DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 0

2 ŞİRKET BİLGİLERİ Künye Sermaye Ödenmiş Sermaye : UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. : TL : TL Ortak Sayısı : Kuruluş tarihi : Ticaret Sicil No : 4886 Adres Merkez : Köme Mahallesi Taslak Sokak No: 9 UŞAK Telefon : Fax : E-Posta : Web sitesi : 1

3 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NIN GENEL KURUL ÇAĞRISI Umpaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Pazar günü, saat de Uşak ili, Umpaş Seramik A.Ş. OSB. 103.Cadde No:130 Uşak toplantı salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Ortaklarımızın veya vekillerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir. Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilirler. Gerçek kişi nama yazılı pay sahiplerimizin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi, şirketimiz merkez ve şubelerinde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Umpaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 2

4 GENEL KURUL GÜNDEMİ Yönetim Kurulu Kararı Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Pazar günü, saat de Uşak ili, Umpaş Seramik A.Ş. OSB. 103.Cadde No:130 adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Gündem 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan a yetki verilmesi, faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, faaliyet yılı Denetim Kurulu Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi, Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, görüşülmesi, faaliyet yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu kar dağıtım politikasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 10. Denetim Kurulu üyelerinin hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, yılı Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinde artış yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaylanması, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması, 14. Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi nin; 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ve 21. maddelerinde değişiklik yapılması 22 ve geçici maddesinin iptal edilerek yürürlükten kaldırılması suretiyle esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması, 3

5 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2013 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 17. Kapanış. VEKALETNAME UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Şirketimizin Pazar günü, saat de Uşak ili, Umpaş Seramik A.Ş. OSB. 103.Cadde No:130 Uşak adresinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.. vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve Serisi.. b) Numarası :.. c) Adet Nominal değeri :.. d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :.. e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :.. ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI :.. ADRESİ : NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, Vekaletnamesini yukarıda örnek forma uygun olarak Noter de (Yurtdışında Konsolosluklarda) düzenler, veya vekaletname formunu doldurarak imzaladıktan sonra, Noterce onaylı ve geçerli imza sirkülerinin aslını bu vekaletname formuna ekler. 4

6 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI SAYGIDEĞER ORTAKLARIMIZ, SÖZLERİME BAŞLAMADAN ÖNCE, SİZLERİ SELAM VE MUHABBETLE KUCAKLIYORUM. 30 Haziran 2012 tarihinde yapmış olduğumuz genel kurulumuzda göstermiş olduğunuz teveccüh ve duyduğunuz güvenle seçilen yönetim kurulumuz çalışmalarına devam etmektedir. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) kaydına alınan şirketimiz gerekli ana sözleşme değişikliklerini yaparak kuruldan onay almıştır. MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde ihraççı üye kaydımız tamamlanmış ve MKK kayıtlarında paylarımız kayden oluşturulmuştur. (Kaydı Bilinmeyen Ortaklar Hesabı) KAP na (Kamuyu Aydınlatma Platformu) şirketle ilgili bildirimleri yapmak için nitelikli elektronik sertifikalar alınmıştır. SPK sürecinde en son hisselerimizin İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görmesi için gerekli başvuru yapılmıştır. Halen başvurumuza ilişkin SPK incelemesi devam etmektedir. Bu vesile ile emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Yeni TTK na (Yeni Türk Ticaret Kanunu) göre yapılması zorunlu olan ve SPK onayından geçirilen ana sözleşme değişikliklerinin siz ortaklarımızın onayına sunularak yapılmasını talep ediyoruz. İnşallah genel kurulumuzda bu aşamayı da tamamlayarak yolumuza olumlu gelişmelerle devam etmeyi planlıyoruz. Bu genel kuruldan sonra şirketimizin İMKB ye yani borsaya girmesi için gerekli çalışmaların tamamlanarak hisselerimizin borsada serbestçe alınıp satılmasının sağlanması esas hedefimizdir. Bu hedefi de yapacağımız çalışmalar ve siz ortaklarımızın desteği ile yasal süre içerisinde başaracağımıza inanıyoruz. Saygıdeğer Ortaklarımız, Sizlere işlerimiz ve şirketlerimizle ilgili de bilgi vermek istiyorum; Umpaş Seramik te değiştirilen yer karosu holümüz sayesinde üretim kapasitemiz m2/yıldan m2/yıl kapasitesine ulaşmış, böylece karlılık ve verimlilik daha da arttırılmıştır. Seramik fabrikamız bir yandan yatırımlarını sürdürürken bir yandan da üretim faaliyetlerini olanca hızı ile devam ettirmektedir yılında planlanan dijital baskı yatırımını tamamlamıştır. Katma değeri yüksek dijital ürünlere yönelik bu yatırımımız deneme üretimini tamamlayarak seri üretime geçmiştir. Böylece daha rekabetçi bir güce kavuşan Seramik Fabrikamız yeni dijital ürünleri SERANOVA tescilli markası altında piyasaya sunmaya başlamıştır. Sektörde bir anda parlayan Seranova markamızın tanıtım çalışmaları hızla devam etmektedir. Yine devam eden yatırımlar kapsamında doğalgaz giderlerimizi yaklaşık % 25 oranında azaltacak olan ATIK ISI GERİ DÖNÜŞÜM yatırımımızı başlatmış bulunuyoruz. Teşvik kapsamında gerçekleştirilecek bu yatırımımızın yaklaşık 1 milyon TL sına mal olması planlanmaktadır yılında bir yandan hızla yatırım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da satış pazarlama ağını güçlendiren Seramik Fabrikamız cirosunu 84 milyon TL ye arttırarak karını da yaklaşık üçe katlamıştır. (2011 net karı 825 bin TL iken, 2012 yılı net karı bin TL olmuştur.) Katıldığı yurt dışı fuarlarla ihracatını hızla arttıran Umpaş Seramik yapılan tanıtım çalışmalarının etkisiyle İsveç, Arnavutluk, Mısır, Pakistan, Kuveyt, Romanya, Sudan, Kongo, Uganda ve Ürdün gibi yeni ülkeleri de çalıştığı pazarlar arasına katmış bulunmaktadır. (İhracat 11.1 Mio USD den, 15 Mio USD sına yükselmiştir.) 5

7 ANBERA alışveriş merkezlerinde de çalışmalarımız sürdürülmektedir. Şirketimizin karlı ve verimli çalışması amacıyla mağaza sayısı arttırılarak büyüme politikası izlenmiştir yılı sonunda 9 mağaza sayısına ulaşılmıştır. Önemli bir gelişme sağlanmadığı takdirde, gerektiğinde bu sektörden çıkılması düşüncesi gündemimizdeki yerini hala muhafaza etmektedir. YENİ BİRLİK fabrikamız 2012 yılı içerisinde teşvik belgesi kapsamında USD değerinde taşlama makinesi yatırımı gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra yine teşvik kapsamında USD CNC torna tezgahı yatırımı planlamaktadır. Her geçen gün gerçekleştirdiği yatırımlarla büyümesini sürdüren Yeni Birlik şirketimiz karlı ve verimli çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni Birlik şirketimiz ürün çeşitliliği çalışmaları yanında yeni sektörlere yönelik çalışma ve araştırmaları ile proje bazlı ve ihracata yönelik üretim çalışmalarını devam ettirmektedir. Holdingimizin piyasa değerinin tespit edilmesi amacıyla AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. ile sözleşme yapılarak Holdingimizin piyasa değeri bulunmuştur. Bu değerleme kapsamında Holdingimizin ve grup şirketlerimizin sahibi bulunduğu gayrimenkullerin de SPK lisanslı bir şirkete ekspertiz çalışması yaptırılmıştır. Saygıdeğer Ortaklarımız, Tüm şirketlerimizde çalışmaya, üretmeye ve ürettiklerimizi pazarlamaya devam ediyor, bütün bu çalışmaları bizlere tevdi edilen emanetin bilinci ve sorumluluğun ağırlığı ile korumaya, daha da büyüterek geliştirmeye gayret ediyoruz. Tüm çaba ve gayretlerimiz, yapacağımız çalışmalar ile şirketlerimizi ve yatırımlarımızı en iyi şekilde yöneterek ortaklarımıza kazanç sağlamak içindir. Bugün yapacağımız genel kurulumuzla ve alınacak kararlarla buna katkıda bulunacağınıza eminiz. Vakit ayırarak gelmek suretiyle yatırımınıza sahip çıktığınız ve bize çalışmalarımızda destek olarak güç ve kuvvet verdiğiniz için, şahsım ve yönetim kurulunda bulunan tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunarım. Hasan Hilmi ALPER Yönetim Kurulu Başkanı ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Ana faaliyet konusu SPK mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, sermaye ve yönetimine katılacağı yerli ve yabancı uyruklu şirketlerin yatırım, 6

8 finansman, organizasyon ve yönetim sorunlarını birlikte çözmek ya da toplu bir yapı içinde bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini sağlamak yoluyla bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek olan Umpaş Holding Anonim Şirketi tarihinde kurulmuş olup, Uşak tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket merkezi Köme Mahallesi Taslak Sokak No: 9 UŞAK dır. Şirketin fiili faaliyet konusu sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere yönetim, finansman ve organizasyon desteği sağlamaktır. Şirket in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Şirketin % 2 den büyük paya sahip ortağı bulunmamaktadır Hissedarlar Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Umpaş Seramik A.Ş. % 1, % 1, Anbera AVM A.Ş. % 1, % 1, Yeni Birlik Makine A.Ş. % 0, % 0, Umpaş Sigorta Ltd. Şti. % 0, % 0, Umpaş Petrol A.Ş. % 0, % 0, Nizam İnşaat A.Ş. % 0, % 0, Diğer Ortaklar % 95, % 94, Toplam % % Umpaş Holding A.Ş. nin sermayesi TL dir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde adet hisseden oluşmaktadır. ( : Her biri 5 TL değerinde adet hisse toplamı TL) Holding e ait hisseler yaklaşık (2011: 5.601) hissedarın elinde bulunmaktadır. Şirket, tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul unda aldığı karar sonucunda öz kaynakları içerisinde bulunan Hisse Senetleri İhraç Primlerinin TL lik kısmının sermayeye ilave edilmesi kararı almıştır. Alınan bu karar sonucunda şirketin sermayesi TL den TL ye yükseltilmiştir. Sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı olup, söz konusu değişiklik tarih ve 8109 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanarak ilan edilmiştir. Hisse senetleri her biri 1 TL nominal değerli olmak üzere adettir. Hisselerimizin İMKB Serbest İşlem Platformu Pazarında işlem görmesi için başvuru yapılmış, SPK nezdinde inceleme süreci devam etmektedir. MKK üyelik kaydımız yapılmış olup hisse senetlerimiz MKK nezdinde Kaydı Bilinmeyen Ortaklar Hesabında (KAYDBOH) izlenmektedir. Takasbank ta hisselerimizin işlem görmesi için ISIN kodu (Uluslararası tanınma) alınmıştır. Umpaş Holding A.Ş. nin kontrolü altında bulunan şirketler ve bu şirketlerdeki katılım miktar ve oranları aşağıdaki gibidir Yılı Direkt Katılım % 7 Dolaylı Katılım % Toplam Katılım %

9 Umpaş Seramik San. ve Tic. A.Ş , , ,99 Anbera AVM San. ve Tic. A.Ş , , ,99 Umpaş Petrol Turizm A.Ş , , ,76 Nizam İnşaat A.Ş , , ,94 Yeni Birlik Makine San.ve Tic. A.Ş , , ,99 Umpaş Sigorta Aracılık Hiz.Ltd. Şti , , Umpaş Bilgi İşlem Teknolojileri Ltd. Şti , YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI Yönetim Kurulu 8

10 Hasan Hilmi ALPER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet TAN Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Yusuf KAPTAN Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ATASORKUN Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Celal MISIR Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed KUZUBAŞI Yönetim Kurulu Üyesi Murakıplar Mehmet Emin AKYAY Salim ŞAHİN Yaşar LEBLEBİCİ Yönetim kurulu nun görev yetki sınırları ; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim Kurulunun gün ve 229 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen imza sirküleri tarih ve 8134 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek belirlenmiştir. YÖNETİM KURULU RAPORU Muhterem ortaklarımız ; 9

11 Şirketimizin 2012 yılı 01 Ocak 31 Aralık dönemi faaliyet ve hesaplarını tetkik ve müzakere etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Genel Kurulumuza hoş geldiniz der, ilginize teşekkür eder, hepinizi saygı ile selamlarız. Şirketimiz 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına dahil bir ortaklık hüviyetindedir. Bu sebeple Yönetim Kurulu Raporumuz Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış seri XI, No: 29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Raporda yer alması zorunlu bilgilerle mukayeseli bilanço ve kar / zarar cetvelleri raporumuz ekinde takdim edilmiştir YILI GENEL DURUM Onbeşinci faaliyet dönemimiz olan ile tarihleri arasındaki faaliyetlerimiz bu raporda özetlenmektedir. Şirketimizin Genel Durumu Bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Bilanço tetkikinde de görüleceği üzere şirketimiz 2013 yılına toplam 52 Milyon 38 Bin 309 TL dönen varlıkları, 29 Milyon 737 Bin 881 TL duran varlıkları olmak üzere toplam 81 Milyon 776 Bin 190 TL aktif toplamı ile girmiş bulunmaktadır. Sayın Ortaklarımız ; Sizlere takdim ettiğimiz 2012 yılı faaliyet raporumuzda görüleceği üzere elde ettiğimiz başarılarımız başta Cenab-ı Allah olmak üzere bizlere yardımcı olan siz ortaklarımızın ve değerli çalışanlarımız sayesinde gerçekleşmiştir. Ekte görüldüğü üzere 2012 yılı faaliyet ve mali durumumuzu gösteren bağımsız denetim raporu ayrıca sizlerin tetkikine sunulmuştur. YATIRIMLAR Umpaş Seramik A.Ş tarih ve no lu Yatırım Teşvik Belgesi ne konu olan 11 Milyon TL tutarındaki 3. Hol yenileme yatırımını tamamlamıştır. Tamamlanan bu yatırıma ilişkin olarak Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne teşvik belgesinin kapanış vizesi talebinde bulunulmuştur. Bu yatırım ile Umpaş Seramik Fabrikasının üretim kapasitesi yıllık m2 den m2 ye çıkmıştır. Seramik Fabrikamızda devam eden yatırımları kapsamında dijital baskı ve parlatma makinesi yatırımları gerçekleştirilmiş, atık ısı geri dönüşüm ve büyük ebat baskı makinesi yatırımları 2013 yılı yatırım programına alınmıştır. Dijital baskı ve parlatma makinesi yatırımları tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu teşvik belgesine konu olan yatırımların tutarı 3,2 Milyon TL değerindedir. Atık Isı Geri Dönüşüm yatırımı ile doğalgaz giderlerinin % 25 azaltılması, baskı makinesi yatırımı ile de ürün çeşitliliğinin arttırılması planlanmaktadır. Yine grup şirketlerimizden Yeni Birlik Makine A.Ş yılında aldığı tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında USD değerinde taşlama makinesi yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu teşvik belgesi kapsamında planlanan USD lık CNC Torna Tezgahı yatırımı 2013 yılı yatırım programına alınmıştır. 10

12 Anbera AVM A.Ş. nin izlediği büyüme politikası çerçevesinde 5 olan market sayısı gerçekleştirilen 4 market yatırımı ile toplam 9 adede ulaşmıştır. İDARİ FAALİYETLER Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin tam denetimi hususunda Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşma yapılmış olup faaliyetlerimiz bağımsız denetimden geçirilmişir. Personel ve İşçi Rakamları İşçi İdari Personel Teknik Personel TOPLAM Şirketlere göre dağılımı : Umpaş Holding A.Ş. 4 4 Umpaş Seramik San. ve Tic. A.Ş Anbera AVM A.Ş Yeni Birlik Makine A.Ş Nizam İnşaat A.Ş. 0 0 Umpaş Sigorta Ltd. Şti. 2 2 Ubit Umpaş Bilgi İşlem Ltd. Şti. 0 0 Umpaş Petrol A.Ş. 0 0 Toplam Toplu İş Sözleşmesi Bilgileri Grup şirketlerimizden Umpaş Seramik San. ve Tic. A.Ş ile Türkiye Çimento, Cam ve Seramik İşçileri Sendikası (Çimse İş) arasında 01 Ağustos 2013 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi müzakereleri devam etmektedir. Kıdem Tazminatı Bilgisi 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile Kıdem Tazminatı Yükümüz ,00 TL dır. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR : (Bağımsız Denetimden Geçmiş) BİLANÇO (TL) AKTİF YAPISI % % 11

13 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR PASİF YAPISI TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR yılında toplam varlıklarda görülen azalma (% 7,75) Umpaş Seramik te 2011 yılında yapılan dönem bağlantılarının 2012 yılı Şubat ve Mart aylarına sarkması nedeniyle ticari alacaklarda meydana gelen azalmadan kaynaklanmıştır yılında toplam varlıkların % 24 ü öz kaynaklarla finanse edilirken 2012 yılında toplam varlıkların % 27 si öz kaynaklarla finanse edilmiştir yılı konsolide bilançoda oluşan zararın 2012 yılında kara dönüşmesi öz kaynaklarımızı güçlendirmiştir. KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOSU (TL) SATIŞ GELİRLERİ SATIŞLARIN MALİYETİ ( ) ( ) BRÜT KAR (ZARAR) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ( ) ( ) PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM ( ) ( ) GİDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ( ) ( ) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ ( ) ( ) FAALİYET KARI / ZARARI FİNANSMAN GİDERLERİ ( ) ( ) DÖNEM KARI / ZARARI ( ) DÖNEM NET KARI / ZARARI ( ) faaliyet döneminde grup şirketlerimiz seramik sektöründe yer ve duvar karosu, bordür dekor üretimi, makine imalat sektöründe kalıp ve kaynaklı imalat ve özel amaçlı makine imalatı ile taahhüt işleri, perakende sektöründe de market işletmeciliği ve tekstil ticareti ile sigortacılık konularında faaliyetlerini sürdürmüştür yılında krizin etkilerinden sıyrılmaya başlayan seramik sektörü 2011 yılında yüzde 60 kapasiteyle çalışmıştır. İnşaat sektörünün büyüme eğilimine girmesi ve konut yapımının da artmasıyla yüzde 10 büyüme hedefi belirleyen sektör 2012 yılında yüzde 70 kapasiteyle çalışmayı hedeflemiştir. Ayrıca Yüksek Planlama Kurulu nca onaylanan Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planıyla büyümesini sürdürmesi beklenen sektörün rekabet gücünün de artması beklenmektedir. Dünya genelinde üretim değerleriyle dokuzuncu, ihracatta ise dördüncü sırada bulunan Türk Seramik Sektöründe bir durgunluk döneminin ardından satışlarda artışların kaydedildiği bir büyüme dönemine girildiği görülmektedir. 12

14 Grubun lokomotif kuruluşu konumundaki Umpaş Seramik bir yandan yurtiçi ve yurt dışı pazarlara dönük üretim ve satış faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da modernizasyona ve ürün çeşitliliğine dönük yatırımlarını devam ettirmektedir yılında sürdürdüğü dijital baskı yatırımları ve SERANOVA markasıyla sektördeki çıkışını sürdüren Umpaş Seramik net satış hacmini bir önceki yıla göre % 28 oranında arttırırken karını da yaklaşık üçe katlamıştır. Makine imalat sanayinde faaliyetlerini sürdüren Yeni Birlik Makine A.Ş yılında teşvik kapsamında yeni ürünlere yönelmek amacıyla taşlama makinesi yatırımı gerçekleştirmiştir. Yeni ürün ve projelerle karlı ve verimli çalışmasını sürdüren Yeni Birlik 2013 yılı içinde de ürün çeşitlendirme / tevsi yatırımlar planlamaktadır. Anbera AVM A.Ş. ise izlediği büyüme politikasına paralel olarak artan mağaza sayısı sayesinde her geçen gün satış cirosunu arttırmaktadır. Bu şirketimizde sermaye artışına gidilerek mali yapısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Grup şirketlerimiz 2012 yılı faaliyet döneminde de 5510 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında kanuna göre SSK prim desteği gibi teşviklerden yararlanmıştır. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 2011 ve 2012 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre hesaplanan bazı temel mali analiz rasyoları aşağıda gösterilmiştir. RASYOLAR Likidite Oranlar Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,05 1,08 Asit Test Oranı = (Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli 0,64 0,46 Borçlar Stoklar / Dönen Varlıklar 0,39 0,57 2-Finansal Yapı Oranları Toplam Borçlar / Toplam Aktifler 0,76 0,73 Öz Kaynaklar / Toplam Aktifler 0,24 0,27 Parnın Dönüş Hızı (Ciro / Dönen Varlıklar 1,82 1,91 3-Karlılık Oranları Aktif Sürati = Net Satışlar / Aktif Toplamı 0,91 1,21 Kar Marjı Oranı = Net Kar / Satışlar (0,013) 0,014 Aktiflerin Verimliliği = Dönem Karı / Aktif Toplamı (0,012) 0, YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Bağış Yapılan Kurum / Kuruluş Tutar (TL) 13

15 Kimse Yokmu Derneği 5.000,00 Değirmendere Osmangazi Camisi İnşaatı 3.941,20 Karabeyli Köyü Camii Hasan ALABAŞ 2.784, Çukurağıl Köyü Muhtarlığı 2.000,00 Bozköy Köyü Camii 1.788,88 Gökler Belediyesi Gediz / KÜTAHYA 1.727,52 1.Hudut Taburu 1.Hudut Komutanlığı 1.670,88 Eğirler Köyü Muhtarlığı Süleymen ÇELİK 974,68 Özel Burç Erkek Öğrenci Yurdu 974,68 Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme 835,44 Birliği 215 Fatih Ünal Camii Yapma ve Yaşatma Derneği 750,00 Karakür Köyü Muhtarlığı 698,56 Fatih İ.Ö.O. Müdürlüğü 696,20 Üzümlü Belediye Başkanlığı 696,20 Kaplangı Köyü Şirindere Mah. Camii 604,16 Alanyurt İ.Ö.O. Müdürlüğü 556,96 Derbent Köyü Ortaburun Mah. 556,96 Yemişli İ.Ö.O. Müdürlüğü 556,96 Yeni Sanayi Camii 556,96 Şehiroğlu Köyü Muhtarlığı 476,72 Eskin Köyü Ramazan COŞKUN 453,12 Merkez Gökçedal Köyü Taşavlu Camii 422,44 Sazak Köyü Muhtarlığı 417,72 Hocalar Köyü Muhtarlığı Yaşar ÇELEBİ Eldeniz Köyü Camii Sinan ÇELİK 372,88 Ahmet Ali Aşçı Orta Okulu Müdürlüğ 346,92 Karaağaç Köyü İ.Ö.O. 325,68 Laleli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği 278,48 Uşak Sınırlı Sorumlu Esnaf ve Kef. Koop. 278,48 Verem Savaş Derneği 278,39 Ciğerdede Köyü Halil CANKAL 236,00 Mustafa KARADAĞ 229,04 UŞAK TCDD Şefliği 184,08 Diğer 57,57 Umpaş Seramik A.Ş. toplam ,28 Yeni Birlik Makine A.Ş. toplam 4.500,00 TOPLAM ,28 Faaliyet Raporu: Faaliyet Raporunun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmakta olup Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve dipnotları ile desteklenmektedir. Yönetim Kurulu nun onayından geçirilen faaliyet raporu web-sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Genel Kurul Bilgileri Şirket genel kurul davetini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre yapar, ayrıca web sitesinde de duyurur. Şirketimizin nama yazılı adet paya bölünmüş hisse senedi bulunmaktadır. 14

16 Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana sözleşmede imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğumuz şirketler yoktur. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması Umpaş Holding A.Ş nin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulu nun onayına sunulur ve yetkililerce sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kuruluna iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda eşzamanlı olarak KAP bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Umpaş Holding A.Ş. web-sitesinden Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir. Şirket 2012 yılına kadar mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından Seri I, No: 1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tabloların Düzenleme Esas ve İlkeleri Tebliğine uygun olarak hazırlamış ve ilan etmiştir. Ancak gerek değişen SPK mevzuatına, gerekse yeni 6102 sayılı TTK na uyum sağlayabilmek ve ayrıca borsa kapsamına alınmak amacıyla ilk defa 2012 yılı itibariyle mali tablolarını Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarına (TMS / TFRS) uygun şekilde yayınlama kararı almış ve mali tabloları buna göre düzenlemiştir. Bu amaçla TFRS 1: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulama Standardı uygulanmış ve ilk açılış bilançosu olarak tarihli finansal tablolar üzerinden dönüştürme işlemi gerçekleştirilmiştir. Web-sitesi ve İçeriği: Web-sitemizde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir: - Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler - Vizyon ve ana stratejiler - Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi - Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı - Şirket ana sözleşmesi - Ticaret sicil bilgileri - Finansal bilgiler, - SPK Özel Durum Açıklamaları - Genel Kurul un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar - Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli - Vekâletname örneği - Bilgilendirme politikası - İş güvenliği, çevre, kalite politikamız ve uygulamaları - Bağlı ortaklık ve iştirakler Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 15

17 Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine genel kurul toplantılarını, sermaye artırımı, kar dağıtımı gibi hususları yasal süreleri içinde T. Ticaret Sicil Gazetesi ve yüksek tirajlı gazetelerle duyurmakta ve internet sitemizde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışanların eğitim ihtiyaçları her yıl düzenli olarak gözden geçirilir. Eğitim planları hazırlanır. Bu plan dahilinde ihtiyaçları karşılanır. Ayrıca şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar, seminerler ve eğitimler yoluyla bilgilendirilir. UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) 16

18 VARLIKLAR Dipnot Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İştirakler Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar (net) Diğer Borçlar (net) Diğer Borçlar İlişkili Taraflardan Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Özsermaye Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 22 ( ) ( ) ( ) Hisse Senetleri İhraç Primleri Sermaye Düzeltmesi Farkları Özel Fonlar Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 22 ( ) (80.693) 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 22 ( ) ( ) ( ) Net Dönem Karı (Zararı) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

19 KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOSU (TL) Dipnot Referansları SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 24 ( ) ( ) BRÜT KAR (ZARAR) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 25 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 25 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 25 ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 27 ( ) ( ) FAALİYET KARI /ZARARI Finansal gelirler Finansal giderler (-) 29 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri ( ) (65.436) - Dönem vergi gelir/gideri 32 ( ) ( ) - Ertelenmiş vergi gelir/gideri 32 (84.109) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI ( ) 18

20 Hisse başına kazanç 30 0,0346 (0,0259) KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI KAR ZARAR TABLOSU (TL) DÖNEM KARI/ZARARI ( ) Diğer Kapsamlı Gelir Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 0 0 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 21 ( ) ( ) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Gideri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) ( ) (80.693) TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( ) 19

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Mart 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Sicil No: 1073 Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2016 günü, saat

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET . 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 14.00 de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2015 Perşembe

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2015

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Şirketimiz 2013 ve 2014 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2015 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız sermayesinin 716.100.000.-TL sından 1.816.100.000.-TL sına çıkartılmasına ilişkin olarak Bankamız

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 4 Haziran 2015 Perşembe günü

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 09 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantısında;

Yönetim Kurulumuzun 09 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantısında; REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJĐSTĐK TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicil no: 629760 Sayın Ortağımız; Yönetim Kurulumuzun 09 Nisan

Detaylı

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü K 5372

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü K 5372 İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü-112013 K 5372 İLAN 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAK 01 MART 2015 29 ŞUBAT 2016 ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sayın Ortağımız; Şirketimiz 01 Mart

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağan Toplantısı aşağıda

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU HAZİRAN 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 26.02.2014 14:34:25 2

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Öz kaynak değişim

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Eylül 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-85714 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı