimler yapýldýðýný belirten iþ yeri sahipleri, Bayramýn beklenildiði gibi verimli geçtiðini kaydetti. Çoluk çocuklarýyla alýþ veriþe çýkan Bursalýlar ise aradýklarýný uygun fiyata bulabilmenin mutluluðunu yaþýyor. Bursa / cihan HER KESEYE UYGUN BAYRAM ALIÞ VERÝÞÝ i ye Mey da ný ve Çer kez So kak ta ki dük kân la rý ve Sa man Pa za rý ný ter - cih et ti. Bay ram a lýþ ve ri þi ni mar - ka ü rün ler le yap mak is te yen ler i - se ge nel lik le a lýþ ve riþ mer kez le - rin de ki ma ða za la ra il gi gös ter di. U lus ta ki lo su 5 li ra ya ka dar dü þe - bi len bay ram þe ke ri Ký zý lay da or - ta la ma li ra ya sa týl dý. Bay - ram þe ke ri nin ki lo su nun 20 i le 50 li ra a ra sýn da sa týl dý ðý a lýþ ve riþ mer kez le rin de çi ko la ta fi yat la rý i - se 120 li ra ya ka dar çý ka bi li yor. U lus ta ki çe þit li so kak ve pa zar - lar da a yak ka bý ve pan to lon lar 15, ti - þört i le ço ra býn 3 çif ti 5 li ra ya a lý cý bu lur ken, Ký zý lay da ki bir çok ma ða - za da pan to lon fi yat la rý or ta la ma 25, a yak ka bý fi yat la rý 20, ti þört fi yat la rý 10 li ra dan baþ lý yor. An ka ra / a a ADANA DA Ramazan Bayramý öncesinde genellikle dar gelirli ailelerin tercih ettiði çarþýlarda bayramlýk pantolon, gömlek ve bluzlar 5 er liraya, ayakkabý ise 10 liraya alýnabiliyor. Bir kiþinin baþtan ayaða 20 liraya giyinebildiði maðazalar uygun fiyatlarý nedeniyle müþterilerle dolup taþýyor. Derlenen bilgiye göre, bayram öncesi ekonomik alýþ veriþ yapmak isteyenlerin uðrak yeri olan Çakmak Caddesi ndeki Fenerli Sokak ta geçen haftadan bu yana bayram öncesi alýþveriþ canlýlýðý yaþanýyor. Aileler, kendileri ve çocuklarý için bayramlýk giyeceklerini pazarlýkla fiyatlarý daha da aþaðý çekmenin mümkün olduðu uygun fiyatlarý ile ilgi gören çarþýlardan alýyor. Her gün açýk olan ancak hafta sonlarý adým atýlacak yer kalmayan Fenerli Sokak ta, kýyafetten, ayakkabýya, bayramlýk þekerden, takýya kadar her þey uygun fiyata bulunabiliyor. Bir kiþinin 20 liraya bayramlýðýný alabildiði sokakta bayan ve erkek tiþörtleri 3,5-5, pantolonlar 5, gömlekler 5, elbiseler 7, ayakkabýlar ise 10 liradan satýlýyor. Adana / aa Mü te a hhit ler in yar dým TIR la rý So ma li yo lun da Altýn terliðin fiyatý 9 bin liraya yükseldi BURSA DA bir kuyumcunun vitrininde bulunan ve geçen yýl Kasým ayýnda 6 bin lira olan altýn terliðin fiyatýnýn, 9 bin liraya çýktýðý bildirildi. Alýnan bilgiye göre, son dönemlerde uluslar arasý piyasalarýn etkisiyle altýnýn Türkiye deki gram fiyatý 103 liraya yaptýklarýný açýkladý. Baþkan Çelik, müteahitlerin sorunlarý için kurduklarý derneðin ayný zamanda sosyal sorumluluk taþýyan bütün projelere kayýtsýz kalmadýðýnýn söyledi. 100 bin TL lik yardým ile baþlangýç yaptýklarýný söyleyen Baþkaný Hakký Çelik bundan sonra da nakdî ve gýda baðýþlarýna da devam edeceklerini söyledi. Çelik, ÇEKMÜDER öncülüðünde hazýrlanan yardým TIRlarýnýn baþta gýda ve ilâç olmak üzere ihtayaç maddelerin yüklendiðini, TIRlarýnýn kýsa bir zaman içinde Çekmeköy den Somali yollarýna çýkaracaklarýný bildirdi. kampanyaya destek verenlere teþekkür e- den Baþkan Çelik, müteahhitlerin Afriya ya desteðinin süreceðini bildirdi. Ýstanbul / Yeni Asya FO TOÐ RAF: A A ulaþtý. Bu fiyat artýþý, en fazla alýþ veriþin gerçekleþtiði çeyrek altýn satýþlarýný olumsuz etkilerken, iþçiliðin olduðu bilezik, künye, küpe, kolye gibi takýlara olan talepte önemli bir daralmaya yol açtý. Tarihî Kapalý Çarþý da iþ yapan kuyumcu Fadýl Akça, yükselen fiyatlar dolayýsýyla farklý tasarýmlarýn bile kadýnlarýn fazla ilgisini çekmediðini söyledi. Akça'nýn verdiði bilgiye göre 2003'ten beri vitrinde sergilenen altýn terliðin fiyatýný soran bile yok. Bursa / a a BAYRAM, TEKSTÝLDE YÜZLERÝ GÜLDÜRDÜ HAZIR giyim sektöründe esnafýn yüzü, Ramazan Bayramýnýn yaný sýra hemen ardýndan baþlayacak yeni eðitim-öðretim dönemi hazýrlýðý ve kýþ mevsimine yönelik alýþ veriþ hareketliliðiyle gülüyor. Akdeniz Hazýr Giyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Tarýk Bozbey, yaptýðý açýklamada, Türkiye de tekstilin yapýlan yatýrýmlarla her geçen yýl büyüdüðünü ve ekonomiye katký saðlamaya devam ettiðini söyledi. Bozbey, sektörde son yýllarda gerçekleþtirilen atýlýmlar sonucu Türkiye nin tekstil ve hazýr giyim ihracatýyla dünyada ilk 5 ülkeden biri U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) Baþ ka ný Chris ti ne La gar de, kü re sel e ko no mi de risk le rin art tý ðý ve hü kü - met le rin bü yü me yi güç len dir mek i çin a dým lar at ma sý ge rek ti ði u ya rý sýn da bu lun du. Kan sas City Fed in ABD nin Wyo ming e ya le ti nin kü çük bir ka sa ba sý Jack son Ho le da dü zen le di ði top lan tý - da ko nu þan La gar de, Bu yaz or ta ya çý kan ge liþ me ler teh li - ke li bir dö nem de ol du ðu mu - zu gös ter di. Ký rýl gan to par lan - ma nýn ra yýn dan çýk tý ðý ný gö - rü yo ruz. Bu yüz den þim di ha - re ke te geç me li yiz de di. Kü re sel e ko no mi de a þa ðý yön lü risk ler ar tý yor. Bu risk - ler, gü ven de ki kö tü leþ me ve si ya set ya pý cý la rýn ge rek li ka rar la rý al ma i nan cý na sa - hip ol ma dýk la rý ya da ba sit çe al ma ni ye ti bu lun ma - dýk la rý al gý sý nýn art ma sýy la da ha da a ðýr laþ tý di yen La gar de, mer kez ban ka la rý na, ký rýl gan kü re sel to par - lan ma yý ko ru ma la rý i çin fa iz o ran la rý ný dü þük se vi - O ba ma ve Mer kel, borç kri zi ni gö rüþ tü ABD Baþ ka ný Ba rack O ba - ma ve Al man ya Baþ ba ka - ný An ge la Mer kel, kü re sel e ko no mi de ki ge liþ me le ri ve Av ro Böl ge si nin borç kri zi ni gö rüþ tü ler. Be yaz Sa ray dan ya pý lan a çýk la - ma da, O ba ma ve Mer - kel in dün te le fon da yap - týk la rý gö rüþ me de kü re sel düz lem de fi nan sal pi ya sa - lar da son za man lar da or - ta ya çý kan dal ga lan ma yý de ðer len dir di ði, kü re sel e - ko no mi nin des tek len me si i çin ha re ket geç me sö zü ver di ði be lir til di. A çýk la ma - da, Ý ki li der, mev cut e ko - no mik güç lük le rin üs te sin - den gel mek, kü re sel e ko - no mi de ki bü yü me yi ve is - tih da mý des tek le mek i çin G20 da hil bir lik te yü rü tü - len ic ra a týn ö ne mi ko nu - sun da uz laþ tý lar de nil di. Was hing ton / a a haline geldiðini ifade etti. Tekstil sektöründe Ramazan Bayramýnýn ardýndan, eðitim-öðretim sezonunun yaklaþmasýyla hareketliliðin arttýðýný belirten Bozbey, bugünlerde çarþýda alýþ veriþ yoðunluðunun gözlendiðini, giyim sektöründe de bu canlýlýktan yararlanmak için tatlý bir telâþýn yaþandýðýný vurguladý. Bozbey, Eylül ayýnda 3 etkinin bir araya geldiðini, bunun da konfeksiyon ve giyim sanayicilerinin yüzünü güldürdüðünü bildirdi. Bozbey, Ramazan Bayramý dolayýsýyla yaþanan hareketliliðe okul ve kýþ sezonu alýþ veriþlerinin de eklendiðini anlattý. Adana / aa IMF: Küresel ekonomi tehlikeli döneme girdi IMF Baþ ka ný Chris ti ne La gar de ye ler de tut ma la rý ve a lý þýl ma dýk a dým lar at ma yý dü þün me le ri çað rý sýn da bu lun du. Ge liþ miþ e ko no mi le rin borç la rý ný kon trol al tý na al mak i çin u zun va de li plan lar o luþ tur ma sý, an cak ay ný za man da to par lan ma yý teh li - ke ye at ma mak a ma cýy la çok hýz lý ke mer sýk ma ön lem le ri uy gu la ma - ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den La gar - de, Mak ro e ko no mik po li ti ka lar bü yü me yi des tek le me li. Pa ra po li - ti ka sý, re ses yon ris ki nin enf las yon ris kin den da ha ö nem li ol ma sý ne - de niy le da ha u yum lu kal ma ya de - vam et me li i fa de si ni kul lan dý. IMF Baþ ka ný La gar de, Av ru pa lý ban ka la rýn, Av ru pa nýn borç kri zi - nin da ha faz la ül ke ye ya yýl ma sý ný ön le mek a dý na ser ma ye ar tý rý mý na git me si ge rek - ti ði ni söy le di. La gar de, ABD li si ya set çi le re e ko - no mi yi teþ vik et mek ve ko nut sek tö rün de ki kri zi ha fif let mek i çin da ha faz la ag re sif a dým at ma sý çað rý sýn da bu lun du. Jackson Ho le / a a T. C. KAÐIZMAN ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/47 Talimat. Örnek No: 64 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Tapu Kaydý ve Evsafý: 1) Kars, Kaðýzman, Þahindere mahallesi, 138 ada, 110 parselde kayýtlý 518,38 m 2 yüzölçümlü Arsa. Taþýnmaz, Þahindere mahallesi, Narinkale caddesinde üzerinde bodrum kat üzeri 4 katlý öðrenci yurdu olarak kullanýlmaktadýr. Taþýnmazýn muhammen bedeli: ,66 TL (Ka ðýz man Ýc ra Hu kuk Mah ke me si'nin ta rih li 2009/11 E. 2010/1 K. sa yý lý Ka ra rý) Satýþ saati: 14:00-14:10 Ýmar Durumu : Kaðýzman Belediye Baþkanlýðýnýn tarih ve 93 sayýlý yazýsýna göre taþýnmaz imar planý sýnýrlarý içerisinde mesken alanýnda kalmakta olup imar durumu ayrýk nizam iki (A-2) kattýr. 1) Sa týþ Þart la rý: Bi rin ci Sa týþ: Pa zar te si gü nü, yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ka ðýz man Ýc ra Mü dür lü ðü Ö nün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di - len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal - mak þar týy la Per þem be gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü - þe cek tir. 2) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve - ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa - ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le % 18 KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy - le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4) Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o - lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce - lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/47 ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 16 A ðus tos 2011 (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: 55422

12 12 OTOMOBÝL TEST SÜRÜÞÜ RECEP BOZDAÐ Mercedes-Benz Türk ten bayram servisi MERCEDES-BENZ Türk Satýþ Sonrasý Hizmetleri, güvenilir ve kaliteli servis anlayýþýný müþterilerine her alanda hissettiriyor. Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri, bayram tatili süresince de bütün müþterilerine, Mercedes-Benz Ýletiþim Hattý ile numarasý altýnda 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk Servisleri tarihine kadar müþterilerini yalnýz býrakmayacak ve yoðun bayram trafiðinde toplam 51 noktada kesintisiz hizmet verecek. Aðýrbaþlý, özgün ve sportif: YENÝ NESÝL BÝR OTOMOBÝL DEDÝÐÝMÝZ PEUGEOT 3008'ÝN EN ÖNEMLÝ FARKLILIÐI NEDÝR DERSENÝZ: DURUÞU. YANÝ PEUGEOT 3008 AÐIRBAÞLI, ÖZGÜN VE DE SPORTÝF. ÖNCEDEN otomobillerin görevleri daha kolaydý. A- ma þimdi öyle mi? Özellikle son bir kaç yýlda deðiþen tüketici alýþkanlýklarý dolayýsýyla, yeni sýnýflar doðdu ve araçlardan daha fazla özellik beklenmeye baþladý. Yani artýk insanlar bir otomobilden fazlasýný istiyor oldular; dýþý fazla büyük olmasýn, ama içi geniþ ve bir MPV kadar kullanýþlý olsun, hafta içi þehir içinde rahat kullanýlsýn, ama hafta sonu hobi amaçlý kullanýmda da sorun meydana getirmesin, dediler. Özetle bu beklentiler sonucunda kompakt crossover denilen kýrma karoserler ortaya çýktý. Ýþte bu kýrma tipine ait modellerle 2009 yýlýnda 3008 ile pazara giriþ yapan Peugeot, geçen iki yýldan biraz fazla süre içinde gözle görülür bir mesafe kaydetti. Peugeot 3008, ilk kez 1.6 HDi 110 HP Auto6R dizel ve 1.6 litre VTi 120 HP benzinli olmak üzere iki motor seçeneðiyle ülkemiz pazarýna giriþ yapmýþtý. SUV- MPV ve hatchback ruhlu tasarýma sahip karoserleri ayný bedende harmanlayan 3008, önden görünüm o- larak aslan aðzý ýzgarasýyla saldýrgan Peugeot ifadesine sahipken, arkadan görünüm olarak biraz balýk eti bir duruþa sahip adeta. Farklý bir ifadeyle söyleyecek olursak, 3008 in mimarisi, eðimli ön ve yan camlarý, tek hacimli tasarýmý, aþaðý doðruda açýlabilen SUV tipi bagaj kapaðý, yüksek sürüþ konumu gibi SUV dünyasýndan alýnan farklý unsurlarý bir araya getirmeyi baþarmýþ. Aracýn özgün tasarýmý, bu farklý özelliklerin baþarýyla birleþtirilmesinden doðmuþ. PEUGEOT 3008 Toyota, müþteri memnuniyetinde ABD de de birinci TOYOTA, AMERÝKAN Müþteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI) sonuçlarýyla müþteri memnuniyetinde liderlik koltuðuna oturdu. Geri çaðýrmalara raðmen Amerika da güven tazelemeyi baþaran Toyota, Türkiye de de müþteri memnuniyetinde benzer þekilde birinci olmuþtu. Otomobil ve hafif ticarî araç üreticilerini kapsayan ve ölçeðinde deðerlendirilen araþtýrmaya göre Toyota, 87 puan ile Amerikalý müþterilerin en memnun olduðu otomobil markasý oldu ve liderlik koltuðuna oturdu. Geçtiðimiz seneye göre puanýný yüzde 4 arttýran Toyota bu sonuçla ayrýca, lüks segmentte olmadýðý halde ürün ve hizmet kalitesiyle en yüksek puan alan markalar sýralamasýna giren tek marka oldu. PERFORMANS VE SÜRÜÞ ROBOTÝZE otomatik vites seçeneði olan Auto6R, debriyaj pedalýnýn kaldýrýlmasýný saðlýyor ve manuel veya otomatik modlarý ile klâsik vites kutularýna ekonomik bir alternatif oluþturuyor. Tepki gücü yüksek, hassas vites kutusu mevcut. Vites deðiþtirmelerde bazen gecikmeler yaþanabiliyor de gördüðüm bir dezavantaj da -biraz da aracýn aðýrlýðýndan kaynaklanýyoryoðun trafikte kullanýrken biraz zorluyor. Hýzlandýðýnýzda ise -özellikle þehirler arasý yollarda- sürüþ keyfine ve güvenlik özelliklerine diyecek yok. Ancak hýzlanýnca hýzýn farkýna varýlmýyor, bu yüzden abartmamak gerek. Ayrýca Euro-NCAP çarpýþma testlerinde beþ üzerinden beþ yýldýzlýk performans sergileyen 3008, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastýklarý ile maksimum güvenlik sunuyor. Netice olarak; Peugeot nun yeni Crossover ý 3008 i ilk kez görenlerin bu aracýn bir MPVmi, SUV mu yoksa bir hatchback mi olduðunu kestirememesi imkân dahilinde cümlesini artýk kullanamýyoruz. Zira, tüketici artýk bu sýnýfta bir sýralama yapýyor. Yeni nesil bir otomobil dediðimiz Peugeot 3008 in en önemli farklýlýðý nedir derseniz: Duruþu. Yani Peugeot 3008 aðýrbaþlý, özgün ve de sportif. HUZUR VE GÜVENLÝÐE ÖNEM VERÝLMÝÞ ARAÇTA huzur ve güvenliðini fazlalaþtýrmak amacýyla, çok sayýda teknoloji sürücünün kullanýmýna standart veya opsiyonel olarak sunuluyor. Bu özellikler arasýnda hýza göre i- ki araç arasýndaki güvenlik mesafesine uyulmasý konusunda uyarýda bulunan Mesafe A- larmý, 3008 e uyarlanmýþ head up ekraný, e- lektrikli otomatik park freni, rampada kalkýþ yardým sistemi sayýlabilir. Peugeot 3008, güçlendirilmiþ çekiþ sistemiyle de gerçek bir crossover. Markanýn birikimi ve tecrübesiyle kullanýlan teknolojiler sayesinde 3008, üstün sürüþ özellikleri sunuyor. Yüksek ve geniþ bir araç için bu sonuç gerçek bir meydan okuyor desek abartmýþ olmayýz. Dengeli boyutlarý, dinamik ve güçlü çizgileri, yenilikte öncü bir çizgide olmasýný saðlýyor. 3008, yolcularýn her biri için özel konfor sunuyor ve üstün teknolojiye sahip. Aracýn uçak kokpitlerini çaðrýþtýran geniþ iç mekânýnda, ergonomik koltuklarý dikkat çekiyor. Panoramik cam tavan ise, iç mekan daha fazla aydýnlýk oluyor ve geniþ bir görüþ alaný kazanýlýyor. FRANKFURT TA GÖRÜCÜYE ÇIKACAKLAR: Aracýn uçak kokpitlerini çaðrýþtýrangeniþiçmekânýnda, ergonomik koltuklarý dikkat çekiyor. OYDER: Her Yetkili Satýcý birer KOBÝ dir ÇATISI altýnda yer alan 900 den fazla Otomotiv Yetkili Satýcýsýný temsil eden OYDER in (Otomotiv Yetkili Satýcýlarý Derneði), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün e anlamlý ve verimli bir ziyaret gerçekleþtirdi. Yetkili satýcýlýk ve otomotiv sektörü hakkýnda son geliþmeler hakkýnda karþýlýklý fikir ve bilgi alýþ veriþi yapýlan görüþmelerin gerçekleþtirildiði ziyaret kapsamýnda OYDER yetkilileri, yetkili satýcýlýk faaliyetinin bir KOBÝ faaliyeti olarak ifade edilmesinin kendileri açýsýndan önem arz ettiðini ilettiler. Yeni Chevrolet Aveo ya 5 yýldýz TAMAMIYLA yenilenen dinamik tasarýma, sportif sürüþ deneyimi yaþatacak pekçok yeni teknolojik ögelere sahip Yeni Aveo, zorluk derecesi arttýrýlmýþ Euro NCAP güvenlik testinden en yüksek deðerlendirme olan 5 yýldýz alarak sýnýfýnýn en güvenli otomobili olduðunu ispatladý. Aveo, B segmentinde ö- zellikle yetiþkin ve çocuk korumasý, güvenlik destek kategorilerinde kendi segmentinin en yüksek derecelerini alarak rekor kýrdý. Yeni Chevrolet Aveo lansman ayýna özel TL den baþlayan fiyatlarýyla Türk otomobilseverlere güvenliði o- naylanmýþ bir Chevrolet modeli sunuyor. 1- Kia dan, yeni Spor Sedan KIA NÝN yeni konsept otomobili, markanýn yenilikçi, güçlü ve dinamik tasarým çizgisinin en son ürünü olarak otomobilseverlerle buluþacak. Bu 4 kapýlý spor sedan o- tomobil, çarpýcý ve maskülen dýþ tasarým detaylarýný, sofistike ve zarif bir kokpit ile birleþtiriyor. Kia Motors Tasarým Baþkaný Peter Schreyer Bu araç, Kia için çok net bir anlam ifade ediyor; tasarýmda daha ileri gitmeye ve tamamen yeni bir sayfa açmaya hazýrýz yorumunu yapýyor. 15 Eylül de baþlayacak olan Uluslararasý Frankfurt Otomobil Fuarý nda Kia ayrýca, 3 kapý Rio ve makyajlý Kia Soul un dünya lansmanýný gerçekleþtirecek. 2- Ferrari 458 Spider BÜTÜN dünyanýn beðenisini kazanarak büyük talep gören Ferrari nin arkadan itiþli ve orta-arka motorlu spor otomobil modeli 458 Italia nýn üstü açýlan versiyonu 458 Spider da Frankfurt ta görücüye çýkacak. Tofaþ çatýsý altýnda yer alan FerMas tarafýndan 380 bin Euro dan baþlayan anahtar teslim fiyatýyla Türkiye de de satýþýna devam edilen Ferrari 458 Italia nýn model yelpazesini geniþleten 458 Spider, sahip olduðu alüminyum tavanýyla dünyada bir ilke de imza atýyor. 3- Maserati GranCabrio Fendi ÝTALYAN lüks otomobil üreticisi Maserati ile dünyaca ünlü moda markasý Fendi nin yaptýklarý iþbirliði sonucu üretilen Maserati GranCabrio Fendi de, Frankfurt ta olacak. Þýk kaputunun altýnda 440 HP güç üreten 4.7 litrelik V8 motorun yer aldýðý Maserati GranCabrio Fendi, Silvia Venturini Fendi tarafýndan tasarlanan özel bir versiyonu. Hyundai ile yolculuða yüzde 25 indirimle çýkýn HYUNDAI, geniþ kapsamlý servis kampanyalarýna devam ediyor. Tüketiciye sadece satýþ esnasýnda deðil, satýþ sonrasýnda da üstün hizmetler sunan ve bu yýl içinde 5 Yýl Garantili Ultra Servis programýný baþlatan Hyundai, yeni servis kampanyasý dahilinde bütün araçlarýný bayram tatili öncesi ve sonrasýnda Türkiye genelindeki yetkili servislerine bekliyor. Hyundai nin 17 Eylül 2011 e kadar geçerli olacak servis kampanyasý dahilinde periyodik bakým ile birlikte fren sistemi ve debriyaj sistemi parça ve iþçiliðinde bütün araçlara yüzde 25 indirim uygulanacak.

13 Y SPOR Paris'e böyle uðurlandý 29 AÐUSTOS 2011PAZARTESÝ 13 ABD Açýk Tenis Turnuvasý bugün baþlýyor TURNUVADA ERKEKLERDE FAVORÝLER YÝNE DJOKOVÝÇ, NADAL VE FEDERER VAR. Fransa'nýn Paris Saint Germain kulübüne transfer olan Uruguaylý futbolcu Diego Lugano, Atatürk Havalimaný'nda taraftarlarýn omuzlarýnda, adeta sevgi seliyle uðurlandý. FOTOÐRAF: A.A LUGANO'YA SEVGÝ SELÝ F.BAHÇE'DEN FRANSA'NIN PARÝS SAÝNT GERMAÝN KULÜBÜNE TRANSFER OLAN URUGUAYLI FUT- BOLCU, HAVALÝMANINDA TARAFTARLARIN OMUZLARINDA, SEVGÝ GÖSTERÝLERÝYLE UÐURLANDI. Lugano, "F.Bahçe tabii ki benim kalbimde, gönlümde, her yerimde olacaktýr. F.Bahçe'ye profesyonel anlamda þimdilik veda e- diyorum ama her zaman F.Bahçe kimliðini üzerimde taþýyacaðým. Her zaman futbol içerisinde dönüþler olabilir. Ben F.Bahçe içinde bir etap bitirdim" dedi. FENERBAHÇE'DEN Fransa'nýn Paris Saint Germain kulübüne transfer olan Uruguaylý futbolcu Diego Lugano, Atatürk Havalimaný'nda taraftarlarýn omuzlarýnda, adeta sevgi seliyle uðurlandý. Fenerbahçe'de sezonundan bu yana forma giyen, Fransa'nýn Paris Saint Germain takýmýyla sözleþme imzalamasýnýn ardýndan bugün THY'nin uçaðýyla Paris'e giden Lugano, Atatürk Havalimaný'nda taraftarlar tarafýndan sevgi gösterileriyle karþýlandý. Atatürk Havalimaný Dýþ Hatlar Terminali dýþýnda kendisini karþýlayan taraftarlar Lugano'yu omuzlarýna alarak, ''I Love You Toto'' ve ''Bu taraftar seninle gurur duyuyor'', ''Fenerbahçe ile kimse baþa çýkamaz'' ve ''En büyük Fener baþka büyük yok'' sloganlarý attý. Logano, eline bir kalem alarak taraftarlara bir taraftan imza daðýtýrken, bir taraftan da fotoðraf çektirdi. Yaþanan izdiham nedeniyle Lugano, havalimaný görevlileri, yolcular ve basýn mensuplarý zaman zaman zor anlar yaþadý. Logano check-in iþlemlerinin yaptýrýlmasýnýn ardýndan, arkasýnda çok sayýda taraftar ve basýn mensubu ile birlikte THY CIP Salonuna kadar yürüyerek, kulübün Ýdari Ýþler Sorumlusu Mahmut Sökün tarafýndan kendisine verilen çiçekleri aldý. Kulüpteki görevlilere sarýlarak tek tek veda eden Logano, el sallayarak uçaðýna giderken taraftarlarýn oldukça üzgün olduklarý gözlendi. BÖYLE BÝR ÞEY HÝÇ GÖRMEDÝM Atatürk Havalimaný'ndan ayrýlmadan önce basýn mensuplarýnýn sorularýný da cevaplayan Lugano, taraftarýn kendisine olan ilgisini deðerlendirirken, ''Ben böyle bir olayla ilk defa karþýlaþýyorum. Daha önce böyle bir þey görmemiþtim, gerçekten çok duygulandým. Ýnsanlarýn buraya akýn edip beni sonuna kadar desteklemesi, uðurlarken de benim yanýmda olduklarýný bilmek beni çok mutlu ediyor. Bu, insanlarýn tutkularýný gösteriyor, takýmlarýna olan sevgilerini gösteriyor. Hepsine sonsuz teþekkürler'' diye konuþtu. Diego Lugano, ''Fenerbahçe için tekrar dönecek misiniz?'' sorusu üzerine de, ''Her zaman futbol içerisinde dönüþler olabilir. Ben Fenerbahçe içinde bir etap bitirdim. Yeni takýmýmla yeni bir etaba baþladým ama her zaman için Fenerbahçe tabii ki benim kalbimde, gönlümde, her yerimde o- lacaktýr. Bir gün geri dönüþ olacaktýr, bununla ilgili net bir þey söylemek de zor ama þunun altýný çizmek gerekiyor, Fenerbahçe'ye profesyonel anlamda þimdilik veda e- diyorum ama her zaman Fenerbahçe kimliðini üzerimde taþýyacaðým'' dedi. Havaalanýnda oldukça duygulanan Diego Logano, el sallayarak u- çaðýna giderken taraftarlarýn oldukça üzgün olduklarý gözlendi. Federasyonu protesto ettiler TFF'NÝN ÝSTÝNYE'DEKÝ MERKE- ZÝNE GÝDEN BÝR GRUP FENER- BAHÇE TARAFTARI, AÇTIKLA- RI PANKARTLA TEPKÝLERÝNÝ DÝLE GETÝRDÝ. TÜRKÝYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fenerbahçe'yi bu sezon UE- FA Þampiyonlar Ligi'ne katýlýmdan men etmesinin ardýndan, sarý-lacivertli taraftarlar bugün TFF'yi protesto etti. Fenerbahçeli futbolcular, teknik direktör Aykut Kocaman ve asbaþkan Ali Koç'un ''Þampiyonlar Ligi'nden men ediyorsanýz, o zaman Bank Asya 1. Lig'e düþürün'' þeklindeki tepkilerine TFF'nin dün, ''Yazýlý olarak herhangi bir resmi baþvuruda bulunulmamýþtýr'' diye açýklama yapmasý üzerine, sabah erken saatlerde TFF'nin Ýstinye'deki binasýna giden bir grup sarý-lacivertli taraftar, önce binanýn önünü temizlik malzemeleri dökerek, fýrçalarla sembolik olarak süpürdü ve ''Kirli olan sizsiniz, Fenerbahçe deðil'' mesajý verdi. Taraftarlar daha sonra ''Al Sana Yazýlý Talep, Düþürmeyen...'' yazýlý pankart açarak, TFF'nin ''Yazýlý talep gelmedi'' a- çýklamasýný protesto etti. SEZONUN 4. ve son grand slam turnuvasý ABD Açýk bugün baþlýyor. Turnuvada erkeklerde favoriler arasýnda yine dünya sýralamasýnýn ilk 3'ünde yer alan Sýrp Novak Djokoviç, Ýspanyol Rafael Nadal ve Ýsviçreli Roger Federer bulunuyor. Turnuvaya son þampiyon unvanýyla katýlan Nadal, 2010 finalinde Djokoviç'i 3-1 yenerek turnuvayý kazanmýþtý. Tenis otoriteleri bu üç isim ve 4. sýrada yer alan Ýskoç Andy Murray haricindeki isimlere þans tanýmýyor. Nadal ve Federer'in son yýllardaki üstünlüðüne son veren Sýrp Novak Djokoviç henüz hiç ABD açýk þampiyonluðu kazanamadý. ABD Açýk'ta Federer'in 5, Nadal'ýn 1 þampiyonluðu bulunuyor. Bu turnuvayý 5 kez kazanmasýna karþý geçen yýlki Avustralya Açýk'tan bu yana grand slam kazanamayan Federer'in 30 yaþýna geldiði ve en iyi olduðu günleri geride býraktýðý yorumu yapýlýyor. NOTLAR.. Sert zeminde yapýlan ABD Açýk'ta erkeklerde en çok þampiyonluk kazanan isim ABD'li Bill Tilden. Tilden'ýn teklerde 7, çiftlerde 4, karýþýk çiftlerde 4 olmak üzere 15 þampiyonluðu bulunuyor. Turnuvada en genç þampiyon Pete Sampras. ABD'li tenisçi 1990'da 19 yaþýndayken þampiyon olmuþtu. Turnuvanýn en yaþlý þampiyonu da 1911'de 38 yaþýndayken þampiyonluða ulaþan ABD'li Bill Larned. Bu yýlki turnuvanýn erkekler ve bayanlar þampiyonuna 1,8 milyon dolar ödül verilecek. F.Bahçe'de Migros kartlarý satýþa çýktý FUTBOLDAKÝ þike ve teþvik iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda sýkýntýlý günler geçiren Fenerbahçe Kulübü, gelir arttýrýcý giriþimlerine devam ediyor. Sarý-lacivertli kulüp, sezonu için Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'ndaki Migros kale arkasý tribününün bir bölümünü kombine kart uygulamasýna açýyor. Kulüpten yapýlan açýklamaya göre, A-B-C-I-J-K bloklarý için gerçekleþecek kombine kart satýþlarý yarýndan itibaren baþlayacak. Kombine kart satýþlarý Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý Maraton Alt Kombine Satýþ Merkezi'nden gerçekleþtirilecek. Migros tribünü kombine kart satýþ fiyatý 750 lira olarak belirlenirken, kredi kartýna 6 taksit uygulanacaðý bildirildi. 100 METRENÝN YENÝ ÞAMPÝYONU Dünya Atletizm Þampiyonasýnda erkekler 100 metre finalinde altýn madalyayý Jamaikalý Yohan Blake kazandý. Blake kazandý, Bolt diskalifiye oldu Geçen yýl yaptýðý 10 hazýrlýk maçýnda 4 galibiyet, 6 yenilgi alan milliler, Dünya Þampiyonasý'na çok iyi baþlamýþ ve sonunda Dünya ikincisi olarak tarihi bir baþarý elde etmiþti. FOTOÐRAF: A.A 12DevAdamumutlugidiyor LÝTVANYA'DA 31 Aðustos Çarþamba günü baþlayacak 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý öncesi A Milli Takým, 9 hazýrlýk maçý yaptý. Çalýþmalarýna 10 Temmuz'da baþlayan ''12 Dev Adam'', hazýrlýk döneminde yaptýðý 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldý. A Milliler, 9 maçta rakip potalara toplam 580 sayý (Maç baþýna 64.4 sayý) atarken, kendi potasýnda 618 sayý (Maç baþýna 68,6) sayý gördü. ''12 Dev Adam'' ikinci olduðu 2010 Dünya Þampiyonasý öncesi yaptýðý hazýrlýk maçlarýnda daha kötü sonuçlar almýþtý. Geçen yýl yaptýðý 10 hazýrlýk maçýnda 4 galibiyet, 6 yenilgi alan milliler, Dünya Þampiyonasý'na çok iyi baþlamýþ ve sonunda Dünya i- kincisi olarak tarihi bir baþarý elde etmiþti. ALMANYA'DA BAÞARISIZ OLDU Yaptýðý aðýr antrenmanlar nedeniyle Ýzmir ve Almanya'da yaptýðý hazýrlýk turnuvalarýnda istediði sonuçlarý alamayan milliler, þampiyona öncesi son 3 hazýrlýk maçýnda sahadan galibiyetle ayrýldý. Ýzmir'de Spor Toto World Cup 10 Turnuvasý ile hazýrlýk maçlarýna baþlayan Türkiye, bu Basketbol A Milli Takýmý, Avrupa Þampiyonasý öncesi yaptýðý 9 hazýrlýk maçýnda 5 galibiyet, 4 yenilgi aldý. Rakip potaya 580 atan Türkiye, kendi protasýnda 618 sayý gördü. turnuvada sadece Ukrayna'yý uzatma sonunda yenerken, Almanya ve Sýrbistan'a maðlup oldu. Almanya'da Bamberg kentinde katýldýðý 2. hazýrlýk turnuvasý olan Beko Süper Cup'ta da istediði sonuçlarý a- lamayan A Milliler, Yunanistan ve Almanya'ya yenilirken, sadece Belçika'yý maðlup etti. Avrupa Þampiyonasý öncesi son hazýrlýk turnuvasýný Ýstanbul'da oynayan ''12 Dev Adam'', Adidas Ýstanbul Cup 2'de Yeni Zelanda ve Karadað'ý yenerek, turnuvayý þampiyon olarak tamamladý. Milliler, son olarak Ýstanbul'da Karadað ile yaptýðý özel maçta rakibine bir kez daha yenerek, son 3 hazýrlýk maçýnda 3 galibiyet aldi. FARKLI ÞOK YENÝLGÝLER ALDI A Milli Takým, hazýrlýk döneminde en farklý galibiyetini Karadað'a karþý elde etti. ''12 Dev Adam'', Adidas Ýstanbul Cup 2 turnuvasýnýn final maçýnda rakibini 12 sayý farkla maðlup etti. Milliler, en farklý yenilgilerini ise Sýrbistan ve Yunanistan'dan aldý. Ýzmir'deki turnuvada Sýrbistan'a 25 sayý farkla maðlup o- lan Türkiye, Almanya'daki turnuvada ise sadece 38 sayý attýðý maçta Yunanistan'a 24 sayý farkla yenilmekten kurtulamadý. KEREM VE SEMÝH ÇIKARILDI A Milliler, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da hazýrlýk döneminde sakatlýklar yüzünden sýkýntý yaþadý. Bormio'daki kampta sakatlanan Kerem Gönlüm kadrodan çýkarýlýrken, Sinan Güler ise apandisit ameliyatý geçirdi.a Millilerde, sakatlýðý düzelmeyen Semih Erden ise þampiyonaya 5 gün kala aday kadrodan çýkarýldý. Ömer Aþýk da sakatlýðý nedeniyle ilk 3 hazýrlýk maçýnda forma giyemedi. 13. Dünya Atletizm Þampiyonasýnda erkekler 100 metre finalinde altýn madalyayý Jamaikalý Yohan Blake kazandý. Blake, 9.92'lik derecesiyle altýn madalyanýn sahibi olurken, koyan ABD'li Walter Dix gümüþ madalya elde etti. Yarýþta 3. sýrayý ve bronz madalyayý Saint Kitts ve Nevis Adalarýndan Kim Collins 10.09'luk derecesiyle kazandý. Yarýþmanýn favorilerinden dünya ve olimpiyat þampiyonu Jamaikalý Usain Bolt, hatalý çýkýþ yaparak diskalifiye oldu. DEKATLONDA HARDEE ÞAMPÝYON 13. Dünya Atletizm Þampiyonasýnda dekatlonda altýn madalyayý ABD'li Trey Hardee kazandý. Hardee, 8607 puanla yarýþmayý tamamlayarak dünya þampiyonu unvanýný korudu. ABD'li Ashton Eaton'ýn 8505 puanla 2. sýrada yer alarak gümüþ madalya kazandýðý yarýþta, Kübalý Leonel Suarez de 8501 puanla 3. oldu ve bronz madalya elde etti. Yarýþmada Hardee, disk atma, sýrýkla yüksek atlama ve ciritte rakiplerine üstünlük saðladý. Filedefikstür6Eylül'de AROMA Voleybol Ligleri'nde sezonu fikstürlerinin kura çekimi 6 Eylül Salý günü yapýlacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapýlan açýklamaya göre bayanlar ve erkeklerde Aroma Birinci, Ýkinci ve Üçüncü Ligleri'nin sezonu fikstürleri, 6 Eylül Salý günü TVF Baþkent Voleybol Salonu'nda yapýlacak kura çekimiyle belirlenecek.

14 14 SPOR Y Halterciler Avrupa birincisi POLONYA'DA sona eren Yýldýzlar Avrupa Halter Þampiyonasý nda Türkiye bayanlarda takým birinciliðini elde etti. 7 sýklette mücadele eden bayan haltercilerin tamamý madalya alýrken, Türkiye 515 puanla Avrupa Þampiyonluðu nu elde etti. 5 altýn, 8 gümüþ, 4 bronz ve toplamda 17 madalya kazanan bayan haltercilerin geleceðin yýldýzlarý olduðuna dikkat çekildi. Þampiyonda 463 puanla Ukrayna ikinci sýrayý, 460 puanla Rusya üçüncü sýrayý elde etti. Eto'o Rusya'da ilk golünü attý FRÝKÝK ÇALIÞMASI: Tam saha taktik çalýþmanýn ardýndan kanat, korner ve duran top organizasyonlarý üstünde duran Beþiktaþ'ýn antrenmaný serbest vuruþ ve þut çalýþmasýyla tamamlandý. Bu vuruþlarda genç Muhammed'in çok baþarýlý olduðu görüldü. Beþiktaþ'tadurmakyok 9 EYLÜL'DE BAÞLAYACAK SÜPER LÝG ÝLE 15 EYLÜL'DE OYNAYACAÐI UEFA KUPASI MAÇLARI NE- DENÝYLE ÇALIÞMALARINA HÝZ VEREN SÝYAH-BEYAZLI TAKIMDA PORTEKÝZLÝ HOCA CARVALHAL ANTRENMANLARDAÖZELLÝKLEDURANTOPLARINGOLOLMASIÝÇÝNÇALIÞMALARYAPTIRIYOR. Transfer taksitlerine meyve-sebzeli ödeme DENÝZLÝ'DE bu yýl Süper Amatör Küme'de mücadele edecek Toptancý Hal Ýlbadýspor'da, futbolculara ilk transfer taksitleri meyve sebze verilerek ödendi. Denizli Meyve ve Sebze Komisyoncularý Derneði (DEMESKO) Baþkaný ve Toptancý Hal Ýlbadýspor'un Fahri Baþkaný Halil Öztürk, yaptýðý açýklamada, futbolcularýn transfer ücretlerini nakdi deðil, ayni olarak ödediklerini ifade etti. Süper Amatör Lig'de centilmence mücadele etmeyi amaçladýklarýný anlatan Öztürk, ''Elbette iyi sonuçlar almayý da bekliyoruz. Baþarý geldikçe prim olarak sporculara tropikal meyveler vermeyi düþünüyoruz'' dedi. BEÞÝKTAÞ Futbol Takýmý, yeni sezon hazýrlýklarýný gerçekleþtirdiði antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Carlos Carvalhal yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlý oyuncular, kondisyon ve taktik aðýrlýklý bir çalýþma gerçekleþtirdi. Isýnma koþularýyla baþlayan idmanda futbolcular daha sonra istasyon çalýþmalarý ve kýsa koþular yaptý. Tam saha taktik çalýþmanýn ardýndan kanat, korner ve duran top organizasyonlarý üstünde duran Beþiktaþ'ýn antrenmaný serbest vuruþ ve þut çalýþmasýyla tamamlandý. Siyah-beyazlý takýmýn dünkü antrenmanýna tedavilerine devam edilen Ersan Gülüm, Bebe ile milli takýmlara giden Ýsmail, Egemen, Necip, Burak Kaplan, Sivok, Holosko ve Ekrem Dað katýlmadý. Ýbrahim Toraman ve Simao'nun takýmdan ayrý koþu çalýþmasý yaptýðý antrenmana sol bileðinden aðrýsý olan ve tedavisi gerçekleþtirilen kaleci Rüþtü katýlmadý. BAYRAMLAÞMA 3. GÜN Beþiktaþ Kulübü'nde bayramlaþma 1 Eylül Perþembe günü yapýlacak. Beþiktaþ Kulübü'nden yapýlan açýklamada, kulüpte geleneksel bayramlaþma töreninin 1 Eylül Perþembe günü gerçekleþtirileceði bildirildi. Yapýlan a- çýklamada, bayramlaþma töreninin Akaretler'deki kulüp binasýnda C Blok'ta bulunan Divan Kurulu Lokali'nde yapýlacaðý kaydedildi. ÝNTER'DEN Rusya'nýn Anzhi Mahaçkala takýmýna transfer olan Kamerunlu forvet Samuel Eto'o, takýmýnýn deplasmanda Rostov ile 11 berabere kaldýðý maçta Rusya Ligi'deki ilk golünü attý. Oyuna 57. dakikada giren Eto'o, 80. dakikada 10 yenik durumda bulunan takýmýna beraberliði getiren golü kaydetti. 30 yaþýndaki Eto'o, 5 gün önce Rus takýmýyla yýllýk 20,5 milyon avro karþýlýðýnda 3 yýllýk sözleþmeye imza atmýþ ve en çok kazanan futbolcu olmuþtu. Coþkun Özarý unutulmadý HAZÝRAN ayýnda yaþamýný yitiren milli futbolcu ve gazeteci Coþkun Özarý anýsýna düzenlenen turnuvada þöhretler karþý karþýya geldi. Ankara Cebeci Ýnönü Stadý'nda düzenlenen 1. Merhum Coþkun Özarý Turnuvasý'nda Ýstanbul ve Ankara þöhretleri karþýlaþtý. 2-2 biten maçta Rýdvan Dilmen, Faik Çetiner, Behzat ve Süheyl Uygur kardeþler ve Gökmen Özdanak gibi ünlü isimler forma giydi.

15 Y O kimseler ki, Allah anýldýðýnda kalpleri titrer, baþlarýna gelen her þeye karþý sabýrlýdýrlar, namazlarýný dosdoðru kýlarlar ve kendilerine rýzýk olarak verdiðimiz þeylerden baðýþta bulunurlar. (Hac/22:35) Ýnsanlar eðer Ramazan ayýnýn kýymet ve ehemmiyetini hakkýyla bilselerdi, ümmetim bütün senenin Ramazan olmasýný temenni ederdi. (Terðîb ve t-terhîb, 2: 102) Derleyen: ORHAN GÜLER Kitab-ý âlemin satýrlarý Kitab-ý âlemin her satýrýyla her harfi hayy; ihtiyaç sevk e- diyor, tanýþtýrýr. Her nereden gelirse gelsin, nidâ-i hâcete lebbeyk-zendir; sýrr-ý tevhid namýna etrafý görüþtürür. Zîhayat her harfi, herbir cümleye müteveccih birer yüzü, hem de nâzýr birer gözü baktýrýr. (Lemeât) Allah ýn kudreti ile yarattýðý kâinat kitabý her satýrý, her harfi ve zerresi ile haydýr ve hayattardýr. Her zerre Babam ne sever? HAYATIN ÝÇÝNDEN NEVÝN ALAN NURDAN BÝR VECÝZE BÂKÝ ÇÝMÝÇ Allah ýn emirber memurlarý gibi Allah tan aldýklarý emirler istikametinde ihtiyaç olunan yerlere sevk olunuyor ve taþýnýyor. Hayy olduklarýný aldýklarý emirler istikametinde çalýþmalarýyla ve vazîfe-i fýtratlarýnýn gereðini ifâ etmekle ispat ediyorlar. Kâinatýn her nereden gelirse gelen nidâ seslerini buyurun diye duyan ve dinleyen zerreler Allah a baðlý olduklarý sýrr-ý tevhid hakîkati gereðince Allah ýn emriyle hareket ve o nâm ile vazîfe yaparak etrafý görür ve görüþtürür gibi vazîfelerini ifâ ederler. Allah namýna, Rahmân namýna hareket ederler. Her zîhayat ve hayy olan zerreler bir harfin bir cümlenin mânâsýna uygun bir yerinde vazîfesini ifâ etmesi gibi ve o cümlenin tekâmülüne hizmet ettiði gibi ve cümlenin bütün harflerini ve mânâlarýný, diziliþini bilip, görüp öyle vaziyet almasý gibi, öyle de kâinattaki her bir zerre kâinatýn heyet-i mecmûunu bilir, görür birer yüzü ve onlara bakar birer gözü misüllü her mevcuda girer ve hikmetli, maslahatlý, faydalý, karýþtýrmayarak bir emirber nefer gibi vazîfesine bakar. O halde kitab-ý âlemin her satýr, her harfi hayydýr ve hayattardýr. Orta yaþtaki evlât genç oðluyla beraber baþka ilde yaþayan ailesini ziyarete gidiyor. Farklý ilde yaþamalarýnýn olumsuzluðundan çok sýk görüþemiyorlar. Allah ýn Ýlâhî ikramlarý olan bayram ziyaretleri de olmasa kim bilir ne zamandan ne zamana eller öpülmeye gidilir? Eh kandilleri de unutmayalým. Hiç olmazsa telefonla da olsa gönüller ve duâlar alýnýyor. Orta yaþlý evlât ve onun evlâdý mahalle bakkalýndan içeriye giriyorlar. Bakkalý iþleten þahsa kendini tanýtýyor. Bakkalý iþleten þahýs Sizi tanýyorum diyor. Orta yaþtaki evlât bakkalý iþleten kiþiye Meyve sularý almak istiyorum, babam ne sever? diye soruyor. Satýcý hemen net cevabý veriyor, bir yandan da poþete babanýn sevdiði çeþitleri yerleþtiriyor. Evlâdýn en yakýnlarýna yabancýlaþtýðý keþfediliyor. Dünyevîleþmenin bize býraktýðý ýrak mesafeler, gönülleri de törpülemiþ. En candan yakýnýnýn damak tadýnýn ne olduðu hatýrlanamaz olmuþ. Sahi sizlerin canlarý büyükleriniz ne sever? 29 RAMAZAN 1432 / Kur ân okumak BÝR HADÝS - BÝR YORUM DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI Biriniz Rabbiyle konuþmak istiyorsa, Kur ân okusun. (Camiüssaðir, I, s. 127) Kur ân insanlara bir hidayet rehberi olarak gönderilmiþtir. Ýnsan Kur ân ýn bu ýþýðýndan nasýl istifade edebilir? Elbette onu okuyarak. Allah bana ne emrediyor? sorusunu soran bir kimse bunu cevabýný direkt o- larak Kur ân okurken bulabilir. A- ma bu okuma bizim ülkemizde gelenek haline geldiði gibi sadece Kur ân harflerini okumak deðildir. Kur ân okumak, Kur ân a muhatap olduðumuzun farkýna varmaktýr. Kur ân okumak, geniþletilmiþ meallerden ve tefsirlerden Allah ýn bize neyi emrettiðini, neyi yasakladýðýný öðrenmektir. Allahým Sen bana neyi emrediyorsun, neyi yasaklýyorsun? sorusunu sorduðumuzda ve Kur ân ý manasýný esas alarak okumaya baþladýðýmýzda Allah bizimle konuþacaktýr. Kur an ý bu gözle, bu anlayýþla okumaya baþladýðýmýzda Cenâb-ý Hakk ýn önce bize Ey kulum, bana iman et. Bana hiçbir þeyi ortak koþma dediðini duyacaktýr. Ve bunu bir defa deðil, ö- nemine binaen yüzlerce defa Cenâb-ý Hak tan duyma þansýný elde edecektir. Allah tan bu emri bizzat duyan bir insanýn titrememesi ve ona imanýný kuvvetli hale getirmemesi mümkün deðildir. Kur ân ý bu anlayýþla okuyup Allah a konuþmasýna devam eden bir kimse bir müddet sonra, diðer i- man esaslarýna imanla ilgili Allah ýn kelâmýna muhatap olacaktýr. Kul, sohbeti esnasýnda Ýmandan sonra ne yapmalýyým, Ya Rabbi diye sorduðunda, Allah ona, Namaz kýl ey kulum diye karþýlýk verecektir. Ýnsan bu söz karþýsýnda namaz kýlmaya baþlayacaktýr. Ýlerleyen okumalarda namaz emrinin tam yetmiþ defa Allah tarafýndan kendisine emredildiðini gördüðünde, Demek ki namaza çok önem vermeliyim. Çünkü Rabbim benim namaz kýlmam için 70 yerde emir veriyor diye düþünecektir. Kur ân ýn bir taraftan Arapçasýný okurken, bir taraftan da manasýný okumaya çalýþan ve Allah ile sohbet eden bir kimse tefekkür emrine bîgane kalamayarak, kendisi ve diðer varlýklar üzerinde tefekkürünü yoðunlaþtýracaktýr. Daha sonra Allah ýn kendi isimlerini zikrederek, kendi anlâkýyla kullarýný ahlâklandýrmak istediðini fark edecek, onun ahlâkýyla ahlâklanmak için içinde bir þevk, bir arzu, bir istek, bir heyecan duyacaktýr. Kur ân ýn mânâsýný okumak, düþünmek, direkt olarak emirleri ve yasaklarý Allah tan almak, ona direkt olarak muhatap olmak demektir. Bu sözün nefislerimiz ü- zerindeki etkisi elbette büyük olacaktýr. Biz böyle bir Kur ân okumasý sayesinde Allah a iyi bir kul olma yönünde çaba göstereceðiz. Bu da bizi dünya ve ahiret mutluluðuna eriþtirecektir. Rüzgâr gibi geçti GEÇMÝÞ ZAMAN OLUR KÝ ADEM PALA Saadet kapýsý RAMAZAN DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM Ýnsanýn hayattaki en büyük gayesi, iki cihan saadetini kazanabilmektir. Hem bu dünyada, hem de ahiretteki ebedî hayatýnda, her türlü sýkýntýdan uzak, mutlu ve huzurlu olabilmektir. Bu dünyada mutlu ve huzurlu olmak için dünyevî zenginlikler ve sahip olunan imkânlar yeterli deðildir. Para, mal, mülk hatta sýhhat gibi en büyük zenginliklere sahip olduðu halde, aradýklarý mutluluðu bir türlü bulamayan pek çok insan vardýr. Ramazan ayýnda ise, açlýktan kazýnan mide ve susuzluktan çatlayan dudaklarla iftar sofrasýnda ezan saatini bekleyen insanýn sahip olduðu huzurun tarifi mümkün deðildir. Bu öyle bir saadettir ki, hem akla, hem kalbe, hem ruha, hem bedene sonsuz bir lezzet verir. Ramazan da açýlan saadet kapýsý, insana dünyevî saadeti saðladýðý gibi, ebedî saadetin de kapýsýný açar. Ya Muiz! ESMA-Ý HÜSNA AYNASI M. FAHRÝ UTKAN Ya Muiz, biz kullarýna izzet verir ve bu dünya misafirhanesinde en güzel þekilde aðýrlarsýn. Biz de Sen in misafirperverliðine ve izzet vermene karþý þükürlerimizi sunuyor ve bir misafir gibi ev sahibinin, yani Sen in, Ya Muiz, izzetine yakýþýr þekilde davranmaya çalýþýyoruz. Bizleri utandýrma, zelil duruma düþürme Ya Muiz. Ayný zamanda biz kullarýný maddî manevî mülk ve makam vererek aziz kýlarsýn, diðer insanlardan üstün tutarsýn. Ýbadet ve itaat konusunda bizleri aziz tuttuðun kullarýndan ve ahirette de kitabý sað tarafýndan verilenlerden eyle ya Muiz. El-Müheymin ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ HASAN ÞEN (Sabahî-Trabzon) Gözetip ikrâm edendir kullarýna bî-hisâb Âkýbetini düþünen yapmalýdýr çok hesâb Onlarýn her halini denetleyip gözetleyen Ýhtiyâçlarýný takdîr ile ikrâm eyleyen Yakarýþ seslerini duyup acýr mahlûkuna Sen de kemâl-i edeple kulluk ediver O na Rabbimiz kullarý için emniyet sahibidir Yerde gökte eþsiz ahenk hep O nun þahididir Ýhtiyaçlarýný ikrâm eyleyip O rahmeti Lütf eder ihsânýný bolca verir merhameti Bahtiyâr olmak dilersen hâlis eyle niyetin Hakk Teâlaya itaât eyle artsýn heybetin Ýster rüzgâr gibi, ister þimþek gibi geçsin, hayatýmýz bir þekilde ebediyete doðru akýp gidiyor. Çocukluk ve gençlik artýk gerilerde kalmaya baþladý. Þimdilerde Ramazan ayýný eþimle birlikte idrak ediyoruz. Bu tek baþýnýza veya anne babanýz ve kardeþlerinizle geçirmenizden elbette farklý bir durum. Ama, ayrý bir güzellik. Elinize sýcak pideyi alarak evinize gelmeniz ve eþinizle birlikte geleceðe dair güzel temenniler ile orucunuzu açmanýz tarifi imkânsýz olmamakla beraber anlatýlmaz yaþanýr kabilinden bir mutluluk. Böyle bir halde anlýyorsunuz ki, her durumda ve yaþta bulunduðunuz zamanýn güzelliklerini bulmanýz mümkün, Allah ýn izniyle. Sen her an ve yaþta güzel yaþanýyorsun ey On Bir Ayýn Sultaný Ramazan! Teþekkürler Allahým Sana, Senden gelen her þey güzel. Herkesin Ramazan Bayramýný tebrik ediyorum, önümüzdeki yýl tekrar buluþmak temennisiyle Allahaýsmarladýk... Rabbimizin nazarýnda bütün âlem kâinat O na her þey aþikârdýr O na olmaz hâilat Âbid olan kardeþim sen bakmalýsýn zâhire Gayrýn aybýný tecessüs hiç yakýþmaz mü mine Rahmetinden olma uzak her ne þey O na ayan Cümle âlemi gözetir sineler dahi beyan Mü minin niyeti hayýrlý iþinden buyurur Niyetinin önemini mü minîne duyurur Hem Müheymin ism-i þerifi tecelli etmese Niyetin karþýlýðýný kim verirdi herkese

16 Ey Baki-i Rahim! Kabrimizi dar eyleme! Mahþerimizi zor eyleme! Hesabýmýzý bar eyleme! Affýný ve maðfiretini ehl-i imana aðyar eyleme! Resûlullah Aleyhissalatü Vesselâmý bütün ümmete þefaatkâr eyle! Rahmetini bütün mü minîne yar eyle! Cennetini ehl-i imana diyar eyle! Bekamýzý Cennet kýl! Cennetimizi bâkî kýl! Âmin! SÜLEYMAN KÖSMENE Y 29 RAMAZAN 1432 Fadime bir gün Safinaz a: Kýz Safinaz, Temel bana eskuden bir þey almayeydi, ama þimdi Ramazan girdu girelu bir deduðumu iki etmiyor daaa, ne istersem Sen üzülme Fadümem der, hemen alir. Haçan yaþlanýnca benu daha çok sevmeya baþladu.. Safinaz: Kýz Fadime öyle deðul, geçen Ýdris le Temel konuþeydu: Hoca camide demiþ ku; Ramazan a- yýnda ailenuza yaptiðinuz harcamayu artirun, çünkü Ramazan ayunda yapulan harcama Allah yolunda yapulan harcama gibidur Kýzz, sen de aklinu kullan, ne istersen Ramazan da iste daaa SEMA CEYHAN RAMAZANNÂME ABDULLAH ÞAHÝN Zekât Yine yirmi dokuz oldun savm-ý Ramazan Aþýðýz sana kalbimizle her zaman Seneye de ulaþtýrýr inþallah Yüce Yaradan Bizi garip býraktýn, bize þefaat eyle savm-ý Ramazan! ÞEÂÝR-Ý RAMAZAN OSMAN ZENGÝN Tezkiye (temizlenme) kökünden gelen zekât, Ramazan ýn en büyük ve ibadet olan þeâirlerindendir. Bu kelimeyi duyduðumuzda aklýmýza hemen Ramazan ayý gelir. Çünkü bu ayda maddî durumu müsâit olan Müslümanlar, fakirlerin hakký olan, mallarýndan belli oraný infak ederler. Malýn durumuna göre miktar deðiþse de, çoðunluðun bildiði klâsik ölçü malýn kýrkta biridir. Yani yüzde iki buçuðu. Aslýnda insanýn zekât verecek duruma gelmesinin üzerinden bir yýl geçtikten sonra her vakit de verilebilecek bir þeydir zekât. Ama, milletimizin arasýnda güzel bir âdet olarak bu, hep Ramazan aylarýnda verilir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin; hakkýnda bir çok âyet ve hadis olan zekâtla alâkalý olarak o hadis ve âyetlere istinad ederek yaptýðý tefsirleri de vardýr. Bunlardan bir tanesi þöyledir: Namaz, dinin direði ve kývamý olduðu gibi, zekât da Ýslâm ýn kantarasý, yani köprüsüdür. Demek; birisi dini, diðeri asayiþi muhafaza eden Ýlâhî iki esastýrlar. Bunun için birbiriyle baðlanmýþlardýr. Ve geldik yine sona. Evet, bir Ramazan boyu bizi takip eden muhterem kardeþlerimiz! Her þeyin bir sonu olduðu gibi, bir aydýr devam eden Þeâir-i Ramazan beraberliðimiz de bugün sona eriyor. Eðer bir hata ve kusur ettikse, eskilerin tâbiriyle sürç-ü lisân ettiysek affola. Rabbim nasib ettiði ve ilham verdiði müddetçe yine gazetemiz Yeni Asya da Ýlhamdan satýra baþlýklý yazýlarýmýza yýl içinde de devam edeceðiz. Cenâb-ý Hak, bundan sonraki Ramazan a da sað-salim kavuþmayý hepimize nâsip etsin inþâallah. Bir ay boyunca yaptýðýnýz oruç ibadetinin meyvesi olan Ramazan Bayramýnýz mübarek olsun! Elveda Ramazan ÇOCUÐUN RAMAZANI MERVE ÝRÝYARI Elveda Ramazan ayý ve Ramazan ayý melekleri Sizleri bir yýl boyunca yine bekleyeceðim. Bu güzel bir veda, vedadan sonra hediyemiz üç gün þeker gibi günler ve bolca akide þekerleri En güzel tatlýlarý yapan annelerimiz, elbise alan babalarýmýz, mutlu yüzlerimiz ve tebessüm eden kalplerimiz Mutluyuz, yarýn ceplerimiz parayla, midemiz þeker ve tatlý ile dolacak. O paralarla ne yapacaðýmýzý düþünüyoruz. Yýlýn iki güzel bayramý ve bugün için hak eden bizler... Bu gün de yatsý namazýmý camide kýlacaðým. Çünkü bugün de açýk olan duâ kapýlarýna býrakacaðým duâ postalarým var. Bugün teravih kokusunun sindiði saflarýn arasýnda o kokuyu doyasýya içime çekeceðim. Bir yýl bu koku i- le donanacaðým. Belki de Peygamber Efendimizin (asm) sakal-ý þerifi de bizi ziyarete gelir. Bakmaya doyamadýðým, küçük bir þiþe içerisindeki ya bir tel ya da birkaç tel sakalý Efendim, bu ay senin sünnetlerine uymaya çalýþan beni, kapýndan ve ümmetin olmaktan hiçbir zaman a- yýrma. Gelecek genç nesli de senin ahlâkýn ile ahlâklandýrsýn Rabbim Elveda Ramazan ve Ramazan melekleri Elveda çocuklar, tekrar görüþmek üzere. Hoþgeldin Ramazan Bayramý. Herkese iyi bayramlar. Hatýralara dair ÇOCUKLUÐUMUN RAMAZANLARI EKREM KILIÇ Bu hâtýralarý naklederken, tahmîn edileceði gibi yazýlý bir belgeye deðil, çocukluðumun 5-10 yýllýk aklýmda kalan sahnelerine dayanmakta olduðumdan, hâdiseleri gerçek þekli i- le tasvîr edememiþ olabilirim. Belki, anlattýklarýma hayâl ve yorumlarým karýþmýþtýr. Ancak, yaþýtlarýmýn da tasdîk e- decekleri üzere, Anadolu nun hemen bütün mahallerinde hayat bu ve buna yakýn bir þekilde ve geçmekte idi. Maddî bakýmdan halkýn ekserîsi fakîrdi. Kurtuluþ Savaþýný tâkip eden yýllarda sosyal çalkantýlar devam etmiþti. Birinci Dünya Savaþýnýn yakýp yýktýðý memlekette hem yokluk, hem cehâlet hâkimdi. Üstelik korku ve istikbâl endîþesi de sürmekteydi. Baskýcý bir idârenin çeþitli dayatmalarý, Ýkinci Dünya Savaþýnýn tehdîdleri altýndaki memleketimizi ve milletimizi iyice sýkmaktaydý. Çok partili hayata geçilmesine raðmen halkýn irâdesinin sandýða yansýtýlmasýnýn engellenmesi ü- mitleri kýrýyordu. Herkes nefsini ve âilesini geçindirmek ve muhafaza etmek derdinde idi. Tam bu sýralarda vatanýmýzýn bir çok bölgesinde vukû bulan yer sarsýntýlarý yüzünden binlerce insan ölmüþ ve evler yýkýlmýþtý. Maddî sýkýntý ve yýkýntýlar mânevî tahrîbâtý daha derinleþtirmekte idi. Çok uzaklarda parlayan yýldýzlar gibi, Anadolu nun ücrâ köþelerinde baþlayan pasif mukavemetle îmân ve Kur ân hizmeti yapan insanlar, ümitleri canlandýrýyor ve istikbâl hakkýnda müjdeler veriyordu. En son 1950 yýlýnda yapýlan seçimde Demokrat Partinin iktidâr olmasý ile baþlayan ferâh ve refâh devri, maalesef, ancak on yýl sürebildi. Yine de bu süre zarfýnda çilekeþ Anadolu insaný hürriyeti, medeniyeti, iktisâdî inkiþâfý tadýp tanýyabildi ve geçmiþ yirmi beþ yýla göre çok râhat bir ömür sürdü. Ýþte, çocukluðumun bu mes ut devreye rastlamasý dolayýsýyla, Ramazan ayýnda olduðu gibi, diðer zaman dilimlerinde de unutulmayan hâtýralar ömrüm boyunca hazla andýðým zamanlar oldu. Saadet kapýsý RAMAZAN DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM Ýnsanýn hayattaki en büyük gayesi, i- ki cihan saadetini k a z a n a b i l m e k t i r. Hem bu dünyada, hem de ahiretteki e- bedî hayatýnda, her türlü sýkýntýdan uzak, mutlu ve huzurlu olabilmektir. Bu dünyada mutlu ve huzurlu olmak için dünyevî zenginlikler ve sahip olunan imkânlar yeterli deðildir. Para, mal, mülk hatta sýhhat gibi en büyük zenginliklere sahip olduðu halde, aradýklarý mutluluðu bir türlü bulamayan pek çok insan vardýr. Ramazan ayýnda ise, açlýktan kazýnan mide ve susuzluktan çatlayan dudaklarla iftar sofrasýnda ezan saatini bekleyen insanýn sahip olduðu huzurun tarifi mümkün deðildir. Bu öyle bir saadettir ki, hem akla, hem kalbe, hem ruha, hem bedene sonsuz bir lezzet verir. Ramazan da açýlan saadet kapýsý, insana dünyevî saadeti saðladýðý gibi, ebedî saadetin de kapýsýný açar.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı