DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 0

2 ŞİRKET BİLGİLERİ Künye Sermaye Ödenmiş Sermaye : UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. : TL : TL Ortak Sayısı : Kuruluş tarihi : Ticaret Sicil No : 4886 Adres Merkez : Köme Mahallesi Taslak Sokak No: 9 UŞAK Telefon : Fax : E-Posta : Web sitesi : 1

3 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NIN GENEL KURUL ÇAĞRISI Umpaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Pazar günü, saat de Uşak ili, Umpaş Seramik A.Ş. OSB. 103.Cadde No:130 Uşak toplantı salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Ortaklarımızın veya vekillerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir. Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilirler. Gerçek kişi nama yazılı pay sahiplerimizin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi, şirketimiz merkez ve şubelerinde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Umpaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 2

4 GENEL KURUL GÜNDEMİ Yönetim Kurulu Kararı Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Pazar günü, saat de Uşak ili, Umpaş Seramik A.Ş. OSB. 103.Cadde No:130 adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Gündem 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan a yetki verilmesi, faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, faaliyet yılı Denetim Kurulu Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi, Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, görüşülmesi, faaliyet yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu kar dağıtım politikasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 10. Denetim Kurulu üyelerinin hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, yılı Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinde artış yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaylanması, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması, 14. Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi nin; 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ve 21. maddelerinde değişiklik yapılması 22 ve geçici maddesinin iptal edilerek yürürlükten kaldırılması suretiyle esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması, 3

5 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2013 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 17. Kapanış. VEKALETNAME UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Şirketimizin Pazar günü, saat de Uşak ili, Umpaş Seramik A.Ş. OSB. 103.Cadde No:130 Uşak adresinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.. vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve Serisi.. b) Numarası :.. c) Adet Nominal değeri :.. d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :.. e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :.. ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI :.. ADRESİ : NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, Vekaletnamesini yukarıda örnek forma uygun olarak Noter de (Yurtdışında Konsolosluklarda) düzenler, veya vekaletname formunu doldurarak imzaladıktan sonra, Noterce onaylı ve geçerli imza sirkülerinin aslını bu vekaletname formuna ekler. 4

6 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI SAYGIDEĞER ORTAKLARIMIZ, SÖZLERİME BAŞLAMADAN ÖNCE, SİZLERİ SELAM VE MUHABBETLE KUCAKLIYORUM. 30 Haziran 2012 tarihinde yapmış olduğumuz genel kurulumuzda göstermiş olduğunuz teveccüh ve duyduğunuz güvenle seçilen yönetim kurulumuz çalışmalarına devam etmektedir. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) kaydına alınan şirketimiz gerekli ana sözleşme değişikliklerini yaparak kuruldan onay almıştır. MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde ihraççı üye kaydımız tamamlanmış ve MKK kayıtlarında paylarımız kayden oluşturulmuştur. (Kaydı Bilinmeyen Ortaklar Hesabı) KAP na (Kamuyu Aydınlatma Platformu) şirketle ilgili bildirimleri yapmak için nitelikli elektronik sertifikalar alınmıştır. SPK sürecinde en son hisselerimizin İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görmesi için gerekli başvuru yapılmıştır. Halen başvurumuza ilişkin SPK incelemesi devam etmektedir. Bu vesile ile emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Yeni TTK na (Yeni Türk Ticaret Kanunu) göre yapılması zorunlu olan ve SPK onayından geçirilen ana sözleşme değişikliklerinin siz ortaklarımızın onayına sunularak yapılmasını talep ediyoruz. İnşallah genel kurulumuzda bu aşamayı da tamamlayarak yolumuza olumlu gelişmelerle devam etmeyi planlıyoruz. Bu genel kuruldan sonra şirketimizin İMKB ye yani borsaya girmesi için gerekli çalışmaların tamamlanarak hisselerimizin borsada serbestçe alınıp satılmasının sağlanması esas hedefimizdir. Bu hedefi de yapacağımız çalışmalar ve siz ortaklarımızın desteği ile yasal süre içerisinde başaracağımıza inanıyoruz. Saygıdeğer Ortaklarımız, Sizlere işlerimiz ve şirketlerimizle ilgili de bilgi vermek istiyorum; Umpaş Seramik te değiştirilen yer karosu holümüz sayesinde üretim kapasitemiz m2/yıldan m2/yıl kapasitesine ulaşmış, böylece karlılık ve verimlilik daha da arttırılmıştır. Seramik fabrikamız bir yandan yatırımlarını sürdürürken bir yandan da üretim faaliyetlerini olanca hızı ile devam ettirmektedir yılında planlanan dijital baskı yatırımını tamamlamıştır. Katma değeri yüksek dijital ürünlere yönelik bu yatırımımız deneme üretimini tamamlayarak seri üretime geçmiştir. Böylece daha rekabetçi bir güce kavuşan Seramik Fabrikamız yeni dijital ürünleri SERANOVA tescilli markası altında piyasaya sunmaya başlamıştır. Sektörde bir anda parlayan Seranova markamızın tanıtım çalışmaları hızla devam etmektedir. Yine devam eden yatırımlar kapsamında doğalgaz giderlerimizi yaklaşık % 25 oranında azaltacak olan ATIK ISI GERİ DÖNÜŞÜM yatırımımızı başlatmış bulunuyoruz. Teşvik kapsamında gerçekleştirilecek bu yatırımımızın yaklaşık 1 milyon TL sına mal olması planlanmaktadır yılında bir yandan hızla yatırım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da satış pazarlama ağını güçlendiren Seramik Fabrikamız cirosunu 84 milyon TL ye arttırarak karını da yaklaşık üçe katlamıştır. (2011 net karı 825 bin TL iken, 2012 yılı net karı bin TL olmuştur.) Katıldığı yurt dışı fuarlarla ihracatını hızla arttıran Umpaş Seramik yapılan tanıtım çalışmalarının etkisiyle İsveç, Arnavutluk, Mısır, Pakistan, Kuveyt, Romanya, Sudan, Kongo, Uganda ve Ürdün gibi yeni ülkeleri de çalıştığı pazarlar arasına katmış bulunmaktadır. (İhracat 11.1 Mio USD den, 15 Mio USD sına yükselmiştir.) 5

7 ANBERA alışveriş merkezlerinde de çalışmalarımız sürdürülmektedir. Şirketimizin karlı ve verimli çalışması amacıyla mağaza sayısı arttırılarak büyüme politikası izlenmiştir yılı sonunda 9 mağaza sayısına ulaşılmıştır. Önemli bir gelişme sağlanmadığı takdirde, gerektiğinde bu sektörden çıkılması düşüncesi gündemimizdeki yerini hala muhafaza etmektedir. YENİ BİRLİK fabrikamız 2012 yılı içerisinde teşvik belgesi kapsamında USD değerinde taşlama makinesi yatırımı gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra yine teşvik kapsamında USD CNC torna tezgahı yatırımı planlamaktadır. Her geçen gün gerçekleştirdiği yatırımlarla büyümesini sürdüren Yeni Birlik şirketimiz karlı ve verimli çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni Birlik şirketimiz ürün çeşitliliği çalışmaları yanında yeni sektörlere yönelik çalışma ve araştırmaları ile proje bazlı ve ihracata yönelik üretim çalışmalarını devam ettirmektedir. Holdingimizin piyasa değerinin tespit edilmesi amacıyla AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. ile sözleşme yapılarak Holdingimizin piyasa değeri bulunmuştur. Bu değerleme kapsamında Holdingimizin ve grup şirketlerimizin sahibi bulunduğu gayrimenkullerin de SPK lisanslı bir şirkete ekspertiz çalışması yaptırılmıştır. Saygıdeğer Ortaklarımız, Tüm şirketlerimizde çalışmaya, üretmeye ve ürettiklerimizi pazarlamaya devam ediyor, bütün bu çalışmaları bizlere tevdi edilen emanetin bilinci ve sorumluluğun ağırlığı ile korumaya, daha da büyüterek geliştirmeye gayret ediyoruz. Tüm çaba ve gayretlerimiz, yapacağımız çalışmalar ile şirketlerimizi ve yatırımlarımızı en iyi şekilde yöneterek ortaklarımıza kazanç sağlamak içindir. Bugün yapacağımız genel kurulumuzla ve alınacak kararlarla buna katkıda bulunacağınıza eminiz. Vakit ayırarak gelmek suretiyle yatırımınıza sahip çıktığınız ve bize çalışmalarımızda destek olarak güç ve kuvvet verdiğiniz için, şahsım ve yönetim kurulunda bulunan tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunarım. Hasan Hilmi ALPER Yönetim Kurulu Başkanı ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Ana faaliyet konusu SPK mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, sermaye ve yönetimine katılacağı yerli ve yabancı uyruklu şirketlerin yatırım, 6

8 finansman, organizasyon ve yönetim sorunlarını birlikte çözmek ya da toplu bir yapı içinde bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini sağlamak yoluyla bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek olan Umpaş Holding Anonim Şirketi tarihinde kurulmuş olup, Uşak tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket merkezi Köme Mahallesi Taslak Sokak No: 9 UŞAK dır. Şirketin fiili faaliyet konusu sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere yönetim, finansman ve organizasyon desteği sağlamaktır. Şirket in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Şirketin % 2 den büyük paya sahip ortağı bulunmamaktadır Hissedarlar Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Umpaş Seramik A.Ş. % 1, % 1, Anbera AVM A.Ş. % 1, % 1, Yeni Birlik Makine A.Ş. % 0, % 0, Umpaş Sigorta Ltd. Şti. % 0, % 0, Umpaş Petrol A.Ş. % 0, % 0, Nizam İnşaat A.Ş. % 0, % 0, Diğer Ortaklar % 95, % 94, Toplam % % Umpaş Holding A.Ş. nin sermayesi TL dir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde adet hisseden oluşmaktadır. ( : Her biri 5 TL değerinde adet hisse toplamı TL) Holding e ait hisseler yaklaşık (2011: 5.601) hissedarın elinde bulunmaktadır. Şirket, tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul unda aldığı karar sonucunda öz kaynakları içerisinde bulunan Hisse Senetleri İhraç Primlerinin TL lik kısmının sermayeye ilave edilmesi kararı almıştır. Alınan bu karar sonucunda şirketin sermayesi TL den TL ye yükseltilmiştir. Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı olup, söz konusu değişiklik tarih ve 8109 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanarak ilan edilmiştir. Hisse senetleri her biri 1 TL nominal değerli olmak üzere adettir. Hisselerimizin İMKB Serbest İşlem Platformu Pazarında işlem görmesi için başvuru yapılmış, SPK nezdinde inceleme süreci devam etmektedir. MKK üyelik kaydımız yapılmış olup hisse senetlerimiz MKK nezdinde Kaydı Bilinmeyen Ortaklar Hesabında (KAYDBOH) izlenmektedir. Takasbank ta hisselerimizin işlem görmesi için ISIN kodu (Uluslararası tanınma) alınmıştır. Umpaş Holding A.Ş. nin kontrolü altında bulunan şirketler ve bu şirketlerdeki katılım miktar ve oranları aşağıdaki gibidir Yılı Direkt Katılım % 7 Dolaylı Katılım % Toplam Katılım %

9 Umpaş Seramik San. ve Tic. A.Ş , , ,99 Anbera AVM San. ve Tic. A.Ş , , ,99 Umpaş Petrol Turizm A.Ş , , ,76 Nizam İnşaat A.Ş , , ,94 Yeni Birlik Makine San.ve Tic. A.Ş , , ,99 Umpaş Sigorta Aracılık Hiz.Ltd. Şti , , Umpaş Bilgi İşlem Teknolojileri Ltd. Şti , YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI Yönetim Kurulu 8

10 Hasan Hilmi ALPER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet TAN Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Yusuf KAPTAN Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ATASORKUN Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Celal MISIR Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed KUZUBAŞI Yönetim Kurulu Üyesi Murakıplar Mehmet Emin AKYAY Salim ŞAHİN Yaşar LEBLEBİCİ Yönetim kurulu nun görev yetki sınırları ; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim Kurulunun gün ve 229 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen imza sirküleri tarih ve 8134 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek belirlenmiştir. YÖNETİM KURULU RAPORU Muhterem ortaklarımız ; 9

11 Şirketimizin 2012 yılı 01 Ocak 31 Aralık dönemi faaliyet ve hesaplarını tetkik ve müzakere etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Genel Kurulumuza hoş geldiniz der, ilginize teşekkür eder, hepinizi saygı ile selamlarız. Şirketimiz 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına dahil bir ortaklık hüviyetindedir. Bu sebeple Yönetim Kurulu Raporumuz Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış seri XI, No: 29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Raporda yer alması zorunlu bilgilerle mukayeseli bilanço ve kar / zarar cetvelleri raporumuz ekinde takdim edilmiştir YILI GENEL DURUM Onbeşinci faaliyet dönemimiz olan ile tarihleri arasındaki faaliyetlerimiz bu raporda özetlenmektedir. Şirketimizin Genel Durumu Bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Bilanço tetkikinde de görüleceği üzere şirketimiz 2013 yılına toplam 52 Milyon 38 Bin 309 TL dönen varlıkları, 29 Milyon 737 Bin 881 TL duran varlıkları olmak üzere toplam 81 Milyon 776 Bin 190 TL aktif toplamı ile girmiş bulunmaktadır. Sayın Ortaklarımız ; Sizlere takdim ettiğimiz 2012 yılı faaliyet raporumuzda görüleceği üzere elde ettiğimiz başarılarımız başta Cenab-ı Allah olmak üzere bizlere yardımcı olan siz ortaklarımızın ve değerli çalışanlarımız sayesinde gerçekleşmiştir. Ekte görüldüğü üzere 2012 yılı faaliyet ve mali durumumuzu gösteren bağımsız denetim raporu ayrıca sizlerin tetkikine sunulmuştur. YATIRIMLAR Umpaş Seramik A.Ş tarih ve no lu Yatırım Teşvik Belgesi ne konu olan 11 Milyon TL tutarındaki 3. Hol yenileme yatırımını tamamlamıştır. Tamamlanan bu yatırıma ilişkin olarak Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne teşvik belgesinin kapanış vizesi talebinde bulunulmuştur. Bu yatırım ile Umpaş Seramik Fabrikasının üretim kapasitesi yıllık m2 den m2 ye çıkmıştır. Seramik Fabrikamızda devam eden yatırımları kapsamında dijital baskı ve parlatma makinesi yatırımları gerçekleştirilmiş, atık ısı geri dönüşüm ve büyük ebat baskı makinesi yatırımları 2013 yılı yatırım programına alınmıştır. Dijital baskı ve parlatma makinesi yatırımları tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu teşvik belgesine konu olan yatırımların tutarı 3,2 Milyon TL değerindedir. Atık Isı Geri Dönüşüm yatırımı ile doğalgaz giderlerinin % 25 azaltılması, baskı makinesi yatırımı ile de ürün çeşitliliğinin arttırılması planlanmaktadır. Yine grup şirketlerimizden Yeni Birlik Makine A.Ş yılında aldığı tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında USD değerinde taşlama makinesi yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu teşvik belgesi kapsamında planlanan USD lık CNC Torna Tezgahı yatırımı 2013 yılı yatırım programına alınmıştır. 10

12 Anbera AVM A.Ş. nin izlediği büyüme politikası çerçevesinde 5 olan market sayısı gerçekleştirilen 4 market yatırımı ile toplam 9 adede ulaşmıştır. İDARİ FAALİYETLER Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin tam denetimi hususunda Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşma yapılmış olup faaliyetlerimiz bağımsız denetimden geçirilmişir. Personel ve İşçi Rakamları İşçi İdari Personel Teknik Personel TOPLAM Şirketlere göre dağılımı : Umpaş Holding A.Ş. 4 4 Umpaş Seramik San. ve Tic. A.Ş Anbera AVM A.Ş Yeni Birlik Makine A.Ş Nizam İnşaat A.Ş. 0 0 Umpaş Sigorta Ltd. Şti. 2 2 Ubit Umpaş Bilgi İşlem Ltd. Şti. 0 0 Umpaş Petrol A.Ş. 0 0 Toplam Toplu İş Sözleşmesi Bilgileri Grup şirketlerimizden Umpaş Seramik San. ve Tic. A.Ş ile Türkiye Çimento, Cam ve Seramik İşçileri Sendikası (Çimse İş) arasında 01 Ağustos 2013 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi müzakereleri devam etmektedir. Kıdem Tazminatı Bilgisi 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile Kıdem Tazminatı Yükümüz ,00 TL dır. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR : (Bağımsız Denetimden Geçmiş) BİLANÇO (TL) AKTİF YAPISI % % 11

13 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR PASİF YAPISI TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR yılında toplam varlıklarda görülen azalma (% 7,75) Umpaş Seramik te 2011 yılında yapılan dönem bağlantılarının 2012 yılı Şubat ve Mart aylarına sarkması nedeniyle ticari alacaklarda meydana gelen azalmadan kaynaklanmıştır yılında toplam varlıkların % 24 ü öz kaynaklarla finanse edilirken 2012 yılında toplam varlıkların % 27 si öz kaynaklarla finanse edilmiştir yılı konsolide bilançoda oluşan zararın 2012 yılında kara dönüşmesi öz kaynaklarımızı güçlendirmiştir. KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOSU (TL) SATIŞ GELİRLERİ SATIŞLARIN MALİYETİ ( ) ( ) BRÜT KAR (ZARAR) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ( ) ( ) PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM ( ) ( ) GİDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ( ) ( ) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ ( ) ( ) FAALİYET KARI / ZARARI FİNANSMAN GİDERLERİ ( ) ( ) DÖNEM KARI / ZARARI ( ) DÖNEM NET KARI / ZARARI ( ) faaliyet döneminde grup şirketlerimiz seramik sektöründe yer ve duvar karosu, bordür dekor üretimi, makine imalat sektöründe kalıp ve kaynaklı imalat ve özel amaçlı makine imalatı ile taahhüt işleri, perakende sektöründe de market işletmeciliği ve tekstil ticareti ile sigortacılık konularında faaliyetlerini sürdürmüştür yılında krizin etkilerinden sıyrılmaya başlayan seramik sektörü 2011 yılında yüzde 60 kapasiteyle çalışmıştır. İnşaat sektörünün büyüme eğilimine girmesi ve konut yapımının da artmasıyla yüzde 10 büyüme hedefi belirleyen sektör 2012 yılında yüzde 70 kapasiteyle çalışmayı hedeflemiştir. Ayrıca Yüksek Planlama Kurulu nca onaylanan Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planıyla büyümesini sürdürmesi beklenen sektörün rekabet gücünün de artması beklenmektedir. Dünya genelinde üretim değerleriyle dokuzuncu, ihracatta ise dördüncü sırada bulunan Türk Seramik Sektöründe bir durgunluk döneminin ardından satışlarda artışların kaydedildiği bir büyüme dönemine girildiği görülmektedir. 12

14 Grubun lokomotif kuruluşu konumundaki Umpaş Seramik bir yandan yurtiçi ve yurt dışı pazarlara dönük üretim ve satış faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da modernizasyona ve ürün çeşitliliğine dönük yatırımlarını devam ettirmektedir yılında sürdürdüğü dijital baskı yatırımları ve SERANOVA markasıyla sektördeki çıkışını sürdüren Umpaş Seramik net satış hacmini bir önceki yıla göre % 28 oranında arttırırken karını da yaklaşık üçe katlamıştır. Makine imalat sanayinde faaliyetlerini sürdüren Yeni Birlik Makine A.Ş yılında teşvik kapsamında yeni ürünlere yönelmek amacıyla taşlama makinesi yatırımı gerçekleştirmiştir. Yeni ürün ve projelerle karlı ve verimli çalışmasını sürdüren Yeni Birlik 2013 yılı içinde de ürün çeşitlendirme / tevsi yatırımlar planlamaktadır. Anbera AVM A.Ş. ise izlediği büyüme politikasına paralel olarak artan mağaza sayısı sayesinde her geçen gün satış cirosunu arttırmaktadır. Bu şirketimizde sermaye artışına gidilerek mali yapısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Grup şirketlerimiz 2012 yılı faaliyet döneminde de 5510 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında kanuna göre SSK prim desteği gibi teşviklerden yararlanmıştır. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 2011 ve 2012 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hesaplanan bazı temel mali analiz rasyoları aşağıda gösterilmiştir. RASYOLAR Likidite Oranlar Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,05 1,08 Asit Test Oranı = (Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli 0,64 0,46 Borçlar Stoklar / Dönen Varlıklar 0,39 0,57 2-Finansal Yapı Oranları Toplam Borçlar / Toplam Aktifler 0,76 0,73 Öz Kaynaklar / Toplam Aktifler 0,24 0,27 Parnın Dönüş Hızı (Ciro / Dönen Varlıklar 1,82 1,91 3-Karlılık Oranları Aktif Sürati = Net Satışlar / Aktif Toplamı 0,91 1,21 Kar Marjı Oranı = Net Kar / Satışlar (0,013) 0,014 Aktiflerin Verimliliği = Dönem Karı / Aktif Toplamı (0,012) 0, YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Bağış Yapılan Kurum / Kuruluş Tutar (TL) 13

15 Kimse Yokmu Derneği 5.000,00 Değirmendere Osmangazi Camisi İnşaatı 3.941,20 Karabeyli Köyü Camii Hasan ALABAŞ 2.784, Çukurağıl Köyü Muhtarlığı 2.000,00 Bozköy Köyü Camii 1.788,88 Gökler Belediyesi Gediz / KÜTAHYA 1.727,52 1.Hudut Taburu 1.Hudut Komutanlığı 1.670,88 Eğirler Köyü Muhtarlığı Süleymen ÇELİK 974,68 Özel Burç Erkek Öğrenci Yurdu 974,68 Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme 835,44 Birliği 215 Fatih Ünal Camii Yapma ve Yaşatma Derneği 750,00 Karakür Köyü Muhtarlığı 698,56 Fatih İ.Ö.O. Müdürlüğü 696,20 Üzümlü Belediye Başkanlığı 696,20 Kaplangı Köyü Şirindere Mah. Camii 604,16 Alanyurt İ.Ö.O. Müdürlüğü 556,96 Derbent Köyü Ortaburun Mah. 556,96 Yemişli İ.Ö.O. Müdürlüğü 556,96 Yeni Sanayi Camii 556,96 Şehiroğlu Köyü Muhtarlığı 476,72 Eskin Köyü Ramazan COŞKUN 453,12 Merkez Gökçedal Köyü Taşavlu Camii 422,44 Sazak Köyü Muhtarlığı 417,72 Hocalar Köyü Muhtarlığı Yaşar ÇELEBİ Eldeniz Köyü Camii Sinan ÇELİK 372,88 Ahmet Ali Aşçı Orta Okulu Müdürlüğ 346,92 Karaağaç Köyü İ.Ö.O. 325,68 Laleli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği 278,48 Uşak Sınırlı Sorumlu Esnaf ve Kef. Koop. 278,48 Verem Savaş Derneği 278,39 Ciğerdede Köyü Halil CANKAL 236,00 Mustafa KARADAĞ 229,04 UŞAK TCDD Şefliği 184,08 Diğer 57,57 Umpaş Seramik A.Ş. toplam ,28 Yeni Birlik Makine A.Ş. toplam 4.500,00 TOPLAM ,28 Faaliyet Raporu: Faaliyet Raporunun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmakta olup Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve dipnotları ile desteklenmektedir. Yönetim Kurulu nun onayından geçirilen faaliyet raporu web-sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Genel Kurul Bilgileri Şirket genel kurul davetini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre yapar, ayrıca web sitesinde de duyurur. Şirketimizin nama yazılı adet paya bölünmüş hisse senedi bulunmaktadır. 14

16 Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana sözleşmede imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğumuz şirketler yoktur. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması Umpaş Holding A.Ş nin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulu nun onayına sunulur ve yetkililerce sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kuruluna iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda eşzamanlı olarak KAP bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Umpaş Holding A.Ş. web-sitesinden Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir. Şirket 2012 yılına kadar mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından Seri I, No: 1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tabloların Düzenleme Esas ve İlkeleri Tebliğine uygun olarak hazırlamış ve ilan etmiştir. Ancak gerek değişen SPK mevzuatına, gerekse yeni 6102 sayılı TTK na uyum sağlayabilmek ve ayrıca borsa kapsamına alınmak amacıyla ilk defa 2012 yılı itibariyle mali tablolarını Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarına (TMS / TFRS) uygun şekilde yayınlama kararı almış ve mali tabloları buna göre düzenlemiştir. Bu amaçla TFRS 1: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulama Standardı uygulanmış ve ilk açılış bilançosu olarak tarihli finansal tablolar üzerinden dönüştürme işlemi gerçekleştirilmiştir. Web-sitesi ve İçeriği: Web-sitemizde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir: - Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler - Vizyon ve ana stratejiler - Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi - Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı - Şirket ana sözleşmesi - Ticaret sicil bilgileri - Finansal bilgiler, - SPK Özel Durum Açıklamaları - Genel Kurul un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar - Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli - Vekâletname örneği - Bilgilendirme politikası - İş güvenliği, çevre, kalite politikamız ve uygulamaları - Bağlı ortaklık ve iştirakler Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 15

17 Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine genel kurul toplantılarını, sermaye artırımı, kar dağıtımı gibi hususları yasal süreleri içinde T. Ticaret Sicil Gazetesi ve yüksek tirajlı gazetelerle duyurmakta ve internet sitemizde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışanların eğitim ihtiyaçları her yıl düzenli olarak gözden geçirilir. Eğitim planları hazırlanır. Bu plan dahilinde ihtiyaçları karşılanır. Ayrıca şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar, seminerler ve eğitimler yoluyla bilgilendirilir. UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) 16

18 VARLIKLAR Dipnot Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İştirakler Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar (net) Diğer Borçlar (net) Diğer Borçlar İlişkili Taraflardan Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Özsermaye Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 22 ( ) ( ) ( ) Hisse Senetleri İhraç Primleri Sermaye Düzeltmesi Farkları Özel Fonlar Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 22 ( ) (80.693) 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 22 ( ) ( ) ( ) Net Dönem Karı (Zararı) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

19 KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOSU (TL) Dipnot Referansları SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 24 ( ) ( ) BRÜT KAR (ZARAR) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 25 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 25 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 25 ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 27 ( ) ( ) FAALİYET KARI /ZARARI Finansal gelirler Finansal giderler (-) 29 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri ( ) (65.436) - Dönem vergi gelir/gideri 32 ( ) ( ) - Ertelenmiş vergi gelir/gideri 32 (84.109) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI ( ) 18

20 Hisse başına kazanç 30 0,0346 (0,0259) KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI KAR ZARAR TABLOSU (TL) DÖNEM KARI/ZARARI ( ) Diğer Kapsamlı Gelir Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 0 0 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 21 ( ) ( ) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Gideri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) ( ) (80.693) TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( ) 19

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Sicil No: 1073 Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2016 günü, saat

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2016

Detaylı

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Mart 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2015

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET . 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 14.00 de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 21.04.2017 TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2015 Perşembe

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü-Ticaret Sicil No: 33550 Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan; Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2017 Perşembe günü

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 50. Olağan Genel Kurul u aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILINA AİT 21 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILINA AİT 21 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 YILINA AİT 21 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı