Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar"

Transkript

1 Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

2 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI... 5 KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA AĠT DĠPNOTLAR DĠPNOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 6 DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR DĠPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DĠPNOT 4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ DĠPNOT 5 - FĠNANSAL YATIRIMLAR DĠPNOT 6 - FĠNANSAL BORÇLAR DĠPNOT 7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR DĠPNOT 8 - DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR DĠPNOT 9 - STOKLAR DĠPNOT 10 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR DĠPNOT 11 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DĠPNOT 12 - ġerefġye DĠPNOT 13 - DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI DĠPNOT 14 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR DĠPNOT 15 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR DĠPNOT 16 - DĠĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER DĠPNOT 17 - SATIġ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR DĠPNOT 18 - SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ DĠPNOT 19 - HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ DĠPNOT 20 - GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ, PAZARLAMA GĠDERLERĠ, ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ DĠPNOT 21 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER DĠPNOT 22 - ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE GĠDERLER DĠPNOT 23 - YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠRLER VE GĠDERLER DĠPNOT 24 - FĠNANSMAN GELĠRLERĠ DĠPNOT 25 - FĠNANSMAN GĠDERLERĠ DĠPNOT 26 - GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) DĠPNOT 27 - PAY BAġINA KAZANÇ / KAYIP DĠPNOT 28 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI DĠPNOT 29 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ DĠPNOT 30 - FĠNANSAL ARAÇLAR DĠPNOT 31 - RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR... 49

3 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 1 31 MART 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR VARLIKLAR Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Diğer Dönen Varlıklar Ara Toplam Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Peşin Ödenmiş Giderler TOPLAM VARLIKLAR ĠliĢikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 Ocak ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 8 Mayıs 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıģ ve Yönetim Kurulu adına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite BaĢkanı) Kamil Ömer BOZER, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi) Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ, Genel Müdür Yusuf Tuğrul ARIKAN ile SatıĢ ve Pazarlama Direktörü Ahmet Fatih TAMAY tarafından imzalanmıģtır.

4 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 2 31 MART 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR KAYNAKLAR Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Ertelenmiş Gelirler Uzun Vadeli Karşılıklar Kıdem Tazminatı Karşılığı Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR ĠliĢikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısı bir parçasıdır.

5 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 3 31 MART 2014 VE 31 MART 2013 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AĠT KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2013 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Satışların Maliyeti (-) 19 ( ) ( ) BRÜT KAR/ZARAR Genel Yönetim Giderleri (-) 20 ( ) ( ) Pazarlama Giderleri (-) 20 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 20 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 22 ( ) ( ) ESAS FAALĠYET KARI/(ZARARI) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 23 (6.719) - FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KÂRI/(ZARARI) Finansman Giderleri (-) 25 ( ) ( ) Finansman Gelirleri SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/(ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) ( ) Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 26 ( ) (35.062) Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) DÖNEM KARI/(ZARARI) Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 27 0,3260 0,1013 DĠĞER KAPSAMLI GELĠR Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç /(Kayıp) ( ) (11.597) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Etkisi DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) ( ) (9.278) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları ĠliĢikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısı bir parçasıdır.

6 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 4 31 MART 2014 VE 31 MART 2013 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU Dipnot Referansları 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Mart 2013 ĠĢletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları Dönem Karı/ (Zararı) Dönem Net Karı/ (Zararı) Mutabakatı ile Ġlgili Düzeltmeler: Amortisman ile ilgili düzeltmeler Ġtfa ve tükenme payları ile ilgili düzeltmeler Kıdem tazminatı karģılığı ile ilgili düzeltmeler 15 ( ) Vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler 26 ( ) (99.043) Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 24 ( ) ( ) Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler Kredi kur farkı (geliri)/ gideri Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 23 kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler (6.719) (77.588) Varlık ve Borçlardaki DeğiĢimler Öncesi Net Faaliyet Karı/ (Zararı) ĠĢletme Faaliyetleri ile Ġlgili Nakit AkıĢları: Ticari Alacaklardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler Stoklardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler 9 ( ) ( ) Diğer Dönen Varlıklardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler 8-16 ( ) ( ) Duran Varlıklardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler (48.162) Ticari Borçlardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler ( ) Diğer Borçlardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ġle Ġlgili Düzeltmeler ( ) Vergi Ödemeleri 26 ( ) (46.038) Kıdem Tazminatı Ödemeleri 15 ( ) ( ) ĠĢletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan/ (Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit AkıĢı: Yatırım Faaliyetleri ile Ġlgili Nakit AkıĢları: Maddi Duran Varlık SatıĢından Kaynaklanan Nakit GiriĢleri Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları 10 ( ) ( ) Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları 11 ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinde Kaynaklanan/ (Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit AkıĢı: ( ) ( ) Finansman Faaliyetleri ile Ġlgili Nakit AkıĢları: Ödenen Temettüler - - Alınan Faiz Ödenen Faiz ( ) ( ) Alınan Kredilerden Kaynaklanan Nakit GiriĢleri Kredi Ödemelerine ĠliĢkin Nakit ÇıkıĢları ( ) ( ) Finansman (Faaliyetlerinde Kullanılan)/ Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı: ( ) ( ) Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtıĢ (88.302) Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri ĠliĢikteki açıklayıcı dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

7 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2014 VE 31 MART 2013 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU Sayfa No:5 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmaya cak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler BirikmiĢ Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Önceki Dönem Dipnot Referansları ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Toplam ÖdenmiĢ Sermaye Kazanç/Kayıpları Yedekler Zararları Net Dönem Karı/Zararı Toplamı Paylar Özkaynaklar itibariyle bakiyeler: (70.483) GeçmiĢ Yıllar Kar/ Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Net Dönem Karı Diğer Kapsamlı Gelir (9.278) (9.278) - (9.278) Toplam Kapsamlı Gelir (9.278) Transferler ( ) itibariyle bakiyeler: (79.761) Cari Dönem itibariyle bakiyeler: Net Dönem Karı Diğer Kapsamlı Gelir ( ) ( ) - ( ) Toplam Kapsamlı Gelir ( ) Transferler ( ) Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri ile Yapılan ĠĢlemler (21.093) (21.093) itibariyle bakiyeler:

8 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 6 DĠPNOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( ġirket ) 1980 yılında Türkiye de kurulmuģ olup ġirket in faaliyet konusunu öncelikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı, ithalatı ve satıģı ile bu araçlara iliģkin satıģ sonrası hizmet maksadıyla yedek parçaların tedarik edilmesi ve satıģı oluģturmaktadır. ġirket Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlıdır ve hisselerinin %15 i 1997 yılında Borsa Ġstanbul da halka arz edilmiģtir. ġirket halihazırda Isuzu Motors Ltd., Itochu Corporation ve Anadolu Grubu Ģirketlerinin iģtirak ettiği bir ortaklık olarak faaliyetini sürdürmektedir. ġirket in üretim faaliyeti Çayırova Kocaeli de kurulu tesislerinde devam etmekte olup 31 Mart 2014 tarihi itibariyle ġirket in 731 çalıģanı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 724). ġirket in Ticaret Sicili ne kayıtlı adresi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye, Ġstanbul dur. ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ġirket in konsolide edilen bağlı ortaklıklarının detayı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. ġirket Ġsmi Faaliyet Alanı Sermayesi ĠĢtirak Oranı (%) 31 Aralık 2013 ĠĢtirak Oranı (%) Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.ġ. Yedek Parça Alım-Satım ,00 99,44 Anadolu Isuzu DıĢ Ticaret ve San. A.ġ. Alım-Satım ,00 97,00 ġirket in bağlı ortaklıklarındaki iģtirak oranı, diğer ortaklara ait payları da satın alması sonucu 18 ġubat 2014 tarihi itibariyle %100 olmuģtur. Bundan böyle konsolide finansal tablolar ve dipnotlarında ġirket ve bağlı ortaklıkları Grup olarak adlandırılacaktır. DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar TMS ye Uygunluk Beyanı Konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıģ olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuģ olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara iliģkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) esas alınmıģtır. ġirket (ve Türkiye de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıklar), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dıģında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıģtır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģ kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir Konsolidasyon esasları (a) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar, ġirket in ya doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu hisseler neticesinde söz konusu Ģirketlerdeki hisselerle ilgili toplam oy kullanma hakkının % 50 den fazlasını kullanma yetkisi vasıtasıyla veya oy kullanma hakkının % 50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iģletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve iģletme politikalarını ġirket in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu Ģirketleri ifade eder.

9 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 7 DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) Konsolidasyon esasları (Devamı) Bağlı ortaklıkların bilanço ve kar/zarar tabloları ġirket in finansal tabloları ile tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiģtir. ġirket in aktifinde yer alan Bağlı Ortaklıkların kayıtlı değeri ile Bağlı Ortaklıkların özsermayeleri karģılıklı olarak netleģtirilmiģ aynı zamanda ġirket ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi iģlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında elimine edilmiģtir. AĢağıda ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Bağlı Ortaklıklar ve ortaklık oranları gösterilmektedir. Bağlı Ortaklıkların Etkin ortaklık oy hakları (%) oranları (%) 31 Mart 31 Aralık 31 Mart 31 Aralık Bağlı Ortaklıklar Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.ġ Anadolu Isuzu DıĢ Ticaret ve San. A.ġ (b) Makul değer değişimleri gelir tablosuna yansıtılan satılmaya hazır finansal varlıklar Grup un doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20 nin altında olan, veya %20 nin üzerinde olmakla birlikte Grup un önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teģkil etmeyen; teģkilatlanmıģ piyasalarda iģlem görmeyen ve makul değerleri güvenilir bir Ģekilde belirlenemeyen makul değer değiģimleri gelir tablosuna yansıtılan satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri bilanço tarihi itibariyle enflasyon muhasebesi uygulanan dönemlerde, TL nin cari alım gücüne göre düzeltilmiģ ve TL olarak konsolide finansal tablolara yansıtılmıģtır. (c) Ana ortaklık dışı pay Azınlık hakları, azınlık hissedarlarının bağlı ortaklıkların net aktiflerindeki ve dönem faaliyet sonuçlarındaki payını gösterir. Bu detaylar konsolide bilanço ve kar/zarar tablosundan ayrı olarak gösterilir. Azınlık haklarına ait zararlar bağlı ortaklıkların hisselerine ait azınlık çıkarlarından fazla ise, azınlığın bağlayıcı yükümlülükleri olmadığı takdirde azınlıklara ait zararlar çoğunluğun çıkarları aleyhine sonuçlanabilir NetleĢtirme/(Mahsup) Konsolide finansal tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleģtirmeye izin veren yasal bir yetkinin olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması ya da varlığın gerçekleģmesi ile borcun yerine getirilmesinin aynı anda olması durumunda konsolide finansal tablolarda net değerleri üzerinden gösterilmektedirler KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un cari dönem konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.

10 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 8 DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı) Grup, SPK nın ġirket SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiģ dönemlere ait konsolide finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değiģikliklerine uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmıģtır Standartlarda DeğiĢiklikler ve Yorumlar a. Ara raporlama dönemi sonu olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, değiģiklikler ve yorumlar - TMS/UMS 1 deki değiģiklikler, Finansal tabloların sunumu, diğer kapsamlı gelirlere iliģkin değiģiklik; 1Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli değiģiklik, Ģirketlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına göre gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değiģiklik, hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı konusuna açıklık getirmez. - TMS /UMS 19 daki değiģiklik: ÇalıĢanlara sağlanan faydalar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra aģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik koridor yöntemini ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını öngörür. - TFRS/UFRS 1 deki değiģiklikler, Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması : devlet kredileri; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik, Uluslararası finansal raporlama standartlarını ilk kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düģük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleģtirileceği ile ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS/UMS 20 e ilaveler getirerek, daha önce UFRS finansal tablo hazırlayanlarında geçmiģe dönük olarak, ilk defa TFRS/UFRS hazırlayanlara tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar. - TFRS/UFRS 7 deki değiģiklik, Finansal araçlar : varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik Amerika Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo hazırlayan kuruluģlarla, TFRS/UFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluģlar arasındaki karģılaģtırmayı kolaylaģtırmak için yeni açıklamaları içermektedir. - TFRS/UFRS 10,11 ve 12 geçiģ rehberindeki değiģiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik TFRS/UFRS 10,11 ve 12 de karģılaģtırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama getirmiģtir. Konsolide edilmeyecek Ģekilde yapılandırılmıģ iģletmelerde ilgili açıklamalar için, ilgili değiģiklikler, TFRS/UFRS 12 öncesi dönemler için karģılaģtırmalı bilgi sunma zorunluluğunu kaldırmak için uygulanacaktır. - Yıllık iyileģtirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yıllık iyileģtirmeler, raporlama dönemi içinde altı baģlığı içerir. Bu değiģiklikler: TFRS/UFRS 1, Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması TMS/UMS 1, Finansal tabloların sunumu TMS/UMS 16, Maddi duran varlıklar TMS/UMS 32, Finansal Araçlar; Sunumları TMS/UMS 34, Ara dönem finansal raporlama

11 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 9 DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) Standartlarda DeğiĢiklikler ve Yorumlar (Devamı) - TFRS/UFRS 10, Konsolide finansal tablolar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 10 un amacı bir veya birden çok Ģirkette kontrolü bulunan bir Ģirketin konsolide finansal tabloları sunması için konsolide finansal tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole iliģkin esasların belirlenmekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iģtirakini kontrol ediyorsa ve bu nedenle iģtirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının iģtirakini kontrol etmesi ve bu nedenle iģtirakin konsolide olması gerekliliğini tanımlamıģtır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasına yönelik olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir. - TFRS/UFRS 13, Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 13 tutarlılığın geliģmesini gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaģıklığın azalmasını ve tek kaynaklı gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS/UFRS üzerinden kesin tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıģtır. UFRS ve Amerika GKGMS ile arasında uyumu sağlarken ilgili standartlarda var olan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiģtir. - TFRS/UMS 27 (revize 2011), Bireysel finansal tablolar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS/UMS 27 de yer alıp Ģimdi TFRS/UFRS 10 da yer alan kontrol tanımı dıģında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi verir. - TMS/UMS 28 (revize 2011), ĠĢtirakler ve iģ ortaklıkları ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11 in yayımlanmasına müteakip TMS/UMS 28 (düzeltme 2011) iģ ortaklıklarının ve iģtiraklerin özkaynak yöntemine göre muhasebeleģtirilmesi gerekliliğini getirmiģtir. - TFRYK/UFRYK 20, 'Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Üretim AĢamasındaki Hafriyat (Dekupaj)' ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorumlama yerüstü maden iģletmelerinde üretim aģamasındaki hafriyat (dekupaj) maliyetinin muhasebeleģtirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS/UFRS raporlaması yapan madencilik Ģirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileģenine atfedilememesi durumunda, mevcut dekupaj varlıklarının açılıģ geçmiģ yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir. b. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yayımlanmıģ ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan standartlar ve değiģiklikler - TMS/UMS 32 deki değiģiklik, '' Finansal Araçlar : varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklikler, TMS/UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır. - TFRS/UFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27 deki yatırım iģletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değiģiklikler ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik yatırım iģletmesi tanımına giren Ģirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer değiģiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleģtirmelerine olanak sağlamıģtır. TFRS/UFRS 12 de de yatırım iģletmelerine iliģkin açıklamalar ile ilgili değiģiklikler yapılmıģtır. - TMS/UMS 36 daki değiģiklik, 'Varlıklarda değer düģüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına iliģkin ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklikler, değer düģüklüğüne uğramıģ varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satıģ için gerekli masrafları düģülmesi ile bulunmuģsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına iliģkin ek açıklamalar getirmektedir.

12 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 10 DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) Standartlarda DeğiĢiklikler ve Yorumlar (Devamı) - TMS/UMS 39 daki değiģiklik Finansal Araçlar : MuhasebeleĢtirilmesi ve ölçümü - türev araçların devredilmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģik belirtilen Ģartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değiģmesi veya karģı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir. - TFRYK/UFRYK 21 TMS/UMS 37, 'Zorunlu vergiler', ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. KarĢılıklar, koģullu borçlar ve koģullu varlıklar üzerine bu yorum vergiye iliģkin yükümlülüğün iģletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleģtiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. - TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm ; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiģtir. TFRS/UFRS 9; itfa edilmiģ değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi ġirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiģ değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39 daki itfa edilmiģ maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıģtırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değiģiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuģmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değiģimindeki ġirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değiģiklik özellikle finansal kuruluģları etkileyecektir. - TFRS/UFRS 9 daki değiģiklik, Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi.bu değiģiklik TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değiģiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıģtır. - TMS/UMS 19 daki değiģiklik, TanımlanmıĢ Fayda Planları, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değiģiklik üçüncü kiģiler veya çalıģanlar tarafından tanımlanmıģ fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaģının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleģtirme yapılacağına açıklık getirmektedir. - Yıllık ĠyileĢtirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirme projesi dönem aģağıda yer alan 7 standarda değiģiklik getirmiģtir: - TFRS/UFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler - TFRS/UFRS 3, ĠĢletme BirleĢmeleri - TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri - TMS/UMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar - TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: TMS 37, KarĢılıklar, ġarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler - TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - MuhasebeleĢtirme ve Ölçüm - Yıllık ĠyileĢtirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirme projesi dönem aģağıda yer alan 4 standarda değiģiklik getirmiģtir: - TFRS/UFRS 1; UFRS nin Ġlk Uygulaması - TFRS/UFRS 3, ĠĢletme BirleĢmeleri - TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS/UMS40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bu değiģikliklerin grup konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

13 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 11 DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip, değerindeki değiģim riski önemsiz olan ve vadesi üç aydan daha kısa olan yatırımları içermektedir Ticari alacaklar ve değer düģüklüğü karģılığı Ticari alacaklar, doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluģup fatura tutarlarının orijinal etkin faiz oranlarına göre iskonto edilmiģ maliyet değerleri üzerinden kaydedilmiģtir. Grup un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir değer düģüklüğü karģılığı oluģturulur. Söz konusu bu karģılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere beklenen nakit akıģlarının, oluģan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düģüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluģacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. Grup, yurtiçi araç satıģlarından doğan alacaklarının önemli kısmını, Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ile tahsil etmektedir. Bu sistemde, anlaģmalı bankalar, bayilere tahsis ettikleri limit kapsamında, satıģlar neticesinde doğan alacakları ödeme garantisinde bulunmaktadır. SatıĢlardan doğan alacaklar vade tarihlerine uygun olarak anlaģmalı bankalar tarafından Grup hesaplarına aktarılmaktadır Stoklar Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleģebilir değerin düģük olanıyla finansal tablolara yansıtılır. Grup un stokları genel olarak kamyon, kamyonet, midibüs, otobüs, pikap ve bu araçlara ait yedek parçalardan oluģmaktadır. Stokların maliyeti, aylık hareketli ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Mamul ve yarı mamul maliyeti hammadde, doğrudan iģçilik, diğer doğrudan giderler ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleģebilir değer, iģin normal akıģı içinde tahmini satıģ fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ maliyeti toplamının indirilmesi ile elde edilen tutardır. Mamul üzerindeki sabit üretim maliyetleri normal üretim kapasitesine göre dağıtılırlar. Fabrikanın yıllık üretim planları haricinde üretime ara vermesi sırasında oluģan çalıģmayan kısım giderleri mamul stokları ile iliģkilendirilmez ve oluģtuğu dönemde satılan malın maliyeti hesabında muhasebeleģtirilir SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar SatıĢ amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) defter değeri ile satıģ maliyeti düģülmüģ gerçeğe uygun değerinden küçük olanı ile ölçülür. Bir varlığın satıģ amaçlı bir varlık olabilmesi için ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) bu tür varlıkların satıģında sıkça rastlanan ve alıģılmıģ koģullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satıģ olasılığının yüksek olması gerekir. SatıĢ olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın satıģına iliģkin bir plan yapılmıģ ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program baģlatılmıģ olmalıdır. Ayrıca varlık, gerçeğe uygun değeri ile uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır Maddi duran varlıklar ve amortismanları Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiģ maliyet değerlerinden; 2005 ve sonrasında alınan kalemler için maliyet değerlerinden birikmiģ amortismanın düģülmesi suretiyle finansal tablolarda taģınır. Amortisman, normal amortisman yöntemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel değerine getirmek üzere ekonomik ömürler esas alınarak aģağıdaki oranlara göre hesaplanmaktadır.

14 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 12 DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Maddi duran varlıklar ve amortismanları (Devamı) Cinsi Amortisman oranları (%) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 5-6 Binalar 2-5 Tesis Makine ve Cihazlar TaĢıtlar DemirbaĢlar Bir maddi duran varlığın kayıtlı değeri, tahmini geri kazanılabilir tutarından fazla ise, karģılık ayrılmak suretiyle defter değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir. Sabit kıymetlerin satıģı dolayısıyla oluģan kar ve zararlar net defter değerleriyle satıģ fiyatının karģılaģtırılması sonucunda belirlenir ve diğer faaliyet gelirleri ve/veya giderlerine dahil edilir. Bakım ve onarım giderleri gerçekleģtiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte geniģleme veya gözle görünür bir geliģme sağlıyorsa aktifleģtirilir Maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili itfa payı Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiģ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005 ten sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerinden, birikmiģ itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düģülmüģ olarak gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiģikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değiģiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleģtirilir. Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar programlarının hakları, marka ve patent hakları ile ilgili harcamalar ve geliģtirme giderlerini içermektedir. Ġtfa ve tükenme payları beģ yılı aģmayan bir sürede normal amortisman yöntemiyle hesaplanır ġerefiye ve ilgili itfa payı Konsolide finansal tablolarda, iktisap edilen Ģirketin net varlıklarının makul değerindeki payı ile satın alma fiyatı arasındaki farkı gösteren Ģerefiye ve negatif Ģerefiye, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleģen satın almalara iliģkin ise AktifleĢtirilmiĢ ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak faydalı ömrü üzerinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar itfa edilmiģtir. UFRS 3 - ĠĢletme BirleĢmeleri çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleģen satın almalardan kaynaklanan Ģerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan Ģerefiye gözden geçirilerek varsa değer düģüklüğü ayrılmaktadır. Yine aynı tarihten sonra gerçekleģen satın almalara iliģkin negatif Ģerefiye söz konusu ise bu tutar yeniden gözden geçirilir ve oluģtuğu dönemde gelir olarak kaydedilir. UFRS 3 çerçevesinde, Grup, 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk yıllık hesap döneminin baģından itibaren (1 Ocak 2005), 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleģmiģ iģlemlerden doğan Ģerefiye tutarını itfa etmeyi durdurmuģtur. ġerefiye üzerindeki ayrılan değer düģüklükleri iptal edilmez. Grup, Ģerefiye tutarına iliģkin herhangi bir değer düģüklüğü olup olmadığına yönelik testi yılsonlarında yapmaktadır.

15 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 13 DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Varlıklarda değer düģüklüğü Grup, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları da içeren her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa iliģkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma uygun olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satıģ yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düģüklüğü meydana gelmiģtir. Değer düģüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleģtirilir. Bir varlıkta oluģan değer düģüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıģın, değer düģüklüğünün kayıtlara alınmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla iliģkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düģüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri çevrilir Banka kredileri ve borçlanma maliyetleri Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iģlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Banka kredileri, müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiģ maliyet değeri üzerinden gösterilir. ĠĢlem masrafları düģüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiģ maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kullanıma ve satıģa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satıģa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Grup un hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında kullanıma ve satıģa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar yoktur Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenmiģ vergiyi içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğü kayıtlarını içermektedir. ErtelenmiĢ vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasında oluģan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık ve yükümlülüklerin vergi değeri, vergi mevzuatı çerçevesinde söz konusu varlık ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahını etkileyecek tutarları ifade eder. ErtelenmiĢ vergi, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleģeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır. ErtelenmiĢ vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapması tahmin edilen artıģ ve azalıģ oranlarında finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken ertelenmiģ vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla finansal tablolara alınır. ErtelenmiĢ vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiģ vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması Ģartlarıyla ertelenmiģ vergi varlıkları ve ertelenmiģ vergi yükümlülükleri, karģılıklı olarak birbirinden mahsup edilir Kıdem tazminatı karģılığı Grup, yürürlükteki kanunlara göre, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve ĠĢ Kanunu nda belirtilen davranıģlar dıģındaki sebeplerle istihdamı sona erdirilen çalıģanlara kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı karģılığı, tüm çalıģanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının aktüeryal varsayımlar göz önünde bulundurularak net bugünkü değerine göre hesaplanmıģ ve konsolide finansal tablolara yansıtılmıģtır.

16 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 14 DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) KarĢılıklar KarĢılıklar, Grup un geçmiģ olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkıģının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır. KarĢılık tutarı, karģılık yazılmasından sonra oluģacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır AraĢtırma geliģtirme giderleri AraĢtırma giderleri gerçekleģtiğinde gider kaydedilmektedir. Yeni ürünlerin geliģtirilmesi veya geliģtirilen ürünlerin testi ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakımdan baģarılı bir Ģekilde uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilirler. Grup, Tübitak kaynaklı tahsil ettiği nakit destek tutarlarını ilgili Ar-Ge faaliyeti tamamlanıncaya kadar, alınan avanslarda, tamamlanmasını takiben ilgili Ar-Ge varlığı için ayrılan itfa gideri ile net göstermektedir. Grup Ar-Ge indirimine konu olan tutarlar üzerinden ertelenmiģ vergi geliri hesaplayıp, konsolide finansal tablolarına yansıtmaktadır (Dipnot 20). Diğer geliģtirme giderleri gerçekleģtiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliģtirme giderleri sonraki dönemde aktifleģtirilemez Garanti giderleri karģılığı Garanti giderleri, geçmiģ dönemde gerçekleģen giderler esas alınarak tahmin edilen tutarların tahakkuku esasına göre finansal tablolara yansıtılır ĠliĢkili taraflar Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iģtirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiģlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle iliģkili taraflarla girilen iģlemler piyasa koģullarına uygun fiyatlarla gerçekleģtirilmiģtir Yabancı para cinsinden iģlemler Yabancı para cinsinden olan iģlemler, iģlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan, yabancı para cinsinden olan parasal varlıklar ve yükümlülükler ise bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alıģ kurundan TL ye çevrilmiģtir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler ilgili dönemin gelir tablosunda finansal gelirler ve finansal giderler hesap kalemlerine dahil edilmiģtir.

17 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 15 DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Hisse baģına kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse baģına kazanç, dönem net karının, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuģtur. Türkiye de Ģirketler, sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiģ yıl kazançlarından dağıttıkları bedelsiz hisse yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse baģına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiģ hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının geçmiģe dönük etkileri de hesaplanarak bulunmuģtur Gelirlerin kaydedilmesi Araç ve yedek parça satışları Gelirler, gelir tutarının güvenilir Ģekilde belirlenebilmesi ve iģlemle ilgili ekonomik yararların Grup tarafından tasarruf edilebilmesinin muhtemel hale gelmesi üzerine ve alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Grup un gelirlerini ticari sınıf araç satıģları ile bu araçlara iliģkin yedek parça satıģları oluģturmaktadır. Net satıģlar, mal satıģlarından iade ve satıģ iskontolarının düģülmesi suretiyle bulunmuģtur. Malların satıģından elde edilen gelir, aģağıdaki Ģartlar karģılandığında muhasebeleģtirilir: Hizmet satışları Grup un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, Grup un mülkiyetle iliģkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, Gelir tutarının güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi, ĠĢlemle iliģkili olan ekonomik faydaların iģletmeye akıģının olası olması, ĠĢlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi. Hizmetlerden elde edilen gelir güvenilir bir Ģekilde ölçülebildiği zaman hizmetin tamamlanma derecesi dikkate alınarak muhasebeleģtirilir. Sonucun güvenilir bir Ģekilde ölçülemediği durumda gelir, bu gelirle iliģkilendirilebilecek gerçekleģen giderlerin geri kazanılabilir miktarı kadar yansıtılır. Faiz gelirleri Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit giriģlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Temettü gelirleri Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır. Kira gelirleri Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleģmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleģtirilir. SatıĢlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunması durumunda makul bedel gelecekte oluģacak nakit akımlarının finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılır.

18 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 16 DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Nakit akımının raporlanması Nakit akım tablosunda, döneme iliģkin nakit akımları iģletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine iliģkin nakit akımları, Grup un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi üç ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir ġarta bağlı varlık ve yükümlülükler GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iģletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleģip gerçekleģmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve Ģarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir Devlet TeĢvik ve Yardımları Devlet teģvikleri, Grup un bu teģviklerle ilgili gerekleri yerine getirmesi ve bu teģviğin alınması ile ilgili makul bir gerekçe oluģmadığı sürece muhasebeleģtirilmez. Bu teģvikler karģılamaları beklenen maliyetlerle eģleģecek Ģekilde ilgili dönemde gelir olarak muhasebeleģtirilir. Grup un yararlandığı Devlet teģviklerden biri olan AR-GE teģviği ile ilgili tutar ve nitelik bilgileri Dipnot 13 de açıklanmıģtır Türev araçlar Türev finansal araçların ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değeri kullanılmakta ve izleyen dönemlerde de gerçeğe uygun değeri ile değerlenmektedir. Grup dövizli borçlarından kaynaklanan risklerini minimize etmek için zaman zaman vadeli iģlemler yapmaktadır. Türev araçların ve ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleģmelerinin, ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara iliģkin iģlem maliyetleri elde etme maliyetine dâhil edilmektedir. Türev araçlar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değer ile değerlenmektedir. Tüm türev araçlar makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliģkilendirilen finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Türev araçların makul değerleri piyasada oluģan makul değerleri üzerinden veya indirgenmiģ nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Tezgâh üstü vadeli kambiyo sözleģmelerinin makul değeri, orijinal vadeli kurun, ilgili para birimi için sözleģmenin geri kalan kısmında geçerli olan piyasa faiz oranları referans alınarak hesaplanıp, dönem sonunda geçerli olan vadeli kurla karģılaģtırılması suretiyle belirlenmektedir. Türev araçlar makul değerin pozitif veya negatif olmasına göre bilançoda sırasıyla varlık veya yükümlülük olarak kaydedilmektedirler. Yapılan değerleme sonucu makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliģkilendirilen finansal varlık olarak sınıflandırılan türev araçların makul değerinde meydana gelen farklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Bazı türev araçlar ekonomik olarak risklere karģı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak TMS 39 kapsamında bunlar Makul değer değiģiklikleri gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar olarak muhasebeleģtirilmekte ve bunların makul değer değiģiklikleri dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

19 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 17 DĠPNOT 2- FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı koģullarda değiģiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliģmelerin ortaya çıkması halinde tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değiģikliğin etkisi, yalnızca bir döneme iliģkinse, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de iliģkinse, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak Ģekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak - hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda bu kapsamda herhangi bir değiģiklik bulunmamaktadır. Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe tahminlerindeki bir değiģikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere iliģkin etkinin tahmininin mümkün olmadığı haller dıģında, açıklanır Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliģkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiģ finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıģ olsalar dahi, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Grup, bilanço tarihinden sonraki tarihlerde düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. DĠPNOT 3- BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Türkiye de kurulmuģ olan Grup un faaliyet konusunu motorlu taģıt araçları ile yedek parçaların imalatı, montajı, ithalatı ve satıģı oluģturmaktadır. Grup un faaliyet alanı ve bu faaliyet alanını oluģturan ürünlerin niteliği ve ekonomik özellikleri ile üretim süreçleri, müģterilerin risklerine göre sınıflandırılması ve ürünlerin dağıtımında kullanılan yöntemler benzerdir. Ayrıca, Grup un organizasyon yapısı, Grup un farklı faaliyetleri içeren ayrı bölümler halinde yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin yönetilmesi Ģeklinde oluģturulmuģtur. Bu sebeplerden dolayı, Grup un operasyonları tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve Grup un faaliyet sonuçları ile bu faaliyetlere tahsis edilecek kaynakların tespiti ve bu faaliyetlerin performanslarının incelenmesi bu çerçevede değerlendirilmektedir.

20 ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 18 DĠPNOT 4- NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ Dönem sonları itibariyle nakit ve benzeri değerler aģağıda sunulmuģtur: 31 Aralık 2013 Nakit Vadesiz Banka Mevduatı Vadeli Banka Mevduatı ( 3 Aya kadar) Diğer Hazır Değerler Toplam ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktadır. ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle konsolide nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri değerler. 31 Aralık 2013 Hazır Değerler Faiz Tahakkukları (-) ( ) ( ) Toplam (Faiz Tahakkukları Hariç) Vadeli mevduatların dökümü aģağıdaki gibidir: Tutar (TL KarĢılığı) 31 Aralık 2013 Yıllık Faiz Oranı Tutar (%) (TL KarĢılığı) Yıllık Faiz Oranı (%) TL ,75-9, ,75-9,81 ABD Doları ,10-3, ,10-3,25 Avro ,60-2, ,60-2,75 Toplam Grup un bir aydan uzun vadeli mevduatı bulunmamakta olup, vadeli mevduatların faiz oranları sabittir. itibariyle, vadeli ve vadesiz mevduatların TL lik kısmı (31 Aralık 2013: TL) iliģkili kuruluģ olan Alternatifbank A.ġ. de bulunmaktadır. DĠPNOT 5- FĠNANSAL YATIRIMLAR Grup un finansal yatırımlarının tamamı satılmaya hazır finansal varlık olarak tasniflenmiģ hisse senedi yatırımlarından oluģmakta olup detayı aģağıda sunulmuģtur: 31 Aralık 2013 ġirket Pay Tutarı Pay Oranı % Pay Tutarı Pay Oranı % Efestur Aġ ,50 Anadolu Otomotiv DıĢ Ticaret A.ġ , ,00 Toplam Satılmaya Hazır Menkul Değerler Grup un hisse senedi yatırımlarının tamamı teģkilatlanmıģ borsalarda iģlem görmeyen hisse senedi yatırımlarından oluģmakta olup, maliyet değeri ile değerlenmiģtir.

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLALAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 1 OCAK

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı