4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER"

Transkript

1 4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER Aþýnan ve deðiþtirilmesi gereken eletrod klavuz hortumunun gömleði ve temas tüpü gibi kaynak makinasý elemanlarýna ek olarak iþlem sýrasýnda tüketilen maddeler koruyucu gaz ve elektroddur. Elektrodun, esas metalin ve koruyucu gazýn bileþimleri kaynak metalinin kimyasal bileþimini belirler. Kaynak metalinin bileþimi ise, kaynak baðlantýsýnýn kimyasal ve mekanik özelliklerini büyük ölçüde belirler. Kaynak elektrodunun ve koruyucu gazýn seçimi sýrasýnda aþaðýdaki faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir: a) Esas metal b) Kaynak metalinden beklenen mekanik özellikler c) Esas metalin hangi þartlarda olduðu ve temizliði d) Kaynaklý baðlantýnýn çalýþma þekli veya varsa þartname talepleri e) Kaynak pozisyonu f) Arzu edilen metal iletim tipi 4.1. ELEKTRODLAR Birleþtirme iþlerinde elektrodun bileþimi esas metalin bileþimine benzerdir. Kaynak arkýnda oluþan kayýplarý karþýlamak veya kaynak banyosuna oksit giderici maddeler saðlamak amacýyla elektrodun bileþimi hafif bir þekilde deðiþtirilebilir. Bazý hallerde bu, esas metalin bileþiminden çok az bir deðiþikliðe neden olur. Ancak bazý uygulamalarda, baþarýlý bir kaynak karakteristiði ve kaynak metali özellikleri elde etmek için esas metalden farklý kimyasal bileþime sahip elektrod gerekebilir. Örneðin, manganez bronzunun gazaltý kaynaðý için en baþarýlý elektrod ya alüminyum bronzu veya bakýrmanganez-nikel-alüminyum alaþýmý elektroddur. 39

2 Yüksek mukavemetli alüminyum ve çelik alaþýmlarý için en uygun elektrodlar bileþim olarak kullanýldýðý esas metalden farklýdýr. Bunun nedenlerinden biri, örneðin, 6061 alüminyum alaþýmlarýnýn bileþimlerinin kaynak dolgu metali olarak kullanýlmaya müsait olmamasýdýr. Sonuç olarak, elektrod alaþýmlarý arzu edilen kaynak metali özellikleri saðlýyacak ve kabul edilebilir çalýþma karakteristiðine sahip olacak þekilde tasarlanýrlar. Elektrodun bileþiminde hangi türden deðiþiklikler yapýlýrsa yapýlsýn elektroda oksit gidericiler ve temizleme etkisine sahip diðer elementler ilave edilir. Bu kaynakta gözenekliliði en aza indirmek ve kaynak metalinde iyi mekanik özellikleri saðlamak amacýyla yapýlýr. Güvenilir kaynak dikiþleri elde edebilmek için uygun oksit gidericileri uygun miktarlarda ilave etmek gerekir. Çelik elektrodlarda sýkça kullanýlan oksit gidericiler manganez, silisyum ve alüminyumdur. Nikel alaþýmý elektrodlarda kullanýlan temel oksit gidericiler ise, titan ve silisyumdur. Bakýr ve bakýr alaþýmý elektrodlarda ise bu amaçla titan, silisyum veya fosfor kullanýlýr. Gazaltý kaynaðýnda kullanýlan elektrodlar tozaltý ark veya özlü elektrodla ark kaynaðýnda kullanýlanlara nazaran çok daha küçük çapa sahiptirler. Genelde elektrod çaplarý 0,8 ila 1,6 mm. arasýndadýr. Ancak 0,5 mm'ye kadar ince ve 3, mm. ye kadar kalýn çaplý elektrodlar kullanýlabilir. Elektrod çapýnýn küçük olmasý ve akým þiddetinin göreceli olarak yüksek olmasý elektrod besleme hýzlarýnýn yüksek olmasýný gerektirir. Besleme hýzlarý maðnezyum hariç, çoðu metaller için 40 ila 340 mm/s arasýnda deðiþir. Maðnezyumda ise, üst deðer 590 mm/s ye kadar çýkabilir. Böylesine hýzlar için elektrodlar uygun þekilde temperlenmiþ uzun ve sürekli tel halinde hazýrlanmýþtýr ve bunlar kaynak ekipmaný boyunca sürekli ve yumuþak bir biçimde beslenirler. Çaplarýnýn küçük olmasý nedeniyle elektrodlar yüksek yüzey / hacim oranýna sahiptir. Elektrod yüzeyinde kalan herhangi bir çekme bileþiði ve yaðlaycýsý kaynak metalinin özelliklerini kötü bir þekilde etkileyebilir. Bu yabancý maddeler alüminyum ve çelik alaþýmlarýnda kaynak metali gözenekliliðine ve yüksek mukavemetli çeliklerde de kaynak metalinde veya ýsý tesiri altýndaki bölgede çatlamaya neden olurlar. Sonuç olarak elektrodlar yüzeylerine kirleticiler yerleþemiyecek kadar yüksek kalitede yüzeye sahip olacak þekilde üretilmektedir. Tablo-4 de çeþitli malzemeler için tavsiye edilen elektrodlar gösterilmiþtir. 40

3 Tablo-4. Çeþitli Malzemeler Ýçin Önerilen Elektrodlar (AWS) METALLER GÖSTERÝLÝÞÝ ELEKTRODLAR Alüminyum ve Alüminyum Alaþýmlarý , , , , 6063 ER4043 ER5356 ER5554, ER5556, ER5183 ER5556, ER5356 ER4043, ER5356 Magnezyum Alaþýmlarý AZ10A AZ31B, AZ61A, AZ80A ZE10A ZK1A AZ63A, AZ81A, AZ91C AZ9A, AM100A HK31A, HM1A, HM31A LA141A ERAZ61A, ERAZ9A ERAZ61A, ERAZ9A ERAZ61A, ERAZ9A ERAZ9A EREZ33A EREZ33A EREZ33A EREZ33A Bakýr ve Bakýr Alaþýmlarý Ticari Saf Pirinç Cu-Ni Alaþýmý Mangan Bronzu Alüminyum Bronzu Bronz ERCu ERCuSi-A, ERCuSn-A ERCuNi ERCuAl-A ERCuAl-A ERCuSn-A Nikel ve Nikel Alaþýmlarý Ticari Saf Ni-Cu Alaþýmý Ni-Cr-Fe Alaþýmý ERNi ERNiCu-7 ERNiCrFe-5 Titan ve Titan Alaþýmlarý Ticari Saf Ti-6 AL-4V Ti-0.15Pd Ti-5Al- 5sn Ti-13V-11Cr-3AL ERTi-1,-,-3,-4 ERTi-6Al-4V ERTi-0.Pd ERTi-5Al-.5Sn ERTi-13V-11Cr-3AL Ostenitik Paslanmaz Karbon i , 30, 304, L Sýcak veya Soðuk Haddelenmiþ Alaþýmsýz Çelik ER308 ER308 ER308L ER310 ER316 ER31 ER347 E70S-3, E70S-1 E70S-, E70S-4 E70S-5, E70S-6 41

4 Gazaltý kaynaðý birleþtirme amacýyla kullanýldýðý gibi, malzeme yüzeyine aþýnma veya korozyon direnci kazandýrmak veya bir baþka amaç için yüzey dolgusu olarak da geniþ ölçüde kullanýlmaktadýr. Yüzey doldurma sýrasýnda kaynak metalinin esas metalle karýþmasý göz önüne alýnmasý gereken en önemli konudur. Bu ark karakteristiðinin ve tekniðin bir fonksiyonudur. Gazaltý kaynaðýnda metal iletim tipine baðlý olarak % 10'dan % 50'ye kadar deðiþen karýþma oranlarý ortaya çýkabilir. Bu nedenle yüzeyde istenen dolgu bileþimini elde edebilmek için birden fazla katlý dolgu iþlemi gerekebilir. 4.. KORUYUCU GAZLAR Metallerin çoðu oksit oluþturmak üzere oksijenle birleþmeye kuvvetli bir eðilim ve metal nitritleri oluþturulmak üzere azotla birleþmeye daha düþük ölçüde bir eðilim gösterirler. Oksijen erimiþ çelikteki karbonla, karbon monoksit gazý oluþturmak üzere reaksiyona girer. Bu reaksiyonlarýn ürünlerin tümü aþaðýdaki kaynak hatalarýnýn oluþumuna neden olur : a) Oksitler nedeniyle erime hatalarý b) Gözenek, oksit ve nitritler nedeniyle mukavemet kaybý c) Oksitler ve nitritler nedeniyle kaynak metalinin gevrekleþmesi Atmosfer yaklaþýk % 80 azot, % 0 oksijenden oluþtuðu için kaynak sýrasýnda bu reaksiyonlarýn ürünleri kolaylýkla oluþur. Koruyucu gazýn temel görevi çevredeki atmosferin erimiþ kaynak banyosuyla temasýný engellemektir. Yani koruyucu gaz burada örtülü elektrodlardaki örtünün görevini görür. Esas görevi dýþýnda koruyucu gazýn kaynak iþlemine ve sonuçda elde edilen kaynak dikiþine aþaðýda belirtilen hususlar yoluyla önemli etkileri vardýr : a) Arkýn karakteristiði b) Metal transferin þekli c) Nüfuziyet ve kaynak dikiþinin profili d) Kaynak hýzý e) Yanma oluðu oluþma eðilimi f) Temizleme etkisi g) Kaynak metalinin mekanik özellikleri Koruyucu soy gazlar ve Helyum : ve helyum soy gazlardýr. Bu gazlar ve bunlarýn karýþýmý demir dýþý metallerin kaynaðýnda mutlak bir þekilde kullanýlýrlar. Bu gazlar paslanmaz çeliklerin ve düþük alaþýmlý çeliklerin kaynaðýnda da kullanýlmaktadýr. ve helyum gazlarý aþaðýda belirtilen hususlarda önemli farklýlýklar gösterir. 4

5 a) Yoðunluk b) Isýl iletkenlik c) Ark karakteristiði un yoðunluðu havanýn yoðunluðunun 1,4 katý iken (daha aðýr) helyumun yoðunluðu havanýn yoðunluðunun 0.14 katýdýr (daha hafif). Koruyucu gaz ne kadar aðýr ise verilen bir debide arký korumada ve kaynak alanýný örtmede o kadar etkindir. Bu nedenle helyumla koruma yapýldýðýnda ayný etkili korumayý saðlamak için argonla korumada kullanýlan debinin iki veya üç katý yüksekliðinde debi gerekir. Helyum argondan daha yüksek ýsýl iletkenliðine sahiptir ve ayný zamanda içinde ark enerjisinin daha üniform þekilde daðýldýðý bir ark plazmasý oluþturur. un oluþturduðu ark plazmasýnda iç bölgede çok yüksek bir enerji mevcuttur ve bu bölge daha az ýsý enerjisi içeren bir mantoyla sarýlýdýr. Bu fark kaynak dikiþ profilini önemli ölçüde etkiler helyum arký derin, geniþ parabolik kaynak giriþi oluþturur. arký ise þiþe emziðine benzer bir nufuziyet oluþturur (Þekil-6). - Helyum Helyum CO Þekil-6. Çeþitli Koruyucu Gazlarýn Dikiþin Þekline ve Nüfuziyete Etkisi Verilen bir elektrod besleme hýzýnda argon arkýnýn gerilimi helyum arkýnýn geriliminden önemli ölçüde düþüktür. Bunun sonucunda argon arkýnda ark boyundaki deðiþmeye baðlý olarak gerilimde daha az bir deðiþme meydana gelecektir ve ark helyum arkýna nazaran daha kararlý olacaktýr. arký (% 80 argon gazý karýþýmýna kadar da dahil olmak üzere) geçiþ akýmý üzerindeki akým deðerlerinde eksenel sprey ark iletimi oluþturur. Helyum arký normal çalýþma bölgesinde iri damlalý metal iletimi oluþturur. Bu nedenle helyum arký argon arkýna nazaran daha fazla sýçramaya ve daha kötü kaynak dikiþi görünüþüne neden olur. 43

6 Çok kolaylýkla iyonize olan argon gazý bu nedenle arkýn tutuþmasýný kolaylaþtýrýr ters kutuplamayla birlikte kullanýldýðýnda mükemmel bir yüzey temizleme etkisi saðlar ve Helyum karýþýmý Saf argonla koruma demir dýþý metallerin bir çok uygulamasýnda kullanýlýr. Saf helyum kullanýmý bunun sýnýrlý bir ark kararlýlýðý saðlamasý nedeniyle çok özel alanlarda sýnýrlanmýþtýr. Ancak helyum arkýyla kaynak profili özellikleri (derin, geniþ ve parabolik) elde edilmesi nedeniyle, -Helyum gaz karýþýmý koruyucu gaz olarak kullanýlmaktadýr. Sonuçta kaynak dikiþi profilinde iyileþme saðlandýðý gibi, argonun eksenel sprey metal iletimi oluþturma özelliðinden de yararlanýlýr (Þekil-6). Kýsa devre iletimde, daha iyi erime saðlamak amacýyla % 60'dan % 90'a kadar helyum içeren -Helyum karýþýmý koruyucu gaz kullanýlýr. Paslanmaz çelik, düþük alaþýmlý çelikler gibi bazý metaller için daha yüksek ýsý girdisi elde etmek amacýyla CO ilavesi yerine helyum ilavesi yapýlýr. Bunun nedeni helyumun, dikiþin mekanik özelliklerini ters yönde etkileyen kaynak metali reaksiyonlarý oluþturmamasýdýr ve Helyuma, Oksijen ve CO ilavesi Saf argon ve belli bir dereceye kadar helyum demir dýþý malzemelerin kaynaðýnda çok mükemmel sonuçlar saðlar. Ancak, bu koruyucu gazlar saf halde demir esaslý malzemelerin kaynaðýnda baþarýlý çalýþma özellikleri saðlamaz. Ark kararsýz olma eðilimi gösterir. Helyumla korumada buna ilave olarak sýçrama meydana gelir. Saf argonla korumada "yanma oluðu" oluþma olasýlýðý büyük ölçüde artar. a % 1-5 O veya % 3-10 CO (ve % 5 e kadar CO ) ilavesi önemli ölçüde iyileþme saðlar. Saf gaza katýlacak en uygun O ve CO miktarý kaynak edilecek parçanýn yüzey durumu (halde tufalý), baðlantý geometrisi, kaynak pozisyonu ve esas metalin bileþimine baðlýdýr. Genellikle % 3 oksijen veya % 9 CO bu deðiþkenlerin büyük bir aralýkta etkileri göz önünde bulunduran oranlardýr. a CO ilavesi ayný zamanda dikiþ profilinin þeklini de iyileþtirir (Þekil-7) O - CO CO Þekil-7.-O, Argo- CO ve CO Gazlarýnýn Dikiþ Þekline ve Nüfuziyete Etkisi

7 4..4. Karbondioksit Saf karbondioksit alaþýmsýz ve düþük alaþýmlý çeliklerin kaynaðýnda geniþ ölçüde kullanýlan bir aktif gazdýr. Bu gazýn yoðun olarak kullanýlma nedeni : a) Daha yüksek kaynak hýzý, b) Daha fazla baðlantý nufuziyeti, c) Daha düþük maliyet saðlamasýdýr. CO ile korumada metal iletimi ya kýsa devre ya da iri damla tipidir. Eksenel sprey iletim argonla korumaya özgü bir özelliktir ve bunu CO ile elde etmek mümkün deðildir. Ýri damla tipi iletim arký oldukça kararsýzdýr ve önemli miktarda sýçramaya neden olur. Sýçramayý en az düzeye indirmek için kaynak þartlarýnýn çok kýsa gömülü ark (elektrodun ucu gerçekte iþparçasý yüzey seviyesinin altýndadýr) saðlayan düþük gerilim deðerine ayarlanmasý gerekir. ca zengin koruyucu gazla genel olarak kýyaslandýðýnda CO korumalý ark daha kaba bir yüzey profiliyle birlikte mükemmel nufuziyete sahip bir kaynak dikiþi oluþturur. Gömülü ark nedeniyle kaynak dikiþinin kenarlarýnda çok daha az yýkama etkisi oluþur. Çok güvenilir kaynak dikiþleri elde edilmekle birlikte, arkýn oksitleyici karakteri nedeniyle dikiþin mekanik özellikleri kötü yönde etkilenebilir Koruyucu gaz seçimi Kaynak edilecek metale baðlý olarak kullanýlabilecek koruyucu gazlar Tablo-5 ve Tablo-6 da verilmiþtir. Tablo-5. Kýsa Devre Ýletim Ýçin Koruyucu Gazlar METAL Alaþýmsýz Paslanmaz Düþük Alaþýmlý Alüminyum Magnezyum, Nikel ve Bunlarýn Alaþýmlarý KORUYUCU GAZ % 75 Ar + % 5 CO % 75 Ar + % 5 CO + % 5-10 CO % 90 He + % 7.5 Ar + %.5 CO % He + % 5-35 Ar + % 4.5 CO % 75 Ar + % 5 CO + Helyum ÜSTÜNLÜKLERÝ 3 mm kalýnlýklara kadar; yüksek kaynak hýzlarý; en az distorsiyon ve sýçrama 3 mm'den kalýn; en az sýçrama; temiz kaynak görüntüsü; düþey ve tavan pozisyonlarýnda iyi bir banyo kontrolü Daha derin nüfuziyet; daha yüksek kaynak hýzý Korozyon direnci üzerinde kötü bir etkisi yok; ýsý tesiri altýndaki bölge dar; yanma oluðu yok; en az distorsiyon En az reaktivite; mükemmel tokluk; mükemmel ark kararlýlýðý, ýslatma özelliði ve dikiþ profili; çok az sýçrama Orta derecede tokluk; mükemmel ark kararlýlýðý; ýslatma özelliði ve dikiþ profili; çok az sýçrama Saclarda baþarýlý bir þekilde kullanýlýr 3 mm'den büyük kalýnlýklarda +Helyum karýþýmý tercih edilir 45

8 Tablo 6. Sprey Ýletim Ýçin Koruyucu Gazlar METAL Alüminyum Magnezyum Alaþýmsýz Düþük Alaþýmlý Paslanmaz Bakýr, Nikel ve Alaþýmlarý Titanyum KORUYUCU GAZ % 35 Ar + % 65 He + % 5-10 CO + % 1-5 O + % 3-10 CO +% O + % 1 O + % O + Helyum ÜSTÜNLÜKLERÝ 5 mm'den küçük kalýnlýklarda; en iyi damla iletimi en az sýçrama 5-75 mm kalýnlýklarda; saf argona oranla daha fazla ýsý girdisi; 5XXX serisi Al-Mg alaþýmlarýnda erime özelliðinde iyileþme 75 mm'den büyük kalýnlýklarda; en yüksek ýsý girdisi; gözenekliliði en az düzeye indirir Mükemmel temizlik etkisi Arkýn kararlýlýðýný arttýrýr; daha akýþkan ve kontrol edilebilir bir kaynak banyosu oluþturur; iyi bir birleþme ve dikiþ profili saðlar; yanma oluðunu en az düzeye indirir; saf argona oranla daha daha yüksek kaynak hýzýna olanak saðlar Ýyi bir dikiþ profili; sýçramayý en az düzeye indirir; soðuk kaynak olasýlýðýný azaltýr; pozisyon kaynaðýna uygun deðildir Yanma oluðunu en az düzeye indirir; iyi bir tokluk saðlar Arkýn kararlýlýðýný arttýrýr; daha akýþkan ve kontrol edilebilir bir kaynak banyosu oluþturur; kalýn paslanmaz çeliklerde yanma oluðunu en az düzeye indirir Ýnce paslanmaz çeliklerde % 1 O 'li karýþýma oranla daha iyi bir ark kararlýlýðý ve birleþme saðlar Ýyi bir ýslanma saðlar; 3 mm kalýnlýklara kadar kaynak metalinin akýþkanlýðýný arttýrýr % He karýþýmý kalýn parçalardaki ýsý kaybýný karþýlayacak derecede yüksek ýsý girdisi saðlar Ýyi bir ark kararlýlýðý; kaynakta en az kirlenme; kaynak alanýnýn arkasýndan hava kirlenmesini önlemek için soygaz altlýðý gereklidir 46

GAZALTI KAYNAÐI. 2. Baský. Prof. Dr. Ý. Barlas ERYÜREK. Ý.T.Ü. Makina Fakültesi Makina Malzemesi ve Ýmalat Teknolojisi Anabilim Dalý Baþkaný

GAZALTI KAYNAÐI. 2. Baský. Prof. Dr. Ý. Barlas ERYÜREK. Ý.T.Ü. Makina Fakültesi Makina Malzemesi ve Ýmalat Teknolojisi Anabilim Dalý Baþkaný GAZALTI KAYNAÐI 2. Baský Prof. Dr. Ý. Barlas ERYÜREK Ý.T.Ü. Makina Fakültesi Makina Malzemesi ve Ýmalat Teknolojisi Anabilim Dalý Baþkaný Gazaltý Kaynaðý Prof. Dr. Ý. Barlas ERYÜREK Ý.T.Ü. Makina Fakültesi

Detaylı

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK 6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK Örtülü elektrodlarýn tersine, gazaltý kaynak tellerindeki alaþým elemanlarý sadece bu tellerin üretiminde baþlangýç malzemesi olarak kullanýlan ingotlarýn

Detaylı

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý Lincoln Electric Örtülü Elektrod Kaynaðý Örtülü elektrod ark (MMA) Kaynak yöntemi Örtülü Elektrod Ark Kaynaðý (MMA Manual Metal Arc) Örtülü elektrodlarla gerçekleþtirilen ark kaynaðý yöntemi (MMA), metallerin

Detaylı

7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI

7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI 7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI Gaz kaynaðýnda ortaya çýkan problemler ve kaynak hatalarý diðer kaynak yöntemlerindekilere oldukça benzer olup konuyla ilgili açýklamalar aþaðýda

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý Lincoln Electric Kaynaðý Gaz tungsten ark () Kaynak yöntemi Gaz Tungsten Ark Kaynaðý ( Tungsten Inert Gas) kaynak yönteminde ergimeyen tungsten elektrod ile kaynak edilen parça arasýnda elektrik arký oluþur.

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR

MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA KORUYUCU

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 K ayna K MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK ELEKTROTLARI 1- MASİF MIG-MAG GAZALTI

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

TIG Kaynak Makineleri

TIG Kaynak Makineleri Lincoln Electric Precision TIG 275 / TIG 375 SINIFININ EN GELÝÞMÝÞ PROFESYONEL TÝP TIG KAYNAK MAKÝNESÝ TIG Kaynak Makineleri KUSURSUZ ARK BAÞLANGICI KARARLI ve ODAKLANMIÞ ARK HASSAS KRATER DOLGUSU Precision

Detaylı

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ ÖZET CO 2 kaynağında tel çapının, gaz debisinin ve serbest tel boyunun sıçrama kayıpları üzerindeki etkisi incelenmiştir. MIG kaynağının 1948 de

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

Uygulanan akım şiddeti, ark gerilimi koruyucu gaz türü ve elektrod metaline bağlı olarak bu işlem saniyede 20 ilâ 200 kere tekrarlanır.

Uygulanan akım şiddeti, ark gerilimi koruyucu gaz türü ve elektrod metaline bağlı olarak bu işlem saniyede 20 ilâ 200 kere tekrarlanır. ARK TİPLERİ KISA ARK Kısa ark yöntemi ince elektrodlarla (0.6 ilâ 1.2 mm) kısa ark boyu yani düşük ark gerilimi ve düşük akım şiddeti ile kaynak yapıldığında karşılaşılan bir ark türüdür. Burada ark oluşunca

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

PLAZMA KESME YÖNTEMÝNÝN TEMELLERÝ

PLAZMA KESME YÖNTEMÝNÝN TEMELLERÝ PLAZMA KESME YÖNTEMÝNÝN TEMELLERÝ Hazýrlayanlar: Can Odabaþ - Erkan Yegen - Fýrat Albayrak Tamir-bakým iþleriniz için ara sýra bir kesme takýmýna mý ihtiyaç duyuyorsunuz? Yakýn bir zamanda daha yüksek

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi.

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /47 ELEKTRİK ARKI NASIL OLUŞUR MIG-MAG gazaltı

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava d

Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava d C 0.0 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava

Detaylı

1. Güç Kaynağı (Kaynak Makinesi)

1. Güç Kaynağı (Kaynak Makinesi) Sürekli tel ile koruyucu atmosfer altında yapılan gazaltı kaynağı M.I.G (metal inter gaz), M.A.G (metal aktif gaz) veya G.M.A.W (gaz metal ark kaynağı) olarak tanımlanır. Sürekli tel ile gazaltı kaynağında,

Detaylı

=30 =8 DIN 1835B. Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc)

=30 =8 DIN 1835B. Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc) PARMAK FREZELER ÇİN ÇEK CUMHURİYETİ N =30 =8 KISA PARMAK FREZE DIN 844 ZPS120518 C210 C210 D d Co8 TİN l k10 L h6 Z 2 7 51 6 4 09274 09314 09354 2,5 8 52 6 4 09275 09315 09355 3 8 52 6 4 09276 09316 09356

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

PLAZMA ÝLE KESME METODUNA GENEL BÝR BAKIÞ

PLAZMA ÝLE KESME METODUNA GENEL BÝR BAKIÞ PLAZMA ÝLE KESME METODUNA GENEL BÝR BAKIÞ Ali Erkin KUTLU, Michele MONNO, Riccardo BINI * 1950'lerden bu yana plazma iletken malzemelerin kesiminde kullanýlmaktadýr. Bu makalede plazma ile kesme iþlemi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR No: 1-3-JD-TR 4 X D þimdi s tokla larým ý zda (B KZ.S.SON SAYFA) BSP-& BNP- Dr ill Özellik ler Mükemmel talaþ kaldýrma Hassas yüzey kalitesi Pozisyon deðiþimi ile 4 köþe kullanýlabilir

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK TR ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindiğimiz tecrübe ile siz değerli müşterilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz. 2009 yılından

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

GAZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ GİRİŞ ve DONANIMLARI

GAZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ GİRİŞ ve DONANIMLARI GAZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ GİRİŞ ve DONANIMLARI Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü SAKARYA MIG-MAG KAYNAĞI 2 MIG-MAG KAYNAĞI 3 4

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ A. GİRİŞ Soy gaz koruması altında ergimeyen tungsten elektrot ile yapılan ark kaynak yöntemi ( TIG veya GTAW olarak adlandırılır ) kaynak için gerekli ergime ısısının ana malzeme ile ergimeyen elektrot

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ Hakan YAVUZ *, Gürel ÇAM ** GÝRÝÞ Lazer kaynaðý yüksek kaynak hýzý, düþük distorsiyon ve otomasyona çok uygun olma özellikleri dolayýsýyla yapý çeliklerinin kaynak iþlemlerinde

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

PETROL VE DOÐALGAZ BORU HATLARININ YAPIMINDA KULLANILAN SÜPERMARTENZÝTÝK PASLANMAZ

PETROL VE DOÐALGAZ BORU HATLARININ YAPIMINDA KULLANILAN SÜPERMARTENZÝTÝK PASLANMAZ PETROL VE DOÐALGAZ BORU HATLARININ YAPIMINDA KULLANILAN SÜPERMARTENZÝTÝK PASLANMAZ ÇELÝKLER VE KAYNAK EDÝLEBÝLÝRLÝÐÝ Emel TABAN *, Erdinç KALUÇ ** Uzun yýllardan beri uluslararasý ve ulusal petrol ve doðalgaz

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

www.muhendisiz.net 1. GİRİŞ 2. KAYNAK TEKNİĞİ 2. 1. KAYNAK İŞLEMİNİN TANIMI 2. 2. KAYNAK TEKNİĞİNİN GELİŞİM SÜRECİ

www.muhendisiz.net 1. GİRİŞ 2. KAYNAK TEKNİĞİ 2. 1. KAYNAK İŞLEMİNİN TANIMI 2. 2. KAYNAK TEKNİĞİNİN GELİŞİM SÜRECİ 1. GİRİŞ 2. KAYNAK TEKNİĞİ 2. 1. KAYNAK İŞLEMİNİN TANIMI 2. 2. KAYNAK TEKNİĞİNİN GELİŞİM SÜRECİ 3. KORUYUCU GAZLA KAYNAK 3. 1. KORUYUCU GAZLA KAYNAK İŞLEMİNİN TANIMI 3. 2. ARK ATOM KAYNAĞI 3. 2. 1. KAYNAK

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

ENDÜSTRİYEL GAZLARIN KAYNAK VE KESİM UYGULAMALARINDAKİ KULLANIM ALANLARI

ENDÜSTRİYEL GAZLARIN KAYNAK VE KESİM UYGULAMALARINDAKİ KULLANIM ALANLARI ENDÜSTRİYEL GAZLARIN KAYNAK VE KESİM UYGULAMALARINDAKİ KULLANIM ALANLARI Bahar SEVİM 1, Makina Mühendisi 1 IWE-Air Liquide Gaz Sanayi, bahadir.sevim@airliquide.com ÖZET Bu sunumda genel olarak kaynak ve

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAĞI İÇİN İLÂVE METALLAR

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAĞI İÇİN İLÂVE METALLAR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAĞI İÇİN İLÂVE METALLAR Kaynak banyosunda hasıl olan metal, uygulamanın gerektirdiği mukavemet, süneklik, çatlamaya dayanıklılık ve korozyona mukavemeti haiz olmasının gerektiği

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

teknoloji SÜRTÜNME KARIÞTIRMA KAYNAÐI (SKK) :

teknoloji SÜRTÜNME KARIÞTIRMA KAYNAÐI (SKK) : SÜRTÜNME KARIÞTIRMA KAYNAÐI (SKK) : Al-ALAÞIMLARI ÝÇÝN GELÝÞTÝRÝLMÝÞ YENÝ BÝR KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ Gürel ÇAM Mustafa Kemal Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Makina Müh. Böl., Ergitme kaynak yöntemleri ile Al-alaþýmlarýnýn

Detaylı

Geniþ uygulama alaný, PVD Kaplama

Geniþ uygulama alaný, PVD Kaplama Nr : 151-2-JD-TR Geniþ uygulama alaný, PD Kaplama Çelik : (P20~40) Çelik : (P30~50) YeniY ni PD- Kap lamal a Döküm: (K05~20) Özellikleri Yeni ince K-gol film kaplama: Iyi sertlik ve üþük sürtünme etkisi

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4. 3.1 Tungsten Elektrod Çeşitleri 5 3.2 Elektrod Hazırlama 7

İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4. 3.1 Tungsten Elektrod Çeşitleri 5 3.2 Elektrod Hazırlama 7 İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4 3.1 Tungsten Elektrod Çeşitleri 5 3.2 Elektrod Hazırlama 7 TUNGSTEN ELEKTRODLARIN HAZIRLANMASI VE SEÇİLMESİ İÇİN İPUÇLARI Hazırlayan:

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı